KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE SPDSK Znak postępowania: RejZamPub/ 40/ 2013

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE SPDSK Znak postępowania: RejZamPub/ 40/ 2013"

Transkrypt

1 SAMODZIELNY PUBLICZNY DZIECIĘCY SZPITAL KLINICZNY Warszawa Filia: Warszawa REGON: tel.: (0 22) (0 22) ul. Marszałkowska 24 ul. Działdowska 1 NIP: Dział Zamówień Publicznych fax: (0 22) L. dz. DZP/482/4601/2013 Warszawa, dn. 22 lipca 2013 r. Dotyczy: PT WYKONAWCY postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w przedmiocie: KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE SPDSK Znak postępowania: RejZamPub/ 40/ 2013 W związku z otrzymaniem od Wykonawcy zapytań dotyczących w/w postępowania Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 1 pkt. 3 i ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zmianami), udziela następujących odpowiedzi: Pyt. 1 Wnosimy o: a) potwierdzenie, iż umowy ubezpieczenia (polisy) dla ryzyk z Zadania 1 i Zadania 2 będą wystawiane na okres 12 miesięcy, b) wszystkie w poszczególnych ubezpieczeniach zadania nr 1 sumy gwarancyjne i podlimity oraz w zadaniu 2 wszystkie limity określone na pierwsze ryzyko i limity w poszczególnych klauzulach dodatkowych są określone dla każdego 12-to miesięcznego okresu ubezpieczenia c) wprowadzenie do zakresu do Zadania 1 i Zadania 2 klauzuli wypowiedzenia o poniższej treści: Klauzula wypowiedzenia umowy ubezpieczenia Z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejsza klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia strony uzgodniły, iż każda ze stron może wypowiedzieć umowę ubezpieczenia wyłączenie z zachowaniem 3- miesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec pierwszego okresu ubezpieczenia z zastrzeżeniem, że Ubezpieczyciel może tego dokonać wyłącznie z ważnych powodów. Za ważne powody uzasadniające wypowiedzenie umowy przez Ubezpieczyciela uznaje się wyłącznie poniżej określone sytuacje: a. jeżeli Ubezpieczający/ Ubezpieczony wyłudził lub usiłował wyłudzić świadczenie z umowy ubezpieczenia, przy czym wyłudzenie lub usiłowanie wyłudzenia odszkodowania musi być potwierdzone prawomocnym orzeczeniem sądowym, b. jeżeli w związku z zawarciem lub wykonaniem umowy ubezpieczenia Ubezpieczający/ Ubezpieczony usiłował popełnić przestępstwo, przy czym popełnienie lub usiłowanie popełnienia przestępstwa musi być potwierdzone prawomocnym orzeczeniem sądowym, c. jeżeli wskaźnik szkodowości na 3 miesiące przed zakończeniem pierwszego okresu ubezpieczenia (liczony jako suma odszkodowań i założonych rezerw na zgłoszone szkody do składki należnej za 9-miesięczny okres ubezpieczenia) przekroczy 50%, d. jeżeli Ubezpieczyciel nie uzyska warunków reasekuracji na kolejny okres ubezpieczenia analogicznych do warunków uzyskanych na pierwszy rok ochrony ubezpieczeniowej. 1/14

2 Odp.: a) TAK. Zamawiający potwierdza, polisy dla ryzyk z Zadania 1 i Zadania 2 będą wystawiane na okres 12 miesięcy, b) TAK. Zamawiający potwierdza, wszystkie w poszczególnych ubezpieczeniach zadania nr 1 sumy gwarancyjne i pod-limity oraz w zadaniu 2 wszystkie limity określone na pierwsze ryzyko i limity w poszczególnych klauzulach dodatkowych są określone dla każdego 12-to miesięcznego okresu ubezpieczenia c) TAK. Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie do zakresu do Zadania 1 i Zadania 2 klauzuli wypowiedzenia o poniższej treści: Klauzula wypowiedzenia umowy ubezpieczenia Z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejsza klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia strony uzgodniły, iż każda ze stron może wypowiedzieć umowę ubezpieczenia wyłączenie z zachowaniem 3- miesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec pierwszego okresu ubezpieczenia z zastrzeżeniem, że Ubezpieczyciel może tego dokonać wyłącznie z ważnych powodów. Za ważne powody uzasadniające wypowiedzenie umowy przez Ubezpieczyciela uznaje się wyłącznie poniżej określone sytuacje: a. jeżeli Ubezpieczający/ Ubezpieczony wyłudził lub usiłował wyłudzić świadczenie z umowy ubezpieczenia, przy czym wyłudzenie lub usiłowanie wyłudzenia odszkodowania musi być potwierdzone prawomocnym orzeczeniem sądowym, b. jeżeli w związku z zawarciem lub wykonaniem umowy ubezpieczenia Ubezpieczający/ Ubezpieczony usiłował popełnić przestępstwo, przy czym popełnienie lub usiłowanie popełnienia przestępstwa musi być potwierdzone prawomocnym orzeczeniem sądowym, c. jeżeli wskaźnik szkodowości na 3 miesiące przed zakończeniem pierwszego okresu ubezpieczenia (liczony jako suma odszkodowań i założonych rezerw na zgłoszone szkody do składki należnej za 9-miesięczny okres ubezpieczenia) przekroczy 50%, d. jeżeli Ubezpieczyciel nie uzyska warunków reasekuracji na kolejny okres ubezpieczenia analogicznych do warunków uzyskanych na pierwszy rok ochrony ubezpieczeniowej. Pyt. 2 Wnosimy o wskazanie podmiotu leczniczego i jego przedsiębiorstw, który ma być ubezpieczony w ramach ubezpieczenia obowiązkowego i dobrowolnego OC (zadanie 1 punkt A i B ). Odp.: PODMIOT LECZNICZY: Samodzielny Publiczny Dziecięcy Szpital Kliniczny w Warszawie ul. Marszałkowska 24, Warszawa Filia ul. Działdowska 1, Warszawa PRZEDSIĘBIORSTWA PODMIOTU LECZNICZEGO: SZPITAL ulica Marszałkowska 24, Warszawa POLIKLINIKA I ulica Marszałkowska 24, Warszawa SZPITAL FILIA ul. Działdowska 1, Warszawa POLIKLINIKA II ul. Działdowska 1, Warszawa Pyt. 3 Wnosimy o wprowadzenie poniższej zmiany do zakresu dobrowolnego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej (zadanie 1 punkt B ) polegającej na zastąpieniu zapisu: 2/14

