Oferta edukacyjna. w szko³ach ponadgimnazjalnych. w Powiecie Szczecineckim

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Oferta edukacyjna. w szko³ach ponadgimnazjalnych. w Powiecie Szczecineckim"

Transkrypt

1 w Powiecie Szczecineckim na rok szkolny 2012/2013

2 O SZCZECINKU zczecinek to pe³ne dyskretnego uroku miasto, Sw którym ju ponad siedem stuleci burzliwej historii splata siê z nios¹c¹ nowe wyzwania wspó³czes-noœci¹. Malowniczo po³o one wœród lasów, jezior i morenowych wzgórz, na pograniczu trzech historycznych krain: Pomorza Zachodniego, Pomorza Gdañskiego i Wielkopolski. Miasto z charakterem - stawiaj¹ce na aktywny wypoczynek, nieprzypadkowo nazywane Sportowym Centrum Pomorza. ajd³u szy na œwiecie wyci¹g do nart wodnych, NRegionalne Centrum Tenisowe, pe³nowymiarowe hale sportowe, nowoczesny stadion pi³karski, zespó³ krytych basenów, to tylko niektóre obiekty, które sprawiaj¹, e Szczecinek odwiedzany jest przez indywidualnych mi³oœników sportu i rekreacji oraz zorganizowane grupy wyczynowych sportowców. To miejsce wymarzone zarówno na obozy treningowe, jak i na liczne zawody, w tym organizowane ju tutaj mistrzostwa czy puchary Polski oraz Europy w triathlonie, piêcioboju nowoczesnym i narciarstwie wodnym. Miasto szczególnie upodobali sobie te piloci owianych legend¹ statków powietrznych z Polski i z s¹siednich krajów, spotykaj¹cy siê tutaj na corocznych Festiwalach Balonowych. zczecinek to tak e bardzo wa ne miejsce na kulturalnej Smapie Polski Pó³nocnej. Przez ca³y rok coœ dla siebie znajd¹ tutaj mi³oœnicy muzyki klasycznej i rozrywkowej, teatru i kabaretu, tañca towarzyskiego i wspó³czesnego, a tak e ambitnego kina, poezji i sztuk plastycznych. Tradycyjnie te organizowane s¹ w mieœcie wielkie wakacyjne koncerty plenerowe, gromadz¹ce regularnie wielotysiêczn¹ widowniê. dwiedzaj¹c Szczecinek, warto te pamiêtaæ Oo atrakcjach znajduj¹cych siê tak e i w innych zak¹tkach Powiatu Szczecineckiego, by wspomnieæ tutaj tylko o licznych sp³ywach kajakowych malowniczymi rzekami Pojezierza Drawskiego, jednym z najwiêkszych w Europie Miêdzynarodowym Zlocie Pojazdów Militarnych w Bornem Sulinowie czy niezwykle widowiskowych zawodach w olimpijskim Wszechstronnym Konkursie Konia Wierzchowego w Bia³ym Borze. zczecinek to naprawdê miasto setek lat i tysi¹ca Smo liwoœci, miasto z wiatrem i na fali, miasto ciekawej historii i dynamicznie zmieniaj¹cej siê teraÿniejszoœci. Najzwyczajniej w œwiecie i po prostu warto tu przyjechaæ.

3 SPORT TYLKO U NAS KULTURA ROZRYWKA

4 w Powiecie Szczecineckim na rok szkolny 2012/2013 przyjdÿ ZOBACZ WYBIERZ

5 I LICEUM OGÓLNOKSZTA C CE IM. KS. EL BIETY W SZCZECINKU W roku szkolnym 2012/2013 nasza placówka proponuje naukê w nastêpuj¹cych kierunkach LICEUM OGÓLNOKSZTA C CE - 3 LATA 1. KLASA AKADEMICKA (z rozszerzonym programem matematyki, fizyki i chemii) przygotowuje do podjêcia studiów wy szych m.in. na kierunkach politechnicznych, ekonomii, matematyce, fizyce, chemii. Patronat nad klas¹ objê³a Politechnika Koszaliñska; 2. KLASA LINGWISTYCZNA (z rozszerzonym programem jêz yka angielskiego lub niemieckiego, jêzyka polskiego i historii) pod patronatem Politechniki Koszaliñskiej przygotowuje do podjêcia studiów wy szych m.in. na: filologii polskiej, filologii angielskiej, filologii germañskiej oraz innych kierunkach filologicznych, historii, psychologii, socjologii i europeistyce; 3. KLASA HUMANISTYCZNO-PRAWNA (z rozszerzonym programem jêzyka polskiego, historii, WOS i przedmiotem uzupe³niaj¹cym ³acina w prawie) przygotowuje do podjêcia studiów wy szych m.in. na prawie, politologii, psychologii, socjologii, dziennikarstwie i filozofii; 4. KLASA HUMANISTYCZNO-FILMOWA (z rozszerzonym programem jêzyka polskiego, historii, WOS i przedmiotem uzupe³niaj¹cym edukacja filmowa) przygotowuje do podjêcia studiów wy szych m.in. na filologii polskiej, prawie, politologii, psychologii, socjologii, dziennikarstwie, filozofii i kulturoznawstwie; I Liceum Ogólnokszta³c¹ce im. Ksiê nej El biety w Szczecinku ul. Ksiê nej El biety 1, Szczecinek, tel/fax: (94) KLASA MEDYCZNA (z rozszerzonym programem biologii, chemii i fizyki) przygotowuje do podjêcia studiów wy szych m.in. na medycynie, stomatologii, farmacji, weterynarii, biotechnologii, fizjoterapii, psychologii; 6. KLASA BIOLOGICZNA Z OCHRON ŒRODOWISKA (z rozszerzonym programem biologii, chemii i przedmiotem uzupe³niaj¹cym ochrona i kszta³towanie œrodowiska) przygotowuje do podjêcia studiów wy szych m.in. na: uczelniach medycznych i rolnicz ych, weter ynarii, biotechnologii.

6 ZESPÓ SZKÓ NR 1 IM. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ W SZCZECINKU Ju od wielu lat uczniom naszej szko³y zapewniamy Nasi nauczyciele znani s¹ z du ego zaanga owania rzetelne przygotowanie do egzaminu maturalnego w pracê z uczniem, który nie jest pozostawiony sam sobie i egzaminu potwierdzaj¹cego kwalifikacje zawodowe, a otaczany jest wielostronn¹ opiek¹. udzia³ w licznych i ciekawych zajêciach pozalekcyjnych, mo liwoœæ uczestniczenia w projektach unijnych, Ufamy, e nasza oferta edukacyjna jest atrakcyjna olimpiadach, konkursach, efektywn¹ naukê jêzyków i pozwoli absolwentom gimnazjów na dokonanie wyboru obcych. Osi¹ganie dobrych wyników umo liwia nam w³aœciwej szko³y i w³aœciwego kierunku kszta³cenia. doskona³a baza dydaktyczna oraz nowoczesne metody kszta³cenia z wykorzystaniem licznych pracowni Oferujemy edukacjê na dobrym poziomie z dobrymi, komputerowych. Ju od 10 lat utrzymujemy kontakty ci¹gle poszukuj¹cymi nauczycielami, którzy rozumiej¹ z m³odzie ¹ z Niemiec w ramach partnerskiej wymiany. potrzeby naszych uczniów. Uczniowie znajd¹ tu równie Uczniowie korzystaj¹ z Internetowego Centrum miejsce i czas na zabawê wœród przyjació³. Informacji Multimedialnej, hot spotu i bazy sportoworekreacyjnej /Orlik/. Szko³a kieruj¹c siê doœwiadczeniem wysoko wykwalifikowanej kadry, baz¹ dydaktyczn¹, zapotrzebowaniem absolwentów gimnazjów proponuje nastêpuj¹c¹ ofertê edukacyjn¹ w roku szkolnym 2012/2013: TECHNIKUM ZAWODOWE - 4 LATA TECHNIK ORGANIZACJI REKLAMY - NOWOŒÆ - Z R O Z S Z E R Z O N Y M J Ê Z Y K I E M P O L S K I M I MATEMATYK Jest to po³¹czenie k ierunku ekonomicznego i multimedialnego. Umo liwia zdobycie wiedzy z zakresu : obróbki grafiki, dÿwiêku, wideo, tworzenia kampanii reklamowych, przeprowadzania analizy marketingowej, przygotowywania wniosków z badañ rynkowych. Absolwent ma mo liwoœci podjêcia pracy w agencjach reklamowych, agencjach public relations, dzia³ach marketingu i reklamy przedsiêbiorstw produkcyjnych i handlowych, biurach og³oszeñ, dzia³ach promocji, studiach graficznych. TECHNIK INFORMAT YK Z ROZSZERZON MATEMATYK I INFORMATYK Jest to kierunek umo liwiaj¹cy zdobycie umiejêtnoœci z dziedziny: programowania, tworzenia grafiki komputerowej, obs³ugiwania lokalnych sieci komputerowych, projektowania i administrowania bazami danych. TECHNIK EKONOMISTA Z ROZSZERZON GEOGRAFI I MATEMATYK Jest to kierunek, który umo liwia podejmowanie dzia³añ w ramach gospodarki rynkowej: otworzenie w³asnej firmy, daje szeroki zakres wiedzy z zakresu rachunkowoœci i finansów, organizowanie pracy biura firmy, obliczanie wskaÿników niezbêdnych do okreœlenia sytuacji ekonomiczno-finansowej firmy, analizowanie kosztów i przychodów, analizowanie roli i pozycji konkretnej firmy na rynku, samodzielne wykonywanie lub organizowanie zadañ w zakresie zaopatrzenia, magazynowania materia³ów i gotowych produktów, transportu, sprzeda y towarów i us³ug. Absolwent ma mo liwoœæ podjêcia pracy w bankach, firmach ubezpieczeniowych, urzêdach statystycznych, sk arbow ych, administracji lok alnej, biurach rachunkowych, dzia³ach kadrowych i finansowych firm. Absolwent uzyskuje szerokie mo liwoœci pracy w oœrodkach obliczeniowych, instytucjach administracji, przedsiêbiorstwach zajmuj¹cych siê tworzeniem i eksploatacj¹ oprogramowania komputerowego oraz z a r z ¹ d z a n i e m z i n t e g r o w a n y m i s y s t e m a m i informatycznymi.

