7^',^/',,/^'v* Dodatkowe" name="description"> 7^',^/',,/^'v* Dodatkowe">

SCO-PAKS.A. - "<^no-pak" Sp. z o.o.) INFORMACJADODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO za okres od do roku. SCO-PAK SA w Warszawie

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SCO-PAKS.A. - "<^no-pak" Sp. z o.o.) INFORMACJADODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO za okres od 01.01.2011 do 31.12.2011roku. SCO-PAK SA w Warszawie"

Transkrypt

1 SCO-PAKS.A. - "<^no-pak" Sp. z o.o.) INFORMACJADODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO za okres od do roku. SCO-PAK SA w Warszawie

2 DOpATKOWEJNFORMAaEIOBJA$NIENIA^ r ' *'''-v>7^',^/',,/^'v* Dodatkowe informacje i objasnienia odnosza, siq : * do pozycji bilansu, rachunku zysk6w i strat, zestawienia zmian w kapitale (funduszu) wtasnym oraz rachunku przeptyw6w pieni^znych za okres sprawozdawczy objejty sprawozdaniem finansowym, * proponowany podziat zysku lub pokrycia straty, * podstawowe informacje dotyczqce pracownik6w i organ6w jednostki, * inne istotne informacje dla zrozumienia sprawozdania finansowego. I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIAFINANSOWEGO SCO-PAK SA ZA OKRES SCO-PAK Sp6tka Akcyjna z siedzibq Warszawa, ul. Prosta 28 jest zarejestrowana w Sqdzie Rejonowym dla M. ST. Warszawy Xll Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS Sp6tka posiada nadany numer statystyczny REGON i numer ewidencji podatkowej NIP Przedmiotem dziatalnosci Sp6tkijest: - produkcja papieru i tektury produkcjawyrob6wztektury Sp6tka rozpoczeja swoja. dziatalnosc 14 lutego 1997r. Czas trwania sp6fki jest nieograniczony. 3. Sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 1 stycznia do 31 grudnia r. 4. Sprawozdanie finansowe sp6tki podlega corocznemu badaniu przez biegtego rewidenta i ogtaszane jest w Dzienniku Urz^dowym Rzeczypospolitej Polskiej - Monitor Polski B. 5. Sprawozdanie nie zawiera danych skonsolidowanych, gdyz w sktad jednostki nie wchodza, wewn^trzne jednostki organizacyjne sporzqdzajqce samodzielnie sprawozdania finansowe. 6. Sprawozdanie finansowe zostato sporzqdzone przy zatozeniu kontynuowania dziatalnosci gospodarczej przez co najmniej 12 kolejnych miesiqcy. Nie sq nam znane okolicznosci, kt6re wskazywaty by na istnienie powaznych zagrozeri dla kontynuowania przez spdtk^ dziatalnosci. 7. W roku nie wprowadzono zmian w sposobie prezentacji danych. 8. Jednostka sporzqdza rachunek wynik6w w wariancie por6wnawczym. 9. Rachunek przeptyw6w pieni$znych sporzqdzanyjest metoda. posredniq. II. podatkoweinformaaeiqbja^nieniadobilansu. 1. Om6wienie stosowanych zasad wyceny. Metody i zasady wyceny aktyw6w: - wartosci niematerialne i prawne wyceniane sq na dzieri wprowadzenia do ksiqg wedtug cen nabycia, a na dzieri bilansowy pomniejszone o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe oraz o odpisy z tytutu trwatej utraty wartosci, - srodki trwate ewidencjonowane sq wedtug cen nabycia lub kosztu wytworzenia. Wartosc pocza,tkowa moze byc zwi$kszona z tytutu ulepszenia oraz urz^dowej aktualizacji wyceny. Na dzieh bilansowy wyceniane sa. wedtug ceny nabycia lub kosztu wytworzenia, albo tez wedtug wartosci przeszacowanej pomniejszonej o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe oraz odpisy z tytutu trwatej utraty wartosci. Zgodnie z decyzja. Zarza,du wpisana.

3 do Zaktadowego Planu Kont srodki trwafe oraz wartosci niematerialne i prawne o wartosci do zt sa. umarzane jednorazowo po ich wydaniu do uzytkowania. Srodki trwate i wartosci niematerialne i prawne o wartosci powyzej zt amortyzowane sa. metoda. liniowq. Odpis6w amortyzacyjnych dokonuje si^ wedtug stawek przewidzianych w zatqczniku do ustawy z dnia roku o podatku dochodowym od os6b prawnych (Dz. U.1993, nr 106 z p6zn. zm.), - srodki trwate w budowie - na dzieri wprowadzenia do ksiqg rachunkowych ewidencjonowane sa. tak jak srodki trwate, natomiast na dzieri bilansowy wyceniane sa. w wysokosci og6tu koszt6w pozostajqcych w bezposrednim zwiqzku z ich nabyciem lub wytworzeniem, pomniejszonych o odpisy z tytutu trwatej utraty wartosci, - inwestycje dtugoterminowe - ewidencjonowane sa. wedtug ceny nabycia. Na dzieri bilansowy wyceniane sa. wedtug cen nabycia pomniejszonych o odpisy z tytutu trwatej utraty wartosci. Udziaty w jednostkach powi$zanych wyceniane sa. wedtug zasady om6wionej powyzej. Inwestycje kr6tkoterminowe ewidencjonowane sa. nastqpujqco: - aktywa finansowe - wg cen nabycia, - aktywa pieni^zne - wg wartosci nominalnej, na dzieri bilansowy: - aktywa finansowe wyceniane sa. wg ceny nabycia lub ceny rynkowej w zaleznosci, kt6ra jest nizsza, - srodki pieniqzne w kasie i na rachunkach bankowych wyceniane sa. wg wartosci nominalnej. Materiaty ewidencjonowane sa. ilosciowo- wartosciowo wg rzeczywistych cen nabycia, a na dzieri bilansowy wg ceny nabycia nie wyzszej od cen ich sprzedazy netto. P6tprodukty i produkcja w toku oraz wyroby gotowe wyceniane sa. wg kosztu wytworzenia nie wyzszego od cen ich sprzedazy netto. Towary przeznaczone do dalszej odprzedazy ewidencjonowane sa. wg ceny nabycia, a na dzieri bilansowy wg cen nabycia nie wyzszych od cen ich sprzedazy netto. Naleznosci i udzielone pozyczki ewidencjonowane sa. wg wartosci nominalnej, a na dzieri bilansowy wg kwoty wymagajqcej zaptaty z uwzglqdnieniem odpis6w aktualizacyjnych. Rozliczenia mi$dzyokresowe ewidencjonowane sa. wg wartosci nominalnej, a na dzieri bilansowy wyceniane sa. wg wartosci nominalnej pomniejszonej o odpisy aktualizacyjne. Zobowiqzania ewidencjonowane sa. wg wartosci nominalnej. Na dzieri bilansowy wyceniane sa. wg kwoty wymagajqcej zaptaty. Wycene. biezqca. rezerw na dzieri wprowadzenia do ksiqg dokonuje sie. wg wiarygodnie oszacowanej wartosci i na dzieri bilansowy r6wniez wg uzasadnionej wiarygodnie oszacowanej warto3ci. Kapitaty ewidencjonowane sa. wg wartosci nominalnej i tak tez sa. wyceniane na dzieri bilansowy. Koszty w Sp6tce ewidencjonowane sa. w uktadzie rodzajowym. Rachunek zysk6w i strat sporzqdzanyjest w wariancie por6wnawczym. Spos6b prowadzenia ksiqg, w tym stosowanie zaktadowego planu kont, wykaz ksiqg rachunkowych, system przetwarzania danych oraz rozwiqzania organizacyjne w zakresie ochrony danych stanowia. odr^bna. dokumentacjq zatwierdzonq przez kierownika jednostki.

4 2. Rokiem obrotowym jest okres od 01 stycznia do 31 grudnia roku. Jest to piqtnasty rok dziatalnosci Sp6tki. 3. Zmiany metod ksiej*owosci w roku obrotowym nie wystqpity. 4. Zmiany w sposobie sporzqdzania sprawozdania finansowego nie wystqpity. 5. lnformacje liczbowe zawarte w sprawozdaniu finansowym za rok sa. por6wnywalne z danymi liczbowymi za rok. 6. Znacza,ce zdarzenia po dniu bilansowym nie uwzgl^dnione w bilansie nie wysta,pity. 7. Znaczqce zdarzenia lat ubiegtych ujqte w bilansie roku obrotowego. W roku Sp6tka dokonata korekty koszt6w za lata dotyczqcych podatku od nieruchomosci na rzecz Urz$du Gminy Wtodawa. Koszty podatku zostaty powi$kszone o nalezne odsetki za zwtoke, w kwotach zt za rok 2009 oraz zt za rok. Og6tem kwota podatku od nieruchomosci dotyczqca lat ubiegtych wynosi zt a odsetki za zwtoke_ dotyczqce lat ubiegtych wynoszq Ze wzgl^du na istotnosc opisywanych kwot dla wyniku finansowego za rok, Zarzqd Sp6tki zdecydowat o rozliczeniu ich z wynikami finansowymi lat ubiegtych. tqczna kwota korekty wynik6w lat ubiegtych to zt. Wptyw bt^du na sprawozdania za lata zostat przedstawiony w dalszej czejci informacji dodatkowej. 8. 5rodki trwate. Ponizej przedstawiono szczeg6towy zakres zmian wartosci grup rodzajowych srodk6w trwatych, wartosci niematerialnych i prawnych oraz trwatych lokatfinansowych. Nazwa grupy Wartosc nabyci; i / koszt wytworzena sktadnikow maja,tku trwatego aktualizacja zwi^kszenia przemieszczenia zmniejszenia S>odki Trwate , , , ,46 - Grunty i prawa uzytkowania , , ,76 - Budynki i budowle , , , ,56 - Urzqdzenia i maszyny , , , ,91 -S"rodkitransportu , , , ,70 - lnne ^rodki trwate , ,53 Wart. Niem. i Prawne 54616, , ,13 Srodki trwate w budowie , , , ,99 Zaliczki na ir. trwate w budowie , ,88 lnwestycje dtugoterminowe Dtugoterminowe rozliczenia mi^dzyokresowe , , , , , , , ,16

