PLAN DZIAŁANIA SYSTEMU PAŃSTWOWE RATOWNICTWO MEDYCZNE DLA WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PLAN DZIAŁANIA SYSTEMU PAŃSTWOWE RATOWNICTWO MEDYCZNE DLA WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO"

Transkrypt

1 ZATWIERDZAM.. dnia PLAN DZIAŁANIA SYSTEMU PAŃSTWOWE RATOWNICTWO MEDYCZNE DLA WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO WOJEWODA LUBUSKI. Gorzów Wlkp., 2011 r.

2 Spis treści Wykaz załączników. 3 Strona uzgodnień. 4 Karta aktualizacji 5 Wstęp... 6 I. CHARAKTERYSTYKA POTENCJALNYCH ZAGROŻEŃ DLA ŻYCIA I ZDROWIA 7 Ukształtowanie terenu Sieć komunikacyjna Struktura urbanistyczna, ze szczególnym uwzględnieniem zakładów zwiększonego ryzyka i zakładów dużego ryzyka Struktura demograficzna Liczba wyjazdów zespołów medycznego na obszarze województwa Liczba wylotów lotniczych zespołów medycznego na obszarze województwa Hospitalizacja osób w stanach nagłego zagrożenia zdrowotnego Inne zagrożenia. 52 II. Warunki hydrologiczno-meteorologiczne. Zagrożenia pożarowe Zagrożenia radiacyjne.. INFORMACJE O LICZBIE I ROZMIESZCZENIU NA OBSZARZE WOJEWÓDZTWA JEDNOSTEK SYTEMU ORAZ CENTRÓW URAZOWYCH, JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH SZPITALI WYSPECJALIZOWANYCH W ZAKRESIE UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH NIEZBĘDNYCH DLA RATOWNICTWA MEDYCZNEGO I INNE Zespoły medycznego liczba, rodzaje, rejony operacyjne, obszary działania, dysponenci Szpitalne oddziały ratunkowe liczba, rozmieszczenie, struktura organizacyjna Centrum urazowe rozmieszczenie, struktura organizacyjna, liczba pacjentów urazowych Jednostki organizacyjne szpitali wyspecjalizowane w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych niezbędnych dla medycznego liczba, rozmieszczenie, ze wskazaniem liczby łóżek Liczba i rozmieszczenie szpitali w poszczególnych powiatach wraz z profilem oddziałów oraz liczbą łóżek stałych i gotowych do rozwinięcia Organizacja systemu powiadamiania o stanach nagłego zagrożenia zdrowotnego Sposób współpracy wojewody i dysponentów jednostek systemu z organami administracji publicznej i jednostkami systemu z innych województw Współpraca jednostek systemu z jednostkami współpracującymi z systemem Koordynacja działań medycznego... Procedury współpracy z jednostkami Państwowej Straży Pożarnej Procedury współpracy z jednostkami Policji Procedury współpracy z Nadodrzańskim Oddziałem Straży Granicznej.. Procedury współpracy z Siłami Zbrojnymi RP. 9. Jednostki współpracujące z systemem w poszczególnych powiatach Informacje na temat zatwierdzonych przez wojewodę kursów w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy Informacje na temat personelu pracującego w jednostkach systemu bez względu na formę prawną zatrudnienia III. KALKULACJA KOSZTÓW DZIAŁALNOŚĆI ZESPOŁÓW RATOWNICTWA MEDYCZNEGO. 234 IV. PLANOWANE NA LATA NOWE JEDNOSTKI SYTEMU PAŃSTWOWE RATOWNICTWO MEDYCZNE 266 V. UWAGI I WNIOSKI

3 Wykaz załączników Załącznik Nr 1 Załącznik Nr 2 Załącznik Nr 3 Porozumienia współpracy w zakresie medycznego zawarte pomiędzy Wojewodą Lubuskim a: - Wojewodą Dolnośląskim, - Wojewodą Wielkopolskim, - Wojewodą Zachodniopomorskim. Wykaz numerów telefonów kontaktowych podmiotów uczestniczących w działaniach ratowniczych. Porozumienie w sprawie powierzenia wykonywania przez Lubuskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP oraz podległe mu jednostki organizacyjne na obszarze Województwa Lubuskiego centrów powiadamiania ratunkowego. Załącznik Nr 4 Informacja dotycząca ilości oraz terminu uruchomienia planowanych Szpitalnych Oddziałów Ratunkowych. Załącznik Nr 5 Zarządzenie Nr 15 Wojewody Lubuskiego z dnia 28 stycznia 2008 r. regulujące zasady współpracy lekarza koordynatora medycznego z dysponentami jednostek systemu oraz w sprawie planów działania szpitali i współpracy z innymi podmiotami w przypadku zdarzeń o charakterze masowym. Załącznik Nr 6 Rejestr jednostek współpracujących z systemem. Załącznik Nr 7 Zarządzenie Nr 21 Wojewody Lubuskiego z dnia 9 lutego 2009 r. w sprawie zasad użytkowania radiowych sieci współdziałania i zarządzania przez służby, straże, inspekcje, jednostki samorządu terytorialnego, jednostki służby zdrowia i inne jednostki organizacyjne funkcjonujące na terenie województwa lubuskiego. Załącznik Nr 8 Załącznik Nr 9 Plan ratowniczy do porozumienia z dnia 31 lipca 2008 r. w zakresie współdziałania pomiędzy Komendą Wojewódzką Państwowej Straży Pożarnej w Gorzowie Wlkp. a SP ZOZ Lotnicze Pogotowie Ratunkowe Region Zachód. Stałe miejsca przystosowane do nocnych lądowań śmigłowca ratunkowego w gminach województwa lubuskiego. 3

4 Strona uzgodnień Lp. Data uzgodnienia Instytucja Podpis Uwagi 4

5 Karta aktualizacji Lp. Opis zmiany Data wprowadzenia Podpis Uwagi 5

6 Wstęp W celu realizacji zadań polegających na zapewnieniu pomocy każdej osobie znajdującej się w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego został stworzony system Państwowe Ratownictwo Medyczne zwany systemem. W ramach systemu działają: 1. Organy administracji rządowej właściwe w zakresie wykonywania zadań systemu. 2. Jednostki systemu: a) szpitalne oddziały ratunkowe, b) zespoły medycznego, w tym lotnicze zespoły medycznego. Z systemem współpracują centra urazowe, jednostki organizacyjne szpitali wyspecjalizowane w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych niezbędnych dla medycznego oraz służby ustawowo powołane do niesienia pomocy osobom w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego, w szczególności: a) jednostki organizacyjne Państwowej Straży Pożarnej, b) jednostki ochrony przeciwpożarowej włączone do krajowego systemu ratowniczogaśniczego, c) Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe, d) jednostki organizacyjne Policji, e) jednostki organizacyjne Straży Granicznej, f) wojsko. Organami administracji rządowej właściwymi w zakresie wykonywania zadań systemu są: 1. Minister właściwy do spraw zdrowia. 2. Wojewoda. Nadzór nad systemem na terenie kraju sprawuje minister właściwy do spraw zdrowia. Planowanie, organizowanie, koordynowanie systemu oraz nadzór nad systemem na terenie województwa jest zadaniem wojewody. 6

