KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE SPDSK Znak postępowania: RejZamPub/ 40/ 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE SPDSK Znak postępowania: RejZamPub/ 40/ 2013"

Transkrypt

1 SAMODZIELNY PUBLICZNY DZIECIĘCY SZPITAL KLINICZNY Warszawa Filia: Warszawa REGON: tel.: (0 22) (0 22) ul. Marszałkowska 24 ul. Działdowska 1 NIP: Dział Zamówień Publicznych fax: (0 22) L. dz. DZP/482/4601/2013 Warszawa, dn. 22 lipca 2013 r. Dotyczy: PT WYKONAWCY postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w przedmiocie: KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE SPDSK Znak postępowania: RejZamPub/ 40/ 2013 W związku z otrzymaniem od Wykonawcy zapytań dotyczących w/w postępowania Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 1 pkt. 3 i ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zmianami), udziela następujących odpowiedzi: Pyt. 1 Wnosimy o: a) potwierdzenie, iż umowy ubezpieczenia (polisy) dla ryzyk z Zadania 1 i Zadania 2 będą wystawiane na okres 12 miesięcy, b) wszystkie w poszczególnych ubezpieczeniach zadania nr 1 sumy gwarancyjne i podlimity oraz w zadaniu 2 wszystkie limity określone na pierwsze ryzyko i limity w poszczególnych klauzulach dodatkowych są określone dla każdego 12-to miesięcznego okresu ubezpieczenia c) wprowadzenie do zakresu do Zadania 1 i Zadania 2 klauzuli wypowiedzenia o poniższej treści: Klauzula wypowiedzenia umowy ubezpieczenia Z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejsza klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia strony uzgodniły, iż każda ze stron może wypowiedzieć umowę ubezpieczenia wyłączenie z zachowaniem 3- miesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec pierwszego okresu ubezpieczenia z zastrzeżeniem, że Ubezpieczyciel może tego dokonać wyłącznie z ważnych powodów. Za ważne powody uzasadniające wypowiedzenie umowy przez Ubezpieczyciela uznaje się wyłącznie poniżej określone sytuacje: a. jeżeli Ubezpieczający/ Ubezpieczony wyłudził lub usiłował wyłudzić świadczenie z umowy ubezpieczenia, przy czym wyłudzenie lub usiłowanie wyłudzenia odszkodowania musi być potwierdzone prawomocnym orzeczeniem sądowym, b. jeżeli w związku z zawarciem lub wykonaniem umowy ubezpieczenia Ubezpieczający/ Ubezpieczony usiłował popełnić przestępstwo, przy czym popełnienie lub usiłowanie popełnienia przestępstwa musi być potwierdzone prawomocnym orzeczeniem sądowym, c. jeżeli wskaźnik szkodowości na 3 miesiące przed zakończeniem pierwszego okresu ubezpieczenia (liczony jako suma odszkodowań i założonych rezerw na zgłoszone szkody do składki należnej za 9-miesięczny okres ubezpieczenia) przekroczy 50%, d. jeżeli Ubezpieczyciel nie uzyska warunków reasekuracji na kolejny okres ubezpieczenia analogicznych do warunków uzyskanych na pierwszy rok ochrony ubezpieczeniowej. 1/14

2 Odp.: a) TAK. Zamawiający potwierdza, polisy dla ryzyk z Zadania 1 i Zadania 2 będą wystawiane na okres 12 miesięcy, b) TAK. Zamawiający potwierdza, wszystkie w poszczególnych ubezpieczeniach zadania nr 1 sumy gwarancyjne i pod-limity oraz w zadaniu 2 wszystkie limity określone na pierwsze ryzyko i limity w poszczególnych klauzulach dodatkowych są określone dla każdego 12-to miesięcznego okresu ubezpieczenia c) TAK. Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie do zakresu do Zadania 1 i Zadania 2 klauzuli wypowiedzenia o poniższej treści: Klauzula wypowiedzenia umowy ubezpieczenia Z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejsza klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia strony uzgodniły, iż każda ze stron może wypowiedzieć umowę ubezpieczenia wyłączenie z zachowaniem 3- miesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec pierwszego okresu ubezpieczenia z zastrzeżeniem, że Ubezpieczyciel może tego dokonać wyłącznie z ważnych powodów. Za ważne powody uzasadniające wypowiedzenie umowy przez Ubezpieczyciela uznaje się wyłącznie poniżej określone sytuacje: a. jeżeli Ubezpieczający/ Ubezpieczony wyłudził lub usiłował wyłudzić świadczenie z umowy ubezpieczenia, przy czym wyłudzenie lub usiłowanie wyłudzenia odszkodowania musi być potwierdzone prawomocnym orzeczeniem sądowym, b. jeżeli w związku z zawarciem lub wykonaniem umowy ubezpieczenia Ubezpieczający/ Ubezpieczony usiłował popełnić przestępstwo, przy czym popełnienie lub usiłowanie popełnienia przestępstwa musi być potwierdzone prawomocnym orzeczeniem sądowym, c. jeżeli wskaźnik szkodowości na 3 miesiące przed zakończeniem pierwszego okresu ubezpieczenia (liczony jako suma odszkodowań i założonych rezerw na zgłoszone szkody do składki należnej za 9-miesięczny okres ubezpieczenia) przekroczy 50%, d. jeżeli Ubezpieczyciel nie uzyska warunków reasekuracji na kolejny okres ubezpieczenia analogicznych do warunków uzyskanych na pierwszy rok ochrony ubezpieczeniowej. Pyt. 2 Wnosimy o wskazanie podmiotu leczniczego i jego przedsiębiorstw, który ma być ubezpieczony w ramach ubezpieczenia obowiązkowego i dobrowolnego OC (zadanie 1 punkt A i B ). Odp.: PODMIOT LECZNICZY: Samodzielny Publiczny Dziecięcy Szpital Kliniczny w Warszawie ul. Marszałkowska 24, Warszawa Filia ul. Działdowska 1, Warszawa PRZEDSIĘBIORSTWA PODMIOTU LECZNICZEGO: SZPITAL ulica Marszałkowska 24, Warszawa POLIKLINIKA I ulica Marszałkowska 24, Warszawa SZPITAL FILIA ul. Działdowska 1, Warszawa POLIKLINIKA II ul. Działdowska 1, Warszawa Pyt. 3 Wnosimy o wprowadzenie poniższej zmiany do zakresu dobrowolnego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej (zadanie 1 punkt B ) polegającej na zastąpieniu zapisu: 2/14

3 szkody wyrządzone przez podwykonawców ubezpieczającego, z zachowaniem prawa do regresu ( wyrządzone przez osoby nie będące pracownikami Szpitala, ani osobami świadczącymi prace na podstawie umów innych niż umowa o pracę, za które Szpital ponosi odpowiedzialność w ramach stosunku prawnego łączącego strony a w szczególności osoby odbywające praktyki studenckie, rezydenci, doktoranci, wolontariusze i inne Zapisem: - szkody wyrządzone przez podwykonawców ubezpieczającego, z zachowaniem prawa do regresu, - szkody wyrządzone przez pracowników, za których uważa się osobę fizyczną zatrudnioną przez ubezpieczonego na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania lub spółdzielczej umowy o pracę albo na podstawie umowy cywilnoprawnej, z wyłączeniem osoby fizycznej, która zawarła z ubezpieczonym umowę cywilnoprawną jako przedsiębiorca; za pracownika uznaje się także praktykanta, stażystę lub wolontariusza, któremu ubezpieczony powierzył wykonywanie pracy; Odp. : TAK. Zamawiający wyraża zgodę na zastąpienie zapisu szkody wyrządzone przez podwykonawców ubezpieczającego, z zachowaniem prawa do regresu ( wyrządzone przez osoby nie będące pracownikami Szpitala, ani osobami świadczącymi prace na podstawie umów innych niż umowa o pracę, za które Szpital ponosi odpowiedzialność w ramach stosunku prawnego łączącego strony a w szczególności osoby odbywające praktyki studenckie, rezydenci, doktoranci, wolontariusze i inne Zapisem: - szkody wyrządzone przez podwykonawców ubezpieczającego, z zachowaniem prawa do regresu, - szkody wyrządzone przez pracowników, za których uważa się osobę fizyczną zatrudnioną przez ubezpieczonego na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania lub spółdzielczej umowy o pracę albo na podstawie umowy cywilnoprawnej, z wyłączeniem osoby fizycznej, która zawarła z ubezpieczonym umowę cywilnoprawną jako przedsiębiorca; za pracownika uznaje się także praktykanta, stażystę lub wolontariusza, któremu ubezpieczony powierzył wykonywanie pracy; Ubezpieczeniem objęci są także rezydenci i doktoranci. Pyt. 4 Jakiego rodzaju eksperymentalne metody leczenia i rehabilitacji są stosowane przez zamawiającego dotyczy rozszerzenia fakultatywnego dobrowolnego ubezpieczenia OC z tytułu działalności medycznej. Odp.: w chwili obecnej Szpital nie prowadzi eksperymentalnych metod leczenia, klauzula w swoim założeniu zabezpiecza przyszły rok i jest umieszczona w fakultecie. Pyt. 5 Wnosimy o usunięcie z definicji wypadku ubezpieczeniowego w dobrowolnym ubezpieczeniu OC z tytułu działalności niemedycznej (zadanie 1 punkt C ) wyrażenia a w przypadku rozszerzenia odpowiedzialności o szkody polegające na powstaniu czystej straty finansowej również czysta strata finansowa Odp.: TAK. Zamawiający wyraża zgodę na powyższe. Pyt. 6 Wnosimy o potwierdzenie, że rozszerzenie w dobrowolnym ubezpieczeniu OC (zadanie 1 punkt C ) o; szkody powstałe w mieniu powierzonym, użyczonym, dzierżawionym lub na podstawie innej umowy o podobnym charakterze przyjętym do użytkowania pod-limit ,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia dotyczy nieruchomości tj. budynków najmowanych od Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego i lokalu wynajmowanego od Urzędu Miasta Warszawy. W przypadku jeżeli rozszerzenie to dotyczy innego rodzaju mienia np. innych nieruchomości lub ruchomości prosimy o jego wskazanie i podanie orientacyjnej wartości. Odp.: Dotyczy mienia ruchomego i nieruchomego tylko i wyłącznie otrzymanego od WUM. Jest to mienie użytkowane również przez WUM. Wartość ogółem ,83 ewidencjonowana pozabilansowo. Pyt. 7 Wnosimy o uzupełnienie w dobrowolnym ubezpieczeniu OC (zadanie 1 punkt C ), iż w ramach tego ryzyka ma zastosowanie wskazana w SIWZ KLAUZULA ROZSZERZAJĄCA ZAKRES ODPOWIEDZIALNOŚCI O 3/14

