7^',^/',,/^'v* Dodatkowe" name="description"> 7^',^/',,/^'v* Dodatkowe">

SCO-PAKS.A. - "<^no-pak" Sp. z o.o.) INFORMACJADODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO za okres od do roku. SCO-PAK SA w Warszawie

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SCO-PAKS.A. - "<^no-pak" Sp. z o.o.) INFORMACJADODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO za okres od 01.01.2011 do 31.12.2011roku. SCO-PAK SA w Warszawie"

Transkrypt

1 SCO-PAKS.A. - "<^no-pak" Sp. z o.o.) INFORMACJADODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO za okres od do roku. SCO-PAK SA w Warszawie

2 DOpATKOWEJNFORMAaEIOBJA$NIENIA^ r ' *'''-v>7^',^/',,/^'v* Dodatkowe informacje i objasnienia odnosza, siq : * do pozycji bilansu, rachunku zysk6w i strat, zestawienia zmian w kapitale (funduszu) wtasnym oraz rachunku przeptyw6w pieni^znych za okres sprawozdawczy objejty sprawozdaniem finansowym, * proponowany podziat zysku lub pokrycia straty, * podstawowe informacje dotyczqce pracownik6w i organ6w jednostki, * inne istotne informacje dla zrozumienia sprawozdania finansowego. I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIAFINANSOWEGO SCO-PAK SA ZA OKRES SCO-PAK Sp6tka Akcyjna z siedzibq Warszawa, ul. Prosta 28 jest zarejestrowana w Sqdzie Rejonowym dla M. ST. Warszawy Xll Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS Sp6tka posiada nadany numer statystyczny REGON i numer ewidencji podatkowej NIP Przedmiotem dziatalnosci Sp6tkijest: - produkcja papieru i tektury produkcjawyrob6wztektury Sp6tka rozpoczeja swoja. dziatalnosc 14 lutego 1997r. Czas trwania sp6fki jest nieograniczony. 3. Sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 1 stycznia do 31 grudnia r. 4. Sprawozdanie finansowe sp6tki podlega corocznemu badaniu przez biegtego rewidenta i ogtaszane jest w Dzienniku Urz^dowym Rzeczypospolitej Polskiej - Monitor Polski B. 5. Sprawozdanie nie zawiera danych skonsolidowanych, gdyz w sktad jednostki nie wchodza, wewn^trzne jednostki organizacyjne sporzqdzajqce samodzielnie sprawozdania finansowe. 6. Sprawozdanie finansowe zostato sporzqdzone przy zatozeniu kontynuowania dziatalnosci gospodarczej przez co najmniej 12 kolejnych miesiqcy. Nie sq nam znane okolicznosci, kt6re wskazywaty by na istnienie powaznych zagrozeri dla kontynuowania przez spdtk^ dziatalnosci. 7. W roku nie wprowadzono zmian w sposobie prezentacji danych. 8. Jednostka sporzqdza rachunek wynik6w w wariancie por6wnawczym. 9. Rachunek przeptyw6w pieni$znych sporzqdzanyjest metoda. posredniq. II. podatkoweinformaaeiqbja^nieniadobilansu. 1. Om6wienie stosowanych zasad wyceny. Metody i zasady wyceny aktyw6w: - wartosci niematerialne i prawne wyceniane sq na dzieri wprowadzenia do ksiqg wedtug cen nabycia, a na dzieri bilansowy pomniejszone o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe oraz o odpisy z tytutu trwatej utraty wartosci, - srodki trwate ewidencjonowane sq wedtug cen nabycia lub kosztu wytworzenia. Wartosc pocza,tkowa moze byc zwi$kszona z tytutu ulepszenia oraz urz^dowej aktualizacji wyceny. Na dzieh bilansowy wyceniane sa. wedtug ceny nabycia lub kosztu wytworzenia, albo tez wedtug wartosci przeszacowanej pomniejszonej o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe oraz odpisy z tytutu trwatej utraty wartosci. Zgodnie z decyzja. Zarza,du wpisana.

3 do Zaktadowego Planu Kont srodki trwafe oraz wartosci niematerialne i prawne o wartosci do zt sa. umarzane jednorazowo po ich wydaniu do uzytkowania. Srodki trwate i wartosci niematerialne i prawne o wartosci powyzej zt amortyzowane sa. metoda. liniowq. Odpis6w amortyzacyjnych dokonuje si^ wedtug stawek przewidzianych w zatqczniku do ustawy z dnia roku o podatku dochodowym od os6b prawnych (Dz. U.1993, nr 106 z p6zn. zm.), - srodki trwate w budowie - na dzieri wprowadzenia do ksiqg rachunkowych ewidencjonowane sa. tak jak srodki trwate, natomiast na dzieri bilansowy wyceniane sa. w wysokosci og6tu koszt6w pozostajqcych w bezposrednim zwiqzku z ich nabyciem lub wytworzeniem, pomniejszonych o odpisy z tytutu trwatej utraty wartosci, - inwestycje dtugoterminowe - ewidencjonowane sa. wedtug ceny nabycia. Na dzieri bilansowy wyceniane sa. wedtug cen nabycia pomniejszonych o odpisy z tytutu trwatej utraty wartosci. Udziaty w jednostkach powi$zanych wyceniane sa. wedtug zasady om6wionej powyzej. Inwestycje kr6tkoterminowe ewidencjonowane sa. nastqpujqco: - aktywa finansowe - wg cen nabycia, - aktywa pieni^zne - wg wartosci nominalnej, na dzieri bilansowy: - aktywa finansowe wyceniane sa. wg ceny nabycia lub ceny rynkowej w zaleznosci, kt6ra jest nizsza, - srodki pieniqzne w kasie i na rachunkach bankowych wyceniane sa. wg wartosci nominalnej. Materiaty ewidencjonowane sa. ilosciowo- wartosciowo wg rzeczywistych cen nabycia, a na dzieri bilansowy wg ceny nabycia nie wyzszej od cen ich sprzedazy netto. P6tprodukty i produkcja w toku oraz wyroby gotowe wyceniane sa. wg kosztu wytworzenia nie wyzszego od cen ich sprzedazy netto. Towary przeznaczone do dalszej odprzedazy ewidencjonowane sa. wg ceny nabycia, a na dzieri bilansowy wg cen nabycia nie wyzszych od cen ich sprzedazy netto. Naleznosci i udzielone pozyczki ewidencjonowane sa. wg wartosci nominalnej, a na dzieri bilansowy wg kwoty wymagajqcej zaptaty z uwzglqdnieniem odpis6w aktualizacyjnych. Rozliczenia mi$dzyokresowe ewidencjonowane sa. wg wartosci nominalnej, a na dzieri bilansowy wyceniane sa. wg wartosci nominalnej pomniejszonej o odpisy aktualizacyjne. Zobowiqzania ewidencjonowane sa. wg wartosci nominalnej. Na dzieri bilansowy wyceniane sa. wg kwoty wymagajqcej zaptaty. Wycene. biezqca. rezerw na dzieri wprowadzenia do ksiqg dokonuje sie. wg wiarygodnie oszacowanej wartosci i na dzieri bilansowy r6wniez wg uzasadnionej wiarygodnie oszacowanej warto3ci. Kapitaty ewidencjonowane sa. wg wartosci nominalnej i tak tez sa. wyceniane na dzieri bilansowy. Koszty w Sp6tce ewidencjonowane sa. w uktadzie rodzajowym. Rachunek zysk6w i strat sporzqdzanyjest w wariancie por6wnawczym. Spos6b prowadzenia ksiqg, w tym stosowanie zaktadowego planu kont, wykaz ksiqg rachunkowych, system przetwarzania danych oraz rozwiqzania organizacyjne w zakresie ochrony danych stanowia. odr^bna. dokumentacjq zatwierdzonq przez kierownika jednostki.

