Pasywa A. Kapitał (fundusz) własny

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Pasywa A. Kapitał (fundusz) własny"

Transkrypt

1 Dziennik Ustaw Nr Poz Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia i ma zastosowanie do skonsolidowanych sprawozdań finansowych sporządzanych po raz pierwszy za rok obrotowy rozpoczynający się w 1995 r. Minister Finansów: G. W. K%dko SKONSOLIDOWANY BILANS JEDNOSTEK, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZYCIELI Załączniki do rozporządzenia Ministra Fi nansów z dnia 14 czerwca 1995 r. (poz. 355) Załącznik nr 1 Aktywa A. Majątek trwały I. Wartości niematerialne i prawne 1. Koszty organizacji poniesione przy założeniu lub późniejszym rozszerzeniu spółki akcyjnej 2. Koszty prac rozwojowych 3. Wartość firmy 4. Inne wartości niematerialne i prawne 5. Zaliczki na poczet wartości niematerialnych i prawnych II. Wartość firmy z konsolidacji 1. Wartość firmy z konsolidacji - jednostki zależne 2. Wartość firmy z konsolidacji - jednostki stowarzyszone III. Rzeczowy majątek trwały 1. Grunty własne 2. Budynki i budowle 3. Urządzenia techniczne i maszyny 4. Środki transportu 5. Pozostałe środki trwałe 6. Inwestycje rozpoczęte 7. Zaliczki na poczet inwestycji IV. Finansowy majątek trwały 1. Akcje i udziały w jednostkach stowarzyszonych 2. Akcje i udziały własne 3. Pozostałe akcje i udziały 4. Inne papiery wartościowe 5. Pożyczki długoterminowe udzielone jednostkom stowarzyszonym 6. Pozostałe udzielone pożyczki długoterminowe 7. Inne składniki finansowego majątku trwałego V. Należności długoterminowe B. Majątek obrotowy I. Zapasy 1. Materiały 2. Półprodukty i produkty w toku 3. Produkty gotowe 4. Towary 5. Zaliczki na poczet dostaw II. Należności i roszczenia 1. Należności z tytułu dostaw i usług 2. Należności z tytułu podatków, dotacji i ubezpieczeń społecznych 3. Należności od jednostek stowarzyszonych 4. Należności dochodzone na drodze sądowej 5. Pozostałe należności III. Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu 1. Akcje lub udziały własne do zbycia 2. Akcje i udziały w jednostkach zależnych 3. Akcje i udziały w jednostkach stowarzyszonych 4. Inne papiery wartościowe IV. Środki pieniężne 1. Środki pieniężne w kasie 2. Środki pieniężne w banku 3. Inne środki pieniężne (weksle, czeki obce itp.) C. R ozl iczen ia m i ędzyokresowe 1. Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów 2. Inne rozliczenia międzyokresowe Suma aktywów Pasywa A. Kapitał (fundusz) własny I. Kapitał (fundusz) podstawowy II. Należne, lecz nie wniesione wkłady na poczet kapitału podstawowego (wielkość ujemna) III. Kapitał (fundusz) zapasowy 1. Ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej 2. Tworzony ustawowo 3. Tworzony zgodnie ze statutem lub umową 4. Z dopłat wspólników 5. Inny I V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny V. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe VI. Różnice kursowe z konsolidacji VII. Nie podzielony wynik finansowy z lat ubiegłych 1. Zysk (wielkość dodatnia) 2. Strata (wielkość ujemna) VIII. Wynik finansowy netto roku obrotowego 1. Zysk netto (wielkość dodatnia) 2. Strata netto (wielkość ujemna) 3. Odpisy z wyniku finansowego bieżącego roku obrotowego B. Rezerwa kapitałowa z konsolidacji I. Rezerwa kapitałowa z konsolidacji - jednostki zależne jed nostki stowa II. Rezerwa ka pitałowa z konsol idacj i - rzyszone

2 Dziennik Ustaw Nr Poz. 355 C. K a p i t a ł w ł a s n y u d z i a ł o w c Ó w (a kc j o n a r i u - szy) mniejszościowych D. Rezerwy 1. Rezerwy na podatek dochodowy od osób prawnych 2. Pozostałe rezerwy E. Z o b o w i ą z a n i a d ł u g o t e r m i n o w e 1. Długoterminowe zobowiązania wobec jednostek stowarzyszonych 2. Pozostałe długoterminowe pożyczki, obligacje i inne papiery wartościowe 3. Długoterminowe kredyty bankowe 4. Pozostałe zobowiązania długoterminowe F. Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne I. Zobowiązania krótkoterminowe 1. Zobowiązania wobec jednostek stowarzyszonych 2. Pożyczki, obligacje i papiery wartościowe 3. Kredyty bankowe 4. Zaliczki otrzymane na poczet dostaw 5. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług 6. Zobowiązania wekslowe 7. Zobowiązania z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych 8. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń 9. Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe II. Fundusze specjalne G. Rozliczenia międzyokresowe i przychody przyszłych okresów 1. Bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów 2. Przychody przyszłych okresów Suma pasywów Załącznik nr 2 SKONSOLIDOWANY BILANS UBEZPIECZYCIELI Aktywa A. Wartości niematerialne i prawne 1. Koszty organizacji poniesione przy założeniu lub późniejszym rozszerzeniu spółki akcyjnej 2. Wartość firmy 3. Inne wartości niematerialne i prawne 4. Zaliczki na poczet wartości niematerialnych prawnych B. Wartość firmy z konsolidacji 1. Wartość firmy z konsolidacji - jednostki zależne 2. Wartość firmy z konsolidacji - jednostki stowarzyszone C. Lokaty I. Nieruchomości 1. Grunty własne 2. Budynki i budowle 3. Inwestycje budowlane i zaliczki na poczet tych inwestycji II. Lokaty w jednostkach stowarzyszonych III. Inne lokaty finansowe 1. Akcje, udziały, inne papiery wartościowe o zmiennej kwocie dochodu oraz jednostki uczestnictwa w funduszach powierniczych 2. Pożyczki dla jednostek stowarzyszonych oraz dłużne papiery wartościowe i inne papiery wartościowe o stałej kwocie dochodu 3. Udziały we wspólnych przedsięwzięciach lokacyjnych 4. Pożyczki hipoteczne 5. Pozostałe pożyczki 6. Lokaty terminowe w instytucjach finansowych 7. Pozostałe lokaty IV. Należności depozytowe od cedentów D. Lokaty funduszów ubezpieczeń na życie na rachunek i ryzyko ubezpieczającego E. N a I e ż n o ś c i i r o s z c z e n i a I. Należności z tytułu ubezpieczeń bezpośrednich 1. Należności od ubezpieczających 2. Należności od pośredników ubezpieczeniowych 3. Inne należności II. Należności z tytułu reasekuracji III. Inne należności i roszczenia 1. Należności od budżetu 2. Pozostałe należności i roszczenia F. Inne składniki majątku I. Rzeczowe składniki majątku 1. Urządzenia techniczne, maszyny, środki transportu i pozostałe środki trwałe 2. Pozostałe inwestycje 3. Zaliczki na poczet inwestycji 4. Zapasy II. Środki pieniężne 1. Środki pieniężne w kasie 2. Środki pieniężne w banku 3. Inne środki pieniężne (weksle, czeki obce itp.) III. Akcje własne do zbycia IV. Pozostałe składniki majątku G. Rozliczenia międzyokresowe czynne I. Zarachowane odsetki i czynsze II. Inne rozliczenia międzyokresowe Suma aktywów Pasywa A. K a p i t a ł y w ł a s n e I. Kapitał podstawowy