5 Umorzenie / amortyzacja Warto& netto Nazwa grupy lnne skladnik6w maja,tku aktualizacja Amortyzacja zwie,kszenia Zmniejszenia L12_ trwalego za rok Srodki Trwate S45, , , , , ,36 -Gruntyi prawa uzytk , , , , S2, ,03 - Budynki i budowie , , , , , ,93 - Urza,dzenia i maszyny 9 5S9 332, S, , , , ,17 -!>rodki transportu , , , , , ,65 - lnne s>odki trwale , , , , ,58 Wart. Niem.i Prawne , , , , ,25 Zaliczki na ir. trwate w budowie , ,99 lnwestycje dtugoterminowe ,88 lnwestycje dlugoterminowe Dtugoterminowe rozl. mi^dzyokr , , , , , , S, ,18 9. Grunty uzytkowane wieczyscie. Grunty uzytkowane wieczyscie Powierzchnia rri2 Wartosc , ,77 Zmiany w cia,gu roku zwie,kszenia zmniejszenia , , rodki trwate uzywane na podstawie um6w najmu, dzierzawy i leasingu , ,76 Rodzaj umowy Najem Dzierzawa Leasing operacyjny ,19 Zmiany w cia,gu roku zwie,kszenia zmniejszenia , , ,88 Leasing kapitatowy , , Naktady inwestycyjne , , , ,88 Tytut wydatku Modernizacja budynkow i budowli Modernizacja maszyn i urzqdzen Modernizacja srodkow transportu Zakup maszyn i urzqdzeri Zakup srodkow transporty Srodki trwate w budowie Zakup gotowych srodkow trwatych Zakup WNiP Kwota , , , , , , , , , , , ,08 Koszt wytworzenia srodkow trwatych w budowie za rok wynosi ,99 zt.

6 12. Dane o strukturze wtasnosci kapitatu podstawowego. PRESCOTTSA Udz!atowiec pozostall -akcjezwyktena okazic!ela serli B pozostali -akcjezwyktena okazic!ela seril C, zdemateriallzowanewobrociena rynku NewConnect Stanna Uott wartoi Zmiany w ciaj>u roku 'iloit (-) M Zmiany w cia,gu roku warto& (-) (+) Stan na ilosc warto& Procentowy udzial w kapitale na ,92 49,47 9, S Zmiany i stany kapitat6w (fundusz6w) zapasowych i rezerwowych. Fundusz Kapitat podstawowy Kapitat zapasowy z aktualizacji wyceny sr. trwatych Stan poczatkowy , ,82 Zwie,kszenia: - z zysku -inne Zmniejszenia: - pokrycie strat -inne Stan koricowy ,6o , , ,82 6,6o o,oo o,oo o,oo , , , Propozycja podziatu zysku lub pokrycia straty za rok obrotowy. Rok Zysk netto Podziat zysku ,51 - fundusz zapasowy lub rezerwowy - pokrycie strat z lat ubiegtych ,51 - wyptata dywidend -ZFS"S - inne Zysk nie podzielony Rok Strata Zrodta pokrycia straty - fundusz zapasowy lub rezerwowy - doptaty wspolnikow - obnizenie kapitatu - z zysku lat przysztych , ",40

7 15. Dane o stanic rezerw. Rezerwy 1. Na naleznosci od dtuznikow 2. Na straty pewne lub prawdopodobne 3. Na swiadczenia emerytalne i podobne 4. Na odroczony podatek dochodowy 5. lnne Stan poczatk ,U , ,66 Zwiekszenia 92991, , , ,12 Zmniejszenia 80008, ,88 Rozwia,zan , , ,36 Stan koricowy , , , , Naleznosci. Termin sotat naleznosci krotkoterminowvch Naleznoici kr6tkoterminowe poz B ll aktyw6w w terminie kres sptaty >181 naleznoicl z tytutu dostaw i ustug stan koricowy , , , , , ,58ll ,26 nalezno3ci z tytutu dostaw i ustug stan pocza_tkowy , , , , , , ,04 Odpisv aktualizuiace naleznosci Lp. Tytul z tytulu dostaw i uslug Odpis aktualizuja,cy na nale2no$ci inne 1 Stan na pocz^tek okresu , , ,58 2 Zwiekszenia , ,66 3 Wykorzystanie 4 Rozwiazanie , ,78 5 Stan na koniec okresu , , ,46 Naleznosci publicznoprawne Tytut VAT wg deklaracji za miesiac grudzieri VAT do odliczenia w miesigcu nastepnym , , , , , , Termin sptat zobowiqzari dtugoterminowych. Zobowiqzanla dlugoterminowe (poz. B ll pasyw6w) Dtugoterminowe poiyczkl, obligacje i lnne papiery wartokiowe Dlugoterminowe kredyty bankowe Pozostale zobowia,zania dtugoterminowe powyzej 1 roku do 3 lat Stan pocza,tk. Stan kohc , ,46 32S8809, , ,29 Okres sptaty powyzej 3 do 5 lat Stan pocza,tk. Stan koric , , , , ,64 powyzej 5 lat Stan poczatk. Stan koric , , ,27 S249044,15 Stan pocza,tk. Stan kohc , , , , ,08

8 18. Zobowiqzania kr6tkoterminowe. Zobowia,zania krotkoterminowe pasywa B lll Wobec jednostek powiqzanych B lll 1 w tym: z tytutu dostaw i ustug Prescott SA Wobec jednostek pozostatych B lll 2 w tym: kredyty i pozyczki B lll 2a w tym: kredyty obrotowe z tvtutu emisii dtuznvch paoierow wartosciowvch Blll 2b wtym: z tytutu emisji obligacji inne zobowiazania finansowe B lll 2c w tvm: z tytutu umow leasingowych z tytutu dostaw i ustug z tvtutu Dodatkow, cet, ubezoieczeri i innvch swiadczen wtym: podatek dochodowy CIT podatek PIT-4 sktadkizus wptaty na PFRON podatek od nieruchomosci podatek VATdo rozliczenia w miesiqcu nastqpnym podatek VATdo rozliczenia poprzez korekty z tvtutu wvnagrodzeri B lll 2h w tvm: wynagrodzenia osobowe wynagrodzenia bezosobowe inne BIII2iwtvm: z tytutu faktoringu z tytutu ubezpieczen potrqcenia z wynagrodzen kaucje rozrachunki z pracownikami optaty za emisje_ gazow i pytow sumy do wyjasnienia fundusze specjalne B lll 3 w tym: funduszzfron fundusz ZF$S zobowiqzania krotkoterminowe pasywa B lll Stan poczqtkowy , , , , , , ,37 B , , , , , ,00 527, , , , , , , , , ,00 174, , , , ,60 Stan koricowy , , , , , , , , , , , , ,OQ , , , , , , , , , , , ,27 Naleznosci i zobowiqzania wyrazone w walutach obcych na dzieri bilansowy zostaty wycenione wedtug sredniego kursu NBP z ostatniego dnia roboczego roku-tabela nr 252/A/NBP/ z dnia 30 grudnia roku. Wielkosc tych rozrachunk6w przedstawia sie. nastqpujqco:

9 Rodzaj Wartosc weur Wartosc w PLN Wartosc wgbp Wartosc w PLN Naleznosci 8 402, , ,94 Zobowiqzania , , , , ,63 Zobowiazania publicznoprawne. Tytut Podatek dochodowy CIT Podatek PIT-4 Sktadki ZUS Wptaty na PFRON Podatek od nieruchomosci VAT do rozliczenia w miesia_cu naste_pnym podatek VAT , , , ,00 527, , , , , , , , Wykaz czynnych i biernych rozliczeri miqdzyokresowych oraz przychod6w przysztych okres6w. Aktywa poz. B IV Krotkoterminowe rozliczenia mie,dzyokresowe 1. ubezpieczenia 2. remonty 3. abonamenty, prenumeraty 4. optata administracyjna umow leasingowych 5. odsetki od leasingu zwrotnego nieruchomosci 6. prowizja sprzedazy obligacji 7. koszty przygotowania prospektu Stan na , , , , , , , , , , , Aktywa poz. A V Dtugoterminowe rozliczenia mie,dzyokresowe 1. optata administracyjna umow leasingowych 2. aktywo na odroczony podatek dochodowy 3. odsetki od leasingu zwrotnego nieruchomosci 4. prowizja sprzedazy obligacji Stan na , , , , , , , ,73 Pasywa poz. B IV Krotkoterminowe rozliczenia mie,dzyokresowe 1. koszty badania SF 2. Dofinansowanie ZFROIM do zakupu srodkow trwafych 3. Nadwyzka ze sprzedazy nieruchomosci Stan na , , , , ,22

