SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU WYKONAWCZEGO - ARCHITEKTURA. III. Oświadczenie o kompletności dokumentacji i zgodności z przepisami

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU WYKONAWCZEGO - ARCHITEKTURA. III. Oświadczenie o kompletności dokumentacji i zgodności z przepisami"

Transkrypt

1 SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU WYKONAWCZEGO - ARCHITEKTURA I. Opis techniczny II. Zaświadczenia z izby i uprawnienia III. Oświadczenie o kompletności dokumentacji i zgodności z przepisami IV. Rysunki techniczne V. Załącznik BIOZ DHV POLSKA strona 1

2 SPIS TREŚCI - ARCHITEKTURA I. Opis techniczny Przedmiot projektu...strona 2 1. Podstawa opracowania...strona 2 2. Cel inwestycji. Program funkcjonalno-użytkowy...strona 2 3. Lokalizacja inwestycji...strona 3 4. Warunki gruntowe...strona 3 5. Ogólny opis obiektu...strona Wymiary budynku...strona 4 6. Opis techniczny...strona Podłoże asfaltowe...strona Ściana oporowa...strona Dach...strona System wentylacji magazynu...strona Bramy wjazdowe...strona Pokrycie dachowe...strona Stacja wytwarzania solanki...strona Instalacje wodno-kanalizacyjne...strona Instalacja elektryczna i odgromowa...strona 8 7. Charakterystyka pożarowa obiektu i warunki ochrony p-pożarowej...strona 8 II. Zaświadczenia z izby i uprawnienia III. Oświadczenie o kompletności dokumentacji i zgodności z przepisami IV. Rysunki techniczne 1. Projekt zagospodarowania terenu...rys Rzut przyziemia...rys Rzut dachu...rys Przekrój A-A...rys Elewacja frontowa...rys Elewacja tylna...rys Elewacja boczna-prawa...rys Elewacja boczna-lewa...rys Pomieszczenie techniczne-ścianki działowe i zadaszenie...rys Schemat instalacji wytwórni NaCl...rys.10.1 V. Załącznik BIOZ DHV POLSKA strona 2

3 PRZEDMIOT PROJEKTU Dokumentacja wykonawcza umożliwiająca budowę magazynu soli o pojemności t ( w zależności od wysokości spiętrzania pryzmy) wraz z wewnętrzną stacją wytwarzania solanki. 1. PODSTAWA OPRACOWANIA: Umowa Nr 2278/9 z dnia , zawarta pomiędzy: DHV POLSKA Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie /kod: / ul. Domaniewska 41, a CADR sp. z o.o. na Wykonanie dokumentacji projektowej dla budowy magazynu soli drogowej na terenie Obwodu Utrzymania w Międzyrzeczu, w ramach umowy podpisanej przez DHV POLSKA Sp. z o. o. z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad, Oddział w Zielonej Górze (GDDKiA OZG) na Opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy drogi ekspresowej S-3 na odcinku od Gorzowa Wlkp. do Węzła Międzyrzecz Północ. 2. CEL INWESTYCJI. PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY Przechowywanie soli drogowej w magazynie uniemożliwiającym jej przenikanie do gruntu jest warunkiem uzyskania pozwolenia na budowę i zapewniającym przekazanie inwestycji Obwodu Utrzymania do eksploatacji a równocześnie spełnienia wymogu zużycia soli nie przekraczającego 2kg/m2 na sezon. Ciągły dostęp do suchej i sypkiej soli determinuje możliwość spełnienia najwyższych wymagań bezpieczeństwa na drogach oraz wymagań jakościowych określonych jako standard I, II plus lub II zimowego utrzymania. Zastosowane rozwiązanie techniczne winno zapewnić spełnienie wymagań funkcjonalno-użytkowych, jak najniższe koszty eksploatacyjne oraz wieloletnią trwałość i odporność na oddziaływanie czynników zewnętrznych. Program funcjonalno-użytkowy Wymagania programu funkcjonalno-użytkowego, jakie winien spełniać magazyn soli drogowej na obwodzie utrzymania autostrady lub drogi ekspresowej są następujące : pojemność magazynu soli drogowej -min.1700 Mg (kąt nachylenia pryzmy 40 o, gęstość 1,40 Mg/m 3 ); magazyn winien zapewniać stały dostęp do suchej i sypkiej soli ( zawartość wody w soli nie może przekraczać 3%); konstrukcja magazynu winna być trwale (co najmniej 25 lat) odporna na korozyjne oddziaływanie środowiska solnego. Ściana oporowa winna być odporna na uderzenia sprzętem ciężkim. Zastosowane rozwiązanie winno zapewnić 60 miesięcy bezobsługowej eksploatacji. Zastosowane materiały konstrukcyjne i wykończeniowe (w tym pokrycia dachowe) winny być powszechnie dostępne na rynku i umożliwiać łatwą konserwację i naprawę w trakcie użytkowania; konstrukcja magazynu winna zapewniać wjazd i rozładunek wewnątrz magazynu wysokotonażowych ciężarówek (wymiary bram wjazdowych co najmniej szerokość 5m, wysokość 8m), konstrukcja magazynu winna zapewniać pryzmowanie soli na wysokość co najmniej..m ; rozwiązanie techniczne winno umożliwić zaliczenie obiektu jako nie kwalifikującego się do grupy przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko ; rozwiązanie techniczne winno zapewniać w pełni ekologiczne użytkowanie magazynu t.j.: uniemożliwiać przenikanie soli do gruntu, prowadzenie wszystkich operacji związanych z rozładunkiem soli, produkcją solanki i załadunkiem solarek pod zadaszeniem, DHV POLSKA strona 3

4 magazyn winien być wyposażony w oświetlenie miejsca pracy i wjazdów do magazynu oraz wentylację samoczynną i mechaniczną; zastosowane rozwiązanie winno spełniać wszystkie wymagania techniczne dla tego typu obiektów z zakresu PPOŻ., BHP i SANEPID; magazyn winien być wyposażony w wyizolowane termicznie i ogrzewane pomieszczenie techniczne do zainstalowania wytwornicy solanki ; stacja wytwarzania solanki winna zapewniać: możliwość załadunku ładowarką czołową pod zadaszeniem bez konieczności jej wyjazdu z magazynu, wydajność produkcji solanki co najmniej 5000 l /godz., możliwość równoczesnej produkcji i pobierania solanki do dwóch solarek. Wytwornica solanki winna pracować w cyklu zamkniętym ( t.zn. całość pobieranej wody winna być wykorzystana do produkcji solanki, urządzenie to winno być wyposażone w system samoczynnego wyłączania przy niewłaściwym zadziałaniu). Sterowanie napełnianiem solanką zbiorników solarki winno być zapewnione przy użyciu dwóch niezależnych agregatów wyposażonych w system sterowania pilotem. Zbiorniki solanki winny mieć pojemność l. Rozwiązanie techniczne winno zapewniać możliwość równoczesnego załadunku solarek solą oraz solanką tak, aby w ciągu 30 minut możliwy był kompletny załadunek 6 solarek 3. LOKALIZACJA INWESTYCJI Obiekt o konstrukcji i technologii według projektu, przeznaczony do przechowywania soli drogowej zlokalizowany ma być na terenie uwidocznionym w Projekcie Zagospodarowania Terenu. 4. WARUNKI GRUNTOWE Warunki gruntowe uwzględnia dokumentacja geotechniczna i geologiczno inżynierska. 5. OGÓLNY OPIS OBIEKTU Celem spełnienia powyższych wymogów techniczno-funkcjonalnych przeanalizowano możliwość wykonania konstrukcji indywidualnej lub typowej i sprawdzonej w warunkach polskich. Ponieważ niemożliwe jest zagwarantowanie, że sól magazynowana w magazynie o indywidualnie zaprojektowanej konstrukcji zapewni ciągłe utrzymywanie soli w stanie suchym i sypkim i spełnienie warunku zawartości wody w soli nie przekraczające 3%, co decyduje o możliwości efektywnego prowadzenia akcji zimowej wybrano typowe rozwiązanie magazynu soli o drewnianym dachu w kształcie kopuły EURODOME, posiadające certyfikat ISO Zgodnie z udostępnionymi projektantowi referencjami polskimi i zagranicznymi, wynikami badań wilgotności soli przechowywanej w magazynie o konstrukcji dachowej typu EURODOME wykonanych w Laboratoriach Drogowych w W. Brytanii, Polsce (GDDKiA-Oddz. Kielce)i w Rosji, można stwierdzić, że bez względu na klimat (temperatury i wilgotność) magazyny te zapewniają ciągły dostęp do suchej i sypkiej soli, spełniając warunek wilgotności przechowywanego materiału poniżej 3%.Jest to najpowszechniej na świecie (przeszło 5000 obiektów) i w Polsce (86 obiektów) stosowane rozwiązanie. Potwierdzona referencjami trwałość tych obiektów przekracza 40 lat. Rozwiązania DOMAR-EURODOME są pozytywnie zaopiniowane przez Instytut Techniki Budowlanej w Warszawie, jak również są zalecane jako magazyny soli drogowej przez zespoły eksperckie z zakresu ochrony środowiska i traktowane jako nie powodujące zagrożenia dla środowiska naturalnego. Ze względu na unikalną bezfundamentową konstrukcję rozwiązanie to uniemożliwia przenikanie soli do gruntu i wód gruntowych. Jest dopuszczone do budowy i eksploatacji w pobliżu zbiorników, ujęć DHV POLSKA strona 4

