SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG NIEOGRANICZONY

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG NIEOGRANICZONY"

Transkrypt

1 ul. Lipińska 2, Warszawa tel: , Znak sprawy: 19/ZP/IDS/PN/12-01/2013/JC SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG NIEOGRANICZONY na przeprowadzenie warsztatów umiejętności wychowawczych dla rodzin zastępczych, uczestników projektu Integracja dla samodzielności, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VII / Działanie 7.1/ Poddziałanie Warszawa, 10 września 2013 rok

2 ul. Lipińska 2, Warszawa tel: , Nazwa i adres Zamawiającego:, ul. Lipińska 2, Warszawa, REGON: , NIP: Adres do korespondencji:, Biuro Projektu Integracja dla samodzielności Al. Zjednoczenia 34, Warszawa (jako adresata wskazać osobę, o której mowa w Rozdz. IX pkt 10), Telefon: , fax Adres internetowy: Adres Tryb udzielenia zamówienia: Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest na zasadach określonych w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013, poz. 907), zwanej dalej ustawą, w trybie przetargu nieograniczonego (art. 39 ustawy). Spis treści SIWZ: I. Opis przedmiotu zamówienia II. Termin wykonania zamówienia III. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny ich spełniania IV. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy V. Udział innych podmiotów w realizacji zamówienia VI. Udział Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia VII. Informacja o podwykonawcach VIII. Opis sposobu przygotowania ofert IX. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami X. Opis sposobu obliczenia ceny XI. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert XII. Wymagania dotyczące wadium XIII. Termin związania ofertą XIV. Miejsce i termin składania ofert XV. Miejsce i termin otwarcia ofert XVI. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego XVII. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy XVIII. Informacje o zamówieniu uzupełniającym XIX. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia XX. Informacje dotyczące umowy

3 ul. Lipińska 2, Warszawa tel: , Spis załączników: załącznik nr 1 - formularz oferty załącznik nr 2 - oświadczenie Wykonawcy w trybie art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych załącznik nr 3 - wykaz wykonanych lub wykonywanych usług załącznik nr 4 - oświadczenie Wykonawcy w trybie art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych załącznik nr 5 - oświadczenie dotyczące podwykonawców załącznik nr 6 - wykaz narzędzi, wyposażenia i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług w celu realizacji zamówienia wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami załącznik nr 7 - wykaz kadry załącznik nr 8 - wzór umowy załącznik nr 9 - harmonogram i program realizacji zamówienia załącznik nr 10 - oświadczenie Wykonawcy w trybie art. 26 ust. 2d ustawy Prawo zamówień publicznych Rozdział I Opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie warsztatów umiejętności wychowawczych dla rodzin zastępczych, uczestników projektu Integracja dla samodzielności, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VII / Działanie 7.1/ Poddziałanie Kod CPV: Usługi szkolenia w dziedzinie rozwoju osobistego Usługi opieki dziennej nad dziećmi Usługi dostarczania posiłków Przedmiot zamówienia obejmuje: 1) przeprowadzenie warsztatów umiejętności wychowawczych dla rodzin zastępczych, 2) opracowanie i realizację programu zajęć, 3) zapewnienie opieki dla osób zależnych (dzieci i młodzieży) z rodzin zastępczych biorących udział w warsztatach, 4) zapewnienie miejsca realizacji warsztatów wraz z dodatkową salą dla osób zależnych, którym Wykonawca będzie zapewniał opiekę na czas zajęć, 5) zapewnienie cateringu ciepłego posiłku oraz ciepłych i zimnych napojów dla uczestników warsztatów i osób zależnych, 6) ubezpieczenia uczestników warsztatów i osób zależnych od następstw nieszczęśliwych wypadków. Warsztaty umiejętności wychowawczych organizowane są w ramach realizacji Projektu Integracja dla samodzielności współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Przedmiotem zamówienia jest prowadzenie warsztatów umiejętności wychowawczych dla wskazanych przez Zamawiającego uczestników projektu Integracja dla samodzielności współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VII / Działanie 7.1 / Poddziałanie Ilość warsztatów: warsztaty umiejętności wychowawczych w tym radzenie sobie z trudnościami szkolnymi, stymulowanie rozwoju osobistego wychowanków warsztat trwający 4 godziny (grupa weekendowa w godzinach od do 14.00)

