pozostała działalność usługowa (0,6%) ; przemysł (sekcje B,C,D,E) (17,7%)

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "e-mail: InformatoriumUSWAW@stat.gov.pl http://warszawa.stat.gov.pl pozostała działalność usługowa (0,6%) ; przemysł (sekcje B,C,D,E) (17,7%)"

Transkrypt

1 STATYSTYKA WARSZAWY NR 4 Maj 2015 r. Urząd Statystyczny w Warszawie ul. 1 Sierpnia 21, Warszawa; tel.: faks: RYNEK PRACY Przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw w kwietniu 2015 r. wyniosło 960,3 tys. 30 MAJA DZIEŃ RODZICIELSTWA ZASTĘPCZEGO osób i było o 0,6 tys. osób, tj. o 0,1% niższe niż w marcu 2015 r. oraz o 5,6 tys. osób, tj. o 0,6% wyższe niż w kwietniu 2014 r. W porównaniu z marcem 2015 r. spadek przeciętnego zatrudnienia wystąpił w sekcjach: administrowanie i działalność wspierająca (o 1,2%), pozostała działalność usługowa (o 0,9%), działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją (o 0,4%), obsługa rynku nieruchomości (o 0,3%), działalność profesjonalna, naukowa i techniczna oraz przemysł (po 0,1%). Wzrost przeciętnego zatrudnienia odnotowano w sekcjach: informacja i komunikacja (o 0,4%), handel; naprawa pojazdów samochodowych (o 0,3%), zakwaterowanie i gastronomia (o 0,1%). W stosunku do kwietnia 2014 r. wzrost przeciętnego zatrudnienia odnotowano w sekcjach: administrowanie i działalność wspierająca (o 9,5%), pozostała działalność usługowa (o 8,9%), działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (o 3,6%), handel; naprawa pojazdów samochodowych (o 1,2%), obsługa rynku nieruchomości (o 0,7%). Spadek przeciętnego zatrudnienia wystąpił w sekcjach: budownictwo (o 7,0%), zakwaterowanie i gastronomia (o 6,1%), działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją (o 2,5%), transport i gospodarka magazynowa (o 1,0%), przemysł (o 0,3%), informacja i komunikacja (o 0,1%). STRUKTURA PRZECIĘTNEGO ZATRUDNIENIA WEDŁUG SEKCJI PKD W KWIETNIU 2015 R. W końcu 2014 r. w ramach rodzinnej pieczy zastępczej w Warszawie funkcjonowało 1369 rodzin zastępczych (o 6,2% więcej niż w 2013 r.) oraz 10 rodzinnych domów dziecka (o 25,0% więcej). Średnio 2 dzieci przebywało w 1 zawodowej rodzinie zastępczej. Na 1 rodzinny dom dziecka przypadało średnio 6 dzieci. Łącznie w rodzinach zastępczych przebywało 1644 dzieci, z czego najwięcej w wieku 7-13 lat (32,8%) oraz lat (27,4%), a najmniej w wieku 0-3 lata (7,0%). działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (7,0%) administrowanie i działalność wspierająca (10,1%) obsługa rynku nieruchomości (1,7%) informacja i komunikacja (9,8%) zakwaterowanie i gastronomia (2,7%) transport i gospodarka magazynowa (21,5%) działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją (1,6%) pozostała działalność usługowa (0,6%) ; przemysł (sekcje B,C,D,E) (17,7%) budownictwo (5,1%) handel; naprawa pojazdów samochodowych (22,2%) Osobami pełniącymi funkcję rodzinnej pieczy zastępczej były głównie osoby samotne (59,9%). Przeważały osoby w wieku lat (32,4%) oraz lat (24,7%). Średni miesięczny koszt utrzymania dziecka w Warszawie w rodzinnej pieczy zastępczej wyniósł ok zł. Dostępne na stronie Strona 1

2 RYNEK PRACY (dok.) Podstawowe dane o m.st. Warszawie W końcu kwietnia 2015 r. liczba zarejestrowanych bezrobotnych wyniosła osób, Przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw w kwietniu 2015 r. wyniosło 960,3 tys. osób i było o 0,6% wyższe niż przed rokiem. Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw w kwietniu 2015 r. wyniosło 5414,29 zł i było o 3,4% wyższe niż w kwietniu 2014 r. W końcu kwietnia 2015 r. liczba zarejestrowanych bezrobotnych wyniosła osób i była o 12,3% mniejsza niż przed rokiem, a stopa bezrobocia ukształtowała się na poziomie 4,2%. W końcu kwietnia 2015 r. liczba kobiet, które nie podjęły zatrudnienia po urodzeniu dziecka wyniosła 3574, tj. 15,9% ogółu zarejestrowanych bezrobotnych kobiet. Produkcja sprzedana przemysłu (w cenach stałych) w kwietniu 2015 r. była o 7,0% mniejsza niż przed rokiem. Produkcja budowlano-montażowa (w cenach bieżących) w kwietniu 2015 r. była o 44,0% większa niż przed rokiem. Sprzedaż detaliczna (w cenach bieżących) zrealizowana przez przedsiębiorstwa handlowe i niehandlowe w kwietniu 2015 r. była o 5,4% mniejsza niż w kwietniu 2014 r. była o 1242 osoby, tj. o 2,6% mniejsza niż w końcu marca 2015 r. i o 6658 osób, tj. o 12,3% mniejsza niż w analogicznym okresie 2014 r. Liczba zarejestrowanych bezrobotnych kobiet wyniosła 22507, co stanowiło 47,6% ogółu bezrobotnych (przed miesiącem 47,6%, przed rokiem 47,3%) i 19,5% bezrobotnych kobiet w województwie mazowieckim. W stosunku do marca 2015 r. liczba bezrobotnych kobiet zmniejszyła się o 577 osób, tj. o 2,5%, a w stosunku do kwietnia 2014 r. zmniejszyła się o 2997 osób, tj. o 11,8%. Stopa bezrobocia rejestrowanego wynosiła 4,2% (w marcu 2015 r. wynosiła 4,3%, a w kwietniu 2014 r. 4,7%), średnia w województwie mazowieckim kształtowała się na poziomie 9,6% (przed miesiącem 9,9%, a przed rokiem 10,8%), natomiast w kraju na poziomie 11,2% (przed miesiącem 11,7%, a przed rokiem 13,0%). W kwietniu 2015 r. zarejestrowano w urzędach pracy 4152 osoby bezrobotne (4651 w marcu 2015 r., a 4356 w kwietniu 2014 r.). Bezrobotni zarejestrowani stanowili 20,0% ogółu zarejestrowanych bezrobotnych w województwie. Liczba osób rejestrujących się po raz pierwszy wyniosła 1291 (przed miesiącem 1522), co stanowiło 31,1% ogółu nowo zarejestrowanych bezrobotnych oraz 29,4% zarejestrowanych po raz pierwszy w województwie. Udział osób zwolnionych z przyczyn dotyczących zakładu pracy wśród bezrobotnych zarejestrowanych w kwietniu 2015 r. wyniósł 4,5% (w województwie mazowieckim 5,5%), przed miesiącem 5,7%, a przed rokiem 6,1%. W kwietniu 2015 r. wyrejestrowano z ewidencji bezrobotnych 5394 osoby (5689 w marcu 2015 r., a 5699 w kwietniu 2014 r.), co stanowiło 19,0% wyrejestrowanych z ewidencji bezrobotnych w województwie mazowieckim. Spośród wyrejestrowanych bezrobotnych 2648 osób podjęło pracę. Ponadto 1716 osób utraciło status bezrobotnego w wyniku niepotwierdzenia gotowości do podjęcia pracy. Przyczyną skreślenia z ewidencji było również dobrowolne zrezygnowanie ze statusu bezrobotnego, rozpoczęcie szkolenia lub stażu, nabycie uprawnień do zasiłku lub świadczenia przedemerytalnego, nabycie praw emerytalnych lub rentowych i inne. Prawa do zasiłku nie posiadało osób, tj. 86,3% ogółu zarejestrowanych bezrobotnych (przed rokiem osób, tj. 86,2%). Natomiast 6466 bezrobotnych posiadało prawo do zasiłku. Do urzędów pracy zgłoszono w kwietniu 2015 r ofert pracy, co stanowiło 35,6% ofert pracy w województwie mazowieckim i w końcu tego miesiąca urzędy dysponowały ofertami pracy dla 4245 osób. Na jedną ofertę pracy przypadało w końcu kwietnia 2015 r. 11 osób (przed miesiącem 16 osób, a przed rokiem 18), a w województwie mazowieckim Sprzedaż hurtowa (w cenach bieżących) w przedsiębiorstwach handlowych 28 osób (przed miesiącem 38 osób, a przed rokiem 35), zarejestrowane jako bezrobotne. w kwietniu 2015 r. była o 6,5% wyższa niż przed rokiem. Strona 2

