SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU WYKONAWCZEGO - ARCHITEKTURA. III. Oświadczenie o kompletności dokumentacji i zgodności z przepisami

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU WYKONAWCZEGO - ARCHITEKTURA. III. Oświadczenie o kompletności dokumentacji i zgodności z przepisami"

Transkrypt

1 SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU WYKONAWCZEGO - ARCHITEKTURA I. Opis techniczny II. Zaświadczenia z izby i uprawnienia III. Oświadczenie o kompletności dokumentacji i zgodności z przepisami IV. Rysunki techniczne V. Załącznik BIOZ DHV POLSKA strona 1

2 SPIS TREŚCI - ARCHITEKTURA I. Opis techniczny Przedmiot projektu...strona 2 1. Podstawa opracowania...strona 2 2. Cel inwestycji. Program funkcjonalno-użytkowy...strona 2 3. Lokalizacja inwestycji...strona 3 4. Warunki gruntowe...strona 3 5. Ogólny opis obiektu...strona Wymiary budynku...strona 4 6. Opis techniczny...strona Podłoże asfaltowe...strona Ściana oporowa...strona Dach...strona System wentylacji magazynu...strona Bramy wjazdowe...strona Pokrycie dachowe...strona Stacja wytwarzania solanki...strona Instalacje wodno-kanalizacyjne...strona Instalacja elektryczna i odgromowa...strona 8 7. Charakterystyka pożarowa obiektu i warunki ochrony p-pożarowej...strona 8 II. Zaświadczenia z izby i uprawnienia III. Oświadczenie o kompletności dokumentacji i zgodności z przepisami IV. Rysunki techniczne 1. Projekt zagospodarowania terenu...rys Rzut przyziemia...rys Rzut dachu...rys Przekrój A-A...rys Elewacja frontowa...rys Elewacja tylna...rys Elewacja boczna-prawa...rys Elewacja boczna-lewa...rys Pomieszczenie techniczne-ścianki działowe i zadaszenie...rys Schemat instalacji wytwórni NaCl...rys.10.1 V. Załącznik BIOZ DHV POLSKA strona 2

3 PRZEDMIOT PROJEKTU Dokumentacja wykonawcza umożliwiająca budowę magazynu soli o pojemności t ( w zależności od wysokości spiętrzania pryzmy) wraz z wewnętrzną stacją wytwarzania solanki. 1. PODSTAWA OPRACOWANIA: Umowa Nr 2278/9 z dnia , zawarta pomiędzy: DHV POLSKA Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie /kod: / ul. Domaniewska 41, a CADR sp. z o.o. na Wykonanie dokumentacji projektowej dla budowy magazynu soli drogowej na terenie Obwodu Utrzymania w Międzyrzeczu, w ramach umowy podpisanej przez DHV POLSKA Sp. z o. o. z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad, Oddział w Zielonej Górze (GDDKiA OZG) na Opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy drogi ekspresowej S-3 na odcinku od Gorzowa Wlkp. do Węzła Międzyrzecz Północ. 2. CEL INWESTYCJI. PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY Przechowywanie soli drogowej w magazynie uniemożliwiającym jej przenikanie do gruntu jest warunkiem uzyskania pozwolenia na budowę i zapewniającym przekazanie inwestycji Obwodu Utrzymania do eksploatacji a równocześnie spełnienia wymogu zużycia soli nie przekraczającego 2kg/m2 na sezon. Ciągły dostęp do suchej i sypkiej soli determinuje możliwość spełnienia najwyższych wymagań bezpieczeństwa na drogach oraz wymagań jakościowych określonych jako standard I, II plus lub II zimowego utrzymania. Zastosowane rozwiązanie techniczne winno zapewnić spełnienie wymagań funkcjonalno-użytkowych, jak najniższe koszty eksploatacyjne oraz wieloletnią trwałość i odporność na oddziaływanie czynników zewnętrznych. Program funcjonalno-użytkowy Wymagania programu funkcjonalno-użytkowego, jakie winien spełniać magazyn soli drogowej na obwodzie utrzymania autostrady lub drogi ekspresowej są następujące : pojemność magazynu soli drogowej -min.1700 Mg (kąt nachylenia pryzmy 40 o, gęstość 1,40 Mg/m 3 ); magazyn winien zapewniać stały dostęp do suchej i sypkiej soli ( zawartość wody w soli nie może przekraczać 3%); konstrukcja magazynu winna być trwale (co najmniej 25 lat) odporna na korozyjne oddziaływanie środowiska solnego. Ściana oporowa winna być odporna na uderzenia sprzętem ciężkim. Zastosowane rozwiązanie winno zapewnić 60 miesięcy bezobsługowej eksploatacji. Zastosowane materiały konstrukcyjne i wykończeniowe (w tym pokrycia dachowe) winny być powszechnie dostępne na rynku i umożliwiać łatwą konserwację i naprawę w trakcie użytkowania; konstrukcja magazynu winna zapewniać wjazd i rozładunek wewnątrz magazynu wysokotonażowych ciężarówek (wymiary bram wjazdowych co najmniej szerokość 5m, wysokość 8m), konstrukcja magazynu winna zapewniać pryzmowanie soli na wysokość co najmniej..m ; rozwiązanie techniczne winno umożliwić zaliczenie obiektu jako nie kwalifikującego się do grupy przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko ; rozwiązanie techniczne winno zapewniać w pełni ekologiczne użytkowanie magazynu t.j.: uniemożliwiać przenikanie soli do gruntu, prowadzenie wszystkich operacji związanych z rozładunkiem soli, produkcją solanki i załadunkiem solarek pod zadaszeniem, DHV POLSKA strona 3