7 I. CHARAKTERYSTYKA POTENCJALNYCH ZAGROŻEŃ DLA ŻYCIA I ZDROWIA Ukształtowanie terenu Województwo Lubuskie powstało z dniem r. na skutek nowego podziału administracyjnego kraju. Większość obszaru Województwa Lubuskiego znajduje się na wysokości od 60 do 100 m n.p.m. Najwyżej położone punkty to Góra Bukowiec (227 m n.p.m.) na terenie Łagowskiego Parku Krajobrazowego oraz Góra Żarska (226,9 m n.p.m.). Charakterystyczny dla krajobrazu województwa jest układ naprzemianległych obniżeń pradolin i pasów wysoczyznowych wytworzony w wyniku ostatniego zlodowacenia. Jego zasięg wyznacza linia biegnąca przez Gubin, Lubsko, Zieloną Górę i Sławę. Obszary położone na południe od tej linii zostały ukształtowane podczas zlodowacenia środkowoeuropejskiego, które spowodowało dość dużą różnorodność krajobrazu. Powierzchnia województwa wynosi km 2, co stanowi 4,5 % powierzchni kraju. Województwo sąsiaduje od zachodu z Niemcami, na północy z Województwem Zachodniopomorskim, na wschodzie z Województwem Wielkopolskim, na południu z Województwem Dolnośląskim. Charakterystyczną cechą województwa jest jego policentryczny system osadniczy. Jedna czwarta mieszkańców żyje w dwóch największych miastach, Zielonej Górze i Gorzowie Wlkp., o podobnej wielkości (po około 120 tyś. mieszkańców). Województwo tworzy 14 powiatów (w tym 2 grodzkie) - 81 gmin (w tym 7 gmin miejskich, 33 gminy miejsko - wiejskie i 41 gmin wiejskich). Lubuskie jest najbardziej zalesionym regionem Polski, obszary leśne stanowią 49% powierzchni województwa. Użytki rolne stanowią ok. 40 % powierzchni województwa. Województwo należy do najcieplejszych obszarów Polski średnia temperatura roczna wynosi 8 stopni C. Średnioroczne opady kształtują się na poziomie mm. Okres wegetacji przekracza 225 dni, a nietrwała pokrywa śnieżna zalega około dni. Zasoby surowcowe to przede wszystkim piaski budowlane i szklarskie, iły i gliny oraz energetyczne: ropa naftowa wydobywana na terenie powiatów: gorzowskiego, krośnieńskiego, świebodzińskiego, zielonogórskiego, gaz ziemny wydobywany na terenie powiatów: gorzowskiego, krośnieńskiego, wschowskiego, zielonogórskiego. Główne gałęzie przemysłu to: chemiczny, elektroniczny, meblarski, tekstylno -konfekcyjny, przetwórstwo spożywcze i drzewny. 7

8 1. Sieć komunikacyjna. Układ komunikacyjny województwa tworzą ciągi drogowe kategorii krajowej, wojewódzkiej i lokalnej. Sieć dróg jest dość dobrze rozwinięta, a przebiegające trasy tranzytowe łączą Moskwę z Berlinem i kraje skandynawskie z Adriatykiem. Najistotniejsze i najbardziej obciążone drogi to: droga Nr 3 Szczecin Gorzów Wlkp. Zielona Góra Lubawka, droga Nr 2 Świecko Świebodzin Poznań, droga Nr 18 Olszyna Golnice Wrocław, droga Nr 22 Kostrzyn n/odrą - Gorzów Wlkp. Strzelce Krajeńskie Dobiegniew, droga Nr 132 Kostrzyn nad/odrą Witnica Gorzów Wlkp., droga Nr 29 Słubice Krosno Odrzańskie Zielona Góra, droga Nr 32 Gubin Zielona Góra Sulechów Kargowa, droga Nr 27 Zielona Góra Żary Przewóz, droga Nr 12 Łęknica Żary Żagań. Długość linii kolejowych na terenie województwa wynosi około km. Główne linie kolejowe to: Nadodrzańska Magistrala Węglowa łącząca Śląsk z portami szczecińskimi oraz linia Warszawa, Poznań, Berlin, na których funkcjonują węzły kolejowe: Czerwieńsk, Rzepin, Zbąszynek i Żagań. Rzeki Odra i Warta są żeglowne na całych odcinkach leżących w granicach województwa i są wykorzystywane do przewozu mas towarowych. Najważniejsze porty rzeczne to Cigacice i Kostrzyn n/odrą. Na obszarze województwa znajdują się następujące byłe przejścia graniczne: byłe przejścia graniczne drogowe: w tym osobowo-ciężarowe Świecko, Gubinek, Olszyna i osobowe Kostrzyn nad Odrą, Słubice, Gubin, Łęknica, Przewóz, Zasieki; byłe przejścia graniczne kolejowe Kostrzyn nad Odrą, Kunowice, Gubin - towarowe, Zasieki; przejścia graniczne lotnicze Babimost, Przylep (lotnisko trawiaste Straży Granicznej z możliwością przyjęcia lub odprawy pasażerów); przejścia graniczne rzeczne Słubice, Miłów. Na terenie województwa znajdują się dwa lotniska: w Babimoście - Port Lotniczy Zielona Góra i sportowe w Przylepie k. Zielonej Góry. Lotnisko w Babimoście oddalone jest 20 km od drogi krajowej Nr 3 Gorzów Wlkp. Zielona Góra, 12 km od drogi Nr 32 Zielona Góra 8

9 Poznań, 10 km od węzła kolejowego Zbąszynek, leżącego na magistrali kolejowej E-20, 35 km od Zielonej Góry i 95 km od Gorzowa Wlkp. 9

10 2. Struktura urbanistyki, ze szczególnym uwzględnieniem zakładów zwiększonego ryzyka i zakładów dużego ryzyka. Paliwa, gazy oraz produkty i materiały palne wytwarzane, wydobywane, przesyłane i magazynowane na terenie województwa, a także przewożone transportem drogowym i kolejowym, stwarzają potencjalne zagrożenie związane ze skażeniami toksycznymi. Największe zagrożenie występuje: w bezpośrednim sąsiedztwie zakładów produkcyjnych, stosujących lub przechowujących NSCh, zlokalizowane w: Cigacicach (gmina Sulechów), Przytocznej, Łupowie (gmina Bogdaniec), Gorzowie Wlkp., Krośnie Odrzańskim, Sulechowie, Zielonej Górze, Nowej Soli, Czerwieńsku, Żarach, Żaganiu, Mirostowicach Dolnych (gmina Żary), Świebodzinie. w pobliżu węzłów kolejowych: Zbąszynek, Czerwieńsk, Rzepin, Żagań, wzdłuż dróg i linii kolejowych, którymi przewożone są materiały niebezpieczne, w pobliżu odwiertów ropy i gazu, wzdłuż rurociągów i gazociągów przesyłowych. Większość zakładów magazynujących i używających NSCh w procesie produkcyjnym zlokalizowana jest w rejonach gęsto zaludnionych lub bezpośrednio do nich przyległych, co powoduje istotne zagrożenie dla zdrowia i życia ludności. Bardzo groźne, a trudne do przewidzenia, może być uwolnienie się NSCh w czasie transportu kolejowego lub drogowego w wyniku: katastrofy, wypadku lub samoistnego rozszczelnienia cystern lub zbiorników, w których są przewożone, zwłaszcza gdy dojdzie do katastrofy w rejonie gęsto zaludnionym wzdłuż tras drogowych lub kolejowych. 10

