Ogólna liczba radnych 15. Obecni 15 radnych. Lista obecności stanowi załącznik do protokołu.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Ogólna liczba radnych 15. Obecni 15 radnych. Lista obecności stanowi załącznik do protokołu."

Transkrypt

1 Ogólna liczba radnych 15. Obecni 15 radnych PROTOKÓŁ Nr XV/11 z XV Sesji Rady Miejskiej Gminy Lwówek Śląski odbytej w dniu 30 grudnia 2012 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy i Miasta w Lwówku Śląskim w godz Lista obecności stanowi załącznik do protokołu. W sesji uczestniczyli: 1. Burmistrz Gminy i Miasta Pan Ludwik Kaziów 2. Zastępca Burmistrza Ireneusz Maciejczyk 3. Skarbnik Gminy Pani Alicja Turkiewicz 4. Sekretarz Gminy Pan Jan Serafin 5. Kierownicy jednostek organizacyjnych gminy i kierownicy Wydziałów Urzędu Gminy i Miasta Lwówek Śląski wg załączonych list obecności. 6. Sołtysi z terenu gminy- wg załączonej listy obecności. 7. Mieszkańcy zainteresowani przebiegiem Sesji. Otwarcia Sesji dokonała Przewodnicząca Rady Pani Justyna Wrzesińska. Przedstawiła porządek obrad: 1. Otwarcie Sesji. 2. Przyjęcie porządku obrad. 3. Przyjęcie protokołów z XI, XII, XIII i XIV sesji. 4. Interpelacje i zapytania radnych. 5. Informacja o pracy Burmistrza. 6. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania. 7. Uchwalenie budżetu Gminu i Miasta Lwówek Śląski na 2012 rok. 8. Podjęcie uchwał. 9. Komunikaty. Do porządku nie wniesiono wniosku o zmianę. pkt 1 i 2 zrealizowane na wstępie. 1

2 Ad pkt 3 Przyjęcie protokołów z XI, XII, XIII i XIV sesji. Radny Andrzej Szymonajtis ponownie poruszył kwestię długiego czasu między sesją a przyjęciem protokołu. Ponadto zgłosił uwagi do protokołu z XI sesji informując, że na stronie 15, jest błąd w ustaleniu wyniku głosowania. Widnieje zapis : za podjęciem uchwały w brzmieniu przedstawionym przez Burmistrza głosował 1 radny, - przeciwko głosowało 3 radnych - wstrzymało się od głosu 14 radnych. Jest to oczywisty błąd, gdyż Rada nie liczy 17 członków. Ponadto w protokole zapisano: Burmistrz stwierdził, iż chciałby wiedzieć kto w jaki sposób głosował, ponieważ sprawą może w przyszłości zainteresować się prokurator. Pamiętam, że Burmistrz powiedział, iż chciałby wiedzieć kto jak głosował, bo skieruje w tej sprawie wystąpienie do prokuratury. Należy sprostować ten zapis gdyż sens jest inny. Burmistrz wyjaśnił, iż w Internecie protokoły są umieszczane po przyjęciu na sesji. W przypadku tego protokołu należy odsłuchać zapis magnetofonowy i jeśli trzeba dokonać korekty. Przewodnicząca poprosiła o stanowisko Radcy Prawnego. Poproszony o wyjaśnienie radca odpowiedział, iż jest to pierwsza tego typu sprawa, ale uważa, iż nie należy przyjmować protokołu jeśli nie jest on pewny. Radni ustalili, iż zostanie sprawdzony zapis magnetofonowy i dokona się korekty. Przyjęcie XI protokołu odłożono na następną sesję. Przyjęcie protokółu z XII Sesji. W głosowaniu udział wzięło 15 radnych, w tym za przyjęciem głosowało 14 radnych, wstrzymał się od głosu 1 radny. Protokół został przyjęty. Przyjęcie protokołu z XIII Sesji. W głosowaniu udział wzięło 15 radnych, w tym za przyjęciem głosowało 14 radnych, wstrzymał się od głosu 1 radny. Protokół został przyjęty. Przyjęcie protokołu z XIV sesji. 2

3 W głosowaniu udział wzięło 15 radnych, w tym za przyjęciem głosowało 13 radnych, wstrzymał się od głosu 2 radnych. Protokół został przyjęty. Ad. pkt 4 Interpelacje i zapytania radnych. Radni zgłosili następujące interpelacje i zapytania: Radny Stanisław Cieślik - mieszkańcy Zbylutowa i Skorzynic proszą o interwencję w sprawie ciężkiego transportu wożącego kamień, który powoduje pękanie murów. Radna Wiesława Fiszer mieszkańcy poprosili o zadanie pytania dlaczego Burmistrz nie pojawił się na organizowanej przez nich kolacji wigilijnej. Radny Jacek Żojdzik 1. Zapytał o program Kultura plus 3. Znane już są środki na ośrodek kultury, nie ma tez w wieloletniej prognozie środków na inwestycje z naszym domu kultury. Czy są jakieś plany by doprowadzić do realizacji tej inwestycji? 2. Wraca do sprawy adresów oraz aktualizacji strony internetowej. Mirosław Kobiałka - 1. w połowie stycznia było pismo od mieszkańców w sprawie niezgodności realizacji inwestycji z planem. Czy Rada się tym zajmie? 2. Przedstawić stan kanalizacji i wodociągów. Kiedy wybudowano, kiedy oddano do użytku, jaki jest stan obecny? Radny Zbigniew Zamasz - w mieście dużo się mówi na temat stołówek w przedszkolach i prosi o przybliżenie sytuacji w tym temacie. Ad. pkt 5 Informacja o pracy Burmistrza między sesjami. Burmistrz przedstawił informację o pracy między XIV a XV sesją Rady Miejskiej. 1. Udział Burmistrza w spotkaniu opłatkowym Sołtysów Gminy Lwówek Śląski w Rakowicach Wielkich ( r.). 3

