KIERUNEK VOLVO. ODJECHAå NÓWKÑ VOLVO FH12 CI ARÓWKÑ ROKU 2001 MAGAZYN INFORMACYJNY VOLVO POLSKA, SAMOCHODY CI AROWE NR 4/28 MAJ CZERWIEC 2002

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "KIERUNEK VOLVO. ODJECHAå NÓWKÑ VOLVO FH12 CI ARÓWKÑ ROKU 2001 MAGAZYN INFORMACYJNY VOLVO POLSKA, SAMOCHODY CI AROWE NR 4/28 MAJ CZERWIEC 2002"

Transkrypt

1 MAGAZYN INFORMACYJNY VOLVO POLSKA, SAMOCHODY CI AROWE KIERUNEK VOLVO MAJ CZERWIEC 2002 NR 4/28 VOLVO FH12 CI ARÓWKÑ ROKU 2001 ODJECHAå NÓWKÑ ZDÑ Yå NA CZAS GALA Z VOLVO

2 W aêciwa ekonomika transportu opiera si na trzech podstawowych zasadach: przewoziç jak najwi cej, w jak najkrótszym czasie i po jak najni szych kosztach. Samochody ci arowe Volvo zapewniajà mo liwie najlepsze rozwiàzania w tym zakresie. Jednak tylko sprawne pojazdy sà dochodowe. Zdajemy sobie z tego spraw i dlatego tak wielkà wag przyk adamy do jakoêci oferowanych us ug serwisowych. Profesjonalna sieç stacji obs ugi i napraw na terenie ca ej Polski, atwo dost pne, idealnie dopasowane do pojazdu cz Êci zamienne gwarantujà utrzymanie przez pojazd najwy szej jego trwa oêci i osiàgów w d ugim okresie eksploatacji. Daje to oszcz dnoêci wynikajàce z ma ej usterkowoêci samochodu, braku przestojów i jego d ugiej ywotnoêci. Dzi ki us ugom Volvo Action Service w ka dej sytuacji mo na uzyskaç ca odobowo pomoc dla pojazdów Volvo. W przypadku wystàpienia awarii, wieloletnie doêwiadczenie i sprawna organizacja naszej firmy sà gwarancjà udzielenia szybkiej i skutecznej pomocy na terenie ca ej Europy. Nasi klienci przyznajà, e z roku na rok wzrasta poziom obs ugi posprzeda nej. Wszyscy dok adamy wszelkich staraƒ, aby ten trend utrzymaç i dà yç do jak najwi kszego zadowolenia naszych klientów. Zapraszamy serdecznie wszystkich Paƒstwa do kontaktu z autoryzowanymi warsztatami Volvo i zapoznania si z oferowanymi przez nie us ugami oraz specjalnymi ofertami. Ma gorzata Durda Dyrektor Obs ugi Posprzeda nej Volvo Polska Sp. z o.o. Samochody Ci arowe

3 KIERUNEK VOLVO MAGAZYN INFORMACYJNY VOLVO POLSKA, SAMOCHODY CI AROWE WYDAWCA: Volvo Polska, Samochody Ci arowe REDAGUJE ZESPÓ : Piotr Wysocki redaktor naczelny Maciej Trzebiatowski serwis Bart omiej Górzyƒski marketing Piotr urawski sprzeda Krzysztof Lipski redaktor Beata Aniszewska VFS Us ugi Finansowe Polska OPRACOWANIE GRAFICZNE: Target Project ZDJ CIA: Studio 4na5 S P I S T R E Â C I WST P2 AKTUALNOÂCI Z POLSKI I ZE ÂWIATA 4 VOLVO MA JU 75 LAT VOLVO FH12 CI ARÓWKÑ ROKU 2001 W POLSCE! PIERWSZY W EUROPIE POLSKA PROMOCJA NOWYCH VOLVO FH I VOLVO FM TRWA... ZMIANY W SIECI DEALERSKIEJ VOLVO WYNIKI SPRZEDA Y VOLVO GDYNIA NOWY DYREKTOR ZARZÑDZAJÑCY VFS US UGI FINANSOWE POLSKA NASI KLIENCI 9 ODJECHAå NÓWKÑ NASZE SERWISY 12 GALA Z VOLVO ZDÑ Yå NA CZAS CIEKAWE ZABUDOWY 18 NA RATUNEK MOTOLABORATORIUM 20 MANUALNE SKRZYNIE BIEGÓW PROMOCJE SERWISOWE 23 PO PIERWSZE BEZPIECZE STWO VOLVO W MEDIACH 26 VOLVO FM9 CI ARÓWKA WSZECHSTRONNIE UZDOLNIONA MEDAL DLA FH NOWE MODELE CI ARÓWEK VOLVO LAUR DLA VOLVO

4 AKTUALNOÂCI Z POLSKI I ZE ÂWIATA VOLVO MA JU 75 LAT W poprzednim numerze prezentowaliêmy histori Volvo do koƒca lat 60. W tym wydaniu kontynuujemy jà od poczàtku lat 70. Lata siedemdziesiàte W latach siedemdziesiàtych Volvo okreêli o jakoêç, bezpieczeƒstwo i trosk o Êrodowisko jako podstawowe wartoêci do zastosowania i wdro- enia nie tylko na terenie swoich fabryk, ale równie w swoich produktach. VESC, Volvo Environmental Safety Car, oraz seria ci arówek F10/F12/Globetrotter, wyprowadzi y Volvo na czo owe miejsce w zakresie jakoêci, bezpieczeƒstwa i ochrony Êrodowiska. bioràc pod uwag ca à dekad, Volvo sta o si firmà o zasi gu Êwiatowym. Wraz z nabyciem zak adów produkujàcych ci arówki White Motor Corporation, oraz wielkimi post pami w Ameryce Pó nocnej, Ameryce Po udniowej, Azji i Australii, Volvo przekszta ci o si w jednego z czo owych producentów ci arówek i sta o si znaczàcym graczem niszowym na rynku samochodów osobowych. Jako przyk ady kilku komfortowych i bezpiecznych produktów Volvo z lat osiemdziesiàtych mo na przytoczyç: samochód osobowy Volvo 760GLE (1982), autobus turystyczny C10M (1984) oraz seri ci arówek FL6, FL7 i FL10 (1985). Volvo umocni o tak e swojà pozycj jako przodujàcy producent maszyn budowlanych. Po po àczeniu si z firmà amerykaƒskà, utworzono Volvo Michigan Euclid. Obecnie firma ta znana jest jako Volvo Construction Equipment. Jest to jeden z g ównych graczy w przemyêle maszyn budowlanych, oferujàcy szerokà gam produktów i sieç dealerów na ca- ym Êwiecie. nego, jak i podwozi autobusowych. Przyk adami nowych produktów z lat dziewi çdziesiàtych by y: nowa generacja samochodów ci arowych (FH12/FH16, VN, FM7/FM10/FM12, NH12) oraz nowa gama autobusów Volvo, z silnikami montowanymi z ty u pojazdu. W 1998 roku Volvo rozpocz o produkcj samochodu osobowego S80. Krótko potem, na wiosn 1999 roku, sprzeda o dywizj Volvo Car Corporation do Ford Motor Company. Volvo uzna o, e FMC mia o w owym czasie lepsze mo liwoêci dokonania inwestycji w VCC. By y one wówczas niezwykle wa ne ze wzgl du na rozwój nowej generacji samochodów, jak i ich dys- Lata osiemdziesiàte Na poczàtku lat osiemdziesiàtych Volvo by o firmà o zasi gu europejskim, sprzedajàcà tylko pewnà liczb pojazdów poza Europ. Jednak Lata dziewi çdziesiàte W latach dziewi çdziesiàtych gama produktów Volvo stawa- a si coraz bardziej nowoczesna i przyjazna dla Êrodowiska. Volvo kontynuowa o zakupy strategiczne zarówno w zakresie sprz tu budowla- 4