4 ul. Lipińska 2, Warszawa tel: , warsztaty umiejętności wychowawczych rodzeństwo bez rywalizacji - warsztat trwający 4 godziny (grupa weekendowa w godzinach od do 14.00) warsztaty komunikacji z dziećmi w tym rozmowa na trudne tematy np. straty rodziców, ich sytuacji bytowej warsztat trwający 4 godziny ( grupa weekendowa w godzinach od do 14.00) warsztaty: trudne zachowania u dorastającej młodzieży, wsparcie w zakresie radzenia sobie z trudną młodzieżą warsztat trwający 4 godziny (grupa weekendowa w godzinach od do 14.00) warsztaty: jak radzić sobie z agresją u wychowanków (dzieci i młodzieży) warsztat trwający 4 godziny (grupa weekendowa w godzinach od do 14.00) warsztaty: jak planować z dzieckiem jego karierę zawodową, zarządzanie czasem warsztat trwający 4 godziny (grupa weekendowa w godzinach od do 14.00) warsztaty: trening asertywności warsztat trwający 4 godziny (grupa weekendowa w godzinach od do 14.00) warsztaty: edukacja seksualna, dojrzewanie młodzieży - warsztat trwający 4 godziny (grupa weekendowa w godzinach od do 14.00) Grupę stanowi maksymalnie 20 osób. Grupa ma charakter otwarty. Powstanie 5 grup - jedna w dzielnicy Śródmieście, jedna w dzielnicy Bielany, jedna w dzielnicy Wola, jedna w dzielnicy Praga Północ lub Praga Południe i jedna w dzielnicy Ursus. Każdy ww. warsztat tematyczny powinien odbyć się pięciokrotnie raz dla grupy w Śródmieściu, raz dla grupy na Bielanach, raz dla grupy na Woli, raz dla grupy na Pradze Północ lub Pradze Południe, raz dla grupy w Ursusie, raz dla grupy w Śródmieściu. Godzina realizacji warsztatu to godzina zegarowa. Cztery godziny warsztatu powinny odbywać się jednorazowo. Zajęcia z jednego warsztatu nie mogą odbywać się w tym samym czasie co zajęcia z innego warsztatu dla tej samej grupy, tj. w jednej dzielnicy. Sporządzając harmonogram Wykonawca uwzględni powyższe wytyczne. Wykonawca zapewni również opiekę nad osobami zależnymi - dziećmi i młodzieżą z rodzin zastępczych, podczas trwania warsztatów. Maksymalna liczba osób zależnych w jednej grupie 20 osób. Wartością zamówienia będzie iloczyn liczby faktycznie zrealizowanych godzin oraz podanej przez Wykonawcę całkowitej ceny za godzinę zajęć brutto. Miejsca realizacji warsztatów: Zamawiający wymaga od Wykonawcy realizacji przedmiotu umowy w lokalach będących w dyspozycji Wykonawcy, zlokalizowanych na terenie Warszawy w dzielnicy Śródmieście, w dzielnicy Bielany, w dzielnicy Wola, w dzielnicy Praga Północ lub Praga Południe, w dzielnicy Ursus w dogodnym pod względem komunikacyjnym miejscu. W lokalach muszą być zapewnione warunki gwarantujące realizację zamówienia. We wszystkich pięciu lokalizacjach przedmiot zamówienia należy zrealizować w dwóch salach z czego jedna przeznaczona będzie na warsztaty, a druga dla osób zależnych (dzieci i młodzieży), którym Wykonawca zapewni opiekę. Obiekty powinny być dostosowane do potrzeb realizacji warsztatów (sale dla grup minimum 20 osób), mieć dostęp do węzła higieniczno sanitarnego i miejsca, gdzie będzie można przygotować napoje ciepłe. Sale powinny być wyposażone w wygodne krzesła dla uczestników lub inne miejsca siedzące. Catering: Wykonawca zapewni uczestnikom warsztatu i osobom zależnym ciepły posiłek na zajęciach. Czas na posiłek, to pół godziny wliczone w czas zajęć. Wykonawca zapewni też napoje zimne i ciepłe: woda, soki, kawa i herbata, które uczestnicy i osoby zależne będą mogły pić w trakcie zajęć. Wykonawca zapewni opiekę dla osób zależnych (dzieci i młodzieży). Opieka będzie realizowana przez 2 opiekunki/opiekunów na każdych zajęciach. Wykonawca zapewni podstawowe zabawki lub przedmioty uatrakcyjniające zajęcia. Opiekunki/opiekunowie zapewnią osobom zależnym rozrywki i zabawy grupowe dostosowane do składu wiekowego grupy. Kadra: W każdej grupie warsztatowej każde zajęcia prowadzić powinno dwóch wykwalifikowanych trenerów warsztatów umiejętności wychowawczych. Program warsztatów: Warsztaty umiejętności wychowawczych powinny spełniać standardy warsztatów