3 szkody wyrządzone przez podwykonawców ubezpieczającego, z zachowaniem prawa do regresu ( wyrządzone przez osoby nie będące pracownikami Szpitala, ani osobami świadczącymi prace na podstawie umów innych niż umowa o pracę, za które Szpital ponosi odpowiedzialność w ramach stosunku prawnego łączącego strony a w szczególności osoby odbywające praktyki studenckie, rezydenci, doktoranci, wolontariusze i inne Zapisem: - szkody wyrządzone przez podwykonawców ubezpieczającego, z zachowaniem prawa do regresu, - szkody wyrządzone przez pracowników, za których uważa się osobę fizyczną zatrudnioną przez ubezpieczonego na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania lub spółdzielczej umowy o pracę albo na podstawie umowy cywilnoprawnej, z wyłączeniem osoby fizycznej, która zawarła z ubezpieczonym umowę cywilnoprawną jako przedsiębiorca; za pracownika uznaje się także praktykanta, stażystę lub wolontariusza, któremu ubezpieczony powierzył wykonywanie pracy; Odp. : TAK. Zamawiający wyraża zgodę na zastąpienie zapisu szkody wyrządzone przez podwykonawców ubezpieczającego, z zachowaniem prawa do regresu ( wyrządzone przez osoby nie będące pracownikami Szpitala, ani osobami świadczącymi prace na podstawie umów innych niż umowa o pracę, za które Szpital ponosi odpowiedzialność w ramach stosunku prawnego łączącego strony a w szczególności osoby odbywające praktyki studenckie, rezydenci, doktoranci, wolontariusze i inne Zapisem: - szkody wyrządzone przez podwykonawców ubezpieczającego, z zachowaniem prawa do regresu, - szkody wyrządzone przez pracowników, za których uważa się osobę fizyczną zatrudnioną przez ubezpieczonego na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania lub spółdzielczej umowy o pracę albo na podstawie umowy cywilnoprawnej, z wyłączeniem osoby fizycznej, która zawarła z ubezpieczonym umowę cywilnoprawną jako przedsiębiorca; za pracownika uznaje się także praktykanta, stażystę lub wolontariusza, któremu ubezpieczony powierzył wykonywanie pracy; Ubezpieczeniem objęci są także rezydenci i doktoranci. Pyt. 4 Jakiego rodzaju eksperymentalne metody leczenia i rehabilitacji są stosowane przez zamawiającego dotyczy rozszerzenia fakultatywnego dobrowolnego ubezpieczenia OC z tytułu działalności medycznej. Odp.: w chwili obecnej Szpital nie prowadzi eksperymentalnych metod leczenia, klauzula w swoim założeniu zabezpiecza przyszły rok i jest umieszczona w fakultecie. Pyt. 5 Wnosimy o usunięcie z definicji wypadku ubezpieczeniowego w dobrowolnym ubezpieczeniu OC z tytułu działalności niemedycznej (zadanie 1 punkt C ) wyrażenia a w przypadku rozszerzenia odpowiedzialności o szkody polegające na powstaniu czystej straty finansowej również czysta strata finansowa Odp.: TAK. Zamawiający wyraża zgodę na powyższe. Pyt. 6 Wnosimy o potwierdzenie, że rozszerzenie w dobrowolnym ubezpieczeniu OC (zadanie 1 punkt C ) o; szkody powstałe w mieniu powierzonym, użyczonym, dzierżawionym lub na podstawie innej umowy o podobnym charakterze przyjętym do użytkowania pod-limit ,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia dotyczy nieruchomości tj. budynków najmowanych od Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego i lokalu wynajmowanego od Urzędu Miasta Warszawy. W przypadku jeżeli rozszerzenie to dotyczy innego rodzaju mienia np. innych nieruchomości lub ruchomości prosimy o jego wskazanie i podanie orientacyjnej wartości. Odp.: Dotyczy mienia ruchomego i nieruchomego tylko i wyłącznie otrzymanego od WUM. Jest to mienie użytkowane również przez WUM. Wartość ogółem ,83 ewidencjonowana pozabilansowo. Pyt. 7 Wnosimy o uzupełnienie w dobrowolnym ubezpieczeniu OC (zadanie 1 punkt C ), iż w ramach tego ryzyka ma zastosowanie wskazana w SIWZ KLAUZULA ROZSZERZAJĄCA ZAKRES ODPOWIEDZIALNOŚCI O 3/14

4 SZKODY SPOWODOWANE PRZENIESIENIEM CHORÓB ZAKAŹNYCH I ZAKAŻEŃ (Klauzula dot. szkód związanych z żywieniem pacjentów) Odp.: TAK. Zamawiający potwierdza, że opisana w SIWZ KLAUZULA ROZSZERZAJĄCA ZAKRES ODPOWIEDZIALNOŚCI O SZKODY SPOWODOWANE PRZENIESIENIEM CHORÓB ZAKAŹNYCH I ZAKAŻEŃ (Klauzula dot. szkód związanych z żywieniem pacjentów) odnosi się do zakresu ubezpieczenia dobrowolnego OC (zadanie 1 punkt C ). Pyt. 8 Wnosimy o wprowadzenie do zakresu ubezpieczenia od ognia i innych zdarzeń losowych (zadanie nr 2) poniższego zapisu: Wyłączone zostają szkody powstałe w wyniku wydostania się z rur wody i cieczy w pomieszczeniach nieogrzewanych, jeżeli nie dokonano opróżnienia rur z wody przed sezonem zimowym. Odp.: NIE. Zamawiający odrzuca wnioskowany zapis. Pyt. 9 Wnosimy o wprowadzenie limitu na jedno i wszystkie zdarzenia w wysokości ,0 zł na ryzyko przepięć spowodowanych wyładowaniem atmosferycznym. Odp.: NIE. Zamawiający odrzuca wnioskowany zapis Pyt. 10 Prosimy o informację czy w ramach ubezpieczenia środków trwałych w ubezpieczeniu od ognia i innych zdarzeń losowych (zadanie nr 2) został zgłoszony do ubezpieczenia sprzęt elektroniczny i elektroniczny medyczny (inny niż zgłoszony do ubezpieczenia w ramach ryzyka ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk). Jeśli tak prosimy o podanie wartości oddzielnie dla sprzętu elektronicznego i oddzielnie dla sprzętu elektronicznego medycznego. Wnosimy o przesłanie wykazu sprzętu elektronicznego / medycznego z podaniem jego wartości i daty produkcji. Prosimy o podanie sprzętu o najwyższej wartości (minimum 10 sztuk). Odp.: W ramach ubezpieczenia środków trwałych od ognia i innych zdarzeń losowych zostały zgłoszone do ubezpieczenia środki trwałe, na które składa się także elektronika. Wykonawcy wybranemu w drodze przetargu udostępniony zostanie wyciąg z ewidencji środków trwałych. Zamawiający podaje przykładowe 10 sztuk sprzętu o najwyższej wartości,(inny niż zgłoszony do ubezpieczenia w ramach ryzyka ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk). Wybrany Sprzęt w ilości dziesięć sztuk o najwyższej wartości o najwyższej wartości: 1.D 802/42/0001/98 System do manometrii ,59 2.D 802/15/0004/96 Apart USG D 802/06/0010/99 Respirator ,00 4.D 802/21/0003/97Aparat do znieczulania ,76 5.D802/01/0006/05 Aparat Rtg do skopii M 802/01/0344/95 Aparat Rtg ,90 7.M 802/06/0513/00 Respirator ,00 8.M 802/13/0462/99 Kardiomonitor ,77 9.M 802/13/0467/99 Kardiomonitor ,77 10.M 802/21/0574/01 Aparat do znieczulania ,90 Pyt. 11 W przypadku potwierdzającej odpowiedzi na pyt. 11 wnosimy o dodanie do zakresu ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk wyłączenia o następującej treści: Wyłączone zostają szkody spowodowane w ubezpieczonym sprzęcie przez uszkodzony lub źle funkcjonujący system klimatyzacyjny, jeżeli system ten nie został wyposażony w oddzielny system alarmowy, który w sposób ciągły monitoruje temperaturę i wilgotność pomieszczeń w których znajduje się ubezpieczony sprzęt oraz może uruchomić niezależne alarmy optyczne lub akustyczne. Powyższe wyłączenie dotyczy sprzętu, 4/14

