SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG NIEOGRANICZONY

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG NIEOGRANICZONY"

Transkrypt

1 ul. Lipińska 2, Warszawa tel: , Znak sprawy: 19/ZP/IDS/PN/12-01/2013/JC SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG NIEOGRANICZONY na przeprowadzenie warsztatów umiejętności wychowawczych dla rodzin zastępczych, uczestników projektu Integracja dla samodzielności, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VII / Działanie 7.1/ Poddziałanie Warszawa, 10 września 2013 rok

2 ul. Lipińska 2, Warszawa tel: , Nazwa i adres Zamawiającego:, ul. Lipińska 2, Warszawa, REGON: , NIP: Adres do korespondencji:, Biuro Projektu Integracja dla samodzielności Al. Zjednoczenia 34, Warszawa (jako adresata wskazać osobę, o której mowa w Rozdz. IX pkt 10), Telefon: , fax Adres internetowy: Adres Tryb udzielenia zamówienia: Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest na zasadach określonych w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013, poz. 907), zwanej dalej ustawą, w trybie przetargu nieograniczonego (art. 39 ustawy). Spis treści SIWZ: I. Opis przedmiotu zamówienia II. Termin wykonania zamówienia III. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny ich spełniania IV. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy V. Udział innych podmiotów w realizacji zamówienia VI. Udział Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia VII. Informacja o podwykonawcach VIII. Opis sposobu przygotowania ofert IX. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami X. Opis sposobu obliczenia ceny XI. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert XII. Wymagania dotyczące wadium XIII. Termin związania ofertą XIV. Miejsce i termin składania ofert XV. Miejsce i termin otwarcia ofert XVI. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego XVII. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy XVIII. Informacje o zamówieniu uzupełniającym XIX. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia XX. Informacje dotyczące umowy

3 ul. Lipińska 2, Warszawa tel: , Spis załączników: załącznik nr 1 - formularz oferty załącznik nr 2 - oświadczenie Wykonawcy w trybie art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych załącznik nr 3 - wykaz wykonanych lub wykonywanych usług załącznik nr 4 - oświadczenie Wykonawcy w trybie art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych załącznik nr 5 - oświadczenie dotyczące podwykonawców załącznik nr 6 - wykaz narzędzi, wyposażenia i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług w celu realizacji zamówienia wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami załącznik nr 7 - wykaz kadry załącznik nr 8 - wzór umowy załącznik nr 9 - harmonogram i program realizacji zamówienia załącznik nr 10 - oświadczenie Wykonawcy w trybie art. 26 ust. 2d ustawy Prawo zamówień publicznych Rozdział I Opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie warsztatów umiejętności wychowawczych dla rodzin zastępczych, uczestników projektu Integracja dla samodzielności, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VII / Działanie 7.1/ Poddziałanie Kod CPV: Usługi szkolenia w dziedzinie rozwoju osobistego Usługi opieki dziennej nad dziećmi Usługi dostarczania posiłków Przedmiot zamówienia obejmuje: 1) przeprowadzenie warsztatów umiejętności wychowawczych dla rodzin zastępczych, 2) opracowanie i realizację programu zajęć, 3) zapewnienie opieki dla osób zależnych (dzieci i młodzieży) z rodzin zastępczych biorących udział w warsztatach, 4) zapewnienie miejsca realizacji warsztatów wraz z dodatkową salą dla osób zależnych, którym Wykonawca będzie zapewniał opiekę na czas zajęć, 5) zapewnienie cateringu ciepłego posiłku oraz ciepłych i zimnych napojów dla uczestników warsztatów i osób zależnych, 6) ubezpieczenia uczestników warsztatów i osób zależnych od następstw nieszczęśliwych wypadków. Warsztaty umiejętności wychowawczych organizowane są w ramach realizacji Projektu Integracja dla samodzielności współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Przedmiotem zamówienia jest prowadzenie warsztatów umiejętności wychowawczych dla wskazanych przez Zamawiającego uczestników projektu Integracja dla samodzielności współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VII / Działanie 7.1 / Poddziałanie Ilość warsztatów: warsztaty umiejętności wychowawczych w tym radzenie sobie z trudnościami szkolnymi, stymulowanie rozwoju osobistego wychowanków warsztat trwający 4 godziny (grupa weekendowa w godzinach od do 14.00)

4 ul. Lipińska 2, Warszawa tel: , warsztaty umiejętności wychowawczych rodzeństwo bez rywalizacji - warsztat trwający 4 godziny (grupa weekendowa w godzinach od do 14.00) warsztaty komunikacji z dziećmi w tym rozmowa na trudne tematy np. straty rodziców, ich sytuacji bytowej warsztat trwający 4 godziny ( grupa weekendowa w godzinach od do 14.00) warsztaty: trudne zachowania u dorastającej młodzieży, wsparcie w zakresie radzenia sobie z trudną młodzieżą warsztat trwający 4 godziny (grupa weekendowa w godzinach od do 14.00) warsztaty: jak radzić sobie z agresją u wychowanków (dzieci i młodzieży) warsztat trwający 4 godziny (grupa weekendowa w godzinach od do 14.00) warsztaty: jak planować z dzieckiem jego karierę zawodową, zarządzanie czasem warsztat trwający 4 godziny (grupa weekendowa w godzinach od do 14.00) warsztaty: trening asertywności warsztat trwający 4 godziny (grupa weekendowa w godzinach od do 14.00) warsztaty: edukacja seksualna, dojrzewanie młodzieży - warsztat trwający 4 godziny (grupa weekendowa w godzinach od do 14.00) Grupę stanowi maksymalnie 20 osób. Grupa ma charakter otwarty. Powstanie 5 grup - jedna w dzielnicy Śródmieście, jedna w dzielnicy Bielany, jedna w dzielnicy Wola, jedna w dzielnicy Praga Północ lub Praga Południe i jedna w dzielnicy Ursus. Każdy ww. warsztat tematyczny powinien odbyć się pięciokrotnie raz dla grupy w Śródmieściu, raz dla grupy na Bielanach, raz dla grupy na Woli, raz dla grupy na Pradze Północ lub Pradze Południe, raz dla grupy w Ursusie, raz dla grupy w Śródmieściu. Godzina realizacji warsztatu to godzina zegarowa. Cztery godziny warsztatu powinny odbywać się jednorazowo. Zajęcia z jednego warsztatu nie mogą odbywać się w tym samym czasie co zajęcia z innego warsztatu dla tej samej grupy, tj. w jednej dzielnicy. Sporządzając harmonogram Wykonawca uwzględni powyższe wytyczne. Wykonawca zapewni również opiekę nad osobami zależnymi - dziećmi i młodzieżą z rodzin zastępczych, podczas trwania warsztatów. Maksymalna liczba osób zależnych w jednej grupie 20 osób. Wartością zamówienia będzie iloczyn liczby faktycznie zrealizowanych godzin oraz podanej przez Wykonawcę całkowitej ceny za godzinę zajęć brutto. Miejsca realizacji warsztatów: Zamawiający wymaga od Wykonawcy realizacji przedmiotu umowy w lokalach będących w dyspozycji Wykonawcy, zlokalizowanych na terenie Warszawy w dzielnicy Śródmieście, w dzielnicy Bielany, w dzielnicy Wola, w dzielnicy Praga Północ lub Praga Południe, w dzielnicy Ursus w dogodnym pod względem komunikacyjnym miejscu. W lokalach muszą być zapewnione warunki gwarantujące realizację zamówienia. We wszystkich pięciu lokalizacjach przedmiot zamówienia należy zrealizować w dwóch salach z czego jedna przeznaczona będzie na warsztaty, a druga dla osób zależnych (dzieci i młodzieży), którym Wykonawca zapewni opiekę. Obiekty powinny być dostosowane do potrzeb realizacji warsztatów (sale dla grup minimum 20 osób), mieć dostęp do węzła higieniczno sanitarnego i miejsca, gdzie będzie można przygotować napoje ciepłe. Sale powinny być wyposażone w wygodne krzesła dla uczestników lub inne miejsca siedzące. Catering: Wykonawca zapewni uczestnikom warsztatu i osobom zależnym ciepły posiłek na zajęciach. Czas na posiłek, to pół godziny wliczone w czas zajęć. Wykonawca zapewni też napoje zimne i ciepłe: woda, soki, kawa i herbata, które uczestnicy i osoby zależne będą mogły pić w trakcie zajęć. Wykonawca zapewni opiekę dla osób zależnych (dzieci i młodzieży). Opieka będzie realizowana przez 2 opiekunki/opiekunów na każdych zajęciach. Wykonawca zapewni podstawowe zabawki lub przedmioty uatrakcyjniające zajęcia. Opiekunki/opiekunowie zapewnią osobom zależnym rozrywki i zabawy grupowe dostosowane do składu wiekowego grupy. Kadra: W każdej grupie warsztatowej każde zajęcia prowadzić powinno dwóch wykwalifikowanych trenerów warsztatów umiejętności wychowawczych. Program warsztatów: Warsztaty umiejętności wychowawczych powinny spełniać standardy warsztatów

