ORYGINALNA INSTRUKCJA OBSŁUGI. Profi 400 V

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ORYGINALNA INSTRUKCJA OBSŁUGI. Profi 400 V"

Transkrypt

1

2 ORYGINALNA INSTRUKCJA OBSŁUGI Profi 400 V Wydanie 12/2010 COPYRIGHT 2010 PWA HandelsgesmbH [PWA Spółka Handlowa z o.o.] Zmiany i powielanie (także fragmentów) wyłącznie za pisemną zgodą firmy PWA HandelsgesmbH. Czyn bezprawny będzie karany bez wyjątku z mocy prawa.

3 Wstęp Drodzy Klienci! Cieszymy się, że zdecydowali się Państwo na zakup produktu naszej firmy. Niniejsza instrukcja obsługi została opracowana wyłącznie dla naszych Klientów. W tym podręczniku znajdą Państwo wszystkie potrzebne wskazówki dotyczące prawidłowego zastosowania, obsługi, konserwacji i zaopatrzenia w części zamienne. UWAGA: Producent na bieżąco dokłada wszelkich starań w zakresie optymalizacji maszyny, ale może się zdarzyć, że zmiany albo ewentualne poprawki nie są zawarte w tej instrukcji obsługi. Jednakże staramy się stale o jej bieżącą aktualizację. Zanim maszyna zostanie uruchomiona, należy przeczytać uważnie niniejszą instrukcję obsługi. W ten sposób zapobiegną Państwo wystąpieniu ewentualnych problemów i uszkodzeń maszyny, które mogą powstać w przypadku nieprawidłowej obsługi. Ekonomiczne i bez zakłóceń funkcjonowanie maszyny możliwe jest jedynie wówczas, jeśli maszyna podlega regularnej konserwacji i jest właściwie obsługiwana. Producent nie ponosi odpowiedzialności cywilnej za szkody wynikające z nieprzestrzegania poniższych zaleceń i wskazówek. PWA Handels GesmbH [PWA Spółka Handlowa z o.o.]

4 Spis treści OGÓLNE WSKAZÓWKI DOT. BEZPIECZEŃSTWA PRACY... 2 DANE TECHNICZNE... 8 ZASTOSOWANIE ZGODNE Z PRZEZNACZENIEM... 9 KWALIFIKACJE OPERATORA... 9 ROZPAKOWYWANIE & CZYSZCZENIE INSTALACJA MASZYNY OPIS MASZYNY PRZEŁĄCZNIKI OSPRZĘT USTAWIENIA URUCHOMIENIE UTRZYMANIE MASZYNY W DOBRYM STANIE OBEJMUJĄCE DOGLĄD, KONSERWACJĘ I REMONTY ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW SCHEMAT PRZEPŁYWU PRĄDU LISTA CZĘŚCI ZAMIENNYCH WARUNKI UDZIELANIA GWARANCJI... 33

5 Ostrzeżenie!!! Niniejsza instrukcja obsługi zawiera ważne instrukcje bezpieczeństwa dotyczące prawidłowej instalacji, utrzymania maszyny w dobrym stanie, obsługi maszyny/osprzętu. Niewłaściwe przeczytanie, niewłaściwa interpretacja i niewłaściwe zastosowanie poleceń, zawartych w niniejszej instrukcji, mogą doprowadzić do powstania obrażeń ciała lub szkód materialnych. Właściciel maszyny / tego osprzętu jest wyłącznie sam odpowiedzialny za bezpieczne użytkowanie maszyny. Producent /dystrybutor nie ponosi odpowiedzialności za obrażenia ciała ani za szkody materialne powstałe wskutek niedbalstwa, niewłaściwej obsługi, zmian wprowadzonych na maszynie albo nieprawidłowego zastosowania [maszyny]. Techniczne i optyczne zmiany mogą być przeprowadzone bez wcześniejszego zawiadomienia w toku dalszego rozwoju. Wszystkie wymiary, wskazówki i dane tej instrukcji obsługi są podawane dlatego bez zagwarantowania [, że są aktualne przyp. tłum.]. Dlatego nie można dochodzić roszczeń prawnych na podstawie tej instrukcji obsługi. Tabliczki bezpieczeństwa na maszynie ostrzegają i pokazują, jak operator może uniknąć obrażeń. Właściciel maszyny musi zadbać o to, by tabliczki bezpieczeństwa pozostały na swoim miejscu i by były czytelne. Skoro tylko tabliczki będą nieczytelne, muszą zostać wymienione, dopiero wówczas wolno ponownie obsługiwać tę maszynę.

6 Ogólne wskazówki dot. bezpieczeństwa pracy Wskazówki dot. bezpieczeństwa [pracy] oraz instrukcję obsługi należy dokładnie przeczytać i ich przestrzegać. Nieprzestrzeganie poleceń lub wskazówek bezpieczeństwa może doprowadzić do poważnych obrażeń ciała. Instrukcję obsługi należy przechowywać w zasięgu operatora i przekazać ją również następcy. Należy przestrzegać zaleceń zamieszczonych na maszynie dotyczących bezpieczeństwa oraz tych, które informują o niebezpieczeństwie. Jeśli w trakcie rozpakowywania zostaną stwierdzone szkody powstałe podczas transportu, należy niezwłocznie poinformować o tym sprzedawcę. Urządzenia nie wolno dopuścić do pracy! Opakowanie należy usunąć dbając o środowisko, należy przekazać je do odpowiedniego miejsca zbiorczego. Bezpieczne miejsce pracy Należy pamiętać, by maszynę obsługiwały jedynie te osoby, które zostały zaznajomione z jej obsługą i związanym z tym niebezpieczeństwem wypadków oraz które są w pełni władz umysłowych i fizycznych. Należy upewnić się, że wskazówki bezpieczeństwa zostały jasno i wyraźnie zrozumiane. Dzieciom i młodzieży nie wolno obsługiwać tej maszyny (wyjątek: młodzież w wieku powyżej 16 lat - pod nadzorem). Dzieci i osoby nieupoważnione powinny trzymać się z dala od maszyny. Jeśli maszyna nie jest używana, należy ją odłączyć od prądu, należy deaktywować przełącznik, by utrudnić włączenie maszyny osobom nieupoważnionym. Praca maszyny bez nadzoru. Nigdy nie wolno zostawiać uruchomionej maszyny bez nadzoru. Takie zachowanie powoduje znaczny wzrost ryzyka wystąpienia wypadku albo powstania szkód materialnych. Zanim maszynę pozostawi się bez nadzoru, należy ją wyłączyć i poczekać, aż wszystkie obracające się części zatrzymają się. Należy dbać o czystość miejsca pracy i maszyny oraz pamiętać o dobrym, nierażącym oświetleniu na stanowisku pracy (wg krajowych postanowień). Nieporządek albo niewystarczające oświetlenie mogą doprowadzić do wypadków. Nie wolno pozostawiać w bezpośrednim obszarze roboczym żadnych narzędzi, przedmiotów ani kabli. Bezpieczna praca / Ryzyko pozostałe / Indywidualne środki ochronne Maszynę używać wyłącznie w rozumieniu ustaleń dotyczących użytkowania i przy zachowaniu technicznych granic (patrz Dane techniczne ). Należy nosić odpowiednie okulary ochronne. Należy chronić oczy przed latającymi odłamkami i wiórami, które mogą spowodować uszkodzenia. W przypadku niestosowania się do zaleceń mogą powstać poważne obrażenia oczu! Należy zawsze używać maski przeciwpyłowej, jeśli podczas pracy maszyny wydobywa się pył i jeśli we własnym zakresie nie można zapewnić aspiracji. Najczęściej wydobywający się rodzaj pyłu (drewno, metal) może powodować powstawanie chorób dróg oddechowych. Dlatego należy zasięgnąć informacji, z jakim rodzajem pyłu ma się do czynienia i nosić zawsze odpowiednią maskę ochronną, która ten rodzaj pyłu filtruje. Należy zawsze używać adekwatnych słuchawek ochronnych podczas pracy maszyny. Hałas spowodowany pracą maszyny może doprowadzić do trwałego uszkodzenia słuchu /utraty słuchu. Dane dot. maszyny znajdują się w Danych technicznych

7 Należy pracować w odpowiedniej odzieży. Nie nosić szerokich ubrań, rękawiczek, krawatów, szalików, biżuterii, włosy nie mogą być rozpuszczone - ze względu na niebezpieczeństwo wciągnięcia ich przez ruchome części maszyny. Przy długich włosach należy założyć nakrycie głowy/ siatkę do włosów. Zawsze nosić antypoślizgowe buty albo specjalne buty ochronne zapewniające bezpieczeństwo w przypadku manipulowania ciężkimi przedmiotami poddawanymi obróbce. Tylko podczas wymiany narzędzi skrawających używać rękawiczek. Podczas pracy przy obracających się częściach maszyn noszenie rękawic jest zabronione. Zachować ostrożność! Zwracać uwagę na to, co się wykonuje oraz podchodzić do pracy z zachowaniem rozsądku. Uruchomienie maszyny pod wpływem alkoholu, narkotyków czy leków jest surowo zabronione! Nie użytkować maszyny w przypadku zmęczenia lub braku koncentracji. W otoczeniu stwarzającym zagrożenie wybuchem, w którym znajdują się gazy, pyły albo inne łatwopalne płyny, nie wolno pracować na maszynie. Iskry spowodowane pracą maszyny mogą zapalić pył, palne płyny lub opary. Podczas prac związanych z konserwacją, poprawiających sprawność albo czyszczących od maszyny odłączyć wtyczkę sieciową. Przed ponownym podłączeniem maszyny do prądu należy upewnić się, że wł./wyłącznik znajduje się w pozycji OFF. Jeśli urządzenie nie będzie więcej używane, należy wyciągnąć wtyczkę sieciową. Maszyny nie czyścić sprężonym powietrzem. Eksploatować maszynę z zachowaniem ostrożności. Utrzymywać narzędzia naostrzone i czyste w celu zapewnienia najlepszej i najpewniejszej wydajności pracy. Przestrzegać poleceń dotyczących konserwacji i wymiany osprzętu. Przed uruchomieniem maszyny sprawdzić wszystkie urządzenia zabezpieczające oraz przekonać się, że działają prawidłowo. Pracować zawsze stosując zalecane urządzenia ochronne. Przed rozpoczęciem pracy sprawdzić maszynę, czy nie ma uszkodzeń. Maszyna zawsze powinna być sprawdzona pod kątem jej działania. Ruchome części nie mogą być zablokowane i muszą pracować bez zarzutu. Nigdy nie wolno pracować na maszynie w przypadku jej defektu. Urządzenia ochronne i części, które są uszkodzone, powinny być prawidłowo naprawione przez uznany warsztat specjalistyczny lub wymienione przez serwis obsługi klienta. Przed włączeniem [maszyny] sprawdzić, czy klucze, narzędzia nastawcze i nieużywane narzędzia zostały usunięte. Nie przeciążać maszyny. Maszyna i narzędzia nie powinny być stosowane w celach, dla których nie zostały przewidziane (patrz Zastosowanie zgodne z przeznaczeniem ). Zabezpieczać narzędzie i przedmiot obrabiany! Podczas pracy przedmiot obrabiany powinien być stabilnie zamocowany, a narzędzie pewnie przymocowane. Nie pozostawiać włożonych kluczy do narzędzia

