UMOWA Nr../Z-12/2014

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "UMOWA Nr../Z-12/2014"

Transkrypt

1 UMOWA Nr../Z-12/2014 Zawarta w dniu 2014 r. w Gdańsku Oliwie pomiędzy: Skarbem Państwa Generalnym Dyrektorem Dróg Krajowych i Autostrad w imieniu którego działają na podstawie pełnomocnictwa: 1) Robert Marszałek - Dyrektora 2) Ryszard Wasiołek - Zastępca Dyrektora a Oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Gdańsku ul. Subisława Gdańsk - Oliwa (REGON: ) zwanym dalej "Zamawiającym", xxxxxxxxxxxxxxxxxx reprezentowaną przez: 1. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx zwaną dalej Wykonawcą Zamówienie niniejsze jest wyłączone z obowiązku stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.) zgodnie z art. 4 pkt 8, gdyż wartość szacunkowa zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty euro. 1 PRZEDMIOT UMOWY Zamawiający powierza a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania usługi pn: Ochrona mienia (monitoring) wraz z konserwacją instalacji w Rejonie w Gdańsku oraz na terenie Obwodów Drogowych w Kiezmarku, Wejherowie i w Matarni zgodnie z przedłożoną Ofertą. 2 MATERIAŁY DO WYKONANIA PRZEDMIOTU UMOWY 1. Obsługa i utrzymanie systemu monitoringu odbywać się winny przy pomocy materiałów i elementów Wykonawcy posiadających aktualne atesty, aprobaty, certyfikaty itp. 2. Materiały i elementy, o których mowa w ust. 1, powinny odpowiadać co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w systemach monitoringu i odpowiadać wymaganiom OPISU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. 3. Na każde żądanie Zamawiającego, Wykonawca obowiązany jest okazać w stosunku do wskazanych materiałów dane potwierdzające spełnienie wymagań, o których mowa w ust Wykonawca zobowiązany jest przed zastosowaniem materiałów i elementów, o których mowa w ust. 1 i ust. 2 uzyskać od Zamawiającego zatwierdzenie zastosowania tych materiałów okazując odpowiednie atesty. 5. Zamawiający wyraża zgodę na podłączenie istniejącego systemu alarmowego do sieci monitoringu telefonicznego i radiowego.

2 - 2-3 TERMIN REALIZACJI Wykonawca zobowiązuje się do wykonania usług określonych w 1 zgodnie z warunkami określonymi przez Zamawiającego i obowiązującymi w tej mierze przepisami w terminie od dnia r. do dnia r. 4 WYNAGRODZENIE WYKONAWCY 1. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy określonego w 1 strony ustalają, zgodnie z ofertą Wykonawcy, na kwotę: cena umowna netto podatek VAT... cena umowna brutto.. (cena umowna brutto słownie:. ). 2. Po przeprowadzeniu modernizacji systemów monitoringu zostanie spisana notatka służbowa uściślająca termin wprowadzenia cen jednostkowych zaproponowanych w Formularzu cenowym będącym integralną częścią niniejszej umowy. 3. Ceny netto wykazane przez Wykonawcę w FORMULARZU CENOWYM obowiązują w okresie trwania umowy i nie będą podlegały zmianom. 4. Dopuszcza się zmianę ceny umownej przedmiotu zamówienia w przypadku urzędowej zmiany stawki podatku VAT. 5. Za datę zapłaty faktury VAT uważać się będzie datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 6. Zamawiający ma obowiązek zapłaty faktury VAT w terminie do 28 dni licząc od daty jej doręczenia do GDDKiA Oddział w Gdańsku Rejon w Gdańsku, ul. Budowlanych Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany zleconego Wykonawcy zakresu przedmiotu zamówienia. 5 ROZLICZENIA I PŁATNOŚCI 1. Wynagrodzenie Wykonawcy, o którym mowa w 4 niniejszej umowy, rozliczane będzie co miesiąc na podstawie faktury VAT wystawionej przez Wykonawcę za miniony miesiąc kalendarzowy (w oparciu o protokół odbioru, podpisany przez obie strony umowy). 2. Zamawiający ma obowiązek zapłaty faktury VAT w terminie do 28 dni licząc od daty jej doręczenia do Pełnomocnika Zamawiającego - GDDKiA Oddział w Gdańsku Rejon w Gdańsku, ul. Budowlanych Za datę zapłaty faktury VAT uważać się będzie datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 4. Należności będą regulowane z konta Zamawiającego przelewem na konto Wykonawcy wskazane przez Wykonawcę na fakturze VAT. 6 PRZEDSTAWICIELE STRON 1. Wykonawca wyznacza Pana.., tel... na koordynatora prac w zakresie realizacji obowiązków umownych. 2. Zamawiający wyznacza Panią, tel. na koordynatora prac w zakresie realizacji obowiązków umownych. 7 OBOWIĄZKI WYKONAWCY 1. Do czynności wchodzących w skład konserwacji SSNiW, CCTV należy w szczególności: a) Sprawdzanie linii dozorowych, wyzwolenie alarmu, zresetowanie i ewentualne korekty, b) Sprawdzanie czujek, wejście w proces testowy, wymuszenie zadziałania, kontrola poprawności, ewentualne korekty i wyjście z testu w stan czuwania, c) Sprawdzanie zasilania 230 V AC i 12 V DC oraz korekta prądu ładowania akumulatorów, czyszczenie zacisków akumulatora, d) Sprawdzanie sygnalizatorów wew. i zew. wraz z zasilaniem awaryjnym,