5 który z uwagi na specyfikę swojej pracy wymaga stosowania odpowiednio regulowanych zewnętrznych warunków klimatyzacyjnych (odpowiedniej temperatury i wilgotności),zgodnie z instrukcją producenta sprzętu Odp.: NIE. Zamawiający odrzuca wnioskowany zapis. Pyt. 12 Wnosimy o wprowadzenie do zakresu ubezpieczenia sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk w odniesieniu do sprzętu w wieku powyżej 5 lat poniższej klauzuli: Odszkodowanie do wartości rzeczywistej sprzętu Ustala się z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia sprzętu elektronicznego, iż Ubezpieczyciel wypłaca odszkodowanie za utratę lub uszkodzenie ubezpieczonego sprzętu do wysokości rzeczywistej wartości tego sprzętu bezpośrednio przed powstaniem szkody. Odp.: TAK. Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie klauzuli dla sprzętu w wieku powyżej 7 lat. Pyt. 13 Wnosimy o uzupełnienie wykazu sprzętu pozostałego ubezpieczanego w ramach ubezpieczenia sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk z podaniem jego wartości i daty produkcji. Wnosimy o wskazanie przenośnego sprzętu elektronicznego i elektronicznego medycznego oraz podanie sum ubezpieczenia dla tego mienia. Odp.: W załączeniu wykaz sprzętu pozostałego ubezpieczanego w ramach ubezpieczenia sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk. Pyt. 14 Wnosimy o uzupełnienie w ubezpieczeniu od kradzieży z włamaniem, rabunku i dewastacji (wandalizmu), iż w ramach tego ryzyka ma zastosowanie wskazana w SIWZ KLAUZULA KRADZIEZY ZWYKLEJ. Odp.: Zgodnie z zapisami SIWZ pkt wskazany jest zakres kradzieży zwykłej, do którego zastosowanie ma klauzula kradzieży zwykłej. Pyt. 15 Wnosimy o uzupełnienie KLAUZULI STEMPLA POCZTOWEGO/BANKOWEGO po wyrażeniu.. datę stempla bankowego lub pocztowego dokonanej o zapis na właściwe konto Ubezpieczyciela Odp.: TAK. Zamawiający wyraża zgodę na uzupełnienie KLAUZULI STEMPLA POCZTOWEGO/BANKOWEGO po wyrażeniu.. datę stempla bankowego lub pocztowego dokonanej o zapis na właściwe konto Ubezpieczyciela. Pyt. 16 Wnosimy o modyfikację KLAUZULA AUTOMATYCZNEGO POKRYCIA ryzyk poprzez usuniecie punktu 5. W przypadku negatywnej odpowiedzi wnosimy o usunięcie tego punktu w klauzuli w odniesieniu do ryzyka ubezpieczenia sprzętu elektronicznego od wszystkich rzyk - limit wskazany w punkcie 5 jest zbyt wysoki w stosunku do ustalonej w tym ryzyku sumy ubezpieczenia. Odp.: Zamawiający wyraża zgodę na usunięcie pkt 5 w ubezpieczeniu sprzętu elektronicznego, brak zgody na usunięcie pkt 5 w ubezpieczeniu od ognia i innych zdarzeń losowych. Pyt. 17 Wnosimy o usuniecie z zakresu obligatoryjnego ubezpieczenia od kradzieży z włamaniem, rabunku i dewastacji (wandalizmu), klauzuli lokalizacji. Klauzula ta znajduje się w wykazie klauzul fakultatywnych. Pyt. 18 Wnosimy o zastąpienie klauzuli czasu ochrony klauzulą o poniższej treści: Klauzula prolongacyjna Brak wpłaty przez Ubezpieczającego drugiej lub kolejnych rat składki w terminie przewidzianym w umowie ubezpieczenia, nie powoduje wygaśnięcia (rozwiązania) umowy, ani zawieszenia udzielanej ochrony 5/14