3 Dziennik Ustaw Nr Poz. 355 II. Należne, lecz nie wniesione wkłady na poczet kapitału podstawowego (wielkość Ljemna) III. Kapitał zapasowy 1. Ze sprzedaży akcji powyżej Vlartości nominalnej 2. Pozostały IV. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny V. Różnice kursowe z konsolidacji VI. Kał>itał rezerwowy pozostały VII. Nie podzielony wynik finansow~ z lat ubiegłych 1. Zysk netto (wielkość dodatm) 2. Strata netto (wielkość ujemni) VIII. Wynik finansowy netto roku obotowego 1. Zysk netto (wielkość dodatni!) 2. Strata netto (wielkość ujemni) B. Rezerwa kapitałowa z konsoldacji I. Rezerwa kapitałowa z konsolidacji - jednostki zależne II. Rezerwa kapitałowa z konsolidacji - jednostki stowarzyszone C. K a p i t a ł w ł a s n y u d z i a ł o w c Ó w (a k c j o n a r i u - szy) mniejszościowych D. Zobowiązania podporządkowane E. R e z e r w y t e c h n i c z n o - u b e z p i e I z e n i o w e I. Rezerwa składek i rezerwa na pokry:ie ryzyka niewygasłego II. Rezerwa ubezpieczeń na życie III. Rezerwy na nie wypłacone odszkocowania i świadczenia IV. Rezerwy na premie i rabaty dla ube2pieczonych V. Rezerwy na wyrównanie szkodowości (ryzyka) VI. Pozostałe rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe F. R e z e r w y t e c h n i c z n o - u b e z p i e c z e n i o wed I a ubezpieczeń na życie, jeżeli ryzyko lokaty ponosi ubezpieczający G. Pozostałe rezerwy 1. Rezerwy na podatek dochodowy 2. Inne rezerwy H. Zobowiązania depozytowe wobec reasekuratorów I. Pozostałe zobowiązania i fundusze spec j a I ne I. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń bezpośrednich 1. Zobowiązania wobec ubezpieczających 2. Zobow i ązania wobec pośredników ubezpieczeniowych 3. Inne zobowiązania z tytułu ubezpieczeń II. Zobowiązania z tytułu reasekuracji III. Zobowiązania z tytułu własnych obligacji IV. Zobowiązania wobec instytucji finansowych V. Inne zobowiązania 1. Zobowiązania wobec budżetu 2. Pozostałe zobowiązania VI. Fundusze specjalne J. Rozliczenia międzyokresowe bierne przychody przyszłych okresów 1. Rozliczenia międzyokresowe bierne 2. Przychody przyszłych okresów Suma pasywów Załącznik nr 3 SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT JEDNOSTEK, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZYCIELI (wariant porównawczy) A. Przychody ze sprzedaży I. Przychód ze sprzedaży produktów II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna) III. Przychód ze sprzedaży towarów i materiałów IV. Koszt wytworzenia świadczeń na własne potrzeby jednostki B. Koszty dz iała I n ośc i opera cyj n ej I. Koszt sprzedanych towarów i materiałów II. Zużycie materiałów i energii III. Usługi obce IV. Podatki i opłaty V. Wynagrodzenia VI. Świadczenia na rzecz pracowników VII. Amortyzacja VIII. Pozostałe koszty C. Z y s k / S t r a t a z e s p r z e d a ż y (A - B ) D. Przychody operacyjne I. Przychody ze sprzedaży składników majątku trwałe go II. Dotacje III. Pozostałe przychody operacyjne E. P o z o s t a ł e k o s z t Y o P e r a c y j n e I. Wartość sprzedanych składników majątku trwałe g o II. Pozostałe koszty operacyjne