5 wody, na terenie parków narodowych oraz na terenie wielkich skupisk ludzkich, jak również dopuszczone przez Główny Urząd Górniczy w Katowicach do stosowania na terenie szkód górniczych. W magazynie tym przewidziano wewnętrzną stacją wytwarzania solanki wyposażoną w wytwornicę solanki firmy SCHMIDT POLSKA Sp. z o.o., typu S6000 z dwoma zbiornikami solanki o łącznej pojemności l. Wytwornice tego typu są stosowane na Obwodach Utrzymania Autostrady A2 i uzyskały pozytywne opinie użytkowników. Rozwiązania techniczne zastosowane w projekcie - spełniają wymagania określone w Programie Funkcjonalno-Użytkowym. Możliwe jest również zastosowanie rozwiązań równoważnych dla zastosowanych w projekcie rozwiązań konstrukcji dachowej, jak i wyposażenia stacji wytwarzania solanki (wytwornicy) spełniających wymagania Programu Funkcjonalno-Użytkowego (pkt 2) WYMIARY BUDYNKU Proponowany budynek typu DE 22x28-16S m będzie posiadał podstawowe wymiary: Długość (po obrysie zewnętrznym) Szerokość (po obrysie zewnętrznym) Całkowita wysokość ( przy wysokości ściany oporowej - 2,5 m )... 29,2 m...22,9 m...12,3 m Powierzchnia użytkowa m 2 Powierzchnia zabudowy..550 m 2 Kubatura magazynu soli (ok) m 3 Pojemność magazynu (przy gęstości soli 1,35 t/m 3 ) t 6. OPIS TECHNICZNY 6.1. PODŁOŻE ASFALTOWE Podłoże asfaltowe zostanie wykonane przez Generalnego Wykonawcę w ramach kompleksowej inwestycji Obwodu Utrzymania Drogi Ekspresowej S3 w Międzyrzeczu zgodnie z projektem drogowym wykonanym przez Generalnego Projektanta. Podłoże to będzie posiadać kształt umożliwiający swobodny odpływ wód opadowych. Konstrukcja podłoża asfaltowego będzie identyczna jak dla placu i dróg dojazdowych, t.zn. zostanie wykonana w kategorii KR3 (warstwa ścieralna wykonana jako warstwa ścisła szczelna). Układ warstw podłoża pod magazyn soli drogowej zgodnie z projektem roboty drogowe Tom 9. Przy projekcie podłoża wykonanym przez Generalnego Projektanta uwzględniono wyniki badań geotechnicznych. Rozwiązanie to odpowiada wymaganiom konstrukcji magazynu soli z wewnętrznymi pomieszczeniem na wytwornicę solanki. DHV POLSKA strona 5

6 6.2. ŚCIANA OPOROWA Ściana oporowa będzie wykonana jako zbrojony betonowy pierścień o grubości 300 mm i wykonany tak, by przenosił obciążenia pochodzące z obciążenia magazynowanym materiałem, obciążenia udarowe sprzętem ciężkim, obciążenia dachem i obciążenia zewnętrznego śniegiem. Wysokość ściany oporowej wynosić będzie 2,5 m (po stronie zewnętrznej). Od strony wewnętrznej - w najwyższym punkcie wynosić ona będzie 2,4m. Ściany oporowe wykonane będą jako bezfundamentowe, jedynymi elementami zagłębionymi w ziemi będą belki podwalinowe pod wjazdami. Do konstrukcji ściany oporowej zastosowany zostanie beton klasy B30. Ściana oporowa zostanie zabezpieczona antykorozyjnie od wewnątrz poprzez nałożenie dwóch warstw odpowiedniej substancji zgodnej ze specyfikacją licencjodawcy. Ściany zewnętrzne będą malowane farbami akrylowymi w kolorze zgodnym z wytycznymi Generalnego Projektanta DACH W rozwiązaniu projektowym zastosowano zestaw dachowy f-my DomEuropa Limited (UK). Kompletny zestaw dachowy jest dostarczany od producenta na plac budowy na zasadzie just in time. Panele dachu wykonane są ze specjalnie selekcjonowanej konstrukcyjnej sklejki wodoodpornej o wysokiej wytrzymałości ( maritime pine plywood ) typu UTIPIN, wzmocnionej klejonymi wręgami z selekcjonowanego drewna sosnowego. Zgodnie z technologią panele poddawane są suszeniu w komorze termicznej. Kleje zastosowane przy jej produkcji sklejki oraz kleje zastosowane do klejenia paneli są odporne na degradację chemiczną pod wpływem środowiska solnego. Dzięki temu całość drewnianej konstrukcji dachowej jest całkowicie odporna na długotrwałe oddziaływanie środowiska solnego. Są one ponadto zabezpieczone przed grzybami i wilgocią. Poszczególne panele w trakcie montażu łączone są stalowymi, galwanicznie powleczonymi, elementami złącznymi SYSTEM WENTYLACJI MAGAZYNU Specyficzny kształt magazynu i odpowiednio zoptymalizowane wielkości bramy wjazdowej i przekrojów 14 otworów wywietrzników sprawiają, że w wyniku występowania efektu kominowego dochodzi do bardzo intensywnej grawitacyjnej wymiany powietrza, dzięki czemu sól jest ciągle utrzymywana stanie suchym sypkim, a nawet mokra, przywieziona do magazynu sól ulega wysuszeniu. Wszelkie opary i spaliny są usuwane również dzięki zainstalowanemu w tylnej (w stosunku do wjazdu) części dach wentylatora mechanicznego (odpornego na działanie soli i jej oparów) z systemem żaluzji BRAMY WJAZDOWE Dwie bramy wjazdowe będą posiadać wymiary: szer. 6,0 m i wys. 8,47 m. W narożnikach wewnętrznych i zewnętrznych ścian wjazdów zabetonowane zostaną stalowe odbojniki kątowe, pomalowane zgodnie z wymogami w żółto-czarne ukośne pasy. W bramach wjazdowych będą zainstalowane drewniane wrota o wysokości 6 m. z furtką. Ściana wjazdowa magazynu wydłużona na zewnątrz, zabezpieczać będzie drewniane wrota i rury spustowe kanalizacji deszczowej przed uszkodzeniem. DHV POLSKA strona 6

7 6.6. POKRYCIE DACHOWE Drewniana ( ze sklejki ) konstrukcja dachu zostanie pokryta warstwą podkładu z papy izolacyjnej, na której położone będą dachówki asfaltowe wzmocnione włóknem firmy IKO (Belgia) typu Armourshield o 20 letniej gwarancji. lub równoważną. Lokalnie - na dachu nad wjazdem - zastosowane zostaną wyłożenia termozgrzewalną papą asfaltową. Zgodnie z otaczającą projektowany budynek kolorystyką obiektów Inwestora magazyn pokryty zostanie dachówkami w kolorze zgodnym z wytycznymi projektowymi DHV POLSKA. Dachówki te posiadają wszystkie niezbędne certyfikaty dopuszczające do obrotu i stosowania na terenie Polski, w tym certyfikat spełniający warunek trudnozapalności, wymagany dla tego typu konstrukcji STACJA WYTWARZANIA SOLANKI Pomieszczenie techniczne Magazyn soli drogowej wyposażony zostanie w izolowane termicznie wewnętrzne pomieszczenie - do zainstalowania urządzeń towarzyszących wytwornicy solanki NaCl. Posadzką w tym pomieszczeniu będzie nieprzepuszczalne podłoże asfaltowe, wykonane w technologii drogowej (dwuwarstwowe zgodnie z projektem drogowym ) przez Wykonawcę robót drogowych. Pomieszczenie to wykonane będzie w konstrukcji mieszanej : od bezpośredniego kontaktu z magazynowaną solą będzie zabezpieczone wysoką ścianą oporową, przekrycie w konstrukcji drewnianej. Izolacja wewnętrzna zarówno ścian oporowych, jak i dachu wykonana będzie przy wykorzystania płyt z polistyrenu spienionego o grubości 10cm. Ściany od strony wewnętrznej zostaną wykonane jako tynk na siatce i zostaną pomalowane (2x) farbą akrylową w kolorze jasnym. Ściana oddzielająca wannę wytwornicy od tego pomieszczenia wykonana będzie w konstrukcji szkieletowej, z obustronną warstwą licową z płyty OSB malowaną strukturalną farbą akrylową (2x) z drewnianymi drzwiami w ościeżnicy drewnianej. Ściana ta w części przyległej do wanny wytwornicy solanki będzie otwarta od strony ogrzewanej, zapewniając dostęp ciepła w okolice wanny. W celu ewentualnej konieczności wysunięcia z tego pomieszczenia zbiornika(ów) solanki zapewniona jest możliwość łatwego demontażu części tej ściany. W celu przeprowadzania okresowego czyszczenia wanny w czołowej szkieletowej ściance zamykającej wannę do wysokości górnej jej krawędzi zostanie wykonany otwór z łatwo demontowalnym zamknięciem o konstrukcji szkieletowej. Dla zapewnienia bieżącej kontroli przebiegu wytwarzania solanki w bocznej stałej ściance o konstrukcji szkieletowej zostanie zainstalowane okienko obserwacyjne z wewnętrznym podświetleniem. Dla zapewnienia dodatniej temperatury pomieszczenie to będzie ogrzewane ogrzewaczem olejowym. Jako dodatkowe zabezpieczenie przez zamarzaniem wodnych przewodów doprowadzających zostaną one owinięte samoregulującymi przewodami grzejnymi typu Elektra Self-Tec 16/1, posiadającymi certyfikat bezpieczeństwa SEP klasy B. DHV POLSKA strona 7

