PLAN DZIAŁANIA SYSTEMU PAŃSTWOWE RATOWNICTWO MEDYCZNE DLA WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PLAN DZIAŁANIA SYSTEMU PAŃSTWOWE RATOWNICTWO MEDYCZNE DLA WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO"

Transkrypt

1 ZATWIERDZAM.. dnia PLAN DZIAŁANIA SYSTEMU PAŃSTWOWE RATOWNICTWO MEDYCZNE DLA WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO WOJEWODA LUBUSKI. Gorzów Wlkp., 2011 r.

2 Spis treści Wykaz załączników. 3 Strona uzgodnień. 4 Karta aktualizacji 5 Wstęp... 6 I. CHARAKTERYSTYKA POTENCJALNYCH ZAGROŻEŃ DLA ŻYCIA I ZDROWIA 7 Ukształtowanie terenu Sieć komunikacyjna Struktura urbanistyczna, ze szczególnym uwzględnieniem zakładów zwiększonego ryzyka i zakładów dużego ryzyka Struktura demograficzna Liczba wyjazdów zespołów medycznego na obszarze województwa Liczba wylotów lotniczych zespołów medycznego na obszarze województwa Hospitalizacja osób w stanach nagłego zagrożenia zdrowotnego Inne zagrożenia. 52 II. Warunki hydrologiczno-meteorologiczne. Zagrożenia pożarowe Zagrożenia radiacyjne.. INFORMACJE O LICZBIE I ROZMIESZCZENIU NA OBSZARZE WOJEWÓDZTWA JEDNOSTEK SYTEMU ORAZ CENTRÓW URAZOWYCH, JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH SZPITALI WYSPECJALIZOWANYCH W ZAKRESIE UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH NIEZBĘDNYCH DLA RATOWNICTWA MEDYCZNEGO I INNE Zespoły medycznego liczba, rodzaje, rejony operacyjne, obszary działania, dysponenci Szpitalne oddziały ratunkowe liczba, rozmieszczenie, struktura organizacyjna Centrum urazowe rozmieszczenie, struktura organizacyjna, liczba pacjentów urazowych Jednostki organizacyjne szpitali wyspecjalizowane w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych niezbędnych dla medycznego liczba, rozmieszczenie, ze wskazaniem liczby łóżek Liczba i rozmieszczenie szpitali w poszczególnych powiatach wraz z profilem oddziałów oraz liczbą łóżek stałych i gotowych do rozwinięcia Organizacja systemu powiadamiania o stanach nagłego zagrożenia zdrowotnego Sposób współpracy wojewody i dysponentów jednostek systemu z organami administracji publicznej i jednostkami systemu z innych województw Współpraca jednostek systemu z jednostkami współpracującymi z systemem Koordynacja działań medycznego... Procedury współpracy z jednostkami Państwowej Straży Pożarnej Procedury współpracy z jednostkami Policji Procedury współpracy z Nadodrzańskim Oddziałem Straży Granicznej.. Procedury współpracy z Siłami Zbrojnymi RP. 9. Jednostki współpracujące z systemem w poszczególnych powiatach Informacje na temat zatwierdzonych przez wojewodę kursów w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy Informacje na temat personelu pracującego w jednostkach systemu bez względu na formę prawną zatrudnienia III. KALKULACJA KOSZTÓW DZIAŁALNOŚĆI ZESPOŁÓW RATOWNICTWA MEDYCZNEGO. 234 IV. PLANOWANE NA LATA NOWE JEDNOSTKI SYTEMU PAŃSTWOWE RATOWNICTWO MEDYCZNE 266 V. UWAGI I WNIOSKI

3 Wykaz załączników Załącznik Nr 1 Załącznik Nr 2 Załącznik Nr 3 Porozumienia współpracy w zakresie medycznego zawarte pomiędzy Wojewodą Lubuskim a: - Wojewodą Dolnośląskim, - Wojewodą Wielkopolskim, - Wojewodą Zachodniopomorskim. Wykaz numerów telefonów kontaktowych podmiotów uczestniczących w działaniach ratowniczych. Porozumienie w sprawie powierzenia wykonywania przez Lubuskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP oraz podległe mu jednostki organizacyjne na obszarze Województwa Lubuskiego centrów powiadamiania ratunkowego. Załącznik Nr 4 Informacja dotycząca ilości oraz terminu uruchomienia planowanych Szpitalnych Oddziałów Ratunkowych. Załącznik Nr 5 Zarządzenie Nr 15 Wojewody Lubuskiego z dnia 28 stycznia 2008 r. regulujące zasady współpracy lekarza koordynatora medycznego z dysponentami jednostek systemu oraz w sprawie planów działania szpitali i współpracy z innymi podmiotami w przypadku zdarzeń o charakterze masowym. Załącznik Nr 6 Rejestr jednostek współpracujących z systemem. Załącznik Nr 7 Zarządzenie Nr 21 Wojewody Lubuskiego z dnia 9 lutego 2009 r. w sprawie zasad użytkowania radiowych sieci współdziałania i zarządzania przez służby, straże, inspekcje, jednostki samorządu terytorialnego, jednostki służby zdrowia i inne jednostki organizacyjne funkcjonujące na terenie województwa lubuskiego. Załącznik Nr 8 Załącznik Nr 9 Plan ratowniczy do porozumienia z dnia 31 lipca 2008 r. w zakresie współdziałania pomiędzy Komendą Wojewódzką Państwowej Straży Pożarnej w Gorzowie Wlkp. a SP ZOZ Lotnicze Pogotowie Ratunkowe Region Zachód. Stałe miejsca przystosowane do nocnych lądowań śmigłowca ratunkowego w gminach województwa lubuskiego. 3

4 Strona uzgodnień Lp. Data uzgodnienia Instytucja Podpis Uwagi 4

5 Karta aktualizacji Lp. Opis zmiany Data wprowadzenia Podpis Uwagi 5

6 Wstęp W celu realizacji zadań polegających na zapewnieniu pomocy każdej osobie znajdującej się w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego został stworzony system Państwowe Ratownictwo Medyczne zwany systemem. W ramach systemu działają: 1. Organy administracji rządowej właściwe w zakresie wykonywania zadań systemu. 2. Jednostki systemu: a) szpitalne oddziały ratunkowe, b) zespoły medycznego, w tym lotnicze zespoły medycznego. Z systemem współpracują centra urazowe, jednostki organizacyjne szpitali wyspecjalizowane w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych niezbędnych dla medycznego oraz służby ustawowo powołane do niesienia pomocy osobom w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego, w szczególności: a) jednostki organizacyjne Państwowej Straży Pożarnej, b) jednostki ochrony przeciwpożarowej włączone do krajowego systemu ratowniczogaśniczego, c) Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe, d) jednostki organizacyjne Policji, e) jednostki organizacyjne Straży Granicznej, f) wojsko. Organami administracji rządowej właściwymi w zakresie wykonywania zadań systemu są: 1. Minister właściwy do spraw zdrowia. 2. Wojewoda. Nadzór nad systemem na terenie kraju sprawuje minister właściwy do spraw zdrowia. Planowanie, organizowanie, koordynowanie systemu oraz nadzór nad systemem na terenie województwa jest zadaniem wojewody. 6

7 I. CHARAKTERYSTYKA POTENCJALNYCH ZAGROŻEŃ DLA ŻYCIA I ZDROWIA Ukształtowanie terenu Województwo Lubuskie powstało z dniem r. na skutek nowego podziału administracyjnego kraju. Większość obszaru Województwa Lubuskiego znajduje się na wysokości od 60 do 100 m n.p.m. Najwyżej położone punkty to Góra Bukowiec (227 m n.p.m.) na terenie Łagowskiego Parku Krajobrazowego oraz Góra Żarska (226,9 m n.p.m.). Charakterystyczny dla krajobrazu województwa jest układ naprzemianległych obniżeń pradolin i pasów wysoczyznowych wytworzony w wyniku ostatniego zlodowacenia. Jego zasięg wyznacza linia biegnąca przez Gubin, Lubsko, Zieloną Górę i Sławę. Obszary położone na południe od tej linii zostały ukształtowane podczas zlodowacenia środkowoeuropejskiego, które spowodowało dość dużą różnorodność krajobrazu. Powierzchnia województwa wynosi km 2, co stanowi 4,5 % powierzchni kraju. Województwo sąsiaduje od zachodu z Niemcami, na północy z Województwem Zachodniopomorskim, na wschodzie z Województwem Wielkopolskim, na południu z Województwem Dolnośląskim. Charakterystyczną cechą województwa jest jego policentryczny system osadniczy. Jedna czwarta mieszkańców żyje w dwóch największych miastach, Zielonej Górze i Gorzowie Wlkp., o podobnej wielkości (po około 120 tyś. mieszkańców). Województwo tworzy 14 powiatów (w tym 2 grodzkie) - 81 gmin (w tym 7 gmin miejskich, 33 gminy miejsko - wiejskie i 41 gmin wiejskich). Lubuskie jest najbardziej zalesionym regionem Polski, obszary leśne stanowią 49% powierzchni województwa. Użytki rolne stanowią ok. 40 % powierzchni województwa. Województwo należy do najcieplejszych obszarów Polski średnia temperatura roczna wynosi 8 stopni C. Średnioroczne opady kształtują się na poziomie mm. Okres wegetacji przekracza 225 dni, a nietrwała pokrywa śnieżna zalega około dni. Zasoby surowcowe to przede wszystkim piaski budowlane i szklarskie, iły i gliny oraz energetyczne: ropa naftowa wydobywana na terenie powiatów: gorzowskiego, krośnieńskiego, świebodzińskiego, zielonogórskiego, gaz ziemny wydobywany na terenie powiatów: gorzowskiego, krośnieńskiego, wschowskiego, zielonogórskiego. Główne gałęzie przemysłu to: chemiczny, elektroniczny, meblarski, tekstylno -konfekcyjny, przetwórstwo spożywcze i drzewny. 7