4 Dziennik Ustaw Nr Poz. 355 F. Zysk / Strata na działalności operacyjnej (C+D - E) G. Przychody f i nansowe I. Dywidendy z tytułu udziałów II. Odsetki uzyskane III. Pozostałe H. Koszty f i nansowe I. Odpisy aktual i zujące wartość finansowego majątku trwałego oraz krótkoterminowych papierów wartoścowych II. Odsetki do zapłacenia III. Pozostałe I. Zysk/ Strata brutto na działalności gospodarczej (F + G - H) J. Z yski nadzwyczajne K. S t r a t y n a d z w y c z a j n e L. Odpis wartcści firmy z konsolidacji M. Odpis rezelwy kapitałowej z konsolidacji N. Zysk/ Strat a brutto (I+J - K-L+M) O. O b o w i ą zk o w e o b c i ą ż e n i a w y n i k u finansovego I. Podatek d)chodowy od osób prawnych II. Pozostałe )bowiązkowe obciążenia P. Zysk/ Strat. z udziałów w jednostkach stowarzyszon 1ch O. Z Y s k / S t r a t I a k c j o n a r i u s z y (u d z i a ł o w c 6 w ) m n i ej szoś<i owyc h R. Zysk / Stratl netto (N-O ± P±O) Załącznik nr 4 SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT JEDNOSTEK, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZYCIELI (wariant kalkulacyjny) A. Przychody ze sprzedaży towarów i produktów I. Przychody ze sprzedaży towarów i mater i ałów II. Przychody ze sprzedaży produktów B. Koszty sp rzedanych towarów i produktów I. Koszt sprzedanych towarów i materiałów II. Koszt wytworzen ia sprzedanych produktów C. Z y s k / S t r a t a b r u tt o n a s p r z e d a ż y (A - B) D. Koszty sprzedaży E. K o s z t Y o g ó I n e g o z a r z ą d u F. Zysk/ Strata na sprzedaży (C - D - E) G. Pozostałe przychody operacyjne I. Przychody ze sprzedaży składników majątku trwałego II. Dotacje III. Pozostałe przychody operacyj ne H. Pozostałe koszty operacyjne I. Wartość sprzedanych składników majątku trwałego II. Pozostałe koszty operacyj ne I. Zysk/ Strata na działalności operacyjnej ( F+G - H) J.. Przychody finansowe I. Dywidendy z tytułu udz i ałów II. Odsetki uzyskane III. Pozostałe K. K o s z t Y f i n I n s o w e I. Odpisy a ltualizujące wartość finansowego majątku trwałego oraz krótkoterminowych papierów wartościowych II. Odsetki 40 zapłacenia III. Pozostałe L. Zysk/ Stra a brutto na działalności gospodarczej (I + J-K) M. Zyski na dzwyczajne N. Straty na dzwyczajne O. Odpis wartości firmy z konsolidacji P. Odpis rezerwy kapitałowej z konsolidacji O. Z Y s k / S t r a t a b r u tt o (L + M - N - O + P) R. Obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego I. Podatek dochodowy od osób prawnych II. Pozostałe obowiązkowe obciążenia T. Zysk/ Strata z udziałów w jednostkach stowa rzyszo nyc h U. Zysk/ Strata akcjonariuszy (udziałowców) m niej szośc iowyc h V. Zysk/ Strata netto (0- R ± T± U)

5 Dziennik Ustaw Nr Poz. 355 SKONSOLIDOWANY TECHNICZNY RACHUNEK UBEZPIECZEŃ MAJĄTKOWYCH I OSOBOWYCH Załącznik nr 5a I. Składki (1-2±3±4) 1. Składki brutto przypisane w roku obrotowym w składce 3. Zmiany stanu rezerw składek oraz rezerw na ryzyko niewygasłe brutto 4. Udział reasekuratorów w zmianie stanu rezerw II. Pozostałe przychody techniczne na udziale własnym III. Odszkodowania i świadczenia (1 ± 2) 1. Odszkodowania i świadczenia wypłacone w roku obrotowym: a) odszkodowania i świadczenia wypłacone brutto b) udział reasekuratorów w odszkodowaniach i świadczeniach wypłaconych 2. Zmiany stanu rezerw na nie wypłacone odszkodowania i świadczenia na udziałe własnym: a) rezerwy brutto b) udział reasekuratorów IV. Zmiany stanu innych rezerw techniczno-ubezpieczeniowych na udziale własnym V. Premie i rabaty dla ubezpieczonych na udziale własnym łącznie ze zmianą stanu rezerw VI. Koszty działalności ubezpieczeniowej ( ) 1. Koszty akwizycji 2. Koszty administracyjne 3. Otrzymane prowizje reasekuracyjne i udziały w zyskach reasekuratorów VII. Pozostałe koszty techniczne na udziale własnym VIII. Zmiany stanu rezerw na wyrównanie szkodowaści (ryzyka) IX. Wynik techniczny do przeniesienia do ogólnego rachunku zysków i strat (I+II-III±IV±V-VI -VII±VIII) Załącznik nr 5b SKONSOLIDOWANY TECHNICZNY RACHUNEK UBEZPIECZEŃ NA ŻYCIE I. Składki (1-2 ± 3) 1. Składki brutto przypisane w roku obrotowym w składce 3. Zmiany stanu rezerw składek na udziale własnym II. Przychody z lokat ( ) 1. Przychody z akcji i udziałów 2. Przychody z pozostałych lokat: a) przychody z nieruchomości b) pozostałe przychody 3. Wynik dodatni z rewaloryzacji lokat 4. Wynik dodatni ze sprzedaży lokat III. Nie zrealizowane zyski z lokat IV. Pozostałe przychody techniczne na udziale własnym V. Odszkodowania i świadczenia (1 ±2) 1. Odszkodowania i świadczenia wypłacone: a) odszkodowania i świadczenia brutto b) udział reasekuratorów 2. Zmiany stanu rezerw na nie wypłacone odszkodowania i świadczenia : a) zmiana stanu rezerw brutto b) udział reasekuratorów VI. Zmiany stanu innych rezerw technicznych na udziale własnym (1 + 2) 1. Rezerwy ubezpieczeń na życie: a) rezerwy brutto b) udział reasekuratorów 2. Pozostałe rezerwy techniczne na udziale własnym VII. Premie i rabaty dla ubezpieczonych na udziale własnym łącznie ze zmianą stanu rezerw VIII. Koszty działalności ubezpieczeniowej 1. Koszty akwizycji 2. Koszty administracyjne 3. Otrzymane prowizje reasekuracyjne i udziały w zyskach reasekuratora IX. Koszty działalności lokacyjnej (1 +2±3±4) 1. Koszty utrzymania nieruchomości 2. Pozostałe koszty działalności lokacyjnej 3. Wynik ujemny z rewaloryzacji lokat 4. Wynik ujemny ze sprzedaży lokat X. Nie zrealizowane straty na lokatach XI. Pozostałe koszty techniczne na udziale własnym XII. Przeniesienie przychodów z lokat w części zarachowanej na przychody ogólnego rachunku zysków i strat XIII. Wynik techniczny (I + II + III + IV - V ± VI ± VII-VIII -IX'-X-XI-XII)