3 WYNAGRODZENIA Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw w kwietniu Podstawowe dane o m.st. Warszawie 2015 r. wyniosło 5414,29 zł i było o 3,7% niższe w stosunku do marca 2015 r. i o 3,4% wyższe Według wstępnych danych w okresie styczeń kwiecień 2015 r. oddano do użytkowania 3526 mieszkań (o 24,4% mniej niż w analogicznym okresie 2014 r.). niż w analogicznym okresie 2014 r. W porównaniu z marcem 2015 r. spadek przeciętnego wynagrodzenia brutto odnotowano w sekcjach: pozostała działalność usługowa (o 24,0%), obsługa rynku nieruchomości (o 11,7%), przemysł (o 9,0%), działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (o 8,5%), zakwaterowanie i gastronomia (o 8,4%), handel; naprawa pojazdów samochodowych (o 5,8%), informacja i komunikacja (o 3,0%). Wzrost przeciętnego wynagrodzenia brutto odnotowano w sekcjach: budownictwo (o 14,2%), działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją (o 5,1%), administrowanie i działalność wspierająca (o 2,2%), transport i gospodarka magazynowa (o 0,4%). W stosunku do kwietnia 2014 r. wzrost przeciętnego wynagrodzenia brutto odnotowano w sekcjach: informacja i komunikacja (o 8,9%), budownictwo (o 8,5%), administrowanie i działalność wspierająca (o 8,2%), działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją (o 7,1%), Podmioty gospodarki narodowej a ogółem w tym spółki handlowe w tym z udziałem kapitału zagranicznego a W rejestrze REGON, bez rolników indywidualnych; stan w końcu kwietnia. zakwaterowanie i gastronomia (o 4,8%), działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (o 4,5%), handel; naprawa pojazdów samochodowych (o 3,7%), przemysł (o 0,6%). Spadek przeciętnego wynagrodzenia brutto wystąpił w sekcjach: pozostała działalność usługowa (o 12,2%), obsługa rynku nieruchomości (o 1,9%), transport i gospodarka magazynowa (o 0,9%). *** Prezentowane dane o pracujących, zatrudnieniu, wynagrodzeniach oraz o przychodach ze sprzedaży produkcji przemysłu PRZECIĘTNE MIESIĘCZNE WYNAGRODZENIE BRUTTO WEDŁUG SEKCJI PKD W KWIETNIU 2015 R. m.st. Warszawa 5414,29 zł i budownictwa, a także o sprzedaży detalicznej i hurtowej towarów w ujęciu miesięcznym dotyczą podmiotów gospodarczych, w których liczba pracujących przekracza 9 osób. administrowanie i działalność wspierająca (3368,98 zł) zakwaterowanie i gastronomia (3413,59 zł) informacja i komunikacja (8488,05 zł) działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (7836,18 zł) budownictwo (7023,48 zł) W stosunku do obowiązującej klasyfi kacji PKD 2007 (Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007) dokonano dodatkowego grupowania, ujmując pod pojęciem Przemysł sekcje: B - Górnictwo i wydoby- transport i gospodarka magazynowa (4141,67 zł) 0 obsługa rynku nieruchomości (5713,49 zł) wanie, C - Przetwórstwo przemysłowe, D - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę oraz E - Dostawa wody; gospodaro- pozostała działalność usługowa (4457,64 zł) handel; naprawa pojazdów samochodowych (5540,44 zł) wanie ściekami i odpadami; rekultywacja. działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją (4511,17 zł) przemysł (sekcje BCDE) (5228,66 zł) Strona 3

4 Udostępnianie informacji statystycznych w US w Warszawie prowadzi MAZOWIECKI OŚRODEK BADAŃ REGIONALNYCH w skład którego wchodzi: Centrum Informacji Statystycznej i Biblioteka parter tel./faks tel , Wyniki badań statystycznych statystyki publicznej upowszechniane i udostępniane są w formie: informacji udzielanych bezpośrednio, telefonicznie lub na piśmie; zleceń realizowanych na indywidualne zamówienia; wydawnictw statystycznych (np. miesięczników, kwartalników, roczników i publikacji jednorazowych); krótkich wiadomości statystycznych i komunikatów. PRZEMYSŁ I BUDOWNICTWO Produkcja sprzedana przemysłu w kwietniu 2015 r. wyniosła (w cenach bieżących) 8554,1 mln zł i była (w cenach stałych) mniejsza w porównaniu z kwietniem 2014 r. o 7,0%. W stosunku do kwietnia 2014 r. odnotowano spadek produkcji sprzedanej w przetwórstwie przemysłowym o 2,8%. W okresie styczeń kwiecień 2015 r. produkcja sprzedana przemysłu wyniosła 36616,6 mln zł (w cenach bieżących) i była (w cenach stałych) niższa o 5,9% od osiągniętej w analogicznym okresie 2014 r. W przetwórstwie przemysłowym odnotowano wzrost produkcji o 2,0%. Wśród działów zaliczanych do przetwórstwa przemysłowego znaczący wzrost sprzedaży odnotowano m.in.: w produkcji komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych (o 43,7%), produkcji pojazdów samochodowych, przyczep i naczep (o 27,7%), produkcji wyrobów z gumy i z tworzyw sztucznych (o 21,8%), produkcji papieru i wyrobów z papieru (o 19,9%), produkcji wyrobów z drewna, korka, słomy i wikliny (o 19,0%), produkcji urządzeń elektrycznych (o 17,3%). Największy spadek sprzedaży wystąpił m.in.: w pozostałej produkcji wyrobów (o 17,9%), produkcji artykułów spożywczych (o 15,3%), produkcji skór i wyrobów skórzanych (o 13,7%), produkcji chemikaliów i wyrobów chemicznych (o 6,5%), poligrafi i i reprodukcji zapisanych nośników informacji (o 6,2%). Wydajność pracy, w przemyśle mierzona wartością produkcji sprzedanej na 1 zatrudnionego, w okresie styczeń kwiecień 2015 r. wyniosła 214,8 tys. zł (w cenach bieżących) i była licząc w cenach stałych o 5,7% niższa niż przed rokiem. Interesanci mogą korzystać z usług Centrum Informacji Statystycznej w godz w poniedziałki w godz od wtorku do piątku w Urzędzie Statystycznym w Warszawie i jego oddziałach. STRUKTURA PRODUKCJI SPRZEDANEJ BUDOWNICTWA WEDŁUG DZIAŁÓW W KWIETNIU 2015 R. (ceny bieżące) Budowa obiektów inżynierii lądowej i wodnej (43,3%) Na miejscu w Centrum Informacji Statystycznej udostępniane są: bieżące komunikaty GUS i informacje US o podstawowych wielkościach i wskaźnikach; Budowa budynków (43,9%) 3317,8 mln zł publikacje US i GUS takie jak: roczniki statystyczne, biuletyny, publikacje branżowe, zeszyty metodyczne, klasyfi kacje itp.; informacje o nowościach wydawniczych oraz planowanych do wydania publikacjach urzędów statystycznych i GUS; ponadto Biblioteka US oferuje do wglądu Dzienniki Urzędowe GUS oraz Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie. Produkcja sprzedana budownictwa w kwietniu 2015 r. wyniosła (w cenach bieżących) 3317,8 mln zł i była o 47,1% wyższa niż w marcu 2015 r. oraz o 34,9% większa niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. Roboty budowlane specjalistyczne (12,8%) W okresie styczeń kwiecień 2015 r. produkcja sprzedana budownictwa osiągnęła wartość 10112,0 mln zł, tj. o 14,0% większą niż w analogicznym okresie 2014 r. Strona 4

5 PRZEMYSŁ I BUDOWNICTWO (dok.) Produkcja budowlano-montażowa w kwietniu 2015 r. ukształtowała się na poziomie 1146,7 mln zł (w cenach bieżących) i stanowiła 34,6% produkcji sprzedanej budownictwa. W stosunku do poprzedniego miesiąca produkcja budowlano-montażowa zwiększyła się o 70,0%, natomiast w porównaniu z kwietniem 2014 r. wzrosła o 44,0%. W okresie styczeń kwiecień 2015 r produkcja budowlano-montażowa ukształtowała się na poziomie 3138,6 mln zł i stanowiła 31,0% produkcji sprzedanej budownictwa (przed rokiem 31,4%). W porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku produkcja budowlano-montażowa była większa o 12,7%. Wzrost produkcji w stosunku do analogicznego okresu 2014 r. wystąpił w przedsiębiorstwach zajmujących się budową obiektów inżynierii lądowej i wodnej (o 49,2%) oraz w podmiotach zajmujących się budową budynków (o 7,3%). Natomiast spadek odnotowano w jednostkach wykonujących roboty budowlane specjalistyczne (o 25,8%). Wydajność pracy, mierzona produkcją na 1 zatrudnionego w budownictwie, w kwietniu 2015 r. wyniosła 67,5 tys. zł i była o 47,1% wyższa niż przed miesiącem i o 45,0% większa niż w kwietniu 2014 r. HANDEL Sprzedaż detaliczna zrealizowana przez przedsiębiorstwa handlowe i niehandlowe w kwietniu 2015 r. (w cenach bieżących) pozostała na tym samym poziomie jak w marcu 2015 r. oraz była o 5,4% niższa w odniesieniu do kwietnia 2014 r. W porównaniu z marcem 2015 r. mniejsza była m.in. sprzedaż pojazdów samochodowych, motocyki, części (o 7,3%), włókna, odzieży, obuwia (o 2,9%), farmaceutyków, kosmetyków, sprzętu ortopedycznego (o 1,8%), mebli, RTV, AGD (o 1,6%). Wzrosła natomiast sprzedaż w grupach: prasa, książki, pozostała sprzedaż w wyspecjalizowanych sklepach (o 6,6%), paliwa stałe, ciekłe i gazowe (o 6,5%) oraz pozostała sprzedaż detaliczna w niewyspecjalizowanych sklepach (o 5,7%). W stosunku do kwietnia 2014 r. zmniejszyła się m.in. sprzedaż w grupach: paliwa stałe, ciekłe i gazowe (o 20,1%), pozostała sprzedaż detaliczna w niewyspecjalizowanych sklepach (o 14,6%), żywność, napoje i wyroby tytoniowe (o 11,0%), farmaceutyki, kosmetyki, sprzęt ortopedyczny (o 9,1%), pojazdy samochodowe, motocykle, części (o 5,4%). Natomiast większa niż przed rokiem była m.in. sprzedaż: prasy, książek, pozostała sprzedaż w wyspecjalizowanych sklepach (o 11,9%), mebli, RTV, AGD (o 2,8%). W okresie styczeń kwiecień 2015 r. w porównaniu z analogicznym okresem 2014 r. sprzedaż detaliczna zmniejszyła się o 5,4%. Sprzedaż hurtowa w przedsiębiorstwach handlowych w kwietniu 2015 r. (w cenach bieżących) była mniejsza o 10,4% w stosunku do poprzedniego miesiąca oraz o 6,5% wyższa w odniesieniu do kwietnia 2014 r., a w przedsiębiorstwach hurtowych była odpowiednio mniejsza o 11,0% i większa o 7,5%. W okresie styczeń kwiecień 2015 r. przedsiębiorstwa handlowe zrealizowały sprzedaż hurtową o 7,1% większą niż przed rokiem, natomiast przedsiębiorstwa hurtowe większą o 9,3%. Forma składania zamówień: Pocztą na adres: Urząd Statystyczny w Warszawie, ul. 1 Sierpnia 21, Warszawa Bezpośrednio w sekretariacie lub Centrum Informacji Statystycznej US w Warszawie Faksem: Składający zamówienie powinien: dokładnie określić zakres potrzebnych danych: tematyczny (z zakresu statystyki społecznej i gospodarczej), czasowy (za jakie lata lub miesiące), terytorialny (województwo, powiat, gmina) potwierdzić sposób płatności i formę udostępniania danych, podać rodzaj rachunku (z VAT czy bez), podać NIP, podać nazwisko i telefon osoby, z którą należy się kontaktować w sprawie zamówienia. Zamówione informacje statystyczne udostępniane są odbiorcom odpłatnie. Realizacja usługi może nastąpić po zaakceptowaniu przez zamawiającego jej ceny i wpłaceniu na konto US w Warszawie określonej należności. Nieodpłatnie udostępnia się informacje organom prowadzącym rejestry i systemy informacyjne administracji publicznej, organom administracji rządowej i samorządu terytorialnego, innym instytucjom rządowym, Najwyższej Izbie Kontroli i Narodowemu Bankowi Polskiemu w zakresie określonym w ustawie z dnia 29 lipca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. Nr 88, z 1995 r., poz. 439). Forma udostępniania danych: Kserokopia. Wydruk komputerowy. Zapis komputerowy na nośniku. Poczta elektroniczna. Sposób uiszczania należności: Gotówką (w kasie US, w godz. 11:00-14:00). Przelewem. Za zaliczeniem pocztowym. Strona 5

