... (nazwa firmy, adres siedziby, nr REGON, i NIP, wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej oraz KRS)

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "... (nazwa firmy, adres siedziby, nr REGON, i NIP, wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej oraz KRS)"

Transkrypt

1 UMOWA na zakup i wdrożenie systemu informatycznego w jednostkach i komórkach organizacyjnych Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Oleśnicy zawarta w dniu... /... /2013 roku w Oleśnicy, pomiędzy: Załącznik nr 4 do SIWZ nr SZPZOZ/ZP/01/2013 z dnia roku Samodzielnym Zespołem Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Oleśnicy, z siedzibą: Oleśnica, ul. M. Reja 10, reprezentowanym przez: 1) dyrektora - mgr inż. Stanisław Ptak, 2) głównego księgowego - mgr Elżbieta Pruszczyńska, zwanym dalej Zamawiającym, z jednej strony, a... (nazwa firmy, adres siedziby, nr REGON, i NIP, wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej oraz KRS) reprezentowanym (ną) przez: 1)..., 2)..., zwanym (ą) dalej Wykonawcą, z drugiej strony, o następującej treści: Przedmiot umowy: 1 1. Przedmiotem niniejszej umowy jest realizacja zamówienia publicznego polegającego na wdrożeniu u Zamawiającego systemu informatycznego o funkcjonalności określonej w specyfikacji technicznej, stanowiącej załącznik nr 1 do SIWZ nr SZPZOZ/ZP/01/2013 z dnia roku. 2. Przedmiot zamówienia publicznego obejmuje w szczególności: 2.1. Zakup licencji na czas nieokreślony na oprogramowanie aplikacyjne wchodzące w skład oferowanego systemu informatycznego na moduły: 1) przychodnia - rejestracja, 2) przychodnia gabinety lekarskie, 3) leczenie stomatologiczne i ortodoncja, 4) raporty, 5) statystyka i rozliczenia, 6) gabinety diagnostyczne, 7) laboratorium-rejestracja, 8) laboratorium-obsługa pracowni laboratorium, 9) laboratorium-statystyka i rozliczenia w laboratorium, 10) koszty Zakup licencji na czas nieokreślony na oprogramowanie bazodanowe Wdrożenie oprogramowania aplikacyjnego w zakresie zgodnym z wyszczególnieniem podanym w pkt i Szkolenie personelu (wytypowanych osób) Zamawiającego z obsługi oraz administracji systemem informatycznym, w tym szkolenie z obsługi poszczególnych modułów i funkcji użytkowych w zakresie wstępnym i zaawansowanym Przetransferowanie danych zgromadzonych w eksploatowanym programie CliniNet do oferowanego i wdrożonego systemu informatycznego Zintegrowanie oferowanego i uruchomionego systemu informatycznego z programami funkcjonującymi u Zamawiającego, a mianowicie: 1

2 1) program kadrowo - finansowo - księgowy R2fk, 2) oprogramowanie pracowni RTG: PACS - RIS. Jeżeli integracja wymaga dodatkowego oprogramowania, to integracja obejmuje również to oprogramowanie wraz z bezterminową licencją Świadczenie usług serwisu gwarancyjnego, w tym również w zakresie nadzoru autorskiego i wsparcia technicznego po okresie gwarancji na zasadach określonych w formularzu ofertowym 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określają: 1) Specyfikacja Istotnych warunków Zamówienia (dalej SIWZ) nr SZPZOZ/ZP/01/2013 z dnia roku. 2) Specyfikacja techniczna, stanowiąca załącznik nr 1 do SIWZ. 3) Formularz ofertowy, stanowiący załącznik nr 2 do SIWZ. 4) Niniejsza umowa. Termin realizacji przedmiotu zamówienia: Zamawiający wymaga, aby oferowany system informatyczny wraz z zadaniami towarzyszącymi, a o których jest mowa 1 niniejszej umowy został zrealizowany w terminie do 30 kwietnia 2013 roku. 2 Miejsca realizacji zamówienia: 3 l/p Lokalizacja jednostek i komórek organizacyjnych Zamawiającego 1 Przychodnia Rejonowo - Specjalistyczna nr 1, ul. Ludwikowska 10 w Oleśnicy Poradnie w poszczególnych jednostkach organizacyjnych i lokalizacjach 1) dermatologiczna, 2) neurologiczna, 3) neurologiczna dla dzieci, 4) gruźlicy i chorób płuc, 5) reumatologiczna, 6) chirurgii ogólnej, 7) chirurgii urazowo - ortopedycznej, 8) otolaryngologii, 9) urologii, 10) zdrowia psychicznego, 11) leczenia uzależnień i współuzależnień od alkoholu, 12) stomatologiczna, 13) ortodontyczna, 14) medycyny pracy, 15) podstawowej opieki zdrowotnej (4 gabinety), 16) rejestracje (ogólna, dermatologiczna, psychiatryczna) Pracownie w poszczególnych jednostkach organizacyjnych i lokalizacjach 1) mammograficzna, 2) EEG, 3) RTG (zapewnienie komunikacji z systemem NetRAAD), 4) gab. zabiegowy Liczba stacji roboczych w lokalizacji 23 2 Przychodnia Rejonowa nr 2, ul. gen. J. Hallera 25 w Oleśnicy. 1) podstawowej opieki zdrowotnej (7 gabinetów), 2) pielęgniarki środowiskowe, 3) dla dzieci zdrowych, 4) alergologiczna, 5) kardiologiczna, 6) medycyny szkolnej, 1) punkt szczepień, 2) gabinet zabiegowy, 3) USG, 4) centralne laboratorium analityczne 22 2

3 3 Poradnia dla dzieci chorych, ul. Kilińskiego 4c w Oleśnicy. 4 Poradnia ginekologiczno - położnicza, ul. Kilińskiego 2 w Oleśnicy 5 Wiejski Ośrodek zdrowia w Boguszycach nr 117, gm. Oleśnica 6 Wiejski Ośrodek zdrowia w Ligocie Polskiej nr 31 gm. Oleśnica 7 Administracja SZPZOZ w Oleśnicy 7) rejestracja ogólna. 1) 4 gabinety pediatryczne, 2) rejestracja. 5 1) 2 gabinety ginekologiczne (w tym jeden z aparatem USG), 2) rejestracja, 3) położne środowiskowe. 1) podstawowej opieki zdrowotnej, 2) rejestracja, 3) stomatologia, 4) pielęgniarki środowiskowe. 1) podstawowej opieki zdrowotnej, 2) rejestracja, 3) stomatologia, 4) pielęgniarki środowiskowe. 1) stanowisko liczenia kosztów - księgowość, 2) statystyka. 3) administrator Lokalizacje serwerów: 1. Sewer główny (Fujitsu TX300S6f 2xE G 3YOS Svc24Rec, f. Higt Tech Tree S.A. we Wrocławiu): w budynku serwerowni RDI: Oleśnica, ul. Sudoła Serwer RTG: Przychodnia Rejonowo - Specjalistyczna nr 1, Oleśnica ul. Ludwikowska 10; (w serwerowi RTG). 3. Serwer laboratorium: Przychodnia Rejonowa nr 2: Oleśnica; ul. gen. J. Hallera 25 (Centralne Laboratorium Analityczna). 4. Sewer księgowości: Oleśnica, ul. M. Reja 10. Obowiązki Wykonawcy: 5 1. Instalacja i wdrożenie, na serwerach Zamawiającego wykazanych w 4 niniejszej umowy w pełni funkcjonalnego oprogramowania w zakresie określonym w specyfikacji technicznej stanowiącej załącznik nr 1 do formularza oferty (formularz oferty stanowi załącznik nr 2 do SIWZ) na etapie personalizacji oprogramowania. 2. Przeprowadzenie szkolenia użytkowników Zamawiającego w zakresie wstępnego i zaawansowanego w zakresie i terminie ustalonym w trybie oddzielny. 3. Wykonanie migracji danych (przetransferowanie) z dotychczas użytkowanego programu CliniNet do nowego (wdrażanego) systemu informatycznego. 4. Zintegrowanie nowego (oferowanego i wdrażanego) systemu informatycznego z użytkowanym oprogramowaniem kadrowo-finansowo-księgowym R2fk i oprogramowaniem PACS-RIS f. CompuGroup Medical Polska. 5. Konfiguracja sytemu informatycznego w sieci LAN. 6. Dostarczenie i aktualizacja pełnego opisu schematu bazy danych. 7. Zapewnienie ciągłości działania systemu informatycznego w okresie realizacji przedmiotu zamówienia. Obowiązki Zamawiającego: 1. Udzielenie wszelkich informacji niezbędnych do realizacji przedmiotu niniejszej umowy. 2. Zapewnienie Wykonawcy bezpośredniego i zdalnego dostępu do infrastruktury komputerowej i serwerów w lokalizacjach wskazanych w 3 4 niniejszej umowy. 6 3

4 7 Odbiory przedmiotu zamówienia: 1. Udzielenie licencji podlega odbiorowi w zakresie niezbędnym do udokumentowania prawa do korzystania z niej przez Zamawiającego (spis licencji wraz z ich numerami i inne dane identyfikacyjne). 2. Po zakończeniu instalacji systemu informatycznego przedmiotem odbiorów częściowych będą poszczególne moduły oprogramowania (odbiory odbędą się pod przewodnictwem informatyka i pielęgniarek przełożonych poszczególnych przychodni). 3. Po przetransferowaniu bazy danych oraz zgłoszenia gotowości do obioru systemu informatycznego przez Wykonawcę, w końcowym odbiorze ze strony Zamawiającego wezmą: informatyk oraz pielęgniarki przełożone poszczególnych przychodni. 4. Zamawiający wyznacza termin komisyjnego odbioru końcowego, najpóźniej w 7 dniu roboczym licząc od dnia otrzymania informacji na piśmie o gotowości Wykonawcy do odbioru przedmiotu zamówienia. Udzielenie licencji: 8 1. Majątkowe prawa autorskie do systemu informatycznego, przysługują Producentowi/Wykonawcy. 2. Wykonawca udziela Zamawiającemu licencji na korzystanie przez Zamawiającego z systemu informatycznego i dokumentacji w języku polskim do tego systemu. 3. W ramach realizacji przedmiotu niniejszej umowy, Wykonawca dostarczy oprogramowanie i zapewni nabycie przez Zamawiającego praw do korzystania z tego oprogramowania na zasadach określonych niniejszą umową. 4. Z chwilą dokonania odbioru systemu informatycznego, Wykonawca udzieli Zamawiającemu niewyłącznej, nieprzenaszalnej, bezterminowej licencji na korzystanie ze wszystkich oprogramowań systemu informatycznego. 5. Zamawiający jest związany postanowieniami umów licencyjnych dostarczonych wraz system informatycznym. Gwarancja: 9 1. Wykonawca udziela... miesięcznej gwarancji na instalację, uruchomienie, aktualizację, konfigurację i poprawną pracę sytemu informatycznego zintegrowanego w zakresie funkcjonalnym określonym w niniejszej umowie i w specyfikacji. 2. Wykonawca udziela... miesięcznej gwarancji na instalację, uruchomienie, aktualizację, konfigurację i poprawną pracę oprogramowania bazodanowego. 3. Wykonawca gwarantuje wykonywanie wsparcia technicznego pogwarancyjnego: - zgodnie z punktem 16 oferty. 4. Ponadto, w ramach gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego tj. do czterech godzin od zgłoszenia usunięcia błędu, usterki, wady systemu informatycznego. Wynagrodzenie: Zamawiający za realizację zamówienia zapłaci Wykonawcy cenę ryczałtową: 1) netto: -... PLN, (słownie:... złotych), 2) podatek VAT: -... PLN, 3) brutto: -... PLN, (słownie:... złotych). 2. Na cenę ryczałtową, o której jest mowa w ust. 1 składają się następujące ceny jednostkowe: L/p Zakres realizacji zamówienia Cena jednostkowa netto w PLN 1 Licencje: Wartość podatku VAT w PLN Cena jednostkowa brutto w PLN 4

5 1 Licencja na moduł: Przychodnia Rejestracja. 2 Licencja na moduł: Przychodnia gabinety lekarskie. 3 Licencja na moduł: Leczenie stomatologiczne i ortodoncja 4 Licencja na moduł: Raporty. 5 Licencja na moduł: Statystyka i rozliczenia. 6 Licencja na moduł: Laboratorium-rejestracja. 7 Licencja na moduł: Laboratorium-obsługa pracowni laboratorium. 8 Licencja na moduł: Laboratorium-statystyka i rozliczenia w laboratorium 9 Licencja na moduł: Koszty 10 Licencja na moduł: Oprogramowanie bazodanowe. 2 Usługi - wdrożenie: 1 Analiza przedwdrożeniowa systemu. 2 Konfiguracja wstępna i końcowa. 3 Szkolenie personelu podstawowe i zaawansowane. 4 Nadzór autorski 3 Inne: 1 System operacyjny serwera. 2 Licencje na stacje robocze. 4 Integracja systemów: 1 Integracja oferowanego systemu informatycznego z użytkowanym oprogramowaniem finansowo księgowym R2fk. 2 Integracja oferowanego systemu informatycznego z użytkowanym oprogramowaniem PACS RIS. Razem: 3. Cena obejmuje wszystkie koszty konieczne do poniesienia w związku z wykonaniem pełnego zakresu przedmiotu umowy, w tym wszystkie koszty związane z wykonywaniem serwisu gwarancyjnego. 4. Płatność realizowana będzie w całości po podpisaniu przez Zamawiającego i Wykonawcę końcowego protokołu odbioru (w tym protokołu na licencje). 5. Dniem zapłaty będzie dzień obciążenia rachunku Zamawiającego. 6. Termin zapłaty: 14 dni od dnia wpływu faktury VAT do Zamawiającego. 7. Należność uregulowania zostanie przelewem z konta Zamawiającego: BZ WBK S.A. O/Oleśnica, nr Kary: Strony ustalają zapłatę kar umownych przez: 1. Wykonawcę, w przypadku: 11 1) niedotrzymania terminu realizacji przedmiotu umowy, w wysokości 0,2 % wartości ceny ryczałtowej brutto, o której jest mowa w 10 niniejszej umowy, za każdy dzień zwłoki, 2) za nieusunięci błędu, usterki bądź wady systemu informatycznego w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, w wysokości 0,2 % wartości ceny ryczałtowej brutto, o której jest mowa w 10 niniejszej umowy, za każdy dzień zwłoki, 5

6 3) odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności, w wysokości 50 % ceny Ryczałtowej brutto, o której jest mowa w 10 niniejszej umowy. 4) niezapewnienia dostosowania oprogramowania do wymagań prawnych instytucji nadrzędnych (NFZ, Ministerstwo Zdrowia i innych), skutkującego utratą przychodów z tytułu realizacji świadczeń zdrowotnych, kwotą w wysokości utraconych przychodów. 2. Zamawiającego, w przypadku: 1) odstąpienia od umowy z przyczyn, z które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności, w wysokości 50 % ceny ryczałtowej brutto, o której jest mowa w 10 niniejszej umowy, 2) niedotrzymania przez Zamawiającego14 dniowego terminu zapłaty, Zamawiający zapłaci Wykonawcy odsetki ustawowe za każdy dzień opóźnienia w zapłacie. Ochrona danych osobowych: 1. W związku z realizacją niniejszej umowy, Zamawiający na zasadzie art. 31 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych upoważnia Wykonawcę do przetwarzania danych osobowych, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, a w szczególności zgodnie z przepisami tej ustawy i przepisów wykonawczych wydanych na jej podstawie oraz innych w tym zakresie obowiązujących. 2. Wykonawca oświadcza, iż gwarantuje przetwarzanie danych osobowych z zachowaniem wszystkich przepisów prawa oraz oświadcza, że podjął środki zabezpieczające zbiór danych, o których mowa w art ustawy o ochronie danych osobowych. 3. W zakresie przestrzegania ww. przepisów, Wykonawca ponosi odpowiedzialność jak administrator danych. Współpraca stron przy realizacji przedmiotu zamówienia: Na potrzeby realizacji zamówienia określonego w niniejszej umowie, a także dalszej współpracy ustanawia się przedstawicieli ze strony: 1. Zamawiającego: 1) informatyk: mgr inż. Jarosław Ptak, 2) z-ca dyrektora: mgr Mariola Aiyegbusi. 2. Wykonawcy: 1)..., 2).... Warunki rozwiązania umowy: 1. Każda ze stron zastrzega sobie prawo do rozwiązania niniejszej umowy w przypadku ciężkiego naruszenia jej warunków przez druga stronę, a w szczególności: ) nieusunięcie błędu, usterki bądź wady systemu informatycznego, skutkującej brakiem możliwości korzystania z wymaganej, pełnej funkcjonalności oprogramowania (modułu lub funkcjonalności) i utraty przychodów z tytułu realizacji świadczeń zdrowotnych bez możliwości ich zapisu w systemie informatycznym, 2) zaleganie w płatnościach przez Zamawiającego prze okres co najmniej 60 dni. 2. Umowa może być rozwiązania przez strony za obopólnym uzgodnieniem. Postanowienia końcowe: 1. Wszelkie zmiany postanowień niniejszej umowy dla swej ważności wymagając formy pisemnej. 2. Załączniki do niniejszej umowy, stanowią jej integralną część. 3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową, zastosowanie maja przepisy Kodeksu Cywilnego. 15 6

7 4. Sprawy sporne mogące wyniknąć w trakcie realizacji niniejszej umowy rozstrzygać będzie Sąd Rejonowy w Oleśnicy. Liczba egzemplarzy umowy: Niniejszą umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po 1 egz. dla każdej ze stron. Załączniki do umowy: 1. Formularz ofertowy z dnia... /... / 2013 roku wraz z wypełnionym i podpisanym potwierdzenie spełniania wymagań specyfikacji technicznej. 2. Oświadczenia załączone do oferty WYKONAWCA ZAMAWIAJĄCY... (pieczęć imienna i podpis) ( pieczęć imienna i podpis)... (pieczęć firmowa)... (pieczęć firmowa)... (podpis Głównego Księgowego)... (podpis pracownika odpowiedzialnego za zamówienia publiczne) 7

Istotne Postanowienia Umowy

Istotne Postanowienia Umowy Istotne Postanowienia Umowy Załącznik Nr 9 do SIWZ Umowa stanowiąca wynik postępowania przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego - ZP/80/2013 - podstawa prawna Art. 39 i następne ustawy Prawo

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 17 do SIWZ UMOWA - PROJEKT 1 PRZEDMIOT UMOWY

Załącznik Nr 17 do SIWZ UMOWA - PROJEKT 1 PRZEDMIOT UMOWY Załącznik Nr 17 do SIWZ UMOWA - PROJEKT zawarta w dniu... w Olsztynie, po przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 193 000 euro na podstawie

Bardziej szczegółowo

Priorytet 6 Wykorzystanie i promocja potencjału turystycznego i kulturowego Dolnego Śląska (Turystyka i Kultura) Działanie nr 6.4 Turystyka kulturowa

Priorytet 6 Wykorzystanie i promocja potencjału turystycznego i kulturowego Dolnego Śląska (Turystyka i Kultura) Działanie nr 6.4 Turystyka kulturowa Priorytet 6 Wykorzystanie i promocja potencjału turystycznego i kulturowego Dolnego Śląska (Turystyka i Kultura) Działanie nr 6.4 Turystyka kulturowa Umowa Nr zawarta w dniu we Wrocławiu w wyniku wyboru

Bardziej szczegółowo

Istotne postanowienia umowy

Istotne postanowienia umowy Załącznik nr 7 Istotne postanowienia umowy Zgodnie z wynikiem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nieprzekraczającej kwoty określonej w przepisach

Bardziej szczegółowo

Oznaczenie sprawy: 25/2015/FSS Załącznik nr 3. Umowa nr

Oznaczenie sprawy: 25/2015/FSS Załącznik nr 3. Umowa nr UNIWERSYTET MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ W LUBLINIE Projekt: Dziennikarstwo ekologiczne - nowa jakość w edukacji medialnej Oznaczenie sprawy: 25/2015/FSS Załącznik nr 3 Umowa nr zawarta w dniu. w Lublinie

Bardziej szczegółowo

Istotne postanowienia warunków umowy. (Software as a service)

Istotne postanowienia warunków umowy. (Software as a service) Załącznik nr 2 do SIWZ Dnia...2011 r. we Wrocławiu Istotne postanowienia warunków umowy (Software as a service) w wyniku rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY zawarta w Krakowie w dniu... roku pomiędzy: Gminą Miejską Kraków Zarząd Infrastruktury Komunalnej ul. Centralna 53, 31-586 Kraków, reprezentowany przez Jerzego Marcinko Dyrektora

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 46/BAF-VI/PN/13 _ WZÓR ISTOTNYCH POSTANOWIEŃ UMOWY. UMOWA nr. /2013

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 46/BAF-VI/PN/13 _ WZÓR ISTOTNYCH POSTANOWIEŃ UMOWY. UMOWA nr. /2013 Załącznik Nr 8 do SIWZ WZÓR ISTOTNYCH POSTANOWIEŃ UMOWY UMOWA nr. /2013 zawarta w dniu 2013 r. w Warszawie pomiędzy Ministerstwem Spraw Wewnętrznych z siedzibą przy ulicy Batorego 5, 02-591 Warszawa, NIP

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/10/2015. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/10/2015. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych) Warszawa, 8 maja 2015 r. ZATWIERDZAM Zastępujący Dyrektora Generalnego Urzędu Patentowego RP /-/ Iwona Grodnicka-Lech SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy BG-II/211/10/2015 Tryb postępowania:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na Dostawę i wdrożenie w Europejskim Centrum Solidarności w Gdańsku zintegrowanego systemu informatycznego

Bardziej szczegółowo

Istotne postanowienia umowy. Umowa w sprawie zamówienia publicznego na dostawę i wdrożenie Systemu zarządzania urządzeniami mobilnymi (Systemu MDM).

Istotne postanowienia umowy. Umowa w sprawie zamówienia publicznego na dostawę i wdrożenie Systemu zarządzania urządzeniami mobilnymi (Systemu MDM). Istotne postanowienia umowy Załącznik nr 4 do SIWZ Umowa w sprawie zamówienia publicznego na dostawę i wdrożenie Systemu zarządzania urządzeniami mobilnymi (Systemu MDM). zawarta w dniu... w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

2. Przedmiotem umowy jest w szczególności:

2. Przedmiotem umowy jest w szczególności: Załącznik nr 7 do SIWZ (Wzór umowy) (WZÓR) UMOWA nr zawarta w Dębe Wielkie, dnia pomiędzy: Gminą Dębe Wielkie z siedzibą przy ulicy Strażackiej 3, 05-311 Dębe Wielkie, zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

Projekt umowy na świadczenie usług outsourcingowych

Projekt umowy na świadczenie usług outsourcingowych Zał nr 6 do SIWZ Projekt umowy na świadczenie usług outsourcingowych Zamawiający zastrzega sobie przed ustaleniem wersji końcowej prawo wniesienia do projektu umowy zapisów, które nie będą sprzeczne z

Bardziej szczegółowo

Załącznik NR 6 do SIWZ

Załącznik NR 6 do SIWZ Załącznik NR 6 do SIWZ UMOWA SPRZEDAśY, OPIEKI SERWISOWEJ i DOSTĘPU DO NOWYCH WERSJI PROGRAMU ESKULAP I SIMPLE Zawarta w dniu 2013r. w Obornikach pomiędzy Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr BP.0114.61.2011. na zaprojektowanie i wdrożenie narzędzia informatycznego wspierającego prowadzenie benchmarkingu

UMOWA nr BP.0114.61.2011. na zaprojektowanie i wdrożenie narzędzia informatycznego wspierającego prowadzenie benchmarkingu UMOWA nr BP.0114.61.2011. na zaprojektowanie i wdrożenie narzędzia informatycznego wspierającego prowadzenie benchmarkingu w ramach projektu Benchmarking narzędzie efektywnej kontroli zarządczej w urzędach

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/16/2014. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/16/2014. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych) Warszawa, 12 maja 2014 r. ZATWIERDZAM DYREKTOR GENERALNY Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej Cezary Pyl /-/ SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy BG-II/211/16/2014 Tryb postępowania:

Bardziej szczegółowo

Projekt nr WND RPWM.07.02.01-28-012/14

Projekt nr WND RPWM.07.02.01-28-012/14 UMOWA NR IDENTYFIKACJA UŻYTKOWNIKÓW zawarta w dniu.. r. w Olsztynie w wyniku przeprowadzenia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego Nr zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Warszawa, dnia 1 lipca 2013 r. ZATWIERDZAM Dyrektor Generalny Urzędu Patentowego RP /-/ Cezary Pyl SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy BG-II/211/26/2013 Tryb postępowania: Przedmiot: Zamawiający:

Bardziej szczegółowo

Dostawa fabrycznie nowego pojazdu specjalistycznego ssąco-płuczącego do hydrodynamicznego czyszczenia kanalizacji

Dostawa fabrycznie nowego pojazdu specjalistycznego ssąco-płuczącego do hydrodynamicznego czyszczenia kanalizacji UMOWA NR.. Dostawa fabrycznie nowego pojazdu specjalistycznego ssąco-płuczącego do hydrodynamicznego czyszczenia kanalizacji zawarta w dniu... roku w Jeleniej Górze, zwana dalej Umową, pomiędzy: Przedsiębiorstwem

Bardziej szczegółowo

Umowa sprzedaży energii elektrycznej czynnej Nr. Dane adresowe Klienta., siedziba. w., (..- ).., ul., numer NIP..., REGON.

Umowa sprzedaży energii elektrycznej czynnej Nr. Dane adresowe Klienta., siedziba. w., (..- ).., ul., numer NIP..., REGON. Załącznik Nr 3 do SIWZ Uwaga! Poniższą umowę Odbiorcy końcowi zobowiązani są zawrzeć z wybranym w przetargu Sprzedawcą w terminie 21 dni roboczych od dnia zawarcia umowy generalnej Załącznik Nr 3 do Umowy

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Warszawa, dnia 27 kwietnia 2012 r. ZATWIERDZAM... SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy BG-II/211/10/ 2012 Tryb postępowania: Przedmiot: Zamawiający: PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast.

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

WZÓR UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO Syg. akt: R-DOPU271-4/12/is/PZP Załącznik nr 7 WZÓR UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO UMOWA NR /2012 zawarta w Krakowie, dnia 2012 r. pomiędzy: Uniwersytetem Ekonomicznym w Krakowie z siedzibą w:

Bardziej szczegółowo

I. 1 System wspomagania zarządzania przedsiębiorstwem (ERP)

I. 1 System wspomagania zarządzania przedsiębiorstwem (ERP) zapytanie ofertowe - numer sprawy: ZKM/MJ/925/2014 Biała Podlaska, dnia 5 listopada 2014 roku ZAPYTANIE OFERTOWE na dostawę Systemu finansowo-księgowego współpracującego z systemem MUNICOM do Zarządu Komunikacji

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR... zwanym w dalszej części WYKONAWCĄ, zwane łącznie w dalszej części STRONAMI. o następującej treści:

UMOWA NR... zwanym w dalszej części WYKONAWCĄ, zwane łącznie w dalszej części STRONAMI. o następującej treści: UMOWA NR... zawarta w dniu roku w Warszawie, na podstawie przepisów art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) pomiędzy: Białołęckim

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Ogłoszenia PROJEKT UMOWY

Załącznik Nr 2 do Ogłoszenia PROJEKT UMOWY Załącznik Nr 2 do Ogłoszenia PROJEKT UMOWY zawarta w Gdyni dnia... 2014r. pomiędzy Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Gdyni, 81-265 Gdynia, ul. Grabowo 2 numer identyfikacji podatkowej NIP: 586-12-12-048,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 2 Al. Jana Pawła II 7, 44-330 Jastrzębie - Zdrój Tel.: (032) 47 84 500 Faks: (032) 47 84 506 E-mail: szpital@wss2.pl Strona internetowa: www.wss2.pl Regon: 272790824

Bardziej szczegółowo

Nr sprawy BZP/38/383-17/2015. Formularz oferty. Na wykonanie dostaw/usług/robót budowlanych poniżej 30 000 euro.

Nr sprawy BZP/38/383-17/2015. Formularz oferty. Na wykonanie dostaw/usług/robót budowlanych poniżej 30 000 euro. Nr sprawy BZP/38/383-17/2015 Formularz oferty Postępowania o udzielenie zamówienia o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro, na podstawie art. 4 pkt 8 Ustawy z

Bardziej szczegółowo

Stosownie do art. 39 i nast. Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. Nr 113 z 2010r. poz. 759),

Stosownie do art. 39 i nast. Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. Nr 113 z 2010r. poz. 759), UMOWA/projekt Nr załącznik nr 5 do SIWZ Stosownie do art. 39 i nast. Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. Nr 113 z 2010r. poz. 759), zawarta w Mikołowie dnia, pomiędzy:

Bardziej szczegółowo

Umowa nr _/2014. na migrację i przyłączenie do Interfejsu ZSD3 w SAP-ZSRK zawarta w Warszawie, w dniu.., pomiędzy:

Umowa nr _/2014. na migrację i przyłączenie do Interfejsu ZSD3 w SAP-ZSRK zawarta w Warszawie, w dniu.., pomiędzy: Umowa nr _/2014 na migrację i przyłączenie do Interfejsu ZSD3 w SAP-ZSRK zawarta w Warszawie, w dniu.., pomiędzy: Bankiem Gospodarstwa Krajowego z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 7, 00-955 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Umowa nr.. zawarta w Warszawie w dniu. pomiędzy:

Umowa nr.. zawarta w Warszawie w dniu. pomiędzy: Załącznik nr 1 do SIWZ Istotne postanowienia umowy które znajdą się w Umowie w sprawie zamówienia publicznego pn. Zakup usług profesjonalnego wsparcia użytkowników interfejsu ZSD3, będącego interfejsem

Bardziej szczegółowo