DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO. Gdańsk, dnia 29 grudnia 2009 r. Nr 176. TREŚĆ: Poz: UCHWAŁY RAD GMIN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO. Gdańsk, dnia 29 grudnia 2009 r. Nr 176. TREŚĆ: Poz: UCHWAŁY RAD GMIN"

Transkrypt

1 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 29 grudnia 2009 r. Nr 176 TREŚĆ: Poz: UCHWAŁY RAD GMIN 3441 nr XXXVII/371/2009 z dnia 29 października 2009 r. Rady Gminy Wejherowo w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Gościcino nr XXXVII/276/09 z dnia 29 października 2009 r. Rady Gminy Rzeczenica w sprawie zmiany uchwały Nr XXVI/209/09 Rady Gminy Rzeczenica z dnia 5 lutego 2009 roku w sprawie regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków motywacyjnego, za wysługę lat, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektóre inne składniki wynagrodzenia nr XXIX/462/09 z dnia 30 października 2009 r. Rady Gminy w Chojnicach w sprawie podziału sołectwa Lichnowy na sołectwo Lichnowy i sołectwo Chojnaty, zmian w statucie sołectwa Lichnowy i uchwalenia statutu sołectwa Chojnaty nr XXIX/463/09 z dnia 30 października 2009 r. Rady Gminy w Chojnicach w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych nr XXIX/448/09 z dnia 30 października 2009 r. Rady Gminy w Chojnicach w sprawie zatwierdzenia rozszerzenia działalności i zmian w Statucie Samodzielnej Publicznej Przychodni Wiejskiej Gminy Chojnice UCHWAŁY RAD MIAST 3446 nr XL/356/2009 z dnia 28 października 2009 r. Rady Miejskiej w Redzie w sprawie nadania nazw drogom publicznym, zlokalizowanym na terenie miasta Redy nr XL/359/2009 z dnia 28 października 2009 r. Rady Miejskiej w Redzie w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat i trybu ich pobierania nr XXXIX/311/2009 z dnia 28 października 2009 r. Rady Miejskiej w Bytowie zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowych zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w zakresie rehabilitacji oraz szczegółowych zasad częściowego lub całkowitego zwolnienia od odpłatności i trybu ich pobierania nr XXXIX/314/2009 z dnia 28 października 2009 r. Rady Miejskiej w Bytowie w sprawie określenia liczby przeznaczonych do wydania nowych licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką UCHWAŁY RAD POWIATÓW 3450 nr XXVIII/252/2009 z dnia 30 października 2009 r. Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim w sprawie przyjęcia aktualizacji strategii pomocy społecznej i działań na rzecz osób niepełnosprawnych w Powiecie Nowodworskim nr XXVIII/253/2009 z dnia 30 października 2009 r. Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim w sprawie: przyjęcia Programu działań na rzecz osób niepełnosprawnych w Powiecie Nowodworskim na lata nr XXVIII/256/2009 z dnia 30 października 2009 r. Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawienia lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata

2 Województwa Pomorskiego Nr Poz nr XXXIX/191/2009 z dnia 30 października 2009 r. Rady Powiatu Człuchowskiego w sprawie zmiany uchwały Nr XXX/146/2009 Rady Powiatu Człuchowskiego z dnia 29 stycznia 2009 roku w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli oraz wysokości i szczegółowych warunków przyznawania dodatków i innych składników wynagrodzenia nauczycieli zatrudnionych w szkołach, placówkach oświatowych i placówkach opiekuńczo wychowawczych prowadzonych przez Powiat Człuchowski nr XXIX/275/09 z dnia 29 października 2009 r. Rady Powiatu Kartuskiego w sprawie: wprowadzenia zakazu używania jednostek pływających wyposażonych w silniki o napędzie spalinowym na jeziorze Głębokim, położonym na terenie gmin Kartuzy i Żukowo UCHWAŁA Nr XXXVII/371/2009 Rady Gminy Wejherowo z dnia 29 października 2009 r. w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Gościcino. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. Nr 2001 r. Nr 142 poz z późn. zmianami), Rada Gminy Wejherowo uchwala, co następuje: 1 Drodze położonej we wsi: 1. Gościcino, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 681/4 oraz nr 686/37 zaznaczonej na załączniku graficznym do niniejszej uchwały, nadaje się nazwę ulicy Storczykowa. 2 Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wejherowo. 3 Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego. Przewodniczący Rady Tadeusz Danilczyk

3 Województwa Pomorskiego Nr Poz. 3441

4 Województwa Pomorskiego Nr Poz. 3442, UCHWAŁA Nr XXXVII/276/09 Rady Gminy Rzeczenica z dnia 29 października 2009 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVI/209/09 Rady Gminy Rzeczenica z dnia 5 lutego 2009 r. w sprawie regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków motywacyjnego, za wysługę lat, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektóre inne składniki wynagrodzenia. Na podstawie art. 30 ust. 6 i ust. 6a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Tekst jednolity: Dz. U. z 2006 Nr 97, poz. 674; ze zm.: Dz. U. z 2006 r. Nr 170, poz. 1218; Dz. U. z 2007 r., Nr 220, poz. 1600, Nr 17, poz. 95, Nr 80, poz. 542, Nr 158, poz. 1103, Nr 102, poz. 689, Nr 176, poz. 1238, Nr 191, poz. 1369, Nr 247, poz. 1821; z Dz. U. z 2008 r. Nr 145, poz. 917, Nr 227, poz. 1505; z 2009 r. Nr 1, poz. 1) i art. 18 ust. 2 pkt 15 oraz art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, zm.: Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz i Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz i Nr 167, poz. 1759; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z Nr, 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458) oraz przepisami rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 stycznia 2005 r. w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagradzania zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy (Tekst jednolity: Dz. U. z 2005 r. Nr 22, poz. 181; ze zm. z 2006 r. Nr 43, poz. 293; z 2007 r. Nr 56, poz. 372; z 2008 r. Nr 42, poz. 257) Rada Gminy Rzeczenica uchwala, co następuje: 1 W uchwale Nr XXVI/209/09 Rady Gminy Rzeczenica z dnia 5 lutego 2009 r. dokonuje się następujących zmian: 1) 7 ust. 6 otrzymuje brzmienie: wychowawstwo klasy w oddziale przedszkolnym, punkcie przedszkolnym lub zespole wychowania przedszkolnego 40 zł 2 Zmiana regulaminu została uzgodniona ze Związkiem Nauczycielstwa Polskiego Zarząd Oddziału w Rzeczenicy. 3 Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rzeczenica. 4 Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego. Przewodniczący Rady Gminy Zygmunt Wilczyk 3443 UCHWAŁA Nr XXIX/462/09 Rady Gminy w Chojnicach z dnia 30 października 2009 r. w sprawie podziału sołectwa Lichnowy na sołectwo Lichnowy i sołectwo Chojnaty, zmian w statucie sołectwa Lichnowy i uchwalenia statutu sołectwa Chojnaty. Na podstawie art. 5 ust. 2, art. 18 ust. 1, art. 35 ust. 1, art. 40 ust. 2 pkt 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz z późn. zmianami) oraz 7 ust. 1 Statutu Gminy Chojnice z dnia 30 grudnia 2002 r. (Dz.Urz. Nr 20 poz. 197) z inicjatywy mieszkańców miejscowości Chojnaty i po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami Tytuł I Rada Gminy uchwala, co następuje: 1 1. Tworzy się sołectwo Chojnaty, 2. Obszar sołectwa Chojnaty wydziela się z obszaru sołectwa Lichnowy. Granice terytorium sołectwa Chojnaty określa Statut sołectwa. 3. Nadaje się sołectwu Chojnaty statut w brzmieniu, jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały. 2 W uchwale Nr XI/115/2003 Rady Gminy Chojnice z dnia 29 września 2003 r. w sprawie uchwalenia Statutów sołectw w Gminy Chojnice (Dz.Urz. Woj. Pom. Nr 1, poz. 1), w statucie sołectwa Lichnowy, stanowiącym załącznik nr 15 do uchwały, wprowadza się następujące zmiany: 2 otrzymuje brzmienie: 2 1) Teren działania sołectwa Lichnowy obejmuje obszar i mieszkańców miejscowości: Lichnowy wraz z jej integralnymi częściami tj. Lichnowy Pierwsze, Lichnowy Drugie. 2) Położenie oraz obszar sołectwa przedstawia mapa stanowiąca załącznik do niniejszego statutu. 3) Siedzibą sołectwa jest miejscowość Lichnowy. 3 Mapa stanowiąca załącznik do statutu sołectwa Lichnowy stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały. 4 Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Chojnice.

5 Województwa Pomorskiego Nr Poz Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego. Przewodniczący Rady Gminy Tadeusz Stelmaszyk Załącznik nr 1 do Uchwały nr XXIX/462/09 Rady Gminy w Chojnicach z dnia 30 października 2009 r. Tytuł I STATUT SOŁECTWA CHOJNATY DZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Sołectwo jest jednostką pomocniczą Gminy tworzoną przez Radę Gminy Chojnice w drodze uchwały na zasadach określonych w Statucie Gminy. 2. Sołectwo działa zgodnie z postanowieniami obowiązujących przepisów a w szczególności: - ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz z późn. zm.), - statutu Gminy Chojnice uchwalonego uchwałą Rady Gminy Chojnice z dnia 30. XI r., Nr IV/ 23/2002 (Dz. Urz. Woj. Pomorskiego Nr 6 z dnia 6. II r.), - niniejszego statutu Teren działania sołectwa Chojnaty obejmuje obszar i mieszkańców miejscowości: Chojnaty 2. Położenie oraz obszar sołectwa przedstawia mapa stanowiąca załącznik do niniejszego statutu. 3. Siedzibą sołectwa jest miejscowość Chojnaty 3 1. Organami sołectwa są: - zebranie wiejskie - jako organ uchwałodawczy, - Sołtys - jako organ wykonawczy. Sołtysa w jego pracy wspomaga Rada Sołecka. 2. Kadencja Sołtysa i członków Rady Sołeckiej trwa 4 lata, jednak nie dłużej niż 3 miesiące od daty posiedzenia nowo wybranej Rady Gminy, na którym swoje ślubowanie złoży nowo wybrany Wójt Gminy. 3. Przez używanie w dalszej części statutu określenia zebranie wiejskie należy rozumieć zebranie mieszkańców sołectwa 4 Prawo do udziału w zebraniu wiejskim mają wszyscy mieszkańcy sołectwa posiadający czynne prawo wyborcze. Posiadanie czynnego prawa wyborczego określa się według ordynacji wyborczej do Rad Gmin. W zebraniu wiejskim mają prawo uczestniczyć bez prawa głosu inne osoby związane z sołectwem, a nie posiadające czynnego prawa wyborczego. DZIAŁ II ZADANIA SOŁECTWA I KOMPETENCJE ZEBRANIA WIEJSKIEGO 5 Do zadań sołectwa należy dążenie do zaspokajania podstawowych potrzeb mieszkańców w szczególności: 1. Organizowanie samopomocy mieszkańców i wspólnych prac na rzecz sołectwa. 2. Działanie na rzecz rozwoju oświaty i wychowania, umocnienia rodziny, kultury życia rodzinnego oraz wychowania w rodzinie. 3. Organizowanie różnych form opieki społecznej oraz pomocy sąsiedzkiej, w tym również dla niepełnosprawnych mieszkańców pozbawionych pomocy z zewnątrz za ich zgodą i w porozumieniu z nimi. 4. Podejmowanie samodzielnie, a także w porozumieniu z organami szkoły działań zmierzających do zapewnienia opieki oraz organizowania czasu wolnego dzieciom i młodzieży. 5. Działanie na rzecz przestrzegania prawa i porządku publicznego oraz bezpieczeństwa mieszkańców. 6. Troska o zieleń i środowisko naturalne. 7. Podejmowanie inicjatyw mających charakter integracyjny, turystyczny, sportowy i wypoczynkowy. 8. Wspomaganie gminy w realizacji jej zadań. 6 Do kompetencji zebrania wiejskiego należą wszystkie sprawy dotyczące sołectwa mające wpływ na jego organizację, strukturę, i granice, nie zastrzeżone do kompetencji innych organów. 7 Zebranie wiejskie z zastrzeżeniem obowiązujących przepisów prawa, ma prawo do opiniowania i decydowania w następujących sprawach: 1. Własności, użytkowania lub innych praw rzeczowych lub majątkowych zwanych mieniem komunalnym. 2. Wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej, jego odwołania oraz przyjmowania rezygnacji z pełnienia funkcji Sołtysa oraz członka Rady Sołeckiej. 3. Prowadzenia zwykłego zarządu mieniem komunalnym przekazywanym sołectwu. 4. Ustalania potrzeb sołectwa i przedkładania do 15 września każdego roku budżetowego wniosków do budżetu Gminy na rok następny. 5. Rozdziału środków finansowych będących w jego dyspozycji. 6. Podejmowania czynów społecznych. 7. Podejmowania uchwał w sprawie wystąpienia do Wójta Gminy o wykonywanie przez sołectwo niektórych zadań własnych gminy na obszarze sołectwa. 8. Uchwalania programów działania. 9. Przyjmowania od Sołtysa i Rady Sołeckiej rocznego sprawozdania z wykonania zadań sołectwa za poprzedni rok. 10. Realizacji zadań określonych w 5 niniejszego statutu. Do zadań Rady Sołeckiej należy pomoc Sołtysowi w prowadzeniu i załatwianiu spraw sołectwa, a w szczególności: 8 Zebranie wiejskie stanowi o innych sprawach dotyczących sołectwa w ramach przepisów ustawowych. DZIAŁ III KOMPETENCJE SOŁTYSA I RADY SOŁECKIEJ 9 Do kompetencji Sołtysa należy: 1. Reprezentuje sołectwo na zewnątrz. 2. Prowadzi dokumentację sołectwa.

