KIERUNEK VOLVO. ODJECHAå NÓWKÑ VOLVO FH12 CI ARÓWKÑ ROKU 2001 MAGAZYN INFORMACYJNY VOLVO POLSKA, SAMOCHODY CI AROWE NR 4/28 MAJ CZERWIEC 2002

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "KIERUNEK VOLVO. ODJECHAå NÓWKÑ VOLVO FH12 CI ARÓWKÑ ROKU 2001 MAGAZYN INFORMACYJNY VOLVO POLSKA, SAMOCHODY CI AROWE NR 4/28 MAJ CZERWIEC 2002"

Transkrypt

1 MAGAZYN INFORMACYJNY VOLVO POLSKA, SAMOCHODY CI AROWE KIERUNEK VOLVO MAJ CZERWIEC 2002 NR 4/28 VOLVO FH12 CI ARÓWKÑ ROKU 2001 ODJECHAå NÓWKÑ ZDÑ Yå NA CZAS GALA Z VOLVO

2 W aêciwa ekonomika transportu opiera si na trzech podstawowych zasadach: przewoziç jak najwi cej, w jak najkrótszym czasie i po jak najni szych kosztach. Samochody ci arowe Volvo zapewniajà mo liwie najlepsze rozwiàzania w tym zakresie. Jednak tylko sprawne pojazdy sà dochodowe. Zdajemy sobie z tego spraw i dlatego tak wielkà wag przyk adamy do jakoêci oferowanych us ug serwisowych. Profesjonalna sieç stacji obs ugi i napraw na terenie ca ej Polski, atwo dost pne, idealnie dopasowane do pojazdu cz Êci zamienne gwarantujà utrzymanie przez pojazd najwy szej jego trwa oêci i osiàgów w d ugim okresie eksploatacji. Daje to oszcz dnoêci wynikajàce z ma ej usterkowoêci samochodu, braku przestojów i jego d ugiej ywotnoêci. Dzi ki us ugom Volvo Action Service w ka dej sytuacji mo na uzyskaç ca odobowo pomoc dla pojazdów Volvo. W przypadku wystàpienia awarii, wieloletnie doêwiadczenie i sprawna organizacja naszej firmy sà gwarancjà udzielenia szybkiej i skutecznej pomocy na terenie ca ej Europy. Nasi klienci przyznajà, e z roku na rok wzrasta poziom obs ugi posprzeda nej. Wszyscy dok adamy wszelkich staraƒ, aby ten trend utrzymaç i dà yç do jak najwi kszego zadowolenia naszych klientów. Zapraszamy serdecznie wszystkich Paƒstwa do kontaktu z autoryzowanymi warsztatami Volvo i zapoznania si z oferowanymi przez nie us ugami oraz specjalnymi ofertami. Ma gorzata Durda Dyrektor Obs ugi Posprzeda nej Volvo Polska Sp. z o.o. Samochody Ci arowe

3 KIERUNEK VOLVO MAGAZYN INFORMACYJNY VOLVO POLSKA, SAMOCHODY CI AROWE WYDAWCA: Volvo Polska, Samochody Ci arowe REDAGUJE ZESPÓ : Piotr Wysocki redaktor naczelny Maciej Trzebiatowski serwis Bart omiej Górzyƒski marketing Piotr urawski sprzeda Krzysztof Lipski redaktor Beata Aniszewska VFS Us ugi Finansowe Polska OPRACOWANIE GRAFICZNE: Target Project ZDJ CIA: Studio 4na5 S P I S T R E Â C I WST P2 AKTUALNOÂCI Z POLSKI I ZE ÂWIATA 4 VOLVO MA JU 75 LAT VOLVO FH12 CI ARÓWKÑ ROKU 2001 W POLSCE! PIERWSZY W EUROPIE POLSKA PROMOCJA NOWYCH VOLVO FH I VOLVO FM TRWA... ZMIANY W SIECI DEALERSKIEJ VOLVO WYNIKI SPRZEDA Y VOLVO GDYNIA NOWY DYREKTOR ZARZÑDZAJÑCY VFS US UGI FINANSOWE POLSKA NASI KLIENCI 9 ODJECHAå NÓWKÑ NASZE SERWISY 12 GALA Z VOLVO ZDÑ Yå NA CZAS CIEKAWE ZABUDOWY 18 NA RATUNEK MOTOLABORATORIUM 20 MANUALNE SKRZYNIE BIEGÓW PROMOCJE SERWISOWE 23 PO PIERWSZE BEZPIECZE STWO VOLVO W MEDIACH 26 VOLVO FM9 CI ARÓWKA WSZECHSTRONNIE UZDOLNIONA MEDAL DLA FH NOWE MODELE CI ARÓWEK VOLVO LAUR DLA VOLVO

4 AKTUALNOÂCI Z POLSKI I ZE ÂWIATA VOLVO MA JU 75 LAT W poprzednim numerze prezentowaliêmy histori Volvo do koƒca lat 60. W tym wydaniu kontynuujemy jà od poczàtku lat 70. Lata siedemdziesiàte W latach siedemdziesiàtych Volvo okreêli o jakoêç, bezpieczeƒstwo i trosk o Êrodowisko jako podstawowe wartoêci do zastosowania i wdro- enia nie tylko na terenie swoich fabryk, ale równie w swoich produktach. VESC, Volvo Environmental Safety Car, oraz seria ci arówek F10/F12/Globetrotter, wyprowadzi y Volvo na czo owe miejsce w zakresie jakoêci, bezpieczeƒstwa i ochrony Êrodowiska. bioràc pod uwag ca à dekad, Volvo sta o si firmà o zasi gu Êwiatowym. Wraz z nabyciem zak adów produkujàcych ci arówki White Motor Corporation, oraz wielkimi post pami w Ameryce Pó nocnej, Ameryce Po udniowej, Azji i Australii, Volvo przekszta ci o si w jednego z czo owych producentów ci arówek i sta o si znaczàcym graczem niszowym na rynku samochodów osobowych. Jako przyk ady kilku komfortowych i bezpiecznych produktów Volvo z lat osiemdziesiàtych mo na przytoczyç: samochód osobowy Volvo 760GLE (1982), autobus turystyczny C10M (1984) oraz seri ci arówek FL6, FL7 i FL10 (1985). Volvo umocni o tak e swojà pozycj jako przodujàcy producent maszyn budowlanych. Po po àczeniu si z firmà amerykaƒskà, utworzono Volvo Michigan Euclid. Obecnie firma ta znana jest jako Volvo Construction Equipment. Jest to jeden z g ównych graczy w przemyêle maszyn budowlanych, oferujàcy szerokà gam produktów i sieç dealerów na ca- ym Êwiecie. nego, jak i podwozi autobusowych. Przyk adami nowych produktów z lat dziewi çdziesiàtych by y: nowa generacja samochodów ci arowych (FH12/FH16, VN, FM7/FM10/FM12, NH12) oraz nowa gama autobusów Volvo, z silnikami montowanymi z ty u pojazdu. W 1998 roku Volvo rozpocz o produkcj samochodu osobowego S80. Krótko potem, na wiosn 1999 roku, sprzeda o dywizj Volvo Car Corporation do Ford Motor Company. Volvo uzna o, e FMC mia o w owym czasie lepsze mo liwoêci dokonania inwestycji w VCC. By y one wówczas niezwykle wa ne ze wzgl du na rozwój nowej generacji samochodów, jak i ich dys- Lata osiemdziesiàte Na poczàtku lat osiemdziesiàtych Volvo by o firmà o zasi gu europejskim, sprzedajàcà tylko pewnà liczb pojazdów poza Europ. Jednak Lata dziewi çdziesiàte W latach dziewi çdziesiàtych gama produktów Volvo stawa- a si coraz bardziej nowoczesna i przyjazna dla Êrodowiska. Volvo kontynuowa o zakupy strategiczne zarówno w zakresie sprz tu budowla- 4

5 trybucj. Dodatkowo, transakcja mia- a poprawiç perspektywy VCC poprzez w àczenie jej w struktury najwi kszej i najbardziej dochodowej grupy samochodowej na Êwiecie. Po trzech latach Volvo Cars by o ju integralnà cz Êcià Grupy Premier Automotive, wchodzàcej w sk ad Ford Motor Company. W koƒcu lat dziewi çdziesiàtych Volvo umocni o swojà pozycj w Azji. Samochody ci arowe, autobusy i maszyny budowlane by y montowane m.in. w Indiach, Tajlandii, Malezji i w Arabii Saudyjskiej. Volvo Construction zakoƒczy o pomyêlnie procedur nabycia koreaƒskiej firmy Samsung i wprowadzenia jej do Grupy Volvo. Nowe tysiàclecie Nowe tysiàclecie Volvo rozpocz o od otwarcia w dniu 8 stycznia 2000 roku nowych zak adów monta owych silników wysokopr nych i generatorów Volvo Penta w mieêcie Wuxi, po o onym 100 km na zachód od Szanghaju. W koƒcu 2000 roku Volvo naby o Renault Vèhicules Industriels oddzia samochodów ci arowych Renault, oraz jej spó k zale nà w Stanach Zjednoczonych Mack Trucks, Inc. Transakcja ta uczyni a Volvo najwi kszym w Europie i drugim na Êwiecie producentem ci kich samochodów ci arowych. Na wiosn 2001 roku Mack wprowadzi nowà specjalistyczà ci arówk o nazwie Granite. Jesienià 2001 Renault V. I. wylansowa o nowà wersj ci arówki Magnum, a w koƒcu tego samego roku Volvo Truck Corporation wprowadzi o nowà generacj ci arówek Volvo FH i Volvo FM. WÊród nowej gamy silników Volvo znalaz si m.in. silnik D12 o mocy 500 KM, wykonany w wersji Turbo Compound. Volvo Buses zmodernizowa o prawie ca à swojà flot i sta o si g ównym graczem na rynku autobusów turystycznych. W przemyêle, który przeszed g bokà restrukturyzacj i konsolidacj, a liczba producentów na rynku zosta a drastycznie zredukowana, w chwili obecnej Grupa Volvo jest silniejsza ni kiedykolwiek. Z szerokim zakresem nie tylko pojazdów, ale równie oferty w zakresie sprzeda y i marketingu elektronicznego oraz nowych form finansowania, Grupa Volvo znajduje si na dobrej drodze do zrealizowania swojej wizji: Byç uznanym za g ównego Êwiatowego dostawc rozwiàzaƒ w zakresie transportu. 5

6 VOLVO FH12 CI ARÓWKÑ ROKU 2001 W POLSCE! W dniu 23 maja bie àcego roku na Mi dzynarodowych Targach Motoryzacji w Poznaniu nastàpi o uroczyste wr czenie nagrody Ci arówka Roku 2001 w Polsce dla Volvo FH12. Jak pisaliêmy w poprzednim numerze Kierunku Volvo, nagroda ta zosta a przyznana Volvo FH12 przez czytelników magazynu Polski Traker. G osujàc na FH12, czytelnicy podkreêlali zastosowanie w produkcji nowoczesnych technologii, komfortowà i bezpiecznà kabin pojazdu, atrakcyjny wyglàd oraz gam ekologicznych i ekonomiczych silników. PIERWSZY W EUROPIE Pierwszym samochodem ci arowym Volvo FM9, który zosta zamóle FM9 i FM7. Obydwa zakupione samochody ci arowe Volvo, modewiony w Europie jest pojazd przekazany przez dealera Volvo firm tak e samochody innych marek. Na w Polsce. Przedsi biorstwo posiada Nijhof-Wassink, Przedsi biorstwu zdj ciu przekazanie nowego Volvo Us ug Komunalnych Artur Zys ze FM9 w aêcicielowi przedsi biorstwa Panu Arturowi Zysowi (w Êrod- Swarz dza. Przedsi biorstwo to obs uguje rynek poznaƒski oraz jego ku) przez Hermana Nijhofa (z lewej). okolice. Obecnie posiada ono dwa (Marek Iwaszkiewicz Nijhof-Wassink) POLSKA PROMOCJA NOWYCH VOLVO FH I VOLVO FM TRWA... Pokaz nowych Volvo FH i Volvo FM w Jastrz biej Górze Promocja nowych Volvo FH i Volvo FM trwa. Do koƒca czerwca w wielu miastach Polski dealerzy Volvo Polska, Samochody Ci arowe prezentowali Klientom nowe modele ci arówek. OdwiedziliÊmy takie miasta, jak: Kraków, Radom, Poznaƒ, Wroc aw, Bia a Podlaska, Warszawa, Szczecin, Zabrze, Jastrz bia Góra, Rzgów, Nowa WieÊ Wielka i inne... 6