8 Wytwornica solanki Do wytwarzania solanki przewidziano zastosowanie wytwornicy firmy SCHMIDT POLSKA typu S 6000 z dwoma zbiornikami magazynowymi. Firma SCHMIDT produkuje tego typu urządzenia od prawie 20 lat, w Polsce użytkowanych jest kilkaset wytwornic tej firmy, co stanowi około 80% rynku. Są to urządzenia wolnostojące i często użytkowane są na otwartym powietrzu - pod zadaszeniem. Urządzenie to pracuje w cyklu zamkniętym t.zn. całość doprowadzonej wody jest zamieniana na solankę i jest przepompowywana do zbiorników, a ze zbiorników do zbiorników rozsypywarek soli (solarek). Tak więc urządzenie to nie stwarza zagrożenia dla środowiska i nie wymaga stosowania kanalizacji. Aby poprawić warunki pracy pracownika obsługującego to urządzenie i wyeliminować niebezpieczeństwo zamarzania wody w rozwiązaniu projektowym urządzenia te umieszczono w wydzielonym izolowanym termicznie i ogrzewanym pomieszczeniu. Urządzenia do produkcji solanek wykonane są z materiałów trwale odpornych na korozję (wanna z laminatu poliestrowo-szklanego, zbiorniki z polietylenu wysokiej gęstości (PEHD), a ich lokalizacja w zamkniętym pomieszczeniu uniemożliwia ich mechaniczne uszkodzenie. Dzięki dużej pojemności zbiorników urządzenia te użytkowane będą okazjonalnie. Są one wyposażane w automatyczne urządzenia odcinające dopływ wody na wypadek niewłaściwego zadziałania. Produkcja solanki winna się odbywać pod nadzorem pracowników obsługi; w przypadku awarii urządzeń odcinających pracownik obsługi winien odłączyć doprowadzenie wody głównym zaworem odcinającym i powiadomić służby konserwatorskie o zaistniałym zdarzeniu. W przypadku wykonywania okresowego (raz na sezon) czyszczenia zbiorników nagromadzone w zbiornikach solanki należy przepompować do pojemników trwale odpornych na korozję i po usunięciu ewentualnych zanieczyszczeń z powrotem przepompować do zbiorników magazynowych do wykorzystania w przyszłości. Sposób zagospodarowania pomieszczenia i instrukcja podłączenia pokazany zostanie w projekcie wykonawczym INSTALACJE WODNO-KANALIZACYJNE Instalacja wodociągowa Instalacja wodociągowa, doprowadzona będzie do pomieszczenia gospodarczego w celu zasilenia wytwornicy solanek (NaCl). Miejsce doprowadzenia instalacji wodnej w pomieszczeniu na wytwornicę solanki zakończone zaworem odcinającym pokazano na rysunkach rzutu przyziemia. Projekt instalacji zewnętrznej uwidoczniono w projekcie instalacji sanitarnej w ramach projektu sieci zewnętrznej Tom Kanalizacja deszczowa Wody opadowe z dachu magazynu oraz zadaszenia bram zostaną sprowadzone czterema rurami spustowymi i powierzchniowo zostaną odprowadzone do kanalizacji deszczowej. Wody opadowe z dachu magazynu w pozostałej części zostaną odprowadzone powierzchniowo do kanalizacji deszczowej dzięki odpowiedniemu ukształtowaniu podłoża asfaltowego. DHV POLSKA strona 8

9 Kanalizacja sanitarna Magazyn soli drogowej wchodzący w skład obiektów Obwodu Utrzymania nie jest wyposażony w urządzenia sanitarne. Pracownicy obsługujący okazjonalnie magazyn korzystać będą z urządzeń sanitarnych na terenie OU. Woda doprowadzana do pomieszczenia gospodarczego służy jedynie do zasilania zainstalowanych tam urządzeń do produkcji solanek. W związku z tym, że urządzenia te pracują całkowicie w cyklu zamkniętym, t. zn. wyprodukowane z wody solanki są w całości przepompowywane - za pośrednictwem zbiorników magazynujących - do zbiorników rozsypywarek soli i nie występują odpady poprodukcyjne, nie przewidziano wykonania instalacji kanalizacyjnej INSTALACJA ELEKTRYCZNA I ODGROMOWA Zasilanie magazynu w energię elektryczną będzie wykonane kablem YKY 5x6 mm2. Projekt instalacji elektrycznej wewnętrznej i odgromowej stanowi załącznik do projektu wykonawczego Ochrona od porażeń i p. poż. Rozwiązanie projektowe umożliwia dostosowanie zabezpieczeń przeciwporażeniowych zarówno do układu sieci TT jak i TN-C. Ochrona od porażeń przy dotyku bezpośrednim spełniać będzie wymagania napięciowe obwodów pierwotnych. Ochrona od porażeń przy dotyku pośrednim będzie odbywać się poprzez szybkie odłączenie zasilania (poniżej 0.4 s). Jako środek dodatkowej ochrony od porażeń prądem elektrycznym zastosowany będzie wyłącznik różnicowo - prądowy, powodujący przy uszkodzeniu izolacji w instalacji jej szybkie odłączenie od zasilania w czasie rzędu 40ms. Spełniać on również będzie rolę wyłącznika głównego p. poż. Magazyn wyposażony będzie w zewnętrzne gniazda siłowe umożliwiające podłączenie rozsypywarek - w celu napełniania zbiorników solanką Oświetlenie magazynu Magazyn wyposażony będzie w oprawy hermetyczne typu B200 odporne na korozję z lampami Mix 160 W zapewniając natężenie światła powyżej 20 lx/m2 zgodnie z projektem elektrycznym. Oświetlenie podjazdu i wejścia/wjazdu do magazynu zaprojektowano za pomocą z lampą Mix 160 W w oprawie hermetycznej typu B Ochrona odgromowa Zgodnie z Polską Normą PN-86/E pkt f dla projektowanego budynku o konstrukcji drewnianej ochrona odgromowa jest wymagana. Jako zwód poziomy wykorzystana będzie blaszana obróbka szczytu kopuły dachowej. Połączony on będzie za pośrednictwem trzech zwodów odprowadzających z uziomami szpilkowymi Badania i pomiary. Wykonane instalacje elektryczne i odgromowe będą podlegać odbiorowi technicznemu zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania Robót Budowlano - Montażowych - Zeszyt V-INSTALACJE ELEKTROENERGETYCZNE. DHV POLSKA strona 9

10 Roboty instalacyjne będą zakończone próbami po-montażowymi oraz pomiarami instalacji elektrycznych, z których zostaną sporządzone protokoły z pomiarów i projekty powykonawcze instalacji elektrycznych i odgromowych. 7. CHARAKTERYSTYKA POŻAROWA OBIEKTU I WARUNKI OCHRONY P-POŻAROWEJ Parametry ogólne obiektu Powierzchnia zabudowy 550 m² Powierzchnia netto 482 m² Wysokość budynku 13,37 m Liczba kondygnacji 1 Grupa wysokości średniowysoki (SW) 7.2. Parametry ogólne - lokalizacja Ze względu na wymagania ochrony p. pożarowej odległości od: - budynków sąsiednich (ZL) co najmniej 10m - granicy działki co najmniej 4m 7.3. Parametry pożarowe występujących substancji palnych. W budynku magazynu soli nie będą składowane substancje pożarowo niebezpieczne w ilościach ponadnormatywnych. Mogą występować jedynie materiały zawarte w pojazdach i związane z wyposażeniem wnętrza takie jak tworzywa sztuczne, materiały drewnopochodne Przewidywana wielkość gęstości obciążenia ogniowego. Gęstość obciążenia ogniowego budynku magazynu soli do 500 MJ/m² Kategoria zagrożenia ludzi, przewidywana liczba osób w budynku. Nie wyznacza się Ocena zagrożenia wybuchem. Nie występują strefy zagrożenia wybuchem Podział obiektu na strefy pożarowe. Budynek magazynu soli mieści się w jednej dopuszczalnej strefie pożarowej Klasa odporności pożarowej i ogniowej, oraz stopień rozprzestrzeniania ognia elementów budowlanych. Budynek przewidziano w klasie E odporności pożarowej z elementami budowlanymi NRO Warunki ewakuacji. Warunki ewakuacji są uwzględnione w dokumentacji projektowej zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać DHV POLSKA strona 10

11 budynki i ich usytuowanie Zabezpieczenie przeciwpożarowe instalacji techniczno-użytkowych. Zasilanie budynku w energię elektryczną powinno być poprowadzone przez przeciwpożarowy wyłącznik prądu odcinający dopływ prądu do wszystkich obwodów, z wyjątkiem obwodów zasilających instalacje i urządzenia, których funkcjonowanie jest niezbędne w czasie pożaru. Podczas projektowania i montażu instalacji i urządzeń elektrycznych należy uwzględnić wpływy środowiskowe i użytkowe (PN-91/E /03) a w szczególności klasyfikację odnoszącą się do warunków ewakuacji w obiekcie. Przepusty instalacyjne instalacji elektrycznych w ścianach, lub w stropach powinny mieć odporność ogniową równą odporności ogniowej ściany lub stropu. Instalacja odgromowa jest wymagana dla budynku zgodnie z PN-86/E-05003/03 Ochrona odgromowa podstawowa Urządzenia przeciwpożarowe. Nie wymagane Podręczny sprzęt gaśniczy. Zgodnie z przepisami przeciwpożarowymi obiekt powinien być wyposażony w podręczny sprzęt gaśniczy. Jedna jednostka podręcznego sprzętu gaśniczego o masie co najmniej 2 kg, lub pojemności 3 dm³, powinna przypadać na 300 m² powierzchni budynku. Długość dojścia do tego sprzętu nie powinna być większa niż 30 m.do sprzętu powinien być zapewniony dostęp o szer. co najmniej 1,0m. Sprzęt powinien być umieszczony w miejscach łatwo dostępnych i widocznych. Usytuowanie miejsc zlokalizowania gaśnic powinno być oznakowane zgodnie z PN Zaopatrzenie w wodę do zewnętrznego gaszenia pożarów. Zaopatrzenie w wodę do zewnętrznego gaszenia pożaru powinno być zapewnione z sieci wodociągowej miejskiej z hydrantów zewnętrznych d+80 mm, wydajności 10 l/s. Odległość między hydrantami nie może przekraczać 150m. Hydranty zewnętrzne powinny być umieszczone w odległości nie większej niż 15m od krawędzi drogi, lub ulicy oraz w odl. większej niż 5m od ściany budynku Drogi pożarowe. Stosownie do zapisów rozdziału 3 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dn. 16 czerwca 2003 w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (DZ. U. Nr 121, poz 1139 z 2003) do budynku musi być zapewniona droga pożarowa o utwardzonej i odpowiednio wytrzymałej nawierzchni umożliwiającej dojazd o każdej porze roku od strony wejść do budynku. przedmiotowe rozwiązanie projektowe Obwodu Utrzymania spełnia te wymogi Opracował : DHV POLSKA strona 11

Zamawiający: ZAŁĄCZNIK NR 1.2 SIWZ Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie Adres: 30-085 Kraków ul. Głowackiego 56 PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY Nazwa zamówienia: Budowa magazynu soli drogowej wraz z opracowaniem

Bardziej szczegółowo

OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA Warunki ochrony przeciwpożarowej dla projektowanego budynku usługowego określono zgodnie z postanowieniami zawartymi w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI: I. Część opisowa. 1. Opis techniczny. II. Część rysunkowa.