10 Pasywa poz. B IV Dtugoterminowe rozliczenia mie_dzyokresowe 1. Dofinansowanie ZFRON do zakupu srodkow trwatych 2. Nadwyzka ze sprzedazy nieruchomosci Stan na 31.12, , , , , , Zobowiqzania zabezpieczone na majqtku jednostki. 0gotem, w tym : - hipotecznie u - pod zastaw towarow Zobowic]zani3 zabezpieczone u pocza,tek roku Stari na koniec roku , ,00 Na majqtku Sp6tki zostaty zabezpieczone: - roszczenia obligatariuszy z obligacji zwyktych serii A o numerach od 1 do o wartosci nominalnej, emisyjnej l wykupu 1.000,- zt kazda i tqcznej wartosci nominalnej , zt z terminem wykupu w dniu 25 lipca 2013 r. z oprocentowaniem zmiennym, emitowanych na podstawie uchwaty Zarzqdu SCO-PAK S.A. nr 9/ z dnia 14 lipca r zawartej w akcie notarialnym z dnia r. Rep A 7704/ Ustanowiona zostata hipoteka umowna tqczna w kwocie ,- zt na nieruchomosciach w Orch6wku wsp6tobciqzajqca ksieji o numerach LUlW/ /2, LU1W/ /1, LUlW/ /2, LUlW/ /3 - roszczenia obligatariuszy z obligacji zwyktych serii B o numerach od l do o wartosci nominalnej, emisyjnej l wykupu 1.000,- zt kazda i tqcznej wartosci nominalnej ,- zt z terminem wykupu w dniu 29 sierpnia 2013 r. z oprocentowaniem zmiennym, emitowanych na podstawie uchwaty Zarzqdu SCO-PAK S.A. nr 11/ z dnia 3 sierpnia r zawartej w akcie notarialnym z dnia r. rep A 8413/ Ustanowiona zostata hipoteka umowna tqczna w kwocie ,- zt na nieruchomosciach w Orch6wku wsp6tobciqzajqca ksieji o numerach LUlW/ /2, LU1W/ /1, LUlW/ /2, LUlW/ /3 Na dzieri bilansowy Sp6tka posiada niesptacony kredyt nieodnawialny na finansowanie biezqcej dziatalnosci w kwocie l zt, udzielony przez ALIOR BANK S.A. na podstawie umowy kredytowej nr U z dnia 28 listopada roku w wysokosci zt. Zabezpieczenie kredytu stanowi: - niepotwierdzony przelew wierzytelnosci z tytutu sprzedazy i dostaw srodk6w obrotowych Kredytobiorcy na kwotq nie nizszq niz zt od 32 kontrahent6w objqtych umowa, faktoringu niepetnego nr U z dnia 28 listopada r. z ALIOR BANK S.A. - petnomocnictwo do Rachunku biezqcego Kredytobiorcy prowadzonego w ING Commercial Finance Polska SA oraz innych rachunk6w bankowych Kredytobiorcy, jakie istniejq oraz jakie zostana. otwarte w ING Commercial Finance Polska SA. - petnomocnictwo do Rachunku biezqcego Kredytobiorcy prowadzonego w ALIOR Bank SA oraz innych rachunk6w bankowych Kredytobiorcy,jakie istnieja. orazjakie zostana. otwarte w Banku. Termin sptatytrzeciej i ostatniej raty kredytu przypada na dzien 17 lutego 2012 roku. 21. Zobowiqzania warunkowe, udzielone gwarancje i porqczenia nie

11 lll. DODATKOWE INFORMACJEI OBJA$NIENIA DO RACHUNKU ZYSKOWI STRAT. 1. Struktura rzeczowa i terytorialna przychod6w ze sprzedazy towar6w i produkt6w. Przychody ze sprzedazy (netto bez VAT) Towaryi materiaty Produkty Ustugi Ogdtem Kra] , , , ,82 Eksport , , , , , ,20 Kraj , , , ,82 Eksport 68443, , , , ,64 S , , ,94 2. Pozostate przychody operacyjne Rodzaj przychodu Rok Zysk ze zbycia niefinansowych aktywow trwatych Dl ,15 Dotacje D ll lnne przychody operacyjne, w tym: D lll Rozwia,zane rezerwy ( z tytulu ): zalegte urlopy odprawy emerytalne naleznosci Pozostate, wtym: przychody rownolegte do amortyzacji sfinansowanej z ZFRON , , ,71 ll , , ,40 " 125 1" , , , ,78 ll , ,11 dofinansowanie z PFRON ryczatty samochodowe sfinansowane ze srodkow ZFRON otrzymane odszkodowania zwrot kosztow sa,dowych przedawnione zobowia,zania korekta kosztow pozyskania kapitatu zaktadowego nadwyzki inwentaryzacyjne leasing zwrotny nieruchomosci sprzedaz ztomu korekta deklaracji ZUS za zwrot kaucji drobne roznice pozostate przychody operacyjne , ,95 ll 790, , , , , , , , , , , ,78 267, ,42 ll ,55

12 3. Przychody finansowe Rodzaj przychodu 0dsetki, w tym G ll z tytutu udzielonych pozyczek pozostate lnne, wtym: G V dodatnie roznice kursowe przychody finansowe Rok 1 538,67 364, , , , , , , , ,79 4. Koszty dziatalnosci. Koszty dla por6wnawczego wariantu rachunku zysk6w i strat: Rodzaj kosztu 1. Amortyzacja 2. Zuzycie materiatow i energii 3. Ustugi obce 4. Podatki i optaty 5. Wynagrodzenia 6. Swiadczenia na rzecz pracownikow 7. Pozostate 8. Wartosc sprzedanych towarow i materiatow koszty wedtug rodzajow Rok , , , , , , , , , , , , , , , , , ,24 Koszty dla kalkulacyjnego wariantu rachunku zysk6w i strat:. I. Wartosc sprzedanych towarow i materiatow ll. Koszt wytworzenia sprzedanych produktow lll. Koszty sprzedazy IV. Koszty ogolnego zarza,du koszty dziatalnosci operacyjnej R< )k , , , , , , , , , ,59 l

13 5. Pozostate koszty operacyjne. Rok Strata ze zbycia niefinansowych aktywow trwatych E l Aktualizacja wartosci aktywow niefinansowych E ll lnne koszty operacyjne, w tym: E lll Utworzone rezerwy ( z tytutu ): zalegte urlopy odprawy emerytalne naleznosci Pozostate, w tym: koszty dochodzenia naleznosci darowizny koszty roku poprzedniego inne koszty koszty egzekucyjne optaty sa,dowe korekta rozliczenia VAT koszty zaniechanej inwestycji leasing zwrotny nieruchomosci sktadki cztonkowskie optaty zwia,zane z uczestnictwem na NewConnect , , , , , , ,H , , , , , , , , , , , , , , , , ,73 wykup srodkow trwatych z leasingu - nieumorzona wartosc ,95 niedobory inwentaryzacyjne niezawinione optaty administracyjne umow leasingowych przychody finansowe , , , ,28 6. Koszty finansowe Rodzaj kosztu 0dsetki, wtym:hl od kredytow i pozyczek odsetki od obligacji pozostate lnne, wtym: H IV koszty obstugi faktoringu L R( jk l , , , , , , , , , , ,73

14 prowizja od sprzedazy obligacji prowizja od kredytu ujemne roznice kursowe koszty finansowe , , , ,67 7. Zyski i straty nadzwyczajne nie wystqpity. 8. Rozliczenie gt6wnych tytut6w r6zniqcych podstawe. opodatkowania podatkiem dochodowym od os6b prawnych od wyniku finansowego brutto. 1. Zysk brutto Trocr i resc 2. Dochody wytgczone spod opodatkowania ( - ) rozliczenie dofinansowania do zakupu srodkow trwatych rozwiqzanie rezerw naliczone odsetki na dzieri bilansowy 3. Przychody ksie,gowe nie wliczone do podstawy opodatkowania ( - ) a) naliczone odsetki b) naliczone dodatnie roznice kursowe c) nadwyzka ze sprzedazy nieruchomosci 4. Przychody podatkowe nie uje,te w ksie,gach ( + ) Ro k , , , , , , , , , , ,00 5. Koszty ksie,gowe trwale nie stanowiace kosztu uzyskania przychodu ( + ) a) odsetki ustawowe dla budzetu b) wydatki nie stanowia,ce kosztu uzyskania przychodu - inne c) wydatki na reprezentacj? d) koszty egzekucyjne e) amortyzacja nie stanowiqca kosztu podatkowego , , , , , , , , , , , ,72 6. Koszty ksie,gowe przejsciowo nie stanowiace kosztu uzyskania przychodu ( + ) a) naliczone odsetki b) naliczone ujemne roznice kursowe c) nie zaptacone sktadki ZUS d) naliczone koszty - rezerwy 7. Koszty podatkowe stanowia,ce koszty uzyskania przychodu, ale nie uje,te w ksie,gach , , , , , , , , , , , ,07

15 a) wyptacone wynagrodzenia i sktadki ZUS z lat ubiegtych b) roznica mie,dzy amortyzacjq podatkowa, a bilansowa_ c) zrealizowane odsetki z lat ubiegtych d) zaptacone raty leasingowe e) pozostate 8. Darowizny uzyskane podatkowo ( - ) 9. Cze,sc straty podatkowej z lat ubiegtych ( - ) 10. Ulga inwestycyjna ( - ) 11. lnne 12. Podstawa opodatkowania 13. Podatek dochodowy stanowia,cy zobowia,zanie , , , , , , , , , , ,00 9. Przyszte zobowiqzania z tytutu podatku dochodowego. Zobowiqzania Stan Zwifkszenia Wykorzystanie Rozvvii]zanie Stan koncowy pocz$tkowy 1. Aktywo na odroczony podatek , , , ,99 dochodowy 2. Rezerwa na odroczony podatek , , , ,68 dochodowy 10. Wptyw bt^du podstawowego na Sprawozdanie finansowe. Wptywbtgdu na rachunekwynik6wzaokres Lp B. I. IV. C. E. lll. F. H. I. I. K. L. N. Wyszczegolnienie Koszty dziatalnosci operacyjnej Amortyzacja Podatki i optaty Zysk (strata) ze sprzedazy (A-B) Pozostate koszty operacyjne lnne koszty operacyjne Zysk (strata) na dziatalnosci operacyjnej (C+D-E) Koszty finansowe Odsetki od jednostek pozostatych Zysk (strata) z dziatalnosci gospodarczej (F+G-H) Zysk(strata)brutto(l+J) Podatek dochodowy Zysk (strat) netto (K-L-M) 01.01, przed korekta, , , , , , , , , , , , , ,34 Bta,d , , , , , , , , , , , , , po korekcie , , , , , , , , , , , , ,69