4 SZKODY SPOWODOWANE PRZENIESIENIEM CHORÓB ZAKAŹNYCH I ZAKAŻEŃ (Klauzula dot. szkód związanych z żywieniem pacjentów) Odp.: TAK. Zamawiający potwierdza, że opisana w SIWZ KLAUZULA ROZSZERZAJĄCA ZAKRES ODPOWIEDZIALNOŚCI O SZKODY SPOWODOWANE PRZENIESIENIEM CHORÓB ZAKAŹNYCH I ZAKAŻEŃ (Klauzula dot. szkód związanych z żywieniem pacjentów) odnosi się do zakresu ubezpieczenia dobrowolnego OC (zadanie 1 punkt C ). Pyt. 8 Wnosimy o wprowadzenie do zakresu ubezpieczenia od ognia i innych zdarzeń losowych (zadanie nr 2) poniższego zapisu: Wyłączone zostają szkody powstałe w wyniku wydostania się z rur wody i cieczy w pomieszczeniach nieogrzewanych, jeżeli nie dokonano opróżnienia rur z wody przed sezonem zimowym. Odp.: NIE. Zamawiający odrzuca wnioskowany zapis. Pyt. 9 Wnosimy o wprowadzenie limitu na jedno i wszystkie zdarzenia w wysokości ,0 zł na ryzyko przepięć spowodowanych wyładowaniem atmosferycznym. Odp.: NIE. Zamawiający odrzuca wnioskowany zapis Pyt. 10 Prosimy o informację czy w ramach ubezpieczenia środków trwałych w ubezpieczeniu od ognia i innych zdarzeń losowych (zadanie nr 2) został zgłoszony do ubezpieczenia sprzęt elektroniczny i elektroniczny medyczny (inny niż zgłoszony do ubezpieczenia w ramach ryzyka ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk). Jeśli tak prosimy o podanie wartości oddzielnie dla sprzętu elektronicznego i oddzielnie dla sprzętu elektronicznego medycznego. Wnosimy o przesłanie wykazu sprzętu elektronicznego / medycznego z podaniem jego wartości i daty produkcji. Prosimy o podanie sprzętu o najwyższej wartości (minimum 10 sztuk). Odp.: W ramach ubezpieczenia środków trwałych od ognia i innych zdarzeń losowych zostały zgłoszone do ubezpieczenia środki trwałe, na które składa się także elektronika. Wykonawcy wybranemu w drodze przetargu udostępniony zostanie wyciąg z ewidencji środków trwałych. Zamawiający podaje przykładowe 10 sztuk sprzętu o najwyższej wartości,(inny niż zgłoszony do ubezpieczenia w ramach ryzyka ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk). Wybrany Sprzęt w ilości dziesięć sztuk o najwyższej wartości o najwyższej wartości: 1.D 802/42/0001/98 System do manometrii ,59 2.D 802/15/0004/96 Apart USG D 802/06/0010/99 Respirator ,00 4.D 802/21/0003/97Aparat do znieczulania ,76 5.D802/01/0006/05 Aparat Rtg do skopii M 802/01/0344/95 Aparat Rtg ,90 7.M 802/06/0513/00 Respirator ,00 8.M 802/13/0462/99 Kardiomonitor ,77 9.M 802/13/0467/99 Kardiomonitor ,77 10.M 802/21/0574/01 Aparat do znieczulania ,90 Pyt. 11 W przypadku potwierdzającej odpowiedzi na pyt. 11 wnosimy o dodanie do zakresu ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk wyłączenia o następującej treści: Wyłączone zostają szkody spowodowane w ubezpieczonym sprzęcie przez uszkodzony lub źle funkcjonujący system klimatyzacyjny, jeżeli system ten nie został wyposażony w oddzielny system alarmowy, który w sposób ciągły monitoruje temperaturę i wilgotność pomieszczeń w których znajduje się ubezpieczony sprzęt oraz może uruchomić niezależne alarmy optyczne lub akustyczne. Powyższe wyłączenie dotyczy sprzętu, 4/14

5 który z uwagi na specyfikę swojej pracy wymaga stosowania odpowiednio regulowanych zewnętrznych warunków klimatyzacyjnych (odpowiedniej temperatury i wilgotności),zgodnie z instrukcją producenta sprzętu Odp.: NIE. Zamawiający odrzuca wnioskowany zapis. Pyt. 12 Wnosimy o wprowadzenie do zakresu ubezpieczenia sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk w odniesieniu do sprzętu w wieku powyżej 5 lat poniższej klauzuli: Odszkodowanie do wartości rzeczywistej sprzętu Ustala się z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia sprzętu elektronicznego, iż Ubezpieczyciel wypłaca odszkodowanie za utratę lub uszkodzenie ubezpieczonego sprzętu do wysokości rzeczywistej wartości tego sprzętu bezpośrednio przed powstaniem szkody. Odp.: TAK. Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie klauzuli dla sprzętu w wieku powyżej 7 lat. Pyt. 13 Wnosimy o uzupełnienie wykazu sprzętu pozostałego ubezpieczanego w ramach ubezpieczenia sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk z podaniem jego wartości i daty produkcji. Wnosimy o wskazanie przenośnego sprzętu elektronicznego i elektronicznego medycznego oraz podanie sum ubezpieczenia dla tego mienia. Odp.: W załączeniu wykaz sprzętu pozostałego ubezpieczanego w ramach ubezpieczenia sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk. Pyt. 14 Wnosimy o uzupełnienie w ubezpieczeniu od kradzieży z włamaniem, rabunku i dewastacji (wandalizmu), iż w ramach tego ryzyka ma zastosowanie wskazana w SIWZ KLAUZULA KRADZIEZY ZWYKLEJ. Odp.: Zgodnie z zapisami SIWZ pkt wskazany jest zakres kradzieży zwykłej, do którego zastosowanie ma klauzula kradzieży zwykłej. Pyt. 15 Wnosimy o uzupełnienie KLAUZULI STEMPLA POCZTOWEGO/BANKOWEGO po wyrażeniu.. datę stempla bankowego lub pocztowego dokonanej o zapis na właściwe konto Ubezpieczyciela Odp.: TAK. Zamawiający wyraża zgodę na uzupełnienie KLAUZULI STEMPLA POCZTOWEGO/BANKOWEGO po wyrażeniu.. datę stempla bankowego lub pocztowego dokonanej o zapis na właściwe konto Ubezpieczyciela. Pyt. 16 Wnosimy o modyfikację KLAUZULA AUTOMATYCZNEGO POKRYCIA ryzyk poprzez usuniecie punktu 5. W przypadku negatywnej odpowiedzi wnosimy o usunięcie tego punktu w klauzuli w odniesieniu do ryzyka ubezpieczenia sprzętu elektronicznego od wszystkich rzyk - limit wskazany w punkcie 5 jest zbyt wysoki w stosunku do ustalonej w tym ryzyku sumy ubezpieczenia. Odp.: Zamawiający wyraża zgodę na usunięcie pkt 5 w ubezpieczeniu sprzętu elektronicznego, brak zgody na usunięcie pkt 5 w ubezpieczeniu od ognia i innych zdarzeń losowych. Pyt. 17 Wnosimy o usuniecie z zakresu obligatoryjnego ubezpieczenia od kradzieży z włamaniem, rabunku i dewastacji (wandalizmu), klauzuli lokalizacji. Klauzula ta znajduje się w wykazie klauzul fakultatywnych. Pyt. 18 Wnosimy o zastąpienie klauzuli czasu ochrony klauzulą o poniższej treści: Klauzula prolongacyjna Brak wpłaty przez Ubezpieczającego drugiej lub kolejnych rat składki w terminie przewidzianym w umowie ubezpieczenia, nie powoduje wygaśnięcia (rozwiązania) umowy, ani zawieszenia udzielanej ochrony 5/14

6 ubezpieczeniowej i nie może być podstawą do odstąpienia przez Ubezpieczyciela od umowy ze skutkiem natychmiastowym. W sytuacji braku opłaty drugiej lub kolejnych rat składki Ubezpieczyciel zobowiązany jest wyznaczyć Ubezpieczającemu na piśnie dodatkowy, 7 dniowy termin do zapłaty raty. W przypadku nie dokonania wpłaty w wyznaczonym terminie, Ubezpieczyciel może odstąpić od umowy ubezpieczenia ze skutkiem natychmiastowym. Pyt. 19 Wnosimy o wprowadzenie zmiany w klauzuli szybkiej likwidacji szkód (sprzęt elektroniczny) poprzez zmianę terminu oględzin z 2 dni na 4 dni. Pyt. 20 Wnosimy o wprowadzenie franszyzy w wysokości 5% wartości szkody w klauzuli ubezpieczenia ryzyka pośredniego uderzenia pioruna. Odp.: NIE. Zamawiający nie wyraża zgody. Pyt. 21 Wnosimy o modyfikacje klauzuli kradzieży zwykłej poprzez: - zastąpienie zapisu: niewyjaśnione zniknięcie, zaginięcie, niewytłumaczalne niedobory lub niedobory inwentarzowe i braki spowodowane błędami urzędowymi lub księgowymi; zapisem zniknięcie, zaginięcie, niedobory lub niedobory inwentarzowe i braki spowodowane błędami urzędowymi lub księgowymi; oraz dodanie wyłączenia za szkody: - kradzież zwykłą, zniknięcie, zaginięcie gotówki i innych walorów pieniężnych oraz dokumentów Pyt. 22 Prosimy o udzielenie dodatkowych informacji: a) jaki i o jakiej wartości sprzęt elektroniczny i elektroniczny medyczny jest zlokalizowany poniżej poziomu gruntu. Prosimy o wskazanie tej lokalizacji oraz o informację czy są tam zastosowane jakieś zabezpieczenia np. przed ewentualnymi zalaniami. b) czy sprzęt elektroniczny/medyczny znajduje się w pomieszczeniach z gaśnicami proszkowymi. c) czy sprzęt elektroniczny/medyczny znajduje się w pomieszczeniach z ochroną dostępu. d) czy w budynkach znajdują się sprawne awaryjne źródła zasilania, jakie i gdzie e) czy budynki mają przeprowadzane półroczne przeglądy budowlane i czy wszystkie zalecenia są realizowane na bieżąco. Prosimy o podanie ostatnich dat wykonania przeglądów poszczególnych budynków i czy wszystkie zalecenia w nich wydane są wykonane. f) prosimy o informacje czy na całym terenie szpitala przestrzega się zakazu palenia tytoniu, czy są wydane odpowiednie dyspozycje, g) czy wszystkie budynki mają sprawną instalację odgromową, prosimy o podanie dat ich ostatnich badań, h) prosimy o informację czy strychy znajdujące się w budynkach są uporządkowane. Czy są wyposażone w sprawne czujki dymu i wyposażone w agregaty gaśnicze min. po 2x20Kg CO 2. Prosimy o podanie kiedy były wykonane badania sprawności czujek dymu. i) Czy budynki posiadają sprawne hydranty wewnętrzne i zewnętrzne. Prosimy o podanie kiedy były wykonane ich ostanie przeglądy. j) prosimy o potwierdzenie, iż wszystkie gaśnice są sprawne i mają ważne przeglądy. Prosimy o podanie kiedy były wykonane ich ostanie przeglądy. k) prosimy o informację czy w budynkach z konstrukcjami drewnianymi dachu są one zabezpieczone preparatem nadającym właściwości trudno-zapalne. Jeżeli tak prosimy o podanie kiedy były tak zabezpieczane i jakim środkiem. l) prosimy o informację czy we wszystkich budynkach znajduje się sprawna detekcja pożaru. Jeżeli nie we wszystkich prosimy o podanie w których i czy obejmują one całe budynki. Prosimy o podanie ostatniego badania ich sprawności. 6/14

7 m) prosimy o informację jak często dokonywane są obchody w ciągu dnia i nocy przez pracowników ochrony. Czy obchody są rejestrowane. Odp.: a) Odp.: Poniżej poziomu nie ma zlokalizowanego sprzętu medycznego, znajduje się pomieszczenie serwerowni. b) Odp.: Serwerownia gaśnica pianowa, pozostałe pomieszczenia zgodnie z zaleceniami. c) Odp.: Nie. d) Odp.: Agregaty prądotwórcze + UPS-y. e) Odp.: Marszałkowska roczne, Działdowska półroczne (maj 2013 r.). Zalecenia wykonywane są w miarę ustalonych priorytetów i możliwości finansowych. f) Odp.: Tak. g) Odp.: Tak. Marszałkowska r. Działdowska r. h) Odp.: Tak. i) Odp.: Marszałkowska kompleksowo wykonane zabezpieczenia p-poż. - grudzień 2012 r., Działdowska lipiec 2013 r. j) Odp.: Lipiec 2013 r. k) Odp.: Tak. l) Odp.: Marszałkowska tak, Działdowska strychy i piwnice. m)odp.: Tak, co godzinę. PYTANIE 23: Jaka jest wartość budynków i znajdującego się w nich wyposażenia w poszczególnych lokalizacjach? Odp.: Wartość budynków i znajdującego się w nim wyposażenia w poszczególnych lokalizacjach: Budynki Wyposażenie 1. Litewska 14 i 16 ( budynki zespolone ) , ,05 2. Marszałkowska ,77 3. Administracja Marszałkowska , ,50 4. Z-d Anatomi Patologicznej Działdowska , , , ,98 Zamawiający informuje, iż w ciągu roku ubezpieczeniowego wartości te dla poszczególnych lokalizacji mogą ulec zmianie w związku z przemieszczaniem się sprzętu pomiędzy budynkami. PYTANIE 24: Proszę podać rok budowy (budynków) oraz rok ostatnich remontów, ich zakres. Odp.: Litewska 14 rok budowy: 1922 r., ostatnie remonty: 2010 r. i 2011 r. Litewska 16 - rok budowy: 1921 r., ostatnie remonty: 2011 r. i 2012 r. Marszałkowska 24 - rok budowy: 1952 r., ostatnie remonty: 2010 r., 2011 r., 2012 r. Administracja (Marszałkowska) - rok budowy: 1954 r., ostatnie remonty: 2010 r. i 2011 r. Anatomia (Marszałkowska) - rok budowy: 1954 r., ostatnie remonty: 2010 r. Tlenownia (Marszałkowska) rok budowy: 1967 r., ostatnie remonty: /14

