ORYGINALNA INSTRUKCJA OBSŁUGI. Profi 400 V

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ORYGINALNA INSTRUKCJA OBSŁUGI. Profi 400 V"

Transkrypt

1

2 ORYGINALNA INSTRUKCJA OBSŁUGI Profi 400 V Wydanie 12/2010 COPYRIGHT 2010 PWA HandelsgesmbH [PWA Spółka Handlowa z o.o.] Zmiany i powielanie (także fragmentów) wyłącznie za pisemną zgodą firmy PWA HandelsgesmbH. Czyn bezprawny będzie karany bez wyjątku z mocy prawa.

3 Wstęp Drodzy Klienci! Cieszymy się, że zdecydowali się Państwo na zakup produktu naszej firmy. Niniejsza instrukcja obsługi została opracowana wyłącznie dla naszych Klientów. W tym podręczniku znajdą Państwo wszystkie potrzebne wskazówki dotyczące prawidłowego zastosowania, obsługi, konserwacji i zaopatrzenia w części zamienne. UWAGA: Producent na bieżąco dokłada wszelkich starań w zakresie optymalizacji maszyny, ale może się zdarzyć, że zmiany albo ewentualne poprawki nie są zawarte w tej instrukcji obsługi. Jednakże staramy się stale o jej bieżącą aktualizację. Zanim maszyna zostanie uruchomiona, należy przeczytać uważnie niniejszą instrukcję obsługi. W ten sposób zapobiegną Państwo wystąpieniu ewentualnych problemów i uszkodzeń maszyny, które mogą powstać w przypadku nieprawidłowej obsługi. Ekonomiczne i bez zakłóceń funkcjonowanie maszyny możliwe jest jedynie wówczas, jeśli maszyna podlega regularnej konserwacji i jest właściwie obsługiwana. Producent nie ponosi odpowiedzialności cywilnej za szkody wynikające z nieprzestrzegania poniższych zaleceń i wskazówek. PWA Handels GesmbH [PWA Spółka Handlowa z o.o.]

4 Spis treści OGÓLNE WSKAZÓWKI DOT. BEZPIECZEŃSTWA PRACY... 2 DANE TECHNICZNE... 8 ZASTOSOWANIE ZGODNE Z PRZEZNACZENIEM... 9 KWALIFIKACJE OPERATORA... 9 ROZPAKOWYWANIE & CZYSZCZENIE INSTALACJA MASZYNY OPIS MASZYNY PRZEŁĄCZNIKI OSPRZĘT USTAWIENIA URUCHOMIENIE UTRZYMANIE MASZYNY W DOBRYM STANIE OBEJMUJĄCE DOGLĄD, KONSERWACJĘ I REMONTY ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW SCHEMAT PRZEPŁYWU PRĄDU LISTA CZĘŚCI ZAMIENNYCH WARUNKI UDZIELANIA GWARANCJI... 33

5 Ostrzeżenie!!! Niniejsza instrukcja obsługi zawiera ważne instrukcje bezpieczeństwa dotyczące prawidłowej instalacji, utrzymania maszyny w dobrym stanie, obsługi maszyny/osprzętu. Niewłaściwe przeczytanie, niewłaściwa interpretacja i niewłaściwe zastosowanie poleceń, zawartych w niniejszej instrukcji, mogą doprowadzić do powstania obrażeń ciała lub szkód materialnych. Właściciel maszyny / tego osprzętu jest wyłącznie sam odpowiedzialny za bezpieczne użytkowanie maszyny. Producent /dystrybutor nie ponosi odpowiedzialności za obrażenia ciała ani za szkody materialne powstałe wskutek niedbalstwa, niewłaściwej obsługi, zmian wprowadzonych na maszynie albo nieprawidłowego zastosowania [maszyny]. Techniczne i optyczne zmiany mogą być przeprowadzone bez wcześniejszego zawiadomienia w toku dalszego rozwoju. Wszystkie wymiary, wskazówki i dane tej instrukcji obsługi są podawane dlatego bez zagwarantowania [, że są aktualne przyp. tłum.]. Dlatego nie można dochodzić roszczeń prawnych na podstawie tej instrukcji obsługi. Tabliczki bezpieczeństwa na maszynie ostrzegają i pokazują, jak operator może uniknąć obrażeń. Właściciel maszyny musi zadbać o to, by tabliczki bezpieczeństwa pozostały na swoim miejscu i by były czytelne. Skoro tylko tabliczki będą nieczytelne, muszą zostać wymienione, dopiero wówczas wolno ponownie obsługiwać tę maszynę.

6 Ogólne wskazówki dot. bezpieczeństwa pracy Wskazówki dot. bezpieczeństwa [pracy] oraz instrukcję obsługi należy dokładnie przeczytać i ich przestrzegać. Nieprzestrzeganie poleceń lub wskazówek bezpieczeństwa może doprowadzić do poważnych obrażeń ciała. Instrukcję obsługi należy przechowywać w zasięgu operatora i przekazać ją również następcy. Należy przestrzegać zaleceń zamieszczonych na maszynie dotyczących bezpieczeństwa oraz tych, które informują o niebezpieczeństwie. Jeśli w trakcie rozpakowywania zostaną stwierdzone szkody powstałe podczas transportu, należy niezwłocznie poinformować o tym sprzedawcę. Urządzenia nie wolno dopuścić do pracy! Opakowanie należy usunąć dbając o środowisko, należy przekazać je do odpowiedniego miejsca zbiorczego. Bezpieczne miejsce pracy Należy pamiętać, by maszynę obsługiwały jedynie te osoby, które zostały zaznajomione z jej obsługą i związanym z tym niebezpieczeństwem wypadków oraz które są w pełni władz umysłowych i fizycznych. Należy upewnić się, że wskazówki bezpieczeństwa zostały jasno i wyraźnie zrozumiane. Dzieciom i młodzieży nie wolno obsługiwać tej maszyny (wyjątek: młodzież w wieku powyżej 16 lat - pod nadzorem). Dzieci i osoby nieupoważnione powinny trzymać się z dala od maszyny. Jeśli maszyna nie jest używana, należy ją odłączyć od prądu, należy deaktywować przełącznik, by utrudnić włączenie maszyny osobom nieupoważnionym. Praca maszyny bez nadzoru. Nigdy nie wolno zostawiać uruchomionej maszyny bez nadzoru. Takie zachowanie powoduje znaczny wzrost ryzyka wystąpienia wypadku albo powstania szkód materialnych. Zanim maszynę pozostawi się bez nadzoru, należy ją wyłączyć i poczekać, aż wszystkie obracające się części zatrzymają się. Należy dbać o czystość miejsca pracy i maszyny oraz pamiętać o dobrym, nierażącym oświetleniu na stanowisku pracy (wg krajowych postanowień). Nieporządek albo niewystarczające oświetlenie mogą doprowadzić do wypadków. Nie wolno pozostawiać w bezpośrednim obszarze roboczym żadnych narzędzi, przedmiotów ani kabli. Bezpieczna praca / Ryzyko pozostałe / Indywidualne środki ochronne Maszynę używać wyłącznie w rozumieniu ustaleń dotyczących użytkowania i przy zachowaniu technicznych granic (patrz Dane techniczne ). Należy nosić odpowiednie okulary ochronne. Należy chronić oczy przed latającymi odłamkami i wiórami, które mogą spowodować uszkodzenia. W przypadku niestosowania się do zaleceń mogą powstać poważne obrażenia oczu! Należy zawsze używać maski przeciwpyłowej, jeśli podczas pracy maszyny wydobywa się pył i jeśli we własnym zakresie nie można zapewnić aspiracji. Najczęściej wydobywający się rodzaj pyłu (drewno, metal) może powodować powstawanie chorób dróg oddechowych. Dlatego należy zasięgnąć informacji, z jakim rodzajem pyłu ma się do czynienia i nosić zawsze odpowiednią maskę ochronną, która ten rodzaj pyłu filtruje. Należy zawsze używać adekwatnych słuchawek ochronnych podczas pracy maszyny. Hałas spowodowany pracą maszyny może doprowadzić do trwałego uszkodzenia słuchu /utraty słuchu. Dane dot. maszyny znajdują się w Danych technicznych