7 ZESPÓ SZKÓ NR 1 IM. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ W SZCZECINKU LICEUM OGÓLNOKSZTA C CE - 3 LATA KLASA MULTIMEDIA I GRAFIKA KOMPUTEROWA NOWOŒÆ - Z ROZSZERZON MATEMATYK, INFORMATYK I FIZYK Absolwent ma mo liwoœæ : kszta³cenia na kierunkach politechnicznych, doskonalenia umiejêtnoœci obróbki grafiki, dÿwiêku i wideo, z a p o z n a n i a z w i e l o m a p r o g r a m a m i komputerowymi, uczestniczenia w zajêciach warsztatowych w uczelnianych pracowniach Politechnik i Koszaliñskiej K L A S A B I O L O G I C Z N O - C H E M I C Z N A Z ROZSZERZON BIOLOGI, CHEMI I FIZYK, P R Z E D M I O TA M I U Z U P E N I A J C Y M I N P. RATOWNICTWEM, ANTROPOLOGI Absolwent przygotowany jest do podjêcia studiów na kierunkach : medycznych, psychologicznych, technologii ywienia, kosmetologii. KLASA SPORTOWA Z ROZSZERZON BIOLOGI, JÊZYKIEM ANGIELSKIM LUB NIEMIECKIM, PI K SIATKOW DZIEWCZ T, PI K NO N CH OPCÓW. Absolwent ma mo liwoœæ : rozwoju uzdolnieñ fizycznych kszta³cenia na kierunkach takich jak wychowanie: fizyczne, fizjoterapia, rehabilitacja KLASA HUMANISTYCZNA Z ROZSZERZON H I S TO R I, J Ê Z YK I E M P O L S K I M, J Ê Z YK I E M ANGIELSKIM LUB NIEMIECKIM, PRZEDMIOTAMI UZUPE NIAJ CYMI NP: SPO ECZEÑSTWO Absolwent ma mo liwoœæ podjêcia studiów na kierunkach humanistycznych : prawo, historia, stosunki miêdzynarodowe, europeistyka, politologia, socjologia, administracja.

8 ZESPÓ SZKÓ NR 1 IM. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ W SZCZECINKU SZKO A POLICEALNA OPIEKUN MEDYCZNY NOWOŒÆ - /ROCZNY OKRES NAUCZANIA/ Kierunek ten umo liwi: zaznajomienie siê z terminologi¹ z anatomii, fizjologii, patologii, higieny i promocji zdrowia, pozwoli na rozpoznawanie problemów osoby chorej i niesamodzielnej, wspó³pracê z pielêgniark¹ w zakresie planowania opieki nad osob¹ chor¹, wykonywanie zabiegów higienicznych u osoby chorej i niesamodzielnej, aktywizowanie osoby chorej i niesamodzielnej, zapewnienie osobie chorej i niesamodzielnej bezpieczeñstwa fizycznego i psychicznego, pomoc przy u ytkowaniu sprzêtu rehabilitacyjnego i ortopedycznego, udzielanie pierwszej pomocy, pog³êbienie znajomoœci jêzyka niemieckiego lub angielskiego. Absolwent bêdzie mia³ mo liwoœæ pracy w szpitalu, domach pomocy spo³ecznej, w prywatnych klinikach, sanatoriach, hospicjach, domach osób wymagaj¹cych opieki /mo liwa praca poza granicami kraju/. TECHNIK RACHUNKOWOŒCI - /2-LETNI OKRES NAUCZANIA / Kierunek ten umo liwi : podejmowanie dzia³añ przedsiêbiorczych w ramach gospodarki rynkowej, otworzenie w³asnej firmy, zdobycia wiedzy z zakresu rachunkowoœci i finansów, organizacji pracy biura firmy, obliczania wskaÿników niezbêdnych do okreœlenia sytuacji ekonomiczno-finansowej firmy, analizowanie kosztów i przychodów. Absolwent ma mo liwoœæ uzyskania pracy w firmach ubezpieczeniowych, urzêdach statystycznych, sk arbow ych, administracji lok alnej, biurach rachunkowych, dzia³ach kadrowych i finansowych firm. Zespó³ Szkó³ Nr 1 im. Komisji Edukacji Narodowej w Szczecinku: ul. Szczeciñska Szczecinek tel.: (94) fax.: (94) OPIEKUN OSOBY STARSZEJ OKRES NAUCZANIA/ NOWOŒÆ - /2-LETNI Kierunek ten umo liwi : zaznajomienie siê z pojêciem rozwoju cz³owieka, poznanie czynników determinuj¹cych rozwój cz³owieka, p o z n a n i e s f e r f i z y c z n o - m o t o r y c z n y c h, poznawczych, emocjonalnych, spo³ecznych w r ó n y c h f a z a c h y c i a i zdrowia cz³owieka, zaznajomienie siê z biologicznymi, psychicznymi i spo³ecznymi obliczami staroœci, poznanie problemów osoby starszej, aktywizowanie osoby starszej, pomoc przy u ytkowaniu sprzêtu rehabilitacyjnego i ortopedycznego, udzielanie pierwszej pomocy, normalizowanie ycia osoby starszej, pog³êbienie znajomoœci jêzyka niemieckiego lub angielskiego. Absolwent ma mo liwoœæ uzyskania pracy jako opiekun w hospicjach, domach opieki, domach osób wymagaj¹cych opieki, sanatoriach / mo liwa praca poza granicami kraju /.

9 ZESPÓ SZKÓ NR 2 IM. KS. WARCIS AWA IV W SZCZECINKU Szko³a zapewnia uczniom: doskonale przygotowan¹ bazê specjalistyczn¹ wysokie wyniki egzaminów zewnêtrznych, (pracowniê gastronomiczn¹, cuk ierniczo zdobycie wiedzy przygotowuj¹cej do podjêcia piekarnicz¹, mikrobiologiczn¹ czy chemiczn¹), studiów wy szych, znakomit¹ bazê sportow¹: pe³nowymiarow¹ salê mo liwoœæ rozwijania w³asnych zainteresowañ we gimnastyczn¹, si³owniê, szatnie z natryskami, saunê, wszelkiego rodzaju zajêciach pozalekcyjnych internat o wysokim standardzie (2 osobowe pokoje w nastêpuj¹cych ko³ach: Ko³o Ma³ych Form z ³azienk¹) wraz ze sto³ówk¹, Teatralnych, Volley, Klub Europejski Eko-Europa, wspó³pracê z wieloma szko³ami w ramach Kó³ko gastronomiczne, 69 Dru yna Wêdrownicza ZHP Stowarzyszenia Twórczych i Aktywnych Szkó³ Kobra, Zawodowych, kadrê pedagogiczn¹ o wysokich kwalifikacjach, miêdzynarodow¹ wymianê m³odzie y z Neustrelitz dostêp do nowoczesnych technik informatycznych i Neuminster w Niemczech, w 3 pracowniach wyposa onych w komputery praktyki zawodowe w renomowanych hotelach z oprogramowaniem edukacyjnym, internet, w Polsce i Niemczech, efektywn¹ naukê jêzyków obcych: jêzyk angielski, œwietn¹ lokalizacjê - samo centrum miasta, 200m od jêzyk niemiecki, jêzyk francuski, jêzyk rosyjski. dworca PKS. W roku szkolnym 2012/2013 nasza placówka oferuje naukê w nastêpuj¹cych typach szkó³: TECHNIKUM ZAWODOWE - 4 LATA 1. TECHNIK HANDLOWIEC zarz¹dzanie firm¹ handlow¹, zaopatrywanie placówek detalicznych, prowadzenie dokumentacji zwi¹zanej z zamówieniami i przyjmowaniem towarów, przygotowywanie towarów do sprzeda y i organizacja procesu sprzeda y, rozliczanie sklepów i innych placówek handlowych. 2. TECHNIK HOTELARSTWA kompleksowa obs³uga goœcia hotelowego (recepcja, s³u ba piêtrowa, gastronomia, us³ugi komplementarne), kreowanie rozwoju hotelu, planowanie ró nego rodzaju us³ug hotelarskich. 3. TECHNIK YWIENIA I US UG GASTRONOMICZNYCH kompleksowa obs³uga przyjêæ i imprez okolicznoœciowych, przygotowywanie potraw i napojów w zak³adach gastronomicznych, wykonywanie czynnoœci zwi¹zanych z przechowywaniem i magazynowaniem artyku³ów spo ywczych, surowców, pó³produktów i produktów kulinarnych. organizacja imprez w warunkach nietypowych. 4. TECHNIK LOGISTYK dzia³anie na rzecz firmy w zakresie zaopatrzenia, zbytu, magazynowania i transportu w taki sposób, aby osi¹gn¹æ jak najlepszy efekt finansowy, obs³uga nowoczesnych programów i systemów komputerowych w zakresie obs³ugi magazynowo zaopatrzeniowej i transportowej firm. 5. TECHNIK OBS UGI TURYSTYCZNEJ przekazywanie informacji turystycznych, prz ygotowanie ofer t i k alkulacja imprez turystycznych, organizacja i prowadzenie biura turystycznego. 6. TECHNIK US UG FRYZJERSKICH wykonywanie zabiegów od ywiania w³osów i masa u skóry g³owy, strzy enie, koloryzowanie, modelowanie i utrwalanie fryzury, stosowanie technologii i materia³ów fryzjerskich, nowoczesnych aparatów i œrodków fryzjerskokosmetycznych, korzystanie z technik komputerowych.