4 magazyn winien być wyposażony w oświetlenie miejsca pracy i wjazdów do magazynu oraz wentylację samoczynną i mechaniczną; zastosowane rozwiązanie winno spełniać wszystkie wymagania techniczne dla tego typu obiektów z zakresu PPOŻ., BHP i SANEPID; magazyn winien być wyposażony w wyizolowane termicznie i ogrzewane pomieszczenie techniczne do zainstalowania wytwornicy solanki ; stacja wytwarzania solanki winna zapewniać: możliwość załadunku ładowarką czołową pod zadaszeniem bez konieczności jej wyjazdu z magazynu, wydajność produkcji solanki co najmniej 5000 l /godz., możliwość równoczesnej produkcji i pobierania solanki do dwóch solarek. Wytwornica solanki winna pracować w cyklu zamkniętym ( t.zn. całość pobieranej wody winna być wykorzystana do produkcji solanki, urządzenie to winno być wyposażone w system samoczynnego wyłączania przy niewłaściwym zadziałaniu). Sterowanie napełnianiem solanką zbiorników solarki winno być zapewnione przy użyciu dwóch niezależnych agregatów wyposażonych w system sterowania pilotem. Zbiorniki solanki winny mieć pojemność l. Rozwiązanie techniczne winno zapewniać możliwość równoczesnego załadunku solarek solą oraz solanką tak, aby w ciągu 30 minut możliwy był kompletny załadunek 6 solarek 3. LOKALIZACJA INWESTYCJI Obiekt o konstrukcji i technologii według projektu, przeznaczony do przechowywania soli drogowej zlokalizowany ma być na terenie uwidocznionym w Projekcie Zagospodarowania Terenu. 4. WARUNKI GRUNTOWE Warunki gruntowe uwzględnia dokumentacja geotechniczna i geologiczno inżynierska. 5. OGÓLNY OPIS OBIEKTU Celem spełnienia powyższych wymogów techniczno-funkcjonalnych przeanalizowano możliwość wykonania konstrukcji indywidualnej lub typowej i sprawdzonej w warunkach polskich. Ponieważ niemożliwe jest zagwarantowanie, że sól magazynowana w magazynie o indywidualnie zaprojektowanej konstrukcji zapewni ciągłe utrzymywanie soli w stanie suchym i sypkim i spełnienie warunku zawartości wody w soli nie przekraczające 3%, co decyduje o możliwości efektywnego prowadzenia akcji zimowej wybrano typowe rozwiązanie magazynu soli o drewnianym dachu w kształcie kopuły EURODOME, posiadające certyfikat ISO Zgodnie z udostępnionymi projektantowi referencjami polskimi i zagranicznymi, wynikami badań wilgotności soli przechowywanej w magazynie o konstrukcji dachowej typu EURODOME wykonanych w Laboratoriach Drogowych w W. Brytanii, Polsce (GDDKiA-Oddz. Kielce)i w Rosji, można stwierdzić, że bez względu na klimat (temperatury i wilgotność) magazyny te zapewniają ciągły dostęp do suchej i sypkiej soli, spełniając warunek wilgotności przechowywanego materiału poniżej 3%.Jest to najpowszechniej na świecie (przeszło 5000 obiektów) i w Polsce (86 obiektów) stosowane rozwiązanie. Potwierdzona referencjami trwałość tych obiektów przekracza 40 lat. Rozwiązania DOMAR-EURODOME są pozytywnie zaopiniowane przez Instytut Techniki Budowlanej w Warszawie, jak również są zalecane jako magazyny soli drogowej przez zespoły eksperckie z zakresu ochrony środowiska i traktowane jako nie powodujące zagrożenia dla środowiska naturalnego. Ze względu na unikalną bezfundamentową konstrukcję rozwiązanie to uniemożliwia przenikanie soli do gruntu i wód gruntowych. Jest dopuszczone do budowy i eksploatacji w pobliżu zbiorników, ujęć DHV POLSKA strona 4

