Wymagania z chemii - Klasa III

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wymagania z chemii - Klasa III"

Transkrypt

1 Wymagania z chemii - Klasa III Autor: Grażyna Serafin Zmieniony Zespół Szkół Rolniczych WYMAGANIA Z CHEMII DLA KLASY III ( 1 godzina chemii w tygodniu )I WĘGLOWODORYOcena dopuszczająca - Określa czym zajmuje się chemia organiczna. - Podaje przykłady zastosowań produktów przemysłu organicznego w życiu codziennym. - Wyjaśnia pojęcie substancji organicznej. - Wymienia pierwiastki wchodzące w skład związków organicznych. - Określa skład jakościowy cząsteczek węglowodorów. - Wyjaśnia pojęcia: węglowodór nasycony, nienasycony. - Wymienia związki w szeregu homologicznym alkanów, alkenów i alkinów. - Zapisuje wzory ogólne wymienionych szeregów. - Zapisuje wzory sumaryczne i strukturalne dwóch przedstawicieli alkanów, alkenów i alkinów oraz podaje zastosowanie wymienionych związków. - Zapisuje wzór sumaryczny i półstrukturalny na podstawie wzoru strukturalnego (w obrębie C1 C10) - Zapisuje równania reakcji spalania całkowitego, niecałkowitego i półspalania wybranego węglowodoru nasyconego. - Wyjaśnia zasady bezpiecznego obchodzenia się z gazem ziemnym. - Podaje przykład dowolnego halogenoalkanu wzorem półstrukturalnym oraz nazwą. - Zapisuje wzory sumaryczne i strukturalne oraz podaje nazwy dwóch przedstawicieli alkenów (alkinów). - Omawia właściwości fizyczne etenu i acetylenu. - Wymienia właściwości chemiczne węglowodorów nienasyconych. - Zapisuje równanie reakcji spalania całkowitego wskazanego węglowodoru nienasyconego. - Wyjaśnia pojęcie izomerii. - Wskazuje wzory półstrukturalne (sumaryczne) izomerów. - Wskazuje różnicę w strukturze szkieletu węglowego cząsteczek: - but-1-enu oraz but-2-enu. - Podaje wzór sumaryczny i strukturalny benzenu. - Wyjaśnia pojęcia: węglowodory cykliczne, pierścieniowe, aromatyczne. - Wymienia naturalne źródła węglowodorów. - Wyjaśnia pojęcie destylacji. - Wymienia produkty destylacji ropy naftowej. - Wykazuje znajomość sposobów bezpiecznego obchodzenia się z węglowodorami gazowymi i ciekłymi. - Określa co to są niekonwencjonalne źródła energii.ocena dostateczna - Przedstawia zarys teorii strukturalnej związków organicznych. - Podaje metodę wykrycia węgla, wodoru i tlenu w substancjach organicznych i przeprowadza odpowiednie doświadczenie. - Wyjaśnia pojęcie szeregu homologicznego. - Sprawnie zapisuje wzory sumaryczne węglowodorów z poszczególnych szeregów o podanej liczbie atomów węgla (do 10) i podaje ich nazwy systematyczne. - Omawia podział węglowodorów ze względu na typ wiązań między atomami węgla oraz ze względu na strukturę szkieletu węglowego. - Wyjaśnia budowę cząsteczki metanu. - Opisuje zmiany właściwości fizycznych w szeregu homologicznym ze wzrostem liczby atomów węgla w cząsteczce. - Zapisuje równanie reakcji substytucji metanu z chlorem (bromem) i podaje nazwy systematyczne produktów. - Podaje jedną metodę otrzymywania metanu. - Oblicza skład procentowy cząsteczki węglowodoru na podstawie wzoru sumarycznego. - Wyjaśnia teoretycznie na czym polega synteza Würtza. - Określa rozpuszczalność halogenoalkanów w wodzie oraz ich aktywność chemiczną w porównaniu do aktywności alkanów. - Zapisuje równanie reakcji umożliwiającej otrzymanie dowolnego halogenoalkanu.

2 - Pisze równania reakcji addycji dla dowolnego alkenu (alkinu) i podaje nazwę produktu. - Podaje po jednym przykładzie metod otrzymywania etenu (acetylenu). - Wyjaśnia pojęcie reakcji polimeryzacji. - Rozumie różnice między izomerią łańcuchową a położeniową. - Podaje nazwy systematyczne węglowodorów o łańcuchach rozgałęzionych (o niewielkim stopniu trudności) i odwrotnie na podstawie nazwy rysuje wzór strukturalny. - Określa rzędowość atomów węgla. - Podaje nazwy systematyczne węglowodorów nasyconych o łańcuchach rozgałęzionych (o niewielkim stopniu trudności) i odwrotnie na podstawie nazwy rysuje wzór strukturalny. - Omawia właściwości fizyczne i zastosowanie benzenu. - Wymienia przynajmniej trzy właściwości chemiczne benzenu i zapisuje odpowiednie równania reakcji. - Podaje jedną metodę otrzymywania benzenu. - Omawia budowę cząsteczki benzenu. - Rozpoznaje węglowodory aromatyczne wśród podanych związków organicznych przedstawionych wzorami półstrukturalnymi. - Wyjaśnia pojęcia: sucha destylacja, destylacja frakcjonowana. - Omawia proces destylacji ropy naftowej, wymienia jego produkty i podaje ich wykorzystanie. - Charakteryzuje przydatność energetyczną węgli kopalnych. - Wskazuje przykłady szkodliwego działania węglowodorów i ich pochodnych na środowisko.ocena dobra - Formułuje pełną wypowiedź na temat osiągnięć współczesnej chemii organicznej. - Omawia sposób wykrycia azotu w substancjach organicznych i przeprowadza odpowiedni eksperyment. - Bezbłędnie zapisuje wzory półstrukturalne węglowodorów. - Wyjaśnia od czego zależy aktywność węglowodorów. - Podaje sposób odróżnienia węglowodoru alifatycznego od aromatycznego oraz nienasyconego do nasyconego. - Podaje więcej niż jedną metodę otrzymywania metanu, etenu, etynu. - Wyjaśnia regułę Markownikowa na wybranym przykładzie. - Proponuje reakcje prowadzące do otrzymania określonych fluorowcopochodnych - Zapisuje równanie reakcji addycji wody do cząsteczek węglowodorów nienasyconych. - Zapisuje równanie reakcji polimeryzacji etenu, wyjaśnia na czym polega ten typ reakcji oraz wskazuje na zastosowanie powstającego produktu. - Ustala nazwy izomerów węglowodorów nasyconych i nienasyconych na podstawie wzoru strukturalnego lub półstrukturalnego (trudniejsze przykłady) i odwrotnie podaje wzory na podstawie nazw. - Pisze równania reakcji na podstawie podanych schematów:c2h2? C2H4? C2H5Cl? C2H4Cl2 - karbid?acetylen?etan? - chlorek winylu - Ustala wzór elementarny i rzeczywisty węglowodoru na podstawie składu %. - Wyjaśnia na wybranym przykładzie na czym polega izomeria geometryczna cis trans. - Podaje przykłady podstawników I i II rodzaju. - Wymienia właściwości chemiczne węglowodorów aromatycznych zapisując odpowiednie równania reakcji i nazywając produkty. - Wyjaśnia znaczenie przedrostków orto-, meta-, para- w związkach aromatycznych. - Ilustruje równaniami chemicznymi i tłumaczy różnice pomiędzy węglowodorami alifatycznymi a aromatycznymi. - Wyjaśni pojęcie liczby oktanowej oraz cetanowej. - Omówi zalety i wady trzech niekonwencjonalnych źródeł energii. - Omawia zagrożenia środowiska związane z rodzajem transportu i motoryzacji oraz z zastosowaniem węglowodorów jako źródła energiiocena bardzo dobra - Prezentuje własne zdanie na temat korzyści i strat związanych z rozwojem przemysłu chemii organicznej dobierając konkretne argumenty za i przeciw. - Planuje i przeprowadza doświadczenie pozwalające na wykrycie siarki w związku organicznym, zapisuje odpowiednie równanie reakcji strąceniowej. - Ustala wzór węglowodoru na podstawie informacji o produktach spalania. - Przedstawia równania reakcji w oparciu o schemat: - metan? etan? butan - Zapisuje równanie polimeryzacji chlorku winylu i podaje zastosowanie powstałego produktu.

