SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW"

Transkrypt

1 Nr Sprawy : F SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA: Zaciągnięcie kredytu długoterminowego w wysokości ,00 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek" PRZETARG NIEOGRANICZONY KRAMSK, dn r. Strona 1 z 23

2 Część I Informacje ogólne 1. Informacje o Zamawiającym Zamawiający: Gmina Kramsk ul. Chopina Kramsk tel. /0-63/ fax./0-63/ Tryb udzielania zamówienia: postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010r. Nr 113, poz.759 ze zm.) zwanej w dalszej części specyfikacji istotnych warunków zamówienia - ustawą Miejsce i termin ogłoszenia o zamówieniu: ogłoszenie o zamówieniu opublikowane zostało w Biuletynie Zamówień Publicznych oraz na stronie internetowej zamawiającego i w siedzibie Zamawiającego w miejscu publicznie dostępnym Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zamieszczona została na stronie internetowej zamawiającego Określenie przedmiotu zamówienia: 2.1. Przedmiot zamówienia opisany jest następującym kodem Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) Przedmiotem zamówienia jest: zaciągnięcie i obsługa długoterminowego kredytu bankowego z przeznaczeniem w wysokości ,00 zł. 3. Materiały przetargowe zawierają poniżej wymienione dokumenty: 3.1. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ) Formularz oferty wraz z załącznikami Projekt umowy. 4. Formularz oferty wraz ze stanowiącymi jego integralną część załącznikami oraz formularz cenowy powinny być wypełnione przez Wykonawcę ściśle wg postanowień niniejszej specyfikacji, bez dokonywania w nich zmian przez Wykonawcę. Część II Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków 5. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 22 ust.1 ustawy, tj Posiadają uprawnienia do wykonywania czynności bankowych zgodnie z wymogami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Prawo bankowe (Dz.U.z 2012r., poz.1376 ze zm) Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej realizację zamówienia. Strona 2 z 23

3 5.3. Posiadają wiedzę i doświadczenie, dysponują odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, 6. O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust.1 ustawy. 7. Ocena spełniania ww. warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia - nie spełnia" na podstawie informacji zawartych w dokumentach i oświadczeniach wymaganych w postępowaniu. Z treści tych dokumentów i oświadczeń musi wynikać jednoznacznie, iż w/w warunki wykonawca spełnił. Część III Oświadczenia i dokumenty wymagane od Wykonawców w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego 8. W celu wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Zamawiający żąda przedłożenia następujących dokumentów i oświadczeń: 8.1. Zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego wydane zgodnie z zasadami określonymi w ustawie prawo bankowe, a w przypadku banku państwowego - rozporządzenie Rady Ministrów o utworzeniu banku 8.2. Oświadczenie, o spełnieniu warunków zawartych w art. 22 ust. 1 ustawy - zgodnie z Załącznikiem nr a W celu wykazania spełniania warunku, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 Zamawiający żąda złożenia następujących oświadczeń i dokumentów: 9.1. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy - zgodnie z Załącznikiem Nr 3, 9.2. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 m-cy przed upływem terminu składania ofert Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust.1 pkt 4-8 ustawy (wystawioną nie wcześniej niż 6 m-cy przed upływem terminu składania ofert) 9.4. Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust.1 pkt. 9 ustawy (wystawioną nie wcześniej niż 6 m-cy przed upływem terminu składania ofert), 9.5. Aktualne zaświadczenie właściwego Oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - (wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert), Strona 3 z 23

4 9.6. Aktualne zaświadczenie właściwego Naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - (wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert). 9.b W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Pzp, Zamawiający żąda złożenia: Listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. Nr 50, poz. 331 ze zm.) albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej zgodnie z Załącznikiem Nr Pozostałe wymagane dokumenty stanowiące integralną część oferty: Formularz oferty - Załącznik nr Wypełniony formularz cenowy - wg Załącznika nr Wypełniony formularz symulacji kosztów kredytu - wg Załącznika nr Projekt umowy - Załącznik nr Postać Oferty Oferta powinna być napisana w języku polskim pod rygorem nieważności w formie pisemnej (na maszynie, komputerze lub czytelnym pismem ręcznym) oraz podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania firmy na zewnątrz i zaciągania zobowiązań w wysokości odpowiadającej cenie oferty. Podpis na ofercie musi być zgodny z zasadami reprezentacji wskazanymi we właściwym rejestrze lub ewidencji działalności gospodarczej. W przypadku podpisania oferty przez inną osobę należy załączyć pełnomocnictwo. Pełnomocnictwo to musi w swojej treści jednoznacznie wskazywać uprawnienie do podpisania oferty. Pełnomocnictwo powinno być przedłożone w oryginale, bądź notarialnie poświadczonej kopii Treść oferty musi odpowiadać treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia Zaleca się, aby oferta wraz ze wszystkimi załącznikami była trwale spięta, a wszystkie strony oferty i załączników ponumerowane i ułożone wg kolejności przedstawionej w formularzu oferty Dokumenty składające się na ofertę mogą być przedstawione w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę (nie dotyczy pełnomocnictwa). W przypadku, jeżeli złożona przez Wykonawcę kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości, co do jej prawdziwości, Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu Poprawki powinny być naniesione czytelnie oraz parafowane przez osobę podpisującą ofertę Każdy Wykonawca może złożyć tylko 1 ofertę. Oferta składana jest w jednym egzemplarzu Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty, z zastrzeżeniem art.93 ust.4 ustawy. 12. Wykonawcy zagraniczni Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium RP, zamiast dokumentów, o których mowa w SIWZ część III: Strona 4 z 23

5 1. pkt , SIWZ składa dokument/y wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: a) nie otwarto jego likwidacji nie ogłoszono upadłości, b) nie zalega z uiszczeniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie, 2. pkt. 9.3.SIWZ - składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego kraju pochodzenia albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art.24ust.1pkt.4-8 ustawy. 3. Dokumenty, o których mowa w pkt. 1 lit. a i c oraz pkt. 2, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokumenty, o którym mowa w pkt.1 lit. b, powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 4. Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejscu zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. 1 i pkt. 2, zastępuje je się dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. 5. Dokumenty sporządzone w języku obcym jest składany wraz z tłumaczeniem na język polski. 13. Opakowanie i oznakowanie ofert Oferty należy składać w jednej nieprzezroczystej, zabezpieczonej przed otwarciem kopercie (opakowaniu). Koperta (opakowanie) powinna być zaadresowana do Zamawiającego na adres: Urząd Gminy w Kramsku, ul. Chopina 12, Kramsk, pokój nr 1 (sekretariat) opatrzona nazwą i dokładnym adresem Wykonawcy oraz powinna być oznakowana następująco: OFERTA PRZETARGOWA NA: Zaciągnięcie kredytu długoterminowego w wysokości ,00 zł " Nie otwierać przed r. godz. 9:00 Konsekwencję złożenia oferty niezgodnie z w/w wymaganiami ponosi Wykonawca. Strona 5 z 23

