pozostała działalność usługowa (0,6%) ; przemysł (sekcje B,C,D,E) (17,7%)

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "e-mail: InformatoriumUSWAW@stat.gov.pl http://warszawa.stat.gov.pl pozostała działalność usługowa (0,6%) ; przemysł (sekcje B,C,D,E) (17,7%)"

Transkrypt

1 STATYSTYKA WARSZAWY NR 4 Maj 2015 r. Urząd Statystyczny w Warszawie ul. 1 Sierpnia 21, Warszawa; tel.: faks: RYNEK PRACY Przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw w kwietniu 2015 r. wyniosło 960,3 tys. 30 MAJA DZIEŃ RODZICIELSTWA ZASTĘPCZEGO osób i było o 0,6 tys. osób, tj. o 0,1% niższe niż w marcu 2015 r. oraz o 5,6 tys. osób, tj. o 0,6% wyższe niż w kwietniu 2014 r. W porównaniu z marcem 2015 r. spadek przeciętnego zatrudnienia wystąpił w sekcjach: administrowanie i działalność wspierająca (o 1,2%), pozostała działalność usługowa (o 0,9%), działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją (o 0,4%), obsługa rynku nieruchomości (o 0,3%), działalność profesjonalna, naukowa i techniczna oraz przemysł (po 0,1%). Wzrost przeciętnego zatrudnienia odnotowano w sekcjach: informacja i komunikacja (o 0,4%), handel; naprawa pojazdów samochodowych (o 0,3%), zakwaterowanie i gastronomia (o 0,1%). W stosunku do kwietnia 2014 r. wzrost przeciętnego zatrudnienia odnotowano w sekcjach: administrowanie i działalność wspierająca (o 9,5%), pozostała działalność usługowa (o 8,9%), działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (o 3,6%), handel; naprawa pojazdów samochodowych (o 1,2%), obsługa rynku nieruchomości (o 0,7%). Spadek przeciętnego zatrudnienia wystąpił w sekcjach: budownictwo (o 7,0%), zakwaterowanie i gastronomia (o 6,1%), działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją (o 2,5%), transport i gospodarka magazynowa (o 1,0%), przemysł (o 0,3%), informacja i komunikacja (o 0,1%). STRUKTURA PRZECIĘTNEGO ZATRUDNIENIA WEDŁUG SEKCJI PKD W KWIETNIU 2015 R. W końcu 2014 r. w ramach rodzinnej pieczy zastępczej w Warszawie funkcjonowało 1369 rodzin zastępczych (o 6,2% więcej niż w 2013 r.) oraz 10 rodzinnych domów dziecka (o 25,0% więcej). Średnio 2 dzieci przebywało w 1 zawodowej rodzinie zastępczej. Na 1 rodzinny dom dziecka przypadało średnio 6 dzieci. Łącznie w rodzinach zastępczych przebywało 1644 dzieci, z czego najwięcej w wieku 7-13 lat (32,8%) oraz lat (27,4%), a najmniej w wieku 0-3 lata (7,0%). działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (7,0%) administrowanie i działalność wspierająca (10,1%) obsługa rynku nieruchomości (1,7%) informacja i komunikacja (9,8%) zakwaterowanie i gastronomia (2,7%) transport i gospodarka magazynowa (21,5%) działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją (1,6%) pozostała działalność usługowa (0,6%) ; przemysł (sekcje B,C,D,E) (17,7%) budownictwo (5,1%) handel; naprawa pojazdów samochodowych (22,2%) Osobami pełniącymi funkcję rodzinnej pieczy zastępczej były głównie osoby samotne (59,9%). Przeważały osoby w wieku lat (32,4%) oraz lat (24,7%). Średni miesięczny koszt utrzymania dziecka w Warszawie w rodzinnej pieczy zastępczej wyniósł ok zł. Dostępne na stronie Strona 1