4 2. Udział Burmistrza w VI Bukowińskim Kolędowaniu w Zbylutowie Z kolędą na Ziemię Lwówecką. Gospodarzem imprezy był Góralski Teatr Pieśni Dunawiec ze Zbylutowa ( r.). 3. Udział Burmistrza w uroczystych obchodach 25 lecia Sądu Rejonowego w Lwówku Śląskim. ( r.). 4. Udział oficjalnej delegacji miasta w spotkaniu noworocznym w partnerskim mieście Wilthen ( r.). 5. Udział Gminy Lwówek Śląski w XIX edycji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Organizatorami byli: Szkoła Podstawowa nr 2 w Lwówku Śląskim oraz Lwówecki Ośrodek Kultury. Zebrano kwotę ,82 zł ( r.). 6. Obrady Konwentu strony polskiej Euroregionu Nysa w Sali Mieszczański lwóweckiego ratusza ( r.). 7. Udział Burmistrza w spotkaniu Burmistrzów Powiatu Lwóweckiego w sprawie służby zdrowia i dróg ( r.). 8. Przetargi zaplanowane: - przetarg nieograniczony na sprzedaż działki nr 461/6, położonej w obrębie Dłużec - 21 styczeń 2011r.; - przetarg nieograniczony na sprzedaż działki nr 20/55, położonej w obrębie Niwnice - 23 luty 2011r.; - przetarg nieograniczony na sprzedaż działki nr 20/55, położonej w obrębie Niwnice - 28 luty 2011r. Burmistrz złożył również podziękowania wszystkim, którzy pracowali przy przygotowaniu tegorocznych jasełek. Do przedstawionej informacji nie zgłoszono zastrzeżeń. Ad. pkt 6. Burmistrz udzielił odpowiedzi na zgłoszone zapytania: Radnej Fiszer w sprawie nieobecności na wigilii. W związku ze zmianą planów związanych z przygotowywaniem jasełek poprosił sekretariat o poinformowanie o nieobecności. Przykro, ze informacja nie dotarła do organizatorów. 4

5 Radnemu Kobiałka w sprawie informacji o sieci wod-kan. Miesiąc temu była sesja poświęcona gospodarce komunalnej. Tam można było zadawać o to pytania, jednakże nie ma przeszkód by w przyszłym roku również zaplanować taką tematykę. Informacje takie wówczas przekażemy. Panu Jackowi Żojdzikowi: Nie wiemy jakie szanse są na uruchomienie programu kultura plus. Od 3-4 lat Ministerstwo Kultury zamieszcza na swojej stronie informację o uruchomieniu takiego programu. Finansowanie zadań następowałoby według klucza: 1/3 samorząd, 1/3 państwo, 1/3 Urząd Marszałkowski. W ślad za tą informacją nie pojawiły się żadne inne. Jestem zwolennikiem jego funkcjonowania, bo byłaby to szansa na rozbudowę naszego Ośrodka Kultury chociaż wszystko wskazuje, że program ma nikłe szanse wejścia w życie. Zbigniewowi Zamaszowi. Zmieniła się ustawa o systemie oświaty, zmieniła ona sposób prowadzenia i możliwości finansowania przedszkoli. Zobowiązuje gminę do prowadzenia przedszkoli w pięciogodzinnym, bezpłatnym systemie. W pozostałym zakresie jakaś cześć musi być finansowana z budżetu rodziców. Mamy przyjętą uchwałę, która została przez nadzór uchylona. Próbujemy o nią walczyć. W ustawie pojawił się zapis, ze organ prowadzący może prowadzić stołówki w przedszkolach, może, nie musi. W związku z tym, ze do funkcjonowania stołówek przedszkolnych gmina dokłada w ciągu roku około 350 tysięcy a nie ma takiego obowiązku, zaproponowałem pewne reorganizacje w tym zakresie. Mogłyby przebiegać w różnych formach: pierwsze zlikwidowanie kuchni i przedszkola wraz z rodzicami mogłyby zamawiać catering, można poszukiwać oszczędności poprzez reorganizację zatrudnienia. Dołożyć obowiązków pracownikom przy zwiększeniu jednoczesnym wkładu rodziców. Rady rodziców na spotkaniu kategorycznie zaprotestowały przeciwko likwidacji kuchni. Postanowiono podzielić oszczędności na 3 części: 1/3 to gmina, 1/3 oszczędności na zatrudnieniu, 1/3 wkład rodziców poprzez zwiększenie odpłatności. Wychodziłoby to około 40 zł miesięcznie więcej. Podobno bo oficjalnie nie dotarły informacje rady rodziców ponownie chcą się spotkać w sprawie funkcjonowania kuchni. Na odpowiedz jakie są propozycje odpowiedziano, ze rodzice zgadzają się na podniesienie tych opłat nie więcej jak o 20 zł miesięcznie. Przy okazji przypomina, ze od 2009 r. nie była regulowana odpłatność za wyżywienie w przedszkolach. Za wyżywienie rodzice płaca jedynie wsad do garnka, bez kosztów przygotowania, energii, gazu. 5

6 Andrzej Szymonajtis zwróciła się do mnie Rada Rodziców z zapytaniem. Czy to prawda, że pan wskazał catering, który może obsługiwać przedszkola? Burmistrz odpowiedział, ze rozmawiając o tym mówił, ze można to zorganizować podobnie jak w szkole nr 2 ale co kto usłyszał to już nie jest moim. Przewodnicząca wyjaśniła iż interpelacje i zapytania kierowane są do Burmistrza, natomiast Przewodnicząca nie przyjmuje interpelacji z formalnego punktu widzenia. Ad pkt 7 Uchwalenie budżetu. Burmistrz Gminy i Miasta przedstawił projekt budżetu wraz z 2 autopoprawkami a następnie 3 opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej : do projektu budżetu Gminy i Miasta Lwówek Śląski, do projektu WPF oraz o możliwości sfinansowania deficytu budżetu Gminy i Miasta Lwówek Śląski. Następnie Przewodnicząca Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu przedstawiła opinię Komisji dot. omawianego projektu. Komisja Rozwoju Gospodarczego i Budżetu Rady Miejskiej stwierdziła iż w toku prac nad projektem ani komisje ani radni nie zgłosili wniosków o zmianę. W trakcie posiedzenia przeprowadzono głosowanie w sprawie przedstawionego przez Burmistrza projektu budżetu. W głosowaniu nad projektem wzięło udział 6 radnych, którzy głosowali następująco: - za opinią pozytywną głosowało 5 radnych. - przeciwko głosowała radna Wiesława Fiszer, która zgłosiła w tej sprawie votum separatum. Komisja Rozwoju Gospodarczego i Budżetu zaopiniowała projekt pozytywnie. Komisja wnioskuje, aby w przypadku pojawienia się wolnych środków lub uwolnienia środków budżetowych w wyniku nie realizowania z różnych względów- zadań ujętych w budżecie, uwolnione środki przeznaczyć na: Wykonanie projektu wykonawczego modernizacji Lwóweckiego Ośrodka Kultury bazując na projekcie koncepcyjnych, planując jego realizację w 6