16 Wptyw btgdu na aktywa bilansu na dzieh Lp AKTYWA przed korekta. Bta,d podstawowy po korekcie A. Aktywa trwa)e , , ,43 ll. Rzeczowe aktywa trwate , , ,54 1. Srodki trwate , , ,63 b) budynki, lokale i obiekty inzynierii lqdowej i wodnej , , ,77 c) urzqdzenia techniczne i maszyny , , ,85 d) srodki transportu , , ,97 2. Srodki trwate w budowie , , ,91 V. Dtugoterminowe rozliczenia mie,dzyokresowe , , ,89 1. Aktywa z tytutu odroczonego podatku dochodowego , ,95 AKTYWA razem Wptyw bte,du na pasywa bilansu na dzieri PASYWA , przed korekta ,92 Btqd podstawowy , po korekcie A. Kapitat (fundusz wtasny) IS , , ,64 Vll Zysk (strata) z lat ubieg(ych , ,99 Vlll Zysk (strata) netto , , ,69 B. Zobowiazania i rezerwy na zobowiazania , , ,68 I. Rezerwy na zobowiqzania , ,90 1. Rezerwa z tytutu odroczonego podatku dochodowego , ,58 2. Rezerwa na swiadczenia emerytalne , ,62 V. - dtugotermi nowa , ,62 3. Pozostate rezerwy , ,70 -dtugotermi nowe , ,70 ll. Zobowia,zania dtugoterminowe , , ,26 dj inne , ,11 lll. Zobowiqzania krotkoterminowe , , ,25 2. Wobec pozostatych jednostek , , ,08 g) Z tytutu podatkow, cet, ubezpieczeri i innych swiadczeri , ,32 i) inne , ,93 IS ,08 PASYWA razem , , ,32

17 Wptyw btqdu na rachunekwynik6wza okres Lp B. IV. C. F. H. l. l. K. L. N. Wyszczegolnienie Koszty dziatalnosci operacyjnej Podatki i optaty Zysk (strata) ze sprzedazy (A-B) Zysk (strata) na dziatalnos"ci operacyjnej (C+D-E) Kosztyfinansowe 0dsetki od jednostek pozostatych Zysk (strata) z dziatalnosci gospodarczej (F+G-H) Zysk(strata)brutto(l+J) Podatek dochodowy Zysk(strat)netto(K-L-M) Wptyw btqdu na pasywa bilansu na dzieri Lp A. Vll Vlll B. lll. 2. g) Kapitat (fundusz wtasny) Zysk (strata) z lat ubiegtych Zysk (strata) netto PASYWA Zobowia_zania i rezerwy na zobowia_zania Zobowia,zania krotkoterminowe Wobec pozostatych jednostek Ztytutu podatkow, cet, ubezpieczeh i innych swiadczeri Pasywa razem przed korekta , , , , , , , , , , przed korektq , , , , , , , ,09 Btqd , , , , , , Bta,d po korekcie , , , , , , , , , ,40 OLOL- OLOL pO korekcie , , , , , , , , Wynagrodzenie biegtego rewidenta lub podmiotu uprawnionego do badania sprawozdan finansowych wyptaconym lub naleznym za rok obrotowy. Wyszczegolnienie badania sprawozdania finansowego inne ustugi poiwiadczajqce ustugi doradztwa podatkowego pozostate ustugi - badanie i opinia danych finansowych do prospektu RAZEM Transakcje z podmiotami zagranicznymi Wartosc przychod6w i koszt6w wyrazonych w walutach obcych byta wyceniana w walucie polskiej wedtug ogtaszanego sredniego kursu NBP z dnia poprzedzajqcego dzieri dokonania transakcji

18 iy, DODATKOWE INFORMACJEI OBJA$NIENIA DO RACHUNKU PRZEPtYW6WPIENI^ZNYCH. l. Struktura srodk6w pieniqznych do sprawozdania z przeptyw6w srodk6w pieniqznych. Tresc l. Srodki pieni^zne w kasie 2. Srodki pienie,zne w banku, w tym: a) rachunek bieza,cy PLN 3. lnne srodki pienie,zne, w tym: a) srodki w drodze b) weksle c) czeki obce PLN 5 073, , , , PLN 7 369, , , ,08 Zmiany ( + ),(-) PLN 2 295, , , ,47 2. Przeptywy pienie_zne wg rodzaj6w dziatalnosci. Wyszczegolnienie Przeptywy pienie,zne netto z dziatalnosci operacyjnej Przeptywy pienie,zne netto z dziatalnosci inwestycyjnej Przeptywy pienie,zne netto z dziatalnosci finansowej Przeptywy pienie,zne netto razem , , , , , , , ,47 3. lnne objasnienia. A. Przeptywy srodk6w pieniqznych z dziatalnosci operacyjnej All 2 - Zyski (straty) z tytutu r6znic kursowych ,56. Pozycja obejmuje dodatnie r6znice kursowe z wyceny bilansowe uj$te na koncie w kwocie (-) 1.262,26 oraz ujemne r6znice z wyceny bilansowej, konto w kwocie ,82. A ll 3 - Odsetki i dywidendy otrzymane i zaptacone ,55. Pozycja obejmuje zaptacone odsetki od kredyt6w w kwocie ,34 oraz um6w leasingowych ,21, ujqtych na koncie 755-l-2-2 i 755-l-2-3 kt6re w rachunku przeptyw6w pieni$znych zostaty przeniesione z dziatalnosci operacyjnej do finansowej. AII4 - Zysk/strata z dziatalnosci inwestycyjnej ,01. Pozycja zawiera nadwyzki inwentaryzacyjne ufete na koncie lnne przychody operacyjne w kwocie (-) 6.132,02 oraz niezawinione niedobory inwentaryzacyjne w kwocie ,03 uj^te na koncie lnne koszty operacyjne. A ll 8 - Zmiana stanu zobowiqzari kr6tkoterminowych (-) ,39

19 Pozycja B lll Pasyw6w na dzieri zostata skorygowana o kwote. (-) ,77 z tytutu naliczonych, a nie zrealizowanych odsetek od zobowiqzan na dzieri bilansowy. AII10 - lnne korekty (-) ,94 Pozycja obejmuje pozostate tytuty, nie wymienione w pozycji l-9. Podstawowq pozycjq sq naliczone na dzieri bilansowy odsetki od pozyczki w kwocie ,56 B. Przeptywy srodk6w pieniejznych z dziatalnosci inwestycyjnej B 11 - Zbycie wartosci niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktyw6w trwatych ,26 Pozycja obejmuje przychody ze sprzedazy w kwocie ,06 uje,te na kontach 766-l i jako przychody ze zbycia aktyw6w trwatych oraz kwota ,80 stanowiqca koszty sprzedazy aktyw6w trwatych, uj$ta na kontach i B ll 1 - Nabycie wartosci niematerialnych i prawnych ,08. W tej pozycji ujqte sq poniesione w roku naktady inwestycyjne na nabycie i wytworzenie s>odk6w trwatych oraz wartosci niematerialnych i prawnych, uj^te na kontach 080 i 081. B II4 - lnne wydatki inwestycyjne ,88. Powyzsza kwota obejmuje wartosc udzielonych pozyczek kr6tkoterminowych w kwocie ujqte na koncie Pozyczki kr6tkoterminowe oraz zaliczki na nabycie srodk6w trwatych w kwocie ,88 wynikajqce z salda konta 304 rozliczenie zakupusktadnik6w majqtkowych na dzieri bilansowy. C. Przeptywy srodk6w pieniqznych z dziatalnosci finansowej C ll - Wptywy netto z wydania udziat6w ( emisji akcji i innych doptat do kapitatu ) ,00 Pozycja obejmuje otrzymane wptywy z tytutu emisji akcji zwyktych na okaziciela serii C, przy czym na konto 801 Kapitat zaktadowy trafita kwota ( wartosc akcji w cenie nominalnej ), a na Kapitat zapasowy konto ,00 tj. nadwyzka powyzej wartosci nominalnej pomniejszona o koszty emisji w kwocie ,00. CI2 - Kredyty i pozyczki ,56. Kwota dotyczy otrzymanego w roku kredytu kr6tkoterminowego, uje_tego na koncie CII4 - Sptata kredyt6w i pozyczek ,40. Powyzsza kwota obejmuje wartosc sptaconych kredyt6w obrotowych i inwestycyjnego, dokonane w roku, uj$te na kontach 138 i 139jako kr6tkoterminowe i dtugoterminowe kredyty. C ll._7 - Ptatnosci zobowiqzari z tytutu um6w leasingowych ,64. W tej pozycji ujqte sa. dokonane sptaty rat kapitatowych z tytutu zawartych um6w leasingowych, uj$te na koncie 244 Rozrachunki kr6tkoterminowe z tytutu um6w leasingowych. CN_8-Odsetki ,55. Sg to zaptacone w biezqcym roku odsetki z tytutu zawartych um6w kredytowych i leasingowych, przeniesione z czqsci operacyjnej przeptyw6w. V. POZOSTAtE INFORMAOE. 1. PrzeciQtne w roku obrotowym zatrudnienie w grupach zawodowych. Wyszczegolnienie 5rednia liczba zatrudnionych kobiety Wtym me,zczyzni Srednia liczba zatrudnionych 1. pracownicy ogotem, w tym: a) pracownicy umystowi b) pracownicy fizyczni uczniowie 3. osoby na urlopach wychowawczych lub bezptatnych 2 1 1

20 2. Wynagrodzenia, tqcznie z wynagrodzeniami z zysku, wyptaconych cztonkom zarzqdu i organ6w nadzorczych sp6tek kapitatowych. Wynagradzani 1. Cztonkowie Zarza,du 2. Czfonkowie Rad Nadzorczych Ogotem wyptaty Wynagrodzenia , ,00 Wyptaty z zysku 3. Pozyczki udzielone cztonkom zarzqdu i organ6w nadzorczych sp6tek kapitatowych. Pozyczki i zaliczki 1. Stan na pocza,tek roku 2. Udzielone w roku 3. Sptacone w roku Stan na koniec roku Zarza,d , ,72 Organy nadzorcze 4. Transakcje ze sp6tkami powiqzanymi kapitatowo, nie objqtymi skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym. Transakcja wynajem pomieszczen biurowych dzierzawa wozka widtowego prace budowlane zakup sprze,tu komputerowego Spotka Prescott SA Prescott SA Prescott SA Prescott SA Kwota , ,84 Chetm, Gt6wny Ksiejowy Prezes Zarzqdu U c^y< Zbigniew P

Aleksandra Antonowicz Prezes Zarzadu

Aleksandra Antonowicz Prezes Zarzadu Fundacja ARTYKUt 25 ul Krolewicza Kazimierza 2H/5 70-550 Szczecin NIP 851X161155 REGON 320986789 Fundacja Artykul 25 (Nazwa jednostki) Rachunek wynikow REGON: 320986789 (Numer statystyczny) na dzieh 31.12.2013

Bardziej szczegółowo

BILANS Aktywa (w złotych) AMERICAN HEART OF POLAND SPÓŁKA AKCYJNA Sprawozdanie finansowe za rok zakończony dnia 31 grudnia 2013 roku Bilans Na dzień 31 grudnia 2013 roku Na dzień 31 grudnia 2012 roku A.