2 RYNEK PRACY (dok.) Podstawowe dane o m.st. Warszawie W końcu kwietnia 2015 r. liczba zarejestrowanych bezrobotnych wyniosła osób, Przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw w kwietniu 2015 r. wyniosło 960,3 tys. osób i było o 0,6% wyższe niż przed rokiem. Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw w kwietniu 2015 r. wyniosło 5414,29 zł i było o 3,4% wyższe niż w kwietniu 2014 r. W końcu kwietnia 2015 r. liczba zarejestrowanych bezrobotnych wyniosła osób i była o 12,3% mniejsza niż przed rokiem, a stopa bezrobocia ukształtowała się na poziomie 4,2%. W końcu kwietnia 2015 r. liczba kobiet, które nie podjęły zatrudnienia po urodzeniu dziecka wyniosła 3574, tj. 15,9% ogółu zarejestrowanych bezrobotnych kobiet. Produkcja sprzedana przemysłu (w cenach stałych) w kwietniu 2015 r. była o 7,0% mniejsza niż przed rokiem. Produkcja budowlano-montażowa (w cenach bieżących) w kwietniu 2015 r. była o 44,0% większa niż przed rokiem. Sprzedaż detaliczna (w cenach bieżących) zrealizowana przez przedsiębiorstwa handlowe i niehandlowe w kwietniu 2015 r. była o 5,4% mniejsza niż w kwietniu 2014 r. była o 1242 osoby, tj. o 2,6% mniejsza niż w końcu marca 2015 r. i o 6658 osób, tj. o 12,3% mniejsza niż w analogicznym okresie 2014 r. Liczba zarejestrowanych bezrobotnych kobiet wyniosła 22507, co stanowiło 47,6% ogółu bezrobotnych (przed miesiącem 47,6%, przed rokiem 47,3%) i 19,5% bezrobotnych kobiet w województwie mazowieckim. W stosunku do marca 2015 r. liczba bezrobotnych kobiet zmniejszyła się o 577 osób, tj. o 2,5%, a w stosunku do kwietnia 2014 r. zmniejszyła się o 2997 osób, tj. o 11,8%. Stopa bezrobocia rejestrowanego wynosiła 4,2% (w marcu 2015 r. wynosiła 4,3%, a w kwietniu 2014 r. 4,7%), średnia w województwie mazowieckim kształtowała się na poziomie 9,6% (przed miesiącem 9,9%, a przed rokiem 10,8%), natomiast w kraju na poziomie 11,2% (przed miesiącem 11,7%, a przed rokiem 13,0%). W kwietniu 2015 r. zarejestrowano w urzędach pracy 4152 osoby bezrobotne (4651 w marcu 2015 r., a 4356 w kwietniu 2014 r.). Bezrobotni zarejestrowani stanowili 20,0% ogółu zarejestrowanych bezrobotnych w województwie. Liczba osób rejestrujących się po raz pierwszy wyniosła 1291 (przed miesiącem 1522), co stanowiło 31,1% ogółu nowo zarejestrowanych bezrobotnych oraz 29,4% zarejestrowanych po raz pierwszy w województwie. Udział osób zwolnionych z przyczyn dotyczących zakładu pracy wśród bezrobotnych zarejestrowanych w kwietniu 2015 r. wyniósł 4,5% (w województwie mazowieckim 5,5%), przed miesiącem 5,7%, a przed rokiem 6,1%. W kwietniu 2015 r. wyrejestrowano z ewidencji bezrobotnych 5394 osoby (5689 w marcu 2015 r., a 5699 w kwietniu 2014 r.), co stanowiło 19,0% wyrejestrowanych z ewidencji bezrobotnych w województwie mazowieckim. Spośród wyrejestrowanych bezrobotnych 2648 osób podjęło pracę. Ponadto 1716 osób utraciło status bezrobotnego w wyniku niepotwierdzenia gotowości do podjęcia pracy. Przyczyną skreślenia z ewidencji było również dobrowolne zrezygnowanie ze statusu bezrobotnego, rozpoczęcie szkolenia lub stażu, nabycie uprawnień do zasiłku lub świadczenia przedemerytalnego, nabycie praw emerytalnych lub rentowych i inne. Prawa do zasiłku nie posiadało osób, tj. 86,3% ogółu zarejestrowanych bezrobotnych (przed rokiem osób, tj. 86,2%). Natomiast 6466 bezrobotnych posiadało prawo do zasiłku. Do urzędów pracy zgłoszono w kwietniu 2015 r ofert pracy, co stanowiło 35,6% ofert pracy w województwie mazowieckim i w końcu tego miesiąca urzędy dysponowały ofertami pracy dla 4245 osób. Na jedną ofertę pracy przypadało w końcu kwietnia 2015 r. 11 osób (przed miesiącem 16 osób, a przed rokiem 18), a w województwie mazowieckim Sprzedaż hurtowa (w cenach bieżących) w przedsiębiorstwach handlowych 28 osób (przed miesiącem 38 osób, a przed rokiem 35), zarejestrowane jako bezrobotne. w kwietniu 2015 r. była o 6,5% wyższa niż przed rokiem. Strona 2

3 WYNAGRODZENIA Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw w kwietniu Podstawowe dane o m.st. Warszawie 2015 r. wyniosło 5414,29 zł i było o 3,7% niższe w stosunku do marca 2015 r. i o 3,4% wyższe Według wstępnych danych w okresie styczeń kwiecień 2015 r. oddano do użytkowania 3526 mieszkań (o 24,4% mniej niż w analogicznym okresie 2014 r.). niż w analogicznym okresie 2014 r. W porównaniu z marcem 2015 r. spadek przeciętnego wynagrodzenia brutto odnotowano w sekcjach: pozostała działalność usługowa (o 24,0%), obsługa rynku nieruchomości (o 11,7%), przemysł (o 9,0%), działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (o 8,5%), zakwaterowanie i gastronomia (o 8,4%), handel; naprawa pojazdów samochodowych (o 5,8%), informacja i komunikacja (o 3,0%). Wzrost przeciętnego wynagrodzenia brutto odnotowano w sekcjach: budownictwo (o 14,2%), działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją (o 5,1%), administrowanie i działalność wspierająca (o 2,2%), transport i gospodarka magazynowa (o 0,4%). W stosunku do kwietnia 2014 r. wzrost przeciętnego wynagrodzenia brutto odnotowano w sekcjach: informacja i komunikacja (o 8,9%), budownictwo (o 8,5%), administrowanie i działalność wspierająca (o 8,2%), działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją (o 7,1%), Podmioty gospodarki narodowej a ogółem w tym spółki handlowe w tym z udziałem kapitału zagranicznego a W rejestrze REGON, bez rolników indywidualnych; stan w końcu kwietnia. zakwaterowanie i gastronomia (o 4,8%), działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (o 4,5%), handel; naprawa pojazdów samochodowych (o 3,7%), przemysł (o 0,6%). Spadek przeciętnego wynagrodzenia brutto wystąpił w sekcjach: pozostała działalność usługowa (o 12,2%), obsługa rynku nieruchomości (o 1,9%), transport i gospodarka magazynowa (o 0,9%). *** Prezentowane dane o pracujących, zatrudnieniu, wynagrodzeniach oraz o przychodach ze sprzedaży produkcji przemysłu PRZECIĘTNE MIESIĘCZNE WYNAGRODZENIE BRUTTO WEDŁUG SEKCJI PKD W KWIETNIU 2015 R. m.st. Warszawa 5414,29 zł i budownictwa, a także o sprzedaży detalicznej i hurtowej towarów w ujęciu miesięcznym dotyczą podmiotów gospodarczych, w których liczba pracujących przekracza 9 osób. administrowanie i działalność wspierająca (3368,98 zł) zakwaterowanie i gastronomia (3413,59 zł) informacja i komunikacja (8488,05 zł) działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (7836,18 zł) budownictwo (7023,48 zł) W stosunku do obowiązującej klasyfi kacji PKD 2007 (Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007) dokonano dodatkowego grupowania, ujmując pod pojęciem Przemysł sekcje: B - Górnictwo i wydoby- transport i gospodarka magazynowa (4141,67 zł) 0 obsługa rynku nieruchomości (5713,49 zł) wanie, C - Przetwórstwo przemysłowe, D - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę oraz E - Dostawa wody; gospodaro- pozostała działalność usługowa (4457,64 zł) handel; naprawa pojazdów samochodowych (5540,44 zł) wanie ściekami i odpadami; rekultywacja. działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją (4511,17 zł) przemysł (sekcje BCDE) (5228,66 zł) Strona 3