7 poszczególnych etapach. Zadanie to umieścić również w Wieloletniej Prognozie Finansowej. Modernizację świetlic we wsiach aktywnie uczestniczących w Programie Odnowy Wsi Dolnośląskiej, Budowę placu zabaw w mieście. W dyskusji udział wzięli: Andrzej Szymonajtis - w opinii RIO omówiono kwestię upoważnień dla Burmistrza. Pokrywa się to z zadanym na jednej z wcześniejszych sesji zapytaniem. Radny zapytał również o wyjaśnienie wskazania RIO, iż w paragrafie 11 pkt 2 litera a zawarto upoważnienie dla Burmistrza do zaciągania zobowiązań na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne do wysokości określonej w załączniku nr 3 do czego brak jest podstawy prawnej. Wyjaśnienia udzieliła skarbnik A. Turkiewicz. Pani Skarbnik omówiła tę część projektu uchwały. Radna Mariola Szczęsna Czuje się niekomfortowo, gdyż Komisje były połączone i Komisja Oświaty nie przygotowała na posiedzeniu wniosku. Jestem niezadowolona z faktu budowy świetlicy w Zbylutowie. Jest ogólne ciche niezadowolenie w tej sprawie. Nie ma pieniędzy na inne, na tą tez nie, ale w projekcie jest. Czy nie można z tych pieniążków wyremontować świetlice działające? Można porządnie wyremontować świetlicę w Zbylutowie, Mojeszu. W Płóczkach Górnych nie ma zaplecza, Chmielno na świetlice niedoskonałą. Prosi o przyjęcie wniosku, nie uszczęśliwiać jednej wsi kosztem gminy. Radna złożyła na ręce Przewodniczącej pisemny wniosek w sprawie zdjęcia kwoty 200 tysięcy zł w dziale 921 rozdział zadanie budowa świetlicy wiejskiej w Zbylutowie i przeznaczenie tej kwoty: w dziale 921, rozdział Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby, w tym remonty świetlic wiejskich z następującym rozdysponowaniem środków: Mojesz 40 tysięcy, Płóczki Górne 30 tysięcy, Włodzice Wielkie 10 tysięcy, Zbylutów 60 tysięcy, Chmielno 20 tysięcy. 7

8 Pozostała kwotę 50 tysięcy zł przeznaczyć na wydatki - stołówki szkolne i przedszkolne - dział 801 rozdział Szczegółowy wniosek jest załącznikiem do protokołu. Burmistrz Komisja Oświaty i Spraw Społecznych jak każda inna mogła przygotować wnioski do budżetu. Nie rozumiem tego mówienia pokątnie o sprawie, ja o mówię publicznie do wszystkich. Wniosek Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu popieram, szczególnie w kwestii dot. Lwóweckiego Ośrodka Kultury. Jeśli się znajdą jakiekolwiek pieniądze przystąpi się do zadania. Sala widowiskowa jest nam potrzebna. Radca Prawny na prośbę Burmistrza przedstawi procedurę przyjmowania wniosków do budżetu. Radna Krzysztofa Luszka zapytała o autopoprawkę nr tysięcy zabrano z zadania budowa świetlicy wiejskiej i przekazano ponad 61 tysięcy na dokształcenie i doskonalenie nauczycieli. Czy 60 tys to minimum? Burmistrz wyjaśnił, iż tyle brakowało. Jeśli chodzi o zadanie świetlicy w Zbylutowie zdjęto kwotę 100 tysięcy a by zrównoważyć budżet. Zostały środki z kredytu. Radny Jacek Żojdzik Drugą autopoprawkę dostarczono dopiero dzisiaj. Prosi o wyjaśnienie skąd różnica w projekcie pomniejszenie kwoty kredytu hipotecznego. Pani Turkiewicz udzieliła informacji iż chodzi o błąd pisarski. Radny Zbigniew Zamasz fundusz sołecki jest rozdrobniony na wiele zadań. Czy jest to zasadne, więcej można byłoby zrobić, gdyby był skomasowany. Burmistrz poparł przedmówcę, stwierdził, iż przy podejmowaniu uchwały już był przeciwny takim rozwiązaniom. Radna Mariola Szczęsna, gdyby nie te pieniądze, niektóre wioski nic by nie miały bo tylko w kilku cos się robi przez kilka lat z rzędu natomiast pozostałe nie miałyby ani grosika. Radna Sielewicz to nie jest temat do dzisiejszej dyskusji. 8

9 Justyna Wrzesińska - zapytała czy zaplanowane wpływy podatkowe są realne, czy kwoty na budowę chodnika w kierunku Płóczek i Płakowic są realne? Burmistrz odpowiedział, że w tym roku plan pod tym względem został zmodyfikowany w listopadzie. Przyjmując je opierano się na realiach miejscowych a nie krajowych założeniach. Zależy nam by utrzymać poziom inwestowania na poziomie 8 12 mln zł. Jeśli chodzi o chodniki, przy obecnych założeniach zastanawiamy się czy je realizować. Inwestowanie 80 % w nie nasze zadania mija się z celem. Justyna Wrzesińska nie mija się z celem, bo Lwówek na tym nie straci. Czyli nie zbudujemy chodników. Rozumiem, że w planach jest inne rozwiązanie, zastępcze by poprawić bezpieczeństwo pieszych. Burmistrz odpowiedział, iż jeśli DDS i K zmieni swoje stanowisko i zechce inwestycje finansować jest szansa na realizację. Jednak nie widzę możliwości byśmy finansowali w 80 % nie nasze zadania. Justyna Wrzesińska - w tym roku ukończono dużą inwestycję - świetlicę w Kotliskach. Zastanawiamy się, czy nie za dużą jak na potrzeby sołectwa. Obecnie niepokoi nas zamiar budowy świetlicy w Zbylutowie. Jest to prawdopodobnie podobna dokumentacja i porównywalny koszt. Jest zaplanowane jest zadanie, które w budżecie finansowane jest wyłącznie ze środków pochodzących z kredytu. Burmistrz w tym przypadku rozpoczęcie inwestycji może rozpocząć się w momencie uzyskania środków na budowę z kredytu bądź przeznaczenie na ten cel środków z budżetu. Jeśli zadanie zostanie zdjęte z budżetu nie ma możliwości przeznaczenia kredytu na inne zadanie. Kredyt jest przeznaczony tylko i wyłącznie na to zadanie wskazane imiennie. Jest to kredyt pomostowy zawierany poprzez umowę z Urzędem Marszałkowskim. Justyna Wrzesińska - Czy przyjmując wydatki na tym poziomie, są już podjęte przedsięwzięcia przynoszące oszczędności, bo rozumiem, że w stołówkach przedszkolnych tak. Burmistrz szkoły dostały niezbędne minimum na wypłaty i podstawowe środki na funkcjonowanie w zakresie koniecznym. Justyna Wrzesińska zaplanowana jest renowacja kamienicy na ulicy Szkolnej. Oferty przekraczają środki przeznaczone na ten cel. Co z tym zadaniem? 9

