W N I O S E K W E R S J A P O G L Ą D O W A DO PROGRAMU GRANTOWEGO DANONE Masz pomysł? Podziel się Posiłkiem!

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "W N I O S E K W E R S J A P O G L Ą D O W A DO PROGRAMU GRANTOWEGO DANONE Masz pomysł? Podziel się Posiłkiem!"

Transkrypt

1 DO PROGRAMU GRANTOWEGO DANONE Masz pomysł? Podziel się Posiłkiem! W VII edycji Programu Grantowego Danone Masz pomysł. Podziel się Posiłkiem wnioski składane są wyłącznie za pomocą formularza dostępnego on-line: Aplikacja on-line daje możliwość zapisania roboczej wersji, a także wydruku wniosku (na potrzeby własne organizacji). Poniższy wniosek jest wersją poglądową formularza on-line. ORGANIZACJA Pełna nazwa organizacji * : Forma prawna (do wyboru: stowarzyszenie, fundacja, ośrodek kultury, biblioteka, przedszkole, szkoła podstawowa, gimnazjum, przedszkole, dom dziecka, grupa nieformalna, inne): Osoba koordynująca projekt (imię i nazwisko, adres , bezpośredni telefon kontaktowy): Imię: Nazwisko: Bezpośredni telefon kontaktowy: Proszę wybrać adres wnioskodawcy. Województwo: Powiat: Gmina: Miasto/Dzielnica: Ulica: Numer budynku: Kod pocztowy: Poczta: Proszę wybrać adres do korespondencji (jeśli jest inny niż powyżej). * Dla wszystkich typów projektodawców będziemy używać terminu organizacja bez względu na formę prawną. 1

2 Województwo: Powiat: Gmina: Miasto/Dzielnica: Ulica: Numer budynku: Kod pocztowy: Poczta: Dane organizacji realizującej projekt. Tel: Strona www: Numer NIP: Numer KRS (jeśli dotyczy): Nazwa banku i nr konta Dane organizacji partnerskiej, która użyczy grupie nieformalnej konta bankowego (dotyczy grup nieformalnych). Nazwa: Tel: Numer NIP: Numer KRS: Nazwa banku i nr konta: Proszę wybrać adres organizacji partnerskiej. Województwo: Powiat: Gmina: Miasto/Dzielnica: 2

3 Ulica: Numer budynku: Kod pocztowy: Poczta: Informacja o osobach upoważnionych do zaciągania zobowiązań i podpisywania umów w imieniu wnioskodawcy (w przypadku grup nieformalnych osoby upoważnione w organizacji partnerskiej). Imię i Nazwisko Funkcja w organizacji: Krótki opis organizacji składającej wniosek: Czy realizowali Państwo wcześniej projekt w ramach Programu Grantowego Danone Masz pomysł? Podziel się Posiłkiem!? Tak/Nie Rok: Działania: Opis wcześniejszych przedsięwzięć związanych z dożywianiem dzieci innych niż projekt w ramach Programu Grantowego Danone. Zapisz wersję roboczą PROJEKT Tytuł projektu: Cele projektu: Opis projektu Odbiorcy projektu. 3

4 Działania i wydarzenia w projekcie. Działania i wydarzenia w projekcie: 1 Stałe (odbywające się cyklicznie, w trakcie całego okresu trwania projektu, np. wydawanie posiłków, warsztaty kulinarne, imprezy sportowe) Okazjonalne (wydarzenia jednostkowe, np. obchody Dnia Matki) Nazwa i rodzaj działania/wydarzenia: Planowane rezultaty projektu. Liczba bezpośrednich odbiorców działania/wydarzenia: Liczba pozostałych uczestników (np. rodzice, mieszkańcy społeczności lokalnej, partnerzy): Harmonogram realizacji projektu: Możliwość wyboru daty z kalendarza L.p. Data wydarzenia/ Czas w, którym Krótki opis wydarzenia może się ono odbyć wydarzenie. Sponsor projektu: Uwaga! Wnioskodawca starający się o grant zobowiązany jest do nawiązania współpracy chociażby z jednym sponsorem, którego wkład zostanie wykazany w budżecie. L.p. Sponsor Zakres współpracy Czy jest plan na kontynuację projektu. Jeśli jest to proszę go opisać. 1 Przykład uzupełnienia tabeli: Nazwa i rodzaj działania/wydarzenia Liczba bezpośrednich odbiorców działania/wydarzenia Liczba pozostałych uczestników Stałe 1. Wydawanie posiłków 30 dzieci 2 wolontariuszy Okazjonalne 1. Turniej sportowy 150 dzieci 50 rodziców, 100 uczniów innych szkół, 2 przedstawicieli biznesu 4

