Ministerstwo Pracy i Polityki Spo ecznej Departament Rynku Pracy

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Ministerstwo Pracy i Polityki Spo ecznej Departament Rynku Pracy"

Transkrypt

1 Ministerstwo Pracy i Polityki Spo ecznej Departament Rynku Pracy INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE ZATRUDNIENIA W WOJEWÓDZKICH I POWIATOWYCH URZ DACH PRACY W 2014 ROKU

2 Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Departament Rynku Pracy INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE ZATRUDNIENIA W WOJEWÓDZKICH I POWIATOWYCH URZĘDACH PRACY W 2014 ROKU 2015

3 Opracowanie: Wydział Analiz i Statystyki (AM, WK) Przedruk w całości lub w części wykorzystanie danych statystycznych w druku dozwolone wyłącznie z podaniem źródła Druk: ZWP MPiPS. Zam. 123/2015

4 Spis treści Uwagi metodyczne Zatrudnienie w wojewódzkich i powiatowych urzędach pracy Stan zatrudnienia Płynność zatrudnienia Struktura zatrudnienia Zatrudnieni według płci Zatrudnieni według wieku Zatrudnieni według poziomu wykształcenia Zatrudnieni według stażu pracy w służbach zatrudnienia Zatrudnieni według stanowisk pracy Uczestnictwo w kształceniu ustawicznym pracowników urzędów pracy Pracownicy wojewódzkich urzędów pracy uczestniczący w kształceniu ustawicznym Pracownicy powiatowych urzędów pracy uczestniczący w kształceniu ustawicznym Wyposażenie techniczne urzędów pracy ANEKS STATYSTYCZNY Tablica 1. Tablica 2. Tablica 3. Tablica 4. Tablica 5. Tablica 6. Tablica 7. Tablica 8. Tablica 9. Zatrudnienie w wojewódzkich i powiatowych urzędach pracy według wieku w latach Stan w końcu okresu sprawozdawczego Zatrudnienie w wojewódzkich i powiatowych urzędach pracy według poziomu wykształcenia w latach Stan w końcu okresu sprawozdawczego Zatrudnienie w wojewódzkich i powiatowych urzędach pracy według stażu pracy w służbach zatrudnienia w latach Stan w końcu okresu sprawozdawczego Zatrudnienie w wojewódzkich i powiatowych urzędach pracy w układzie województw w 2014 roku Zatrudnienie w wojewódzkich i powiatowych urzędach pracy według wieku w układzie województw Stan w dniu 31.XII.2014 r Zatrudnienie w wojewódzkich i powiatowych urzędach pracy według poziomu wykształcenia w układzie województw Stan w dniu 31.XII.2014 r Zatrudnienie w wojewódzkich i powiatowych urzędach pracy według stażu pracy w służbach zatrudnienia w układzie województw Stan w dniu 31.XII.2014 r Zatrudnienie w wojewódzkich urzędach pracy według płci, wieku i poziomu wykształcenia Stan w dniu 31.XII.2014 r Zatrudnienie w wojewódzkich urzędach pracy według płci, poziomu wykształcenia i rodzaju zajmowanego stanowiska Stan w dniu 31.XII.2014 r

5 Tablica 10. Tablica 11. Tablica 12. Tablica 13. Tablica 14. Tablica 15. Tablica 16. Tablica 17. Tablica 18. Tablica 19. Tablica 20. Tablica 21. Tablica 22. Tablica 23. Tablica 24. Tablica 25. Tablica 26. Zatrudnienie w wojewódzkich urzędach pracy według płci i wieku w układzie województw Stan w dniu 31.XII.2014 r Zatrudnienie w wojewódzkich urzędach pracy według płci i poziomu wykształcenia w układzie województw Stan w dniu 31.XII.2014 r Zatrudnienie w wojewódzkich urzędach pracy według płci i rodzaju zajmowanego stanowiska w układzie województw Stan w dniu 31.XII.2014 r Zatrudnienie w wojewódzkich urzędach pracy według płci i stażu pracy w służbach zatrudnienia w układzie województw Stan w dniu 31.XII.2014 r Zatrudnienie w powiatowych urzędach pracy według płci, wieku i poziomu wykształcenia Stan w dniu 31.XII.2014 r Zatrudnienie w powiatowych urzędach pracy według płci, poziomu wykształcenia i rodzaju zajmowanego stanowiska Stan w dniu 31.XII.2014 r Zatrudnienie w powiatowych urzędach pracy według płci i wieku w układzie województw Stan w dniu 31.XII.2014 r Zatrudnienie w powiatowych urzędach pracy według płci i poziomu wykształcenia w układzie województw Stan w dniu 31.XII.2014 r Zatrudnienie w powiatowych urzędach pracy według płci i rodzaju zajmowanego stanowiska w układzie województw Stan w dniu 31.XII.2014 r Zatrudnieni w powiatowych urzędach pracy pełniący funkcję doradcy klienta według płci i rodzaju zajmowanego stanowiska w układzie województw Stan w dniu 31.XII.2014 r Zatrudnienie w powiatowych urzędach pracy według płci i stażu pracy w służbach zatrudnienia w układzie województw Stan w dniu 31.XII.2014 r Uczestnictwo w kształceniu ustawicznym osób zatrudnionych w wojewódzkich i powiatowych urzędach pracy w układzie województw Uczestnictwo w kształceniu ustawicznym osób zatrudnionych w wojewódzkich urzędach pracy według płci w układzie województw Uczestnictwo w kształceniu ustawicznym osób zatrudnionych w wojewódzkich urzędach pracy według płci w układzie województw Uczestnictwo w kształceniu ustawicznym osób zatrudnionych w wojewódzkich i powiatowych urzędach pracy według poziomu wykształcenia w układzie województw Uczestnictwo w kształceniu ustawicznym osób zatrudnionych w wojewódzkich i powiatowych urzędach pracy według rodzaju zajmowanego stanowiska Uczestnictwo w kształceniu ustawicznym osób zatrudnionych w wojewódzkich i powiatowych urzędach pracy według stażu pracy w służbach zatrudnienia w układzie województw

6 Tablica 27. Tablica 28. Tablica 29. Tablica 30. Wyposażenie techniczne wojewódzkich i powiatowych urzędów pracy w układzie województw Stan w dniu 31.XII.2014 r Wyposażenie techniczne wojewódzkich urzędów pracy i filii WUP w układzie województw Stan w dniu 31.XII.2014 r Wyposażenie techniczne powiatowych urzędów pracy i filii PUP w układzie województw Stan w dniu 31.XII.2014 r Liczba bezrobotnych i pracowników zatrudnionych w powiatowych urzędach pracy w układzie powiatowych urzędów pracy Stan w dniu 31.XII.2014 r

7

8 Uwagi metodyczne Sprawozdawczość rynku pracy jest opracowywana w ramach statystki publicznej. W związku z tym głównym aktem prawnym jest ustawa o statystyce publicznej z dnia 29 czerwca 1995 r. (Dz.U. z 1995 r. Nr 88, poz. 439, z późn. zm.) oraz Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na dany rok i Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie określenia wzorów formularzy sprawozdawczych, objaśnień co do sposobu ich wypełniania oraz wzorów kwestionariuszy i ankiet statystycznych stosowanych w badaniach statystycznych ustalonych w programie badań statystycznych statystyki publicznej na dany rok. Informacje zawarte w niniejszym opracowaniu pochodzą ze sprawozdania MPiPS-06 o instytucjonalnej obsłudze rynku pracy. Celem prowadzonego w okresach rocznych badania jest identyfikacja stanu kadrowego, uczestnictwa w kształceniu ustawicznym i wyposażenia technicznego urzędów pracy. Badaniem w zakresie instytucjonalnej obsługi rynku pracy objęte są powiatowe i wojewódzkie urzędy pracy. Zakres przedmiotowy badania dotyczy osób zatrudnionych w służbach zatrudnienia w końcu roku według płci, wieku, poziomu wykształcenia, stanowiska, stażu pracy w służbach zatrudnienia. Ponadto badana jest płynność zatrudnienia oraz przyczyny zwolnień z pracy, a także uczestnictwo w kształceniu ustawicznym, w tym w formach pozaszkolnych oraz wyposażenie urzędów pracy m.in. w sprzęt komputerowy i audiowizualny. Dodatkowo począwszy od danych za 2012 r. sprawozdanie zawiera informacje o łącznym wymiarze czasu pracy osób zatrudnionych w urzędach pracy, w tym w podziale na stanowiska i staż pracy. 7

9 1. ZATRUDNIENIE W WOJEWÓDZKICH I POWIATOWYCH URZĘDACH PRACY Zgodnie z art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U z późn. zm.), na pierwszym miejscu wśród instytucji realizujących zadania określone w ustawie, wymienione zostały publiczne służby zatrudnienia. Służby te tworzą organy zatrudnienia wraz z powiatowymi i wojewódzkimi urzędami pracy, urzędem obsługującym ministra właściwego ds. pracy oraz urzędami wojewódzkimi, realizującymi zadania określone ustawą. W końcu 2014 r. w skład publicznych służb zatrudnienia wchodziło 340 powiatowych urzędów pracy oraz 16 wojewódzkich urzędów pracy i ich filie. W porównaniu z 2013 r. ilość powiatowych urzędów pracy nie uległa zmianie. Łącznie strukturę publicznych służb zatrudnienia w końcu 2014 r. tworzyło 356 urzędów pracy, które obsługiwały 380 powiatów i 16 województw Stan zatrudnienia Od czasu prowadzenia badania instytucjonalnej obsługi rynku pracy, czyli od 2000 r., najniższy poziom zatrudnienia w urzędach pracy wystąpił w końcu 2002 r., kiedy to w urzędach zatrudnione były osoby. Należy zauważyć, że był to okres, kiedy w ewidencji bezrobotnych znajdowało się ponad 3 mln bezrobotnych, a wskaźnik bezrobocia osiągnął wartość 20%. Od 2003 r. do końca 2010 roku obserwowana była stała tendencja wzrostu zatrudnienia w powiatowych i wojewódzkich urzędach pracy, natomiast w latach 2011 i 2012 wystąpił spadek zatrudnienia. Nieznaczny wzrost zatrudnienia odnotowano ponownie w końcu 2013 roku. Natomiast w końcu 2014 roku liczba zatrudnionych w urzędach pracy spadła. ZATRUDNIENIE W WOJEWÓDZKICH I POWIATOWYCH URZĘDACH PRACY W LATACH Według stanu w końcu okresu sprawozdawczego w liczbach bezwzględnych zatrudnienie w WUP zatrudnienie w PUP 8

10 Według stanu w dniu 31 grudnia 2014 r. w wojewódzkich i powiatowych urzędach pracy zatrudnionych było łącznie osób, w tym 802 osoby pracowały w niepełnym wymiarze czasu pracy, co stanowiło 3,5% ogółu zatrudnionych w tych urzędach. W porównaniu do stanu z końca 2013 roku liczba pracowników urzędów pracy zmniejszyła się o 216 osób, tj. o 0,9%. W tym samym czasie liczba pracowników zatrudnionych w niepełnym wymiarze czasu pracy zmniejszyła się z 841 do 802 osób, czyli o 39 osób, tj. o 8,7%. Spadek zatrudnienia w urzędach pracy był wynikową zmniejszenia się zatrudnienia zarówno w wojewódzkich, jak i powiatowych urzędach pracy. Liczba pracowników wojewódzkich urzędów pracy zmniejszyła się z osób w końcu 2012 r. do osób w końcu 2013 r. spadek o 28 osób, czyli o 0,8%. W powiatowych urzędach pracy w końcu 2013 r. pracowało osób, wobec osób w końcu 2012 r. wzrost o 56 osób, tj. o 4,3%. W latach , a następnie , w ogólnej liczbie zatrudnionych łącznie w wojewódzkich i powiatowych urzędach pracy spadał udział procentowy zatrudnionych w powiatowych urzędach pracy, przy wzroście odsetka zatrudnionych w wojewódzkich urzędach pracy. Natomiast w kolejnych dwóch latach czyli obserwuje się stabilizację struktury zatrudnienia. Udział zatrudnionych w wup utrzymał się bowiem na poziomie 16%, a zatrudnionych pup na poziomie 84%. STRUKTURA ZATRUDNIENIA W URZĘDACH PRACY W LATACH Według stanu w końcu okresu sprawozdawczego 16,0 16,0 16,2 14,8 14,3 14,0 13,6 13,6 11,7 10,7 10,4 8,2 7,1 6,9 6, % 10% 84,0 84,0 83,8 85,2 85,7 86,0 86,4 86,4 88,3 89,3 89,6 91,8 92,9 93,1 93,6 20% 30% 40% 50% % zatrudnionych w WUP 60% 70% 80% 90% 100% % zatrudnionych w PUP Na przestrzeni 14 lat objętych analizą najwyższy poziom zatrudnienia w urzędach pracy zanotowano w końcu 2010 r. ( osób). Podkreślić należy, że obserwowanemu w latach systematycznemu spadkowi bezrobocia z roku na rok towarzyszył wzrost zatrudnienia w urzędach pracy. Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w końcu 2008 r. była o ponad połowę niższa niż w latach W tym samym czasie poziom zatrudnienia w wojewódzkich urzędach pracy zwiększył ponad 2-krotnie, a w powiatowych urzędach wzrósł o ponad 1/4. Powodowało to, że dynamicznie zmniejszała się liczba bezrobotnych przypadających na 1 pracownika, zarówno w powiatowych, jak i wojewódzkich urzędach pracy. W końcu 2008 r. na 1 pracownika pup przypadało 76 bezrobotnych wobec 218 osób w końcu 2002 r.), a na 1 pracownika wup przypadało 485 bezrobotnych (wobec osób). 9