5 ul. Lipińska 2, Warszawa tel: , psychoedukacyjnych. Prowadzący muszą uwzględnić w programie warsztatów specyfikę rodzin zastępczych i charakterystyczne wyzwania wychowawcze. Warsztaty powinny dotyczyć poszczególnych tematów dodatkowo z uwzględnieniem bieżących potrzeb grup zgłaszanych w toku realizacji warsztatów. Program Wykonawcy powinien być dołączony do oferty wraz z harmonogramem zajęć. Wykonawca ubezpieczy uczestników warsztatów oraz osoby zależne od następstw nieszczęśliwych wypadków w trakcie trwania warsztatów. Polisa powinna obejmować ubezpieczenie grupowe nie wymagające imiennej listy przed ubezpieczeniem. Skład grupy podlegającej ubezpieczeniu może się bowiem zmieniać w zależności od tematu warsztatu. Wykonawca zobowiąże się do przedłożenia Zamawiającemu dokumentów potwierdzających zawarcie umowy ubezpieczenia, nie później niż 24 godziny przed terminem rozpoczęcia pierwszych zajęć. Wykonawca zapewni materiały niezbędne do realizacji zajęć grupy i zapewnienia opieki nad osobami zależnymi. Zamawiający gwarantuje sobie prawo kontroli w każdym czasie i w każdym zakresie związanym z realizacją postanowień niniejszej specyfikacji. Zamówienie może także podlegać kontroli Instytucji Zarządzającej, tj. Ministra Rozwoju Regionalnego Departament Zarządzania Europejskim Funduszem Społecznym, Instytucji Pośredniczącej, tj. Marszałka Województwa Mazowieckiego oraz Instytucji Wdrażającej, tj. Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych.. Wykonawca zobowiązany będzie do prowadzenia następującej dokumentacji: 1) Opis zrealizowanej usługi, za którą wystawiona jest faktura vat/rachunek, 2) Listy uczestników warsztatów i osób zależnych objętych opieką wraz z potwierdzeniem odbioru posiłku z logotypami POKL, 3) Udokumentowane oznaczenia sal zgodnie z wytycznymi programu POKL (zdjęcia) Rozdział II Termin wykonania zamówienia. Zamówienie będzie realizowane w okresie: 12 października 2013 r. 30 czerwca 2014 r. Spotkania każdej z grup powinny odbywać się przynajmniej raz w miesiącu. Rozdział III Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny ich spełniania 1. Zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Pzp), o udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca, który spełnia warunki, dotyczące: 1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania; 2) posiadania wiedzy i doświadczenia; 3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; 4) sytuacji ekonomicznej i finansowej. 2. Wykonawca, zgodnie z zapisem art. 26 ust. 2a ustawy Pzp jest także zobowiązany wykazać brak podstaw do wykluczenia z postępowania z powodu niespełniania warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp. 3. Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunki dotyczące: 1) posiadania wiedzy i doświadczenia jeśli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert w niniejszym postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, zorganizował jedne lub więcej warsztaty umiejętności wychowawczych