5 Planowane posiłki. Tabela samolicząca. Rodzaj posiłku Śniadanie (kanapka, słodka bułka, itp.) Obiad dwudaniowy (zupa i drugie danie) Obiad jednodaniowy (tylko zupa) Obiad jednodaniowy (tylko drugie danie) Podwieczorek (deser, owoc, itp.) Obiadokolacja Liczba dni przez które ma być wydawany dany posiłek. Planowana liczba dzieci otrzymujących dany rodzaj posiłku Planowana liczba poszczególnych posiłków w projekcie (ogółem) Szacowany koszt jednego posiłku Kolacja Suchy prowiant Łączna liczba posiłków Średni szacowany koszt jednego posiłku Zapisz wersję roboczą Osoba do kontaktu dla mediów Imię i nazwisko: Pełniona funkcja: Bezpośredni telefon kontaktowy: Promocja projektu w społeczności lokalnej. Gdzie wnioskodawca będzie promował projekt? Do jakich grup chce dotrzeć z informacją? Sposób komunikacji Liczba sztuk plakat 5

6 ulotka Masz pomysł? Podziel się Posiłkiem! Program Grantowy Danone VII edycja: 2011 r. broszura gadżety Sposób komunikacji Liczba artykułów, emisji, informacji Lokalna prasa Lokalne radio Lokalna telewizja Media ogólnopolskie, jakie? Proszę wpisać. Strony internetowe, jakie? Proszę wpisać. Portale społecznościowe, jakie? Proszę wpisać. Imprezy otwarte Inne formy komunikacji W trakcie realizacji projektu mogą kontaktować się z Państwem dziennikarze, zainteresowani przebiegiem realizacji projektu. Jakie jest Państwa nastawienie do kontaktu z mediami? Proszę wybrać odpowiedź. Tak/Nie: Czy byłaby możliwa wizyta pracowników Danone w siedzibie organizacji. Proszę wybrać odpowiedź. Zdecydowanie chętne Raczej chętne Neutralne Raczej niechętne Zdecydowanie niechętne Skąd Wnioskodawca dowiedział się o Programie Grantowym Danone? Zapisz wersję roboczą BUDŻET Planowany czas realizacji projektu: Uwaga! Minimalny czas realizacji projektu to 3 miesiące. Na projekt trwający 3-4 miesiące dofinansowanie może wynosić do zł. Na projekt trwający 5-7 miesięcy dofinansowanie może wynosić do zł. Możliwość wybory daty z kalendarza Termin rozpoczęcia projektu: Termin zakończenia projektu: 6

7 Wnioskowana suma z Programu Grantowego Danone: Uwaga! Na projekt trwający do 4 miesięcy dofinansowanie może wynosić do zł. Projekt trwający do siedmiu miesięcy może otrzymać dofinansowanie do zł. Pełny koszt projektu: Pozostałe środki na realizację projektu. 7

8 BUDŻET PROJEKTU: KATEGORIA SPOSÓB KALKULACJI 2 KOSZT CAŁKOWITY POZYCJI Koszty rzeczowe 4 i administracyjne WKŁAD WŁASNY 3 I INNYCH SPONSORÓW WNIOSKOWANE ŚRODKI Z PROGRAMU GRANTOWEGO DANONE Razem koszty rzeczowe i administracyjne: 2 Należy podać sposób kalkulacji danej pozycji w budżecie np.: wynagrodzenie wychowawcy: 20 godz. x 30 zł x 5 tygodni; wyżywienie: 50 osób x 30 dni x 2.50 zł stawka żywieniowa. 3 wkład finansowy własny jak i innych sponsorów - to posiadane lub pozyskane przez organizację środki finansowe, które zostały wpłacone na konto bankowe lub do kasy i bezpośrednio wykorzystane na pokrycie kosztów związanych z realizacją projektu. 4 np. materiały, publikacje, ksero, lokal, koszty eksploatacji, wynajem sprzętu, podróże, noclegi, wyżywienie, koszty operacyjne 8

