STATUT. Przedszkola nr 2 im. Kubusia Puchatka w Mikołowie. Tekst jednolity

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "STATUT. Przedszkola nr 2 im. Kubusia Puchatka w Mikołowie. Tekst jednolity"

Transkrypt

1 STATUT Przedszkola nr 2 im. Kubusia Puchatka w Mikołowie Tekst jednolity MIKOŁÓW 2014

2 Rozdział I. Postanowienia ogólne 1 1. Przedszkole Nr 2, zwane dalej przedszkolem jest placówką publiczną. Przedszkole nosi imię Kubusia Puchatka nadane placówce na wniosek Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców. 2. Siedziba przedszkola znajduje się w Mikołowie przy ul. Janasa Ustalona nazwa przedszkola używana jest w pełnym brzmieniu: Przedszkole nr 2 im. Kubusia Puchatka, Mikołów, ul. Janasa 7, tel. 32/ NIP Regon W pieczęciach i stemplach można w zależności od ich wymiaru używać czytelnych skrótów. 4. Organem prowadzącym przedszkole jest Gmina Mikołów. Przedszkole posiada status organizacyjny jednostki budżetowej. 5. Bezpośredni nadzór nad przedszkolem sprawuje Zarząd Szkół i Przedszkoli Mikołowskich. 6. Nadzór pedagogiczny nad przedszkolem sprawuje Śląski Kurator Oświaty. Rozdział II. Cele i zadania Przedszkola 2 1. Przedszkole realizuje cele i zadania wynikające z ustawy o systemie oświaty oraz z aktów wykonawczych do ustawy, w tym w szczególności z podstawy programowej wychowania przedszkolnego. 2. Przedszkole realizuje bezpłatne nauczanie i wychowanie w zakresie co najmniej podstawy programowej wychowania przedszkolnego. 3. Celem przedszkola jest : 1) wspomaganie dzieci w rozwijaniu uzdolnień oraz kształtowanie czynności intelektualnych potrzebnych im w codziennych sytuacjach i w dalszej edukacji; Przedszkole nr 2 im. Kubusia Puchatka w Mikołowie Strona 2

3 2) budowanie systemu wartości, w tym wychowywanie dzieci tak, żeby lepiej orientowały się w tym, co jest dobre, a co złe; 3) kształtowanie u dzieci odporności emocjonalnej koniecznej do racjonalnego radzenia sobie w nowych i trudnych sytuacjach, w tym także do łagodnego znoszenia stresów i porażek; 4) rozwijanie umiejętności społecznych dzieci, które są niezbędne w poprawnych relacjach z dziećmi i dorosłymi; 5) stwarzanie warunków sprzyjających wspólnej i zgodnej zabawie oraz nauce dzieci o zróżnicowanych możliwościach fizycznych i intelektualnych; 6) troska o zdrowie dzieci i ich sprawność fizyczną; zachęcanie do uczestnictwa w zabawach i grach sportowych; 7) budowanie dziecięcej wiedzy o świecie społecznym, przyrodniczym i technicznym oraz rozwijanie umiejętności prezentowania swoich przemyśleń w sposób zrozumiały dla innych; 8) wprowadzenie dzieci w świat wartości estetycznych i rozwijanie umiejętności wypowiadania się poprzez muzykę, małe formy teatralne oraz sztuki plastyczne; 9) kształtowanie u dzieci poczucia przynależności społecznej (do rodziny, grupy rówieśniczej i wspólnoty narodowej) oraz postawy patriotycznej; 10) zapewnienie dzieciom lepszych szans edukacyjnych poprzez wspieranie ich ciekawości, aktywności i samodzielności, a także kształtowanie tych wiadomości i umiejętności, które są ważne w edukacji szkolnej. 4. Przedszkole zapewnia dzieciom opiekę, wychowanie i nauczanie w warunkach akceptacji i bezpieczeństwa. 1) tworzy warunki materialne i organizacyjne dzięki którym dziecko ma możliwość podejmowania i inicjowania różnych form aktywności; 2) tworzy warunki umożliwiające dziecku osiągniecie " gotowości szkolnej" rozumianej jako efekt rozwoju i uczenia się; 3) gwarantuje dostosowanie treści, metod, form, organizacji nauczania oraz organizacji zajęć dodatkowych, z uwzględnieniem w szczególności potrzeb i możliwości rozwojowych dzieci, organizację działalności innowacyjnej i eksperymentalnej. Przedszkole nr 2 im. Kubusia Puchatka w Mikołowie Strona 3

4 5. Dobór treści nauczania i sposób ich przekazywania ma na celu rozwijanie u dzieci upodobania do nauki, pragnienie i radość poznawania, motywowanie dzieci do kształcenia w późniejszym okresie. 6. Przedszkole organizuje i udziela dzieciom i ich rodzicom oraz nauczycielom pomoc psychologiczno - pedagogiczną, która polega w szczególności na zaspokajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych oraz rozpoznawaniu indywidualnych możliwości psychofizycznych dziecka, wynikających w szczególności: a) z niepełnosprawności, b) z niedostosowania społecznego, c) z zagrożenia niedostosowaniem społecznym, d) ze szczególnych uzdolnień, e) ze specyficznych trudności w uczeniu się, f) z zaburzeń komunikacji językowej, g) z choroby przewlekłej, h) z sytuacji kryzysowych lub traumatycznych, i) z zaniedbań środowiskowych związanych z sytuacją bytową dziecka i jego rodziny, sposobem spędzania wolnego czasu, j) z trudności adaptacyjnych związanych z różnicami kulturowymi lub ze zmianą środowiska edukacyjnego, w tym związanych z wcześniejszym kształceniem za granicą W celu zwiększenia efektywności pomocy psychologiczno- pedagogicznej pomoc rodzicom dzieci i nauczycielom polega na wspieraniu rodziców i nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych i dydaktycznych oraz rozwijaniu ich umiejętności wychowawczych Pomoc psychologiczno-pedagogiczną organizuje dyrektor przedszkola Pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolu udzielają dzieciom nauczyciele, wychowawcy grup i specjaliści Przedszkole organizuje i udziela pomocy psychologiczno-pedagogicznej we współpracy z: Przedszkole nr 2 im. Kubusia Puchatka w Mikołowie Strona 4