SPIS TREŚCI: I. Część opisowa. 1. Opis techniczny. II. Część rysunkowa. 0 SPIS TREŚCI: I. Część opisowa. 1. Opis techniczny II. Część rysunkowa. 1. Rzut przyziemia instalacja wod-kan, p. poż 1: 100 2. Rzut przyziemia kanalizacja deszczowa 1: 100 3. Rzut poziomu górnego instalacja

Bardziej szczegółowo

Gmina Miasto Suwałki ul. A. Mickiewicza 1, Suwałki PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY

Gmina Miasto Suwałki ul. A. Mickiewicza 1, Suwałki PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY Nr sprawy: ZP.271.018.2016 Załącznik nr 2 Zamawiający: Adres: Gmina Miasto Suwałki ul. A. Mickiewicza 1, 16-400 Suwałki PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY Nazwa zamówienia: Zaprojektowanie i budowa magazynu

Bardziej szczegółowo

Rys nr 6- Rzut dachu- rys. zamienny Rys nr 7- Zestawienie stolarki

Rys nr 6- Rzut dachu- rys. zamienny Rys nr 7- Zestawienie stolarki ZAWARTOŚĆ PROJEKTU BUDOWLANEGO I Spis zawartości II Uzgodnienia i dokumenty Nr załącznika 1 Kopia pozwolenia na budowę Rodzaj uzgodnienia lub dokumentu 2 Decyzja nr 60/08 o warunkach zabudowy 3 Warunki

Bardziej szczegółowo

1) Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych obiektów.

1) Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych obiektów. Rodzaj inwestycji: Projekt modernizacji Stacji Uzdatniania Wody dla miejscowości Dominowo Informacja BIOZ Budowa dwóch zbiorników wody czystej o pojemności 100,0 m 3 Termomodernizacja wnętrza Stacji Uzdatniania

Bardziej szczegółowo

P. N. P. E. mgr inż. Krystian Wieruszewski 05-101 Nowy Dwór Mazowiecki Trzciany 22h

P. N. P. E. mgr inż. Krystian Wieruszewski 05-101 Nowy Dwór Mazowiecki Trzciany 22h P. N. P. E. mgr inż. Krystian Wieruszewski 05-101 Nowy Dwór Mazowiecki Trzciany 22h PROJEKTOWANIE NADZORY POMIARY ELEKTRYCZNE OBIEKT INWESTOR DOM MAŁEGO DZIECKA nr 16 00-208 WARSZAWA ul. Międzyparkowa

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY. adres: Rogóźno, Jamy 5. Adres budowy: Osada Leśna Słup, dz. nr 3236/1

PROJEKT BUDOWLANY BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY. adres: Rogóźno, Jamy 5. Adres budowy: Osada Leśna Słup, dz. nr 3236/1 1 PROJEKT BUDOWLANY Obiekt: BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY Inwestor: Nadleśnictwo Jamy adres: 86-318 Rogóźno, Jamy 5 Adres budowy: Osada Leśna Słup, dz. nr 3236/1 Stadium: Projekt remontu budynku z wymianą

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ROZBIÓRKI. ul. Wolności Płońsk, dz. nr ewid. 751,752. Biuro Projektów INWEST-P 06-400 Ciechanów ul. Bat. Chłopskich 17a

PROJEKT ROZBIÓRKI. ul. Wolności Płońsk, dz. nr ewid. 751,752. Biuro Projektów INWEST-P 06-400 Ciechanów ul. Bat. Chłopskich 17a 06-400 CIECHANÓW, ul. Batalionów Chłopskich 17a, tel./fax (48) 023.673-48-78. NIP: 566-000-33-78, REGON: 130027188, PROJEKT ROZBIÓRKI SALI GIMNASTYCZNEJ WRAZ Z ZAPLECZEM ORAZ ŁĄCZNIKIEM PRZY GIMNAZJUM

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY Zamawiający : Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Lublinie Adres 20-075 Lublin ul. Ogrodowa 21 PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY Nazwa zamówienia : Zaprojektowanie i rozbudowa wiaty sprzętowo

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. Obudowy windy dla niepełnosprawnych przy budynku Szkoły Podstawowej w Strumieniu przy ulicy Młyńskiej, p, gr nr 212/2

PROJEKT BUDOWLANY. Obudowy windy dla niepełnosprawnych przy budynku Szkoły Podstawowej w Strumieniu przy ulicy Młyńskiej, p, gr nr 212/2 PROJEKT BUDOWLANY Obudowy windy dla niepełnosprawnych przy budynku Szkoły Podstawowej w Strumieniu przy ulicy Młyńskiej, p, gr nr 212/2 Inwestor : GMINA STRUMIEŃ Strumień Rynek 4 Projektant : inż. Jan

Bardziej szczegółowo

Spis zawartości. Rysunki: Załączniki: - Karta katalogowa automatu wrzutowego - Instrukcja montażu automatu wrzutowego

Spis zawartości. Rysunki: Załączniki: - Karta katalogowa automatu wrzutowego - Instrukcja montażu automatu wrzutowego Spis zawartości. Strona tytułowa Spis treści Opis techniczny Informacja do Bioz Rysunki: - Projekt instalacji elektrycznej rzut parteru E-1 Załączniki: - Karta katalogowa automatu wrzutowego - Instrukcja

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU 39 OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU rozbudowa budynku Środowiskowego Domu Samopomocy wraz z przebudową wewnętrznego układu komunikacyjnego drogi i chodniki, infrastruktura techniczna,

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY Znak sprawy: CeTA.2140.5.2012 PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY Dostosowanie budynków CeTA do obowiązujących wymogów bezpieczeństwa przeciwpożarowego - z kompleksowym systemem sygnalizacji alarmu pożaru i

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA OBIEKT: PRZEDSZKOLA PUBLICZNE NR 33 I 35 UL. TOPOLOWA W TARNOWIE WYMIANA POKRYĆ DACHOWYCH WRAZ Z ICH DOCIEPLENIEM INWESTOR: URZĄD MIASTA TARNOWA, WYDZIAŁ

Bardziej szczegółowo

INSTALACJE ELEKTRYCZNE WIATA GOSPODARCZA

INSTALACJE ELEKTRYCZNE WIATA GOSPODARCZA P.P.P. KANON Jander Szklarek Zuterek S. J. 90-515 ŁÓDŹ ul. Wólczańska 73 tel. 042 637 22 90, 042 636 46 42, 042 637 13 18, fax 042 636 51 25 BANK PKO S.A. 48124055271111000055881335 NIP 725-00-13-869 REGON

Bardziej szczegółowo

Spis treści: Załączniki Część rysunkowa:

Spis treści: Załączniki Część rysunkowa: Spis treści: I Część ogólna...2 1.1. Podstawa prawna...2 1.2. Materiały wyjściowe...2 1.3. Przedmiot i zakres opracowania...2 1.4. Lokalizacja...2 II Opis techniczny...2 2. Budynek i teren stacji wodociągowej...2

Bardziej szczegółowo

Projekt Boisk Sportowych 2012, Zaplecze. Cedry Wielkie, dz. Nr Ew. 46 i 47/2, obręb Cedry Wielkie

Projekt Boisk Sportowych 2012, Zaplecze. Cedry Wielkie, dz. Nr Ew. 46 i 47/2, obręb Cedry Wielkie PROJEKT WYKONAWCZY OBIEKT: Projekt Boisk Sportowych 2012, Zaplecze ADRES: Cedry Wielkie, dz. Nr Ew. 46 i 47/2, obręb Cedry Wielkie BRANŻA: instalacje sanitarne INWESTOR: Urząd Gminy Cedry Wielkie, ul.

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I DOKUMENTY - DECYZJA O NADANIU PROJEKTANTOWI UPRAWNIEŃ BUDOWLANYCH W ZAKRESIE ARCHITEKTURY - OŚWIADCZENIE O PRZYNALEŻNOŚCI PROJEKTANTA DO IZBY BUDOWLANEJ ARCHITEKTÓW - DECYZJA O

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY rozbiórki budynku gospodarczego

PROJEKT BUDOWLANY rozbiórki budynku gospodarczego PROJEKT BUDOWLANY rozbiórki budynku gospodarczego LOKALIZACJA: Łódź ul. Sopocka 3/5 działka Nr 592/2 obręb G-23 INWESTOR: Gmina Miasta Łódź Urząd Miasta Łodzi Departament Spraw Społecznych Wydział Edukacji

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJE ELEKTRYCZNE

PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJE ELEKTRYCZNE PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJE ELEKTRYCZNE TEMAT: Budynek mieszkalny wielorodzinny ADRES: ul. Bema 4-5 76-200 Słupsk INWESTOR: Wspólnota Mieszkaniowa Bema 4-5 76-200 Słupsk Opracował: mgr inż. Piotr Potapski

Bardziej szczegółowo

I. ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

I. ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA -1- I. ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I. Zawartość opracowania warunki z ZDiK Tarnów znak: ZDiK.DO.4331.17.2016 z dnia 24 marca 2016r. II. Opis techniczny 1. Wstęp 2. Podstawa opracowania 3. Zakres opracowania

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY BODZANÓW, DZ. NR EWID. 1106/9, GMINA BISKUPICE PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU INWESTOR:

OPIS TECHNICZNY BODZANÓW, DZ. NR EWID. 1106/9, GMINA BISKUPICE PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU INWESTOR: OPIS TECHNICZNY BUDOWA WOLNO STOJĄCEGO BUDYNKU MIESZKALNEGO JEDNORODZINNEGO Z DWOMA WYDZIELONYMI LOKALAMI MIESZKALNYMI WRAZ Z INSTALACJAMI WEWNĘTRZNYMI: WOD- KAN I ELEKTRYCZNĄ, BUDOWA PRZYŁĄCZA WODY ORAZ

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Część I TECHNOLOGIA WĘZŁA. Część II AUTOMATYKA WĘZŁA 1. OPIS TECHNICZNY

SPIS TREŚCI. Część I TECHNOLOGIA WĘZŁA. Część II AUTOMATYKA WĘZŁA 1. OPIS TECHNICZNY Część I TECHNOLOGIA WĘZŁA 1. OPIS TECHNICZNY SPIS TREŚCI 1.2. Cel i zakres opracowania 1.1. Podstawa opracowania 1.3. Bilans cieplny węzła 1.4. Projektowany węzeł cieplny 1.5. Rurociągi i armatura 1.6.