9 Koszty osobow SPOSÓB KALKULACJI 5 CAŁKOWITY KOSZT POZYCJI WKŁAD WŁASNY 6 I INNYCH SPONSORÓW WNIOSKOWANE ŚRODKI Z PROGRAMU GRANTOWEGO DANONE Razem koszty osobowe: Razem koszty osobowe, rzeczowe i administracyjne: 5 Należy podać sposób kalkulacji danej pozycji w budżecie np.: wynagrodzenie wychowawcy: 20 godz. x 30 zł x 5 tygodni; wyżywienie: 50 osób x 30 dni x 2.50 zł stawka żywieniowa. 6 wkład finansowy własny jak i innych sponsorów - to posiadane lub pozyskane przez organizację środki finansowe, które zostały wpłacone na konto bankowe lub do kasy i bezpośrednio wykorzystane na pokrycie kosztów związanych z realizacją projektu. 9

10 DODATKOWE ŹRÓDŁA FINANSOWANIA PROJEKTU WKŁAD FINANSOWY 7 Źródło/Sponsor Przeznaczenie Kwota Razem wkład finansowy: 7 Wkład finansowy to posiadane lub pozyskane przez organizację środki finansowe, które zostały wpłacone na konto bankowe lub do kasy i bezpośrednio wykorzystane na pokrycie kosztów związanych z realizacją projektu. 10

11 WKŁAD NIEFINANSOWY (USŁUGOWY I RZECZOWY) 8 Źródło/Sponsor Przeznaczenie Wartość Razem wkład niefinansowy: WOLONTARIAT Rodzaj pracy wykonywanej przez wolontariusza 9 Liczba wolontariuszy Liczba godzin pracy wolontariusza Razem liczba wolontariuszy i godzin ich pracy: 8 Wkład niefinansowy to nieodpłatne przekazanie materiałów, towarów i usług przez firmy i instytucje na rzecz realizowanego projektu. Najczęstszą formą usługowego wkładu niefinansowego jest bezpłatne użyczenie lokalu, sprzętu biurowego, świadczenie usług transportowych, księgowych i innych. Wkład rzeczowy, to głównie artykuły spożywcze i higieniczne, materiały biurowe i sprzęt. 9 Wolontariusze to także osoby indywidualne, które wesprą realizację projektu 11

12 Zapisz wersję roboczą Uwaga! Należy dołączyć skan lub elektroniczne wersje dokumentów: Wymagane jest, aby skany dokumentów były poświadczone za zgodność z oryginałem przez osoby reprezentujące organizację aplikującą. Aktualnego wypisu z KRS nie starszy niż 3 miesiące (w przypadku grup nieformalnych wypis dotyczyć musi organizacji partnerskiej) W przypadku szkoły: decyzja gminy o powołaniu szkoły oraz stosowne pełnomocnictwo dyrektora Szkoły do zawierania umów i reprezentacji szkoły lub akt przekazania obowiązków. Umowa partnerska między grupą nieformalną a partnerem. Lista sponsorów, którzy wniosą wkład finansowy, usługowy lub rzeczowy do projektu. Statut szkoły, instytucji lub inna prawna podstawa działania (w przypadku grup nieformalnych - organizacji partnerskiej). Sprawozdanie finansowe za rok 2009 lub CIT-8 jeśli dotyczy (w przypadku grup nieformalnych - organizacji partnerskiej, w przypadku szkół bilans roczny działalności szkoły). 12

13 W ramach Programu Grantowego Danone Masz pomysł? Podziel się Posiłkiem! można także otrzymać DODATKOWE dofinansowanie na lokalne kampanie Podziel się Posiłkiem. Podziel się Zdrowiem promujące prawidłowe odżywianie i aktywność fizyczną. Aby otrzymać takie dofinansowanie należy wypełnić poniższy wniosek. Spośród 32 projektów, które zwyciężą w konkursie grantowym Kapituła wybierze dodatkowo 8 organizacji, które zaproponują najciekawsze kampanie i tym organizacjom przyznane będzie dodatkowe wsparcie finansowe na ich realizację. Projekty na kampanie są oceniane osobno. Tak, chcę przejść do wniosku na kampanię Nie, jednak podziękuję Projekt kampanii Podziel się Pomysłem. Podziel się Zdrowiem Nazwa organizacji: Dane osoby kontaktowej. Imię Nazwisko: 13

