S T A T U T SZKOŁY POLICEALNEJ MEDYCZNO SPOŁECZNEJ W INOWROCŁAWIU. z dnia 30 listopada 2001 r.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "S T A T U T SZKOŁY POLICEALNEJ MEDYCZNO SPOŁECZNEJ W INOWROCŁAWIU. z dnia 30 listopada 2001 r."

Transkrypt

1 S T A T U T SZKOŁY POLICEALNEJ MEDYCZNO SPOŁECZNEJ W INOWROCŁAWIU z dnia 30 listopada 2001 r. Tekst ujednolicony według stanu prawnego na dzień 01września 2010 r.

2 2 STATUT SZKOŁY POLICEALNEJ MEDYCZNO-SPOŁECZNEJ W INOWROCŁAWIU ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Nazwa Szkoły Szkoła nosi nazwę Szkoła Policealna Medyczno Społeczna w Inowrocławiu, zwana dalej Szkołą. Została powołana uchwałą Nr XXXVI/464/05 Sejmiku Województwa Kujawsko Pomorskiego z dnia 27 czerwca 2005 r. w wyniku przekształcenia Medycznego Studium Zawodowego w Inowrocławiu w nową jednostkę oświatową. 2. Typ Szkoły Szkoła jest publiczną szkołą policealną dla młodzieży, kształcącą w zawodach medycznych i pokrewnych w formie dziennej. 3. Siedziba Szkoły Szkoła mieści się przy ulicy Narutowicza 53 w Inowrocławiu. 4. Organ prowadzący Szkołę Organem prowadzącym Szkołę jest Samorząd Województwa Kujawsko Pomorskiego w Toruniu. 2 Szkoła Policealna Medyczno Społeczna w Inowrocławiu działa w szczególności na podstawie: 1) ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz z późn. zm.); 2) rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. Nr 61, poz. 624 z późn. zm.); 3) rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 83, poz. 562 z późn. zm.); 4) niniejszego Statutu. 3 (uchylony) 1. Szkoła prowadzi kształcenie w następujących zawodach: 1) ratownik medyczny - okres kształcenia 2 lata, 2) opiekunka dziecięca - okres kształcenia 2 lata, 3) technik farmacji - okres kształcenia 2 lata, 4

3 3 4) technik masażysta - okres kształcenia 2 lata, 5) opiekun medyczny - okres kształcenia 1 rok, 6) technik usług kosmetycznych - okres kształcenia 2 lata, 7) asystent osoby niepełnosprawnej - okres kształcenia 1 rok, 8) terapia zajęciowa - okres kształcenia 2 lata, 9) opiekun w domu pomocy społecznej - okres kształcenia 2 lata. 2. Szkoła dzieli się na kierunki nazwą odpowiadające poszczególnym zawodom kształcenia wymienionym w ust. 1 pkt Szkoła posługuje się pieczęcią urzędową z godłem państwowym i nazwie w otoku Szkoła Policealna Medyczno Społeczna w Inowrocławiu. 4. Kierunki wchodzące w skład Szkoły nie posiadają oddzielnych pieczęci urzędowych (okrągłych). 5. Wszystkie tablice, blankiety korespondencyjne i stemple poszczególnych kierunków mają u góry napis Szkoła Policealna Medyczno Społeczna w Inowrocławiu, a poniżej nazwę danego kierunku. 6. W indeksach i innych dokumentach urzędowych wydawanych przez Szkołę stosuje się pieczęć urzędową, o której mowa w ust Statut Szkoły uchwalony w oparciu o wymienione w 2 akty prawne umożliwia uczniom podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej. ROZDZIAŁ II CELE I ZADANIA SZKOŁY 6 Szkoła realizuje cele i zadania określone w ustawie o systemie oświaty oraz w przepisach wydanych na jej podstawie, a w szczególności: 1. Umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa ukończenia szkoły i dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe. 2. Umożliwia absolwentom dokonanie świadomego wyboru dalszego kierunku kształcenia lub wykonywania wybranego zawodu. 3. Kształtuje środowisko wychowawcze sprzyjające realizowaniu celów i zasad określonych w ustawie, stosownie do warunków Szkoły i wieku uczniów. 4. Sprawuje opiekę nad uczniami odpowiednio do potrzeb oraz możliwości Szkoły. 5. Przygotowuje uczniów do świadomego, samodzielnego, aktywnego i odpowiedzialnego spełniania zadań w życiu rodzinnym, społecznym i państwowym. 6. Rozwija zainteresowania, uzdolnienia i aspiracje młodzieży. 7. Wyrabia wrażliwość społeczną, estetyczną uczniów, a także nawyki dbania o własne zdrowie, rozwój fizyczny i higienę psychiczną. 8. Udziela uczniom pomocy psychologiczno pedagogicznej. ROZDZIAŁ III ZADANIA OPIEKUŃCZE SZKOŁY 7

4 4 1. 1) Sprawowanie ciągłej opieki nad uczniami w czasie zajęć obowiązkowych, nadobowiązkowych i pozalekcyjnych organizowanych przez Szkołę na jej terenie i poza nią. 2) Prowadzenie zajęć zgodnie z obowiązującym planem lekcji: - zajęcia w oddziale klasowym trwają 45 minut, - zajęcia praktyczne trwają 55 minut. 3) Ponoszenie odpowiedzialności za bezpieczeństwo młodzieży w czasie zajęć, przerw, imprez organizowanych przez Szkołę i w innych sytuacjach związanych z kształceniem. 2. 1) Dyrektor Szkoły powierza każdy oddział szczególnej opiece wychowawczej jednemu nauczycielowi uczącemu w tym oddziale, zwanym opiekunem roku. 2) Dla zapewnienia ciągłości pracy wychowawczej i jej skuteczności opiekun prowadzi swój kierunek przez cały cykl kształcenia. 3) Opiekun roku prowadzi rozpoznanie warunków socjalno bytowych i środowiskowych uczniów w celu określenia form opieki indywidualnej. 5) Rada Szkoły współdecyduje o ważnych sprawach Szkoły. 1. Organami Szkoły są: 1) Dyrektor Szkoły, 2) uchylony 3) uchylony, 4) Rada Pedagogiczna, 5) Rada Szkoły, 6) Samorząd uczniowski. ROZDZIAŁ IV ORGANY SZKOŁY 2. Współdziałanie organów Szkoły odbywa się poprzez: 1) posiedzenia Rady Pedagogicznej 2) uchylony 3) posiedzenia Rady Szkoły 4) zebranie Samorządu Uczniów 5) zebranie Rady Wychowawczej Internatu (uchylony) zgodnie z postanowieniami przepisów prawa, regulaminów i niniejszego Statutu W szkole może być utworzone na wniosek dyrektora szkoły, za zgoda organu prowadzącego, stanowisko lub stanowiska wicedyrektorów lub inne stanowiska kierownicze. 4. Koordynatorem współdziałania organów szkoły jest dyrektor. 8a 1. Organy szkoły współdziałają ze sobą w zakresie realizacji zadań statutowych szkoły na zasadach określonych niniejszym statutem: 1) poszanowanie praw swobody działania; 2) respektowanie procedur w podejmowaniu decyzji, uchwał; 3) konsultowanie opinii;

5 5 4) zachowanie trybu odwoławczego; 5) wymiany informacji o podejmowanych przedsięwzięciach. 2. Współdziałanie organów szkoły odbywa się zgodnie z postanowieniami przepisów prawa, regulaminów i niniejszego statutu poprzez: 1) posiedzenia rady pedagogicznej; 2) zebrania samorządu szkoły; 3) zebrania rady szkoły. 3. Organy szkoły rozwiązują spory na zasadach określonych w ust Organy szkoły współpracują ze sobą oraz mają możliwość swobodnego działania i podejmowania decyzji w ramach swoich kompetencji. 5. Dyrektor szkoły zapewnia bieżącą wymianę informacji o podejmowanych i planowanych działaniach lub decyzjach pomiędzy organami szkoły. 6. Sytuacje konfliktowe organów szkoły rozwiązywane są wewnątrz szkoły, chyba że zaistnieje potrzeba odwołania się do organów spoza szkoły. 7. W wypadku braku możliwości załatwienia spraw spornych, organy szkoły zgłaszają problem do dyrektora, o ile nie jest stroną w sporze. Dyrektor rozpatruje sprawę i powiadamia o podjętych działaniach zainteresowane strony. 8. W przypadku nierozwiązania konfliktu na terenie szkoły, każda ze stron ma prawo odwołać się do organu prowadzącego szkołę. 9 DYREKTOR SZKOŁY 1. Kompetencje dyrektora Szkoły: 1) funkcję dyrektora Szkoły powierza i z tej funkcji odwołuje organ prowadzący szkołę, zgodnie z przepisami ustawy o systemie oświaty, 2) dyrektor Szkoły w szczególności: a. kieruje bieżącą działalnością dydaktyczno wychowawczą Szkoły oraz reprezentuje ją na zewnątrz; b. sprawuje nadzór pedagogiczny; c. sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne; d. realizuje uchwały Rady Szkoły oraz Rady Pedagogicznej, podjęte w ramach ich kompetencji stanowiących; e. dysponuje środkami określonymi w planie finansowym Szkoły zaopiniowanym przez Radę Szkoły i ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie, a także może organizować administracyjną, finansową i gospodarczą obsługę Szkoły; f. wstrzymuje wykonanie uchwał Rady Pedagogicznej niezgodnych z przepisami prawa. O wstrzymaniu wykonania uchwały niezwłocznie zawiadamia organ prowadzący Szkołę. g. może skreślić ucznia z listy na podstawie uchwały Rady Pedagogicznej. 2. Ponadto dyrektor decyduje między innymi w sprawach: 1) zatrudniania i zwalniania nauczycieli oraz innych pracowników Szkoły, 2) przyznawania nagród oraz wymierzania kar porządkowych nauczycielom i innym pracownikom Szkoły, 3) występowania z wnioskami, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz pozostałych pracowników Szkoły, 4) organizuje doskonalenia zawodowe oraz dokonuje oceny pracy nauczycieli, 5) odpowiada za poziom i wyniki nauczania, 6) podpisuje dokumenty, korespondencję i zapoznaje z tym Radę Pedagogiczną, 7) posiada inne kompetencje wymienione w ustawie o systemie oświaty i Karcie Nauczyciela oraz przepisach szczególnych.

6 6 10 (uchylono) 11 RADA PEDAGOGICZNA W Szkole organem uchwałodawczym i opiniodawczym jest Rada Pedagogiczna. 1. Rada Pedagogiczna jest kolegialnym organem Szkoły w zakresie realizacji statutowych zadań dotyczących kształcenia, wychowania i opieki. 2. W skład Rady Pedagogicznej wchodzą: dyrektor Szkoły, wszyscy nauczyciele zatrudnieni w Szkole oraz pracownicy innych zakładów pracy pełniący funkcje instruktorów praktycznej nauki zawodu lub prowadzący pracę wychowawczą, dla których praca dydaktyczna i wychowawcza stanowi podstawowe zajęcie. 3. W zebraniach Rady Pedagogicznej mogą także brać udział z głosem doradczym osoby zaproszone przez jej przewodniczącego za zgodą lub na wniosek Rady Pedagogicznej. 4. Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest dyrektor Szkoły. 5. Zebrania Rady Pedagogicznej są organizowane: przed rozpoczęciem roku szkolnego, w każdym semestrze w związku z klasyfikowaniem i promowaniem uczniów, po zakończeniu rocznych zajęć szkolnych oraz w miarę bieżących potrzeb. 6. Zebrania mogą być organizowane z inicjatywy przewodniczącego, Rady Szkoły, organu prowadzącego Szkołę, oraz na prośbę 1/3 członków Rady Pedagogicznej. 7. Przewodniczący prowadzi i przygotowuje zebrania Rady Pedagogicznej oraz jest odpowiedzialny za zawiadomienie wszystkich jej członków o terminie i porządku zebrania zgodnie z regulaminem Rady. 8. Dyrektor Szkoły przedstawia Radzie Pedagogicznej, nie rzadziej niż dwa razy w roku, ogólne wnioski wynikające ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz informuje o działalności Szkoły. 9. Rada Pedagogiczna ponadto: a. zatwierdza plany pracy Szkoły po zaopiniowaniu przez Radę Szkoły; b. podejmuje uchwały w sprawie wyników uczniów; c. podejmuje uchwały w sprawie innowacji eksperymentów pedagogicznych w Szkole, po zaopiniowaniu ich projektów przez Radę Szkoły; d. ustala organizację doskonalenia zawodowego nauczycieli; e. podejmuje uchwały w sprawach skreślenia z listy uczniów. 10. Rada Pedagogiczna opiniuje w szczególności: a. organizację pracy Szkoły, w tym zwłaszcza tygodniowy rozkład zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych; b. projekt planu finansowego Szkoły; c. wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień; d. propozycje dyrektora Szkoły w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć, wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych. 11. Rada Pedagogiczna przygotowuje projekt Statutu Szkoły lub jego zmian i przedstawia do uchwalenia Radzie Szkoły. 12. Rada Pedagogiczna może występować z wnioskiem do organu prowadzącego Szkołę o odwołanie z funkcji dyrektora Szkoły lub do dyrektora o odwołanie nauczyciela z innej funkcji kierowniczej w szkole. 13. Uchwały Rady Pedagogicznej są podejmowane większością głosów w obecności połowy jej członków. 14. Rada Pedagogiczna ustala regulamin swojej działalności. 15. Zebrania Rady Pedagogicznej są protokołowane.

7 7 16. Nauczyciele są zobowiązani do nie ujawniania spraw poruszanych na posiedzeniu Rady Pedagogicznej, które mogą naruszać dobro osobiste uczniów lub ich rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników Szkoły. RADA SZKOŁY W Szkole działa Rada Szkoły, która uczestniczy w rozwiązywaniu spraw wewnętrznych Szkoły a także: Uchwala Statut Szkoły. 2. Przedstawia wnioski w sprawie rocznego planu finansowego rachunku dochodów własnych Szkoły i opiniuje plan finansowy Szkoły. 3. Może występować do organu sprawującego nadzór pedagogiczny nad Szkołą z wnioskami o zbadanie i dokonanie oceny działalności Szkoły, jej dyrektora lub innego nauczyciela zatrudnionego w Szkole. 4. Opiniuje plan pracy Szkoły, projekt innowacji i eksperymentów pedagogicznych oraz inne sprawy istotne dla Szkoły. 5. Z własnej inicjatywy ocenia sytuację oraz stan Szkoły i występuje z wnioskami do dyrektora, Rady Pedagogicznej, organu prowadzącego Szkołę w sprawach organizacji zajęć pozalekcyjnych i przedmiotów nadobowiązkowych. 1. W skład Rady Szkoły wchodzą w równej liczbie: 1) nauczyciele wybrani przez ogól nauczycieli; 2) rodzice wybrani przez ogól rodziców; 3) uczniowie wybrani przez ogół uczniów. 2. Rada powinna liczyć co najmniej 6 osób. 3. Kadencja Rady Szkoły trwa 2 lata z corocznym uzupełnieniem jej składu. 4. Rada Szkoły uchwala regulamin swojej działalności oraz wybiera przewodniczącego. 5. Zebrania Rady są protokołowane. 6. W posiedzeniach Rady Szkoły może brać udział z głosem doradczym dyrektor Szkoły Do udziału w posiedzeniach Rady Szkoły mogą być zaproszone przez przewodniczącego, za zgodą lub na wniosek Rady, inne osoby z głosem doradczym. 2. Powstanie Rady Szkoły pierwszej kadencji organizuje z własnej inicjatywy dyrektor Szkoły albo na wniosek Rady Pedagogicznej, samorządu uczniowskiego bądź Rady Rodziców, jeśli taka zostanie powołana. SAMORZĄD UCZNIOWSKI 15 Samorząd uczniowski tworzą wszyscy uczniowie Szkoły. Zasady wybierania i działania organów Samorządu uczniowskiego określa regulamin uchwalony przez ogół uczniów w głosowaniu równym, tajnym i powszechnym.

8 8 Samorząd może przedstawić Radzie Szkoły, Radzie Pedagogicznej oraz dyrektorowi wnioski i opinie we wszystkich sprawach Szkoły, w szczególności dotyczących podstawowych praw słuchaczy, takich jak: 1) prawo do zapoznania się z programem nauczania, z jego treścią, celem i stawianymi wymogami; 2) prawo do jawnej, umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu; 3) prawo do organizacji życia szkolnego umożliwiające zachowanie właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym, a możliwością rozwijania i zaspokajania własnych zainteresowań; 4) prawo do organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi w porozumieniu z dyrektorem; 5) prawo wyboru nauczyciela opiekuna Samorządu uczniowskiego. RODZICE I NAUCZYCIELE Rodzice i nauczyciele współdziałają ze sobą w sprawach wychowania i kształcenia uczniów. Formy tego współdziałania uwzględniają: 1) znajomość zadań i zamierzeń dydaktyczno wychowawczych na danym kierunku; 2) znajomość przepisów dotyczących oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania egzaminów; 3) uzyskiwania informacji na temat ucznia; 4) uzyskiwanie informacji i porad w sprawach dalszego kształcenia; 5) wyrażania i przekazywania organowi sprawującemu nadzór opinii na temat pracy Szkoły. 16 ROZDZIAŁ V ORGANIZACJA SZKOŁY 17 Terminy rozpoczynania i kończenia zajęć dydaktyczno wychowawczych, przerw świątecznych oraz ferii zimowych i letnich określają przepisy w sprawie organizacji roku szkolnego. 18 Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacyjny Szkoły opracowany przez dyrektora Szkoły na podstawie planu nauczania oraz planu finansowego Szkoły. Arkusz organizacyjny Szkoły zatwierdza organ prowadzący Szkołę. 19 Projekt arkusza organizacyjnego Szkoły przygotowywany jest przez dyrektora Szkoły do 30 kwietnia każdego roku. W arkuszu organizacyjnym Szkoły zamieszcza się w szczególności liczbę pracowników Szkoły łącznie z liczbą stanowisk kierowniczych, ogólną liczbę godzin przedmiotów obowiązkowych oraz liczbę godzin przedmiotów nadobowiązkowych, w tym kół zainteresowań i innych zajęć pozalekcyjnych finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący Szkołę. 20

9 9 Podstawową jednostką organizacyjną Szkoły jest oddział złożony z uczniów, którzy w jednorocznym kursie nauki danego roku szkolnego uczą się wszystkich przedmiotów obowiązkowych i wybranych przedmiotów nadobowiązkowych określonych planem nauczania zgodnym z odpowiednim planem nauczania i programem dla danego wydziału, zatwierdzonym przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. 21 Zajęcia dydaktyczne w roku szkolnym dzielą się na dwa semestry. Okresem przeznaczonym na realizację materiału programowego jest dwu lub cztero semestralny cykl kształcenia. 22 Organizację stałych, obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć dydaktycznych i wychowawczych określa tygodniowy rozkład zajęć ustalony przez dyrektora Szkoły na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacyjnego z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy Podstawową formą pracy Szkoły są zajęcia dydaktyczno wychowawcze prowadzone w systemie klasowo lekcyjnym. 2. Godzina lekcyjna trwa 45 minut, z wyjątkiem zajęć praktycznych, w których godzina trwa 55 minut. 24 Corocznie dokonuje się podziału uczniów na grupy na zajęciach wymagających specjalnych warunków nauki i bezpieczeństwa oraz zasad wynikających z przepisów w sprawie ramowych planów nauczania. 25 Niektóre zajęcia obowiązkowe, np. zajęcia praktyczne, praktyka zawodowa oraz nauczanie języków obcych, elementów informatyki, koła zainteresowań i inne zajęcia nadobowiązkowe, mogą być prowadzone poza systemem klasowo lekcyjnym w grupach: na poszczególnych wydziałach i grupach międzywydziałowych, a także podczas wycieczek i wyjazdów. Na zajęciach praktycznych obowiązuje regulamin 25a 1. Szkoła organizuje praktyczną naukę zawodu w formie zajęć praktycznych i praktyk zawodowych zgodnie ze szkolnym planem nauczania, przepisami określającymi warunki i zasady organizacji oraz warunki bezpieczeństwa i higieny pracy. 2. Zajęcia praktyczne organizowane są dla uczniów, w celu opanowania przez nich umiejętności zawodowych, niezbędnych do podjęcia pracy w danym zawodzie. 3. Praktyki zawodowe organizowane są dla uczniów, w celu zastosowania i pogłębiania zdobytej wiedzy i umiejętności zawodowych w rzeczywistych, naturalnych warunkach pracy. 4. Praktyki zawodowe uczniów mogą być organizowane w czasie całego roku szkolnego, w tym również w okresie ferii letnich. 5. W przypadku organizowania praktyk zawodowych w okresie ferii letnich odpowiedniemu skróceniu ulega czas trwania zajęć dydaktyczno-wychowawczych dla uczniów odbywających te praktyki. 6. Zakres wiadomości i umiejętności nabywanych przez uczniów na zajęciach praktycznych i praktykach zawodowych oraz wymiar godzin tych zajęć i praktyk określa program nauczania dla danego zawodu.

10 10 7. Dobowy wymiar godzin zajęć praktycznej nauki zawodu uczniów nie może przekraczać 8 godzin. 8. W szczególnie uzasadnionych przypadkach dopuszcza się możliwość przedłużenia dobowego wymiaru godzin zajęć praktycznej nauki zawodu dla uczniów w wieku powyżej 18 lat, nie dłużej jednak niż do 12 godzin, przy zachowaniu tygodniowego wymiaru godzin zajęć edukacyjnych, określonych w ramowym planie nauczania. Przedłużenie dobowego wymiaru godzin zajęć praktycznej nauki zawodu jest możliwe tylko u tych pracodawców, gdzie przedłużony dobowy wymiar czasu pracy wynika z rodzaju pracy lub jej organizacji. 9. Zajęcia praktyczne i praktyki zawodowe odbywają się w placówkach ochrony zdrowia, u pracodawców i innych jednostkach organizacyjnych, z którymi umowy zawiera dyrektor. 10. Dyrektor szkoły nadzoruje realizację programu praktycznej nauki zawodu i współpracuje z podmiotami przyjmującymi uczniów na zajęcia praktyczne i praktykę zawodową. 11. Szkoła zwraca uczniom odbywającym praktyczną naukę zawodu w miejscowościach poza ich miejscem zamieszkania i poza siedzibą szkoły, mającym możliwość codziennego powrotu do miejsca zamieszkania lub siedziby szkoły, równowartość kosztów przejazdu środkami komunikacji publicznej, z uwzględnieniem ulg przysługującym uczniom. 12. Szkoła zapewnia uczniom odbywającym praktyczną naukę w miejscowości poza siedzibą szkoły, do których codzienny dojazd nie jest możliwy nieodpłatne zakwaterowanie oraz ryczałt na wyżywienie w wysokości nie niższej niż 40% diety przysługującej pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju. 13. Zajęcia edukacyjne w ramach kształcenia zawodowego organizowane są w grupach. 14. Liczba uczniów w grupie jest zależna od specyfiki placówki przyjmującej uczniów na zajęcia praktyczne i praktykę zawodową, warunków organizacyjnych oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy. Zajęcia praktyczne prowadzą nauczyciele i instruktorzy praktycznej nauki zawodu. 15. Za organizację i nadzór nad zajęciami praktycznymi i praktyką zawodową bezpośrednio odpowiedzialny jest kierownik szkolenia praktycznego i nauczyciel-opiekun zajęć praktycznej nauki zawodu. 16. W jednostkach organizacyjnych, w których prowadzone są zajęcia praktyczne i praktyki zawodowe uczniów obowiązuje regulamin zajęć praktycznych i praktyk zawodowych. 26 Szkoła może przyjmować studentów szkół wyższych kształcących nauczycieli na praktyki pedagogiczne i zawodowe na podstawie pisemnego porozumienia zawartego pomiędzy dyrektorem Szkoły lub za jego zgodą oraz poszczególnymi nauczycielami a szkołą wyższą. 27 Szkoła zapewnia słuchaczom możliwość i higieniczne warunki spożycia posiłku Biblioteka jest interdyscyplinarną pracownią szkoły, służącą realizacji zadań edukacyjnych i dydaktyczno-wychowawczych. 2. W bibliotece działa Internetowe Centrum Multimedialne. 3. W celu realizacji zadań opisanych w ust. 1 biblioteka: 1) pełni rolę ośrodka informacji dla uczniów, nauczycieli i pozostałych pracowników szkoły; 2) wspiera doskonalenie zawodowe nauczycieli; 3) uczestniczy w przygotowaniu uczniów do samokształcenia; 4) pełni rolę Internetowego Centrum Multimedialnego działając według odrębnego regulaminu. 4. Biblioteka jest pracownią dydaktyczną, w której zajęcia prowadzą nauczyciele-bibliotekarze i nauczyciele innych przedmiotów, korzystając ze zgromadzonych zbiorów. 28a

11 11 1. Do zadań biblioteki należy w szczególności: 1) gromadzenie, opracowanie i udostępnianie zbiorów; 2) udostępnianie użytkownikom Internetu, w celu wyszukiwania informacji; 3) gromadzenie informacji naukowo-technicznych dla potrzeb kształcenia, dokształcania i doskonalenia; 4) dbanie o zbiory i ich konserwację; 5) rozbudzanie zainteresowań czytelniczych; 6) prowadzenie działalności informacyjnej; 7) przygotowanie uczniów do korzystania z różnych źródeł informacji; 8) współdziałanie z innymi bibliotekami, placówkami kulturalno-oświatowymi i opiekunami roku w szczególności w zakresie edukacji kulturalnej i informacyjnej uczniów; 9) pomoc w wyszukiwaniu informacji. 2. Biblioteka posiada odrębne pomieszczenie w siedzibie szkoły; posiada wypożyczalnię, czytelnię i stanowiska komputerowe z dostępem do Internetu. 28b 1. W bibliotece zatrudniony jest nauczyciel-bibliotekarz. 2. Do obowiązków nauczyciela-bibliotekarza należy w szczególności: 1) udostępnianie zbiorów w wypożyczalni, czytelni i udostępnianie Internetu; 2) prowadzenie działalności informacyjnej i propagandowej dotyczącej biblioteki, jej zbiorów i czytelnictwa; 3) udzielanie porad w doborze literatury; 4) prowadzenie zajęć z przysposobienia czytelniczego i informacyjnego, edukacji czytelniczej i medialnej; 5) współpraca z opiekunami, nauczycielami przedmiotów, w realizacji zadań dydaktycznowychowawczych, rozwijaniu kultury czytelniczej i przygotowaniu do samokształcenia; 6) prowadzenie informacji naukowo-technicznej dla potrzeb kształcenia, dokształcania i doskonalenia; 7) gromadzenie zbiorów zgodnie z profilem programowym i potrzebami placówki; 8) ewidencja zbiorów zgodnie z obowiązującymi przepisami; 9) opracowanie zbiorów (klasyfikowanie, katalogowanie, opracowanie techniczne); 10) selekcja zbiorów (materiały zbędne i zniszczone); 11) organizacja udostępniania zbiorów; 12) organizacja warsztatu informacyjnego. 3. Nauczyciel-bibliotekarz: 1) odpowiada za stan i wykorzystanie powierzonych mu zbiorów; 2) współpracuje z wychowawcami i nauczycielami poszczególnych przedmiotów; 3) sporządza plan pracy oraz okresowe i roczne sprawozdania z pracy; 4) prowadzi statystykę wypożyczeń; 5) doskonali warsztat pracy. 28c 1. Z biblioteki mogą korzystać: 1) uczniowie, nauczyciele, doradcy metodyczni i inni pracownicy szkoły; 2) renciści i emeryci centrum; 3) inne osoby za zgodą dyrektora. 2. Status użytkownika biblioteki potwierdza karta czytelnika. 3. Karta czytelnika wydawana jest bezpłatnie raz w okresie kształcenia, na wszystkie lata pobytu w szkole. 4. Czytelnik może wypożyczać książki wyłącznie na swoją kartę biblioteczną. 5. Czytelnik odpowiada materialnie za zniszczenie, uszkodzenie lub zagubienie wypożyczonych przez siebie książek.

12 12 6. Biblioteka współpracuje z innymi bibliotekami w zakresie poszukiwania i wypożyczania księgozbioru, materiałów informatycznych i bibliotecznych. 28d 1. Stanowiska komputerowe w bibliotece zostały zainstalowane do poszukiwań materiałów źródłowych za pomocą sieci Internet. 2. Wszyscy użytkownicy powinni okazać kartę biblioteczną oraz wpisać się do księgi odwiedzin. 3. Użytkownicy komputera zobowiązani są do korzystania z niego w celach edukacyjnych. 4. Zabronione jest korzystanie z komputera w celach zarobkowych, wykonywanie czynności naruszające prawa autorskie twórców lub dystrybutorów oprogramowania i danych. 5. Korzystać można tylko z zainstalowanych programów. Zabrania się instalowania innych programów i dokonywania zmian w istniejących oprogramowaniach. 6. Użytkownikom nie wolno przyłączać, odłączać ani przełączać urządzeń w zestawach komputerowych. 7. W przypadku stwierdzenia nie przestrzegania obowiązujących zasad, bibliotekarz, administrator sieci ma prawo do natychmiastowego przerwania sesji użytkownika. 8. W razie wyrządzenia szkody podczas korzystania ze stanowisk komputerowych użytkownik jako sprawca szkody odpowiada na podstawie przepisów Kodeksu cywilnego. 30 (uchylony) 31 Do realizacji celów statutowych Szkoła posiada: pomieszczenia, izby lekcyjne, klasopracownie, pracownie specjalistyczne, a ponadto: bibliotekę, szatnię, składnicę akt, pomieszczenia administracyjno gospodarcze. ROZDZIAŁ VII NAUCZYCIELE I INNI PRACOWNICY SZKOŁY W Szkole zatrudnia się nauczycieli oraz pracowników ekonomicznych, inżynieryjno technicznych, administracyjnych i pracowników obsługi. 2. Zasady zatrudnienia nauczycieli i innych pracowników, o których mowa w ust. 1 określają odrębne przepisy. 3. W Szkole został powołany pełnomocnik ds. ochrony informacji niejawnych, którego obowiązki określa odrębny regulamin. 33 Nauczyciel prowadzi pracę dydaktyczno wychowawczą i opiekuńczą oraz jest odpowiedzialny za jakość i wyniki tej pracy i bezpieczeństwo powierzonych jego opiece uczniów. Zadania nauczycieli: a. odpowiedzialność za życie, zdrowie, bezpieczeństwo uczniów,

13 13 b. odpowiedzialność za prawidłowy przebieg procesu dydaktycznego, c. dbałość o pomoce dydaktyczno wychowawcze i sprzęt szkolny, d. wspieranie rozwoju psychofizycznego uczniów, ich zdolności i zainteresowań, e. bezstronność i obiektywizm w ocenie uczniów oraz sprawiedliwe traktowanie wszystkich uczniów, f. udzielanie pomocy w przezwyciężaniu niepowodzeń szkolnych w oparciu o rozpoznanie potrzeb uczniów, g. doskonalenie umiejętności dydaktycznych i podnoszenie poziomu wiedzy merytorycznej, h. prowadzenie dokumentacji Nauczyciele grupy przedmiotów pokrewnych mogą tworzyć zespół samokształceniowy. 2. Pracą zespołu samokształceniowego kieruje powołany przez dyrektora Szkoły przewodniczący zespołu. 3. Cele i zadania zespołu samokształceniowego obejmują: a. zorganizowanie współpracy nauczycieli dla uzgodnienia sposobów realizacji programów nauczania, b. korelowania treści nauczania przedmiotów pokrewnych, a także uzgadniania decyzji w sprawie wyborów programów nauczania, c. wspólne opracowanie szczegółowych kryteriów oceniania uczniów, d. organizowanie wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego oraz doradztwa metodycznego dla początkujących nauczycieli, e. współdziałanie w organizowaniu pracowni przedmiotowych, a także w uzupełnianiu ich wyposażenia, f. wspólne opiniowanie przygotowanych w szkole autorskich, innowacyjnych, eksperymentalnych programów nauczania Zadaniem opiekuna jest sprawowanie opieki wychowawczej nad uczniami w szczególności: a. tworzenie warunków wspomagających rozwój ucznia, proces jego uczenia się oraz przygotowania do życia w rodzinie i społeczeństwie, b. inspirowanie i wspomaganie działań zespołowych uczniów, c. podejmowanie działań umożliwiających rozwiązywanie spraw spornych w zespole uczniów oraz pomiędzy uczniami a innymi członkami społeczności szkolnej. 2. Opiekun w celu realizacji zadań, o których mowa w ust. 1 podejmuje następujące działania: a. otacza indywidualną opieką każdego ucznia, b. współdziała z nauczycielami uczącymi na jego roku, uzgadniając z nimi i koordynując ich działania wychowawcze wobec ogółu uczniów, a także wobec tych, którym potrzebna jest indywidualna opieka. 3. Opiekun może utrzymywać kontakt z rodzicami uczniów w celu: a. poznania i ustalenia potrzeb opiekuńczo wychowawczych ich dzieci, b. współdziałania z rodzicami tzn. okazywania im pomocy w ich działaniach wychowawczych i otrzymywania od nich pomocy w swoich działaniach włączanie ich w sprawy życia Szkoły. 4. Opiekun ma prawo korzystać w swojej pracy z pomocy merytorycznej i metodycznej ze strony właściwych placówek i instytucji oświatowych i naukowych. 35a 1. Do zadań pracowników ekonomicznych należy: 1) prowadzenie rachunkowości zgodnie z obowiązującymi przepisami; 2) prowadzenie gospodarki finansowej zgodnie z obowiązującym prawem;

14 14 3) bieżące i prawidłowe prowadzenie księgowości oraz sporządzanie kalkulacji kosztów wykonywanych zadań; 4) sporządzanie sprawozdań i informacji o realizacji planu; 5) opracowywanie projektów przepisów wewnętrznych wydawanych przez dyrektora, dotyczących prowadzenia rachunkowości, zakładowego planu kont, obiegu dokumentów księgowych, zasad prowadzenia i rozliczenia inwentaryzacji. 2. Do zadań pracowników administracji i obsługi należy: 1) prowadzenie obsługi technicznej i administracyjnej; 2) prowadzenie spraw kadrowych i socjalnych pracowników oraz słuchaczy; 3) utrzymanie porządku i czystości w pomieszczeniach szkoły; 4) dozór mienia szkoły. 3. Prawa i obowiązki pracowników administracji, działu finansowo-księgowego oraz administracyjno-gospodarczego określa kodeks pracy. Szczegółowy zakres obowiązków pracowników określa dyrektor. ROZDZIAŁ VIII UCZNIOWIE SZKOŁY 36 Statut określa zasady rekrutacji uczniów ustalone zgodnie z przepisami w sprawie warunków przyjmowania uczniów do szkół Do Szkoły policealnej uczęszczają absolwenci szkół średnich. 2. O przyjęciu kandydata decyduje: pozytywny wynik rozmowy kwalifikacyjnej, dodatkowe kryteria, zależne od profilu kształcenia, ustalone przez dyrektora Szkoły w porozumieniu z Radą Pedagogiczną (zdrowotne, sprawnościowe) 3. W przypadku, gdy kandydat posiada przeciwwskazania zdrowotne do wykonywania obranego zawodu, nie może rozpocząć nauki na wybranym kierunku Dyrektor Szkoły nie później niż na dwa miesiące przed terminem przyjęć w celu przeprowadzenia rekrutacji powołuje szkolną komisję rekrutacyjno kwalifikacyjną, wyznacza jej przewodniczącego i określa zadania członków. 2. Do zadań szkolnej komisji rekrutacyjno kwalifikacyjnej należy w szczególności: 1) podanie do wiadomości kandydatom informacji o warunkach rekrutacji, z uwzględnieniem kryteriów przyjęć zawartych w Statucie Szkoły, 2) przeprowadzenie egzaminu lub rozmowy kwalifikacyjnej, 3) ustalenie na podstawie wyników postępowania kwalifikacyjnego i ogłoszenie listy kandydatów przyjętych do Szkoły, 4) sporządzenie protokołu postępowania kwalifikacyjnego. 39

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA MEDYCZNEGO STUDIUM ZAWODOWEGO W POZNANIU, UL. SZAMARZEWSKIEGO 99

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA MEDYCZNEGO STUDIUM ZAWODOWEGO W POZNANIU, UL. SZAMARZEWSKIEGO 99 Załącznik nr 1 do Statutu Medycznego Studium Zawodowego ul. Szamarzewskiego 99 60-568 P o z n a ń WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA MEDYCZNEGO STUDIUM ZAWODOWEGO W POZNANIU,

Bardziej szczegółowo

Podstawa prawna: Przyjęte uchwałą nr VIII/15/16 Rady Pedagogicznej z dnia 1 września 215 roku. Opinia Rady Rodziców z dnia. Ocenianiu podlegają:

Podstawa prawna: Przyjęte uchwałą nr VIII/15/16 Rady Pedagogicznej z dnia 1 września 215 roku. Opinia Rady Rodziców z dnia. Ocenianiu podlegają: Wewnątrzszkolne ocenianie uczniów w gimnazjum specjalnym z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym (oddziały B) w Powiatowym Zespole Szkół i Placówek Specjalnych w Legionowie Podstawa

Bardziej szczegółowo

7. Do egzaminu semestralnego w szkole dla dorosłych kształcącej w formie zaocznej może być również dopuszczony słuchacz, który nie uczęszczał z

7. Do egzaminu semestralnego w szkole dla dorosłych kształcącej w formie zaocznej może być również dopuszczony słuchacz, który nie uczęszczał z Uchwała nr 15/2012 Rady Pedagogicznej Zespołu Szkół nr 1 im. Jana Kilińskiego w Pabianicach z dnia 24 października 2012 r. w sprawie nowelizacji zapisów statutowych Na podstawie art. 41 ust 1. ustawy o

Bardziej szczegółowo

Klasyfikowanie i promowanie uczniów 1 1.Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych ustalają nauczyciele prowadzący

Klasyfikowanie i promowanie uczniów 1 1.Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych ustalają nauczyciele prowadzący Klasyfikowanie i promowanie uczniów 1 1.Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne obowiązkowe zajęcia edukacyjne, a śródroczną

Bardziej szczegółowo

STATUT Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego nr l dla Dorosłych Bydgoszczy

STATUT Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego nr l dla Dorosłych Bydgoszczy STATUT Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego nr l dla Dorosłych Bydgoszczy BYDGOSZCZ 2004 ROK SPIS TREŚCI 1. Zagadnienia wstępne 2. Cele i zadania Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego nr l dla

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe zasady oceniania, klasyfikowania, przeprowadzania egzaminów oraz promowania w Szkole Aspirantów PSP w Poznaniu. 2

Szczegółowe zasady oceniania, klasyfikowania, przeprowadzania egzaminów oraz promowania w Szkole Aspirantów PSP w Poznaniu. 2 3) ocenach końcowych rozumie się przez to oceny z przedmiotów, które nie występują w planie nauczania w następnych semestrach oraz wszystkie oceny w semestrach programowo najwyższych; 4) ocenie klasyfikacyjnej

Bardziej szczegółowo

Szkolny system oceniania. Krakowskiej w Jerzmanowicach.

Szkolny system oceniania. Krakowskiej w Jerzmanowicach. Załącznik nr 1 do Statutu Publicznego Gimnazjum nr 1 im. Akademii Krakowskiej w Jerzmanowicach. (od 1.09.2012r) Szkolny system oceniania w Publicznym Gimnazjum nr 1im. Akademii Krakowskiej w Jerzmanowicach.

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA. Policealnej Szkoły Farmaceutycznej w Bydgoszczy

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA. Policealnej Szkoły Farmaceutycznej w Bydgoszczy Załącznik nr 1 WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA Policealnej Szkoły Farmaceutycznej w Bydgoszczy nowelizowany 14 sierpnia 2012 r. Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia

Bardziej szczegółowo

Organy szkoły. 1. Organami Gimnazjum są: 1) Dyrektor, 2) Rada Pedagogiczna, 3) Samorząd Uczniowski, 4) Rada Rodziców.

Organy szkoły. 1. Organami Gimnazjum są: 1) Dyrektor, 2) Rada Pedagogiczna, 3) Samorząd Uczniowski, 4) Rada Rodziców. Organy szkoły 11 1. Organami Gimnazjum są: 1) Dyrektor, 2) Rada Pedagogiczna, 3) Samorząd Uczniowski, 4) Rada Rodziców. 12 1. Do Dyrektora należy: 1) zatrudnianie i zwalnianie nauczycieli oraz innych pracowników

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY REGULAMIN WARUNKÓW OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA SŁUCHACZY LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO DLA DOROSŁYCH

WEWNĄTRZSZKOLNY REGULAMIN WARUNKÓW OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA SŁUCHACZY LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO DLA DOROSŁYCH Załącznik nr 4c do statutu Zespołu Szkół Mechanicznych w Opolu WEWNĄTRZSZKOLNY REGULAMIN WARUNKÓW OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA SŁUCHACZY LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO DLA DOROSŁYCH Na podstawie rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

5 Organy szkoły Dyrektora Szkoły

5 Organy szkoły Dyrektora Szkoły 5 Organy szkoły 1. Organami szkoły są: Dyrektor Szkoły, Rada Pedagogiczna, Rada Rodziców i Samorząd Uczniowski. 1) organy szkoły działają na podstawie swoich regulaminów, które są zgodne z obowiązującymi

Bardziej szczegółowo

OCENA OPISOWA ZAJĘĆ EDUKACYJNYCH

OCENA OPISOWA ZAJĘĆ EDUKACYJNYCH Załącznik nr 18 do Statutu Zespołu Szkół Szkoła Podstawowa im. Św. Królowej Jadwigi w Jerzmanowicach OCENA OPISOWA ZAJĘĆ EDUKACYJNYCH W KLASACH I - III Szkoła Podstawowa im. Świętej Królowej Jadwigi w

Bardziej szczegółowo

Zasady oceniania Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych

Zasady oceniania Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych Załącznik do Statutu Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych Zasady oceniania Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych 1 1. W ramach oceniania wewnątrzszkolnego ocenianiu podlegają osiągnięcia edukacyjne

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Statutu Szkoły Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu

Załącznik Nr 2 do Statutu Szkoły Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu Załącznik Nr 2 do Statutu Szkoły Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu Szczegółowe zasady oceniania, klasyfikowania, przeprowadzania egzaminów oraz promowania słuchaczy w Szkole Aspirantów Państwowej

Bardziej szczegółowo

Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania (WSO) w Zespole Szkół nr 1 w Suwałkach Szkole Policealnej nr 1 w Suwałkach

Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania (WSO) w Zespole Szkół nr 1 w Suwałkach Szkole Policealnej nr 1 w Suwałkach Załącznik nr 5 Zespół Szkół nr 1 w Suwałkach Szkoła Policealna nr 1 w Suwałkach ul. T. Noniewicza 83, 16 400 Suwałki e-mail: loginsuw@o2.pl http://www.zs1.suwalki.edu.pl tel: 566 66 07 fax: 566 34 98 Wewnątrzszkolne

Bardziej szczegółowo

1. Podział roku szkolnego:

1. Podział roku szkolnego: WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA I SPOŁECZNEGO LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. EMANUELA BUŁHAKA W WARSZAIE WESOŁEJ (z uwzględnionymi poprawkami z 3 września 2012 r.) 1. Podział roku szkolnego: 1. Rok szkolny

Bardziej szczegółowo

Ocenianie w szkołach artystycznych USO 2015:

Ocenianie w szkołach artystycznych USO 2015: Ocenianie w szkołach artystycznych USO 2015: Art. 44zc. Ocenianie, klasyfikowanie i promowanie uczniów w szkole artystycznej odbywa się zgodnie z zasadami określonymi w art. 44zd 44zp oraz przepisami wydanymi

Bardziej szczegółowo

STATUT ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO NR 1 W GDYNI

STATUT ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO NR 1 W GDYNI STATUT ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO NR 1 W GDYNI Statut Zespołu Szkolno Przedszkolnego nr 1 w Gdyni ul. Wiczlińska 93 Rozdział 1. Podstawa prawna 1 Statut opracowano na podstawie : 1) Ustawy z dnia 7

Bardziej szczegółowo

Statut CLIV Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Warszawie, ul. Dzieci Warszawy 42. Rozdział 8: Wewnątrzszkolny system oceniania 21

Statut CLIV Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Warszawie, ul. Dzieci Warszawy 42. Rozdział 8: Wewnątrzszkolny system oceniania 21 Statut CLIV Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Warszawie, ul. Dzieci Warszawy 42 Rozdział 8: Wewnątrzszkolny system oceniania 21 Ocenianie wewnątrzszkolne osiągnięć edukacyjnych słuchaczy polega

Bardziej szczegółowo

Ocenianie w szkołach dla dorosłych

Ocenianie w szkołach dla dorosłych Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego Ul. Chyliczkowska 20, 05-500 Piaseczno Ocenianie w szkołach dla dorosłych wyciąg z tekstu jednolitego Statutu Zespołu Szkół z dnia 9 listopada 2010

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rady Pedagogicznej Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Olsztynie. Regulamin Rady Pedagogicznej

Regulamin Rady Pedagogicznej Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Olsztynie. Regulamin Rady Pedagogicznej Regulamin Rady Pedagogicznej Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Olsztynie Opracowany na podstawie Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 1996 r nr 67, poz. 329 ze zmianami).

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN EGZAMINU KLASYFIKACYJNEGO

REGULAMIN EGZAMINU KLASYFIKACYJNEGO Załącznik nr 8 do Statutu REGULAMIN EGZAMINU KLASYFIKACYJNEGO 1. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się z jednego, kilku lub wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych z powodu usprawiedliwionej nieobecności

Bardziej szczegółowo

Procedury przeprowadzania egzaminu klasyfikacyjnego i poprawkowego

Procedury przeprowadzania egzaminu klasyfikacyjnego i poprawkowego Procedury przeprowadzania egzaminu klasyfikacyjnego i poprawkowego w Zespole Szkół Technicznych w Tarnowie Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie warunków i sposobu oceniania,

Bardziej szczegółowo

Statut Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Kruszwicy

Statut Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Kruszwicy Statut Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Kruszwicy Rozdział I Postanowienia ogólne załącznik do uchwały Nr XX/223/2012 Rady Miejskiej w Kruszwicy z dnia 28 czerwca 2012 1.1. W skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących

Bardziej szczegółowo

STATUT CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I PRAKTYCZNEGO W KALISZU

STATUT CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I PRAKTYCZNEGO W KALISZU STATUT CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I PRAKTYCZNEGO W KALISZU I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Nazwa placówki brzmi: Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego w Kaliszu. 2. Centrum Kształcenia Ustawicznego

Bardziej szczegółowo

Rozdział I. Część ogólna.

Rozdział I. Część ogólna. nr 1 im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Lublinie Załącznik Nr 6 do statutu Centrum Kształcenia Ustawicznego WARUNKI I SPOSÓB OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA SŁUCHACZY W SZKOŁACH DLA DOROSŁYCH WCHODZĄCYCH

Bardziej szczegółowo

RAMOWY STATUT TECHNIKUM UZUPEŁNIAJĄCEGO PRZY ZESPOLE SZKÓŁ ZAWODOWYCH W PISZU

RAMOWY STATUT TECHNIKUM UZUPEŁNIAJĄCEGO PRZY ZESPOLE SZKÓŁ ZAWODOWYCH W PISZU RAMOWY STATUT TECHNIKUM UZUPEŁNIAJĄCEGO PRZY ZESPOLE SZKÓŁ ZAWODOWYCH W PISZU 1. I. NAZWA SZKOŁY. 1. Technikum Uzupełniające przy Zespole Szkół Zawodowych w Piszu. 2. Technikum Uzupełniające jest szkołą

Bardziej szczegółowo

Wewnątrzszkolny system oceniania w CKU w ZSB-E

Wewnątrzszkolny system oceniania w CKU w ZSB-E Wewnątrzszkolny system oceniania w CKU w ZSB-E 1 1. Wewnątrzszkolny system oceniania stanowi zbiór przepisów i procedur oceniania, klasyfikowania i promowania oraz przeprowadzania egzaminów. Jest oparty

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA SŁUCHACZY SZKOŁY POLICEALNEJ W ZESPOLE SZKÓŁ im. ORLĄT LWOWSKICH W URZĘDOWIE

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA SŁUCHACZY SZKOŁY POLICEALNEJ W ZESPOLE SZKÓŁ im. ORLĄT LWOWSKICH W URZĘDOWIE WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA SŁUCHACZY SZKOŁY POLICEALNEJ W ZESPOLE SZKÓŁ im. ORLĄT LWOWSKICH W URZĘDOWIE Na podstawie rozdziału 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 7 września

Bardziej szczegółowo

Statut Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Czyżówce

Statut Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Czyżówce Statut Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Czyżówce Czyżówka 2012 Strona 1 z 6 Ilekroć w dalszych przepisach jest mowa bez bliższego określenia o: 1 1. Zespole - należy przez to rozumieć Zespół Szkolno-Przedszkolny

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA SŁUCHACZY UZUPEŁNIAJĄCEGO LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO DLA DOROSŁYCH

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA SŁUCHACZY UZUPEŁNIAJĄCEGO LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO DLA DOROSŁYCH Załącznik nr 1 do Statutu Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego dla dorosłych w Myszkowie WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA SŁUCHACZY UZUPEŁNIAJĄCEGO LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO

Bardziej szczegółowo

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ ZAWODOWYCH. im. Stanisława Staszica w Lidzbarku Warmińskim

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ ZAWODOWYCH. im. Stanisława Staszica w Lidzbarku Warmińskim 1 STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ ZAWODOWYCH im. Stanisława Staszica w Lidzbarku Warmińskim Każdy Pracownik Szkoły, Uczeń i jego Rodzice mają prawo do znajomości treści Statutu Szkoły oraz zarządzeń Ministra Edukacji

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr CV/1445/10 Rady Miasta Krakowa z dnia 7 lipca 2010 r. Statut Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 53 w Krakowie

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr CV/1445/10 Rady Miasta Krakowa z dnia 7 lipca 2010 r. Statut Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 53 w Krakowie Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr CV/1445/10 Rady Miasta Krakowa z dnia 7 lipca 2010 r. Statut Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 53 w Krakowie Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA SŁUCHACZY

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA SŁUCHACZY Załącznik nr 1 do Statutu Liceum Ogólnokształcącego dla dorosłych w Myszkowie WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA SŁUCHACZY Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego dla dorosłych

Bardziej szczegółowo

Rozdział XI Ocenianie, klasyfikowanie i promowanie uczniów (cd.)

Rozdział XI Ocenianie, klasyfikowanie i promowanie uczniów (cd.) CZĘŚĆ 4 Rozdział XI Ocenianie, klasyfikowanie i promowanie uczniów (cd.) 1. ODWOŁANIE OD OCENY Z ZACHOWANIA. 50 1. Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora szkoły,

Bardziej szczegółowo

Podkarpackiego Centrum Kształcenia Ustawicznego w Rzeszowie

Podkarpackiego Centrum Kształcenia Ustawicznego w Rzeszowie Podkarpackiego Centrum Kształcenia Ustawicznego w Rzeszowie Załącznik nr 2 do uchwały nr X/174/15 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 29 czerwca 2015 r. STATUT IX 2015 rok Rozdział l Postanowienia

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 7 DO STATUTU ZESPOŁU. Wewnątrzszkolny regulamin oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów.

ZAŁĄCZNIK NR 7 DO STATUTU ZESPOŁU. Wewnątrzszkolny regulamin oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów. 1 ZAŁĄCZNIK NR 7 DO STATUTU ZESPOŁU Wewnątrzszkolny regulamin oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów. Regulamin opracowano zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia

Bardziej szczegółowo

Rozdział 3a Ocenianie, klasyfikowanie i promowanie uczniów w szkołach publicznych

Rozdział 3a Ocenianie, klasyfikowanie i promowanie uczniów w szkołach publicznych Rozdział 3a Ocenianie, klasyfikowanie i promowanie uczniów w szkołach publicznych Art. 44a. Ilekroć w niniejszym rozdziale jest mowa o zajęciach edukacyjnych bez bliższego określenia, należy przez to rozumieć

Bardziej szczegółowo

1. Przepisy ogólne. 1. Ocenianiu podlegają osiągnięcia edukacyjne ucznia.

1. Przepisy ogólne. 1. Ocenianiu podlegają osiągnięcia edukacyjne ucznia. Wewnątrzszkolny System Oceniania w Szkole Muzycznej I stopnia w Dobczycach Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 8 kwietnia 2008 r. w sprawie warunków i sposobu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ GIMNAZJUM NR 44 IM. GEN. MARIUSZA ZARUSKIEGO W POZNANIU

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ GIMNAZJUM NR 44 IM. GEN. MARIUSZA ZARUSKIEGO W POZNANIU REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ GIMNAZJUM NR 44 IM. GEN. MARIUSZA ZARUSKIEGO W POZNANIU 1 1. Rada Pedagogiczna, zwana dalej Radą, jest kolegialnym organem szkoły, w zakresie realizacji jej statutowych zadań

Bardziej szczegółowo

Rozdział 2 Ocenianie, klasyfikowanie i promowanie uczniów w szkołach dla dzieci i młodzieży 2. 1 3. 3. 2.

Rozdział 2 Ocenianie, klasyfikowanie i promowanie uczniów w szkołach dla dzieci i młodzieży 2. 1 3. 3. 2. Rozdział 2 Ocenianie, klasyfikowanie i promowanie uczniów w szkołach dla dzieci i młodzieży 2. 1. Ocenianiu podlegają: 1) osiągnięcia edukacyjne ucznia; 2) zachowanie ucznia. 2. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ IV WARUNKI OCENIANIA OSIĄGNIĘĆ EDUKACYJNYCH I KLASYFIKOWANIA UCZNIÓW

ROZDZIAŁ IV WARUNKI OCENIANIA OSIĄGNIĘĆ EDUKACYJNYCH I KLASYFIKOWANIA UCZNIÓW ROZDZIAŁ IV WARUNKI OCENIANIA OSIĄGNIĘĆ EDUKACYJNYCH I KLASYFIKOWANIA UCZNIÓW 17 1. Ustala się dwukrotną klasyfikacje uczniów Zespołu Szkół Zawodowych w Żarnowie w obrębie roku szkolnego: 1) śródroczną

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN EGZAMINU KLASYFIKACYJNEGO. w Gimnazjum nr 12 w Rybniku

REGULAMIN EGZAMINU KLASYFIKACYJNEGO. w Gimnazjum nr 12 w Rybniku REGULAMIN EGZAMINU KLASYFIKACYJNEGO w Gimnazjum nr 12 w Rybniku Podstawa prawna 1) Ustawa o systemie oświaty z 1991 r. (Dz. U. Z 2007 r. Nr 80 poz. 542), 2) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z

Bardziej szczegółowo

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ SALEZJAŃSKICH W KRAKOWIE

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ SALEZJAŃSKICH W KRAKOWIE STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ SALEZJAŃSKICH W KRAKOWIE 1 Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1. Zespół Szkół Salezjańskich, zwany dalej Zespołem, został utworzony przez Towarzystwo Salezjańskie, Inspektoria Krakowska,

Bardziej szczegółowo

Regulamin działalności Rady Pedagogicznej w Zespole Placówek Oświatowych w Biertowicach

Regulamin działalności Rady Pedagogicznej w Zespole Placówek Oświatowych w Biertowicach Regulamin działalności Rady Pedagogicznej w Zespole Placówek Oświatowych w Biertowicach Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz.U. Dz 1991r.Nr 95, poz. 425, z 1992r.Nr 26,poz.113,Nr 54,poz.254,

Bardziej szczegółowo

STATUT SZKOŁY PUBLICZNEJ DLA DOROSŁYCH

STATUT SZKOŁY PUBLICZNEJ DLA DOROSŁYCH Załącznik nr 6 STATUT SZKOŁY PUBLICZNEJ DLA DOROSŁYCH POSTANOWIENIA OGÓLNE Szkoła dla dorosłych prowadzona jest w formie zaocznej i w klasach stacjonarnych. Szkoła funkcjonuje w ramach Zespołu Szkół Centrum

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR X/174/15 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO. z dnia 29 czerwca 2015 r.

UCHWAŁA NR X/174/15 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO. z dnia 29 czerwca 2015 r. UCHWAŁA NR X/174/15 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO z dnia 29 czerwca 2015 r. w sprawie utworzenia Podkarpackiego Centrum Kształcenia Ustawicznego w Rzeszowie Na podstawie art. 18 pkt 19 lit. f ustawy

Bardziej szczegółowo

3) ustalanie ocen bieżących i śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz zajęć, o których mowa w

3) ustalanie ocen bieżących i śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz zajęć, o których mowa w Ocenianie w szkole podstawowej z ustawy o systemie oświaty zmiany obowiązujące od 1 września 2015 Rozdział 3a Ocenianie, klasyfikowanie i promowanie uczniów w szkołach publicznych Art. 44a. Ilekroć w niniejszym

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA W POLICEALNYM STUDIUM REKLAMY HANDLOWEJ

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA W POLICEALNYM STUDIUM REKLAMY HANDLOWEJ WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA W POLICEALNYM STUDIUM REKLAMY HANDLOWEJ 02-777 Warszawa, ul. Szolc-Rogozińskiego 3 1 POSTANOWIENIA WSTĘPNE 1. Wewnątrzszkolny system oceniania określa zasady oceniania,

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA w Społecznej Szkole Muzycznej I stopnia im. Witolda Lutosławskiego w Warszawie. 1 Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje:

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA w Społecznej Szkole Muzycznej I stopnia im. Witolda Lutosławskiego w Warszawie. 1 Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje: Załącznik do Statutu Społecznej Szkoły Muzycznej I stopnia im. Witolda Lutosławskiego WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA w Społecznej Szkole Muzycznej I stopnia im. Witolda Lutosławskiego w Warszawie Podstawa

Bardziej szczegółowo

KATECHEZA SZKOLNA KWEP-C- 464/08

KATECHEZA SZKOLNA KWEP-C- 464/08 KATECHEZA SZKOLNA Słowo "katecheza" pierwotnie znaczyło "wołać z góry" (ex alto), również "wywoływać echo", następnie "pouczać", gdy głos nauczyciela staje się świadomym niejako echem pytania ucznia, a

Bardziej szczegółowo

W statucie Gimnazjum wprowadza się następujące zmiany:

W statucie Gimnazjum wprowadza się następujące zmiany: Uchwała nr 15/2014/2015 Rady Pedagogicznej Gimnazjum nr 38 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie zmian w dokumentach szkolnych Na podstawie art.50 ust 2 pkt 1, w

Bardziej szczegółowo

Zasady organizacji i procesu kształcenia w szkole dla dorosłych w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 5 im. Leszka Kołakowskiego w Kożuchowie

Zasady organizacji i procesu kształcenia w szkole dla dorosłych w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 5 im. Leszka Kołakowskiego w Kożuchowie Zasady organizacji i procesu kształcenia w szkole dla dorosłych w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 5 im. Leszka Kołakowskiego w Kożuchowie I. Postanowienia ogólne 1. Typy szkół kształcące osoby dorosłe:

Bardziej szczegółowo

Rozdział V. Organizacja szkoły. 2. Arkusz organizacyjny szkoły zatwierdza organ prowadzący szkołę do dnia 30 maja danego roku.

Rozdział V. Organizacja szkoły. 2. Arkusz organizacyjny szkoły zatwierdza organ prowadzący szkołę do dnia 30 maja danego roku. Rozdział V Organizacja szkoły 51 Rok szkolny rozpoczyna się 1 września każdego roku, a kończy z dniem 31 sierpnia następnego roku. 52 Terminy rozpoczynania i kończenia zajęć dydaktyczno - wychowawczych,

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 Regulamin oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów Niepublicznej Szkoły Podstawowej Zamkowa Szkoła

Załącznik nr 1 Regulamin oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów Niepublicznej Szkoły Podstawowej Zamkowa Szkoła Załącznik nr 1 Regulamin oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów Niepublicznej Szkoły Podstawowej Zamkowa Szkoła Postanowienia ogólne Regulamin oparty jest na Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej

Bardziej szczegółowo

Zespołu Szkół Nr 3 w Szczecinie

Zespołu Szkół Nr 3 w Szczecinie Załącznik Nr 1 R E G U L A M I N RADY PEDAGOGICZNEJ Zespołu Szkół Nr 3 w Szczecinie 1 Niniejszy regulamin został opracowany w oparciu o obowiązujące dotychczas przepisy dotyczące systemu oświaty w Polsce:

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA SŁUCHACZY LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO DLA DOROSŁYCH

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA SŁUCHACZY LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO DLA DOROSŁYCH WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA SŁUCHACZY LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO DLA DOROSŁYCH ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. KRÓLA KAZIMIERZA JAGIELLOŃCZYKA W ŁĘCZNEJ UL. BOGDANOWICZA 9 WEWNĄTRZSZKOLNY

Bardziej szczegółowo

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ NR 16 WE WROCŁAWIU

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ NR 16 WE WROCŁAWIU Zespół Szkół Nr 16 we Wrocławiu 53-621 Wrocław, ul. Głogowska 30 Tel. 71/798-68-83 STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ NR 16 WE WROCŁAWIU 1 Podstawa prawna 1. Ustawa o systemie Oświaty z dnia 7 września 1991 r. z późniejszymi

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIA OGÓLNE. Regulamin Rady Pedagogicznej wynika z artykułu 40, 41, 42, 43 Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991r.

POSTANOWIENIA OGÓLNE. Regulamin Rady Pedagogicznej wynika z artykułu 40, 41, 42, 43 Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991r. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Regulamin Rady Pedagogicznej wynika z artykułu 40, 41, 42, 43 Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991r. SKŁAD RADY PEDAGOGICZNEJ 2 1. Rada pedagogiczna zwana dalej radą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRACY RADY PEDAGOGICZNEJ Szkoły Podstawowej im. Stanisława Wyspiańskiego w Kawnicach

REGULAMIN PRACY RADY PEDAGOGICZNEJ Szkoły Podstawowej im. Stanisława Wyspiańskiego w Kawnicach REGULAMIN PRACY RADY PEDAGOGICZNEJ Szkoły Podstawowej im. Stanisława Wyspiańskiego w Kawnicach Podstawa prawna: Ustawa o Systemie Oświaty z 7 września 1991 r. art. 40-43 Rada Pedagogiczna jest kolegialnym

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W PRZYSZOWIE

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W PRZYSZOWIE REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W PRZYSZOWIE 1 1. Rada Pedagogiczna jest kolegialnym organem szkoły realizującym statutowe zadania szkoły dotyczące kształcenia, wychowania i

Bardziej szczegółowo

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ W LUBNI

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ W LUBNI Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr W42/15 Rady Miejskiej w Brusach z dnia 25 czerwca 2015 r. STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ W LUBNI opracowany na podstawie art. 60 ust.l w związku z art. 58 ust. 6 ustawy z dnia 7 września

Bardziej szczegółowo

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ. w Jodłówce Tuchowskiej

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ. w Jodłówce Tuchowskiej STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ w Jodłówce Tuchowskiej I. Nazwa Zespołu 1 1. Szkoła nosi nazwę Zespół Szkół w Jodłowce Tuchowskiej. 2. Organem prowadzącym jest Gmina Tuchów. 3. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 25/2014/2015. Rady Pedagogicznej. Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Ryczowie. z dnia 31 sierpnia 2015 r.

Uchwała Nr 25/2014/2015. Rady Pedagogicznej. Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Ryczowie. z dnia 31 sierpnia 2015 r. Uchwała Nr 25/2014/2015 Rady Pedagogicznej Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Ryczowie z dnia 31 sierpnia 2015 r. w sprawie: zmian w Statucie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Ryczowie Na podstawie art. 42

Bardziej szczegółowo

GIMNAZJUM NR 23 W KRAKOWIE

GIMNAZJUM NR 23 W KRAKOWIE GIMNAZJUM NR 23 W KRAKOWIE REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ 1. 1. Rada Pedagogiczna Gimnazjum nr 23 w Krakowie, zwana dalej Radą Pedagogiczną, jest kolegialnym organem realizującym zadania dotyczące kształcenia,

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA w Policealnym Studium Zawodowym dla Dorosłych kształcącym w systemie zaocznym w Zespole Szkół Centrum Edukacji im. Ignacego Łukasiewicza w Płocku Płock, 2010 r. 1 Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rady Pedagogicznej Publicznego Gimnazjum im. Marka Kotańskiego w Góralicach I CELE I ZADANIA RADY PEDAGOGICZNEJ

Regulamin Rady Pedagogicznej Publicznego Gimnazjum im. Marka Kotańskiego w Góralicach I CELE I ZADANIA RADY PEDAGOGICZNEJ Regulamin Rady Pedagogicznej Publicznego Gimnazjum im. Marka Kotańskiego w Góralicach I CELE I ZADANIA RADY PEDAGOGICZNEJ 1. Rada Pedagogiczna jest kolegialnym organem szkoły realizującym jej statutowe

Bardziej szczegółowo

Aneks z dnia 27 sierpnia 2015 r.

Aneks z dnia 27 sierpnia 2015 r. Aneks z dnia 27 sierpnia 2015 r. zatwierdzony uchwałą Rady Pedagogicznej z dnia 27 sierpnia 2015r. do Regulaminu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania egzaminów poprawkowych,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLV/931/14 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO. z dnia 22 kwietnia 2014 r.

UCHWAŁA NR XLV/931/14 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO. z dnia 22 kwietnia 2014 r. UCHWAŁA NR XLV/931/14 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO z dnia 22 kwietnia 2014 r. w sprawie utworzenia Medyczno-Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mielcu Na podstawie art. 18

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ im. Emilii Sczanieckiej. W KONARZYCACH 1. Regulamin opracowano na podstawie Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ( tekst jednolity Dz.U nr67

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLV/933/14 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO. z dnia 22 kwietnia 2014 r. w sprawie utworzenia Medyczno-Społecznego Centrum Kształcenia

UCHWAŁA NR XLV/933/14 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO. z dnia 22 kwietnia 2014 r. w sprawie utworzenia Medyczno-Społecznego Centrum Kształcenia UCHWAŁA NR XLV/933/14 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO z dnia 22 kwietnia 2014 r. w sprawie utworzenia Medyczno-Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Stalowej Woli Na podstawie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLIV/893/14 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO. z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie utworzenia Medyczno-Społecznego Centrum Kształcenia

UCHWAŁA NR XLIV/893/14 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO. z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie utworzenia Medyczno-Społecznego Centrum Kształcenia UCHWAŁA NR XLIV/893/14 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie utworzenia Medyczno-Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Łańcucie Na podstawie art. 18

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZEPROWADZANIA EGZAMINÓW POPRAWKOWYCH, KLASYFIKACYJNYCH I SPRAWDZAJĄCYCH

REGULAMIN PRZEPROWADZANIA EGZAMINÓW POPRAWKOWYCH, KLASYFIKACYJNYCH I SPRAWDZAJĄCYCH REGULAMIN PRZEPROWADZANIA EGZAMINÓW POPRAWKOWYCH, KLASYFIKACYJNYCH I SPRAWDZAJĄCYCH w SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. MARII KONOPNICKIEJ W STARYM KOŹLU Podstawa prawna: Ustawa o systemie oświaty z 1991 r. ( Dz.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLIV/895/14 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO. z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie utworzenia Medyczno-Społecznego Centrum Kształcenia

UCHWAŁA NR XLIV/895/14 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO. z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie utworzenia Medyczno-Społecznego Centrum Kształcenia UCHWAŁA NR XLIV/895/14 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie utworzenia Medyczno-Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Jaśle Na podstawie art. 18 pkt

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ V ORGANIZACJA SZKOŁY

ROZDZIAŁ V ORGANIZACJA SZKOŁY ROZDZIAŁ V ORGANIZACJA SZKOŁY 25 Terminy rozpoczynania i kończenia zajęć dydaktyczno - wychowawczych, przerw świątecznych oraz ferii zimowych i letnich określają aktualne przepisy w sprawie organizacji

Bardziej szczegółowo

STATUT ZACHODNIOPOMORSKIEGO CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W ŚWINOUJŚCIU

STATUT ZACHODNIOPOMORSKIEGO CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W ŚWINOUJŚCIU Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXXIII/456/14 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 15 kwietnia 2014 r. STATUT ZACHODNIOPOMORSKIEGO CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W ŚWINOUJŚCIU Rozdział

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 25 kwietnia 2014 r. Poz. 1963 UCHWAŁA NR XLV/844/14 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie utworzenia Zespołu Szkół i Placówek

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNE OCENIANIE w Centrum Kształcenia Ustawicznego Nr 1 w Warszawie

WEWNĄTRZSZKOLNE OCENIANIE w Centrum Kształcenia Ustawicznego Nr 1 w Warszawie WEWNĄTRZSZKOLNE OCENIANIE w Centrum Kształcenia Ustawicznego Nr 1 w Warszawie 1 1. Wewnątrzszkolne ocenianie określa zasady oceniania, klasyfikowania i promowania słuchaczy w Centrum Kształcenia Ustawicznego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ Niniejszy regulamin opracowano na podstawie ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. z późniejszymi zmianami - art. 40 i 41 oraz na podstawie jednolitego tekstu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ. SZKOŁY PODSTAWOWEJ im. Batalionów Chłopskich. w KOŁACZKOWICACH POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ. SZKOŁY PODSTAWOWEJ im. Batalionów Chłopskich. w KOŁACZKOWICACH POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ im. Batalionów Chłopskich w KOŁACZKOWICACH 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE Rada Pedagogiczna jest stałym organem wewnętrznym szkoły powołanym do rozwiązania, opracowania

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rady Pedagogicznej. Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącego. Zespołu Szkół im. Bohaterów Oflagu II D. w Bornem Sulinowie

Regulamin Rady Pedagogicznej. Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącego. Zespołu Szkół im. Bohaterów Oflagu II D. w Bornem Sulinowie Załącznik nr 2 do Statutu Regulamin Rady Pedagogicznej Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącego Zespołu Szkół im. Bohaterów Oflagu II D w Bornem Sulinowie 1 Rady Pedagogiczne Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącego

Bardziej szczegółowo

STATUT XIX Liceum Ogólnokształcącego Specjalnego w Krakowie

STATUT XIX Liceum Ogólnokształcącego Specjalnego w Krakowie Załącznik nr 5 do uchwały Nr Prezydenta Miasta Krakowa z dnia STATUT XIX Liceum Ogólnokształcącego Specjalnego w Krakowie 1. Ilekroć w statucie jest mowa bez bliższego określenia o: 1) liceum należy przez

Bardziej szczegółowo

STATUT. Medyczno-Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Jaśle. Rozdział 1 Przepisy wstępne

STATUT. Medyczno-Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Jaśle. Rozdział 1 Przepisy wstępne STATUT Medyczno-Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Jaśle Rozdział 1 Przepisy wstępne 1. Medyczno-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Jaśle, zwane dalej Centrum"

Bardziej szczegółowo

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ W SIEDLISKACH. Spis treści:

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ W SIEDLISKACH. Spis treści: Załącznik nr 2 do Uchwały nr XIX/165/2008 Rady Miejskiej w Tuchowie z dnia 23 kwietnia 2008 r. STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ W SIEDLISKACH Spis treści: Dział I. NAZWA ZESPOŁU Dział II. CELE I ZADANIA ZESPOŁU Dział

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 16/2014/2015 Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Nowym Stawie z dnia 26 listopada 2014r.

Zarządzenie Nr 16/2014/2015 Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Nowym Stawie z dnia 26 listopada 2014r. Zarządzenie Nr 16/2014/2015 Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Nowym Stawie z dnia 26 listopada 2014r. w sprawie wprowadzenia regulaminu organizacyjnego Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Nowym Stawie

Bardziej szczegółowo

Podstawa prawna: Przyjęte uchwałą nr VII/15/16 Rady Pedagogicznej z dnia 1 września 2015roku. Opinia Rady Rodziców z dnia. Ocenianiu podlegają:

Podstawa prawna: Przyjęte uchwałą nr VII/15/16 Rady Pedagogicznej z dnia 1 września 2015roku. Opinia Rady Rodziców z dnia. Ocenianiu podlegają: Wewnątrzszkolne ocenianie uczniów w szkole podstawowej specjalnej z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym (oddziały B) w Powiatowym Zespole Szkół i Placówek Specjalnych w Legionowie

Bardziej szczegółowo

STATUT. Medyczno-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mielcu, Rozdział 1 Przepisy wstępne

STATUT. Medyczno-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mielcu, Rozdział 1 Przepisy wstępne Załącznik Nr 1 do uchwały NR 22/2014/2015 Rady Pedagogicznej MSCKZiU w Mielcu z dnia 27 sierpnia 2015r. STATUT Medyczno-Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mielcu Rozdział 1 Przepisy

Bardziej szczegółowo

1 NORMY PRAWNE I DOKUMENTY REGULUJĄCE WO:

1 NORMY PRAWNE I DOKUMENTY REGULUJĄCE WO: Załącznik nr 1 do Statutu PSP 26 WEWNĄTRZSZKOLNE OCENIANIE w Publicznej Szkole Podstawowej nr 26 im Książąt Opolskich w Opolu został opracowany przez nauczycieli przy współudziale uczniów i rodziców. 1

Bardziej szczegółowo

Regulamin przeprowadzania egzaminów poprawkowych i klasyfikacyjnych w Zespole Szkół nr 1 im. Stanisława Staszica w Szczytnie

Regulamin przeprowadzania egzaminów poprawkowych i klasyfikacyjnych w Zespole Szkół nr 1 im. Stanisława Staszica w Szczytnie Regulamin przeprowadzania egzaminów poprawkowych i klasyfikacyjnych w Zespole Szkół nr 1 im. Stanisława Staszica w Szczytnie zgodny z : 1. Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 czerwca

Bardziej szczegółowo

- Regulamin Rady Pedagogicznej ZSRCKU w Piasecznie -

- Regulamin Rady Pedagogicznej ZSRCKU w Piasecznie - Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004r. Nr 256, poz.2572, ze zm.). 2. Statut Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Piasecznie. 1 1. W

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA W SZKOŁACH CKU

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA W SZKOŁACH CKU Załącznik nr 17 do Statutu ZST WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA W SZKOŁACH CKU Podstawa prawna: 1) art. 22 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty tekst jednolity (Dz. U. z 2004

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ ZESPOŁU SZKÓŁ TECHNICZNYCH W WODZISŁAWIU ŚL.

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ ZESPOŁU SZKÓŁ TECHNICZNYCH W WODZISŁAWIU ŚL. REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ ZESPOŁU SZKÓŁ TECHNICZNYCH W WODZISŁAWIU ŚL. Niniejszy regulamin opracowano na podstawie przepisów Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991r. (D.U. z 2004 nr 256 poz.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN oceniania wewnątrzszkolnego

REGULAMIN oceniania wewnątrzszkolnego REGULAMIN oceniania wewnątrzszkolnego Szkoły Podstawowej Niepublicznej Nr 49 1. Rok szkolny dzieli się na dwa semestry. 2. W klasach IV-VI każdy semestr dzieli się na dwa okresy. 3. Rada Pedagogiczna dokonuje

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLIV/901/14 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO. z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie utworzenia Medyczno-Społecznego Centrum Kształcenia

UCHWAŁA NR XLIV/901/14 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO. z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie utworzenia Medyczno-Społecznego Centrum Kształcenia UCHWAŁA NR XLIV/901/14 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie utworzenia Medyczno-Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Przemyślu Na podstawie art. 18

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rady Pedagogicznej Szkoły Policealnej im. Hanny Chrzanowskiej w GiŜycku

Regulamin Rady Pedagogicznej Szkoły Policealnej im. Hanny Chrzanowskiej w GiŜycku Załącznik Nr 1 do Statutu Szkoły Policealnej im. Hanny Chrzanowskiej w GiŜycku Regulamin Rady Pedagogicznej Szkoły Policealnej im. Hanny Chrzanowskiej w GiŜycku Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 7 września

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA SŁUCHACZY SZKOŁY POLICEALNEJ DLA DOROSŁYCH

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA SŁUCHACZY SZKOŁY POLICEALNEJ DLA DOROSŁYCH Załącznik nr 1 do Statutu Szkoły Policealnej w Myszkowie WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA SŁUCHACZY SZKOŁY POLICEALNEJ DLA DOROSŁYCH ZESPOŁU SZKÓŁ NR 2 im. H. Kołłątaja w Myszkowie

Bardziej szczegółowo

III. Organy Szkoły 7. 1. Organami Zespołu są: 1) Dyrektor Zespołu; 2) Rada Pedagogiczna; 3) Rada Rodziców; 4) Samorząd Uczniowski;

III. Organy Szkoły 7. 1. Organami Zespołu są: 1) Dyrektor Zespołu; 2) Rada Pedagogiczna; 3) Rada Rodziców; 4) Samorząd Uczniowski; III. Organy Szkoły 7 1. Organami Zespołu są: 1) Dyrektor Zespołu; 2) Rada Pedagogiczna; 3) Rada Rodziców; 4) Samorząd Uczniowski; 8 1. Zespołem Szkół kieruje nauczyciel, któremu powierzono stanowisko dyrektora.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ PRZY ZESPOLE OŚWIATOWYM IMIENIA MARIANNY FRĄCKOWIAK W SKIBNIEWIE INFORMACJE OGÓLNE 1. 1. Rada Pedagogiczna jest kolegialnym organem Zespołu Oświatowego im. Marianny Frąckowiak

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ w Szkole Podstawowej nr 4 w Koszalinie

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ w Szkole Podstawowej nr 4 w Koszalinie Załącznik do Statutu Szkoły REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ w Szkole Podstawowej nr 4 w Koszalinie 1 Regulamin opracowano na podstawie Ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty ( Dz. U. nr 95, poz.

Bardziej szczegółowo

Zał. nr 1 do uchwały Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej Nr 1 w Wolsztynie nr 1/2015/2016 z r.

Zał. nr 1 do uchwały Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej Nr 1 w Wolsztynie nr 1/2015/2016 z r. Zał. nr 1 do uchwały Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej Nr 1 w Wolsztynie nr 1/2015/2016 z 31.08.2015 r. 1.W statucie Szkoły Podstawowej Nr 1 w Wolsztynie wprowadza się następujące zmiany: 1) w spisie

Bardziej szczegółowo