4 2. Rokiem obrotowym jest okres od 01 stycznia do 31 grudnia roku. Jest to piqtnasty rok dziatalnosci Sp6tki. 3. Zmiany metod ksiej*owosci w roku obrotowym nie wystqpity. 4. Zmiany w sposobie sporzqdzania sprawozdania finansowego nie wystqpity. 5. lnformacje liczbowe zawarte w sprawozdaniu finansowym za rok sa. por6wnywalne z danymi liczbowymi za rok. 6. Znacza,ce zdarzenia po dniu bilansowym nie uwzgl^dnione w bilansie nie wysta,pity. 7. Znaczqce zdarzenia lat ubiegtych ujqte w bilansie roku obrotowego. W roku Sp6tka dokonata korekty koszt6w za lata dotyczqcych podatku od nieruchomosci na rzecz Urz$du Gminy Wtodawa. Koszty podatku zostaty powi$kszone o nalezne odsetki za zwtoke, w kwotach zt za rok 2009 oraz zt za rok. Og6tem kwota podatku od nieruchomosci dotyczqca lat ubiegtych wynosi zt a odsetki za zwtoke_ dotyczqce lat ubiegtych wynoszq Ze wzgl^du na istotnosc opisywanych kwot dla wyniku finansowego za rok, Zarzqd Sp6tki zdecydowat o rozliczeniu ich z wynikami finansowymi lat ubiegtych. tqczna kwota korekty wynik6w lat ubiegtych to zt. Wptyw bt^du na sprawozdania za lata zostat przedstawiony w dalszej czejci informacji dodatkowej. 8. 5rodki trwate. Ponizej przedstawiono szczeg6towy zakres zmian wartosci grup rodzajowych srodk6w trwatych, wartosci niematerialnych i prawnych oraz trwatych lokatfinansowych. Nazwa grupy Wartosc nabyci; i / koszt wytworzena sktadnikow maja,tku trwatego aktualizacja zwi^kszenia przemieszczenia zmniejszenia S>odki Trwate , , , ,46 - Grunty i prawa uzytkowania , , ,76 - Budynki i budowle , , , ,56 - Urzqdzenia i maszyny , , , ,91 -S"rodkitransportu , , , ,70 - lnne ^rodki trwate , ,53 Wart. Niem. i Prawne 54616, , ,13 Srodki trwate w budowie , , , ,99 Zaliczki na ir. trwate w budowie , ,88 lnwestycje dtugoterminowe Dtugoterminowe rozliczenia mi^dzyokresowe , , , , , , , ,16

5 Umorzenie / amortyzacja Warto& netto Nazwa grupy lnne skladnik6w maja,tku aktualizacja Amortyzacja zwie,kszenia Zmniejszenia L12_ trwalego za rok Srodki Trwate S45, , , , , ,36 -Gruntyi prawa uzytk , , , , S2, ,03 - Budynki i budowie , , , , , ,93 - Urza,dzenia i maszyny 9 5S9 332, S, , , , ,17 -!>rodki transportu , , , , , ,65 - lnne s>odki trwale , , , , ,58 Wart. Niem.i Prawne , , , , ,25 Zaliczki na ir. trwate w budowie , ,99 lnwestycje dtugoterminowe ,88 lnwestycje dlugoterminowe Dtugoterminowe rozl. mi^dzyokr , , , , , , S, ,18 9. Grunty uzytkowane wieczyscie. Grunty uzytkowane wieczyscie Powierzchnia rri2 Wartosc , ,77 Zmiany w cia,gu roku zwie,kszenia zmniejszenia , , rodki trwate uzywane na podstawie um6w najmu, dzierzawy i leasingu , ,76 Rodzaj umowy Najem Dzierzawa Leasing operacyjny ,19 Zmiany w cia,gu roku zwie,kszenia zmniejszenia , , ,88 Leasing kapitatowy , , Naktady inwestycyjne , , , ,88 Tytut wydatku Modernizacja budynkow i budowli Modernizacja maszyn i urzqdzen Modernizacja srodkow transportu Zakup maszyn i urzqdzeri Zakup srodkow transporty Srodki trwate w budowie Zakup gotowych srodkow trwatych Zakup WNiP Kwota , , , , , , , , , , , ,08 Koszt wytworzenia srodkow trwatych w budowie za rok wynosi ,99 zt.

6 12. Dane o strukturze wtasnosci kapitatu podstawowego. PRESCOTTSA Udz!atowiec pozostall -akcjezwyktena okazic!ela serli B pozostali -akcjezwyktena okazic!ela seril C, zdemateriallzowanewobrociena rynku NewConnect Stanna Uott wartoi Zmiany w ciaj>u roku 'iloit (-) M Zmiany w cia,gu roku warto& (-) (+) Stan na ilosc warto& Procentowy udzial w kapitale na ,92 49,47 9, S Zmiany i stany kapitat6w (fundusz6w) zapasowych i rezerwowych. Fundusz Kapitat podstawowy Kapitat zapasowy z aktualizacji wyceny sr. trwatych Stan poczatkowy , ,82 Zwie,kszenia: - z zysku -inne Zmniejszenia: - pokrycie strat -inne Stan koricowy ,6o , , ,82 6,6o o,oo o,oo o,oo , , , Propozycja podziatu zysku lub pokrycia straty za rok obrotowy. Rok Zysk netto Podziat zysku ,51 - fundusz zapasowy lub rezerwowy - pokrycie strat z lat ubiegtych ,51 - wyptata dywidend -ZFS"S - inne Zysk nie podzielony Rok Strata Zrodta pokrycia straty - fundusz zapasowy lub rezerwowy - doptaty wspolnikow - obnizenie kapitatu - z zysku lat przysztych , ",40

