INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA"

Transkrypt

1 INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA Projektował: mgr inż. Piotr Pleń upr. nr MAP/0077/PWOS/03 mgr inż. Tomasz Pietrucha

2 OPIS TECHNICZY 1. Podstawa opracowania. 2. Zakres opracowania. 3. Wytyczne. 4. Rozwiązania projektowe. 5. Informacja do Planu Bezpieczeństwa I Ochrony Zdrowia (BIOZ). 6. Uwagi końcowe. 7. Zestawienie materiałów. RYSUNKI 1. CO-1 Rzut piwnicy instalacja c.o. 2. CO-2 Rzut parteru instalacja c.o. 3. CO-3 Rzut pietra instalacja c.o. 4. CO-4 Rzut poddasza instalacja c.o. 5. CO-5 Rozwinięcie instalacja c.o.

3 OPIS TECHNICZNY. 1. Podstawa opracowania: Zlecenie inwestora. Obowiązujące normy i przepisy Projekt budowlany przebudowy budynku w celu utworzenia lokali socjalnych ul. Śląska Zakres opracowania: Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt instalacji centralnego Zakres opracowania obejmuje: - dobór urządzeń i przewodów - zestawienie materiałów i urządzeń 3. Wytyczne : Obliczenia instalacji wykonano w oparciu o : Wytyczne norm: - PN - 82/B Temperatury obliczeniowe zewnętrzne - PN - 82/B Temperatury ogrzewanych pomieszczeń w budynkach - PN - 83/B Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej. - PN - B/ Obliczanie zapotrzebowania na ciepło pomieszczeń kubaturze do 600 m 3 - PN - 91/B Ochrona cieplna budynków - PN - 91/B Odpowietrzenie instalacji ogrzewań wodnych 4. Rozwiązania projektowe. W budynku przewidziano montaż instalacji wewnętrznej centralnego ogrzewania dwururowej, na parametrach 80/60 o C, głównym źródłem ciepła dla instalacji c.o. będzie wymiennik ciepła. Pomieszczenie wymiennikowni ciepła zlokalizowane jest w piwnicy budynku. Na podstawie wykonanych obliczeń strat ciepła dobrano grzejniki oraz średnice rur. Projekt wymiennikowni ciepła nie jest objęty zakresem opracowania.

4 Przewody instalacyjne. Instalację prowadzić rurami i złączkami zaprasowywanymi PE-RT/AL/PE/RT firmy Uponor. Rozprowadzenie instalacji projektuje się w systemie trójnikowym. Instalację prowadzić w warstwie wylewki oraz w bruzdach ściennych (piony, podejścia do grzejników) w izolacji do zastosowań wtynkowych Thermocompact firmy Thermaflex o grubości 6 mm. Piony instalacji c.o. prowadzić w bruzdach ściennych rurami PE-RT/AL/PE/RT z izolacją zgodną z PN. Wszystkie przejścia przewodów przez przegrody budowlane pomiędzy pomieszczeniami należy wykonać w tulejach ochronnych, umożliwiających wzdłużne przemieszczanie się przewodu w ścianie. Średnicę tulei przyjmować o 2 dymensje większą od średnicy przewodu. Przestrzeń pomiędzy tuleją a rurą należy wypełnić elastycznym kitem, nie powodującym uszkodzenia przewodu. W tulei nie może znajdować się żadne połączenie na przewodzie. Dopuszcza się układanie rur bez spadku, jeżeli ich opróżnienie z wody jest możliwe przy pomocy przedmuchiwania sprężonym powietrzem. Przewody instalacyjne prowadzić co najmniej 10 cm poniżej przewodów elektrycznych. Instalację należy napełnić wodą spełniającą wymagania normy PN-93/C Szczegółowe wymagania przedstawiono w tabeli. Twardość węglanowa mval/l ( o n) Wskaźniki jakości wody do napełniania i uzupełniania instalacji zawartość jonów zawartość amoniaku agresywnych mg/l NH 4 + mg/l 4,0 (11,2 o n) 50ΣCl - + SO 4 2- instalacyjnej odczyn ph zawartość tlenu mg/l O 2 w tym < 30 Cl - 0,5 8,0 9,0 0,1 Grzejniki. Grzejniki należy zamontować tak aby dolna krawędź grzejnika znajdowała się na wysokości 10 cm nad podłogą lub wnęką, a górna krawędź minimum 10 cm pod parapetem. Zaproponowane grzejniki są wyposażone w odpowietrzniki i komplet zawieszeń. W instalacji zaprojektowano grzejniki stalowe płytowe typu CosmoNova VK (lub inne o podobnych parametrach technicznych), które posiadają wbudowaną instalację przyłączeniową z wkładką zaworową. Takie wykonanie pozwala na podłączenie grzejnika od spodu do systemu grzejnego. Typ i wielkość grzejników podano na rysunkach nr CO1-CO5. Grzejniki należy montować poziomo lub wyżej końcem, na którym znajduje się odpowietrznik.

5 Zawory termostatyczne. W instalacji zastosowano grzejniki płytowe typu CosmoNova VK posiadające wkładki zaworowe. Zawory termostatyczne wyposażyć w głowice Danfoss RTS Eveis. Przy montażu grzejników VK zastosować zestawy przyłączeniowe odcinające Comap VK. Przy grzejnikach łazienkowych oraz przy grzejnikach boczno zasilanych zastosować zawory termostatyczne RTD-N kątowe oraz zawory odcinające RLV- kątowe produkcji Danfoss. Grzejnik musi być zamontowany tak aby głowica termostatyczna była w położeniu poziomym i aby była swobodnie omywana powietrzem o temperaturze zbliżonej do temperatury panującej w pomieszczeniu. Nie wolno głowicy termostatycznej zasłaniać i obudowywać. W przypadku niemożności spełnienia powyższych warunków zastosować głowicę z czujnikiem wyniesionym. UWAGA! Przed montażem głowic termostatycznych należy wykonać płukanie całej instalacji wewnętrznej. 5. Informacja do planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. Przewidywane zagrożenie mogące wystąpić podczas realizacji robót. - potknięcie, upadek wszystkie prace budowlano montażowe w obiekcie - skaleczenia - używanie ostrych narzędzi podczas prac montażowych, oraz krawędzie elementów budowlanych - uraz odpryskami prace montażowe z użyciem elektronarzędzi - poparzenia spawanie połączeń w obrębie kotłowni - zaprószenie oka prace budowlane, kucie, stosowanie materiałów izolacyjnych - hałas używanie elektronarzędzi podczas prac montażowych Instruktaż pracowników. Bezpośredni nadzór nad BHP sprawują kierownik budowy i uprawnione osoby, które przed przystąpieniem do prac: - przeprowadzą instruktaż pracowników wykonujących czynności budowlane, montażowe - poinformują pracowników o możliwości wystąpienia zagrożeń wg pkt 5 - poinformują pracowników o konieczności stosowania zabezpieczeń oraz środków ochrony indywidualnej ze względu na istniejące zagrożenia - poinformują o najszybszych drogach ewakuacji w razie zagrożenia Prace specjalistyczne (spawanie, zgrzewanie.) wykonują pracownicy posiadające odpowiednie przeszkolenia i uprawnienia. Zatrudnieni pracownicy winni przejść szkolenia okresowe i stanowiskowe w zakładzie pracy, oraz posiadać aktualne badania lekarskie. Na obiekcie winno byś wyznaczone miejsce z podstawowym sprzętem gaśniczym oraz apteczka pierwszej pomocy. Na obiekcie należy wyznaczyć trasy zapewniające bezpieczną i sprawną komunikację umożliwiającą sprawną ewakuację na wypadek pożaru lub innych zagrożeń. Na trasach tych zabrania się składowania materiałów. Wszelkie roboty winne być prowadzone zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 6 lutego 2003 w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych Dz. U. Nr 47 poz. 401 z dn. 19 marca 2003 r. Zgodnie z RMI z 27 sierpnia 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz szczegółowego zakresu rodzajów robót budowlanych, stwarzających zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi oraz Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (z późniejszymi zmianami) art. 21a stwierdza się, że ze względu na

6 wykonywane roboty instalacyjno budowlane nie wymaga się opracowania przez kierownika budowy planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 6. Uwagi końcowe. Instalację po montażu należy poddać próbie szczelności na ciśnienie p r MPa (. p r - ciśnienie robocze) lecz co najmniej 0.4 MPa. Przy określaniu postępowania i wymagań jakie powinna spełniać instalacja C.O. należy stosować się do zaleceń normy PN-64/B oraz warunków technicznych wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych część II - instalacyjno-sanitarna i przemysłowa. Roboty prowadzić zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP oraz wykorzystując część rysunkową i obliczeniową projektu. 7. Zestawienie materiałów. Zestawienie rur, kształtek i złączek Uponor PE-RT/AL/PE-RT Rury - Uponor PE-RT/AL/PE-RT Produkt Wielkość Ilość Jednostka Rura wielowarstwowa Uponor PE-RT/AL/PE-RT w kol.białym, zwój Rura wielowarstwowa Uponor PE-RT/AL/PE-RT w kol.białym, zwój Rura wielowarstwowa Uponor PE-RT/AL/PE-RT w kol.białym, zwój Kształtki - Uponor PE-RT/AL/PE-RT 16 x 2,0 650 m 20 x 2,25 20 m 32 x 3,0 90 m Kolano 90 zapr szt. Kolano 90 zapr szt. Kolano 90 zapr.z gw.wewn. 32-1"w 2 szt. Kolano 90 zapr.z gw.zewn. 16-1/2"z 3 szt. Kolano 90 zapr.z gw.zewn. 32-1"z 1 szt. Trójnik zapr szt. Trójnik zapr szt. Złączka do zaworu Danfoss 16-1/2"z 36 szt. Złączka gwint.typu UNI 16-3/4"w 100 szt. Złączka gwint.typu UNI 20-3/4"w 14 szt. Złączka zapr szt. Złączka zapr szt. Złączka zapr.z gw.wewn. 32-1"w 2 szt. Złączka zapr.z gw.zewn. 20-1/2"z 29 szt. Złączka zapr.z gw.zewn. 20-1"z 1 szt. Złączka zapr.z gw.zewn. 32-1"z 20 szt.

7 Złączki i kształtki mosiężne, żeliwne i stalowe Kształtki - Złączki i kształtki mosiężne, żeliwne i stalowe Mufa calowa redukcyjna 3/4"w - 1/2"w 39 szt. Nypel calowy redukcyjny 3/4"z - 1/2"z 1 szt. Nypel calowy równoprzelotowy 1/2"z - 1/2"z 39 szt. Nypel calowy równoprzelotowy 3/4"z - 3/4"z 82 szt. Złączka w/z calowa redukcyjna 1"z - 3/4"w 4 szt. Produkt Wielkość Ilość Jednostka Zestawienie zaworów i armatury COMAP - zawory termostatyczne, podpionowe i motylkowe Zawory - COMAP - zawory termostatyczne, podpionowe i motylkowe Zawór kulowy 640 z dźwignią GW-GW szt. Zawór kulowy 640 z dźwignią GW-GW 25 4 szt. DANFOSS - zawory termostatyczne i podpionowe Zawory - DANFOSS - zawory termostatyczne i podpionowe Zawór odcinający RLV kątowy szt. Zawór RTD-N kątowy przedł.nipel 15 1 szt. Zawór RTD-N kątowy standard szt. Głowice/Siłowniki - DANFOSS - zawory termostatyczne i podpionowe RTD Inova 3130 standard, czujnik wbudowany 18 szt. VK - zbiorczy katalog Głowice/Siłowniki - VK - zbiorczy katalog Głowica termost. do 013G szt. Uponor ogrzewanie płaszczyznowe Zawory - Uponor ogrzewanie płaszczyznowe Zawór kulowy Uponor szt. Elementy spoza katalogów Inne - Elementy spoza katalogów Licznik ciepła Powogaz CEK-539 JS90-0,6NM 18 szt. Złączka prosta Q&E z gwintem zew. S5 16xGZ1/2" 18 szt. Złączka prosta Q&E z gwintem zew. S5 32xGZ 1" 4 szt. Trójnik stalowy 1"x1" 36 szt. Zawór - Elementy spoza katalogów Zawór o znanym kv=1, szt. Zestawienie rozdzielaczy Uponor PE-RT/AL/PE-RT Rozdzielacze - Uponor PE-RT/AL/PE-RT Rozdzielacz Profi H Rozdzielacz Profi H Uponor ogrzewanie płaszczyznowe Produkt Wielkość Ilość Jednostka Rozdzielacze - Uponor ogrzewanie płaszczyznowe L.wyjść: 2, śr. przył: 1"w, odg: 3/4"z L.wyjść: 4, śr. przył: 1"w, odg: 3/4"z 3 szt. 3 szt. Uponor Pro z przepływomierzami 2 wyj. 1 szt.

8 Produkt Wielkość Ilość Jednostka Zestawienie izolacji Katalog izolacji standardowych Otuliny - Katalog izolacji standardowych Thermocompact o średnicy wewn. 18 mm Thermocompact o średnicy wewn. 22 mm Thermocompact o średnicy wewn. 35 mm 6 mm 650 m 6 mm 20 m 6 mm 90 m Produkt H [mm] L [mm] D [mm] Ilość Jednostka Zestawienie grzejników 11KV/ szt. 11KV/ szt. 11KV/ szt. 11KV/ szt. 21KV/ szt. 21KV/ szt. 21KV/ szt. 22KV/ szt. V&N Grzejniki dekoracyjne i łazienkowe C_ART_ szt. C_ART_ szt. C_ART_ szt.

Projekt budowlany instalacji sanitarnych i drenażu opaskowego dla remontu budynku leśniczówki w Strzeleckim Gaju, 64-840 Budzyń.

Projekt budowlany instalacji sanitarnych i drenażu opaskowego dla remontu budynku leśniczówki w Strzeleckim Gaju, 64-840 Budzyń. PRZEDSIĘBIORSTWO INSTALACYJNO INWESTYCYJNE ul. Ogrodowa 3 64-800 Chodzież tel. 602 82 82 81 Projekt budowlany instalacji sanitarnych i drenażu opaskowego dla remontu budynku leśniczówki w Przedsiębiorstwo

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJE SANITARNE. DOŚ/IS/0642/01 nr upr.: 242/99/DUW bez ograniczeń. DOŚ/IS/1345/01 nr upr.: 244/99/DUW bez ograniczeń

PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJE SANITARNE. DOŚ/IS/0642/01 nr upr.: 242/99/DUW bez ograniczeń. DOŚ/IS/1345/01 nr upr.: 244/99/DUW bez ograniczeń PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJE SANITARNE Nazwa inwestycji PRZEBUDOWA BUDYNKU SĄDU W ZGORZELCU Adres inwestycji 59-900 Zgorzelec, ul.armii Krajowej 104 Inwestor instalacje sanitarne Projektant Sprawdzający

Bardziej szczegółowo

Rysunki: Rys. nr 1 Plan sytuacyjny 1:500

Rysunki: Rys. nr 1 Plan sytuacyjny 1:500 SPIS TREŚCI I. DOKUMENTY POŚWIADCZAJĄCE PRZYGOTOWANIE ZAWODOWE PROJEKTANTA / SPRAWDZAJĄCEGO....3 II.OPIS TECHNICZNY...8 1. Dane ogólne.... 8 1.1. Podstawa opracowania.... 8 1.2. Zakres opracowania i stan

Bardziej szczegółowo

ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA PROKURATURY REJONOWEJ W BIAŁOGARDZIE

ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA PROKURATURY REJONOWEJ W BIAŁOGARDZIE OBIEKT LOKALIZACJA INWESTOR NAZWA I ADRES JEDNOSTKI PROJEKTOWANIA RODZAJ OPRACOWANIA TEMAT OPRACOWANIA ZESPÓŁ PROJEKTOWY ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA PROKURATURY REJONOWEJ W BIAŁOGARDZIE BIAŁOGARD UL. GEN. WŁADYSŁAWA

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA WYKONAWCZA Instalacja klimatyzacji pomieszczenia Serwerowni

DOKUMENTACJA WYKONAWCZA Instalacja klimatyzacji pomieszczenia Serwerowni DOKUMENTACJA WYKONAWCZA Instalacja klimatyzacji pomieszczenia Serwerowni STADIUM: Dokumentacja wykonawcza INWESTOR: Szpital Psychiatryczny w Toszku, Ul. Gliwicka 5 TEMAT: Adaptacja budynku archiwum na

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY INSTALACJI C.O. I KOTŁOWNI

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY INSTALACJI C.O. I KOTŁOWNI , P R A C O W N I A P R O J E K T O W A W O D M E T A L Z.U.H. WODMETAL Krystyna Niewelt 44-314 Radlin ul. K. Napierskiego 15 tel. 032/455-82-83 fax. 032/456-73-67 PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY INSTALACJI

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ RYSUNKOWA: S-01 - Schemat technologiczny kotłowni S-02 Kotłownia gazowa rzut i przekroje 1:25 S-03 Elewacja wschodnia 1:50

CZĘŚĆ RYSUNKOWA: S-01 - Schemat technologiczny kotłowni S-02 Kotłownia gazowa rzut i przekroje 1:25 S-03 Elewacja wschodnia 1:50 Spis zawartości opracowania: 1 PODSTAWA OPRACOWANIA... 2 2 STAN ISTNIEJĄCY.... 2 3 OPIS LOKALIZACJI KOTŁOWNI.... 2 5 KOTŁOWNIA GAZOWA... 2 8.1 ZAKRES OPRACOWANIA KOTŁOWNI.... 2 8.1 ZAŁOŻENIA I OPIS WYBRANEGO

Bardziej szczegółowo

P R O J E K T B U D O W L A N Y

P R O J E K T B U D O W L A N Y JEDNOSTKA AUTORSKA: MIEJSCE I DATA OPRACOWANIA: STADIUM OPRACOWANIA: Pracownia Projektowa inż. Jadwiga Łuczak 75-456 Koszalin, ul. Lelewela 21/3 Koszalin maj 2010 r. P R O J E K T B U D O W L A N Y OPRACOWANIE:

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. Budynek biurowy. ul. Przemysłowa 4 Zamość. Starostwo Powiatowe w Zamościu ul. Przemysłowa 4, 22-400 Zamość

PROJEKT BUDOWLANY. Budynek biurowy. ul. Przemysłowa 4 Zamość. Starostwo Powiatowe w Zamościu ul. Przemysłowa 4, 22-400 Zamość Laszczyński Marek Upr. Bud. ANB 53//3/83 Stabrów 0, 22-424 Sitno Zamość, tel. 6-26-46 Tel. kom. 0-603-878-58 e-mail: marek.laszczynski@gmail.com PROJEKT BUDOWLANY OBIEKT Budynek biurowy TEMAT Projekt technologii

Bardziej szczegółowo

IS-01 INSTALACJA WEWNĘTRZNA GAZU ZAGOSPODAROWANIE TERENU 1:500 IS-02 INSTALACJA WEWNĘTRZNA GAZU - RZUT PARTERU 1:50

IS-01 INSTALACJA WEWNĘTRZNA GAZU ZAGOSPODAROWANIE TERENU 1:500 IS-02 INSTALACJA WEWNĘTRZNA GAZU - RZUT PARTERU 1:50 OPIS TECHNICZNY... 2 1. DANE WYJŚCIOWE... 2 2. ZAKRES I PRZEDMIOT OPRACOWANIA... 3 3. INSTALACJA CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ... 3 3.1 Źródło ciepła... 3 3.2 Rozwiązania techniczne... 3 3.3 Izolacja przewodów

Bardziej szczegółowo

1623) oświadczamy, że niniejsza dokumentacja sporządzona została zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

1623) oświadczamy, że niniejsza dokumentacja sporządzona została zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 1 SPIS TREŚCI I. DOKUMENTY POŚWIADCZAJĄCE PRZYGOTOWANIE ZAWODOWE PROJEKTANTA / SPRAWDZAJĄCEGO....4 II.OPIS TECHNICZNY...8 1. Dane ogólne.... 8 1.1. Podstawa opracowania.... 8 1.2. Zakres opracowania....

Bardziej szczegółowo

3. Decyzja o nadaniu uprawnień budowlanych Panu Przemysławowi Bednarkowi...20 4. Zaświadczenie o przynależności do Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów

3. Decyzja o nadaniu uprawnień budowlanych Panu Przemysławowi Bednarkowi...20 4. Zaświadczenie o przynależności do Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Spis treści OŚWIADCZENIE...4 I. PODSTAWA OPRACOWANIA...5 II. KOTŁOWNIA...5 1. Opis kotłowni...5 1.1. Dane kotłowni...5 1.2. Opis projektowanych rozwiązań...5 1.3. Wytyczne montażowe...6 1.4. Próby ciśnieniowe

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. GMINA ŚWIĘCIECHOWA ul. Ułańska, 64-115 Święciechowa OPRACOWANIE:

PROJEKT BUDOWLANY. GMINA ŚWIĘCIECHOWA ul. Ułańska, 64-115 Święciechowa OPRACOWANIE: Przedsiębiorstwo Projektowo-Instalacyjne PROJDEMB Grzegorz Dembski ul. Leszczyńska 35 64-140 Włoszakowice NIP: 929-149-68-83, REGON: 300601500 Projdemb INSTALACJE SANITARNE kom: 691/772 910 e-mail: g.dembski@wp.pl

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY MODERNIZACJI KOTŁOWNI WRAZ Z INSTALACJĄ C.O. I INSTALACJĄ GAZOWĄ GIMNAZJUM NR 1 W STRZELINIE

PROJEKT WYKONAWCZY MODERNIZACJI KOTŁOWNI WRAZ Z INSTALACJĄ C.O. I INSTALACJĄ GAZOWĄ GIMNAZJUM NR 1 W STRZELINIE EUR NORM Zakład Instalacyjny Projektowania, Nadzoru i Wykonawstwa EURONORM 53-519 Wrocław ul. Zaporoska 39/1 tel. 071/785-59-20, 0601-75-20-91 tel./fax 071/785-59-21 NIP 894-190-24-95 TEMAT: OBIEKT: ADRES:

Bardziej szczegółowo

tel./fax (048)3601445 26-600 RADOM, ul.przechodnia 7/1 e-mail: iwona.augustyniak@gmail.com BUDYNEK OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ

tel./fax (048)3601445 26-600 RADOM, ul.przechodnia 7/1 e-mail: iwona.augustyniak@gmail.com BUDYNEK OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ OBIEKT: LOKALIZACJA: BUDYNEK OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ ŁĄCZANY gmina Wierzbica, dz. nr 708 i 709 TEMAT: INWESTOR: ADAPTACJA BUDYNKU OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ NA ŚWIETLICĘ WIEJSKĄ PROJEKT INSTALACJI

Bardziej szczegółowo

S P E C Y F I K A C J A T E C H N I C Z N A WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

S P E C Y F I K A C J A T E C H N I C Z N A WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA - NR CPV 45000000-0 ROZBUDOWA I MODERNIZACJA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ DZ. NR 213/5 W JESZKOWICACH PRZY UL. GŁÓWNEJ, GMINA CZERNICA. INWESTOR: Urząd Gminy Czernica ul. Kolejowa nr 2;

Bardziej szczegółowo

1. Wyniki doboru grzejników 2. Informacje techniczne dotyczące kotła

1. Wyniki doboru grzejników 2. Informacje techniczne dotyczące kotła ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1. Podstawa opracowania 2. Zakres opracowania 3. Opis proponowanych rozwiązań 3.1. Instalacja centralnego ogrzewania oraz kotłownia 3.2. Instalacja wodociągowa 3.3. Instalacja kanalizacji

Bardziej szczegółowo

EGZ. 6 NR. PROJEKTU: 2011-7/2 OBIEKT : WARSZTATY TERAPII ZAJĘCIOWEJ I ŚWIETLICA DZIENNEGO POBYTU DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

EGZ. 6 NR. PROJEKTU: 2011-7/2 OBIEKT : WARSZTATY TERAPII ZAJĘCIOWEJ I ŚWIETLICA DZIENNEGO POBYTU DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH EGZ. 6 NR. PROJEKTU: 2011-7/2 OBIEKT : WARSZTATY TERAPII ZAJĘCIOWEJ I ŚWIETLICA DZIENNEGO POBYTU DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH ADRES : LUBIN, UL. KUKUCZKI 39 INWESTOR : STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ I OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Bardziej szczegółowo

INSTALACYJNE ROBOTY SANITARNE

INSTALACYJNE ROBOTY SANITARNE INSTALACYJNE ROBOTY SANITARNE TEMAT: Rozbudowa istniejącego budynku magazynowo biurowego o halę produkcyjną w Toruniu przy ul. Kałamarskiego 12 14 1. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI 1.1. Przedmiot

Bardziej szczegółowo

Szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych związanych z wymianą instalacji przewodów c.o. wraz z grzejnikami w budynku

Szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych związanych z wymianą instalacji przewodów c.o. wraz z grzejnikami w budynku 1 Specyfikacja techniczna ST-S-00.00 INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA (CPV; 45331100-7, 45332200-5, 45331000-6, 45321000-3, 45210000-2) 2 Spis treści 1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ...4 2. TECHNOLOGIA

Bardziej szczegółowo

ZARZĄ POWIATU MŁAWSKIEGO UL. REYMONTA 6 06 500 MŁAWA

ZARZĄ POWIATU MŁAWSKIEGO UL. REYMONTA 6 06 500 MŁAWA PROJEKTOWANIIE IINSTALAJII SANIITARNYH inż. i.roman Prrzyttuł ła Ull.. E.. Pllatterr 7//14 10--562 Ollszttyn tt tee ll l// / ff faa xx (( ( 00 -- -88 99 )) ) 55 22 -- -55 88 -- -44 77 TT EE LL... KK OO

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY 1.PODSTAWA OPRACOWANIA

OPIS TECHNICZNY 1.PODSTAWA OPRACOWANIA OPIS TECHNICZNY 1.PODSTAWA OPRACOWANIA Podstawą opracowania jest: inwentaryzacja architektoniczno - budowlana, uzgodnienia z Inwestorem, normy i wytyczne projektowania, ocena stanu technicznego urządzeń.

Bardziej szczegółowo

PB-ZAMIENNY PRZEBUDOWA Z ROZBUDOWĄ BUDYNKU SZKOLNEGO ZESPOŁU SZKÓŁ INTEGRACYJNYCH W ŚWIEBODZICACH ul.ciernie 30 INSTALACJE SANITARNE SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU Strona tytułowa Spis zawartości opracowania

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA INSTALACJI WOD-KAN I CENTRALNEGO OGRZEWANIA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA INSTALACJI WOD-KAN I CENTRALNEGO OGRZEWANIA Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych PROJEKT ZMIANY SPOSOBU UŻYTKOWANIA POMIESZCZEŃ 111 i 112 W SPKSO W WARSZAWIE INSTALACJA WOD-KAN I CENTRALNEGO OGRZEWANIA BRANŻA :INSTALACJE

Bardziej szczegółowo

I. Opis techniczny. III. Część graficzna. SAN- 1.0 Rzut piętra. Instalacja wod-kan. 1:500 SAN- 1.2 Rzut piętra III. Instalacja wod-kan.

I. Opis techniczny. III. Część graficzna. SAN- 1.0 Rzut piętra. Instalacja wod-kan. 1:500 SAN- 1.2 Rzut piętra III. Instalacja wod-kan. I. Opis techniczny A. Instalacja wodociągowa i kanalizacji sanitarnej B. Instalacja wentylacji i klimatyzacji C. Instalacja centralnego ogrzewania II. Załączniki Karta katalogowa ogrzewacza wentylacyjnego

Bardziej szczegółowo

Projekt Wykonawczy wymiany instalacji centralnego ogrzewania przy al. Solidarności 90 w Warszawie INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA

Projekt Wykonawczy wymiany instalacji centralnego ogrzewania przy al. Solidarności 90 w Warszawie INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA INWESTOR BIBLIOTEKA PUBLICZNA W DZIELNICY WOLA m. St. WARSZAWY PRZY AL. SOLIDARNOŚCI 90 01-003 WARSZAWA OBIEKT BUDYNEK BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W DZIELNICY WOLA m. St. WARSZAWY PRZY AL. SOLIDARNOŚCI 90 01-003

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH przebudowy pomieszczeń w budynku biurowym Prokuratury przy ul. Krasińskiego 65 w Warszawie Inwestor : Prokuratura Okręgowa w Warszawie 00-791

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY 1. ZAKRES OPRACOWANIA 2. PODSTAWA OPRACOWANIA. 3. ZAŁOŻENIA PROJEKTOWE.

OPIS TECHNICZNY 1. ZAKRES OPRACOWANIA 2. PODSTAWA OPRACOWANIA. 3. ZAŁOŻENIA PROJEKTOWE. 1. ZAKRES OPRACOWANIA Opracowanie niniejsze obejmuje projekt zewnętrznej instalacji wody wraz z studnią wierconą, zewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej wraz ze zbiornikiem bezodpływowym, zewnętrznej

Bardziej szczegółowo

Budowa instalacji ogrzewczej i gazowej z zabudową kotła o mocy 45 kw w budynku sali gimnastycznej przy ul. Sienkiewicza 28 w Szczawnie Zdroju

Budowa instalacji ogrzewczej i gazowej z zabudową kotła o mocy 45 kw w budynku sali gimnastycznej przy ul. Sienkiewicza 28 w Szczawnie Zdroju SPIS TREŚCI SPIS ZAŁĄCZNIKÓW...1 SPIS RYSUNKÓW...2 OŚWIADCZENIE...3 OPIS TECHNICZNY...4 1. Podstawa opracowania...4 2. Zakres opracowania...4 3. Instalacja ogrzewcza...4 4. Instalacja gazowa...5 5. Charakterystyka

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY REMONTU I PRZEBUDOWY BUDYNKU A, REMONTU DACHU BUDYNKU A, B, WYMIANY OKIEN BUDYNKU C

PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY REMONTU I PRZEBUDOWY BUDYNKU A, REMONTU DACHU BUDYNKU A, B, WYMIANY OKIEN BUDYNKU C R E G O N 4 7 2 4 0 2 5 3 7 N I P 7 2 7 1 7 5 9 6 1 1 A U T O R S K A P R A C O W N I A P R O J E K T O W A M O N I K A W O J N A R O W S K A B R Z E Ź N A 12 M. 5 9 0-3 0 3 Ł Ó D Ź PROJEKT BUDOWLANO -

Bardziej szczegółowo