8 1. Sieć komunikacyjna. Układ komunikacyjny województwa tworzą ciągi drogowe kategorii krajowej, wojewódzkiej i lokalnej. Sieć dróg jest dość dobrze rozwinięta, a przebiegające trasy tranzytowe łączą Moskwę z Berlinem i kraje skandynawskie z Adriatykiem. Najistotniejsze i najbardziej obciążone drogi to: droga Nr 3 Szczecin Gorzów Wlkp. Zielona Góra Lubawka, droga Nr 2 Świecko Świebodzin Poznań, droga Nr 18 Olszyna Golnice Wrocław, droga Nr 22 Kostrzyn n/odrą - Gorzów Wlkp. Strzelce Krajeńskie Dobiegniew, droga Nr 132 Kostrzyn nad/odrą Witnica Gorzów Wlkp., droga Nr 29 Słubice Krosno Odrzańskie Zielona Góra, droga Nr 32 Gubin Zielona Góra Sulechów Kargowa, droga Nr 27 Zielona Góra Żary Przewóz, droga Nr 12 Łęknica Żary Żagań. Długość linii kolejowych na terenie województwa wynosi około km. Główne linie kolejowe to: Nadodrzańska Magistrala Węglowa łącząca Śląsk z portami szczecińskimi oraz linia Warszawa, Poznań, Berlin, na których funkcjonują węzły kolejowe: Czerwieńsk, Rzepin, Zbąszynek i Żagań. Rzeki Odra i Warta są żeglowne na całych odcinkach leżących w granicach województwa i są wykorzystywane do przewozu mas towarowych. Najważniejsze porty rzeczne to Cigacice i Kostrzyn n/odrą. Na obszarze województwa znajdują się następujące byłe przejścia graniczne: byłe przejścia graniczne drogowe: w tym osobowo-ciężarowe Świecko, Gubinek, Olszyna i osobowe Kostrzyn nad Odrą, Słubice, Gubin, Łęknica, Przewóz, Zasieki; byłe przejścia graniczne kolejowe Kostrzyn nad Odrą, Kunowice, Gubin - towarowe, Zasieki; przejścia graniczne lotnicze Babimost, Przylep (lotnisko trawiaste Straży Granicznej z możliwością przyjęcia lub odprawy pasażerów); przejścia graniczne rzeczne Słubice, Miłów. Na terenie województwa znajdują się dwa lotniska: w Babimoście - Port Lotniczy Zielona Góra i sportowe w Przylepie k. Zielonej Góry. Lotnisko w Babimoście oddalone jest 20 km od drogi krajowej Nr 3 Gorzów Wlkp. Zielona Góra, 12 km od drogi Nr 32 Zielona Góra 8

9 Poznań, 10 km od węzła kolejowego Zbąszynek, leżącego na magistrali kolejowej E-20, 35 km od Zielonej Góry i 95 km od Gorzowa Wlkp. 9

10 2. Struktura urbanistyki, ze szczególnym uwzględnieniem zakładów zwiększonego ryzyka i zakładów dużego ryzyka. Paliwa, gazy oraz produkty i materiały palne wytwarzane, wydobywane, przesyłane i magazynowane na terenie województwa, a także przewożone transportem drogowym i kolejowym, stwarzają potencjalne zagrożenie związane ze skażeniami toksycznymi. Największe zagrożenie występuje: w bezpośrednim sąsiedztwie zakładów produkcyjnych, stosujących lub przechowujących NSCh, zlokalizowane w: Cigacicach (gmina Sulechów), Przytocznej, Łupowie (gmina Bogdaniec), Gorzowie Wlkp., Krośnie Odrzańskim, Sulechowie, Zielonej Górze, Nowej Soli, Czerwieńsku, Żarach, Żaganiu, Mirostowicach Dolnych (gmina Żary), Świebodzinie. w pobliżu węzłów kolejowych: Zbąszynek, Czerwieńsk, Rzepin, Żagań, wzdłuż dróg i linii kolejowych, którymi przewożone są materiały niebezpieczne, w pobliżu odwiertów ropy i gazu, wzdłuż rurociągów i gazociągów przesyłowych. Większość zakładów magazynujących i używających NSCh w procesie produkcyjnym zlokalizowana jest w rejonach gęsto zaludnionych lub bezpośrednio do nich przyległych, co powoduje istotne zagrożenie dla zdrowia i życia ludności. Bardzo groźne, a trudne do przewidzenia, może być uwolnienie się NSCh w czasie transportu kolejowego lub drogowego w wyniku: katastrofy, wypadku lub samoistnego rozszczelnienia cystern lub zbiorników, w których są przewożone, zwłaszcza gdy dojdzie do katastrofy w rejonie gęsto zaludnionym wzdłuż tras drogowych lub kolejowych. 10

11 11

12 Zakłady stwarzające zagrożenie wystąpienia poważnej awarii przemysłowej. Według stanu GIOŚ na dzień 30 czerwca 2010 r. Lp. Nr identyfikacyjny Nazwa Obiektu, Dokładny Adres Rodzaj Materiału Niebezpiecznego Maksymalna Ilość (Mega Tony)/Okres Przechowywania Maksymalnej Ilości (Od - Do Lub Okres W Dniach, Tygodniach, Miesiącach) Miejsce I Rodzaj Produkcji I/Lub Składowania Prognozowana liczba przypadków śmiertelnych wewnątrz zakładu Prognozowana liczba przypadków śmiertelnych dla ludności poza granicami zakładu Prognozowana liczba osób ewakuowanych z terenu zakładu Prognozowana liczba ludności planowanej do ewakuacji, która przebywa poza granicami zakładu Zakłady o Dużym Ryzyku (ZDR) Liczba zakładów: 5 1. Nr identyfikacyjny: ROCKWOOL POLSKA Sp. zo.o Cigacice, ul. Kwiatowa Miejscowość: Cigacice, Gmina: Sulechów, Powiat: zielonogórski Fenol Formalina 37 % Olej impregnacyjny Tlen ciekły Woda amoniakalna (do 35%) 370 t 250 t 190 t 63 t 79 t Zbiorniki wolnostojące nadziemne instalacyjne Nr identyfikacyjny: KRONOPOL Sp. zo.o Żary, ul. Serbska 56 Miejscowość: Żary, Gmina: Żary, Powiat: żarski. Alkohol metylowy Formalina (37-55%) 4000 t w sumie 1580 t zbiorniki nadziemne instalacyjne Nr identyfikacyjny: ORLEN GAZ Sp. zo.o. Rozlewnia Gazu Płynnego w Krośnie Odrzańskim Krosno Odrzańskie, ul. Gubińska 65 Miejscowość: Krosno Odrzańskie, Gmina: Krosno Odrzańskie, Powiat: krośnieński. propan butan propan 502 t 210 t 3 zbiorniki o poj. 200 m butli 11 kg 200 butli 33 kg

13 Lp. Nr identyfikacyjny Nazwa Obiektu, Dokładny Adres Rodzaj Materiału Niebezpiecznego Maksymalna Ilość (Mega Tony)/Okres Przechowywania Maksymalnej Ilości (Od - Do Lub Okres W Dniach, Tygodniach, Miesiącach) Miejsce I Rodzaj Produkcji I/Lub Składowania Prognozowana liczba przypadków śmiertelnych wewnątrz zakładu Prognozowana liczba przypadków śmiertelnych dla ludności poza granicami zakładu Prognozowana liczba osób ewakuowanych z terenu zakładu Prognozowana liczba ludności planowanej do ewakuacji, która przebywa poza granicami zakładu 4. Nr identyfikacyjny: Baza Paliw PW APEXIM AB w Mirostowicach Dolnych Żary, ul. Kolejowa 52 Miejscowość: Mirostowice Dolne, Gmina: Żary, Powiat: żarski. Paliwa płynne - produkty ropopochodne t 2 nowe zbiorniki po m3 (benzyna PB 95) 7 starych zbiorników 4287 m3 (benzyna PB 95) 3 stare zbiorniki 1836 m3 (olej napędowy) Nr identyfikacyjny: Shell Gas Polska Sp. zo.o. Rozlewnia Gazu Płynnego Nowa Niedrzwica Przytoczna, Miejscowość: Nowa Niedrzwica, Gmina: Przytoczna, Powiat: międzyrzecki Propan Butan 1615 t Zbiorniki magazynowe cysterny kolejowe Zakłady o Zwiekszonym Ryzyku (ZZR) Liczba zakładów: 2 Nr identyfikacyjny: Terminal Paliw w Nowej Soli BP93 PKN ORLEN S.A Nowa Sól, Aleja Wolności Miejscowość: Nowa Sól, Gmina: Nowa Sól, Powiat: nowosolski. Paliwa płynne -olej napędowy - etylina 4250 t Zbiorniki naziemne i podziemne b.d. b.d. b.d. b.d. 13

14 Lp. Nr identyfikacyjny Nazwa Obiektu, Dokładny Adres Rodzaj Materiału Niebezpiecznego Maksymalna Ilość (Mega Tony)/Okres Przechowywania Maksymalnej Ilości (Od - Do Lub Okres W Dniach, Tygodniach, Miesiącach) Miejsce I Rodzaj Produkcji I/Lub Składowania Prognozowana liczba przypadków śmiertelnych wewnątrz zakładu Prognozowana liczba przypadków śmiertelnych dla ludności poza granicami zakładu Prognozowana liczba osób ewakuowanych z terenu zakładu Prognozowana liczba ludności planowanej do ewakuacji, która przebywa poza granicami zakładu Nr identyfikacyjny: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe JERSAK Rozlewnia Gazu Płynnego w Żaganiu Żagań, Lotników Alianckich Miejscowość: Żagań Gmina: Żagań Powiat: żagański Propan-butan 6 t Zbiorniki magazynowe naziemne i podziemne b.d. b.d. b.d. b.d. *Pozostałe zakłady Liczba zakładów : 7 Nr identyfikacyjny: NORDIS Chłodnie Polskie Spółka zo.o Zielona Góra ul. Zimna 1 A Miejscowość: Zielona Góra Gmina: M. Zielona Góra Powiat: m. Zielona Góra Amoniak 16 t Instalacja i zbiorniki napowietrzne i podziemne b.d. b.d. b.d. b.d. Nr identyfikacyjny: Lubuskie Zakłady Drobiarskie ELDROB S.A Świebodzin ul. Poznańska 56 Miejscowość: Świebodzin Gmina: Świebodzin Powiat: świebodziński Amoniak 25 t Zbiorniki magazynowe naziemne b.d. b.d. b.d. b.d. 14

15 Lp. Nr identyfikacyjny Nazwa Obiektu, Dokładny Adres Rodzaj Materiału Niebezpiecznego Maksymalna Ilość (Mega Tony)/Okres Przechowywania Maksymalnej Ilości (Od - Do Lub Okres W Dniach, Tygodniach, Miesiącach) Miejsce I Rodzaj Produkcji I/Lub Składowania Prognozowana liczba przypadków śmiertelnych wewnątrz zakładu Prognozowana liczba przypadków śmiertelnych dla ludności poza granicami zakładu Prognozowana liczba osób ewakuowanych z terenu zakładu Prognozowana liczba ludności planowanej do ewakuacji, która przebywa poza granicami zakładu Nr identyfikacyjny: PERN Przyjaźń S.A Płock -Stacja Pomp Nr 6 w Łupowie Płock, ul. Wyszogrodzka 133 Miejscowość: Płock Gmina: Bogdaniec Powiat: gorzowski Gaz ziemny b.d. b.d. b.d. b.d. 11 Nr identyfikacyjny: Spółdzielnia Mleczarska Mlekpol w Grajewie, ul. Elewatorska 13, Grajewo - Zakład Produkcji Mleczarskiej Rolmlecz w Gorzowie Wlkp Gorzów Wlkp. ul. Kostrzyńska 89 Miejscowość: Gorzów Wlkp. Gmina: M. Gorzów Wlkp. Powiat: m. Gorzów Wlkp. Amoniak 3 t Zbiorniki naziemne b.d. b.d. b.d. b.d. Nr identyfikacyjny: PGE Elektrociepłownia Gorzów S.A Gorzów Wlkp. ul. Energetyków 6 Miejscowość: Gorzów Wlkp. Gmina: M. Gorzów Wlkp. Powiat: m. Gorzów Wlkp. Kwas solny (33 %) Ług sodowy (50 %) 45 t 72 t Zbiorniki 1-60 m3 oraz zbiorniki 2-30 m3 Zbiorniki 4-20 m3 b.d. b.d. b.d. b.d. 15