8 Działdowska 1 - rok budowy: 1925 r. (funkcjonuje jako szpital od 1946 r.), ostatnie remonty: 2010 r., 2011 r., 2012 r., 2013 r. Ze względu na dużą liczbę przeprowadzonych remontów i trudność w opisaniu ich zakresu, Zamawiający dopuszcza możliwość wizji lokalnej po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu. PYTANIE 25: Czy budynki są podzielone na strefy ogniowe (które, ile ich jest)? Odp.: Marszałkowska każda kondygnacja stanowi odrębną strefę p-poż.. Podział dokonany zgodnie z ekspertyzą straży pożarnej w oparciu o wykonaną dokumentację. Działdowska nie ma podziału na strefy p.poż. PYTANIE 26: Jaki jest rodzaj zabezpieczeń p-poż. (hydranty wewnętrzne i zewnętrzne, klapy dymowe, inne)? Odp.: Oświetlenie awaryjne, sygnalizacja dźwiękowa, hydranty, klapy dymowe Marszałkowska, Hydranty Działdowska. PYTANIE 27: Prosimy o informację, czy: 1) mienie będące przedmiotem ubezpieczenia we wszystkich ubezpieczanych lokalizacjach jest zabezpieczone w sposób przewidziany obowiązującymi przepisami aktów prawnych w zakresie ochrony przeciwpożarowej, w szczególności: a) ustawą o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2009 r. Nr 178 poz z późn. zm.); b) ustawą w sprawie warunków technicznych, jakimi powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75 poz. 690 z późn. zm.); c) rozporządzeniem w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z 2010 r. Nr 109 poz. 719 z późn. zm.), 2) obiekty budowlane są użytkowane i utrzymywane zgodnie z przepisami prawa budowlanego (Dz. U. z 2010 r. Nr 243 poz. 1623) - Tekst jednolity ustawy Prawo Budowlane, 3) obiekty budowlane oraz wykorzystywane instalacje techniczne podlegają regularnym przeglądom okresowym stanu technicznego i/lub dozorowi technicznemu, wykonywanym przez uprawnione podmioty. W protokołach z dokonanych przeglądów nie stwierdzono zastrzeżeń warunkujących ich użytkowanie. Odp.: 1) patrz odpowiedź pytanie nr 22 e). 2) Tak. 3) Tak. PYTANIE 28: Prosimy o udostępnienie wykazu budynków zgłoszonych do ubezpieczenia z uwzględnieniem: a) - roku budowy b) -stanu technicznego budynków i istniejących instalacji na podstawie przeglądów okresowych c) - informacji o przeprowadzonych remontach d) -sumy ubezpieczenia Odp. pkt. a), b), c) : Litewska 14 rok budowy: 1922 r., ostatnie remonty: 2010 r. i 2011 r. Litewska 16 - rok budowy: 1921 r., ostatnie remonty: 2011 r. i 2012 r. Marszałkowska 24 - rok budowy: 1952 r., ostatnie remonty: 2010 r., 2011 r., 2012 r. Administracja (Marszałkowska) - rok budowy: 1954 r., ostatnie remonty: 2010 r. i 2011 r. Anatomia (Marszałkowska) - rok budowy: 1954 r., ostatnie remonty: 2010 r. Tlenownia (Marszałkowska) rok budowy: 1967 r., ostatnie remonty: Działdowska 1 - rok budowy: 1925 r. (funkcjonuje jako szpital od 1946 r.), ostatnie remonty: 2010 r., 2011 r., 2012 r., 2013 r. Ze względu na dużą liczbę przeprowadzonych remontów i trudność w opisaniu ich zakresu, Zamawiający dopuszcza możliwość wizji lokalnej po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu. 8/14

9 Odp. pkt. d) sumy ubezpieczenia na budynki i budowle zgodnie z SIWZ, ponadto Zamawiający informuje, że wartości poszczególnych budynków określone zostały zgodnie z odpowiedzią na pytanie 23. PYTANIE 29: W związku z obligatoryjną klauzulą szkód mechanicznych prosimy o udostępnienie wykazu maszyn i urządzeń z uwzględnieniem roku produkcji i sumy ubezpieczenia poszczególnych maszyn Odp.: Klauzula odnosi się głównie do maszyn typu windy, i inne adekwatne do klauzuli. Zamawiający informuje, iż klauzula ograniczona jest niskim limitem odpowiedzialności : ,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia. Zamawiający udostępni wykaz maszyn ze środków trwałych Wykonawcy wybranemu w drodze Zamówienia Publicznego. PYTANIE 30: Prosimy o informację czy w miejscach wskazanych w SIWZ jako miejsca ubezpieczenia w okresie ostatnich 20 lat wystąpiła powódź lub lokalne podtopienia. W przypadku odpowiedzi twierdzącej prosimy o wskazanie lokalizacji oraz informację na temat wysokości poniesionych strat Odp.: W ciągu 20 lat nie wystąpiła powódź ani lokalne podtopienia. PYTANIE 31: Prosimy o wprowadzenie dla ryzyka przepięcia spowodowanego wyładowaniem atmosferycznym limitu odpowiedzialności PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia Odp.: NIE. Zamawiający nie wyraża zgody. PYTANIE 32: Prosimy o informację czy ustalone sumy ubezpieczenia oraz limity odpowiedzialności obowiązują na okres 24 czy 12 miesięcy (czy są odnawialne po upływie 12 miesięcznego okresu ubezpieczenia )? Odp.: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 1. PYTANIE 33: Prosimy o wyjaśnienie zapisu w punkcie SIWZ zł. jest to maksymalny limit gotówki na jeden transport, a transportów w roku 12szt. Czy zapis ten oznacza, że dla gotówki w transporcie ustanowiono sumę ubezpieczenia w wysokości PLN natomiast limit odpowiedzialności na jedno zdarzenie wynosi PLN? Odp.:Suma ubezpieczenia wynosi zł PYTANIE 34: Prosimy o zmianę, określonego w punkcie SIWZ, wysokości udziału własnego dla sprzętu elektronicznego na : 5% wysokości odszkodowania, nie mniej niż 1000 PLN dla sprzętu o wartości powyżej PLN PYTANIE 35: Prosimy o zmianę definicji klauzuli reprezentantów (pkt. 3,2,5 SIWZ) poprzez uzupełnienie definicji ubezpieczającego o treść: za winę umyślną lub rażące niedbalstwo osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nie będącej osobą prawną należy rozumieć winę: w przedsiębiorstwach państwowych i komunalnych: dyrektora, jego zastępców, zarządców oraz pełnomocników, PYTANIE 36: Prosimy o potwierdzenie, że dla klauzuli szkód mechanicznych, limit odpowiedzialności PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia jest limitem wspólnym dla szkód spowodowanych : działaniem, człowieka, wadami produkcyjnymi oraz przyczynami eksploatacyjnymi Odp.: TAK. Zamawiający potwierdza. 9/14

10 PYTANIE 37: W związku z obligatoryjną klauzulą szkód elektrycznych prosimy o informację na temat łącznej mocy maszyn zgłoszonych do ubezpieczenia oraz największej mocy pojedynczej maszyny Odp.: Klimatyzacje, wysokospecjalistyczna aparatura medyczna, aparaty rtg, tomograf, angiograf. PYTANIE 38: Prosimy o przeniesienie klauzuli automatycznego pokrycia konsumpcji sumy ubezpieczenia do klauzul fakultatywnych Odp.: Zamawiający informuje, Że klauzula ta znajduje się w wykazie klauzul fakultatywnych. PYTANIE 39: W klauzuli szybkiej likwidacji szkód (sprzęt elektroniczny), prosimy o przesunięcie terminu w jakim Ubezpieczyciel zobowiązany jest do dokonania oględzin przedmiotu szkody, w przypadku sprzętu elektronicznego którego przywrócenie do pracy nie jest konieczne dla normalnego funkcjonowania jednostkido 3 dni roboczych. Odp.: Odpowiedź jak w pytaniu 19. PYTANIE 40: Prosimy o przeniesienie klauzuli aktów terroryzmu do klauzul fakultatywnych Odp.: NIE. Zamawiający nie wyraża zgody. PYTANIE 41: Niezależnie od powyższego, prosimy o modyfikację treści klauzuli aktów terroryzmu poprzez dodanie następujących wyłączeń odpowiedzialności: Z zakresu ochrony wyłączone są: a) szkody wynikające bezpośrednio lub pośrednio z wybuchu jądrowego, reakcji nuklearnej, promieniowania jądrowego, skażenia radioaktywnego b) Szkody powstałe w wyniku strajków, zamieszek, rozruchów, demonstracji, działań chuligańskich, gróźb oraz fałszywych alarmów c) spowodowane przez środki zapobiegania, zwalczania lub kontrolowania rzeczywistych lub potencjalnych aktów terrorystycznych, chyba że, zastosowanie takich środków zostało pisemnie uzgodnione z Ubezpieczycielem, zanim środki te zostały podjęte Odp.: NIE. Zamawiający nie wyraża zgody PYTANIE 42: Prosimy o modyfikację treści klauzuli rzeczoznawców poprzez wykreślenie następującego zdania: Niniejsza klauzula obejmuje ochroną ubezpieczeniową także koszty poniesione na wyliczenie i przygotowanie roszczenia przez Ubezpieczonego lub Ubezpieczającego, do wysokości 50% wartości poniesionych z tego tytułu kosztów, jednak nie więcej niż zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia. PYTANIE 43: Prosimy o modyfikację treści klauzuli ubezpieczenia drobnych robót budowlanych poprzez dodanie następujących wyłączeń odpowiedzialności: a) Z zakresu ochrony wyłączone są wszelkie szkody powstałe w związku z pracami które mają wpływ na sprawność urządzeń przeciwpożarowych lub innych zabezpieczeń, których istnienie Zamawiający zadeklarował. b) Z zakresu ochrony wyłączone są wszelkie szkody będące bezpośrednim lub pośrednim następstwem uszkodzenia instalacji wodnych, wodno-kanalizacyjnych, gazowych, elektrycznych, telekomunikacyjnych, itp., w wyniku prowadzenia prac Odp.: NIE. Zamawiający nie wyraża zgody. Jednocześnie Zamawiający koryguje treść klauzuli zastępując określenie w pkt b wymagane jest pozwolenie na określenie nie wymagane jest pozwolenie. 10/14