5 wody, na terenie parków narodowych oraz na terenie wielkich skupisk ludzkich, jak również dopuszczone przez Główny Urząd Górniczy w Katowicach do stosowania na terenie szkód górniczych. W magazynie tym przewidziano wewnętrzną stacją wytwarzania solanki wyposażoną w wytwornicę solanki firmy SCHMIDT POLSKA Sp. z o.o., typu S6000 z dwoma zbiornikami solanki o łącznej pojemności l. Wytwornice tego typu są stosowane na Obwodach Utrzymania Autostrady A2 i uzyskały pozytywne opinie użytkowników. Rozwiązania techniczne zastosowane w projekcie - spełniają wymagania określone w Programie Funkcjonalno-Użytkowym. Możliwe jest również zastosowanie rozwiązań równoważnych dla zastosowanych w projekcie rozwiązań konstrukcji dachowej, jak i wyposażenia stacji wytwarzania solanki (wytwornicy) spełniających wymagania Programu Funkcjonalno-Użytkowego (pkt 2) WYMIARY BUDYNKU Proponowany budynek typu DE 22x28-16S m będzie posiadał podstawowe wymiary: Długość (po obrysie zewnętrznym) Szerokość (po obrysie zewnętrznym) Całkowita wysokość ( przy wysokości ściany oporowej - 2,5 m )... 29,2 m...22,9 m...12,3 m Powierzchnia użytkowa m 2 Powierzchnia zabudowy..550 m 2 Kubatura magazynu soli (ok) m 3 Pojemność magazynu (przy gęstości soli 1,35 t/m 3 ) t 6. OPIS TECHNICZNY 6.1. PODŁOŻE ASFALTOWE Podłoże asfaltowe zostanie wykonane przez Generalnego Wykonawcę w ramach kompleksowej inwestycji Obwodu Utrzymania Drogi Ekspresowej S3 w Międzyrzeczu zgodnie z projektem drogowym wykonanym przez Generalnego Projektanta. Podłoże to będzie posiadać kształt umożliwiający swobodny odpływ wód opadowych. Konstrukcja podłoża asfaltowego będzie identyczna jak dla placu i dróg dojazdowych, t.zn. zostanie wykonana w kategorii KR3 (warstwa ścieralna wykonana jako warstwa ścisła szczelna). Układ warstw podłoża pod magazyn soli drogowej zgodnie z projektem roboty drogowe Tom 9. Przy projekcie podłoża wykonanym przez Generalnego Projektanta uwzględniono wyniki badań geotechnicznych. Rozwiązanie to odpowiada wymaganiom konstrukcji magazynu soli z wewnętrznymi pomieszczeniem na wytwornicę solanki. DHV POLSKA strona 5

6 6.2. ŚCIANA OPOROWA Ściana oporowa będzie wykonana jako zbrojony betonowy pierścień o grubości 300 mm i wykonany tak, by przenosił obciążenia pochodzące z obciążenia magazynowanym materiałem, obciążenia udarowe sprzętem ciężkim, obciążenia dachem i obciążenia zewnętrznego śniegiem. Wysokość ściany oporowej wynosić będzie 2,5 m (po stronie zewnętrznej). Od strony wewnętrznej - w najwyższym punkcie wynosić ona będzie 2,4m. Ściany oporowe wykonane będą jako bezfundamentowe, jedynymi elementami zagłębionymi w ziemi będą belki podwalinowe pod wjazdami. Do konstrukcji ściany oporowej zastosowany zostanie beton klasy B30. Ściana oporowa zostanie zabezpieczona antykorozyjnie od wewnątrz poprzez nałożenie dwóch warstw odpowiedniej substancji zgodnej ze specyfikacją licencjodawcy. Ściany zewnętrzne będą malowane farbami akrylowymi w kolorze zgodnym z wytycznymi Generalnego Projektanta DACH W rozwiązaniu projektowym zastosowano zestaw dachowy f-my DomEuropa Limited (UK). Kompletny zestaw dachowy jest dostarczany od producenta na plac budowy na zasadzie just in time. Panele dachu wykonane są ze specjalnie selekcjonowanej konstrukcyjnej sklejki wodoodpornej o wysokiej wytrzymałości ( maritime pine plywood ) typu UTIPIN, wzmocnionej klejonymi wręgami z selekcjonowanego drewna sosnowego. Zgodnie z technologią panele poddawane są suszeniu w komorze termicznej. Kleje zastosowane przy jej produkcji sklejki oraz kleje zastosowane do klejenia paneli są odporne na degradację chemiczną pod wpływem środowiska solnego. Dzięki temu całość drewnianej konstrukcji dachowej jest całkowicie odporna na długotrwałe oddziaływanie środowiska solnego. Są one ponadto zabezpieczone przed grzybami i wilgocią. Poszczególne panele w trakcie montażu łączone są stalowymi, galwanicznie powleczonymi, elementami złącznymi SYSTEM WENTYLACJI MAGAZYNU Specyficzny kształt magazynu i odpowiednio zoptymalizowane wielkości bramy wjazdowej i przekrojów 14 otworów wywietrzników sprawiają, że w wyniku występowania efektu kominowego dochodzi do bardzo intensywnej grawitacyjnej wymiany powietrza, dzięki czemu sól jest ciągle utrzymywana stanie suchym sypkim, a nawet mokra, przywieziona do magazynu sól ulega wysuszeniu. Wszelkie opary i spaliny są usuwane również dzięki zainstalowanemu w tylnej (w stosunku do wjazdu) części dach wentylatora mechanicznego (odpornego na działanie soli i jej oparów) z systemem żaluzji BRAMY WJAZDOWE Dwie bramy wjazdowe będą posiadać wymiary: szer. 6,0 m i wys. 8,47 m. W narożnikach wewnętrznych i zewnętrznych ścian wjazdów zabetonowane zostaną stalowe odbojniki kątowe, pomalowane zgodnie z wymogami w żółto-czarne ukośne pasy. W bramach wjazdowych będą zainstalowane drewniane wrota o wysokości 6 m. z furtką. Ściana wjazdowa magazynu wydłużona na zewnątrz, zabezpieczać będzie drewniane wrota i rury spustowe kanalizacji deszczowej przed uszkodzeniem. DHV POLSKA strona 6

7 6.6. POKRYCIE DACHOWE Drewniana ( ze sklejki ) konstrukcja dachu zostanie pokryta warstwą podkładu z papy izolacyjnej, na której położone będą dachówki asfaltowe wzmocnione włóknem firmy IKO (Belgia) typu Armourshield o 20 letniej gwarancji. lub równoważną. Lokalnie - na dachu nad wjazdem - zastosowane zostaną wyłożenia termozgrzewalną papą asfaltową. Zgodnie z otaczającą projektowany budynek kolorystyką obiektów Inwestora magazyn pokryty zostanie dachówkami w kolorze zgodnym z wytycznymi projektowymi DHV POLSKA. Dachówki te posiadają wszystkie niezbędne certyfikaty dopuszczające do obrotu i stosowania na terenie Polski, w tym certyfikat spełniający warunek trudnozapalności, wymagany dla tego typu konstrukcji STACJA WYTWARZANIA SOLANKI Pomieszczenie techniczne Magazyn soli drogowej wyposażony zostanie w izolowane termicznie wewnętrzne pomieszczenie - do zainstalowania urządzeń towarzyszących wytwornicy solanki NaCl. Posadzką w tym pomieszczeniu będzie nieprzepuszczalne podłoże asfaltowe, wykonane w technologii drogowej (dwuwarstwowe zgodnie z projektem drogowym ) przez Wykonawcę robót drogowych. Pomieszczenie to wykonane będzie w konstrukcji mieszanej : od bezpośredniego kontaktu z magazynowaną solą będzie zabezpieczone wysoką ścianą oporową, przekrycie w konstrukcji drewnianej. Izolacja wewnętrzna zarówno ścian oporowych, jak i dachu wykonana będzie przy wykorzystania płyt z polistyrenu spienionego o grubości 10cm. Ściany od strony wewnętrznej zostaną wykonane jako tynk na siatce i zostaną pomalowane (2x) farbą akrylową w kolorze jasnym. Ściana oddzielająca wannę wytwornicy od tego pomieszczenia wykonana będzie w konstrukcji szkieletowej, z obustronną warstwą licową z płyty OSB malowaną strukturalną farbą akrylową (2x) z drewnianymi drzwiami w ościeżnicy drewnianej. Ściana ta w części przyległej do wanny wytwornicy solanki będzie otwarta od strony ogrzewanej, zapewniając dostęp ciepła w okolice wanny. W celu ewentualnej konieczności wysunięcia z tego pomieszczenia zbiornika(ów) solanki zapewniona jest możliwość łatwego demontażu części tej ściany. W celu przeprowadzania okresowego czyszczenia wanny w czołowej szkieletowej ściance zamykającej wannę do wysokości górnej jej krawędzi zostanie wykonany otwór z łatwo demontowalnym zamknięciem o konstrukcji szkieletowej. Dla zapewnienia bieżącej kontroli przebiegu wytwarzania solanki w bocznej stałej ściance o konstrukcji szkieletowej zostanie zainstalowane okienko obserwacyjne z wewnętrznym podświetleniem. Dla zapewnienia dodatniej temperatury pomieszczenie to będzie ogrzewane ogrzewaczem olejowym. Jako dodatkowe zabezpieczenie przez zamarzaniem wodnych przewodów doprowadzających zostaną one owinięte samoregulującymi przewodami grzejnymi typu Elektra Self-Tec 16/1, posiadającymi certyfikat bezpieczeństwa SEP klasy B. DHV POLSKA strona 7

8 Wytwornica solanki Do wytwarzania solanki przewidziano zastosowanie wytwornicy firmy SCHMIDT POLSKA typu S 6000 z dwoma zbiornikami magazynowymi. Firma SCHMIDT produkuje tego typu urządzenia od prawie 20 lat, w Polsce użytkowanych jest kilkaset wytwornic tej firmy, co stanowi około 80% rynku. Są to urządzenia wolnostojące i często użytkowane są na otwartym powietrzu - pod zadaszeniem. Urządzenie to pracuje w cyklu zamkniętym t.zn. całość doprowadzonej wody jest zamieniana na solankę i jest przepompowywana do zbiorników, a ze zbiorników do zbiorników rozsypywarek soli (solarek). Tak więc urządzenie to nie stwarza zagrożenia dla środowiska i nie wymaga stosowania kanalizacji. Aby poprawić warunki pracy pracownika obsługującego to urządzenie i wyeliminować niebezpieczeństwo zamarzania wody w rozwiązaniu projektowym urządzenia te umieszczono w wydzielonym izolowanym termicznie i ogrzewanym pomieszczeniu. Urządzenia do produkcji solanek wykonane są z materiałów trwale odpornych na korozję (wanna z laminatu poliestrowo-szklanego, zbiorniki z polietylenu wysokiej gęstości (PEHD), a ich lokalizacja w zamkniętym pomieszczeniu uniemożliwia ich mechaniczne uszkodzenie. Dzięki dużej pojemności zbiorników urządzenia te użytkowane będą okazjonalnie. Są one wyposażane w automatyczne urządzenia odcinające dopływ wody na wypadek niewłaściwego zadziałania. Produkcja solanki winna się odbywać pod nadzorem pracowników obsługi; w przypadku awarii urządzeń odcinających pracownik obsługi winien odłączyć doprowadzenie wody głównym zaworem odcinającym i powiadomić służby konserwatorskie o zaistniałym zdarzeniu. W przypadku wykonywania okresowego (raz na sezon) czyszczenia zbiorników nagromadzone w zbiornikach solanki należy przepompować do pojemników trwale odpornych na korozję i po usunięciu ewentualnych zanieczyszczeń z powrotem przepompować do zbiorników magazynowych do wykorzystania w przyszłości. Sposób zagospodarowania pomieszczenia i instrukcja podłączenia pokazany zostanie w projekcie wykonawczym INSTALACJE WODNO-KANALIZACYJNE Instalacja wodociągowa Instalacja wodociągowa, doprowadzona będzie do pomieszczenia gospodarczego w celu zasilenia wytwornicy solanek (NaCl). Miejsce doprowadzenia instalacji wodnej w pomieszczeniu na wytwornicę solanki zakończone zaworem odcinającym pokazano na rysunkach rzutu przyziemia. Projekt instalacji zewnętrznej uwidoczniono w projekcie instalacji sanitarnej w ramach projektu sieci zewnętrznej Tom Kanalizacja deszczowa Wody opadowe z dachu magazynu oraz zadaszenia bram zostaną sprowadzone czterema rurami spustowymi i powierzchniowo zostaną odprowadzone do kanalizacji deszczowej. Wody opadowe z dachu magazynu w pozostałej części zostaną odprowadzone powierzchniowo do kanalizacji deszczowej dzięki odpowiedniemu ukształtowaniu podłoża asfaltowego. DHV POLSKA strona 8

9 Kanalizacja sanitarna Magazyn soli drogowej wchodzący w skład obiektów Obwodu Utrzymania nie jest wyposażony w urządzenia sanitarne. Pracownicy obsługujący okazjonalnie magazyn korzystać będą z urządzeń sanitarnych na terenie OU. Woda doprowadzana do pomieszczenia gospodarczego służy jedynie do zasilania zainstalowanych tam urządzeń do produkcji solanek. W związku z tym, że urządzenia te pracują całkowicie w cyklu zamkniętym, t. zn. wyprodukowane z wody solanki są w całości przepompowywane - za pośrednictwem zbiorników magazynujących - do zbiorników rozsypywarek soli i nie występują odpady poprodukcyjne, nie przewidziano wykonania instalacji kanalizacyjnej INSTALACJA ELEKTRYCZNA I ODGROMOWA Zasilanie magazynu w energię elektryczną będzie wykonane kablem YKY 5x6 mm2. Projekt instalacji elektrycznej wewnętrznej i odgromowej stanowi załącznik do projektu wykonawczego Ochrona od porażeń i p. poż. Rozwiązanie projektowe umożliwia dostosowanie zabezpieczeń przeciwporażeniowych zarówno do układu sieci TT jak i TN-C. Ochrona od porażeń przy dotyku bezpośrednim spełniać będzie wymagania napięciowe obwodów pierwotnych. Ochrona od porażeń przy dotyku pośrednim będzie odbywać się poprzez szybkie odłączenie zasilania (poniżej 0.4 s). Jako środek dodatkowej ochrony od porażeń prądem elektrycznym zastosowany będzie wyłącznik różnicowo - prądowy, powodujący przy uszkodzeniu izolacji w instalacji jej szybkie odłączenie od zasilania w czasie rzędu 40ms. Spełniać on również będzie rolę wyłącznika głównego p. poż. Magazyn wyposażony będzie w zewnętrzne gniazda siłowe umożliwiające podłączenie rozsypywarek - w celu napełniania zbiorników solanką Oświetlenie magazynu Magazyn wyposażony będzie w oprawy hermetyczne typu B200 odporne na korozję z lampami Mix 160 W zapewniając natężenie światła powyżej 20 lx/m2 zgodnie z projektem elektrycznym. Oświetlenie podjazdu i wejścia/wjazdu do magazynu zaprojektowano za pomocą z lampą Mix 160 W w oprawie hermetycznej typu B Ochrona odgromowa Zgodnie z Polską Normą PN-86/E pkt f dla projektowanego budynku o konstrukcji drewnianej ochrona odgromowa jest wymagana. Jako zwód poziomy wykorzystana będzie blaszana obróbka szczytu kopuły dachowej. Połączony on będzie za pośrednictwem trzech zwodów odprowadzających z uziomami szpilkowymi Badania i pomiary. Wykonane instalacje elektryczne i odgromowe będą podlegać odbiorowi technicznemu zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania Robót Budowlano - Montażowych - Zeszyt V-INSTALACJE ELEKTROENERGETYCZNE. DHV POLSKA strona 9

10 Roboty instalacyjne będą zakończone próbami po-montażowymi oraz pomiarami instalacji elektrycznych, z których zostaną sporządzone protokoły z pomiarów i projekty powykonawcze instalacji elektrycznych i odgromowych. 7. CHARAKTERYSTYKA POŻAROWA OBIEKTU I WARUNKI OCHRONY P-POŻAROWEJ Parametry ogólne obiektu Powierzchnia zabudowy 550 m² Powierzchnia netto 482 m² Wysokość budynku 13,37 m Liczba kondygnacji 1 Grupa wysokości średniowysoki (SW) 7.2. Parametry ogólne - lokalizacja Ze względu na wymagania ochrony p. pożarowej odległości od: - budynków sąsiednich (ZL) co najmniej 10m - granicy działki co najmniej 4m 7.3. Parametry pożarowe występujących substancji palnych. W budynku magazynu soli nie będą składowane substancje pożarowo niebezpieczne w ilościach ponadnormatywnych. Mogą występować jedynie materiały zawarte w pojazdach i związane z wyposażeniem wnętrza takie jak tworzywa sztuczne, materiały drewnopochodne Przewidywana wielkość gęstości obciążenia ogniowego. Gęstość obciążenia ogniowego budynku magazynu soli do 500 MJ/m² Kategoria zagrożenia ludzi, przewidywana liczba osób w budynku. Nie wyznacza się Ocena zagrożenia wybuchem. Nie występują strefy zagrożenia wybuchem Podział obiektu na strefy pożarowe. Budynek magazynu soli mieści się w jednej dopuszczalnej strefie pożarowej Klasa odporności pożarowej i ogniowej, oraz stopień rozprzestrzeniania ognia elementów budowlanych. Budynek przewidziano w klasie E odporności pożarowej z elementami budowlanymi NRO Warunki ewakuacji. Warunki ewakuacji są uwzględnione w dokumentacji projektowej zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać DHV POLSKA strona 10

11 budynki i ich usytuowanie Zabezpieczenie przeciwpożarowe instalacji techniczno-użytkowych. Zasilanie budynku w energię elektryczną powinno być poprowadzone przez przeciwpożarowy wyłącznik prądu odcinający dopływ prądu do wszystkich obwodów, z wyjątkiem obwodów zasilających instalacje i urządzenia, których funkcjonowanie jest niezbędne w czasie pożaru. Podczas projektowania i montażu instalacji i urządzeń elektrycznych należy uwzględnić wpływy środowiskowe i użytkowe (PN-91/E /03) a w szczególności klasyfikację odnoszącą się do warunków ewakuacji w obiekcie. Przepusty instalacyjne instalacji elektrycznych w ścianach, lub w stropach powinny mieć odporność ogniową równą odporności ogniowej ściany lub stropu. Instalacja odgromowa jest wymagana dla budynku zgodnie z PN-86/E-05003/03 Ochrona odgromowa podstawowa Urządzenia przeciwpożarowe. Nie wymagane Podręczny sprzęt gaśniczy. Zgodnie z przepisami przeciwpożarowymi obiekt powinien być wyposażony w podręczny sprzęt gaśniczy. Jedna jednostka podręcznego sprzętu gaśniczego o masie co najmniej 2 kg, lub pojemności 3 dm³, powinna przypadać na 300 m² powierzchni budynku. Długość dojścia do tego sprzętu nie powinna być większa niż 30 m.do sprzętu powinien być zapewniony dostęp o szer. co najmniej 1,0m. Sprzęt powinien być umieszczony w miejscach łatwo dostępnych i widocznych. Usytuowanie miejsc zlokalizowania gaśnic powinno być oznakowane zgodnie z PN Zaopatrzenie w wodę do zewnętrznego gaszenia pożarów. Zaopatrzenie w wodę do zewnętrznego gaszenia pożaru powinno być zapewnione z sieci wodociągowej miejskiej z hydrantów zewnętrznych d+80 mm, wydajności 10 l/s. Odległość między hydrantami nie może przekraczać 150m. Hydranty zewnętrzne powinny być umieszczone w odległości nie większej niż 15m od krawędzi drogi, lub ulicy oraz w odl. większej niż 5m od ściany budynku Drogi pożarowe. Stosownie do zapisów rozdziału 3 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dn. 16 czerwca 2003 w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (DZ. U. Nr 121, poz 1139 z 2003) do budynku musi być zapewniona droga pożarowa o utwardzonej i odpowiednio wytrzymałej nawierzchni umożliwiającej dojazd o każdej porze roku od strony wejść do budynku. przedmiotowe rozwiązanie projektowe Obwodu Utrzymania spełnia te wymogi Opracował : DHV POLSKA strona 11

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY Zamawiający: Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej SANIKO sp. z o.o. Adres: 87-800 Włocławek, ul. Komunalna 4 PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY Nazwa zamówienia: Budowa magazynu środków do zimowego utrzymania

Bardziej szczegółowo

Zamawiający: ZAŁĄCZNIK NR 1.2 SIWZ Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie Adres: 30-085 Kraków ul. Głowackiego 56 PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY Nazwa zamówienia: Budowa magazynu soli drogowej wraz z opracowaniem

Bardziej szczegółowo

Budowa sortowni odpadów komunalnych wraz z kompostownią i stacją przeładunkową odpadów w Nowej Rudzie Projekt wykonawczy.

Budowa sortowni odpadów komunalnych wraz z kompostownią i stacją przeładunkową odpadów w Nowej Rudzie Projekt wykonawczy. Spis treści: 1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA... 4 2. PODSTAWA OPRACOWANIA... 4 3. INWESTOR... 4 4. OPIS PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO... 4 4.1. BUDYNEK PORTIERNI... 4 4.1.1. Przeznaczenie i program użytkowy

Bardziej szczegółowo

TRUPEL 55A 14-220 KISIELICE siedziba: IŁAWA, ul. Lubawska 3 biurowiec IPB, p. nr 4 e-mail: bogdanmotylinski@wp.pl. tel.

TRUPEL 55A 14-220 KISIELICE siedziba: IŁAWA, ul. Lubawska 3 biurowiec IPB, p. nr 4 e-mail: bogdanmotylinski@wp.pl. tel. 1 inż. Bogdan Motyliński TRUPEL 55A 14-220 KISIELICE siedziba: IŁAWA, ul. Lubawska 3 biurowiec IPB, p. nr 4 e-mail: bogdanmotylinski@wp.pl tel. egz. nr 1. PROJEKT BUDOWLANY adaptacji budynku Suskiego Domu

Bardziej szczegółowo

ARCHITEKT TOMASZ CELEWICZ 80-410 GDAŃSK, UL. K. BACZYŃSKIEGO 7A/10, TEL 344 22 26 TEL. KOM. 0503 113 132, BIURO PROJEKTOWE

ARCHITEKT TOMASZ CELEWICZ 80-410 GDAŃSK, UL. K. BACZYŃSKIEGO 7A/10, TEL 344 22 26 TEL. KOM. 0503 113 132, BIURO PROJEKTOWE ARCHITEKT TOMASZ CELEWICZ 80-410 GDAŃSK, UL. K. BACZYŃSKIEGO 7A/10, TEL 344 22 26 TEL. KOM. 0503 113 132, BIURO PROJEKTOWE PROJEKT WYKONAWCZY REWALORYZACJI WRAZ Z REMONTEM I PRZEBUDOWĄ OBIEKT Budynek nr

Bardziej szczegółowo

OPIS STANDARDU POMIESZCZENIA GALERII MULTIMEDIALNEJ

OPIS STANDARDU POMIESZCZENIA GALERII MULTIMEDIALNEJ OPIS STANDARDU POMIESZCZENIA GALERII MULTIMEDIALNEJ INWESTOR: OPRACOWAŁ: LOKALIZACJA: TYP OBIEKTU: KRAKOWSKI PARK TECHNOLOGICZNY SP. Z O.O. UL. JANA PAWŁA II 41L, 31-864 KRAKÓW PORTICO PROJECT MANAGEMENT

Bardziej szczegółowo

Koncepcja Architektoniczno-Konstrukcyjna

Koncepcja Architektoniczno-Konstrukcyjna ul. Waszyngtona 20 lok. 14 42-217 Częstochowa tel./ fax.+48-34/ 36-10-837, Tel. 605 742 300 REGON: 241953035 NIP: 949-168-57-03 Opracowanie: Obiekt: Inwestor: Branża: Tom: Projektant: (branża) Koncepcja

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA. BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO DLA BUDYNKU AWF STARA WILLA W POZNANIU Ul. Droga Dębińska 7

INSTRUKCJA. BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO DLA BUDYNKU AWF STARA WILLA W POZNANIU Ul. Droga Dębińska 7 INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO DLA BUDYNKU AWF STARA WILLA W POZNANIU Ul. Droga Dębińska 7 ZATWIERDZIŁ: OPRACOWAŁ: POZNAŃ- Styczeń, 2015 r. Spis treści: 1. Podstawy opracowania. 4 2. Przedmiot i

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ.

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ. gotowe projekty hal sportowych PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY OBIEKT: HALA SPORTOWO WIDOWISKOWA 18 x 40 m LOKALIZACJA: działki nr 169/1, 170/1, 172/1, 173/1, 174/2, 321/1 w Kolonii Kuczki INWESTOR:

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO

OPIS TECHNICZNY PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO OPIS TECHNICZNY PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO CEL I ZAKRES OPRACOWANIA: PRZEBUDOWA, REMONT ORAZ TERMOMODERNIZACJA ISTNIEJĄCEJ KAMIENICY PRZY UL. CZARNOWIEJSKIEJ 50B W KRAKOWIE INWESTOR: AKADEMIA

Bardziej szczegółowo

ST- 3 KOTŁOWNIA GAZOWA

ST- 3 KOTŁOWNIA GAZOWA ST- 3 KOTŁOWNIA GAZOWA 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z przebudową kotłowni oraz instalacji

Bardziej szczegółowo

UŻYTKOWNIK: Zakład Gospodarki Cieplnej (ZGC) Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach. tel. (032) 252-86-62

UŻYTKOWNIK: Zakład Gospodarki Cieplnej (ZGC) Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach. tel. (032) 252-86-62 INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO UŻYTKOWNIK: Zakład Gospodarki Cieplnej (ZGC) Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach LOKALIZACJA : 40-752 Katowice ul. Medyków 2a tel. (032) 252-86-62 Zatwierdzam:

Bardziej szczegółowo

ST-1 KOTŁOWNIA WĘGLOWA

ST-1 KOTŁOWNIA WĘGLOWA ST-1 KOTŁOWNIA WĘGLOWA 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z modernizacją kotłowni węglowej w budynku

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Termomodernizacja budynku Przedszkola Miejskiego nr5 przy ul. Zwycięstwa 21 w Będzinie

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Termomodernizacja budynku Przedszkola Miejskiego nr5 przy ul. Zwycięstwa 21 w Będzinie SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Termomodernizacja budynku Przedszkola Miejskiego nr5 przy ul. Zwycięstwa 21 w Będzinie Inwestor : Miasto Będzin ul. 11 Listopada 20 42-500 Będzin (ST 2)

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO DLA Budynku Biblioteki Głównej AWF w Poznaniu ul.droga Dębińska 10c

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO DLA Budynku Biblioteki Głównej AWF w Poznaniu ul.droga Dębińska 10c INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO DLA Budynku Biblioteki Głównej AWF w Poznaniu ul.droga Dębińska 10c ZATWIERDZIŁ: OPRACOWAŁ: Poznań,Styczeń 2015r Spis treści: 1. Podstawy opracowania. 4 2. Przedmiot

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ZADANIE: Poprawa infrastruktury remiz Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie gminy Żyraków termomodernizacja i remont OSP w Bobrowej Woli, Górze Motycznej

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY Nazwa zamówienia: Rozbudowa i nadbudowa budynku usługowego - biura obsługi klienta dla cmentarza komunalnego przy ul. Panewnickiej w Katowicach Ligocie, na działce nr 26,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT PRZEDMIOT INWESTYCJI Budowa kotłowni w budynku Klubu Sportowego RABA w Dobczycach ADRES INWESTYCJI Budynek KS Raba położony na dz. nr 875 przy ul. Podgórskiej

Bardziej szczegółowo

II. Część ogólna, Inwestor: INSTYTUT TECHNICZNY WOJSK LOTNICZYCH ul. Księcia Bolesława 6 01-494 Warszawa. Faza; Projekt robót budowlanych

II. Część ogólna, Inwestor: INSTYTUT TECHNICZNY WOJSK LOTNICZYCH ul. Księcia Bolesława 6 01-494 Warszawa. Faza; Projekt robót budowlanych II. Część ogólna, Nazwa i adres inwestycji: PRZEBUDOWA BUDYNKU nr 11(4) CZĘŚĆ BIUROWA WRAZ ZE ZGŁOSZENIEM ROBÓT NA OCIEPLENIE ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH I DACHU oraz NAPRAWĄ SCHODÓW PRZY STOLARNI Inwestor: INSTYTUT

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA DOKUMENTY : ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA [1] Oświadczenie projektantów o zgodności projektu z polskimi normami i obowiązującymi przepisami... [2] Zaświadczenia projektantów : uprawnienia i przynależność do Izb...

Bardziej szczegółowo

PROJEKT PRZEBUDOWY. Projekt Wykonawczy. Instalacje Sanitarne: mgr inż. Jerzy Baradziej nr upr. St 291/72

PROJEKT PRZEBUDOWY. Projekt Wykonawczy. Instalacje Sanitarne: mgr inż. Jerzy Baradziej nr upr. St 291/72 Projektowanie architektoniczne Łukasz Bartłomowicz ul. Korczyńska 10/65, 02-934 Warszawa Tel: 506 126 212, e-mail: pracownia@bartlomowicz.pl NIP: 627 253 33 11, REGON: 716 079 Warszawa, grudzień 2012 Nr

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY Projekt budowlany

OPIS TECHNICZNY Projekt budowlany 1 OPIS TECHNICZNY Projekt budowlany A. Część opisowa 1. Podstawa opracowania 2. Przedmiot opracowania 3. Przeznaczenie, program użytkowy budynku 4. Rozwiązania materiałowo konstrukcyjne 5. Ochrona pożarowa

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO DLA BUDYNKU REKTORATU AWF W Poznaniu przy ul. Królowej Jadwigi 27/39

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO DLA BUDYNKU REKTORATU AWF W Poznaniu przy ul. Królowej Jadwigi 27/39 DLA BUDYNKU REKTORATU AWF W Poznaniu przy ul. Królowej Jadwigi 27/39 OPRACOWAŁ : ZATWIERDZIŁ : Poznań, styczeń 2015r 2 Spis treści: 1. Podstawy opracowania. 4 2. Przedmiot i zakres opracowania. 5 3. Warunki

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY. C Z Ę Ś Ć O P I S O W A.. Przeznaczenie i program użytkowy obiektu budowlanego oraz jego charakterystyczne parametry techniczne, w szczególności: kubatura, zestawienie

Bardziej szczegółowo

strona Podstawa opracowania... Przedmiot inwestycji...

strona Podstawa opracowania... Przedmiot inwestycji... ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA : Tom 2a Część opisowa strona Podstawa opracowania... Przedmiot inwestycji... PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY I Część architektoniczno-konstrukcyjna 1. Opis techniczny... 2. Elaborat

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO Zespół Budynków Centrum Produkcji Filmowo-Telewizyjnej ATM STUDIO Wał Miedzeszyński 384, Warszawa Opracował: Warszawa, maj 2011 SPIS TREŚCI 1. CEL I ZAKRES OPRACOWANIA...

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA WYKONAWCZA

DOKUMENTACJA WYKONAWCZA DOKUMENTACJA WYKONAWCZA przebudowy poddasza nieużytkowego wraz ze zmianą sposobu użytkowania na cele biurowe w budynku administracyjno-biurowym NFZ w Łodzi, położonym przy ul. Kopcińskiego 58, dz. nr 17/18,

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA WYKONAWCZA

DOKUMENTACJA WYKONAWCZA DOKUMENTACJA WYKONAWCZA przebudowy poddasza nieużytkowego wraz ze zmianą sposobu użytkowania na cele biurowe w budynku administracyjno-biurowym NFZ w Łodzi, położonym przy ul. Kopcińskiego 58, dz. nr 17/18,

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRZESTRZENNA-WIELOBRANŻOWA

KONCEPCJA PRZESTRZENNA-WIELOBRANŻOWA BIURO IN Ż YNIER Y JN O -PR OJE KTOWE PRI NT S pó łk a z o. o. 41-5 03 C H O R ZÓ W u l. N AR U TO W I C ZA 3 www. bi pprint.com.pl e-mail: bi uro@bi ppri nt. com.pl t el./f ax: (032) 241-35-66 t el.:

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO DLA OBIELTU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ KRYTA PYWANIA OŁAWA. ul. 11-go Listopada 1-go Maja,

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO DLA OBIELTU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ KRYTA PYWANIA OŁAWA. ul. 11-go Listopada 1-go Maja, Opis techniczny do instrukcji bezpieczeń stwa poż arowego. Strona 1 INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO DLA OBIELTU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ KRYTA PYWANIA OŁAWA. ul. 11-go Listopada 1-go Maja, Opis techniczny

Bardziej szczegółowo