UMOWA NR /2015 na dostawę, skonfigurowanie oraz uruchomienie systemu IT do zarządzania terminalem kontenerowym

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "UMOWA NR /2015 na dostawę, skonfigurowanie oraz uruchomienie systemu IT do zarządzania terminalem kontenerowym"

Transkrypt

1 UMOWA NR /2015 na dostawę, skonfigurowanie oraz uruchomienie systemu IT do zarządzania terminalem kontenerowym zawarta w dnia 2015 r. pomiędzy: Centrum Logistyczno Inwestycyjne Poznań II Sp. z o.o., adres: ul. Rabowicka 6, Swarzędz Jasin, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Wydział VIII Gospodarczy KRS pod numerem , posługującą się NIP , REGON , kapitał zakładowy ,00 zł reprezentowaną przez: zwaną dalej "Zamawiającym" a adres:, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy pod numerem, posługujący się NIP, REGON:, kapitał zakładowy zł reprezentowaną przez: zwaną dalej Wykonawcą zwanymi łącznie Stronami 1 [przedmiot umowy] 1. Przedmiotem niniejszej umowy jest dostawa, montaż, skonfigurowanie oraz uruchomienie systemu IT do zarządzania terminalem kontenerowym w ramach projektu pn. Budowa intermodalnego terminalu kontenerowego w miejscowości Jasin k. Poznania etap II. 2. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje w szczególności: 2.1. okablowanie strukturalne wraz z dedykowaną instalacją elektryczną w biurze terminala kontenerowego, 2.2. wyposażenie serwerowni i biura budynku administracji terminala kontenerowego - wykonane zgodnie z ofertą przygotowaną przez Wykonawcę na podstawie treści załącznika

2 nr 1a do SIWZ (dalej jako projekt ). 3. Wykonawca zobowiązuje się również do wykonania innych prac niezbędnych do prawidłowej realizacji przedmiotu umowy. 4. Szczegółowy zakres przedmiotu umowy określony jest w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz jej załącznikach. 2 [oświadczenia Stron] 1. Zamawiający oświadcza, iż realizuje projekt pn. Budowa intermodalnego terminalu kontenerowego w miejscowości Jasin k. Poznania etap II. 2. Wykonawca oświadcza, iż skorzystał z uprawnienia do dokonania wizji lokalnej, zgodnie z pkt SIWZ i nie zgłasza żadnych zastrzeżeń do miejsca wykonywania prac. W przypadku rezygnacji przez Wykonawcę z wskazanego uprawnienia, Wykonawca oświadcza, iż posiada pełną wiedzę na temat warunków na miejscu wykonania prac i nie zgłasza żadnych zastrzeżeń do miejsca wykonywania prac, które mogłyby wpłynąć na wykonanie prac, w szczególności na ich jakość i terminowość ich wykonania. 3. Wykonawca oświadcza, iż zapoznał się z przedstawioną mu dokumentacją związaną z wykonaniem przedmiotu umowy, w szczególności z treścią załącznika nr 1a do SIWZ oraz nie zgłasza żadnych zastrzeżeń związanych z jej poprawnością i oparciem na niej realizacji projektu. 4. Wykonawca oświadcza, iż posiada odpowiednią wiedzę technologiczną oraz możliwości technologiczne i ekonomiczne, konieczne do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy. 5. Wykonawca oświadcza, iż nie otwarto jego likwidacji oraz nie ogłoszono jego upadłości, nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, a także że nie istnieją względem nie toczą się względem niego postępowania sądowe bądź egzekucyjne, które mogą mieć znaczący wpływ na możliwości ekonomiczno-techniczne wykonania przedmiotu umowy. 3 [termin realizacji umowy] 1. Termin rozpoczęcia realizacji przedmiotu zamówienia zaczyna biec w dniu podpisania umowy. 2. Termin zakończenia realizacji przedmiotu zamówienia strony wyznaczają na. 3. Poszczególne etapy umowy realizowane będą zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym sporządzonym przez Wykonawcę i zaakceptowanym przez Zamawiającego.