11 PYTANIE 44: Prosimy o modyfikację treści klauzuli 48 godzin poprzez uzupełnienie jej treści: szkody powstałe w przedziale 48 godzin na skutek tego samego pojedynczego zdarzenia losowego będą traktowane jako jedno zdarzenie szkodowe PYTANIE 45: Prosimy o modyfikację klauzuli katastrofy budowlanej poprzez dodanie następujących wyłączeń odpowiedzialności: Ubezpieczycie nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w obiektach: a) nie posiadających protokołu odbioru końcowego robót dokonanego przez organ nadzoru budowlanego, b) użytkowanych niezgodnie z przeznaczeniem, c) nie posiadających aktualnej "Książki obiektu budowlanego" z okresowym potwierdzaniem stanu technicznego obiektu, d) wyłączonych z eksploatacji przez okres dłuższy niż 30 dni, e) położonych na obszarach zagrożonych występowaniem szkód górniczych w rozumienie prawa górniczego, f) w trakcie budowy, rozbudowy, przebudowy, odbudowy i nadbudowy - wymagających uzyskania pozwolenia na budowę g) powstałe w przypadku braku zamocowania elementów nośnych w ich podporach h) w budynkach przeznaczonych do rozbiórki PYTANIE 46: Prosimy o modyfikację treści klauzuli czasu ochrony poprzez zamianę zdania: W przypadku nie dokonania wpłaty na konto Ubezpieczyciela w wyznaczonym terminie ubezpieczyciel zawiesza ochronę ubezpieczeniową do momentu opłacenia brakującej składki. Na zdanie : W przypadku nie dokonania wpłaty na konto Ubezpieczyciela w wyznaczonym terminie ubezpieczyciel może wypowiedzieć umowę ubezpieczenia ze skutkiem natychmiastowym. Odp.: NIE. Zamawiający nie wyraża zgody. Ponadto zgodnie z Pytaniem. 18 Zamawiający wyraził zgodę na zastąpienie klauzuli czasu ochrony klauzulą prolongacyjną. PYTANIE 47: Prosimy o zmianę treści klauzuli ubezpieczenia urządzeń do jądrowego rezonansu magnetycznego, w związku z odwołaniem do OWU jednego z ubezpieczycieli poprzez doprecyzowanie zapisu : W ramach niniejszej umowy środki chłodzące takie jak: hel, azot itp. są materiałami pomocniczymi w rozumieniu 5 ust. 3 OWU sprzętu elektronicznego Wnioskujemy o zmianę powyższego zapisu na następujący: Ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje szkód w środkach chłodzących takich jak : hel, azot itp. Odp.: TAK. Zamawiający wyraża zgodę na zmianę powyższego zapisu na następujący: Ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje szkód w środkach chłodzących takich jak : hel, azot itp. PYTANIE 48: W ubezpieczeniu sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk prosimy o wprowadzenie franszyz redukcyjnych w wysokości ,00 PLN w każdej szkodzie dla urządzeń do jądrowego rezonansu magnetycznego, tomografów oraz urządzeń do rozbijania kamieni nerkowych Odp.: NIE. Zamawiający nie wyraża zgody. PYTANIE 49: Prosimy o uzupełnienie informacji na temat zabezpieczeń przeciwpożarowych stosowanych w poszczególnych budynkach: - czy czujki dymu wymienione w SIWZ jako zabezpieczenia przeciwpożarowe obejmują całą powierzchnię obydwu budynków i wszystkie pomieszczenia w budynkach. W razie odpowiedzi przeczącej prosimy o wskazanie pomieszczeń nieobjętych systemem czujek. - gdzie transmitowany jest sygnał systemu automatycznej sygnalizacji powstania pożaru opartego na w/w czujkach dymu (PSP, portiernia, inne miejsca- jakie?) -prosimy o wyjaśnienie co oznacza sformułowanie Zrealizowany został program na.. zraszacze Które pomieszczenia obejmuje system? Czy zamawiający miał na myśli system tryskaczy? Jeżeli nie prosimy o opis działania systemu 11/14

12 Odp.: Czujki dymu obejmują cała powierzchnię szpitala przy ul. Marszałkowskiej. W szpitalu przy ul. Działdowskiej czujki są zainstalowane na poddaszu i w piwnicy. Chodzi o system tryskaczy nie zraszaczy. PYTANIE 50: Prosimy o wskazanie sprzętu elektronicznego zlokalizowanego poniżej poziomu gruntu Odp.: patrz odpowiedź pytanie nr 22 a). PYTANIE 51: Prosimy o potwierdzenie, iż w sprawach nieuregulowanych w niniejszej SIWZ zastosowanie mają przepisy prawa oraz Ogólne Warunki Ubezpieczenia Wykonawcy. Jeżeli OWU wskazują przesłanki wyłączające bądź ograniczające odpowiedzialność Ubezpieczyciela to mają one zastosowanie, chyba że Zamawiający włączył je do zakresu ubezpieczenia w niniejszej SIWZ. Odp.: Sprawy nieuregulowane w niniejszej SIWZ i modyfikacjach podczas trwającego przetargu, określają zapisy umowy ( załącznik nr 3) w szczególności : 5 i 7 Ponadto zgodnie z zapisami SIWZ: Zamawiający dopuszcza inną treść klauzul stosowaną przez Wykonawcę o ile nie będzie sprzeczna z zaproponowaną w SIWZ. PYTANIE 52: W związku z występowaniem w konstrukcji budynków szpitala elementów drewnianych (drewniana więźba dachowa, drewniany dach) - prosimy o potwierdzenie, iż są one zaimpregnowane środkiem ogniochronnym. Prosimy o wskazanie roku impregnacji, nazwy środka ogniochronnego, atestu, czy impregnacja wykona została przez wyspecjalizowane firmy posiadające stosowne certyfikaty producentów? Odp.: Marszałkowska, Działdowska pracownicy pionu technicznego we własnym zakresie środkiem sadolin. PYTANIE 53: Prosimy o informację na temat wysokości franszyz i udziałów własnych jakie miały zastosowanie w poprzednich umowach ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych oraz sprzętu elektronicznego. Odp.: W poprzednich umowach ubezpieczenia mienia zastosowanie miały następujące franszyzy i udziały własne: od ognia i innych zdarzeń losowych: franszyza redukcyjna: 500,00 zł w ubezpieczeniu sprzętu elektronicznego: 5% wartości szkody nie więcej niż 1000,00 zł, dla sprzętu o wartości powyżej ,00 zł udział własny wynosił 1.500,00 zł. PYTANIE 54: Jakie mienie (jego rodzaje) wchodzi do grupy środków obrotowych i jaka jest faktyczna jego wartość. Wnioskujemy o ubezpieczenie środków obrotowych w systemie sum stałych. Odp.: Do grupy środków obrotowych wchodzą głównie leki, środki opatrunkowe, sprzęt jednorazowy medyczny, sprzęt jednorazowy nie medyczny i inne elementy potrzebne do bieżącej działalności Szpitala. Wartość środków obrotowych nie jest stała i wynika z potrzeb Szpitala w danym okresie. Wyliczenie ich jest bardzo trudne, ze względu na zużywanie środków obrotowych w procesie medycznym. Zamawiający tym samym nie wyraża zgody na ubezpieczenie środków obrotowych w systemie sum stałych. PYTANIE 55: W klauzuli reprezentantów prosimy o właściwe określenie osób reprezentujących Ubezpieczającego / Ubezpieczonego (np. dyrektor i jego pełnomocnicy) Odp.: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 35. PYTANIE 56: W klauzuli szkód mechanicznych, jaka grupa maszyn. urządzeń objęta jest ubezpieczeniem. Prosimy o dodanie zapisu do treści tej klauzuli: Nowo zainstalowane maszyny i urządzenia mogą zostać objęte ubezpieczeniem po pozytywnym zakończeniu prób eksploatacyjnych. Odp.: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 29. Ponadto Zamawiający wyraża zgodę na dodanie zapisu do treści tej klauzuli: Nowo zainstalowane maszyny i urządzenia mogą zostać objęte ubezpieczeniem po pozytywnym zakończeniu prób eksploatacyjnych. 12/14

13 PYTANIE 57: W klauzuli ubezpieczenia drobnych robót budowlanych montażowych modyfikacja treści klauzuli poprzez zmianę zapisu w pkt. b) z: b) robót budowlanych, na które zgodnie z prawem budowlanym wymagane jest pozwolenie na budowę oraz z zastrzeżeniem, że ich realizacja nie wiąże się z naruszeniem konstrukcji nośnej budynku/budowli lub konstrukcji dachu. na: b) robót budowlanych, na które zgodnie z prawem budowlanym nie jest wymagane pozwolenie na budowę oraz z zastrzeżeniem, że ich realizacja nie wiąże się z naruszeniem konstrukcji nośnej budynku/budowli lub konstrukcji dachu. w pkt. b) prosimy o zstąpienie zapisu wymagane jest pozwolenie na budowę zapisem: nie wymagane jest pozwolenie na budowę. PYTANIE 58: Wniosek: proponujemy aby przy sprzęcie elektronicznym starszym niż 5 lat przy szkodzie całkowitej odszkodowanie było wypłacone w wartości rzeczywistej (rynkowej). Odp.: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 12. PYTANIE 59: Prosimy o potwierdzenie, że w sprawach nieuregulowanych w SIWZ mają zastosowanie przepisy prawa oraz OWU wykonawcy. Jeżeli OWU wskazują przesłanki wyłączające bądź ograniczające odpowiedzialność ubezpieczyciela to mają one zastosowanie, chyba, że Zamawiający włączył je do zakres ubezpieczenia w SIWZ. Odp.: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 35. PYTANIE 60: Prosimy o wyjaśnienie jakiego rodzaju mienie osób trzecich ma być objęte ochroną ubezpieczeniową w ramach ryzyka kradzieży? Jednocześnie prosimy o włączenie tego mienia jako przedmiot ubezpieczenia od ognia i innych zdarzeń losowych z określeniem stosownej su dla tego rodzaju mienia oraz wartości ubezpieczeniowej. Odp.: Jest to trudne do określenia mienie osób trzecich z wyłączeniem wartości pieniężnych, pojazdów mechanicznych oraz wszelkiego rodzaju dokumentów. PYTANIE 61: Prosimy o wyjaśnienie czy w su dla środków trwałych mamy włączony sprzęt elektroniczny: a jeżeli tak jakiego rodzaju? Jednocześnie prosimy o określenie: Wiek takiego sprzętu czy jest to sprzęt do 5 lat, powyżej 5 lat prosimy o określenie Największe jednostkowe wartości takiego sprzętu i określenie co to za sprzęt. Odp.: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 12. PYTANIE 62: Klauzula automatycznego pokrycia konsumpcji sumy ubezpieczenia prosimy o wyłączenie automatycznego odtworzenia dla su ustalonych w systemie na I ryzyko lub na limit odpowiedzialności. Odp.: NIE. Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe. PYTANIE 63: Klauzula kradzieży potwierdzenie, iż klauzula ta nie dotyczy gotówki, mienia pracowniczego, mienia osób trzecich. Odp.: Zamawiający informuje, że klauzula kradzieży zwykłej nie dotyczy gotówki. PYTANIE 64: Klauzula 48 godzin: prosimy o dopisanie i potwierdzenie, że klauzula ta obejmuje szkody powstałe wskutek jednego kataklizmu tj huraganu, deszczu nawalnego, powodzi, a nie każdej szkody. Odp.: TAK. Zamawiający potwierdza. PYTANIE 65: Klauzula czasu ochrony prosimy o jej usunięcie, kwestie te zostały uregulowane w klauzuli prolongacyjnej. 13/14

14 Odp.: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 12. PYTANIE 66: Klauzula bezzwłocznej naprawy szkody proponujemy aby ten zapis dotyczył szkód o wartości nie wyższej niż 5 000,00 zł. Odp.: NIE. Zamawiający nie wyraża zgody. Zamawiający informuje, ze zgodnie z odpowiedzią na pytanie 19 wydłużony został termin oględzin z 2 dni na 4 dni. PYTANIE 67: Prosimy o wskazanie roku produkcji urządzeń zgłaszanych do ubezpieczenia od szkód elektrycznych. Odp.: Zamawiający informuje, iż klauzula ograniczona jest niskim limitem odpowiedzialności : ,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia. Zamawiający udostępni wykaz środków trwałych Wykonawcy wybranemu w drodze Zamówienia Publicznego. PYTANIE 68: Prosimy o potwierdzenie, że wszystkie obiekty o drewnianych elementach konstrukcyjnych (dachy, stropy) są zabezpieczone impregnacją ognioodporną. Odp.: patrz odp. na pytanie 52. UWAGA: Zamawiający informuje, że w wyniku udzielenia powyższych odpowiedzi następują zmiany w opisie przedmiotu zamówienia. Wykonawcy zobowiązani są do wprowadzenia tychże zmian w złożonych ofertach. Nie zastosowanie się do powyższego będzie skutkować odrzuceniem oferty jako niezgodnej z zapisami SIWZ. Tym samym Zamawiający przedłuża termin składania ofert o czas niezbędny na wprowadzenie zmian w ofertach (zgodnie z pismem znak. DZP/483/4602/2013). 14/14

Odpowiedź Zamawiający informuje, że w chwili obecnej nie planuje żadnych prac budowlanych wymagających pozwolenia na budowę.