7 Należy pracować w odpowiedniej odzieży. Nie nosić szerokich ubrań, rękawiczek, krawatów, szalików, biżuterii, włosy nie mogą być rozpuszczone - ze względu na niebezpieczeństwo wciągnięcia ich przez ruchome części maszyny. Przy długich włosach należy założyć nakrycie głowy/ siatkę do włosów. Zawsze nosić antypoślizgowe buty albo specjalne buty ochronne zapewniające bezpieczeństwo w przypadku manipulowania ciężkimi przedmiotami poddawanymi obróbce. Tylko podczas wymiany narzędzi skrawających używać rękawiczek. Podczas pracy przy obracających się częściach maszyn noszenie rękawic jest zabronione. Zachować ostrożność! Zwracać uwagę na to, co się wykonuje oraz podchodzić do pracy z zachowaniem rozsądku. Uruchomienie maszyny pod wpływem alkoholu, narkotyków czy leków jest surowo zabronione! Nie użytkować maszyny w przypadku zmęczenia lub braku koncentracji. W otoczeniu stwarzającym zagrożenie wybuchem, w którym znajdują się gazy, pyły albo inne łatwopalne płyny, nie wolno pracować na maszynie. Iskry spowodowane pracą maszyny mogą zapalić pył, palne płyny lub opary. Podczas prac związanych z konserwacją, poprawiających sprawność albo czyszczących od maszyny odłączyć wtyczkę sieciową. Przed ponownym podłączeniem maszyny do prądu należy upewnić się, że wł./wyłącznik znajduje się w pozycji OFF. Jeśli urządzenie nie będzie więcej używane, należy wyciągnąć wtyczkę sieciową. Maszyny nie czyścić sprężonym powietrzem. Eksploatować maszynę z zachowaniem ostrożności. Utrzymywać narzędzia naostrzone i czyste w celu zapewnienia najlepszej i najpewniejszej wydajności pracy. Przestrzegać poleceń dotyczących konserwacji i wymiany osprzętu. Przed uruchomieniem maszyny sprawdzić wszystkie urządzenia zabezpieczające oraz przekonać się, że działają prawidłowo. Pracować zawsze stosując zalecane urządzenia ochronne. Przed rozpoczęciem pracy sprawdzić maszynę, czy nie ma uszkodzeń. Maszyna zawsze powinna być sprawdzona pod kątem jej działania. Ruchome części nie mogą być zablokowane i muszą pracować bez zarzutu. Nigdy nie wolno pracować na maszynie w przypadku jej defektu. Urządzenia ochronne i części, które są uszkodzone, powinny być prawidłowo naprawione przez uznany warsztat specjalistyczny lub wymienione przez serwis obsługi klienta. Przed włączeniem [maszyny] sprawdzić, czy klucze, narzędzia nastawcze i nieużywane narzędzia zostały usunięte. Nie przeciążać maszyny. Maszyna i narzędzia nie powinny być stosowane w celach, dla których nie zostały przewidziane (patrz Zastosowanie zgodne z przeznaczeniem ). Zabezpieczać narzędzie i przedmiot obrabiany! Podczas pracy przedmiot obrabiany powinien być stabilnie zamocowany, a narzędzie pewnie przymocowane. Nie pozostawiać włożonych kluczy do narzędzia

8 Zwracać uwagę na postawę ciała. Maszyna została zaprojektowana i zbudowana wg ergonomicznych zasad, jednakże przy pracach konserwujących czy czyszczących może dojść do znacznego fizycznego nadwyrężenia ciała. Dlatego przy pracach związanych z większym obciążeniem (narzędzie/przedmiot obrabiany) zwracać uwagę na swoje granice wytrzymałości i stosować w razie potrzeby techniczne środki pomocnicze. Prawidłowy montaż maszyny. Wszystkie części muszą być prawidłowo zamontowane i spełniać wszystkie warunki, aby zapewnić nienaganną pracę maszyny (patrz Instrukcja montażu ). Ostrzeżenie! Obracające się części. Zwracać uwagę, by pod żadnym pozorem nie sięgać do rotujących przedmiotów obrabianych albo części maszyny i uważać, by biżuteria czy części ubrania nie zostały zahaczone przez obracające się części. Istnieje poważne niebezpieczeństwo odniesienia obrażeń! Ostrzeżenie! Ostre wióry! Nigdy nie usuwać wiórów gołymi rękoma. Istnieje niebezpieczeństwo odniesienia obrażeń! Do usuwania wiórów używać właściwych bosaków do wiórów. Gdy maszyna jest wyłączona, można usuwać wióry za pomocą pędzla albo miotełki. Do czyszczenia nigdy nie stosować sprężonego powietrza! Stosować tylko oryginalne części! Jako części zamienne, a w szczególności w odniesieniu do urządzeń zabezpieczających i narzędzi skrawających stosować tylko części oryginalne, ponieważ części, które nie zostały sprawdzone i dozwolone przez producenta, mogą doprowadzić do nieprzewidywalnych uszkodzeń. Przed użyciem maszynę ustawić zgodnie ze wskazaniami podanymi w instrukcji montażu! W przypadku stosowania dolnej części korpusu [łoża] maszyny albo stołu warsztatowego musi być zapewniona wystarczająca nośność [udźwig] (waga maszyny/ waga narzędzi(a)/ waga przedmiotu obrabianego) oraz trzeba przykręcić ją/go mocno do maszyny przed rozpoczęciem pracy. Pomiary na zamocowanych narzędziach wolno wykonywać tylko wtedy, gdy maszyna jest zatrzymana. Nie obrabiać przedmiotów, które są za małe lub za duże do tej maszyny. Nigdy nie stosować pękniętych, zdeformowanych czy zreperowanych narzędzi, należy je natychmiast oddać na złom! Nigdy nie używać maszyny, jeśli jej urządzenia zabezpieczające są wadliwe mogą być bardzo niebezpieczne i muszą zostać natychmiast naprawione. Gdyby podczas pracy na maszynie wystąpiły problemy, maszynę trzeba natychmiast wyłączyć. (Usuwanie zakłóceń patrz Rozwiązywanie problemów albo skontaktować się ze sprzedawcą) Bezpieczeństwo elektryczne Przed uruchomieniem [maszyny] zwrócić uwagę, czy przyłączenie do sieci elektrycznej zostało przeprowadzone przez specjalistę elektryka, wyjątek stanowią maszyny z już wmontowaną wtyczką. Prawidłowe napięcie w sieci! Zwrócić uwagę, czy dane na tabliczce znamionowej [maszyny] zgadzają się z napięciem sieciowym maszyny, ewent. mogą odbiegać najwyżej 10%. Jeśli napięcie źródła prądu nie zgadza się z wymaganym napięciem dla maszyny, może to doprowadzić do powstania poważnych obrażeń ciała albo uszkodzeń maszyny

9 Niebezpieczeństwo elektryczne! Maszyny wolno stosować jedynie wtedy, jeśli są podłączone do sieci elektrycznej z funkcjonującym przewodem ochronnym (PE). Przewody przyłączeń do sieci, przedłużacze i obudowy elektrycznych elementów budowy muszą podlegać regularnej kontroli. Usterki muszą być usuwane przez uznanego specjalistę elektryka. Nie dotykać kabla, jeśli został uszkodzony albo przecięty podczas pracy, ale natychmiast wyciągnąć wtyczkę sieciową. Nigdy nie używać maszyny z uszkodzonym kablem. Chronić kabel zasilania! Kabla zasilania nie wolno stosować do celów, do których nie został on przeznaczony. Kabla nie powinno się używać do wyciągnięcia wtyczki z gniazdka. Wtyczkę wyciągać z gniazdka trzymając ją za obudowę. Chronić kabel przed olejami, wysoką temperaturą i ostrymi krawędziami. Nigdy nie pracować [na maszynie], jeśli kabel zasilania jest uszkodzony. Przedłużacz/ bęben kablowy. Kabel z bębna rozwinąć całkowicie przed jego użyciem i sprawdzić, czy nie jest uszkodzony. Przedłużacz i wtyczka muszą posiadać sprawny przewód ochronny. Podczas podłączania maszyny zwrócić uwagę na prawidłowy kierunek obrotów silnika patrz strzałka (dla 400 V) Magazynowanie oraz utrzymanie maszyny w dobrym stanie obejmujące dogląd, konserwację i remonty Jeśli maszyna nie była używana przez dłuższy czas maszynę spryskać środkiem antykorozyjnym. Przy ponownym uruchomieniu maszyny za pomocą silnika przekładniowego [reduktorowego], maszyna musi być uruchomiona na niskich obrotach ok min, aby zapewnić równomierne nasmarowanie olejem. Należycie dbać o narzędzie! Zwracać uwagę, żeby narzędzia były zawsze naostrzone, suche i czyste. W ten sposób będzie zagwarantowana pewniejsza i lepsza praca. Zawsze trzeba przestrzegać wskazówek dot. wymiany narzędzi i przepisów związanych z konserwacją. Narzędzia nieużywane przechowywać w bezpiecznym miejscu! Narzędzia nieużywane powinny być przechowywane w miejscu zamykanym na klucz, suchym i poza zasięgiem dzieci. Stosować tylko oryginalne części zamienne. Wolno stosować tylko oryginalne części zamienne Bernardo albo takie, które zostały dozwolone przez producenta. Użycie innych części może spowodować zagrożenie. Równocześnie wygasają przez to roszczenia gwarancyjne. Naprawy przeprowadzane tylko przez specjalistów! Przestrzegać: prace naprawcze mogą wykonywać jedynie wykształceni specjaliści albo warsztaty specjalistyczne. UWAGA!!! Nawet przy przestrzeganiu wszystkich przepisów bezpieczeństwa pracy istnieje pewne ryzyko pozostałe, np. niebezpieczeństwo odniesienia obrażeń poprzez kontakt z narzędziami, odrzut przedmiotu obrabianego, daleko wyrzucane opiłki metalu. Maszynę obsługiwać zawsze sumiennie i z rozsądkiem, aby uniknąć powstania uszczerbku na zdrowiu, jak również uszkodzeń maszyny