6 Dziennik Ustaw Nr Poz. 355 SKONSOLIDOWANY OGÓLNY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT UBEZPIECZYCIELA Załącznik nr 5c I. Wynik techniczny ubezpieczeń majątkowych i osobowych lub wynik techniczny ubezpieczeń na życie II. Przychody z lokat ( ) 1. Przychody z akcji i udziałów 2. Przychody z pozostałych lokat: a) przychody z nieruchomości b) pozostałe przychody 3. Wynik dodatni z rewaloryzacji lokat 4. Wynik dodatni ze sprzedaży lokat III. Przeniesienie przychodów z lokat w części nie zaliczonej na przychody technicznego rachunku ubezpieczeń IV. Koszty działalności lokacyjnej ( ) 1. Koszty utrzymania nieruchomości 2. Pozostałe koszty działalnośc i lokacyjnej 3. Wynik ujemny z rewaloryzacji lokat 4. Wynik ujemny ze sprzedaży lokat V. Pozostałe przychody operacyjne VI. Pozostałe koszty operacyjne VI I. Przychody z u działów w jednostkach stowarzyszonych VIII. Wynik na działalności operacyjnej (± I + II IV+V- VI + VII) IX. Zyski nadzwyczajne X. Straty nadzwyczajne XI. Odpis wartości firmy z konsolidacji XII. Odpis rezerwy kapitałowej z konsolidacji XIII. Wynik finansowy brutto (VIII + IX-X-XI +XII) 1. Zysk brutto 2. Strata brutto XIV. Obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego 1. Podatek dochodowy 2. Pozostałe obowiązkowe obciążen i a XV. Zysk/Strata z udziałów w jednostkach stowarzyszonych XVI. Zysk/Strata akcjonariuszy (udz i ałowców) mniejszościowych XVII. Zysk/Strata netto (XIII - XIV ± XV ± XVI) Załącznik nr 6 INFORMACJA DODATKOWA Informacja dodatkowa powinna obejmować w szczególności: 1) wykaz jednostek zależnych i stowarzyszonych wchodzących w skład grupy kapitałowej ze wskazaniem ich nazw i siedzib, przedmiotów działalności, udziału w kapitale oraz udziału w całkowitej liczbie głosów, jeżeli jest różna od udziału w kapitale własnym, udziału jednostek wchodzących w skład grupy kapitałowej w kapitałach innych jednostek niż dominująca, z wyodrębnieniem jednostek nie objętych konsolidacją i uzasadnieniem przyczyn odstąp i enia od konsolidacji oraz podaniem kwoty ich przychodów netto za rok obrotowy oraz wyniku f inansowego netto, 2) wykaz jednostek ze wskazan iem nazw i siedzib, w których jednostki wchodzące w skład grupy kap i tałowej mają mniej niż 20% akcji (udziałów) z podaniem wysokości kapitału własnego tych jednostek, udziału w tym kapitale oraz udziału w całkowitej liczbie głosów, jeżeli jest różna od udziału w kapitale własnym i wyniku finansowym netto za ostatni rok obrotowy, 3) omówienie zastosowanych metod wyceny (w tym amortyzacji) aktywów i pasywów oraz przychodów i kosztów w zakresie, w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru, oraz przeliczeń stosowanych przy konsolidacji, 4) przedstawienie dokonanych w stosunku do poprzedniego roku obrotowego zmian zasad rachunkowości, a w szczególnośc i metod wyceny i zasad sporządzania skonsolidowanego sprawozdania finansowego, ich wpływu na sytuację majątkową i finansową oraz ren towność grupy kapitałowej, 5) informacje o znaczących zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, a nie uwzględnionych w skonsolidowanym bilansie i rachunku zysków i strat, 6) informacje o znaczących zdarzeniach dotyczących lat ubiegłych, ujętych w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym roku obrotowego, 7) dane o strukturze własności kapitału podstawowego jednostki dom i nującej, z wyodrębnieniem akcji (udziałów) posiadanych przez jednostkę dominującą, jak też jednostki od niej zależne oraz dane o liczbie i wartości nominalnej akcji, w tym uprzywilejowanych, 8) wartość firmy z konsolidacji oraz rezerwy kapitałowej z konsolidacji dla każdej jednostki objętej konsolidacją osobno, ze wskazaniem sposobu ich ustalenia oraz wysokośc i dotychczas dokonanych odpisów, 9) szczegółowy zakres zmian wartości ujętych w skonsolidowanym bilansie grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz trwałych lokat finansowych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, w tym: a) zwiększenia z tytułu : przeceny, inwestycji, przemieszczeń wewnętrznych, b) zmniejszenia oraz stan na koniec roku obrotowego, a dla majątku amortyzowanego - podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji (umorzenia), z wyodrębnieniem dodatkowych odpisów, dokonanych stosownie do przepisów podatkowych,