5 a) rodzicami dzieci, b) poradnią psychologiczno-pedagogiczną, c) placówkami doskonalenia nauczycieli, d) organizacjami pozarządowymi W przedszkolu pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana w trakcie bieżącej pracy z dzieckiem oraz w formie: a) zajęć rozwijających uzdolnienia, b) zajęć specjalistycznych: korekcyjno-kompensacyjnych, logopedycznych, socjoterapeutycznych oraz innych o charakterze terapeutycznym, c) porad i konsultacji W przedszkolu pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana rodzicom dzieci i nauczycielom w formie porad, konsultacji, warsztatów i szkoleń Porady, konsultacje, warsztaty i szkolenia prowadzą nauczyciele, wychowawcy grup i specjaliści Nauczyciele, wychowawcy grup i specjaliści w przedszkolu prowadzą obserwację pedagogiczną zakończoną analizą i oceną gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole (diagnoza przedszkolna) W przypadku stwierdzenia, że dziecko ze względu na potrzeby rozwojowe oraz możliwości psychofizyczne wymaga objęcia pomocą psychologiczno-pedagogiczną nauczyciel lub specjalista udzielają dziecku tej pomocy w trakcie bieżącej pracy z dzieckiem i informują o tym dyrektora przedszkola Wychowawca grupy lub dyrektor przedszkola informuje innych nauczycieli lub specjalistów o potrzebie objęcia dziecka pomocą psychologiczno-pedagogiczną w trakcie ich bieżącej pracy z dzieckiem jeżeli stwierdzi taka potrzebę Wychowawca grupy lub dyrektor przedszkola planują i koordynują udzielanie dziecku pomocy psychologiczno-pedagogicznej, w tym ustalają: a) formy udzielania tej pomocy Przedszkole nr 2 im. Kubusia Puchatka w Mikołowie Strona 5

6 b) okres jej udzielania c) wymiar godzin, w którym poszczególne formy będą realizowane, w tym dla: - zajęć rozwijających uzdolnienia i zajęć dydaktyczno wyrównawczych czas trwania to 45 minut, - zajęć specjalistycznych czas trwania to 60 minut Dyrektor przedszkola ustala wymiar godzin poszczególnych form udzielania pomocy biorąc pod uwagę wszystkie godziny, które w danym roku szkolnym mogą być przeznaczone na realizację tych form Rodzaje zajęć: a) Zajęcia rozwijające uzdolnienia organizuje się dla dzieci szczególnie uzdolnionych i prowadzi przy wykorzystaniu aktywnych metod pracy. Liczba dzieci nie może przekraczać 8. b) Zajęcia dydaktyczno- wyrównawcze - organizuje się dla dzieci mających trudności w nauce, szczególnie w spełnianiu wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy programowej kształcenia ogólnego dla danego etapu edukacyjnego. Liczba dzieci nie może przekraczać 8. c) Zajęcia korekcyjno- kompensacyjne - organizuje się dla dzieci z zaburzeniami i odchyleniami rozwojowymi lub specyficznymi trudnościami w uczeniu się. Liczba dzieci nie może przekraczać 5. d) Zajęcia logopedyczne - organizuje się dla dzieci z zaburzeniami mowy, które powodują zaburzenia komunikacji językowej oraz utrudniają naukę. Liczba dzieci nie może przekraczać 4. e) Zajęcia socjoterapeutyczne - organizuje się dla dzieci z dysfunkcjami i zaburzeniami utrudniającymi funkcjonowanie społeczne. Liczba dzieci nie może przekraczać Nauczyciel-wychowawca grupy przedszkolnej informuje rodziców/opiekunów prawnych dziecka o potrzebie objęcia dziecka pomocą psychologiczno-pedagogiczną. Przedszkole nr 2 im. Kubusia Puchatka w Mikołowie Strona 6

7 6.15. Dyrektor przedszkola pisemnie informuje rodziców dziecka o ustalonych formach, okresie udzielania pomocy oraz wymiarze godzin, w którym poszczególne formy będą realizowane. 7. Korzystanie z pomocy psychologiczno pedagogicznej w przedszkolu jest dobrowolne i nieodpłatne. 8. Przedszkole umożliwia dzieciom podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej i religijnej. 9. Przedszkole na wniosek rodziców organizuje naukę religii dla dzieci. 10. Przedszkole zapewnia bezpośrednią i stałą opiekę nad dziećmi w czasie pobytu w przedszkolu oraz w trakcie zajęć poza terenem przedszkola, dostosowując metody i sposoby oddziaływań do wieku dziecka i jego możliwości rozwojowych, potrzeb środowiskowych, z uwzględnieniem istniejących warunków lokalowych, a w szczególności: 1) zapewnia bezpośrednią i stałą opiekę nad dziećmi w czasie pobytu w przedszkolu oraz w trakcie zajęć poza terenem przedszkola. 2) zapewnia dzieciom pełne poczucie bezpieczeństwa zarówno pod względem fizycznym, jak i psychicznym. 3) stosuje w swoich działaniach obowiązujące przepisy bhp i ppoż. 11. W czasie pobytu dziecka w przedszkolu za jego bezpieczeństwo odpowiada nauczyciel. 12. W trakcie pracy poza terenem przedszkola ( spacery, wycieczki) zapewniona jest opieka nauczyciela oraz dodatkowo na każde 15 dzieci - jedna osoba dorosła. 13. Na spacerach i wycieczkach stosowana jest szczegółowa,,procedura przebywania na świeżym powietrzu, opracowana przez radę pedagogiczną w regulaminie spacerów i wycieczek. 14. Dziecko jest przyprowadzane i odbierane z przedszkola przez rodziców (opiekunów) lub upoważnioną przez nich osobę zapewniającą dziecku pełne bezpieczeństwo. Dziecko przyprowadzane jest zdrowe i wolne od wszelkich infekcji przeziębieniowych. Reguluje to,,procedura przyprowadzania i odbierania dzieci 15. Na terenie przedszkola organizowane są zajęcia dodatkowe Organizacja i terminy zajęć dodatkowych ustalane są przez dyrektora placówki Rodzaj dodatkowych zajęć podawany jest do wiadomości rodziców podczas zebrań organizacyjnych, Przedszkole nr 2 im. Kubusia Puchatka w Mikołowie Strona 7