6 Województwa Pomorskiego Nr Poz Przewodniczy Radzie Sołeckiej. 4. Zwołuje i organizuje zebrania wiejskie oraz przewodniczy ich obradom; Sołtys może upoważnić inną osobę do prowadzenia zebrania. 5. Realizuje uchwały organów gminy, zebrania wiejskiego i Rady Sołeckiej w odniesieniu do sołectwa. 6. Prowadzi zarząd, administrację i gospodarkę składnikami mienia, w tym środkami finansowymi, które gmina przekazała sołectwu do korzystania oraz akceptuje dokumenty z tym związane. 7. Opiniuje wnioski mieszkańców o ulgi lub umorzenia podatkowe, po uzgodnieniu z Radą Sołecką, gdy o taką opinię wystąpi Wójt Gminy. 8. Uczestniczy w sesjach Rady Gminy, a także w razie potrzeb w pracach jej organów bez prawa do głosowania. 9. Organizuje i koordynuje inicjatywy mające na celu poprawę warunków życia społeczności sołeckiej. 10. Składa coroczne sprawozdania ze swej działalności na zebraniu wiejskim. 11. Wykonuje inne zadania należące do Sołtysa z mocy ogólnie obowiązujących przepisów, m.in. w zakresie obronności i ochrony przeciwpożarowej, inkasa niektórych podatków i opłat, informuje Wójta Gminy o klęskach żywiołowych. 12. Sołtys korzysta z ochrony prawnej przysługującej funkcjonariuszom publicznym. 13. Na zasadach ustalonych przez Radę Gminy, Sołtysowi przysługują diety. Do zadań Rady Sołeckiej należy pomoc Sołtysowi w prowadzeniu i załatwianiu spraw sołectwa, a w szczególności: 1. Inicjowanie i przygotowywanie zebrań wiejskich i sporządzanie projektów uchwał tych zebrań. 2. Zbieranie wniosków i innych wystąpień mieszkańców w sprawach sołectwa. 3. Podejmowanie uchwał w sprawie przeznaczenia środków finansowych będących w dyspozycji sołectwa w ramach upoważnienia zebrania wiejskiego. 4. Inicjowanie i prowadzenie na terenie sołectwa prac możliwych do wykonania ze środków własnych sołectwa przyznanych przez Radę Gminy w ramach budżetu Gminy i zachowaniu zasad określonych przez ustawę o finansach publicznych. 5. Inicjowanie działań społecznie użytecznych dla sołectwa i jego mieszkańców. 6. Posiedzenia Rady Sołeckiej odbywają się co najmniej jeden raz w kwartale, na które Sołtys zaprasza radnych z danego okręgu wyborczego, jak również inne osoby mające wpływ na rozwiązywanie lokalnych problemów sołectwa. DZIAŁ VI ZASADY ZWOŁYWANIA I PRZEBIEGU ZEBRANIA WIEJ- SKIEGO Zebranie wiejskie zwoływane jest przez: a) Sołtysa, b) na pisemny wniosek co najmniej 10% mieszkańców uprawnionych do udziału w zebraniu, c) Wójta Gminy, d) na wniosek Rady Sołeckiej. 2. Zebrania wiejskie odbywają się w miarę istniejących potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na rok. 3. Zebranie wiejskie na wniosek osób i organów wymienionych w ust. 1, pkt a, b, c, d, powinno być zwołane najpóźniej w terminie 14 dni od daty zgłoszenia wniosku. 4. O zebraniu wiejskim mieszkańcy powinni być powiadomieni co najmniej 7 dni przed jego terminem. Zawiadomienie powinno zawierać: informację na czyj wniosek zebranie jest organizowane, dokładne określenie daty, godziny i miejsca zebrania, podanie proponowanego porządku obrad oraz projektów uchwał Ile przepisy nie stanowią inaczej: - dla prawomocności uchwał zebrania wiejskiego niezbędna jest obecność co najmniej 1/5 uprawnionych mieszkańców sołectwa, - uchwały zapadają jawnie, zwykłą większością głosów, z wyjątkiem wypadków określonych w ustawach. 2. Przepisu pkt 1 nie stosuje się w przypadku, gdy zebranie odbywa się w drugim terminie, a zawiadomienie o nim odpowiada wymogom 10, ust Zebranie wiejskie może postanowić, że uchwały będą podejmowane w głosowaniu tajnym Zebranie wiejskie, z zastrzeżeniem 18, prowadzi Sołtys lub na jego wniosek inna osoba posiadająca czynne prawo wyborcze. 2. W porządku obrad każdego zebrania powinno znajdować się sprawozdanie z realizacji uchwał, wniosków i opinii zebrania poprzedniego, które składa Sołtys lub członek Rady Sołeckiej. 13 W zebraniu wiejskim mogą brać udział członkowie Rady Gminy oraz Wójt Gminy dla referowania wniosków i udzielania wyjaśnień. Ponadto w zebraniu mogą brać udział przedstawiciele instytucji i urzędów, których dotyczą sprawy stanowiące przedmiot obrad Z każdego zebrania wiejskiego sporządza się protokół, który powinien zawierać: - datę, miejsce, godzinę i termin zebrania, - liczbę mieszkańców biorących udział w zebraniu, stwierdzenie jego prawomocności, wybór protokolanta zebrania, - nazwiska zaproszonych na zebranie i oznaczenie ich stanowisk, - stwierdzenie przyjęcia protokołu z poprzedniego zebrania, - zatwierdzony porządek obrad, - sprawozdanie Sołtysa z realizacji uchwał i wniosków z poprzedniego zebrania, - przebieg obrad, streszczenie przemówień i dyskusji oraz sformułowanie zgłaszanych i uchwalonych wniosków, - podjęte na zebraniu uchwały, - podpis prowadzącego zebranie wiejskie i protokolanta. 2. Protokoły numeruje się cyframi rzymskimi, a uchwały arabskimi. Nową numerację zaczyna się z początkiem każdego roku kalendarzowego Protokół powinien być w terminie 7 dni po odbyciu zebrania przekazany do Wójta Gminy. 2. Wyciągi z protokołów, wnioski z zebrania i jego uchwały Wójt przekazuje zainteresowanym jednostkom organizacyjnym.

7 Województwa Pomorskiego Nr Poz Każdy mieszkaniec sołectwa ma prawo wglądu do protokołu, robienia z niego notatek oraz wyciągów. DZIAŁ V WYBÓR I ODWOŁANIE SOŁTYSA, CZŁONKÓW RADY SOŁECKIEJ Sołtysem i członkiem Rady Sołeckiej może być wybrany mieszkaniec sołectwa posiadający czynne i bierne prawo wyborcze w wyborach do Rady Gminy. 2. Rada Sołecka liczy 5 osób Zebranie wiejskie dla wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej zwołuje Wójt Gminy w terminie do 3 miesięcy po upływie ich kadencji. Wójt Gminy bądź upoważniona przez niego osoba dokonuje otwarcia zebrania, stwierdza jego prawomocność, następnie zarządza wybory przewodniczącego zebrania, który dalej prowadzi obrady. 2. Postanowienia 10 pkt 1 i 11 stosuje się odpowiednio. 3. Wójt Gminy lub upoważniona przez niego osoba uczestniczy w zebraniu z głosem doradczym oraz nadzoruje przestrzeganie statutu sołectwa. 18 Zebranie wiejskie, na którym ma być dokonany wybór Sołtysa, Rady Sołeckiej, zwołuje Wójt Gminy, który określa miejsce, dzień i godzinę zebrania wiejskiego oraz wyznacza przewodniczącego zebrania Dla dokonania ważnego wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej, na zebraniu wiejskim wymagana jest osobista obecność co najmniej 1/5 mieszkańców uprawnionych do głosowania. 2. O ile w wyznaczonym terminie na zebraniu wyborczym nie uzyska się obecności 1/5 stałych mieszkańców sołectwa uprawnionych do głosowania wybór Sołtysa i Rady Sołeckiej przeprowadza się w następnym terminie na następnym zebraniu lub w tym samym dniu po upływie 30 minut od pierwszego terminu zebrania bez względu na ilość osób uczestniczących. Informacja o drugim terminie zebrania winna być podana w zawiadomieniu o zwołaniu zebrania wiejskiego. 3. Liczbę stałych mieszkańców sołectwa uprawnionych do głosowania określa Wójt Gminy na podstawie dokumentacji Ewidencji Ludności Urzędu Gminy. 4. Zebranie wiejskie, na którym przeprowadza się wybory postanawia o obowiązku podpisania listy obecności przez uczestników zebrania uprawnionych do głosowania Wybory przeprowadza Komisja Wyborcza w składzie co najmniej 3 osób, wybrana spośród uprawnionych do głosowania uczestników zebrania. 2. Do zadań Komisji Wyborczej należy: - przyjęcie zgłoszenia kandydatów, - przeprowadzenie głosowania, - ustalenie wyników wyborów, - ogłoszenie wyników wyborów, - sporządzenie protokołu o wynikach wyborów. 3. Protokół podpisują członkowie Komisji oraz Przewodniczący zebrania Wybory Sołtysa oraz członków Rady Sołeckiej odbywają się w głosowaniu tajnym. 2. Wybory odbywają się przy nieograniczonej liczbie kandydatów zgłoszonych bezpośrednio przez uprawnionych uczestników zebrania. 3. Kandydatem na Sołtysa nie może być osoba karana za przestępstwo umyślne lub popełnione z chęci zysku. 4. W pierwszej kolejności należy przeprowadzić wybór Sołtysa, a następnie członków Rady Sołeckiej. 5. Uprawnieni do głosowania mieszkańcy sołectwa głosują kartkami opatrzonymi pieczęcią Rady Gminy w Chojnicach z wypisanymi nazwiskami kandydatów. 6. Nieważne są głosy na kartkach: - całkowicie przedartych, - innych niż ustalone w ust. 5, - na których pozostawiono więcej kandydatów niż miejsc do obsadzenia. 7. Za wybranego Sołtysa uważa się tego kandydata, który otrzymał największą liczbę głosów, jednak nie mniej 50% plus 1 ważnie oddanych głosów. W wypadku nie spełnienia przez żadnego z kandydatów określonego wyżej wymogu, przeprowadza się ponowne głosowanie umieszczając na kartce do głosowania dwóch kandydatów, którzy w pierwszym głosowaniu otrzymali największą liczbę głosów. 8. Po dokonaniu wyboru Sołtysa, Sołtys w pierwszej kolejności korzysta z prawa przedstawienia kandydatów do Rady Sołeckiej. 9. Za wybranych do Rady Sołeckiej uważa się te osoby, które otrzymują największą liczbę głosów, przy równej ilości głosów, głosowanie się powtarza umieszczając na kartce do głosowania osoby z równą ilością głosów Sołtys i członkowie Rady Sołeckiej są bezpośrednio odpowiedzialni przed zebraniem wiejskim i mogą być odwołani przez zebranie przed upływem kadencji na pisemny wniosek mieszkańców posiadających czynne prawo wyborcze wraz z uzasadnieniem: a) co najmniej 10% mieszkańców uprawnionych do udziału w zebraniu, b) Wójta Gminy, jeżeli nie wykonują swych obowiązków, naruszają postanowienia statutu i uchwał zebrań wiejskich. 2. Odwołanie z funkcji Sołtysa i członków Rady Sołeckiej następuje w głosowaniu tajnym wg zasad jak dla wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej. Wniosek określony 22, ust. 1, pkt a, powinien zawierać uzasadnienie oraz listę z podpisami mieszkańców sołectwa o następujących rubrykach: nazwisko i imię, adres zamieszkania, PESEL, własnoręczny podpis. Wójt po sprawdzeniu poprawności formalnej wniosku zwołuje zebranie wiejskie w terminie do 1 miesiąca od daty wpływu wniosku. 3. Uchwała w sprawie odwołania z pełnionej funkcji podejmowana jest po wysłuchaniu zainteresowanego w głosowaniu tajnym i dla swej ważności wymaga bezwzględnej większości ważnie oddanych głosów. 4. Sołtys i członkowie Rady Sołeckiej mogą sami złożyć rezygnację z pełnionych funkcji. Rezygnacja musi być dokonana na piśmie. Rezygnacja w powyższym trybie następuje na zebraniu wiejskim w głosowaniu jawnym W przypadku odwołania lub ustąpienia Sołtysa lub