7 ZMIANY W SIECI DEALERSKIEJ VOLVO Na podstawie umowy wzajemnej pomi dzy Volvo Polska i ATB TRUCK S.A., z dniem 1 lipca bie àcego roku Volvo przej o od firmy ATB dzia alnoêç dealerskà zwiàzanà ze sprzeda à i serwisem samochodów ci arowych Volvo w rejonie Warszawy. Wraz z przej ciem pracowników ATB TRUCK S.A. oraz wydzier awieniem obiektów nale àcych do Pekaes Truck S.A., Volvo b dzie kontynuowaç dzia alnoêç dealerskà w B oniu, Radomiu i Annopolu. Korzenie firmy ATB TRUCK S.A. si gajà roku W roku 1974 firma PEKAES otworzy a w B oniu oddzia wraz z serwisem dla swoich samochodów ci arowych Volvo, zaê w roku 1985 rozpocz a wykonywanie us ug serwisowych dla wszystkich u ytkowników samochodów ci arowych tej marki. W roku 1992 podpisano Umow Agencyjnà, Umow Serwisowà oraz Umow o Obrocie Cz Êciami Zamiennymi z Volvo Truck Corporation. Od dnia 1 lipca 2002 roku, Dyrektorem Zarzàdzajàcym oddzia ów Volvo B onie, Volvo Radom i Volvo Annopol jest Pan Krzysztof Nowakowski, który pe ni dotychczas funkcj Dyrektora Zarzàdzajàcego ATB TRUCK S.A. Umowa z firmà ATB TRUCK S.A. jest wa nym elementem strategii firmy Volvo, której celem jest zabezpieczenie mo liwoêci inwestycyjnych oraz zapewnienie dalszej poprawy dzia alnoêci serwisowej w rejonach przej tych przez Volvo. Dzi ki umowie z firmà ATB TRUCK S.A. oraz wczeêniejszym umowom w Gdyni, Szczecinie i Krakowie, Volvo Polska odpowiada bezpoêrednio za dzia alnoêç 50% swojej sieci dealerskiej na terenie Polski. WYNIKI SPRZEDA Y Sprzeda nowych samochodów ci arowych w Polsce styczeƒ maj 2002: Dopuszczalna masa ca kowita powy ej 16 ton: Dopuszczalna masa ca kowita ton: Marka Liczba sztuk Marka Liczba sztuk Volvo 256 Mercedes 204 DAF 184 MAN 181 Renault V. I. 167 Scania 136 Iveco 42 Jelcz 28 Razem: 1198 Star 160 DAF 99 Mercedes 85 Renault V. I. 65 Volvo 59 MAN 49 Iveco 25 Razem: 542 7

8 VOLVO GDYNIA - NOWY DYREKTOR ZARZÑDZAJÑCY Pan Wies aw Piotrowski objà z dniem 1 lipca 2002 roku funkcj Dyrektora Zarzàdzajàcego Volvo Polska Sp. z o. o. Oddzia w Gdyni wraz z regionami obj tymi dzia alnoêcià firmy, takimi jak: Bia ystok, Olsztyn, Gdynia i Szczecin. Wies aw Piotrowski pe ni dotychczas funkcj Prezesa Zarzàdu Pekaes Truck SA w Szczecinie, a wczeêniej Dyrektora Biura Handlowego firmy Rockfin Sp. z o. o. Oddzia w Szczecinie. Materia y opracowa : Piotr Wysocki VFS US UGI FINANSOWE POLSKA Jak wspominali- Êmy w poprzednim numerze Kierunku Volvo po za atwieniu wszelkich formalnoêci Klient VFS Us ugi Finansowe Polska Sp. z o.o. jest uprawniony do odbioru zarejestrowanego i ubezpieczonego pojazdu. OczywiÊcie tak e podczas ca ego okresu trwania umowy leasingowej zapewniamy pe nà obs ug ubezpieczeniowà. Wychodzàc naprzeciw sugestiom Klientów stworzyliêmy specjalny program ubezpieczeniowy dajàcy mo liwoêç wyboru jednej z trzech firm ubezpieczeniowych: TU COMPENSA S.A., CIGNA STU lub TU Allianz obs ugiwanych przez jednego brokera. Jako jedyna firma na rynku rozliczamy szkody ca kowite ró nicà mi dzy otrzymanym odszkodowaniem a wartoêcià kapita u pozosta ego do sp aty w momencie zawieszenia umowy leasingowej, pomniejszonà o kwot odsetek za okres zawieszenia p atnoêci (od dnia zablokowania umowy do dnia wp ywu odszkodowania na konto VFS). Bardzo wa nà informacjà jest tak e to, i zniesiona zosta a wyczerpywalnoêç sumy ubezpieczenia i co za tym idzie, obowiàzek dop aty do pe nej sumy ubezpieczenia po ka dej wyp acie odszkodowania z polisy AC, franszyza integralna (minimalna wysokoêç szkody podlegajàcej likwidacji) i udzia w asny w ka dej szkodzie. Utrzymano natomiast 10-procentowy udzia w asny w szkodzie kradzie owej majàcej miejsce na terenie krajów wy onionych z by ego ZSRR (w ostatnich 3 latach szkoda taka nie wystàpi a). W skrócie mo emy powiedzieç, e mocnà stronà naszego ubezpieczenia sà: zniesiona amortyzacja cz Êci zamiennych, zniesiona konsumpcyjnoêç sumy ubezpieczenia (czyli koniecznoêç dop aty do pe nej sumy ubezpieczenia po ka dej wyp aconej szkodzie), zapewnienie sta oêci sumy ubezpieczenia na okreêlonym pu apie w trakcie trwania polisy AC (szkoda ca kowita w pierwszym pó roczu trwania polisy wyp ata odszkodowania w wysokoêci wartoêci rynkowej nie mniej ni 95% sumy ubezpieczenia, w drugim pó roczu nie mniej ni 90% sumy ubezpieczenia tego nie zapewniajà inne firmy leasingowe), mo liwoêç zg aszania szkód brokerowi telefonicznie obs uga ca odobowa. Uproszczono i usprawniono proces zg aszania oraz likwidacji szkód komunikacyjnych. VFS powierzy o obs ug ubezpieczeniowà nowemu brokerowi ubezpieczeniowemu: MAK Ubezpieczenia Komunikacyjne Sp. z o.o., z siedzibà w Warszawie, al. Wilanowska 269, fax: Nowy broker, który wspó pracuje ze wszystkimi ww. firmami ubezpieczeniowymi, oddaje do Paƒstwa dyspozycji wykwalifikowany, doêwiadczony w likwidacji szkód komunikacyjnych personel dost pny ca odobowo pod numerem telefonu: Beata Aniszewska 8

9 NASI KLIENCI ODJECHAå NÓWKÑ ATF HEAVY TRANSPORT Adam Fija, Specjalistyczny Transport Pojazdów Ci kich. Firma specjalizuje si w transporcie samochodów ci arowych, maszyn rolniczych i innych pojazdów ci kich. Gwarantuje mi dzy innymi pe ne ubezpieczenie transportowe oraz ca odobowà àcznoêç z ATF oraz kierowcami autotransporterów, posiada Certyfikat ISO W siedzibie firmy w omiankach rozmawiam z Panem Adamem Fija em. Prosz opowiedzieç o poczàtkach dzia alnoêci Paƒskiej firmy? A. F.: Firma powsta a w 1990 roku pod nazwà Adam Club, jako biuro podró y, które dzia a o przez rok. Po roku przestawiliêmy si z autobusów na autotransportery. Wozili- Êmy samochody osobowe dla Daewoo i Fiata oraz mi dzy innymi Nissana, Hondy i Toyoty. Rocznie by o to oko o samochodów. Naszym najwi kszym klientem by o wówczas Daewoo. W 1999 roku za o yliêmy specjalny oddzia do transportu ci arówek. Tego jeszcze wówczas nikt w Polsce nie robi, a ja zawsze szukam wszelkich nowoêci. Przekona em firm ATB Truck do korzystania z moich us ug. Sprowadzi em pierwszà, supernowoczesnà naczep z Francji i zacz liêmy woziç... Odnoszàc to do ca ego rynku, czy przewiezionych samochodów osobowych rocznie, to by o du o czy ma o na poczàtku lat dziewi çdziesiàtych? A. F.: Na poczàtku lat dziewi çdziesiàtych by em najwi kszà firmà. Najwi ksze obroty, jeêli chodzi o przewiezione samochody, robi em w Daewoo oraz Fiacie. Przy rocznej wielkoêci produkcji 120 tysi cy samochodów Daewoo, przewoziliêmy ich wtedy 56%. By to wi c bardzo dobry wynik. A jak w chwili obecnej wyglàdajà przewozy samochodów w Polsce? A. F.: Obecnie przewozi si ca à produkcj. Wszystkie wyprodukowane i importowane samochody jadà na autotransporterach. JeÊli chodzi o samochody ci arowe, na dzieƒ dzisiejszy na autotransporterach przewozi si wi kszoêç marek. Sà wêród nich: Volvo, Mercedes, MAN, DAF czy Renault. Jak ocenia Pan popyt w naszym kraju na us ugi zwiàzane z przewozem samochodów? A. F.: Moja firma by a promotorem przewozów samochodów ci - arowych na autotransporterach. Dopóki nie zacz liêmy tego robiç, samochody by y w Polsce prowadzone na ko- ach. Zwiàzane to by o z wieloma zagro eniami. Zdarza y si wypadki na drogach, trzeba by o wykupywaç ubezpieczenia oraz zatrudniaç kierowców. Cz sto firmy jeêdzi y bez ubezpieczenia, tylko z OC. Moja firma daje pe ne ubezpieczenie OCPD. Samochód przyje d a do klienta ze stanem 0 na liczniku. Prosz sobie wyobraziç sytuacj, gdy nowy samochód musi na ko- ach przejechaç odleg oêç z Wroc awia do Szczecina lub S upska, a w mi dzyczasie wpaêç do firmy zabudowujàcej. W momencie przekazywania klientowi ma na liczniku kilkaset kilometrów. Wiadomo, e jak ktoê kupuje coê nowego, to lepiej eby kierowca wzià sobie Êwie y samochód i odpali sobie nówk. Druga sprawa, to ekonomia. Bierzemy trzy samochody na transporter. Je eli da si tak zrobiç, Adam Fija w aêciciel firmy ATF HEAVY TRANSPORT 9

10 wiednie testy. My przechodziliêmy je we Wroc awiu. adowaliêmy wtedy ramy autobusowe. Na testach ocenia si, czy firma dysponuje odpowiednim sprz tem, czy ma odpowiednie zabezpieczenia, na przyk ad eby nie zniszczyç felg aluminiowych lub spojlerów. Czy firma umie zabezpieczaç hamulce i skrzynie biegów, czy wie, jak poruszaç si po placu za adunkowym. eby wszystkie jecha y w jeden rejon, na pewno wychodzi taniej. ba spe niç. Niektóre z nich sà wr cz Jest mnóstwo wymogów, które trze- Co mo na powiedzieç na temat zaskakujàce. Na przyk ad kombinezon, w którym pracuje kierowca mu- wymogów firm, co do przewozu samochodów w Polsce. Czy na si mieç zas onione guziki i suwaki! przestrzeni kilku lat ulega y Po co? Po to, eby nie uszkodziç samochodu przy zabezpieczaniu go, czy one zmianom? A. F.: W naszej firmie stosujemy si wprowadzaniu na autotransporter. do wymogów opracowanych przez Czy dla polskich firm konkurencj stanowià firmy ze Wschodu? firm Volvo Transport. JesteÊmy zobligowani do specjalnego zabezpieczania samochodów. Muszà one gach ogromnà iloêç lawet? Widaç przecie na naszych dro- byç ustawione na odpowiednich naczepach. Firma, która chce przewogro eniem. Jest to zagro enie dla firm, A. F.: Dla nas nie sà one na razie zaziç dla Volvo musi przejêç odpo- które wo à z Zachodu na Wschód. Przewóz samochodów ci arowych autotransporterem Du a cz Êç tych transportów zosta a przej ta na przyk ad przez Litwinów. W Polsce wi kszà konkurencj dla nas stanowià firmy zachodnie, które majà miliardowe obroty rocznie. Pana firma przewozi bardzo ró ne pojazdy. Czy do ich transportu wykorzystujecie ca y czas ten sam sprz t. Pojazdy majà ró ne wymiary, a rama autobusowa to przecie nie to samo, co ciàgnik siod owy? A. F.: Posiadamy sprz t uniwersalny, na który wchodzà ci arówki, maszyny rolnicze, samochody dostawcze, ciàgniki i ramy. Podczas testów we Wroc awiu firma nasza zaprezentowa a mi dzy innymi mo liwoêci przewozu 12-metrowych ram autobusowych. Co najbardziej utrudnia prac przewoênikowi samochodów ci arowych w Polsce? A. F.: Przepisy dotyczàce gabarytów pojazdów. Wiadomo, e samochód taki jak Volvo FH12, ze swojà najwy szà kabinà L2H3 ma oko o 3,9 metra wysokoêci. Przepisy polskie 10