8 15.3. Zajęcia dodatkowe są bezpłatne, w ramach opłat 1zł za godzinę wykraczającą poza bezpłatny czas nauczania, wychowania i opieki. Rozdział III Organy przedszkola 3 1. Organami przedszkola są; 1) Dyrektor przedszkola. 2) Rada Pedagogiczna. 3) Rada Rodziców. 2. Dyrektor przedszkola w szczególności: 1) kieruje działalnością placówki i reprezentuje ją na zewnątrz, 2) sprawuje nadzór pedagogiczny, 3) sprawuje opiekę nad wychowankami oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne, 4) realizuje uchwały rady pedagogicznej, podjęte w ramach ich kompetencji stanowiących, 5) dysponuje środkami określonymi w planie finansowym placówki zaopiniowanym przez radę pedagogiczną i radę rodziców i ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie. 6) przyjmuje dzieci do przedszkola, 7) Dyrektor jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w placówce nauczycieli i pracowników nie będących nauczycielami. 8) Wykonuje zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom i nauczycielom w czasie zajęć organizowanych przez placówkę. 9) Dyrektor przedszkola podaje do publicznej wiadomości, do dnia 15 czerwca, zestaw programów wychowania przedszkolnego, które będą obowiązywać od początku następnego roku szkolnego. 2a. Do zadań dyrektora należy: 1) zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pobytu w przedszkolu, a także bezpiecznych i higienicznych warunków uczestnictwa w zajęciach organizowanych poza jego siedzibą, 2) opracowanie na każdy rok szkolny planu nadzoru pedagogicznego, przedstawienie go radzie pedagogicznej i radzie rodziców, Przedszkole nr 2 im. Kubusia Puchatka w Mikołowie Strona 8

9 3) przed zakończeniem roku szkolnego przedstawia radzie pedagogicznej i radzie rodziców informacje o realizacji planu nadzoru pedagogicznego, 4)wykonuje zadania związane z awansem zawodowym nauczyciela, w tym nadaje nauczycielowi stażyście stopień nauczyciela kontraktowego, 5)dyrektor przedszkola w wykonywaniu swoich zadań współpracuje z radą rodziców, radą pedagogiczną oraz organami prowadzącymi i nadzorującymi przedszkole, 6)przygotowanie arkusza organizacyjnego przedszkola, 7) ustalanie ramowego rozkładu dnia z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy oraz oczekiwań rodziców lub prawnych opiekunów dzieci, 8)gromadzenie informacji o pracy nauczyciela w celu dokonywania oceny, 9) przygotowanie i prowadzenie zebrań rady pedagogicznej, realizacja jej uchwał oraz wstrzymywanie jej wykonania, jeśli są niezgodne z przepisami prawnymi, 10) ustalanie przydziału zadań pracownikom, 11) współpraca z rodzicami oraz instytucjami nadzorującymi i kontrolującymi prace przedszkola, 12) podejmowanie decyzji o przyjęciu oraz skreśleniu dziecka z przedszkola, 13) powiadamianie na piśmie dyrektora szkoły podstawowej w obwodzie, w którym mieszka dziecko 6 letnie o spełnianiu przez nie obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego, 14) organizowanie pomocy psychologiczno pedagogicznej: a) powołanie zespołów składających się z nauczycieli oraz specjalistów prowadzących zajęcia z dzieckiem, b) wyznaczanie osoby koordynującej pracę zespołu jeden koordynator może kierować pracami kilku zespołów, c) na podstawie zaleceń zespołu ustala dla ucznia formy, sposoby i okres udzielania pomocy psychologiczno pedagogicznej oraz wymiar godzin, w których poszczególne formy będą realizowane wpisanie je do KIP, d) informowanie na piśmie rodziców dziecka o ustalonym dla dziecka formach, sposobach i okresie udzielania pomocy psychologiczno pedagogicznej oraz wymiarze godzin, e) decydowanie o wcześniejszym zakończeniu udzielania uczniowi danej formy pomocy na podstawie wcześniejszej oceny efektywności tej pomocy, dokonanej przez zespół, f) informowanie rodziców o terminie spotkania zespołu, Przedszkole nr 2 im. Kubusia Puchatka w Mikołowie Strona 9

10 g) wnioskowanie o udział w spotkaniu zespołu przedstawicieli poradni pedagogiczno psychologicznej w tym specjalistycznej, 3. Dyrektor w szczególności decyduje w sprawach: 1) zatrudniania i zwalniania nauczycieli oraz innych pracowników przedszkola, 2) przyznawania nagród oraz wymierzania kar porządkowych nauczycielom oraz innym pracownikom przedszkola, 3) występowania z wnioskiem, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, w sprawie odznaczeń, nagród lub wyróżnień nauczycieli i innych pracowników przedszkola 4) wykonuje zadania związane z awansem zawodowym nauczyciela, w tym nadaje nauczycielowi stażyście stopień nauczyciela kontraktowego, 5) dyrektor przedszkola w wykonywaniu swoich zadań współpracuje z radą rodziców, radą pedagogiczną oraz organami prowadzącymi i nadzorującymi przedszkole. 3a. W przedszkolu działa Rada Pedagogiczna, która jest kolegialnym organem przedszkola w zakresie jej statutowych zadań dotyczących kształcenia, wychowania i opieki. 1) W skład rady pedagogicznej wchodzą: dyrektor przedszkola i wszyscy nauczyciele zatrudnieni w przedszkolu. 2) Zebrania rady pedagogicznej są organizowane przed rozpoczęciem roku szkolnego, po wstępnej obserwacji, na zakończenie roku szkolnego a także w miarę bieżących potrzeb oraz mogą być organizowane na wniosek organu sprawującego nadzór pedagogiczny, z inicjatywy dyrektora przedszkola, organu prowadzącego przedszkole albo co najmniej 1/3 członków rady pedagogicznej. 3) W zebraniach rady pedagogicznej mogą uczestniczyć przedstawiciele stowarzyszeń i innych organizacji, w szczególności organizacji harcerskich, których celem statutowym jest działalność wychowawcza lub rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej placówki. 4) Osoby biorące udział w zebraniach rady pedagogicznej są zobowiązane do niejawności spraw poruszanych na zebraniach rad pedagogicznych, które mogą naruszać dobra osobiste dzieci lub ich rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników przedszkola. 4. Do kompetencji stanowiących Rady Pedagogicznej należy: 1) zatwierdzanie planu pracy przedszkola po zaopiniowaniu przez radę rodziców, Przedszkole nr 2 im. Kubusia Puchatka w Mikołowie Strona 10

11 2) podejmowanie uchwały w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych, po zaopiniowaniu ich projektów przez radę rodziców, 3) ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli, 4) uchwalanie regulaminu swojej działalności. 5. Rada pedagogiczna opiniuje w szczególności: 1) organizację pracy przedszkola w tym zwłaszcza tygodniowy rozkład zajęć, 2) projekt planu finansowego przedszkola, 3) wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień, 4) propozycje dyrektora w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia, a także dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, 5) powierzenie stanowiska dyrektora kandydatowi ustalonemu przez organ prowadzący, 6) przedłużenie powierzenia stanowiska dotychczasowemu dyrektorowi, 6. Rada pedagogiczna może wystąpić z wnioskiem o odwołanie nauczyciela z funkcji dyrektora. 7. Uchwały rady pedagogicznej są podejmowane zwykłą większością głosów w obecności co najmniej 2/ 3 jej członków. 8. Szczegółowe zasady pracy rady pedagogicznej określa regulamin rady pedagogicznej obowiązujący w przedszkolu. 9. W przedszkolu działa rada rodziców, stanowiąca reprezentacje rodziców i wychowanków. 10. Rada rodziców wybrana jest, spośród wszystkich rodziców dzieci uczęszczających do przedszkola, na zebraniu ogólnym rozpoczynającym rok szkolny. 11. Zasady tworzenia rady rodziców uchwala ogół rodziców. 12. Szczegółowe zasady organizacji i funkcjonowania rady rodziców, określa uchwalony przez radę rodziców regulamin jej działalności. 13. Regulamin nie może być sprzeczny ze Statutem. 14. Dyrektor zapewnia radzie rodziców organizacyjne warunki działania, a także stale z nią współpracuje osobiście lub przez wyznaczonego nauczyciela. 15. Do kompetencji rady rodziców należy w szczególności: 1) uchwalanie regulaminu działalności, który nie może być sprzeczny ze statutem przedszkola, 2) występowanie do rady pedagogicznej i dyrektora z wnioskami i opiniami dotyczącymi spraw przedszkola. Przedszkole nr 2 im. Kubusia Puchatka w Mikołowie Strona 11

12 16. W celu wsparcia działalności statutowej przedszkola rada rodziców może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców lub innych źródeł. Zasady wydatkowania funduszy rady rodziców określa regulamin. 17. Rodzice mają prawo do wyrażania i przekazywania, organowi sprawującemu nadzór pedagogiczny oraz organowi prowadzącemu, opinii na temat pracy przedszkola. 18. Powołane organy mają możliwość swobodnego działania i podejmowania decyzji w ramach swoich kompetencji określonych ustawą o systemie oświaty i w statucie przedszkola. 1) każdy organ przedszkola planuje swoją działalność na dany rok szkolny. 2) plany własnej działalności powinny być uchwalone nie później niż do końca miesiąca września. 3) koordynatorem działań między organami jest dyrektor przedszkola, 19. W sprawach spornych organy wypracowują wspólne stanowisko w drodze dyskusji i uzgodnień. 20.Sprawy sporne między organami są rozstrzygane na wspólnym zebraniu zainteresowanych 21.Ostateczna decyzja należy do dyrektora placówki i podana jest do wiadomości zainteresowanych stron. Rozdział IV Organizacja przedszkola 4 Statut przedszkola określa organizację przedszkola Przedszkole funkcjonuje przez cały rok szkolny tzn. od 1 września do 31 sierpnia. 2. Przerwy w pracy przedszkola ustala organ prowadzący na wniosek Dyrektora i Rady Rodziców. 3. Dniami wolnymi od pracy są dni ustawowo wolne od pracy oraz inne dni ustalone jako wolne od pracy. 4. Przedszkole pracuje w godzinach od 6 00 do w dni robocze, od poniedziałku do piątku. 5. Czas pracy przedszkola może być zmieniony w zależności od zmiennych potrzeb środowiska. 6. Podstawową jednostką organizacyjną przedszkola jest oddział obejmujący dzieci w zbliżonym wieku, z uwzględnieniem ich potrzeb, zainteresowań, uzdolnień. Przedszkole nr 2 im. Kubusia Puchatka w Mikołowie Strona 12

13 7. Dzienny czas pracy przedszkola w tym 5 godzin dziennie na realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego, ustala organ prowadzący na wniosek dyrektora przedszkola i Rady Pedagogicznej 8. Podstawa programowa jest realizowana w godzinach Liczba dzieci w oddziale nie może przekraczać Praca wychowawczo dydaktyczna i opiekuńcza prowadzona jest w oparciu o podstawę programową oraz dopuszczone do użytku przez dyrektora przedszkola programy wychowania przedszkolnego 1) nauczyciel wybiera i realizuje program wychowania przedszkolnego, który zawiera treści podstawy programowej i wychowania przedszkolno, i dopuszczany jest do użytku przez dyrektora przedszkola 2) rada pedagogiczna powołuje zespół opiniujący i opiniuje przedstawione programy, 3) program własny nauczyciela dopuszczony jest do użytku przez dyrektora przedszkola po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej i rady rodziców, 2. Godzina zajęć w przedszkolu trwa 60 minut. 3. Zajęcia dodatkowe organizowane na wniosek rodziców prowadzone są poza podstawą programową 4.Czas trwania zajęć prowadzonych dodatkowo jest dostosowany do możliwości rozwojowych dzieci i wynosi : 1) z dziećmi w wieku 3-4 lat - około 15 minut, 2) z dziećmi w wieku 5-6 lat - około 30 minut, 5. Na realizację podstawy programowej przeznacza się nie mniej niż 5 godzin dziennie, przy czym: 1) co najmniej 1/5 czasu należy przeznaczyć na zabawę ( w tym czasie dzieci bawią się swobodnie, przy niewielkim udziale nauczyciela; 2) co najmniej 1/5 czasu ( w przypadku młodszych dzieci ¼ czasu) dzieci spędzają w ogrodzie przedszkolnym, na boisku, w parku itp. (organizowane są tam gry i zabawy ruchowe, zajęcia sportowe, obserwacje przyrodnicze, prace gospodarcze, porządkowe i ogrodnicze itd.); 3) najwyżej 1/5 czasu zajmują różnego typu zajęcia dydaktyczne, realizowane według wybranego programu wychowania przedszkolnego; Przedszkole nr 2 im. Kubusia Puchatka w Mikołowie Strona 13

