pozostała działalność usługowa (0,6%) ; przemysł (sekcje B,C,D,E) (17,7%)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "e-mail: InformatoriumUSWAW@stat.gov.pl http://warszawa.stat.gov.pl pozostała działalność usługowa (0,6%) ; przemysł (sekcje B,C,D,E) (17,7%)"

Transkrypt

1 STATYSTYKA WARSZAWY NR 4 Maj 2015 r. Urząd Statystyczny w Warszawie ul. 1 Sierpnia 21, Warszawa; tel.: faks: RYNEK PRACY Przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw w kwietniu 2015 r. wyniosło 960,3 tys. 30 MAJA DZIEŃ RODZICIELSTWA ZASTĘPCZEGO osób i było o 0,6 tys. osób, tj. o 0,1% niższe niż w marcu 2015 r. oraz o 5,6 tys. osób, tj. o 0,6% wyższe niż w kwietniu 2014 r. W porównaniu z marcem 2015 r. spadek przeciętnego zatrudnienia wystąpił w sekcjach: administrowanie i działalność wspierająca (o 1,2%), pozostała działalność usługowa (o 0,9%), działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją (o 0,4%), obsługa rynku nieruchomości (o 0,3%), działalność profesjonalna, naukowa i techniczna oraz przemysł (po 0,1%). Wzrost przeciętnego zatrudnienia odnotowano w sekcjach: informacja i komunikacja (o 0,4%), handel; naprawa pojazdów samochodowych (o 0,3%), zakwaterowanie i gastronomia (o 0,1%). W stosunku do kwietnia 2014 r. wzrost przeciętnego zatrudnienia odnotowano w sekcjach: administrowanie i działalność wspierająca (o 9,5%), pozostała działalność usługowa (o 8,9%), działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (o 3,6%), handel; naprawa pojazdów samochodowych (o 1,2%), obsługa rynku nieruchomości (o 0,7%). Spadek przeciętnego zatrudnienia wystąpił w sekcjach: budownictwo (o 7,0%), zakwaterowanie i gastronomia (o 6,1%), działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją (o 2,5%), transport i gospodarka magazynowa (o 1,0%), przemysł (o 0,3%), informacja i komunikacja (o 0,1%). STRUKTURA PRZECIĘTNEGO ZATRUDNIENIA WEDŁUG SEKCJI PKD W KWIETNIU 2015 R. W końcu 2014 r. w ramach rodzinnej pieczy zastępczej w Warszawie funkcjonowało 1369 rodzin zastępczych (o 6,2% więcej niż w 2013 r.) oraz 10 rodzinnych domów dziecka (o 25,0% więcej). Średnio 2 dzieci przebywało w 1 zawodowej rodzinie zastępczej. Na 1 rodzinny dom dziecka przypadało średnio 6 dzieci. Łącznie w rodzinach zastępczych przebywało 1644 dzieci, z czego najwięcej w wieku 7-13 lat (32,8%) oraz lat (27,4%), a najmniej w wieku 0-3 lata (7,0%). działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (7,0%) administrowanie i działalność wspierająca (10,1%) obsługa rynku nieruchomości (1,7%) informacja i komunikacja (9,8%) zakwaterowanie i gastronomia (2,7%) transport i gospodarka magazynowa (21,5%) działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją (1,6%) pozostała działalność usługowa (0,6%) ; przemysł (sekcje B,C,D,E) (17,7%) budownictwo (5,1%) handel; naprawa pojazdów samochodowych (22,2%) Osobami pełniącymi funkcję rodzinnej pieczy zastępczej były głównie osoby samotne (59,9%). Przeważały osoby w wieku lat (32,4%) oraz lat (24,7%). Średni miesięczny koszt utrzymania dziecka w Warszawie w rodzinnej pieczy zastępczej wyniósł ok zł. Dostępne na stronie Strona 1

2 RYNEK PRACY (dok.) Podstawowe dane o m.st. Warszawie W końcu kwietnia 2015 r. liczba zarejestrowanych bezrobotnych wyniosła osób, Przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw w kwietniu 2015 r. wyniosło 960,3 tys. osób i było o 0,6% wyższe niż przed rokiem. Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw w kwietniu 2015 r. wyniosło 5414,29 zł i było o 3,4% wyższe niż w kwietniu 2014 r. W końcu kwietnia 2015 r. liczba zarejestrowanych bezrobotnych wyniosła osób i była o 12,3% mniejsza niż przed rokiem, a stopa bezrobocia ukształtowała się na poziomie 4,2%. W końcu kwietnia 2015 r. liczba kobiet, które nie podjęły zatrudnienia po urodzeniu dziecka wyniosła 3574, tj. 15,9% ogółu zarejestrowanych bezrobotnych kobiet. Produkcja sprzedana przemysłu (w cenach stałych) w kwietniu 2015 r. była o 7,0% mniejsza niż przed rokiem. Produkcja budowlano-montażowa (w cenach bieżących) w kwietniu 2015 r. była o 44,0% większa niż przed rokiem. Sprzedaż detaliczna (w cenach bieżących) zrealizowana przez przedsiębiorstwa handlowe i niehandlowe w kwietniu 2015 r. była o 5,4% mniejsza niż w kwietniu 2014 r. była o 1242 osoby, tj. o 2,6% mniejsza niż w końcu marca 2015 r. i o 6658 osób, tj. o 12,3% mniejsza niż w analogicznym okresie 2014 r. Liczba zarejestrowanych bezrobotnych kobiet wyniosła 22507, co stanowiło 47,6% ogółu bezrobotnych (przed miesiącem 47,6%, przed rokiem 47,3%) i 19,5% bezrobotnych kobiet w województwie mazowieckim. W stosunku do marca 2015 r. liczba bezrobotnych kobiet zmniejszyła się o 577 osób, tj. o 2,5%, a w stosunku do kwietnia 2014 r. zmniejszyła się o 2997 osób, tj. o 11,8%. Stopa bezrobocia rejestrowanego wynosiła 4,2% (w marcu 2015 r. wynosiła 4,3%, a w kwietniu 2014 r. 4,7%), średnia w województwie mazowieckim kształtowała się na poziomie 9,6% (przed miesiącem 9,9%, a przed rokiem 10,8%), natomiast w kraju na poziomie 11,2% (przed miesiącem 11,7%, a przed rokiem 13,0%). W kwietniu 2015 r. zarejestrowano w urzędach pracy 4152 osoby bezrobotne (4651 w marcu 2015 r., a 4356 w kwietniu 2014 r.). Bezrobotni zarejestrowani stanowili 20,0% ogółu zarejestrowanych bezrobotnych w województwie. Liczba osób rejestrujących się po raz pierwszy wyniosła 1291 (przed miesiącem 1522), co stanowiło 31,1% ogółu nowo zarejestrowanych bezrobotnych oraz 29,4% zarejestrowanych po raz pierwszy w województwie. Udział osób zwolnionych z przyczyn dotyczących zakładu pracy wśród bezrobotnych zarejestrowanych w kwietniu 2015 r. wyniósł 4,5% (w województwie mazowieckim 5,5%), przed miesiącem 5,7%, a przed rokiem 6,1%. W kwietniu 2015 r. wyrejestrowano z ewidencji bezrobotnych 5394 osoby (5689 w marcu 2015 r., a 5699 w kwietniu 2014 r.), co stanowiło 19,0% wyrejestrowanych z ewidencji bezrobotnych w województwie mazowieckim. Spośród wyrejestrowanych bezrobotnych 2648 osób podjęło pracę. Ponadto 1716 osób utraciło status bezrobotnego w wyniku niepotwierdzenia gotowości do podjęcia pracy. Przyczyną skreślenia z ewidencji było również dobrowolne zrezygnowanie ze statusu bezrobotnego, rozpoczęcie szkolenia lub stażu, nabycie uprawnień do zasiłku lub świadczenia przedemerytalnego, nabycie praw emerytalnych lub rentowych i inne. Prawa do zasiłku nie posiadało osób, tj. 86,3% ogółu zarejestrowanych bezrobotnych (przed rokiem osób, tj. 86,2%). Natomiast 6466 bezrobotnych posiadało prawo do zasiłku. Do urzędów pracy zgłoszono w kwietniu 2015 r ofert pracy, co stanowiło 35,6% ofert pracy w województwie mazowieckim i w końcu tego miesiąca urzędy dysponowały ofertami pracy dla 4245 osób. Na jedną ofertę pracy przypadało w końcu kwietnia 2015 r. 11 osób (przed miesiącem 16 osób, a przed rokiem 18), a w województwie mazowieckim Sprzedaż hurtowa (w cenach bieżących) w przedsiębiorstwach handlowych 28 osób (przed miesiącem 38 osób, a przed rokiem 35), zarejestrowane jako bezrobotne. w kwietniu 2015 r. była o 6,5% wyższa niż przed rokiem. Strona 2

