PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU KUCHARZ wersja przed recenzją (wersja robocza)

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU KUCHARZ 512001 wersja przed recenzją (wersja robocza) 07.05.2012"

Transkrypt

1 TY SZKOŁY: Zasadnicza Szkoła Zawodowa ROGRAM NAUZANIA DLA ZAWODU KUHARZ wersja przed recenzją (wersja robocza) TY ROGRAMU: RZEDMIOTOWY 2. RODZAJ ROGRAMU: LINIOWY 3. AUTORZY, REENZENI I KONSULTANI ROGRAMU NAUZANIA: Autorzy: Jolanta Graczek Recenzenci: Konsultanci: 4. ODSTAWY RAWNE KSZTAŁENIA ZAWODOWEGO rogram nauczania dla zawodu KUHARZ opracowany jest zgodnie z poniższymi aktami prawnymi: Ustawą z dnia 19 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw Rozporządzeniem w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego z dnia 23 grudnia 2012 r. Rozporządzeniem w sprawie podstawy programowej kształcenia w zawodach z dnia 7 lutego 2012 r. Rozporządzeniem w sprawie ramowych planów nauczania z dnia 7 lutego 2012 r. Rozporządzeniem w sprawie dopuszczania do użytku w szkole programów wychowania przedszkolnego i programów nauczania oraz dopuszczania do użytku szkolnego podręczników z dnia 8 czerwca 2009 r. Rozporządzeniem w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych z dnia 30 kwietnia 2007 z późn. zmianami. Rozporządzeniem w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach z dnia 17 listopada 2010 r. Rozporządzeniem w sprawie bezpieczeostwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach z dnia 31 grudnia 2002 r. z późn. zmianami. 5. ELE OGÓLNE KSZTAŁENIA ZAWODOWEGO elem kształcenia zawodowego jest przygotowanie uczących się do życia w warunkach współczesnego świata, wykonywania pracy zawodowej i aktywnego funkcjonowania na zmieniającym się rynku pracy. Zadania szkoły i innych podmiotów prowadzących kształcenie zawodowe oraz sposób ich realizacji są uwarunkowane zmianami zachodzącymi w otoczeniu gospodarczo-społecznym, na które wpływają w szczególności: idea gospodarki opartej na wiedzy, globalizacja procesów gospodarczych i społecznych, rosnący udział handlu międzynarodowego, mobilnośd geograficzna i zawodowa, nowe techniki i technologie, a także wzrost oczekiwao pracodawców w zakresie poziomu wiedzy i umiejętności pracowników. W procesie kształcenia zawodowego ważne jest integrowanie i korelowanie kształcenia ogólnego i zawodowego, w tym doskonalenie kompetencji kluczowych nabytych w procesie kształcenia ogólnego, z uwzględnieniem niższych etapów edukacyjnych. Odpowiedni poziom wiedzy ogólnej powiązanej z wiedzą zawodową przyczyni się do podniesienia poziomu umiejętności zawodowych absolwentów szkół kształcących w zawodach, a tym samym zapewni im możliwośd sprostania wyzwaniom zmieniającego się rynku pracy. W procesie kształcenia zawodowego są podejmowane działania wspomagające rozwój każdego uczącego się, stosownie do jego potrzeb i możliwości, ze szczególnym uwzględnieniem indywidualnych ścieżek rojekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 1

2 edukacji i kariery, możliwości podnoszenia poziomu wykształcenia i kwalifikacji zawodowych oraz zapobiegania przedwczesnemu kooczeniu nauki. Elastycznemu reagowaniu systemu kształcenia zawodowego na potrzeby rynku pracy, jego otwartości na uczenie się przez całe życie oraz mobilności edukacyjnej i zawodowej absolwentów ma służyd wyodrębnienie kwalifikacji w ramach poszczególnych zawodów wpisanych do klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego. 6. KORELAJA ROGRAMU NAUZANIA DLA ZAWODU KUHARZ Z ODSTAWĄ ROGRAMOWĄ KSZTAŁENIA OGÓLNEGO rogram nauczania dla zawodu KUHARZ uwzględnia aktualny stan wiedzy o zawodzie ze szczególnym zwróceniem uwagi na nowe technologie i najnowsze koncepcje nauczania. rogram uwzględnia także zapisy zadao ogólnych szkoły i umiejętności zdobywanych w trakcie kształcenia w szkole ponadgimnazjalnej umieszczonych w podstawach programowych kształcenia ogólnego, w tym: 1) umiejętnośd zrozumienia, wykorzystania i refleksyjnego przetworzenia tekstów, prowadząca do osiągnięcia własnych celów, rozwoju osobowego oraz aktywnego uczestnictwa w życiu społeczeostwa; 2) umiejętnośd wykorzystania narzędzi matematyki w życiu codziennym oraz formułowania sądów opartych na rozumowaniu matematycznym; 3) umiejętnośd wykorzystania wiedzy o charakterze naukowym do identyfikowania i rozwiązywania problemów, a także formułowania wniosków opartych na obserwacjach empirycznych dotyczących przyrody lub społeczeostwa; 4) umiejętnośd komunikowania się w języku ojczystym i w językach obcych; 5) umiejętnośd sprawnego posługiwania się nowoczesnymi technologiami informacyjnymi i komunikacyjnymi; 6) umiejętnośd wyszukiwania, selekcjonowania i krytycznej analizy informacji; 7) umiejętnośd rozpoznawania własnych potrzeb edukacyjnych oraz uczenia się; 8) umiejętnośd pracy zespołowej. W programie nauczania dla zawodu kucharz uwzględniono powiązania z kształceniem ogólnym polegające na wcześniejszym osiąganiu efektów kształcenia w zakresie przedmiotów ogólnokształcących stanowiących podbudowę dla kształcenia w zawodzie. Dotyczy to przede wszystkim takich przedmiotów jak: biologia, chemia a także podstawy przedsiębiorczości i edukacja dla bezpieczeostwa. 7. INFORMAJA O ZAWODZIE KUHARZ Kucharz powinien byd przygotowany do wykonywania następujących zadao zawodowych: przechowywania żywności, sporządzania potraw i napojów oraz wykonywania czynności związanych z ekspedycją potraw i napojów. W zakładzie gastronomicznym kucharz przyjmuje surowce żywnościowe i zabezpiecza je przed zepsuciem, w odpowiedni sposób je magazynując lub utrwalając. Ocenia i dobiera żywnośd przeznaczoną do produkcji. rzeprowadza obróbkę wstępną i przygotowuje półprodukty do obróbki cieplnej. Stosuje różne metody obróbki cieplnej. Do obróbki surowców i półproduktów, ale także do ekspedycji potraw wykorzystuje nowoczesne urządzenia gastronomiczne. Wykaocza potrawy i napoje oraz porcjuje je do odpowiednich naczyo, stosując aktualne trendy w zakresie aranżacji potraw i napojów. Wykonując swoje zadania zawodowe dba o właściwe bezpieczeostwo zdrowotne sporządzanych potraw i napojów, przestrzegając procedur obowiązujących w gastronomii. rzestrzega także zasad racjonalnego żywienia. Stale aktualizuje swoją wiedzę i doskonali umiejętności zawodowe szczególnie w zakresie towaroznawstwa żywności i nowych technologii stosowanych w gastronomii. Obsługuje programy komputerowe do prowadzenia gospodarki magazynowej i do rejestrowania zamówieo kelnerskich. Kucharz może sporządzad potrawy dietetyczne oraz regionalne i z kuchni obcych narodów. Zajmuje się także przygotowywaniem pełnych posiłków, zarówno codziennych jak i okolicznościowych; przygotowuje również potrawy i napoje na przyjęcia, dbając o wysoki standard swoich usług. Miejscem pracy kucharza rojekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 2