6 ubezpieczeniowej i nie może być podstawą do odstąpienia przez Ubezpieczyciela od umowy ze skutkiem natychmiastowym. W sytuacji braku opłaty drugiej lub kolejnych rat składki Ubezpieczyciel zobowiązany jest wyznaczyć Ubezpieczającemu na piśnie dodatkowy, 7 dniowy termin do zapłaty raty. W przypadku nie dokonania wpłaty w wyznaczonym terminie, Ubezpieczyciel może odstąpić od umowy ubezpieczenia ze skutkiem natychmiastowym. Pyt. 19 Wnosimy o wprowadzenie zmiany w klauzuli szybkiej likwidacji szkód (sprzęt elektroniczny) poprzez zmianę terminu oględzin z 2 dni na 4 dni. Pyt. 20 Wnosimy o wprowadzenie franszyzy w wysokości 5% wartości szkody w klauzuli ubezpieczenia ryzyka pośredniego uderzenia pioruna. Odp.: NIE. Zamawiający nie wyraża zgody. Pyt. 21 Wnosimy o modyfikacje klauzuli kradzieży zwykłej poprzez: - zastąpienie zapisu: niewyjaśnione zniknięcie, zaginięcie, niewytłumaczalne niedobory lub niedobory inwentarzowe i braki spowodowane błędami urzędowymi lub księgowymi; zapisem zniknięcie, zaginięcie, niedobory lub niedobory inwentarzowe i braki spowodowane błędami urzędowymi lub księgowymi; oraz dodanie wyłączenia za szkody: - kradzież zwykłą, zniknięcie, zaginięcie gotówki i innych walorów pieniężnych oraz dokumentów Pyt. 22 Prosimy o udzielenie dodatkowych informacji: a) jaki i o jakiej wartości sprzęt elektroniczny i elektroniczny medyczny jest zlokalizowany poniżej poziomu gruntu. Prosimy o wskazanie tej lokalizacji oraz o informację czy są tam zastosowane jakieś zabezpieczenia np. przed ewentualnymi zalaniami. b) czy sprzęt elektroniczny/medyczny znajduje się w pomieszczeniach z gaśnicami proszkowymi. c) czy sprzęt elektroniczny/medyczny znajduje się w pomieszczeniach z ochroną dostępu. d) czy w budynkach znajdują się sprawne awaryjne źródła zasilania, jakie i gdzie e) czy budynki mają przeprowadzane półroczne przeglądy budowlane i czy wszystkie zalecenia są realizowane na bieżąco. Prosimy o podanie ostatnich dat wykonania przeglądów poszczególnych budynków i czy wszystkie zalecenia w nich wydane są wykonane. f) prosimy o informacje czy na całym terenie szpitala przestrzega się zakazu palenia tytoniu, czy są wydane odpowiednie dyspozycje, g) czy wszystkie budynki mają sprawną instalację odgromową, prosimy o podanie dat ich ostatnich badań, h) prosimy o informację czy strychy znajdujące się w budynkach są uporządkowane. Czy są wyposażone w sprawne czujki dymu i wyposażone w agregaty gaśnicze min. po 2x20Kg CO 2. Prosimy o podanie kiedy były wykonane badania sprawności czujek dymu. i) Czy budynki posiadają sprawne hydranty wewnętrzne i zewnętrzne. Prosimy o podanie kiedy były wykonane ich ostanie przeglądy. j) prosimy o potwierdzenie, iż wszystkie gaśnice są sprawne i mają ważne przeglądy. Prosimy o podanie kiedy były wykonane ich ostanie przeglądy. k) prosimy o informację czy w budynkach z konstrukcjami drewnianymi dachu są one zabezpieczone preparatem nadającym właściwości trudno-zapalne. Jeżeli tak prosimy o podanie kiedy były tak zabezpieczane i jakim środkiem. l) prosimy o informację czy we wszystkich budynkach znajduje się sprawna detekcja pożaru. Jeżeli nie we wszystkich prosimy o podanie w których i czy obejmują one całe budynki. Prosimy o podanie ostatniego badania ich sprawności. 6/14

7 m) prosimy o informację jak często dokonywane są obchody w ciągu dnia i nocy przez pracowników ochrony. Czy obchody są rejestrowane. Odp.: a) Odp.: Poniżej poziomu nie ma zlokalizowanego sprzętu medycznego, znajduje się pomieszczenie serwerowni. b) Odp.: Serwerownia gaśnica pianowa, pozostałe pomieszczenia zgodnie z zaleceniami. c) Odp.: Nie. d) Odp.: Agregaty prądotwórcze + UPS-y. e) Odp.: Marszałkowska roczne, Działdowska półroczne (maj 2013 r.). Zalecenia wykonywane są w miarę ustalonych priorytetów i możliwości finansowych. f) Odp.: Tak. g) Odp.: Tak. Marszałkowska r. Działdowska r. h) Odp.: Tak. i) Odp.: Marszałkowska kompleksowo wykonane zabezpieczenia p-poż. - grudzień 2012 r., Działdowska lipiec 2013 r. j) Odp.: Lipiec 2013 r. k) Odp.: Tak. l) Odp.: Marszałkowska tak, Działdowska strychy i piwnice. m)odp.: Tak, co godzinę. PYTANIE 23: Jaka jest wartość budynków i znajdującego się w nich wyposażenia w poszczególnych lokalizacjach? Odp.: Wartość budynków i znajdującego się w nim wyposażenia w poszczególnych lokalizacjach: Budynki Wyposażenie 1. Litewska 14 i 16 ( budynki zespolone ) , ,05 2. Marszałkowska ,77 3. Administracja Marszałkowska , ,50 4. Z-d Anatomi Patologicznej Działdowska , , , ,98 Zamawiający informuje, iż w ciągu roku ubezpieczeniowego wartości te dla poszczególnych lokalizacji mogą ulec zmianie w związku z przemieszczaniem się sprzętu pomiędzy budynkami. PYTANIE 24: Proszę podać rok budowy (budynków) oraz rok ostatnich remontów, ich zakres. Odp.: Litewska 14 rok budowy: 1922 r., ostatnie remonty: 2010 r. i 2011 r. Litewska 16 - rok budowy: 1921 r., ostatnie remonty: 2011 r. i 2012 r. Marszałkowska 24 - rok budowy: 1952 r., ostatnie remonty: 2010 r., 2011 r., 2012 r. Administracja (Marszałkowska) - rok budowy: 1954 r., ostatnie remonty: 2010 r. i 2011 r. Anatomia (Marszałkowska) - rok budowy: 1954 r., ostatnie remonty: 2010 r. Tlenownia (Marszałkowska) rok budowy: 1967 r., ostatnie remonty: /14