6 Publikacje Urzędu Statystycznego w Warszawie przewidziane do wydania w 2015 r. CENY DETALICZNE Ceny detaliczne wybranych artykułów żywnościowych w kwietniu 2015 r. w stosunku do marca 2015 r. oraz analogicznego okresu roku ubiegłego kształtowały się w następujący sposób. Roczniki statystyczne Rocznik Statystyczny Województwa Mazowieckiego 2015 książka...28,00 Województwo Mazowieckie 2015 Podregiony, Powiaty, Gminy książka...28,00 Rocznik Statystyczny Warszawy 2015 książka...25,00 Informacje i opracowania statystyczne Biuletyn Statystyczny Województwa Mazowieckiego (kwartalnik)... Internet Przegląd Statystyczny Warszawy (kwartalnik)...15,00 Raport o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa mazowieckiego w 2014 r. książka...15,00 Panorama dzielnic Warszawy w 2014 r. książka...25,00 Ludność, ruch naturalny i migracje książka...18,00 Rynek pracy w województwie mazowieckim w 2014 r. książka...18,00 Zmiany strukturalne grup podmiotów gospodarki narodowej w rejestrze REGON Internet Portret województwa mazowieckiego książka...20,00 CD-ROM...15,00 Statystyka gmin i powiatów województwa mazowieckiego 2010 i 2013 CD-ROM...15,00 Internet Rolnictwo województwa mazowieckiego na tle kraju i pozostałych województw w 2014 r. Internet Obszar Metropolitalny Warszawy w 2013 r. Internet ZMIANY CEN DETALICZNYCH WYBRANYCH ARTYKUŁÓW ŻYWNOŚCIOWYCH W KWIETNIU 2015 R. (miesiąc poprzedni = 100) Rzodkiewka (pęczek) Wątroba wieprzowa surowa Sałata (główka) Jaja świeże, fermowe Pasztet z drobiu ZMIANY CEN DETALICZNYCH WYBRANYCH ARTYKUŁÓW ŻYWNOŚCIOWYCH W KWIETNIU 2015 R. (analogiczny okres roku poprzedniego = 100) Ceny detaliczne wybranych towarów i usług konsumpcyjnych (bez artykułów żywnościowych) w kwietniu 2015 r. w stosunku do marca 2015 r. oraz do kwietnia 2014 r. kształtowały się w następujący sposób. -5,2-6,8-7,5-7,8-8,2 11,3 9,8 7,6 19,2 28,9 36,0 Ogórki świeże, szklarniowe -35, % Kakao naturalne Surówka warzywna, w opakowaniu Ser dojrzewający "Gouda" Chleb tostowy pszenny Cebula -29,2-8,9-15,3-17,6-21,0 11,4 10,2 17,4 16,2 22,6 37,9 Ziemniaki -51, % Marchew Papryka Pomidory Nogi wieprzowe Sok wielowarzywny, w opakowaniu kartonowym Słonecznik łuskany (pestki) Marchew Filety mrożone z dorsza, niepanierowane Kalafior Fasola biała, drobna Kawa naturalna mielona Porcje rosołowe (korpusy) z kurcząt Strona 6

7 CENY DETALICZNE (cd.) ZMIANY CEN DETALICZNYCH WYBRANYCH TOWARÓW I USŁUG KONSUMPCYJNYCH (bez artykułów żywnościowych) W KWIETNIU 2015 R. (miesiąc poprzedni = 100) % 10 9,2 8,3 5 7,5 6,7 5,4 2,9 0-2,9-4,9-5,4-5 -5,9-9, ,0-15 Mydło w płynie, z dozownikiem Komplet kuchenny, front z płyty MDF Deska do prasowania, na nóżkach metalowych Proszek do prania w pralkach automatycznych Toster elektryczny Krem do rąk Czajnik elektryczny "bezprzewodowy" Usunięcie 1 zęba ze znieczuleniem Aparat fotograficzny cyfrowy, kompaktowy Bluza młodziezowa (11-13 lat; wzrostu) Montaż rolet zewnętrznych zabezpieczających Upranie bielizny pościelowej Wśród towarów i usług niekonsumpcyjnych w kwietniu 2015 r. w stosunku do marca 2015 r. wzrosły ceny m.in.: siekiery oprawionej (o 11,1%), oleju silnikowego mineralnego Lotos Mineral 15W-40 (o 6,1%), baterii umywalkowej, z mieszaczem ciepłej i zimnej wody (o 4,8%), paliwa do zasilania silników samochodowych, LPG (o 4,6%), wiadra ocynkowanego (o 3,8%), gipsu budowlanego (o 3,2%), cegły budowlanej klinkierowej (o 2,9%). Zmniejszyły się ceny np.: brodzika akrylowego z kabiną (o 9,5%), skrzydła drzwiowego płytowego, wewnętrznego (o 4,5%), płyty gipsowo-kartonowej (o 4,3%), wiertarki elektrycznej, udarowej (o 2,1%), okna z PCV, 2-skrzydłowego, szklonego (o 1,8%), umywalki łazienkowej ceramicznej (o 1,6%). W porównaniu z kwietniem 2014 r. wzrosły ceny m.in.: umywalki łazienkowej ceramicznej (o 39,9%), okna drewnianego 2-skrzydłowego, malowanego i szklonego (o 17,3%), wiadra ocynkowanego (o 11,7%), siekiery oprawionej (o 9,6%), płytki zewnętrznej, mrozoodpornej (o 9,2%). Pasta do mycia zębów, specjalna Zabieg rehabilitacyjny w przychodni prywatnej lub spółdzielni Farba lateksowa zmywalna, kolorowa do wnętrz Wata opatrunkowa Odkurzacz elektryczny Tenisówki damskie Masaż leczniczy Oszlifowanie i montaż jednej soczewki +-2 dioptrie Dezodorant osobisty w aerozolu Tabletki do zmywarki do naczyń Mleczko do czyszczenia zlewozmywaków, umywalek i wanien ZMIANY CEN DETALICZNYCH WYBRANYCH TOWARÓW I USŁUG KONSUMPCYJNYCH (bez artykułów żywnościowych) W KWIETNIU 2015 R. (analogiczny okres roku poprzedniego = 100) % , , ,2 12,7 11,6 5 9,5 0-7,3-5 -9, ,4-14, ,1-21, Wykładzina podłogowa z PCW Opracowania sygnalne przewidziane do wydania w 2015 r. Komunikat o sytuacji społeczno- -gospodarczej województwa mazowieckiego. Statystyka Warszawy. Wybrane dane o podregionach województwa mazowieckiego. (IV kw r., I, II, III kw r.) Podmioty gospodarki narodowej w rejestrze REGON w województwie mazowieckim. Stan na koniec 2014 r. Aktywność ekonomiczna ludności w województwie mazowieckim. (IV kw r., I, II, III kw r.) Turystyka w województwie mazowieckim w 2014 r. Stan i ruch naturalny ludności Rolnictwo w województwie mazowieckim w 2014 r. Szkoły wyższe w województwie mazowieckim w 2014 r. Budownictwo mieszkaniowe Budżety gospodarstw domowych Budżety jednostek samorządu terytorialnego w województwie mazowieckim w 2014 r. Produkt krajowy brutto w województwie mazowieckim w latach Strona 7

