DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO. Gdańsk, dnia 29 grudnia 2009 r. Nr 176. TREŚĆ: Poz: UCHWAŁY RAD GMIN

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO. Gdańsk, dnia 29 grudnia 2009 r. Nr 176. TREŚĆ: Poz: UCHWAŁY RAD GMIN"

Transkrypt

1 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 29 grudnia 2009 r. Nr 176 TREŚĆ: Poz: UCHWAŁY RAD GMIN 3441 nr XXXVII/371/2009 z dnia 29 października 2009 r. Rady Gminy Wejherowo w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Gościcino nr XXXVII/276/09 z dnia 29 października 2009 r. Rady Gminy Rzeczenica w sprawie zmiany uchwały Nr XXVI/209/09 Rady Gminy Rzeczenica z dnia 5 lutego 2009 roku w sprawie regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków motywacyjnego, za wysługę lat, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektóre inne składniki wynagrodzenia nr XXIX/462/09 z dnia 30 października 2009 r. Rady Gminy w Chojnicach w sprawie podziału sołectwa Lichnowy na sołectwo Lichnowy i sołectwo Chojnaty, zmian w statucie sołectwa Lichnowy i uchwalenia statutu sołectwa Chojnaty nr XXIX/463/09 z dnia 30 października 2009 r. Rady Gminy w Chojnicach w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych nr XXIX/448/09 z dnia 30 października 2009 r. Rady Gminy w Chojnicach w sprawie zatwierdzenia rozszerzenia działalności i zmian w Statucie Samodzielnej Publicznej Przychodni Wiejskiej Gminy Chojnice UCHWAŁY RAD MIAST 3446 nr XL/356/2009 z dnia 28 października 2009 r. Rady Miejskiej w Redzie w sprawie nadania nazw drogom publicznym, zlokalizowanym na terenie miasta Redy nr XL/359/2009 z dnia 28 października 2009 r. Rady Miejskiej w Redzie w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat i trybu ich pobierania nr XXXIX/311/2009 z dnia 28 października 2009 r. Rady Miejskiej w Bytowie zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowych zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w zakresie rehabilitacji oraz szczegółowych zasad częściowego lub całkowitego zwolnienia od odpłatności i trybu ich pobierania nr XXXIX/314/2009 z dnia 28 października 2009 r. Rady Miejskiej w Bytowie w sprawie określenia liczby przeznaczonych do wydania nowych licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką UCHWAŁY RAD POWIATÓW 3450 nr XXVIII/252/2009 z dnia 30 października 2009 r. Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim w sprawie przyjęcia aktualizacji strategii pomocy społecznej i działań na rzecz osób niepełnosprawnych w Powiecie Nowodworskim nr XXVIII/253/2009 z dnia 30 października 2009 r. Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim w sprawie: przyjęcia Programu działań na rzecz osób niepełnosprawnych w Powiecie Nowodworskim na lata nr XXVIII/256/2009 z dnia 30 października 2009 r. Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawienia lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata

2 Województwa Pomorskiego Nr Poz nr XXXIX/191/2009 z dnia 30 października 2009 r. Rady Powiatu Człuchowskiego w sprawie zmiany uchwały Nr XXX/146/2009 Rady Powiatu Człuchowskiego z dnia 29 stycznia 2009 roku w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli oraz wysokości i szczegółowych warunków przyznawania dodatków i innych składników wynagrodzenia nauczycieli zatrudnionych w szkołach, placówkach oświatowych i placówkach opiekuńczo wychowawczych prowadzonych przez Powiat Człuchowski nr XXIX/275/09 z dnia 29 października 2009 r. Rady Powiatu Kartuskiego w sprawie: wprowadzenia zakazu używania jednostek pływających wyposażonych w silniki o napędzie spalinowym na jeziorze Głębokim, położonym na terenie gmin Kartuzy i Żukowo UCHWAŁA Nr XXXVII/371/2009 Rady Gminy Wejherowo z dnia 29 października 2009 r. w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Gościcino. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. Nr 2001 r. Nr 142 poz z późn. zmianami), Rada Gminy Wejherowo uchwala, co następuje: 1 Drodze położonej we wsi: 1. Gościcino, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 681/4 oraz nr 686/37 zaznaczonej na załączniku graficznym do niniejszej uchwały, nadaje się nazwę ulicy Storczykowa. 2 Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wejherowo. 3 Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego. Przewodniczący Rady Tadeusz Danilczyk

3 Województwa Pomorskiego Nr Poz. 3441

4 Województwa Pomorskiego Nr Poz. 3442, UCHWAŁA Nr XXXVII/276/09 Rady Gminy Rzeczenica z dnia 29 października 2009 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVI/209/09 Rady Gminy Rzeczenica z dnia 5 lutego 2009 r. w sprawie regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków motywacyjnego, za wysługę lat, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektóre inne składniki wynagrodzenia. Na podstawie art. 30 ust. 6 i ust. 6a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Tekst jednolity: Dz. U. z 2006 Nr 97, poz. 674; ze zm.: Dz. U. z 2006 r. Nr 170, poz. 1218; Dz. U. z 2007 r., Nr 220, poz. 1600, Nr 17, poz. 95, Nr 80, poz. 542, Nr 158, poz. 1103, Nr 102, poz. 689, Nr 176, poz. 1238, Nr 191, poz. 1369, Nr 247, poz. 1821; z Dz. U. z 2008 r. Nr 145, poz. 917, Nr 227, poz. 1505; z 2009 r. Nr 1, poz. 1) i art. 18 ust. 2 pkt 15 oraz art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, zm.: Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz i Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz i Nr 167, poz. 1759; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z Nr, 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458) oraz przepisami rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 stycznia 2005 r. w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagradzania zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy (Tekst jednolity: Dz. U. z 2005 r. Nr 22, poz. 181; ze zm. z 2006 r. Nr 43, poz. 293; z 2007 r. Nr 56, poz. 372; z 2008 r. Nr 42, poz. 257) Rada Gminy Rzeczenica uchwala, co następuje: 1 W uchwale Nr XXVI/209/09 Rady Gminy Rzeczenica z dnia 5 lutego 2009 r. dokonuje się następujących zmian: 1) 7 ust. 6 otrzymuje brzmienie: wychowawstwo klasy w oddziale przedszkolnym, punkcie przedszkolnym lub zespole wychowania przedszkolnego 40 zł 2 Zmiana regulaminu została uzgodniona ze Związkiem Nauczycielstwa Polskiego Zarząd Oddziału w Rzeczenicy. 3 Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rzeczenica. 4 Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego. Przewodniczący Rady Gminy Zygmunt Wilczyk 3443 UCHWAŁA Nr XXIX/462/09 Rady Gminy w Chojnicach z dnia 30 października 2009 r. w sprawie podziału sołectwa Lichnowy na sołectwo Lichnowy i sołectwo Chojnaty, zmian w statucie sołectwa Lichnowy i uchwalenia statutu sołectwa Chojnaty. Na podstawie art. 5 ust. 2, art. 18 ust. 1, art. 35 ust. 1, art. 40 ust. 2 pkt 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz z późn. zmianami) oraz 7 ust. 1 Statutu Gminy Chojnice z dnia 30 grudnia 2002 r. (Dz.Urz. Nr 20 poz. 197) z inicjatywy mieszkańców miejscowości Chojnaty i po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami Tytuł I Rada Gminy uchwala, co następuje: 1 1. Tworzy się sołectwo Chojnaty, 2. Obszar sołectwa Chojnaty wydziela się z obszaru sołectwa Lichnowy. Granice terytorium sołectwa Chojnaty określa Statut sołectwa. 3. Nadaje się sołectwu Chojnaty statut w brzmieniu, jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały. 2 W uchwale Nr XI/115/2003 Rady Gminy Chojnice z dnia 29 września 2003 r. w sprawie uchwalenia Statutów sołectw w Gminy Chojnice (Dz.Urz. Woj. Pom. Nr 1, poz. 1), w statucie sołectwa Lichnowy, stanowiącym załącznik nr 15 do uchwały, wprowadza się następujące zmiany: 2 otrzymuje brzmienie: 2 1) Teren działania sołectwa Lichnowy obejmuje obszar i mieszkańców miejscowości: Lichnowy wraz z jej integralnymi częściami tj. Lichnowy Pierwsze, Lichnowy Drugie. 2) Położenie oraz obszar sołectwa przedstawia mapa stanowiąca załącznik do niniejszego statutu. 3) Siedzibą sołectwa jest miejscowość Lichnowy. 3 Mapa stanowiąca załącznik do statutu sołectwa Lichnowy stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały. 4 Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Chojnice.

5 Województwa Pomorskiego Nr Poz Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego. Przewodniczący Rady Gminy Tadeusz Stelmaszyk Załącznik nr 1 do Uchwały nr XXIX/462/09 Rady Gminy w Chojnicach z dnia 30 października 2009 r. Tytuł I STATUT SOŁECTWA CHOJNATY DZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Sołectwo jest jednostką pomocniczą Gminy tworzoną przez Radę Gminy Chojnice w drodze uchwały na zasadach określonych w Statucie Gminy. 2. Sołectwo działa zgodnie z postanowieniami obowiązujących przepisów a w szczególności: - ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz z późn. zm.), - statutu Gminy Chojnice uchwalonego uchwałą Rady Gminy Chojnice z dnia 30. XI r., Nr IV/ 23/2002 (Dz. Urz. Woj. Pomorskiego Nr 6 z dnia 6. II r.), - niniejszego statutu Teren działania sołectwa Chojnaty obejmuje obszar i mieszkańców miejscowości: Chojnaty 2. Położenie oraz obszar sołectwa przedstawia mapa stanowiąca załącznik do niniejszego statutu. 3. Siedzibą sołectwa jest miejscowość Chojnaty 3 1. Organami sołectwa są: - zebranie wiejskie - jako organ uchwałodawczy, - Sołtys - jako organ wykonawczy. Sołtysa w jego pracy wspomaga Rada Sołecka. 2. Kadencja Sołtysa i członków Rady Sołeckiej trwa 4 lata, jednak nie dłużej niż 3 miesiące od daty posiedzenia nowo wybranej Rady Gminy, na którym swoje ślubowanie złoży nowo wybrany Wójt Gminy. 3. Przez używanie w dalszej części statutu określenia zebranie wiejskie należy rozumieć zebranie mieszkańców sołectwa 4 Prawo do udziału w zebraniu wiejskim mają wszyscy mieszkańcy sołectwa posiadający czynne prawo wyborcze. Posiadanie czynnego prawa wyborczego określa się według ordynacji wyborczej do Rad Gmin. W zebraniu wiejskim mają prawo uczestniczyć bez prawa głosu inne osoby związane z sołectwem, a nie posiadające czynnego prawa wyborczego. DZIAŁ II ZADANIA SOŁECTWA I KOMPETENCJE ZEBRANIA WIEJSKIEGO 5 Do zadań sołectwa należy dążenie do zaspokajania podstawowych potrzeb mieszkańców w szczególności: 1. Organizowanie samopomocy mieszkańców i wspólnych prac na rzecz sołectwa. 2. Działanie na rzecz rozwoju oświaty i wychowania, umocnienia rodziny, kultury życia rodzinnego oraz wychowania w rodzinie. 3. Organizowanie różnych form opieki społecznej oraz pomocy sąsiedzkiej, w tym również dla niepełnosprawnych mieszkańców pozbawionych pomocy z zewnątrz za ich zgodą i w porozumieniu z nimi. 4. Podejmowanie samodzielnie, a także w porozumieniu z organami szkoły działań zmierzających do zapewnienia opieki oraz organizowania czasu wolnego dzieciom i młodzieży. 5. Działanie na rzecz przestrzegania prawa i porządku publicznego oraz bezpieczeństwa mieszkańców. 6. Troska o zieleń i środowisko naturalne. 7. Podejmowanie inicjatyw mających charakter integracyjny, turystyczny, sportowy i wypoczynkowy. 8. Wspomaganie gminy w realizacji jej zadań. 6 Do kompetencji zebrania wiejskiego należą wszystkie sprawy dotyczące sołectwa mające wpływ na jego organizację, strukturę, i granice, nie zastrzeżone do kompetencji innych organów. 7 Zebranie wiejskie z zastrzeżeniem obowiązujących przepisów prawa, ma prawo do opiniowania i decydowania w następujących sprawach: 1. Własności, użytkowania lub innych praw rzeczowych lub majątkowych zwanych mieniem komunalnym. 2. Wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej, jego odwołania oraz przyjmowania rezygnacji z pełnienia funkcji Sołtysa oraz członka Rady Sołeckiej. 3. Prowadzenia zwykłego zarządu mieniem komunalnym przekazywanym sołectwu. 4. Ustalania potrzeb sołectwa i przedkładania do 15 września każdego roku budżetowego wniosków do budżetu Gminy na rok następny. 5. Rozdziału środków finansowych będących w jego dyspozycji. 6. Podejmowania czynów społecznych. 7. Podejmowania uchwał w sprawie wystąpienia do Wójta Gminy o wykonywanie przez sołectwo niektórych zadań własnych gminy na obszarze sołectwa. 8. Uchwalania programów działania. 9. Przyjmowania od Sołtysa i Rady Sołeckiej rocznego sprawozdania z wykonania zadań sołectwa za poprzedni rok. 10. Realizacji zadań określonych w 5 niniejszego statutu. Do zadań Rady Sołeckiej należy pomoc Sołtysowi w prowadzeniu i załatwianiu spraw sołectwa, a w szczególności: 8 Zebranie wiejskie stanowi o innych sprawach dotyczących sołectwa w ramach przepisów ustawowych. DZIAŁ III KOMPETENCJE SOŁTYSA I RADY SOŁECKIEJ 9 Do kompetencji Sołtysa należy: 1. Reprezentuje sołectwo na zewnątrz. 2. Prowadzi dokumentację sołectwa.

6 Województwa Pomorskiego Nr Poz Przewodniczy Radzie Sołeckiej. 4. Zwołuje i organizuje zebrania wiejskie oraz przewodniczy ich obradom; Sołtys może upoważnić inną osobę do prowadzenia zebrania. 5. Realizuje uchwały organów gminy, zebrania wiejskiego i Rady Sołeckiej w odniesieniu do sołectwa. 6. Prowadzi zarząd, administrację i gospodarkę składnikami mienia, w tym środkami finansowymi, które gmina przekazała sołectwu do korzystania oraz akceptuje dokumenty z tym związane. 7. Opiniuje wnioski mieszkańców o ulgi lub umorzenia podatkowe, po uzgodnieniu z Radą Sołecką, gdy o taką opinię wystąpi Wójt Gminy. 8. Uczestniczy w sesjach Rady Gminy, a także w razie potrzeb w pracach jej organów bez prawa do głosowania. 9. Organizuje i koordynuje inicjatywy mające na celu poprawę warunków życia społeczności sołeckiej. 10. Składa coroczne sprawozdania ze swej działalności na zebraniu wiejskim. 11. Wykonuje inne zadania należące do Sołtysa z mocy ogólnie obowiązujących przepisów, m.in. w zakresie obronności i ochrony przeciwpożarowej, inkasa niektórych podatków i opłat, informuje Wójta Gminy o klęskach żywiołowych. 12. Sołtys korzysta z ochrony prawnej przysługującej funkcjonariuszom publicznym. 13. Na zasadach ustalonych przez Radę Gminy, Sołtysowi przysługują diety. Do zadań Rady Sołeckiej należy pomoc Sołtysowi w prowadzeniu i załatwianiu spraw sołectwa, a w szczególności: 1. Inicjowanie i przygotowywanie zebrań wiejskich i sporządzanie projektów uchwał tych zebrań. 2. Zbieranie wniosków i innych wystąpień mieszkańców w sprawach sołectwa. 3. Podejmowanie uchwał w sprawie przeznaczenia środków finansowych będących w dyspozycji sołectwa w ramach upoważnienia zebrania wiejskiego. 4. Inicjowanie i prowadzenie na terenie sołectwa prac możliwych do wykonania ze środków własnych sołectwa przyznanych przez Radę Gminy w ramach budżetu Gminy i zachowaniu zasad określonych przez ustawę o finansach publicznych. 5. Inicjowanie działań społecznie użytecznych dla sołectwa i jego mieszkańców. 6. Posiedzenia Rady Sołeckiej odbywają się co najmniej jeden raz w kwartale, na które Sołtys zaprasza radnych z danego okręgu wyborczego, jak również inne osoby mające wpływ na rozwiązywanie lokalnych problemów sołectwa. DZIAŁ VI ZASADY ZWOŁYWANIA I PRZEBIEGU ZEBRANIA WIEJ- SKIEGO Zebranie wiejskie zwoływane jest przez: a) Sołtysa, b) na pisemny wniosek co najmniej 10% mieszkańców uprawnionych do udziału w zebraniu, c) Wójta Gminy, d) na wniosek Rady Sołeckiej. 2. Zebrania wiejskie odbywają się w miarę istniejących potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na rok. 3. Zebranie wiejskie na wniosek osób i organów wymienionych w ust. 1, pkt a, b, c, d, powinno być zwołane najpóźniej w terminie 14 dni od daty zgłoszenia wniosku. 4. O zebraniu wiejskim mieszkańcy powinni być powiadomieni co najmniej 7 dni przed jego terminem. Zawiadomienie powinno zawierać: informację na czyj wniosek zebranie jest organizowane, dokładne określenie daty, godziny i miejsca zebrania, podanie proponowanego porządku obrad oraz projektów uchwał Ile przepisy nie stanowią inaczej: - dla prawomocności uchwał zebrania wiejskiego niezbędna jest obecność co najmniej 1/5 uprawnionych mieszkańców sołectwa, - uchwały zapadają jawnie, zwykłą większością głosów, z wyjątkiem wypadków określonych w ustawach. 2. Przepisu pkt 1 nie stosuje się w przypadku, gdy zebranie odbywa się w drugim terminie, a zawiadomienie o nim odpowiada wymogom 10, ust Zebranie wiejskie może postanowić, że uchwały będą podejmowane w głosowaniu tajnym Zebranie wiejskie, z zastrzeżeniem 18, prowadzi Sołtys lub na jego wniosek inna osoba posiadająca czynne prawo wyborcze. 2. W porządku obrad każdego zebrania powinno znajdować się sprawozdanie z realizacji uchwał, wniosków i opinii zebrania poprzedniego, które składa Sołtys lub członek Rady Sołeckiej. 13 W zebraniu wiejskim mogą brać udział członkowie Rady Gminy oraz Wójt Gminy dla referowania wniosków i udzielania wyjaśnień. Ponadto w zebraniu mogą brać udział przedstawiciele instytucji i urzędów, których dotyczą sprawy stanowiące przedmiot obrad Z każdego zebrania wiejskiego sporządza się protokół, który powinien zawierać: - datę, miejsce, godzinę i termin zebrania, - liczbę mieszkańców biorących udział w zebraniu, stwierdzenie jego prawomocności, wybór protokolanta zebrania, - nazwiska zaproszonych na zebranie i oznaczenie ich stanowisk, - stwierdzenie przyjęcia protokołu z poprzedniego zebrania, - zatwierdzony porządek obrad, - sprawozdanie Sołtysa z realizacji uchwał i wniosków z poprzedniego zebrania, - przebieg obrad, streszczenie przemówień i dyskusji oraz sformułowanie zgłaszanych i uchwalonych wniosków, - podjęte na zebraniu uchwały, - podpis prowadzącego zebranie wiejskie i protokolanta. 2. Protokoły numeruje się cyframi rzymskimi, a uchwały arabskimi. Nową numerację zaczyna się z początkiem każdego roku kalendarzowego Protokół powinien być w terminie 7 dni po odbyciu zebrania przekazany do Wójta Gminy. 2. Wyciągi z protokołów, wnioski z zebrania i jego uchwały Wójt przekazuje zainteresowanym jednostkom organizacyjnym.

7 Województwa Pomorskiego Nr Poz Każdy mieszkaniec sołectwa ma prawo wglądu do protokołu, robienia z niego notatek oraz wyciągów. DZIAŁ V WYBÓR I ODWOŁANIE SOŁTYSA, CZŁONKÓW RADY SOŁECKIEJ Sołtysem i członkiem Rady Sołeckiej może być wybrany mieszkaniec sołectwa posiadający czynne i bierne prawo wyborcze w wyborach do Rady Gminy. 2. Rada Sołecka liczy 5 osób Zebranie wiejskie dla wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej zwołuje Wójt Gminy w terminie do 3 miesięcy po upływie ich kadencji. Wójt Gminy bądź upoważniona przez niego osoba dokonuje otwarcia zebrania, stwierdza jego prawomocność, następnie zarządza wybory przewodniczącego zebrania, który dalej prowadzi obrady. 2. Postanowienia 10 pkt 1 i 11 stosuje się odpowiednio. 3. Wójt Gminy lub upoważniona przez niego osoba uczestniczy w zebraniu z głosem doradczym oraz nadzoruje przestrzeganie statutu sołectwa. 18 Zebranie wiejskie, na którym ma być dokonany wybór Sołtysa, Rady Sołeckiej, zwołuje Wójt Gminy, który określa miejsce, dzień i godzinę zebrania wiejskiego oraz wyznacza przewodniczącego zebrania Dla dokonania ważnego wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej, na zebraniu wiejskim wymagana jest osobista obecność co najmniej 1/5 mieszkańców uprawnionych do głosowania. 2. O ile w wyznaczonym terminie na zebraniu wyborczym nie uzyska się obecności 1/5 stałych mieszkańców sołectwa uprawnionych do głosowania wybór Sołtysa i Rady Sołeckiej przeprowadza się w następnym terminie na następnym zebraniu lub w tym samym dniu po upływie 30 minut od pierwszego terminu zebrania bez względu na ilość osób uczestniczących. Informacja o drugim terminie zebrania winna być podana w zawiadomieniu o zwołaniu zebrania wiejskiego. 3. Liczbę stałych mieszkańców sołectwa uprawnionych do głosowania określa Wójt Gminy na podstawie dokumentacji Ewidencji Ludności Urzędu Gminy. 4. Zebranie wiejskie, na którym przeprowadza się wybory postanawia o obowiązku podpisania listy obecności przez uczestników zebrania uprawnionych do głosowania Wybory przeprowadza Komisja Wyborcza w składzie co najmniej 3 osób, wybrana spośród uprawnionych do głosowania uczestników zebrania. 2. Do zadań Komisji Wyborczej należy: - przyjęcie zgłoszenia kandydatów, - przeprowadzenie głosowania, - ustalenie wyników wyborów, - ogłoszenie wyników wyborów, - sporządzenie protokołu o wynikach wyborów. 3. Protokół podpisują członkowie Komisji oraz Przewodniczący zebrania Wybory Sołtysa oraz członków Rady Sołeckiej odbywają się w głosowaniu tajnym. 2. Wybory odbywają się przy nieograniczonej liczbie kandydatów zgłoszonych bezpośrednio przez uprawnionych uczestników zebrania. 3. Kandydatem na Sołtysa nie może być osoba karana za przestępstwo umyślne lub popełnione z chęci zysku. 4. W pierwszej kolejności należy przeprowadzić wybór Sołtysa, a następnie członków Rady Sołeckiej. 5. Uprawnieni do głosowania mieszkańcy sołectwa głosują kartkami opatrzonymi pieczęcią Rady Gminy w Chojnicach z wypisanymi nazwiskami kandydatów. 6. Nieważne są głosy na kartkach: - całkowicie przedartych, - innych niż ustalone w ust. 5, - na których pozostawiono więcej kandydatów niż miejsc do obsadzenia. 7. Za wybranego Sołtysa uważa się tego kandydata, który otrzymał największą liczbę głosów, jednak nie mniej 50% plus 1 ważnie oddanych głosów. W wypadku nie spełnienia przez żadnego z kandydatów określonego wyżej wymogu, przeprowadza się ponowne głosowanie umieszczając na kartce do głosowania dwóch kandydatów, którzy w pierwszym głosowaniu otrzymali największą liczbę głosów. 8. Po dokonaniu wyboru Sołtysa, Sołtys w pierwszej kolejności korzysta z prawa przedstawienia kandydatów do Rady Sołeckiej. 9. Za wybranych do Rady Sołeckiej uważa się te osoby, które otrzymują największą liczbę głosów, przy równej ilości głosów, głosowanie się powtarza umieszczając na kartce do głosowania osoby z równą ilością głosów Sołtys i członkowie Rady Sołeckiej są bezpośrednio odpowiedzialni przed zebraniem wiejskim i mogą być odwołani przez zebranie przed upływem kadencji na pisemny wniosek mieszkańców posiadających czynne prawo wyborcze wraz z uzasadnieniem: a) co najmniej 10% mieszkańców uprawnionych do udziału w zebraniu, b) Wójta Gminy, jeżeli nie wykonują swych obowiązków, naruszają postanowienia statutu i uchwał zebrań wiejskich. 2. Odwołanie z funkcji Sołtysa i członków Rady Sołeckiej następuje w głosowaniu tajnym wg zasad jak dla wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej. Wniosek określony 22, ust. 1, pkt a, powinien zawierać uzasadnienie oraz listę z podpisami mieszkańców sołectwa o następujących rubrykach: nazwisko i imię, adres zamieszkania, PESEL, własnoręczny podpis. Wójt po sprawdzeniu poprawności formalnej wniosku zwołuje zebranie wiejskie w terminie do 1 miesiąca od daty wpływu wniosku. 3. Uchwała w sprawie odwołania z pełnionej funkcji podejmowana jest po wysłuchaniu zainteresowanego w głosowaniu tajnym i dla swej ważności wymaga bezwzględnej większości ważnie oddanych głosów. 4. Sołtys i członkowie Rady Sołeckiej mogą sami złożyć rezygnację z pełnionych funkcji. Rezygnacja musi być dokonana na piśmie. Rezygnacja w powyższym trybie następuje na zebraniu wiejskim w głosowaniu jawnym W przypadku odwołania lub ustąpienia Sołtysa lub

8 Województwa Pomorskiego Nr Poz wszystkich członków Rady Sołeckiej z pełnionych funkcji - Wójt Gminy w terminie do 1 miesiąca zarządza wybory uzupełniające. 2. Wybory uzupełniające odbywają się według zasad określonych w 19 i Wybory uzupełniające poszczególnych członków Rady Sołeckiej przeprowadza się na zebraniu wiejskim. DZIAŁ VI POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE MIENIA KOMUNALNE- GO I GOSPODARKI FINANSOWEJ SOŁECTWA Rada Gminy określa zasady przekazywania sołectwu składników mienia, na podstawie których Wójt Gminy przekaże mienie w zarząd sołectwa. 2. Dewastacja oraz niezgodne z prawem i przeznaczeniem korzystanie z mienia komunalnego oddanego w zarząd powierniczy mogą w każdym czasie skutkować rozwiązaniem zarządu. 25 Mienie komunalne przekazywane jest sołectwu, po uzyskaniu opinii organów sołectwa. 26 Dochodami sołectwa są: - środki wydzielane corocznie w budżecie Gminy na realizację zadań sołectwa, - dobrowolne wpłaty osób fizycznych i prawnych, - dochody z majątku przekazanego w zarząd sołectwu Sołectwo prowadzi gospodarkę finansową z zachowaniem przepisów o finansach publicznych. 2. Plan finansowo rzeczowy podlega zatwierdzeniu przez zebranie wiejskie w terminie do jednego miesiąca po zatwierdzeniu budżetu Gminy. 3. Zmiany w planie rzeczowo finansowym są dokonywane przez zebranie wiejskie lub z jego upoważnienia przez Radę Sołecką. 4. Księgowość dochodów i wydatków sołectwa prowadzi Urząd Gminy Za prawidłową gospodarkę finansową odpowiada Sołtys i Rada Sołecka; działalność w tym zakresie podlega ocenie przez zebranie wiejskie. 2. Nie przyjęcie sprawozdania finansowego przez zebranie wiejskie jest równoznaczne z wnioskiem o odwołanie tych organów. DZIAŁ VII NADZÓR NAD DZIAŁALNOŚCIĄ SOŁECTWA Nadzór nad działalnością sołectwa sprawowany jest na podstawie kryterium zgodności z prawem, celowości, rzetelności i gospodarności. 2. Środki finansowe przyznane sołectwu są wydatkowane na zadania określone przez zebranie wiejskie i ujęte w budżecie Gminy. 3. Nadzór nad działalnością sołectwa sprawuje Rada Gminy i Wójt Gminy. 4. Wójt Gminy dokonuje kontroli zgodności korzystania z mienia komunalnego oddanego w zarząd powierniczy oraz rozliczenia finansowego dzierżawy mienia na rzecz innego podmiotu Organy wykonawcze gminy i podporządkowane gminie jednostki organizacyjne są zobowiązane ustosunkować się do uchwał i opinii organów sołectwa udzielając odpowiedzi zgodnie z kodeksem postępowania administracyjnego. 2. Wójt Gminy, jeżeli uzna, że uchwały i opinie organów sołectwa wykraczają poza zakres przekazanych im kompetencji lub są sprzeczne z prawem - wstrzymuje ich realizację. 3. Organy sołectwa mogą wnieść sprzeciw do Wójta Gminy na postępowanie określone w pkt 1-2, gdy narusza on istotne interesy mieszkańców. 4. Wójt Gminy badając sprzeciw może: - uznać jego zasadność, - w razie nieuwzględnienia sprzeciwu podjąć zarządzenie o wstrzymaniu rozstrzygnięcia określonego w pkt 1-2 i wnieść sprawę pod obrady Rady Gminy, której uchwała ostatecznie rozstrzyga sprawę. DZIAŁ VIII POSTANOWIENIA KOŃCOWE 31 Wójt Gminy prowadzi akta sołectwa. Z aktami sołectwa mogą zapoznać się w Urzędzie Gminy mieszkańcy sołectwa. 32 Zmiana statutu wymaga podjęcia uchwały przez Radę Gminy na wniosek zebrania wiejskiego lub Wójta Gminy. 33 Niniejszy statut wchodzi w życie z datą wejścia w życie uchwały Rady Gminy o nadaniu statutu.

9 Województwa Pomorskiego Nr Poz. 3443

10 Województwa Pomorskiego Nr Poz Załącznik do Uchwały Nr XXIX/462/09 Rady Gminy w Chojnicach z dnia 30 października 2009 r.

11 Województwa Pomorskiego Nr Poz. 3444, UCHWAŁA Nr XXIX/463/09 Rady Gminy w Chojnicach z dnia 30 października 2009 r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 w związku z art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. Z 2001 r. Nr 142, poz z późn. zm.) i art. 7 ust. 1, 2 i 3 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115), po zaciągnięciu opinii Zarządu Powiatu Chojnickiego oraz Komisji Gospodarki Komunalnej, Spraw Społecznych i Samorządów Wiejskich Rady Gminy. Tytuł I Rada Gminy uchwala, co następuje: 1 1. Zalicza się do kategorii dróg gminnych drogę oznaczoną geodezyjnie nr 342/1 położoną w miejscowości Ostrowite-ZR do kategorii dróg gminnych, których gmina jest użytkownikiem. 2 Traci moc uchwała nr XXXIX/511/2006 Rady Gminy w Chojnicach z dnia 24 kwietnia 2006 r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych. 3 Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Chojnice. 4 Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty opublikowania. Przewodniczący Rady Gminy Tadeusz Stelmaszyk 3445 UCHWAŁA Nr XXIX/448/09 Rady Gminy w Chojnicach z dnia 30 października 2009 r. w sprawie zatwierdzenia rozszerzenia działalności i zmian w Statucie Samodzielnej Publicznej Przychodni Wiejskiej Gminy Chojnice. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2001 Nr 142 poz z p.zm.) oraz art. 39 ust. 2 ustawy z dnia o zakładach opieki zdrowotnej (j.t. Dz. U. z 2007 Nr 14 poz. 89) oraz Uchwały Rady Społecznej S.P. Przychodni Wiejskiej Gminy Chojnice z dnia 25 września 2009 r. w sprawie uchwalenia zmian w Statucie Przychodni. Tytuł I Rada Gminy uchwala, co następuje: 1 1. Zatwierdzić rozszerzenie działalności S.P. Przychodni Wiejskiej Gminy Chojnice o poradnie specjalistyczne: alergologiczną, diabetologiczną, kardiologiczną, pulmonologiczną. 2. W Statucie S.P. Przychodni wprowadzić następujące zmiany: a) w paragrafie 8 Statutu Przychodni dodać. ust. 10 o treści: prowadzeniu poradni specjalistycznych: alergologicznej, diabetologicznej, kardiologicznej, pulmonologicznej. b) w paragrafie 11 ust. 1 pkt 1 Statutu dodać lit. i o treści: poradnie: alergologiczną, diabetologiczną, kardiologiczną, pulmonologiczną. 2 Wykonanie Uchwały zlecić Wójtowi Gminy Chojnice. 3 Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego. Przewodniczący Rady Gminy Tadeusz Stelmaszyk

12 Województwa Pomorskiego Nr Poz UCHWAŁA Nr XL/356/2009 Rady Miejskiej w Redzie z dnia 28 października 2009 r. w sprawie nadania nazw drogom publicznym, zlokalizowanym na terenie miasta Redy. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz z późn. zm.) i art. 8 ust. 1a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 z późn. zm.), Rada Miejska w Redzie uchwala, co następuje: 1 Drodze publicznej stanowiącej ulicę położoną w północno-zachodniej części miasta Redy przy wylocie drogi do Pucka usytuowanej w rejonie drogi wojewódzkiej ul. Puckiej, przebiegającej przez działki ewidencyjne oznaczone numerami: 185/4, 185/7, 186/5, 186/4, 1255/3 oraz części działek 187/2 i 189/4, znajdujące się w obrębie geodezyjnym nr 2, stanowiące własność Gminy Miasta Redy, nadaje się nazwę: Widokowa. 2 Drodze publicznej stanowiącej ulicę położoną w północno-zachodniej części miasta Redy usytuowanej prostopadle do drogi wojewódzkiej ul. Puckiej, przebiegającej przez działki ewidencyjne oznaczone numerami 1254 i 1255/2 znajdujące się w obrębie geodezyjnym nr 2, stanowiące własność Gminy Miasta Redy, nadaje się nazwę: Storczykowa 3 Usytuowanie i przebieg ulic wymienionych w 1 i 2 przedstawia mapa ewidencyjna w skali 1:2000 stanowiąca załącznik do niniejszej uchwały. 4 Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego. Przewodniczący Rady Miejskiej Kazimierz Okrój

13 Województwa Pomorskiego Nr Poz UCHWAŁA Nr XL/359/2009 Rady Miejskiej w Redzie z dnia 28 października 2009 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat i trybu ich pobierania. Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. Nr 142, poz z 2001 r. z późniejszymi zmianami) w związku z art. 50 ust. 6 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jednolity: Dz. U. Nr 115 poz. 728 z 2008 r. z późniejszymi zmianami) Rada Miejska w Redzie uchwala, co następuje: 1 1. Usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze przysługują osobie samotnej, która z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymaga pomocy innych osób, a jest ich pozbawiona. 2. Usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze mogą być przyznane również osobie, która wymaga pomocy innych osób, a rodzina, a także wspólnie nie zamieszkujący małżonek, wstępni, zstępni nie mogą takiej pomocy zapewnić Usługi opiekuńcze obejmują pomoc w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną zaleconą przez lekarza, pielęgnację oraz w miarę możliwości zapewnienie kontaktów z otoczeniem. 2. Specjalistyczne usługi opiekuńcze są to usługi dostosowane do szczególnych potrzeb wynikających z rodzaju schorzenia lub niepełnosprawności, świadczone przez osoby ze specjalistycznym przygotowaniem zawodowym Usługi opiekuńcze, o których mowa w 2 ust. 1 i ust. 2 przysługują nieodpłatnie, jeżeli dochód na osobę w rodzinie świadczeniobiorcy nie przekracza kryterium dochodowego określonego w art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej z uwzględnieniem postanowień art. 8 ust. 2 ustawy. 2. Odpłatność za usługi opiekuńcze oraz specjalistyczne usługi opiekuńcze ustala się w zależności od posiadanego dochodu osoby samotnej lub osoby w rodzinie: Dochód osoby samotnie gospodaruj cej lub przypadaj cy na osob w rodzinie: Wska niki odp atno ci w procentach ustalone od ceny us ugi za 1 godzin dla: osoby samotnie gospodaruj cej osoby w rodzinie do 477 z = 100 % nieodp atnie nieodp atnie powy ej 100 % do 132,5 % 1,5 % 3,5 % powy ej 132,5 % do 165 % 3 % 7 % powy ej 165 % do % 5 % 11 % powy ej 187,5 % do 220 % 7 % 15 % powy ej 220 % do 237,5 % 11 % 20 % powy ej 237,5 % do 255 % 15 % 25 % powy ej 255 % do 265 % 22,5 % 32,5 % powy ej 265 % do 275 % 30 % 40 % powy ej 275 % do 282,5 % 45 % 55 % powy ej 282,5 % do 290 % 60 % 70 % powy ej 290 % do 310 % 75 % 85 % powy ej 310 % do 330 % 90 % 100 % powy ej 330 % 100 % 100 %

14 Województwa Pomorskiego Nr Poz. 3447, W przypadkach szczególnych, zwłaszcza jeżeli żądanie zwrotu wydatków na udzielone świadczenia w całości lub w części stanowiłoby dla osoby zobowiązanej nadmierne obciążenie lub też niweczyłoby skutki udzielonej pomocy, Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej na wniosek pracownika socjalnego lub osoby zainteresowanej może całkowicie lub częściowo zwolnić osobę, o której mowa w 1 od opłat bądź odstąpić od żądania takiego zwrotu. 2. Oceny sytuacji, o której mowa w ust. 1 dokonuje Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Redzie w oparciu o aktualny wywiad środowiskowy. 5 Ustala się wysokość odpłatności za jedną godzinę usług opiekuńczych w kwocie 8,00 zł (słownie: osiem złotych). 6 Opłata za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wnoszona jest do 20 go każdego następnego miesiąca, po miesiącu w którym wykonano usługę na wskazane w decyzji konto bankowe gminy Zwrot wydatków za udzielone świadczenia następuje w sposób i w terminach wskazanych w decyzji. 2. Opóźnianie w spłacie opłat powoduje wszczęcie postępowania egzekucyjnego w celu przymusowego ściągnięcia tej należności w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. 8 W sprawach nieuregulowanych niniejszą uchwałą mają zastosowanie przepisy przywołanej na wstępie ustawy o pomocy społecznej. 9 Traci moc uchwała Nr XXV/248/2004 Rady Miejskiej w Redzie z dnia 07 lipca 2004 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat i trybu ich pobierania. 10 Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Redy. 11 Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego. Przewodniczący Rady Miejskiej Kazimierz Okrój 3448 UCHWAŁA Nr XXXIX/311/2009 Rady Miejskiej w Bytowie z dnia 28 października 2009 r. zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowych zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w zakresie rehabilitacji oraz szczegółowych zasad częściowego lub całkowitego zwolnienia od odpłatności i trybu ich pobierania. Na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 11 i art. 50 ust. 6 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2008 r. Nr 115, poz. 728 z późn. zm. 1) )uchwala się, co następuje: 1 W uchwale Nr XXXVII/294/2009 Rady Miejskiej w Bytowie z dnia 16 września 2009 r. w sprawie szczegółowych zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w zakresie rehabilitacji oraz szczegółowych zasad częściowego lub całkowitego zwolnienia od odpłatności i trybu ich pobierania, wprowadza się następujące zmiany: 1) 3 otrzymuje brzmienie: 3. Ustala się następujące zasady odpłatności za usługi opiekuńcze: Procentowe wskaźniki odpłatności dla osoby korzystającej z usług opiekuńczych ustalone od kosztu za 1 godzinę usług dla osoby samotnej i samotnie gospodarującej dla osoby w rodzinie Dochód w % w stosunku do kryterium dochodowego Wskaźnik odpłatności w Dochód w % w stosunku do kryterim Wskaźnik odpłatności w procentach określonego w art.8 ust.1 ustawy o pomocy społecznej procentach dochodowego określonego w art. 8 ust.1 ustawy o pomocy społecznej powyżej powyżej powyżej powyżej powyżej powyżej powyżej powyżej powyżej powyżej powyżej powyżej powyżej powyżej powyżej

15 Województwa Pomorskiego Nr Poz. 3448, 3449, ) w 4 ust. 1 przecinek zastępuje się kropką i skreśla się wyrazy po kropce. 3) w 4 ust. 3 po pkt b) dodaje się pkt c) w brzmieniu: c) odpłatność w 100%, gdy osoba korzystająca uzyskuje dochód powyżej 300% kryterium dochodowego określonego w ustawie o pomocy społecznej odpowiednio dla osoby samotnie gospodarującej lub osoby w rodzinie. 2 Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Bytów. 3 Uchwała wchodzi w życie o upływie 14 dni od dnia ogłoszenia uchwały w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego, z mocą obowiązującą od 01 listopada 2009 r. Przewodniczący Janusz Wiczkowski 1 Zmiany tekstu jednolitego ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2008 r. Nr 171, poz. 1056, Nr 216, poz. 1367, Nr 220, poz. 1431, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 69, poz. 590, Nr 92, poz. 753, Nr 127, poz UCHWAŁA Nr XXXIX/314/2009 Rady Miejskiej w Bytowie z dnia 28 października 2009 r. w sprawie określenia liczby przeznaczonych do wydania nowych licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką Na podstawie art. 6 ust. 6 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2007 r. Nr 125, poz. 874 z późn. zm. 1) ) po zasięgnięciu opinii organizacji zrzeszających miejscowych taksówkarzy i organizacji, których statutowym celem jest ochrona praw konsumenta uchwala się, co następuje: 1 Określa się limit 6 nowych licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką do wydania w roku kalendarzowym Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Bytów. 3 Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2010 r. Przewodniczący Janusz Wiczkowski 1 Zmiany tekstu wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2007 r. Nr 99, poz. 661, Nr 176, poz i Nr 192, poz. 1381, z 2008 r. Nr 218, poz. 1391, Nr 227, poz i Nr 234, poz oraz z 2009 r. Nr 18, poz. 97, Nr 31, poz. 206, Nr 86, poz. 720 i Nr 98, poz UCHWAŁA Nr XXVIII/252/2009 Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim z dnia 30 października 2009 r. w sprawie przyjęcia aktualizacji strategii pomocy społecznej i działań na rzecz osób niepełnosprawnych w Powiecie Nowodworskim. Na podstawie art. 19 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t. j. Dz. U. z 2008 r. Nr 115, poz. 728 z późn. zm.) w związku z art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz z późn. zm.), uchwala się: 1 Przyjmuje się aktualizację strategii pomocy społecznej i działań na rzecz osób niepełnosprawnych w Powiecie Nowodworskim pod nazwą Powiatowa strategia rozwiązywania problemów społecznych Powiatu Nowodworskiego na lata , która stanowi załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały. 2 Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim oraz Dyrektorowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Dworze Gdańskim. 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego. Przewodniczący Rady Ewa Dąbska

16 Województwa Pomorskiego Nr Poz Załącznik do uchwały Nr XXVIII/252/2009 Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim z dnia 30 października 2009 r. POWIATOWA STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH POWIATU NOWODWORSKIEGO na lata Spis treści Wstęp 1. Etapy procesu aktualizowania strategii 2. Charakterystyka powiatu 3. Służba zdrowia 3.1 Zasoby instytucjonalne 3.2 Rodzaje udzielonych świadczeń medycznych 3.3 Ochrona zdrowia psychicznego 4. Edukacja 5. Pomoc społeczna w powiecie 5.1 Ubóstwo 5.2 Rynek pracy i bezrobocie 5.3 Przestępczość 5.4 Alkoholizm 5.5 Narkomania 5.6 Przemoc w rodzinie, przemoc wobec dzieci i młodzieży 5.7 Rodziny zastępcze 5.8 Przestępczość nieletnich 5.9 Osoby starsze 5.10 Powiatowy Ośrodek Interwencji Kryzysowej 6. Osoby niepełnosprawne w społeczności powiatu nowodworskiego 6.1 Zapobieganie niepełnosprawności 6.2 Rozwój rehabilitacji i usług rehabilitacji fizycznej 6.3 Wypełnianie zadań z zakresu likwidacji barier architektonicznych, urbanistycznych, komunikacyjnych 6.4 Umożliwienie osobom niepełnosprawnym uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym 6.5 Współpraca z Powiatowym zespołem ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności w Malborku 6.6 Wypożyczalnia 6.7 Warsztaty Terapii Zajęciowej6.8 Stwarzanie warunków do zatrudnienia i przeciwdziałania skutkom bezrobocia wśród osób niepełnosprawnych - rehabilitacja zawodowa osób niepełnosprawnych 6.9 Tworzenie warunków do przezwyciężania trudnych sytuacji życiowych, których osoby niepełnosprawne nie mogą pokonać wykorzystując własne środki i możliwości oraz zapewnienia odpowiedniego wsparcia przez instytucje pomocy społecznej 6.10 Stworzenie możliwości do pełnego i aktywnego udziału osób niepełnosprawnych w życiu kulturalnym, sporcie, rekreacji, turystyce 7. Analiza wyników badań ankietowych 7.1 Metodologia i opis realizacji badania 7.2 Wyniki ankiety 7.3 Warunki życia w powiecie 7.4 Ubóstwo 7.5 Rynek pracy 7.6 Niepełnosprawni 7.7 Osoby starsze 7.8 Dzieci i Młodzież 7.9 Bezpieczeństwo 7.10 Uzależnienia 7.11 Przemoc domowa 8. Analiza SWOT 8.1 Ubóstwo 8.2 Bezrobocie 8.3 Niepełnosprawni i osoby starsze 8.4 Rodzina, dzieci i młodzież 8.5 Uzależnienia 9. Misja 10. Cele strategiczne, operacyjne i działań 11. Monitoring i Ewaluacja 12. Źródła finansowania WSTĘP cel i proces tworzenia aktualizacji powiatowej strategii rozwiązywania problemów społecznych Ustawa o pomocy społecznej nakłada na samorząd terytorialny obowiązek stworzenia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych, wynika to wprost z ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r. Różnorodność problemów społecznych występujących w Powiecie powoduje konieczność wzięcia pod uwagę wszystkich innych aktów prawnych, które mają istotny wpływ na konstrukcje dokumentu i rozwiązywanie zadań społecznych na przełomie obecnych czasów. Należy tu wymienić m. in.: ustawa o pomocy społecznej, ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, ustawa o zatrudnieniu socjalnym, ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, ustawa o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii. Oprócz w/w aktów prawnych przy realizacji strategii może zachodzić potrzeba odwołania się również do aktów wykonawczych z zakresu ochrony zdrowia, oświaty i edukacji publicznej, budownictwa socjalnego. Europejska polityka społeczna została określona w głównej mierze podczas Szczytu Lizbońskiego w 2000 r., gdzie kraje członkowskie Unii Europejskiej uznały, że zwalczanie ubóstwa i wykluczenia społecznego będzie centralnym elementem w procesie modernizacji europejskiego modelu społecznego. Opracowując lokalną strategię rozwiązywania problemów społecznych, uwzględniono dokumenty programowe, w których akcentuje się konieczność zapewnienia dialogu i partnerskiej współpracy instytucji rządowych, samorządowych, organizacji pozarządowych oraz biznesu, a także za niezbędną uznaje się również partnerską współpracę z osobami podlegającymi wykluczeniu społecznemu. Na różnych poziomach zasięgu regionalnego niniejsza Strategia ma swoje poparcie przede wszystkim we wszystkich gminnych strategiach pomocy społecznej Powiatu Nowodworskiego, tzn. Miasta i Gminy Nowy Dwór Gdański, Miasta Krynica Morska, Gminy Stegna, Gminy Sztutowo i Gminy Ostaszewo. Wśród polskich dokumentów opracowanych na rzecz polityki społecznej: - Narodowa Strategia Integracji Społecznej dla Polski, - Narodowa Strategia Spójności, - Strategia Rozwoju Kraju, - Strategia Polityki Społecznej na lata , - Narodowa Strategia Integracji Społecznej, - Strategia Polityki Społecznej Województwa Pomorskiego do 2013 r. - założenia do Narodowego Planu Rozwoju lata , - Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego, - Sektorowy Program Operacyjny Rozwoju Zasobów Ludzkich.

17 Województwa Pomorskiego Nr Poz Przed władzami samorządowymi na poziomie lokalnym oraz organizacjami pomocy społecznej stoją do rozwiązania trudne problemy społeczne. Pogłębiające się dysproporcje w dochodach rodzin, zjawiska związane z ubóstwem, niedostatek materialny rodzin, problemy egzystencji osób samotnych i starych oraz niepełnosprawnych - tworzą powiązany ze sobą konglomerat problemów społecznych, które decydują w istocie o sposobie odczuwania jakości życia poprzez społeczność lokalną. Od skuteczności rozwiązywania problemów zależy funkcjonowanie wspólnoty samorządowej jaką stanowi powiat. Rozwiązywanie problemów społecznych jest procesem długofalowym, dlatego wymagane jest strategiczne podejście, do zagadnień z zakresu polityki społecznej. Wyrazem tego procesu jest dokument Strategia Powiatu Nowodworskiego Pomoc Społeczna i działania na rzecz osób niepełnosprawnych, opracowana w październiku 2001 r. Określając wówczas horyzont czasowy strategii do 2013 r. brano pod uwagę okres realizacji projektowanej Strategii Polityki Społecznej Państwa. Odczuwane wówczas były społeczne efekty wzrostu zatrudnienia na skutek rozwoju gospodarczego kraju, dokończona miała zostać reforma systemu ubezpieczeń społecznych oraz zmodyfikowany system zabezpieczeń społecznych. Od tamtego czasu aktualizowano wiele znaczących dla procesu społecznego aktów prawnych. W perspektywie okres ten pozwolił na osiągnięcie europejskich standardów socjalnych. Dobrem nadrzędnym strategii rozwiązywania problemów społecznych jest człowiek jego potrzeby w kontekście indywidualnym i społecznym. Strategia jest zatem dokumentem opisującym, analizującym i wartościującym zjawiska w tym obszarze rzeczywistości, od którego zależy stworzenie wizji godnego życia zarówno jednostki, jak też grupy społecznej jako całości w praktyce stanowi skuteczny instrument realizacji przyjętych założeń dla osiągnięcia stanu określonego w wizji. Niniejsza strategia jest także istotną potrzebą i wymogiem nowej sytuacji społeczno gospodarczej Powiatu Nowodworskiego oraz możliwościami związanymi z pozyskiwaniem funduszy strukturalnych na rozwój lokalny, w tym na politykę społeczną. Oparcie funkcjonowania polityki społecznej w Powiecie na długofalowym planowaniu, na przejrzystych celach o zróżnicowanym horyzoncie czasowym, pomaga zarządzać sferą polityki społecznej i ułatwia pozyskiwanie funduszy zewnętrznych na realizację zadań tejże polityki. Strategia pomaga także skoordynować działania różnych instytucji działających na polu polityki społecznej w Powiecie wokół głównego kierunku działań i głównych problemów w tej sferze. Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych nie ogranicza się w swych zapisach tylko do zadań realizowanych bezpośrednio przez instytucje samorządowe. Strategia proponuje przede wszystkim zadania, które stanowią wyzwania dla całej społeczności lokalnej i wszystkich instytucji działających na polu polityki społecznej w Powiecie Nowodworskim. Taka zasada partnerstwa i współpracy jest jednym z fundamentalnych elementów polityki strukturalnej Unii Europejskiej. Dotychczasowe doświadczenia oraz wyzwania przyszłości wskazują, iż skuteczna polityka społeczna może być realizowana jedynie jako długofalowy proces oparty na podstawach prawnych, naukowych i porozumieniu społecznym. Koordynatorem prac aktualizacyjnych będzie Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Pani Dorota Betkier. ETAPY PROCESU AKTUALIZOWANIA STRATEGII Pierwszym etapem było wprowadzenie Zarządzenia nr 8/2008 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Dworze Gdańskim z dnia 11 czerwca 2008 r. w sprawie powołania zespołu aktualizującego Strategię rozwiązywania problemów społecznych Powiatu Nowodworskiego w następującym składzie: 1. Edward Adamczyk Wicestarosta Powiatu Nowodworskiego 2. Wanda Waluszkiewicz Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krynicy Morska 3. Elżbieta Kloska Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ostaszewie 4. Mirosława Sala - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sztutowie 5. Lucyna Gręda Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Stegnie 6. Alicja Skotnicka Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Dworze Gdańskim 7. Jerzy Kaźmierczak - Stowarzyszenie Pomocna Dłoń Marzęcino 8. Marek Załuga Stowarzyszenie Sprawni Inaczej w Nowym Dworze Gdańskim, Przewodniczący Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełno- sprawnych Powiatu Nowodworskiego 9. Maria Pawłowska Dom Pomocy Społecznej w Stegnie 10. Izabela Narewska Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna w Nowym Dworze Gdańskim 11. Piotr Szlendak Komenda Powiatowa Policji w Nowym Dworze Gdańskim 12. Krzysztof Kiwak - Komenda Powiatowa Policji w Nowym Dworze Gdańskim 13. Iwona Błońska- Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy w Nowym Dworze Gdańskim 14. Joanna Zakrzewska Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Dworze Gdańskim 15. Agnieszka Kołtek Powiatowy Urząd Pracy w Nowym Dworze Gdańskim 16. Beata Maciejewska Fundacja Ciepło Życia w Nowym Dworze Gdańskim 17. Grażyna Wdowicz Zakład Opieki Zdrowotnej w Nowym Dworze Gdańskim Powołując Zespół, kierowano się głównie świadomą koniecznością partycypacji w tworzeniu Strategii osób z różnych środowisk wyróżniających się bogactwem doświadczeń, wiedzy czy umiejętności. Kolejnym etapem prac było przeprowadzenie badań ankietowych, co okazało się procesem koniecznym aby Aktualizacja Strategii bazowała na pełnym obrazie sytuacji społecznej w powiecie przedmiotowe ankiety zrealizowano w lipcu i w sierpniu 2008 r. W następnych etapach, podczas spotkań Zespołu konstruowano diagnozę sytuacji społecznej w powiecie i analizy problemów społecznych oraz zasobów społecznych, w tym omówione zostały niżej wymienione zagadnienia: - analiza sytuacji społecznej w Powiecie w oparciu o dane statystyczne oraz opinie środowisk i przedstawicieli instytucji społecznych, - analiza doświadczeń w rozwiązywaniu problemów społecznych, - formułowanie wizji rozwoju społecznego (SWOT), - identyfikacja i kategoryzacja problemów społecz-

18 Województwa Pomorskiego Nr Poz nych, - analiza przyczyn zjawisk społecznych - badanie potrzeb społecznych oraz zakresu ich zaspokajania. W myśl nowej Strategii zinstytucjonalizowana pomoc społeczna oferuje pomoc jako instrument początkujący proces, umożliwiający osobom i rodzinom przezwyciężenie ich trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać we własnym zakresie. Zawarte w ramach Strategii działania opierają się na zasadach programowania, subsydiarności, koncentracji, elastyczności, otwartości i obejmują następujące obszary: - niepełnosprawni i osoby starsze - ubóstwo - bezrobocie - uzależnienia - rodzina, dzieci i młodzież Wybrane osie priorytetowe i cele wynikają z uwarunkowań społecznych, przeprowadzonej analizy SWOT oraz stanowią odpowiedź na zidentyfikowane w ankietach potrzeby miejscowej ludności. W opracowanym dokumencie rozwijane są więc te wątki, które opisują indywidualne dla Powiatu Nowodworskiego potrzeby społeczne. Zintegrowany charakter Strategii oznacza natomiast specyficzne podejście do rozwiązywania problemów poprzez wielowymiarowe działania. Należy jednak zaznaczyć, że kompleksowa realizacja uzależniona jest od akceptacji, należytej współpracy powiatu i gmin, ponieważ samorządy te mają określoną samodzielność kompetencyjną w zakresie pomocy społecznej i działania na rzecz osób niepełnosprawnych. 2. CHARAKTERYSTYKA POWIATU Powierzchnia gmin powiatu nowodworskiego w ha. Gmina Powierzchnia w ha Nowy Dwór Gdański Krynica Morska Sztutowo Stegna Ostaszewo 6070 Razem 67153

19 Województwa Pomorskiego Nr Poz Ludność gmin wchodzących w skład powiatu w I kwartale 2008r. Gmina ludność Krynica Morska Nowy Dwór Gdański Ostaszewo Stegna Sztutowo Razem: Powiat Nowodworski położony jest w północnej Polsce, we wschodniej części województwa pomorskiego, na granicy z województwem warmińsko mazurskim. Jest to powiat nadmorski, od północy graniczy z Zatoką Gdańską, od wschodu z Zalewem Wiślanym i rzeką Nogat, od wschodu z Wisłą. Składa się z dwóch głównych krain geograficznych: Żuław Wiślanych i Mierzei Wiślanej. Największym miastem na Żuławach jest Nowy Dwór Gdański znajduje się w odległości 40 km od centrum Gdańska, położony nad rzeką Tugą (Święta). Dzięki położeniu przy ekspresowej drodze krajowej Nr 7 Warszawa - Gdańsk i bliskim położeniu Gdańska cała infrastruktura komunikacyjna jest łatwo dostępna. Powiat Nowodworski stanowi lokalną wspólnotę samorządową tworzoną przez mieszkańców Powiatu oraz terytorium obejmujące: 1) Miasto i Gmina Nowy Dwór Gdański, 2) Miasto Krynica Morska, 3) Gminy: Ostaszewo, Stegna, Sztutowo. Siedzibą władz Powiatu jest miasto Nowy Dwór Gdański Powiat Nowodworski: Obszar powiatu: 653 km 2. Zagospodarowanie terenu: 1. Tereny zabudowane i zurbanizowane: 6,24 km 2-0,96% w tym tereny: mieszkaniowe: 3,97 km 2 przemysłowe: 0,19 km 2 inne: 2,08 km 2 2. Lasy: 53,01 km 2-8,12% w tym: lasy państwowe: 52,42 km 2 lasy prywatne: 0,35 km 2 lasy komunalne: 0,24 km 2 3. Użytki rolne: 378,15 km 2-57,93% 4. Nieużytki: 12,55 km 2-1,92% 5. Wody: 135,11 km 2 20,70% 6. Inne: 67,69km 2 10,37% Suma: 652,75 km 2-100% w tym w Nowym Dworze Gdańskim wielkość terenów zieleni urządzonej 3,9 ha. 3.1 ZASOBY INSTYTUCJONALNE: 3. SŁUŻBA ZDROWIA: Placówka Lokalizacja 1. NZOZ Lekarz Domowy Krynica Morska 2. NZOZ Praktyka Lekarza Rodzinnego MEDYK 3. Grupowa Praktyka Lekarska S.C. Małgorzata Adamkiewicz i Jacek Adamkiewicz 4. Indywidualna Praktyka Pielęgniarska Aleksandra Świerczyńska 5. Kontraktowa Praktyka Medycyny Rodzinnej - NZOZ 6. Niepubliczny Zakład Medycyny Szkolnej i Promocji Zdrowia Szkolmed Marzęcino Nowy Dwór Gdański Nowy Dwór Gdański Nowy Dwór Gdański Nowy Dwór Gdański

20 Województwa Pomorskiego Nr Poz NZOZ Spółki Partnerskiej Lekarzy Nowy Dwór Gdański Wojciech Dobrzyński i Grzegorz Brzuszek 8. Poradnia Podstawowej Opieki Zdrowotnej Nowy Dwór Gdański Twój Lekarz NZOZ 9. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Nowy Dwór Gdański Zdrowotnej 10. Zakład Lekarzy Rodzinnych STEGMED Stegna 11. NZOZ w Sztutowie Praktyka Lekarza Rodzinnego Anna Szłyk-Kloc Sztutowo 3.2 RODZAJE UDZIELANYCH ŚWIADCZEŃ MEDYCZNYCH: Świadczenia medyczne na 1000 mieszkańców (stan na r): Rodzaj świadczeń Liczba świadczeń Ambulatoryjna opieka specjalistyczna 276 Opieka długoterminowa 1,2 Profilaktyczne programy zdrowotne 8,2 Psychiatria 24,5 Rehabilitacja 26,6 Świadczenia odrębnie kontraktowane 0,7 Stomatologia 84,8 Szpitale 26,8 3.3 OCHRONA ZDROWIA PSYCHICZNEGO: Na terenie Powiatu Nowodworskiego funkcjonują dwie placówki świadczące wsparcie w warunkach ambulatoryjnych w zakresie opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień: 1. Poradnia Zdrowia Psychicznego przy SPZOZ w Nowym Dworze Gdańskim, 2. Poradnia Zdrowia Psychicznego w NZOZ Twój Lekarz w Nowym Dworze Gdańskim. W roku 2007 w obu placówkach ze wsparcia w ramach opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień skorzystało w sumie 1402 osób, głównie mieszkańców Powiatu. 4. EDUKACJA POWIATOWE PLACÓWKI OŚWIATOWE Powiat Nowodworski zgodnie z ustawą o systemie oświaty jest organem prowadzącym dla czterech placówek, tj.: Zespół Szkół Nr 1 w Nowym Dworze Gdańskim; Zespół Szkół Nr 2 w Nowym Dworze Gdańskim; Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy w Nowym Dworze Gdańskim; Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna w Nowym Dworze Gdańskim. SZKOŁY I PLACÓWKI NA TERENIE POWIATU NOWO- DWORSKIEGO P R Z E D S Z K O L A: Gmina Stegna publiczne Zespół Szkolno Przedszkolny w Drewnicy Zespół Szkół w Stegnie Gmina Krynica Morska publiczne Zespół Szkolno-Przedszkolny w Krynicy Morskiej Gmina Ostaszewo publiczne Zespół Szkolno-Przedszkolny w Nowej Cerkwi Gmina Sztutowo publiczne Przedszkole w Sztutowie Miasto i Gmina Nowy Dwór Gdański publiczne Miejskie Przedszkole Nr 4 Zespól Szkolno - Przedszkolny w Kmiecinie Zespół Szkolno - Przedszkolny w Marzęcinie niepubliczne Przedszkole Niepubliczne Wesołe Smerfetki Nowy Dwór Gdański. Przedszkole Niepubliczne Nr 1 Nowy Dwór Gdański S Z K O Ł Y P O D S T A W OW E I G I M N A Z J A: Miasto i Gmina Nowy Dwór Gdański publiczne 1. Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Janusza Korczaka w Nowym Dworze Gdańskim 2. Szkoła Podstawowa Nr 2 Nowy Dwór Gdański 3. Gimnazjum Nr 1 Nowy Dwór Gdański 4. Szkoła Podstawowa w Lubiszewie 5. Szkoła Podstawowa w Wiercinach 6. Zespół Szkolno - Przedszkolny w Marzęcinie 7. Zespół Szkolno - Przedszkolny w Kmiecinie

ZARZĄDZENIE NR 14 BURMISTRZA MIROSŁAWCA. z dnia 2 lutego 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 14 BURMISTRZA MIROSŁAWCA. z dnia 2 lutego 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 14 BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 2 lutego 2015 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu Statutu Sołectwa "Łowicz Wałecki Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 13 BURMISTRZA MIROSŁAWCA. z dnia 2 lutego 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 13 BURMISTRZA MIROSŁAWCA. z dnia 2 lutego 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 13 BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 2 lutego 2015 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu Statutu Sołectwa "Jabłonkowo Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1990 Nr 16 poz. 95. USTAWA z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym. Rozdział 1 Przepisy ogólne

Dz.U. 1990 Nr 16 poz. 95. USTAWA z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/40 Dz.U. 1990 Nr 16 poz. 95 USTAWA z dnia 8 marca 1990 r. Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594, 1318, z 2014 r. poz. 379, 1072. o samorządzie gminnym Rozdział 1

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO. Gdańsk, dnia 1 czerwca 2009 r. Nr 72

WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO. Gdańsk, dnia 1 czerwca 2009 r. Nr 72 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 1 czerwca 2009 r. Nr 72 TREŚĆ: Poz: UCHWAŁA RADY GMINY CEDRY WILEKIE 1439 Nr XXI/176/09 z dnia 10 marca 2009 r. zmieniająca uchwałę w sprawie udzielania

Bardziej szczegółowo

XXXVI SESJA RADY MIASTA TYCHY

XXXVI SESJA RADY MIASTA TYCHY 0002.XXXVI.2013 XXXVI SESJA RADY MIASTA TYCHY 28 listopada 2013 r. godz. 13.00 Urząd Miasta Tychy Al. Niepodległości 49 sala 102 Spis treści SPIS TREŚCI... 2 PORZĄDEK DZIENNY SESJI.... 4 PROJEKT UCHWAŁY

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH dla MIASTA SULEJÓWEK na lata 2011-2020

STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH dla MIASTA SULEJÓWEK na lata 2011-2020 Załącznik do uchwały Rady Miasta Sulejówek nr XI/74/2011 z dnia 30 czerwca 2011 r. STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH dla MIASTA SULEJÓWEK na lata 2011-2020 Sulejówek, czerwiec 2011rok Spis

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/18 USTAWA z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych Rozdział 1 Przepisy ogólne Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 927, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz.

Bardziej szczegółowo

Dziœ w Biuletynie. między innymi: Nr 4/67/08 grudzień 2008

Dziœ w Biuletynie. między innymi: Nr 4/67/08 grudzień 2008 Nr 4/67/08 grudzień 2008 Dziœ w Biuletynie między innymi: - Projekt budżetu na 2009 r. - Podatki i opłaty lokalne - Zasady zbywania lokali - Statut sołectwa - "Wołyniacy" - Legoland - Opłaty za wodę i

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/28 USTAWA z dnia 6 grudnia 2006 r. Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2006 r. Nr 227, poz. 1658. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1. Ustawa

Bardziej szczegółowo

Ustawa z dnia... o instytucjach dialogu społecznego

Ustawa z dnia... o instytucjach dialogu społecznego Ustawa z dnia... o instytucjach dialogu społecznego Rozdział 1 Cele i kompetencje Rady Dialogu Społecznego Art. 1. 1. Tworzy się Radę Dialogu Społecznego, zwaną dalej Radą, jako organ właściwy w sprawach

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 2011 r. o zdrowiu publicznym 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA. z dnia 2011 r. o zdrowiu publicznym 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne USTAWA z dnia 2011 r. o zdrowiu publicznym 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa określa: 1) zadania z zakresu zdrowia publicznego oraz podmioty obowiązane do ich realizacji; 2) sposób powoływania,

Bardziej szczegółowo

PROJEKT STATUTU SOŁECTWA. Rozdział 1. Nazwa, obszar Sołectwa i podstawy działania

PROJEKT STATUTU SOŁECTWA. Rozdział 1. Nazwa, obszar Sołectwa i podstawy działania PROJEKT STATUTU SOŁECTWA Rozdział 1. Nazwa, obszar Sołectwa i podstawy działania 1. Ogól mieszkańców miejscowości.stanowi samorząd mieszkańców o nazwie Sołectwo zwany dalej Sołectwem. 2. Teren działania

Bardziej szczegółowo

STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ W KRASZOWIE

STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ W KRASZOWIE STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ W KRASZOWIE 2 POSTANOWIENIA OGÓLNE: 1. Ilekroć w niniejszym Statucie jest mowa bez bliższego określenia o: a) Szkole należy przez to rozumieć- Szkoła Podstawowa w Kraszowie, b)

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 6 lipca 2004 r. Nr 97

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 6 lipca 2004 r. Nr 97 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 6 lipca 2004 r. Nr 97 TREŚĆ: Poz.: UCHWAŁY 1384 Nr 217/XXXIII/04 Rady Miejskiej Łomży z dnia 23 czerwca 2004 r. w sprawie zasad odpłatności za

Bardziej szczegółowo

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 1. w SOSNOWCU

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 1. w SOSNOWCU STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 1 w SOSNOWCU PODSTAWA PRAWNA OPRACOWANIA NINIEJSZEGO STATUTU 3 POSTANOWIENIA WSTĘPNE 6 CELE I ZADANIA ZESPOŁU SZKÓŁ 7 ORGANY ZESPOŁU SZKÓŁ I ICH ZADANIA 10 ORGANIZACJA

Bardziej szczegółowo

Monitor Miasta Gorzowa Wlkp. Nr 13 (144) / 2005 SPIS TREŚCI. Uchwała Nr LX/685/2005 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 28 października 2005r.

Monitor Miasta Gorzowa Wlkp. Nr 13 (144) / 2005 SPIS TREŚCI. Uchwała Nr LX/685/2005 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 28 października 2005r. SPIS TREŚCI Poz. 514 Uchwała Nr LX/683/2005 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 28 października 2005r. w sprawie obsadzenia mandatu radnego. Poz. 515 Uchwała Nr LX/684/2005 Rady Miejskiej w Gorzowie Wlkp.

Bardziej szczegółowo

Program współpracy m.st. Warszawy w 2013 roku z organizacjami pozarządowymi

Program współpracy m.st. Warszawy w 2013 roku z organizacjami pozarządowymi Program współpracy m.st. Warszawy w 2013 roku z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. Dział I Przepisy ogólne. Rozdział 1 Zasady ogólne i zakres podmiotowy ustawy

USTAWA z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. Dział I Przepisy ogólne. Rozdział 1 Zasady ogólne i zakres podmiotowy ustawy Kancelaria Sejmu s. 1/1 USTAWA z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej Dział I Przepisy ogólne Rozdział 1 Zasady ogólne i zakres podmiotowy ustawy Art. 1. Ustawa określa: 1) zadania w zakresie pomocy

Bardziej szczegółowo

Narzędzia i techniki konsultacji społecznych. Podręcznik jak prowadzić konsultacje społeczne w samorządzie

Narzędzia i techniki konsultacji społecznych. Podręcznik jak prowadzić konsultacje społeczne w samorządzie Narzędzia i techniki konsultacji społecznych Podręcznik jak prowadzić konsultacje społeczne w samorządzie Podręcznik współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Publikacja

Bardziej szczegółowo

U S T A W A z dnia. o zmianie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz niektórych innych ustaw 1)

U S T A W A z dnia. o zmianie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz niektórych innych ustaw 1) PROJEKT U S T A W A z dnia o zmianie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz niektórych innych ustaw 1) Art. 1. W ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego

Bardziej szczegółowo

Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzeszczach STRATEGIA INTEGRACJI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH GMINY BRZESZCZE NA LATA 2011-2016

Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzeszczach STRATEGIA INTEGRACJI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH GMINY BRZESZCZE NA LATA 2011-2016 Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzeszczach STRATEGIA INTEGRACJI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH GMINY BRZESZCZE NA LATA 2011-2016 Brzeszcze, październik 2010 r. Spis treści WSTĘP... 3 ROZDZIAŁ 1. Od

Bardziej szczegółowo

STATUT MIEJSKIGO PRZEDSZKOLA NR 22 IM. MARII MONTESSORI W CZĘSTOCHOWIE W ZESPOLE SZKOLNO-PRZEDSZKOLNYM NR 2

STATUT MIEJSKIGO PRZEDSZKOLA NR 22 IM. MARII MONTESSORI W CZĘSTOCHOWIE W ZESPOLE SZKOLNO-PRZEDSZKOLNYM NR 2 Tekst jednolity Statutu Miejskiego Przedszkola nr 22 im. Marii Montessori w Częstochowie Uchwała Rady Pedagogicznej nr 10-2013/14 z dnia 24-04-2014 r. STATUT MIEJSKIGO PRZEDSZKOLA NR 22 IM. MARII MONTESSORI

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie. z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy w 2014 roku

Sprawozdanie. z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy w 2014 roku Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Bemowo Miasta Stołecznego Warszawy ul. Rozłogi 10, 01-310 Warszawa c e n t r a l a t e l. : 2 2 / 4 8 7 1 3 0 0 s e k r e t a r i a t t e l. : 2 2 / 4 8 7 1 3 0 1 /

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 6 stycznia 2006 r. Nr 1 TREŚĆ: Poz.: AKTY NORMATYWNE: UCHWAŁA RADY POWIATU: 1 Rady Powiatu Strzelińskiego z dnia 9 grudnia 2005 r. w sprawie zmiany statutu Powiatu

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH DLA GMINY DRAWSKO NA LATA 2013-2020

STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH DLA GMINY DRAWSKO NA LATA 2013-2020 STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH DLA GMINY DRAWSKO NA LATA 2013-2020 DOKUMENT PRZYGOTOWANY PRZEZ INSTYTUT BADAWCZY IPC NA ZLECENIE GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W DRAWSKU DRAWSKO 2013

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 118/11

Zarządzenie Nr 118/11 Zarządzenie Nr 118/11 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 27 stycznia 2011 roku w sprawie nadania Regulaminu organizacyjnego Urzędowi Miasta Płocka Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XLIV/361/III/2010 RADY POWIATU W POZNANIU. z dnia 25 sierpnia 2010 r. w sprawie ustanowienia Statutu Powiatu Poznańskiego

UCHWAŁA Nr XLIV/361/III/2010 RADY POWIATU W POZNANIU. z dnia 25 sierpnia 2010 r. w sprawie ustanowienia Statutu Powiatu Poznańskiego Wielk.2010.216.3939 2011-06-23 zm. Wielk.2011.165.2710 1 2012-07-04 zm. Wielk.2012.2711 1 2012-10-18 zm. Wielk.2012.4116 1 UCHWAŁA Nr XLIV/361/III/2010 RADY POWIATU W POZNANIU z dnia 25 sierpnia 2010 r.

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 27 sierpnia 2015 r. Poz. 1240 USTAWA z dnia 24 lipca 2015 r. o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego 1) Rozdział 1

Bardziej szczegółowo

Poradnik dla doradców współpracujących z grupami producentów rolnych

Poradnik dla doradców współpracujących z grupami producentów rolnych Poradnik dla doradców współpracujących z grupami producentów rolnych Mirosława Miłosławska-Kozak Wiesława Nowak Andrzej Dominik Paweł Gąsiorek Początki działania grupowego. Najprostszą formą działania

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 31 grudnia 2007 r.

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 31 grudnia 2007 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok dnia 31 grudnia 2007 r. Nr 287 TREŚĆ: Poz.: ROZPORZĄDZENIE WOJEWODY PODLASKIEGO 3362 Nr 24/07 z dnia 20 grudnia 2007 r. w sprawie wprowadzenia zakazu

Bardziej szczegółowo