5 ul. Lipińska 2, Warszawa tel: , psychoedukacyjnych. Prowadzący muszą uwzględnić w programie warsztatów specyfikę rodzin zastępczych i charakterystyczne wyzwania wychowawcze. Warsztaty powinny dotyczyć poszczególnych tematów dodatkowo z uwzględnieniem bieżących potrzeb grup zgłaszanych w toku realizacji warsztatów. Program Wykonawcy powinien być dołączony do oferty wraz z harmonogramem zajęć. Wykonawca ubezpieczy uczestników warsztatów oraz osoby zależne od następstw nieszczęśliwych wypadków w trakcie trwania warsztatów. Polisa powinna obejmować ubezpieczenie grupowe nie wymagające imiennej listy przed ubezpieczeniem. Skład grupy podlegającej ubezpieczeniu może się bowiem zmieniać w zależności od tematu warsztatu. Wykonawca zobowiąże się do przedłożenia Zamawiającemu dokumentów potwierdzających zawarcie umowy ubezpieczenia, nie później niż 24 godziny przed terminem rozpoczęcia pierwszych zajęć. Wykonawca zapewni materiały niezbędne do realizacji zajęć grupy i zapewnienia opieki nad osobami zależnymi. Zamawiający gwarantuje sobie prawo kontroli w każdym czasie i w każdym zakresie związanym z realizacją postanowień niniejszej specyfikacji. Zamówienie może także podlegać kontroli Instytucji Zarządzającej, tj. Ministra Rozwoju Regionalnego Departament Zarządzania Europejskim Funduszem Społecznym, Instytucji Pośredniczącej, tj. Marszałka Województwa Mazowieckiego oraz Instytucji Wdrażającej, tj. Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych.. Wykonawca zobowiązany będzie do prowadzenia następującej dokumentacji: 1) Opis zrealizowanej usługi, za którą wystawiona jest faktura vat/rachunek, 2) Listy uczestników warsztatów i osób zależnych objętych opieką wraz z potwierdzeniem odbioru posiłku z logotypami POKL, 3) Udokumentowane oznaczenia sal zgodnie z wytycznymi programu POKL (zdjęcia) Rozdział II Termin wykonania zamówienia. Zamówienie będzie realizowane w okresie: 12 października 2013 r. 30 czerwca 2014 r. Spotkania każdej z grup powinny odbywać się przynajmniej raz w miesiącu. Rozdział III Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny ich spełniania 1. Zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Pzp), o udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca, który spełnia warunki, dotyczące: 1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania; 2) posiadania wiedzy i doświadczenia; 3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; 4) sytuacji ekonomicznej i finansowej. 2. Wykonawca, zgodnie z zapisem art. 26 ust. 2a ustawy Pzp jest także zobowiązany wykazać brak podstaw do wykluczenia z postępowania z powodu niespełniania warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp. 3. Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunki dotyczące: 1) posiadania wiedzy i doświadczenia jeśli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert w niniejszym postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, zorganizował jedne lub więcej warsztaty umiejętności wychowawczych

6 ul. Lipińska 2, Warszawa tel: , lub inne warsztaty psychoedukacyjne o łącznej wartości zł brutto oraz załączy dowody czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie; 2) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia jeśli Wykonawca wykaże, że: a) dysponuje lub będzie dysponował w chwili realizacji zamówienia lokalami na terenie Warszawy - w dzielnicy Śródmieście, w dzielnicy Bielany, w dzielnicy Wola, w dzielnicy Praga Północ lub Praga Południe, w dzielnicy Ursus, usytuowanymi w miejscach dogodnych pod względem komunikacyjnym i zapewniającym możliwość realizacji przedmiotu zamówienia, zgodnie z treścią specyfikacji; b) dysponuje wykwalifikowaną kadrą w składzie: dwóch trenerów warsztatów umiejętności wychowawczych na każdych zajęciach. Trenerzy warsztatów umiejętności wychowawczych muszą spełniać następujące warunki: ukończone studia wyższe o profilu psychologicznym lub pedagogicznym (przynajmniej jeden psycholog prowadzący zajęcia) oraz minimum 2letnie doświadczenie w prowadzeniu warsztatów umiejętności wychowawczych; c) dysponuje opiekunkami/opiekunami dla osób zależnych w składzie: dwóch opiekunów na każdych zajęciach, którzy ukończyli studia wyższe o profilu pedagogicznym lub psychologicznym; 3) sytuacji ekonomicznej i finansowej jeśli Wykonawca złoży oświadczenie, że jego sytuacja finansowa oraz środki finansowe, którymi dysponuje, pozwalają na realizację zamówienia - oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu. Warunki udziału Wykonawcy w postępowaniu oceniane będą według kryterium spełnia nie spełnia na podstawie analizy treści złożonych przez Wykonawcę oświadczeń i dokumentów. Rozdział IV Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie ma dostarczyć Wykonawca W celu wykazania spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, Zamawiający żąda, na podstawie art. 44 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz zgodnie z art. 25 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz na podstawie 1 ust. 1 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2013 r. Nr 231), przedłożenia przez Wykonawcę następujących dokumentów: 1. Oświadczenia Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy o treści zgodnej ze wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ. 2. Wykazu wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, usług w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert w niniejszym postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie o treści zgodnej ze wzorem stanowiącym załącznik nr 3 do SIWZ; 3. Wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami - wg wzoru określonego w załączniku nr 7 do SIWZ; z przedstawionego wykazu musi jednoznacznie wynikać, spełnianie warunku określonego w Rozdziale III pkt 3, podpunkt 2) lit. b) i c) SIWZ. 4. Wykazu miejsc realizacji zamówienia wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami (wg wzoru określonego w załączniku nr 6 do SIWZ); z przedstawionego wykazu musi jednoznacznie wynikać, spełnianie warunku określonego w Rozdziale III pkt 3, podpunkt 2) lit. a) SIWZ. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający żąda, na podstawie 3 ust. 1

7 ul. Lipińska 2, Warszawa tel: , Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2013 r. Nr 231), przedłożenia przez Wykonawcę następujących dokumentów: 5. Oświadczenia Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia o treści zgodnej ze wzorem stanowiącym załącznik nr 4 do SIWZ. 6. Aktualnego odpisu z właściwego rejestru, lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 7. Wykonawca wraz z ofertą, składa listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 26 ust.2d ustawy Prawo zamówień publicznych, albo informację o tym, że nie należy do grupy kapitałowej (oświadczenie wg wzoru stanowiącego załącznik nr 10 do SIWZ). Rozdział V Udział innych podmiotów w realizacji zamówienia Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia. Rozdział VI Udział Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia 1. Zgodnie z art. 23 ust. 2 ustawy, Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia zobowiązani są do ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. W takim przypadku należy do oferty załączyć pełnomocnictwo podpisane przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli każdego z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie. 2. Oświadczenie wymienione w R. IV ust. 1 składane jest przez wszystkich Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia lub przez pełnomocnika upoważnionego do reprezentowana ich w postępowaniu lub do reprezentowania ich w postępowaniu i podpisania umowy. 3. Dokumenty wymienione w R. IV ust. 2, 3 i 4 mogą być złożone wspólnie lub przez każdego z Wykonawców oddzielnie muszą potwierdzać spełnianie warunków łącznie przez wszystkich Wykonawców. 4. Dokument wymieniony w R. IV ust. 5, 6 i 7 składa każdy z Wykonawców oddzielnie. Rozdział VII Informacja o podwykonawcach W związku z przepisem art. 36 ust. 4 ustawy, Wykonawca zobowiązany jest wskazać w ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom - wg wzoru określonego w załączniku nr 5 do SIWZ. Rozdział VIII Opis sposobu przygotowania ofert