6 Część IV Określenie przedmiotu zamówienia : 14. Przedmiotem zamówienia jest: zaciągnięcie i obsługa długoterminowego kredytu bankowego z przeznaczeniem w wysokości ,00 zł Z kredytu planuje się spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek na łączną sumę ,00 zł (słownie złotych: trzy milion pięćset tysięcy 00/100) Udzielenie kredytu nastąpi w jednej transzy w dn r Zamawiający zastrzega sobie prawo do rezygnacji z części kredytu, niewykorzystania przyznanego kredytu w pełnej wysokości oraz prawo do wcześniejszej spłaty kredytu bez ponoszenia dodatkowych kosztów. 1. W przypadku zmniejszenia kwoty kredytu, będącego następstwem okoliczności leżących po stronie zamawiającego, sporządzony zostanie aneks do umowy kredytowej. 2. Dopuszcza się możliwość wydłużenia okresu spłaty kredytu w przypadku zmiany sytuacji finansowej zamawiającego w stosunku do sytuacji w dniu zawarcia umowy kredytowej, z zastrzeżeniem, że okres ten nie może być dłuższy niż 12 miesięcy. W przypadku wydłużenia okresu spłaty kredytu sporządzony zostanie aneks do umowy kredytowej Spłata kredytu: - rozpoczęcie: r., - zakończenie: r., - karencja w spłacie kapitału: do r., - spłata kredytu: 2018r ,00 zł (4 raty po ,00 zł) 2019r ,00 zł (4 raty po ,00 zł) 2020r ,00 zł (4 raty po ,00 zł) 2021r ,00 zł (4 raty po ,00 zł) 2022r ,00 zł (4 raty po ,00 zł) 2023r ,00 zł (4 raty po ,00 zł) 2024r ,00 zł (4 raty po ,00 zł) Spłata poszczególnych rat kapitałowych będzie przypadać na koniec każdego kwartału kalendarzowego (zgodnie z Załącznikiem nr 6 do SIWZ Symulacja spłaty kredytu) Odsetki i prowizja: - spłata odsetek: będzie przypadać na koniec każdego kwartału kalendarzowego (zgodnie z Załącznikiem nr 6 do SIWZ Symulacja spłaty kredytu) - I rata odsetek przypadać będzie na r., ostatnia na r. - przy wyliczaniu odsetek należy przyjąć rzeczywistą liczbę dni w miesiącu i w danym roku kalendarzowym. - Prowizja: płatna jednorazowo po uruchomieniu transzy kredytu w terminie do dn r Urząd Gminy w Kramsku posiada Uchwałę Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu, w sprawie opinii o możliwości spłaty kredytu. Strona 6 z 23

7 14.7. Podwykonawstwo Ze względu na specyfikę przedmiotu zamówienia, nie może ono być powierzone podwykonawcom Oferty częściowe Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych Zamówienia wariantowe Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej Zamówienia uzupełniające Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa w art.67 ust.1 pkt.6 ustawy Umowa ramowa, aukcja elektroniczna 1. Zamawiający nie zamierza zawrzeć umowy ramowej 2. Zamawiający nie przewiduje w prowadzonym postępowaniu w celu wyboru oferty najkorzystniejszej zastosowania aukcji elektronicznej (art.91a ust.1 ustawy). Część V Termin wykonania zamówienia 15. Termin realizacji zamówienia r. Część VI Kryteria oceny ofert 16. Przy wyborze ofert Zamawiający kierował się będzie kryterium: cena Kryterium to ma następujące znaczenie: Cena - waga kryterium - cena 100% Cena oferty zawierała będzie wszystkie składniki kosztów związanych z udzieleniem i obsługą kredytu stanowiącego przedmiot zamówienia określone w formularzu cenowym (załącznika nr 5 do SIWZ) Część VII Opis sposobu oceny oferty 17. Przyjmuje się skalę oceny dla wymienionego kryterium w pkt.16 SIWZ od pkt. Punkty za kryterium określone w pkt.16 specyfikacji istotnych warunków zamówienia będą mnożone przez jego wagę. Suma ocen członków komisji przetargowej stanowić będzie końcową ocenę danej oferty. Punkty za w/w kryterium przyznawane będą wg poniższej zasady: Oferta o najniższej cenie otrzymuje maksymalną ilość punktów za cenę, każdej następnej ofercie przyznaje się proporcjonalnie mniej punktów stosując wzór: Cena najtańszej oferty C = x 100 pkt Cena badanej oferty Część VIII Warunki i zmiany umowy o wykonanie zamówienia 18. Warunki umowy stanowią załącznik Nr 7. Część IX Opis sposobu obliczania ceny oferty 19. Wykonawca (bank) oblicza cenę wypełniając formularz cenowy (załącznik nr 5), ujmując koszty związane z obsługą kredytu (oprocentowanie + prowizja). Strona 7 z 23

8 19.1. Przyjęty sposób wyliczenia ceny: Bank zobowiązany jest wyliczyć cenę/koszt kredytu wg poniższego wzoru oraz przedstawić symulację spłaty kredytu w ratach kwartalnych (załącznik nr 6). Koszt kredytu C = O + P gdzie: C - koszt kredytu, O - odsetki - suma w całym okresie kredytowania P - jednorazowa prowizja bankowa liczona od kwoty kredytu Przyjmując : Kwota kredytu ,00 zł Oprocentowanie kredytu - WIBOR 3M plus/minus marża banku (WIBOR 3 M z dnia r., wartość 2,69%) Wykorzystanie kredytu: I transza w wysokości ,00 zł w dn r. Szczegóły spłaty kapitału i odsetek - zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia. Część X Wadium i zabezpieczenie należytego wykonania umowy 20. Nie przewiduje się wnoszenia wadium. Część XI Termin i miejsce składania ofert 21. Oferty należy składać na adres podany w ogłoszeniu o przetargu: Urząd Gminy Kramsk, ul. Chopina 12, Kramsk sekretariat (pokój nr 1) nie później niż do dnia r. do godziny 8: Wszystkie oferty, złożone po terminie składania ofert zostaną niezwłocznie zwrócone Wykonawcom. 22. Zamawiający na wniosek Wykonawcy wyda pokwitowanie potwierdzające złożenie oferty. 23. Zmiana i wycofanie oferty Wykonawca przed terminem składania ofert może wprowadzić zmiany do złożonej oferty pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne zawiadomienie o wprowadzeniu zmian. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian powinno być opakowane i zaadresowane w ten sam sposób, co oferta i oznaczone dodatkowo napisem ZMIANA" Wykonawca ma prawo - przed upływem terminu składania ofert - wycofać złożoną ofertę poprzez złożenie pisemnego powiadomienia o wycofaniu oferty. Powiadomienie powinno być opakowane i zaadresowane w ten sam sposób, co oferta i oznaczone dodatkowo napisem WYCOFANIE". Część XII Tryb udzielania wyjaśnień i zmiany specyfikacji istotnych warunków zamówienia 24. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający jest obowiązany niezwłocznie udzielić wyjaśnień, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert pod warunkiem, ze wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Strona 8 z 23

9 Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął po terminie, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. 25. Zamawiający nie przewiduje przedłużenia terminu składania ofert. 26. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekazuje Wykonawcom, którym przekazał specyfikację istotnych warunków zamówienia bez ujawniania źródła zapytania, oraz zamieszcza na stronie internetowej, na której zamieszczona została SIWZ. 27. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną zmianę specyfikacji Zamawiający przekazuje niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym przekazano specyfikacje istotnych warunków zamówienia, a jeżeli specyfikacja jest udostępniana na stronie internetowej, zamieszcza ją także na tej stronie. 28. Jeżeli w wyniku zmiany treści SIWZ nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, zamawiający przedłuży termin składania ofert i poinformuje o tym wykonawców, którym przekazano SIWZ, oraz zamieści informację na stronie internetowej, na której specyfikacja istotnych warunków zamówienia została zamieszczona. Część XIII Sposób porozumiewania się Zamawiającego i Wykonawcy 29. W postępowaniu - zawiadomienia, wyjaśnienia, oświadczenia, wnioski oraz wszelkie inne informacje Zamawiający i Wykonawca przekazują pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekażą oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz inne informacje za pomocą faksu lub drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. 30. Korespondencję związaną z niniejszym postępowaniem, należy kierować na adres: Urząd Gminy w Kramsku ul. Chopina Kramsk fax: Osobami uprawnionymi do kontaktowania się z wykonawcami w sprawach proceduralnych i merytorycznych (w godz. od 7:30 do 15:30) są: Marianna Desecka tel. (063) i Magdalena Skoczylas tel. (063) wew.33. Część XIV Termin związania ofertą. 31. Termin związania ofertą wynosi 30 dni. 32. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 33. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym, że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni. Strona 9 z 23