10 ZESPÓ SZKÓ NR 2 IM. KS. WARCIS AWA IV W SZCZECINKU ZASADNICZA SZKO A ZAWODOWA - 3 LATA 1. SPRZEDAWCA p r z y g o t o w y w a n i e d o k u m e n t a c j i z w i ¹ z a n e j z zamówieniami i przyjmowaniem towarów, przygotowywanie towarów do sprzeda y, organizacja procesu sprzeda y. 2. KUCHARZ (Z ODDZIA AMI INTEGRACYJNYMI) przygotowywanie i produkcja wyrobów i pó³produktów kulinarnych, przygotowywanie potraw i napojów w zak³adach gastronomicznych. 3. PIEKARZ (Z ODDZIA AMI INTEGRACYJNYMI) przygotowywanie ciasta w specjalnych mieszarkach, formowanie rêczne lub mechaniczne bochenków chleba lub bu³ek, obs³uga maszyn, urz¹dzeñ i pieców. 4. CUKIERNIK (Z ODDZIA AMI INTEGRACYJNYMI) przygotowywanie ciast wed³ug specjalnych receptur, prowadzenie wypieków, ch³odzenie i pakowanie wyrobów cukierniczych, dobór i obs³uga oraz nadzór pracy maszyn i urz¹dzeñ niezbêdnych w produkcji cukierniczej. 5. FRYZJER strzy enie, koloryzowanie, modelowanie i utrwalanie fryzury, stosowanie technologii i materia³ów fryzjerskich, nowoczesnych aparatów i œrodków fr yzjersko - kosmetycznych, 6. ŒLUSARZ wytwarzanie, naprawa i konserwacja wyrobów z metali oraz przy u yciu elementów z innych surowców, naprawa czêœci mechanicznych maszyn i urz¹dzeñ, naprawa i konserwacja sprzêtu przeciwpo arowego, inne prace i czynnoœci niezbêdne do ca³kowitego wykonania i wykoñczenia wyrobu lub œwiadczonej us³ugi. 7. ODDZIA Y WIELOZAWODOWE (stolarz, mechanik, murarz, rzeÿnik wêdliniarz, fotograf, elektryk oraz pozosta³e zawody cyklu 3 letniego) LICEUM OGÓLNOKSZTA C CE dla Doros³ych - 3 LATA Kwalifikacyjne kursy zawodowe dla doros³ych w zawodach 1. technik handlowiec, 2. technik hotelarstwa 3. technik ywienia i us³ug gastronomicznych, 4. technik logistyk, 5. technik obs³ugi turystycznej, 6. technik us³ug fryzjerskich. SZKO A POLICEALNA - 2 LATA 1. technik us³ug kosmetycznych, 2. dietetyk, 3. terapeuta zajêciowy. Zespó³ Szkó³ nr 2 Im. Ks. Warcis³awa IV w Szczecinku: ul. 1 Maja 22, Szczecinek tel. (94) , fax. (94)

11 ZESPÓ SZKÓ NR 3 Zespó³ Szkó³ Nr 3 w Szczecinku zapewnia swoim uczniom bezp³atny dostêp do Internetu na terenie szko³y, (sieæ i s³uchaczom: wi-fi) naukê w przyjaznej atmosferze, zdobycie wiedzy niezbêdnej do podjêcia studiów m o l i w o œ æ b e z p o œ r e d n i c h k o n t a k t ó w wy szych, z p r z e d s t a w i c i e l a m i r e n o m o w a n y c h f i r m efektywn¹ naukê jêzyków: angielskiego, niemieckiego, budowlanych, rosyjskiego, mo liwoœæ zdobycia certyfikatów firm budowlanych, profesjonalne wykszta³cenie przygotowuj¹ce do pracy praktyczn¹ naukê zawodu na najwiêkszych budowach i dzia³ania w realiach dzisiejszego rynku pracy, w mieœcie i okolicach, w firmach geodezyjnych, mo liwoœæ rozwijania w³asnych zainteresowañ drogowych i przedsiêbiorstwach zieleni, w ró nego rodzaju zajêciach pozalekcyjnych (ko³a wyjazdy na szkolenia i imprezy targowe, zainteresowañ, zajêcia sportowe w wielu dyscyplinach listy referencyjne od pracodawców dla wyró niaj¹cych m.in. (unihokej, badminton), wolontariat, siê w praktycznej nauce zawodu, wykwalifikowan¹ kadrê pedagogiczn¹, rzetelne przygotowanie do zewnêtrznych egzaminów dobrze wyposa on¹ bazê dydaktyczn¹ i sportowo potwierdzaj¹cych kwalifikacje zawodowe, rekreacyjn¹. W roku szkolnym 2012/2013 nasza placówka proponuje naukê w nastêpuj¹cych typach szkó³: TECHNIKUM ZAWODOWE - 4 LATA 1.TECHNIK BUDOWNICTWA Specjalizacja - projektowanie architektoniczne komputerowe wspomaganie projektowania przy u yciu ArchiCAD a, prace z wi¹zane ze wznoszeniem, eksploatacj¹, modernizacj¹ i rozbiórk¹ obiektów ogólnobudowlanych, nadzorowanie przebiegu prac budowlanych, prowadzenie dokumentacji robót, przygotowywanie gotowego obiektu do odbioru, organizacja i kierowanie prac¹ zespo³u budowlanego. 2.TECHNIK DROGOWNICTWA Specjalizacja geodezja in ynierska bezpoœrednia praca przy budowie lub konserwacji dróg i mostów, organizowanie i kierowanie prac¹ brygad wykonuj¹cych roboty ziemne, nawierzchnie drogowe, roboty budowlanomonta owe przy budowie mostów ko³owych, prowadzenie dokumentacji budowy, znajomoœæ technologii robót, obs³ugi maszyn i sprzêtu, przepisów bhp. 3.TECHNIK ARCHITEKTURY KRAJOBRAZU Specjalizacja - projektowanie przestrzenne terenów zielonych urz¹dzanie i pielêgnacja terenów zieleni towarzysz¹cym budynkom mieszkalnym, obiektom u ytecznoœci publicznej oraz obiektom przemys³owym, projektowanie elementów architektury krajobrazu z zachowaniem wymogów estetycznych i ekologicznych, pielêgnowanie i konserwacja istniej¹cych i nowo projektowanych elementów architektury krajobrazu, prowadzenie rachunkowoœci, sporz¹dzanie kosztorysów oraz stosowanie zasad marketingu w dzia³alnoœci zwi¹zanej z architektur¹ krajobrazu. 4. TECHNIK TECHNOLOGII DREWNA - NOWOŒÆ Specjalizacja - projektowanie mebli przygotowywanie dokumentacji technicznej i technologicznej z zakresu technologii drewna i projektowania wyrobów z drewna, organizowanie i nadzorowanie procesów produkcyjnych w zak³adach przemys³u drzewnego, uczestniczenie w konstrukcyjnym i technologicznym przygotowaniu produkcji, kontrolowanie pod wzglêdem technicznym produkcji w zak³adach przemys³u drzewnego, programowanie, nadzorowanie i obs³uga obrabiarek, urz¹dzeñ, linii obróbczych i produkcyjnych.