6 ul. Lipińska 2, Warszawa tel: , lub inne warsztaty psychoedukacyjne o łącznej wartości zł brutto oraz załączy dowody czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie; 2) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia jeśli Wykonawca wykaże, że: a) dysponuje lub będzie dysponował w chwili realizacji zamówienia lokalami na terenie Warszawy - w dzielnicy Śródmieście, w dzielnicy Bielany, w dzielnicy Wola, w dzielnicy Praga Północ lub Praga Południe, w dzielnicy Ursus, usytuowanymi w miejscach dogodnych pod względem komunikacyjnym i zapewniającym możliwość realizacji przedmiotu zamówienia, zgodnie z treścią specyfikacji; b) dysponuje wykwalifikowaną kadrą w składzie: dwóch trenerów warsztatów umiejętności wychowawczych na każdych zajęciach. Trenerzy warsztatów umiejętności wychowawczych muszą spełniać następujące warunki: ukończone studia wyższe o profilu psychologicznym lub pedagogicznym (przynajmniej jeden psycholog prowadzący zajęcia) oraz minimum 2letnie doświadczenie w prowadzeniu warsztatów umiejętności wychowawczych; c) dysponuje opiekunkami/opiekunami dla osób zależnych w składzie: dwóch opiekunów na każdych zajęciach, którzy ukończyli studia wyższe o profilu pedagogicznym lub psychologicznym; 3) sytuacji ekonomicznej i finansowej jeśli Wykonawca złoży oświadczenie, że jego sytuacja finansowa oraz środki finansowe, którymi dysponuje, pozwalają na realizację zamówienia - oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu. Warunki udziału Wykonawcy w postępowaniu oceniane będą według kryterium spełnia nie spełnia na podstawie analizy treści złożonych przez Wykonawcę oświadczeń i dokumentów. Rozdział IV Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie ma dostarczyć Wykonawca W celu wykazania spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, Zamawiający żąda, na podstawie art. 44 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz zgodnie z art. 25 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz na podstawie 1 ust. 1 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2013 r. Nr 231), przedłożenia przez Wykonawcę następujących dokumentów: 1. Oświadczenia Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy o treści zgodnej ze wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ. 2. Wykazu wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, usług w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert w niniejszym postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie o treści zgodnej ze wzorem stanowiącym załącznik nr 3 do SIWZ; 3. Wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami - wg wzoru określonego w załączniku nr 7 do SIWZ; z przedstawionego wykazu musi jednoznacznie wynikać, spełnianie warunku określonego w Rozdziale III pkt 3, podpunkt 2) lit. b) i c) SIWZ. 4. Wykazu miejsc realizacji zamówienia wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami (wg wzoru określonego w załączniku nr 6 do SIWZ); z przedstawionego wykazu musi jednoznacznie wynikać, spełnianie warunku określonego w Rozdziale III pkt 3, podpunkt 2) lit. a) SIWZ. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający żąda, na podstawie 3 ust. 1

7 ul. Lipińska 2, Warszawa tel: , Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2013 r. Nr 231), przedłożenia przez Wykonawcę następujących dokumentów: 5. Oświadczenia Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia o treści zgodnej ze wzorem stanowiącym załącznik nr 4 do SIWZ. 6. Aktualnego odpisu z właściwego rejestru, lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 7. Wykonawca wraz z ofertą, składa listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 26 ust.2d ustawy Prawo zamówień publicznych, albo informację o tym, że nie należy do grupy kapitałowej (oświadczenie wg wzoru stanowiącego załącznik nr 10 do SIWZ). Rozdział V Udział innych podmiotów w realizacji zamówienia Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia. Rozdział VI Udział Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia 1. Zgodnie z art. 23 ust. 2 ustawy, Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia zobowiązani są do ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. W takim przypadku należy do oferty załączyć pełnomocnictwo podpisane przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli każdego z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie. 2. Oświadczenie wymienione w R. IV ust. 1 składane jest przez wszystkich Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia lub przez pełnomocnika upoważnionego do reprezentowana ich w postępowaniu lub do reprezentowania ich w postępowaniu i podpisania umowy. 3. Dokumenty wymienione w R. IV ust. 2, 3 i 4 mogą być złożone wspólnie lub przez każdego z Wykonawców oddzielnie muszą potwierdzać spełnianie warunków łącznie przez wszystkich Wykonawców. 4. Dokument wymieniony w R. IV ust. 5, 6 i 7 składa każdy z Wykonawców oddzielnie. Rozdział VII Informacja o podwykonawcach W związku z przepisem art. 36 ust. 4 ustawy, Wykonawca zobowiązany jest wskazać w ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom - wg wzoru określonego w załączniku nr 5 do SIWZ. Rozdział VIII Opis sposobu przygotowania ofert