8 Zwracać uwagę na postawę ciała. Maszyna została zaprojektowana i zbudowana wg ergonomicznych zasad, jednakże przy pracach konserwujących czy czyszczących może dojść do znacznego fizycznego nadwyrężenia ciała. Dlatego przy pracach związanych z większym obciążeniem (narzędzie/przedmiot obrabiany) zwracać uwagę na swoje granice wytrzymałości i stosować w razie potrzeby techniczne środki pomocnicze. Prawidłowy montaż maszyny. Wszystkie części muszą być prawidłowo zamontowane i spełniać wszystkie warunki, aby zapewnić nienaganną pracę maszyny (patrz Instrukcja montażu ). Ostrzeżenie! Obracające się części. Zwracać uwagę, by pod żadnym pozorem nie sięgać do rotujących przedmiotów obrabianych albo części maszyny i uważać, by biżuteria czy części ubrania nie zostały zahaczone przez obracające się części. Istnieje poważne niebezpieczeństwo odniesienia obrażeń! Ostrzeżenie! Ostre wióry! Nigdy nie usuwać wiórów gołymi rękoma. Istnieje niebezpieczeństwo odniesienia obrażeń! Do usuwania wiórów używać właściwych bosaków do wiórów. Gdy maszyna jest wyłączona, można usuwać wióry za pomocą pędzla albo miotełki. Do czyszczenia nigdy nie stosować sprężonego powietrza! Stosować tylko oryginalne części! Jako części zamienne, a w szczególności w odniesieniu do urządzeń zabezpieczających i narzędzi skrawających stosować tylko części oryginalne, ponieważ części, które nie zostały sprawdzone i dozwolone przez producenta, mogą doprowadzić do nieprzewidywalnych uszkodzeń. Przed użyciem maszynę ustawić zgodnie ze wskazaniami podanymi w instrukcji montażu! W przypadku stosowania dolnej części korpusu [łoża] maszyny albo stołu warsztatowego musi być zapewniona wystarczająca nośność [udźwig] (waga maszyny/ waga narzędzi(a)/ waga przedmiotu obrabianego) oraz trzeba przykręcić ją/go mocno do maszyny przed rozpoczęciem pracy. Pomiary na zamocowanych narzędziach wolno wykonywać tylko wtedy, gdy maszyna jest zatrzymana. Nie obrabiać przedmiotów, które są za małe lub za duże do tej maszyny. Nigdy nie stosować pękniętych, zdeformowanych czy zreperowanych narzędzi, należy je natychmiast oddać na złom! Nigdy nie używać maszyny, jeśli jej urządzenia zabezpieczające są wadliwe mogą być bardzo niebezpieczne i muszą zostać natychmiast naprawione. Gdyby podczas pracy na maszynie wystąpiły problemy, maszynę trzeba natychmiast wyłączyć. (Usuwanie zakłóceń patrz Rozwiązywanie problemów albo skontaktować się ze sprzedawcą) Bezpieczeństwo elektryczne Przed uruchomieniem [maszyny] zwrócić uwagę, czy przyłączenie do sieci elektrycznej zostało przeprowadzone przez specjalistę elektryka, wyjątek stanowią maszyny z już wmontowaną wtyczką. Prawidłowe napięcie w sieci! Zwrócić uwagę, czy dane na tabliczce znamionowej [maszyny] zgadzają się z napięciem sieciowym maszyny, ewent. mogą odbiegać najwyżej 10%. Jeśli napięcie źródła prądu nie zgadza się z wymaganym napięciem dla maszyny, może to doprowadzić do powstania poważnych obrażeń ciała albo uszkodzeń maszyny

9 Niebezpieczeństwo elektryczne! Maszyny wolno stosować jedynie wtedy, jeśli są podłączone do sieci elektrycznej z funkcjonującym przewodem ochronnym (PE). Przewody przyłączeń do sieci, przedłużacze i obudowy elektrycznych elementów budowy muszą podlegać regularnej kontroli. Usterki muszą być usuwane przez uznanego specjalistę elektryka. Nie dotykać kabla, jeśli został uszkodzony albo przecięty podczas pracy, ale natychmiast wyciągnąć wtyczkę sieciową. Nigdy nie używać maszyny z uszkodzonym kablem. Chronić kabel zasilania! Kabla zasilania nie wolno stosować do celów, do których nie został on przeznaczony. Kabla nie powinno się używać do wyciągnięcia wtyczki z gniazdka. Wtyczkę wyciągać z gniazdka trzymając ją za obudowę. Chronić kabel przed olejami, wysoką temperaturą i ostrymi krawędziami. Nigdy nie pracować [na maszynie], jeśli kabel zasilania jest uszkodzony. Przedłużacz/ bęben kablowy. Kabel z bębna rozwinąć całkowicie przed jego użyciem i sprawdzić, czy nie jest uszkodzony. Przedłużacz i wtyczka muszą posiadać sprawny przewód ochronny. Podczas podłączania maszyny zwrócić uwagę na prawidłowy kierunek obrotów silnika patrz strzałka (dla 400 V) Magazynowanie oraz utrzymanie maszyny w dobrym stanie obejmujące dogląd, konserwację i remonty Jeśli maszyna nie była używana przez dłuższy czas maszynę spryskać środkiem antykorozyjnym. Przy ponownym uruchomieniu maszyny za pomocą silnika przekładniowego [reduktorowego], maszyna musi być uruchomiona na niskich obrotach ok min, aby zapewnić równomierne nasmarowanie olejem. Należycie dbać o narzędzie! Zwracać uwagę, żeby narzędzia były zawsze naostrzone, suche i czyste. W ten sposób będzie zagwarantowana pewniejsza i lepsza praca. Zawsze trzeba przestrzegać wskazówek dot. wymiany narzędzi i przepisów związanych z konserwacją. Narzędzia nieużywane przechowywać w bezpiecznym miejscu! Narzędzia nieużywane powinny być przechowywane w miejscu zamykanym na klucz, suchym i poza zasięgiem dzieci. Stosować tylko oryginalne części zamienne. Wolno stosować tylko oryginalne części zamienne Bernardo albo takie, które zostały dozwolone przez producenta. Użycie innych części może spowodować zagrożenie. Równocześnie wygasają przez to roszczenia gwarancyjne. Naprawy przeprowadzane tylko przez specjalistów! Przestrzegać: prace naprawcze mogą wykonywać jedynie wykształceni specjaliści albo warsztaty specjalistyczne. UWAGA!!! Nawet przy przestrzeganiu wszystkich przepisów bezpieczeństwa pracy istnieje pewne ryzyko pozostałe, np. niebezpieczeństwo odniesienia obrażeń poprzez kontakt z narzędziami, odrzut przedmiotu obrabianego, daleko wyrzucane opiłki metalu. Maszynę obsługiwać zawsze sumiennie i z rozsądkiem, aby uniknąć powstania uszczerbku na zdrowiu, jak również uszkodzeń maszyny

10 Typowe instrukcje bezpieczeństwa związane z pracą za pomocą tokarek Klucz do uchwytu tokarskiego Tokarka wyposażona jest w pokrywę bezpieczeństwa dla uchwytu mocującego, która uniemożliwia włączenie [maszyny], jeśli pokrywa jest otwarta. Zawsze usunąć klucz do uchwytu tokarskiego przed włączeniem maszyny oraz przed odejściem od maszyny. Przed włączeniem maszyny upewnić, się, że przedmiot obrabiany jest prawidłowo zamocowany w uchwycie szczękowym. Przedmiot obrabiany, który jest wyrzucany z uchwytu mocującego, może spowodować poważne obrażenia ciała. Prędkość obrotowa wrzeciona Stosować odpowiednią prędkość obrotową wrzeciona w odniesieniu do pracy [procesu] i do materiału. Przed wykonaniem pierwszego cięcia maszyna powinna osiągnąć pełną [największą] prędkość. Nigdy nie rozpoczynać procesu wiercenia/ frezowania, jeśli narzędzie leży bezpośrednio na przedmiocie obrabianym. Narzędzie wprowadzać w przedmiot obrabiany równomiernie i niegwałtownie. Nigdy nie zmieniać kierunku obrotu podczas pracy tokarki. Tokarkę wyłączyć za pomocą mechanicznej przekładni przed zmianą prędkości obrotowej wrzeciona lub prędkości posuwu. Wrzeciono musi się zatrzymać. Prędkość obrotową wrzeciona wolno zmieniać w tokarkach z elektroniczną regulacją prędkości obrotowej także na biegu jałowym (zależy to od maszyny). Płyn chłodziwa Przestrzegać zaleceń dot. bezpieczeństwa w odniesieniu do płynu chłodziwa (kontakt, zanieczyszczenie, inhalacja, przechowywanie i utylizacja). Rozlany płyn chłodziwa może spowodować niebezpieczeństwo poślizgu. Zawsze mocno umocować przedmiot obrabiany, który ma być poddany obróbce. Pod długie przedmioty obrabiane trzeba podłożyć podtrzymkę - na środku i na wolnym końcu - albo je podeprzeć. Zabezpieczyć wolne końce przedmiotu obrabianego poza otworem (przelotowym) wrzeciona. Przed włączeniem maszyny upewnić się, że przedmiot obrabiany został prawidłowo zamocowany w uchwycie szczękowym. Przedmiot obrabiany, który jest wyrzucany z uchwytu mocującego, może spowodować poważne obrażenia ciała. Udostępnienie narzędzia Zawsze stosować właściwe narzędzie do obrabianego materiału. Upewnić się, że narzędzie zostało prawidłowo zamocowane w imaku narzędziowym. Podczas montażu dużych uchwytów tokarskich czy przedmiotów obrabianych skorzystać z pomocy. Są one bardzo ciężkie i trudno jest je dobrze trzymać. W razie potrzeby użyć dźwignic/dźwigu. Zabezpieczać ręce przed zmiażdżeniem. Automatyczny posuw Po zakończeniu pracy zatrzymać automatyczny posuw. Maszyna nie nadaje się do użycia z ręcznymi narzędziami, np. z płótnem szmerglowym. Elementów zaciskowych do przedmiotu obrabianego używać tylko w danych granicach prędkości obrotowych. (Dane znajdują się na uchwycie zaciskowym). Nie używać uszkodzonych ani tępych narzędzi. Może to doprowadzić do [powstania] obrażeń. Uwaga: z obróbką niewyważonych przedmiotów obrabianych wiąże się niebezpieczeństwo wyrzutu. Taka obróbka może odbywać się tylko przy zmniejszonej prędkości obrotowej lub z zastosowaniem obciążników równoważących. Uwaga, podczas procesu obróbki narzędzie może stać się gorące. Niebezpieczeństwo oparzenia!!! Uwaga, podczas niektórych procesów obróbki mogą powstawać wysokie natężenia dźwięku. (patrz: Ogólne wskazówki dot. bezpieczeństwa pracy Ochrona słuchu )

11 UWAGA!!! Do wypadków dochodzi często wskutek nieuwagi albo niewystarczającej znajomości maszyny. Dlatego używać maszyny z zachowaniem uwagi, aby zminimalizować ryzyko wystąpienia obrażeń. W przypadku niestosowania się do wskazówek bezpieczeństwa zwiększa się wielokrotnie ryzyko wystąpienia obrażeń. Zestawienie nt. zasad bezpieczeństwa w zakresie obchodzenia się z maszyną może nie być kompletne, ponieważ każde środowisko pracy jest inne. Niezależnie od tego bezpieczeństwo operatora powinno być zawsze na pierwszym miejscu. Niedbałe zachowanie podczas obchodzenia się z maszyną może doprowadzić do obrażeń ciała operatora, uszkodzeń osprzętu albo maszyny, albo do słabych wyników pracy

12 Dane techniczne Rozstaw kłów 400 mm Wysokość kłów 100 mm Średnica obrotu nad łożem 200 mm Otwór (przelotowy) wrzeciona 20 mm Mocowanie w otworze wrzeciona MK 3 Zakres prędkości obrotowej, bezstopniowy Obr./min Obr./min Zakres posuwów wzdłużnych (3) 0,089-0,198 mm/obr. Gwint metryczny (14) 0,3-3 mm Gwint calowy (10) Gg/1 Droga tulei wrzecionowej 50 mm Mocowanie tulei wrzecionowej MK 2 Moc silnika na wyjściu S 1 100% 0,6 kw / 230 V Moc silnika na wejściu S 6 40% 0,8 kw / 230 V Waga ok. 65 kg Zakres dostawy 3- szczękowy uchwyt 100 mm Imak czteronożowy Kły centrujące Koła zmianowe Osłona uchwytu Tylna ściana na wióry Wanna na wióry Cyfrowy wskaźnik prędkości obrotowej Narzędzie do obsługi Instrukcja obsługi Wyposażenie dodatkowe 4-szczękowy uchwyt 100 mm wg DIN 6350 Tarcza uchwytowa 100 mm wg DIN 6350 Tarcza mocująca 170 mm Kołnierz 100 mm Stała podtrzymka Obrotowa podtrzymka Obrotowy kieł centrujący typ PC, MK 2 Obrotowy kieł centrujący typ SMA MK 2 wraz z 7 wymiennymi wkładami Zestaw imaków szybkowymiennych system Multifix, wielkość A Zestaw imaków nożowych szybkowymiennych model BERNARDO wielkość 1 Ruchomy kieł grzybkowy MK 2 60 mm Zestaw noży tokarskich z płytą odwracaną z HM [ze stopu twardego], 10 mm., 5-cz. Zestaw noży tokarskich z płytą odwracaną z HM [ze stopu twardego], 10 mm, 7-cz. Zestaw noży tokarskich 10 mm, 38-cz. Podstawa D1-8 -