3 najczęściej są zakłady gastronomiczne typu otwartego i zamkniętego, w tym restauracje hotelowe i gastronomia sieciowa oraz firmy cateringowe, ale również gastronomia na statkach lub w innych środkach transportu itp. 8. UZASADNIENIE OTRZEBY KSZTAŁENIA W ZAWODZIE Gastronomia, w obszarze której pracuje kucharz, jest branżą usługową. Według prowadzonych analiz rynek gastronomiczny jest wciąż rozwijającym się. W olsce rynek lokali gastronomicznych nie jest nasycony. Jak podaje Euromonitor w olsce (www:informator-turystyczny.pl) ilośd zakładów gastronomicznych przypadających na 1000 mieszkaoców jest kilkakrotnie niższa niż w innych krajach europejskich, co daje powody by sądzid, że wciąż przybywad będzie miejsc pracy dla kucharza. Tym bardziej, że zaznacza się trend, od lat występujący w Europie Zachodniej i Stanach Zjednoczonych, coraz częstszego spożywania posiłków poza domem i korzystania z usług gastronomicznych nawet w z okazji dotychczas bardzo rodzinnych uroczystości i świąt jak np. kolacja wigilijna. Już obecnie, na podstawie ofert pracy, zamieszczanych w różnych mediach, należy wnioskowad, że kucharz to jeden z najmniej obarczonych ryzykiem bezrobocia zawodów. Z badao opinii publicznej, przeprowadzonych przez TNS OBO, opublikowanych w raporcie Zawód kucharza w oczach olaków wynika, że prawie trzy czwarte olaków uważa zawód kucharza za atrakcyjny, tyle samo postrzega go jako dający duże możliwości rozwoju i podnoszenia kwalifikacji zawodowych. rawie 16 % uważa także, że zawód kucharza jest gwarancją wysokiego wynagrodzenia (źródło: opularności zawodu sprzyja fakt, że wielu kucharzy stało się postaciami medialnymi; inną przyczyną jest możliwośd zatrudnienia na rynku europejskim. 9. OWIĄZANIA ZAWODU KUHARZ Z INNYMI ZAWODAMI odział zawodów na kwalifikacje czyni system kształcenia elastycznym, umożliwiającym uczącemu się uzupełnianie kwalifikacji stosownie do potrzeb rynku pracy, własnych potrzeb i ambicji. Wspólne kwalifikacje mają zawody kształcone na poziomie zasadniczej szkoły zawodowej i technikum, np.: dla zawodu kucharz wyodrębniona została kwalifikacja T.6., która stanowi podbudowę kształcenia w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych. Technik żywienia i usług gastronomicznych ma kwalifikacje właściwe dla zawodu, które są nadbudową do kwalifikacji bazowej T.6. Inną grupą wspólnych efektów dotyczących obszaru zawodowego są efekty stanowiące podbudowę kształcenia w zawodach określone kodem KZ(T.c). Kwalifikacja T.6. Sporządzanie potraw i napojów Symbol zawodu Zawód Elementy wspólne Kucharz KZ(T.c) Technik żywienia i usług gastronomicznych 10. odział godzin na przedmioty z uwzględnieniem ramowego planu nauczania Zgodnie z Rozporządzeniem MEN w sprawie ramowych planów nauczania w zasadniczej szkole zawodowej minimalny wymiar godzin na kształcenie zawodowe wynosi 1600 godzin, z czego na kształcenie zawodowe teoretyczne zostanie przeznaczonych minimum 630 godzin, a na kształcenie zawodowe praktyczne 970 godzin. W podstawie programowej kształcenia w zawodzie kucharz minimalna liczba godzin na kształcenie zawodowe została określona dla efektów kształcenia i wynosi: - na kształcenie w ramach kwalifikacji T.6. przeznaczono minimum 700 godzin. - na kształcenie w ramach efektów wspólnych dla wszystkich zawodów i wspólnych dla zawodów w ramach obszaru kształcenia przeznaczono minimum 300 godzin. rojekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 3

4 11. ELE SZZEGÓŁOWE KSZTAŁENIA W ZAWODZIE KUHARZ Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie kucharz powinien byd przygotowany do wykonywania następujących zadao zawodowych: 1) przechowywania żywności; 2) sporządzania potraw i napojów; 3) wykonywania czynności związanych z ekspedycją potraw i napojów. Do wykonywania zadao zawodowych niezbędne jest osiągnięcie efektów kształcenia określonych w podstawie programowej kształcenia w zawodzie kucharz: efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów (BH, DG, JOZ) efekty kształcenia wspólne dla zawodów w ramach obszaru turystyczno-gastronomicznego stanowiące podbudowę do kształcenia w zawodzie KZ(T.c) efekty kształcenia właściwe dla kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie T.6. Sporządzanie potraw i napojów rojekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 4

5 12. LAN NAUZANIA DLA ZAWODU KUHARZ Tabela 3. lan nauczania przedmiotowego Lp. Nazwa przedmiotu Klasa Liczba godzin w cyklu kształcenia I II III tygodniowo łącznie Wyposażenie i zasady bezpieczeostwa w gastronomii Działalnośd gospodarcza w gastronomii Technologia gastronomiczna z towaroznawstwem Kształcenie zawodowe teoretyczne Język obcy w gastronomii Łączna liczba godzin na kształcenie zawodowe teoretyczne rocesy technologiczne w gastronomii Gastronomia w praktyce zajęcia praktyczne Łączna liczba godzin na kształcenie zawodowe praktyczne Łączna liczba godzin na kształcenie zawodowe Kształcenie zawodowe praktyczne rojekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 5

6 13. ROGRAMY NAUZANIA DLA OSZZEGÓLNYH RZEDMIOTÓW W programie nauczania dla zawodu KUHARZ zastosowano taksonomię celów ABD B.Niemierko 1. Wyposażenie i zasady bezpieczeostwa w gastronomii 128 godzin 2. Działalnośd gospodarcza w gastronomii 128 godzin 3. Technologia gastronomiczna z towaroznawstwem 288 godzin 4. Język obcy w gastronomii 96 godzin 5. rocesy technologiczne w gastronomii 394 godziny 6. Gastronomia w praktyce zajęcia praktyczne 576 godzin rojekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 6