8 I I I Informacje na temat publikacji wydawanych przez urząd uzyskamy w: Centrum Informacji Statystycznej, parter tel , faks oraz w Centrach Informacji Statystycznej w: Oddziale w Ciechanowie Ciechanów, ul. Nadrzeczna 1 tel Oddziale w Ostrołęce Ostrołęka, ul. Insurekcyjna 3 tel Oddziale w Płocku Płock, ul. Otolińska 21 tel CENY DETALICZNE (dok.) Zmniejszyły się ceny m.in.: brodzika akrylowego z kabiną (o 26,4%), miski ustępowej, tzw. kompakt (o 24,3%), paliwa do zasilania silników samochodowych, LPG (o 22,6%), benzyny bezołowiowej, 95-oktanowej oraz benzyny bezołowiowej, 98-oktanowej (po 13,3%), płyty OSB3 (o 10,5%), łopaty do piasku (o 9,3%), deski podłogowej, wielowarstwowej (o 7,9%). BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE Według wstępnych danych 1, w Warszawie w okresie styczeń-kwiecień 2015 r. oddano do użytkowania 3526 mieszkań (o 24,4% mniej niż w analogicznym okresie 2014 r.), a w województwie mazowieckim 8485 mieszkań, tj. o 14,8% mniej niż w okresie styczeń-kwiecień 2014 r. Spadek liczby oddanych mieszkań odnotowano w budownictwie zakładowym z 74 do 15 mieszkań, tj. o 79,7% mniej, w budownictwie indywidualnym z 506 do 228 mieszkań, tj. o 54,9% mniej, w budownictwie spółdzielczym z 384 do 198 mieszkań, tj. o 48,4% mniej oraz w budownictwie przeznaczonym na sprzedaż lub wynajem z 3679 do 3060 mieszkań, tj. o 16,8% mniej. W okresie styczeń-kwiecień 2015 r. w budownictwie komunalnym oddano do użytkowania 25 mieszkań. Oddziale w Radomiu Radom, ul. Planty 39/45 tel MIESZKANIA ODDANE DO UŻYTKOWANIA (analogiczny okres 2010=100) Oddziale w Siedlcach Siedlce, ul. Pułaskiego 19/21 tel SPRZEDAŻ DETALICZNĄ WYDAWNICTW URZĘDU STATYSTYCZNEGO PROWADZĄ: US w Warszawie, Centrum Informacji Statystycznej, parter Punkt sprzedaży Zakładu Wydawnictw Statystycznych Warszawa, al. Niepodległości 208 (parter) tel. bezp U w a g a. Zamówienia na prenumeratę publikacji można składać przez Internet - zakładka publikacje w sprzedaży, pisemnie, faksem lub em na adres Urzędu Statystycznego w Warszawie, podając pełny adres odbiorcy z kodem pocztowym oraz numerem identyfi kacyjnym płatnika VAT (NIP) I II I III I IV I V I VI I VII I VIII I IX I X I XI I XII W okresie styczeń-kwiecień 2015 r. rozpoczęto budowę 4003 mieszkań (o 17,9% mniej niż w analogicznym okresie 2014 r.), z czego: 3867 w budownictwie realizowanym na sprzedaż lub wynajem, 136 w budownictwie indywidualnym. W okresie styczeń-kwiecień 2015 r. w Warszawie wydano pozwolenia na budowę 8035 mieszkań (o 15,3% więcej niż w analogicznym okresie 2014 r.), w tym w budynkach realizowanych przez inwestorów indywidualnych na 303 mieszkania, tj. o 29,5% więcej niż w analogicznym okresie 2014 r. I II I III I IV I V I VI woj.. mazowieckie Warszawa I VII I VIII I IX I X I XI Przeciętna powierzchnia mieszkania oddanego do użytkowania w okresie styczeń- I XII I II I III 2015 I IV -kwiecień 2015 r. wyniosła 56,3 m 2 i zmniejszyła się w stosunku do analogicznego okresu 2014 r. o 12,5 m 2. W budownictwie indywidualnym przeciętna powierzchnia użytkowa wyniosła 112,6 m 2 (o 21,8 m 2 mniej niż w analogicznym okresie 2014 r.), w budownictwie spółdzielczym 65,9 m 2 (o 0,8 m 2 mniej), w budownictwie realizowanym na sprzedaż lub wynajem 51,7 m 2 (o 8,4 m 2 mniej), w budownictwie komunalnym 45,0 m 2, w budownictwie zakładowym 40,1 m 2 (o 15,4 m 2 mniej). 1 Dane meldunkowe. Strona 8

e-mail: InformatoriumUSWAW@stat.gov.pl http://warszawa.stat.gov.pl pozostała działalność usługowa (0,6%) ; przemysł (sekcje B,C,D,E) (17,7%)

e-mail: InformatoriumUSWAW@stat.gov.pl http://warszawa.stat.gov.pl pozostała działalność usługowa (0,6%) ; przemysł (sekcje B,C,D,E) (17,7%) STATYSTYKA WARSZAWY e-mail: InformatoriumUSWAW@stat.gov.pl http://warszawa.stat.gov.pl NR 4 Maj 2015 r. Urząd Statystyczny w Warszawie ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa; tel.: 22 464 23 15 faks: 22 846

Bardziej szczegółowo

e-mail: informatoriumuswaw@stat.gov.pl http://www.stat.gov.pl/warsz zatrudnienia wy- -stąpił w sekcjach: budownictwo obsługa rynku nieruchomości

e-mail: informatoriumuswaw@stat.gov.pl http://www.stat.gov.pl/warsz zatrudnienia wy- -stąpił w sekcjach: budownictwo obsługa rynku nieruchomości STATYSTYKA WARSZAWY nr 12 e-mail: informatoriumuswaw@stat.gov.pl http://www.stat.gov.pl/warsz Styczeń 2014 r. Urząd Statystyczny w Warszawie ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa; tel. 22 464 23 15 faks 22

Bardziej szczegółowo

STATYSTYKA WARSZAWY. nr 2. Urząd Statystyczny w Warszawie ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa; tel. 22 464 23 15 faks 22 846 76 67

STATYSTYKA WARSZAWY. nr 2. Urząd Statystyczny w Warszawie ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa; tel. 22 464 23 15 faks 22 846 76 67 STATYSTYKA WARSZAWY nr 2 e-mail: informatoriumuswaw@stat.gov.pl http://www.stat.gov.pl/warsz Marzec 2013 r. Urząd Statystyczny w Warszawie ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa; tel. 22 464 23 15 faks 22

Bardziej szczegółowo

STATYSTYKA WARSZAWY. nr 3. Urząd Statystyczny w Warszawie ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa; tel. 22 464 23 15 faks 22 846 76 67

STATYSTYKA WARSZAWY. nr 3. Urząd Statystyczny w Warszawie ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa; tel. 22 464 23 15 faks 22 846 76 67 STATYSTYKA WARSZAWY nr 3 e-mail: informatoriumuswaw@stat.gov.pl http://www.stat.gov.pl/warsz Kwiecień 2013 r. Urząd Statystyczny w Warszawie ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa; tel. 22 464 23 15 faks 22

Bardziej szczegółowo

e-mail: InformatoriumUSWAW@stat.gov.pl http://warszawa.stat.gov.pl działalność usługowa (0,6%) Transport i gospodarka magazynowa (21,4%)

e-mail: InformatoriumUSWAW@stat.gov.pl http://warszawa.stat.gov.pl działalność usługowa (0,6%) Transport i gospodarka magazynowa (21,4%) STATYSTYKA WARSZAWY e-mail: InformatoriumUSWAW@stat.gov.pl http://warszawa.stat.gov.pl NR 10 Listopad 2015 r. Urząd Statystyczny w Warszawie ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa; tel.: 22 464 23 15 faks:

Bardziej szczegółowo

e-mail: informatoriumuswaw@stat.gov.pl http://warszawa.stat.gov.pl pozostała działalność usługowa (0,6%) przemysł (sekcje BCDE) (17,9%)

e-mail: informatoriumuswaw@stat.gov.pl http://warszawa.stat.gov.pl pozostała działalność usługowa (0,6%) przemysł (sekcje BCDE) (17,9%) STATYSTYKA WARSZAWY e-mail: informatoriumuswaw@stat.gov.pl http://warszawa.stat.gov.pl NR 5 Czerwiec 2014 r. Urząd Statystyczny w Warszawie ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa; tel. 22 464 23 15 faks 22

Bardziej szczegółowo

e-mail: InformatoriumUSWAW@stat.gov.pl http://warszawa.stat.gov.pl pozostała działalność usługowa (0,6%) ; przemysł (sekcje B,C,D,E) (17,6%)

e-mail: InformatoriumUSWAW@stat.gov.pl http://warszawa.stat.gov.pl pozostała działalność usługowa (0,6%) ; przemysł (sekcje B,C,D,E) (17,6%) STATYSTYKA WARSZAWY e-mail: InformatoriumUSWAW@stat.gov.pl http://warszawa.stat.gov.pl NR 6 Lipiec 2015 r. Urząd Statystyczny w Warszawie ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa; tel.: 22 464 23 15 faks: 22

Bardziej szczegółowo

STATYSTYKA WARSZAWY NR 2. Urząd Statystyczny w Warszawie ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa; tel.: 22 464 23 15 faks: 22 846 76 67. Marzec 2015 r.