12 ZESPÓ SZKÓ NR 3 ZASADNICZA SZKO A ZAWODOWA - 3 LATA 1. MURARZ-TYNKARZ (bezp³atny kurs na dodatkowe kwalifikacje dla najlepszego absolwenta) wykonywanie murów z ró norodnych materia³ów i o ró nej konstrukcji, wykonywanie wiêkszoœci robót ogólnobudowlanych. 2. MONTER ZABUDOWY I ROBÓT WYKOÑCZENIOWYCH W BUDOWNICTWIE (wczeœniej technolog robót wykoñczeniowych w budownictwie) (bezp³atny kurs na dodatkowe kwalifikacje dla najlepszego absolwenta) montowanie systemów suchej zabudowy, wykonywanie robót malarskich i tapeciarskich, wykonywanie robót posadzkarskich, wykonywanie robót ok³adzinowych. 3. MONTER SIECI, INSTALACJI I URZ DZEÑ SANITARNYCH (bezp³atny kurs na dodatkowe kwalifikacje dla najlepszego absolwenta) SZKO A POLICEALNA - 2 LATA TECHNIK DROGOWNICTWA LICEUM OGÓLNOKSZTA C CE dla DOROS YCH - 3 LATA wykonywanie robót zwi¹zanych z budow¹ sieci wodoci¹gowych, kanalizacyjnych, gazowych oraz ciep³owniczych, wykonywanie monta u instalacji wodoci¹gowych, kanalizacyjnych, gazowych, grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych, wykonywanie robót zwi¹zanych z konserwacj¹, napraw¹ i modernizacj¹ sieci komunalnych oraz instalacji sanitarnych. Zespó³ Szkó³ nr 3 w Szczecinku: ul. Artyleryjska 9, Szczecinek tel./fax: (94)

13 ZESPÓ SZKÓ NR 5 Szko³a zapewnia uczniom: rzetelne przygotowanie uczniów do egzaminów maturalnych i zawodowych, pozyskanie wiedzy i umiejêtnoœci do podjêcia nauki na uczelniach wy szych oraz zdobycia pracy, poszerzanie zainteresowañ poprzez uczestnictwo w zajêciach pozalekcyjnych i ko³ach zainteresowañ, kadrê pedagogiczn¹ o wysokich kwalifikacjach, nowoczesne boisko ze sztuczn¹ nawierzchni¹, mo liwoœæ odbywania zajêæ praktycznych i praktyk z a w o d o w y c h w W a r s z t a t a c h S z k o l n y c h i wspó³pracuj¹cych ze szko³¹ zak³adach pracy, zajêcia specjalistyczne prowadzone w oparciu o n o w o c z e s n ¹ p r a c o w n i ê e l e k t r o n i c z n ¹ i teleinformatyczn¹, zajêcia na Warsztatach Szkolnych wyposa onych w nowoczesne przyrz¹dy i urz¹dzenia diagnostyczne umo liwiaj¹ce bardzo dobre przygotowanie uczniów do przysz³ej pracy zawodowej, bezp³atny dostêp do internetu na terenie szko³y, doskonale wyposa one bazy dydaktyczne (internet, wizualizer, tablice interaktywne i inne œrodki audiowizualne), mo liwoœæ nauki jêzyka angielskiego i jêzyka niemieckiego na wysokim poziomie, szansê uz ysk ania dodatkow ych k walifik acji zawodowych na ró nego rodzaju kursach, mo liwoœæ zakwaterowania w internacie szkolnym zapewniaj¹cym doskona³e warunki (pokoje 2 i 3 osobowe). Nasza szko³a bierze udzia³ w ró nych projektach, m. in: Szko³a Sukcesu ponadregionalny program roz wijania umiejêtnoœci uczniów w zakresie k o m p e t e n c j i k l u c z o w y c h, z e s z c z e g ó l n y m uwzglêdnieniem przedsiêbiorczoœci, jêzyków obcych i ICT (innowacyjny program edukacyjny zwiêksza szansê na osi¹gniêcie przez uczniów lepszych wyników na egzaminie maturalnym z jêzyka obcego), As Kompetencji - umo liwia uczniom szkó³ p o n a d g i m n a z j a l n y c h r o z w ó j k o m p e t e n c j i matematyczno fizycznych poprzez udzia³ w zajêciach pozalekcyjnych. miêdz ynarodow ym projekcie Zapobieganie i zwalczanie przemocy wobec dzieci, m³odzie y i kobiet oraz ochrona ofiar i grup ryzyka Daphne III Szko³a Nowych Technologii Zaprogramuj siê na rozwój! (projekt Microsoft i WSiP) W roku szkolnym 2012/2013 placówka oferuje naukê w nastêpuj¹cych typach szkó³: LICEUM OGÓLNOKSZTA C CE z Oddzia³ami Integracyjnymi - 3 LATA 1. KLASA HUMANISTYCZNA INTEGRACYJNA z rozszerzonym programem nauczania jêzyka polskiego, jêzyka angielskiego i historii. TECHNIKUM ZAWODOWE - 4 LATA 1. TECHNIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH (BEZP ATNY KURS PRAWA JAZDY KAT. B) diagnoza i naprawa podzespo³ów i zespo³ów pojazdów samochodowych, diagnoza oraz naprawa elektrycznych i elektronicznych uk³adów pojazdów samochodowych, organizacja i nadzór obs³ugi pojazdów samochodowych. 2. TECHNIK TELEINFORMATYK (BEZP ATNE UPRAWNIENIA SEP I 1KV- NOWOŒÆ) uruchamianie oraz utrzymanie terminali i przy³¹czy abonenckich, projektowanie lokalnych sieci komputerowych oraz administrowanie nimi, monta i eksploatacja sieci rozleg³ych. 3. TECHNIK ELEKTRONIK (BEZP ATNE UPRAWNIENIA SEP I 1KV NOWOŒÆ) wykonanie instalacji urz¹dzeñ elektronicznych, eksploatacja urz¹dzeñ elektronicznych. 4. TECHNIK URZ DZEÑ I SYSTEMÓW ENERGETYKI ODNAWIALNEJ NOWOŒÆ monta urz¹dzeñ i systemów energetyk i odnawialnej, eksploatacja urz¹dzeñ i systemów energetyki odnawialnej.

14 ZESPÓ SZKÓ NR 5 ZASADNICZA SZKO A ZAWODOWA - 3 LATA 1. MECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH (BEZP ATNY KURS PRAWA JAZDY KAT. B) diagnoza i naprawa podzespo³ów i zespo³ów pojazdów samochodowych, kontrola stanu technicznego zespo³ów i uk³adów. 2. ELEKTROMECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH (BEZP ATNY KURS PRAWA JAZDY KAT. B) diagnoza oraz naprawa urz¹dzeñ elektrycznych i elektronicznych pojazdów samochodowych, kontrola stanu technicznego zespo³ów i elementów instalacji elektrycznej pojazdów samochodowych, konserwacja i przegl¹d elementów wyposa enia elektrycznego pojazdów samochodowych. 3. BLACHARZ SAMOCHODOWY- NOWOŒÆ (UPRAWNIENIA SPAWALNICZE METOD MAG LUB TIG) n a p r a w a u s z k o d z o n y c h n a d w o z i p o j a z d ó w samochodowych, wykonywanie operacji na obrabiarkach do blach stosowanych w przemyœle motoryzacyjnym. 4. LAKIERNIK NOWOŒÆ wykonywanie prac lakierniczych ró nymi technologiami, rozpoznawanie uszkodzeñ i wad pow³ok lakierniczych. 5. OPERATOR OBRABIAREK SKRAWAJ CYCH NOWOŒÆ programowanie i u ytkowanie obrabiarek skrawaj¹cych sterowanych numerycznie, u ytkowanie konwencjonalnych obrabiarek skrawaj¹cych. Zespó³ Szkó³ nr 5 w Szczecinku: ul. Koszaliñska 81, Szczecinek tel. (94) , fax (94)

