DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO. Gdańsk, dnia 29 grudnia 2009 r. Nr 176. TREŚĆ: Poz: UCHWAŁY RAD GMIN

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO. Gdańsk, dnia 29 grudnia 2009 r. Nr 176. TREŚĆ: Poz: UCHWAŁY RAD GMIN"

Transkrypt

1 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 29 grudnia 2009 r. Nr 176 TREŚĆ: Poz: UCHWAŁY RAD GMIN 3441 nr XXXVII/371/2009 z dnia 29 października 2009 r. Rady Gminy Wejherowo w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Gościcino nr XXXVII/276/09 z dnia 29 października 2009 r. Rady Gminy Rzeczenica w sprawie zmiany uchwały Nr XXVI/209/09 Rady Gminy Rzeczenica z dnia 5 lutego 2009 roku w sprawie regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków motywacyjnego, za wysługę lat, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektóre inne składniki wynagrodzenia nr XXIX/462/09 z dnia 30 października 2009 r. Rady Gminy w Chojnicach w sprawie podziału sołectwa Lichnowy na sołectwo Lichnowy i sołectwo Chojnaty, zmian w statucie sołectwa Lichnowy i uchwalenia statutu sołectwa Chojnaty nr XXIX/463/09 z dnia 30 października 2009 r. Rady Gminy w Chojnicach w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych nr XXIX/448/09 z dnia 30 października 2009 r. Rady Gminy w Chojnicach w sprawie zatwierdzenia rozszerzenia działalności i zmian w Statucie Samodzielnej Publicznej Przychodni Wiejskiej Gminy Chojnice UCHWAŁY RAD MIAST 3446 nr XL/356/2009 z dnia 28 października 2009 r. Rady Miejskiej w Redzie w sprawie nadania nazw drogom publicznym, zlokalizowanym na terenie miasta Redy nr XL/359/2009 z dnia 28 października 2009 r. Rady Miejskiej w Redzie w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat i trybu ich pobierania nr XXXIX/311/2009 z dnia 28 października 2009 r. Rady Miejskiej w Bytowie zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowych zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w zakresie rehabilitacji oraz szczegółowych zasad częściowego lub całkowitego zwolnienia od odpłatności i trybu ich pobierania nr XXXIX/314/2009 z dnia 28 października 2009 r. Rady Miejskiej w Bytowie w sprawie określenia liczby przeznaczonych do wydania nowych licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką UCHWAŁY RAD POWIATÓW 3450 nr XXVIII/252/2009 z dnia 30 października 2009 r. Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim w sprawie przyjęcia aktualizacji strategii pomocy społecznej i działań na rzecz osób niepełnosprawnych w Powiecie Nowodworskim nr XXVIII/253/2009 z dnia 30 października 2009 r. Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim w sprawie: przyjęcia Programu działań na rzecz osób niepełnosprawnych w Powiecie Nowodworskim na lata nr XXVIII/256/2009 z dnia 30 października 2009 r. Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawienia lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata

2 Województwa Pomorskiego Nr Poz nr XXXIX/191/2009 z dnia 30 października 2009 r. Rady Powiatu Człuchowskiego w sprawie zmiany uchwały Nr XXX/146/2009 Rady Powiatu Człuchowskiego z dnia 29 stycznia 2009 roku w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli oraz wysokości i szczegółowych warunków przyznawania dodatków i innych składników wynagrodzenia nauczycieli zatrudnionych w szkołach, placówkach oświatowych i placówkach opiekuńczo wychowawczych prowadzonych przez Powiat Człuchowski nr XXIX/275/09 z dnia 29 października 2009 r. Rady Powiatu Kartuskiego w sprawie: wprowadzenia zakazu używania jednostek pływających wyposażonych w silniki o napędzie spalinowym na jeziorze Głębokim, położonym na terenie gmin Kartuzy i Żukowo UCHWAŁA Nr XXXVII/371/2009 Rady Gminy Wejherowo z dnia 29 października 2009 r. w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Gościcino. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. Nr 2001 r. Nr 142 poz z późn. zmianami), Rada Gminy Wejherowo uchwala, co następuje: 1 Drodze położonej we wsi: 1. Gościcino, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 681/4 oraz nr 686/37 zaznaczonej na załączniku graficznym do niniejszej uchwały, nadaje się nazwę ulicy Storczykowa. 2 Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wejherowo. 3 Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego. Przewodniczący Rady Tadeusz Danilczyk

3 Województwa Pomorskiego Nr Poz. 3441

4 Województwa Pomorskiego Nr Poz. 3442, UCHWAŁA Nr XXXVII/276/09 Rady Gminy Rzeczenica z dnia 29 października 2009 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVI/209/09 Rady Gminy Rzeczenica z dnia 5 lutego 2009 r. w sprawie regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków motywacyjnego, za wysługę lat, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektóre inne składniki wynagrodzenia. Na podstawie art. 30 ust. 6 i ust. 6a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Tekst jednolity: Dz. U. z 2006 Nr 97, poz. 674; ze zm.: Dz. U. z 2006 r. Nr 170, poz. 1218; Dz. U. z 2007 r., Nr 220, poz. 1600, Nr 17, poz. 95, Nr 80, poz. 542, Nr 158, poz. 1103, Nr 102, poz. 689, Nr 176, poz. 1238, Nr 191, poz. 1369, Nr 247, poz. 1821; z Dz. U. z 2008 r. Nr 145, poz. 917, Nr 227, poz. 1505; z 2009 r. Nr 1, poz. 1) i art. 18 ust. 2 pkt 15 oraz art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, zm.: Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz i Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz i Nr 167, poz. 1759; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z Nr, 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458) oraz przepisami rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 stycznia 2005 r. w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagradzania zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy (Tekst jednolity: Dz. U. z 2005 r. Nr 22, poz. 181; ze zm. z 2006 r. Nr 43, poz. 293; z 2007 r. Nr 56, poz. 372; z 2008 r. Nr 42, poz. 257) Rada Gminy Rzeczenica uchwala, co następuje: 1 W uchwale Nr XXVI/209/09 Rady Gminy Rzeczenica z dnia 5 lutego 2009 r. dokonuje się następujących zmian: 1) 7 ust. 6 otrzymuje brzmienie: wychowawstwo klasy w oddziale przedszkolnym, punkcie przedszkolnym lub zespole wychowania przedszkolnego 40 zł 2 Zmiana regulaminu została uzgodniona ze Związkiem Nauczycielstwa Polskiego Zarząd Oddziału w Rzeczenicy. 3 Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rzeczenica. 4 Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego. Przewodniczący Rady Gminy Zygmunt Wilczyk 3443 UCHWAŁA Nr XXIX/462/09 Rady Gminy w Chojnicach z dnia 30 października 2009 r. w sprawie podziału sołectwa Lichnowy na sołectwo Lichnowy i sołectwo Chojnaty, zmian w statucie sołectwa Lichnowy i uchwalenia statutu sołectwa Chojnaty. Na podstawie art. 5 ust. 2, art. 18 ust. 1, art. 35 ust. 1, art. 40 ust. 2 pkt 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz z późn. zmianami) oraz 7 ust. 1 Statutu Gminy Chojnice z dnia 30 grudnia 2002 r. (Dz.Urz. Nr 20 poz. 197) z inicjatywy mieszkańców miejscowości Chojnaty i po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami Tytuł I Rada Gminy uchwala, co następuje: 1 1. Tworzy się sołectwo Chojnaty, 2. Obszar sołectwa Chojnaty wydziela się z obszaru sołectwa Lichnowy. Granice terytorium sołectwa Chojnaty określa Statut sołectwa. 3. Nadaje się sołectwu Chojnaty statut w brzmieniu, jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały. 2 W uchwale Nr XI/115/2003 Rady Gminy Chojnice z dnia 29 września 2003 r. w sprawie uchwalenia Statutów sołectw w Gminy Chojnice (Dz.Urz. Woj. Pom. Nr 1, poz. 1), w statucie sołectwa Lichnowy, stanowiącym załącznik nr 15 do uchwały, wprowadza się następujące zmiany: 2 otrzymuje brzmienie: 2 1) Teren działania sołectwa Lichnowy obejmuje obszar i mieszkańców miejscowości: Lichnowy wraz z jej integralnymi częściami tj. Lichnowy Pierwsze, Lichnowy Drugie. 2) Położenie oraz obszar sołectwa przedstawia mapa stanowiąca załącznik do niniejszego statutu. 3) Siedzibą sołectwa jest miejscowość Lichnowy. 3 Mapa stanowiąca załącznik do statutu sołectwa Lichnowy stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały. 4 Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Chojnice.

5 Województwa Pomorskiego Nr Poz Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego. Przewodniczący Rady Gminy Tadeusz Stelmaszyk Załącznik nr 1 do Uchwały nr XXIX/462/09 Rady Gminy w Chojnicach z dnia 30 października 2009 r. Tytuł I STATUT SOŁECTWA CHOJNATY DZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Sołectwo jest jednostką pomocniczą Gminy tworzoną przez Radę Gminy Chojnice w drodze uchwały na zasadach określonych w Statucie Gminy. 2. Sołectwo działa zgodnie z postanowieniami obowiązujących przepisów a w szczególności: - ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz z późn. zm.), - statutu Gminy Chojnice uchwalonego uchwałą Rady Gminy Chojnice z dnia 30. XI r., Nr IV/ 23/2002 (Dz. Urz. Woj. Pomorskiego Nr 6 z dnia 6. II r.), - niniejszego statutu Teren działania sołectwa Chojnaty obejmuje obszar i mieszkańców miejscowości: Chojnaty 2. Położenie oraz obszar sołectwa przedstawia mapa stanowiąca załącznik do niniejszego statutu. 3. Siedzibą sołectwa jest miejscowość Chojnaty 3 1. Organami sołectwa są: - zebranie wiejskie - jako organ uchwałodawczy, - Sołtys - jako organ wykonawczy. Sołtysa w jego pracy wspomaga Rada Sołecka. 2. Kadencja Sołtysa i członków Rady Sołeckiej trwa 4 lata, jednak nie dłużej niż 3 miesiące od daty posiedzenia nowo wybranej Rady Gminy, na którym swoje ślubowanie złoży nowo wybrany Wójt Gminy. 3. Przez używanie w dalszej części statutu określenia zebranie wiejskie należy rozumieć zebranie mieszkańców sołectwa 4 Prawo do udziału w zebraniu wiejskim mają wszyscy mieszkańcy sołectwa posiadający czynne prawo wyborcze. Posiadanie czynnego prawa wyborczego określa się według ordynacji wyborczej do Rad Gmin. W zebraniu wiejskim mają prawo uczestniczyć bez prawa głosu inne osoby związane z sołectwem, a nie posiadające czynnego prawa wyborczego. DZIAŁ II ZADANIA SOŁECTWA I KOMPETENCJE ZEBRANIA WIEJSKIEGO 5 Do zadań sołectwa należy dążenie do zaspokajania podstawowych potrzeb mieszkańców w szczególności: 1. Organizowanie samopomocy mieszkańców i wspólnych prac na rzecz sołectwa. 2. Działanie na rzecz rozwoju oświaty i wychowania, umocnienia rodziny, kultury życia rodzinnego oraz wychowania w rodzinie. 3. Organizowanie różnych form opieki społecznej oraz pomocy sąsiedzkiej, w tym również dla niepełnosprawnych mieszkańców pozbawionych pomocy z zewnątrz za ich zgodą i w porozumieniu z nimi. 4. Podejmowanie samodzielnie, a także w porozumieniu z organami szkoły działań zmierzających do zapewnienia opieki oraz organizowania czasu wolnego dzieciom i młodzieży. 5. Działanie na rzecz przestrzegania prawa i porządku publicznego oraz bezpieczeństwa mieszkańców. 6. Troska o zieleń i środowisko naturalne. 7. Podejmowanie inicjatyw mających charakter integracyjny, turystyczny, sportowy i wypoczynkowy. 8. Wspomaganie gminy w realizacji jej zadań. 6 Do kompetencji zebrania wiejskiego należą wszystkie sprawy dotyczące sołectwa mające wpływ na jego organizację, strukturę, i granice, nie zastrzeżone do kompetencji innych organów. 7 Zebranie wiejskie z zastrzeżeniem obowiązujących przepisów prawa, ma prawo do opiniowania i decydowania w następujących sprawach: 1. Własności, użytkowania lub innych praw rzeczowych lub majątkowych zwanych mieniem komunalnym. 2. Wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej, jego odwołania oraz przyjmowania rezygnacji z pełnienia funkcji Sołtysa oraz członka Rady Sołeckiej. 3. Prowadzenia zwykłego zarządu mieniem komunalnym przekazywanym sołectwu. 4. Ustalania potrzeb sołectwa i przedkładania do 15 września każdego roku budżetowego wniosków do budżetu Gminy na rok następny. 5. Rozdziału środków finansowych będących w jego dyspozycji. 6. Podejmowania czynów społecznych. 7. Podejmowania uchwał w sprawie wystąpienia do Wójta Gminy o wykonywanie przez sołectwo niektórych zadań własnych gminy na obszarze sołectwa. 8. Uchwalania programów działania. 9. Przyjmowania od Sołtysa i Rady Sołeckiej rocznego sprawozdania z wykonania zadań sołectwa za poprzedni rok. 10. Realizacji zadań określonych w 5 niniejszego statutu. Do zadań Rady Sołeckiej należy pomoc Sołtysowi w prowadzeniu i załatwianiu spraw sołectwa, a w szczególności: 8 Zebranie wiejskie stanowi o innych sprawach dotyczących sołectwa w ramach przepisów ustawowych. DZIAŁ III KOMPETENCJE SOŁTYSA I RADY SOŁECKIEJ 9 Do kompetencji Sołtysa należy: 1. Reprezentuje sołectwo na zewnątrz. 2. Prowadzi dokumentację sołectwa.

6 Województwa Pomorskiego Nr Poz Przewodniczy Radzie Sołeckiej. 4. Zwołuje i organizuje zebrania wiejskie oraz przewodniczy ich obradom; Sołtys może upoważnić inną osobę do prowadzenia zebrania. 5. Realizuje uchwały organów gminy, zebrania wiejskiego i Rady Sołeckiej w odniesieniu do sołectwa. 6. Prowadzi zarząd, administrację i gospodarkę składnikami mienia, w tym środkami finansowymi, które gmina przekazała sołectwu do korzystania oraz akceptuje dokumenty z tym związane. 7. Opiniuje wnioski mieszkańców o ulgi lub umorzenia podatkowe, po uzgodnieniu z Radą Sołecką, gdy o taką opinię wystąpi Wójt Gminy. 8. Uczestniczy w sesjach Rady Gminy, a także w razie potrzeb w pracach jej organów bez prawa do głosowania. 9. Organizuje i koordynuje inicjatywy mające na celu poprawę warunków życia społeczności sołeckiej. 10. Składa coroczne sprawozdania ze swej działalności na zebraniu wiejskim. 11. Wykonuje inne zadania należące do Sołtysa z mocy ogólnie obowiązujących przepisów, m.in. w zakresie obronności i ochrony przeciwpożarowej, inkasa niektórych podatków i opłat, informuje Wójta Gminy o klęskach żywiołowych. 12. Sołtys korzysta z ochrony prawnej przysługującej funkcjonariuszom publicznym. 13. Na zasadach ustalonych przez Radę Gminy, Sołtysowi przysługują diety. Do zadań Rady Sołeckiej należy pomoc Sołtysowi w prowadzeniu i załatwianiu spraw sołectwa, a w szczególności: 1. Inicjowanie i przygotowywanie zebrań wiejskich i sporządzanie projektów uchwał tych zebrań. 2. Zbieranie wniosków i innych wystąpień mieszkańców w sprawach sołectwa. 3. Podejmowanie uchwał w sprawie przeznaczenia środków finansowych będących w dyspozycji sołectwa w ramach upoważnienia zebrania wiejskiego. 4. Inicjowanie i prowadzenie na terenie sołectwa prac możliwych do wykonania ze środków własnych sołectwa przyznanych przez Radę Gminy w ramach budżetu Gminy i zachowaniu zasad określonych przez ustawę o finansach publicznych. 5. Inicjowanie działań społecznie użytecznych dla sołectwa i jego mieszkańców. 6. Posiedzenia Rady Sołeckiej odbywają się co najmniej jeden raz w kwartale, na które Sołtys zaprasza radnych z danego okręgu wyborczego, jak również inne osoby mające wpływ na rozwiązywanie lokalnych problemów sołectwa. DZIAŁ VI ZASADY ZWOŁYWANIA I PRZEBIEGU ZEBRANIA WIEJ- SKIEGO Zebranie wiejskie zwoływane jest przez: a) Sołtysa, b) na pisemny wniosek co najmniej 10% mieszkańców uprawnionych do udziału w zebraniu, c) Wójta Gminy, d) na wniosek Rady Sołeckiej. 2. Zebrania wiejskie odbywają się w miarę istniejących potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na rok. 3. Zebranie wiejskie na wniosek osób i organów wymienionych w ust. 1, pkt a, b, c, d, powinno być zwołane najpóźniej w terminie 14 dni od daty zgłoszenia wniosku. 4. O zebraniu wiejskim mieszkańcy powinni być powiadomieni co najmniej 7 dni przed jego terminem. Zawiadomienie powinno zawierać: informację na czyj wniosek zebranie jest organizowane, dokładne określenie daty, godziny i miejsca zebrania, podanie proponowanego porządku obrad oraz projektów uchwał Ile przepisy nie stanowią inaczej: - dla prawomocności uchwał zebrania wiejskiego niezbędna jest obecność co najmniej 1/5 uprawnionych mieszkańców sołectwa, - uchwały zapadają jawnie, zwykłą większością głosów, z wyjątkiem wypadków określonych w ustawach. 2. Przepisu pkt 1 nie stosuje się w przypadku, gdy zebranie odbywa się w drugim terminie, a zawiadomienie o nim odpowiada wymogom 10, ust Zebranie wiejskie może postanowić, że uchwały będą podejmowane w głosowaniu tajnym Zebranie wiejskie, z zastrzeżeniem 18, prowadzi Sołtys lub na jego wniosek inna osoba posiadająca czynne prawo wyborcze. 2. W porządku obrad każdego zebrania powinno znajdować się sprawozdanie z realizacji uchwał, wniosków i opinii zebrania poprzedniego, które składa Sołtys lub członek Rady Sołeckiej. 13 W zebraniu wiejskim mogą brać udział członkowie Rady Gminy oraz Wójt Gminy dla referowania wniosków i udzielania wyjaśnień. Ponadto w zebraniu mogą brać udział przedstawiciele instytucji i urzędów, których dotyczą sprawy stanowiące przedmiot obrad Z każdego zebrania wiejskiego sporządza się protokół, który powinien zawierać: - datę, miejsce, godzinę i termin zebrania, - liczbę mieszkańców biorących udział w zebraniu, stwierdzenie jego prawomocności, wybór protokolanta zebrania, - nazwiska zaproszonych na zebranie i oznaczenie ich stanowisk, - stwierdzenie przyjęcia protokołu z poprzedniego zebrania, - zatwierdzony porządek obrad, - sprawozdanie Sołtysa z realizacji uchwał i wniosków z poprzedniego zebrania, - przebieg obrad, streszczenie przemówień i dyskusji oraz sformułowanie zgłaszanych i uchwalonych wniosków, - podjęte na zebraniu uchwały, - podpis prowadzącego zebranie wiejskie i protokolanta. 2. Protokoły numeruje się cyframi rzymskimi, a uchwały arabskimi. Nową numerację zaczyna się z początkiem każdego roku kalendarzowego Protokół powinien być w terminie 7 dni po odbyciu zebrania przekazany do Wójta Gminy. 2. Wyciągi z protokołów, wnioski z zebrania i jego uchwały Wójt przekazuje zainteresowanym jednostkom organizacyjnym.

7 Województwa Pomorskiego Nr Poz Każdy mieszkaniec sołectwa ma prawo wglądu do protokołu, robienia z niego notatek oraz wyciągów. DZIAŁ V WYBÓR I ODWOŁANIE SOŁTYSA, CZŁONKÓW RADY SOŁECKIEJ Sołtysem i członkiem Rady Sołeckiej może być wybrany mieszkaniec sołectwa posiadający czynne i bierne prawo wyborcze w wyborach do Rady Gminy. 2. Rada Sołecka liczy 5 osób Zebranie wiejskie dla wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej zwołuje Wójt Gminy w terminie do 3 miesięcy po upływie ich kadencji. Wójt Gminy bądź upoważniona przez niego osoba dokonuje otwarcia zebrania, stwierdza jego prawomocność, następnie zarządza wybory przewodniczącego zebrania, który dalej prowadzi obrady. 2. Postanowienia 10 pkt 1 i 11 stosuje się odpowiednio. 3. Wójt Gminy lub upoważniona przez niego osoba uczestniczy w zebraniu z głosem doradczym oraz nadzoruje przestrzeganie statutu sołectwa. 18 Zebranie wiejskie, na którym ma być dokonany wybór Sołtysa, Rady Sołeckiej, zwołuje Wójt Gminy, który określa miejsce, dzień i godzinę zebrania wiejskiego oraz wyznacza przewodniczącego zebrania Dla dokonania ważnego wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej, na zebraniu wiejskim wymagana jest osobista obecność co najmniej 1/5 mieszkańców uprawnionych do głosowania. 2. O ile w wyznaczonym terminie na zebraniu wyborczym nie uzyska się obecności 1/5 stałych mieszkańców sołectwa uprawnionych do głosowania wybór Sołtysa i Rady Sołeckiej przeprowadza się w następnym terminie na następnym zebraniu lub w tym samym dniu po upływie 30 minut od pierwszego terminu zebrania bez względu na ilość osób uczestniczących. Informacja o drugim terminie zebrania winna być podana w zawiadomieniu o zwołaniu zebrania wiejskiego. 3. Liczbę stałych mieszkańców sołectwa uprawnionych do głosowania określa Wójt Gminy na podstawie dokumentacji Ewidencji Ludności Urzędu Gminy. 4. Zebranie wiejskie, na którym przeprowadza się wybory postanawia o obowiązku podpisania listy obecności przez uczestników zebrania uprawnionych do głosowania Wybory przeprowadza Komisja Wyborcza w składzie co najmniej 3 osób, wybrana spośród uprawnionych do głosowania uczestników zebrania. 2. Do zadań Komisji Wyborczej należy: - przyjęcie zgłoszenia kandydatów, - przeprowadzenie głosowania, - ustalenie wyników wyborów, - ogłoszenie wyników wyborów, - sporządzenie protokołu o wynikach wyborów. 3. Protokół podpisują członkowie Komisji oraz Przewodniczący zebrania Wybory Sołtysa oraz członków Rady Sołeckiej odbywają się w głosowaniu tajnym. 2. Wybory odbywają się przy nieograniczonej liczbie kandydatów zgłoszonych bezpośrednio przez uprawnionych uczestników zebrania. 3. Kandydatem na Sołtysa nie może być osoba karana za przestępstwo umyślne lub popełnione z chęci zysku. 4. W pierwszej kolejności należy przeprowadzić wybór Sołtysa, a następnie członków Rady Sołeckiej. 5. Uprawnieni do głosowania mieszkańcy sołectwa głosują kartkami opatrzonymi pieczęcią Rady Gminy w Chojnicach z wypisanymi nazwiskami kandydatów. 6. Nieważne są głosy na kartkach: - całkowicie przedartych, - innych niż ustalone w ust. 5, - na których pozostawiono więcej kandydatów niż miejsc do obsadzenia. 7. Za wybranego Sołtysa uważa się tego kandydata, który otrzymał największą liczbę głosów, jednak nie mniej 50% plus 1 ważnie oddanych głosów. W wypadku nie spełnienia przez żadnego z kandydatów określonego wyżej wymogu, przeprowadza się ponowne głosowanie umieszczając na kartce do głosowania dwóch kandydatów, którzy w pierwszym głosowaniu otrzymali największą liczbę głosów. 8. Po dokonaniu wyboru Sołtysa, Sołtys w pierwszej kolejności korzysta z prawa przedstawienia kandydatów do Rady Sołeckiej. 9. Za wybranych do Rady Sołeckiej uważa się te osoby, które otrzymują największą liczbę głosów, przy równej ilości głosów, głosowanie się powtarza umieszczając na kartce do głosowania osoby z równą ilością głosów Sołtys i członkowie Rady Sołeckiej są bezpośrednio odpowiedzialni przed zebraniem wiejskim i mogą być odwołani przez zebranie przed upływem kadencji na pisemny wniosek mieszkańców posiadających czynne prawo wyborcze wraz z uzasadnieniem: a) co najmniej 10% mieszkańców uprawnionych do udziału w zebraniu, b) Wójta Gminy, jeżeli nie wykonują swych obowiązków, naruszają postanowienia statutu i uchwał zebrań wiejskich. 2. Odwołanie z funkcji Sołtysa i członków Rady Sołeckiej następuje w głosowaniu tajnym wg zasad jak dla wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej. Wniosek określony 22, ust. 1, pkt a, powinien zawierać uzasadnienie oraz listę z podpisami mieszkańców sołectwa o następujących rubrykach: nazwisko i imię, adres zamieszkania, PESEL, własnoręczny podpis. Wójt po sprawdzeniu poprawności formalnej wniosku zwołuje zebranie wiejskie w terminie do 1 miesiąca od daty wpływu wniosku. 3. Uchwała w sprawie odwołania z pełnionej funkcji podejmowana jest po wysłuchaniu zainteresowanego w głosowaniu tajnym i dla swej ważności wymaga bezwzględnej większości ważnie oddanych głosów. 4. Sołtys i członkowie Rady Sołeckiej mogą sami złożyć rezygnację z pełnionych funkcji. Rezygnacja musi być dokonana na piśmie. Rezygnacja w powyższym trybie następuje na zebraniu wiejskim w głosowaniu jawnym W przypadku odwołania lub ustąpienia Sołtysa lub

8 Województwa Pomorskiego Nr Poz wszystkich członków Rady Sołeckiej z pełnionych funkcji - Wójt Gminy w terminie do 1 miesiąca zarządza wybory uzupełniające. 2. Wybory uzupełniające odbywają się według zasad określonych w 19 i Wybory uzupełniające poszczególnych członków Rady Sołeckiej przeprowadza się na zebraniu wiejskim. DZIAŁ VI POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE MIENIA KOMUNALNE- GO I GOSPODARKI FINANSOWEJ SOŁECTWA Rada Gminy określa zasady przekazywania sołectwu składników mienia, na podstawie których Wójt Gminy przekaże mienie w zarząd sołectwa. 2. Dewastacja oraz niezgodne z prawem i przeznaczeniem korzystanie z mienia komunalnego oddanego w zarząd powierniczy mogą w każdym czasie skutkować rozwiązaniem zarządu. 25 Mienie komunalne przekazywane jest sołectwu, po uzyskaniu opinii organów sołectwa. 26 Dochodami sołectwa są: - środki wydzielane corocznie w budżecie Gminy na realizację zadań sołectwa, - dobrowolne wpłaty osób fizycznych i prawnych, - dochody z majątku przekazanego w zarząd sołectwu Sołectwo prowadzi gospodarkę finansową z zachowaniem przepisów o finansach publicznych. 2. Plan finansowo rzeczowy podlega zatwierdzeniu przez zebranie wiejskie w terminie do jednego miesiąca po zatwierdzeniu budżetu Gminy. 3. Zmiany w planie rzeczowo finansowym są dokonywane przez zebranie wiejskie lub z jego upoważnienia przez Radę Sołecką. 4. Księgowość dochodów i wydatków sołectwa prowadzi Urząd Gminy Za prawidłową gospodarkę finansową odpowiada Sołtys i Rada Sołecka; działalność w tym zakresie podlega ocenie przez zebranie wiejskie. 2. Nie przyjęcie sprawozdania finansowego przez zebranie wiejskie jest równoznaczne z wnioskiem o odwołanie tych organów. DZIAŁ VII NADZÓR NAD DZIAŁALNOŚCIĄ SOŁECTWA Nadzór nad działalnością sołectwa sprawowany jest na podstawie kryterium zgodności z prawem, celowości, rzetelności i gospodarności. 2. Środki finansowe przyznane sołectwu są wydatkowane na zadania określone przez zebranie wiejskie i ujęte w budżecie Gminy. 3. Nadzór nad działalnością sołectwa sprawuje Rada Gminy i Wójt Gminy. 4. Wójt Gminy dokonuje kontroli zgodności korzystania z mienia komunalnego oddanego w zarząd powierniczy oraz rozliczenia finansowego dzierżawy mienia na rzecz innego podmiotu Organy wykonawcze gminy i podporządkowane gminie jednostki organizacyjne są zobowiązane ustosunkować się do uchwał i opinii organów sołectwa udzielając odpowiedzi zgodnie z kodeksem postępowania administracyjnego. 2. Wójt Gminy, jeżeli uzna, że uchwały i opinie organów sołectwa wykraczają poza zakres przekazanych im kompetencji lub są sprzeczne z prawem - wstrzymuje ich realizację. 3. Organy sołectwa mogą wnieść sprzeciw do Wójta Gminy na postępowanie określone w pkt 1-2, gdy narusza on istotne interesy mieszkańców. 4. Wójt Gminy badając sprzeciw może: - uznać jego zasadność, - w razie nieuwzględnienia sprzeciwu podjąć zarządzenie o wstrzymaniu rozstrzygnięcia określonego w pkt 1-2 i wnieść sprawę pod obrady Rady Gminy, której uchwała ostatecznie rozstrzyga sprawę. DZIAŁ VIII POSTANOWIENIA KOŃCOWE 31 Wójt Gminy prowadzi akta sołectwa. Z aktami sołectwa mogą zapoznać się w Urzędzie Gminy mieszkańcy sołectwa. 32 Zmiana statutu wymaga podjęcia uchwały przez Radę Gminy na wniosek zebrania wiejskiego lub Wójta Gminy. 33 Niniejszy statut wchodzi w życie z datą wejścia w życie uchwały Rady Gminy o nadaniu statutu.

9 Województwa Pomorskiego Nr Poz. 3443

10 Województwa Pomorskiego Nr Poz Załącznik do Uchwały Nr XXIX/462/09 Rady Gminy w Chojnicach z dnia 30 października 2009 r.

11 Województwa Pomorskiego Nr Poz. 3444, UCHWAŁA Nr XXIX/463/09 Rady Gminy w Chojnicach z dnia 30 października 2009 r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 w związku z art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. Z 2001 r. Nr 142, poz z późn. zm.) i art. 7 ust. 1, 2 i 3 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115), po zaciągnięciu opinii Zarządu Powiatu Chojnickiego oraz Komisji Gospodarki Komunalnej, Spraw Społecznych i Samorządów Wiejskich Rady Gminy. Tytuł I Rada Gminy uchwala, co następuje: 1 1. Zalicza się do kategorii dróg gminnych drogę oznaczoną geodezyjnie nr 342/1 położoną w miejscowości Ostrowite-ZR do kategorii dróg gminnych, których gmina jest użytkownikiem. 2 Traci moc uchwała nr XXXIX/511/2006 Rady Gminy w Chojnicach z dnia 24 kwietnia 2006 r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych. 3 Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Chojnice. 4 Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty opublikowania. Przewodniczący Rady Gminy Tadeusz Stelmaszyk 3445 UCHWAŁA Nr XXIX/448/09 Rady Gminy w Chojnicach z dnia 30 października 2009 r. w sprawie zatwierdzenia rozszerzenia działalności i zmian w Statucie Samodzielnej Publicznej Przychodni Wiejskiej Gminy Chojnice. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2001 Nr 142 poz z p.zm.) oraz art. 39 ust. 2 ustawy z dnia o zakładach opieki zdrowotnej (j.t. Dz. U. z 2007 Nr 14 poz. 89) oraz Uchwały Rady Społecznej S.P. Przychodni Wiejskiej Gminy Chojnice z dnia 25 września 2009 r. w sprawie uchwalenia zmian w Statucie Przychodni. Tytuł I Rada Gminy uchwala, co następuje: 1 1. Zatwierdzić rozszerzenie działalności S.P. Przychodni Wiejskiej Gminy Chojnice o poradnie specjalistyczne: alergologiczną, diabetologiczną, kardiologiczną, pulmonologiczną. 2. W Statucie S.P. Przychodni wprowadzić następujące zmiany: a) w paragrafie 8 Statutu Przychodni dodać. ust. 10 o treści: prowadzeniu poradni specjalistycznych: alergologicznej, diabetologicznej, kardiologicznej, pulmonologicznej. b) w paragrafie 11 ust. 1 pkt 1 Statutu dodać lit. i o treści: poradnie: alergologiczną, diabetologiczną, kardiologiczną, pulmonologiczną. 2 Wykonanie Uchwały zlecić Wójtowi Gminy Chojnice. 3 Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego. Przewodniczący Rady Gminy Tadeusz Stelmaszyk

12 Województwa Pomorskiego Nr Poz UCHWAŁA Nr XL/356/2009 Rady Miejskiej w Redzie z dnia 28 października 2009 r. w sprawie nadania nazw drogom publicznym, zlokalizowanym na terenie miasta Redy. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz z późn. zm.) i art. 8 ust. 1a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 z późn. zm.), Rada Miejska w Redzie uchwala, co następuje: 1 Drodze publicznej stanowiącej ulicę położoną w północno-zachodniej części miasta Redy przy wylocie drogi do Pucka usytuowanej w rejonie drogi wojewódzkiej ul. Puckiej, przebiegającej przez działki ewidencyjne oznaczone numerami: 185/4, 185/7, 186/5, 186/4, 1255/3 oraz części działek 187/2 i 189/4, znajdujące się w obrębie geodezyjnym nr 2, stanowiące własność Gminy Miasta Redy, nadaje się nazwę: Widokowa. 2 Drodze publicznej stanowiącej ulicę położoną w północno-zachodniej części miasta Redy usytuowanej prostopadle do drogi wojewódzkiej ul. Puckiej, przebiegającej przez działki ewidencyjne oznaczone numerami 1254 i 1255/2 znajdujące się w obrębie geodezyjnym nr 2, stanowiące własność Gminy Miasta Redy, nadaje się nazwę: Storczykowa 3 Usytuowanie i przebieg ulic wymienionych w 1 i 2 przedstawia mapa ewidencyjna w skali 1:2000 stanowiąca załącznik do niniejszej uchwały. 4 Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego. Przewodniczący Rady Miejskiej Kazimierz Okrój

13 Województwa Pomorskiego Nr Poz UCHWAŁA Nr XL/359/2009 Rady Miejskiej w Redzie z dnia 28 października 2009 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat i trybu ich pobierania. Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. Nr 142, poz z 2001 r. z późniejszymi zmianami) w związku z art. 50 ust. 6 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jednolity: Dz. U. Nr 115 poz. 728 z 2008 r. z późniejszymi zmianami) Rada Miejska w Redzie uchwala, co następuje: 1 1. Usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze przysługują osobie samotnej, która z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymaga pomocy innych osób, a jest ich pozbawiona. 2. Usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze mogą być przyznane również osobie, która wymaga pomocy innych osób, a rodzina, a także wspólnie nie zamieszkujący małżonek, wstępni, zstępni nie mogą takiej pomocy zapewnić Usługi opiekuńcze obejmują pomoc w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną zaleconą przez lekarza, pielęgnację oraz w miarę możliwości zapewnienie kontaktów z otoczeniem. 2. Specjalistyczne usługi opiekuńcze są to usługi dostosowane do szczególnych potrzeb wynikających z rodzaju schorzenia lub niepełnosprawności, świadczone przez osoby ze specjalistycznym przygotowaniem zawodowym Usługi opiekuńcze, o których mowa w 2 ust. 1 i ust. 2 przysługują nieodpłatnie, jeżeli dochód na osobę w rodzinie świadczeniobiorcy nie przekracza kryterium dochodowego określonego w art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej z uwzględnieniem postanowień art. 8 ust. 2 ustawy. 2. Odpłatność za usługi opiekuńcze oraz specjalistyczne usługi opiekuńcze ustala się w zależności od posiadanego dochodu osoby samotnej lub osoby w rodzinie: Dochód osoby samotnie gospodaruj cej lub przypadaj cy na osob w rodzinie: Wska niki odp atno ci w procentach ustalone od ceny us ugi za 1 godzin dla: osoby samotnie gospodaruj cej osoby w rodzinie do 477 z = 100 % nieodp atnie nieodp atnie powy ej 100 % do 132,5 % 1,5 % 3,5 % powy ej 132,5 % do 165 % 3 % 7 % powy ej 165 % do % 5 % 11 % powy ej 187,5 % do 220 % 7 % 15 % powy ej 220 % do 237,5 % 11 % 20 % powy ej 237,5 % do 255 % 15 % 25 % powy ej 255 % do 265 % 22,5 % 32,5 % powy ej 265 % do 275 % 30 % 40 % powy ej 275 % do 282,5 % 45 % 55 % powy ej 282,5 % do 290 % 60 % 70 % powy ej 290 % do 310 % 75 % 85 % powy ej 310 % do 330 % 90 % 100 % powy ej 330 % 100 % 100 %

14 Województwa Pomorskiego Nr Poz. 3447, W przypadkach szczególnych, zwłaszcza jeżeli żądanie zwrotu wydatków na udzielone świadczenia w całości lub w części stanowiłoby dla osoby zobowiązanej nadmierne obciążenie lub też niweczyłoby skutki udzielonej pomocy, Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej na wniosek pracownika socjalnego lub osoby zainteresowanej może całkowicie lub częściowo zwolnić osobę, o której mowa w 1 od opłat bądź odstąpić od żądania takiego zwrotu. 2. Oceny sytuacji, o której mowa w ust. 1 dokonuje Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Redzie w oparciu o aktualny wywiad środowiskowy. 5 Ustala się wysokość odpłatności za jedną godzinę usług opiekuńczych w kwocie 8,00 zł (słownie: osiem złotych). 6 Opłata za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wnoszona jest do 20 go każdego następnego miesiąca, po miesiącu w którym wykonano usługę na wskazane w decyzji konto bankowe gminy Zwrot wydatków za udzielone świadczenia następuje w sposób i w terminach wskazanych w decyzji. 2. Opóźnianie w spłacie opłat powoduje wszczęcie postępowania egzekucyjnego w celu przymusowego ściągnięcia tej należności w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. 8 W sprawach nieuregulowanych niniejszą uchwałą mają zastosowanie przepisy przywołanej na wstępie ustawy o pomocy społecznej. 9 Traci moc uchwała Nr XXV/248/2004 Rady Miejskiej w Redzie z dnia 07 lipca 2004 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat i trybu ich pobierania. 10 Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Redy. 11 Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego. Przewodniczący Rady Miejskiej Kazimierz Okrój 3448 UCHWAŁA Nr XXXIX/311/2009 Rady Miejskiej w Bytowie z dnia 28 października 2009 r. zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowych zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w zakresie rehabilitacji oraz szczegółowych zasad częściowego lub całkowitego zwolnienia od odpłatności i trybu ich pobierania. Na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 11 i art. 50 ust. 6 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2008 r. Nr 115, poz. 728 z późn. zm. 1) )uchwala się, co następuje: 1 W uchwale Nr XXXVII/294/2009 Rady Miejskiej w Bytowie z dnia 16 września 2009 r. w sprawie szczegółowych zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w zakresie rehabilitacji oraz szczegółowych zasad częściowego lub całkowitego zwolnienia od odpłatności i trybu ich pobierania, wprowadza się następujące zmiany: 1) 3 otrzymuje brzmienie: 3. Ustala się następujące zasady odpłatności za usługi opiekuńcze: Procentowe wskaźniki odpłatności dla osoby korzystającej z usług opiekuńczych ustalone od kosztu za 1 godzinę usług dla osoby samotnej i samotnie gospodarującej dla osoby w rodzinie Dochód w % w stosunku do kryterium dochodowego Wskaźnik odpłatności w Dochód w % w stosunku do kryterim Wskaźnik odpłatności w procentach określonego w art.8 ust.1 ustawy o pomocy społecznej procentach dochodowego określonego w art. 8 ust.1 ustawy o pomocy społecznej powyżej powyżej powyżej powyżej powyżej powyżej powyżej powyżej powyżej powyżej powyżej powyżej powyżej powyżej powyżej

15 Województwa Pomorskiego Nr Poz. 3448, 3449, ) w 4 ust. 1 przecinek zastępuje się kropką i skreśla się wyrazy po kropce. 3) w 4 ust. 3 po pkt b) dodaje się pkt c) w brzmieniu: c) odpłatność w 100%, gdy osoba korzystająca uzyskuje dochód powyżej 300% kryterium dochodowego określonego w ustawie o pomocy społecznej odpowiednio dla osoby samotnie gospodarującej lub osoby w rodzinie. 2 Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Bytów. 3 Uchwała wchodzi w życie o upływie 14 dni od dnia ogłoszenia uchwały w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego, z mocą obowiązującą od 01 listopada 2009 r. Przewodniczący Janusz Wiczkowski 1 Zmiany tekstu jednolitego ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2008 r. Nr 171, poz. 1056, Nr 216, poz. 1367, Nr 220, poz. 1431, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 69, poz. 590, Nr 92, poz. 753, Nr 127, poz UCHWAŁA Nr XXXIX/314/2009 Rady Miejskiej w Bytowie z dnia 28 października 2009 r. w sprawie określenia liczby przeznaczonych do wydania nowych licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką Na podstawie art. 6 ust. 6 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2007 r. Nr 125, poz. 874 z późn. zm. 1) ) po zasięgnięciu opinii organizacji zrzeszających miejscowych taksówkarzy i organizacji, których statutowym celem jest ochrona praw konsumenta uchwala się, co następuje: 1 Określa się limit 6 nowych licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką do wydania w roku kalendarzowym Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Bytów. 3 Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2010 r. Przewodniczący Janusz Wiczkowski 1 Zmiany tekstu wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2007 r. Nr 99, poz. 661, Nr 176, poz i Nr 192, poz. 1381, z 2008 r. Nr 218, poz. 1391, Nr 227, poz i Nr 234, poz oraz z 2009 r. Nr 18, poz. 97, Nr 31, poz. 206, Nr 86, poz. 720 i Nr 98, poz UCHWAŁA Nr XXVIII/252/2009 Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim z dnia 30 października 2009 r. w sprawie przyjęcia aktualizacji strategii pomocy społecznej i działań na rzecz osób niepełnosprawnych w Powiecie Nowodworskim. Na podstawie art. 19 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t. j. Dz. U. z 2008 r. Nr 115, poz. 728 z późn. zm.) w związku z art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz z późn. zm.), uchwala się: 1 Przyjmuje się aktualizację strategii pomocy społecznej i działań na rzecz osób niepełnosprawnych w Powiecie Nowodworskim pod nazwą Powiatowa strategia rozwiązywania problemów społecznych Powiatu Nowodworskiego na lata , która stanowi załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały. 2 Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim oraz Dyrektorowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Dworze Gdańskim. 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego. Przewodniczący Rady Ewa Dąbska

16 Województwa Pomorskiego Nr Poz Załącznik do uchwały Nr XXVIII/252/2009 Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim z dnia 30 października 2009 r. POWIATOWA STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH POWIATU NOWODWORSKIEGO na lata Spis treści Wstęp 1. Etapy procesu aktualizowania strategii 2. Charakterystyka powiatu 3. Służba zdrowia 3.1 Zasoby instytucjonalne 3.2 Rodzaje udzielonych świadczeń medycznych 3.3 Ochrona zdrowia psychicznego 4. Edukacja 5. Pomoc społeczna w powiecie 5.1 Ubóstwo 5.2 Rynek pracy i bezrobocie 5.3 Przestępczość 5.4 Alkoholizm 5.5 Narkomania 5.6 Przemoc w rodzinie, przemoc wobec dzieci i młodzieży 5.7 Rodziny zastępcze 5.8 Przestępczość nieletnich 5.9 Osoby starsze 5.10 Powiatowy Ośrodek Interwencji Kryzysowej 6. Osoby niepełnosprawne w społeczności powiatu nowodworskiego 6.1 Zapobieganie niepełnosprawności 6.2 Rozwój rehabilitacji i usług rehabilitacji fizycznej 6.3 Wypełnianie zadań z zakresu likwidacji barier architektonicznych, urbanistycznych, komunikacyjnych 6.4 Umożliwienie osobom niepełnosprawnym uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym 6.5 Współpraca z Powiatowym zespołem ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności w Malborku 6.6 Wypożyczalnia 6.7 Warsztaty Terapii Zajęciowej6.8 Stwarzanie warunków do zatrudnienia i przeciwdziałania skutkom bezrobocia wśród osób niepełnosprawnych - rehabilitacja zawodowa osób niepełnosprawnych 6.9 Tworzenie warunków do przezwyciężania trudnych sytuacji życiowych, których osoby niepełnosprawne nie mogą pokonać wykorzystując własne środki i możliwości oraz zapewnienia odpowiedniego wsparcia przez instytucje pomocy społecznej 6.10 Stworzenie możliwości do pełnego i aktywnego udziału osób niepełnosprawnych w życiu kulturalnym, sporcie, rekreacji, turystyce 7. Analiza wyników badań ankietowych 7.1 Metodologia i opis realizacji badania 7.2 Wyniki ankiety 7.3 Warunki życia w powiecie 7.4 Ubóstwo 7.5 Rynek pracy 7.6 Niepełnosprawni 7.7 Osoby starsze 7.8 Dzieci i Młodzież 7.9 Bezpieczeństwo 7.10 Uzależnienia 7.11 Przemoc domowa 8. Analiza SWOT 8.1 Ubóstwo 8.2 Bezrobocie 8.3 Niepełnosprawni i osoby starsze 8.4 Rodzina, dzieci i młodzież 8.5 Uzależnienia 9. Misja 10. Cele strategiczne, operacyjne i działań 11. Monitoring i Ewaluacja 12. Źródła finansowania WSTĘP cel i proces tworzenia aktualizacji powiatowej strategii rozwiązywania problemów społecznych Ustawa o pomocy społecznej nakłada na samorząd terytorialny obowiązek stworzenia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych, wynika to wprost z ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r. Różnorodność problemów społecznych występujących w Powiecie powoduje konieczność wzięcia pod uwagę wszystkich innych aktów prawnych, które mają istotny wpływ na konstrukcje dokumentu i rozwiązywanie zadań społecznych na przełomie obecnych czasów. Należy tu wymienić m. in.: ustawa o pomocy społecznej, ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, ustawa o zatrudnieniu socjalnym, ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, ustawa o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii. Oprócz w/w aktów prawnych przy realizacji strategii może zachodzić potrzeba odwołania się również do aktów wykonawczych z zakresu ochrony zdrowia, oświaty i edukacji publicznej, budownictwa socjalnego. Europejska polityka społeczna została określona w głównej mierze podczas Szczytu Lizbońskiego w 2000 r., gdzie kraje członkowskie Unii Europejskiej uznały, że zwalczanie ubóstwa i wykluczenia społecznego będzie centralnym elementem w procesie modernizacji europejskiego modelu społecznego. Opracowując lokalną strategię rozwiązywania problemów społecznych, uwzględniono dokumenty programowe, w których akcentuje się konieczność zapewnienia dialogu i partnerskiej współpracy instytucji rządowych, samorządowych, organizacji pozarządowych oraz biznesu, a także za niezbędną uznaje się również partnerską współpracę z osobami podlegającymi wykluczeniu społecznemu. Na różnych poziomach zasięgu regionalnego niniejsza Strategia ma swoje poparcie przede wszystkim we wszystkich gminnych strategiach pomocy społecznej Powiatu Nowodworskiego, tzn. Miasta i Gminy Nowy Dwór Gdański, Miasta Krynica Morska, Gminy Stegna, Gminy Sztutowo i Gminy Ostaszewo. Wśród polskich dokumentów opracowanych na rzecz polityki społecznej: - Narodowa Strategia Integracji Społecznej dla Polski, - Narodowa Strategia Spójności, - Strategia Rozwoju Kraju, - Strategia Polityki Społecznej na lata , - Narodowa Strategia Integracji Społecznej, - Strategia Polityki Społecznej Województwa Pomorskiego do 2013 r. - założenia do Narodowego Planu Rozwoju lata , - Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego, - Sektorowy Program Operacyjny Rozwoju Zasobów Ludzkich.

17 Województwa Pomorskiego Nr Poz Przed władzami samorządowymi na poziomie lokalnym oraz organizacjami pomocy społecznej stoją do rozwiązania trudne problemy społeczne. Pogłębiające się dysproporcje w dochodach rodzin, zjawiska związane z ubóstwem, niedostatek materialny rodzin, problemy egzystencji osób samotnych i starych oraz niepełnosprawnych - tworzą powiązany ze sobą konglomerat problemów społecznych, które decydują w istocie o sposobie odczuwania jakości życia poprzez społeczność lokalną. Od skuteczności rozwiązywania problemów zależy funkcjonowanie wspólnoty samorządowej jaką stanowi powiat. Rozwiązywanie problemów społecznych jest procesem długofalowym, dlatego wymagane jest strategiczne podejście, do zagadnień z zakresu polityki społecznej. Wyrazem tego procesu jest dokument Strategia Powiatu Nowodworskiego Pomoc Społeczna i działania na rzecz osób niepełnosprawnych, opracowana w październiku 2001 r. Określając wówczas horyzont czasowy strategii do 2013 r. brano pod uwagę okres realizacji projektowanej Strategii Polityki Społecznej Państwa. Odczuwane wówczas były społeczne efekty wzrostu zatrudnienia na skutek rozwoju gospodarczego kraju, dokończona miała zostać reforma systemu ubezpieczeń społecznych oraz zmodyfikowany system zabezpieczeń społecznych. Od tamtego czasu aktualizowano wiele znaczących dla procesu społecznego aktów prawnych. W perspektywie okres ten pozwolił na osiągnięcie europejskich standardów socjalnych. Dobrem nadrzędnym strategii rozwiązywania problemów społecznych jest człowiek jego potrzeby w kontekście indywidualnym i społecznym. Strategia jest zatem dokumentem opisującym, analizującym i wartościującym zjawiska w tym obszarze rzeczywistości, od którego zależy stworzenie wizji godnego życia zarówno jednostki, jak też grupy społecznej jako całości w praktyce stanowi skuteczny instrument realizacji przyjętych założeń dla osiągnięcia stanu określonego w wizji. Niniejsza strategia jest także istotną potrzebą i wymogiem nowej sytuacji społeczno gospodarczej Powiatu Nowodworskiego oraz możliwościami związanymi z pozyskiwaniem funduszy strukturalnych na rozwój lokalny, w tym na politykę społeczną. Oparcie funkcjonowania polityki społecznej w Powiecie na długofalowym planowaniu, na przejrzystych celach o zróżnicowanym horyzoncie czasowym, pomaga zarządzać sferą polityki społecznej i ułatwia pozyskiwanie funduszy zewnętrznych na realizację zadań tejże polityki. Strategia pomaga także skoordynować działania różnych instytucji działających na polu polityki społecznej w Powiecie wokół głównego kierunku działań i głównych problemów w tej sferze. Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych nie ogranicza się w swych zapisach tylko do zadań realizowanych bezpośrednio przez instytucje samorządowe. Strategia proponuje przede wszystkim zadania, które stanowią wyzwania dla całej społeczności lokalnej i wszystkich instytucji działających na polu polityki społecznej w Powiecie Nowodworskim. Taka zasada partnerstwa i współpracy jest jednym z fundamentalnych elementów polityki strukturalnej Unii Europejskiej. Dotychczasowe doświadczenia oraz wyzwania przyszłości wskazują, iż skuteczna polityka społeczna może być realizowana jedynie jako długofalowy proces oparty na podstawach prawnych, naukowych i porozumieniu społecznym. Koordynatorem prac aktualizacyjnych będzie Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Pani Dorota Betkier. ETAPY PROCESU AKTUALIZOWANIA STRATEGII Pierwszym etapem było wprowadzenie Zarządzenia nr 8/2008 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Dworze Gdańskim z dnia 11 czerwca 2008 r. w sprawie powołania zespołu aktualizującego Strategię rozwiązywania problemów społecznych Powiatu Nowodworskiego w następującym składzie: 1. Edward Adamczyk Wicestarosta Powiatu Nowodworskiego 2. Wanda Waluszkiewicz Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krynicy Morska 3. Elżbieta Kloska Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ostaszewie 4. Mirosława Sala - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sztutowie 5. Lucyna Gręda Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Stegnie 6. Alicja Skotnicka Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Dworze Gdańskim 7. Jerzy Kaźmierczak - Stowarzyszenie Pomocna Dłoń Marzęcino 8. Marek Załuga Stowarzyszenie Sprawni Inaczej w Nowym Dworze Gdańskim, Przewodniczący Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełno- sprawnych Powiatu Nowodworskiego 9. Maria Pawłowska Dom Pomocy Społecznej w Stegnie 10. Izabela Narewska Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna w Nowym Dworze Gdańskim 11. Piotr Szlendak Komenda Powiatowa Policji w Nowym Dworze Gdańskim 12. Krzysztof Kiwak - Komenda Powiatowa Policji w Nowym Dworze Gdańskim 13. Iwona Błońska- Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy w Nowym Dworze Gdańskim 14. Joanna Zakrzewska Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Dworze Gdańskim 15. Agnieszka Kołtek Powiatowy Urząd Pracy w Nowym Dworze Gdańskim 16. Beata Maciejewska Fundacja Ciepło Życia w Nowym Dworze Gdańskim 17. Grażyna Wdowicz Zakład Opieki Zdrowotnej w Nowym Dworze Gdańskim Powołując Zespół, kierowano się głównie świadomą koniecznością partycypacji w tworzeniu Strategii osób z różnych środowisk wyróżniających się bogactwem doświadczeń, wiedzy czy umiejętności. Kolejnym etapem prac było przeprowadzenie badań ankietowych, co okazało się procesem koniecznym aby Aktualizacja Strategii bazowała na pełnym obrazie sytuacji społecznej w powiecie przedmiotowe ankiety zrealizowano w lipcu i w sierpniu 2008 r. W następnych etapach, podczas spotkań Zespołu konstruowano diagnozę sytuacji społecznej w powiecie i analizy problemów społecznych oraz zasobów społecznych, w tym omówione zostały niżej wymienione zagadnienia: - analiza sytuacji społecznej w Powiecie w oparciu o dane statystyczne oraz opinie środowisk i przedstawicieli instytucji społecznych, - analiza doświadczeń w rozwiązywaniu problemów społecznych, - formułowanie wizji rozwoju społecznego (SWOT), - identyfikacja i kategoryzacja problemów społecz-

18 Województwa Pomorskiego Nr Poz nych, - analiza przyczyn zjawisk społecznych - badanie potrzeb społecznych oraz zakresu ich zaspokajania. W myśl nowej Strategii zinstytucjonalizowana pomoc społeczna oferuje pomoc jako instrument początkujący proces, umożliwiający osobom i rodzinom przezwyciężenie ich trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać we własnym zakresie. Zawarte w ramach Strategii działania opierają się na zasadach programowania, subsydiarności, koncentracji, elastyczności, otwartości i obejmują następujące obszary: - niepełnosprawni i osoby starsze - ubóstwo - bezrobocie - uzależnienia - rodzina, dzieci i młodzież Wybrane osie priorytetowe i cele wynikają z uwarunkowań społecznych, przeprowadzonej analizy SWOT oraz stanowią odpowiedź na zidentyfikowane w ankietach potrzeby miejscowej ludności. W opracowanym dokumencie rozwijane są więc te wątki, które opisują indywidualne dla Powiatu Nowodworskiego potrzeby społeczne. Zintegrowany charakter Strategii oznacza natomiast specyficzne podejście do rozwiązywania problemów poprzez wielowymiarowe działania. Należy jednak zaznaczyć, że kompleksowa realizacja uzależniona jest od akceptacji, należytej współpracy powiatu i gmin, ponieważ samorządy te mają określoną samodzielność kompetencyjną w zakresie pomocy społecznej i działania na rzecz osób niepełnosprawnych. 2. CHARAKTERYSTYKA POWIATU Powierzchnia gmin powiatu nowodworskiego w ha. Gmina Powierzchnia w ha Nowy Dwór Gdański Krynica Morska Sztutowo Stegna Ostaszewo 6070 Razem 67153

19 Województwa Pomorskiego Nr Poz Ludność gmin wchodzących w skład powiatu w I kwartale 2008r. Gmina ludność Krynica Morska Nowy Dwór Gdański Ostaszewo Stegna Sztutowo Razem: Powiat Nowodworski położony jest w północnej Polsce, we wschodniej części województwa pomorskiego, na granicy z województwem warmińsko mazurskim. Jest to powiat nadmorski, od północy graniczy z Zatoką Gdańską, od wschodu z Zalewem Wiślanym i rzeką Nogat, od wschodu z Wisłą. Składa się z dwóch głównych krain geograficznych: Żuław Wiślanych i Mierzei Wiślanej. Największym miastem na Żuławach jest Nowy Dwór Gdański znajduje się w odległości 40 km od centrum Gdańska, położony nad rzeką Tugą (Święta). Dzięki położeniu przy ekspresowej drodze krajowej Nr 7 Warszawa - Gdańsk i bliskim położeniu Gdańska cała infrastruktura komunikacyjna jest łatwo dostępna. Powiat Nowodworski stanowi lokalną wspólnotę samorządową tworzoną przez mieszkańców Powiatu oraz terytorium obejmujące: 1) Miasto i Gmina Nowy Dwór Gdański, 2) Miasto Krynica Morska, 3) Gminy: Ostaszewo, Stegna, Sztutowo. Siedzibą władz Powiatu jest miasto Nowy Dwór Gdański Powiat Nowodworski: Obszar powiatu: 653 km 2. Zagospodarowanie terenu: 1. Tereny zabudowane i zurbanizowane: 6,24 km 2-0,96% w tym tereny: mieszkaniowe: 3,97 km 2 przemysłowe: 0,19 km 2 inne: 2,08 km 2 2. Lasy: 53,01 km 2-8,12% w tym: lasy państwowe: 52,42 km 2 lasy prywatne: 0,35 km 2 lasy komunalne: 0,24 km 2 3. Użytki rolne: 378,15 km 2-57,93% 4. Nieużytki: 12,55 km 2-1,92% 5. Wody: 135,11 km 2 20,70% 6. Inne: 67,69km 2 10,37% Suma: 652,75 km 2-100% w tym w Nowym Dworze Gdańskim wielkość terenów zieleni urządzonej 3,9 ha. 3.1 ZASOBY INSTYTUCJONALNE: 3. SŁUŻBA ZDROWIA: Placówka Lokalizacja 1. NZOZ Lekarz Domowy Krynica Morska 2. NZOZ Praktyka Lekarza Rodzinnego MEDYK 3. Grupowa Praktyka Lekarska S.C. Małgorzata Adamkiewicz i Jacek Adamkiewicz 4. Indywidualna Praktyka Pielęgniarska Aleksandra Świerczyńska 5. Kontraktowa Praktyka Medycyny Rodzinnej - NZOZ 6. Niepubliczny Zakład Medycyny Szkolnej i Promocji Zdrowia Szkolmed Marzęcino Nowy Dwór Gdański Nowy Dwór Gdański Nowy Dwór Gdański Nowy Dwór Gdański

20 Województwa Pomorskiego Nr Poz NZOZ Spółki Partnerskiej Lekarzy Nowy Dwór Gdański Wojciech Dobrzyński i Grzegorz Brzuszek 8. Poradnia Podstawowej Opieki Zdrowotnej Nowy Dwór Gdański Twój Lekarz NZOZ 9. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Nowy Dwór Gdański Zdrowotnej 10. Zakład Lekarzy Rodzinnych STEGMED Stegna 11. NZOZ w Sztutowie Praktyka Lekarza Rodzinnego Anna Szłyk-Kloc Sztutowo 3.2 RODZAJE UDZIELANYCH ŚWIADCZEŃ MEDYCZNYCH: Świadczenia medyczne na 1000 mieszkańców (stan na r): Rodzaj świadczeń Liczba świadczeń Ambulatoryjna opieka specjalistyczna 276 Opieka długoterminowa 1,2 Profilaktyczne programy zdrowotne 8,2 Psychiatria 24,5 Rehabilitacja 26,6 Świadczenia odrębnie kontraktowane 0,7 Stomatologia 84,8 Szpitale 26,8 3.3 OCHRONA ZDROWIA PSYCHICZNEGO: Na terenie Powiatu Nowodworskiego funkcjonują dwie placówki świadczące wsparcie w warunkach ambulatoryjnych w zakresie opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień: 1. Poradnia Zdrowia Psychicznego przy SPZOZ w Nowym Dworze Gdańskim, 2. Poradnia Zdrowia Psychicznego w NZOZ Twój Lekarz w Nowym Dworze Gdańskim. W roku 2007 w obu placówkach ze wsparcia w ramach opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień skorzystało w sumie 1402 osób, głównie mieszkańców Powiatu. 4. EDUKACJA POWIATOWE PLACÓWKI OŚWIATOWE Powiat Nowodworski zgodnie z ustawą o systemie oświaty jest organem prowadzącym dla czterech placówek, tj.: Zespół Szkół Nr 1 w Nowym Dworze Gdańskim; Zespół Szkół Nr 2 w Nowym Dworze Gdańskim; Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy w Nowym Dworze Gdańskim; Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna w Nowym Dworze Gdańskim. SZKOŁY I PLACÓWKI NA TERENIE POWIATU NOWO- DWORSKIEGO P R Z E D S Z K O L A: Gmina Stegna publiczne Zespół Szkolno Przedszkolny w Drewnicy Zespół Szkół w Stegnie Gmina Krynica Morska publiczne Zespół Szkolno-Przedszkolny w Krynicy Morskiej Gmina Ostaszewo publiczne Zespół Szkolno-Przedszkolny w Nowej Cerkwi Gmina Sztutowo publiczne Przedszkole w Sztutowie Miasto i Gmina Nowy Dwór Gdański publiczne Miejskie Przedszkole Nr 4 Zespól Szkolno - Przedszkolny w Kmiecinie Zespół Szkolno - Przedszkolny w Marzęcinie niepubliczne Przedszkole Niepubliczne Wesołe Smerfetki Nowy Dwór Gdański. Przedszkole Niepubliczne Nr 1 Nowy Dwór Gdański S Z K O Ł Y P O D S T A W OW E I G I M N A Z J A: Miasto i Gmina Nowy Dwór Gdański publiczne 1. Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Janusza Korczaka w Nowym Dworze Gdańskim 2. Szkoła Podstawowa Nr 2 Nowy Dwór Gdański 3. Gimnazjum Nr 1 Nowy Dwór Gdański 4. Szkoła Podstawowa w Lubiszewie 5. Szkoła Podstawowa w Wiercinach 6. Zespół Szkolno - Przedszkolny w Marzęcinie 7. Zespół Szkolno - Przedszkolny w Kmiecinie

STATUT SOŁECTWA. ROZDZIAŁ I Nazwa i teren działania

STATUT SOŁECTWA. ROZDZIAŁ I Nazwa i teren działania STATUT SOŁECTWA ROZDZIAŁ I Nazwa i teren działania 1 Sołectwo... zwane dalej sołectwem tworzą wszyscy mieszkańcy zamieszkujący teren oznaczony obrębem geodezyjnym wsi... 2 1.Sołectwo jest jednostką pomocniczą

Bardziej szczegółowo

STATUT SOŁECTWA WYRZYSK SKARBOWY GMINY WYRZYSK

STATUT SOŁECTWA WYRZYSK SKARBOWY GMINY WYRZYSK STATUT SOŁECTWA WYRZYSK SKARBOWY GMINY WYRZYSK Rozdział I Postanowienia ogólne 1.1. Sołectwo jest jednostką pomocnicza, której mieszkańcy wspólnie z innymi sołectwami tworzą wspólnotę samorządową Gminy

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 25 czerwca 2015 r. Poz. 2732 UCHWAŁA NR V/18/2015 RADY GMINY KONDRATOWICE. z dnia 5 marca 2015 r. w sprawie statutu sołectwa Kowalskie

Wrocław, dnia 25 czerwca 2015 r. Poz. 2732 UCHWAŁA NR V/18/2015 RADY GMINY KONDRATOWICE. z dnia 5 marca 2015 r. w sprawie statutu sołectwa Kowalskie DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 25 czerwca 2015 r. Poz. 2732 UCHWAŁA NR V/18/2015 RADY GMINY KONDRATOWICE z dnia 5 marca 2015 r. w sprawie statutu sołectwa Kowalskie Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Sporządził: Irena Kędzierska Data sporządzenia: 2002 12 30 Osoba odpowiedzialna: Wójt GminyData upublicznienia: 2003 02 14 STATUT SOŁECTWA

Sporządził: Irena Kędzierska Data sporządzenia: 2002 12 30 Osoba odpowiedzialna: Wójt GminyData upublicznienia: 2003 02 14 STATUT SOŁECTWA Sporządził: Irena Kędzierska Data sporządzenia: 2002 12 30 Osoba odpowiedzialna: Wójt GminyData upublicznienia: 2003 02 14 Redaktor Biuletynu Irena Błojda Statut Sołectwa Modliborzyce Nr III/23/02 Uchwała

Bardziej szczegółowo

Statut Osiedla Kolonia Trębaczów. II. Organy Osiedla i zakres ich działania

Statut Osiedla Kolonia Trębaczów. II. Organy Osiedla i zakres ich działania Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XV/100/2003 Rady Miejskiej w Łęcznej z dnia 3 grudnia 2003r. Statut Osiedla Kolonia Trębaczów I. Osiedle i teren działania 1 1. Nazwa osiedla brzmi Osiedle Kolonia Trębaczów.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XV/125/2015 RADY MIEJSKIEJ W ROGOŹNIE. z dnia 26 sierpnia 2015 r.

UCHWAŁA NR XV/125/2015 RADY MIEJSKIEJ W ROGOŹNIE. z dnia 26 sierpnia 2015 r. UCHWAŁA NR XV/125/2015 RADY MIEJSKIEJ W ROGOŹNIE z dnia 26 sierpnia 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY RODZICÓW PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO NR 17 W BIAŁEJ PODLASKIEJ

REGULAMIN RADY RODZICÓW PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO NR 17 W BIAŁEJ PODLASKIEJ REGULAMIN RADY RODZICÓW PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO NR 17 W BIAŁEJ PODLASKIEJ Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Niniejszy regulamin działalności rady rodziców zostaje ustalony na podstawie art. 53 ust. 4

Bardziej szczegółowo

OBWIESZCZENIE RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA z dnia 18 kwietnia 2013 r.

OBWIESZCZENIE RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA z dnia 18 kwietnia 2013 r. OBWIESZCZENIE RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA z dnia 18 kwietnia 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały nr LIV/1569/10 Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie nadania statutu Miejskiemu Ośrodkowi

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN DZIAŁALNOSCI Rady Rodziców Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Iławie. Rozdział 1. Postanowienia ogólne.

REGULAMIN DZIAŁALNOSCI Rady Rodziców Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Iławie. Rozdział 1. Postanowienia ogólne. REGULAMIN DZIAŁALNOSCI Rady Rodziców Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Iławie Na podstawie art. 53 ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 roku O systemie oświaty ( Dz.U. z 1996 r. nr. 67 poz. 329 z późn.

Bardziej szczegółowo

OBWIESZCZENIE NR... RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA. z dnia... 2015 r.

OBWIESZCZENIE NR... RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA. z dnia... 2015 r. Projekt OBWIESZCZENIE NR... RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA z dnia... 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały nr LIV/1569/10 Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie nadania statutu Miejskiemu Ośrodkowi

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr / /11. Rady Miejskiej w Nisku. z dnia... 2011 r. w sprawie uchwalenia statutu jednostki pomocniczej Gminy Nisko sołectwa Zarzecze.

UCHWAŁA Nr / /11. Rady Miejskiej w Nisku. z dnia... 2011 r. w sprawie uchwalenia statutu jednostki pomocniczej Gminy Nisko sołectwa Zarzecze. Projekt uchwały przedkłada Burmistrz Gminy i Miasta Nisko UCHWAŁA Nr / /11 Rady Miejskiej w Nisku z dnia... 2011 r. w sprawie uchwalenia statutu jednostki pomocniczej Gminy Nisko sołectwa Zarzecze. Na

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 14 BURMISTRZA MIROSŁAWCA. z dnia 2 lutego 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 14 BURMISTRZA MIROSŁAWCA. z dnia 2 lutego 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 14 BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 2 lutego 2015 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu Statutu Sołectwa "Łowicz Wałecki Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVI/107/2016 RADY GMINY STANISŁAWÓW. z dnia 14 kwietnia 2016 r.

UCHWAŁA NR XVI/107/2016 RADY GMINY STANISŁAWÓW. z dnia 14 kwietnia 2016 r. UCHWAŁA NR XVI/107/2016 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 14 kwietnia 2016 r. w sprawie uchwalenia statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stanisławowie. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5, art. 40 ust.

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, dnia 29 grudnia 2014 r. Poz. 4511 UCHWAŁA NR III/11/14 RADY GMINY RZECZENICA. z dnia 18 grudnia 2014 r.

Gdańsk, dnia 29 grudnia 2014 r. Poz. 4511 UCHWAŁA NR III/11/14 RADY GMINY RZECZENICA. z dnia 18 grudnia 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 29 grudnia 2014 r. Poz. 4511 UCHWAŁA NR III/11/14 RADY GMINY RZECZENICA z dnia 18 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia statutu Gminnego Ośrodka Pomocy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W GŁUCHOŁAZACH. w sprawie nadania Statutu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Głuchołazach

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W GŁUCHOŁAZACH. w sprawie nadania Statutu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Głuchołazach Projekt z dnia 15 kwietnia 2015 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W GŁUCHOŁAZACH z dnia 14 kwietnia 2015 r. w sprawie nadania Statutu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Głuchołazach Na podstawie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 810/14 RADY MIASTA TORUNIA z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie utworzenia Rady Seniorów Miasta Torunia oraz nadania jej statutu.

UCHWAŁA NR 810/14 RADY MIASTA TORUNIA z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie utworzenia Rady Seniorów Miasta Torunia oraz nadania jej statutu. UCHWAŁA NR 810/14 RADY MIASTA TORUNIA z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie utworzenia Rady Seniorów Miasta Torunia oraz nadania jej statutu. Na podstawie art. 5c ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VIII/64/ 2015 RADY GMINY BESTWINA. z dnia 27 sierpnia 2015 r.

UCHWAŁA NR VIII/64/ 2015 RADY GMINY BESTWINA. z dnia 27 sierpnia 2015 r. UCHWAŁA NR VIII/64/ 2015 RADY GMINY BESTWINA z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie zatwierdzenia statutu Gminnego Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli w Bestwinie Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15, art.40

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLIV/639/2014 RADY MIASTA RACIBÓRZ. z dnia 29 października 2014 r. w sprawie powołania Rady Seniorów Miasta Racibórz

UCHWAŁA NR XLIV/639/2014 RADY MIASTA RACIBÓRZ. z dnia 29 października 2014 r. w sprawie powołania Rady Seniorów Miasta Racibórz UCHWAŁA NR XLIV/639/2014 RADY MIASTA RACIBÓRZ z dnia 29 października 2014 r. w sprawie powołania Rady Seniorów Miasta Racibórz Na podstawie art. 5c ust. 2 i 5, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 24 października 2013 r. Poz. 4617 UCHWAŁA NR XXVI/55/13 RADY GMINY ROZPRZA z dnia 17 września 2013 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Cieślin Na

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr /2015 Rady Miasta Siemianowic Śląskich. z dnia. 2015 r. Rada Miasta Siemianowic Śląskich uchwala :

Uchwała nr /2015 Rady Miasta Siemianowic Śląskich. z dnia. 2015 r. Rada Miasta Siemianowic Śląskich uchwala : -projekt- Uchwała nr /2015 Rady Miasta Siemianowic Śląskich z dnia. 2015 r. w sprawie: powołania Siemianowickiej Rady Seniorów i nadania jej Statutu Na podstawie art.5 c ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO 37 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 25 stycznia 2010 r. Nr 8 TREŚĆ: Poz.: UCHWAŁY RAD GMIN: 37 Rady Gminy Babice z dnia 6 listopada 2009 r. w sprawie zmiany w Uchwale Rady Gminy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY POWIATU W NOWYM DWORZE GDAŃSKIM. z dnia... 2015 r.

UCHWAŁA NR... RADY POWIATU W NOWYM DWORZE GDAŃSKIM. z dnia... 2015 r. Projekt z dnia 10 lipca 2015 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY POWIATU W NOWYM DWORZE GDAŃSKIM z dnia... 2015 r. w sprawie określenia trybu powoływania członków oraz organizacji pracy i trybu

Bardziej szczegółowo

U C H W A Ł A NR... Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 25 marca 2014 r.

U C H W A Ł A NR... Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 25 marca 2014 r. U C H W A Ł A NR... Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 25 marca 2014 r. w sprawie utworzenia podmiotu leczniczego działającego w formie jednostki budżetowej Na podstawie art. 6 ust.2 pkt 2, art.42 ust.4,art.83

Bardziej szczegółowo

Statut Sołectwa Rusibórz

Statut Sołectwa Rusibórz Załącznik Do uchwały Nr XV/116/2016 Rady Gminy Dominowo z dnia 15 lutego 2016 roku Statut Sołectwa Rusibórz Rozdział 1. Postanowienia ogólne Ilekroć w niniejszym Statucie jest mowa o: 1) Gminie należy

Bardziej szczegółowo

Bydgoszcz, dnia 11 marca 2015 r. Poz. 767 OBWIESZCZENIE NR 10/15 RADY MIASTA TORUNIA. z dnia 5 marca 2015 r.

Bydgoszcz, dnia 11 marca 2015 r. Poz. 767 OBWIESZCZENIE NR 10/15 RADY MIASTA TORUNIA. z dnia 5 marca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO Bydgoszcz, dnia 11 marca 2015 r. Poz. 767 OBWIESZCZENIE NR 10/15 RADY MIASTA TORUNIA z dnia 5 marca 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rady Rodziców

Regulamin Rady Rodziców Regulamin Rady Rodziców Państwowej Szkoły Muzycznej I st. im. Stanisława Moniuszki w Zbąszyniu Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszy Regulamin działalności Rady Rodziców zostaje ustalony na podstawie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY RODZICÓW. II LICEUM OGÓLNKSZTAŁCĄCEGO im. WŁ. BRONIEWSKIEGO KOSZALINIE

REGULAMIN RADY RODZICÓW. II LICEUM OGÓLNKSZTAŁCĄCEGO im. WŁ. BRONIEWSKIEGO KOSZALINIE REGULAMIN RADY RODZICÓW II LICEUM OGÓLNKSZTAŁCĄCEGO im. WŁ. BRONIEWSKIEGO W KOSZALINIE Rozdział I: Postanowienia ogólne 1 1. Podstawą Regulaminu Rady Rodziców ( zwanej dalej Radą ) jest Ustawa o Systemie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVII/150/16 RADY MIEJSKIEJ W ŁAPACH. z dnia 22 stycznia 2016 r.

UCHWAŁA NR XVII/150/16 RADY MIEJSKIEJ W ŁAPACH. z dnia 22 stycznia 2016 r. UCHWAŁA NR XVII/150/16 RADY MIEJSKIEJ W ŁAPACH z dnia 22 stycznia 2016 r. w sprawie połączenia jednostek budżetowych Gminy Łapy: Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łapach i Dziennego Domu Senior- WIGOR

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VIII/49/2011 RADY GMINY KAWĘCZYN. z dnia 27 maja 2011 r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Wojciechów

UCHWAŁA NR VIII/49/2011 RADY GMINY KAWĘCZYN. z dnia 27 maja 2011 r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Wojciechów UCHWAŁA NR VIII/49/2011 RADY GMINY KAWĘCZYN z dnia 27 maja 2011 r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Wojciechów Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 7, art. 35, art. 40 ust. 2 pkt. 1, art. 41 ust. 1oraz

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXI/203/09 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia15 kwietnia 2009r.

UCHWAŁA NR XXI/203/09 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia15 kwietnia 2009r. UCHWAŁA NR XXI/203/09 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia15 kwietnia 2009r. w sprawie: szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Bardziej szczegółowo

U C H W A Ł A Nr.../.../2013 Rady Gminy Niebylec z dnia... października 2013 r.

U C H W A Ł A Nr.../.../2013 Rady Gminy Niebylec z dnia... października 2013 r. U C H W A Ł A Nr.../.../2013 Rady Gminy Niebylec z dnia... października 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Blizianka Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 7, art. 35,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 74/XI/2015 RADY GMINY MAŁA WIEŚ. z dnia 29 października 2015 r.

UCHWAŁA NR 74/XI/2015 RADY GMINY MAŁA WIEŚ. z dnia 29 października 2015 r. UCHWAŁA NR 74/XI/2015 RADY GMINY MAŁA WIEŚ z dnia 29 października 2015 r. w sprawie uchwalenia Statutu Środowiskowego Domu Samopomocy w Starych Święcicach. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h, art.

Bardziej szczegółowo

Statut Gminnej Rady Seniorów w Krobi. Rozdział 1 Postanowienia ogólne

Statut Gminnej Rady Seniorów w Krobi. Rozdział 1 Postanowienia ogólne Załącznik do uchwały Nr XII/89/2015 Rady Miejskiej w Krobi z dnia 28 października 2015r. Statut Gminnej Rady Seniorów w Krobi Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 Statut Rady Seniorów Gminy Krobia, zwany

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, dnia 24 kwietnia 2015 r. Poz. 1443 UCHWAŁA NR VII.28.2015 RADY GMINY MIŁORADZ. z dnia 30 marca 2015 r.

Gdańsk, dnia 24 kwietnia 2015 r. Poz. 1443 UCHWAŁA NR VII.28.2015 RADY GMINY MIŁORADZ. z dnia 30 marca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 24 kwietnia 2015 r. Poz. 1443 UCHWAŁA NR VII.28.2015 RADY GMINY MIŁORADZ z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy

Bardziej szczegółowo

STATUT GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W JARCZOWIE

STATUT GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W JARCZOWIE Załącznik do uchwały Nr XII/88/04 Rady Gminy Jarczów z dnia 7 lipca 2004r. STATUT GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W JARCZOWIE ROZDZIAŁ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Gminna instytucja pomocy społecznej o

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr. Rady Miejskiej w Radzyminie. z dnia.. 2015 r. zatwierdzenia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Radzyminie,

UCHWAŁA Nr. Rady Miejskiej w Radzyminie. z dnia.. 2015 r. zatwierdzenia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Radzyminie, PROJEKT UCHWAŁA Nr. Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia.. 2015 r. w sprawie zatwierdzenia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Radzyminie. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15, art. 40 ust.2 pkt. 2 oraz 41

Bardziej szczegółowo

Regulamin działalności Rady Pedagogicznej XI LO im. Mikołaja Reja w Warszawie. (tekst jednolity) Rozdział I. Postanowienia ogólne

Regulamin działalności Rady Pedagogicznej XI LO im. Mikołaja Reja w Warszawie. (tekst jednolity) Rozdział I. Postanowienia ogólne Regulamin działalności Rady Pedagogicznej XI LO im. Mikołaja Reja w Warszawie (tekst jednolity) Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Ilekroć w dalszych przepisach jest mowa bez bliższego określenia o:

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 17/2015 WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA ZŁOTA ZIEMIA. z dnia 5 listopada 2015 r.

UCHWAŁA Nr 17/2015 WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA ZŁOTA ZIEMIA. z dnia 5 listopada 2015 r. UCHWAŁA Nr 17/2015 WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA ZŁOTA ZIEMIA z dnia 5 listopada 2015 r. w sprawie zmian Regulaminu Zarządu i Regulaminu Komisji Rewizyjnej Lokalnej Grupy Działania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XI/176/11 RADY MIASTA GDAŃSK. z dnia 26 maja 2011 r.

UCHWAŁA NR XI/176/11 RADY MIASTA GDAŃSK. z dnia 26 maja 2011 r. UCHWAŁA NR XI/176/11 RADY MIASTA GDAŃSK z dnia 26 maja 2011 r. zmieniająca Uchwałę Nr X/210/07 Rady Miasta Gdańska z dnia 31 maja 2007 r. w sprawie ustalenia zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VIII/47/2015 RADY MIASTA SANDOMIERZA. z dnia 25 marca 2015 r.

UCHWAŁA NR VIII/47/2015 RADY MIASTA SANDOMIERZA. z dnia 25 marca 2015 r. UCHWAŁA NR VIII/47/2015 RADY MIASTA SANDOMIERZA z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie: trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Sandomierskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego Na

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY SZKOŁY ZESPOŁU SZKÓŁ ZAWODOWYCH IM. STANISŁAWA STASZICA W BARLEWICZKACH

REGULAMIN RADY SZKOŁY ZESPOŁU SZKÓŁ ZAWODOWYCH IM. STANISŁAWA STASZICA W BARLEWICZKACH Załącznik do uchwały nr 1/2013 Z dnia 03.12.2013r. REGULAMIN RADY SZKOŁY ZESPOŁU SZKÓŁ ZAWODOWYCH IM. STANISŁAWA STASZICA W BARLEWICZKACH 1 1. Rada Szkoły Zespołu Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica

Bardziej szczegółowo

U c h w a ł a Nr Rady Miejskiej Zagórowa

U c h w a ł a Nr Rady Miejskiej Zagórowa U c h w a ł a Nr Rady Miejskiej Zagórowa w sprawie Rocznego programu współpracy gminy Zagórów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2015 rok.

Bardziej szczegółowo

STATUT DZIELNICY (nazwa) Postanowienia ogólne

STATUT DZIELNICY (nazwa) Postanowienia ogólne Załącznik Nr do Uchwały Nr.. Rady Miasta Częstochowy z dnia.. r. STATUT DZIELNICY (nazwa) Postanowienia ogólne 1. 1. Wspólnotę lokalną Dzielnicy (nazwa) stanowią jej mieszkańcy. 2. Organizację i zakres

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Rady Rodziców Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi Nr 70 w Warszawie

REGULAMIN. Rady Rodziców Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi Nr 70 w Warszawie REGULAMIN Rady Rodziców Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi Nr 70 w Warszawie 2015 W A R S Z A W A 2 Uchwała Nr 1 /2015/2016 z dnia 17 września 2015r. Rady Rodziców Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 15 kwietnia 2014 r. Poz. 1968 UCHWAŁA NR XLIII/450/14 RADY MIEJSKIEJ LEGNICY. z dnia 31 marca 2014 r.

Wrocław, dnia 15 kwietnia 2014 r. Poz. 1968 UCHWAŁA NR XLIII/450/14 RADY MIEJSKIEJ LEGNICY. z dnia 31 marca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 15 kwietnia 2014 r. Poz. 1968 UCHWAŁA NR XLIII/450/14 RADY MIEJSKIEJ LEGNICY z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie powołania Miejskiej Rady Seniorów

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XL/541/2013 RADY MIEJSKIEJ W WIELICZCE. z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie powołania Gminnej Rady Seniorów w Wieliczce

UCHWAŁA NR XL/541/2013 RADY MIEJSKIEJ W WIELICZCE. z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie powołania Gminnej Rady Seniorów w Wieliczce UCHWAŁA NR XL/541/2013 RADY MIEJSKIEJ W WIELICZCE z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie powołania Gminnej Rady Seniorów w Wieliczce Na podstawie art. 5c, ust. 1-5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA SZCZECIN z dnia... 2013 r.

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA SZCZECIN z dnia... 2013 r. Projekt UCHWAŁA NR... RADY MIASTA SZCZECIN z dnia... 2013 r. w sprawie zatwierdzenia regulaminu Rady Społecznej przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej - Ośrodku Terapii Uzależnień od

Bardziej szczegółowo

projekt Prezydenta Miasta Krakowa UCHWAŁA NR Rady Miasta Krakowa z dnia w sprawie powołania Rady Krakowskich Seniorów oraz nadania jej Statutu.

projekt Prezydenta Miasta Krakowa UCHWAŁA NR Rady Miasta Krakowa z dnia w sprawie powołania Rady Krakowskich Seniorów oraz nadania jej Statutu. druk nr projekt Prezydenta Miasta Krakowa UCHWAŁA NR Rady Miasta Krakowa z dnia w sprawie powołania Rady Krakowskich Seniorów oraz nadania jej Statutu. Na podstawie art. 5 c ust. 2, ust. 5, art. 30 ust.

Bardziej szczegółowo

STATUT GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W RZECZENICY POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W RZECZENICY POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W RZECZENICY POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rzeczenicy zwany dalej GOPS lub Ośrodkiem jest gminną jednostką organizacyjną, utworzoną

Bardziej szczegółowo

Olsztyn, dnia 17 kwietnia 2013 r. Poz. 1582 UCHWAŁA NR XXV/173/2013 RADY MIASTA BARTOSZYCE. z dnia 21 lutego 2013 r.

Olsztyn, dnia 17 kwietnia 2013 r. Poz. 1582 UCHWAŁA NR XXV/173/2013 RADY MIASTA BARTOSZYCE. z dnia 21 lutego 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 17 kwietnia 2013 r. Poz. 1582 UCHWAŁA NR XXV/173/2013 RADY MIASTA BARTOSZYCE z dnia 21 lutego 2013 r. w sprawie nadania statutu Miejskiemu

Bardziej szczegółowo

STATUT GDAŃSKICH SZKÓŁ AUTONOMICZNYCH. Rozdział II. Postanowienia ogólne

STATUT GDAŃSKICH SZKÓŁ AUTONOMICZNYCH. Rozdział II. Postanowienia ogólne STATUT GDAŃSKICH SZKÓŁ AUTONOMICZNYCH Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Gdańskie Szkoły Autonomiczne, zwanej dalej Szkołami, mają formę organizacyjną zespołu szkół, są założone i prowadzone przez Gdańską

Bardziej szczegółowo

RADY RODZICÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 38 W KRAKOWIE KRAKÓW

RADY RODZICÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 38 W KRAKOWIE KRAKÓW REGULAMIN RADY RODZICÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 38 W KRAKOWIE KRAKÓW 2010/11 REGULAMIN RADY RODZICÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 38 W KRAKOWIE Rozdział I Cele i zadania Rady Rodziców 1 1. Podstawowym celem Rady

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, dnia 22 grudnia 2015 r. Poz. 4426 UCHWAŁA NR XIII/157/2015 RADY GMINY SŁUPSK. z dnia 30 listopada 2015 r.

Gdańsk, dnia 22 grudnia 2015 r. Poz. 4426 UCHWAŁA NR XIII/157/2015 RADY GMINY SŁUPSK. z dnia 30 listopada 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 22 grudnia 2015 r. Poz. 4426 UCHWAŁA NR XIII/157/2015 RADY GMINY SŁUPSK z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji

Bardziej szczegółowo

GMINNA STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH GMINY BOBOLICE NA LATA 2015-2020

GMINNA STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH GMINY BOBOLICE NA LATA 2015-2020 GMINNA STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH GMINY BOBOLICE NA LATA 2015-2020 Spis treści I. Wstęp... 4 1. Akty prawne stanowiące podstawę do opracowania Gminnej strategii rozwiązywania problemów

Bardziej szczegółowo

FUNDACJI EDUKACJI EUROPEJSKIEJ

FUNDACJI EDUKACJI EUROPEJSKIEJ S T A T U T FUNDACJI EDUKACJI EUROPEJSKIEJ Wałbrzych, dnia 15 kwietnia 2002r. Tekst jednolity z dnia 15 maja 2006r. Rozdział I Nazwa, teren działania, siedziba, charakter prawny Art. 1 Fundacja Edukacji

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rady Rodziców

Regulamin Rady Rodziców Regulamin Rady Rodziców I. Postanowienia ogólne 1 1. Rada Rodziców, zwana dalej Radą reprezentuje ogół rodziców uczniów Zespołu Szkół w Wierzbnej. 2. Uchwala regulamin swojej działalności, który nie może

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA NA RZECZ OSÓB STARSZYCH I NIEPEŁNOSPRAWNYCH CORDIS ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT STOWARZYSZENIA NA RZECZ OSÓB STARSZYCH I NIEPEŁNOSPRAWNYCH CORDIS ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT STOWARZYSZENIA NA RZECZ OSÓB STARSZYCH I NIEPEŁNOSPRAWNYCH CORDIS ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Stowarzyszenie nosi nazwę: Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Starszych i Niepełnosprawnych Cordis,

Bardziej szczegółowo

Statut Ośrodka Pomocy Społecznej w Muszynie. Rozdział I. Postanowienia ogólne

Statut Ośrodka Pomocy Społecznej w Muszynie. Rozdział I. Postanowienia ogólne Załącznik do Uchwały Nr XLVIII.662.2014 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 26 czerwca 2014 roku w sprawie uchwalenia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej Statut Ośrodka Pomocy Społecznej w Muszynie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA GDYNI z dnia... 2015 r.

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA GDYNI z dnia... 2015 r. UCHWAŁA NR... RADY MIASTA GDYNI z dnia... 2015 r. w sprawie nadania Statutu Ośrodkowi Profilaktyki i Terapii Uzależnień Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Gdyni Na podstawie art. 18

Bardziej szczegółowo

RADA MIASTA RYBNIKA postanawia:

RADA MIASTA RYBNIKA postanawia: (2003/034228) UCHWAŁA NR 178/XI/2003 RADY MIASTA RYBNIKA z dnia 10 września 2003 r. w sprawie: przyjęcia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Rybniku. Działając na podstawie : - art. 18 ust. 2 pkt 9 lit.h),

Bardziej szczegółowo

STATUT SOŁECTWA LULEMINO

STATUT SOŁECTWA LULEMINO ZAŁĄCZNIK Nr 11 do uchwały Nr XXIX/263/2012 Rady Gminy Kobylnica z dnia 8 listopada 2012 roku. STATUT SOŁECTWA LULEMINO Rozdział I Metryka sołectwa 1 1. Sołectwo Lulemino jest położone w Gminie Kobylnica.

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 30 czerwca 2014 r. Poz. 3503 UCHWAŁA NR CIX/1640/14 RADY MIASTA KRAKOWA. z dnia 11 czerwca 2014 roku

Kraków, dnia 30 czerwca 2014 r. Poz. 3503 UCHWAŁA NR CIX/1640/14 RADY MIASTA KRAKOWA. z dnia 11 czerwca 2014 roku DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 30 czerwca 2014 r. Poz. 3503 UCHWAŁA NR CIX/1640/14 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 11 czerwca 2014 roku w sprawie powołania Rady Krakowskich Seniorów

Bardziej szczegółowo

Uchwała Rady Szkoły nr 1/2013/2014 z dnia 16.12.2013 w sprawie uchwalenia Regulaminu Rady Szkoły ZSO nr 3

Uchwała Rady Szkoły nr 1/2013/2014 z dnia 16.12.2013 w sprawie uchwalenia Regulaminu Rady Szkoły ZSO nr 3 Uchwała Rady Szkoły nr 1/2013/2014 z dnia 16.12.2013 w sprawie uchwalenia Regulaminu Rady Szkoły ZSO nr 3 Na podstawie art. 51 ust.5 ustawy o systemie oświaty z dn. 7.09.1991 (z późniejszymi zmianami)

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LII/1229/14 RADY MIASTA KATOWICE. z dnia 30 lipca 2014 r. w sprawie powołania Rady Seniorów Miasta Katowice

UCHWAŁA NR LII/1229/14 RADY MIASTA KATOWICE. z dnia 30 lipca 2014 r. w sprawie powołania Rady Seniorów Miasta Katowice UCHWAŁA NR LII/1229/14 RADY MIASTA KATOWICE z dnia 30 lipca 2014 r. w sprawie powołania Rady Seniorów Miasta Katowice Na podstawie art. 5c, w zw. z art.40 ust.2 pkt. 4, art. 41 ust. 1 art. 42 ustawy z

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 28 maja 2015 r. Poz. 2373 UCHWAŁA NR VII/24/2015 RADY MIEJSKIEJ W MIĘDZYLESIU. z dnia 19 maja 2015 r.

Wrocław, dnia 28 maja 2015 r. Poz. 2373 UCHWAŁA NR VII/24/2015 RADY MIEJSKIEJ W MIĘDZYLESIU. z dnia 19 maja 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 28 maja 2015 r. Poz. 2373 UCHWAŁA NR VII/24/2015 RADY MIEJSKIEJ W MIĘDZYLESIU z dnia 19 maja 2015 r. w sprawie uchwalenia Statutu Ośrodka Pomocy

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 2 grudnia 2013 r. Poz. 7037 UCHWAŁA NR XXIII/320/13 RADY MIEJSKIEJ W BYTOMIU z dnia 25 listopada 2013 r. w sprawie nadania Statutu Miejskiemu Ośrodkowi

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 6 lipca 2015 r. Poz UCHWAŁA NR VI/38/2015 RADY GMINY KROŚNICE. z dnia 24 czerwca 2015 r.

Wrocław, dnia 6 lipca 2015 r. Poz UCHWAŁA NR VI/38/2015 RADY GMINY KROŚNICE. z dnia 24 czerwca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 6 lipca 2015 r. Poz. 2930 UCHWAŁA NR VI/38/2015 RADY GMINY KROŚNICE z dnia 24 czerwca 2015 r. w sprawie utworzenia Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIV.89.2016 RADY GMINY ŚNIADOWO. z dnia 22 marca 2016 r. w sprawie uchwalenia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Śniadowie.

UCHWAŁA NR XIV.89.2016 RADY GMINY ŚNIADOWO. z dnia 22 marca 2016 r. w sprawie uchwalenia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Śniadowie. UCHWAŁA NR XIV.89.2016 RADY GMINY ŚNIADOWO z dnia 22 marca 2016 r. w sprawie uchwalenia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Śniadowie. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit h, art. 40 ust. 2 pkt 2 ustawy

Bardziej szczegółowo

STATUT Stowarzyszenia Świebodziński Parasol Nadziei POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT Stowarzyszenia Świebodziński Parasol Nadziei POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT Stowarzyszenia Świebodziński Parasol Nadziei POSTANOWIENIA OGÓLNE Stowarzyszenie nosi nazwę Świebodziński Parasol Nadziei w dalszych postanowieniach statutu zwane Stowarzyszeniem. 1 2 Stowarzyszenie

Bardziej szczegółowo

KOŚCIERZYNA, 28.03.2014 r.

KOŚCIERZYNA, 28.03.2014 r. L SESJA RADY POWIATU KOŚCIERSKIEGO KOŚCIERZYNA, 28.03.2014 r. Rada Powiatu Kościerskiego Przewodniczący Rady Powiatu Józef Modrzejewski Kościerzyna, dnia 20 marca 2014 r. RZP-R.0002.3.1.2014 Pani/Pan.

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rady Rodziców Zespołu Szkół Technicznych i Licealnych w śaganiu

Regulamin Rady Rodziców Zespołu Szkół Technicznych i Licealnych w śaganiu Załącznik nr 5 Regulamin Rady Rodziców Zespołu Szkół Technicznych i Licealnych w śaganiu I. Podstawa prawna 1 Rada Rodziców przy Zespole Szkół Technicznych i Licealnych w śaganiu działa na podstawie niŝej

Bardziej szczegółowo

Regulamin działalności Rady Rodziców Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Staniątkach

Regulamin działalności Rady Rodziców Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Staniątkach Regulamin działalności Rady Rodziców Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Staniątkach Na podstawie art. 53 ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. Nr 256 z 2004r, poz. 2572

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XI-92/2015 RADY MIEJSKIEJ W WOŁOMINIE. z dnia 17 września 2015 r.

UCHWAŁA NR XI-92/2015 RADY MIEJSKIEJ W WOŁOMINIE. z dnia 17 września 2015 r. UCHWAŁA NR XI-92/2015 RADY MIEJSKIEJ W WOŁOMINIE z dnia 17 września 2015 r. w sprawie statutu Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej z siedzibą w

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZARZĄDU KRAKOWSKIEGO STOWARZYSZENIA TERAPETUÓW UZALEŻNIEŃ. Postanowienia ogólne

REGULAMIN ZARZĄDU KRAKOWSKIEGO STOWARZYSZENIA TERAPETUÓW UZALEŻNIEŃ. Postanowienia ogólne REGULAMIN ZARZĄDU KRAKOWSKIEGO STOWARZYSZENIA TERAPETUÓW UZALEŻNIEŃ Postanowienia ogólne 1 1. Zarząd jest organem zarządzającym i wykonawczym Krakowskiego Stowarzyszenia Terapeutów Uzależnień (KSTU), kierującym

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do uchwały nr... Rady Miejskiej w Leśnej z dnia... STATUT SOŁECTWA...

Załącznik nr 1 do uchwały nr... Rady Miejskiej w Leśnej z dnia... STATUT SOŁECTWA... 1 Załącznik nr 1 do uchwały nr... Rady Miejskiej w Leśnej z dnia... STATUT SOŁECTWA... Rozdział 1 Przepisy ogólne 1 1. Sołectwo..., zwane dalej "sołectwem" jest jednostką pomocniczą Gminy Leśna, zwanej

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rady Rodziców I Liceum Ogólnokształcącego im. Juliusza Słowackiego w Oleśnicy

Regulamin Rady Rodziców I Liceum Ogólnokształcącego im. Juliusza Słowackiego w Oleśnicy Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin Rady Rodziców I Liceum Ogólnokształcącego im. Juliusza Słowackiego w Oleśnicy Niniejszy regulamin działalności Rady Rodziców zostaje ustalony na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY RODZICÓW GIMNAZJUM NR 20 W KATOWICACH

REGULAMIN RADY RODZICÓW GIMNAZJUM NR 20 W KATOWICACH REGULAMIN RADY RODZICÓW GIMNAZJUM NR 20 W KATOWICACH Rozdział I Przepisy definiujące \ 1 Ilekroć w dalszych przepisach jest mowa bez bliższego określenia o: 1) Szkole należy przez to rozumieć Gimnazjum

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 11 sierpnia 2015 r. Poz. 3432 UCHWAŁA NR X/65/2015 RADY MIASTA OLEŚNICY. z dnia 4 sierpnia 2015 r.

Wrocław, dnia 11 sierpnia 2015 r. Poz. 3432 UCHWAŁA NR X/65/2015 RADY MIASTA OLEŚNICY. z dnia 4 sierpnia 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 11 sierpnia 2015 r. Poz. 3432 UCHWAŁA NR X/65/2015 RADY MIASTA OLEŚNICY z dnia 4 sierpnia 2015 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania

Bardziej szczegółowo

PROJEKT UCHWAŁA Nr Rady Powiatu w Ostródzie z dnia czerwca 2015 r.

PROJEKT UCHWAŁA Nr Rady Powiatu w Ostródzie z dnia czerwca 2015 r. PROJEKT UCHWAŁA Nr Rady Powiatu w Ostródzie z dnia czerwca 2015 r. w sprawie określenia trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego Na

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY RODZICÓW ZESPOŁU SZKÓŁ SAMORZĄDOWYCH IM. LUBUSKIEJ BRYGADY WOJSK OCHRONY POGRANICZA W DYCHOWIE. Rozdział I Postanowienia ogólne

REGULAMIN RADY RODZICÓW ZESPOŁU SZKÓŁ SAMORZĄDOWYCH IM. LUBUSKIEJ BRYGADY WOJSK OCHRONY POGRANICZA W DYCHOWIE. Rozdział I Postanowienia ogólne REGULAMIN RADY RODZICÓW ZESPOŁU SZKÓŁ SAMORZĄDOWYCH IM. LUBUSKIEJ BRYGADY WOJSK OCHRONY POGRANICZA W DYCHOWIE Rozdział I Postanowienia ogólne Na podstawie art. 54 ust 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r.

Bardziej szczegółowo

S T A T U T. Stowarzyszenia Przyjaciół Lubuskiego Zespołu Pieśni i Tańca NASZ LUBUSKI. R O Z D Z I A Ł

S T A T U T. Stowarzyszenia Przyjaciół Lubuskiego Zespołu Pieśni i Tańca NASZ LUBUSKI. R O Z D Z I A Ł S T A T U T Stowarzyszenia Przyjaciół Lubuskiego Zespołu Pieśni i Tańca NASZ LUBUSKI. R O Z D Z I A Ł I POSTANOWIENIA OGÓLNE CELE STOWARZYSZENIA I SPOSOBY ICH REALIZACJI 1. Stowarzyszenie nosi nazwę Stowarzyszenie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. RADY RODZICÓW przy Zespole Placówek Oświatowych w Rudniku

REGULAMIN. RADY RODZICÓW przy Zespole Placówek Oświatowych w Rudniku REGULAMIN RADY RODZICÓW przy Zespole Placówek Oświatowych w Rudniku Podstawa prawna: Art. 53 i 54 ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r.(dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm) I. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, dnia 9 marca 2015 r. Poz. 669 UCHWAŁA NR 46.LX.2014 RADY MIEJSKIEJ W DEBRZNIE. z dnia 29 września 2014 r.

Gdańsk, dnia 9 marca 2015 r. Poz. 669 UCHWAŁA NR 46.LX.2014 RADY MIEJSKIEJ W DEBRZNIE. z dnia 29 września 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 9 marca 2015 r. Poz. 669 UCHWAŁA NR 46.LX.2014 RADY MIEJSKIEJ W DEBRZNIE z dnia 29 września 2014 r. w sprawie uchwalenia statutu Ośrodka Pomocy Społecznej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY RODZICÓW. Przy. Szkole Podstawowej nr 32

REGULAMIN RADY RODZICÓW. Przy. Szkole Podstawowej nr 32 REGULAMIN RADY RODZICÓW Przy Szkole Podstawowej nr 32 I. Postanowienia ogólne. 1. 1. W Szkole Podstawowej nr 32 w Gliwicach, zwanej dalej Szkołą, działa Rada Rodziców powołana w oparciu o ustawę z dnia

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXXVII/843/2004 Rady miasta stołecznego Warszawy z dnia 16 września 2004 roku

Uchwała Nr XXXVII/843/2004 Rady miasta stołecznego Warszawy z dnia 16 września 2004 roku Uchwała Nr XXXVII/843/2004 Rady miasta stołecznego Warszawy z dnia 16 września 2004 roku w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze oraz zasad zwrotu wydatków za świadczenia

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rady Pedagogicznej Przedszkola w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Halinowie.

Regulamin Rady Pedagogicznej Przedszkola w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Halinowie. Regulamin Rady Pedagogicznej Przedszkola w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Halinowie. 1 Postanowienia ogólne 1. Regulamin Rady Pedagogicznej Przedszkola w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Halinowie opracowano

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej im. I. J. Paderewskiego w Katowicach

Regulamin Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej im. I. J. Paderewskiego w Katowicach Regulamin Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej im. I. J. Paderewskiego w Katowicach I. Postanowienia ogólne. 1 1. Rada Nadzorcza jest organem Spółdzielni działającym na podstawie: 1) Ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY RODZICÓW PRZY ZESPOLE NIEPUBLICZNYCH PLACÓWEK OŚWIATOWYCH SPECJALNYCH W RADOMIU

REGULAMIN RADY RODZICÓW PRZY ZESPOLE NIEPUBLICZNYCH PLACÓWEK OŚWIATOWYCH SPECJALNYCH W RADOMIU REGULAMIN RADY RODZICÓW PRZY ZESPOLE NIEPUBLICZNYCH PLACÓWEK OŚWIATOWYCH SPECJALNYCH W RADOMIU Radom, Październik 2012 1 ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne 1 1) Rada rodziców powołana zostaje na podstawie

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne

ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne REGULAMIN RADY RODZICÓW przy Gimnazjum nr 2 im. Marka Kotańskiego w Słubicach ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne 1 1. Rada Rodziców jest reprezentacją rodziców uczniów Gimnazjum nr 2 im. Marka Kotańskiego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY RODZICÓW PRZY II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM W OLSZTYNIE

REGULAMIN RADY RODZICÓW PRZY II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM W OLSZTYNIE REGULAMIN RADY RODZICÓW PRZY II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM W OLSZTYNIE (obowiązuje od 1 września 2007) 1. Podstawa prawna. 1.1. Rada rodziców przy II Liceum Ogólnokształcącym w Olsztynie zwana dalej Radą

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 14/2015 Burmistrza Miasta Łańcuta z dnia 21 stycznia 2015 roku

Zarządzenie Nr 14/2015 Burmistrza Miasta Łańcuta z dnia 21 stycznia 2015 roku BURMISTRZ MIASTA ŁAŃCUTA ul. Plac Sobieskiego 18 37-100 ŁAŃCUT OA.0050.14.2015 Zarządzenie Nr 14/2015 Burmistrza Miasta Łańcuta z dnia 21 stycznia 2015 roku w sprawie ustalenia regulaminu pracy Miejskiej

Bardziej szczegółowo

Bydgoszcz, dnia 12 października 2015 r. Poz. 3102. UCHWAŁA Nr XIII/118/15 RADY MIEJSKIEJ w SZUBINIE. z dnia 29 września 2015 r.

Bydgoszcz, dnia 12 października 2015 r. Poz. 3102. UCHWAŁA Nr XIII/118/15 RADY MIEJSKIEJ w SZUBINIE. z dnia 29 września 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO Bydgoszcz, dnia 12 października 2015 r. Poz. 3102 w sprawie uchwalenia Statutu Osiedla Leśnego UCHWAŁA Nr XIII/118/15 RADY MIEJSKIEJ w SZUBINIE z dnia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZARZĄDU SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ GÓRNIK W KATOWICACH.

REGULAMIN ZARZĄDU SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ GÓRNIK W KATOWICACH. REGULAMIN ZARZĄDU SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ GÓRNIK W KATOWICACH. 1 Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej Górnik w Katowicach działa na podstawie przepisów art. 48-58 Ustawy Prawo Spółdzielcze z dnia 16.09.1982r.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY RODZICÓW DZIAŁAJĄCEJ PRZY ZESPOLE OŚWIATOWO-WYCHOWAWCZYM W STRZALE

REGULAMIN RADY RODZICÓW DZIAŁAJĄCEJ PRZY ZESPOLE OŚWIATOWO-WYCHOWAWCZYM W STRZALE REGULAMIN RADY RODZICÓW DZIAŁAJĄCEJ PRZY ZESPOLE OŚWIATOWO-WYCHOWAWCZYM W STRZALE Podstawa prawna: Ustawa z dn. 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) Statut

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA SZCZECIN z dnia... 2013 r.

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA SZCZECIN z dnia... 2013 r. Projekt UCHWAŁA NR... RADY MIASTA SZCZECIN z dnia... 2013 r. w sprawie nadania Statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej - Ośrodkowi Terapii Uzależnień od Alkoholu w Szczecinie Na podstawie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVII/170/2012 RADY MIASTA SANDOMIERZA. z dnia 21 marca 2012 r. w sprawie nadania Statutu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Sandomierzu

UCHWAŁA NR XVII/170/2012 RADY MIASTA SANDOMIERZA. z dnia 21 marca 2012 r. w sprawie nadania Statutu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Sandomierzu UCHWAŁA NR XVII/170/2012 RADY MIASTA SANDOMIERZA z dnia 21 marca 2012 r. w sprawie nadania Statutu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Sandomierzu Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h, art. 40 ust. 2 pkt

Bardziej szczegółowo