8 ul. Lipińska 2, Warszawa tel: , 1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 2. Ofertę należy sporządzić w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności. 3. Treść oferty musi odpowiadać treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 5. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 6. Oferta powinna być podpisana przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy, zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w rejestrze sądowym lub innym dokumencie, właściwym dla danej formy organizacyjnej Wykonawcy, albo przez osobę umocowaną przez osoby uprawnione. Podpisy na ofercie, oświadczeniach i dokumentach powinny być czytelne albo opatrzone imienną pieczątką. Wszelkie istotne poprawki lub zmiany w tekście oferty winny być parafowane własnoręcznie przez osoby podpisujące ofertę w przeciwnym wypadku nie będą uwzględniane. 7. Oferta powinna zawierać: 7.1. formularz ofertowy o treści zgodnej ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ, 7.2. dokumenty i oświadczenia, o których mowa w R. IV SIWZ, 7.3. jeśli Wykonawca polega na zasobach innych podmiotów, o których mowa w R. V, pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia, a jeśli podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, również dokumenty lub oświadczenia, o których mowa w R. IV ust. 5,6 i 7 SIWZ tych podmiotów w przypadku powierzenia części zamówienia do realizacji podwykonawcy/podwykonawcom, Zamawiający żąda wskazania w ofercie przez Wykonawcę, tej części zamówienia, której wykonanie im powierzy wg wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do SIWZ, 7.5. oryginał pełnomocnictwa lub kopię pełnomocnictwa poświadczonego notarialnie, określającego zakres umocowania udzielonego osobom podpisującym ofertę, o ile prawo do reprezentowania Wykonawcy w powyższym zakresie nie wynika wprost z dokumentu rejestrowego, 7.6. Wykonawca składa z ofertą również program i harmonogram realizacji zamówienia - na wzorze stanowiącym załącznik nr 9 do SIWZ, 8. Dokumenty mogą być składane w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. 9. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku podmiotów, o których mowa w R. V, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio Wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub te podmioty. 10. Dokumenty sporządzone w języku obcym powinny być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę. 11. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 12. Zamawiający nie przewiduje zwrotu Wykonawcom kosztów udziału w postępowaniu. 13. Ofertę wraz ze wszystkimi podpisanymi załącznikami zaleca się spiąć w sposób trwały i ponumerować kolejno strony. 14. Oferta musi być złożona w kopercie zamkniętej w sposób gwarantujący zachowanie poufność jej treści oraz zabezpieczającej jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert, zaadresowanej na adres Zamawiającego, posiadającej następujące oznaczenia: Oferta na świadczenie usługi realizacji warsztatów umiejętności wychowawczych dla rodzin zastępczych, uczestników projektu Integracja dla samodzielności, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VII / Działanie 7.1 / Poddziałanie przetarg nieograniczony, znak sprawy: 19/ZP/IDS/PN/ 12-01/2013/JC nie otwierać przed upływem terminu otwarcia ofert tj. 17 września 2013 r. godz Na kopercie należy również umieścić nazwę i adres Wykonawcy, numer telefonu i faksu.

9 ul. Lipińska 2, Warszawa tel: , 15. Oferta jest jawna po upływie terminu otwarcia ofert, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert zastrzegł, że nie mogą one być udostępniane. Informacje te powinny być oznaczone jako tajemnica przedsiębiorstwa i wydzielone w złożonej ofercie w sposób umożliwiający Zamawiającemu udostępnienie jawnych elementów oferty innym uczestnikom postępowania. Rozdział IX Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami 1. W prowadzonym postępowaniu wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje mogą być przekazywane pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną. 2. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekażą dokumenty lub informacje faksem lub drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdzi fakt ich otrzymania. 3. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Zamawiający niezwłocznie udzieli wyjaśnień, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. 4. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w ust. 3 lub będzie dotyczył udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. 5. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym mowa w ust Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zostanie przekazana wszystkim Wykonawcom, którym przekazano SIWZ bez ujawniania źródła zapytania oraz zamieszczona na stronie internetowej, na której udostępniono SIWZ: bip.wcpr.pl 7. Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania Wykonawców w celu wyjaśnienia treści SIWZ. 8. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść SIWZ. Dokonaną zmianę SIWZ Zamawiający przekaże niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym przekazano SIWZ oraz zamieści na stronie internetowej. 9. Postępowanie opatrzone jest znakiem: 19/ZP/IDS/PN/12-01/2013/JC. We wszelkiej korespondencji dotyczącej niniejszego postępowania należy powoływać się na ten znak. 10. Osobą uprawnioną do porozumiewania się z Wykonawcami jest: Katarzyna Kaniecka, adres e- mailowy: 11. Wszelką korespondencję dotyczącą prowadzonego postępowania należy kierować na adres Zamawiającego:, Al. Zjednoczenia 34, Warszawa. Telefon/faks: ; w godzinach pracy WCPR: od poniedziałku do piątku w godz. 8:00-16:00. Rozdział X Opis sposobu obliczenia ceny 1. Wykonawca winien obliczyć cenę za realizację zamówienia z uwzględnieniem wszystkich składników cenotwórczych i obliczoną cenę brutto wraz z kalkulacją wpisać do Formularza oferty - stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ. 2. Cena oferty winna być wyrażona w złotych polskich z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

10 ul. Lipińska 2, Warszawa tel: , 3. Stawka podatku VAT winna być określona zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towaru i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.). 4. Cena określona przez Wykonawcę będzie stała przez okres ważności umowy i nie będzie podlegała zmianom. 5. Rozliczenia pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym będą dokonywane w złotych polskich (PLN). Rozdział XI Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował kryterium: cena oferty 100 % Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta Wykonawcy nie podlegającego wykluczeniu i nie podlegająca odrzuceniu, z najniższą ceną brutto za realizację zamówienia. Rozdział XII Wymagania dotyczące wadium Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium. Rozdział XIII Termin związania ofertą 1. Okres związania złożoną ofertą wynosi 30 dni od dnia, w którym upływa termin składania ofert. 2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. Rozdział XIV Miejsce i termin składania ofert 1. Termin składania ofert upływa w dniu 17 września 2013 r. o godz Oferty należy składać w Biurze Projektu Integracja dla Samodzielności, Al. Zjednoczenia 34, Warszawa, pokój nr 2. W przypadku przesłania oferty pocztą liczy się data i godzina dostarczenia oferty do siedziby Zamawiającego. 3. Godziny pracy biura: od poniedziałku do piątku: 8:00 16: Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę. 5. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian winno zostać złożone w sposób i w formie przewidzianych w SIWZ dla złożenia oferty, z zastrzeżeniem, że koperta będzie zawierała dodatkowe oznaczenie Zmiana. 6. Zamawiający niezwłocznie zwróci ofertę, która zostanie złożona po wyznaczonym terminie składania ofert. Rozdział XV Miejsce i termin otwarcia ofert 1. Oferty zostaną otwarte w dniu 17 września 2013 r. o godz w Biurze Projektu Integracja dla Samodzielności (Al. Zjednoczenia 34, Warszawa) w pokoju nr Otwarcie ofert jest jawne. 3. Kolejność otwierania ofert będzie zgodna z kolejnością ich wpływu do Zamawiającego.