10 Część XV Miejsce, termin i tryb otwarcia ofert, informacje na temat oceny ofert 34. Otwarcie ofert Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu r. o godz. 9:00 w Urzędzie Gminy w Kramsku, ul. Chopina 12, Kramsk - pokój nr 4 (sala narad) Otwarcie ofert jest jawne Oferty będą otwierane według następującego porządku: 1. koperty oznaczone napisem WYCOFANIE", zawierające powiadomienie Wykonawcy o wycofaniu złożonej oferty i po stwierdzeniu poprawności postępowania Wykonawcy oraz zgodności ze złożonymi ofertami, oferty wycofane bez otwierania zostaną zwrócone Wykonawcy, 2. koperty oznaczone napisem ZMIANA" zostaną otwarte przy otwieraniu ofert Wykonawców, którzy wprowadzili zmiany i po stwierdzeniu poprawności procedury dokonywania zmian zostaną dołączone do oferty, 3. koperty zawierające oferty przetargowe, co do których stwierdzono, że nie zostały zmienione lub wycofane, zgodnie z numeryczną kolejnością ich składania. 35. Publiczne badanie ofert Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podaje kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Sprawdzenie nienaruszalności koperty (opakowania) z ofertą, prawidłowości jej oznakowania zgodnie z pkt. 13 specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Podczas otwarcia ofert podawane są nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, a także informacje dotyczące ceny oferty, terminu wykonania przedmiotu zamówienia oraz okresu udzielonej gwarancji. Informacje, o których mowa przekazuje się Wykonawcom, którzy nie byli obecni przy otwieraniu ofert, na ich wniosek. 36. Poufne badanie ofert Badania ofert będzie dokonywała komisja przetargowa oceniając: 1. spełnianie wymaganych warunków przez Wykonawców, którzy złożyli oferty ocena czy złożone zostały wszystkie dokumenty i oświadczenia, ocena treści złożonych dokumentów i oświadczeń, formy i terminu wydania (ważność), 2. zgodność treści oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli wymaganych przez Zamawiającego oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy lub, którzy nie złożyli pełnomocnictw albo, którzy złożyli wymagane przez Zamawiającego oświadczenia i dokumenty, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, zawierające błędy lub, którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwa, do ich złożenia w wyznaczonym terminie, chyba, że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Złożone na wezwanie Zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz spełnianie przez oferowane roboty wymagań określonych przez Zamawiającego, nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania ofert Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawców na podstawie art.24 ust. 1 i ust. 2 ustawy, zawiadamiając równocześnie Wykonawców, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne Zamawiający poprawi w ofercie: 1. oczywiste omyłki pisarskie, Strona 10 z 23

11 2. oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek, 3. inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacja istotnych warunków zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty. - niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. Niedopuszczalne jest prowadzenie między Zamawiającym, a Wykonawcą negocjacji dotyczących złożonej oferty oraz, z zastrzeżeniem ust. 1a i 2 dokonywanie jakichkolwiek zmiany w jej treści W celu ustalenia czy oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, Zamawiający zwróci się do Wykonawcy o udzielenie w określonym terminie wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny Zamawiający zgodnie z art.89 ustawy odrzuci ofertę, jeżeli: 1. jest niezgodna z ustawą, 2. jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3, 3. jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, 4. zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, 5. została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub niezaproszonego do składania ofert, 6. zawiera błędy w obliczeniu ceny, 7. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, 8. jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów Zamawiający unieważni postępowanie w oparciu o art. 93 ust. 1 ustawy w przypadkach, gdy: 1. nie złożono żadnej oferty nie podlegającej odrzuceniu, 2. cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że Zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty, 3. wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć, 4. postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego, 5. w przypadkach o których mowa w art. 91 ust. 5 ustawy, zostały złożone oferty dodatkowe o takiej samej cenie O unieważnieniu postępowania Zamawiający zgodnie z art. 93 ust. 3 ustawy zawiadamia równocześnie wszystkich Wykonawców, którzy: 1. ubiegali się o udzielenie zamówienia - w przypadku unieważnienia postępowania przed upływem terminu składania ofert, 2. złożyli oferty - w przypadku unieważnienia postępowania po upływie terminu składania ofert podając uzasadnienie faktyczne i prawne. 37. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzenia ich ponownej oceny, chyba, że zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy. Strona 11 z 23

12 Część XVI Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcom w toku postępowania o udzielenie zamówienia 38. Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp. Prawa i obowiązki Wykonawców w toku wnoszenia środków ochrony prawnej określone są w Dziale VI ustawy Pzp (art g). 39. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp. 40. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej zgodnie z rozdz. 2 Działu VI ustawy Pzp. Część XVII Zawiadomienie o wyborze oferty, zawarcie umowy. 41. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający jednocześnie zawiadomi wykonawców, którzy złożyli oferty o : 1. wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), albo imię i nazwisko, siedzibę albo adres zamieszkania i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej wyboru oraz nazwy (firmy), albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w przyjętym w postępowaniu kryterium oceny ofert i łączną punktację, 2. wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne, 3. wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne, 4. terminie, określonym zgodnie z art. 94 ust 1 lub 2 ustawy, po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta. 42. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zamieści informacje, o których mowa w ust. 1 pkt 1, na stronie internetowej (www.kramsk.pl) oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie. 43. Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty faxem lub drogą elektroniczną albo 10 dni - jeżeli zostanie przesłane w inny sposób. 44. Zamawiający nie dopuszcza możliwości zawarcia umowy na wzorze Wykonawcy, a jedynie możliwość negocjowania dodatkowych postanowień umowy (nie zmieniających warunków kredytowania wynikających z SIWZ), po wyborze najkorzystniejszej oferty. 45. Zamawiający zawrze z Wykonawcą umowę, którego oferta została wybrana w sprawie zamówienia publicznego w terminie i miejscu wskazanym w piśmie zawiadamiającym o wyborze oferty na warunkach podanych w części VIII niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 46. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia r.Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 roku Nr 113, poz. 759 ze zm.). Kramsk, r. Wójt Gminy (-) inż. Józef Drop Strona 12 z 23

13 Załącznik Nr 1 - Formularz oferty Urząd Gminy w Kramsku, Kramsk, ul. Chopina 12 Odpowiadając na zaproszenie do wzięcia udziału w przetargu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego " na: Zaciągnięcie kredytu długoterminowego w wysokości ,00 zł ogłoszonym na stronie internetowej zamawiającego w Biuletynie Informacji Publicznej oraz w siedzibie zamawiającego w miejscu publicznie dostępnym. MY NIŻEJ PODPISANI działający w imieniu i na rzecz... (nazwa (firma) dokładny adres wykonawcy (banku) Telefon kontaktowy, Fax, adres 1.SKŁADAMY OFERTĘ na wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie określonym w specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia OŚWIADCZAMY, że ; zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia i uznajemy się za związanych określonymi w niej postanowieniami i zasadami postępowania. zobowiązujemy się do wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z warunkami zapisanymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 3.OFERUJEMY wykonanie zamówienia za cenę (koszt obsługi kredytu):...zł,- słownie (... zł,-) w tym : Oprocentowanie kredytu (2,69% +/-... % =... % ) co stanowi kwotę zł,- (słownie)... Prowizja (... %) co stanowi kwotę... zł,- ( słownie )... Strona 13 z 23