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 14 grudnia 2015 r. Poz. 2117 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 2 grudnia 2015 r.

Warszawa, dnia 14 grudnia 2015 r. Poz. 2117 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 2 grudnia 2015 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 14 grudnia 2015 r. Poz. 2117 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 2 grudnia 2015 r. w sprawie uzgadniania projektu

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY Dane ogólne: Nazwa zamówienia: Zaprojektowanie oraz wybudowanie placu zabaw dla dzieci wraz z niezbędną infrastrukturą na halach basenowych obiektu Aqua Park Łódź Sp. z

Bardziej szczegółowo

Zawartość opracowania. Rysunki

Zawartość opracowania. Rysunki Zawartość opracowania I. ZESTAWIENIE DOKUMENTÓW:... 3 I.1 UPRAWNIENIA PROJEKTANTA... 3 I.2 PRZYNALEŻNOŚĆ DO IZBY PROJEKTANTA... 4 II. PRZEDMIOT OPRACOWANIA... 5 III. PODSTAWA OPRACOWANIA... 5 IV. INWESTOR...

Bardziej szczegółowo

... stopień, imię i nazwisko ... stanowisko

... stopień, imię i nazwisko ... stanowisko Gdańsk, dnia...................... PZ-.............. Protokół Ustaleń z czynności kontrolno-rozpoznawczych Na podstawie art. 23 ust. 1 oraz ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży

Bardziej szczegółowo

Remont drogi gminnej Nr T Bidziny koło Goraja.

Remont drogi gminnej Nr T Bidziny koło Goraja. db projekt Konrad Gądek Egz. 4 ul. Wschodnia 2 28-200 STASZÓW Tel. 0 505 148 991 PROJEKT BUDOWLANY (ZAŁĄCZNIK DO ZGŁOSZENIA ZAMIARU WYKONANIA ROBÓT) Remont drogi gminnej Nr 004542T Bidziny koło Goraja.

Bardziej szczegółowo

Zespół Projektowy Grzegorz Brewczyński

Zespół Projektowy Grzegorz Brewczyński Zespół Projektowy Grzegorz Brewczyński tel. +48 22 813 67 60 ul. Międzynarodowa 64/66A lok. 135 tel/fax. +48 22 813 67 49 03-922 Warszawa e-mail: gid@poczta.3.pl CECHA: FE-2021 EGZ. NR: TOM: 3 INWESTOR:

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU BUDOWA PUNKTU SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH,, LAMUSOWNIA NA DZIAŁKACH NR 4/7, 4/3 W BIŁGORAJU INWESTOR : ADRES INWESTYCJI: Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU Dla: Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w Łukanowicach - BUDOWA DWUKOMOROWEGO OSADNIKA POKOAGULACYJNEGO WRAZ Z INSTALACJAMI TECHNOLOGICZNYMI I ELEKTRYCZNYMI NA DZ. NR 386/16

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. Do projektu zagospodarowania terenu. 1. Dane ogólne : budynek USŁUGOWY ŚWIETLICA WIEJSKA. 2. Podstawa opracowania

OPIS TECHNICZNY. Do projektu zagospodarowania terenu. 1. Dane ogólne : budynek USŁUGOWY ŚWIETLICA WIEJSKA. 2. Podstawa opracowania OPIS TECHNICZNY Do projektu zagospodarowania terenu 1. Dane ogólne : INWESTOR : OBIEKT : LOKALIZACJA : STADIUM : GMINA KOŹMINEK budynek USŁUGOWY ŚWIETLICA WIEJSKA Dąbrowa gm. Koźminek PROJEKT BUDOWLANY

Bardziej szczegółowo

Normy i dokumenty związane. Normy elektryczne:

Normy i dokumenty związane. Normy elektryczne: Normy i dokumenty związane Normy elektryczne: [NE1] [NE2] [NE3] PN-EN-61936-1:2011 - Instalacje elektroenergetyczne prądu przemiennego o napięciu wyższym od 1kV. Część 1: Postanowienia ogólne. PN-E-05115:2002

Bardziej szczegółowo

PROJEKT(BUDOWLANY(( PRZEBUDOWY(I(ZMIANY(SPOSOBU(UŻYTKOWANIA(POMIESZCZEŃ( Z(PRZEZNACZENIEM(NA(POMIESZCZENIA(ŚWIETLICY(SZKOLNEJ(

PROJEKT(BUDOWLANY(( PRZEBUDOWY(I(ZMIANY(SPOSOBU(UŻYTKOWANIA(POMIESZCZEŃ( Z(PRZEZNACZENIEM(NA(POMIESZCZENIA(ŚWIETLICY(SZKOLNEJ( PROJEKTBUDOWLANY PRZEBUDOWYIZMIANYSPOSOBUUŻYTKOWANIAPOMIESZCZEŃ ZPRZEZNACZENIEMNAPOMIESZCZENIAŚWIETLICYSZKOLNEJ Obiekt: PomieszczeniawbudynkuSzkołyPodstawowejnr23wBytomiu Lokalizacja: ul.wojciechowskiego6,41"933bytom

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY Załącznik nr 2 do SIWZ OBIEKT / ZAKRES ROBÓT TERMOMODERNIZACJA STROPODACHU BUDYNKU OFICYNA lokalizacja Orońsko, ul. Topolowa 1 PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY adres INWESTOR CENTRUM RZEŹBY POLSKIEJ

Bardziej szczegółowo

Pracownia usług budowlanych i projektowych mgr inż. arch. Magdalena Sczyrba ul. Warszawska 26, Racibórz tel./fax: 32 / ,

Pracownia usług budowlanych i projektowych mgr inż. arch. Magdalena Sczyrba ul. Warszawska 26, Racibórz tel./fax: 32 / , Pracownia usług budowlanych i projektowych mgr inż. arch. Magdalena Sczyrba ul. Warszawska 26, 47-400 Racibórz tel./fax: 32 / 417 91 74, 606 288 040 INWESTOR: ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH 47-430 RUDY,

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. Projektant : inż. Jan Skrzyszowski... L.p. Nazwa załącznika Nr str. Nr rys.

PROJEKT BUDOWLANY. Projektant : inż. Jan Skrzyszowski... L.p. Nazwa załącznika Nr str. Nr rys. EGZ.4 PROJEKT BUDOWLANY Obiekt : BUDYNEK URZĘDU GMINY INSTALACJA GAZOWA Adres : SKOŁYSZYN 12 Inwestor: GMINA SKOŁYSZYN. Adres : SKOŁYSZYN 12 Projektant : inż. Jan Skrzyszowski... Uprawnienia nr: 110S/01

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1 Uzgadnianie projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej. Dz.U.2015.2117 z dnia 2015.12.14 Status: Akt obowiązujący Wersja od: 14 grudnia 2015 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH

Bardziej szczegółowo

UL. Stanisława Wojciechowskiego 36 m 23 b Warszawa PROJEKT BUDOWLANY BUDYNEK ZESPOŁU SZKÓŁ NR 124 UL. CONRADA 6, WARSZAWA

UL. Stanisława Wojciechowskiego 36 m 23 b Warszawa PROJEKT BUDOWLANY BUDYNEK ZESPOŁU SZKÓŁ NR 124 UL. CONRADA 6, WARSZAWA IINWEST--TOOR Usługii w budownicttwi ie UL. Stanisława Wojciechowskiego 36 m 23 b 02 495 Warszawa PROJEKT BUDOWLANY Tytuł opracowania: Nazwa i adres obiektu: Jednostka ewid. i nr działek ewid. Inwestor:

Bardziej szczegółowo

S A C H A J K O P R O J E K T

S A C H A J K O P R O J E K T S A C H A J K O P R O J E K T MGR INZ. ALEKSANDRA SACHAJKO 93-134 Łódź, ul. Poznańska 17/19 M 17 TEL. 0-501-359-321 PROJEKT BUDOWLANY WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH DLA POMIESZCZEŃ KUCHNI I ŁAZIENKI W BUDYNKU

Bardziej szczegółowo

I. OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

I. OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU I. OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU 1. Przedmiot inwestycji, a w przypadku zamierzenia budowlanego obejmującego więcej niż jeden obiekt budowlany zakres całego zamierzenia, a w razie potrzeby kolejność

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI VI. RYSUNKI TECHNICZNE.

