R E G U L A M I N PROGRAMU GRANTOWEGO DANONE Masz pomysł? Podziel się Posiłkiem! VIII edycja: 2012

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "R E G U L A M I N PROGRAMU GRANTOWEGO DANONE Masz pomysł? Podziel się Posiłkiem! VIII edycja: 2012"

Transkrypt

1 R E G U L A M I N PROGRAMU GRANTOWEGO DANONE Masz pomysł? Podziel się Posiłkiem! VIII edycja: 2012 I. Organizatorem Programu Grantowego Danone Masz pomysł? Podziel się Posiłkiem! jest Danone sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Redutowa 9/23, Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy; XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS , kapitał zakładowy w wysokości zł, NIP , zwany dalej: Danone sp. z o.o. II. Celem Programu Grantowego Danone jest przyczynienie się do wyeliminowania zjawiska niedożywienia dzieci w Polsce oraz edukacja prozdrowotna. Cel ten realizowany jest poprzez dofinansowanie lokalnych działań, które wpływają na zmniejszenie niedożywienia dzieci i młodzieży. Oprócz zapewnienia dzieciom i młodzieży pełnowartościowych posiłków, działania projektowe powinny przeciwdziałać zjawisku wykluczenia społecznego, wspierając wszechstronny rozwój oraz aktywizację dzieci i młodzieży. Ponadto projekty powinny zakładać edukację z zakresu zdrowego odżywiania, ekologii i zapobiegania marnotrawieniu żywności. III. Celem Programu Grantowego Danone Masz pomysł? Podziel się Posiłkiem! jest również promocja prawidłowego odżywiania oraz propagowanie aktywności fizycznej wśród społeczności lokalnych. IV. Zasady ogólne. 1. Wsparcie projektu realizowanego w ramach Programu Grantowego Danone Masz pomysł? Podziel się Posiłkiem!, zakładającego realizację celów określonych w części II wynosi do zł. 2. Wsparcie dodatkowe na kampanię Podziel się Posiłkiem. Podziel się Zdrowiem na działania zakładające realizację celów określonych w części III wynosi do zł. 3. Wnioskodawca składając wniosek w Programie Grantowym Danone Masz pomysł? Podziel się Posiłkiem! może dodatkowo składać wniosek na kampanię Podziel się Posiłkiem. Podziel się Zdrowiem, która ma na celu realizację celów z części III regulaminu. Nie jest to jednak obligatoryjne. 4. O wsparcie projektów realizujących cele określone w części II i III mogą ubiegać się: - fundacje i stowarzyszenia, - grupy nieformalne (np. rady rodziców, grupy młodzieżowe, szkolne kluby wolontariatu, zespoły szkół), - ośrodki kultury, - biblioteki, - przedszkola - szkoły podstawowe, - gimnazja, - domy dziecka. 5. Dofinansowane podmioty, wymienione w punkcie 4 części IV, powinny prowadzić działalność na terenie Polski i realizować projekty na terenie Polski. 1