7 15. Dane o stanic rezerw. Rezerwy 1. Na naleznosci od dtuznikow 2. Na straty pewne lub prawdopodobne 3. Na swiadczenia emerytalne i podobne 4. Na odroczony podatek dochodowy 5. lnne Stan poczatk ,U , ,66 Zwiekszenia 92991, , , ,12 Zmniejszenia 80008, ,88 Rozwia,zan , , ,36 Stan koricowy , , , , Naleznosci. Termin sotat naleznosci krotkoterminowvch Naleznoici kr6tkoterminowe poz B ll aktyw6w w terminie kres sptaty >181 naleznoicl z tytutu dostaw i ustug stan koricowy , , , , , ,58ll ,26 nalezno3ci z tytutu dostaw i ustug stan pocza_tkowy , , , , , , ,04 Odpisv aktualizuiace naleznosci Lp. Tytul z tytulu dostaw i uslug Odpis aktualizuja,cy na nale2no$ci inne 1 Stan na pocz^tek okresu , , ,58 2 Zwiekszenia , ,66 3 Wykorzystanie 4 Rozwiazanie , ,78 5 Stan na koniec okresu , , ,46 Naleznosci publicznoprawne Tytut VAT wg deklaracji za miesiac grudzieri VAT do odliczenia w miesigcu nastepnym , , , , , , Termin sptat zobowiqzari dtugoterminowych. Zobowiqzanla dlugoterminowe (poz. B ll pasyw6w) Dtugoterminowe poiyczkl, obligacje i lnne papiery wartokiowe Dlugoterminowe kredyty bankowe Pozostale zobowia,zania dtugoterminowe powyzej 1 roku do 3 lat Stan pocza,tk. Stan kohc , ,46 32S8809, , ,29 Okres sptaty powyzej 3 do 5 lat Stan pocza,tk. Stan koric , , , , ,64 powyzej 5 lat Stan poczatk. Stan koric , , ,27 S249044,15 Stan pocza,tk. Stan kohc , , , , ,08

8 18. Zobowiqzania kr6tkoterminowe. Zobowia,zania krotkoterminowe pasywa B lll Wobec jednostek powiqzanych B lll 1 w tym: z tytutu dostaw i ustug Prescott SA Wobec jednostek pozostatych B lll 2 w tym: kredyty i pozyczki B lll 2a w tym: kredyty obrotowe z tvtutu emisii dtuznvch paoierow wartosciowvch Blll 2b wtym: z tytutu emisji obligacji inne zobowiazania finansowe B lll 2c w tvm: z tytutu umow leasingowych z tytutu dostaw i ustug z tvtutu Dodatkow, cet, ubezoieczeri i innvch swiadczen wtym: podatek dochodowy CIT podatek PIT-4 sktadkizus wptaty na PFRON podatek od nieruchomosci podatek VATdo rozliczenia w miesiqcu nastqpnym podatek VATdo rozliczenia poprzez korekty z tvtutu wvnagrodzeri B lll 2h w tvm: wynagrodzenia osobowe wynagrodzenia bezosobowe inne BIII2iwtvm: z tytutu faktoringu z tytutu ubezpieczen potrqcenia z wynagrodzen kaucje rozrachunki z pracownikami optaty za emisje_ gazow i pytow sumy do wyjasnienia fundusze specjalne B lll 3 w tym: funduszzfron fundusz ZF$S zobowiqzania krotkoterminowe pasywa B lll Stan poczqtkowy , , , , , , ,37 B , , , , , ,00 527, , , , , , , , , ,00 174, , , , ,60 Stan koricowy , , , , , , , , , , , , ,OQ , , , , , , , , , , , ,27 Naleznosci i zobowiqzania wyrazone w walutach obcych na dzieri bilansowy zostaty wycenione wedtug sredniego kursu NBP z ostatniego dnia roboczego roku-tabela nr 252/A/NBP/ z dnia 30 grudnia roku. Wielkosc tych rozrachunk6w przedstawia sie. nastqpujqco:

9 Rodzaj Wartosc weur Wartosc w PLN Wartosc wgbp Wartosc w PLN Naleznosci 8 402, , ,94 Zobowiqzania , , , , ,63 Zobowiazania publicznoprawne. Tytut Podatek dochodowy CIT Podatek PIT-4 Sktadki ZUS Wptaty na PFRON Podatek od nieruchomosci VAT do rozliczenia w miesia_cu naste_pnym podatek VAT , , , ,00 527, , , , , , , , Wykaz czynnych i biernych rozliczeri miqdzyokresowych oraz przychod6w przysztych okres6w. Aktywa poz. B IV Krotkoterminowe rozliczenia mie,dzyokresowe 1. ubezpieczenia 2. remonty 3. abonamenty, prenumeraty 4. optata administracyjna umow leasingowych 5. odsetki od leasingu zwrotnego nieruchomosci 6. prowizja sprzedazy obligacji 7. koszty przygotowania prospektu Stan na , , , , , , , , , , , Aktywa poz. A V Dtugoterminowe rozliczenia mie,dzyokresowe 1. optata administracyjna umow leasingowych 2. aktywo na odroczony podatek dochodowy 3. odsetki od leasingu zwrotnego nieruchomosci 4. prowizja sprzedazy obligacji Stan na , , , , , , , ,73 Pasywa poz. B IV Krotkoterminowe rozliczenia mie,dzyokresowe 1. koszty badania SF 2. Dofinansowanie ZFROIM do zakupu srodkow trwafych 3. Nadwyzka ze sprzedazy nieruchomosci Stan na , , , , ,22