3 - Proponuje reakcję pozwalającą odróżnić alken od alkinu. - Wykazuje wysoką sprawność w tworzeniu nazw systematycznych węglowodorów nasyconych i nienasyconych oraz halogenopochodnych o skomplikowanej budowie łańcucha (i odwrotnie w pisaniu wzorów na podstawie nazw). - Wyjaśnia na czym polega izomeria cis - trans. - Zapisuje wzór półstrukturalny izomerów geometrycznych na podstawie nazwy systematycznej i odwrotnie. - Podaje przykłady homologów benzenu nazwa, wzór, zastosowanie. - Wyjaśnia charakter aromatyczny toluenu w oparciu o odpowiednie równania reakcji. - Omawia proces krakingu oraz reformingu wskazując również na ich zastosowanie. - Omówi zalety i wady więcej niż trzech niekonwencjonalnych sposobów pozyskiwania energii II JEDNOFUNKCYJNE POCHODNE WĘGLOWODORÓW Ocena dopuszczająca - Wyjaśnia pojęcie grupy funkcyjnej. - Zapisuje oraz podaje nazwę grupy funkcyjnej w cząsteczkach alkoholi. - Podaje przykład wzorem i nazwą alkoholu monohydroksylowego - Podaje jedną metodę otrzymywania alkoholi. - Podaje charakterystyczne właściwości oraz zastosowanie metanolu i etanolu. - Omawia wpływ alkoholu etylowego oraz metylowego na organizm człowieka. - Dowodzi, że alkoholizm jest groźną chorobą społeczną. - Zapisuje wzory alkoholi polihydroksylowych: glikolu i gliceryny. - Podaje wzorem i nazwą przykład fenolu. - Opisuje właściwości fizyczne benzenolu. - Zapisuje wzór i podaje nazwę grupy funkcyjnej w aldehydach. - Podaje charakterystyczne właściwości metanalu. - Zna i stosuje wzór ogólny szeregu aldehydów. - Podaje nazwy systematyczne i zwyczajowe przedstawicieli aldehydów (do 4 atomów C). - Podaje nazwy systematyczne i zwyczajowe oraz wzory kwasów monohydroksylowych od 1 do 4 atomów węgla w cząsteczce. - Podaje metodę otrzymywania kwasu octowego. - Wymienia właściwości fizyczne kwasów karboksylowych wyjaśniając ich zmianę w zależności od długości łańcucha węglowego. - Dokonuje podziału mydeł. - Omawia zastosowanie mydeł. - Wyjaśnia pojęcie reakcji estryfikacji. - Podaje znaczenie estrów w przyrodzie i życiu człowieka. - Wyjaśnia czym pod względem chemicznym są tłuszcze.

4 - Omawia znaczenie tłuszczów dla organizmów żywych. - Wymienia właściwości fizyczne tłuszczów. - Dokonuje podziału tłuszczów ze względu na pochodzenie, stan skupienia i budowę chemiczną. - Wyjaśnia czym są aminy i podaje odpowiedni przykład (wzorem i nazwą). - Wymienia typowe właściwości fizyczne i występowanie amin. Ocena dostateczna - Wyjaśnia pojęcie oraz podaje przykład izomerii położenia u alkoholi (wyodrębnia we wzorze atom węgla o odpowiedniej rzędowości). - Wypisuje wzory i podaje nazwy systematyczne kilku przedstawicieli szeregu. - Zapisuje równanie reakcji spalania wskazanego alkoholu. - Zapisuje równanie reakcji metalicznego sodu z metanolem i etanolem oraz podaje nazwy produktów. - Określa odczyn roztworu wodnego alkoholu. - Podaje charakterystyczne właściwości i zastosowanie glikolu i gliceryny. - Zapisuje równanie reakcji spalania glikolu oraz gliceryny. - Pisze równanie reakcji przykładowego alkoholu polihydroksylowego z aktywnym metalem i podaje nazwy produktów. - Wyjaśnia właściwości chemiczne fenolu (reakcja z sodem i NaOH) zapisując odpowiednie równania reakcji. - Określa odczyn fenolu. - Wskazuje zagrożenia fenolem. - Wyjaśnia do czego są wykorzystywane: próba Tollensa i próba Trommera. - Zapisuje wzór ogólny ketonów i podaje przykład. - Zapisuje równanie reakcji dowolnego kwasu z aktywnym metalem i nazywa produkty.

5 - Wymienia inne charakterystyczne właściwości nasyconych kwasów monohydroksylowych. - Podaje kilka metod otrzymywania kwasów. - Wyjaśnia czym pod względem chemicznym są mydła i zapisuje równanie reakcji otrzymywania dowolnego mydła. - Zapisuje przykładowe równanie reakcji estryfikacji i podaje nazwy produktów. - Wyjaśnia czym są woski. - Wyjaśnia na czym polega reakcja zmydlania tłuszczu. Zapisuje równanie reakcji, podaje nazwy reagentów oraz wskazuje praktyczne wykorzystanie tego procesu. - Uzgadnia równanie reakcji spalania tłuszczu. - Wyjaśnia na odpowiednich przykładach rzędowość amin. - Wymienia właściwości chemiczne amin. Ocena dobra - Wymienia i zapisuje równaniami reakcji metody otrzymywania metanolu i etanolu. - Wymienia kilka metod otrzymywania alkoholi popierając je odpowiednimi przykładami równań reakcji. - Formułuje pełną wypowiedź na temat właściwości chemicznych alkoholi monohydroksylowych, pisze odpowiednie równania reakcji ze wskazanym alkoholem oraz tworzy poprawne nazwy produktów reakcji. - Wyjaśnia w oparciu o odpowiednie równania reakcji wzrost charakteru kwasowego w szeregu: alkohol monohydroksylowy, alkohol polihydroksylowy. - Podaje metody otrzymywania glikolu etylenowego i gliceryny - Dokonuje porównania właściwości alkoholi i fenoli. - Wymienia zastosowanie fenoli w przemyśle. - Na podstawie wzoru sumarycznego zapisuje wzory strukturalne izomerów aldehydu. - Wykazuje równaniami reakcji i opisem słownym charakter redukujący metanalu. - Wskazuje zastosowania aldehydów. - Proponuje sposób odróżnienia aldehydów od ketonów.

6 - Zapisuje równaniami ciąg przemian: - metanol?metanal?kw. mrówkowy?mrówczan wapnia. - Wymienia charakterystyczne właściwości chemiczne kwasów monohydroksylowych i zapisuje odpowiednie równania reakcji. - Wyjaśnia dlaczego mydła mają charakter zasadowy. - Wyjaśnia pojęcie detergentu. - Opisuje proces eutrofizacji zbiorników wodnych. - Zapisuje równanie reakcji otrzymywania wskazanego estru. - Na podstawie wzoru sumarycznego zapisuje wszystkie możliwe kombinacje związków estrowych (wzory półstrukturalne i nazwy) - Wyjaśnia na czym polega jełczenie tłuszczu. - Opisuje na czym polega utwardzanie tłuszczów nienasyconych. - Wykazuje zasadowy charakter amin pisząc odpowiednie równania reakcji, podaje nazwy reagentów. Ocena bardzo dobra - Podaje wzory i nazwy różnych typów izomerów określonych alkoholi. - Zapisuje jonowe równania reakcji hydrolizy alkoholanów. - Za pomocą odpowiednich równań reakcji zapisuje schemat typu: - alkan?fluorowcoalkan?alkohol - alkan?alken?alkohol - Porównuje właściwości chemiczne alkoholi mono- i polihydroksylowych - Podaje reakcję charakterystyczną, na podstawie której można zidentyfikować fenole. - W oparciu o równanie reakcji chemicznej wykazuje, że fenol ma słabsze właściwości kwasowe niż kwas węglowy. - Planuje doświadczalny sposób wykazania redukujących właściwości aldehydów. - Zapisuje równanie redukcji aldehydów do alkoholi pierwszorzędowych.