7 Dziennik Ustaw Nr Poz ) dane o ujętym w skonsolidowanym bilansie stanie rezerw, według celu ich utworzenia: na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, ze wskazaniem tych z nich, które korygują stan należności, 11) podział zobowiązań według pozycji skonsolidowanego bilansu o pozostałym na dzień bilansowy, przewidywanym umową okresie spłaty do 1 roku, powyżej 1 roku do 5 lat i powyżej, 12) wykaz grup zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostek objętych konsolidacją (ze wskazaniem ich rodzaju), 13) zobowiązania warunkowe, w tym również udzielone gwarancje i poręczenia, także wekslowe; oddzielnie należy wykazać zobowiązania warunkowe wobec jednostek wchodzących w skład grupy kapitałowej, nie objętych konsolidacją, 14) podział wykazanych w skonsolidowanym rachunku zysków i strat przychodów ze sprzedaży według dziedzin działalności oraz określonych geograficznie rynków, jeżeli - przy uwzględnieniu organizacji sprzedaży towarów i produktów typowych dla normalnej działalności gospodarczej grupy - dziedziny działalności lub określone geograficznie rynki różnią się między sobą znacznie, 15) wysokość i wyjaśnienie przyczyn nieplanowych odpisów amortyzacyjnych, 16) wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów wykazanych w skonsolidowanym bilansie, 17) dane o kosztach: a) zużycia materiałów i energii, b) usług obcych, c) wynagrodzeń, d) świadczeń na rzecz pracowników, e) amortyzacji objętych konsolidacją jednostek, jeżeli skonsolidowany rachunek zysków i strat sporządza się według wariantu kalkulacyjnego, 18) informacja o zyskach i stratach nadzwyczajnych z podziałem na losowe i pozostałe, z uwzględnieniem zysków i strat ze sprzedaży jednostek zależnych i stowarzyszonych, 19) podatek dochodowy od wyniku na operacjach nadzwyczajnych, 20) podatek dochodowy w przekroju jednostek objętych konsolidacją, z uwzględnieniem różnic między podatkiem naliczonym do skonsolidowanego rachunku zyków i strat w danym roku obrotowym a tymi, które naliczono w latach poprzednich, oraz wysokość podatku należnego w tych latach, pod warunkiem, że różnica ta jest znacząca z punktu widzenia przyszłego opodatkowania, 21) łączne wynagrodzenie roczne członków zarządu i rady nadzorczej jednostki dominującej (wraz z wynagrodzeniami za udział w zarządach lub radach nadzorczych jednostek zależnych i stowarzyszonych) oraz wartość udzielonych im zaliczek, kredytów, pożyczek i gwarancji z podaniem warunków oprocentowania i spłaty tych kwot; dane te wykazać należy oddzielnie dla zarządu i rady nadzorczej, 22) informacje o wspólnych przedsięwzięciach, w tym: a) nazwie, zakresie działania wspólnego przedsięwzięcia, b) procentowym udziale, c) części wspólnie kontrolowanych rzeczowych składników majątku trwałego oraz wartości niematerialnych i prawnych, d) zobowiązaniach zaciągniętych na potrzeby przedsięwzięcia lub zakupu używanych rzeczowych składników majątku trwałego, e) części zobowiązań wspólnie zaciągniętych, f) przychodach otrzymanych ze wspólnego przedsięwzięcia i kosztach związanych z nimi, g) zobowiązaniach warunkowych i inwestycyjnych dotyczących wspólnego przedsięwzięcia, 23) przeciętnym w roku obrotowym zatrudnieniu w grupie kapitałowej z podziałem na grupy zatrudnionych, 24) skutkach zmian składu grupy kapitałowej; w związku z tym należy osobno wykazać aktywa netto oraz wynik finansowy za rok obrotowy poprzedzający rok sprawozdawczy tych jednostek zależnych, które w roku obrotowym nie wchodzą już w skład grupy kapitałowej, 25) wyniku na sprzedaży całości lub części akcji (udziałów) poszczególnych jednostek zależnych oraz aktywów netto sprzedanych jednostek zależnych, 26) transakcjach ze spółkami powiązanymi kapitałowo, które nie są objęte skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym. Załącznik nr 7 SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH UBEZPIECZYCIELI JEDNOSTEK, Z WYŁĄCZENIEM A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej I. Wynik finansowy netto (zysk/strata) II. Korekty o pozycje: 1. Zysk/Strata akcjonariuszy (udziałowców) mniejszościowych 2. Zysk/Strata z akcji (udziałów) w jednostkach stowarzyszonych 3. Amortyzacja (w tym odpisy wartośc.i firmy z konsolidacji i rezerwy kapitałowej z konsolidacji) 4. Zyski/Straty z tytułu nie zrealizowanych różnic kursowych 5. Odsetki i dywidendy otrzymane i zapłacone 6. Rezerwy na należności 7. Inne rezerwy 8. Podatek dochodowy od zysku brutto naliczony