14 4. OŚWIADCZAMY, że akceptujemy przyjęte przez Zamawiającego warunki w zakresie spłaty kredytu określone w SIWZ - część IV pkt PRZYJMUJEMY termin wykonania zamówienia (spłaty kredytu) r. 6. UZYSKALIŚMY wszelkie informacje konieczne do właściwego przygotowania niniejszej oferty. 7. UWAŻAMY SIĘ związani niniejszą ofertą przez czas wskazany w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia tj. przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert. 8. ZAMÓWIENIE ZREALIZUJEMY sami bez udziału podwykonawców 9. OŚWIADCZAMY, że zapoznaliśmy się z warunkami umowy i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy zgodnej z niniejszą ofertą na warunkach określonych w SlWZ w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 10. Załącznikami do niniejszej oferty są: Ofertę niniejszą składamy na... ponumerowanych i podpisanych stronach. Miejscowość i data: (...) Podpis/podpisy osób upoważnionych (...) do podpisania oferty Strona 14 z 23

15 Załącznik Nr 2 (pieczęć Wykonawcy (Banku) Oświadczenie o spełnieniu warunków art. 22 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Zaciągnięcie kredytu długoterminowego w wysokości ,00 zł ( ja/my) niżej podpisan(y/i) (... ) reprezentując firmę/y** (......) (... ) (... ) w imieniu swoim oraz reprezentowanej firmy oświadczam/my, że spełniamy warunki dotyczące: 1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, 2. posiadania wiedzy i doświadczenia, 3. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, 4. sytuacji ekonomicznej i finansowej. Miejscowość i data (... ) Podpis osoby/osób składających oświadczenie (... ) Strona 15 z 23

16 Załącznik nr 3 (pieczęć Wykonawcy (Banku) Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Zaciągnięcie kredytu długoterminowego w wysokości ,00 zł (ja/my) niżej podpisan(y/i) (...) reprezentując firmę (...) w imieniu swoim oraz reprezentowanej firmy oświadczam/my*, iż nie podlegamy wykluczeniu z niniejszego postępowania, na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. Miejscowość i data (...) Podpis osoby/osób składających oświadczenie (...) * niepotrzebne skreślić Strona 16 z 23

17 Załącznik nr 4 (pieczęć Wykonawcy (Banku) Oświadczenie Wykonawcy ubiegającego się o udzielenie zamówienia publicznego złożone na podstawie art. 26 ust. 2d ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 ze zm.) Oświadczam, że ubiegając się o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, dotyczącego: Zaciągnięcia kredytu długoterminowego w wysokości ,00 zł (ja/my) niżej podpisan(y/i) (...) reprezentując firmę (...) w imieniu swoim oraz reprezentowanej firmy Oświadczam/my*, że nie należę/nie należymy do grupy kapitałowej*. Oświadczam/my*, że należę/należymy do grupy kapitałowej*. W związku z powyższym poniżej zamieszam/my listę przedsiębiorców należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Pzp. Lp. Nazwa przedsiębiorcy, adres siedziby Miejscowość i data (...) Podpis osoby/osób składających oświadczenie (...) * niepotrzebne skreślić Strona 17 z 23

18 (pieczęć Wykonawcy (Banku) Załącznik nr 5 FORMULARZ CENOWY NAZWA BANKU ADRES BANKU TEL. FAX CENA OFERTY = (koszt obsługi kredytu) zł,- w tym : 1. Oprocentowanie kredytu (2,69% +/-...% =...%), co stanowi kwotę... zł,- = WIBOR 3M plus/minus marża banku (z dnia r., wartość 2,69%) (słownie) Prowizja (...%) co stanowi kwotę...zł,- (słownie)... - Wszystkie wartości powinny być podane liczbowo i słownie. - Podane wartości w formularzu cenowym należy przenieść do poz. Nr 3 formularza oferty. Miejscowość i data: (... ) Podpis/podpisy osób upoważnionych (... ) do podpisania oferty Strona 18 z 23

19 Załącznik nr 6 Symulacja spłaty kredytu Nr raty Data Transza Rata kapitałowa - Rk r ,00 0, r. 0, r. 0, r. 0, r. 0, r. 0, r. 0, r. 0, r. 0, r. 0, r. 0, r. 0, r. 0, r. 0, r. 0, r. 0, r. 0, r. 0, r. 0, r , r , r , r , r , r , r , r , r , r , r , r , r , r , r , r , r , r , r , r , r , r , r , r , r , r , r , r ,00 (pieczęć Wykonawcy (Banku) Odsetki - O Rata kapitałowa + Odsetki Strona 19 z 23

20 SUMA , ,00 Miejscowość i data (...) Podpis/podpisy osób upoważnionych (...) do podpisania oferty Strona 20 z 23

Udzielenie i obsługa kredytu/pożyczki długoterminowej, WSZ.DAT.2511.205.2.2015

Udzielenie i obsługa kredytu/pożyczki długoterminowej, WSZ.DAT.2511.205.2.2015 Załącznik nr 7 PROJEKT UMOWA Nr.. Udzielenie i obsługa kredytu/*pożyczki długoterminowej w kwocie 8 000 000,00 zł Zawarta w dniu roku pomiędzy Wojewódzkim Szpitalem Zespolonym im. Stanisława Rybickiego

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM 3/FB.3251.31.2015 OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM o wartości szacunkowej powyżej 30 tys. EURO, i mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podst. art. 11 ust. 8. Ogłoszenie obowiązkowe

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.czernichow.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.czernichow.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.czernichow.pl Czernichów: Kredyt bankowy długoterminowy w wysokości 1 423 400,55 PLN Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

IV. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych:

IV. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych: Janów Lubelski, 2008-07-30 L.II.3421-10/2008 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na Udzielenie kredytu długoterminowego w kwocie 3.500.000 PLN w celu sfinansowania

Bardziej szczegółowo

Numer ogłoszenia: SI. 271.13.2013; data zamieszczenia: 1 października 2013 rok. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Numer ogłoszenia: SI. 271.13.2013; data zamieszczenia: 1 października 2013 rok. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi 1 Gmina Niwiska: Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 915.209,00 PLN (słownie: dziewięćset piętnaście tysięcy dwieście dziewięć złotych), z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY. W dniu roku w Bielsku-Białej pomiędzy: Zamawiającym - Miastem Bielsko-Biała reprezentowanym przez Prezydenta Miasta...

WZÓR UMOWY. W dniu roku w Bielsku-Białej pomiędzy: Zamawiającym - Miastem Bielsko-Biała reprezentowanym przez Prezydenta Miasta... BD.271.1.2016 Załącznik nr 5 do SIWZ WZÓR UMOWY W dniu... 2016 roku w Bielsku-Białej pomiędzy: Zamawiającym - Miastem Bielsko-Biała reprezentowanym przez Prezydenta Miasta... zwanym dalej Kredytobiorcą

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Lipnik, Lipnik 20, 27-540 Lipnik, woj. świętokrzyskie, tel. 015 8691410, 8691419, faks 015 8691754.

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Lipnik, Lipnik 20, 27-540 Lipnik, woj. świętokrzyskie, tel. 015 8691410, 8691419, faks 015 8691754. Lipnik: Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości do 3.670.000,00 zł, na pokrycie planowanego deficytu z przeznaczeniem na sfinansowanie zadań inwestycyjnych. Numer ogłoszenia: 212611-2011; data

Bardziej szczegółowo

Udzielenie kredytu inwestycyjnego dla Gminy Studzienice na lata OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Udzielenie kredytu inwestycyjnego dla Gminy Studzienice na lata OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Udzielenie kredytu inwestycyjnego dla Gminy Studzienice na lata 2013-2020 Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.wolow.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.wolow.pl 1 z 6 2015-12-18 12:49 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.wolow.pl Wołów: Udzielenie Gminie Wołów bankowego kredytu długoterminowego

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Tarnowiec, Tarnowiec 211, 38-204 Tarnowiec, woj. podkarpackie, tel. 013 4424089, 013 4424092, faks 013 4424011.