10 Pasywa poz. B IV Dtugoterminowe rozliczenia mie_dzyokresowe 1. Dofinansowanie ZFRON do zakupu srodkow trwatych 2. Nadwyzka ze sprzedazy nieruchomosci Stan na 31.12, , , , , , Zobowiqzania zabezpieczone na majqtku jednostki. 0gotem, w tym : - hipotecznie u - pod zastaw towarow Zobowic]zani3 zabezpieczone u pocza,tek roku Stari na koniec roku , ,00 Na majqtku Sp6tki zostaty zabezpieczone: - roszczenia obligatariuszy z obligacji zwyktych serii A o numerach od 1 do o wartosci nominalnej, emisyjnej l wykupu 1.000,- zt kazda i tqcznej wartosci nominalnej , zt z terminem wykupu w dniu 25 lipca 2013 r. z oprocentowaniem zmiennym, emitowanych na podstawie uchwaty Zarzqdu SCO-PAK S.A. nr 9/ z dnia 14 lipca r zawartej w akcie notarialnym z dnia r. Rep A 7704/ Ustanowiona zostata hipoteka umowna tqczna w kwocie ,- zt na nieruchomosciach w Orch6wku wsp6tobciqzajqca ksieji o numerach LUlW/ /2, LU1W/ /1, LUlW/ /2, LUlW/ /3 - roszczenia obligatariuszy z obligacji zwyktych serii B o numerach od l do o wartosci nominalnej, emisyjnej l wykupu 1.000,- zt kazda i tqcznej wartosci nominalnej ,- zt z terminem wykupu w dniu 29 sierpnia 2013 r. z oprocentowaniem zmiennym, emitowanych na podstawie uchwaty Zarzqdu SCO-PAK S.A. nr 11/ z dnia 3 sierpnia r zawartej w akcie notarialnym z dnia r. rep A 8413/ Ustanowiona zostata hipoteka umowna tqczna w kwocie ,- zt na nieruchomosciach w Orch6wku wsp6tobciqzajqca ksieji o numerach LUlW/ /2, LU1W/ /1, LUlW/ /2, LUlW/ /3 Na dzieri bilansowy Sp6tka posiada niesptacony kredyt nieodnawialny na finansowanie biezqcej dziatalnosci w kwocie l zt, udzielony przez ALIOR BANK S.A. na podstawie umowy kredytowej nr U z dnia 28 listopada roku w wysokosci zt. Zabezpieczenie kredytu stanowi: - niepotwierdzony przelew wierzytelnosci z tytutu sprzedazy i dostaw srodk6w obrotowych Kredytobiorcy na kwotq nie nizszq niz zt od 32 kontrahent6w objqtych umowa, faktoringu niepetnego nr U z dnia 28 listopada r. z ALIOR BANK S.A. - petnomocnictwo do Rachunku biezqcego Kredytobiorcy prowadzonego w ING Commercial Finance Polska SA oraz innych rachunk6w bankowych Kredytobiorcy, jakie istniejq oraz jakie zostana. otwarte w ING Commercial Finance Polska SA. - petnomocnictwo do Rachunku biezqcego Kredytobiorcy prowadzonego w ALIOR Bank SA oraz innych rachunk6w bankowych Kredytobiorcy,jakie istnieja. orazjakie zostana. otwarte w Banku. Termin sptatytrzeciej i ostatniej raty kredytu przypada na dzien 17 lutego 2012 roku. 21. Zobowiqzania warunkowe, udzielone gwarancje i porqczenia nie

11 lll. DODATKOWE INFORMACJEI OBJA$NIENIA DO RACHUNKU ZYSKOWI STRAT. 1. Struktura rzeczowa i terytorialna przychod6w ze sprzedazy towar6w i produkt6w. Przychody ze sprzedazy (netto bez VAT) Towaryi materiaty Produkty Ustugi Ogdtem Kra] , , , ,82 Eksport , , , , , ,20 Kraj , , , ,82 Eksport 68443, , , , ,64 S , , ,94 2. Pozostate przychody operacyjne Rodzaj przychodu Rok Zysk ze zbycia niefinansowych aktywow trwatych Dl ,15 Dotacje D ll lnne przychody operacyjne, w tym: D lll Rozwia,zane rezerwy ( z tytulu ): zalegte urlopy odprawy emerytalne naleznosci Pozostate, wtym: przychody rownolegte do amortyzacji sfinansowanej z ZFRON , , ,71 ll , , ,40 " 125 1" , , , ,78 ll , ,11 dofinansowanie z PFRON ryczatty samochodowe sfinansowane ze srodkow ZFRON otrzymane odszkodowania zwrot kosztow sa,dowych przedawnione zobowia,zania korekta kosztow pozyskania kapitatu zaktadowego nadwyzki inwentaryzacyjne leasing zwrotny nieruchomosci sprzedaz ztomu korekta deklaracji ZUS za zwrot kaucji drobne roznice pozostate przychody operacyjne , ,95 ll 790, , , , , , , , , , , ,78 267, ,42 ll ,55

12 3. Przychody finansowe Rodzaj przychodu 0dsetki, w tym G ll z tytutu udzielonych pozyczek pozostate lnne, wtym: G V dodatnie roznice kursowe przychody finansowe Rok 1 538,67 364, , , , , , , , ,79 4. Koszty dziatalnosci. Koszty dla por6wnawczego wariantu rachunku zysk6w i strat: Rodzaj kosztu 1. Amortyzacja 2. Zuzycie materiatow i energii 3. Ustugi obce 4. Podatki i optaty 5. Wynagrodzenia 6. Swiadczenia na rzecz pracownikow 7. Pozostate 8. Wartosc sprzedanych towarow i materiatow koszty wedtug rodzajow Rok , , , , , , , , , , , , , , , , , ,24 Koszty dla kalkulacyjnego wariantu rachunku zysk6w i strat:. I. Wartosc sprzedanych towarow i materiatow ll. Koszt wytworzenia sprzedanych produktow lll. Koszty sprzedazy IV. Koszty ogolnego zarza,du koszty dziatalnosci operacyjnej R< )k , , , , , , , , , ,59 l

13 5. Pozostate koszty operacyjne. Rok Strata ze zbycia niefinansowych aktywow trwatych E l Aktualizacja wartosci aktywow niefinansowych E ll lnne koszty operacyjne, w tym: E lll Utworzone rezerwy ( z tytutu ): zalegte urlopy odprawy emerytalne naleznosci Pozostate, w tym: koszty dochodzenia naleznosci darowizny koszty roku poprzedniego inne koszty koszty egzekucyjne optaty sa,dowe korekta rozliczenia VAT koszty zaniechanej inwestycji leasing zwrotny nieruchomosci sktadki cztonkowskie optaty zwia,zane z uczestnictwem na NewConnect , , , , , , ,H , , , , , , , , , , , , , , , , ,73 wykup srodkow trwatych z leasingu - nieumorzona wartosc ,95 niedobory inwentaryzacyjne niezawinione optaty administracyjne umow leasingowych przychody finansowe , , , ,28 6. Koszty finansowe Rodzaj kosztu 0dsetki, wtym:hl od kredytow i pozyczek odsetki od obligacji pozostate lnne, wtym: H IV koszty obstugi faktoringu L R( jk l , , , , , , , , , , ,73

14 prowizja od sprzedazy obligacji prowizja od kredytu ujemne roznice kursowe koszty finansowe , , , ,67 7. Zyski i straty nadzwyczajne nie wystqpity. 8. Rozliczenie gt6wnych tytut6w r6zniqcych podstawe. opodatkowania podatkiem dochodowym od os6b prawnych od wyniku finansowego brutto. 1. Zysk brutto Trocr i resc 2. Dochody wytgczone spod opodatkowania ( - ) rozliczenie dofinansowania do zakupu srodkow trwatych rozwiqzanie rezerw naliczone odsetki na dzieri bilansowy 3. Przychody ksie,gowe nie wliczone do podstawy opodatkowania ( - ) a) naliczone odsetki b) naliczone dodatnie roznice kursowe c) nadwyzka ze sprzedazy nieruchomosci 4. Przychody podatkowe nie uje,te w ksie,gach ( + ) Ro k , , , , , , , , , , ,00 5. Koszty ksie,gowe trwale nie stanowiace kosztu uzyskania przychodu ( + ) a) odsetki ustawowe dla budzetu b) wydatki nie stanowia,ce kosztu uzyskania przychodu - inne c) wydatki na reprezentacj? d) koszty egzekucyjne e) amortyzacja nie stanowiqca kosztu podatkowego , , , , , , , , , , , ,72 6. Koszty ksie,gowe przejsciowo nie stanowiace kosztu uzyskania przychodu ( + ) a) naliczone odsetki b) naliczone ujemne roznice kursowe c) nie zaptacone sktadki ZUS d) naliczone koszty - rezerwy 7. Koszty podatkowe stanowia,ce koszty uzyskania przychodu, ale nie uje,te w ksie,gach , , , , , , , , , , , ,07