15 ZESPÓ SZKÓ NR 6 IM. ST. STASZICA W SZCZECINKU Zespó³ Szkó³ Nr 6 im. St. Staszica w Szczecinku zapewnia swoim uczniom uzyskanie atrakcyjnego zawodu, zdobycie wiedzy przygotowuj¹cej do podjêcia studiów wy szych, doskona³¹ bazê dydaktyczn¹, pracownie i laboratoria weterynaryjne, pe³ne zaplecze szklarniowe i ogrodnicze, pracownie technologii gastronomicznej, nowoczesne sale komputerowe, multimedialne centrum informacji, bazê sportow¹ na wysokim poziomie, stadion lekkoatletyczny i pi³karski, strzelnicê sportow¹ pneumatyczn¹, salê do gier zespo³owych, kadrê pedagogiczn¹ o wysokich kwalifikacjach, efektywn¹ naukê jêzyków obcych, jêzyk angielski, jêzyk niemiecki, jêzyk francuski, jêzyk rosyjski, odbywanie praktyk zawodowyc w przed-siêbiorstwach specjalistycznych w Polsce oraz w Niemczech i we Francji, mo liwoœæ rozwijania zainteresowañ poprzez uczestnictwo w zajêciach pozalekcyjnych, m.in. ar t ystycznych, spor tow ych, prz yrodnicz ych i naukowych, wycieczki zagraniczne do krajów europejskich. w roku szkolnym 2012/2013 proponuje kszta³cenie w atrakcyjnych kierunkach: TECHNIKUM ZAWODOWE - 4 LATA 1. TECHNIK WETERYNARII: Absolwent uzyskuje tytu³ zawodowy technika weterynarii i jest przygotowany do pracy w lecznicach weterynaryjnych, fermach przemys³owych, w zak³adach hodowli zwierz¹t, w weterynaryjnej inspekcji sanitarnej, w nadzorze sanitarnoweterynaryjnym, w przetwórstwie spo ywczym. Program nauczania jest bardzo atrakcyjny, przewiduje du ¹ iloœæ zajêæ praktycznych i æwiczeñ laboratoryjnych, które s¹ prowadzone przez lekarzy weterynarii. Absolwent technikum weterynarii mo e wykonywaæ: czynnoœci pomocnicze dotycz¹ce diagnozowania, profilaktyki i leczenia chorób zwierz¹t, zabiegi pielêgnacyjne i zootechniczne u zwierz¹t, cz ynnoœci pomocnicze z zak resu zapewniania bezpieczeñstwa ywnoœciowego oraz zwalczania chorób zakaÿnych zwierz¹t, sprawowania opieki nad zwierzêtami domowymi i hodowlanymi. Ukoñczenie szko³y umo liwia kontynuowanie nauki na wy szych uczelniach, szczególnie o profilu medycznoweterynaryjnym. 2. TECHNIK YWIENIA I US UG GASTRONOMICZNYCH: Uczniowie zdobywaj¹ wiedzê i umiejêtnoœci z technologii gastronomicznej, podstaw racjonalnego ywienia oraz zagadnieñ ekonomicznych. Praktyki odbywane s¹ w zak³adach gastronomicznych na terenie województwa, m.in. w Dworze Pomorskim w Luboradzy oraz we Francji (Douai). Absolwent zostaje specjalist¹ w zakresie: oceniania jakoœci ywnoœci oraz jej przechowywania, sporz¹dzania i ekspedycji potraw i napojów, planowania i oceny ywienia, organizowania produkcji gastronomicznej, planowania i realizacji us³ug gastronomicznych. Uczniowie po ukoñczeniu technikum ywienia i us³ug gastronomicznych mog¹ podj¹æ pracê w zak³adach ywienia zbiorowego (sto³ówki, restauracje, bary), instytucjach zajmuj¹cych siê obrotem ywnoœci¹, s³u bie zdrowia (sanatoria, ³obki, szpitale). Ponadto mog¹ prowadziæ w³asn¹ dzia³alnoœæ gospodarcz¹ w zakresie us³ug gastronomicznych, hotelarskich, agroturystyki, itp.

16 ZESPÓ SZKÓ NR 6 IM. ST. STASZICA W SZCZECINKU TECHNIKUM ZAWODOWE - 4 LATA 3. TECHNIK GEODETA - NOWOŒÆ to kierunek, który przygotowuje do wykonywania pomiarów sytuacyjno-wysokoœciowych w celu opracowania map o ró nym przeznaczeniu, inwentaryzowania obiektów zagospodarowania terenu, sieci podziemnego uzbrojenia terenu, geodezyjnej obs³ugi budowy wysokich budynków, ró nych budowli, wykonywania rozgraniczeñ i scalania nieruchomoœci. Absolwent technikum geodezji uzyskuje uprawnienia i umiejêtnoœci: pos³ugiwania siê w pomiarowych pracach geodezyjnych instrumentami do pomiaru k¹tów, odleg³oœci oraz wysokoœci, okreœlania wymaganej dok³adnoœci poszczególnych rodzajów prac geodez yjnych, topograficznych i kartograficznych, dobierania odpowiednio dok³adnych instrumentów i metod pomiarów i kartowania, zak³adania poziomych i wysokoœciowych osnów geodezyjnych, wykonywania pomiarów sytuacyjno-wysokoœciowych w celu sporz¹dzenia mapy zasadniczej, map sytuacyjnowysokoœciowych i tematycznych oraz wykonania pomiaru aktualizuj¹cego, sporz¹dzania szkiców polowych pomiarów sytuacyjnych i s y t u a c y j n o - w y s o k o œ c i o w y c h o r a z s z k i c ó w dokumentacyjnych, tyczenia i inwentaryzacje, wykorzystanie narzêdzi sprzêtowych i programowych informatyki w pracach geodezyjnych i kartograficznych, przetwarzania danych zebranych w terenie na dane liczbowe w postaci wspó³rzêdnych lub pó³ powierzchni, wprowadzenia danych do pañstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz ich aktualizacji. Patronat naukowy nad prowadzeniem kszta³cenia w tym zawodzie sprawuje Politechnika Koszaliñska (kierunek geodezja i kartografia). 4. TECHNIK AGROBIZNESU Uczniowie przygotowywani s¹ do prowadzenia dzia³alnoœci marketingowej i biznesowej dowolnej firmy oraz w³asnej dzia³alnoœci gospodarczej. Uzyskuj¹ wiedzê w zakresie z a r z ¹ d z a n i a f i r m ¹, b a n k o w o œ c i, r a c h u n k o w o œ c i przedsiêbiorstwa oraz badania i obs³ugi rynku. Nabywaj¹ umiejêtnoœci w dziedzinie dotycz¹cej gospodarki ywnoœciowej, a w szczególnoœci: organizowania i wykonywania prac zwi¹zanych z produkcj¹ agroekonomiczn¹, obs³ugi pojazdów, maszyn i urz¹dzeñ stosowanych w produkcji agrotechnicznej, organizowania i wykonywania prac zwi¹zanych z przetwórstwem spo ywczym, us³ugami i handlem, p r o w a d z e n i a d o k u m e n t a c j i p r z e d s i ê b i o r s t w a w agrobiznesie. Obszarem pracy dla absolwenta agrobiznesu s¹ wszystkie instytucje i przedsiêbiorstwa zwi¹zane z produkcj¹, przechowywaniem oraz sprzeda ¹ ywnoœci. 5. TECHNIK OCHRONY ŒRODOWISKA Specjalista w tym zakresie nabywa umiejêtnoœci w zakresie badania i oceny stanu œrodowiska, poznaje prawne aspekty ochrony œrodowiska, monitoringu i in ynierii œrodowiska. Absolwent mo e byæ zatrudniony w oœrodkach badañ i kontroli œrodowiska, w wydzia³ach ochrony œrodowiska, stacjach sanitarnoepidemiologicznych, miejskich przedsiêbiorstwach wodoci¹gów i kanalizacji, stacjach uzdatniania wody i oczyszczania œcieków, instytucjach naukowobadawczych. Technik ochrony œrodowiska w trakcie wykonywania zadañ zawodowych przygotowany jest do: badania stanu œrodowiska, monitorowania poziomu zanieczyszczeñ (powietrze, woda, gleba), ok reœlania parametrów uzdatniania wody i o c z y s z c z a n i a œ c i e k ó w, i d e n t y f i k o w a n i a i klasyfikowania odpadów ró nego rodzaju, s p o r z ¹ d z a n i a b i l a n s ó w z a n i e c z y s z c z e ñ odprowadzanych do atmosfery, wód oraz gleby, planowania i prowadzenia racjonalnej gospodarki odpadami, planowania i realizacji dzia³añ na rzecz ochrony œrodowiska. 6. TECHNIK OGRODNIK - specjalizacja: bukieciarstwo, szkó³karstwo Absolwent zdobywa umiejêtnoœci w zakresie: produkcji warzyw, owoców i kwiatów, przygotowania do sprzeda y produktów ogrodniczych, zak³adania i pielêgnacji terenów zieleni. Kandydat do tej szko³y powinien interesowaæ siê przyrod¹, biologi¹ i technik¹ ogrodnicz¹. Uzyskuje dodatkowe kwalifikacje w zakresie bukieciarstwa i szkó³karstwa. Technik ogrodnictwa jest przygotowany do nastêpuj¹cych zadañ: projektowania i wykonywania dekoracji roœlinnych i kompozycji florystycznych, planowania i zak³adania terenów zieleni, ogrodów, parków i sadów, wykonywania prac zwi¹zanych z zak³adaniem, pielêgnacj¹ upraw roœlinnych oraz zbiorem, przechowywaniem i sprzeda ¹ produktów ogrodniczych, prowadzenia kwiaciarni.