10 Typowe instrukcje bezpieczeństwa związane z pracą za pomocą tokarek Klucz do uchwytu tokarskiego Tokarka wyposażona jest w pokrywę bezpieczeństwa dla uchwytu mocującego, która uniemożliwia włączenie [maszyny], jeśli pokrywa jest otwarta. Zawsze usunąć klucz do uchwytu tokarskiego przed włączeniem maszyny oraz przed odejściem od maszyny. Przed włączeniem maszyny upewnić, się, że przedmiot obrabiany jest prawidłowo zamocowany w uchwycie szczękowym. Przedmiot obrabiany, który jest wyrzucany z uchwytu mocującego, może spowodować poważne obrażenia ciała. Prędkość obrotowa wrzeciona Stosować odpowiednią prędkość obrotową wrzeciona w odniesieniu do pracy [procesu] i do materiału. Przed wykonaniem pierwszego cięcia maszyna powinna osiągnąć pełną [największą] prędkość. Nigdy nie rozpoczynać procesu wiercenia/ frezowania, jeśli narzędzie leży bezpośrednio na przedmiocie obrabianym. Narzędzie wprowadzać w przedmiot obrabiany równomiernie i niegwałtownie. Nigdy nie zmieniać kierunku obrotu podczas pracy tokarki. Tokarkę wyłączyć za pomocą mechanicznej przekładni przed zmianą prędkości obrotowej wrzeciona lub prędkości posuwu. Wrzeciono musi się zatrzymać. Prędkość obrotową wrzeciona wolno zmieniać w tokarkach z elektroniczną regulacją prędkości obrotowej także na biegu jałowym (zależy to od maszyny). Płyn chłodziwa Przestrzegać zaleceń dot. bezpieczeństwa w odniesieniu do płynu chłodziwa (kontakt, zanieczyszczenie, inhalacja, przechowywanie i utylizacja). Rozlany płyn chłodziwa może spowodować niebezpieczeństwo poślizgu. Zawsze mocno umocować przedmiot obrabiany, który ma być poddany obróbce. Pod długie przedmioty obrabiane trzeba podłożyć podtrzymkę - na środku i na wolnym końcu - albo je podeprzeć. Zabezpieczyć wolne końce przedmiotu obrabianego poza otworem (przelotowym) wrzeciona. Przed włączeniem maszyny upewnić się, że przedmiot obrabiany został prawidłowo zamocowany w uchwycie szczękowym. Przedmiot obrabiany, który jest wyrzucany z uchwytu mocującego, może spowodować poważne obrażenia ciała. Udostępnienie narzędzia Zawsze stosować właściwe narzędzie do obrabianego materiału. Upewnić się, że narzędzie zostało prawidłowo zamocowane w imaku narzędziowym. Podczas montażu dużych uchwytów tokarskich czy przedmiotów obrabianych skorzystać z pomocy. Są one bardzo ciężkie i trudno jest je dobrze trzymać. W razie potrzeby użyć dźwignic/dźwigu. Zabezpieczać ręce przed zmiażdżeniem. Automatyczny posuw Po zakończeniu pracy zatrzymać automatyczny posuw. Maszyna nie nadaje się do użycia z ręcznymi narzędziami, np. z płótnem szmerglowym. Elementów zaciskowych do przedmiotu obrabianego używać tylko w danych granicach prędkości obrotowych. (Dane znajdują się na uchwycie zaciskowym). Nie używać uszkodzonych ani tępych narzędzi. Może to doprowadzić do [powstania] obrażeń. Uwaga: z obróbką niewyważonych przedmiotów obrabianych wiąże się niebezpieczeństwo wyrzutu. Taka obróbka może odbywać się tylko przy zmniejszonej prędkości obrotowej lub z zastosowaniem obciążników równoważących. Uwaga, podczas procesu obróbki narzędzie może stać się gorące. Niebezpieczeństwo oparzenia!!! Uwaga, podczas niektórych procesów obróbki mogą powstawać wysokie natężenia dźwięku. (patrz: Ogólne wskazówki dot. bezpieczeństwa pracy Ochrona słuchu )

11 UWAGA!!! Do wypadków dochodzi często wskutek nieuwagi albo niewystarczającej znajomości maszyny. Dlatego używać maszyny z zachowaniem uwagi, aby zminimalizować ryzyko wystąpienia obrażeń. W przypadku niestosowania się do wskazówek bezpieczeństwa zwiększa się wielokrotnie ryzyko wystąpienia obrażeń. Zestawienie nt. zasad bezpieczeństwa w zakresie obchodzenia się z maszyną może nie być kompletne, ponieważ każde środowisko pracy jest inne. Niezależnie od tego bezpieczeństwo operatora powinno być zawsze na pierwszym miejscu. Niedbałe zachowanie podczas obchodzenia się z maszyną może doprowadzić do obrażeń ciała operatora, uszkodzeń osprzętu albo maszyny, albo do słabych wyników pracy

12 Dane techniczne Rozstaw kłów 400 mm Wysokość kłów 100 mm Średnica obrotu nad łożem 200 mm Otwór (przelotowy) wrzeciona 20 mm Mocowanie w otworze wrzeciona MK 3 Zakres prędkości obrotowej, bezstopniowy Obr./min Obr./min Zakres posuwów wzdłużnych (3) 0,089-0,198 mm/obr. Gwint metryczny (14) 0,3-3 mm Gwint calowy (10) Gg/1 Droga tulei wrzecionowej 50 mm Mocowanie tulei wrzecionowej MK 2 Moc silnika na wyjściu S 1 100% 0,6 kw / 230 V Moc silnika na wejściu S 6 40% 0,8 kw / 230 V Waga ok. 65 kg Zakres dostawy 3- szczękowy uchwyt 100 mm Imak czteronożowy Kły centrujące Koła zmianowe Osłona uchwytu Tylna ściana na wióry Wanna na wióry Cyfrowy wskaźnik prędkości obrotowej Narzędzie do obsługi Instrukcja obsługi Wyposażenie dodatkowe 4-szczękowy uchwyt 100 mm wg DIN 6350 Tarcza uchwytowa 100 mm wg DIN 6350 Tarcza mocująca 170 mm Kołnierz 100 mm Stała podtrzymka Obrotowa podtrzymka Obrotowy kieł centrujący typ PC, MK 2 Obrotowy kieł centrujący typ SMA MK 2 wraz z 7 wymiennymi wkładami Zestaw imaków szybkowymiennych system Multifix, wielkość A Zestaw imaków nożowych szybkowymiennych model BERNARDO wielkość 1 Ruchomy kieł grzybkowy MK 2 60 mm Zestaw noży tokarskich z płytą odwracaną z HM [ze stopu twardego], 10 mm., 5-cz. Zestaw noży tokarskich z płytą odwracaną z HM [ze stopu twardego], 10 mm, 7-cz. Zestaw noży tokarskich 10 mm, 38-cz. Podstawa D1-8 -