8 ul. Lipińska 2, Warszawa tel: , 1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 2. Ofertę należy sporządzić w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności. 3. Treść oferty musi odpowiadać treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 5. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 6. Oferta powinna być podpisana przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy, zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w rejestrze sądowym lub innym dokumencie, właściwym dla danej formy organizacyjnej Wykonawcy, albo przez osobę umocowaną przez osoby uprawnione. Podpisy na ofercie, oświadczeniach i dokumentach powinny być czytelne albo opatrzone imienną pieczątką. Wszelkie istotne poprawki lub zmiany w tekście oferty winny być parafowane własnoręcznie przez osoby podpisujące ofertę w przeciwnym wypadku nie będą uwzględniane. 7. Oferta powinna zawierać: 7.1. formularz ofertowy o treści zgodnej ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ, 7.2. dokumenty i oświadczenia, o których mowa w R. IV SIWZ, 7.3. jeśli Wykonawca polega na zasobach innych podmiotów, o których mowa w R. V, pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia, a jeśli podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, również dokumenty lub oświadczenia, o których mowa w R. IV ust. 5,6 i 7 SIWZ tych podmiotów w przypadku powierzenia części zamówienia do realizacji podwykonawcy/podwykonawcom, Zamawiający żąda wskazania w ofercie przez Wykonawcę, tej części zamówienia, której wykonanie im powierzy wg wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do SIWZ, 7.5. oryginał pełnomocnictwa lub kopię pełnomocnictwa poświadczonego notarialnie, określającego zakres umocowania udzielonego osobom podpisującym ofertę, o ile prawo do reprezentowania Wykonawcy w powyższym zakresie nie wynika wprost z dokumentu rejestrowego, 7.6. Wykonawca składa z ofertą również program i harmonogram realizacji zamówienia - na wzorze stanowiącym załącznik nr 9 do SIWZ, 8. Dokumenty mogą być składane w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. 9. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku podmiotów, o których mowa w R. V, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio Wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub te podmioty. 10. Dokumenty sporządzone w języku obcym powinny być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę. 11. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 12. Zamawiający nie przewiduje zwrotu Wykonawcom kosztów udziału w postępowaniu. 13. Ofertę wraz ze wszystkimi podpisanymi załącznikami zaleca się spiąć w sposób trwały i ponumerować kolejno strony. 14. Oferta musi być złożona w kopercie zamkniętej w sposób gwarantujący zachowanie poufność jej treści oraz zabezpieczającej jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert, zaadresowanej na adres Zamawiającego, posiadającej następujące oznaczenia: Oferta na świadczenie usługi realizacji warsztatów umiejętności wychowawczych dla rodzin zastępczych, uczestników projektu Integracja dla samodzielności, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VII / Działanie 7.1 / Poddziałanie przetarg nieograniczony, znak sprawy: 19/ZP/IDS/PN/ 12-01/2013/JC nie otwierać przed upływem terminu otwarcia ofert tj. 17 września 2013 r. godz Na kopercie należy również umieścić nazwę i adres Wykonawcy, numer telefonu i faksu.

9 ul. Lipińska 2, Warszawa tel: , 15. Oferta jest jawna po upływie terminu otwarcia ofert, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert zastrzegł, że nie mogą one być udostępniane. Informacje te powinny być oznaczone jako tajemnica przedsiębiorstwa i wydzielone w złożonej ofercie w sposób umożliwiający Zamawiającemu udostępnienie jawnych elementów oferty innym uczestnikom postępowania. Rozdział IX Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami 1. W prowadzonym postępowaniu wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje mogą być przekazywane pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną. 2. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekażą dokumenty lub informacje faksem lub drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdzi fakt ich otrzymania. 3. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Zamawiający niezwłocznie udzieli wyjaśnień, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. 4. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w ust. 3 lub będzie dotyczył udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. 5. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym mowa w ust Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zostanie przekazana wszystkim Wykonawcom, którym przekazano SIWZ bez ujawniania źródła zapytania oraz zamieszczona na stronie internetowej, na której udostępniono SIWZ: bip.wcpr.pl 7. Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania Wykonawców w celu wyjaśnienia treści SIWZ. 8. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść SIWZ. Dokonaną zmianę SIWZ Zamawiający przekaże niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym przekazano SIWZ oraz zamieści na stronie internetowej. 9. Postępowanie opatrzone jest znakiem: 19/ZP/IDS/PN/12-01/2013/JC. We wszelkiej korespondencji dotyczącej niniejszego postępowania należy powoływać się na ten znak. 10. Osobą uprawnioną do porozumiewania się z Wykonawcami jest: Katarzyna Kaniecka, adres e- mailowy: 11. Wszelką korespondencję dotyczącą prowadzonego postępowania należy kierować na adres Zamawiającego:, Al. Zjednoczenia 34, Warszawa. Telefon/faks: ; w godzinach pracy WCPR: od poniedziałku do piątku w godz. 8:00-16:00. Rozdział X Opis sposobu obliczenia ceny 1. Wykonawca winien obliczyć cenę za realizację zamówienia z uwzględnieniem wszystkich składników cenotwórczych i obliczoną cenę brutto wraz z kalkulacją wpisać do Formularza oferty - stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ. 2. Cena oferty winna być wyrażona w złotych polskich z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