5 trybucj. Dodatkowo, transakcja mia- a poprawiç perspektywy VCC poprzez w àczenie jej w struktury najwi kszej i najbardziej dochodowej grupy samochodowej na Êwiecie. Po trzech latach Volvo Cars by o ju integralnà cz Êcià Grupy Premier Automotive, wchodzàcej w sk ad Ford Motor Company. W koƒcu lat dziewi çdziesiàtych Volvo umocni o swojà pozycj w Azji. Samochody ci arowe, autobusy i maszyny budowlane by y montowane m.in. w Indiach, Tajlandii, Malezji i w Arabii Saudyjskiej. Volvo Construction zakoƒczy o pomyêlnie procedur nabycia koreaƒskiej firmy Samsung i wprowadzenia jej do Grupy Volvo. Nowe tysiàclecie Nowe tysiàclecie Volvo rozpocz o od otwarcia w dniu 8 stycznia 2000 roku nowych zak adów monta owych silników wysokopr nych i generatorów Volvo Penta w mieêcie Wuxi, po o onym 100 km na zachód od Szanghaju. W koƒcu 2000 roku Volvo naby o Renault Vèhicules Industriels oddzia samochodów ci arowych Renault, oraz jej spó k zale nà w Stanach Zjednoczonych Mack Trucks, Inc. Transakcja ta uczyni a Volvo najwi kszym w Europie i drugim na Êwiecie producentem ci kich samochodów ci arowych. Na wiosn 2001 roku Mack wprowadzi nowà specjalistyczà ci arówk o nazwie Granite. Jesienià 2001 Renault V. I. wylansowa o nowà wersj ci arówki Magnum, a w koƒcu tego samego roku Volvo Truck Corporation wprowadzi o nowà generacj ci arówek Volvo FH i Volvo FM. WÊród nowej gamy silników Volvo znalaz si m.in. silnik D12 o mocy 500 KM, wykonany w wersji Turbo Compound. Volvo Buses zmodernizowa o prawie ca à swojà flot i sta o si g ównym graczem na rynku autobusów turystycznych. W przemyêle, który przeszed g bokà restrukturyzacj i konsolidacj, a liczba producentów na rynku zosta a drastycznie zredukowana, w chwili obecnej Grupa Volvo jest silniejsza ni kiedykolwiek. Z szerokim zakresem nie tylko pojazdów, ale równie oferty w zakresie sprzeda y i marketingu elektronicznego oraz nowych form finansowania, Grupa Volvo znajduje si na dobrej drodze do zrealizowania swojej wizji: Byç uznanym za g ównego Êwiatowego dostawc rozwiàzaƒ w zakresie transportu. 5

6 VOLVO FH12 CI ARÓWKÑ ROKU 2001 W POLSCE! W dniu 23 maja bie àcego roku na Mi dzynarodowych Targach Motoryzacji w Poznaniu nastàpi o uroczyste wr czenie nagrody Ci arówka Roku 2001 w Polsce dla Volvo FH12. Jak pisaliêmy w poprzednim numerze Kierunku Volvo, nagroda ta zosta a przyznana Volvo FH12 przez czytelników magazynu Polski Traker. G osujàc na FH12, czytelnicy podkreêlali zastosowanie w produkcji nowoczesnych technologii, komfortowà i bezpiecznà kabin pojazdu, atrakcyjny wyglàd oraz gam ekologicznych i ekonomiczych silników. PIERWSZY W EUROPIE Pierwszym samochodem ci arowym Volvo FM9, który zosta zamóle FM9 i FM7. Obydwa zakupione samochody ci arowe Volvo, modewiony w Europie jest pojazd przekazany przez dealera Volvo firm tak e samochody innych marek. Na w Polsce. Przedsi biorstwo posiada Nijhof-Wassink, Przedsi biorstwu zdj ciu przekazanie nowego Volvo Us ug Komunalnych Artur Zys ze FM9 w aêcicielowi przedsi biorstwa Panu Arturowi Zysowi (w Êrod- Swarz dza. Przedsi biorstwo to obs uguje rynek poznaƒski oraz jego ku) przez Hermana Nijhofa (z lewej). okolice. Obecnie posiada ono dwa (Marek Iwaszkiewicz Nijhof-Wassink) POLSKA PROMOCJA NOWYCH VOLVO FH I VOLVO FM TRWA... Pokaz nowych Volvo FH i Volvo FM w Jastrz biej Górze Promocja nowych Volvo FH i Volvo FM trwa. Do koƒca czerwca w wielu miastach Polski dealerzy Volvo Polska, Samochody Ci arowe prezentowali Klientom nowe modele ci arówek. OdwiedziliÊmy takie miasta, jak: Kraków, Radom, Poznaƒ, Wroc aw, Bia a Podlaska, Warszawa, Szczecin, Zabrze, Jastrz bia Góra, Rzgów, Nowa WieÊ Wielka i inne... 6

7 ZMIANY W SIECI DEALERSKIEJ VOLVO Na podstawie umowy wzajemnej pomi dzy Volvo Polska i ATB TRUCK S.A., z dniem 1 lipca bie àcego roku Volvo przej o od firmy ATB dzia alnoêç dealerskà zwiàzanà ze sprzeda à i serwisem samochodów ci arowych Volvo w rejonie Warszawy. Wraz z przej ciem pracowników ATB TRUCK S.A. oraz wydzier awieniem obiektów nale àcych do Pekaes Truck S.A., Volvo b dzie kontynuowaç dzia alnoêç dealerskà w B oniu, Radomiu i Annopolu. Korzenie firmy ATB TRUCK S.A. si gajà roku W roku 1974 firma PEKAES otworzy a w B oniu oddzia wraz z serwisem dla swoich samochodów ci arowych Volvo, zaê w roku 1985 rozpocz a wykonywanie us ug serwisowych dla wszystkich u ytkowników samochodów ci arowych tej marki. W roku 1992 podpisano Umow Agencyjnà, Umow Serwisowà oraz Umow o Obrocie Cz Êciami Zamiennymi z Volvo Truck Corporation. Od dnia 1 lipca 2002 roku, Dyrektorem Zarzàdzajàcym oddzia ów Volvo B onie, Volvo Radom i Volvo Annopol jest Pan Krzysztof Nowakowski, który pe ni dotychczas funkcj Dyrektora Zarzàdzajàcego ATB TRUCK S.A. Umowa z firmà ATB TRUCK S.A. jest wa nym elementem strategii firmy Volvo, której celem jest zabezpieczenie mo liwoêci inwestycyjnych oraz zapewnienie dalszej poprawy dzia alnoêci serwisowej w rejonach przej tych przez Volvo. Dzi ki umowie z firmà ATB TRUCK S.A. oraz wczeêniejszym umowom w Gdyni, Szczecinie i Krakowie, Volvo Polska odpowiada bezpoêrednio za dzia alnoêç 50% swojej sieci dealerskiej na terenie Polski. WYNIKI SPRZEDA Y Sprzeda nowych samochodów ci arowych w Polsce styczeƒ maj 2002: Dopuszczalna masa ca kowita powy ej 16 ton: Dopuszczalna masa ca kowita ton: Marka Liczba sztuk Marka Liczba sztuk Volvo 256 Mercedes 204 DAF 184 MAN 181 Renault V. I. 167 Scania 136 Iveco 42 Jelcz 28 Razem: 1198 Star 160 DAF 99 Mercedes 85 Renault V. I. 65 Volvo 59 MAN 49 Iveco 25 Razem: 542 7

8 VOLVO GDYNIA - NOWY DYREKTOR ZARZÑDZAJÑCY Pan Wies aw Piotrowski objà z dniem 1 lipca 2002 roku funkcj Dyrektora Zarzàdzajàcego Volvo Polska Sp. z o. o. Oddzia w Gdyni wraz z regionami obj tymi dzia alnoêcià firmy, takimi jak: Bia ystok, Olsztyn, Gdynia i Szczecin. Wies aw Piotrowski pe ni dotychczas funkcj Prezesa Zarzàdu Pekaes Truck SA w Szczecinie, a wczeêniej Dyrektora Biura Handlowego firmy Rockfin Sp. z o. o. Oddzia w Szczecinie. Materia y opracowa : Piotr Wysocki VFS US UGI FINANSOWE POLSKA Jak wspominali- Êmy w poprzednim numerze Kierunku Volvo po za atwieniu wszelkich formalnoêci Klient VFS Us ugi Finansowe Polska Sp. z o.o. jest uprawniony do odbioru zarejestrowanego i ubezpieczonego pojazdu. OczywiÊcie tak e podczas ca ego okresu trwania umowy leasingowej zapewniamy pe nà obs ug ubezpieczeniowà. Wychodzàc naprzeciw sugestiom Klientów stworzyliêmy specjalny program ubezpieczeniowy dajàcy mo liwoêç wyboru jednej z trzech firm ubezpieczeniowych: TU COMPENSA S.A., CIGNA STU lub TU Allianz obs ugiwanych przez jednego brokera. Jako jedyna firma na rynku rozliczamy szkody ca kowite ró nicà mi dzy otrzymanym odszkodowaniem a wartoêcià kapita u pozosta ego do sp aty w momencie zawieszenia umowy leasingowej, pomniejszonà o kwot odsetek za okres zawieszenia p atnoêci (od dnia zablokowania umowy do dnia wp ywu odszkodowania na konto VFS). Bardzo wa nà informacjà jest tak e to, i zniesiona zosta a wyczerpywalnoêç sumy ubezpieczenia i co za tym idzie, obowiàzek dop aty do pe nej sumy ubezpieczenia po ka dej wyp acie odszkodowania z polisy AC, franszyza integralna (minimalna wysokoêç szkody podlegajàcej likwidacji) i udzia w asny w ka dej szkodzie. Utrzymano natomiast 10-procentowy udzia w asny w szkodzie kradzie owej majàcej miejsce na terenie krajów wy onionych z by ego ZSRR (w ostatnich 3 latach szkoda taka nie wystàpi a). W skrócie mo emy powiedzieç, e mocnà stronà naszego ubezpieczenia sà: zniesiona amortyzacja cz Êci zamiennych, zniesiona konsumpcyjnoêç sumy ubezpieczenia (czyli koniecznoêç dop aty do pe nej sumy ubezpieczenia po ka dej wyp aconej szkodzie), zapewnienie sta oêci sumy ubezpieczenia na okreêlonym pu apie w trakcie trwania polisy AC (szkoda ca kowita w pierwszym pó roczu trwania polisy wyp ata odszkodowania w wysokoêci wartoêci rynkowej nie mniej ni 95% sumy ubezpieczenia, w drugim pó roczu nie mniej ni 90% sumy ubezpieczenia tego nie zapewniajà inne firmy leasingowe), mo liwoêç zg aszania szkód brokerowi telefonicznie obs uga ca odobowa. Uproszczono i usprawniono proces zg aszania oraz likwidacji szkód komunikacyjnych. VFS powierzy o obs ug ubezpieczeniowà nowemu brokerowi ubezpieczeniowemu: MAK Ubezpieczenia Komunikacyjne Sp. z o.o., z siedzibà w Warszawie, al. Wilanowska 269, fax: Nowy broker, który wspó pracuje ze wszystkimi ww. firmami ubezpieczeniowymi, oddaje do Paƒstwa dyspozycji wykwalifikowany, doêwiadczony w likwidacji szkód komunikacyjnych personel dost pny ca odobowo pod numerem telefonu: Beata Aniszewska 8