4 Udostępnianie informacji statystycznych w US w Warszawie prowadzi MAZOWIECKI OŚRODEK BADAŃ REGIONALNYCH w skład którego wchodzi: Centrum Informacji Statystycznej i Biblioteka parter tel./faks tel , Wyniki badań statystycznych statystyki publicznej upowszechniane i udostępniane są w formie: informacji udzielanych bezpośrednio, telefonicznie lub na piśmie; zleceń realizowanych na indywidualne zamówienia; wydawnictw statystycznych (np. miesięczników, kwartalników, roczników i publikacji jednorazowych); krótkich wiadomości statystycznych i komunikatów. PRZEMYSŁ I BUDOWNICTWO Produkcja sprzedana przemysłu w kwietniu 2015 r. wyniosła (w cenach bieżących) 8554,1 mln zł i była (w cenach stałych) mniejsza w porównaniu z kwietniem 2014 r. o 7,0%. W stosunku do kwietnia 2014 r. odnotowano spadek produkcji sprzedanej w przetwórstwie przemysłowym o 2,8%. W okresie styczeń kwiecień 2015 r. produkcja sprzedana przemysłu wyniosła 36616,6 mln zł (w cenach bieżących) i była (w cenach stałych) niższa o 5,9% od osiągniętej w analogicznym okresie 2014 r. W przetwórstwie przemysłowym odnotowano wzrost produkcji o 2,0%. Wśród działów zaliczanych do przetwórstwa przemysłowego znaczący wzrost sprzedaży odnotowano m.in.: w produkcji komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych (o 43,7%), produkcji pojazdów samochodowych, przyczep i naczep (o 27,7%), produkcji wyrobów z gumy i z tworzyw sztucznych (o 21,8%), produkcji papieru i wyrobów z papieru (o 19,9%), produkcji wyrobów z drewna, korka, słomy i wikliny (o 19,0%), produkcji urządzeń elektrycznych (o 17,3%). Największy spadek sprzedaży wystąpił m.in.: w pozostałej produkcji wyrobów (o 17,9%), produkcji artykułów spożywczych (o 15,3%), produkcji skór i wyrobów skórzanych (o 13,7%), produkcji chemikaliów i wyrobów chemicznych (o 6,5%), poligrafi i i reprodukcji zapisanych nośników informacji (o 6,2%). Wydajność pracy, w przemyśle mierzona wartością produkcji sprzedanej na 1 zatrudnionego, w okresie styczeń kwiecień 2015 r. wyniosła 214,8 tys. zł (w cenach bieżących) i była licząc w cenach stałych o 5,7% niższa niż przed rokiem. Interesanci mogą korzystać z usług Centrum Informacji Statystycznej w godz w poniedziałki w godz od wtorku do piątku w Urzędzie Statystycznym w Warszawie i jego oddziałach. STRUKTURA PRODUKCJI SPRZEDANEJ BUDOWNICTWA WEDŁUG DZIAŁÓW W KWIETNIU 2015 R. (ceny bieżące) Budowa obiektów inżynierii lądowej i wodnej (43,3%) Na miejscu w Centrum Informacji Statystycznej udostępniane są: bieżące komunikaty GUS i informacje US o podstawowych wielkościach i wskaźnikach; Budowa budynków (43,9%) 3317,8 mln zł publikacje US i GUS takie jak: roczniki statystyczne, biuletyny, publikacje branżowe, zeszyty metodyczne, klasyfi kacje itp.; informacje o nowościach wydawniczych oraz planowanych do wydania publikacjach urzędów statystycznych i GUS; ponadto Biblioteka US oferuje do wglądu Dzienniki Urzędowe GUS oraz Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie. Produkcja sprzedana budownictwa w kwietniu 2015 r. wyniosła (w cenach bieżących) 3317,8 mln zł i była o 47,1% wyższa niż w marcu 2015 r. oraz o 34,9% większa niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. Roboty budowlane specjalistyczne (12,8%) W okresie styczeń kwiecień 2015 r. produkcja sprzedana budownictwa osiągnęła wartość 10112,0 mln zł, tj. o 14,0% większą niż w analogicznym okresie 2014 r. Strona 4