Odpowiedź Zamawiający informuje, że w chwili obecnej nie planuje żadnych prac budowlanych wymagających pozwolenia na budowę. Wrocław, dnia 21.11.2014 r. Do Uczestników postępowania przetargowego na usługę Ubezpieczenie mienia i OC podmiotu leczniczego Zdrowie Sp. z o.o. Zamawiający, Zdrowie Sp. z o.o., zgodnie z art. 38 ust.

Bardziej szczegółowo

W związku z tym, iż Zamawiający pominął odpowiedź na pytanie nr 28 dlatego jeszcze raz umieszcza odpowiedzi do przetargu ZP/26/PN/14.

W związku z tym, iż Zamawiający pominął odpowiedź na pytanie nr 28 dlatego jeszcze raz umieszcza odpowiedzi do przetargu ZP/26/PN/14. Śrem, dnia 25.11.2014r. Dotyczy sprawy: ZP/26/PN/14 SPROSTOWANIE DO UDZIELNYCH ODPOWIEDZI w dniu 24.11.2014 W związku z tym, iż Zamawiający pominął odpowiedź na pytanie nr 28 dlatego jeszcze raz umieszcza

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA Strona 1 z 7 Załącznik nr 1 do REJZAMPUB/41/2015 SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA Zamawiający: Nazwa: Samodzielny Publiczny Dziecięcy Szpital Kliniczny w Warszawie Adres siedziby: ul. Marszałkowska 24,00-576

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Szpital Zespolony w Elblągu, ul.królewiecka 146, informuje, że w dniu r. od Wykonawcy wpłynęły zapytania następującej treści:

Wojewódzki Szpital Zespolony w Elblągu, ul.królewiecka 146, informuje, że w dniu r. od Wykonawcy wpłynęły zapytania następującej treści: Elblag,dnia 07.08.2014r. Oznaczenie sprawy 36/2014 Wszyscy Uczestnicy postępowania dot. postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na usługi obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności

Bardziej szczegółowo

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na ubezpieczenie mienia oraz odpowiedzialności cywilnej Państwowej Inspekcji Pracy.

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na ubezpieczenie mienia oraz odpowiedzialności cywilnej Państwowej Inspekcji Pracy. GOZ-353-221-2/10 Wykonawcy wg rozdzielnika Warszawa, dnia 18 lutego 2010 r. Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na ubezpieczenie mienia oraz odpowiedzialności cywilnej Państwowej

Bardziej szczegółowo

Zapytania i odpowiedzi na zapytania do specyfikacji istotnych warunków zamówienia nr sprawy PN/002/11/13

Zapytania i odpowiedzi na zapytania do specyfikacji istotnych warunków zamówienia nr sprawy PN/002/11/13 Zapytania i odpowiedzi na zapytania do specyfikacji istotnych warunków zamówienia nr sprawy PN/002/11/13 Miejski Zarząd Lokalami w Radomiu w odpowiedzi na złożone zapytania Wykonawcy dotyczące specyfikacji

Bardziej szczegółowo

Uczestnicy postępowania

Uczestnicy postępowania ODPOWIEDŹ NA PYTANIA ZADANE PRZEZ WYKONAWCÓW DO TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Znak: 9/ZP/p.n./ubezpieczenia/2013 Nr ogłoszenia w BZP:214937-2013 Uczestnicy postępowania Dotyczy: przetargu

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA W niniejszym Załączniku opisano zakres i warunki. Zamawiający dopuszcza wprowadzanie zmian w klauzulach, jedynie w wypadku jeśli nie ograniczają one odpowiedzialności

Bardziej szczegółowo

157/16/07/2013/N/Sulęcin

157/16/07/2013/N/Sulęcin Strona 1 z 5 Wrocław, 29.07.2013 Do uczestników przetargu nieograniczonego na usługę kompleksowego ubezpieczenia Powiatu Sulęcińskiego ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO SIWZ NR 157/16/07/2013/N/Sulęcin Działając

Bardziej szczegółowo

Łomazy, dnia 13.04.2015 r. Wszyscy Wykonawcy

Łomazy, dnia 13.04.2015 r. Wszyscy Wykonawcy Łomazy, dnia 13.04.2015 r. Wszyscy Wykonawcy WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWENIA PUBLICZNEGO pod nazwą : UBEZPIECZENIE MAJĄTKU I INNYCH INTERESÓW

Bardziej szczegółowo

Wszyscy Wykonawcy biorący udział w postępowaniu

Wszyscy Wykonawcy biorący udział w postępowaniu Przedsiębiorstwo Miejskie MZUM.PL Spółka Akcyjna Al. Zagłębia Dąbrowskiego 15 41-303 Dąbrowa Górnicza NIP: 6291069553, REGON: 272935168 KRS: 0000446087 Dąbrowa Górnicza 16.03.2015 Wszyscy Wykonawcy biorący

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ W GDAŃSKU Sp. z o.o. 80-252 GDAŃSK ul. Jaśkowa Dolina 2

ZAKŁAD KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ W GDAŃSKU Sp. z o.o. 80-252 GDAŃSK ul. Jaśkowa Dolina 2 NIP 204 000 07 11 REGON 192993561 ZAKŁAD KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ W GDAŃSKU Sp. z o.o. 80-252 GDAŃSK ul. Jaśkowa Dolina 2 zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ w Gdańsku VII Wydział Gospodarczy

Bardziej szczegółowo

SUPRA BROKERS. Strona 1 z 8 F178. Wrocław, 25.11.2014 r.

SUPRA BROKERS. Strona 1 z 8 F178. Wrocław, 25.11.2014 r. Strona 1 z 8 Wrocław, 25.11.2014 r. Do uczestników przetargu nieograniczonego na usługę ubezpieczenia 105 Szpitala Wojskowego z Przychodnią Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Żarach ODPOWIEDZI

Bardziej szczegółowo

Zamawiający potwierdza że w kwestiach nie uregulowanych w SIWZ zastosowanie mają OWU Wykonawcy.

Zamawiający potwierdza że w kwestiach nie uregulowanych w SIWZ zastosowanie mają OWU Wykonawcy. Czechowice-Dziedzice, dn. 21.11.2013 PKM/361/2013 Do Wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia Dotyczy: przetargu nieograniczonego na usługę ubezpieczenia mienia i odpowiedzialności cywilnej

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO SIWZ NR 321/16/11/2012/NO/Pyskowice

ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO SIWZ NR 321/16/11/2012/NO/Pyskowice Strona 1 z 5 Wrocław, 26.11.2012r. Do uczestników przetargu nieograniczonego na usługę kompleksowego ubezpieczenia Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej Szpital Powiatowy w Pyskowicach ODPOWIEDZI

Bardziej szczegółowo

SPZZOZ.ZP.II/30-2/2013 Do wszystkich, którzy ubiegają się o udzielenie zamówienia publicznego

SPZZOZ.ZP.II/30-2/2013 Do wszystkich, którzy ubiegają się o udzielenie zamówienia publicznego SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ W OSTROWI MAZOWIECKIEJ 07-300 Ostrów Mazowiecka, ul. Duboisa 68 tel. (029) 746 37 11, fax. (029) 746 37 06 www.szpitalostrowmaz.pl e-mail: spzzozom@wp.pl

Bardziej szczegółowo

(ZNAK SPRAWY 1/2015/OC_M_KOM/NO/U/BU)

(ZNAK SPRAWY 1/2015/OC_M_KOM/NO/U/BU) ODPOWIEDZI NA PYTANIA ZADANE PRZEZ WYKONAWCÓW ORAZ MODYFIKACJE (ZMIANY) ZAPISÓW SIWZ W POSTĘPOWANIU PRZEPROWADZONYM W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA USŁUGĘ UBEZPIECZENIA SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA

ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na w trybie zapytania o cenę na ubezpieczenia w Pomorskim Ośrodku Ruchu Drogowego Zwracamy się z uprzejmą prośbą o udzielenie

Bardziej szczegółowo

URZĄD MIEJSKI W GLIWICACH

URZĄD MIEJSKI W GLIWICACH URZĄD MIEJSKI W GLIWICACH OR-2024/36/11 Gliwice, 05-12-2011 r. nr kor. UM-515688/2011 Dotyczy: Ubezpieczenie mienia oraz odpowiedzialności cywilnej miejskich jednostek organizacyjnych oraz Urzędu Miejskiego

Bardziej szczegółowo

Podkowa Leśna, dnia 15.12.2015r. Wykonawcy (wszyscy)

Podkowa Leśna, dnia 15.12.2015r. Wykonawcy (wszyscy) Podkowa Leśna, dnia 15.12.2015r. Wykonawcy (wszyscy) dotyczy: zamówienia publicznego w formie przetargu w postępowaniu o wartości nieprzekraczającej 30 000 euro na ubezpieczenie majątku i innych interesów

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO SIWZ NR. 288/14/11/2013/N/Kraków

ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO SIWZ NR. 288/14/11/2013/N/Kraków Strona 1 z 9 Wrocław, 22.11.2013r. Do uczestników przetargu nieograniczonego na usługę kompleksowego ubezpieczenia Szpitala Specjalistycznego im. Józefa Dietla w Krakowie ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO SIWZ NR 235/2014/N/Wałbrzych

ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO SIWZ NR 235/2014/N/Wałbrzych Strona 1 z 6 Wrocław, 08.12.2014 Do uczestników przetargu nieograniczonego na usługę kompleksowego ubezpieczenia Specjalistycznego Szpitala im. Dra Alfreda Sokołowskiego w Wałbrzychu ODPOWIEDZI NA PYTANIA

Bardziej szczegółowo

SPZOZ w Sejnach odpowiadając na zapytania oferentów wyjaśnia co następuje: Pytania do Pakietu I ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej

SPZOZ w Sejnach odpowiadając na zapytania oferentów wyjaśnia co następuje: Pytania do Pakietu I ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Sejny, dn. 07 grudnia 2011 r. Dotyczy: przetargu nieograniczonego na usługę, jaką jest ubezpieczenie mienia, odpowiedzialności cywilnej oraz ubezpieczenia komunikacyjne SPZOZ w Sejnach (sprawa: ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

3. Prosimy o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w wysokości 1.000,00 zł Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

3. Prosimy o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w wysokości 1.000,00 zł Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Strona 1 z 6 Wrocław, 25.03.2014r. Do uczestników przetargu nieograniczonego na usługę kompleksowego ubezpieczenia Instytutu Oceanologii Polskiej Akademii Nauk w Sopocie ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO

Bardziej szczegółowo

WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ

WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ AB. 272.1.8.2014 Nowe Miasto Lubawskie, 02.12.2014 r. WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ Dotyczy: Postępowania przetargowego o zamówienie publiczne prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania:

Bardziej szczegółowo

WIADOMOŚĆ DATA: LICZBA STRON: 6

WIADOMOŚĆ DATA: LICZBA STRON: 6 DO: OD: Wykonawców Zamawiającego WIADOMOŚĆ DATA: 04.07.2013 LICZBA STRON: 6 DOTYCZY: postępowania o zamówienie publiczne na usługę ubezpieczenia mienia i odpowiedzialności cywilnej w Centrum Medycznym

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTA. oferujemy wykonanie zamówienia, zgodnie z wymogami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia za cenę:

FORMULARZ OFERTA. oferujemy wykonanie zamówienia, zgodnie z wymogami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia za cenę: Załącznik Nr 2 do SIWZ. (pieczęć wykonawcy) FORMULARZ OFERTA Dane dotyczące wykonawcy (wszystkich wykonawców w przypadku oferty wspólnej) Nazwa:... Siedziba:... Adres poczty elektronicznej:... Numer telefonu:...