11 ul. Lipińska 2, Warszawa tel: , 4. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 5. Podczas otwarcia ofert zostaną podane nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, a także informacje dotyczące ceny ofert. 6. Wykonawca, który będzie nieobecny przy otwarciu ofert, może wystąpić do Zamawiającego z wnioskiem o przesłanie informacji ogłoszonych w trakcie otwarcia ofert. Informacje te Zamawiający prześle niezwłocznie Wykonawcy. Rozdział XVI Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego 1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi Wykonawców, którzy złożyli oferty o: 1.1 wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), albo imię i nazwisko, siedzibę albo adres zamieszkania i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej wyboru oraz nazwy (firmy), albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty; 1.2 Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne; 1.3 Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne; 1.4 Terminie, określonym zgodnie z art. 94 ust. 1 lub 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta. 2. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zamieści również na stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie informacje, o których mowa w ust. 1 pkt Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty faksem lub drogą elektroniczną, a jeżeli zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie przesłane pocztą, w terminie 10 dni od dnia jego przesłania. Jeżeli w postępowaniu zostanie złożona jedna oferta, lub jeżeli nie zostanie odrzucona żadna oferta i nie zostanie wykluczony żaden Wykonawca, Zamawiający może zawrzeć umowę przed upływem ww. terminów. 4. Jeżeli zostanie wybrana oferta Wykonawców występujących wspólnie, przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego Wykonawca będzie zobowiązany przedłożyć umowę regulującą ich współpracę. 6. Umowa zostanie podpisana zgodnie ze wzorem umowy zamieszczonym w załączniku nr 8 do SIWZ. Rozdział XVII Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy Zabezpieczenie należytego wykonania umowy nie jest w niniejszym postępowaniu wymagane. Rozdział XVIII Informacja o zamówieniu uzupełniającym Zamawiający nie przewiduje udzielenie zamówienia uzupełniającego. Rozdział XIX Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia

12 ul. Lipińska 2, Warszawa tel: , W myśl przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych Wykonawcy, który ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w Dziale VI ww. ustawy, w szczególności: 1. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy. 2. Odwołanie w tym postępowaniu, tj. w postępowaniu, którego wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych, przysługuje wyłącznie wobec czynności: 2.1. opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu, 2.2. wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia, 2.3. odrzucenia oferty odwołującego. 3. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania. 4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu. 5. Odwołujący przesyła kopie odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. 6. Odwołanie wnosi się w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia jeżeli zostały przesłane faksem lub drogą elektroniczną, albo w terminie 10 dni jeżeli zostały przesłane na piśmie w inny sposób. 7. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu i postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wnosi się w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej. 8. Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować Zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub zaniechania czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie przysługuje odwołanie na podstawie ust W przypadku uznania zasadności przekazanej informacji Zamawiający powtórzy czynność albo dokona czynności zaniechanej, informując o tym Wykonawców. 10. Na czynności, o których mowa w ust. 8, nie przysługuje odwołanie, z zastrzeżeniem ust. 2. XX. Informacje dotyczące umowy Zamawiający wymaga zawarcia umowy w formie pisemnej wg wzoru stanowiącego załącznik nr 8 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w dwóch egzemplarzach, z których jeden otrzyma zamawiający, a jeden wybrany Wykonawca. Zamawiający dopuszcza w uzasadnionych sytuacjach (np. zdarzenie losowe, awaria, niedyspozycja zdrowotna kadry lub uczestnika) możliwość zmiany miejsca bądź harmonogramu realizacji zamówienia. W takim przypadku Strony zobowiązują się uzgodnić nowe miejsce bądź termin realizacji usługi. Zamawiający dopuszczają w szczególnych, uzasadnionych sytuacjach (np. ze względu na zdarzenia losowe, niedyspozycję zdrowotną, ustanie zatrudnienia osoby bezpośrednio realizującej program) możliwość zmiany kadry. W tej sytuacji Wykonawca niezwłocznie przedłoży Zamawiającemu do akceptacji dokumenty dotyczące zastępcy, który musi posiadać wymagane przez Zamawiającego kwalifikacje. Zmiana osoby prowadzącej zajęcia może nastąpić także na uzasadnione żądanie Zamawiającego, jako zalecenie pokontrolne w przypadku nienależytego wywiązywania się osoby prowadzącej zajęcia z powierzonych zadań.

13 ul. Lipińska 2, Warszawa tel: , Znak sprawy: 19/ZP/IDS/PN/12-01/2013/JC Załącznik nr 1 do SIWZ pieczęć Wykonawcy FORMULARZ OFERTOWY w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na świadczenie usługi realizacji warsztatów umiejętności wychowawczych dla rodzin zastępczych, uczestników projektu Integracja dla samodzielności, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VII / Działanie 7.1 / Poddziałanie 7.1.2, w przetargu nieograniczonym ogłoszonym przez *niepotrzebne skreślić Ofertę składam samodzielnie*: 1. Dane o Wykonawcy: Pełna nazwa firmy: Siedziba firmy: Adres firmy: REGON: Nr telefonu: NIP: adres Nr faksu: Ofertę składam w imieniu Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum/spółka cywilna*)* Dane wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (jeżeli dotyczy): Nazwa Adres.... Nazwa Adres.... Ustanowionym pełnomocnikiem do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia i/lub zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, w przypadku składania oferty wspólnej przez dwa lub więcej podmioty gospodarcze jest: imię i nazwisko..... tel. kontaktowy faks.....

14 ul. Lipińska 2, Warszawa tel: , Oferuję/emy wykonanie przedmiotu zamówienia (cena za realizację zamówienia brutto razem wszystkie warsztaty i pozostałe składniki cenotwórcze w pełnym zakresie rzeczowym i na warunkach określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia) za cenę (z podatkiem VAT):. złotych (słownie: ), w tym. % podatku VAT, zgodnie z poniższym zestawieniem: Składniki cenotwórcze składające się na realizację całego zamówienia Przeprowadzenie warsztatów umiejętności wychowawczych (z uwzględnieniem wszystkich składników cenotwórczych, także nnw, sale) Opieka nad osobami zależnymi (z uwzględnieniem wszystkich składników cenotwórczych, także nnw, sale) Cena za jedną godzinę (brutto) Razem wszystkie godziny warsztatów godzin (łącznie w ramach 8 warsztatów tematycznych dla każdej z pięciu lokalizacji) Posiłki i napoje 1 os.= 40 spotkań x 40 os.= Cena za realizację zamówienia brutto 1) Oświadczam/my, że zapoznałem/liśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia. 2) Oświadczam/my, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres 30 dni od dnia, w którym upływa termin składania ofert. 3) Oświadczam/my, że akceptujemy dołączony do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wzór umowy. 4) Oświadczam/my, że pod groźbą odpowiedzialności karnej i wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia za złożenie nieprawdziwych informacji mających wpływ lub mogących mieć wpływ na wynik prowadzonego postępowania, załączone do oferty dokumenty opisują stan prawny i faktyczny, aktualny na dzień złożenia ofert. 5) Osobą/osobami uprawnionymi do kontaktów z Zamawiającym jest/są:... tel. kontaktowy../faks miejsce i data podpis osoby uprawnionej

15 ul. Lipińska 2, Warszawa tel: , Znak sprawy: 19/ZP/IDS/PN/12-01/2013/JC Załącznik nr 2 do SIWZ pieczęć Wykonawcy OŚWIADCZENIE o spełnianiu warunków określonych przepisami art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 907) Ubiegając się o udzielenie zamówienia publicznego na świadczenie usługi przeprowadzenia warsztatów umiejętności wychowawczych dla rodzin zastępczych, uczestników projektu Integracja dla samodzielności, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VII / Działanie 7.1 / Poddziałanie 7.1.2, w przetargu nieograniczonym ogłoszonym przez, Ja/ my (imię i nazwisko)... w imieniu reprezentowanego przez mnie/nas Wykonawcy... oświadczam/y, że: Wykonawca spełnia wynikające z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 907), warunki udziału w postępowaniu dotyczące: 1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, 2) posiadania wiedzy i doświadczenia, 3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, 4) sytuacji ekonomicznej i finansowej. miejsce i data podpis osoby uprawnionej

16 ul. Lipińska 2, Warszawa tel: , Znak sprawy: 19/ZP/IDS/PN/12-01/2013/JC Załącznik Nr 3 do SIWZ pieczęć Wykonawcy WYKAZ USŁUG Ubiegając się o udzielenie zamówienia publicznego na świadczenie usługi przeprowadzenia warsztatów umiejętności wychowawczych dla rodzin zastępczych, uczestników projektu Integracja dla samodzielności, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VII / Działanie 7.1 / Poddziałanie 7.1.2, w przetargu nieograniczonym ogłoszonym przez, Ja/ my (imię i nazwisko)... w imieniu reprezentowanego przez mnie/nas Wykonawcy... oświadczam/y, że w okresie ostatnich trzech lat Wykonawca zrealizował lub realizuje następujące zamówienia: lp nazwa i adres zamawiającego całkowita wartość zamówienia data wykonania Nazwa usług doświadczenie własne / doświadczenie innego podmiotu Oświadczam/y, że wykazane zamówienia zostały wykonane lub są wykonywane należycie, na potwierdzenie czego załączam/y do oferty poświadczające to dowody. Uwaga! w przypadku, gdy Wykonawca polega na zasobach innych podmiotów przy realizacji zamówienia, należy wskazać, które z wyżej wymienionych zamówień zostało udostępnione przez inne podmioty oraz załączyć pisemne zobowiązanie tego podmiotu miejsce i data podpis osoby uprawnionej