2 6. W przypadku grup nieformalnych wymagane jest pozyskanie partnera w postaci zarejestrowanej organizacji pozarządowej. Wnioskodawca do wniosku powinny dołączyć umowę o współpracy grupy z daną organizacją, gdzie określone będą zakresy kompetencji i odpowiedzialności obu stron. Organizacja pozarządowa, która wystąpi jako partner będzie podpisywać umowę darowizny i wraz z wnioskodawcą będzie odpowiedzialna za realizację projektu. 7. Wnioskodawca zobowiązany jest do nawiązania współpracy z przynajmniej jednym sponsorem. 8. Wymóg posiadania sponsora jest warunkiem dopuszczenia wniosku do oceny przez Kapitułę Programu. Wnioskodawca musi wykazać wkład sponsora w budżecie projektu, w rubrykach Dodatkowe źródła finansowania projektu lub Wkład własny i innych sponsorów. 9. Sponsorem może być przedsiębiorca, osoba indywidualna bądź instytucja, która przekaże wnioskodawcy wkład finansowy, usługowy lub rzeczowy. Sponsorem może być np.: firma przewozowa, która zapewni transport na wycieczkę, szkoła, która użyczy sali na prowadzenie zajęć, Urząd Gminy, który zakupi nagrody dla uczestników zawodów sportowych bądź lokalna drukarnia, która wydrukuje ulotki. 10. Sponsorem nie może być organizacja, która realizuje projekt. Może ona jednak wnieść wkład własny do projektu. Sponsorem nie może być także producent wyrobów monopolowych bądź tytoniowych. Sponsor musi dołożyć wszelkich starań, aby w odpowiednim i wcześniej ustalonym z Wnioskodawcą momencie, wnieść zadeklarowany wkład finansowy bądź usługowy, rzeczowy. 11. Wnioskodawca w sprawozdaniu końcowym będzie zobowiązany do udokumentowania wkładu wniesionego przez sponsora, za pomocą zdjęć, oświadczenia, umowy o współpracy lub umowy barterowej. 12. Jeśli podczas realizacji projektu, sponsor odmówi włożenia zadeklarowanego wkładu, wtedy na wnioskodawcę spada obowiązek takiego zarządzania projektem, aby zaplanowane działania były realizowane zgodnie z harmonogramem, a wycofanie się sponsora nie rzutowało na dalszą realizację projektu. 13. Dotacje nie będą przyznawane podmiotom takim jak: osoby indywidualne, przedsiębiorcy (firmy), fundacje firm, podmioty nastawione na zysk, partie polityczne, ośrodki pomocy społecznej, organizacje propagujące agresję i dyskryminujące poprzez swoje działania mniejszości etniczne, rasowe, religijne i inne. 14. Dotacje nie będą przyznawane na typową (statutową) działalność szkół i placówek pozaszkolnych, pokrycie bieżących kosztów działania szkół lub organizacji niezwiązanych bezpośrednio z realizacją projektu, koszty osobowe prowadzenia zajęć pozalekcyjnych w zakresie objętym typowym programem nauczania w szkołach, organizację typowych form wypoczynku letniego lub zimowego młodzieży. 15. Jedna organizacja może w danym roku otrzymać dotację na realizację jednego projektu. Organizacje, które w poprzednich edycjach Programu Grantowego Danone 2

3 otrzymały dotację mogą się ubiegać o nią ponownie w kolejnych edycjach. Przedstawiane przez nie projekty muszą jednak w jasny sposób stanowić rozwinięcie pomysłów z lat ubiegłych, nie zaś ich proste powtórzenie. 16. Podstawą ubiegania się o dofinansowanie jest złożenie wniosku, wyłącznie w wersji elektronicznej, na formularzu wniosków on-line znajdującym się na stronie internetowej. 17. Wniosek ten powinien być poprawnie wypełniony i złożony do dnia r. wraz z załącznikami w wersji elektronicznej: 18. Załącznikami do wniosku są: - Aktualny wypis z KRS nie starszy niż 3 miesiące (w przypadku grup nieformalnych wypis dotyczyć musi organizacji partnerskiej). - W przypadku szkoły: decyzja gminy o powołaniu szkoły oraz stosowne pełnomocnictwo dyrektora szkoły do zawierania umów i reprezentacji szkoły lub akt przekazania obowiązków. - Umowa partnerska między grupą nieformalną a partnerem. - Lista sponsorów, którzy wniosą wkład finansowy, usługowy lub rzeczowy do projektu. - Statut szkoły, organizacji pozarządowej, instytucji lub inna prawna podstawa działania (w przypadku grup nieformalnych - organizacji partnerskiej). - Sprawozdanie finansowe za rok 2010 lub CIT-8 jeśli dotyczy (w przypadku grup nieformalnych - organizacji partnerskiej, w przypadku szkół bilans roczny działalności szkoły). Dokumenty dołączane do wniosku muszą być poświadczone za zgodność z oryginałem przez osoby reprezentujące organizację aplikującą. Wnioski nie zawierające wszystkich wyżej wymienionych załączników odpowiednich dla rodzaju organizacji nie będą spełniać wymogów formalnych i nie będą kwalifikowane do oceny merytorycznej. 19. Zatwierdzenie wypełnionego formularza wniosku wraz z załącznikami jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu. 20. Dofinansowanie przyznawane jest na realizację 32 projektów mających na celu walkę z niedożywieniem. Jedna organizacja może w danym roku otrzymać dotację na realizację jednego projektu. 32 granty otrzymają organizacje, które otrzymają największą liczbę punktów podczas oceny wniosków przez Kapitułę Programu Grantowego Danone. 21. W skład Kapituły Programu Grantowego Danone wchodzić będą eksperci powołani przez organizatora programu Danone sp. z o.o. 22. Punktacja przyznawana będzie przez Kapitułę Programu Grantowego Danone według poniższych kryteriów: Minimalizowanie zjawiska niedożywienia wśród dzieci Liczba posiłków wydanych podczas realizacji projektu Liczba bezpośrednich odbiorców projektu (dzieci i młodzieży objętych dożywianiem) Różnorodność i atrakcyjność posiłków Prowadzenie dożywiania w okresie wakacyjnym Maksymalnie 25 pkt. Edukacja, ze szczególnym uwzględnieniem edukacji prozdrowotnej Edukacja z zakresu zdrowego odżywiania i prowadzenia zdrowego trybu życia 3