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Tarnowiec, Tarnowiec 211, 38-204 Tarnowiec, woj. podkarpackie, tel. 013 4424089, 013 4424092, faks 013 4424011. Tarnowiec: Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości do 141 634,59 zł Numer ogłoszenia: 343800-2014; data zamieszczenia: 16.10.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Brody, Ul. Rynek 2, 68-343 Brody, woj. lubuskie, tel. 68 3712155 w. 38, faks 68 3712015.

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Brody, Ul. Rynek 2, 68-343 Brody, woj. lubuskie, tel. 68 3712155 w. 38, faks 68 3712015. Brody: udzielanie Gminie Brody kredytu długoterminowego w kwocie 570.000,00zł na sfinansowanie inwestycji Remont budynku Urzędu na okres 10 lat. Numer ogłoszenia: 386414-2014; data zamieszczenia: 25.11.2014

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Modliborzyce, ul. Piłsudskiego 63, 23-310 Modliborzyce, woj. lubelskie, tel. 015 8715079, faks 015 8717102.

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Modliborzyce, ul. Piłsudskiego 63, 23-310 Modliborzyce, woj. lubelskie, tel. 015 8715079, faks 015 8717102. Modliborzyce: Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 2 500 000 zł dla Gminy Modliborzyce Numer ogłoszenia: 238538-2012; data zamieszczenia: 06.07.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

Strona 1 SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. http://bzp1.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=103891&rok=2014-05-14

Strona 1 SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. http://bzp1.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=103891&rok=2014-05-14 Strona 1 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bi.stary.sacz.pl Stary Sącz: Udzielenie kredytu długoterminowego inwestycyjnego w kwocie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. Zamawiający: Wójt Gminy Chełmiec, z siedzibą 33-395 Chełmiec,ul. Papieska 2 tel.. (018) 414 56 14, faks (0-18) 414 56 43, e-mail : przetargi@chelmiec.pl adres

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. Zamawiający: Wójt Gminy Chełmiec, z siedzibą 33-395 Chełmiec,ul. Papieska 2 tel.. (018) 414 56 14, faks (0-18) 414 56 43, e-mail : przetargi@chelmiec.pl adres

Bardziej szczegółowo

Usługa udzielenia kredytu długoterminowego w wysokości 1 800 000 zł.

Usługa udzielenia kredytu długoterminowego w wysokości 1 800 000 zł. Usługa udzielenia kredytu długoterminowego w wysokości 1 800 000 zł. Rodzaj zamówienia Usługi Tryb zamówienia "Przetarg nieograniczony" Termin składania ofert Szacunkowa wartość zamówienia Miejscowość:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.powiat.pabianice.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.powiat.pabianice.pl Strona 1 z 5 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.powiat.pabianice.pl Pabianice: Kredyt długoterminowy zaciągany przez Powiat Pabianicki

Bardziej szczegółowo

UMOWA BGR/272- /2014. W dniu.. r. w Komprachcicach przy ul. Kolejowej 3 pomiędzy:

UMOWA BGR/272- /2014. W dniu.. r. w Komprachcicach przy ul. Kolejowej 3 pomiędzy: BGR.Z.271.3.2014 UMOWA BGR/272- /2014 W dniu.. r. w Komprachcicach przy ul. Kolejowej 3 pomiędzy: Gminą Komprachcice REGON 531413082, NIP 9910471296 reprezentowaną przez: Wójta Gminy Pawła Smolarek zwaną

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.kunow.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.kunow.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.kunow.pl Kunów: Udzielenie Gminie Kunów kredytu na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY O KREDYT NR ZP

WZÓR UMOWY O KREDYT NR ZP WZÓR UMOWY O KREDYT NR ZP.272.1.11.2016 Zawarta w Ustroniu w dniu.. pomiędzy: Miastem Ustroń ul. Rynek 1, 43-450 Ustroń, NIP 548-240-74-34, reprezentowanym przez: Burmistrza Miasta Ustroń - Ireneusza Szarzec

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki umowy

Ogólne warunki umowy Załącznik nr 5 do SIWZ zmieniony dnia 21.09.2016 r. Ogólne warunki umowy 1. 1. W wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego znak WO.271.26.2016, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego,

Bardziej szczegółowo

Gmina Lipce Reymontowskie. ul. Reymonta 24. 96-127 Lipce Reymontowskie

Gmina Lipce Reymontowskie. ul. Reymonta 24. 96-127 Lipce Reymontowskie zapytanie ofertowe Zamawiający. Gmina Lipce Reymontowskie ul. Reymonta 24 96-127 Lipce Reymontowskie Tel.: (46) 831 61 66 Fax: (46) 831 62 68 http://www.lipcereymontowskie.pl/ Postanowienia ogólne. Niniejsze

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dotyczy: przetargu nieograniczonego w sprawie wyboru banku udzielającego kredytu długoterminowego dla Gminy Nowa Dęba 1. Zamawiający: Gmina Nowa Dęba: 39-460

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Wilczyn, 2011-10-24 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: 271.14.2011 Nazwa zadania: Zaciągnięcie kredytu długoterminowego w roku 2011 w kwocie 370.000,00

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Nr sprawy: 3/2010 Świdnica, dnia 27.05.2010r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na udzielenie Gminie

Bardziej szczegółowo

1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych

1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, wartość zamówienia poniżej 206 000 EURO na: transport kruszywa drogowego o frakcji 0-63 mm i 0-31

Bardziej szczegółowo

ZP.271.11.2012 Załącznik Nr 3 UMOWA PROJEKT

ZP.271.11.2012 Załącznik Nr 3 UMOWA PROJEKT ZP.271.11.2012 Załącznik Nr 3 UMOWA PROJEKT Zawarta w dniu pomiędzy: Gminą Żerków zwaną dalej Kredytobiorcą reprezentowanym przez: 1. Jacka Jędraszczyka- Burmistrza Miasta i Gminy Żerków przy kontrasygnacie

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 8 PROJEKT UMOWA Nr 1/BU/2009- Na udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego

Załącznik nr 8 PROJEKT UMOWA Nr 1/BU/2009- Na udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego Załącznik nr 8 PROJEKT UMOWA Nr 1/BU/2009- Na udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego Zawarta w dniu.. roku w Koninie pomiędzy Miastem Konin reprezentowanym przez: Kazimierza Pałasza Prezydenta Miasta

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego na finansowanie inwestycji w Gminie Solec nad Wisłą Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone

Bardziej szczegółowo

Zał. nr 5 do SIWZ WZÓR UMOWY kredytu inwestycyjnego w rachunku kredytowym w walucie polskiej. Zawarta w dniu., pomiędzy:

Zał. nr 5 do SIWZ WZÓR UMOWY kredytu inwestycyjnego w rachunku kredytowym w walucie polskiej. Zawarta w dniu., pomiędzy: Zał. nr 5 do SIWZ WZÓR UMOWY kredytu inwestycyjnego w rachunku kredytowym w walucie polskiej Zawarta w dniu., pomiędzy: (NAZWA BANKU), w imieniu którego działają : 1. 2.... a Gminą Złota z siedzibą : Złota,

Bardziej szczegółowo

96-127 Lipce Reymontowskie

96-127 Lipce Reymontowskie Zapytanie ofertowe Zamawiający: Gmina Lipce Reymontowskie Ul. Reymonta 24 96-127 Lipce Reymontowskie Tel.: (46) 831 61 66 Fax: (46) 831 62 68 http://www.lipcereymontowskie.pl / Postanowienia ogólne. Niniejsze

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA pn Remont dachu i naprawa tynków części budynku Przychodni Specjalistycznej Centrum Neuropsychiatrii NEUROMED NR OGŁOSZENIA: 181761-2013 Znak sprawy: ZP/4/2013

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Niemodlin, ul. Bohaterów Powstań Śląskich 37, 49-100 Niemodlin,

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Niemodlin, ul. Bohaterów Powstań Śląskich 37, 49-100 Niemodlin, Niemodlin: Udzielenie długoterminowego kredytu w wysokości 2 567.000,00 zł Numer ogłoszenia: 166129-2011; data zamieszczenia: 15.06.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Żyrzyn: Udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu bankowego w wysokości 6 827 424,00 zł na spłatę wierzytelności powstałych w związku z realizacją inwestycji pn. Budowa infrastruktury edukacyjnej i

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.wielkieoczy.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.wielkieoczy.pl 1 z 5 2013-09-02 13:42 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.wielkieoczy.pl Wielkie Oczy: Udzielenie i obsługa kredytu bankowego długoterminowego

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.miedzyrzecz.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.miedzyrzecz.pl 1 z 5 2014-10-09 13:48 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.miedzyrzecz.pl Międzyrzecz: Udzielenie kredytu długoterminowego dla

Bardziej szczegółowo

2. W celu potwierdzenia spełniania warunku udziału w postępowaniu Wykonawca winien złożyć dokumenty, o których mowa w rozdz. V pkt. 2. 3.