5 PRZEMYSŁ I BUDOWNICTWO (dok.) Produkcja budowlano-montażowa w kwietniu 2015 r. ukształtowała się na poziomie 1146,7 mln zł (w cenach bieżących) i stanowiła 34,6% produkcji sprzedanej budownictwa. W stosunku do poprzedniego miesiąca produkcja budowlano-montażowa zwiększyła się o 70,0%, natomiast w porównaniu z kwietniem 2014 r. wzrosła o 44,0%. W okresie styczeń kwiecień 2015 r produkcja budowlano-montażowa ukształtowała się na poziomie 3138,6 mln zł i stanowiła 31,0% produkcji sprzedanej budownictwa (przed rokiem 31,4%). W porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku produkcja budowlano-montażowa była większa o 12,7%. Wzrost produkcji w stosunku do analogicznego okresu 2014 r. wystąpił w przedsiębiorstwach zajmujących się budową obiektów inżynierii lądowej i wodnej (o 49,2%) oraz w podmiotach zajmujących się budową budynków (o 7,3%). Natomiast spadek odnotowano w jednostkach wykonujących roboty budowlane specjalistyczne (o 25,8%). Wydajność pracy, mierzona produkcją na 1 zatrudnionego w budownictwie, w kwietniu 2015 r. wyniosła 67,5 tys. zł i była o 47,1% wyższa niż przed miesiącem i o 45,0% większa niż w kwietniu 2014 r. HANDEL Sprzedaż detaliczna zrealizowana przez przedsiębiorstwa handlowe i niehandlowe w kwietniu 2015 r. (w cenach bieżących) pozostała na tym samym poziomie jak w marcu 2015 r. oraz była o 5,4% niższa w odniesieniu do kwietnia 2014 r. W porównaniu z marcem 2015 r. mniejsza była m.in. sprzedaż pojazdów samochodowych, motocyki, części (o 7,3%), włókna, odzieży, obuwia (o 2,9%), farmaceutyków, kosmetyków, sprzętu ortopedycznego (o 1,8%), mebli, RTV, AGD (o 1,6%). Wzrosła natomiast sprzedaż w grupach: prasa, książki, pozostała sprzedaż w wyspecjalizowanych sklepach (o 6,6%), paliwa stałe, ciekłe i gazowe (o 6,5%) oraz pozostała sprzedaż detaliczna w niewyspecjalizowanych sklepach (o 5,7%). W stosunku do kwietnia 2014 r. zmniejszyła się m.in. sprzedaż w grupach: paliwa stałe, ciekłe i gazowe (o 20,1%), pozostała sprzedaż detaliczna w niewyspecjalizowanych sklepach (o 14,6%), żywność, napoje i wyroby tytoniowe (o 11,0%), farmaceutyki, kosmetyki, sprzęt ortopedyczny (o 9,1%), pojazdy samochodowe, motocykle, części (o 5,4%). Natomiast większa niż przed rokiem była m.in. sprzedaż: prasy, książek, pozostała sprzedaż w wyspecjalizowanych sklepach (o 11,9%), mebli, RTV, AGD (o 2,8%). W okresie styczeń kwiecień 2015 r. w porównaniu z analogicznym okresem 2014 r. sprzedaż detaliczna zmniejszyła się o 5,4%. Sprzedaż hurtowa w przedsiębiorstwach handlowych w kwietniu 2015 r. (w cenach bieżących) była mniejsza o 10,4% w stosunku do poprzedniego miesiąca oraz o 6,5% wyższa w odniesieniu do kwietnia 2014 r., a w przedsiębiorstwach hurtowych była odpowiednio mniejsza o 11,0% i większa o 7,5%. W okresie styczeń kwiecień 2015 r. przedsiębiorstwa handlowe zrealizowały sprzedaż hurtową o 7,1% większą niż przed rokiem, natomiast przedsiębiorstwa hurtowe większą o 9,3%. Forma składania zamówień: Pocztą na adres: Urząd Statystyczny w Warszawie, ul. 1 Sierpnia 21, Warszawa Bezpośrednio w sekretariacie lub Centrum Informacji Statystycznej US w Warszawie Faksem: Składający zamówienie powinien: dokładnie określić zakres potrzebnych danych: tematyczny (z zakresu statystyki społecznej i gospodarczej), czasowy (za jakie lata lub miesiące), terytorialny (województwo, powiat, gmina) potwierdzić sposób płatności i formę udostępniania danych, podać rodzaj rachunku (z VAT czy bez), podać NIP, podać nazwisko i telefon osoby, z którą należy się kontaktować w sprawie zamówienia. Zamówione informacje statystyczne udostępniane są odbiorcom odpłatnie. Realizacja usługi może nastąpić po zaakceptowaniu przez zamawiającego jej ceny i wpłaceniu na konto US w Warszawie określonej należności. Nieodpłatnie udostępnia się informacje organom prowadzącym rejestry i systemy informacyjne administracji publicznej, organom administracji rządowej i samorządu terytorialnego, innym instytucjom rządowym, Najwyższej Izbie Kontroli i Narodowemu Bankowi Polskiemu w zakresie określonym w ustawie z dnia 29 lipca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. Nr 88, z 1995 r., poz. 439). Forma udostępniania danych: Kserokopia. Wydruk komputerowy. Zapis komputerowy na nośniku. Poczta elektroniczna. Sposób uiszczania należności: Gotówką (w kasie US, w godz. 11:00-14:00). Przelewem. Za zaliczeniem pocztowym. Strona 5

6 Publikacje Urzędu Statystycznego w Warszawie przewidziane do wydania w 2015 r. CENY DETALICZNE Ceny detaliczne wybranych artykułów żywnościowych w kwietniu 2015 r. w stosunku do marca 2015 r. oraz analogicznego okresu roku ubiegłego kształtowały się w następujący sposób. Roczniki statystyczne Rocznik Statystyczny Województwa Mazowieckiego 2015 książka...28,00 Województwo Mazowieckie 2015 Podregiony, Powiaty, Gminy książka...28,00 Rocznik Statystyczny Warszawy 2015 książka...25,00 Informacje i opracowania statystyczne Biuletyn Statystyczny Województwa Mazowieckiego (kwartalnik)... Internet Przegląd Statystyczny Warszawy (kwartalnik)...15,00 Raport o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa mazowieckiego w 2014 r. książka...15,00 Panorama dzielnic Warszawy w 2014 r. książka...25,00 Ludność, ruch naturalny i migracje książka...18,00 Rynek pracy w województwie mazowieckim w 2014 r. książka...18,00 Zmiany strukturalne grup podmiotów gospodarki narodowej w rejestrze REGON Internet Portret województwa mazowieckiego książka...20,00 CD-ROM...15,00 Statystyka gmin i powiatów województwa mazowieckiego 2010 i 2013 CD-ROM...15,00 Internet Rolnictwo województwa mazowieckiego na tle kraju i pozostałych województw w 2014 r. Internet Obszar Metropolitalny Warszawy w 2013 r. Internet ZMIANY CEN DETALICZNYCH WYBRANYCH ARTYKUŁÓW ŻYWNOŚCIOWYCH W KWIETNIU 2015 R. (miesiąc poprzedni = 100) Rzodkiewka (pęczek) Wątroba wieprzowa surowa Sałata (główka) Jaja świeże, fermowe Pasztet z drobiu ZMIANY CEN DETALICZNYCH WYBRANYCH ARTYKUŁÓW ŻYWNOŚCIOWYCH W KWIETNIU 2015 R. (analogiczny okres roku poprzedniego = 100) Ceny detaliczne wybranych towarów i usług konsumpcyjnych (bez artykułów żywnościowych) w kwietniu 2015 r. w stosunku do marca 2015 r. oraz do kwietnia 2014 r. kształtowały się w następujący sposób. -5,2-6,8-7,5-7,8-8,2 11,3 9,8 7,6 19,2 28,9 36,0 Ogórki świeże, szklarniowe -35, % Kakao naturalne Surówka warzywna, w opakowaniu Ser dojrzewający "Gouda" Chleb tostowy pszenny Cebula -29,2-8,9-15,3-17,6-21,0 11,4 10,2 17,4 16,2 22,6 37,9 Ziemniaki -51, % Marchew Papryka Pomidory Nogi wieprzowe Sok wielowarzywny, w opakowaniu kartonowym Słonecznik łuskany (pestki) Marchew Filety mrożone z dorsza, niepanierowane Kalafior Fasola biała, drobna Kawa naturalna mielona Porcje rosołowe (korpusy) z kurcząt Strona 6