Bardziej szczegółowo

SUPRA BROKERS. Strona 1 z 6. Wrocław, 28.08.2015

SUPRA BROKERS. Strona 1 z 6. Wrocław, 28.08.2015 Strona 1 z 6 Wrocław, 28.08.2015 Do uczestników przetargu nieograniczonego na usługę kompleksowego ubezpieczenia Samodzielnego Publicznego Dziecięcego Szpitala Klinicznego w Warszawie ODPOWIEDZI NA PYTANIA

Bardziej szczegółowo

PYTANIE 12. Prosimy o informacja ile wśród sprzętu medycznego jest urządzeń starszych niż 5 lat i jaka jest wartość tego sprzętu

PYTANIE 12. Prosimy o informacja ile wśród sprzętu medycznego jest urządzeń starszych niż 5 lat i jaka jest wartość tego sprzętu 5. Jaka jest odległość w metrach między budynkami, które nie są ze sobą połączone łącznikami. Odległość pomiędzy budynkami niepołączonymi z sobą wynosi powyżej 20 m 6. Jakiego rodzaju zabezpieczenia przeciwpożarowe

Bardziej szczegółowo

Miłoradz, dnia 05.12.2014 r. R.270.31.2014 INFORMACJA DLA OFERENTÓW

Miłoradz, dnia 05.12.2014 r. R.270.31.2014 INFORMACJA DLA OFERENTÓW Miłoradz, dnia 05.12.2014 r. R.270.31.2014 INFORMACJA DLA OFERENTÓW dotyczy: postępowania w trybie przetargu nieograniczonego o udzielenie zamówienia publicznego na Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności

Bardziej szczegółowo

DOTYCZY: USŁUGA UBEZPIECZENIA MAJĄTKU I ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ AKADEMII SZTUK PIĘKNYCH IM. EUGENIUSZA GEPPERTA WE WROCŁAWIU

DOTYCZY: USŁUGA UBEZPIECZENIA MAJĄTKU I ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ AKADEMII SZTUK PIĘKNYCH IM. EUGENIUSZA GEPPERTA WE WROCŁAWIU ZP-1/02/2014 Wrocław, dn. 11-03-2014r. INFORMACJA NR 6 DOTYCZY: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. USŁUGA UBEZPIECZENIA MAJĄTKU I ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ AKADEMII SZTUK PIĘKNYCH IM.

Bardziej szczegółowo

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ WOJEWÓDZKI SZPITAL ZAKAŹNY. w Warszawie

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ WOJEWÓDZKI SZPITAL ZAKAŹNY. w Warszawie SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ WOJEWÓDZKI SZPITAL ZAKAŹNY w Warszawie DZP/109/02/2010 Warszawa, dnia 16.02.2010 Do wszystkich zainteresowanych Dotyczy przetargu nieograniczonego na usługi

Bardziej szczegółowo

URZĄD MORSKI W SZCZECINIE Pl. Batorego 4, 70-207 Szczecin

URZĄD MORSKI W SZCZECINIE Pl. Batorego 4, 70-207 Szczecin URZĄD MORSKI W SZCZECINIE Pl. Batorego 4, 70-207 Szczecin tel.: +48 91 4403 423 fax: +48 91 4403 441, e-mail: sekretariat@ums.gov.pl Znak : PO- II 370/ZZP-3/57/10 Szczecin, dnia 25 listopada 2010 r. Dotyczy:

Bardziej szczegółowo

SUPRA BROKERS. Strona 1 z 8. Wrocław,

SUPRA BROKERS. Strona 1 z 8. Wrocław, Strona 1 z 8 Wrocław, 20.12.2016 Do uczestników przetargu nieograniczonego na usługę ubezpieczenia Zakładu Usług Komunalnych w Strzegomiu Sp. z o.o. ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY/WYJAŚNIENIA DO SIWZ NR

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIA I ODPOWIEDZI. Dotyczy: przetargu nieograniczonego na usługę ubezpieczenia mienia i odpowiedzialności cywilnej ZP-URB/5/2015:

ZAPYTANIA I ODPOWIEDZI. Dotyczy: przetargu nieograniczonego na usługę ubezpieczenia mienia i odpowiedzialności cywilnej ZP-URB/5/2015: ZAPYTANIA I ODPOWIEDZI Dotyczy: przetargu nieograniczonego na usługę ubezpieczenia mienia i odpowiedzialności cywilnej ZP-URB/5/2015: URBIS Spółka z o. o. w Gnieźnie podaje do wiadomości, że w trakcie

Bardziej szczegółowo

10. W przypadku gdy wysypisko śmieci wyposażone jest w linię sortowniczą prosimy o informację czy zastosowane zostały jakiekolwiek dodatkowe

10. W przypadku gdy wysypisko śmieci wyposażone jest w linię sortowniczą prosimy o informację czy zastosowane zostały jakiekolwiek dodatkowe Dotyczy: pytań do przetargu nieograniczonego na ubezpieczenie majątku I innych interesów Gminy Annopol wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury. 1. W odniesieniu do rozszerzenia zakresu

Bardziej szczegółowo

Pytanie 5: W ubezpieczeniach komunikacyjnych prosimy o podanie sum ubezpieczenia dla pojazdów, które mają być objęte ubezpieczeniem AC.

Pytanie 5: W ubezpieczeniach komunikacyjnych prosimy o podanie sum ubezpieczenia dla pojazdów, które mają być objęte ubezpieczeniem AC. Znak sprawy 2611/24/4/2013 Otrębusy, dnia 18.10.2013r. PYTANIA I ODPOWIEDZI Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na usługę ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO SIWZ

ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO SIWZ Strona 1 z 6 Wrocław, 02.07.2014 r. Do uczestników przetargu nieograniczonego na usługę kompleksowego ubezpieczenia Szpitala Miejskiego w Rabce-Zdroju Sp. z o.o. ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO SIWZ NR 120/2014/N/Rabka

Bardziej szczegółowo

WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest:

WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest: Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. 07-100 Wegrów, ul. Gdańska 69, KRS: 0000112493, kapitał zakładowy 4.295.000,00 zł NIP: 824-000-31-72, REGON: 710045680, http://www.pgk.wegrow.pl, e-mail:

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY. Miasto Szczecinek Pl. Wolności Szczecinek. Załącznik D do SIWZ

FORMULARZ OFERTOWY. Miasto Szczecinek Pl. Wolności Szczecinek. Załącznik D do SIWZ FORMULARZ OFERTOWY Załącznik D do SIWZ... (pieczęć firmowa Wykonawcy...,... 2017 r. miejscowość data Miasto Szczecinek Pl. Wolności 13 78-400 Szczecinek dotyczy: Ubezpieczenia mienia i odpowiedzialności

Bardziej szczegółowo

Pytanie 1 Wnioskujemy o przesunięcie terminu składania ofert na 14.11.2014 r.

Pytanie 1 Wnioskujemy o przesunięcie terminu składania ofert na 14.11.2014 r. Wrocław, dnia 06.11.2014 r. Do Uczestników postępowania przetargowego na usługę Ubezpieczenia majątkowe Zespołu Opieki Zdrowotnej w Bolesławcu Zamawiający, Zespół Opieki Zdrowotnej we Bolesławcu, zgodnie

Bardziej szczegółowo

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego. Odpowiedzi Nr 2 na pytania Wykonawców

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego. Odpowiedzi Nr 2 na pytania Wykonawców YSKA NYSKA ENERGETYKA CIEPLNA NYSA Sp. z o.o. 48 300 Nysa, ul. Jagiellońska 10a Tel.: +48 774017100 Fax.: +48 774017110 Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego 6/NEC/2015 Odpowiedzi Nr 2 na

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO SIWZ NR. 109/26/04/2013/N/Bogatynia

ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO SIWZ NR. 109/26/04/2013/N/Bogatynia Strona 1 z 11 Wrocław, 08.05.2013 r. Do uczestników przetargu nieograniczonego na usługę kompleksowego ubezpieczenia Gminy Bogatynia wraz z jednostkami organizacyjnymi ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO SIWZ

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO SIWZ NR 110/26/04/2013/N/Jaworze

ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO SIWZ NR 110/26/04/2013/N/Jaworze Strona 1 z 5 Wrocław,10.05.2013 Do uczestników przetargu nieograniczonego na usługę kompleksowego ubezpieczenia Beskidzkiego Zespołu Leczniczo Rehabilitacyjnego Szpital Opieki Długoterminowej w Jaworzu

Bardziej szczegółowo

Dotyczy przetargu nieograniczonego na zawarcie umów ubezpieczenia

Dotyczy przetargu nieograniczonego na zawarcie umów ubezpieczenia SzWNr2 ZP/250/83/382/10 Rzeszów, 2010-11-02......... Dotyczy przetargu nieograniczonego na zawarcie umów ubezpieczenia Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia

Bardziej szczegółowo

SAMODZIELNY PUBLICZNY SPECJALISTYCZNY SZPITAL ZACHODNI im. JANA PAWŁA II 05-825 Grodzisk Mazowiecki ul. Daleka 11

SAMODZIELNY PUBLICZNY SPECJALISTYCZNY SZPITAL ZACHODNI im. JANA PAWŁA II 05-825 Grodzisk Mazowiecki ul. Daleka 11 SAMODZIELNY PUBLICZNY SPECJALISTYCZNY SZPITAL ZACHODNI im. JANA PAWŁA II 05-825 Grodzisk Mazowiecki ul. Daleka 11 PN-EN ISO 9001:2009 EIC ISO 27001:2005 AQAP 2120:2006 CMJ HACCP PN-EN ISO 14001:2005 Dział

Bardziej szczegółowo

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W ŁAPACH 18-100 ŁAPY, UL. KORCZAKA 23

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W ŁAPACH 18-100 ŁAPY, UL. KORCZAKA 23 SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W ŁAPACH 18-100 ŁAPY, UL. KORCZAKA 23 NIP: 966-13-19-909 centrala: 85 814-24-39 fax: 85 814-24-54 sekretariat: 85 814-24-38 e-mail: sekretariat@szpitallapy.pl

Bardziej szczegółowo

SAMODZIELNY PUBLICZNY SPECJALISTYCZNY SZPITAL ZACHODNI im. JANA PAWŁA II 05-825 Grodzisk Mazowiecki, ul. Daleka 11

SAMODZIELNY PUBLICZNY SPECJALISTYCZNY SZPITAL ZACHODNI im. JANA PAWŁA II 05-825 Grodzisk Mazowiecki, ul. Daleka 11 SAMODZIELNY PUBLICZNY SPECJALISTYCZNY SZPITAL ZACHODNI im. JANA PAWŁA II 05-825 Grodzisk Mazowiecki, ul. Daleka 11 PN-EN ISO 9001:2009 AQAP 2120:2006 PN-EN ISO 14001:2005 PN-ISO/IEC 27001:2005 HACCP Dział

Bardziej szczegółowo

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ (1)

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ (1) Znak sprawy: ZPK.262.10.2015 Kielce, dn.30.11.2015r. WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ (1) w sprawie postępowania na wyłonienie wykonawcy w zakresie usług ubezpieczenia Miasta Kielce wraz z jednostkami organizacyjnym

Bardziej szczegółowo

SUPRA BROKERS. Strona 1 z 8 F178. Wrocław, 19.09.2012 r.