8 Działdowska 1 - rok budowy: 1925 r. (funkcjonuje jako szpital od 1946 r.), ostatnie remonty: 2010 r., 2011 r., 2012 r., 2013 r. Ze względu na dużą liczbę przeprowadzonych remontów i trudność w opisaniu ich zakresu, Zamawiający dopuszcza możliwość wizji lokalnej po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu. PYTANIE 25: Czy budynki są podzielone na strefy ogniowe (które, ile ich jest)? Odp.: Marszałkowska każda kondygnacja stanowi odrębną strefę p-poż.. Podział dokonany zgodnie z ekspertyzą straży pożarnej w oparciu o wykonaną dokumentację. Działdowska nie ma podziału na strefy p.poż. PYTANIE 26: Jaki jest rodzaj zabezpieczeń p-poż. (hydranty wewnętrzne i zewnętrzne, klapy dymowe, inne)? Odp.: Oświetlenie awaryjne, sygnalizacja dźwiękowa, hydranty, klapy dymowe Marszałkowska, Hydranty Działdowska. PYTANIE 27: Prosimy o informację, czy: 1) mienie będące przedmiotem ubezpieczenia we wszystkich ubezpieczanych lokalizacjach jest zabezpieczone w sposób przewidziany obowiązującymi przepisami aktów prawnych w zakresie ochrony przeciwpożarowej, w szczególności: a) ustawą o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2009 r. Nr 178 poz z późn. zm.); b) ustawą w sprawie warunków technicznych, jakimi powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75 poz. 690 z późn. zm.); c) rozporządzeniem w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z 2010 r. Nr 109 poz. 719 z późn. zm.), 2) obiekty budowlane są użytkowane i utrzymywane zgodnie z przepisami prawa budowlanego (Dz. U. z 2010 r. Nr 243 poz. 1623) - Tekst jednolity ustawy Prawo Budowlane, 3) obiekty budowlane oraz wykorzystywane instalacje techniczne podlegają regularnym przeglądom okresowym stanu technicznego i/lub dozorowi technicznemu, wykonywanym przez uprawnione podmioty. W protokołach z dokonanych przeglądów nie stwierdzono zastrzeżeń warunkujących ich użytkowanie. Odp.: 1) patrz odpowiedź pytanie nr 22 e). 2) Tak. 3) Tak. PYTANIE 28: Prosimy o udostępnienie wykazu budynków zgłoszonych do ubezpieczenia z uwzględnieniem: a) - roku budowy b) -stanu technicznego budynków i istniejących instalacji na podstawie przeglądów okresowych c) - informacji o przeprowadzonych remontach d) -sumy ubezpieczenia Odp. pkt. a), b), c) : Litewska 14 rok budowy: 1922 r., ostatnie remonty: 2010 r. i 2011 r. Litewska 16 - rok budowy: 1921 r., ostatnie remonty: 2011 r. i 2012 r. Marszałkowska 24 - rok budowy: 1952 r., ostatnie remonty: 2010 r., 2011 r., 2012 r. Administracja (Marszałkowska) - rok budowy: 1954 r., ostatnie remonty: 2010 r. i 2011 r. Anatomia (Marszałkowska) - rok budowy: 1954 r., ostatnie remonty: 2010 r. Tlenownia (Marszałkowska) rok budowy: 1967 r., ostatnie remonty: Działdowska 1 - rok budowy: 1925 r. (funkcjonuje jako szpital od 1946 r.), ostatnie remonty: 2010 r., 2011 r., 2012 r., 2013 r. Ze względu na dużą liczbę przeprowadzonych remontów i trudność w opisaniu ich zakresu, Zamawiający dopuszcza możliwość wizji lokalnej po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu. 8/14

9 Odp. pkt. d) sumy ubezpieczenia na budynki i budowle zgodnie z SIWZ, ponadto Zamawiający informuje, że wartości poszczególnych budynków określone zostały zgodnie z odpowiedzią na pytanie 23. PYTANIE 29: W związku z obligatoryjną klauzulą szkód mechanicznych prosimy o udostępnienie wykazu maszyn i urządzeń z uwzględnieniem roku produkcji i sumy ubezpieczenia poszczególnych maszyn Odp.: Klauzula odnosi się głównie do maszyn typu windy, i inne adekwatne do klauzuli. Zamawiający informuje, iż klauzula ograniczona jest niskim limitem odpowiedzialności : ,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia. Zamawiający udostępni wykaz maszyn ze środków trwałych Wykonawcy wybranemu w drodze Zamówienia Publicznego. PYTANIE 30: Prosimy o informację czy w miejscach wskazanych w SIWZ jako miejsca ubezpieczenia w okresie ostatnich 20 lat wystąpiła powódź lub lokalne podtopienia. W przypadku odpowiedzi twierdzącej prosimy o wskazanie lokalizacji oraz informację na temat wysokości poniesionych strat Odp.: W ciągu 20 lat nie wystąpiła powódź ani lokalne podtopienia. PYTANIE 31: Prosimy o wprowadzenie dla ryzyka przepięcia spowodowanego wyładowaniem atmosferycznym limitu odpowiedzialności PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia Odp.: NIE. Zamawiający nie wyraża zgody. PYTANIE 32: Prosimy o informację czy ustalone sumy ubezpieczenia oraz limity odpowiedzialności obowiązują na okres 24 czy 12 miesięcy (czy są odnawialne po upływie 12 miesięcznego okresu ubezpieczenia )? Odp.: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 1. PYTANIE 33: Prosimy o wyjaśnienie zapisu w punkcie SIWZ zł. jest to maksymalny limit gotówki na jeden transport, a transportów w roku 12szt. Czy zapis ten oznacza, że dla gotówki w transporcie ustanowiono sumę ubezpieczenia w wysokości PLN natomiast limit odpowiedzialności na jedno zdarzenie wynosi PLN? Odp.:Suma ubezpieczenia wynosi zł PYTANIE 34: Prosimy o zmianę, określonego w punkcie SIWZ, wysokości udziału własnego dla sprzętu elektronicznego na : 5% wysokości odszkodowania, nie mniej niż 1000 PLN dla sprzętu o wartości powyżej PLN PYTANIE 35: Prosimy o zmianę definicji klauzuli reprezentantów (pkt. 3,2,5 SIWZ) poprzez uzupełnienie definicji ubezpieczającego o treść: za winę umyślną lub rażące niedbalstwo osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nie będącej osobą prawną należy rozumieć winę: w przedsiębiorstwach państwowych i komunalnych: dyrektora, jego zastępców, zarządców oraz pełnomocników, PYTANIE 36: Prosimy o potwierdzenie, że dla klauzuli szkód mechanicznych, limit odpowiedzialności PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia jest limitem wspólnym dla szkód spowodowanych : działaniem, człowieka, wadami produkcyjnymi oraz przyczynami eksploatacyjnymi Odp.: TAK. Zamawiający potwierdza. 9/14