2. W celu potwierdzenia spełniania warunku udziału w postępowaniu Wykonawca winien złożyć dokumenty, o których mowa w rozdz. V pkt. 2. 3. Gmina Pęczniew Pęczniew, dn. 19.08.2014 r. ul. Główna 10/12, 99-235 Pęczniew tel. (0-43) 678-15-19, fax (0-43) 678-15-19 wew. 34 e-maile: ug_peczniew@wp.pl http://e-peczniew.pl Znak sprawy: FP.3051.1.2014

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zozglubczyce.biulety.info.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zozglubczyce.biulety.info. 1 z 5 2012-09-10 11:13 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zozglubczyce.biulety.info.pl Głubczyce: Udzielenie kredyty obrotowego

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.jezowe.biuletyn.net

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.jezowe.biuletyn.net Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.jezowe.biuletyn.net Jeżowe: Udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu złotówkowego w wysokości

Bardziej szczegółowo

1. Kredyt zostanie postawiony do dyspozycji Kredytobiorcy od dnia.. w kwocie. Załącznik nr 3 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia

1. Kredyt zostanie postawiony do dyspozycji Kredytobiorcy od dnia.. w kwocie. Załącznik nr 3 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia Załącznik nr 3 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia Projekt umowy zawierający istotne dla zamawiającego postanowienia Umowa nr o kredyt długoterminowy złotowy W dniu... r. w... pomiędzy: Miastem

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.przytyk.pl Przytyk: Udzielenie kredytu bankowego. Numer ogłoszenia: 194950-2015; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr RIOŚ PREAMBUŁA

UMOWA Nr RIOŚ PREAMBUŁA Załącznik nr 5 do SIWZ UMOWA Nr RIOŚ.272.53...2015 Sporządzona w dniu... w Jabłonce pomiędzy Gminą Jabłonka zwaną dalej Zamawiającym, NIP 735-28-56-459, REGON 491892222 reprezentowaną przez Wójta Gminy

Bardziej szczegółowo

Udzielenie kredytu długoterminowego dla Gminy Studzienice na lata UMOWA Nr / 2015 o kredyt długoterminowy

Udzielenie kredytu długoterminowego dla Gminy Studzienice na lata UMOWA Nr / 2015 o kredyt długoterminowy Projekt umowy - Załącznik nr 6 do SIWZ Udzielenie kredytu długoterminowego dla Gminy Studzienice na lata 2015-2025 W dniu... 2015r. pomiędzy: UMOWA Nr / 2015 o kredyt długoterminowy Gminą Studzienice reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina i Miasto Koziegłowy, Plac Moniuszki 14, Koziegłowy, woj. śląskie,

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina i Miasto Koziegłowy, Plac Moniuszki 14, Koziegłowy, woj. śląskie, Page 1 of 6 Koziegłowy: Udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu na inwestycje w wysokości 4 000 000,00 zł Numer ogłoszenia: 134771-2010; data zamieszczenia: 26.05.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi Udzielenie kredytu długoterminowego do wysokości 3283877 PLN na finansowanie planowanego w 2011 r. deficytu budżetu Miasta oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. Na prowadzenie kompleksowej obsługi prawnej firmy Biotech Poland Sp. z o.o.

Zapytanie ofertowe. Na prowadzenie kompleksowej obsługi prawnej firmy Biotech Poland Sp. z o.o. Warszawa, dn. 10.03.2014r. Zapytanie ofertowe Na prowadzenie kompleksowej obsługi prawnej firmy Biotech Poland Sp. z o.o. Postpowanie nie podlega ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

Bardziej szczegółowo

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM Brzeźnio: Usługa bankowa w zakresie udzielenia kredytu bankowego długoterminowego w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pn.: Adaptacja budynku w Nowej Wsi na Centrum Inicjatyw Obywatelskich Numer

Bardziej szczegółowo

OFERTA. Oświadczamy, że przyjmujemy czas realizacji zamówienia od dnia zawarcia umowy do 31.12.2026 r.

OFERTA. Oświadczamy, że przyjmujemy czas realizacji zamówienia od dnia zawarcia umowy do 31.12.2026 r. Załącznik nr 1 do Nr NIP. Tel./fax.. OFERTA Odpowiadając na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego w wysokości 3 893 000,00 PLN (słownie: trzy miliony osiemset

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Bełchatów: kredyt inwestycyjny - zakup pojemników III/2013 Numer ogłoszenia: 362180-2013; data zamieszczenia: 06.09.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.powiatpleszewski.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.powiatpleszewski.pl Strona 1 z 5 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.powiatpleszewski.pl Pleszew: Udzielenie długoterminowego kredytu bankowego w wysokości

Bardziej szczegółowo

Nr sprawy: RG.I.271.3.2012 Świdnica, dnia 14.03.2012 r.

Nr sprawy: RG.I.271.3.2012 Świdnica, dnia 14.03.2012 r. Nr sprawy: RG.I.271.3.2012 Świdnica, dnia 14.03.2012 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na udzielenie

Bardziej szczegółowo

Pieczęć zamawiającego Nr sprawy: FN-2271/2/2013. 1. Zamawiający:

Pieczęć zamawiającego Nr sprawy: FN-2271/2/2013. 1. Zamawiający: Pieczęć zamawiającego Nr sprawy: FN-2271/2/2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na usługę kredytu długoterminowego z przeznaczeniem na zadanie: Wniesienie wkładów do Międzygminnego Przedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku (Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759) o wartości szacunkowej

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zareby-kosc.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zareby-kosc.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zareby-kosc.pl Zaręby Kościelne: Udzielenie kredytu długoterminowego dla Gminy Zaręby Kościelne.

Bardziej szczegółowo

TRAMWAJE ŚLĄSKIE S.A CHORZÓW, UL. INWALIDZKA 5 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. zwanej dalej w skrócie SIWZ

TRAMWAJE ŚLĄSKIE S.A CHORZÓW, UL. INWALIDZKA 5 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. zwanej dalej w skrócie SIWZ TRAMWAJE ŚLĄSKIE S.A. 41-506 CHORZÓW, UL. INWALIDZKA 5 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwanej dalej w skrócie SIWZ Dostawa ręcznego wózka podnośnikowego widłowego z przeznaczeniem dla ZUR Chorzów

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Sucha Beskidzka, ul. Mickiewicza 19, Sucha Beskidzka, woj. małopolskie,

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Sucha Beskidzka, ul. Mickiewicza 19, Sucha Beskidzka, woj. małopolskie, 1 z 5 2016-02-25 14:13 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.sucha-beskidzka.pl/pl/60527/0/zamowienia_publiczne.html Sucha Beskidzka:

Bardziej szczegółowo

Suwałki: UDZIELENIE POŻYCZKI W WYSOKOŚCI 4 500 000 ZŁ Numer ogłoszenia: 336401-2011; data zamieszczenia: 19.12.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Suwałki: UDZIELENIE POŻYCZKI W WYSOKOŚCI 4 500 000 ZŁ Numer ogłoszenia: 336401-2011; data zamieszczenia: 19.12.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Suwałki: UDZIELENIE POŻYCZKI W WYSOKOŚCI 4 500 000 ZŁ Numer ogłoszenia: 336401-2011; data zamieszczenia: 19.12.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy:

Bardziej szczegółowo

Umowa kredytu. zawarta w dniu. zwanym dalej Kredytobiorcą, przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu.