7 - Zapisuje równanie reakcji otrzymywania dowolnego aldehydu z odpowiedniego alkoholu. - Porównuje budowę cząsteczek oraz właściwości aldehydów i ketonów. - Zapisuje równaniami ciąg przemian: - 2-propanol?propanon?2-propanol - Proponuje doświadczalny sposób wykazania, że kwas mrówkowy jest najmocniejszym kwasem z monokarboksylowych. - Wyjaśnia czym jest lodowaty kwas octowy. - W oparciu o odpowiednie równanie reakcji proponuje sposób odróżnienia kwasu nienasyconego do nasyconego. - Wyjaśnia na czym polega mechanizm prania. - Uzasadnia w jaki sposób można ograniczać ilość fosforanów przedostających się do zbiorników wodnych. - Ilustruje równaniami reakcji ciąg przemian: - CH?CH? CH2=CH2?C2H5OH?CH3COOC2H5 - CH?CH?CH3CHO? CH3CHO?CH3COOH (CH3COO C2H5 - Przedstawia reakcję estryfikacji, w której bierze udział kwas nieorganiczny i podaje praktyczne zastosowanie powstałych produktów. - Sprawnie układa równania reakcji syntezy i hydrolizy wskazanego glicerydu. - Zapisuje równanie reakcji utwardzania tłuszczu i wskazuje praktyczne zastosowanie tego procesu. - Zapisuje równanie reakcji otrzymywania amin alifatycznych z odpowiednich halogenowodorów. - Przewiduje produkty reakcji hydrolizy zasadowej i kwasowej amin. III WIELOFUNKCYJNE POCHODNE WĘGLOWODORÓW Ocena dopuszczająca - Wskazuje i nazywa grupy funkcyjne występujące w cząsteczkach aminokwasów. - Nazywa rodzaj wiązań łączących aminokwasy w peptydy. - Podaje skład pierwiastkowy białek. - Wyjaśnia czym jest denaturacja białek, podaje przykład z życia codziennego i wymienia czynniki ją powodujące. - Formułuje wypowiedź na temat znaczenia białek dla organizmów żywych. - Podaje skład pierwiastkowy węglowodanów. - Proponuje doświadczalny sposób zbadania składu pierwiastkowego cukrów. - Przedstawia podział cukrów i zapisuje wzory ogólne poszczególnych grup węglowodanów. - Podaje przykłady występowania w przyrodzie przedstawicieli sacharydów. - Formułuje wypowiedź na temat znaczenia cukrów w przyrodzie i gospodarce człowieka. - Wskazuje występowanie cukrów złożonych w przyrodzie. - Ocena dostateczna - - Podaje nazwę systematyczną i zwyczajową jednego aminokwasu oraz zapisuje wzór półstrukturalny jego cząsteczki. - Zapisuje typowe reakcje dla obecności grupy karboksylowej oraz aminowej. - Zapisuje równanie reakcji kondensacji glicyny wyjaśniając mechanizm tworzenia wiązania peptydowego. - Zapisuje równanie reakcji hydrolizy dipeptydu. - Podaje sposób wykrycia białka. - Dokonuje podziału białek. - Omawia właściwości fizyczne i chemiczne białek. - Wyjaśnia pojęcia: peptyzacja i koagulacja. - Wymienia produkty bogate w białka. - Omawia właściwości fizyczne i chemiczne glukozy. - Wyjaśnia pojęcie i zastosowanie fermentacji alkoholowej. - Zapisuje wzór sumaryczny i strukturalny cząsteczki glukozy. - Zapisuje równaniem reakcji na czym polega proces fotosyntezy. - Formułuje wypowiedź na temat znaczenia cukrów w przyrodzie. - Wyjaśnia budowę cząsteczek sacharozy, skrobi i celulozy. - Opisuje właściwości fizyczne wymienionych cukrów. - Formułuje wypowiedź na temat zanieczyszczenia środowiska produktami ubocznymi z cyklu

8 produkcyjnego. Ocena dobra - Zapisuje równanie dysocjacji aminokwasu. - Charakteryzuje na czym polega struktura I, II, III rzędowa białek. - Omawia dwie reakcje pozwalające na wykrycie obecności wiązania peptydowego (w tym zapisuje równanie reakcji biuretowej) - Omawia funkcje biologiczne białek. - Zapisuje wzór Fischera cząsteczki glukozy. - Wyjaśnia dlaczego glukoza nie posiada właściwości redukujących. - Podaje metody wykrywania cukrów prostych (w tym fruktozy) - Wskazuje różnice pomiędzy skrobią i celulozą a cukrami prostymi. - Wykrywa skrobię w produktach spożywczych. - Opisuje typowe właściwości chemiczne cukrów złożonych ( w tym proces scukrzania skrobi) - Wymienia etapy produkcji sacharozy z buraka cukrowego.

9 Ocena bardzo dobra - Wyjaśnia na czym polega charakter amfoteryczny aminokwasów. - Wyjaśnia pojęcie punktu izoelektrycznego. - Na podstawie wzoru fragmentu łańcucha peptydowego podaje nazwy i wzory aminokwasów tworzących ten łańcuch. - Zapisuje równanie reakcji kondensacji di- i tripeptydów. - Omawia proces kondensacji i hydrolizy białek. - Przedstawia sposób odróżnienia od siebie wodnych roztworów glukozy i gliceryny, glukozy i aldehydu octowego. - Wykrywa cukry proste w produktach spożywczych. - Dowodzi istnienia związków wywodzących się z cukrów prostych witamina C. - Wskazuje wiązanie glikozydowe w cząsteczkach sacharydów (we wzorach pierścieniowych glukozy i fruktozy) - Odróżnia doświadczalnie cukry proste od złożonych. - Rozumie przemiany cukrów w organizmach żywych (zdrowe żywienie) - Wykorzystuje właściwości wielofunkcyjnych pochodnych węglowodorów w obliczeniach chemicznych. - Wykazuje różnice pomiędzy przemianami cukrów w organizmach zwierzęcych i w roślinnych. - Opisuje celowość poszczególnych etapów produkcyjnych.

WYMAGANIA EDUKACYJNE w klasie III

WYMAGANIA EDUKACYJNE w klasie III WYMAGANIA EDUKACYJNE w klasie III Nr lekcji Temat lekcji Treści nauczania (pismem pogrubionym zostały zaznaczone treści Podstawy Programowej) Węgiel i jego związki z wodorem Wymagania i kryteria ocen Uczeń:

Bardziej szczegółowo

WĘGLOWODORY. Uczeń: Przykłady wymagań nadobowiązkowych Uczeń:

WĘGLOWODORY. Uczeń: Przykłady wymagań nadobowiązkowych Uczeń: WĘGLOWODORY Wymagania na ocenę dopuszczającą dostateczną dobrą bardzo dobrą pisze wzory sumaryczne, zna nazwy czterech początkowych węglowodorów nasyconych; zna pojęcie: szereg homologiczny; zna ogólny

Bardziej szczegółowo

Wymagania na poszczególne oceny z chemii w klasie III VII. Węgiel i jego związki z wodorem

Wymagania na poszczególne oceny z chemii w klasie III VII. Węgiel i jego związki z wodorem Wymagania na poszczególne oceny z chemii w klasie III VII. Węgiel i jego związki z wodorem 1 Uczeń: wyjaśnia, czym zajmuje się chemiaorganiczna (2) definiuje pojęcie węglowodory (2) wymienia naturalne

Bardziej szczegółowo

I. Węgiel i jego związki z wodorem

I. Węgiel i jego związki z wodorem NaCoBeZU z chemii dla klasy 3 I. Węgiel i jego związki z wodorem 1. Poznajemy naturalne źródła węglowodorów wymieniam kryteria podziału chemii na organiczną i nieorganiczną wyjaśniam, czym zajmuje się

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych CHEMIA klasa III Oceny śródroczne:

Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych CHEMIA klasa III Oceny śródroczne: Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych CHEMIA klasa III Oceny śródroczne: Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który: -określa, co to są

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE z chemii dla klasy trzeciej

WYMAGANIA EDUKACYJNE z chemii dla klasy trzeciej Lucyna Krupa Rok szkolny 2016/2017 Anna Mikrut WYMAGANIA EDUKACYJNE z chemii dla klasy trzeciej Wyróżnia się wymagania na: ocenę dopuszczającą ocenę dostateczną (obejmują wymagania na ocenę dopuszczającą)

Bardziej szczegółowo

CHEMIA klasa 3 Wymagania programowe na poszczególne oceny do Programu nauczania chemii w gimnazjum. Chemia Nowej Ery.