14 4) pozostały czas 2/5 czasu nauczyciel może dowolnie zagospodarować (w tej puli czasu mieszczą się jednak czynności opiekuńcze, samoobsługowe, organizacyjne i inne). 6. Sposób dokumentowania zajęć edukacyjnych i zajęć dodatkowych prowadzonych w przedszkolu określają odrębne przepisy. Przedszkole jest sześciooddziałowe Organizację pracy przedszkola określa arkusz organizacyjny zatwierdzony przez organ prowadzący. 2. Arkusz organizacji przedszkola opracowuje dyrektor przedszkola do dnia 30 kwietnia każdego roku i przedstawia do zatwierdzenia przez organ prowadzący przedszkole. 3. W arkuszu organizacji przedszkola określa się w szczególności: 1) liczbę oddziałów, liczbę dzieci, czas pracy poszczególnych oddziałów, 2) liczbę pracowników przedszkola, z podziałem na pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych w tym pracowników zajmujących stanowiska kierownicze, 3)ogólną liczbę godzin finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący placówkę. 4) liczę godzin zajęć prowadzonych przez poszczególnych nauczycieli, 5) organizację pomocy psychologiczno - pedagogicznej ( wczesne wspomaganie) 4. Arkusz organizacyjny zawiera listę nauczycieli oraz informacje o ich kwalifikacjach, a także liczbę nauczycieli ubiegających się o wyższy stopień awansu zawodowego, którzy będą mogli przystąpić w danym roku szkolnym do postępowań kwalifikacyjnych lub egzaminacyjnych Organizację pracy przedszkola określa ramowy rozkład dnia ustalony przez dyrektora przedszkola na wniosek Rady Pedagogicznej, z uwzględnieniem przepisów w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach. 2. Ramowy rozkład dnia określa czas przyprowadzania oraz odbierania dzieci, godziny posiłków, czas realizacji 5 godzin podstawy programowej wychowania przedszkolnego dla każdego oddziału. Przedszkole nr 2 im. Kubusia Puchatka w Mikołowie Strona 14

15 3. Szczegółowy rozkład dnia w przedszkolu, w tym ramy czasowe realizacji podstawy programowej oraz zajęć dodatkowych, określa dyrektor w porozumieniu z Radą Pedagogiczną i Radą Rodziców. RAMOWY ROZKŁAD DNIA I. ( od 6;00 do 9;00 ) Dzieci schodzą się do przedszkola - bawią się w kącikach zainteresowań w zabawy tematyczne, konstrukcyjne, gry dydaktyczne. Nauczyciel prowadzi pracę wspomagającą indywidualny rozwój dziecka. Dzieci biorą udział w zabawach ruchowych, ćwiczeniach porannych. Dzieci porządkują salę, wykonują czynności higieniczno-sanitarne. Dzieci biorą udział w zajęciach dodatkowych. II. ( od 9;00 do 14;00 ) Dzieci jedzą śniadanie następnie biorą udział w zajęciach edukacyjnych mających na celu doskonaleni posiadanych umiejętności lub kształcenie nowych na podstawie Podstawy Programowej opracowanej przez MEN i programów przedszkolnych. Dzieci uczestniczą w zabawach ruchowych, zabawach dowolnych w sali, na powietrzu, spacerach, wycieczkach, grach terenowych. Przygotowują się do obiadu, wykonują zabiegi higieniczno - sanitarne. Jedzą obiad. III. ( od 14;00 do 17;00) Dzieci biorą udział w zajęciach relaksacyjnych, zabawach ruchowych w sali lub na powietrzu, grach terenowych, Nauczyciel prowadzi prace wspomagającą indywidualny rozwój dziecka. Dzieci przygotowują się do podwieczorku wykonują zabiegi higieniczno - sanitarne Jedzą podwieczorek. Dzieci biorą udział w zajęciach dodatkowych. Dzieci biorą udział w grach, zabawach dowolnych, rozchodzą się do domu Dzienny czas pracy przedszkola ustalony jest przez organ prowadzący na wniosek dyrektora i rady pedagogicznej - z uwzględnieniem przepisów w sprawie podstawy programowej wychowania w przedszkolu oraz z uwzględnieniem potrzeb rodziców, Przedszkole nr 2 im. Kubusia Puchatka w Mikołowie Strona 15

16 2. W okresach obniżonej frekwencji ( ferie zimowe, ferie świąteczne ), gdy nauczyciele przebywają na urlopach wypoczynkowych - przedszkole prowadzi zajęcia w grupach łączonych. 3. Do realizacji celów i zadań statutowych placówka posiada: 1) sale zajęć i zabaw z niezbędnym wyposażeniem, 2) pomieszczenia sanitarne, 3) szatnie, 4) kuchnię, 5) pomieszczenia administracyjno - gospodarcze, 6) plac zabaw z urządzeniami terenowymi. 4. Opłata za pobyt dziecka w przedszkolu składa się z: 1) opłaty za godziny pobytu dziecka w przedszkolu 2) opłaty za wyżywienie. 5. Opłatę godzinową za pobyt dziecka w przedszkolu ustala organ prowadzący. Koszty te odprowadzane są na konto Zarządu Szkół i Przedszkoli Mikołowskich. 6. Koszty za godziny podlegają zwrotowi (tak jak za żywienie) w przypadku nieobecności dziecka w przedszkolu. 7. Dzieci zapisane do przedszkola korzystają z wyżywienia w przedszkolu: śniadania, obiadu i podwieczorku. 8. Wyżywienie i koszty za godziny w pełni pokrywają rodzice ( opiekunowie) dziecka. 9. Opłaty za wyżywienie i koszty za godziny, rodzice wpłacają na konta przedszkolne, do 15-go każdego miesiąca. 10. Wysokość stawki żywieniowej ustala dyrektor w porozumieniu z intendentem oraz ZSiPM uwzględniając ceny rynkowe i zasady zdrowego żywienia. Rozdział V Zadania nauczycieli i innych pracowników przedszkola W przedszkolu zatrudnieni są : nauczyciele z przygotowaniem pedagogicznym do pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym oraz pracownicy administracji i obsługi. Przedszkole nr 2 im. Kubusia Puchatka w Mikołowie Strona 16

17 1a. Nauczyciel przedszkola prowadzi pracę dydaktyczno wychowawczą i opiekuńczą zgodnie z obowiązującą podstawą programową i dopuszczonymi przez dyrektora programami, odpowiada za jakość i wyniki tej pracy, szanuje godność dziecka i respektuje jego prawa. 2. Do zakresu zadań nauczycieli należy: 1) planowanie i prowadzenie pracy dydaktyczno wychowawczej zgodnie z obowiązującym programem, ponoszenie odpowiedzialności za jej jakość; 2) wspieranie rozwoju psychofizycznego dziecka, jego zdolności i zainteresowań; 3) prowadzenie obserwacji pedagogicznych mających na celu poznanie możliwości i potrzeb rozwojowych dzieci oraz dokumentowaniu tych obserwacji; 4) prowadzenie analizy gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole (diagnoza przedszkolna) z początkiem roku poprzedzającego rozpoczęcie przez dziecko nauki w klasie I szkoły podstawowej ; 5) stosowanie twórczych i nowatorskich metod nauczania i wychowania; 6) odpowiedzialność za życie, zdrowie i bezpieczeństwo dzieci podczas pobytu w przedszkolu i poza terenem w czasie wycieczek, spacerów, itp.; 7) współpraca ze specjalistami świadczącymi kwalifikowaną pomoc psychologiczno pedagogiczną, zdrowotną itp.; 8) planowanie własnego rozwoju zawodowego systematyczne podnoszenie swoich kwalifikacji przez aktywne uczestnictwo w różnych formach doskonalenia zawodowego; 9) dbałość o warsztat pracy przez gromadzenie pomocy naukowych oraz troska o estetykę pomieszczeń; 10) eliminowanie przyczyn niepowodzeń dzieci; 11) współdziałanie z rodzicami (prawnymi opiekunami) w sprawach wychowania i nauczania dzieci z uwzględnieniem prawa rodziców (opiekunów prawnych) do znajomości zadań wynikających w szczególności z programu wychowania przedszkolnego realizowanego w danym oddziale i uzyskiwaniu informacji dotyczących dziecka, jego zachowania i rozwoju; 12) prowadzenie dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej zgodnie z obowiązującymi przepisami; 13) realizacja zaleceń dyrektora i osób kontrolujących; Przedszkole nr 2 im. Kubusia Puchatka w Mikołowie Strona 17

18 14) inicjowanie i organizowanie imprez o charakterze dydaktycznym, wychowawczym, kulturalnym lub rekreacyjno sportowym. 15) kształcić i wychowywać w umiłowaniu ojczyzny w poszanowaniu Konstytucji RP w atmosferze wolności sumieniu i szacunku dla każdego człowieka. 16) przeprowadzanie w roku szkolnym poprzedzającym rok szkolny, w którym możliwe jest rozpoczęcie przez dziecko nauki w szkole podstawowej, analizy gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole. 17) przygotowanie do dnia 30 kwietnia danego roku szkolnego informacji o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole 18) udzielanie dzieciom pomocy psychologiczno pedagogicznej 19) rozpoznanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych dziecka i planowanie sposobów ich zaspokojenia 20) prowadzenie obserwacji pedagogicznej, która w roku poprzedzającym pójście dziecka do szkoły zakończona jest analizą i oceną jego gotowości do podjęcia nauki w szkole 21) informowanie dyrektora o konieczności objęcia dziecka pomocą psychologiczno pedagogiczną 2a. Nauczyciel przed nawiązaniem stosunku pracy, jest zobowiązany przedłożyć dyrektorowi przedszkola informacji z Krajowego Rejestru Karnego, że nie był karany za przestępstwo umyślne. 2b. Wszyscy nauczyciele podlegają odpowiedzialności dyscyplinarnej za uchybienie godności zawodu nauczyciela lub obowiązkom (art. 6 KN). 2c. Zadania logopedy w przedszkolu: 1) Diagnozowanie logopedyczne, w tym prowadzenie badań przesiewowych w celu ustalenia stanu mowy dzieci, 2) Prowadzenie zajęć logopedycznych oraz porad i konsultacji dla dzieci i rodziców w zakresie stymulacji rozwoju mowy dzieci i eliminowanie jej zaburzeń, 3) Podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających powstawaniu zaburzeń komunikacji językowej we współpracy z rodzicami dzieci, Przedszkole nr 2 im. Kubusia Puchatka w Mikołowie Strona 18

STATUT PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO NR 42 NIEZAPOMINAJKA W BIAŁYMSTOKU

STATUT PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO NR 42 NIEZAPOMINAJKA W BIAŁYMSTOKU STATUT PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO NR 42 NIEZAPOMINAJKA W BIAŁYMSTOKU przy ul. Ciepłej 19 A Białystok 2013 SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ I - POSTANOWIENIA OGÓLNE ROZDZIAŁ II - CELE I ZADANIA PRZEDSZKOLA ROZDZIAŁ

Bardziej szczegółowo

STATUT PRZEDSZKOLA NR

STATUT PRZEDSZKOLA NR STATUT PRZEDSZKOLA NR 5 im. Calineczki w GRYFINIE ul. Stefana Żeromskiego 12 tel. 091-416-33-75 calineczkap5@wp.pl www.przedszkolenr5-calineczka.pl 1 Statut opracowany został na podstawie: 1. Ustawy z

Bardziej szczegółowo

STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ W KRASZOWIE

STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ W KRASZOWIE STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ W KRASZOWIE 2 POSTANOWIENIA OGÓLNE: 1. Ilekroć w niniejszym Statucie jest mowa bez bliższego określenia o: a) Szkole należy przez to rozumieć- Szkoła Podstawowa w Kraszowie, b)

Bardziej szczegółowo

STATUT PRZEDSZKOLA NR 1 WE WROCŁAWIU AL.J.KASPROWICZA 89A

STATUT PRZEDSZKOLA NR 1 WE WROCŁAWIU AL.J.KASPROWICZA 89A STATUT PRZEDSZKOLA NR 1 WE WROCŁAWIU AL.J.KASPROWICZA 89A Wrocław - kwiecień 2011r. Przedszkole Nr 1,, Planeta Uśmiechu 1 Uchwała Nr 7/2011 Rady Pedagogicznej Przedszkola Nr 1 Planeta Uśmiechu we Wrocławiu

Bardziej szczegółowo

STATUT PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA NR 15 IM. MISIA USZATKA W KALISZU

STATUT PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA NR 15 IM. MISIA USZATKA W KALISZU STATUT PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA NR 15 IM. MISIA USZATKA W KALISZU TEKST JEDNOLITY Zatwierdzony Uchwałą Rady Pedagogicznej Nr 1/2010 z dnia 30 sierpnia 2010 roku 1 1. Publiczne Przedszkole działa jako jednostka

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr... Rady Pedagogicznej Przedszkola Samorządowego nr 42 Niezapominajka w Białymstoku z dnia..

Uchwała nr... Rady Pedagogicznej Przedszkola Samorządowego nr 42 Niezapominajka w Białymstoku z dnia.. Uchwała nr... Rady Pedagogicznej Przedszkola Samorządowego nr 42 Niezapominajka w Białymstoku z dnia.. W sprawie : jednolitego tekstu Statutu Przedszkola Na podstawie art. 50 ust.1 poz 1 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

STATUT MIEJSKIGO PRZEDSZKOLA NR 22 IM. MARII MONTESSORI W CZĘSTOCHOWIE W ZESPOLE SZKOLNO-PRZEDSZKOLNYM NR 2

STATUT MIEJSKIGO PRZEDSZKOLA NR 22 IM. MARII MONTESSORI W CZĘSTOCHOWIE W ZESPOLE SZKOLNO-PRZEDSZKOLNYM NR 2 Tekst jednolity Statutu Miejskiego Przedszkola nr 22 im. Marii Montessori w Częstochowie Uchwała Rady Pedagogicznej nr 10-2013/14 z dnia 24-04-2014 r. STATUT MIEJSKIGO PRZEDSZKOLA NR 22 IM. MARII MONTESSORI

Bardziej szczegółowo

STATUT NR 2 W ZAMOŚCIU

STATUT NR 2 W ZAMOŚCIU 1 STATUT PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 2 W ZAMOŚCIU ZAMOŚĆ marzec 2014 2 SPIS TREŚCI 1. Nazwa i typ placówki... str.3 2. Cele i zadania przedszkola... str.4 3. Organy przedszkola i ich kompetencje... str.9

Bardziej szczegółowo

STATUT PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNEGO TĘCZOWY PROMYK Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI i SPECJALNYMI W BIAŁYMSTOKU

STATUT PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNEGO TĘCZOWY PROMYK Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI i SPECJALNYMI W BIAŁYMSTOKU STATUT PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNEGO TĘCZOWY PROMYK Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI i SPECJALNYMI W BIAŁYMSTOKU Białystok, 2013 ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne 1 Przedszkole używa nazwy : Przedszkole Niepubliczne

Bardziej szczegółowo

TEKST JEDNOLITY STATUTU. PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO Nr 220. w ŁODZI

TEKST JEDNOLITY STATUTU. PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO Nr 220. w ŁODZI '. Załącznik nr 1 do Zarządzenia dyrektora z dnia 31 sierpnia 2010 r. w sprawie obwieszczenia tekstu jednolitego Statutu TEKST JEDNOLITY STATUTU PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO Nr 220 w ŁODZI 1 1.Siedziba Przedszkola

Bardziej szczegółowo

STATUT PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNEGO BIAŁA ŻYRAFA W LUBINIE ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNEGO BIAŁA ŻYRAFA W LUBINIE ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNEGO BIAŁA ŻYRAFA W LUBINIE ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Nazwa Przedszkola 1. Przedszkole Niepubliczne Biała Żyrafa, zwane dalej przedszkolem lub placówką, ma swoją siedzibę

Bardziej szczegółowo

STATUT. Przedszkola Niepublicznego o nazwie. w Stanisławowie Pierwszym, powiat legionowski

STATUT. Przedszkola Niepublicznego o nazwie. w Stanisławowie Pierwszym, powiat legionowski STATUT Przedszkola Niepublicznego o nazwie w Stanisławowie Pierwszym, powiat legionowski ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. 1. Niepubliczne Przedszkole o nazwie w brzmieniu Modelowe Przedszkole z elementami

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół Szkoła Podstawowa i Gimnazjum w Osiecznej. S t a t u t

Zespół Szkół Szkoła Podstawowa i Gimnazjum w Osiecznej. S t a t u t Zespół Szkół Szkoła Podstawowa i Gimnazjum w Osiecznej S t a t u t Osieczna 2014 Spis treści Podstawowe informacje o Zespole Szkół Szkoła Podstawowa i Gimnazjum w Osiecznej... 3 Cele i zadania Zespołu

Bardziej szczegółowo

STATUT. Przedszkola PRYMUSEK. we Wrocławiu

STATUT. Przedszkola PRYMUSEK. we Wrocławiu - 1 - STATUT Przedszkola PRYMUSEK we Wrocławiu - 2 - ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszy statut określa zasady funkcjonowania, cele i zadania placówki oświatowej zwanej w dalszej treści przedszkolem,

Bardziej szczegółowo

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 1. w SOSNOWCU

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 1. w SOSNOWCU STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 1 w SOSNOWCU PODSTAWA PRAWNA OPRACOWANIA NINIEJSZEGO STATUTU 3 POSTANOWIENIA WSTĘPNE 6 CELE I ZADANIA ZESPOŁU SZKÓŁ 7 ORGANY ZESPOŁU SZKÓŁ I ICH ZADANIA 10 ORGANIZACJA

Bardziej szczegółowo

S T A T U T Z E S P O Ł U S Z K Ó Ł N R 1 W Ł Y S O M I C A C H

S T A T U T Z E S P O Ł U S Z K Ó Ł N R 1 W Ł Y S O M I C A C H S T A T U T Z E S P O Ł U S Z K Ó Ł N R 1 W Ł Y S O M I C A C H P O S T A N O W I E N I A O G Ó L N E 1 1. Zespół Szkół Nr 1 w Łysomicach (zwany dalej Szkołą ) jest szkołą publiczną. 2. Zespół Szkół Nr

Bardziej szczegółowo

Statut Przedszkola nr 74 we Wrocławiu ul. Krzywa 3

Statut Przedszkola nr 74 we Wrocławiu ul. Krzywa 3 Statut Przedszkola nr 74 we Wrocławiu ul. Krzywa 3 Przedszkole nr 74 we Wrocławiu zwane dalej Przedszkolem działa na podstawie: 1. Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r Nr

Bardziej szczegółowo

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ IM. ADAMA MICKIEWICZA W JANUSZKOWICACH

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ IM. ADAMA MICKIEWICZA W JANUSZKOWICACH 02.07.2010 rok zm.30.11.2010 rok[1] zm.25.08.2011 rok[2] STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ IM. ADAMA MICKIEWICZA W JANUSZKOWICACH Spis treści: ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne str. 2 ROZDZIAŁ II Cele i zadania szkoły

Bardziej szczegółowo

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ NR 5 IM. UNII EUROPEJSKIEJ W OSTROŁĘCE. stan prawny na dzień 1 września 2015r.