17 ul. Lipińska 2, Warszawa tel: , Znak sprawy: 19/ZP/IDS/PN/12-01/2013/JC Załącznik nr 4 do SIWZ pieczęć Wykonawcy OŚWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA Ubiegając się o udzielenie zamówienia publicznego na świadczenie usługi warsztatów umiejętności wychowawczych dla rodzin zastępczych, uczestników projektu Integracja dla samodzielności, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VII / Działanie 7.1 / Poddziałanie 7.1.2, w przetargu nieograniczonym ogłoszonym przez, Ja/ my (imię i nazwisko)... w imieniu reprezentowanego przez mnie/nas Wykonawcy... oświadczam/y, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 907). miejsce i data podpis osoby uprawnionej

18 ul. Lipińska 2, Warszawa tel: , Znak sprawy: 19/ZP/IDS/PN/12-01/2013/JC Załącznik Nr 5 do SIWZ pieczęć Wykonawcy OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCÓW Ubiegając się o udzielenie zamówienia publicznego na świadczenie usługi przeprowadzenia warsztatów umiejętności wychowawczych dla rodzin zastępczych, uczestników projektu Integracja dla samodzielności, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VII / Działanie 7.1 / Poddziałanie 7.1.2, w przetargu nieograniczonym ogłoszonym przez Ja/ my (imię i nazwisko)... w imieniu reprezentowanego przez mnie/nas Wykonawcy... oświadczam/y, że 1) : - Wykonawca zamówienie będzie wykonywał samodzielnie, - Wykonawca zamówienie będzie wykonywał z podwykonawcą. Następujące części zamówienia Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom 2) : 1) skreślić niewłaściwe 2) wpisać, jeśli dotyczy miejsce i data podpis osoby uprawnionej

19 ul. Lipińska 2, Warszawa tel: , Znak sprawy: 19/ZP/IDS/PN/12-01/2013/JC Załącznik nr 6 do SIWZ pieczęć Wykonawcy Wykaz narzędzi, wyposażenia i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług w celu realizacji zamówienia wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami WYKAZ MIEJSCA REALIZACJI ZAMÓWIENIA - OŚWIADCZENIE Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na przeprowadzenie warsztatów umiejętności wychowawczych dla rodzin zastępczych, uczestników projektu Integracja dla samodzielności, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VII / Działanie 7.1 / Poddziałanie Przedstawiam poniższe informacje opisujące miejsce realizacji warsztatów: Dzielnica Adres Opis lokalu Dysponuje / będzie polegał na zasobach innego podmiotu* Śródmieście Bielany

20 ul. Lipińska 2, Warszawa tel: , Wola Praga Północ lub Praga Południe Ursus miejsce i data podpis osoby uprawnionej

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG NIEOGRANICZONY

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG NIEOGRANICZONY ul. Lipińska 2, 01-833 Warszawa tel: 22 599 71 20, sekretariat@wcpr.pl Znak sprawy: ZP/IDS/PN/04-03/2012/JC SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG NIEOGRANICZONY na przeprowadzenie warsztatów

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) na: Dostawę szaf ubraniowych i biurowych do wyposażenia budynku B Zespołu Szkół Muzycznych. 1. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO: Zespół Szkół Muzycznych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Nr sprawy: 5 /2015 Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Świadczenie usługi hotelarskiej,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Nr sprawy: 24/2015 Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Świadczenie usługi restauracyjnej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG NIEOGRANICZONY

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG NIEOGRANICZONY ul. Lipińska 2, 01-833 Warszawa tel: 22 599 71 20, sekretariat@wcpr.pl Znak sprawy: 15/ZP/IDS/PN/11-01/2014/JC SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG NIEOGRANICZONY na przeprowadzenie warsztatów

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Świadczenie usługi hotelarskiej, konferencyjnej i

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony roboty budowlane: Wymiana drzwi w Zespole Szkół Budowlanych w Braniewie

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony roboty budowlane: Wymiana drzwi w Zespole Szkół Budowlanych w Braniewie ZSB/RO/4/2012. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony roboty budowlane: Wymiana drzwi w Zespole Szkół Budowlanych w Braniewie CPV: 45.21.00.00-2 Roboty budowlane w zakresie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.wcpr.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.wcpr.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.wcpr.pl Warszawa: Świadczenie usługi zorganizowania i przeprowadzenia warsztatów umiejętności

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Znak: DPS/2008 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA I II III NAZWA (FIRMA) ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO Dom Pomocy Społecznej nr 1 ul. Podmiejska Boczna 10 66-400 Gorzów Wlkp. tel. (095) 732-35-22 fax

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 14.03.2012 r.

Warszawa, dnia 14.03.2012 r. Warszawa, dnia 14.03.2012 r. PRZETARG NIEOGRANICZONY Nr MZ-AGZ-270-5645/JP/12 usługi gastronomiczne na podstawie art. 39 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113,

Bardziej szczegółowo

C Z Ł O W I E K N A J L E P S Z A I N W E S T Y C J A. Szkolenia zawodowe w ramach projektu: Rozwój szkoły gwarancją sukcesu ucznia!

C Z Ł O W I E K N A J L E P S Z A I N W E S T Y C J A. Szkolenia zawodowe w ramach projektu: Rozwój szkoły gwarancją sukcesu ucznia! SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia w trybie Przetarg nieograniczony na Szkolenia zawodowe w ramach projektu: Rozwój szkoły gwarancją sukcesu ucznia! Zatwierdzam:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Wykonanie i instalacja Systemu kontroli dostępu i rejestracji czasu pracy.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Wykonanie i instalacja Systemu kontroli dostępu i rejestracji czasu pracy. Centrum Projektów Informatycznych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji Adres: ul. Pileckiego 63, 02-781 Warszawa Znak sprawy: 40-CPI-WA-2244/10 ZATWIERDZAM. Kierownik zamawiającego /data/ SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (oznaczana dalej jako SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (oznaczana dalej jako SIWZ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (oznaczana dalej jako ) dla postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego Nazwa zamówienia: Usługa prenumeraty czasopism

Bardziej szczegółowo

Świadczenie usług ubezpieczenia

Świadczenie usług ubezpieczenia Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Przetarg nieograniczony poniżej 193 000 euro - do postępowania prowadzonego na podstawie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2007 r. Nr

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG NIEOGRANICZONY

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG NIEOGRANICZONY ul. Lipińska 2, 01-833 Warszawa tel: 22 599 71 20, sekretariat@wcpr.pl Znak sprawy: ZP/IDS/PN/04-01/2012/JC SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG NIEOGRANICZONY na przeprowadzenie warsztatów

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia 1 ZP.271.11.2014 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania w ramach projektu Zintegrowany system e-usług dla mieszkańców Zadanie uzyskało pomoc finansową

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia r.

Warszawa, dnia r. Warszawa, dnia 08-03-2012 r. PRZETARG NIEOGRANICZONY Nr MZ-AGZ-270-5621/JP/12 na dostawę artykułów biurowych na podstawie art. 39 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO Dostawa samochodu furgon przystosowanego do przewozu osób zatrzymanych dla Straży Miejskiej w Szczecinku. I.

Bardziej szczegółowo

OCHRONA BUDYNKU PROKURATURY REJONOWEJ W BOLESŁAW- CU PRZY UL. B. CHROBREGO 5 KOD CPV

OCHRONA BUDYNKU PROKURATURY REJONOWEJ W BOLESŁAW- CU PRZY UL. B. CHROBREGO 5 KOD CPV Jelenia Góra 25.07.2008 r Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Oznaczenie postępowania: ZP IVG.230/96/08 ZAMAWIAJĄCY: Prokuratura Okręgowa w Jeleniej Górze (pełna nazwa) 58-500 Jelenia Góra ul. Muzealna

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ ZAMAWIAJĄCY: KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W BRZEGU 49-300 BRZEG, UL. SAPERSKA 16 Nr sprawy: PT.2370.1.2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ Postępowanie prowadzone

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ( SIWZ )

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ( SIWZ ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ( SIWZ ) ZAMAWIAJĄCY: POWIATOWY OŚRODEK DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ I KARTOGRAFICZNEJ UL. JACKOWSKIEGO 18, 60-509 POZNAŃ www.bip.podgik-poznan.pl tel. (61) 8410-508,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Zaprojektowanie, wykonanie i dostawa materiałów promocyjno-reklamowych