13 Zastosowanie zgodne z przeznaczeniem Maszyna jest przeznaczona do użycia tylko w pomieszczeniach zamkniętych (temperatura pomiędzy 0 a 25 C). Maszyna służy do toczenia (skrawania) metali, tworzyw sztucznych i innych podobnych materiałów. Materiały takie jak elastyczne tworzywa sztuczne (guma), łatwopalne materiały (magnez) czy inne materiały o podobnych właściwościach nie nadają się do obróbki. Wzór użytkowania:: Hobby: Maszyna jest przewidziana do przeciętnego obciążenia 2 godz./dzień ewent. 25 % czasu włączenia. To odpowiada maksymalnie 150 godz./rok. Ponadto maszyna musi być na bieżąco czyszczona, konserwowana i w przypadku uszkodzeń naprawiana. Więcej informacji na ten temat znajduje się w odpowiednich artykułach Konserwacja, czyszczenie, naprawa. Kwalifikacje operatora Transport: Obsługa: Transportować mogą tylko te osoby, które są wykwalifikowane w obchodzeniu się z dźwignicami i które potrafią zapewnić właściwe zabezpieczenie ładunku w samochodzie. Personel specjalistyczny, ale też przyuczony personel pomocniczy może obsługiwać tę maszynę, jeśli jest zaznajomiony z przepisami dot. zapobiegania wypadkom i podstawami techniki skrawania/ toczenia. Operator musi posługiwać się tym samym językiem, w jakim jest napisana instrukcja obsługi. Jeśli operator, który obsługiwał innego rodzaju maszyny hobbystyczne i nie posiada wystarczającej wiedzy fachowej, zaleca się mu pilnie, żeby np. przyuczył się na podstawie literatury specjalistycznej. Niniejsza instrukcja obsługi zakłada już z góry znajomość wyżej wymienionej wiedzy specjalistycznej. Czyszczenie: Do czyszczenia nie jest wymagana specjalistyczna wiedza nt. maszyn, a jedynie znajomość podstaw dot. przepisów zapobiegania wypadkom, jak również wiedza dot. stosowanych substancji zanieczyszczających i czyszczących. Naprawa: Demontaż: Utylizacja: Naprawy maszyn może przeprowadzać tylko wykwalifikowany mechatronik, ślusarz albo inny podobnie wykwalifikowany personel. Prace na instalacjach elektrycznych może wykonywać jednakże tylko specjalista elektryk albo personel z porównywalnym wykształceniem zawodowym. Przeprowadzany wyłącznie przez ślusarza. Utylizacja przez osoby uprawnione do usuwania odpadów. Podczas utylizacji usunąć olej. Smary i substancje mogące stwarzać problemy (Występowanie patrz Instrukcja dot. konserwacji ) muszą być usunięte. Maszynę i substancje problemowe utylizować wg krajowych przepisów. Elektryczne wyposażenie maszyny utylizować jako złom elektroniczny, a wszystkie części metalowe maszyny oddać do recyklingu

14 Rozpakowywanie & czyszczenie 1. Usunąć osłony drewniane. 2. Sprawdzić zawartość dostawy pod kątem jej kompletności. 3. Odkręcić śruby mocujące, które zostały umieszczone dla zabezpieczenia maszyny. 4. Miejsce pracy wybrać suche i dobrze oświetlone oraz, żeby było wystarczająco dużo miejsca potrzebnego do obsługi maszyny. 5. Stosować właściwy podnośnik (patrz Waga Dane techniczne ), aby maszynę wyciągnąć z opakowania. Nie podnosić maszyny trzymając ją za konik. Przed podniesieniem maszyny zwrócić uwagę na zachowanie równowagi. 6. W celu uniknięcia skręcenia łoża maszynę trzeba umieścić na płaskiej, solidnej dolnej części korpusu maszyny. 7. Maszynę przykręcić do dolnej części korpusu maszyny lub do stołu warsztatowego. 8. Powierzchnię podlegającą konserwacji czyścić łagodnym rozpuszczalnikiem, naftą oświetleniową lub dieslem. Nie stosować rozcieńczalników lakowych ani benzyny, ponieważ mogłyby uszkodzić lakierowaną powierzchnię. Na wyczyszczoną powierzchnię wpuścić olej silnikowy 20W. 9. Otworzyć wrzeciennik i nasmarować koła zębate ciężkim olejem ((patrz: Utrzymanie maszyny w dobrym stanie). 10. Materiał opakowania zutylizować zgodnie z krajowymi przepisami. 11. Maszynę rozpakować dopiero bezpośrednio na miejscu przeznaczonym do instalacji. Rys

15 Instalacja maszyny Instalacja Maszynę trzeba postawić na solidnym/stabilnym i płaskim podłożu oraz mocno ją przykręcić. (Wyjątek stanowią tokarki stołowe, których nie trzeba przykręcać). W zależności od jakości podłoża zastosować właściwe mocowania do podłoża. W przypadku tokarek stołowych zwrócić uwagę na odpowiednią nośność stołu (patrz Dane techniczne). Zawsze zwracać uwagę na wystarczająco dobre oświetlenie na miejscu pracy wg krajowych przepisów (we własnym zakresie). W bezpośrednim sąsiedztwie maszyny musi znajdować się gniazdo wtykowe albo okablowanie wykonane przez specjalistę elektryka. Przestrzegać, by odległość od muru wynosiła ½ metra, a z przodu maszyny 1 metr albo kierować się największą wielkością przedmiotu obrabianego. Przestrzegać, by po stronie operatora znajdowały się przedmiot obrabiany, skrzynka z narzędziami, obszar przeznaczony dla osprzętu, obszar roboczy, obszar konserwacji, gdy maszyna jest uruchamiana. Nie stawiać maszyny zbyt blisko ściany, obok innych maszyn lub przedmiotów. Zawsze zwracać uwagę, żeby mieć wystarczająco dużo miejsca do pracy i nie być poszkodowanym albo narażonym na odniesienie obrażeń z powodu innych obok znajdujących się maszyn (np. poprzez wyrzut wiórów)

16 Opis maszyny Łoże maszyny Łoże maszyny wykonane jest z materiału wysokiej jakości i jest indukcyjnie hartowane i szlifowane. Konstrukcja prowadnic umożliwia pracę bez wibracji. Silnik główny znajduje się po lewej stronie za łożem. Wrzeciennik Także wrzeciennik wykonany jest z wysokiej jakości materiału, aby otrzymywać możliwie jak najmniej wibracji. Jest on umocowany czterema śrubami do łoża maszyny. We wrzecienniku znajduje się m. in. wrzeciono główne z dwoma precyzyjnymi łożyskami wałeczkowostożkowymi oraz kompletna jednostka napędowa. Główne wrzeciono przenosi moment obrotowy podczas procesu obróbki. Na wrzecionie osadzony jest też uchwyt szczękowy. Sanie (Fig. 5) Sanie wykonane są z wysokiej jakości materiału i są prowadzone na regulowanych bez luzu klinach. Prowadnice sań narzędziowych można również ustawić bez luzu. Sanie narzędziowe można przemieszczać za pomocą koła ręcznego. Na kole ręcznym znajduje się podziałka. Maszyna jest wyposażona seryjnie w imak czteronożowy, w którym można umieścić 4 narzędzia. Zwolnić dźwignię zaciskową, aby obrócić imak czteronożowy na żądaną pozycję

17 Skrzynka suportowa tokarki (Fig. 6) Skrzynka suportowa tokarki zamontowana jest na łożu maszyny. Za pomocą dźwigni na skrzynce suportowej można aktywować posuw. Skrzynkę suportową można również nastawić. Za pomocą koła ręcznego można szybko przesuwać skrzynkę suportową. Śruba pociągowa Śruba pociągowa (A) jest zamocowana przed maszyną i połączona z wrzeciennikiem oraz steruje automatycznym przesuwem. Umieszczona jest w łożyskach kulkowych po obu stronach. Za pomocą śruby (B) po prawej stronie maszyny można ustawić luz. Konik Konik można przesuwać na klinach do usuwania luzu w prowadnicach i można go ustalić w każdym miejscu na łożu. Tuleja konika posiada mocowanie MK 2 i podziałkę. Tuleję można zamocować za pomocą dźwigni. Tuleję konika można przestawiać za pomocą koła ręcznego. WSKAZÓWKA: Dzięki śrubie (C) na końcu łoża maszyny zapobiega się niezamierzonemu zsunięciu się konika

18 Przełączniki Wł./wyłącznik (wyłącznik bezpieczeństwa) (D) Maszynę włącza się włącznikiem, wyłącza wyłącznikiem. Nacisnąć czerwony przycisk w kształcie grzybka w celu całkowitego wyłączenia maszyny. Aby maszynę ponownie uruchomić, otworzyć pokrywę przełącznika i nacisnąć zielony włącznik. Bieg lewy prawy (E) Za pomocą przełącznika zmienia się kierunek biegu. Jeśli przełącznik ustawiony jest na 0, wrzeciono się nie obraca. Zmienna prędkość (F) Obracając przełącznikiem zwiększa lub zwiększa się ilość obrotów. Możliwy zakres prędkości obrotowej zależy od pozycji pasa napędowego. Blokada sań Śrubą (A) można ustalić sanie. Uwaga: Przed aktywowaniem posuwu trzeba śrubę odkręcić, w przeciwnym razie dojedzie do uszkodzeń! Posuw wzdłużny (B) Obracać koło ręczne przy skrzynce suportowej w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara, aby sanie przesunąć w kierunku konika, lub w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, aby sanie przesunąć w kierunku wrzeciennika. Posuw poprzeczny (C) Obracanie w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara powoduje przemieszczanie do tyłu. Posuw automatyczny (D) Dźwignię przesunąć na dół, aby aktywować posuw. Dźwignię przesunąć do góry, aby posuw zatrzymać. Przemieszczanie sań narzędziowych (E) Obracać kołem ręcznym, aby wypozycjonować sanie narzędziowe. Dźwignia zaciskowa dla imaka czteronożowego (F) Obracać dźwignią, aby ustalić imak czteronożowy lub go poluzować

19 Śruba zaciskowa do konika (G) Za pomocą tej śruby konik można ustalić lub go poluzować. Dźwignia zaciskowa do tulei konika (H) Za pomocą tej dźwigni tuleję konika można poluzować lub ją ustalić. Koło ręczne do tulei wrzecionowej (I) Za pomocą tego koła ręcznego można ustawić położenie tulei konika. Przesunięcie konika (J) Za pomocą trzech śrub przy nodze konika konik można przesunąć na bok. Odkręcić śruby i przesunąć konik na żądaną pozycję. Następnie ustalić konik za pomocą tych śrub. Osprzęt Uniwersalny 3- szczękowy uchwyt Za pomocą uniwersalnego 3-szczękowego uchwytu można mocować przedmioty obrabiane okrągłe, trójkątne, kwadratowe, 6- kątne i 12-kątne. (Fig.26) WSKAZÓWKA: W nowych tokarkach uchwyt może bardzo ciężko chodzić. To jest konieczne w celu umożliwienia dokładnego mocowania i zagwarantowania dużej trwałości. Poprzez wielokrotne [powtarzające się] otwieranie i zamykanie szczęki ustawią się automatycznie i będą lżej chodziły WSKAZÓWKA: Oryginalny 3-szczękowy uchwyt został zamontowany fabrycznie w możliwie najlepszy sposób i opatrzony dwoma zaznaczeniami ( 0 ) na kołnierzu i uchwycie (A, Fig.26). Dostawa zawiera zewnętrzne i wewnętrzne szczęki. Upewnić się, że numery szczęk (1,2,3) zgadzają się z numerami na uchwycie. Nie pomylić ich. Podczas zmiany szczęk rozpocząć narastająco 1-2-3, w przypadku zdejmowania szczęk postępować w odwrotnej kolejności Po założeniu szczęk należy ustawić najmniejszą średnicę, by sprawdzić, czy zostały prawidłowo osadzone

20 4-szczękowa tarcza uchwytowa Tarcza uchwytowa posiada 4 pojedynczo [oddzielnie] nastawiane szczęki. Dzięki czemu istnieje możliwość mocowania asymetrycznych przedmiotów obrabianych i precyzyjnego mocowania cylindrycznych przedmiotów obrabianych. Uchwyt wiertarski (opcjonalnie) Uchwyt wiertarski można umocować w koniku (B) Trzpień do uchwytu wiertarskiego (opcjonalnie) Trzpień do uchwytu wiertarskiego jest konieczny do zamontowania uchwytu wiertarskiego w koniku. Mocowanie tulei MK 2. (C) Obrotowy kieł do centrowania (opcjonalnie) Zaleca się używać kła do centrowania do procesów toczenia przy ilości obrotów powyżej 600 Obr./ min. Stała podtrzymka Stałą podtrzymkę zaleca się do podpierania dłuższych przedmiotów obrabianych. W niektórych etapach pracy nie można użyć. Dzięki stałej podtrzymce zapewniona jest proces pracy bez drgań. Podtrzymka jest zamontowana przy prowadnicy łoża od dołu. Prowadnice podtrzymki, które muszą leżeć przy przedmiocie obrabianym, muszą być permanentnie smarowane

21 Stosowanie podtrzymki 1. Odkręcić trzy śruby. (A) 2. Odkręcić śrubę dociskową z przetyczką (B) i otworzyć palce [sworznie] (C) w taki sposób, żeby można było przesunąć podtrzymkę nad przedmiot obrabiany. Następnie ustalić podtrzymkę. 3. Dokręcić śrubę dociskową z przetyczką w taki sposób, żeby palce leżały na przedmiocie obrabianym. Palce ustalić śrubami (A). Końce palców smarować olejem. 4. Jeśli po dłuższym stosowaniu dojdzie do dużego zużycia palców, można je poddać procesowi frezowania. Obrotowa podtrzymka Obrotowa podtrzymka została zamontowana na saniach i podąża za narzędziem. Tutaj wymagane są tylko dwa palce. Trzeci palec został zastąpiony narzędziem. Obrotową podtrzymkę stosuje się do [obróbki] długich, cienkich przedmiotów obrabianych; Zapobiega wygięciu przedmiotu obrabianego pod wpływem nacisku narzędzia. Osadzić palce na przedmiocie obrabianym, ale nie zbyt mocno. Palce smarować podczas procesu pracy

22 Ustawienia Po pewnym czasie może zaistnieć konieczność ponownego nastawienia ruchomych części. Łożyska wrzeciona głównego Łożyska ustawiono fabrycznie. Jeśli powstanie luz, łożyska trzeba ponownie ustawić. Dokręcić nakrętkę okrągłą czopową rowkową (A) z tyłu wrzeciona. Odkręcić zewnętrzną nakrętkę okrągłą czopową rowkową (B). Nakrętkę okrągłą czopową rowkową (A) ustawić w taki sposób, żeby nie było luzu. Wrzeciono musi obracać się jeszcze swobodnie. Ponownie dokręcić nakrętkę okrągłą czopową rowkową (A) i ustalić nakrętkę okrągłą czopową rowkową (B). UWAGA: Zbyt mocne dokręcenie może doprowadzić do uszkodzeń! Ustawienia suportu Suport porusza się na klinach (C) i może być ustawiony śrubami (Di trzpienie (E). Odkręcić trzpienie i śruby ustawić w taki sposób, żeby suport poruszał się swobodnie bez luzu. Następnie dokręcić trzpienie. Ustawienie sań narzędziowych Sanie narzędziowe poruszają się na klinach (F) i mogą być ustawione śrubami (G) i trzpieniami (H). Odkręcić trzpienie i ustawić śruby w taki sposób, żeby sanie poruszały się swobodnie bez luzu. Następnie dokręcić trzpienie

23 Nakrętka dzielona tokarki Nakrętkę dzieloną tokarki można ustawić śrubami (I) i trzpieniami (J). Odkręcić trzpienie po prawej stronie skrzynki suportowej i ustawić śruby w taki sposób, żeby nakrętka dzielona poruszała się swobodnie bez luzu. Następnie dokręcić trzpienie. Uruchomienie Demontaż uchwytu Maszyna posiada mocowanie cylindryczne. Odkręcić trzy śruby z tyłu kołnierza (A), aby móc zdjąć uchwyt. Osadzenie narzędzia Zamocować narzędzie w imaku wymiennym. Narzędzie trzeba całkiem mocno zamontować. Podczas procesu pracy narzędzie poddane jest dużym siłom i łatwo się wygina. W celu uzyskania najlepszego wyniku zaleca się zamontowanie narzędzia w nawisie. Kąt jest prawidłowy, jeśli ostrze narzędzia znajduje się na wysokości kłów maszyny. Może być konieczne umieszczenie elementu dystansowego pod nóż tokarski, aby uzyskać prawidłową wysokość

24 Zmiana prędkości 1. Odkręcić obie śruby (B) i zdjąć pokrywę. 2. Pas ułożyć na odpowiedniej pozycji (C). 3. Przymocować koło napinające. Posuw manualny Sanie można przemieszczać za pomocą koła ręcznego. Posuw automatyczny Dokonać ustawień zgodnie z tabelami umieszczonymi na maszynie (A, Fig.18). W razie konieczności stosować koła zmianowe

25 Osadzenie kół zmianowych 1. Maszynę odłączyć od zasilania prądowego. 2. Odkręcić obie śruby ustalające i zdjąć pokrywę. 3. Odkręcić śrubę zaciskową (B, Fig.19). 4. Przesunąć nożyce (C, Fig.19) w prawo. 5. Odkręcić śrubę (D, Fig.29) z śruby pociągowej lub nakrętki (E, Fig.19), aby móc zdjąć koła zmianowe. 6. Osadzić koła zgodnie z tabelą (Fig.20) i ponownie wszystko przykręcić. 7. Nożyce przesunąć ponownie w lewo, żeby koła zmianowe zazębiły się i na siebie uchwyciły. 8. Ustawić luz pomiędzy kołami w taki sposób, żeby zmieścił się pomiędzy nimi arkusz papieru. 9. Zamocować nożyce. 10. Nałożyć pokrywę na wrzeciennik i go przykręcić. Gwintowanie Dokonać koniecznych ustawień zgodnie z tabelą dot. gwintów (Fig.20). Włączyć maszynę i zamknąć [przykręcić] nakrętkę dzieloną, aby włączyć posuw. Jak tylko narzędzie dotrze do końca przedmiotu obrabianego, wyłączyć maszynę i zdjąć narzędzie. Przy tym nie odkręcać nakrętki dzielonej. Zmienić kierunek biegu i wrócić saniami do punktu wyjścia. Powtórzyć powyższe kroki, aby uzyskać żądany wynik końcowy