15 a) wyptacone wynagrodzenia i sktadki ZUS z lat ubiegtych b) roznica mie,dzy amortyzacjq podatkowa, a bilansowa_ c) zrealizowane odsetki z lat ubiegtych d) zaptacone raty leasingowe e) pozostate 8. Darowizny uzyskane podatkowo ( - ) 9. Cze,sc straty podatkowej z lat ubiegtych ( - ) 10. Ulga inwestycyjna ( - ) 11. lnne 12. Podstawa opodatkowania 13. Podatek dochodowy stanowia,cy zobowia,zanie , , , , , , , , , , ,00 9. Przyszte zobowiqzania z tytutu podatku dochodowego. Zobowiqzania Stan Zwifkszenia Wykorzystanie Rozvvii]zanie Stan koncowy pocz$tkowy 1. Aktywo na odroczony podatek , , , ,99 dochodowy 2. Rezerwa na odroczony podatek , , , ,68 dochodowy 10. Wptyw bt^du podstawowego na Sprawozdanie finansowe. Wptywbtgdu na rachunekwynik6wzaokres Lp B. I. IV. C. E. lll. F. H. I. I. K. L. N. Wyszczegolnienie Koszty dziatalnosci operacyjnej Amortyzacja Podatki i optaty Zysk (strata) ze sprzedazy (A-B) Pozostate koszty operacyjne lnne koszty operacyjne Zysk (strata) na dziatalnosci operacyjnej (C+D-E) Koszty finansowe Odsetki od jednostek pozostatych Zysk (strata) z dziatalnosci gospodarczej (F+G-H) Zysk(strata)brutto(l+J) Podatek dochodowy Zysk (strat) netto (K-L-M) 01.01, przed korekta, , , , , , , , , , , , , ,34 Bta,d , , , , , , , , , , , , , po korekcie , , , , , , , , , , , , ,69

16 Wptyw btgdu na aktywa bilansu na dzieh Lp AKTYWA przed korekta. Bta,d podstawowy po korekcie A. Aktywa trwa)e , , ,43 ll. Rzeczowe aktywa trwate , , ,54 1. Srodki trwate , , ,63 b) budynki, lokale i obiekty inzynierii lqdowej i wodnej , , ,77 c) urzqdzenia techniczne i maszyny , , ,85 d) srodki transportu , , ,97 2. Srodki trwate w budowie , , ,91 V. Dtugoterminowe rozliczenia mie,dzyokresowe , , ,89 1. Aktywa z tytutu odroczonego podatku dochodowego , ,95 AKTYWA razem Wptyw bte,du na pasywa bilansu na dzieri PASYWA , przed korekta ,92 Btqd podstawowy , po korekcie A. Kapitat (fundusz wtasny) IS , , ,64 Vll Zysk (strata) z lat ubieg(ych , ,99 Vlll Zysk (strata) netto , , ,69 B. Zobowiazania i rezerwy na zobowiazania , , ,68 I. Rezerwy na zobowiqzania , ,90 1. Rezerwa z tytutu odroczonego podatku dochodowego , ,58 2. Rezerwa na swiadczenia emerytalne , ,62 V. - dtugotermi nowa , ,62 3. Pozostate rezerwy , ,70 -dtugotermi nowe , ,70 ll. Zobowia,zania dtugoterminowe , , ,26 dj inne , ,11 lll. Zobowiqzania krotkoterminowe , , ,25 2. Wobec pozostatych jednostek , , ,08 g) Z tytutu podatkow, cet, ubezpieczeri i innych swiadczeri , ,32 i) inne , ,93 IS ,08 PASYWA razem , , ,32

17 Wptyw btqdu na rachunekwynik6wza okres Lp B. IV. C. F. H. l. l. K. L. N. Wyszczegolnienie Koszty dziatalnosci operacyjnej Podatki i optaty Zysk (strata) ze sprzedazy (A-B) Zysk (strata) na dziatalnos"ci operacyjnej (C+D-E) Kosztyfinansowe 0dsetki od jednostek pozostatych Zysk (strata) z dziatalnosci gospodarczej (F+G-H) Zysk(strata)brutto(l+J) Podatek dochodowy Zysk(strat)netto(K-L-M) Wptyw btqdu na pasywa bilansu na dzieri Lp A. Vll Vlll B. lll. 2. g) Kapitat (fundusz wtasny) Zysk (strata) z lat ubiegtych Zysk (strata) netto PASYWA Zobowia_zania i rezerwy na zobowia_zania Zobowia,zania krotkoterminowe Wobec pozostatych jednostek Ztytutu podatkow, cet, ubezpieczeh i innych swiadczeri Pasywa razem przed korekta , , , , , , , , , , przed korektq , , , , , , , ,09 Btqd , , , , , , Bta,d po korekcie , , , , , , , , , ,40 OLOL- OLOL pO korekcie , , , , , , , , Wynagrodzenie biegtego rewidenta lub podmiotu uprawnionego do badania sprawozdan finansowych wyptaconym lub naleznym za rok obrotowy. Wyszczegolnienie badania sprawozdania finansowego inne ustugi poiwiadczajqce ustugi doradztwa podatkowego pozostate ustugi - badanie i opinia danych finansowych do prospektu RAZEM Transakcje z podmiotami zagranicznymi Wartosc przychod6w i koszt6w wyrazonych w walutach obcych byta wyceniana w walucie polskiej wedtug ogtaszanego sredniego kursu NBP z dnia poprzedzajqcego dzieri dokonania transakcji