13 Zastosowanie zgodne z przeznaczeniem Maszyna jest przeznaczona do użycia tylko w pomieszczeniach zamkniętych (temperatura pomiędzy 0 a 25 C). Maszyna służy do toczenia (skrawania) metali, tworzyw sztucznych i innych podobnych materiałów. Materiały takie jak elastyczne tworzywa sztuczne (guma), łatwopalne materiały (magnez) czy inne materiały o podobnych właściwościach nie nadają się do obróbki. Wzór użytkowania:: Hobby: Maszyna jest przewidziana do przeciętnego obciążenia 2 godz./dzień ewent. 25 % czasu włączenia. To odpowiada maksymalnie 150 godz./rok. Ponadto maszyna musi być na bieżąco czyszczona, konserwowana i w przypadku uszkodzeń naprawiana. Więcej informacji na ten temat znajduje się w odpowiednich artykułach Konserwacja, czyszczenie, naprawa. Kwalifikacje operatora Transport: Obsługa: Transportować mogą tylko te osoby, które są wykwalifikowane w obchodzeniu się z dźwignicami i które potrafią zapewnić właściwe zabezpieczenie ładunku w samochodzie. Personel specjalistyczny, ale też przyuczony personel pomocniczy może obsługiwać tę maszynę, jeśli jest zaznajomiony z przepisami dot. zapobiegania wypadkom i podstawami techniki skrawania/ toczenia. Operator musi posługiwać się tym samym językiem, w jakim jest napisana instrukcja obsługi. Jeśli operator, który obsługiwał innego rodzaju maszyny hobbystyczne i nie posiada wystarczającej wiedzy fachowej, zaleca się mu pilnie, żeby np. przyuczył się na podstawie literatury specjalistycznej. Niniejsza instrukcja obsługi zakłada już z góry znajomość wyżej wymienionej wiedzy specjalistycznej. Czyszczenie: Do czyszczenia nie jest wymagana specjalistyczna wiedza nt. maszyn, a jedynie znajomość podstaw dot. przepisów zapobiegania wypadkom, jak również wiedza dot. stosowanych substancji zanieczyszczających i czyszczących. Naprawa: Demontaż: Utylizacja: Naprawy maszyn może przeprowadzać tylko wykwalifikowany mechatronik, ślusarz albo inny podobnie wykwalifikowany personel. Prace na instalacjach elektrycznych może wykonywać jednakże tylko specjalista elektryk albo personel z porównywalnym wykształceniem zawodowym. Przeprowadzany wyłącznie przez ślusarza. Utylizacja przez osoby uprawnione do usuwania odpadów. Podczas utylizacji usunąć olej. Smary i substancje mogące stwarzać problemy (Występowanie patrz Instrukcja dot. konserwacji ) muszą być usunięte. Maszynę i substancje problemowe utylizować wg krajowych przepisów. Elektryczne wyposażenie maszyny utylizować jako złom elektroniczny, a wszystkie części metalowe maszyny oddać do recyklingu

14 Rozpakowywanie & czyszczenie 1. Usunąć osłony drewniane. 2. Sprawdzić zawartość dostawy pod kątem jej kompletności. 3. Odkręcić śruby mocujące, które zostały umieszczone dla zabezpieczenia maszyny. 4. Miejsce pracy wybrać suche i dobrze oświetlone oraz, żeby było wystarczająco dużo miejsca potrzebnego do obsługi maszyny. 5. Stosować właściwy podnośnik (patrz Waga Dane techniczne ), aby maszynę wyciągnąć z opakowania. Nie podnosić maszyny trzymając ją za konik. Przed podniesieniem maszyny zwrócić uwagę na zachowanie równowagi. 6. W celu uniknięcia skręcenia łoża maszynę trzeba umieścić na płaskiej, solidnej dolnej części korpusu maszyny. 7. Maszynę przykręcić do dolnej części korpusu maszyny lub do stołu warsztatowego. 8. Powierzchnię podlegającą konserwacji czyścić łagodnym rozpuszczalnikiem, naftą oświetleniową lub dieslem. Nie stosować rozcieńczalników lakowych ani benzyny, ponieważ mogłyby uszkodzić lakierowaną powierzchnię. Na wyczyszczoną powierzchnię wpuścić olej silnikowy 20W. 9. Otworzyć wrzeciennik i nasmarować koła zębate ciężkim olejem ((patrz: Utrzymanie maszyny w dobrym stanie). 10. Materiał opakowania zutylizować zgodnie z krajowymi przepisami. 11. Maszynę rozpakować dopiero bezpośrednio na miejscu przeznaczonym do instalacji. Rys

15 Instalacja maszyny Instalacja Maszynę trzeba postawić na solidnym/stabilnym i płaskim podłożu oraz mocno ją przykręcić. (Wyjątek stanowią tokarki stołowe, których nie trzeba przykręcać). W zależności od jakości podłoża zastosować właściwe mocowania do podłoża. W przypadku tokarek stołowych zwrócić uwagę na odpowiednią nośność stołu (patrz Dane techniczne). Zawsze zwracać uwagę na wystarczająco dobre oświetlenie na miejscu pracy wg krajowych przepisów (we własnym zakresie). W bezpośrednim sąsiedztwie maszyny musi znajdować się gniazdo wtykowe albo okablowanie wykonane przez specjalistę elektryka. Przestrzegać, by odległość od muru wynosiła ½ metra, a z przodu maszyny 1 metr albo kierować się największą wielkością przedmiotu obrabianego. Przestrzegać, by po stronie operatora znajdowały się przedmiot obrabiany, skrzynka z narzędziami, obszar przeznaczony dla osprzętu, obszar roboczy, obszar konserwacji, gdy maszyna jest uruchamiana. Nie stawiać maszyny zbyt blisko ściany, obok innych maszyn lub przedmiotów. Zawsze zwracać uwagę, żeby mieć wystarczająco dużo miejsca do pracy i nie być poszkodowanym albo narażonym na odniesienie obrażeń z powodu innych obok znajdujących się maszyn (np. poprzez wyrzut wiórów)

16 Opis maszyny Łoże maszyny Łoże maszyny wykonane jest z materiału wysokiej jakości i jest indukcyjnie hartowane i szlifowane. Konstrukcja prowadnic umożliwia pracę bez wibracji. Silnik główny znajduje się po lewej stronie za łożem. Wrzeciennik Także wrzeciennik wykonany jest z wysokiej jakości materiału, aby otrzymywać możliwie jak najmniej wibracji. Jest on umocowany czterema śrubami do łoża maszyny. We wrzecienniku znajduje się m. in. wrzeciono główne z dwoma precyzyjnymi łożyskami wałeczkowostożkowymi oraz kompletna jednostka napędowa. Główne wrzeciono przenosi moment obrotowy podczas procesu obróbki. Na wrzecionie osadzony jest też uchwyt szczękowy. Sanie (Fig. 5) Sanie wykonane są z wysokiej jakości materiału i są prowadzone na regulowanych bez luzu klinach. Prowadnice sań narzędziowych można również ustawić bez luzu. Sanie narzędziowe można przemieszczać za pomocą koła ręcznego. Na kole ręcznym znajduje się podziałka. Maszyna jest wyposażona seryjnie w imak czteronożowy, w którym można umieścić 4 narzędzia. Zwolnić dźwignię zaciskową, aby obrócić imak czteronożowy na żądaną pozycję

17 Skrzynka suportowa tokarki (Fig. 6) Skrzynka suportowa tokarki zamontowana jest na łożu maszyny. Za pomocą dźwigni na skrzynce suportowej można aktywować posuw. Skrzynkę suportową można również nastawić. Za pomocą koła ręcznego można szybko przesuwać skrzynkę suportową. Śruba pociągowa Śruba pociągowa (A) jest zamocowana przed maszyną i połączona z wrzeciennikiem oraz steruje automatycznym przesuwem. Umieszczona jest w łożyskach kulkowych po obu stronach. Za pomocą śruby (B) po prawej stronie maszyny można ustawić luz. Konik Konik można przesuwać na klinach do usuwania luzu w prowadnicach i można go ustalić w każdym miejscu na łożu. Tuleja konika posiada mocowanie MK 2 i podziałkę. Tuleję można zamocować za pomocą dźwigni. Tuleję konika można przestawiać za pomocą koła ręcznego. WSKAZÓWKA: Dzięki śrubie (C) na końcu łoża maszyny zapobiega się niezamierzonemu zsunięciu się konika

18 Przełączniki Wł./wyłącznik (wyłącznik bezpieczeństwa) (D) Maszynę włącza się włącznikiem, wyłącza wyłącznikiem. Nacisnąć czerwony przycisk w kształcie grzybka w celu całkowitego wyłączenia maszyny. Aby maszynę ponownie uruchomić, otworzyć pokrywę przełącznika i nacisnąć zielony włącznik. Bieg lewy prawy (E) Za pomocą przełącznika zmienia się kierunek biegu. Jeśli przełącznik ustawiony jest na 0, wrzeciono się nie obraca. Zmienna prędkość (F) Obracając przełącznikiem zwiększa lub zwiększa się ilość obrotów. Możliwy zakres prędkości obrotowej zależy od pozycji pasa napędowego. Blokada sań Śrubą (A) można ustalić sanie. Uwaga: Przed aktywowaniem posuwu trzeba śrubę odkręcić, w przeciwnym razie dojedzie do uszkodzeń! Posuw wzdłużny (B) Obracać koło ręczne przy skrzynce suportowej w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara, aby sanie przesunąć w kierunku konika, lub w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, aby sanie przesunąć w kierunku wrzeciennika. Posuw poprzeczny (C) Obracanie w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara powoduje przemieszczanie do tyłu. Posuw automatyczny (D) Dźwignię przesunąć na dół, aby aktywować posuw. Dźwignię przesunąć do góry, aby posuw zatrzymać. Przemieszczanie sań narzędziowych (E) Obracać kołem ręcznym, aby wypozycjonować sanie narzędziowe. Dźwignia zaciskowa dla imaka czteronożowego (F) Obracać dźwignią, aby ustalić imak czteronożowy lub go poluzować

19 Śruba zaciskowa do konika (G) Za pomocą tej śruby konik można ustalić lub go poluzować. Dźwignia zaciskowa do tulei konika (H) Za pomocą tej dźwigni tuleję konika można poluzować lub ją ustalić. Koło ręczne do tulei wrzecionowej (I) Za pomocą tego koła ręcznego można ustawić położenie tulei konika. Przesunięcie konika (J) Za pomocą trzech śrub przy nodze konika konik można przesunąć na bok. Odkręcić śruby i przesunąć konik na żądaną pozycję. Następnie ustalić konik za pomocą tych śrub. Osprzęt Uniwersalny 3- szczękowy uchwyt Za pomocą uniwersalnego 3-szczękowego uchwytu można mocować przedmioty obrabiane okrągłe, trójkątne, kwadratowe, 6- kątne i 12-kątne. (Fig.26) WSKAZÓWKA: W nowych tokarkach uchwyt może bardzo ciężko chodzić. To jest konieczne w celu umożliwienia dokładnego mocowania i zagwarantowania dużej trwałości. Poprzez wielokrotne [powtarzające się] otwieranie i zamykanie szczęki ustawią się automatycznie i będą lżej chodziły WSKAZÓWKA: Oryginalny 3-szczękowy uchwyt został zamontowany fabrycznie w możliwie najlepszy sposób i opatrzony dwoma zaznaczeniami ( 0 ) na kołnierzu i uchwycie (A, Fig.26). Dostawa zawiera zewnętrzne i wewnętrzne szczęki. Upewnić się, że numery szczęk (1,2,3) zgadzają się z numerami na uchwycie. Nie pomylić ich. Podczas zmiany szczęk rozpocząć narastająco 1-2-3, w przypadku zdejmowania szczęk postępować w odwrotnej kolejności Po założeniu szczęk należy ustawić najmniejszą średnicę, by sprawdzić, czy zostały prawidłowo osadzone

20 4-szczękowa tarcza uchwytowa Tarcza uchwytowa posiada 4 pojedynczo [oddzielnie] nastawiane szczęki. Dzięki czemu istnieje możliwość mocowania asymetrycznych przedmiotów obrabianych i precyzyjnego mocowania cylindrycznych przedmiotów obrabianych. Uchwyt wiertarski (opcjonalnie) Uchwyt wiertarski można umocować w koniku (B) Trzpień do uchwytu wiertarskiego (opcjonalnie) Trzpień do uchwytu wiertarskiego jest konieczny do zamontowania uchwytu wiertarskiego w koniku. Mocowanie tulei MK 2. (C) Obrotowy kieł do centrowania (opcjonalnie) Zaleca się używać kła do centrowania do procesów toczenia przy ilości obrotów powyżej 600 Obr./ min. Stała podtrzymka Stałą podtrzymkę zaleca się do podpierania dłuższych przedmiotów obrabianych. W niektórych etapach pracy nie można użyć. Dzięki stałej podtrzymce zapewniona jest proces pracy bez drgań. Podtrzymka jest zamontowana przy prowadnicy łoża od dołu. Prowadnice podtrzymki, które muszą leżeć przy przedmiocie obrabianym, muszą być permanentnie smarowane

21 Stosowanie podtrzymki 1. Odkręcić trzy śruby. (A) 2. Odkręcić śrubę dociskową z przetyczką (B) i otworzyć palce [sworznie] (C) w taki sposób, żeby można było przesunąć podtrzymkę nad przedmiot obrabiany. Następnie ustalić podtrzymkę. 3. Dokręcić śrubę dociskową z przetyczką w taki sposób, żeby palce leżały na przedmiocie obrabianym. Palce ustalić śrubami (A). Końce palców smarować olejem. 4. Jeśli po dłuższym stosowaniu dojdzie do dużego zużycia palców, można je poddać procesowi frezowania. Obrotowa podtrzymka Obrotowa podtrzymka została zamontowana na saniach i podąża za narzędziem. Tutaj wymagane są tylko dwa palce. Trzeci palec został zastąpiony narzędziem. Obrotową podtrzymkę stosuje się do [obróbki] długich, cienkich przedmiotów obrabianych; Zapobiega wygięciu przedmiotu obrabianego pod wpływem nacisku narzędzia. Osadzić palce na przedmiocie obrabianym, ale nie zbyt mocno. Palce smarować podczas procesu pracy

