Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Departament Rynku Pracy

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Departament Rynku Pracy"

Transkrypt

1 Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Departament Rynku Pracy INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE ZATRUDNIENIA W WOJEWÓDZKICH I POWIATOWYCH URZĘDACH PRACY W 2012 ROKU

2 Opracowanie: Wydział Analiz i Statystyki (BCh, AM, WK) Przedruk w całości lub w części, wykorzystanie danych statystycznych w druku dozwolone wyłącznie z podaniem źródła Druk: ZWP MPiPS. Zam. 262/2013 2

3 Spis treści Uwagi metodyczne Zatrudnienie w wojewódzkich i powiatowych urzędach Stan zatrudnienia Płynność zatrudnienia Struktura zatrudnienia Zatrudnieni według płci Zatrudnieni według wieku Zatrudnieni według poziomu wykształcenia Zatrudnieni według stażu w służbach zatrudnienia Zatrudnieni według stanowisk Uczestnictwo w kształceniu ustawicznym pracowników urzędów Pracownicy wojewódzkich urzędów uczestniczący w kształceniu ustawicznym Pracownicy powiatowych urzędów uczestniczący w kształceniu ustawicznym Wyposażenie techniczne urzędów ANEKS STATYSTYCZNY Tablica 1. Zatrudnienie w wojewódzkich i powiatowych urzędach według wieku w latach Stan w końcu okresu sprawozdawczego Tablica 2. Zatrudnienie w wojewódzkich i powiatowych urzędach według poziomu wykształcenia w latach Stan w końcu okresu sprawozdawczego Tablica 3. Zatrudnienie w wojewódzkich i powiatowych urzędach według stażu w służbach zatrudnienia w latach Stan w końcu okresu sprawozdawczego Tablica 4. Zatrudnienie w wojewódzkich i powiatowych urzędach w układzie województw w 2012 roku Stan w końcu okresu sprawozdawczego Tablica 5. Zatrudnienie w wojewódzkich i powiatowych urzędach według wieku w układzie województw Stan w dniu 31.XII.2012 r Tablica 6. Zatrudnienie w wojewódzkich i powiatowych urzędach według poziomu wykształcenia w układzie województw Stan w dniu 31.XII.2012 r Tablica 7. Zatrudnienie w wojewódzkich i powiatowych urzędach według stażu w służbach zatrudnienia w układzie województw Stan w dniu 31.XII.2012 r Tablica 8. Zatrudnienie w wojewódzkich urzędach według płci, wieku i poziomu wykształcenia Stan w dniu 31.XII.2012 r

4 Tablica 9. Zatrudnienie w wojewódzkich urzędach według płci, poziomu wykształcenia i rodzaju zajmowanego stanowiska Stan w dniu 31.XII.2012 r Tablica 10. Zatrudnienie w wojewódzkich urzędach według płci i wieku w układzie województw Stan w dniu 31.XII.2012 r Tablica 11. Zatrudnienie w wojewódzkich urzędach według płci i poziomu wykształcenia w układzie województw Stan w dniu 31.XII.2012 r Tablica 12. Zatrudnienie w wojewódzkich urzędach według płci i rodzaju zajmowanego stanowiska w układzie województw Stan w dniu 31.XII.2012 r Tablica 13. Zatrudnienie w wojewódzkich urzędach według płci i stażu w służbach zatrudnienia w układzie województw Stan w dniu 31.XII.2012 r Tablica 14. Zatrudnienie w powiatowych urzędach według płci, wieku i poziomu wykształcenia Stan w dniu 31.XII.2012 r Tablica 15. Zatrudnienie w powiatowych urzędach według płci, poziomu wykształcenia i rodzaju zajmowanego stanowiska Stan w dniu 31.XII.2012 r Tablica 16. Zatrudnienie w powiatowych urzędach według płci i wieku w układzie województw Stan w dniu 31.XII.2012 r Tablica 17. Zatrudnienie w powiatowych urzędach według płci i poziomu wykształcenia w układzie województw Stan w dniu 31.XII.2012 r Tablica 18. Zatrudnienie w powiatowych urzędach według płci i rodzaju zajmowanego stanowiska w układzie województw Stan w dniu 31.XII.2012 r Tablica 19. Zatrudnienie w powiatowych urzędach według płci i stażu w służbach zatrudnienia w układzie województw Stan w dniu 31.XII.2012 r Tablica 20. Uczestnictwo w kształceniu ustawicznym osób zatrudnionych w wojewódzkich i powiatowych urzędach w układzie województw Tablica 21. Uczestnictwo w kształceniu ustawicznym osób zatrudnionych w wojewódzkich urzędach według płci w układzie województw Tablica 22. Uczestnictwo w kształceniu ustawicznym osób zatrudnionych w powiatowych urzędach według płci w układzie województw Tablica 23. Uczestnictwo w kształceniu ustawicznym osób zatrudnionych w wojewódzkich i powiatowych urzędach według poziomu wykształcenia w układzie województw Tablica 24. Uczestnictwo w kształceniu ustawicznym osób zatrudnionych w wojewódzkich i powiatowych urzędach według rodzaju zajmowanego stanowiska Tablica 25. Uczestnictwo w kształceniu ustawicznym osób zatrudnionych w wojewódzkich i powiatowych urzędach według stażu w służbach zatrudnienia w układzie województw Tablica 26. Wyposażenie techniczne wojewódzkich i powiatowych urzędów w układzie województw Stan w dniu 31.XII.2012 r Tablica 27. Wyposażenie techniczne wojewódzkich urzędów i filii WUP w układzie województw Stan w dniu 31.XII.2012 r Tablica 28. Wyposażenie techniczne powiatowych urzędów i filii PUP w układzie województw Stan w dniu 31.XII.2012 r Tablica 29. Liczba bezrobotnych i pracowników zatrudnionych w powiatowych urzędach Stan w dniu 31.XII.2012 r

5 Uwagi metodyczne Sprawozdawczość rynku jest opracowywana w ramach statystki publicznej. W związku z tym głównym aktem prawnym jest ustawa o statystyce publicznej z dnia 29 czerwca 1995 r. (Dz.U. z 1995 r. Nr 88, poz. 439, z późn. zm.) oraz Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na dany rok i Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie określenia wzorów formularzy sprawozdawczych, objaśnień co do sposobu ich wypełniania oraz wzorów kwestionariuszy i ankiet statystycznych stosowanych w badaniach statystycznych ustalonych w programie badań statystycznych statystyki publicznej na dany rok. Informacje zawarte w niniejszym opracowaniu pochodzą ze sprawozdania MPiPS-06 o instytucjonalnej obsłudze rynku. Celem prowadzonego w okresach rocznych badania jest identyfikacja stanu kadrowego, uczestnictwa w kształceniu ustawicznym i wyposażenia technicznego urzędów. Badaniem w zakresie instytucjonalnej obsługi rynku objęte są powiatowe i wojewódzkie urzędy. Zakres przedmiotowy badania dotyczy osób zatrudnionych w służbach zatrudnienia w końcu roku według płci, wieku, poziomu wykształcenia, stanowiska, stażu w służbach zatrudnienia. Ponadto badana jest płynność zatrudnienia oraz przyczyny zwolnień z, a także uczestnictwo w kształceniu ustawicznym, w tym w formach pozaszkolnych oraz wyposażenie urzędów m.in. w sprzęt komputerowy i audiowizualny. Dodatkowo począwszy od danych za 2012 r. sprawozdanie zawiera informacje o łącznym wymiarze czasu osób zatrudnionych w urzędach, w tym w podziale na stanowiska i staż. Uwaga: Ze względu na nowelizację rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz.U. Nr 50, poz. 398, z późn. zm.) w sprawozdaniu MPiPS-06 w wierszu dotyczącym stanowiska referentów do spraw szkoleń i rejestracji wliczeni zostali referenci ds.: rejestracji, ewidencji i świadczeń, analiz rynku, aktywizacji zawodowej. 5

6 6

7 1. ZATRUDNIENIE W WOJEWÓDZKICH I POWIATOWYCH URZĘDACH PRACY Zgodnie z art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku (Dz.U. z 2008 r. Nr 69, poz. 415 z późn. zm.), na pierwszym miejscu wśród instytucji realizujących zadania określone w ustawie, wymienione zostały publiczne służby zatrudnienia. Służby te tworzą organy zatrudnienia wraz z powiatowymi i wojewódzkimi urzędami, urzędem obsługującym ministra właściwego ds. oraz urzędami wojewódzkimi, realizującymi zadania określone ustawą. W końcu 2012 r. w skład publicznych służb zatrudnienia wchodziło 340 powiatowych urzędów oraz 16 wojewódzkich urzędów i ich filie. W porównaniu z 2011 r. ilość powiatowych urzędów zmniejszyła się o jeden (zlikwidowano jeden z dwóch powiatowych urzędów w Łodzi). Łącznie strukturę publicznych służb zatrudnienia w końcu 2012 r. tworzyło 356 urzędów, które obsługiwały 379 powiatów i 16 województw Stan zatrudnienia Od czasu prowadzenia badania instytucjonalnej obsługi rynku, czyli od 2000 r., najniższy poziom zatrudnienia w urzędach wystąpił w końcu 2002 r., kiedy to w urzędach zatrudnione były osoby. Należy zauważyć, że był to okres kiedy w ewidencji bezrobotnych znajdowało się ponad 3 mln bezrobotnych, a wskaźnik bezrobocia osiągnął wartość 20%. Od 2003 r. do końca 2010 roku obserwowana była stała tendencja wzrostu zatrudnienia w powiatowych i wojewódzkich urzędach, natomiast w latach 2011 i 2012 wystąpił spadek zatrudnienia Zatrudnienie w wojewódzkich i powiatowych urzędach w latach ZATRUDNIENIE W WOJEWÓDZKICH I POWIATOWYCH URZĘDACH PRACY W LATACH Według stanu w końcu okresu sprawozdawczego w liczbach w liczbach bezwzględnych bezwzględnych zatrudnienie w WUP zatrudnienie 7

8 Według stanu w dniu 31 grudnia 2012 r. w wojewódzkich i powiatowych urzędach zatrudnionych było łącznie osób, w tym 921 osób pracowało w niepełnym wymiarze czasu, co stanowiło 4,0% ogółu zatrudnionych w tych urzędach. W porównaniu do stanu z końca 2011 roku liczba pracowników urzędów zmniejszyła się o 581 osób, tj. o 2,5%. W tym samym czasie liczba pracowników zatrudnionych w niepełnym wymiarze czasu wzrosła z 859 do 921 osób, czyli o 62 osoby, tj. o 7,2%. Spadek zatrudnienia w urzędach wynikał ze zmniejszenia zatrudnienia w powiatowych urzędach. Liczba pracowników wojewódzkich urzędów zwiększyła się z osób w końcu 2011 r. do osób w końcu 2012 r. wzrost o 225 osób, czyli o 6,4%. W powiatowych urzędach końcu 2012 r. pracowało osób, wobec osób w końcu 2011 r. spadek o 806 osób, tj. o 4,0%. W latach , a następnie , w ogólnej liczbie zatrudnionych łącznie w wojewódzkich i powiatowych urzędach spadał udział procentowy zatrudnionych w powiatowych urzędach, przy wzroście odsetka zatrudnionych w wojewódzkich urzędach ,7 10,4 8,2 7,1 6,9 6,4 14,8 14,3 14,0 13,6 13,6 11,7 16,2 Struktura zatrudnienia w urzędach w latach Według stanu w końcu okresu sprawozdawczego STRUKTURA ZATRUDNIENIA W URZĘDACH PRACY W LATACH Według stanu w końcu okresu sprawozdawczego 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% % zatrudnionych w WUP 89,3 89,6 91,8 92,9 93,1 93,6 85,2 85,7 86,0 86,4 86,4 88,3 83,8 % zatrudnionych W końcu 2000 r. osoby zatrudnione w powiatowych urzędach stanowiły 93,6% zatrudnionych łącznie w urzędach, a w końcu 2007 r. udział ten zmniejszył się do 86,4%, czyli spadek wyniósł 7,2 p. p. Odsetek zatrudnionych w wojewódzkich urzędach zwiększył się z 6,4% w końcu 2000 r. do 13,6% w końcu 2007 r., czyli uległ podwojeniu. W końcu 2008 r. struktura zatrudnienia w powiatowych i wojewódzkich urzędach pozostała na analogicznym poziomie jak rok wcześniej. W latach nastąpił dalszy wzrost odsetka zatrudnionych w wojewódzkich urzędach, z 14,0% w końcu 2009 r. do 16,2% w końcu 2012 r. Towarzyszył temu spadek odsetka zatrudnionych w powiatowych urzędach odpowiednio w tym okresie z 86,0% do 83,8%. Na przestrzeni 13 lat objętych analizą najwyższy poziom zatrudnienia w urzędach zanotowano w końcu 2010 r. ( osób). Podkreślić należy, że obserwowanemu w latach systematycznemu spadkowi bezrobocia z roku na rok towarzyszył wzrost zatrudnienia w urzędach. Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w końcu 2008 r. była o ponad 8

9 połowę niższa niż w latach W tym samym czasie poziom zatrudnienia w wojewódzkich urzędach zwiększył ponad 2-krotnie, a w powiatowych urzędach wzrósł o ponad 1/4. Powodowało to, że dynamicznie zmniejszała się liczba bezrobotnych przypadających na 1 pracownika, zarówno w powiatowych, jak i wojewódzkich urzędach. W końcu 2008 r. na 1 pracownika pup przypadało 76 bezrobotnych wobec 218 osób w końcu 2002 r.), a na 1 pracownika wup przypadało 485 bezrobotnych (wobec osób). w liczbach bezwzględnych w liczbach bezwzględnych. Liczba bezrobotnych przypadających na 1 pracownika wojewódzkiego LICZBA BEZROBOTNYCH PRZYPADAJĄCYCH NA 1 PRACOWNIKA i powiatowego WOJEWÓDZKIEGO urzędu I POWIATOWEGO w latach URZĘDU PRACY W LATACH Według stanu w końcu okresu sprawozdawczego Według stanu w końcu okresu sprawozdawczego liczba liczba bezrobotnych bezrobotnych przypadających przypadających na 1 pracownika na 1 pracownika WUP WUP liczba bezrobotnych przypadających na 1 pracownika na 1 pracownika PUP PUP W 2009 r. omawiany wskaźnik w pup wzrósł do 95 osób przede wszystkim za sprawą wysokiego wzrostu bezrobocia (o 28,4%) w sytuacji, gdy liczba zatrudnionych w powiatowych urzędach wzrosła o 3,4%. Wzrost bezrobocia odnotowany w latach , odpowiednio o 1,4% i o 7,8%, przy spadku zatrudnienia w powiatowych urzędach odpowiednio o 1,5% i o 4,0% spowodował wzrost liczby bezrobotnych przypadających na 1 pracownika powiatowego urzędu do 98 w końcu 2011 r. i 111 osób w końcu 2012 r. Biorąc pod uwagę przekrój wojewódzki w końcu 2012 roku najwięcej pracowników zatrudniały łącznie powiatowe i wojewódzkie urzędy w województwach: mazowieckim osób (10,4% ogółu zatrudnionych w urzędach w kraju); śląskim osoby (10,3%); dolnośląskim osoby (8,2%); wielkopolskim osób (8,0%). Najmniej pracowników zatrudniały urzędy w województwach: lubuskim 735 osób (3,2% ogółu zatrudnionych w urzędach w kraju); opolskim 740 osób (3,2%); podlaskim 796 osób (3,5%). W końcu 2012 roku w porównaniu do stanu sprzed roku, spadek stanu zatrudnienia w urzędach odnotowano w 14-stu województwach, tylko w dwóch województwach (opolskim i podkarpackim) liczba pracowników urzędów wzrosła. Rozpiętość dynamiki zmian zatrudnienia pomiędzy skrajnymi województwami była wyższa niż rok wcześniej i wyniosła 8,1 p.p. (wobec 7,4 p. p. w końcu 2011 r.). W 2012 roku zmiany w zatrudnieniu oscylowały od spadku o 6,5% w lubuskim do wzrostu o 1,6% w podkarpackim. 9

10 zatrudnienie w liczbach bezwzględnych zatrudnienie w liczbach bezwzgl ,6 0,1-3,1-0,9-2,4-2,1-2,6-2,5-5,5-6,5-5,4-2,9-1,4-3,9 dolnośląskie kujawsko-pomorskie ko-pomorskie Zatrudnienie ZATRUDNIENIE W w URZĘDACH urzędach PRACY WEDŁUG WOJEWÓDZTW W KOŃCU 2011 I 2012 ROKU według województw w końcu 2011 i 2012 roku lubelskie lubuskie łódzkie małopolskie małopolskie mazowieckie mazowieckie opolskie opolskie podkarpackie podkarpackie podlaskie podlaskie pomorskie pomorskie śląskie śląskie świętokrzyskie więtokrzyskie warmińsko-mazurskie sko-mazurskie -0,5-1,9 wielkopolskie wielkopolskie zachodniopomorskie dniopomorskie 30,0 24,0 18,0 12,0 6,0 0,0 wzrost/spadek zatrudnienia w %. -6,0-12,0 Wzrost/spadek zatrudnienia w % zatrudnienie w UP w końcu 2011 r. zatrudnieni w UP w końcu 2012 r. wzrost/spadek w końcu 2012 r. w porównaniu do stanu z końca 2011 r. w % Zatrudnienie w powiatowych urzędach i liczba bezrobotnych przypadających na 1 pracownika PUP Zatrudnieni w powiatowych urzędach w końcu 2012 r. w liczbach bezwzględnych w % Zarejestrowani bezrobotni w końcu 2012 r. w liczbach bezwzględnych w % Liczba bezrobotnych przypadających na 1 pracownika powiatowego urzędu w liczbach bezwzględnych Polska , ,0 111 Dolnośląskie , ,4 98 Kujawsko-Pomorskie , ,0 123 Lubelskie , ,1 119 Lubuskie 607 3, ,8 100 Łódzkie , ,1 105 Małopolskie , ,5 118 Mazowieckie , ,7 133 Opolskie 543 2, ,4 95 Podkarpackie , ,2 121 Podlaskie 601 3, ,2 114 Pomorskie , ,4 108 Śląskie , ,6 96 Świętokrzyskie 891 4, ,1 97 Warmińsko-Mazurskie 963 5, ,3 118 Wielkopolskie , ,9 98 Zachodniopomorskie 983 5, ,3 114 Źródło: sprawozdanie MPiPS-01 oraz MPiPS-06 10

11 W końcu 2012 r. (podobnie jak rok wcześniej) w 8 województwach (kujawsko-pomorskie, lubelskie, małopolskie, mazowieckie, podkarpackie, podlaskie, warmińsko-mazurskie i zachodniopomorskie) udział zatrudnionych w powiatowych urzędach w danym województwie w stosunku do ogółu zatrudnionych w powiatowych urzędach w kraju był niższy niż odsetek bezrobotnych w tych województwach w liczbie ogółem zarejestrowanych bezrobotnych w Polsce. Powodowało to, że w województwach tych liczba bezrobotnych przypadających na 1 pracownika powiatowych urzędów przewyższała średnią krajową. Potwierdza to również brak wyraźnej zależności pomiędzy poziomem zatrudnienia w urzędach a sytuacją na rynku obrazowaną poziomem bezrobocia. Najwięcej, bo aż 133 bezrobotnych przypadało średnio na 1 pracownika powiatowych urzędów w województwie mazowieckim, 123 w kujawsko-pomorskim, 121 w podkarpackim, 118 osób w małopolskim. Liczba bezrobotnych przypadających na jednego pracownika powiatowego urzędu w końcu 2012 roku 11

12 Najkorzystniej wyglądała sytuacja w województwie opolskim na 1 pracownika PUP przypadało 95 bezrobotnych, czyli 38 osób mniej niż w mazowieckim. Zauważyć należy, że w ślad za tak wysokimi rozbieżnościami w liczbie bezrobotnych przypadających na 1 pracownika urzędu różniła się również stopa bezrobocia w obu tych województwach, w końcu 2012 r. wyniosła ona 10,8% w mazowieckim i 14,2% w opolskim (przy średniej dla kraju 13,4%). Powyższe pozwala wysnuć wniosek, że to przede wszystkim lokalne uwarunkowania w postaci rozwoju społeczno-gospodarczego regionów, czy położenie geograficzne decydują o wskaźniku bezrobocia, natomiast poziom zatrudnienia w urzędach może mieć tu niewielki wpływ. Doskonałym przykładem potwierdzającym powyższe przypuszczenie jest M. St. Warszawa. W końcu 2012 r. na 1 pracownika powiatowego urzędu M. St. Warszawy przypadało aż 222 bezrobotnych (najwyższy wskaźnik w kraju), a wskaźnik bezrobocia był tam prawie najniższy w kraju, zaraz po M. Poznań, tj. wynosił 4,4%. W końcu 2012 r. najmniej bezrobotnych przypadało na 1 pracownika powiatowego urzędu w Siemianowicach Śląskich (46 bezrobotnych), Jaworznie (49 osób) i Świętochłowicach (49 osób). Najgorzej wyglądała sytuacja w powiatowych urzędach w Nowym Targu i M. St. Warszawa (222 osoby) Płynność zatrudnienia W 2012 roku w porównaniu do roku 2011 zmniejszyła się liczba przyjętych do w urzędach, natomiast wzrosła liczba zwolnionych. Poziom przyjęć był drugi rok z rzędu niższy niż zwolnień. Zatrudnienie w urzędach podjęło osób wobec osób w 2011 r., tym samym liczba przyjęć do w urzędach spadła o 11,2%. Liczba osób przyjętych do w 2012 r. była o 587 osób niższa od liczby zwolnionych z w urzędach, co przełożyło się na spadek zatrudnienia w końcu roku Przyjęcia PRZYJĘCIA I i ZWOLNIENIA zwolnienia Z PRACY z W URZĘDACH w urzędach PRACY W 2011 I 2012 ROKU w 2011 i 2012 roku 140,0 140,0 w liczbach bezwzgl. w liczbach bezwzgl ,2 Liczba Liczba osób przyjętych do osób w roku przyjętych do w roku ,2 Liczba Liczba osób zwolnionych z osób w roku zwolnionych z w roku 71, Liczba osób przyjętych do osób w WUP w roku 30, Liczba przyjętych do w WUP w roku Liczba Liczba osób zwolnionych z osób w WUP w zwolnionych roku z w WUP w roku ,4 Liczba Liczba osób przyjętych do osób w roku przyjętych do w roku ,4 Liczba Liczba osób zwolnionych z osób w roku zwolnionych z w roku 2011 r r. wzrost/ spadek w 2012 r. w porównaniu do 2011 r. w % 105,0 105,0 70,0 70,0 35,0 35,0 0,0 0,0-35,0 wzrost/spadek w % wzrost/spadek w % 2011 r r. wzrost/spadek w 2012 r. w porównaniu do 2011 w % 12

13 Spadek liczby osób przyjętych do w porównaniu do 2011 r. dotyczył tylko powiatowych urzędów, bowiem w wojewódzkich urzędach liczba przyjęć do w analogicznym okresie wzrosła. Płynność zatrudnienia w urzędach w latach Liczba osób przyjętych do w roku Liczba osób zwolnionych z w roku Liczba osób zatrudnionych w końcu roku razem wojewódzkie i powiatowe urzędy wojewódzkie urzędy powiatowe urzędy Źródło: sprawozdanie MPiPS-06 13

14 W wojewódzkich urzędach pracę rozpoczęło 559 osób, tj. o 233 osoby więcej niż rok wcześniej, czyli o 71,5%. Natomiast do w powiatowych urzędach w 2012 r. przyjęto osób, czyli o 518 osób, tj. o 23,4% mniej niż w 2011 roku. Z w urzędach w 2012 roku zwolniono łącznie osoby, wobec osób w 2011 r. wzrost o 114 osób, tj. o 4,2%. Liczba zwolnionych z wojewódzkich urzędów była wyższa niż przed rokiem o 79 osób, natomiast liczba zwolnionych z powiatowych urzędów wzrosła o 35 osób. Od 2003 roku do sprawozdania MPiPS-06 o instytucjonalnej obsłudze rynku zostały wprowadzone kody przyczyn zwolnień. Wśród wskazanych przyczyn zwolnień pracowników urzędów 11,7% zwolnionych stanowiły zwolnienia na własną prośbę (334 osoby), 7,6% z powodu restrukturyzacji zatrudnienia w urzędzie (216 osób), a 5,7% z powodu przejścia na emeryturę lub rentę (162 osoby). W porównaniu do 2011 roku zdecydowanie największy wzrost dotyczył pracowników, którzy zakończyli pracę w urzędzie z powodu restrukturyzacji zatrudnienia w urzędzie (wzrost o 89,5%). O 1/5 wzrosła też liczba osób, które przestały pracować w urzędzie z powodu przejścia na emeryturę bądź rentę. Podobnie, jak rok wcześniej, spadła natomiast w porównywanym okresie liczba osób, które zwolniły się na własną prośbę (o 10%). Zatem, w obliczu trudnej sytuacji na rynku, również pracownicy urzędów ostrożniej podejmują decyzje o zmianie Struktura zatrudnienia Struktura zatrudnienia w wojewódzkich i powiatowych urzędach obejmuje takie obszary jak: płeć, wiek, wykształcenie, staż i stanowisko Zatrudnieni według płci W końcu 2012 r. w urzędach zatrudnionych było mężczyzn i kobiet. W porównaniu do stanu z końca 2011 r. liczba zatrudnionych w urzędach kobiet zmniejszyła się o 2,4%, zaś liczba zatrudnionych mężczyzn spadła o 2,7%. Zatem spadek zatrudnienia łącznie w WUP i PUP w nieco większym stopniu dotyczył mężczyzn niż kobiet, mimo faktu, że kobiety stanowią zdecydowaną większość wśród pracowników urzędów. W powiatowych urzędach w odniesieniu do końca 2011 r. spadła zarówno liczba zatrudnionych kobiet, jak i mężczyzn, przy czym nieco wyższa była dynamika spadku liczby zatrudnionych mężczyzn (5% wobec 3,8%). Natomiast wśród pracowników wojewódzkich urzędów odnotowano wzrost liczby zatrudnionych zarówno mężczyzn, jak i kobiet (odpowiednio o 5,1% i o 6,8%). Niezmiennie wśród pracowników urzędów zdecydowanie dominują kobiety, a ponadto odsetek kobiet w ogólnej liczbie zatrudnionych zwiększył się z 80% w końcu 2000 r. do 83,6% w końcu 2012 r. W strukturze zatrudnionych w wojewódzkich urzędach odsetek kobiet był nieco niższy niż w powiatowych urzędach 75,8% wobec 85,1%. 14

15 Zatrudnieni w urzędach według płci w latach Lata Zatrudnieni w WUP i PUP razem z tego Kobiety Mężczyźni Zatrudnieni w WUP z tego Kobiety Mężczyźni Zatrudnieni z tego Kobiety Mężczyźni Źródło: sprawozdanie MIPS Struktura zatrudnienia w urzędach według płci w latach Według stanu w końcu okresu sprawozdawczego STRUKTURA ZATRUDNIENIA W URZĘDACH PRACY WEDŁUG PŁCI W LATACH Według stanu w końcu okresu sprawozdawczego 83,6 83,5 83,4 83,4 83,0 82,0 81,4 80,5 80,2 80,8 81,5 80,2 80,0 16,4 16,5 16,6 16,6 17,0 18,0 18,6 19,5 19,8 19,2 18,5 19,8 20,0 0% 20% 40% 60% 80% 100% kobiety mężczyźni Zatrudnieni według wieku Średni wiek pracowników urzędów, wprawdzie nieznacznie, ale jednak wzrasta. W końcu 2012 roku średni wiek pracowników urzędów wyniósł 39,8 lat (wobec 39 lat w końcu 2011 roku). Średni wiek pracowników wojewódzkich urzędów był niższy niż średni wiek pracowników powiatowych urzędów i wyniósł odpowiednio 38,2 roku wobec 40,1 roku. 15

16 W końcu 2012 r. wśród zatrudnionych w urzędach najliczniej reprezentowane były osoby w wieku lata osób, które stanowiły 39,9% ogółu zatrudnionych w urzędach. Liczba pracowników powiatowych i wojewódzkich urzędów w wieku lata, w stosunku do 2011 roku, spadła o 843 osoby, czyli o 8,4%. Spadła również liczba pracowników w wieku lata, przy czym dynamika spadku w tej grupie wiekowej była nieco słabsza (o 5,0% tj. o 221 osób, do poziomu osób w końcu 2012 r.). Natomiast największy spadek odnotowano w najmłodszym przedziale wiekowym, czyli wśród osób, których wiek nie przekroczył 24 lat o 346 osób, tj. o 37,1% (z poziomu 933 osoby w końcu 2011 r. do poziomu 587 osób w końcu 2012 r.). Wzrost w omawianym okresie odnotowano jedynie wśród pracowników najstarszych, czyli w wieku 55 lat i więcej. Liczba najstarszych pracowników urzędów zwiększyła się w skali roku o 11,7% (311 osób). Świadczyć to może o starzeniu się pracowników urzędów. Struktura zatrudnienia w urzędach według wieku w latach STRUKTURA ZATRUDNIENIA W URZĘDACH PRACY WEDŁUG WIEKU W LATACH Według stanu w końcu okresu sprawozdawczego Według stanu w końcu okresu sprawozdawczego ,5 3,9 5,3 6,5 7,8 7,9 8,5 10,3 10,5 10,9 9,4 9,6 12,1 39,9 42,5 43,4 42,8 41,7 39,2 39,1 38,3 36,7 34,0 31,4 30,0 29,0 26,6 23,7 22,3 21,9 21,4 22,0 21,4 20,4 21,0 22,3 24,5 26,1 27,1 18,1 18,6 19,5 21,2 22,5 24,8 25,5 26,3 27,4 28,4 30,2 29,8 28,1 12,9 11,2 9,4 7,6 6,5 6,1 5,4 4,8 4,4 4,4 4,5 4,4 3,7 24 i mniej lata lata lata 55 lat i więcej Należy zauważyć, że w wojewódzkich urzędach co drugi pracownik ma mniej niż 35 lat, natomiast w powiatowych urzędach 40% pracowników jest w tym wieku. Na przestrzeni omawianych lat notuje się: spadek odsetka zatrudnionych w urzędach w wieku do 24 lat (2,5% w końcu 2012 r. wobec 12,1% w końcu 2000 r.); spadek udziału zatrudnionych w wieku lata z 55,2% w końcu 2000 r. do 44,7% w końcu 2012 r.; wzrost udziału procentowego osób w wieku lata z 29,0% do 39,9%; ponad 3-krotny wzrost udziału procentowego osób w wieku co najmniej 55 lat z 3,7% do 12,9% Zatrudnieni według poziomu wykształcenia Poziom wykształcenia pracowników urzędów z roku na rok poprawia się. Oberwowana jest stała tendencja wzrostu liczby pracowników legitymujących się dyplomami wyższych uczelni. W końcu 2012 r. wyższe wykształcenie posiadały osoby zatrudnione 16

17 w urzędach, co stanowiło 74,7% ogółu zatrudnionych. Dyplomem wyższej uczelni legitymowało się 9 na 10 pracowników wojewódzkich urzędów i 7 na 10 pracowników powiatowych urzędów. W porównaniu do stanu z końca 2000 r. udział procentowy osób z wyższym wykształceniem zwiększył się 2,5-krotnie (z 30,4% do 74,7% w końcu 2012 r.). Podnoszenie kwalifikacji zawodowych często wynika z konieczności, ale również wiąże się z większymi możliwościami ich uzyskania. Przede wszystkim jest to widoczne wśród pracowników powiatowych urzędów, wśród których odsetek osób z wyższym wykształceniem zwiększył się z 28% w końcu 2000 r. do 71,4% w końcu 2012 r. Struktura zatrudnienia w urzędach STRUKTURA ZATRUDNIENIA W URZĘDACH PRACY WEDŁUG POZIOMU według poziomu wykształcenia w latach WYKSZTAŁCENIA W LATACH Według w końcu okresu sprawozdawczego Według stanu wstanu końcu okresu sprawozdawczego 18,8 72,8 27,7 7,9 2,3 2,4 9,5 2,9 10,4 3,0 33,7 52,1 36,5 48,2 11,6 40,8 42,4 13,1 44,7 37,0 13,8 47,0 34,1 14,8 49,5 30,4 wyższe 1,1 2,1 8,5 30,8 56,8 30% 2,1 7,4 24,4 60,9 20% 6,1 1,9 6,8 22,0 64,9 10% 40% policealne i średnie zawodowe 0,9 0,9 1,1 20,3 70,6 68,0 0% 4,9 1,8 5,6 1,9 17,8 74, % 60% średnie ogólnokszt. 70% 80% zasadnicze zawodowe 90% 1,1 1,3 1,5 1,8 1,9 3,1 2,1 3,2 1,9 3,1 2,0 3,2 2,1 100% gimnazjalne i poniżej W związku z powyższym wśród pracowników łącznie powiatowych i wojewódzkich urzędów systematycznie zmniejszał się odsetek osób z wykształceniem: policealnym i średnim zawodowym z 49,5% w końcu 2000 r. do 17,8% w końcu 2012 r.; średnim ogólnokształcącym z 14,8% do 4,9%; zasadniczym zawodowym z 3,2% do 1,8%; gimnazjalnym i poniżej z 2,1% do 0,9% Zatrudnieni według stażu w służbach zatrudnienia Struktura zatrudnienia według stażu w służbach zatrudnienia na przestrzeni lat wykazywała duże zróżnicowanie. Według stanu w końcu 2012 r., najwięcej osób pracowało w służbach zatrudnienia od 10 do 20 lat (6 414 osób, 27,8%) oraz w przedziale od 5 do 10 lat (6 347 osób, 27,5%). Wśród pracowników wojewódzkich urzędów najwięcej osób legitymowało się stażem od 5 do 10 lat (stanowili 35,2% ogółu pracowników w wup), podczas gdy w powiatowych urzędach ich udział pozostaje niższy (26,0%). W powiatowych urzędach najwyższy udział procentowy charakteryzuje osoby ze stażem lat (w końcu 2012 r. 29,8%). 17

18 Na uwagę zasługuje także znaczny wzrost udziału procentowego najdłużej zatrudnionych pracowników urzędów. Udział tej grupy zwiększył się z 9,6% w końcu 2011 r. do 16,1% w końcu 2012 r. Warto dodać, że w końcu 2009 r. osoby z 20 letnim i wyższym stażem stanowiły zaledwie 1,7% pracowników pup. STRUKTURA ZATRUDNIENIA W URZĘDACH PRACY WEDŁUG STAŻU PRACY W SŁUŻBACH ZATRUDNIENIA w służbach W zatrudnienia LATACH 2000 w latach Według stanu w końcu okresu sprawozdawczego Struktura zatrudnienia w urzędach według stażu Według stanu w końcu okresu sprawozdawczego ,2 5,1 7,6 9,2 16,4 12,1 11,7 15,2 16,5 15,7 9,2 8,4 12,2 26,0 31,2 33,4 35,0 29,4 31,5 31,3 28,1 24,7 22,4 24,9 29,4 30,3 23,7 20,8 18,6 16,8 16,7 19,8 21,3 23,2 25,7 33,1 34,5 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 27,5 37,1 14,4 31,1 32,4 35,3 34,9 37,3 35,3 34,0 32,7 32,8 27,7 21,3 14,9 8,8 5,8 2,0 2,5 2,4 1,9 1,4 3,0 3,5 5,2 6,4 5,4 do 1 roku 1 5 lat 5 10 lat lat 20 lat i więcej W latach widoczny był: prawie 2-krotny wzrost procentowego udziału zatrudnionych legitymujących się stażem w służbach zatrudnienia od 10 do 20 lat z 14,9% w końcu 2000 r. do 27,8% w końcu 2012 r.; ponad 2-krotny wzrost udziału zatrudnionych legitymujących się stażem w służbach zatrudnienia ponad 20 lat z 5,4% do 14,4%; znaczny spadek (o 9,6 punktu procentowego) udziału zatrudnionych ze stażem od 5 do 10 lat z 37,1% do 27,5%, choć tutaj w ostatnim okresie wystąpił wzrost udziału procentowego (z poziomu 23,7% w końcu 2011 r. do poziomu 27,5% w końcu 2012 r.; prawie 3-krotny spadek liczby pracowników ze stażem do 1 roku, z 12,2% do 4,2% Zatrudnieni według stanowisk Z liczby osób, które w końcu 2012 roku zatrudnione były w urzędach, osób zajmowało stanowiska kierownicze, co stanowiło 12,6% zatrudnionych. Przy ogólnym spadku liczby pracowników urzędów o 581 osób czyli o 2,5%, liczba kierowników spadła o 25 osób, tj. o 0,9%. Zatem względny spadek liczby kierowników był ponad 2-krotnie niższy. Liczba osób pracujących na stanowiskach kierowniczych w wojewódzkich urzędach w końcu 2012 roku w porównaniu do końca 2011 roku wzrosła o 16 osób (z 515 osób do 531 osób). Osoby na stanowiskach kierowniczych stanowiły 14,3% zatrudnionych w wojewódzkich urzędach. Najwyższy odsetek kierowników odnotowano wśród pracowników wojewódzkiego urzędu w Zielonej Górze (22,7%) i Łodzi (21,7%). Na przeciwległym 18

19 biegunie znalazł się wojewódzki urząd w Szczecinie, w którym kierownicy stanowili 8,0% zatrudnionych. W końcu 2012 r. na stanowiskach kierowniczych w powiatowych urzędach pracowało osób, co stanowiło 12,3% ogółu pracowników tych urzędów. W porównaniu do stanu z końca 2011 r. liczba osób zajmujących kierownicze stanowiska spadła o 41 osób, tj. o 1,7%. Wśród pracowników powiatowych urzędów w danym województwie najwyższy odsetek osób zajmujących kierownicze stanowiska odnotowano w podlaskim (16,5% ogółu pracowników), zaś najniższy w pomorskim (10,7%). Warto dodać, że choć kobiety stanowią ponad 75% pracowników wup, wśród kierowników w wup stanowią 68%, podobnie w pup kobiety stanowią 85% zatrudnionych wobec 78,4% wśród kierowników w pup. W oparciu o ustawę o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku, w wojewódzkich i powiatowych urzędach, wyróżnione zostały grupy stanowisk tzw. kluczowych, do których zalicza się: pośredników, doradców zawodowych, rozwoju zawodowego, programów, liderów klubów, doradców i asystentów EURES. Zatrudnienie w urzędach wg. stanowisk w latach w liczbach bezwzględnych w liczbach bezwzgl ,7 Według stanu w końcu okresu sprawozdawczego ZATRUDNIENIE W URZĘDACH PRACY WG STANOWISK W LATACH Według stanu w końcu okresu sprawozdawczego 20,3 22,1 30,7 34,4 33,9 35, ,0 36,3 35,0 30,0 25,0 20,0 15,0 w % do zatrudnionych ogółem, w % zatrudnionych ogółem liderzy klubów specjaliści do do spraw spraw programów specjaliści do do spraw spraw rozwoju zawodowego doradcy zawodowi pośrednicy Udział udział procentowy pracowników kluczowych w zatrudnieniu ogółem w zatrudnieniu ogółem W końcu 2012 r. łącznie w wojewódzkich i powiatowych urzędach zatrudnionych było pracowników na stanowiskach kluczowych, co stanowiło 36,3% ogółu zatrudnionych w urzędach. W porównaniu do stanu sprzed roku wzrosła liczba zatrudnionych na kluczowych stanowiskach, o 87 osób, czyli o 1,1%, przy jednoczesnym wzroście udziału zatrudnionych na stanowiskach kluczowych w ogólnej licznie zatrudnionych o 1,3 punktu procentowego (z poziomu 35,0%). Z liczby pracowników zatrudnionych na stanowiskach kluczowych w końcu 2012 r. wymienić należy: pośredników (z czego w powiatowych urzędach, w tym 432 osoby realizowały zadania EURES); doradców zawodowych (w tym w powiatowych urzędach ); 936 rozwoju zawodowego (z tego 934 w powiatowych urzędach ); 19

20 1 214 programów (w tym 716 w powiatowych urzędach ); 610 liderów klubów (w tym 607 w powiatowych urzędach ); 54 pracowników w ramach kadry EURES w wojewódzkich urzędach. Zatrudnieni w urzędach według stanowisk w latach Zatrudnieni w WUP i PUP razem z razem na stanowiskach Zatrudnieni według stanu w końcu roku kierowniczych pośredników doradców zawodowych rozwoju zawodowego specjalistów do spraw programów liderów klubów w ramach kadry EURES x x ) 531 1) 486 1) Zatrudnieni w WUP ogółem z ogółem na stanowiskach kierowniczych pośredników doradców zawodowych rozwoju zawodowego specjalistów do spraw programów liderów klubów w ramach kadry EURES x Zatrudnieni ogółem z ogółem na stanowiskach kierowniczych pośredników doradców zawodowych rozwoju zawodowego specjalistów do spraw programów liderów klubów w ramach kadry EURES x x ) 479 2) 432 2) Źródło: sprawozdanie MPiPS-06 1) łącznie z pośrednikami realizującymi zadania EURES w powiatowych urzędach 2) pośrednicy realizujący zadania EURES * W 2005 roku kadra sieci EURES (kierownicy liniowi EURES, doradcy EURES, wojewódzcy asystenci EURES) liczyła 28 osób, ** w 2005 roku kadra sieci EURES (powiatowi asystenci EURES) liczyła 74 osoby, w 2006 roku było 148 pośredników pełniących funkcje asystentów EURES. 20

21 W porównaniu do 2011 r. w powiatowych urzędach zwiększyła się liczba doradców zawodowych, rozwoju zawodowego i programów. Największy względny wzrost miał miejsce w porównywanym okresie wśród specjalistów do spraw programów, o 6,4% (o 43 osoby, z 673 do 716 osób). Liczba doradców zawodowych wzrosła o 3,6% (o 58 osób, z 1601 do 1659 osób), a liczba rozwoju zawodowego o 2,1% (o 19 osób, z 915 do 934 osób). Spadła natomiast liczba pośredników i liderów klubów. Liczba pośredników w powiatowych urzędach spadła o 0,9% (z osób w końcu 2011 r. do osób w końcu 2012 r.), przy czym liczba pośredników realizujących zadania EURES spadła o 9,8% (z 479 osób do 432 osób). Natomiast liczba liderów klubów zmniejszyła się o 2,3% (z 621 do 607 osób). Liczba bezrobotnych przypadających na 1 pracownika kluczowego w pup wyniosła w końcu 2012 r. 285 osób wobec 267 osób w końcu 2011 r., ale 1592 osób w końcu 2003 r. Liczba bezrobotnych przypadających na jednego pracownika kluczowego w powiatowym urzędzie w końcu 2012 roku 21

22 W końcu 2012 r. najmniej bezrobotnych przypadało na jednego kluczowego pracownika powiatowego urzędu w Świętochłowicach (117 bezrobotnych na jednego pracownika kluczowego), Siemianowicach Śląskich i Kępnie (po 121 bezrobotnych) oraz Rawie Mazowieckiej (122 bezrobotnych). Najgorzej wyglądała sytuacja w powiatowym urzędzie w Nowym Targu (760 osób bezrobotnych na jednego pracownika kluczowego), w Brzozowie (613 bezrobotnych) czy Sierpcu (592 bezrobotnych). Zróżnicowanie tego wskaźnika było więc bardzo duże wskaźnik najwyższy był ponad 6-krotnie wyższy od najniższego. W końcu 2012 roku na jednego pośrednika w powiatowym urzędzie przypadało 595 bezrobotnych wobec 547 bezrobotnych w końcu 2011 r. W latach najwyższego bezrobocia na 1 pośrednika przypadało ponad 2300 bezrobotnych, a w końcu 2008 r., gdy w rejestrach było niecałe 1,5 mln bezrobotnych, na 1 pośrednika przypadało 436 bezrobotnych. Wartość tego wskaźnika była wysoce zróżnicowana i podobnie, jak w przypadku bezrobotnych przypadających na 1 kluczowego wskaźnik najniższy był 6-razy niższy od najwyższego. w liczbach bezwzględnych w liczbach bezwzględnych Zatrudnieni w powiatowych urzędach pośrednicy w latach ZATRUDNIENI W POWIATOWYCH URZĘDACH PRACY Według POŚREDNICY stanu w PRACY końcu W okresu LATACH sprawozdawczego Według stanu w końcu okresu sprawozdawczego w liczbach bezwzględnych w liczbach bezwzględnych pośrednicy liczba bezrobotnych przypadających na jednego pośrednika 22

23 Liczba bezrobotnych przypadających na jednego pośrednika w powiatowym urzędzie w końcu 2012 roku W końcu 2012 r. najmniej bezrobotnych przypadało na jednego pośrednika w powiatowych urzędach w Rawie Mazowieckiej (217 bezrobotnych) i Świętochłowicach (223 bezrobotnych). Najgorzej wyglądała sytuacja w powiatowych urzędach w Nowym Dworze Mazowieckim (1 235 bezrobotnych) i Zakopanem (1 202 bezrobotnych). Na jednego doradcę zawodowego w powiatowych urzędach przypadało osób bezrobotnych w końcu 2012 roku, podczas gdy rok wcześniej bezrobotnych. Najwięcej bezrobotnych przypadało na 1 doradcę w końcu 2001 roku, aż osób, najmniej w końcu 2008 r osób. Skala zróżnicowania tego zjawiska była ogromna tj. wskaźnik najniższy był 12-krotnie niższy od najwyższego. 23

24 Liczba bezrobotnych przypadających na jednego doradcę zawodowego w powiatowym urzędzie w końcu 2012 roku w liczbach bezwzględnych w liczbach bezwzględnych ZATRUDNIENI W POWIATOWYCH URZĘDACH PRACY Według DORADCY stanu ZAWODOWI w końcu okresu W LATACH sprawozdawczego Według stanu w końcu okresu sprawozdawczego Zatrudnieni w powiatowych urzędach doradcy zawodowi w latach w liczbach bezwzględnych w liczbach bezwzględnych doradcy zawodowi liczba bezrobotnych przypadających na jednego na jednego doradcę doradcę 24

25 W końcu 2012 r. najmniej bezrobotnych przypadało na 1 doradcę zawodowego w powiatowym urzędzie w Siemianowicach Śląskich (377 bezrobotnych) i Kępnie (393 bezrobotnych). Najgorzej wyglądała sytuacja w powiatowych urzędach w Nowym Targu (4 557 bezrobotnych) i Oławie (3 863 bezrobotnych). *** W badaniu instytucjonalnej obsługi rynku, w 2012 roku po raz pierwszy zostały wprowadzone dane dotyczące liczby zatrudnionych w urzędach : rejestracji, ewidencji i świadczeń; specjalistów analiz rynku, specjalistów do spraw aktywizacji oraz referentów do spraw rejestracji, ewidencji i świadczeń, analiz rynku, aktywizacji. Wg stanu w końcu grudnia 2012 r. w powiatowych urzędach było zatrudnionych: 431 rejestracji, tj. 2,2% ogółu zatrudnionych; 723 ewidencji i świadczeń, tj. 3,7% ogółu zatrudnionych; 25 analiz rynku, tj. zaledwie 0,1% ogółu; 343 aktywizacji (1,8% ogółu) oraz 92 referentów do spraw rejestracji, ewidencji itp. (0,5% ogółu). W wojewódzkich urzędach nie było wyodrębnionych takich stanowisk. Ponadto, do sprawozdania został wprowadzony łączny wymiar czasu na danym stanowisku w przeliczeniu na etaty. Wg stanu w końcu grudnia 2012 r. w urzędach łącznie w przeliczeniu na pełne etaty poziom zatrudnienia wyniósł ,724 etatu wobec osób zatrudnionych, czyli było o 459 etatów mniej niż wynika to z osobowego stanu zatrudnienia. W wojewódzkich urzędach było 3 674,868 etatów wobec zatrudnionych, zaś w powiatowych urzędach było ,856 etatów wobec zatrudnionych. Podobnie sytuacja kształtuje się jeśli chodzi o poszczególne stanowiska. W końcu grudnia 2012 r. w powiatowych urzędach : osoby zatrudnione na stanowisku pośrednika zajmowały 3 485,185 etatu; doradców zajmowało 1 602,495 etatu; osób zatrudnionych na stanowiskach kluczowych zajmowało 7 211,950 etatu. Mniejsza liczba etatów niż osób zatrudnionych wpłynęła na zmianę wskaźników, tj. wzrosła liczba bezrobotnych przypadających na 1 etat w powiatowym urzędzie 113 bezrobotnych na 1 etat w pup wobec 111 bezrobotnych na 1 pracownika pup. Jeszcze większe dysproporcje wystąpiły biorąc pod uwagę stanowiska: na etat pośrednika przypadało 613 osób bezrobotnych wobec 595 bezrobotnych na 1 zatrudnionego pośrednika ; na etat doradcy zawodowego przypadało bezrobotnych wobec bezrobotnych na 1 zatrudnionego na tym stanowisku; na etat pracownika kluczowego przypadało 296 bezrobotnych wobec 285 bezrobotnych na 1 zatrudnionego pracownika kluczowego. 25

26 2. UCZESTNICTWO W KSZTAŁCENIU USTAWICZNYM PRACOWNIKÓW URZĘDÓW PRACY W kształceniu ustawicznym brało udział pracowników zatrudnionych łącznie w wojewódzkich i powiatowych urzędach w końcu 2012 roku, czyli ponad 3/4 zatrudnionych. Dominującą formą kształcenia ustawicznego były formy pozaszkolne, w których kształciło się pracowników, co stanowiło 96,2% uczestników kształcenia ustawicznego. W porównaniu do stanu z końca 2011 r. liczba uczestniczących w kształceniu ustawicznym pracowników urzędów spadła o 307 osób (o 1,7%), przy czym w formach pozaszkolnych kształciło się o 592 osoby mniej (spadek o 3,4%). Zdecydowaną większość uczestniczących w kształceniu ustawicznym stanowiły kobiety ( osób tj. 84,4% uczestniczących w kształceniu ustawicznym). Uczestniczący w kształceniu ustawicznym w wojewódzkich i powiatowych urzędach UCZESTNICZĄCY W KSZTAŁCENIU USTAWICZNYM W WOJEWÓDZKICH w latach I POWIATOWYCH URZĘDACH PRACY W LATACH Według stanu w końcu okresu sprawozdawczego Według stanu w końcu okresu sprawozdawczego w liczbach bezwzględnych w liczbach bezwzględnych uczestniczący w w kształceniu ustawicznym w WUP w WUP uczestniczący w w kształceniu ustawicznym ustawicznym Biorąc pod uwagę poziom wykształcenia, wśród kształcących się ustawicznie gros stanowiły osoby z wykształceniem wyższym, a w dalszej kolejności z wykształceniem policealnym i średnim zawodowym. Najmniejszy udział w kształceniu ustawicznym dotyczył osób z wykształceniem gimnazjalnym i poniżej. Osoby z wykształceniem wyższym w liczbie stanowiły 79,4% ogółu biorących udział w kształceniu ustawicznym, a osoby z wykształceniem policealnym i średnim zawodowym w liczbie stanowiły 16,1%. Na przeciwległym biegunie znalazły się osoby o najniższym poziomie wykształcenia (33 osoby tj. 0,2% ogółu uczestniczących w kształceniu ustawicznym pracowników urzędów ). Pod względem zajmowanego stanowiska w urzędzie, w kształceniu ustawicznym w największym stopniu uczestniczyli pośrednicy (3 284 osoby, tj. 18,7% uczestników kształcenia i 90,0% pośredników ) oraz osoby na stanowiskach kierowniczych (2 536 osób tj. 14,4% ogółu pracowników, którzy uczestniczyli w kształceniu i 87,3% kierowników). Z liczby zatrudnionych na stanowiskach kluczowych w kształceniu ustawicznym uczestniczyło osób, czyli 88,2% zatrudnionych na tych stanowiskach. 26

27 Pod względem stażu w służbach zatrudnienia zdecydowanie najmniej osób biorących udział w kształceniu ustawicznym legitymowało się stażem w służbach zatrudnienia w przedziale do 1 roku, zaś w pozostałych przedziałach ze względu na staż liczba osób uczestniczących w kształceniu rozkładała się w zasadzie równomiernie Pracownicy wojewódzkich urzędów uczestniczący w kształceniu ustawicznym W kształceniu ustawicznym uczestniczyło osób spośród zatrudnionych w końcu 2012 roku w wojewódzkich urzędach, co stanowiło 78,2%. W formach pozaszkolnych kształciło się pracowników wojewódzkich urzędów, co stanowiło 94,3% ogółu kształcących się w tych jednostkach. Liczba pracowników wup uczestniczących w kształceniu ustawicznym wzrosła o 233 osoby, tj. o 8,7% w porównaniu do 2011 r. Wzrost wśród kształcących się w formach pozaszkolnych wyniósł 6,1%. Ogółem z tego z wykształceniem Zatrudnienie w wojewódzkich urzędach i uczestnictwo w kształceniu ustawicznym według poziomu wykształcenia o ogółem k kobiety wyższym Zatrudnieni w wojewódzkich urzędach w końcu 2012 r. w tym uczestniczący w kształceniu ustawicznym w 2012 r. w liczbach bezwzględnych w % do zatrudnionych w tym kształcący się w formach pozaszkolnych w liczbach bezwzględnych w % do zatrudnionych o , ,7 k , ,1 o , ,8 k , ,5 policealnym o , ,8 i średnim zawodowym k , ,4 średnim o , ,5 ogólnokształcącym k , ,0 zasadniczym o ,8 4 11,8 zawodowym k ,7 1 6,7 gimnazjalnym o ,0 7 35,0 i poniżej k ,3 3 27,3 Źródło: sprawozdanie MPiPS-06 Kobiety dominując wśród zatrudnionych w urzędach, przeważały również wśród uczestników kształcenia ustawicznego. W końcu 2012 roku w kształceniu uczestniczyły kobiety, co stanowiło 80,8% kobiet zatrudnionych w omawianych jednostkach i 78,3% ogółu uczestniczących w kształceniu. Mężczyźni zatrudnieni w wojewódzkich urzędach wykazali mniejsze zainteresowanie doskonaleniem zawodowym. W kształceniu ustawicznym uczestniczyło 631 mężczyzn zatrudnionych w wojewódzkich urzędach, czyli 70,1% zatrudnionych mężczyzn i 21,7% uczestniczących w kształceniu. 27

28 Pod względem poziomu wykształcenia zdecydowanie najwyższy był odsetek kształcących się wśród pracowników z wykształceniem wyższym (80,4% zatrudnionych z tej grupy uczestniczyło w kształceniu). Na przeciwległym biegunie znalazły się osoby z wykształceniem zasadniczym zawodowym, bowiem w kształceniu ustawicznym uczestniczyły tylko 4 osoby (11,8% zatrudnionych w tej grupie). Generalnie w województwach o najwyższym zatrudnieniu w urzędach również najwięcej osób uczestniczyło w kształceniu ustawicznym, choć w przypadku mazowieckiego osoby zatrudnione w Urzędzie Pracy w Warszawie stanowiły 9,3% ogółu pracowników wojewódzkich urzędów i uczestnicy kształcenia ustawicznego w tym województwie stanowili tylko 4,8% uczestników kształcenia ustawicznego w wojewódzkich urzędach w kraju. Z kolei w województwach zachodniopomorskim i kujawsko-pomorskim udział pracowników urzędów w tych województwach w ogólnej liczbie pracowników wup był taki sam, jak wśród uczestników kształcenia ustawicznego (odpowiednio 7,0% w zachodniopomorskim i 5% w kujawsko- -pomorskim). Najwyższy był odsetek kształcących się wśród pracowników wojewódzkich urzędów w: Białymstoku (97,9%), Olsztynie (96,8%), Opolu (96,4%), Kielcach (93,1%) i w Gdańsku (92,2%). Zdecydowanie najmniej procentowo szkolących się było wśród pracowników Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie (40,2%) ZATRUDNIENIE W WOJEWÓDZKICH URZĘDACH PRACY W w KOŃCU kształceniu 2012 ROKU ustawicznym I UCZESTNICTWO według W województw KSZTAŁCENIU WEDŁUG WOJEWÓDZTW 96,4 97,9 88,8 92,2 93,1 96,8 72,7 78,1 76,6 80,4 83,2 66,4 67,9 40,2 dolnośląskie kujawsko-pomorskie lubelskie lubuskie łódzkie Zatrudnienie w wojewódzkich urzędach w końcu 2012 roku i uczestnictwo małopolskie mazowieckie opolskie podkarpackie podlaskie pomorskie śląskie świętokrzyskie zatrudnieni ogółem w WUP kształcący się w WUP kształcący się w % do zatrudnionych w WUP warmińsko - mazurskie 75,1 78,5 wielkopolskie zachodniopomorskie Warto zauważyć, że częściej kształcili się pracownicy tzw. kluczowi. Na 57 pośredników w wojewódzkich urzędach w kształceniu ustawicznym uczestniczyło 49 osób, czyli 86% ogółu zatrudnionych pośredników. Na 241 doradców w kształceniu uczestniczyło 208 osób, tj. 86,3%. W przypadku specjalistów ds. rozwoju zawodowego oraz liderów klubów, których w wojewódzkich urzędach pracowało odpowiednio 2 i 3 osoby, wszyscy uczestniczyli w kształceniu ustawicznym. W końcu 2012 roku w wojewódzkich urzędach zatrudnionych było 498 specjalistów ds. programów, z czego 409 uczestniczyło w kształceniu ustawicznym, co oznacza, że kształciło się 82,1% tych specjalistów. 28

Ministerstwo Pracy i Polityki Spo ecznej Departament Rynku Pracy

Ministerstwo Pracy i Polityki Spo ecznej Departament Rynku Pracy Ministerstwo Pracy i Polityki Spo ecznej Departament Rynku Pracy INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE ZATRUDNIENIA W WOJEWÓDZKICH I POWIATOWYCH URZ DACH PRACY W 2014 ROKU Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Pracy i Polityki Spo ecznej Departament Rynku Pracy

Ministerstwo Pracy i Polityki Spo ecznej Departament Rynku Pracy Ministerstwo Pracy i Polityki Spo ecznej Departament Rynku Pracy INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE ZATRUDNIENIA W WOJEWÓDZKICH I POWIATOWYCH URZ DACH PRACY W 2011 ROKU Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej

Bardziej szczegółowo

Zmiany bezrobocia w województwie zachodniopomorskim w 2015 roku

Zmiany bezrobocia w województwie zachodniopomorskim w 2015 roku WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W SZCZECINIE Wydział Badań i Analiz Zmiany bezrobocia w województwie zachodniopomorskim w 2015 roku Szczecin 2016 Według danych Eurostat zharmonizowana stopa bezrobocia 1 dla Polski

Bardziej szczegółowo

Główne tendencje bezrobocia obserwowane w powiatach objętych działaniem Filii WUP w Bielsku-Białej. Lata

Główne tendencje bezrobocia obserwowane w powiatach objętych działaniem Filii WUP w Bielsku-Białej. Lata Główne tendencje bezrobocia obserwowane w powiatach objętych działaniem Filii WUP w Bielsku-Białej. Lata 2012-2013 Wyszczególnienie Wskaźnik stopy bezrobocia w poszczególnych powiatach subregionu południowego

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, Warszawa BEZROBOCIE REJESTROWANE W PŁOCKU W 2014 R. ***

URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, Warszawa BEZROBOCIE REJESTROWANE W PŁOCKU W 2014 R. *** URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa Informacja sygnalna Data opracowania październik 2015 r. Kontakt: e-mail:sekretariatuswaw@stat.gov.pl tel. 22 464 23 15 faks 22 846 76

Bardziej szczegółowo

Główne tendencje bezrobocia obserwowane w powiatach objętych działaniem Filii WUP w Bielsku-Białej. Lata

Główne tendencje bezrobocia obserwowane w powiatach objętych działaniem Filii WUP w Bielsku-Białej. Lata Główne tendencje bezrobocia obserwowane w powiatach objętych działaniem Filii WUP w Bielsku-Białej. Lata 2013-2014 Wyszczególnienie Wskaźnik stopy bezrobocia w poszczególnych powiatach subregionu południowego

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa MPiPS 06. Zwolnienia. z pracy. w ciągu roku

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa MPiPS 06. Zwolnienia. z pracy. w ciągu roku z wiersza na stanowiskach z tego z wykształceniem Powiatowy Urząd Pracy w Augustowie Numer identyfikacyjny REGON 79742333 MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka /3/5, -53 Warszawa MPiPS

Bardziej szczegółowo

Zmiany bezrobocia w województwie zachodniopomorskim w I półroczu 2015 roku

Zmiany bezrobocia w województwie zachodniopomorskim w I półroczu 2015 roku WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W SZCZECINIE Wydział Badań i Analiz Zmiany bezrobocia w województwie zachodniopomorskim w I półroczu 2015 roku Szczecin 2015 Według danych Eurostat zharmonizowana stopa bezrobocia

Bardziej szczegółowo

Zmiany bezrobocia w województwie zachodniopomorskim w I półroczu 2014 roku Porównanie grudnia 2013 i czerwca 2014 roku

Zmiany bezrobocia w województwie zachodniopomorskim w I półroczu 2014 roku Porównanie grudnia 2013 i czerwca 2014 roku WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W SZCZECINIE Wydział Badań i Analiz Zmiany bezrobocia w województwie zachodniopomorskim w I półroczu 2014 roku Porównanie grudnia 2013 i czerwca 2014 roku Szczecin 2014 Według danych

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, 02 134 Warszawa BEZROBOCIE REJESTROWANE W PŁOCKU W 2015 R. ***

URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, 02 134 Warszawa BEZROBOCIE REJESTROWANE W PŁOCKU W 2015 R. *** URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, 02 134 Warszawa Informacja sygnalna Data opracowania kwiecień 2016 r. Kontakt: e-mail:sekretariatuswaw@stat.gov.pl tel. 22 464 23 15 faks 22 846 76 67

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2013 ROKU

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2013 ROKU CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2013 ROKU I. SYTUACJA WŚRÓD PRACUJĄCYCH W SEKTORZE PRZEDSIĘBIORSTW W ŁODZI, NA KONIEC CZERWCA 2013 ROKU Liczba ogółem pracujących w sektorze przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2014 ROKU

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2014 ROKU CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2014 ROKU I. SYTUACJA WŚRÓD PRACUJĄCYCH W SEKTORZE PRZEDSIĘBIORSTW W ŁODZI, NA KONIEC CZERWCA 2014 ROKU Liczba ogółem pracujących w sektorze przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

SYTUACJA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH NA RYNKU PRACY W WOJ. PODLASKIM W 2014 ROKU

SYTUACJA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH NA RYNKU PRACY W WOJ. PODLASKIM W 2014 ROKU Nie istnieje jedna, powszechnie uznana definicja niepełnosprawności. Definicja stosowana przez WHO przyjmuje, że do osób niepełnosprawnych zalicza się osoby z długotrwałą obniżoną sprawnością fizyczną,

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2011 ROKU

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2011 ROKU CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2011 ROKU I. SYTUACJA WŚRÓD PRACUJĄCYCH W SEKTORZE PRZEDSIĘBIORSTW W ŁODZI, NA KONIEC GRUDNIA 2011 ROKU. Liczba ogółem pracujących w sektorze przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, Warszawa BEZROBOCIE REJESTROWANE W RADOMIU W I PÓŁROCZU 2015 R.

URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, Warszawa BEZROBOCIE REJESTROWANE W RADOMIU W I PÓŁROCZU 2015 R. URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, 02 134 Warszawa Informacja sygnalna Kontakt: e-mail: sekretariatuswaw@stat.gov.pl tel. 22 464 23 15 faks 22 846 76 67 Data opracowania: sierpień 2015 r.

Bardziej szczegółowo

BEZROBOCIE REJESTROWANE W WOJEWÓDZTWIE LUBELSKIM W 2015 R. Stan w I półroczu

BEZROBOCIE REJESTROWANE W WOJEWÓDZTWIE LUBELSKIM W 2015 R. Stan w I półroczu URZĄD STATYSTYCZNY W LUBLINIE OPRACOWANIA SYGNALNE Lublin, sierpień 2015 r. Kontakt: SekretariatUSLUB@stat.gov.pl Tel. 81 533 20 51, fax 81 533 27 61 Internet: http://lublin.stat.gov.pl BEZROBOCIE REJESTROWANE

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2015 ROKU

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2015 ROKU CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2015 ROKU I. SYTUACJA WŚRÓD PRACUJĄCYCH W SEKTORZE PRZEDSIĘBIORSTW W ŁODZI, NA KONIEC GRUDNIA 2015 ROKU Liczba ogółem pracujących w sektorze przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie - I półrocze 2011 r. -

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie - I półrocze 2011 r. - Miejski Urząd Pracy w Lublinie ul. Niecała 14, 20-080 Lublin www.mup.lublin.pl Sprawozdanie z działalności Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie - I półrocze 2011 r. - Lublin, wrzesień 2011 Spis treści 1.

Bardziej szczegółowo

SYTUACJA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH NA RYNKU PRACY W WOJ. PODLASKIM W 2012 ROKU

SYTUACJA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH NA RYNKU PRACY W WOJ. PODLASKIM W 2012 ROKU Nie istnieje jedna, powszechnie uznana definicja niepełnosprawności. Definicja stosowana przez WHO przyjmuje, że do osób niepełnosprawnych zalicza się osoby z długotrwałą obniżoną sprawnością fizyczną,

Bardziej szczegółowo

Bezrobocie rejestrowane w województwie. zachodniopomorskim w 2012 r.

Bezrobocie rejestrowane w województwie. zachodniopomorskim w 2012 r. Urząd Statystyczny w Szczecinie Bezrobocie rejestrowane w województwie zachodniopomorskim w 2012 r. OPRACOWANIA SYGNALNE Szczecin, marzec 2013 Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w powiatowych urzędach

Bardziej szczegółowo

Budownictwo mieszkaniowe a) w okresie I-II 2014 r.

Budownictwo mieszkaniowe a) w okresie I-II 2014 r. Warszawa, 17.3.214 r. Budownictwo mieszkaniowe a) w okresie I-II 214 r. Według wstępnych danych, w okresie styczeń-luty 214 r. oddano do użytkowania 2378 mieszkań, tj. o 4,9% mniej w porównaniu z analogicznym

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 31 MARCA 2011 ROKU

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 31 MARCA 2011 ROKU CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 31 MARCA 2011 ROKU I. SYTUACJA WŚRÓD PRACUJĄCYCH W SEKTORZE PRZEDSIĘBIORSTW W ŁODZI, NA KONIEC MARCA 2011 ROKU Liczba ogółem pracujących w sektorze przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 31 MARCA 2015 ROKU

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 31 MARCA 2015 ROKU CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 31 MARCA 2015 ROKU I. SYTUACJA WŚRÓD PRACUJĄCYCH W SEKTORZE PRZEDSIĘBIORSTW W ŁODZI, NA KONIEC MARCA 2015 ROKU Liczba ogółem pracujących w sektorze przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W BIAŁYMSTOKU

URZĄD STATYSTYCZNY W BIAŁYMSTOKU URZĄD STATYSTYCZNY W BIAŁYMSTOKU Opracowania sygnalne Białystok, marzec 2013 r. Kontakt: e-mail: SekretariatUSBST@stat.gov.pl tel. 85 749 77 00, fax 85 749 77 79 Internet: www.stat.gov.pl/urzedy/bialystok

Bardziej szczegółowo

Nauczyciele języków obcych w roku szkolnym 2010/2011

Nauczyciele języków obcych w roku szkolnym 2010/2011 Nauczyciele języków obcych w roku szkolnym 2010/2011 Dane statystyczne zebrała Jadwiga Zarębska Opracowanie raportu: Zespół Wydziału Informacji i Promocji ORE SPIS TREŚCI UWAGI OGÓLNE... 3 ROZDZIAŁ 1.

Bardziej szczegółowo

W spisie ludności 2002 ustalano główne i dodatkowe źródło utrzymania dla poszczególnych osób oraz

W spisie ludności 2002 ustalano główne i dodatkowe źródło utrzymania dla poszczególnych osób oraz Źródło: www.stat.gov.pl (GUS) Rozdział V. CHARAKTERYSTYKA EKONOMICZNA LUDNOŚ CI 16. Źródła utrzymania W spisie ludności 2002 ustalano główne i dodatkowe źródło utrzymania dla poszczególnych osób oraz odrębnie

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY W POWIECIE OPOLSKIM I MIEŚCIE OPOLU ZA ROK 2002

INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY W POWIECIE OPOLSKIM I MIEŚCIE OPOLU ZA ROK 2002 POWIATOWY URZĄD PRACY W OPOLU ul. mjr Hubala 21, 45-266 Opole tel. 44 22 929, fax 44 22 928, e-mail: opop@praca.gov.pl INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY W POWIECIE OPOLSKIM I MIEŚCIE OPOLU ZA ROK 2002

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE

URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE 31-223 Kraków, ul. Kazimierza Wyki 3 e-mail:sekretariatuskrk@stat.gov.pl tel. 12 415 60 11 Internet: http://www.stat.gov.pl/krak Informacja sygnalna - Nr 2 Data opracowania

Bardziej szczegółowo

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA PRZEDSIĘBIORSTW O LICZBIE PRACUJĄCYCH DO 9 OSÓB W 2008 R.

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA PRZEDSIĘBIORSTW O LICZBIE PRACUJĄCYCH DO 9 OSÓB W 2008 R. Warszawa, 2009.10.16 DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA PRZEDSIĘBIORSTW O LICZBIE PRACUJĄCYCH DO 9 OSÓB W 2008 R. W Polsce w 2008 r. prowadziło działalność 1780 tys. przedsiębiorstw o liczbie pracujących do 9 osób

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 30 września 2006 roku

WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 30 września 2006 roku WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 30 września 2006 roku 1. Poziom i stopa bezrobocia Sierpień 2006 Wrzesień 2006 2. Lokalne rynki pracy Tabela nr 1. Powiaty

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 31 MARCA 2016 ROKU

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 31 MARCA 2016 ROKU CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 31 MARCA 2016 ROKU I. SYTUACJA WŚRÓD PRACUJĄCYCH W SEKTORZE PRZEDSIĘBIORSTW W ŁODZI, NA KONIEC MARCA 2016 ROKU Liczba ogółem pracujących w sektorze przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 30 WRZEŚNIA 2015 ROKU

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 30 WRZEŚNIA 2015 ROKU CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 30 WRZEŚNIA 2015 ROKU I. SYTUACJA WŚRÓD PRACUJĄCYCH W SEKTORZE PRZEDSIĘBIORSTW W ŁODZI, NA KONIEC WRZEŚNIA 2015 ROKU Liczba ogółem pracujących w sektorze

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Urząd Statystyczny w Katowicach

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Urząd Statystyczny w Katowicach GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Urząd Statystyczny w Katowicach Notatka informacyjna PRODUKT KRAJOWY BRUTTO RACHUNKI REGIONALNE W 2008 R. 1 PRODUKT KRAJOWY BRUTTO W 2008 roku wartość wytworzonego produktu krajowego

Bardziej szczegółowo

Pieniądze z OFE podlegają dziedziczeniu. Wiedzieliście?

Pieniądze z OFE podlegają dziedziczeniu. Wiedzieliście? Pieniądze z OFE podlegają dziedziczeniu. Wiedzieliście? Od 1 kwietnia do 31 lipca tego roku czynne było okno transferowe, podczas którego decydowaliśmy o tym gdzie trafi część naszej składki emerytalnej

Bardziej szczegółowo

MAZOWIECKI RYNEK PRACY IV KWARTAŁ 2014 IV KWARTAŁ 2014 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE

MAZOWIECKI RYNEK PRACY IV KWARTAŁ 2014 IV KWARTAŁ 2014 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE MAZOWIECKI RYNEK PRACY IV KWARTAŁ 2014 IV KWARTAŁ 2014 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE Na Mazowszu nie pracowało 42,4% ludności w wieku 15 lat i więcej co oznacza poprawę sytuacji w ujęciu rocznym. W województwie

Bardziej szczegółowo

Działalność badawcza i rozwojowa w Polsce w 2013 r. Główne wnioski

Działalność badawcza i rozwojowa w Polsce w 2013 r. Główne wnioski GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Urząd Statystyczny w Szczecinie Warszawa, listopad 2014 r. Informacja sygnalna WYNIKI BADAŃ GUS Główne wnioski Wartość nakładów wewnętrznych 1 ogółem na działalność badawczo-rozwojową

Bardziej szczegółowo

Główne tendencje bezrobocia obserwowane w powiatach objętych działaniem Filii WUP w Bielsku-Białej. Lata 2011-2012

Główne tendencje bezrobocia obserwowane w powiatach objętych działaniem Filii WUP w Bielsku-Białej. Lata 2011-2012 Główne tendencje bezrobocia obserwowane w powiatach objętych działaniem Filii WUP w Bielsku-Białej. Lata 2011-2012 Wyszczególnienie Wskaźnik stopy bezrobocia w poszczególnych powiatach subregionu południowego

Bardziej szczegółowo

Żłobki i kluby dziecięce w 2013 r.

Żłobki i kluby dziecięce w 2013 r. Materiał na konferencję prasową w dniu 3 maja 214 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Badań Społecznych i Warunków Życia Notatka informacyjna Żłobki i kluby dziecięce w 213 r. W pierwszym kwartale

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ Departament Rynku Pracy PROGRAM 30 MINUS. Informacja

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ Departament Rynku Pracy PROGRAM 30 MINUS. Informacja MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ Departament Rynku Pracy PROGRAM 30 MINUS Informacja dotycząca wykorzystania w roku 2010 środków rezerwy Funduszu Pracy przeznaczonych na realizację Programu aktywizacji

Bardziej szczegółowo

MAZOWIECKI RYNEK PRACY II KWARTAŁ 2016 II KWARTAŁ 2016 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE

MAZOWIECKI RYNEK PRACY II KWARTAŁ 2016 II KWARTAŁ 2016 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE MAZOWIECKI RYNEK PRACY II KWARTAŁ 2016 II KWARTAŁ 2016 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE Na Mazowszu nie pracowało 43,4% ludności w wieku 15 lat i więcej. W województwie mazowieckim populacja pracujących wyniosła

Bardziej szczegółowo

kujawsko-pomorskiego stanowili 7,1 % wszystkich zarejestrowanych w Stan w dniu 31 XII 2007 r.

kujawsko-pomorskiego stanowili 7,1 % wszystkich zarejestrowanych w Stan w dniu 31 XII 2007 r. W województwie kujawsko-pomorskim, tak jak i w całym kraju, nastąpiła w ostatnim roku poprawa sytuacji na rynku pracy. Od kilku lat zmniejsza się liczba zarejestrowanych bezrobotnych w końcu grudnia 2007

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Badań Społecznych. Wykorzystanie bazy noclegowej 1 w 2008 roku

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Badań Społecznych. Wykorzystanie bazy noclegowej 1 w 2008 roku GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Badań Społecznych Materiał na konferencję prasową w dniu 25 czerwca 2009 r. Notatka Informacyjna WYNIKI BADAŃ GUS Wykorzystanie bazy noclegowej 1 w 2008 roku Zgodnie

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Nysie

Powiatowy Urząd Pracy w Nysie Powiatowy Urząd Pracy w Nysie Informacja o sytuacji na rynku pracy w powiecie nyskim - stan na dzień 31 marca roku Stopa bezrobocia Polska woj. opolskie powiat nyski Luty' 13,9% 14,9% 22,2% Marzec' 13,5%

Bardziej szczegółowo

SYTUACJA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH NA RYNKU PRACY W WOJ. PODLASKIM W 2011 ROKU

SYTUACJA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH NA RYNKU PRACY W WOJ. PODLASKIM W 2011 ROKU SYTUACJA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH NA RYNKU PRACY W WOJ. PODLASKIM W 2011 ROKU W końcu 2011 r. w urzędach pracy woj. podlaskiego zarejestrowane były 3573 bezrobotne osoby niepełnosprawne, czyli o 154 osoby

Bardziej szczegółowo

Ewolucja poziomu zatrudnienia w sektorze przedsiębiorstw

Ewolucja poziomu zatrudnienia w sektorze przedsiębiorstw Biuletyn Obserwatorium Regionalnych Rynków Pracy KPP Numer 4 Ewolucja poziomu zatrudnienia w sektorze przedsiębiorstw Czerwiec był piątym kolejnym miesiącem, w którym mieliśmy do czynienia ze spadkiem

Bardziej szczegółowo

Rozdział 4. Profile regionalne małych i średnich przedsiębiorstw. Województwo dolnośląskie

Rozdział 4. Profile regionalne małych i średnich przedsiębiorstw. Województwo dolnośląskie Melania Nieć, Joanna Orłowska, Maja Wasilewska Rozdział 4. Profile regionalne małych i średnich przedsiębiorstw Województwo dolnośląskie Struktura podmiotowa przedsiębiorstw aktywnych W 2013 r. o ponad

Bardziej szczegółowo

MAZOWIECKI RYNEK PRACY IV KWARTAŁ 2015 IV KWARTAŁ 2015 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE

MAZOWIECKI RYNEK PRACY IV KWARTAŁ 2015 IV KWARTAŁ 2015 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE MAZOWIECKI RYNEK PRACY IV KWARTAŁ 2015 IV KWARTAŁ 2015 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE Na Mazowszu nie pracowało 41,9% ludności w wieku 15 lat i więcej, co oznacza poprawę sytuacji w ujęciu rocznym o 0,5 p. proc.

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Urząd Statystyczny w Krakowie

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Urząd Statystyczny w Krakowie GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Urząd Statystyczny w Krakowie Warszawa, dnia 28 listopada 2014 r. Informacja sygnalna WYNIKI BADAŃ GUS BENEFICJENCI ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH W 2013 R. Podstawowe źródło danych opracowania

Bardziej szczegółowo

MAZOWIECKI RYNEK PRACY I KWARTAŁ 2015 I KWARTAŁ 2015 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE

MAZOWIECKI RYNEK PRACY I KWARTAŁ 2015 I KWARTAŁ 2015 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE MAZOWIECKI RYNEK PRACY I KWARTAŁ 2015 I KWARTAŁ 2015 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE Na Mazowszu nie pracowało 43,2% ludności w wieku 15 lat i więcej co oznacza poprawę sytuacji w ujęciu rocznym. W województwie

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA KONIEC II KWARTAŁU 2008 ROKU

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA KONIEC II KWARTAŁU 2008 ROKU CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA KONIEC II KWARTAŁU 2008 ROKU 1. SYTUACJA WŚRÓD PRACUJĄCYCH W SEKTORZE PRZEDSIĘBIORSTW W ŁODZI W CZERWCU 2008 ROKU. Liczba pracujących w sektorze przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Czarnkowie. Sytuacja na rynku pracy w powiecie czarnkowsko-trzcianeckim w grudniu 2002r.

Powiatowy Urząd Pracy w Czarnkowie. Sytuacja na rynku pracy w powiecie czarnkowsko-trzcianeckim w grudniu 2002r. Powiatowy Urząd Pracy w Czarnkowie Sytuacja na rynku pracy w powiecie czarnkowsko-trzcianeckim w grudniu 2002r. Czarnków, styczeń 2003 1. Stan i zmiany w poziomie bezrobotnych Liczba bezrobotnych zarejestrowanych

Bardziej szczegółowo

MAZOWIECKI RYNEK PRACY I KWARTAŁ 2016 I KWARTAŁ 2016 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE

MAZOWIECKI RYNEK PRACY I KWARTAŁ 2016 I KWARTAŁ 2016 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE MAZOWIECKI RYNEK PRACY I KWARTAŁ 2016 I KWARTAŁ 2016 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE Na Mazowszu nie pracowało 44,3% ludności w wieku 15 lat i więcej, co oznacza pogorszenie sytuacji w ujęciu rocznym o 1,1 p.

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na rynku pracy w powiecie grajewskim według stanu na 31 maja 2012 roku

Informacja o sytuacji na rynku pracy w powiecie grajewskim według stanu na 31 maja 2012 roku Informacja o sytuacji na rynku pracy w powiecie grajewskim według stanu na 31 maja 2012 roku Poziom bezrobocia Poziom bezrobocia w końcu maja 2012r. był nieznacznie wyższy od notowanego w analogicznym

Bardziej szczegółowo

LICZBA BEZROBOTNYCH I STOPA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM NA TLE POLSKI I WOJEWÓDZTW W CZERWCU 2015 ROKU

LICZBA BEZROBOTNYCH I STOPA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM NA TLE POLSKI I WOJEWÓDZTW W CZERWCU 2015 ROKU LICZBA BEZROBOTNYCH I STOPA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM NA TLE POLSKI I WOJEWÓDZTW W CZERWCU 2015 ROKU Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu Według stanu w końcu czerwca 2015 r. w województwie

Bardziej szczegółowo

Żłobki i kluby dziecięce w 2012 r.

Żłobki i kluby dziecięce w 2012 r. Materiał na konferencję prasową w dniu 29 maja 213 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Badań Społecznych i Warunków Życia Notatka informacyjna Żłobki i kluby dziecięce w 212 r. W pierwszym kwartale

Bardziej szczegółowo

Lokalny. rynek pracy. Bezrobocie rejestrowane w gminach powiatu gorlickiego. Powiatowy Urząd Pracy w Gorlicach. Gorlice, sierpień 2016

Lokalny. rynek pracy. Bezrobocie rejestrowane w gminach powiatu gorlickiego. Powiatowy Urząd Pracy w Gorlicach. Gorlice, sierpień 2016 Lokalny 2016 rynek pracy Bezrobocie rejestrowane w gminach powiatu gorlickiego Powiatowy Urząd Pracy w Gorlicach Gorlice, sierpień 2016 Spis treści I. Skala bezrobocia rejestrowanego w gminach powiatu

Bardziej szczegółowo

MAZOWIECKI RYNEK PRACY I KWARTAŁ 2014 I KWARTAŁ 2014 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE

MAZOWIECKI RYNEK PRACY I KWARTAŁ 2014 I KWARTAŁ 2014 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE MAZOWIECKI RYNEK PRACY I KWARTAŁ 2014 I KWARTAŁ 2014 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE Sytuacja na mazowieckim rynku pracy wyróżnia się pozytywnie na tle kraju. Kobiety rzadziej uczestniczą w rynku pracy niż mężczyźni

Bardziej szczegółowo

Porównanie do maja 2010 roku

Porównanie do maja 2010 roku maj Podstawowe informacje kwiecień 2011 maj 2011 liczba zmiana % / pkt proc. Bezrobotni zarejestrowani (stan w końcu miesiąca) Stopa bezrobocia (stan w końcu miesiąca) Wolne miejsca pracy i miejsca aktywizacji

Bardziej szczegółowo

LICZBA BEZROBOTNYCH I STOPA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM NA TLE POLSKI I WOJEWÓDZTW W MARCU 2015 ROKU

LICZBA BEZROBOTNYCH I STOPA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM NA TLE POLSKI I WOJEWÓDZTW W MARCU 2015 ROKU LICZBA BEZROBOTNYCH I STOPA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM NA TLE POLSKI I WOJEWÓDZTW W MARCU 2015 ROKU Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu Według stanu w końcu marca 2015 r. w województwie

Bardziej szczegółowo

W pierwszym półroczu 2008 r., podobnie jak w latach. TABL. 1. Bezrobocie rejestrowane. poprzednich, większą część zbiorowości bezrobotnych,

W pierwszym półroczu 2008 r., podobnie jak w latach. TABL. 1. Bezrobocie rejestrowane. poprzednich, większą część zbiorowości bezrobotnych, W ostatnim półroczu w województwie kujawsko-pomorskim, podobnie jak w całym kraju, nastąpiła poprawa sytuacji na rynku pracy. Od kilku lat zmniejsza się liczba zarejestrowanych bezrobotnych w końcu czerwca

Bardziej szczegółowo

MAZOWIECKI RYNEK PRACY LUTY 2014 R.

MAZOWIECKI RYNEK PRACY LUTY 2014 R. MAZOWIECKI RYNEK PRACY LUTY 2014 R. Na koniec lutego 2014 r. stopa bezrobocia na Mazowszu pozostała na poziomie sprzed miesiąca (11,4%). Jak wynika z informacji publikowanych przez GUS, przeciętne zatrudnienie

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH ANALIZA WYNIKÓW BADANIA OKRESÓW POBIERANIA EMERYTUR

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH ANALIZA WYNIKÓW BADANIA OKRESÓW POBIERANIA EMERYTUR ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH ANALIZA WYNIKÓW BADANIA OKRESÓW POBIERANIA EMERYTUR Warszawa 2012 Opracował: Akceptowała: Andrzej Kania Specjalista Izabela

Bardziej szczegółowo

AKTYWNOŚĆ EKONOMICZNA LUDNOŚCI W WOJEWÓDZTWIE LUBELSKIM Stan w I kwartale 2014 r.

AKTYWNOŚĆ EKONOMICZNA LUDNOŚCI W WOJEWÓDZTWIE LUBELSKIM Stan w I kwartale 2014 r. URZĄD STATYSTYCZNY W LUBLINIE OPRACOWANIA SYGNALNE Lublin, czerwiec 2014 r. Kontakt: SekretariatUSLUB@stat.gov.pl Tel. 81 533 20 51, fax 81 533 27 61 Internet: http://www.stat.gov.pl/lublin/index_plk_html.htm

Bardziej szczegółowo

LICZBA BEZROBOTNYCH I STOPA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM NA TLE POLSKI I WOJEWÓDZTW. LUTY 2014 R. Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu

LICZBA BEZROBOTNYCH I STOPA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM NA TLE POLSKI I WOJEWÓDZTW. LUTY 2014 R. Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu LICZBA BEZROBOTNYCH I STOPA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM NA TLE POLSKI I WOJEWÓDZTW. LUTY 2014 R. Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu Według stanu w końcu lutego 2014 r. w województwie kujawsko-pomorskim

Bardziej szczegółowo

II. BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE

II. BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE II. BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE 1. Mieszkania oddane do eksploatacji w 2007 r. 1 Według danych Głównego Urzędu Statystycznego, w Polsce w 2007 r. oddano do użytku 133,8 tys. mieszkań, tj. o około 16% więcej

Bardziej szczegółowo

Stan i struktura bezrobocia na koniec I kwartału 2016roku

Stan i struktura bezrobocia na koniec I kwartału 2016roku Stan i struktura bezrobocia na koniec I kwartału 2016roku Liczba bezrobotnych stan na koniec marca w latach 2013-2016 2013 2014 2015 2016 9495 9356 7795 6828 kobiety mężczyźni kobiety mężczyźni kobiety

Bardziej szczegółowo

MAZOWIECKI RYNEK PRACY I KWARTAŁ 2017 I KWARTAŁ 2017 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE

MAZOWIECKI RYNEK PRACY I KWARTAŁ 2017 I KWARTAŁ 2017 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE MAZOWIECKI RYNEK PRACY I KWARTAŁ 2017 I KWARTAŁ 2017 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE Na Mazowszu nie pracowało 43,3% ludności w wieku 15 lat i więcej. W województwie mazowieckim populacja pracujących wyniosła

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku. Wojewódzka Rada Rynku Pracy Białymstoku 2 czerwca 2017 roku

Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku. Wojewódzka Rada Rynku Pracy Białymstoku 2 czerwca 2017 roku 1 Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku Wojewódzka Rada Rynku Pracy Białymstoku 2 czerwca 2017 roku Współczynnik aktywności zawodowej ludności w wieku 15 lat i więcej w % Wskaźnik zatrudnienia ludności

Bardziej szczegółowo

Działalność gospodarcza przedsiębiorstw o liczbie pracujących do 9 osób w 2015 r.

Działalność gospodarcza przedsiębiorstw o liczbie pracujących do 9 osób w 2015 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Warszawa, 03.10.2016 r. Opracowanie sygnalne Działalność gospodarcza przedsiębiorstw o liczbie pracujących do 9 osób w 2015 r. W 2015 r. działalność gospodarczą w Polsce prowadziło

Bardziej szczegółowo

Krótka informacja o instytucjonalnej obs³udze rynku pracy

Krótka informacja o instytucjonalnej obs³udze rynku pracy Agnieszka Miler Departament Rynku Pracy Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Spo³ecznej Krótka informacja o instytucjonalnej obs³udze rynku pracy W 2000 roku, zosta³o wprowadzone rozporz¹dzeniem Prezesa

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Nysie

Powiatowy Urząd Pracy w Nysie Powiatowy Urząd Pracy w Nysie Informacja o sytuacji na rynku pracy w powiecie nyskim - stan na dzień 30 czerwca roku Stopa bezrobocia Polska woj. opolskie powiat nyski Maj' 12,5% 13,3% 19,2% Czerwiec'

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Departament Rynku Pracy Wydział Analiz i Statystyki Warszawa dnia r.

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Departament Rynku Pracy Wydział Analiz i Statystyki Warszawa dnia r. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Departament Rynku Pracy Wydział Analiz i Statystyki Warszawa dnia 18.5.216 r. OSOBY POWYŻEJ 5 ROKU ŻYCIA NA RYNKU PRACY W 215 ROKU W wyniku przede wszystkim

Bardziej szczegółowo

STAN I STRUKTURA BEZROBOCIA W POWIECIE CHRZANOWSKIM w styczniu 2010 roku

STAN I STRUKTURA BEZROBOCIA W POWIECIE CHRZANOWSKIM w styczniu 2010 roku STAN I STRUKTURA BEZROBOCIA W POWIECIE CHRZANOWSKIM w styczniu 2010 roku POZIOM BEZROBOCIA I STOPA BEZROBOCIA Liczba zarejestrowanych bezrobotnych w chrzanowskim urzędzie pracy w końcu stycznia 2010 roku

Bardziej szczegółowo

Średnia wielkość powierzchni gruntów rolnych w gospodarstwie za rok 2006 (w hektarach) Jednostka podziału administracyjnego kraju

Średnia wielkość powierzchni gruntów rolnych w gospodarstwie za rok 2006 (w hektarach) Jednostka podziału administracyjnego kraju ROLNYCH W GOSPODARSTWIE W KRAJU ZA 2006 ROK w gospodarstwie za rok 2006 (w hektarach) Województwo dolnośląskie 14,63 Województwo kujawsko-pomorskie 14,47 Województwo lubelskie 7,15 Województwo lubuskie

Bardziej szczegółowo

Terytorialne zróżnicowanie bezrobocia w Polsce w 2011 roku

Terytorialne zróżnicowanie bezrobocia w Polsce w 2011 roku Terytorialne zróżnicowanie bezrobocia w Polsce w 2011 roku Warszawa 2012 r. MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ Departament Rynku Pracy Terytorialne zróżnicowanie bezrobocia w Polsce w 2011 roku Warszawa

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ZAWIERCIAŃSKIM W 2013 ROKU

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ZAWIERCIAŃSKIM W 2013 ROKU POWIATOWY URZĄD PRACY W ZAWIERCIU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ZAWIERCIAŃSKIM W 2013 ROKU CZĘŚĆ II PROGNOSTYCZNA Zawiercie, lipiec 2014 r. Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych

Bardziej szczegółowo

ludności aktywnej zawodowo (pracujących i bezrobotnych) przyjęte na XIII Międzynarodowej Konferencji Statystyków Pracy w październiku 1982 r.

ludności aktywnej zawodowo (pracujących i bezrobotnych) przyjęte na XIII Międzynarodowej Konferencji Statystyków Pracy w październiku 1982 r. Informacja została opracowana na podstawie uogólnionych wyników reprezentacyjnego Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności (BAEL) przeprowadzonego Badanie Aktywności Ekonomicznej Ludności realizowane jest

Bardziej szczegółowo

w województwie śląskim wybrane aspekty

w województwie śląskim wybrane aspekty URZĄD STATYSTYCZNY W KATOWICACH Aurelia Hetmańska Sytuacja ludzi młodych Sytuacja ludzi młodych w województwie śląskim wybrane aspekty Katowice, listopad 2013 r. Województwo śląskie w skali kraju koncentruje:

Bardziej szczegółowo

Budownictwo mieszkaniowe a) w okresie I-XII 2013 r.

Budownictwo mieszkaniowe a) w okresie I-XII 2013 r. Warszawa, 17.1.214 r. Budownictwo mieszkaniowe a) w okresie I-XII 213 r. Według wstępnych danych, w okresie styczeń-grudzień 213 r. oddano do użytkowania 146122 mieszkania, tj. o 4,4% mniej niż w 212 r.

Bardziej szczegółowo

województwo pomorskie

województwo pomorskie województwo pomorskie sierpień 2017 Podstawowe informacje Województwo pomorskie lipiec 2017 r. sierpień 2017 r. liczba zmiana % / pkt. proc. Bezrobotni zarejestrowani liczba osób (stan w końcu miesiąca)

Bardziej szczegółowo

I Stopa bezrobocia w GOM

I Stopa bezrobocia w GOM I Stopa bezrobocia w GOM Poprawa sytuacji na metropolitalnym rynku pracy odczuwalna jest na terenie większosci miast i powiatów wchodzących w skład Stowarzyszenia GOM. W sierpniu, największy spadek stopy

Bardziej szczegółowo

BEZROBOCIE W POLSCE W 2013 ROKU

BEZROBOCIE W POLSCE W 2013 ROKU Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Departament Rynku Pracy BEZROBOCIE W POLSCE W 2013 ROKU Raport tabelaryczny Maj 2014 Opracowanie: Wydział Analiz i Statystyki (JMŁ) Przedruk w całości lub w części

Bardziej szczegółowo

Raport o sytuacji finansowej przedsiębiorstw w województwie mazowieckim w 2015 r.

Raport o sytuacji finansowej przedsiębiorstw w województwie mazowieckim w 2015 r. Raport o sytuacji finansowej przedsiębiorstw w województwie mazowieckim w 2015 r. Opracowanie: Zespół Mazowieckiego Obserwatorium Rynku Pracy Najważniejsze obserwacje W 2015 r.: Przychody z całokształtu

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Warszawa, 8.6.215 r. Notatka informacyjna Wykorzystanie turystycznych obiektów noclegowych 1 w I kwartale 215 roku W pierwszych trzech miesiącach roku 215, w porównaniu do I kwartału

Bardziej szczegółowo

Raport z wyników Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2002 [...]

Raport z wyników Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2002 [...] Raport z wyników Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2002 [...] 6. OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE Spisy powszechne ludności są jedynym badaniem pełnym, którego wyniki pozwalają ustalić liczbę osób

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Nysie

Powiatowy Urząd Pracy w Nysie Powiatowy Urząd Pracy w Nysie Informacja o sytuacji na rynku pracy w powiecie nyskim - stan na dzień 30 czerwca roku 1.Stopa bezrobocia Polska woj. opolskie powiat nyski Maj Czerwiec 13,5% 14,4% 13,2%

Bardziej szczegółowo

Głównym celem tego opracowania jest analiza i ocena. kształtowania się stanu i struktury bezrobocia w 2009r. roku w rejonie

Głównym celem tego opracowania jest analiza i ocena. kształtowania się stanu i struktury bezrobocia w 2009r. roku w rejonie Informacja o stanie i strukturze bezrobocia w 29 r. W S T Ę P Głównym celem tego opracowania jest analiza i ocena kształtowania się stanu i struktury bezrobocia w 29r. roku w rejonie działania Powiatowego

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ. Departament Funduszy. Wydział Funduszu Pracy

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ. Departament Funduszy. Wydział Funduszu Pracy MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ Departament Funduszy Wydział Funduszu Pracy EFEKTYWNOŚĆ PROGRAMÓW NA RZECZ PROMOCJI ZATRUDNIENIA, ŁAGODZENIA SKUTKÓW BEZROBOCIA I AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ ZREALIZOWANYCH

Bardziej szczegółowo

Ogólna sytuacja na rynku pracy w mieście Płocku w 2010 roku

Ogólna sytuacja na rynku pracy w mieście Płocku w 2010 roku Miejski Urząd Pracy w Płocku ul. 3 Maja 16, 09-402 Płock Tel. (024) 367 18 30, Faks (024) 367 18 31 Ogólna sytuacja na rynku pracy w mieście Płocku w 2010 roku 1. Liczba bezrobotnych i stopa bezrobocia

Bardziej szczegółowo

Osoby powyżej 50 roku życia na rynku pracy Sytuacja w województwie zachodniopomorskim. Zachodniopomorskie Regionalne Obserwatorium Terytorialne

Osoby powyżej 50 roku życia na rynku pracy Sytuacja w województwie zachodniopomorskim. Zachodniopomorskie Regionalne Obserwatorium Terytorialne Zachodniopomorskie Regionalne Obserwatorium Terytorialne Analizy i informacje Osoby powyżej 50 roku życia na rynku pracy Sytuacja w województwie zachodniopomorskim Biuro Programowania Rozwoju Wydział Zarządzania

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Nysie

Powiatowy Urząd Pracy w Nysie Powiatowy Urząd Pracy w Nysie Informacja o sytuacji na rynku pracy w powiecie nyskim - stan na dzień 31 grudnia roku Stopa bezrobocia Polska woj. opolskie powiat nyski Listopad 13,2% 14,0% 20,4% Grudzień

Bardziej szczegółowo

LICZBA BEZROBOTNYCH I STOPA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM NA TLE POLSKI I WOJEWÓDZTW. WRZESIEŃ 2014 R.

LICZBA BEZROBOTNYCH I STOPA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM NA TLE POLSKI I WOJEWÓDZTW. WRZESIEŃ 2014 R. LICZBA BEZROBOTNYCH I STOPA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM NA TLE POLSKI I WOJEWÓDZTW. WRZESIEŃ 2014 R. Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu Według stanu w końcu września 2014 r. w województwie

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ DEPARTAMENT FUNDUSZY

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ DEPARTAMENT FUNDUSZY MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ DEPARTAMENT FUNDUSZY działań aktywizujących realizowanych przez powiatowe urzędy pracy w ramach programów na rzecz promocji, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji

Bardziej szczegółowo

NIEPEŁNOSPRAWNI BEZROBOTNI I POSZUKUJĄCY PRACY NIEPOZOSTAJĄCY W ZATRUDNIENIU W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM W I PÓŁROCZU 2012 ROKU

NIEPEŁNOSPRAWNI BEZROBOTNI I POSZUKUJĄCY PRACY NIEPOZOSTAJĄCY W ZATRUDNIENIU W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM W I PÓŁROCZU 2012 ROKU NIEPEŁNOSPRAWNI BEZROBOTNI I POSZUKUJĄCY PRACY NIEPOZOSTAJĄCY W ZATRUDNIENIU W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM W I PÓŁROCZU 2012 ROKU ZESTAWIENIA TABELARYCZNE Toruń, wrzesień 2012 rok Dynamika zmian i

Bardziej szczegółowo

NIEPEŁNOSPRAWNI BEZROBOTNI I POSZUKUJĄCY PRACY NIEPOZOSTAJĄCY W ZATRUDNIENIU W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM W I PÓŁROCZU 2010 ROKU

NIEPEŁNOSPRAWNI BEZROBOTNI I POSZUKUJĄCY PRACY NIEPOZOSTAJĄCY W ZATRUDNIENIU W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM W I PÓŁROCZU 2010 ROKU NIEPEŁNOSPRAWNI BEZROBOTNI I POSZUKUJĄCY PRACY NIEPOZOSTAJĄCY W ZATRUDNIENIU W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM W I PÓŁROCZU 2010 ROKU ZESTAWIENIA TABELARYCZNE Toruń, wrzesień 2010 rok Dynamika zmian i

Bardziej szczegółowo

Baza noclegowa w I kwartale 2012 roku 1

Baza noclegowa w I kwartale 2012 roku 1 Materiał na konferencję prasową w dniu 31 maja 212 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Badań Społecznych i Warunków Życia Notatka informacyjna WYNIKI BADAŃ GUS Baza noclegowa w I kwartale 212 roku

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM W CZERWCU 2012 ROKU

INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM W CZERWCU 2012 ROKU INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM W CZERWCU 2012 ROKU I. POZIOM BEZROBOCIA REJESTROWANEGO W końcu czerwca 2012 roku na terenie województwa podkarpackiego zarejestrowanych

Bardziej szczegółowo

RAPORT O STANIE SEKTORA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W POLSCE. Rozdział 8. Profile regionalne małych i średnich przedsiębiorstw

RAPORT O STANIE SEKTORA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W POLSCE. Rozdział 8. Profile regionalne małych i średnich przedsiębiorstw RAPORT O STANIE SEKTORA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W POLSCE Rozdział 8. Profile regionalne małych i średnich przedsiębiorstw Warszawa, 2011 Spis treści Województwo dolnośląskie...3 Województwo kujawsko-pomorskie...6

Bardziej szczegółowo

SYTUACJA DEMOGRAFICZNA W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM W 2005 R.

SYTUACJA DEMOGRAFICZNA W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM W 2005 R. Urząd Statystyczny w Bydgoszczy e-mail: SekretariatUSBDG@stat.gov.pl http://www.stat.gov.pl/urzedy/bydgosz tel. 0 52 366 93 90; fax 052 366 93 56 Bydgoszcz, 31 maja 2006 r. SYTUACJA DEMOGRAFICZNA W WOJEWÓDZTWIE

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Nysie

Powiatowy Urząd Pracy w Nysie Powiatowy Urząd Pracy w Nysie Informacja o sytuacji na rynku pracy w powiecie nyskim - stan na dzień 31 marca roku 1.Stopa bezrobocia Polska woj. opolskie powiat nyski Luty Marzec 14,4% 15,5% 14,3% 15,5%

Bardziej szczegółowo