14 Numer kontaktowy: Jakie cele chcą Państwo osiągnąć przez realizację kampanii. Do kogo kierowana jest kampania. Grupa odbiorców Planowana liczba odbiorców Dzieci Młodzież Dorośli Społeczność lokalna Inna grupa, jaka? Proszę wpisać. Opis grupy/grup odbiorców. Narzędzia i kanały komunikacji, które planują Państwo wykorzystać podczas realizacji kampanii. Sposób komunikacji Planowana liczba sztuk plakat ulotka broszura gadżety Sposób komunikacji Planowana liczba artykułów, emisji, informacji 14

15 Lokalna prasa Lokalne radio Lokalna telewizja Media ogólnopolskie, jakie? Proszę wpisać. Masz pomysł? Podziel się Posiłkiem! Program Grantowy Danone VII edycja: 2011 r. Strony internetowe, jakie? Proszę wpisać. Portale społecznościowe, jakie? Proszę wpisać. Imprezy otwarte Inne formy komunikacji Opis i harmonogram działań zaplanowanych podczas realizacji kampanii. Możliwość wyboru daty z kalendarza. L.p. Data wydarzenia, okres Krótki opis wydarzenia wydarzenia od do. Planowane rezultaty kampanii. Partnerzy zaangażowani w kampanię. L.p. Partner Zakres współpracy 15

16 Liczba wolontariuszy zaangażowanych w kampanię. Nazwa kampanii. Wnioskowana kwota grantu na kampanię. Pełny koszt kampanii. Budżet. 16

17 BUDŻET KAMPANII KATEGORIA SPOSÓB KALKULACJI 10 KOSZT POZYCJI CAŁKOWITY Koszty rzeczowe 12 i administracyjne WKŁAD WŁASNY 11 I INNYCH SPONSORÓW WNIOSKOWANE ŚRODKI Z PROGRAMU GRANTOWEGO DANONE Razem koszty rzeczowe i administracyjne: Koszty osobowe SPOSÓB KALKULACJI 13 KOSZT POZYCJI CAŁKOWITY WKŁAD WŁASNY 14 I INNYCH SPONSORÓW WNIOSKOWANE ŚRODKI Z FIRMY DANONE 10 Należy podać sposób kalkulacji danej pozycji w budżecie np.: wynagrodzenie wychowawcy: 20 godz. x 30 zł x 5 tygodni; wyżywienie: 50 osób x 30 dni x 2.50 zł stawka żywieniowa. 11 wkład finansowy własny jak i innych sponsorów - to posiadane lub pozyskane przez organizację środki finansowe, które zostały wpłacone na konto bankowe lub do kasy i bezpośrednio wykorzystane na pokrycie kosztów związanych z realizacją kampanii. 12 np. materiały, publikacje, ksero, lokal, koszty eksploatacji, wynajem sprzętu, podróże, noclegi, wyżywienie, koszty operacyjne 13 Należy podać sposób kalkulacji danej pozycji w budżecie np.: wynagrodzenie wychowawcy: 20 godz. x 30 zł x 5 tygodni; wyżywienie: 50 osób x 30 dni x 2.50 zł stawka żywieniowa. 14 wkład finansowy własny jak i innych sponsorów - to posiadane lub pozyskane przez organizację środki finansowe, które zostały wpłacone na konto bankowe lub do kasy i bezpośrednio wykorzystane na pokrycie kosztów związanych z realizacją projektu. 17

18 Koszty osobowe SPOSÓB KALKULACJI 15 KOSZT POZYCJI CAŁKOWITY WKŁAD WŁASNY 16 I INNYCH SPONSORÓW WNIOSKOWANE Z FIRMY DANONE Razem koszty osobowe: Razem koszty osobowe, rzeczowe i administracyjne: 15 Należy podać sposób kalkulacji danej pozycji w budżecie np.: wynagrodzenie wychowawcy: 20 godz. x 30 zł x 5 tygodni; wyżywienie: 50 osób x 30 dni x 2.50 zł stawka żywieniowa. 16 wkład finansowy własny jak i innych sponsorów - to posiadane lub pozyskane przez organizację środki finansowe, które zostały wpłacone na konto bankowe lub do kasy i bezpośrednio wykorzystane na pokrycie kosztów związanych z realizacją projektu. 18