11 dopuszczajà 4 metry wysokoêci. Oznacza to ró nic oko o 10 centymetrów, a przecie nie da si zrobiç takiej naczepy, która sama ma 10 centymetrów wysokoêci, przeêwit i do tego jeêdzi po drodze. Przy tak du ym samochodzie dopuszczalnà wysokoêç przekraczamy nawet przy zdj ciu spojlerów. Musimy w takich przypadkach uzyskaç zezwolenie na przejazd pojazdu ponadgabarytowego. Zezwolenia takie wydaje tylko Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad. Okres oczekiwania na jedno zezwolenie wynosi 14 dni. A wiadomo, e my dostajemy zlecenie z fabryki i musimy dowieêç samochód do dealera w ciàgu 48 godzin. W krajach Unii Europejskiej autotransportery obj te sà innymi przepisami. Podwy szone sà wysokoêç i d ugoêç takich zestawów. Rozmawiamy obecnie poprzez Zrzeszenie Mi dzynarodowych Przewoêników Drogowych w Polsce z Generalnà Dyrekcjà Dróg Krajowych i Autostrad. Chodzi nam o dostosowanie naszych przepisów do tych, jakie obowiàzujà w krajach Unii. Dodatkowym utrudnieniem sà dla nas wysokie koszty zezwoleƒ i biurokracja przy ich za atwianiu. Jak na polskich drogach radzà sobie tak niskie pojazdy, jak te które je d à w Pana firmie? A. F.: Zdarza y si nam przypadki, e trzeba by o podnosiç na poduszkach naczep i samochód przy przejeêdzie przez nierówny przejazd kolejowy. Generalnie, po samych drogach nie ma wi kszych problemów. Jakimi samochodami ci arowymi dysponuje Paƒska firma? A. F.: Obecnie mam cztery Volvo. Dysponuj tak e innymi markami. Od roku 1996 kupiliêmy àcznie 11 samochodów ci arowych Volvo. Przed podpisaniem umowy z Volvo wykorzystywaliêmy Volvo FL i FM do transportu samochodów osobowych. FL-ki majà w tej chwili przejechane ponad 800 tysi cy kilometrów. Je d à do tej pory i nie by o z nimi wi kszych problemów, pomimo e niektórzy mówili, e mogà byç za ma e do tego typu transportu. Silniki sà bez zarzutów. PojemnoÊç 5400, a czasem mo na na nich zobaczyç 9 Lanosów Daewoo. FM10 je d à obecnie z Czech do Rosji i te nie ma z nimi problemów. Ile czasu zajmuje za adunek np. trzech Volvo FH12? A. F.: Oko o pó godziny. Zale y od kierowcy i rodzaju naczepy. Sà ró ne naczepy. ZrobiliÊmy naczep w asnej konstrukcji, która mo e przewieêç na przyk ad trzy ciàgniki siod owe lub dwie d ugie ramy, jednà ram i dwa ciàgniki siod owe. Najwa niejsze, eby za adunek by precyzyjny. atwo bowiem uszkodziç zderzaki, spojlery dolne lub zbiorniki paliwa. Na to trzeba bardzo uwa aç. Przewóz ci arówek to nie to samo, co samochodów osobowych. Obecnie mamy oko o 70 punktów odbioru na terenie Polski. Samochody je d à prawie non stop. Mój rekord w Polsce to prawie 20 tysi cy kilometrów jednym samochodem w ciàgu miesiàca. Dobrze je d àc mo na osiàgnàç 15 tysi cy kilometrów w ciàgu miesiàca, zak adajàc e nie ma przestojów, problemów z odbiorem lub jakiejê awarii. Jakie sà Pana plany na najbli sze lata? A. F.: Na razie robimy transport krajowy od S ubic. B dziemy odnawiaç tabor. Planuj dokupiç dwie naczepy i w àczyç si w transport bezpoêrednio z fabryki Volvo w Gent do Polski. W tej chwili mamy na swoim koncie grubo ponad tysiàc przewiezionych samochodów ci arowych Volvo. Na granicy w S ubicach mamy swój plac i biura. Tam przyjmujemy samochody, które do polskiej granicy dowozi nam hiszpaƒska firma. Robimy odpraw celnà. Je eli jest to konieczne, legalizuj tachograf, wyposa am samochód w apteczk, gaênic oraz niezb dne dokumenty. Potem planuj dostaw do dealera Volvo lub do firmy zabudowujàcej. Rozpocz liêmy w tym roku monta urzàdzeƒ GPS do Êledzenia naszych adunków. Przez 24 godziny na dob wiem, gdzie jest mój pojazd, z jakà pr dkoêcià si porusza, czy stoi i czy jest roz adowany. Byç mo e b dzie to te w tym roku w Internecie, w naszym systemie i na naszym serwerze. Dealer po otrzymaniu od nas specjalnego kodu b dzie móg sprawdziç, czy dany samochód jest w Radomiu, czy pod Katowicami. Dzi kuj za rozmow. Rozmawia : Piotr Wysocki 11

12 NASZE SERWISY GALA Z VOLVO Wielki odkurzacz na 12 ko ach (4 osie) taki futurystyczny pojazd sprzedaliêmy Cementowni O arów wspomina prezes lubelskiego dealera Volvo Kazimierz Posielski. W pi cioletnim rodowodzie spó ki Galaauto, by to chyba najbardziej nietypowy pojazd... Pi ç lat temu zdecydowaliêcie si na rozpocz cie wspó pracy z Volvo... K. P.: Tak, punkt dealerski otworzyli- Êmy 1 marca 1997 roku, jednak to nie wtedy zaistnieliêmy na rynku. Dwa lata wczeêniej, w 1995 roku, rozpocz liêmy dzia alnoêç transportowà. W serwisie Galaauto To mi dzy innymi doêwiadczenia transportowca spowodowa y, e zdecydowaliêmy si na nawiàzanie wspó pracy z Volvo. Z czystym sumieniem mogliêmy rozpoczàç sprzeda ci arówek sprawdzonych i cieszàcych si wêród przewoêników dobrà renomà. Od lubelskiego Instalu przej liêmy pierwszy punkt serwisowy. Nast pny otworzyliêmy w 1998 roku w Rzeszowie... DziÊ swoim zasi giem obejmujemy województwa lubelskie i podkarpackie. Dzia amy od Rzeszowa po Bia à Podlaskà. Przejmujàc punkt serwisowy od Instalu, przej liêcie równie jego pracowników. K. P.: Dzi ki temu, od samego poczàtku, mogliêmy zagwarantowaç naszym klientom solidnà i profesjonalnà obs ug posprzeda nà. Klienci majà ÊwiadomoÊç, e sà dla nas kimê bardzo wa nym, nie tylko w chwili, kiedy odbierajà z placu nowe Volvo, ale równie wtedy, kiedy przyje d ajà na pierwsze przeglàdy. Pragniemy, aby nasz klient wiedzia, e zawsze mo e na nas liczyç, e w trudnej sytuacji na trasie nie b dzie zdany tylko na siebie. Dzi ki temu, na tym niezbyt przecie bogatym terenie, zy- Prezes firmy Galaauto Kazimierz Posielski skujecie kolejnych powa nych klientów... K. P.: Do najwi kszych z nich zaliczyç mo na mi dzy innymi firmy: DAREX, PAWTRANS, KOCIUK&MAGIER, CEMENTOWNIA O ARÓW, MAANTE czy AGROHANDEL. Wi kszoêç z nich kupuje tradycyjne rodzaje ci arówek: ciàgniki siod owe i pojazdy z zabudowà kontenerowà. Nie oznacza to oczywiêcie, e sprzedajecie tylko takie pojazdy. W pami ci zwykle pozostajà nietypowe i ciekawe zamówienia... K. P.: W 1997 roku, a wi c na poczàtku naszego istnienia, Paƒstwowa Stra Po arna poprosi a nas o przygotowanie specjalistycznego samochodu ratowniczego. Nie mia to byç jednak typowy pojazd gaêniczy, lecz ci arówka wykorzystywana do usuwania skutków wypadków drogowych. Do jej budowy wykorzystano podwozie Volvo FL10 o uk adzie nap dowym 6x6. Samochód wyposa- ono mi dzy innymi w dwie wyciàgarki oraz wid y holownicze o udêwigu 30 ton. Mo na nim holowaç praktycznie wszystko i w ka dych warunkach... od autobusu po naczepy. Do nietypowych pojazdów zaliczy bym równie cystern do tankowa- 12

13 nia paliwa na lotnisku w Rzeszowie, ci arówki z zabudowà komunalnà oraz samochody dostosowane do przewozu mleka. Prowadzicie kompleksowà obs ug ci arówek? K. P.: Tak, przy czym jeêli chodzi o naprawy blacharsko-lakiernicze wspó pracujemy z okreêlonymi zak adami. Wkrótce jednak to si zmieni w naszych planach jest rozbudowa serwisu, mi dzy innymi o tego typu us ugi. Wtedy, z czystym sumieniem b dziemy mogli powiedzieç, e przy ci arówkach Volvo jesteêmy w stanie naprawiç dos ownie wszystko. Do dyspozycji naszych klientów jest równie samochód serwisowy jest on wyposa ony w sprz t warsztatowy i diagnostyczny. JeÊli jest tylko taka mo liwoêç nasi mechanicy naprawià pojazd na drodze, umo liwiajàc kierowcy dalszà jazd. Wyjàtkiem sà wypadki drogowe wtedy rozbità ci arówk trzeba odholowaç do serwisu. Na czas naprawy jesteêmy w stanie zapewniç klientowi pojazd zast pczy, o ile tylko nie ma on adnych wymagaƒ co do zabudowy. Sà to jednak bardzo sporadyczne przypadki... Pozwoli Pan, e na koniec zapytam o nowe samochody. Volvo wprowadzi o na rynek z poczàtkiem tego roku nowe modele ci arówek. Jak ocenia Pan zainteresowanie klientów tymi pojazdami? K. P.: W dniach maja, w Bia ej Podlaskiej, zorganizowaliêmy dni otwarte po àczone z jazdami próbnymi. Impreza spotka a si z ogromnym zainteresowaniem, nie tylko ze strony przewoêników. Testowe ci arówki FH12, FM12 i FM9, z nowymi kabinami, by- y stale oblegane. Z naszego placu wyjecha o zresztà ju 5 nowych ciàgników FH12. Wkrótce w r ce przewoêników trafi pi ç kolejnych pojazdów. Dzi kuj za rozmow. Rozmawia : Krzysztof Lipski Siedziba Galaauto w Lublinie Demonta turbospr arki 13

