Oferta edukacyjna. w szko³ach ponadgimnazjalnych. w Powiecie Szczecineckim

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Oferta edukacyjna. w szko³ach ponadgimnazjalnych. w Powiecie Szczecineckim"

Transkrypt

1 w Powiecie Szczecineckim na rok szkolny 2012/2013

2 O SZCZECINKU zczecinek to pe³ne dyskretnego uroku miasto, Sw którym ju ponad siedem stuleci burzliwej historii splata siê z nios¹c¹ nowe wyzwania wspó³czes-noœci¹. Malowniczo po³o one wœród lasów, jezior i morenowych wzgórz, na pograniczu trzech historycznych krain: Pomorza Zachodniego, Pomorza Gdañskiego i Wielkopolski. Miasto z charakterem - stawiaj¹ce na aktywny wypoczynek, nieprzypadkowo nazywane Sportowym Centrum Pomorza. ajd³u szy na œwiecie wyci¹g do nart wodnych, NRegionalne Centrum Tenisowe, pe³nowymiarowe hale sportowe, nowoczesny stadion pi³karski, zespó³ krytych basenów, to tylko niektóre obiekty, które sprawiaj¹, e Szczecinek odwiedzany jest przez indywidualnych mi³oœników sportu i rekreacji oraz zorganizowane grupy wyczynowych sportowców. To miejsce wymarzone zarówno na obozy treningowe, jak i na liczne zawody, w tym organizowane ju tutaj mistrzostwa czy puchary Polski oraz Europy w triathlonie, piêcioboju nowoczesnym i narciarstwie wodnym. Miasto szczególnie upodobali sobie te piloci owianych legend¹ statków powietrznych z Polski i z s¹siednich krajów, spotykaj¹cy siê tutaj na corocznych Festiwalach Balonowych. zczecinek to tak e bardzo wa ne miejsce na kulturalnej Smapie Polski Pó³nocnej. Przez ca³y rok coœ dla siebie znajd¹ tutaj mi³oœnicy muzyki klasycznej i rozrywkowej, teatru i kabaretu, tañca towarzyskiego i wspó³czesnego, a tak e ambitnego kina, poezji i sztuk plastycznych. Tradycyjnie te organizowane s¹ w mieœcie wielkie wakacyjne koncerty plenerowe, gromadz¹ce regularnie wielotysiêczn¹ widowniê. dwiedzaj¹c Szczecinek, warto te pamiêtaæ Oo atrakcjach znajduj¹cych siê tak e i w innych zak¹tkach Powiatu Szczecineckiego, by wspomnieæ tutaj tylko o licznych sp³ywach kajakowych malowniczymi rzekami Pojezierza Drawskiego, jednym z najwiêkszych w Europie Miêdzynarodowym Zlocie Pojazdów Militarnych w Bornem Sulinowie czy niezwykle widowiskowych zawodach w olimpijskim Wszechstronnym Konkursie Konia Wierzchowego w Bia³ym Borze. zczecinek to naprawdê miasto setek lat i tysi¹ca Smo liwoœci, miasto z wiatrem i na fali, miasto ciekawej historii i dynamicznie zmieniaj¹cej siê teraÿniejszoœci. Najzwyczajniej w œwiecie i po prostu warto tu przyjechaæ.

3 SPORT TYLKO U NAS KULTURA ROZRYWKA

4 w Powiecie Szczecineckim na rok szkolny 2012/2013 przyjdÿ ZOBACZ WYBIERZ

5 I LICEUM OGÓLNOKSZTA C CE IM. KS. EL BIETY W SZCZECINKU W roku szkolnym 2012/2013 nasza placówka proponuje naukê w nastêpuj¹cych kierunkach LICEUM OGÓLNOKSZTA C CE - 3 LATA 1. KLASA AKADEMICKA (z rozszerzonym programem matematyki, fizyki i chemii) przygotowuje do podjêcia studiów wy szych m.in. na kierunkach politechnicznych, ekonomii, matematyce, fizyce, chemii. Patronat nad klas¹ objê³a Politechnika Koszaliñska; 2. KLASA LINGWISTYCZNA (z rozszerzonym programem jêz yka angielskiego lub niemieckiego, jêzyka polskiego i historii) pod patronatem Politechniki Koszaliñskiej przygotowuje do podjêcia studiów wy szych m.in. na: filologii polskiej, filologii angielskiej, filologii germañskiej oraz innych kierunkach filologicznych, historii, psychologii, socjologii i europeistyce; 3. KLASA HUMANISTYCZNO-PRAWNA (z rozszerzonym programem jêzyka polskiego, historii, WOS i przedmiotem uzupe³niaj¹cym ³acina w prawie) przygotowuje do podjêcia studiów wy szych m.in. na prawie, politologii, psychologii, socjologii, dziennikarstwie i filozofii; 4. KLASA HUMANISTYCZNO-FILMOWA (z rozszerzonym programem jêzyka polskiego, historii, WOS i przedmiotem uzupe³niaj¹cym edukacja filmowa) przygotowuje do podjêcia studiów wy szych m.in. na filologii polskiej, prawie, politologii, psychologii, socjologii, dziennikarstwie, filozofii i kulturoznawstwie; I Liceum Ogólnokszta³c¹ce im. Ksiê nej El biety w Szczecinku ul. Ksiê nej El biety 1, Szczecinek, tel/fax: (94) KLASA MEDYCZNA (z rozszerzonym programem biologii, chemii i fizyki) przygotowuje do podjêcia studiów wy szych m.in. na medycynie, stomatologii, farmacji, weterynarii, biotechnologii, fizjoterapii, psychologii; 6. KLASA BIOLOGICZNA Z OCHRON ŒRODOWISKA (z rozszerzonym programem biologii, chemii i przedmiotem uzupe³niaj¹cym ochrona i kszta³towanie œrodowiska) przygotowuje do podjêcia studiów wy szych m.in. na: uczelniach medycznych i rolnicz ych, weter ynarii, biotechnologii.

6 ZESPÓ SZKÓ NR 1 IM. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ W SZCZECINKU Ju od wielu lat uczniom naszej szko³y zapewniamy Nasi nauczyciele znani s¹ z du ego zaanga owania rzetelne przygotowanie do egzaminu maturalnego w pracê z uczniem, który nie jest pozostawiony sam sobie i egzaminu potwierdzaj¹cego kwalifikacje zawodowe, a otaczany jest wielostronn¹ opiek¹. udzia³ w licznych i ciekawych zajêciach pozalekcyjnych, mo liwoœæ uczestniczenia w projektach unijnych, Ufamy, e nasza oferta edukacyjna jest atrakcyjna olimpiadach, konkursach, efektywn¹ naukê jêzyków i pozwoli absolwentom gimnazjów na dokonanie wyboru obcych. Osi¹ganie dobrych wyników umo liwia nam w³aœciwej szko³y i w³aœciwego kierunku kszta³cenia. doskona³a baza dydaktyczna oraz nowoczesne metody kszta³cenia z wykorzystaniem licznych pracowni Oferujemy edukacjê na dobrym poziomie z dobrymi, komputerowych. Ju od 10 lat utrzymujemy kontakty ci¹gle poszukuj¹cymi nauczycielami, którzy rozumiej¹ z m³odzie ¹ z Niemiec w ramach partnerskiej wymiany. potrzeby naszych uczniów. Uczniowie znajd¹ tu równie Uczniowie korzystaj¹ z Internetowego Centrum miejsce i czas na zabawê wœród przyjació³. Informacji Multimedialnej, hot spotu i bazy sportoworekreacyjnej /Orlik/. Szko³a kieruj¹c siê doœwiadczeniem wysoko wykwalifikowanej kadry, baz¹ dydaktyczn¹, zapotrzebowaniem absolwentów gimnazjów proponuje nastêpuj¹c¹ ofertê edukacyjn¹ w roku szkolnym 2012/2013: TECHNIKUM ZAWODOWE - 4 LATA TECHNIK ORGANIZACJI REKLAMY - NOWOŒÆ - Z R O Z S Z E R Z O N Y M J Ê Z Y K I E M P O L S K I M I MATEMATYK Jest to po³¹czenie k ierunku ekonomicznego i multimedialnego. Umo liwia zdobycie wiedzy z zakresu : obróbki grafiki, dÿwiêku, wideo, tworzenia kampanii reklamowych, przeprowadzania analizy marketingowej, przygotowywania wniosków z badañ rynkowych. Absolwent ma mo liwoœci podjêcia pracy w agencjach reklamowych, agencjach public relations, dzia³ach marketingu i reklamy przedsiêbiorstw produkcyjnych i handlowych, biurach og³oszeñ, dzia³ach promocji, studiach graficznych. TECHNIK INFORMAT YK Z ROZSZERZON MATEMATYK I INFORMATYK Jest to kierunek umo liwiaj¹cy zdobycie umiejêtnoœci z dziedziny: programowania, tworzenia grafiki komputerowej, obs³ugiwania lokalnych sieci komputerowych, projektowania i administrowania bazami danych. TECHNIK EKONOMISTA Z ROZSZERZON GEOGRAFI I MATEMATYK Jest to kierunek, który umo liwia podejmowanie dzia³añ w ramach gospodarki rynkowej: otworzenie w³asnej firmy, daje szeroki zakres wiedzy z zakresu rachunkowoœci i finansów, organizowanie pracy biura firmy, obliczanie wskaÿników niezbêdnych do okreœlenia sytuacji ekonomiczno-finansowej firmy, analizowanie kosztów i przychodów, analizowanie roli i pozycji konkretnej firmy na rynku, samodzielne wykonywanie lub organizowanie zadañ w zakresie zaopatrzenia, magazynowania materia³ów i gotowych produktów, transportu, sprzeda y towarów i us³ug. Absolwent ma mo liwoœæ podjêcia pracy w bankach, firmach ubezpieczeniowych, urzêdach statystycznych, sk arbow ych, administracji lok alnej, biurach rachunkowych, dzia³ach kadrowych i finansowych firm. Absolwent uzyskuje szerokie mo liwoœci pracy w oœrodkach obliczeniowych, instytucjach administracji, przedsiêbiorstwach zajmuj¹cych siê tworzeniem i eksploatacj¹ oprogramowania komputerowego oraz z a r z ¹ d z a n i e m z i n t e g r o w a n y m i s y s t e m a m i informatycznymi.

7 ZESPÓ SZKÓ NR 1 IM. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ W SZCZECINKU LICEUM OGÓLNOKSZTA C CE - 3 LATA KLASA MULTIMEDIA I GRAFIKA KOMPUTEROWA NOWOŒÆ - Z ROZSZERZON MATEMATYK, INFORMATYK I FIZYK Absolwent ma mo liwoœæ : kszta³cenia na kierunkach politechnicznych, doskonalenia umiejêtnoœci obróbki grafiki, dÿwiêku i wideo, z a p o z n a n i a z w i e l o m a p r o g r a m a m i komputerowymi, uczestniczenia w zajêciach warsztatowych w uczelnianych pracowniach Politechnik i Koszaliñskiej K L A S A B I O L O G I C Z N O - C H E M I C Z N A Z ROZSZERZON BIOLOGI, CHEMI I FIZYK, P R Z E D M I O TA M I U Z U P E N I A J C Y M I N P. RATOWNICTWEM, ANTROPOLOGI Absolwent przygotowany jest do podjêcia studiów na kierunkach : medycznych, psychologicznych, technologii ywienia, kosmetologii. KLASA SPORTOWA Z ROZSZERZON BIOLOGI, JÊZYKIEM ANGIELSKIM LUB NIEMIECKIM, PI K SIATKOW DZIEWCZ T, PI K NO N CH OPCÓW. Absolwent ma mo liwoœæ : rozwoju uzdolnieñ fizycznych kszta³cenia na kierunkach takich jak wychowanie: fizyczne, fizjoterapia, rehabilitacja KLASA HUMANISTYCZNA Z ROZSZERZON H I S TO R I, J Ê Z YK I E M P O L S K I M, J Ê Z YK I E M ANGIELSKIM LUB NIEMIECKIM, PRZEDMIOTAMI UZUPE NIAJ CYMI NP: SPO ECZEÑSTWO Absolwent ma mo liwoœæ podjêcia studiów na kierunkach humanistycznych : prawo, historia, stosunki miêdzynarodowe, europeistyka, politologia, socjologia, administracja.