SPIS TREŚCI VI. RYSUNKI TECHNICZNE. SPIS TREŚCI I OPIS TECHNICZNY... 3 1. PODSTAWĄ OPRACOWANIA DOKUMENTACJI JEST:... 3 1.1 Zlecenie inwestora... 3 2. ZAKRES PROJEKTU... 3 3. LOKALIZACJA I CHARAKTER OBIEKTU... 3 II OMÓWIENIE OPRACOWANIA STAN

Bardziej szczegółowo

TERMOMODERNIZACJA I REMONT Lecznicy Weterynaryjnej w miejscowości Jabłonna Majątek

TERMOMODERNIZACJA I REMONT Lecznicy Weterynaryjnej w miejscowości Jabłonna Majątek Z.P.H.U. Usługi Budowlane Janusz Lipiec 23-100 Bychawa u. Roweckiego 16 Tel. 502 040 840 TERMOMODERNIZACJA I REMONT Lecznicy Weterynaryjnej w miejscowości Jabłonna Majątek Roboty remontowe Lokalizacja:

Bardziej szczegółowo

SPKSO ul. Sierakowskiego 13, Warszawa ELEKTRYCZNA PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY

SPKSO ul. Sierakowskiego 13, Warszawa ELEKTRYCZNA PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY NAZWA: MODERNIZACJA DZIAŁU FARMACJI SPKSO przy ul. Sierakowskiego 13 w Warszawie INWESTOR: BRANŻA: FAZA: SPKSO ul. Sierakowskiego 13, Warszawa ELEKTRYCZNA PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY TOM II JEDNOSTKA

Bardziej szczegółowo

1. Przedmiot opracowania. 2. Zakres opracowania. 3. Rozdział energii elektrycznej. 4. Instalacje oświetleniowe

1. Przedmiot opracowania. 2. Zakres opracowania. 3. Rozdział energii elektrycznej. 4. Instalacje oświetleniowe 1. Przedmiot opracowania Przedmiotem opracowania jest cześć elektryczna Projektu budowlanego rozbudowy Szkoły Podstawowej w Jaszkowej Dolnej. 2. Zakres opracowania Opracowanie obejmuje instalacje: instalacji

Bardziej szczegółowo

st. kpt. mgr inż. Maciej Chilicki Rzeczoznawca ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych nr upr. 612/2014

st. kpt. mgr inż. Maciej Chilicki Rzeczoznawca ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych nr upr. 612/2014 st. kpt. mgr inż. Maciej Chilicki Rzeczoznawca ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych nr upr. 612/2014 12 ust. 1 punkt 2) WT: Jeżeli z przepisów 13, 60 i 271 273 lub przepisów odrębnych określających dopuszczalne

Bardziej szczegółowo

Problemy w działalności rzeczoznawców ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych w kontekście zawiadomień przesyłanych do KG PSP

Problemy w działalności rzeczoznawców ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych w kontekście zawiadomień przesyłanych do KG PSP Problemy w działalności rzeczoznawców ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych w kontekście zawiadomień przesyłanych do KG PSP mł. bryg. mgr inż. Ariadna Koniuch Kielce, 9 czerwca 2016 r. Zakres analizy: 53

Bardziej szczegółowo

st. kpt. mgr inż. Maciej Chilicki Rzeczoznawca ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych nr upr. 612/2014

st. kpt. mgr inż. Maciej Chilicki Rzeczoznawca ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych nr upr. 612/2014 st. kpt. mgr inż. Maciej Chilicki Rzeczoznawca ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych nr upr. 612/2014 Obecnie w odniesieniu do rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie warunków technicznych,

Bardziej szczegółowo

BIURO PROJEKTOWE Basista - Krasucka. Projekt budowlany rozbiórki budynku gospodarczego w Jarogniewicach, dz. nr 231/14, 66-006 Jarogniewice

BIURO PROJEKTOWE Basista - Krasucka. Projekt budowlany rozbiórki budynku gospodarczego w Jarogniewicach, dz. nr 231/14, 66-006 Jarogniewice 2 ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA do projektu budowlanego rozbiórki budynku gospodarczego w Jarogniewicach 66-006 Jarogniewice, dz. nr 231/14 1. Strona tytułowa projektu str.1 2. Zawartość opracowania str.2 3. Opis

Bardziej szczegółowo

Oświadczenie projektanta i sprawdzającego 3. Uprawnienia budowlane projektanta 4. Zaświadczenie o opłaceniu składek projektanta 5

Oświadczenie projektanta i sprawdzającego 3. Uprawnienia budowlane projektanta 4. Zaświadczenie o opłaceniu składek projektanta 5 SPIS TREŚCI: Oświadczenie projektanta i sprawdzającego 3 Uprawnienia budowlane projektanta 4 Zaświadczenie o opłaceniu składek projektanta 5 Uprawnienia budowlane sprawdzającego 6 Zaświadczenie o opłaceniu

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE. Na podstawie art. 20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane /jednolity tekst Dz.U.z 2010 r nr 243 poz.

OŚWIADCZENIE. Na podstawie art. 20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane /jednolity tekst Dz.U.z 2010 r nr 243 poz. OŚWIADCZENIE Na podstawie art. 20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane /jednolity tekst Dz.U.z 2010 r nr 243 poz.1623/ OŚWIADCZAM że projekt budowlany ZADASZENIA NAD WEJŚCIEM DO ŚWIETLCY

Bardziej szczegółowo

TABELA CENY RYCZAŁTOWEJ PREAMBUŁA

TABELA CENY RYCZAŁTOWEJ PREAMBUŁA Załącznik 1 a - do Formularza ofertowego TABELA CENY RYCZAŁTOWEJ PREAMBUŁA 1. Tabelę ceny ryczałtowej należy odczytywać w powiązaniu ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami. 2.

Bardziej szczegółowo

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt instalacji elektrycznych gminnego punktu gromadzenia odpadów problemowych w miejscowości Piaski.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt instalacji elektrycznych gminnego punktu gromadzenia odpadów problemowych w miejscowości Piaski. SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH skala strona nr Oświadczenie projektanta, Kopia uprawnień projektowych, Zaświadczenie o przynależności do Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa projektanta,

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót elektrycznych dla pompowni w Zielonce ul. Mazurska 1. OPIS ZAKRES PRAC...

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót elektrycznych dla pompowni w Zielonce ul. Mazurska 1. OPIS ZAKRES PRAC... Spis treści 1. OPIS...3 2. ZAKRES PRAC...3 3. MATERIAŁY I URZADZENIA...4 4. SPRZĘT...4 5. TRANSPORT...4 6. WYKONANIE ROBÓT...5 7.KONTROLA JAKOSCI ROBÓT...6 8. ODBIÓR ROBÓT...7 9. PŁATNOSCI...7 001 Instalacja

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY INTERNATU POLEGAJĄCY NA WYPOSAŻENIU POKOJÓW W INDYWIDUALNE WĘZŁY SANITARNE PROJEKT ELEKTRYCZNY

PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY INTERNATU POLEGAJĄCY NA WYPOSAŻENIU POKOJÓW W INDYWIDUALNE WĘZŁY SANITARNE PROJEKT ELEKTRYCZNY Firma Inżynierska UR-EL Czesław Urbanek 95-054 Ksawerów ul. Cicha 36 PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY INTERNATU POLEGAJĄCY NA WYPOSAŻENIU POKOJÓW W INDYWIDUALNE WĘZŁY SANITARNE PROJEKT ELEKTRYCZNY Inwestor

Bardziej szczegółowo

GMINA MIEJSKA SŁUPSK PL. ZWYCI

GMINA MIEJSKA SŁUPSK PL. ZWYCI Biuro Inżynierskie Anna Gontarz-Bagińska Nowy Świat ul. Nad Jeziorem 13, 80-299 Gdańsk-Osowa tel. / fax. (058) 522-94-34 inzynierskiebiuro@neostrada.pl TEMAT PROJEKT ROZBIÓRKI OBIEKT LOKALIZACJA INWESTOR

Bardziej szczegółowo

PB - remontu instalacji elektrycznej wewnętrznej dla Budynek Internatu Międzyszkolnego dz. nr ew. 1647/2, obr. Stary Sącz, m.

PB - remontu instalacji elektrycznej wewnętrznej dla Budynek Internatu Międzyszkolnego dz. nr ew. 1647/2, obr. Stary Sącz, m. 2 PB - remontu instalacji elektrycznej wewnętrznej dla Budynek Internatu Międzyszkolnego dz. nr ew. 1647/2, obr. Stary Sącz, m. Stary Sącz ZAMAWIAJĄCY: Internat Międzyszkolny ul. I. Daszyńskiego 19 33-340

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. ul. Św. Andrzeja Boboli 98/17, Białystok ZESPÓŁ PROJEKTOWY: NAZWISKO: UPRAWNIENIA: PODPIS:

PROJEKT BUDOWLANY. ul. Św. Andrzeja Boboli 98/17, Białystok ZESPÓŁ PROJEKTOWY: NAZWISKO: UPRAWNIENIA: PODPIS: PROJEKT BUDOWLANY TEMAT: ADRES: ROZBIÓRKA BUDYNKU GOSPODARCZEGO działki nr geod. 379 położona w Turośni Kościelnej INWESTOR: ANDRZEJ SZUBZDA ul. Św. Andrzeja Boboli 98/17, 15-649 Białystok PROJEKTANT:

Bardziej szczegółowo

OPIS OBIEKTU - CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU. Pomorski Park Naukowo Technologiczny (dalej PPNT)

OPIS OBIEKTU - CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU. Pomorski Park Naukowo Technologiczny (dalej PPNT) Gdyńskiego Centrum Jednostki Budżetowej GCI.400-4/2013 OPIS OBIEKTU - CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU Załącznik Nr 7 do SIWZ 1. NAZWA ORAZ ADRES OBIEKTU Pomorski Park Naukowo Technologiczny (dalej PPNT) 2. ZARZĄDCA

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA Stadium oprac. PROJEKT WYKONAWCZY Branża ELEKTRYCZNA DOKUMENTACJA PROJEKTOWA Nazwa inwestycji ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA BUDYNKU PRODUKCYJNO-HANDLOWEGO Treść opracowania Adres inwestycji Inwestor / adres /

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY. Moje boisko Orlik 2012 DOBUDOWA DWÓCH WIATROŁAPÓW DO ZAPLECZA HALI SPORTOWEJ W MIEJSC.