7 oziom wymagao programowych ( lub ) Kategoria taksonomiczna 1. Wyposażenie i zasady bezpieczeostwa gastronomii 1.1. Bezpieczeostwo oraz higiena pracy i produkcji w gastronomii 1.2. Urządzenia i instalacje techniczne w zakładach gastronomicznych 1.1. Bezpieczeostwo oraz higiena pracy i produkcji w gastronomii Doskonalenie podstaw programowych kluczem do modernizacji kształcenia zawodowego Uszczegółowione efekty kształcenia Uczeo po zrealizowaniu zajęd potrafi: Materiał kształcenia BH(1)1. wyjaśnid pojęcia: ergonomia, higiena pracy, bezpieczeostwo pracy; BH(1)2. rozróżnid środki gaśnicze; B BH(1)3. wskazad zastosowanie różnych środków gaśniczych; BH(1)4. wyjaśnid zasady ochrony przeciwpożarowej w zakładzie gastronomicznym; BH(1)5. wskazad zagrożenia dla środowiska występujące w zakładzie gastronomicznym; BH(1)6. wskazad zagrożenia bezpieczeostwa pracowników zakładu gastronomicznego; BH(2)1. wymienid instytucje oraz służby działające w zakresie ochrony pracy i ochrony środowiska w olsce; B A odstawowe pojęcia związane z bezpieczeostwem i higieną pracy w gastronomii; Kształtowanie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy w zakładzie gastronomicznym; Wypadki przy pracy, zagrożenia wypadkowe i choroby zawodowe w gastronomii; Służby bhp w zakładzie pracy, obowiązki pracownika i pracodawcy w zakresie bezpieczeostwa i higieny pracy; Ochrona przeciwpożarowa w zakładzie gastronomicznym; rojekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 7

8 BH(2)2. scharakteryzowad zadania i uprawnienia instytucji oraz służb działających w zakresie ochrony pracy i ochrony środowiska w olsce; BH(2)3. wskazad podstawowe przepisy dotyczące prawnej ochrony pracy, B BH(2)4. scharakteryzowad zadania służb bhp działających w zakładzie gastronomicznym; BH(3)1. rozpoznad prawa i obowiązki pracownika w zakresie bezpieczeostwa i higieny pracy; B BH(3)2. wymienid obowiązki pracodawcy w zakresie bezpieczeostwa i higieny pracy; A BH(3)3. opisad procedury postępowania w zakresie bezpieczeostwa i higieny pracy w zakładzie gastronomicznym; BH(4)1. dokonad analizy możliwych zagrożeo dla zdrowia i życia człowieka oraz mienia i środowiska związanych z wykonywaniem zadao zawodowych kucharza na różnych D stanowiskach pracy; BH(4)2. scharakteryzowad sposoby przeciwdziałania zagrożeniom w pracy kucharza; BH(4)3. określid typowe choroby zawodowe kucharzy; A BH(4)4. wymienid sposoby zapobiegania wypadkom w pracy kucharza; BH(4)5. określid zagrożenia związane z użytkowaniem urządzeo gastronomicznych; BH(5)1. rozpoznad źródła i czynniki szkodliwe i uciążliwe w środowisku pracy kucharza; BH(5)2. określid sposoby zabezpieczenia się przed czynnikami szkodliwymi w pracy kucharza; A A B Zasady organizacji stanowisk pracy kucharza; ostepowanie w razie zagrożenia bezpieczeostwa lub wypadku w zakładzie gastronomicznym; rocedury udzielania pierwszej pomocy; Elementy prawa pracy związane z bezpieczeostwem i higieną pracy; Metody i systemy zapewnienia właściwej jakości zdrowotnej żywności regulacje prawne branżowe i procedury zakładowe. rojekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 8

9 BH(5)3. rozpoznad źródła i czynniki szkodliwe w środowisku pracy kucharza podczas wykonywania określonych zadao na różnych stanowiskach pracy; BH(6)1. dokonad analizy możliwości wystąpienia czynników szkodliwych lub uciążliwych na stanowisku pracy kucharza podczas wykonywania różnych zadao zawodowych; BH(6)2. wskazad rozwiązania zmniejszające uciążliwośd pracy na poszczególnych stanowiskach pracy kucharza podczas wykonywania różnych zadao zawodowych; BH(7)1. wyjaśnid zasady organizowania stanowiska pracy kucharza podczas wykonywania różnych zadao zawodowych; BH(7)2. uzasadnid sposób przygotowania stanowiska pracy do wykonywania określonego zadania zawodowego; BH(8)1. dobrad środki ochrony indywidualnej do wykonania zadania kucharza na różnych stanowiskach pracy; BH(8)2. zastosowad środki ochrony indywidualnej i zbiorowej podczas użytkowania instalacji technicznych w zakładzie gastronomicznym; BH(9)1. wyjaśnid zasady bezpieczeostwa i higieny pracy oraz przepisy ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska podczas wykonywania zadao zawodowych kucharza; BH(9)2. uzasadnid koniecznośd przestrzegania procedur obowiązujących w zakładzie gastronomicznym dotyczących bezpieczeostwa, higieny pracy i ochrony środowiska; BH(9)3. wskazad przepisy prawne dotyczące ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska; BH(10)1. zidentyfikowad system pomocy medycznej w stanach zagrożenia zdrowia i życia oraz sposoby B D B D A A rojekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 9

10 powiadamiania; BH(10)2. powiadomid system pomocy medycznej w przypadku sytuacji stanowiącej zagrożenie zdrowia i życia przy A wykonywaniu zadao zawodowych kucharza; BH(10)3. określid stany zagrożenia zdrowia i życia; K(T.c)(9)1. zdefiniowad pojęcia zanieczyszczenia żywności i zagrożenia bezpieczeostwa żywności oraz jakośd A żywności ; KZ(T.c)(9)2. określid rodzaje zagrożeo bezpieczeostwa żywności podczas przechowywania, sporządzania ekspedycji potraw i napojów; T.6.1(6)1. rozróżnid systemy zapewniania jakości bezpieczeostwa żywności; B T.6.2(2)1. wymienid procedury zapewniające bezpieczeostwo żywności obowiązujące w zakładach gastronomicznych; A T.6.2(14)1. zdefiniowad krytyczne punkty kontroli (); A T.6.2(14)2. określid sposób monitorowania w zakładach gastronomicznych zgodnie z obowiązującymi przepisami; lanowane zadania 1.Ustalanie czynników szkodliwych występujących w środowisku pracy kucharza Zadaniem grupy jest ustalanie czynników szkodliwych występujących w środowisku pracy kucharza. Na podstawie karty pracy oraz materiałów dostarczonych przez nauczyciela należy odpowiedzied na pytania (pomocnicze sformułowane przez nauczyciela) oraz na podstawie odpowiedzi ustalid czynniki szkodliwe występujące w pracy kucharza. 2.Opracowanie procedur postępowania w przypadku zagrożenia zdrowia lub życia pracowników Zadanie należy wykonad w grupach. Każda grupa otrzyma opis przypadku, w którym występuje potencjalne zagrożenie zdrowia, życia pracowników lub zagrożenie bezpieczeostwa żywności produkowanej w zakładzie gastronomicznym. Na podstawie analizy przypadku oraz dostarczonych przez nauczyciela materiałów uczniowie opracowują procedury do losowo wybranych przypadków. Liderzy grup prezentują wypracowane przez siebie procedury. rojekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 10