18 iy, DODATKOWE INFORMACJEI OBJA$NIENIA DO RACHUNKU PRZEPtYW6WPIENI^ZNYCH. l. Struktura srodk6w pieniqznych do sprawozdania z przeptyw6w srodk6w pieniqznych. Tresc l. Srodki pieni^zne w kasie 2. Srodki pienie,zne w banku, w tym: a) rachunek bieza,cy PLN 3. lnne srodki pienie,zne, w tym: a) srodki w drodze b) weksle c) czeki obce PLN 5 073, , , , PLN 7 369, , , ,08 Zmiany ( + ),(-) PLN 2 295, , , ,47 2. Przeptywy pienie_zne wg rodzaj6w dziatalnosci. Wyszczegolnienie Przeptywy pienie,zne netto z dziatalnosci operacyjnej Przeptywy pienie,zne netto z dziatalnosci inwestycyjnej Przeptywy pienie,zne netto z dziatalnosci finansowej Przeptywy pienie,zne netto razem , , , , , , , ,47 3. lnne objasnienia. A. Przeptywy srodk6w pieniqznych z dziatalnosci operacyjnej All 2 - Zyski (straty) z tytutu r6znic kursowych ,56. Pozycja obejmuje dodatnie r6znice kursowe z wyceny bilansowe uj$te na koncie w kwocie (-) 1.262,26 oraz ujemne r6znice z wyceny bilansowej, konto w kwocie ,82. A ll 3 - Odsetki i dywidendy otrzymane i zaptacone ,55. Pozycja obejmuje zaptacone odsetki od kredyt6w w kwocie ,34 oraz um6w leasingowych ,21, ujqtych na koncie 755-l-2-2 i 755-l-2-3 kt6re w rachunku przeptyw6w pieni$znych zostaty przeniesione z dziatalnosci operacyjnej do finansowej. AII4 - Zysk/strata z dziatalnosci inwestycyjnej ,01. Pozycja zawiera nadwyzki inwentaryzacyjne ufete na koncie lnne przychody operacyjne w kwocie (-) 6.132,02 oraz niezawinione niedobory inwentaryzacyjne w kwocie ,03 uj^te na koncie lnne koszty operacyjne. A ll 8 - Zmiana stanu zobowiqzari kr6tkoterminowych (-) ,39

19 Pozycja B lll Pasyw6w na dzieri zostata skorygowana o kwote. (-) ,77 z tytutu naliczonych, a nie zrealizowanych odsetek od zobowiqzan na dzieri bilansowy. AII10 - lnne korekty (-) ,94 Pozycja obejmuje pozostate tytuty, nie wymienione w pozycji l-9. Podstawowq pozycjq sq naliczone na dzieri bilansowy odsetki od pozyczki w kwocie ,56 B. Przeptywy srodk6w pieniejznych z dziatalnosci inwestycyjnej B 11 - Zbycie wartosci niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktyw6w trwatych ,26 Pozycja obejmuje przychody ze sprzedazy w kwocie ,06 uje,te na kontach 766-l i jako przychody ze zbycia aktyw6w trwatych oraz kwota ,80 stanowiqca koszty sprzedazy aktyw6w trwatych, uj$ta na kontach i B ll 1 - Nabycie wartosci niematerialnych i prawnych ,08. W tej pozycji ujqte sq poniesione w roku naktady inwestycyjne na nabycie i wytworzenie s>odk6w trwatych oraz wartosci niematerialnych i prawnych, uj^te na kontach 080 i 081. B II4 - lnne wydatki inwestycyjne ,88. Powyzsza kwota obejmuje wartosc udzielonych pozyczek kr6tkoterminowych w kwocie ujqte na koncie Pozyczki kr6tkoterminowe oraz zaliczki na nabycie srodk6w trwatych w kwocie ,88 wynikajqce z salda konta 304 rozliczenie zakupusktadnik6w majqtkowych na dzieri bilansowy. C. Przeptywy srodk6w pieniqznych z dziatalnosci finansowej C ll - Wptywy netto z wydania udziat6w ( emisji akcji i innych doptat do kapitatu ) ,00 Pozycja obejmuje otrzymane wptywy z tytutu emisji akcji zwyktych na okaziciela serii C, przy czym na konto 801 Kapitat zaktadowy trafita kwota ( wartosc akcji w cenie nominalnej ), a na Kapitat zapasowy konto ,00 tj. nadwyzka powyzej wartosci nominalnej pomniejszona o koszty emisji w kwocie ,00. CI2 - Kredyty i pozyczki ,56. Kwota dotyczy otrzymanego w roku kredytu kr6tkoterminowego, uje_tego na koncie CII4 - Sptata kredyt6w i pozyczek ,40. Powyzsza kwota obejmuje wartosc sptaconych kredyt6w obrotowych i inwestycyjnego, dokonane w roku, uj$te na kontach 138 i 139jako kr6tkoterminowe i dtugoterminowe kredyty. C ll._7 - Ptatnosci zobowiqzari z tytutu um6w leasingowych ,64. W tej pozycji ujqte sa. dokonane sptaty rat kapitatowych z tytutu zawartych um6w leasingowych, uj$te na koncie 244 Rozrachunki kr6tkoterminowe z tytutu um6w leasingowych. CN_8-Odsetki ,55. Sg to zaptacone w biezqcym roku odsetki z tytutu zawartych um6w kredytowych i leasingowych, przeniesione z czqsci operacyjnej przeptyw6w. V. POZOSTAtE INFORMAOE. 1. PrzeciQtne w roku obrotowym zatrudnienie w grupach zawodowych. Wyszczegolnienie 5rednia liczba zatrudnionych kobiety Wtym me,zczyzni Srednia liczba zatrudnionych 1. pracownicy ogotem, w tym: a) pracownicy umystowi b) pracownicy fizyczni uczniowie 3. osoby na urlopach wychowawczych lub bezptatnych 2 1 1

20 2. Wynagrodzenia, tqcznie z wynagrodzeniami z zysku, wyptaconych cztonkom zarzqdu i organ6w nadzorczych sp6tek kapitatowych. Wynagradzani 1. Cztonkowie Zarza,du 2. Czfonkowie Rad Nadzorczych Ogotem wyptaty Wynagrodzenia , ,00 Wyptaty z zysku 3. Pozyczki udzielone cztonkom zarzqdu i organ6w nadzorczych sp6tek kapitatowych. Pozyczki i zaliczki 1. Stan na pocza,tek roku 2. Udzielone w roku 3. Sptacone w roku Stan na koniec roku Zarza,d , ,72 Organy nadzorcze 4. Transakcje ze sp6tkami powiqzanymi kapitatowo, nie objqtymi skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym. Transakcja wynajem pomieszczen biurowych dzierzawa wozka widtowego prace budowlane zakup sprze,tu komputerowego Spotka Prescott SA Prescott SA Prescott SA Prescott SA Kwota , ,84 Chetm, Gt6wny Ksiejowy Prezes Zarzqdu U c^y< Zbigniew P

Sp61ka z ograniczonq_ odpowiedzialnosciq_ SP6t.KA KOMANDYTOWA OPINIA I RAPORT. NIEZALEZNEGO BIEGt.EGO REWIDENTA Z BADANIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

Sp61ka z ograniczonq_ odpowiedzialnosciq_ SP6t.KA KOMANDYTOWA OPINIA I RAPORT. NIEZALEZNEGO BIEGt.EGO REWIDENTA Z BADANIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO l, L \ ) u u R A FN Sp61ka z ograniczonq_ odpowiedzialnosciq_ SP6t.KA KOMANDYTOWA 41-200 Sosnowiec, u/. Kiliflskiego 54/11113, tel.: 32-266-94-21, telefax: 32-266-84-14 http://www.rafin.com.p/ e-mail:biuro@rafin.com.pl

Bardziej szczegółowo

Kancelaria Biegfych Rewident6w

Kancelaria Biegfych Rewident6w Kancelaria Biegfych Rewident6w Spolka Akcyjna OPINIA I RAPORT ZBADANIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO za okres od 01.01.2006 r. do 31.12.2006 r, Szpital Powiatowy im. dr Tytusa Chalubinskiego w Zakopanem VI.