8 Województwa Pomorskiego Nr Poz wszystkich członków Rady Sołeckiej z pełnionych funkcji - Wójt Gminy w terminie do 1 miesiąca zarządza wybory uzupełniające. 2. Wybory uzupełniające odbywają się według zasad określonych w 19 i Wybory uzupełniające poszczególnych członków Rady Sołeckiej przeprowadza się na zebraniu wiejskim. DZIAŁ VI POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE MIENIA KOMUNALNE- GO I GOSPODARKI FINANSOWEJ SOŁECTWA Rada Gminy określa zasady przekazywania sołectwu składników mienia, na podstawie których Wójt Gminy przekaże mienie w zarząd sołectwa. 2. Dewastacja oraz niezgodne z prawem i przeznaczeniem korzystanie z mienia komunalnego oddanego w zarząd powierniczy mogą w każdym czasie skutkować rozwiązaniem zarządu. 25 Mienie komunalne przekazywane jest sołectwu, po uzyskaniu opinii organów sołectwa. 26 Dochodami sołectwa są: - środki wydzielane corocznie w budżecie Gminy na realizację zadań sołectwa, - dobrowolne wpłaty osób fizycznych i prawnych, - dochody z majątku przekazanego w zarząd sołectwu Sołectwo prowadzi gospodarkę finansową z zachowaniem przepisów o finansach publicznych. 2. Plan finansowo rzeczowy podlega zatwierdzeniu przez zebranie wiejskie w terminie do jednego miesiąca po zatwierdzeniu budżetu Gminy. 3. Zmiany w planie rzeczowo finansowym są dokonywane przez zebranie wiejskie lub z jego upoważnienia przez Radę Sołecką. 4. Księgowość dochodów i wydatków sołectwa prowadzi Urząd Gminy Za prawidłową gospodarkę finansową odpowiada Sołtys i Rada Sołecka; działalność w tym zakresie podlega ocenie przez zebranie wiejskie. 2. Nie przyjęcie sprawozdania finansowego przez zebranie wiejskie jest równoznaczne z wnioskiem o odwołanie tych organów. DZIAŁ VII NADZÓR NAD DZIAŁALNOŚCIĄ SOŁECTWA Nadzór nad działalnością sołectwa sprawowany jest na podstawie kryterium zgodności z prawem, celowości, rzetelności i gospodarności. 2. Środki finansowe przyznane sołectwu są wydatkowane na zadania określone przez zebranie wiejskie i ujęte w budżecie Gminy. 3. Nadzór nad działalnością sołectwa sprawuje Rada Gminy i Wójt Gminy. 4. Wójt Gminy dokonuje kontroli zgodności korzystania z mienia komunalnego oddanego w zarząd powierniczy oraz rozliczenia finansowego dzierżawy mienia na rzecz innego podmiotu Organy wykonawcze gminy i podporządkowane gminie jednostki organizacyjne są zobowiązane ustosunkować się do uchwał i opinii organów sołectwa udzielając odpowiedzi zgodnie z kodeksem postępowania administracyjnego. 2. Wójt Gminy, jeżeli uzna, że uchwały i opinie organów sołectwa wykraczają poza zakres przekazanych im kompetencji lub są sprzeczne z prawem - wstrzymuje ich realizację. 3. Organy sołectwa mogą wnieść sprzeciw do Wójta Gminy na postępowanie określone w pkt 1-2, gdy narusza on istotne interesy mieszkańców. 4. Wójt Gminy badając sprzeciw może: - uznać jego zasadność, - w razie nieuwzględnienia sprzeciwu podjąć zarządzenie o wstrzymaniu rozstrzygnięcia określonego w pkt 1-2 i wnieść sprawę pod obrady Rady Gminy, której uchwała ostatecznie rozstrzyga sprawę. DZIAŁ VIII POSTANOWIENIA KOŃCOWE 31 Wójt Gminy prowadzi akta sołectwa. Z aktami sołectwa mogą zapoznać się w Urzędzie Gminy mieszkańcy sołectwa. 32 Zmiana statutu wymaga podjęcia uchwały przez Radę Gminy na wniosek zebrania wiejskiego lub Wójta Gminy. 33 Niniejszy statut wchodzi w życie z datą wejścia w życie uchwały Rady Gminy o nadaniu statutu.

9 Województwa Pomorskiego Nr Poz. 3443

10 Województwa Pomorskiego Nr Poz Załącznik do Uchwały Nr XXIX/462/09 Rady Gminy w Chojnicach z dnia 30 października 2009 r.

11 Województwa Pomorskiego Nr Poz. 3444, UCHWAŁA Nr XXIX/463/09 Rady Gminy w Chojnicach z dnia 30 października 2009 r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 w związku z art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. Z 2001 r. Nr 142, poz z późn. zm.) i art. 7 ust. 1, 2 i 3 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115), po zaciągnięciu opinii Zarządu Powiatu Chojnickiego oraz Komisji Gospodarki Komunalnej, Spraw Społecznych i Samorządów Wiejskich Rady Gminy. Tytuł I Rada Gminy uchwala, co następuje: 1 1. Zalicza się do kategorii dróg gminnych drogę oznaczoną geodezyjnie nr 342/1 położoną w miejscowości Ostrowite-ZR do kategorii dróg gminnych, których gmina jest użytkownikiem. 2 Traci moc uchwała nr XXXIX/511/2006 Rady Gminy w Chojnicach z dnia 24 kwietnia 2006 r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych. 3 Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Chojnice. 4 Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty opublikowania. Przewodniczący Rady Gminy Tadeusz Stelmaszyk 3445 UCHWAŁA Nr XXIX/448/09 Rady Gminy w Chojnicach z dnia 30 października 2009 r. w sprawie zatwierdzenia rozszerzenia działalności i zmian w Statucie Samodzielnej Publicznej Przychodni Wiejskiej Gminy Chojnice. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2001 Nr 142 poz z p.zm.) oraz art. 39 ust. 2 ustawy z dnia o zakładach opieki zdrowotnej (j.t. Dz. U. z 2007 Nr 14 poz. 89) oraz Uchwały Rady Społecznej S.P. Przychodni Wiejskiej Gminy Chojnice z dnia 25 września 2009 r. w sprawie uchwalenia zmian w Statucie Przychodni. Tytuł I Rada Gminy uchwala, co następuje: 1 1. Zatwierdzić rozszerzenie działalności S.P. Przychodni Wiejskiej Gminy Chojnice o poradnie specjalistyczne: alergologiczną, diabetologiczną, kardiologiczną, pulmonologiczną. 2. W Statucie S.P. Przychodni wprowadzić następujące zmiany: a) w paragrafie 8 Statutu Przychodni dodać. ust. 10 o treści: prowadzeniu poradni specjalistycznych: alergologicznej, diabetologicznej, kardiologicznej, pulmonologicznej. b) w paragrafie 11 ust. 1 pkt 1 Statutu dodać lit. i o treści: poradnie: alergologiczną, diabetologiczną, kardiologiczną, pulmonologiczną. 2 Wykonanie Uchwały zlecić Wójtowi Gminy Chojnice. 3 Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego. Przewodniczący Rady Gminy Tadeusz Stelmaszyk

12 Województwa Pomorskiego Nr Poz UCHWAŁA Nr XL/356/2009 Rady Miejskiej w Redzie z dnia 28 października 2009 r. w sprawie nadania nazw drogom publicznym, zlokalizowanym na terenie miasta Redy. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz z późn. zm.) i art. 8 ust. 1a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 z późn. zm.), Rada Miejska w Redzie uchwala, co następuje: 1 Drodze publicznej stanowiącej ulicę położoną w północno-zachodniej części miasta Redy przy wylocie drogi do Pucka usytuowanej w rejonie drogi wojewódzkiej ul. Puckiej, przebiegającej przez działki ewidencyjne oznaczone numerami: 185/4, 185/7, 186/5, 186/4, 1255/3 oraz części działek 187/2 i 189/4, znajdujące się w obrębie geodezyjnym nr 2, stanowiące własność Gminy Miasta Redy, nadaje się nazwę: Widokowa. 2 Drodze publicznej stanowiącej ulicę położoną w północno-zachodniej części miasta Redy usytuowanej prostopadle do drogi wojewódzkiej ul. Puckiej, przebiegającej przez działki ewidencyjne oznaczone numerami 1254 i 1255/2 znajdujące się w obrębie geodezyjnym nr 2, stanowiące własność Gminy Miasta Redy, nadaje się nazwę: Storczykowa 3 Usytuowanie i przebieg ulic wymienionych w 1 i 2 przedstawia mapa ewidencyjna w skali 1:2000 stanowiąca załącznik do niniejszej uchwały. 4 Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego. Przewodniczący Rady Miejskiej Kazimierz Okrój

13 Województwa Pomorskiego Nr Poz UCHWAŁA Nr XL/359/2009 Rady Miejskiej w Redzie z dnia 28 października 2009 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat i trybu ich pobierania. Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. Nr 142, poz z 2001 r. z późniejszymi zmianami) w związku z art. 50 ust. 6 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jednolity: Dz. U. Nr 115 poz. 728 z 2008 r. z późniejszymi zmianami) Rada Miejska w Redzie uchwala, co następuje: 1 1. Usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze przysługują osobie samotnej, która z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymaga pomocy innych osób, a jest ich pozbawiona. 2. Usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze mogą być przyznane również osobie, która wymaga pomocy innych osób, a rodzina, a także wspólnie nie zamieszkujący małżonek, wstępni, zstępni nie mogą takiej pomocy zapewnić Usługi opiekuńcze obejmują pomoc w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną zaleconą przez lekarza, pielęgnację oraz w miarę możliwości zapewnienie kontaktów z otoczeniem. 2. Specjalistyczne usługi opiekuńcze są to usługi dostosowane do szczególnych potrzeb wynikających z rodzaju schorzenia lub niepełnosprawności, świadczone przez osoby ze specjalistycznym przygotowaniem zawodowym Usługi opiekuńcze, o których mowa w 2 ust. 1 i ust. 2 przysługują nieodpłatnie, jeżeli dochód na osobę w rodzinie świadczeniobiorcy nie przekracza kryterium dochodowego określonego w art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej z uwzględnieniem postanowień art. 8 ust. 2 ustawy. 2. Odpłatność za usługi opiekuńcze oraz specjalistyczne usługi opiekuńcze ustala się w zależności od posiadanego dochodu osoby samotnej lub osoby w rodzinie: Dochód osoby samotnie gospodaruj cej lub przypadaj cy na osob w rodzinie: Wska niki odp atno ci w procentach ustalone od ceny us ugi za 1 godzin dla: osoby samotnie gospodaruj cej osoby w rodzinie do 477 z = 100 % nieodp atnie nieodp atnie powy ej 100 % do 132,5 % 1,5 % 3,5 % powy ej 132,5 % do 165 % 3 % 7 % powy ej 165 % do % 5 % 11 % powy ej 187,5 % do 220 % 7 % 15 % powy ej 220 % do 237,5 % 11 % 20 % powy ej 237,5 % do 255 % 15 % 25 % powy ej 255 % do 265 % 22,5 % 32,5 % powy ej 265 % do 275 % 30 % 40 % powy ej 275 % do 282,5 % 45 % 55 % powy ej 282,5 % do 290 % 60 % 70 % powy ej 290 % do 310 % 75 % 85 % powy ej 310 % do 330 % 90 % 100 % powy ej 330 % 100 % 100 %

14 Województwa Pomorskiego Nr Poz. 3447, W przypadkach szczególnych, zwłaszcza jeżeli żądanie zwrotu wydatków na udzielone świadczenia w całości lub w części stanowiłoby dla osoby zobowiązanej nadmierne obciążenie lub też niweczyłoby skutki udzielonej pomocy, Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej na wniosek pracownika socjalnego lub osoby zainteresowanej może całkowicie lub częściowo zwolnić osobę, o której mowa w 1 od opłat bądź odstąpić od żądania takiego zwrotu. 2. Oceny sytuacji, o której mowa w ust. 1 dokonuje Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Redzie w oparciu o aktualny wywiad środowiskowy. 5 Ustala się wysokość odpłatności za jedną godzinę usług opiekuńczych w kwocie 8,00 zł (słownie: osiem złotych). 6 Opłata za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wnoszona jest do 20 go każdego następnego miesiąca, po miesiącu w którym wykonano usługę na wskazane w decyzji konto bankowe gminy Zwrot wydatków za udzielone świadczenia następuje w sposób i w terminach wskazanych w decyzji. 2. Opóźnianie w spłacie opłat powoduje wszczęcie postępowania egzekucyjnego w celu przymusowego ściągnięcia tej należności w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. 8 W sprawach nieuregulowanych niniejszą uchwałą mają zastosowanie przepisy przywołanej na wstępie ustawy o pomocy społecznej. 9 Traci moc uchwała Nr XXV/248/2004 Rady Miejskiej w Redzie z dnia 07 lipca 2004 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat i trybu ich pobierania. 10 Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Redy. 11 Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego. Przewodniczący Rady Miejskiej Kazimierz Okrój 3448 UCHWAŁA Nr XXXIX/311/2009 Rady Miejskiej w Bytowie z dnia 28 października 2009 r. zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowych zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w zakresie rehabilitacji oraz szczegółowych zasad częściowego lub całkowitego zwolnienia od odpłatności i trybu ich pobierania. Na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 11 i art. 50 ust. 6 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2008 r. Nr 115, poz. 728 z późn. zm. 1) )uchwala się, co następuje: 1 W uchwale Nr XXXVII/294/2009 Rady Miejskiej w Bytowie z dnia 16 września 2009 r. w sprawie szczegółowych zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w zakresie rehabilitacji oraz szczegółowych zasad częściowego lub całkowitego zwolnienia od odpłatności i trybu ich pobierania, wprowadza się następujące zmiany: 1) 3 otrzymuje brzmienie: 3. Ustala się następujące zasady odpłatności za usługi opiekuńcze: Procentowe wskaźniki odpłatności dla osoby korzystającej z usług opiekuńczych ustalone od kosztu za 1 godzinę usług dla osoby samotnej i samotnie gospodarującej dla osoby w rodzinie Dochód w % w stosunku do kryterium dochodowego Wskaźnik odpłatności w Dochód w % w stosunku do kryterim Wskaźnik odpłatności w procentach określonego w art.8 ust.1 ustawy o pomocy społecznej procentach dochodowego określonego w art. 8 ust.1 ustawy o pomocy społecznej powyżej powyżej powyżej powyżej powyżej powyżej powyżej powyżej powyżej powyżej powyżej powyżej powyżej powyżej powyżej

15 Województwa Pomorskiego Nr Poz. 3448, 3449, ) w 4 ust. 1 przecinek zastępuje się kropką i skreśla się wyrazy po kropce. 3) w 4 ust. 3 po pkt b) dodaje się pkt c) w brzmieniu: c) odpłatność w 100%, gdy osoba korzystająca uzyskuje dochód powyżej 300% kryterium dochodowego określonego w ustawie o pomocy społecznej odpowiednio dla osoby samotnie gospodarującej lub osoby w rodzinie. 2 Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Bytów. 3 Uchwała wchodzi w życie o upływie 14 dni od dnia ogłoszenia uchwały w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego, z mocą obowiązującą od 01 listopada 2009 r. Przewodniczący Janusz Wiczkowski 1 Zmiany tekstu jednolitego ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2008 r. Nr 171, poz. 1056, Nr 216, poz. 1367, Nr 220, poz. 1431, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 69, poz. 590, Nr 92, poz. 753, Nr 127, poz UCHWAŁA Nr XXXIX/314/2009 Rady Miejskiej w Bytowie z dnia 28 października 2009 r. w sprawie określenia liczby przeznaczonych do wydania nowych licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką Na podstawie art. 6 ust. 6 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2007 r. Nr 125, poz. 874 z późn. zm. 1) ) po zasięgnięciu opinii organizacji zrzeszających miejscowych taksówkarzy i organizacji, których statutowym celem jest ochrona praw konsumenta uchwala się, co następuje: 1 Określa się limit 6 nowych licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką do wydania w roku kalendarzowym Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Bytów. 3 Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2010 r. Przewodniczący Janusz Wiczkowski 1 Zmiany tekstu wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2007 r. Nr 99, poz. 661, Nr 176, poz i Nr 192, poz. 1381, z 2008 r. Nr 218, poz. 1391, Nr 227, poz i Nr 234, poz oraz z 2009 r. Nr 18, poz. 97, Nr 31, poz. 206, Nr 86, poz. 720 i Nr 98, poz UCHWAŁA Nr XXVIII/252/2009 Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim z dnia 30 października 2009 r. w sprawie przyjęcia aktualizacji strategii pomocy społecznej i działań na rzecz osób niepełnosprawnych w Powiecie Nowodworskim. Na podstawie art. 19 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t. j. Dz. U. z 2008 r. Nr 115, poz. 728 z późn. zm.) w związku z art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz z późn. zm.), uchwala się: 1 Przyjmuje się aktualizację strategii pomocy społecznej i działań na rzecz osób niepełnosprawnych w Powiecie Nowodworskim pod nazwą Powiatowa strategia rozwiązywania problemów społecznych Powiatu Nowodworskiego na lata , która stanowi załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały. 2 Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim oraz Dyrektorowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Dworze Gdańskim. 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego. Przewodniczący Rady Ewa Dąbska