3 WYNAGRODZENIA Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw w kwietniu Podstawowe dane o m.st. Warszawie 2015 r. wyniosło 5414,29 zł i było o 3,7% niższe w stosunku do marca 2015 r. i o 3,4% wyższe Według wstępnych danych w okresie styczeń kwiecień 2015 r. oddano do użytkowania 3526 mieszkań (o 24,4% mniej niż w analogicznym okresie 2014 r.). niż w analogicznym okresie 2014 r. W porównaniu z marcem 2015 r. spadek przeciętnego wynagrodzenia brutto odnotowano w sekcjach: pozostała działalność usługowa (o 24,0%), obsługa rynku nieruchomości (o 11,7%), przemysł (o 9,0%), działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (o 8,5%), zakwaterowanie i gastronomia (o 8,4%), handel; naprawa pojazdów samochodowych (o 5,8%), informacja i komunikacja (o 3,0%). Wzrost przeciętnego wynagrodzenia brutto odnotowano w sekcjach: budownictwo (o 14,2%), działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją (o 5,1%), administrowanie i działalność wspierająca (o 2,2%), transport i gospodarka magazynowa (o 0,4%). W stosunku do kwietnia 2014 r. wzrost przeciętnego wynagrodzenia brutto odnotowano w sekcjach: informacja i komunikacja (o 8,9%), budownictwo (o 8,5%), administrowanie i działalność wspierająca (o 8,2%), działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją (o 7,1%), Podmioty gospodarki narodowej a ogółem w tym spółki handlowe w tym z udziałem kapitału zagranicznego a W rejestrze REGON, bez rolników indywidualnych; stan w końcu kwietnia. zakwaterowanie i gastronomia (o 4,8%), działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (o 4,5%), handel; naprawa pojazdów samochodowych (o 3,7%), przemysł (o 0,6%). Spadek przeciętnego wynagrodzenia brutto wystąpił w sekcjach: pozostała działalność usługowa (o 12,2%), obsługa rynku nieruchomości (o 1,9%), transport i gospodarka magazynowa (o 0,9%). *** Prezentowane dane o pracujących, zatrudnieniu, wynagrodzeniach oraz o przychodach ze sprzedaży produkcji przemysłu PRZECIĘTNE MIESIĘCZNE WYNAGRODZENIE BRUTTO WEDŁUG SEKCJI PKD W KWIETNIU 2015 R. m.st. Warszawa 5414,29 zł i budownictwa, a także o sprzedaży detalicznej i hurtowej towarów w ujęciu miesięcznym dotyczą podmiotów gospodarczych, w których liczba pracujących przekracza 9 osób. administrowanie i działalność wspierająca (3368,98 zł) zakwaterowanie i gastronomia (3413,59 zł) informacja i komunikacja (8488,05 zł) działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (7836,18 zł) budownictwo (7023,48 zł) W stosunku do obowiązującej klasyfi kacji PKD 2007 (Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007) dokonano dodatkowego grupowania, ujmując pod pojęciem Przemysł sekcje: B - Górnictwo i wydoby- transport i gospodarka magazynowa (4141,67 zł) 0 obsługa rynku nieruchomości (5713,49 zł) wanie, C - Przetwórstwo przemysłowe, D - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę oraz E - Dostawa wody; gospodaro- pozostała działalność usługowa (4457,64 zł) handel; naprawa pojazdów samochodowych (5540,44 zł) wanie ściekami i odpadami; rekultywacja. działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją (4511,17 zł) przemysł (sekcje BCDE) (5228,66 zł) Strona 3

4 Udostępnianie informacji statystycznych w US w Warszawie prowadzi MAZOWIECKI OŚRODEK BADAŃ REGIONALNYCH w skład którego wchodzi: Centrum Informacji Statystycznej i Biblioteka parter tel./faks tel , Wyniki badań statystycznych statystyki publicznej upowszechniane i udostępniane są w formie: informacji udzielanych bezpośrednio, telefonicznie lub na piśmie; zleceń realizowanych na indywidualne zamówienia; wydawnictw statystycznych (np. miesięczników, kwartalników, roczników i publikacji jednorazowych); krótkich wiadomości statystycznych i komunikatów. PRZEMYSŁ I BUDOWNICTWO Produkcja sprzedana przemysłu w kwietniu 2015 r. wyniosła (w cenach bieżących) 8554,1 mln zł i była (w cenach stałych) mniejsza w porównaniu z kwietniem 2014 r. o 7,0%. W stosunku do kwietnia 2014 r. odnotowano spadek produkcji sprzedanej w przetwórstwie przemysłowym o 2,8%. W okresie styczeń kwiecień 2015 r. produkcja sprzedana przemysłu wyniosła 36616,6 mln zł (w cenach bieżących) i była (w cenach stałych) niższa o 5,9% od osiągniętej w analogicznym okresie 2014 r. W przetwórstwie przemysłowym odnotowano wzrost produkcji o 2,0%. Wśród działów zaliczanych do przetwórstwa przemysłowego znaczący wzrost sprzedaży odnotowano m.in.: w produkcji komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych (o 43,7%), produkcji pojazdów samochodowych, przyczep i naczep (o 27,7%), produkcji wyrobów z gumy i z tworzyw sztucznych (o 21,8%), produkcji papieru i wyrobów z papieru (o 19,9%), produkcji wyrobów z drewna, korka, słomy i wikliny (o 19,0%), produkcji urządzeń elektrycznych (o 17,3%). Największy spadek sprzedaży wystąpił m.in.: w pozostałej produkcji wyrobów (o 17,9%), produkcji artykułów spożywczych (o 15,3%), produkcji skór i wyrobów skórzanych (o 13,7%), produkcji chemikaliów i wyrobów chemicznych (o 6,5%), poligrafi i i reprodukcji zapisanych nośników informacji (o 6,2%). Wydajność pracy, w przemyśle mierzona wartością produkcji sprzedanej na 1 zatrudnionego, w okresie styczeń kwiecień 2015 r. wyniosła 214,8 tys. zł (w cenach bieżących) i była licząc w cenach stałych o 5,7% niższa niż przed rokiem. Interesanci mogą korzystać z usług Centrum Informacji Statystycznej w godz w poniedziałki w godz od wtorku do piątku w Urzędzie Statystycznym w Warszawie i jego oddziałach. STRUKTURA PRODUKCJI SPRZEDANEJ BUDOWNICTWA WEDŁUG DZIAŁÓW W KWIETNIU 2015 R. (ceny bieżące) Budowa obiektów inżynierii lądowej i wodnej (43,3%) Na miejscu w Centrum Informacji Statystycznej udostępniane są: bieżące komunikaty GUS i informacje US o podstawowych wielkościach i wskaźnikach; Budowa budynków (43,9%) 3317,8 mln zł publikacje US i GUS takie jak: roczniki statystyczne, biuletyny, publikacje branżowe, zeszyty metodyczne, klasyfi kacje itp.; informacje o nowościach wydawniczych oraz planowanych do wydania publikacjach urzędów statystycznych i GUS; ponadto Biblioteka US oferuje do wglądu Dzienniki Urzędowe GUS oraz Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie. Produkcja sprzedana budownictwa w kwietniu 2015 r. wyniosła (w cenach bieżących) 3317,8 mln zł i była o 47,1% wyższa niż w marcu 2015 r. oraz o 34,9% większa niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. Roboty budowlane specjalistyczne (12,8%) W okresie styczeń kwiecień 2015 r. produkcja sprzedana budownictwa osiągnęła wartość 10112,0 mln zł, tj. o 14,0% większą niż w analogicznym okresie 2014 r. Strona 4

5 PRZEMYSŁ I BUDOWNICTWO (dok.) Produkcja budowlano-montażowa w kwietniu 2015 r. ukształtowała się na poziomie 1146,7 mln zł (w cenach bieżących) i stanowiła 34,6% produkcji sprzedanej budownictwa. W stosunku do poprzedniego miesiąca produkcja budowlano-montażowa zwiększyła się o 70,0%, natomiast w porównaniu z kwietniem 2014 r. wzrosła o 44,0%. W okresie styczeń kwiecień 2015 r produkcja budowlano-montażowa ukształtowała się na poziomie 3138,6 mln zł i stanowiła 31,0% produkcji sprzedanej budownictwa (przed rokiem 31,4%). W porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku produkcja budowlano-montażowa była większa o 12,7%. Wzrost produkcji w stosunku do analogicznego okresu 2014 r. wystąpił w przedsiębiorstwach zajmujących się budową obiektów inżynierii lądowej i wodnej (o 49,2%) oraz w podmiotach zajmujących się budową budynków (o 7,3%). Natomiast spadek odnotowano w jednostkach wykonujących roboty budowlane specjalistyczne (o 25,8%). Wydajność pracy, mierzona produkcją na 1 zatrudnionego w budownictwie, w kwietniu 2015 r. wyniosła 67,5 tys. zł i była o 47,1% wyższa niż przed miesiącem i o 45,0% większa niż w kwietniu 2014 r. HANDEL Sprzedaż detaliczna zrealizowana przez przedsiębiorstwa handlowe i niehandlowe w kwietniu 2015 r. (w cenach bieżących) pozostała na tym samym poziomie jak w marcu 2015 r. oraz była o 5,4% niższa w odniesieniu do kwietnia 2014 r. W porównaniu z marcem 2015 r. mniejsza była m.in. sprzedaż pojazdów samochodowych, motocyki, części (o 7,3%), włókna, odzieży, obuwia (o 2,9%), farmaceutyków, kosmetyków, sprzętu ortopedycznego (o 1,8%), mebli, RTV, AGD (o 1,6%). Wzrosła natomiast sprzedaż w grupach: prasa, książki, pozostała sprzedaż w wyspecjalizowanych sklepach (o 6,6%), paliwa stałe, ciekłe i gazowe (o 6,5%) oraz pozostała sprzedaż detaliczna w niewyspecjalizowanych sklepach (o 5,7%). W stosunku do kwietnia 2014 r. zmniejszyła się m.in. sprzedaż w grupach: paliwa stałe, ciekłe i gazowe (o 20,1%), pozostała sprzedaż detaliczna w niewyspecjalizowanych sklepach (o 14,6%), żywność, napoje i wyroby tytoniowe (o 11,0%), farmaceutyki, kosmetyki, sprzęt ortopedyczny (o 9,1%), pojazdy samochodowe, motocykle, części (o 5,4%). Natomiast większa niż przed rokiem była m.in. sprzedaż: prasy, książek, pozostała sprzedaż w wyspecjalizowanych sklepach (o 11,9%), mebli, RTV, AGD (o 2,8%). W okresie styczeń kwiecień 2015 r. w porównaniu z analogicznym okresem 2014 r. sprzedaż detaliczna zmniejszyła się o 5,4%. Sprzedaż hurtowa w przedsiębiorstwach handlowych w kwietniu 2015 r. (w cenach bieżących) była mniejsza o 10,4% w stosunku do poprzedniego miesiąca oraz o 6,5% wyższa w odniesieniu do kwietnia 2014 r., a w przedsiębiorstwach hurtowych była odpowiednio mniejsza o 11,0% i większa o 7,5%. W okresie styczeń kwiecień 2015 r. przedsiębiorstwa handlowe zrealizowały sprzedaż hurtową o 7,1% większą niż przed rokiem, natomiast przedsiębiorstwa hurtowe większą o 9,3%. Forma składania zamówień: Pocztą na adres: Urząd Statystyczny w Warszawie, ul. 1 Sierpnia 21, Warszawa Bezpośrednio w sekretariacie lub Centrum Informacji Statystycznej US w Warszawie Faksem: Składający zamówienie powinien: dokładnie określić zakres potrzebnych danych: tematyczny (z zakresu statystyki społecznej i gospodarczej), czasowy (za jakie lata lub miesiące), terytorialny (województwo, powiat, gmina) potwierdzić sposób płatności i formę udostępniania danych, podać rodzaj rachunku (z VAT czy bez), podać NIP, podać nazwisko i telefon osoby, z którą należy się kontaktować w sprawie zamówienia. Zamówione informacje statystyczne udostępniane są odbiorcom odpłatnie. Realizacja usługi może nastąpić po zaakceptowaniu przez zamawiającego jej ceny i wpłaceniu na konto US w Warszawie określonej należności. Nieodpłatnie udostępnia się informacje organom prowadzącym rejestry i systemy informacyjne administracji publicznej, organom administracji rządowej i samorządu terytorialnego, innym instytucjom rządowym, Najwyższej Izbie Kontroli i Narodowemu Bankowi Polskiemu w zakresie określonym w ustawie z dnia 29 lipca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. Nr 88, z 1995 r., poz. 439). Forma udostępniania danych: Kserokopia. Wydruk komputerowy. Zapis komputerowy na nośniku. Poczta elektroniczna. Sposób uiszczania należności: Gotówką (w kasie US, w godz. 11:00-14:00). Przelewem. Za zaliczeniem pocztowym. Strona 5