14 ZDÑ Yå NA CZAS adunek musi dotrzeç na czas do odbiorcy! to obecnie najwa niejsza zasada w transporcie. Dlatego awaria pojazdu w trakcie dostawy mo e mieç przykre konsekwencje dla firmy transportowej, jej rentownoêci, reputacji czy pozycji na rynku. Nie ma wyjêcia, pojazd i adunek muszà szybko wróciç na szlak! Szef zespo u Jarek Pi towski Aby by o to mo liwe, Volvo stworzy o w po owie lat siedemdziesiàtych europejskie centrum pomocy serwisowej: Volvo Action Service. Pe ni ono dy ur ca à dob, 365 dni w roku i ma do dyspozycji ponad Od lewej: Anna Mas o, Els De Vleeschauwer, Marianne Vanackere; stojà: Jarek Pi towski, Ivan Wasilkoff 1000 stacji serwisowych w ca ej Europie. Szybka naprawa pojazdu w razie awarii. Tego oczekujà od nas nasi Klienci, niezale nie od tego gdzie awaria mia a miejsce. Volvo Action Service posiada w Europie dwie centrale, w Gent (Belgia) i Rugby (Wielka Brytania). Obie centrale dzia ajà ca odobowo, przez 365 dni w roku, a obs uga zg oszeƒ odbywa si w 14 j zykach europejskich, w tym równie po polsku. SzybkoÊç dzia ania Volvo Action Service opiera si w du ej mierze na doskonale rozbudowanej europejskiej sieci serwisów. Dzi ki niej jesteêmy w stanie szybko dotrzeç do ka dego miejsca awarii. W paƒstwach Unii Europejskiej, gdy zajdzie taka koniecznoêç, cz Êci Volvo potrzebne do naprawy pojazdu mogà byç wysy ane tak e taksówkà. Dla Klienta nie oznacza to adnych dodatkowych op at. Kontakt z Volvo Action Service jest bardzo prosty. Wystarczy po àczyç si za pomocà specjalnego, ca odobowego, bezp atnego numeru, który istnieje w wi kszoêci krajów europejskich. W Polsce jest to: Ponadto do dyspozycji sà dwa inne numery telefonów: VOLVO 5 Rozmowa zostaje automatycznie prze àczona do centrum serwisowego Volvo Action Service w Belgii. Po zg oszeniu si pracownika Volvo Action Service, który mówi po polsku, nale y podaç nast pujàce informacje: miejsce awarii, dane samochodu, nazw i adres firmy, Rejestracja awarii Pol Tak dzi NAPRAWA Op ata GOP Karty Kredytowe 14

15 Informacje z sieci Volvo Baza danych klientów Baza danych pojazdów Volvo Parts System Publikacje techniczne GdzieÊ na trasie w okolicy Krakowa a a VAS Lokalizacja pojazdu rodzaj usterki oraz jeêli to mo liwe numer telefonu, pod którym jest dost pny kierowca. Volvo Action Service powiadomi serwis Volvo, znajdujàcy si najbli ej miejsca awarii, który dokona naprawy na miejscu lub po doprowadzeniu samochodu do serwisu. W aêciciel pojazdu zostanie poinformowany o zaistnia ym problemie, jak równie o czasie i kosztach naprawy. W sytuacji, gdy kierowca nie posiada przy sobie gotówki lub nie p aci k a r t à (karty akceptowane przez VAS to: VISA, UTA, DKV), naprawa samochodu zostaje poprzedzona 15

16 uzyskaniem gwarancji p atnoêci (GOP Guarantee of Payment), udzielonej Volvo Action Service przez serwis klienta w Polsce. Du à wygod dla polskiego klienta stanowi to, i w przypadku awarii samochodu na terenie krajów Unii Europejskiej (z wy àczeniem Grecji), faktura zostaje wystawiona w j zyku polskim i w z otówkach, zaê ceny detaliczne oryginalnych cz Êci Volvo pozostajà takie same, jak u dealera w Polsce. W ramach us ugi Zapewnienie Czasu Naprawy gwarantujàcej, e samochód rusza w dalszà drog przed up ywem wczeêniej ustalonego limitu czasu, Volvo Action Service zapewnia dodatkowo, e koszt naprawy jest na poziomie cen nominalnych dealera w Polsce. Dotyczy to zarówno nominalnych kosztów robocizny, jak i cen detalicznych oryginalnych cz Êci zamiennych Volvo. Faktura jest wystawiana w j zyku polskim i przesy ana do Klienta za poêrednictwem dealera w Polsce. Wszystkie serwisy Volvo Polska, Samochody Ci arowe dzia ajà w ramach 24-godzinnego, europejskiego systemu Volvo Action Service! Obs ugujemy samochody ci arowe i autobusy Volvo, jak równie pojazdy innych marek. Opracowa : Piotr Wysocki (Wykorzystano materia y udost pnione przez VAS w Belgii). EWOLUCJA GEOGRAFICZNA VAS

17 ZDANIEM KLIENTA PEKAES BUS Z Volvo Action Service korzystamy od dawna. A gwarantem p atnoêci jest dla naszej firmy ATB TRUCK S.A. Zdaniem Prezesa Pekaes Bus Pana Andrzeja Wargina dzia anie centrali VAS w Belgii mo na oceniç bardzo wysoko. Reakcja na zg oszenie jest b yskawiczna o ka dej porze dnia i nocy, zarówno w dni powszednie, jak i w Êwi ta. Zawsze starajà si nam pomóc. Równie wysoko oceniamy dzia alnoêç VAS w Polsce. Nie mamy te wi kszych zastrze eƒ do serwisów w Europie wykonujàcych naprawy. Wyjàtek stanowià W ochy i Francja. We Francji czas oczekiwania na napraw w Êwi ta i w nocy potrafi znacznie si wyd u yç. Natomiast we W oszech wszystkie naprawy sà wykonywane bardzo opieszale, szczególnie widaç to podczas sjesty, w nocy i w Êwi ta. We W oszech zdarza y si te przypadki dwukrotnego obcià ania nas za t samà us ug. Wynika o to zapewne z pomy ek. Jednak za ka dym razem, po naszej interwencji bezpoêrednio w serwisie, sprawa zostawa a wyjaêniona. W bie àcym roku jeszcze nie mieliêmy przypadków podwójnego obcià ania nas za naprawy przez serwisy w oskie. Od poczàtku 2001 roku korzystaliêmy z pomocy Volvo Action Service w nast pujàcych krajach: Niemcy, Belgia, Wielka Brytania, W ochy, Austria, Holandia i Polska. ZDANIEM KLIENTA LUDWIG Mi dzynarodowy Transport Drogowy Firma z siedzibà w Miko owie ko o Katowic istnieje od 20 lat. Zatrudnia 30 osób. Od roku 1990 dzia a w transporcie mi dzynarodowym, specjalizujàc si w przewozach do W och i Austrii. Flot firmy stanowi 20 samochodów ci arowych Volvo, w tym modele FH. Zdaniem w aêciciela firmy, Ludwika Duszy, w przypadku transportu na du e odleg oêci, gdzie bardzo liczy si czas dostawy, wa ne jest aby w razie awarii samochód móg szybko wróciç na drog. Z us ug Volvo Action Service korzysta em 10-krotnie. Ostatnim razem by o to w Czechach, w rejonie Brna. JakoÊç serwisu ci arówek oceniam wysoko, co moim zdaniem jest wynikem do- Êwiadczenia i d ugiej obecnoêci Volvo w Polsce. 17

18 CIEKAWE ZABUDOWY NA RATUNEK Mo e wszystko i... jeszcze wi cej. Rusza do akcji, gdy na drodze dojdzie do wypadku z udzia em ci arówki lub autobusu. Gdy trzeba postawiç na ko a przewróconego TIR-a, wydobyç kierowc ze zmia d onej kabiny, usunàç z drogi naczep. DziÊ lubelscy stra acy mogà z ca ym przekonaniem powiedzieç, e zakup ratowniczego Volvo FL10 by dobrym posuni ciem. W aênie o tym nietypowym wozie stra ackim rozmawiamy z dowódcà Jednostki Ratowniczo-GaÊniczej nr 2 w Lublinie starszym kapitanem Grzegorzem Alinowskim. Ten pojazd ratowniczy nie jest waszym najnowszym nabytkiem. Od 1997 roku, kiedy pojawi si w parku samochodowym, bra zapewne udzia w niejednej akcji ratowniczej... G. A.: Dzia amy na doêç specyficznym terenie. BliskoÊç wschodniej granicy sprawia, e mi dzy innymi tu koncentruje si ruch tranzytowy. Du a liczba ci arówek ze wschodu, ich delikatnie mówiàc cz sto nie najlepszy stan techniczny, zm czenie kierowców i z y stan dróg, to niemal recepta na liczne wypadki drogowe. W takiej sytuacji, bez specjalistycznego sprz tu, nie byliêmy w stanie prowadziç w pe ni skutecznych akcji ratunkowych. Owszem, mogliêmy ze zmia d onej kabiny wydobyç rannego kierowc, nie byliêmy jednak w stanie usunàç z drogi rozbitego, 40-tonowego, kolosa. Kupiony pi ç lat temu samochód ratowniczy w koƒcu nam to umo liwi. aden z wypadków nie jest taki sam. Choç cz sto odbywajà si wed ug podobnego scenariusza, to ich fina bywa bardzo ró ny. Czy jest taka akcja, która szczególnie zapad a Panu w pami ci? G. A.: Pami tam trwajàcà ponad 4 godziny akcj ratowniczà. 200 metrów Dowódca jednostki st. kpt. Grzegorz Alinowski od drogi, w polu, ugrz z a po osie ci arówka. àczàc liny holownicze, wyciàgaliêmy jà metr po metrze na twarde pod o e. JednoczeÊnie musieliêmy uwa aç, by nie zagrzebaç w grzàskim pod o u naszego ratowniczego Volvo. Samochód ma wprawdzie nap dzane wszystkie ko a, jednak w przypadku niewielkiego b du i my mogliêmy znaleêç si w tarapatach. K opotliwe by o równie àczenie samych lin holowniczych najd u sze, nawini te na b bny wyciàgarek, majà 40 metrów. Samochód tymczasem sta 200 metrów od nas. By- o ci ko, ale si uda o. Samochód wreszcie stanà na drodze... Prosz powiedzieç coê wi cej na temat samej zabudowy... G. A.: UznaliÊmy, e najbardziej dla nas odpowiednim pojazdem b dzie Volvo FL10 o uk adzie nap dowym 6x6. Zabudowy podj a si firma EUROKRAN, specjalizujàca si w tego typu konstrukcjach. Ci arówka zosta a wyposa ona w urawik o maksymalnym udêwigu 3,06 tony oraz wysi gnik holowniczy o udêwigu maksymalnym 30 ton sterowane hydraulicznie. Dwie wy- 18 Rozk adanie urawika za adowczego

19 ciàgarki, umieszczone przy urawiku i wysi gniku, o nap dzie hydraulicznym majà nawini te na b bny po 40 metrów liny ka da. Wa nym elementem wyposa enia ratowniczego Volvo sà równie wysuwane hydraulicznie apy podporowe, zabezpieczajàce samochód przed przesuwaniem podczas prowadzenia akcji. Dodatkowe wyposa enie jest ukryte w skrytkach po obydwu stronach pojazdu; znajduje si tam mi dzy innymi odpowiedni osprz t umo liwiajàcy zaczepienie holowanego pojazdu za dowolny element podwozia... Czyli holowaç mo ecie praktycznie wszystko? G. A.: Tak, od ciàgnika siod owego po naczep. Holujemy jednak Sterowanie ramieniem holowniczym pojazdy jedynie w ekstremalnych sytuacjach kiedy wià e si to z odblokowaniem drogi. Âciàgamy uszkodzonà ci arówk, autobus, przyczep lub naczep na pobocze, a jeêli go nie ma na najbli szy parking. Potem uszkodzonym pojazdem zajmuje si pomoc drogowa lub sam w aêciciel, np. wykorzystujàc do Êciàgni cia nie uszkodzonej naczepy nast pny ciàgnik siod owy. Jak cz sto ten samochód uczestniczy w akcjach ratowniczych? G. A.: Trudno tu mówiç o jakichkolwiek regu ach. Wszystko zale y od nat enia ruchu na drogach, warunków atmosferycznych... Tak jest zresztà w przypadku ka dego wypadku drogowego, nie tylko tego z udzia em ci arówki czy autobusu... Dzi kuj za rozmow. Wypada mi yczyç tylko jak najmniejszej liczby wyjazdów... Rozmawia : Krzysztof Lipski Pojazd ratowniczy Volvo FL10 6x6 19

20 MOTO- LABORATORIUM MANUALNE SKRZYNIE BIEGÓW Manualna zmiana biegów jest teraz atwiejsza i wygodniejsza ni kiedykolwiek. Dla nowych samochodów Volvo FH i FM dost pna jest kompletna seria 8-, 9- i 14- -biegowych skrzyƒ biegów ze zmianà zakresów oraz pó biegami. Wszystkie one wyposa one sà w opatentowany przez Volvo uk ad wspomagania synchronizacji oraz ca kowicie nowy uk ad zmiany prze o eƒ. Dobre w aêciwoêci jezdne Skrzynie biegów produkowane przez Volvo sà zwartymi konstrukcjami o niskiej masie. Posiadajà one niewielkà liczb prze o eƒ podstawowych, natomiast du à liczb biegów uzyskuje si dzi ki zastosowaniu przek adni zmiany zakresu i pó biegów. Poszczególne prze o enia sà dobrze zestopniowane, a sterowanie zmianà zakresu i pó biegami odbywa si wygodnymi prze àcznikami na dêwigni zmiany biegów. Przy 9-ciu i 14-tu biegach kierowca ma do dyspozycji odpowiednio jeden lub dwa biegi pe zajàce. Dzi ki nim ruszanie z miejsca ci kim zestawem odbywa si w sposób agodny i bezpieczny. RównoczeÊnie du e prze- o enie ca kowite umo liwia dobór szybkiego prze o enia tylnego mostu w celu osiàgni cia niskiego zu- ycia paliwa. Wygodniej i bezpieczniej W obecnie produkowanych samochodach Volvo FH i FM zmiana biegów za pomocà uk adu drà ków sterujàcych zosta- a zastàpiona nowym, lekkim i wygodnym rozwiàzaniem ci gnowym uk adem zmiany biegów. Obecnie dêwignia zmiany biegów po- àczona jest ze skrzynià biegów uk adem dwóch elastycznych ci gien prowadzonych w pancerzach. Komfort pracy kierowcy uleg dzi ki temu znacznej poprawie. Ruchy dêwigni sà krótsze i bardziej wyraêne, w jeszcze wi kszym stopniu (w porównaniu z poprzednim rozwiàzaniem) zosta y zminimalizowane drgania i ha asy przenoszone do kabiny kierowcy za poêrednictwem uk adu zmiany biegów. Na obecny komfort zmiany biegów w skrzyniach mechanicznych wp ywa równie opatentowany uk ad wspomagania synchronizacji. Mechaniczna funkcja wspomagania wytwarza dodatkowà si w momencie synchronizacji. Moment obrotowy, który powstaje w chwili gdy uk ad synchronizatorów zaczyna wyrównywaç pr dko- Êci obrotowe pary kó z batych, zo- Ci gnowy uk ad zmiany biegów staje zamieniony na si poosiowà, która wspomaga kierowc w dokonaniu zmiany prze o enia. Takie rozwiàzanie konstrukcyjne przyczynia si do zmniejszenia si y niezb dnej do zmiany biegów oraz do zwi kszenia wygody kierowcy. W obecnym rozwiàzaniu si a potrzebna do zmiany prze o enia zmniejszy a si nawet do 50%. Dodatkowo skrzynia biegów jest nadzorowana przez uk ad elektroniczny, który dba o to, aby zmiana zakresów odbywa a si tylko w do- 20

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY. z dnia 25 stycznia 2002 r. (Dz. U. z dnia 8 lutego 2002 r.)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY. z dnia 25 stycznia 2002 r. (Dz. U. z dnia 8 lutego 2002 r.) ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 25 stycznia 2002 r. w sprawie wysokości opłat za przeprowadzenie badań technicznych pojazdów. (Dz. U. z dnia 8 lutego 2002 r.) Na podstawie art. 84a ust. 1

Bardziej szczegółowo

Stan prac w zakresie wdrożenia systemów operacyjnych: NCTS2, AIS/INTRASTAT, AES, AIS/ICS i AIS/IMPORT. Departament Ceł, Ministerstwo Finansów

Stan prac w zakresie wdrożenia systemów operacyjnych: NCTS2, AIS/INTRASTAT, AES, AIS/ICS i AIS/IMPORT. Departament Ceł, Ministerstwo Finansów Stan prac w zakresie wdrożenia systemów operacyjnych: NCTS2, AIS/INTRASTAT, AES, AIS/ICS i AIS/IMPORT Departament Ceł, Ministerstwo Finansów Usługa e-tranzyt System NCTS 2 Aktualny stan wdrożenia Ogólnopolskie

Bardziej szczegółowo

MAKSYMALNA WYDAJNOŚĆ MŁOTY HYDRAULICZNE TYPU TXH

MAKSYMALNA WYDAJNOŚĆ MŁOTY HYDRAULICZNE TYPU TXH MAKSYMALNA WYDAJNOŚĆ MŁOTY HYDRAULICZNE TYPU TXH MŁOTY HYDRAULICZNE TYPU TXH SKONCENTROWANA MOC Solidność i precyzja Wysokowydajne młoty hydrauliczne Terex, poszerzające wszechstronność koparko-ładowarek,

Bardziej szczegółowo

Krok I rozpoznanie potrzeb. Krok II obs uga prawna PROGRAM TOYOTA MOBILITY

Krok I rozpoznanie potrzeb. Krok II obs uga prawna PROGRAM TOYOTA MOBILITY Krok I rozpoznanie potrzeb Podczas pierwszego spotkania z Klientem przygotowujemy ofert pod kàtem indywidualnego dostosowania oprzyrzàdowania auta oraz ewentualnego dofinansowania zakupu. Wspólnie z Klientem

Bardziej szczegółowo

Cennik wynajmu agregatów Horus-Energia ważny od 01.10.2011.

Cennik wynajmu agregatów Horus-Energia ważny od 01.10.2011. Cennik wynajmu agregatów Horus-Energia ważny od 01.10.2011. Moc zespołu w kva 1 dzień z obsługą od 1 do 2 dni bez obsługi od 3 do 6 dni Standard dobowa (1) Non-Stop Opłata dobowa (2) Rezerwa dobowa (3)

Bardziej szczegółowo

ZASTOSOWANIE NOŚNIKA NARZĘDZI FASTRAC. Fastrac nowej generacji seria 4000

ZASTOSOWANIE NOŚNIKA NARZĘDZI FASTRAC. Fastrac nowej generacji seria 4000 ZASTOSOWANIE NOŚNIKA NARZĘDZI FASTRAC Fastrac nowej generacji seria 4000 Siła w odśnieżaniu Siła w utrzymaniu terenu- koszenie LETNIE UTRZYMANIE DRÓG I POBOCZY Kosiarki- mulczery poboczy, rowów i terenów

Bardziej szczegółowo

PL 205289 B1 20.09.2004 BUP 19/04. Sosna Edward,Bielsko-Biała,PL 31.03.2010 WUP 03/10 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 205289

PL 205289 B1 20.09.2004 BUP 19/04. Sosna Edward,Bielsko-Biała,PL 31.03.2010 WUP 03/10 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 205289 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 205289 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 359196 (51) Int.Cl. B62D 63/06 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22) Data zgłoszenia: 17.03.2003

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE DLA KIEROWCÓW

INFORMACJE DLA KIEROWCÓW INFORMACJE DLA KIEROWCÓW Prawo jazdy Kierowcy pojazdów mechanicznych mogą prowadzić samochody na terenie Szwecji na podstawie polskiego prawa jazdy i polskiego świadectwa kwalifikacji. Niezależnie od okresu

Bardziej szczegółowo

Zawarta w Warszawie w dniu.. pomiędzy: Filmoteką Narodową z siedzibą przy ul. Puławskiej 61, 00-975 Warszawa, NIP:, REGON:.. reprezentowaną przez:

Zawarta w Warszawie w dniu.. pomiędzy: Filmoteką Narodową z siedzibą przy ul. Puławskiej 61, 00-975 Warszawa, NIP:, REGON:.. reprezentowaną przez: Załącznik nr 6 Nr postępowania: 30/2010 UMOWA Nr... Zawarta w Warszawie w dniu.. pomiędzy: Filmoteką Narodową z siedzibą przy ul. Puławskiej 61, 00-975 Warszawa, NIP:, REGON:.. reprezentowaną przez:..

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA DLA UCZESTNIKÓW ZAWODÓW ZADANIA

INSTRUKCJA DLA UCZESTNIKÓW ZAWODÓW ZADANIA INSTRUKCJA DLA UCZESTNIKÓW ZAWODÓW 1. Zawody III stopnia trwają 150 min. 2. Arkusz egzaminacyjny składa się z 2 pytań otwartych o charakterze problemowym, 1 pytania opisowego i 1 mini testu składającego

Bardziej szczegółowo

Pojazd podstawowy AT. łączników w automatycznych. Wymaganie to nie dotyczy następuj. łączników. w: - od akumulatora do układu zimnego startu i wyłą

Pojazd podstawowy AT. łączników w automatycznych. Wymaganie to nie dotyczy następuj. łączników. w: - od akumulatora do układu zimnego startu i wyłą POJAZD AT Średnice przewodów w powinny być na tyle duże, aby nie dochodziło o do ich przegrzewania. Przewody powinny być należycie izolowane. Wszystkie obwody elektryczne powinny być zabezpieczone za pomocą

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 22 maja 2009 r. o zmianie ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw 1)

USTAWA. z dnia 22 maja 2009 r. o zmianie ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw 1) Dziennik Ustaw Nr 97 7219 Poz. 802 802 USTAWA z dnia 22 maja 2009 r. o zmianie ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw 1) Art. 1. W ustawie z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym

Bardziej szczegółowo

Warunki gwarancji 1. Gwarancja LG Electronics Polska Sp. z o.o. dotyczy klimatyzatorów marki LG zakupionych w Polsce ( Klimatyzator ) i jest wa na wy àcznie na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. 2. LG

Bardziej szczegółowo

Korzyści sklepu mobilnego. Błyskawiczne rozpoczęcie sprzedaży. Doskonała forma reklamy i budowania prestiżu. Łatwość adaptacji wyposażenia sklepu 1

Korzyści sklepu mobilnego. Błyskawiczne rozpoczęcie sprzedaży. Doskonała forma reklamy i budowania prestiżu. Łatwość adaptacji wyposażenia sklepu 1 Lambox Food Truck Korzyści sklepu mobilnego Błyskawiczne rozpoczęcie sprzedaży Doskonała forma reklamy i budowania prestiżu firmy Łatwość adaptacji wyposażenia sklepu 1 1 Zabudowa LAMBox LAMBox to jeden

Bardziej szczegółowo

DE-WZP.261.11.2015.JJ.3 Warszawa, 2015-06-15

DE-WZP.261.11.2015.JJ.3 Warszawa, 2015-06-15 DE-WZP.261.11.2015.JJ.3 Warszawa, 2015-06-15 Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Usługę druku książek, nr postępowania

Bardziej szczegółowo

TEST dla stanowisk robotniczych sprawdzający wiedzę z zakresu bhp

TEST dla stanowisk robotniczych sprawdzający wiedzę z zakresu bhp TEST dla stanowisk robotniczych sprawdzający wiedzę z zakresu bhp 1. Informacja o pracownikach wyznaczonych do udzielania pierwszej pomocy oraz o pracownikach wyznaczonych do wykonywania działań w zakresie

Bardziej szczegółowo

Ustawienie wózka w pojeździe komunikacji miejskiej - badania. Prawidłowe ustawienie

Ustawienie wózka w pojeździe komunikacji miejskiej - badania. Prawidłowe ustawienie Ustawienie wózka w pojeździe komunikacji miejskiej - badania Przodem do kierunku jazdy? Bokiem? Tyłem? Jak ustawić wózek, aby w razie awaryjnego hamowania dziecko było jak najbardziej bezpieczne? Na te

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr.. /.../.. Rady Miasta Nowego Sącza z dnia.. listopada 2011 roku

Uchwała Nr.. /.../.. Rady Miasta Nowego Sącza z dnia.. listopada 2011 roku Projekt Uchwała Nr / / Rady Miasta Nowego Sącza z dnia listopada 2011 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych Na podstawie art 18 ust 2 pkt 8 i art 40 ust 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

NAJWAŻNIEJSZE ZALETY LAMP DIODOWYCH

NAJWAŻNIEJSZE ZALETY LAMP DIODOWYCH NAJWAŻNIEJSZE ZALETY LAMP DIODOWYCH Pozwalają zaoszczędzić do 80% energii elektrycznej i więcej! Strumień światła zachowuje 100% jakości w okresie eksploatacji nawet do 50.000 do 70.000 h tj. w okresie

Bardziej szczegółowo

Biuro Ruchu Drogowego

Biuro Ruchu Drogowego KOMENDA GŁÓWNA G POLICJI Biuro Ruchu Drogowego Kampania pod hasłem ODBLASKI ŻYCIA W okresie od stycznia do października 2008 roku miało miejsce: 40 725 wypadków drogowych, w wyniku których 51 987 osób

Bardziej szczegółowo

a) Serwis BMW i MINI - Przedsiębiorstwo Handlowe Smorawiński i Spółka Wojciech

a) Serwis BMW i MINI - Przedsiębiorstwo Handlowe Smorawiński i Spółka Wojciech REGULAMIN USŁUGI DOOR TO DOOR Usługa realizowana jest przez Przedsiębiorstwo Handlowe Smorawiński i Spółka Wojciech Smorawiński i Andrzej Smorawiński spółkę jawną z siedzibą w Poznaniu, ul. Obornicka 235,

Bardziej szczegółowo

CENNIK US UG Detaliczny

CENNIK US UG Detaliczny CENNIK US UG Detaliczny Warszawa & (48 22) 334 64 64 607 07 47 47 Kraków Katowice & (48 12) 410 20 40 605 192 102 Poznaƒ & (48 61) 8 265 000 605 192 100 ódê & 605 192 107 Wroc aw & 605 192 101 Gdaƒsk Sopot

Bardziej szczegółowo

Warunki Oferty PrOmOcyjnej usługi z ulgą

Warunki Oferty PrOmOcyjnej usługi z ulgą Warunki Oferty PrOmOcyjnej usługi z ulgą 1. 1. Opis Oferty 1.1. Oferta Usługi z ulgą (dalej Oferta ), dostępna będzie w okresie od 16.12.2015 r. do odwołania, jednak nie dłużej niż do dnia 31.03.2016 r.

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: DOSTAWA UŻYWANEGO SAMOCHODU DOSTAWCZEGO DLA ZAKŁADU WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W PACZKOWIE

ZAPYTANIE OFERTOWE PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: DOSTAWA UŻYWANEGO SAMOCHODU DOSTAWCZEGO DLA ZAKŁADU WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W PACZKOWIE ZAPYTANIE OFERTOWE PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: DOSTAWA UŻYWANEGO SAMOCHODU DOSTAWCZEGO DLA ZAKŁADU WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W PACZKOWIE PACZKÓW DNIA 24 PAŻDZIERNIKA 2013 1 Nazwa oraz adres Zamawiającego Zakład

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa TRANSPORT W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM W 2014 R.

URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa TRANSPORT W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM W 2014 R. URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa Informacja sygnalna Data opracowania: 30.10.2015 r. Kontakt: e-mail: sekretariatuswaw@stat.gov.pl tel. 22 464 23 15 faks 22 846 76 67 Internet:

Bardziej szczegółowo

BPSP-322-2/13 Warszawa, dnia 20 marca 2013 r.

BPSP-322-2/13 Warszawa, dnia 20 marca 2013 r. BPSP-322-2/13 Warszawa, dnia 20 marca 2013 r. Do wszystkich Wykonawców: Numer sprawy: BPSP-322-2/13 Dotyczy: prowadzonego, w trybie przetargu nieograniczonego, postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

Bardziej szczegółowo

Urządzenie do odprowadzania spalin

Urządzenie do odprowadzania spalin Urządzenie do odprowadzania spalin Nr. Art. 158930 INSTRUKCJA OBSŁUGI Informacje wstępne: Po otrzymaniu urządzenia należy sprawdzić czy opakowanie jest w stanie nienaruszonym. Jeśli po dostarczeniu produktu

Bardziej szczegółowo

OPINIA TECHNICZNA NR 33777/4/10-10501 Koparka gąsienicowa CAT 320 B WYCENA WARTOŚCI

OPINIA TECHNICZNA NR 33777/4/10-10501 Koparka gąsienicowa CAT 320 B WYCENA WARTOŚCI Wycena nr 33777/4/10-10501 Koparka gąsienicowa CAT 320 B DEKRA POLSKA Sp. z o.o. Tel. 0 664 421 361 e-mail: bogdan.boguszewski@dekra.pl OPINIA TECHNICZNA NR 33777/4/10-10501 Koparka gąsienicowa CAT 320

Bardziej szczegółowo

Rodzaj środka technicznego

Rodzaj środka technicznego DEKRA Polska - Centrala tel. (022) 577 36 13, faks (022) 577 36 36 Rzeczoznawca: Grzegorz Charko UWAGA: Ze względu na przeznaczenie dokumentu usunięto w nim wszelkie informacje dotyczące wartości pojazdu,

Bardziej szczegółowo

10 % Opracowanie: SPH Credo, tel./fax: 067 214 22 88, www.sphcredo.pl ZESTAW 11

10 % Opracowanie: SPH Credo, tel./fax: 067 214 22 88, www.sphcredo.pl ZESTAW 11 ZESTAW 11 Widząc ten znak kierujący samochodem ciężarowym jest ostrzegany o: A - zbliżaniu się do mostu zwodzonego, B - znacznym wzniesieniu drogi, C - nisko przelatujących samolotach. A - przejeżdża przed

Bardziej szczegółowo

UKŁAD ROZRUCHU SILNIKÓW SPALINOWYCH

UKŁAD ROZRUCHU SILNIKÓW SPALINOWYCH UKŁAD ROZRUCHU SILNIKÓW SPALINOWYCH We współczesnych samochodach osobowych są stosowane wyłącznie rozruszniki elektryczne składające się z trzech zasadniczych podzespołów: silnika elektrycznego; mechanizmu

Bardziej szczegółowo

Automatyczne Systemy Infuzyjne

Automatyczne Systemy Infuzyjne Automatyczne Systemy Infuzyjne Wype nienie luki Nie ma potrzeby stosowania skomplikowanych i czasoch onnych udoskonaleƒ sprz tu infuzyjnego wymaganych do specjalistycznych pomp. Pompy towarzyszàce pacjentowi

Bardziej szczegółowo

Umowy Dodatkowe. Przewodnik Ubezpieczonego

Umowy Dodatkowe. Przewodnik Ubezpieczonego Umowy Dodatkowe Przewodnik Ubezpieczonego Umowy dodatkowe sà uzupe nieniem umowy ubezpieczenia na ycie. Za cz sto niewielkà sk adk mo esz otrzymaç dodatkowà ochron. Dzi ki temu Twoja umowa ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Wynagrodzenia i świadczenia pozapłacowe specjalistów

Wynagrodzenia i świadczenia pozapłacowe specjalistów Wynagrodzenia i świadczenia pozapłacowe specjalistów Wynagrodzenia i podwyżki w poszczególnych województwach Średnie podwyżki dla specjalistów zrealizowane w 2010 roku ukształtowały się na poziomie 4,63%.

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr 30 1858 Poz. 175 i 176 ROZPORZÑDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 5 lutego 2008 r.

Dziennik Ustaw Nr 30 1858 Poz. 175 i 176 ROZPORZÑDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 5 lutego 2008 r. Dziennik Ustaw Nr 30 1858 Poz. 175 i 176 175 ROZPORZÑDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 5 lutego 2008 r. zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie s u by funkcjonariuszy Stra y Granicznej w kontyngencie Stra y Granicznej

Bardziej szczegółowo

POLITYKA GWARANCJI GRUPY TELE-FONIKA KABLE. 1. Definicje

POLITYKA GWARANCJI GRUPY TELE-FONIKA KABLE. 1. Definicje POLITYKA GWARANCJI GRUPY TELE-FONIKA KABLE 1. Definicje Producent Dostawca jedna z fabryk należących do grupy TELE-FONIKA KABLE TELE-FONIKA KABLE lub jedna ze spółek zależnych należąca do grupy TELE-FONIKA

Bardziej szczegółowo

NACZYNIE WZBIORCZE INSTRUKCJA OBSŁUGI INSTRUKCJA INSTALOWANIA

NACZYNIE WZBIORCZE INSTRUKCJA OBSŁUGI INSTRUKCJA INSTALOWANIA NACZYNIE WZBIORCZE INSTRUKCJA OBSŁUGI INSTRUKCJA INSTALOWANIA Kraków 31.01.2014 Dział Techniczny: ul. Pasternik 76, 31-354 Kraków tel. +48 12 379 37 90~91 fax +48 12 378 94 78 tel. kom. +48 665 001 613

Bardziej szczegółowo

Dotyczy postępowania na : Dostawa samochodu śmieciarki dwukomorowej dla Zakładu Usług Technicznych Sp. z o.o.

Dotyczy postępowania na : Dostawa samochodu śmieciarki dwukomorowej dla Zakładu Usług Technicznych Sp. z o.o. Dotyczy postępowania na : Dostawa samochodu śmieciarki dwukomorowej dla Zakładu Usług Technicznych Sp. z o.o. Zakład Usług Technicznych Sp. z o.o. zgodnie z art.12a ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U.

Bardziej szczegółowo

TARYFA KOLEJOWA ważna od 1-go października 2015 r.

TARYFA KOLEJOWA ważna od 1-go października 2015 r. TARYFA KOLEJOWA Taryfa kolejowa jest integralną częścią oferty intermodalnej PCC Intermodal S.A., i jako taka nie może być stosowana samodzielnie, a jedynie w połączeniu z usługą dostawy do drzwi, regulowaną

Bardziej szczegółowo

Dr inż. Andrzej Tatarek. Siłownie cieplne

Dr inż. Andrzej Tatarek. Siłownie cieplne Dr inż. Andrzej Tatarek Siłownie cieplne 1 Wykład 3 Sposoby podwyższania sprawności elektrowni 2 Zwiększenie sprawności Metody zwiększenia sprawności elektrowni: 1. podnoszenie temperatury i ciśnienia

Bardziej szczegółowo

Ocena rynku CNG przez użytkowników pojazdów zasilanych gazem ziemnym

Ocena rynku CNG przez użytkowników pojazdów zasilanych gazem ziemnym Ocena rynku CNG przez użytkowników pojazdów zasilanych gazem ziemnym Małgorzata Śliwka Katedra Inżynierii Środowiska i Przeróbki Surowców, Wydział Górnictwa i Geoinżynierii Akademia Górniczo-Hutnicza im.

Bardziej szczegółowo

Ogólne bezpieczeƒstwo produktów

Ogólne bezpieczeƒstwo produktów Ogólne bezpieczeƒstwo produktów !?! PRODUKT to rzecz ruchoma: nowa lub u ywana, naprawiana lub regenerowana, przeznaczona do u ytku konsumentów lub co do której istnieje prawdopodobieƒstwo, e mo e byç

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do ubezpieczeƒ podró nych POLSKA

Wprowadzenie do ubezpieczeƒ podró nych POLSKA Wprowadzenie do ubezpieczeƒ podró nych POLSKA Witaj mi oêniku podró y, cieszymy si, e kupi eê nasze ubezpieczenie. Wiemy, e podczas swojej podró y chcesz si cieszyç wolnym czasem a bezpieczeƒstwo jest

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 16 grudnia 2009 r.

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 16 grudnia 2009 r. Dziennik Ustaw Nr 221 17453 Poz. 1744 1744 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie nale noêci pieni nych o nierzy zawodowych za przeniesienia, przesiedlenia i podró

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi 1 z 6 2009-03-06 10:45 Jaraczewo: Świadczenie usług transportowych i robót ziemnych w 2009 roku OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Bardziej szczegółowo

wzór Załącznik nr 5 do SIWZ UMOWA Nr /

wzór Załącznik nr 5 do SIWZ UMOWA Nr / wzór Załącznik nr 5 do SIWZ UMOWA Nr / zawarta w dniu. w Szczecinie pomiędzy: Wojewodą Zachodniopomorskim z siedzibą w Szczecinie, Wały Chrobrego 4, zwanym dalej "Zamawiającym" a nr NIP..., nr KRS...,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO CZĘŚĆ II OFERTA PRZETARGOWA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO CZĘŚĆ II OFERTA PRZETARGOWA Powiat Wrocławski z siedzibą władz przy ul. Kościuszki 131, 50-440 Wrocław, tel/fax. 48 71 72 21 740 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO CZĘŚĆ II OFERTA PRZETARGOWA

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr Poz. 825 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 22 kwietnia 2004 r. w sprawie obni enia stawek podatku akcyzowego

Dziennik Ustaw Nr Poz. 825 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 22 kwietnia 2004 r. w sprawie obni enia stawek podatku akcyzowego Dziennik Ustaw Nr 87 5653 Poz. 825 825 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 22 kwietnia 2004 r. w sprawie obni enia stawek podatku akcyzowego Na podstawie art. 65 ust. 2, art. 69 ust. 5, art. 70

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 15 kwietnia 2004 r. w sprawie kursów dokszta cajàcych kierowców wykonujàcych transport drogowy

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 15 kwietnia 2004 r. w sprawie kursów dokszta cajàcych kierowców wykonujàcych transport drogowy 1269 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 15 kwietnia 2004 r. w sprawie kursów dokszta cajàcych kierowców wykonujàcych transport drogowy Na podstawie art. 39b ust. 7 ustawy z dnia 6 wrze- Ênia

Bardziej szczegółowo

Phaseo Telemecanique Nowoczesny sposób zasilania. DoÊwiadczenie w zasilaniu elektrycznym

Phaseo Telemecanique Nowoczesny sposób zasilania. DoÊwiadczenie w zasilaniu elektrycznym Phaseo Telemecanique Nowoczesny sposób zasilania DoÊwiadczenie w zasilaniu elektrycznym Phaseo, Oferta zasilaczy dopasowana do Twoich potrzeb Wiele zastosowaƒ Sprawne u ytkowanie kompaktowe Zaprojektowane

Bardziej szczegółowo

Rozwiązania logistyczne dla zbiorów z zyskiem. Przyczepa samozaładowcza. Nowe rozwiązania logistyczne dla dużych beli

Rozwiązania logistyczne dla zbiorów z zyskiem. Przyczepa samozaładowcza. Nowe rozwiązania logistyczne dla dużych beli Rozwiązania logistyczne dla zbiorów z zyskiem Przyczepa samozaładowcza do bel Nowe rozwiązania logistyczne dla dużych beli Rozwiązania logistyczne dla zbiorów z zyskiem Zbieranie dużych beli, układanie

Bardziej szczegółowo

1. emisja akcji o wartości 2 mln PLN w trybie oferty prywatnej

1. emisja akcji o wartości 2 mln PLN w trybie oferty prywatnej PROJEKT INWESTYCYJNY Nazwa projektu: Forma projektu: TEVOR 1. emisja akcji o wartości 2 mln PLN w trybie oferty prywatnej 2. wprowadzenie akcji do obrotu na rynku NewConnect Podmiot: PL Consulting sp.

Bardziej szczegółowo

(Tekst ujednolicony zawierający zmiany wynikające z uchwały Rady Nadzorczej nr 58/2011 z dnia 22.02.2011 r.)

(Tekst ujednolicony zawierający zmiany wynikające z uchwały Rady Nadzorczej nr 58/2011 z dnia 22.02.2011 r.) (Tekst ujednolicony zawierający zmiany wynikające z uchwały Rady Nadzorczej nr 58/2011 z dnia 22.02.2011 r.) REGULAMIN REALIZACJI WYMIANY STOLARKI OKIENNEJ W SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ RUBINKOWO W TORUNIU

Bardziej szczegółowo

Posiadane punkty lojalnościowe można również wykorzystać na opłacenie kosztów przesyłki.

Posiadane punkty lojalnościowe można również wykorzystać na opłacenie kosztów przesyłki. Program lojalnościowy Program lojalnościowy sklepu Gunfire pozwala Ci zyskać jeszcze więcej, nie dopłacając ani grosza. Zbieraj punkty i zamieniaj je na wysokiej jakości produkty dostępne w sklepie Gunfire.pl.

Bardziej szczegółowo

Wykorzystaj szans na wi kszy zysk Inwestuj w metale szlachetne. Inwestycyjne ubezpieczenie na ycie subskrypcja Z OTO i PLATYNA

Wykorzystaj szans na wi kszy zysk Inwestuj w metale szlachetne. Inwestycyjne ubezpieczenie na ycie subskrypcja Z OTO i PLATYNA Wykorzystaj szans na wi kszy zysk Inwestuj w metale szlachetne Inwestycyjne ubezpieczenie na ycie subskrypcja Z OTO i PLATYNA Inwestycyjne ubezpieczenie na ycie to: mo liwoêç udzia u w zyskach z inwestycji

Bardziej szczegółowo

Segment detaliczny. Strategia

Segment detaliczny. Strategia P K N O R L E N R A P O R T R O C Z N Y 2 0 0 6 Segment detaliczny Dzia alnoêç detaliczna Grupy ORLEN obejmowa a rynki Polski, Niemiec oraz Republiki Czeskiej. Wraz z przej ciem AB Mažeikiu Nafta pod koniec

Bardziej szczegółowo

Proces wprowadzania nowo zatrudnionych pracowników

Proces wprowadzania nowo zatrudnionych pracowników Proces wprowadzania nowo zatrudnionych pracowników poradnik dla bezpoêredniego prze o onego wprowadzanego pracownika WZMOCNIENIE ZDOLNOÂCI ADMINISTRACYJNYCH PROJEKT BLIèNIACZY PHARE PL03/IB/OT/06 Proces

Bardziej szczegółowo

T.C. DĘBICA S.A. (1) Firma Oponiarska DĘBICA S.A. Wyniki finansowe 2007 r. i perspektywy 2008 r. Warszawa, 15 lutego 2008 r. T.C. DĘBICA S.A. (2) Executive summary Przychody ze sprzedaży w 2007 r. wyniosły

Bardziej szczegółowo

Tabela Opłat i Prowizji

Tabela Opłat i Prowizji Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr. Tabela Opłat i Prowizji mleasing Sp. z o.o. (obowiązująca od dnia 1 stycznia 2016 r.) Lp. Czynność Opłata netto Uwagi Umowa 1. Zmiana terminów płatności w czasie 200 PLN

Bardziej szczegółowo

Efektywna strategia sprzedaży

Efektywna strategia sprzedaży Efektywna strategia sprzedaży F irmy wciąż poszukują metod budowania przewagi rynkowej. Jednym z kluczowych obszarów takiej przewagi jest efektywne zarządzanie siłami sprzedaży. Jak pokazują wyniki badania

Bardziej szczegółowo

OFERTA WSPÓŁPRACY. Prezentacja firmy Apetito

OFERTA WSPÓŁPRACY. Prezentacja firmy Apetito OFERTA WSPÓŁPRACY Prezentacja firmy Apetito o nas... BON Apetito Sp. z o.o. powstała w 2009 roku i konsekwentnie tworzy sieć restauracji pod nazwą BONapetito, w których klienci mogą kupować pyszne jedzenie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gddkia.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gddkia.gov.pl 1 z 6 2012-03-08 14:33 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gddkia.gov.pl Rzeszów: Wynajem i obsługa przenośnych toalet przy drogach

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Konkurs z Lokatą HAPPY II edycja

Regulamin konkursu Konkurs z Lokatą HAPPY II edycja Regulamin konkursu Konkurs z Lokatą HAPPY II edycja I. Postanowienia ogólne: 1. Konkurs pod nazwą Konkurs z Lokatą HAPPY II edycja (zwany dalej: Konkursem ), organizowany jest przez spółkę pod firmą: Grupa

Bardziej szczegółowo

współfinansowany w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

współfinansowany w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego U M O W A nr RP -.. o dofinansowanie bezrobotnemu podjęcia działalności gospodarczej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie 6.2

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA WARSZAWSKA Wydział Chemiczny LABORATORIUM PROCESÓW TECHNOLOGICZNYCH PROJEKTOWANIE PROCESÓW TECHNOLOGICZNYCH

POLITECHNIKA WARSZAWSKA Wydział Chemiczny LABORATORIUM PROCESÓW TECHNOLOGICZNYCH PROJEKTOWANIE PROCESÓW TECHNOLOGICZNYCH POLITECHNIKA WARSZAWSKA Wydział Chemiczny LABORATORIUM PROCESÓW TECHNOLOGICZNYCH PROJEKTOWANIE PROCESÓW TECHNOLOGICZNYCH Ludwik Synoradzki Jerzy Wisialski EKONOMIKA Zasada opłacalności Na początku każdego

Bardziej szczegółowo

Ceny op at jednorazowych i abonamentu ustala si w oparciu o poj cie kana u telefonicznego.

Ceny op at jednorazowych i abonamentu ustala si w oparciu o poj cie kana u telefonicznego. cennik us ugi CENTREX Rozdzia 1 Wst p Ceny op at jednorazowych i abonamentu ustala si w oparciu o poj cie kana u telefonicznego. Kana em telefonicznym nazywamy: dla dost pu ISDN 2B+D i 0B+D dost p do publicznej

Bardziej szczegółowo

PAKOWARKA PRÓŻNIOWA VAC-10 DT, VAC-20 DT, VAC-20 DT L, VAC-20 DT L 2A VAC-40 DT, VAC-63 DT, VAC-100 DT

PAKOWARKA PRÓŻNIOWA VAC-10 DT, VAC-20 DT, VAC-20 DT L, VAC-20 DT L 2A VAC-40 DT, VAC-63 DT, VAC-100 DT PAKOWARKA PRÓŻNIOWA VAC-10 DT, VAC-20 DT, VAC-20 DT L, VAC-20 DT L 2A VAC-40 DT, VAC-63 DT, VAC-100 DT Modele elektroniczne z cyfrowym panelem Czasowa regulacja próżni INSTRUKCJA OBSŁUGI, INSTALACJI I

Bardziej szczegółowo

OPINIA Nr: RTM-148/14 Rzeczoznawca : inż. Piotr Pałasz RS 000308. ul. Skwierzyńska 16 66-435 Krzeszyce

OPINIA Nr: RTM-148/14 Rzeczoznawca : inż. Piotr Pałasz RS 000308. ul. Skwierzyńska 16 66-435 Krzeszyce z dnia: 2014/07/03 OPINIA Nr: Rzeczoznawca : inż. Piotr Pałasz RS 000308 Zleceniodawca: Urząd Gminy Krzeszyce Adres: ul. Skwierzyńska 16 66-435 Krzeszyce Właściciel: Urząd Gminy Krzeszyce Adres: ul. Skwierzyńska

Bardziej szczegółowo

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU OPINIA Nr: 132/DOA/05/13 Rzeczoznawca : inż. Wojciech Sowa, mgr inż. Wojciech Maruda Zleceniodawca: GETIN Noble Bank S.A. Adres: ul. Domaniewska 39 02-672 Warszawa Sygnatura akt: 320903 Zadanie: Ocena

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY UMOWA NR. z siedzibą w... NIP nr, REGON... wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego nr... w Sądzie...

WZÓR UMOWY UMOWA NR. z siedzibą w... NIP nr, REGON... wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego nr... w Sądzie... Załącznik nr 6 do SIWZ WZÓR UMOWY UMOWA NR zawarta w dniu pomiędzy: Prezesem Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego z siedzibą w Warszawie, przy Al. Niepodległości 190, reprezentowanym przez: dyrektora

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 WZÓR - UMOWA NR...

Załącznik nr 4 WZÓR - UMOWA NR... WZÓR - UMOWA NR... Załącznik nr 4 zawarta w dniu we Wrocławiu pomiędzy: Wrocławskim Zespołem Żłobków z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Fabrycznej 15, 53-609 Wrocław, NIP 894 30 25 414, REGON 021545051,

Bardziej szczegółowo

HAŚKO I SOLIŃSKA SPÓŁKA PARTNERSKA ADWOKATÓW ul. Nowa 2a lok. 15, 50-082 Wrocław tel. (71) 330 55 55 fax (71) 345 51 11 e-mail: kancelaria@mhbs.

HAŚKO I SOLIŃSKA SPÓŁKA PARTNERSKA ADWOKATÓW ul. Nowa 2a lok. 15, 50-082 Wrocław tel. (71) 330 55 55 fax (71) 345 51 11 e-mail: kancelaria@mhbs. HAŚKO I SOLIŃSKA SPÓŁKA PARTNERSKA ADWOKATÓW ul. Nowa 2a lok. 15, 50-082 Wrocław tel. (71) 330 55 55 fax (71) 345 51 11 e-mail: kancelaria@mhbs.pl Wrocław, dnia 22.06.2015 r. OPINIA przedmiot data Praktyczne

Bardziej szczegółowo

2.Prawo zachowania masy

2.Prawo zachowania masy 2.Prawo zachowania masy Zdefiniujmy najpierw pewne podstawowe pojęcia: Układ - obszar przestrzeni o określonych granicach Ośrodek ciągły - obszar przestrzeni którego rozmiary charakterystyczne są wystarczająco

Bardziej szczegółowo

parkingów P + R w rejonie głównych wlotów drogowych do Warszawy

parkingów P + R w rejonie głównych wlotów drogowych do Warszawy Analiza możliwości lokalizacji parkingów P + R w rejonie głównych wlotów drogowych do Warszawy BPRW S.A. 1 ZAKRES OPRACOWANIA Przedstawiono: układ komunikacyjny Warszawy w roku 2012 zapotrzebowanie na

Bardziej szczegółowo

UMOWA NA USŁUGI PRZEWOZOWE TRASA NR

UMOWA NA USŁUGI PRZEWOZOWE TRASA NR Załącznik Nr 2A UMOWA NA USŁUGI PRZEWOZOWE TRASA NR zawarta w dniu... r. w Morawicy pomiędzy Gminą Morawica reprezentowaną przez: zwaną dalej w treści umowy Organizatorem przewozu, a Firmą - reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

Oświadczenie. o przynależności do grupy kapitałowej

Oświadczenie. o przynależności do grupy kapitałowej SOK/11/2014 zał. nr 7 do siwz Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej Przedmiot zamówienia: Dostawa kompaktora Zamawiający: SKŁADOWISKO ODPADÓW KOMUNALNYCH SP. Z O.O. W OŚWIĘCIMIU Działając

Bardziej szczegółowo

2. Promocja trwa w okresie od dnia 18 grudnia 2009 r. do dnia 31 sierpnia 2010 r. na zasadach okreêlonych poni ej.

2. Promocja trwa w okresie od dnia 18 grudnia 2009 r. do dnia 31 sierpnia 2010 r. na zasadach okreêlonych poni ej. regulamin Promocji DSL Sprinter Promocja DSL Sprinter zwana dalej Promocjà, polega na: 1) Obni eniu op at instalacyjnych z tytu u Êwiadczenia us ugi Dost pu do Internetu DSL, zwanej dalej Us ugà Êwiadczonej

Bardziej szczegółowo

Uczestnicy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Uczestnicy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Małkinia Górna, dn. 24.09.2015 r. Znak sprawy: 4/2015/D/ZP Uczestnicy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dotyczy postępowania: Dostawa

Bardziej szczegółowo

1. Od kiedy i gdzie należy złożyć wniosek?

1. Od kiedy i gdzie należy złożyć wniosek? 1. Od kiedy i gdzie należy złożyć wniosek? Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego będzie można składać w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Puławach. Wnioski będą przyjmowane od dnia

Bardziej szczegółowo

- PROJEKT - U M O W A

- PROJEKT - U M O W A Załącznik Nr 8 do SIWZ - PROJEKT - U M O W A zawarta w dniu.. w Dąbrowie pomiędzy Domem Pomocy Społecznej w Dąbrowie 95-047 Jeżów, Dąbrowa 1 zwanym dalej Zamawiającym reprezentowanym przez: Dyrektor Krzysztof

Bardziej szczegółowo

furgon z podwyższonym dachem, długi 4 drzwiowy 3 osobowy

furgon z podwyższonym dachem, długi 4 drzwiowy 3 osobowy OCENA TECHNICZNA nr: 2732/Renault Master/WE137GJ Rzeczoznawca : mgr inż Jerzy Gąska z dnia: 2015/10/16 Zleceniodawca: IDEA Leasing S.A. Adres: ul. Strzegomska 42B 53-611 Wrocław Zlec. pismo, znak: email

Bardziej szczegółowo

OSZACOWANIE WARTOŚCI ZAMÓWIENIA z dnia... 2004 roku Dz. U. z dnia 12 marca 2004 r. Nr 40 poz.356

OSZACOWANIE WARTOŚCI ZAMÓWIENIA z dnia... 2004 roku Dz. U. z dnia 12 marca 2004 r. Nr 40 poz.356 OSZACOWANIE WARTOŚCI ZAMÓWIENIA z dnia... 2004 roku Dz. U. z dnia 12 marca 2004 r. Nr 40 poz.356 w celu wszczęcia postępowania i zawarcia umowy opłacanej ze środków publicznych 1. Przedmiot zamówienia:

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. (do niniejszego trybu nie stosuje się przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych)

Zapytanie ofertowe. (do niniejszego trybu nie stosuje się przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych) Kraków, dn. 15 września 2015 r. Zapytanie ofertowe (do niniejszego trybu nie stosuje się przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych) W związku z realizacją przez Wyższą Szkołę Europejską im. ks. Józefa

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: lublin.so.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: lublin.so.gov.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: lublin.so.gov.pl Lublin: Dostawa mebli dla warsztatów szkolnych na terenie Schroniska dla Nieletnich

Bardziej szczegółowo

Umowa kredytu. zawarta w dniu. zwanym dalej Kredytobiorcą, przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu.

Umowa kredytu. zawarta w dniu. zwanym dalej Kredytobiorcą, przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu. Umowa kredytu Załącznik nr 5 do siwz PROJEKT zawarta w dniu. między: reprezentowanym przez: 1. 2. a Powiatem Skarżyskim reprezentowanym przez: zwanym dalej Kredytobiorcą, przy kontrasygnacie Skarbnika

Bardziej szczegółowo

od 41 do 100 portów (w àcznie) do 40 portów (w àcznie)

od 41 do 100 portów (w àcznie) do 40 portów (w àcznie) cennik us ugi centrala PABX tp, Êwiadczonej przez Telekomunikacj Polska S.A. Op aty za us ugi realizowane w ramach umowy o Êwiadczenie us ugi PABX tp Tabela 1 Us ugi do 40 portów od 41 do 100 portów od

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA OFERTOWE. Przetarg nr PZ-451

WYMAGANIA OFERTOWE. Przetarg nr PZ-451 WYMAGANIA OFERTOWE Przetarg nr PZ-451 dotyczący: Dostosowanie (zabudowa) samochodu Ford Transit Jumbo do potrzeb mobilnego biura obsługi klienta. Warszawa, dn. 10.05.2016 1. Dane Ogólne 1.1. RWE Polska

Bardziej szczegółowo

FABRYKA MASZYN POMECH SP. Z O.O.

FABRYKA MASZYN POMECH SP. Z O.O. FABRYKA MASZYN POMECH SP. Z O.O. Fabryka Maszyn Pomech Sp. z o.o. z siedzibą w Pucku posiada ponad 60 letnie doświadczenie w produkcji maszyn i urządzeń technicznych. Zatrudniamy około 50 osób wysoko wykwalifikowanych

Bardziej szczegółowo

Oferta Siemens dla branży mleczarskiej

Oferta Siemens dla branży mleczarskiej Oferta Siemens dla branży mleczarskiej Siemens Sp. z o.o. DF/PD Restricted Siemens AG 20XX All rights reserved. siemens.com/answers Oferta dla Przemysłu Zakłady przemysłowe oraz producenci maszyn Dlaczego

Bardziej szczegółowo

job wл l done Sp. z o.o. USŁUGI DORADZTWA PERSONALNEGO

job wл l done Sp. z o.o. USŁUGI DORADZTWA PERSONALNEGO job wл l done Sp. z o.o. USŁUGI DORADZTWA PERSONALNEGO EuropaJOB to młoda, dynamicznie rozwijająca się agencja zatrudnienia i pracy tymczasowej, zarejestrowana pod numerem 8455. Firma EuropaJOB została

Bardziej szczegółowo

2. Promocja trwa w okresie od dnia 18 grudnia 2009 r. do dnia 31 maja 2011 r. na zasadach okreêlonych poni ej.

2. Promocja trwa w okresie od dnia 18 grudnia 2009 r. do dnia 31 maja 2011 r. na zasadach okreêlonych poni ej. regulamin Promocji DSL Sprinter. Promocja DSL Sprinter zwana dalej Promocjà, polega na: ) obni eniu op at instalacyjnych z tytu u Êwiadczenia us ugi Dost pu do Internetu DSL, zwanej dalej Us ugà Êwiadczonej

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 8. Warunki i obsługa gwarancyjna

Załącznik nr 8. Warunki i obsługa gwarancyjna Załącznik nr 8 Warunki i obsługa gwarancyjna 1. Definicje. Dla potrzeb określenia zakresów Usług gwarancyjnych, przyjmuje się że określenia podane poniżej, będą miały następujące znaczenie: Usterka Zdarzenie,

Bardziej szczegółowo

EGZEMPLARZ ARCHIWALNY WZORU UŻYTKOWEGO (12,OPIS OCHRONNY. (19) PL di)62974 B62D 57/02 (2006.01) Dudek Piotr, Włocławek, PL

EGZEMPLARZ ARCHIWALNY WZORU UŻYTKOWEGO (12,OPIS OCHRONNY. (19) PL di)62974 B62D 57/02 (2006.01) Dudek Piotr, Włocławek, PL EGZEMPLARZ ARCHIWALNY RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (12,OPIS OCHRONNY WZORU UŻYTKOWEGO (21) Numer zgłoszenia: 114126 (22) Data zgłoszenia: 11.06.2003 (19) PL di)62974

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy:

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.powiattorunski.pl/2358,przetargi.html Toruń: Zakup i dostawa ciągnika z oprzyrządowaniem

Bardziej szczegółowo

Strategia rozwoju sieci dróg rowerowych w Łodzi w latach 2015-2020+

Strategia rozwoju sieci dróg rowerowych w Łodzi w latach 2015-2020+ Strategia rozwoju sieci dróg rowerowych w Łodzi w latach 2015-2020+ Projekt: wersja β do konsultacji społecznych Opracowanie: Zarząd Dróg i Transportu w Łodzi Ul. Piotrkowska 175 90-447 Łódź Spis treści

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA BHP PRZY RECZNYCH PRACACH TRANSPORTOWYCH DLA PRACOWNIKÓW KUCHENKI ODDZIAŁOWEJ.

INSTRUKCJA BHP PRZY RECZNYCH PRACACH TRANSPORTOWYCH DLA PRACOWNIKÓW KUCHENKI ODDZIAŁOWEJ. INSTRUKCJA BHP PRZY RECZNYCH PRACACH TRANSPORTOWYCH DLA PRACOWNIKÓW KUCHENKI ODDZIAŁOWEJ. I. UWAGI OGÓLNE. 1. Dostarczanie posiłków, ich przechowywanie i dystrybucja musza odbywać się w warunkach zapewniających

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe zasady obliczania wysokości. i pobierania opłat giełdowych. (tekst jednolity)

Szczegółowe zasady obliczania wysokości. i pobierania opłat giełdowych. (tekst jednolity) Załącznik do Uchwały Nr 1226/2015 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 3 grudnia 2015 r. Szczegółowe zasady obliczania wysokości i pobierania opłat giełdowych (tekst jednolity)

Bardziej szczegółowo

ZMYWARKI FRANKE DO ZABUDOWY

ZMYWARKI FRANKE DO ZABUDOWY 100 ZMYWARKI FRANKE DO ZABUDOWY 60 CM FDW 612 HL 3A 104 FDW 614 DTS 3B A++ 104 40 CM FDW 410 DH 3A 105 ZMYWARKI DO ZABUDOWY 101 ZMYWARKI FRANKE TWÓJ WYBÓR NAJLEPSZE PARAMETRY KLASA EFEKTYWNOŚCI Zmywanie

Bardziej szczegółowo

zaprasza do składania ofert na zakup samochodu dostawczego na potrzeby tworzonego przedszkola i do innych usług.

zaprasza do składania ofert na zakup samochodu dostawczego na potrzeby tworzonego przedszkola i do innych usług. Lubań dn. 25.07.2011 r. ZAPYTANIE OFERTOWE na projekt współfinansowany przez Unie Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

Fed musi zwiększać dług

Fed musi zwiększać dług Fed musi zwiększać dług Autor: Chris Martenson Źródło: mises.org Tłumaczenie: Paweł Misztal Fed robi, co tylko może w celu doprowadzenia do wzrostu kredytu (to znaczy długu), abyśmy mogli powrócić do tego,

Bardziej szczegółowo