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY. Moje boisko Orlik 2012 DOBUDOWA DWÓCH WIATROŁAPÓW DO ZAPLECZA HALI SPORTOWEJ W MIEJSC. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY Moje boisko Orlik 2012 DOBUDOWA DWÓCH WIATROŁAPÓW DO ZAPLECZA HALI SPORTOWEJ W MIEJSC. BIAŁACZÓW INWESTOR: Gmina Białaczów ul. Piotrkowska 12 26-307 Białaczów OPRACOWANIE

Bardziej szczegółowo

Zawartość opracowania:

Zawartość opracowania: CELINACH -1- Zawartość opracowania: I. DOKUMENTY PROJEKTANTÓW 1. Oświadczenia projektantów 2. Uprawnienia projektantów 3. Zaświadczenie wydane przez właściwą izbę samorządu zawodowego II. CZĘŚĆ OPISOWA

Bardziej szczegółowo

Projekt architektoniczno - budowlany

Projekt architektoniczno - budowlany Rodzaj opracowania : Branża: Obiekt: Nazwa inwestycji Adres inwestycji Dane techniczne: Projekt architektoniczno - budowlany Architektoniczna Wiata targowa Przebudowa gminnego targowiska w Skrwilnie Skrwilno,

Bardziej szczegółowo

OPIS DO PROJEKTU BUDOWLANEGO PRZEBUDOWA STACJI UZDATNIANIA WODY W SZCZUTOWIE

OPIS DO PROJEKTU BUDOWLANEGO PRZEBUDOWA STACJI UZDATNIANIA WODY W SZCZUTOWIE OPIS DO PROJEKTU BUDOWLANEGO PRZEBUDOWA STACJI UZDATNIANIA WODY W SZCZUTOWIE I. DANE OGÓLNE 1. Nazwa i adres obiektu budowlanego Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany przebudowy Stacji Uzdatniania

Bardziej szczegółowo

REMONT INSTALACJI HYDRANTOWEJ

REMONT INSTALACJI HYDRANTOWEJ STADIUM: PROJEKT BUDOWLANY 1 TYTUŁ PROJEKTU: REMONT INSTALACJI HYDRANTOWEJ W BUDYNKU INTERNATU ZESPOŁU SZKÓŁ ZAWODOWYCH NR 1 W BYCHAWIE BRANŻA: Sanitarna INWESTOR: ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH NR 1 ul. Władysława

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY 1. Nazwa zadania: Wykonanie dokumentacji projektowej oddymiania klatek schodowych w budynku przy ul. Słowackiego 8 w Poznaniu 2. Adres obiektu budowlanego; ul. Słowackiego

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Spis rysunków: Załączniki:

SPIS TREŚCI. Spis rysunków: Załączniki: SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI... 1 Spis rysunków:... 1 Załączniki:... 1 1. WSTĘP... 2 1.1 Przedmiot opracowania... 2 1.2 Forma opracowania... 2 1.3 Cel i zakres opracowania... 2 1.4 Podstawa opracowania... 2

Bardziej szczegółowo

Jan Budzynowski Korporacja Kominiarzy Polskich. Rola przeglądów kominiarskich dla bezpieczeństwa użytkowników. aspekty prawne a rzeczywistość

Jan Budzynowski Korporacja Kominiarzy Polskich. Rola przeglądów kominiarskich dla bezpieczeństwa użytkowników. aspekty prawne a rzeczywistość Jan Budzynowski Korporacja Kominiarzy Polskich Rola przeglądów kominiarskich dla bezpieczeństwa użytkowników. aspekty prawne a rzeczywistość 1 Wymagania podstawowe zdefiniowane w dyrektywie 89/106 EWG,ustawie

Bardziej szczegółowo

WAKPRO PROJEKTOWANIE KOORDYNACJA NADZORY

WAKPRO PROJEKTOWANIE KOORDYNACJA NADZORY WAKPRO PROJEKTOWANIE KOORDYNACJA NADZORY TEL.: (32) 67 15 661-2; FAX. (32) 67 15 663; TEL. KOM.: 501 315 007 PROJEKT WYKONAWCZY NR 01.462.15.01 Tytuł opracowania GARAŻ O KONSTRUKCJI ŻELBETOWEJ (szerokość

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY ZASILANIA W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ CENTRAL WENTYLACYJNYCH ARCHIWUM

PROJEKT WYKONAWCZY ZASILANIA W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ CENTRAL WENTYLACYJNYCH ARCHIWUM PROJEKT WYKONAWCZY ZASILANIA W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ CENTRAL WENTYLACYJNYCH ARCHIWUM Adres: 15-888 Białystok, ul. K.S. Wyszyńskiego 1 Obiekt: Część niska archiwum i pomieszczenia biurowe parteru Inwestor:

Bardziej szczegółowo

2. ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA. 1) Strona tytułowa. 2) Zawartość opracowania. 3) Oświadczenie - klauzula. 4) Spis rysunków. 5) Zakres opracowania

2. ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA. 1) Strona tytułowa. 2) Zawartość opracowania. 3) Oświadczenie - klauzula. 4) Spis rysunków. 5) Zakres opracowania 2. ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1) Strona tytułowa 2) Zawartość opracowania 3) Oświadczenie - klauzula 4) Spis rysunków 5) Zakres opracowania 6) Opis techniczny 7) Rysunki wg spisu 3. OŚWIADCZENIE - K L A U Z

Bardziej szczegółowo

Instalacje i urządzenia elektryczne oraz technologiczne powinny zapewniać ochronę przed powstaniem pożaru, wybuchem i innymi szkodami.

Instalacje i urządzenia elektryczne oraz technologiczne powinny zapewniać ochronę przed powstaniem pożaru, wybuchem i innymi szkodami. PROJEKT WYKONAWCZY BRANŻA ARCHITEKTONICZNA ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA BUDYNKU URZĘDU GMINY, BUDOWA ŁĄCZNIKA ORAZ TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU GŁÓWNEGO NA TERENIE URZĘDU GMINY PSZCZÓŁKI Zastosowane urządzenia

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA: I. Część opisowa, decyzje i warunki techniczne

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA: I. Część opisowa, decyzje i warunki techniczne SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA: I. Część opisowa, decyzje i warunki techniczne 1.Strona tytułowa 2.Zaświadczenie z izby inżynierów projektantów 3.Wypis z uchwały nr 68/IX/03 Rady Miejskiej w Wieleniu z dnia

Bardziej szczegółowo

Ochrona przeciwpoŝarowa

Ochrona przeciwpoŝarowa Ochrona przeciwpoŝarowa 1) Funkcja obiektu Z uwagi na realizowaną funkcję budynek zalicza się do budynków uŝyteczności publicznej, gdzie realizowana będzie funkcja dydaktyczna. 2) Powierzchnia, wysokość,

Bardziej szczegółowo

egz. nr 1. PROJEKT BUDOWLANY Zatoki postojowej. Poprawa bezpieczeństwa ruchu przy Szkole Podstawowej nr 4 w Iławie

egz. nr 1. PROJEKT BUDOWLANY Zatoki postojowej. Poprawa bezpieczeństwa ruchu przy Szkole Podstawowej nr 4 w Iławie DANE TECHNICZNE Pow. Zatoczki parkingowej: Pow. Wysepki: 272,90 m2 17,10 m2 PROJEKT BUDOWLANY egz. nr 1. Zatoki postojowej. Poprawa bezpieczeństwa ruchu przy Szkole Podstawowej nr 4 w Iławie Lokalizacja:

Bardziej szczegółowo

GMINA MIEJSKA SŁUPSK PL. ZWYCI

GMINA MIEJSKA SŁUPSK PL. ZWYCI Biuro Inżynierskie Anna Gontarz-Bagińska Nowy Świat ul. Nad Jeziorem 13, 80-299 Gdańsk-Osowa tel. / fax. (058) 522-94-34 inzynierskiebiuro@neostrada.pl TEMAT PROJEKT ROZBIÓRKI OBIEKT OBIEKT GOSPODARCZY

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWY KOMINA SPALINOWEGO

PROJEKT BUDOWY KOMINA SPALINOWEGO USŁUGI PROJEKTOWE I NADZÓR K,Szymański ul.sikorskiego 32 B 77-100 Bytów PROJEKT BUDOWY KOMINA SPALINOWEGO Obiekt:BUDYNEK URZĘDU GMINY Inwestor: URZĄD GMINY DAMNICA UL. GÓRNA 1 76-231 DAMNICA Adres: UL.

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. Projektowane budynki będą usytuowane na terenie istniejącej stacji uzdatniania wody w

OPIS TECHNICZNY. Projektowane budynki będą usytuowane na terenie istniejącej stacji uzdatniania wody w OPIS TECHNICZNY Do projektu budowlanego rozbudowy stacji uzdatniania wody w m. Orłowo wraz z urządzeniami towarzyszącymi na terenie działek nr ew. 271.5, 271/9,139 i 271/2 1. Podstawa opracowania - zlecenie

Bardziej szczegółowo

2. Wymiana instalacji elektrycznych administracyjnych - rzut piwnic. 3. Wymiana instalacji elektrycznych administracyjnych - rzut parteru

2. Wymiana instalacji elektrycznych administracyjnych - rzut piwnic. 3. Wymiana instalacji elektrycznych administracyjnych - rzut parteru SPIS ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1. Opis techniczny 2. Obliczenia techniczne 3. Plan sytuacyjny 4. Rysunki: 1. Schemat tablicy głównej TG 2. Wymiana instalacji elektrycznych administracyjnych - rzut piwnic 3.