11 W 2009 r. omawiany wskaźnik w pup wzrósł do 95 osób przede wszystkim za sprawą wysokiego wzrostu bezrobocia (o 28,4%) w sytuacji, gdy liczba zatrudnionych w powiatowych urzędach pracy wzrosła o 3,4%. LICZBA BEZROBOTNYCH PRZYPADAJĄCYCH NA 1 PRACOWNIKA WOJEWÓDZKIEGO I POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W LATACH Według stanu w końcu okresu sprawozdawczego w liczbach bezwzględnych liczba bezrobotnych przypadających na 1 pracownika WUP liczba bezrobotnych przypadających na 1 pracownika PUP Wzrost bezrobocia odnotowany w latach , odpowiednio o 1,4% i o 7,8%, przy spadku zatrudnienia w powiatowych urzędach pracy odpowiednio o 1,5% i o 4,0% spowodował wzrost liczby bezrobotnych przypadających na 1 pracownika powiatowego urzędu pracy do 98 w końcu 2011 r. i 111 osób w końcu 2012 r. Spowolnienie wzrostu bezrobocia w 2013 r. w odniesieniu do roku poprzedniego, przy minimalnym wzroście liczby zatrudnionych w powiatowych urzędach pracy spowodowało, że omawiany wskaźnik utrzymał się na poziomie z 2012 r., czyli na 1 pracownika pup przypadało 111 bezrobotnych. Natomiast znaczny spadek bezrobocia w 2014 r. (o 15,4%), przy nieznacznym spadku liczby zatrudnionych w pup (o 1,0%), znalazł odzwierciedlenie w spadku tego wskaźnika w 2014 r. do 95 bezrobotnych na 1 pracownika pup. Biorąc pod uwagę przekrój wojewódzki w końcu 2014 roku najwięcej pracowników zatrudniały łącznie powiatowe i wojewódzkie urzędy pracy w województwach: śląskim osób (10,6% ogółu zatrudnionych w urzędach pracy w kraju); mazowieckim osoby (10,4%); dolnośląskim osoby (8,0%); wielkopolskim osób (8,0%). Najmniej pracowników zatrudniały urzędy pracy w województwach: opolskim 719 osób (3,1% ogółu zatrudnionych w urzędach pracy w kraju); podlaskim 721 osób (3,2%); lubuskim 730 osób (3,2%). W końcu 2014 roku w porównaniu do stanu sprzed roku, spadek stanu zatrudnienia w urzędach pracy odnotowano w 13 województwach, natomiast w 3 województwach (małopolski, mazowieckim i warmińsko-mazurskim) liczba pracowników urzędów pracy wzrosła. Rozpiętość dynamiki zmian zatrudnienia pomiędzy skrajnymi województwami była niższa niż rok wcześniej i wyniosła 4,7 p. p. (wobec 6,9 p. p. w końcu 2013 r.). W 2014 roku zmiany w zatrudnieniu oscylowały od spadku o 4,5% w podlaskim do wzrostu o 0,5% w małopolskim i mazowieckim. 10

12 zatrudnienie w liczbach bezwzgl ZATRUDNIENIE W URZĘDACH PRACY WEDŁUG WOJEWÓDZTW W KOŃCU 2013 I 2014 ROKU -1,9-0,5 0,5 0,5-0,4-1,8-3,6-3,0-0,4-4,2-0,3-0,1-0,1 0,4-1,3-1,8 30,0 24,0 18,0 12,0 6,0 0,0-6,0 wzrost/spadek zatrudnienia w % dolnośląskie kujawsko-pomorskie lubelskie lubuskie łódzkie małopolskie mazowieckie opolskie podkarpackie podlaskie zatrudnienie w urzędach pracy w końcu 2013 r. zatrudnienie w urzędach pracy w końcu 2014 r. pomorskie śląskie świętokrzyskie warmińsko-mazurskie wielkopolskie zachodniopomorskie -12,0 wzrost/ spadek w końcu 2014 r. w porównaniu do stanu z końca 2013 r. w % W końcu 2014 r. w 8 województwach (kujawsko-pomorskie, lubelskie, małopolskie, mazowieckie, podkarpackie, podlaskie, warmińsko-mazurskie i zachodniopomorskie) udział zatrudnionych w powiatowych urzędach pracy w danym województwie w stosunku do ogółu zatrudnionych w powiatowych urzędach pracy w kraju był niższy od odsetka bezrobotnych w tych województwach w liczbie ogółem zarejestrowanych bezrobotnych w Polsce. Powodowało to, że w województwach tych liczba bezrobotnych przypadających na 1 pracownika powiatowych urzędów pracy przewyższała średnią krajową. Zatrudnienie w powiatowych urzędach pracy i liczba bezrobotnych przypadających na 1 pracownika PUP Zatrudnieni w powiatowych urzędach pracy w końcu 2013 r. w liczbach bezwzględnych w % Zarejestrowani bezrobotni w końcu 2013 r. w liczbach bezwzględnych w % Liczba bezrobotnych przypadających na 1 pracownika powiatowego urzędu pracy w liczbach bezwzględnych Polska , ,0 95 Dolnośląskie , ,7 77 Kujawsko-Pomorskie , ,0 104 Lubelskie , ,4 107 Lubuskie 585 3, ,6 81 Łódzkie , ,9 90 Małopolskie , ,6 98 Mazowieckie , ,7 121 Opolskie 511 2, ,3 83 Podkarpackie , ,6 110 Podlaskie 578 3, ,3 104 Pomorskie , ,3 92 Śląskie , ,6 82 Świętokrzyskie 883 4, ,1 85 Warmińsko-Mazurskie 964 5, ,4 102 Wielkopolskie , ,4 78 Zachodniopomorskie 967 5, ,2 98 Źródło: sprawozdanie MPiPS-01 oraz MPiPS

13 Najwięcej, bo 121 bezrobotnych przypadało średnio na 1 pracownika powiatowych urzędów w województwie mazowieckim, 110 w podkarpackim, 107 osób w lubelskim, 104 osoby w kujawsko-pomorskim i podlaskim. Liczba bezrobotnych przypadających na jednego pracownika powiatowego urzędu pracy w końcu 2014 roku Najkorzystniej wyglądała sytuacja w województwie dolnośląskim na 1 pracownika PUP w tym województwie przypadało 77 bezrobotnych, czyli 44 osoby mniej niż w mazowieckim. Zauważyć należy, że w ślad za tak wysokimi rozbieżnościami w liczbie bezrobotnych przypadających na 1 pracownika urzędu pracy różniła się również stopa bezrobocia w wymienionych województwach, w końcu 2014 r. wyniosła ona 9,8% w mazowieckim oraz 10,6% w dolnośląskim (przy wskaźniku dla kraju 11,5%). Powyższe pozwala wysnuć wniosek, że to przede wszystkim lokalne uwarunkowania w postaci rozwoju społeczno gospodarczego regionów, czy położenie geograficzne decydują o wskaźniku bezrobocia, natomiast poziom zatrudnienia w urzędach pracy może mieć tu niewielki wpływ. 12

14 Doskonałym przykładem potwierdzającym powyższe przypuszczenie jest M.St. Warszawa. W końcu 2014 r. na 1 pracownika powiatowego urzędu pracy M.St. Warszawy przypadało aż 221 bezrobotnych (najwyższy wskaźnik w kraju), a wskaźnik bezrobocia był tam prawie najniższy w kraju, tj. wynosił 4,3%. W końcu 2014 r. najmniej bezrobotnych przypadało na 1 pracownika powiatowego urzędu pracy w Kępnie (32 osoby, stopa bezrobocia 3,5%) i Świętochłowicach (40 osób, stopa bezrobocia 14,5%) Płynność zatrudnienia W 2014 roku w porównaniu do roku 2013 wzrosła zarówno liczba przyjętych do pracy w urzędach pracy, jak i zwolnionych. Zatrudnienie w urzędach pracy podjęło osób wobec osób w 2013 r., tym samym liczba przyjęć do pracy w urzędach pracy wzrosła o 26,5%. Liczba osób przyjętych do pracy w 2014 r. była o 209 osób niższa od liczby zwolnionych z pracy w urzędach pracy, co przełożyło się na spadek zatrudnienia w końcu roku PRZYJĘCIA I ZWOLNIENIA Z PRACY W URZĘDACH PRACY W 2013 I 2014 ROKU 240,0 w liczbach bezwzgl ,0 120,0 60,0 wzrost/spadek w % 0 26,5 38, ,4 32,0 47,1 0,0-7, Liczba osób przyjętych do pracy w roku Liczba osób zwolnionych z pracy w roku Liczba osób przyjętych do pracy w WUP w roku Liczba osób zwolnionych z pracy w WUP w roku Liczba osób przyjętych do pracy w PUP w roku Liczba osób zwolnionych z pracy w PUP w roku -60, r r. wzrost/ spadek w 2014 r. w porównaniu do 2013 r. w % Wzrost liczby osób przyjętych do pracy w porównaniu do 2013 r. dotyczył tylko powiatowych urzędów pracy, natomiast w wojewódzkich urzędach pracy miał miejsce nieznaczny spadek liczby osób przyjętych do pracy. W powiatowych urzędach pracy pracę rozpoczęło osób, tj. o 562 osoby więcej niż rok wcześniej, czyli o 32,0%. Natomiast do pracy w wojewódzkich urzędach w 2014 r. przyjęto 251 osób, czyli o 23 osoby, tj. o 8,4% mniej niż w 2013 roku. Z pracy w urzędach pracy w 2014 roku zwolniono łącznie osób, wobec osób w 2013 r. spadek o 779 osób, tj. o 28%. Liczba zwolnionych z wojewódzkich urzędów pracy była niższa niż przed rokiem o 22 osoby (o 7,3%), natomiast liczba zwolnionych z powiatowych urzędów pracy wzrosła aż o 801 osób (o 47,1%). 13

15 Płynność zatrudnienia w urzędach pracy w latach Liczba osób przyjętych do pracy w roku Liczba osób zwolnionych z pracy w roku Liczba osób zatrudnionych w końcu roku razem wojewódzkie i powiatowe urzędy pracy wojewódzkie urzędy pracy powiatowe urzędy pracy Źródło: sprawozdanie MPiPS

16 Wśród wskazanych przyczyn zwolnień pracowników urzędów pracy 19% zwolnionych stanowiły zwolnienia na wniosek pracownika (520 osób), 5,8% z powodu przejścia na emeryturę lub rentę (161 osób), a 3,5% z powodu restrukturyzacji zatrudnienia w urzędzie (97 osób). W porównaniu do 2013 roku największy wzrost dotyczył zakończenia pracy z powodu przejścia na emeryturę lub rentę (wzrost aż o 89,4%). Znaczny wzrost odnotowano także wśród osób zwolnionych z tytułu restrukturyzacji zatrudnienia w urzędzie (o 56,5%). Najsłabszy wzrost miał miejsce wśród osób zwolnionych na wniosek pracownika (o 13,0%) co może byś spowodowane faktem, że w obliczu trudnej sytuacji na rynku pracy, pracownicy urzędów pracy ostrożniej podejmują decyzje o zmianie zatrudnienia Struktura zatrudnienia Struktura zatrudnienia w wojewódzkich i powiatowych urzędach pracy obejmuje takie obszary jak: płeć, wiek, wykształcenie, staż pracy i stanowisko pracy Zatrudnieni według płci W końcu 2014 r. w urzędach pracy zatrudnionych było mężczyzn i kobiet. W porównaniu do stanu z końca 2012 r. liczba zatrudnionych w urzędach pracy kobiet wzrosła o 0,4%, zaś liczba zatrudnionych mężczyzn spadła o 1,5%. Zatem wzrost zatrudnienia łącznie w WUP i PUP wynikał ze wzrostu zatrudnienia wśród kobiet. Wzrost liczby zatrudnionych kobiet wystąpił tylko w powiatowych urzędach pracy (o 0,6%), podczas gdy w wojewódzkich urzędach pracy odnotowano minimalny spadek ich liczby (o 0,3%). Natomiast liczba zatrudnionych mężczyzn spadła zarówno w wojewódzkich, jak i powiatowych urzędach pracy (odpowiednio o 2,1% i o 1,3%) STRUKTURA ZATRUDNIENIA W URZĘDACH PRACY WEDŁUG PŁCI W LATACH Według stanu w końcu okresu sprawozdawczego 84,0 83,8 83,6 83,5 83,4 83,4 83,0 82,0 81,4 80,5 80,2 80,8 81,5 80,2 80,0 16,0 16,2 16,4 16,5 16,6 16,6 17,0 18,0 18,6 19,5 19,8 19,2 18,5 19,8 20,0 0% 20% 40% 60% 80% 100% kobiety mężczyźni Niezmiennie wśród pracowników urzędów pracy zdecydowanie dominują kobiety, a ponadto odsetek kobiet w ogólnej liczbie zatrudnionych zwiększył się z 80% w końcu 2000 r. do 84% w końcu 2014 r. W strukturze zatrudnionych w wojewódzkich urzędach pracy odsetek kobiet był niższy niż w powiatowych urzędach 76,6% wobec 85,4%. 15

17 Zatrudnienie w urzędach pracy według płci w latach Liczba osób zatrudnionych w końcu roku z tego: Razem Kobiety Mężczyźni wojewódzkie i powiatowe urzędy pracy wojewódzkie urzędy pracy powiatowe urzędy pracy Źródło: sprawozdanie MPiPS-06 16

18 Zatrudnieni według wieku Średni wiek pracowników urzędów pracy, wprawdzie nieznacznie, ale jednak wzrasta. W końcu 2014 roku średni wiek pracowników urzędów pracy wyniósł 40,6 lat (wobec 40,4 lat w końcu 2013 roku). Średni wiek pracowników wojewódzkich urzędów pracy był niższy niż średni wiek pracowników powiatowych urzędów pracy i wyniósł odpowiednio 39,5 lat wobec 40,9 lat ,0 2,1 2,5 3,9 5,3 6,5 7,8 7,9 8,5 10,3 10,5 10,9 9,4 9,6 12,1 STRUKTURA ZATRUDNIENIA W URZĘDACH PRACY WEDŁUG WIEKU W LATACH Według stanu w końcu okresu sprawozdawczego 34,1 37,4 39,9 42,5 43,4 42,8 41,7 39,2 39,1 38,3 36,7 34,0 31,4 30,0 29,0 30,7 28,4 26,6 23,7 22,3 21,9 21,4 22,0 21,4 20,4 21,0 22,3 24,5 26,1 27,1 16,9 17,3 18,1 18,6 19,5 21,2 22,5 24,8 25,5 26,3 27,4 28,4 30,2 29,8 28,1 16,3 14,8 12,9 11,2 9,4 7,6 6,5 6,1 5,4 4,8 4,4 4,4 4,5 4,4 3,7 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 24 i mniej lata lata lata 55 lat i więcej W końcu 2014 r. wśród zatrudnionych w urzędach pracy najliczniej reprezentowane były osoby w wieku lata osób, które stanowiły 34,1% ogółu zatrudnionych w urzędach pracy. Liczba pracowników powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy w wieku lata, w stosunku do 2013 roku, spadła o 825 osób, czyli o 9,6%. Spadła również liczba pracowników w wieku lata, przy czym dynamika spadku w tej grupie wiekowej była słabsza (o 3,6%, tj. o 142 osoby). Spadek odnotowano także w najmłodszym przedziale wiekowym, czyli wśród osób, których wiek nie przekroczył 24 lat o 4,3% tj. o 21 osób. W pozostałych przedziałach wiekowych miał miejsce wzrost zatrudnienia wynoszący 8,9% w grupie wiekowej 55 lat i więcej oraz 7,2% wśród pracowników w wieku lata. Na przestrzeni omawianych lat notuje się: spadek odsetka zatrudnionych w urzędach pracy w wieku do 24 lat (2,0% w końcu 2014 r. wobec 12,1% w końcu 2000 r.); spadek odsetka zatrudnionych w urzędach pracy w wieku lata (z 28,1% w końcu 2000 r. do 16,9% w końcu 2014 r.); wzrost udziału zatrudnionych w pozostałych przedziałach wiekowych, najsilniejszy, bo ponad 4-krotny wśród pracowników w wieku 55 lat i więcej z 3,7% w końcu 2000 r. do 16,3% w końcu 2014 r Zatrudnieni według poziomu wykształcenia Poziom wykształcenia pracowników urzędów pracy z roku na rok poprawia się. Obserwowana jest stała tendencja wzrostu liczby pracowników legitymujących się dyplomami wyższych uczelni. W końcu 2014 r. wyższe wykształcenie posiadało osób zatrudnionych w urzędach pracy, co stanowiło 76,9% ogółu zatrudnionych. Dyplomem wyższej uczelni 17

19 legitymowało się 9 na 10 pracowników wojewódzkich urzędów pracy i 7 na 10 pracowników powiatowych urzędów pracy. W porównaniu do stanu z końca 2000 r. udział procentowy osób z wyższym wykształceniem zwiększył się 2,5-krotnie (z 30,4% do 76,9% w końcu 2014 r.). Podnoszenie kwalifikacji zawodowych często wynika z konieczności, ale również wiąże się z większymi możliwościami ich uzyskania. Przede wszystkim jest to widoczne wśród pracowników powiatowych urzędów pracy, wśród których odsetek osób z wyższym wykształceniem zwiększył się z 28% w końcu 2000 r. do 74% w końcu 2014 r. STRUKTURA ZATRUDNIENIA W URZĘDACH PRACY WEDŁUG POZIOMU WYKSZTAŁCENIA W LATACH Według stanu w końcu okresu sprawozdawczego 76, ,9 74,7 17,8 72,8 18,8 70,6 20,3 68,0 60,9 27,7 52,1 40,8 34,1 47,0 30,4 49,5 20% 30% 40% policealne i średnie zawodowe 50% średnie ogólnokszt. 70% 80% zasadnicze zawodowe 2,3 2,4 1,3 1,5 2,9 1,8 3,0 1,9 2,1 3,1 13,1 3,2 13,8 3,1 14,8 60% 1,1 9,5 11,6 44,7 1,1 2,1 2,1 10,4 33,7 42,4 wyższe 7,9 8,5 36,5 37,0 0,9 0,9 1,1 7,4 30,8 48,2 4,9 1,8 5,6 1,9 6,8 24,4 56,8 10% 0,7 0,8 6,1 1,9 22,0 64,9 0% 4,4 1,6 4,7 1,8 16,3 75,8 90% 3,2 1,9 2,0 2,1 100% gimnazjalne i poniżej W związku z powyższym wśród pracowników łącznie powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy systematycznie zmniejszał się odsetek osób z wykształceniem: policealnym i średnim zawodowym z 49,5% w końcu 2000 r. do 16,3% w końcu 2014 r.; średnim ogólnokształcącym z 14,8% do 4,4%; zasadniczym zawodowym z 3,2% do 1,6%; gimnazjalnym i poniżej z 2,1% do 0,7% Zatrudnieni według stażu pracy w służbach zatrudnienia Struktura zatrudnienia według stażu pracy w służbach zatrudnienia na przestrzeni lat wykazywała duże zróżnicowanie. Według stanu w końcu 2014 r., najwięcej osób pracowało w służbach zatrudnienia od 5 do 10 lat (7 279 osób, 31,8%) oraz w przedziale od 10 do 20 lat (6 762 osoby, 29,6%). Udział pracowników ze stażem 5 10 lat był najwyższy zarówno w wup (40% ogółu zatrudnionych), jak i pup (30,3%). 18

20 STRUKTURA ZATRUDNIENIA W URZĘDACH PRACY WEDŁUG STAŻU PRACY W SŁUŻBACH ZATRUDNIENIA W LATACH Według stanu w końcu okresu sprawozdawczego ,0 29,6 31,8 13,9 4,7 18,0 27,3 32,3 17,8 4,7 14,4 27,8 27,5 26,0 4,2 8,8 31,1 23,7 31,2 5,1 5,8 32,4 20,8 33,4 7,6 2,0 35,3 18,6 35,0 9,2 2,5 34,9 16,8 29,4 16,4 2,4 37,3 16,7 31,5 12,1 1,9 35,3 19,8 31,3 11,7 1,4 34,0 21,3 28,1 15,2 3,0 32,7 23,2 24,7 16,5 3,5 32,8 25,7 22,4 15,7 5,2 27,7 33,1 24,9 9,2 6,4 21,3 34,5 29,4 8,4 5,4 14,9 37,1 30,3 12,2 0% 10% 20% do 1 roku 30% 1-5 lat 40% 50% 5-10 lat 60% lat 70% 80% 90% 100% 20 lat i więcej Na uwagę zasługuje znaczny wzrost na przestrzeni ostatnich kilku lat udziału procentowego najdłużej zatrudnionych pracowników w powiatowych urzędów pracy. W końcu 2009 r. osoby z 20 letnim i wyższym stażem stanowiły zaledwie 2% pracowników pup, a w końcu 2014 r. 20%. W latach widoczny był: 2-krotny wzrost procentowego udziału zatrudnionych legitymujących się stażem pracy w służbach zatrudnienia od 10 do 20 lat z 14,9% w końcu 2000 r. do 29,6% w końcu 2014 r.; prawie 4-krotny wzrost udziału zatrudnionych legitymujących się stażem pracy w służbach zatrudnienia ponad 20 lat z 5,4% do 20,0%; ponad 2,5-krotny spadek liczby pracowników ze stażem do 1 roku, z 12,2% do 4,7% Zatrudnieni według stanowisk pracy Z liczby osób, które w końcu 2014 roku zatrudnione były w urzędach pracy, osób zajmowało stanowiska kierownicze, co stanowiło 12,7% zatrudnionych. W porównaniu do stanu z końca 2013 roku liczba osób zajmujących stanowiska kierownicze wzrosła o 2 osoby (o 0,1%), przy spadku ogólnej liczby zatrudnionych w urzędach pracy o 0,9%. Wzrost liczby osób pracujących na stanowiskach kierowniczych wynikał ze wzrostu liczby osób zajmujących te stanowiska w wojewódzkich urzędach pracy o 8 osób, tj. o 1,5%. Natomiast w powiatowych urzędach pracy miał miejsce spadek kierowników o 6 osoby, tj. o 0,3%. Osoby na stanowiskach kierowniczych w liczbie 542 osoby stanowiły 14,8% zatrudnionych w wojewódzkich urzędach pracy. Najwyższy odsetek kierowników odnotowano wśród pracowników wojewódzkiego urzędu pracy w Łodzi (22,2%) i Zielonej Górze (20,0%). Na przeciwległym biegunie znalazł się wojewódzki urząd pracy w Szczecinie, w którym kierownicy stanowili 7,9% zatrudnionych. W końcu 2014 r. na stanowiskach kierowniczych w powiatowych urzędach pracy pracowało osoby, co stanowiło 12,3% ogółu pracowników tych urzędów. Wśród pracowników powiatowych urzędów pracy w danym województwie najwyższy odsetek osób zajmujących kierownicze stanowiska odnotowano w podlaskim (17,5% ogółu pracowników), zaś najniższy w pomorskim (10,4%). 19

21 W oparciu o ustawę o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, w wojewódzkich i powiatowych urzędach pracy, wyróżnione zostały grupy stanowisk pracy tzw. kluczowych, do których zalicza się: pośredników pracy, doradców zawodowych, specjalistów do spraw rozwoju zawodowego, specjalistów do spraw programów, liderów klubów pracy 1, doradców i asystentów EURES ZATRUDNIENIE W URZĘDACH PRACY WG STANOWISK W LATACH Według stanu w końcu okresu sprawozdawczego 45,0 w liczbach bezwzgl ,7 20,3 22,1 30,7 34,4 33,9 35,0 36,3 37,7 40,0 39,4 35,0 30,0 25,0 20,0 w % do zatrudnionych ogółem, liderzy klubów pracy specjaliści do spraw programów specjaliści do spraw rozwoju zawodowego doradcy zawodowi pośrednicy pracy Udział procentowy pracowników kluczowych w zatrudnieniu ogółem ,0 W końcu 2014 r. łącznie w wojewódzkich i powiatowych urzędach pracy zatrudnionych było pracowników na stanowiskach kluczowych, co stanowiło 39,4% ogółu zatrudnionych w urzędach pracy. W porównaniu do stanu sprzed roku wzrosła liczba zatrudnionych na kluczowych stanowiskach, o 320 osób, czyli o 3,7%, przy jednoczesnym wzroście udziału zatrudnionych na stanowiskach kluczowych w ogólnej licznie zatrudnionych o 1,7 punktu procentowego (z poziomu 37,7%). Z liczby pracowników zatrudnionych na stanowiskach kluczowych w końcu 2014 r. wymienić należy: pośredników pracy (z czego w powiatowych urzędach pracy, w tym 477 osób realizowało zadania EURES); doradców zawodowych (w tym w powiatowych urzędach pracy); 934 specjalistów do spraw rozwoju zawodowego (z tego 933 w powiatowych urzędach pracy); specjalistów do spraw programów (w tym 952 w powiatowych urzędach pracy); 59 pracowników w ramach kadry EURES w wojewódzkich urzędach pracy. W porównaniu do 2013 r. w powiatowych urzędach pracy zwiększyła się liczba pośredników pracy i doradców zawodowych, natomiast spadła liczba specjalistów do spraw rozwoju zawodowego, a liczba specjalistów do spraw programów nie uległa zmianie. 1 Od 2014 r. w ustawie nie wyróżnia się liderów klubów pracy, którzy, pod warunkiem spełnienia określonych kryteriów, stali się doradcami zawodowymi bądź pośrednikami pracy. 20

22 Zatrudnieni w WUP i PUP na stanowiskach: Zatrudnieni w urzędach pracy według stanowisk pracy w latach Zatrudnieni według stanu w końcu roku: kierowniczych pośredników pracy doradców zawodowych specjalistów do spraw rozwoju zawodowego specjalistów do spraw programów liderów klubów pracy w ramach kadry EURES x x ) 531 1) 486 1) 482 1) 536 1) Zatrudnieni w WUP na stanowiskach: kierowniczych pośredników pracy doradców zawodowych specjalistów do spraw rozwoju zawodowego specjalistów do spraw programów liderów klubów pracy w ramach kadry EURES x Zatrudnieni w PUP na stanowiskach: kierowniczych pośredników pracy doradców zawodowych specjalistów do spraw rozwoju zawodowego specjalistów do spraw programów liderów klubów pracy w ramach kadry EURES x x ) 479 2) 432 2) 429 2) 477 2) Źródło: sprawozdanie MPiPS-06 1) łącznie z pośrednikami pracy realizującymi zadania EURES w powiatowych urzędach pracy 2) pośrednicy pracy realizujący zadania EURES W 2005 roku kadra sieci EURES (kierownicy liniowi EURES, doradcy EURES, wojewódzcy asystenci EURES) liczyła 28 osób, ** w 2005 roku kadra sieci EURES (powiatowi asystenci EURES) liczyła 74 osoby, w 2006 roku było 148 pośredników pracy pełniących funkcje asystentów EURES. 21

23 Liczba bezrobotnych przypadających na jednego pracownika kluczowego w powiatowym urzędzie pracy w końcu 2014 roku Zmniejszyła się liczba bezrobotnych przypadających na 1 pracownika kluczowego w pup, która w końcu 2014 r. wyniosła 206 osób wobec 273 osób w końcu 2013 r. W końcu 2014 r. najmniej bezrobotnych przypadało na jednego kluczowego pracownika powiatowego urzędu pracy w Kępnie (57 bezrobotnych na jednego pracownika kluczowego) oraz w Rudzie Śląskiej. Najgorzej wyglądała sytuacja w m.st. Warszawa (479 bezrobotnych na 1 pracownika kluczowego) oraz w powiatowym urzędzie pracy w Lesku (445 bezrobotnych). Zróżnicowanie tego wskaźnika było jeszcze wyższe niż w 2013 r. wskaźnik najwyższy był ponad 8-krotnie wyższy od najniższego. W końcu 2014 roku na jednego pośrednika pracy w powiatowym urzędzie pracy przypadało 430 bezrobotnych wobec 578 bezrobotnych w końcu 2013 r. W latach najwyższego bezrobocia na 1 pośrednika pracy przypadało ponad bezrobotnych, a w końcu 2008 r., gdy w rejestrach było niecałe 1,5 mln bezrobotnych, na 1 pośrednika przypadało 436 bezrobotnych. 22

24 Liczba bezrobotnych przypadających na jednego pośrednika pracy w powiatowym urzędzie pracy w końcu 2014 roku W końcu 2014 r. najmniej bezrobotnych przypadało na jednego pośrednika pracy w powiatowych urzędach pracy w Kępnie (122 bezrobotnych) i Kościanie (157 bezrobotnych). Zdecydowanie najgorzej wyglądała sytuacja w powiatowym urzędzie pracy w Bartoszycach (1 494 bezrobotnych). Zróżnicowanie tego wskaźnika pomiędzy skrajnymi powiatami było więc ponad 12-krotne, czyli jeszcze większe niż wynosiło w przypadku liczby bezrobotnych przypadających na 1 pracownika kluczowego. 23

25 Na jednego doradcę zawodowego w powiatowych urzędach pracy przypadały 863 osoby bezrobotne w końcu 2014 roku, podczas gdy rok wcześniej bezrobotnych. Najwięcej bezrobotnych przypadało na 1 doradcę w końcu 2001 roku, aż osób, najmniej w końcu 2008 r osób. Skala zróżnicowania tego zjawiska była ogromna tj. wskaźnik najniższy był 12-krotnie niższy od najwyższego. W końcu 2014 r. najmniej bezrobotnych przypadało na 1 doradcę zawodowego w powiatowym urzędzie pracy w Kępnie (162 bezrobotnych) oraz w Rudzie Śląskiej (202 bezrobotnych). Najgorzej wyglądała sytuacja w powiatowym urzędzie pracy w m. st. Warszawa (4 070 bezrobotnych). 24

26 Liczba bezrobotnych przypadających na jednego doradcę zawodowego w powiatowym urzędzie pracy w końcu 2014 roku W badaniu instytucjonalnej obsługi rynku pracy, począwszy od 2012 roku zostały wprowadzone dane dotyczące liczby zatrudnionych w urzędach pracy: specjalistów do spraw rejestracji, specjalistów do spraw ewidencji świadczeń; specjalistów do spraw analiz rynku pracy, specjalistów do spraw aktywizacji oraz referentów do spraw rejestracji, ewidencji i świadczeń, analiz rynku pracy, aktywizacji. Wg stanu w końcu 2014 r. w powiatowych urzędach pracy było zatrudnionych: 464 specjalistów do spraw rejestracji, (2,4% ogółu zatrudnionych), w stosunku do stanu sprzed roku ich liczba wzrosła o 5,0%, 766 specjalistów do spraw ewidencji i świadczeń, tj. 4,0% ogółu zatrudnionych, ich liczba spadła o 1,4%; 26 specjalistów do spraw analiz rynku pracy, tj. zaledwie 0,1% ogółu; spadek o 3 osoby w stosunku do 2013 r.; 166 specjalistów do spraw aktywizacji (0,9% ogółu); spadek o 47,5%; 92 referentów do spraw rejestracji, ewidencji itp. (0,5% ogółu), spadek o 4,2%. 25

27 W wojewódzkich urzędach pracy zatrudnionych było 2 specjalistów do spraw analiz rynku pracy oraz 1 specjalista ds. aktywizacji. Ponadto, począwszy od 2012 roku do sprawozdania został wprowadzony łączny wymiar czasu pracy na danym stanowisku w przeliczeniu na etaty. Wg stanu w końcu 2014 r. w urzędach pracy łącznie w przeliczeniu na pełne etaty poziom zatrudnienia wyniósł ,38 etatu wobec osób zatrudnionych, czyli było o 485 etatów mniej niż wynika to z osobowego stanu zatrudnienia. W wojewódzkich urzędach pracy było 3 588,8963 etatów wobec zatrudnionych, zaś w powiatowych urzędach pracy było ,48 etatów wobec zatrudnionych. Podobnie sytuacja kształtuje się jeśli chodzi o poszczególne stanowiska. W końcu 2014 r. w powiatowych urzędach pracy: osób zatrudnionych na stanowisku pośrednika zajmowało 4 096,896 etatu; doradców zajmowało 2 036,953 etatu; osób zatrudnione na stanowiskach kluczowych zajmowały 8 505,149 etatu. Mniejsza liczba etatów niż osób zatrudnionych wpłynęła na zmianę wskaźników, tj. wzrosła liczba bezrobotnych przypadających na 1 etat w powiatowym urzędzie pracy 97 bezrobotnych na 1 etat w pup wobec 95 bezrobotnych na 1 pracownika pup. Jeszcze większe dysproporcje wystąpiły biorąc pod uwagę stanowiska: na etat pośrednika pracy przypadało 446 osób bezrobotnych wobec 440 bezrobotnych na 1 zatrudnionego pośrednika pracy; na etat doradcy zawodowego przypadało 896 bezrobotnych wobec 863 bezrobotnych na 1 zatrudnionego na tym stanowisku; na etat pracownika kluczowego przypadało 215 bezrobotnych wobec 206 bezrobotnych na 1 zatrudnionego pracownika kluczowego. Zgodnie z zapisami ustawy z dnia 14 marca 2014 r. o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U., poz.598), która weszła w życie r. pośrednicy pracy, doradcy zawodowi, specjaliści do spraw rozwoju zawodowego i specjaliści do spraw programów zatrudnieni w powiatowym urzędzie pracy mogą pełnić funkcję doradcy klienta. Zatrudnieni w powiatowych urzędach pracy pełniący funkcję doradcy klienta Pełniący funkcję doradcy klienta ogółem stan w dniu 31.XII.2014 w tym kobiety Zatrudnieni w PUP pośrednicy pracy doradcy zawodowi specjaliści do spraw rozwoju zawodowego specjaliści do spraw programów * Źródło: informacja zebrana z urzędów pracy na potrzeby monitorowania wdrażania ustawy. z tego: Wg stanu w końcu 2014 r. w powiatowych urzędach pracy osób pełniło funkcję doradcy klienta. Połowę z nich (50,1%) stanowili pośrednicy pracy, a 1/4 doradcy zawodowi. 26

28 2. UCZESTNICTWO W KSZTAŁCENIU USTAWICZNYM PRACOWNIKÓW URZĘDÓW PRACY W kształceniu ustawicznym brało udział pracowników zatrudnionych łącznie w wojewódzkich i powiatowych urzędach pracy w końcu 2014 roku, czyli prawie 80% zatrudnionych. Dominującą formą kształcenia ustawicznego były formy pozaszkolne, w których kształciło się pracowników, co stanowiło 98,7% uczestników kształcenia ustawicznego. W porównaniu do stanu z końca 2013 r. liczba uczestniczących w kształceniu ustawicznym pracowników urzędów pracy wzrosła o 440 osób (o 2,5%), przy czym w formach pozaszkolnych wzrost był jeszcze wyższy, bo wyniósł 486 osób (wzrost o 2,8%). Zdecydowaną większość uczestniczących w kształceniu ustawicznym stanowiły kobiety ( osób tj. 84,5% uczestniczących w kształceniu ustawicznym). 27

29 Biorąc pod uwagę poziom wykształcenia, wśród kształcących się ustawicznie gros stanowiły osoby z wykształceniem wyższym, a w dalszej kolejności z wykształceniem policealnym i średnim zawodowym. Najmniejszy udział w kształceniu ustawicznym dotyczył osób z wykształceniem gimnazjalnym i poniżej. Osoby z wykształceniem wyższym w liczbie stanowiły 80,3% ogółu biorących udział w kształceniu ustawicznym, a osoby z wykształceniem policealnym i średnim zawodowym w liczbie stanowiły 15,5%. Na przeciwległym biegunie znalazły się osoby o najniższym poziomie wykształcenia (14 osób z wykształceniem gimnazjalnym i poniżej tj. 0,1% ogółu uczestniczących w kształceniu ustawicznym pracowników urzędów pracy). Pod względem zajmowanego stanowiska w urzędzie pracy, w kształceniu ustawicznym w największym stopniu uczestniczyli pośrednicy pracy (3 826 osób, tj. 21,1% uczestników kształcenia i 89,5% pośredników pracy) oraz osoby na stanowiskach kierowniczych (2 639 osób tj. 14,6% ogółu pracowników, którzy uczestniczyli w kształceniu i 90,8% kierowników). Pod względem stażu pracy w służbach zatrudnienia zdecydowanie najmniej osób biorących udział w kształceniu ustawicznym legitymowało się stażem pracy w służbach zatrudnienia w przedziale do 1 roku i w grupie tej najniższy był udział kształcących się (58,2%). Następnie im wyższy staż pracy, tym wyższy odsetek szkolących się najwyższy, bo 85,2% wśród osób ze stażem 20 lat i więcej Pracownicy wojewódzkich urzędów pracy uczestniczący w kształceniu ustawicznym W kształceniu ustawicznym uczestniczyło osób spośród zatrudnionych w końcu 2014 roku w wojewódzkich urzędach pracy, co stanowiło 73,5%. W formach pozaszkolnych kształciło się pracowników wojewódzkich urzędów pracy, co stanowiło 99,5% ogółu kształcących się w tych jednostkach. Liczba pracowników wup uczestniczących w kształceniu ustawicznym wzrosła o 47 osób, tj. o 9,2% w porównaniu do 2013 r. Jeszcze silniejszy wzrost miał miejsce wśród kształcących się w formach pozaszkolnych (10,5%, tj. 256 osób). Kobiety dominując wśród zatrudnionych w urzędach pracy, przeważały również wśród uczestników kształcenia ustawicznego. W końcu 2014 roku w kształceniu uczestniczyło kobiet, co stanowiło 73,6% kobiet zatrudnionych w omawianych jednostkach i 76,7% ogółu uczestniczących w kształceniu. Pod względem poziomu wykształcenia zdecydowanie najwyższy był odsetek kształcących się wśród pracowników z wykształceniem wyższym (74,9% ogółu zatrudnionych z wykształceniem wyższym uczestniczyło w kształceniu). 28

30 z tego z wykształceniem Zatrudnienie w wojewódzkich urzędach pracy i uczestnictwo w kształceniu ustawicznym według poziomu wykształcenia o ogółem k kobiety Ogółem wyższym Zatrudnieni w wojewódzkich urzędach pracy w końcu 2013 r. w tym uczestniczący w kształceniu ustawicznym w 2013 r. w liczbach bezwzględnych w % do zatrudnionych w tym kształcący się w formach pozaszkolnych w liczbach bezwzględnych w % do zatrudnionych o , ,1 k , ,3 o , ,5 k , ,0 policealnym o , ,3 i średnim zawodowym k , ,3 średnim o , ,9 ogólnokształcącym k , ,1 zasadniczym o , ,3 zawodowym k ,0 3 25,0 gimnazjalnym o ,8 3 18,8 i poniżej k ,5 1 12,5 Źródło: sprawozdanie MPiPS-06. Generalnie w województwach o najwyższym zatrudnieniu w urzędach pracy również najwięcej osób uczestniczyło w kształceniu ustawicznym. W 9 województwach, tj. kujawsko-pomorskim, lubuskim,łódzkim, małopolskim, opolskim, podlaskim, pomorskim, warmińsko-mazurskim i zachodniopomorskim udział uczestniczących w kształceniu ustawicznym w ogólnej liczbie uczestniczących w kształceniu był wyższy niż udział pracowników w tych województwach w ogólnej liczbie pracowników wup. Najwyższy był odsetek kształcących się wśród pracowników wojewódzkich urzędów pracy w: Białymstoku (97,9%), Olsztynie (96,3%), oraz w Zielonej Górze (92,1%). Zdecydowanie najmniej procentowo szkolących się było wśród pracowników Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Kielcach (44,1%). 29

31 2.2. Pracownicy powiatowych urzędów pracy uczestniczący w kształceniu ustawicznym W kształceniu ustawicznym uczestniczyło osób spośród zatrudnionych w końcu 2014 roku w powiatowych urzędach pracy, co stanowiło 80,3%. W formach pozaszkolnych kształciło się pracowników powiatowych urzędów pracy (98,6% ogółu kształcących się w pup). W porównaniu do 2013 r. liczba uczestniczących w kształceniu ustawicznym pracowników pup wzrosła o 393 osoby tj. o 2,6%, a liczba kształcących się w formach pozaszkolnych wzrosła o 1,5%, tj. o 230 osób). Zatrudnienie w powiatowych urzędach pracy i uczestnictwo w kształceniu ustawicznym według poziomu wykształcenia z tego z wykształceniem o ogółem k kobiety Zatrudnieni w powiatowych urzędach pracy w końcu 2014 r. w tym uczestniczący w kształceniu ustawicznym w 2014 r. w liczbach bezwzględnych w % do zatrudnionych w tym kształcący się w formach pozaszkolnych w liczbach bezwzględnych w % do zatrudnionych Ogółem o , ,1 k , ,5 wyższym o , ,3 k , ,9 policealnym o , ,8 i średnim zawodowym k , ,6 średnim o , ,4 ogólnokształcącym k , ,1 zasadniczym o ,2 34 9,9 zawodowym k ,1 16 7,6 gimnazjalnym o ,2 11 7,2 i poniżej k ,5 7 6,5 Źródło: sprawozdanie MPiPS-06. Biorąc pod uwagę poziom wykształcenia, podobnie jak w wojewódzkich urzędach pracy, najwyższy był odsetek kształcących się w grupie pracowników z wykształceniem wyższym (84,5% pracowników z wyższym wykształceniem), a zdecydowanie najniższy udział procentowy dotyczył osób w grupach z wykształceniem zasadniczym zawodowym oraz gimnazjalnym i poniżej (odpowiednio 10,2% i 7,2%). 30

32 Najwięcej osób kształciło się wśród pracowników powiatowych urzędów pracy w województwach: podlaskim (90,5%), pomorskim (88,0%), warmińsko-mazurskim (86,4%) i opolskim (86,1%) oraz lubelskim (86,0%). Najmniej procentowo szkolących się było w województwach: świętokrzyskim (73,3%) i śląskim (74,4%). 3. WYPOSAŻENIE TECHNICZNE URZĘDÓW PRACY W końcu 2014 r. wojewódzkie urzędy pracy zajmowały powierzchnię 55,7 tys. m 2 i była ona większa o 0,3 tys. m 2 niż rok wcześniej. W zestawieniu z liczbą pracowników zatrudnionych w tych urzędach najlepsza sytuacja charakteryzowała województwo kujawsko-pomorskie i lubuskie, gdyż w wojewódzkich urzędach pracy w Toruniu i Zielonej Górze na jednego pracownika przypadało odpowiednio 22 m 2 powierzchni i 19 m 2, podczas gdy w kraju średnio ok. 15 m 2. W najgorszych warunkach lokalowych pracowali pracownicy wojewódzkiego urzędu pracy w Lublinie, Krakowie oraz w Opolu, gdzie na jednego pracownika przypadało 12 m 2. Na 357,0 tys. m 2 powierzchni zajmowanej przez powiatowe urzędy pracy w końcu 2014 r. pracowało osób. Na jednego pracownika zatrudnionego w powiatowych urzędach pracy przypadało 20,1 m 2 powierzchni. Sytuacja była zróżnicowana w poszczególnych województwach i oscylowała w przedziale od 15,4 m 2 powierzchni na jednego pracownika w powiatowych urzędach pracy województwa lubelskiego do 22,4 m 2 w województwie śląskim. 31

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Departament Rynku Pracy

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Departament Rynku Pracy Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Departament Rynku Pracy INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE ZATRUDNIENIA W WOJEWÓDZKICH I POWIATOWYCH URZĘDACH PRACY W 2012 ROKU 2013 1 Opracowanie: Wydział Analiz

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Pracy i Polityki Spo ecznej Departament Rynku Pracy

Ministerstwo Pracy i Polityki Spo ecznej Departament Rynku Pracy Ministerstwo Pracy i Polityki Spo ecznej Departament Rynku Pracy INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE ZATRUDNIENIA W WOJEWÓDZKICH I POWIATOWYCH URZ DACH PRACY W 2011 ROKU Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej

Bardziej szczegółowo

Zmiany bezrobocia w województwie zachodniopomorskim w 2015 roku

Zmiany bezrobocia w województwie zachodniopomorskim w 2015 roku WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W SZCZECINIE Wydział Badań i Analiz Zmiany bezrobocia w województwie zachodniopomorskim w 2015 roku Szczecin 2016 Według danych Eurostat zharmonizowana stopa bezrobocia 1 dla Polski

Bardziej szczegółowo

Główne tendencje bezrobocia obserwowane w powiatach objętych działaniem Filii WUP w Bielsku-Białej. Lata

Główne tendencje bezrobocia obserwowane w powiatach objętych działaniem Filii WUP w Bielsku-Białej. Lata Główne tendencje bezrobocia obserwowane w powiatach objętych działaniem Filii WUP w Bielsku-Białej. Lata 2012-2013 Wyszczególnienie Wskaźnik stopy bezrobocia w poszczególnych powiatach subregionu południowego

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, Warszawa BEZROBOCIE REJESTROWANE W PŁOCKU W 2014 R. ***

URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, Warszawa BEZROBOCIE REJESTROWANE W PŁOCKU W 2014 R. *** URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa Informacja sygnalna Data opracowania październik 2015 r. Kontakt: e-mail:sekretariatuswaw@stat.gov.pl tel. 22 464 23 15 faks 22 846 76

Bardziej szczegółowo

Główne tendencje bezrobocia obserwowane w powiatach objętych działaniem Filii WUP w Bielsku-Białej. Lata

Główne tendencje bezrobocia obserwowane w powiatach objętych działaniem Filii WUP w Bielsku-Białej. Lata Główne tendencje bezrobocia obserwowane w powiatach objętych działaniem Filii WUP w Bielsku-Białej. Lata 2013-2014 Wyszczególnienie Wskaźnik stopy bezrobocia w poszczególnych powiatach subregionu południowego

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa MPiPS 06. Zwolnienia. z pracy. w ciągu roku

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa MPiPS 06. Zwolnienia. z pracy. w ciągu roku z wiersza na stanowiskach z tego z wykształceniem Powiatowy Urząd Pracy w Augustowie Numer identyfikacyjny REGON 79742333 MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka /3/5, -53 Warszawa MPiPS

Bardziej szczegółowo

Zmiany bezrobocia w województwie zachodniopomorskim w I półroczu 2014 roku Porównanie grudnia 2013 i czerwca 2014 roku

Zmiany bezrobocia w województwie zachodniopomorskim w I półroczu 2014 roku Porównanie grudnia 2013 i czerwca 2014 roku WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W SZCZECINIE Wydział Badań i Analiz Zmiany bezrobocia w województwie zachodniopomorskim w I półroczu 2014 roku Porównanie grudnia 2013 i czerwca 2014 roku Szczecin 2014 Według danych

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, 02 134 Warszawa BEZROBOCIE REJESTROWANE W PŁOCKU W 2015 R. ***

URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, 02 134 Warszawa BEZROBOCIE REJESTROWANE W PŁOCKU W 2015 R. *** URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, 02 134 Warszawa Informacja sygnalna Data opracowania kwiecień 2016 r. Kontakt: e-mail:sekretariatuswaw@stat.gov.pl tel. 22 464 23 15 faks 22 846 76 67

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, Warszawa BEZROBOCIE REJESTROWANE W RADOMIU W I PÓŁROCZU 2015 R.

URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, Warszawa BEZROBOCIE REJESTROWANE W RADOMIU W I PÓŁROCZU 2015 R. URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, 02 134 Warszawa Informacja sygnalna Kontakt: e-mail: sekretariatuswaw@stat.gov.pl tel. 22 464 23 15 faks 22 846 76 67 Data opracowania: sierpień 2015 r.

Bardziej szczegółowo

Zmiany bezrobocia w województwie zachodniopomorskim w I półroczu 2015 roku

Zmiany bezrobocia w województwie zachodniopomorskim w I półroczu 2015 roku WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W SZCZECINIE Wydział Badań i Analiz Zmiany bezrobocia w województwie zachodniopomorskim w I półroczu 2015 roku Szczecin 2015 Według danych Eurostat zharmonizowana stopa bezrobocia

Bardziej szczegółowo

SYTUACJA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH NA RYNKU PRACY W WOJ. PODLASKIM W 2014 ROKU

SYTUACJA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH NA RYNKU PRACY W WOJ. PODLASKIM W 2014 ROKU Nie istnieje jedna, powszechnie uznana definicja niepełnosprawności. Definicja stosowana przez WHO przyjmuje, że do osób niepełnosprawnych zalicza się osoby z długotrwałą obniżoną sprawnością fizyczną,

Bardziej szczegółowo

SYTUACJA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH NA RYNKU PRACY W WOJ. PODLASKIM W 2012 ROKU

SYTUACJA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH NA RYNKU PRACY W WOJ. PODLASKIM W 2012 ROKU Nie istnieje jedna, powszechnie uznana definicja niepełnosprawności. Definicja stosowana przez WHO przyjmuje, że do osób niepełnosprawnych zalicza się osoby z długotrwałą obniżoną sprawnością fizyczną,

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie - I półrocze 2011 r. -

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie - I półrocze 2011 r. - Miejski Urząd Pracy w Lublinie ul. Niecała 14, 20-080 Lublin www.mup.lublin.pl Sprawozdanie z działalności Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie - I półrocze 2011 r. - Lublin, wrzesień 2011 Spis treści 1.

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2013 ROKU

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2013 ROKU CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2013 ROKU I. SYTUACJA WŚRÓD PRACUJĄCYCH W SEKTORZE PRZEDSIĘBIORSTW W ŁODZI, NA KONIEC CZERWCA 2013 ROKU Liczba ogółem pracujących w sektorze przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2011 ROKU

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2011 ROKU CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2011 ROKU I. SYTUACJA WŚRÓD PRACUJĄCYCH W SEKTORZE PRZEDSIĘBIORSTW W ŁODZI, NA KONIEC GRUDNIA 2011 ROKU. Liczba ogółem pracujących w sektorze przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

BEZROBOCIE REJESTROWANE W WOJEWÓDZTWIE LUBELSKIM W 2015 R. Stan w I półroczu

BEZROBOCIE REJESTROWANE W WOJEWÓDZTWIE LUBELSKIM W 2015 R. Stan w I półroczu URZĄD STATYSTYCZNY W LUBLINIE OPRACOWANIA SYGNALNE Lublin, sierpień 2015 r. Kontakt: SekretariatUSLUB@stat.gov.pl Tel. 81 533 20 51, fax 81 533 27 61 Internet: http://lublin.stat.gov.pl BEZROBOCIE REJESTROWANE

Bardziej szczegółowo

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA PRZEDSIĘBIORSTW O LICZBIE PRACUJĄCYCH DO 9 OSÓB W 2008 R.

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA PRZEDSIĘBIORSTW O LICZBIE PRACUJĄCYCH DO 9 OSÓB W 2008 R. Warszawa, 2009.10.16 DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA PRZEDSIĘBIORSTW O LICZBIE PRACUJĄCYCH DO 9 OSÓB W 2008 R. W Polsce w 2008 r. prowadziło działalność 1780 tys. przedsiębiorstw o liczbie pracujących do 9 osób

Bardziej szczegółowo

Bezrobocie rejestrowane w województwie. zachodniopomorskim w 2012 r.

Bezrobocie rejestrowane w województwie. zachodniopomorskim w 2012 r. Urząd Statystyczny w Szczecinie Bezrobocie rejestrowane w województwie zachodniopomorskim w 2012 r. OPRACOWANIA SYGNALNE Szczecin, marzec 2013 Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w powiatowych urzędach

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 30 września 2006 roku

WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 30 września 2006 roku WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 30 września 2006 roku 1. Poziom i stopa bezrobocia Sierpień 2006 Wrzesień 2006 2. Lokalne rynki pracy Tabela nr 1. Powiaty

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2014 ROKU

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2014 ROKU CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2014 ROKU I. SYTUACJA WŚRÓD PRACUJĄCYCH W SEKTORZE PRZEDSIĘBIORSTW W ŁODZI, NA KONIEC CZERWCA 2014 ROKU Liczba ogółem pracujących w sektorze przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

MAZOWIECKI RYNEK PRACY IV KWARTAŁ 2014 IV KWARTAŁ 2014 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE

MAZOWIECKI RYNEK PRACY IV KWARTAŁ 2014 IV KWARTAŁ 2014 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE MAZOWIECKI RYNEK PRACY IV KWARTAŁ 2014 IV KWARTAŁ 2014 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE Na Mazowszu nie pracowało 42,4% ludności w wieku 15 lat i więcej co oznacza poprawę sytuacji w ujęciu rocznym. W województwie

Bardziej szczegółowo

Nauczyciele języków obcych w roku szkolnym 2010/2011

Nauczyciele języków obcych w roku szkolnym 2010/2011 Nauczyciele języków obcych w roku szkolnym 2010/2011 Dane statystyczne zebrała Jadwiga Zarębska Opracowanie raportu: Zespół Wydziału Informacji i Promocji ORE SPIS TREŚCI UWAGI OGÓLNE... 3 ROZDZIAŁ 1.

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY W POWIECIE OPOLSKIM I MIEŚCIE OPOLU ZA ROK 2002

INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY W POWIECIE OPOLSKIM I MIEŚCIE OPOLU ZA ROK 2002 POWIATOWY URZĄD PRACY W OPOLU ul. mjr Hubala 21, 45-266 Opole tel. 44 22 929, fax 44 22 928, e-mail: opop@praca.gov.pl INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY W POWIECIE OPOLSKIM I MIEŚCIE OPOLU ZA ROK 2002

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2015 ROKU

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2015 ROKU CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2015 ROKU I. SYTUACJA WŚRÓD PRACUJĄCYCH W SEKTORZE PRZEDSIĘBIORSTW W ŁODZI, NA KONIEC GRUDNIA 2015 ROKU Liczba ogółem pracujących w sektorze przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 31 MARCA 2016 ROKU

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 31 MARCA 2016 ROKU CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 31 MARCA 2016 ROKU I. SYTUACJA WŚRÓD PRACUJĄCYCH W SEKTORZE PRZEDSIĘBIORSTW W ŁODZI, NA KONIEC MARCA 2016 ROKU Liczba ogółem pracujących w sektorze przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE

URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE 31-223 Kraków, ul. Kazimierza Wyki 3 e-mail:sekretariatuskrk@stat.gov.pl tel. 12 415 60 11 Internet: http://www.stat.gov.pl/krak Informacja sygnalna - Nr 2 Data opracowania

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W BIAŁYMSTOKU

URZĄD STATYSTYCZNY W BIAŁYMSTOKU URZĄD STATYSTYCZNY W BIAŁYMSTOKU Opracowania sygnalne Białystok, marzec 2013 r. Kontakt: e-mail: SekretariatUSBST@stat.gov.pl tel. 85 749 77 00, fax 85 749 77 79 Internet: www.stat.gov.pl/urzedy/bialystok

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Nysie

Powiatowy Urząd Pracy w Nysie Powiatowy Urząd Pracy w Nysie Informacja o sytuacji na rynku pracy w powiecie nyskim - stan na dzień 31 marca roku Stopa bezrobocia Polska woj. opolskie powiat nyski Luty' 13,9% 14,9% 22,2% Marzec' 13,5%

Bardziej szczegółowo

Główne tendencje bezrobocia obserwowane w powiatach objętych działaniem Filii WUP w Bielsku-Białej. Lata 2011-2012

Główne tendencje bezrobocia obserwowane w powiatach objętych działaniem Filii WUP w Bielsku-Białej. Lata 2011-2012 Główne tendencje bezrobocia obserwowane w powiatach objętych działaniem Filii WUP w Bielsku-Białej. Lata 2011-2012 Wyszczególnienie Wskaźnik stopy bezrobocia w poszczególnych powiatach subregionu południowego

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 31 MARCA 2015 ROKU

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 31 MARCA 2015 ROKU CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 31 MARCA 2015 ROKU I. SYTUACJA WŚRÓD PRACUJĄCYCH W SEKTORZE PRZEDSIĘBIORSTW W ŁODZI, NA KONIEC MARCA 2015 ROKU Liczba ogółem pracujących w sektorze przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

MAZOWIECKI RYNEK PRACY II KWARTAŁ 2016 II KWARTAŁ 2016 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE

MAZOWIECKI RYNEK PRACY II KWARTAŁ 2016 II KWARTAŁ 2016 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE MAZOWIECKI RYNEK PRACY II KWARTAŁ 2016 II KWARTAŁ 2016 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE Na Mazowszu nie pracowało 43,4% ludności w wieku 15 lat i więcej. W województwie mazowieckim populacja pracujących wyniosła

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Czarnkowie. Sytuacja na rynku pracy w powiecie czarnkowsko-trzcianeckim w grudniu 2002r.

Powiatowy Urząd Pracy w Czarnkowie. Sytuacja na rynku pracy w powiecie czarnkowsko-trzcianeckim w grudniu 2002r. Powiatowy Urząd Pracy w Czarnkowie Sytuacja na rynku pracy w powiecie czarnkowsko-trzcianeckim w grudniu 2002r. Czarnków, styczeń 2003 1. Stan i zmiany w poziomie bezrobotnych Liczba bezrobotnych zarejestrowanych

Bardziej szczegółowo

MAZOWIECKI RYNEK PRACY I KWARTAŁ 2014 I KWARTAŁ 2014 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE

MAZOWIECKI RYNEK PRACY I KWARTAŁ 2014 I KWARTAŁ 2014 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE MAZOWIECKI RYNEK PRACY I KWARTAŁ 2014 I KWARTAŁ 2014 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE Sytuacja na mazowieckim rynku pracy wyróżnia się pozytywnie na tle kraju. Kobiety rzadziej uczestniczą w rynku pracy niż mężczyźni

Bardziej szczegółowo

SYTUACJA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH NA RYNKU PRACY W WOJ. PODLASKIM W 2011 ROKU

SYTUACJA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH NA RYNKU PRACY W WOJ. PODLASKIM W 2011 ROKU SYTUACJA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH NA RYNKU PRACY W WOJ. PODLASKIM W 2011 ROKU W końcu 2011 r. w urzędach pracy woj. podlaskiego zarejestrowane były 3573 bezrobotne osoby niepełnosprawne, czyli o 154 osoby

Bardziej szczegółowo

MAZOWIECKI RYNEK PRACY I KWARTAŁ 2015 I KWARTAŁ 2015 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE

MAZOWIECKI RYNEK PRACY I KWARTAŁ 2015 I KWARTAŁ 2015 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE MAZOWIECKI RYNEK PRACY I KWARTAŁ 2015 I KWARTAŁ 2015 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE Na Mazowszu nie pracowało 43,2% ludności w wieku 15 lat i więcej co oznacza poprawę sytuacji w ujęciu rocznym. W województwie

Bardziej szczegółowo

MAZOWIECKI RYNEK PRACY IV KWARTAŁ 2015 IV KWARTAŁ 2015 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE

MAZOWIECKI RYNEK PRACY IV KWARTAŁ 2015 IV KWARTAŁ 2015 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE MAZOWIECKI RYNEK PRACY IV KWARTAŁ 2015 IV KWARTAŁ 2015 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE Na Mazowszu nie pracowało 41,9% ludności w wieku 15 lat i więcej, co oznacza poprawę sytuacji w ujęciu rocznym o 0,5 p. proc.

Bardziej szczegółowo

Pieniądze z OFE podlegają dziedziczeniu. Wiedzieliście?

Pieniądze z OFE podlegają dziedziczeniu. Wiedzieliście? Pieniądze z OFE podlegają dziedziczeniu. Wiedzieliście? Od 1 kwietnia do 31 lipca tego roku czynne było okno transferowe, podczas którego decydowaliśmy o tym gdzie trafi część naszej składki emerytalnej

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH ANALIZA WYNIKÓW BADANIA OKRESÓW POBIERANIA EMERYTUR

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH ANALIZA WYNIKÓW BADANIA OKRESÓW POBIERANIA EMERYTUR ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH ANALIZA WYNIKÓW BADANIA OKRESÓW POBIERANIA EMERYTUR Warszawa 2012 Opracował: Akceptowała: Andrzej Kania Specjalista Izabela

Bardziej szczegółowo

MAZOWIECKI RYNEK PRACY I KWARTAŁ 2016 I KWARTAŁ 2016 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE

MAZOWIECKI RYNEK PRACY I KWARTAŁ 2016 I KWARTAŁ 2016 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE MAZOWIECKI RYNEK PRACY I KWARTAŁ 2016 I KWARTAŁ 2016 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE Na Mazowszu nie pracowało 44,3% ludności w wieku 15 lat i więcej, co oznacza pogorszenie sytuacji w ujęciu rocznym o 1,1 p.

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 31 MARCA 2011 ROKU

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 31 MARCA 2011 ROKU CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 31 MARCA 2011 ROKU I. SYTUACJA WŚRÓD PRACUJĄCYCH W SEKTORZE PRZEDSIĘBIORSTW W ŁODZI, NA KONIEC MARCA 2011 ROKU Liczba ogółem pracujących w sektorze przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Urząd Statystyczny w Katowicach

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Urząd Statystyczny w Katowicach GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Urząd Statystyczny w Katowicach Notatka informacyjna PRODUKT KRAJOWY BRUTTO RACHUNKI REGIONALNE W 2008 R. 1 PRODUKT KRAJOWY BRUTTO W 2008 roku wartość wytworzonego produktu krajowego

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Nysie

Powiatowy Urząd Pracy w Nysie Powiatowy Urząd Pracy w Nysie Informacja o sytuacji na rynku pracy w powiecie nyskim - stan na dzień 30 czerwca roku Stopa bezrobocia Polska woj. opolskie powiat nyski Maj' 12,5% 13,3% 19,2% Czerwiec'

Bardziej szczegółowo

W spisie ludności 2002 ustalano główne i dodatkowe źródło utrzymania dla poszczególnych osób oraz

W spisie ludności 2002 ustalano główne i dodatkowe źródło utrzymania dla poszczególnych osób oraz Źródło: www.stat.gov.pl (GUS) Rozdział V. CHARAKTERYSTYKA EKONOMICZNA LUDNOŚ CI 16. Źródła utrzymania W spisie ludności 2002 ustalano główne i dodatkowe źródło utrzymania dla poszczególnych osób oraz odrębnie

Bardziej szczegółowo

MAZOWIECKI RYNEK PRACY I KWARTAŁ 2017 I KWARTAŁ 2017 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE

MAZOWIECKI RYNEK PRACY I KWARTAŁ 2017 I KWARTAŁ 2017 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE MAZOWIECKI RYNEK PRACY I KWARTAŁ 2017 I KWARTAŁ 2017 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE Na Mazowszu nie pracowało 43,3% ludności w wieku 15 lat i więcej. W województwie mazowieckim populacja pracujących wyniosła

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na rynku pracy w powiecie grajewskim według stanu na 31 maja 2012 roku

Informacja o sytuacji na rynku pracy w powiecie grajewskim według stanu na 31 maja 2012 roku Informacja o sytuacji na rynku pracy w powiecie grajewskim według stanu na 31 maja 2012 roku Poziom bezrobocia Poziom bezrobocia w końcu maja 2012r. był nieznacznie wyższy od notowanego w analogicznym

Bardziej szczegółowo

II. BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE

II. BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE II. BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE 1. Mieszkania oddane do eksploatacji w 2007 r. 1 Według danych Głównego Urzędu Statystycznego, w Polsce w 2007 r. oddano do użytku 133,8 tys. mieszkań, tj. o około 16% więcej

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Nysie

Powiatowy Urząd Pracy w Nysie Powiatowy Urząd Pracy w Nysie Informacja o sytuacji na rynku pracy w powiecie nyskim - stan na dzień 30 czerwca roku 1.Stopa bezrobocia Polska woj. opolskie powiat nyski Maj Czerwiec 13,5% 14,4% 13,2%

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 30 WRZEŚNIA 2015 ROKU

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 30 WRZEŚNIA 2015 ROKU CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 30 WRZEŚNIA 2015 ROKU I. SYTUACJA WŚRÓD PRACUJĄCYCH W SEKTORZE PRZEDSIĘBIORSTW W ŁODZI, NA KONIEC WRZEŚNIA 2015 ROKU Liczba ogółem pracujących w sektorze

Bardziej szczegółowo

MAZOWIECKI RYNEK PRACY LUTY 2014 R.

MAZOWIECKI RYNEK PRACY LUTY 2014 R. MAZOWIECKI RYNEK PRACY LUTY 2014 R. Na koniec lutego 2014 r. stopa bezrobocia na Mazowszu pozostała na poziomie sprzed miesiąca (11,4%). Jak wynika z informacji publikowanych przez GUS, przeciętne zatrudnienie

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Nysie

Powiatowy Urząd Pracy w Nysie Powiatowy Urząd Pracy w Nysie Informacja o sytuacji na rynku pracy w powiecie nyskim - stan na dzień 31 grudnia roku Stopa bezrobocia Polska woj. opolskie powiat nyski Listopad 13,2% 14,0% 20,4% Grudzień

Bardziej szczegółowo

BEZROBOCIE W POLSCE W 2013 ROKU

BEZROBOCIE W POLSCE W 2013 ROKU Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Departament Rynku Pracy BEZROBOCIE W POLSCE W 2013 ROKU Raport tabelaryczny Maj 2014 Opracowanie: Wydział Analiz i Statystyki (JMŁ) Przedruk w całości lub w części

Bardziej szczegółowo

Lokalny. rynek pracy. Bezrobocie rejestrowane w gminach powiatu gorlickiego. Powiatowy Urząd Pracy w Gorlicach. Gorlice, sierpień 2016

Lokalny. rynek pracy. Bezrobocie rejestrowane w gminach powiatu gorlickiego. Powiatowy Urząd Pracy w Gorlicach. Gorlice, sierpień 2016 Lokalny 2016 rynek pracy Bezrobocie rejestrowane w gminach powiatu gorlickiego Powiatowy Urząd Pracy w Gorlicach Gorlice, sierpień 2016 Spis treści I. Skala bezrobocia rejestrowanego w gminach powiatu

Bardziej szczegółowo

Ewolucja poziomu zatrudnienia w sektorze przedsiębiorstw

Ewolucja poziomu zatrudnienia w sektorze przedsiębiorstw Biuletyn Obserwatorium Regionalnych Rynków Pracy KPP Numer 4 Ewolucja poziomu zatrudnienia w sektorze przedsiębiorstw Czerwiec był piątym kolejnym miesiącem, w którym mieliśmy do czynienia ze spadkiem

Bardziej szczegółowo

Działalność badawcza i rozwojowa w Polsce w 2013 r. Główne wnioski

Działalność badawcza i rozwojowa w Polsce w 2013 r. Główne wnioski GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Urząd Statystyczny w Szczecinie Warszawa, listopad 2014 r. Informacja sygnalna WYNIKI BADAŃ GUS Główne wnioski Wartość nakładów wewnętrznych 1 ogółem na działalność badawczo-rozwojową

Bardziej szczegółowo

Budownictwo mieszkaniowe a) w okresie I-II 2014 r.

Budownictwo mieszkaniowe a) w okresie I-II 2014 r. Warszawa, 17.3.214 r. Budownictwo mieszkaniowe a) w okresie I-II 214 r. Według wstępnych danych, w okresie styczeń-luty 214 r. oddano do użytkowania 2378 mieszkań, tj. o 4,9% mniej w porównaniu z analogicznym

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Nysie

Powiatowy Urząd Pracy w Nysie Powiatowy Urząd Pracy w Nysie Informacja o sytuacji na rynku pracy w powiecie nyskim - stan na dzień 31 marca roku 1.Stopa bezrobocia Polska woj. opolskie powiat nyski Luty Marzec 14,4% 15,5% 14,3% 15,5%

Bardziej szczegółowo

kujawsko-pomorskiego stanowili 7,1 % wszystkich zarejestrowanych w Stan w dniu 31 XII 2007 r.

kujawsko-pomorskiego stanowili 7,1 % wszystkich zarejestrowanych w Stan w dniu 31 XII 2007 r. W województwie kujawsko-pomorskim, tak jak i w całym kraju, nastąpiła w ostatnim roku poprawa sytuacji na rynku pracy. Od kilku lat zmniejsza się liczba zarejestrowanych bezrobotnych w końcu grudnia 2007

Bardziej szczegółowo

Średnia wielkość powierzchni gruntów rolnych w gospodarstwie za rok 2006 (w hektarach) Jednostka podziału administracyjnego kraju

Średnia wielkość powierzchni gruntów rolnych w gospodarstwie za rok 2006 (w hektarach) Jednostka podziału administracyjnego kraju ROLNYCH W GOSPODARSTWIE W KRAJU ZA 2006 ROK w gospodarstwie za rok 2006 (w hektarach) Województwo dolnośląskie 14,63 Województwo kujawsko-pomorskie 14,47 Województwo lubelskie 7,15 Województwo lubuskie

Bardziej szczegółowo

Żłobki i kluby dziecięce w 2013 r.

Żłobki i kluby dziecięce w 2013 r. Materiał na konferencję prasową w dniu 3 maja 214 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Badań Społecznych i Warunków Życia Notatka informacyjna Żłobki i kluby dziecięce w 213 r. W pierwszym kwartale

Bardziej szczegółowo

W pierwszym półroczu 2008 r., podobnie jak w latach. TABL. 1. Bezrobocie rejestrowane. poprzednich, większą część zbiorowości bezrobotnych,

W pierwszym półroczu 2008 r., podobnie jak w latach. TABL. 1. Bezrobocie rejestrowane. poprzednich, większą część zbiorowości bezrobotnych, W ostatnim półroczu w województwie kujawsko-pomorskim, podobnie jak w całym kraju, nastąpiła poprawa sytuacji na rynku pracy. Od kilku lat zmniejsza się liczba zarejestrowanych bezrobotnych w końcu czerwca

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na rynku. Polska woj. opolskie powiat nyski 12,9% 13,7% 13,4% 14,2%

Informacja o sytuacji na rynku. Polska woj. opolskie powiat nyski 12,9% 13,7% 13,4% 14,2% Informacja o sytuacji na rynku pracy stan na dzień 31 grudzień roku POWIATOWY URZĄD PRACY W NYSIE 1.Stopa bezrobocia Tabela 1 Polska woj. opolskie powiat nyski Listopad Grudzień 12,9% 13,7% 13,4% 14,2%

Bardziej szczegółowo

Żłobki i kluby dziecięce w 2012 r.

Żłobki i kluby dziecięce w 2012 r. Materiał na konferencję prasową w dniu 29 maja 213 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Badań Społecznych i Warunków Życia Notatka informacyjna Żłobki i kluby dziecięce w 212 r. W pierwszym kwartale

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA KONIEC II KWARTAŁU 2008 ROKU

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA KONIEC II KWARTAŁU 2008 ROKU CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA KONIEC II KWARTAŁU 2008 ROKU 1. SYTUACJA WŚRÓD PRACUJĄCYCH W SEKTORZE PRZEDSIĘBIORSTW W ŁODZI W CZERWCU 2008 ROKU. Liczba pracujących w sektorze przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

Porównanie do maja 2010 roku

Porównanie do maja 2010 roku maj Podstawowe informacje kwiecień 2011 maj 2011 liczba zmiana % / pkt proc. Bezrobotni zarejestrowani (stan w końcu miesiąca) Stopa bezrobocia (stan w końcu miesiąca) Wolne miejsca pracy i miejsca aktywizacji

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ Departament Rynku Pracy PROGRAM 30 MINUS. Informacja

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ Departament Rynku Pracy PROGRAM 30 MINUS. Informacja MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ Departament Rynku Pracy PROGRAM 30 MINUS Informacja dotycząca wykorzystania w roku 2010 środków rezerwy Funduszu Pracy przeznaczonych na realizację Programu aktywizacji

Bardziej szczegółowo

STAN I STRUKTURA BEZROBOCIA W POWIECIE CHRZANOWSKIM w styczniu 2010 roku

STAN I STRUKTURA BEZROBOCIA W POWIECIE CHRZANOWSKIM w styczniu 2010 roku STAN I STRUKTURA BEZROBOCIA W POWIECIE CHRZANOWSKIM w styczniu 2010 roku POZIOM BEZROBOCIA I STOPA BEZROBOCIA Liczba zarejestrowanych bezrobotnych w chrzanowskim urzędzie pracy w końcu stycznia 2010 roku

Bardziej szczegółowo

Działalność gospodarcza przedsiębiorstw o liczbie pracujących do 9 osób w 2015 r.

Działalność gospodarcza przedsiębiorstw o liczbie pracujących do 9 osób w 2015 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Warszawa, 03.10.2016 r. Opracowanie sygnalne Działalność gospodarcza przedsiębiorstw o liczbie pracujących do 9 osób w 2015 r. W 2015 r. działalność gospodarczą w Polsce prowadziło

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na rynku pracy

Informacja o sytuacji na rynku pracy Informacja o sytuacji na rynku pracy stan na dzień 30 września roku POWIATOWY URZĄD PRACY W NYSIE 1.Stopa bezrobocia Tabela 1 Polska Woj. opolskie Powiat Nyski Sierpień 11,6% 12,1% 17,3% Wrzesień 11,8%

Bardziej szczegółowo

Terytorialne zróżnicowanie bezrobocia w Polsce w 2011 roku

Terytorialne zróżnicowanie bezrobocia w Polsce w 2011 roku Terytorialne zróżnicowanie bezrobocia w Polsce w 2011 roku Warszawa 2012 r. MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ Departament Rynku Pracy Terytorialne zróżnicowanie bezrobocia w Polsce w 2011 roku Warszawa

Bardziej szczegółowo

LICZBA BEZROBOTNYCH I STOPA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM NA TLE POLSKI I WOJEWÓDZTW W CZERWCU 2015 ROKU

LICZBA BEZROBOTNYCH I STOPA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM NA TLE POLSKI I WOJEWÓDZTW W CZERWCU 2015 ROKU LICZBA BEZROBOTNYCH I STOPA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM NA TLE POLSKI I WOJEWÓDZTW W CZERWCU 2015 ROKU Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu Według stanu w końcu czerwca 2015 r. w województwie

Bardziej szczegółowo

NIEPEŁNOSPRAWNI BEZROBOTNI I POSZUKUJĄCY PRACY NIEPOZOSTAJĄCY W ZATRUDNIENIU W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM W I PÓŁROCZU 2012 ROKU

NIEPEŁNOSPRAWNI BEZROBOTNI I POSZUKUJĄCY PRACY NIEPOZOSTAJĄCY W ZATRUDNIENIU W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM W I PÓŁROCZU 2012 ROKU NIEPEŁNOSPRAWNI BEZROBOTNI I POSZUKUJĄCY PRACY NIEPOZOSTAJĄCY W ZATRUDNIENIU W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM W I PÓŁROCZU 2012 ROKU ZESTAWIENIA TABELARYCZNE Toruń, wrzesień 2012 rok Dynamika zmian i

Bardziej szczegółowo

ludności aktywnej zawodowo (pracujących i bezrobotnych) przyjęte na XIII Międzynarodowej Konferencji Statystyków Pracy w październiku 1982 r.

ludności aktywnej zawodowo (pracujących i bezrobotnych) przyjęte na XIII Międzynarodowej Konferencji Statystyków Pracy w październiku 1982 r. Informacja została opracowana na podstawie uogólnionych wyników reprezentacyjnego Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności (BAEL) przeprowadzonego Badanie Aktywności Ekonomicznej Ludności realizowane jest

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ DEPARTAMENT FUNDUSZY

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ DEPARTAMENT FUNDUSZY MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ DEPARTAMENT FUNDUSZY działań aktywizujących realizowanych przez powiatowe urzędy pracy w ramach programów na rzecz promocji, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji

Bardziej szczegółowo

Głównym celem tego opracowania jest analiza i ocena. kształtowania się stanu i struktury bezrobocia w 2009r. roku w rejonie

Głównym celem tego opracowania jest analiza i ocena. kształtowania się stanu i struktury bezrobocia w 2009r. roku w rejonie Informacja o stanie i strukturze bezrobocia w 29 r. W S T Ę P Głównym celem tego opracowania jest analiza i ocena kształtowania się stanu i struktury bezrobocia w 29r. roku w rejonie działania Powiatowego

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na rynku pracy

Informacja o sytuacji na rynku pracy Informacja o sytuacji na rynku pracy stan na dzień 30 września roku POWIATOWY URZĄD PRACY W NYSIE 1.Stopa bezrobocia Tabela 1 Polska woj. opolskie powiat nyski Sierpień 12,4% 13,1% 19,0% Wrzesień 12,4%

Bardziej szczegółowo

AKTYWNOŚĆ EKONOMICZNA LUDNOŚCI W WOJEWÓDZTWIE LUBELSKIM Stan w I kwartale 2014 r.

AKTYWNOŚĆ EKONOMICZNA LUDNOŚCI W WOJEWÓDZTWIE LUBELSKIM Stan w I kwartale 2014 r. URZĄD STATYSTYCZNY W LUBLINIE OPRACOWANIA SYGNALNE Lublin, czerwiec 2014 r. Kontakt: SekretariatUSLUB@stat.gov.pl Tel. 81 533 20 51, fax 81 533 27 61 Internet: http://www.stat.gov.pl/lublin/index_plk_html.htm

Bardziej szczegółowo

I. Aktywność Ekonomiczna Ludności Polski (BAEL) 1

I. Aktywność Ekonomiczna Ludności Polski (BAEL) 1 Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Departament Rynku Pracy Wydział Analiz i Statystyki SYTUACJA NA RYNKU PRACY OSÓB MŁODYCH W 2013 ROKU I. Aktywność Ekonomiczna Ludności Polski (BAEL) 1 W IV kwartale

Bardziej szczegółowo

LICZBA BEZROBOTNYCH I STOPA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM NA TLE POLSKI I WOJEWÓDZTW W MARCU 2015 ROKU

LICZBA BEZROBOTNYCH I STOPA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM NA TLE POLSKI I WOJEWÓDZTW W MARCU 2015 ROKU LICZBA BEZROBOTNYCH I STOPA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM NA TLE POLSKI I WOJEWÓDZTW W MARCU 2015 ROKU Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu Według stanu w końcu marca 2015 r. w województwie

Bardziej szczegółowo

Budownictwo mieszkaniowe a) w okresie I-XII 2013 r.

Budownictwo mieszkaniowe a) w okresie I-XII 2013 r. Warszawa, 17.1.214 r. Budownictwo mieszkaniowe a) w okresie I-XII 213 r. Według wstępnych danych, w okresie styczeń-grudzień 213 r. oddano do użytkowania 146122 mieszkania, tj. o 4,4% mniej niż w 212 r.

Bardziej szczegółowo

Ogólna sytuacja na rynku pracy w mieście Płocku w 2010 roku

Ogólna sytuacja na rynku pracy w mieście Płocku w 2010 roku Miejski Urząd Pracy w Płocku ul. 3 Maja 16, 09-402 Płock Tel. (024) 367 18 30, Faks (024) 367 18 31 Ogólna sytuacja na rynku pracy w mieście Płocku w 2010 roku 1. Liczba bezrobotnych i stopa bezrobocia

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY POWIAT NYSKI - IX 2014

INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY POWIAT NYSKI - IX 2014 INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY POWIAT NYSKI - IX 1. Stopa bezrobocia Polska woj. opolskie powiat nyski Sierpień' 11,7% 12,3% 17,1% Wrzesień' 11,5% 12,0% 16,3% Stopa bezrobocia w powiecie nyskim we

Bardziej szczegółowo

Rozdział 4. Profile regionalne małych i średnich przedsiębiorstw. Województwo dolnośląskie

Rozdział 4. Profile regionalne małych i średnich przedsiębiorstw. Województwo dolnośląskie Melania Nieć, Joanna Orłowska, Maja Wasilewska Rozdział 4. Profile regionalne małych i średnich przedsiębiorstw Województwo dolnośląskie Struktura podmiotowa przedsiębiorstw aktywnych W 2013 r. o ponad

Bardziej szczegółowo

Krótka informacja o instytucjonalnej obs³udze rynku pracy

Krótka informacja o instytucjonalnej obs³udze rynku pracy Agnieszka Miler Departament Rynku Pracy Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Spo³ecznej Krótka informacja o instytucjonalnej obs³udze rynku pracy W 2000 roku, zosta³o wprowadzone rozporz¹dzeniem Prezesa

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Urząd Statystyczny w Krakowie

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Urząd Statystyczny w Krakowie GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Urząd Statystyczny w Krakowie Warszawa, dnia 28 listopada 2014 r. Informacja sygnalna WYNIKI BADAŃ GUS BENEFICJENCI ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH W 2013 R. Podstawowe źródło danych opracowania

Bardziej szczegółowo

Sytuacja zawodowa osób z wyższym wykształceniem w Polsce i w krajach Unii Europejskiej w 2012 r.

Sytuacja zawodowa osób z wyższym wykształceniem w Polsce i w krajach Unii Europejskiej w 2012 r. 1 Urz d Statystyczny w Gda sku W Polsce w 2012 r. udział osób w wieku 30-34 lata posiadających wykształcenie wyższe w ogólnej liczbie ludności w tym wieku (aktywni zawodowo + bierni zawodowo) wyniósł 39,1%

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Nysie

Powiatowy Urząd Pracy w Nysie Stopa bezrobocia Powiatowy Urząd Pracy w Nysie Informacja o sytuacji na rynku pracy w powiecie nyskim - stan na dzień 31 października roku Polska woj. opolskie powiat nyski Wrzesień Październik 13,0% 13,8%

Bardziej szczegółowo

NIEPEŁNOSPRAWNI BEZROBOTNI I POSZUKUJĄCY PRACY NIEPOZOSTAJĄCY W ZATRUDNIENIU W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM W I PÓŁROCZU 2010 ROKU

NIEPEŁNOSPRAWNI BEZROBOTNI I POSZUKUJĄCY PRACY NIEPOZOSTAJĄCY W ZATRUDNIENIU W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM W I PÓŁROCZU 2010 ROKU NIEPEŁNOSPRAWNI BEZROBOTNI I POSZUKUJĄCY PRACY NIEPOZOSTAJĄCY W ZATRUDNIENIU W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM W I PÓŁROCZU 2010 ROKU ZESTAWIENIA TABELARYCZNE Toruń, wrzesień 2010 rok Dynamika zmian i

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ Departament Funduszy Wydział Funduszu Pracy Efektywność programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej zrealizowanych

Bardziej szczegółowo

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej I N F O R M A C J A o gospodarowaniu środkami w wojewódzkich funduszach ochrony środowiska i gospodarki wodnej w roku 27 Warszawa, maj 28 SPIS TREŚCI:

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Departament Rynku Pracy Wydział Analiz i Statystyki Warszawa dnia r.

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Departament Rynku Pracy Wydział Analiz i Statystyki Warszawa dnia r. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Departament Rynku Pracy Wydział Analiz i Statystyki Warszawa dnia 18.5.216 r. OSOBY POWYŻEJ 5 ROKU ŻYCIA NA RYNKU PRACY W 215 ROKU W wyniku przede wszystkim

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ DEPARTAMENT FUNDUSZY

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ DEPARTAMENT FUNDUSZY MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ DEPARTAMENT FUNDUSZY podstawowych form aktywizacji zawodowej realizowanych w ramach programów na rzecz promocji, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej

Bardziej szczegółowo

LICZBA BEZROBOTNYCH I STOPA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM NA TLE POLSKI I WOJEWÓDZTW. LUTY 2014 R. Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu

LICZBA BEZROBOTNYCH I STOPA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM NA TLE POLSKI I WOJEWÓDZTW. LUTY 2014 R. Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu LICZBA BEZROBOTNYCH I STOPA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM NA TLE POLSKI I WOJEWÓDZTW. LUTY 2014 R. Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu Według stanu w końcu lutego 2014 r. w województwie kujawsko-pomorskim

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ZAWIERCIAŃSKIM W 2013 ROKU

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ZAWIERCIAŃSKIM W 2013 ROKU POWIATOWY URZĄD PRACY W ZAWIERCIU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ZAWIERCIAŃSKIM W 2013 ROKU CZĘŚĆ II PROGNOSTYCZNA Zawiercie, lipiec 2014 r. Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku. Wojewódzka Rada Rynku Pracy Białymstoku 2 czerwca 2017 roku

Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku. Wojewódzka Rada Rynku Pracy Białymstoku 2 czerwca 2017 roku 1 Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku Wojewódzka Rada Rynku Pracy Białymstoku 2 czerwca 2017 roku Współczynnik aktywności zawodowej ludności w wieku 15 lat i więcej w % Wskaźnik zatrudnienia ludności

Bardziej szczegółowo

DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH

DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Zachodniopomorskie Podlaskie Kujawsko-Pomorskie Lubuskie Wielkopolskie Mazowieckie Łódzkie Lubelskie Dolnośląskie Opolskie Świętokrzyskie

Bardziej szczegółowo

I. Aktywność Ekonomiczna Ludności Polski (BAEL) 1

I. Aktywność Ekonomiczna Ludności Polski (BAEL) 1 Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Departament Rynku Pracy Wydział Analiz i Statystyki SYTUACJA NA RYNKU PRACY OSÓB MŁODYCH W 2014 ROKU w tysiącach osób I. Aktywność Ekonomiczna Ludności Polski (BAEL)

Bardziej szczegółowo

I Stopa bezrobocia w GOM

I Stopa bezrobocia w GOM I Stopa bezrobocia w GOM Poprawa sytuacji na metropolitalnym rynku pracy odczuwalna jest na terenie większosci miast i powiatów wchodzących w skład Stowarzyszenia GOM. W sierpniu, największy spadek stopy

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na rynku pracy

Informacja o sytuacji na rynku pracy Informacja o sytuacji na rynku pracy stan na dzień 31 lipca roku POWIATOWY URZĄD PRACY W NYSIE 1.Stopa bezrobocia Tabela 1 Polska woj. opolskie powiat nyski Czerwiec 12,4% 13,2% 18,8% Lipiec 12,3% 13,1%

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W POWIECIE BIŁGORAJSKIM

INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W POWIECIE BIŁGORAJSKIM POWIATOWY URZĄD PRACY W BIŁGORAJU INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W POWIECIE BIŁGORAJSKIM według stanu na koniec I półrocza 2010 r. Biłgoraj, lipiec 2010 r. I.POZIOM BEZROBOCIA 1. Liczba zarejestrowanych

Bardziej szczegółowo