7 CENY DETALICZNE (cd.) ZMIANY CEN DETALICZNYCH WYBRANYCH TOWARÓW I USŁUG KONSUMPCYJNYCH (bez artykułów żywnościowych) W KWIETNIU 2015 R. (miesiąc poprzedni = 100) % 10 9,2 8,3 5 7,5 6,7 5,4 2,9 0-2,9-4,9-5,4-5 -5,9-9, ,0-15 Mydło w płynie, z dozownikiem Komplet kuchenny, front z płyty MDF Deska do prasowania, na nóżkach metalowych Proszek do prania w pralkach automatycznych Toster elektryczny Krem do rąk Czajnik elektryczny "bezprzewodowy" Usunięcie 1 zęba ze znieczuleniem Aparat fotograficzny cyfrowy, kompaktowy Bluza młodziezowa (11-13 lat; wzrostu) Montaż rolet zewnętrznych zabezpieczających Upranie bielizny pościelowej Wśród towarów i usług niekonsumpcyjnych w kwietniu 2015 r. w stosunku do marca 2015 r. wzrosły ceny m.in.: siekiery oprawionej (o 11,1%), oleju silnikowego mineralnego Lotos Mineral 15W-40 (o 6,1%), baterii umywalkowej, z mieszaczem ciepłej i zimnej wody (o 4,8%), paliwa do zasilania silników samochodowych, LPG (o 4,6%), wiadra ocynkowanego (o 3,8%), gipsu budowlanego (o 3,2%), cegły budowlanej klinkierowej (o 2,9%). Zmniejszyły się ceny np.: brodzika akrylowego z kabiną (o 9,5%), skrzydła drzwiowego płytowego, wewnętrznego (o 4,5%), płyty gipsowo-kartonowej (o 4,3%), wiertarki elektrycznej, udarowej (o 2,1%), okna z PCV, 2-skrzydłowego, szklonego (o 1,8%), umywalki łazienkowej ceramicznej (o 1,6%). W porównaniu z kwietniem 2014 r. wzrosły ceny m.in.: umywalki łazienkowej ceramicznej (o 39,9%), okna drewnianego 2-skrzydłowego, malowanego i szklonego (o 17,3%), wiadra ocynkowanego (o 11,7%), siekiery oprawionej (o 9,6%), płytki zewnętrznej, mrozoodpornej (o 9,2%). Pasta do mycia zębów, specjalna Zabieg rehabilitacyjny w przychodni prywatnej lub spółdzielni Farba lateksowa zmywalna, kolorowa do wnętrz Wata opatrunkowa Odkurzacz elektryczny Tenisówki damskie Masaż leczniczy Oszlifowanie i montaż jednej soczewki +-2 dioptrie Dezodorant osobisty w aerozolu Tabletki do zmywarki do naczyń Mleczko do czyszczenia zlewozmywaków, umywalek i wanien ZMIANY CEN DETALICZNYCH WYBRANYCH TOWARÓW I USŁUG KONSUMPCYJNYCH (bez artykułów żywnościowych) W KWIETNIU 2015 R. (analogiczny okres roku poprzedniego = 100) % , , ,2 12,7 11,6 5 9,5 0-7,3-5 -9, ,4-14, ,1-21, Wykładzina podłogowa z PCW Opracowania sygnalne przewidziane do wydania w 2015 r. Komunikat o sytuacji społeczno- -gospodarczej województwa mazowieckiego. Statystyka Warszawy. Wybrane dane o podregionach województwa mazowieckiego. (IV kw r., I, II, III kw r.) Podmioty gospodarki narodowej w rejestrze REGON w województwie mazowieckim. Stan na koniec 2014 r. Aktywność ekonomiczna ludności w województwie mazowieckim. (IV kw r., I, II, III kw r.) Turystyka w województwie mazowieckim w 2014 r. Stan i ruch naturalny ludności Rolnictwo w województwie mazowieckim w 2014 r. Szkoły wyższe w województwie mazowieckim w 2014 r. Budownictwo mieszkaniowe Budżety gospodarstw domowych Budżety jednostek samorządu terytorialnego w województwie mazowieckim w 2014 r. Produkt krajowy brutto w województwie mazowieckim w latach Strona 7