4 Działania promocyjne z zakresu zdrowego żywienia prowadzone w społeczności lokalnej Aktywne włącznie odbiorców projektu w jego realizację Atrakcyjna forma zajęć: konkursy, wycieczki, zajęcia kulturalno-artystyczne Rozwój ruchowy i sprawnościowy Liczba odbiorców działań edukacyjnych Maksymalnie 25 pkt. Aktywizacja społeczna i budowanie partnerstwa w środowisku lokalnym Przeciwdziałanie wykluczeniu i aktywizacja społeczna dzieci Współpraca lokalnych instytucji i grup społecznych, włączanie partnerów, sponsorów w realizację projektu Promocja projektu w środowisku lokalnym i w mediach Pomysł na kontynuację projektu w przyszłości Maksymalnie 25 pkt. Ekologia Zapobieganie marnotrawieniu żywności Edukacja ekologiczna Włączanie działań ekologicznych w realizację projektu (np. segregacja odpadów) Maksymalnie 10 pkt. Ocena efektywności projektu Diagnoza potrzeb społeczności, do której kierowany jest projekt Metody monitoringu i ewaluacji spodziewanych rezultatów projektu Adekwatność kosztów do planowanych działań (racjonalność stawek, kompletność budżetu) Maksymalnie 15 pkt. Maksymalnie projekt może uzyskać 100 pkt. 23. Szczególnie cenione będą wnioski, które: - są oparte o rzetelną diagnozę potrzeb i możliwości lokalnego środowiska; - włączają do działań młodzież/dzieci i rodziców, tak aby stała się aktywnym uczestnikiem lub bezpośrednim realizatorem projektu; - zakładają współpracę kilku sponsorów, partnerów i wolontariuszy przy realizacji projektu; są innowacyjne na danym terenie lub w danym środowisku; - oprócz dożywiania zapewniają także edukację z zakresu zdrowego odżywiania; - zapewniają dożywianie w okresie wakacyjnym; - włączają elementy edukacji ekologicznej. 24. Minimalny czas realizacji projektu to 3,5 miesiąca. Maksymalny czas realizacji projektu to 5,5 miesiąca, od r. do r. Nie jest możliwe przedłużenie okresu realizacji projektu. 25. Wnioskodawca, aby otrzymać dofinansowanie w kwocie zł musi zaplanować działania projektowe na co najmniej 3,5 miesiąca. 26. Projekt nie musi zakładać wydatkowania całej dotacji na posiłki dla dzieci. Może ona zostać przeznaczona także na inne cele, jak wynagrodzenie dla osób prowadzących 4