16 Lp. Nr identyfikacyjny Nazwa Obiektu, Dokładny Adres Rodzaj Materiału Niebezpiecznego Maksymalna Ilość (Mega Tony)/Okres Przechowywania Maksymalnej Ilości (Od - Do Lub Okres W Dniach, Tygodniach, Miesiącach) Miejsce I Rodzaj Produkcji I/Lub Składowania Prognozowana liczba przypadków śmiertelnych wewnątrz zakładu Prognozowana liczba przypadków śmiertelnych dla ludności poza granicami zakładu Prognozowana liczba osób ewakuowanych z terenu zakładu Prognozowana liczba ludności planowanej do ewakuacji, która przebywa poza granicami zakładu Nr identyfikacyjny: Zakład Energoelektryczny ENERGO-STIL Sp. zo.o Gorzów Wlkp. ul. Walczaka 25 Miejscowość: Gorzów Wlkp. Gmina: M. Gorzów Wlkp. Powiat: m. Gorzów Wlkp. Kwas solny Amoniak Ług sodowy 10 t 30 t 30 t Zbiorniki 50 m3 Zbiorniki 5 m3 Zbiorniki 1-24 m3 b.d. b.d. b.d. b.d. Nr identyfikacyjny: Bama Polska Sp. zo.o Gorzów Wlkp. ul. Kasprzaka 6 a Miejscowość: Gorzów Wlkp. Gmina: M. Gorzów Wlkp. Powiat: m. Gorzów Wlkp. Gaz palny Propan butan izobutan 150 t (4.320 tys. szt. pojemników - dezodorantów po ml) Magazyn nadziemny 1 -kondygnacyjny b.d. b.d. b.d. b.d. * Zakłady na terenie, których występują substancje niebezpieczne w ilościach niższych niż wartości progowe ustalone dla zakładów o dużym i zwiększonym ryzyku, mogących spowodować poważną awarię spełniającą kryteria awarii, określone w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 30 grudnia 2002 r. (Dz.U. z 2003 r. Nr 5, poz. 58). UWAGI: Pozycje 1 i 4 oraz 5 brak ofiar i przeznaczonych do ewakuacji spoza zakładu z uwagi na brak zagrożenia dla tego terenu. Pozycja 2 analizy możliwych awarii nie przewidują skutków śmiertelnych wśród pracowników. Pozycja1 i 2 oraz 4 nie przewiduje się ewakuacji pracowników w wyniku awarii są oni przewidziani do podjęcia akcji ratowniczych. 16

17 W Województwie Lubuskim mogą wystąpić zakażenia o charakterze epidemii, spowodowanej rozprzestrzenianiem się w atmosferze drobnoustrojów i bakterii, które znalazły się przypadkowo lub zostały dodane świadomie do produktów żywnościowych i wody pitnej np. wodociągów. Miejsce i zasięg występowania wymienionych zagrożeń jest trudne do przewidzenia. Najbardziej sprzyjające warunki rozprzestrzeniania zakażeń i występowania zbiorowych zatruć występują w miastach oraz dużych skupiskach ludzkich. W okresie letnim sprzyjające warunki występują podczas imprez masowych, zjazdów oraz w ośrodkach wypoczynkowych, zwłaszcza gdzie utrudniony jest dostęp do urządzeń sanitarnych i punktów wody pitnej. Szczególne zagrożenie występuje na obszarach zalanych w wyniku powodzi, na których w wyniku procesów gnilnych powstają dogodne warunki rozwoju drobnoustrojów chorobotwórczych. 3. Struktura demograficzna. Województwo Lubuskie liczy około mieszkańców, w tym w miastach mieszka osób, na wsi osób. Województwo Lubuskie należy do regionów o najniższej gęstości zaludnienia na 1 km 2 przypada 73 mieszkańców, przy średniej krajowej wynoszącej 124 osoby. Na 100 mężczyzn przypada 106 kobiet. POWIERZCHNIA I LUDNOŚĆ wg płci wieku, podregionów i powiatów Stan w dniu 31.XII.2009 POWIERZ- LUDNOŚĆ CHNIA w km2 ogółem mężczyźni kobiety 2) w wieku przedprodukcy jnym - 14 lat i mniej 1) w wieku produkcyjnym: lat kobiety, lata mężczyźni 2) w wieku poprodukcy jnym NAZWA POW_KM osoba oaoba osoba osoba osoba osoba LUBUSKIE Podregion 13 - gorzowski Powiat gorzowski Powiat międzyrzecki Powiat słubicki Powiat strzelecko-drezdenecki Powiat sulęciński Powiat m.gorzów Wielkopolski Podregion 14 - zielonogórski Powiat krośnieński

18 POWIERZCHNIA I LUDNOŚĆ wg płci wieku, podregionów i powiatów Stan w dniu 31.XII.2009 POWIERZ- LUDNOŚĆ CHNIA w km2 ogółem mężczyźni kobiety 2) w wieku przedprodukcy jnym - 14 lat i mniej 1) w wieku produkcyjnym: lat kobiety, lata mężczyźni 2) w wieku poprodukcy jnym NAZWA POW_KM osoba oaoba osoba osoba osoba osoba Powiat nowosolski Powiat świebodziński Powiat zielonogórski Powiat żagański Powiat żarski Powiat wschowski Powiat m.zielona Góra Dane zawarte w powyższej tabeli uzyskane są ze strony internetowej Głównego Urzędu Statystycznego w Warszawie (stan na dzień 31 grudnia 2009 r.).dane w kolumnie nr 3, 4, 5 zgodne z miejscem zameldowania, natomiast dane w kolumnie nr 6, 7 i 8 zgodne z faktycznym miejscem zamieszkania. 1) Przez ludność w wieku produkcyjnym rozumie się ludność w wieku zdolności do pracy. Dla mężczyzn przyjęto wiek lata, dla kobiet lat. 2) Przez ludność w wieku nieprodukcyjnym rozumie się ludność w wieku przedprodukcyjnym, tj. do 14 lat oraz w wieku poprodukcyjnym, tj. mężczyźni - 65 lat i więcej, kobiety - 60 lat i więcej. 18

19 4. Liczba wyjazdów zespołów medycznego na obszarze województwa. TABELA 1 - Wyjazdy zespołów medycznego w roku 2010 Wyjazdy zespołów medycznego 7 1 Lp. 2 Powiat 3 Liczba, rodzaj 4 Wyjazdy do stanu nagłego zagrożenia zdrowotnego 5 6 oraz miejsce Obywatele RP 4c w tym: Zgony przed podjęciem stacjonowania lub w trakcie zespołów 4f wykonywania medycznych czynności medycznego ratunkowych 1. Gorzowski 2. m. Gorzów Wielkopolski 1 S Kostrzyn n/o 1 P Witnica 2 P Gorzów Wlkp. 3. Krośnieński 1 S Krosno Odrzańskie 0-18 lat Pacjenci urazowi - obywatele RP Wyjazdy niezwiązane ze stanem nagłego zagrożenia zdrowotnego Obywatele 5c Obywatele RP RP 4a 4b 4d 4e 5a 5b 6a 6b > 18 lat Cudzoziemcy (kraj pochodzenia) 0-18 lat > 18 lat Pacjenci urazowi - cudzoziemcy (kraj pochodzenia) 0-18 lat > 18 lat Wyjazdy nie wiązane ze stanem nagłego zagrożenia zdrowotnego - cudzoziemcy (kraj 0-18 lat > 18 lat 6c Cudzoziemcy (kraj pochodzenia) Liczba pacjentów przewiezionych przez zespół medycznego do szpitala 1 S Gorzów Wlkp S Gorzów Wlkp S Gorzów Wlkp S Gorzów Wlkp PGorzów Wlkp

20 4. Międzyrzecki 5. Nowosolski 6. Słubicki 1 P Krosno Odrzańskie 1 S Gubin 1 P Gubin 1 S Międzyrzecz 1 P Międzyrzecz 1 P Trzciel 2 P Skwierzyna 2 S Nowa Sól 1 P Kożuchów 1 S Słubice 1 P Słubice 1 P Rzepin 1 P Cybinka 7. Sulęciński 1 S Sulęcin Anglia Niemcy Niemcy Niemcy Niemcy Niemcy Białoruś Litwa Rosja Ukraina Holandia Niemcy Szwecja Białoruś Litwa Rosja Ukraina Czechy Słowenia Bułgaria Francja Niemcy Białoruś Litwa Łotwa Niemcy

21 8. Strzelecko - Drezdenecki 9. Świebodziński 10. Zielonogórski 11. M.Zielona Góra 12. Żagański 1 P Sulęcin S Drezdenko Niemcy Niemcy P (P2) Drezdenko P (P1) Strzelce Krajeńskie Niemcy Niemcy Niemcy P (P3) Dobiegniew Niemcy Niemcy S 7 - Litwa, Świebodzin Belgia, 6 - Litwa, 2 - Niemcy, Łotwa, 1 - Belgia 3 - Litwa Niemcy Niemcy, 1 P Świebodzin 1 P Zbąszynek 1 S Sulechów 1 P Sulechów 1 P Zielona Góra 1 S (S1) Zielona Góra 1 S (S2) Zielona Góra 1 S (S3) Zielona Góra 1 S (S4) Zielona Góra 1 S Żagań 1 P Żagań 1 P Szprotawa Szwecja, 2 - Ukraina, 1 -Egipt, 1 - Estonia, 4 - Białoruś Szwecja, 2 - Ukraina, 1- Egipt, 1 - Estonia, 4 - Białoruś Ukraina, 3 - Niemcy, 1 - Anglia : 1-Belgia 1-Holandia 2-Niemcy 2-Anglia : 1-Belgia 1-Holandia 2-Niemcy 2-Anglia

22 13. Żarski 14. Wschowski Województwo lubuskie 1 P Szprotawa 1 S Żary 1 P Żary 1 S Lubsko 1 P Lubsko 1 P Trzebiel 1 S Wschowa 1 P Sława 23 S 28 P