10 Burmistrz wpłynęła jedna oferta przetargowa i przekraczała zaplanowany koszt przedsięwzięcia. Ogłaszamy kolejny przetarg. Oferta będzie zmodyfikowana, okrojona o wydatki związane z wyposażeniem np. łazienek. Doprowadzenie wszystkich mediów i pozostawienie wyposażenia przyszłym najemcom. Przewodnicząca ogłosiła przerwę. Po przerwie odczytano wniosek a radca prawny przedstawił negatywna opinię. Wskazano, iż źródłem pokrycia wydatki przeznaczone na świetlicę w Zbylutowie. Tymczasem środki na świetlicę w Zbylutowie pochodzą z kredytu Banku Gospodarstwa Krajowego. Umowa jest zawarta i jest to pożyczka celowa, konkretnie na to zadanie a nie na dowolne zadanie gminy. Radna Szczęsna we wniosku wskazała czy nie lepiej pozyskać z innych źródeł dofinansowanie z PROW, dofinansowanie z małej odnowy. Burmistrz wyjaśnił, iż do budżetu można wprowadzać jedynie środki potwierdzone. Ustalono, iż procedura pomimo negatywnej opinii prawnej powinna być doprowadzona do końca tzn. po wniosku powinna zostać przedstawiona opinia Komisji właściwej d.s budżetu oraz Burmistrza. Przewodnicząca ogłosiła kolejną przerwę podczas której obradowała Komisja Rozwoju Gospodarczego i Budżetu. Po przerwie Komisja przedstawiła do zaprezentowanego wniosku opinię negatywną. Zgodnie z przedstawioną opinią prawną wniosek nie spełnia wymogów formalnych, gdyż po zdjęciu środków finansowych z zadania budowa świetlicy w Zbylutowie przestają one istnieć i nie mogą być przeznaczone na świetlice. Są to środki, które miały być pozyskane z kredytu celowego wyłącznie na inwestycję wskazaną w umowie. Burmistrz również zaopiniował wniosek negatywnie. Przewodnicząca poddał wniosek pod głosowanie. W głosowaniu udział wzięło 14 radnych, którzy głosowali w sposób następujący: Za przyjęciem wniosku głosowało 3 radnych, Przeciwko głosowało 7 radnych, Wstrzymało się od głosu 4 radnych. Wniosek został odrzucony. 10

11 Następnie Przewodnicząca poddała pod głosowanie przedstawionymi autopoprawkami. całość projektu budżetu wraz z Za przyjęciem budżetu głosowało 9 radnych, Przeciwko głosowało 2 radnych, Wstrzymało się od głosu 3 radnych. UCHWAŁA Nr XV/159/11 w sprawie budżetu Gminy i Miasta Lwówek Śląski na 2012 rok stanowi załącznik do protokołu Burmistrz podziękował za uchwalenie budżetu, stwierdził, iż czeka nas trudny rok i nie należy rozbudzać w sobie nadziei na dodatkowe środki. Ad pkt 8 Rada rozpatrzyła następujące projekty uchwał: Projekt Burmistrza w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Lwówek Śląski na lata Do projektu nie wniesiono uwag ani zastrzeżeń. Projekt został przyjęty w głosowaniu jawnym stosunkiem głosów : 10- za, 4 - wstrzymujące się, jako: Uchwała stanowi załącznik do protokołu. UCHWAŁA Nr XV/160/11 Projekt Burmistrza w sprawie zmiany uchwały Nr IX/64/03 Rady Miejskiej Gminy Lwówek Śląski z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych Uchwała Nr IX/64/03 Rady Miejskiej Gminy Lwówek Śląski z dnia 28 kwietnia 2003r. w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych wprowadziła ulgi przy sprzedaży komunalnych lokali mieszkalnych ich najemcom przy jednorazowej zapłacie ustalonej ceny przy czym ulgi te wynoszą: 95 % w budynkach wybudowanych przed 1945 r., 85 % w budynkach wybudowanych w latach , - 80 % w budynkach wybudowanych po 1980r.oraz w budynkach wybudowanych po 1945r. po remoncie kapitalnym. 11

12 Zgodnie ze stanem na koniec miesiąca listopada 2011r. w zasobach Gminy Lwówek Śląski pozostaje 372 lokale mieszkalne, znajdujące się w budynkach, które stanowią w całości własność Gminy, jak również w budynkach stanowiących współwłasność. Z uwagi na konieczność ponoszenia przez Gminę znacznych kosztów związanych z utrzymaniem części wspólnych budynków, jak również samych lokali mieszkalnych sprzedaż lokali odciąży budżet Gminy. Ponadto wyraźnemu wyhamowaniu uległa sprzedaż lokali komunalnych, która w ostatnich kilku latach wygląda następująco: - rok rok rok Należy przypuszczać, iż podjęcie przedmiotowej uchwały pozwoli tę sprzedaż zwiększyć. Biorąc pod uwagę powyższe podjęcie przedmiotowej uchwały jest zasadne. Do projektu nie zgłoszono uwag ani zastrzeżeń i został przyjęty przy jednym głosie wstrzymującym się jako: Uchwała stanowi załącznik do protokołu. UCHWAŁA Nr XV/161/11 Projekt Burmistrza w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu lokalu mieszkalnego nr 1a wraz z pomieszczeniem przynależnym: piwnica oraz udziałem 14,21 % w działce i częściach wspólnych budynku, położonego w Lwówku Śląskim przy ul. Orzeszkowej 31. Lokal mieszkalny nr 1a położony w Lwówku Śląskim przy ul. Orzeszkowej 31 wskazywany był do zamieszkania osobom z listy, jednakże z uwagi na jego zły stan techniczny osoby z listy nie były nim zainteresowane pomimo tego, iż Gmina oferowała pomoc przy remoncie. Biorąc pod uwagę konieczność poniesienia przez Gminę Lwówek Śląski znacznych nakładów finansowych na jego remont, zasadna jest sprzedaż lokalu w formie przetargu. Do projektu nie zgłoszono uwag ani zastrzeżeń i został przyjęty przy jednym głosie wstrzymującym się jako: Uchwała stanowi załącznik do protokołu. UCHWAŁA Nr XV/162/11 12