STATYSTYKA WARSZAWY NR 2. Urząd Statystyczny w Warszawie ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa; tel.: 22 464 23 15 faks: 22 846 76 67. Marzec 2015 r. STATYSTYKA WARSZAWY e-mail: InformatoriumUSWAW@stat.gov.pl http://warszawa.stat.gov.pl NR 2 Marzec 2015 r. Urząd Statystyczny w Warszawie ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa; tel.: 22 464 23 15 faks: 22

Bardziej szczegółowo

SYTUACJA SPOŁECZNO EKONOMICZNA

SYTUACJA SPOŁECZNO EKONOMICZNA SYTUACJA SPOŁECZNO EKONOMICZNA W ŁODZI I POŁOWA 2015 R. Łódź grudzień 2015 SPIS TREŚCI Ludność Wynagrodzenia Rynek pracy - zatrudnienie Rynek pracy - bezrobocie Przemysł Budownictwo Budownictwo mieszkaniowe

Bardziej szczegółowo

Komunikat na temat uwarunkowań społeczno gospodarczych funkcjonowania przedsiębiorstw w kraju i województwie warmińsko - mazurskim

Komunikat na temat uwarunkowań społeczno gospodarczych funkcjonowania przedsiębiorstw w kraju i województwie warmińsko - mazurskim Komunikat na temat uwarunkowań społeczno gospodarczych funkcjonowania przedsiębiorstw w kraju i województwie warmińsko - mazurskim Kwiecień 2016 1. Rynek pracy w województwie warmińsko-mazurskim Liczba

Bardziej szczegółowo

SYTUACJA SPOŁECZNO EKONOMICZNA W ŁODZI 2014

SYTUACJA SPOŁECZNO EKONOMICZNA W ŁODZI 2014 SYTUACJA SPOŁECZNO EKONOMICZNA W ŁODZI 2014 Łódź Kwiecień 2015 SPIS TREŚCI Ludność Ruch naturalny Wynagrodzenia Rynek pracy - zatrudnienie Rynek pracy - bezrobocie Przemysł Budownictwo Budownictwo mieszkaniowe

Bardziej szczegółowo

Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją (1,5%) Pozostała działalność usługowa (0,7%) Transport i gospodarka magazynowa (21,3%)

Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją (1,5%) Pozostała działalność usługowa (0,7%) Transport i gospodarka magazynowa (21,3%) STATYSTYKA WARSZAWY Urząd Statystyczny w Warszawie ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa; tel.: 22 464 23 15 faks: 22 846 76 67 NR 5 Czerwiec 2016 r. e-mail: InformatoriumUSWAW@stat.gov.pl http://warszawa.stat.gov.pl

Bardziej szczegółowo

MAZOWIECKI RYNEK PRACY IV KWARTAŁ 2014 IV KWARTAŁ 2014 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE

MAZOWIECKI RYNEK PRACY IV KWARTAŁ 2014 IV KWARTAŁ 2014 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE MAZOWIECKI RYNEK PRACY IV KWARTAŁ 2014 IV KWARTAŁ 2014 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE Na Mazowszu nie pracowało 42,4% ludności w wieku 15 lat i więcej co oznacza poprawę sytuacji w ujęciu rocznym. W województwie

Bardziej szczegółowo

PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ WPISANE DO REJESTRU REGON W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM.

PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ WPISANE DO REJESTRU REGON W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM. Opracowania sygnalne PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ WPISANE DO REJESTRU REGON W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM. STAN NA KONIEC 2009 R. Urząd Statystyczny w Katowicach, ul. Owocowa 3, 40 158 Katowice www.stat.gov.pl/katow

Bardziej szczegółowo

URZĄ D STATYSTYCZNY W BIAŁ YMSTOKU

URZĄ D STATYSTYCZNY W BIAŁ YMSTOKU URZĄ D STATYSTYCZNY W BIAŁ YMSTOKU Opracowania sygnalne Białystok, luty 2012 r. Tel. 85 749 77 00, fax 85 749 77 79 E-mail: SekretariatUSBST@stat.gov.pl Internet: www.stat.gov.pl/urzedy/bialystok Krajowy

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 18 marca 2015 r. Poz. 379 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 12 marca 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie różnicowania

Bardziej szczegółowo

MAZOWIECKI RYNEK PRACY LUTY 2014 R.

MAZOWIECKI RYNEK PRACY LUTY 2014 R. MAZOWIECKI RYNEK PRACY LUTY 2014 R. Na koniec lutego 2014 r. stopa bezrobocia na Mazowszu pozostała na poziomie sprzed miesiąca (11,4%). Jak wynika z informacji publikowanych przez GUS, przeciętne zatrudnienie

Bardziej szczegółowo

PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ W REJESTRZE REGON W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM STAN NA KONIEC 2014 R.

PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ W REJESTRZE REGON W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM STAN NA KONIEC 2014 R. PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ W REJESTRZE REGON W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM STAN NA KONIEC 2014 R. Źródłem publikowanych danych jest krajowy rejestr urzędowy podmiotów gospodarki narodowej, zwany dalej

Bardziej szczegółowo

Dr hab. Dorota Rynio dr Małgorzata Rogowska dr Piotr Hajduga Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Dr hab. Dorota Rynio dr Małgorzata Rogowska dr Piotr Hajduga Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu cławskie Forum Gospodarki: Na czym ma zarabiać Wrocław? cław, 7 listopada 2015 Z CZEGO ŻYJE WROCŁAW? STRUKTURA GOSPODARKI Dr hab. Dorota Rynio dr Małgorzata Rogowska dr Piotr Hajduga Uniwersytet Ekonomiczny

Bardziej szczegółowo

MAZOWIECKI RYNEK PRACY I KWARTAŁ 2015 I KWARTAŁ 2015 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE

MAZOWIECKI RYNEK PRACY I KWARTAŁ 2015 I KWARTAŁ 2015 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE MAZOWIECKI RYNEK PRACY I KWARTAŁ 2015 I KWARTAŁ 2015 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE Na Mazowszu nie pracowało 43,2% ludności w wieku 15 lat i więcej co oznacza poprawę sytuacji w ujęciu rocznym. W województwie

Bardziej szczegółowo

PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ W REJESTRZE REGON W WOJEWÓDZTWIE DOLNOŚLĄSKIM Stan na koniec 2013 r.

PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ W REJESTRZE REGON W WOJEWÓDZTWIE DOLNOŚLĄSKIM Stan na koniec 2013 r. Kontakt: tel. 71 37-16-300 e-mail: SekretariatUSwro@stat.gov.pl Internet: www.stat.gov.pl/wroc INFORMACJA SYGNALNA nr 1/2014 PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ W REJESTRZE REGON W WOJEWÓDZTWIE DOLNOŚLĄSKIM

Bardziej szczegółowo

Podjęcia działalności gospodarczej z wykorzystaniem środków Funduszu Pracy wg PKD w 2008 r.

Podjęcia działalności gospodarczej z wykorzystaniem środków Funduszu Pracy wg PKD w 2008 r. Załącznik nr 1 Podjęcia działalności gospodarczej z wykorzystaniem środków Funduszu Pracy wg PKD w 2008 r. Sekcja PKD Oszacowanie ze statusem Wydatki Funduszu Pracy (w tys. zł) Sekcja A Rolnictwo, leśnictwo,

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ DEPARTAMENT FUNDUSZY WYDZIAŁ FUNDUSZU PRACY Podejmowanie przez bezrobotnych działalności gospodarczej z wykorzystaniem środków Funduszu Pracy w podziale na rodzaje

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W SZCZECINIE

URZĄD STATYSTYCZNY W SZCZECINIE URZĄD STATYSTYCZNY W SZCZECINIE Wyniki wstępne Szczecin, kwiecień 2006 Internet: www.stat.gov.pl/urzedy/szczec e-mail: A.Brzezinska@stat.gov.pl Kontakt: Wydział Udostepniania Informacji tel: 091 433 86

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 16 marca 2012 r. Poz. 285 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 14 marca 2012 r.

Warszawa, dnia 16 marca 2012 r. Poz. 285 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 14 marca 2012 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 16 marca 2012 r. Poz. 285 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 14 marca 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie różnicowania

Bardziej szczegółowo

ŻĄCA SYTUACJA SPOŁECZNO ECZNO- GOSPODARCZA W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM

ŻĄCA SYTUACJA SPOŁECZNO ECZNO- GOSPODARCZA W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM URZĄD STATYSTYCZNY W BYDGOSZCZY BIEŻĄ ŻĄCA SYTUACJA SPOŁECZNO ECZNO- GOSPODARCZA W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM DEMOGRAFIA W końcu grudnia 2014 r. ludności województwa kujawsko-pomorskiego liczyła 2090,0

Bardziej szczegółowo

ARSZA ROCZNIK STATYSTYCZNY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

ARSZA ROCZNIK STATYSTYCZNY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Roczniki statystyczne ROCZNIK STATYSTYCZNY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO 2015 ISSN 1509-9652 obj. ok. 380 str., form. B5 cena: 28.00 zł ISSN 1730-265X WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE 2015 PODREGIONY, POWIATY, GMINY

Bardziej szczegółowo

Roczniki statystyczne

Roczniki statystyczne W 2015 roku Urząd Statystyczny w Lublinie planuje wydać: - 2 pozycje z serii Roczniki statystyczne, - 1 pozycję z serii Analizy statystyczne, - 10 pozycji z serii Informacje i opracowania statystyczne,

Bardziej szczegółowo

Bilansowe wyniki finansowe podmiotów gospodarczych za 2013 r.

Bilansowe wyniki finansowe podmiotów gospodarczych za 2013 r. Warszawa, 31.10.2014 r. Bilansowe wyniki finansowe podmiotów gospodarczych za 2013 r. Wartość aktywów badanych podmiotów 1) na dzień 31 grudnia 2013 r. wyniosła 2562,2 mld zł (o 5,3% więcej niż na koniec

Bardziej szczegółowo

PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ 1 W REJESTRZE REGON W WOJEWÓDZTWIE WIELKOPOLSKIM Stan na koniec 2011 r.

PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ 1 W REJESTRZE REGON W WOJEWÓDZTWIE WIELKOPOLSKIM Stan na koniec 2011 r. URZĄD STATYSTYCZNY W POZNANIU Opracowania sygnalne Data opracowania: luty 2012 Kontakt: e mail: uspoz@stat.gov.pl tel.: 61 2798320; 61 2798325 http://www.stat.gov.pl/poznan PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM W II półroczu 2010 r. CZĘŚĆ II

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM W II półroczu 2010 r. CZĘŚĆ II Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM W II półroczu 2010 r. CZĘŚĆ II Gdańsk, sierpień 2011 r. 1 Raport opracowano w Zespole Badań i Analiz

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa. Informacja sygnalna Data opracowania 17.02.2012 r.

URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa. Informacja sygnalna Data opracowania 17.02.2012 r. URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa Informacja sygnalna Data opracowania 17.02.2012 r. Kontakt: e-mail:sekretariatuswaw@stat.gov.pl tel. (22) 464-23-15, 464-20-85 faks (22)

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe branż w podregionach i regionie

Wyniki finansowe branż w podregionach i regionie Wyniki finansowe branż w podregionach i regionie Dr Elżbieta Wojnicka Uniwersytet Gdaoski/Instytut Gospodarki WSIiZ Przedsięwzięcie środków Unii Europejskiej współfinansowane w ramach ze środków Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Szanowni Czytelnicy. Wydział Udostępniania Informacji

Szanowni Czytelnicy. Wydział Udostępniania Informacji Szanowni Czytelnicy Urząd Statystyczny w Szczecinie przekazuje Państwu kolejny Tytułowy Plan Wydawniczy będący wykazem publikacji naszego Urzędu, które ukażą się w 2010 r. Plan zawiera syntetyczny opis

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Pracy MONITORING RYNKU PRACY

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Pracy MONITORING RYNKU PRACY Materiały na konferencję prasową w dniu 21 grudnia 2012 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Pracy MONITORING RYNKU PRACY POPYT NA PRACĘ W III KWARTALE 2012 ROKU PODSTAWOWE WYNIKI BADANIA III kwartał

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 2 sierpnia 2013 r. Poz. 878. Obwieszczenie Ministra pracy i polityki społecznej. z dnia 29 marca 2013 r.

Warszawa, dnia 2 sierpnia 2013 r. Poz. 878. Obwieszczenie Ministra pracy i polityki społecznej. z dnia 29 marca 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 2 sierpnia 2013 r. Poz. 878 Obwieszczenie Ministra pracy i polityki społecznej z dnia 29 marca 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDAWNICZY 2015 PLAN WYDAWNICZY 2015

PLAN WYDAWNICZY 2015 PLAN WYDAWNICZY 2015 ROCZNIKI STATYSTYCZNE ROCZNIK STATYSTYCZNY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO 2015 termin wydania grudzieñ, ISSN 0485 3237, objêtoœæ ok. 350 str., format B5, cena: 25,00 z³ ISSN 1732 9949, cena: 15,00 z³ WOJEWÓDZTWO

Bardziej szczegółowo

Analiza Podmioty gospodarcze w Powiecie Tarnogórskim

Analiza Podmioty gospodarcze w Powiecie Tarnogórskim AT GROUP S.A. Analiza Podmioty gospodarcze w Powiecie Tarnogórskim Analiza dla Międzygminnej Strefy Aktywności Gospodarczej Krupski Młyn, 7 stycznia 2011 roku 1. SPIS TREŚCI 1. SPIS TREŚCI...2 2. CHARAKTERYSTYKA

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM W 2009 r. CZĘŚĆ II. Gdańsk, sierpień 2010 r.

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM W 2009 r. CZĘŚĆ II. Gdańsk, sierpień 2010 r. MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM W 2009 r. CZĘŚĆ II Gdańsk, sierpień 2010 r. Raport opracowano w Zespole Badań i Analiz Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Gdańsku 2 Spis

Bardziej szczegółowo

POPYT NA PRACĘ W WOJEWÓDZTWIE WIELKOPOLSKIM W 2013 R.

POPYT NA PRACĘ W WOJEWÓDZTWIE WIELKOPOLSKIM W 2013 R. URZĄD STATYSTYCZNY W POZNANIU ul. Wojska Polskiego 27/29, 60 624 Poznań Opracowania sygnalne Data opracowania: kwiecień 2014 Kontakt: e mail: sekretariatuspoz@stat.gov.pl tel. 61 27 98 200, fax 61 27 98

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa

URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa Kontakt: e-mail:sekretariatuswaw@stat.gov.pl tel. 22 464 23 15 faks 22 846 76 67 Internet: warszawa.stat.gov.pl KOMUNIKAT O SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa

URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa Kontakt: e-mail:sekretariatuswaw@stat.gov.pl tel. 22 464 23 15 faks 22 846 76 67 Internet: warszawa.stat.gov.pl KOMUNIKAT O SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa

URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa Kontakt: e-mail:sekretariatuswaw@stat.gov.pl tel. 22 464 23 15 faks 22 846 76 67 Internet: warszawa.stat.gov.pl KOMUNIKAT O SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ

Bardziej szczegółowo

URZĄD MIEJSKI W KONINIE KONIN RAPORT O PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W LATACH 2009-2013

URZĄD MIEJSKI W KONINIE KONIN RAPORT O PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W LATACH 2009-2013 URZĄD MIEJSKI W KONINIE KONIN RAPORT O PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W LATACH 2009-2013 POZNAŃ 2013 2 SPIS TREŚCI RAPORT O SYTUACJI GOSPODARCZEJ MIASTA KONIN W LATACH 2009 2013 5 KLASTRY 125 RAPORT O BARIERACH INWESTYCYJNYCH

Bardziej szczegółowo

NAKŁADY NA ŚRODKI TRWAŁE W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM W 2010 R.

NAKŁADY NA ŚRODKI TRWAŁE W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM W 2010 R. NAKŁADY NA ŚRODKI TRWAŁE W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM W 2010 R. Nakłady inwestycyjne a) są to nakłady finansowe lub rzeczowe, których celem jest stworzenie nowych środków trwałych lub ulepszenie (przebudowa,

Bardziej szczegółowo

RapoRt o stanie miasta 2010. Suwałki

RapoRt o stanie miasta 2010. Suwałki RapoRt o stanie miasta 2010 Suwałki Sierpień 2011 RAPORT O STANIE MIASTA 2 3 SUWAŁKI 2010 RAPORT O STANIE MIASTA 4 SUWAŁKI 2010 Szanowni Państwo, Mam przyjemność przekazać Państwu drugi Raport o stanie

Bardziej szczegółowo

ANALIZA DANYCH ZASTANYCH

ANALIZA DANYCH ZASTANYCH ANALIZA DANYCH ZASTANYCH OMÓWIENIE BADAŃ I WYNIKÓW PREZENTACJA W RAMACH PROJEKTU BADANIA DLA ROZWOJU MAZOWSZA WARSZAWA, 24 września 2013 r. AUTOR: DR WIESŁAW KĄKOL Człowiek najlepsza inwestycja Projekt

Bardziej szczegółowo

Monitor Sądowy i Gospodarczy nr 101/2012 (3966) Pozycja 72083

Monitor Sądowy i Gospodarczy nr 101/2012 (3966) Pozycja 72083 Tymochowicz & Stonoga spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Monitor Sądowy i Gospodarczy nr 101/2012 (3966) Pozycja 72083 Poz. 72083. TYMOCHOWICZ & STONOGA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS

Bardziej szczegółowo

zmiana w stosunku do poprzedniego roku 2015* 6584 49,98 2014 4390 20,01 2013 3658 6,03 2012 3450 15,12 2011 2997-1,15 2010 3032 23,40 2009 2457-25,09

zmiana w stosunku do poprzedniego roku 2015* 6584 49,98 2014 4390 20,01 2013 3658 6,03 2012 3450 15,12 2011 2997-1,15 2010 3032 23,40 2009 2457-25,09 Inwestorzy zagraniczni w I połowie 2015 r. W I połowie 2015 r. zostało zarejestrowanych 3292 spółek z udziałem kapitału zagranicznego wśród nowo rejestrowo firm w KRS. Jeśli ta tendencja w drugiej połowie

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa

URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa Kontakt: e-mail:sekretariatuswaw@stat.gov.pl tel. 22 464 23 15 faks 22 846 76 67 Internet: warszawa.stat.gov.pl KOMUNIKAT O SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROZWÓJ STRUKTUR KLASTROWYCH W POLSCE WSCHODNIEJ

RAPORT ROZWÓJ STRUKTUR KLASTROWYCH W POLSCE WSCHODNIEJ MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO RAPORT ROZWÓJ STRUKTUR KLASTROWYCH W POLSCE WSCHODNIEJ ZAŁĄCZNIKI WARSZAWA Grudzień 2007 i regionalnej. Województwo lubelskie (według

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W RZESZOWIE 35-959 Rzeszów, ul. Jana III Sobieskiego 10

URZĄD STATYSTYCZNY W RZESZOWIE 35-959 Rzeszów, ul. Jana III Sobieskiego 10 URZĄD STATYSTYCZNY W RZESZOWIE 35-959 Rzeszów, ul. Jana III Sobieskiego 10 ` tel.: 17 85 35 210, 17 85 35 219; faks: 17 85 35 157 http://rzeszow.stat.gov.pl; e-mail: SekretariatUSrze@stat.gov.pl Opracowania

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT O SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO W LIPCU 2015 R.