19 DODATKOWE ŹRÓDŁA FINANSOWANIA KAMPANII WKŁAD FINANSOWY 17 Źródło/Darczyńca Przeznaczenie Kwota Razem wkład finansowy: WKŁAD NIEFINANSOWY (USŁUGOWY I RZECZOWY) 18 Źródło/Darczyńca Przeznaczenie Wartość 17 Wkład finansowy to posiadane lub pozyskane przez organizację środki finansowe, które zostały wpłacone na konto bankowe lub do kasy i bezpośrednio wykorzystane na pokrycie kosztów związanych z realizacją projektu. 18 Wkład niefinansowy to nieodpłatne przekazanie materiałów, towarów i usług przez firmy i instytucje na rzecz realizowanego projektu. Najczęstszą formą usługowego wkładu niefinansowego jest bezpłatne użyczenie lokalu, sprzętu biurowego, świadczenie usług transportowych, księgowych i innych. Wkład rzeczowy, to głównie artykuły spożywcze i higieniczne, materiały biurowe i sprzęt. 19

20 Razem wkład niefinansowy: WOLONTARIAT Rodzaj pracy wykonywanej przez wolontariusza 19 Liczba wolontariuszy Liczba godzin pracy wolontariusza Razem liczba wolontariuszy i godzin ich pracy: Zapisz wersję roboczą Po wypełnieniu wniosku Wnioskodawca będzie mógł, zaakceptować wersję ostateczną i wysłać ją do Bazy wniosków. Będzie również możliwość wydrukowania wniosku do celów własnych. 19 Wolontariusze to także osoby indywidualne, które wesprą realizację kampanii. 20

R E G U L A M I N PROGRAMU GRANTOWEGO DANONE Masz pomysł? Podziel się Posiłkiem! VIII edycja: 2012

R E G U L A M I N PROGRAMU GRANTOWEGO DANONE Masz pomysł? Podziel się Posiłkiem! VIII edycja: 2012 R E G U L A M I N PROGRAMU GRANTOWEGO DANONE Masz pomysł? Podziel się Posiłkiem! VIII edycja: 2012 I. Organizatorem Programu Grantowego Danone Masz pomysł? Podziel się Posiłkiem! jest Danone sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O DOTACJĘ W LOKALNYM KONKURSIE GRANTOWYM DZIAŁAJ LOKALNIE IX 2015 DLA GMIN:

WNIOSEK O DOTACJĘ W LOKALNYM KONKURSIE GRANTOWYM DZIAŁAJ LOKALNIE IX 2015 DLA GMIN: Miejsce na logotyp ODL Program Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowany przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce i Ośrodek Działaj Lokalnie WNIOSEK O DOTACJĘ W LOKALNYM KONKURSIE GRANTOWYM

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O DOTACJĘ W LOKALNYM KONKURSIE GRANTOWYM DZIAŁAJ LOKALNIE IX 2015 DLA GMIN: CHYNÓW, GOSZCZYN, GRÓJEC, JASIENIEC, WARKA

WNIOSEK O DOTACJĘ W LOKALNYM KONKURSIE GRANTOWYM DZIAŁAJ LOKALNIE IX 2015 DLA GMIN: CHYNÓW, GOSZCZYN, GRÓJEC, JASIENIEC, WARKA Program Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowany przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce i Stowarzyszenie W.A.R.K.A. WNIOSEK O DOTACJĘ W LOKALNYM KONKURSIE GRANTOWYM DZIAŁAJ LOKALNIE IX 2015

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU O DOFINANSOWANIE W RAMACH KONKURSU FUNDUSZ INICJATYW OBYWATELSKICH MAŁOPOLSKA LOKALNIE