3 - 3 - e) Sprawdzanie centrali z odczytem programu i ewentualną jego korektą, odczytem pamięci zdarzeń, regulacja czasu rzeczywistego, f) Zmiana kodów zabezpieczających, g) Sprawdzanie i próby powiadamiania o alarmie urządzeniami automatycznymi, h) Sprawdzanie drukarek, wydruków i papieru, i) Próbny rozruch i sprawdzenie całości (wraz z okablowaniem), j) Sprawdzanie i regulacja zestawu TV przemysłowej, k) Utrzymanie w stanie czystości urządzeń systemów alarmowych, łącznie z elementami optycznymi czujników i kamer. l) Sprawdzanie instalacji systemu CCTV, rozmieszczenia i zamocowania całego wyposażenia urządzeń na.podstawie dokumentacji technicznej, m) Sprawdzanie poprawności działania wszystkich elementów systemu CCTV, łącznie.z urządzeniami uruchamianymi ręcznie, n) Sprawdzanie zgodności z wymaganiami wszystkich połączeń giętkich systemu CCTV, o) Sprawdzanie, czy zasilacze główne i rezerwowe pracują i są sprawne (system CCTV), p) Sprawdzanie poprawności działania każdego urządzenia CCTV przy współpracy z osobą odpowiedzialną, q) Sprawdzanie czy system CCTV jest w stanie całkowitej gotowości do pracy, r) Sprawdzanie i regulacja kamer TV zewnętrznej i wewnętrznej (system CCTV), s) Utrzymanie w czystości urządzeń systemu TV, a zwłaszcza elementów optycznych kamer (system CCTV), t) Czyszczenie monitora (system CCTV), u) Czyszczenie cyfrowego rejestratora (system CCTV), v) Optymalne ustawienie oprogramowania cyfrowego rejestratora (system CCTV). w) Po wykonaniu prac w zakresie konserwacji SSNiW, ppoż. nie dotyczy instalacji znajdującej się w Archiwum w budynku warsztatowym (SSpoż.) i systemu CCTV Wykonawca jest zobowiązany do sporządzenia protokołów. 2. Usługi płatne w ramach stałej opłaty konserwacyjnej obejmują objazdy, czyszczenie styków mechanicznych, przeprogramowanie, sprawdzenie i kontrolę działania systemu alarmowego, sprawdzenie awarii systemu alarmowego oraz sprawdzenie prawidłowości podłączenia ze Stacją Monitorowania. Szczegółowy opis systemów monitorowania podlegających konserwacji znajduje się w Załączniku nr Usługi płatne dodatkowe (poza opłatą konserwacyjną)obejmują koszt usuwania awarii systemu alarmowego. Po usuniętej usterce następuje rozliczenie wg stawki za roboczogodzinę wcześniej uzgodnionej z Zamawiającym. Koszt ewentualnych napraw systemu alarmowego pokrywa Zamawiający. Za wykonanie naprawy systemu alarmowego Wykonawca wystawia fakturę VAT. 4. Zamawiający zobowiązuje się do każdorazowego powiadomienia Wykonawcy o zmianach czasowych załączenia i wyłączenia systemu, innych niż podane w pkt 5.A. 5. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za skutki niezałączenia lokalnego systemu alarmowego przez Zamawiającego do 30min.,następnie czyni działania zmierzające do załączenia lokalnego systemu alarmowego przez Zamawiającego w dzienniku służby operatora stacji monitorującej. 8 DODATKOWE OBOWIĄZKI WYKONAWCY Do obowiązków Wykonawcy należy: 1. Szkolenie oraz wyposażenie osób uczestniczących w realizacji zamówienia w zakresie Bezpieczeństwa i Higieny Pracy, zgodnie z obowiązującymi przepisami. 2. Ubezpieczenie osób uczestniczących w realizacji zamówienia od odpowiedzialności cywilnej. 9 KARY UMOWNE 1. Strony postanawiają, że obowiązującą je formą odszkodowania stanowią kary umowne. 2. Za niewykonanie lub nienależyte wykonanie przedmiotu umowy ustala się kary umowne w następujących wysokościach: 2.1. Wykonawca zobowiązany jest do zapłacenia kar umownych z tytułu:

4 - 4 - a) za przekroczenie czasu na interwencję, określonego w Opisie Przedmiotu Zamówienia pkt 5 w wysokości 100 zł brutto za każde rozpoczęte 10 minut zwłoki; b) za przekroczenie terminu do przedłożenia aktualnej polisy, określonego w 14 pkt 4 w wysokości 50 zł brutto za każdy dzień zwłoki; c) odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze Stron z przyczyn, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność w wysokości 20 % całkowitej kwoty wynagrodzenia umownego brutto, w części świadczenia, które nie zostało zrealizowane; d) za opóźnienie w wykonaniu kwartalnego przeglądu i testu systemu alarmowego 100 zł za każdy kalendarzowy dzień opóźnienia; e) jeżeli usługi objęte przedmiotem niniejszej umowy będzie wykonywał inny Wykonawca karę umowną w wysokości 5 % wynagrodzenia netto, o którym mowa w 4 ust. 1 umowy Zamawiający zobowiązany jest do zapłacenia kar umownych z tytułu odstąpienia od umowy, przez którąkolwiek ze Stron z przyczyn, za które Zamawiający ponosi odpowiedzialność, w wysokości 20 % całkowitej kwoty wynagrodzenia umownego brutto, w części świadczenia, które nie zostało zrealizowane. 3. Stronom, niezależnie od kar umownych, przysługuje prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych w przypadku, gdy szkoda przewyższa w/w kary umowne. 10 PODWYKONAWCY 1. Usługi objęte umową Wykonawca może zlecić Podwykonawcom. Wykonawca wykona następujące elementy usług przy udziale Podwykonawców: Pozostałe usługi Wykonawca wykona siłami własnymi. 3. Powierzenie jakichkolwiek prac Podwykonawcy innemu niż wskazany w ust. 1 winno być uzasadnione przez Wykonawcę na piśmie i zaakceptowane przez Zamawiającego. 4. Wykonawca winien przedłożyć Zamawiającemu propozycję zmiany, o której mowa w ust. 3, nie później niż 7 dni przed planowanym skierowaniem do wykonania usług któregokolwiek Podwykonawcy. 5. Zamawiający zaakceptuje zmianę, o której mowa w ust. 3, w terminie 7 dni po otrzymaniu propozycji zmiany zgodnej z wymaganiami umowy. 6. Wykonawca odpowiada za działania i zaniedbania Podwykonawców jak za własne. 11 ODBIÓR USŁUG 1. Odbiór usług, dokonany zostanie komisyjnie ostatniego dnia danego miesiąca kalendarzowego z udziałem przedstawicieli Wykonawcy i Zamawiającego. 2. Strony postanawiają, że termin usunięcia przez Wykonawcę wad stwierdzonych przy odbiorze, o którym mowa w ust. 1, wynosić będzie 5 dni, chyba, że w trakcie odbioru strony postanowią inaczej. 3. Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia na piśmie Zamawiającego o usunięciu wad oraz do żądania wyznaczenia terminu odbioru zakwestionowanych uprzednio usług jako wadliwych. W takim przypadku stosuje się odpowiednio postanowienia ust GWARANCJA 1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na części eksploatacyjne użyte do napraw systemu alarmowego na okres 12 miesięcy.