3 4. Jeżeli z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy postęp wykonania Przedmiotu Umowy lub ich poszczególnych części w stosunku do terminów określonych w aktualnym Harmonogramie wykonania Przedmiotu Umowy zostanie uznany przez Zamawiającego jako stwarzający zagrożenie dla dotrzymania terminu ich zakończenia powiadomi wówczas Wykonawcę na piśmie o przedmiotowym zagrożeniu, a Wykonawca jest zobowiązany do podjęcia na koszt własny wszelkich niezbędnych, a zaakceptowanych przez Zamawiającego działań (tj. np. zwiększenie potencjału wykonawczego) dla przyśpieszenia ich tempa. 5. Wykonawca kształtować będzie czas pracy swych pracowników zgodnie z przepisami prawa pracy, mając na uwadze wymóg dochowania terminów umownych oraz należytej jakości przedmiotu umowy. W szczególności Wykonawca obowiązany jest prowadzić roboty w systemie wielozmianowym, w tym również w dni ustawowo wolne od pracy i święta na każde żądanie przekazane przez Zamawiającego jeżeli opóźnienia wykonania przedmiotu umowy wynikają z wyłącznej winy Wykonawcy a taka konieczność podyktowana jest wymogami dochowania terminów przewidzianych harmonogramem. 6. W przypadku niepodjęcia przez Wykonawcę działań, o których mowa w ust. 4 lub 5 nie później niż w ciągu 3 (trzech) dni roboczych od daty otrzymania od Zamawiającego pisemnego powiadomienia, o którym mowa w ust. 4 lub 5 lub ich bezskuteczności, w tym zwłaszcza gdy opóźnienie lub zwłoka z wyłącznej winy Wykonawcy w wykonaniu Przedmiotu umowy lub ich części (poszczególnego elementu) przekroczy 7 (siedem) dni kalendarzowych w stosunku do aktualnie zatwierdzonego Harmonogramu wykonania Przedmiotu umowy, Zamawiający jest uprawniony do zaangażowania osób trzecich lub wykorzystania sił własnych w celu nadrobienia opóźnień na koszt i ryzyko Wykonawcy, jednakże po wcześniejszym dodatkowym wezwaniu Wykonawcy do zaniechania naruszeń i wyznaczeniu dodatkowego co najmniej 7 dniowego terminu. 7. Termin zakończenia robót może ulec zmianie, poza innymi przypadkami określonymi w niniejszej Umowie, w przypadku i o czas: a) wystąpienia przeszkód o charakterze siły wyższej, b) dla robót zewnętrznych wystąpienia ekstremalnych warunków atmosferycznych uniemożliwiających realizację Inwestycji z przyczyn technologicznych. 4 [obowiązki Zamawiającego] Zamawiający zobowiązuje się:

4 1) w terminie, przy spełnieniu okoliczności wynikających z treści niniejszej umowy, zapłacić Wykonawcy przysługujące mu wynagrodzenie, 2) zaakceptować projekt Wykonawcy w terminie 5 dni od dnia jego przedłożenia w wersji papierowej, z zastrzeżeniem 5 ust. 1, 3) przekazać Wykonawcy w terminie 3 dni od dnia podpisania umowy miejsce realizacji przedmiotu umowy. 4) udostępnić Wykonawcy wszelkie dokumenty mogące wpłynąć na wykonanie przedmiotu umowy, które Wykonawca uzna za konieczne na wniosek Wykonawcy. 5) wskazania Wykonawcy możliwości podłączenia niezbędnych do wykonania prac mediów na terenie wykonywania prac. 5 [uprawnienia Zamawiającego] Zamawiający uprawniony jest w szczególności do: 1) Odmowy akceptacji projektu w sytuacji gdy będzie on niezgodny z treścią załącznika 1a SIWZ lub nie będzie spełniał wymogów Zamawiającego, 2) Zgłoszenia zastrzeżeń do harmonogramu rzeczowo-finansowego w przypadku, gdy Zamawiający poweźmie wątpliwości co do możliwości jego realizacji lub spójności z treścią projektu zastrzeżenia Zamawiającego są dla Wykonawcy wiążące, 3) Sprawowania kontroli nad wykonywaniem zamówienia, w szczególności poprzez bieżące kontrolowanie zaawansowania wykonywanych prac, 4) Weryfikacji materiałów używanych przy realizacji pracy, w szczególności w zakresie zgodności z załącznikiem nr 1a do SIWZ, 5) Weryfikacji przyjętych przez Wykonawcę rozwiązań technologicznych w zakresie wykonywania prac, a w razie potrzeby do zgłoszenia wiążących zastrzeżeń co do sposobu, jakości lub terminowości wykonywanych prac. 6 [obowiązki Wykonawcy] Wykonawca zobowiązany jest do: 1) Sporządzenia projektu zgodnie z załącznikiem nr 1a do SWIZ oraz z pozostałą dokumentacją przekazaną Wykonawcy przez Zamawiającego zgodnie z 4 ust. 4 w przypadku niezgodności projektu z załącznikiem nr 1a do SIWZ lub niespełnieniem przez projekt innych wymogów