10 PYTANIE 37: W związku z obligatoryjną klauzulą szkód elektrycznych prosimy o informację na temat łącznej mocy maszyn zgłoszonych do ubezpieczenia oraz największej mocy pojedynczej maszyny Odp.: Klimatyzacje, wysokospecjalistyczna aparatura medyczna, aparaty rtg, tomograf, angiograf. PYTANIE 38: Prosimy o przeniesienie klauzuli automatycznego pokrycia konsumpcji sumy ubezpieczenia do klauzul fakultatywnych Odp.: Zamawiający informuje, Że klauzula ta znajduje się w wykazie klauzul fakultatywnych. PYTANIE 39: W klauzuli szybkiej likwidacji szkód (sprzęt elektroniczny), prosimy o przesunięcie terminu w jakim Ubezpieczyciel zobowiązany jest do dokonania oględzin przedmiotu szkody, w przypadku sprzętu elektronicznego którego przywrócenie do pracy nie jest konieczne dla normalnego funkcjonowania jednostkido 3 dni roboczych. Odp.: Odpowiedź jak w pytaniu 19. PYTANIE 40: Prosimy o przeniesienie klauzuli aktów terroryzmu do klauzul fakultatywnych Odp.: NIE. Zamawiający nie wyraża zgody. PYTANIE 41: Niezależnie od powyższego, prosimy o modyfikację treści klauzuli aktów terroryzmu poprzez dodanie następujących wyłączeń odpowiedzialności: Z zakresu ochrony wyłączone są: a) szkody wynikające bezpośrednio lub pośrednio z wybuchu jądrowego, reakcji nuklearnej, promieniowania jądrowego, skażenia radioaktywnego b) Szkody powstałe w wyniku strajków, zamieszek, rozruchów, demonstracji, działań chuligańskich, gróźb oraz fałszywych alarmów c) spowodowane przez środki zapobiegania, zwalczania lub kontrolowania rzeczywistych lub potencjalnych aktów terrorystycznych, chyba że, zastosowanie takich środków zostało pisemnie uzgodnione z Ubezpieczycielem, zanim środki te zostały podjęte Odp.: NIE. Zamawiający nie wyraża zgody PYTANIE 42: Prosimy o modyfikację treści klauzuli rzeczoznawców poprzez wykreślenie następującego zdania: Niniejsza klauzula obejmuje ochroną ubezpieczeniową także koszty poniesione na wyliczenie i przygotowanie roszczenia przez Ubezpieczonego lub Ubezpieczającego, do wysokości 50% wartości poniesionych z tego tytułu kosztów, jednak nie więcej niż zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia. PYTANIE 43: Prosimy o modyfikację treści klauzuli ubezpieczenia drobnych robót budowlanych poprzez dodanie następujących wyłączeń odpowiedzialności: a) Z zakresu ochrony wyłączone są wszelkie szkody powstałe w związku z pracami które mają wpływ na sprawność urządzeń przeciwpożarowych lub innych zabezpieczeń, których istnienie Zamawiający zadeklarował. b) Z zakresu ochrony wyłączone są wszelkie szkody będące bezpośrednim lub pośrednim następstwem uszkodzenia instalacji wodnych, wodno-kanalizacyjnych, gazowych, elektrycznych, telekomunikacyjnych, itp., w wyniku prowadzenia prac Odp.: NIE. Zamawiający nie wyraża zgody. Jednocześnie Zamawiający koryguje treść klauzuli zastępując określenie w pkt b wymagane jest pozwolenie na określenie nie wymagane jest pozwolenie. 10/14

11 PYTANIE 44: Prosimy o modyfikację treści klauzuli 48 godzin poprzez uzupełnienie jej treści: szkody powstałe w przedziale 48 godzin na skutek tego samego pojedynczego zdarzenia losowego będą traktowane jako jedno zdarzenie szkodowe PYTANIE 45: Prosimy o modyfikację klauzuli katastrofy budowlanej poprzez dodanie następujących wyłączeń odpowiedzialności: Ubezpieczycie nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w obiektach: a) nie posiadających protokołu odbioru końcowego robót dokonanego przez organ nadzoru budowlanego, b) użytkowanych niezgodnie z przeznaczeniem, c) nie posiadających aktualnej "Książki obiektu budowlanego" z okresowym potwierdzaniem stanu technicznego obiektu, d) wyłączonych z eksploatacji przez okres dłuższy niż 30 dni, e) położonych na obszarach zagrożonych występowaniem szkód górniczych w rozumienie prawa górniczego, f) w trakcie budowy, rozbudowy, przebudowy, odbudowy i nadbudowy - wymagających uzyskania pozwolenia na budowę g) powstałe w przypadku braku zamocowania elementów nośnych w ich podporach h) w budynkach przeznaczonych do rozbiórki PYTANIE 46: Prosimy o modyfikację treści klauzuli czasu ochrony poprzez zamianę zdania: W przypadku nie dokonania wpłaty na konto Ubezpieczyciela w wyznaczonym terminie ubezpieczyciel zawiesza ochronę ubezpieczeniową do momentu opłacenia brakującej składki. Na zdanie : W przypadku nie dokonania wpłaty na konto Ubezpieczyciela w wyznaczonym terminie ubezpieczyciel może wypowiedzieć umowę ubezpieczenia ze skutkiem natychmiastowym. Odp.: NIE. Zamawiający nie wyraża zgody. Ponadto zgodnie z Pytaniem. 18 Zamawiający wyraził zgodę na zastąpienie klauzuli czasu ochrony klauzulą prolongacyjną. PYTANIE 47: Prosimy o zmianę treści klauzuli ubezpieczenia urządzeń do jądrowego rezonansu magnetycznego, w związku z odwołaniem do OWU jednego z ubezpieczycieli poprzez doprecyzowanie zapisu : W ramach niniejszej umowy środki chłodzące takie jak: hel, azot itp. są materiałami pomocniczymi w rozumieniu 5 ust. 3 OWU sprzętu elektronicznego Wnioskujemy o zmianę powyższego zapisu na następujący: Ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje szkód w środkach chłodzących takich jak : hel, azot itp. Odp.: TAK. Zamawiający wyraża zgodę na zmianę powyższego zapisu na następujący: Ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje szkód w środkach chłodzących takich jak : hel, azot itp. PYTANIE 48: W ubezpieczeniu sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk prosimy o wprowadzenie franszyz redukcyjnych w wysokości ,00 PLN w każdej szkodzie dla urządzeń do jądrowego rezonansu magnetycznego, tomografów oraz urządzeń do rozbijania kamieni nerkowych Odp.: NIE. Zamawiający nie wyraża zgody. PYTANIE 49: Prosimy o uzupełnienie informacji na temat zabezpieczeń przeciwpożarowych stosowanych w poszczególnych budynkach: - czy czujki dymu wymienione w SIWZ jako zabezpieczenia przeciwpożarowe obejmują całą powierzchnię obydwu budynków i wszystkie pomieszczenia w budynkach. W razie odpowiedzi przeczącej prosimy o wskazanie pomieszczeń nieobjętych systemem czujek. - gdzie transmitowany jest sygnał systemu automatycznej sygnalizacji powstania pożaru opartego na w/w czujkach dymu (PSP, portiernia, inne miejsca- jakie?) -prosimy o wyjaśnienie co oznacza sformułowanie Zrealizowany został program na.. zraszacze Które pomieszczenia obejmuje system? Czy zamawiający miał na myśli system tryskaczy? Jeżeli nie prosimy o opis działania systemu 11/14

Załącznik nr 1 do SIWZ B, Pkt I. 1 1. Wymagany zakres ubezpieczenia obejmuje przynajmniej następujące ryzyka (o