11 Warunki osiągania efektów kształcenia w tym środki dydaktyczne, metody, formy organizacyjne Zajęcia odbywają się w pracowni, w której znajduje się komputer z dostępem do Internetu (jedno stanowisko dla dwóch - trzech uczniów) Środki dydaktyczne Zestawy dwiczeo, instrukcje do dwiczeo, pakiety edukacyjne dla uczniów, przepisy prawne dotyczące bezpieczeostwa i higieny pracy, przepisy prane dotyczące prawa pracy, wzorcowa dokumentacja HA dla gastronomii, schematy funkcjonalne zakładu gastronomicznego, filmy dydaktyczne. Zalecane metody dydaktyczne Dominującą metodą powinna byd metoda tekstu przewodniego, pozwalająca na analizę obowiązujących przepisów prawnych dotyczących bezpieczeostwa i higieny pracy, systemów zapewniających bezpieczeostwo żywności oraz metoda przypadków. oprzez współpracę uczniów w zespole, można rozwijad kompetencje społeczne polegające na przezwyciężaniu barier komunikacyjnych w zespole, co jest istotne w pracy zawodowej kucharza. Formy organizacyjne Zajęcia powinny byd prowadzone z wykorzystaniem zróżnicowanych form: indywidualnie lub grupowo. ropozycje kryteriów oceny i metod sprawdzania efektów kształcenia Do oceny osiągnięd edukacyjnych uczących się proponuje się przeprowadzenie testu wielokrotnego wyboru oraz testu uzupełniania zdao (niedokooczonych zdao). Formy indywidualizacji pracy uczniów uwzględniające: dostosowanie warunków, środków, metod i form kształcenia do potrzeb ucznia, dostosowanie warunków, środków, metod i form kształcenia do możliwości ucznia. rojekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 11

12 oziom wymagao programowych ( lub ) Kategoria taksonomiczna Doskonalenie podstaw programowych kluczem do modernizacji kształcenia zawodowego 1.2. Urządzenia i instalacje techniczne w zakładach gastronomicznych Uszczegółowione efekty kształcenia Uczeo po zrealizowaniu zajęd potrafi: Materiał kształcenia KZ(T.c)(5)1. uzasadnid koniecznośd zapoznania się z treścią instrukcji obsługi przed rozpoczęciem użytkowania sprzętu; TKZ(T.c)(5)2. dokonad analizy treści instrukcji obsługi maszyn i urządzeo stosowanych w gastronomii; KZ(T.c)(5)3. zinterpretowad treści zawarte w instrukcji obsługi maszyn i urządzeo stosowanych w produkcji gastronomicznej; KZ(T.c)(6)1. rozróżnid maszyny, urządzenia i sprzęt stosowane w produkcji gastronomicznej i ekspedycji potraw i napojów; KZ(T.c)(6)2. zidentyfikowad poszczególne podzespoły urządzeo gastronomicznych; KZ(T.c)(6)3. dobrad urządzenia do wykonania zadania zawodowego kucharza, KZ(T.c)(6)4. opisad sposób użytkowania poszczególnych urządzeo gastronomicznych; B B Układ funkcjonalny zakładu gastronomicznego; Instalacje techniczne w zakładzie gastronomicznym; Drobny sprzęt gastronomiczny, naczynia do podawania potraw i napojów; odstawowe zasady korzystania z urządzeo gastronomicznych; Wyposażenie magazynów zakładu gastronomicznego; Urządzenia do obróbki wstępnej surowców; Urządzenia do obróbki cieplnej półproduktów; Urządzenia ekspedycyjne; Wyposażenie zmywalni naczyo stołowych, Urządzenia chłodnicze wykorzystywane do obróbki technologicznej i ekspozycji potraw i napojów. rojekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 12

13 KZ(T.c)(7)1. wymienid instalacje techniczne występujące w zakładach gastronomicznych; A KZ(T.c)(7)2. rozróżnid sposoby oznakowania instalacji technicznych występujących w zakładzie gastronomicznym; B KZ(T.c)(7)3. określid wymogi dotyczące stosowania poszczególnych instalacji technicznych w różnych pomieszczeniach zakładu gastronomicznego; T.6.1(8)1. sklasyfikowad urządzenia do przechowywania żywności; B T.6.1(8)2. wskazad zastosowanie urządzeo części magazynowej zakładu gastronomicznego; B T.6.1(9)1. uzasadnid koniecznośd oceny stanu technicznego urządzeo magazynowych przed ich uruchomieniem oraz w czasie ich eksploatacji; T.6.2(1)1. zdefiniowad pojęcie układ funkcjonalny zakładu gastronomicznego; A T.6.2(1)2. scharakteryzowad wymogi odnoszące się do rozwiązao funkcjonalnych różnych części zakładu gastronomicznego; T.6.2(1)3. ocenid znaczenie rozwiązao funkcjonalnych zakładu gastronomicznego dla bezpieczeostwa pracowników, bezpieczeostwa i jakości produkcji oraz wyników D ekonomicznych zakładu gastronomicznego; lanowane zadania: Zaplanowanie wyposażenia zmywalni naczyo stołowych i prawidłowe rozmieszczenie sprzętów i urządzeo zgodnie z wymogami funkcjonalności i bezpieczeostwa pracy i produkcji. Zadanie należy wykonad w małych grupach. Z katalogów udostępnionych przez nauczyciela uczniowie wybierają sprzęt i maszyny niezbędne w zmywalni naczyo stołowych. Następnie na schemacie zmywalni naczyo stołowych zaznaczają rozmieszczenie zaplanowanego sprzętu, dokonując analizy zgodności swojej rojekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 13

