Ogólna liczba radnych 15. Obecni 15 radnych. Lista obecności stanowi załącznik do protokołu.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Ogólna liczba radnych 15. Obecni 15 radnych. Lista obecności stanowi załącznik do protokołu."

Transkrypt

1 Ogólna liczba radnych 15. Obecni 15 radnych PROTOKÓŁ Nr XV/11 z XV Sesji Rady Miejskiej Gminy Lwówek Śląski odbytej w dniu 30 grudnia 2012 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy i Miasta w Lwówku Śląskim w godz Lista obecności stanowi załącznik do protokołu. W sesji uczestniczyli: 1. Burmistrz Gminy i Miasta Pan Ludwik Kaziów 2. Zastępca Burmistrza Ireneusz Maciejczyk 3. Skarbnik Gminy Pani Alicja Turkiewicz 4. Sekretarz Gminy Pan Jan Serafin 5. Kierownicy jednostek organizacyjnych gminy i kierownicy Wydziałów Urzędu Gminy i Miasta Lwówek Śląski wg załączonych list obecności. 6. Sołtysi z terenu gminy- wg załączonej listy obecności. 7. Mieszkańcy zainteresowani przebiegiem Sesji. Otwarcia Sesji dokonała Przewodnicząca Rady Pani Justyna Wrzesińska. Przedstawiła porządek obrad: 1. Otwarcie Sesji. 2. Przyjęcie porządku obrad. 3. Przyjęcie protokołów z XI, XII, XIII i XIV sesji. 4. Interpelacje i zapytania radnych. 5. Informacja o pracy Burmistrza. 6. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania. 7. Uchwalenie budżetu Gminu i Miasta Lwówek Śląski na 2012 rok. 8. Podjęcie uchwał. 9. Komunikaty. Do porządku nie wniesiono wniosku o zmianę. pkt 1 i 2 zrealizowane na wstępie. 1

2 Ad pkt 3 Przyjęcie protokołów z XI, XII, XIII i XIV sesji. Radny Andrzej Szymonajtis ponownie poruszył kwestię długiego czasu między sesją a przyjęciem protokołu. Ponadto zgłosił uwagi do protokołu z XI sesji informując, że na stronie 15, jest błąd w ustaleniu wyniku głosowania. Widnieje zapis : za podjęciem uchwały w brzmieniu przedstawionym przez Burmistrza głosował 1 radny, - przeciwko głosowało 3 radnych - wstrzymało się od głosu 14 radnych. Jest to oczywisty błąd, gdyż Rada nie liczy 17 członków. Ponadto w protokole zapisano: Burmistrz stwierdził, iż chciałby wiedzieć kto w jaki sposób głosował, ponieważ sprawą może w przyszłości zainteresować się prokurator. Pamiętam, że Burmistrz powiedział, iż chciałby wiedzieć kto jak głosował, bo skieruje w tej sprawie wystąpienie do prokuratury. Należy sprostować ten zapis gdyż sens jest inny. Burmistrz wyjaśnił, iż w Internecie protokoły są umieszczane po przyjęciu na sesji. W przypadku tego protokołu należy odsłuchać zapis magnetofonowy i jeśli trzeba dokonać korekty. Przewodnicząca poprosiła o stanowisko Radcy Prawnego. Poproszony o wyjaśnienie radca odpowiedział, iż jest to pierwsza tego typu sprawa, ale uważa, iż nie należy przyjmować protokołu jeśli nie jest on pewny. Radni ustalili, iż zostanie sprawdzony zapis magnetofonowy i dokona się korekty. Przyjęcie XI protokołu odłożono na następną sesję. Przyjęcie protokółu z XII Sesji. W głosowaniu udział wzięło 15 radnych, w tym za przyjęciem głosowało 14 radnych, wstrzymał się od głosu 1 radny. Protokół został przyjęty. Przyjęcie protokołu z XIII Sesji. W głosowaniu udział wzięło 15 radnych, w tym za przyjęciem głosowało 14 radnych, wstrzymał się od głosu 1 radny. Protokół został przyjęty. Przyjęcie protokołu z XIV sesji. 2

3 W głosowaniu udział wzięło 15 radnych, w tym za przyjęciem głosowało 13 radnych, wstrzymał się od głosu 2 radnych. Protokół został przyjęty. Ad. pkt 4 Interpelacje i zapytania radnych. Radni zgłosili następujące interpelacje i zapytania: Radny Stanisław Cieślik - mieszkańcy Zbylutowa i Skorzynic proszą o interwencję w sprawie ciężkiego transportu wożącego kamień, który powoduje pękanie murów. Radna Wiesława Fiszer mieszkańcy poprosili o zadanie pytania dlaczego Burmistrz nie pojawił się na organizowanej przez nich kolacji wigilijnej. Radny Jacek Żojdzik 1. Zapytał o program Kultura plus 3. Znane już są środki na ośrodek kultury, nie ma tez w wieloletniej prognozie środków na inwestycje z naszym domu kultury. Czy są jakieś plany by doprowadzić do realizacji tej inwestycji? 2. Wraca do sprawy adresów oraz aktualizacji strony internetowej. Mirosław Kobiałka - 1. w połowie stycznia było pismo od mieszkańców w sprawie niezgodności realizacji inwestycji z planem. Czy Rada się tym zajmie? 2. Przedstawić stan kanalizacji i wodociągów. Kiedy wybudowano, kiedy oddano do użytku, jaki jest stan obecny? Radny Zbigniew Zamasz - w mieście dużo się mówi na temat stołówek w przedszkolach i prosi o przybliżenie sytuacji w tym temacie. Ad. pkt 5 Informacja o pracy Burmistrza między sesjami. Burmistrz przedstawił informację o pracy między XIV a XV sesją Rady Miejskiej. 1. Udział Burmistrza w spotkaniu opłatkowym Sołtysów Gminy Lwówek Śląski w Rakowicach Wielkich ( r.). 3

4 2. Udział Burmistrza w VI Bukowińskim Kolędowaniu w Zbylutowie Z kolędą na Ziemię Lwówecką. Gospodarzem imprezy był Góralski Teatr Pieśni Dunawiec ze Zbylutowa ( r.). 3. Udział Burmistrza w uroczystych obchodach 25 lecia Sądu Rejonowego w Lwówku Śląskim. ( r.). 4. Udział oficjalnej delegacji miasta w spotkaniu noworocznym w partnerskim mieście Wilthen ( r.). 5. Udział Gminy Lwówek Śląski w XIX edycji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Organizatorami byli: Szkoła Podstawowa nr 2 w Lwówku Śląskim oraz Lwówecki Ośrodek Kultury. Zebrano kwotę ,82 zł ( r.). 6. Obrady Konwentu strony polskiej Euroregionu Nysa w Sali Mieszczański lwóweckiego ratusza ( r.). 7. Udział Burmistrza w spotkaniu Burmistrzów Powiatu Lwóweckiego w sprawie służby zdrowia i dróg ( r.). 8. Przetargi zaplanowane: - przetarg nieograniczony na sprzedaż działki nr 461/6, położonej w obrębie Dłużec - 21 styczeń 2011r.; - przetarg nieograniczony na sprzedaż działki nr 20/55, położonej w obrębie Niwnice - 23 luty 2011r.; - przetarg nieograniczony na sprzedaż działki nr 20/55, położonej w obrębie Niwnice - 28 luty 2011r. Burmistrz złożył również podziękowania wszystkim, którzy pracowali przy przygotowaniu tegorocznych jasełek. Do przedstawionej informacji nie zgłoszono zastrzeżeń. Ad. pkt 6. Burmistrz udzielił odpowiedzi na zgłoszone zapytania: Radnej Fiszer w sprawie nieobecności na wigilii. W związku ze zmianą planów związanych z przygotowywaniem jasełek poprosił sekretariat o poinformowanie o nieobecności. Przykro, ze informacja nie dotarła do organizatorów. 4

5 Radnemu Kobiałka w sprawie informacji o sieci wod-kan. Miesiąc temu była sesja poświęcona gospodarce komunalnej. Tam można było zadawać o to pytania, jednakże nie ma przeszkód by w przyszłym roku również zaplanować taką tematykę. Informacje takie wówczas przekażemy. Panu Jackowi Żojdzikowi: Nie wiemy jakie szanse są na uruchomienie programu kultura plus. Od 3-4 lat Ministerstwo Kultury zamieszcza na swojej stronie informację o uruchomieniu takiego programu. Finansowanie zadań następowałoby według klucza: 1/3 samorząd, 1/3 państwo, 1/3 Urząd Marszałkowski. W ślad za tą informacją nie pojawiły się żadne inne. Jestem zwolennikiem jego funkcjonowania, bo byłaby to szansa na rozbudowę naszego Ośrodka Kultury chociaż wszystko wskazuje, że program ma nikłe szanse wejścia w życie. Zbigniewowi Zamaszowi. Zmieniła się ustawa o systemie oświaty, zmieniła ona sposób prowadzenia i możliwości finansowania przedszkoli. Zobowiązuje gminę do prowadzenia przedszkoli w pięciogodzinnym, bezpłatnym systemie. W pozostałym zakresie jakaś cześć musi być finansowana z budżetu rodziców. Mamy przyjętą uchwałę, która została przez nadzór uchylona. Próbujemy o nią walczyć. W ustawie pojawił się zapis, ze organ prowadzący może prowadzić stołówki w przedszkolach, może, nie musi. W związku z tym, ze do funkcjonowania stołówek przedszkolnych gmina dokłada w ciągu roku około 350 tysięcy a nie ma takiego obowiązku, zaproponowałem pewne reorganizacje w tym zakresie. Mogłyby przebiegać w różnych formach: pierwsze zlikwidowanie kuchni i przedszkola wraz z rodzicami mogłyby zamawiać catering, można poszukiwać oszczędności poprzez reorganizację zatrudnienia. Dołożyć obowiązków pracownikom przy zwiększeniu jednoczesnym wkładu rodziców. Rady rodziców na spotkaniu kategorycznie zaprotestowały przeciwko likwidacji kuchni. Postanowiono podzielić oszczędności na 3 części: 1/3 to gmina, 1/3 oszczędności na zatrudnieniu, 1/3 wkład rodziców poprzez zwiększenie odpłatności. Wychodziłoby to około 40 zł miesięcznie więcej. Podobno bo oficjalnie nie dotarły informacje rady rodziców ponownie chcą się spotkać w sprawie funkcjonowania kuchni. Na odpowiedz jakie są propozycje odpowiedziano, ze rodzice zgadzają się na podniesienie tych opłat nie więcej jak o 20 zł miesięcznie. Przy okazji przypomina, ze od 2009 r. nie była regulowana odpłatność za wyżywienie w przedszkolach. Za wyżywienie rodzice płaca jedynie wsad do garnka, bez kosztów przygotowania, energii, gazu. 5