10 ul. Lipińska 2, Warszawa tel: , 3. Stawka podatku VAT winna być określona zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towaru i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.). 4. Cena określona przez Wykonawcę będzie stała przez okres ważności umowy i nie będzie podlegała zmianom. 5. Rozliczenia pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym będą dokonywane w złotych polskich (PLN). Rozdział XI Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował kryterium: cena oferty 100 % Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta Wykonawcy nie podlegającego wykluczeniu i nie podlegająca odrzuceniu, z najniższą ceną brutto za realizację zamówienia. Rozdział XII Wymagania dotyczące wadium Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium. Rozdział XIII Termin związania ofertą 1. Okres związania złożoną ofertą wynosi 30 dni od dnia, w którym upływa termin składania ofert. 2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. Rozdział XIV Miejsce i termin składania ofert 1. Termin składania ofert upływa w dniu 17 września 2013 r. o godz Oferty należy składać w Biurze Projektu Integracja dla Samodzielności, Al. Zjednoczenia 34, Warszawa, pokój nr 2. W przypadku przesłania oferty pocztą liczy się data i godzina dostarczenia oferty do siedziby Zamawiającego. 3. Godziny pracy biura: od poniedziałku do piątku: 8:00 16: Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę. 5. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian winno zostać złożone w sposób i w formie przewidzianych w SIWZ dla złożenia oferty, z zastrzeżeniem, że koperta będzie zawierała dodatkowe oznaczenie Zmiana. 6. Zamawiający niezwłocznie zwróci ofertę, która zostanie złożona po wyznaczonym terminie składania ofert. Rozdział XV Miejsce i termin otwarcia ofert 1. Oferty zostaną otwarte w dniu 17 września 2013 r. o godz w Biurze Projektu Integracja dla Samodzielności (Al. Zjednoczenia 34, Warszawa) w pokoju nr Otwarcie ofert jest jawne. 3. Kolejność otwierania ofert będzie zgodna z kolejnością ich wpływu do Zamawiającego.

11 ul. Lipińska 2, Warszawa tel: , 4. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 5. Podczas otwarcia ofert zostaną podane nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, a także informacje dotyczące ceny ofert. 6. Wykonawca, który będzie nieobecny przy otwarciu ofert, może wystąpić do Zamawiającego z wnioskiem o przesłanie informacji ogłoszonych w trakcie otwarcia ofert. Informacje te Zamawiający prześle niezwłocznie Wykonawcy. Rozdział XVI Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego 1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi Wykonawców, którzy złożyli oferty o: 1.1 wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), albo imię i nazwisko, siedzibę albo adres zamieszkania i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej wyboru oraz nazwy (firmy), albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty; 1.2 Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne; 1.3 Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne; 1.4 Terminie, określonym zgodnie z art. 94 ust. 1 lub 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta. 2. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zamieści również na stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie informacje, o których mowa w ust. 1 pkt Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty faksem lub drogą elektroniczną, a jeżeli zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie przesłane pocztą, w terminie 10 dni od dnia jego przesłania. Jeżeli w postępowaniu zostanie złożona jedna oferta, lub jeżeli nie zostanie odrzucona żadna oferta i nie zostanie wykluczony żaden Wykonawca, Zamawiający może zawrzeć umowę przed upływem ww. terminów. 4. Jeżeli zostanie wybrana oferta Wykonawców występujących wspólnie, przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego Wykonawca będzie zobowiązany przedłożyć umowę regulującą ich współpracę. 6. Umowa zostanie podpisana zgodnie ze wzorem umowy zamieszczonym w załączniku nr 8 do SIWZ. Rozdział XVII Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy Zabezpieczenie należytego wykonania umowy nie jest w niniejszym postępowaniu wymagane. Rozdział XVIII Informacja o zamówieniu uzupełniającym Zamawiający nie przewiduje udzielenie zamówienia uzupełniającego. Rozdział XIX Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia

F D P Fundacja Dobrych Praktyk ul. Ogrodowa 7/33 00-893 Warszawa. Znak sprawy: 7/ZP/IDS/PN/06-01/2015/AR SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

F D P Fundacja Dobrych Praktyk ul. Ogrodowa 7/33 00-893 Warszawa. Znak sprawy: 7/ZP/IDS/PN/06-01/2015/AR SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ul. Lipińska 2, 01-833 Warszawa tel: 22 599 71 20, sekretariat@wcpr.pl Znak sprawy: 7/ZP/IDS/PN/06-01/2015/AR SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG NIEOGRANICZONY na świadczenie usług organizacji

Bardziej szczegółowo

F D P Fundacja Dobrych Praktyk ul. Daniłowiczowska 11/24 00-094 Warszawa. Znak sprawy: ZP/IDS/PN/11-01/2012/KA

F D P Fundacja Dobrych Praktyk ul. Daniłowiczowska 11/24 00-094 Warszawa. Znak sprawy: ZP/IDS/PN/11-01/2012/KA ul. Lipińska 2, 01-833 Warszawa tel: 22 599 71 20, sekretariat@wcpr.pl Znak sprawy: ZP/IDS/PN/11-01/2012/KA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG NIEOGRANICZONY na obsługę informatyczną Biura

Bardziej szczegółowo

Świadczenie regularnych usług przewozowych w postaci dowozów dzieci i młodzieży do placówek oświatowych na terenie gminy Nowe Miasteczko

Świadczenie regularnych usług przewozowych w postaci dowozów dzieci i młodzieży do placówek oświatowych na terenie gminy Nowe Miasteczko ZAMAWIAJĄCY: GMINA NOWE MIASTECZKO ul. Rynek 2 67-124 Nowe Miasteczko tel. 68-3888153 faks 68-3888461 NIP 925-19-58-478 REGON 970770340 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia:

Bardziej szczegółowo

Modernizacja platformy zabezpieczeń Crossbeam

Modernizacja platformy zabezpieczeń Crossbeam CENTRUM USŁUG INFORMATYCZNYCH WE WROCŁAWIU ul. Namysłowska 8 50-304 Wrocław SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej: SIWZ) Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Modernizacja

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Sygnatura postępowania: BZP/19/DI/2013 1 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO art. 39 ustawy

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) dla przetargu nieograniczonego pod nazwą:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) dla przetargu nieograniczonego pod nazwą: nr postępowania: BZP.243.14.2014.BO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) dla przetargu nieograniczonego pod nazwą: Przeprowadzenie usług szkoleniowych i sesji Assessment Center dla studentów

Bardziej szczegółowo

Zamawiający: Zakład Ubezpieczeń Społecznych II Oddział w Warszawie ul. Podskarbińska 25 03-829 Warszawa. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Zamawiający: Zakład Ubezpieczeń Społecznych II Oddział w Warszawie ul. Podskarbińska 25 03-829 Warszawa. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Znak sprawy: 1/ZAP/2012 Zamawiający: Zakład Ubezpieczeń Społecznych II Oddział w Warszawie ul. Podskarbińska 25 03-829 Warszawa Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Stargard Szczeciński 2 maja 2012r. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ZAMAWIAJĄCY: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Stargardzie Szczecińskim ul. Warszawska 9a, 73-110 Stargard Szczeciński tel.

Bardziej szczegółowo

Łódź, 22.04.2015 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Łódź, 22.04.2015 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Łódź, 22.04.2015 r. dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: ZPKWŁ.271.2.2015. Nazwa zadania: 1. Termomodernizacja budynku siedziby

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: 5/2014/PCM Nazwa zadania: Dostawa leków dla Powiatowego Centrum Medycznego Sp. z o.o. NZOZ

Bardziej szczegółowo

Rozdział III Nazwa, rodzaj i opis przedmiotu zamówienia 1. Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego:

Rozdział III Nazwa, rodzaj i opis przedmiotu zamówienia 1. Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego: Świadczenie usług opiekuńczych dla podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy w miejscu zamieszkania na terenie miasta Kętrzyn od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r. SPRAWA NR : PN- MOPS 01/2013 Postępowanie o

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zamawiający: Zespół Szkół im. St. Staszica 28-200 Staszów ul. Koszarowa 7 tel/fax 015 864-25-39 e-mail:zsstaszow@poczta.fm www.zs.staszow.com Staszów, dnia 11.09.2012 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na Dostawę sprzętu teleinformatycznego dla Komendy Miejskiej PSP w Łodzi