6 Publikacje Urzędu Statystycznego w Warszawie przewidziane do wydania w 2015 r. CENY DETALICZNE Ceny detaliczne wybranych artykułów żywnościowych w kwietniu 2015 r. w stosunku do marca 2015 r. oraz analogicznego okresu roku ubiegłego kształtowały się w następujący sposób. Roczniki statystyczne Rocznik Statystyczny Województwa Mazowieckiego 2015 książka...28,00 Województwo Mazowieckie 2015 Podregiony, Powiaty, Gminy książka...28,00 Rocznik Statystyczny Warszawy 2015 książka...25,00 Informacje i opracowania statystyczne Biuletyn Statystyczny Województwa Mazowieckiego (kwartalnik)... Internet Przegląd Statystyczny Warszawy (kwartalnik)...15,00 Raport o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa mazowieckiego w 2014 r. książka...15,00 Panorama dzielnic Warszawy w 2014 r. książka...25,00 Ludność, ruch naturalny i migracje książka...18,00 Rynek pracy w województwie mazowieckim w 2014 r. książka...18,00 Zmiany strukturalne grup podmiotów gospodarki narodowej w rejestrze REGON Internet Portret województwa mazowieckiego książka...20,00 CD-ROM...15,00 Statystyka gmin i powiatów województwa mazowieckiego 2010 i 2013 CD-ROM...15,00 Internet Rolnictwo województwa mazowieckiego na tle kraju i pozostałych województw w 2014 r. Internet Obszar Metropolitalny Warszawy w 2013 r. Internet ZMIANY CEN DETALICZNYCH WYBRANYCH ARTYKUŁÓW ŻYWNOŚCIOWYCH W KWIETNIU 2015 R. (miesiąc poprzedni = 100) Rzodkiewka (pęczek) Wątroba wieprzowa surowa Sałata (główka) Jaja świeże, fermowe Pasztet z drobiu ZMIANY CEN DETALICZNYCH WYBRANYCH ARTYKUŁÓW ŻYWNOŚCIOWYCH W KWIETNIU 2015 R. (analogiczny okres roku poprzedniego = 100) Ceny detaliczne wybranych towarów i usług konsumpcyjnych (bez artykułów żywnościowych) w kwietniu 2015 r. w stosunku do marca 2015 r. oraz do kwietnia 2014 r. kształtowały się w następujący sposób. -5,2-6,8-7,5-7,8-8,2 11,3 9,8 7,6 19,2 28,9 36,0 Ogórki świeże, szklarniowe -35, % Kakao naturalne Surówka warzywna, w opakowaniu Ser dojrzewający "Gouda" Chleb tostowy pszenny Cebula -29,2-8,9-15,3-17,6-21,0 11,4 10,2 17,4 16,2 22,6 37,9 Ziemniaki -51, % Marchew Papryka Pomidory Nogi wieprzowe Sok wielowarzywny, w opakowaniu kartonowym Słonecznik łuskany (pestki) Marchew Filety mrożone z dorsza, niepanierowane Kalafior Fasola biała, drobna Kawa naturalna mielona Porcje rosołowe (korpusy) z kurcząt Strona 6

7 CENY DETALICZNE (cd.) ZMIANY CEN DETALICZNYCH WYBRANYCH TOWARÓW I USŁUG KONSUMPCYJNYCH (bez artykułów żywnościowych) W KWIETNIU 2015 R. (miesiąc poprzedni = 100) % 10 9,2 8,3 5 7,5 6,7 5,4 2,9 0-2,9-4,9-5,4-5 -5,9-9, ,0-15 Mydło w płynie, z dozownikiem Komplet kuchenny, front z płyty MDF Deska do prasowania, na nóżkach metalowych Proszek do prania w pralkach automatycznych Toster elektryczny Krem do rąk Czajnik elektryczny "bezprzewodowy" Usunięcie 1 zęba ze znieczuleniem Aparat fotograficzny cyfrowy, kompaktowy Bluza młodziezowa (11-13 lat; wzrostu) Montaż rolet zewnętrznych zabezpieczających Upranie bielizny pościelowej Wśród towarów i usług niekonsumpcyjnych w kwietniu 2015 r. w stosunku do marca 2015 r. wzrosły ceny m.in.: siekiery oprawionej (o 11,1%), oleju silnikowego mineralnego Lotos Mineral 15W-40 (o 6,1%), baterii umywalkowej, z mieszaczem ciepłej i zimnej wody (o 4,8%), paliwa do zasilania silników samochodowych, LPG (o 4,6%), wiadra ocynkowanego (o 3,8%), gipsu budowlanego (o 3,2%), cegły budowlanej klinkierowej (o 2,9%). Zmniejszyły się ceny np.: brodzika akrylowego z kabiną (o 9,5%), skrzydła drzwiowego płytowego, wewnętrznego (o 4,5%), płyty gipsowo-kartonowej (o 4,3%), wiertarki elektrycznej, udarowej (o 2,1%), okna z PCV, 2-skrzydłowego, szklonego (o 1,8%), umywalki łazienkowej ceramicznej (o 1,6%). W porównaniu z kwietniem 2014 r. wzrosły ceny m.in.: umywalki łazienkowej ceramicznej (o 39,9%), okna drewnianego 2-skrzydłowego, malowanego i szklonego (o 17,3%), wiadra ocynkowanego (o 11,7%), siekiery oprawionej (o 9,6%), płytki zewnętrznej, mrozoodpornej (o 9,2%). Pasta do mycia zębów, specjalna Zabieg rehabilitacyjny w przychodni prywatnej lub spółdzielni Farba lateksowa zmywalna, kolorowa do wnętrz Wata opatrunkowa Odkurzacz elektryczny Tenisówki damskie Masaż leczniczy Oszlifowanie i montaż jednej soczewki +-2 dioptrie Dezodorant osobisty w aerozolu Tabletki do zmywarki do naczyń Mleczko do czyszczenia zlewozmywaków, umywalek i wanien ZMIANY CEN DETALICZNYCH WYBRANYCH TOWARÓW I USŁUG KONSUMPCYJNYCH (bez artykułów żywnościowych) W KWIETNIU 2015 R. (analogiczny okres roku poprzedniego = 100) % , , ,2 12,7 11,6 5 9,5 0-7,3-5 -9, ,4-14, ,1-21, Wykładzina podłogowa z PCW Opracowania sygnalne przewidziane do wydania w 2015 r. Komunikat o sytuacji społeczno- -gospodarczej województwa mazowieckiego. Statystyka Warszawy. Wybrane dane o podregionach województwa mazowieckiego. (IV kw r., I, II, III kw r.) Podmioty gospodarki narodowej w rejestrze REGON w województwie mazowieckim. Stan na koniec 2014 r. Aktywność ekonomiczna ludności w województwie mazowieckim. (IV kw r., I, II, III kw r.) Turystyka w województwie mazowieckim w 2014 r. Stan i ruch naturalny ludności Rolnictwo w województwie mazowieckim w 2014 r. Szkoły wyższe w województwie mazowieckim w 2014 r. Budownictwo mieszkaniowe Budżety gospodarstw domowych Budżety jednostek samorządu terytorialnego w województwie mazowieckim w 2014 r. Produkt krajowy brutto w województwie mazowieckim w latach Strona 7