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU O DOFINANSOWANIE W RAMACH KONKURSU FUNDUSZ INICJATYW OBYWATELSKICH MAŁOPOLSKA LOKALNIE Strona1 FUNDACJA BIURO INICJATYW SPOŁECZNYCH STOWARZYSZENIE FORUM OŚWIATOWE KLUCZE FUNDACJA SZTUKI, PRZYGODY I PRZYJEMNOŚCI ARTS BABIOGÓRSKIE STOWARZYSZENIE ZIELONA LINIA INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU

Bardziej szczegółowo

W celu wypełnienia oferty niezbędna jest znajomość treści ogłoszenia konkursowego m.in. www.powiat.elblag.pl zakładka Organizacje pozarządowe

W celu wypełnienia oferty niezbędna jest znajomość treści ogłoszenia konkursowego m.in. www.powiat.elblag.pl zakładka Organizacje pozarządowe W celu wypełnienia oferty niezbędna jest znajomość treści ogłoszenia konkursowego m.in. www.powiat.elblag.pl zakładka Organizacje pozarządowe Wszystkie pola oferty muszą być wypełnione. W przypadku, gdy

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA OFERTY NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO W ZAKRESIE KULTURY LUB SPORTU SKŁADANEJ PRZEZ OFERENTÓW W ODPOWIEDZI NA OGŁOSZENIE

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA OFERTY NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO W ZAKRESIE KULTURY LUB SPORTU SKŁADANEJ PRZEZ OFERENTÓW W ODPOWIEDZI NA OGŁOSZENIE INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA OFERTY NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO W ZAKRESIE KULTURY LUB SPORTU SKŁADANEJ PRZEZ OFERENTÓW W ODPOWIEDZI NA OGŁOSZENIE BURMISTRZA OLECKA OLECKO 2013 OFERTA REALIZACJI ZADANIA

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU GRANTOWEGO W RAMACH PROJEKTU FUNDUSZ INICJATYW OBYWATELSKICH MAŁOPOLSKA LOKALNIE EDYCJA 2015

REGULAMIN KONKURSU GRANTOWEGO W RAMACH PROJEKTU FUNDUSZ INICJATYW OBYWATELSKICH MAŁOPOLSKA LOKALNIE EDYCJA 2015 FUNDACJA BIURO INICJATYW SPOŁECZNYCH, STOWARZYSZENIE FORUM OŚWIATOWE KLUCZE, FUNDACJA SZTUKI, PRZYGODY I PRZYJEMNOŚCI ARTS, BABIOGÓRSKIE STOWARZYSZENIE ZIELONA LINIA OGŁASZAJĄ KONKURS GRANTOWY FUNDUSZ

Bardziej szczegółowo

Przewodnik do umowy dotacji Programu Działaj Lokalnie VIII

Przewodnik do umowy dotacji Programu Działaj Lokalnie VIII Przewodnik do umowy dotacji Programu Działaj Lokalnie VIII Warszawa, 2013 (wersja zaktualizowana) Spis treści Program Działaj Lokalnie Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności jest realizowany przez Akademię

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu na inicjatywę kulturalną Nowe perspektywy nowe otwarcie Włodawskiego Domu Kultury

Regulamin konkursu na inicjatywę kulturalną Nowe perspektywy nowe otwarcie Włodawskiego Domu Kultury 1 Regulamin konkursu na inicjatywę kulturalną Nowe perspektywy nowe otwarcie Włodawskiego Domu Kultury W ramach Programu Narodowego Centrum Kultury Dom Kultury + Inicjatywy lokalne 2015 Włodawa, maj 2015

Bardziej szczegółowo

OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO

OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO... Data i miejsce złożenia oferty (wypełnia organ administracji publicznej) Komentarz [HG1]: pozostawić do wypełnienia organowi administracji publicznej OFERTA/OFERTA

Bardziej szczegółowo

Instrukcja wypełniania oferty realizacji zadania publicznego składanej do Starostwa Powiatowego w Krapkowicach

Instrukcja wypełniania oferty realizacji zadania publicznego składanej do Starostwa Powiatowego w Krapkowicach Instrukcja wypełniania oferty realizacji zadania publicznego składanej do Starostwa Powiatowego w Krapkowicach Krapkowice 2015 Instrukcja wypełniania oferty realizacji zadania publicznego składanej do

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA OFERTY NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO ORAZ SPRAWOZDANIA Z REALIZACJI ZADANIA

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA OFERTY NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO ORAZ SPRAWOZDANIA Z REALIZACJI ZADANIA INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA OFERTY NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO ORAZ SPRAWOZDANIA Z REALIZACJI ZADANIA WPROWADZENIE Ofertę i sprawozdanie należy wypełnić na druku zgodnym ze wzorem określonym w Rozporządzeniu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU FUNDUSZ INICJATYW OBYWATELSKICH W 2015 r.