Załącznik nr 1 do SIWZ B, Pkt I. 1 1. Wymagany zakres ubezpieczenia obejmuje przynajmniej następujące ryzyka (o Toruń, 03.11.2014 Wyjaśnienie do SIWZ do zamówienia publicznego pn. UBEZPIECZENIE MAJĄTKU I ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ POWIATU INOWROCŁAWSKIEGO WRAZ Z JEDNOSTKAMI ORGANIZACYJNYMI W nawiązaniu do zapytań

Bardziej szczegółowo

Dział Zamówień Publicznych Grodzisk Maz., dn. 04.12.2014 r. SPSSZ - V/194/2014

Dział Zamówień Publicznych Grodzisk Maz., dn. 04.12.2014 r. SPSSZ - V/194/2014 Dział Zamówień Publicznych Grodzisk Maz., dn. 04.12.2014 r. SPSSZ - V/194/2014 Wg rozdzielnika Dot. postępowania na świadczenie usługi w zakresie: ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk, w tym od kradzieży

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA USŁUGI UBEZPIECZENIA MIENIA ORAZ ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ HALI GDAŃSK SOPOT SP. Z O.O.

SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA USŁUGI UBEZPIECZENIA MIENIA ORAZ ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ HALI GDAŃSK SOPOT SP. Z O.O. DOTYCZY SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA USŁUGI UBEZPIECZENIA MIENIA ORAZ ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ HALI GDAŃSK SOPOT SP. Z O.O. 2014/2016 1. Pytanie Wykonawcy Zadanie 1 Zakres ubezpieczenia:

Bardziej szczegółowo

Szydłowiec, dnia 26.02.2015 r. Wykonawcy (wszyscy) Wyjaśnienia do treści SIWZ

Szydłowiec, dnia 26.02.2015 r. Wykonawcy (wszyscy) Wyjaśnienia do treści SIWZ Szydłowiec, dnia 26.02.2015 r. Wykonawcy (wszyscy) Wyjaśnienia do treści SIWZ dotyczy: postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na ubezpieczenie majątku

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZI NR 5. Znak postępowania: WZP.ZP.271.13.2014. Trąbki Wielkie, dnia 11.12.2014r.

ODPOWIEDZI NR 5. Znak postępowania: WZP.ZP.271.13.2014. Trąbki Wielkie, dnia 11.12.2014r. Trąbki Wielkie, dnia 11.12.2014r. Znak postępowania: WZP.ZP.271.13.2014 ODPOWIEDZI NR 5 Dotyczy: Postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia nie przekraczającej

Bardziej szczegółowo

KRS 0000000142 NIP 772-18 -77-458

KRS 0000000142 NIP 772-18 -77-458 Szpital Powiatowy w Radomsku 97 500 Radomsko ul. Jagiellońska 36 tel. Centrala 044 685 47 00 tel. Sekretariat 044 685 47-16 fax. 044 685 47 01 e mail: admin@szpital.biz.pl KRS 0000000142 NIP 772-18 -77-458

Bardziej szczegółowo

URZĄD MORSKI W SZCZECINIE Pl. Batorego 4, 70-207 Szczecin

URZĄD MORSKI W SZCZECINIE Pl. Batorego 4, 70-207 Szczecin URZĄD MORSKI W SZCZECINIE Pl. Batorego 4, 70-207 Szczecin tel.: +48 91 4403523, fax: +48 91 4403441, e-mail: jrajecka@ums.gov.pl Znak: PO-II - 370/ZZP-3/33/14 Szczecin, dnia 05.12.2014 r. ODPOWIEDZI NA

Bardziej szczegółowo

WOTUiW- 1/09/2014 Toruń, 11.09.2014 r.

WOTUiW- 1/09/2014 Toruń, 11.09.2014 r. WOTUiW- 1/09/2014 Toruń, 11.09.2014 r. Do wszystkich Wykonawców Dotyczy: Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dotyczącej Kompleksowego ubezpieczenia Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnień i Współuzależnienia

Bardziej szczegółowo

Gryfino, dnia 17 września 2014 r. Według rozdzielnika

Gryfino, dnia 17 września 2014 r. Według rozdzielnika Gryfino, dnia 17 września 2014 r. Według rozdzielnika Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie

Bardziej szczegółowo

Uczestnicy postępowania

Uczestnicy postępowania Miasto Łomża z siedzibą Urząd Miejski ul. Stary Rynek 14 18-400 Łomża Łomża, 17.04.2015r. Uczestnicy postępowania Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na Kompleksowe ubezpieczenie

Bardziej szczegółowo

Do uczestników postępowania o udzielanie zamówienia

Do uczestników postępowania o udzielanie zamówienia 28/0713/UN 1/17 Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku 80-336 Gdańsk, ul. Kazimierza Górskiego 1, tel. 58-554-74-42, faks 58-554-72-27 Biuro Kanclerza AWFiS: 80-336 Gdańsk, ul. Józefa Czyżewskiego

Bardziej szczegółowo

PYTANIA DOTYCZĄCE UBEZPIECZENIA MIENIA OD OGNIA I INNYCH ZDARZEŃ LOSOWYCH

PYTANIA DOTYCZĄCE UBEZPIECZENIA MIENIA OD OGNIA I INNYCH ZDARZEŃ LOSOWYCH Poznań, 17 stycznia 2014 r. Do wszystkich Wykonawców postępowania przetargowego Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na ubezpieczenia majątku oraz interesu majątkowego JAROCIŃSKICH

Bardziej szczegółowo

PYTANIA WYKONAWCÓW I ODPOWIEDZI ZAMAWIAJĄCEGO

PYTANIA WYKONAWCÓW I ODPOWIEDZI ZAMAWIAJĄCEGO Kazimierza Wielka, 30.09.2014 r. PYTANIA WYKONAWCÓW I ODPOWIEDZI ZAMAWIAJĄCEGO Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nieprzekraczającej

Bardziej szczegółowo

PREZYDENT MIASTA ZIELONA GÓRA

PREZYDENT MIASTA ZIELONA GÓRA PREZYDENT MIASTA ZIELONA GÓRA ul. Podgórna 22 65-424 Zielona Góra ZP. 271.97.40.2013 RISS 2414672 Zielona Góra, 11 grudnia 2013 r. Wykonawcy którzy ubiegają się o udzielenie zamówienia publicznego dot.