8 I I I Informacje na temat publikacji wydawanych przez urząd uzyskamy w: Centrum Informacji Statystycznej, parter tel , faks oraz w Centrach Informacji Statystycznej w: Oddziale w Ciechanowie Ciechanów, ul. Nadrzeczna 1 tel Oddziale w Ostrołęce Ostrołęka, ul. Insurekcyjna 3 tel Oddziale w Płocku Płock, ul. Otolińska 21 tel CENY DETALICZNE (dok.) Zmniejszyły się ceny m.in.: brodzika akrylowego z kabiną (o 26,4%), miski ustępowej, tzw. kompakt (o 24,3%), paliwa do zasilania silników samochodowych, LPG (o 22,6%), benzyny bezołowiowej, 95-oktanowej oraz benzyny bezołowiowej, 98-oktanowej (po 13,3%), płyty OSB3 (o 10,5%), łopaty do piasku (o 9,3%), deski podłogowej, wielowarstwowej (o 7,9%). BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE Według wstępnych danych 1, w Warszawie w okresie styczeń-kwiecień 2015 r. oddano do użytkowania 3526 mieszkań (o 24,4% mniej niż w analogicznym okresie 2014 r.), a w województwie mazowieckim 8485 mieszkań, tj. o 14,8% mniej niż w okresie styczeń-kwiecień 2014 r. Spadek liczby oddanych mieszkań odnotowano w budownictwie zakładowym z 74 do 15 mieszkań, tj. o 79,7% mniej, w budownictwie indywidualnym z 506 do 228 mieszkań, tj. o 54,9% mniej, w budownictwie spółdzielczym z 384 do 198 mieszkań, tj. o 48,4% mniej oraz w budownictwie przeznaczonym na sprzedaż lub wynajem z 3679 do 3060 mieszkań, tj. o 16,8% mniej. W okresie styczeń-kwiecień 2015 r. w budownictwie komunalnym oddano do użytkowania 25 mieszkań. Oddziale w Radomiu Radom, ul. Planty 39/45 tel MIESZKANIA ODDANE DO UŻYTKOWANIA (analogiczny okres 2010=100) Oddziale w Siedlcach Siedlce, ul. Pułaskiego 19/21 tel SPRZEDAŻ DETALICZNĄ WYDAWNICTW URZĘDU STATYSTYCZNEGO PROWADZĄ: US w Warszawie, Centrum Informacji Statystycznej, parter Punkt sprzedaży Zakładu Wydawnictw Statystycznych Warszawa, al. Niepodległości 208 (parter) tel. bezp U w a g a. Zamówienia na prenumeratę publikacji można składać przez Internet - zakładka publikacje w sprzedaży, pisemnie, faksem lub em na adres Urzędu Statystycznego w Warszawie, podając pełny adres odbiorcy z kodem pocztowym oraz numerem identyfi kacyjnym płatnika VAT (NIP) I II I III I IV I V I VI I VII I VIII I IX I X I XI I XII W okresie styczeń-kwiecień 2015 r. rozpoczęto budowę 4003 mieszkań (o 17,9% mniej niż w analogicznym okresie 2014 r.), z czego: 3867 w budownictwie realizowanym na sprzedaż lub wynajem, 136 w budownictwie indywidualnym. W okresie styczeń-kwiecień 2015 r. w Warszawie wydano pozwolenia na budowę 8035 mieszkań (o 15,3% więcej niż w analogicznym okresie 2014 r.), w tym w budynkach realizowanych przez inwestorów indywidualnych na 303 mieszkania, tj. o 29,5% więcej niż w analogicznym okresie 2014 r. I II I III I IV I V I VI woj.. mazowieckie Warszawa I VII I VIII I IX I X I XI Przeciętna powierzchnia mieszkania oddanego do użytkowania w okresie styczeń- I XII I II I III 2015 I IV -kwiecień 2015 r. wyniosła 56,3 m 2 i zmniejszyła się w stosunku do analogicznego okresu 2014 r. o 12,5 m 2. W budownictwie indywidualnym przeciętna powierzchnia użytkowa wyniosła 112,6 m 2 (o 21,8 m 2 mniej niż w analogicznym okresie 2014 r.), w budownictwie spółdzielczym 65,9 m 2 (o 0,8 m 2 mniej), w budownictwie realizowanym na sprzedaż lub wynajem 51,7 m 2 (o 8,4 m 2 mniej), w budownictwie komunalnym 45,0 m 2, w budownictwie zakładowym 40,1 m 2 (o 15,4 m 2 mniej). 1 Dane meldunkowe. Strona 8

STATYSTYKA WARSZAWY NR 10. Urz d Statystyczny w Warszawie ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa; tel. 22 464 23 15 faks 22 846 76 67 1 VII 31 XII 2011

STATYSTYKA WARSZAWY NR 10. Urz d Statystyczny w Warszawie ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa; tel. 22 464 23 15 faks 22 846 76 67 1 VII 31 XII 2011 STATYSTYKA WARSZAWY NR 10 e-mail: informatoriumuswaw@stat.gov.pl http://www.stat.gov.pl/warsz Listopad 2011 r. Urz d Statystyczny w Warszawie ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa; tel. 22 464 23 15 faks

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ KRAJU

INFORMACJA O SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ KRAJU GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY INFORMACJA O SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ KRAJU I KWARTAŁ 2007 R. Warszawa, 24 kwietnia 2007 r. Spis treści strona Wstęp... 1 Podstawowe wskaźniki sytuacji społeczno-gospodarczej

Bardziej szczegółowo

KONIN URZĄD MIEJSKI W KONINIE RAPORT O PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W LATACH 2009-2013

KONIN URZĄD MIEJSKI W KONINIE RAPORT O PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W LATACH 2009-2013 Załącznik nr 1 do Programu Wspierania Przedsiębiorczości w Koninie na lata 2014 2016. URZĄD MIEJSKI W KONINIE KONIN RAPORT O PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W LATACH 2009-2013 POZNAŃ 2013 2 SPIS TREŚCI RAPORT O SYTUACJI

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI Powiatowy Urząd Pracy w Jeleniej Górze SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W JELENIEJ GÓRZE za 2013 rok LUTY, 2014 1 SPIS TREŚCI : I. WSTĘP...3 II LUDNOŚĆ 4 III PODMIOTY GOSPODARCZE 8

Bardziej szczegółowo

Tytu³owy plan. wydawniczy. FOLDERY I MATERIA Y OKOLICZNOŒCIOWE Szczecin 2013

Tytu³owy plan. wydawniczy. FOLDERY I MATERIA Y OKOLICZNOŒCIOWE Szczecin 2013 Tytu³owy plan wydawniczy 2013 FOLDERY I MATERIA Y OKOLICZNOŒCIOWE Szczecin 2013 Tytu³owy plan wydawniczy 2013 FOLDERY I MATERIA Y OKOLICZNOŒCIOWE Szczecin 2013 Szanowni Czytelnicy Urząd Statystyczny w

Bardziej szczegółowo

Diagnoza i prognozy. makroekonomiczne dla województwa opolskiego ze szczególnym uwzględnieniem rynku pracy

Diagnoza i prognozy. makroekonomiczne dla województwa opolskiego ze szczególnym uwzględnieniem rynku pracy Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz środków budżetu państwa w ramach działania 2.1 ZPORR Diagnoza i prognozy makroekonomiczne dla województwa

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Jeleniej Górze. SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W JELENIEJ GÓRZE za 2012 rok

Powiatowy Urząd Pracy w Jeleniej Górze. SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W JELENIEJ GÓRZE za 2012 rok Powiatowy Urząd Pracy w Jeleniej Górze SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W JELENIEJ GÓRZE za 2012 rok Luty, 2013 SPIS TREŚCI : I. WSTĘP... 3 II. LUDNOŚĆ 4 III. PODMIOTY GOSPODARCZE 7

Bardziej szczegółowo

ANALIZA SYTUACJI NA RYNKU PRACY W WOJEWÓDZTWIE LUBELSKIM 2012 r.