REGULAMIN KONKURSU FUNDUSZ INICJATYW OBYWATELSKICH W 2015 r. REGULAMIN KONKURSU FUNDUSZ INICJATYW OBYWATELSKICH W 2015 r. PROJEKT Warszawa, wrzesień 2014 r. SPIS TREŚCI: CZĘŚĆ A ZASADY PRZYZNAWANIA DOTACJI W PRIORYTETACH 2-4, OPRÓCZ KOMPONENTÓW 5 I. CEL I ZAKRES

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK NA DZIAŁANIA AKTYWIZUJĄCE

WNIOSEK NA DZIAŁANIA AKTYWIZUJĄCE .. (pieczęć potwierdzająca wpływ wniosku do MLGR) WNIOSEK NA DZIAŁANIA AKTYWIZUJĄCE w ramach partnerstwa ze Stowarzyszeniem UWAGI DLA WYPEŁNIAJĄCYCH: 1) Działania aktywizujące muszą być realizowane przez

Bardziej szczegółowo

Ewa Kolankiewicz Instrukcja wypełniania oferty realizacji zadania publicznego składanej do Urzędu m.st. Warszawy

Ewa Kolankiewicz Instrukcja wypełniania oferty realizacji zadania publicznego składanej do Urzędu m.st. Warszawy Ewa Kolankiewicz Instrukcja wypełniania oferty realizacji zadania publicznego składanej do Urzędu m.st. Warszawy Projekt Stołeczne Centrum Współpracy Obywatelskiej 2010-2012 jest realizowany, dzięki dofinansowaniu

Bardziej szczegółowo

Regulamin. Lubelskie Lokalnie Mikrodotacje FIO 2014 r.

Regulamin. Lubelskie Lokalnie Mikrodotacje FIO 2014 r. Regulamin Lubelskie Lokalnie Mikrodotacje FIO 2014 r. Spis treści I. CELE PROGRAMU - LUBESLKIE LOKALNIE MIKRODOTACJE FIO... 3 II. KTO MOŻE UBIEGAĆ SIĘ O PRZYZNANIE DOTACJI?... 4 III. CZAS REALIZACJI PROJEKTÓW...

Bardziej szczegółowo

PREZYDENTA MIASTA LEGIONOWO (organ administracji publicznej)

PREZYDENTA MIASTA LEGIONOWO (organ administracji publicznej) OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO 18 sierpnia 2015 r, Legionowo Data i miejsce złożenia oferty (wypełnia organ administracji publicznej) OFERTA/OFERTA WSPÓLNA 1) ORGANIZACJI POZARZĄDOWEJ(-YCH)/PODMIOTU

Bardziej szczegółowo

PODSTAWOWE INFORMACJE O PROJEKCIE WOLONTARIAT

PODSTAWOWE INFORMACJE O PROJEKCIE WOLONTARIAT /w EPDw ULLTEzN NAZWA KONKURSU WOLONTARIAT POLSKA POMOC 014 NUMER WNIOSKU.... /WPP /014 / RODZAJ APLIKANTA: Organizacja pozarządowa WNIOSEK WSPÓLNY O DOFINANSOWANIE DZIAŁAŃWOLONTARIUSZA W PROJEKCIE WOLONTARIAT

Bardziej szczegółowo

OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO

OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO Data i miejsce złożenia oferty (wypełnia organ administracji publicznej) OFERTA/OFERTA WSPÓLNA 1) ORGANIZACJI POZARZĄDOWEJ(-YCH)/PODMIOTU (-ÓW), O KTÓRYM (-YCH) MOWA

Bardziej szczegółowo

pola zacienione wypełnia Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego jasne pola wypełnia wnioskodawca Zarządzającej

pola zacienione wypełnia Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego jasne pola wypełnia wnioskodawca Zarządzającej Nie podpisany elektronicznie. pola zacienione wypełnia Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego jasne pola wypełnia wnioskodawca Numer rejestru Ministerstwa: Data wpływu do Instytucji Zarządzającej

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu mikrograntów

Regulamin konkursu mikrograntów Regulamin konkursu mikrograntów I. Definicje 1. Operator podmiot wyłoniony przez Urząd Miasta w Gorzowie Wlkp. odpowiedzialny za wspieranie potencjalnych projektodawców, przeprowadzenie naboru ofert w

Bardziej szczegółowo

I. Cel konkursu: II. Opis zadania: 1. Rodzaj zadania:

I. Cel konkursu: II. Opis zadania: 1. Rodzaj zadania: Załącznik do Uchwały Nr 505/2015 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 7 maja 2015 r. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację w formie wspierania zadania publicznego Województwa Wielkopolskiego

Bardziej szczegółowo

Centra kształcenia na odległość na wsiach

Centra kształcenia na odległość na wsiach MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Dokumentacja konkursowa Centra kształcenia na odległość na wsiach Konkurs nr 9/2.1a/2006 Ministerstwo Edukacji Narodowej Biuro Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZ INICJATYW OBYWATELSKICH GRANT NA LEPSZY START

FUNDUSZ INICJATYW OBYWATELSKICH GRANT NA LEPSZY START FUNDUSZ INICJATYW OBYWATELSKICH GRANT NA LEPSZY START REGULAMIN KONKURSU 2015 Słowniczek 1. Program Grant na lepszy start czyli program realizowany wspólnie przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania

Bardziej szczegółowo

Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie realizacji projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI (PROJEKTY SYSTEMOWE POWIATOWYCH URZĘDÓW PRACY)

Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie realizacji projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI (PROJEKTY SYSTEMOWE POWIATOWYCH URZĘDÓW PRACY) Załącznik nr 5.1 - Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu systemowego Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie realizacji projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI (PROJEKTY SYSTEMOWE

Bardziej szczegółowo

Poddziałanie 9.1.1 pytania i odpowiedzi:

Poddziałanie 9.1.1 pytania i odpowiedzi: Poddziałanie 9.1.1 pytania i odpowiedzi: 1. Czy wkład własny (1,5%) musi być pieniężny? Nie. W dokumencie Wytyczne w zakresie kwalifikowania wydatków z dnia 20 lutego 2008r., w rozdziale 4.8; Podrozdział

Bardziej szczegółowo

Młoda alternatywa 2015 (tytuł zadania publicznego)

Młoda alternatywa 2015 (tytuł zadania publicznego) OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO Data i miejsce złożenia oferty (wypełnia organ administracji publicznej) OFERTA/OFERTA WSPÓLNA 1) Komentarz [BP1]: Niepotrzebne skreślić (przypis nr 1 w ofercie) ORGANIZACJI

Bardziej szczegółowo

WÓJT GMINY INFORMUJE:

WÓJT GMINY INFORMUJE: WÓJT GMINY INFORMUJE: Na podstawie art.19a, ustawy z dnia 24 kwietnia 23 r. o pożytku publicznym i o wolontariacie - Dz.U. z 21 nr 234 poz. 1536- brzmienie od 1 stycznia 213, zamieszcza się Ofertę złożoną

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 4965/2014 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 31 lipca 2014 r.

Uchwała Nr 4965/2014 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 31 lipca 2014 r. Uchwała Nr 4965/2014 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 31 lipca 2014 r. w sprawie: ogłoszenia II edycji otwartego konkursu ofert na realizację, w formie wspierania, zadań publicznych Województwa

Bardziej szczegółowo

PORADNIK DLA WNIOSKODAWCÓW Konkurs 2015r.

PORADNIK DLA WNIOSKODAWCÓW Konkurs 2015r. PORADNIK DLA WNIOSKODAWCÓW Konkurs 2015r. wersja 11 marca 2015 r. www.mazowszelokalnie.pl 1 Spis treści I. Słowo od organizatorów Programu... 3 II. O programie... 4 III. Dla kogo?... 5 1. Kto może otrzymać

Bardziej szczegółowo