13 Projekt Burmistrza w sprawie zmiany uchwały Nr XII/l02/03 Rady Miejskiej Gminy Lwówek Śląski z dnia 28 sierpnia 2003 r. dotyczącej uchwalenia statutu Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Lwówku Śląskim oraz zmiany uchwały Nr IX/57/11 Rady Miejskiej w Lwówku Śląskim z dnia 26 maja 2011 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XII/I02/03 Rady Miejskiej Gminy Lwówek Śląski z dnia 28 sierpnia 2003 r. dotyczącej uchwalenia statutu Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Lwówku Śląskim. Zmiana statutu Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Lwówku Śląskim ma miejsce w części dotyczącej załącznika nr 1. Dokonuje się aktualizacji tego załącznika. Ze względu na zmianę lokalizacji filii bibliotecznej w Kotliskach, wprowadza się właściwą numerację budynku. Filia Nr 3 w Kotliskach obecnie mieści się w nowym budynku wraz ze świetlicą wiejską. Do projektu nie zgłoszono uwag ani zastrzeżeń i został przyjęty jednogłośnie jako: Uchwała stanowi załącznik do protokołu. UCHWAŁA Nr XV/163/11 Projekt Burmistrza w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zaopiniowania propozycji planu aglomeracji Lwówek Śląski Decyzję o zmianie aglomeracji Lwówek Śląski Gmina Lwówek Śląski podjęła w wyniku przeprowadzonej weryfikacji istniejących potrzeb w zakresie gospodarki wodnościekowej na terenie wyznaczonej przez Wojewodę Dolnośląskiego Rozporządzeniem z dnia 20 września 2005r. (Dz.U. Województwa Dolnośląskiego Nr 198, poz. 3339) aglomeracji oraz ustalonych w oparciu o przepisy Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 1 lipca 2010r. w sprawie sposobu wyznaczania obszaru i granic aglomeracji ( Dz.U. z 2010r. Nr 137, poz. 992) możliwości technicznych i finansowych realizacji budowy zbiorczego systemu kanalizacyjnego na terenie aglomeracji. Ostatecznie wyłączono z obszaru aglomeracji na wniosek gminy Lubomierz z dnia r. następujące miejscowości Pławna Górna, Pławna Dolna i Golejów. Ponadto wyłączono część miejscowości gminy Lwówek Śląski tj. Niwnice, Kotliska, Rakowice Małe, Skorzynice, Zbylutów, Chmielno, Brunów, Płóczki Górne, Nagórze, Dworek i Gradówek, na terenie których budowa zbiorczego systemu kanalizacji sanitarnej nie jest uzasadniona technicznie i ekonomicznie. Nie osiągnięto bowiem wymaganego wskaźnika koncentracji, obliczanego jako stosunek przewidywanej do obsługi przez 13

14 planowany do budowy system kanalizacji zbiorczej liczby mieszkańców aglomeracji i niezbędnej do realizacji długości sieci kanalizacyjnej na poziomie 120 Mk/km sieci oraz 90 Mk/km sieci na terenach objętych formą ochrony przyrody w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody. Stosownie do art. 43 ust.2a ustawy z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne ( Dz.U. z 2005r. Nr 239, poz ze zm.) pismem z dnia 19 października 2011r. Członek Zarządu Województwa Dolnośląskiego zwrócił się o zaopiniowanie propozycji planu aglomeracji Lwówek Śląski. Ponadto powyższa propozycja została zweryfikowana przez sejmik województwa i spełnia wymogi określone w w/w rozporządzeniu. Radna Wiesława Fiszer stwierdziła, iż 11 miejscowości zostało wyłączone z planu aglomeracji. Obawia się, ze może to skutkować w przyszłości gorszym rozwojem infrastruktury. Są również obawy o opłaty. Naczelnik Wydziału Inwestycji z Zamówień Publicznych Pani Alicja Kołomyjska przedstawiła zasady tworzenia sieci aglomeracji, wymagany stopień koncentracji oraz skutki. Radna Czesława Sielewicz przeczytała, iż Niwnice i Gradówek, które położone są wysoko i są wyłączone. Prosi o deklaracje kiedy będzie kanalizacja bo ludzie na to czekają. Burmistrz robimy to by nie startować o środki z dużymi miastami. Był wniosek o zabezpieczenie środków. Obecnie wymagane są nowe dokumentacje, gdyż zmieniły się w międzyczasie przepisy o ochronie środowiska. Burmistrz przeprosił Radę, gdyż musi wyjść na zorganizowane na godz. 13 spotkanie noworoczne. W głosowaniu udział wzięło 13 radnych, w tym 10 radnych głosowało za, 2 wstrzymało się od głosu, 1 głosował przeciwko. Projekt został przyjęty jako: Uchwała stanowi załącznik do protokołu. UCHWAŁA Nr XV/164/11 14

15 Projekt Burmistrza w sprawie zmiany uchwały nr XIII/126/11 Rady Miejskiej w Lwówku Śląskim z dnia 27 października 2011 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień w podatku od nieruchomości na terenie miasta i gminy Lwówek Śląski. Do projektu nie wniesiono uwag ani zastrzeżeń i został przyjęty jednogłośnie jako: Uchwała stanowi załącznik do protokołu. UCHWAŁA Nr XV/165/11 Projekt Burmistrza w sprawie zmiany uchwały nr XI/101/11 Rady Miejskiej w Lwówku Śląskim z dnia 29 września 2011 roku w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków. Radca Prawny sprostował omyłki pisarskie w projekcie dot. nr i daty podjęcia zmienianej uchwały. Do projektu nie wniesiono uwag ani zastrzeżeń i został przyjęty jednogłośnie jako: Uchwała stanowi załącznik do protokołu. UCHWAŁA Nr XV/166/11 Projekt Burmistrza w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego Projekt przedstawiła skarbnik Gminy i Miasta A.Turkiewicz. Gmina i Miasto Lwówek Śląski 10 listopada 2011 roku otrzymała kwotę ,00 zł, ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej z przeznaczeniem na dofinansowanie wydatków związanych z likwidacją szkód w szkołach i placówkach oświatowych wywołanych zdarzeniami losowymi zadanie bieżące pn.: Remont dachu budynku Szkoły Podstawowej w Płóczkach Górnych uszkodzonego podczas silnych wiatrów i deszczy w maju bieżącego roku. Koszt zadania wynosi ogółem ,73 zł, z tego w 2011 roku wyłoniony wykonawca wykonał roboty na kwotę ,00 zł. Ze względu na warunki atmosferyczne część robót zostanie dokończona w 2012 roku. Stosownie do treści przepisów art. 263 ust. 1-3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) niezrealizowane kwoty wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego wygasają, z zastrzeżeniem ust. 2 i 4, z 15