17 ZESPÓ SZKÓ NR 6 IM. ST. STASZICA W SZCZECINKU LICEUM OGÓLNOKSZTA C CE - 3 LATA 1. KLASA STRA ACKA SPECJALNOŒÆ - OCHRONA PRZECIWPO AROWA I RATOWNICT WO - JEDYNA W REGIONIE Klasa stra acka w liceum ogólnokszta³c¹cym jest atrakcj¹ w ofercie dla absolwenta gimnazjum w regionie. Nauka w tej klasie trwa 3 lata. Przygotowuje do egzaminu maturalnego oraz umo liwia zdobycie wiedzy i umiejêtnoœci w atrakcyjnej i nowoczesnej specjalnoœci jak¹ jest ochrona przeciwpo arowa i ratownictwo. Ciekawe zajêcia teoretyczne i praktyczne prowadzi profesjonalna kadra Pañstwowej Stra y Po arnej w oparciu o po arniczy i ratowniczy sprzêt najwy szej klasy. Uczniowie i absolwenci mog¹ uzyskaæ kwalifikacje stra akówratowników oraz inspektorów ochrony przeciwpo arowej, a tak e bêd¹ dobrymi kandydatami do kontynuacji nauki w szko³ach mundurowych, nie tylko po arniczych. 2. KLASA O SPECJALNOŒCI TURYSTYKA WODNA - NOWOŒÆ W ramach kszta³cenia przewidywane s¹ zajêcia teoretyczne oraz praktyczne zwi¹zane z turystyk¹ wodn¹, m.in.: eglarstwo, kajakarstwo, narty wodne, weakeboarding, smocze ³odzie, nurkowanie, p³ywanie. Ucz¹c siê w klasie o takiej specjalnoœci mo na uzyskaæ uprawnienia: eglarza jachtowego, sternika motorowodnego, ratownika WOPR, odbywaæ szkolenia nurkowania, jazdy na nartach wodnych i weakeboardingu. Zdobycie tych umiejêtnoœci i uprawnieñ bêdzie atutem w zakwalifikowaniu siê na studia uczelni sportowych i s³u b mundurowych. Zespó³ Szkó³ nr 6 im. St. Staszica w Szczecinku: ul. Stanis³awa Staszica 15, Szczecinek, tel/fax (94) SZKO A POLICEALNA 2 LATA 1. TECHNIK FLORYSTA Nowy, atrakcyjny kierunek przygotowuj¹cy do pracy w kwiaciarni oraz w firmie organizuj¹cej wystrój wnêtrz. Florystyka jest sztuk¹. To zawód dla tych, którzy kochaj¹ kwiaty i lubi¹ kontakt z ludÿmi. Ten zawód daje mnóstwo satysfakcji i mo liwoœæ rozwoju. W naszej szkole nauczymy sztuki uk³adania bukietów i ich sprzeda y, projektowania, wykonywania dekoracji roœlinnych oraz aran acji florystycznych. 2. TECHNIK ADMINISTRACJI Przygotowuje do pracy w urzêdach i instytucjach u ytecznoœci publicznej oraz podmiotach gospodarczych. Technik administracji zostaje profesjonalnym specjalist¹ w zakresie: wykonywania prac biurowych administracyjnych, obs³ugi nowoczesnego sprzêtu multimedialnego oraz promocji i marketingu.

18 ZESPÓ SZKÓ IM. OSKARA LANGEGO W BIA YM BORZE Szko³a zapewnia uczniom: internat i sto³ówkê, doskona³¹ bazê dydaktyczn¹, szkoleniowe wyjazdy na imprezy targowe, rzetelne przygotowanie uczniów do egzaminów mo liwoœæ odby wania praktyk zawodow ych maturalnych, w Niemczech, kadrê pedagogiczn¹ o wysokich kwalifikacjach, udzia³ w wydarzeniach kulturalnych tj. prezentacje, naukê jêzyków obcych: jêzyk angielski, jêzyk niemiecki p o k a z y o r a z w s z e l k i e g o r o d z a j u i m p r e z y w grupach, przygotowywane przez szko³ê i MGOK w Bia³ym Borze, mo liwoœæ udzia³u w zajêciach pozalekcyjnych i ko³ach wymiany miêdzynarodowe m³odzie y, zainteresowañ, mo liwoœæ jazdy konnej dla uczniów z Technikum zajêcia dodatkowe w si³owni i strzelnicy szkolnej, Hodowli Koni, dostêp do internetu w czytelni szkolnej i w kawiarence udzia³ w konkurach przedmiotowych oraz zawodach internetowej, sportowych. bazê sportowo - rekreacyjn¹. W roku szkolnym 2012/2013 Zespó³ Szkó³ oferuje naukê w nastêpuj¹cych typach szkó³: LICEUM OGÓLNOKSZTA CE - 3 LATA 1. KLASA POLICYJNA (z rozszerzonym programem jêzyka obcego, geografii i WOS-u): Zapewnia: przygotowanie do egzaminu maturalnego oraz podjêcia studiów wy szych m.in. na kierunkach mundurowych, zajêcia prowadzone przez funkcjonariuszy policji, dodatkowe zajêcia sportowe (techniki samoobrony w ramach godzin lekcyjnych), zajêcia na strzelnicy sportowej, wyjazdy na obozy letnie, zajêcia terenowe, wyjazdy do szkó³ policyjnych. Po ukoñczeniu cyklu szkolenia policyjnego, uczniowie zdaj¹ egzamin i otrzymuj¹ certyfikat ukoñczenia specjalistycznego szkolenia policyjnego. 2. KLASA WOJSKOWA (z rozszerzonym programem jêzyka obcego, geografii i WOS-u): Zapewnia: przygotowanie do egzaminu maturalnego oraz podjêcia studiów wy szych m.in. na uczelniach cywilnych i wojskowych, zajêcia prowadzone przez zawodowych o³nierzy, zajêcia na strzelnicy sportowej, wyjazdy na obozy letnie oraz ró nego rodzaju szkolenia z wykorzystaniem bazy obiektów jednostek patronackich. Po ukoñczeniu cyklu szkolenia z przysposobienia wojskowego uczniowie zdaj¹ egzamin i otrzymuj¹ certyfikat ukoñczenia specjalistycznego szkolenia wojskowego. 3. KLASA TANECZNA (z rozszerzonym programem jêzyka obcego, historii i WOS-u): Zapewnia: przygotowanie do egzaminu maturalnego oraz podjêcia studiów wy szych m.in. na kierunkach humanistycznych, artystycznych, zajêcia prowadzone przez profesjonalnych instruktorów tañca, mo liwoœæ bezp³atnego korzystania z dodatkowych zajêæ: teoretycznych z zakresu wiedzy o tañcu, historii i ewolucji tañca, praktycznych obejmuj¹cych choreografiê i warsztaty taneczne. 4. KLASA HUMANISTYCZNA (z rozszerzonym programem jêzyka obcego, jêzyka polskiego, historii i WOS-u,) przygotowuje do egzaminu maturalnego oraz podjêcia studiów wy szych w szczególnoœci na kierunkach humanistycznych.

19 ZESPÓ SZKÓ IM. OSKARA LANGEGO W BIA YM BORZE TECHNIKUM ZAWODOWE - 4 LATA 1. TECHNIK EKONOMISTA p r o w a d z e n i e e w i d e n c j i f i n a n s o w o - k s i ê g o w e j przedsiêbiorstwa, prowadzenie rachunkowoœci i sprawozdawczoœci bud etowej, prowadzenie prac zwi¹zanych z planowaniem i badaniem bud etu. 2. TECHNIK OCHRONY ŒRODOWISKA monitorowanie poziomu zanieczyszczeñ w powietrzu, wodzie i glebie, klasyfikowanie i identyfikowanie ró nego rodzaju odpadów, prowadzenie badañ technologicznych w zakresie ochrony œrodowiska badanie i ocena stanu œrodowiska. TECHNIKUM HODOWLI KONI - 4 LATA 1. TECHNIK HODOWCA KONI prowadzenie w³asnego gospodarstwa hodowlanego, jeÿdzieckiego, prowadzenie dzia³alnoœci agroturystycznej, zatrudnienie w jednostkach zajmuj¹cych siê hodowl¹ i u ytkowaniem koni typu: stadniny koni, kluby jeÿdzieckie, oœrodki rekreacji na stanowiskach m.in. uje d acza, instruktora, organizatora rekreacji, specjalisty ds. hodowli i obrotu koñmi. Zespó³ Szkó³ im. Oskara Langego w Bia³ym Borze ul. BrzeŸnicka 10, Bia³y Bór tel./fax: (94) , (94)

20 SPECJALNY OŒRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY IM. JANA BRZECHWY W SZCZECINKU Oferta edukacyjna Specjalny Oœrodek Szkolno-Wychowawcz y jest Integraln¹ czêœæ edukacji stanowi realizowana w placówce prowadzony dla dzieci i m³odzie y, które wymagaj¹ pomoc psychologiczno-pedagogiczna w formie: stosowania specjalnych oddzia³ywañ dydaktycznych i w y c h o w a w c z y c h, p o m o c y p s y c h o l o g i c z n o - 1. Zajêæ specjalistycznych korekcyjno-kompensacyjnych: pedagogicznej oraz zajêæ rewalidacyjnych ze wzglêdu na a) rewalidacji indywidualnej, wystêpuj¹ce niepe³nosprawnoœci. b) gimnastyki korekcyjnej, c) dogoterapii, W sk³ad SOSW wchodz¹: d) terapii psycho-motorycznej, Szko³a Podstawowa nr 8 dla uczniów z upoœledzeniem e) terapii metod¹ Tomatisa, umys³owym w stopniu lekkim, umiarkowanym f) terapii biofeedback. i znacznym, Gimnazjum nr 4 dla uczniów z upoœledzeniem 2. Zajêæ logopedycznych; umys³owym w stopniu lekkim, Gimnazjum nr 5 dla uczniów z upoœledzeniem 3. Zajêæ socjoterapeutycznych; umys³owym w stopniu umiarkowanym i znacznym, Szko³a Przysposabiaj¹ca do Pracy dla uczniów 4. Zajêæ dydaktyczno-wyrównawczych; z u p o œ l e d z e n i e m u m y s ³ o w y m w s t o p n i u umiar kowanym i znacznym oraz niepe³no - 5. Zajêæ rozwijaj¹cych zainteresowania i uzdolnienia; sprawnoœciami sprzê onymi, Zespo³owe i indywidualne zajêcia rewalidacyjno- 6. Zajêæ zwi¹zanych z wyborem kierunku kszta³cenia wychowawcze dla dzieci i m³odzie y w wieku od 3 do 25 i zawodu oraz planowaniem kszta³cenia i kariery lat z upoœledzeniem umys³owym w stopniu g³êbokim, zawodowej ; Grupy wychowawcze dla uczniów z upoœledzeniem 7. Porad i konsultacji dla uczniów, rodziców i opiekunów. umys³owym w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym uczniowie realizuj¹cy obowi¹zek szkolny poza miejscem zamieszkania maj¹ zapewnion¹ ca³odobow¹ opiekê, wy ywienie i bogat¹ ofertê zajêæ dodatkowych. Specjalny Oœrodek Szkolno-Wychowawczy Do ka dej ze szkó³ przyjmowani s¹ uczniowie ze sprzê onymi niepe³nosprawnoœciami: z autyzmem, s³abo s³ysz¹cy, s³abo widz¹cy, niepe³nosprawni ruchowojednoczeœnie z upoœledzeniem umys³owym, posiadaj¹cy orzeczenie o potrzebie kszta³cenia specjalnego wydane przez publiczn¹ poradniê psychologiczno-pedagogiczn¹. Szko³a wyposa ona jest w salê rehabilitacji, windê oraz podjazdy dla osób niepe³nosprawnych. Celem edukacji w Oœrodku jest wszechstronny rozwój dzieci i m³odzie y na miarê indywidualnych mo liwoœci oraz przygotowanie do samodzielnoœci w yciu doros³ym. Dla ka dego ucznia opracowuje siê indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny. ul. Stanis³awa Staszica 18, Szczecinek tel./fax. (94)