9 NASI KLIENCI ODJECHAå NÓWKÑ ATF HEAVY TRANSPORT Adam Fija, Specjalistyczny Transport Pojazdów Ci kich. Firma specjalizuje si w transporcie samochodów ci arowych, maszyn rolniczych i innych pojazdów ci kich. Gwarantuje mi dzy innymi pe ne ubezpieczenie transportowe oraz ca odobowà àcznoêç z ATF oraz kierowcami autotransporterów, posiada Certyfikat ISO W siedzibie firmy w omiankach rozmawiam z Panem Adamem Fija em. Prosz opowiedzieç o poczàtkach dzia alnoêci Paƒskiej firmy? A. F.: Firma powsta a w 1990 roku pod nazwà Adam Club, jako biuro podró y, które dzia a o przez rok. Po roku przestawiliêmy si z autobusów na autotransportery. Wozili- Êmy samochody osobowe dla Daewoo i Fiata oraz mi dzy innymi Nissana, Hondy i Toyoty. Rocznie by o to oko o samochodów. Naszym najwi kszym klientem by o wówczas Daewoo. W 1999 roku za o yliêmy specjalny oddzia do transportu ci arówek. Tego jeszcze wówczas nikt w Polsce nie robi, a ja zawsze szukam wszelkich nowoêci. Przekona em firm ATB Truck do korzystania z moich us ug. Sprowadzi em pierwszà, supernowoczesnà naczep z Francji i zacz liêmy woziç... Odnoszàc to do ca ego rynku, czy przewiezionych samochodów osobowych rocznie, to by o du o czy ma o na poczàtku lat dziewi çdziesiàtych? A. F.: Na poczàtku lat dziewi çdziesiàtych by em najwi kszà firmà. Najwi ksze obroty, jeêli chodzi o przewiezione samochody, robi em w Daewoo oraz Fiacie. Przy rocznej wielkoêci produkcji 120 tysi cy samochodów Daewoo, przewoziliêmy ich wtedy 56%. By to wi c bardzo dobry wynik. A jak w chwili obecnej wyglàdajà przewozy samochodów w Polsce? A. F.: Obecnie przewozi si ca à produkcj. Wszystkie wyprodukowane i importowane samochody jadà na autotransporterach. JeÊli chodzi o samochody ci arowe, na dzieƒ dzisiejszy na autotransporterach przewozi si wi kszoêç marek. Sà wêród nich: Volvo, Mercedes, MAN, DAF czy Renault. Jak ocenia Pan popyt w naszym kraju na us ugi zwiàzane z przewozem samochodów? A. F.: Moja firma by a promotorem przewozów samochodów ci - arowych na autotransporterach. Dopóki nie zacz liêmy tego robiç, samochody by y w Polsce prowadzone na ko- ach. Zwiàzane to by o z wieloma zagro eniami. Zdarza y si wypadki na drogach, trzeba by o wykupywaç ubezpieczenia oraz zatrudniaç kierowców. Cz sto firmy jeêdzi y bez ubezpieczenia, tylko z OC. Moja firma daje pe ne ubezpieczenie OCPD. Samochód przyje d a do klienta ze stanem 0 na liczniku. Prosz sobie wyobraziç sytuacj, gdy nowy samochód musi na ko- ach przejechaç odleg oêç z Wroc awia do Szczecina lub S upska, a w mi dzyczasie wpaêç do firmy zabudowujàcej. W momencie przekazywania klientowi ma na liczniku kilkaset kilometrów. Wiadomo, e jak ktoê kupuje coê nowego, to lepiej eby kierowca wzià sobie Êwie y samochód i odpali sobie nówk. Druga sprawa, to ekonomia. Bierzemy trzy samochody na transporter. Je eli da si tak zrobiç, Adam Fija w aêciciel firmy ATF HEAVY TRANSPORT 9

10 wiednie testy. My przechodziliêmy je we Wroc awiu. adowaliêmy wtedy ramy autobusowe. Na testach ocenia si, czy firma dysponuje odpowiednim sprz tem, czy ma odpowiednie zabezpieczenia, na przyk ad eby nie zniszczyç felg aluminiowych lub spojlerów. Czy firma umie zabezpieczaç hamulce i skrzynie biegów, czy wie, jak poruszaç si po placu za adunkowym. eby wszystkie jecha y w jeden rejon, na pewno wychodzi taniej. ba spe niç. Niektóre z nich sà wr cz Jest mnóstwo wymogów, które trze- Co mo na powiedzieç na temat zaskakujàce. Na przyk ad kombinezon, w którym pracuje kierowca mu- wymogów firm, co do przewozu samochodów w Polsce. Czy na si mieç zas onione guziki i suwaki! przestrzeni kilku lat ulega y Po co? Po to, eby nie uszkodziç samochodu przy zabezpieczaniu go, czy one zmianom? A. F.: W naszej firmie stosujemy si wprowadzaniu na autotransporter. do wymogów opracowanych przez Czy dla polskich firm konkurencj stanowià firmy ze Wschodu? firm Volvo Transport. JesteÊmy zobligowani do specjalnego zabezpieczania samochodów. Muszà one gach ogromnà iloêç lawet? Widaç przecie na naszych dro- byç ustawione na odpowiednich naczepach. Firma, która chce przewogro eniem. Jest to zagro enie dla firm, A. F.: Dla nas nie sà one na razie zaziç dla Volvo musi przejêç odpo- które wo à z Zachodu na Wschód. Przewóz samochodów ci arowych autotransporterem Du a cz Êç tych transportów zosta a przej ta na przyk ad przez Litwinów. W Polsce wi kszà konkurencj dla nas stanowià firmy zachodnie, które majà miliardowe obroty rocznie. Pana firma przewozi bardzo ró ne pojazdy. Czy do ich transportu wykorzystujecie ca y czas ten sam sprz t. Pojazdy majà ró ne wymiary, a rama autobusowa to przecie nie to samo, co ciàgnik siod owy? A. F.: Posiadamy sprz t uniwersalny, na który wchodzà ci arówki, maszyny rolnicze, samochody dostawcze, ciàgniki i ramy. Podczas testów we Wroc awiu firma nasza zaprezentowa a mi dzy innymi mo liwoêci przewozu 12-metrowych ram autobusowych. Co najbardziej utrudnia prac przewoênikowi samochodów ci arowych w Polsce? A. F.: Przepisy dotyczàce gabarytów pojazdów. Wiadomo, e samochód taki jak Volvo FH12, ze swojà najwy szà kabinà L2H3 ma oko o 3,9 metra wysokoêci. Przepisy polskie 10

11 dopuszczajà 4 metry wysokoêci. Oznacza to ró nic oko o 10 centymetrów, a przecie nie da si zrobiç takiej naczepy, która sama ma 10 centymetrów wysokoêci, przeêwit i do tego jeêdzi po drodze. Przy tak du ym samochodzie dopuszczalnà wysokoêç przekraczamy nawet przy zdj ciu spojlerów. Musimy w takich przypadkach uzyskaç zezwolenie na przejazd pojazdu ponadgabarytowego. Zezwolenia takie wydaje tylko Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad. Okres oczekiwania na jedno zezwolenie wynosi 14 dni. A wiadomo, e my dostajemy zlecenie z fabryki i musimy dowieêç samochód do dealera w ciàgu 48 godzin. W krajach Unii Europejskiej autotransportery obj te sà innymi przepisami. Podwy szone sà wysokoêç i d ugoêç takich zestawów. Rozmawiamy obecnie poprzez Zrzeszenie Mi dzynarodowych Przewoêników Drogowych w Polsce z Generalnà Dyrekcjà Dróg Krajowych i Autostrad. Chodzi nam o dostosowanie naszych przepisów do tych, jakie obowiàzujà w krajach Unii. Dodatkowym utrudnieniem sà dla nas wysokie koszty zezwoleƒ i biurokracja przy ich za atwianiu. Jak na polskich drogach radzà sobie tak niskie pojazdy, jak te które je d à w Pana firmie? A. F.: Zdarza y si nam przypadki, e trzeba by o podnosiç na poduszkach naczep i samochód przy przejeêdzie przez nierówny przejazd kolejowy. Generalnie, po samych drogach nie ma wi kszych problemów. Jakimi samochodami ci arowymi dysponuje Paƒska firma? A. F.: Obecnie mam cztery Volvo. Dysponuj tak e innymi markami. Od roku 1996 kupiliêmy àcznie 11 samochodów ci arowych Volvo. Przed podpisaniem umowy z Volvo wykorzystywaliêmy Volvo FL i FM do transportu samochodów osobowych. FL-ki majà w tej chwili przejechane ponad 800 tysi cy kilometrów. Je d à do tej pory i nie by o z nimi wi kszych problemów, pomimo e niektórzy mówili, e mogà byç za ma e do tego typu transportu. Silniki sà bez zarzutów. PojemnoÊç 5400, a czasem mo na na nich zobaczyç 9 Lanosów Daewoo. FM10 je d à obecnie z Czech do Rosji i te nie ma z nimi problemów. Ile czasu zajmuje za adunek np. trzech Volvo FH12? A. F.: Oko o pó godziny. Zale y od kierowcy i rodzaju naczepy. Sà ró ne naczepy. ZrobiliÊmy naczep w asnej konstrukcji, która mo e przewieêç na przyk ad trzy ciàgniki siod owe lub dwie d ugie ramy, jednà ram i dwa ciàgniki siod owe. Najwa niejsze, eby za adunek by precyzyjny. atwo bowiem uszkodziç zderzaki, spojlery dolne lub zbiorniki paliwa. Na to trzeba bardzo uwa aç. Przewóz ci arówek to nie to samo, co samochodów osobowych. Obecnie mamy oko o 70 punktów odbioru na terenie Polski. Samochody je d à prawie non stop. Mój rekord w Polsce to prawie 20 tysi cy kilometrów jednym samochodem w ciàgu miesiàca. Dobrze je d àc mo na osiàgnàç 15 tysi cy kilometrów w ciàgu miesiàca, zak adajàc e nie ma przestojów, problemów z odbiorem lub jakiejê awarii. Jakie sà Pana plany na najbli sze lata? A. F.: Na razie robimy transport krajowy od S ubic. B dziemy odnawiaç tabor. Planuj dokupiç dwie naczepy i w àczyç si w transport bezpoêrednio z fabryki Volvo w Gent do Polski. W tej chwili mamy na swoim koncie grubo ponad tysiàc przewiezionych samochodów ci arowych Volvo. Na granicy w S ubicach mamy swój plac i biura. Tam przyjmujemy samochody, które do polskiej granicy dowozi nam hiszpaƒska firma. Robimy odpraw celnà. Je eli jest to konieczne, legalizuj tachograf, wyposa am samochód w apteczk, gaênic oraz niezb dne dokumenty. Potem planuj dostaw do dealera Volvo lub do firmy zabudowujàcej. Rozpocz liêmy w tym roku monta urzàdzeƒ GPS do Êledzenia naszych adunków. Przez 24 godziny na dob wiem, gdzie jest mój pojazd, z jakà pr dkoêcià si porusza, czy stoi i czy jest roz adowany. Byç mo e b dzie to te w tym roku w Internecie, w naszym systemie i na naszym serwerze. Dealer po otrzymaniu od nas specjalnego kodu b dzie móg sprawdziç, czy dany samochód jest w Radomiu, czy pod Katowicami. Dzi kuj za rozmow. Rozmawia : Piotr Wysocki 11

12 NASZE SERWISY GALA Z VOLVO Wielki odkurzacz na 12 ko ach (4 osie) taki futurystyczny pojazd sprzedaliêmy Cementowni O arów wspomina prezes lubelskiego dealera Volvo Kazimierz Posielski. W pi cioletnim rodowodzie spó ki Galaauto, by to chyba najbardziej nietypowy pojazd... Pi ç lat temu zdecydowaliêcie si na rozpocz cie wspó pracy z Volvo... K. P.: Tak, punkt dealerski otworzyli- Êmy 1 marca 1997 roku, jednak to nie wtedy zaistnieliêmy na rynku. Dwa lata wczeêniej, w 1995 roku, rozpocz liêmy dzia alnoêç transportowà. W serwisie Galaauto To mi dzy innymi doêwiadczenia transportowca spowodowa y, e zdecydowaliêmy si na nawiàzanie wspó pracy z Volvo. Z czystym sumieniem mogliêmy rozpoczàç sprzeda ci arówek sprawdzonych i cieszàcych si wêród przewoêników dobrà renomà. Od lubelskiego Instalu przej liêmy pierwszy punkt serwisowy. Nast pny otworzyliêmy w 1998 roku w Rzeszowie... DziÊ swoim zasi giem obejmujemy województwa lubelskie i podkarpackie. Dzia amy od Rzeszowa po Bia à Podlaskà. Przejmujàc punkt serwisowy od Instalu, przej liêcie równie jego pracowników. K. P.: Dzi ki temu, od samego poczàtku, mogliêmy zagwarantowaç naszym klientom solidnà i profesjonalnà obs ug posprzeda nà. Klienci majà ÊwiadomoÊç, e sà dla nas kimê bardzo wa nym, nie tylko w chwili, kiedy odbierajà z placu nowe Volvo, ale równie wtedy, kiedy przyje d ajà na pierwsze przeglàdy. Pragniemy, aby nasz klient wiedzia, e zawsze mo e na nas liczyç, e w trudnej sytuacji na trasie nie b dzie zdany tylko na siebie. Dzi ki temu, na tym niezbyt przecie bogatym terenie, zy- Prezes firmy Galaauto Kazimierz Posielski skujecie kolejnych powa nych klientów... K. P.: Do najwi kszych z nich zaliczyç mo na mi dzy innymi firmy: DAREX, PAWTRANS, KOCIUK&MAGIER, CEMENTOWNIA O ARÓW, MAANTE czy AGROHANDEL. Wi kszoêç z nich kupuje tradycyjne rodzaje ci arówek: ciàgniki siod owe i pojazdy z zabudowà kontenerowà. Nie oznacza to oczywiêcie, e sprzedajecie tylko takie pojazdy. W pami ci zwykle pozostajà nietypowe i ciekawe zamówienia... K. P.: W 1997 roku, a wi c na poczàtku naszego istnienia, Paƒstwowa Stra Po arna poprosi a nas o przygotowanie specjalistycznego samochodu ratowniczego. Nie mia to byç jednak typowy pojazd gaêniczy, lecz ci arówka wykorzystywana do usuwania skutków wypadków drogowych. Do jej budowy wykorzystano podwozie Volvo FL10 o uk adzie nap dowym 6x6. Samochód wyposa- ono mi dzy innymi w dwie wyciàgarki oraz wid y holownicze o udêwigu 30 ton. Mo na nim holowaç praktycznie wszystko i w ka dych warunkach... od autobusu po naczepy. Do nietypowych pojazdów zaliczy bym równie cystern do tankowa- 12

13 nia paliwa na lotnisku w Rzeszowie, ci arówki z zabudowà komunalnà oraz samochody dostosowane do przewozu mleka. Prowadzicie kompleksowà obs ug ci arówek? K. P.: Tak, przy czym jeêli chodzi o naprawy blacharsko-lakiernicze wspó pracujemy z okreêlonymi zak adami. Wkrótce jednak to si zmieni w naszych planach jest rozbudowa serwisu, mi dzy innymi o tego typu us ugi. Wtedy, z czystym sumieniem b dziemy mogli powiedzieç, e przy ci arówkach Volvo jesteêmy w stanie naprawiç dos ownie wszystko. Do dyspozycji naszych klientów jest równie samochód serwisowy jest on wyposa ony w sprz t warsztatowy i diagnostyczny. JeÊli jest tylko taka mo liwoêç nasi mechanicy naprawià pojazd na drodze, umo liwiajàc kierowcy dalszà jazd. Wyjàtkiem sà wypadki drogowe wtedy rozbità ci arówk trzeba odholowaç do serwisu. Na czas naprawy jesteêmy w stanie zapewniç klientowi pojazd zast pczy, o ile tylko nie ma on adnych wymagaƒ co do zabudowy. Sà to jednak bardzo sporadyczne przypadki... Pozwoli Pan, e na koniec zapytam o nowe samochody. Volvo wprowadzi o na rynek z poczàtkiem tego roku nowe modele ci arówek. Jak ocenia Pan zainteresowanie klientów tymi pojazdami? K. P.: W dniach maja, w Bia ej Podlaskiej, zorganizowaliêmy dni otwarte po àczone z jazdami próbnymi. Impreza spotka a si z ogromnym zainteresowaniem, nie tylko ze strony przewoêników. Testowe ci arówki FH12, FM12 i FM9, z nowymi kabinami, by- y stale oblegane. Z naszego placu wyjecha o zresztà ju 5 nowych ciàgników FH12. Wkrótce w r ce przewoêników trafi pi ç kolejnych pojazdów. Dzi kuj za rozmow. Rozmawia : Krzysztof Lipski Siedziba Galaauto w Lublinie Demonta turbospr arki 13

14 ZDÑ Yå NA CZAS adunek musi dotrzeç na czas do odbiorcy! to obecnie najwa niejsza zasada w transporcie. Dlatego awaria pojazdu w trakcie dostawy mo e mieç przykre konsekwencje dla firmy transportowej, jej rentownoêci, reputacji czy pozycji na rynku. Nie ma wyjêcia, pojazd i adunek muszà szybko wróciç na szlak! Szef zespo u Jarek Pi towski Aby by o to mo liwe, Volvo stworzy o w po owie lat siedemdziesiàtych europejskie centrum pomocy serwisowej: Volvo Action Service. Pe ni ono dy ur ca à dob, 365 dni w roku i ma do dyspozycji ponad Od lewej: Anna Mas o, Els De Vleeschauwer, Marianne Vanackere; stojà: Jarek Pi towski, Ivan Wasilkoff 1000 stacji serwisowych w ca ej Europie. Szybka naprawa pojazdu w razie awarii. Tego oczekujà od nas nasi Klienci, niezale nie od tego gdzie awaria mia a miejsce. Volvo Action Service posiada w Europie dwie centrale, w Gent (Belgia) i Rugby (Wielka Brytania). Obie centrale dzia ajà ca odobowo, przez 365 dni w roku, a obs uga zg oszeƒ odbywa si w 14 j zykach europejskich, w tym równie po polsku. SzybkoÊç dzia ania Volvo Action Service opiera si w du ej mierze na doskonale rozbudowanej europejskiej sieci serwisów. Dzi ki niej jesteêmy w stanie szybko dotrzeç do ka dego miejsca awarii. W paƒstwach Unii Europejskiej, gdy zajdzie taka koniecznoêç, cz Êci Volvo potrzebne do naprawy pojazdu mogà byç wysy ane tak e taksówkà. Dla Klienta nie oznacza to adnych dodatkowych op at. Kontakt z Volvo Action Service jest bardzo prosty. Wystarczy po àczyç si za pomocà specjalnego, ca odobowego, bezp atnego numeru, który istnieje w wi kszoêci krajów europejskich. W Polsce jest to: Ponadto do dyspozycji sà dwa inne numery telefonów: VOLVO 5 Rozmowa zostaje automatycznie prze àczona do centrum serwisowego Volvo Action Service w Belgii. Po zg oszeniu si pracownika Volvo Action Service, który mówi po polsku, nale y podaç nast pujàce informacje: miejsce awarii, dane samochodu, nazw i adres firmy, Rejestracja awarii Pol Tak dzi NAPRAWA Op ata GOP Karty Kredytowe 14

15 Informacje z sieci Volvo Baza danych klientów Baza danych pojazdów Volvo Parts System Publikacje techniczne GdzieÊ na trasie w okolicy Krakowa a a VAS Lokalizacja pojazdu rodzaj usterki oraz jeêli to mo liwe numer telefonu, pod którym jest dost pny kierowca. Volvo Action Service powiadomi serwis Volvo, znajdujàcy si najbli ej miejsca awarii, który dokona naprawy na miejscu lub po doprowadzeniu samochodu do serwisu. W aêciciel pojazdu zostanie poinformowany o zaistnia ym problemie, jak równie o czasie i kosztach naprawy. W sytuacji, gdy kierowca nie posiada przy sobie gotówki lub nie p aci k a r t à (karty akceptowane przez VAS to: VISA, UTA, DKV), naprawa samochodu zostaje poprzedzona 15

16 uzyskaniem gwarancji p atnoêci (GOP Guarantee of Payment), udzielonej Volvo Action Service przez serwis klienta w Polsce. Du à wygod dla polskiego klienta stanowi to, i w przypadku awarii samochodu na terenie krajów Unii Europejskiej (z wy àczeniem Grecji), faktura zostaje wystawiona w j zyku polskim i w z otówkach, zaê ceny detaliczne oryginalnych cz Êci Volvo pozostajà takie same, jak u dealera w Polsce. W ramach us ugi Zapewnienie Czasu Naprawy gwarantujàcej, e samochód rusza w dalszà drog przed up ywem wczeêniej ustalonego limitu czasu, Volvo Action Service zapewnia dodatkowo, e koszt naprawy jest na poziomie cen nominalnych dealera w Polsce. Dotyczy to zarówno nominalnych kosztów robocizny, jak i cen detalicznych oryginalnych cz Êci zamiennych Volvo. Faktura jest wystawiana w j zyku polskim i przesy ana do Klienta za poêrednictwem dealera w Polsce. Wszystkie serwisy Volvo Polska, Samochody Ci arowe dzia ajà w ramach 24-godzinnego, europejskiego systemu Volvo Action Service! Obs ugujemy samochody ci arowe i autobusy Volvo, jak równie pojazdy innych marek. Opracowa : Piotr Wysocki (Wykorzystano materia y udost pnione przez VAS w Belgii). EWOLUCJA GEOGRAFICZNA VAS

17 ZDANIEM KLIENTA PEKAES BUS Z Volvo Action Service korzystamy od dawna. A gwarantem p atnoêci jest dla naszej firmy ATB TRUCK S.A. Zdaniem Prezesa Pekaes Bus Pana Andrzeja Wargina dzia anie centrali VAS w Belgii mo na oceniç bardzo wysoko. Reakcja na zg oszenie jest b yskawiczna o ka dej porze dnia i nocy, zarówno w dni powszednie, jak i w Êwi ta. Zawsze starajà si nam pomóc. Równie wysoko oceniamy dzia alnoêç VAS w Polsce. Nie mamy te wi kszych zastrze eƒ do serwisów w Europie wykonujàcych naprawy. Wyjàtek stanowià W ochy i Francja. We Francji czas oczekiwania na napraw w Êwi ta i w nocy potrafi znacznie si wyd u yç. Natomiast we W oszech wszystkie naprawy sà wykonywane bardzo opieszale, szczególnie widaç to podczas sjesty, w nocy i w Êwi ta. We W oszech zdarza y si te przypadki dwukrotnego obcià ania nas za t samà us ug. Wynika o to zapewne z pomy ek. Jednak za ka dym razem, po naszej interwencji bezpoêrednio w serwisie, sprawa zostawa a wyjaêniona. W bie àcym roku jeszcze nie mieliêmy przypadków podwójnego obcià ania nas za naprawy przez serwisy w oskie. Od poczàtku 2001 roku korzystaliêmy z pomocy Volvo Action Service w nast pujàcych krajach: Niemcy, Belgia, Wielka Brytania, W ochy, Austria, Holandia i Polska. ZDANIEM KLIENTA LUDWIG Mi dzynarodowy Transport Drogowy Firma z siedzibà w Miko owie ko o Katowic istnieje od 20 lat. Zatrudnia 30 osób. Od roku 1990 dzia a w transporcie mi dzynarodowym, specjalizujàc si w przewozach do W och i Austrii. Flot firmy stanowi 20 samochodów ci arowych Volvo, w tym modele FH. Zdaniem w aêciciela firmy, Ludwika Duszy, w przypadku transportu na du e odleg oêci, gdzie bardzo liczy si czas dostawy, wa ne jest aby w razie awarii samochód móg szybko wróciç na drog. Z us ug Volvo Action Service korzysta em 10-krotnie. Ostatnim razem by o to w Czechach, w rejonie Brna. JakoÊç serwisu ci arówek oceniam wysoko, co moim zdaniem jest wynikem do- Êwiadczenia i d ugiej obecnoêci Volvo w Polsce. 17

18 CIEKAWE ZABUDOWY NA RATUNEK Mo e wszystko i... jeszcze wi cej. Rusza do akcji, gdy na drodze dojdzie do wypadku z udzia em ci arówki lub autobusu. Gdy trzeba postawiç na ko a przewróconego TIR-a, wydobyç kierowc ze zmia d onej kabiny, usunàç z drogi naczep. DziÊ lubelscy stra acy mogà z ca ym przekonaniem powiedzieç, e zakup ratowniczego Volvo FL10 by dobrym posuni ciem. W aênie o tym nietypowym wozie stra ackim rozmawiamy z dowódcà Jednostki Ratowniczo-GaÊniczej nr 2 w Lublinie starszym kapitanem Grzegorzem Alinowskim. Ten pojazd ratowniczy nie jest waszym najnowszym nabytkiem. Od 1997 roku, kiedy pojawi si w parku samochodowym, bra zapewne udzia w niejednej akcji ratowniczej... G. A.: Dzia amy na doêç specyficznym terenie. BliskoÊç wschodniej granicy sprawia, e mi dzy innymi tu koncentruje si ruch tranzytowy. Du a liczba ci arówek ze wschodu, ich delikatnie mówiàc cz sto nie najlepszy stan techniczny, zm czenie kierowców i z y stan dróg, to niemal recepta na liczne wypadki drogowe. W takiej sytuacji, bez specjalistycznego sprz tu, nie byliêmy w stanie prowadziç w pe ni skutecznych akcji ratunkowych. Owszem, mogliêmy ze zmia d onej kabiny wydobyç rannego kierowc, nie byliêmy jednak w stanie usunàç z drogi rozbitego, 40-tonowego, kolosa. Kupiony pi ç lat temu samochód ratowniczy w koƒcu nam to umo liwi. aden z wypadków nie jest taki sam. Choç cz sto odbywajà si wed ug podobnego scenariusza, to ich fina bywa bardzo ró ny. Czy jest taka akcja, która szczególnie zapad a Panu w pami ci? G. A.: Pami tam trwajàcà ponad 4 godziny akcj ratowniczà. 200 metrów Dowódca jednostki st. kpt. Grzegorz Alinowski od drogi, w polu, ugrz z a po osie ci arówka. àczàc liny holownicze, wyciàgaliêmy jà metr po metrze na twarde pod o e. JednoczeÊnie musieliêmy uwa aç, by nie zagrzebaç w grzàskim pod o u naszego ratowniczego Volvo. Samochód ma wprawdzie nap dzane wszystkie ko a, jednak w przypadku niewielkiego b du i my mogliêmy znaleêç si w tarapatach. K opotliwe by o równie àczenie samych lin holowniczych najd u sze, nawini te na b bny wyciàgarek, majà 40 metrów. Samochód tymczasem sta 200 metrów od nas. By- o ci ko, ale si uda o. Samochód wreszcie stanà na drodze... Prosz powiedzieç coê wi cej na temat samej zabudowy... G. A.: UznaliÊmy, e najbardziej dla nas odpowiednim pojazdem b dzie Volvo FL10 o uk adzie nap dowym 6x6. Zabudowy podj a si firma EUROKRAN, specjalizujàca si w tego typu konstrukcjach. Ci arówka zosta a wyposa ona w urawik o maksymalnym udêwigu 3,06 tony oraz wysi gnik holowniczy o udêwigu maksymalnym 30 ton sterowane hydraulicznie. Dwie wy- 18 Rozk adanie urawika za adowczego

19 ciàgarki, umieszczone przy urawiku i wysi gniku, o nap dzie hydraulicznym majà nawini te na b bny po 40 metrów liny ka da. Wa nym elementem wyposa enia ratowniczego Volvo sà równie wysuwane hydraulicznie apy podporowe, zabezpieczajàce samochód przed przesuwaniem podczas prowadzenia akcji. Dodatkowe wyposa enie jest ukryte w skrytkach po obydwu stronach pojazdu; znajduje si tam mi dzy innymi odpowiedni osprz t umo liwiajàcy zaczepienie holowanego pojazdu za dowolny element podwozia... Czyli holowaç mo ecie praktycznie wszystko? G. A.: Tak, od ciàgnika siod owego po naczep. Holujemy jednak Sterowanie ramieniem holowniczym pojazdy jedynie w ekstremalnych sytuacjach kiedy wià e si to z odblokowaniem drogi. Âciàgamy uszkodzonà ci arówk, autobus, przyczep lub naczep na pobocze, a jeêli go nie ma na najbli szy parking. Potem uszkodzonym pojazdem zajmuje si pomoc drogowa lub sam w aêciciel, np. wykorzystujàc do Êciàgni cia nie uszkodzonej naczepy nast pny ciàgnik siod owy. Jak cz sto ten samochód uczestniczy w akcjach ratowniczych? G. A.: Trudno tu mówiç o jakichkolwiek regu ach. Wszystko zale y od nat enia ruchu na drogach, warunków atmosferycznych... Tak jest zresztà w przypadku ka dego wypadku drogowego, nie tylko tego z udzia em ci arówki czy autobusu... Dzi kuj za rozmow. Wypada mi yczyç tylko jak najmniejszej liczby wyjazdów... Rozmawia : Krzysztof Lipski Pojazd ratowniczy Volvo FL10 6x6 19

20 MOTO- LABORATORIUM MANUALNE SKRZYNIE BIEGÓW Manualna zmiana biegów jest teraz atwiejsza i wygodniejsza ni kiedykolwiek. Dla nowych samochodów Volvo FH i FM dost pna jest kompletna seria 8-, 9- i 14- -biegowych skrzyƒ biegów ze zmianà zakresów oraz pó biegami. Wszystkie one wyposa one sà w opatentowany przez Volvo uk ad wspomagania synchronizacji oraz ca kowicie nowy uk ad zmiany prze o eƒ. Dobre w aêciwoêci jezdne Skrzynie biegów produkowane przez Volvo sà zwartymi konstrukcjami o niskiej masie. Posiadajà one niewielkà liczb prze o eƒ podstawowych, natomiast du à liczb biegów uzyskuje si dzi ki zastosowaniu przek adni zmiany zakresu i pó biegów. Poszczególne prze o enia sà dobrze zestopniowane, a sterowanie zmianà zakresu i pó biegami odbywa si wygodnymi prze àcznikami na dêwigni zmiany biegów. Przy 9-ciu i 14-tu biegach kierowca ma do dyspozycji odpowiednio jeden lub dwa biegi pe zajàce. Dzi ki nim ruszanie z miejsca ci kim zestawem odbywa si w sposób agodny i bezpieczny. RównoczeÊnie du e prze- o enie ca kowite umo liwia dobór szybkiego prze o enia tylnego mostu w celu osiàgni cia niskiego zu- ycia paliwa. Wygodniej i bezpieczniej W obecnie produkowanych samochodach Volvo FH i FM zmiana biegów za pomocà uk adu drà ków sterujàcych zosta- a zastàpiona nowym, lekkim i wygodnym rozwiàzaniem ci gnowym uk adem zmiany biegów. Obecnie dêwignia zmiany biegów po- àczona jest ze skrzynià biegów uk adem dwóch elastycznych ci gien prowadzonych w pancerzach. Komfort pracy kierowcy uleg dzi ki temu znacznej poprawie. Ruchy dêwigni sà krótsze i bardziej wyraêne, w jeszcze wi kszym stopniu (w porównaniu z poprzednim rozwiàzaniem) zosta y zminimalizowane drgania i ha asy przenoszone do kabiny kierowcy za poêrednictwem uk adu zmiany biegów. Na obecny komfort zmiany biegów w skrzyniach mechanicznych wp ywa równie opatentowany uk ad wspomagania synchronizacji. Mechaniczna funkcja wspomagania wytwarza dodatkowà si w momencie synchronizacji. Moment obrotowy, który powstaje w chwili gdy uk ad synchronizatorów zaczyna wyrównywaç pr dko- Êci obrotowe pary kó z batych, zo- Ci gnowy uk ad zmiany biegów staje zamieniony na si poosiowà, która wspomaga kierowc w dokonaniu zmiany prze o enia. Takie rozwiàzanie konstrukcyjne przyczynia si do zmniejszenia si y niezb dnej do zmiany biegów oraz do zwi kszenia wygody kierowcy. W obecnym rozwiàzaniu si a potrzebna do zmiany prze o enia zmniejszy a si nawet do 50%. Dodatkowo skrzynia biegów jest nadzorowana przez uk ad elektroniczny, który dba o to, aby zmiana zakresów odbywa a si tylko w do- 20

KIERUNEK VOLVO LISTOPAD GRUDZIE 2002

KIERUNEK VOLVO LISTOPAD GRUDZIE 2002 MAGAZYN INFORMACYJNY VOLVO POLSKA, SAMOCHODY CI AROWE KIERUNEK VOLVO LISTOPAD GRUDZIE 2002 NR 7/31 UWAGA! W ÂRODKU NUMERU KARTKI ÂWIÑTECZNE GDZIE RODZÑ SI GWIAZDY VOLVO ZABUDOWANE YCIE W KANA ACH OSIÑGI

Bardziej szczegółowo

POÂREDNIK budowlany (66) INFORMACJE DLA BUDOWNICTWA. oficjalny przedstawiciel. HITACHI w Polsce ISSN 1427-213X MARZEC-KWIECIE

POÂREDNIK budowlany (66) INFORMACJE DLA BUDOWNICTWA. oficjalny przedstawiciel. HITACHI w Polsce ISSN 1427-213X MARZEC-KWIECIE INFORMACJE DLA BUDOWNICTWA POÂREDNIK budowlany (66) 22007 ISSN 1427-213X MARZEC-KWIECIE m a s z y n y q n a r z d z i a q s p r z t oficjalny przedstawiciel HITACHI w Polsce W numerze m.in.: 2. Sejmowa

Bardziej szczegółowo

POÂREDNIK budowlany (93) INFORMACJE DLA BUDOWNICTWA ISSN 1427-213X. WRZESIE -PAèDZIERNIK

POÂREDNIK budowlany (93) INFORMACJE DLA BUDOWNICTWA ISSN 1427-213X. WRZESIE -PAèDZIERNIK INFORMACJE DLA BUDOWNICTWA POÂREDNIK budowlany (93) 52011 ISSN 1427-213X WRZESIE -PAèDZIERNIK m a s z y n y q n a r z d z i a q s p r z t W numerze m. in.: 6. Kopalnia granitu Kwarc z Kostrzy ko o Strzegomia

Bardziej szczegółowo

POÂREDNIK budowlany (95) INFORMACJE DLA BUDOWNICTWA ISSN 1427-213X STYCZE -LUTY. Wynajem, sprzeda i serwis maszyn budowlanych.

POÂREDNIK budowlany (95) INFORMACJE DLA BUDOWNICTWA ISSN 1427-213X STYCZE -LUTY. Wynajem, sprzeda i serwis maszyn budowlanych. INFORMACJE DLA BUDOWNICTWA POÂREDNIK budowlany (95) 12012 ISSN 1427-213X STYCZE -LUTY m a s z y n y q n a r z d z i a q s p r z t strona 28 Wynajem, sprzeda i serwis maszyn budowlanych W numerze m. in.:

Bardziej szczegółowo

POÂREDNIK budowlany (77) INFORMACJE DLA BUDOWNICTWA ISSN 1427-213X STYCZE -LUTY

POÂREDNIK budowlany (77) INFORMACJE DLA BUDOWNICTWA ISSN 1427-213X STYCZE -LUTY INFORMACJE DLA BUDOWNICTWA POÂREDNIK budowlany (77) 12009 ISSN 1427-213X STYCZE -LUTY m a s z y n y q n a r z d z i a q s p r z t W numerze m. in.: 3. Organizatorzy targów Intermat nie bojà si s owa kryzys.

Bardziej szczegółowo

POÂREDNIK budowlany (74) INFORMACJE DLA BUDOWNICTWA ISSN 1427-213X LIPIEC-SIERPIE

POÂREDNIK budowlany (74) INFORMACJE DLA BUDOWNICTWA ISSN 1427-213X LIPIEC-SIERPIE INFORMACJE DLA BUDOWNICTWA POÂREDNIK budowlany (74) 42008 ISSN 1427-213X LIPIEC-SIERPIE m a s z y n y q n a r z d z i a q s p r z t W numerze m. in.: 14. Euro 2012 to szansa dla naszej bran y! rozmowa

Bardziej szczegółowo

POÂREDNIK budowlany (65) INFORMACJE DLA BUDOWNICTWA PRZEDSTAWICIEL FIRMY MRC DOLTECH WY ÑCZNY ISSN 1427-213X STYCZE -LUTY

POÂREDNIK budowlany (65) INFORMACJE DLA BUDOWNICTWA PRZEDSTAWICIEL FIRMY MRC DOLTECH WY ÑCZNY ISSN 1427-213X STYCZE -LUTY INFORMACJE DLA BUDOWNICTWA POÂREDNIK budowlany (65) 12007 ISSN 1427-213X STYCZE -LUTY m a s z y n y q n a r z d z i a q s p r z t MRC DOLTECH WY ÑCZNY PRZEDSTAWICIEL FIRMY W numerze m.in.: 2. Konkurs

Bardziej szczegółowo

POÂREDNIK budowlany (64) INFORMACJE DLA BUDOWNICTWA ISSN 1427-213X LISTOPAD-GRUDZIE

POÂREDNIK budowlany (64) INFORMACJE DLA BUDOWNICTWA ISSN 1427-213X LISTOPAD-GRUDZIE INFORMACJE DLA BUDOWNICTWA POÂREDNIK budowlany (64) 62006 ISSN 1427-213X LISTOPAD-GRUDZIE m a s z y n y q n a r z d z i a q s p r z t W numerze m.in.: 2. Tegoroczne targi Infrastruktura zaskoczy y swym

Bardziej szczegółowo

CZASOPISMO PRACOWNIKÓW GRUPY FIAT SIERPIE /WRZESIE 2006 DWUMIESI CZNIK BEZP ATNY ROK 10 NUMER 63. Alfa Spider Wiatr we w osach

CZASOPISMO PRACOWNIKÓW GRUPY FIAT SIERPIE /WRZESIE 2006 DWUMIESI CZNIK BEZP ATNY ROK 10 NUMER 63. Alfa Spider Wiatr we w osach CZASOPISMO PRACOWNIKÓW GRUPY FIAT SIERPIE /WRZESIE 2006 DWUMIESI CZNIK BEZP ATNY ROK 10 NUMER 63 Alfa Spider Wiatr we w osach fiat wokó nas rok 10 numer 63 sierpieƒ/wrzesieƒ 2006 Odpowiedzialny za edycj

Bardziej szczegółowo

POÂREDNIK budowlany (82) INFORMACJE DLA BUDOWNICTWA ISSN 1427-213X LISTOPAD-GRUDZIE

POÂREDNIK budowlany (82) INFORMACJE DLA BUDOWNICTWA ISSN 1427-213X LISTOPAD-GRUDZIE INFORMACJE DLA BUDOWNICTWA POÂREDNIK budowlany (82) 62009 ISSN 1427-213X LISTOPAD-GRUDZIE m a s z y n y q n a r z d z i a q s p r z t W numerze m. in.: 3. Jubileusz 35-lecia dzia alnoêci OÊrodka Centralnego

Bardziej szczegółowo

BIULETYN INFORMACYJNY. Klub Dealerów Grupy Goodyear

BIULETYN INFORMACYJNY. Klub Dealerów Grupy Goodyear BIULETYN INFORMACYJNY Klub Dealerów Grupy Goodyear 6/2004 Zapraszamy na stron Klubu Dealerów Grupy Goodyear: www.kdgg.pl Wpisz swoje nazwisko zaczynajàc du à literà, np. Majakowski W tym polu wpisz has

Bardziej szczegółowo

ONTAKT. KONIEC ERY ROPY nadchodzà nowe êród a energii

ONTAKT. KONIEC ERY ROPY nadchodzà nowe êród a energii ONTAKT MAGAZYN FINANSOWO-EKONOMICZNY DLA KLIENTÓW 01/2 7/ 20 0 8 < MSPDO PIERWSZEGO SZEREGU WYSTÑP! IVE MENDES ZMYS OWA DIVA SOULU ORGANIKA NA SZEROKICH WODACH FUNDUSZE UNIJNE I S S N 1 6 4 1-2 0 3 6 KONIEC

Bardziej szczegółowo

Grande Punto Z ZAPAŁEM ABARTHA. Pi ç gwiazdek DLA FIATA 500 60 lat SKOCZOWSKIEGO TEKSIDU ROZWIÑZANIE KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO

Grande Punto Z ZAPAŁEM ABARTHA. Pi ç gwiazdek DLA FIATA 500 60 lat SKOCZOWSKIEGO TEKSIDU ROZWIÑZANIE KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO CZASOPISMO PRACOWNIKÓW GRUPY FIAT ROK 11 NUMER 70 LISTOPAD 2007 GRUPA LUDZIE PRODUKT AKTUALNOÂCI CZAS WOLNY Pi ç gwiazdek DLA FIATA 500 60 lat SKOCZOWSKIEGO TEKSIDU Grande Punto Z ZAPAŁEM ABARTHA ROZWIÑZANIE

Bardziej szczegółowo

Gospodarka. 3.1 Andrzej J. Piotrowski Gospodarka elektroniczna. Cechy gospodarki elektronicznej

Gospodarka. 3.1 Andrzej J. Piotrowski Gospodarka elektroniczna. Cechy gospodarki elektronicznej Gospodarka 3.1 Andrzej J. Piotrowski Gospodarka elektroniczna Ju w latach szeêçdziesiàtych XX wieku niektóre obszary dzia alnoêci du ych firm by y wspomagane technikà komputerowà. Lata osiemdziesiàte przynios

Bardziej szczegółowo

BIULETYN INFORMACYJNY. Klub Dealerów Grupy Goodyear

BIULETYN INFORMACYJNY. Klub Dealerów Grupy Goodyear BIULETYN INFORMACYJNY Klub Dealerów Grupy Goodyear 5/2004 Zapraszamy na stron Klubu Dealerów Grupy Goodyear: www.kdgg.pl Wpisz swoje nazwisko zaczynajàc du à literà, np: Majakowski W tym polu wpisz has

Bardziej szczegółowo

Biuletyn dla ma ych i Êrednich firm

Biuletyn dla ma ych i Êrednich firm Biuletyn dla ma ych i Êrednich firm e 6 C o i VAT od importowanych samochodów (56) Czerwiec 2003 ISSN 1505-781X Ochrona internetowych baz danych Dokumentacja ofertowa w eksporcie Spó ki w Hiszpanii Biuletyn

Bardziej szczegółowo

Rynek automatyki przemys owej w Polsce

Rynek automatyki przemys owej w Polsce >>> ABB Review: Budowniczowie nadwozi str. 22 Paêdziernik 2002 nr 2 Przyszed czas na Be chatów II str. 4 Rynek automatyki przemys owej w Polsce str. 14 ISSN 1644-4094 www.abb.pl Spis treêci Wydarzenia

Bardziej szczegółowo

MIESI CZNIK BRAN OWY STYCZE 2009

MIESI CZNIK BRAN OWY STYCZE 2009 Autonaprawa ISSN 1897-3280 MIESI CZNIK BRAN OWY STYCZE 2009 KONKURS! Do wygrania: cyfrowy aparat fotograficzny 3 zestawy upominków firmy GG Profits str. 35 Przeglàdy aktualnych ofert: sieci warsztatowe

Bardziej szczegółowo

Nr 86/2004. Szanse i wyzwania rozmowa z Premierem RP Markiem Belkà. Gmina Fair Play laureaci III edycji konkursu

Nr 86/2004. Szanse i wyzwania rozmowa z Premierem RP Markiem Belkà. Gmina Fair Play laureaci III edycji konkursu Nr 86/2004 Szanse i wyzwania rozmowa z Premierem RP Markiem Belkà Gmina Fair Play laureaci III edycji konkursu W NUMERZE: Rozmowy z Markiem Belkà, Premierem RP 2 Szanse i wyzwania z Andrzejem Wolskim,

Bardziej szczegółowo

BIZNESRAPORT. www.biznesraport.pl. Polska ma Klientom biznesowym du o do zaoferowania. Przede wszystkim najnowoczeêniejsze

BIZNESRAPORT. www.biznesraport.pl. Polska ma Klientom biznesowym du o do zaoferowania. Przede wszystkim najnowoczeêniejsze TELEKOMUNIKACJA PRZEDSI BIORCZOÂå EUROPA BIZNESRAPORT 37 Miesi cznik Telekomunikacji Polskiej, LUTY 2007 www.biznesraport.pl IP VPN tp jeszcze taniej Zatrudnij technologię w swoim dziale marketingu Pierwsza

Bardziej szczegółowo

Forum Biznesu. i Êrednich przedsi biorstw w Polsce. Firma stara si tak e zaspokajaç

Forum Biznesu. i Êrednich przedsi biorstw w Polsce. Firma stara si tak e zaspokajaç NR 9 (65) 26 wrzeênia 2008 r. Wydawca: Media Press ul. Mickiewicza 29 40-085 Katowice Redaguje zespół Obejmujemy patronatem interesujące wydarzenia biznesowe kontakt: redakcja@forumbiznesu.pl tel. 032/

Bardziej szczegółowo

Informator Spó dzielczej Grupy Bankowej

Informator Spó dzielczej Grupy Bankowej Informator Spó dzielczej Grupy Bankowej Poznaƒ, styczeƒ-luty 2007 nr 6/132 www.sgb.pl ISSN 1429-902X str. 1 Podpisanie umowy pomi dzy GBW SA i Asseco Poland SA Wielka Orkiestra Âwiàtecznej Pomocy gra a

Bardziej szczegółowo

Bezpieczna, skuteczna i ekologiczna

Bezpieczna, skuteczna i ekologiczna NR 1 (69) 26 stycznia 2009 r. Wydawca: Media Press ul. Mickiewicza 29 40-085 Katowice Redaguje zespół Obejmujemy patronatem interesujące wydarzenia biznesowe kontakt: redakcja@forumbiznesu.pl tel. 032/

Bardziej szczegółowo

JAK POLSKA ZAGRA W ORGANIZACJ

JAK POLSKA ZAGRA W ORGANIZACJ ONTAKT MAGAZYN FINANSOWO-EKONOMICZNY DLA KLIENTÓW 02/2 5 / 2007 EURO 2012 JAK POLSKA ZAGRA W ORGANIZACJ < UNIJNE FUNDUSZE JAK Z NICH KORZYSTAå KRZYSZTOF SKIBA O MILIONIE DOLARÓW ANDRZEJ SZYSZKOWSKI RAJDOWIEC

Bardziej szczegółowo

110 lat Politechniki Gdaƒskiej

110 lat Politechniki Gdaƒskiej 110 lat Politechniki Gdaƒskiej Obchodzàca w bie àcym roku jubileusz 110 lat istnienia Politechnika Gdaƒska jest jednà z najstarszych uczelni technicznych w Polsce. Uroczysta inauguracja dzia alnoêci Królewsko-Pruskiej

Bardziej szczegółowo

Spis treêci W SKRÓCIE. Radiostacje programowalne 3. Aster 2012 9. Nowe stacje bazowe TETRA 10. Bez anteny nie ma àcznoêci 12. o nierz przysz oêci 14

Spis treêci W SKRÓCIE. Radiostacje programowalne 3. Aster 2012 9. Nowe stacje bazowe TETRA 10. Bez anteny nie ma àcznoêci 12. o nierz przysz oêci 14 Szanowni Czytelnicy, Witamy w 30 ju numerze biuletynu Info-Radmor. Zapraszamy do lektury m.in. artyku u opublikowanego w zesz ym roku w miesi czniku RAPORT. Wojsko, Technika, ObronnoÊç traktujàcy o potrzebie

Bardziej szczegółowo

Widzieç wi cej. OÊwietlenie LED

Widzieç wi cej. OÊwietlenie LED ISSN 1731-9366 Magazyn Klubu Âwiat a www.klubswiatla.pl nr 2 (8) / 26 wydawany przez Philips Lighting Poland S.A. O/K trzyn e OÊwietlenie LED Nowe rozwiàzania w oêwietleniu LED - str.6 Systemy i komponenty

Bardziej szczegółowo

TOUROPERATORZY TOP 15

TOUROPERATORZY TOP 15 TOUROPERATORZY WYDANIE SPECJALNE Stawiamy na nowe technologie Thomas Cook to jeden z najwi kszych touroperatorów na Êwiecie, zajmuje drugie miejsce na rynku europejskim oraz pod wzgl dem wielkoêci jest

Bardziej szczegółowo

Dodge ju w odzi Przedstawiamy legendarne modele Dodge Viper i Dodge Ram

Dodge ju w odzi Przedstawiamy legendarne modele Dodge Viper i Dodge Ram Wi kszy kaliber Dodge Caliber rogaty kompakt w salonie Autotrapera Przygoda z Jeepem Mateusz Kusznierewicz zawsze mia em s aboêç do aut terenowych JednoÊladem w teren Dirt, Street, Vert, Dual Slalom czy

Bardziej szczegółowo

Spis treêci W SKRÓCIE. Lotnisko Modlin dodaj do ulubionych 3. Skonsolidowany potencja 4. atwy w obs udze... nawet w r kawicach 6

Spis treêci W SKRÓCIE. Lotnisko Modlin dodaj do ulubionych 3. Skonsolidowany potencja 4. atwy w obs udze... nawet w r kawicach 6 Na ok adce: Prezes Radmoru, A. Synowiecki, na targach MSPO 2012 prezentuje goêciom radiostacje Szanowni Paƒstwo, Witamy w kolejnym numerze biuletynu Info-Radmor. Przedstawiamy w nim nowoêci z naszej oferty

Bardziej szczegółowo