5 Zamawiającego, Zamawiający niezwłocznie zawiadomi o tym Wykonawcę. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia przekazania mu przez Zamawiającego zastrzeżeń będzie zobowiązany do wprowadzenia koniecznych poprawek i modyfikacji w projekcie na własny koszt, 2) Wykonania projektu: - w formie tradycyjnej (wydruk na papierze) w ilości 3 kpl., w oprawach A4 zszytych, - w formie elektronicznej na płycie CD, obejmującej wszystkie składniki formy tradycyjnej, 3) Uzyskania stosownych zezwoleń na podstawie sporządzonego projektu, 4) wykonania Przedmiot Umowy z najwyższą starannością oraz usunięcie wszelkich wad zgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy i w sposób w pełni odpowiadający wymaganiom określonym w dokumentacji projektowej, państwowych i branżowych normach. W tym celu Wykonawca zapewni właściwe kierownictwo, wykwalifikowany personel techniczny, robociznę, materiały, sprzęt oraz wszelkie elementy, czy to o charakterze tymczasowym, czy też stałym niezbędne do właściwego wykonania i ukończenia Przedmiotu umowy oraz usunięcia wszelkich ujawnionych w nich wad w zakresie, w jakim jest to wyszczególnione w niniejszej Umowie. 5) Wykonania prac objętych treścią SIWZ oraz załączników do SIWZ zgodnie zatwierdzonym przez Zamawiającego projektem, 6) Wykonywania prac zgodnie z przepisami prawa, niniejszą umową, wiedzą techniczną oraz obowiązującymi normami, 7) zagwarantowania, iż zastosowane materiały będą spełniały wymagania stosownych norm i przepisów a także inne dodatkowe wymagania zgodnie z projektem. W przypadku dostarczenia materiałów nie posiadających atestów lub świadectw wymaganych przez prawo polskie lub nie zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego oraz Inwestora, materiały takie nie mogą być wykorzystane i zostaną zastąpione lub usunięte na ryzyko oraz koszt Wykonawcy, o ile w terminie 14 dni roboczych Wykonawca nie dostarczy odpowiednich atestów, świadectw lub dokumentów. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego oraz Inwestor mają prawo odmówić akceptacji danego materiału wyłącznie w sytuacji, w której dany materiał nie posiada stosownych atestów wymaganych obecnie obowiązującymi przepisami prawa, 8) zapewnienia niezbędnych urządzeń i ich obsługi oraz materiałów pomocniczych niezbędnych do przeprowadzenia badań jakości materiałów budowlanych oraz jakości elementów robót wykonanych z tych materiałów. Materiały i wykonane elementy robót będą poddawane próbom i badaniom zgodnie z wymaganiami przewidzianymi w projekcie oraz w państwowych i branżowych normach. Wykonawca przeprowadzi również próby i badania zlecone dodatkowo