11 11

12 Zakłady stwarzające zagrożenie wystąpienia poważnej awarii przemysłowej. Według stanu GIOŚ na dzień 30 czerwca 2010 r. Lp. Nr identyfikacyjny Nazwa Obiektu, Dokładny Adres Rodzaj Materiału Niebezpiecznego Maksymalna Ilość (Mega Tony)/Okres Przechowywania Maksymalnej Ilości (Od - Do Lub Okres W Dniach, Tygodniach, Miesiącach) Miejsce I Rodzaj Produkcji I/Lub Składowania Prognozowana liczba przypadków śmiertelnych wewnątrz zakładu Prognozowana liczba przypadków śmiertelnych dla ludności poza granicami zakładu Prognozowana liczba osób ewakuowanych z terenu zakładu Prognozowana liczba ludności planowanej do ewakuacji, która przebywa poza granicami zakładu Zakłady o Dużym Ryzyku (ZDR) Liczba zakładów: 5 1. Nr identyfikacyjny: ROCKWOOL POLSKA Sp. zo.o Cigacice, ul. Kwiatowa Miejscowość: Cigacice, Gmina: Sulechów, Powiat: zielonogórski Fenol Formalina 37 % Olej impregnacyjny Tlen ciekły Woda amoniakalna (do 35%) 370 t 250 t 190 t 63 t 79 t Zbiorniki wolnostojące nadziemne instalacyjne Nr identyfikacyjny: KRONOPOL Sp. zo.o Żary, ul. Serbska 56 Miejscowość: Żary, Gmina: Żary, Powiat: żarski. Alkohol metylowy Formalina (37-55%) 4000 t w sumie 1580 t zbiorniki nadziemne instalacyjne Nr identyfikacyjny: ORLEN GAZ Sp. zo.o. Rozlewnia Gazu Płynnego w Krośnie Odrzańskim Krosno Odrzańskie, ul. Gubińska 65 Miejscowość: Krosno Odrzańskie, Gmina: Krosno Odrzańskie, Powiat: krośnieński. propan butan propan 502 t 210 t 3 zbiorniki o poj. 200 m butli 11 kg 200 butli 33 kg

13 Lp. Nr identyfikacyjny Nazwa Obiektu, Dokładny Adres Rodzaj Materiału Niebezpiecznego Maksymalna Ilość (Mega Tony)/Okres Przechowywania Maksymalnej Ilości (Od - Do Lub Okres W Dniach, Tygodniach, Miesiącach) Miejsce I Rodzaj Produkcji I/Lub Składowania Prognozowana liczba przypadków śmiertelnych wewnątrz zakładu Prognozowana liczba przypadków śmiertelnych dla ludności poza granicami zakładu Prognozowana liczba osób ewakuowanych z terenu zakładu Prognozowana liczba ludności planowanej do ewakuacji, która przebywa poza granicami zakładu 4. Nr identyfikacyjny: Baza Paliw PW APEXIM AB w Mirostowicach Dolnych Żary, ul. Kolejowa 52 Miejscowość: Mirostowice Dolne, Gmina: Żary, Powiat: żarski. Paliwa płynne - produkty ropopochodne t 2 nowe zbiorniki po m3 (benzyna PB 95) 7 starych zbiorników 4287 m3 (benzyna PB 95) 3 stare zbiorniki 1836 m3 (olej napędowy) Nr identyfikacyjny: Shell Gas Polska Sp. zo.o. Rozlewnia Gazu Płynnego Nowa Niedrzwica Przytoczna, Miejscowość: Nowa Niedrzwica, Gmina: Przytoczna, Powiat: międzyrzecki Propan Butan 1615 t Zbiorniki magazynowe cysterny kolejowe Zakłady o Zwiekszonym Ryzyku (ZZR) Liczba zakładów: 2 Nr identyfikacyjny: Terminal Paliw w Nowej Soli BP93 PKN ORLEN S.A Nowa Sól, Aleja Wolności Miejscowość: Nowa Sól, Gmina: Nowa Sól, Powiat: nowosolski. Paliwa płynne -olej napędowy - etylina 4250 t Zbiorniki naziemne i podziemne b.d. b.d. b.d. b.d. 13

14 Lp. Nr identyfikacyjny Nazwa Obiektu, Dokładny Adres Rodzaj Materiału Niebezpiecznego Maksymalna Ilość (Mega Tony)/Okres Przechowywania Maksymalnej Ilości (Od - Do Lub Okres W Dniach, Tygodniach, Miesiącach) Miejsce I Rodzaj Produkcji I/Lub Składowania Prognozowana liczba przypadków śmiertelnych wewnątrz zakładu Prognozowana liczba przypadków śmiertelnych dla ludności poza granicami zakładu Prognozowana liczba osób ewakuowanych z terenu zakładu Prognozowana liczba ludności planowanej do ewakuacji, która przebywa poza granicami zakładu Nr identyfikacyjny: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe JERSAK Rozlewnia Gazu Płynnego w Żaganiu Żagań, Lotników Alianckich Miejscowość: Żagań Gmina: Żagań Powiat: żagański Propan-butan 6 t Zbiorniki magazynowe naziemne i podziemne b.d. b.d. b.d. b.d. *Pozostałe zakłady Liczba zakładów : 7 Nr identyfikacyjny: NORDIS Chłodnie Polskie Spółka zo.o Zielona Góra ul. Zimna 1 A Miejscowość: Zielona Góra Gmina: M. Zielona Góra Powiat: m. Zielona Góra Amoniak 16 t Instalacja i zbiorniki napowietrzne i podziemne b.d. b.d. b.d. b.d. Nr identyfikacyjny: Lubuskie Zakłady Drobiarskie ELDROB S.A Świebodzin ul. Poznańska 56 Miejscowość: Świebodzin Gmina: Świebodzin Powiat: świebodziński Amoniak 25 t Zbiorniki magazynowe naziemne b.d. b.d. b.d. b.d. 14