14 propozycji z następującymi wymogami: zachowanie ruchu jednokierunkowego (sprzętu, pracowników i odpadków); - spełnienie warunków systemów obowiązujących w gastronomii GM, GH,HA; - prawidłowego połączenia funkcjonalnego z sąsiednimi pomieszczeniami ekspedycją, rozdzielnią kelnerską, magazynem odpadków. Liderzy grup prezentują swoje propozycje na forum klasy. o wspólnej dyskusji zostaje wybrane najlepsze rozwiązanie lub wypracowane na podstawie propozycji grup i dyskusji rozwiązanie optymalne. Wybór należy uzasadnid. Warunki osiągania efektów kształcenia w tym środki dydaktyczne, metody, formy organizacyjne W pracowni, w której będą odbywad się zajęcia edukacyjne powinien znajdowad się komputer z dostępem do Internetu (jeden komputer na dwóch trzech uczniów) - uczniowie mogą szukad wyposażenia w katalogach online. Środki dydaktyczne Zestawy dwiczeo, instrukcje do dwiczeo, pakiety edukacyjne dla uczniów, czasopisma branżowe, katalogi wyposażenia gastronomicznego, filmy dydaktyczne, schematy rozwiązao funkcjonalnych zakładu gastronomicznego, wzorcowa dokumentacja HA dla gastronomii. Zalecane metody dydaktyczne Dział programowy Urządzenia i instalacje techniczne w zakładach gastronomicznych wymaga stosowania aktywizujących metod kształcenia, które pozwolą na osiągnięcie zamierzonych efektów kształcenia. Zalecane metody to: metoda tekstu przewodniego, metoda projektów, dyskusje. Formy organizacyjne Zajęcia powinny byd prowadzone z wykorzystaniem zróżnicowanych form: indywidualnie lub grupowo, preferowane są małe grupy. ropozycje kryteriów oceny i metod sprawdzania efektów kształcenia Do oceny osiągnięd edukacyjnych uczących się proponuje się przeprowadzenie testu wielokrotnego wyboru oraz testu uzupełniania zdao (niedokooczonych zdao). Formy indywidualizacji pracy uczniów uwzględniające: dostosowanie warunków, środków, metod i form kształcenia do potrzeb ucznia, dostosowanie warunków, środków, metod i form kształcenia do możliwości ucznia. rojekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 14

15 oziom wymagao programowych ( lub ) Kategoria taksonomiczna Doskonalenie podstaw programowych kluczem do modernizacji kształcenia zawodowego 2. Działalnośd gospodarcza w gastronomii 2.1. odejmowanie działalności gospodarczej w branży gastronomicznej 2.2. Funkcjonowanie przedsiębiorstwa gastronomicznego 2.1. odejmowanie działalności gospodarczej w branży gastronomicznej Uszczegółowione efekty kształcenia Uczeo po zrealizowaniu zajęd potrafi: Materiał kształcenia DG(1)1. rozróżnid pojęcia z obszaru funkcjonowania gospodarki rynkowej; DG(1)2. zdefiniowad pojęcia: małe; średnie, duże przedsiębiorstwo; A DG(2)2. zidentyfikowad przepisy prawa podatkowego; A DG(2)3. wyjaśnid przepisy prawa pracy, przepisy o ochronie danych osobowych oraz przepisy prawa podatkowego i prawa autorskiego; DG(2)4. określid konsekwencje wynikające z nieprzestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych oraz przepisy prawa podatkowego i prawa autorskiego; B Zasady funkcjonowania gospodarki rynkowej w obszarze gastronomii i jej elementy; rzedsiębiorstwo gastronomiczne i przedsiębiorca gastronomiczny podstawowe pojęcia; rzepisy prawa związane z działalnością gospodarczą; Biznes- plan przedsiębiorstwa gastronomicznego; Dokumentacja dotycząca podejmowania działalności gospodarczej; Rejestrowanie firmy; Otoczenie przedsiębiorstwa gastronomicznego rojekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 15

16 DG(3)1. zidentyfikowad przepisy dotyczące prowadzenia działalności gospodarczej; A DG(3)2. dokonad analizy przepisów dotyczących prowadzenia działalności gospodarczej; DG(3)3. wyjaśnid zapisy przepisów z zakresu prowadzenia działalności gospodarczej; DG(3)4. określid konsekwencje wynikające z nieprzestrzegania przepisów z zakresu prowadzenia działalności gospodarczej; DG(4)1. wymienid przedsiębiorstwa i instytucje występujące w branży gastronomicznej; A DG(4)2. wskazad powiązania między przedsiębiorstwami występującymi w gastronomii; B DG(4)3. określid powiązania przedsiębiorstwa gastronomicznego z otoczeniem; D DG(7)1. opracowad procedurę postępowania przy założeniu własnej działalności w branży gastronomicznej; D DG(7)2. wybrad właściwą formę organizacyjno-prawną planowanej działalności gospodarczej; DG(7)3.sporządzid dokumenty niezbędne do uruchomienia i prowadzenia własnej działalności w branży gastronomicznej; DG(7)4. ustalid formę opodatkowania wybranej działalności; DG(7)5. sporządzid biznesplan dla wybranej działalności w branży gastronomicznej; D DG(8)1. zorganizowad stanowisko pracy biurowej z zastosowaniem zasad ergonomii; DG(8)2. rozróżnid ogólne zasady formułowania i B. zasady współpracy; Działania marketingowe przed uruchomieniem działalności gospodarczej. rojekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 16

17 formatowania pism; Doskonalenie podstaw programowych kluczem do modernizacji kształcenia zawodowego DG(9)1. dobrad urządzenia biurowe do wykonania różnych prac; B DG(9)2. obsłużyd biurowe urządzenia techniczne; DG(10)1. rozróżnid elementy marketingu mix; B DG(10)2. dobrad działania marketingowe do prowadzonej działalności; DG(11)1. zidentyfikowad składniki kosztów i przychodów w A działalności gastronomicznej; JOZ(5)1.skorzystad z obcojęzycznych zasobów Internetu związanych z tematyką zawodową; JOZ(5)2. skorzystad z obcojęzycznych portali internetowych przy wyszukiwaniu ofert szkoleniowych dla kucharza; lanowane zadania 1. Opracowanie algorytmu postępowania podczas zakładania własnej firmy i przedstawienie tego algorytmu w postaci schematu blokowego Zadaniem uczniów jest ustalenie postępowania podczas zakładania własnej firmy gastronomicznej oraz zaprezentowanie wyników w formie schematu blokowego. Zadanie powinno byd wykonane w 4-osobowych grupach z ustalonym liderem. Zadanie ma formę projektu. o wykonaniu zadania liderzy prezentują wyniki swoich prac porównując je. o prezentacji powinna odbyd się dyskusja precyzująca efekty prac. 2. rzeprowadzenie analizy projektu Własna firma gastronomiczna Zadaniem uczniów jest dokonanie analizy z wykorzystaniem np. analizy SWOT lub analizy SOFT (różne grupy mogą wykorzystad różne narzędzia). Uczniowie pracują w grupach z ustalonym liderem. o zakooczeniu pracy wyniki analizy liderzy prezentują na forum klasy. o prezentacji powinna się odbyd dyskusja podsumowująca. Warunki osiągania efektów kształcenia w tym środki dydaktyczne, metody, formy organizacyjne W pracowni, w której odbywad się będą zajęcia edukacyjne powinien znajdowad się komputer z dostępem do Internetu. Dział programowy odejmowanie działalności gospodarczej w branży gastronomicznej wymaga stosowania aktywizujących metod kształcenia. Efekty kształcenia, które zostały zaplanowane do osiągnięcia w tym dziale mają pozwolid absolwentom funkcjonowad na rynku pracy jako, przedsiębiorcy. Niezbędne jest kształtowane umiejętności analizowania przepisów prawa oraz postawy przedsiębiorczej i równocześnie odpowiedzialności za swoje działania. rojekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 17