8 I I I Informacje na temat publikacji wydawanych przez urząd uzyskamy w: Centrum Informacji Statystycznej, parter tel , faks oraz w Centrach Informacji Statystycznej w: Oddziale w Ciechanowie Ciechanów, ul. Nadrzeczna 1 tel Oddziale w Ostrołęce Ostrołęka, ul. Insurekcyjna 3 tel Oddziale w Płocku Płock, ul. Otolińska 21 tel CENY DETALICZNE (dok.) Zmniejszyły się ceny m.in.: brodzika akrylowego z kabiną (o 26,4%), miski ustępowej, tzw. kompakt (o 24,3%), paliwa do zasilania silników samochodowych, LPG (o 22,6%), benzyny bezołowiowej, 95-oktanowej oraz benzyny bezołowiowej, 98-oktanowej (po 13,3%), płyty OSB3 (o 10,5%), łopaty do piasku (o 9,3%), deski podłogowej, wielowarstwowej (o 7,9%). BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE Według wstępnych danych 1, w Warszawie w okresie styczeń-kwiecień 2015 r. oddano do użytkowania 3526 mieszkań (o 24,4% mniej niż w analogicznym okresie 2014 r.), a w województwie mazowieckim 8485 mieszkań, tj. o 14,8% mniej niż w okresie styczeń-kwiecień 2014 r. Spadek liczby oddanych mieszkań odnotowano w budownictwie zakładowym z 74 do 15 mieszkań, tj. o 79,7% mniej, w budownictwie indywidualnym z 506 do 228 mieszkań, tj. o 54,9% mniej, w budownictwie spółdzielczym z 384 do 198 mieszkań, tj. o 48,4% mniej oraz w budownictwie przeznaczonym na sprzedaż lub wynajem z 3679 do 3060 mieszkań, tj. o 16,8% mniej. W okresie styczeń-kwiecień 2015 r. w budownictwie komunalnym oddano do użytkowania 25 mieszkań. Oddziale w Radomiu Radom, ul. Planty 39/45 tel MIESZKANIA ODDANE DO UŻYTKOWANIA (analogiczny okres 2010=100) Oddziale w Siedlcach Siedlce, ul. Pułaskiego 19/21 tel SPRZEDAŻ DETALICZNĄ WYDAWNICTW URZĘDU STATYSTYCZNEGO PROWADZĄ: US w Warszawie, Centrum Informacji Statystycznej, parter Punkt sprzedaży Zakładu Wydawnictw Statystycznych Warszawa, al. Niepodległości 208 (parter) tel. bezp U w a g a. Zamówienia na prenumeratę publikacji można składać przez Internet - zakładka publikacje w sprzedaży, pisemnie, faksem lub em na adres Urzędu Statystycznego w Warszawie, podając pełny adres odbiorcy z kodem pocztowym oraz numerem identyfi kacyjnym płatnika VAT (NIP) I II I III I IV I V I VI I VII I VIII I IX I X I XI I XII W okresie styczeń-kwiecień 2015 r. rozpoczęto budowę 4003 mieszkań (o 17,9% mniej niż w analogicznym okresie 2014 r.), z czego: 3867 w budownictwie realizowanym na sprzedaż lub wynajem, 136 w budownictwie indywidualnym. W okresie styczeń-kwiecień 2015 r. w Warszawie wydano pozwolenia na budowę 8035 mieszkań (o 15,3% więcej niż w analogicznym okresie 2014 r.), w tym w budynkach realizowanych przez inwestorów indywidualnych na 303 mieszkania, tj. o 29,5% więcej niż w analogicznym okresie 2014 r. I II I III I IV I V I VI woj.. mazowieckie Warszawa I VII I VIII I IX I X I XI Przeciętna powierzchnia mieszkania oddanego do użytkowania w okresie styczeń- I XII I II I III 2015 I IV -kwiecień 2015 r. wyniosła 56,3 m 2 i zmniejszyła się w stosunku do analogicznego okresu 2014 r. o 12,5 m 2. W budownictwie indywidualnym przeciętna powierzchnia użytkowa wyniosła 112,6 m 2 (o 21,8 m 2 mniej niż w analogicznym okresie 2014 r.), w budownictwie spółdzielczym 65,9 m 2 (o 0,8 m 2 mniej), w budownictwie realizowanym na sprzedaż lub wynajem 51,7 m 2 (o 8,4 m 2 mniej), w budownictwie komunalnym 45,0 m 2, w budownictwie zakładowym 40,1 m 2 (o 15,4 m 2 mniej). 1 Dane meldunkowe. Strona 8

e-mail: InformatoriumUSWAW@stat.gov.pl http://warszawa.stat.gov.pl pozostała działalność usługowa (0,6%) ; przemysł (sekcje B,C,D,E) (17,7%)

e-mail: InformatoriumUSWAW@stat.gov.pl http://warszawa.stat.gov.pl pozostała działalność usługowa (0,6%) ; przemysł (sekcje B,C,D,E) (17,7%) STATYSTYKA WARSZAWY e-mail: InformatoriumUSWAW@stat.gov.pl http://warszawa.stat.gov.pl NR 4 Maj 2015 r. Urząd Statystyczny w Warszawie ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa; tel.: 22 464 23 15 faks: 22 846

Bardziej szczegółowo

e-mail: informatoriumuswaw@stat.gov.pl http://www.stat.gov.pl/warsz zatrudnienia wy- -stąpił w sekcjach: budownictwo obsługa rynku nieruchomości

e-mail: informatoriumuswaw@stat.gov.pl http://www.stat.gov.pl/warsz zatrudnienia wy- -stąpił w sekcjach: budownictwo obsługa rynku nieruchomości STATYSTYKA WARSZAWY nr 12 e-mail: informatoriumuswaw@stat.gov.pl http://www.stat.gov.pl/warsz Styczeń 2014 r. Urząd Statystyczny w Warszawie ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa; tel. 22 464 23 15 faks 22

Bardziej szczegółowo

STATYSTYKA WARSZAWY. nr 3. Urząd Statystyczny w Warszawie ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa; tel. 22 464 23 15 faks 22 846 76 67

STATYSTYKA WARSZAWY. nr 3. Urząd Statystyczny w Warszawie ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa; tel. 22 464 23 15 faks 22 846 76 67 STATYSTYKA WARSZAWY nr 3 e-mail: informatoriumuswaw@stat.gov.pl http://www.stat.gov.pl/warsz Kwiecień 2013 r. Urząd Statystyczny w Warszawie ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa; tel. 22 464 23 15 faks 22

Bardziej szczegółowo

STATYSTYKA WARSZAWY. nr 2. Urząd Statystyczny w Warszawie ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa; tel. 22 464 23 15 faks 22 846 76 67

STATYSTYKA WARSZAWY. nr 2. Urząd Statystyczny w Warszawie ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa; tel. 22 464 23 15 faks 22 846 76 67 STATYSTYKA WARSZAWY nr 2 e-mail: informatoriumuswaw@stat.gov.pl http://www.stat.gov.pl/warsz Marzec 2013 r. Urząd Statystyczny w Warszawie ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa; tel. 22 464 23 15 faks 22

Bardziej szczegółowo

STATYSTYKA WARSZAWY NR 10. LISTOPAD 2016 r. Urząd Statystyczny w Warszawie ul. 1 Sierpnia 21, Warszawa; tel.: faks:

STATYSTYKA WARSZAWY NR 10. LISTOPAD 2016 r. Urząd Statystyczny w Warszawie ul. 1 Sierpnia 21, Warszawa; tel.: faks: STATYSTYKA WARSZAWY Urząd Statystyczny w Warszawie ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa; tel.: 22 464 23 15 faks: 22 846 76 67 NR 10 LISTOPAD 2016 r. e-mail: InformatoriumUSWAW@stat.gov.pl http://warszawa.stat.gov.pl

Bardziej szczegółowo

e-mail: InformatoriumUSWAW@stat.gov.pl http://warszawa.stat.gov.pl działalność usługowa (0,6%) Transport i gospodarka magazynowa (21,4%)

e-mail: InformatoriumUSWAW@stat.gov.pl http://warszawa.stat.gov.pl działalność usługowa (0,6%) Transport i gospodarka magazynowa (21,4%) STATYSTYKA WARSZAWY e-mail: InformatoriumUSWAW@stat.gov.pl http://warszawa.stat.gov.pl NR 10 Listopad 2015 r. Urząd Statystyczny w Warszawie ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa; tel.: 22 464 23 15 faks:

Bardziej szczegółowo

e-mail: InformatoriumUSWAW@stat.gov.pl http://warszawa.stat.gov.pl pozostała działalność usługowa (0,6%) ; przemysł (sekcje B,C,D,E) (17,6%)

e-mail: InformatoriumUSWAW@stat.gov.pl http://warszawa.stat.gov.pl pozostała działalność usługowa (0,6%) ; przemysł (sekcje B,C,D,E) (17,6%) STATYSTYKA WARSZAWY e-mail: InformatoriumUSWAW@stat.gov.pl http://warszawa.stat.gov.pl NR 6 Lipiec 2015 r. Urząd Statystyczny w Warszawie ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa; tel.: 22 464 23 15 faks: 22

Bardziej szczegółowo

SYTUACJA SPOŁECZNO EKONOMICZNA

SYTUACJA SPOŁECZNO EKONOMICZNA SYTUACJA SPOŁECZNO EKONOMICZNA W ŁODZI 2015 R. Łódź lipiec 2016 SPIS TREŚCI Ludność Wynagrodzenia Rynek pracy - zatrudnienie Rynek pracy - bezrobocie Przemysł Budownictwo Budownictwo mieszkaniowe Podmioty

Bardziej szczegółowo

e-mail: informatoriumuswaw@stat.gov.pl http://warszawa.stat.gov.pl pozostała działalność usługowa (0,6%) przemysł (sekcje BCDE) (17,9%)

e-mail: informatoriumuswaw@stat.gov.pl http://warszawa.stat.gov.pl pozostała działalność usługowa (0,6%) przemysł (sekcje BCDE) (17,9%) STATYSTYKA WARSZAWY e-mail: informatoriumuswaw@stat.gov.pl http://warszawa.stat.gov.pl NR 5 Czerwiec 2014 r. Urząd Statystyczny w Warszawie ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa; tel. 22 464 23 15 faks 22

Bardziej szczegółowo

STATYSTYKA WARSZAWY NR 2. Urząd Statystyczny w Warszawie ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa; tel.: 22 464 23 15 faks: 22 846 76 67. Marzec 2015 r.