Umowa kredytu. zawarta w dniu. zwanym dalej Kredytobiorcą, przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu. Umowa kredytu Załącznik nr 4 do siwz PROJEKT zawarta w dniu. między: reprezentowanym przez: 1. 2. a Powiatem Skarżyskim reprezentowanym przez: zwanym dalej Kredytobiorcą, przy kontrasygnacie Skarbnika

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy. Powiatem Łowickim, z siedzibą w Łowiczu przy ulicy Stanisławskiego 30, numerze statystycznym REGON

Wzór umowy. Powiatem Łowickim, z siedzibą w Łowiczu przy ulicy Stanisławskiego 30, numerze statystycznym REGON Wzór umowy W dniu... 2012 r. pomiędzy: Powiatem Łowickim, z siedzibą w Łowiczu przy ulicy Stanisławskiego 30, numerze statystycznym REGON 750147768, reprezentowanym przez Zarząd Powiatu Łowickiego w imieniu

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia.

Opis przedmiotu zamówienia. Zapytanie ofertowe Zamawiający. Gmina Miejska Zawidów Pl. Zwycięstwa 21/22 59-970 Zawidów Tel.: 75 77 88 282 Fax: 75 77 88 205 http://miasto.zawidow.sisco.info Postanowienia ogólne. Niniejsze postępowanie

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Miasta Lędziny, ul. Lędzińska 55, 43-143 Lędziny, woj. śląskie.

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Miasta Lędziny, ul. Lędzińska 55, 43-143 Lędziny, woj. śląskie. Lędziny: ZACIĄGNIĘCIE DŁUGOTERMINOWEGO KREDYTU BANKOWEGO NA ZADANIE INWESTYCYJNE P.N. ROZBUDOWA I MODERNIZACJA BUDYNKU MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI NR 2 W LĘDZINACH Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

o udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 200.000 PLN z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów.

o udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 200.000 PLN z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów. -WZÓR- Załącznik Nr 3 do Specyfikacji Nr PF. 271.02.2013 UMOWA KREDYTOWA Nr 02/2013 o udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 200.000 PLN z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Ostrów Lubelski, ul. Partyzantów 1, 21-110 Ostrów Lubelski, woj. lubelskie, tel.

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Ostrów Lubelski, ul. Partyzantów 1, 21-110 Ostrów Lubelski, woj. lubelskie, tel. 1 z 5 2014-11-24 16:21 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: umigostrowlubelski.bip.lubelskie.pl/index.php?id=80 Ostrów Lubelski: Kredyt

Bardziej szczegółowo

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:214576-2011:text:pl:html PL-Zarszyn: Usługi udzielania kredytu 2011/S 129-214576 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Usługi SEKCJA I:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.krasnystaw-powiat.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.krasnystaw-powiat.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.krasnystaw-powiat.pl Krasnystaw: Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na: udzielenie

Bardziej szczegółowo

Umowa kredytu obrotowego na rachunku kredytowym. W dniu 2014 r. w Mińsku Mazowieckim, pomiędzy:

Umowa kredytu obrotowego na rachunku kredytowym. W dniu 2014 r. w Mińsku Mazowieckim, pomiędzy: Umowa kredytu obrotowego na rachunku kredytowym Nr W dniu 2014 r. w Mińsku Mazowieckim, pomiędzy: Powiatem Mińskim, z siedzibą w Mińsku Mazowieckim, ul. Kościuszki 3, 05-300 Mińsk Mazowiecki, NIP: 822-234-24-26,

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM B I A L S K I E C E N T R U M K U L T U R Y 21-500 Biała Podlaska, ul. Warszawska 11 tel. 83 341 67 12 fax 83 342 62 94 e-mail: sekretariat@bckbialapodlaska.pl OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM Bialskie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Dom Dziecka w Pawłówce 16-427 Przerośl Pawłówka Nowa 1. Dostawa oleju opałowego do Dom Dziecka w Pawłówce.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Dom Dziecka w Pawłówce 16-427 Przerośl Pawłówka Nowa 1. Dostawa oleju opałowego do Dom Dziecka w Pawłówce. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZAMAWIAJĄCY: Dom Dziecka w Pawłówce 16-427 Przerośl Pawłówka Nowa 1 PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Dostawa oleju opałowego do Dom Dziecka w Pawłówce. CPV: 09135100 5 TRYB

Bardziej szczegółowo

UMOWA O KREDYT Nr FN.I /2009

UMOWA O KREDYT Nr FN.I /2009 UMOWA O KREDYT Nr FN.I.3054-1/2009 Załącznik nr 4 zawarta w dniu... grudnia 2009 r. pomiędzy GMINĄ MNIÓW, 26-080 Mniów,ul. Centralna 9 Regon: 291010346, NIP: 959-167-95-18 zwaną dalej Zamawiającym, reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.igwa.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.igwa.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.igwa.pl Wawrzeńczyce: Udzielenie i obsługa kredytu bankowego długoterminowego w wysokości 850.000,00

Bardziej szczegółowo

Udzielenie kredytu długoterminowego dla Gminy Studzienice na lata OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Udzielenie kredytu długoterminowego dla Gminy Studzienice na lata OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Udzielenie kredytu długoterminowego dla Gminy Studzienice na lata 2014-2025 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA DOSTAWĘ SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO I OPROGRAMOWANIA DLA GMINY MIASTA SUWAŁKI KOMPUTERYZACJA 2011

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA DOSTAWĘ SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO I OPROGRAMOWANIA DLA GMINY MIASTA SUWAŁKI KOMPUTERYZACJA 2011 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA DOSTAWĘ SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO I OPROGRAMOWANIA DLA GMINY MIASTA SUWAŁKI KOMPUTERYZACJA 2011 Zatwierdzam Lipiec 2011 Numer sprawy In. 271.4.2011 Postępowanie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpital-nowytomysl.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpital-nowytomysl.pl 1 z 6 2014-07-07 14:04 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpital-nowytomysl.pl Nowy Tomyśl: USŁUGA FINANSOWANIA W FORMIE KREDYTU

Bardziej szczegółowo

Pilchowice: Kredyt długoterminowy w kwocie 2 530 000,00 zł z

Pilchowice: Kredyt długoterminowy w kwocie 2 530 000,00 zł z 1 z 5 2013-07-15 14:46 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.pilchowice.pl Pilchowice: Kredyt długoterminowy w kwocie 2 530 000,00

Bardziej szczegółowo

Nr sprawy:.. Świdnica, dnia.2012 r.

Nr sprawy:.. Świdnica, dnia.2012 r. Nr sprawy:.. Świdnica, dnia.2012 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na udzielenie Gminie Świdnica

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Wykonanie i instalacja Systemu kontroli dostępu i rejestracji czasu pracy.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Wykonanie i instalacja Systemu kontroli dostępu i rejestracji czasu pracy. Centrum Projektów Informatycznych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji Adres: ul. Pileckiego 63, 02-781 Warszawa Znak sprawy: 40-CPI-WA-2244/10 ZATWIERDZAM. Kierownik zamawiającego /data/ SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony roboty budowlane: Wymiana drzwi w Zespole Szkół Budowlanych w Braniewie

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony roboty budowlane: Wymiana drzwi w Zespole Szkół Budowlanych w Braniewie ZSB/RO/4/2012. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony roboty budowlane: Wymiana drzwi w Zespole Szkół Budowlanych w Braniewie CPV: 45.21.00.00-2 Roboty budowlane w zakresie

Bardziej szczegółowo

UMOWY. a pomiędzy:... KRS..., NIP..., REGON...