26 - 22 -

27 Utrzymanie maszyny w dobrym stanie obejmujące dogląd, konserwację i remonty Ważnym warunkiem jest właściwa i regularna konserwacja, by zapewnić bezpieczne i bez zakłóceń funkcjonowanie, długą trwałość maszyny oraz wysoką jakość wytwarzanych produktów. Ochrona środowiska Zwrócić uwagę, by oleje czy inne płyny nie dostały się do gleby. W przypadku wylania płynów albo olejów natychmiast zastosować właściwy środek absorbujący olej oraz uważać, by utylizować je odpowiednio wg krajowych przepisów dot. ochrony środowiska. Smarowanie UWAGA: Tokarkę trzeba nasmarować we wszystkich punktach smarowania i nalać olej przed uruchomieniem maszyny. Nieprzestrzeganie [tych zaleceń] może doprowadzić do powstania szkód! WSKAZÓWKA: Przed każdym użyciem nasmarować wszystkie prowadnice. Śrubę pociągową i koła zmianowe smarować lekkim smarem. Sanie Codziennie smarować w 4 punktach (A) olejem maszynowym 20W. Suport Codziennie smarować oba punkty (B) olejem maszynowym 20W. Śruba pociągowa Codziennie smarować oba punkty (C) (D) olejem maszynowym 20W

28 Konserwacja WSKAZÓWKA: Przed rozpoczęciem prac konserwacyjnych maszynę odłączyć od zasilania prądowego! Przed użyciem nasmarować wszystkie prowadnice. Również śruba pociągowa i koła zmianowe przed użyciem muszą być nasmarowane. Wióry, które spadają na prowadnice i łoże maszyny trzeba usunąć. Regularnie sprawdzać prowadnice i czyścić je w razie potrzeby. WSKAZÓWKA: Wiórów nie usuwać gołymi rękoma ze wzgl. na niebezpieczeństwo odniesienia obrażeń [ran ciętych]. Nie używać palnych ani trujących środków czyszczących. Przełączniki i elektryczne elementy budowy chronić przed wilgocią w czasie, gdy maszyna jest czyszczona. Maszynę czyścić codziennie z wiórów i innych zabrudzeń. Następnie powierzchnie zabezpieczyć przed rdzą olejem maszynowym. W celu zachowania dokładności maszyny trzeba w szczególności zwracać uwagę na powierzchnię, uchwyt szczękowy, kieł centrujący i wszystkie prowadnice. W przypadku pojawienia się uszkodzeń maszyny trzeba je niezwłocznie usunąć. WSKAZÓWKA: Napraw może dokonywać jedynie personel specjalistyczny. Jeśli piktogramy na maszynie są nieczytelne, trzeba umieścić nowe. Czyszczenie Czyszczenie: Do czyszczenia stosować odpowiednich bosaków do wiórów. Maszyny nigdy nie czyścić sprężonym powietrzem może dojść do zranienia przez rotujące ostre wióry. Wyczyścić wszystkie części starannie za pomocą suchej ścierki. Środek czyszczący: Wszystkie powierzchnie podlegające konserwacji czyścić łagodnym rozpuszczalnikiem, naftą oświetleniową albo dieslem. Nie stosować rozcieńczalnika lakowego ani benzyny, ponieważ mogłoby to uszkodzić lakierowaną powierzchnię. Na wyczyszczone powierzchnie wpuścić olej silnikowy 20W. Utylizacja Olej trzeba usunąć podczas utylizacji. Smary i substancje mogące stwarzać problemy (Występowanie patrz Instrukcja konserwacji ) trzeba usunąć. Maszynę oraz właściwe substancje problemowe trzeba utylizować wg krajowych przepisów. Elektryczne części maszyny trzeba oddać na złom z częściami elektronicznymi, a wszystkie metalowe części maszyny oddać do recyklingu

29 Rozwiązywanie problemów Problem Możliwa przyczyna Zalecenie Przegrzewanie się 1. Wyczyścić otwór wrzeciennika 1. Otwór smarowania w łożysku jest zatkany 2. Łożysko jest zatkane 3. Łożysko jest zużyte 4. Łożysko zostało niewłaściwie osadzone 5. Wrzeciono jest zdeformowane 6. Zbyt duży nacisk osiowy 2. Wyczyścić łożysko i wymienić olej 3. Wymienić łożysko 4. Zdemontować łożysko i zamontować je ponownie 5. Wymienić wrzeciono 6. Ustawić nacisk za pomocą nakrętki Wyciek oleju w przekładni Nadmierne wibracje/odgłosy Wibracje Skrzywienie, chociaż przedmiot obrabiany nie jest poddany obróbce Niewystarczająca dokładność 7. Zatyczka została nieprawidłowo osadzona 8. Wrzeciennik jest złamany 9. Nieszczelność w pokrywie wrzeciennika 10. Nieszczelność w skrzynce łożyska 11. Zużyte łożysko 12. Zużyta przekładnia 13. Zużyta oś 14. Luźne trzpienie przy kotwach [mocowaniu] maszyny 15. Luźny zacisk przedmiotu obrabianego 16. Luźne łożysko wrzeciona 17. Wrzeciennik jest luźny 18. Zbyt duży luz pomiędzy suportem a prowadnicami łoża 19. Zbyt duży luz w saniach poprzecznych wzdłużnych 20. Kąt cięcia jest nieodpowiedni 21. Narzędzie zużyte 22. Chwyt narzędzia jest zużyty 23. Narzędzie niewystarczająco umocowane 24. Przedmiot obrabiany /[i] narzędzie nie są zrównoważone 25. Narzędzie nie jest prawidłowo ustawione [wyrównane] 26. Przedmiot obrabiany jest zbyt cienki lub zbyt długi 27. Nieprawidłowe ustawienia: krok roboczy / materiał 7. Zdjąć zatyczkę i ponownie ją nałożyć lub ją wymienić 8. Wrzeciennik oddać do naprawy 9. Prawidłowo zamontować pokrywę lub ją wymienić 10. Wymienić uszczelkę 11. Wymienić łożysko 12. Wymienić przekładnię 13. Wymienić oś 14. Dokręcić kotwy lub trzpienie 15. Dokręcić [zacisnąć] zacisk 16. Ustawić łożysko 17. Ustalić wrzeciennik 18. Ustawić suport 19. Ustawić kliny [do usuwania luzu w prowadnicach] 20. Narzędzie zamontować pod odpowiednim kątem 21. Naostrzyć narzędzie /wymienić je 22. Wymienić narzędzie 23. Ponownie umocować narzędzie 24. Zrównoważyć przedmiot obrabiany/ narzędzie lub zmniejszyć ilość obrotów 25. Wyrównać ustawienie narzędzia 26. Zastosować podpórkę 27. Sprawdzić ustawienia na podstawie tabel

30 Dźwignia do przekładni zmianowej nie trzyma 28. Sprężyna jest złamana lub wadliwa 28. Ustawić sprężynę lub ją wymienić Ustawienie narzędzie/ wrzeciono nie pasuje Niemożliwe jest gwintowanie Nie można ustalić konika 29. Zła pozycja ogranicznika zatrzymującego 30. Nadmierny luz długiej śruby w kierunku osiowym 31. Nadmierny luz pomiędzy suportem a saniami poprzecznymi lub saniami poprzecznymi a imakiem nożowym 32. Zużycie trzpienia przy saniach poprzecznych /imaku nożowym 33. Za duży ruch jałowy koła ręcznego 34. Dźwignia zaciskowa za długa lub za krótka 29. Prawidłowo ustawić ogranicznik 30. Ustawić nacisk osiowy 31. Ustawić prowadnicę 32. Wymienić trzpień 33. Ustawić koło ręczne 34. Ustawić blok zaciskowy

31 Schemat przepływu prądu

32 Lista części zamiennych

33 - 29 -

34 - 30 -

35 - 31 -

36 - 32 -

37 Warunki udzielania gwarancji 1. Okres gwarancyjny wynosi 12 miesięcy od momentu dostarczenia maszyny. 2. Gwarancja obejmuje usuwanie wszelkich wad, które zakłócają prawidłowe działanie maszyny. 3. W przypadku roszczeń gwarancyjnych zwrócić się na piśmie do sprzedawcy specjalistycznego podając dokładny opis wady. 4. Rękojmia i gwarancja wygasają w przypadku, jeśli przedmiot zakupu został zmieniony przez osoby trzecie albo przez montaż części obcego pochodzenia i jeśli powstałe uszkodzenia mają związek przyczynowo-skutkowy z dokonaną zmianą. Rękojmia i gwarancja wygasają również przy nieprzestrzeganiu przepisów zakładu dostawczego o obchodzeniu się z przedmiotem zakupu oraz jego konserwacją. Wyłączone są również uszkodzenia powstałe wskutek niewłaściwego lub niedbałego obchodzenia się [z przedmiotem zakupu]. 5. Po upływie okresu gwarancyjnego naprawy mogą być dokonywane przez specjalistyczne firmy, przy czym koszty ponosi klient. Przedruki, reprodukcje w całości lub częściowe niniejszej instrukcji obsługi są dozwolone tylko za pisemnym zezwoleniem firmy PWA GmbH [PWA Sp. z o.o.]