ANALIZA SYTUACJI NA RYNKU PRACY W WOJEWÓDZTWIE LUBELSKIM 2012 r. WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W LUBLINIE Wydział Badań i Analiz ANALIZA SYTUACJI NA RYNKU PRACY W WOJEWÓDZTWIE LUBELSKIM 212 r. Lublin 213 r. Spis treści Zakres i struktura opracowania.. 5 1. Charakterystyczne

Bardziej szczegółowo

RYNEK WEWNĘTRZNY W 2012 R.

RYNEK WEWNĘTRZNY W 2012 R. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY RYNEK WEWNĘTRZNY W 2012 R. Informacje i opracowania statystyczne Warszawa 2013 2 Opracowanie publikacji Główny Urząd Statystyczny Departament Handlu i Usług zespół Wydziału Handlu

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY RYNEK WEWNĘTRZNY W 2013 R.

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY RYNEK WEWNĘTRZNY W 2013 R. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY RYNEK WEWNĘTRZNY W 2013 R. Informacje i opracowania statystyczne Warszawa 2014 2 Opracowanie publikacji Główny Urząd Statystyczny Departament Handlu i Usług zespół Wydziału Handlu

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY w JELENIEJ GÓRZE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI. za 2014 rok

POWIATOWY URZĄD PRACY w JELENIEJ GÓRZE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI. za 2014 rok URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY w JELENIEJ GÓRZE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO URZĘDU PRACY za 2014 rok LUTY, 2015 SPIS TREŚCI : I. WSTĘP... 3 II. LUDNOŚĆ... 6 III. PODMIOTY GOSPODARCZE......

Bardziej szczegółowo

PODMIOTY GOSPODARCZE WEDŁUG RODZAJÓW I MIEJSC PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI W 2006 R.

PODMIOTY GOSPODARCZE WEDŁUG RODZAJÓW I MIEJSC PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI W 2006 R. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY PODMIOTY GOSPODARCZE WEDŁUG RODZAJÓW I MIEJSC PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI W 2006 R. INFORMACJE I OPRACOWANIA WARSZAWA STATYSTYCZNE 2007 OBJAŚNIENIA ZNAKÓW UMOWNYCH I SKRÓTÓW UŻYWANYCH

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ KRAJU

INFORMACJA O SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ KRAJU GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY INFORMACJA O SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ KRAJU ROK 2007 Warszawa, 29 stycznia 2008 r. 2 Informacja o sytuacji społeczno-gospodarczej kraju Spis treści strona Wstęp... 1 Dynamika

Bardziej szczegółowo

INSTYTUT EUROTEST 80-237 Gdańsk, ul. Uphagena 10, tel. 58-341-63-70, fax 58-341-66-20 home page: www.eurotest.com.pl. e.mail: enter@eurotest.com.

INSTYTUT EUROTEST 80-237 Gdańsk, ul. Uphagena 10, tel. 58-341-63-70, fax 58-341-66-20 home page: www.eurotest.com.pl. e.mail: enter@eurotest.com. INSTYTUT EUROTEST 80-237 Gdańsk, ul. Uphagena 10, tel. 58-341-63-70, fax 58-341-66-20 home page: www.eurotest.com.pl. e.mail: enter@eurotest.com.pl 7 Program Ramowy Badań i Rozwoju UE Stan i warunki rozwoju

Bardziej szczegółowo

RYNEK WEWNĘTRZNY W 2011 R.

RYNEK WEWNĘTRZNY W 2011 R. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY RYNEK WEWNĘTRZNY W 2011 R. Informacje i opracowania statystyczne Warszawa 2012 2 Opracowanie publikacji GUS, Departament Handlu i Usług zespół Wydziału Handlu Wewnętrznego: Izabella

Bardziej szczegółowo

Szczecin MEMORANDUM FINANSOWE

Szczecin MEMORANDUM FINANSOWE Szczecin MEMORANDUM FINANSOWE MEMORANDUM FINANSOWE MIASTA SZCZECINA Szczecin 2014 SPIS TREŚCI I. INFORMACJE O MIEŚCIE... 3 1. Podstawowe dane o Szczecinie... 5 2. Infrastruktura... 6 2.1. Transport i komunikacja...

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁY INFORMACYJNE. według modelu wskaźnikowego i kosztowego. dr Jan Rzepecki

MATERIAŁY INFORMACYJNE. według modelu wskaźnikowego i kosztowego. dr Jan Rzepecki MATERIAŁY INFORMACYJNE pn. Różnicowanie składki na społeczne ubezpieczenie wypadkowe według modelu wskaźnikowego i kosztowego dr Jan Rzepecki Warszawa, październik, 2013 r. Dlaczego różnicuje się składkę

Bardziej szczegółowo

Rynek pracy powiatu jarosławskiego - charakterystyka wybranych grup osób bezrobotnych:

Rynek pracy powiatu jarosławskiego - charakterystyka wybranych grup osób bezrobotnych: Rynek pracy powiatu jarosławskiego - charakterystyka wybranych grup osób bezrobotnych: osoby do 30 r. ż., osoby pow. 50 r. ż., rodzice, posiadający co najmniej 1 dziecko w wieku do 6 lat lub co najmniej

Bardziej szczegółowo

Aktualna sytuacja lokalnej gospodarki w dobie kryzysu oraz branże przyszłości w rozwoju Nowego Dworu Mazowieckiego

Aktualna sytuacja lokalnej gospodarki w dobie kryzysu oraz branże przyszłości w rozwoju Nowego Dworu Mazowieckiego 7 Program Ramowy Badań i Rozwoju UE ======================================================== 80-237 Gdańsk, ul. Uphagena 10, tel. 58-341-63-70, faks 58-341-66-20 home page: www.eurotest.com.pl. e.mail:

Bardziej szczegółowo

Główny Urząd Statystyczny Warszawa, maj 2014 r.