Bardziej szczegółowo

PLAN ZAGOSPODAROWANIA. (do projektu budowlanego przebudowy budynku starej przepompowni na budynek przystani wodnej)

PLAN ZAGOSPODAROWANIA. (do projektu budowlanego przebudowy budynku starej przepompowni na budynek przystani wodnej) PLAN ZAGOSPODAROWANIA (do projektu budowlanego przebudowy budynku starej przepompowni na budynek przystani wodnej) 1.0 PODSTAWY OPRACOWANIA 1.1 Uchwała Rady Gminy XXIX/229/2000 z dnia 30.10.2000 r 1.2

Bardziej szczegółowo

BAUREN Renke Piotr Rybnik, ul. Świerklańska /94. Pawilony A i B łóżkowe Szpitala Chorób Płuc w Orzeszu TEMAT UMOWY:

BAUREN Renke Piotr Rybnik, ul. Świerklańska /94. Pawilony A i B łóżkowe Szpitala Chorób Płuc w Orzeszu TEMAT UMOWY: www.bauren.pl BAUREN Renke Piotr 44 200 Rybnik, ul. Świerklańska 12 NIP: 642-151-81-63 REGON: 277913020 Tel./Fax. 032 4225137 Tel. 032 7500603 e_mail : bauren@bauren.pl PROJEKT WYKONAWCZY Termomodernizacji

Bardziej szczegółowo

WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH U.02.01.01 ELEWACJE TYNKOWE

WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH U.02.01.01 ELEWACJE TYNKOWE WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ELEWACJE TYNKOWE 1. Wstęp 1.1 Określenia podstawowe Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi polskimi normami i definicjami. 2. Materiały

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY Nazwa obiektu : Budynek Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego Adres obiektu : ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 2 44-100 Gliwice Działka nr 487, obręb Stare Miasto Temat : Inwestor

Bardziej szczegółowo

Lp. Nazwa rysunku Skala Nr rysunku 1 Rzut parteru instalacja wod-kan i c.o. 1:50 Is-01 2 Rozwinięcie proj. instalacji wod-kan i c.o.

Lp. Nazwa rysunku Skala Nr rysunku 1 Rzut parteru instalacja wod-kan i c.o. 1:50 Is-01 2 Rozwinięcie proj. instalacji wod-kan i c.o. II. ZAWARTOŚĆ PROJEKTU I. Strona tytułowa II. Zawartość projektu III. Opis techniczny: 1. Dane ogólne 2. Przedmiot i zakres opracowania 3. Podstawa opracowania A. Opis do wewnętrznej instalacji wod-kan

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. Część opisowa: Inwestycja

OPIS TECHNICZNY. Część opisowa: Inwestycja OPIS TECHNICZNY Część opisowa: 1. Przedmiot i zakres opracowania....2 2. Podstawa opracowania...2 3. Zakres opracowania....2 4. Ogólne dane elektroenergetyczne....3 5. Zasilanie....3 5.1. Linie kablowe

Bardziej szczegółowo

: ul. G. Narutowicza 11/12; Gdańsk. Inwestor : Politechnika Gdańska, ul. G. Narutowicza 11/12; Gdańsk

: ul. G. Narutowicza 11/12; Gdańsk. Inwestor : Politechnika Gdańska, ul. G. Narutowicza 11/12; Gdańsk Obiekt : Budynki Wydziału Chemicznego POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ Adres : ul. G. Narutowicza 11/12; 80-952 Gdańsk Inwestor : Politechnika Gdańska, ul. G. Narutowicza 11/12; 80-952 Gdańsk Tytuł : PROJEKT WYKONAWCZY

Bardziej szczegółowo

Obwód projektowanej rozdzielnicy należy podłączyć do TS-8 w miejscu rozdzielnicy serwera. Wykonanie zgodnie z rys. E-1.1.

Obwód projektowanej rozdzielnicy należy podłączyć do TS-8 w miejscu rozdzielnicy serwera. Wykonanie zgodnie z rys. E-1.1. Spis treści: 1. PODSTAWA OPRACOWANIA... 1 2. ZAKRES OPRACOWANIA... 1 3. OPIS TECHNICZNY... 1 3.1. ZASILANIE PROJEKTOWANYCH INSTALACJI... 1 3.2. OSPRZĘT INSTALACYJNY... 1 3.3. INSTALACJE OŚWIETLENIA PODSTAWOWEGO...

Bardziej szczegółowo

TECHNOLOGIA POMIESZCZE

TECHNOLOGIA POMIESZCZE TECHNOLOGIA POMIESZCZEŃ OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ, WARSZAWA-WOLA, UL. BEMA 91 OPRACOWAŁ:... GRUDZIEŃ 2008 2 ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I CZĘŚĆ OPISOWA 1.Cel opracowania.... 3 2.Podstawa opracowania.... 3 3.Dane

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA TECHNICZNA MODERNIZACJI KOTŁOWNI W BUDYNKU GŁÓWNYM URZĘDU MIEJSKIEGO W OPOCZNIE przy ul. Staromiejskiej 6

DOKUMENTACJA TECHNICZNA MODERNIZACJI KOTŁOWNI W BUDYNKU GŁÓWNYM URZĘDU MIEJSKIEGO W OPOCZNIE przy ul. Staromiejskiej 6 DOKUMENTACJA TECHNICZNA MODERNIZACJI KOTŁOWNI W BUDYNKU GŁÓWNYM URZĘDU MIEJSKIEGO W OPOCZNIE przy ul. Staromiejskiej 6 INWESTOR: GMINA OPOCZNO ul. Staromiejska 6 26-300 Opoczno AUTOR OPRACOWANIA: Marzena

Bardziej szczegółowo

Projekt budowlany. przebudowa szatni na potrzeby osób niepełnosprawnych

Projekt budowlany. przebudowa szatni na potrzeby osób niepełnosprawnych Daniel Wierzbołowicz ul. Cmentarna 10 19-500 Gołdap Projekt budowlany Temat: instalacje elektryczne Obiekt: przebudowa szatni na potrzeby osób niepełnosprawnych Adres obiektu: ul. Jaćwieska 14 19-500 Gołdap

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY REMONTU POMIESZCZEŃ BIUROWYCH

PROJEKT BUDOWLANY REMONTU POMIESZCZEŃ BIUROWYCH BIURO USŁUG PROJEKTOWYCH I OBSŁUGI INWESTYCYJNEJ >>JAN HARA

Bardziej szczegółowo

LP NAZWA Skala Nr rysunku

LP NAZWA Skala Nr rysunku SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA LP NAZWA Skala Nr rysunku I CZĘŚĆ OPISOWA Opis techniczny. III CZĘŚĆ RYSUNKOWA Mapa zagospodarowania terenu. Profil CO2. Profil azotu. 1:500 1:100/100 1:100/100 S-GZ.01 S-GZ.02

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA Załącznik nr 1 do SIWZ SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA PRACE PROJEKTOWE DOSTOSOWANIE BUDYNKU NR 1 INSTYTUTU TELE I RADIOTECHNICZNEGO DO WYMOGÓW OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ I. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA

Bardziej szczegółowo

CHŁODNIA ZWŁOK (skrzydło zachodnie budynku głównego)

CHŁODNIA ZWŁOK (skrzydło zachodnie budynku głównego) BIURO STUDIÓW I PROJEKTÓW SŁUŻBY ZDROWIA Spółka z o. o. 71-602 SZCZECIN UL. KAPITAŃSKA 3A Tel. (091) 43 43 066 Fax. (091) 43 46 610 mail: bsipsz.szczecin@interia.pl PRZEBUDOWA FRAGMENTU KONDYGNACJI PIWNICY

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY LEŚNICZÓWKA POGRODZIE W ZABUDOWIE BLIŹNIACZEJ BRZEZINA 1, DZ. NR EWID.: 92/3.

OPIS TECHNICZNY BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY LEŚNICZÓWKA POGRODZIE W ZABUDOWIE BLIŹNIACZEJ BRZEZINA 1, DZ. NR EWID.: 92/3. OPIS TECHNICZNY BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY LEŚNICZÓWKA POGRODZIE W ZABUDOWIE BLIŹNIACZEJ BRZEZINA 1, DZ. NR EWID.: 92/3. ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA Strona tytułowa Kopie decyzji i uzgodnień Opis techniczny

Bardziej szczegółowo

USŁUGI BUDOWLANE Z ZAKRESU PROJEKTOWANIA I NADZOROWANIA ADAM NOSSOL WALCE UL. LIPOWA 4

USŁUGI BUDOWLANE Z ZAKRESU PROJEKTOWANIA I NADZOROWANIA ADAM NOSSOL WALCE UL. LIPOWA 4 DO PROJEKTU PRZEBUDOWA KLATKI SCHODOWEJ W BUDYNKU ŁAMIARNI Inwestor: Lokalizacja: GÓRAŻDŻE CEMENT S.A. W CHORULI, UL. CEMENTOWA 1, 47-316 CHORULA, KAMIONEK, DZIAŁKA NR 19/79 K.M.8 1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Bardziej szczegółowo

I.SPIS ZAWARTOŚCI DOKUMENTACJI 1. OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ZMIAN INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH 2. RYSUNKI DO PROJEKTU ZMIAN INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH

I.SPIS ZAWARTOŚCI DOKUMENTACJI 1. OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ZMIAN INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH 2. RYSUNKI DO PROJEKTU ZMIAN INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH I.SPIS ZAWARTOŚCI DOKUMENTACJI 1. OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ZMIAN INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH 2. RYSUNKI DO PROJEKTU ZMIAN INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH 001 Rzut Parteru Instalacja gniazd 002 Rzut I Piętra -

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do SIWZ Zakres prac, zestawienie dokumentacji projektowej

Załącznik nr 1 do SIWZ Zakres prac, zestawienie dokumentacji projektowej S t r o n a 1 Załącznik nr 1 do SIWZ Zakres prac, zestawienie dokumentacji projektowej I / OBIEKTY KUBATUROWE 1/ Budynek techniczno administracyjny w formule przeprojektuj i wybuduj - obiekt w stanie wykończonym

Bardziej szczegółowo

Odległość kurtyny do posadzki w pozycji działania. Uszkodzenie systemu. przyjmuje pozycję pracy. H > 2,5 ASB-2 nie pracują tak -

Odległość kurtyny do posadzki w pozycji działania. Uszkodzenie systemu. przyjmuje pozycję pracy. H > 2,5 ASB-2 nie pracują tak - Klasyfikacja kurtyn dymowych ze względu na temperaturę i czas pracy. Obok klasyfikacji D w kurtynach występuje jeszcze klasyfikacja DH. Nie istnieją jasne wytyczne co do stosowania kurtyn w klasie DH.

Bardziej szczegółowo