38

39 ZAPOTRZEBOWANIE NA CZĘŚCI ZAMIENNE Zamówienie w ramach gwarancji Zamówienie za odpłatnością Zapytanie (właściwe proszę zakreślić) Data wpływu: (PWA-wewn.) Szanowni Państwo! W celu zapewnienia Państwu sprawnej realizacji zamówienia na części zamienne prosimy o kompletne wypełnienie niniejszego formularza i wraz z kopią właściwego rysunku części zamiennej przesłać do nas faksem. Nr zlecenia: (PWA-wewn.) Z wyrazami szacunku Państwa Team BERNARDO Firma: Adres: Tel. /Faks: Nazwa maszyny: Nr maszyny: Rok budowy: Państwa branżowiec (koniecznie wypełnić): Dot. reklamacji w okresie gwarancyjnym: Nr faktury: Data faktury: Raport o uszkodzeniach (koniecznie wypełnić): Nr części zamiennej Nazwa Instrukcja obsługi str. Ilość Data Podpis Niekompletnie wypełnione formularze nie będą rozpatrywane!!!

40

ORYGINALNA INSTRUKCJA OBSŁUGI FM 50 VM

ORYGINALNA INSTRUKCJA OBSŁUGI FM 50 VM ORYGINALNA INSTRUKCJA OBSŁUGI FM 50 VM Wydanie 12/2010 COPYRIGHT 2010 PWA HandelsgesmbH [PWA Spółka Handlowa z o. o.] Zmiany i powielanie (także fragmentów) wyłącznie za pisemną zgodą firmy PWA HandelsgesmbH.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Wiertarka do otworów podłużnych D3

Instrukcja obsługi. Wiertarka do otworów podłużnych D3 Instrukcja obsługi Wiertarka do otworów podłużnych Instrukcję obsługi należy starannie przechowywać, aby móc zawsze z niej skorzystać! Dok.ID: 500030-901_04 Polnisch 2008-03-28 Wskazówka! Po dostarczeniu

Bardziej szczegółowo

SZCZOTKARKA JBS-22. PL Instrukcja obsługi

SZCZOTKARKA JBS-22. PL Instrukcja obsługi JBS-22 SZCZOTKARKA PL Instrukcja obsługi Producent: Walter Meier (Tool) AG Tämperlistrasse 5 CH-8117 Fällanden WYŁĄCZNY PRZEDSTAWICIEL i IMPORTER NA POLSKĘ: AGENCJA AMK Sp. z o.o. PL 61-003 Poznań, ul.

Bardziej szczegółowo

9 10 1 3 4 1 2 11 12 6-M TE 1 L R

9 10 1 3 4 1 2 11 12 6-M TE 1 L R 9 10 1 3 4 1 2 11 12 TE 16-M L R Hilti Corporation FL-9494 Schaan Tel.: +423 / 234 2111 Fax: +423 / 234 29 65 www.hilti.com Hilti = registered trademark of Hilti Corp., Schaan W 2934 0604 110-Pos. 8 1

Bardziej szczegółowo

TE 30/TE 30-AVR/ TE 30-C-AVR/ TE 30-M-AVR

TE 30/TE 30-AVR/ TE 30-C-AVR/ TE 30-M-AVR TE 30/TE 30-AVR/ TE 30-C-AVR/ TE 30-M-AVR Bedienungsanleitung Operating instructions Mode d emoi Használati utasítás Instrukcja obsługi Инструкция по зксплуатации Návod k obsluze Návod na obsluhu Upute

Bardziej szczegółowo

STEALTH 185. Oryginalna instrukcja Оригинальные инструкции Orijinal Talimatlar

STEALTH 185. Oryginalna instrukcja Оригинальные инструкции Orijinal Talimatlar PL STEALTH 185 Oryginalna instrukcja Оригинальные инструкции Orijinal Talimatlar RU TR Original written in UK English Date Published: 16 / 04 / 2015 Język Polski Instrukcja oryginalna PL RU TR SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. KOSIARKA SPALINOWA TOO4630C Instrukcja oryginalna

INSTRUKCJA OBSŁUGI. KOSIARKA SPALINOWA TOO4630C Instrukcja oryginalna INSTRUKCJA OBSŁUGI KOSIARKA SPALINOWA TOO60C Instrukcja oryginalna Niniejsza instrukcja jest chroniona prawem autorskim. Kopiowanie/ powielanie jej bez pisemnej zgody firmy Profix Sp. z o.o. jest zabronione.

Bardziej szczegółowo

HORSCH Pronto. Instrukcja obsługi Przed uruchomieniem maszyny zapoznaj się z instrukcją obsługi! Zachowaj instrukcję obsługi!

HORSCH Pronto. Instrukcja obsługi Przed uruchomieniem maszyny zapoznaj się z instrukcją obsługi! Zachowaj instrukcję obsługi! 05/2004 Specjaliści w nowoczesnej technologii uprawy i siewu HORSCH Pronto 3-6 DC Art.: 80440500 Instrukcja obsługi Przed uruchomieniem maszyny zapoznaj się z instrukcją obsługi! Zachowaj instrukcję obsługi!

Bardziej szczegółowo

ETX 513/515 łącznie z wersją KH

ETX 513/515 łącznie z wersją KH ETX 513/515 łącznie z wersją KH 10.04 - Instrukcji obsługi p 52034135 07.08 Wstęp Bezpieczna eksploatacja wózka wymaga dokładnego zapoznania się z informacjami podanymi w niniejszej ORYGINALNEJ INSTRUKCJI

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu i obsługi 1-25. sprint evolution. 46721V009-022012-0-OCE-Rev.B_PL

Instrukcja montażu i obsługi 1-25. sprint evolution. 46721V009-022012-0-OCE-Rev.B_PL Instrukcja montażu i obsługi - sprint evolution 467V009-00-0-OCE-Rev.B_PL Spis treści Informacje ogólne... Symbole... Wskazówki bezpieczeństwa... ogólne... dotyczące przechowywania... dotyczące eksploatacji...

Bardziej szczegółowo

Granulatory serii 20 typu Beside-the-Press Modele 2025, 2035, 2045

Granulatory serii 20 typu Beside-the-Press Modele 2025, 2035, 2045 Granulatory serii 20 typu Beside-the-Press Modele 2025, 2035, 2045 Nr katalogowy części Numer biuletynu: Data wejścia w życie: 8.13.2008 Proszę tutaj zapisać numery seryjne swojego urządzenia, do wykorzystania

Bardziej szczegółowo

Zwalniak hamulca tz z pneumatycznym zwalnianiem GBS digital III

Zwalniak hamulca tz z pneumatycznym zwalnianiem GBS digital III Tüschen & Zimmermann Instrukcja montażu i obsługi ATEX tz-012682/mb Tłumaczenie instrukcji oryginalnej POLISH Zwalniak hamulca tz z pneumatycznym zwalnianiem GBS digital III 57356 Lennestadt-Saalhausen

Bardziej szczegółowo

EKX 410/513/515k/515. Instrukcja obsługi EKX 513-515 EKX 410 11.03 - 52017705 07.08

EKX 410/513/515k/515. Instrukcja obsługi EKX 513-515 EKX 410 11.03 - 52017705 07.08 EKX 410/513/515k/515 11.03 - Instrukcja obsługi p 52017705 07.08 EKX 410 EKX 513-515 Wstęp Bezpieczna eksploatacja wózka wymaga dokładnego zapoznania się z informacjami podanymi w niniejszej ORYGINALNEJ

Bardziej szczegółowo

HORSCH Terrano 6-12 FG

HORSCH Terrano 6-12 FG 09/2008 Specjaliści w nowoczesnej technologii uprawy i siewu HORSCH Terrano 6-12 FG Art.: 80270502 pl Instrukcja obsługi Przed uruchomieniem maszyny zapoznaj się z instrukcją obsługi! Zachowaj instrukcję

Bardziej szczegółowo

EJC/EJC-Z 14/16. Instrukcji obsługi 06.98 - 10004461 01.06

EJC/EJC-Z 14/16. Instrukcji obsługi 06.98 - 10004461 01.06 EJC/EJC-Z 14/16 06.98 - Instrukcji obsługi p 10004461 01.06 Wstęp Bezpieczna eksploatacja wózka wymaga dokładnego zapoznania się z inormacjami podanymi w niniejszej ORYGINLNEJ INSTRUKCJI OBSŁUGI. Inormacje