SUPRA BROKERS. Strona 1 z 8 F178. Wrocław, 19.09.2012 r. SUPRA BROKERS Strona 1 z 8 F178 Wrocław, 19.09.2012 r. Do uczestników przetargu nieograniczonego na usługę kompleksowego ubezpieczenia Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej MSW w Koszalinie

Bardziej szczegółowo

OPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO SIWZ NR 142/2016/N/Rzeszów

OPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO SIWZ NR 142/2016/N/Rzeszów Strona 1 z 6 Wrocław, 16.08.2016r. Do uczestników przetargu nieograniczonego na usługę kompleksowego ubezpieczenia Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej Nr 1 w Rzeszowie OPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY

Bardziej szczegółowo

Nr sprawy 341/6/10 Gubin 16 grudnia 2010 r. Wszyscy wykonawcy, którzy pobrali SIWZ. Modyfikacja treści SIWZ

Nr sprawy 341/6/10 Gubin 16 grudnia 2010 r. Wszyscy wykonawcy, którzy pobrali SIWZ. Modyfikacja treści SIWZ Nr sprawy 341/6/10 Gubin 16 grudnia 2010 r. Wszyscy wykonawcy, którzy pobrali SIWZ Modyfikacja treści SIWZ Dotyczy zamówienia publicznego pod nazwą : Kompleksowe ubezpieczenie majątku oraz innych ryzyk

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 21.01.2013 r.

Wrocław, dnia 21.01.2013 r. Wrocław, dnia 21.01.2013 r. Do Uczestników postępowania przetargowego na usługę Ubezpieczenie majątkowe Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. J. Gromkowskiego we Wrocławiu Zamawiający, Wojewódzki

Bardziej szczegółowo

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego. Odpowiedzi Nr 2 na pytania Wykonawców do treści

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego. Odpowiedzi Nr 2 na pytania Wykonawców do treści YSKA NYSKA ENERGETYKA CIEPLNA NYSA Sp. z o.o. 48 300 Nysa, ul. Jagiellońska 10a Tel.: +48 774017100 Fax.: +48 774017110 Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego 2/NEC/2016 Odpowiedzi Nr 2 na

Bardziej szczegółowo

Pytanie 3. Czy od 1997 r. w miejscu ubezpieczenia była powódź, zalania, podtopienia?

Pytanie 3. Czy od 1997 r. w miejscu ubezpieczenia była powódź, zalania, podtopienia? Poręby, dnia 24.09.2013 r. Dotyczy zamówienia CBR/02/2013 W związku z pytaniami, dotyczącymi zamówienia publiczego na Ubezpieczenie Centralnej Bazy Rezerw Sanitarno - Przeciwepidemicznych w Porębach k/zduńskiej

Bardziej szczegółowo

STRONA TYTUŁOWA OFERTY

STRONA TYTUŁOWA OFERTY Załącznik nr 2 do SIWZ Formularz oferty STRONA TYTUŁOWA OFERTY dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartości przekraczającej kwotę 134 000 EURO, na ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Uniwersyteckiego

Bardziej szczegółowo

SUPRA BROKERS. Strona 1 z 6 F178. Wrocław, 18.02.2014 r.

SUPRA BROKERS. Strona 1 z 6 F178. Wrocław, 18.02.2014 r. Strona 1 z 6 Wrocław, 18.02.2014 r. Do uczestników przetargu nieograniczonego na usługę kompleksowego ubezpieczenia Zakładu Usług Komunalnych w Strzegomiu Sp. z o.o. ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO SIWZ

Bardziej szczegółowo

Pytanie: Czy ochrona w zakresie OC działalności ma obejmować wydawanie decyzji administracyjnych, orzeczeń, wyroków?

Pytanie: Czy ochrona w zakresie OC działalności ma obejmować wydawanie decyzji administracyjnych, orzeczeń, wyroków? Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t. jedn. z 2010 r. Dz. U. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.), zawiadamia się, że wpłynęły od Wykonawców

Bardziej szczegółowo

Dotyczy: wyjaśnień do specyfikacji istotnych warunków zamówienia w przetargu nieograniczonym

Dotyczy: wyjaśnień do specyfikacji istotnych warunków zamówienia w przetargu nieograniczonym Kostrzyn nad Odrą, 09.04.2015r. Dotyczy: wyjaśnień do specyfikacji istotnych warunków zamówienia w przetargu nieograniczonym na kompleksowe ubezpieczenie mienia ogłoszonym w Biuletynie Zamówień Publicznych

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ w Świętochłowicach

ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ w Świętochłowicach ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ w Świętochłowicach ul. Chorzowska 38, 41-605 Świętochłowice Sąd Rejonowy w Katowicach Nr KRS 0000042462 NIP 627-16-69-770, REGON 000311450 Dyrektor tel.032/ 245-34-40 tel.032 /770-77-84

Bardziej szczegółowo

Formularz cenowy oraz oświadczenie o przyjęciu/ nie przyjęciu Klauzul punktowanych - fakultatywnych

Formularz cenowy oraz oświadczenie o przyjęciu/ nie przyjęciu Klauzul punktowanych - fakultatywnych Załącznik nr 4 Formularz cenowy Formularz cenowy oraz oświadczenie o przyjęciu/ nie przyjęciu Klauzul punktowanych - fakultatywnych Przystępując do udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne na Ubezpieczenie

Bardziej szczegółowo

PAKIET I. 1. Nazwa i adres Wykonawcy (ubezpieczyciela): Cena ostateczna oferty (słownie) na okres trwania umowy:...

PAKIET I. 1. Nazwa i adres Wykonawcy (ubezpieczyciela): Cena ostateczna oferty (słownie) na okres trwania umowy:... Załącznik nr 1 FORMULARZ OFERTY NA USŁUGĘ KOMPLEKSOWEGO UBEZPIECZENIA SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZESPOŁU ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ POWIATOWEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO W STALOWEJ WOLI PAKIET I 1. Nazwa

Bardziej szczegółowo

Nie. Zapytanie 4. Prosimy o uzupełnienie przedstawionej szkodliwości o aktualnie założone rezerwy.

Nie. Zapytanie 4. Prosimy o uzupełnienie przedstawionej szkodliwości o aktualnie założone rezerwy. Zamawiający Gmina Miasto Suwałki - Zarząd Budynków Mieszkalnych w Suwałkach działając w imieniu własnym i Wspólnot Mieszkaniowych ul. Wigierska 32, 16-400 Suwałki, tel. 087 563-50-00, fax 087 563-50-79

Bardziej szczegółowo

O F E R T A. Ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Gminy Nidzica wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury.

O F E R T A. Ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Gminy Nidzica wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury. Załącznik Nr 2 do SIWZ Pieczęd wykonawcy NIP:. (data) REGON: O F E R T A Zamawiający GMINA NIDZICA Plac Wolności 1 13-100 Nidzica woj. Warmiosko - mazurskie Odpowiadając na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO SIWZ NR 94/2015/N/Przasnysz

ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO SIWZ NR 94/2015/N/Przasnysz Strona 1 z 6 Wrocław, 30.09.2015 r. Do uczestników przetargu nieograniczonego na usługę kompleksowego ubezpieczenia Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu ODPOWIEDZI

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY NA USŁUGĘ KOMPLEKSOWEGO UBEZPIECZENIA ZESPOŁU OPIEKI ZDROWOTNEJ W ŚWIĘTOCHŁOWICACH SP. Z O.O. SIWZ NR 114/ZA/14 PAKIET I

FORMULARZ OFERTY NA USŁUGĘ KOMPLEKSOWEGO UBEZPIECZENIA ZESPOŁU OPIEKI ZDROWOTNEJ W ŚWIĘTOCHŁOWICACH SP. Z O.O. SIWZ NR 114/ZA/14 PAKIET I Załącznik nr 2 FORMULARZ OFERTY NA USŁUGĘ KOMPLEKSOWEGO UBEZPIECZENIA ZESPOŁU OPIEKI ZDROWOTNEJ W ŚWIĘTOCHŁOWICACH SP. Z O.O. SIWZ NR 114/ZA/14 PAKIET I 1. Nazwa i adres Wykonawcy (ubezpieczyciela): 2.

Bardziej szczegółowo

Wyjaśnienia na zapytania do przetargu 2 :

Wyjaśnienia na zapytania do przetargu 2 : Gmina Niwiska 36-147 Niwiska 430 Niwiska, dnia 03. 07. 2013 r. Wyjaśnienia na zapytania do przetargu 2 : Dotyczy: przetarg nieograniczony : Ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Niwiska wraz z

Bardziej szczegółowo

Wyjaśnienie i zmiana treści siwz

Wyjaśnienie i zmiana treści siwz . Bystra, dn. 13.02.2014 r. Nr sprawy: 4/EZP/380/NOiI/2/2014 Wszyscy zainteresowani Specjalista ds. Zamówień Publicznych tel./fax (33) 499 18 10 zp@szpitalbystra.pl Wyjaśnienie i zmiana treści siwz Dotyczy:

Bardziej szczegółowo

Pismo: ID Rewal dnia: WYKONAWCY O D P O W I E D Ź na zapytania w sprawie SIWZ

Pismo: ID Rewal dnia: WYKONAWCY O D P O W I E D Ź na zapytania w sprawie SIWZ Gmina Rewal w Rewalu ul. Mickiewicza 19 72-344 Rewal Pismo: ID.271.22.05.2012 Rewal dnia: 2012-12-12 WYKONAWCY O D P O W I E D Ź na zapytania w sprawie SIWZ Uprzejmie informujemy, iż do Zamawiającego wpłynęły

Bardziej szczegółowo

DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW

DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW Hajnówka, 16.11.2012 DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW Dotyczy: przetargu nieograniczonego na usługę, której przedmiotem jest ubezpieczenie mienia, odpowiedzialności cywilnej i ubezpieczenia komunikacyjne Samodzielnego

Bardziej szczegółowo

tel.: (0 22) 522 74 79 (0 22) 522 74 72 L. dz. 218/3941/2011 Warszawa dnia 25 lipca 2011 r.

tel.: (0 22) 522 74 79 (0 22) 522 74 72 L. dz. 218/3941/2011 Warszawa dnia 25 lipca 2011 r. SAMODZIELNY PUBLICZNY DZIECIĘCY SZPITAL KLINICZNY 00-576 Warszawa Filia: 01-184 Warszawa REGON: 000288969 tel.: (0 22) 522 74 79 (0 22) 522 74 72 ul. Marszałkowska 24 ul. Działdowska 1 NIP: 526-025-15-98

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZI NA PYTANIA 2 DO SIWZ NR 43/23/09/2009/NO/KRAKÓW

ODPOWIEDZI NA PYTANIA 2 DO SIWZ NR 43/23/09/2009/NO/KRAKÓW SUPRA BROKERS Strona 1 z 5 F178 Wrocław, dnia 12.10.2009 r. Do uczestników przetargu nieograniczonego na usługę kompleksowego ubezpieczenia Szpitala Specjalistycznego im. S. Żeromskiego Samodzielnego Publicznego

Bardziej szczegółowo

SZPITAL OGÓLNY W KOLNIE 18 500 KOLNO, UL. WOJSKA POLSKIEGO 69

SZPITAL OGÓLNY W KOLNIE 18 500 KOLNO, UL. WOJSKA POLSKIEGO 69 Sz.O./SAG/41/ /11 Kolno, dnia 09.05.2011r. WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dotyczy: Przetargu nieograniczonego na usługę ubezpieczenia majątkowego i odpowiedzialności cywilnej

Bardziej szczegółowo

Informacja o treści zapytania i wyjaśnienia zamawiającego dot. treści SIWZ (zapytanie z dnia 16.03.2015r.)