23 Lp. Kryterium gęstości zaludnienia TABELA 2 - Wyjazdy zespołów medycznego w roku 2010 Wyjazdy zespołów medycznego licząc od chwili przyjęcia zgłoszenia przez dyspozytora medycznego do przybycia zespołu medycznego na miejsce zdarzenia Średni czas interwencji zespołu medycznego od przyjęcia zgłoszenia o zdarzeniu do przekazania pacjenta do szpitala Maksymalny czas interwencji zespołu medycznego od przyjęcia zgłoszenia o zdarzeniu do przekazania pacjenta do szpitala Mediana czasu dotarcia Maksymalny czas dotarcia zespołów na miejsce zdarzenia zespołów na miejsce zdarzenia 1. Rejon operacyjny POWIAT GORZOWSKI S Kostrzyn n/o P Witnica Miasta powyżej 10 tys. mieszkańców Poza miastem powyżej 10 tys. mieszkańców Miasta powyżej 10 tys. mieszkańców Poza miastem powyżej 10 tys. mieszkańców 6'42" 16'7" 7'27' 16'56" 2. Rejon operacyjny POWIAT M. GORZÓW WIELKOPOLSKI S 1 Gorzów Wlkp. S 2 Gorzów Wlkp. S 3 Gorzów Wlkp. S 4 Gorzów Wlkp. Miasta powyżej 10 tys. mieszkańców 5,57 46,23 40,19 97,39 Poza miastem powyżej 10 tys. mieszkańców 13,54 29,38 54, Miasta powyżej 10 tys. mieszkańców 5,46 39,11 41,1 215 Poza miastem powyżej 10 tys. mieszkańców 12,44 39,47 58,17 119,57 Miasta powyżej 10 tys. mieszkańców 7,45 76,26 40,39 110,13 Poza miastem powyżej 10 tys. mieszkańców 17,53 79,07 59,06 143,12 Miasta powyżej 10 tys. mieszkańców 7,19 54,32 40,39 100,5 Poza miastem powyżej 10 tys. mieszkańców 16 38,29 57,49 146,29 23

24 Lp. Kryterium gęstości zaludnienia TABELA 2 - Wyjazdy zespołów medycznego w roku 2010 Wyjazdy zespołów medycznego licząc od chwili przyjęcia zgłoszenia przez dyspozytora medycznego do przybycia zespołu medycznego na miejsce zdarzenia Średni czas interwencji zespołu medycznego od przyjęcia zgłoszenia o zdarzeniu do przekazania pacjenta do szpitala Maksymalny czas interwencji zespołu medycznego od przyjęcia zgłoszenia o zdarzeniu do przekazania pacjenta do szpitala P 1 Gorzów Wlkp. P 2 Gorzów Wlkp. Mediana czasu dotarcia zespołów na miejsce zdarzenia Maksymalny czas dotarcia zespołów na miejsce zdarzenia Miasta powyżej 10 tys. mieszkańców 7,35 58,1 39,46 154,08 Poza miastem powyżej 10 tys. mieszkańców 17,31 65,04 59,56 154,12 Miasta powyżej 10 tys. mieszkańców 7,34 73,16 43, Poza miastem powyżej 10 tys. mieszkańców 17,05 57,4 63,14 131,14 3. Rejon operacyjny POWIAT KROŚNIEŃSKI S Krosno Odrzańskie P Krosno Odrzańskie S Gubin P Gubin Miasta powyżej 10 tys. mieszkańców 5' 20' Poza miastem powyżej 10 tys. mieszkańców 17 57' Miasta powyżej 10 tys. mieszkańców 7' 20' Poza miastem powyżej 10 tys. mieszkańców 17' 60' Miasta powyżej 10 tys. mieszkańców 5' 35' Poza miastem powyżej 10 tys. mieszkańców 20' 64' Miasta powyżej 10 tys. mieszkańców 7' 40' Poza miastem powyżej 10 tys. mieszkańców 20' 102 1h 1h 1h 1h 3h 3h 3h 4h 24

25 Lp. Kryterium gęstości zaludnienia TABELA 2 - Wyjazdy zespołów medycznego w roku 2010 Wyjazdy zespołów medycznego licząc od chwili przyjęcia zgłoszenia przez dyspozytora medycznego do przybycia zespołu medycznego na miejsce zdarzenia Średni czas interwencji zespołu medycznego od przyjęcia zgłoszenia o zdarzeniu do przekazania pacjenta do szpitala Maksymalny czas interwencji zespołu medycznego od przyjęcia zgłoszenia o zdarzeniu do przekazania pacjenta do szpitala Mediana czasu dotarcia zespołów na miejsce zdarzenia Maksymalny czas dotarcia zespołów na miejsce zdarzenia 4. Rejon operacyjny POWIAT MIĘDZYRZECKI S1 Międzyrzecz P1 Międzyrzecz P2 Trzciel 2 P Skwierzyna Miasta powyżej 10 tys. mieszkańców Poza miastem powyżej 10 tys. mieszkańców Miasta powyżej 10 tys. mieszkańców Poza miastem powyżej 10 tys. mieszkańców Miasta powyżej 10 tys. mieszkańców Poza miastem powyżej 10 tys. mieszkańców Miasta powyżej 10 tys. mieszkańców Poza miastem powyżej 10 tys. mieszkańców 5' 29' 13' 41' 5' 29' 12 38' x 13' 40' 2'4" 6' 11'2" 29' 5. Rejon operacyjny POWIAT NOWOSLOSKI S1, S2 Nowa Sól P Kożuchów Miasta powyżej 10 tys. mieszkańców Poza miastem powyżej 10 tys. mieszkańców Miasta powyżej 10 tys. mieszkańców Poza miastem powyżej 10 tys. mieszkańców 9' 12' 20' 40' 7' 10' 16' 20' x 43' 60' 39' 60 42' 80' 30' 90' 20' 2h 30' 55' 25

Lp. Nazwa Telefon Faks E-mail

Lp. Nazwa Telefon Faks E-mail Załącznik nr 6 Lp. Nazwa Telefon Faks E-mail 1. Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego Lubuski Urząd Wojewódzki w Gorzowie Wlkp. 95 71 15 271 95 72 88 777 609 796 508 95 72 88 778 95 72 88 779 centrumkryzysowe@lubuskie.uw.gov.pl

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI OPIS ZMIAN I AKTUALIZACJI 5 I. CHARAKTERYSTYKA POTENCJALNYCH ZAGROŻEŃ DLA ŻYCIA I ZDROWIA 15

SPIS TREŚCI OPIS ZMIAN I AKTUALIZACJI 5 I. CHARAKTERYSTYKA POTENCJALNYCH ZAGROŻEŃ DLA ŻYCIA I ZDROWIA 15 SPIS TREŚCI ARKUSZ UZGODNIEŃ PLANU 4 OPIS ZMIAN I AKTUALIZACJI 5 I. CHARAKTERYSTYKA POTENCJALNYCH ZAGROŻEŃ DLA ŻYCIA I ZDROWIA 15 1. Sieć komunikacyjna. 15 a) charakterystyka województwa kujawsko-pomorskiego

Bardziej szczegółowo

Gmina Zbąszynek informuje! Wykaz placówek, w których można wykonać badania cytologiczne; lubuskie

Gmina Zbąszynek informuje! Wykaz placówek, w których można wykonać badania cytologiczne; lubuskie Wykaz placówek, w których można wykonać badania cytologiczne; lubuskie Gmina Zbąszynek informuje! Nazwa Świadczeniodawcy Specjalność Powiat Miasto Ulica Telefon Nowy Szpital w Kostrzynie nad Odrą gorzowski

Bardziej szczegółowo

RAMOWY WZÓR WOJEWÓDZKIEGO PLANU DZIAŁANIA SYSTEMU PAŃSTWOWE RATOWNICTWO MEDYCZNE

RAMOWY WZÓR WOJEWÓDZKIEGO PLANU DZIAŁANIA SYSTEMU PAŃSTWOWE RATOWNICTWO MEDYCZNE Załącznik do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia... (poz. ) RAMOWY WZÓR WOJEWÓDZKIEGO PLANU DZIAŁANIA SYSTEMU PAŃSTWOWE RATOWNICTWO MEDYCZNE I. CHARAKTERYSTYKA POTENCJALNYCH ZAGROŻEŃ DLA ŻYCIA I ZDROWIA

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI OPIS ZMIAN I AKTUALIZACJI 4 I. CHARAKTERYSTYKA POTENCJALNYCH ZAGROŻEŃ DLA ŻYCIA I ZDROWIA 15

SPIS TREŚCI OPIS ZMIAN I AKTUALIZACJI 4 I. CHARAKTERYSTYKA POTENCJALNYCH ZAGROŻEŃ DLA ŻYCIA I ZDROWIA 15 SPIS TREŚCI ARKUSZ UZGODNIEŃ PLANU 3 OPIS ZMIAN I AKTUALIZACJI 4 I. CHARAKTERYSTYKA POTENCJALNYCH ZAGROŻEŃ DLA ŻYCIA I ZDROWIA 15 1. Sieć komunikacyjna. 15 a) charakterystyka województwa kujawsko-pomorskiego

Bardziej szczegółowo

Na podstawie art. 21 ust. 2 i 6 ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz.U. z 2006 r. nr 191, poz. 1410 ze zm.

Na podstawie art. 21 ust. 2 i 6 ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz.U. z 2006 r. nr 191, poz. 1410 ze zm. Na podstawie art. 21 ust. 2 i 6 ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz.U. z 2006 r. nr 191, poz. 1410 ze zm.) w Planie Działania Systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne

Bardziej szczegółowo

TEKST JEDNOLITY PLANU DZIAŁANIA SYSTEMU PAŃSTWOWE RATOWNICTWO MEDYCZNE DLA WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

TEKST JEDNOLITY PLANU DZIAŁANIA SYSTEMU PAŃSTWOWE RATOWNICTWO MEDYCZNE DLA WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO TEKST JEDNOLITY PLANU DZIAŁANIA SYSTEMU PAŃSTWOWE RATOWNICTWO MEDYCZNE DLA WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 18 października 2012 r. Tekst jednolity Planu Działania Systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne

Bardziej szczegółowo

SP ZOZ Lotnicze Pogotowie Ratunkowe STRUKTURA I ZADANIA

SP ZOZ Lotnicze Pogotowie Ratunkowe STRUKTURA I ZADANIA SP ZOZ Lotnicze Pogotowie Ratunkowe STRUKTURA I ZADANIA STRUKTURA LOTNICZE POGOTOWIE RATUNKOWE Zespoły Śmigłowcowej Służby Ratownictwa Medycznego HEMS DYSPOZYTORNIA KRAJOWA Samolotowe Zespoły Transportowe

Bardziej szczegółowo

ZATWIERDZAM. Zgodnie z pismem Nr MZ-OKR-RM-075-3934-386/DS./10. z dnia 31 maja 2010 r. WOJEWODA LUBUSKI. Helena Hatka. Gorzów Wlkp. 2010 r.

ZATWIERDZAM. Zgodnie z pismem Nr MZ-OKR-RM-075-3934-386/DS./10. z dnia 31 maja 2010 r. WOJEWODA LUBUSKI. Helena Hatka. Gorzów Wlkp. 2010 r. ZATWIERDZAM Zgodnie z pismem Nr MZ-OKR-RM-075-3934-386/DS./10 z dnia 31 maja 2010 r. Wojewódzki Plan Działania Systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne WOJEWODA LUBUSKI Helena Hatka Gorzów Wlkp. 2010 r.

Bardziej szczegółowo

Lotnicze Pogotowie Ratunkowe w Polsce. Historia i dzień dzisiejszy.