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Instytut Energetyki Oddział Ceramiki CEREL Instytut Badawczy 36-040 Boguchwała, ul. Techniczna 1 tel. +4817 87 11 700, fax: +4817 87 11 277 NIP 525-00-08-761 (PL 525-00-08-761) Regon 000020586-00053, KRS

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.wcpr.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.wcpr.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.wcpr.pl Warszawa: Świadczenie usług organizacji i przeprowadzenia kursu spawania metodą MAG w

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ dla postępowania, którego wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty progu określonego w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust.8 ustawy

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dla postępowania o udzielenia zamówienia publicznego na dostawę sprzętu sportowego do narciarstwa biegowego dla dzieci i młodzieży dla Polskiego Związku Biathlonu

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Przetarg nieograniczony

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Przetarg nieograniczony Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Przetarg nieograniczony Oznaczenie postępowania: DG-2501/16522/1322/10 ZAMAWIAJĄCY: Państwowy Instytut Weterynaryjny Państwowy Instytut Badawczy Al. Partyzantów

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.wcpr.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.wcpr.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.wcpr.pl Warszawa: Kurs operatora wózków jezdniowych podnośnikowych (w kategorii II WJO) z uprawnieniami

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ZP/3411/1/2011 pieczęć zamawiającego Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ROZDZIAŁ I ( I ) Informacje ogólne Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Miejski Ośrodek Zdrowia w

Bardziej szczegółowo

CENTRALNE BIURO ANTYKORUPCYJNE Al. Ujazdowskie 9. 00-583 Warszawa

CENTRALNE BIURO ANTYKORUPCYJNE Al. Ujazdowskie 9. 00-583 Warszawa Numer Sprawy: 12/ZP/CBA/2007 CENTRALNE BIURO ANTYKORUPCYJNE Al. Ujazdowskie 9 00-583 Warszawa Postępowanie prowadzone na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r (Dz. U. z 2006

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.wcpr.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.wcpr.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.wcpr.pl Warszawa: Świadczenie usług organizacji i przeprowadzenia kursów zawodowych dla uczestników

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Warszawa, dnia 30-05-2012 r. PRZETARG NIEOGRANICZONY Nr MZ-AGZ-270-5718/JP/12 na opracowanie scenariuszy i produkcję trzech spotów reklamowych na podstawie art. 39 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień

Bardziej szczegółowo

Miasto Łódź URZĄD MIASTA ŁODZI DELEGATURA ŁÓDŹ-POLESIE Łódź, ul. Krzemieniecka 2 B

Miasto Łódź URZĄD MIASTA ŁODZI DELEGATURA ŁÓDŹ-POLESIE Łódź, ul. Krzemieniecka 2 B Miasto Łódź URZĄD MIASTA ŁODZI DELEGATURA ŁÓDŹ-POLESIE Łódź, ul. Krzemieniecka 2 B SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na odbieranie odpadów komunalnych powstałych w związku z działalnością Delegatury

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. Na prowadzenie kompleksowej obsługi prawnej firmy Biotech Poland Sp. z o.o.

Zapytanie ofertowe. Na prowadzenie kompleksowej obsługi prawnej firmy Biotech Poland Sp. z o.o. Warszawa, dn. 10.03.2014r. Zapytanie ofertowe Na prowadzenie kompleksowej obsługi prawnej firmy Biotech Poland Sp. z o.o. Postpowanie nie podlega ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY: w przetargu nieograniczonym pn: Wydruk materiałów informacyjnych BO-ZP.2610.75.2015.IZ.G2. Nr referencyjny: BO-ZP.2610.75.2015.IZ.

ZAMAWIAJĄCY: w przetargu nieograniczonym pn: Wydruk materiałów informacyjnych BO-ZP.2610.75.2015.IZ.G2. Nr referencyjny: BO-ZP.2610.75.2015.IZ. ZAMAWIAJĄCY: Główny Urząd Geodezji i Kartografii SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości zamówienia nie przekraczającej kwot określonych

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 25/POKL.09.01.02/2012

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 25/POKL.09.01.02/2012 ZAPYTANIE OFERTOWE NR 25/POKL.09.01.02/2012 Sulejówek, dnia 02.04.2014 r. Prowadzenie warsztatów psychologicznych i psychoedukacyjnych dla uczestników projektu Równy start w przyszłość realizowanego w

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Nr sprawy: 58/2014 Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Świadczenie usług restauracyjnych

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie Lubuskie Trójmiasto ul. Podgórna 22, 65-424 Zielona Góra www.lubuskietrojmiasto.eu, NIP 9730937764

Stowarzyszenie Lubuskie Trójmiasto ul. Podgórna 22, 65-424 Zielona Góra www.lubuskietrojmiasto.eu, NIP 9730937764 Stowarzyszenie Lubuskie Trójmiasto ul. Podgórna 22, 65-424 Zielona Góra www.lubuskietrojmiasto.eu, NIP 9730937764 Sprawa: ZP.3/2013 Zielona Góra, 4 września 2013 r. Ogłoszenie o zamówieniu o wartości mniejszej

Bardziej szczegółowo

... FORMULARZ OFERTY. Nr tel. :. Nr faksu : W odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na:

... FORMULARZ OFERTY. Nr tel. :. Nr faksu : W odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: Załącznik Nr 1 do SIWZ. ( pieczęć Wykonawcy) ( ) FORMULARZ OFERTY Ja/My, niżej podpisany/i... działając w imieniu i na rzecz:. ( Nazwa i adres wykonawcy/ów).... NIP... REGON.... Nr tel. :. Nr faksu :.

Bardziej szczegółowo

Osuszanie budynków metodą iniekcji ciśnieniowej

Osuszanie budynków metodą iniekcji ciśnieniowej przetarg poniżej 30 000 euro Nasz znak: DE/SZP/064/ 220 /2015 19.08.2015r. Miejski Zarząd Budynków Spółka z o.o. w Tarnowie 33 100 Tarnów ul. Waryńskiego 9 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia dla

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.wcpr.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.wcpr.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.wcpr.pl Warszawa: Wyjazd wakacyjny dla dzieci i młodzieży w wieku 15-25 lat, uczestników projektu

Bardziej szczegółowo

ZP MH Słubice, dnia 20 lipca 2011 r. OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

ZP MH Słubice, dnia 20 lipca 2011 r. OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM ZP.271.31.11.MH Słubice, dnia 20 lipca 2011 r. OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM Przetarg nieograniczony na wycenę nieruchomości zabudowanej położonej w Słubicach przy ul. Konstytucji 3 Maja (dz.

Bardziej szczegółowo

ADM /2016 Wzmocnieniu posadzki pomieszczenia magazynowego na Stadionie Miejskim w Białymstoku FORMULARZ OFERTOWY

ADM /2016 Wzmocnieniu posadzki pomieszczenia magazynowego na Stadionie Miejskim w Białymstoku FORMULARZ OFERTOWY Załącznik nr 1 do SIWZ ZAMAWIAJĄCY: Stadion Miejski Sp. z o.o. ul. Słoneczna 1, 15-323 Białystok Tel. 85/654-86-80, fax 85/654-87-15 NIP: 542-323-00-46 WYKONAWCA: FORMULARZ OFERTOWY Nazwa: Siedziba: Adres

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA znak sprawy: ZP-4 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA zorganizowanie i przeprowadzenie turnusów rehabilitacyjnych dla osób niepełnosprawnych z różnym rodzajem i stopniem niepełnosprawności. ZAMAWIAJĄCY:

Bardziej szczegółowo

POKL.04.01.01-00-162/09-00

POKL.04.01.01-00-162/09-00 Wrocław: Usługa dydaktyczna polegająca na prowadzeniu zajęć w formie ćwiczeń z przedmiotu: Estymacja parametrów, w roku akademickim 2011/2012 w semestrze letnim na kierunku Bioinformatyka na Uniwersytecie

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY. Nazwa Wykonawcy... Adres Wykonawcy (wraz z kodem)... tel. (kierunkowy)... tel..., fax... REGON... NIP... Internet: http//...

FORMULARZ OFERTOWY. Nazwa Wykonawcy... Adres Wykonawcy (wraz z kodem)... tel. (kierunkowy)... tel..., fax... REGON... NIP... Internet: http//... Załącznik nr 1 do SIWZ FORMULARZ OFERTOWY Nazwa Wykonawcy... Adres Wykonawcy (wraz z kodem)... tel. (kierunkowy)... tel...., fax... REGON... NIP... Internet: http//... e-mail:... Osoba wyznaczona do kontaktów

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej SIWZ )

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej SIWZ ) Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Kraszewskiego 37 33-380 Krynica-Zdrój SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej SIWZ ) w postępowaniu

Bardziej szczegółowo

UDA-POKL /09-00).