22 Ustawienia Po pewnym czasie może zaistnieć konieczność ponownego nastawienia ruchomych części. Łożyska wrzeciona głównego Łożyska ustawiono fabrycznie. Jeśli powstanie luz, łożyska trzeba ponownie ustawić. Dokręcić nakrętkę okrągłą czopową rowkową (A) z tyłu wrzeciona. Odkręcić zewnętrzną nakrętkę okrągłą czopową rowkową (B). Nakrętkę okrągłą czopową rowkową (A) ustawić w taki sposób, żeby nie było luzu. Wrzeciono musi obracać się jeszcze swobodnie. Ponownie dokręcić nakrętkę okrągłą czopową rowkową (A) i ustalić nakrętkę okrągłą czopową rowkową (B). UWAGA: Zbyt mocne dokręcenie może doprowadzić do uszkodzeń! Ustawienia suportu Suport porusza się na klinach (C) i może być ustawiony śrubami (Di trzpienie (E). Odkręcić trzpienie i śruby ustawić w taki sposób, żeby suport poruszał się swobodnie bez luzu. Następnie dokręcić trzpienie. Ustawienie sań narzędziowych Sanie narzędziowe poruszają się na klinach (F) i mogą być ustawione śrubami (G) i trzpieniami (H). Odkręcić trzpienie i ustawić śruby w taki sposób, żeby sanie poruszały się swobodnie bez luzu. Następnie dokręcić trzpienie

23 Nakrętka dzielona tokarki Nakrętkę dzieloną tokarki można ustawić śrubami (I) i trzpieniami (J). Odkręcić trzpienie po prawej stronie skrzynki suportowej i ustawić śruby w taki sposób, żeby nakrętka dzielona poruszała się swobodnie bez luzu. Następnie dokręcić trzpienie. Uruchomienie Demontaż uchwytu Maszyna posiada mocowanie cylindryczne. Odkręcić trzy śruby z tyłu kołnierza (A), aby móc zdjąć uchwyt. Osadzenie narzędzia Zamocować narzędzie w imaku wymiennym. Narzędzie trzeba całkiem mocno zamontować. Podczas procesu pracy narzędzie poddane jest dużym siłom i łatwo się wygina. W celu uzyskania najlepszego wyniku zaleca się zamontowanie narzędzia w nawisie. Kąt jest prawidłowy, jeśli ostrze narzędzia znajduje się na wysokości kłów maszyny. Może być konieczne umieszczenie elementu dystansowego pod nóż tokarski, aby uzyskać prawidłową wysokość

24 Zmiana prędkości 1. Odkręcić obie śruby (B) i zdjąć pokrywę. 2. Pas ułożyć na odpowiedniej pozycji (C). 3. Przymocować koło napinające. Posuw manualny Sanie można przemieszczać za pomocą koła ręcznego. Posuw automatyczny Dokonać ustawień zgodnie z tabelami umieszczonymi na maszynie (A, Fig.18). W razie konieczności stosować koła zmianowe

25 Osadzenie kół zmianowych 1. Maszynę odłączyć od zasilania prądowego. 2. Odkręcić obie śruby ustalające i zdjąć pokrywę. 3. Odkręcić śrubę zaciskową (B, Fig.19). 4. Przesunąć nożyce (C, Fig.19) w prawo. 5. Odkręcić śrubę (D, Fig.29) z śruby pociągowej lub nakrętki (E, Fig.19), aby móc zdjąć koła zmianowe. 6. Osadzić koła zgodnie z tabelą (Fig.20) i ponownie wszystko przykręcić. 7. Nożyce przesunąć ponownie w lewo, żeby koła zmianowe zazębiły się i na siebie uchwyciły. 8. Ustawić luz pomiędzy kołami w taki sposób, żeby zmieścił się pomiędzy nimi arkusz papieru. 9. Zamocować nożyce. 10. Nałożyć pokrywę na wrzeciennik i go przykręcić. Gwintowanie Dokonać koniecznych ustawień zgodnie z tabelą dot. gwintów (Fig.20). Włączyć maszynę i zamknąć [przykręcić] nakrętkę dzieloną, aby włączyć posuw. Jak tylko narzędzie dotrze do końca przedmiotu obrabianego, wyłączyć maszynę i zdjąć narzędzie. Przy tym nie odkręcać nakrętki dzielonej. Zmienić kierunek biegu i wrócić saniami do punktu wyjścia. Powtórzyć powyższe kroki, aby uzyskać żądany wynik końcowy

26 - 22 -

27 Utrzymanie maszyny w dobrym stanie obejmujące dogląd, konserwację i remonty Ważnym warunkiem jest właściwa i regularna konserwacja, by zapewnić bezpieczne i bez zakłóceń funkcjonowanie, długą trwałość maszyny oraz wysoką jakość wytwarzanych produktów. Ochrona środowiska Zwrócić uwagę, by oleje czy inne płyny nie dostały się do gleby. W przypadku wylania płynów albo olejów natychmiast zastosować właściwy środek absorbujący olej oraz uważać, by utylizować je odpowiednio wg krajowych przepisów dot. ochrony środowiska. Smarowanie UWAGA: Tokarkę trzeba nasmarować we wszystkich punktach smarowania i nalać olej przed uruchomieniem maszyny. Nieprzestrzeganie [tych zaleceń] może doprowadzić do powstania szkód! WSKAZÓWKA: Przed każdym użyciem nasmarować wszystkie prowadnice. Śrubę pociągową i koła zmianowe smarować lekkim smarem. Sanie Codziennie smarować w 4 punktach (A) olejem maszynowym 20W. Suport Codziennie smarować oba punkty (B) olejem maszynowym 20W. Śruba pociągowa Codziennie smarować oba punkty (C) (D) olejem maszynowym 20W

28 Konserwacja WSKAZÓWKA: Przed rozpoczęciem prac konserwacyjnych maszynę odłączyć od zasilania prądowego! Przed użyciem nasmarować wszystkie prowadnice. Również śruba pociągowa i koła zmianowe przed użyciem muszą być nasmarowane. Wióry, które spadają na prowadnice i łoże maszyny trzeba usunąć. Regularnie sprawdzać prowadnice i czyścić je w razie potrzeby. WSKAZÓWKA: Wiórów nie usuwać gołymi rękoma ze wzgl. na niebezpieczeństwo odniesienia obrażeń [ran ciętych]. Nie używać palnych ani trujących środków czyszczących. Przełączniki i elektryczne elementy budowy chronić przed wilgocią w czasie, gdy maszyna jest czyszczona. Maszynę czyścić codziennie z wiórów i innych zabrudzeń. Następnie powierzchnie zabezpieczyć przed rdzą olejem maszynowym. W celu zachowania dokładności maszyny trzeba w szczególności zwracać uwagę na powierzchnię, uchwyt szczękowy, kieł centrujący i wszystkie prowadnice. W przypadku pojawienia się uszkodzeń maszyny trzeba je niezwłocznie usunąć. WSKAZÓWKA: Napraw może dokonywać jedynie personel specjalistyczny. Jeśli piktogramy na maszynie są nieczytelne, trzeba umieścić nowe. Czyszczenie Czyszczenie: Do czyszczenia stosować odpowiednich bosaków do wiórów. Maszyny nigdy nie czyścić sprężonym powietrzem może dojść do zranienia przez rotujące ostre wióry. Wyczyścić wszystkie części starannie za pomocą suchej ścierki. Środek czyszczący: Wszystkie powierzchnie podlegające konserwacji czyścić łagodnym rozpuszczalnikiem, naftą oświetleniową albo dieslem. Nie stosować rozcieńczalnika lakowego ani benzyny, ponieważ mogłoby to uszkodzić lakierowaną powierzchnię. Na wyczyszczone powierzchnie wpuścić olej silnikowy 20W. Utylizacja Olej trzeba usunąć podczas utylizacji. Smary i substancje mogące stwarzać problemy (Występowanie patrz Instrukcja konserwacji ) trzeba usunąć. Maszynę oraz właściwe substancje problemowe trzeba utylizować wg krajowych przepisów. Elektryczne części maszyny trzeba oddać na złom z częściami elektronicznymi, a wszystkie metalowe części maszyny oddać do recyklingu

29 Rozwiązywanie problemów Problem Możliwa przyczyna Zalecenie Przegrzewanie się 1. Wyczyścić otwór wrzeciennika 1. Otwór smarowania w łożysku jest zatkany 2. Łożysko jest zatkane 3. Łożysko jest zużyte 4. Łożysko zostało niewłaściwie osadzone 5. Wrzeciono jest zdeformowane 6. Zbyt duży nacisk osiowy 2. Wyczyścić łożysko i wymienić olej 3. Wymienić łożysko 4. Zdemontować łożysko i zamontować je ponownie 5. Wymienić wrzeciono 6. Ustawić nacisk za pomocą nakrętki Wyciek oleju w przekładni Nadmierne wibracje/odgłosy Wibracje Skrzywienie, chociaż przedmiot obrabiany nie jest poddany obróbce Niewystarczająca dokładność 7. Zatyczka została nieprawidłowo osadzona 8. Wrzeciennik jest złamany 9. Nieszczelność w pokrywie wrzeciennika 10. Nieszczelność w skrzynce łożyska 11. Zużyte łożysko 12. Zużyta przekładnia 13. Zużyta oś 14. Luźne trzpienie przy kotwach [mocowaniu] maszyny 15. Luźny zacisk przedmiotu obrabianego 16. Luźne łożysko wrzeciona 17. Wrzeciennik jest luźny 18. Zbyt duży luz pomiędzy suportem a prowadnicami łoża 19. Zbyt duży luz w saniach poprzecznych wzdłużnych 20. Kąt cięcia jest nieodpowiedni 21. Narzędzie zużyte 22. Chwyt narzędzia jest zużyty 23. Narzędzie niewystarczająco umocowane 24. Przedmiot obrabiany /[i] narzędzie nie są zrównoważone 25. Narzędzie nie jest prawidłowo ustawione [wyrównane] 26. Przedmiot obrabiany jest zbyt cienki lub zbyt długi 27. Nieprawidłowe ustawienia: krok roboczy / materiał 7. Zdjąć zatyczkę i ponownie ją nałożyć lub ją wymienić 8. Wrzeciennik oddać do naprawy 9. Prawidłowo zamontować pokrywę lub ją wymienić 10. Wymienić uszczelkę 11. Wymienić łożysko 12. Wymienić przekładnię 13. Wymienić oś 14. Dokręcić kotwy lub trzpienie 15. Dokręcić [zacisnąć] zacisk 16. Ustawić łożysko 17. Ustalić wrzeciennik 18. Ustawić suport 19. Ustawić kliny [do usuwania luzu w prowadnicach] 20. Narzędzie zamontować pod odpowiednim kątem 21. Naostrzyć narzędzie /wymienić je 22. Wymienić narzędzie 23. Ponownie umocować narzędzie 24. Zrównoważyć przedmiot obrabiany/ narzędzie lub zmniejszyć ilość obrotów 25. Wyrównać ustawienie narzędzia 26. Zastosować podpórkę 27. Sprawdzić ustawienia na podstawie tabel

30 Dźwignia do przekładni zmianowej nie trzyma 28. Sprężyna jest złamana lub wadliwa 28. Ustawić sprężynę lub ją wymienić Ustawienie narzędzie/ wrzeciono nie pasuje Niemożliwe jest gwintowanie Nie można ustalić konika 29. Zła pozycja ogranicznika zatrzymującego 30. Nadmierny luz długiej śruby w kierunku osiowym 31. Nadmierny luz pomiędzy suportem a saniami poprzecznymi lub saniami poprzecznymi a imakiem nożowym 32. Zużycie trzpienia przy saniach poprzecznych /imaku nożowym 33. Za duży ruch jałowy koła ręcznego 34. Dźwignia zaciskowa za długa lub za krótka 29. Prawidłowo ustawić ogranicznik 30. Ustawić nacisk osiowy 31. Ustawić prowadnicę 32. Wymienić trzpień 33. Ustawić koło ręczne 34. Ustawić blok zaciskowy

31 Schemat przepływu prądu

32 Lista części zamiennych

33 - 29 -

34 - 30 -

35 - 31 -

36 - 32 -

37 Warunki udzielania gwarancji 1. Okres gwarancyjny wynosi 12 miesięcy od momentu dostarczenia maszyny. 2. Gwarancja obejmuje usuwanie wszelkich wad, które zakłócają prawidłowe działanie maszyny. 3. W przypadku roszczeń gwarancyjnych zwrócić się na piśmie do sprzedawcy specjalistycznego podając dokładny opis wady. 4. Rękojmia i gwarancja wygasają w przypadku, jeśli przedmiot zakupu został zmieniony przez osoby trzecie albo przez montaż części obcego pochodzenia i jeśli powstałe uszkodzenia mają związek przyczynowo-skutkowy z dokonaną zmianą. Rękojmia i gwarancja wygasają również przy nieprzestrzeganiu przepisów zakładu dostawczego o obchodzeniu się z przedmiotem zakupu oraz jego konserwacją. Wyłączone są również uszkodzenia powstałe wskutek niewłaściwego lub niedbałego obchodzenia się [z przedmiotem zakupu]. 5. Po upływie okresu gwarancyjnego naprawy mogą być dokonywane przez specjalistyczne firmy, przy czym koszty ponosi klient. Przedruki, reprodukcje w całości lub częściowe niniejszej instrukcji obsługi są dozwolone tylko za pisemnym zezwoleniem firmy PWA GmbH [PWA Sp. z o.o.]