Lotnicze Pogotowie Ratunkowe w Polsce. Historia i dzień dzisiejszy. Lotnicze Pogotowie Ratunkowe w Polsce. Historia i dzień dzisiejszy. SP ZOZ Lotnicze Pogotowie Ratunkowe posiada samoloty, którymi realizuje transporty medyczne na dalsze odległości. Samolot Piaggo P.180

Bardziej szczegółowo

Działalność systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne w 2014 roku, w oparciu o dane pozyskane w ramach statystyki publicznej

Działalność systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne w 2014 roku, w oparciu o dane pozyskane w ramach statystyki publicznej GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Notatka informacyjna Warszawa, 17 grudnia 2015 r. Działalność systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne w 2014 roku, w oparciu o dane pozyskane w ramach statystyki publicznej Jak

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja nr 1 z dnia kwietnia 2015 r. do Wojewódzkiego Planu Działania Systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne dla województwa lubelskiego

Aktualizacja nr 1 z dnia kwietnia 2015 r. do Wojewódzkiego Planu Działania Systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne dla województwa lubelskiego Załącznik do uchwały Nr 75/2015 Zarządu Powiatu w Lublinie z dnia 14 kwietnia 2015 r. Zatwierdzam Minister Zdrowia dnia. Przedkładam Wojewoda dnia.. Aktualizacja nr 1 z dnia kwietnia 2015 r. do Wojewódzkiego

Bardziej szczegółowo

Wykaz jednostek policyjnych w województwie zachodniopomorskim. Wykaz jednostek policyjnych w województwie lubuskim

Wykaz jednostek policyjnych w województwie zachodniopomorskim. Wykaz jednostek policyjnych w województwie lubuskim Wykaz jednostek policyjnych w województwie zachodniopomorskim Komenda Wojewódzka Policji (KWP) Szczecin Gryfino Myślibórz ulica Małopolska 47 70-515 Szczecin Telefon: 0048 91 8211900 Telefax: 0048 918211559

Bardziej szczegółowo

Sposób współpracy jednostek systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne z jednostkami współpracującymi z systemem

Sposób współpracy jednostek systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne z jednostkami współpracującymi z systemem Strona 1. Cel... 2 2. Zakres stosowania... 2 3. Odpowiedzialność... 2 4. Definicje... 2 5. Opis postępowania... 5 5.1. Działania na miejscu zdarzenia... 5 5.2. Działania na miejscu zdarzenia jednostek

Bardziej szczegółowo

Stanowisko Nadzoru Krajowego Medycyny Ratunkowej oraz Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Medycyny Ratunkowej w sprawie:

Stanowisko Nadzoru Krajowego Medycyny Ratunkowej oraz Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Medycyny Ratunkowej w sprawie: Stanowisko Nadzoru Krajowego Medycyny Ratunkowej oraz Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Medycyny Ratunkowej w sprawie: - Bezpieczeństwa obywatelskiego w perspektywie medycyny ratunkowej i jej zadań

Bardziej szczegółowo

PROJEKT Aktualizacja nr 2 Planu działania systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne dla województwa łódzkiego

PROJEKT Aktualizacja nr 2 Planu działania systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne dla województwa łódzkiego PROJEKT Aktualizacja nr 2 Planu działania systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne dla województwa łódzkiego Akceptuję do uzgodnień w z. Wojewody Łódzkiego /Podpisano elektronicznie/ Karol Młynarczyk WICEWOJEWODA

Bardziej szczegółowo

Zespoły interdyscyplinarne - baza teleadresowa 2015r.

Zespoły interdyscyplinarne - baza teleadresowa 2015r. Zespoły interdyscyplinarne - baza teleadresowa 2015r. Nazwa Gmina ulica kod miejscowość telefon fax e-mail Gminny Do Spraw Świebodzin PLAC WOLNOŚCI 14 66-200 Świebodzin 684750823 684750834 ops_swiebodzin@wp.pl

Bardziej szczegółowo

WOJEWODA LUBUSKI Gorzów Wlkp., dni 7 stycznia 2014 r. Jerzy Ostrouch WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WOJEWODA LUBUSKI Gorzów Wlkp., dni 7 stycznia 2014 r. Jerzy Ostrouch WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA LUBUSKI Gorzów Wlkp., dni 7 stycznia 2014 r. Jerzy Ostrouch BZK-V.0032.1.2013.MSta Pan Stanisław Łobacz Dyrektor Lubuskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Zielonej Górze

Bardziej szczegółowo

ADRES PRAKTYKI - MIEJSCOWOŚĆ NAZWA ŚWIADCZENIODAWCY ADRES PRAKTYKI - ULICA POWIAT TELEFON DO REJSTRACJI

ADRES PRAKTYKI - MIEJSCOWOŚĆ NAZWA ŚWIADCZENIODAWCY ADRES PRAKTYKI - ULICA POWIAT TELEFON DO REJSTRACJI NAZWA ŚWIADCZENIODAWCY ADRES PRAKTYKI - MIEJSCOWOŚĆ ADRES PRAKTYKI - ULICA POWIAT TELEFON DO REJSTRACJI PRZYCHODNIA LEKARZA RODZINNEGO LEK.MED.JANINA JOACHIMIAK DESZCZNO LUBUSKA 109 GORZOWSKI 95 751 31

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI: Karta uzgodnień 4 Podstawy prawne 5

SPIS TREŚCI: Karta uzgodnień 4 Podstawy prawne 5 1 SPIS TREŚCI: Karta uzgodnień 4 Podstawy prawne 5 Opis koncepcji wykazu oddziałów szpitalnych pierwszego wyboru dla potrzeb realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego w systemie Państwowe Ratownictwo

Bardziej szczegółowo

Placówki opiekuńczo-wychowawcze Województwo LUBUSKIE - stan na dzień 24.02.2014 r.

Placówki opiekuńczo-wychowawcze Województwo LUBUSKIE - stan na dzień 24.02.2014 r. Lubuski Urząd Wojewódzki w Gorzowie Wielkopolskim ul. Jagiellończyka 8 Lubuski Urząd Wojewódzki w Gorzowie Wielkopolskim ul. Jagiellończyka 8 Placówki opiekuńczo-wychowawcze Województwo LUBUSKIE - stan

Bardziej szczegółowo

Gorzów Wielkopolski luty 2014 r.

Gorzów Wielkopolski luty 2014 r. Ramowy zakres współpracy jednostek Krajowego Systemu Ratowniczo - Gaśniczego, współpracujących z jednostkami systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne na obszarze województwa lubuskiego Gorzów Wielkopolski

Bardziej szczegółowo

KLASYFIKACJA GENERALNA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH ZA ROK SZKOLNY 2011/2012

KLASYFIKACJA GENERALNA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH ZA ROK SZKOLNY 2011/2012 KLASYFIKACJA GENERALNA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH ZA ROK SZKOLNY 2011/2012 MIEJSCE N A Z W A S Z K O Ł Y P U N K T Y OGÓŁEM 1 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 SULECHÓW 655,00 2 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 WSCHOWA 605,00 3 SZKOŁA

Bardziej szczegółowo

Dane ośrodków - województwo lubuskie. 1. Cibóż

Dane ośrodków - województwo lubuskie. 1. Cibóż Dane ośrodków - województwo lubuskie 1. Cibóż Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej (dla osób poniżej 18. r.ż.), Wojewódzki Szpital Specjalistyczny dla Nerwowo i Psychicznie Chorych Oddział Detoksykacji

Bardziej szczegółowo

Nazwa Świadczeniodawcy Specjalność Powiat Miasto Ulica Telefon

Nazwa Świadczeniodawcy Specjalność Powiat Miasto Ulica Telefon Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji - Filia Poradnia Alergologiczna gorzowski Gorzów Wlkp. Walczaka 27 95 725 94 21 N ZOZ "KATHARSIS" Poradnia Alergologiczna gorzowski

Bardziej szczegółowo

3 zespół wodny funkcjonował od 1 czerwca do 30 września

3 zespół wodny funkcjonował od 1 czerwca do 30 września Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Olsztynie LOL-4101-17-02/2011; P/11/094 Olsztyn, dnia 29 listopada 2011 r. Pan Marian Podziewski Wojewoda Warmińsko-Mazurski Wystąpienie pokontrolne Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

TYDZIEŃ POMOCY OSOBOM POKRZYWDZONYM PRZESTĘPSTWEM

TYDZIEŃ POMOCY OSOBOM POKRZYWDZONYM PRZESTĘPSTWEM Adres punktu konsultacyjnego WYKAZ PUNKTÓW KONSULTACYJNYCH, W KTÓRYCH DYŻUROWAĆ BĘDĄ POLICJANCI WOJ. LUBUSKIEGO 24.02.2014 1.03.2014 TYDZIEŃ POMOCY OSOBOM POKRZYWDZONYM PRZESTĘPSTWEM Data dyżuru Telefon

Bardziej szczegółowo

Gorzów Wlkp. 2007 r. ZATWIERDZAM z up. Ministra Zdrowia /-/ Jarosław Pinkas Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia 5 września 2007 r.

Gorzów Wlkp. 2007 r. ZATWIERDZAM z up. Ministra Zdrowia /-/ Jarosław Pinkas Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia 5 września 2007 r. ZATWIERDZAM z up. Ministra Zdrowia /-/ Jarosław Pinkas Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia 5 września 2007 r. Wojewódzki Plan Działania Systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne WOJEWODA LUBUSKI /-/

Bardziej szczegółowo

BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE

BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE 1 BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE UWAGI METODYCZNE 1. Mieszkanie jest to lokal przeznaczony na stały pobyt ludzi - wybudowany lub przebudowany do celów mieszkalnych; konstrukcyjnie wydzielony trwałymi ścianami

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Rejestr Domów Pomocy Społecznej Województwo Lubuskie

Wojewódzki Rejestr Domów Pomocy Społecznej Województwo Lubuskie Lp. Nr i data wydania zezwolenia/ zezwolenia na prowadzenie domu Podmiot prowadzący: siedziba, adres i Nr telefonu Wojewódzki Rejestr Domów Pomocy Społecznej Województwo Lubuskie Nazwa, adres Domu Pomocy

Bardziej szczegółowo

BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE

BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE 1 BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE UWAGI METODYCZNE 1. Mieszkanie jest to lokal przeznaczony na stały pobyt ludzi - wybudowany lub przebudowany do celów mieszkalnych; konstrukcyjnie wydzielony trwałymi ścianami

Bardziej szczegółowo

POROZUMIENIE. sporządzone w Słubicach dnia 18 lipca 2002 r. (M.P. z dnia 21 marca 2003 r.) Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji

POROZUMIENIE. sporządzone w Słubicach dnia 18 lipca 2002 r. (M.P. z dnia 21 marca 2003 r.) Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji M.P.03.15.207 POROZUMIENIE między Ministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji Rzeczypospolitej Polskiej a Ministerstwem Spraw Wewnętrznych Brandenburgii o wzajemnej pomocy podczas katastrof, klęsk żywiołowych

Bardziej szczegółowo

I EDYCJA KONKURSU Olimpy Lubuskie za 1999 rok

I EDYCJA KONKURSU Olimpy Lubuskie za 1999 rok I EDYCJA KONKURSU Olimpy Lubuskie za 1999 rok Les Gondor Areco Sweden-Lipiany Kronopol Żary gmina Lubniewice gmina Cybinka gmina Żary miasto Zielona Góra Główne wyróżnienie i nagroda specjalna: Bogdan

Bardziej szczegółowo

Rejestr wolnych miejsc w placówkach opiekuńczo wychowawczych województwa lubuskiego

Rejestr wolnych miejsc w placówkach opiekuńczo wychowawczych województwa lubuskiego Lubuski Urząd Wojewódzki w Gorzowie Wielkopolskim ul. Jagiellończyka 8 Rejestr wolnych miejsc w placówkach opiekuńczo wychowawczych województwa lubuskiego stan na dzień: 30 września 2015 r. Lp. Nazwa placówki

Bardziej szczegółowo

Podstawowe zasady gospodarki finansowej jednostek samorządu terytorialnego (JST)

Podstawowe zasady gospodarki finansowej jednostek samorządu terytorialnego (JST) UWAGI OGÓLNE określają: Podstawowe zasady gospodarki finansowej jednostek samorządu terytorialnego (JST) ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych oraz przepisy wprowadzające ustawę o finansach

Bardziej szczegółowo

Elżbieta Polak Marszałek Województwa Lubuskiego

Elżbieta Polak Marszałek Województwa Lubuskiego Elżbieta Polak Marszałek Województwa Lubuskiego Perspektywa Finansowa 2014-2020 82,5 mld euro dla Polski! 906 mln euro dla Lubuskiego! 653,4 mln euro Projekty twarde 252,69 mln euro Projekty miękkie Finansowanie

Bardziej szczegółowo

Sposób koordynowania działań jednostek systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne

Sposób koordynowania działań jednostek systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne Strona 1. Cel... 2 2. Zakres stosowania... 2 3. Odpowiedzialność... 2 4. Definicje... 2 5. Opis postępowania... 5 5.1. Działania na miejscu zdarzenia... 5 5.3. Działania podejmowane na poziomie dysponenta...

Bardziej szczegółowo

Dodatkowe kryteria formalne właściwe dla danego typu projektu

Dodatkowe kryteria formalne właściwe dla danego typu projektu Załącznik do Uchwały nr 38/2015 Komitetu Monitorującego Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 2020 z dnia 22 września 2015 r. w sprawie przyjęcia sektorowych kryteriów wyboru projektów dla

Bardziej szczegółowo

Kwota przeznaczona na dotacje 10 655 000. Część A - Drogi powiatowe

Kwota przeznaczona na dotacje 10 655 000. Część A - Drogi powiatowe ZATWIERDZAM Wojewoda LUBUSKI Jerzy Ostrouch WOJEWÓDZTWO LUBUSKIE Rok dofinansowania 2014 Gorzów Wlkp., dnia 31 października 2013 roku Wstępna lista rankingowa wniosków o dofinansowanie zadań w ramach Narodowego

Bardziej szczegółowo

Most powietrzny. Kraków, 11 lipca 2016

Most powietrzny. Kraków, 11 lipca 2016 Most powietrzny Kraków, 11 lipca 2016 WOJEWÓDZTWO SZPITALE POTWIERDZENIE CO LPR BLOK OPERACYJNY OIOM ON LINE TRAUMATOLOGIA NEUROCHIRURGIA OPARZENIA ZATRUCIA REPLANTACJA HIPERBARIA CHIRURGIA NEUROLOGIA

Bardziej szczegółowo

PODSUMOWANIE WSPÓŁZAWODNICTWA SPORTOWEGO LUBUSKIEJ OLIMPIADY MŁODZIEŻY

PODSUMOWANIE WSPÓŁZAWODNICTWA SPORTOWEGO LUBUSKIEJ OLIMPIADY MŁODZIEŻY PODSUMOWANIE WSPÓŁZAWODNICTWA SPORTOWEGO LUBUSKIEJ OLIMPIADY MŁODZIEŻY ZA ROK SZKOLNY 2011/2012 WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO Świebodzin październik, 2012 rok 1 2 Spis treści KLASYFIKACJA GENERALNA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH.

Bardziej szczegółowo

Rola Lekarza Koordynatora Ratownictwa Medycznego. Michał Pocentek

Rola Lekarza Koordynatora Ratownictwa Medycznego. Michał Pocentek Rola Lekarza Koordynatora Ratownictwa Medycznego Michał Pocentek Lekarz Koordynator Lekarzem koordynatorem ratownictwa medycznego może być lekarz systemu, który posiada co najmniej 5-letnie doświadczenie

Bardziej szczegółowo

66-400 ul. Młyńska 3 Tel. (095) 722-40-64. 66-400 ul. Sulęcińska 51 Tel. (095) 723-99-13. 66-400 ul. Teatralna 26

66-400 ul. Młyńska 3 Tel. (095) 722-40-64. 66-400 ul. Sulęcińska 51 Tel. (095) 723-99-13. 66-400 ul. Teatralna 26 5 6 MIASTO GORZÓW WIELKOPOLSKI Dom im. Brata Alberta dla bezdomnych mężczyzn (Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata 66-00 ul. Strażacka 66 Alberta) Noclegownia dla bezdomnych, Hostel miejsca noclegowe dla osób

Bardziej szczegółowo

1. Sieć komunikacyjna:

1. Sieć komunikacyjna: 1 Spis treści I. CHARAKTERYSTYKA POTENCJALNYCH ZAGROŻEŃ DLA ŻYCIA I ZDROWIA 1. Sieć komunikacyjna..... str. 4 2. Struktura urbanistyki, ze szczególnym uwzględnieniem zakładów zwiększonego ryzyka i zakładów

Bardziej szczegółowo

Program szkolenia instruktorów PSP z zakresu współdziałania z SP ZOZ Lotnicze Pogotowie Ratunkowe

Program szkolenia instruktorów PSP z zakresu współdziałania z SP ZOZ Lotnicze Pogotowie Ratunkowe KOMENDA GŁÓWNA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ BIURO SZKOLENIA Program szkolenia instruktorów PSP z zakresu współdziałania z SP ZOZ Lotnicze Pogotowie Ratunkowe Warszawa, 2012 Opracowanie merytoryczne: Krzysztof

Bardziej szczegółowo

Lista podstawowa na rok 2015

Lista podstawowa na rok 2015 Lista podstawowa na rok 2015 Lp. Kontrahent Nazwa zadania Komponent Park Narodowy Budowa wiaty edukacyjnej w Parku Narodowym "Ujście 1 "Ujście Warty" Warty" Zarząd Wojewódzki Związku Eliminacje wojewódzkie

Bardziej szczegółowo

Tabela 3.3.2. Zestawienie pomiarów monitoringu hałasu w województwie lubuskim zaplanowanych na rok 2016

Tabela 3.3.2. Zestawienie pomiarów monitoringu hałasu w województwie lubuskim zaplanowanych na rok 2016 Tabela 3.3.2. Zestawienie pomiarów monitoringu hałasu w województwie uskim zaplanowanych na rok 2016 Planowany okres pomiarowy: wiosenny, letni, 1 Kłodawa (DW 151, DP 1404F) 2 Zielona Góra - Kożuchów (DW

Bardziej szczegółowo

UCHWALA NR. RADY MIEJSKIEJ WSKWIERZYNIE. z dnia 2013 r.

UCHWALA NR. RADY MIEJSKIEJ WSKWIERZYNIE. z dnia 2013 r. z dnia 16 października 2013 r. Zatwierdzony przez. UCHWALA NR. RADY MIEJSKIEJ WSKWIERZYNIE z dnia 2013 r. w sprawie stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Skwierzyna oraz zwolnień z tego podatku

Bardziej szczegółowo

Paweł Dadasiewicz Główny Inspektorat Ochrony Środowiska

Paweł Dadasiewicz Główny Inspektorat Ochrony Środowiska Slajd 1 Zagrożenia poważnymi awariami związane z lokalizacją zakładów i transportem substancji niebezpiecznych Slajd 2 Agenda Zakłady mogące spowodować poważną awarię, Transport materiałów niebezpiecznych,

Bardziej szczegółowo

Projekt 1877. 1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. 1245 i 1635 oraz z 2014 r. poz. 1802 i

Projekt 1877. 1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. 1245 i 1635 oraz z 2014 r. poz. 1802 i Projekt USTAWA z dnia. 2015 r. o zmianie ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym, ustawy o działalności leczniczej oraz ustawy o zmianie ustawy o działalności leczniczej oraz niektórych innych ustaw

Bardziej szczegółowo

Orzekanie Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności

Orzekanie Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności Orzekanie Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności Postępowanie o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności regulują następujące przepisy: Ustawa z dnia 27 sierpnia

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE

ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE System Państwowego Ratownictwa Medycznego Andrzej Marjański Andrzej Marjański ( ) 2 R e f l e k s y j n i e "Odrobina działania warta jest tony abstrakcji. Prawo Bookera 1 Agenda

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 17 listopada 2015 r. Poz. 1887 USTAWA z dnia 25 września 2015 r. o zmianie ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym, ustawy o działalności leczniczej

Bardziej szczegółowo

Lista podstawowa na rok 2014

Lista podstawowa na rok 2014 Lista podstawowa na rok 2014 Lp. Kontrahent Nazwa zadania Komponent Zakup i dostarczenie aktualizacji oprogramowania w tym świadczenie rocznego gwarancyjnego serwisu 1 programowego oprogramowania służącego

Bardziej szczegółowo

Oznakowanie atrakcji turystycznych znakami drogowymi E-22 - Załącznik graficzny

Oznakowanie atrakcji turystycznych znakami drogowymi E-22 - Załącznik graficzny 1 GORZÓW WLKP. grafika znaków nr 1-5 ZNAK E22b-duży o wymiarach (szerokość x wysokość) 300x220 cm ZNAK E22b-średni o wymiarach (szerokość x wysokość) 225x180 cm Katedra Gorzów Wielkopolski 9 km na rysunku

Bardziej szczegółowo

Budowa Wielospecjalistycznego Centrum Pediatrii przy Szpitalu Wojewódzkim SPZOZ w Zielonej GórzeG

Budowa Wielospecjalistycznego Centrum Pediatrii przy Szpitalu Wojewódzkim SPZOZ w Zielonej GórzeG Budowa Wielospecjalistycznego Centrum Pediatrii przy Szpitalu Wojewódzkim SPZOZ w Zielonej GórzeG Stan pediatrii istniejący w Województwie Lubuskim Wiele przesłanek stanowi o poważnych problemach w lubuskiej

Bardziej szczegółowo

Gorzów Wielkopolski, dnia 22 czerwca 2015 r. Poz. 1136 WOJEWÓDZKI REJESTR DOMÓW POMOCY SPOŁECZNEJ WOJEWÓDZTWO LUBUSKIE

Gorzów Wielkopolski, dnia 22 czerwca 2015 r. Poz. 1136 WOJEWÓDZKI REJESTR DOMÓW POMOCY SPOŁECZNEJ WOJEWÓDZTWO LUBUSKIE DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO, dnia czerwca 15 r. Poz. 1136 Lp Nr i data wydania zezwolenia/ zezwolenia warunkowego na prowadzenie Domu WOJEWÓDZKI REJESTR DOMÓW POMOCY SPOŁECZNEJ Podmiot prowadzący:

Bardziej szczegółowo

TRANSPORT W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM

TRANSPORT W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM Urząd Statystyczny w Katowicach Śląski Ośrodek Badań Regionalnych ul. Owocowa 3, 40 158 Katowice e-mail: SekretariatUsKce@stat.gov.pl tel.: 32 779 12 00 fax: 32 779 13 00, 258 51 55 katowice.stat.gov.pl

Bardziej szczegółowo

DZIAŁANIA WIOŚ W ZIELONEJ GÓRZE NA WYPADEK WYSTĄPIENIA POWAŻNEJ AWARII PRZEMYSŁOWEJ

DZIAŁANIA WIOŚ W ZIELONEJ GÓRZE NA WYPADEK WYSTĄPIENIA POWAŻNEJ AWARII PRZEMYSŁOWEJ DZIAŁANIA WIOŚ W ZIELONEJ GÓRZE NA WYPADEK WYSTĄPIENIA POWAŻNEJ ZAKRES NADZORU INSPEKCJI OCHRONY ŚRODOWISKA NAD ZAKŁADAMI MOGĄCYMI SPOWODOWAĆ POWAŻNE AWARIE Zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 21 lipca 1991

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT NR 5 / K / 2015

KOMUNIKAT NR 5 / K / 2015 WOJEWÓDZKA STACJA SANITARNO EPIDEMIOLOGICZNA W GORZOWIE WLKP. 66-400 Gorzów Wlkp., ul. Mickiewicza 12b tel. 95 722-60-57, fax 95 722-46-52 www.wsse.gorzow.pl e-mail: wsse@wsse.gorzow.pl NIP: 599-10-23-564

Bardziej szczegółowo

Centralny Magazyn Dystrybucyjny w Błoniu

Centralny Magazyn Dystrybucyjny w Błoniu NAZWA ZAKŁADU Oznaczenie prowadzącego zakład: Centralny Magazyn Dystrybucyjny w Błoniu Nazwa prowadzącego zakład Adres siedziby Bayer Sp. z o.o. Aleje Jerozolimskie 158, 02-326 Warszawa Telefon 22-5723605

Bardziej szczegółowo

(druk nr 1079) U S T A W A z dnia z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. z 2013 r. poz. 757, z późn. zm.

(druk nr 1079) U S T A W A z dnia z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. z 2013 r. poz. 757, z późn. zm. BIURO LEGISLACYJNE/ Materiał porównawczy M A T E R I A Ł P O R Ó W N AW C Z Y do ustawy z dnia 25 września 2015 r. o zmianie ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym, ustawy o działalności leczniczej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN POWIATOWEGO CENTRUM ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO W NOWYM SĄCZU

REGULAMIN POWIATOWEGO CENTRUM ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO W NOWYM SĄCZU REGULAMIN POWIATOWEGO CENTRUM ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO W NOWYM SĄCZU 1. PODSTAWY PRAWNE DZIAŁANIA POWIATOWEGO CENTRUM KRYZYSOWEGO, ZWANEGO DALEJ PCZK Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego utworzone

Bardziej szczegółowo

Rola pogotowia ratunkowego w leczeniu pozaszpitalnym nagłego zatrzymania krążenia w Małopolsce

Rola pogotowia ratunkowego w leczeniu pozaszpitalnym nagłego zatrzymania krążenia w Małopolsce Rola pogotowia ratunkowego w leczeniu pozaszpitalnym nagłego zatrzymania krążenia w Małopolsce Małgorzata Popławska Kraków, 19.10.2011 Ustawa o Państwowym Ratownictwie Medycznym z dnia 8 września 2006

Bardziej szczegółowo

NARODOWY FUNDUSZ ZDROWIA

NARODOWY FUNDUSZ ZDROWIA Załącznik nr 1 do zarządzenia Nr 91/2005 Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia NARODOWY FUNDUSZ ZDROWIA SZCZEGÓŁOWE MATERIAŁY INFORMACYJNE O PRZEDMIOCIE POSTĘPOWANIA W SPRAWIE ZAWARCIA UMÓW O UDZIELANIE

Bardziej szczegółowo

Lista podstawowa na rok 2013

Lista podstawowa na rok 2013 Lista podstawowa na rok 2013 Lp. Kontrahent Nazwa zadania Komponent Energetyka Cieplna Budowa układu skojarzonej produkcji ciepła i energii 1 Opolszczyzny SA atmosfery elektrycznej na terenie miasta Żagania

Bardziej szczegółowo

SYTUACJA ZDROWOTNA DZIECI I MŁODZIEŻY W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM

SYTUACJA ZDROWOTNA DZIECI I MŁODZIEŻY W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM SYTUACJA ZDROWOTNA DZIECI I MŁODZIEŻY W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM 2 LICZBA LUDNOŚCI W 2010 ROKU 2010 województwo łódzkie miasto Łódź liczba ludności ogółem 2552000 737098 0 19 r.ż. 504576 (19,7) 117839 (15,9)

Bardziej szczegółowo

Dotyczy województwa: Lubuskie

Dotyczy województwa: Lubuskie Powiat: gorzowski 2 U MARII - Walczaka a; -00 Gorzów Wlkp. HUZAR - Husarska 2; -00 Gorzów Wlkp., 8 LEŚNE USTRONIE - Myśliwska 2; -0 Witnica LORD - Krajowej Rady Narodowej ; -0 Witnica GRACJA - Dąbrowskiego

Bardziej szczegółowo

NAZWA ZAKŁADU. Oznaczenie prowadzącego zakład:

NAZWA ZAKŁADU. Oznaczenie prowadzącego zakład: NAZWA ZAKŁADU Oznaczenie prowadzącego zakład: Nazwa prowadzącego zakład Adres siedziby PREZES ZARZĄDU UL. CHEMIKÓW 5, 09-411 PŁOCK Telefon 24 365-33 - 07 Fax 24 365-33 - 07 Strona WWW e-mail www.obr.pl

Bardziej szczegółowo

68-200 Żary. Powiatowy Dom Dziecka socjalizacyjna 28 socjalizacyjna z miejscami. mi 26

68-200 Żary. Powiatowy Dom Dziecka socjalizacyjna 28 socjalizacyjna z miejscami. mi 26 Lubuski Urząd Wojewódzki w Gorzowie Wielkopolskim ul. Jagiellończyka 8 Placówki opiekuńczo-wychowawcze Województwo LUBUSKIE - stan na dzień 07.05.2014 r. pozycja w rejestrze nr sprawy w rejestrze zezwolenie

Bardziej szczegółowo

Ośrodki Pomocy Społecznej

Ośrodki Pomocy Społecznej Ośrodki Pomocy Społecznej http://www.lubuskie.uw.gov.pl/polityka_spoleczna/osrodki_pomocy_spolecznej.html Ośrodki Pomocy Społecznej OBSŁUGA KLIENTA W OŚRODKACH POMOCY SPOŁECZNEJ Przedstawiamy Raport z

Bardziej szczegółowo

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Opolu WYSTĄPIENIE POKONTROLNE. Opole, dnia 26 października 2011 r.

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Opolu WYSTĄPIENIE POKONTROLNE. Opole, dnia 26 października 2011 r. NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Opolu Opole, dnia 26 października 2011 r. LOP-4101-15-02/2011 P/11/094 Pan Marek Piskozub Dyrektor Publicznego Samodzielnego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wojewódzkie Centrum

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 26/2011 STAROSTY RAWSKIEGO SZEFA OBRONY CYWILNEJ POWIATU. z dnia 20 lipca 2011 r.

ZARZĄDZENIE NR 26/2011 STAROSTY RAWSKIEGO SZEFA OBRONY CYWILNEJ POWIATU. z dnia 20 lipca 2011 r. ZARZĄDZENIE NR 26/2011 STAROSTY RAWSKIEGO SZEFA OBRONY CYWILNEJ POWIATU w sprawie zakresu oraz sposobu organizacji działania w przypadku, gdy ewakuację I stopnia zarządzi organ kierujący akcją ratunkową

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA. Postępowania Mieszkańców na Wypadek Wystąpienia Awarii Przemysłowej

INSTRUKCJA. Postępowania Mieszkańców na Wypadek Wystąpienia Awarii Przemysłowej INSTRUKCJA Postępowania Mieszkańców na Wypadek Wystąpienia Awarii Przemysłowej TAURON Wytwarzanie Spółka Akcyjna Oddział Elektrownia Łaziska w Łaziskach Górnych Strona 1 z 11 Opis Prowadzonej Działalności

Bardziej szczegółowo

RYNEK PRACY WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO W 2013 ROKU

RYNEK PRACY WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO W 2013 ROKU RYNEK PRACY WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO W 2013 ROKU Zielona Góra kwiecień 2014 Wojewódzki Urząd Pracy Obserwatorium Rynku Pracy Rynek pracy województwa lubuskiego w 2013 roku Zielona Góra, kwiecień 2014 Redakcja:

Bardziej szczegółowo

10. ZAGROŻENIE POWAŻNĄ AWARIĄ

10. ZAGROŻENIE POWAŻNĄ AWARIĄ z przeprowadzeniem oceny strategicznej oddziaływania programu środowiska 10. ZAGROŻENIE POWAŻNĄ AWARIĄ Poważna awaria, wg ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo środowiska (Dz. U. z 2008 r., Nr 25, poz.

Bardziej szczegółowo

Stanowisko z dnia 03 czerwca 2011r. konsultanta krajowego w dziedzinie piel gniarstwa ratunkowego w sprawie transportu pacjentów z symptomatologi

Stanowisko z dnia 03 czerwca 2011r. konsultanta krajowego w dziedzinie piel gniarstwa ratunkowego w sprawie transportu pacjentów z symptomatologi Kraków 2011-06-03 Stanowisko z dnia 03 czerwca 2011r. konsultanta krajowego w dziedzinie pielęgniarstwa ratunkowego w sprawie transportu pacjentów z symptomatologią: ostrego zespołu wieńcowego, udaru niedokrwiennego

Bardziej szczegółowo

Gorzów Wielkopolski 12.10.2012

Gorzów Wielkopolski 12.10.2012 Utworzenie Centrum Urazowego w Szpitalu Wojewódzkim SP ZOZ w Zielonej Górze Gorzów Wielkopolski 12.10.2012 Przepisy prawne, które określają funkcjonowanie Centrów Urazowych: - ustawa z dnia 8 września

Bardziej szczegółowo

PRIORYTETY WOJEWODY LUBUSKIEGO W POMOCY SPOŁECZNEJ. Gorzów Wlkp. 11 grudnia 2013r.

