SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA"

Transkrypt

1 5/ZP/2007 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dla zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych Przedmiot zamówienia: Zakup sprzętu komputerowego dla Kolegium Nauczycielskiego w Bielsku-Białej przy ul. Krakowskiej 30 Bielsko-Biała, lipiec 2007 r. 1

2 Spis treści: Części: I. Nazwa i adres zamawiającego, II. Tryb zamówienia, III. Opis przedmiotu zamówienia, IV. Termin wykonania zamówienia; V. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków, VI. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu, VII. Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów, osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami, VIII. Wymagania dotyczące wadium, IX. Termin związania ofertą, X. Opis sposobu przygotowania ofert, XI. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert, XII. Opis sposobu obliczenia ceny, XIII. Opis kryteriów i ich znaczenia oraz sposób oceny ofert, XIV. Informacje o formalnościach po wyborze oferty, XV. Wymagania dotyczące zabezpieczenia naleŝytego wykonania umowy, XVI. Istotne postanowienia umowy, XVII. Pouczenie o środach ochrony prawnej. 2

3 Część I Nazwa i adres zamawiającego. Kolegium Nauczycielskie, Bielsko-Biała, ul. Krakowska 30 Regon: , NIP Tel do 62 Fax Część II - Tryb zamówienia Zamówienie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim, z zachowaniem formy pisemnej. Część III - Opis przedmiotu zamówienia. Przedmiotem zamówienia jest zakup sprzętu komputerowego dla Kolegium Nauczycielskiego w Bielsku-Białej przy ul. Krakowskiej 30 CPV komputery osobiste CPV monitory CPV notebooki CPV serwery CPV urządzenia sieciowe CPV części, akcesoria i wyroby komputerowe CPV oprogramowanie CPV kamery wideo 1) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa załącznik nr 4 do siwz 2) Oferowany sprzęt komputerowy musi być fabrycznie nowy, objęty gwarancją określoną w załączniku. Serwisowany sprzęt w okresie gwarancji wykonawca odbiera z siedziby zamawiającego. Część IV - Termin wykonania zamówienia. Zamówienie naleŝy wykonać w terminie wymaganym : r. Część V - Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki: 1. Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności zgodnie z wymaganiami ustawowymi. Ocena spełnienia warunku - na podstawie przedstawionych przez wykonawcę oświadczeń i dokumentów opisanych w części VI pkt. II ppkt. 1 i 2 siwz. 2. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. Ocena spełnienia warunku - na podstawie oświadczenia wykonawcy, o którym mowa w części VI pkt.ii ppkt. 1 siwz. 3. Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie Spełnienie warunku - wykonanie w ciągu ostatnich trzech (3) lat przed dniem 3

4 wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeŝeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, co najmniej dwóch (2) dostaw odpowiadających swoim rodzajem i wartością dostawom stanowiącym przedmiot zamówienia, Ocena spełnienia warunku - na podstawie dokumentów, o których mowa w części VI pkt. II ppkt. 3 i 4 nin. siwz. 4. Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia. na podstawie Art. 24.ust. 1i ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych w przypadku wykonawców działających wspólnie (spółka cywilna, konsorcjum, itd.) dotyczy kaŝdego współwykonawcy z osobna. Ocena spełnienie warunku na podstawie oświadczenia wykonawcy, o którym mowa w części VI pkt.ii ppkt.1 siwz. 5. Akceptują warunki zawarte w niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami i przyjmują je bez zastrzeŝeń. Ocena spełnienie warunku na podstawie oświadczenia wykonawcy, o którym mowa w cz. VI pkt. I ppkt. 3 siwz. Ocena spełnienia w/w warunków udziału w nin. postępowaniu zostanie dokonana w oparciu o wymagane oświadczenia i dokumenty, o których mowa w części VI pkt. II siwz, wg zasady spełnia/ nie spełnia. Część VI Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu Wykonawca winien dostarczyć: I. Dokumenty składające się na ofertę: 1. Oryginał oferty przetargowej sporządzonej na formularzu ofertowym stanowiącym Załącznik nr 1 do siwz. 2. Pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawców ubiegających się wspólnie o przedmiotowe zamówienie, określające zakres udzielonego pełnomocnictwa (pełnomocnik winien być powołany przez wszystkich wykonawców ubiegających się wspólnie o zamówienie). 3. Oświadczenie wykonawcy (na formularzu oferta przetargowa - zał. nr 1 do siwz) : - o zdobyciu informacji koniecznych do sporządzenia oferty; - o zapoznaniu się z warunkami przetargu zawartymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami i przyjęciu tych warunków bez zastrze- Ŝeń - zobowiązaniu się do zawarcia umowy na warunkach określonych w projekcie umowy (Załącznik Nr 3 do siwz); II. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające spełnienie przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu: 1. Oświadczenie w trybie Art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. Nr 164 z 2006 r. poz.1163 z późn. zm.), zwanej dalej PZP załącznik nr 2 do nin. siwz. W przypadku wykonawców składających ofertę wspólnie (spółka cywilna, konsorcjum itd.) kaŝdy ze współwykonawców składa oświadczenie oddzielnie. 2. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej w przypadku przedsiębiorców występujących wspólnie - m.in. spółki cywilne, konsorcja - zaświadczenie o wpisie do ewidencji 4

5 działalności gospodarczej lub odpis z właściwego rejestru kaŝdego ze wspólników) - wystawione nie wcześniej niŝ 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 3. Wykaz wykonanych przez wykonawcę w okresie ostatnich trzech (3) lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeŝeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, co najmniej dwóch (2) dostaw odpowiadających swoim rodzajem i wartością dostawom stanowiącym przedmiot zamówienia z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca dostawy, Uwaga: dokument składany w formie kserokopii winien być poświadczony za zgodność z oryginałem przez wykonawcę, tj. posiadać adnotację np. za zgodność z oryginałem opatrzoną odręcznym podpisem Wykonawcy. 4. Dokumenty potwierdzające, Ŝe wymienione - zgodnie z pkt 3 dostawy zostały wykonane naleŝycie (referencje zamawiających). Część VII - Informacja o sposobie porozumiewania się. Informacja o sposobie przekazywania oświadczeń i dokumentów. Osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami. 1. Wykonawca moŝe zwrócić się na piśmie do zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający niezwłocznie udzieli wyjaśnień, chyba Ŝe prośba wpłynęła na mniej niŝ 6 dni przed terminem składania ofert. Zamawiający prześle jednocześnie treść wyjaśnienia wszystkim wykonawcom, którym przekazał siwz, bez ujawniania źródła zapytania oraz zamieści je na stronie internetowej, na której została udostępniona siwz Zamawiający w szczególnie uzasadnionych przypadkach moŝe w kaŝdym czasie, przed upływem terminu do składania ofert, zmodyfikować treść niniejszej siwz (z zastrzeŝeniem art. 38 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych). Dokonaną w ten sposób modyfikację przekaŝe niezwłocznie wszystkim wykonawcom, którym przekazano siwz oraz zamieści ją na stronie internetowej Zamawiający przedłuŝy termin składania ofert, jeŝeli w wyniku modyfikacji treści siwz niezbędny jest dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach i o jego przedłuŝeniu zawiadomi wszystkich wykonawców, którym przekazano siwz oraz zamieści ją na stronie internetowej 3. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje zamawiający oraz wykonawcy przekazują pisemnie lub faksem. 4. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazane za pomocą faksu uwaŝa się za złoŝone w terminie, jeŝeli ich treść dotarła do adresata przed upływem terminu i została niezwłocznie potwierdzona pisemnie. 5. Osoba uprawniona do kontaktów z wykonawcami: Lechosław Hojnacki, tel do 62 w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach od 8 00 do Część VIII Wymagania dotyczące wadium. Nie pobiera się wadium. Część IX Termin związania ofertą. Składający ofertę pozostaje nią związany przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 5

6 Termin związania ofertą naleŝy wpisać w formularzu ofertowym, stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszej siwz. Część X Opis sposobu przygotowania ofert. 1. Oferta powinna być sporządzona na formularzu Oferta przetargowa, stanowiącym załącznik nr 1 do siwz. 2. Ofertę składa się, pod rygorem niewaŝności, w formie pisemnej. 3. Treść oferty musi odpowiadać treści niniejszej siwz. 4. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, napisana czytelnie, trwałą techniką i podpisana przez osobę(y) upowaŝnioną(e) do reprezentowania firmy na zewnątrz i zaciągania zobowiązań w wysokości odpowiadającej cenie oferty. KaŜda, zawierająca informacje strona wyceny i załączników winna być podpisana przez wykonawcę. Wszelkie poprawki treści oferty powinny być naniesione czytelnie i parafowane przez wykonawcę. 5. Do oferty powinny być załączone wszystkie dokumenty w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę - wymagane odpowiednimi postanowieniami Części VI niniejszej siwz. Uwaga: za brak dokumentu traktowane będzie złoŝenie dokumentu w niewłaściwej formie (np. kserokopia nie poświadczona przez wykonawcę za zgodność z oryginałem) 6. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złoŝeniem oferty z zastrzeŝeniem Art. 93 ust. 4 ustawy Pzp. 7. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie (np. spółka cywilna, konsorcjum) kaŝdy z wykonawców oddzielnie musi udokumentować, Ŝe nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 22 i 24 Pzp, tj. do oferty powinny być załączone oświadczenia i dokumenty wskazane w Części VI pkt II ppkt 1i 2 siwz odrębnie w odniesieniu do kaŝdego z wykonawców, natomiast pozostałe dokumenty i oświadczenia wykonawcy mogą złoŝyć jako jeden wspólny komplet. 8. Wykonawcy, którzy wspólnie ubiegać się będą o udzielenie zamówienia winni ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Uwaga: W dokumencie stwierdzającym ustanowienie pełnomocnika przez wszystkich wykonawców (wspólników) dla konkretnego zamówienia publicznego winien być równieŝ określony zakres pełnomocnictwa, wynikający z art. 23 ust. 2 ustawy PZP (Dz. U. z 2006 r. Nr 164 poz. 1163),tj. powinno być określone, czy pełnomocnik ma upowaŝnienie wykonawców do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia, czy teŝ do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. 9. Wykonawcy mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej składają dokumenty zgodnie z przepisami rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 maja 2006r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich moŝe Ŝądać zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2006r. Nr 87, poz. 605). 10. Wykonawca winien zastrzec, nie później niŝ w terminie składania ofert, informacje które nie mogą być ujawnione, gdyŝ stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (art. 8 ust. 3 ustawy PZP). Stosowne zastrzeŝenie odnośnie informacji, które nie mogą być udostępnione, gdyŝ stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa wykonawca winien złoŝyć na formularzu Oferta przetargowa, w przeciwnym razie cała oferta zostanie ujawniona. 6

7 Wykonawca nie moŝe zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 PZP, tj. nazwy i adresu wykonawcy oraz informacji dotyczących ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji zawartych w ofercie. 11. Ofertę naleŝy złoŝyć w nieprzejrzystej, zamkniętej kopercie lub opakowaniu. Koperta powinna być zaadresowana: Kolegium Nauczycielskie Bielsko-Biała ul. Krakowska 30 i opatrzona napisem: Przetarg nieograniczony zakup sprzętu komputerowego dla Kolegium Nauczycielskiego w Bielsku-Białej nie otwierać przed r. godz Kopertę (opakowanie) zaopatrzyć w adres zwrotny wykonawcy, umoŝliwiający odesłanie oferty uszkodzonej lub złoŝonej po wyznaczonym terminie składania ofert. Oferta uszkodzona nie podlega rozpatrzeniu. 12. Wykonawca moŝe, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać zło- Ŝoną przez siebie ofertę pod warunkiem, Ŝe zamawiający otrzyma (przed terminem składania ofert) ofertę zamienną ( zamknięta koperta oznaczona napisem zmiana ) lub pisemne powiadomienie o wycofaniu oferty. Część XI Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert. 1. Wykonawca moŝe złoŝyć jedną ofertę. 2. Oferty naleŝy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia r. do godziny 9 00 w Sekretariacie Kolegium Nauczycielskiego w Bielsku-Białej, ul. Krakowska 30 (I piętro, pok. nr 109). 3. Oferty złoŝone po wyznaczonym terminie zostaną zwrócone bez otwierania po upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu. 4. Oferty nadesłane pocztą będą przyjęte pod warunkiem dostarczenia ich przez pocztę w określonym wyŝej terminie. 5. Oferty, które zostaną dostarczone do zamawiającego w stanie uszkodzonym, tj. wskazującym na moŝliwość dokonania podmiany zawartości oferty, nie będą dopuszczone do przetargu i zostaną zwrócone oferentowi z adnotacją o treści: ofertę otrzymano w stanie uszkodzonym nie podlega rozpatrzeniu 6. Publiczne otwarcie ofert przez Komisję przetargową nastąpi dnia r. o godzinie w Kolegium Nauczycielskim w Bielsku-Białej, ul. Krakowska 30 - III p. pok. nr Otwarcie ofert jest jawne. 8. W przypadku złoŝenia oferty zamiennej oferta pierwotna będzie wycofana z przetargu bez otwierania i zostanie zwrócona oferentowi po zamknięciu części publiczne badanie ofert. 9. Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 10. Podczas otwarcia ofert zamawiający poda nazwy oraz adresy wykonawców, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji zawarte w ofertach. 11. W toku badania i oceny ofert zamawiający moŝe Ŝądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złoŝonych ofert. Niedopuszczalne jest prowadzenie negocjacji dot. złoŝonej oferty oraz, z zastrzeŝeniem art. 87 ust. 1 ustawy PZP, dokonywanie jakiejkolwiek zmiany jej treści. 7

8 12. Zamawiający poprawi w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie oraz omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny zgodnie z art. 88 PZP i niezwłocznie zawiadomi o tym wykonawców, którzy złoŝyli oferty art. 87 ust. 2 PZP. Część XII Opis sposobu obliczenia ceny. Cenę oferty naleŝy wyliczyć jako sumę wartości obliczonej na podstawie cen jednostkowych poszczególnych pozycji i wpisać w formularz oferty (Załącznik nr 1 do siwz). Ceną oferty będzie suma cen sprzętu komputerowego wyszczególnionego w załączniku nr 4 do siwz.: Wyliczenie to z uwzględnieniem cen jednostkowych naleŝy dołączyć do oferty w formie załącznika Cena oferty winna obejmować wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia w szczególności: - koszt dostawy przedmiotu zamówienia do siedziby Zamawiającego - ustawowo wymagany podatek VAT, którego wysokość dla kaŝdej pozycji określono w załączniku nr 4 do siwz, Nie naleŝy stosować opustów do końcowej ceny oferty. Nie przewiduje się waloryzacji ceny. Cena oferty winna być podana w złotych polskich, liczbowo i słownie, z VAT-em i bez VAT-u, dla całości zamówienia. Cena ofertowa nie moŝe być dowolnie deklarowaną wielkością pienięŝną lecz musi wynikać z przeprowadzonego rachunku kosztów. Pominięcie lub zmiana jakiejkolwiek pozycji zamówienia określonej w załączniku nr 4 do siwz traktowane będzie jako złoŝenie oferty niepełnej, niezgodnej z wymogami siwz i taka oferta zostanie odrzucona. Część XIII Opis kryteriów, ich znaczenie oraz sposób oceny ofert. 1. Przy wyborze oferty zamawiający kierował się będzie następującymi kryteriami: i współczynnikami wag ( znaczeniem) do tych kryteriów: - cena wykonania zamówienia 100 % 2. Ocena ofert będzie dokonywana wg poniŝszej zasady: NajniŜsza cena ze wszystkich ofert nie odrzuconych otrzyma 100 punktów. Oferty proponujące ceny wyŝsze otrzymają proporcjonalnie mniej punktów, wyliczonych wg wzoru: oferta z ceną najniŝszą x = x 100 x znaczenie (100%) oferta badana 3. Najkorzystniejszą będzie oferta, która otrzyma największą ilość punktów procentowych obliczonych wg powyŝszego wzoru. Część XIV Informacja o formalnościach po wyborze oferty. Po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający dokona formalności zgodnie z art. 92 ust. 1 i 2 ustawy Pzp (Dz.U. z 2006r. nr 164, poz z późn. zm.). 8

9 Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, powinien przybyć we wskazane w piśmie akceptującym miejsce i terminie nie krótszym niŝ 7 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty celem podpisania umowy o treści określonej we wzorze umowy w Załączniku Nr 3 do siwz. JeŜeli wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, zamawiający moŝe wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba Ŝe zachodzą przesłanki o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy Pzp. Część XV Zabezpieczenie naleŝytego wykonania umowy. Nie przewiduje się wnoszenia zabezpieczenia naleŝytego wykonania umowy. Część XVI Istotne postanowienia umowy. Postanowienia umowy zawarte są we wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 3 do niniejszej siwz. Część XVII Pouczenie o środkach ochrony prawnej. W niniejszym postępowaniu oferentom przysługuje prawo do protestu. Szczegółowe przepisy dotyczące środków ochrony prawnej zawarte są w art ustawy Prawo zamówień publicznych ( Dz.U. z 2006 r Nr 164 poz z późn. zm). W sprawach nieuregulowanych niniejszą specyfikacją mają zastosowanie przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych oraz odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego. Bielsko-Biała r. Dyrektor Kolegium Nauczycielskiego Józef Mamorski Załączniki: 1. Formularz oferty - zał. nr 1; 2. Oświadczenie w trybie art. 22 ust. 1 PZP - zał. nr 2; 3. Wzór umowy - zał. nr 3; 4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zał.nr 4 9

10 Załącznik Nr 1 do SIWZ Znak sprawy 5/ZP/2007 OFERTA PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA ZAMAWIAJĄCY nazwa adres NIP - REGON telefon/fax e-mal WYKONAWCA pełna nazwa -adres NIP REGON telefon/ fax e-mal Zakup sprzętu komputerowego dla Kolegium Nauczycielskiego w Bielsku-Białej przy ul. Krakowskiej 30 Kolegium Nauczycielskie Bielsko-Biała, ul. Krakowska 30 REGON : NIP telefon: fax CENA OFERTOWA brutto w zł cyfrowo słownie w tym podatek VAT cyfrowo słownie OFEROWANY OKRES REALIZACJI ZAMÓWIENIA OŚWIADCZENIE: Oświadczam, Ŝe: - zdobyłem informacje konieczne do sporządzenia oferty; - zapoznałem się z warunkami przetargu zawartymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami i przyjmuje te warunki bez zastrzeŝeń; - zobowiązuję się do zawarcia umowy na wa- 10

11 runkach określonych w projekcie umowy zał. nr 3 do siwz; PODPISY osób upowaŝnionych do podpisywania dokumentów przetargowych podpisy miejscowość... dnia r. 11

12 Znak sprawy 5/ZP/2007 Załącznik nr 2 do SIWZ Oświadczenie w trybie art. 22 ust. 1 pkt. 1-4 ustawy Prawo zamówień publicznych Nazwa i adres wykonawcy: Przystępując do udziału w postępowaniu o zamówienie na zakup sprzętu komputerowego dla Kolegium Nauczycielskiego w Bielsku-Białej przy ul. Krakowskiej 30 w trybie przetargu nieograniczonego, oświadczam, Ŝe: 1. posiadam uprawnienia do wykonania określonej działalności lub czynności; 2. posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuję potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, 3. znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, 4. nie podlegam wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia *) (data) ( czytelny podpis wykonawcy) *) szczególności dotyczy wykluczenia z art. 24 ust. 1 i ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2006 r. Nr 164 poz z późn. zm). 12

13 5/ZP/2007 Załącznik nr 3 do SIWZ Umowa nr 5/ZP/2007 zawarta w dniu w Bielsku-Białej, pomiędzy : Kolegium Nauczycielskim w Bielsku-Białej ul. Krakowska 30 zwaną dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez : Józefa Mamorskiego Dyrektora KN działającego na podstawie udzielonego pełnomocnictwa Zarządu Województwa Śląskiego a.... zwanym dalej Wykonawcą reprezentowanym przez: Umowa zostaje zawarta w wyniku przetargu nieograniczonego w trybie ustawy z dnia r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2006r. Nr 164 poz.1163). 2.Integralną część umowy stanowią: - specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami, - oferta Wykonawcy, - zawiadomienie o wyborze Wykonawcy. 3.Zobowiązania Wykonawcy zawarte w ofercie wprowadza się do niniejszej umowy. 2. Zamawiający zamawia a Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć zakupiony sprzęt komputerowy o parametrach określonych w załączniku nr 1 do niniejszej umowy 3. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć przedmiot umowy własnym środkiem transportu i na własny koszt w terminie do r Wysokość wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy ustalona została na podstawie oferty Wykonawcy. 2. Wynagrodzenie za przedmiot umowy ustala się na kwotę:... zł brutto słownie: Wynagrodzenie naleŝne Wykonawcy płatne będzie przelewem w terminie 14 dni od daty otrzymania faktury na konto:... 2.Podstawę wystawienia faktury stanowi protokół odbioru przedmiotu umowy podpisany przez obie strony. 3. Wykonawca dostarczy: a) karty gwarancyjne, 13

14 b) instrukcję obsługi przedmiotu umowy w języku polskim, c) licencję legalności oprogramowania, d) komplet dokumentacji wraz ze sterownikami dedykowanymi dla danego sprzętu 6 1.Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na okres określony w złoŝonej ofercie. 2.W okresie gwarancyjnym Wykonawca zobowiązany jest do nieodpłatnego usunięcia wad i usterek ujawnionych po odbiorze przedmiotu umowy, zgłoszonych w ciągu 7 dni od daty ich wystąpienia. 2. Liczba napraw gwarancyjnych uprawnionych do wymiany przedmiotu umowy na nowy wynosi Towar wadliwy powinien być wymieniony na nowy w ciągu 3 dni. 4. Zgłoszenia wad i usterek moŝe nastąpić pocztą elektroniczną lub telefonicznie. 5. Czas usunięcia wad i usterek wynosi 48 godzin od momentu zgłoszenia. 6.Transport sprzętu będącego w naprawie nastąpi na koszt i ryzyko Wykonawcy 7. 1.Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w następujących wypadkach: a) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,2% wartości wynagrodzenia brutto określonego w 4 ust. 2 umowy za kaŝdy dzień zwłoki, b) za zwłokę w usunięciu wad i usterek stwierdzonych w okresie gwarancji i rękojmi w wysokości 0,2% wartości wynagrodzenia brutto określonego w 4 ust. 2 umowy za kaŝdy dzień zwłoki liczonej od dnia wyznaczonego na usunięcie wad i usterek., c) za odstąpienie od umowy z przyczyn zaleŝnych od Wykonawcy w wysokości 5% wynagrodzenia brutto określonego w 4 ust. 2 umowy. 2.Zamawiający zastrzega sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego, przewyŝszającego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody. 8. Wszelkie zmiany niniejszej umowy, pod rygorem ich niewaŝności, wymagają formy pisemnej. 9. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego i Prawa zamówień publicznych. 10. Wszelkie spory wynikłe przy realizacji niniejszej umowy rozstrzygane będą przez Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego. 11. Umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, w tym dwa dla Zamawiającego, a jeden dla Wykonawcy. ZAMAWIAJĄCY: WYKONAWCA: 14

15 Znak sprawy 5/ZP/2007 Załącznik nr 4 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Procesor 1 Komputer osobisty kompletny (zestaw) 20 szt. VAT 0% a) procesor dwurdzeniowy, dedykowany do pracy w komputerach stacjonarnych, taktowany zegarem o częstotliwości min 1.86 GHz; b) pamięć cache drugiego poziomu min.4mb lub procesor o równowaŝnej wydajności według wyników testu przeprowadzonego przez oferenta. W przypadku uŝycia przez oferenta testu wydajności zamawiający zastrzega sobie iŝ celem sprawdzenia poprawności przeprowadzonych testów oferent musi dostarczyć zamawiającemu oprogramowanie testujące, oba równowaŝne porównywane zestawy oraz dokładne opisy uŝytych testów wraz z wynikami celem sprawdzenia, w terminie nie dłuŝszym niŝ 3 dni od otrzymania zawiadomienia od zamawiającego. Pamięć RAM 2GB DDR2-800, (NON -ECC) w trybie dual channel (moŝliwość rozbudowy do 8 GB DDR2-667), min. 4 złącza dla rozszerzeń pamięci w tym min. 2 wolne. Dysk twardy 160 GB (min. SATA II; min rpm, NCQ/3Gbit). Napęd optyczny DVD +/- RW SATA z oprogramowaniem nagrywającym i odtwarzającym. Napęd dyskietek FDD,1.44 MB, 3.5 (wbudowany). Czytnik kart pamięci Formaty kart: CF I, CF II, CF, HI-SPEED, Micro Drive, MS, MS Magic Gate, MS PRO Magic Gate, HI-SPEED MS PRO Magic Gate, MS DUO Magic Gate, MS PRO DUO Magic gate, HI-SPEED MS PRO DUO Magic Gate, SD, HI-SPEED, SD, SDC, MMC, HS MMC, SM, XD. Karta dźwiękowa Zintegrowana, w standardzie High Definition. Karta sieciowa 10/100/1000 Mbps z opcją Wake on LAN, PXE Karta graficzna Złacze PCI-EX 16 x. Chipset GeForce 7300GT lub szybszy. 128bit,256 MB DDR-2 Wyjścia: DVI, VGA, TV. Przejściówka DVI-VGA. Adapter HDTV. Chłodzenie: konwekcyjne, brak elementów ruchomych. Porty I/O min. 10 portów USB 2.0 (w tym 2 na przedzie), 1x RS-232, VGA, Audio (na przednim i tylnym panelu) System operacyjny Windows Vista Business 32 PL preinstalowany (licencja + fizyczny nośnik do kaŝdego komputera). Obudowa Microtower, zasilacz o mocy dostosowanej do wydajności komputera z gniazdem zasilania monitora i funkcją PFC; funkcje beznarzędziowej wymiany dysków, napędów optycznych i kart rozszerzeń (PCI); całkowita liczba wnęk: 6, w tym 2x 5.25 zewnętrzna, 2x 3.5 zewnętrzna, 2x 3.5 wewnętrzna; złącza PCI na płycie głównej: 2x PCI, 1x PCI Express 1x, 1x PCI Express 16x; Płyta główna: zaprojektowana przez producenta; zintegrowany kontroler 4x SATA (moŝliwość RAID 0/1). Klawiatura i mysz Klawiatura USB w układzie polski programisty. Mysz optyczna USB. na komputer min. 36 miesięcy na części i robociznę, realizowana na miejscu u klienta, potwierdzona przez producenta (wymagane załączenie do oferty oświadczenia producenta). Wszystkie komponenty komputera muszą pochodzić od producenta oraz stanowić element jego stałej oferty (wymagane przedstawienie oświadczenie producenta). Wszystkie komponenty muszą być objęte gwarancją producenta (wymagane przed- 15

16 Funkcje bezpieczeństwa i zarządzania Certyfikaty Monitor na monitor Certyfikaty dla monitora stawienie oświadczenie producenta). Wsparcie producenta komputera dla części zamiennych na okres łącznie 5 lat (potwierdzone stosownym oświadczeniem producenta). Funkcje bezpieczeństwa w BIOS: hasło uŝytkownika i administratora, blokada portów USB (w tym tylko zewnętrznych przed urządzeniami typu PenDrive) i pozostałych zewnętrznych interfejsów, blokada bootowania z FDD/ODD. Technologia umoŝliwiająca zdalny dostęp do komputerów podłączonych do sieci LAN niezaleŝnie od stanu włączenia lub wyłączenia komputera oraz niezaleŝnie od stanu czy obecności systemu operacyjnego (nawet gdy nie mają systemu operacyjnego, dysku twardego lub są wyłączone) Wbudowana technologia zarządzania i monitorowania komputerem na poziomie sprzętowym, spełniająca wymogi: a) monitorowanie stanu komponentów komputera - CPU, Pamięć, HDD, itp., wersje BIOS, płyty głównej, b) zdalna konfiguracja BIOSu, zdalny update BIOSu, zdalne przejęcie konsoli tekstowej systemu, przekierowanie procesu ładowania systemu operacyjnego z wirtualnego CD ROM lub FDD w serwerze zarządzającym, c) wbudowana pamięć nie ulotna, pozwalająca na zapis i przechowywanie informacji o wersji (wersja, zainstalowane updaty, sygnatury wirusów, itp.) zainstalowanego oprogramowania i zdalny odczyt tych informacji, d) ww. funkcje dostępne przy wyłączonym komputerze oraz przy nieobecnym/uszkodzonym systemie operacyjnym. 1. Deklaracja zgodności CE. 2. Certyfikaty jakości ISO 9001 i Poziom emitowanego hałasu, mierzony wg normy ISO 7779 i wykazany według normy ISO 9296 w trybie jałowym (IDLE) powinien wynosić nie więcej niŝ 22dB (potwierdzony stosownym dokumentem producenta komputera oświadczenie wraz z raportem badawczym wykonanym przez notyfikowane laboratorium). Dopuszcza się dokumenty techniczne w języku angielskim. Typ wyświetlacza: Matryca aktywna TFT LCD. Obszar aktywny minimum: 17". Plamka: max. 0,264 mm. Kąt widzenia minimum: 170 (H) x 170 (V). Kontrast minimum: 1000:1. Jasność: 300 cd/m2. Rozdzielczość minimum: 1280 x 1024 przy 60 Hz. Normy: TCO 99 lub nowsza. Złącza: D-SUB i DVI-D, wejście audio. Polskie menu ekranowe. Kolor: srebrny. Metalowa stopa i noga. MoŜliwość montaŝu na pionowej powierzchni (standard VESA 75mm). Zamawiający zastrzega sobie prawo Ŝądania od Dostawcy bezpłatnej wymiany dostarczonego monitora LCD na nowy w okresie 12 m-cy od zakupu juŝ przy jednym uszkodzonym pixelu lub subpikselu. 36 miesięcy, na części i robociznę, realizowana w serwisie, potwierdzona przez producenta (wymagane załączenie do oferty oświadczenia producenta). 1. Deklaracja zgodności CE. 2. Certyfikaty jakości ISO 9001 i

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr WZP-341-1/25/09 NA DOSTAWY. Specyfikacja niniejsza (zwana dalej SIWZ) zawiera 26 stron, w tym:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr WZP-341-1/25/09 NA DOSTAWY. Specyfikacja niniejsza (zwana dalej SIWZ) zawiera 26 stron, w tym: Gmina Otwock, którą reprezentuje: Prezydent Miasta Otwocka ul. Armii Krajowej 5 05-400 Otwock tel. (0-22) 779 20 01 fax (0-22) 779 42 25 www.otwock.pl umotwock@otwock.pl SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA DOSTAWĘ SPRZĘTU KOMPUTEROWO-BIUROWEGO ORAZ OPROGRAMOWANIA ANTYWIRUSOWEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA DOSTAWĘ SPRZĘTU KOMPUTEROWO-BIUROWEGO ORAZ OPROGRAMOWANIA ANTYWIRUSOWEGO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA DOSTAWĘ SPRZĘTU KOMPUTEROWO-BIUROWEGO ORAZ OPROGRAMOWANIA ANTYWIRUSOWEGO dla Biura Państwowej Komisji Akredytacyjnej W POSTĘPOWANIU W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Urząd Miasta Czeladź 41-250 Czeladź, ul. Katowicka 45 tel. 76 37 974 fax.76-33-694 e-mail administracyjny@um.czeladz.pl ZP / 30 / D / SE-AG / 08 Czeladź, czerwiec 2008r SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW

Bardziej szczegółowo

Dostawę sprzętu komputerowego i oprogramowania.

Dostawę sprzętu komputerowego i oprogramowania. Urząd Miasta Czeladź 41-250 Czeladź, ul. Katowicka 45 tel. 76 37 974 fax.76-33-694 e-mail administracyjny@um.czeladz.pl ZP / 17 / D / SE-AG / 08 Czeladź, marzec 2008r SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Bardziej szczegółowo

Zakup i dostawa sprzętu informatycznego dla Sądu Okręgowego w Poznaniu

Zakup i dostawa sprzętu informatycznego dla Sądu Okręgowego w Poznaniu SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DO PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA: Zakup i dostawa sprzętu informatycznego dla Sądu Okręgowego w Poznaniu SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) O WARTOŚCI

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania dla Biura Bezpieczeństwa Narodowego.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania dla Biura Bezpieczeństwa Narodowego. Warszawa, dnia 8 lipca 2008r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania dla Biura Bezpieczeństwa Narodowego. I. PODSTAWA PRAWNA OPRACOWANIA SPECYFIKACJI

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI Sp. z o. o. 44-100 Gliwice, ul. Rybnicka 47 MATERIAŁY PRZETARGOWE

PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI Sp. z o. o. 44-100 Gliwice, ul. Rybnicka 47 MATERIAŁY PRZETARGOWE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI Sp. z o. o. 44-100 Gliwice, ul. Rybnicka 47 R01/55/2014 MATERIAŁY PRZETARGOWE Dotyczy: przetargu otwartego na Zakup fabrycznie nowych zestawów komputerowych z

Bardziej szczegółowo

INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ UL. Filtrowa 1 00-611 WARSZAWA. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na:

INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ UL. Filtrowa 1 00-611 WARSZAWA. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na: INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ UL. Filtrowa 1 00-611 WARSZAWA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na: Dostawa komputerów, oprogramowania i urządzeń peryferyjnych. Zatwierdził: ZASTĘPCA DYREKTORA ds.

Bardziej szczegółowo

NK.3411/2-7/10 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na zadanie pn. Zakup wraz z dostawą do siedziby Zamawiającego fabrycznie nowego

NK.3411/2-7/10 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na zadanie pn. Zakup wraz z dostawą do siedziby Zamawiającego fabrycznie nowego NK.3411/2-7/10 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na zadanie pn. Zakup wraz z dostawą do siedziby Zamawiającego fabrycznie nowego sprzętu komputerowego, oprogramowania oraz urządzeń biurowych.

Bardziej szczegółowo

S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A

S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony Przedmiot przetargu: Dostawa sprzętu komputerowego, drukującego, powielającego i

Bardziej szczegółowo

Spis treści: Formalności jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty... 13 16. 17. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy...

Spis treści: Formalności jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty... 13 16. 17. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy... Rozdział Spis treści: 1. Postanowienia ogólne... 3 2. Opis przedmiotu zamówienia... 4 3. Termin wykonania zamówienia... 5 4. Warunki udziału w postępowaniu i ich ocena... 5 5. Wykaz oświadczeń i dokumentów

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA AD II 3421/6/07 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA INFORMACJE OGÓLNE: 1. Zamawiający : Powiat Nowosądecki Kierownik Zamawiającego : Zarząd Powiatu Nowosądeckiego, z siedzibą w Nowym Sączu przy

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół Elektronicznych i Licealnych Ul. Gen. Zajączka 7, 01-518 Warszawa

Zespół Szkół Elektronicznych i Licealnych Ul. Gen. Zajączka 7, 01-518 Warszawa Zespół Szkół Elektronicznych i Licealnych Ul. Gen. Zajączka 7, 01-518 Warszawa www.zseil.edu.pl Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na dostawę sprzętu komputerowego Nr sprawy: ZP/02/11 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ 18-400 ŁOMśA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

ZAKŁAD PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ 18-400 ŁOMśA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZAKŁAD PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ 18-400 ŁOMśA ul. Szosa Zambrowska 1/27 tel/fax 86-2156949 NIP 718-16 - 85-955 ZP- komputery /2011 07.2011r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu

Bardziej szczegółowo

Dostawę sprzętu komputerowego i oprogramowania do obsługi zintegrowanego systemu informatycznego Biblioteki UMFC

Dostawę sprzętu komputerowego i oprogramowania do obsługi zintegrowanego systemu informatycznego Biblioteki UMFC UNIWERSYTET MUZYCZNY FRYDERYKA CHOPINA Przetarg nieograniczony nr ref. ZP-21/08/2014/272/W/MSW S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A dla zamówienia publicznego nr

Bardziej szczegółowo

2. Tryb udzielenia zamówienia. Zamówienie zostanie udzielone w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 39 ustawy.

2. Tryb udzielenia zamówienia. Zamówienie zostanie udzielone w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 39 ustawy. Rozdział : INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW.. Nazwa oraz adres zamawiającego. Zamawiający: Powiat Rzeszowski; 35-959 Rzeszów, ul. Grunwaldzka 5 Obsługę postępowania zapewnia: Starostwo Powiatowe w Rzeszowie,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O ZAMÓWIENIE PUBLICZNE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O RÓWNOWARTOŚCI MNIEJSZEJ OD KWOT OKREŚLONYCH W PRZEPISACH WYDANYCH NA PODSTAWIE ART.

Bardziej szczegółowo

Zakup i dostawa serwerów dla Sądu Rejonowego w Gnieźnie ul. Franciszkańska 9/10, 62-200 Gniezno Wydział Ksiąg Wieczystych.

Zakup i dostawa serwerów dla Sądu Rejonowego w Gnieźnie ul. Franciszkańska 9/10, 62-200 Gniezno Wydział Ksiąg Wieczystych. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DO PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA: Zakup i dostawa serwerów dla Sądu Rejonowego w Gnieźnie ul. Franciszkańska 9/10, 62-200 Gniezno Wydział Ksiąg Wieczystych. SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA AD II 3421/25/07 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA INFORMACJE OGÓLNE: 1. Zamawiający : Powiat Nowosądecki Kierownik Zamawiającego : Zarząd Powiatu Nowosądeckiego, z siedzibą : 33-300 Nowy Sącz,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy: IAM-ZP/109/2011

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy: IAM-ZP/109/2011 Instytut Adama Mickiewicza Ul. Mokotowska 25 00-560 Warszawa SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy: W postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: Dostawę sprzętu IT

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy 31/BAF-VI/PN/08 Tryb postępowania : Przetarg nieograniczony Przedmiot: Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania na potrzeby DCEP. Zamawiający

Bardziej szczegółowo

x Zamieszczanie obowiązkowe: BZP Nr404036 z dnia 24.11.2009

x Zamieszczanie obowiązkowe: BZP Nr404036 z dnia 24.11.2009 ZP-400 Urząd Zamówień Publicznych Al. Szucha 2/4, 00-582 Warszawa Zamieszczanie ogłoszeń on-line w BZP: http://www.uzp.gov.pl OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU x Zamieszczanie obowiązkowe: BZP Nr404036 z dnia 24.11.2009

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zamawiający: Komunikacyjny Związek Komunalny Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego ul. Barbary 21A 40-053 Katowice tel. 48 32-743-84-01 faks 48 32-251-97-45 www.kzkgop.com.pl SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW

Bardziej szczegółowo

DOSTAWA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO

DOSTAWA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO ZAMAWIAJĄCY: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Białymstoku 15-874 Białystok, ul. Poleska 89 tel. 0-85-65-26-709, fax: 0-85-65-26-708 SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej w skrócie SIWZ

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej w skrócie SIWZ BIURO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO Ul. Gołębia 6/2, 31-007 Kraków tel. +4812-432-44-50, fax +4812-432-44-51; e-mail: bzp@uj.edu.pl www.uj.edu.pl Kraków, dnia 09 lipca 2012 r. SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dotyczy przetargu nieograniczonego o szacunkowej wartości nie przekraczającej kwot określonych w przepisach art. 11 ust 8 Ustawy Prawo zamówień publicznych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZATWIERDZAM DOWÓDCA JEDNOSTKI WOJSKOWEJ 1440 Toruń, dnia 2008 r. Numer sprawy: 5/2008/26/9 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. Informacje o zamawiającym: 1.1 Zamawiającym jest: Nazwa: Jednostka

Bardziej szczegółowo

PRZETARG NIEOGRANICZONY

PRZETARG NIEOGRANICZONY PRZETARG NIEOGRANICZONY o wartości zamówienia nie przekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych DOSTAWA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO WRAZ Z OPROGRAMOWANIEM,

Bardziej szczegółowo

CENOWEJ W PROWADZONYM ROZPOZNANIU CENOWYM NA: DOSTAWĘ SPRZĘTU INFORMATYCZNEGO ORAZ OPROGRAMOWANIA DLA JEDNOSTEK ZAMAWIAJĄCEGO

CENOWEJ W PROWADZONYM ROZPOZNANIU CENOWYM NA: DOSTAWĘ SPRZĘTU INFORMATYCZNEGO ORAZ OPROGRAMOWANIA DLA JEDNOSTEK ZAMAWIAJĄCEGO ZATWIERDZAM ZAPROSZENIE Kielce, dnia 2010-12-20 DO ZŁOśENIA OFERTY CENOWEJ W PROWADZONYM ROZPOZNANIU CENOWYM NA: DOSTAWĘ SPRZĘTU INFORMATYCZNEGO ORAZ OPROGRAMOWANIA DLA JEDNOSTEK ZAMAWIAJĄCEGO 1. Nazwa

Bardziej szczegółowo

WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU Wykonawcą może być osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która ubiega się o udzielenie zamówienia publicznego. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać

Bardziej szczegółowo