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe spo łki APIS Spo łka Akcyjna z siedziba w Warszawie za rok kończa cy się dnia 31 grudnia 2012 roku

Sprawozdanie finansowe spo łki APIS Spo łka Akcyjna z siedziba w Warszawie za rok kończa cy się dnia 31 grudnia 2012 roku Sprawozdanie finansowe spo łki APIS Spo łka Akcyjna z siedziba w Warszawie za rok kończa cy się dnia 31 grudnia 2012 roku Warszawa, 31 stycznia 2013 roku 1 APIS SA Sprawozdanie finansowe za rok kończący

Bardziej szczegółowo

Bilans. Jednostkowe sprawozdanie finansowe DROP S.A. za 2008 rok

Bilans. Jednostkowe sprawozdanie finansowe DROP S.A. za 2008 rok Jednostkowe sprawozdanie finansowe DROP S.A. za 2008 rok Wszystkie dane liczbowe zamieszczone występują w tysiącach złotych, o ile nie jest wskazane inaczej. Bilans I. Aktywa trwałe AKTYWA Noty 7 681 3

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA BLACK POINT S.A.

GRUPA KAPITAŁOWA BLACK POINT S.A. GRUPA KAPITAŁOWA BLACK POINT S.A. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres od 1 stycznia 2010 do 31 grudnia 2010 WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO... 2 SKONSOLIDOWANY BILANS - A K T Y W A...

Bardziej szczegółowo

Ka nee I a ria Bi e gl ego R e w i denta m g r JaninaPrzytu!\l - Wrofrska 31-710 Krakow, ol.b.wstydliweg()8 te[.!f;l.x 012-645-66-Q5 OPINIA I RAPORT

Ka nee I a ria Bi e gl ego R e w i denta m g r JaninaPrzytu!\l - Wrofrska 31-710 Krakow, ol.b.wstydliweg()8 te[.!f;l.x 012-645-66-Q5 OPINIA I RAPORT Ka nee a ria Bi e gl ego R e w i denta m g r JaninaPrzytu!\l - Wrofrska 31-710 Krakow, ol.b.wstydliweg()8 te[.!f;l.x 012-645-66-Q5 OPNA RAPORT z badania sprawozdania finansowego za okres 1.01.-31.12.2008

Bardziej szczegółowo

koszty zakończonych prac rozwojowych

koszty zakończonych prac rozwojowych NOTA 1A WARTOŚCI NIEMATERIALNE I 2003 PRAWNE a) koszty zakończonych prac rozwojowych b) wartość firmy c) nabyte koncesje, patenty, licencje i 3 002 podobne wartości, w tym: oprogramowanie komputerowe 2

Bardziej szczegółowo

RAPORT GRAPHIC S.A. za 2013 rok

RAPORT GRAPHIC S.A. za 2013 rok RAPORT GRAPHIC S.A. za 213 rok (okres od 1.1.213 do 31.12.213 r.) KATOWICE, 3. maja 214 r. SPIS TREŚCI: LIST PREZESA ZARZĄDU... 4 WYBRANE DANE FINANSOWE... 5 2.1 Wybrane dane z rachunku zysków i strat...

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe" Fundacji Hospicyjnej" z siedziba w Gdansku za rok 2007.

Sprawozdanie finansowe Fundacji Hospicyjnej z siedziba w Gdansku za rok 2007. ,,Fundacja Hospicyjna" ul. Chodowieckiego 1O Sprawozdanie finansowe" Fundacji Hospicyjnej" z siedziba w Gdansku za rok 2007. Zgodnie z art. 45 ust.2 ustawy o rachunkowosci z dnia 29 wrzesnia 1994 roku

Bardziej szczegółowo

A. WPROWADZENIE DO ROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

A. WPROWADZENIE DO ROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO A. WPROWADZENIE DO ROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1. INFORMACJE OGÓLNE Nazwa Spółki: Lena Lighting S.A. Siedziba Spółki mieści się przy: ul. Kórnickiej 52 63-000 Środa Wlkp. Spółce nadano numer statystyczny

Bardziej szczegółowo

Jednostkowe sprawozdanie finansowe CFI Holding S.A. (dawniej INTAKUS S.A.) za rok obrotowy zakończony 31.12.2014 roku

Jednostkowe sprawozdanie finansowe CFI Holding S.A. (dawniej INTAKUS S.A.) za rok obrotowy zakończony 31.12.2014 roku Jednostkowe sprawozdanie finansowe CFI Holding S.A. (dawniej INTAKUS S.A.) za rok obrotowy zakończony 31.12.2014 roku Marzec 2015 SPIS TREŚCI: OŚWIADCZENIE ZARZĄDU... 3 WYBRANE DANE FINANSOWE... 4 JEDNOSTKOWE

Bardziej szczegółowo

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Szpital Specjalistyczny. im. Ludwika Rydygiera w Krakowie SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2008 ROK

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Szpital Specjalistyczny. im. Ludwika Rydygiera w Krakowie SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2008 ROK Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Ludwika Rydygiera w Krakowie Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Ludwika Rydygiera w Krakowie SPRAWOZDANIE FINANSOWE

Bardziej szczegółowo

Półroczne sprawozdanie finansowe Spółki AB S.A. za I półrocze roku obrotowego 2012/2013

Półroczne sprawozdanie finansowe Spółki AB S.A. za I półrocze roku obrotowego 2012/2013 Półroczne sprawozdanie finansowe Spółki AB S.A. za I półrocze roku obrotowego 2012/2013 obejmujący okres od 01-07-2012 do 31-12-2012 SPIS TREŚCI: I) Wprowadzenie do sprawozdania finansowego... 5 1. Podstawowe

Bardziej szczegółowo

BPX SA SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2014

BPX SA SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2014 BPX SA DAWNIEJ DOMEX- BUD DEVELOPMENT S.A. SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2014 Wrocław, maj 2015 roku Strona 1 Spis treści A. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za rok 2014.... 5 1. Informacje

Bardziej szczegółowo

EUROIMPLANT SPÓŁKA AKCYJNA SPRAWOZDANIE FINANSOWE

EUROIMPLANT SPÓŁKA AKCYJNA SPRAWOZDANIE FINANSOWE EUROIMPLANT SPÓŁKA AKCYJNA SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2013 ROKU DO 30 CZERWCA 2013ROKU Rybie 28.08.2013 r. Strona 1 z 1 SPIS TREŚCI I. INFORMACJE OGÓLNE NA TEMAT SPÓŁKI... 3 II. SKRÓCONE

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe za okres 01.01.2012 r. - 31.12.2012 r.