Bardziej szczegółowo

N. Zysk (strata) netto (K-L-M) 48-1 129 134,12 365,00

N. Zysk (strata) netto (K-L-M) 48-1 129 134,12 365,00 Skonsolidowany Rachunek Zysków i Strat Rachunek Zysków i Strat ROK A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym 1 68 095,74 - od jednostek powiązanych 2 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów,

Bardziej szczegółowo

nota 2007 2006 A. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY I ZRÓWNANE Z NIMI, W TYM:

nota 2007 2006 A. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY I ZRÓWNANE Z NIMI, W TYM: RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Wariant porównawczy T r e ś ć nota 2007 2006 A. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY I ZRÓWNANE Z NIMI, W TYM: 117 776 811,24 99 659 055,93 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 24

Bardziej szczegółowo

Rachunek Zysków i Strat ROK ROK 31-03-2013 31-03-2014

Rachunek Zysków i Strat ROK ROK 31-03-2013 31-03-2014 Rachunek Zysków i Strat ROK ROK A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym 1 365 000,00 12 589,30 - od jednostek powiązanych 2 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, usług 3 365 000,00

Bardziej szczegółowo

V. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

V. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH Rachunek przepływów pieniężnych 06.2012 V. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PENĘŻNYCH Treść 01.01.31.12.2011 30.06.2012r A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej. Zysk (strata) netto. Korekty razem

Bardziej szczegółowo

WNIOSKODAWCA ... NAZWA/IMIĘ I NAZWISKO ... ADRES LP. NAZWA DŁUŻNIKA KWOTA NALEŻNOŚCI TERMIN SPŁATY

WNIOSKODAWCA ... NAZWA/IMIĘ I NAZWISKO ... ADRES LP. NAZWA DŁUŻNIKA KWOTA NALEŻNOŚCI TERMIN SPŁATY Załącznik nr I.4A do Instrukcji kredytowania działalności gospodarczej część I WNIOSKODAWCA... NAZWA/IMIĘ I NAZWISKO... ADRES NIP REGON... NALEŻNOŚCI (W ZŁ) LP. NAZWA DŁUŻNIKA KWOTA NALEŻNOŚCI TERMIN SPŁATY

Bardziej szczegółowo

BILANS. Stan na dzień 31-12-2013. 31-12-2012 r. AKTYWA. A. Aktywa trwałe 35 355 36 439. B. Aktywa obrotowe 20 810 21 759

BILANS. Stan na dzień 31-12-2013. 31-12-2012 r. AKTYWA. A. Aktywa trwałe 35 355 36 439. B. Aktywa obrotowe 20 810 21 759 BILANS AKTYWA Stan na dzień 31-12-2013 Stan na dzień 31-12-2012 r. A. Aktywa trwałe 35 355 36 439 I. Wartości niematerialne i prawne 200 380 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 2. Wartość firmy 3.

Bardziej szczegółowo

Dane finansowe Index Copernicus International S.A. za Q4 2009 Warszawa, dnia 15 lutego 2010 roku

Dane finansowe Index Copernicus International S.A. za Q4 2009 Warszawa, dnia 15 lutego 2010 roku Dane finansowe Index Copernicus International S.A. za Q4 2009 Warszawa, dnia 15 lutego 2010 roku 1 Sprawozdanie finansowe za okres 1.01.2009 31.12.2009 r. wraz z danymi porównywalnymi Bilans na dzień 31.12.2009

Bardziej szczegółowo

Bilans należy analizować łącznie z informacją dodatkową, która stanowi integralną część sprawozdania finansowego - 71 -

Bilans należy analizować łącznie z informacją dodatkową, która stanowi integralną część sprawozdania finansowego - 71 - Bilans III. Inwestycje krótkoterminowe 3.079.489,73 534.691,61 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 814.721,56 534.691,61 a) w jednostkach powiązanych 0,00 0,00 - udziały lub akcje 0,00 0,00 - inne papiery

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA. A. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

INFORMACJA DODATKOWA. A. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego INFORMACJA DODATKOWA A. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego 1) Jednostka zobowiązana do sporządzenia sprawozdania: Stowarzyszenie Przyjaciół Książki dla Młodych z siedzibą przy ulicy Koszykowej 26/28,

Bardziej szczegółowo

I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO. 1. Forma prawna: Fundacja

I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO. 1. Forma prawna: Fundacja I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1. Forma prawna: Fundacja REGON: 277947710 NIP: 629-22-38-414 Firma: Fundacja Regionalnej Agencji Promocji Zatrudnienia Adres : 41-300 Dąbrowa Górnicza ul. Sienkiewicza

Bardziej szczegółowo

REGON 770682701. Kwota za rok poprzedni bieżący 2 3 1 131 303,49 zł 1 412 770,00 zł. Wyszczególnienie

REGON 770682701. Kwota za rok poprzedni bieżący 2 3 1 131 303,49 zł 1 412 770,00 zł. Wyszczególnienie "TEEN CHALLENGE" Chrześcijańska Misja Społeczna Broczyna 11 77-235 Trzebielino NIP 842-13-31-951 Rachunek wyników sporządzony za 2005 r. REGON 770682701 Wyszczególnienie 1 A. Przychody z działalności statutowej

Bardziej szczegółowo

Kwota za rok 2012 2013 A. Przychody z działalności statutowej 388048,08 386670,60 I Składki brutto określone statutem 0,00 0,00

Kwota za rok 2012 2013 A. Przychody z działalności statutowej 388048,08 386670,60 I Składki brutto określone statutem 0,00 0,00 Stowarzyszenie WARKA ul. Gośniewska 46, 05-660 Warka NIP 7971851483 Rachunek wyników za 2013 rok sporządzony na podstawie Rozporządzenia MF z dnia 15 listopada 2001 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości

Bardziej szczegółowo

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI MSIG 116/2016 (5001) poz. 15277 15277 X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI Poz. 15277. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe DRUTPOL w Garnie. [BMSiG-14218/2016] Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe za okres od 1.01.2009 r. do 31.12.2009 r.

Sprawozdanie finansowe za okres od 1.01.2009 r. do 31.12.2009 r. Sprawozdanie finansowe za okres od 1.01.2009 r. do 31.12.2009 r. I. Rachunek wyników Fundacja Sztuki, Przygody i Przyjemności ARTS Numer A Nazwa pozycji Wartość za rok ubiegly Wartość za rok obecny Przychody

Bardziej szczegółowo

Kościerzyna, dnia... / stempel i podpisy osób działających za Klienta /

Kościerzyna, dnia... / stempel i podpisy osób działających za Klienta / Załącznik 2.1.5 do Wniosku o kredyt Z/PK Bank Spółdzielczy w Kościerzynie Załącznik do wniosku kredytowego dla podmiotu prowadzącego pełną księgowość. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Nazwa Kredytobiorcy : Okres

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie VOX HUMANA

Stowarzyszenie VOX HUMANA Stowarzyszenie VOX HUMANA 01-604 Warszawa, ul. Promyka 5/162 NIP: 525-234-40-49 KRS: 0000226173 Warszawa, dnia 14 marca 2013 r. Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za 2012 rok. 1. Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

BILANS sporządzony na dzień 31 grudnia 2009 roku.

BILANS sporządzony na dzień 31 grudnia 2009 roku. BILANS sporządzony na dzień 31 grudnia 2009 roku. Stan na dzień zamknięcia Wiersz Aktywa ksiąg rachunkowych A. Aktywa trwałe I. Wartości niematerialne i prawne 2008 2009 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie W.A.R.K.A.

Stowarzyszenie W.A.R.K.A. Stowarzyszenie W.A.R.K.A. 05-660 Warka, ul. Gośniewska 46 NIP 7971851483, Regon 672965978, KRS 0000160318 SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okres od dnia 1 stycznia 2012 do 31 grudnia 2012 1. Rachunek wyników

Bardziej szczegółowo

Tabela 1. Bilans (wersja pełna) Podlaskiego Funduszu Przedsiebiorczości

Tabela 1. Bilans (wersja pełna) Podlaskiego Funduszu Przedsiebiorczości Tabela 1. Bilans (wersja pełna) Podlaskiego Funduszu Przedsiebiorczości Analizowane okresy (w ujęciu rocznym) 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 A. Aktywa trwałe I. Wartości niematerialne i prawne

Bardziej szczegółowo

Rachunek zysków i strat Stowarzyszenie. + / - Poz. Nazwa pozycji Na koniec 2012-12. 0,00 2243,85 0,00 0,00 1 Koszty zakończonych prac rozwojowych

Rachunek zysków i strat Stowarzyszenie. + / - Poz. Nazwa pozycji Na koniec 2012-12. 0,00 2243,85 0,00 0,00 1 Koszty zakończonych prac rozwojowych Stowarzyszenie na Rzecz Rodziny ROK: 2012 Ul. Omankowskiej 1 NIP: 627-227-26-90 Aktywa Rachunek zysków i strat Stowarzyszenie + / - Poz. Nazwa pozycji Na koniec 2012-12 Rok ubiegły - A Aktywa trwałe 2243,85

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA

INFORMACJA DODATKOWA INFORMACJA DODATKOWA I Przyjęte zasady (politykę) rachunkowości stosuje się w sposób ciągły, dokonując w kolejnych latach obrotowych jednakowego grupowania operacji gospodarczych, jednakowej wyceny aktywów

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE FUNDACJI SZTUK WIZUALNYCH ZA ROK 2011

SPRAWOZDANIE FINANSOWE FUNDACJI SZTUK WIZUALNYCH ZA ROK 2011 SPRAWOZDANIE FINANSOWE FUNDACJI SZTUK WIZUALNYCH ZA ROK 2011 WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1. Przedmiotem podstawowej działalności Jednostki w roku obrotowym była: a) Działalność statutowa Fundacji

Bardziej szczegółowo

FUNDACJA ROZWOJU SZKOŁY FILMOWEJ W ŁODZI 90-323 ŁÓDŹ, UL.TARGOWA 61/63. Sprawozdanie finansowe za okres od 01.01.2014 do 31.12.