16 Województwa Pomorskiego Nr Poz Załącznik do uchwały Nr XXVIII/252/2009 Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim z dnia 30 października 2009 r. POWIATOWA STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH POWIATU NOWODWORSKIEGO na lata Spis treści Wstęp 1. Etapy procesu aktualizowania strategii 2. Charakterystyka powiatu 3. Służba zdrowia 3.1 Zasoby instytucjonalne 3.2 Rodzaje udzielonych świadczeń medycznych 3.3 Ochrona zdrowia psychicznego 4. Edukacja 5. Pomoc społeczna w powiecie 5.1 Ubóstwo 5.2 Rynek pracy i bezrobocie 5.3 Przestępczość 5.4 Alkoholizm 5.5 Narkomania 5.6 Przemoc w rodzinie, przemoc wobec dzieci i młodzieży 5.7 Rodziny zastępcze 5.8 Przestępczość nieletnich 5.9 Osoby starsze 5.10 Powiatowy Ośrodek Interwencji Kryzysowej 6. Osoby niepełnosprawne w społeczności powiatu nowodworskiego 6.1 Zapobieganie niepełnosprawności 6.2 Rozwój rehabilitacji i usług rehabilitacji fizycznej 6.3 Wypełnianie zadań z zakresu likwidacji barier architektonicznych, urbanistycznych, komunikacyjnych 6.4 Umożliwienie osobom niepełnosprawnym uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym 6.5 Współpraca z Powiatowym zespołem ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności w Malborku 6.6 Wypożyczalnia 6.7 Warsztaty Terapii Zajęciowej6.8 Stwarzanie warunków do zatrudnienia i przeciwdziałania skutkom bezrobocia wśród osób niepełnosprawnych - rehabilitacja zawodowa osób niepełnosprawnych 6.9 Tworzenie warunków do przezwyciężania trudnych sytuacji życiowych, których osoby niepełnosprawne nie mogą pokonać wykorzystując własne środki i możliwości oraz zapewnienia odpowiedniego wsparcia przez instytucje pomocy społecznej 6.10 Stworzenie możliwości do pełnego i aktywnego udziału osób niepełnosprawnych w życiu kulturalnym, sporcie, rekreacji, turystyce 7. Analiza wyników badań ankietowych 7.1 Metodologia i opis realizacji badania 7.2 Wyniki ankiety 7.3 Warunki życia w powiecie 7.4 Ubóstwo 7.5 Rynek pracy 7.6 Niepełnosprawni 7.7 Osoby starsze 7.8 Dzieci i Młodzież 7.9 Bezpieczeństwo 7.10 Uzależnienia 7.11 Przemoc domowa 8. Analiza SWOT 8.1 Ubóstwo 8.2 Bezrobocie 8.3 Niepełnosprawni i osoby starsze 8.4 Rodzina, dzieci i młodzież 8.5 Uzależnienia 9. Misja 10. Cele strategiczne, operacyjne i działań 11. Monitoring i Ewaluacja 12. Źródła finansowania WSTĘP cel i proces tworzenia aktualizacji powiatowej strategii rozwiązywania problemów społecznych Ustawa o pomocy społecznej nakłada na samorząd terytorialny obowiązek stworzenia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych, wynika to wprost z ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r. Różnorodność problemów społecznych występujących w Powiecie powoduje konieczność wzięcia pod uwagę wszystkich innych aktów prawnych, które mają istotny wpływ na konstrukcje dokumentu i rozwiązywanie zadań społecznych na przełomie obecnych czasów. Należy tu wymienić m. in.: ustawa o pomocy społecznej, ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, ustawa o zatrudnieniu socjalnym, ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, ustawa o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii. Oprócz w/w aktów prawnych przy realizacji strategii może zachodzić potrzeba odwołania się również do aktów wykonawczych z zakresu ochrony zdrowia, oświaty i edukacji publicznej, budownictwa socjalnego. Europejska polityka społeczna została określona w głównej mierze podczas Szczytu Lizbońskiego w 2000 r., gdzie kraje członkowskie Unii Europejskiej uznały, że zwalczanie ubóstwa i wykluczenia społecznego będzie centralnym elementem w procesie modernizacji europejskiego modelu społecznego. Opracowując lokalną strategię rozwiązywania problemów społecznych, uwzględniono dokumenty programowe, w których akcentuje się konieczność zapewnienia dialogu i partnerskiej współpracy instytucji rządowych, samorządowych, organizacji pozarządowych oraz biznesu, a także za niezbędną uznaje się również partnerską współpracę z osobami podlegającymi wykluczeniu społecznemu. Na różnych poziomach zasięgu regionalnego niniejsza Strategia ma swoje poparcie przede wszystkim we wszystkich gminnych strategiach pomocy społecznej Powiatu Nowodworskiego, tzn. Miasta i Gminy Nowy Dwór Gdański, Miasta Krynica Morska, Gminy Stegna, Gminy Sztutowo i Gminy Ostaszewo. Wśród polskich dokumentów opracowanych na rzecz polityki społecznej: - Narodowa Strategia Integracji Społecznej dla Polski, - Narodowa Strategia Spójności, - Strategia Rozwoju Kraju, - Strategia Polityki Społecznej na lata , - Narodowa Strategia Integracji Społecznej, - Strategia Polityki Społecznej Województwa Pomorskiego do 2013 r. - założenia do Narodowego Planu Rozwoju lata , - Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego, - Sektorowy Program Operacyjny Rozwoju Zasobów Ludzkich.

17 Województwa Pomorskiego Nr Poz Przed władzami samorządowymi na poziomie lokalnym oraz organizacjami pomocy społecznej stoją do rozwiązania trudne problemy społeczne. Pogłębiające się dysproporcje w dochodach rodzin, zjawiska związane z ubóstwem, niedostatek materialny rodzin, problemy egzystencji osób samotnych i starych oraz niepełnosprawnych - tworzą powiązany ze sobą konglomerat problemów społecznych, które decydują w istocie o sposobie odczuwania jakości życia poprzez społeczność lokalną. Od skuteczności rozwiązywania problemów zależy funkcjonowanie wspólnoty samorządowej jaką stanowi powiat. Rozwiązywanie problemów społecznych jest procesem długofalowym, dlatego wymagane jest strategiczne podejście, do zagadnień z zakresu polityki społecznej. Wyrazem tego procesu jest dokument Strategia Powiatu Nowodworskiego Pomoc Społeczna i działania na rzecz osób niepełnosprawnych, opracowana w październiku 2001 r. Określając wówczas horyzont czasowy strategii do 2013 r. brano pod uwagę okres realizacji projektowanej Strategii Polityki Społecznej Państwa. Odczuwane wówczas były społeczne efekty wzrostu zatrudnienia na skutek rozwoju gospodarczego kraju, dokończona miała zostać reforma systemu ubezpieczeń społecznych oraz zmodyfikowany system zabezpieczeń społecznych. Od tamtego czasu aktualizowano wiele znaczących dla procesu społecznego aktów prawnych. W perspektywie okres ten pozwolił na osiągnięcie europejskich standardów socjalnych. Dobrem nadrzędnym strategii rozwiązywania problemów społecznych jest człowiek jego potrzeby w kontekście indywidualnym i społecznym. Strategia jest zatem dokumentem opisującym, analizującym i wartościującym zjawiska w tym obszarze rzeczywistości, od którego zależy stworzenie wizji godnego życia zarówno jednostki, jak też grupy społecznej jako całości w praktyce stanowi skuteczny instrument realizacji przyjętych założeń dla osiągnięcia stanu określonego w wizji. Niniejsza strategia jest także istotną potrzebą i wymogiem nowej sytuacji społeczno gospodarczej Powiatu Nowodworskiego oraz możliwościami związanymi z pozyskiwaniem funduszy strukturalnych na rozwój lokalny, w tym na politykę społeczną. Oparcie funkcjonowania polityki społecznej w Powiecie na długofalowym planowaniu, na przejrzystych celach o zróżnicowanym horyzoncie czasowym, pomaga zarządzać sferą polityki społecznej i ułatwia pozyskiwanie funduszy zewnętrznych na realizację zadań tejże polityki. Strategia pomaga także skoordynować działania różnych instytucji działających na polu polityki społecznej w Powiecie wokół głównego kierunku działań i głównych problemów w tej sferze. Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych nie ogranicza się w swych zapisach tylko do zadań realizowanych bezpośrednio przez instytucje samorządowe. Strategia proponuje przede wszystkim zadania, które stanowią wyzwania dla całej społeczności lokalnej i wszystkich instytucji działających na polu polityki społecznej w Powiecie Nowodworskim. Taka zasada partnerstwa i współpracy jest jednym z fundamentalnych elementów polityki strukturalnej Unii Europejskiej. Dotychczasowe doświadczenia oraz wyzwania przyszłości wskazują, iż skuteczna polityka społeczna może być realizowana jedynie jako długofalowy proces oparty na podstawach prawnych, naukowych i porozumieniu społecznym. Koordynatorem prac aktualizacyjnych będzie Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Pani Dorota Betkier. ETAPY PROCESU AKTUALIZOWANIA STRATEGII Pierwszym etapem było wprowadzenie Zarządzenia nr 8/2008 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Dworze Gdańskim z dnia 11 czerwca 2008 r. w sprawie powołania zespołu aktualizującego Strategię rozwiązywania problemów społecznych Powiatu Nowodworskiego w następującym składzie: 1. Edward Adamczyk Wicestarosta Powiatu Nowodworskiego 2. Wanda Waluszkiewicz Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krynicy Morska 3. Elżbieta Kloska Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ostaszewie 4. Mirosława Sala - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sztutowie 5. Lucyna Gręda Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Stegnie 6. Alicja Skotnicka Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Dworze Gdańskim 7. Jerzy Kaźmierczak - Stowarzyszenie Pomocna Dłoń Marzęcino 8. Marek Załuga Stowarzyszenie Sprawni Inaczej w Nowym Dworze Gdańskim, Przewodniczący Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełno- sprawnych Powiatu Nowodworskiego 9. Maria Pawłowska Dom Pomocy Społecznej w Stegnie 10. Izabela Narewska Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna w Nowym Dworze Gdańskim 11. Piotr Szlendak Komenda Powiatowa Policji w Nowym Dworze Gdańskim 12. Krzysztof Kiwak - Komenda Powiatowa Policji w Nowym Dworze Gdańskim 13. Iwona Błońska- Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy w Nowym Dworze Gdańskim 14. Joanna Zakrzewska Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Dworze Gdańskim 15. Agnieszka Kołtek Powiatowy Urząd Pracy w Nowym Dworze Gdańskim 16. Beata Maciejewska Fundacja Ciepło Życia w Nowym Dworze Gdańskim 17. Grażyna Wdowicz Zakład Opieki Zdrowotnej w Nowym Dworze Gdańskim Powołując Zespół, kierowano się głównie świadomą koniecznością partycypacji w tworzeniu Strategii osób z różnych środowisk wyróżniających się bogactwem doświadczeń, wiedzy czy umiejętności. Kolejnym etapem prac było przeprowadzenie badań ankietowych, co okazało się procesem koniecznym aby Aktualizacja Strategii bazowała na pełnym obrazie sytuacji społecznej w powiecie przedmiotowe ankiety zrealizowano w lipcu i w sierpniu 2008 r. W następnych etapach, podczas spotkań Zespołu konstruowano diagnozę sytuacji społecznej w powiecie i analizy problemów społecznych oraz zasobów społecznych, w tym omówione zostały niżej wymienione zagadnienia: - analiza sytuacji społecznej w Powiecie w oparciu o dane statystyczne oraz opinie środowisk i przedstawicieli instytucji społecznych, - analiza doświadczeń w rozwiązywaniu problemów społecznych, - formułowanie wizji rozwoju społecznego (SWOT), - identyfikacja i kategoryzacja problemów społecz-

18 Województwa Pomorskiego Nr Poz nych, - analiza przyczyn zjawisk społecznych - badanie potrzeb społecznych oraz zakresu ich zaspokajania. W myśl nowej Strategii zinstytucjonalizowana pomoc społeczna oferuje pomoc jako instrument początkujący proces, umożliwiający osobom i rodzinom przezwyciężenie ich trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać we własnym zakresie. Zawarte w ramach Strategii działania opierają się na zasadach programowania, subsydiarności, koncentracji, elastyczności, otwartości i obejmują następujące obszary: - niepełnosprawni i osoby starsze - ubóstwo - bezrobocie - uzależnienia - rodzina, dzieci i młodzież Wybrane osie priorytetowe i cele wynikają z uwarunkowań społecznych, przeprowadzonej analizy SWOT oraz stanowią odpowiedź na zidentyfikowane w ankietach potrzeby miejscowej ludności. W opracowanym dokumencie rozwijane są więc te wątki, które opisują indywidualne dla Powiatu Nowodworskiego potrzeby społeczne. Zintegrowany charakter Strategii oznacza natomiast specyficzne podejście do rozwiązywania problemów poprzez wielowymiarowe działania. Należy jednak zaznaczyć, że kompleksowa realizacja uzależniona jest od akceptacji, należytej współpracy powiatu i gmin, ponieważ samorządy te mają określoną samodzielność kompetencyjną w zakresie pomocy społecznej i działania na rzecz osób niepełnosprawnych. 2. CHARAKTERYSTYKA POWIATU Powierzchnia gmin powiatu nowodworskiego w ha. Gmina Powierzchnia w ha Nowy Dwór Gdański Krynica Morska Sztutowo Stegna Ostaszewo 6070 Razem 67153