Sprawozdanie finansowe za okres 01.01.2012 r. - 31.12.2012 r. Sprawozdanie finansowe za okres 01.01.2012r. 31.12.2012r. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za 2012r. Sprawozdanie finansowe za okres 01.01.2012 r. - 31.12.2012 r. Warszawa, 29 luty 2012r. na które

Bardziej szczegółowo

GRUPY KAPITAŁOWEJ MONDAY DEVELOPMENT S.A.

GRUPY KAPITAŁOWEJ MONDAY DEVELOPMENT S.A. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ MONDAY DEVELOPMENT S.A. ZA OKRES 01.01.2010 31.03.2010 Zgodnie z art. 55 Ustawy o rachunkowości jednostka dominująca, mająca siedzibę lub miejsce

Bardziej szczegółowo

Europejski Fundusz Hipoteczny SA

Europejski Fundusz Hipoteczny SA Europejski Fundusz Hipoteczny SA JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY NA DZIEŃ I ZA OKRES DWUNASTU MIESIĘCY, ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2007 ROKU Warszawa, dnia 15 maja 2008 r. Spis treści A. Pismo Prezesa Zarządu omawiające

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE SPÓŁKI IZOLACJA JAROCIN S.A. ZA ROK OBROTOWY ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2005 ROKU

SPRAWOZDANIE FINANSOWE SPÓŁKI IZOLACJA JAROCIN S.A. ZA ROK OBROTOWY ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2005 ROKU SPRAWOZDANIE FINANSOWE SPÓŁKI IZOLACJA JAROCIN S.A. ZA ROK OBROTOWY ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2005 ROKU Zarząd Spółki zapewnił sporządzenie przedstawionego na kolejnych stronach, rocznego sprawozdania finansowego,

Bardziej szczegółowo

Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe

Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE za 2013 rok od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r. 1 Spis treści WYBRANE DANE FINANSOWE... 3 WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO...

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Finansowe Rainbow Tours S.A. za rok 2013

Sprawozdanie Finansowe Rainbow Tours S.A. za rok 2013 Sprawozdanie Finansowe Rainbow Tours S.A. za rok 2013 Rainbow Tours S.A. 1 Wybrane dane finansowe Rainbow Tours S.A. zawierające podstawowe pozycje skróconego jednostkowego sprawozdania finansowego (również

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ół ś ą ś ó ź ó ń ń ś ą śó ó ą ą ą ą ół ą ę ń ł ą ł Ą Ł ł Ą Ę Ą ó ł ó ń ńó Ę Ą Ńń Ą ł ó ł ół ół ż ó Ó łó ś ł ś ś ś Ż ł ęż ł ś ł ęż ł ś ś ł ęż ł ś Ż ł ęż ą ą Ą ą ł ó ą ł ł ł ś ą ę ą ł ś ą ę ą ł ń śó ę ą

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe za 2012 rok

Sprawozdanie finansowe za 2012 rok Sprawozdanie finansowe za rok (zgodnie z 82 ust. 1 i 83 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 184, poz. 1539 ze zm.) dla emitentów o działalności wytwórczej, budowlanej,

Bardziej szczegółowo

Raport roczny SA-R 2006

Raport roczny SA-R 2006 skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport roczny (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) Za rok obrotowy 2006 obejmujący okres od

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE TERMO-REX SPÓŁKI AKCYJNEJ 2013

SPRAWOZDANIE FINANSOWE TERMO-REX SPÓŁKI AKCYJNEJ 2013 SPRAWOZDANIE FINANSOWE TERMO-REX SPÓŁKI AKCYJNEJ SPIS TREŚCI 1. Oświadczenie Zarządu... s.3 2. Wprowadzenie do sprawozdania... s.4 3. Bilans.... s.9 4. Rachunek zysków i strat... s.12 5. Rachunek przepływów

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE LUBAWA S.A. za okres od 01.01.2006r. do 30.06.2006r.

SPRAWOZDANIE FINANSOWE LUBAWA S.A. za okres od 01.01.2006r. do 30.06.2006r. Sprawozdanie finansowe LUBAWA S.A. za okres od 01.01.2006r. do 30.06.2006r. SPRAWOZDANIE FINANSOWE LUBAWA S.A. za okres od 01.01.2006r. do 30.06.2006r. Spis treści Spis treści...1 Spis not...2 I. WPROWADZENIE

Bardziej szczegółowo

Załącznik do śródrocznego sprawozdania finansowego Budopol Wrocław S.A. POZOSTAŁE NOTY OBJAŚNIAJĄCE

Załącznik do śródrocznego sprawozdania finansowego Budopol Wrocław S.A. POZOSTAŁE NOTY OBJAŚNIAJĄCE Załącznik do śródrocznego sprawozdania finansowego Budopol Wrocław S.A. POZOSTAŁE NOTY OBJAŚNIAJĄCE NOTA 1a RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE struktura rodzajowa Środki trwałe, w tym: 1 113 1 136 1041 - grunty 0

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SPRAWOZDANIE FINANSOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okres za okres od 01 stycznia 2014 do 31 grudnia 2014 Fundacja Edukacyjna im. Jerzego Juzonia ul. Naukowa 30a lok. 4 02-463 Warszawa NIP 5222995948, Regon 146100814, KRS 0000414083

Bardziej szczegółowo

Raport Spółki Akcyjnej MAXIMUS za okres od 01.01.2014 do 31.12.2014 roku.

Raport Spółki Akcyjnej MAXIMUS za okres od 01.01.2014 do 31.12.2014 roku. Raport Spółki Akcyjnej MAXIMUS za okres od 01.01.2014 do 1.12.2014 roku. Zawierający: Pismo Zarządu do Akcjonariuszy. Wybrane dane finansowe, zawierające podstawowe pozycje rocznego sprawozdania finansowego

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO GLOBAL TRADE SPÓŁKA AKCYJNA za rok 2013 WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO GLOBAL TRADE SPÓŁKA AKCYJNA za rok 2013 WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO GLOBAL TRADE SPÓŁKA AKCYJNA za rok 2013 WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1. Nazwa i siedziba jednostki, podstawowy przedmiot działalności jednostki

Bardziej szczegółowo