FUNDACJA ROZWOJU SZKOŁY FILMOWEJ W ŁODZI 90-323 ŁÓDŹ, UL.TARGOWA 61/63. Sprawozdanie finansowe za okres od 01.01.2014 do 31.12. FUNDACJA ROZWOJU SZKOŁY FILMOWEJ W ŁODZI 90-323 ŁÓDŹ, UL.TARGOWA 61/63 Sprawozdanie finansowe za okres od 01.01.2014 do 31.12.2014 SPIS TREŚCI: I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego.. str. 2 3 II.

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE FUNDACJI KORPORACJA HA!ART ZA ROK 2013 FUNDACJA KORPORACJA HA!ART NIP 6772229728 REGON 356840715

SPRAWOZDANIE FINANSOWE FUNDACJI KORPORACJA HA!ART ZA ROK 2013 FUNDACJA KORPORACJA HA!ART NIP 6772229728 REGON 356840715 SPRAWOZDANIE FINANSOWE FUNDACJI KORPORACJA HA!ART ZA ROK 2013 FUNDACJA KORPORACJA HA!ART NIP 6772229728 REGON 356840715 SPRAWOZDANIE FINANSOWE FUNDACJI KORPORACJA HA!ART ZA ROK 2013 WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowane Sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej ESOTIQ & HENDERSON S.A. na dzień 31.12.2011

Skonsolidowane Sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej ESOTIQ & HENDERSON S.A. na dzień 31.12.2011 Nota 1 Dane o strukturze własności kapitału podstawowego jednostki dominującej, z wyodrębnieniem akcji (udziałów) posiadanych przez jednostkę dominującą i inne jednostki powiązane oraz o liczbie i wartości

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe Fundacji mbanku za okres od 01.01.2014 roku do dnia 31.12.2014 roku. Fundacja. mbank.pl

Sprawozdanie finansowe Fundacji mbanku za okres od 01.01.2014 roku do dnia 31.12.2014 roku. Fundacja. mbank.pl Sprawozdanie finansowe Fundacji mbanku za okres od 01.01.2014 roku do dnia 31.12.2014 roku Fundacja mbank.pl Spis treści Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Fundacji mbanku...3 Bilans...4 Rachunek

Bardziej szczegółowo

na dzień 31-12-2012 Rachunek zysków i strat wariant kalkulacyjny zgodnie z zał. Nr 1 do Ustawy o rachunkowości 0,00 0,00 I II B

na dzień 31-12-2012 Rachunek zysków i strat wariant kalkulacyjny zgodnie z zał. Nr 1 do Ustawy o rachunkowości 0,00 0,00 I II B ... REGON: 200640383 (Nazwa jednostki) Rachunek zysków i strat (Numer statystyczny) na dzień 31-12-2012 Rachunek zysków i strat wariant kalkulacyjny zgodnie z zał. Nr 1 do Ustawy o rachunkowości Pozycja

Bardziej szczegółowo

Zaklad Kornunalny w Polanicy Zdroju Sp. z o.o. Spacerowa 2 57-320 Polanica-Zdroj. BILANS - AKTYWA Na podstawie niezaksiegowanych danych

Zaklad Kornunalny w Polanicy Zdroju Sp. z o.o. Spacerowa 2 57-320 Polanica-Zdroj. BILANS - AKTYWA Na podstawie niezaksiegowanych danych System PROBT - FK Data: 203.09.6 Czas: 0:24:00 i.ol. Miejski 020206230 Zaklad Kornunalny w Polanicy Zdroju Sp. z o.o. BLANS - AKTYWA Na podstawie niezaksiegowanych danych pozycjal!bilansu grudzien 202

Bardziej szczegółowo

BILANS JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ I SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO

BILANS JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ I SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO ZAŁĄCZNIK Nr 5 BILANS JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ I SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO Nazwa i adres BILANS Adresat jednostki sprawozdawczej jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego... sporządzony...

Bardziej szczegółowo

BILANS 30-09-2010 30-06-2010 31-12-2009 30-09-2009 AKTYWA A. Aktywa trwałe 45 919 736,93 46 384 638,97 47 777 959,82 47 356 155,66 I.

BILANS 30-09-2010 30-06-2010 31-12-2009 30-09-2009 AKTYWA A. Aktywa trwałe 45 919 736,93 46 384 638,97 47 777 959,82 47 356 155,66 I. BILANS 30-09-2010 30-06-2010 31-12-2009 30-09-2009 AKTYWA A. Aktywa trwałe 45 919 736,93 46 384 638,97 47 777 959,82 47 356 155,66 I. Wartości niematerialne, w tym: 323 871,60 2 162,06 3 629,04 3 479,03

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA OKRES OD 01.01.2010 DO 31.12.2010

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA OKRES OD 01.01.2010 DO 31.12.2010 Ul. Kazimierza Wielkiego 7, 47-232 Kędzierzyn-Koźle INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA OKRES OD 01.01.2010 DO 31.12.2010 Kędzierzyn-Koźle dnia 31.03.2011 r. Stosownie do postanowień art.

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO za 2010 rok

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO za 2010 rok WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO za 2010 rok 1. Fundacja PRO ADVICE ma siedzibę w Piotrkowie Trybunalski, terenem działania Fundacji jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej. Wpisu dokonano w Sadzie

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 do Planu Podziału

Załącznik nr 4 do Planu Podziału Załącznik nr 4 do Planu Podziału Oświadczenie o stanie księgowym spółki przejmującej Atalian Poland spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zabierzowie na dzień 18 maja 2015 roku Zarząd spółki

Bardziej szczegółowo

F-01/1-01. kwartat. Sprawozdanie o przychodach, kosztach i wyniku finansowym. rok 2010 PKD: oraz o nakladach na srodki trwale

F-01/1-01. kwartat. Sprawozdanie o przychodach, kosztach i wyniku finansowym. rok 2010 PKD: oraz o nakladach na srodki trwale REGON: PKD: 8-4 ID 774 7Z KROSNO GtdWNY URZAD STATYSTYCZNY, al. NlepodlegtoSci 8, -95 Warszawa F-/- Sprawozdanie o przychodach, kosztach i wyniku finansowym oraz o nakladach na srodki trwale kwartat II

Bardziej szczegółowo

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Skonsolidowany raport roczny SA-RS (zgodnie z 57 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 r. - Dz. U. Nr 139, poz. 1569, z późn. zm.) (dla

Bardziej szczegółowo

WB ELECTRONICS SPÓŁKA AKCYJNA

WB ELECTRONICS SPÓŁKA AKCYJNA WB ELECTRONICS SPÓŁKA AKCYJNA Sródroczne skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe za okres od 01.01.2015 do 30.06.2015 WB ELECTRONICS S. A. ul. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Strona 1 z 3

Bardziej szczegółowo

STOWARZYSZENIE NORMALNE PANSTWO SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK ZAKONCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2012 ROKU

STOWARZYSZENIE NORMALNE PANSTWO SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK ZAKONCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2012 ROKU STOWARZYSZENIE NORMALNE PANSTWO SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK ZAKONCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2012 ROKU Warszawa, marzec 2013 Stowarzyszenie Normalne Paristwo Wprowadzenie do sprawozdania fmansowego A. WPROWADZENIE

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 2012 r.

Informacja dodatkowa za 2012 r. Fundacja Już czas Informacja dodatkowa za 2012 r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne Przyjęte metody wyceny w zasadach (polityce) rachunkowości

Bardziej szczegółowo

Bilans. -(1) udziały lub akcje 0,00 0,00

Bilans. -(1) udziały lub akcje 0,00 0,00 AKTYWA - A Aktywa trwałe 2.450,00 0,00 - I Wartości niematerialne i prawne 0,00 0,00 1 Koszty zakończonych prac rozwojowych 0,00 0,00 2 Wartość firmy 0,00 0,00 3 Inne wartości niematerialne i prawne 0,00

Bardziej szczegółowo

Polska Izba Produktu Regionalnego i Lokalnego ul. Widok 20, 00-023 Warszawa NIP 526-27-87-073 REGON 015799490 KRS 0000213974

Polska Izba Produktu Regionalnego i Lokalnego ul. Widok 20, 00-023 Warszawa NIP 526-27-87-073 REGON 015799490 KRS 0000213974 Bilans na dzień 31 grudnia 2014 roku Polskiej Izby Produktu Regionalnego i Lokalnego Lp Nazwa Na 31.12.2013 Na 31.12.2014 1 AKTYWA 2 A. Aktywa trwałe 0,00 zł 0,00 zł 3 I. Wartości niematerialne i prawne

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA DO BILANSU ORAZ RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT ZA 2007 ROK

INFORMACJA DODATKOWA DO BILANSU ORAZ RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT ZA 2007 ROK INFORMACJA DODATKOWA DO BILANSU ORAZ RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT ZA 2007 ROK I. METODY WYCENY STOSOWANE W JEDNOSTCE. I. 1. Stosowane metody wyceny (w tym amortyzacji, walut obcych) aktywów i pasywów, przychodów

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe Fundacji BRE Banku za rok 2010

Sprawozdanie finansowe Fundacji BRE Banku za rok 2010 Sprawozdanie finansowe Fundacji BRE Banku za rok 2010 Wiedza, rozwój, jakość życia. Spis treści Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Fundacji Bre Banku... 3 Bilans... 4 Rachunek zysków i strat... 5

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA DO BILANSU ORAZ RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT ZA 2005 ROK