Bardziej szczegółowo

Wiertarko-wkrętarka akumulatorowa WAK-Li 10DB INSTRUKCJA ORYGINALNA

Wiertarko-wkrętarka akumulatorowa WAK-Li 10DB INSTRUKCJA ORYGINALNA Wiertarko-wkrętarka akumulatorowa WAK-Li 10DB INSTRUKCJA ORYGINALNA Przed przystąpieniem do użytkowania wyrobu konieczne jest dokładne zaznajomienie się z treścią niniejszej instrukcji, a następnie jej

Bardziej szczegółowo

EFX 410/413. Instrukcja eksploatacji 10.04- 52027317 03.10 EFX 410 EFX 413

EFX 410/413. Instrukcja eksploatacji 10.04- 52027317 03.10 EFX 410 EFX 413 EX 410/413 10.04- Instrukcja eksploatacji p 52027317 03.10 EX 410 EX 413 Deklaracja zgodności Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Producent albo jego przedstawiciel na terenie Wspólnoty Typ

Bardziej szczegółowo

Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi. 2 lata gwarancji W 670 PL

Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi. 2 lata gwarancji W 670 PL Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi 2 lata gwarancji 1 9 8 7 6 5 4 3 10 1/2 16 17 11/12 15 13 18 14 2 3 4 a A b B 5 6 7 1 2 8 9 a b 10 11 14 15 16 12 20 13 a 4 3 b 14 5 19 4 3 2 1 8 2 3 4 6 7 C

Bardziej szczegółowo

CombiTherm INSTRUKCJA OBSŁUGI. Pompa odśrodkowa do tłoczenia oleju grzewczego lub gorącej wody

CombiTherm INSTRUKCJA OBSŁUGI. Pompa odśrodkowa do tłoczenia oleju grzewczego lub gorącej wody INSTRUKCJA OBSŁUGI CombiTherm Pompa odśrodkowa do tłoczenia oleju grzewczego lub gorącej wody CT/PL (1406) 1.0 Tłumaczenie oryginalnych instrukcji Przed uruchomieniem lub serwisowaniem tego produktu należy

Bardziej szczegółowo

Roteo 20HV/25H/35/35G User Manual. Version 1.2

Roteo 20HV/25H/35/35G User Manual. Version 1.2 Roteo 20V/25/35/35G User Manual Version 1.2 A B C D E F 1 4 2 3 6 5 11 10 7 8 9 2 4 6 5 3 7 8 9 1 8 7 6 2 3 9 1 4 5 1 6 3 4 5 2 RRC350 RRC350 1 2 3 4 5 6 7 12 11 5 7 9 3 1 10 4 6 8 13 2 Roteo 35/35G: 12

Bardziej szczegółowo

TUAREG 92 APACHE 92 (CROSSJET) TUAREG 92 4x4 APACHE 92 4x4 (CROSSJET 4x4)

TUAREG 92 APACHE 92 (CROSSJET) TUAREG 92 4x4 APACHE 92 4x4 (CROSSJET 4x4) TUAREG 92 APACHE 92 (CROSSJET) TUAREG 92 4x4 APACHE 92 4x4 (CROSSJET 4x4) CZ GB D I F PL NÁVOD K OBSLUZE A ÚDRŽBĚ OPERATOR'S INSTRUCTION BOOK BEDIENUNGSANLEITUNG MANUALE DI USO E MANUTENZIONE MANUEL D'UTILISATION

Bardziej szczegółowo

MODEL LT12DAB SPECJALISTYCZNA WIEŻA OŚWIETLENIOWA (SILNIK WYSOKOPRĘŻNY LOMBARDINI LDW 1003)

MODEL LT12DAB SPECJALISTYCZNA WIEŻA OŚWIETLENIOWA (SILNIK WYSOKOPRĘŻNY LOMBARDINI LDW 1003) INSTRUKCJA OBSŁUGI SERIA NIGHTHAWK MODEL LT12DAB SPECJALISTYCZNA WIEŻA OŚWIETLENIOWA (SILNIK WYSOKOPRĘŻNY LOMBARDINI LDW 1003) Aktualizacja #0 (03.06.11) Aby uzyskać najnowszą wersję tej publikacji zapraszamy

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi HYDRAULICZNY SPRZĘT RATOWNICZY. Rozpieracze

Instrukcja obsługi HYDRAULICZNY SPRZĘT RATOWNICZY. Rozpieracze Instrukcja obsługi HYDRAULICZNY SPRZĘT RATOWNICZY Rozpieracze Przebadano zgodnie z EN 13204 i NFPA 1936 Hydrauliczny sprzęt ratowniczy (rozpieracze): Strona 1/36 Spis treści 1 Informacje ogólne 3 1.1 Informacje

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi szlifierki do parkietu VIPER z systemem łagodnego podnoszenia bębna szlifierskiego

Instrukcja obsługi szlifierki do parkietu VIPER z systemem łagodnego podnoszenia bębna szlifierskiego Instrukcja obsługi szlifierki do parkietu VIPER z systemem łagodnego podnoszenia bębna szlifierskiego Sprzedaż i serwis szlifierek do parkietów firmy Frank: WOLFF I Marka grupy Uzin Utz Dieselstraße 19

Bardziej szczegółowo

??? PL. Tłumaczenie oryginalnej instrukcji DW304

??? PL. Tłumaczenie oryginalnej instrukcji DW304 ??? PL Tłumaczenie oryginalnej instrukcji DW304 xxxxxx Rysunek 1 a g f e b c Rysunek 2 b d b d b d b d 2 Rysunek 3 Rysunek 4 Rysunek 5 3 PILARKA SZABLOWA DW304 Serdeczne gratulacje! Dziękujemy za zakupienie

Bardziej szczegółowo

Sartorius WM Modelle. Instrukcja obsługi. Ważenie w ruchu. Przechowywać celem późniejszego wykorzystania. Oryginał Instrukcji obsługi Satorius AG

Sartorius WM Modelle. Instrukcja obsługi. Ważenie w ruchu. Przechowywać celem późniejszego wykorzystania. Oryginał Instrukcji obsługi Satorius AG Instrukcja obsługi Sartorius WM Modelle Ważenie w ruchu Przechowywać celem późniejszego wykorzystania. Oryginał Instrukcji obsługi Satorius AG 98648-018-89 98648-018-89 Tabliczka znamionowa Tabliczka znamionowa

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI, OBSŁUGI I KONSERWACJI POMPA KRZYWKOWA SLR

INSTRUKCJA INSTALACJI, OBSŁUGI I KONSERWACJI POMPA KRZYWKOWA SLR INSTRUKCJA INSTALACJI, OBSŁUGI I KONSERWACJI POMPA KRZYWKOWA SLR INOXPA, S.A. c/ Telers, 54 Aptdo. 174 E-17820 Banyoles Girona (Hiszpania) Tel.: (34) 972 57 52 00 Fax.: (34) 972 57 55 02 Email: inoxpa@inoxpa.com

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI ELEKTRYCZNA MASZYNA DO CZYSZCZENIA RUR S150 EPC02150 KARTA GWARANCYJNA

INSTRUKCJA OBSŁUGI ELEKTRYCZNA MASZYNA DO CZYSZCZENIA RUR S150 EPC02150 KARTA GWARANCYJNA KARTA GWARANCYJNA 1. Produkt marki UNI-MAX jest objęty 24 miesięcznym okresem gwarancji, począwszy datą sprzedaży według Kodeksu cywilnego lub 12 miesięcznym okresem gwarancji według Kodeksu handlowego.

Bardziej szczegółowo

Lodówka. Instrukcja obsługi. wyobraź sobie nieograniczone możliwości

Lodówka. Instrukcja obsługi. wyobraź sobie nieograniczone możliwości Lodówka Instrukcja obsługi POLAND Urządzenie wolno stojące wyobraź sobie nieograniczone możliwości Dziękujemy za zakupienie produktu firmy Samsung. Aby móc korzystać z pełniejszej obsługi, prosimy zarejestrować

Bardziej szczegółowo

WF80F5E2Q WF80F5E1Q WF80F5E0Q WF80F5E2W WF80F5E1W WF80F5E0W. Pralka automatyczna. Instrukcja obsługi. wyobraź sobie możliwości

WF80F5E2Q WF80F5E1Q WF80F5E0Q WF80F5E2W WF80F5E1W WF80F5E0W. Pralka automatyczna. Instrukcja obsługi. wyobraź sobie możliwości WF80F5E2Q WF80F5E1Q WF80F5E0Q WF80F5E2W WF80F5E1W WF80F5E0W WF70F5E2Q WF70F5E1Q WF70F5E0Q WF70F5E2W WF70F5E1W WF70F5E0W WF60F4E2Q WF60F4E1Q WF60F4E0Q WF60F4E2W WF60F4E1W WF60F4E0W Pralka automatyczna Instrukcja

Bardziej szczegółowo