38

39 ZAPOTRZEBOWANIE NA CZĘŚCI ZAMIENNE Zamówienie w ramach gwarancji Zamówienie za odpłatnością Zapytanie (właściwe proszę zakreślić) Data wpływu: (PWA-wewn.) Szanowni Państwo! W celu zapewnienia Państwu sprawnej realizacji zamówienia na części zamienne prosimy o kompletne wypełnienie niniejszego formularza i wraz z kopią właściwego rysunku części zamiennej przesłać do nas faksem. Nr zlecenia: (PWA-wewn.) Z wyrazami szacunku Państwa Team BERNARDO Firma: Adres: Tel. /Faks: Nazwa maszyny: Nr maszyny: Rok budowy: Państwa branżowiec (koniecznie wypełnić): Dot. reklamacji w okresie gwarancyjnym: Nr faktury: Data faktury: Raport o uszkodzeniach (koniecznie wypełnić): Nr części zamiennej Nazwa Instrukcja obsługi str. Ilość Data Podpis Niekompletnie wypełnione formularze nie będą rozpatrywane!!!

40

ORYGINALNA INSTRUKCJA OBSŁUGI SM 180 / SM 470

ORYGINALNA INSTRUKCJA OBSŁUGI SM 180 / SM 470 ORYGINALNA INSTRUKCJA OBSŁUGI SM 180 / SM 470 Wydanie 12/2010 COPYRIGHT 2010 PWA HandelsgesmbH [PWA Spółka Handlowa z o.o.] Zmiany i powielanie (także fragmentów) wyłącznie za pisemną zgodą firmy PWA HandelsgesmbH.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi VAC 70

Instrukcja obsługi VAC 70 Instrukcja obsługi PL VAC 70 rys. 1 rys. 2 rys. 3 rys. 4 rys. 6 rys. 5 rys. 7 rys. 8 rys. 9 rys. 11 rys. 10 WSKAZÓWKI BEZPIECZEŃSTWA Należy przeczytać wszystkie wskazówki i przepisy. Błędy w przestrzeganiu

Bardziej szczegółowo

NITOWNICA DO NITÓW ZRYWALNYCH

NITOWNICA DO NITÓW ZRYWALNYCH NITOWNICA DO NITÓW ZRYWALNYCH Air Power 1 Spis treści 1. Zasady BHP... 3 2. Opis narzędzia... 5 2.1. Podstawowe wymiary... 5 2.2. Charakterystyka... 6 2.3. Zastosowanie... 6 2.4. Wyposażenie... 6 2.5.

Bardziej szczegółowo

Tokarka uniwersalna SPC-900PA

Tokarka uniwersalna SPC-900PA Tokarka uniwersalna SPC-900PA Tokarka uniwersalna SPC-900PA Charakterystyka maszyny. Tokarka uniwersalna SPC-900PA przeznaczona jest do wszelkiego rodzaju prac tokarskich. MoŜliwa jest obróbka zgrubna

Bardziej szczegółowo

Tokarka uniwersalna SPA-700P

Tokarka uniwersalna SPA-700P Tokarka uniwersalna SPA-700P Tokarka uniwersalna SPA-700P Charakterystyka maszyny. Tokarka uniwersalna SPA-700P przeznaczona jest do wszelkiego rodzaju prac tokarskich. MoŜliwa jest obróbka zgrubna i wykańczająca

Bardziej szczegółowo

PIŁA ELEKTRYCZNA DO METALU

PIŁA ELEKTRYCZNA DO METALU PIŁA ELEKTRYCZNA DO METALU INSTRUKCJA OBSŁUGI 2 SPIS TREŚCI I. ZASTOSOWANIE... 2 II. WYMIARY I PARAMETRY TECHNICZNE... 2 III. KONSTRUKCJA PIŁY... 3 IV. SMAROWANIE... 4 V. PRZEGLĄD I KONSERWACJA... 4 VI.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI I KONSERWACJI. Szlifierko-Polerka MAP-2 Art. 330/00. carlo de giorgi s.r.l.

INSTRUKCJA OBSŁUGI I KONSERWACJI. Szlifierko-Polerka MAP-2 Art. 330/00. carlo de giorgi s.r.l. INSTRUKCJA OBSŁUGI I KONSERWACJI Szlifierko-Polerka MAP-2 Art. 330/00 carlo de giorgi s.r.l. UWAGA: w przypadku uszkodzenia lub awarii urządzenia w celu naprawy należy skontaktować się z serwisem: Sanitex

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi montaż / konserwacja napędu pneumatycznego serii AP/APM

Instrukcja obsługi montaż / konserwacja napędu pneumatycznego serii AP/APM Wstęp Należy zapoznać się z tą instrukcją i zachować ją do prac konserwacyjnych i naprawczych. Elementy napędu podlegają zużyciu, dlatego należy je kontrolować i w razie konieczności wymieniać na nowe.

Bardziej szczegółowo

JLS 298. Instrukcja obsługi. instruction manual GDAŃSK ul. Krynicka 1 tel.: (058) fax: (058)

JLS 298. Instrukcja obsługi. instruction manual GDAŃSK ul. Krynicka 1 tel.: (058) fax: (058) Instrukcja obsługi instruction manual 80-393 GDAŃSK ul. Krynicka 1 tel.: (058) 55 43 555 fax: (058) 55 43 500 ODDZIAŁ: 02-784 WARSZAWA ul. Janowskiego 9 tel.: (022) 648 03 48..49 fax: (022) 648 03 50 Gilotyny

Bardziej szczegółowo

NITOWNICA DO NITONAKRĘTEK

NITOWNICA DO NITONAKRĘTEK NITOWNICA DO NITONAKRĘTEK Air Power 4 Spis treści 1. Zasady BHP... 3 2. Opis narzędzia... 5 2.1. Podstawowe wymiary... 5 2.2. Charakterystyka... 6 2.3. Zastosowanie... 6 2.4. Praca z narzędziem... 6 3.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA CHŁODNICE POWIETRZA

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA CHŁODNICE POWIETRZA INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA CHŁODNICE POWIETRZA 1 SPIS TREŚCI 1. WSTĘP 1.1. Zalecenia dla użytkownika... 3 1.2. Dyrektywy, normy i deklaracje... 3 1.3. Tabliczki znamionowe... 3 2. BEZPIECZEŃSTWO 2.1. Przeznaczenie

Bardziej szczegółowo

Gilotyna Modele Q 11 2 x 1300 Q 11 2 x 2000 Q 11 2,5 x 1600 Q 11 3 x 1300 Q 11 4 x 2000 Q 11 4 x 2500 DOKUMENTACJA TECHNICZNO RUCHOWA

Gilotyna Modele Q 11 2 x 1300 Q 11 2 x 2000 Q 11 2,5 x 1600 Q 11 3 x 1300 Q 11 4 x 2000 Q 11 4 x 2500 DOKUMENTACJA TECHNICZNO RUCHOWA Modele Q 11 2 x 1300 Q 11 2 x 2000 Q 11 2,5 x 1600 Q 11 3 x 1300 Q 11 4 x 2000 Q 11 4 x 2500 DOKUMENTACJA TECHNICZNO Stron 7 Strona 1 Spis treści 1. Rysunek poglądowy maszyny 2 2. Podstawowe dane techniczne

Bardziej szczegółowo

Przejściówka przeciwprzepięciowa

Przejściówka przeciwprzepięciowa INSTRUKCJA OBSŁUGI Przejściówka przeciwprzepięciowa Nr produktu: 611503 Strona 1 z 7 Spis treści WSTĘP... 2 ZAKRES DOSTAWY... 2 ZASADY BEZPIECZEŃSTWA... 2 DLA WŁASNEGO BEZPIECZEŃSTWA... 3 PRZEZNACZENIE...

Bardziej szczegółowo

Wilk do mięsa HENDI 12 Profi Line

Wilk do mięsa HENDI 12 Profi Line Wilk do mięsa HENDI 12 Profi Line 210802 Instrukcja obsługi Przed uruchomieniem urządzenia należy koniecznie dokładnie przeczytać niniejszą instrukcję obsługi. Rys. 1 PODSTAWOWE PARAMETRY TECHNICZNE MODEL

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Sterylizator do noży UVA MODEL: 200001

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Sterylizator do noży UVA MODEL: 200001 INSTRUKCJA OBSŁUGI Sterylizator do noży UVA MODEL: 200001 v2.0-03.2009 Stalgast sp. z o.o. ul. Staniewicka 5 03-310 Warszawa tel.: 022 517 15 75 fax: 022 517 15 77 www.stalgast.com email: stalgast@stalgast.com

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Nagrzewnica gazowa BAO-15, BAO-50

Instrukcja obsługi Nagrzewnica gazowa BAO-15, BAO-50 Instrukcja obsługi Nagrzewnica gazowa BAO-15, BAO-50 Przed uruchomieniem urządzenia zapoznaj się dokładnie z instrukcją obsługi! Zasady bezpieczeństwa 1. Nigdy nie używaj nagrzewnicy w pobliżu łatwopalnych

Bardziej szczegółowo

AKUMULATOROWA WIERTARKO- WKRĘTARKA

AKUMULATOROWA WIERTARKO- WKRĘTARKA AKUMULATOROWA WIERTARKO- WKRĘTARKA INSTRUKCJA OBSŁUGI EUB-4119 2 Spis treści I. ZASADY BEZPIECZEŃSTWA... 2 II. OPIS NARZĘDZIA... 3 III. MOCOWANIE I ZDEJMOWANIE WIERTŁA I BITÓW WKRĘTARKI... 5 IV. ZMIANA

Bardziej szczegółowo

Profi Line. Instrukcja obsługi. Przed uruchomieniem urządzenia należy koniecznie dokładnie przeczytać niniejszą. instrukcję obsługi.

Profi Line. Instrukcja obsługi. Przed uruchomieniem urządzenia należy koniecznie dokładnie przeczytać niniejszą. instrukcję obsługi. Wilk do mięsa HENDI 12 Profi Line 210802 Instrukcja obsługi Przed uruchomieniem urządzenia należy koniecznie dokładnie przeczytać niniejszą instrukcję obsługi. Rys. 1 PODSTAWOWE PARAMETRY TECHNICZNE MODEL

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI GRZAŁKA DO PODGRZEWACZY

INSTRUKCJA OBSŁUGI GRZAŁKA DO PODGRZEWACZY INSTRUKCJA OBSŁUGI GRZAŁKA DO PODGRZEWACZY v1.0 -.12.2009 MODEL: 430700 Stalgast sp. z o.o. ul. Staniewicka 5 03-310 Warszawa tel.: 022 517 15 75 fax: 022 517 15 77 www.stalgast.com email: stalgast@stalgast.com

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Charly 1

Instrukcja obsługi Charly 1 ww.inwema.pl www.agregatdofugowania.pl, www.agregatydlabudownictwa.pl Instrukcja obsługi Charly 1 Wskazówki bezpieczeństwa 1. Należy przy wszelkich czynnościach np. wymiana pojemnika na wodę lub wymiana

Bardziej szczegółowo

TRP 63 / TRP 72 / TRP 93 / TRP 110 TOKARKI KŁOWE

TRP 63 / TRP 72 / TRP 93 / TRP 110 TOKARKI KŁOWE TRP 63 / TRP 72 / TRP 93 / TRP 110 TOKARKI KŁOWE PODSTAWOWE PARAMETRY Maks. moment obrotowy wrzeciona: Maks. masa detalu w kłach: 5.600 Nm 6 ton Długość toczenia: 1.000 16.000 mm W podstawowej wersji tokarki

Bardziej szczegółowo

MASZYNA DO CZYSZCZENIA BUTÓW

MASZYNA DO CZYSZCZENIA BUTÓW Instrukcja instalowania, obsługi i konserwacji MASZYNA DO CZYSZCZENIA BUTÓW Szanowny Kliencie Przed podłączeniem urządzenia dokładnie przeczytaj całą instrukcję obsługi, aby niewłaściwym użytkowaniem nie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Wyciskarka do cytrusów MODEL:

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Wyciskarka do cytrusów MODEL: INSTRUKCJA OBSŁUGI Wyciskarka do cytrusów MODEL: 480012 v1.0-09.2010 Stalgast sp. z o.o. ul. Staniewicka 5 03-310 Warszawa tel.: 22 517 15 75 fax: 22 517 15 77 www.stalgast.com email: stalgast@stalgast.com

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PRZECINARKA DO NAWIERZCHNI ASPRO PRN500HA

INSTRUKCJA OBSŁUGI PRZECINARKA DO NAWIERZCHNI ASPRO PRN500HA INSTRUKCJA OBSŁUGI PRZECINARKA DO NAWIERZCHNI ASPRO PRN500HA UWAGA! Nie pracuj maszyną dopóki nie przeczytasz ze zrozumieniem instrukcji obsługi. Zwród szczególną uwagę na rozdział Instrukcja bezpieczeostwa.