8 Dziennik Ustaw Nr Poz Podatek dochodowy zapłacony 10. Wynik na sprzedaży i likwidacji składników działalności inwestycyjnej 11. Zmiana stanu zapasów 12. Zmiana stanu należności i roszczeń 13. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych (z wyjątkiem pożyczek i kredytów), w tym funduszy specjalnych 14. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych 15. Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów 16. Inne pozycje III. Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej (I ± II) B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej I. Nabycie/Sprzedaż wartości niematerialnych i prawnych II. Nabycie/Sprzedaż składników rzeczowego majątku trwałego III. Nabycie/Sprzedaż akcji i udziałów w jednostkach zależnych, z wyłączeniem środków pieniężnych nabytych/sprzedanych jednostek zależnych IV. Nabycie/Sprzedaż akcji i udziałów w jednostkach stowarzyszonych V. Nabycie/Sprzedaż innych akcji, udziałów i papierów wartościowych (w tym również przeznaczonych do obrotu) VI. Udzielone/Zwrócone pożyczki VII. Dywidendy wypłacone akcjonariuszom (udziałowcom) mniejszościowym VIII. Otrzymane/Zwrócone dywidendy IX. Otrzymane/Zwrócone odsetki X. Pozostałe pozycje XI. Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I ± II ± III ± IV±V±VI-VII ±VIII ± IX±X) C. P r z e p ł y w y ś r o d k ó w p i e n i ę ż n y c h z d z i a ł a I - ności finansowej I. Zaciągnięcie/Spłata długoterminowych kred~tów bankowych II. Zaciągnięcie/Spłata długoterminowych pożyczek, emisja/wykup obligacji lub innych papierów wartościowych III. Zaciągnięcie/Spłata krótkoterminowych kred')tów bankowych IV. Zaciągnięcie/Spłata krótkoterminowych pożyczek, emisja/wykup obligacji lub innych papierów wartościowych V. Płatności dywidend i innych wypłat na rzecz waścicieli VI. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego VII. Wpływy z emisji akcji i udziałów własnych oraz dopłat do kapitału VIII. Zapłacone/Zwrócone odsetki IX. Pozostałe pozycje X. Środki pieniężne netto z działalności finansowej (I ± II ± III ± IV±V±VI ±VII ±VIII ± IX) D. Zmiana stanu środków pieniężnych netto (AIII±BXI±CX) E. Ś rod k i pi en i ęż n e na początek ro ku obrotowego F. Środki pienlęzne na koniec roku obrotowego (D+E) Załącznik nr 8 SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH DLA UBEZPIECZYCIELI A. Przepływy netto z działalności operacyjnej ( IV-V+VI-VII) I. Wpływy z tytułu składek netto II. Składki zapłacone z tytułu reasekuracji netto III. Odszkodowania i świadczenia wypłacone IV. Wpłaty reasekuratorów z tytułu udziału w odszkodowaniach V. Podatek dochodowy zapłacony VI. Pozostałe wpływy operacyjne VII. Pozostałe wydatki operacyjne B. Przepływy netto z działalności lokacyjnej (I-II + III-IV+V-VI +VII +VIII-IX+X+ ±XI) - I. Wpływy z likwidacji lokat terminowych II. Wydatki na lokaty terminowe III. Wpływy ze sprzedaży akcji i udziałów w jednostkach zależnych i stowarzyszonych IV. Wydatki na akcje i udziały w jednostkach zależnych i stowarzyszonych (z wyłączeniem środków pieniężnych nabytych jednostek zależnych) V. Wpływy z pozostałych lokat VI. Wydatki na pozostałe lokaty VII. Odsetki otrzymane VIII. Dywidendy otrzymane IX. Wydatki na zakup wartości niematerialnych i prawnych oraz środków trwałych X. Wpływy ze sprzedaży i likwidacji wartości niematerialnych i prawnych oraz środków trwałych XI. Pozostałe pozycje

9 Dziennik Ustaw Nr Poz. 355 i 356 C. P r z e p ł Y w Y n e tt o z d z i a ł a I n o ś c i f i n a n s o w ej (I-II ± III) I. Wpływy z emisji akcji II. Dywidendy wypłacone III. Pozostałe pozycje D. Nadwyżka/Zmniejszenie środków pieniężnych (A±B±C) I. Środki pieniężne na początek roku obrotowego II. Nie zrealizowane różnice kursowe na koniec roku obrotowego III. Środki pieniężne na koniec roku obrotowego 356 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 14 czerwca 1995 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kwalifikacji i innych wymagań, których spełnienie uprawnia do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych. Na podstawie art. 81 ust. 3 pkt 4 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. Nr 121, poz. 591) zarządza się, co następuje: 1. W rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 1994 r. w sprawie kwalifikacji i innych wymagań, których spełnienie uprawnia do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych (Dz. U. Nr 140, poz. 790), wprowadza się następujące zmiany: 1) 1 otrzymuje brzmienie:,, Działalność usługową w zakresie prowadzenia ksiąg rachunkowych mogą wykonywać: 1) osoby fizyczne, jeżeli posiadają kwalifikacje i spełniają wymagania określone w 2 lub 3 ust. 1 albo 4, 2) osoby prawne i jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, działające we własnym imieniu i na własny rachunek, z zastrzeżeniem ust Osoby prawne i jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, prowadzące działalność usługową w zakresie prowadzenia ksiąg rachunkowych, obowiązane są powierzać wykonywanie czynności związanych z tą działalnością zatrudnionym przez nią osobom fizycznym spełniającym wymagania określone w rozporządzeniu. 3. Za prowadzenie ksiąg rachunkowych uważa się w szczególności: sów, sposobu ujęcia dowodu w księgach rachunkowych, 2) kontrolę zapisów w księgach, z zastosowaniem przepisów określonych w rozdziałach 1, 2 i 4 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. Nr 121, poz. 591), zwanej dalej ustawą, 3) sporządzanie i kontrolę sprawozdań, deklaracji i raportów wynikających z ksiąg, z zastrzeżeniem art. 52 ust. 2 i 3 ustawy."; 2) w 2 pkt 5 otrzymuje brzmienie:,,5) uzyskała świadectwo potwierdzające kwalifikacje, niezbędne do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, według wzoru stanowiącego załącznik do rozporządzenia"; 3) w 3 ust. 1 otrzymuje brzmienie:,,1. Osoby nie spełniające warunków wykształcenia określonych w 2 pkt 2, a mające co najmniej średnie wykształcenie i posiadające umiejętności zawodowe w zakresie prowadzenia ksiąg rachunkowych, mogą uzyskać świadectwo kwalifikacyjne, o którym mowa w 2 pkt 5, po zdaniu egzaminu przed Komisją Egzaminacyjną. "; 4) 4 otrzymuje brzmienie:,, 4. Osoby wpisane do rejestru biegłych rewidentów uznaje się za spełniające wymagania kwalifikacyjne, niezbędne do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych." 5) dodaje się załącznik do rozporządzenia w brzmieniu ustalonym w załączniku do niniejszego rozporządzenia. 1) stwierdżenie zakwalifikowania dowodu do 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszewskazanie miesiąca księgowania oraz, jeśli ujęcia w księgach rachunkowych przez nia. nie wynika to z techniki dokonywania zapi- Minister Finansów: G. W. K%dko

Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń Ogólnych SA

Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń Ogólnych SA 2012 Raport roczny Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie SA Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń Ogólnych SA Aviva Investors Poland Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA Raport roczny za 2012 rok zawiera skrócone

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE PRZEWODNICZĄCEGO KOMISJI PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH. Monitor Polski Nr 4-69- Poz. 39 i 40

ZARZĄDZENIE PRZEWODNICZĄCEGO KOMISJI PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH. Monitor Polski Nr 4-69- Poz. 39 i 40 Monitor Polski Nr 4-69- Poz. 39 i 40 i) odsetki od własnych lokat i depozytów,. ii) odsetki od środków pieniężnych klientów. b) wysokość i wyjaśnienie przyczyn nie planowanych odpisów amortyzacyjnych (umorzeniowych),

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 22 kwietnia 2013 r. Poz. 483 OBWIESZCZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 1 marca 2013 r.