6 przez Zamawiającego. Brak dokonania takich prób lub badań w terminie wskazanym przez Zamawiającego upoważnia Zamawiającego do zlecenia wykonania takich prób lub badań na koszt i ryzyko Wykonawcy, bez konieczności dodatkowego wzywania Wykonawcy do dokonania tychże badań lub prób. W przypadku, gdy wynik badań lub prób potwierdzi nienależytą realizację umowy przez Wykonawcę koszt tych badań lub prób poniesie Wykonawca, zaś w przypadku, gdy badania lub próby potwierdzą należytą realizację umowy koszty tych badań poniesie Zamawiający. 9) Odpowiedniego zagospodarowania odpadami zgodnie z ustawą o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21, 888, 1238, z 2014 r. poz. 695, , z 2015 r. poz. 87, 122.), 10) Zamontowania podliczników mediów zgodnie ze wskazaniem Zamawiającego oraz uiszczenia należności za zużyte media zgodnie z fakturą wystawioną na podstawie wskazań liczników, 11) Zabezpieczenia terenu wykonywania prac, w szczególności poprzez montaż stosownych oznakowani i ogrodzeń, 12) Zapewnienia na terenie budowy przestrzegania przepisów BHP oraz przeciwpożarowych w przypadku stwierdzenia uchybień Zamawiającemu przysługiwać będzie kara umowna od Wykonawcy, zgodnie z, natomiast w przypadku rażących naruszeń Zamawiający będzie uprawniony do odstąpienia od umowy z wyłącznej winy Wykonawcy, 13) Sporządzenia dokumentacji powykonawczej w formacie dwg i schematach, 14) Ponoszenia pełnej odpowiedzialności za wszelkie szkody wyrządzone Zamawiającemu lub osobom trzecim w związku z realizacją przedmiotu umowy, za jakość wykonanych robót oraz za wszelkie szkody wyrządzone pracownikom w związku z wykonywaniem robót, 15) Sporządzenia najpóźniej w 7 dniu po podpisaniu umowy harmonogramu rzeczowo-finansowego realizacji przedmiotu umowy, zgodnego z treścią projektu, 16) Uwzględnienia zastrzeżeń Zamawiającego zgłoszonych do treści projektu, harmonogramu rzeczowo-finansowego lub sposobu wykonywania przez Wykonawcę prac, 17) Zgłaszania Zamawiającemu wszelkich okoliczności mogących mieć wpływ na termin realizacji umowy, w szczególności związanych z siłą wyższą lub warunkami atmosferycznymi uniemożliwiającymi wykonanie prac, 18) Uzyskania ubezpieczenia OC w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż zł (słownie: pięćset tysięcy złotych) 7 [uprawnienia Wykonawcy] Wykonawca jest uprawniony do:

7 1) Żądania od Zamawiającego przedstawienia mu dokumentów koniecznych do wykonania przedmiotu umowy na każdym etapie realizowania umowy w formie pisemnej w wyłączeniem dokumentów mogących zawierać informacje związane z tajemnicą przedsiębiorstwa lub inne, niepodlegające ujawnieniu ze względu na ważny interes Zamawiającego, 2) Korzystania z mediów w miejscu wskazanym przez Zamawiającego na koszt Wykonawcy. 8 [wynagrodzenie] 1. Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy przysługuje wynagrodzenie ryczałtowe w kwocie zł +VAT (słownie: ). 2. Wynagrodzenie będzie płatne przelewem na nr rachunku bankowego Wykonawcy wskazany na fakturach VAT w terminach comiesięcznych na podstawie faktur wystawianych przez Wykonawcę. 3. Wykonawca będzie wystawiać faktury na podstawie zaawansowania prac zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym. Zamawiającemu przysługuje prawo weryfikacji kwot znajdujących się na fakturach ze stanem faktycznym oraz harmonogramem rzeczowofinansowym. 9 [podwykonawcy] 1. Wykonawca może powierzyć czynności, do których zobowiązał się na podstawie niniejszej umowy osobie trzeciej w zakresie wykonania dostaw, instalacji i montażu na podstawie sporządzonego przez Wykonawcę projektu, wyłącznie po uzyskaniu pisemnej uprzedniej zgody Zamawiającego. Wykonawca ponosi wówczas pełną odpowiedzialność za działanie lub zaniechanie osoby trzeciej jak za swoje własne. Zamawiający jest zobowiązany do odpowiedzi na wniosek o akceptację danego podwykonawcy w ciągu 7 dni od daty otrzymania wniosku. W przypadku braku odpowiedzi Zamawiającego w w/w terminie uznaje się, że Zamawiający wyraził zgodę na zatrudnienie danego podwykonawcy. 2. Zlecenie prac podwykonawcom może nastąpić jedynie za zgodą, po przedstawieniu specyfikacji danego podwykonawcy oraz projektu umowy, której zawarcie jest planowane. Zamawiający może uzależnić wyrażenie zgody od wprowadzenia określonych zmian w treści umowy z podwykonawcą. 3. W przypadku negatywnej oceny prac podejmowanych przez podwykonawców dokonanej przez Zamawiającego ze względu na nieterminowe wykonywanie prac oraz ich niezgodność z tolerancjami i

8 załącznikami do niniejszej umowy oraz potwierdzonej przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, Wykonawca na wniosek Zamawiającego zobowiązany jest do rozwiązania umowy z takimi podwykonawcami i wprowadzenia innych podwykonawców, których wskazać może Zamawiający o ile wskazany przez Zamawiającego podwykonawca będzie odpowiadał wymogom stawianym przez Wykonawcę min. w zakresie posiadania odpowiedniego potencjału technicznego umożliwiającego należytą realizację przedmiotu niniejszej umowy oraz będzie spełniał kryteria cenowe stawiane przez Wykonawcę rozumiane jako odpowiadające warunkom cenowym zawartym w Załączniku nr 1, jednakże nie droższym niż 93 % cen zawartych w Załączniku nr [rękojmia i gwarancja] 1. Wykonawca ukończy wszelkie prace pozostające do wykonania do dnia odbioru końcowego oraz usunie lub naprawi jakiekolwiek wady ujawnione w Przedmiocie niniejszej Umowy lub użytych do nich materiałach przed odbiorem końcowym robót przez Zamawiającego. 2. Wykonawca udziela gwarancji najwyższej jakości i prawidłowości wykonania na roboty stanowiące przedmiot umowy oraz użyte materiały. Wykonawca udziela gwarancji na prawidłowość i najwyższą jakość w zakresie robót będących przedmiotem umowy. 3. Okres gwarancji i rękojmi wynosi co najmniej: a) 36 miesięcy dla instalacji elektrycznej, b) 15 lat dla toru transmisyjnego. 4. W okresie gwarancji i rękojmi Wykonawca zobowiązuje się, niezależnie od kosztów własnych, do niezwłocznego przystąpienia do usuwania wszelkich nieprawidłowości w robotach będących przedmiotem umowy, w terminie uzgodnionym z Zamawiającym jednak nie później niż w terminie 7 dni od dnia zgłoszenia nieprawidłowości, lub w terminie technicznie możliwym ustalonym przez Strony pod rygorem zlecenia ich usunięcia podmiotom trzecim lub wykonania usunięcia siłami własnymi przez Zamawiającego na koszt i ryzyko Wykonawcy, niezależnie od jego obowiązku zapłaty kary umownej, jednakże po wcześniejszym wezwaniu Wykonawcy do usunięcia wad i wyznaczeniu dodatkowego, co najmniej 7 dniowego terminu. W przypadku usterek w torze transmisyjnym usterki powinny być usuwane w terminie 5 dni roboczych.