Bardziej szczegółowo

Gappa PPH WYSOKA JAKOŚĆ I NIEZAWODNOŚĆ! Wysokoobrotowe precyzyjne tokarki

Gappa PPH WYSOKA JAKOŚĆ I NIEZAWODNOŚĆ! Wysokoobrotowe precyzyjne tokarki Gappa PPH WYSOKA JAKOŚĆ I NIEZAWODNOŚĆ! Wysokoobrotowe precyzyjne tokarki Gappa SERIA-SJ S J - 3 5 6 x 10 0 0 G / 14 4 0 G Firma ECOCA zajmuje się produkcją tokarek od 1980r. Wszystkie maszyny - tokarki

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Urządzenie do Hot-Dogów MODEL:

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Urządzenie do Hot-Dogów MODEL: INSTRUKCJA OBSŁUGI Urządzenie do Hot-Dogów MODEL: 777290 v1.0-02.2010 Stalgast sp. z o.o. ul. Staniewicka 5 03-310 Warszawa tel.: 022 517 15 75 fax: 022 517 15 77 www.stalgast.com email: stalgast@stalgast.com

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI ORAZ MONTAŻU PROMIENNIK ELEKTRYCZNY. typu REF

INSTRUKCJA OBSŁUGI ORAZ MONTAŻU PROMIENNIK ELEKTRYCZNY. typu REF www.ecocaloria.com INSTRUKCJA OBSŁUGI ORAZ MONTAŻU PROMIENNIK ELEKTRYCZNY typu REF Dziękujemy, że wybrali Państwo produkt firmy!!! Cieszymy się, że możemy zaliczyć Państwa do grona naszych Klientów i wierzymy,

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI & UTRZYMANIA W RUCHU

INSTRUKCJA INSTALACJI & UTRZYMANIA W RUCHU 1 INSTRUKCJA INSTALACJI & UTRZYMANIA W RUCHU 12-2015 BEZPIECZEŃSTWO I WŁAŚCIWE UŻYCIE W celu zapewnienia bezpieczeństwa i utrzymania wydajności urządzenia należy ściśle przestrzegać poniższych instrukcji.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Obsługi. Grzejnik kowektorowy Amacom AMC-G1. r N ie z a k. o n ot co v e. Proszę zachować do dalszego użytku

Instrukcja Obsługi. Grzejnik kowektorowy Amacom AMC-G1. r N ie z a k. o n ot co v e. Proszę zachować do dalszego użytku Instrukcja Obsługi Grzejnik kowektorowy Amacom AMC-G1 Proszę zachować do dalszego użytku r o n ot co v e d / ć a w y r N ie z a k Dane techniczne produktu: Model: AMC-G1 Maksymalny pobór mocy: 2000W Zakresy

Bardziej szczegółowo

GARDENA. Zestaw do zdalnego sterowania. Instrukcja obsługi

GARDENA. Zestaw do zdalnego sterowania. Instrukcja obsługi GARDENA Zestaw do zdalnego sterowania Instrukcja obsługi GARDENA zestaw do zdalnego sterowania Witamy w ogrodzie GARDENA Tłumaczenie oryginalnej niemieckiej instrukcji obsługi. Prosimy uważnie przeczytać

Bardziej szczegółowo

TOKARKI. NANOTURN NANOMILL Hobby 140 Hobby 250 Proficenter 250 Hobby 300 DC Hobby 300 VD Hobby 300 Super Hobby 350 VD Hobby 350 VDM Hobby 400 Super

TOKARKI. NANOTURN NANOMILL Hobby 140 Hobby 250 Proficenter 250 Hobby 300 DC Hobby 300 VD Hobby 300 Super Hobby 350 VD Hobby 350 VDM Hobby 400 Super TOKARKI 5 2017 NANOTURN NANOMILL Hobby 140 Hobby 250 Proficenter 250 Hobby 300 DC Hobby 300 VD Hobby 300 Super Hobby 350 VD Hobby 350 VDM Hobby 400 Super Profi 300 V Profi 400 V Profi 400 G Hobby 500 Profi

Bardziej szczegółowo

Ogólne wskazówki bezpieczeństwa dotyczące uchwytów rzutnika komputerowego

Ogólne wskazówki bezpieczeństwa dotyczące uchwytów rzutnika komputerowego Montaż Ogólne wskazówki bezpieczeństwa dotyczące uchwytów rzutnika komputerowego Szanowna Klientko, Szanowny Kliencie! Uchwyty do rzutników komputerowych umożliwiają zamocowanie ich na różnych powierzchniach

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Nóż do kebaba

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Nóż do kebaba INSTRUKCJA OBSŁUGI Nóż do kebaba v1.0-05.2008 MODEL: 774900 Stalgast sp. z o.o. ul. Łubinowa 4a 03-878 Warszawa tel.: 022 517 15 75 fax: 022 517 15 77 www.stalgast.com email: stalgast@stalgast.com Dziękujemy

Bardziej szczegółowo

SZLIFIERKA DO KRAWĘDZI

SZLIFIERKA DO KRAWĘDZI SZLIFIERKA DO KRAWĘDZI INSTRUKCJA OBSŁUGI 1 Drogi Kliencie! WPROWADZENIE Cieszymy się, że zdecydowałeś się na produkt naszej firmy. Ta instrukcja obsługi została opracowana z myślą o naszych klientach.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi SD 27BE

Instrukcja obsługi SD 27BE Instrukcja obsługi PL SD 27BE 5 1 2 3 4 WSKAZÓWKI BEZPIECZEŃSTWA Należy przeczytać wszystkie wskazówki i przepisy. Błędy w przestrzeganiu poniższych wskazówek mogą spowodować porażenie prądem, pożar i/lub

Bardziej szczegółowo

TOKARKA UNIWERSALNA CORMAK TYTAN 500

TOKARKA UNIWERSALNA CORMAK TYTAN 500 STOKEXPRES tel: 692 640 460 Paweł Krasuski stokexpres@wp.pl Stok Lacki NIP 821-229-64-69 ul. Dolina Helenki 7 08-110 Siedlce ======================================================================= TOKARKA

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Puller Prod. no 59475

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Puller Prod. no 59475 INSTRUKCJA OBSŁUGI Puller Prod. no 59475 Lista części...3 Opis urządzenia...4 Środowisko pracy...4 Bezpieczeństwo osobiste...4 Schemat połączenia...5 Opis działania...5 Konserwacja...6 2 Lista części 1

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu i obsługi EB PL. Napęd ręczny montowany z boku zaworu typ dla skoku nominalnego do 30 mm

Instrukcja montażu i obsługi EB PL. Napęd ręczny montowany z boku zaworu typ dla skoku nominalnego do 30 mm Napęd ręczny montowany z boku zaworu typ 3273 dla skoku nominalnego do 30 mm Instrukcja montażu i obsługi EB 8312-2 PL Wydanie: listopad 2015 (10/13) Wskazówki i ich znaczenie NIEBEZPIECZEŃSTWO! Niebezpieczne

Bardziej szczegółowo

OSTRZAŁKA WIELOFUNKCYJNA INSTRUKCJA OBSŁUGI

OSTRZAŁKA WIELOFUNKCYJNA INSTRUKCJA OBSŁUGI OSTRZAŁKA WIELOFUNKCYJNA INSTRUKCJA OBSŁUGI Lista części: 1. Górna obudowa 2. Podstawa 3. Przełącznik 4. Silnik 5. Pokrętło zaworu 6. Tarcza ścierna 7. Znak dla kierunku obrotowego 8. Śruba 9. Przewód

Bardziej szczegółowo

BLENDER FR-A1, FR-A2 INSTRUKCJA OBSŁUGI DOKUMENTACJA TECHNICZNO RUCHOWA

BLENDER FR-A1, FR-A2 INSTRUKCJA OBSŁUGI DOKUMENTACJA TECHNICZNO RUCHOWA INSTRUKCJA OBSŁUGI DOKUMENTACJA TECHNICZNO RUCHOWA Uwaga! Ryzyko porażenia prądem elektrycznym Należy podłączyć trzy stykową wtyczkę do gniazda z uziemieniem Nie należy stosować przedłużaczy czy rozdzielaczy

Bardziej szczegółowo

Tłumaczenie oryginału instrukcji PWA HandelsgesmbH Nebingerstraße 7a A-4020 Linz / Austria

Tłumaczenie oryginału instrukcji PWA HandelsgesmbH Nebingerstraße 7a A-4020 Linz / Austria ORYGINALNA INSTRUKCJA OBSŁUGI WDG 200 Wydanie 12/2010 COPYRIGHT 2010 [PWA Spółka Handlowa z o. o.] Zmiany i powielanie (także fragmentów) wyłącznie za pisemną zgodą firmy. Czyn bezprawny będzie karany

Bardziej szczegółowo

KONWEKTOR HNC-2010, HNC-2002 INSTRUKCJA OBSŁUGI GWARANCJA

KONWEKTOR HNC-2010, HNC-2002 INSTRUKCJA OBSŁUGI GWARANCJA KONWEKTOR HNC-2010, HNC-2002 INSTRUKCJA OBSŁUGI GWARANCJA INSTRUKCJA OBSŁUGI PRZED ROZPOCZĘCIEM UŻYTKOWANIA Prosimy dokładnie przeczytać informacje zamieszczone poniżej. Zawierają one ważne zalecenia dotyczące

Bardziej szczegółowo

Łącznika pompa-silnik instrukcja montażu

Łącznika pompa-silnik instrukcja montażu D-807 Rheine 1010 PL 1 z 6 Łącznik aluminiowy jest elementem łączącym silnik elektryczny z pompą hydrauliczną. Łączniki pompa-silnik, w zależności od rozmiaru, mogą być wykonane z aluminium, żeliwa szarego,

Bardziej szczegółowo

Głowica do nitów zrywalnych E95H

Głowica do nitów zrywalnych E95H Głowica do nitów zrywalnych E95H 1. OBSZAR ZASTOSOWANIA Głowica do montażu nitów zrywalnych z dowolnego materiału. Nity aluminiowe średnica [mm] Nity stalowe średnica [mm] Nity nierdzewne średnica [mm]

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi T-8280

Instrukcja obsługi T-8280 Instrukcja obsługi T-8280 Spis treści Gwarancja...2 Opis urządzenia...3 Dane techniczne...3 Wymagania dotyczące środowiska pracy i ochrony...4 Zawartość opakowania:...5 UWAGA!!...5 Instrukcje bezpieczeństwa...6

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Nawilżacz B 400 Dyfuzyjny nawilżacz powietrza. Dyfuzyjny nawilżacz B 400

Instrukcja obsługi. Nawilżacz B 400 Dyfuzyjny nawilżacz powietrza. Dyfuzyjny nawilżacz B 400 Nawilżacz B 400 Dyfuzyjny nawilżacz powietrza Instrukcja obsługi Dyfuzyjny nawilżacz B 400 Najprostszy w obsłudze Najprostszy w czyszczeniu; Cicha praca Automatyczny higrostat Automatyczny wyłącznik Dry-Pol

Bardziej szczegółowo

Odkurzacz. Nr produktu

Odkurzacz. Nr produktu INSTRUKCJA OBSŁUGI Odkurzacz Nr produktu 001170855 Strona 1 z 6 Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa Niniejsze urządzenie nie jest przeznaczone do tego, aby było używane przez osoby (włączając w to dzieci)

Bardziej szczegółowo

TOKARKO-WIERTARKA DO GŁĘBOKICH WIERCEŃ STEROWANA NUMERYCZNIE WT2B-160 CNC WT2B-200 CNC

TOKARKO-WIERTARKA DO GŁĘBOKICH WIERCEŃ STEROWANA NUMERYCZNIE WT2B-160 CNC WT2B-200 CNC TOKARKO-WIERTARKA DO GŁĘBOKICH WIERCEŃ STEROWANA NUMERYCZNIE WT2B-160 CNC WT2B-200 CNC Podstawowe parametry: Max. moment obrotowy wrzeciona Max. ciężar detalu w kłach Długość obrabianego otworu 40000 Nm