6 Andrzej Szymonajtis zwróciła się do mnie Rada Rodziców z zapytaniem. Czy to prawda, że pan wskazał catering, który może obsługiwać przedszkola? Burmistrz odpowiedział, ze rozmawiając o tym mówił, ze można to zorganizować podobnie jak w szkole nr 2 ale co kto usłyszał to już nie jest moim. Przewodnicząca wyjaśniła iż interpelacje i zapytania kierowane są do Burmistrza, natomiast Przewodnicząca nie przyjmuje interpelacji z formalnego punktu widzenia. Ad pkt 7 Uchwalenie budżetu. Burmistrz Gminy i Miasta przedstawił projekt budżetu wraz z 2 autopoprawkami a następnie 3 opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej : do projektu budżetu Gminy i Miasta Lwówek Śląski, do projektu WPF oraz o możliwości sfinansowania deficytu budżetu Gminy i Miasta Lwówek Śląski. Następnie Przewodnicząca Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu przedstawiła opinię Komisji dot. omawianego projektu. Komisja Rozwoju Gospodarczego i Budżetu Rady Miejskiej stwierdziła iż w toku prac nad projektem ani komisje ani radni nie zgłosili wniosków o zmianę. W trakcie posiedzenia przeprowadzono głosowanie w sprawie przedstawionego przez Burmistrza projektu budżetu. W głosowaniu nad projektem wzięło udział 6 radnych, którzy głosowali następująco: - za opinią pozytywną głosowało 5 radnych. - przeciwko głosowała radna Wiesława Fiszer, która zgłosiła w tej sprawie votum separatum. Komisja Rozwoju Gospodarczego i Budżetu zaopiniowała projekt pozytywnie. Komisja wnioskuje, aby w przypadku pojawienia się wolnych środków lub uwolnienia środków budżetowych w wyniku nie realizowania z różnych względów- zadań ujętych w budżecie, uwolnione środki przeznaczyć na: Wykonanie projektu wykonawczego modernizacji Lwóweckiego Ośrodka Kultury bazując na projekcie koncepcyjnych, planując jego realizację w 6

7 poszczególnych etapach. Zadanie to umieścić również w Wieloletniej Prognozie Finansowej. Modernizację świetlic we wsiach aktywnie uczestniczących w Programie Odnowy Wsi Dolnośląskiej, Budowę placu zabaw w mieście. W dyskusji udział wzięli: Andrzej Szymonajtis - w opinii RIO omówiono kwestię upoważnień dla Burmistrza. Pokrywa się to z zadanym na jednej z wcześniejszych sesji zapytaniem. Radny zapytał również o wyjaśnienie wskazania RIO, iż w paragrafie 11 pkt 2 litera a zawarto upoważnienie dla Burmistrza do zaciągania zobowiązań na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne do wysokości określonej w załączniku nr 3 do czego brak jest podstawy prawnej. Wyjaśnienia udzieliła skarbnik A. Turkiewicz. Pani Skarbnik omówiła tę część projektu uchwały. Radna Mariola Szczęsna Czuje się niekomfortowo, gdyż Komisje były połączone i Komisja Oświaty nie przygotowała na posiedzeniu wniosku. Jestem niezadowolona z faktu budowy świetlicy w Zbylutowie. Jest ogólne ciche niezadowolenie w tej sprawie. Nie ma pieniędzy na inne, na tą tez nie, ale w projekcie jest. Czy nie można z tych pieniążków wyremontować świetlice działające? Można porządnie wyremontować świetlicę w Zbylutowie, Mojeszu. W Płóczkach Górnych nie ma zaplecza, Chmielno na świetlice niedoskonałą. Prosi o przyjęcie wniosku, nie uszczęśliwiać jednej wsi kosztem gminy. Radna złożyła na ręce Przewodniczącej pisemny wniosek w sprawie zdjęcia kwoty 200 tysięcy zł w dziale 921 rozdział zadanie budowa świetlicy wiejskiej w Zbylutowie i przeznaczenie tej kwoty: w dziale 921, rozdział Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby, w tym remonty świetlic wiejskich z następującym rozdysponowaniem środków: Mojesz 40 tysięcy, Płóczki Górne 30 tysięcy, Włodzice Wielkie 10 tysięcy, Zbylutów 60 tysięcy, Chmielno 20 tysięcy. 7

8 Pozostała kwotę 50 tysięcy zł przeznaczyć na wydatki - stołówki szkolne i przedszkolne - dział 801 rozdział Szczegółowy wniosek jest załącznikiem do protokołu. Burmistrz Komisja Oświaty i Spraw Społecznych jak każda inna mogła przygotować wnioski do budżetu. Nie rozumiem tego mówienia pokątnie o sprawie, ja o mówię publicznie do wszystkich. Wniosek Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu popieram, szczególnie w kwestii dot. Lwóweckiego Ośrodka Kultury. Jeśli się znajdą jakiekolwiek pieniądze przystąpi się do zadania. Sala widowiskowa jest nam potrzebna. Radca Prawny na prośbę Burmistrza przedstawi procedurę przyjmowania wniosków do budżetu. Radna Krzysztofa Luszka zapytała o autopoprawkę nr tysięcy zabrano z zadania budowa świetlicy wiejskiej i przekazano ponad 61 tysięcy na dokształcenie i doskonalenie nauczycieli. Czy 60 tys to minimum? Burmistrz wyjaśnił, iż tyle brakowało. Jeśli chodzi o zadanie świetlicy w Zbylutowie zdjęto kwotę 100 tysięcy a by zrównoważyć budżet. Zostały środki z kredytu. Radny Jacek Żojdzik Drugą autopoprawkę dostarczono dopiero dzisiaj. Prosi o wyjaśnienie skąd różnica w projekcie pomniejszenie kwoty kredytu hipotecznego. Pani Turkiewicz udzieliła informacji iż chodzi o błąd pisarski. Radny Zbigniew Zamasz fundusz sołecki jest rozdrobniony na wiele zadań. Czy jest to zasadne, więcej można byłoby zrobić, gdyby był skomasowany. Burmistrz poparł przedmówcę, stwierdził, iż przy podejmowaniu uchwały już był przeciwny takim rozwiązaniom. Radna Mariola Szczęsna, gdyby nie te pieniądze, niektóre wioski nic by nie miały bo tylko w kilku cos się robi przez kilka lat z rzędu natomiast pozostałe nie miałyby ani grosika. Radna Sielewicz to nie jest temat do dzisiejszej dyskusji. 8

9 Justyna Wrzesińska - zapytała czy zaplanowane wpływy podatkowe są realne, czy kwoty na budowę chodnika w kierunku Płóczek i Płakowic są realne? Burmistrz odpowiedział, że w tym roku plan pod tym względem został zmodyfikowany w listopadzie. Przyjmując je opierano się na realiach miejscowych a nie krajowych założeniach. Zależy nam by utrzymać poziom inwestowania na poziomie 8 12 mln zł. Jeśli chodzi o chodniki, przy obecnych założeniach zastanawiamy się czy je realizować. Inwestowanie 80 % w nie nasze zadania mija się z celem. Justyna Wrzesińska nie mija się z celem, bo Lwówek na tym nie straci. Czyli nie zbudujemy chodników. Rozumiem, że w planach jest inne rozwiązanie, zastępcze by poprawić bezpieczeństwo pieszych. Burmistrz odpowiedział, iż jeśli DDS i K zmieni swoje stanowisko i zechce inwestycje finansować jest szansa na realizację. Jednak nie widzę możliwości byśmy finansowali w 80 % nie nasze zadania. Justyna Wrzesińska - w tym roku ukończono dużą inwestycję - świetlicę w Kotliskach. Zastanawiamy się, czy nie za dużą jak na potrzeby sołectwa. Obecnie niepokoi nas zamiar budowy świetlicy w Zbylutowie. Jest to prawdopodobnie podobna dokumentacja i porównywalny koszt. Jest zaplanowane jest zadanie, które w budżecie finansowane jest wyłącznie ze środków pochodzących z kredytu. Burmistrz w tym przypadku rozpoczęcie inwestycji może rozpocząć się w momencie uzyskania środków na budowę z kredytu bądź przeznaczenie na ten cel środków z budżetu. Jeśli zadanie zostanie zdjęte z budżetu nie ma możliwości przeznaczenia kredytu na inne zadanie. Kredyt jest przeznaczony tylko i wyłącznie na to zadanie wskazane imiennie. Jest to kredyt pomostowy zawierany poprzez umowę z Urzędem Marszałkowskim. Justyna Wrzesińska - Czy przyjmując wydatki na tym poziomie, są już podjęte przedsięwzięcia przynoszące oszczędności, bo rozumiem, że w stołówkach przedszkolnych tak. Burmistrz szkoły dostały niezbędne minimum na wypłaty i podstawowe środki na funkcjonowanie w zakresie koniecznym. Justyna Wrzesińska zaplanowana jest renowacja kamienicy na ulicy Szkolnej. Oferty przekraczają środki przeznaczone na ten cel. Co z tym zadaniem? 9

10 Burmistrz wpłynęła jedna oferta przetargowa i przekraczała zaplanowany koszt przedsięwzięcia. Ogłaszamy kolejny przetarg. Oferta będzie zmodyfikowana, okrojona o wydatki związane z wyposażeniem np. łazienek. Doprowadzenie wszystkich mediów i pozostawienie wyposażenia przyszłym najemcom. Przewodnicząca ogłosiła przerwę. Po przerwie odczytano wniosek a radca prawny przedstawił negatywna opinię. Wskazano, iż źródłem pokrycia wydatki przeznaczone na świetlicę w Zbylutowie. Tymczasem środki na świetlicę w Zbylutowie pochodzą z kredytu Banku Gospodarstwa Krajowego. Umowa jest zawarta i jest to pożyczka celowa, konkretnie na to zadanie a nie na dowolne zadanie gminy. Radna Szczęsna we wniosku wskazała czy nie lepiej pozyskać z innych źródeł dofinansowanie z PROW, dofinansowanie z małej odnowy. Burmistrz wyjaśnił, iż do budżetu można wprowadzać jedynie środki potwierdzone. Ustalono, iż procedura pomimo negatywnej opinii prawnej powinna być doprowadzona do końca tzn. po wniosku powinna zostać przedstawiona opinia Komisji właściwej d.s budżetu oraz Burmistrza. Przewodnicząca ogłosiła kolejną przerwę podczas której obradowała Komisja Rozwoju Gospodarczego i Budżetu. Po przerwie Komisja przedstawiła do zaprezentowanego wniosku opinię negatywną. Zgodnie z przedstawioną opinią prawną wniosek nie spełnia wymogów formalnych, gdyż po zdjęciu środków finansowych z zadania budowa świetlicy w Zbylutowie przestają one istnieć i nie mogą być przeznaczone na świetlice. Są to środki, które miały być pozyskane z kredytu celowego wyłącznie na inwestycję wskazaną w umowie. Burmistrz również zaopiniował wniosek negatywnie. Przewodnicząca poddał wniosek pod głosowanie. W głosowaniu udział wzięło 14 radnych, którzy głosowali w sposób następujący: Za przyjęciem wniosku głosowało 3 radnych, Przeciwko głosowało 7 radnych, Wstrzymało się od głosu 4 radnych. Wniosek został odrzucony. 10

11 Następnie Przewodnicząca poddała pod głosowanie przedstawionymi autopoprawkami. całość projektu budżetu wraz z Za przyjęciem budżetu głosowało 9 radnych, Przeciwko głosowało 2 radnych, Wstrzymało się od głosu 3 radnych. UCHWAŁA Nr XV/159/11 w sprawie budżetu Gminy i Miasta Lwówek Śląski na 2012 rok stanowi załącznik do protokołu Burmistrz podziękował za uchwalenie budżetu, stwierdził, iż czeka nas trudny rok i nie należy rozbudzać w sobie nadziei na dodatkowe środki. Ad pkt 8 Rada rozpatrzyła następujące projekty uchwał: Projekt Burmistrza w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Lwówek Śląski na lata Do projektu nie wniesiono uwag ani zastrzeżeń. Projekt został przyjęty w głosowaniu jawnym stosunkiem głosów : 10- za, 4 - wstrzymujące się, jako: Uchwała stanowi załącznik do protokołu. UCHWAŁA Nr XV/160/11 Projekt Burmistrza w sprawie zmiany uchwały Nr IX/64/03 Rady Miejskiej Gminy Lwówek Śląski z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych Uchwała Nr IX/64/03 Rady Miejskiej Gminy Lwówek Śląski z dnia 28 kwietnia 2003r. w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych wprowadziła ulgi przy sprzedaży komunalnych lokali mieszkalnych ich najemcom przy jednorazowej zapłacie ustalonej ceny przy czym ulgi te wynoszą: 95 % w budynkach wybudowanych przed 1945 r., 85 % w budynkach wybudowanych w latach , - 80 % w budynkach wybudowanych po 1980r.oraz w budynkach wybudowanych po 1945r. po remoncie kapitalnym. 11

12 Zgodnie ze stanem na koniec miesiąca listopada 2011r. w zasobach Gminy Lwówek Śląski pozostaje 372 lokale mieszkalne, znajdujące się w budynkach, które stanowią w całości własność Gminy, jak również w budynkach stanowiących współwłasność. Z uwagi na konieczność ponoszenia przez Gminę znacznych kosztów związanych z utrzymaniem części wspólnych budynków, jak również samych lokali mieszkalnych sprzedaż lokali odciąży budżet Gminy. Ponadto wyraźnemu wyhamowaniu uległa sprzedaż lokali komunalnych, która w ostatnich kilku latach wygląda następująco: - rok rok rok Należy przypuszczać, iż podjęcie przedmiotowej uchwały pozwoli tę sprzedaż zwiększyć. Biorąc pod uwagę powyższe podjęcie przedmiotowej uchwały jest zasadne. Do projektu nie zgłoszono uwag ani zastrzeżeń i został przyjęty przy jednym głosie wstrzymującym się jako: Uchwała stanowi załącznik do protokołu. UCHWAŁA Nr XV/161/11 Projekt Burmistrza w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu lokalu mieszkalnego nr 1a wraz z pomieszczeniem przynależnym: piwnica oraz udziałem 14,21 % w działce i częściach wspólnych budynku, położonego w Lwówku Śląskim przy ul. Orzeszkowej 31. Lokal mieszkalny nr 1a położony w Lwówku Śląskim przy ul. Orzeszkowej 31 wskazywany był do zamieszkania osobom z listy, jednakże z uwagi na jego zły stan techniczny osoby z listy nie były nim zainteresowane pomimo tego, iż Gmina oferowała pomoc przy remoncie. Biorąc pod uwagę konieczność poniesienia przez Gminę Lwówek Śląski znacznych nakładów finansowych na jego remont, zasadna jest sprzedaż lokalu w formie przetargu. Do projektu nie zgłoszono uwag ani zastrzeżeń i został przyjęty przy jednym głosie wstrzymującym się jako: Uchwała stanowi załącznik do protokołu. UCHWAŁA Nr XV/162/11 12

13 Projekt Burmistrza w sprawie zmiany uchwały Nr XII/l02/03 Rady Miejskiej Gminy Lwówek Śląski z dnia 28 sierpnia 2003 r. dotyczącej uchwalenia statutu Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Lwówku Śląskim oraz zmiany uchwały Nr IX/57/11 Rady Miejskiej w Lwówku Śląskim z dnia 26 maja 2011 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XII/I02/03 Rady Miejskiej Gminy Lwówek Śląski z dnia 28 sierpnia 2003 r. dotyczącej uchwalenia statutu Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Lwówku Śląskim. Zmiana statutu Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Lwówku Śląskim ma miejsce w części dotyczącej załącznika nr 1. Dokonuje się aktualizacji tego załącznika. Ze względu na zmianę lokalizacji filii bibliotecznej w Kotliskach, wprowadza się właściwą numerację budynku. Filia Nr 3 w Kotliskach obecnie mieści się w nowym budynku wraz ze świetlicą wiejską. Do projektu nie zgłoszono uwag ani zastrzeżeń i został przyjęty jednogłośnie jako: Uchwała stanowi załącznik do protokołu. UCHWAŁA Nr XV/163/11 Projekt Burmistrza w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zaopiniowania propozycji planu aglomeracji Lwówek Śląski Decyzję o zmianie aglomeracji Lwówek Śląski Gmina Lwówek Śląski podjęła w wyniku przeprowadzonej weryfikacji istniejących potrzeb w zakresie gospodarki wodnościekowej na terenie wyznaczonej przez Wojewodę Dolnośląskiego Rozporządzeniem z dnia 20 września 2005r. (Dz.U. Województwa Dolnośląskiego Nr 198, poz. 3339) aglomeracji oraz ustalonych w oparciu o przepisy Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 1 lipca 2010r. w sprawie sposobu wyznaczania obszaru i granic aglomeracji ( Dz.U. z 2010r. Nr 137, poz. 992) możliwości technicznych i finansowych realizacji budowy zbiorczego systemu kanalizacyjnego na terenie aglomeracji. Ostatecznie wyłączono z obszaru aglomeracji na wniosek gminy Lubomierz z dnia r. następujące miejscowości Pławna Górna, Pławna Dolna i Golejów. Ponadto wyłączono część miejscowości gminy Lwówek Śląski tj. Niwnice, Kotliska, Rakowice Małe, Skorzynice, Zbylutów, Chmielno, Brunów, Płóczki Górne, Nagórze, Dworek i Gradówek, na terenie których budowa zbiorczego systemu kanalizacji sanitarnej nie jest uzasadniona technicznie i ekonomicznie. Nie osiągnięto bowiem wymaganego wskaźnika koncentracji, obliczanego jako stosunek przewidywanej do obsługi przez 13

14 planowany do budowy system kanalizacji zbiorczej liczby mieszkańców aglomeracji i niezbędnej do realizacji długości sieci kanalizacyjnej na poziomie 120 Mk/km sieci oraz 90 Mk/km sieci na terenach objętych formą ochrony przyrody w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody. Stosownie do art. 43 ust.2a ustawy z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne ( Dz.U. z 2005r. Nr 239, poz ze zm.) pismem z dnia 19 października 2011r. Członek Zarządu Województwa Dolnośląskiego zwrócił się o zaopiniowanie propozycji planu aglomeracji Lwówek Śląski. Ponadto powyższa propozycja została zweryfikowana przez sejmik województwa i spełnia wymogi określone w w/w rozporządzeniu. Radna Wiesława Fiszer stwierdziła, iż 11 miejscowości zostało wyłączone z planu aglomeracji. Obawia się, ze może to skutkować w przyszłości gorszym rozwojem infrastruktury. Są również obawy o opłaty. Naczelnik Wydziału Inwestycji z Zamówień Publicznych Pani Alicja Kołomyjska przedstawiła zasady tworzenia sieci aglomeracji, wymagany stopień koncentracji oraz skutki. Radna Czesława Sielewicz przeczytała, iż Niwnice i Gradówek, które położone są wysoko i są wyłączone. Prosi o deklaracje kiedy będzie kanalizacja bo ludzie na to czekają. Burmistrz robimy to by nie startować o środki z dużymi miastami. Był wniosek o zabezpieczenie środków. Obecnie wymagane są nowe dokumentacje, gdyż zmieniły się w międzyczasie przepisy o ochronie środowiska. Burmistrz przeprosił Radę, gdyż musi wyjść na zorganizowane na godz. 13 spotkanie noworoczne. W głosowaniu udział wzięło 13 radnych, w tym 10 radnych głosowało za, 2 wstrzymało się od głosu, 1 głosował przeciwko. Projekt został przyjęty jako: Uchwała stanowi załącznik do protokołu. UCHWAŁA Nr XV/164/11 14

15 Projekt Burmistrza w sprawie zmiany uchwały nr XIII/126/11 Rady Miejskiej w Lwówku Śląskim z dnia 27 października 2011 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień w podatku od nieruchomości na terenie miasta i gminy Lwówek Śląski. Do projektu nie wniesiono uwag ani zastrzeżeń i został przyjęty jednogłośnie jako: Uchwała stanowi załącznik do protokołu. UCHWAŁA Nr XV/165/11 Projekt Burmistrza w sprawie zmiany uchwały nr XI/101/11 Rady Miejskiej w Lwówku Śląskim z dnia 29 września 2011 roku w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków. Radca Prawny sprostował omyłki pisarskie w projekcie dot. nr i daty podjęcia zmienianej uchwały. Do projektu nie wniesiono uwag ani zastrzeżeń i został przyjęty jednogłośnie jako: Uchwała stanowi załącznik do protokołu. UCHWAŁA Nr XV/166/11 Projekt Burmistrza w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego Projekt przedstawiła skarbnik Gminy i Miasta A.Turkiewicz. Gmina i Miasto Lwówek Śląski 10 listopada 2011 roku otrzymała kwotę ,00 zł, ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej z przeznaczeniem na dofinansowanie wydatków związanych z likwidacją szkód w szkołach i placówkach oświatowych wywołanych zdarzeniami losowymi zadanie bieżące pn.: Remont dachu budynku Szkoły Podstawowej w Płóczkach Górnych uszkodzonego podczas silnych wiatrów i deszczy w maju bieżącego roku. Koszt zadania wynosi ogółem ,73 zł, z tego w 2011 roku wyłoniony wykonawca wykonał roboty na kwotę ,00 zł. Ze względu na warunki atmosferyczne część robót zostanie dokończona w 2012 roku. Stosownie do treści przepisów art. 263 ust. 1-3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) niezrealizowane kwoty wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego wygasają, z zastrzeżeniem ust. 2 i 4, z 15

16 upływem roku budżetowego (ust. 1); organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego może ustalić, w drodze uchwały, wykaz wydatków, do których nie stosuje się przepisu ust. 1, oraz określić ostateczny termin dokonania wydatku ujętego w tym wykazie w następnym roku budżetowym (ust. 2); w wykazie, o którym mowa w ust. 2, ujmuje się wydatki związane z realizacją umów: 1) w sprawie zamówienia publicznego; 2) które zostaną zawarte w wyniku zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w którym dokonano wyboru wykonawcy. Do projektu nie wniesiono uwag ani zastrzeżeń i został przyjęty jednogłośnie jako: Uchwała stanowi załącznik do protokołu. UCHWAŁA Nr XV/167/11 Projekt Burmistrza w sprawie zasad korzystania z obiektów użyteczności publicznej placówek oświatowych, kulturalnych i sportowych, sposobu ustalania opłat za korzystanie z nich oraz powierzenie Burmistrzowi Gminy i Miasta Lwówek Śląski uprawnienia o stosowaniu ich wysokości. Przewodnicząca Rady - w protokole z posiedzenia Komisji nie ma uwag do projektu, Czy ktoś z radnych ma uwagi? Radny Krzysztof Buszewicz zgłosił zastrzeżenia co do idei projektu. Jak to się ma do opłacania za korzystanie z hali sportowej przez uczniów Szkoły Podstawowej Nr 2? Przewodnicząca rady nie wiemy jak się ma, ponieważ w tej chwili obowiązuje uchwała z 2005 r. zwalniająca z opłat dzieci szkoły podstawowej i gimnazjum korzystające z takich obiektów, a uczniów szkół ponadgimnazjalnych upoważnia do korzystania ze stawki zniżkowej. Radny Buszewicz głównym zastrzeżeniem jest to, że projekt dwa razy nagradza tych samych. Ktoś, kto dostał i ma dobrą świetlicę może z niej czerpać korzyści. Jeśli tak ma być, to pieniądze za wynajem świetlic powinny trafiać do jednego worka a następnie w równej wysokości być rozdzielane pomiędzy opiekunów. Jestem wrogiem komercyjnego wykorzystywania świetlic wiejskich. Powinny funkcjonować po to by rozwijało się życie we wsi a nie po to by organizować tam wesela i stypy. Nie mogą być pobierane opłaty od organizacji i stowarzyszeń działających non profit. Świetlice buduje się właśnie po to by społeczność miała gdzie się spotykać. Radny podkreślił, iż ma jeszcze wiele obiekcji do tego regulaminu. 16

17 Justyna Wrzesińska stwierdziła, iż myślała, iż do obowiązującej od 2005 r. uchwały zostanie sporządzona poprawka. Wszyscy nas pytają, czy młodzież może korzystać z hali ze zniżką, po co jest ta hala. Są pretensje do radnych, że ją wybudowaliśmy a nie można z niej korzystać. Radni gremialnie zaczęli rozważać możliwość przesunięcia projektów na następne posiedzenie. Radca Prawny stwierdził iż w tej sprawie musi być zgłoszony wniosek formalny. Radna Ewa Fijałkowska zgłosiła wniosek o przesunięcie dwóch projektów do rozpatrzenia na następnej sesji. : Projektu Burmistrza w sprawie zasad korzystania z obiektów użyteczności publicznej placówek oświatowych, kulturalnych i sportowych, sposobu ustalania opłat za korzystanie z nich oraz powierzenie Burmistrzowi Gminy i Miasta Lwówek Śląski uprawnienia o stosowaniu ich wysokości. Projektu Burmistrza w sprawie w sprawie ustalenia zasad korzystania ze świetlic wiejskich wraz z pomieszczeniami przynależnymi oraz sprzętu stanowiącego wyposażenie tych świetlic i ponoszenia opłat z tego tytułu. Radna Fiszer czy opłaty może ustalać tylko Burmistrz? Radca wydając opinię musi mieć czas na analizę, nie odpowie na to pytanie. Radna szczęsna w tej sprawie trzeba zorganizować spotkanie z Burmistrzem i Sekretarzem. Trzeba razem usiąść i podyskutować. Wniosek zgłoszony przez radna Ewę Fijałkowską został przyjęty przy jednym głosie wstrzymującym się. ( głosowano osobno do każdej uchwały, w obu przypadkach wynik ten sam 12 głosów za, 1 wstrzymujący się). Projekt Burmistrza w sprawie zmiany budżetu Gminy i Miasta Lwówek Śląski na 2011 rok przedstawiła Skarbnik Alicja Turkiewicz. Do projektu nie wniesiono uwag ani zastrzeżeń i został przyjęty stosunkiem głosów - 11 za, 2 wstrzymujące się jako: 17

18 Uchwała stanowi załącznik do protokołu. UCHWAŁA Nr XV/168/11 Ad pkt 9 Przewodnicząca przypomniała o spotkaniu w ratuszu i złożyła wszystkim życzenia z okazji zbliżającego się Nowego Roku Na tym wyczerpano porządek posiedzenia. Zamknięcia obrad dokonała Przewodnicząca Rady Miejskiej w Lwówku Śląskim Pani Justyna Wrzesińska dziękując wszystkim za udział w obradach. Protokołowała: Ewa Korczyńska 18

19 19

PROTOKÓŁ z posiedzenia Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu Rady Miejskiej w Lwówku Śląskim odbytego w dniu 21 października 2013 r.

PROTOKÓŁ z posiedzenia Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu Rady Miejskiej w Lwówku Śląskim odbytego w dniu 21 października 2013 r. PROTOKÓŁ z posiedzenia Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu Rady Miejskiej w Lwówku Śląskim odbytego w dniu 21 października 2013 r. Ogólny Skład Komisji - 7 radnych. Obecni członkowie Komisji: 1. Ewa

Bardziej szczegółowo

Protokół nr X/1/11. z sesji Rady Gminy Grodzisko Dolne. odbytej w dniu 27 lipca 2011r. w sali narad Urzędu Gminy

Protokół nr X/1/11. z sesji Rady Gminy Grodzisko Dolne. odbytej w dniu 27 lipca 2011r. w sali narad Urzędu Gminy Protokół nr X/1/11 z sesji Rady Gminy Grodzisko Dolne odbytej w dniu 27 lipca 2011r. w sali narad Urzędu Gminy O godz. 11.15.00 Przewodniczący Rady Gminy Jerzy Gdański dokonał otwarcia obrad X sesji Rady

Bardziej szczegółowo

Protokół. ze wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Gminy Grodzisko Dolne

Protokół. ze wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Gminy Grodzisko Dolne Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Gminy Grodzisko Dolne (Komisja Rewizyjna, Komisja Spraw Społecznych, Komisja Budżetu i Finansów) odbytego w dniu 28 marca 2012r. W posiedzeniu udział

Bardziej szczegółowo

P r o t o k ó ł Nr XXX/14. z obrad XXX sesji Rady Gminy Nur zorganizowanej w dniu 17 czerwca 2014 r. w budynku GOK w Nurze

P r o t o k ó ł Nr XXX/14. z obrad XXX sesji Rady Gminy Nur zorganizowanej w dniu 17 czerwca 2014 r. w budynku GOK w Nurze P r o t o k ó ł Nr XXX/14 z obrad XXX sesji Rady Gminy Nur zorganizowanej w dniu 17 czerwca 2014 r. w budynku GOK w Nurze Obrady rozpoczęto o godzinie 13 00 zakończono zaś o godzinie 14 00. Na stan 15

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 45/2014 z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego w dniu 25 marca 2014 r.

Protokół Nr 45/2014 z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego w dniu 25 marca 2014 r. Protokół Nr 45/2014 z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego w dniu 25 marca 2014 r. Obecni wg załączonej listy obecności /zał. nr 1/. Stan obecnych członków Komisji (9 radnych) stanowi kworum

Bardziej szczegółowo

Protokół nr III.14 z posiedzenia sesji Rady Powiatu Międzyrzeckiego z dnia 29 grudnia 2014 r.

Protokół nr III.14 z posiedzenia sesji Rady Powiatu Międzyrzeckiego z dnia 29 grudnia 2014 r. Protokół nr III.14 z posiedzenia sesji Rady Powiatu Międzyrzeckiego z dnia 29 grudnia 2014 r. Przewodniczący Rady Powiatu Jarosław Szałata otworzył obrady sesji o godzinie 14 10 w Starostwie Powiatowym

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ nr IX/11 z IX nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich w dniu 10 czerwca 2011 roku

PROTOKÓŁ nr IX/11 z IX nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich w dniu 10 czerwca 2011 roku PROTOKÓŁ nr IX/11 z IX nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich w dniu 10 czerwca 2011 roku Miejsce obrad - sala konferencyjna Urzędu Miejskiego. Czas trwania obrad - godz.13 30 14 30

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 1/2010 z posiedzenia Komisji Finansów, Rozwoju i Promocji w dniu 21.01.2010 r.

PROTOKÓŁ NR 1/2010 z posiedzenia Komisji Finansów, Rozwoju i Promocji w dniu 21.01.2010 r. PROTOKÓŁ NR 1/2010 z posiedzenia Komisji Finansów, Rozwoju i Promocji w dniu 21.01.2010 r. Obecni : Według załączonej listy obecności ( załącznik nr 1 protokołu ). Porządek posiedzenia : 1. Informacja

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XX/12. Z sesji Rady Gminy Dłutów, która odbyła się w dniu 28 grudnia 2012 roku w Domu Kultury w Dłutowie ul. Polna 3.

Protokół Nr XX/12. Z sesji Rady Gminy Dłutów, która odbyła się w dniu 28 grudnia 2012 roku w Domu Kultury w Dłutowie ul. Polna 3. Protokół Nr XX/12 Z sesji Rady Gminy Dłutów, która odbyła się w dniu 28 grudnia 2012 roku w Domu Kultury w Dłutowie ul. Polna 3. Obradom przewodniczył Andrzej Oset Przewodniczący Rady Gminy Dłutów. Sesję

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr XXVII/2013

P R O T O K Ó Ł Nr XXVII/2013 P R O T O K Ó Ł Nr XXVII/2013 z obrad XXVII nadzwyczajnej sesji Rady Gminy w Platerowie, odbytej w dniu 15 marca 2013 roku w budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Platerowie w godz. 10 05 11 25 Obradom przewodniczył

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 34/XXXIV z sesji Rady Powiatu Kwidzyńskiego odbytej 16 grudnia 2013 r.

Protokół nr 34/XXXIV z sesji Rady Powiatu Kwidzyńskiego odbytej 16 grudnia 2013 r. Protokół nr 34/XXXIV z sesji Rady Powiatu Kwidzyńskiego odbytej 16 grudnia 2013 r. Ad.1. Przewodniczący Rady Powiatu Jerzy Śnieg o godz. 15 30 otworzył obrady wypowiadając słowa: Otwieram obrady Sesji

Bardziej szczegółowo

Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie. /za 14/ Podczas głosowania obecnych 14 radnych

Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie. /za 14/ Podczas głosowania obecnych 14 radnych P R O T O K Ó Ł nr XXXIII/12 z nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Kożuchowie odbytej w dniu 6 lipca 2012 roku pod przewodnictwem Przewodniczącego Rady Miejskiej Zbigniewa Duszy W sesji uczestniczyło

Bardziej szczegółowo

Protokół z XXIX sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 23 kwietnia 2013 roku.

Protokół z XXIX sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 23 kwietnia 2013 roku. Protokół z XXIX sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 23 kwietnia 2013 roku. Sesja odbyła się w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Sandomierzu obrady rozpoczęto o godz. 10-tej. W Sesji uczestniczyło

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 15/2015 z posiedzenia Komisji Budżetu, Finansów, Handlu, Usług i Ochrony Środowiska odbytego w dniu r.

Protokół Nr 15/2015 z posiedzenia Komisji Budżetu, Finansów, Handlu, Usług i Ochrony Środowiska odbytego w dniu r. Protokół Nr 15/2015 z posiedzenia Komisji Budżetu, Finansów, Handlu, Usług i Ochrony Środowiska odbytego w dniu 8.12.2015r. Radni obecni wg. załączonej listy obecności. 1. Otwarcie posiedzenia, zmiany

Bardziej szczegółowo

Sekretarz gminy Przewodniczący komisji Sekretarz gminy Przewodniczący komisji Sekretarz gminy

Sekretarz gminy Przewodniczący komisji Sekretarz gminy Przewodniczący komisji Sekretarz gminy 1 Protokół nr 52/2014 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Mikołajki Pomorskie z dnia 28 kwietnia 2014 roku. Przewodniczący komisji Zuzanna Smoter o godz. 12 00 otworzyła posiedzenie i przywitała

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr XXXI/13. z obrad XXXI Sesji Rady Gminy Bukowsko odbytej w dniu 26 marca 2013 r

P R O T O K Ó Ł Nr XXXI/13. z obrad XXXI Sesji Rady Gminy Bukowsko odbytej w dniu 26 marca 2013 r P R O T O K Ó Ł Nr XXXI/13 z obrad XXXI Sesji Rady Gminy Bukowsko odbytej w dniu 26 marca 2013 r Obrady XXXI Sesji Rady Gminy Bukowsko odbywały się w sali narad Urzędu Gminy w godzinach od 8.00 do 9.30.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXIV/221/2010 RADY GMINY BLIŻYN. z dnia 29 kwietnia 2010 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2010.

UCHWAŁA NR XXXIV/221/2010 RADY GMINY BLIŻYN. z dnia 29 kwietnia 2010 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2010. UCHWAŁA NR XXXIV/221/2010 RADY GMINY BLIŻYN w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2010. Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym / t.j. Dz. U.

Bardziej szczegółowo

Gminy Rogowo. Za przyjęciem protokołu bez czytania jego treści głosowało 12 radnych, 2 radnych ( Słomiński i Szałwiński ) wstrzymało się od

Gminy Rogowo. Za przyjęciem protokołu bez czytania jego treści głosowało 12 radnych, 2 radnych ( Słomiński i Szałwiński ) wstrzymało się od P r o t o k ó ł Nr VIII/04 z obrad XIX sesji Rady Gminy w Rogowie odbytej w dniu 29 grudnia 2004r pod przewodnictwem przewodniczącego Rady Gminy Pana Marka Długokęckiego. Na obrady sesji przybyło 14 radnych

Bardziej szczegółowo

Protokół. ze wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Gminy Grodzisko Dolne. (Komisja Rewizyjna, Komisja Spraw Społecznych)

Protokół. ze wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Gminy Grodzisko Dolne. (Komisja Rewizyjna, Komisja Spraw Społecznych) Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Gminy Grodzisko Dolne (Komisja Rewizyjna, Komisja Spraw Społecznych) odbytego w dniu 28 grudnia 2011 r. W posiedzeniu udział wzięło 9 członków komisji

Bardziej szczegółowo

P r o t o k ó l XXV/13 z XXV sesji Rady Miejskiej Gminy Kłecko odbytej w dniu 18 września 2013 r. w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Kłecku.

P r o t o k ó l XXV/13 z XXV sesji Rady Miejskiej Gminy Kłecko odbytej w dniu 18 września 2013 r. w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Kłecku. P r o t o k ó l XXV/13 z XXV sesji Rady Miejskiej Gminy Kłecko odbytej w dniu 18 września 2013 r. w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Kłecku. Obrady rozpoczęto się o godzinie od 9.00 zakończono o godzinie

Bardziej szczegółowo

W posiedzeniu udział brali:

W posiedzeniu udział brali: P r o t o k ó ł 26/13 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Gminy Kłecko odbytego w dniu 29 sierpnia 2013 r. w godzinach od 8.00 do 9.50 w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Kłecku. W posiedzeniu

Bardziej szczegółowo

Protokół z XXI Sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 10 grudnia 2008 roku.

Protokół z XXI Sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 10 grudnia 2008 roku. Protokół z XXI Sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 10 grudnia 2008 roku. Sesja odbyła się w Zamku Kazimierzowskim w Sandomierzu rozpoczęto o godz. 10- tej. obrady W sesji uczestniczyło 18 radnych,

Bardziej szczegółowo

Protokół z sesji X Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 7 sierpnia 2015 roku.

Protokół z sesji X Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 7 sierpnia 2015 roku. Protokół z sesji X Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 7 sierpnia 2015 roku. Sesja odbyła się w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego obrady rozpoczęto o godz. 10-tej. W Sesji uczestniczyło szesnastu

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 7/2015 Z POSIEDZENIA KOMISJI BUDŻETU I MIENIA w dniu 25 maja 2015 r.

PROTOKÓŁ NR 7/2015 Z POSIEDZENIA KOMISJI BUDŻETU I MIENIA w dniu 25 maja 2015 r. PROTOKÓŁ NR 7/2015 Z POSIEDZENIA KOMISJI BUDŻETU I MIENIA w dniu 25 maja 2015 r. 1. Na posiedzeniu obecni byli członkowie Komisji według załączonej listy obecności oraz pani Danuta Bywalec Skarbnik Powiatu

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 57/11 z posiedzenia Zarządu Powiatu Grodziskiego które odbyło się dnia 15 listopada 2011 roku

Protokół nr 57/11 z posiedzenia Zarządu Powiatu Grodziskiego które odbyło się dnia 15 listopada 2011 roku Protokół nr 57/11 z posiedzenia Zarządu Powiatu Grodziskiego które odbyło się dnia 15 listopada 2011 roku Posiedzenie Zarządu rozpoczęło się o godz. 8 00 a zakończyło o godz. 10 10. Obecni (lista obecności

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr XIII/15. nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Nisku odbytej w dniu 27 października 2015r w sali narad Urzędu Gminy i Miasta w Nisku

P R O T O K Ó Ł Nr XIII/15. nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Nisku odbytej w dniu 27 października 2015r w sali narad Urzędu Gminy i Miasta w Nisku P R O T O K Ó Ł Nr XIII/15 nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Nisku odbytej w dniu 27 października 2015r w sali narad Urzędu Gminy i Miasta w Nisku Nadzwyczajną sesję Rady Miejskiej w Nisku otworzył

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 11/2015 P R O T O K Ó Ł NR 11 /15

Protokół nr 11/2015 P R O T O K Ó Ł NR 11 /15 Protokół nr 11/2015 Dnia 15 października 2015 roku odbyło się posiedzenie Komisji Budżetowej i Rozwoju Gospodarczego Rady Miejskiej w Wolsztynie. Komisja Wolsztyn, 15 października 2015 r. Budżetowa i Rozwoju

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 22/2012 z XXII sesji Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 31 maja 2012 r.

Protokół Nr 22/2012 z XXII sesji Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 31 maja 2012 r. Protokół Nr 22/2012 z XXII sesji Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 31 maja 2012 r. Obecnych 14 radnych - lista obecności stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego protokołu. Ad.1. Otwarcie XXII sesji

Bardziej szczegółowo

SKĄD MAMY PIENIĄDZE I NA CO JE WYDAJEMY?

SKĄD MAMY PIENIĄDZE I NA CO JE WYDAJEMY? SKĄD MAMY PIENIĄDZE I NA CO JE WYDAJEMY? www.nowytarg.pl Broszura informacyjna dla mieszkańców Nowego Targu Edycja 2005 Niniejsza publikacja ma na celu przybliżenie mieszkańcom miasta Nowego Targu w prosty

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 5/11 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Polkowicach w dniu 19 i 23 maja 2011 r.

Protokół Nr 5/11 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Polkowicach w dniu 19 i 23 maja 2011 r. Rada Miejska w Polkowicach Komisja Rewizyjna Polkowice, dnia 23 maja 2011 r. Protokół Nr 5/11 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Polkowicach w dniu 19 i 23 maja 2011 r. Posiedzenie odbyło

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr XX/163/04. Rady Miejskiej Gminy Lwówek Śląski z dnia 25 marca 2004 roku

Uchwała nr XX/163/04. Rady Miejskiej Gminy Lwówek Śląski z dnia 25 marca 2004 roku Uchwała nr XX/163/04 Rady Miejskiej Gminy Lwówek Śląski z dnia 25 marca 2004 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy i Miasta Lwówek Śląski na 2004 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 08 marca

Bardziej szczegółowo

Protokół z XI posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów Rady Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy w dniu 12 września 2011 r.

Protokół z XI posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów Rady Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy w dniu 12 września 2011 r. Protokół z XI posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów Rady Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy w dniu 12 września 2011 r. W posiedzeniu udział wzięli członkowie Komisji (zgodnie z listą obecności stanowiącą

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 43/10 z posiedzenia Komisji Finansów i Rozwoju Gospodarczego odbytego w dniu 25 sierpnia 2010 roku.

PROTOKÓŁ NR 43/10 z posiedzenia Komisji Finansów i Rozwoju Gospodarczego odbytego w dniu 25 sierpnia 2010 roku. PROTOKÓŁ NR 43/10 z posiedzenia Komisji Finansów i Rozwoju Gospodarczego odbytego w dniu 25 sierpnia 2010 roku. Komisja Finansów i Rozwoju Gospodarczego odbyła posiedzenie w następującym składzie osobowym:

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 7/2012 z posiedzenia Komisji ds. ochrony środowiska i porządku publicznego z dnia 11 czerwca 2012 r.

Protokół Nr 7/2012 z posiedzenia Komisji ds. ochrony środowiska i porządku publicznego z dnia 11 czerwca 2012 r. ROI.0012.3.7.2012 kat. arch. A Protokół Nr 7/2012 z posiedzenia Komisji ds. ochrony środowiska i porządku publicznego z dnia 11 czerwca 2012 r. 1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum. 2. Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Obradom przewodniczył P. Dariusz Kazun przewodniczący Rady Gminy.

Obradom przewodniczył P. Dariusz Kazun przewodniczący Rady Gminy. P R O T O K Ó Ł Nr XXVIII/2013 z obrad XXVIII nadzwyczajnej sesji Rady Gminy w Platerowie, odbytej w dniu 17 maja 2013 roku w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Platerowie w godz. 9 05 10 20 Obradom przewodniczył

Bardziej szczegółowo

Przyjęto następujący porządek obrad:

Przyjęto następujący porządek obrad: P R O T O K Ó Ł NR 15/2012 ze wspólnego posiedzenia: Komisji Ochrony Środowiska, Rolnictwa, Leśnictwa i Gospodarki Terenami z Komisją Komunikacji, Transportu i Bezpieczeństwa Publicznego odbytego w dniu

Bardziej szczegółowo

Czas trwania obrad: 8.00 8.35. Nieobecni radni: Pan Antoni Tobjasz. Pkt 1.

Czas trwania obrad: 8.00 8.35. Nieobecni radni: Pan Antoni Tobjasz. Pkt 1. 1 Protokół Nr VI/2015 z obrad VI Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Stężyca, które odbyły się w dniu 29 kwietnia 2015 roku w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Stężycy. Czas trwania obrad: 8.00 8.35. Nieobecni

Bardziej szczegółowo

Protokół nr XX/2013 Komisji Oświaty, Kultury i Spraw Socjalnych Rady Miejskiej Krzywinia odbytej w dniu 19 września 2013 roku

Protokół nr XX/2013 Komisji Oświaty, Kultury i Spraw Socjalnych Rady Miejskiej Krzywinia odbytej w dniu 19 września 2013 roku Protokół nr XX/2013 Komisji Oświaty, Kultury i Spraw Socjalnych Rady Miejskiej Krzywinia odbytej w dniu 19 września 2013 roku Przewodnicząca Komisji Teresa Klupś otworzyła o godz. 15 00 Oświaty, Kultury

Bardziej szczegółowo

Ad 4 Podjęcie uchwały w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu.

Ad 4 Podjęcie uchwały w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu. Ad 4 Podjęcie uchwały w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu. Komisja nie zajęła stanowiska w przedmiotowej sprawie, ponieważ wszyscy obecni członkowie wstrzymali się od

Bardziej szczegółowo

W posiedzeniu udział wzięli Członkowie Komisji oraz osoby zaproszone wg załączonej listy obecności (zał. nr 1 prot).

W posiedzeniu udział wzięli Członkowie Komisji oraz osoby zaproszone wg załączonej listy obecności (zał. nr 1 prot). Protokół Nr 5/15 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Sportu, Rady Powiatu w Pleszewie, w dniu 26 marca 2015 roku, o godz. 13:30, w siedzibie Starostwa Powiatowego w Pleszewie, przy ul. Poznańskiej

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr XXXVIII/2014 Sesji Rady Powiatu w Ostródzie z dnia 28 sierpnia 2014r.

PROTOKÓŁ Nr XXXVIII/2014 Sesji Rady Powiatu w Ostródzie z dnia 28 sierpnia 2014r. PROTOKÓŁ Nr XXXVIII/2014 Sesji Rady Powiatu w Ostródzie z dnia 28 sierpnia 2014r. Obrady rozpoczęto o godz. 13 05, zakończono o godz. 13 50. Podjęto uchwały od Nr XXXVIII/301/2014 do Nr XXXVIII/302/2014.

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 29/2012 z posiedzenia wspólnego Komisji odbytego w dniu 17 grudnia 2012 roku

Protokół nr 29/2012 z posiedzenia wspólnego Komisji odbytego w dniu 17 grudnia 2012 roku Protokół nr 29/2012 z posiedzenia wspólnego odbytego w dniu 17 grudnia 2012 roku W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Rozwoju Gospodarczego i Budżetu oraz pozostałych Rady Miejskiej. Ponadto w posiedzeniu

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr 14/2015 z posiedzenia Komisji BUDŻETOWEJ Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach w dniu 28 września 2015r.

P R O T O K Ó Ł Nr 14/2015 z posiedzenia Komisji BUDŻETOWEJ Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach w dniu 28 września 2015r. P R O T O K Ó Ł Nr 14/2015 z posiedzenia Komisji BUDŻETOWEJ Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach w dniu 28 września 2015r. Członkowie Komisji Budżetowej obecni na posiedzeniu, zgodnie z załączoną listą

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 16/2009 z posiedzenia Komisji Spraw Społecznych odbytego w dniu 18 lutego 2009 r. w lokalu Urzędu Gminy w Pokrzywnicy

Protokół Nr 16/2009 z posiedzenia Komisji Spraw Społecznych odbytego w dniu 18 lutego 2009 r. w lokalu Urzędu Gminy w Pokrzywnicy Protokół Nr 16/2009 z posiedzenia Komisji Spraw Społecznych odbytego w dniu 18 lutego 2009 r. w lokalu Urzędu Gminy w Pokrzywnicy Posiedzeniu Komisji przewodniczył Przewodniczący Komisji Henryk Staśkiewicz

Bardziej szczegółowo

Każdy ma prawo wiedzieć, jak wygląda gospodarka finansowa w Gminie Strzegom.

Każdy ma prawo wiedzieć, jak wygląda gospodarka finansowa w Gminie Strzegom. Każdy ma prawo wiedzieć, jak wygląda gospodarka finansowa w Gminie Strzegom. W tej książeczce postaramy się Państwu przybliżyć podstawowe pojęcia związane z gospodarką finansową w gminie oraz odpowiedzieć

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR III/2010 Z OBRAD III SESJI RADY POWIATU NOWOTOMYSKIEGO KADENCJI W LATACH 2010-2014

PROTOKÓŁ NR III/2010 Z OBRAD III SESJI RADY POWIATU NOWOTOMYSKIEGO KADENCJI W LATACH 2010-2014 OG.0002.3.2011 PROTOKÓŁ NR III/2010 Z OBRAD III SESJI RADY POWIATU NOWOTOMYSKIEGO KADENCJI W LATACH 2010-2014 odbytej dnia 29 grudnia 2010 roku w Starostwie Powiatowym w Nowym Tomyślu Ad.1. Otwarcie III

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 91/2010 z posiedzenia Zarządu Powiatu z dnia 21 października 2010 roku

Protokół Nr 91/2010 z posiedzenia Zarządu Powiatu z dnia 21 października 2010 roku Protokół Nr 91/2010 z posiedzenia Zarządu Powiatu z dnia 21 października 2010 roku W posiedzeniu udział wzięli wg załączonej listy obecności: Starosta Działdowski Marian Janicki Wicestarosta Piotr Kłosowski

Bardziej szczegółowo

Przewodniczący Rady Sołeckiej w Brodziszowie

Przewodniczący Rady Sołeckiej w Brodziszowie Protokół nr 9/2011 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji Gminy Rady Miejskiej Ząbkowic Śląskich odbytego w dniu 21 października 2011 roku Godzina rozpoczęcia obrad: 10:00

Bardziej szczegółowo

VII S E S J A R A D Y G M I N Y M A Ł A W I E Ś KADENCJA 2014-2018

VII S E S J A R A D Y G M I N Y M A Ł A W I E Ś KADENCJA 2014-2018 R A D A G M I N Y M A Ł A W I E Ś VII S E S J A R A D Y G M I N Y M A Ł A W I E Ś KADENCJA 2014-2018 29 czerwca 2015 r. 0 Protokół Nr VII / 2015 z obrad Sesji Rady Gminy Mała Wieś z dnia 29 czerwca 2015r.

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 35/2015. z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego. w dniu 23 lipca 2015 r.

PROTOKÓŁ NR 35/2015. z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego. w dniu 23 lipca 2015 r. OR.II.0022.1.33.2015 PROTOKÓŁ NR 35/2015 z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 30 lipca 2015 r. Obecni na posiedzeniu Zarządu Powiatu Raciborskiego, według listy obecności, stanowiącej załącznik

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr X/1/2015

Protokół Nr X/1/2015 Protokół Nr X/1/2015 z X nadzwyczajnej sesji Rady Miasta Rzeszowa odbytej w dniu 7 maja 2015 r. w sali posiedzeń Ratusza, ul. Rynek 1. Na ustawowy stan 25 radnych w X nadzwyczajnej sesji Rady Miasta Rzeszowa

Bardziej szczegółowo

1. Stwierdzenie prawomocności obrad.

1. Stwierdzenie prawomocności obrad. Protokół : XXIX Sesja Rady Gminy Gać z dnia 16 stycznia 2013 roku 1. Stwierdzenie prawomocności obrad. pan Lesław Stańko Zgodnie z listą obecności w obradach Rady uczestniczy 14 Radnych co stanowi 93 %ogółu.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVIII/ 185/12 Rady Miejskiej w Lwówku Śląskim z dnia 23 lutego 2012 r.

UCHWAŁA NR XVIII/ 185/12 Rady Miejskiej w Lwówku Śląskim z dnia 23 lutego 2012 r. UCHWAŁA NR XVIII/ 185/12 Rady Miejskiej w Lwówku Śląskim z dnia 23 lutego 2012 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy i Miasta Lwówek Śląski na 2012 r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 08 marca

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr III/2014 z sesji Rady Gminy Dąbrowa odbytej w dniu 22 grudnia 2014 r.

P R O T O K Ó Ł Nr III/2014 z sesji Rady Gminy Dąbrowa odbytej w dniu 22 grudnia 2014 r. P R O T O K Ó Ł Nr III/2014 z sesji Rady Gminy Dąbrowa odbytej w dniu 22 grudnia 2014 r. Ad. 1 Otwarcia III sesji Rady Gminy Dąbrowa dokonał Przewodniczący Rady Gminy Piotr Wieczorek. Prowadzący obrady

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 3/07 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej odbytego w dniu 12 lutego 2007 roku

PROTOKÓŁ NR 3/07 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej odbytego w dniu 12 lutego 2007 roku PROTOKÓŁ NR 3/07 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej odbytego w dniu 12 lutego 2007 roku Komisja Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej odbyła posiedzenie w następującym składzie osobowym:

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXXVII/ /14 Rady Gminy Cedry Wielkie z dnia 15 kwietnia 2014r.

Uchwała Nr XXXVII/ /14 Rady Gminy Cedry Wielkie z dnia 15 kwietnia 2014r. Uchwała Nr XXXVII/ /14 Rady Gminy Cedry Wielkie z dnia 15 kwietnia 2014r. w sprawie zmian w budżecie gminy Cedry Wielkie na 2014 rok. Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z LVI sesji Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 20 sierpnia 2014 roku.

Sprawozdanie z LVI sesji Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 20 sierpnia 2014 roku. Sprawozdanie z LVI sesji Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 20 sierpnia 2014 roku. LVI sesja Rady Miejskiej odbyła się w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Ożarowie Mazowieckim przy ul.

Bardziej szczegółowo

z XLII sesji Rady Powiatu Nowosądeckiego odbytej w dniu 29 czerwca 2006 r. pod przewodnictwem Pana Wiesława Basty Przewodniczącego Rady Powiatu.

z XLII sesji Rady Powiatu Nowosądeckiego odbytej w dniu 29 czerwca 2006 r. pod przewodnictwem Pana Wiesława Basty Przewodniczącego Rady Powiatu. Rada Powiatu Nowosądeckiego P R O T O K Ó Ł NR XLII/2006 z XLII sesji Rady Powiatu Nowosądeckiego odbytej w dniu 29 czerwca 2006 r. pod przewodnictwem Pana Wiesława Basty Przewodniczącego Rady Powiatu.

Bardziej szczegółowo

Protokół z III sesji Rady Gminy Świętajno kadencja 2014 2018 w dniu 30.12.2014 r., godz. 14.00 15.40

Protokół z III sesji Rady Gminy Świętajno kadencja 2014 2018 w dniu 30.12.2014 r., godz. 14.00 15.40 Protokół z III sesji Rady Gminy Świętajno kadencja 2014 2018 w dniu 30.12.2014 r., godz. 14.00 15.40 Ad.1. W obradach udział wzięli: radni lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu, sołtysi lista

Bardziej szczegółowo

Wobec braku uwag Przewodniczący obrad poddał projekt porządku obrad pod głosowanie.

Wobec braku uwag Przewodniczący obrad poddał projekt porządku obrad pod głosowanie. PROTOKÓŁ Nr XXXVII/2014 z nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Końskich odbytej w dniu 16 stycznia 2014 r. w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Końskich W nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Końskich wzięło

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ. sesji nadzwyczajnej odbytej w dniu 24 marca 2010 roku Urzędzie Gminy w Sońsku

PROTOKÓŁ. sesji nadzwyczajnej odbytej w dniu 24 marca 2010 roku Urzędzie Gminy w Sońsku PROTOKÓŁ sesji nadzwyczajnej odbytej w dniu 24 marca 2010 roku Urzędzie Gminy w Sońsku W dniu 24 marca 2010 roku w Urzędzie Gminy w Sońsku odbyła się sesja nadzwyczajna Rady Gminy Sońsk. W sesji wzięło

Bardziej szczegółowo

Przewodniczący stwierdził, że projekt porządku obrad stanowi porządek obrad dzisiejszej sesji.

Przewodniczący stwierdził, że projekt porządku obrad stanowi porządek obrad dzisiejszej sesji. Protokół Nr VIII/2015 z sesji Rady Dzielnicy IX Łagiewniki Borek Fałęcki odbytej w dniu 14.04.2015r. o godz. 18,30 w siedzibie Rady przy ul. Żywieckiej 13. Ad.1. Przewodniczący Rady Dzielnicy IX Jan Stanisław

Bardziej szczegółowo

Po dogłębnej analizie sprawozdania z wykonania budżetu za I półrocze 2009 r. Komisja Rewizyjna ustaliła:

Po dogłębnej analizie sprawozdania z wykonania budżetu za I półrocze 2009 r. Komisja Rewizyjna ustaliła: 1 Protokół nr 14/09 z kontroli przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną Rady Miejskiej Aleksandrowa Kujawskiego w zakresie wykonania budżetu za I półrocze 2009 r. Na podstawie uchwały nr XXVI/223/09 Rady

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr XXVI/08 z sesji Rady Gminy w Dwikozach odbytej w dniu 17 października 2008 roku

PROTOKÓŁ Nr XXVI/08 z sesji Rady Gminy w Dwikozach odbytej w dniu 17 października 2008 roku PROTOKÓŁ Nr XXVI/08 z sesji Rady Gminy w Dwikozach odbytej w dniu 17 października 2008 roku Na ogólną liczbę 15 radnych w obradach sesji udział wzięło 14 radnych zgodnie z załączoną listą obecności. Radny

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XIII/11 z odbytej w dniu 28 października 2011 r. sesji zwyczajnej Rady Powiatu w Opatowie

Protokół Nr XIII/11 z odbytej w dniu 28 października 2011 r. sesji zwyczajnej Rady Powiatu w Opatowie Protokół Nr XIII/11 z odbytej w dniu 28 października 2011 r. sesji zwyczajnej Rady Powiatu w Opatowie Sesję otworzył i przewodniczył jej obradom pan Zbigniew Wołcerz Przewodniczący Rady Powiatu, który

Bardziej szczegółowo

które odbyło się w dniu 10 listopada 2008r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Łodzi przy ul. Sienkiewicza 3.

które odbyło się w dniu 10 listopada 2008r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Łodzi przy ul. Sienkiewicza 3. PROTOKÓŁ Z 136/2008 POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO które odbyło się w dniu 10 listopada 2008r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Łodzi przy ul. Sienkiewicza 3. W posiedzeniu uczestniczyli

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXXV/304/09 Rady Miejskiej Gminy Lwówek Śląski z dnia 29 października 2009 roku

UCHWAŁA Nr XXXV/304/09 Rady Miejskiej Gminy Lwówek Śląski z dnia 29 października 2009 roku UCHWAŁA Nr XXXV/304/09 Rady Miejskiej Gminy Lwówek Śląski z dnia 29 października 2009 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowych w 2010 roku na dofinansowanie zadanie inwestycyjnego pn.: Międzyszkolne

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 7/2011. 1. Zaopiniowanie projektów uchwał Rady Miejskiej z zakresu działania Komisji.

Protokół nr 7/2011. 1. Zaopiniowanie projektów uchwał Rady Miejskiej z zakresu działania Komisji. Protokół nr 7/2011 posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Sportu Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim odbytego w dniu 24 maja 2011 roku. Członkowie Komisji zebrali się w Gimnazjum nr 1, ul. Popiela

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr VIII/ 2011 z Sesji Rady Miejskiej w Mogielnicy w dniu 14 marca 2011 r

PROTOKÓŁ Nr VIII/ 2011 z Sesji Rady Miejskiej w Mogielnicy w dniu 14 marca 2011 r PROTOKÓŁ Nr VIII/ 2011 z Sesji Rady Miejskiej w Mogielnicy w dniu 14 marca 2011 r Przewodniczący obrad Jarosław Zawalich otworzył obrady VIII nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej. Powitał zebranych Radnych,

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 3/2006 Rady Gminy z dnia 28 grudnia 2006r.

Protokół nr 3/2006 Rady Gminy z dnia 28 grudnia 2006r. Protokół nr 3/2006 Rady Gminy z dnia 28 grudnia 2006r. Data utworzenia 2006-12-28 Numer aktu 3 Kadencja Kadencja 2002-2006 III sesję Rady Gminy Szaflary otworzył oraz przewodniczył obradom Przewodniczący

Bardziej szczegółowo

AUTOPOPRAWKA DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY MIELEC NA 2011 r.

AUTOPOPRAWKA DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY MIELEC NA 2011 r. AUTOPOPRAWKA DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY MIELEC NA 2011 r. Pan Zenon Skiba Przewodniczący Rady Gminy Mielec Wnoszę o wprowadzenie w projekcie budżetu Gminy Mielec na 2011 rok autopoprawki następującej treści:

Bardziej szczegółowo

SKĄD MAMY PIENIĄDZE I NA CO JE WYDAJEMY

SKĄD MAMY PIENIĄDZE I NA CO JE WYDAJEMY SKĄD MAMY PIENIĄDZE I NA CO JE WYDAJEMY BUDŻET - skórzany worek przeznaczony do przechowywania pieniędzy ( od słowa normandzkiego BOUGGETTE) Słowniczek pojęć Budżet plan finansowy, zestawienie dochodów

Bardziej szczegółowo

Ad 3 Przewodniczący Komisji ds. Oświaty, Kultury, Zdrowia i Sportu odczytał proponowany porządek obrad, który stanowi zał. nr 2 nin. protokołu.

Ad 3 Przewodniczący Komisji ds. Oświaty, Kultury, Zdrowia i Sportu odczytał proponowany porządek obrad, który stanowi zał. nr 2 nin. protokołu. Protokół nr 3/15 z posiedzenia Komisji ds. Oświaty, Kultury, Zdrowia i Sportu, które odbyło się w dniu 8 stycznia 2015 r., o godz. 15.00, w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Rudziniec. Ad 1,2 Przewodniczący

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 4/2011 z wspólnego posiedzenia Stałych Komisji Rady Mejskiej w Białej odbytego w dniu 26 maja 2011r.

Protokół nr 4/2011 z wspólnego posiedzenia Stałych Komisji Rady Mejskiej w Białej odbytego w dniu 26 maja 2011r. Protokół nr 4/2011 z wspólnego posiedzenia Stałych Komisji Rady Mejskiej w Białej odbytego w dniu 26 maja 2011r. Wspólne posiedzenie Stałych Komisji Rady Miejskiej w Białej otworzyła Przewodnicząca Komisji

Bardziej szczegółowo

b) w 2014 roku założono wzrost wynagrodzeń o 3%, w pozostałym okresie objętym prognozą nie zakładano,

b) w 2014 roku założono wzrost wynagrodzeń o 3%, w pozostałym okresie objętym prognozą nie zakładano, Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr II/7/2014 Rady Gminy Gaworzyce z dnia 29 grudnia 2014 r. Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Gaworzyce Uwagi ogólne: Opracowując wieloletnią

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XII/2012 z XII sesji Rady Gminy Rudniki, która odbyła się w dniu 17 lutego 2012 roku w sali narad Urzędu Gminy w Rudnikach

Protokół Nr XII/2012 z XII sesji Rady Gminy Rudniki, która odbyła się w dniu 17 lutego 2012 roku w sali narad Urzędu Gminy w Rudnikach Protokół Nr XII/2012 z XII sesji Rady Gminy Rudniki, która odbyła się w dniu 17 lutego 2012 roku w sali narad Urzędu Gminy w Rudnikach Sesja rozpoczęła się o godz. 10 00. Obecni na sesji: - 15 radnych

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ nr 16 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Sportu, które odbyło się w dniu 24 października 2007 roku

PROTOKÓŁ nr 16 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Sportu, które odbyło się w dniu 24 października 2007 roku PROTOKÓŁ nr 16 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Sportu, które odbyło się w dniu 24 października 2007 roku O godzinie 16 00 posiedzenie Komisji otworzył i przywitał wszystkich zebranych Przewodniczący

Bardziej szczegółowo

Budżet Gminy Witnica w latach 2007-2012

Budżet Gminy Witnica w latach 2007-2012 Szanowni Państwo, poniżej chciałabym przybliżyć Państwu informacje na temat gminnego budżetu, tj.: jak się go konstruuje, z czego się składa oraz kto ma na niego wpływ. Budżet Gminy jest rocznym zestawieniem

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 12/15 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Jarocinie w dniu 29 stycznia 2015 r. po sesji

Protokół Nr 12/15 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Jarocinie w dniu 29 stycznia 2015 r. po sesji Protokół Nr 12/15 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Jarocinie w dniu 29 stycznia 2015 r. po sesji Termin posiedzenia Zarządu na dzień 29 stycznia 2015 r. został ustalony wcześniej przez p. Starostę. W obradach

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr VII/2011 z sesji Rady Powiatu w Ostródzie w dniu 6 lipca 2011r.

PROTOKÓŁ Nr VII/2011 z sesji Rady Powiatu w Ostródzie w dniu 6 lipca 2011r. PROTOKÓŁ Nr VII/2011 z sesji Rady Powiatu w Ostródzie w dniu 6 lipca 2011r. Obrady rozpoczęto o godz. 9 00, zakończono o godz. 9 40. Podjęto uchwały od Nr VII/59/2011 do Nr VII/62/2011. Przed otwarciem

Bardziej szczegółowo

a) zmieniającą uchwałę Nr IV/9/2011 Rady Gminy Rojewo z dnia 15 lutego 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rojewo na 2011 rok.

a) zmieniającą uchwałę Nr IV/9/2011 Rady Gminy Rojewo z dnia 15 lutego 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rojewo na 2011 rok. ROI.0012.1.25/2011 kat. arch. A Protokół Nr 25/2011 Ze wspólnego posiedzenia Komisji ds. planowania, gospodarki i finansów gminy oraz komisji ds. ochrony środowiska i porządku publicznego z dnia 28 grudnia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXVII/197/14 RADY GMINY KAMIENNIK. z dnia 27 marca 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 2014 rok.

UCHWAŁA NR XXXVII/197/14 RADY GMINY KAMIENNIK. z dnia 27 marca 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 2014 rok. UCHWAŁA NR XXXVII/197/14 RADY GMINY KAMIENNIK z dnia 27 marca 214 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 214 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt 9 lit. d i pkt 1 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XXXVIII.2013 z obrad XXXVIII sesji Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 18 lipca 2013 roku Ad. 1 Ad. 2 Ad. 3 nr 4

Protokół Nr XXXVIII.2013 z obrad XXXVIII sesji Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 18 lipca 2013 roku Ad. 1 Ad. 2 Ad. 3 nr 4 Protokół Nr XXXVIII.2013 z obrad XXXVIII sesji Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 18 lipca 2013 roku Ad. 1 Przewodniczący Rady Miejskiej p. Adam Kołwzan dokonał otwarcia XXXVIII sesji Rady Miejskiej, jednocześnie

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XIII/07 sesji Rady Miejskiej w Przemkowie odbytej w dniu 30 października 2007.

Protokół Nr XIII/07 sesji Rady Miejskiej w Przemkowie odbytej w dniu 30 października 2007. Protokół Nr XIII/07 sesji Rady Miejskiej w Przemkowie odbytej w dniu 30 października 2007. Sesję Rady Miejskiej w Przemkowie rozpoczęto o godz. 9.00, a zakończono o godz. 11.30. Na ogólny stan radnych

Bardziej szczegółowo

Projekt planu zmiany aglomeracji Lwówek Śląski

Projekt planu zmiany aglomeracji Lwówek Śląski GMINA I MIASTO LWÓWEK ŚLĄSKI ALEJA WOJSKA POLSKIEGO 25A, LWÓWEK ŚLĄSKI, PL 59-600 TEL.(00-4875) 64 77 888, 64 77878 FAX. (00-4875) 64 77889 Projekt planu zmiany aglomeracji Lwówek Śląski Opracowanie: ESKO

Bardziej szczegółowo

Opole, dnia 5 sierpnia 2014 r. Poz. 1859 UCHWAŁA NR XLVIII/364/2014 RADY MIEJSKIEJ W KORFANTOWIE. z dnia 30 lipca 2014 r.

Opole, dnia 5 sierpnia 2014 r. Poz. 1859 UCHWAŁA NR XLVIII/364/2014 RADY MIEJSKIEJ W KORFANTOWIE. z dnia 30 lipca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO Opole, dnia 5 sierpnia 2014 r. Poz. 1859 UCHWAŁA NR XLVIII/364/2014 RADY MIEJSKIEJ W KORFANTOWIE z dnia 30 lipca 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Korfantów

Bardziej szczegółowo

XXXVI Sesja Zwyczajna Rady Miasta Trzebini IV kadencji

XXXVI Sesja Zwyczajna Rady Miasta Trzebini IV kadencji XXXVI Sesja Zwyczajna IV kadencji Data utworzenia 2005-07-01 Numer aktu 36 Kadencja Kadencja 2002-2006 P r o t o k ó ł Nr XXXVI / IV/ 2005 z XXXVI sesji zwyczajnej IV kadencji odbytej w dniu 1 lipca 2005

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr XXXVII/427/2005 Rady Gminy Świdnica z dnia 25 maja 2005 r.

Uchwała nr XXXVII/427/2005 Rady Gminy Świdnica z dnia 25 maja 2005 r. Uchwała nr XXXVII/427/2005 Rady Gminy Świdnica z dnia 25 maja 2005 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2005 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz.U.

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr 2/2015 z posiedzenia Komisji Edukacji i Kultury Rady Miasta Opola odbytego w dniu 22 stycznia 2015 r.

PROTOKÓŁ Nr 2/2015 z posiedzenia Komisji Edukacji i Kultury Rady Miasta Opola odbytego w dniu 22 stycznia 2015 r. PROTOKÓŁ Nr 2/2015 z posiedzenia Komisji Edukacji i Kultury Rady Miasta odbytego w dniu 22 stycznia Posiedzenie Komisji Edukacji Rady Miasta odbyło się w sali nr 203 opolskiego Ratusza. W chwili stwierdzenia

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XVII/2015

Protokół Nr XVII/2015 Protokół Nr XVII/2015 z XVII sesji Rady Powiatu Średzkiego V kadencji zwołanej w trybie nadzwyczajnym, która odbyła się w dniu 2 listopada 2015 roku o godz. 10.30 w sali 107 Starostwa Powiatowego w Środzie

Bardziej szczegółowo

Rada Miejska w Rakoniewicach

Rada Miejska w Rakoniewicach Rada Miejska w Rakoniewicach PROTOKÓŁ Nr IX/2007 z IX Sesji V kadencji Rady Miejskiej w Rakoniewicach, która odbyła się w dniu 22 czerwca 2007r., w sali Wielkopolskiego Muzeum PoŜarnictwa w Rakoniewicach,

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 13/15. W posiedzeniu Zarządu Powiatu wzięli udział: Przewodniczący: - Jan Zalewski. -Edward Zaremba - Jan Markiewicz - Wiesław Klepacki

Protokół Nr 13/15. W posiedzeniu Zarządu Powiatu wzięli udział: Przewodniczący: - Jan Zalewski. -Edward Zaremba - Jan Markiewicz - Wiesław Klepacki Protokół Nr 13/15 Z posiedzenia Zarządu Powiatu Siemiatyckiego, które odbyło się w dniu 25 marca 2015 roku, w siedzibie Starostwa Powiatowego w Siemiatyczach, godzinach 14 00-15 20. W posiedzeniu Zarządu

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr XXV/08 sesji Rady Gminy w Tarnowcu odbytej dnia 30 grudnia 2008 roku

PROTOKÓŁ Nr XXV/08 sesji Rady Gminy w Tarnowcu odbytej dnia 30 grudnia 2008 roku PROTOKÓŁ Nr XXV/08 sesji Rady Gminy w Tarnowcu odbytej dnia 30 grudnia 2008 roku Sesja odbyła się w sali narad Urzędu Gminy w Tarnowcu. Sesję rozpoczęto o godz.12 00 zakończono o godz. 13 10. Na ustawowy

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr XXXVIII/13. z obrad XXXVIII Sesji Rady Gminy Bukowsko odbytej w dniu 27 września 2013 r.

P R O T O K Ó Ł Nr XXXVIII/13. z obrad XXXVIII Sesji Rady Gminy Bukowsko odbytej w dniu 27 września 2013 r. P R O T O K Ó Ł Nr XXXVIII/13 z obrad XXXVIII Sesji Rady Gminy Bukowsko odbytej w dniu 27 września 2013 r. Obrady XXXVIII Sesji Rady Gminy Bukowsko odbywały się w Sali Narad Urzędu Gminy od godziny 8.00

Bardziej szczegółowo

Protokół z VI posiedzenia Komisji Oświaty Rady Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy w dniu 30 marca 2011 r.

Protokół z VI posiedzenia Komisji Oświaty Rady Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy w dniu 30 marca 2011 r. Protokół z VI posiedzenia Komisji Oświaty Rady Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy w dniu 30 marca 2011 r. W posiedzeniu udział wzięli członkowie Komisji (zgodnie z listą obecności stanowiącą załącznik nr

Bardziej szczegółowo

załącznik nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej Gminy Lwówek Śląski nr XII/103/03 z dnia 28.08.2003 r.

załącznik nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej Gminy Lwówek Śląski nr XII/103/03 z dnia 28.08.2003 r. załącznik nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej Gminy Lwówek Śląski nr XII/103/03 z dnia 28.08.2003 r. LP NAZWA ZADANIA SZACUNKOWY KOSZT W T YS. ZŁ ŚRODKI WŁASNE W LATACH ( TYS.ZŁ) OGÓŁEM 2003 2004 2005 2006

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXXI/239/14 RADY GMINY BOLESŁAWIEC z dnia 5 marca 2014 r.

UCHWAŁA Nr XXXI/239/14 RADY GMINY BOLESŁAWIEC z dnia 5 marca 2014 r. UCHWAŁA Nr XXXI/239/14 RADY GMINY BOLESŁAWIEC z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie zmiany w budżecie gminy Bolesławiec na 2014 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr 145/2013

P R O T O K Ó Ł Nr 145/2013 P R O T O K Ó Ł Nr 145/2013 obrad Zarządu Powiatu, które odbyło się w dniu 10 kwietnia 2013r. w sali Nr 8 Starostwa Powiatowego w Mrągowie. Rozpoczęcie : godz. 15 00 Zakończenie: godz. 15 40 Otwarcia posiedzenia

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 51/09. Porządek obrad: 1. Otwarcie obrad Komisji. 2. Informacja nt. protokołu Nr 50/09 z posiedzenie Komisji z dnia 25.11.2009r.

Protokół Nr 51/09. Porządek obrad: 1. Otwarcie obrad Komisji. 2. Informacja nt. protokołu Nr 50/09 z posiedzenie Komisji z dnia 25.11.2009r. Protokół Nr 51/09 z posiedzenia Komisji Edukacji i Spraw Obywatelskich, które odbyło się w dniu 09.12.2009r. godz. 12.00 14.00 w sali nr 4 Urzędu Miejskiego w Pabianicach. Posiedzeniu przewodniczył Jarosław

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 4/10. Komisję prowadził Przewodniczący Komisji Gospodarki Komunalnej - Krzysztof Rąkowski

Protokół Nr 4/10. Komisję prowadził Przewodniczący Komisji Gospodarki Komunalnej - Krzysztof Rąkowski Protokół Nr 4/10 Z posiedzenia Komisji Gospodarki Komunalnej, które odbyło się dnia 28.12.2010r. o godz.14.00 w sali Nr 4, Urzędu Miejskiego w Pabianicach, ul. Zamkowa 16. Obecni wg. załączonej listy obecności.

Bardziej szczegółowo