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na Dostawę sprzętu teleinformatycznego dla Komendy Miejskiej PSP w Łodzi Zamawiający: Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi ul. Zgierska 47 91-446 Łódź Znak sprawy MK.2370.12.2014 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na Dostawę sprzętu teleinformatycznego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZAMAWIAJĄCY: Zakład Ubezpieczeń Społecznych w Warszawie II Oddział w Poznaniu ul. Starołęcka 31 61-361 Poznań Numer sprawy: 540000/271/10/2015- CZP SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu

Bardziej szczegółowo

REGON: 670223451 NIP:

REGON: 670223451 NIP: BZP.271.1.1552.2013.AĆ Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (zwana dalej siwz ) o wartości szacunkowej przekraczającej wyrażoną w zł równowartość kwoty 200.000 euro przeprowadzanego w trybie przetargu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. dla postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zorganizowanie i przeprowadzenie

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. dla postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zorganizowanie i przeprowadzenie SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dla postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zorganizowanie i przeprowadzenie 1. Kursów zawodowych 2. Treningu kompetencji społecznych

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi Zamieszczenie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi I.1) NAZWA I ADRES: Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kowalewie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zamówienie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Malbork, 2015-03-06 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: ZGKiM/D/1/03/2015. Nazwa zadania: Sukcesywna dostawa betonu zwykłego

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Znak sprawy:gops-407-01/11 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mrągowie ul. Brzozowa 24 11-700 Mrągowo Mrągowo, dn.30.03.2011r. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dla postępowania o udzielenie zamówienia

Bardziej szczegółowo

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pieckach

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pieckach SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NR ogłoszenia Data zamieszczenia TRYB PRZETARG NIEOGRANICZONY Zamawiający: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pieckach ul. Pl. 1 Maja 6, 11-710 Piecki PRZEDMIOT

Bardziej szczegółowo

S p e c y f i k a c j a i s t o t n y c h w a r u n k ó w z a m ó w i e n i a

S p e c y f i k a c j a i s t o t n y c h w a r u n k ó w z a m ó w i e n i a S p e c y f i k a c j a i s t o t n y c h w a r u n k ó w z a m ó w i e n i a Zamawiający: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Kierownik Zamawiającego: Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej 23-210

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ( SIWZ )

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ( SIWZ ) ZSP.271.1.2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ( SIWZ ) PRZETARG NIEOGRANICZONY W TRYBIE ART.39 USTAWY-PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH ( T.J. DZ.U. z 2013r., POZ.907 ZE ZM. ) NA ; ROBOTY REMONTOWE

Bardziej szczegółowo

BIURO RZECZNIKA PRAW OBYWATELSKICH 00-090 Warszawa, Al. Solidarności 77

BIURO RZECZNIKA PRAW OBYWATELSKICH 00-090 Warszawa, Al. Solidarności 77 BIURO RZECZNIKA PRAW OBYWATELSKICH 00-090 Warszawa, Al. Solidarności 77 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Numer sprawy: WZP.271.28.2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej specyfikacją lub SIWZ sporządzona dla usługi ubezpieczeniowej, której wartość jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Chodzież, dnia 30.06.2015 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Przebudowa budynku strażnicy Jednostki Ratowniczo Gaśniczej i Komendy

Bardziej szczegółowo

CZŁOWIEK NAJLEPSZA INWESTYCJA

CZŁOWIEK NAJLEPSZA INWESTYCJA CZŁOWIEK NAJLEPSZA INWESTYCJA Projekt Aktywność i integracja szansą na lepsze jutro realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Ryn, dnia 16.06.2010 roku Miejsko- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 11-520 Ryn, ul. Świerczewskiego 2 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dla przedmiotu zamówienia: PRZEPROWADZENIE I ORGANIZACJA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej (SIWZ) Cena za SIWZ 20,00 zł brutto Opłata pocztowa 13,50 zł Zamawiający: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny 42-200 Częstochowa, ul. Bialska 104/118 Znak sprawy: W.SZ.S./DAZ/2411/P-8/077/13

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zamawiający: Województwo Kujawsko Pomorskie Pl. Teatralny 2, 87-100 Toruń wraz z Jednostkami wymienionymi w wykazie nr 1 który stanowi załącznik 11 do SIWZ. Reprezentowany przez: Urząd Marszałkowski Województwa

Bardziej szczegółowo