5 Wykonawca zobowiązuje się do przeprowadzenia niezbędnych przeglądów w okresie gwarancji z częstotliwością wynikającą z przepisów. 3. Bieg okresu gwarancji rozpoczyna się - dla wymienianych materiałów i urządzeń z dniem ich wymiany. 4. Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji także po terminie określonym w ust. 1, jeżeli reklamował wadę przed upływem tego terminu. 5. Wykonawca udziela Zamawiającemu rękojmi na zasadach ogólnych. 13 ODSTĄPIENIE OD UMOWY 1. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy, jeżeli: a) Wykonawca przerwał - z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy - realizację wykonywania usług i przerwa ta trwa dłużej niż 2 dni. b) Wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może jedynie żądać wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy. c) Wykonawca realizuje usługi przewidziane niniejszą umową w sposób niezgodny z OPISEM PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA, wskazaniami Zamawiającego lub niniejszą umową. d) W wyniku wszczętego postępowania egzekucyjnego nastąpi zajęcie majątku Wykonawcy lub jego znacznej części. e) W wypadku złożenia do sądu przez Wykonawcę wniosku o ogłoszenie upadłości lub otwarcia postępowania likwidacyjnego. 2. Odstąpienie od umowy przez Zamawiającego powinno nastąpić w formie pisemnej w terminie 30 dni od daty powzięcia wiadomości o zaistnieniu okoliczności określonych w ust. 1 i powinno zawierać uzasadnienie. 3. W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące obowiązki: a) Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada, obowiązany jest do odkupienia materiałów lub urządzeń zakupionych przez Wykonawcę do wykonania przedmiotu umowy, w terminie 28 dni od daty ich rozliczenia wg cen, za które zostały nabyte. 4. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia roszczeń z tytułu poniesionych strat w wypadku odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 14 UBEZPIECZENIE 1. Wykonawca zobowiązuje się do zawarcia na własny koszt odpowiednich umów ubezpieczenia z tytułu szkód, które mogą zaistnieć w związku z określonymi zdarzeniami losowymi oraz od odpowiedzialności cywilnej na czas realizacji usług objętych niniejszą umową. 2. Zamawiający nie podpisze umowy do czasu przedłożenia dokumentów, o których mowa w ust. 1. Zwłoka z tego tytułu będzie traktowana jako powstała z przyczyn zależnych od Wykonawcy i nie może stanowić podstawy do zmiany terminu zakończenia robót. 3. Wykonawca przyjmuje pełną odpowiedzialność cywilną za wszelkie zdarzenia na terenie prowadzenia usług powstałe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy bezpośrednio związane z przedmiotem umowy, w tym za zdarzenia dotyczące szkód osób trzecich. Powyższe obowiązuje w okresie od dnia podpisania umowy do dnia zakończenia obowiązywania umowy. 4. Jeżeli termin, na który została zawarta polisa (lub inny dokument) ubezpieczenia, przedłożona przez Wykonawcę, kończy się w okresie realizacji zamówienia, Wykonawca winien bez wezwania Zamawiającego przedłożyć uaktualnioną polisę (lub inny dokument) ubezpieczenia w terminie do 15 dni od daty ustania ważności poprzedniej polisy. 5. Zamawiający oświadcza, że posiada ubezpieczenie mienia w monitorowanym obiekcie od kradzieży z włamaniem oraz zobowiązuje się do jego kontynuowania przez okres

6 - 6 - obowiązywania niniejszej umowy i zawiadomienie Wykonawcy o wszelkich zmianach dotyczących metody ubezpieczenia. 6. Wykonawca w toku realizacji umowy zobowiązuje się postępować z należytą starannością w ramach obowiązujących przepisów prawa. Roszczenia odszkodowawcze ustala się do wysokości i na zasadach ubezpieczenia deliktowego i kontraktowego będącego w posiadaniu Wykonawcy. 15 SKŁADNIKI UMOWY 1. Integralnymi składnikami niniejszej umowy są następujące dokumenty: a) OFERTA Wykonawcy; b) FORMULARZ CENOWY wypełniony przez Wykonawcę; c) OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA; d) Odpis z Krajowego Rejestru Sądowego; e) Polisa (lub inny dokument) ubezpieczenia potwierdzająca/y, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej. f) Koncesja, zezwolenie lub licencję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie ochrony mienia w formie bezpośredniej ochrony fizycznej polegającej na stałym dozorze sygnałów przesyłanych, gromadzonych i przetwarzanych w elektronicznych urządzeniach i systemach alarmowych wydaną przez MSWiA. 16 POSTANOWIENIA KOŃCOWE 1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu za wykonanie części umowy. (art. 145 ust. 1 i 2 ustawy Pzp). 2. Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego przenosić wierzytelności wynikającej z niniejszej umowy na osobę trzecią. 3. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy kodeksu cywilnego oraz ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 207 poz. 2016, z późn. zm.). 4. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 5. Wszelkie spory mogące wyniknąć w związku z realizacją niniejszej umowy będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego. 6. Umowę niniejszą sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z czego dwa egzemplarze dla Zamawiającego i jeden egzemplarz dla Wykonawcy. 7. Umowa niniejsza zawiera 6 ponumerowanych i parafowanych stron. Zamawiający Wykonawca

Projekt Umowy RB/./2012 Wzór. Zawarta w dniu r. pomiędzy Gminą Zembrzyce, 34-210 Zembrzyce 540, reprezentowaną przez : I.

Projekt Umowy RB/./2012 Wzór. Zawarta w dniu r. pomiędzy Gminą Zembrzyce, 34-210 Zembrzyce 540, reprezentowaną przez : I. Załącznik nr 5 do SIWZ Sprawa nr RIR 271/3/2012 Projekt Umowy RB/./2012 Wzór Zawarta w dniu r. pomiędzy Gminą Zembrzyce, 34-210 Zembrzyce 540, reprezentowaną przez : 1. a. zwanym dalej Wykonawcą reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

Umowa o roboty budowlane

Umowa o roboty budowlane (wzór) Umowa o roboty budowlane zawarta w dniu 2014 r. w Łodzi pomiędzy: Skarbem Państwa - Oddziałem Instytutu Pamięci Narodowej Komisją Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Łodzi, z siedzibą

Bardziej szczegółowo

(Wzór)UMOWA NR. 2 Termin realizacji robót Wykonawca zakończy roboty budowlane w terminie do 28.11.2014 roku. 3 Obowiązki stron

(Wzór)UMOWA NR. 2 Termin realizacji robót Wykonawca zakończy roboty budowlane w terminie do 28.11.2014 roku. 3 Obowiązki stron (Wzór)UMOWA NR. W dniu r. pomiędzy: Skarbem Państwa - Nadleśnictwem Miłomłyn z siedzibą ul. Nadleśna 9, 14-140 Miłomłyn, NIP 741-000-65-20 zwanym dalej "Zamawiającym", reprezentowanym przez Nadleśniczego

Bardziej szczegółowo

V. Termin wykonania zamówienia. 2 miesiące od dnia zawarcia umowy

V. Termin wykonania zamówienia. 2 miesiące od dnia zawarcia umowy O G Ł O S Z E N I E o przetargu nieograniczonym o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 60000 euro na Przebudowa części pomieszczeń na III piętrze budynku Dolnośląskiej Biblioteki

Bardziej szczegółowo

TOM II PROJEKT UMOWY

TOM II PROJEKT UMOWY NAZWA ZAMÓWIENIA: Kompleksowa poprawa bezpieczeństwa i komunikacji w Mieście i Gminie Myślenice: przebudowa ul. Łokietka, przebudowa ul. Ujejskiego oraz przebudowa ul. Piastów w Myślenicach Nr referencyjny

Bardziej szczegółowo

Mariusza Dziurę - Prezesa Zarządu Piotra Lewandowskiego Członka Zarządu Wiceprezesa ds. eksploatacji zwaną dalej Zamawiającym a

Mariusza Dziurę - Prezesa Zarządu Piotra Lewandowskiego Członka Zarządu Wiceprezesa ds. eksploatacji zwaną dalej Zamawiającym a UMOWA NR.../2013 W dniu... w Kołobrzegu pomiędzy: Miejską Energetyką Cieplną w Kołobrzegu Sp. z o.o. z siedzibą w 78-100 Kołobrzeg ul. Kołłątaja 3, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym w Koszalinie IX Wydział

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY Załącznik Nr 1 do SIWZ ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY 1. 1. Umowa została zawarta w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego znak DE-WZP.261.10.2015.JC w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY Nr:... zawartej w dniu... w Katowicach pomiędzy:

WZÓR UMOWY Nr:... zawartej w dniu... w Katowicach pomiędzy: ZP/03/2015 Załącznik nr 6 do specyfikacji zamówienia WZÓR UMOWY Nr:... zawartej w dniu... w Katowicach pomiędzy: Miejskim Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością

Bardziej szczegółowo

KZP/04/2015 Wzór umowy

KZP/04/2015 Wzór umowy UMOWA zawarta w dniu.r. w Warszawie pomiędzy: Przemysłowym Instytutem Automatyki i Pomiarów z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 202 zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 9 do SIWZ. nr UD-III-WOŚ-C/BIE/III/P3/2/WZP-272..CRU.../2013

Załącznik nr 9 do SIWZ. nr UD-III-WOŚ-C/BIE/III/P3/2/WZP-272..CRU.../2013 WZOR U M O W Y nr UD-III-WOŚ-C/BIE/III/P3/2/WZP-272..CRU.../2013 zamówienie publiczne dokonywane w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr OGDI/ /2014 1... 2...

UMOWA nr OGDI/ /2014 1... 2... Załącznik nr 7 do SIWZ Zawarta w dniu w Gdyni pomiędzy: UMOWA nr OGDI/ /2014 Wojskową Agencją Mieszkaniową, Oddziałem Regionalnym w Gdyni, 81 231 Gdynia ul. M. Curie - Skłodowskiej 19, REGON nr 011263946-00242,

Bardziej szczegółowo

UMOWA. wpisanym do.. pod numerem... reprezentowaną przez: 1 Przedmiot umowy

UMOWA. wpisanym do.. pod numerem... reprezentowaną przez: 1 Przedmiot umowy Załącznik nr 3 do SWO wzór umowy. UMOWA zawarta w dniu... w Siemianowicach Śląskich pomiędzy: Wojskowymi Zakładami Mechanicznymi Spółka Akcyjna z siedzibą ul. Powstańców 5/7 41-100 Siemianowice Śląskie

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. zwanym dalej Wykonawcą.

UMOWA NR. zwanym dalej Wykonawcą. Załącznik nr 8 do SIWZ UMOWA NR. Zawarta w dniu. w Boguszowie-Gorcach pomiędzy Nadleśnictwem Wałbrzych z/s w Boguszowie-Gorcach ul. Miła 2, 58-372 Boguszów Gorce reprezentowanym przez: Nadleśniczego -

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 8a do SIWZ (dotyczy Pakietu Nr 1)

Załącznik nr 8a do SIWZ (dotyczy Pakietu Nr 1) Załącznik nr 8a do SIWZ (dotyczy Pakietu Nr 1) U M O W A N R.. zawarta w Białymstoku w dniu., pomiędzy Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie w Białymstoku, z siedzibą w Białymstoku, ul. Malmeda 8, działającym

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr... adres:..,.., NIP:., REGON:, KRS:../nr wpisu do ewidencji działalności gospodarczej, reprezentowanym przez:

UMOWA Nr... adres:..,.., NIP:., REGON:, KRS:../nr wpisu do ewidencji działalności gospodarczej, reprezentowanym przez: Załącznik Nr 7 do SIWZ UMOWA Nr... na wykonanie usługi pn.: Wykonanie inwentaryzacji stanu infrastruktury szerokopasmowej oraz planów jej rozbudowy w województwie śląskim wraz z analizą pozyskanych danych

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY DOTYCZY CZĘŚCI I

WZÓR UMOWY DOTYCZY CZĘŚCI I WZÓR UMOWY DOTYCZY CZĘŚCI I Umowa nr.. zawarta w.., w dniu.. 2014 r. pomiędzy:.z siedzibą przy ul reprezentowanym przez:.. zwanym dalej Zamawiającym a z siedzibą w. zarejestrowanym w.pod nr. NIP REGON..

Bardziej szczegółowo

(słownie zł) Podatek VAT w wysokości:.%, tj. zł

(słownie zł) Podatek VAT w wysokości:.%, tj. zł Załącznik nr 1 do SIWZ Nazwa i adres firmy (wykonawcy) Formularz O F E R T A Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym dotyczącym Rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Gmina Bukowsko SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH ZADANIA INWESTYCYJNEGO pn. Budowa Sali sportowej o wymiarach 12 x 24 m w Pobiednie stan surowy otwarty W POSTĘPOWANIU

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE CRU/../...

UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE CRU/../... Załącznik nr 8 do siwz UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE Nr CRU/../... zawarta w dniu... r. w Szczecinie pomiędzy: Gminą Miasto Szczecin Przedszkolem Publicznym nr 32 ul. Farna 2 w Szczecinie, którą reprezentują:

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 7A do SIWZ Zadanie nr 1, zadanie nr 2

Załącznik nr 7A do SIWZ Zadanie nr 1, zadanie nr 2 Załącznik nr 7A do SIWZ Zadanie nr 1, zadanie nr 2 Projekt - UMOWY Nr. Zawarta w dniu 2014 r. pomiędzy: Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z siedzibą w Warszawie przy Al. Jana Pawła II 70,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ) CZĘŚĆ II WZÓR UMOWY DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA USŁUGI

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ) CZĘŚĆ II WZÓR UMOWY DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA USŁUGI Część II WZÓR UMOWY (WU) Strona 1 z 19 Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnymi w Połańcu Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Krakowska 11, 28-230 Połaniec Tel. : (15) 8650 540 Fax.: (15) 8650 540

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 - Wzór um owy U MOWA NR GKI.341.5.2015

Załącznik nr 6 - Wzór um owy U MOWA NR GKI.341.5.2015 Załącznik nr 6 - Wzór um owy U MOWA NR GKI.341.5.2015 W dniu.. r. w Purdzie pomiędzy Gminą Purda., w imieniu którego na podstawie udzielonego pełnomocnictwa działa: przy kontrasygnacie. zwanym dalej Zamawiającym,

Bardziej szczegółowo

UMOWA (WZÓR )Nr LO2/ /2015

UMOWA (WZÓR )Nr LO2/ /2015 Postępowanie na udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U.

Bardziej szczegółowo

Istotne postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego

Istotne postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego Istotne postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego Załącznik nr 3 do SIWZ Umowa zawarta w Warszawie w dniu... pomiędzy : Bankiem Gospodarstwa Krajowego z siedzibą w Warszawie 00-955, przy Al.

Bardziej szczegółowo

z siedzibą w wpisanym do rejestru nr KRS.. zwanym dalej Wykonawcą

z siedzibą w wpisanym do rejestru nr KRS.. zwanym dalej Wykonawcą UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO UMOWA nr... zawarta w dniu.r. w Raciborzu pomiędzy: Załącznik nr 6 Zespołem Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Raciborzu, 47-400 Racibórz

Bardziej szczegółowo

Istotne postanowienia umowy. Umowa w sprawie zamówienia publicznego na dostawę i wdrożenie Systemu zarządzania urządzeniami mobilnymi (Systemu MDM).

Istotne postanowienia umowy. Umowa w sprawie zamówienia publicznego na dostawę i wdrożenie Systemu zarządzania urządzeniami mobilnymi (Systemu MDM). Istotne postanowienia umowy Załącznik nr 4 do SIWZ Umowa w sprawie zamówienia publicznego na dostawę i wdrożenie Systemu zarządzania urządzeniami mobilnymi (Systemu MDM). zawarta w dniu... w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr. o wykonanie robót budowlanych

UMOWA nr. o wykonanie robót budowlanych UMOWA nr. o wykonanie robót budowlanych zawarta w Toruniu, w dniu., pomiędzy: ENERGA OPERATOR SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Gdańsku, przy ulicy Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk, wpisaną do Krajowego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z garażem podziemnym w Niepołomicach marzec 2014 r. 1 1. Nazwa i adres

Bardziej szczegółowo

UMOWA. 1.Przedmiot umowy

UMOWA. 1.Przedmiot umowy Załącznik nr 5 UMOWA Zawarta w dniu...... w Warszawie pomiędzy: Polską Akademią Nauk z siedzibą w Warszawie 00-091 przy Placu Defilad 1, posiadającą REGON: 000325713 oraz NIP: 525-15-75-083, reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie nr 527/U/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie usług

Ogłoszenie nr 527/U/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie usług Ogłoszenie nr 527/U/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie usług ENERGA OPERATOR SA. Oddział w Gdańsku 1) Zamawiający: ENERGA-OPERATOR SA z siedzibą w Gdańsku Oddział w Gdańsku adres:

Bardziej szczegółowo