KOMUNIKAT O SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO W LIPCU 2015 R. URZĄD STATYSTYCZNY WE WROCŁAWIU ul. Oławska 31, 50-950 Wrocław Kontakt: e-mail: sekretariatuswro@stat.gov.pl tel. 71 37 16 300 faks 71 37 16 360 Internet: wroclaw.stat.gov.pl KOMUNIKAT O SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ

Bardziej szczegółowo

Nowe firmy z kapitałem zagranicznym zarejestrowane w 2012 r. zainwestowały w postaci kapitałów zakładowych 588 mln. złotych

Nowe firmy z kapitałem zagranicznym zarejestrowane w 2012 r. zainwestowały w postaci kapitałów zakładowych 588 mln. złotych NOWI INWESTORZY ZAGRANICZNI W POLSCE W 2012 ROKU W pierwszych trzech kwartałach 2012 roku zarejestrowano w KRS 2578 firm z udziałem kapitału zagranicznego. Jest to spadek o 6% w stosunku do analogicznego

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT O SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO W MARCU 2014 R.

KOMUNIKAT O SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO W MARCU 2014 R. URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE ul. Kazimierza Wyki 3, 31-223 Kraków Kontakt: e-mail:sekretariatuskrk@stat.gov.pl tel. 12 415 60 11 faks 12 36 10 191 Internet: www.stat.gov.pl/krak KOMUNIKAT O SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT O SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO W MARCU 2015 R.

KOMUNIKAT O SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO W MARCU 2015 R. URZĄD STATYSTYCZNY W KATOWICACH ul. Owocowa 3, 40-158 Katowice Kontakt: e-mail: SekretariatUsKce@stat.gov.pl tel. 32 77 91 200 fax: 32 77 91 300, 25 85 155 Internet: http://katowice.stat.gov.pl KOMUNIKAT

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT O SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO W KWIETNIU 2015 R.

KOMUNIKAT O SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO W KWIETNIU 2015 R. URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE ul. Kazimierza Wyki 3, 31-223 Kraków Kontakt: e-mail:sekretariatuskrk@stat.gov.pl tel. 12 415 60 11 faks 12 36 10 191 Internet: http://krakow.stat.gov.pl KOMUNIKAT O SYTUACJI

Bardziej szczegółowo

Podstawowe informacje

Podstawowe informacje czerwiec Podstawowe informacje Informacja miesięczna o rynku pracy czerwiec 2015 r. Województwo pomorskie maj 2015 r. czerwiec 2015 r. liczba zmiana % / pkt. proc. Bezrobotni zarejestrowani liczba osób

Bardziej szczegółowo

Człowiek najlepsza inwestycja

Człowiek najlepsza inwestycja Gospodarcze uwarunkowania przemian na rynku pracy Dr Sławomir Sitek Uniwersytet Śląski Wydział Nauk o Ziemi Katedra Geografii Społecznej Zakład Geografii Społecznej Wydobycie węgla kamiennego i produkcja

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT O SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO W MARCU 2015 R.

KOMUNIKAT O SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO W MARCU 2015 R. URZĄD STATYSTYCZNY WE WROCŁAWIU ul. Oławska 31, 50-950 Wrocław Kontakt: e-mail: sekretariatuswro@stat.gov.pl tel. 71 37 16 300 faks 71 37 16 360 Internet: wroclaw.stat.gov.pl KOMUNIKAT O SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ

Bardziej szczegółowo

Działalność innowacyjna w Polsce

Działalność innowacyjna w Polsce GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Urząd Statystyczny w Szczecinie Warszawa, październik 2014 r. Informacja sygnalna WYNIKI BADAŃ GUS AKTYWNOŚĆ INNOWACYJNA Działalność innowacyjna to całokształt działań naukowych,

Bardziej szczegółowo

WARUNKI PRACY W WOJEWÓDZTWIE DOLNOŚLĄSKIM W 2014 R.

WARUNKI PRACY W WOJEWÓDZTWIE DOLNOŚLĄSKIM W 2014 R. Kontakt: tel. (71) 37-16-300 e-mail: SekretariatUSwro@stat.gov.pl Internet: http://wroclaw.stat.gov.pl/ Wrocław, sierpień 2015 r. WARUNKI PRACY W WOJEWÓDZTWIE DOLNOŚLĄSKIM W 2014 R. Szeroko rozumiane pojęcie

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM W 2013 R.

URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM W 2013 R. URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa Informacja sygnalna Data opracowania 11.07.2014 r. Kontakt: e-mail:sekretariatuswaw@stat.gov.pl tel. 22 464 23 15, 22 464 23 12 faks 22

Bardziej szczegółowo

UDZIAŁ KOBIET W OGÓLNEJ LICZBIE ZATRUDNIONYCH W POLSCE % 50. Źródło: Rocznik Statystyczny Pracy 2012.

UDZIAŁ KOBIET W OGÓLNEJ LICZBIE ZATRUDNIONYCH W POLSCE % 50. Źródło: Rocznik Statystyczny Pracy 2012. Płeć jest jedną z kluczowych cech stosowanych w analizie rynku pracy. Wiele zjawisk przedstawionych jest w podziale na mężczyzn i kobiety. Także indywidualne możliwości oraz decyzje pracowników i osób

Bardziej szczegółowo

PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ WPISANE DO REJESTRU REGON W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM. STAN NA KONIEC 2007 R.

PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ WPISANE DO REJESTRU REGON W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM. STAN NA KONIEC 2007 R. Opracowania sygnalne PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ WPISANE DO REJESTRU REGON W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM. STAN NA KONIEC 2007 R. Urząd Statystyczny w Katowicach, ul. Owocowa 3, 40 158 Katowice www.stat.gov.pl/katow

Bardziej szczegółowo

Urząd Statystyczny w Bydgoszczy Kujawsko-Pomorski Ośrodek Badao Regionalnych Referat Analiz i Badao Regionalnych

Urząd Statystyczny w Bydgoszczy Kujawsko-Pomorski Ośrodek Badao Regionalnych Referat Analiz i Badao Regionalnych Urząd Statystyczny w Bydgoszczy Kujawsko-Pomorski Ośrodek Badao Regionalnych Referat Analiz i Badao Regionalnych PRZEDSIĘBIORSTWA AKTYWNE INNOWACYJNIE, INNOWACYJNE W ZAKRESIE INNOWACJI PRODUKTOWYCH, PROCESOWYCH,

Bardziej szczegółowo

Bezrobocie rejestrowane w województwie. zachodniopomorskim w 2012 r.

Bezrobocie rejestrowane w województwie. zachodniopomorskim w 2012 r. Urząd Statystyczny w Szczecinie Bezrobocie rejestrowane w województwie zachodniopomorskim w 2012 r. OPRACOWANIA SYGNALNE Szczecin, marzec 2013 Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w powiatowych urzędach

Bardziej szczegółowo

Informacja w celu wydania zaświadczenia o ustawodawstwie właściwym

Informacja w celu wydania zaświadczenia o ustawodawstwie właściwym Informacja w celu wydania zaświadczenia o ustawodawstwie właściwym dla osoby prowadzącej w Polsce działalność gospodarczą na własny rachunek, która przenosi działalność czasowo na terytorium innego Państwa

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia... 2009 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia... 2009 r. Projekt z dnia 5 lutego2009 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia... 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie różnicowania stopy procentowej składki na ubezpieczenie społeczne

Bardziej szczegółowo

Prognoza wielkości wydatków na IT w polskich przedsiębiorstwach

Prognoza wielkości wydatków na IT w polskich przedsiębiorstwach RAPORT Prognoza wielkości wydatków na IT w polskich przedsiębiorstwach PRZYGOTOWANY PRZEZ: Spis treści PORZĄDEK I... 6 Zakupy it: SME i CMA ZAKUPY IT: SME I CMA... 7 Charakterystyka firm i budżetowania

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT O SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO W MARCU 2014 R.

KOMUNIKAT O SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO W MARCU 2014 R. URZĄD STATYSTYCZNY W ŁODZI ul. Suwalska 29, 93-176 Łódź Kontakt: e-mail:sekretariatusldz@stat.gov.pl tel. 42 683 91 00 faks 42 684 48 46 Internet: www.lodz.stat.gov.pl KOMUNIKAT O SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W SZCZECINIE

URZĄD STATYSTYCZNY W SZCZECINIE URZĄD STATYSTYCZNY W SZCZECINIE Opracowania sygnalne Szczecin, styczeń 2010 r. DZIAŁALNOŚĆ INNOWACYJNA PRZEDSIĘBIORSTW W LATACH 2006-2008 W WOJEWÓDZTWIE ZACHODNIOPOMORSKIM Wyniki badania działalności innowacyjnej

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLI/234/14 RADY POWIATU JELENIOGÓRSKIEGO. z dnia 26 czerwca 2014 r.

UCHWAŁA NR XLI/234/14 RADY POWIATU JELENIOGÓRSKIEGO. z dnia 26 czerwca 2014 r. UCHWAŁA NR XLI/234/14 RADY POWIATU JELENIOGÓRSKIEGO z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Powiatowego Planu Działań na Rzecz Zatrudnienia na lata 2011 2014 za 2013 rok

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM W 2014 R.

URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM W 2014 R. URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa Informacja sygnalna Data opracowania 13.07.2015 r. Kontakt: e-mail:sekretariatuswaw@stat.gov.pl tel. 22 464 23 15 faks 22 846 76 67 Internet:

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa

URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa Kontakt: e-mail:sekretariatuswaw@stat.gov.pl tel. 22 464 23 15 faks 22 846 76 67 Internet: www.stat.gov.pl/warsz KOMUNIKAT O SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ

Bardziej szczegółowo

Poznań miastem o konkurencyjnej gospodarce

Poznań miastem o konkurencyjnej gospodarce Prof. dr hab. Wanda Maria Gaczek Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu Poznań miastem o konkurencyjnej gospodarce Ocena aktualności wyzwań strategicznych w obszarze konkurencyjna gospodarka Poznań, 20 września

Bardziej szczegółowo

SYTUACJA NA RYNKU PRACY W WOJEWÓDZTWIE PODLASKIM W 2012 ROKU

SYTUACJA NA RYNKU PRACY W WOJEWÓDZTWIE PODLASKIM W 2012 ROKU WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W BIAŁYMSTOKU WYDZIAŁ BADAŃ I ANALIZ SYTUACJA NA RYNKU PRACY W WOJEWÓDZTWIE PODLASKIM W 2012 ROKU Opracowanie: Marzanna Wasilewska Joanna Falkowska Ewelina Kuklo BIAŁYSTOK 2013 1

Bardziej szczegółowo

Sierpień przyniósł kolejne zmniejszenie liczby bezrobotnych, a co za tym idzie, także obniżenie stopy bezrobocia w naszym regionie.