CHEMIA klasa 3 Wymagania programowe na poszczególne oceny do Programu nauczania chemii w gimnazjum. Chemia Nowej Ery. CHEMIA klasa 3 Wymagania programowe na poszczególne oceny do Programu nauczania chemii w gimnazjum. Chemia Nowej Ery. Dział - Węgiel i jego związki. określa, czym zajmuje się chemia organiczna definiuje

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe kryteria oceniania po pierwszym półroczu klasy III:

Szczegółowe kryteria oceniania po pierwszym półroczu klasy III: Chemia Szczegółowe kryteria oceniania po pierwszym półroczu klasy III: Dopuszczający: Ocenę otrzymuje uczeń/ uczennica, który: rozumie pojęcia: chemia nieorganiczna, chemia organiczna; wie, w jakich postaciach

Bardziej szczegółowo

Dział 9. Węglowodory. Wymagania na ocenę. dopuszczającą dostateczną dobrą bardzo dobrą. Przykłady wymagań nadobowiązkowych

Dział 9. Węglowodory. Wymagania na ocenę. dopuszczającą dostateczną dobrą bardzo dobrą. Przykłady wymagań nadobowiązkowych Dział 9. Węglowodory rozumie pojęcia: chemia nieorganiczna, chemia organiczna; wie, w jakich postaciach występuje węgiel w przyrodzie; pisze wzory sumaryczne, zna nazwy czterech początkowych węglowodorów

Bardziej szczegółowo

Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który: Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który: Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który:

Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który: Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który: Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który: Kryteria oceniania z chemii dla klasy 3A i 3B Gimnazjum w Borui Kościelnej Rok szkolny: 2015/2016 Semestr: pierwszy Opracowała: mgr Krystyna Milkowska, mgr inż. Malwina Beyga Ocenę niedostateczną otrzymuje

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE na poszczególne oceny śródroczne i roczne. Z CHEMII W KLASIE III gimnazjum

WYMAGANIA EDUKACYJNE na poszczególne oceny śródroczne i roczne. Z CHEMII W KLASIE III gimnazjum WYMAGANIA EDUKACYJNE na poszczególne oceny śródroczne i roczne Z CHEMII W KLASIE III gimnazjum Program nauczania chemii w gimnazjum autorzy: Teresa Kulawik, Maria Litwin Program realizowany przy pomocy

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE CHEMIA KLASA 3 GIMNAZJUM

WYMAGANIA EDUKACYJNE CHEMIA KLASA 3 GIMNAZJUM WYMAGANIA EDUKACYJNE CHEMIA KLASA 3 GIMNAZJUM Dział 9. WĘGLOWODORY Wymagania na ocenę dopuszczającą dostateczną dobrą bardzo dobrą rozumie pojęcia: chemia nieorganiczna, chemia organiczna; wie, w jakich

Bardziej szczegółowo

Wymagania programowe na poszczególne oceny z chemii w klasie III.

Wymagania programowe na poszczególne oceny z chemii w klasie III. Wymagania programowe na poszczególne oceny z chemii w klasie III. VII. Węgiel i jego związki z wodorem podaje kryteria podziału chemii na organiczną i nieorganiczną określa, czym zajmuje się chemia organiczna

Bardziej szczegółowo

Wymagania programowe na poszczególne oceny. Klasa 3 I semestr

Wymagania programowe na poszczególne oceny. Klasa 3 I semestr Wymagania programowe na poszczególne oceny. Klasa 3 I semestr VII. Węgiel i jego związki z wodorem podaje kryteria podziału chemii na organiczną i nieorganiczną określa, czym zajmuje się chemia organiczna

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na poszczególne stopnie szkolne z chemii w klasie III.

Wymagania edukacyjne na poszczególne stopnie szkolne z chemii w klasie III. Wymagania edukacyjne na poszczególne stopnie szkolne z chemii w klasie III. Stopień dopuszczający: podaje kryteria podziału chemii na organiczną i nieorganiczną określa, czym zajmuje się chemia organiczna

Bardziej szczegółowo

Wymagania programowe na poszczególne oceny CHEMIA klasa III

Wymagania programowe na poszczególne oceny CHEMIA klasa III Wymagania programowe na poszczególne oceny CHEMIA klasa III I. Węgiel i jego związki z wodorem podaje kryteria podziału chemii na organiczną i nieorganiczną określa, czym zajmuje się chemia organiczna

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z chemii w klasie III gimnazjum. Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który:

Wymagania edukacyjne z chemii w klasie III gimnazjum. Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który: Wymagania edukacyjne z chemii w klasie III gimnazjum Dział 1. WĘGLOWODORY rozumie pojęcia: chemia nieorganiczna, chemia organiczna; wie, w jakich postaciach występuje węgiel w przyrodzie; pisze wzory sumaryczne,

Bardziej szczegółowo

Węgiel i jego związki z wodorem

Węgiel i jego związki z wodorem Węgiel i jego związki z wodorem Ocena dopuszczająca [1] podaje kryteria podziału chemii na organiczną i nieorganiczną określa, czym zajmuje się chemia organiczna definiuje pojęcie węglowodory wymienia

Bardziej szczegółowo

Wymagania programowe na poszczególne oceny

Wymagania programowe na poszczególne oceny Przedmiot: chemia Klasa: IIIa, IIIb Nauczyciel: Agata SROKA Wymagania programowe na poszczególne oceny VII. Węgiel i jego związki z wodorem podaje kryteria podziału chemii na organiczną i nieorganiczną

Bardziej szczegółowo

CHEMIA - KLASA III VII. Węgiel i jego związki z wodorem I półrocze

CHEMIA - KLASA III VII. Węgiel i jego związki z wodorem I półrocze CHEMIA - KLASA III VII. Węgiel i jego związki z wodorem I półrocze Ocena dopuszczająca (1) podaje kryteria podziału chemii na organiczną i nieorganiczną określa, czym zajmuje się chemia organiczna definiuje

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z chemii dla klasy 3b. Gimnazjum Publicznego im. Jana Pawła II w Żarnowcu. na rok szkolny 2015/2016

Wymagania edukacyjne z chemii dla klasy 3b. Gimnazjum Publicznego im. Jana Pawła II w Żarnowcu. na rok szkolny 2015/2016 Wymagania edukacyjne z chemii dla klasy 3b Gimnazjum Publicznego im. Jana Pawła II w Żarnowcu na rok szkolny 2015/2016 Nauczyciel: mgr Joanna Szasta Węgiel i jego związki z wodorem definiuje pojęcia: chemia

Bardziej szczegółowo

Stopień celujący mogą otrzymać uczniowie, którzy spełniają kryteria na stopień bardzo dobry oraz:

Stopień celujący mogą otrzymać uczniowie, którzy spełniają kryteria na stopień bardzo dobry oraz: Wymagania z chemii na poszczególne oceny Klasa 3 gimnazjum Stopień celujący mogą otrzymać uczniowie, którzy spełniają kryteria na stopień bardzo dobry oraz: Potrafią wykryć obecność węgla i wodoru w związkach

Bardziej szczegółowo

Wymagania programowe na poszczególne oceny

Wymagania programowe na poszczególne oceny Wymagania programowe na poszczególne oceny VII. Węgiel i jego związki z wodorem Ocena dopuszczająca Ocena dostateczna Ocena dobra Ocena bardzo dobra [1] [1 + 2] [1 + 2 + 3] [1 + 2 + 3 + 4] podaje kryteria

Bardziej szczegółowo

VII. Węgiel i jego związki z wodorem

VII. Węgiel i jego związki z wodorem Ocena dopuszczająca podaje kryteria podziału chemii na organiczną i nieorganiczną określa, czym zajmuje się chemia organiczna definiuje pojęcie węglowodory wymienia naturalne źródła stosuje zasady BHP

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z chemii dla klasy III

Wymagania edukacyjne z chemii dla klasy III Wymagania edukacyjne z chemii dla klasy III VII. Węgiel i jego związki z wodorem Ocena dopuszczająca [1] podaje kryteria podziału chemii na organiczną i nieorganiczną określa, czym zajmuje się chemia organiczna

Bardziej szczegółowo

wyjaśnia pochodzenie węgli kopalnych; podaje przykład doświadczenia,

wyjaśnia pochodzenie węgli kopalnych; podaje przykład doświadczenia, Dział 9. WĘGLOWODORY rozumie pojęcia: chemia nieorganiczna, chemia organiczna; wie, w jakich postaciach występuje węgiel w przyrodzie; pisze wzory sumaryczne, zna nazwy czterech początkowych węglowodorów