19 Województwa Pomorskiego Nr Poz Ludność gmin wchodzących w skład powiatu w I kwartale 2008r. Gmina ludność Krynica Morska Nowy Dwór Gdański Ostaszewo Stegna Sztutowo Razem: Powiat Nowodworski położony jest w północnej Polsce, we wschodniej części województwa pomorskiego, na granicy z województwem warmińsko mazurskim. Jest to powiat nadmorski, od północy graniczy z Zatoką Gdańską, od wschodu z Zalewem Wiślanym i rzeką Nogat, od wschodu z Wisłą. Składa się z dwóch głównych krain geograficznych: Żuław Wiślanych i Mierzei Wiślanej. Największym miastem na Żuławach jest Nowy Dwór Gdański znajduje się w odległości 40 km od centrum Gdańska, położony nad rzeką Tugą (Święta). Dzięki położeniu przy ekspresowej drodze krajowej Nr 7 Warszawa - Gdańsk i bliskim położeniu Gdańska cała infrastruktura komunikacyjna jest łatwo dostępna. Powiat Nowodworski stanowi lokalną wspólnotę samorządową tworzoną przez mieszkańców Powiatu oraz terytorium obejmujące: 1) Miasto i Gmina Nowy Dwór Gdański, 2) Miasto Krynica Morska, 3) Gminy: Ostaszewo, Stegna, Sztutowo. Siedzibą władz Powiatu jest miasto Nowy Dwór Gdański Powiat Nowodworski: Obszar powiatu: 653 km 2. Zagospodarowanie terenu: 1. Tereny zabudowane i zurbanizowane: 6,24 km 2-0,96% w tym tereny: mieszkaniowe: 3,97 km 2 przemysłowe: 0,19 km 2 inne: 2,08 km 2 2. Lasy: 53,01 km 2-8,12% w tym: lasy państwowe: 52,42 km 2 lasy prywatne: 0,35 km 2 lasy komunalne: 0,24 km 2 3. Użytki rolne: 378,15 km 2-57,93% 4. Nieużytki: 12,55 km 2-1,92% 5. Wody: 135,11 km 2 20,70% 6. Inne: 67,69km 2 10,37% Suma: 652,75 km 2-100% w tym w Nowym Dworze Gdańskim wielkość terenów zieleni urządzonej 3,9 ha. 3.1 ZASOBY INSTYTUCJONALNE: 3. SŁUŻBA ZDROWIA: Placówka Lokalizacja 1. NZOZ Lekarz Domowy Krynica Morska 2. NZOZ Praktyka Lekarza Rodzinnego MEDYK 3. Grupowa Praktyka Lekarska S.C. Małgorzata Adamkiewicz i Jacek Adamkiewicz 4. Indywidualna Praktyka Pielęgniarska Aleksandra Świerczyńska 5. Kontraktowa Praktyka Medycyny Rodzinnej - NZOZ 6. Niepubliczny Zakład Medycyny Szkolnej i Promocji Zdrowia Szkolmed Marzęcino Nowy Dwór Gdański Nowy Dwór Gdański Nowy Dwór Gdański Nowy Dwór Gdański

20 Województwa Pomorskiego Nr Poz NZOZ Spółki Partnerskiej Lekarzy Nowy Dwór Gdański Wojciech Dobrzyński i Grzegorz Brzuszek 8. Poradnia Podstawowej Opieki Zdrowotnej Nowy Dwór Gdański Twój Lekarz NZOZ 9. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Nowy Dwór Gdański Zdrowotnej 10. Zakład Lekarzy Rodzinnych STEGMED Stegna 11. NZOZ w Sztutowie Praktyka Lekarza Rodzinnego Anna Szłyk-Kloc Sztutowo 3.2 RODZAJE UDZIELANYCH ŚWIADCZEŃ MEDYCZNYCH: Świadczenia medyczne na 1000 mieszkańców (stan na r): Rodzaj świadczeń Liczba świadczeń Ambulatoryjna opieka specjalistyczna 276 Opieka długoterminowa 1,2 Profilaktyczne programy zdrowotne 8,2 Psychiatria 24,5 Rehabilitacja 26,6 Świadczenia odrębnie kontraktowane 0,7 Stomatologia 84,8 Szpitale 26,8 3.3 OCHRONA ZDROWIA PSYCHICZNEGO: Na terenie Powiatu Nowodworskiego funkcjonują dwie placówki świadczące wsparcie w warunkach ambulatoryjnych w zakresie opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień: 1. Poradnia Zdrowia Psychicznego przy SPZOZ w Nowym Dworze Gdańskim, 2. Poradnia Zdrowia Psychicznego w NZOZ Twój Lekarz w Nowym Dworze Gdańskim. W roku 2007 w obu placówkach ze wsparcia w ramach opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień skorzystało w sumie 1402 osób, głównie mieszkańców Powiatu. 4. EDUKACJA POWIATOWE PLACÓWKI OŚWIATOWE Powiat Nowodworski zgodnie z ustawą o systemie oświaty jest organem prowadzącym dla czterech placówek, tj.: Zespół Szkół Nr 1 w Nowym Dworze Gdańskim; Zespół Szkół Nr 2 w Nowym Dworze Gdańskim; Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy w Nowym Dworze Gdańskim; Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna w Nowym Dworze Gdańskim. SZKOŁY I PLACÓWKI NA TERENIE POWIATU NOWO- DWORSKIEGO P R Z E D S Z K O L A: Gmina Stegna publiczne Zespół Szkolno Przedszkolny w Drewnicy Zespół Szkół w Stegnie Gmina Krynica Morska publiczne Zespół Szkolno-Przedszkolny w Krynicy Morskiej Gmina Ostaszewo publiczne Zespół Szkolno-Przedszkolny w Nowej Cerkwi Gmina Sztutowo publiczne Przedszkole w Sztutowie Miasto i Gmina Nowy Dwór Gdański publiczne Miejskie Przedszkole Nr 4 Zespól Szkolno - Przedszkolny w Kmiecinie Zespół Szkolno - Przedszkolny w Marzęcinie niepubliczne Przedszkole Niepubliczne Wesołe Smerfetki Nowy Dwór Gdański. Przedszkole Niepubliczne Nr 1 Nowy Dwór Gdański S Z K O Ł Y P O D S T A W OW E I G I M N A Z J A: Miasto i Gmina Nowy Dwór Gdański publiczne 1. Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Janusza Korczaka w Nowym Dworze Gdańskim 2. Szkoła Podstawowa Nr 2 Nowy Dwór Gdański 3. Gimnazjum Nr 1 Nowy Dwór Gdański 4. Szkoła Podstawowa w Lubiszewie 5. Szkoła Podstawowa w Wiercinach 6. Zespół Szkolno - Przedszkolny w Marzęcinie 7. Zespół Szkolno - Przedszkolny w Kmiecinie

DORĘGOWICE I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

DORĘGOWICE I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Załącznik nr 6 do uchwały Nr XLII/622/10 Rady Gminy w Chojnicach z dnia 10 listopada 2010 r. S T A T U T S O Ł E C T W A DORĘGOWICE I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Sołectwo jest jednostką pomocniczą Gminy

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr.../.../2014 Rady Gminy Wolanów. z dnia roku

Uchwała Nr.../.../2014 Rady Gminy Wolanów. z dnia roku Uchwała Nr.../.../2014 Rady Gminy Wolanów z dnia... 2014 roku w sprawie: uchwalenia Statutu Sołectwa. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 7 oraz art. 35 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XIV/116/2008 RADY MIEJSKIEJ W BIEŻUNIU. z dnia 12 lutego 2008 r. w sprawie określenia Statutu Sołectwa Sadłowo.

UCHWAŁA Nr XIV/116/2008 RADY MIEJSKIEJ W BIEŻUNIU. z dnia 12 lutego 2008 r. w sprawie określenia Statutu Sołectwa Sadłowo. Mazow.2008.73.2681 UCHWAŁA Nr XIV/116/2008 RADY MIEJSKIEJ W BIEŻUNIU z dnia 12 lutego 2008 r. w sprawie określenia Statutu Sołectwa Sadłowo. (Warszawa, dnia 14 maja 2008 r.) Na podstawie art. 35 ustawy

Bardziej szczegółowo

STATUT SOŁECTWA BUKOWSKO. Rozdział I. Postanowienia ogólne

STATUT SOŁECTWA BUKOWSKO. Rozdział I. Postanowienia ogólne Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIX/112/04 z dnia 7 grudnia 2004 r. STATUT SOŁECTWA BUKOWSKO Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Mieszkańcy wsi Bukowsko i teren wsi stanowią sołectwo, które jest jednostką

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 5 lutego 2015 r. Poz. 427 UCHWAŁA NR V/45/15 RADY MIEJSKIEJ W LWÓWKU ŚLĄSKIM. z dnia 22 stycznia 2015 r.

Wrocław, dnia 5 lutego 2015 r. Poz. 427 UCHWAŁA NR V/45/15 RADY MIEJSKIEJ W LWÓWKU ŚLĄSKIM. z dnia 22 stycznia 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 5 lutego 2015 r. Poz. 427 UCHWAŁA NR V/45/15 RADY MIEJSKIEJ W LWÓWKU ŚLĄSKIM z dnia 22 stycznia 2015 r. w sprawie statutu sołectwu Włodzice Wielkie

Bardziej szczegółowo

STATUT S o ł e c t w a Krzyżówka

STATUT S o ł e c t w a Krzyżówka Załącznik nr 7 do Uchwały Nr XXXIII/194/2013 Rady Gminy Gizałki z dnia 11 września 2013 r. STATUT S o ł e c t w a Krzyżówka R O Z D Z I A Ł I Postanowienia ogólne 1 Sołectwo Krzyżówka jest jednostką pomocniczą

Bardziej szczegółowo

Statut Sołectwa CHECHŁO

Statut Sołectwa CHECHŁO Statut Sołectwa CHECHŁO Załącznik Nr 3 do uchwały Rady Gminy Klucze NrXLV/300/05 z dnia 04.05.2005r Rozdział I Postanowienia ogólne 1. 1. Ogół mieszkańców sołectwa Chechło stanowi samorząd mieszkańców

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr VI/49/2003 Rady Miejskiej Gminy Nekla z dnia 27 lutego 2003r.

Uchwała Nr VI/49/2003 Rady Miejskiej Gminy Nekla z dnia 27 lutego 2003r. Uchwała Nr VI/49/2003 Rady Miejskiej Gminy Nekla z dnia 27 lutego 2003r. w sprawie: przyjęcia Statutu jednostki pomocniczej gminy Nekla. Na podstawie art.35 ust. l ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 15 lutego 2016 r. Poz. 756 UCHWAŁA NR XV/183/16 RADY MIEJSKIEJ W KĄTACH WROCŁAWSKICH. z dnia 28 stycznia 2016 r.

Wrocław, dnia 15 lutego 2016 r. Poz. 756 UCHWAŁA NR XV/183/16 RADY MIEJSKIEJ W KĄTACH WROCŁAWSKICH. z dnia 28 stycznia 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 15 lutego 2016 r. Poz. 756 UCHWAŁA NR XV/183/16 RADY MIEJSKIEJ W KĄTACH WROCŁAWSKICH z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie nadania statutu Sołectwa

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXII/270/ 05 RADY GMINY KSAWERÓW z dnia 26 kwietnia 2005 r.

UCHWAŁA NR XXXII/270/ 05 RADY GMINY KSAWERÓW z dnia 26 kwietnia 2005 r. UCHWAŁA NR XXXII/270/ 05 RADY GMINY KSAWERÓW z dnia 26 kwietnia 2005 r. w sprawie określenia statutu sołectwa Ksawerów Wschód. Na podstawie art. 40 ust. 2 pkt 1 w związku z art. 35 oraz art. 41 ust 1 i

Bardziej szczegółowo

Organem opiniodawczym i wspomagającym działalność sołtysa jest Rada Sołecka, składająca się z 3 osób.

Organem opiniodawczym i wspomagającym działalność sołtysa jest Rada Sołecka, składająca się z 3 osób. S T A T U T SOŁECTWA BRWILNO załącznik do Uchwały Nr 24/IV/03 Rady Gminy Stara Biała z dnia 27 marca 2003 r. Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Mieszkańcy sołectwa stanowią wspólnotę samorządową. 2 Sołectwo

Bardziej szczegółowo

STATUT SOŁECTWA Siedliska Gmina Pasym woj. warmińsko - mazurskie

STATUT SOŁECTWA Siedliska Gmina Pasym woj. warmińsko - mazurskie Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr XX/136/2012 Rady Miejskiej w Pasymiu z dnia 25 września 2012 r. STATUT SOŁECTWA Siedliska Gmina Pasym woj. warmińsko - mazurskie ROZDZIAŁ I NAZWA I OBSZAR SOŁECTWA 1. Samorząd

Bardziej szczegółowo

S t a t u t S o ł e c t w a P o t ę p a

S t a t u t S o ł e c t w a P o t ę p a S t a t u t S o ł e c t w a P o t ę p a Rozdział 1 Nazwa i obszar sołectwa 1 1. Sołectwo Potępa zwane dalej Sołectwem jest jednostką pomocniczą Gminy Krupski Młyn. 2. Sołectwo działa na podstawie przepisów

Bardziej szczegółowo

STATUT SOŁECTWA... ROZDZIAŁ I PRZEPISY OGÓLNE.