UDA-POKL /09-00). Wrocław: Przygotowanie i dostawa materiałów szkoleniowych (długopis i teczka) oraz przygotowanie do druku, druk i dostawa dwóch publikacji (publikacja nr 1 i publikacja nr 2) dla uczestników szkoleń w

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wcpr.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wcpr.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wcpr.pl Warszawa: Obsługa informatyczna Biura Projektu Integracja dla Samodzielności, współfinansowanego

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

DOKUMENTACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Znak sprawy : RIZ.3401-8/10 DOKUMENTACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA o wartości nie przekraczającej równowartość do kwoty 14 000 EURO na podstawie regulaminu ramowych procedur udzielania zamówień publicznych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA DOSTAWĘ LICENCJI NA OPROGRAMOWANIE

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA DOSTAWĘ LICENCJI NA OPROGRAMOWANIE SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA DOSTAWĘ LICENCJI NA OPROGRAMOWANIE Zamawiający: Regionalna Izba Obrachunkowa w Lublinie, ul. Karłowicza 4, 20-027 Lublin (Regionalna Izba Obrachunkowa jest

Bardziej szczegółowo

usługi rezerwacji, sprzedaży i dostawy biletów lotniczych i kolejowych

usługi rezerwacji, sprzedaży i dostawy biletów lotniczych i kolejowych INSTYTUT ENERGETYKI Instytut Badawczy 01-330 Warszawa, ul. Mory 8 tel. +4822 3451200, fax: +4822 836 6363 NIP 525-00-08-761 (PL 525-00-08-761) Regon 000020586, KRS 0000088963 Specyfikacja istotnych warunków

Bardziej szczegółowo

Miasto Łódź URZĄD MIASTA ŁODZI DELEGATURA ŁÓDŹ-POLESIE Łódź, ul. Krzemieniecka 2 B

Miasto Łódź URZĄD MIASTA ŁODZI DELEGATURA ŁÓDŹ-POLESIE Łódź, ul. Krzemieniecka 2 B Miasto Łódź URZĄD MIASTA ŁODZI DELEGATURA ŁÓDŹ-POLESIE Łódź, ul. Krzemieniecka 2 B SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na dostawę wody mineralnej dla potrzeb Delegatury UMŁ Łódź-Polesie ul. Krzemieniecka

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dla postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na usługi związane z organizacją programowych obozów szkoleniowych z windsurfingu dla studentów Akademii

Bardziej szczegółowo

1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych

1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, wartość zamówienia poniżej 206 000 EURO na: transport kruszywa drogowego o frakcji 0-63 mm i 0-31

Bardziej szczegółowo

Zakup nowego samochodu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych

Zakup nowego samochodu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych Zakup nowego samochodu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych PRZETARG NIEOGRANICZONY o wartości zamówienia nie przekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) GŁÓWNY URZĄD MIAR Nr sprawy BA-231-2/536/276/MM/11 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) na dostawę elektronicznego systemu zarządzania czynnościami metrologicznymi E-SUM CPV 48000000-8 Pakiety

Bardziej szczegółowo

Budowa Portalu Informacyjnego opartego na oprogramowaniu MS SharePoint

Budowa Portalu Informacyjnego opartego na oprogramowaniu MS SharePoint Centrum Projektów Informatycznych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji Adres: ul. Pileckiego 63, 02-781 Warszawa Znak sprawy: 27-CPI-WA-2244/10 ZATWIERDZAM. Kierownik zamawiającego /data/ SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pwsip.edu.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pwsip.edu.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pwsip.edu.pl Łomża: UBEZPIECZENIE GRUPOWE NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW I ODPOWIEDZIALNOŚCI

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA PUBLIAKCJĘ OGŁOSZEŃ PRASOWYCH CZĘŚĆ I INFORMACJE OGÓLNE

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA PUBLIAKCJĘ OGŁOSZEŃ PRASOWYCH CZĘŚĆ I INFORMACJE OGÓLNE SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA PUBLIAKCJĘ OGŁOSZEŃ PRASOWYCH I. Informacje o zamawiającym CZĘŚĆ I INFORMACJE OGÓLNE 1. Zamawiającym jest Zarząd Transportu Miejskiego z Warszawie - działający

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.wcpr.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.wcpr.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.wcpr.pl Warszawa: Usługa zorganizowania i przeprowadzenia kursu w zakresie eksploatacji, konserwacji

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej 193 000 euro

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej 193 000 euro ZAKŁAD BADANIA SSAKÓW, PAN, 17-230 BIAŁOWIEŻA, UL. GEN. WASZKIEWICZA 1 tel. (085) 68-27-750, fax (085) 68-27-752 Przetarg nieograniczony na dostawę odczynników laboratoryjnych Numer sprawy: ZP ZBS PAN/02/2010

Bardziej szczegółowo

Prokuratura Okręgowa w Jeleniej Górze

Prokuratura Okręgowa w Jeleniej Górze Jelenia Góra 14.02.2012 r. Oznaczenie postępowania: ZP VIIG234/26/12 ZAMAWIAJĄCY: Prokuratura Okręgowa w Jeleniej Górze (pełna nazwa) 58-500 Jelenia Góra ul. Muzealna 9 tel. 756428430 fax. 756428434 (adres,

Bardziej szczegółowo

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM Page 1 of 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.senat.gov.pl Warszawa: ubezpieczenie mienia Kancelarii Senatu oraz odpowiedzialności

Bardziej szczegółowo

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.chrostkowo.bipgmina.pl; www.gopschrostkowo.pl Chrostkowo: Kompleksowe usługi w zakresie aktywizacji

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dla zamówienia na dostawę tuszy i tonerów do drukarek laserowych, atramentowych i faksów.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dla zamówienia na dostawę tuszy i tonerów do drukarek laserowych, atramentowych i faksów. (pieczęć zamawiającego) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dla zamówienia na dostawę tuszy i tonerów do drukarek laserowych, atramentowych i faksów. I Nazwa i adres zamawiającego Kuratorium Oświaty

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zatwierdzam: Chocianów 08.07.2010 r. Franciszek Skibicki Burmistrz Miasta i Gminy Chocianów Nr sprawy: 3410 11/2010 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. Nazwa oraz adres zamawiającego Gmina Chocianów

Bardziej szczegółowo

Dostawa komputerów typu serwer wraz z urządzeniami pamięci masowych i licencjami oprogramowania systemowego

Dostawa komputerów typu serwer wraz z urządzeniami pamięci masowych i licencjami oprogramowania systemowego Zał. nr 01 do SIWZ Zamawiający: Do Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu ul. C. K. Norwida 34 50-950 Wrocław FORMULARZ OFERTOWY dla zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zamawiający: Centrum Kultury w Lublinie Ul. Narutowicza 32 20-016 Lublin www.ck.lublin.pl Lublin, dn. 14 lipca 2010r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Wynajem, montaż, obsługa i demontaż konstrukcji

Bardziej szczegółowo

TRAMWAJE ŚLĄSKIE S.A CHORZÓW, UL. INWALIDZKA 5 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. zwanej dalej w skrócie SIWZ

TRAMWAJE ŚLĄSKIE S.A CHORZÓW, UL. INWALIDZKA 5 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. zwanej dalej w skrócie SIWZ TRAMWAJE ŚLĄSKIE S.A. 41-506 CHORZÓW, UL. INWALIDZKA 5 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwanej dalej w skrócie SIWZ Dostawa ręcznego wózka podnośnikowego widłowego z przeznaczeniem dla ZUR Chorzów

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: 1 z 6 2016-03-04 14:59 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wola.waw.pl Warszawa: Wykonanie usług przetwarzania tekstu, komputerowego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1) Zamawiający: Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Łosicach, ul. Krasickiego 1. REGON: 000959607 NIP: 537-15-05-547 Numer telefonu: 83 3590687 fax: 83 3590687 2) Tryb

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Nr sprawy: 18/2015 Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Świadczenie usługi hotelarsko,

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.poznan.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:  bip.poznan. 1 z 6 2014-09-08 11:19 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ztm.poznan.pl, bip.poznan.pl/public/ Poznań: Wykonanie nadruków na kopertach