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ NR 5 IM. UNII EUROPEJSKIEJ W OSTROŁĘCE. stan prawny na dzień 1 września 2015r. STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ NR 5 IM. UNII EUROPEJSKIEJ W OSTROŁĘCE stan prawny na dzień 1 września 2015r. 1 PODSTAWA PRAWNA: - Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty. Tekst ujednolicony tj.: (Dz.

Bardziej szczegółowo

Statut Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 2 Szkoła Podstawowa nr 23 w Tychach. Misja szkoły... 5 Model absolwenta... 6 Cele i zadania szkoły...

Statut Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 2 Szkoła Podstawowa nr 23 w Tychach. Misja szkoły... 5 Model absolwenta... 6 Cele i zadania szkoły... SPIS TREŚCI: Rozdział I Postanowienia ogólne... 4 Rozdział II Cele i zadania szkoły... 5 Misja szkoły... 5 Model absolwenta... 6 Cele i zadania szkoły... 7 Rozdział III Sposoby realizacji zadań szkoły...

Bardziej szczegółowo

STATUT. Szkoły Podstawowej im. Janiny Sieklickiej w Czernicach Borowych

STATUT. Szkoły Podstawowej im. Janiny Sieklickiej w Czernicach Borowych STATUT Szkoły Podstawowej im. Janiny Sieklickiej w Czernicach Borowych 1 Załącznik do Uchwały nr 9/2014/2015 Rady Pedagogicznej Podstawowej im. Janiny Sieklickiej w Czernicach Borowych z dnia 01.12.2014

Bardziej szczegółowo

Statut Szermierczej Sportowej Szkoły Podstawowej Nr 85 im. prof. Mariana Suskiego we Wrocławiu STATUT

Statut Szermierczej Sportowej Szkoły Podstawowej Nr 85 im. prof. Mariana Suskiego we Wrocławiu STATUT STATUT Szermierczej Sportowej Szkoły Podstawowej nr 85 im. prof. Mariana suskiego we Wrocławiu / tekst jednolity / 1 SPIS TRESCI Rozdział I NAZWA I SIEDZIBA SZKOŁY... str.4 Rozdział II INFORMACJE O SZKOLE.str.5

Bardziej szczegółowo

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ w Wielowsi

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ w Wielowsi STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ w Wielowsi SSPPIISS TTRREE ŚŚCCII : ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne... str. 2 ROZDZIAŁ II Cele i zadania szkoły... str. 2 ROZDZIAŁ III Sposoby realizacji zadań szkoły... str. 4 ROZDZIAŁ

Bardziej szczegółowo

STATUT. Zespołu Szkół w Ustroniu Morskim

STATUT. Zespołu Szkół w Ustroniu Morskim Załącznik do Uchwały Rady Pedagogicznej nr 5//2009/2010 z dnia 04.05.2010 obowiązuje od 10 maja 2010 Zmiany wprowadzone uchwałą Rady Pedagogicznej Nr 1//2010/2011 z dnia 29.11.2010 r. Nr 4//2012/2013 z

Bardziej szczegółowo

STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 IM. BOLESŁAWA PRUSA W ZIELONCE. TEKST UJEDNOLICONY NA DZIEŃ 31 października 2012

STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 IM. BOLESŁAWA PRUSA W ZIELONCE. TEKST UJEDNOLICONY NA DZIEŃ 31 października 2012 STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 IM. BOLESŁAWA PRUSA W ZIELONCE Opracowany na podstawie: Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 1996r. Nr 67, poz. 329 ze zmianami) Rozporządzenia Ministra

Bardziej szczegółowo

Akademia Młodego Człowieka Prywatna Szkoła Podstawowa w Koninie Strona 1 z 31 STATUT AKADEMII MŁODEGO CZŁOWIEKA PRYWATNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W KONINIE

Akademia Młodego Człowieka Prywatna Szkoła Podstawowa w Koninie Strona 1 z 31 STATUT AKADEMII MŁODEGO CZŁOWIEKA PRYWATNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W KONINIE Akademia Młodego Człowieka Prywatna Szkoła Podstawowa w Koninie Strona 1 z 31 STATUT AKADEMII MŁODEGO CZŁOWIEKA PRYWATNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W KONINIE Akademia Młodego Człowieka Prywatna Szkoła Podstawowa

Bardziej szczegółowo

STATUT GIMNAZJUM NR 11 W KOSZALINIE

STATUT GIMNAZJUM NR 11 W KOSZALINIE G I M N A Z J U M N R 1 1 W K O S Z A L I N I E STATUT GIMNAZJUM NR 11 W KOSZALINIE ==================================================================== K O S Z A L I N 2 0 1 0 1 SPIS TREŚCI Rozdział I

Bardziej szczegółowo

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 5 IM. SKAMANDRYTÓW W SZCZECINIE UL. BUDZISZYŃSKA 2 70-023 SZCZECIN

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 5 IM. SKAMANDRYTÓW W SZCZECINIE UL. BUDZISZYŃSKA 2 70-023 SZCZECIN STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 5 IM. SKAMANDRYTÓW W SZCZECINIE UL. BUDZISZYŃSKA 2 70-023 SZCZECIN SPIS TREŚCI CZĘŚĆ I...3 STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 5 IM. SKAMANDRYTÓW W SZCZECINIE...3

Bardziej szczegółowo

STATUT. GIMNAZJUM Nr 1 IM. POWSTAŃCÓW WARSZAWY W PIASECZNIE

STATUT. GIMNAZJUM Nr 1 IM. POWSTAŃCÓW WARSZAWY W PIASECZNIE STATUT GIMNAZJUM Nr 1 IM. POWSTAŃCÓW WARSZAWY W PIASECZNIE Zatwierdzony przez Radę Pedagogiczną w dn.9.05.2011r. 1 SPIIS TREŚCII :: ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne... str. 3 ROZDZIAŁ II Misja szkoły i

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ 1 NAZWA SZKOŁY PODSTAWY PRAWNE

ROZDZIAŁ 1 NAZWA SZKOŁY PODSTAWY PRAWNE ROZDZIAŁ 1 NAZWA SZKOŁY 1 PODSTAWY PRAWNE 1. Szkoła Podstawowa nr 7 w Oleśnicy, zwana dalej szkołą, działa na podstawie: 1.1. Ustawy z dnia 7.09.1991 r. o systemie oświaty ( Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz.

Bardziej szczegółowo