Główny Urząd Statystyczny Warszawa, maj 2014 r. Główny Urząd Statystyczny Warszawa, maj 2014 r. Notatka na temat różnic między informacjami o podmiotach gospodarki narodowej z rejestru urzędowego REGON oraz o przedsiębiorstwach z badań statystycznych

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wstęp 2. Wnioski 3. Potencjał kapitału ludzkiego w Małopolsce 4. Sytuacja gospodarcza w Małopolsce w 2012 roku 7

Spis treści. Wstęp 2. Wnioski 3. Potencjał kapitału ludzkiego w Małopolsce 4. Sytuacja gospodarcza w Małopolsce w 2012 roku 7 Spis treści Wstęp 2 Wnioski 3 Potencjał kapitału ludzkiego w Małopolsce 4 Sytuacja gospodarcza w Małopolsce w 2012 roku 7 Wpływ sytuacji gospodarczej na regionalny rynek pracy 19 1 Wstęp Druga część opracowania

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE STAROGARDZKIM RAPORT ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2014 ROKU

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE STAROGARDZKIM RAPORT ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2014 ROKU MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE STAROGARDZKIM RAPORT ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2014 ROKU Powiatowy Urząd Pracy w Starogardzie Gdańskim ul. Kanałowa 3, 83-200 Starogard Gdański gdst@praca.gov.pl

Bardziej szczegółowo

KOMITET REDAKCYJNY GŁÓWNEGO URZĘDU STATYSTYCZNEGO. PRZEWODNICZĄCY Janusz Witkowski. REDAKTOR GŁÓWNY Halina Dmochowska

KOMITET REDAKCYJNY GŁÓWNEGO URZĘDU STATYSTYCZNEGO. PRZEWODNICZĄCY Janusz Witkowski. REDAKTOR GŁÓWNY Halina Dmochowska KOMITET REDAKCYJNY GŁÓWNEGO URZĘDU STATYSTYCZNEGO PRZEWODNICZĄCY Janusz Witkowski REDAKTOR GŁÓWNY Halina Dmochowska CZŁONKOWIE Ewa Adach-Stankiewicz, Wojciech Adamczewski, Renata Bielak, Maria Jeznach,

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ŻYWIECKIM W 2013 ROKU

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ŻYWIECKIM W 2013 ROKU POWIATOWY URZĄD PRACY W ŻYWCU CENTRUM AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ ul. Łączna 28, 34-300 Żywiec telefon: (33) 475-75-00, fax: (33) 475-75-51 www.pup.zywiec.pl, e-mail: kazy@praca.gov.pl MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Strona. Uwagi ogólne. Ogólna charakterystyka gminy. Ludność. Samorząd lokalny i budżet gminy. Szkolnictwo. Wychowanie przedszkolne

SPIS TREŚCI. Strona. Uwagi ogólne. Ogólna charakterystyka gminy. Ludność. Samorząd lokalny i budżet gminy. Szkolnictwo. Wychowanie przedszkolne SPIS TREŚCI Strona Uwagi ogólne Ogólna charakterystyka gminy Ludność Samorząd lokalny i budżet gminy Szkolnictwo Wychowanie przedszkolne Służba zdrowia Środowisko naturalne Infrastruktura komunalna Gospodarka

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Gminy Miasta Radomia na lata 2014-2020

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Gminy Miasta Radomia na lata 2014-2020 Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Gminy Miasta Radomia na lata 2014-2020 Spis treści: RADOM 2014 I. Wstęp... 4 II. Procedura tworzenia... 6 II.1 Uwarunkowania prawno - systemowe... 6 II.2

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY

INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY W KOLBUSZOWEJ INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY W 2009 ROKU W POWIECIE KOLBUSZOWSKIM Kolbuszowa, marzec 2010 1. Informacja o stanie i strukturze bezrobocia w 2009 roku w powiecie

Bardziej szczegółowo

Trendy rozwojowe w sektorze budowlanym analiza zjawiska w województwie śląskim

Trendy rozwojowe w sektorze budowlanym analiza zjawiska w województwie śląskim RAPORT z BADANIA: Trendy rozwojowe w sektorze budowlanym analiza zjawiska w województwie śląski Warszawa, styczeń 2012 AUTORZY RAPORTU: Joanna Abramowicz Andrzej Engelmayer Mariusz Gryc 2 SPIS TREŚCI WSTĘP

Bardziej szczegółowo

ANALIZA DANYCH ZASTANYCH

ANALIZA DANYCH ZASTANYCH ANALIZA DANYCH ZASTANYCH OMÓWIENIE BADAŃ I WYNIKÓW PREZENTACJA W RAMACH PROJEKTU BADANIA DLA ROZWOJU MAZOWSZA WARSZAWA, 24 września 2013 r. AUTOR: DR WIESŁAW KĄKOL Człowiek najlepsza inwestycja Projekt

Bardziej szczegółowo

Wykorzystaj swoją szansę, zwiększający aktywność zawodową i społeczną głównie osób bezrobotnych i niepełnosprawnych.

Wykorzystaj swoją szansę, zwiększający aktywność zawodową i społeczną głównie osób bezrobotnych i niepełnosprawnych. Wykorzystaj swoją szansę, zwiększający aktywność zawodową i społeczną głównie osób bezrobotnych i niepełnosprawnych. Na terenie aglomeracji działa Polskie Towarzystwo Walki z Kalectwem oddział w Koninie,

Bardziej szczegółowo