Warszawa, dnia 22 kwietnia 2013 r. Poz. 483 OBWIESZCZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 1 marca 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 22 kwietnia 2013 r. Poz. 483 OBWIESZCZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 22 kwietnia 2013 r. Poz. 483 OBWIESZCZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 1 marca 2013 r.

Warszawa, dnia 22 kwietnia 2013 r. Poz. 483 OBWIESZCZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 1 marca 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 22 kwietnia 2013 r. Poz. 483 OBWIESZCZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra

Bardziej szczegółowo

Bilans. Jednostkowe sprawozdanie finansowe DROP S.A. za 2008 rok

Bilans. Jednostkowe sprawozdanie finansowe DROP S.A. za 2008 rok Jednostkowe sprawozdanie finansowe DROP S.A. za 2008 rok Wszystkie dane liczbowe zamieszczone występują w tysiącach złotych, o ile nie jest wskazane inaczej. Bilans I. Aktywa trwałe AKTYWA Noty 7 681 3

Bardziej szczegółowo

PODATKOWE GRUPY KAPITAŁOWE

PODATKOWE GRUPY KAPITAŁOWE 1 Gudaszewski Wojciech Zasady tworzenia i funkcjonowania PLAN WYKŁADU: 1. Struktura grupy kapitałowej 2. Cel tworzenia podatkowej grupy kapitałowej 3. Zasady tworzenia podatkowej grupy podatkowej 4. Zasady

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe spo łki APIS Spo łka Akcyjna z siedziba w Warszawie za rok kończa cy się dnia 31 grudnia 2012 roku

Sprawozdanie finansowe spo łki APIS Spo łka Akcyjna z siedziba w Warszawie za rok kończa cy się dnia 31 grudnia 2012 roku Sprawozdanie finansowe spo łki APIS Spo łka Akcyjna z siedziba w Warszawie za rok kończa cy się dnia 31 grudnia 2012 roku Warszawa, 31 stycznia 2013 roku 1 APIS SA Sprawozdanie finansowe za rok kończący

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ IX INFORMACJA DODATKOWA

ROZDZIAŁ IX INFORMACJA DODATKOWA ROZDZIAŁ IX INFORMACJA DODATKOWA 9.1. SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY FORMULARZ SA-QS III/2004 (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) Zgodnie

Bardziej szczegółowo

Półroczne sprawozdanie finansowe Spółki AB S.A. za I półrocze roku obrotowego 2012/2013

Półroczne sprawozdanie finansowe Spółki AB S.A. za I półrocze roku obrotowego 2012/2013 Półroczne sprawozdanie finansowe Spółki AB S.A. za I półrocze roku obrotowego 2012/2013 obejmujący okres od 01-07-2012 do 31-12-2012 SPIS TREŚCI: I) Wprowadzenie do sprawozdania finansowego... 5 1. Podstawowe

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA BLACK POINT S.A.

GRUPA KAPITAŁOWA BLACK POINT S.A. GRUPA KAPITAŁOWA BLACK POINT S.A. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres od 1 stycznia 2010 do 31 grudnia 2010 WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO... 2 SKONSOLIDOWANY BILANS - A K T Y W A...

Bardziej szczegółowo

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH i GIEŁD

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH i GIEŁD KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH i GIEŁD 00 950 WARSZAWA PLAC POWSTAŃCÓW WARSZAWY 1 Raport roczny SKONSOLIDOWANY SAR ROK () Zgodnie z 37 ust. 1 Załącznika nr 1 do Regulaminu obrotu RPW CeTO przyjętego uchwałą

Bardziej szczegółowo

BPX SA SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2014

BPX SA SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2014 BPX SA DAWNIEJ DOMEX- BUD DEVELOPMENT S.A. SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2014 Wrocław, maj 2015 roku Strona 1 Spis treści A. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za rok 2014.... 5 1. Informacje

Bardziej szczegółowo

RAPORT GRAPHIC S.A. za 2013 rok

RAPORT GRAPHIC S.A. za 2013 rok RAPORT GRAPHIC S.A. za 213 rok (okres od 1.1.213 do 31.12.213 r.) KATOWICE, 3. maja 214 r. SPIS TREŚCI: LIST PREZESA ZARZĄDU... 4 WYBRANE DANE FINANSOWE... 5 2.1 Wybrane dane z rachunku zysków i strat...

Bardziej szczegółowo

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI MSIG 64/2013 (4181) poz. 4532 X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI Poz. 4532. PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA IM. STANISŁAWA STASZICA. [BMSiG-4160/2013] SPRAWOZDANIE FINANSOWE PAŃSTWOWA

Bardziej szczegółowo

X.OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI SPRAWOZDANIE FINANSOWE

X.OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI SPRAWOZDANIE FINANSOWE Poz. 8411. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu. [BMSiG-7732/2014] SPRAWOZDANIE FINANSOWE Wprowadzenie do sprawozdania finansowego PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W NOWYM SĄCZU 33-300 Nowy Sącz,

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe za rok 2008

Sprawozdanie finansowe za rok 2008 POLSKIE TOWARZYSTWO MATEMATYCZNE 00-956 Warszawa ul. Śniadeckich 8 NIP: 526-12-86-274 Sprawozdanie finansowe za rok 2008 składające się z: 1) Wprowadzenia 2) Bilansu 3) Rachunku wyników 4) Informacji dodatkowej....

Bardziej szczegółowo

Raport półroczny SA-P 2001rok (rok bieżący) ( zgodnie z 46 ust. 8 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1998 r. - Dz. U. Nr 163, poz.