16 upływem roku budżetowego (ust. 1); organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego może ustalić, w drodze uchwały, wykaz wydatków, do których nie stosuje się przepisu ust. 1, oraz określić ostateczny termin dokonania wydatku ujętego w tym wykazie w następnym roku budżetowym (ust. 2); w wykazie, o którym mowa w ust. 2, ujmuje się wydatki związane z realizacją umów: 1) w sprawie zamówienia publicznego; 2) które zostaną zawarte w wyniku zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w którym dokonano wyboru wykonawcy. Do projektu nie wniesiono uwag ani zastrzeżeń i został przyjęty jednogłośnie jako: Uchwała stanowi załącznik do protokołu. UCHWAŁA Nr XV/167/11 Projekt Burmistrza w sprawie zasad korzystania z obiektów użyteczności publicznej placówek oświatowych, kulturalnych i sportowych, sposobu ustalania opłat za korzystanie z nich oraz powierzenie Burmistrzowi Gminy i Miasta Lwówek Śląski uprawnienia o stosowaniu ich wysokości. Przewodnicząca Rady - w protokole z posiedzenia Komisji nie ma uwag do projektu, Czy ktoś z radnych ma uwagi? Radny Krzysztof Buszewicz zgłosił zastrzeżenia co do idei projektu. Jak to się ma do opłacania za korzystanie z hali sportowej przez uczniów Szkoły Podstawowej Nr 2? Przewodnicząca rady nie wiemy jak się ma, ponieważ w tej chwili obowiązuje uchwała z 2005 r. zwalniająca z opłat dzieci szkoły podstawowej i gimnazjum korzystające z takich obiektów, a uczniów szkół ponadgimnazjalnych upoważnia do korzystania ze stawki zniżkowej. Radny Buszewicz głównym zastrzeżeniem jest to, że projekt dwa razy nagradza tych samych. Ktoś, kto dostał i ma dobrą świetlicę może z niej czerpać korzyści. Jeśli tak ma być, to pieniądze za wynajem świetlic powinny trafiać do jednego worka a następnie w równej wysokości być rozdzielane pomiędzy opiekunów. Jestem wrogiem komercyjnego wykorzystywania świetlic wiejskich. Powinny funkcjonować po to by rozwijało się życie we wsi a nie po to by organizować tam wesela i stypy. Nie mogą być pobierane opłaty od organizacji i stowarzyszeń działających non profit. Świetlice buduje się właśnie po to by społeczność miała gdzie się spotykać. Radny podkreślił, iż ma jeszcze wiele obiekcji do tego regulaminu. 16

17 Justyna Wrzesińska stwierdziła, iż myślała, iż do obowiązującej od 2005 r. uchwały zostanie sporządzona poprawka. Wszyscy nas pytają, czy młodzież może korzystać z hali ze zniżką, po co jest ta hala. Są pretensje do radnych, że ją wybudowaliśmy a nie można z niej korzystać. Radni gremialnie zaczęli rozważać możliwość przesunięcia projektów na następne posiedzenie. Radca Prawny stwierdził iż w tej sprawie musi być zgłoszony wniosek formalny. Radna Ewa Fijałkowska zgłosiła wniosek o przesunięcie dwóch projektów do rozpatrzenia na następnej sesji. : Projektu Burmistrza w sprawie zasad korzystania z obiektów użyteczności publicznej placówek oświatowych, kulturalnych i sportowych, sposobu ustalania opłat za korzystanie z nich oraz powierzenie Burmistrzowi Gminy i Miasta Lwówek Śląski uprawnienia o stosowaniu ich wysokości. Projektu Burmistrza w sprawie w sprawie ustalenia zasad korzystania ze świetlic wiejskich wraz z pomieszczeniami przynależnymi oraz sprzętu stanowiącego wyposażenie tych świetlic i ponoszenia opłat z tego tytułu. Radna Fiszer czy opłaty może ustalać tylko Burmistrz? Radca wydając opinię musi mieć czas na analizę, nie odpowie na to pytanie. Radna szczęsna w tej sprawie trzeba zorganizować spotkanie z Burmistrzem i Sekretarzem. Trzeba razem usiąść i podyskutować. Wniosek zgłoszony przez radna Ewę Fijałkowską został przyjęty przy jednym głosie wstrzymującym się. ( głosowano osobno do każdej uchwały, w obu przypadkach wynik ten sam 12 głosów za, 1 wstrzymujący się). Projekt Burmistrza w sprawie zmiany budżetu Gminy i Miasta Lwówek Śląski na 2011 rok przedstawiła Skarbnik Alicja Turkiewicz. Do projektu nie wniesiono uwag ani zastrzeżeń i został przyjęty stosunkiem głosów - 11 za, 2 wstrzymujące się jako: 17

18 Uchwała stanowi załącznik do protokołu. UCHWAŁA Nr XV/168/11 Ad pkt 9 Przewodnicząca przypomniała o spotkaniu w ratuszu i złożyła wszystkim życzenia z okazji zbliżającego się Nowego Roku Na tym wyczerpano porządek posiedzenia. Zamknięcia obrad dokonała Przewodnicząca Rady Miejskiej w Lwówku Śląskim Pani Justyna Wrzesińska dziękując wszystkim za udział w obradach. Protokołowała: Ewa Korczyńska 18

19 19

1. Otwarcie Sesji. 2. Przyjęcie porządku obrad. 3. Przyjęcie protokołów z XLI, XLII, XLIII sesji. 4. Interpelacje i zapytania radnych.

1. Otwarcie Sesji. 2. Przyjęcie porządku obrad. 3. Przyjęcie protokołów z XLI, XLII, XLIII sesji. 4. Interpelacje i zapytania radnych. PROTOKÓŁ Nr XLIV/14 z XLIV Sesji Rady Miejskiej w Lwówku Śląskim odbytej w dniu 27 lutego 2014 r. r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy i Miasta w Lwówku Śląskim w godz.10 00 13 55 Ogólna liczba radnych

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr XXIV/ 04

PROTOKÓŁ Nr XXIV/ 04 PROTOKÓŁ Nr XXIV/ 04 z XXIV Sesji Rady Miejskiej Gminy Lwówek Śląski odbytej w dniu 29 czerwca 2004 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy i Miasta Lwówek Śląski w godz.10 13 10 Ogólna liczba radnych 15,

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 18/XVIII/12 obrad XVIII sesji Rady Miejskiej w Czerwieńsku, która odbyła się 28 grudnia 2012 roku w auli konferencyjnej Urzędu Gminy i

Protokół nr 18/XVIII/12 obrad XVIII sesji Rady Miejskiej w Czerwieńsku, która odbyła się 28 grudnia 2012 roku w auli konferencyjnej Urzędu Gminy i Protokół nr 18/XVIII/12 obrad XVIII sesji Rady Miejskiej w Czerwieńsku, która odbyła się 28 grudnia 2012 roku w auli konferencyjnej Urzędu Gminy i Miasta w Czerwieńsku. Otwarcie obrad XVIII sesji. Obrady

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr XLII/13 z sesji Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 18 grudnia 2013 roku.

P R O T O K Ó Ł Nr XLII/13 z sesji Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 18 grudnia 2013 roku. P R O T O K Ó Ł Nr XLII/13 z sesji Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 18 grudnia 2013 roku. Załączniki do protokołu: 1 - lista obecności radnych 2 - uchwała nr V/215/2013 Składu Regionalnej Izby Obrachunkowej

Bardziej szczegółowo

Ad. 1 Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.