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Kruszarka do lodu MODEL:

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Kruszarka do lodu MODEL: INSTRUKCJA OBSŁUGI Kruszarka do lodu MODEL: 471700 v1.0-01.2010 Stalgast sp. z o.o. ul. Staniewicka 5 03-310 Warszawa tel.: 022 517 15 75 fax: 022 517 15 77 www.stalgast.com email: stalgast@stalgast.com

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Warnik do wody MODEL: ,

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Warnik do wody MODEL: , INSTRUKCJA OBSŁUGI Warnik do wody MODEL: 751102, 751192 v1.0-02.2010 Stalgast sp. z o.o. ul. Staniewicka 5 03-310 Warszawa tel.: 022 517 15 75 fax: 022 517 15 77 www.stalgast.com email: stalgast@stalgast.com

Bardziej szczegółowo

Pneumatyczna zaginarko- felcarka dziurkarka

Pneumatyczna zaginarko- felcarka dziurkarka INSTRUKCJA OBSŁUGI Pneumatyczna zaginarko- felcarka dziurkarka Prod. no 59476 Lista części...3 Środowisko pracy...4 Bezpieczeństwo w czasie pracy...4 Opis działania...5 Konserwacja...6 Schemat połączenia...6

Bardziej szczegółowo

Szlifierka stołowa DS 175 W. Art. Nr 50148

Szlifierka stołowa DS 175 W. Art. Nr 50148 Szlifierka stołowa DS 175 W Art. Nr 50148 Informacje ogólne Szlifierka stołowa przeznaczona jest do ostrzenia narzedzi skrawających oraz do obróbki niewielkich elementów metalowych. Niniejsza instrukcja

Bardziej szczegółowo

Zestaw do wyciągania złamanych świec M 10x1 RENAULT silniki G9T i G9U (2.2 i 2.5-Commonrail silniki diesel)

Zestaw do wyciągania złamanych świec M 10x1 RENAULT silniki G9T i G9U (2.2 i 2.5-Commonrail silniki diesel) Strona 1 / 9 Zestaw do wyciągania złamanych świec M 10x1 RENAULT silniki G9T i G9U (2.2 i 2.5-Commonrail silniki diesel) Nr Kod Nazwa Ilość 6041870 Zestaw składa się z: 1 6041887 Wyciągające gwintowane

Bardziej szczegółowo

Instrukcja do wyciągania zerwanych świec Do świec z gwintem M10x1

Instrukcja do wyciągania zerwanych świec Do świec z gwintem M10x1 Instrukcja do wyciągania zerwanych świec Do świec z gwintem M10x1 strona 1 / 5 (kod kat. 6041740) Nr Kod kat. 1131040 Nazwa Przyrząd do łamania elektrody świecy 4.0 mm 6041735 6041736 6041749 6041738 6041751

Bardziej szczegółowo

WIERTARKA PNEUMATYCZNA PISTOLETOWA WI426C2

WIERTARKA PNEUMATYCZNA PISTOLETOWA WI426C2 WIERTARKA PNEUMATYCZNA PISTOLETOWA WI426C2 Techniczna instrukcja obsługi oryginalna Niniejsza instrukcja ważna jest łącznie z OGÓLNĄ INSTRUKCJĄ OBSŁUGI NARZĘDZI PNEUMATYCZNYCH ARCHIMEDES S.A. ul. Robotnicza

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI NITOWNICY RĘCZNEJ DWURAMIENNEJ VNG 361

INSTRUKCJA OBSŁUGI NITOWNICY RĘCZNEJ DWURAMIENNEJ VNG 361 INSTRUKCJA OBSŁUGI NITOWNICY RĘCZNEJ DWURAMIENNEJ VNG 361 DYSTRYBUTOR: NIROSTAL Sp. z o.o. Al. Niepodległości 710A, 81-853 Sopot tel/fax 058 341 92 02 tel. 058 741 87 25 fax. 058 741 87 26 tel kom. +48

Bardziej szczegółowo

WIERTARKA POZIOMA DO GŁĘBOKICH WIERCEŃ W30-160 W30-200

WIERTARKA POZIOMA DO GŁĘBOKICH WIERCEŃ W30-160 W30-200 WIERTARKA POZIOMA DO GŁĘBOKICH WIERCEŃ W30-160 W30-200 Obrabiarka wyposażona w urządzenia umożliwiające wykonywanie wiercenia i obróbki otworów do długości 8000 mm z wykorzystaniem wysokowydajnych specjalistycznych

Bardziej szczegółowo

OPIS OFEROWANEGO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ A 1. FREZARKA KONWENCJONALNA

OPIS OFEROWANEGO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ A 1. FREZARKA KONWENCJONALNA OPIS OFEROWANEGO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ A 1. FREZARKA KONWENCJONALNA W MIEJSCACH OZNACZONYCH ZAZNACZYĆ WŁAŚCIWE Załącznik nr 2a do SIWZ Lp. Wymagane parametry Wymagany zakres 1 Wymiary robocze stołu

Bardziej szczegółowo

WIERTARKA POZIOMA DO GŁĘBOKICH WIERCEŃ W80-250

WIERTARKA POZIOMA DO GŁĘBOKICH WIERCEŃ W80-250 WIERTARKA POZIOMA DO GŁĘBOKICH WIERCEŃ W80-250 Obrabiarka wyposażona w urządzenia umożliwiające wykonywanie wiercenia i obróbki otworów do długości 12000 mm z wykorzystaniem wysokowydajnych specjalistycznych

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu i obsługi

Instrukcja montażu i obsługi Instrukcja montażu i obsługi Regulacja R11/RT Regulacja R11-SB/RT ComfortLine FunctionLine Spis treści Spis treści...strona Normy/przepisy...3 Montaż...4 Połaczenie elektr./regulator temp. kotła...5 Widok

Bardziej szczegółowo

Kompresor programowalny Nr produktu 0001166118

Kompresor programowalny Nr produktu 0001166118 INSTRUKCJA OBSŁUGI Kompresor programowalny Nr produktu 0001166118 Strona 1 z 6 Nr artykułu 21067 Kompresor programowalny Spis treści 1. Przeznaczenie do użycia 4 2. Specyfikacje 4 3. Wskazówki dotyczące

Bardziej szczegółowo

ContiTech: Porady ekspertów w zakresie wymiany pasków rozrządu

ContiTech: Porady ekspertów w zakresie wymiany pasków rozrządu ContiTech: Porady ekspertów w zakresie wymiany pasków rozrządu Szczegółowa instrukcja dla Fiata Doblò wersja furgon/kombi (263) 1.6 D Multijet ContiTech pokazuje, jak uniknąć błędów przy wymianie pasków

Bardziej szczegółowo

TOKARKA KŁOWA STEROWANA NUMERYCZNIE TC2B-160 CNC TC2B-200 CNC TC2B-224 CNC TC2B-250 CNC TC2B-275 CNC TC2B-300 CNC

TOKARKA KŁOWA STEROWANA NUMERYCZNIE TC2B-160 CNC TC2B-200 CNC TC2B-224 CNC TC2B-250 CNC TC2B-275 CNC TC2B-300 CNC TOKARKA KŁOWA STEROWANA NUMERYCZNIE TC2B-160 CNC TC2B-200 CNC TC2B-224 CNC TC2B-250 CNC TC2B-275 CNC TC2B-300 CNC Podstawowe parametry: Łoże 3-prowadnicowe Max. moment obrotowy wrzeciona Max. ciężar detalu

Bardziej szczegółowo

POMPA DO OLEJU OPAŁOWEGO- MINI CPN YB600, YB600T INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZENIA PRZED URUCHOMIENIEM I UŻYCIEM URZĄDZENIA ZAPOZNAJ SIĘ Z INSTRUKCJĄ

POMPA DO OLEJU OPAŁOWEGO- MINI CPN YB600, YB600T INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZENIA PRZED URUCHOMIENIEM I UŻYCIEM URZĄDZENIA ZAPOZNAJ SIĘ Z INSTRUKCJĄ POMPA DO OLEJU OPAŁOWEGO- MINI CPN YB600, YB600T INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZENIA PRZED URUCHOMIENIEM I UŻYCIEM URZĄDZENIA ZAPOZNAJ SIĘ Z INSTRUKCJĄ 1 ROZDZIAŁ 1 DANE POMPY 1.1 DANE TECHNICZNE: Pompa przeznaczona

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU WENTYLATORÓW VEC 271-321-382-452. i C.VEC 240 H. Instrukcja montażu/1/9

INSTRUKCJA MONTAŻU WENTYLATORÓW VEC 271-321-382-452. i C.VEC 240 H. Instrukcja montażu/1/9 INSTRUKCJA MONTAŻU WENTYLATORÓW VEC 271-321-382-452 i C.VEC 240 H Instrukcja montażu/1/9 ZALECENIA INSTALACYJNE 1. W celu uniknięcia wibracji i ich przenoszenia na konstrukcję budynku zaleca się zastosowanie:

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI (PL) Mill HT1500

INSTRUKCJA OBSŁUGI (PL) Mill HT1500 Instrukcja obsługi (PL) INSTRUKCJA OBSŁUGI (PL) Mill HT1500 Prosimy o dokładne zapoznanie się z instrukcją i zachowanie jej na przyszłość. Zasady bezpieczeństwa Należy przestrzegać zasad bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

TECHNO Instrukcja montażu i użytkowania

TECHNO Instrukcja montażu i użytkowania TECHNO Siłownik elektromechaniczny do bram skrzydłowych Instrukcja montażu i użytkowania Wymiary: Dane techniczne: W komplecie: 1. Siłownik lewy lub prawy 2. Uchwyt montażowy do słupka 3. Uchwyt montażowy

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi klejarki taśmowej. HASHIMA model: HP-450C/CS

Instrukcja obsługi klejarki taśmowej. HASHIMA model: HP-450C/CS Instrukcja obsługi klejarki taśmowej HASHIMA model: HP-450C/CS INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA 1. Przed przystąpieniem do uŝytkowania urządzenia naleŝy dokładnie i ze zrozumieniem przeczytać niniejszą instrukcję

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Chodzik. Szanowni Klienci,

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Chodzik. Szanowni Klienci, 11075694 Chodzik Szanowni Klienci, Zwróćcie uwgę na to, aby przed pierwszym użyciem chodzika Rollators 155 usunąć z jego kół folię zabezpieczającą. W przeciwnym razie hamulce nie będą działać prawidłowo

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. SUSZARKA DO WŁOSÓW model: MSW-02. MSW-02 instr POL.indd :39:39

INSTRUKCJA OBSŁUGI. SUSZARKA DO WŁOSÓW model: MSW-02. MSW-02 instr POL.indd :39:39 INSTRUKCJA OBSŁUGI SUSZARKA DO WŁOSÓW model: MSW-02 PRZED PIERWSZYM UŻYCIEM ZAPOZNAJ SIĘ Z INSTRUKCJĄ OBSŁUGI MSW-02 instr POL.indd 1 2009-11-17 10:39:39 MSW-02 instr POL.indd 2 2009-11-17 10:39:39 WSKAZÓWKI

Bardziej szczegółowo

Ogrzewacz naścienny IR Komfort Master FB307D

Ogrzewacz naścienny IR Komfort Master FB307D Ogrzewacz naścienny IR Komfort Master FB307D INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA SPIS TREŚCI Wstęp Instalacja Instalacja elektryczna Użytkowanie Konserwacja Parametry techniczne Opis produktu Lista akcesoriów Ochrona

Bardziej szczegółowo

Maszynka do makaronu PROFI LINE. Instrukcja obsługi

Maszynka do makaronu PROFI LINE. Instrukcja obsługi Maszynka do makaronu PROFI LINE 975480 Instrukcja obsługi I Przed uruchomieniem urządzenia naleŝy koniecznie dokładnie przeczytać niniejszą instrukcję obsługi. PRZYKŁADY Gratulujemy zakupu urządzenia.

Bardziej szczegółowo

Demontaż i montaż amortyzatora gazowego drzwi tyłu nadwozia TYP 168. 1 Amortyzator gazowy 2 Zabezpieczenie 3 Drzwi tyłu nadwozia

Demontaż i montaż amortyzatora gazowego drzwi tyłu nadwozia TYP 168. 1 Amortyzator gazowy 2 Zabezpieczenie 3 Drzwi tyłu nadwozia TYP 168 Demontaż i montaż amortyzatora gazowego drzwi tyłu nadwozia 1 Amortyzator gazowy 2 Zabezpieczenie 3 Drzwi tyłu nadwozia Wymontowanie, zamontowanie Uwaga! Niebezpieczeństwo urazu na skutek Demontaż

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu Części zamienne. Płyta główna serwisowa LMS14 dla kotła WGB; seria E

Instrukcja montażu Części zamienne. Płyta główna serwisowa LMS14 dla kotła WGB; seria E Instrukcja montażu Części zamienne Płyta główna serwisowa LMS14 dla kotła WGB; seria E Spis treści 1. Uwagi dotyczące niniejszej instrukcji montażu... 3 1.1 Treść niniejszej instrukcji montażu... 3 1.2

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI GRZEJNIK OLEJOWY OR1PL

INSTRUKCJA OBSŁUGI GRZEJNIK OLEJOWY OR1PL INSTRUKCJA OBSŁUGI GRZEJNIK OLEJOWY OR1PL WWW.PRIMO-ELEKTRO.BE OR1PL Warunki gwarancyjne www.primo-elektro.be Szanowni Klienci, Nasze produkty podlegają surowej kontroli jakości. Jeśli pomimo tego ninejsze

Bardziej szczegółowo

TTW 25000 S / TTW 35000 S

TTW 25000 S / TTW 35000 S TTW 25000 S / TTW 35000 S PL INSTRUKCJA OBSŁUGI DMUCHAWA TRT-BA-TTW25000S35000S-TC-001-PL SPIS TREŚCI 01. Informacje ogólne....................... 01 02. Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa...... 01 03.