Bardziej szczegółowo

Wymagania programowe na poszczególne oceny dla uczniów klas III gimnazjum

Wymagania programowe na poszczególne oceny dla uczniów klas III gimnazjum CHEMIA: Wymagania programowe na poszczególne oceny dla uczniów klas III gimnazjum VII. Węgiel i jego związki z wodorem podaje kryteria podziału chemii na organiczną i nieorganiczną określa, czym zajmuje

Bardziej szczegółowo

Plan pracy dydaktycznej na chemii w klasach trzecich w roku szkolnym 2015/2016

Plan pracy dydaktycznej na chemii w klasach trzecich w roku szkolnym 2015/2016 1 Agnieszka Wróbel nauczyciel biologii i chemii Wrocław,01.09.2015r. Plan pracy dydaktycznej na chemii w klasach trzecich w roku szkolnym 2015/2016 Poziom wymagań Ocena Opis wymagań podstawowe niedostateczna

Bardziej szczegółowo

Plan wynikowy i wymagania edukacyjne w klasie 3 gimnazjum. Węgiel i jego związki z wodorem. Wymagania edukacyjne. Tytuł rozdziału w podręczniku

Plan wynikowy i wymagania edukacyjne w klasie 3 gimnazjum. Węgiel i jego związki z wodorem. Wymagania edukacyjne. Tytuł rozdziału w podręczniku 1 Plan wynikowy i wymagania edukacyjne w klasie 3 gimnazjum Tytuł rozdziału w podręczniku Temat lekcji Treści nauczania podstawowe (P) Wymagania edukacyjne ponadpodstawowe (PP) Węgiel i jego związki z

Bardziej szczegółowo

KLASA III Dział 9. WĘGLOWODORY

KLASA III Dział 9. WĘGLOWODORY KLASA III Dział 9. WĘGLOWODORY rozumie pojęcia: chemia nieorganiczna/chemia organiczna; pisze wzory sumaryczne, zna nazwy czterech pierwszych węglowodorów nasyconych; zna pojęcie szereg homologiczny zna

Bardziej szczegółowo

KLASA TRZECIA. Węgiel i jego związki z wodorem 1. Poznajemy naturalne źródła węglowodorów. Wymagania edukacyjne. Tytuł rozdziału w podręczniku

KLASA TRZECIA. Węgiel i jego związki z wodorem 1. Poznajemy naturalne źródła węglowodorów. Wymagania edukacyjne. Tytuł rozdziału w podręczniku 1 KLASA TRZECIA Tytuł rozdziału w podręczniku Temat lekcji Treści nauczania Wymagania edukacyjne podstawowe (P) ponadpodstawowe (PP) Węgiel i jego związki z wodorem 1. Poznajemy naturalne źródła 2.1. Szereg

Bardziej szczegółowo

Plan wynikowy do serii Chemia Nowej Ery - klasa 3

Plan wynikowy do serii Chemia Nowej Ery - klasa 3 Plan wynikowy do serii Chemia Nowej Ery - klasa 3 Na podstawie Programu nauczania chemii w gimnazjum autorstwa Teresy Kulawik i Marii Litwin oraz Wymagań programowych na poszczególne oceny przygotowanych

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny w klasie III

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny w klasie III Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny w klasie III rozumie pojęcia: chemia nieorganiczna, chemia organiczna; pisze wzory sumaryczne, zna nazwy czterech początkowych węglowodorów zna pojęcie: szereg

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania dla uczniów z obowiązkiem dostosowania wymagań z chemii kl. III

Przedmiotowy system oceniania dla uczniów z obowiązkiem dostosowania wymagań z chemii kl. III Chemia klasa III - wymagania programowe opracowane na podstawie przewodnika dla nauczycieli opublikowanego przez wydawnictwo OPERON I. Węgiel I jego związki z wodorem Wymagania na ocenę dopuszczającą -

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z chemii klasa III WĘGLOWODORY

Wymagania edukacyjne z chemii klasa III WĘGLOWODORY Wymagania edukacyjne z chemii klasa III WĘGLOWODORY Wymagania na ocenę dopuszczającą dostateczną dobrą bardzo dobrą wymienia odmiany pierwiastkowe wyjaśnia pochodzenie węgli węgla; kopalnych; wyjaśnia,

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z chemii kl. III

Przedmiotowy system oceniania z chemii kl. III Chemia klasa III - wymagania programowe opracowane na podstawie przewodnika dla nauczycieli opublikowanego przez wydawnictwo OPERON I. Węgiel I jego związki z wodorem Wymagania na ocenę dopuszczającą -

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe kryteria oceniania z chemii w klasie III (wymagania programowe)

Szczegółowe kryteria oceniania z chemii w klasie III (wymagania programowe) o VI. Sole Szczegółowe kryteria oceniania z chemii w klasie III (wymagania programowe) opracowane w oparciu o program nauczania chemii w gimnazjum Chemia Nowej Ery opisuje budowę soli wskazuje metal i

Bardziej szczegółowo

Wymania programowe z chemii na poszczególne oceny klasa III

Wymania programowe z chemii na poszczególne oceny klasa III Wymania programowe z chemii na poszczególne oceny klasa III VII. Węgiel i jego związki z wodorem Ocena dopuszczająca Ocena dostateczna Ocena dobra Ocena bardzo dobra - podaje kryteria podziału chemii na

Bardziej szczegółowo

VII. Węgiel i jego związki z wodorem

VII. Węgiel i jego związki z wodorem Wymagania edukacyjne z chemii dla klasy 3. podręcznik: Chemia Nowej Ery podręcznik dla gimnazjum część 3 autorzy: Jan Kulawik, Teresa Kulawik, Maria Litwin ( do nowej podstawy programowej) przybory/pomoce

Bardziej szczegółowo

Ocena dobra [ ] Uczeń:

Ocena dobra [ ] Uczeń: Chemia - klasa III Wymagania edukacyjne 1.Węglowodory Ocena dopuszczająca [1] definiuje pojęcia: węglowodory, alkany, alkeny, alkiny, szereg homologiczny, grupa alkilowa, reakcje podstawiania (substytucji),

Bardziej szczegółowo

Plan dydaktyczny z chemii klasa: 2TRA 1 godzina tygodniowo- zakres podstawowy. Dział Zakres treści

Plan dydaktyczny z chemii klasa: 2TRA 1 godzina tygodniowo- zakres podstawowy. Dział Zakres treści Anna Kulaszewicz Plan dydaktyczny z chemii klasa: 2TRA 1 godzina tygodniowo- zakres podstawowy lp. Dział Temat Zakres treści 1 Zapoznanie z przedmiotowym systemem oceniania i wymaganiami edukacyjnymi z

Bardziej szczegółowo

projektuje doświadczenia chemiczne stosuje zdobytą wiedzę w złożonych zadaniach zapisuje równania reakcji spalania

projektuje doświadczenia chemiczne stosuje zdobytą wiedzę w złożonych zadaniach zapisuje równania reakcji spalania 14 Wymagania programowe Wymagania programowe na poszczególne oceny VII. Węgiel i jego związki z wodorem podaje kryteria podziału chemii na organiczną i nieorganiczną określa, czym zajmuje się chemia organiczna

Bardziej szczegółowo

Plan wynikowy do serii Chemia Nowej Ery

Plan wynikowy do serii Chemia Nowej Ery 1 Plan wynikowy do serii Chemia Nowej Ery Materiał opracowała Anna Remin na podstawie Programu nauczania chemii w gimnazjum autorstwa Teresy Kulawik i Marii Litwin oraz Wymagań programowych na poszczególne

Bardziej szczegółowo

Ocena dobra [ ] Uczeń:

Ocena dobra [ ] Uczeń: KLASA III A Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny przygotowane na podstawie treści zawartych w podstawie programowej, programie nauczania oraz w części 2. podręcznika dla liceum ogólnokształcącego

Bardziej szczegółowo

Wyróżnione wymagania programowe odpowiadają wymaganiom ogólnym i szczegółowym zawartym w treściach nauczania podstawy programowej.

Wyróżnione wymagania programowe odpowiadają wymaganiom ogólnym i szczegółowym zawartym w treściach nauczania podstawy programowej. Wymagania na poszczególne oceny (IV etap edukacyjny) przygotowane na podstawie treści zawartych w podstawie programowej, programie nauczania oraz w części 2. podręcznika dla liceum ogólnokształcącego i

Bardziej szczegółowo

CHEMIA KLASA Chemia organiczna jako chemia związków węgla. 2. Węglowodory

CHEMIA KLASA Chemia organiczna jako chemia związków węgla. 2. Węglowodory CHEMIA KLASA 3 Wymagania programowe na poszczególne oceny przygotowane na podstawie treści zawartych w podstawie programowej, programie nauczania oraz w części 2. podręcznika dla liceum ogólnokształcącego

Bardziej szczegółowo

1. Chemia organiczna jako chemia związków węgla. 2. Węglowodory

1. Chemia organiczna jako chemia związków węgla. 2. Węglowodory Propozycje wymagań programowych na poszczególne oceny przygotowane na podstawie treści zawartych w podstawie programowej, programie nauczania oraz w części 2. podręcznika dla liceum ogólnokształcącego

Bardziej szczegółowo

Wyróżnione wymagania programowe odpowiadają wymaganiom ogólnym i szczegółowym zawartym w treściach nauczania podstawy programowej.

Wyróżnione wymagania programowe odpowiadają wymaganiom ogólnym i szczegółowym zawartym w treściach nauczania podstawy programowej. Wymagania programowe z chemii na poszczególne oceny. IV etap edukacyjny - przygotowane na podstawie treści zawartych w podstawie programowej, programie nauczania oraz w części 2. Podręcznika dla liceum

Bardziej szczegółowo

PLAN WYNIKOWY NAUCZANIA CHEMII W GIMNAZJUM KLASA III

PLAN WYNIKOWY NAUCZANIA CHEMII W GIMNAZJUM KLASA III Publiczne Gimzjum Wadowice Górne PLAN WYNIKOWY NAUCZANIA CHEMII W GIMNAZJUM KLASA III Nowa Podstawa Programowa Graży Bieniek Plan uczania chemii w klasie III NOWA PODSTAWA PROGRAMOWA Plan wynikowy uczania

Bardziej szczegółowo

CHEMIA KL. III GIMNAZJUM. Wymagania ogólne na poszczególne stopnie szkolne:

CHEMIA KL. III GIMNAZJUM. Wymagania ogólne na poszczególne stopnie szkolne: CHEMIA KL. III GIMNAZJUM Wymagania ogólne na poszczególne stopnie szkolne: Ocenę celującą na semestr/koniec roku otrzymuje uczeń, który: - posiada wiadomości i umiejętności znacznie wykraczające poza program

Bardziej szczegółowo

VI. Sole. Wymagania programowe na poszczególne oceny

VI. Sole. Wymagania programowe na poszczególne oceny Wymagania programowe na poszczególne oceny VI. Sole opisuje budowę soli wskazuje metal i resztę kwasową we wzorze soli zapisuje wzory sumaryczne soli (chlorków, arczków) tworzy nazwy soli na podstawie

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA PROGRAMOWE Z CHEMII DLA KLAS TRZECICH ZAKRES ROZSZERZONY

WYMAGANIA PROGRAMOWE Z CHEMII DLA KLAS TRZECICH ZAKRES ROZSZERZONY WYMAGANIA PROGRAMOWE Z CHEMII DLA KLAS TRZECICH ZAKRES ROZSZERZONY Opracowano na podstawie treści zawartych w podstawie programowej, programie nauczania oraz w części 2. podręcznika dla liceum ogólnokształcącego

Bardziej szczegółowo

CHEMIA KLASA III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO - wymagania edukacyjne. zakres rozszerzony

CHEMIA KLASA III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO - wymagania edukacyjne. zakres rozszerzony CHEMIA KLASA III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO - wymagania edukacyjne. zakres rozszerzony Wymagania na poszczególne oceny zostały sformułowane dla każdego działu. Mają one charakter spiralny, co oznacza, ze

Bardziej szczegółowo

CHEMIA KLASA III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE ZAKRES ROZSZERZONY SZKOŁY BENEDYKTA

CHEMIA KLASA III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE ZAKRES ROZSZERZONY SZKOŁY BENEDYKTA CHEMIA KLASA III 2016-09-01 LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE ZAKRES ROZSZERZONY SZKOŁY BENEDYKTA Treści nauczania Tom III podręcznika Ciekawi świata wyd. Operon I. WĘGLOWODORY 1. Chemia organiczna jako chemia związków

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z chemii dla klasy III Dział 8. Sole

Wymagania edukacyjne z chemii dla klasy III Dział 8. Sole Wymagania edukacyjne z chemii dla klasy III Dział 8. Sole definiuje sól; podaje budowę soli; wie, jak tworzy się nazwy soli; wie, że sole występują w postaci kryształów; wie, co to jest reakcja zobojętniania;

Bardziej szczegółowo

Wyróżnione wymagania programowe odpowiadają wymaganiom ogólnym i szczegółowym zawartym w treściach nauczania podstawy programowej.

Wyróżnione wymagania programowe odpowiadają wymaganiom ogólnym i szczegółowym zawartym w treściach nauczania podstawy programowej. Wymagania programowe na poszczególne oceny (IV etap edukacyjny) przygotowane na podstawie treści zawartych w podstawie programowej, programie nauczania oraz w części 2. podręcznika dla liceum ogólnokształcącego

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z CHEMII W KLASIE TRZECIEJ

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z CHEMII W KLASIE TRZECIEJ WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z CHEMII W KLASIE TRZECIEJ VI. Sole ( I półrocze) opisuje budowę soli wskazuje metal i resztę kwasową we wzorze soli - zapisuje wzory sumaryczne soli (chlorków,

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA CHEMIA - gimnazjum

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA CHEMIA - gimnazjum PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA CHEMIA - gimnazjum 1. Co 2. miesiące (w terminach ogłoszonych przez dyrektora szkoły) przeprowadzane są egzaminy badające przyrost wiedzy uczniów. Egzamin ten przeprowadza

Bardziej szczegółowo

VII. Węgiel i jego związki z wodorem

VII. Węgiel i jego związki z wodorem 1 Wymagania programowe z chemii na poszczególne oceny dla uczniów klasy III gimnazjum opracowane przez Małgorzatę Mańską do Programu nauczania chemii autorstwa T. Kulawik i M. Litwin, podręcznika Chemia

Bardziej szczegółowo

FESTIWAL NAUKI PYTANIA Z CHEMII ORGANICZNEJ

FESTIWAL NAUKI PYTANIA Z CHEMII ORGANICZNEJ FESTIWAL NAUKI PYTANIA Z CHEMII ORGANICZNEJ Agata Ołownia-Sarna 1. Chemia organiczna to chemia związków: a) Węgla, b) Tlenu, c) Azotu. 2. Do związków organicznych zaliczamy: a) Metan, b) Kwas węglowy,

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania z chemii kl I Ocena dopuszczająca -stosuje zasady BHP w pracowni -nazywa sprzęt laboratoryjny i szkło oraz określa ich

Kryteria oceniania z chemii kl I Ocena dopuszczająca -stosuje zasady BHP w pracowni -nazywa sprzęt laboratoryjny i szkło oraz określa ich Kryteria oceniania z chemii kl I Ocena dopuszczająca -stosuje zasady BHP w pracowni -nazywa sprzęt laboratoryjny i szkło oraz określa ich przeznaczenie -opisuje właściwości substancji używanych na co dzień

Bardziej szczegółowo

ROZKŁAD MATERIAŁU Z CHEMII W KLASIE III 1 godzina/ tydzień Anna Trela- Skupińska

ROZKŁAD MATERIAŁU Z CHEMII W KLASIE III 1 godzina/ tydzień Anna Trela- Skupińska ROZKŁAD MATERIAŁU Z CHEMII W KLASIE III 1 godzina/ tydzień Anna Trela- Skupińska Temat i numer kolejny lekcji Zagadnienia programowe Wymagania: podstawowe (P) ponadpodstawowe (PP) Uczeń: Uczeń: Przykłady

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z chemii dla klasy III gimnazjum. Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Czarnym Dunajcu

Wymagania edukacyjne z chemii dla klasy III gimnazjum. Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Czarnym Dunajcu Rok Szkolny 2016/2017 Czarny Dunajec Wymagania edukacyjne z chemii dla klasy III gimnazjum Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Czarnym Dunajcu Nauczyciel: Agata Klimowska Podręcznik: Chemia 3 M. B.

Bardziej szczegółowo

ROZKŁAD MATERIAŁU Z CHEMII W KLASIE III 1 godzina/ tydzień Anna Trela- Skupińska

ROZKŁAD MATERIAŁU Z CHEMII W KLASIE III 1 godzina/ tydzień Anna Trela- Skupińska ROZKŁAD MATERIAŁU Z CHEMII W KLASIE III 1 godzina/ tydzień Anna Trela- Skupińska Temat i numer kolejny lekcji Zagadnienia programowe Wymagania: podstawowe (P) ponadpodstawowe (PP) Uczeń: Uczeń: Przykłady

Bardziej szczegółowo

Wymagania programowe: Gimnazjum chemia klasa III

Wymagania programowe: Gimnazjum chemia klasa III Wymagania programowe: Gimnazjum chemia klasa III Dział: Wodorotlenki Ocena dopuszczająca [1] wymienia zasady bhp dotyczące obchodzenia się z zasadami odróżnia zasady od innych substancji za pomocą wskaźników

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA WRAZ Z KRYTERIAMI WYMAGAŃ Z CHEMII DLA KLAS III KONIECZNE KONIECZNE + PODSTAWOWE

PROGRAM NAUCZANIA WRAZ Z KRYTERIAMI WYMAGAŃ Z CHEMII DLA KLAS III KONIECZNE KONIECZNE + PODSTAWOWE PROGRAM NAUCZANIA WRAZ Z KRYTERIAMI WYMAGAŃ Z CHEMII DLA KLAS III TEMAT LEKCJI 1. Jak są zbudowane sole i jak się tworzy ich nazwy? 2. Co się dzieje z solami w wodzie? 3. Czy kwasy można zobojętnić? 4.

Bardziej szczegółowo

Wymagania programowe na poszczególne oceny klasa 3e

Wymagania programowe na poszczególne oceny klasa 3e Wymagania programowe na poszczególne oceny klasa 3e Kwasy-powtórzenie definiuje pojęcia: elektrolit i nieelektrolit wyjaśnia, co to jest wskaźnik i wymienia trzy przykłady wskaźników opisuje zastosowania

Bardziej szczegółowo

Ocena dobra [ ]

Ocena dobra [ ] Propozycje wymagań programowych na poszczególne oceny (IV etap edukacyjny) przygotowane na podstawie treści zawartych w podstawie programowej, programie nauczania oraz w części 2. podręcznika dla liceum

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z CHEMII DLA KLASY III

WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z CHEMII DLA KLASY III WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z CHEMII DLA KLASY III mgr Marta Warecka Lenart (program nauczania T.Kulawik i M.Litwin Chemia Nowej Ery ) Ocenę dopuszczający otrzymuje uczeń, który w 75% spełnił wymagania

Bardziej szczegółowo

CHEMIA. Treści nauczania- wymagania szczegółowe. Substancje i ich właściwości. Uczeń: Wewnętrzna budowa materii. Uczeń:

CHEMIA. Treści nauczania- wymagania szczegółowe. Substancje i ich właściwości. Uczeń: Wewnętrzna budowa materii. Uczeń: CHEMIA Treści nauczania- wymagania szczegółowe Substancje i ich właściwości. Uczeń: Podaje przykłady zastosować chemii w życiu codziennym Nazywa wybrane szkło i sprzęt laboratoryjny oraz określa jego przeznaczenie

Bardziej szczegółowo

Wymaganie edukacyjne z chemii z uwzględnieniem działów programowych

Wymaganie edukacyjne z chemii z uwzględnieniem działów programowych Wymaganie edukacyjne z chemii z uwzględnieniem działów programowych kształcenie ogólne w zakresie podstawowym nr DKOS-4015-46/02 w oparciu o program nauczania wg wydawnictwa Nowa Era Dział I. Budowa atomu.

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA CHEMIA GIMNAZJUM

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA CHEMIA GIMNAZJUM PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA CHEMIA GIMNAZJUM 1 Cele oceniania: 1.1 Sprawdzanie umiejętności posługiwania się wiedzą chemiczną w życiu codziennym w sytuacjach typowych i problemowych. 1.2 Sprawdzanie

Bardziej szczegółowo

I. Sole. Ocena dostateczna [1 + 2] Ocena dobra [ ] Ocena bardzo dobra [ ]

I. Sole. Ocena dostateczna [1 + 2] Ocena dobra [ ] Ocena bardzo dobra [ ] Wymagania programowe na poszczególne oceny z chemii dla klasy III Wymagania edukacyjne z chemii dla klasy III gimnazjum oparte są na programie nauczania Program nauczania chemii w gimnazjum autorstwa Teresy

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z CHEMII DLA KLASY III A

WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z CHEMII DLA KLASY III A WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z CHEMII DLA KLASY III A rok szkolny 2015/2016 mgr Marta Warecka Lenart (program nauczania T.Kulawik i M.Litwin Chemia Nowej Ery ) Ocenę dopuszczający otrzymuje uczeń, który

Bardziej szczegółowo

Plan wynikowy z chemii poziom rozszerzony na rok szkolny 2015/2016 dla klasy III b

Plan wynikowy z chemii poziom rozszerzony na rok szkolny 2015/2016 dla klasy III b Plan wynikowy z chemii poziom rozszerzony na rok szkolny 2015/2016 dla klasy III b Nauczyciel prowadzący: Dorota Foszczyńska Liczba tygodni nauki: 30 Liczba godzin w tygodniu: 4 Liczba godzin do wypracowania

Bardziej szczegółowo

CHEMIA KLASA III GIMNAZJUM

CHEMIA KLASA III GIMNAZJUM 2016-09-01 CHEMIA KLASA III GIMNAZJUM Tom III podręcznika Tom pierwszy obejmuje następujące punkty podstawy programowej: 8. Węgiel i jego związki z wodorem. 9. Pochodne węglowodorów. Substancje chemiczne

Bardziej szczegółowo

1 września 2013 Przedmiotowy system oceniania z chemii dla gimnazjum

1 września 2013 Przedmiotowy system oceniania z chemii dla gimnazjum 1 września 2013 Przedmiotowy system oceniania z chemii dla gimnazjum Przedmiotowy system oceniania z chemii dla uczniów gimnazjum został opracowany w oparciu o: 1. Podstawę programową Rozporządzenie Ministra

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z chemii dla uczniów gimnazjum został opracowany w oparciu o:

Przedmiotowy system oceniania z chemii dla uczniów gimnazjum został opracowany w oparciu o: 1 września 2016 Przedmiotowy system oceniania z chemii dla gimnazjum Przedmiotowy system oceniania z chemii dla uczniów gimnazjum został opracowany w oparciu o: 1. Podstawę programową Rozporządzenie Ministra

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA PROGRAMOWE Z CHEMII DLA KLASY II. Ocena Semestr I Semestr II

WYMAGANIA PROGRAMOWE Z CHEMII DLA KLASY II. Ocena Semestr I Semestr II WYMAGANIA PROGRAMOWE Z CHEMII DLA KLASY II Ocena Semestr I Semestr II Wymagania konieczne( ocena dopuszczająca ) - zna treść prawa zachowania masy i prawa stałości składu związku chemicznego - potrafi

Bardziej szczegółowo

GIMNAZJUM NR 47-sportowe. WYMAGANIA EDUKACYJNE Z CHEMII wg programu ŚWIAT CHEMII (wyd. ZamKor/WSiP)

GIMNAZJUM NR 47-sportowe. WYMAGANIA EDUKACYJNE Z CHEMII wg programu ŚWIAT CHEMII (wyd. ZamKor/WSiP) GIMNAZJUM NR 47-sportowe WYMAGANIA EDUKACYJNE Z CHEMII wg programu ŚWIAT CHEMII (wyd. ZamKor/WSiP) wraz z DOSOTOSOWANIEM DLA UCZNIÓW O SPECJALNYCH POTRZEBACH EDUKACYJNYCH Dorota Lewandowska Strona 1 z

Bardziej szczegółowo

Wymagania programowe na poszczególne oceny w kl.3

Wymagania programowe na poszczególne oceny w kl.3 Wymagania programowe na poszczególne oceny w kl.3 IV. Kwasy wymienia zasady bhp dotyczące obchodzenia się z kwasami definiuje pojęcia: elektrolit i nieelektrolit wyjaśnia, co to jest wskaźnik i wymienia

Bardziej szczegółowo

Wymagania programowe z chemii na poszczególne oceny klasa trzecia gimnazjum

Wymagania programowe z chemii na poszczególne oceny klasa trzecia gimnazjum Wymagania programowe z chemii na poszczególne oceny klasa trzecia gimnazjum IV. Kwasy wymienia zasady bhp dotyczące obchodzenia się z kwasami definiuje pojęcia: elektrolit i nieelektrolit wyjaśnia, co

Bardziej szczegółowo

Wymagania podstawowe (dostateczna)

Wymagania podstawowe (dostateczna) Wymagania edukacyjne na poszczególne śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z przedmiotu chemia dla uczniów z klasy III gimnazjum na rok szkolny 2017/2018. SEMESTR I Temat według programu IV. Kwasy Wymagania

Bardziej szczegółowo

Wymagania podstawowe w.p, wymagania ponadpodstawowe - w.pp

Wymagania podstawowe w.p, wymagania ponadpodstawowe - w.pp Roczny rozkład materiału nauczania chemii w zakresie rozszerzonym do programu nauczania dla klas III LO M. Litwin i S. Styki - Wlazło To jest chemia (Nowa Era) 30 tygodni x 4 godz. tygodniowo = 120 godzin

Bardziej szczegółowo

Wyróżnione wymagania edukacyjne wykraczają poza wymagania zawarte w treściach nauczania podstawy programowej. Nr lekcji

Wyróżnione wymagania edukacyjne wykraczają poza wymagania zawarte w treściach nauczania podstawy programowej. Nr lekcji Propozycja planu wynikowego, opracowanego na podstawie programu nauczania autorstwa Marii Litwin i Szaroty Styka-Wlazło, do treści zawartych w części 2. podręcznika dla liceum ogólnokształcącego i technikum

Bardziej szczegółowo

Chemia klasa 3. Zakres rozszerzony.

Chemia klasa 3. Zakres rozszerzony. Chemia klasa 3. Zakres rozszerzony. Zakres Materiału: Chemia organiczna jako chemia związków węgla (1). Węglowodory (2). Jednofunkcyjne pochodne węglowodorów (3). Wielofunkcyjne pochodne węglowodorów (4).

Bardziej szczegółowo

Wymagania programowe na poszczególne oceny z chemii w klasie 3 gimnazjum ( 2 godziny w tygodniu)

Wymagania programowe na poszczególne oceny z chemii w klasie 3 gimnazjum ( 2 godziny w tygodniu) Wymagania programowe na poszczególne oceny z chemii w klasie 3 gimnazjum ( 2 godziny w tygodniu) IV. Kwasy wymienia zasady bhp dotyczące obchodzenia się z kwasami definiuje pojęcia: elektrolit i nieelektrolit

Bardziej szczegółowo

Rozkład materiału nauczania chemii klasa 3.

Rozkład materiału nauczania chemii klasa 3. Rozkład materiału nauczania chemii klasa 3. Lp. Treści nauczania (temat lekcji) Liczba godzin na realizację Umiejętności wymagania szczegółowe (pismem półgrubym zostały zaznaczone wymagania obowiązujące

Bardziej szczegółowo

ROZKŁAD MATERIAŁU NAUCZANIA CHEMII ZAJĘCIA FAKULTATYWNE KLAS III POZIOM ROZSZERZONY

ROZKŁAD MATERIAŁU NAUCZANIA CHEMII ZAJĘCIA FAKULTATYWNE KLAS III POZIOM ROZSZERZONY Lesko, 01.09.2016r. 2016/2017 ROZKŁAD MATERIAŁU NAUCZANIA CHEMII ZAJĘCIA FAKULTATYWNE KLAS III POZIOM ROZSZERZONY Podręcznik: To jest chemia 2. Chemia organiczna. Zakres rozszerzony. Podręcznik dla liceum

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z chemii w klasie II

Wymagania edukacyjne z chemii w klasie II Wymagania edukacyjne z chemii w klasie II kształcenie ogólne w zakresie podstawowym i rozszerzonym Program nauczania: DKOS-4015-88/02 Podręcznik: Chemia organiczna. Kształcenie ogólne w zakresie podstawowym

Bardziej szczegółowo

Rozkład materiału nauczania z chemii w klasie 3 gimnazjum

Rozkład materiału nauczania z chemii w klasie 3 gimnazjum Rozkład materiału nauczania z chemii w klasie 3 gimnazjum Lp. Treści nauczania (temat lekcji) Liczba godzin na realizację Umiejętności wymagania szczegółowe (pismem półgrubym zostały zaznaczone wymagania

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacy jne na poszczególne śródroczne oceny klasyfikacyjne z przedmiotu chemia dla uczniów z klasy III gimnazjum na rok szkolny 2017/2018.

Wymagania edukacy jne na poszczególne śródroczne oceny klasyfikacyjne z przedmiotu chemia dla uczniów z klasy III gimnazjum na rok szkolny 2017/2018. Wymagania edukacy jne na poszczególne śródroczne oceny klasyfikacyjne z przedmiotu chemia dla uczniów z klasy III gimnazjum na rok szkolny 2017/2018. Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który opanował wymagania

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z chemii klasa III (2 godz. tyg)

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z chemii klasa III (2 godz. tyg) Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z chemii klasa III (2 godz. tyg) Spełnienie wymagań z poziomu wyższego uwarunkowane jest spełnieniem wymagań z poziomu niższego. Pismem pogrubionym zostały wyróżnione

Bardziej szczegółowo

DZIAŁ 7: BUDOWA MATERII OCENA ŚRÓDROCZNA

DZIAŁ 7: BUDOWA MATERII OCENA ŚRÓDROCZNA Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z chemii w klasie III, wynikające z realizowanego programu nauczania chemii w gimnazjum K.M. Pazdro

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny:

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny: Chemia klasa 3. Zakres rozszerzony. Zakres Materiału: Niemetale oraz ich związki(1). Węglowodory(2). Jednofunkcyjne pochodne węglowodorów(3). Wielofunkcyjne pochodne węglowodorów(4). Kryteria oceniania

Bardziej szczegółowo

Węglowodory poziom podstawowy

Węglowodory poziom podstawowy Węglowodory poziom podstawowy Zadanie 1. (2 pkt) Źródło: CKE 2010 (PP), zad. 19. W wyniku całkowitego spalenia 1 mola cząsteczek węglowodoru X powstały 2 mole cząsteczek wody i 3 mole cząsteczek tlenku

Bardziej szczegółowo

Podstawowe pojęcia i prawa chemiczne

Podstawowe pojęcia i prawa chemiczne Podstawowe pojęcia i prawa chemiczne Pierwiastki, nazewnictwo i symbole. Budowa atomu, izotopy. Przemiany promieniotwórcze, okres półtrwania. Układ okresowy. Właściwości pierwiastków a ich położenie w

Bardziej szczegółowo

Twórcza szkoła dla twórczego ucznia Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Twórcza szkoła dla twórczego ucznia Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego SCENARIUSZ LEKCJI PRZEDMIOT: CHEMIA TEMAT: POWTÓRZENIE WIADOMOŚCI O WĘGLU I WĘGLOWODORACH AUTOR SCENARIUSZA: mgr Ewa Gryczman OPRACOWANIE ELEKTRONICZNO GRAFICZNE : mgr Beata Rusin TEMAT LEKCJI Powtórzenie

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA PROGRAMOWE. CHEMIA klasa I. Wymagania podstawowe:

WYMAGANIA PROGRAMOWE. CHEMIA klasa I. Wymagania podstawowe: WYMAGANIA PROGRAMOWE Wymagania podstawowe: CHEMIA klasa I 1. Uczeń zna podział substancji, podaje ich przykłady, wie co to są właściwości fizyczne i chemiczne substancji, potrafi je określać. 2. Uczeń

Bardziej szczegółowo

Wyróżnione wymagania programowe odpowiadają wymaganiom ogólnym i szczegółowym zawartym w treściach nauczania podstawy programowej.

Wyróżnione wymagania programowe odpowiadają wymaganiom ogólnym i szczegółowym zawartym w treściach nauczania podstawy programowej. Wymagania programowe z chemii na poszczególne oceny (IV etap edukacyjny) przygotowane na podstawie treści zawartych w podstawie programowej, programie nauczania oraz w części 1. podręcznika dla liceum

Bardziej szczegółowo