UMOWY. a pomiędzy:... KRS..., NIP..., REGON... Załącznik nr 4 do SIWZ WZÓR UMOWY zawarta w... w dniu...2011 roku pomiędzy: Gminą Pilchowice adres:44-145 Pilchowice Damrota 6 NIP 631-102-16-51 REGON 000687853 Zwaną dalej "Kredytobiorca", w imieniu której

Bardziej szczegółowo

Polska-Włocławek: Usługi udzielania kredytu 2016/S Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

Polska-Włocławek: Usługi udzielania kredytu 2016/S Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1 / 6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:242581-2016:text:pl:html -Włocławek: Usługi udzielania kredytu 2016/S 135-242581 Ogłoszenie o zamówieniu Usługi Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpitalilza.com.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpitalilza.com.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpitalilza.com.pl Iłża: Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 800 000 zł

Bardziej szczegółowo

Złotoryja: Wybór Wykonawcy w celu udzielenia kredytu. inwestycyjnego w kwocie do 1 300 000 złotych na okres 180 miesięcy.

Złotoryja: Wybór Wykonawcy w celu udzielenia kredytu. inwestycyjnego w kwocie do 1 300 000 złotych na okres 180 miesięcy. Page 1 of 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.rpk.pl Złotoryja: Wybór Wykonawcy w celu udzielenia kredytu inwestycyjnego w kwocie

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Radomiu, ul. Ks. Łukasika 3, 26-612 Radom tel. (048) 363-99-57 fax. (048) 3634873 www.pup.radom.pl e-mail: wara@praca.gov.

Powiatowy Urząd Pracy w Radomiu, ul. Ks. Łukasika 3, 26-612 Radom tel. (048) 363-99-57 fax. (048) 3634873 www.pup.radom.pl e-mail: wara@praca.gov. ZP.2010 08/07 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. Zamawiający : Powiatowy Urząd Pracy w Radomiu, ul. Ks. Łukasika 3, 26-612 Radom tel. (048) 363-99-57 fax. (048) 3634873 www.pup.radom.pl e-mail:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.skarszewy.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.skarszewy.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.skarszewy.pl Skarszewy: Kredyt w wysokości 610.000,00 zł na spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr... (projekt)

UMOWA Nr... (projekt) zał. nr 3 do SIWZ.ZP.f.272.1.2014 UMOWA Nr... (projekt) zawarta w dniu w Przytyku pomiędzy: Gminą Przytyk z siedzibą w Przytyku ul. Zachęta 57, 26-650 Przytyk REGON 670223936, NIP 948-238-04-24 Reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

2. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: KOMPLEKSOWE UTRZYMANIE PORZĄDKU I CZYSTOŚCI OBIEKTU ORAZ POSESJI URZĘDU SKARBOWEGO W BYTOMIU

2. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: KOMPLEKSOWE UTRZYMANIE PORZĄDKU I CZYSTOŚCI OBIEKTU ORAZ POSESJI URZĘDU SKARBOWEGO W BYTOMIU Bytom, dnia 2 marca 2012 r. URZĄD SKARBOWY W BYTOMIU OL/251-2/2012/PZP OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU DOTYCZĄCE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO REALIZOWANEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA KOMPLEKSOWE

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY O UDZIELENIE DŁUGOTERMINOWEGO INWESTYCYJNE GO KREDYTU BANKOWEGO

WZÓR UMOWY O UDZIELENIE DŁUGOTERMINOWEGO INWESTYCYJNE GO KREDYTU BANKOWEGO Załącznik nr 10 WZÓR UMOWY O UDZIELENIE DŁUGOTERMINOWEGO INWESTYCYJNE GO KREDYTU BANKOWEGO NR. Zawarta w dniu 2012 roku w Kawęczynie, na podstawie rozstrzygniętego postępowania o udzielenie zamówienia

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ( SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ( SIWZ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ( SIWZ) 1. INFORMACJA O ZAMAWIAJĄCYM 1.1. Zamawiającym jest: Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sandomierzu Sp. z o.o. Ul. Przemysłowa 12

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Nr sprawy: 24/2015 Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Świadczenie usługi restauracyjnej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8

Bardziej szczegółowo

Wniosek o dopuszczenie do udziału w przetargu ograniczonym na kredyt długoterminowy w wysokości 9.700.000,00 PLN.

Wniosek o dopuszczenie do udziału w przetargu ograniczonym na kredyt długoterminowy w wysokości 9.700.000,00 PLN. ... wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego pod Nr KRS :... lub wpisanym do ewidencji działalności gospodarczej pod Nr... z dnia... REGON...... (miejscowość i data ) telefon... faks... E-mail... Gmina Nysa

Bardziej szczegółowo

Świadczenie usług ubezpieczenia

Świadczenie usług ubezpieczenia Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Przetarg nieograniczony poniżej 193 000 euro - do postępowania prowadzonego na podstawie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2007 r. Nr

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wasniow.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wasniow.pl 1 z 6 2014-12-05 09:28 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wasniow.pl Waśniów: UDZIELENIE KREDYTU DŁUGOTERMINOWEGO W WYSOKOŚCI 2.000.000,00

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: 1 z 5 2014-09-24 13:24 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: ug@wielkieoczy.info.pl Wielkie Oczy: Udzielenie i obsługa kredytu bankowego

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.chelmiec.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.chelmiec.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.chelmiec.pl Chełmiec: Udzielenie kredytu długoterminowego na kwotę 7 500 000 zł na sfinansowanie

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do siwz. Nr BD/341/1/2009/MP WZÓR UMOWY

Załącznik nr 3 do siwz. Nr BD/341/1/2009/MP WZÓR UMOWY Załącznik nr 3 do siwz Nr BD/341/1/2009/MP WZÓR UMOWY W dniu... 2009 roku w Bielsku-Białej pomiędzy: Miastem Bielsko-Biała reprezentowanym przez Prezydenta Miasta... zwanym dalej Kredytobiorcą oraz Bankiem...

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 4 do SIWZ WZÓR U M O W A

Załącznik Nr 4 do SIWZ WZÓR U M O W A U M O W A Załącznik Nr 4 do SIWZ WZÓR zawarta w dniu.. w Kielcach pomiędzy: Powiatem Kieleckim Starostwem Powiatowym w Kielcach z siedzibą przy ul. Wrzosowa 44, 25 211 Kielce, NIP 9591645790, REGON 291009372,

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. 1 z 5 2013-11-26 12:16 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zyrakow.pl/bip Żyraków: Udzielenie kredytu długoterminowego złotowego

Bardziej szczegółowo

Wspólny słownik zamówień CPV : 34.11.60.00-3 pojazdy silnikowe do transportu mniej niż 10 osób

Wspólny słownik zamówień CPV : 34.11.60.00-3 pojazdy silnikowe do transportu mniej niż 10 osób Data: 06.09. 2007 r. GK 341/7/ 07 Pieczęć zamawiającego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę samochodu osobowego 9 miejscowego

Bardziej szczegółowo

Komunikacja Miejska Łomianki Sp. z o.o. ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT. (Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia)

Komunikacja Miejska Łomianki Sp. z o.o. ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT. (Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia) Komunikacja Miejska Łomianki Sp. z o.o. 05-092 Łomianki, Kiełpin ul. Rolnicza 248, tel. (22) 751-33-79, (22) 751-21-75 Kiełpin dnia 20. 02. 2017 r. ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT. (Specyfikacja Istotnych

Bardziej szczegółowo