8 ZESPÓ SZKÓ NR 1 IM. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ W SZCZECINKU SZKO A POLICEALNA OPIEKUN MEDYCZNY NOWOŒÆ - /ROCZNY OKRES NAUCZANIA/ Kierunek ten umo liwi: zaznajomienie siê z terminologi¹ z anatomii, fizjologii, patologii, higieny i promocji zdrowia, pozwoli na rozpoznawanie problemów osoby chorej i niesamodzielnej, wspó³pracê z pielêgniark¹ w zakresie planowania opieki nad osob¹ chor¹, wykonywanie zabiegów higienicznych u osoby chorej i niesamodzielnej, aktywizowanie osoby chorej i niesamodzielnej, zapewnienie osobie chorej i niesamodzielnej bezpieczeñstwa fizycznego i psychicznego, pomoc przy u ytkowaniu sprzêtu rehabilitacyjnego i ortopedycznego, udzielanie pierwszej pomocy, pog³êbienie znajomoœci jêzyka niemieckiego lub angielskiego. Absolwent bêdzie mia³ mo liwoœæ pracy w szpitalu, domach pomocy spo³ecznej, w prywatnych klinikach, sanatoriach, hospicjach, domach osób wymagaj¹cych opieki /mo liwa praca poza granicami kraju/. TECHNIK RACHUNKOWOŒCI - /2-LETNI OKRES NAUCZANIA / Kierunek ten umo liwi : podejmowanie dzia³añ przedsiêbiorczych w ramach gospodarki rynkowej, otworzenie w³asnej firmy, zdobycia wiedzy z zakresu rachunkowoœci i finansów, organizacji pracy biura firmy, obliczania wskaÿników niezbêdnych do okreœlenia sytuacji ekonomiczno-finansowej firmy, analizowanie kosztów i przychodów. Absolwent ma mo liwoœæ uzyskania pracy w firmach ubezpieczeniowych, urzêdach statystycznych, sk arbow ych, administracji lok alnej, biurach rachunkowych, dzia³ach kadrowych i finansowych firm. Zespó³ Szkó³ Nr 1 im. Komisji Edukacji Narodowej w Szczecinku: ul. Szczeciñska Szczecinek tel.: (94) fax.: (94) OPIEKUN OSOBY STARSZEJ OKRES NAUCZANIA/ NOWOŒÆ - /2-LETNI Kierunek ten umo liwi : zaznajomienie siê z pojêciem rozwoju cz³owieka, poznanie czynników determinuj¹cych rozwój cz³owieka, p o z n a n i e s f e r f i z y c z n o - m o t o r y c z n y c h, poznawczych, emocjonalnych, spo³ecznych w r ó n y c h f a z a c h y c i a i zdrowia cz³owieka, zaznajomienie siê z biologicznymi, psychicznymi i spo³ecznymi obliczami staroœci, poznanie problemów osoby starszej, aktywizowanie osoby starszej, pomoc przy u ytkowaniu sprzêtu rehabilitacyjnego i ortopedycznego, udzielanie pierwszej pomocy, normalizowanie ycia osoby starszej, pog³êbienie znajomoœci jêzyka niemieckiego lub angielskiego. Absolwent ma mo liwoœæ uzyskania pracy jako opiekun w hospicjach, domach opieki, domach osób wymagaj¹cych opieki, sanatoriach / mo liwa praca poza granicami kraju /.

9 ZESPÓ SZKÓ NR 2 IM. KS. WARCIS AWA IV W SZCZECINKU Szko³a zapewnia uczniom: doskonale przygotowan¹ bazê specjalistyczn¹ wysokie wyniki egzaminów zewnêtrznych, (pracowniê gastronomiczn¹, cuk ierniczo zdobycie wiedzy przygotowuj¹cej do podjêcia piekarnicz¹, mikrobiologiczn¹ czy chemiczn¹), studiów wy szych, znakomit¹ bazê sportow¹: pe³nowymiarow¹ salê mo liwoœæ rozwijania w³asnych zainteresowañ we gimnastyczn¹, si³owniê, szatnie z natryskami, saunê, wszelkiego rodzaju zajêciach pozalekcyjnych internat o wysokim standardzie (2 osobowe pokoje w nastêpuj¹cych ko³ach: Ko³o Ma³ych Form z ³azienk¹) wraz ze sto³ówk¹, Teatralnych, Volley, Klub Europejski Eko-Europa, wspó³pracê z wieloma szko³ami w ramach Kó³ko gastronomiczne, 69 Dru yna Wêdrownicza ZHP Stowarzyszenia Twórczych i Aktywnych Szkó³ Kobra, Zawodowych, kadrê pedagogiczn¹ o wysokich kwalifikacjach, miêdzynarodow¹ wymianê m³odzie y z Neustrelitz dostêp do nowoczesnych technik informatycznych i Neuminster w Niemczech, w 3 pracowniach wyposa onych w komputery praktyki zawodowe w renomowanych hotelach z oprogramowaniem edukacyjnym, internet, w Polsce i Niemczech, efektywn¹ naukê jêzyków obcych: jêzyk angielski, œwietn¹ lokalizacjê - samo centrum miasta, 200m od jêzyk niemiecki, jêzyk francuski, jêzyk rosyjski. dworca PKS. W roku szkolnym 2012/2013 nasza placówka oferuje naukê w nastêpuj¹cych typach szkó³: TECHNIKUM ZAWODOWE - 4 LATA 1. TECHNIK HANDLOWIEC zarz¹dzanie firm¹ handlow¹, zaopatrywanie placówek detalicznych, prowadzenie dokumentacji zwi¹zanej z zamówieniami i przyjmowaniem towarów, przygotowywanie towarów do sprzeda y i organizacja procesu sprzeda y, rozliczanie sklepów i innych placówek handlowych. 2. TECHNIK HOTELARSTWA kompleksowa obs³uga goœcia hotelowego (recepcja, s³u ba piêtrowa, gastronomia, us³ugi komplementarne), kreowanie rozwoju hotelu, planowanie ró nego rodzaju us³ug hotelarskich. 3. TECHNIK YWIENIA I US UG GASTRONOMICZNYCH kompleksowa obs³uga przyjêæ i imprez okolicznoœciowych, przygotowywanie potraw i napojów w zak³adach gastronomicznych, wykonywanie czynnoœci zwi¹zanych z przechowywaniem i magazynowaniem artyku³ów spo ywczych, surowców, pó³produktów i produktów kulinarnych. organizacja imprez w warunkach nietypowych. 4. TECHNIK LOGISTYK dzia³anie na rzecz firmy w zakresie zaopatrzenia, zbytu, magazynowania i transportu w taki sposób, aby osi¹gn¹æ jak najlepszy efekt finansowy, obs³uga nowoczesnych programów i systemów komputerowych w zakresie obs³ugi magazynowo zaopatrzeniowej i transportowej firm. 5. TECHNIK OBS UGI TURYSTYCZNEJ przekazywanie informacji turystycznych, prz ygotowanie ofer t i k alkulacja imprez turystycznych, organizacja i prowadzenie biura turystycznego. 6. TECHNIK US UG FRYZJERSKICH wykonywanie zabiegów od ywiania w³osów i masa u skóry g³owy, strzy enie, koloryzowanie, modelowanie i utrwalanie fryzury, stosowanie technologii i materia³ów fryzjerskich, nowoczesnych aparatów i œrodków fryzjerskokosmetycznych, korzystanie z technik komputerowych.

10 ZESPÓ SZKÓ NR 2 IM. KS. WARCIS AWA IV W SZCZECINKU ZASADNICZA SZKO A ZAWODOWA - 3 LATA 1. SPRZEDAWCA p r z y g o t o w y w a n i e d o k u m e n t a c j i z w i ¹ z a n e j z zamówieniami i przyjmowaniem towarów, przygotowywanie towarów do sprzeda y, organizacja procesu sprzeda y. 2. KUCHARZ (Z ODDZIA AMI INTEGRACYJNYMI) przygotowywanie i produkcja wyrobów i pó³produktów kulinarnych, przygotowywanie potraw i napojów w zak³adach gastronomicznych. 3. PIEKARZ (Z ODDZIA AMI INTEGRACYJNYMI) przygotowywanie ciasta w specjalnych mieszarkach, formowanie rêczne lub mechaniczne bochenków chleba lub bu³ek, obs³uga maszyn, urz¹dzeñ i pieców. 4. CUKIERNIK (Z ODDZIA AMI INTEGRACYJNYMI) przygotowywanie ciast wed³ug specjalnych receptur, prowadzenie wypieków, ch³odzenie i pakowanie wyrobów cukierniczych, dobór i obs³uga oraz nadzór pracy maszyn i urz¹dzeñ niezbêdnych w produkcji cukierniczej. 5. FRYZJER strzy enie, koloryzowanie, modelowanie i utrwalanie fryzury, stosowanie technologii i materia³ów fryzjerskich, nowoczesnych aparatów i œrodków fr yzjersko - kosmetycznych, 6. ŒLUSARZ wytwarzanie, naprawa i konserwacja wyrobów z metali oraz przy u yciu elementów z innych surowców, naprawa czêœci mechanicznych maszyn i urz¹dzeñ, naprawa i konserwacja sprzêtu przeciwpo arowego, inne prace i czynnoœci niezbêdne do ca³kowitego wykonania i wykoñczenia wyrobu lub œwiadczonej us³ugi. 7. ODDZIA Y WIELOZAWODOWE (stolarz, mechanik, murarz, rzeÿnik wêdliniarz, fotograf, elektryk oraz pozosta³e zawody cyklu 3 letniego) LICEUM OGÓLNOKSZTA C CE dla Doros³ych - 3 LATA Kwalifikacyjne kursy zawodowe dla doros³ych w zawodach 1. technik handlowiec, 2. technik hotelarstwa 3. technik ywienia i us³ug gastronomicznych, 4. technik logistyk, 5. technik obs³ugi turystycznej, 6. technik us³ug fryzjerskich. SZKO A POLICEALNA - 2 LATA 1. technik us³ug kosmetycznych, 2. dietetyk, 3. terapeuta zajêciowy. Zespó³ Szkó³ nr 2 Im. Ks. Warcis³awa IV w Szczecinku: ul. 1 Maja 22, Szczecinek tel. (94) , fax. (94)

11 ZESPÓ SZKÓ NR 3 Zespó³ Szkó³ Nr 3 w Szczecinku zapewnia swoim uczniom bezp³atny dostêp do Internetu na terenie szko³y, (sieæ i s³uchaczom: wi-fi) naukê w przyjaznej atmosferze, zdobycie wiedzy niezbêdnej do podjêcia studiów m o l i w o œ æ b e z p o œ r e d n i c h k o n t a k t ó w wy szych, z p r z e d s t a w i c i e l a m i r e n o m o w a n y c h f i r m efektywn¹ naukê jêzyków: angielskiego, niemieckiego, budowlanych, rosyjskiego, mo liwoœæ zdobycia certyfikatów firm budowlanych, profesjonalne wykszta³cenie przygotowuj¹ce do pracy praktyczn¹ naukê zawodu na najwiêkszych budowach i dzia³ania w realiach dzisiejszego rynku pracy, w mieœcie i okolicach, w firmach geodezyjnych, mo liwoœæ rozwijania w³asnych zainteresowañ drogowych i przedsiêbiorstwach zieleni, w ró nego rodzaju zajêciach pozalekcyjnych (ko³a wyjazdy na szkolenia i imprezy targowe, zainteresowañ, zajêcia sportowe w wielu dyscyplinach listy referencyjne od pracodawców dla wyró niaj¹cych m.in. (unihokej, badminton), wolontariat, siê w praktycznej nauce zawodu, wykwalifikowan¹ kadrê pedagogiczn¹, rzetelne przygotowanie do zewnêtrznych egzaminów dobrze wyposa on¹ bazê dydaktyczn¹ i sportowo potwierdzaj¹cych kwalifikacje zawodowe, rekreacyjn¹. W roku szkolnym 2012/2013 nasza placówka proponuje naukê w nastêpuj¹cych typach szkó³: TECHNIKUM ZAWODOWE - 4 LATA 1.TECHNIK BUDOWNICTWA Specjalizacja - projektowanie architektoniczne komputerowe wspomaganie projektowania przy u yciu ArchiCAD a, prace z wi¹zane ze wznoszeniem, eksploatacj¹, modernizacj¹ i rozbiórk¹ obiektów ogólnobudowlanych, nadzorowanie przebiegu prac budowlanych, prowadzenie dokumentacji robót, przygotowywanie gotowego obiektu do odbioru, organizacja i kierowanie prac¹ zespo³u budowlanego. 2.TECHNIK DROGOWNICTWA Specjalizacja geodezja in ynierska bezpoœrednia praca przy budowie lub konserwacji dróg i mostów, organizowanie i kierowanie prac¹ brygad wykonuj¹cych roboty ziemne, nawierzchnie drogowe, roboty budowlanomonta owe przy budowie mostów ko³owych, prowadzenie dokumentacji budowy, znajomoœæ technologii robót, obs³ugi maszyn i sprzêtu, przepisów bhp. 3.TECHNIK ARCHITEKTURY KRAJOBRAZU Specjalizacja - projektowanie przestrzenne terenów zielonych urz¹dzanie i pielêgnacja terenów zieleni towarzysz¹cym budynkom mieszkalnym, obiektom u ytecznoœci publicznej oraz obiektom przemys³owym, projektowanie elementów architektury krajobrazu z zachowaniem wymogów estetycznych i ekologicznych, pielêgnowanie i konserwacja istniej¹cych i nowo projektowanych elementów architektury krajobrazu, prowadzenie rachunkowoœci, sporz¹dzanie kosztorysów oraz stosowanie zasad marketingu w dzia³alnoœci zwi¹zanej z architektur¹ krajobrazu. 4. TECHNIK TECHNOLOGII DREWNA - NOWOŒÆ Specjalizacja - projektowanie mebli przygotowywanie dokumentacji technicznej i technologicznej z zakresu technologii drewna i projektowania wyrobów z drewna, organizowanie i nadzorowanie procesów produkcyjnych w zak³adach przemys³u drzewnego, uczestniczenie w konstrukcyjnym i technologicznym przygotowaniu produkcji, kontrolowanie pod wzglêdem technicznym produkcji w zak³adach przemys³u drzewnego, programowanie, nadzorowanie i obs³uga obrabiarek, urz¹dzeñ, linii obróbczych i produkcyjnych.