18 oziom wymagao programowych ( lub ) Kategoria taksonomiczna Doskonalenie podstaw programowych kluczem do modernizacji kształcenia zawodowego Środki dydaktyczne W pracowni w której prowadzone będą zajęcia edukacyjne powinny się znajdowad: zbiory przepisów prawa w zakresie działalności gospodarczej i prawa pracy. Komputer z dostępem do Internetu (jedno stanowisko dla dwóch uczniów). Urządzenia multimedialne. Zestawy dwiczeo, pakiety edukacyjne dla uczniów. Zalecane metody dydaktyczne Dominującą metodą powinna byd metoda tekstu przewodniego oraz metoda projektu, stosowad należy także metody decyzyjne. Formy organizacyjne Uczniowie powinni pracowad w grupach oraz indywidualnie. ropozycje kryteriów oceny i metod sprawdzania efektów kształcenia Oceny osiągnięd edukacyjnych uczniów należy dokonad przez ocenę wykonanego projektu. Formy indywidualizacji pracy uczniów uwzględniające: dostosowanie warunków, środków, metod i form kształcenia do potrzeb ucznia, dostosowanie warunków, środków, metod i form kształcenia do możliwości ucznia Funkcjonowanie przedsiębiorstwa gastronomicznego Uszczegółowione efekty kształcenia Uczeo po zrealizowaniu zajęd potrafi: Materiał kształcenia DG(5)1.dokonad analizy funkcjonowania przedsiębiorstw gastronomicznych na różnych poziomach rynku; D Analiza funkcjonowania przedsiębiorstwa rojekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 18

19 DG(5)2. określid czynniki kształtujące wielkośd sprzedaży potraw i napojów w zakładzie gastronomicznym; DG(5)3. ustalid jakie czynniki wpływają na popyt na usługi gastronomiczne; DG(5)4.porównad działania prowadzone przez przedsiębiorstwa konkurencyjne; D DG(6)1. zidentyfikowad sposoby zaopatrzenia zakładu gastronomicznego w surowce i towary handlowe; A DG(6)2. zorganizowad współpracę z kontrahentami w zakresie zaopatrzenia zakładu gastronomicznego w surowce i D półprodukty niezbędne do produkcji i towary handlowe; DG(6)3. określid możliwości współpracy z innymi przedsiębiorstwami gastronomicznymi; DG(8)3. sporządzid pisma związane z prowadzeniem działalności gospodarczej; DG(8)3. sporządzid pisma związane z prowadzeniem działalności gospodarczej; DG(8)4. wysład i przyjąd korespondencję związaną z prowadzeniem działalności gospodarczej w różnej formie; DG(9)3. zastosowad programy komputerowe wspomagające prowadzenie działalności gospodarczej w branży gastronomicznej; GD(9)4. zastosowad zasady bhp podczas prac biurowych; DG(10)3. opracowad kwestionariusz badający preferencje klientów zakładu gastronomicznego; DG(10)4. przeprowadzid badanie ankietowe w zakresie preferencji klientów zakładu gastronomicznego; D D gastronomicznego zyski, koszty, straty, zasoby, możliwości; Analiza preferencji klientów zakładu gastronomicznego; Zasady współpracy z innymi przedsiębiorstwami; Organizowanie i rozliczanie bieżącej działalności przedsiębiorstwa gastronomicznego; Dokumentacja związana z prowadzeniem działalności gospodarczej. rojekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 19

20 DG(10)5.dokonad analizy potrzeb klientów na podstawie przeprowadzonych badao ankietowych; DG(11)2. określid wpływ kosztów i przychodów na wynik finansowy zakładu gastronomicznego; DG(11)3. wskazad możliwości optymalizowania kosztów prowadzonej działalności; lanowane zadania: Badanie preferencji konsumentów zakładu gastronomicznego i opracowanie działao marketingowych. Na podstawie instrukcji nauczyciela oraz przykładowych ankiet uczniowie opracowują krótką ankietę na temat preferencji konsumenckich. Wykorzystując komputer z pakietem biurowym przygotowują ankietę do wydruku. Następnie przeprowadzają badania na wybranej grupie konsumentów. Zebrane wyniki ankiet wykorzystują do ustalenia jakie są preferencje klientów zakładów gastronomicznych i w jaki sposób działalnośd zakładu gastronomicznego można dostosowad do tych preferencji. Zadanie ma charakter projektu. rojekt powinien byd wykonany w małych grupach uczniów. Wyniki projektu powinny prowadzid do wniosku w jaki sposób wykorzystad narzędzia badawcze, aby zwiększyd szanse powodzenia własnej firmy. Następnie uczniowie proponują działania marketingowe w celu promocji zastosowanych (nowych) rozwiązao w firmie, zgodnych z oczekiwaniami konsumentów. Wyniki projektów wymagają prezentacji na forum klasy i wspólnej analizy. Warunki osiągania efektów kształcenia w tym środki dydaktyczne, metody, formy organizacyjne Warunkiem osiągnięcia zamierzonych efektów kształcenia jest kształtowanie odpowiednich postaw u uczniów, sprzyjających przedsiębiorczości. ostawy te można ukształtowad stosując aktywizujące metody kształcenia i preferując procę w małych grupach. Sprzyja to rozwijaniu kompetencji personalnych i wyzwala własną aktywnośd uczniów. Najlepszą metodą jest metoda projektów, która dodatkowo wymaga systematycznej pracy i uczy wytrwałości i odpowiedzialności za powierzone zadania. Środki dydaktyczne W pracowni w której prowadzone będą zajęcia edukacyjne powinny się znajdowad: zbiory przepisów prawa w zakresie działalności gospodarczej i prawa pracy, filmy i prezentacje multimedialne dotyczące marketingu. rzykładowe kwestionariusze ankiet konsumenckich. Komputer z dostępem do Internetu (jedno stanowisko dla dwóch uczniów). Urządzenia multimedialne. Zestawy dwiczeo, pakiety edukacyjne dla uczniów. Zalecane metody dydaktyczne W dziale Funkcjonowanie przedsiębiorstwa gastronomicznego szczególnie zaleca się stosowad metodę projektu, która sprzyja rozwijaniu kompetencji personalnych i społecznych, samodzielnemu rozwiązywaniu problemów oraz rozpoznaniu wybranej tematyki w pogłębiony sposób. Wskazane jest także rojekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 20

Zespół Szkół Nr 3 im. ks. prof. Józefa Tischnera w Bochni PROGRAM NAUCZANIA. Typ szkoły: Publiczna Zasadnicza Szkoła Zawodowa.