15 Lp. Nr identyfikacyjny Nazwa Obiektu, Dokładny Adres Rodzaj Materiału Niebezpiecznego Maksymalna Ilość (Mega Tony)/Okres Przechowywania Maksymalnej Ilości (Od - Do Lub Okres W Dniach, Tygodniach, Miesiącach) Miejsce I Rodzaj Produkcji I/Lub Składowania Prognozowana liczba przypadków śmiertelnych wewnątrz zakładu Prognozowana liczba przypadków śmiertelnych dla ludności poza granicami zakładu Prognozowana liczba osób ewakuowanych z terenu zakładu Prognozowana liczba ludności planowanej do ewakuacji, która przebywa poza granicami zakładu Nr identyfikacyjny: PERN Przyjaźń S.A Płock -Stacja Pomp Nr 6 w Łupowie Płock, ul. Wyszogrodzka 133 Miejscowość: Płock Gmina: Bogdaniec Powiat: gorzowski Gaz ziemny b.d. b.d. b.d. b.d. 11 Nr identyfikacyjny: Spółdzielnia Mleczarska Mlekpol w Grajewie, ul. Elewatorska 13, Grajewo - Zakład Produkcji Mleczarskiej Rolmlecz w Gorzowie Wlkp Gorzów Wlkp. ul. Kostrzyńska 89 Miejscowość: Gorzów Wlkp. Gmina: M. Gorzów Wlkp. Powiat: m. Gorzów Wlkp. Amoniak 3 t Zbiorniki naziemne b.d. b.d. b.d. b.d. Nr identyfikacyjny: PGE Elektrociepłownia Gorzów S.A Gorzów Wlkp. ul. Energetyków 6 Miejscowość: Gorzów Wlkp. Gmina: M. Gorzów Wlkp. Powiat: m. Gorzów Wlkp. Kwas solny (33 %) Ług sodowy (50 %) 45 t 72 t Zbiorniki 1-60 m3 oraz zbiorniki 2-30 m3 Zbiorniki 4-20 m3 b.d. b.d. b.d. b.d. 15

16 Lp. Nr identyfikacyjny Nazwa Obiektu, Dokładny Adres Rodzaj Materiału Niebezpiecznego Maksymalna Ilość (Mega Tony)/Okres Przechowywania Maksymalnej Ilości (Od - Do Lub Okres W Dniach, Tygodniach, Miesiącach) Miejsce I Rodzaj Produkcji I/Lub Składowania Prognozowana liczba przypadków śmiertelnych wewnątrz zakładu Prognozowana liczba przypadków śmiertelnych dla ludności poza granicami zakładu Prognozowana liczba osób ewakuowanych z terenu zakładu Prognozowana liczba ludności planowanej do ewakuacji, która przebywa poza granicami zakładu Nr identyfikacyjny: Zakład Energoelektryczny ENERGO-STIL Sp. zo.o Gorzów Wlkp. ul. Walczaka 25 Miejscowość: Gorzów Wlkp. Gmina: M. Gorzów Wlkp. Powiat: m. Gorzów Wlkp. Kwas solny Amoniak Ług sodowy 10 t 30 t 30 t Zbiorniki 50 m3 Zbiorniki 5 m3 Zbiorniki 1-24 m3 b.d. b.d. b.d. b.d. Nr identyfikacyjny: Bama Polska Sp. zo.o Gorzów Wlkp. ul. Kasprzaka 6 a Miejscowość: Gorzów Wlkp. Gmina: M. Gorzów Wlkp. Powiat: m. Gorzów Wlkp. Gaz palny Propan butan izobutan 150 t (4.320 tys. szt. pojemników - dezodorantów po ml) Magazyn nadziemny 1 -kondygnacyjny b.d. b.d. b.d. b.d. * Zakłady na terenie, których występują substancje niebezpieczne w ilościach niższych niż wartości progowe ustalone dla zakładów o dużym i zwiększonym ryzyku, mogących spowodować poważną awarię spełniającą kryteria awarii, określone w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 30 grudnia 2002 r. (Dz.U. z 2003 r. Nr 5, poz. 58). UWAGI: Pozycje 1 i 4 oraz 5 brak ofiar i przeznaczonych do ewakuacji spoza zakładu z uwagi na brak zagrożenia dla tego terenu. Pozycja 2 analizy możliwych awarii nie przewidują skutków śmiertelnych wśród pracowników. Pozycja1 i 2 oraz 4 nie przewiduje się ewakuacji pracowników w wyniku awarii są oni przewidziani do podjęcia akcji ratowniczych. 16

17 W Województwie Lubuskim mogą wystąpić zakażenia o charakterze epidemii, spowodowanej rozprzestrzenianiem się w atmosferze drobnoustrojów i bakterii, które znalazły się przypadkowo lub zostały dodane świadomie do produktów żywnościowych i wody pitnej np. wodociągów. Miejsce i zasięg występowania wymienionych zagrożeń jest trudne do przewidzenia. Najbardziej sprzyjające warunki rozprzestrzeniania zakażeń i występowania zbiorowych zatruć występują w miastach oraz dużych skupiskach ludzkich. W okresie letnim sprzyjające warunki występują podczas imprez masowych, zjazdów oraz w ośrodkach wypoczynkowych, zwłaszcza gdzie utrudniony jest dostęp do urządzeń sanitarnych i punktów wody pitnej. Szczególne zagrożenie występuje na obszarach zalanych w wyniku powodzi, na których w wyniku procesów gnilnych powstają dogodne warunki rozwoju drobnoustrojów chorobotwórczych. 3. Struktura demograficzna. Województwo Lubuskie liczy około mieszkańców, w tym w miastach mieszka osób, na wsi osób. Województwo Lubuskie należy do regionów o najniższej gęstości zaludnienia na 1 km 2 przypada 73 mieszkańców, przy średniej krajowej wynoszącej 124 osoby. Na 100 mężczyzn przypada 106 kobiet. POWIERZCHNIA I LUDNOŚĆ wg płci wieku, podregionów i powiatów Stan w dniu 31.XII.2009 POWIERZ- LUDNOŚĆ CHNIA w km2 ogółem mężczyźni kobiety 2) w wieku przedprodukcy jnym - 14 lat i mniej 1) w wieku produkcyjnym: lat kobiety, lata mężczyźni 2) w wieku poprodukcy jnym NAZWA POW_KM osoba oaoba osoba osoba osoba osoba LUBUSKIE Podregion 13 - gorzowski Powiat gorzowski Powiat międzyrzecki Powiat słubicki Powiat strzelecko-drezdenecki Powiat sulęciński Powiat m.gorzów Wielkopolski Podregion 14 - zielonogórski Powiat krośnieński