STATYSTYKA WARSZAWY NR 2. Urząd Statystyczny w Warszawie ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa; tel.: 22 464 23 15 faks: 22 846 76 67. Marzec 2015 r. STATYSTYKA WARSZAWY e-mail: InformatoriumUSWAW@stat.gov.pl http://warszawa.stat.gov.pl NR 2 Marzec 2015 r. Urząd Statystyczny w Warszawie ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa; tel.: 22 464 23 15 faks: 22

Bardziej szczegółowo

Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją (1,5%) Pozostała działalność usługowa (0,7%) Transport i gospodarka magazynowa (21,2%)

Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją (1,5%) Pozostała działalność usługowa (0,7%) Transport i gospodarka magazynowa (21,2%) STATYSTYKA WARSZAWY Urząd Statystyczny w Warszawie ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa; tel.: 22 464 23 15 faks: 22 846 76 67 NR 4 Maj 2016 r. e-mail: InformatoriumUSWAW@stat.gov.pl http://warszawa.stat.gov.pl

Bardziej szczegółowo

SYTUACJA SPOŁECZNO EKONOMICZNA

SYTUACJA SPOŁECZNO EKONOMICZNA SYTUACJA SPOŁECZNO EKONOMICZNA W ŁODZI I POŁOWA 2015 R. Łódź grudzień 2015 SPIS TREŚCI Ludność Wynagrodzenia Rynek pracy - zatrudnienie Rynek pracy - bezrobocie Przemysł Budownictwo Budownictwo mieszkaniowe

Bardziej szczegółowo

Komunikat na temat uwarunkowań społeczno gospodarczych funkcjonowania przedsiębiorstw w kraju i województwie warmińsko - mazurskim

Komunikat na temat uwarunkowań społeczno gospodarczych funkcjonowania przedsiębiorstw w kraju i województwie warmińsko - mazurskim Komunikat na temat uwarunkowań społeczno gospodarczych funkcjonowania przedsiębiorstw w kraju i województwie warmińsko - mazurskim Kwiecień 2016 1. Rynek pracy w województwie warmińsko-mazurskim Liczba

Bardziej szczegółowo

SYTUACJA SPOŁECZNO EKONOMICZNA

SYTUACJA SPOŁECZNO EKONOMICZNA SYTUACJA SPOŁECZNO EKONOMICZNA W ŁODZI I POŁOWA 2016 R. Łódź listopad 2016 SPIS TREŚCI Ludność Wynagrodzenia Rynek pracy - zatrudnienie Rynek pracy - bezrobocie Przemysł Budownictwo Budownictwo mieszkaniowe

Bardziej szczegółowo

STATYSTYKA WARSZAWY NR 2. Marzec 2016 r. Urząd Statystyczny w Warszawie ul. 1 Sierpnia 21, Warszawa; tel.: faks:

STATYSTYKA WARSZAWY NR 2. Marzec 2016 r. Urząd Statystyczny w Warszawie ul. 1 Sierpnia 21, Warszawa; tel.: faks: STATYSTYKA WARSZAWY Urząd Statystyczny w Warszawie ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa; tel.: 22 464 23 15 faks: 22 846 76 67 NR 2 Marzec 2016 r. e-mail: InformatoriumUSWAW@stat.gov.pl http://warszawa.stat.gov.pl

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 31 MARCA 2011 ROKU

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 31 MARCA 2011 ROKU CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 31 MARCA 2011 ROKU I. SYTUACJA WŚRÓD PRACUJĄCYCH W SEKTORZE PRZEDSIĘBIORSTW W ŁODZI, NA KONIEC MARCA 2011 ROKU Liczba ogółem pracujących w sektorze przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

ROMAN FEDAK Urząd Statystyczny w Zielonej Górze STATYSTYCZNY OBRAZ REGIONU I POGRANICZA POLSKO - NIEMIECKIEGO

ROMAN FEDAK Urząd Statystyczny w Zielonej Górze STATYSTYCZNY OBRAZ REGIONU I POGRANICZA POLSKO - NIEMIECKIEGO ROMAN FEDAK Urząd Statystyczny w Zielonej Górze STATYSTYCZNY OBRAZ REGIONU I POGRANICZA POLSKO - NIEMIECKIEGO KONFERENCJA: Lubuskie Forum Gospodarcze Łagów 24-25 września 2010 r. Opracowanie: Lubuski Ośrodek

Bardziej szczegółowo

Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją (1,5%) Pozostała działalność usługowa (0,7%) Transport i gospodarka magazynowa (21,1%)

Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją (1,5%) Pozostała działalność usługowa (0,7%) Transport i gospodarka magazynowa (21,1%) STATYSTYKA WARSZAWY Urząd Statystyczny w Warszawie ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa; tel.: 22 464 23 15 faks: 22 846 76 67 e-mail: InformatoriumUSWAW@stat.gov.pl http://warszawa.stat.gov.pl RYNEK PRACY

Bardziej szczegółowo

Departament Prezydenta Urząd Miasta Łodzi. Biuro Strategii Miasta. Sytuacja społeczno-ekonomiczna w Łodzi rok. Łódź

Departament Prezydenta Urząd Miasta Łodzi. Biuro Strategii Miasta. Sytuacja społeczno-ekonomiczna w Łodzi rok. Łódź Departament Prezydenta Urząd Miasta Łodzi Biuro Strategii Miasta Sytuacja społeczno-ekonomiczna w Łodzi 2012 rok Łódź MAJ 2012 Spis Treści 1. ŁÓDŹ NA TLE WOJEWÓDZTWA... 3 2. RYNEK PRACY... 5 3. WYNAGRODZENIA...

Bardziej szczegółowo

Sytuacja społeczno-ekonomiczna w Łodzi

Sytuacja społeczno-ekonomiczna w Łodzi Departament Prezydenta Urząd Miasta Łodzi Biuro Strategii Miasta Sytuacja społeczno-ekonomiczna w Łodzi 2013 rok Łódź MAJ 2014 Spis Treści 1. ŁÓDŹ NA TLE WOJEWÓDZTWA... 3 2. RYNEK PRACY... 5 3. WYNAGRODZENIA...

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2011 ROKU

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2011 ROKU CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2011 ROKU I. SYTUACJA WŚRÓD PRACUJĄCYCH W SEKTORZE PRZEDSIĘBIORSTW W ŁODZI, NA KONIEC GRUDNIA 2011 ROKU. Liczba ogółem pracujących w sektorze przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

SYTUACJA SPOŁECZNO EKONOMICZNA W ŁODZI 2014

SYTUACJA SPOŁECZNO EKONOMICZNA W ŁODZI 2014 SYTUACJA SPOŁECZNO EKONOMICZNA W ŁODZI 2014 Łódź Kwiecień 2015 SPIS TREŚCI Ludność Ruch naturalny Wynagrodzenia Rynek pracy - zatrudnienie Rynek pracy - bezrobocie Przemysł Budownictwo Budownictwo mieszkaniowe

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 31 MARCA 2015 ROKU

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 31 MARCA 2015 ROKU CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 31 MARCA 2015 ROKU I. SYTUACJA WŚRÓD PRACUJĄCYCH W SEKTORZE PRZEDSIĘBIORSTW W ŁODZI, NA KONIEC MARCA 2015 ROKU Liczba ogółem pracujących w sektorze przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

MAZOWIECKI RYNEK PRACY II KWARTAŁ 2016 II KWARTAŁ 2016 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE

MAZOWIECKI RYNEK PRACY II KWARTAŁ 2016 II KWARTAŁ 2016 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE MAZOWIECKI RYNEK PRACY II KWARTAŁ 2016 II KWARTAŁ 2016 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE Na Mazowszu nie pracowało 43,4% ludności w wieku 15 lat i więcej. W województwie mazowieckim populacja pracujących wyniosła

Bardziej szczegółowo

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa opolskiego we wrześniu 2003 roku

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa opolskiego we wrześniu 2003 roku Urząd Marszałkowski Województw a Opolskiego Departament Rozwoju Regionalnego Referat Badań i Analiz Strategicznych Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa opolskiego we wrześniu 2003 roku

Bardziej szczegółowo

PRODUKT KRAJOWY BRUTTO W III KWARTALE 2014 R. (zgodnie z ESA 2010) NAKŁADY INWESTYCYJNE W OKRESIE I IX 2014 R.

PRODUKT KRAJOWY BRUTTO W III KWARTALE 2014 R. (zgodnie z ESA 2010) NAKŁADY INWESTYCYJNE W OKRESIE I IX 2014 R. PRODUKT KRAJOWY BRUTTO W III KWARTALE 2014 R. (zgodnie z ESA 2010) NAKŁADY INWESTYCYJNE W OKRESIE I IX 2014 R. BADANIE AKTYWNOŚCI EKONOMICZNEJ LUDNOŚCI (BAEL) W III KWARTALE 2014 R. 28 listopada 2014 r.

Bardziej szczegółowo

MAZOWIECKI RYNEK PRACY IV KWARTAŁ 2014 IV KWARTAŁ 2014 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE

MAZOWIECKI RYNEK PRACY IV KWARTAŁ 2014 IV KWARTAŁ 2014 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE MAZOWIECKI RYNEK PRACY IV KWARTAŁ 2014 IV KWARTAŁ 2014 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE Na Mazowszu nie pracowało 42,4% ludności w wieku 15 lat i więcej co oznacza poprawę sytuacji w ujęciu rocznym. W województwie

Bardziej szczegółowo

Komunikat na temat uwarunkowań społeczno gospodarczych funkcjonowania przedsiębiorstw w kraju i województwie warmińsko - mazurskim

Komunikat na temat uwarunkowań społeczno gospodarczych funkcjonowania przedsiębiorstw w kraju i województwie warmińsko - mazurskim Komunikat na temat uwarunkowań społeczno gospodarczych funkcjonowania przedsiębiorstw w kraju i województwie warmińsko - mazurskim Październik 2014 1. Przegląd najważniejszych wydarzeń gospodarczych w

Bardziej szczegółowo

PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ WPISANE DO REJESTRU REGON W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM.

PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ WPISANE DO REJESTRU REGON W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM. Opracowania sygnalne PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ WPISANE DO REJESTRU REGON W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM. STAN NA KONIEC 2009 R. Urząd Statystyczny w Katowicach, ul. Owocowa 3, 40 158 Katowice www.stat.gov.pl/katow

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 18 marca 2015 r. Poz. 379 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 12 marca 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie różnicowania

Bardziej szczegółowo

Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją (1,5%) Pozostała działalność usługowa (0,7%) Transport i gospodarka magazynowa (21,3%)

Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją (1,5%) Pozostała działalność usługowa (0,7%) Transport i gospodarka magazynowa (21,3%) STATYSTYKA WARSZAWY Urząd Statystyczny w Warszawie ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa; tel.: 22 464 23 15 faks: 22 846 76 67 NR 5 Czerwiec 2016 r. e-mail: InformatoriumUSWAW@stat.gov.pl http://warszawa.stat.gov.pl

Bardziej szczegółowo

URZĄ D STATYSTYCZNY W BIAŁ YMSTOKU

URZĄ D STATYSTYCZNY W BIAŁ YMSTOKU URZĄ D STATYSTYCZNY W BIAŁ YMSTOKU Opracowania sygnalne Białystok, luty 2012 r. Tel. 85 749 77 00, fax 85 749 77 79 E-mail: SekretariatUSBST@stat.gov.pl Internet: www.stat.gov.pl/urzedy/bialystok Krajowy

Bardziej szczegółowo

MAZOWIECKI RYNEK PRACY LUTY 2014 R.

MAZOWIECKI RYNEK PRACY LUTY 2014 R. MAZOWIECKI RYNEK PRACY LUTY 2014 R. Na koniec lutego 2014 r. stopa bezrobocia na Mazowszu pozostała na poziomie sprzed miesiąca (11,4%). Jak wynika z informacji publikowanych przez GUS, przeciętne zatrudnienie

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT O SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO

KOMUNIKAT O SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO URZĄD STATYSTYCZNY W ZIELONEJ GÓRZE Wyniki wstępne KOMUNIKAT O SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO 28. VII. 2010 tel.: 68 3223112 e-mail: SekretariatUSZGR@stat.gov.pl http://www.stat.gov.pl/zg

Bardziej szczegółowo

MAZOWIECKI RYNEK PRACY I KWARTAŁ 2016 I KWARTAŁ 2016 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE

MAZOWIECKI RYNEK PRACY I KWARTAŁ 2016 I KWARTAŁ 2016 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE MAZOWIECKI RYNEK PRACY I KWARTAŁ 2016 I KWARTAŁ 2016 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE Na Mazowszu nie pracowało 44,3% ludności w wieku 15 lat i więcej, co oznacza pogorszenie sytuacji w ujęciu rocznym o 1,1 p.

Bardziej szczegółowo

Instytut Keralla Research Raport sygnalny Sygn /273

Instytut Keralla Research Raport sygnalny Sygn /273 Instytut Keralla Research Raport sygnalny Sygn. 14.09.2016/273 2016 1.1. Sektor przemysłowy 2015 najważniejsze fakty Jak wynika z danych GUS, produkcja sprzedana w przemyśle w porównaniu do 2014 roku była

Bardziej szczegółowo

PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ W REJESTRZE REGON W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM STAN NA KONIEC 2014 R.

PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ W REJESTRZE REGON W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM STAN NA KONIEC 2014 R. PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ W REJESTRZE REGON W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM STAN NA KONIEC 2014 R. Źródłem publikowanych danych jest krajowy rejestr urzędowy podmiotów gospodarki narodowej, zwany dalej

Bardziej szczegółowo

MAZOWIECKI RYNEK PRACY LISTOPAD 2013 R.

MAZOWIECKI RYNEK PRACY LISTOPAD 2013 R. MAZOWIECKI RYNEK PRACY LISTOPAD 2013 R. Po raz pierwszy od ośmiu miesięcy nastąpił wzrost stopy bezrobocia zarówno w Polsce, jak i na Mazowszu. Bardziej optymistyczna informacja dotyczy zatrudnienia w

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 31 MARCA 2016 ROKU

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 31 MARCA 2016 ROKU CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 31 MARCA 2016 ROKU I. SYTUACJA WŚRÓD PRACUJĄCYCH W SEKTORZE PRZEDSIĘBIORSTW W ŁODZI, NA KONIEC MARCA 2016 ROKU Liczba ogółem pracujących w sektorze przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

Dr hab. Dorota Rynio dr Małgorzata Rogowska dr Piotr Hajduga Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Dr hab. Dorota Rynio dr Małgorzata Rogowska dr Piotr Hajduga Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu cławskie Forum Gospodarki: Na czym ma zarabiać Wrocław? cław, 7 listopada 2015 Z CZEGO ŻYJE WROCŁAW? STRUKTURA GOSPODARKI Dr hab. Dorota Rynio dr Małgorzata Rogowska dr Piotr Hajduga Uniwersytet Ekonomiczny

Bardziej szczegółowo

MAZOWIECKI RYNEK PRACY I KWARTAŁ 2015 I KWARTAŁ 2015 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE

MAZOWIECKI RYNEK PRACY I KWARTAŁ 2015 I KWARTAŁ 2015 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE MAZOWIECKI RYNEK PRACY I KWARTAŁ 2015 I KWARTAŁ 2015 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE Na Mazowszu nie pracowało 43,2% ludności w wieku 15 lat i więcej co oznacza poprawę sytuacji w ujęciu rocznym. W województwie

Bardziej szczegółowo

MAZOWIECKI RYNEK PRACY IV KWARTAŁ 2015 IV KWARTAŁ 2015 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE

MAZOWIECKI RYNEK PRACY IV KWARTAŁ 2015 IV KWARTAŁ 2015 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE MAZOWIECKI RYNEK PRACY IV KWARTAŁ 2015 IV KWARTAŁ 2015 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE Na Mazowszu nie pracowało 41,9% ludności w wieku 15 lat i więcej, co oznacza poprawę sytuacji w ujęciu rocznym o 0,5 p. proc.

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr II f do Sprawozdania okresowego z realizacji RPO WSL w I półroczu 2012 roku

Załącznik nr II f do Sprawozdania okresowego z realizacji RPO WSL w I półroczu 2012 roku Załącznik nr II f do Sprawozdania okresowego z realizacji RPO WSL w I półroczu 2012 roku Analiza wdrażania działań powierzonych IP2 RPO WSL w podziale na sekcje PKD Niniejsza analiza dotyczy charakterystyki

Bardziej szczegółowo

PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ W REJESTRZE REGON W WOJEWÓDZTWIE DOLNOŚLĄSKIM Stan na koniec 2013 r.

PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ W REJESTRZE REGON W WOJEWÓDZTWIE DOLNOŚLĄSKIM Stan na koniec 2013 r. Kontakt: tel. 71 37-16-300 e-mail: SekretariatUSwro@stat.gov.pl Internet: www.stat.gov.pl/wroc INFORMACJA SYGNALNA nr 1/2014 PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ W REJESTRZE REGON W WOJEWÓDZTWIE DOLNOŚLĄSKIM

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 16 marca 2012 r. Poz. 285 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 14 marca 2012 r.

Warszawa, dnia 16 marca 2012 r. Poz. 285 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 14 marca 2012 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 16 marca 2012 r. Poz. 285 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 14 marca 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie różnicowania

Bardziej szczegółowo

PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ W REJESTRZE REGON W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM STAN NA KONIEC 2015 R.

PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ W REJESTRZE REGON W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM STAN NA KONIEC 2015 R. PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ W REJESTRZE REGON W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM STAN NA KONIEC 2015 R. Źródłem publikowanych danych jest krajowy rejestr urzędowy podmiotów gospodarki narodowej, zwany dalej

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ DEPARTAMENT FUNDUSZY WYDZIAŁ FUNDUSZU PRACY Podejmowanie przez bezrobotnych działalności gospodarczej z wykorzystaniem środków Funduszu Pracy w podziale na rodzaje

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ KRAJU

INFORMACJA O SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ KRAJU GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY INFORMACJA O SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ KRAJU W I PÓŁROCZU 2016 R. Warszawa, 22 lipca 2016 r. Spis treści strona Wstęp... 3 Podstawowe wskaźniki sytuacji społeczno-gospodarczej

Bardziej szczegółowo

ARSZA ROCZNIK STATYSTYCZNY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

ARSZA ROCZNIK STATYSTYCZNY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Roczniki statystyczne ROCZNIK STATYSTYCZNY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO 2015 ISSN 1509-9652 obj. ok. 380 str., form. B5 cena: 28.00 zł ISSN 1730-265X WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE 2015 PODREGIONY, POWIATY, GMINY

Bardziej szczegółowo

Tabela nr 1. Stopa bezrobocia rejestrowanego w poszczególnych miesiącach w 2012 i 2013 r. na Mazowszu i w Polsce.

Tabela nr 1. Stopa bezrobocia rejestrowanego w poszczególnych miesiącach w 2012 i 2013 r. na Mazowszu i w Polsce. MAZOWIECKI RYNEK PRACY STYCZEŃ 2014 R. W pierwszym miesiącu 2014 r. Mazowsze było jednym z trzech województw, w którym odnotowano wzrost stopy bezrobocia w skali roku. W ujęciu miesiąc do miesiąca zwiększenie

Bardziej szczegółowo

Podjęcia działalności gospodarczej z wykorzystaniem środków Funduszu Pracy wg PKD w 2008 r.

Podjęcia działalności gospodarczej z wykorzystaniem środków Funduszu Pracy wg PKD w 2008 r. Załącznik nr 1 Podjęcia działalności gospodarczej z wykorzystaniem środków Funduszu Pracy wg PKD w 2008 r. Sekcja PKD Oszacowanie ze statusem Wydatki Funduszu Pracy (w tys. zł) Sekcja A Rolnictwo, leśnictwo,

Bardziej szczegółowo

Bilansowe wyniki finansowe podmiotów gospodarczych za 2015 r.