Bardziej szczegółowo

V zamówienia publicznego zawarcia umowy ramowej ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ) SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

V zamówienia publicznego zawarcia umowy ramowej ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ) SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 1 z 5 2015-10-09 12:14 Częstochowa: Kompleksowe czyszczenie i dezynfekcja kanałów instalacji wentylacji i klimatyzacji w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU OGRANICZONEGO

WNIOSEK O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU OGRANICZONEGO (formularz - WZÓR )..., dnia... Nazwa Wykonawcy (pełnomocnika Wykonawców działających wspólnie):...... REGON... NIP...KRS... z siedzibą w:...... internet: http://... e-mail:...@... telefon...fax... I LO

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA WARSZAWSKA WYDZIAŁ ARCHITEKTURY 00-659 WARSZAWA, UL. KOSZYKOWA 55

POLITECHNIKA WARSZAWSKA WYDZIAŁ ARCHITEKTURY 00-659 WARSZAWA, UL. KOSZYKOWA 55 POLITECHNIKA WARSZAWSKA WYDZIAŁ ARCHITEKTURY 00-659 WARSZAWA, UL. KOSZYKOWA 55 Znak sprawy: WAPW/7/2010 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA WYDRUK ULOTEK REKRUTACYJNYCH (1000 sztuk) DLA WYDZIAŁU

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA do drugiego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA do drugiego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA do drugiego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego 1. Zamawiający: ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH I OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Projekt Wspieranie przedsiębiorczości dla pomyślności rozwoju Ziemi Sierpeckiej współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. Zamawiający: Centrum Integracji Społecznej w Mikołowie ul. Kolejowa 2 43-190 Mikołów Telefon/ faks: 32 738-11- 55 www.cismikolow.pl 2. Tryb udzielenia zamówienia:

Bardziej szczegółowo

Postępowanie nr: 2014/WNP-000405

Postępowanie nr: 2014/WNP-000405 Załącznik nr 1 do SIWZ FORMULARZ OFERTOWY Nazwa/ firma Wykonawcy... Siedziba i adres Wykonawcy (wraz z kodem)... tel. (kierunkowy)... tel...., fax... REGON... NIP... Internet: http//... e-mail:... Osoba

Bardziej szczegółowo

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.11.2015.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.11.2015. Strona 1 z 5 Warszawa: Zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia dla pracowników CUPT z zakresu umiejętności komunikacyjnych w procesie oceny pracowniczej Numer ogłoszenia: 244668-2015; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.tkp.com.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.tkp.com.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.tkp.com.pl Tarnów: Wykonanie kompletnego projektu oraz adaptacja piętra budynku szkoły na potrzeby

Bardziej szczegółowo

STRONA INTERNETOWA UMS ORAZ TABLICA OGLOSZEŃ. NR PO-II-/370/ZZP-3/04/15

STRONA INTERNETOWA UMS ORAZ TABLICA OGLOSZEŃ. NR PO-II-/370/ZZP-3/04/15 Urząd Morski w Szczecinie na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych ( tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.uni.wroc.pl Wrocław: Usługa konserwacji systemów sygnalizacji włamań i napadu oraz systemów telewizji

Bardziej szczegółowo

W związku z prowadzonym postępowaniem w trybie przetargu nieograniczonego na: Zabezpieczenie dachu nastawni bramowej w Gdańsku Wrzeszczu

W związku z prowadzonym postępowaniem w trybie przetargu nieograniczonego na: Zabezpieczenie dachu nastawni bramowej w Gdańsku Wrzeszczu Załącznik nr 1 do SIWZ FORMULARZ CENOWY W związku z prowadzonym postępowaniem w trybie przetargu nieograniczonego na: Zabezpieczenie dachu nastawni bramowej w Gdańsku Wrzeszczu Wykonawca: Zarejestrowana

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: 1 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.hospital.com.pl Bielsko-Biała: Świadczenie usług w zakresie wykonywania przeglądów technicznych

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia. świadczenie usług rezerwacji, sprzedaży i dostawy biletów lotniczych i kolejowych

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia. świadczenie usług rezerwacji, sprzedaży i dostawy biletów lotniczych i kolejowych INSTYTUT ENERGETYKI Instytut Badawczy 01-330 Warszawa, ul. Mory 8 tel. +4822 3451200, fax: +4822 836 6363 NIP 525-00-08-761 (PL 525-00-08-761) Regon 000020586, KRS 0000088963 Specyfikacja istotnych warunków

Bardziej szczegółowo

Człowiek najlepsza inwestycja

Człowiek najlepsza inwestycja Znak sprawy: ZP/IDS/PN/06/2011/AR SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG NIEOGRANICZONY na świadczenie usług organizacji i przeprowadzenia kursów zawodowych: kursu asystenckosekretarskiego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej w skrócie SIWZ

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej w skrócie SIWZ Znak sprawy: 379/2014/PN/DZP SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej w skrócie SIWZ na opracowanie graficzne, skład oraz druk biuletynu Projekt Przedsiębiorczość na potrzeby projektu Rozwój

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dowóz dzieci dojeżdżających do szkoły w roku 2012. Zatwierdzam: Lutowiska, dnia 12.12.2011r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1) NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO:

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY: GMINA RYN Ul. Świerczewskiego RYN. reprezentowana przez BURMISTRZA MIASTA I GMINY RYN ZP-341/2/2011

ZAMAWIAJĄCY: GMINA RYN Ul. Świerczewskiego RYN. reprezentowana przez BURMISTRZA MIASTA I GMINY RYN ZP-341/2/2011 Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 Warmia i Mazury regionem zjednoczonej Europy ZAMAWIAJĄCY:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.wcpr.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.wcpr.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.wcpr.pl Warszawa: Świadczenie usług organizacji i przeprowadzenia kursów zawodowych: kursu administracyjno-biurowego

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe zgodnie z zasadą konkurencyjności. nr /16 z dnia

Zapytanie ofertowe zgodnie z zasadą konkurencyjności. nr /16 z dnia Zapytanie ofertowe zgodnie z zasadą konkurencyjności nr 01-044/16 z dnia 23.09.2016 na zakup i dostawę sprzętu komputerowego, urządzenia wielofunkcyjnego i oprogramowania Dotyczy Projektu pt. Pierwsza

Bardziej szczegółowo

O F E R T A. Przewóz wraz z opieką dzieci i młodzieży szkolnej z miejsca zamieszkania do szkół w roku szkolnym 2015/2016

O F E R T A. Przewóz wraz z opieką dzieci i młodzieży szkolnej z miejsca zamieszkania do szkół w roku szkolnym 2015/2016 Załącznik nr 1 FORMULARZ OFERTY pełna nazwa Wykonawcy...... adres siedziby Wykonawcy ulica... miasto... województwo. Nr NIP... / pieczęć firmowa / Nr REGON... nr telefonu... nr faksu... adres e-mail. GMINA

Bardziej szczegółowo

Wykonanie wewnętrznej instalacji gazowej oraz instalacji centralnego ogrzewania w lokalu użytkowym

Wykonanie wewnętrznej instalacji gazowej oraz instalacji centralnego ogrzewania w lokalu użytkowym przetarg poniżej 30 000 EURO Nasz znak: DE/SZP/064/ 100 /2015 18.05.2015r. Miejski Zarząd Budynków Spółka z o.o. w Tarnowie 33 100 Tarnów ul. Waryńskiego 9 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia dla

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dla postępowania o udzielenia zamówienia publicznego na dostawę samochodów osobowych dla Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach o wartości

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Niniejsze zapytanie nie jest składane w trybie ustawy o zamówieniach publicznych.

ZAPYTANIE OFERTOWE. Niniejsze zapytanie nie jest składane w trybie ustawy o zamówieniach publicznych. Przytkowice 30 sierpnia 2014 roku ZAPYTANIE OFERTOWE Energy 2000 Technico M.A. Goczał spółka jawna z siedzibą w Przytkowicach przystępuje do realizowania projektu Budowa innowacyjnego Parku Rozrywki połączenie

Bardziej szczegółowo

Zmiana treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia

Zmiana treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia Miejska Biblioteka Publiczna w Zgorzelcu ul. Bohaterów Getta 1 Zgorzelec, dnia 01.04.2016 r. Wykonawcy uczestniczący w postępowaniu nr MBP.271.01.2016 Zmiana treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia

Bardziej szczegółowo