STAROSTWO POWIATOWE W SZCZECINKU

STAROSTWO POWIATOWE W SZCZECINKU Nowe kierunki kszta³cenia proponowane w roku szkolnym 2007/2008 Technika Zawodowe 4 letnie przygotowuj¹ce do zawodów: STAROSTWO POWIATOWE W SZCZECINKU technik weterynarii Zespó³ Szkó³ im. Stanis³awa Staszica

Bardziej szczegółowo

Informator na rok szkolny 2014/2015

Informator na rok szkolny 2014/2015 Oferta edukacyjna tarnowskich szkó³ ponadgimnazjalnych w roku szkolnym 2014/2015 1 Nak³ad: 700 szt. Druk: Zak³ady Graficzne Drukarz Sp. z o.o. 33-100 Tarnów, ul. Braci Saków 5 tel. 14 621-22-46, tel./fax

Bardziej szczegółowo

Monografia. Specjalnego Oœrodka. Szkolno-Wychowawczego Nr1. im. Marii Grzegorzewskiej. w Przemyœlu

Monografia. Specjalnego Oœrodka. Szkolno-Wychowawczego Nr1. im. Marii Grzegorzewskiej. w Przemyœlu Monografia Specjalnego Oœrodka Szkolno-Wychowawczego Nr1 im. Marii Grzegorzewskiej w Przemyœlu Przemyœl 2008 Zespó³ redakcyjny: Ewa Szczepaniec Teresa B³a ko W Monografii wykorzystano materia³y z biuletynu

Bardziej szczegółowo

Starostwo Powiatowe w Puławach Al. Królewska 19 24-100 Puławy tel. +48 81 886 11 00 fax +48 81 886 11 79 www.pulawy.powiat.pl

Starostwo Powiatowe w Puławach Al. Królewska 19 24-100 Puławy tel. +48 81 886 11 00 fax +48 81 886 11 79 www.pulawy.powiat.pl Starostwo Powiatowe w Puławach Al. Królewska 19 24-100 Puławy tel. +48 81 886 11 00 fax +48 81 886 11 79 www.pulawy.powiat.pl Wydawca: Powiat Puławski Tekst: szkoły i placówki z terenu Powiatu Puławskiego

Bardziej szczegółowo

Zapraszamy do Wy szej Szko³y Finansów Informatyki im. prof. J. Chechliñskiego

Zapraszamy do Wy szej Szko³y Finansów Informatyki im. prof. J. Chechliñskiego Szanowni Pañstwo, Drodzy kandydaci na studia, Rozpoczynaj¹c nowy etap w swoim yciu, zadajecie sobie zapewne pytania: któr¹ Uczelniê wybraæ, która spe³ni Wasze wymagania i oczekiwania. Wybór odpowiedniej

Bardziej szczegółowo

Tworzenie modu³owych programów szkoleñ opartych na metodologii MES

Tworzenie modu³owych programów szkoleñ opartych na metodologii MES Ministerstwo Gospodarki i Pracy Departament Rynku Pracy Andrzej Brejnak Tworzenie modu³owych programów szkoleñ opartych na metodologii MES Warszawa 2004 Ministerstwo Gospodarki i Pracy, Departament Rynku

Bardziej szczegółowo

OFERTA EDUKACYJNA SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH POWIATU SUSKIEGO. Informator zawiera odpowiedź DLACZEGO WARTO WYBIERAĆ NASZE SZKOŁY!

OFERTA EDUKACYJNA SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH POWIATU SUSKIEGO. Informator zawiera odpowiedź DLACZEGO WARTO WYBIERAĆ NASZE SZKOŁY! OFERTA EDUKACYJNA SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH POWIATU SUSKIEGO Informator zawiera odpowiedź DLACZEGO WARTO WYBIERAĆ NASZE SZKOŁY! 2014/2015 1 Drodzy Gimnazjaliści! Oddajemy w Wasze ręce informator o szkołach

Bardziej szczegółowo

FOLDER WYSTAWCÓW. Wy sza Szko³a Pedagogiczna TWP Akademickie Biuro Karier. 09.09.2010r. Warszawa, ul.urbanistów 3

FOLDER WYSTAWCÓW. Wy sza Szko³a Pedagogiczna TWP Akademickie Biuro Karier. 09.09.2010r. Warszawa, ul.urbanistów 3 Wy sza Szko³a Pedagogiczna TWP i j c a k u d E i FOLDER WYSTAWCÓW 09.09.2010r. Warszawa, ul.urbanistów 3 www.pu.wsptwp.eu PATRONI I ORGANIZATORZY DNI PRACY I EDUKACJI WSP TWP w Warszawie Misj¹ Akademickiego

Bardziej szczegółowo

Agnieszka ukasik-turecka. Analiza ofert pracy z dodatku Praca Nowej Trybuny Opolskiej w latach 2003, 2006 2008

Agnieszka ukasik-turecka. Analiza ofert pracy z dodatku Praca Nowej Trybuny Opolskiej w latach 2003, 2006 2008 Agnieszka ukasik-turecka Analiza ofert pracy z dodatku Praca Nowej Trybuny Opolskiej w latach 2003, 2006 2008 Wy sza Szko³a Zarz¹dzania i Administracji w Opolu Agnieszka ukasik-turecka Analiza ofert pracy

Bardziej szczegółowo

KLASYFIKACJA ZAWODÓW I SPECJALNOŚCI NA POTRZEBY RYNKU PRACY

KLASYFIKACJA ZAWODÓW I SPECJALNOŚCI NA POTRZEBY RYNKU PRACY MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ KLASYFIKACJA ZAWODÓW I SPECJALNOŚCI NA POTRZEBY RYNKU PRACY Warszawa 2010 MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPO ECZNEJ DEPARTAMENT RYNKU PRACY KLASYFIKACJA ZAWODÓW

Bardziej szczegółowo

2015//2016 INFORMATOR DLA GIMNAZJALISTÓW ORAZ KANDYDATÓW DO SZKÓŁ DLA DOROSŁYCH ROK SZKOLNY

2015//2016 INFORMATOR DLA GIMNAZJALISTÓW ORAZ KANDYDATÓW DO SZKÓŁ DLA DOROSŁYCH ROK SZKOLNY INFORMATOR DLA GIMNAZJALISTÓW ORAZ KANDYDATÓW DO SZKÓŁ DLA DOROSŁYCH ROK SZKOLNY 2015//2016 Proponowane kierunki i profile kształcenia w szkołach ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Powiat Pszczyński

Bardziej szczegółowo

Dni Województwa Zachodniopomorskiego

Dni Województwa Zachodniopomorskiego Nr 10, wrzesieñ 2004 Dni Województwa Zachodniopomorskiego Promocyjny sukces W ostatni¹ sobotê i niedzielê wakacji Szczecinek by³ symboliczn¹ stolic¹ województwa, a wszystko za spraw¹ II Dni Województwa

Bardziej szczegółowo

Akademia Morska. w Szczecinie. Informator. dla kandydatów na studia w roku akademickim 2013/2014. Warunki rekrutacji

Akademia Morska. w Szczecinie. Informator. dla kandydatów na studia w roku akademickim 2013/2014. Warunki rekrutacji Akademia Morska w Szczecinie Informator dla kandydatów na studia w roku akademickim 2013/2014 Wydzia³ Nawigacyjny Wydzia³ Mechaniczny Wydzia³ In ynieryjno-ekonomiczny Transportu Warunki rekrutacji Studia

Bardziej szczegółowo

Ja te mogê! MO LIWOŒCI ROZWOJU ZAWODOWEGO NA WSI

Ja te mogê! MO LIWOŒCI ROZWOJU ZAWODOWEGO NA WSI Prz e czytaj, j e œ l i sz ukasz p ra cy Ja te mogê! MO LIWOŒCI ROZWOJU ZAWODOWEGO NA WSI P rz eczyt aj, jeœl i s z u kasz p r ac y Ja te mogê! MO LIWOŒCI ROZWOJU ZAWODOWEGO NA WSI PORADNIK praca gdzie

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR DLA GIMNAZJALISTÓW

INFORMATOR DLA GIMNAZJALISTÓW INFORMATOR DLA GIMNAZJALISTÓW NA ROK SZKOLNY 2015/2016 Powiatowy informator - Co dalej gimnazjalisto? Wzorem lat ubiegłych dla wszystkich gimnazjalistów z terenu powiatu żagańskiego został przygotowany

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR o szkołach ponadgimnazjalnych i placówkach oświatowych Powiatu Żnińskiego na rok szkolny 2015/2016

INFORMATOR o szkołach ponadgimnazjalnych i placówkach oświatowych Powiatu Żnińskiego na rok szkolny 2015/2016 INFORMATOR o szkołach ponadgimnazjalnych i placówkach oświatowych Powiatu Żnińskiego na rok szkolny 2015/2016 2 3 NON SCHOLAE SED VITAE DISCIMUS Nie dla szkoły, lecz dla życia się uczymy Powiat Żniński

Bardziej szczegółowo

Terminy i sposób rekrutacji

Terminy i sposób rekrutacji 2 3 Terminy i sposób rekrutacji Drogi Gimnazjalisto! Z myślą o Tobie Starostwo Powiatowe w Wyszkowie po raz dziewiąty organizuje przedsięwzięcie, które w założeniu ma Ci pomóc w wyborze Twojej dalszej

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzêdowy Komendy G³ównej Stra y Granicznej Nr 11 269 Poz. 68

Dziennik Urzêdowy Komendy G³ównej Stra y Granicznej Nr 11 269 Poz. 68 Komendy G³ównej Stra y Granicznej Nr 11 269 Poz. 68 Za³¹cznik do zarz¹dzenia Nr 68 Komendanta G³ównego Stra y Granicznej z dnia 30 wrzeœnia 2009 r. STATUT Oœrodka Szkoleñ Specjalistycznych Stra y Granicznej

Bardziej szczegółowo

Moja edukacja, moja przysz³oœæ

Moja edukacja, moja przysz³oœæ Marcin Rosiñski Moja edukacja, moja przysz³oœæ Poradnik dla maturzystów Wydawnictwo dofinansowane z Europejskiego Funduszu Spo³ecznego (Program Operacyjny Kapita³ Ludzki, Dzia³anie 9.1.2) w ramach realizacji

Bardziej szczegółowo

Istniejemy od 1975 roku

Istniejemy od 1975 roku Kompania Wêglowa S.A. KWK PIAST w Bieruniu Istniejemy od 1975 roku Zdolnoœci produkcyjne - front eksploatacyjny - odstawa urobku poz 500 - odstawa urobku poz 650 - transport pionowy - przeróbka mechaniczna

Bardziej szczegółowo

KONKURS - PLEBISCYT NA NAJLEPSZEGO LEKARZA I NAJLEPSZ PIELÊGNIARKÊ Czytaj na str.14

KONKURS - PLEBISCYT NA NAJLEPSZEGO LEKARZA I NAJLEPSZ PIELÊGNIARKÊ Czytaj na str.14 W numerze: Drodzy Czytelnicy! Kilka istotnych wydarzeñ w yciu powiatu przynios³y ostatnie dni i tygodnie. Przede wszystkim spore niezadowolenie panuje w œrodowisku rolniczym. Nie tylko Samoobrona, ale

Bardziej szczegółowo

5. ZAANGA OWANIE W ROZWÓJ ORGANIZACJI

5. ZAANGA OWANIE W ROZWÓJ ORGANIZACJI 5. ZAANGA OWANIE W ROZWÓJ ORGANIZACJI Oczekiwanie interesariuszy: Zaprezentowanie podstawowych danych dotycz¹cych pracowników Grupy raportowanie struktury zatrudnionych wed³ug rodzaju umowy, wieku i sta

Bardziej szczegółowo

Jaworznickie Forum Doradztwa Zawodowego/ Centrum Kształcenia Praktycznego w Jaworznie

Jaworznickie Forum Doradztwa Zawodowego/ Centrum Kształcenia Praktycznego w Jaworznie Słowo od autorów. Wybór dalszej drogi kształcenia to bardzo trudna decyzja, szczególnie dla młodego człowieka. Wybór ten rzutować będzie na jego najbliższą przyszłość, a być może na całe życie. Dlatego

Bardziej szczegółowo

PANORAMA. Czersk, z lotu ptaka. Podsumowanie roku 2003 i plany na rok 2004. Sprawozdanie z dzia³alnoœci Rady Miejskiej w Czersku w roku 2003

PANORAMA. Czersk, z lotu ptaka. Podsumowanie roku 2003 i plany na rok 2004. Sprawozdanie z dzia³alnoœci Rady Miejskiej w Czersku w roku 2003 PANORAMA ISSN 1642-7971 BIULETYN INFORMACYJNY MIASTA I GMINY CZERSK NR 7 LUTY 2004 Podsumowanie roku 2003 i plany na rok 2004 Rok 2003 to pierwszy rok dzia³alnoœci Rady Miejskiej i Burmistrza w IV kadencji

Bardziej szczegółowo

SZKOŁY PONADGIMNAZJALNE ORAZ PLACÓWKI OŚWIATOWE Z POWIATU LĘBORSKIEGO

SZKOŁY PONADGIMNAZJALNE ORAZ PLACÓWKI OŚWIATOWE Z POWIATU LĘBORSKIEGO ZSO nr ZSO nr 2 SZKOŁY PONADGIMNAZJALNE ORAZ PLACÓWKI OŚWIATOWE Z POWIATU LĘBORSKIEGO ZSGŻiA ZSMI PCEZSP SOSW MDK INFORMATOR ROK SZKOLNY 204/205 PPP STAROSTWO POWIATOWE W LĘBORKU 84300 Lębork, ul.czołgistów

Bardziej szczegółowo

Top language jobs. Kreator kariery. Why Poland? Filologia - zawód w cenie. www.linguajob.pl. Jedyny w Polsce jêzykowy serwis pracy

Top language jobs. Kreator kariery. Why Poland? Filologia - zawód w cenie. www.linguajob.pl. Jedyny w Polsce jêzykowy serwis pracy www.linguajob.pl Jedyny w Polsce jêzykowy serwis pracy Top language jobs Trendy jêzykowego rynku pracy w 2013 Kreator kariery Zarzuæ sieæ na oferty i znajdÿ z nami dobr¹ pracê Why Poland? Your language

Bardziej szczegółowo

GRAJEK ZNOWU ZNISZCZONY STR. 4 Nr 10 13.07.2005 BEZP ATNY MAGAZYN SAMORZ DOWY RADOŒÆ BEZ GRANIC PIENI DZE NA KARETKÊ Z PRÊDKOŒCI KARETKI Podczas ostatniej sesji Rada Miejska Po³czyna Zdroju podjê³a uchwa³ê

Bardziej szczegółowo

Cz³owiek - najlepsza inwestycja STANDARDY BRAN OWE

Cz³owiek - najlepsza inwestycja STANDARDY BRAN OWE Cz³owiek - najlepsza inwestycja STANDARDY BRAN OWE PORADNK DLA ORGANZACJ POZARZ DOWYCH STANDARDY BRAN OWE PORADNK DLA ORGANZACJ POZARZ DOWYCH Poradnik opracowany przez zespó³ w sk³adzie: Bogumi³a Baliñska

Bardziej szczegółowo

Widownia nowej hali. Rozmowa z nowym w³aœcicielem Weletu Str. 5. Str. 3. Str. 16. Wydawca: Urz¹d Miejski w Maszewie. nr 2 grudzieñ 2011

Widownia nowej hali. Rozmowa z nowym w³aœcicielem Weletu Str. 5. Str. 3. Str. 16. Wydawca: Urz¹d Miejski w Maszewie. nr 2 grudzieñ 2011 Widownia nowej hali nr 2 grudzieñ 2011 Relacja z otwarcia hali Str. 3 Rozmowa z nowym w³aœcicielem Weletu Str. 5 Do ynki gminne w Przemoczu Str. 16 fot. Ryszard Pêtecki Wydawca: Urz¹d Miejski w Maszewie

Bardziej szczegółowo

miesiêcznik Rady i Urzêdu Gminy Nasza Trójwieœ l 1 1 MAJA 2004 r. - POLSKA W UNII EUROPEJSKIEJ

miesiêcznik Rady i Urzêdu Gminy Nasza Trójwieœ l 1 1 MAJA 2004 r. - POLSKA W UNII EUROPEJSKIEJ miesiêcznik Nasza Trójwieœ l 1 Rady i Urzêdu Gminy NR 5 (130) ROK XII MAJ 2004 r. ISSN 1506-0470 Nak³ad 800 egz. egz. bezp³. 26 maja - Dzieñ Matki Wszystkim Matkom w dniu Ich œwiêta yczymy, by ten dzieñ

Bardziej szczegółowo