STATUT SOŁECTWA... ROZDZIAŁ I PRZEPISY OGÓLNE. STATUT SOŁECTWA... ROZDZIAŁ I PRZEPISY OGÓLNE. 1. 1. Ogół mieszkańców sołectwa stanowi samorząd mieszkańców wsi. 2. Nazwa samorządu mieszkańców wsi brzmi : SOŁECTWO (nazwa). 3. Obszarem działania sołectwa

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY GMINY RACZKI. z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Słoboda

UCHWAŁA NR... RADY GMINY RACZKI. z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Słoboda Projekt z dnia 24 listopada 2015 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY GMINY RACZKI z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Słoboda Na podstawie art. 35 ust. 1, art. 40 ust.

Bardziej szczegółowo

STATUT SOŁECTWA LEŚNY RÓW. Rozdział I Postanowienia ogólne 1

STATUT SOŁECTWA LEŚNY RÓW. Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Załącznik do uchwały Nr / /06 Rady Gminy Srokowo z dnia 2016r. STATUT SOŁECTWA LEŚNY RÓW Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Statut sołectwa określa: 1. Nazwę i obszar sołectwa; 2. Organizacje i zakres działania

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 16 sierpnia 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XIX/102/2016 RADY GMINY W KRZYNOWŁODZE MAŁEJ. z dnia 8 lipca 2016 r.

Warszawa, dnia 16 sierpnia 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XIX/102/2016 RADY GMINY W KRZYNOWŁODZE MAŁEJ. z dnia 8 lipca 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 16 sierpnia 2016 r. Poz. 7471 UCHWAŁA NR XIX/102/2016 RADY GMINY W KRZYNOWŁODZE MAŁEJ z dnia 8 lipca 2016 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa

Bardziej szczegółowo

2/ uchwały Nr II/5/02 Rady Miejskiej w Koprzywnicy z dnia 9 grudnia 2002 roku w sprawie uchwalenia STATUTU MIASTA I GMINY W KOPRZYWNICY,

2/ uchwały Nr II/5/02 Rady Miejskiej w Koprzywnicy z dnia 9 grudnia 2002 roku w sprawie uchwalenia STATUTU MIASTA I GMINY W KOPRZYWNICY, S T A T U T S O Ł E C T W A K A M I E N I E C Załącznik nr 9 do Uchwały Nr V/19/03 Rady Miejskiej w Koprzywnicy z dnia 17 lutego 2003 roku 1. 1. Ogół mieszkańców sołectwa Kamieniec stanowi Samorząd Mieszkańców

Bardziej szczegółowo

STATUT. Samorządu Mieszkańców Wsi Sołectwa Jurków.

STATUT. Samorządu Mieszkańców Wsi Sołectwa Jurków. Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XVI/117/04 Rady Gminy Dobra z dnia 28 kwietnia 2004 r. Opracowanie po konsultacjach na zebraniach wiejskich STATUT Samorządu Mieszkańców Wsi Sołectwa Jurków. Rozdział I NAZWA

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR V/36/15 RADY GMINY TOPÓLKA. z dnia 17 kwietnia 2015 r. w sprawie: nadania Statutu Sołectwu Kamieniec

UCHWAŁA NR V/36/15 RADY GMINY TOPÓLKA. z dnia 17 kwietnia 2015 r. w sprawie: nadania Statutu Sołectwu Kamieniec UCHWAŁA NR V/36/15 RADY GMINY TOPÓLKA z dnia 17 kwietnia 2015 r. w sprawie: nadania Statutu Sołectwu Kamieniec Na podstawie art. 35 ust. 1 i ust. 3 art. 40 ust. 1 i ust. 2 pkt 1 oraz art. 48 ust. 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

STATUT SOŁECTWA PORĘBA

STATUT SOŁECTWA PORĘBA Załącznik nr 7 do uchwały nr XXII/161/04 Rady Miejskiej w Pszczynie z dnia 23 czerwca 2004 r. STATUT SOŁECTWA PORĘBA Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Sołectwo Poręba jest jednostką pomocniczą gminy

Bardziej szczegółowo

Statut Sołectwa Daleszewo

Statut Sołectwa Daleszewo Załącznik Nr 8 do uchwały Nr XXI/294/04 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 29 kwietnia 2004 r. Statut Sołectwa Daleszewo Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1. 1. Mieszkańcy sołectwa tworzą wspólnotę samorządową.

Bardziej szczegółowo

S T A T U T. Sołectwa Chorzęcin. uchwalony uchwałą Rady Gminy Tomaszów Maz. Nr VI/65/03. z dnia 17 lipca 2003 roku.

S T A T U T. Sołectwa Chorzęcin. uchwalony uchwałą Rady Gminy Tomaszów Maz. Nr VI/65/03. z dnia 17 lipca 2003 roku. S T A T U T Sołectwa Chorzęcin Załącznik Nr 2 do uchwały Nr VI/65/03 Rady Gminy Tomaszów Maz. z dnia 17 lipca 2003 r. uchwalony uchwałą Rady Gminy Tomaszów Maz. Nr VI/65/03 z dnia 17 lipca 2003 roku. R

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXIII/212/08 Rady Miejskiej w Czechowicach Dziedzicach. z dnia 1 lipca 2008 r.

Uchwała Nr XXIII/212/08 Rady Miejskiej w Czechowicach Dziedzicach. z dnia 1 lipca 2008 r. Uchwała Nr XXIII/212/08 Rady Miejskiej w Czechowicach Dziedzicach z dnia 1 lipca 2008 r. w sprawie Statutu Osiedla Renardowice w Czechowicach-Dziedzicach. Na podstawie art.18 ust.2 pkt 7, art. 35 oraz

Bardziej szczegółowo

Zebranie wiejskie podejmuje rozstrzygnięcia jawnie, zwykłą większością głosów, chyba że statut stanowi inaczej.

Zebranie wiejskie podejmuje rozstrzygnięcia jawnie, zwykłą większością głosów, chyba że statut stanowi inaczej. ! " # $ % &! ' $ % $ ' ) * +, -. / 1. Sołectwo Piece jako jednostka pomocnicza gminy Gaszowice swym zasięgiem obejmuje wieś Piece. 2. Granice sołectwa zaznaczone są na mapie graficznej stanowiącej załącznik

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XII/68/11 RADY GMINY CIECHANÓW. z dnia 21 listopada 2011 r. w sprawie statutu sołectwa Wólka Rydzewska

UCHWAŁA NR XII/68/11 RADY GMINY CIECHANÓW. z dnia 21 listopada 2011 r. w sprawie statutu sołectwa Wólka Rydzewska UCHWAŁA NR XII/68/11 RADY GMINY CIECHANÓW z dnia 21 listopada 2011 r. w sprawie statutu sołectwa Wólka Rydzewska Na podstawie art. 35, ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.

Bardziej szczegółowo

STATUT SOŁECTWA OLZA. R o z d z i a ł I Postanowienia ogólne

STATUT SOŁECTWA OLZA. R o z d z i a ł I Postanowienia ogólne STATUT SOŁECTWA OLZA R o z d z i a ł I Postanowienia ogólne 1. Zał. nr 8 do Uchwały Rady Gorzyce Gorzyce nr V/52/03 z dn. 2.04.2003r. 1. Sołectwo Olza swym zasięgiem obejmuje wieś Olza. 2. Granice sołectwa

Bardziej szczegółowo

STATUT SOŁECTWA Jasna Góra. R o z d z i a ł I POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT SOŁECTWA Jasna Góra. R o z d z i a ł I POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT SOŁECTWA Jasna Góra R o z d z i a ł I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Sołectwo Jasna Góra jest jednostką pomocniczą Gminy Bogatynia, której mieszkańcy wspólnie z innymi sołectwami tworzą wspólnotę samorządową

Bardziej szczegółowo

STATUT SOŁECTWA GRĘBÓW ZAPOLEDNIK ROZDZIAŁ I. Nazwa i teren działania.

STATUT SOŁECTWA GRĘBÓW ZAPOLEDNIK ROZDZIAŁ I. Nazwa i teren działania. Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XI.78.2011 Rady Gminy Grębów z dnia 24 listopada 201l roku Gmina Grębów Powiat- tarnobrzeski Województwo- podkarpackie STATUT SOŁECTWA GRĘBÓW ZAPOLEDNIK ROZDZIAŁ I Nazwa i

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 14 czerwca 2017 r. Poz UCHWAŁA NR 506/VII/32/2017 RADY MIEJSKIEJ KONSTANCIN-JEZIORNA. z dnia 31 maja 2017 r.

Warszawa, dnia 14 czerwca 2017 r. Poz UCHWAŁA NR 506/VII/32/2017 RADY MIEJSKIEJ KONSTANCIN-JEZIORNA. z dnia 31 maja 2017 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 14 czerwca 2017 r. Poz. 5389 UCHWAŁA NR 506/VII/32/2017 RADY MIEJSKIEJ KONSTANCIN-JEZIORNA z dnia 31 maja 2017 r. w sprawie uchwalenia statutu

Bardziej szczegółowo

U C H W A Ł A NR VI/36/2015 RADY GMINY KOTLIN. z dnia 30 kwietnia 2015r.

U C H W A Ł A NR VI/36/2015 RADY GMINY KOTLIN. z dnia 30 kwietnia 2015r. U C H W A Ł A NR VI/36/2015 RADY GMINY KOTLIN z dnia 30 kwietnia 2015r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie statutu sołectwa Wysogotówek Na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

STATUT SOŁECTWA. ROZDZIAŁ I Nazwa i teren działania

STATUT SOŁECTWA. ROZDZIAŁ I Nazwa i teren działania STATUT SOŁECTWA ROZDZIAŁ I Nazwa i teren działania 1 Sołectwo... zwane dalej sołectwem tworzą wszyscy mieszkańcy zamieszkujący teren oznaczony obrębem geodezyjnym wsi... 2 1.Sołectwo jest jednostką pomocniczą

Bardziej szczegółowo

STATUT SOŁECTWA DOMARADZ

STATUT SOŁECTWA DOMARADZ Załącznik Nr 7 do uchwały Nr.././. Rady Gminy Damnica z dnia. 2014 r. STATUT SOŁECTWA DOMARADZ Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1. Ilekroć w niniejszym Statucie jest mowa o: 1) Sołectwie - należy przez

Bardziej szczegółowo

STATUT SOŁECTWA WYRZYSK SKARBOWY GMINY WYRZYSK

STATUT SOŁECTWA WYRZYSK SKARBOWY GMINY WYRZYSK STATUT SOŁECTWA WYRZYSK SKARBOWY GMINY WYRZYSK Rozdział I Postanowienia ogólne 1.1. Sołectwo jest jednostką pomocnicza, której mieszkańcy wspólnie z innymi sołectwami tworzą wspólnotę samorządową Gminy

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 25 czerwca 2015 r. Poz. 2732 UCHWAŁA NR V/18/2015 RADY GMINY KONDRATOWICE. z dnia 5 marca 2015 r. w sprawie statutu sołectwa Kowalskie

Wrocław, dnia 25 czerwca 2015 r. Poz. 2732 UCHWAŁA NR V/18/2015 RADY GMINY KONDRATOWICE. z dnia 5 marca 2015 r. w sprawie statutu sołectwa Kowalskie DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 25 czerwca 2015 r. Poz. 2732 UCHWAŁA NR V/18/2015 RADY GMINY KONDRATOWICE z dnia 5 marca 2015 r. w sprawie statutu sołectwa Kowalskie Na podstawie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W OLECKU. z dnia r. w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Imionki.

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W OLECKU. z dnia r. w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Imionki. Projekt UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W OLECKU z dnia... 2015 r. w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Imionki. Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2013

Bardziej szczegółowo

Lublin, dnia 18 stycznia 2016 r. Poz. 308 UCHWAŁA NR XII/82/2015 RADY GMINY TOMASZÓW LUBELSKI. z dnia 20 listopada 2015 r.

Lublin, dnia 18 stycznia 2016 r. Poz. 308 UCHWAŁA NR XII/82/2015 RADY GMINY TOMASZÓW LUBELSKI. z dnia 20 listopada 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO Lublin, dnia 18 stycznia 2016 r. Poz. 308 UCHWAŁA NR XII/82/2015 RADY GMINY TOMASZÓW LUBELSKI z dnia 20 listopada 2015 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego

Bardziej szczegółowo

STATUT SOŁECTWA LASKOWA

STATUT SOŁECTWA LASKOWA STATUT SOŁECTWA LASKOWA Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Ogół mieszkańców sołectwa Laskowa stanowi Samorząd Mieszkańców sołectwa. 2. Nazwa Samorządu Mieszkańców brzmi: sołectwo Laskowa. 1 2 Sołectwo

Bardziej szczegółowo

STATUT SAMORZĄDU MIESZKAŃCÓW WSI. TEKST UJEDNOLICONY 1. O uchwałę Nr XXXV/265/97 Rady Miasta i Gminy Szamotuły z dnia 29 grudnia 1997 r.