Bilansowe wyniki finansowe podmiotów gospodarczych za 2015 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Opracowanie sygnalne Warszawa, data 24.10.2016 r. Bilansowe wyniki finansowe podmiotów gospodarczych za 2015 r. Wartość aktywów (pasywów) badanych podmiotów 1 na dzień 31 grudnia

Bardziej szczegółowo

Roczniki statystyczne

Roczniki statystyczne W 2015 roku Urząd Statystyczny w Lublinie planuje wydać: - 2 pozycje z serii Roczniki statystyczne, - 1 pozycję z serii Analizy statystyczne, - 10 pozycji z serii Informacje i opracowania statystyczne,

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W SZCZECINIE

URZĄD STATYSTYCZNY W SZCZECINIE URZĄD STATYSTYCZNY W SZCZECINIE Wyniki wstępne Szczecin, kwiecień 2006 Internet: www.stat.gov.pl/urzedy/szczec e-mail: A.Brzezinska@stat.gov.pl Kontakt: Wydział Udostepniania Informacji tel: 091 433 86

Bardziej szczegółowo

Bilansowe wyniki finansowe podmiotów gospodarczych za 2013 r.

Bilansowe wyniki finansowe podmiotów gospodarczych za 2013 r. Warszawa, 31.10.2014 r. Bilansowe wyniki finansowe podmiotów gospodarczych za 2013 r. Wartość aktywów badanych podmiotów 1) na dzień 31 grudnia 2013 r. wyniosła 2562,2 mld zł (o 5,3% więcej niż na koniec

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY W GDAŃSKU INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY w 2015 roku 2015 POWIAT GDAŃSKI Gdańsk, styczeń 2016 Spis treści 1. Zarejestrowani bezrobotni wg rodzaju działalności ostatniego

Bardziej szczegółowo

ŻĄCA SYTUACJA SPOŁECZNO ECZNO- GOSPODARCZA W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM

ŻĄCA SYTUACJA SPOŁECZNO ECZNO- GOSPODARCZA W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM URZĄD STATYSTYCZNY W BYDGOSZCZY BIEŻĄ ŻĄCA SYTUACJA SPOŁECZNO ECZNO- GOSPODARCZA W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM DEMOGRAFIA W końcu grudnia 2014 r. ludności województwa kujawsko-pomorskiego liczyła 2090,0

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa. Informacja sygnalna Data opracowania 17.02.2012 r.

URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa. Informacja sygnalna Data opracowania 17.02.2012 r. URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa Informacja sygnalna Data opracowania 17.02.2012 r. Kontakt: e-mail:sekretariatuswaw@stat.gov.pl tel. (22) 464-23-15, 464-20-85 faks (22)

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe branż w podregionach i regionie

Wyniki finansowe branż w podregionach i regionie Wyniki finansowe branż w podregionach i regionie Dr Elżbieta Wojnicka Uniwersytet Gdaoski/Instytut Gospodarki WSIiZ Przedsięwzięcie środków Unii Europejskiej współfinansowane w ramach ze środków Europejskiego

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM W II półroczu 2010 r. CZĘŚĆ II

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM W II półroczu 2010 r. CZĘŚĆ II Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM W II półroczu 2010 r. CZĘŚĆ II Gdańsk, sierpień 2011 r. 1 Raport opracowano w Zespole Badań i Analiz

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDAWNICZY 2015 PLAN WYDAWNICZY 2015

PLAN WYDAWNICZY 2015 PLAN WYDAWNICZY 2015 ROCZNIKI STATYSTYCZNE ROCZNIK STATYSTYCZNY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO 2015 termin wydania grudzieñ, ISSN 0485 3237, objêtoœæ ok. 350 str., format B5, cena: 25,00 z³ ISSN 1732 9949, cena: 15,00 z³ WOJEWÓDZTWO

Bardziej szczegółowo

CZERWIEC 2009 rynku pracy przeciętnego zatrudnienia wynagrodzenia budownictwie mieszkaniowym: rynku rolnym przemysłu budowlanych

CZERWIEC 2009 rynku pracy przeciętnego zatrudnienia wynagrodzenia budownictwie mieszkaniowym: rynku rolnym przemysłu budowlanych CZERWIEC 2009 Według danych statystycznych w okresie styczeń-czerwiec 2009 r. w województwie kujawsko-pomorskim zaobserwowano: na rynku pracy: obniżenie się przeciętnego zatrudnienia w sektorze przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ 1 W REJESTRZE REGON W WOJEWÓDZTWIE WIELKOPOLSKIM Stan na koniec 2011 r.

PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ 1 W REJESTRZE REGON W WOJEWÓDZTWIE WIELKOPOLSKIM Stan na koniec 2011 r. URZĄD STATYSTYCZNY W POZNANIU Opracowania sygnalne Data opracowania: luty 2012 Kontakt: e mail: uspoz@stat.gov.pl tel.: 61 2798320; 61 2798325 http://www.stat.gov.pl/poznan PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ

Bardziej szczegółowo

Wykres 1. Stopa bezrobocia na Mazowszu i w Polsce w okresie styczeń - październik 2013 r. 14,2 13,0

Wykres 1. Stopa bezrobocia na Mazowszu i w Polsce w okresie styczeń - październik 2013 r. 14,2 13,0 MAZOWIECKI RYNEK PRACY PAŹDZIERNIK 2013 R. Październikowe dane dotyczące mazowieckiego rynku pracy wskazują na poprawę sytuacji. W ujęciu miesiąc do miesiąca stopa bezrobocia spadła, a wynagrodzenie i

Bardziej szczegółowo

Działalność gospodarcza przedsiębiorstw o liczbie pracujących do 9 osób w 2015 r.

Działalność gospodarcza przedsiębiorstw o liczbie pracujących do 9 osób w 2015 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Warszawa, 03.10.2016 r. Opracowanie sygnalne Działalność gospodarcza przedsiębiorstw o liczbie pracujących do 9 osób w 2015 r. W 2015 r. działalność gospodarczą w Polsce prowadziło

Bardziej szczegółowo

Szanowni Czytelnicy. Wydział Udostępniania Informacji

Szanowni Czytelnicy. Wydział Udostępniania Informacji Szanowni Czytelnicy Urząd Statystyczny w Szczecinie przekazuje Państwu kolejny Tytułowy Plan Wydawniczy będący wykazem publikacji naszego Urzędu, które ukażą się w 2010 r. Plan zawiera syntetyczny opis

Bardziej szczegółowo

Łódzki rynek pracy na tle dużych miast w Polsce. Eugeniusz Kwiatkowski Uniwersytet Łódzki

Łódzki rynek pracy na tle dużych miast w Polsce. Eugeniusz Kwiatkowski Uniwersytet Łódzki Łódzki rynek pracy na tle dużych miast w Polsce Eugeniusz Kwiatkowski Uniwersytet Łódzki 1 Cele: uchwycenie tendencji zmian na rynku pracy w Łodzi na tle innych dużych miast w Polsce 2 Struktura: 1. Wstęp

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ. z dnia 29 listopada 2002 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ. z dnia 29 listopada 2002 r. R021692 1 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 29 listopada 2002 r. w sprawie różnicowania stopy procentowej składki na ubezpieczenie społeczne z tytułu wypadków przy pracy i chorób

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM W 2013 r. - CZĘŚĆ II

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM W 2013 r. - CZĘŚĆ II MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM W 2013 r. - CZĘŚĆ II GDAŃSK, SIERPIEŃ 2014 Raport opracowano w Zespole Badań i Analiz Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Gdańsku 2 Spis

Bardziej szczegółowo

Centralny Ośrodek Informacji Gospodarczej Sp. z o.o. tel.: (+4822)

Centralny Ośrodek Informacji Gospodarczej Sp. z o.o. tel.: (+4822) Inwestorzy zagraniczni w 2016 r. W 2016 r. wśród nowo rejestrowanych firm w KRS działalność rozpoczęły 7122 spółki z udziałem kapitału zagranicznego. Jest to najlepszy wynik w historii i wzrost o 6,2 %

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Pracy MONITORING RYNKU PRACY

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Pracy MONITORING RYNKU PRACY Materiały na konferencję prasową w dniu 21 grudnia 2012 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Pracy MONITORING RYNKU PRACY POPYT NA PRACĘ W III KWARTALE 2012 ROKU PODSTAWOWE WYNIKI BADANIA III kwartał

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 11 lipca 2016 r. Poz OBWIESZCZENIE ministra rodziny, pracy i polityki społecznej 1) z dnia 22 czerwca 2016 r.

Warszawa, dnia 11 lipca 2016 r. Poz OBWIESZCZENIE ministra rodziny, pracy i polityki społecznej 1) z dnia 22 czerwca 2016 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 11 lipca 2016 r. Poz. 1005 OBWIESZCZENIE ministra rodziny, pracy i polityki społecznej 1) z dnia 22 czerwca 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W RZESZOWIE ul. Jana III Sobieskiego 10, Rzeszów

URZĄD STATYSTYCZNY W RZESZOWIE ul. Jana III Sobieskiego 10, Rzeszów URZĄD STATYSTYCZNY W RZESZOWIE ul. Jana III Sobieskiego 10, 35-959 Rzeszów Kontakt: e-mail: SekretariatUSrze@stat.gov.pl; tel.: 17 853 52 10, 853 52 19 faks: 17 853 51 57 Internet: http://rzeszow.stat.gov.pl/

Bardziej szczegółowo

Oś Priorytetowa 6 RYNEK PRACY Działanie 6.3 Samozatrudnienie i przedsiębiorczość Poddziałanie Samozatrudnienie i przedsiębiorczość

Oś Priorytetowa 6 RYNEK PRACY Działanie 6.3 Samozatrudnienie i przedsiębiorczość Poddziałanie Samozatrudnienie i przedsiębiorczość Załącznik nr 3 do Regulaminu Rekrutacji Sekcje PKD przyporządkowane do branż zidentyfikowanych jako branże o największym potencjale rozwojowym i/lub branż strategicznych dla regionu (w ramach smart specialisation).

