S T A T U T SZKOŁY POLICEALNEJ MEDYCZNO SPOŁECZNEJ W INOWROCŁAWIU. z dnia 30 listopada 2001 r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "S T A T U T SZKOŁY POLICEALNEJ MEDYCZNO SPOŁECZNEJ W INOWROCŁAWIU. z dnia 30 listopada 2001 r."

Transkrypt

1 S T A T U T SZKOŁY POLICEALNEJ MEDYCZNO SPOŁECZNEJ W INOWROCŁAWIU z dnia 30 listopada 2001 r. Tekst ujednolicony według stanu prawnego na dzień 01września 2010 r.

2 2 STATUT SZKOŁY POLICEALNEJ MEDYCZNO-SPOŁECZNEJ W INOWROCŁAWIU ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Nazwa Szkoły Szkoła nosi nazwę Szkoła Policealna Medyczno Społeczna w Inowrocławiu, zwana dalej Szkołą. Została powołana uchwałą Nr XXXVI/464/05 Sejmiku Województwa Kujawsko Pomorskiego z dnia 27 czerwca 2005 r. w wyniku przekształcenia Medycznego Studium Zawodowego w Inowrocławiu w nową jednostkę oświatową. 2. Typ Szkoły Szkoła jest publiczną szkołą policealną dla młodzieży, kształcącą w zawodach medycznych i pokrewnych w formie dziennej. 3. Siedziba Szkoły Szkoła mieści się przy ulicy Narutowicza 53 w Inowrocławiu. 4. Organ prowadzący Szkołę Organem prowadzącym Szkołę jest Samorząd Województwa Kujawsko Pomorskiego w Toruniu. 2 Szkoła Policealna Medyczno Społeczna w Inowrocławiu działa w szczególności na podstawie: 1) ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz z późn. zm.); 2) rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. Nr 61, poz. 624 z późn. zm.); 3) rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 83, poz. 562 z późn. zm.); 4) niniejszego Statutu. 3 (uchylony) 1. Szkoła prowadzi kształcenie w następujących zawodach: 1) ratownik medyczny - okres kształcenia 2 lata, 2) opiekunka dziecięca - okres kształcenia 2 lata, 3) technik farmacji - okres kształcenia 2 lata, 4

3 3 4) technik masażysta - okres kształcenia 2 lata, 5) opiekun medyczny - okres kształcenia 1 rok, 6) technik usług kosmetycznych - okres kształcenia 2 lata, 7) asystent osoby niepełnosprawnej - okres kształcenia 1 rok, 8) terapia zajęciowa - okres kształcenia 2 lata, 9) opiekun w domu pomocy społecznej - okres kształcenia 2 lata. 2. Szkoła dzieli się na kierunki nazwą odpowiadające poszczególnym zawodom kształcenia wymienionym w ust. 1 pkt Szkoła posługuje się pieczęcią urzędową z godłem państwowym i nazwie w otoku Szkoła Policealna Medyczno Społeczna w Inowrocławiu. 4. Kierunki wchodzące w skład Szkoły nie posiadają oddzielnych pieczęci urzędowych (okrągłych). 5. Wszystkie tablice, blankiety korespondencyjne i stemple poszczególnych kierunków mają u góry napis Szkoła Policealna Medyczno Społeczna w Inowrocławiu, a poniżej nazwę danego kierunku. 6. W indeksach i innych dokumentach urzędowych wydawanych przez Szkołę stosuje się pieczęć urzędową, o której mowa w ust Statut Szkoły uchwalony w oparciu o wymienione w 2 akty prawne umożliwia uczniom podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej. ROZDZIAŁ II CELE I ZADANIA SZKOŁY 6 Szkoła realizuje cele i zadania określone w ustawie o systemie oświaty oraz w przepisach wydanych na jej podstawie, a w szczególności: 1. Umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa ukończenia szkoły i dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe. 2. Umożliwia absolwentom dokonanie świadomego wyboru dalszego kierunku kształcenia lub wykonywania wybranego zawodu. 3. Kształtuje środowisko wychowawcze sprzyjające realizowaniu celów i zasad określonych w ustawie, stosownie do warunków Szkoły i wieku uczniów. 4. Sprawuje opiekę nad uczniami odpowiednio do potrzeb oraz możliwości Szkoły. 5. Przygotowuje uczniów do świadomego, samodzielnego, aktywnego i odpowiedzialnego spełniania zadań w życiu rodzinnym, społecznym i państwowym. 6. Rozwija zainteresowania, uzdolnienia i aspiracje młodzieży. 7. Wyrabia wrażliwość społeczną, estetyczną uczniów, a także nawyki dbania o własne zdrowie, rozwój fizyczny i higienę psychiczną. 8. Udziela uczniom pomocy psychologiczno pedagogicznej. ROZDZIAŁ III ZADANIA OPIEKUŃCZE SZKOŁY 7

4 4 1. 1) Sprawowanie ciągłej opieki nad uczniami w czasie zajęć obowiązkowych, nadobowiązkowych i pozalekcyjnych organizowanych przez Szkołę na jej terenie i poza nią. 2) Prowadzenie zajęć zgodnie z obowiązującym planem lekcji: - zajęcia w oddziale klasowym trwają 45 minut, - zajęcia praktyczne trwają 55 minut. 3) Ponoszenie odpowiedzialności za bezpieczeństwo młodzieży w czasie zajęć, przerw, imprez organizowanych przez Szkołę i w innych sytuacjach związanych z kształceniem. 2. 1) Dyrektor Szkoły powierza każdy oddział szczególnej opiece wychowawczej jednemu nauczycielowi uczącemu w tym oddziale, zwanym opiekunem roku. 2) Dla zapewnienia ciągłości pracy wychowawczej i jej skuteczności opiekun prowadzi swój kierunek przez cały cykl kształcenia. 3) Opiekun roku prowadzi rozpoznanie warunków socjalno bytowych i środowiskowych uczniów w celu określenia form opieki indywidualnej. 5) Rada Szkoły współdecyduje o ważnych sprawach Szkoły. 1. Organami Szkoły są: 1) Dyrektor Szkoły, 2) uchylony 3) uchylony, 4) Rada Pedagogiczna, 5) Rada Szkoły, 6) Samorząd uczniowski. ROZDZIAŁ IV ORGANY SZKOŁY 2. Współdziałanie organów Szkoły odbywa się poprzez: 1) posiedzenia Rady Pedagogicznej 2) uchylony 3) posiedzenia Rady Szkoły 4) zebranie Samorządu Uczniów 5) zebranie Rady Wychowawczej Internatu (uchylony) zgodnie z postanowieniami przepisów prawa, regulaminów i niniejszego Statutu W szkole może być utworzone na wniosek dyrektora szkoły, za zgoda organu prowadzącego, stanowisko lub stanowiska wicedyrektorów lub inne stanowiska kierownicze. 4. Koordynatorem współdziałania organów szkoły jest dyrektor. 8a 1. Organy szkoły współdziałają ze sobą w zakresie realizacji zadań statutowych szkoły na zasadach określonych niniejszym statutem: 1) poszanowanie praw swobody działania; 2) respektowanie procedur w podejmowaniu decyzji, uchwał; 3) konsultowanie opinii;

5 5 4) zachowanie trybu odwoławczego; 5) wymiany informacji o podejmowanych przedsięwzięciach. 2. Współdziałanie organów szkoły odbywa się zgodnie z postanowieniami przepisów prawa, regulaminów i niniejszego statutu poprzez: 1) posiedzenia rady pedagogicznej; 2) zebrania samorządu szkoły; 3) zebrania rady szkoły. 3. Organy szkoły rozwiązują spory na zasadach określonych w ust Organy szkoły współpracują ze sobą oraz mają możliwość swobodnego działania i podejmowania decyzji w ramach swoich kompetencji. 5. Dyrektor szkoły zapewnia bieżącą wymianę informacji o podejmowanych i planowanych działaniach lub decyzjach pomiędzy organami szkoły. 6. Sytuacje konfliktowe organów szkoły rozwiązywane są wewnątrz szkoły, chyba że zaistnieje potrzeba odwołania się do organów spoza szkoły. 7. W wypadku braku możliwości załatwienia spraw spornych, organy szkoły zgłaszają problem do dyrektora, o ile nie jest stroną w sporze. Dyrektor rozpatruje sprawę i powiadamia o podjętych działaniach zainteresowane strony. 8. W przypadku nierozwiązania konfliktu na terenie szkoły, każda ze stron ma prawo odwołać się do organu prowadzącego szkołę. 9 DYREKTOR SZKOŁY 1. Kompetencje dyrektora Szkoły: 1) funkcję dyrektora Szkoły powierza i z tej funkcji odwołuje organ prowadzący szkołę, zgodnie z przepisami ustawy o systemie oświaty, 2) dyrektor Szkoły w szczególności: a. kieruje bieżącą działalnością dydaktyczno wychowawczą Szkoły oraz reprezentuje ją na zewnątrz; b. sprawuje nadzór pedagogiczny; c. sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne; d. realizuje uchwały Rady Szkoły oraz Rady Pedagogicznej, podjęte w ramach ich kompetencji stanowiących; e. dysponuje środkami określonymi w planie finansowym Szkoły zaopiniowanym przez Radę Szkoły i ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie, a także może organizować administracyjną, finansową i gospodarczą obsługę Szkoły; f. wstrzymuje wykonanie uchwał Rady Pedagogicznej niezgodnych z przepisami prawa. O wstrzymaniu wykonania uchwały niezwłocznie zawiadamia organ prowadzący Szkołę. g. może skreślić ucznia z listy na podstawie uchwały Rady Pedagogicznej. 2. Ponadto dyrektor decyduje między innymi w sprawach: 1) zatrudniania i zwalniania nauczycieli oraz innych pracowników Szkoły, 2) przyznawania nagród oraz wymierzania kar porządkowych nauczycielom i innym pracownikom Szkoły, 3) występowania z wnioskami, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz pozostałych pracowników Szkoły, 4) organizuje doskonalenia zawodowe oraz dokonuje oceny pracy nauczycieli, 5) odpowiada za poziom i wyniki nauczania, 6) podpisuje dokumenty, korespondencję i zapoznaje z tym Radę Pedagogiczną, 7) posiada inne kompetencje wymienione w ustawie o systemie oświaty i Karcie Nauczyciela oraz przepisach szczególnych.

6 6 10 (uchylono) 11 RADA PEDAGOGICZNA W Szkole organem uchwałodawczym i opiniodawczym jest Rada Pedagogiczna. 1. Rada Pedagogiczna jest kolegialnym organem Szkoły w zakresie realizacji statutowych zadań dotyczących kształcenia, wychowania i opieki. 2. W skład Rady Pedagogicznej wchodzą: dyrektor Szkoły, wszyscy nauczyciele zatrudnieni w Szkole oraz pracownicy innych zakładów pracy pełniący funkcje instruktorów praktycznej nauki zawodu lub prowadzący pracę wychowawczą, dla których praca dydaktyczna i wychowawcza stanowi podstawowe zajęcie. 3. W zebraniach Rady Pedagogicznej mogą także brać udział z głosem doradczym osoby zaproszone przez jej przewodniczącego za zgodą lub na wniosek Rady Pedagogicznej. 4. Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest dyrektor Szkoły. 5. Zebrania Rady Pedagogicznej są organizowane: przed rozpoczęciem roku szkolnego, w każdym semestrze w związku z klasyfikowaniem i promowaniem uczniów, po zakończeniu rocznych zajęć szkolnych oraz w miarę bieżących potrzeb. 6. Zebrania mogą być organizowane z inicjatywy przewodniczącego, Rady Szkoły, organu prowadzącego Szkołę, oraz na prośbę 1/3 członków Rady Pedagogicznej. 7. Przewodniczący prowadzi i przygotowuje zebrania Rady Pedagogicznej oraz jest odpowiedzialny za zawiadomienie wszystkich jej członków o terminie i porządku zebrania zgodnie z regulaminem Rady. 8. Dyrektor Szkoły przedstawia Radzie Pedagogicznej, nie rzadziej niż dwa razy w roku, ogólne wnioski wynikające ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz informuje o działalności Szkoły. 9. Rada Pedagogiczna ponadto: a. zatwierdza plany pracy Szkoły po zaopiniowaniu przez Radę Szkoły; b. podejmuje uchwały w sprawie wyników uczniów; c. podejmuje uchwały w sprawie innowacji eksperymentów pedagogicznych w Szkole, po zaopiniowaniu ich projektów przez Radę Szkoły; d. ustala organizację doskonalenia zawodowego nauczycieli; e. podejmuje uchwały w sprawach skreślenia z listy uczniów. 10. Rada Pedagogiczna opiniuje w szczególności: a. organizację pracy Szkoły, w tym zwłaszcza tygodniowy rozkład zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych; b. projekt planu finansowego Szkoły; c. wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień; d. propozycje dyrektora Szkoły w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć, wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych. 11. Rada Pedagogiczna przygotowuje projekt Statutu Szkoły lub jego zmian i przedstawia do uchwalenia Radzie Szkoły. 12. Rada Pedagogiczna może występować z wnioskiem do organu prowadzącego Szkołę o odwołanie z funkcji dyrektora Szkoły lub do dyrektora o odwołanie nauczyciela z innej funkcji kierowniczej w szkole. 13. Uchwały Rady Pedagogicznej są podejmowane większością głosów w obecności połowy jej członków. 14. Rada Pedagogiczna ustala regulamin swojej działalności. 15. Zebrania Rady Pedagogicznej są protokołowane.

7 7 16. Nauczyciele są zobowiązani do nie ujawniania spraw poruszanych na posiedzeniu Rady Pedagogicznej, które mogą naruszać dobro osobiste uczniów lub ich rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników Szkoły. RADA SZKOŁY W Szkole działa Rada Szkoły, która uczestniczy w rozwiązywaniu spraw wewnętrznych Szkoły a także: Uchwala Statut Szkoły. 2. Przedstawia wnioski w sprawie rocznego planu finansowego rachunku dochodów własnych Szkoły i opiniuje plan finansowy Szkoły. 3. Może występować do organu sprawującego nadzór pedagogiczny nad Szkołą z wnioskami o zbadanie i dokonanie oceny działalności Szkoły, jej dyrektora lub innego nauczyciela zatrudnionego w Szkole. 4. Opiniuje plan pracy Szkoły, projekt innowacji i eksperymentów pedagogicznych oraz inne sprawy istotne dla Szkoły. 5. Z własnej inicjatywy ocenia sytuację oraz stan Szkoły i występuje z wnioskami do dyrektora, Rady Pedagogicznej, organu prowadzącego Szkołę w sprawach organizacji zajęć pozalekcyjnych i przedmiotów nadobowiązkowych. 1. W skład Rady Szkoły wchodzą w równej liczbie: 1) nauczyciele wybrani przez ogól nauczycieli; 2) rodzice wybrani przez ogól rodziców; 3) uczniowie wybrani przez ogół uczniów. 2. Rada powinna liczyć co najmniej 6 osób. 3. Kadencja Rady Szkoły trwa 2 lata z corocznym uzupełnieniem jej składu. 4. Rada Szkoły uchwala regulamin swojej działalności oraz wybiera przewodniczącego. 5. Zebrania Rady są protokołowane. 6. W posiedzeniach Rady Szkoły może brać udział z głosem doradczym dyrektor Szkoły Do udziału w posiedzeniach Rady Szkoły mogą być zaproszone przez przewodniczącego, za zgodą lub na wniosek Rady, inne osoby z głosem doradczym. 2. Powstanie Rady Szkoły pierwszej kadencji organizuje z własnej inicjatywy dyrektor Szkoły albo na wniosek Rady Pedagogicznej, samorządu uczniowskiego bądź Rady Rodziców, jeśli taka zostanie powołana. SAMORZĄD UCZNIOWSKI 15 Samorząd uczniowski tworzą wszyscy uczniowie Szkoły. Zasady wybierania i działania organów Samorządu uczniowskiego określa regulamin uchwalony przez ogół uczniów w głosowaniu równym, tajnym i powszechnym.

8 8 Samorząd może przedstawić Radzie Szkoły, Radzie Pedagogicznej oraz dyrektorowi wnioski i opinie we wszystkich sprawach Szkoły, w szczególności dotyczących podstawowych praw słuchaczy, takich jak: 1) prawo do zapoznania się z programem nauczania, z jego treścią, celem i stawianymi wymogami; 2) prawo do jawnej, umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu; 3) prawo do organizacji życia szkolnego umożliwiające zachowanie właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym, a możliwością rozwijania i zaspokajania własnych zainteresowań; 4) prawo do organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi w porozumieniu z dyrektorem; 5) prawo wyboru nauczyciela opiekuna Samorządu uczniowskiego. RODZICE I NAUCZYCIELE Rodzice i nauczyciele współdziałają ze sobą w sprawach wychowania i kształcenia uczniów. Formy tego współdziałania uwzględniają: 1) znajomość zadań i zamierzeń dydaktyczno wychowawczych na danym kierunku; 2) znajomość przepisów dotyczących oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania egzaminów; 3) uzyskiwania informacji na temat ucznia; 4) uzyskiwanie informacji i porad w sprawach dalszego kształcenia; 5) wyrażania i przekazywania organowi sprawującemu nadzór opinii na temat pracy Szkoły. 16 ROZDZIAŁ V ORGANIZACJA SZKOŁY 17 Terminy rozpoczynania i kończenia zajęć dydaktyczno wychowawczych, przerw świątecznych oraz ferii zimowych i letnich określają przepisy w sprawie organizacji roku szkolnego. 18 Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacyjny Szkoły opracowany przez dyrektora Szkoły na podstawie planu nauczania oraz planu finansowego Szkoły. Arkusz organizacyjny Szkoły zatwierdza organ prowadzący Szkołę. 19 Projekt arkusza organizacyjnego Szkoły przygotowywany jest przez dyrektora Szkoły do 30 kwietnia każdego roku. W arkuszu organizacyjnym Szkoły zamieszcza się w szczególności liczbę pracowników Szkoły łącznie z liczbą stanowisk kierowniczych, ogólną liczbę godzin przedmiotów obowiązkowych oraz liczbę godzin przedmiotów nadobowiązkowych, w tym kół zainteresowań i innych zajęć pozalekcyjnych finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący Szkołę. 20

9 9 Podstawową jednostką organizacyjną Szkoły jest oddział złożony z uczniów, którzy w jednorocznym kursie nauki danego roku szkolnego uczą się wszystkich przedmiotów obowiązkowych i wybranych przedmiotów nadobowiązkowych określonych planem nauczania zgodnym z odpowiednim planem nauczania i programem dla danego wydziału, zatwierdzonym przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. 21 Zajęcia dydaktyczne w roku szkolnym dzielą się na dwa semestry. Okresem przeznaczonym na realizację materiału programowego jest dwu lub cztero semestralny cykl kształcenia. 22 Organizację stałych, obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć dydaktycznych i wychowawczych określa tygodniowy rozkład zajęć ustalony przez dyrektora Szkoły na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacyjnego z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy Podstawową formą pracy Szkoły są zajęcia dydaktyczno wychowawcze prowadzone w systemie klasowo lekcyjnym. 2. Godzina lekcyjna trwa 45 minut, z wyjątkiem zajęć praktycznych, w których godzina trwa 55 minut. 24 Corocznie dokonuje się podziału uczniów na grupy na zajęciach wymagających specjalnych warunków nauki i bezpieczeństwa oraz zasad wynikających z przepisów w sprawie ramowych planów nauczania. 25 Niektóre zajęcia obowiązkowe, np. zajęcia praktyczne, praktyka zawodowa oraz nauczanie języków obcych, elementów informatyki, koła zainteresowań i inne zajęcia nadobowiązkowe, mogą być prowadzone poza systemem klasowo lekcyjnym w grupach: na poszczególnych wydziałach i grupach międzywydziałowych, a także podczas wycieczek i wyjazdów. Na zajęciach praktycznych obowiązuje regulamin 25a 1. Szkoła organizuje praktyczną naukę zawodu w formie zajęć praktycznych i praktyk zawodowych zgodnie ze szkolnym planem nauczania, przepisami określającymi warunki i zasady organizacji oraz warunki bezpieczeństwa i higieny pracy. 2. Zajęcia praktyczne organizowane są dla uczniów, w celu opanowania przez nich umiejętności zawodowych, niezbędnych do podjęcia pracy w danym zawodzie. 3. Praktyki zawodowe organizowane są dla uczniów, w celu zastosowania i pogłębiania zdobytej wiedzy i umiejętności zawodowych w rzeczywistych, naturalnych warunkach pracy. 4. Praktyki zawodowe uczniów mogą być organizowane w czasie całego roku szkolnego, w tym również w okresie ferii letnich. 5. W przypadku organizowania praktyk zawodowych w okresie ferii letnich odpowiedniemu skróceniu ulega czas trwania zajęć dydaktyczno-wychowawczych dla uczniów odbywających te praktyki. 6. Zakres wiadomości i umiejętności nabywanych przez uczniów na zajęciach praktycznych i praktykach zawodowych oraz wymiar godzin tych zajęć i praktyk określa program nauczania dla danego zawodu.

10 10 7. Dobowy wymiar godzin zajęć praktycznej nauki zawodu uczniów nie może przekraczać 8 godzin. 8. W szczególnie uzasadnionych przypadkach dopuszcza się możliwość przedłużenia dobowego wymiaru godzin zajęć praktycznej nauki zawodu dla uczniów w wieku powyżej 18 lat, nie dłużej jednak niż do 12 godzin, przy zachowaniu tygodniowego wymiaru godzin zajęć edukacyjnych, określonych w ramowym planie nauczania. Przedłużenie dobowego wymiaru godzin zajęć praktycznej nauki zawodu jest możliwe tylko u tych pracodawców, gdzie przedłużony dobowy wymiar czasu pracy wynika z rodzaju pracy lub jej organizacji. 9. Zajęcia praktyczne i praktyki zawodowe odbywają się w placówkach ochrony zdrowia, u pracodawców i innych jednostkach organizacyjnych, z którymi umowy zawiera dyrektor. 10. Dyrektor szkoły nadzoruje realizację programu praktycznej nauki zawodu i współpracuje z podmiotami przyjmującymi uczniów na zajęcia praktyczne i praktykę zawodową. 11. Szkoła zwraca uczniom odbywającym praktyczną naukę zawodu w miejscowościach poza ich miejscem zamieszkania i poza siedzibą szkoły, mającym możliwość codziennego powrotu do miejsca zamieszkania lub siedziby szkoły, równowartość kosztów przejazdu środkami komunikacji publicznej, z uwzględnieniem ulg przysługującym uczniom. 12. Szkoła zapewnia uczniom odbywającym praktyczną naukę w miejscowości poza siedzibą szkoły, do których codzienny dojazd nie jest możliwy nieodpłatne zakwaterowanie oraz ryczałt na wyżywienie w wysokości nie niższej niż 40% diety przysługującej pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju. 13. Zajęcia edukacyjne w ramach kształcenia zawodowego organizowane są w grupach. 14. Liczba uczniów w grupie jest zależna od specyfiki placówki przyjmującej uczniów na zajęcia praktyczne i praktykę zawodową, warunków organizacyjnych oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy. Zajęcia praktyczne prowadzą nauczyciele i instruktorzy praktycznej nauki zawodu. 15. Za organizację i nadzór nad zajęciami praktycznymi i praktyką zawodową bezpośrednio odpowiedzialny jest kierownik szkolenia praktycznego i nauczyciel-opiekun zajęć praktycznej nauki zawodu. 16. W jednostkach organizacyjnych, w których prowadzone są zajęcia praktyczne i praktyki zawodowe uczniów obowiązuje regulamin zajęć praktycznych i praktyk zawodowych. 26 Szkoła może przyjmować studentów szkół wyższych kształcących nauczycieli na praktyki pedagogiczne i zawodowe na podstawie pisemnego porozumienia zawartego pomiędzy dyrektorem Szkoły lub za jego zgodą oraz poszczególnymi nauczycielami a szkołą wyższą. 27 Szkoła zapewnia słuchaczom możliwość i higieniczne warunki spożycia posiłku Biblioteka jest interdyscyplinarną pracownią szkoły, służącą realizacji zadań edukacyjnych i dydaktyczno-wychowawczych. 2. W bibliotece działa Internetowe Centrum Multimedialne. 3. W celu realizacji zadań opisanych w ust. 1 biblioteka: 1) pełni rolę ośrodka informacji dla uczniów, nauczycieli i pozostałych pracowników szkoły; 2) wspiera doskonalenie zawodowe nauczycieli; 3) uczestniczy w przygotowaniu uczniów do samokształcenia; 4) pełni rolę Internetowego Centrum Multimedialnego działając według odrębnego regulaminu. 4. Biblioteka jest pracownią dydaktyczną, w której zajęcia prowadzą nauczyciele-bibliotekarze i nauczyciele innych przedmiotów, korzystając ze zgromadzonych zbiorów. 28a

11 11 1. Do zadań biblioteki należy w szczególności: 1) gromadzenie, opracowanie i udostępnianie zbiorów; 2) udostępnianie użytkownikom Internetu, w celu wyszukiwania informacji; 3) gromadzenie informacji naukowo-technicznych dla potrzeb kształcenia, dokształcania i doskonalenia; 4) dbanie o zbiory i ich konserwację; 5) rozbudzanie zainteresowań czytelniczych; 6) prowadzenie działalności informacyjnej; 7) przygotowanie uczniów do korzystania z różnych źródeł informacji; 8) współdziałanie z innymi bibliotekami, placówkami kulturalno-oświatowymi i opiekunami roku w szczególności w zakresie edukacji kulturalnej i informacyjnej uczniów; 9) pomoc w wyszukiwaniu informacji. 2. Biblioteka posiada odrębne pomieszczenie w siedzibie szkoły; posiada wypożyczalnię, czytelnię i stanowiska komputerowe z dostępem do Internetu. 28b 1. W bibliotece zatrudniony jest nauczyciel-bibliotekarz. 2. Do obowiązków nauczyciela-bibliotekarza należy w szczególności: 1) udostępnianie zbiorów w wypożyczalni, czytelni i udostępnianie Internetu; 2) prowadzenie działalności informacyjnej i propagandowej dotyczącej biblioteki, jej zbiorów i czytelnictwa; 3) udzielanie porad w doborze literatury; 4) prowadzenie zajęć z przysposobienia czytelniczego i informacyjnego, edukacji czytelniczej i medialnej; 5) współpraca z opiekunami, nauczycielami przedmiotów, w realizacji zadań dydaktycznowychowawczych, rozwijaniu kultury czytelniczej i przygotowaniu do samokształcenia; 6) prowadzenie informacji naukowo-technicznej dla potrzeb kształcenia, dokształcania i doskonalenia; 7) gromadzenie zbiorów zgodnie z profilem programowym i potrzebami placówki; 8) ewidencja zbiorów zgodnie z obowiązującymi przepisami; 9) opracowanie zbiorów (klasyfikowanie, katalogowanie, opracowanie techniczne); 10) selekcja zbiorów (materiały zbędne i zniszczone); 11) organizacja udostępniania zbiorów; 12) organizacja warsztatu informacyjnego. 3. Nauczyciel-bibliotekarz: 1) odpowiada za stan i wykorzystanie powierzonych mu zbiorów; 2) współpracuje z wychowawcami i nauczycielami poszczególnych przedmiotów; 3) sporządza plan pracy oraz okresowe i roczne sprawozdania z pracy; 4) prowadzi statystykę wypożyczeń; 5) doskonali warsztat pracy. 28c 1. Z biblioteki mogą korzystać: 1) uczniowie, nauczyciele, doradcy metodyczni i inni pracownicy szkoły; 2) renciści i emeryci centrum; 3) inne osoby za zgodą dyrektora. 2. Status użytkownika biblioteki potwierdza karta czytelnika. 3. Karta czytelnika wydawana jest bezpłatnie raz w okresie kształcenia, na wszystkie lata pobytu w szkole. 4. Czytelnik może wypożyczać książki wyłącznie na swoją kartę biblioteczną. 5. Czytelnik odpowiada materialnie za zniszczenie, uszkodzenie lub zagubienie wypożyczonych przez siebie książek.

12 12 6. Biblioteka współpracuje z innymi bibliotekami w zakresie poszukiwania i wypożyczania księgozbioru, materiałów informatycznych i bibliotecznych. 28d 1. Stanowiska komputerowe w bibliotece zostały zainstalowane do poszukiwań materiałów źródłowych za pomocą sieci Internet. 2. Wszyscy użytkownicy powinni okazać kartę biblioteczną oraz wpisać się do księgi odwiedzin. 3. Użytkownicy komputera zobowiązani są do korzystania z niego w celach edukacyjnych. 4. Zabronione jest korzystanie z komputera w celach zarobkowych, wykonywanie czynności naruszające prawa autorskie twórców lub dystrybutorów oprogramowania i danych. 5. Korzystać można tylko z zainstalowanych programów. Zabrania się instalowania innych programów i dokonywania zmian w istniejących oprogramowaniach. 6. Użytkownikom nie wolno przyłączać, odłączać ani przełączać urządzeń w zestawach komputerowych. 7. W przypadku stwierdzenia nie przestrzegania obowiązujących zasad, bibliotekarz, administrator sieci ma prawo do natychmiastowego przerwania sesji użytkownika. 8. W razie wyrządzenia szkody podczas korzystania ze stanowisk komputerowych użytkownik jako sprawca szkody odpowiada na podstawie przepisów Kodeksu cywilnego. 30 (uchylony) 31 Do realizacji celów statutowych Szkoła posiada: pomieszczenia, izby lekcyjne, klasopracownie, pracownie specjalistyczne, a ponadto: bibliotekę, szatnię, składnicę akt, pomieszczenia administracyjno gospodarcze. ROZDZIAŁ VII NAUCZYCIELE I INNI PRACOWNICY SZKOŁY W Szkole zatrudnia się nauczycieli oraz pracowników ekonomicznych, inżynieryjno technicznych, administracyjnych i pracowników obsługi. 2. Zasady zatrudnienia nauczycieli i innych pracowników, o których mowa w ust. 1 określają odrębne przepisy. 3. W Szkole został powołany pełnomocnik ds. ochrony informacji niejawnych, którego obowiązki określa odrębny regulamin. 33 Nauczyciel prowadzi pracę dydaktyczno wychowawczą i opiekuńczą oraz jest odpowiedzialny za jakość i wyniki tej pracy i bezpieczeństwo powierzonych jego opiece uczniów. Zadania nauczycieli: a. odpowiedzialność za życie, zdrowie, bezpieczeństwo uczniów,

13 13 b. odpowiedzialność za prawidłowy przebieg procesu dydaktycznego, c. dbałość o pomoce dydaktyczno wychowawcze i sprzęt szkolny, d. wspieranie rozwoju psychofizycznego uczniów, ich zdolności i zainteresowań, e. bezstronność i obiektywizm w ocenie uczniów oraz sprawiedliwe traktowanie wszystkich uczniów, f. udzielanie pomocy w przezwyciężaniu niepowodzeń szkolnych w oparciu o rozpoznanie potrzeb uczniów, g. doskonalenie umiejętności dydaktycznych i podnoszenie poziomu wiedzy merytorycznej, h. prowadzenie dokumentacji Nauczyciele grupy przedmiotów pokrewnych mogą tworzyć zespół samokształceniowy. 2. Pracą zespołu samokształceniowego kieruje powołany przez dyrektora Szkoły przewodniczący zespołu. 3. Cele i zadania zespołu samokształceniowego obejmują: a. zorganizowanie współpracy nauczycieli dla uzgodnienia sposobów realizacji programów nauczania, b. korelowania treści nauczania przedmiotów pokrewnych, a także uzgadniania decyzji w sprawie wyborów programów nauczania, c. wspólne opracowanie szczegółowych kryteriów oceniania uczniów, d. organizowanie wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego oraz doradztwa metodycznego dla początkujących nauczycieli, e. współdziałanie w organizowaniu pracowni przedmiotowych, a także w uzupełnianiu ich wyposażenia, f. wspólne opiniowanie przygotowanych w szkole autorskich, innowacyjnych, eksperymentalnych programów nauczania Zadaniem opiekuna jest sprawowanie opieki wychowawczej nad uczniami w szczególności: a. tworzenie warunków wspomagających rozwój ucznia, proces jego uczenia się oraz przygotowania do życia w rodzinie i społeczeństwie, b. inspirowanie i wspomaganie działań zespołowych uczniów, c. podejmowanie działań umożliwiających rozwiązywanie spraw spornych w zespole uczniów oraz pomiędzy uczniami a innymi członkami społeczności szkolnej. 2. Opiekun w celu realizacji zadań, o których mowa w ust. 1 podejmuje następujące działania: a. otacza indywidualną opieką każdego ucznia, b. współdziała z nauczycielami uczącymi na jego roku, uzgadniając z nimi i koordynując ich działania wychowawcze wobec ogółu uczniów, a także wobec tych, którym potrzebna jest indywidualna opieka. 3. Opiekun może utrzymywać kontakt z rodzicami uczniów w celu: a. poznania i ustalenia potrzeb opiekuńczo wychowawczych ich dzieci, b. współdziałania z rodzicami tzn. okazywania im pomocy w ich działaniach wychowawczych i otrzymywania od nich pomocy w swoich działaniach włączanie ich w sprawy życia Szkoły. 4. Opiekun ma prawo korzystać w swojej pracy z pomocy merytorycznej i metodycznej ze strony właściwych placówek i instytucji oświatowych i naukowych. 35a 1. Do zadań pracowników ekonomicznych należy: 1) prowadzenie rachunkowości zgodnie z obowiązującymi przepisami; 2) prowadzenie gospodarki finansowej zgodnie z obowiązującym prawem;

14 14 3) bieżące i prawidłowe prowadzenie księgowości oraz sporządzanie kalkulacji kosztów wykonywanych zadań; 4) sporządzanie sprawozdań i informacji o realizacji planu; 5) opracowywanie projektów przepisów wewnętrznych wydawanych przez dyrektora, dotyczących prowadzenia rachunkowości, zakładowego planu kont, obiegu dokumentów księgowych, zasad prowadzenia i rozliczenia inwentaryzacji. 2. Do zadań pracowników administracji i obsługi należy: 1) prowadzenie obsługi technicznej i administracyjnej; 2) prowadzenie spraw kadrowych i socjalnych pracowników oraz słuchaczy; 3) utrzymanie porządku i czystości w pomieszczeniach szkoły; 4) dozór mienia szkoły. 3. Prawa i obowiązki pracowników administracji, działu finansowo-księgowego oraz administracyjno-gospodarczego określa kodeks pracy. Szczegółowy zakres obowiązków pracowników określa dyrektor. ROZDZIAŁ VIII UCZNIOWIE SZKOŁY 36 Statut określa zasady rekrutacji uczniów ustalone zgodnie z przepisami w sprawie warunków przyjmowania uczniów do szkół Do Szkoły policealnej uczęszczają absolwenci szkół średnich. 2. O przyjęciu kandydata decyduje: pozytywny wynik rozmowy kwalifikacyjnej, dodatkowe kryteria, zależne od profilu kształcenia, ustalone przez dyrektora Szkoły w porozumieniu z Radą Pedagogiczną (zdrowotne, sprawnościowe) 3. W przypadku, gdy kandydat posiada przeciwwskazania zdrowotne do wykonywania obranego zawodu, nie może rozpocząć nauki na wybranym kierunku Dyrektor Szkoły nie później niż na dwa miesiące przed terminem przyjęć w celu przeprowadzenia rekrutacji powołuje szkolną komisję rekrutacyjno kwalifikacyjną, wyznacza jej przewodniczącego i określa zadania członków. 2. Do zadań szkolnej komisji rekrutacyjno kwalifikacyjnej należy w szczególności: 1) podanie do wiadomości kandydatom informacji o warunkach rekrutacji, z uwzględnieniem kryteriów przyjęć zawartych w Statucie Szkoły, 2) przeprowadzenie egzaminu lub rozmowy kwalifikacyjnej, 3) ustalenie na podstawie wyników postępowania kwalifikacyjnego i ogłoszenie listy kandydatów przyjętych do Szkoły, 4) sporządzenie protokołu postępowania kwalifikacyjnego. 39

Dolnośląski Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 12 dla Niesłyszących i Słabosłyszących we Wrocławiu

Dolnośląski Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 12 dla Niesłyszących i Słabosłyszących we Wrocławiu STATUT Dolnośląskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego Nr 12 dla Niesłyszących i Słabosłyszących we Wrocławiu 2012/13 1 Rozdział I Postanowienia ogólne oraz cele i zadania Ośrodka 1 1. Ośrodek

Bardziej szczegółowo

STATUT Prywatnej Szkoły Policealnej dla Dorosłych w Toruniu

STATUT Prywatnej Szkoły Policealnej dla Dorosłych w Toruniu STATUT Prywatnej Szkoły Policealnej dla Dorosłych w Toruniu Spis treści Rozdział I Podstawowe informacje o szkole policealnej. Rozdział II Cele i zadania szkoły policealnej. Rozdział III Sposób wykonywania

Bardziej szczegółowo

Statut Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 11 w Zabrzu. (tekst ujednolicony, stan prawny na 01.01.2015r)

Statut Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 11 w Zabrzu. (tekst ujednolicony, stan prawny na 01.01.2015r) Statut Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 11 w Zabrzu (tekst ujednolicony, stan prawny na 01.01.2015r) SPIS TREŚCI Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Charakterystyka Szkoły.. 4 2 Cykle nauczania, semestry

Bardziej szczegółowo

STATUT. Publicznego Gimnazjum nr 1. im. Powstańców Śląskich. w Mikołowie

STATUT. Publicznego Gimnazjum nr 1. im. Powstańców Śląskich. w Mikołowie Strona 1 z 61 STATUT Publicznego Gimnazjum nr 1 im. Powstańców Śląskich w Mikołowie Statut pozytywnie zaopiniowała Rada Pedagogiczna w dniu 12.12.2013r. Strona 2 z 61 SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI... 2 PODSTAWA

Bardziej szczegółowo

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 1. w SOSNOWCU

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 1. w SOSNOWCU STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 1 w SOSNOWCU PODSTAWA PRAWNA OPRACOWANIA NINIEJSZEGO STATUTU 3 POSTANOWIENIA WSTĘPNE 5 CELE I ZADANIA ZESPOŁU SZKÓŁ 6 ORGANY ZESPOŁU SZKÓŁ I ICH ZADANIA 10 ORGANIZACJA

Bardziej szczegółowo

STATUT. PUBLICZNEGO GIMNAZJUM Nr 15 W ŁODZI. Rozdział 1. Przepisy ogólne. 2.Siedzibą szkoły jest budynek przy ulicy Sowińskiego 50/56 w Łodzi

STATUT. PUBLICZNEGO GIMNAZJUM Nr 15 W ŁODZI. Rozdział 1. Przepisy ogólne. 2.Siedzibą szkoły jest budynek przy ulicy Sowińskiego 50/56 w Łodzi STATUT PUBLICZNEGO GIMNAZJUM Nr 15 W ŁODZI Rozdział 1. Przepisy ogólne. 1 1.Szkoła nosi nazwę: Publiczne Gimnazjum Nr 15 w Łodzi 2.Siedzibą szkoły jest budynek przy ulicy Sowińskiego 50/56 w Łodzi 3.Gimnazjum

Bardziej szczegółowo

Akademia Młodego Człowieka Prywatna Szkoła Podstawowa w Koninie Strona 1 z 31 STATUT AKADEMII MŁODEGO CZŁOWIEKA PRYWATNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W KONINIE

Akademia Młodego Człowieka Prywatna Szkoła Podstawowa w Koninie Strona 1 z 31 STATUT AKADEMII MŁODEGO CZŁOWIEKA PRYWATNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W KONINIE Akademia Młodego Człowieka Prywatna Szkoła Podstawowa w Koninie Strona 1 z 31 STATUT AKADEMII MŁODEGO CZŁOWIEKA PRYWATNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W KONINIE Akademia Młodego Człowieka Prywatna Szkoła Podstawowa

Bardziej szczegółowo

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 1. w SOSNOWCU

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 1. w SOSNOWCU STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 1 w SOSNOWCU PODSTAWA PRAWNA OPRACOWANIA NINIEJSZEGO STATUTU 3 POSTANOWIENIA WSTĘPNE 6 CELE I ZADANIA ZESPOŁU SZKÓŁ 7 ORGANY ZESPOŁU SZKÓŁ I ICH ZADANIA 10 ORGANIZACJA

Bardziej szczegółowo

STATUT GIMNAZJUM NR 11 W KOSZALINIE

STATUT GIMNAZJUM NR 11 W KOSZALINIE G I M N A Z J U M N R 1 1 W K O S Z A L I N I E STATUT GIMNAZJUM NR 11 W KOSZALINIE ==================================================================== K O S Z A L I N 2 0 1 0 1 SPIS TREŚCI Rozdział I

Bardziej szczegółowo

S T A T U T. Publicznej Szkoły Podstawowej nr 45 im. Janusza Kusocińskiego, Wrocław, ul. Krajewskiego 1.

S T A T U T. Publicznej Szkoły Podstawowej nr 45 im. Janusza Kusocińskiego, Wrocław, ul. Krajewskiego 1. S T A T U T Publicznej Szkoły Podstawowej nr 45 im. Janusza Kusocińskiego, Wrocław, ul. Krajewskiego 1. ROZDZIAŁ I N a z w a i t y p s z k o ł y 1.1 Szkoła nosi nazwę: Szkoła Podstawowa Nr 45 im. Janusza

Bardziej szczegółowo

STATUT. SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 im. K.K. BACZYŃSKIEGO W CZĘSTOCHOWIE

STATUT. SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 im. K.K. BACZYŃSKIEGO W CZĘSTOCHOWIE STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 im. K.K. BACZYŃSKIEGO W CZĘSTOCHOWIE Spis treści 1. Statut Szkoły. str. nr 3 2. Załącznik nr 1 Regulamin dyżurów nauczycieli 3. Załącznik nr 2 Wewnątrzszkolny System Oceniania

Bardziej szczegółowo

S T A T U T ZESPOŁU SZKÓŁ TERE ÓW ZIELE I im. inż. Czesława owaka w Radzyminie Al. Jana Pawła II 18

S T A T U T ZESPOŁU SZKÓŁ TERE ÓW ZIELE I im. inż. Czesława owaka w Radzyminie Al. Jana Pawła II 18 TEKST UJEDNOLICONY po nowelizacji z dnia 6 lutego 2014 r. S T A T U T ZESPOŁU SZKÓŁ TERE ÓW ZIELE I im. inż. Czesława owaka w Radzyminie Al. Jana Pawła II 18 PODSTAWA PRAW A Ustawa z dnia 7 września 1991

Bardziej szczegółowo

S T A T U T. Technikum Ekonomicznego Nr 1 w Warszawie, ul. Stawki 10 1. (stan prawny: 12 stycznia 2015) Warszawa 2015

S T A T U T. Technikum Ekonomicznego Nr 1 w Warszawie, ul. Stawki 10 1. (stan prawny: 12 stycznia 2015) Warszawa 2015 1 S T A T U T Technikum Ekonomicznego Nr 1 w Warszawie, ul. Stawki 10 1 (stan prawny: 12 stycznia 2015) Warszawa 2015 1 Opracowano i przyjęto na podstawie: Konstytucji RP z 1997 r., ustawy z dnia 7 września

Bardziej szczegółowo

Statut Powiatowego Centrum Kształcenia Praktycznego i Edukacji Zawodowej im. Felicjana Dzierżanowskiego w Łańcucie

Statut Powiatowego Centrum Kształcenia Praktycznego i Edukacji Zawodowej im. Felicjana Dzierżanowskiego w Łańcucie Zał. do Uchwały Nr 3/2007/08 Rady Pedagogicznej z dnia 30.10.2007r. w sprawie nadania statutu Powiatowego Centrum Kształcenia Praktycznego i Edukacji Zawodowej w Łańcucie Statut Powiatowego Centrum Kształcenia

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół Szkoła Podstawowa i Gimnazjum w Osiecznej. S t a t u t

Zespół Szkół Szkoła Podstawowa i Gimnazjum w Osiecznej. S t a t u t Zespół Szkół Szkoła Podstawowa i Gimnazjum w Osiecznej S t a t u t Osieczna 2014 Spis treści Podstawowe informacje o Zespole Szkół Szkoła Podstawowa i Gimnazjum w Osiecznej... 3 Cele i zadania Zespołu

Bardziej szczegółowo

STATUT PAŃSTWOWEJ OGÓLNOKSZTAŁCĄCEJ SZKOŁY MUZYCZNEJ II st. IM. FRYDERYKA CHOPINA W KRAKOWIE. 31-134 Kraków, ul. Basztowa 6

STATUT PAŃSTWOWEJ OGÓLNOKSZTAŁCĄCEJ SZKOŁY MUZYCZNEJ II st. IM. FRYDERYKA CHOPINA W KRAKOWIE. 31-134 Kraków, ul. Basztowa 6 Uchwała rady pedagogicznej z dnia 20 listopada 2013 r. Wprowadzona Zarządzeniem Nr 19/2013 STATUT PAŃSTWOWEJ OGÓLNOKSZTAŁCĄCEJ SZKOŁY MUZYCZNEJ II st. IM. FRYDERYKA CHOPINA W KRAKOWIE 31-134 Kraków, ul.

Bardziej szczegółowo

Statut Szkoły Podstawowej Szalom Alejchem

Statut Szkoły Podstawowej Szalom Alejchem Statut Szkoły Podstawowej Szalom Alejchem Szkoła Podstawowa Szalom Alejchem działa na podstawie statutu nadanego na podstawie art. 84 ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U.

Bardziej szczegółowo

STATUT Zespołu Szkół Zawodowych Nr5 im. Gen. Ignacego Prądzyńskiego w Białymstoku

STATUT Zespołu Szkół Zawodowych Nr5 im. Gen. Ignacego Prądzyńskiego w Białymstoku STATUT Zespołu Szkół Zawodowych Nr5 im. Gen. Ignacego Prądzyńskiego w Białymstoku 1 Spis treści: 1. Rozdział I Nazwa szkoły 2. Rozdział II Informacje o szkole 3. Rozdział III Cele i zadania szkoły 4. Rozdział

Bardziej szczegółowo

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 5 IM. SKAMANDRYTÓW W SZCZECINIE UL. BUDZISZYŃSKA 2 70-023 SZCZECIN

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 5 IM. SKAMANDRYTÓW W SZCZECINIE UL. BUDZISZYŃSKA 2 70-023 SZCZECIN STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 5 IM. SKAMANDRYTÓW W SZCZECINIE UL. BUDZISZYŃSKA 2 70-023 SZCZECIN SPIS TREŚCI CZĘŚĆ I...3 STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 5 IM. SKAMANDRYTÓW W SZCZECINIE...3

Bardziej szczegółowo

STATUT PRYWATNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ INFORMATYCZNO-JĘZYKOWEJ

STATUT PRYWATNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ INFORMATYCZNO-JĘZYKOWEJ STATUT PRYWATNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ INFORMATYCZNO-JĘZYKOWEJ w Białymstoku Ustalony na podstawie Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. Nr 256 poz 2572 z późn. zmianami). 1

Bardziej szczegółowo

STATUT GIMNAZJUM NR 24 WE WROCŁAWIU

STATUT GIMNAZJUM NR 24 WE WROCŁAWIU STATUT GIMNAZJUM NR 24 WE WROCŁAWIU Na podstawie art. 60 ust.2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z dnia 9 maja 2007 r. Nr 80, poz. 546, z późń. zm.), rozporządzenia MEN z dnia

Bardziej szczegółowo

STATUT IV PRYWATNEGO LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO W KRAKOWIE

STATUT IV PRYWATNEGO LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO W KRAKOWIE STATUT IV PRYWATNEGO LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO W KRAKOWIE Rozdział I Podstawowe informacje o szkole Spis Treści: Rozdział II Cele i zadania szkoły Rozdział III Szczegółowe warunki i sposób oceniania wewnątrzszkolnego

Bardziej szczegółowo

STATUT SZKOŁY. Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE... 3. Organizacja oddziału przedszkolnego... 4. Rozdział II CELE I ZADANIA SZKOŁY...

STATUT SZKOŁY. Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE... 3. Organizacja oddziału przedszkolnego... 4. Rozdział II CELE I ZADANIA SZKOŁY... STATUT SZKOŁY SPIS TREŚCI Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE... 3 Organizacja oddziału przedszkolnego... 4 Rozdział II CELE I ZADANIA SZKOŁY... 5 Zakres i sposoby realizacji zadań opiekuńczych i dydaktyczno-wychowawczych...

Bardziej szczegółowo

Niepubliczna Szkoła Podstawowa SOKRATES w Gdańsku STATUT

Niepubliczna Szkoła Podstawowa SOKRATES w Gdańsku STATUT Niepubliczna Szkoła Podstawowa SOKRATES w Gdańsku STATUT Gdańsk 2013 ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Niepubliczna Szkoła Podstawowa SOKRATES w Gdańsku, zwany dalej "szkołą" działa w oparciu o: 1. Ustawę

Bardziej szczegółowo

STATUT GIMNAZJUM NR 36 IM. KRZYSZTOFA KIEŚLOWSKIEGO W WARSZAWIE

STATUT GIMNAZJUM NR 36 IM. KRZYSZTOFA KIEŚLOWSKIEGO W WARSZAWIE STATUT GIMNAZJUM NR 36 IM. KRZYSZTOFA KIEŚLOWSKIEGO W WARSZAWIE tekst jednolity Rozdział l Postanowienia ogólne 1 1. Gimnazjum nr 36 w Warszawie z siedzibą przy ul. Polnej 7, zwane dalej szkołą, jest szkołą

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 6 lipca 2004 r. Nr 97

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 6 lipca 2004 r. Nr 97 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 6 lipca 2004 r. Nr 97 TREŚĆ: Poz.: UCHWAŁY 1384 Nr 217/XXXIII/04 Rady Miejskiej Łomży z dnia 23 czerwca 2004 r. w sprawie zasad odpłatności za

Bardziej szczegółowo

STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 IM. KARDYNAŁA BOLESLAWA KOMINKA W KĄTACH WROCŁAWSKICH ROZDZIAŁ I

STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 IM. KARDYNAŁA BOLESLAWA KOMINKA W KĄTACH WROCŁAWSKICH ROZDZIAŁ I STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 IM. KARDYNAŁA BOLESLAWA KOMINKA W KĄTACH WROCŁAWSKICH ustalony na podstawie ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 1996 r. Nr 67, poz. 329 i Nr 106,

Bardziej szczegółowo

Statut Szkoły Podstawowej AMS w Woliborzu

Statut Szkoły Podstawowej AMS w Woliborzu Statut Szkoły Podstawowej AMS w Woliborzu Rozdział I POSTANOWIENIA WSTĘPNE 1 1. Osobą prowadzącą dla Szkoły Podstawowej AMS w Woliborzu jest Fundacja Wspierania Aktywności Lokalnej FALA z siedzibą we Wrocławiu.

Bardziej szczegółowo

Statut Szkoły Podstawowej nr 12 im. Marii Skłodowskiej-Curie we Wrocławiu Tekst jednolity ze zmianami uchwalonymi przez Radę Pedagogiczną

Statut Szkoły Podstawowej nr 12 im. Marii Skłodowskiej-Curie we Wrocławiu Tekst jednolity ze zmianami uchwalonymi przez Radę Pedagogiczną Statut Szkoły Podstawowej nr 12 im. Marii Skłodowskiej-Curie we Wrocławiu Tekst jednolity ze zmianami uchwalonymi przez Radę Pedagogiczną I. NAZWA SZKOŁY 1 1. Szkoła Podstawowa nr 12 we Wrocławiu nosi

Bardziej szczegółowo

S T A T U T XX LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. ZBIGNIEWA HERBERTA. w GDAŃSKU. ul. Dobrowolskiego 6. e-mail: xxlo@xxlo.pl www.xxlo.pl

S T A T U T XX LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. ZBIGNIEWA HERBERTA. w GDAŃSKU. ul. Dobrowolskiego 6. e-mail: xxlo@xxlo.pl www.xxlo.pl Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LII/608/2002 Rady Miasta Gdańska z dnia 29 sierpnia 2002 roku S T A T U T XX LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. ZBIGNIEWA HERBERTA w GDAŃSKU ul. Dobrowolskiego 6 e-mail: xxlo@xxlo.pl

Bardziej szczegółowo