Raport półroczny SA-P 2001rok (rok bieżący) ( zgodnie z 46 ust. 8 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1998 r. - Dz. U. Nr 163, poz. KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH i GIEŁD 00-950 WARSZAWA PLAC POWSTAŃCÓW WARSZAWY 1 Raport półroczny SA-P rok (rok ( zgodnie z 46 ust. 8 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1998 r. - Dz. U. Nr

Bardziej szczegółowo

NWAI Dom Maklerski S.A. Skonsolidowane Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy od 01 stycznia do 31 grudnia 2014 roku

NWAI Dom Maklerski S.A. Skonsolidowane Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy od 01 stycznia do 31 grudnia 2014 roku NWAI Dom Maklerski S.A. Skonsolidowane Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy od 01 stycznia do 31 grudnia 2014 roku Skonsolidowane Sprawozdanie finansowe 2014 Dom Maklerski NWAI S.A. WPROWADZENIE DO SKONSOLIDOWANEGO

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny z działalności Grupy Kapitałowej Abak S.A. IV kwartał 2013 r. Autoryzowany Doradca:

Raport kwartalny z działalności Grupy Kapitałowej Abak S.A. IV kwartał 2013 r. Autoryzowany Doradca: Autoryzowany Doradca: Raport sporządzony zgodnie z wymogami określonymi w Załączniku nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie

Bardziej szczegółowo

ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE DROP S.A.

ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE DROP S.A. ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE DROP S.A. ZA OKRES 01.01.2009 30.06.2009 1 WPROWADZENIE DO ŚRÓDROCZNEGO SKRÓCONEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1. Informacje o Spółce Spółka akcyjna powstała z przekształcenia

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO GLOBAL TRADE SPÓŁKA AKCYJNA za rok 2013 WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO GLOBAL TRADE SPÓŁKA AKCYJNA za rok 2013 WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO GLOBAL TRADE SPÓŁKA AKCYJNA za rok 2013 WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1. Nazwa i siedziba jednostki, podstawowy przedmiot działalności jednostki

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY AIR MARKET S.A. ZA OKRES OD 01.10.2014 R. DO 31.12.2014 R.

RAPORT KWARTALNY AIR MARKET S.A. ZA OKRES OD 01.10.2014 R. DO 31.12.2014 R. RAPORT KWARTALNY AIR MARKET S.A. ZA OKRES OD 01.10.2014 R. DO 31.12.2014 R. 1. WPROWADZENIE: Pełna nazwa Kraj siedziby Siedziba Forma prawna Sąd rejestrowy Air Market Spółka Akcyjna Polska Warszawa Spółka

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SPRAWOZDANIE FINANSOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okres za okres od 01 stycznia 2014 do 31 grudnia 2014 Fundacja Edukacyjna im. Jerzego Juzonia ul. Naukowa 30a lok. 4 02-463 Warszawa NIP 5222995948, Regon 146100814, KRS 0000414083

Bardziej szczegółowo

PORÓWNANIE BILANSU ZAKŁADÓW UBEZPIECZEŃ I ZAKŁADÓW REASEKURACJI DO BILANSU INNYCH JEDNOSTEK

PORÓWNANIE BILANSU ZAKŁADÓW UBEZPIECZEŃ I ZAKŁADÓW REASEKURACJI DO BILANSU INNYCH JEDNOSTEK Ewa RADAWIECKA ZESZYTY NAUKOWE WYDZIAŁU NAUK EKONOMICZNYCH PORÓWNANIE BILANSU ZAKŁADÓW UBEZPIECZEŃ I ZAKŁADÓW REASEKURACJI DO BILANSU INNYCH JEDNOSTEK Zarys treści: Prowadzenie działalności ubezpieczeniowej

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Finansowe Rainbow Tours S.A. za rok 2013

Sprawozdanie Finansowe Rainbow Tours S.A. za rok 2013 Sprawozdanie Finansowe Rainbow Tours S.A. za rok 2013 Rainbow Tours S.A. 1 Wybrane dane finansowe Rainbow Tours S.A. zawierające podstawowe pozycje skróconego jednostkowego sprawozdania finansowego (również

Bardziej szczegółowo

Dodatkowe informacje i objaśnienia sprawozdania finansowego domu maklerskiego

Dodatkowe informacje i objaśnienia sprawozdania finansowego domu maklerskiego RDM Wealth Management SA Warszawa ul Nowogrodzka 47a Warszawa 10.02.2015 Dodatkowe informacje i objaśnienia sprawozdania finansowego domu maklerskiego Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:

Bardziej szczegółowo

Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe

Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE za 2013 rok od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r. 1 Spis treści WYBRANE DANE FINANSOWE... 3 WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO...

Bardziej szczegółowo

Air Market Spółka Akcyjna

Air Market Spółka Akcyjna Air Market Spółka Akcyjna raport za II kwartał 2015 r. obejmujący okres sprawozdawczy: od dnia 1 kwietnia 2015 r. do dnia 30 czerwca 2015 r. Air Market Spółka Akcyjna NIP: 5222909794. REGON: 141718320.

Bardziej szczegółowo

Adres siedziby: 05-140 Wierzbica, ul. Wierzbica 57b, gmina Serock, powiat legionowski, woj. mazowieckie

Adres siedziby: 05-140 Wierzbica, ul. Wierzbica 57b, gmina Serock, powiat legionowski, woj. mazowieckie INFORMACJA DODATKOWA I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego. Nazwa jednostki: Fundacja IDEA Rozwoju NIP: 536-191-23-28 Adres siedziby: 05-140 Wierzbica, ul. Wierzbica 57b, gmina Serock, powiat legionowski,

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowany raport półroczny SA-PS 2002

Skonsolidowany raport półroczny SA-PS 2002 POCZTA Od : Tomasz Kosacki Data odbioru : 2002-11-29 18:21:02 Do : KPW EM Kancelaria Publiczna KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Skonsolidowany raport półroczny SA-PS 2002 (zgodnie z 57 ust. 2 Rozporządzenia

Bardziej szczegółowo