5 warsztaty z dziećmi, na chłodnię, naczynia kuchenne, itp. Wydatki zaplanowane muszą jednak przyczyniać się do wydawania jak największej liczby posiłków dla najbardziej potrzebujących dzieci. 27. Po zakończeniu realizacji projektu, nie później niż do r. Grantobiorca jest zobowiązany do złożenia sprawozdania finansowego i merytorycznego z realizacji projektu, pod rygorem obowiązku zwrotu otrzymanego dofinansowania. 28. Organizator Programu Grantowego przewiduje możliwość przekazania Grantobiorcy dodatkowego wsparcia na działania promujące zdrowe odżywianie i aktywność fizyczną w społeczności lokalnej. 29. Wnioskodawca może dodatkowo złożyć projekt kampanii Podziel się Posiłkiem. Podziel się Zdrowiem - promującej prawidłowe odżywianie i aktywność fizyczną w swojej społeczności lokalnej, który będzie uzupełnieniem projektu Masz pomysł? Podziel się Posiłkiem!. 30. Otrzymanie grantu na realizację projektu w ramach Programu Grantowego Danone Masz pomysł? Podziel się Posiłkiem! nie jest jednoznaczne z otrzymaniem dofinansowania na realizację projektu kampanii Podziel się Posiłkiem. Podziel się Zdrowiem. 31. Czas realizacji kampanii musi pokrywać się z czasem realizacji projektu w ramach Programu Grantowego Danone Masz pomysł? Podziel się Posiłkiem!. 32. Kapituła nagrodzi 8 projektów kampanii Podziel się Posiłkiem. Podziel się Zdrowiem. 33. Szczegóły dotyczące kampanii Podziel się Posiłkiem. Podziel się Zdrowiem znajdują się w osobnym regulaminie. 34. Organizator Programu Grantowego Danone może przekazać Grantobiorcom dodatkowe środki na posiłki. Dodatkowe środki będą mogły być wykorzystane wyłącznie na zakup artykułów spożywczych i posiłków. 35. Działania w ramach projektu realizowane przez organizacje pozarządowe muszą być zgodne z działalnością pożytku publicznego, ale organizacja nie musi posiadać statusu OPP. W przypadku grup nieformalnych organizacje partnerskie muszą prowadzić działalność zgodną z działalnością pożytku publicznego zgodnie z Ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96 poz. 873). Nie jest konieczne posiadanie statusu organizacji pożytku publicznego. 36. Wnioski rozpatrywane będą przez Kapitułę Programu Grantowego Danone w dniach od r. do r. 37. Decyzje Kapituły Programu Grantowego Danone zostaną podane do wiadomości publicznej r. poprzez ogłoszenie listy organizacji, które uzyskały dotację na stronie internetowej 38. Decyzje Kapituły Programu Grantowego Danone są ostateczne i nie podlegają odwołaniu. 5

6 39. W poszczególnych przypadkach Kapituła Programu Grantowego Danone może zażądać od uczestników programu dalszych szczegółów w celu wyjaśnienia zawartości ich propozycji. 40. Dotacja zostanie przekazana na podstawie umowy darowizny zawartej z Danone sp. z o.o. 41. W przypadku grup nieformalnych umowę podpisuje organizacja partnerska, która użycza też konta bankowego w celu przekazania dotacji. 42. Szczegółowe postanowienia dotyczące zobowiązań organizacji związanych z realizacją projektu, w tym raportowania merytorycznego i finansowego, określi umowa zawarta z organizacją. Warszawa, r. 6

Regulamin VII edycji Konkursu grantowego Na dobry początek!

Regulamin VII edycji Konkursu grantowego Na dobry początek! Regulamin VII edycji Konkursu grantowego Na dobry początek! I. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem Konkursu grantowego Na dobry początek! (zwanego dalej Konkursem ) jest Fundacja BGK im. J. K. Steczkowskiego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU FUNDUSZ INICJATYW OBYWATELSKICH W 2015 r.