Ad. 1 Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum. P r o t o k ó ł Nr XII/2011 sesji Rady Gminy Podegrodzie, która odbyła się w dniu 22 września 2011 r. w sali obrad Gminnego Ośrodka Kultury w Podegrodziu. Obrady trwały od godz. 9.00 12.00. Posiedzeniu

Bardziej szczegółowo

Obrady rozpoczęto o godz. 10.00 Stan Radnych -15, obecnych 14. Zakończono o godz. 13.20

Obrady rozpoczęto o godz. 10.00 Stan Radnych -15, obecnych 14. Zakończono o godz. 13.20 Protokół Nr XXX z XXX Sesji Rady Gminy Sochocin z dnia 25 czerwca 2014 roku w sali narad Urzędu Gminy Sochocin pod przewodnictwem Pana Dariusza Świercza - Przewodniczącego Rady Gminy Obrady rozpoczęto

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr XLII/10 z sesji Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 26 października 2010 roku

P R O T O K Ó Ł Nr XLII/10 z sesji Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 26 października 2010 roku P R O T O K Ó Ł Nr XLII/10 z sesji Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 26 października 2010 roku Lista obecności stanowi załącznik nr 1 niniejszego protokołu. Uchwały podjęte na sesji stanowią załączniki

Bardziej szczegółowo

Protokół XXV sesji Rady Miejskiej Dzierżoniowa - 29.03.2004 r.

Protokół XXV sesji Rady Miejskiej Dzierżoniowa - 29.03.2004 r. Protokół XXV sesji Rady Miejskiej Dzierżoniowa - 29.03.2004 r. Protokół Nr XXV/2004 sesji Rady Miejskiej Dzierżoniowa IV kadencji z dnia 29 marca 2004 r. Sesja odbyła się w Sali Rycerskiej Ratusza, Dzierżoniów,

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr IV/2010. z Sesji Rady Gminy Ustronie Morskie. z dnia 30 grudnia 2010r.

Protokół Nr IV/2010. z Sesji Rady Gminy Ustronie Morskie. z dnia 30 grudnia 2010r. Protokół Nr IV/2010 z Sesji Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 30 grudnia 2010r. Ad 1. Otwarcia sesji dokonał Przewodniczący Rady Gminy Pan Krzysztof Grzywnowicz, słowami: Otwieram IV Sesję VI kadencji

Bardziej szczegółowo

BRM.0012.3.12.2012.KJ. Protokół Nr 12/12 z posiedzenia Komisji Budżetu Miasta

BRM.0012.3.12.2012.KJ. Protokół Nr 12/12 z posiedzenia Komisji Budżetu Miasta BRM.0012.3.12.2012.KJ Protokół Nr 12/12 z posiedzenia Komisji Budżetu Miasta Data posiedzenia: 13.12.2012 r. Miejsce posiedzenia: Urząd Miasta Katowice ul. Młyńska 4 sala 315. Godzina rozpoczęcia posiedzenia:

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr LVIII / 14 z LVIII sesji Rady Miejskiej w Ropczycach w dniu 26 września 2014 r.

Protokół Nr LVIII / 14 z LVIII sesji Rady Miejskiej w Ropczycach w dniu 26 września 2014 r. Protokół Nr LVIII / 14 z LVIII sesji Rady Miejskiej w Ropczycach w dniu 26 września 2014 r. Prowadzący obrady (otwieranie i zamykanie dyskusji nad poszczególnymi punktami porządku obrad, udzielanie głosu,

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr III/10. z Sesji Rady Miejskiej w Łazach. odbytej w dniu 20 grudnia 2010 roku o godz. 10.00. w Urzędzie Miejskim w Łazach.

P R O T O K Ó Ł Nr III/10. z Sesji Rady Miejskiej w Łazach. odbytej w dniu 20 grudnia 2010 roku o godz. 10.00. w Urzędzie Miejskim w Łazach. P R O T O K Ó Ł Nr III/10 z Sesji Rady Miejskiej w Łazach odbytej w dniu 20 grudnia 2010 roku o godz. 10.00 w Urzędzie Miejskim w Łazach. Stan Rady Miejskiej w Łazach - 15 radnych Obecnych na sesji Rady

Bardziej szczegółowo

Protokół XV/12 z XV Sesji VI Kadencji Rady Gminy Raczki odbytej w dniu 28 marca 2012 r.

Protokół XV/12 z XV Sesji VI Kadencji Rady Gminy Raczki odbytej w dniu 28 marca 2012 r. Protokół XV/12 z XV Sesji VI Kadencji Rady Gminy Raczki odbytej w dniu 28 marca 2012 r. Obrady XV Sesji Rady Gminy rozpoczęły się o godz. 9 00 i trwały do godz. 12 25. Miejsce obrad Gminny Ośrodek Kultury

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr IX/11 z IX sesji Rady Gminy Gościeradów odbytej w dniu 28 czerwca 2011 roku.

Protokół Nr IX/11 z IX sesji Rady Gminy Gościeradów odbytej w dniu 28 czerwca 2011 roku. Protokół Nr IX/11 z IX sesji Rady Gminy Gościeradów odbytej w dniu 28 czerwca 2011 roku. Ad. 1 Otwarcie. IX sesja Rady Gminy Gościeradów odbyła się w sali konferencyjnej Gminnego Ośrodka Kultury w Gościeradowie.

Bardziej szczegółowo

PROTOKOŁ z obrad XVIII sesji nadzwyczajnej Rady Gminy Suchożebry w dniu 6 marca 2013r.

PROTOKOŁ z obrad XVIII sesji nadzwyczajnej Rady Gminy Suchożebry w dniu 6 marca 2013r. PROTOKOŁ z obrad XVIII sesji nadzwyczajnej Rady Gminy Suchożebry w dniu 6 marca 2013r. Obrady sesji rozpoczęto o godz. 9.10 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy. Stan Rady- 15 radnych. Obecnych wg. załączonej

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr XXXV/13 sesji Rady Miejskiej w Nisku odbytej w dniu 27 maja 2013r w sali narad Urzędu Gminy i Miasta w Nisku

P R O T O K Ó Ł Nr XXXV/13 sesji Rady Miejskiej w Nisku odbytej w dniu 27 maja 2013r w sali narad Urzędu Gminy i Miasta w Nisku P R O T O K Ó Ł Nr XXXV/13 sesji Rady Miejskiej w Nisku odbytej w dniu 27 maja 2013r w sali narad Urzędu Gminy i Miasta w Nisku XXXV sesję Rady Miejskiej w Nisku otworzył Przewodniczący Waldemar Ślusarczyk

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr XLII/13 sesji Rady Miejskiej w Nisku odbytej w dniu 20 grudnia 2013r w sali narad Urzędu Gminy i Miasta w Nisku

P R O T O K Ó Ł Nr XLII/13 sesji Rady Miejskiej w Nisku odbytej w dniu 20 grudnia 2013r w sali narad Urzędu Gminy i Miasta w Nisku P R O T O K Ó Ł Nr XLII/13 sesji Rady Miejskiej w Nisku odbytej w dniu 20 grudnia 2013r w sali narad Urzędu Gminy i Miasta w Nisku Posiedzenie otworzył o godz. 13.00 Przewodniczący W.Ślusarczyk. Przywitał

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr XXXVIII/14 z sesji Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 24 czerwca 2014 r.

PROTOKÓŁ Nr XXXVIII/14 z sesji Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 24 czerwca 2014 r. 1 PROTOKÓŁ Nr XXXVIII/14 z sesji Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 24 czerwca 2014 r. odbytej w Gminnym Centrum Kultury i Sportu w Iłowej, przy ul. Żagańskiej 15 Pan Przewodniczący Rady na podstawie listy

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ XVI/2012 Przewodniczący RM

PROTOKÓŁ XVI/2012 Przewodniczący RM PROTOKÓŁ XVI/2012 Z obrad XVI sesji Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim kadencji 2010 2014, odbytej 16 lutego 2012 roku w godzinach 16 30 20 30 w sali konferencyjnej UMiG w Solcu Kujawskim. Otwarcia sesji

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr V/2011 z obrad Rady Gminy Borzęcin odbytej w dniu 15 lutego 2011 r. w sali narad Domu Ludowego w Borzęcinie

P R O T O K Ó Ł Nr V/2011 z obrad Rady Gminy Borzęcin odbytej w dniu 15 lutego 2011 r. w sali narad Domu Ludowego w Borzęcinie P R O T O K Ó Ł Nr V/2011 z obrad Rady Gminy Borzęcin odbytej w dniu 15 lutego 2011 r. w sali narad Domu Ludowego w Borzęcinie Data utworzenia 2011-02-15 Numer aktu 5 Kadencja Kadencja 2010-2014 P R O

Bardziej szczegółowo

1. Dziennikarz Gazety Wyborczej Pan Przemysław JEDLECKI 2. Account Manager w Imago Public Relations Pan Daniel MUC

1. Dziennikarz Gazety Wyborczej Pan Przemysław JEDLECKI 2. Account Manager w Imago Public Relations Pan Daniel MUC BRM.0012.3.8.2011.KJ Protokół Nr 8/11 z posiedzenia Komisji Budżetu Miasta Data posiedzenia: 21.07.2011 r. Miejsce posiedzenia: Urząd Miasta Katowice ul. Młyńska 4 sala 315. Godzina rozpoczęcia posiedzenia:

Bardziej szczegółowo

Protokół nr XXXVI/ 13 z posiedzenia Sesji Zwyczajnej Rady Miejskiej Gminy Gryfów Śląski z dnia 29 października 2013 roku.

Protokół nr XXXVI/ 13 z posiedzenia Sesji Zwyczajnej Rady Miejskiej Gminy Gryfów Śląski z dnia 29 października 2013 roku. Protokół nr XXXVI/ 13 z posiedzenia Sesji Zwyczajnej Rady Miejskiej Gminy Gryfów Śląski z dnia 29 października 2013 roku. Obrady sesji odbyły się w sali posiedzeń Urzędu Gminy i Miasta w Gryfowie Śląskim.

Bardziej szczegółowo

Protokół nr XXVI/09 sesji Rady Miejskiej Baborowa odbytej 28 kwietnia 2009r. w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Baborowie

Protokół nr XXVI/09 sesji Rady Miejskiej Baborowa odbytej 28 kwietnia 2009r. w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Baborowie Protokół nr XXVI/09 sesji Rady Miejskiej Baborowa odbytej 28 kwietnia 2009r. w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Baborowie Przewodniczący Rady Miejskiej Waldemar Kacprzak o godzinie 15:00 otworzył

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR IV/2015 Z OBRAD IV SESJI RADY MIASTA PŁOCKA ODBYTEJ W DNIU 27 STYCZNIA 2015 ROKU

PROTOKÓŁ NR IV/2015 Z OBRAD IV SESJI RADY MIASTA PŁOCKA ODBYTEJ W DNIU 27 STYCZNIA 2015 ROKU PROTOKÓŁ NR IV/2015 Z OBRAD IV SESJI RADY MIASTA PŁOCKA ODBYTEJ W DNIU 27 STYCZNIA 2015 ROKU Sesja rozpoczęła się o godz.10 05, a zakończyła o godz.17 25. Obrady Sesji są nagrywane. Stan Radnych - 25 Obecnych

Bardziej szczegółowo

Protokół nr XLVII z sesji Rady Miasta Rybnika z dnia 25 czerwca 2014 r.

Protokół nr XLVII z sesji Rady Miasta Rybnika z dnia 25 czerwca 2014 r. RADY MIASTA RYBNIKA ul. BOLESŁAWA CHROBREGO 2 44-200 RYBNIK Rybnik, dnia 25.06.2014 r. ISO 9001:2008 Or.0002.6.2014 2014-223458 Protokół nr XLVII z sesji Rady Miasta Rybnika z dnia 25 czerwca 2014 r. 1.

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZ SOŁECKI. Stowarzyszenie Liderów Lokalnych Grup Obywatelskich. www.sllgo.pl

FUNDUSZ SOŁECKI. Stowarzyszenie Liderów Lokalnych Grup Obywatelskich. www.sllgo.pl FUNDUSZ SOŁECKI w p y t a n i a c h i o d p o w i e d z i a c h Stowarzyszenie Liderów Lokalnych Grup Obywatelskich www.sllgo.pl Publikacja Fundusz sołecki w pytaniach i odpowiedziach powstała w programie

Bardziej szczegółowo

Obrady rozpoczęto o godz. 9 03, zakończono o godz.12 14.

Obrady rozpoczęto o godz. 9 03, zakończono o godz.12 14. Protokół Nr XVI/2013 z sesji Rady Gminy Dzierzgowo odbytej w dniu 15 marca 2013 roku w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Dzierzgowie pod przewodnictwem Pana Komosy Stanisława Przewodniczącego Rady Gminy

Bardziej szczegółowo

Lista obecności w załączeniu do protokołu.

Lista obecności w załączeniu do protokołu. Lista obecności w załączeniu do protokołu. PROTOKÓŁ NR II/2011 z posiedzenia Rady Miejskiej w Miastku z dnia 31 marca 2011 roku Stan statutowy radnych 21 Stan radnych obecnych na sesji 19 Stan radnych

Bardziej szczegółowo

U Z A S A D N I E N I E do projektu budżetu miasta Ciechocinka na 2012 rok.

U Z A S A D N I E N I E do projektu budżetu miasta Ciechocinka na 2012 rok. U Z A S A D N I E N I E do projektu budżetu miasta Ciechocinka na 2012 rok. Stan prawny związany z wymogami formalnymi dotyczącymi uchwał budżetowych nie uległ zmianie. Obowiązują te same zasady co w roku

Bardziej szczegółowo

* * * 9. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie wyrażenia zgody na

* * * 9. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie wyrażenia zgody na Protokół nr XXIII/12 z sesji Rady Powiatu Jarocińskiego odbytej w dniu 26 kwietnia 2012 r. w godz. od 13.30 do 18.05 w sali sesyjnej Ratusza w Jarocinie * * * Ad.pkt.1 Obrady XXIII sesji Rady Powiatu Jarocińskiego

Bardziej szczegółowo