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT O SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO

KOMUNIKAT O SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO URZĄD STATYSTYCZNY W ZIELONEJ GÓRZE KOMUNIKAT O SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO Wyniki wstępne 27. II. 2010 tel.: 68 3223112 e-mail: SekretariatUSZGR@stat.gov.pl http://www.stat.gov.pl/zg

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia r. Projekt z dnia 15 lutego 2010 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia... 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie różnicowania stopy procentowej składki na ubezpieczenie społeczne

Bardziej szczegółowo

MAZOWIECKI RYNEK PRACY I KWARTAŁ 2014 I KWARTAŁ 2014 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE

MAZOWIECKI RYNEK PRACY I KWARTAŁ 2014 I KWARTAŁ 2014 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE MAZOWIECKI RYNEK PRACY I KWARTAŁ 2014 I KWARTAŁ 2014 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE Sytuacja na mazowieckim rynku pracy wyróżnia się pozytywnie na tle kraju. Kobiety rzadziej uczestniczą w rynku pracy niż mężczyźni

Bardziej szczegółowo

województwo pomorskie

województwo pomorskie województwo pomorskie maj 2017 Podstawowe informacje Województwo pomorskie kwiecień 2017 r. maj 2017 r. liczba zmiana % / pkt. proc. Bezrobotni zarejestrowani liczba osób (stan w końcu miesiąca) Stopa

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa

URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa Kontakt: e-mail:sekretariatuswaw@stat.gov.pl tel. 22 464 23 15 faks 22 846 76 67 Internet: warszawa.stat.gov.pl KOMUNIKAT O SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ

Bardziej szczegółowo

Raport. z sytuacji na rynku pracy w Województwie Małopolskim. nr 2. za okres: maj opracowany w ramach projektu:

Raport. z sytuacji na rynku pracy w Województwie Małopolskim. nr 2. za okres: maj opracowany w ramach projektu: Raport z sytuacji na rynku pracy w Województwie Małopolskim nr 2 za okres: maj 2016 opracowany w ramach projektu: Kompleksowe wsparcie osób zwolnionych i zagrożonych zwolnieniem z pracy z obszaru u Nowosądeckiego

Bardziej szczegółowo

POPYT NA PRACĘ W WOJEWÓDZTWIE WIELKOPOLSKIM W 2013 R.

POPYT NA PRACĘ W WOJEWÓDZTWIE WIELKOPOLSKIM W 2013 R. URZĄD STATYSTYCZNY W POZNANIU ul. Wojska Polskiego 27/29, 60 624 Poznań Opracowania sygnalne Data opracowania: kwiecień 2014 Kontakt: e mail: sekretariatuspoz@stat.gov.pl tel. 61 27 98 200, fax 61 27 98

Bardziej szczegółowo

Analiza Podmioty gospodarcze w Powiecie Tarnogórskim

Analiza Podmioty gospodarcze w Powiecie Tarnogórskim AT GROUP S.A. Analiza Podmioty gospodarcze w Powiecie Tarnogórskim Analiza dla Międzygminnej Strefy Aktywności Gospodarczej Krupski Młyn, 7 stycznia 2011 roku 1. SPIS TREŚCI 1. SPIS TREŚCI...2 2. CHARAKTERYSTYKA

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa

URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa Kontakt: e-mail:sekretariatuswaw@stat.gov.pl tel. 22 464 23 15 faks 22 846 76 67 Internet: warszawa.stat.gov.pl KOMUNIKAT O SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT O SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO W GRUDNIU 2015 R.

KOMUNIKAT O SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO W GRUDNIU 2015 R. URZĄD STATYSTYCZNY W OLSZTYNIE ul. Kościuszki 78/82, 10-959 Olsztyn Kontakt: e-mail:sekretariatusols@stat.gov.pl tel. 89 524 36 66 faks 89 524 36 67 Internet: http://olsztyn.stat.gov.pl KOMUNIKAT O SYTUACJI

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM W 2009 r. CZĘŚĆ II. Gdańsk, sierpień 2010 r.

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM W 2009 r. CZĘŚĆ II. Gdańsk, sierpień 2010 r. MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM W 2009 r. CZĘŚĆ II Gdańsk, sierpień 2010 r. Raport opracowano w Zespole Badań i Analiz Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Gdańsku 2 Spis

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 2 sierpnia 2013 r. Poz. 878. Obwieszczenie Ministra pracy i polityki społecznej. z dnia 29 marca 2013 r.

Warszawa, dnia 2 sierpnia 2013 r. Poz. 878. Obwieszczenie Ministra pracy i polityki społecznej. z dnia 29 marca 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 2 sierpnia 2013 r. Poz. 878 Obwieszczenie Ministra pracy i polityki społecznej z dnia 29 marca 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

RapoRt o stanie miasta 2010. Suwałki

RapoRt o stanie miasta 2010. Suwałki RapoRt o stanie miasta 2010 Suwałki Sierpień 2011 RAPORT O STANIE MIASTA 2 3 SUWAŁKI 2010 RAPORT O STANIE MIASTA 4 SUWAŁKI 2010 Szanowni Państwo, Mam przyjemność przekazać Państwu drugi Raport o stanie

Bardziej szczegółowo

Monitor Sądowy i Gospodarczy nr 101/2012 (3966) Pozycja 72083

Monitor Sądowy i Gospodarczy nr 101/2012 (3966) Pozycja 72083 Tymochowicz & Stonoga spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Monitor Sądowy i Gospodarczy nr 101/2012 (3966) Pozycja 72083 Poz. 72083. TYMOCHOWICZ & STONOGA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS

Bardziej szczegółowo

Lata Województwo Warszawa Radom Płock Siedlce Ostrołęka Z liczby ogółem małżeństwa wyznaniowe

Lata Województwo Warszawa Radom Płock Siedlce Ostrołęka Z liczby ogółem małżeństwa wyznaniowe MAŁŻEŃSTWA ZAWARTE W LATACH 2000- WEDŁUG MIEJSCA ZAMIESZKANIA PRZED ŚLUBEM W WYBRANYCH JEDNOSTKACH WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Źródło: Ludność, ruch naturalny i migracje w województwie mazowieckim z poszczególnych

Bardziej szczegółowo

Bezrobotni według rodzaju działalności ostatniego miejsca pracy w województwie zachodniopomorskim w 2015 r.

Bezrobotni według rodzaju działalności ostatniego miejsca pracy w województwie zachodniopomorskim w 2015 r. Bezrobotni według rodzaju działalności ostatniego miejsca pracy w województwie zachodniopomorskim w r. OPRACOWANIE: WYDZIAŁ BADAŃ I ANALIZ Szczecin 16 Wprowadzenie... 3 1. Rejestracja bezrobotnych według

Bardziej szczegółowo

2015 r. Analiza rynku pracy w powiecie kłodzkim. I KWARTAŁ 2015 r.

2015 r. Analiza rynku pracy w powiecie kłodzkim. I KWARTAŁ 2015 r. 2015 r. Analiza rynku pracy w powiecie kłodzkim I KWARTAŁ 2015 r. Spis treści I. Prezentacja informacji i danych statystycznych dotyczących kraju oraz województwa dolnośląskiego ogłoszonych przez Główny

Bardziej szczegółowo

URZĄD MIEJSKI W KONINIE KONIN RAPORT O PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W LATACH 2009-2013

URZĄD MIEJSKI W KONINIE KONIN RAPORT O PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W LATACH 2009-2013 URZĄD MIEJSKI W KONINIE KONIN RAPORT O PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W LATACH 2009-2013 POZNAŃ 2013 2 SPIS TREŚCI RAPORT O SYTUACJI GOSPODARCZEJ MIASTA KONIN W LATACH 2009 2013 5 KLASTRY 125 RAPORT O BARIERACH INWESTYCYJNYCH

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa

URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa Kontakt: e-mail:sekretariatuswaw@stat.gov.pl tel. 22 464 23 15 faks 22 846 76 67 Internet: warszawa.stat.gov.pl KOMUNIKAT O SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ

Bardziej szczegółowo

Tabela 1. Liczba spółek z udziałem kapitału zagranicznego zarejestrowanych w województwie łódzkim (wg REGON) w VIII r.

Tabela 1. Liczba spółek z udziałem kapitału zagranicznego zarejestrowanych w województwie łódzkim (wg REGON) w VIII r. Projekt Rola bezpośrednich inwestycji zagranicznych w kształtowaniu aktualnego i przyszłego profilu gospodarczego województwa łódzkiego współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego

Bardziej szczegółowo

HANDEL I GASRONOMIA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM W 2007 ROKU

HANDEL I GASRONOMIA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM W 2007 ROKU HANDEL I GASRONOMIA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM W 2007 ROKU W województwie świętokrzyskim handel w dalszym ciągu pozostaje tą działalnością gospodarczą, w którą najczęściej angażują się mieszkańcy. W

Bardziej szczegółowo

Sytuacja społeczno-ekonomiczna w Łodzi

Sytuacja społeczno-ekonomiczna w Łodzi Biuro Rozwoju Przedsiębiorczości i Obsługi Inwestora Urząd Miasta Łodzi Sytuacja społeczno-ekonomiczna w Łodzi 2009 rok Łódź Kwiecień 2010 Spis Treści 1. Łódź na tle województwa...3 2. Rynek pracy...5

Bardziej szczegółowo

Projekt Kapitał ludzki i społeczny jako czynniki rozwoju regionu łódzkiego"

Projekt Kapitał ludzki i społeczny jako czynniki rozwoju regionu łódzkiego Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Poddziałanie8.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Prognoza popytu na pracę według sekcji PKD oraz

Bardziej szczegółowo

ANALIZA DANYCH ZASTANYCH

ANALIZA DANYCH ZASTANYCH ANALIZA DANYCH ZASTANYCH OMÓWIENIE BADAŃ I WYNIKÓW PREZENTACJA W RAMACH PROJEKTU BADANIA DLA ROZWOJU MAZOWSZA WARSZAWA, 24 września 2013 r. AUTOR: DR WIESŁAW KĄKOL Człowiek najlepsza inwestycja Projekt

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, Warszawa

URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, Warszawa URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa Kontakt: e-mail:sekretariatuswaw@stat.gov.pl tel. 22 464 23 15 faks 22 846 76 67 Internet: warszawa.stat.gov.pl KOMUNIKAT O SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ

Bardziej szczegółowo