REGULAMIN KONKURSU FUNDUSZ INICJATYW OBYWATELSKICH W 2015 r. REGULAMIN KONKURSU FUNDUSZ INICJATYW OBYWATELSKICH W 2015 r. PROJEKT Warszawa, wrzesień 2014 r. SPIS TREŚCI: CZĘŚĆ A ZASADY PRZYZNAWANIA DOTACJI W PRIORYTETACH 2-4, OPRÓCZ KOMPONENTÓW 5 I. CEL I ZAKRES

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZ INICJATYW OBYWATELSKICH GRANT NA LEPSZY START

FUNDUSZ INICJATYW OBYWATELSKICH GRANT NA LEPSZY START FUNDUSZ INICJATYW OBYWATELSKICH GRANT NA LEPSZY START REGULAMIN KONKURSU 2015 Słowniczek 1. Program Grant na lepszy start czyli program realizowany wspólnie przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania

Bardziej szczegółowo

Przewodnik do umowy dotacji Programu Działaj Lokalnie VIII

Przewodnik do umowy dotacji Programu Działaj Lokalnie VIII Przewodnik do umowy dotacji Programu Działaj Lokalnie VIII Warszawa, 2013 (wersja zaktualizowana) Spis treści Program Działaj Lokalnie Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności jest realizowany przez Akademię

Bardziej szczegółowo

GRANT BLOKOWY SZWAJCARSKO-POLSKIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY PODRĘCZNIK PROCEDUR FUNDUSZU DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH

GRANT BLOKOWY SZWAJCARSKO-POLSKIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY PODRĘCZNIK PROCEDUR FUNDUSZU DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH GRANT BLOKOWY SZWAJCARSKO-POLSKIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY PODRĘCZNIK PROCEDUR FUNDUSZU DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH Podręcznik Procedur Funduszu dla Organizacji Pozarządowych w ramach Grantu Blokowego dla

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU GRANTOWEGO 2014

REGULAMIN KONKURSU GRANTOWEGO 2014 REGULAMIN KONKURSU GRANTOWEGO 2014 W RAMACH FUNDUSZU AKUMULATOR SPOŁECZNY AKUMULATOR SPOŁECZNY to przyjazny, trwały i innowacyjny fundusz, mający na celu pobudzanie aktywności społecznej mieszkanek i mieszkańców

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Spraw Zagranicznych Departament Współpracy Rozwojowej

Ministerstwo Spraw Zagranicznych Departament Współpracy Rozwojowej Ministerstwo Spraw Zagranicznych Departament Współpracy Rozwojowej Regulamin konkursu Polska pomoc rozwojowa 2015 dla organizacji pozarządowych, jednostek samorządu terytorialnego, publicznych i niepublicznych

Bardziej szczegółowo

Ewa Kolankiewicz Instrukcja wypełniania oferty realizacji zadania publicznego składanej do Urzędu m.st. Warszawy

Ewa Kolankiewicz Instrukcja wypełniania oferty realizacji zadania publicznego składanej do Urzędu m.st. Warszawy Ewa Kolankiewicz Instrukcja wypełniania oferty realizacji zadania publicznego składanej do Urzędu m.st. Warszawy Projekt Stołeczne Centrum Współpracy Obywatelskiej 2010-2012 jest realizowany, dzięki dofinansowaniu

Bardziej szczegółowo

PROGRAM MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO 2015 1) Kultura Dostępna

PROGRAM MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO 2015 1) Kultura Dostępna PROGRAM MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO 2015 1) Kultura Dostępna I. INSTYTUCJA ZARZĄDZAJĄCA PROGRAMEM: Narodowe Centrum Kultury II. PROGNOZOWANY BUDŻET PROGRAMU: 5 000 000 ZŁ III. STRATEGICZNE

Bardziej szczegółowo

Informacje szczegółowe. 1. Jakie organizacje (biorące udział w konkursie) mogą prowadzić kluby na wsi?

Informacje szczegółowe. 1. Jakie organizacje (biorące udział w konkursie) mogą prowadzić kluby na wsi? Informacje szczegółowe 1. Jakie organizacje (biorące udział w konkursie) mogą prowadzić kluby na wsi? Działalnością klubów zajmują się utworzone przez mieszkańców (nawet początkowo dla potrzeb konkursu)

Bardziej szczegółowo

PROJEKT POWSZECHNEJ NAUKI PŁYWANIA UMIEM PŁYWAĆ

PROJEKT POWSZECHNEJ NAUKI PŁYWANIA UMIEM PŁYWAĆ PROJEKT POWSZECHNEJ NAUKI PŁYWANIA UMIEM PŁYWAĆ BOGUSŁAW ULIJASZ PODSEKRETARZ STANU ANDRZEJ BIERNAT MINISTER SPORTU I TURYSTYKI Warszawa, 23 października 2014 r. 1 I. ZAŁOŻENIA I CELE PROJEKTU Projekt

Bardziej szczegółowo

Informacje ogólne. 2. Definicje

Informacje ogólne. 2. Definicje Załącznik do uchwały Nr.././2014 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia. 2014 r. REGULAMIN WDROŻENIA I REALIZACJI PROJEKTU SYSTEMOWEGO pn. Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia

Bardziej szczegółowo

W celu wypełnienia oferty niezbędna jest znajomość treści ogłoszenia konkursowego m.in. www.powiat.elblag.pl zakładka Organizacje pozarządowe

W celu wypełnienia oferty niezbędna jest znajomość treści ogłoszenia konkursowego m.in. www.powiat.elblag.pl zakładka Organizacje pozarządowe W celu wypełnienia oferty niezbędna jest znajomość treści ogłoszenia konkursowego m.in. www.powiat.elblag.pl zakładka Organizacje pozarządowe Wszystkie pola oferty muszą być wypełnione. W przypadku, gdy

Bardziej szczegółowo

POTENCJALNE ŹRÓDŁA FINANSOWANIA WKŁADU WŁASNEGO W PROJEKTACH SPÓŁFINANSOWANYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH PROGRAMU EUROPA DLA OBYWATELI

POTENCJALNE ŹRÓDŁA FINANSOWANIA WKŁADU WŁASNEGO W PROJEKTACH SPÓŁFINANSOWANYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH PROGRAMU EUROPA DLA OBYWATELI POTENCJALNE ŹRÓDŁA FINANSOWANIA WKŁADU WŁASNEGO W PROJEKTACH SPÓŁFINANSOWANYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH PROGRAMU EUROPA DLA OBYWATELI zebrała i opracowała Marcela Wasilewska przy współpracy

Bardziej szczegółowo

W A R U N K I K O N K U R S U

W A R U N K I K O N K U R S U W A R U N K I K O N K U R S U Realizacja środowiskowych programów profilaktyki zachowań problemowych dzieci i młodzieży i ich rodzin oraz grup szczególnego ryzyka na terenie miasta Wałbrzycha i dla jego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA WSPARCIA FINANSOWEGO NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

REGULAMIN PRZYZNAWANIA WSPARCIA FINANSOWEGO NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI REGULAMIN PRZYZNAWANIA WSPARCIA FINANSOWEGO NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI w PROJEKCIE Wracam Na Rynek! realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytetu VIII Regionalne kadry gospodarki,

Bardziej szczegółowo

W A R U N K I K O N K U R S U

W A R U N K I K O N K U R S U W A R U N K I K O N K U R S U Realizacja środowiskowych programów profilaktyki zachowań problemowych dzieci i młodzieży i ich rodzin oraz grup szczególnego ryzyka na terenie miasta Wałbrzycha i dla jego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN II KONKURSU w ramach programu INNOTECH DLA ŚCIEŻKI PROGRAMOWEJ IN-TECH I. PODSTAWA PRAWNA I POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN II KONKURSU w ramach programu INNOTECH DLA ŚCIEŻKI PROGRAMOWEJ IN-TECH I. PODSTAWA PRAWNA I POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN II KONKURSU w ramach programu INNOTECH DLA ŚCIEŻKI PROGRAMOWEJ IN-TECH I. PODSTAWA PRAWNA I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, na podstawie art. 2 pkt 2 ustawy

Bardziej szczegółowo

Zasady realizacji i rozliczenia powierzonego zadania publicznego

Zasady realizacji i rozliczenia powierzonego zadania publicznego Załącznik do ogłoszenia o otwartym konkursie ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego w 2014 roku pn. Organizowanie działań na rzecz rozwoju sportu akademickiego Zasady realizacji i rozliczenia

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA OFERTY NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO ORAZ SPRAWOZDANIA Z REALIZACJI ZADANIA

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA OFERTY NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO ORAZ SPRAWOZDANIA Z REALIZACJI ZADANIA INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA OFERTY NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO ORAZ SPRAWOZDANIA Z REALIZACJI ZADANIA WPROWADZENIE Ofertę i sprawozdanie należy wypełnić na druku zgodnym ze wzorem określonym w Rozporządzeniu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. realizacji projektu i przyznawania wsparcia w ramach projektu "OD ZERA DO MILIONERA II" 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN. realizacji projektu i przyznawania wsparcia w ramach projektu OD ZERA DO MILIONERA II 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN realizacji projektu i przyznawania wsparcia w ramach projektu "OD ZERA DO MILIONERA II" 1 Postanowienia ogólne 1. Regulamin określa zasady uczestnictwa w projekcie OD ZERA DO MILIONERA II (dalej:

Bardziej szczegółowo

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2014-2020 SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2014-2020 SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH Zarząd Województwa Śląskiego REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 20142020 SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH Katowice, maj 2015 r. Spis treści I. Ogólny opis Regionalnego Programu

Bardziej szczegółowo

3.8.3. Wdrażanie projektów własnych...30 3.8.4. Zmiany w trakcie realizacji projektu własnego...31 4. Zarządzanie i administrowanie FMP i PS...

3.8.3. Wdrażanie projektów własnych...30 3.8.4. Zmiany w trakcie realizacji projektu własnego...31 4. Zarządzanie i administrowanie FMP i PS... Podręcznik wdrażania projektów w ramach Funduszu Małych Projektów oraz Projektów Sieciowych dla Programu Współpracy Transgranicznej Polska (Województwo Lubuskie) Brandenburgia 2007-2013 czerwiec 2012 r.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU O DOFINANSOWANIE W RAMACH EFS

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU O DOFINANSOWANIE W RAMACH EFS Załącznik nr 2 do Regulaminu konkursu nr RPSL.11.01.04-IZ.01-24-002/15 w ramach RPO WSL 2014-2020 INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU O DOFINANSOWANIE W RAMACH EFS Wersja 1 Katowice, maj 2015 Spis treści WSTĘP...

Bardziej szczegółowo

PODSTAWOWE INFORMACJE O PROJEKCIE WOLONTARIAT

PODSTAWOWE INFORMACJE O PROJEKCIE WOLONTARIAT /w EPDw ULLTEzN NAZWA KONKURSU WOLONTARIAT POLSKA POMOC 014 NUMER WNIOSKU.... /WPP /014 / RODZAJ APLIKANTA: Organizacja pozarządowa WNIOSEK WSPÓLNY O DOFINANSOWANIE DZIAŁAŃWOLONTARIUSZA W PROJEKCIE WOLONTARIAT

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REALIZACJI PROJEKTU MULTISPORT REALIZOWANEGO NA TERENIE WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO W 2015 ROKU. zwany dalej Regulaminem

REGULAMIN REALIZACJI PROJEKTU MULTISPORT REALIZOWANEGO NA TERENIE WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO W 2015 ROKU. zwany dalej Regulaminem REGULAMIN REALIZACJI PROJEKTU MULTISPORT REALIZOWANEGO NA TERENIE WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO W 2015 ROKU zwany dalej Regulaminem 1. Cele projektu MultiSport 1. Główne cele projektu Multisport realizowanego

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O DOTACJĘ W LOKALNYM KONKURSIE GRANTOWYM DZIAŁAJ LOKALNIE IX 2015 DLA GMIN:

WNIOSEK O DOTACJĘ W LOKALNYM KONKURSIE GRANTOWYM DZIAŁAJ LOKALNIE IX 2015 DLA GMIN: Miejsce na logotyp ODL Program Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowany przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce i Ośrodek Działaj Lokalnie WNIOSEK O DOTACJĘ W LOKALNYM KONKURSIE GRANTOWYM

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 11 stycznia 2011 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 11 stycznia 2011 r. Dziennik Ustaw Nr 20 1407 Poz. 103 103 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 11 stycznia 2011 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania oraz rozliczania środków finansowych na

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI projektu Lubelska akademia przedsiębiorczości realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VI Rynek otwarty

Bardziej szczegółowo