STATUT SAMORZĄDU MIESZKAŃCÓW WSI. TEKST UJEDNOLICONY 1. O uchwałę Nr XXXV/265/97 Rady Miasta i Gminy Szamotuły z dnia 29 grudnia 1997 r. STATUT SAMORZĄDU MIESZKAŃCÓW WSI Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie terytorialnym oraz uchwały nr VI/31/90 Rady Miasta i Gminy Szamotuły z dnia 17 grudnia 1990 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR X/66/2011 RADY GMINY DĘBNICA KASZUBSKA. z dnia 31 sierpnia 2011 r. w sprawie nadania statutu sołectwu Grabin

UCHWAŁA NR X/66/2011 RADY GMINY DĘBNICA KASZUBSKA. z dnia 31 sierpnia 2011 r. w sprawie nadania statutu sołectwu Grabin UCHWAŁA NR X/66/2011 RADY GMINY DĘBNICA KASZUBSKA z dnia 31 sierpnia 2011 r. w sprawie nadania statutu sołectwu Grabin Na podstawie art. 35 ust.1, art. 40, ust. 2, pkt. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVI/122/2012 RADY GMINY MILEJCZYCE. z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie nadania statutu Sołectwu Grabarka

UCHWAŁA NR XVI/122/2012 RADY GMINY MILEJCZYCE. z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie nadania statutu Sołectwu Grabarka UCHWAŁA NR XVI/122/2012 RADY GMINY MILEJCZYCE z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie nadania statutu Sołectwu Grabarka Na podstawie art. 35 ust. 1 i ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

Bardziej szczegółowo

Statut sołectwa Grabice

Statut sołectwa Grabice Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XIII/58/2011 Rady Gminy Cielądz z dnia 29 września 2011 r. Statut sołectwa Grabice 1. 1. Sołectwo Grabice jest jednostką pomocniczą, której mieszkańcy wspólnie z innymi sołectwami

Bardziej szczegółowo

Statut Sołectwa Kuczki Wieś

Statut Sołectwa Kuczki Wieś ZAŁĄCZNIK Nr 13 Statut Sołectwa Kuczki Wieś I. Postanowienia ogólne Ogół mieszkańców sołectwa Kuczki Wieś stanowi Samorząd mieszkańców wsi. 1 2 Sołectwo Kuczki Wieś jest jednostką pomocniczą Gminy Gózd

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr / /13 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia roku

Uchwała Nr / /13 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia roku Uchwała Nr / /13 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia... 2013roku w sprawie nadania statutu jednostce pomocniczej sołectwu Wierzbięcin Na podstawie art.35 i art. 40 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia 15 stycznia 2016 r. Poz. 564 UCHWAŁA NR XI/131/15 RADY MIEJSKIEJ PNIEWY. z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie statutu Sołectwa Rudka.

Poznań, dnia 15 stycznia 2016 r. Poz. 564 UCHWAŁA NR XI/131/15 RADY MIEJSKIEJ PNIEWY. z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie statutu Sołectwa Rudka. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Poznań, dnia 15 stycznia 2016 r. Poz. 564 UCHWAŁA NR XI/131/15 RADY MIEJSKIEJ PNIEWY z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie statutu Sołectwa Rudka. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. U C H W A Ł A NR XXIII/161/2013 RADY GMINY W JANOWICACH WIELKICH z dnia 21 marca 2013 roku w sprawie nadania Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Janowicach Wielkich Na podstawie art.18 ust.2 pkt. 9 lit.

Bardziej szczegółowo

Statut Sołectwa Sudoły

Statut Sołectwa Sudoły Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr V/40/2003 Rady Gminy w Pysznicy z dnia 2 kwietnia 2003r. Statut Sołectwa Sudoły Rozdział I. Postanowienia ogólne 1 Statut określa: 1) nazwę i obszar Sołectwa Sudoły, 2) organizację

Bardziej szczegółowo

Sporządził: Irena Kędzierska Data sporządzenia: 2002 12 30 Osoba odpowiedzialna: Wójt GminyData upublicznienia: 2003 02 14 STATUT SOŁECTWA

Sporządził: Irena Kędzierska Data sporządzenia: 2002 12 30 Osoba odpowiedzialna: Wójt GminyData upublicznienia: 2003 02 14 STATUT SOŁECTWA Sporządził: Irena Kędzierska Data sporządzenia: 2002 12 30 Osoba odpowiedzialna: Wójt GminyData upublicznienia: 2003 02 14 Redaktor Biuletynu Irena Błojda Statut Sołectwa Modliborzyce Nr III/23/02 Uchwała

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W ŁASZCZOWIE. z dnia r. w sprawie nadania Statutu Sołectwu Nabróż

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W ŁASZCZOWIE. z dnia r. w sprawie nadania Statutu Sołectwu Nabróż Projekt z dnia 31 sierpnia 2017 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W ŁASZCZOWIE z dnia... 2017 r. w sprawie nadania Statutu Sołectwu Nabróż Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 7, art. 35

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO. Wrocław, dnia 17 czerwca 2005 r. Nr 108. TREŚĆ: Poz.: UCHWAŁY RAD M IEJSKICH:

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO. Wrocław, dnia 17 czerwca 2005 r. Nr 108. TREŚĆ: Poz.: UCHWAŁY RAD M IEJSKICH: DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 17 czerwca 2005 r. Nr 108 TREŚĆ: Poz.: UCHWAŁY RAD M IEJSKICH: 2296 Rady Miejskiej w Jelczu-Laskowicach z dnia 15 kwietnia 2005 r. w sprawie uchwalenia

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr V/44/2011 Rada Gminy Sieroszewice z dnia 9 maja 2011 roku. w sprawie nadania Statutu Sołectwa Masanów

Uchwała Nr V/44/2011 Rada Gminy Sieroszewice z dnia 9 maja 2011 roku. w sprawie nadania Statutu Sołectwa Masanów Uchwała Nr V/44/2011 Rada Gminy Sieroszewice z dnia 9 maja 2011 roku w sprawie nadania Statutu Sołectwa Masanów Na podstawie art.18 ust.2 pkt 7, art.35 ust.1, art. 40 ust. 2 pkt 1, art. 48 ust.1 ustawy

Bardziej szczegółowo

Olsztyn, dnia 21 grudnia 2015 r. Poz UCHWAŁA NR XV/98/2015 RADY MIEJSKIEJ W OSTRÓDZIE. z dnia 30 listopada 2015 r.

Olsztyn, dnia 21 grudnia 2015 r. Poz UCHWAŁA NR XV/98/2015 RADY MIEJSKIEJ W OSTRÓDZIE. z dnia 30 listopada 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 21 grudnia 2015 r. Poz. 5120 UCHWAŁA NR XV/98/2015 RADY MIEJSKIEJ W OSTRÓDZIE z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie nadania statutu Miejskiego

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I ROZDZIAŁ II

ROZDZIAŁ I ROZDZIAŁ II Załącznik Nr 7 do uchwały Rady Gminy Świlcza Nr IX / 88 / 03 z dnia 30 października 2003 r. STATUT SOŁECTWA RUDNA WIELKA ROZDZIAŁ I Postanowienia Ogólne 1 1. Sołectwo Rudna Wielka jest jednostką pomocniczą

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, dnia 26 czerwca 2013 r. Poz UCHWAŁA NR XXXV/228/13 RADY MIEJSKIEJ W GNIEWIE. z dnia 29 maja 2013 r.

Gdańsk, dnia 26 czerwca 2013 r. Poz UCHWAŁA NR XXXV/228/13 RADY MIEJSKIEJ W GNIEWIE. z dnia 29 maja 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 26 czerwca 2013 r. Poz. 2633 UCHWAŁA NR XXXV/228/13 RADY MIEJSKIEJ W GNIEWIE z dnia 29 maja 2013 r. w sprawie uchwalenia statutu Miejsko - Gminnego

Bardziej szczegółowo

Statut Osiedla Kolonia Trębaczów. II. Organy Osiedla i zakres ich działania

Statut Osiedla Kolonia Trębaczów. II. Organy Osiedla i zakres ich działania Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XV/100/2003 Rady Miejskiej w Łęcznej z dnia 3 grudnia 2003r. Statut Osiedla Kolonia Trębaczów I. Osiedle i teren działania 1 1. Nazwa osiedla brzmi Osiedle Kolonia Trębaczów.

Bardziej szczegółowo

STATUT SOŁECTWA KLUCZEWSKO. Rozdział I Nazwa i teren działania

STATUT SOŁECTWA KLUCZEWSKO. Rozdział I Nazwa i teren działania Załącznik Nr 10 Do Uchwały Nr VI/17/2011 Rady Gminy w Kluczewsku z dnia 3 czerwca 2011r. STATUT SOŁECTWA KLUCZEWSKO Rozdział I Nazwa i teren działania 1. 1. Nazwa sołectwa brzmi Sołectwo Kluczewsko. 2.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W ŁAZACH. z dnia r. w sprawie utworzenia Sołectwa i nadania mu Statutu

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W ŁAZACH. z dnia r. w sprawie utworzenia Sołectwa i nadania mu Statutu Projekt z dnia 1 września 2016 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W ŁAZACH z dnia... 2016 r. w sprawie utworzenia Sołectwa i nadania mu Statutu Na podstawie przepisów art. 5 ust 2 oraz

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXII/265/13 RADY GMINY WYSZKI. z dnia 30 października 2013 r.

UCHWAŁA NR XXII/265/13 RADY GMINY WYSZKI. z dnia 30 października 2013 r. UCHWAŁA NR XXII/265/13 RADY GMINY WYSZKI w sprawie tekstu jednolitego uchwały w sprawie Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wyszkach Na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r.

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rady Rodziców Przedszkola Miejskiego Integracyjnego Nr 5 im. Misia Uszatka w Legionowie Podstawa prawna: Rozdział I Postanowienia ogólne

Regulamin Rady Rodziców Przedszkola Miejskiego Integracyjnego Nr 5 im. Misia Uszatka w Legionowie Podstawa prawna: Rozdział I Postanowienia ogólne Regulamin Rady Rodziców Przedszkola Miejskiego Integracyjnego Nr 5 im. Misia Uszatka w Legionowie Podstawa prawna: - Ustawa z dnia 11 kwietnia 2007 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz o zmianie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XI/128/2015 RADY GMINY SZEMUD. z dnia 29 października 2015 r.

UCHWAŁA NR XI/128/2015 RADY GMINY SZEMUD. z dnia 29 października 2015 r. UCHWAŁA NR XI/128/2015 RADY GMINY SZEMUD z dnia 29 października 2015 r. w sprawie podziału sołectwa Dobrzewino na dwa odrębne sołectwa: Sołectwo Dobrzewino i Sołectwo Karczemki Na podstawie art. 5 ust.

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia 11 kwietnia 2014 r. Poz UCHWAŁA NR XLIII/315/14 RADY MIASTA I GMINY DOLSK. z dnia 26 marca 2014 r.

Poznań, dnia 11 kwietnia 2014 r. Poz UCHWAŁA NR XLIII/315/14 RADY MIASTA I GMINY DOLSK. z dnia 26 marca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Poznań, dnia 11 kwietnia 2014 r. Poz. 2375 UCHWAŁA NR XLIII/315/14 RADY MIASTA I GMINY DOLSK z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie Statutu Samorządu Mieszkańców

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVI/422/2016 RADY MIASTA GLIWICE. z dnia 19 maja 2016 r.

UCHWAŁA NR XVI/422/2016 RADY MIASTA GLIWICE. z dnia 19 maja 2016 r. UCHWAŁA NR XVI/422/2016 RADY MIASTA GLIWICE z dnia 19 maja 2016 r. w sprawie obwieszczenia w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Gliwicach. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I. NAZWA, TEREN DZIAŁANIA I ZADANIA SOŁECTWA

ROZDZIAŁ I. NAZWA, TEREN DZIAŁANIA I ZADANIA SOŁECTWA S T A T U T SO Ł E C T W A Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LXVIII/359/10 Rady Miejskiej w Iłży z dnia 08 listopada 2010 roku ROZDZIAŁ I. NAZWA, TEREN DZIAŁANIA I ZADANIA SOŁECTWA 1 1. Sołectwo Jasieniec Iłżecki

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXIII/242/2014 RADY MIEJSKIEJ W KRZANOWICACH. z dnia 10 czerwca 2014 r.

UCHWAŁA NR XXXIII/242/2014 RADY MIEJSKIEJ W KRZANOWICACH. z dnia 10 czerwca 2014 r. UCHWAŁA NR XXXIII/242/2014 RADY MIEJSKIEJ W KRZANOWICACH z dnia 10 czerwca 2014 r. w sprawie przyjęcia jednolitego tekstu uchwały w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIX/170/2016 RADY GMINY WERBKOWICE. z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie nadania Statutu Sołectwa Werbkowice

UCHWAŁA NR XIX/170/2016 RADY GMINY WERBKOWICE. z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie nadania Statutu Sołectwa Werbkowice UCHWAŁA NR XIX/170/2016 RADY GMINY WERBKOWICE z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie nadania Statutu Sołectwa Werbkowice Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 7, art. 35 ust. 1 i 3 oraz art. 40 ust. 2 pkt 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XV/125/2015 RADY MIEJSKIEJ W ROGOŹNIE. z dnia 26 sierpnia 2015 r.

UCHWAŁA NR XV/125/2015 RADY MIEJSKIEJ W ROGOŹNIE. z dnia 26 sierpnia 2015 r. UCHWAŁA NR XV/125/2015 RADY MIEJSKIEJ W ROGOŹNIE z dnia 26 sierpnia 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXIV/315/2013 RADY GMINY SIEDLCE. z dnia 26 września 2013 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Pruszynek

UCHWAŁA NR XXXIV/315/2013 RADY GMINY SIEDLCE. z dnia 26 września 2013 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Pruszynek UCHWAŁA NR XXXIV/315/2013 RADY GMINY SIEDLCE z dnia 26 września 2013 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Pruszynek Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 7, art. 35 ust. 1, art. 40 ust. 2 pkt 1, art. 48

Bardziej szczegółowo

STATUT SOŁECTWA BOROWA WIEŚ

STATUT SOŁECTWA BOROWA WIEŚ STATUT SOŁECTWA BOROWA WIEŚ Rozdział I - Nazwa i teren działania 1 1. Sołectwo Borowa Wieś zwane dalej Sołectwem jest jednostką pomocniczą gminy Mikołów. 2. Sołectwo Borowa Wieś działa na podstawie przepisów

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XVII/129/2016 Rady Miejskiej w Krobi z dnia 24 lutego 2016 r. w sprawie powołania Gminnej Rady Seniorów w Krobi i nadania jej statutu

Uchwała Nr XVII/129/2016 Rady Miejskiej w Krobi z dnia 24 lutego 2016 r. w sprawie powołania Gminnej Rady Seniorów w Krobi i nadania jej statutu Uchwała Nr XVII/129/2016 Rady Miejskiej w Krobi z dnia 24 lutego 2016 r. w sprawie powołania Gminnej Rady Seniorów w Krobi i nadania jej statutu Na podstawie art. 5c ust. 2 i 5, art. 40 ust. 1 i art. 41

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY RODZICÓW PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO NR 17 W BIAŁEJ PODLASKIEJ

REGULAMIN RADY RODZICÓW PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO NR 17 W BIAŁEJ PODLASKIEJ REGULAMIN RADY RODZICÓW PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO NR 17 W BIAŁEJ PODLASKIEJ Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Niniejszy regulamin działalności rady rodziców zostaje ustalony na podstawie art. 53 ust. 4

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 26 kwietnia 2016 r. Poz UCHWAŁA NR 21/204/16 RADY MIEJSKIEJ BIELAWY. z dnia 30 marca 2016 r.

Wrocław, dnia 26 kwietnia 2016 r. Poz UCHWAŁA NR 21/204/16 RADY MIEJSKIEJ BIELAWY. z dnia 30 marca 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 26 kwietnia 2016 r. Poz. 2177 UCHWAŁA NR 21/204/16 RADY MIEJSKIEJ BIELAWY z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie zmiany uchwały nr 6/41/15 Rady Miejskiej

Bardziej szczegółowo

STATUT OSIEDLA WOJSKOWEGO KOMOROWO

STATUT OSIEDLA WOJSKOWEGO KOMOROWO Gmina Ostrów Mazowiecka STATUT OSIEDLA WOJSKOWEGO KOMOROWO I. Postanowienia ogólne 1. 1. Ogół mieszkańców Osiedla Wojskowego Komorowo tworzy samorząd mieszkańców Osiedla Wojskowego Komorowo. 2. Nazwa osiedla

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W GŁUCHOŁAZACH. w sprawie nadania Statutu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Głuchołazach

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W GŁUCHOŁAZACH. w sprawie nadania Statutu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Głuchołazach Projekt z dnia 15 kwietnia 2015 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W GŁUCHOŁAZACH z dnia 14 kwietnia 2015 r. w sprawie nadania Statutu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Głuchołazach Na podstawie

Bardziej szczegółowo

RADA GMINY Wejherowo Uchwala Nr XXI/191/2008 Rady Gminy Wejherowo z dnia 28 maja 2008 r.

RADA GMINY Wejherowo Uchwala Nr XXI/191/2008 Rady Gminy Wejherowo z dnia 28 maja 2008 r. RADA GMINY Wejherowo Uchwala Nr XXI/191/2008 Rady Gminy Wejherowo z dnia 28 maja 2008 r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Kąpino Na podstawie art. 35 ust. l i 3, art. 40 ust. 2 pkt l) ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 do uchwały Nr X/69/03 Rady Gminy Słońsk z dnia 17.X.2003r. STATUT SOŁECTWA LEMIERZYCE. Rozdział nr I Nazwa i teren działania

Załącznik nr 6 do uchwały Nr X/69/03 Rady Gminy Słońsk z dnia 17.X.2003r. STATUT SOŁECTWA LEMIERZYCE. Rozdział nr I Nazwa i teren działania Załącznik nr 6 do uchwały Nr X/69/03 Rady Gminy Słońsk z dnia 17.X.2003r. STATUT SOŁECTWA LEMIERZYCE Rozdział nr I Nazwa i teren działania 1 1. Ogół mieszkańców Sołectwa Lemierzyce stanowi samorząd mieszkańców

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXVI/182/2016 RADY GMINY BABICE. z dnia 8 grudnia 2016 r. w sprawie powołania Gminnej Rady Seniorów i nadania jej statutu

UCHWAŁA NR XXVI/182/2016 RADY GMINY BABICE. z dnia 8 grudnia 2016 r. w sprawie powołania Gminnej Rady Seniorów i nadania jej statutu UCHWAŁA NR XXVI/182/2016 RADY GMINY BABICE z dnia 8 grudnia 2016 r. w sprawie powołania Gminnej Rady Seniorów i nadania jej statutu Na podstawie art. 5 c ust. 2, ust. 5, art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

STATUT SOŁECTWA JABŁONNA

STATUT SOŁECTWA JABŁONNA STATUT SOŁECTWA JABŁONNA ROZDZIAŁ 1 Postanowienia ogólne i zakres działania Sołectwa 1. Sołectwo Jabłonna zwane dalej Sołectwem, jest jednostką pomocniczą Gminy Jabłonna utworzoną przez Radę Gminy Jabłonna,

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Dorzecze Łeby z dnia.

Uchwała nr Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Dorzecze Łeby z dnia. Uchwała nr Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Dorzecze Łeby z dnia. w sprawie przyjęcia Regulaminu Zarządu LGD Dorzecze Łeby Na podstawie 12 pkt 2 lit. g oraz 16 pkt 10 Statutu

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 4 lipca 2016 r. Poz. 3733 UCHWAŁA NR XIV/145/2016 RADY GMINY OLSZTYN z dnia 23 czerwca 2016 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Odrzykoń Na podstawie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXV/202/2012 RADY MIEJSKIEJ W CHEŁMKU. z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie: Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chełmku

UCHWAŁA NR XXV/202/2012 RADY MIEJSKIEJ W CHEŁMKU. z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie: Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chełmku UCHWAŁA NR XXV/202/2012 RADY MIEJSKIEJ W CHEŁMKU z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie: Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chełmku Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h, art. 40 ust. 2 pkt

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVI/107/2016 RADY GMINY STANISŁAWÓW. z dnia 14 kwietnia 2016 r.

UCHWAŁA NR XVI/107/2016 RADY GMINY STANISŁAWÓW. z dnia 14 kwietnia 2016 r. UCHWAŁA NR XVI/107/2016 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 14 kwietnia 2016 r. w sprawie uchwalenia statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stanisławowie. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5, art. 40 ust.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN DZIAŁALNOSCI Rady Rodziców Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Iławie. Rozdział 1. Postanowienia ogólne.

REGULAMIN DZIAŁALNOSCI Rady Rodziców Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Iławie. Rozdział 1. Postanowienia ogólne. REGULAMIN DZIAŁALNOSCI Rady Rodziców Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Iławie Na podstawie art. 53 ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 roku O systemie oświaty ( Dz.U. z 1996 r. nr. 67 poz. 329 z późn.

Bardziej szczegółowo

S T A T U T. SAMORZĄDU MIESZKAŃCÓW OSIEDLA Nr 9 W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM

S T A T U T. SAMORZĄDU MIESZKAŃCÓW OSIEDLA Nr 9 W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM 1 Załącznik Nr 1 do uchwały Nr Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia S T A T U T SAMORZĄDU MIESZKAŃCÓW OSIEDLA Nr 9 W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM 2 R O Z D Z I A ł I NAZWA I TEREN DZIAŁANIA 1.

Bardziej szczegółowo

OBWIESZCZENIE NR... RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA. z dnia... 2015 r.

OBWIESZCZENIE NR... RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA. z dnia... 2015 r. Projekt OBWIESZCZENIE NR... RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA z dnia... 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały nr LIV/1569/10 Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie nadania statutu Miejskiemu Ośrodkowi

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr V/26/2015 Rady Gminy Świątki z dnia 25 marca 2015 roku

UCHWAŁA Nr V/26/2015 Rady Gminy Świątki z dnia 25 marca 2015 roku UCHWAŁA Nr V/26/2015 Rady Gminy Świątki z dnia 25 marca 2015 roku w sprawie: szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W GŁUBCZYCACH z dnia r. w sprawie nadania statutu sołectwu Ściborzyce Małe

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W GŁUBCZYCACH z dnia r. w sprawie nadania statutu sołectwu Ściborzyce Małe PROJEKT druk nr 122-39 WNIOSKODAWCA Komisja Statutowo Regulaminowa UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W GŁUBCZYCACH z dnia... 2016 r. w sprawie nadania statutu sołectwu Ściborzyce Małe Na podstawie art. 18 ust.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IV/45/2015 Rady Gminy w Chojnicach. z dnia 27 marca 2015 r. w sprawie zmiany statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chojnicach

UCHWAŁA NR IV/45/2015 Rady Gminy w Chojnicach. z dnia 27 marca 2015 r. w sprawie zmiany statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chojnicach UCHWAŁA NR IV/45/2015 Rady Gminy w Chojnicach z dnia 27 marca 2015 r. w sprawie zmiany statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chojnicach Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h i art. 40 ust. 2

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLIII/302/14 RADY MIASTA I GMINY DOLSK. z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie Statutu Sołectwa Lubiatowo

UCHWAŁA NR XLIII/302/14 RADY MIASTA I GMINY DOLSK. z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie Statutu Sołectwa Lubiatowo UCHWAŁA NR XLIII/302/14 RADY MIASTA I GMINY DOLSK z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie Statutu Sołectwa Lubiatowo Na podstawie art. 35 oraz art. 40 ust.2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr././2015 Rady Gminy Nowy Żmigród z dnia r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Nowy Żmigród

Uchwała Nr././2015 Rady Gminy Nowy Żmigród z dnia r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Nowy Żmigród projekt Wójta Uchwała Nr././2015 Rady Gminy Nowy Żmigród z dnia.. 2015 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Nowy Żmigród Na podstawie art. 35 ust. 1 oraz art. 40 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

SWWWSSWSWWS SSSSSSSSSSSSSSSS S S S S S S S S. Sulików, czerwiec 2003r.

SWWWSSWSWWS SSSSSSSSSSSSSSSS S S S S S S S S. Sulików, czerwiec 2003r. Załącznik nr 16 do uchwały nr IX/73/03 Rady Gminy ulików z dnia 25 czerwca 2003r. WWWWWW ulików, czerwiec 2003r. 1 Rozdział I Nazwa i teren działania 1. Ogół mieszkańców sołectwa Wilka Bory stanowi samorząd

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VIII/64/ 2015 RADY GMINY BESTWINA. z dnia 27 sierpnia 2015 r.

UCHWAŁA NR VIII/64/ 2015 RADY GMINY BESTWINA. z dnia 27 sierpnia 2015 r. UCHWAŁA NR VIII/64/ 2015 RADY GMINY BESTWINA z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie zatwierdzenia statutu Gminnego Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli w Bestwinie Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15, art.40

Bardziej szczegółowo

OBWIESZCZENIE RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA z dnia 18 kwietnia 2013 r.

OBWIESZCZENIE RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA z dnia 18 kwietnia 2013 r. OBWIESZCZENIE RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA z dnia 18 kwietnia 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały nr LIV/1569/10 Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie nadania statutu Miejskiemu Ośrodkowi

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XII/87/2016 RADY GMINY PRZEROŚL. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przerośli

UCHWAŁA NR XII/87/2016 RADY GMINY PRZEROŚL. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przerośli Projekt z dnia 17 marca 2016 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR XII/87/2016 RADY GMINY PRZEROŚL z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przerośli Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Regulamin działalności Rady Społecznej przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Zakładzie Pielęgnacyjno-Opiekuńczym w Świnoujściu

Regulamin działalności Rady Społecznej przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Zakładzie Pielęgnacyjno-Opiekuńczym w Świnoujściu Załącznik do Uchwały Nr / /2012 Rady Miasta Świnoujście z dnia maja 2012 r. Regulamin działalności Rady Społecznej przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Zakładzie Pielęgnacyjno-Opiekuńczym

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVII/150/16 RADY MIEJSKIEJ W ŁAPACH. z dnia 22 stycznia 2016 r.

UCHWAŁA NR XVII/150/16 RADY MIEJSKIEJ W ŁAPACH. z dnia 22 stycznia 2016 r. UCHWAŁA NR XVII/150/16 RADY MIEJSKIEJ W ŁAPACH z dnia 22 stycznia 2016 r. w sprawie połączenia jednostek budżetowych Gminy Łapy: Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łapach i Dziennego Domu Senior- WIGOR

Bardziej szczegółowo

U C H W A Ł A NR... Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 25 marca 2014 r.

U C H W A Ł A NR... Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 25 marca 2014 r. U C H W A Ł A NR... Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 25 marca 2014 r. w sprawie utworzenia podmiotu leczniczego działającego w formie jednostki budżetowej Na podstawie art. 6 ust.2 pkt 2, art.42 ust.4,art.83

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXIII/263/14 RADY GMINY W WILKOWIE. z dnia 4 marca 2014 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Wilków

UCHWAŁA NR XXXIII/263/14 RADY GMINY W WILKOWIE. z dnia 4 marca 2014 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Wilków UCHWAŁA NR XXXIII/263/14 RADY GMINY W WILKOWIE z dnia 4 marca 2014 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Wilków Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 810/14 RADY MIASTA TORUNIA z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie utworzenia Rady Seniorów Miasta Torunia oraz nadania jej statutu.

UCHWAŁA NR 810/14 RADY MIASTA TORUNIA z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie utworzenia Rady Seniorów Miasta Torunia oraz nadania jej statutu. UCHWAŁA NR 810/14 RADY MIASTA TORUNIA z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie utworzenia Rady Seniorów Miasta Torunia oraz nadania jej statutu. Na podstawie art. 5c ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, dnia 29 grudnia 2014 r. Poz. 4511 UCHWAŁA NR III/11/14 RADY GMINY RZECZENICA. z dnia 18 grudnia 2014 r.

Gdańsk, dnia 29 grudnia 2014 r. Poz. 4511 UCHWAŁA NR III/11/14 RADY GMINY RZECZENICA. z dnia 18 grudnia 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 29 grudnia 2014 r. Poz. 4511 UCHWAŁA NR III/11/14 RADY GMINY RZECZENICA z dnia 18 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia statutu Gminnego Ośrodka Pomocy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXVI/486/13 RADY MIASTA KOŁOBRZEG. z dnia 22 lipca 2013 r.

UCHWAŁA NR XXXVI/486/13 RADY MIASTA KOŁOBRZEG. z dnia 22 lipca 2013 r. UCHWAŁA NR XXXVI/486/13 RADY MIASTA KOŁOBRZEG z dnia 22 lipca 2013 r. w sprawie uchwalenia Statutu Osiedla Nr 9 Podczele - jednostki pomocniczej miasta Kołobrzeg. Na podstawie art. 35 ust.1 oraz art. 40

Bardziej szczegółowo