18 POWIERZCHNIA I LUDNOŚĆ wg płci wieku, podregionów i powiatów Stan w dniu 31.XII.2009 POWIERZ- LUDNOŚĆ CHNIA w km2 ogółem mężczyźni kobiety 2) w wieku przedprodukcy jnym - 14 lat i mniej 1) w wieku produkcyjnym: lat kobiety, lata mężczyźni 2) w wieku poprodukcy jnym NAZWA POW_KM osoba oaoba osoba osoba osoba osoba Powiat nowosolski Powiat świebodziński Powiat zielonogórski Powiat żagański Powiat żarski Powiat wschowski Powiat m.zielona Góra Dane zawarte w powyższej tabeli uzyskane są ze strony internetowej Głównego Urzędu Statystycznego w Warszawie (stan na dzień 31 grudnia 2009 r.).dane w kolumnie nr 3, 4, 5 zgodne z miejscem zameldowania, natomiast dane w kolumnie nr 6, 7 i 8 zgodne z faktycznym miejscem zamieszkania. 1) Przez ludność w wieku produkcyjnym rozumie się ludność w wieku zdolności do pracy. Dla mężczyzn przyjęto wiek lata, dla kobiet lat. 2) Przez ludność w wieku nieprodukcyjnym rozumie się ludność w wieku przedprodukcyjnym, tj. do 14 lat oraz w wieku poprodukcyjnym, tj. mężczyźni - 65 lat i więcej, kobiety - 60 lat i więcej. 18

19 4. Liczba wyjazdów zespołów medycznego na obszarze województwa. TABELA 1 - Wyjazdy zespołów medycznego w roku 2010 Wyjazdy zespołów medycznego 7 1 Lp. 2 Powiat 3 Liczba, rodzaj 4 Wyjazdy do stanu nagłego zagrożenia zdrowotnego 5 6 oraz miejsce Obywatele RP 4c w tym: Zgony przed podjęciem stacjonowania lub w trakcie zespołów 4f wykonywania medycznych czynności medycznego ratunkowych 1. Gorzowski 2. m. Gorzów Wielkopolski 1 S Kostrzyn n/o 1 P Witnica 2 P Gorzów Wlkp. 3. Krośnieński 1 S Krosno Odrzańskie 0-18 lat Pacjenci urazowi - obywatele RP Wyjazdy niezwiązane ze stanem nagłego zagrożenia zdrowotnego Obywatele 5c Obywatele RP RP 4a 4b 4d 4e 5a 5b 6a 6b > 18 lat Cudzoziemcy (kraj pochodzenia) 0-18 lat > 18 lat Pacjenci urazowi - cudzoziemcy (kraj pochodzenia) 0-18 lat > 18 lat Wyjazdy nie wiązane ze stanem nagłego zagrożenia zdrowotnego - cudzoziemcy (kraj 0-18 lat > 18 lat 6c Cudzoziemcy (kraj pochodzenia) Liczba pacjentów przewiezionych przez zespół medycznego do szpitala 1 S Gorzów Wlkp S Gorzów Wlkp S Gorzów Wlkp S Gorzów Wlkp PGorzów Wlkp

20 4. Międzyrzecki 5. Nowosolski 6. Słubicki 1 P Krosno Odrzańskie 1 S Gubin 1 P Gubin 1 S Międzyrzecz 1 P Międzyrzecz 1 P Trzciel 2 P Skwierzyna 2 S Nowa Sól 1 P Kożuchów 1 S Słubice 1 P Słubice 1 P Rzepin 1 P Cybinka 7. Sulęciński 1 S Sulęcin Anglia Niemcy Niemcy Niemcy Niemcy Niemcy Białoruś Litwa Rosja Ukraina Holandia Niemcy Szwecja Białoruś Litwa Rosja Ukraina Czechy Słowenia Bułgaria Francja Niemcy Białoruś Litwa Łotwa Niemcy

21 8. Strzelecko - Drezdenecki 9. Świebodziński 10. Zielonogórski 11. M.Zielona Góra 12. Żagański 1 P Sulęcin S Drezdenko Niemcy Niemcy P (P2) Drezdenko P (P1) Strzelce Krajeńskie Niemcy Niemcy Niemcy P (P3) Dobiegniew Niemcy Niemcy S 7 - Litwa, Świebodzin Belgia, 6 - Litwa, 2 - Niemcy, Łotwa, 1 - Belgia 3 - Litwa Niemcy Niemcy, 1 P Świebodzin 1 P Zbąszynek 1 S Sulechów 1 P Sulechów 1 P Zielona Góra 1 S (S1) Zielona Góra 1 S (S2) Zielona Góra 1 S (S3) Zielona Góra 1 S (S4) Zielona Góra 1 S Żagań 1 P Żagań 1 P Szprotawa Szwecja, 2 - Ukraina, 1 -Egipt, 1 - Estonia, 4 - Białoruś Szwecja, 2 - Ukraina, 1- Egipt, 1 - Estonia, 4 - Białoruś Ukraina, 3 - Niemcy, 1 - Anglia : 1-Belgia 1-Holandia 2-Niemcy 2-Anglia : 1-Belgia 1-Holandia 2-Niemcy 2-Anglia

22 13. Żarski 14. Wschowski Województwo lubuskie 1 P Szprotawa 1 S Żary 1 P Żary 1 S Lubsko 1 P Lubsko 1 P Trzebiel 1 S Wschowa 1 P Sława 23 S 28 P

23 Lp. Kryterium gęstości zaludnienia TABELA 2 - Wyjazdy zespołów medycznego w roku 2010 Wyjazdy zespołów medycznego licząc od chwili przyjęcia zgłoszenia przez dyspozytora medycznego do przybycia zespołu medycznego na miejsce zdarzenia Średni czas interwencji zespołu medycznego od przyjęcia zgłoszenia o zdarzeniu do przekazania pacjenta do szpitala Maksymalny czas interwencji zespołu medycznego od przyjęcia zgłoszenia o zdarzeniu do przekazania pacjenta do szpitala Mediana czasu dotarcia Maksymalny czas dotarcia zespołów na miejsce zdarzenia zespołów na miejsce zdarzenia 1. Rejon operacyjny POWIAT GORZOWSKI S Kostrzyn n/o P Witnica Miasta powyżej 10 tys. mieszkańców Poza miastem powyżej 10 tys. mieszkańców Miasta powyżej 10 tys. mieszkańców Poza miastem powyżej 10 tys. mieszkańców 6'42" 16'7" 7'27' 16'56" 2. Rejon operacyjny POWIAT M. GORZÓW WIELKOPOLSKI S 1 Gorzów Wlkp. S 2 Gorzów Wlkp. S 3 Gorzów Wlkp. S 4 Gorzów Wlkp. Miasta powyżej 10 tys. mieszkańców 5,57 46,23 40,19 97,39 Poza miastem powyżej 10 tys. mieszkańców 13,54 29,38 54, Miasta powyżej 10 tys. mieszkańców 5,46 39,11 41,1 215 Poza miastem powyżej 10 tys. mieszkańców 12,44 39,47 58,17 119,57 Miasta powyżej 10 tys. mieszkańców 7,45 76,26 40,39 110,13 Poza miastem powyżej 10 tys. mieszkańców 17,53 79,07 59,06 143,12 Miasta powyżej 10 tys. mieszkańców 7,19 54,32 40,39 100,5 Poza miastem powyżej 10 tys. mieszkańców 16 38,29 57,49 146,29 23

24 Lp. Kryterium gęstości zaludnienia TABELA 2 - Wyjazdy zespołów medycznego w roku 2010 Wyjazdy zespołów medycznego licząc od chwili przyjęcia zgłoszenia przez dyspozytora medycznego do przybycia zespołu medycznego na miejsce zdarzenia Średni czas interwencji zespołu medycznego od przyjęcia zgłoszenia o zdarzeniu do przekazania pacjenta do szpitala Maksymalny czas interwencji zespołu medycznego od przyjęcia zgłoszenia o zdarzeniu do przekazania pacjenta do szpitala P 1 Gorzów Wlkp. P 2 Gorzów Wlkp. Mediana czasu dotarcia zespołów na miejsce zdarzenia Maksymalny czas dotarcia zespołów na miejsce zdarzenia Miasta powyżej 10 tys. mieszkańców 7,35 58,1 39,46 154,08 Poza miastem powyżej 10 tys. mieszkańców 17,31 65,04 59,56 154,12 Miasta powyżej 10 tys. mieszkańców 7,34 73,16 43, Poza miastem powyżej 10 tys. mieszkańców 17,05 57,4 63,14 131,14 3. Rejon operacyjny POWIAT KROŚNIEŃSKI S Krosno Odrzańskie P Krosno Odrzańskie S Gubin P Gubin Miasta powyżej 10 tys. mieszkańców 5' 20' Poza miastem powyżej 10 tys. mieszkańców 17 57' Miasta powyżej 10 tys. mieszkańców 7' 20' Poza miastem powyżej 10 tys. mieszkańców 17' 60' Miasta powyżej 10 tys. mieszkańców 5' 35' Poza miastem powyżej 10 tys. mieszkańców 20' 64' Miasta powyżej 10 tys. mieszkańców 7' 40' Poza miastem powyżej 10 tys. mieszkańców 20' 102 1h 1h 1h 1h 3h 3h 3h 4h 24

25 Lp. Kryterium gęstości zaludnienia TABELA 2 - Wyjazdy zespołów medycznego w roku 2010 Wyjazdy zespołów medycznego licząc od chwili przyjęcia zgłoszenia przez dyspozytora medycznego do przybycia zespołu medycznego na miejsce zdarzenia Średni czas interwencji zespołu medycznego od przyjęcia zgłoszenia o zdarzeniu do przekazania pacjenta do szpitala Maksymalny czas interwencji zespołu medycznego od przyjęcia zgłoszenia o zdarzeniu do przekazania pacjenta do szpitala Mediana czasu dotarcia zespołów na miejsce zdarzenia Maksymalny czas dotarcia zespołów na miejsce zdarzenia 4. Rejon operacyjny POWIAT MIĘDZYRZECKI S1 Międzyrzecz P1 Międzyrzecz P2 Trzciel 2 P Skwierzyna Miasta powyżej 10 tys. mieszkańców Poza miastem powyżej 10 tys. mieszkańców Miasta powyżej 10 tys. mieszkańców Poza miastem powyżej 10 tys. mieszkańców Miasta powyżej 10 tys. mieszkańców Poza miastem powyżej 10 tys. mieszkańców Miasta powyżej 10 tys. mieszkańców Poza miastem powyżej 10 tys. mieszkańców 5' 29' 13' 41' 5' 29' 12 38' x 13' 40' 2'4" 6' 11'2" 29' 5. Rejon operacyjny POWIAT NOWOSLOSKI S1, S2 Nowa Sól P Kożuchów Miasta powyżej 10 tys. mieszkańców Poza miastem powyżej 10 tys. mieszkańców Miasta powyżej 10 tys. mieszkańców Poza miastem powyżej 10 tys. mieszkańców 9' 12' 20' 40' 7' 10' 16' 20' x 43' 60' 39' 60 42' 80' 30' 90' 20' 2h 30' 55' 25

PLAN PRZYGOTOWAŃ PODMIOTU LECZNICZEGO GMINY ZIELONA GÓRA NA POTRZEBY OBRONNE PAŃSTWA

PLAN PRZYGOTOWAŃ PODMIOTU LECZNICZEGO GMINY ZIELONA GÓRA NA POTRZEBY OBRONNE PAŃSTWA ZATWIERDZAM WOJEWODA LUBUSKI OC.5562.3.2013 PLAN PRZYGOTOWAŃ PODMIOTU LECZNICZEGO GMINY ZIELONA GÓRA NA POTRZEBY OBRONNE PAŃSTWA AKCEPTUJĘ Wójt Gminy Zielona Góra UZGODNIONO Starosta Zielonogórski Strona

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA POTENCJALNYCH ZAGRO

CHARAKTERYSTYKA POTENCJALNYCH ZAGRO Spis treści: ROZDZIAŁ I CHARAKTERYSTYKA POTENCJALNYCH ZAGROŻEŃ DLA ŻYCIA I ZDROWIA LUDZI 1.1. Charakterystyka ogólna województwa podkarpackiego.. 1.2. Sieć komunikacyjna.. 1.2.1. Długość oraz charakterystyka

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw. Warszawa, dnia 19 kwietnia 2013 r. Poz. 757 U S T A W A. z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym.

Dziennik Ustaw. Warszawa, dnia 19 kwietnia 2013 r. Poz. 757 U S T A W A. z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym. Dziennik Ustaw Warszawa, dnia 19 kwietnia 2013 r. Poz. 757 U S T A W A z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. W celu realizacji zadań państwa polegających

Bardziej szczegółowo

PLAN ZABEZPIECZENIA MEDYCZNYCH DZIAŁAŃ RATOWNICZYCH MIASTA OLSZTYN I POWIATU OLSZTYŃSKIEGO

PLAN ZABEZPIECZENIA MEDYCZNYCH DZIAŁAŃ RATOWNICZYCH MIASTA OLSZTYN I POWIATU OLSZTYŃSKIEGO ZATWIERDZA (Prezydent Miasta Olsztyn) (Starosta Olsztyński) PLAN ZABEZPIECZENIA MEDYCZNYCH DZIAŁAŃ RATOWNICZYCH MIASTA OLSZTYN I POWIATU OLSZTYŃSKIEGO NA 2006 R O L S Z T Y N 2005 1 CZĘŚĆ I OPISOWO - TABELARYCZNA

Bardziej szczegółowo

TEKST JEDNOLITY PLANU DZIAŁANIA SYSTEMU PAŃSTWOWE RATOWNICTWO MEDYCZNE DLA WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

TEKST JEDNOLITY PLANU DZIAŁANIA SYSTEMU PAŃSTWOWE RATOWNICTWO MEDYCZNE DLA WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO TEKST JEDNOLITY PLANU DZIAŁANIA SYSTEMU PAŃSTWOWE RATOWNICTWO MEDYCZNE DLA WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia czerwca r. Tekst jednolity Planu Działania Systemu Państwowe dla Województwa Łódzkiego opracowany

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Plan Zarządzania Kryzysowego ZESPÓŁ PRZEDSIĘWZIĘĆ NA WYPADEK SYTUACJI KRYZYSOWYCH

Wojewódzki Plan Zarządzania Kryzysowego ZESPÓŁ PRZEDSIĘWZIĘĆ NA WYPADEK SYTUACJI KRYZYSOWYCH Wojewódzki Plan Zarządzania Kryzysowego ZESPÓŁ PRZEDSIĘWZIĘĆ NA WYPADEK SYTUACJI KRYZYSOWYCH Lubuski Urząd Wojewódzki - Gorzów Wlkp. 2011 r. Spis treści: II ZESPÓŁ PRZEDSIĘWZIĘĆ NA WYPADEK SYTUACJI KRYZYSOWYCH

Bardziej szczegółowo

Plan gospodarki odpadami dla województwa lubuskiego na lata 2012-2017 z perspektywą do 2020 roku

Plan gospodarki odpadami dla województwa lubuskiego na lata 2012-2017 z perspektywą do 2020 roku ZARZĄD WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO Plan gospodarki odpadami dla województwa lubuskiego na lata 2012-2017 z perspektywą do 2020 roku Zielona Góra, lipiec 2012 Dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu

Bardziej szczegółowo

ROZWÓJ RATOWNICTWA DROGOWEGO

ROZWÓJ RATOWNICTWA DROGOWEGO Senacki Zespół Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego Senacki Zespół Strażaków ROZWÓJ RATOWNICTWA DROGOWEGO Kancelaria Senatu Redakcja: Piotr Świątecki Współpraca: Dorota Wojucka Projekt okładki: Krzysztof Korneluk

Bardziej szczegółowo

KOMISJA BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU DLA GMINY MIASTA TORUŃ I POWIATU TORUŃSKIEGO

KOMISJA BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU DLA GMINY MIASTA TORUŃ I POWIATU TORUŃSKIEGO KOMISJA BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU DLA GMINY MIASTA TORUŃ I POWIATU TORUŃSKIEGO Program przyjęty uchwałą: Rady Miasta Torunia Nr 198/07 z dnia 28.11.2007 Rady Powiatu Toruńskiego Nr X/66/07 z dnia 5.12.2007

Bardziej szczegółowo

Zasady ewidencjonowania zdarzeń w Systemie Wspomagania Decyzji ST 3 obowiązujące od 1.1.2014 r.

Zasady ewidencjonowania zdarzeń w Systemie Wspomagania Decyzji ST 3 obowiązujące od 1.1.2014 r. SPIS TREŚCI DEFINICJE I SKRÓTY... 6 I. SZCZEGÓŁOWE ZASADY PROWADZENIA DOKUMENTACJI ZDARZEŃ BŁĄD! NIE ZDEFINIOWANO ZAKŁADKI.6 II. SPOSÓB SPORZĄDZANIA KARTY ZDARZENIA... BŁĄD! NIE ZDEFINIOWANO ZAKŁADKI.6

Bardziej szczegółowo

Studium Wykonalności LUBUSKIE E-ZDROWIE. Dokument opracowany przez: Europejskie Centrum Technologii Informatycznych i Zarządzania 0 ITmed sp. z o.o.

Studium Wykonalności LUBUSKIE E-ZDROWIE. Dokument opracowany przez: Europejskie Centrum Technologii Informatycznych i Zarządzania 0 ITmed sp. z o.o. Studium Wykonalności LUBUSKIE E-ZDROWIE Dokument opracowany przez: Europejskie Centrum Technologii Informatycznych i Zarządzania 0 ITmed sp. z o.o. Wrocław, luty 2012r. SPIS TREŚCI I. STRESZCZENIE... 2

Bardziej szczegółowo

REGIONALNY PROGRAM OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO DLA WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO NA LATA 2012 2015

REGIONALNY PROGRAM OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO DLA WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO NA LATA 2012 2015 REGIONALNY PROGRAM OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO DLA WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO NA LATA 2012 2015 Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze Zielona Góra, luty 2013 roku Nie ma zdrowia bez

Bardziej szczegółowo

STAN PRZYGOTOWANIA PAŃSTWA DO SEZONU ZIMOWEGO 2013/2014

STAN PRZYGOTOWANIA PAŃSTWA DO SEZONU ZIMOWEGO 2013/2014 STAN PRZYGOTOWANIA PAŃSTWA DO SEZONU ZIMOWEGO 2013/2014 WYDZIAŁ ANALIZ RCB GRUDZIEŃ 2013 1 SPIS TREŚCI I. STRESZCZENIE RAPORTU... 3 II. ZAGROŻENIA WYSTĘPUJĄCE W SEZONIE ZIMOWYM... 4 III. PROGNOZOWANE WARUNKI

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Zasady informowania ludności o zagrożeniach i sposobach postępowania na wypadek zagrożeń

SPIS TREŚCI. Zasady informowania ludności o zagrożeniach i sposobach postępowania na wypadek zagrożeń ŁÓDŹ LIPIEC 2011 SPIS TREŚCI Nazwa dokumentu Strona Część I Plan główny 1 Arkusz uzgodnień 4 2 Wstęp 5 3 Ogólna charakterystyka województwa łódzkiego 6 4 Katalog zagrożeń 12 5 Charakterystyka zagrożeń

Bardziej szczegółowo

I. ORGANIZACJA OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ NA TERENIE POWIATU BOLESŁAWIECKIEGO

I. ORGANIZACJA OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ NA TERENIE POWIATU BOLESŁAWIECKIEGO I. ORGANIZACJA OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ NA TERENIE POWIATU BOLESŁAWIECKIEGO Organizację ochrony przeciwpożarowej na terenie powiatów bolesławieckiego zapewnia utworzona w 1999 roku sied straży pożarnych,

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki plan działania na wypadek wystąpienia epidemii

Wojewódzki plan działania na wypadek wystąpienia epidemii WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wojewódzki plan działania na wypadek wystąpienia epidemii DOLNOSLĄSKI URZĄD WOJEWODZKI WE WROCŁAWIU WYDZIAŁ POLITYKI SPOŁECZNEJ Wroclaw, czerwiec 2015 r. Opracowanie: Wydział Polityki

Bardziej szczegółowo

Instrukcja w sprawie zasad ewakuacji ludności, zwierząt i mienia na wypadek masowego zagrożenia

Instrukcja w sprawie zasad ewakuacji ludności, zwierząt i mienia na wypadek masowego zagrożenia Instrukcja w sprawie zasad ewakuacji ludności, zwierząt i mienia na wypadek masowego zagrożenia Warszawa, czerwiec 2008r. 2 Wprowadzam do użytku w organach obrony cywilnej Instrukcję w sprawie zasad ewakuacji

Bardziej szczegółowo

PLAN ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU PUBLICZNEGO TRANSPORTU ZBIOROWEGO NA LATA 2015-2020

PLAN ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU PUBLICZNEGO TRANSPORTU ZBIOROWEGO NA LATA 2015-2020 PLAN ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU PUBLICZNEGO TRANSPORTU ZBIOROWEGO NA LATA 2015-2020 DLA MIASTA ZIELONEJ GÓRY I GMIN OŚCIENNYCH, KTÓRE ZAWARŁY Z MIASTEM ZIELONA GÓRA POROZUMIENIA W SPRAWIE WSPÓLNEJ ORGANIZACJI

Bardziej szczegółowo

PLAN OPERACYJNY OCHRONY PRZED POWODZIĄ MIASTA SIERADZA

PLAN OPERACYJNY OCHRONY PRZED POWODZIĄ MIASTA SIERADZA Zatwierdzam.. PLAN OPERACYJNY OCHRONY PRZED POWODZIĄ MIASTA SIERADZA Prezydent Miasta Sieradza Jacek WALCZAK Sieradz, dn. SIERADZ - 2013 Strona 1 z 194 SPIS TREŚCI Lp. Temat Strona CZĘŚĆ I INFORMACJE OGÓLNE

Bardziej szczegółowo

Raport o stanie zdrowia mieszkańców miasta Zielona Góra

Raport o stanie zdrowia mieszkańców miasta Zielona Góra SPIS TREŚCI I. Stan zdrowia mieszkańców Zielonej Góry 1. Ludność według płci oraz ruch naturalny... 2 2. Struktura ludności... 4 3. Oczekiwana długość życia... 9 4. Umieralność niemowląt... 10 5. Liczba

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA Z DZIAŁALNOŚCI KOMENDY POWIATOWEJ

INFORMACJA Z DZIAŁALNOŚCI KOMENDY POWIATOWEJ KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W PILE INFORMACJA Z DZIAŁALNOŚCI KOMENDY POWIATOWEJ PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W PILE ZA 2013 ROK / wyciąg / Piła, styczeń 2014 rok 1. Ogólna charakterystyka

Bardziej szczegółowo

U R Z Ą D M I A S T A W K I E L C A C H

U R Z Ą D M I A S T A W K I E L C A C H U R Z Ą D M I A S T A W K I E L C A C H ZATWIERDZAM WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI Bożentyna Pałka-Koruba Kielce, dnia...2011 roku POWIATOWY PLAN ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO DYREKTOR WZKiB UM KIELCE PREZYDENT MIASTA

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

REGULAMIN ORGANIZACYJNY REGULAMIN ORGANIZACYJNY ZESPOŁU OPIEKI ZDROWOTNEJ W LIDZBARKU WARMIŃSKIM SPIS TREŚCI Strona I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 3 II. CELE I ZADANIA 5 III. FINANSOWANIE ZESPOŁU 6 IV. STRUKTURA ORGANIZACYJNA ZESPOŁU

Bardziej szczegółowo

BIULETYN WYDZIAŁ ANALIZ KWARTALNY INFORMACJE ANALITYCZNE RZĄDOWEGO CENTRUM BEZPIECZEŃSTWA CHARAKTERYSTYKA I FORMA PRZEKAZU 3

BIULETYN WYDZIAŁ ANALIZ KWARTALNY INFORMACJE ANALITYCZNE RZĄDOWEGO CENTRUM BEZPIECZEŃSTWA CHARAKTERYSTYKA I FORMA PRZEKAZU 3 WYDZIAŁ ANALIZ BIULETYN KWARTALNY INFORMACJE ANALITYCZNE RZĄDOWEGO CENTRUM BEZPIECZEŃSTWA CHARAKTERYSTYKA I FORMA PRZEKAZU 3 ZAGROŻENIA ZWIĄZANE Z WYSTĄPIENIEM CHORÓB ZAKAŹNYCH ZWIERZĄT NA TERYTORIUM RZECZYPOSPOLITEJ

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały Nr.. Rady Miejskiej Legnicy z dnia.

Załącznik do Uchwały Nr.. Rady Miejskiej Legnicy z dnia. Załącznik do Uchwały Nr.. Rady Miejskiej Legnicy z dnia. Plan zrównoważonego rozwoju dla Gminy Legnica oraz Gmin Spis treści 1. Przedmiot opracowania... 5 1.1. Cel opracowania... 5 1.2. Zakres planu...

Bardziej szczegółowo

Działalność kontrolna WIOŚ

Działalność kontrolna WIOŚ Załącznik nr 1 do Założeń merytorycznych i organizacyjnych opracowania Informacji o działalności IOŚ w 2013 r. Działalność kontrolna WIOŚ Informacja obejmująca wskazaną w rozdz. II tematykę powinna odpowiadać

Bardziej szczegółowo

PLAN DZIAŁANIA I ROZWOJU EUROREGIONU SPREWA-NYSA-BÓBR NA LATA 2014-2020

PLAN DZIAŁANIA I ROZWOJU EUROREGIONU SPREWA-NYSA-BÓBR NA LATA 2014-2020 PLAN DZIAŁANIA I ROZWOJU EUROREGIONU SPREWA NYSA - BÓBR NA LATA 2014-2020 PLAN DZIAŁANIA I ROZWOJU EUROREGIONU SPREWA-NYSA-BÓBR NA LATA 2014-2020 Euroregion "Sprewa - Nysa - Bóbr" Dokument przedłożony

Bardziej szczegółowo

KRAKOWSKA AKADEMIA im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Wydział Zdrowia i Nauk Medycznych

KRAKOWSKA AKADEMIA im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Wydział Zdrowia i Nauk Medycznych KRAKOWSKA AKADEMIA im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Wydział Zdrowia i Nauk Medycznych Kierunek: Ratownictwo Medyczne Krzysztof Malinka OPINIE RATOWNIKÓW MEDYCZNYCH NA TEMAT STRUKTURY I FUNKCJONOWANIA

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY PLAN ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO

POWIATOWY PLAN ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO STAROSTWO POWIATOWE w DRAWSKU POMORSKIM Wydział Zarządzania Kryzysowego POWIATOWY PLAN ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO ZESPÓŁ PRZEDSIĘWZIĘĆ NA WYPADEK SYTUACJI KRYZYSOWYCH Drawsko Pomorskie, wrzesień 2014 Powiatowy

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1. Działalność kontrolna WIOŚ. do Założeń merytorycznych i organizacyjnych opracowania Informacji o działalności IOŚ w 2011r.

Załącznik nr 1. Działalność kontrolna WIOŚ. do Założeń merytorycznych i organizacyjnych opracowania Informacji o działalności IOŚ w 2011r. Załącznik nr 1 do Założeń merytorycznych i organizacyjnych opracowania Informacji o działalności IOŚ w 2011r. Działalność kontrolna WIOŚ Informacja obejmująca wskazaną w rozdz. II tematykę powinna odpowiadać

Bardziej szczegółowo