12 ZESPÓ SZKÓ NR 3 ZASADNICZA SZKO A ZAWODOWA - 3 LATA 1. MURARZ-TYNKARZ (bezp³atny kurs na dodatkowe kwalifikacje dla najlepszego absolwenta) wykonywanie murów z ró norodnych materia³ów i o ró nej konstrukcji, wykonywanie wiêkszoœci robót ogólnobudowlanych. 2. MONTER ZABUDOWY I ROBÓT WYKOÑCZENIOWYCH W BUDOWNICTWIE (wczeœniej technolog robót wykoñczeniowych w budownictwie) (bezp³atny kurs na dodatkowe kwalifikacje dla najlepszego absolwenta) montowanie systemów suchej zabudowy, wykonywanie robót malarskich i tapeciarskich, wykonywanie robót posadzkarskich, wykonywanie robót ok³adzinowych. 3. MONTER SIECI, INSTALACJI I URZ DZEÑ SANITARNYCH (bezp³atny kurs na dodatkowe kwalifikacje dla najlepszego absolwenta) SZKO A POLICEALNA - 2 LATA TECHNIK DROGOWNICTWA LICEUM OGÓLNOKSZTA C CE dla DOROS YCH - 3 LATA wykonywanie robót zwi¹zanych z budow¹ sieci wodoci¹gowych, kanalizacyjnych, gazowych oraz ciep³owniczych, wykonywanie monta u instalacji wodoci¹gowych, kanalizacyjnych, gazowych, grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych, wykonywanie robót zwi¹zanych z konserwacj¹, napraw¹ i modernizacj¹ sieci komunalnych oraz instalacji sanitarnych. Zespó³ Szkó³ nr 3 w Szczecinku: ul. Artyleryjska 9, Szczecinek tel./fax: (94)

13 ZESPÓ SZKÓ NR 5 Szko³a zapewnia uczniom: rzetelne przygotowanie uczniów do egzaminów maturalnych i zawodowych, pozyskanie wiedzy i umiejêtnoœci do podjêcia nauki na uczelniach wy szych oraz zdobycia pracy, poszerzanie zainteresowañ poprzez uczestnictwo w zajêciach pozalekcyjnych i ko³ach zainteresowañ, kadrê pedagogiczn¹ o wysokich kwalifikacjach, nowoczesne boisko ze sztuczn¹ nawierzchni¹, mo liwoœæ odbywania zajêæ praktycznych i praktyk z a w o d o w y c h w W a r s z t a t a c h S z k o l n y c h i wspó³pracuj¹cych ze szko³¹ zak³adach pracy, zajêcia specjalistyczne prowadzone w oparciu o n o w o c z e s n ¹ p r a c o w n i ê e l e k t r o n i c z n ¹ i teleinformatyczn¹, zajêcia na Warsztatach Szkolnych wyposa onych w nowoczesne przyrz¹dy i urz¹dzenia diagnostyczne umo liwiaj¹ce bardzo dobre przygotowanie uczniów do przysz³ej pracy zawodowej, bezp³atny dostêp do internetu na terenie szko³y, doskonale wyposa one bazy dydaktyczne (internet, wizualizer, tablice interaktywne i inne œrodki audiowizualne), mo liwoœæ nauki jêzyka angielskiego i jêzyka niemieckiego na wysokim poziomie, szansê uz ysk ania dodatkow ych k walifik acji zawodowych na ró nego rodzaju kursach, mo liwoœæ zakwaterowania w internacie szkolnym zapewniaj¹cym doskona³e warunki (pokoje 2 i 3 osobowe). Nasza szko³a bierze udzia³ w ró nych projektach, m. in: Szko³a Sukcesu ponadregionalny program roz wijania umiejêtnoœci uczniów w zakresie k o m p e t e n c j i k l u c z o w y c h, z e s z c z e g ó l n y m uwzglêdnieniem przedsiêbiorczoœci, jêzyków obcych i ICT (innowacyjny program edukacyjny zwiêksza szansê na osi¹gniêcie przez uczniów lepszych wyników na egzaminie maturalnym z jêzyka obcego), As Kompetencji - umo liwia uczniom szkó³ p o n a d g i m n a z j a l n y c h r o z w ó j k o m p e t e n c j i matematyczno fizycznych poprzez udzia³ w zajêciach pozalekcyjnych. miêdz ynarodow ym projekcie Zapobieganie i zwalczanie przemocy wobec dzieci, m³odzie y i kobiet oraz ochrona ofiar i grup ryzyka Daphne III Szko³a Nowych Technologii Zaprogramuj siê na rozwój! (projekt Microsoft i WSiP) W roku szkolnym 2012/2013 placówka oferuje naukê w nastêpuj¹cych typach szkó³: LICEUM OGÓLNOKSZTA C CE z Oddzia³ami Integracyjnymi - 3 LATA 1. KLASA HUMANISTYCZNA INTEGRACYJNA z rozszerzonym programem nauczania jêzyka polskiego, jêzyka angielskiego i historii. TECHNIKUM ZAWODOWE - 4 LATA 1. TECHNIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH (BEZP ATNY KURS PRAWA JAZDY KAT. B) diagnoza i naprawa podzespo³ów i zespo³ów pojazdów samochodowych, diagnoza oraz naprawa elektrycznych i elektronicznych uk³adów pojazdów samochodowych, organizacja i nadzór obs³ugi pojazdów samochodowych. 2. TECHNIK TELEINFORMATYK (BEZP ATNE UPRAWNIENIA SEP I 1KV- NOWOŒÆ) uruchamianie oraz utrzymanie terminali i przy³¹czy abonenckich, projektowanie lokalnych sieci komputerowych oraz administrowanie nimi, monta i eksploatacja sieci rozleg³ych. 3. TECHNIK ELEKTRONIK (BEZP ATNE UPRAWNIENIA SEP I 1KV NOWOŒÆ) wykonanie instalacji urz¹dzeñ elektronicznych, eksploatacja urz¹dzeñ elektronicznych. 4. TECHNIK URZ DZEÑ I SYSTEMÓW ENERGETYKI ODNAWIALNEJ NOWOŒÆ monta urz¹dzeñ i systemów energetyk i odnawialnej, eksploatacja urz¹dzeñ i systemów energetyki odnawialnej.

14 ZESPÓ SZKÓ NR 5 ZASADNICZA SZKO A ZAWODOWA - 3 LATA 1. MECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH (BEZP ATNY KURS PRAWA JAZDY KAT. B) diagnoza i naprawa podzespo³ów i zespo³ów pojazdów samochodowych, kontrola stanu technicznego zespo³ów i uk³adów. 2. ELEKTROMECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH (BEZP ATNY KURS PRAWA JAZDY KAT. B) diagnoza oraz naprawa urz¹dzeñ elektrycznych i elektronicznych pojazdów samochodowych, kontrola stanu technicznego zespo³ów i elementów instalacji elektrycznej pojazdów samochodowych, konserwacja i przegl¹d elementów wyposa enia elektrycznego pojazdów samochodowych. 3. BLACHARZ SAMOCHODOWY- NOWOŒÆ (UPRAWNIENIA SPAWALNICZE METOD MAG LUB TIG) n a p r a w a u s z k o d z o n y c h n a d w o z i p o j a z d ó w samochodowych, wykonywanie operacji na obrabiarkach do blach stosowanych w przemyœle motoryzacyjnym. 4. LAKIERNIK NOWOŒÆ wykonywanie prac lakierniczych ró nymi technologiami, rozpoznawanie uszkodzeñ i wad pow³ok lakierniczych. 5. OPERATOR OBRABIAREK SKRAWAJ CYCH NOWOŒÆ programowanie i u ytkowanie obrabiarek skrawaj¹cych sterowanych numerycznie, u ytkowanie konwencjonalnych obrabiarek skrawaj¹cych. Zespó³ Szkó³ nr 5 w Szczecinku: ul. Koszaliñska 81, Szczecinek tel. (94) , fax (94)

15 ZESPÓ SZKÓ NR 6 IM. ST. STASZICA W SZCZECINKU Zespó³ Szkó³ Nr 6 im. St. Staszica w Szczecinku zapewnia swoim uczniom uzyskanie atrakcyjnego zawodu, zdobycie wiedzy przygotowuj¹cej do podjêcia studiów wy szych, doskona³¹ bazê dydaktyczn¹, pracownie i laboratoria weterynaryjne, pe³ne zaplecze szklarniowe i ogrodnicze, pracownie technologii gastronomicznej, nowoczesne sale komputerowe, multimedialne centrum informacji, bazê sportow¹ na wysokim poziomie, stadion lekkoatletyczny i pi³karski, strzelnicê sportow¹ pneumatyczn¹, salê do gier zespo³owych, kadrê pedagogiczn¹ o wysokich kwalifikacjach, efektywn¹ naukê jêzyków obcych, jêzyk angielski, jêzyk niemiecki, jêzyk francuski, jêzyk rosyjski, odbywanie praktyk zawodowyc w przed-siêbiorstwach specjalistycznych w Polsce oraz w Niemczech i we Francji, mo liwoœæ rozwijania zainteresowañ poprzez uczestnictwo w zajêciach pozalekcyjnych, m.in. ar t ystycznych, spor tow ych, prz yrodnicz ych i naukowych, wycieczki zagraniczne do krajów europejskich. w roku szkolnym 2012/2013 proponuje kszta³cenie w atrakcyjnych kierunkach: TECHNIKUM ZAWODOWE - 4 LATA 1. TECHNIK WETERYNARII: Absolwent uzyskuje tytu³ zawodowy technika weterynarii i jest przygotowany do pracy w lecznicach weterynaryjnych, fermach przemys³owych, w zak³adach hodowli zwierz¹t, w weterynaryjnej inspekcji sanitarnej, w nadzorze sanitarnoweterynaryjnym, w przetwórstwie spo ywczym. Program nauczania jest bardzo atrakcyjny, przewiduje du ¹ iloœæ zajêæ praktycznych i æwiczeñ laboratoryjnych, które s¹ prowadzone przez lekarzy weterynarii. Absolwent technikum weterynarii mo e wykonywaæ: czynnoœci pomocnicze dotycz¹ce diagnozowania, profilaktyki i leczenia chorób zwierz¹t, zabiegi pielêgnacyjne i zootechniczne u zwierz¹t, cz ynnoœci pomocnicze z zak resu zapewniania bezpieczeñstwa ywnoœciowego oraz zwalczania chorób zakaÿnych zwierz¹t, sprawowania opieki nad zwierzêtami domowymi i hodowlanymi. Ukoñczenie szko³y umo liwia kontynuowanie nauki na wy szych uczelniach, szczególnie o profilu medycznoweterynaryjnym. 2. TECHNIK YWIENIA I US UG GASTRONOMICZNYCH: Uczniowie zdobywaj¹ wiedzê i umiejêtnoœci z technologii gastronomicznej, podstaw racjonalnego ywienia oraz zagadnieñ ekonomicznych. Praktyki odbywane s¹ w zak³adach gastronomicznych na terenie województwa, m.in. w Dworze Pomorskim w Luboradzy oraz we Francji (Douai). Absolwent zostaje specjalist¹ w zakresie: oceniania jakoœci ywnoœci oraz jej przechowywania, sporz¹dzania i ekspedycji potraw i napojów, planowania i oceny ywienia, organizowania produkcji gastronomicznej, planowania i realizacji us³ug gastronomicznych. Uczniowie po ukoñczeniu technikum ywienia i us³ug gastronomicznych mog¹ podj¹æ pracê w zak³adach ywienia zbiorowego (sto³ówki, restauracje, bary), instytucjach zajmuj¹cych siê obrotem ywnoœci¹, s³u bie zdrowia (sanatoria, ³obki, szpitale). Ponadto mog¹ prowadziæ w³asn¹ dzia³alnoœæ gospodarcz¹ w zakresie us³ug gastronomicznych, hotelarskich, agroturystyki, itp.

16 ZESPÓ SZKÓ NR 6 IM. ST. STASZICA W SZCZECINKU TECHNIKUM ZAWODOWE - 4 LATA 3. TECHNIK GEODETA - NOWOŒÆ to kierunek, który przygotowuje do wykonywania pomiarów sytuacyjno-wysokoœciowych w celu opracowania map o ró nym przeznaczeniu, inwentaryzowania obiektów zagospodarowania terenu, sieci podziemnego uzbrojenia terenu, geodezyjnej obs³ugi budowy wysokich budynków, ró nych budowli, wykonywania rozgraniczeñ i scalania nieruchomoœci. Absolwent technikum geodezji uzyskuje uprawnienia i umiejêtnoœci: pos³ugiwania siê w pomiarowych pracach geodezyjnych instrumentami do pomiaru k¹tów, odleg³oœci oraz wysokoœci, okreœlania wymaganej dok³adnoœci poszczególnych rodzajów prac geodez yjnych, topograficznych i kartograficznych, dobierania odpowiednio dok³adnych instrumentów i metod pomiarów i kartowania, zak³adania poziomych i wysokoœciowych osnów geodezyjnych, wykonywania pomiarów sytuacyjno-wysokoœciowych w celu sporz¹dzenia mapy zasadniczej, map sytuacyjnowysokoœciowych i tematycznych oraz wykonania pomiaru aktualizuj¹cego, sporz¹dzania szkiców polowych pomiarów sytuacyjnych i s y t u a c y j n o - w y s o k o œ c i o w y c h o r a z s z k i c ó w dokumentacyjnych, tyczenia i inwentaryzacje, wykorzystanie narzêdzi sprzêtowych i programowych informatyki w pracach geodezyjnych i kartograficznych, przetwarzania danych zebranych w terenie na dane liczbowe w postaci wspó³rzêdnych lub pó³ powierzchni, wprowadzenia danych do pañstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz ich aktualizacji. Patronat naukowy nad prowadzeniem kszta³cenia w tym zawodzie sprawuje Politechnika Koszaliñska (kierunek geodezja i kartografia). 4. TECHNIK AGROBIZNESU Uczniowie przygotowywani s¹ do prowadzenia dzia³alnoœci marketingowej i biznesowej dowolnej firmy oraz w³asnej dzia³alnoœci gospodarczej. Uzyskuj¹ wiedzê w zakresie z a r z ¹ d z a n i a f i r m ¹, b a n k o w o œ c i, r a c h u n k o w o œ c i przedsiêbiorstwa oraz badania i obs³ugi rynku. Nabywaj¹ umiejêtnoœci w dziedzinie dotycz¹cej gospodarki ywnoœciowej, a w szczególnoœci: organizowania i wykonywania prac zwi¹zanych z produkcj¹ agroekonomiczn¹, obs³ugi pojazdów, maszyn i urz¹dzeñ stosowanych w produkcji agrotechnicznej, organizowania i wykonywania prac zwi¹zanych z przetwórstwem spo ywczym, us³ugami i handlem, p r o w a d z e n i a d o k u m e n t a c j i p r z e d s i ê b i o r s t w a w agrobiznesie. Obszarem pracy dla absolwenta agrobiznesu s¹ wszystkie instytucje i przedsiêbiorstwa zwi¹zane z produkcj¹, przechowywaniem oraz sprzeda ¹ ywnoœci. 5. TECHNIK OCHRONY ŒRODOWISKA Specjalista w tym zakresie nabywa umiejêtnoœci w zakresie badania i oceny stanu œrodowiska, poznaje prawne aspekty ochrony œrodowiska, monitoringu i in ynierii œrodowiska. Absolwent mo e byæ zatrudniony w oœrodkach badañ i kontroli œrodowiska, w wydzia³ach ochrony œrodowiska, stacjach sanitarnoepidemiologicznych, miejskich przedsiêbiorstwach wodoci¹gów i kanalizacji, stacjach uzdatniania wody i oczyszczania œcieków, instytucjach naukowobadawczych. Technik ochrony œrodowiska w trakcie wykonywania zadañ zawodowych przygotowany jest do: badania stanu œrodowiska, monitorowania poziomu zanieczyszczeñ (powietrze, woda, gleba), ok reœlania parametrów uzdatniania wody i o c z y s z c z a n i a œ c i e k ó w, i d e n t y f i k o w a n i a i klasyfikowania odpadów ró nego rodzaju, s p o r z ¹ d z a n i a b i l a n s ó w z a n i e c z y s z c z e ñ odprowadzanych do atmosfery, wód oraz gleby, planowania i prowadzenia racjonalnej gospodarki odpadami, planowania i realizacji dzia³añ na rzecz ochrony œrodowiska. 6. TECHNIK OGRODNIK - specjalizacja: bukieciarstwo, szkó³karstwo Absolwent zdobywa umiejêtnoœci w zakresie: produkcji warzyw, owoców i kwiatów, przygotowania do sprzeda y produktów ogrodniczych, zak³adania i pielêgnacji terenów zieleni. Kandydat do tej szko³y powinien interesowaæ siê przyrod¹, biologi¹ i technik¹ ogrodnicz¹. Uzyskuje dodatkowe kwalifikacje w zakresie bukieciarstwa i szkó³karstwa. Technik ogrodnictwa jest przygotowany do nastêpuj¹cych zadañ: projektowania i wykonywania dekoracji roœlinnych i kompozycji florystycznych, planowania i zak³adania terenów zieleni, ogrodów, parków i sadów, wykonywania prac zwi¹zanych z zak³adaniem, pielêgnacj¹ upraw roœlinnych oraz zbiorem, przechowywaniem i sprzeda ¹ produktów ogrodniczych, prowadzenia kwiaciarni.

17 ZESPÓ SZKÓ NR 6 IM. ST. STASZICA W SZCZECINKU LICEUM OGÓLNOKSZTA C CE - 3 LATA 1. KLASA STRA ACKA SPECJALNOŒÆ - OCHRONA PRZECIWPO AROWA I RATOWNICT WO - JEDYNA W REGIONIE Klasa stra acka w liceum ogólnokszta³c¹cym jest atrakcj¹ w ofercie dla absolwenta gimnazjum w regionie. Nauka w tej klasie trwa 3 lata. Przygotowuje do egzaminu maturalnego oraz umo liwia zdobycie wiedzy i umiejêtnoœci w atrakcyjnej i nowoczesnej specjalnoœci jak¹ jest ochrona przeciwpo arowa i ratownictwo. Ciekawe zajêcia teoretyczne i praktyczne prowadzi profesjonalna kadra Pañstwowej Stra y Po arnej w oparciu o po arniczy i ratowniczy sprzêt najwy szej klasy. Uczniowie i absolwenci mog¹ uzyskaæ kwalifikacje stra akówratowników oraz inspektorów ochrony przeciwpo arowej, a tak e bêd¹ dobrymi kandydatami do kontynuacji nauki w szko³ach mundurowych, nie tylko po arniczych. 2. KLASA O SPECJALNOŒCI TURYSTYKA WODNA - NOWOŒÆ W ramach kszta³cenia przewidywane s¹ zajêcia teoretyczne oraz praktyczne zwi¹zane z turystyk¹ wodn¹, m.in.: eglarstwo, kajakarstwo, narty wodne, weakeboarding, smocze ³odzie, nurkowanie, p³ywanie. Ucz¹c siê w klasie o takiej specjalnoœci mo na uzyskaæ uprawnienia: eglarza jachtowego, sternika motorowodnego, ratownika WOPR, odbywaæ szkolenia nurkowania, jazdy na nartach wodnych i weakeboardingu. Zdobycie tych umiejêtnoœci i uprawnieñ bêdzie atutem w zakwalifikowaniu siê na studia uczelni sportowych i s³u b mundurowych. Zespó³ Szkó³ nr 6 im. St. Staszica w Szczecinku: ul. Stanis³awa Staszica 15, Szczecinek, tel/fax (94) SZKO A POLICEALNA 2 LATA 1. TECHNIK FLORYSTA Nowy, atrakcyjny kierunek przygotowuj¹cy do pracy w kwiaciarni oraz w firmie organizuj¹cej wystrój wnêtrz. Florystyka jest sztuk¹. To zawód dla tych, którzy kochaj¹ kwiaty i lubi¹ kontakt z ludÿmi. Ten zawód daje mnóstwo satysfakcji i mo liwoœæ rozwoju. W naszej szkole nauczymy sztuki uk³adania bukietów i ich sprzeda y, projektowania, wykonywania dekoracji roœlinnych oraz aran acji florystycznych. 2. TECHNIK ADMINISTRACJI Przygotowuje do pracy w urzêdach i instytucjach u ytecznoœci publicznej oraz podmiotach gospodarczych. Technik administracji zostaje profesjonalnym specjalist¹ w zakresie: wykonywania prac biurowych administracyjnych, obs³ugi nowoczesnego sprzêtu multimedialnego oraz promocji i marketingu.

18 ZESPÓ SZKÓ IM. OSKARA LANGEGO W BIA YM BORZE Szko³a zapewnia uczniom: internat i sto³ówkê, doskona³¹ bazê dydaktyczn¹, szkoleniowe wyjazdy na imprezy targowe, rzetelne przygotowanie uczniów do egzaminów mo liwoœæ odby wania praktyk zawodow ych maturalnych, w Niemczech, kadrê pedagogiczn¹ o wysokich kwalifikacjach, udzia³ w wydarzeniach kulturalnych tj. prezentacje, naukê jêzyków obcych: jêzyk angielski, jêzyk niemiecki p o k a z y o r a z w s z e l k i e g o r o d z a j u i m p r e z y w grupach, przygotowywane przez szko³ê i MGOK w Bia³ym Borze, mo liwoœæ udzia³u w zajêciach pozalekcyjnych i ko³ach wymiany miêdzynarodowe m³odzie y, zainteresowañ, mo liwoœæ jazdy konnej dla uczniów z Technikum zajêcia dodatkowe w si³owni i strzelnicy szkolnej, Hodowli Koni, dostêp do internetu w czytelni szkolnej i w kawiarence udzia³ w konkurach przedmiotowych oraz zawodach internetowej, sportowych. bazê sportowo - rekreacyjn¹. W roku szkolnym 2012/2013 Zespó³ Szkó³ oferuje naukê w nastêpuj¹cych typach szkó³: LICEUM OGÓLNOKSZTA CE - 3 LATA 1. KLASA POLICYJNA (z rozszerzonym programem jêzyka obcego, geografii i WOS-u): Zapewnia: przygotowanie do egzaminu maturalnego oraz podjêcia studiów wy szych m.in. na kierunkach mundurowych, zajêcia prowadzone przez funkcjonariuszy policji, dodatkowe zajêcia sportowe (techniki samoobrony w ramach godzin lekcyjnych), zajêcia na strzelnicy sportowej, wyjazdy na obozy letnie, zajêcia terenowe, wyjazdy do szkó³ policyjnych. Po ukoñczeniu cyklu szkolenia policyjnego, uczniowie zdaj¹ egzamin i otrzymuj¹ certyfikat ukoñczenia specjalistycznego szkolenia policyjnego. 2. KLASA WOJSKOWA (z rozszerzonym programem jêzyka obcego, geografii i WOS-u): Zapewnia: przygotowanie do egzaminu maturalnego oraz podjêcia studiów wy szych m.in. na uczelniach cywilnych i wojskowych, zajêcia prowadzone przez zawodowych o³nierzy, zajêcia na strzelnicy sportowej, wyjazdy na obozy letnie oraz ró nego rodzaju szkolenia z wykorzystaniem bazy obiektów jednostek patronackich. Po ukoñczeniu cyklu szkolenia z przysposobienia wojskowego uczniowie zdaj¹ egzamin i otrzymuj¹ certyfikat ukoñczenia specjalistycznego szkolenia wojskowego. 3. KLASA TANECZNA (z rozszerzonym programem jêzyka obcego, historii i WOS-u): Zapewnia: przygotowanie do egzaminu maturalnego oraz podjêcia studiów wy szych m.in. na kierunkach humanistycznych, artystycznych, zajêcia prowadzone przez profesjonalnych instruktorów tañca, mo liwoœæ bezp³atnego korzystania z dodatkowych zajêæ: teoretycznych z zakresu wiedzy o tañcu, historii i ewolucji tañca, praktycznych obejmuj¹cych choreografiê i warsztaty taneczne. 4. KLASA HUMANISTYCZNA (z rozszerzonym programem jêzyka obcego, jêzyka polskiego, historii i WOS-u,) przygotowuje do egzaminu maturalnego oraz podjêcia studiów wy szych w szczególnoœci na kierunkach humanistycznych.

19 ZESPÓ SZKÓ IM. OSKARA LANGEGO W BIA YM BORZE TECHNIKUM ZAWODOWE - 4 LATA 1. TECHNIK EKONOMISTA p r o w a d z e n i e e w i d e n c j i f i n a n s o w o - k s i ê g o w e j przedsiêbiorstwa, prowadzenie rachunkowoœci i sprawozdawczoœci bud etowej, prowadzenie prac zwi¹zanych z planowaniem i badaniem bud etu. 2. TECHNIK OCHRONY ŒRODOWISKA monitorowanie poziomu zanieczyszczeñ w powietrzu, wodzie i glebie, klasyfikowanie i identyfikowanie ró nego rodzaju odpadów, prowadzenie badañ technologicznych w zakresie ochrony œrodowiska badanie i ocena stanu œrodowiska. TECHNIKUM HODOWLI KONI - 4 LATA 1. TECHNIK HODOWCA KONI prowadzenie w³asnego gospodarstwa hodowlanego, jeÿdzieckiego, prowadzenie dzia³alnoœci agroturystycznej, zatrudnienie w jednostkach zajmuj¹cych siê hodowl¹ i u ytkowaniem koni typu: stadniny koni, kluby jeÿdzieckie, oœrodki rekreacji na stanowiskach m.in. uje d acza, instruktora, organizatora rekreacji, specjalisty ds. hodowli i obrotu koñmi. Zespó³ Szkó³ im. Oskara Langego w Bia³ym Borze ul. BrzeŸnicka 10, Bia³y Bór tel./fax: (94) , (94)

20 SPECJALNY OŒRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY IM. JANA BRZECHWY W SZCZECINKU Oferta edukacyjna Specjalny Oœrodek Szkolno-Wychowawcz y jest Integraln¹ czêœæ edukacji stanowi realizowana w placówce prowadzony dla dzieci i m³odzie y, które wymagaj¹ pomoc psychologiczno-pedagogiczna w formie: stosowania specjalnych oddzia³ywañ dydaktycznych i w y c h o w a w c z y c h, p o m o c y p s y c h o l o g i c z n o - 1. Zajêæ specjalistycznych korekcyjno-kompensacyjnych: pedagogicznej oraz zajêæ rewalidacyjnych ze wzglêdu na a) rewalidacji indywidualnej, wystêpuj¹ce niepe³nosprawnoœci. b) gimnastyki korekcyjnej, c) dogoterapii, W sk³ad SOSW wchodz¹: d) terapii psycho-motorycznej, Szko³a Podstawowa nr 8 dla uczniów z upoœledzeniem e) terapii metod¹ Tomatisa, umys³owym w stopniu lekkim, umiarkowanym f) terapii biofeedback. i znacznym, Gimnazjum nr 4 dla uczniów z upoœledzeniem 2. Zajêæ logopedycznych; umys³owym w stopniu lekkim, Gimnazjum nr 5 dla uczniów z upoœledzeniem 3. Zajêæ socjoterapeutycznych; umys³owym w stopniu umiarkowanym i znacznym, Szko³a Przysposabiaj¹ca do Pracy dla uczniów 4. Zajêæ dydaktyczno-wyrównawczych; z u p o œ l e d z e n i e m u m y s ³ o w y m w s t o p n i u umiar kowanym i znacznym oraz niepe³no - 5. Zajêæ rozwijaj¹cych zainteresowania i uzdolnienia; sprawnoœciami sprzê onymi, Zespo³owe i indywidualne zajêcia rewalidacyjno- 6. Zajêæ zwi¹zanych z wyborem kierunku kszta³cenia wychowawcze dla dzieci i m³odzie y w wieku od 3 do 25 i zawodu oraz planowaniem kszta³cenia i kariery lat z upoœledzeniem umys³owym w stopniu g³êbokim, zawodowej ; Grupy wychowawcze dla uczniów z upoœledzeniem 7. Porad i konsultacji dla uczniów, rodziców i opiekunów. umys³owym w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym uczniowie realizuj¹cy obowi¹zek szkolny poza miejscem zamieszkania maj¹ zapewnion¹ ca³odobow¹ opiekê, wy ywienie i bogat¹ ofertê zajêæ dodatkowych. Specjalny Oœrodek Szkolno-Wychowawczy Do ka dej ze szkó³ przyjmowani s¹ uczniowie ze sprzê onymi niepe³nosprawnoœciami: z autyzmem, s³abo s³ysz¹cy, s³abo widz¹cy, niepe³nosprawni ruchowojednoczeœnie z upoœledzeniem umys³owym, posiadaj¹cy orzeczenie o potrzebie kszta³cenia specjalnego wydane przez publiczn¹ poradniê psychologiczno-pedagogiczn¹. Szko³a wyposa ona jest w salê rehabilitacji, windê oraz podjazdy dla osób niepe³nosprawnych. Celem edukacji w Oœrodku jest wszechstronny rozwój dzieci i m³odzie y na miarê indywidualnych mo liwoœci oraz przygotowanie do samodzielnoœci w yciu doros³ym. Dla ka dego ucznia opracowuje siê indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny. ul. Stanis³awa Staszica 18, Szczecinek tel./fax. (94)

BAZA KSZTAŁCENIA PONADGIMNAZJALNEGO ZASOBY RZECZOWE I REALIZOWANE KIERUNKI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

BAZA KSZTAŁCENIA PONADGIMNAZJALNEGO ZASOBY RZECZOWE I REALIZOWANE KIERUNKI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO BAZA KSZTAŁCENIA PONADGIMNAZJALNEGO ZASOBY RZECZOWE I REALIZOWANE KIERUNKI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Opracowanie na podstawie materiałów promocyjnych oleckich szkół zawodowych Krystyna Zdan Powiatowy Koordynator

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Czchowie

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Czchowie Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Czchowie 32-860 Czchów, ul. Sądecka 187 www.zsczchow.pl tel/fax 014 6843230 e-mail: zespolszkol187@op.pl Typy szkół: Liceum Ogólnokształcące im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego

Bardziej szczegółowo

Nasze atuty: specjalistyczne pracownie i laboratoria

Nasze atuty: specjalistyczne pracownie i laboratoria www.zszio-sulkowice.pl www.zszio-sulkowice.pl TECHNIK YWIENIA I US UG GASTRONOMICZNYCH sporz¹dzania potraw i napojów, prawid³owego przechowywania ywnoœci, sporz¹dzania pó³produktów, u ywania odpowiedniego

Bardziej szczegółowo

1. Szkoły ponadgimnazjalne na podbudowie gimnazjum: 1. Licea ogólnokształcące. matematyka geografia 1 30 Zespół Szkół Nr 1 w Kraśniku

1. Szkoły ponadgimnazjalne na podbudowie gimnazjum: 1. Licea ogólnokształcące. matematyka geografia 1 30 Zespół Szkół Nr 1 w Kraśniku Załącznik do uchwały Nr 16-48/11 Zarządu Powiatu z dnia 203.2011 r. Planowane w roku szkolnym 2011/2012 liczby oddziałów klas pierwszych i miejsc w szkołach i placówkach oświatowo-wychowawczych prowadzonych

Bardziej szczegółowo

Technik handlowiec (2 kwalifikacje)

Technik handlowiec (2 kwalifikacje) Szkoła / ZSZ Tytuł Liczba i nazwa kwalifikacji ZSZ nr 2 Wielozawodowa Mechanik maszyn i urządzeń Sprzedawca Technik handlowiec monter 1 kwalifikacja - w zależności od zawodu (sprzedawca, fryzjer, murarz-tynkarz,

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych W Gniewie

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych W Gniewie Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych W Gniewie Struktura szkolnictwa ponadgimnazjalnego od 2012r GIMNAZJUM ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA (3 lata) TECHNIKUM (4 lata) LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE (3 lata) LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

Bardziej szczegółowo

Rolnictwa i Agrotroniki

Rolnictwa i Agrotroniki Rodzaj szkoły Poziom Okres Zawód Opis zawodu Kwalifikacje zawodowe um Mechanizacji Rolnictwa i Agrotroniki dzienny 4 lata Mechanizacji Rolnictwa i Agrotroniki mechanizacji rolnictwa organizuje, kontroluje

Bardziej szczegółowo

1. Postanawia się przyjąć i przekazać pod obrady Rady Miasta Krakowa projekt uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie zamiaru rozwiązania Zespołu Szkół

1. Postanawia się przyjąć i przekazać pod obrady Rady Miasta Krakowa projekt uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie zamiaru rozwiązania Zespołu Szkół ZARZĄDZENIE Nr 98/2016 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA z dnia 13.01.2016 r. w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie zamiaru rozwiązania

Bardziej szczegółowo

Załącznik do uchwały Nr 32-88/11 Zarządu Powiatu w Kraśniku z dnia 21 czerwca 2011 r.

Załącznik do uchwały Nr 32-88/11 Zarządu Powiatu w Kraśniku z dnia 21 czerwca 2011 r. Załącznik do uchwały Nr 32-88/11 Zarządu Powiatu z dnia 21 czerwca 2011 r. Planowane w roku szkolnym 2011/2012 liczby oddziałów klas pierwszych i miejsc w szkołach i placówkach oświatowo-wychowawczych

Bardziej szczegółowo

MIASTO WROCŁAW PRYWATNE POLICEALNE STUDIUM FOTOGRAFICZNE PHO-BOS WE WROCŁAWIU PRYWATNE POLICEALNE STUDIUM FOTOGRAFICZNE PHO-BOS 80,1

MIASTO WROCŁAW PRYWATNE POLICEALNE STUDIUM FOTOGRAFICZNE PHO-BOS WE WROCŁAWIU PRYWATNE POLICEALNE STUDIUM FOTOGRAFICZNE PHO-BOS 80,1 PRYWATNE POLICEALNE STUDIUM FOTOGRAFICZNE PHO-BOS WE WROCŁAWIU PRYWATNE POLICEALNE STUDIUM FOTOGRAFICZNE PHO-BOS 1 313[01] FOTOTECHNIK 8 8 100,0% PRYWATNE POLICEALNE STUDIUM FOTOGRAFICZNE PHO-BOS DLA DOROSŁYCH

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH za 2012r.

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH za 2012r. POWIATOWY URZĄD PRACY C E N T R U M A K T Y W I Z A C J I Z A W O D O W E J ul. Północna 9b, 43-600 Jaworzno, tel. centrala: 32 618-19-00, 32 618-19-24, fax 32 618-19-01, e-mail: urzad@pup-jaworznol.pl,

Bardziej szczegółowo

Języki obce. pierwszy język: j. angielski* j. rosyjski* drugi język: j. rosyjski* j. niemiecki* j. angielski* *do wyboru. j. angielski* j.

Języki obce. pierwszy język: j. angielski* j. rosyjski* drugi język: j. rosyjski* j. niemiecki* j. angielski* *do wyboru. j. angielski* j. Liceum Ogólnokształcącego w Stoczku Łukowskim Klasa o profilu Przedmioty z rozszerzonym programem w klasie I Przedmioty z rozszerzonym programem w klasie II Licz. godz. przeznaczonych na rozszerzenie przedmiotu

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W PLESZEWIE

POWIATOWY URZĄD PRACY W PLESZEWIE POWIATOWY URZĄD PRACY W PLESZEWIE RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE PLESZEWSKIM W 2013 ROKU CZĘŚĆ II Pleszew, lipiec 2014 1 Zgodnie z zapisami ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 roku o

Bardziej szczegółowo

Starosta Piski. Andrzej Nowicki

Starosta Piski. Andrzej Nowicki Starosta Piski Andrzej Nowicki ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH z BIBLIOTEKĄ PEDAGOGICZNĄ w PISZU ZAPRASZA DO REALIZACJI SWOICH MARZEŃ Technikum: TYLKO MY ZAPEWNIMY CI: Zasadnicza Szko³a Zawodowa: Zdobą dź zawód,

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr13-37/11 Zarządu Powiatu w Kraśniku z dnia 23lutego 2011 r.

Uchwała Nr13-37/11 Zarządu Powiatu w Kraśniku z dnia 23lutego 2011 r. Uchwała Nr13-37/11 Zarządu Powiatu z dnia 23lutego 2011 r. w sprawie ustalenia liczby oddziałów i miejsc w klasach pierwszych w roku szkolnym 2011/2012 w szkołach i placówkach oświatowo-wychowawczych prowadzonych

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyŝkowych badania w szkołach ponadgimnazjalnych za 2013 rok

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyŝkowych badania w szkołach ponadgimnazjalnych za 2013 rok Monitoring zawodów deficytowych i nadwyŝkowych badania w szkołach ponadgimnazjalnych za 2013 rok Druga część raportu: Monitoring Zawodów Deficytowych i NadwyŜkowych za rok 2013 rok dotyczy szkół ponadgimnazjalnych

Bardziej szczegółowo

Planowany nabór do szkół ponadgimnazjalnych w roku szkolnym 2012/2013

Planowany nabór do szkół ponadgimnazjalnych w roku szkolnym 2012/2013 Planowany nabór do szkół ponadgimnazjalnych w roku szkolnym 2012/2013 2012-04-27 11:32, Renata Pacek I Liceum Ogólnokształcące im. Juliusza Słowackiego matematyka, fizyka biologia, chemia język polski,

Bardziej szczegółowo

Plan rekrutacji do klas I na rok szkolny 2016/2017 w ZSOiZ w Ciechanowcu. Szkoły dla młodzieży

Plan rekrutacji do klas I na rok szkolny 2016/2017 w ZSOiZ w Ciechanowcu. Szkoły dla młodzieży Plan rekrutacji do klas I na rok szkolny 06/07 w ZSOiZ w Ciechanowcu Lp.. Ogólnokształcąca Szkoła Sztuk Pięknych Plastyk (w liceach przedmioty w zakresie rozszerzonym) - Specjalność - Techniki graficzne

Bardziej szczegółowo

1. Szkoły ponadgimnazjalne na podbudowie gimnazjum: 1. Licea ogólnokształcące: Lp. Szkoła Przedmioty rozszerzone

1. Szkoły ponadgimnazjalne na podbudowie gimnazjum: 1. Licea ogólnokształcące: Lp. Szkoła Przedmioty rozszerzone Oferta edukacyjna na rok szkolny 2012/2013 (przedstawiona przez dyrektorów szkół i placówek oświatowo-wychowawczych prowadzonych przez Powiat Kraśnicki). Szkoły ponadgimnazjalne na podbudowie gimnazjum:

Bardziej szczegółowo

PREZENTACJA KIERUNKÓW KSZTAŁCENIA

PREZENTACJA KIERUNKÓW KSZTAŁCENIA Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących im. 9 Drezdeńskiej Brygady Artylerii w Morągu PREZENTACJA KIERUNKÓW KSZTAŁCENIA 14-300 Morąg, ul. Kujawska 1 tel./fax 89 757 26 70 www. moragzszio.com.pl ZESPÓŁ

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIE BEZROBOTNYCH, POSZUKUJĄCYCH PRACY ORAZ PRACOWNIKÓW W WIEKU 45 LAT I POWYŻEJ

SZKOLENIE BEZROBOTNYCH, POSZUKUJĄCYCH PRACY ORAZ PRACOWNIKÓW W WIEKU 45 LAT I POWYŻEJ Dział 2. SZKOLENIE BEZROBOTNYCH, POSZUKUJĄCYCH PRACY ORAZ PRACOWNIKÓW W WIEKU 45 LAT I POWYŻEJ 2.1. Kategorie uczestników szkoleń Osoby, które rozpoczęły w trakcie szkolenia lub do 3 miesięcy 0 1 2 3 4

Bardziej szczegółowo

POWIAT SKARŻYSKI. planowane języki obce: angielski, francuski, niemiecki, rosyjski

POWIAT SKARŻYSKI. planowane języki obce: angielski, francuski, niemiecki, rosyjski POWIAT SKARŻYSKI I Liceum Ogólnokształcące im. Juliusza Słowackiego 26-110 Skarżysko-Kamienna ul. 1 Maja 82 tel. (41) 251-39-28 fax: (41)251-12-58 e-mail: poczta@slowacki.info.pl www.slowacki.info.pl dyrektor

Bardziej szczegółowo

biologia chemia 1 30 Ogółem 7 210 matematyka fizyka 1 30 biologia chemia 1 30

biologia chemia 1 30 Ogółem 7 210 matematyka fizyka 1 30 biologia chemia 1 30 Oferta edukacyjna na rok szkolny 2012/2013 (przedstawiona przez dyrektorów szkół i placówek oświatowo-wychowawczych prowadzonych przez Powiat Kraśnicki). Szkoły ponadgimnazjalne na podbudowie gimnazjum:

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W KOSZALINIE Regulamin naboru na rok szkolny 2015/2016

ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W KOSZALINIE Regulamin naboru na rok szkolny 2015/2016 ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W KOSZALINIE Regulamin naboru na rok szkolny 2015/2016 Nabór do szkoły odbywać się będzie metodą elektroniczną według wspólnych zasad dla wszystkich szkół ponadgimnazjalnych

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Trzebnicy. w powiecie trzebnickim w 2008 roku Absolwenci w powiecie trzebnickim

Powiatowy Urząd Pracy w Trzebnicy. w powiecie trzebnickim w 2008 roku Absolwenci w powiecie trzebnickim Powiatowy Urząd Pracy w Trzebnicy Załącznik do Monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie trzebnickim w 2008 roku Absolwenci w powiecie trzebnickim Trzebnica, wrzesień 2009 Opracowanie:

Bardziej szczegółowo

POWIAT TOMASZOWSKI. Zasadnicze szkoły zawodowe 3-letni cykl kształcenia. Lp. Informacje dodatkowe. Adres Kontakt Kierunki kształcenia.

POWIAT TOMASZOWSKI. Zasadnicze szkoły zawodowe 3-letni cykl kształcenia. Lp. Informacje dodatkowe. Adres Kontakt Kierunki kształcenia. POWIAT TOMASZOWSKI Zasadnicze szkoły zawodowe 3-letni cykl kształcenia Lp. 1. Nazwa szkoły Adres Kontakt Kierunki kształcenia Zasadnicza Szkoła Zawodowa przy Zespole Szkół Nr 3 Zespół Szkół Nr 3 im. Macieja

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN NABORU KRYTERIA PRZYJMOWANIA UCZNIÓW DO KLASY PIERWSZEJ Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie w roku szkolnym 2016/2017

REGULAMIN NABORU KRYTERIA PRZYJMOWANIA UCZNIÓW DO KLASY PIERWSZEJ Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie w roku szkolnym 2016/2017 REGULAMIN NABORU KRYTERIA PRZYJMOWANIA UCZNIÓW DO KLASY PIERWSZEJ Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie w roku szkolnym 2016/2017 Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty

Bardziej szczegółowo

ZAPRASZAMY DO ZAPOZNANIA SIĘ z aktualną ofertą szkół ponadgimnazjalnych i placówek oświatowych podległych Powiatowi Kędzierzyńsko-Kozielskiemu!

ZAPRASZAMY DO ZAPOZNANIA SIĘ z aktualną ofertą szkół ponadgimnazjalnych i placówek oświatowych podległych Powiatowi Kędzierzyńsko-Kozielskiemu! Powiatowy Zespół Oświaty ul. Damrota 30, 47-220 Kędzierzyn-Koźle tel.: (77) 472 38 86; (77) 472 38 85 e-mail: oswiata@powiat.kedzierzyn-kozle.pl ZAPRASZAMY DO ZAPOZNANIA SIĘ z aktualną ofertą szkół ponadgimnazjalnych

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE O WYNIKACH EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE 2013

INFORMACJE O WYNIKACH EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE 2013 INFORMACJE O WYNIKACH EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE 2013 W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM SESJA LETNIA Jaworzno 2013 SPIS TREŚCI 1. INFORMACJE OGÓLNE 3 2. ZDAWALNOŚĆ EGZAMINU ZAWODOWEGO 5 2.1.

Bardziej szczegółowo

SZKOŁA NA PLUS. Oferta edukacyjna. Zespołu Szkół w Paczkowie w roku szkolnym 2012/2013

SZKOŁA NA PLUS. Oferta edukacyjna. Zespołu Szkół w Paczkowie w roku szkolnym 2012/2013 SZKOŁA NA PLUS Oferta edukacyjna Zespołu Szkół w roku szkolnym 2012/2013 48-370 Paczków, ul. Kołłątaja 9 sekretariat LO (77) 431-64-40 e-mail:zspaczkow@wodip.opole.pl strona internetowa: www.lopaczkow.pl

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ SZKÓŁ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH SZKOLNY PLAN NAUCZANIA W ROKU 2013/2014 KLASY PIERWSZE

ZESPÓŁ SZKÓŁ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH SZKOLNY PLAN NAUCZANIA W ROKU 2013/2014 KLASY PIERWSZE KLASY PIERWSZE 1 Plan nauczania oddziału 1A - Liceum Ogólnokształcące - (na lata 2013/2014 2015/2016) Przedmiot 1 2 3 Suma Język angielski 3 4 3 10 Język francuski/język niemiecki 3 2 1 6 Historia 2 2

Bardziej szczegółowo

Wykaz kwalifikacyjnych kursów zawodowych prowadzonych przez Zespół Szkół, Centrum Kształcenia Ustawicznego w Gronowie

Wykaz kwalifikacyjnych kursów zawodowych prowadzonych przez Zespół Szkół, Centrum Kształcenia Ustawicznego w Gronowie Wykaz kwalifikacyjnych kursów zawodowych prowadzonych przez Zespół Szkół, Centrum Kształcenia Ustawicznego w Gronowie Tabela 1. Wykaz kwalifikacji oraz ich powiązania z zawodami i efektami kształcenia

Bardziej szczegółowo

OFERTA EDUKACYJNA W ZAKRESIE KWALIFIKACYJNYCH KURSÓW ZAWODOWYCH ZAMOŚĆ

OFERTA EDUKACYJNA W ZAKRESIE KWALIFIKACYJNYCH KURSÓW ZAWODOWYCH ZAMOŚĆ OFERTA EDUKACYJNA W ZAKRESIE KWALIFIKACYJNYCH KURSÓW ZAWODOWYCH ZAMOŚĆ Nazwa szkoły/adres/kontakt Forma organizacyjna szkoły Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Zamościu ul. Partyzantów 14,

Bardziej szczegółowo

technik pojazdów samochodowych mechanik pojazdów samochodowych elektromechanik pojazdów samochodowych Wydawnictwa Komunikacji i Łączności

technik pojazdów samochodowych mechanik pojazdów samochodowych elektromechanik pojazdów samochodowych Wydawnictwa Komunikacji i Łączności Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 31 marca 2015 r. w sprawie wykazu turniejów i olimpiad zwalniających z etapu pisemnego egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe lub z części

Bardziej szczegółowo

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Międzyrzeczu

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Międzyrzeczu Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Międzyrzeczu Technikum Zasadnicza Szkoła Zawodowa Liceum Ogólnokształcące Zawód i praca Matura i studia Praca Liceum dla dorosłych Matura i studia Praca

Bardziej szczegółowo

K1. Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy w Busku - Zdroju Kwalifikacje wyodrębnione w zawodzie

K1. Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy w Busku - Zdroju Kwalifikacje wyodrębnione w zawodzie Zawód Wykaz zawodów zarejestrowanych, w których możliwe jest kształcenie osób dorosłych (kwalifikacyjne kursy zawodowe), jeśli zgłosi się odpowiednia liczba kandydatów Symbol cyfrowy zawodu nr Kwalifikacje

Bardziej szczegółowo

Nazwa olimpiady/turnieju zawodowego. Organizator. Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu. Olimpiada Wiedzy o Żywieniu i Żywności

Nazwa olimpiady/turnieju zawodowego. Organizator. Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu. Olimpiada Wiedzy o Żywieniu i Żywności Komunikat Dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z dnia 28 czerwca 2013 r. w sprawie wykazu turniejów i olimpiad zwalniających z etapu pisemnego egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe lub

Bardziej szczegółowo

Część pisemna Część praktyczna Egzamin. kod nazwa osób osób % % pkt osób osób % % pkt osób osób %

Część pisemna Część praktyczna Egzamin. kod nazwa osób osób % % pkt osób osób % % pkt osób osób % OKE we Wrocławiu Wyniki egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w sesji styczeń-luty 2016 r. (przystępujący po raz pierwszy) UCZNIOWIE I SŁUCHACZE SZKÓŁ - WOJEWÓDZTWO DOLNOŚLĄSKIE Stan na dzień

Bardziej szczegółowo

PLAN SIECI PUBLICZNYCH SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH ORAZ SZKÓŁ SPECJALNYCH POWIATU SIERADZKIEGO. (nabór do klas pierwszych na rok szkolny 2008/2009)

PLAN SIECI PUBLICZNYCH SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH ORAZ SZKÓŁ SPECJALNYCH POWIATU SIERADZKIEGO. (nabór do klas pierwszych na rok szkolny 2008/2009) PLAN SIECI PUBLICZNYCH SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH ORAZ SZKÓŁ SPECJALNYCH POWIATU SIERADZKIEGO (nabór do klas pierwszych na rok szkolny 2008/2009) I Liceum Ogólnokształcące im. K. Jagiellończyka w Sieradzu

Bardziej szczegółowo

Zespó Szkó Samochodowych

Zespó Szkó Samochodowych Program sta owy w ramach projektu S t a i n w e s t y c j w p r z y s z o Zespó Szkó Samochodowych Rodzaj zaj : Sta e zawodowe dla uczniów Imi i nazwisko nauczyciela: Mariusz Rakowicz Liczba uczniów w

Bardziej szczegółowo

Województwo Lubuskie, 2016 r.

Województwo Lubuskie, 2016 r. Województwo Lubuskie, 2016 r. Kursy kwalifikacyjne, szkolenia doskonalące dla nauczycieli w zakresie tematyki związanej z nauczanym zawodem. Studia podyplomowe itp. Np. uczelnie wyższe w przypadku szkoleń

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR NABÓR NA ROK SZKOLNY 2016/2017 SZKOŁY PONADGIMNAZJALNE Z TERENU POWIATU LUBELSKIEGO

INFORMATOR NABÓR NA ROK SZKOLNY 2016/2017 SZKOŁY PONADGIMNAZJALNE Z TERENU POWIATU LUBELSKIEGO INFORMATOR NABÓR NA ROK SZKOLNY 2016/2017 SZKOŁY PONADGIMNAZJALNE Z TERENU POWIATU LUBELSKIEGO KIERUNKI OGÓLNOKSZTAŁCĄCE LICEA im. Mikołaja Kopernika, www.zs-belzyce.edu.pl, j. niemiecki im. ks. Antoniego

Bardziej szczegółowo

UCZNIOWIE I SŁUCHACZE RAZEM

UCZNIOWIE I SŁUCHACZE RAZEM OKE we Wrocławiu Wyniki egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w sesji maj-lipiec 2016 r. (przystępujący po raz pierwszy) UCZNIOWIE I SŁUCHACZE SZKÓŁ - WOJEWÓDZTWO DOLNOŚLĄSKIE Stan na dzień

Bardziej szczegółowo

1. Charakterystyka szkół ogólnokształcących i zawodowych Powiatu Wodzisławskiego.

1. Charakterystyka szkół ogólnokształcących i zawodowych Powiatu Wodzisławskiego. 1. Charakterystyka szkół ogólnokształcących i zawodowych Powiatu Wodzisławskiego. 1) Licea ogólnokształcące. A. Zespół Szkół im. 14 Pułku Powstańców Śląskich w Wodzisławiu Śląskim. I Liceum Ogólnokształcące

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 152/67/12 ZARZĄDU POWIATU W OSTROWI MAZOWIECKIEJ. z dnia 18 kwietnia 2012 r.

UCHWAŁA NR 152/67/12 ZARZĄDU POWIATU W OSTROWI MAZOWIECKIEJ. z dnia 18 kwietnia 2012 r. UCHWAŁA NR 52/67/2 ZARZĄDU POWIATU W OSTROWI MAZOWIECKIEJ z dnia 8 kwietnia 202 r. w sprawie akceptacji kierunków kształcenia, zawodów i kwalifikacji zawodowych w roku szkolnym 202/203 w szkołach ponadgimnazjalnych,

Bardziej szczegółowo

I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. RODU LESZCZYŃSKICH W LESZNIE

I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. RODU LESZCZYŃSKICH W LESZNIE I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. RODU LESZCZYŃSKICH W LESZNIE PROFILE KLAS: A - matematyczno - fizyczny (politechniczny) - j. angielski; drugi język do wyboru: j. niemiecki, j. hiszpański, j. rosyjski, j.

Bardziej szczegółowo

DOBRY ZAWÓD TO PEWNA PRZYSZŁOŚĆ

DOBRY ZAWÓD TO PEWNA PRZYSZŁOŚĆ TECHNIKUM - technik architektury krajobrazu - technik geodeta - technik informatyk - technik mechanizacji rolnictwa - technik ekonomista - technik żywienia i gospodarstwa domowego - kucharz - kelner ZASADNICZA

Bardziej szczegółowo

OFERTY RUDZKICH SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH

OFERTY RUDZKICH SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH OFERTY RUDZKICH SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 ul. Gen. J. Hallera 6, 41-709 Ruda Śląska www.zsp1.mzopo.pl Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 Technikum nr 1 technik pojazdów

Bardziej szczegółowo

Zawód Kwalifikacja Kompetencje zawodowe SZKOŁY MŁODZIEŻOWE - technik

Zawód Kwalifikacja Kompetencje zawodowe SZKOŁY MŁODZIEŻOWE - technik Zawód Kwalifikacja Kompetencje zawodowe SZKOŁY MŁODZIEŻOWE - technik rolnik hotelarstwa technologii żywności R.3. Prowadzenie R.16. Organizacja i nadzorowanie produkcji rolniczej T.11. Planowanie i realizacja

Bardziej szczegółowo

ZAMOŚĆ. Zasadnicze szkoły zawodowe (3-letni cykl kształcenia) Lp. Nazwa szkoły Adres Kontakt Kierunki kształcenia Informacje dodatkowe

ZAMOŚĆ. Zasadnicze szkoły zawodowe (3-letni cykl kształcenia) Lp. Nazwa szkoły Adres Kontakt Kierunki kształcenia Informacje dodatkowe ZAMOŚĆ Zasadnicze szkoły zawodowe (3-letni cykl kształcenia) Lp. Nazwa szkoły Adres Kontakt Kierunki kształcenia Informacje dodatkowe 1. Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 1 Specjalna Specjalny Ośrodek Szkolno-

Bardziej szczegółowo

Oferta kwalifikacyjnych kursów zawodowych w roku szkolnym 2017/2018 w Białymstoku

Oferta kwalifikacyjnych kursów zawodowych w roku szkolnym 2017/2018 w Białymstoku Oferta kwalifikacyjnych kursów zawodowych w roku szkolnym 17/18 1 Centrum Kształcenia Ustawicznego ul. Żabia 5 15-365 Białystok (085) 651 58 55 cku@um.bialystok.pl Prowadzenie produkcji rolniczej R.3.

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XLIX/534/2006 Rady Powiatu w Malborku z dnia 30 sierpnia 2006 r.

Uchwała Nr XLIX/534/2006 Rady Powiatu w Malborku z dnia 30 sierpnia 2006 r. Uchwała Nr XLIX/534/2006 Rady Powiatu w Malborku z dnia 30 sierpnia 2006 r. W sprawie ustalenia sieci publicznych szkół w powiecie malborskim. Na podstawie art.5 ust.5a, art.17 ust.5 ustawy o systemie

Bardziej szczegółowo

POWIAT OPOLSKI. Oferta edukacyjna na rok szkolny 2014/2015

POWIAT OPOLSKI. Oferta edukacyjna na rok szkolny 2014/2015 POWIAT OPOLSKI Oferta edukacyjna na rok szkolny 2014/2015 Liceum Ogólnokształcące Technikum Zasadnicza Szkoła Zawodowa Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych zawód: sprzedawca zawód: mechanik pojazdów

Bardziej szczegółowo

KSZTAŁCENIE ZAWODOWE PONADGIMNAZJALNYCH W ŁÓDZKICH SZKOŁACH OFERTA NA ROK SZKOLNY 2015/2016 ŁÓDZKIE CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI

KSZTAŁCENIE ZAWODOWE PONADGIMNAZJALNYCH W ŁÓDZKICH SZKOŁACH OFERTA NA ROK SZKOLNY 2015/2016 ŁÓDZKIE CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI ŁÓDZKIE CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI I KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO 90-142 Łódź, ul. Kopcińskiego 29 sekretariat ds. doskonalenia tel./fax 42 678 10 85 e-mail:wcdnikp@wckp.lodz.pl dyrektor tel. 42 678

Bardziej szczegółowo

EFEKTYWNOŚĆ ZDAWANIA EGZAMINU ZAWODOWEGO Efektywność zdawania egzaminu zawodowego przez absolwentów techników i szkół policealnych

EFEKTYWNOŚĆ ZDAWANIA EGZAMINU ZAWODOWEGO Efektywność zdawania egzaminu zawodowego przez absolwentów techników i szkół policealnych Załącznik nr 41 do Regulaminu konkursu dot. efektywności zdawania egzaminu zawodowego oraz egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie premiowana będzie realizacja projektów, w których wsparcie dotyczyło

Bardziej szczegółowo

Informator. Rok szkolny 2013/2014

Informator. Rok szkolny 2013/2014 Informator Rok szkolny 0/04 oferta edukacyjna szkół ponadgimnazjalnych oraz szkół specjalnych dla których organem prowadzącym jest Powiat Łęczycki Łęczyca, luty 0 roku Drodzy gimnazjaliści Zbliża się termin

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR. o szkołach ponadgimnazjalnych prowadzonych przez powiat zduńskowolski. Starostwo Powiatowe w Zduńskiej Woli Wydział Edukacji

INFORMATOR. o szkołach ponadgimnazjalnych prowadzonych przez powiat zduńskowolski. Starostwo Powiatowe w Zduńskiej Woli Wydział Edukacji Powiat Zduńskowolski INFORMATOR o szkołach ponadgimnazjalnych prowadzonych przez powiat zduńskowolski Starostwo Powiatowe w Zduńskiej Woli Wydział Edukacji www.powiatzdunskowolski.pl Zduńska Wola, luty

Bardziej szczegółowo

Tomasz Madej doradca metodyczny. Radomski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli ul. J. Słowackiego 17 26-600 Radom tel. 48 360 00 05 www.rodon.radom.

Tomasz Madej doradca metodyczny. Radomski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli ul. J. Słowackiego 17 26-600 Radom tel. 48 360 00 05 www.rodon.radom. Radom, 2 grudnia 2015 roku Tomasz Madej doradca metodyczny Radomski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli ul. J. Słowackiego 17 26-600 Radom tel. 48 360 00 05 www.rodon.radom.pl Struktura szkolnictwa zawodowego

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół Rzemiosła i Przedsiębiorczości. im. Jana Kilińskiego w Lublinie

Zespół Szkół Rzemiosła i Przedsiębiorczości. im. Jana Kilińskiego w Lublinie Zespół Szkół Rzemiosła i Przedsiębiorczości im. Jana Kilińskiego w Lublinie Oferujemy naukę w następujących zawodach: technik informatyk technik organizacji reklamy technik logistyk technik spedytor technik

Bardziej szczegółowo

Informacja wstępna o wynikach egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie,

Informacja wstępna o wynikach egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W ŁODZI Informacja wstępna o wynikach egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, sesja maj lipiec 2014 r. Łódź, wrzesień 2014 Praussa 4, 94-203 Łódź, T: (42) 634-91-33,

Bardziej szczegółowo

e-mail:sekretariat@ zstio3.pl www.zstio3.pl patronat firmy

e-mail:sekretariat@ zstio3.pl www.zstio3.pl patronat firmy Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących Nr 3 w Chorzowie V Liceum Ogólnokształcące im. Nikoli Tesli Technikum Mechaniczno Elektryczne im. Nikoli Tesli e-mail:sekretariat@ zstio3.pl www.zstio3.pl

Bardziej szczegółowo

Z NAMI ZAPLANUJESZ SWOJĄ PRZYSZŁOŚĆ!

Z NAMI ZAPLANUJESZ SWOJĄ PRZYSZŁOŚĆ! Z NAMI ZAPLANUJESZ SWOJĄ PRZYSZŁOŚĆ! Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych im. Unii Europejskiej w Sulęcinie ul. W. Witosa 49, 69-200 Sulęcin tel. 95 755 24 75 szkol@hoga.pl www.zsliz-sulecin.edu.pl To

Bardziej szczegółowo

PONADPODSTAWOWYCH, DLA KTÓRYCH ORGANEM PROWADZĄCYM JEST MIASTO OPOLE, NA ROK SZKOLNY

PONADPODSTAWOWYCH, DLA KTÓRYCH ORGANEM PROWADZĄCYM JEST MIASTO OPOLE, NA ROK SZKOLNY PLAN REKRUTACJI DO ODDZIAŁÓW KL. I DO SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH i SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH, DLA KTÓRYCH ORGANEM PROWADZĄCYM JEST MIASTO OPOLE, NA ROK SZKOLNY 2017/2018 LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE, w tym dla dorosłych

Bardziej szczegółowo

Przygotowanie pedagogiczne

Przygotowanie pedagogiczne Przygotowanie pedagogiczne Informacje o usłudze Numer usługi 2016/04/08/7405/7773 Cena netto 3 700,00 zł Cena brutto 3 700,00 zł Cena netto za godzinę 13,31 zł Cena brutto za godzinę 13,31 Możliwe współfinansowanie

Bardziej szczegółowo

WYKAZ PUBLICZNYCH SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH W POWIECIE KROŚNIEŃSKIM

WYKAZ PUBLICZNYCH SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH W POWIECIE KROŚNIEŃSKIM REKRUTACJA DO KLAS PIERWSZYCH A ROK SZKOLY 202/203 REKRUTACJA DO KLAS PIERWSZYCH A ROK SZKOLY 202/203 WYKAZ PUBLICZYCH SZKÓŁ POADGIMAZJALYCH W POWIECIE KROŚIEŃSKIM I. Szkoły ponadgimnazjalne dla młodzieży

Bardziej szczegółowo

ul. Ożarowska 71 Wola

ul. Ożarowska 71 Wola Zespół Szkół nr 32 im. K. K. Baczyńskiego ul. Ożarowska 71 Wola Technikum nr 23 XCII Liceum Ogólnokształcące z Oddz. Integracyjnymi Branżowa Szkoła I stopnia nr 39 Technikum nr 23 im. F. Skarbka Oferta

Bardziej szczegółowo

SZKOLNICTWO ZAWODOWE w Gdańsku kierunki kształcenia. Gdańska Rada Oświatowa, 13 marca 2014 r. Pomorskie Szkoły Rzemiosł

SZKOLNICTWO ZAWODOWE w Gdańsku kierunki kształcenia. Gdańska Rada Oświatowa, 13 marca 2014 r. Pomorskie Szkoły Rzemiosł SZKOLNICTWO ZAWODOWE w Gdańsku kierunki kształcenia Gdańska Rada Oświatowa, 1 marca 01 r. Pomorskie Szkoły Rzemiosł Podstawy prawne zmian w kształceniu zawodowym Ustawa o zmianie Ustawy o Systemie Oświaty

Bardziej szczegółowo

DOBRY ZAWÓD TO PEWNA PRZYSZŁOŚĆ

DOBRY ZAWÓD TO PEWNA PRZYSZŁOŚĆ TECHNIKUM - technik architektury krajobrazu - technik geodeta - technik informatyk - technik mechanizacji rolnictwa - Technik agrobiznesu - technik ekonomista - technik żywienia i gospodarstwa domowego

Bardziej szczegółowo

LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE, w tym dla dorosłych:

LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE, w tym dla dorosłych: LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE, w tym dla dorosłych: Nazwa szkoły/zespołu Nazwa szkoły wchodzącej skład zespołu w Podbudowa programowa PLO Nr I - Gimnazjum ZSO Nr II ZSO PLO Nr II z Oddz. Dwujęzycznymi PLO Nr

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół Nr 8 im. T. Kościuszki ul. Morska 108 75-235 Koszalin tel./fax /094 / 343 24 21 / 343 80 71 www.zs8.koszalin.

Zespół Szkół Nr 8 im. T. Kościuszki ul. Morska 108 75-235 Koszalin tel./fax /094 / 343 24 21 / 343 80 71 www.zs8.koszalin. Zespół Szkół Nr 8 im. T. Kościuszki ul. Morska 108 75-235 Koszalin tel./fax /094 / 343 24 21 / 343 80 71 www.zs8.koszalin.pl e-mail: sekretariat@zs8.koszalin.pl Zespół Szkół Nr 8 im. T. Kościuszki ul.

Bardziej szczegółowo

e-mail:sekretariat@ zstio3.pl www.zstio3.pl patronat firmy

e-mail:sekretariat@ zstio3.pl www.zstio3.pl patronat firmy Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących Nr 3 w Chorzowie V Liceum Ogólnokształcące im. Nikoli Tesli Technikum Mechaniczno Elektryczne im. Nikoli Tesli e-mail:sekretariat@ zstio3.pl www.zstio3.pl

Bardziej szczegółowo

Technik weterynarii. Przedmioty ogólnokształcące realizowane w zakresie rozszerzonym biologia matematyka

Technik weterynarii. Przedmioty ogólnokształcące realizowane w zakresie rozszerzonym biologia matematyka Technik weterynarii prowadzenie chowu, hodowli i inseminacji zwierząt wykonywanie czynności pomocniczych z zakresu usług weterynarii wykonywanie czynności pomocniczych z zakresu realizacji zadao inspekcji

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O WYNIKACH

INFORMACJA O WYNIKACH INFORMACJA O WYNIKACH EGZAMIN POTWIERDZAJACY KWALIFIKACJE ZAWODOWE SESJA_LATO_2013 1. Ogólne informacje o egzaminie zawodowym Zgodnie z terminami ogłoszonymi przez dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej

Bardziej szczegółowo

W roku szkolnym 2006-2007 w olimpiadach miêdzyszkolnych w etapach okrêgowych wziê³o udzia³ 63 uczniów. 15 dosta³o siê do fina³ów krajowych.

W roku szkolnym 2006-2007 w olimpiadach miêdzyszkolnych w etapach okrêgowych wziê³o udzia³ 63 uczniów. 15 dosta³o siê do fina³ów krajowych. I Liceum Ogólnokszta³c¹ce im. Boles³awa Chrobrego ul. Sienkiewicza 27 tel. (056) 462-29-42 www.lo1.pl n j. polski - 61,94 proc. n zda³o -100 proc. n j. obcy - 74,91 proc. Dyrekcja liceum planuje w nadchodz¹cym

Bardziej szczegółowo

9. A A A.68 Obsługa klienta w jednostkach administracji 180 x 12. B R.07 Ocena stanu środowiska 180 x

9. A A A.68 Obsługa klienta w jednostkach administracji 180 x 12. B R.07 Ocena stanu środowiska 180 x czas egzaminu zmiana 1 zmiana 2 Komunikat Dyrektora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej z dnia 12.03.2014r. w sprawie uszczegółowienia terminów (zmian) sesji maj-czerwiec-lipiec egzaminu potwierdzającego

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O WYNIKACH

INFORMACJA O WYNIKACH EGZAMIN POTWIERDZAJACY KWALIFIKACJE ZAWODOWE SESJA_LATO_2012 INFORMACJA O WYNIKACH 1. Ogólne informacje o egzaminie zawodowym Zgodnie z terminami ogłoszonymi przez dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej

Bardziej szczegółowo

Końcowa ewaluacja projektu

Końcowa ewaluacja projektu Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów wałbrzyskich szkół poprzez realizację programu zajęć dydaktyczno-wyrównawczych i dodatkowych dla uczniów o szczególnych potrzebach Nr projektu: POKL.09.01.02-02-010/11

Bardziej szczegółowo

POWIAT SKARśYSKI. II Liceum Ogólnokształcące. im. Juliusza Słowackiego 26-110 SkarŜysko-Kamienna ul. 1 Maja 82 tel. 041-251-39-28, fax: 041-251-12-58

POWIAT SKARśYSKI. II Liceum Ogólnokształcące. im. Juliusza Słowackiego 26-110 SkarŜysko-Kamienna ul. 1 Maja 82 tel. 041-251-39-28, fax: 041-251-12-58 POWIAT SKARśYSKI I Liceum Ogólnokształcące im. Juliusza Słowackiego ul. 1 Maja 82 tel. 041-251-39-28, fax: 041-251-12-58 http://www.slowacki.info.pl e-mail:lo1_slowacki@poczta.onet.pl dyrektor: mgr inŝ.

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie. na rok szkolny 2015/2016

Sprawozdanie. na rok szkolny 2015/2016 Kuratorium Oświaty w Gdańsku Wydział Rozwoju Edukacji Sprawozdanie z rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych w województwie pomorskim na rok szkolny 2015/2016 Opracowała st. wizytator Ewa Kobylińska- Panylik

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Czchowie

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Czchowie Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Czchowie ul. Sądecka 187, 32-860 Czchów, tel/fax 14 68-43-230 e-mail: zespolszkol187@op.pl Technikum 4 letnie Liceum Ogólnokształcące 3 letnie Szkoła Branżowa I stopnia

Bardziej szczegółowo

Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe sesja letnia 2012

Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe sesja letnia 2012 Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe sesja letnia 2012 OKE w Jaworznie Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe Sesja 122 1 Egzamin zawodowy w liczbach OKE w Jaworznie Egzamin potwierdzający

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja z 30 listopada 2015 r.

Aktualizacja z 30 listopada 2015 r. Komunikat Ministra Edukacji Narodowej z 9 kwietnia 2015 r. w sprawie wykazu olimpiad przedmiotowych przeprowadzanych z przedmiotu lub przedmiotów objętych egzaminem gimnazjalnym lub egzaminem maturalnym,

Bardziej szczegółowo

obowiązujące w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3

obowiązujące w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 PLANY NAUCZANIA obowiązujące w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 im. Stanisława Staszica w Siedlcach Siedlce, 2016r. 1 VIII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE klasa z rozszerzoną biologią, geografią i j. angielskim

Bardziej szczegółowo

WSTĘPNA INFORMACJA O WYNIKACH

WSTĘPNA INFORMACJA O WYNIKACH WSTĘPNA INFORMACJA O WYNIKACH EGZAMIN POTWIERDZAJACY KWALIFIKACJE ZAWODOWE SESJA_LATO_2015 1. Ogólne informacje o egzaminie zawodowym Zgodnie z terminami ogłoszonymi przez dyrektora Centralnej Komisji

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O WYNIKACH

INFORMACJA O WYNIKACH INFORMACJA O WYNIKACH EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE nowa formuła egzaminu zawodowego termin przeprowadzenia - maj/lipiec 2014 r. 1. Ogólne informacje o egzaminie zawodowym Zgodnie z komunikatem

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O WYNIKACH

INFORMACJA O WYNIKACH INFORMACJA O WYNIKACH EGZAMIN POTWIERDZAJACY KWALIFIKACJE ZAWODOWE stara formuła egzaminu zawodowego SESJA_LATO_2014 1. Ogólne informacje o egzaminie zawodowym Zgodnie z terminami ogłoszonymi przez dyrektora

Bardziej szczegółowo

OKE/WEZ/7073/22/2014 Wrocław, 15 kwietnia 2014 r.

OKE/WEZ/7073/22/2014 Wrocław, 15 kwietnia 2014 r. Okręgowa Komisja Egzaminacyjna we Wrocławiu ul T. Zielińskiego 57, 53-533 Wrocław tel. 71 785 18 52 fa 71 785 18 66 www.oke.wroc.pl sekretariat@oke.wroc.pl OKE/WEZ/7073/22/2014 Wrocław, 15 kwietnia 2014

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka szkół i placówek oświatowych Powiatu Wodzisławskiego

Charakterystyka szkół i placówek oświatowych Powiatu Wodzisławskiego Charakterystyka szkół i placówek oświatowych Powiatu Wodzisławskiego SZKOŁY DLA MŁODZIEśY 1) Zespół Szkół im. 14 Pułku Powstańców Śl. w Wodzisławiu Śl. ul. Szkolna 1, 44-300 Wodzisław Śl. Dyrektor: Anna

Bardziej szczegółowo

2. Zdawalność egzaminu

2. Zdawalność egzaminu W tabelach w tej części przedstawiono ilościowe rozliczenie zdawalności egzaminu zawodowego tj. liczby tych, którzy do egzaminu (etapu egzaminu) i tych którzy zdali egzamin (etap) w poszczególnych zawodach.

Bardziej szczegółowo

Informacja wstępna o wynikach egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, który odbył się w sierpniu - październiku 2016 r.

Informacja wstępna o wynikach egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, który odbył się w sierpniu - październiku 2016 r. Informacja wstępna o wynikach egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, który odbył się w sierpniu - październiku 2016 r. województwo świętokrzyskie Łódź, listopad 2016 Praussa 4, 94-203 Łódź,

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH NR 5 im. Gen. Ignacego Prądzyńskiego w Białymstoku

ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH NR 5 im. Gen. Ignacego Prądzyńskiego w Białymstoku ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH NR 5 im. Gen. Ignacego Prądzyńskiego w Białymstoku Mieścimy się przy ulicy Antoniuk Fabryczny 40 Dojazd autobusami linii: 5 7 9 11 18 19 25 106 W zasadniczej szkole zawodowej proponujemy

Bardziej szczegółowo

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik hotelarstwa powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik hotelarstwa powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: Technik hotelarstwa 422402 1. CELE KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik hotelarstwa powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: 1) prowadzenia

Bardziej szczegółowo

PLAN REKRUTACJI DO ODDZIAŁÓW KL. I DO SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH, DLA KTÓRYCH ORGANEM PROWADZĄCYM JEST MIASTO OPOLE, NA ROK SZKOLNY 2016/2017

PLAN REKRUTACJI DO ODDZIAŁÓW KL. I DO SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH, DLA KTÓRYCH ORGANEM PROWADZĄCYM JEST MIASTO OPOLE, NA ROK SZKOLNY 2016/2017 PLAN REKRUTACJI DO ODDZIAŁÓW KL. I DO SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH, DLA KTÓRYCH ORGANEM PROWADZĄCYM JEST MIASTO OPOLE, NA ROK SZKOLNY LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE, w tym dla dorosłych Nazwa szkoły/zespołu Nazwa

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE O WYNIKACH EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE 2014. w województwie śląskim. sesja letnia

INFORMACJE O WYNIKACH EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE 2014. w województwie śląskim. sesja letnia INFORMACJE O WYNIKACH EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE 2014 w województwie śląskim sesja letnia Jaworzno, 2014 SPIS TREŚCI 1. INFORMACJE OGÓLNE 3 2. ZDAWALNOŚĆ EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO

Bardziej szczegółowo

POWIAT OPOLSKI. Oferta edukacyjna na rok szkolny 2015/2016

POWIAT OPOLSKI. Oferta edukacyjna na rok szkolny 2015/2016 POWIAT OPOLSKI Oferta edukacyjna na rok szkolny 2015/2016 Liceum Ogólnokształcące Technikum Zasadnicza Szkoła Zawodowa Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych zawód: sprzedawca zawód: mechanik pojazdów

Bardziej szczegółowo

PRO VOBIS Niepubliczna Poradnia

PRO VOBIS Niepubliczna Poradnia ", ul. Rynek 19, Starogard Gdañski `www.provobis.com.pl Niepubliczna Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna INFORMATOR ", ul. Rynek 19, Starogard Gdañski `www.provobis.com.pl 1.HISTORIA PORADNI. Poradnia

Bardziej szczegółowo

Kształcenie w technikach czteroletnich od 1 września 2012 roku

Kształcenie w technikach czteroletnich od 1 września 2012 roku Kształcenie w technikach czteroletnich od 1 września 2012 roku (wyciąg z Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego) Poniższa tabela zawiera zawody,

Bardziej szczegółowo

odzie owy O rodek Socjoterapii nr 2 w Szczecinie ul. Jagiello ska 58 70-382 Szczecin tel. 91-484-36-41 www.mos2.szczecin.pl

odzie owy O rodek Socjoterapii nr 2 w Szczecinie ul. Jagiello ska 58 70-382 Szczecin tel. 91-484-36-41 www.mos2.szczecin.pl odzie owy O rodek Socjoterapii nr 2 w Szczecinie ul. Jagiello ska 58 70-382 Szczecin tel. 91-484-36-41 www.mos2.szczecin.pl Dla kogo jest odzie owy O rodek Socjoterapii? Dla dzieci i m odzie y która: Jest

Bardziej szczegółowo

KSZTAŁCENIE DLA POTRZEB RYNKU PRACY OFERTA EDUKACYJNA ZAPRASZAMY DOŁĄCZ DO NAS

KSZTAŁCENIE DLA POTRZEB RYNKU PRACY OFERTA EDUKACYJNA ZAPRASZAMY DOŁĄCZ DO NAS KSZTAŁCENIE DLA POTRZEB RYNKU PRACY OFERTA EDUKACYJNA ZAPRASZAMY DOŁĄCZ DO NAS Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych im. Unii Europejskiej ul. W. Witosa 49, 69-200 Sulęcin tel. 95 755 24 75, fax 95 755

Bardziej szczegółowo

prowadzonych przez POWIAT WYSOKOMAZOWIECKI

prowadzonych przez POWIAT WYSOKOMAZOWIECKI REKRUTACJA NA ROK SZKOLNY 2016/2017 DO SZKÓŁ prowadzonych przez POWIAT WYSOKOMAZOWIECKI Drodzy Uczniowie! Wybór kierunku dalszego kształcenia to odpowiedzialna decyzja, przed którą staniecie w najbliższych

Bardziej szczegółowo