Bardziej szczegółowo

Lampa naftowa. Nr produktu

Lampa naftowa. Nr produktu INSTRUKCJA OBSŁUGI Lampa naftowa Nr produktu 001300197 Strona 1 z 6 (PL) Instrukcja obsługi Lampa naftowa, nr art. 31535 Oryginalna lampa Dietz Lampa naftowa Dane techniczne Pojemność zbiornika: Czas palenia:

Bardziej szczegółowo

NAGRZEWNICA ELEKTRYCZNA

NAGRZEWNICA ELEKTRYCZNA www.ecocaloria.com INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA I KONSERWACJI NAGRZEWNICA ELEKTRYCZNA typu AEH Dziękujemy, że wybrali Państwo produkt firmy!!! Cieszymy się, że możemy zaliczyć Państwa do grona naszych Klientów

Bardziej szczegółowo

WKRĘTAK PNEUMATYCZNY PISTOLETOWY WK410C2/A5

WKRĘTAK PNEUMATYCZNY PISTOLETOWY WK410C2/A5 WKRĘTAK PNEUMATYCZNY PISTOLETOWY WK410C2/A5 Techniczna instrukcja obsługi oryginalna Niniejsza instrukcja ważna jest łącznie z OGÓLNĄ INSTRUKCJĄ OBSŁUGI NARZĘDZI PNEUMATYCZNYCH ARCHIMEDES S.A. ul. Robotnicza

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI 1. OPIS I CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA 2. INSTALACJA 3. DZIAŁANIE 4. DZIAŁANIE MANUALNE 5. SZCZEGÓLNE ZASTOSOWANIA 6. KONSERWACJA 7.

SPIS TREŚCI 1. OPIS I CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA 2. INSTALACJA 3. DZIAŁANIE 4. DZIAŁANIE MANUALNE 5. SZCZEGÓLNE ZASTOSOWANIA 6. KONSERWACJA 7. SEVEN SPIS TREŚCI 1. OPIS I CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA 2. INSTALACJA 3. DZIAŁANIE 4. DZIAŁANIE MANUALNE 5. SZCZEGÓLNE ZASTOSOWANIA 6. KONSERWACJA 7. NAPRAWA 1 Napęd SEVEN stosowany jest do bram przesuwnych

Bardziej szczegółowo

Reflektor halogenowy podwodny, IP68 Wersja 11/08. Strona 1 z 8

Reflektor halogenowy podwodny, IP68 Wersja 11/08. Strona 1 z 8 INSTRUKCJA OBSŁUGI Reflektor halogenowy podwodny, IP68 Wersja 11/08 Nr produktu : 551106 Strona 1 z 8 Przeznaczenie Reflektor halogenowy jest przeznaczony do oświetlania oczek wodnych i stawów. Produkt

Bardziej szczegółowo

TOKARKA KŁOWA STEROWANA NUMERYCZNIE TR2D-93 CNC

TOKARKA KŁOWA STEROWANA NUMERYCZNIE TR2D-93 CNC TOKARKA KŁOWA STEROWANA NUMERYCZNIE TR2D-93 CNC Podstawowe parametry: Max. średnica obrabianych rur Max. ciężar detalu w kłach 204/300/370 mm 6 ton Długość toczenia 2-4m Transporter wiórów w standardzie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI I KONSERWACJI SILNIKÓW ASYNCHRONICZNYCH. serii MS, MC, MY, ML

INSTRUKCJA OBSŁUGI I KONSERWACJI SILNIKÓW ASYNCHRONICZNYCH. serii MS, MC, MY, ML INSTRUKCJA OBSŁUGI I KONSERWACJI SILNIKÓW ASYNCHRONICZNYCH serii MS, MC, MY, ML 1. Budowa 28 28 22 14 25 26 22 21 19 20 18 23 25 19 21 11 8 20 12 13 16 15 2 17 9 6 27 3 1 7 6 24 4 14 3 10 24 5 1. Korpus

Bardziej szczegółowo

TOKARKA KŁOWA STEROWANA NUMERYCZNIE

TOKARKA KŁOWA STEROWANA NUMERYCZNIE TOKARKA KŁOWA STEROWANA NUMERYCZNIE T9D-115/135 CNC Podstawowe parametry: Max. średnica obrabianych rur Max. ciężar detalu w kłach Długość toczenia 300/420 mm 9 ton 2-4 m Transporter wiórów w standardzie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi niszczarki CS2212cd

Instrukcja obsługi niszczarki CS2212cd Instrukcja obsługi niszczarki CS2212cd Uwaga! Karta gwarancyjna znajduje się na końcu instrukcji obsługi Zasady bezpieczeństwa Przed rozpoczęciem pracy z urządzeniem należy zapoznać się z zasadami bezpieczeństwa,

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA KARTA GWARANCYJNA MODEL: DATA SPRZEDAŻY: PIECZĄTKA SPRZEDAWCY: PRZYRZĄDY DO CIĘCIA GLAZURY I TERRAKOTY ADNOTACJE O NAPRAWACH Data Zgłoszenia Rodzaj Usterki Opis czynności serwisowych Data wykonania naprawy

Bardziej szczegółowo

GWINTOWNICA PNEUMATYCZNA PISTOLETOWA GW702B2/A

GWINTOWNICA PNEUMATYCZNA PISTOLETOWA GW702B2/A GWINTOWNICA PNEUMATYCZNA PISTOLETOWA GW702B2/A Techniczna instrukcja obsługi oryginalna Niniejsza instrukcja ważna jest łącznie z OGÓLNĄ INSTRUKCJĄ OBSŁUGI NARZĘDZI PNEUMATYCZNYCH ARCHIMEDES S.A. ul. Robotnicza

Bardziej szczegółowo

TOKARKA KŁOWA SUPERCIĘŻKA PŁYTOWA STEROWANA NUMERYCZNIE

TOKARKA KŁOWA SUPERCIĘŻKA PŁYTOWA STEROWANA NUMERYCZNIE TOKARKA KŁOWA SUPERCIĘŻKA PŁYTOWA STEROWANA NUMERYCZNIE TC3L-420 CNC Podstawowe parametry: Łoże pod suport 4-prowadnicowe Max. moment obrotowy wrzeciona Max. ciężar detalu w kłach Długość toczenia 180000

Bardziej szczegółowo

Wentylator stojący z pilotem 4w1

Wentylator stojący z pilotem 4w1 Wentylator stojący z pilotem 4w1 Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup stojącego wentylatora. Latem gwarantuje przyjemny klimat w pomieszczeniach mieszkalnych, może posłużyć również jako nawilżacz. Prosimy

Bardziej szczegółowo

TOKARKO-WIERTARKA DO GŁĘBOKICH WIERCEŃ STEROWANA NUMERYCZNIE WT3B-250 CNC. Max. moment obrotowy wrzeciona. Max. długość obrabianego otworu

TOKARKO-WIERTARKA DO GŁĘBOKICH WIERCEŃ STEROWANA NUMERYCZNIE WT3B-250 CNC. Max. moment obrotowy wrzeciona. Max. długość obrabianego otworu TOKARKO-WIERTARKA DO GŁĘBOKICH WIERCEŃ STEROWANA NUMERYCZNIE WT3B-250 CNC Podstawowe parametry: Max. moment obrotowy wrzeciona Max. ciężar detalu w kłach Max. długość obrabianego otworu 130000 Nm 80 ton

Bardziej szczegółowo

TC3-200 CNC TC3-250 CNC

TC3-200 CNC TC3-250 CNC TOKARKA KŁOWA SUPERCIĘŻKA STEROWANA NUMERYCZNIE TC3-200 CNC TC3-250 CNC Podstawowe parametry: Łoże 4-prowadnicowe Max. moment obrotowy wrzeciona Max. ciężar detalu w kłach Długość toczenia 180000 Nm 80

Bardziej szczegółowo

Niszczarka dokumentów i płyt CD

Niszczarka dokumentów i płyt CD INSTRUKCJA OBSŁUGI Niszczarka dokumentów i płyt CD Nr produktu 883485 Strona 1 z 7 1. Przeznaczenie Ten produkt jest przeznaczony do rozdrabniania papieru, płyt CD i kart kredytowych. Osobny pojemnik zbiorczy

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA Niemiecki FREZARKA DO PODŁOŻY Z SILNIKIEM ELEKTRYCZNYM NR ARTYKUŁU 772000000 FREZARKA DO PODŁOŻY Z SILNIKIEM BENZYNOWYM NR ARTYKUŁU 772100000 Wolff GmbH, Dieselstr. 19, D-71665 Vaihingen/Enz,

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI I UŻYTKOWANIA

INSTRUKCJA INSTALACJI I UŻYTKOWANIA Kurtyny powietrzne STOPAIR 4 A691291 do 94 INSTRUKCJA INSTALACJI I UŻYTKOWANIA Uważnie przeczytać przed każdą czynnością i zachować do późniejszego wglądu SPIS TREŚCI 1- CHARAKTERYSTYKA URZĄDZENIA... Strona

Bardziej szczegółowo

TOKARKA KŁOWA STEROWANA NUMERYCZNIE T CNC T CNC T CNC T CNC T CNC T CNC

TOKARKA KŁOWA STEROWANA NUMERYCZNIE T CNC T CNC T CNC T CNC T CNC T CNC TOKARKA KŁOWA STEROWANA NUMERYCZNIE T30-160 CNC T30-200 CNC T30-224 CNC T30-250 CNC T30-275 CNC T30-300 CNC Podstawowe parametry: Łoże 3-prowadnicowe Max. moment obrotowy wrzeciona Max. ciężar detalu w

Bardziej szczegółowo

Mikrosilnik bezszczotkowy Forte 200 alpha

Mikrosilnik bezszczotkowy Forte 200 alpha Mikrosilnik bezszczotkowy Forte 200 alpha Instrukcja obsługi Rysunek: 1. Zasilacz 2. Rozrusznik kolanowy 3. Regulator obrotów 4. Przełącznik obroty lewe/prawe 5. Włącznik auto-pilota 6. Przełącznik sterowanie

Bardziej szczegółowo

Servoturn 410. Servoturn 410. Tokarka. Precyzyjna, konwencjonalna tokarka z serwonapędami. www.knuth.pl

Servoturn 410. Servoturn 410. Tokarka. Precyzyjna, konwencjonalna tokarka z serwonapędami. www.knuth.pl Tokarka Precyzyjna, konwencjonalna tokarka z serwonapędami łatwiejsza w obsłudze, wydajniejsza, bardziej niezawodna, precyzyjniejsza, bardziej obciążalna i łatwiejsza w serwisowaniu Korpus maszyny z żeliwa

Bardziej szczegółowo

OSUSZACZ WENTYLATOROWY DO PRANIA

OSUSZACZ WENTYLATOROWY DO PRANIA ewt OSUSZACZ WENTYLATOROWY DO PRANIA Instrukcja obsługi Przed użyciem urządzenia należy uważnie zapoznać się z instrukcją obsługi. Proszę wpisać numer seryjny w wolne miejsce poniżej i zachować instrukcję

Bardziej szczegółowo

Vacuum Classic. Instrukcja obsługi wykaz części. zestaw czyszczący. Art. nr Thoma Tel./Fax:

Vacuum Classic. Instrukcja obsługi wykaz części. zestaw czyszczący. Art. nr Thoma Tel./Fax: Art. nr. 593672 Instrukcja obsługi wykaz części Spis Treści Charakterystyka urządzenia 4 Instrukcja montażu 4 Czyszczenie urządzenia 5 Gwarancja 5 Instrukcja bezpieczeństwa 6 Objaśnienie piktogramów 6

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi i konserwacji zraszacza

Instrukcja obsługi i konserwacji zraszacza Instrukcja obsługi i konserwacji zraszacza Typ: ZN23-3D oraz ZN23-3W ZN40-3D oraz ZN40-3W ZN45-3D oraz ZN45-3W PERROT TD025_pl.doc Strona 1 / 13 Spis treści 1. Informacje ogólne 2. Ogólne zasady bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo