dr Agnieszka Bąbelewska

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "dr Agnieszka Bąbelewska"

Transkrypt

1 Celem pracy będzie ocena stanu zanieczyszczenia dwutlenkiem siarki rezerwatu leśnego Zielona Góra leżącego w sąsiedztwie ok. 1 km od granicy administracyjnej miasta Częstochowa. Narzędziem badawczym będą grzyby nadrzewne porosty (epifityczne). Fakt występowania określonych gatunków porostów w danym miejscu pozwala na określenie panującego tam stężenia dwutlenku siarki w powietrzu metoda bioindykacyjna. Główną częścią pracy będą badania terenowe - konieczny kilkukrotny wyjazd w teren (własny transport) w okresie wiosenno letnim i praca w terenie (zbiór materiału ze stanowisk badawczych) oraz badania laboratoryjne polegające na rozpoznawaniu gatunków przy użyciu binokularu i kluczy do oznaczania gatunków praca w laboratorium. Od Dyplomanta oczekuje się dyspozycyjności (szczególnie w okresie badawczym), umiejętności obsługi Worda i Excela (niezbędny dostęp do Internetu) oraz umiejętności prawidłowego wykorzystania literatury źródłowej (także anglojęzycznej) w celu prezentacji stanu wiedzy w omawianej dziedzinie. dr Agnieszka Bąbelewska

2 Celem pracy jest zaprojektowanie pracowni chemicznej zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa i zasadami ergonomii. W ramach pracy planuje się dokonanie przeglądu aktualnych tendencji w projektowaniu pracowni chemicznych w różnych krajach. Ponadto przewiduje się przeprowadzenie analizy pod kątem bezpieczeństwa wybranych pracowni chemicznych w częstochowskich szkołach dr inż. Czesław Puchała Skowron Aleksandra S Praca ma na celu kompleksową ocenę zagrożeń wynikających ze specyfiki prowadzonych lekcji chemii. Ponadto planuje się analizę wybranych wypadków, które miały miejsce w czasie zajęć lekcyjnych z chemii i podczas pozalekcyjnych pokazów doświadczeń chemicznych. Jednym z celów cząstkowych pracy będzie przeprowadzenie badań sondażowych wśród uczniów szkół ponadgimnazjalnych dotyczących zagrożeń chemicznych Celem pracy jest dokonanie przeglądu zasad zielonej chemii pod kątem możliwości zwiększenia bezpieczeństwa chemicznego. Planuje się uwzględnienie w pracy aspektów edukacyjnych wykorzystania zasad zielonej chemii do podniesienia bezpieczeństwa chemicznego. Praca ma charakter koncepcyjny. Ponadto planowane są badania metodą sondażu diagnostycznego dr inż. Czesław Puchała dr inż. Czesław Puchała

3 dr inż. Dembiczak Tomasz dr inż. Dembiczak Tomasz dr inż. Dembiczak Tomasz dr inż. Dembiczak Tomasz dr inż. Dembiczak Tomasz Chereźniak Aneta n dr inż. Dembiczak Tomasz

4 Praca powinna zawierać: - przegląd oprogramowania Open Source, pozwalającego na nadzorowanie pracy serwisów internetowych, serwerów plików czy serwerów aplikacji. Mowa o programach, które monitorują na bieżąco stan serwerów oraz o aplikacjach, które tworzą wykresy wydajności i dostępności serwisów. (nagios, cacti, monit, smokeping) - informacje jak zaplanować tworzenie kopii bezpieczeństwa, jakimi programami je wykonywać oraz jak potem odzyskiwać cenne dane (narzędzia opensource owe służące do tworzenia backupów: rsnapshot, rdiff-backup, bacula.) - jak dzięki właściwemu monitoringowi przewidzieć potencjalną awarię - sposoby reagowania na zaistniałą awarię, pozwalające zminimalizować jej skutki oraz jak najszybciej ją usunąć. dr Gil Alina

5 Głównym celem pracy będzie ustalenie stanu narażenia na hałas w określonych miejscach przebywania ludzi względem źródeł hałasu, niezależnie od ich rodzaju i liczby. Metoda pomiaru wielkości charakteryzujących hałas w środowisku pracy są określane w normach: PN-EN ISO 9612:2009, PN-N-01307:1994 i PN-ISO 1999:2000. Do pomiaru wielkości charakteryzujących wszystkie rodzaje hałasu (ustalonego, nieustalonego i impulsowego) będzie stosowany sonometr, spełniający wymagania normy PN-IEC EN :2005 i PN-EN IEC 61252:2000). Pomiary wielkości charakteryzujących hałas będą wykonywane w ciągu dnia roboczego w wybranych okresach typowej ekspozycji (metodą próbkowania). Tryb i częstotliwość wykonywania pomiarów będzie ustalona wg harmonogramu. dr Izabela Fuks-Janczarek Michał Buła s Praca na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe jest obecnie zjawiskiem powszechnym. Głównym celem pracy będzie pomiar natężenia oświetlenia na stanowisku pracy, jego organizacja zgodnie z normami określającymi zagadnienia prawne i zdrowotne w tym zakresie. Praca będzie wykonywana zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 1 grudnia 1998r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe. (Dz. U. nr 148, poz. 973) z późniejszymi zmianami dr Izabela Fuks-Janczarek Patrycja Surowiec s

6 W pracy należy scharakteryzować źródła dźwięku kształtujące klimat akustyczny środowiska, dokonać wyboru ilości oraz lokalizacji punktów pomiarowych i przeprowadzić odpowiednie pomiary dźwięku, dokonać oceny uciążliwości organizowanych imprez plerowych dla mieszkańców i uczestników dr Hyla Małgorzata Laskowska Paulina S

7 Praca ma na celu sporządzenie aktualnego przeglądu literatury na temat modelowania wymiany ciepła metodami sztucznej inteligencji. Przy realizacji pracy wymagana jest od studenta dobra znajomość języka angielskiego Praca ma na celu sporządzenie przeglądu literatury na temat aktualnych zastosowań wybranych technik sztucznej inteligencji. Zakres pracy powinien obejmować nie tylko zagadnienia z zakresu modelowania. Przy realizacji pracy wymagana jest od studenta dobra znajomość języka angielskiego Praca ma na celu sporządzenie przeglądu literatury na temat aktualnego stanu wiedzy na temat procesów spalania CLC (Chemical Looping Combustion). Przy realizacji pracy wymagana jest od studenta dobra znajomość języka angielskiego Praca ma na celu sporządzenie przeglądu literatury na temat aktualnego stanu wiedzy z zakresu modelowania procesu spalania CLC (Chemical Looping Combustion). Przy realizacji pracy wymagana jest od studenta dobra znajomość języka angielskiego dr inż. Krzywański Jarosław dr inż. Krzywański Jarosław dr inż. Krzywański Jarosław dr inż. Krzywański Jarosław

8 dr inż. Nowacka Urszula Lizińczyk Justyna S dr inż. Nowacka Urszula Małolepsza Martyna N dr inż. Nowacka Urszula Bilewicz Żaneta S dr inż. Nowacka Urszula Piątek Magdalena S dr inż. Nowacka Urszula Kołodziejczyk Kinga S

9 Programy oparte na metodzie obliczeń MES stanowią istotny wkład informatyki w rozwój nowoczesnych narzędzi badań naukowych w szeroko pojętej technice. Różnorodność poruszanych zagadnień, które mieszczą się w ogólnie pojętej inżynierii bezpieczeństwa, mogą być poddane modelowaniu wybranych zjawisk fizycznych. Celem pracy jest wybór dowolnej aplikacji opartej na MES, opisanie jej działania, wskazanie jej wad i zalet, wykonanie projektu w postaci symulacji komputerowej zgodnie z wybranym tematem pracy dr Prauzner Tomasz Celem pracy jest wykonanie projektu technicznego w postaci układu elektronicznego działającego na zasadzie układu alarmowego (sygnalizacyjnego) na podstawie oprogramowania Multisim. W pracy należy opisać znaczenie i działanie aplikacji komputerowej oraz na podstawie wybranego schematu dokonać symulację jego działania Jedną z najczęściej wykorzystywanych technik wizualizacji zjawisk naturalnych jest symulacja komputerowa. W inżynierii bezpieczeństwa, bardzo często wykorzystuje się zaawansowane symulacje komputerowe oparte na metodzie obliczeniowej - numerycznej mechaniki płynów. Przykładem jest aplikacja FDS (Fire Dynamics Simulator) jest narzędziem, opracowanym przez amerykański instytut naukowo-badawczy NIST (National Institute of Standards and Technology). Program ten jest narzędziem wykorzystywanym przede wszystkim do obserwacji oraz analizy zagrożeń związanych z rozprzestrzenianiem się pożarów w obiektach. Ze względu na podobieństwo fizyczne rozchodzenia się innych postaci materii, program ten wykorzystywany do modelowania zachowania się cieczy i gazów. Celem pracy dyplomowej jest wykonanie symulacji w wybranym przez studenta środowisku i warunkach, dokonanie jej wizualizacji, analizy, wyciągnięcie wniosków Celem pracy jest analiza oprogramowania symulacyjnego Pathfinder, przeprowadzenie symulacji w programie w obydwu modelach, ich porównanie, przedstawienie wyników badań, obliczeń matematycznych i wizualizacji ewakuacji osób z przykładowego obiektu mieszkalnego (lub użyteczności publicznej). W temacie tym powinny być również uwzględnione wartości dydaktyczne tego typu oprogramowania dr Prauzner Tomasz dr Prauzner Tomasz dr Prauzner Tomasz dr hab. Roman Andrzej prof. AJD dr hab. Roman Andrzej prof. AJD

10 Z punktu widzenia biznesowego informacje posiadają określoną wartość dla organizacji, dlatego powinny być chronione przed nieuprawnionym dostępem, zniszczeniem, modyfikacją w celu zapewnienia jej bezpieczeństwa i ciągłości działania oraz zawsze dostępne dla upoważnionej osoby. Firma, która chce należycie zabezpieczyć swoje informacje powinna zastosować podejście systemowe, w ramach którego będzie zarządzać kompleksowo posiadanymi aktywami informacyjnymi, infrastrukturą przeznaczoną do ich przetwarzania oraz ryzykiem dotyczącym bezpieczeństwa informacji dr hab. Katarzyna Selianinau Mikhail prof. AJD Grabowska N Przeprowadzenie identyfikacji zagrożeń za pomocą wstępnej analizy zagrożeń dla stacji benzynowej oraz określenie prawdopodobieństwa i skutków zidentyfikowanych scenariuszy awaryjnych. Przeprowadzenie analizy ryzyka Przeprowadzenie analizy ryzyka z uwzględnieniem charakterystycznych cech obiektu zawierającego benzynę, dystrybutor gazy, narażonego na kolizje z pojazdami, pozbawionego ochrony fizycznej Identyfikacja zagrożeń ze strony otoczenia obiektów przemysłowych i systemów zainstalowanych w obiekcie. Sporządzenie listy scenariuszy awaryjnych. Przeprowadzenie analizy ryzyka Celem zarządzania kryzysowego jest zapewnienie systemowego, skoordynowanego i efektywnego reagowania Gminy na zdarzenia kryzysowe o skutkach wymagających zaangażowania dodatkowych sił oraz środków. To również określenie potencjalnych rodzajów zagrożeń mogących wystąpić na obszarze gminy, a w przypadku ich wystąpienia, podjęcie działań w celu minimalizacji skutków wystąpienia zagrożenia. To także podejmowanie działań w zakresie informowania, ostrzegania i alarmowania mieszkańców oraz przeprowadzania ewakuacji dr hab. Selianinau Mikhail Smolarek Emilia s prof. AJD dr hab. Selianinau Mikhail Depta Magdalena N prof. AJD dr hab. Sobieraj Selianinau Mikhail prof. AJD Sebastian dr hab. Selianinau Mikhail Wróbel Mateusz S prof. AJD

11 dr inż. Sosnowski Marcin Grabowska Karolina S dr inż. Sosnowski Marcin Górska Karolina S dr inż. Sosnowski Marcin Jabłoński Dawid s dr inż. Sosnowski Marcin Ksyta Damian n

12 W ramach pracy należy przedstawić możliwe zagrożenia ekologiczne występujące na danym terenie oraz ich skutki dla organizmów żywych. Przeprowadzić badania ankietowe sprawdzające poziom świadomości mieszkańców wybranego miasta W ramach pracy należy przedstawić możliwe zagrożenia ekologiczne występujące na danym terenie oraz ich skutki dla organizmów żywych. Przeprowadzić badania ankietowe sprawdzające poziom świadomości mieszkańców wybranego obszaru wiejskiego W ramach pracy należy przedstawić procesy zachodzące w strukturze użytkowych materiałów polimerowych oraz przeprowadzić badania wytrzymałościowe w zmodyfikowanym estrami kwasu maleinowego polietylenie. Przeanalizować otrzymane dane pod kątem bezpieczeństwa technicznego dr inż. Świątek-Prokop Joanna dr inż. Świątek-Prokop Joanna dr inż. Świątek-Prokop Joanna Burzyński Adam Nowak Ewelina Chłąd Krzysztof s s N dr inż. Świątek-Prokop Joanna Pszczolarska Ewelina N W ramach pracy należy przedstawić zasady prawidłowego oświetlenia w miejscu pracy oraz przeanalizować w jaki sposób nieprawidłowości wpływają na poziom bezpieczeństwa pracowników. Należy przeprowadzić badania jak zmiany w oświetleniu wpływają na spostrzeganie szczegółów- wymaga to zaprojektowania stanowiska badawczego dr inż. Świątek-Prokop Joanna Ball Maria s

13 Celem pracy jest analiza ergonomiczna foteli i łóżek przeznaczonych do rehabilitacji i pielęgnacji pacjenta w lecznictwie zamkniętym, jak i w domu. Praca ma charakter badawczy. Należy opracować narzędzia badawcze, np. kwestionariusz do analizy ergonomicznej dotyczący: oceny funkcjonujących rozwiązań konstrukcyjnych, obciążenia fizycznego i psychicznego pacjenta, obciążeń czynnościowych i całościowych, organizacji transportu itd W szkoleniu żeglarskim wykorzystuje się modele jachtów sterowanych zdalnie drogą radiową, które są umieszczone na akwenach otwartych lub w basenach z generowanym mechanicznie strumieniem powietrza. Modele zdalnie sterowane dobrze ilustrują zasady aerodynamiki i hydrodynamiki, uczą teorii żeglowania i taktyki regatowej. Celem pracy jest powiązanie teoretycznych elementów szkolenia w aspekcie stosowania modeli z działaniem praktycznym (fizycznym) załogi podczas manewrowania jachtem, wykonywaniem prac bosmańskich, współdziałaniem członków załogi na stanowiskach manewrowych. Praca eksperymentalna dr Wręczycki Andrzej Małek Rafał N dr Wręczycki Andrzej dr Węgrzyn Władysław Kicińska Aleksandra n

14 Celem pracy jest teoretyczne przedstawienie używanego często w praktyce inżynierskiej jednoliniowego systemu kolejkowego M/M/1/oo. W pracy zbadany zostanie matematyczny model tego systemu, a także wynikające z niego wzory na podstawowe charakterystyki m.in. rozkład liczby zgłoszeń w warunkach stacjonarnych. Dodatkowo student ma w oparciu o dowolny język programowania stworzyć model symulacyjny dla tego systemu i porównać otrzymane w wyniku symulacji charakterystyki liczbowe z charakterystykami teoretycznymi. Omówione zostanie też zastosowanie tego systemu do modelowania transportu w liniach przesyłowych z uwzględnieniem mechanizmu zatorów i metod rozwiązywania tego problemu dr Marcin Ziółkowski W zastosowaniach praktycznych z reguły używa się modele systemów z identycznymi urządzeniami. Oznacza to, że charakterystyki czasu obsługi są takie same dla wszystkich urządzeń. Celem pracy jest analiza matematyczna i symulacyjna modelu systemu M/M/n/m, w którym charakterystyki czasu obsługi są różne dla różnych urządzeń. Założenie to jest bardzo praktyczne, gdyż często rozkłady czasu obsługi dla różnych urządzeń są różne. Zbadany zostanie przede wszystkim wzór na rozkład liczby zgłoszeń w warunkach stacjonarnych. Dodatkowo student stworzy symulacyjny program dla tego systemu obsługi i porówna otrzymane wyniki z wynikami teoretycznymi, a także przeanalizuje praktyczne przykłady zastosowania tego modelu w analizie procesu produkcji dr Marcin Ziółkowski

Ocenianie ryzyka zawodowego 315[01].Z4.02

Ocenianie ryzyka zawodowego 315[01].Z4.02 MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Jerzy Jon Ocenianie ryzyka zawodowego 315[01].Z4.02 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy Radom 2007 Recenzenci: mgr

Bardziej szczegółowo

Komisja Nadzoru Finansowego. Wytyczne

Komisja Nadzoru Finansowego. Wytyczne Komisja Nadzoru Finansowego Wytyczne dotyczące zarządzania obszarami technologii informacyjnej i bezpieczeństwa środowiska teleinformatycznego w firmach inwestycyjnych Warszawa, 16 grudnia 2014 r. Spis

Bardziej szczegółowo

PREZENTACJA 4. Interpretacja wymagań Normy PN-EN ISO 9001:2001. dr Janusz Zymonik

PREZENTACJA 4. Interpretacja wymagań Normy PN-EN ISO 9001:2001. dr Janusz Zymonik PREZENTACJA 4 Interpretacja wymagań Normy PN-EN ISO 9001:2001 dr Janusz Zymonik POLITECHNIKA WROCŁAWSKA Instytut Organizacji i Zarządzania Zakład Zarządzania Jakością janusz.zymonik@pwr.wroc.pl Tel. (071)320-28-64

Bardziej szczegółowo

FUNKCJONOWANIE I DOSKONALENIE SYSTEMU ZARZĄDZANIA BHP W PRZEDSIĘBIORSTWIE STUDIUM PRZYPADKU

FUNKCJONOWANIE I DOSKONALENIE SYSTEMU ZARZĄDZANIA BHP W PRZEDSIĘBIORSTWIE STUDIUM PRZYPADKU FUNKCJONOWANIE I DOSKONALENIE SYSTEMU ZARZĄDZANIA BHP W PRZEDSIĘBIORSTWIE STUDIUM PRZYPADKU Mariusz KOŁOSOWSKI, Piotr STASZEWSKI Streszczenie: W artykule zaprezentowano działanie systemu zarządzania bezpieczeństwem

Bardziej szczegółowo

Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A. 2

Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A. 2 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej KRAJOWA AGENCJA POSZANOWANIA ENERGII S.A. ul. Mokotowska 35, 00-560 Warszawa tel. +48 22 626-09-10 fax: +48 22 626-09-11 Opracowanie zakresu oraz

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 16 kwietnia 2015 r. Poz. 8. UCHWAŁA Nr 411/2014 KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO. z dnia 16 grudnia 2014 r.

Warszawa, dnia 16 kwietnia 2015 r. Poz. 8. UCHWAŁA Nr 411/2014 KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO. z dnia 16 grudnia 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO Warszawa, dnia 16 kwietnia 2015 r. Poz. 8 UCHWAŁA Nr 411/2014 KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO z dnia 16 grudnia 2014 r. w sprawie wydania Wytycznych dotyczących

Bardziej szczegółowo

Posługiwanie się przepisami i procedurami zarządzania jakością, bezpieczeństwem procesowym oraz środowiskiem 311[31].Z3.01

Posługiwanie się przepisami i procedurami zarządzania jakością, bezpieczeństwem procesowym oraz środowiskiem 311[31].Z3.01 MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Grzegorz Bąk Zofia Jakubiak Posługiwanie się przepisami i procedurami zarządzania jakością, bezpieczeństwem procesowym oraz środowiskiem 311[31].Z3.01 Poradnik dla ucznia

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI W BUDYNKACH, INSTALACJACH I WEWNĘTRZNYCH SIECIACH PRZESYŁOWYCH... 6

SPIS TREŚCI W BUDYNKACH, INSTALACJACH I WEWNĘTRZNYCH SIECIACH PRZESYŁOWYCH... 6 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Opracowanie zakresu oraz zasad wykonania audytu energetycznego do programu Wsparcie przedsiębiorców w zakresie niskoemisyjnej i zasobooszczędnej

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 16 kwietnia 2015 r. Poz. 10. UCHWAŁA Nr 413/2014 KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO. z dnia 16 grudnia 2014 r.

Warszawa, dnia 16 kwietnia 2015 r. Poz. 10. UCHWAŁA Nr 413/2014 KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO. z dnia 16 grudnia 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO Warszawa, dnia 16 kwietnia 2015 r. Poz. 10 UCHWAŁA Nr 413/2014 KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO z dnia 16 grudnia 2014 r. w sprawie wydania Wytycznych dotyczących

Bardziej szczegółowo

Komisja Nadzoru Finansowego. Wytyczne

Komisja Nadzoru Finansowego. Wytyczne Komisja Nadzoru Finansowego Wytyczne dotyczące zarządzania obszarami technologii informacyjnej i bezpieczeństwa środowiska teleinformatycznego w zakładach ubezpieczeń i zakładach reasekuracji Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Ocena ryzyka zawodowego. w systemie zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy

Ocena ryzyka zawodowego. w systemie zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy Ocena ryzyka zawodowego w systemie zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy 1 OCENA RYZYKA ZAWODOWEGO W SYSTEMIE ZARZĄDZANIA BHP Program Co to jest ryzyko zawodowe? Na czym polega ocena ryzyka zawodowego?

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu Studia Podyplomowe Zarządzanie Bezpieczeństwem i Higieną Pracy

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu Studia Podyplomowe Zarządzanie Bezpieczeństwem i Higieną Pracy Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu Studia Podyplomowe Zarządzanie Bezpieczeństwem i Higieną Pracy WDRAŻANIE SYSTEMU ZARZĄDZANIA BEZPIECZEŃSTWEM I HIGIENĄ PRACY Skrypt opracowany przez mgr. Magdalenę

Bardziej szczegółowo

OCENA RYZYKA ZAWODOWEGO

OCENA RYZYKA ZAWODOWEGO OCENA RYZYKA ZAWODOWEGO FILOZOFIA ZARZĄDZANIA Systemy zarządzania przedsiębiorstwem wywodzą się z filozofii TQM (Total Quality Menagement). Podstawą założenia TQM jest uwzględnienie wszystkich systemów

Bardziej szczegółowo

Iwona ROMANOWSKA-SŁOMKA Adam SŁOMKA ZARZĄDZANIE RYZYKIEM ZAWODOWYM

Iwona ROMANOWSKA-SŁOMKA Adam SŁOMKA ZARZĄDZANIE RYZYKIEM ZAWODOWYM Iwona ROMANOWSKA-SŁOMKA Adam SŁOMKA ZARZĄDZANIE RYZYKIEM ZAWODOWYM Wydanie VI Kraków-Tarnobrzeg, kwiecień 2008 r. SPIS TREŚCI WSTĘP... 9 CZĘŚĆ I! WPROWADZENIE... 13 2. OCENA RYZYKA... 18 2.1. Definicje...

Bardziej szczegółowo

Narodowy Program Ochrony Infrastruktury Krytycznej. Narodowy Program Ochrony Infrastruktury Krytycznej

Narodowy Program Ochrony Infrastruktury Krytycznej. Narodowy Program Ochrony Infrastruktury Krytycznej 2013 Narodowy Program Ochrony Infrastruktury Krytycznej Narodowy Program Ochrony Infrastruktury Krytycznej 1 Spis treści Spis treści 2 Wprowadzenie 4 1. Zakres, cele, priorytety i zasady Programu 6 1.1.

Bardziej szczegółowo

Mikroprocesorowy system diagnostyczny głównych systemów trakcyjnego pojazdu szy- nowego uwzględniający ocenę bieżącą i prognozowanie stanów

Mikroprocesorowy system diagnostyczny głównych systemów trakcyjnego pojazdu szy- nowego uwzględniający ocenę bieżącą i prognozowanie stanów Sprawozdanie merytoryczne z wykonanych badań przemysłowych (stosowanych) i prac rozwojowych w ramach projektu rozwojowego Nr R10 0048 06 pt.: Mikroprocesorowy system diagnostyczny głównych systemów trakcyjnego

Bardziej szczegółowo

Księga Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy w PSE S.A. Spis treści

Księga Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy w PSE S.A. Spis treści Spis treści Rozdział 1. Postanowienia ogólne...5 Rozdział 2. Definicje...5 Rozdział 3. Wykaz dokumentów związanych...8 Rozdział 4. Rozdział 5. Sposób realizacji wymagań dotyczących Systemu Zarządzania

Bardziej szczegółowo

Normatywne systemy zarządzania jakością. Seria ISO 9000

Normatywne systemy zarządzania jakością. Seria ISO 9000 MODUŁ III Systemy zarządzania jakością. Struktura norm ISO serii 9000. Wymagania normy ISO 9001. Orientacja procesowa. Audyt jako narzędzie diagnozy i doskonalenia. Certyfikacja i akredytacja 1 Normatywne

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeństwo teleinformatyczne oraz model bezpiecznego systemu telepracy

Bezpieczeństwo teleinformatyczne oraz model bezpiecznego systemu telepracy Zakład Sieci Konwergentnych (Z-4) Ośrodek Informatyki (OI) Centralne Laboratorium Badawcze (CLB) Praca statutowa Bezpieczeństwo teleinformatyczne oraz model bezpiecznego systemu telepracy Numer Pracy:

Bardziej szczegółowo

11. Ocena ryzyka w systemie zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy

11. Ocena ryzyka w systemie zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy 11. Ocena ryzyka w systemie zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy 11.1. Co to jest ryzyko zawodowe? Ryzyko towarzyszy każdej działalności człowieka i w powszechnym rozumieniu wiąże się z możliwością

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie bezpieczeństwem

Zarządzanie bezpieczeństwem Zasady zaliczania Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie Wydział Inżynierii Mechanicznej i i Mechatroniki Dr inż. Agnieszka Terelak-Tymczyna Zarządzanie bezpieczeństwem Wykłady 2014/2015

Bardziej szczegółowo

Tabela odniesień efektów kierunkowych do efektów obszarowych. Efekty kształcenia dla kierunku BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY.

Tabela odniesień efektów kierunkowych do efektów obszarowych. Efekty kształcenia dla kierunku BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY. Załącznik nr 1 do uchwały nr 514 Senatu Uniwersytetu Zielonogórskiego z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie określenia efektów kształcenia dla kierunków studiów pierwszego i drugiego stopnia prowadzonych

Bardziej szczegółowo

(Akty o charakterze nieustawodawczym) DECYZJE

(Akty o charakterze nieustawodawczym) DECYZJE 19.3.2013 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 76/1 II (Akty o charakterze nieustawodawczym) DECYZJE DECYZJA KOMISJI z dnia 4 marca 2013 r. ustanawiająca przewodnik użytkownika, w którym określa się działania

Bardziej szczegółowo

Certyfikat Bezpieczeństwa Związku Powiatów Polskich

Certyfikat Bezpieczeństwa Związku Powiatów Polskich Certyfikat Bezpieczeństwa Związku Powiatów Polskich Strona O NAS 3 AUDIT CERTYFIKUJĄCY 6 AUDIT WERYFIKACYJNY 10 ZARZĄDZANIE BEZPIECZEŃSTWEM INFORMAJI 11 POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI 12 INSTRUKCJA

Bardziej szczegółowo

ERGONOMICZNA DIAGNOSTYKA STANOWISKA PRACY PRZY KOMPUTERZE

ERGONOMICZNA DIAGNOSTYKA STANOWISKA PRACY PRZY KOMPUTERZE ERGONOMICZNA DIAGNOSTYKA STANOWISKA PRACY PRZY KOMPUTERZE Teresa LIS, Krzysztof NOWACKI, Tomasz MAŁYSA, Jan SZYMSZAL Streszczenie: Celem przedsiębiorstwa przemysłowego jest produkcja, dlatego menedżerowie

Bardziej szczegółowo

Generalny Inspektorat Nadzoru Bankowego REKOMENDACJA D. dotycząca

Generalny Inspektorat Nadzoru Bankowego REKOMENDACJA D. dotycząca NARODOWY BANK POLSKI KOMISJA NADZORU BANKOWEGO Generalny Inspektorat Nadzoru Bankowego REKOMENDACJA D dotycząca zarządzania ryzykami towarzyszącymi systemom informatycznym i telekomunikacyjnym używanym

Bardziej szczegółowo

Program studiów dla kierunku

Program studiów dla kierunku PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA IM. JAKUBA Z PARADYŻA W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM WYDZIAŁ TECHNICZNY Program studiów dla kierunku Informatyka na poziomie studiów pierwszego stopnia, o profilu praktycznym

Bardziej szczegółowo

Zintegrowane Zapobieganie i Ograniczanie Zanieczyszczeń (IPPC) Dokument Referencyjny BAT dla ogólnych zasad monitoringu Lipiec 2003

Zintegrowane Zapobieganie i Ograniczanie Zanieczyszczeń (IPPC) Dokument Referencyjny BAT dla ogólnych zasad monitoringu Lipiec 2003 KOMISJA EUROPEJSKA Zintegrowane Zapobieganie i Ograniczanie Zanieczyszczeń (IPPC) Dokument Referencyjny BAT dla ogólnych zasad monitoringu Lipiec 2003 Ministerstwo Środowiska Lipiec 2003 Tytuł oryginału:

Bardziej szczegółowo

Przewodnik ISO 14000

Przewodnik ISO 14000 Przewodnik ISO 14000 Materiały informacyjne nt. wdrażania systemu zarządzania środowiskowego wg norm ISO serii 14000 Opracowano w ramach zamówienia Ministerstwa Gospodarki i Pracy Wydanie II uzupełnione,

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU CUKIERNIK 751201 O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU CUKIERNIK 751201 O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ rojekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ROGRAM NAUZANIA DLA ZAWODU UKIERNIK 751201 O STRUKTURZE RZEDMIOTOWEJ TY SZKOŁY: ZASADNIZA SZKOŁA ZAWODOWA RODZAJ

Bardziej szczegółowo