Sierpień przyniósł kolejne zmniejszenie liczby bezrobotnych, a co za tym idzie, także obniżenie stopy bezrobocia w naszym regionie. Sierpień przyniósł kolejne zmniejszenie liczby bezrobotnych, a co za tym idzie, także obniżenie stopy bezrobocia w naszym regionie. Niepokoi jedynie stale spadająca ilość ofert wpływająca od pracodawców.

Bardziej szczegółowo

Najwięcej nowych rejestracji dotyczy spółek z o.o. 74,92%, spółek komandytowych 7,67% oraz spółek jawnych -5,84%.

Najwięcej nowych rejestracji dotyczy spółek z o.o. 74,92%, spółek komandytowych 7,67% oraz spółek jawnych -5,84%. REKORDOWA LICZBA REJESTRACJI NOWYCH FIRM W KRS W 2012 R. W pierwszych trzech kwartałach 2012 roku zarejestrowano w KRS 23 015 podmiotów. Jest to wzrost o 25% w stosunku do analogicznego okresu w 2011 roku

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXI/181/13 RADY POWIATU JELENIOGÓRSKIEGO. z dnia 27 czerwca 2013 r.

UCHWAŁA NR XXXI/181/13 RADY POWIATU JELENIOGÓRSKIEGO. z dnia 27 czerwca 2013 r. UCHWAŁA NR XXXI/181/13 RADY POWIATU JELENIOGÓRSKIEGO z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji "Powiatowego Planu Działań na Rzecz Zatrudnienia na lata 2011-2014" za 2012

Bardziej szczegółowo

Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych

Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Warszawa, 15.06.2015 Opracowanie sygnalne Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych Ceny towarów i usług konsumpcyjnych w maju 2015 r., utrzymały się przeciętnie na poziomie

Bardziej szczegółowo

UWAGI METODYCZNE Popyt na pracę Wolne miejsca pracy Nowo utworzone miejsca pracy

UWAGI METODYCZNE Popyt na pracę Wolne miejsca pracy Nowo utworzone miejsca pracy 1 UWAGI METODYCZNE Badanie popytu na pracę, realizowane na formularzu Z 05, prowadzone jest w ramach programu badań statystycznych statystyki publicznej. Obejmuje ono podmioty gospodarki narodowej o liczbie

Bardziej szczegółowo

Analiza sytuacji na rynku pracy w powiecie chrzanowskim na koniec stycznia 2012r.

Analiza sytuacji na rynku pracy w powiecie chrzanowskim na koniec stycznia 2012r. 1. POZIOM BEZROBOCIA Według stanu na dzień 31.01.2012 roku w Powiatowym Urzędzie Pracy w Chrzanowie były zarejestrowane 6 294 osoby bezrobotne. Liczba bezrobotnych była mniejsza niż w styczniu 2011 roku

Bardziej szczegółowo

Urząd Statystyczny w Lublinie

Urząd Statystyczny w Lublinie Urząd Statystyczny w Lublinie e-mail: budownictwouslublin@stat.gov.pl Budownictwo budynków biurowych oraz handlowo-usługowych w latach 2003 2010 Maciej Żelechowski Ośrodek Statystyki Budownictwa Definicja:

Bardziej szczegółowo

Urząd Statystyczny w Olsztynie

Urząd Statystyczny w Olsztynie Urząd Statystyczny w Olsztynie Informacja sygnalna Olsztyn, 2016-02-17 Kontakt: e-mail SekretariatUSOls@stat.gov.pl tel. 89 524 36 66, fax 89 524 36 67 Internet: http://olsztyn.stat.gov.pl PODMIOTY GOSPODARKI

Bardziej szczegółowo

Podmioty gospodarcze według rodzajów i miejsc prowadzenia działalności w 2013 roku

Podmioty gospodarcze według rodzajów i miejsc prowadzenia działalności w 2013 roku Warszawa, 2014.12.12 Podmioty gospodarcze według rodzajów i miejsc prowadzenia działalności w 2013 roku Liczba jednostek, biorących udział w rocznym badaniu przedsiębiorstw o liczbie pracujących 10 i więcej

Bardziej szczegółowo

UMOWA SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

UMOWA SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ UMOWA SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z dnia 28-07-2015 1 Stawający: Radosław Rabiański, PESEL 72122203052, adres: Polska, 31-216 Kraków, ul. Ludwika Solskiego 3, numer lokalu 1, oświadcza, że

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT O SYTUACJI SPOŁECZNO GOSPODARCZEJ WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO W LUTYM 2015 R.

KOMUNIKAT O SYTUACJI SPOŁECZNO GOSPODARCZEJ WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO W LUTYM 2015 R. URZĄD STATYSTYCZNY W POZNANIU ul. Wojska Polskiego 27/29, 60 624 Poznań Kontakt: e-mail: sekretariatuspoz@stat.gov.pl tel. 61 27 98 200 fax 61 27 98 100 1 Internet: http://poznan.stat.gov.pl/ KOMUNIKAT

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa

URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa Kontakt: e-mail:sekretariatuswaw@stat.gov.pl tel. 22 464 23 15 faks 22 846 76 67 Internet: warszawa.stat.gov.pl KOMUNIKAT O SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ

Bardziej szczegółowo

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA PODMIOTÓW Z KAPITAŁEM ZAGRANICZNYM 1 W WOJEWÓDZTWIE WIELKOPOLSKIM W 2013 R.

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA PODMIOTÓW Z KAPITAŁEM ZAGRANICZNYM 1 W WOJEWÓDZTWIE WIELKOPOLSKIM W 2013 R. URZĄD STATYSTYCZNY W POZNANIU ul. Wojska Polskiego 27/29, 60 624 Poznań Opracowania sygnalne Data opracowania: luty 2015 Kontakt: e mail: SekretariatUSPOZ@stat.gov.pl tel. 61 27 98 200, fax 61 27 98 100

Bardziej szczegółowo

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia MOJ S.A. z dnia. 2013 r.

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia MOJ S.A. z dnia. 2013 r. Załącznik nr 3: do Planu Połączenia MOJ S.A. ( Spółka Przejmująca) z Fabryka Wyrobów Metalowych Kuźnia Osowiec sp. z o.o. ( Spółka Przejmowana) z dnia 27 maja2013 r. Projekt zmian Statutu MOJ S.A. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Rejestracje w KRS w 2012 roku, pobiliśmy rekord rejestracji!

Rejestracje w KRS w 2012 roku, pobiliśmy rekord rejestracji! Rejestracje w KRS w 2012 roku, pobiliśmy rekord rejestracji! W 2012 roku zarejestrowano w KRS 31 377 podmiotów. Jest to wzrost o 26% w stosunku do analogicznego okresu w 2011 roku i wzrost o 35% w stosunku

Bardziej szczegółowo

Ogólna sytuacja na rynku pracy w mieście Płocku w 2010 roku

Ogólna sytuacja na rynku pracy w mieście Płocku w 2010 roku Miejski Urząd Pracy w Płocku ul. 3 Maja 16, 09-402 Płock Tel. (024) 367 18 30, Faks (024) 367 18 31 Ogólna sytuacja na rynku pracy w mieście Płocku w 2010 roku 1. Liczba bezrobotnych i stopa bezrobocia

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Pracy i Warunków Życia POPYT NA PRACĘ W I PÓŁROCZU 2008 ROKU

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Pracy i Warunków Życia POPYT NA PRACĘ W I PÓŁROCZU 2008 ROKU GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Pracy i Warunków Życia MONITORING RYNKU PRACY POPYT NA PRACĘ W I PÓŁROCZU 2008 ROKU Uwagi ogólne Od 2007 roku badanie popytu na pracę ma charakter reprezentacyjny

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 04.07.2014 godz. 16:25:30 Numer KRS: 0000435316

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 04.07.2014 godz. 16:25:30 Numer KRS: 0000435316 Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 04.07.2014 godz. 16:25:30 Numer KRS: 0000435316 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W ZIELONEJ GÓRZE ul. Spokojna 1, 65-954 Zielona Góra

URZĄD STATYSTYCZNY W ZIELONEJ GÓRZE ul. Spokojna 1, 65-954 Zielona Góra URZĄD STATYSTYCZNY W ZIELONEJ GÓRZE ul. Spokojna 1, 65-954 Zielona Góra Kontakt: e-mail: SekretariatUSZGR@stat.gov.pl tel. 68 322 31 12 faks 68 325 36 79 Internet: http://zielonagora.stat.gov.pl/ KOMUNIKAT

Bardziej szczegółowo

BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE W WOJEWÓDZTWIE WIELKOPOLSKIM W 2013 R.

BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE W WOJEWÓDZTWIE WIELKOPOLSKIM W 2013 R. URZĄD STATYSTYCZNY W POZNANIU ul. Wojska Polskiego 27/29, 60 624 Poznań Opracowania sygnalne Data opracowania: maj 2014 Kontakt: e-mail: uspoz@stat.gov.pl tel. 61 27 98 200, fax 61 27 98 100 http://poznan.stat.gov.pl/

Bardziej szczegółowo