PRIORYTETY WOJEWODY LUBUSKIEGO W POMOCY SPOŁECZNEJ. Gorzów Wlkp. 11 grudnia 2013r. PRIORYTETY WOJEWODY LUBUSKIEGO W POMOCY SPOŁECZNEJ 2013 Gorzów Wlkp. 11 grudnia 2013r. 1. Priorytety w pracy ośrodków pomocy społecznej. 2. Standardy w środowiskowych domach samopomocy. 3. Kryteria podziału

Bardziej szczegółowo

Założenia do organizacji i funkcjonowania. w województwie. Październik 2008 roku

Założenia do organizacji i funkcjonowania. w województwie. Październik 2008 roku Założenia do organizacji i funkcjonowania Systemu Powiadamiania Ratunkowego w województwie Październik 2008 roku Geneza budowy centrów powiadamiania ratunkowego CPR Aktualna lokalizacja numeru alarmowego

Bardziej szczegółowo

ORGANIZACJA SYSTEMU ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO

ORGANIZACJA SYSTEMU ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO ORGANIZACJA SYSTEMU ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO Zarządzanie kryzysowe jest realizowane na czterech poziomach: gminnym, powiatowym, wojewódzkim i krajowym. Poziom gminny - realizuje podstawowe zadania związane

Bardziej szczegółowo

Baza teleadresowa - kluby sportowe

Baza teleadresowa - kluby sportowe Lp. Nazwa instytucji Adres Tel/fax e-mail Uwagi Gorzów Wlkp. Lubuski Okręgowy ul. Wyczółkowskiego tel.: 95 73 86 869 lub 508 lubuski@pzts.pl Związek Tenisa Stołowego 6/14, 66-400 Gorzów Wlkp.; 567 326

Bardziej szczegółowo

Nazwa i adres jednostki akredytowanej * SPECJALNOŚCI PODSTAWOWE

Nazwa i adres jednostki akredytowanej * SPECJALNOŚCI PODSTAWOWE Wykaz miejsc szkoleniowych dla lekarzy i lekarzy dentystów na terenie woj. lubuskiego (dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 95 7115-44, 95 7115-310) stan na dzień 04.09.013r. Lp. Dziedzina

Bardziej szczegółowo

LECZNICTWO PSYCHIATRYCZNE W WOJEWÓDZTWIE LUBUSKIM

LECZNICTWO PSYCHIATRYCZNE W WOJEWÓDZTWIE LUBUSKIM LECZNICTWO PSYCHIATRYCZNE W WOJEWÓDZTWIE LUBUSKIM Ramowy Program Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Województwa Lubuskiego na lata 2011 2015 Nie ma zdrowia bez zdrowia psychicznego Departament Ochrony Zdrowia

Bardziej szczegółowo

Koszt całkowity Szkołę. wkład własny Priorytetu 3 Stowarzyszenie Absolwentów i Sympatyków Szkoły NASZA BUDA Lubsko 2 Gmina Dąbie 2

Koszt całkowity Szkołę. wkład własny Priorytetu 3 Stowarzyszenie Absolwentów i Sympatyków Szkoły NASZA BUDA Lubsko 2 Gmina Dąbie 2 Lp. 1 Załącznik nr 1 Wykaz szkół rekomendowanych do dofinansowania w ramach Priorytetu 3 "Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa" w zł. Kwota Nazwa Organu Prowadzącego Liczba Liczba Finansowy Nazwa szkoły

Bardziej szczegółowo

st. bryg. mgr inż. Zenon Zajdlic

st. bryg. mgr inż. Zenon Zajdlic SZKOLENIE W ZAKRESIE OBJĘTYM PROJEKTEM UE RIVER SHIELD OCHRONA WÓD PRZED AWARYJNYMI ZANIECZYSZCZENIAMI PRZEMYSŁOWYMI (Gorzów Wielkopolski, 27 listopada 2007 r.) RS/PL/SEM.2/R.5 MOŻLIWOŚCI KRAJOWEGO SYSTEMU

Bardziej szczegółowo

Rola jednostek współpracujących z systemem Państwowego Ratownictwa Medycznego na przykładzie działań Tatrzańskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego

Rola jednostek współpracujących z systemem Państwowego Ratownictwa Medycznego na przykładzie działań Tatrzańskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego Rola jednostek współpracujących z systemem Państwowego Ratownictwa Medycznego na przykładzie działań Tatrzańskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego Jakub Dziadkowiec Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza

Bardziej szczegółowo

GRY, TRENINGI I ĆWICZENIA OBRONNE W WOJEWÓDZTWIE LUBUSKIM W 2012 r. Wiechlice, październik 2012 r.

GRY, TRENINGI I ĆWICZENIA OBRONNE W WOJEWÓDZTWIE LUBUSKIM W 2012 r. Wiechlice, październik 2012 r. GRY, TRENINGI I ĆWICZENIA OBRONNE W WOJEWÓDZTWIE LUBUSKIM W 2012 r. Wiechlice, październik 2012 r. Organizatorami szkolenia obronnego są: Prezes Rady Ministrów właściwy minister wojewoda marszałek województwa

Bardziej szczegółowo

WYKAZ LOKALI WYBORCZYCH PRZYSTOSOWANYCH DLA POTRZEB OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH WOJEWÓDZTWO LUBUSKIE

WYKAZ LOKALI WYBORCZYCH PRZYSTOSOWANYCH DLA POTRZEB OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH WOJEWÓDZTWO LUBUSKIE WYKAZ LOKALI WYBORCZYCH RZYSTOSOWANYCH DLA OTRZEB OSÓB NIEEŁNOSRAWNYCH WOJEWÓDZTWO LUBUSKIE Lp. Gmina owiat Nr obwodu Siedziba obwodu głosowania Typ obwodu 1 Kostrzyn nad Odrą (m.) gorzowski 5 Muzeum rzyrodnicze,

Bardziej szczegółowo

Lubuskie wita 2015-06-01 11:02:12

Lubuskie wita 2015-06-01 11:02:12 Lubuskie wita 2015-06-01 11:02:12 2 Lubuskie leży na skrzyżowaniu naturalnych szlaków północ-południe i wschód-zachód, co wraz z rozwijającą się siecią dróg sprawia, że jest dobrze skomunikowane z resztą

Bardziej szczegółowo

MAPA RYZYKA ZDARZEŃ DROGOWYCH JAKO KRYTERIUM LOKALIZOWANIA ZASOBÓW SŁUZB RATOWNICZYCH Dariusz Marczyński

MAPA RYZYKA ZDARZEŃ DROGOWYCH JAKO KRYTERIUM LOKALIZOWANIA ZASOBÓW SŁUZB RATOWNICZYCH Dariusz Marczyński Krajowe Centrum Koordynacji Ratownictwa i Ochrony Ludności MAPA RYZYKA ZDARZEŃ DROGOWYCH JAKO KRYTERIUM LOKALIZOWANIA ZASOBÓW SŁUZB RATOWNICZYCH Dariusz Marczyński 1 Kazimierz - Warszawa 2016-01-28 Życie

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy we Wschowie. Analiza rynku pracy w gminie Szlichtyngowa w latach 2013-2014 oraz w okresie styczeń marzec 2015.

Powiatowy Urząd Pracy we Wschowie. Analiza rynku pracy w gminie Szlichtyngowa w latach 2013-2014 oraz w okresie styczeń marzec 2015. Powiatowy Urząd Pracy we Wschowie Analiza rynku pracy w gminie Szlichtyngowa w latach 2013-2014 oraz w okresie styczeń marzec 2015. Czerwiec 2015 WSTĘP Powiatowy Urząd Pracy we Wschowie, działa w oparciu

Bardziej szczegółowo

dr Marek Jędrzejczak Wiceprezes Naczelnej Rady Aptekarskiej Warszawa 2015

dr Marek Jędrzejczak Wiceprezes Naczelnej Rady Aptekarskiej Warszawa 2015 dr Marek Jędrzejczak Wiceprezes Naczelnej Rady Aptekarskiej Warszawa 2015 31 500 polskich farmaceutów 14 300 aptek i punktów aptecznych Konieczność wprowadzenia Regionalnej Mapy Usług Farmaceutycznych

Bardziej szczegółowo

U Z A S A D N I E N I E

U Z A S A D N I E N I E U Z A S A D N I E N I E 1. Istniejący stan rzeczy i cel wydania aktu W obecnym stanie prawnym, zgodnie z ustawą z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. Nr 191, poz. 1410,

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKIE CENTRUM ZARZADZANIA KRYZYSOWEGO STAROSTA POWIATOWE CENTRUM ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO (059) 8621-034 INFORMACJA O ZDARZENIU

WOJEWÓDZKIE CENTRUM ZARZADZANIA KRYZYSOWEGO STAROSTA POWIATOWE CENTRUM ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO (059) 8621-034 INFORMACJA O ZDARZENIU WOJEWÓDZKIE CENTRUM ZARZADZANIA KRYZYSOWEGO STAROSTA KOMENDA POWIATOWA POLICJI 112/997 POWIATOWE CENTRUM ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO (059) 8621-034 POWIATOWY ZESPÓŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO KOMENDA POWIATOWA

Bardziej szczegółowo

lek. med. Jerzy Sławiński Kraków, 15 kwietnia 2009r. Podstawa prawna i zasady działania: Lekarz Koordynator działa w oparciu o: Ustawa o Państwowym Ratownictwie Medycznym z dnia 8 września 2006 roku. Rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

Dojechać, dolecieć, dopłynąć 2015-05-21 14:00:09

Dojechać, dolecieć, dopłynąć 2015-05-21 14:00:09 Dojechać, dolecieć, dopłynąć 2015-05-21 14:00:09 2 W układzie międzynarodowym region zachodniopomorski ma ważne tranzytowe znaczenie. Krzyżują się tu połączenia międzynarodowe w układzie: północ - południe,

Bardziej szczegółowo

I. CHARAKTERYSTYKA POTENCJALNYCH ZAGROŻEŃ DLA ŻYCIA I ZDROWIA

I. CHARAKTERYSTYKA POTENCJALNYCH ZAGROŻEŃ DLA ŻYCIA I ZDROWIA 1 Spis treści Wykaz załączników 4 Karta uzgodnień...... 5 Karta aktualizacji... 6 WSTĘP.... 7 WOJEWÓDZTWO LUBUSKIE - INFORMACJE OGÓLNE... 8 PODZIAŁ ADMINISTRACYJNY WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO - POWIATY I GMINY...

Bardziej szczegółowo

Atuty i Potencjał Portu Lotniczego Zielona Góra / Babimost

Atuty i Potencjał Portu Lotniczego Zielona Góra / Babimost Atuty i Potencjał Portu Lotniczego Zielona Góra / Babimost Maciej K. Król Prezes Zarządu spółki Lotnisko Zielona Góra / Babimost Spółka z o.o. 1. Port Lotniczy Zielona Góra Atuty Lokalizacja Geograficzna

Bardziej szczegółowo

Polski Koncern Naftowy ORLEN Spółka Akcyjna

Polski Koncern Naftowy ORLEN Spółka Akcyjna NAZWA ZAKŁADU Oznaczenie prowadzącego zakład: Polski Koncern Naftowy ORLEN Spółka Akcyjna (miejsce na logo zakładu) Nazwa prowadzącego zakład Polski Koncern Naftowy ORLEN Spółka Akcyjna, Prezes Zarządu

Bardziej szczegółowo