INFORMACJA DODATKOWA DO BILANSU ORAZ RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT ZA 2005 ROK INFORMACJA DODATKOWA DO BILANSU ORAZ RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT ZA 2005 ROK I. METODY WYCENY STOSOWANE W JEDNOSTCE. I. 1. Stosowane metody wyceny (w tym amortyzacji, walut obcych) aktywów i pasywów, przychodów

Bardziej szczegółowo

Nazwa firmy: RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Dla podmiotów prowadzących pełną księgowość

Nazwa firmy: RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Dla podmiotów prowadzących pełną księgowość Nazwa firmy: RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Prosimy o wypełnienie poniższego formularza lub przekazania dokumentów własnych. Dane historyczne prosimy przedstawić za okres 2 lat wstecz. Dane prognozowane prosimy

Bardziej szczegółowo

Okres zakończony 30/09/09. Okres zakończony 30/09/09. Razem kapitał własny 33 723 33 122 30 460 29 205

Okres zakończony 30/09/09. Okres zakończony 30/09/09. Razem kapitał własny 33 723 33 122 30 460 29 205 BILANS AKTYWA 30/09/09 30/06/09 31/12/08 30/09/08 Aktywa trwałe Rzeczowe aktywa trwałe 20 889 21 662 22 678 23 431 Wartość firmy 0 0 0 0 wartości niematerialne 31 40 30 42 Aktywa finansowe Aktywa z tytułu

Bardziej szczegółowo

3 ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART. 45 USTAWY, DLA ZAKŁADÓW UBEZPIECZEŃ I ZAKŁADÓW REASEKURACJI

3 ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART. 45 USTAWY, DLA ZAKŁADÓW UBEZPIECZEŃ I ZAKŁADÓW REASEKURACJI Załącznik nr 3 ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART. 45 USTAWY, DLA ZAKŁADÓW UBEZPIECZEŃ I ZAKŁADÓW REASEKURACJI Wstęp obejmuje zakres informacji określony w przepisach

Bardziej szczegółowo

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO na dzień 31 grudnia 2011 roku

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO na dzień 31 grudnia 2011 roku DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO na dzień 31 grudnia 2011 roku Część I 1. Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych,

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 2008 r.

Informacja dodatkowa za 2008 r. Fundacja ARTeria Informacja dodatkowa za 008 r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Przyjęte metody wyceny w zasadach (polityce) rachunkowości Środki trwałe oraz wartości niematerialne

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe

Sprawozdanie finansowe Sprawozdanie finansowe TOWARZYSTWO DEMOKRATYCZNE WSCHÓD z siedzibą 00-355 Warszawa, ul.tamka 34/14 za okres od dnia 2014-01-01 do dnia 2014-12-31 na które składa się: Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Bardziej szczegółowo

LPP SA SAPSr 2004 tys. zł tys. EUR WYBRANE DANE FINANSOWE półrocze / 2004 półrocze / 2003 półrocze / 2004 półrocze / 2003 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 223 176 47 172

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA FINANSOWA dla podmiotów prowadzących pełną księgowość. Nazwa firmy: RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

INFORMACJA FINANSOWA dla podmiotów prowadzących pełną księgowość. Nazwa firmy: RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Bank Spółdzielczy w Starej Białej Nazwa firmy: INFORMACJA FINANSOWA dla podmiotów prowadzących pełną księgowość Prosimy o wypełnienie poniższego formularza lub przekazania dokumentów własnych. Dane historyczne

Bardziej szczegółowo

Dla podmiotów prowadzących pełną księgowość

Dla podmiotów prowadzących pełną księgowość Załącznik 2.1.5 do Wniosku o kredyt Z/PK Nazwa firmy: RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Dla podmiotów prowadzących pełną księgowość Prosimy o wypełnienie poniższego formularza lub przekazania dokumentów własnych.

Bardziej szczegółowo

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI Poz. 5944. Wrotek Zbigniew w Toruniu. [BMSiG-5623/2013] SPRAWOZDANIE FINANSOWE za 2012 r. Wrotek Zbigniew 87-100 Toruń, ul. Dworcowa 3d tel. 0-56/ 657

Bardziej szczegółowo

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI Poz. 3396. Firma HandlowoUsługowa GÓRECKI Bronisław Górecki w Żorach. [BMSiG2962/2013] SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2011 ROK GÓRECKI FIRMA HANDLOWOUSŁUGOWA

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA

INFORMACJA DODATKOWA INFORMACJA DODATKOWA I I. Szczegółowy zakres wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji długoterminowych, zawierających stan tych aktywów na początek

Bardziej szczegółowo

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Skonsolidowany raport roczny SA-RS 2004 (zgodnie z 93 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 marca 2005 r. - Dz. U. Nr 49, poz. 463) (dla emitentów papierów

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Finansowe Polskiej Fundacji im. Roberta Schumana. Al. Ujazdowskie 37/5 PL 00-540 Warszawa

Sprawozdanie Finansowe Polskiej Fundacji im. Roberta Schumana. Al. Ujazdowskie 37/5 PL 00-540 Warszawa Sprawozdanie Finansowe Polskiej Fundacji im. Roberta Schumana Al. Ujazdowskie 37/5 PL 00-540 Warszawa Za rok obrotowy 2011 WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1. Przedmiotem podstawowej działalności

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SKONSOLIDOWANY BILANS

SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SKONSOLIDOWANY BILANS SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SKONSOLIDOWANY BILANS stan na 2006- koniec kwartału / 2006 2006-06- poprz. kwartału / 2006 2005- poprz. roku / 2005 2005-06- stan na koniec kwartału / 2005

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IX/72/15 RADY MIEJSKIEJ W KLUCZBORKU. z dnia 29 kwietnia 2015 r.

UCHWAŁA NR IX/72/15 RADY MIEJSKIEJ W KLUCZBORKU. z dnia 29 kwietnia 2015 r. UCHWAŁA NR IX/72/15 RADY MIEJSKIEJ W KLUCZBORKU z dnia 29 kwietnia 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Kluczborku Na podstawie art. 18 ust.2

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie Wikimedia Polska Łódź, ul. Juliana Tuwima 95

Stowarzyszenie Wikimedia Polska Łódź, ul. Juliana Tuwima 95 Stowarzyszenie Wikimedia Polska Łódź, ul. Juliana Tuwima 95 SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okres od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r. Spis treści: 1.Wprowadzenie 2.Bilans 3.Rachunek zysków i strat 4.Informacja

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE DRUŻYNA CHRYSTUSA DAR ŚRODOWISKA PIŁKARSKIEGO

SPRAWOZDANIE FINANSOWE DRUŻYNA CHRYSTUSA DAR ŚRODOWISKA PIŁKARSKIEGO SPRAWOZDANIE FINANSOWE SPORZĄDZONE DLA FUNDACJI DRUŻYNA CHRYSTUSA DAR ŚRODOWISKA PIŁKARSKIEGO ZA ROK 2015 Kraków 2016 Zawartość sprawozdania : I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego II. Bilans III.

Bardziej szczegółowo

MSIG 193/2014 (4572) poz. 13526 13526

MSIG 193/2014 (4572) poz. 13526 13526 Poz. 13526. VOSTER w Zarzeczu. [BMSiG-13334/2014] SPRAWOZDANIE FINANSOWE VOSTER w Zarzeczu, ul. Mickiewicza 155, 37-400 Nisko za okres od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r. Wprowadzenie do sprawozdania

Bardziej szczegółowo

Talex SA skonsolidowany raport półroczny SA-PS

Talex SA skonsolidowany raport półroczny SA-PS Talex SA skonsolidowany raport półroczny SAPS WYBRANE DANE FINANSOWE tys. zł tys. EUR półrocze półrocze półrocze półrocze / 2002 / 2001 / 2002 / 2001 I. Przychody netto ze 50 003 13 505 sprzedaży produktów,

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 1.1. 211 r. do 31. 12. 211 r. 212-3-3 Spis treści: 1. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego....... 3 2. Bilans... 5 3. Rachunek zysków i strat..... 7 4. Zestawienie

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SPRAWOZDANIE FINANSOWE Bydgoszcz dnia 30 marca 2015 roku SPRAWOZDANIE FINANSOWE Za okres: od 01 stycznia 2014 do 31 grudnia 2014 Nazwa podmiotu: Fundacja Dorośli Dzieciom Siedziba: 27-200 Starachowice ul. Staszica 10 Spis treści

Bardziej szczegółowo

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI Poz. 1514. P.P.H.U. NIEWIADOMSKI Władysław Niewiadomski w Międzyrzeczu. [BMSiG-1100/2013] INFORMACJA DODATKOWA do sprawozdania finansowego za 2011 r.

Bardziej szczegółowo

BILANS Jednostki budżetowej, zakładu budżetowego, gospodarstwa pomocniczego jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31. 12. 2010 r.

BILANS Jednostki budżetowej, zakładu budżetowego, gospodarstwa pomocniczego jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31. 12. 2010 r. Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Numer identyfikacyjny REGON BILANS Jednostki budżetowej, zakładu budżetowego, gospodarstwa pomocniczego jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31. 12. 2010 r.

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Karkonoski Sejmik Osób Niepełnosprawnych organizacja pożytku publicznego

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Karkonoski Sejmik Osób Niepełnosprawnych organizacja pożytku publicznego WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Karkonoski Sejmik Osób Niepełnosprawnych organizacja pożytku publicznego sporządzonego na dzień 31.12.2009 r. Karkonoski Sejmik Osób Niepełnosprawnych organizacja

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK 2014 ABC SP. Z O.O.

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK 2014 ABC SP. Z O.O. SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK 2014 ABC SP. Z O.O. 1. Dane jednostki: Nazwa: ABC Sp. z o.o. Siedziba i adres: 01-000 Warszawa, Piękna 1001 Informacje ogólne Organ rejestrowy: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy,

Bardziej szczegółowo

Dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego

Dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego Dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego 1. Zmiany wartości środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji długoterminowych Wartość brutto Lp. Określenie grupy

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1) nazwa i siedziba organizacji STOWARZYSZENIE "ICH LEPSZE JUTRO" 33-100 TARNÓW JANA KOCHANOWSKIEGO 30 0000237677 2) podstawowy przedmiot działalności organizacji

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 2005 r.

Informacja dodatkowa za 2005 r. POLSKA FUNDACJA IM. ROBERTA SCHUMANA Informacja dodatkowa za 2005 r. 1 Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Środki trwałe Wartości niematerialne i prawne Należności i roszczenia Środki

Bardziej szczegółowo

w tys. EUR WYBRANE DANE FINANSOWE 31.03.2009 31.03.2008 31.03.2009 31.03.2008 tys. zł

w tys. EUR WYBRANE DANE FINANSOWE 31.03.2009 31.03.2008 31.03.2009 31.03.2008 tys. zł Zastosowane do przeliczeń kursy EUR 31.03.2009 31.03.2008 kurs średnioroczny 4,5994 3,5574 kurs ostatniego dnia okresu sprawozdawczego 4,7013 3,5258 tys. zł w tys. EUR WYBRANE DANE FINANSOWE 31.03.2009

Bardziej szczegółowo

ESOTIQ & HENDERSON SPÓŁKA AKCYJNA. 80-771 GDAŃSK Ul. SADOWA 8

ESOTIQ & HENDERSON SPÓŁKA AKCYJNA. 80-771 GDAŃSK Ul. SADOWA 8 ESOTIQ & HENDERSON SPÓŁKA AKCYJNA 80-771 GDAŃSK Ul. SADOWA 8 Sprawozdanie finansowe za okres 01.10.2010-31.12.2011 Sporządził: Sylwia Nieckarz-Kośla Zarząd Adam Skrzypek Krzysztof Jakubowski Data sporządzenia

Bardziej szczegółowo

amortyzacji lub umorzenia. akcji, w tym uprzywilejowanych: Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Druk: MPiPS

amortyzacji lub umorzenia. akcji, w tym uprzywilejowanych: Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Druk: MPiPS DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA 1. INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO BILANSU I 1/ Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji długoterminowych,

Bardziej szczegółowo

BILANS. Stan na dzień zamknięcia ksiąg rachunkowych (zł, gr) Wiersz. Roku bieżącego

BILANS. Stan na dzień zamknięcia ksiąg rachunkowych (zł, gr) Wiersz. Roku bieżącego w ó j t g m in y d ą b r ó w k a 05-252 DĄBRÓWKA T. Kościuszki 14 pow. wołomiński. woj. mazowieckie 0050.27.2015 ZARZĄDZENIE NR 27/2015 WÓJTA GMINY DĄBRÓWKA z dnia 26 marca 2015 roku w sprawie: zatwierdzenia

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za rok 2014

Informacja dodatkowa za rok 2014 Polskie Stowarzyszenie Fundraisingu ul. Szewska 20/4 31-009 Kraków NIP 678-29-96-317 REGON 120253047 Informacja dodatkowa za rok 2014 WPROWADZEIE DO SPRAWOZDAIA FIASOWEGO Nazwa pełna: Polskie Stowarzyszenie

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE NA DZIEŃ 31.12.2014

SPRAWOZDANIE FINANSOWE NA DZIEŃ 31.12.2014 SPRAWOZDANIE FINANSOWE NA DZIEŃ 31.12.2014 Informacje ogólne: 1. 81-107 Gdynia ul. Płk. Dąbka 77/IV/2 zostało zarejestrowane w Sądzie Rejonowym Gdańsk Północ pod nr 0000459345. W Urzędzie Statystycznym

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2012 R. INFORMACJA DODATKOWA

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2012 R. INFORMACJA DODATKOWA SPRAWOZDANIE FUNDACJI DLA ZWIEZĄT ARGOS ZA 2012 ROK (nr KRS 0000286138) SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2012 R. INFORMACJA DODATKOWA Fundacja dla Zwierząt Argos, 04-886 Warszawa, ul Garncarska 37a, zarejestrowana

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SPRAWOZDANIE FINANSOWE 4. Roczne sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2012 SPRAWOZDANIE FINANSOWE Za okres: od 01 stycznia 2012 do 31 grudnia 2012 Nazwa spółki: BLUE TAX GROUP S.A. Siedziba: 50-122 WROCŁAW ul. SZEWSKA 8 Wrocław

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe Fundacji YouHaveIt

Sprawozdanie finansowe Fundacji YouHaveIt Sprawozdanie finansowe Fundacji YouHavet za rok 2014 Wprowadzenie do sprawozdania finansowego. nformacje ogólne Siedziba: Toruń, ul. Browarna 6 Organ prowadzący rejestr: Sąd Rejonowy w Toruniu, V Wydział

Bardziej szczegółowo

RAPORT OKRESOWY NOTORIA SERWIS S.A. ZA I KWARTAL 2010 ROKU

RAPORT OKRESOWY NOTORIA SERWIS S.A. ZA I KWARTAL 2010 ROKU RAPORT OKRESOWY NOTORIA SERWIS S.A. ZA I KWARTAL 2010 ROKU NOTORIA SERWIS S.A. ul. Miedziana 3a/17, 00-814 Warszawa tel. +48 22 654-22-45, fax. +48 022 654-22-46 NIP 525-21-52-769, Regon 016200212 Spólka

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie dodatkowe roczne/kwartalne

Sprawozdanie dodatkowe roczne/kwartalne Załącznik nr 4 Sprawozdanie dodatkowe roczne/kwartalne zakładu reasekuracji wykonującego działalność reasekuracyjną w zakresie reasekuracji ubezpieczeń, o których mowa w dziale II załącznika do ustawy

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA

INFORMACJA DODATKOWA INFORMACJA DODATKOWA WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1.Jednostka zobowiązana do sporządzenia sprawozdania: Regionalne Centrum Wolontariatu w Słupsku z siedzibą w Słupsku, Al. Sienkiewicza 7/25,

Bardziej szczegółowo

BILANS (zł) Windykacja Polska Sp. z o.o.

BILANS (zł) Windykacja Polska Sp. z o.o. BILANS (zł) Windykacja Polska Sp. z o.o. AKTYWA 31.12.2013 31.12.2014 PASYWA 31.12.2013 31.12.2014 A. Aktywa trwałe A. Kapitał (fundusz) własny 111 056,68 235 352,77 I. Wartości niematerialne i prawne

Bardziej szczegółowo

MSIG 181/2015 (4812) poz. 13927 13927

MSIG 181/2015 (4812) poz. 13927 13927 MSIG 181/2015 (4812) poz. 13927 13927 Poz. 13927. P.T.H.U. PRYMA 1 Hanna Gosk w Łomży. [BMSiG-10045/2015] SPRAWOZDANIE FINANSOWE Wprowadzenie do sprawozdania finansowego 1. P.T.H.U. PRYMA 1 HANNA GOSK

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Towarzystwa Demokratycznego Wschód z działalności w roku 2012 zgodnie z Zarządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 maja 2001 r.

Sprawozdanie Towarzystwa Demokratycznego Wschód z działalności w roku 2012 zgodnie z Zarządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 maja 2001 r. Sprawozdanie Towarzystwa Demokratycznego Wschód z działalności w roku 2012 zgodnie z Zarządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 maja 2001 r. 1. Towarzystwo Demokratyczne Wschód z siedzibą w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IX/99/2015 RADY MIEJSKIEJ W BUSKU-ZDROJU. z dnia 25 czerwca 2015 r.

UCHWAŁA NR IX/99/2015 RADY MIEJSKIEJ W BUSKU-ZDROJU. z dnia 25 czerwca 2015 r. UCHWAŁA NR IX/99/2015 RADY MIEJSKIEJ W BUSKU-ZDROJU z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Busku-Zdroju

Bardziej szczegółowo

Raport półroczny SA-P 2015

Raport półroczny SA-P 2015 skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport półroczny (zgodnie z 82 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) (dla emitentów papierów

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2010. Stowarzyszenie Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych z Drewnianej.

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2010. Stowarzyszenie Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych z Drewnianej. INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2010 Stowarzyszenie Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych z Drewnianej. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1. Nazwa Spółki: Stowarzyszenie Przyjaciół

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE ZAWIERAJĄCE INFORMACJĘ O STANIE KSIĘGOWYM spółki pod firmą: Zakład Gospodarki Komunalnej. na dzień 30 września 2015 r.

OŚWIADCZENIE ZAWIERAJĄCE INFORMACJĘ O STANIE KSIĘGOWYM spółki pod firmą: Zakład Gospodarki Komunalnej. na dzień 30 września 2015 r. Załącznik nr 6 Do Planu Połączenia Spółek pod firmą: Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Brzegu Dolnym oraz Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 2010 r.

Informacja dodatkowa za 2010 r. NAZWA ORGANIZACJI - Stowarzyszenie "Pro-Arte" Informacja dodatkowa za 010 r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Środki trwałe, wartości niematerialne i prawne Przedmioty o

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Spółdzielni... za okres od 1 stycznia... do 31 grudnia... Sprawozdanie finansowe Spółdzielni składa się z: 1. Wprowadzenia do sprawozdania finansowego 2. Bilansu

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1) nazwa i siedziba organizacji FUNDACJA POMOCY DZIECIOM POSZKODOWANYM W WYPADKACH KOMUNIKACYJNYCH "WRÓĆ" 82-107 JANTAR GDAŃSKA 1 0000129427 2) podstawowy przedmiot

Bardziej szczegółowo

KAMPA S.A. Raport 1Q 2015

KAMPA S.A. Raport 1Q 2015 KAMPA S.A. Raport 1Q 2015 1 Podstawowe informacje o spółce: Firma Emitenta: KAMPA S.A. Forma prawna: spółka akcyjna Kraj siedziby: Polska Siedziba i adres: ul. Umińskiego 9B /15, 61-517 POZNAŃ Adres poczty

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr... Rady Miasta Gdańska z dnia... w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2011 r. Instytutu Kultury Miejskiej w Gdańsku

Uchwała nr... Rady Miasta Gdańska z dnia... w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2011 r. Instytutu Kultury Miejskiej w Gdańsku Uchwała nr... Rady Miasta Gdańska z dnia... w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2011 r. Instytutu Kultury Miejskiej w Gdańsku Na podstawie art.18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo