SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA"

Transkrypt

1 5/ZP/2007 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dla zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych Przedmiot zamówienia: Zakup sprzętu komputerowego dla Kolegium Nauczycielskiego w Bielsku-Białej przy ul. Krakowskiej 30 Bielsko-Biała, lipiec 2007 r. 1

2 Spis treści: Części: I. Nazwa i adres zamawiającego, II. Tryb zamówienia, III. Opis przedmiotu zamówienia, IV. Termin wykonania zamówienia; V. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków, VI. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu, VII. Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów, osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami, VIII. Wymagania dotyczące wadium, IX. Termin związania ofertą, X. Opis sposobu przygotowania ofert, XI. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert, XII. Opis sposobu obliczenia ceny, XIII. Opis kryteriów i ich znaczenia oraz sposób oceny ofert, XIV. Informacje o formalnościach po wyborze oferty, XV. Wymagania dotyczące zabezpieczenia naleŝytego wykonania umowy, XVI. Istotne postanowienia umowy, XVII. Pouczenie o środach ochrony prawnej. 2

3 Część I Nazwa i adres zamawiającego. Kolegium Nauczycielskie, Bielsko-Biała, ul. Krakowska 30 Regon: , NIP Tel do 62 Fax Część II - Tryb zamówienia Zamówienie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim, z zachowaniem formy pisemnej. Część III - Opis przedmiotu zamówienia. Przedmiotem zamówienia jest zakup sprzętu komputerowego dla Kolegium Nauczycielskiego w Bielsku-Białej przy ul. Krakowskiej 30 CPV komputery osobiste CPV monitory CPV notebooki CPV serwery CPV urządzenia sieciowe CPV części, akcesoria i wyroby komputerowe CPV oprogramowanie CPV kamery wideo 1) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa załącznik nr 4 do siwz 2) Oferowany sprzęt komputerowy musi być fabrycznie nowy, objęty gwarancją określoną w załączniku. Serwisowany sprzęt w okresie gwarancji wykonawca odbiera z siedziby zamawiającego. Część IV - Termin wykonania zamówienia. Zamówienie naleŝy wykonać w terminie wymaganym : r. Część V - Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki: 1. Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności zgodnie z wymaganiami ustawowymi. Ocena spełnienia warunku - na podstawie przedstawionych przez wykonawcę oświadczeń i dokumentów opisanych w części VI pkt. II ppkt. 1 i 2 siwz. 2. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. Ocena spełnienia warunku - na podstawie oświadczenia wykonawcy, o którym mowa w części VI pkt.ii ppkt. 1 siwz. 3. Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie Spełnienie warunku - wykonanie w ciągu ostatnich trzech (3) lat przed dniem 3

4 wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeŝeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, co najmniej dwóch (2) dostaw odpowiadających swoim rodzajem i wartością dostawom stanowiącym przedmiot zamówienia, Ocena spełnienia warunku - na podstawie dokumentów, o których mowa w części VI pkt. II ppkt. 3 i 4 nin. siwz. 4. Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia. na podstawie Art. 24.ust. 1i ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych w przypadku wykonawców działających wspólnie (spółka cywilna, konsorcjum, itd.) dotyczy kaŝdego współwykonawcy z osobna. Ocena spełnienie warunku na podstawie oświadczenia wykonawcy, o którym mowa w części VI pkt.ii ppkt.1 siwz. 5. Akceptują warunki zawarte w niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami i przyjmują je bez zastrzeŝeń. Ocena spełnienie warunku na podstawie oświadczenia wykonawcy, o którym mowa w cz. VI pkt. I ppkt. 3 siwz. Ocena spełnienia w/w warunków udziału w nin. postępowaniu zostanie dokonana w oparciu o wymagane oświadczenia i dokumenty, o których mowa w części VI pkt. II siwz, wg zasady spełnia/ nie spełnia. Część VI Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu Wykonawca winien dostarczyć: I. Dokumenty składające się na ofertę: 1. Oryginał oferty przetargowej sporządzonej na formularzu ofertowym stanowiącym Załącznik nr 1 do siwz. 2. Pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawców ubiegających się wspólnie o przedmiotowe zamówienie, określające zakres udzielonego pełnomocnictwa (pełnomocnik winien być powołany przez wszystkich wykonawców ubiegających się wspólnie o zamówienie). 3. Oświadczenie wykonawcy (na formularzu oferta przetargowa - zał. nr 1 do siwz) : - o zdobyciu informacji koniecznych do sporządzenia oferty; - o zapoznaniu się z warunkami przetargu zawartymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami i przyjęciu tych warunków bez zastrze- Ŝeń - zobowiązaniu się do zawarcia umowy na warunkach określonych w projekcie umowy (Załącznik Nr 3 do siwz); II. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające spełnienie przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu: 1. Oświadczenie w trybie Art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. Nr 164 z 2006 r. poz.1163 z późn. zm.), zwanej dalej PZP załącznik nr 2 do nin. siwz. W przypadku wykonawców składających ofertę wspólnie (spółka cywilna, konsorcjum itd.) kaŝdy ze współwykonawców składa oświadczenie oddzielnie. 2. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej w przypadku przedsiębiorców występujących wspólnie - m.in. spółki cywilne, konsorcja - zaświadczenie o wpisie do ewidencji 4

5 działalności gospodarczej lub odpis z właściwego rejestru kaŝdego ze wspólników) - wystawione nie wcześniej niŝ 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 3. Wykaz wykonanych przez wykonawcę w okresie ostatnich trzech (3) lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeŝeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, co najmniej dwóch (2) dostaw odpowiadających swoim rodzajem i wartością dostawom stanowiącym przedmiot zamówienia z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca dostawy, Uwaga: dokument składany w formie kserokopii winien być poświadczony za zgodność z oryginałem przez wykonawcę, tj. posiadać adnotację np. za zgodność z oryginałem opatrzoną odręcznym podpisem Wykonawcy. 4. Dokumenty potwierdzające, Ŝe wymienione - zgodnie z pkt 3 dostawy zostały wykonane naleŝycie (referencje zamawiających). Część VII - Informacja o sposobie porozumiewania się. Informacja o sposobie przekazywania oświadczeń i dokumentów. Osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami. 1. Wykonawca moŝe zwrócić się na piśmie do zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający niezwłocznie udzieli wyjaśnień, chyba Ŝe prośba wpłynęła na mniej niŝ 6 dni przed terminem składania ofert. Zamawiający prześle jednocześnie treść wyjaśnienia wszystkim wykonawcom, którym przekazał siwz, bez ujawniania źródła zapytania oraz zamieści je na stronie internetowej, na której została udostępniona siwz Zamawiający w szczególnie uzasadnionych przypadkach moŝe w kaŝdym czasie, przed upływem terminu do składania ofert, zmodyfikować treść niniejszej siwz (z zastrzeŝeniem art. 38 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych). Dokonaną w ten sposób modyfikację przekaŝe niezwłocznie wszystkim wykonawcom, którym przekazano siwz oraz zamieści ją na stronie internetowej Zamawiający przedłuŝy termin składania ofert, jeŝeli w wyniku modyfikacji treści siwz niezbędny jest dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach i o jego przedłuŝeniu zawiadomi wszystkich wykonawców, którym przekazano siwz oraz zamieści ją na stronie internetowej 3. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje zamawiający oraz wykonawcy przekazują pisemnie lub faksem. 4. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazane za pomocą faksu uwaŝa się za złoŝone w terminie, jeŝeli ich treść dotarła do adresata przed upływem terminu i została niezwłocznie potwierdzona pisemnie. 5. Osoba uprawniona do kontaktów z wykonawcami: Lechosław Hojnacki, tel do 62 w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach od 8 00 do Część VIII Wymagania dotyczące wadium. Nie pobiera się wadium. Część IX Termin związania ofertą. Składający ofertę pozostaje nią związany przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 5

6 Termin związania ofertą naleŝy wpisać w formularzu ofertowym, stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszej siwz. Część X Opis sposobu przygotowania ofert. 1. Oferta powinna być sporządzona na formularzu Oferta przetargowa, stanowiącym załącznik nr 1 do siwz. 2. Ofertę składa się, pod rygorem niewaŝności, w formie pisemnej. 3. Treść oferty musi odpowiadać treści niniejszej siwz. 4. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, napisana czytelnie, trwałą techniką i podpisana przez osobę(y) upowaŝnioną(e) do reprezentowania firmy na zewnątrz i zaciągania zobowiązań w wysokości odpowiadającej cenie oferty. KaŜda, zawierająca informacje strona wyceny i załączników winna być podpisana przez wykonawcę. Wszelkie poprawki treści oferty powinny być naniesione czytelnie i parafowane przez wykonawcę. 5. Do oferty powinny być załączone wszystkie dokumenty w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę - wymagane odpowiednimi postanowieniami Części VI niniejszej siwz. Uwaga: za brak dokumentu traktowane będzie złoŝenie dokumentu w niewłaściwej formie (np. kserokopia nie poświadczona przez wykonawcę za zgodność z oryginałem) 6. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złoŝeniem oferty z zastrzeŝeniem Art. 93 ust. 4 ustawy Pzp. 7. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie (np. spółka cywilna, konsorcjum) kaŝdy z wykonawców oddzielnie musi udokumentować, Ŝe nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 22 i 24 Pzp, tj. do oferty powinny być załączone oświadczenia i dokumenty wskazane w Części VI pkt II ppkt 1i 2 siwz odrębnie w odniesieniu do kaŝdego z wykonawców, natomiast pozostałe dokumenty i oświadczenia wykonawcy mogą złoŝyć jako jeden wspólny komplet. 8. Wykonawcy, którzy wspólnie ubiegać się będą o udzielenie zamówienia winni ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Uwaga: W dokumencie stwierdzającym ustanowienie pełnomocnika przez wszystkich wykonawców (wspólników) dla konkretnego zamówienia publicznego winien być równieŝ określony zakres pełnomocnictwa, wynikający z art. 23 ust. 2 ustawy PZP (Dz. U. z 2006 r. Nr 164 poz. 1163),tj. powinno być określone, czy pełnomocnik ma upowaŝnienie wykonawców do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia, czy teŝ do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. 9. Wykonawcy mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej składają dokumenty zgodnie z przepisami rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 maja 2006r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich moŝe Ŝądać zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2006r. Nr 87, poz. 605). 10. Wykonawca winien zastrzec, nie później niŝ w terminie składania ofert, informacje które nie mogą być ujawnione, gdyŝ stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (art. 8 ust. 3 ustawy PZP). Stosowne zastrzeŝenie odnośnie informacji, które nie mogą być udostępnione, gdyŝ stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa wykonawca winien złoŝyć na formularzu Oferta przetargowa, w przeciwnym razie cała oferta zostanie ujawniona. 6

7 Wykonawca nie moŝe zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 PZP, tj. nazwy i adresu wykonawcy oraz informacji dotyczących ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji zawartych w ofercie. 11. Ofertę naleŝy złoŝyć w nieprzejrzystej, zamkniętej kopercie lub opakowaniu. Koperta powinna być zaadresowana: Kolegium Nauczycielskie Bielsko-Biała ul. Krakowska 30 i opatrzona napisem: Przetarg nieograniczony zakup sprzętu komputerowego dla Kolegium Nauczycielskiego w Bielsku-Białej nie otwierać przed r. godz Kopertę (opakowanie) zaopatrzyć w adres zwrotny wykonawcy, umoŝliwiający odesłanie oferty uszkodzonej lub złoŝonej po wyznaczonym terminie składania ofert. Oferta uszkodzona nie podlega rozpatrzeniu. 12. Wykonawca moŝe, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać zło- Ŝoną przez siebie ofertę pod warunkiem, Ŝe zamawiający otrzyma (przed terminem składania ofert) ofertę zamienną ( zamknięta koperta oznaczona napisem zmiana ) lub pisemne powiadomienie o wycofaniu oferty. Część XI Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert. 1. Wykonawca moŝe złoŝyć jedną ofertę. 2. Oferty naleŝy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia r. do godziny 9 00 w Sekretariacie Kolegium Nauczycielskiego w Bielsku-Białej, ul. Krakowska 30 (I piętro, pok. nr 109). 3. Oferty złoŝone po wyznaczonym terminie zostaną zwrócone bez otwierania po upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu. 4. Oferty nadesłane pocztą będą przyjęte pod warunkiem dostarczenia ich przez pocztę w określonym wyŝej terminie. 5. Oferty, które zostaną dostarczone do zamawiającego w stanie uszkodzonym, tj. wskazującym na moŝliwość dokonania podmiany zawartości oferty, nie będą dopuszczone do przetargu i zostaną zwrócone oferentowi z adnotacją o treści: ofertę otrzymano w stanie uszkodzonym nie podlega rozpatrzeniu 6. Publiczne otwarcie ofert przez Komisję przetargową nastąpi dnia r. o godzinie w Kolegium Nauczycielskim w Bielsku-Białej, ul. Krakowska 30 - III p. pok. nr Otwarcie ofert jest jawne. 8. W przypadku złoŝenia oferty zamiennej oferta pierwotna będzie wycofana z przetargu bez otwierania i zostanie zwrócona oferentowi po zamknięciu części publiczne badanie ofert. 9. Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 10. Podczas otwarcia ofert zamawiający poda nazwy oraz adresy wykonawców, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji zawarte w ofertach. 11. W toku badania i oceny ofert zamawiający moŝe Ŝądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złoŝonych ofert. Niedopuszczalne jest prowadzenie negocjacji dot. złoŝonej oferty oraz, z zastrzeŝeniem art. 87 ust. 1 ustawy PZP, dokonywanie jakiejkolwiek zmiany jej treści. 7

8 12. Zamawiający poprawi w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie oraz omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny zgodnie z art. 88 PZP i niezwłocznie zawiadomi o tym wykonawców, którzy złoŝyli oferty art. 87 ust. 2 PZP. Część XII Opis sposobu obliczenia ceny. Cenę oferty naleŝy wyliczyć jako sumę wartości obliczonej na podstawie cen jednostkowych poszczególnych pozycji i wpisać w formularz oferty (Załącznik nr 1 do siwz). Ceną oferty będzie suma cen sprzętu komputerowego wyszczególnionego w załączniku nr 4 do siwz.: Wyliczenie to z uwzględnieniem cen jednostkowych naleŝy dołączyć do oferty w formie załącznika Cena oferty winna obejmować wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia w szczególności: - koszt dostawy przedmiotu zamówienia do siedziby Zamawiającego - ustawowo wymagany podatek VAT, którego wysokość dla kaŝdej pozycji określono w załączniku nr 4 do siwz, Nie naleŝy stosować opustów do końcowej ceny oferty. Nie przewiduje się waloryzacji ceny. Cena oferty winna być podana w złotych polskich, liczbowo i słownie, z VAT-em i bez VAT-u, dla całości zamówienia. Cena ofertowa nie moŝe być dowolnie deklarowaną wielkością pienięŝną lecz musi wynikać z przeprowadzonego rachunku kosztów. Pominięcie lub zmiana jakiejkolwiek pozycji zamówienia określonej w załączniku nr 4 do siwz traktowane będzie jako złoŝenie oferty niepełnej, niezgodnej z wymogami siwz i taka oferta zostanie odrzucona. Część XIII Opis kryteriów, ich znaczenie oraz sposób oceny ofert. 1. Przy wyborze oferty zamawiający kierował się będzie następującymi kryteriami: i współczynnikami wag ( znaczeniem) do tych kryteriów: - cena wykonania zamówienia 100 % 2. Ocena ofert będzie dokonywana wg poniŝszej zasady: NajniŜsza cena ze wszystkich ofert nie odrzuconych otrzyma 100 punktów. Oferty proponujące ceny wyŝsze otrzymają proporcjonalnie mniej punktów, wyliczonych wg wzoru: oferta z ceną najniŝszą x = x 100 x znaczenie (100%) oferta badana 3. Najkorzystniejszą będzie oferta, która otrzyma największą ilość punktów procentowych obliczonych wg powyŝszego wzoru. Część XIV Informacja o formalnościach po wyborze oferty. Po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający dokona formalności zgodnie z art. 92 ust. 1 i 2 ustawy Pzp (Dz.U. z 2006r. nr 164, poz z późn. zm.). 8

9 Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, powinien przybyć we wskazane w piśmie akceptującym miejsce i terminie nie krótszym niŝ 7 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty celem podpisania umowy o treści określonej we wzorze umowy w Załączniku Nr 3 do siwz. JeŜeli wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, zamawiający moŝe wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba Ŝe zachodzą przesłanki o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy Pzp. Część XV Zabezpieczenie naleŝytego wykonania umowy. Nie przewiduje się wnoszenia zabezpieczenia naleŝytego wykonania umowy. Część XVI Istotne postanowienia umowy. Postanowienia umowy zawarte są we wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 3 do niniejszej siwz. Część XVII Pouczenie o środkach ochrony prawnej. W niniejszym postępowaniu oferentom przysługuje prawo do protestu. Szczegółowe przepisy dotyczące środków ochrony prawnej zawarte są w art ustawy Prawo zamówień publicznych ( Dz.U. z 2006 r Nr 164 poz z późn. zm). W sprawach nieuregulowanych niniejszą specyfikacją mają zastosowanie przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych oraz odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego. Bielsko-Biała r. Dyrektor Kolegium Nauczycielskiego Józef Mamorski Załączniki: 1. Formularz oferty - zał. nr 1; 2. Oświadczenie w trybie art. 22 ust. 1 PZP - zał. nr 2; 3. Wzór umowy - zał. nr 3; 4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zał.nr 4 9

10 Załącznik Nr 1 do SIWZ Znak sprawy 5/ZP/2007 OFERTA PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA ZAMAWIAJĄCY nazwa adres NIP - REGON telefon/fax e-mal WYKONAWCA pełna nazwa -adres NIP REGON telefon/ fax e-mal Zakup sprzętu komputerowego dla Kolegium Nauczycielskiego w Bielsku-Białej przy ul. Krakowskiej 30 Kolegium Nauczycielskie Bielsko-Biała, ul. Krakowska 30 REGON : NIP telefon: fax CENA OFERTOWA brutto w zł cyfrowo słownie w tym podatek VAT cyfrowo słownie OFEROWANY OKRES REALIZACJI ZAMÓWIENIA OŚWIADCZENIE: Oświadczam, Ŝe: - zdobyłem informacje konieczne do sporządzenia oferty; - zapoznałem się z warunkami przetargu zawartymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami i przyjmuje te warunki bez zastrzeŝeń; - zobowiązuję się do zawarcia umowy na wa- 10

11 runkach określonych w projekcie umowy zał. nr 3 do siwz; PODPISY osób upowaŝnionych do podpisywania dokumentów przetargowych podpisy miejscowość... dnia r. 11

12 Znak sprawy 5/ZP/2007 Załącznik nr 2 do SIWZ Oświadczenie w trybie art. 22 ust. 1 pkt. 1-4 ustawy Prawo zamówień publicznych Nazwa i adres wykonawcy: Przystępując do udziału w postępowaniu o zamówienie na zakup sprzętu komputerowego dla Kolegium Nauczycielskiego w Bielsku-Białej przy ul. Krakowskiej 30 w trybie przetargu nieograniczonego, oświadczam, Ŝe: 1. posiadam uprawnienia do wykonania określonej działalności lub czynności; 2. posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuję potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, 3. znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, 4. nie podlegam wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia *) (data) ( czytelny podpis wykonawcy) *) szczególności dotyczy wykluczenia z art. 24 ust. 1 i ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2006 r. Nr 164 poz z późn. zm). 12

13 5/ZP/2007 Załącznik nr 3 do SIWZ Umowa nr 5/ZP/2007 zawarta w dniu w Bielsku-Białej, pomiędzy : Kolegium Nauczycielskim w Bielsku-Białej ul. Krakowska 30 zwaną dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez : Józefa Mamorskiego Dyrektora KN działającego na podstawie udzielonego pełnomocnictwa Zarządu Województwa Śląskiego a.... zwanym dalej Wykonawcą reprezentowanym przez: Umowa zostaje zawarta w wyniku przetargu nieograniczonego w trybie ustawy z dnia r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2006r. Nr 164 poz.1163). 2.Integralną część umowy stanowią: - specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami, - oferta Wykonawcy, - zawiadomienie o wyborze Wykonawcy. 3.Zobowiązania Wykonawcy zawarte w ofercie wprowadza się do niniejszej umowy. 2. Zamawiający zamawia a Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć zakupiony sprzęt komputerowy o parametrach określonych w załączniku nr 1 do niniejszej umowy 3. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć przedmiot umowy własnym środkiem transportu i na własny koszt w terminie do r Wysokość wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy ustalona została na podstawie oferty Wykonawcy. 2. Wynagrodzenie za przedmiot umowy ustala się na kwotę:... zł brutto słownie: Wynagrodzenie naleŝne Wykonawcy płatne będzie przelewem w terminie 14 dni od daty otrzymania faktury na konto:... 2.Podstawę wystawienia faktury stanowi protokół odbioru przedmiotu umowy podpisany przez obie strony. 3. Wykonawca dostarczy: a) karty gwarancyjne, 13

14 b) instrukcję obsługi przedmiotu umowy w języku polskim, c) licencję legalności oprogramowania, d) komplet dokumentacji wraz ze sterownikami dedykowanymi dla danego sprzętu 6 1.Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na okres określony w złoŝonej ofercie. 2.W okresie gwarancyjnym Wykonawca zobowiązany jest do nieodpłatnego usunięcia wad i usterek ujawnionych po odbiorze przedmiotu umowy, zgłoszonych w ciągu 7 dni od daty ich wystąpienia. 2. Liczba napraw gwarancyjnych uprawnionych do wymiany przedmiotu umowy na nowy wynosi Towar wadliwy powinien być wymieniony na nowy w ciągu 3 dni. 4. Zgłoszenia wad i usterek moŝe nastąpić pocztą elektroniczną lub telefonicznie. 5. Czas usunięcia wad i usterek wynosi 48 godzin od momentu zgłoszenia. 6.Transport sprzętu będącego w naprawie nastąpi na koszt i ryzyko Wykonawcy 7. 1.Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w następujących wypadkach: a) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,2% wartości wynagrodzenia brutto określonego w 4 ust. 2 umowy za kaŝdy dzień zwłoki, b) za zwłokę w usunięciu wad i usterek stwierdzonych w okresie gwarancji i rękojmi w wysokości 0,2% wartości wynagrodzenia brutto określonego w 4 ust. 2 umowy za kaŝdy dzień zwłoki liczonej od dnia wyznaczonego na usunięcie wad i usterek., c) za odstąpienie od umowy z przyczyn zaleŝnych od Wykonawcy w wysokości 5% wynagrodzenia brutto określonego w 4 ust. 2 umowy. 2.Zamawiający zastrzega sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego, przewyŝszającego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody. 8. Wszelkie zmiany niniejszej umowy, pod rygorem ich niewaŝności, wymagają formy pisemnej. 9. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego i Prawa zamówień publicznych. 10. Wszelkie spory wynikłe przy realizacji niniejszej umowy rozstrzygane będą przez Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego. 11. Umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, w tym dwa dla Zamawiającego, a jeden dla Wykonawcy. ZAMAWIAJĄCY: WYKONAWCA: 14

15 Znak sprawy 5/ZP/2007 Załącznik nr 4 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Procesor 1 Komputer osobisty kompletny (zestaw) 20 szt. VAT 0% a) procesor dwurdzeniowy, dedykowany do pracy w komputerach stacjonarnych, taktowany zegarem o częstotliwości min 1.86 GHz; b) pamięć cache drugiego poziomu min.4mb lub procesor o równowaŝnej wydajności według wyników testu przeprowadzonego przez oferenta. W przypadku uŝycia przez oferenta testu wydajności zamawiający zastrzega sobie iŝ celem sprawdzenia poprawności przeprowadzonych testów oferent musi dostarczyć zamawiającemu oprogramowanie testujące, oba równowaŝne porównywane zestawy oraz dokładne opisy uŝytych testów wraz z wynikami celem sprawdzenia, w terminie nie dłuŝszym niŝ 3 dni od otrzymania zawiadomienia od zamawiającego. Pamięć RAM 2GB DDR2-800, (NON -ECC) w trybie dual channel (moŝliwość rozbudowy do 8 GB DDR2-667), min. 4 złącza dla rozszerzeń pamięci w tym min. 2 wolne. Dysk twardy 160 GB (min. SATA II; min rpm, NCQ/3Gbit). Napęd optyczny DVD +/- RW SATA z oprogramowaniem nagrywającym i odtwarzającym. Napęd dyskietek FDD,1.44 MB, 3.5 (wbudowany). Czytnik kart pamięci Formaty kart: CF I, CF II, CF, HI-SPEED, Micro Drive, MS, MS Magic Gate, MS PRO Magic Gate, HI-SPEED MS PRO Magic Gate, MS DUO Magic Gate, MS PRO DUO Magic gate, HI-SPEED MS PRO DUO Magic Gate, SD, HI-SPEED, SD, SDC, MMC, HS MMC, SM, XD. Karta dźwiękowa Zintegrowana, w standardzie High Definition. Karta sieciowa 10/100/1000 Mbps z opcją Wake on LAN, PXE Karta graficzna Złacze PCI-EX 16 x. Chipset GeForce 7300GT lub szybszy. 128bit,256 MB DDR-2 Wyjścia: DVI, VGA, TV. Przejściówka DVI-VGA. Adapter HDTV. Chłodzenie: konwekcyjne, brak elementów ruchomych. Porty I/O min. 10 portów USB 2.0 (w tym 2 na przedzie), 1x RS-232, VGA, Audio (na przednim i tylnym panelu) System operacyjny Windows Vista Business 32 PL preinstalowany (licencja + fizyczny nośnik do kaŝdego komputera). Obudowa Microtower, zasilacz o mocy dostosowanej do wydajności komputera z gniazdem zasilania monitora i funkcją PFC; funkcje beznarzędziowej wymiany dysków, napędów optycznych i kart rozszerzeń (PCI); całkowita liczba wnęk: 6, w tym 2x 5.25 zewnętrzna, 2x 3.5 zewnętrzna, 2x 3.5 wewnętrzna; złącza PCI na płycie głównej: 2x PCI, 1x PCI Express 1x, 1x PCI Express 16x; Płyta główna: zaprojektowana przez producenta; zintegrowany kontroler 4x SATA (moŝliwość RAID 0/1). Klawiatura i mysz Klawiatura USB w układzie polski programisty. Mysz optyczna USB. na komputer min. 36 miesięcy na części i robociznę, realizowana na miejscu u klienta, potwierdzona przez producenta (wymagane załączenie do oferty oświadczenia producenta). Wszystkie komponenty komputera muszą pochodzić od producenta oraz stanowić element jego stałej oferty (wymagane przedstawienie oświadczenie producenta). Wszystkie komponenty muszą być objęte gwarancją producenta (wymagane przed- 15

16 Funkcje bezpieczeństwa i zarządzania Certyfikaty Monitor na monitor Certyfikaty dla monitora stawienie oświadczenie producenta). Wsparcie producenta komputera dla części zamiennych na okres łącznie 5 lat (potwierdzone stosownym oświadczeniem producenta). Funkcje bezpieczeństwa w BIOS: hasło uŝytkownika i administratora, blokada portów USB (w tym tylko zewnętrznych przed urządzeniami typu PenDrive) i pozostałych zewnętrznych interfejsów, blokada bootowania z FDD/ODD. Technologia umoŝliwiająca zdalny dostęp do komputerów podłączonych do sieci LAN niezaleŝnie od stanu włączenia lub wyłączenia komputera oraz niezaleŝnie od stanu czy obecności systemu operacyjnego (nawet gdy nie mają systemu operacyjnego, dysku twardego lub są wyłączone) Wbudowana technologia zarządzania i monitorowania komputerem na poziomie sprzętowym, spełniająca wymogi: a) monitorowanie stanu komponentów komputera - CPU, Pamięć, HDD, itp., wersje BIOS, płyty głównej, b) zdalna konfiguracja BIOSu, zdalny update BIOSu, zdalne przejęcie konsoli tekstowej systemu, przekierowanie procesu ładowania systemu operacyjnego z wirtualnego CD ROM lub FDD w serwerze zarządzającym, c) wbudowana pamięć nie ulotna, pozwalająca na zapis i przechowywanie informacji o wersji (wersja, zainstalowane updaty, sygnatury wirusów, itp.) zainstalowanego oprogramowania i zdalny odczyt tych informacji, d) ww. funkcje dostępne przy wyłączonym komputerze oraz przy nieobecnym/uszkodzonym systemie operacyjnym. 1. Deklaracja zgodności CE. 2. Certyfikaty jakości ISO 9001 i Poziom emitowanego hałasu, mierzony wg normy ISO 7779 i wykazany według normy ISO 9296 w trybie jałowym (IDLE) powinien wynosić nie więcej niŝ 22dB (potwierdzony stosownym dokumentem producenta komputera oświadczenie wraz z raportem badawczym wykonanym przez notyfikowane laboratorium). Dopuszcza się dokumenty techniczne w języku angielskim. Typ wyświetlacza: Matryca aktywna TFT LCD. Obszar aktywny minimum: 17". Plamka: max. 0,264 mm. Kąt widzenia minimum: 170 (H) x 170 (V). Kontrast minimum: 1000:1. Jasność: 300 cd/m2. Rozdzielczość minimum: 1280 x 1024 przy 60 Hz. Normy: TCO 99 lub nowsza. Złącza: D-SUB i DVI-D, wejście audio. Polskie menu ekranowe. Kolor: srebrny. Metalowa stopa i noga. MoŜliwość montaŝu na pionowej powierzchni (standard VESA 75mm). Zamawiający zastrzega sobie prawo Ŝądania od Dostawcy bezpłatnej wymiany dostarczonego monitora LCD na nowy w okresie 12 m-cy od zakupu juŝ przy jednym uszkodzonym pixelu lub subpikselu. 36 miesięcy, na części i robociznę, realizowana w serwisie, potwierdzona przez producenta (wymagane załączenie do oferty oświadczenia producenta). 1. Deklaracja zgodności CE. 2. Certyfikaty jakości ISO 9001 i

17 y kamer na kamery Kamera internetowa. Rozdzielczość obrazu stałego: 1280 x 960 pikseli. Rozdzielczość w trybie Video: 640 x 480 pikseli. Interfejs: USB 2.0. Wbudowany mikrofon. Wymagana współpraca dostarczonego z kamerą oprogramowania. i sterowników z systemem operacyjnym zainstalowanym w dostarczonych zestawach komputerowych. Zasilanie przez USB. Płaska podstawa kamery. producenta 24 miesięcy. 2 Oprogramowanie - MS Office Professional szt. VAT 22% Oprogramowanie naleŝy zainstalować na kaŝdym komputerze z pozycji 1. NaleŜy dostarczyć licencję + fizyczny nośnik). 3 WyposaŜenie dodatkowe (dla kaŝdego zestawu komputerowego) 20 szt. VAT 22% y Kabel DVI (komputer-monitor). Zewnętrzne głośniki stereo ze wzmacniaczem na głośniki: min. 12 miesięcy. Mikrofon zewnętrzny stojący na wysięgniku. na mikrofon: min. 12 miesięcy. Podkładka Ŝelowa pod mysz (kolor jednolity i jednakowy dla wszystkich podkładek). Kamera internetowa. Rozdzielczość obrazu stałego: 1280 x 960 pikseli. Rozdzielczość w trybie Video: 640 x 480 pikseli. Interfejs: USB 2.0. Wbudowany mikrofon. Wymagana współpraca dostarczonego z kamerą oprogramowania. i sterowników z systemem operacyjnym zainstalowanym w dostarczonych zestawach komputerowych. Zasilanie przez USB. Płaska podstawa kamery. 4 Monitor płaski 2 szt. VAT 0% Podstawowe parametry uŝytkowe Typ wyświetlacza: Matryca aktywna TFT LCD. Obszar aktywny minimum: 17". Plamka: max. 0,264 mm. Kąt widzenia minimum: 170 (H) x 170 (V). Kontrast minimum: 1000:1. Jasność: 300 cd/m2. 17

18 Rozdzielczość minimum: 1280 x 1024 przy 60 Hz. Normy: TCO 99 lub nowsza. Złącza: D-SUB i DVI-D, wejście audio. Polskie menu ekranowe. Kolor: srebrny. Metalowa stopa i noga. MoŜliwość montaŝu na pionowej powierzchni (standard VESA 75mm). Zamawiający zastrzega sobie prawo Ŝądania od Dostawcy bezpłatnej wymiany dostarczonego monitora LCD na nowy w okresie 12m-cy od zakupu juŝ przy jednym uszkodzonym pixelu lub subpikselu Certyfikaty dla monitora WyposaŜenie dodatkowe 1. Deklaracja zgodności CE. 2. Certyfikaty jakości ISO 9001 i Kabel DVI (komputer-monitor). 36 miesięcy, na części i robociznę, realizowana w serwisie, potwierdzona przez producenta (wymagane załączenie do oferty oświadczenia producenta). 5 Terminal sieciowy 6 szt. VAT 22% Procesor Pamięć Porty wejścia/wyjścia Oprogramowanie Inne VIA 1 GHz RAM 256MB, wewnętrzna pamięć Flash CF min. 2.0GB w tym min. 1.8 GB dostępnej dla uŝytkownika. 2xUSB, 2xRS232, 2x PS2, Fast Ethernet, SVGA, audio in/out. Oprogramowanie systemowe ładowane w pamięci FLASH w pełni zabezpieczone przed uszkodzeniem i wyposaŝone w obsługę zdarzeń awaryjnych. System zdalnego zarządzania i monitorowania za pomocą dowolnej przeglądarki WWW. Oprogramowanie Embedded Linux PXES, X Window, RDP, ICA, zestaw emulacji terminali Poltax. Chłodzenie konwekcyjne-brak jakichkolwiek części ruchomych. Zasilacz zewnętrzny, bez wentylatora. Obudowa o wymiarach nie przekraczających 53mm H x172mm D x275 mm. Automatyczny start sprzętowy urządzenia w przypadku okresowego zaniku zasilania. producenta 24 miesiące. 18

19 6 Monitor do terminala sieciowego 3 szt. VAT 22% Ekran Monitor LCD 42". Rozdzielczość 1920x1080, FULL HD, 16,7 mln. kolorów. Jasność 550 cd/m2. Kontrast: 1200:1. Czas reakcji: 6.5ms. Kąty obserwacji: 176 (H) x 176 (V). Wejścia/wyjścia Wymagane wejścia 2x CART, 2xHDMI oraz VGA. MontaŜ VESA 400 x 200. Dźwięk 2x15W. Wejście i wyjście audio. Inne Timing 480i / 480p / 576i / 576p / HDTV (720p / 1080i). PIP 1/2, 1/3, window size. Standardy PAL, SECAM, NTSC. Pilot zdalnego sterowania w wyposaŝeniu. Sterowanie ekranowe: min. kontrast, jasność, poziom czerni, nasycenie, balans bieli, PIP, aspekt, autoregulacja, faza, H-Pos, V-Pos, audio. Wymagana pełna współpraca z terminalem opisanym w poz. 2. producenta 36 miesięcy. 7 Serwer 1 szt. VAT 0% Procesor System/Płyta główna Procesor w architekturze x86, osiągający w testach wydajnościowych SPE- Cint_rate2000 dla danego typu serwera i procesora wynik min. 34,7 pkt. Wymagana jest obecność certyfikatu (dołączyć wydruk do oferty) potwierdzającego osiągnięty dla danego serwera wynik na stronie: Dedykowana serwerowa, zaprojektowana przez producenta serwera Pamięć RAM 2 GB DDR-2 533MHz w trybie dual channel, ze wsparciem dla ECC unbuffered. Pamięć operacyjna (maks.) 8 GB, min 2 wolne sloty do rozszerzeń pamięci. Ilość gniazd PCI 1x PCI Express x8. 4x PCI Slots (33 MHz / 32 bit). Zintegrowany kontroler ATA/S-ATA Dyski twarde Zintegrowany ATA/S-ATA. Porty: 1 x ATA, 4 x S-ATA. 2 x 250 GB HDD S-ATA II. MoŜliwość zainstalowania do 4 dysków. Kontroler RAID Zintegrowany kontroler ze wsparciem dla RAID 0,1. Karta sieciowa karta sieciowa, typu Ethernet 10/100/1000. Karta graficzna Zintegrowane komponenty grafiki. CD-ROM / DVD, FDD 1x DVD-+RW. 1x FDD 1,44 MB w obudowie serwera. Wolna wnęka na wewnętrzny napęd taśmowy. Klawiatura i mysz PS/2 lub USB. BIOS Typu FLASH, hasła na włączenie i do setup u, producenta serwera Porty zewnętrzne Zintegrowane: USB 2.0 (2x z przodu, 4 x z tyłu, 2 porty we wnętrzu obudowy), PS/2 klawiatura, PS/2 mysz, 1 x szeregowe, 1x równoległy Zasilacz Jeden zasilacz min. 300W Obudowa Wolnostojąca, Kieszenie do napędów (zewnętrzne) 5,25 min 2 sztuki, 1 x 3.5 zewnętrzny Oprogramowanie Small Business Server 2003 R2 Premium; Składowe pakietu: Windows 2003 Server, SharePoint Portal Server, Exchange Server, 19

20 Shared Fax Service - serwer faksowy, ISA Server, MS SQL server, FrontPage. Wersja językowa: polska. Licencja na 10 uŝytkowników. Oprogramowanie wspomagające instalację i konfigurację systemu operacyjnego producenta sprzętu (oprogramowanie winno zawierać kreator poprawności instalacji dla systemu operacyjnego i sprzętu). Oprogramowanie zarządzające producenta serwera. Dokumentacja /serwis Certyfikaty Testy Instrukcja obsługi. Zamawiający zastrzega sobie prawo do poproszenia oferenta o dostarczenie wersji drukowanej lub elektronicznej takiego dokumentu, przed dokonaniem dostawy. 24 miesiące. Serwis z naprawą w miejscu instalacji serwera z czasem reakcji w następnym dniu roboczym, świadczonym w całym okresie gwarancji. (wymagane oświadczenie producenta dołączone do oferty). Elementy z których zbudowany jest serwer muszą być produktem producenta serwera lub być przez niego certyfikowane i posiadać jego gwarancję, potwierdzone przez producenta (wymagane oświadczenie producenta dołączone do oferty). ISO 9001 producenta serwera dołączyć do oferty. ISO producenta serwera dołączyć do oferty. Deklaracja zgodności CE dołączyć do oferty. Obecność sprzętu na liście zgodności Microsoft z systemem MS Windows 2003 serwer. Poziom emitowanego hałasu, mierzony wg normy ISO 7779 i wykazany według normy ISO 9296 w trybie jałowym (IDLE) powinien wynosić nie więcej niŝ 24dB (potwierdzony stosownym dokumentem producenta komputera oświadczenie wraz z raportem badawczym wykonanym przez notyfikowane laboratorium). Dopuszcza się dokumenty techniczne w języku angielskim. 8 Komputer przenośny 3 szt. VAT 22% Konstrukcja podstawowa Klasa produktu: Notebook IBM T61. Klasa procesora: Intel Core 2 Duo T7300. Prędkość procesora: min. 2 GHz. Częstotliwość szyny FSB: 800 MHz. Pojemność pamięci podręcznej: 4 MB. Technologia Centrino Duo. Dysk twardy Pojemność: 120 GB. Pamięć Obraz Akumulatory Zainstalowana pamięć RAM 2048 MB, DDR2; Częstotliwość szyny pamięci: 667 MHz; Maksymalna wielkość pamięci: 4096 MB; Ilość wolnych banków pamięci: 1 szt.; Przekątna ekranu LCD: 14,1 cali; Typ ekranu: TFT WXGA+; Maksymalna rozdzielczość LCD: 1440 x 900; Typ karty graficznej: NVIDIA Quadro NVS 140M; Zainstalowana pamięć wideo: 128 MB; Rodzaj baterii: Li-Ion. Czas pracy na bateriach do 2,5 godz. Oddzielnie dodatkowa, kompatybilna i certyfikowana przez producenta notebooka bateria umoŝliwiająca nieprzerwaną pracę powyŝej 8 godz. 20

Załącznik Nr 2 do SIWZ. Sprzęt komputerowy i peryferyjny

Załącznik Nr 2 do SIWZ. Sprzęt komputerowy i peryferyjny Sprzęt komputerowy i peryferyjny Komputery stacjonarne 44 szt. Nazwa podzespołu Wymagana wartość minimalna 1 Obudowa typu desktop / tower pracująca w pozycji pionowej i poziomej, 1 zewnętrzna zatoka na

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 5 do SIWZ OPIS TECHNICZNY SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO

Załącznik Nr 5 do SIWZ OPIS TECHNICZNY SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO Zadanie 1 Komputery stacjonarne Procesor Pamięć RAM Dysk Twardy Napęd Optyczny Płyta główna Dwurdzeniowy w architekturze x86 o częstotliwości 2,5 GHz (preferowany Intel Core 2 Duo lub inny o takiej samej

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Numer sprawy: DGA/11/09 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Załącznik A do SIWZ A. Komputer stacjonarny (1 szt.) procesor stacjonarny, czterordzeniowy klasy x86 osiągający min. 3900 pkt. w teście pamięć

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Zaproszenia nr 03/07/2014

Załącznik nr 1 do Zaproszenia nr 03/07/2014 Załącznik nr 1 do Zaproszenia nr 03/07/2014 FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY Zamawiający wymaga dostawy urządzeń komputerowych w podanej niżej ilości oraz o określonych poniżej parametrach technicznych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA (minimalne parametry techniczne)

SPECYFIKACJA TECHNICZNA (minimalne parametry techniczne) Załącznik Nr 1A SPECYFIKACJA TECHNICZNA (minimalne parametry techniczne) I. Urządzenie wielofunkcyjne 1 szt. Cechy produktu Ogólne Szybkość urządzenia, tryb cz.-b. w str./min (A4) Szybkość urządzenia,

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do SIWZ. Wykaz zamawianego sprzętu oraz oprogramowania

Załącznik nr 2 do SIWZ. Wykaz zamawianego sprzętu oraz oprogramowania Załącznik nr 2 do SIWZ Wykaz zamawianego sprzętu oraz oprogramowania 1. Komputerowa stacja robocza: 4 szt Ilość zainstalowanych procesorów: 1 szt.; Maksymalna ilość procesorów: 1 szt.; Typ zainstalowanego

Bardziej szczegółowo

Załacznik nr 4 do SIWZ - OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA- załącznik do Formularza Oferty

Załacznik nr 4 do SIWZ - OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA- załącznik do Formularza Oferty . Urządzenie wielofunkcyjne laserowe. a Minimalne parametry urządzenia wymagane przez Zamawiającego Technologia Laserowa Funkcje drukowanie, skanowanie, kopiowanie, fax Podajnik papieru Minimum 200 arkuszy

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do SIWZ. Wykaz zamawianego sprzętu oraz oprogramowania

Załącznik nr 2 do SIWZ. Wykaz zamawianego sprzętu oraz oprogramowania Załącznik nr 2 do SIWZ Wykaz zamawianego sprzętu oraz oprogramowania 1. Komputerowa stacja robocza 4 sztuki Ilość zainstalowanych procesorów: 1 szt.; Maksymalna ilość procesorów: 1 szt.; Typ zainstalowanego

Bardziej szczegółowo

Formularz cenowy Pakiet nr 2

Formularz cenowy Pakiet nr 2 ... nazwa i adres wykonawcy Załącznik r 2 Formularz cenowy Pakiet nr 2 Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego nr ZP-4/09 p.n. Dostawa sprzętu komputerowego Lp. Wyszczególnienie Cena

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1. Przedmiot zamówienia Nazwa i typ urządzenia... 1. Fulltester kabli sieciowych i telefonicznych (RJ45/RJ11) - LED display 1 szt.

Załącznik nr 1. Przedmiot zamówienia Nazwa i typ urządzenia... 1. Fulltester kabli sieciowych i telefonicznych (RJ45/RJ11) - LED display 1 szt. Załącznik nr 1 1. Fulltester kabli sieciowych i telefonicznych (RJ45/RJ11) - LED display 1 szt. Załącznik nr 2 2. Zestaw komputerowy 6 szt. : Procesor - częstotliwość taktowania : co najmniej 3000 Mhz

Bardziej szczegółowo

1. Serwer. 2. Komputer desktop 9szt. Załącznik nr 1 do SIWZ

1. Serwer. 2. Komputer desktop 9szt. Załącznik nr 1 do SIWZ 1. Serwer Załącznik nr 1 do SIWZ Lp. Nazwa elementu, Opis wymagań parametru lub cechy 1 Obudowa RACK o wysokości max. 2U z szynami i elementami niezbędnymi do zabudowy w szafie 19" 2 Procesor Czterordzeniowy

Bardziej szczegółowo

Vat % Słownie złotych:...

Vat % Słownie złotych:... PAKIET NR 1 1 Sprzęt komputerowy PC szt. 13 Słownie złotych:... -Wymagania dotyczące sprzętu komputerowego PC L.p. Komponent Parametry wymagane oferowana 1 Obudowa miniatx/microatx/atx -dwa porty USB 2.0

Bardziej szczegółowo

Niniejszy załącznik zawiera opis techniczny oferowanego przedmiotu zamówienia.

Niniejszy załącznik zawiera opis techniczny oferowanego przedmiotu zamówienia. Numer sprawy: DGA/11/09 Załącznik nr 2 do formularza oferty Niniejszy załącznik zawiera opis techniczny oferowanego przedmiotu zamówienia. A. Komputer stacjonarny (1 szt.)typ*.. procesor stacjonarny, czterordzeniowy

Bardziej szczegółowo

Dostawa 16 fabrycznie nowych komputerów stacjonarnych dla Gimnazjum Nr 2 im. Polskich Noblistów w Gostyninie

Dostawa 16 fabrycznie nowych komputerów stacjonarnych dla Gimnazjum Nr 2 im. Polskich Noblistów w Gostyninie Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego Pieczątka firmowa Wykonawcy Nr fax:... F O R M U L A R Z O F E R T O W Y na zadanie pn.: Dostawa 16 fabrycznie nowych komputerów stacjonarnych dla Gimnazjum Nr 2

Bardziej szczegółowo

Lp. Nazwa Parametry techniczne

Lp. Nazwa Parametry techniczne Załącznik do Zaproszenia Nr sprawy 1/N/2012 Opis Przedmiotu Zamówienia Przedmiotem zamówienia jest dostawa stacjonarnych zestawów komputerowych oraz komputerów przenośnych wraz z oprogramowaniem o parametrach

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 do SIWZ. 1. Stacja robocza 46 szt. NAZWA PRODUCENTA: NUMER PRODUKTU (part number):

Załącznik nr 6 do SIWZ. 1. Stacja robocza 46 szt. NAZWA PRODUCENTA: NUMER PRODUKTU (part number): Załącznik nr 6 do SIWZ 1. Stacja robocza 46 szt. NUMER PRODUKTU (part number): LP. Atrybut Parametr wymagany Opis parametru urządzenia 1. Procesor Min. 2-rdzeniowy, osiągający w teście PassMark CPU Mark

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 Szczegółowy wykaz zamawianego sprzętu Zestaw komputerowy klasy PC nr 1 Stacja robocza PC 2. Monitor LCD

Załącznik nr 1 Szczegółowy wykaz zamawianego sprzętu Zestaw komputerowy klasy PC nr 1 Stacja robocza PC 2. Monitor LCD Załącznik nr 1 Szczegółowy wykaz zamawianego sprzętu Specyfikacja istotnych warunków zamówienia na zestawy komputerowe z oprogramowaniem, komputer przenośny notebook, zasilacze awaryjne UPS, projektor

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA NA DOSTAWĘ SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO DLA DOLNOŚLĄSKIEGO URZĘDU WOJEWÓDZKIEGO WE WROCŁAWIU.

Załącznik nr 1 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA NA DOSTAWĘ SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO DLA DOLNOŚLĄSKIEGO URZĘDU WOJEWÓDZKIEGO WE WROCŁAWIU. Załącznik nr 1 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA NA DOSTAWĘ SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO DLA DOLNOŚLĄSKIEGO URZĘDU WOJEWÓDZKIEGO WE WROCŁAWIU. (Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie licytacji

Bardziej szczegółowo

5. Napędy wewnętrzne 6. Obudowa: 7. Gniazda rozszerzeń 8. Porty i interfejsy zewnętrzne 1GB/s 9. Karta graficzna 10. Inne 11.

5. Napędy wewnętrzne 6. Obudowa: 7. Gniazda rozszerzeń 8. Porty i interfejsy zewnętrzne 1GB/s 9. Karta graficzna 10. Inne 11. Załącznik nr 6 A Część A Przedmiot zamówienia dotyczący pkt 1.1.1 SIWZ I. Zestaw komputerowy ( Stacja robocza i monitor wraz z oprogramowaniem systemowym i akcesoriami ) - 10 szt. o poniżej wskazanych

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 4 do SIWZ Poniższe zestawienie zawiera opis parametrów minimalnych, jakie powinien spełniać oferowany sprzęt komputerowy. 1 Komputer osobisty PC 10 szt.

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 Pakiet nr 1 -Wymagania dotyczące sprzętu komputerowego PC - 64bit szt.12

Załącznik nr 1 Pakiet nr 1 -Wymagania dotyczące sprzętu komputerowego PC - 64bit szt.12 Załącznik nr 1 Pakiet nr 1 -Wymagania dotyczące sprzętu komputerowego PC - 64bit szt.12 L.p. Komponent Parametry wymagane Wartość oferowana 1 Obudowa miniatx/microatx/atx -dwa porty USB 2.0 wyprowadzone

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1. Pakiet nr 1 Wymagania dotyczące sprzętu komputerowego PC - 32bit szt.10

Załącznik nr 1. Pakiet nr 1 Wymagania dotyczące sprzętu komputerowego PC - 32bit szt.10 Załącznik nr 1 Pakiet nr 1 Wymagania dotyczące sprzętu komputerowego PC - 32bit szt.10 L.p. Komponent Parametry wymagane Wartość oferowana 1 Obudowa miniatx/microatx/atx -dwa porty USB 2.0/3.0 wyprowadzone

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ I PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WYMAGANIA TECHNICZNE Część I A I. Komputer przenośny Liczba sztuk: 4 Oferowany model*.. Producent*..

CZĘŚĆ I PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WYMAGANIA TECHNICZNE Część I A I. Komputer przenośny Liczba sztuk: 4 Oferowany model*.. Producent*.. CZĘŚĆ I PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WYMAGANIA TECHNICZNE Część I A I. Komputer przenośny Liczba sztuk: 4 Oferowany model*.. Producent*.. Lp. Opis wymagań minimalnych 1 Procesor: Procesor dwurdzeniowy zgodny

Bardziej szczegółowo

I Zestaw komputerowy: Stacja robocza i monitor wraz z oprogramowaniem systemowym i akcesoriami - 10 szt. STACJA ROBOCZA:

I Zestaw komputerowy: Stacja robocza i monitor wraz z oprogramowaniem systemowym i akcesoriami - 10 szt. STACJA ROBOCZA: Załącznik nr 6 C Część C Przedmiot zamówienia dotyczący pkt 1.1.3 SIWZ I Zestaw komputerowy: Stacja robocza i monitor wraz z oprogramowaniem systemowym i akcesoriami - 10 szt. STACJA ROBOCZA: 1. Procesor

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY. *- w przypadku oferty wspólnej należy podać dane dotyczące Pełnomocnika Wykonawcy

FORMULARZ OFERTY. *- w przypadku oferty wspólnej należy podać dane dotyczące Pełnomocnika Wykonawcy Załącznik nr 2 do SIWZ FORMULARZ OFERTY Nazwa Wykonawcy/Wykonawców w przypadku oferty wspólnej:... Adres*:... TEL.*....... REGON*:... NIP*:... FAX* na który zamawiający ma przesyłać korespondencję... *-

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY. Nazwa i siedziba Wykonawcy lub Wykonawców*... NIP... REGON... Nr konta... Bank... Tel... Fax...

FORMULARZ OFERTY. Nazwa i siedziba Wykonawcy lub Wykonawców*... NIP... REGON... Nr konta... Bank... Tel... Fax... Załącznik nr 2 (pieczęć ) FORMULARZ OFERTY Nazwa i siedziba Wykonawcy lub Wykonawców*.................. NIP... REGON... Nr konta... Bank... Tel.... Fax. e-mail:... składając ofertę na rzecz Miasta Stołecznego

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Notebook nr 1. Procesor Ilość punktów uzyskanych w teście 3Dmark06 CPU Pamięć RAM Typ dysku twardego

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Notebook nr 1. Procesor Ilość punktów uzyskanych w teście 3Dmark06 CPU Pamięć RAM Typ dysku twardego Załącznik nr 1 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Notebook nr 1 5 szt. fabrycznie nowe (P1) Notebook nr 1 Procesor Ilość punktów uzyskanych w teście 3Dmark06 CPU -3100 Typ dysku twardego 8 GB SSD 256

Bardziej szczegółowo

Formularz cenowy Pakiet nr 4. Zestawienie parametrów technicznych oferowanego sprzętu

Formularz cenowy Pakiet nr 4. Zestawienie parametrów technicznych oferowanego sprzętu ... nazwa i adres wykonawcy Załącznik r 4 Formularz cenowy Pakiet nr 4 Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego nr ZP-4/09 p.n. Dostawa sprzętu komputerowego Lp. Wyszczególnienie Cena

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE ( dotyczy zamówienia sprzętu komputerowego wraz z montażem adaptacja, instalacją wykonaniem sieci (elektrycznej/lan).

ZAPYTANIE OFERTOWE ( dotyczy zamówienia sprzętu komputerowego wraz z montażem adaptacja, instalacją wykonaniem sieci (elektrycznej/lan). GMINA LUBYCZA KRÓLEWSKA ul. Kolejowa 1 22-680 Lubycza Królewska Tel. 84 66 17 002 Lubycza Królewska, 10.10.2013 ZAPYTANIE OFERTOWE ( dotyczy zamówienia sprzętu komputerowego wraz z montażem adaptacja,

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Postępowanie numer: WIChiP/390-4/14 Szczególne wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia: Sprzęt powinien być produktem wysokiej jakości, musi być fabrycznie nowy, wolny od wad

Bardziej szczegółowo

Sztum, dnia 21-01-2015r. ZAPYTANIE OFERTOWE

Sztum, dnia 21-01-2015r. ZAPYTANIE OFERTOWE (pieczęć Zamawiającego) Sztum, dnia 21-01-2015r. Znak sprawy ON.272.1.1.2015 ZAPYTANIE OFERTOWE Zwracamy się z prośbą o przedstawienie swojej oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia: Zakup i dostawę

Bardziej szczegółowo

Węgliniec dnia r. Gmina Węgliniec ul. Sikorskiego Węgliniec , tel/fax

Węgliniec dnia r. Gmina Węgliniec ul. Sikorskiego Węgliniec , tel/fax PR.ZP.4-8/4/13 ( nr postępowania) Węgliniec dnia 07.06.2013r. Gmina Węgliniec ul. Sikorskiego 3 59-940 Węgliniec 075 77 11 435, tel/fax. 075 77 12 551 Na podstawie art. 4, pkt. 8 ustawy z dnia 29.01.2004r.

Bardziej szczegółowo

DZPZ/ 333/71/2012 Olsztyn, dnia 20 kwietnia 2012 r.

DZPZ/ 333/71/2012 Olsztyn, dnia 20 kwietnia 2012 r. DZPZ/ 333/71/2012 Olsztyn, dnia 20 kwietnia 2012 r. ZAPROSZENIE DO ZŁOśENIA OFERTY CENOWEJ Przedmiot zapytania dotyczy: Zakupu sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem I. Zamawiający: Wojewódzki Szpital

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do SIWZ- po zmianie Załącznik nr 2 do umowy OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Nazwa i adres Wykonawcy:.

Załącznik nr 2 do SIWZ- po zmianie Załącznik nr 2 do umowy OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Nazwa i adres Wykonawcy:. Załącznik nr 2 do SIWZ- po zmianie OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Nazwa i adres Wykonawcy:. Sprawa nr KZ-24/2013 1 2 3 4 KF/15/2013 2szt. PSS/28/2013 1 szt. 1. ZESTAW KOMPUTEROWY STACJONARNY, SYSTEM OPERACYJNY,

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe minimalne wymagania dla dostarczonego sprzętu: Tabela nr 1

Szczegółowe minimalne wymagania dla dostarczonego sprzętu: Tabela nr 1 Załącznik nr 8 (Pieczęć Wykonawcy) Szczegółowe minimalne wymagania dla dostarczonego sprzętu Przedmiot postępowania: Dostawa fabrycznie nowego sprzętu informatycznego na potrzeby Komendy Wojewódzkiej Państwowej

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 5 do SIWZ OPIS TECHNICZNY SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO

Załącznik Nr 5 do SIWZ OPIS TECHNICZNY SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO Załącznik Nr 5 do SIWZ OPIS TECHNICZNY SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO Zadanie I Komputery stacjonarne Procesor Dwurdzeniowy lub Czterordzeniowy w architekturze x86, zapewniający wydajność komputera obsługującego

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie do składania ofert Dostawa sprzętu komputerowego i drukarek na potrzeby Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Pawłowie

Zaproszenie do składania ofert Dostawa sprzętu komputerowego i drukarek na potrzeby Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Pawłowie Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej w Pawłowie Pawłów, 27-225 Pawłów tel. 41 272 16 20 fax. 41 272 16 20 Pawłów, dn. 11.06.2012 r. Zaproszenie do składania ofert Dostawa sprzętu komputerowego i drukarek na

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU (POWYŻEJ 14.000 EURO)

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU (POWYŻEJ 14.000 EURO) OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU (POWYŻEJ 14.000 EURO) 1. Zamawiający POMOC DROGOWA I PARKING STRZEŻONY Przemysław Boczkiewicz 95 054 KSAWERÓW; ul. Łódzka 28 NIP: 731 104 96 44 REGON: 470284950 2. Tryb udzielenia

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE CENOWE Nr 5/2016

ZAPYTANIE CENOWE Nr 5/2016 Łochów, dnia 23.08.2016 r. ZAPYTANIE CENOWE Nr 5/2016 Zamawiający: Zespół Obsługi Szkół Samorządowych w Łochowie Aleja Pokoju 75 07-130 Łochów NIP 824-11-83-029 zoss_lochow@wp.pl Tel. 25 643 78 50 I. Opis

Bardziej szczegółowo

Zestaw komputerowy (jednostka centralna + monitor) Wymagany, minimalny parametr z rodziny x86, min. dwurdzeniowy, pamięć podręczna 3MB, 1 Procesor

Zestaw komputerowy (jednostka centralna + monitor) Wymagany, minimalny parametr z rodziny x86, min. dwurdzeniowy, pamięć podręczna 3MB, 1 Procesor 1. Komputer stacjonarny z oprogramowaniem i monitorem Zestaw komputerowy (jednostka centralna + monitor) Wymagany, minimalny parametr z rodziny x86, min. dwurdzeniowy, pamięć podręczna 3MB, 1 Procesor

Bardziej szczegółowo

Zestawienie wymaganych parametrów technicznych dla Pakietu nr 1

Zestawienie wymaganych parametrów technicznych dla Pakietu nr 1 Załącznik Nr 2 do SIWZ Zestawienie wymaganych parametrów technicznych dla Pakietu nr 1 Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego nr 63/ZP/2013 p.n. Dostawa sprzętu komputerowego Notebook

Bardziej szczegółowo

Karta sieciowa, 10/100/1000Mbit Dopuszcza się możliwość stosowania kart sieciowych zintegrowanych z płyta główną 8. Nagrywarka DVD+-RW DL SATA

Karta sieciowa, 10/100/1000Mbit Dopuszcza się możliwość stosowania kart sieciowych zintegrowanych z płyta główną 8. Nagrywarka DVD+-RW DL SATA CZEŚĆ I Komputer PC Procesor w architekturze x86 Częstotliwość taktowania procesora nie mniejsza niż: 2,6GHz Ilość rdzeni: 4 Technologia zapewniającą oszczędność energii lub procesor równoważny wydajnościowo

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. na dostawę sprzętu komputerowego o wartości poniżej 14.000 euro

ZAPYTANIE OFERTOWE. na dostawę sprzętu komputerowego o wartości poniżej 14.000 euro Gdańsk, dnia. 08.12.2011 r. SE.EA/24/241/02/TK/11 ZAPYTANIE OFERTOWE na dostawę sprzętu komputerowego o wartości poniżej 14.000 euro 1. Zamawiający: Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Gdańsku

Bardziej szczegółowo

A. ZESTAWY KOMPUTEROWE

A. ZESTAWY KOMPUTEROWE DOA.III.272.1.92.2011 Załącznik nr 1 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I CZĘŚĆ ZAMÓWIENIA ZESTAWY KOMPUTEROWE I KOMPUTERY PRZENOŚNE A. ZESTAWY KOMPUTEROWE ZESTAW KOMPUTEROWY I szt. 49 1. Komputer

Bardziej szczegółowo

Zestawienie Sprzętu Komputerowego

Zestawienie Sprzętu Komputerowego Zestawienie Sprzętu Komputerowego Komputer AXP 2000,00 zł Obudowa: SFF - Small Form Factor Wymiary max.: 110x340x380 mm Waga max.: 8,5 kg Procesor klasy Intel Celeron 440 2.0GHz, 512kb L2 cache Pamięć

Bardziej szczegółowo

Lp. Urządzenie Ilość Konfiguracja

Lp. Urządzenie Ilość Konfiguracja Opis przedmiotu zamówienia nie odnosi się do określonych znaków towarowych czy rodzajów, które są przedmiotem zamówienia. Przedstawione parametry są minimalnymi dopuszczalnymi i maja charakter informacyjny,

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE na zakup oraz dostawę sprzętu komputerowego dla Placówki Wsparcia Dziennego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ciechanowie

ZAPYTANIE OFERTOWE na zakup oraz dostawę sprzętu komputerowego dla Placówki Wsparcia Dziennego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ciechanowie KA.ZP.2311.10.EFS.3.2016 Ciechanów, dn. 24.10.2016 r. ZAPYTANIE OFERTOWE na zakup oraz dostawę sprzętu komputerowego dla Placówki Wsparcia Dziennego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ciechanowie I.

Bardziej szczegółowo

Zał. nr 1 do SIWZ OPS 341-1/07 WYKAZ I KONFIGURACJA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. 1. Komputer 1 szt.

Zał. nr 1 do SIWZ OPS 341-1/07 WYKAZ I KONFIGURACJA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. 1. Komputer 1 szt. Zał. nr 1 do SIWZ OPS 341-1/07 WYKAZ I KONFIGURACJA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Komputer 1 szt. LAN 10/100, zintegrowana karta dźwiękowa, częstotliwość szyny FSB 800 MHz, cache min. 2MB, złącza zewnętrzne:

Bardziej szczegółowo

PAKIET nr 12 Instytut Fizyki Teoretycznej

PAKIET nr 12 Instytut Fizyki Teoretycznej L.P. NAZWA ASORTYMENTU Opis urządzeń technicznych minimalne wymagania ILOŚĆ PAKIET nr 2 Instytut Fizyki Teoretycznej Zaoferowana gwarancja ZAOFEROWANY SPRZĘT (model i/lub parametry) CENA JEDNOSTKOWA NETTO

Bardziej szczegółowo

Wielordzeniowy ze wsparciem dla wirtualizacji, obsługujący systemy 32/64 bitowe

Wielordzeniowy ze wsparciem dla wirtualizacji, obsługujący systemy 32/64 bitowe Pozycja 1 Stacja Robocza (jednostka) przeznaczony do przetwarzania danych, w konfiguracji umoŝliwiającej późniejszą rozbudowę. Liczba sztuk: 14 Komputer biurowy Minimalne wymagania Zamawiającego Procesor

Bardziej szczegółowo

1. ZESTAWIENIE WARUNKÓW I PARAMETRÓW WYMAGANYCH TAK TAK TAK TAK

1. ZESTAWIENIE WARUNKÓW I PARAMETRÓW WYMAGANYCH TAK TAK TAK TAK P/56/KOMP.OION/2011-ZAŁĄCZNIK 1A 1. ZESTAWIENIE WARUNKÓW I PARAMETRÓW WYMAGANYCH Przedmiot zamówienia: Komputery klasy PC wraz z dodatkowym osprzętem (14 szt.) VAT za 1 szt. zł Cena brutto za 1 szt...zł

Bardziej szczegółowo

1. KOMPUTER STACJONARNY Z SYSTEMEM OPERACYJNYM - 4 SZTUKI

1. KOMPUTER STACJONARNY Z SYSTEMEM OPERACYJNYM - 4 SZTUKI ZAŁĄCZNIK NUMER 1 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DO CZĘŚCI III ( WZÓR OFERTY SZCZEGÓLOWEJ) Dostawa sprzętu komputerowego, oprogramowania i licencji do oprogramowania 1. KOMPUTER STACJONARNY Z SYSTEMEM

Bardziej szczegółowo

1x HDMI, RJ 11 (modem), RJ45 (LAN),

1x HDMI, RJ 11 (modem), RJ45 (LAN), FORMULARZ OFERTY TECHNICZNEJ 1. KOMPUTERY PRZENOŚNE (LAPTOP) w zestawie z torbą i myszą optyczną z przeznaczeniem do prac biurowych oraz dla potrzeb dydaktyczno prezentacyjnych. ILOŚĆ SZTUK: 4+4 ** Procesor

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA NR PO-II-370/ZZP-3/33/13

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA NR PO-II-370/ZZP-3/33/13 Urząd Morski w Szczecinie na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych ( tekst jednolity Dz. U.z 2010 r., Nr 113, poz. 759 ) ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego

Bardziej szczegółowo

PAKIET nr 15 Instytut Fizyki Teoretycznej

PAKIET nr 15 Instytut Fizyki Teoretycznej Załącznik nr 4 do SIWZ Pieczęć Wykonawcy strona z ogólnej liczby stron 1 L.P. NAZWA ASORTYMENTU Opis urządzeń technicznych minimalne wymagania ILOŚĆ PAKIET nr 15 Instytut Fizyki Teoretycznej Zaoferowana

Bardziej szczegółowo

V-DAG-343/28/2007 Człuchów, dnia 11.10.2007r. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

V-DAG-343/28/2007 Człuchów, dnia 11.10.2007r. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU V-DAG-343/28/2007 Człuchów, dnia.0.2007r. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Przedmiot zamówienia: Zakup, dostawa i montaż sprzętu komputerowego.. Nazwa (firma) i adres zamawiającego: Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy,

Bardziej szczegółowo

Komputer będzie wykorzystywany na potrzeby aplikacji: biurowych, obliczeniowych, multimedialnych.

Komputer będzie wykorzystywany na potrzeby aplikacji: biurowych, obliczeniowych, multimedialnych. 1. Komputer stacjonarny: a) typ 1 (36szt.) Typ Zastosowanie Stacjonarny. Komputer będzie wykorzystywany na potrzeby aplikacji: biurowych, obliczeniowych, multimedialnych. Wydajność Komputer powinien osiągać

Bardziej szczegółowo

Wykaz Standardowego Sprzętu Komputerowego w Akademii Marynarki Wojennej

Wykaz Standardowego Sprzętu Komputerowego w Akademii Marynarki Wojennej Załącznik do decyzji Rektora-Komendanta AMW Nr 51 z dnia 28.06.2013 r. Wykaz Standardowego Sprzętu Komputerowego w Akademii Marynarki Wojennej I. Sprzęt komputerowy 1. Komputer stacjonarny z monitorem

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ I ZAMÓWIENIA DOSTAWA SPRZĘTU INFORMATYCZNEGO DO PROJEKTU DOMOWY ASYSTENT OSÓB STARSZYCH I CHORYCH

CZĘŚĆ I ZAMÓWIENIA DOSTAWA SPRZĘTU INFORMATYCZNEGO DO PROJEKTU DOMOWY ASYSTENT OSÓB STARSZYCH I CHORYCH ZAŁĄCZNIK I DO SIWZ CZĘŚĆ I ZAMÓWIENIA DOSTAWA SPRZĘTU INFORMATYCZNEGO DO PROJEKTU DOMOWY ASYSTENT OSÓB STARSZYCH I CHORYCH 1. Przedmiot zamówienia dotyczy dostawy komputera - tabletu Liczba - 1 sztuk.

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1. Pakiet nr 1 Wymagania dotyczące sprzętu komputerowego PC - 32bit szt.13

Załącznik nr 1. Pakiet nr 1 Wymagania dotyczące sprzętu komputerowego PC - 32bit szt.13 Załącznik nr 1 Pakiet nr 1 Wymagania dotyczące sprzętu komputerowego PC - 32bit szt.13 L.p. Komponent Parametry wymagane Wartość oferowana 1 Obudowa miniatx/microatx/atx -dwa porty USB 2.0 wyprowadzone

Bardziej szczegółowo

znak postępowania OIGd-2800-15/13 załącznik nr 4 FORMULARZ OFERTY CZĘŚĆ III

znak postępowania OIGd-2800-15/13 załącznik nr 4 FORMULARZ OFERTY CZĘŚĆ III znak postępowania OIGd-2800-15/13 załącznik nr 4 FORMULARZ OFERTY CZĘŚĆ III, dnia (miejscowość) (data) Wykonawca,......, (pełna nazwa, firma, imię i nazwisko wykonawcy albo wykonawców wspólnie ubiegających

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1. Szczegółowy wykaz zamawianego sprzetu

Załącznik nr 1. Szczegółowy wykaz zamawianego sprzetu Załącznik nr 1 Szczegółowy wykaz zamawianego sprzetu Specyfikacja istotnych warunków zamówienia na sprzęt komputerowy z oprogramowaniem, komputerów stacjonarnych, laptopów, drukarek, monitorów LCD, zasilaczy

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja sprzętu komputerowego

Specyfikacja sprzętu komputerowego Załącznik nr 2 Specyfikacja sprzętu komputerowego Zestaw nr 1. 1 Procesor KONFIGURACJA OCZEKIWANA Technologia dwurdzeniowa; Taktowanie min 2,8 Ghz; Pamięć cache min 2 MB; Taktowanie wewnętrzne FSB 1066MHz;

Bardziej szczegółowo

minimum 16GB pamięci DDR3 SDRAM 1600 MHz Min. 1000 GB SATA 5400 obr. Express Cache 8 GB

minimum 16GB pamięci DDR3 SDRAM 1600 MHz Min. 1000 GB SATA 5400 obr. Express Cache 8 GB ROZDZIAŁ IV OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Część I Komputer przenośny (laptop) - 2 szt. Dysk twardy osiągający co najmniej 7840 punktów w teście wg cpubenchmark.net minimum 16GB pamięci DDR3 SDRAM 1600 MHz

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5 do SIWZ OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. 1. Dostawa 6 szt. komputerów stacjonarnych do pracy biurowej

Załącznik nr 5 do SIWZ OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. 1. Dostawa 6 szt. komputerów stacjonarnych do pracy biurowej Załącznik nr 5 do SIWZ OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Dostawa 6 szt. komputerów stacjonarnych do pracy biurowej L.p. Komponent 1. Wydajność obliczeniowa jednostki Komputer uzyskujący w teście

Bardziej szczegółowo

SPRZĘT DLA JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

SPRZĘT DLA JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH Nr postępowania: Załącznik nr 1E do SIWZ RAP/39/2011 CZĘŚĆ 2 WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNE OFEROWANEGO SPRZETU Uwaga: Dysk musi zawierać dwie sformatowane partycje, do komputera musi być dołączony nośnik

Bardziej szczegółowo

1. Komputer przenośny (notebook) 14 szt.

1. Komputer przenośny (notebook) 14 szt. Lp. 1. Komputer przenośny (notebook) 14 szt. Część składowa / cechy podstawowe 1 PROCESOR 2 DYSK TWARDY [Dell Precision M4300] Parametry nie gorsze niż Intel Core i5 (2.60GHz/3MB/1066MHz) lub równoważny

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik Nr 1 do SIWZ Nr spr. 13/ZP/CBA/2007 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Zadanie nr 1 Serwer wraz z oprogramowaniem Serwer 1. Procesor(y) Dwa procesory wykonane w technologii czterordzeniowej.

Bardziej szczegółowo

KALKULACJA CENY OFERTY Sprzęt informatyczny Część I

KALKULACJA CENY OFERTY Sprzęt informatyczny Część I Lp. Przedmiot zamówienia Szczegółowy opis KALKULACJA CENY OFERTY Sprzęt informatyczny Część I, model/typ oferowanego przez Wykonawcę sprzętu/oprogramowania * Jednostka Ilość jednostek Cena jednostkowa

Bardziej szczegółowo

Zakres rzeczowy. Zał. 6. Komputer biurkowy - 10 szt.

Zakres rzeczowy. Zał. 6. Komputer biurkowy - 10 szt. Zakres rzeczowy Zał. 6 Komputer biurkowy - 10 szt. Wydajność obliczeniowa Pamięć operacyjna Karta graficzna Pamięć masowa Napęd optyczny Karat dźwiękowa Porty I/O Sieć Zasilanie Niezawodność i jakość wytwarzania

Bardziej szczegółowo

Pakiet nr 3. Formularz cenowy. Załącznik Nr 3. Przetarg nieograniczony nr ZP 4/08p.n. Dostawa sprzętu komputerowego. Podatek VAT

Pakiet nr 3. Formularz cenowy. Załącznik Nr 3. Przetarg nieograniczony nr ZP 4/08p.n. Dostawa sprzętu komputerowego. Podatek VAT ... nazwa i adres wykonawcy Załącznik Nr 3 Przetarg nieograniczony nr ZP 4/08p.n. Dostawa sprzętu komputerowego Pakiet nr 3 Formularz cenowy Lp. Wyszczególnienie Cena netto Zestaw nr 1 Zestaw nr 2 Drukarka

Bardziej szczegółowo

Zestawienie parametrów technicznych oferowanego sprzętu

Zestawienie parametrów technicznych oferowanego sprzętu ... nazwa i adres wykonawcy Załącznik r 2 Zestawienie parametrów technicznych oferowanego sprzętu Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego nr ZP-5/Eko/2009 p.n. Dostawa sprzętu i oprogramowania

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ CENOWY DLA ZADANIA NR 3 DOSTAWA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO I TELEWIZYJNEGO. Producent/typ/model oferowanego sprzętu. Lenovo Essential S50-30

FORMULARZ CENOWY DLA ZADANIA NR 3 DOSTAWA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO I TELEWIZYJNEGO. Producent/typ/model oferowanego sprzętu. Lenovo Essential S50-30 Załącznik nr 2.3 do Zapytania Ofertowego FORMULARZ CENOWY DLA ZADANIA NR 3 DOSTAWA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO I TELEWIZYJNEGO Lp. Nazwa Producent/typ/model oferowanego sprzętu Ilość Cena jedn. netto Stawka

Bardziej szczegółowo

MIASTO ŁAŃCUT ul. Plac Sobieskiego 18 Łańcut, dnia 19 listopada 2011 37-100 ŁAŃCUT

MIASTO ŁAŃCUT ul. Plac Sobieskiego 18 Łańcut, dnia 19 listopada 2011 37-100 ŁAŃCUT MIASTO ŁAŃCUT ul. Plac Sobieskiego 18 Łańcut, dnia 19 listopada 2011 37-100 ŁAŃCUT GK. 271.19.2012 Dotyczy: Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na Doposażenie szkól w sprzęt oraz pomoce dydaktyczne:

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA. Ja (My), niżej podpisany (ni)... działając w imieniu i na rzecz :... (pełna nazwa wykonawcy)... (adres siedziby wykonawcy)

INFORMACJA. Ja (My), niżej podpisany (ni)... działając w imieniu i na rzecz :... (pełna nazwa wykonawcy)... (adres siedziby wykonawcy) Załącznik nr 4 do... ( pieczęć wykonawcy) INFORMACJA Ja (My), niżej podpisany (ni)... działając w imieniu i na rzecz : (pełna nazwa wykonawcy) (adres siedziby wykonawcy) w odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu

Bardziej szczegółowo

min. 8 GB, możliwość rozbudowy do min 16 GB, minimum jeden slot wolny na dalszą rozbudowę.

min. 8 GB, możliwość rozbudowy do min 16 GB, minimum jeden slot wolny na dalszą rozbudowę. 1. Komputery typu AIO (All In One) 3 Dysk twardy Komputer powinien osiągać w teście wydajności Passmark CPU Mark (wynik dostępny: http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php) co najmniej wynik 6110 punktów

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Komputer stacjonarny PC 2 sztuki Procesor Minimum 3800 punktów w teście wydajności zamieszonym na stronie http://www.cpubenchmark.net/high_end_cpus.html

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I. Zestaw komputerowy A składających się z jednostki centralnej oraz monitora i UPS zgodnych z poniższą specyfikacją: Jednostka centralna: 1. Komplet zestawu

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE O CENĘ PCPR.POKL.342/ /10

ZAPYTANIE O CENĘ PCPR.POKL.342/ /10 PCPR.POKL.342/ /10 ZAPYTANIE O CENĘ Szanowni Państwo! Rozpoczynając realizację projektu Twoja szansa na sukces współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego jesteśmy zainteresowani zakupem

Bardziej szczegółowo

PAKIET nr 14 Instytut Fizyki Teoretycznej

PAKIET nr 14 Instytut Fizyki Teoretycznej Załącznik nr 4 do SIWZ Pieczęć Wykonawcy strona z ogólnej liczby stron 1 L.P. NAZWA ASORTYMENTU Opis urządzeń technicznych minimalne wymagania ILOŚĆ PAKIET nr 14 Instytut Fizyki Teoretycznej Zaoferowana

Bardziej szczegółowo

Parametry oferowane Nazwa lub model, producent oraz gwarancja GWARANCJA: 36 miesięcy Nazwa lub model, producent:

Parametry oferowane Nazwa lub model, producent oraz gwarancja GWARANCJA: 36 miesięcy Nazwa lub model, producent: Załącznik nr 2 do SIWZ Załącznik nr 2 do umowy OPIS URZĄDZEŃ TECHNICZNYCH Sprzęt komputerowy i peryferyjny do wyposażenia Biura Projektu POKL Nazwa i adres Wykonawcy:. 1 2 3 4 Monitor POKL/2/2011 1. Rozmiar

Bardziej szczegółowo

IM.JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO 00-178 WARSZAWA UL.STAWKI 14

IM.JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO 00-178 WARSZAWA UL.STAWKI 14 ZESPÓŁ SZKÓŁ POLIGRAFICZNYCH IM.JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO 00-178 WARSZAWA UL.STAWKI 14 Warszawa, dnia 05.09.2014r. ZAPYTANIE OFERTOWE 1/2014 Niniejsze zapytanie ma formę rozeznania rynku i nie stanowi zapytania

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dla zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nie przekraczającej 206 000 euro. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zakup

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja komputera w Zadaniu Nr 1 /AJ/

Specyfikacja komputera w Zadaniu Nr 1 /AJ/ Specyfikacja komputera w Zadaniu Nr 1 /AJ/ ZAŁĄCZNIK Nr 1 Zadanie Nr 1 /AJ/ obejmuje: 1) Dysk twardy: Dysk twardy: Procesor: Pamięć: Karta graficzna: Płyta główna: Obudowa: Minimum 120GB technologia SSD

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA DOSTAWĘ SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO I OPROGRAMOWANIA DLA POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W LĘBORKU.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA DOSTAWĘ SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO I OPROGRAMOWANIA DLA POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W LĘBORKU. Lębork, dnia 29.05.2007r. OGŁOSZENIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA DOSTAWĘ SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO I OPROGRAMOWANIA DLA POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W LĘBORKU. ZAMAWIAJĄCY: Powiatowy Urząd Pracy ul.

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2. do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na Informatyzację Szpitala Mazowieckiego w Garwolinie sp. z o.o.

Załącznik nr 2. do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na Informatyzację Szpitala Mazowieckiego w Garwolinie sp. z o.o. Załącznik nr 2 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na Informatyzację Szpitala Mazowieckiego w Garwolinie sp. z o.o. Wymagania dla sprzętu komputerowego 1. Serwer Bazodanowy ilość sztuk 1 szt.

Bardziej szczegółowo

My niżej podpisani... działając w imieniu i na rzecz... w odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na :

My niżej podpisani... działając w imieniu i na rzecz... w odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na : ... pieczątka Wykonawcy Załącznik nr 1 FORMULARZ OFERTOWY My niżej podpisani... działając w imieniu i na rzecz...... w odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na : Dostawę oprogramowania antywirusowego

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Zamawianego sprzętu. Drukarka typ 1. 10szt. Lp. Parametr Charakterystyka (minimalne wymagania)

Specyfikacja Zamawianego sprzętu. Drukarka typ 1. 10szt. Lp. Parametr Charakterystyka (minimalne wymagania) Załącznik 2 do ogłoszenia Specyfikacja Zamawianego sprzętu Drukarka typ 1. szt. Lp. Parametr Charakterystyka (minimalne wymagania) Nominalna prędkość druku 26 str./min. (tryb draft) Rozdzielczość w pionie

Bardziej szczegółowo

Rodzaj zamówienia Dostawa. Tryb zamówienia "Przetarg nieograniczony" Termin składania ofert. Szacunkowa wartość zamówienia SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Rodzaj zamówienia Dostawa. Tryb zamówienia Przetarg nieograniczony Termin składania ofert. Szacunkowa wartość zamówienia SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Mogilany: Zakup wraz z dostawą do Zamawiającego sprzętu komputerowego oraz licencji wraz z nośnikami Numer ogłoszenia: 202849-2008; data zamieszczenia: 28.08.2008 Rodzaj zamówienia Dostawa Tryb zamówienia

Bardziej szczegółowo

Parametry. Lp. Sprzęt Liczba sztuk 1. Notebook z systemem operacyjnym. Minimalne wymagania. 15 sztuk Przekątna ekranu LCD min.

Parametry. Lp. Sprzęt Liczba sztuk 1. Notebook z systemem operacyjnym. Minimalne wymagania. 15 sztuk Przekątna ekranu LCD min. Część B. Sprzęt dla logistyków zgodne z zapytaniem ofertowym nr 08/2013/01 z dnia 03.09.2013 r. w ramach projektu Szkoła, staż, praca Twoja droga do sukcesu! Lp. Sprzęt Liczba sztuk 1. Notebook z systemem

Bardziej szczegółowo

UMOWA. reprezentowaną przez:

UMOWA. reprezentowaną przez: Projekt UMOWA zawarta w dniu roku w siedzibie Urzędu Gminy w Sławnie pow. opoczyński, woj. łódzkie pomiędzy Gminą Sławno reprezentowaną przez Wójta Gminy Sławno mgr Tadeusza Wojciechowskiego zwanym dalej

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 2/2009. Rektora Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej

Zarządzenie Nr 2/2009. Rektora Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie z dnia 6 lutego 2009 r. Zarządzenie Nr 2/2009 Rektora Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w sprawie określenia zalecanej konfiguracji sprzętu komputerowego

Bardziej szczegółowo

1. Komputer przenośny nr 1 9 szt.

1. Komputer przenośny nr 1 9 szt. ZADANIE NR 1 Dostawa komputerów przenośnych (wspólny słownik zamówienia CPV: 30213000-5, 30213100-6, 30213300-8) 1. Komputer przenośny nr 1 9 szt. Jeden procesor dwurdzeniowy o wyniku testu Pasmark CPU

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia Dotyczy: przetargu nieograniczonego nr 26/8/2014 na dostawę komputerów przenośnych na potrzeby Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego LP PRODUKT

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ II PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WYMAGANIA TECHNICZNE

CZĘŚĆ II PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WYMAGANIA TECHNICZNE Załącznik nr 1 do umowy nr z dnia CZĘŚĆ II PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WYMAGANIA TECHNICZNE I. Skaner Typ: 1 liczba sztuk: 50 Oferowany model *... lub konfiguracji) 1 Typ skanera Skaner płaski, nabiurkowy z

Bardziej szczegółowo

Lp. Nazwa Opis j.m. ilość CZĘŚĆ 1 zamówienia: SPRZĘT KOMPUTEROWY I BIUROWY SZKOŁA PODSTAWOWA W GROJCU Podstawowe funkcje urządzenia

Lp. Nazwa Opis j.m. ilość CZĘŚĆ 1 zamówienia: SPRZĘT KOMPUTEROWY I BIUROWY SZKOŁA PODSTAWOWA W GROJCU Podstawowe funkcje urządzenia Załącznik nr 1 do zaproszenia do składania oferty cenowej Lp. Nazwa Opis j.m. ilość CZĘŚĆ 1 zamówienia: SPRZĘT KOMPUTEROWY I BIUROWY SZKOŁA PODSTAWOWA W GROJCU Podstawowe funkcje urządzenia 1. Kserokopiarka

Bardziej szczegółowo

My niżej podpisani... działając w imieniu i na rzecz... w odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na :

My niżej podpisani... działając w imieniu i na rzecz... w odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na : ... pieczątka Wykonawcy Załącznik nr 1 FORMULARZ OFERTOWY My niżej podpisani... działając w imieniu i na rzecz...... w odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na : Dostawę sprzętu komputerowego

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 4 DO SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla części I i części II Część I Oprogramowanie:

ZAŁĄCZNIK NR 4 DO SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla części I i części II Część I Oprogramowanie: ZAŁĄCZNIK NR 4 DO SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla części I i części II Część I Oprogramowanie: 1. Microsoft Office 2010 Government OPEN 1 License No Level lub podobny spełniający następujące

Bardziej szczegółowo

Kraków, r. Zapytanie ofertowe

Kraków, r. Zapytanie ofertowe Kraków, 7.09.2015 r. Zapytanie ofertowe Zakup i dostawa zestawów komputerowych na potrzeby prowadzenia zajęć na kierunku Dziennikarstwo i Komunikacja społeczna finansowanych z Dotacji projakościowej MNiSW

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ TECHNICZNY (FT) Część II 1. PAKIET NR 1 Formularz techniczny dla pakietu nr 1

FORMULARZ TECHNICZNY (FT) Część II 1. PAKIET NR 1 Formularz techniczny dla pakietu nr 1 ... (oznaczenie wykonawcy) FORMULARZ TECHNICZNY (FT) Część II 1. PAKIET NR 1 Formularz techniczny dla pakietu nr 1 1. Notebook typ I Oferowane parametry Ilość sztuk: 21 Nazwa producenta i model: Załącznik

Bardziej szczegółowo