Informacja o treści zapytania i wyjaśnienia zamawiającego dot. treści SIWZ (zapytanie z dnia 16.03.2015r.) Świętajno, 17.03.2015 Do wszystkich wykonawców Informacja o treści zapytania i wyjaśnienia zamawiającego dot. treści SIWZ (zapytanie z dnia 16.03.2015r.) Dotyczy: Postępowania przetargowego o zamówienie

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO SIWZ NR 63/12/03/2013/N/Żary

ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO SIWZ NR 63/12/03/2013/N/Żary Strona 1 z 5 Wrocław, 21.03.2013r. Do uczestników przetargu nieograniczonego na usługę ubezpieczenia Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Żarach ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO SIWZ NR 63/12/03/2013/N/Żary

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO SIWZ NR REJZAMPUB/40/2015

ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO SIWZ NR REJZAMPUB/40/2015 Strona 1 z 7 Wrocław, 27.08.2015 Do uczestników przetargu nieograniczonego na usługę kompleksowego ubezpieczenia Samodzielnego Publicznego Dziecięcego Szpitala Klinicznego w Warszawie ODPOWIEDZI NA PYTANIA

Bardziej szczegółowo

SZPITAL OGÓLNY W KOLNIE 18 500 KOLNO, UL. WOJSKA POLSKIEGO 69

SZPITAL OGÓLNY W KOLNIE 18 500 KOLNO, UL. WOJSKA POLSKIEGO 69 Sz.O./SAG/41/ /14 Kolno, dnia 12.05.2014r. Dotyczy: WYJAŚNIENIA I ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przetargu nieograniczonego na usługę ubezpieczenia majątkowego oraz odpowiedzialności

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA PAKIET I 1. OBOWIĄZKOWE UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ PODMIOTU WYKONUJACEGO DZIAŁALNOŚĆ LECZNICZĄ

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA PAKIET I 1. OBOWIĄZKOWE UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ PODMIOTU WYKONUJACEGO DZIAŁALNOŚĆ LECZNICZĄ Strona 1 z 6 Załącznik nr 1 do SIWZ nr 245/2014/N/Lubliniec SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA Zamawiający: Nazwa: Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Lublińcu Adres siedziby: ul. Sobieskiego

Bardziej szczegółowo

SUPRA BROKERS. Strona 1 z 6 F178. Wrocław, 17.10.2014r.

SUPRA BROKERS. Strona 1 z 6 F178. Wrocław, 17.10.2014r. Strona 1 z 6 Wrocław, 17.10.2014r. Do uczestników przetargu nieograniczonego na usługę kompleksowego ubezpieczenia Szpitala Specjalistycznego w Zabrzu ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO SIWZ NR DZP/32PN/2014

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO SIWZ NR 115/2014/N/Środa Śląska

ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO SIWZ NR 115/2014/N/Środa Śląska Strona 1 z 5 Wrocław, 20.06.2014 Do uczestników przetargu nieograniczonego na usługę kompleksowego ubezpieczenia Gminy Środa Śląska wraz z jednostkami organizacyjnymi ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO SIWZ NR 115/2014/N/Środa

Bardziej szczegółowo

Zawiadomienie o zapytaniach do treści specyfikacji

Zawiadomienie o zapytaniach do treści specyfikacji Zawiadomienie o zapytaniach do treści specyfikacji Dotyczy: udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na ubezpieczenie mienia oraz odpowiedzialności cywilnej Komunikacji Miejskiej

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZI NA PYTANIA NR 354/03/12/2012/NO/Rabka-Zdrój

ODPOWIEDZI NA PYTANIA NR 354/03/12/2012/NO/Rabka-Zdrój Strona 1 z 7 Wrocław, 13.12.2012 Do uczestników przetargu nieograniczonego na usługę kompleksowego ubezpieczenia Śląskiego Centrum Rehabilitacyjno-Uzdrowiskowego im. dr Adama Szebesty w Rabce-Zdroju ODPOWIEDZI

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY NA USŁUGĘ KOMPLEKSOWEGO UBEZPIECZENIA SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁĄDU OPIEKI ZDROWOTNEJ NR 1 W RZESZOWIE

FORMULARZ OFERTY NA USŁUGĘ KOMPLEKSOWEGO UBEZPIECZENIA SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁĄDU OPIEKI ZDROWOTNEJ NR 1 W RZESZOWIE Załącznik Nr 1 FORMULARZ OFERTY NA USŁUGĘ KOMPLEKSOWEGO UBEZPIECZENIA SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁĄDU OPIEKI ZDROWOTNEJ NR 1 W RZESZOWIE 1. Nazwa i adres wykonawcy (ubezpieczyciela):... 2. Cena ostateczna

Bardziej szczegółowo

Postanowienia dotyczące ubezpiecz. mienia od ognia i innych zdarzeń losowych

Postanowienia dotyczące ubezpiecz. mienia od ognia i innych zdarzeń losowych Wykaz postanowień umownych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów w sprawie sposobu sporządzania informacji zamieszczanych we wzorcach umów: Concordia Firma wspólne dla wszystkich ubezpieczeń ubezpiecz.

Bardziej szczegółowo

Wyjaśnienia do treści SIWZ

Wyjaśnienia do treści SIWZ ZP.271.1.2013 Kowary, 16 styczeń 2013 r. Wyjaśnienia do treści SIWZ Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego dotyczy: postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w trybie

Bardziej szczegółowo

Suwałki, dnia 18 lutego 2015 r. D.T.261.1.11.2015.KS. Strona internetowa : www.zbm.suwalki.pl

Suwałki, dnia 18 lutego 2015 r. D.T.261.1.11.2015.KS. Strona internetowa : www.zbm.suwalki.pl Suwałki, dnia 18 lutego 2015 r. D.T.261.1.11.2015.KS Strona internetowa : www.zbm.suwalki.pl Dotyczy : Przetargu nieograniczonego ogłoszonego przez Zarząd Budynków Mieszkalnych w Suwałkach na łamach Biuletynu

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA Strona 1 z 6 Załącznik nr 1 do SIWZ 96/2016/N/Lubliniec SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Lublińcu ul. Sobieskiego 9, 42-700 Lubliniec NIP575-16-53-596

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY NA USŁUGĘ KOMPLEKSOWEGO UBEZPIECZENIA SZPITALA MIEJSKIEGO MURCKI W KATOWICACH. SIWZ Nr 65/14/03/2013N/Katowice

FORMULARZ OFERTY NA USŁUGĘ KOMPLEKSOWEGO UBEZPIECZENIA SZPITALA MIEJSKIEGO MURCKI W KATOWICACH. SIWZ Nr 65/14/03/2013N/Katowice Załącznik nr 2 FORMULARZ OFERTY NA USŁUGĘ KOMPLEKSOWEGO UBEZPIECZENIA SZPITALA MIEJSKIEGO MURCKI W KATOWICACH SIWZ Nr 6/14/03/13N/Katowice 1. Nazwa i adres Wykonawcy (ubezpieczyciela):... 2. Cena ostateczna

Bardziej szczegółowo

Dotyczy sprawy: ZP/26/PN/14. Śrem, dnia 26.11.2014r.

Dotyczy sprawy: ZP/26/PN/14. Śrem, dnia 26.11.2014r. Śrem, dnia 26.11.2014r. Dotyczy sprawy: ZP/26/PN/14 Udzielenie odpowiedzi do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013r. poz.

Bardziej szczegółowo

Odp. Zamawiający potwierdza możliwość wprowadzenia ww. określenia przedmiotu ubezpieczenia.

Odp. Zamawiający potwierdza możliwość wprowadzenia ww. określenia przedmiotu ubezpieczenia. Poznań, 31.01.2014r. Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu Ul. Krysiewicza 7/8 61-825 Poznań AZP-381-2/14 ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE W SPRAWIE SIWZ Uprzejmie informujemy,

Bardziej szczegółowo

Wyjaśnienie Treści SIWZ III Ubezpieczenie majątku i interesu majątkowego Gminy Zbąszyń oraz ubezpieczenie łodzi motorowej należącej do Gminy Zbąszyń

Wyjaśnienie Treści SIWZ III Ubezpieczenie majątku i interesu majątkowego Gminy Zbąszyń oraz ubezpieczenie łodzi motorowej należącej do Gminy Zbąszyń Wyjaśnienie Treści SIWZ III Ubezpieczenie majątku i interesu majątkowego Gminy Zbąszyń oraz ubezpieczenie łodzi motorowej należącej do Gminy Zbąszyń Zbąszyń, dnia 05.03.2014 r. Sprawa nr: FPI.271.4.2014

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr (miejscowość, data)

Załącznik Nr (miejscowość, data) Załącznik 1 Wykonawca/ Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia* * (w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia w formularzu Oferty należy wpisać wszystkich

Bardziej szczegółowo

GtvfiNA DAMNICA 76.23' DAMNICA ul. G6lnil l. lei (591 a11 Ja 46 NIP RJ9 2().1~7 AllO/ln Damnica, dnia 3 kwietnia 2D12r.

GtvfiNA DAMNICA 76.23' DAMNICA ul. G6lnil l. lei (591 a11 Ja 46 NIP RJ9 2().1~7 AllO/ln Damnica, dnia 3 kwietnia 2D12r. GtvfiNA DAMNICA 76.23' DAMNICA ul. G6lnil l. lei (591 a11 Ja 46 NIP RJ9 2().1~7 AllO/ln 170979195 Damnica, dnia 3 kwietnia 2D12r. Dotyczy: postępowania przetargowego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

Warunki ubezpieczenia:

Warunki ubezpieczenia: Polisa nr Okres ubezpieczenia: od 15.11.2015 00:00 do 14.11.2016 23:59 Ubezpieczyciel: Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń Ergo Hestia SA Tymczasowy nr TP000086014 Dane Ubezpieczającego: Dane Ubezpieczonego:

Bardziej szczegółowo

Liczba szkód. Przyczyna. Huraganuszkodzenie. budynku

Liczba szkód. Przyczyna. Huraganuszkodzenie. budynku Strona 1 z 8 Wrocław, 15.05.2015r. Do uczestników przetargu nieograniczonego na usługę kompleksowego ubezpieczenia Beskidzkiego Zespołu Leczniczo Rehabilitacyjnego Szpitala Opieki Długoterminowej w Jaworzu

Bardziej szczegółowo

Wyjaśnienie z dn. 13.03.2014r. do SIWZ - nr sprawy 7/PN/2014,

Wyjaśnienie z dn. 13.03.2014r. do SIWZ - nr sprawy 7/PN/2014, ul. Katowicka 66A 45-060 Opole NIP 754-25-57-814 REGON 531420768 Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej OPOLSKIE CENTRUM ONKOLOGII W OPOLU im. prof. T. Koszarowskiego tel. 077/441 60 01 fax. 077/441

Bardziej szczegółowo

Pytanie 70: W odniesieniu do pkt. 1.1.1.10 - czy Zamawiający może zrezygnować z objęcia zakresem ubezpieczenia mienia określonego w tym punkcie?

Pytanie 70: W odniesieniu do pkt. 1.1.1.10 - czy Zamawiający może zrezygnować z objęcia zakresem ubezpieczenia mienia określonego w tym punkcie? Rzeszów, dnia 10 sierpnia 2009r. znak postępowania : ZP 341/153/2009 Do uczestników przetargu nieograniczonego na usługę ubezpieczenia mienia, odpowiedzialności cywilnej oraz ubezpieczenia osobowe i ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Czerwionka-Leszczyny 28.11.2016 r. OG.271.1.2016 Dotyczy przetargu nieograniczonego na zamówienie pn.: Kompleksowe ubezpieczenia majątkowe wraz z odpowiedzialnością cywilną, ubezpieczenia komunikacyjne

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego sp. z o.o. w Jeleniej Górze

Ubezpieczenie Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego sp. z o.o. w Jeleniej Górze pieczęć Wykonawcy FORMULARZ OFERTY dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Ubezpieczenie Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego sp. z o.o. w Jeleniej Górze 1. Osobą uprawnioną do kontaktu

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO SIWZ

ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO SIWZ Strona 1 z 6 Wrocław, 04.11.2014 r. Do uczestników przetargu nieograniczonego na usługę kompleksowego ubezpieczenia Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Krotoszynie ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY

Bardziej szczegółowo