Bardziej szczegółowo

Kompleksowego ubezpieczenia Instytutu Matki i Dziecka

Kompleksowego ubezpieczenia Instytutu Matki i Dziecka Institute of Mother and Child L Institut de la Mère et de l Enfant A/ZP/SZP.251-11/15 Warszawa, 17 marca 2015 roku WYJAŚNIENIA I MODYFIKACJA TREŚCI SIWZ Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

Bardziej szczegółowo

Nr postępowania: 12/PN/12 Załącznik nr 1 Ubezpieczenie mienia, OC i pojazdów Zamojskiego Szpitala Niepublicznego sp. z o.o. 2012

Nr postępowania: 12/PN/12 Załącznik nr 1 Ubezpieczenie mienia, OC i pojazdów Zamojskiego Szpitala Niepublicznego sp. z o.o. 2012 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA NA UBEZPIECZENIE MIENIA, ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ I POJAZDÓW Zamojskiego Szpitala Niepublicznego Sp. z o.o. I. Ubezpieczający: Zamojski Szpital Niepubliczny Sp. z o.o. Ul.

Bardziej szczegółowo

Szczawno-Zdrój, 04.12.2013r. Oznaczenie sprawy: ZP/26/2013 - WSZYSCY -

Szczawno-Zdrój, 04.12.2013r. Oznaczenie sprawy: ZP/26/2013 - WSZYSCY - Szczawno-Zdrój, 04.12.2013r. Oznaczenie sprawy: ZP/26/2013 - WSZYSCY - W trakcie przedmiotowego postępowania przetargowego do Zamawiającego wpłynęły pytania dotyczące treści postanowień Specyfikacji Istotnych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dla zamówienia publicznego dokonywanego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych

Bardziej szczegółowo

PROGRAM UBEZPIECZENIA

PROGRAM UBEZPIECZENIA Załącznik Nr 3 PROGRAM UBEZPIECZENIA W doprowadzeniu do zawarcia umów ubezpieczenia, czynnościach przygotowawczych do zawarcia umów ubezpieczenia oraz zawieraniu i obsłudze ubezpieczeń ZAMAWIAJĄCEGO na

Bardziej szczegółowo

Pytanie 1: Prosimy o podanie listy jednostek, dla których będą wystawiane odrębne polisy.

Pytanie 1: Prosimy o podanie listy jednostek, dla których będą wystawiane odrębne polisy. Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Staszowie ul. 11 Listopada 78, 28-200 Staszów, woj. Świętokrzyskie Regon 000302391, NIP 866-14-55-641 tel. (015) 864-85 -39, fax. (015) 864-36

Bardziej szczegółowo

III. Opis przedmiotu zamówienia:

III. Opis przedmiotu zamówienia: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nazwa zamówienia publicznego: Ubezpieczenie mienia oraz odpowiedzialności cywilnej Miejskiego Szpitala Zespolonego w Olsztynie I. Nazwa (firma) oraz adres Zamawiającego:

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ I wyjaśnień do SIWZ oraz odpowiedzi na pytania. Do wszystkich Wykonawców biorących udział w postępowaniu

CZĘŚĆ I wyjaśnień do SIWZ oraz odpowiedzi na pytania. Do wszystkich Wykonawców biorących udział w postępowaniu Sosnowiec 18.08.2014r. CZĘŚĆ I wyjaśnień do SIWZ oraz odpowiedzi na pytania Do wszystkich Wykonawców biorących udział w postępowaniu Dotyczy: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Miejskiego

Bardziej szczegółowo

Łódź, dnia 11.09.2014 r.

Łódź, dnia 11.09.2014 r. ZAMAWIAJĄCY: PORT LOTNICZY ŁÓDŹ IM. WŁADYSŁAWA REYMONTA SP. Z O.O. UL. GEN. S. MACZKA 35 94-328 ŁÓDŹ PROWADZĄCY POSTĘPOWANIE: BIURO BROKERÓW UBEZPIECZENIOWYCH "MAXIMA FIDES" SP. Z O.O. UL. GDAŃSKA 91 90-058

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Przedmiotem zamówienia jest usługa ubezpieczenia Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Sieradzu

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Przedmiotem zamówienia jest usługa ubezpieczenia Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Sieradzu SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA W niniejszym Załączniku opisano zakres i warunki minimalne lub niedopuszczalne, w których nie dopuszcza się wprowadzania żadnych zmian. Złożenie oferty zawierającej

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do SIWZ. Opisu Przedmiotu Zamówienia

Załącznik Nr 1 do SIWZ. Opisu Przedmiotu Zamówienia Opisu Przedmiotu Zamówienia Załącznik Nr 1 do SIWZ Informacje ogólne Zamawiający/ Ubezpieczający: Zakres działalności: Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu Udzielanie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dla zamówienia publicznego dokonywanego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych

Bardziej szczegółowo

WYJAŚNIENIE NR 1. Ubezpieczenie od ognia i innych żywiołów

WYJAŚNIENIE NR 1. Ubezpieczenie od ognia i innych żywiołów Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 2 PUM w Szczecinie Dział Zamówień Publicznych Al. Powstańców Wielkopolskich 72, 70-111 Szczecin tel. (0-91) 466 10 86 do 88 fax. 466 11 13 Szczecin, dnia 29-11-2012r.

Bardziej szczegółowo

Gdańsk 4.10.2013r. Strona internetowa. Sprawa: Wyjaśnienia siwz.

Gdańsk 4.10.2013r. Strona internetowa. Sprawa: Wyjaśnienia siwz. Gdańsk 4.10.2013r. Strona internetowa Sprawa: Wyjaśnienia siwz. Hala Gdańsk Sopot Sp. z o.o. na podstawie art. 38 ust.2 ustawy Prawo zamówień publicznych udziela odpowiedzi na pytania dotyczące przetargu

Bardziej szczegółowo

PROGRAM UBEZPIECZENIA

PROGRAM UBEZPIECZENIA Załącznik Nr 4 PROGRAM UBEZPIECZENIA W doprowadzeniu do zawarcia umów ubezpieczenia, czynnościach przygotowawczych do zawarcia umów ubezpieczenia oraz zawieraniu i obsłudze ubezpieczeń ZAMAWIAJĄCEGO na

Bardziej szczegółowo

UMOWA GENERALNA UBEZPIECZENIA PORTU LOTNICZEGO ŁÓDŹ IM. WŁADYSLAWA REYMONTA SP. Z O.O. W OKRESIE OD 16.11.2014R. 15.11.2016R. SPIS TREŚCI.

UMOWA GENERALNA UBEZPIECZENIA PORTU LOTNICZEGO ŁÓDŹ IM. WŁADYSLAWA REYMONTA SP. Z O.O. W OKRESIE OD 16.11.2014R. 15.11.2016R. SPIS TREŚCI. Załącznik nr 1 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia Tekst jednolity z 11.09.2014r. UMOWA GENERALNA UBEZPIECZENIA PORTU LOTNICZEGO ŁÓDŹ IM. WŁADYSLAWA REYMONTA SP. Z O.O. W OKRESIE OD 16.11.2014R. 15.11.2016R.

Bardziej szczegółowo