Zespół Szkół Nr 3 im. ks. prof. Józefa Tischnera w Bochni PROGRAM NAUCZANIA. Typ szkoły: Publiczna Zasadnicza Szkoła Zawodowa. Zespół Szkół Nr 3 im. ks. prof. Józefa Tischnera w Bochni ROGRAM NAUZANIA Typ szkoły: ubliczna Zasadnicza Szkoła Zawodowa Zawód: KUHARZ Symbol cyfrowy zawodu: 512 001 rogram powstał na podstawie przykładowego

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU SPRZEDAWCA 522301 O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU SPRZEDAWCA 522301 O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ ROGRAM NAUZANIA DLA ZAWODU SRZEDAWA 522301 O STRUKTURZE RZEDMIOTOWEJ wersja przed recenzją (wersja robocza) z 28.05.2012 Warszawa 2012 rojekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU SPRZEDAWCA 522301 O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU SPRZEDAWCA 522301 O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ rojekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ` ROGRAM NAUZANIA DLA ZAWODU SRZEDAWA 522301 O STRUKTURZE RZEDMIOTOWEJ TY SZKOŁY: ZASADNIZA SZKOŁA ZAWODOWA RODZAJ

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK LOGISTYK 333107 O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK LOGISTYK 333107 O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ ROGRAM NAUZANIA DLA ZAWODU TEHNIK LOGISTYK 333107 O STRUKTURZE RZEDMIOTOWEJ wersja po recenzjach Warszawa 2012 rojekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK LOGISTYK 333107 O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK LOGISTYK 333107 O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ ROGRAM NAUZANIA DLA ZAWODU TEHNIK LOGISTYK 333107 O STRUKTURZE RZEDMIOTOWEJ wersja przed recenzją (wersja robocza) z dn. 22.05.2012 Warszawa 2012 rojekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU CUKIERNIK 751201 O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU CUKIERNIK 751201 O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ rojekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ROGRAM NAUZANIA DLA ZAWODU UKIERNIK 751201 O STRUKTURZE RZEDMIOTOWEJ TY SZKOŁY: ZASADNIZA SZKOŁA ZAWODOWA RODZAJ

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TAPICER 753402 O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TAPICER 753402 O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ rojekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ROGRAM NAUZANIA DLA ZAWODU TAIER 753402 O STRUKTURZE RZEDMIOTOWEJ TY SZKOŁY: ZASADNIZA SZKOŁA ZAWODOWA RODZAJ ROGRAMU:

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK RACHUNKOWOŚCI 431103 O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK RACHUNKOWOŚCI 431103 O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ ROGRAM NAUZANIA DLA ZAWODU TEHNIK RAHUNKOWOŚI 431103 O STRUKTURZE RZEDMIOTOWEJ wersja przed recenzją (wersja robocza) z dn. 01.06.2012 Warszawa 2012 rojekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK EKONOMISTA 331403 O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK EKONOMISTA 331403 O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ ROGRAM NAUZANIA DLA ZAWODU TEHNIK EKONOMISTA 331403 O STRUKTURZE RZEDMIOTOWEJ wersja przed recenzją (wersja robocza) z dn. 29.05.2012 Warszawa 2012 rojekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach

Bardziej szczegółowo

w zawodzie operator przemysłu spożywczego Nr programu: 522301 /827[01]/ZSZ, SP/MEN/2006.10.16/ ZSiPKZ/2012

w zawodzie operator przemysłu spożywczego Nr programu: 522301 /827[01]/ZSZ, SP/MEN/2006.10.16/ ZSiPKZ/2012 rogram nauczania realizowany w Ośrodku Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego i Zasadniczej Szkole Zawodowej Nr 1 w Zespole Szkół lacówek Kształcenia Zawodowego w Zielonej Górze w zawodzie operator przemysłu

Bardziej szczegółowo

TECHNIK MECHANIZACJI ROLNICTWA 311512

TECHNIK MECHANIZACJI ROLNICTWA 311512 ROGRAM NAUZANIA DLA ZAWODU TEHNIK MEHANIZAJI ROLNITWA 311512 TY SZKOŁY: TEHNIKUM RODZAJ ROGRAMU: LINIOWY O STRUKTURZE RZEDMIOTOWEJ Niniejszy program nauczania jest własnością Krajowego entrum Edukacji

Bardziej szczegółowo

Program nauczania dla zawodu kucharz (ZSP-67-2012) - zajęcia praktyczne

Program nauczania dla zawodu kucharz (ZSP-67-2012) - zajęcia praktyczne Program nauczania dla zawodu kucharz (ZSP-67-2012) - zajęcia praktyczne Tabela 1. Szkolny plan nauczania dla zawodu kucharz L.p Obowiązkowe zajęcia edukacyjne Klasa I II III Liczba godzin tygodniowo w

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TAPICER, 753402 O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TAPICER, 753402 O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ ROGRAM NAUZANIA DLA ZAWODU TAIER, 753402 O STRUKTURZE RZEDMIOTOWEJ wersja przed recenzją (wersja robocza) z dn. 30.06.2012 Warszawa 2012 rojekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK INFORMATYK, 351203 wersja przed recenzją (wersja robocza) 07.05.2012

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK INFORMATYK, 351203 wersja przed recenzją (wersja robocza) 07.05.2012 TY SZKOŁY: Technikum ROGRM NUZNI L ZWOU TEHNIK INFORMTYK, 351203 wersja przed recenzją (wersja robocza) 07.05.2012 1. TY ROGRMU: RZEMIOTOWY 2. ROZJ ROGRMU: LINIOWY 3. UTORZY, REENZENI I KONSULTNI ROGRMU

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK INFORMATYK, 351203 O STRUKTURZE MODUŁOWEJ

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK INFORMATYK, 351203 O STRUKTURZE MODUŁOWEJ ROGRAM NAUZANIA DLA ZAWODU TEHNIK INFORMATYK, 351203 O STRUKTURZE MODUŁOWEJ wersja przed recenzją (wersja robocza) z 5.06.2012 Warszawa 2012 rojekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU MONTER KONSTRUKCJI BUDOWLANYCH 711102 O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU MONTER KONSTRUKCJI BUDOWLANYCH 711102 O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ ROGRAM NAUZANIA DLA ZAWODU MONTER KONSTRUKJI BUDOWLANYH 711102 O STRUKTURZE RZEDMIOTOWEJ wersja przed recenzją (wersja robocza) z 25.05.2012 Warszawa 2012 rojekt współfinansowany przez Unię Europejską

Bardziej szczegółowo

TECHNIK ROLNIK 314207

TECHNIK ROLNIK 314207 ROGRAM NAUZANIA DLA ZAWODU TEHNIK ROLNIK 314207 TY SZKOŁY: TEHNIKUM RODZAJ ROGRAMU: LINIOWY O STRUKTURZE RZEDMIOTOWEJ Niniejszy program nauczania jest własnością Krajowego entrum Edukacji Rolniczej w rwinowie

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA PRZEDMIOTÓW W KSZTAŁCENIU ZAWODOWYM PRAKTYCZNYM: ELEKTROMECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH 741203

PROGRAM NAUCZANIA PRZEDMIOTÓW W KSZTAŁCENIU ZAWODOWYM PRAKTYCZNYM: ELEKTROMECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH 741203 ROGRAM NAUZANIA RZEDMIOTÓW W KSZTAŁENIU ZAWODOWYM RAKTYZNYM ELEKTROMEHANIK OJAZDÓW SAMOHODOWYH, 741203 ` ROGRAM NAUZANIA RZEDMIOTÓW W KSZTAŁENIU ZAWODOWYM RAKTYZNYM: Naprawy elektrycznych i elektronicznych

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU ELEKTROMECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH 741203 O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU ELEKTROMECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH 741203 O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ ROGRAM NAUZANIA DLA ZAWODU ELEKTROMEHANIK OJAZDÓW SAMOHODOWYH 741203 O STRUKTURZE RZEDMIOTOWEJ TY SZKOŁY: ZASADNIZA SZKOŁA ZAWODOWA RODZAJ ROGRAMU: LINIOWY Wschowa 2014 Autor: mgr inż. Radosław Kęsicki.Ewa

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK ORGANIZACJI REKLAMY, 314205 O STRUKTURZE MODUŁOWEJ

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK ORGANIZACJI REKLAMY, 314205 O STRUKTURZE MODUŁOWEJ ROGRAM NAUZANIA DLA ZAWODU TEHNIK ORGANIZAJI REKLAMY, 314205 O STRUKTURZE MODUŁOWEJ Wersja przed recenzją (wersja robocza) z dn. 30.06.2012 Warszawa 2012 rojekt współfinansowany przez Unię Europejską w

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA PRZEDMIOTÓW W KSZTAŁCENIU ZAWODOWYM PRAKTYCZNYM TECHNIK CYFROWYCH PROCESÓW GRAFICZNYCH 311911 Technikum nr 2

PROGRAM NAUCZANIA PRZEDMIOTÓW W KSZTAŁCENIU ZAWODOWYM PRAKTYCZNYM TECHNIK CYFROWYCH PROCESÓW GRAFICZNYCH 311911 Technikum nr 2 ROGRAM NAUZANIA W KSZTAŁENIU ZAWODOWYM RAKTYZNYM raktyki zawodowe TY SZKOŁY: TEHNIKUM RODZAJ ROGRAMU: LINIOWY rogram powstał na podstawie przykładowego programu nauczania zamieszczonego na stronie internetowej

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU PIEKARZ 751204

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU PIEKARZ 751204 PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU PIEKARZ 751204 TYP SZKOŁY: Zasadnicza Szkoła Zawodowa 3-letni okres nauczania w systemie 4-tygodniowych kursów Nr programu 751204/741[02]/SZ,LZ/MEN/2000.12.05/KL/2012 1. TYP

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY 325509 O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY 325509 O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ rojekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ROGRAM NAUZANIA LA ZAWOU TEHNIK EZIEZEŃSTWA I HIGIENY RAY 325509 O STRUKTURZE RZEMIOTOWEJ TY SZKOŁY: SZKOŁA OLIEALNA

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK TELEINFORMATYK, 351103 O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK TELEINFORMATYK, 351103 O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ ROGRAM NAUZANIA DLA ZAWODU TEHNIK TELEINFORMATYK, 351103 O STRUKTURZE RZEDMIOTOWEJ Wersja po recenzjach Warszawa 2012 rojekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU KELNER 513101 O STRUKTURZE MODUŁOWEJ

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU KELNER 513101 O STRUKTURZE MODUŁOWEJ ROGRAM NAUZANIA DLA ZAWODU KELNER 513101 O STRUKTURZE MODUŁOWEJ wersja po recenzjach Warszawa 2012 rojekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. SIS TREŚI 1.

Bardziej szczegółowo

Ewelina Gorczyca. Program nauczania dla zawodu technik logistyk 333107

Ewelina Gorczyca. Program nauczania dla zawodu technik logistyk 333107 Ewelina Gorczyca rogram nauczania dla zawodu technik logistyk 333107 opyright by Difin SA Warszawa 2012 Wszelkie prawa zastrzeŝone. Kopiowanie, przedrukowywanie i rozpowszechnianie całości lub fragmentów

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK INFORMATYK. 351203/ KOWEZiU/2012 - modyfikowany. Nr dopuszczenia programu: PR-N 19/2012/T

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK INFORMATYK. 351203/ KOWEZiU/2012 - modyfikowany. Nr dopuszczenia programu: PR-N 19/2012/T PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK INFORMATYK 351203/ KOWEZiU/2012 - modyfikowany Nr dopuszczenia programu: PR-N 19/2012/T Opracowano na podstawie programu autorów: mgr Zbigniew Sobór, mgr inż. Sławomir

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK TYFLOINFORMATYK, 351204 O STRUKTURZE MODUŁOWEJ

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK TYFLOINFORMATYK, 351204 O STRUKTURZE MODUŁOWEJ ROGRAM NAUZANIA DLA ZAWODU TEHNIK TYFLOINFORMATYK, 351204 O STRUKTURZE MODUŁOWEJ Wersja przed recenzją (wersja robocza) z dn. 30.06.2012 r. Warszawa 2012 rojekt współfinansowany przez Unię Europejską w

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU BLACHARZ SAMOCHODOWY 721306 O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU BLACHARZ SAMOCHODOWY 721306 O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ rojekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ROGRAM NAUZANIA DLA ZAWODU BLAHARZ SAMOHODOWY 721306 O STRUKTURZE RZEDMIOTOWEJ TY SZKOŁY: ZASADNIZA SZKOŁA ZAWODOWA

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK TRANSPORTU KOLEJOWEGO 311928 O STRUKTURZE MODUŁOWEJ

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK TRANSPORTU KOLEJOWEGO 311928 O STRUKTURZE MODUŁOWEJ ROGRAM NAUZANIA DLA ZAWODU TEHNIK TRANSORTU KOLEJOWEGO 311928 O STRUKTURZE MODUŁOWEJ wersja przed recenzją (wersja robocza) z dn.30.06.2012 Warszawa 2012 rojekt współfinansowany przez Unię Europejską w

Bardziej szczegółowo