9 5. W przypadku wystąpienia nieprawidłowości mogących skutkować uszkodzeniem składowanych towarów na terenie obiektu będącego przedmiotem umowy przystąpienie do usuwania wad winno nastąpić w ciągu 12 godzin od dokonania ich zgłoszenia Wykonawcy, a ich usunięcie winno nastąpić w terminie technicznie możliwym. 6. Wykonanie prac zaległych, usunięcie wad lub wymiana wadliwych elementów Przedmiotu umowy winny nastąpić w jak najkrótszym terminie, nie dłuższym jednak niż 7 (siedem) dni, jednak pod warunkiem, iż termin ten jest technicznie możliwy od daty otrzymania zawiadomienia o opóźnieniu lub wadzie wystawionego lub potwierdzonego przez Zamawiającego chyba że Strony zgodnie ustalą inaczej. Brak dotrzymania tergo terminu upoważnia Zamawiającego do wykonania prac siłami własnymi lub powierzenia wykonania takich prac podmiotowi trzeciemu na koszt i niebezpieczeństwo Wykonawcy, jednakże po wcześniejszym wezwaniu Wykonawcy do zaprzestania naruszeń i wyznaczeniu dodatkowego, co najmniej 7 dniowego terminu. 7. Niezależnie od powyższego, Wykonawca daje również gwarancję systemową, zgodnie z pkt. 7 SIWZ. 11 [zabezpieczenie należytego wykonania umowy] 1. Wykonawca wniesie do Zamawiającego zabezpieczenie należytego wykonania umowy na sumę odpowiadającą 5% wartości netto oferty najpóźniej na 1 dzień przed terminem wyznaczonym przez Zamawiającego do podpisania umowy. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub kilku następujących formach: a. pieniądzu, b. poręczeniach bankowych lub udzielanych przez SKOK z tym, że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym, c. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, d. gwarancjach ubezpieczeniowych lub bankowych. 2. Jeżeli wniesione zabezpieczenie nie pokryje strat z tytułu nienależytego wykonania umowy, Zamawiający ma prawo do obciążenia Wykonawcy kosztami rzeczywiście poniesionymi, pomniejszonymi o wartość zabezpieczenia. 3. zabezpieczenie należytego wykonania umowy w następujący sposób:

10 a. 70% wysokości wniesionego zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane, b. 30% wysokości wniesionego zabezpieczenia nie później niż w 15 dni po upływie ostatniego okresu rękojmi za wady. 4. W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub kilka form, przy czym zmiana formy zabezpieczenia musi być dokonana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości. Wykonawca musi uzyskać każdorazowo zgodę Zamawiającego na proponowaną formę zmienianego zabezpieczenie. 12 [kary umowne] 1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne, w następujących przypadkach i wysokości: a) za zwłokę w zakończeniu przedmiotu umowy lub jego realizacji w stosunku do terminów końcowych określonych w Harmonogramie w wysokości 0,2% wynagrodzenia netto, o którym mowa w 5 ustęp 1 umowy za każdy dzień zwłoki, b) za zwłokę w przystąpieniu do usuwania wad i usterek lub usunięciu wad i usterek ujawnionych w okresie gwarancji i rękojmi w wysokości 0,1% wynagrodzenia netto o którym mowa w 5 ustęp 1 umowy za każdy dzień zwłoki w stosunku do terminu wyznaczonego przez Zamawiającego, a który to był technicznie możliwy i został uzgodniony przez Strony zgodnie z 6 ust c) w przypadku odstąpienia od umowy lub jej wypowiedzenia przez którąkolwiek ze stron z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy - w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego netto określonego w 5 ust.1 umowy. 2. Zastrzeżone kary umowne nie wyłączają możliwości dochodzenia przez Zamawiającego odszkodowania na zasadach ogólnych w wysokości przekraczającej wysokość zastrzeżonych kar umownych. 3. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne w przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego - w wysokości 5 % wynagrodzenia umownego netto określonego w 5 ust.1 umowy. 4. Odstąpienie od umowy przez którakolwiek ze Stron nie wyłącza obowiązku zapłaty kar umownych z tytułu opóźnienia lub zwłoki, których naliczenie było możliwe do dnia odstąpienia.

11 13 [odstąpienie od umowy] 1. Poza innymi przypadkami wskazanymi w niniejszej umowie Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących przypadkach: a) Niewprowadzenia do projektu lub harmonogramu rzeczowo-finansowego wymaganych przez Zamawiającego zmian, które zdaniem Zamawiającego mogą uniemożliwić lub w rażący sposób utrudnić realizację przedmiotu umowy, b) Wykonawca opóźnia się z wykonaniem przedmiotu niniejszej umowy przez okres co najmniej 10 dni, c) Wykonawca w rażący sposób narusza postanowienia niniejszej umowy, co zagraża realizacji przedmiotu umowy. 2. Oświadczenie o odstąpieniu może być złożone przez Zamawiającego w terminie 45 dni od dnia uzyskania wiedzy o wystąpieniu okoliczności uzasadniającej odstąpienie. 14 [postanowienia końcowe] 1. W kwestiach nieuregulowanych treścią niniejszej umowy zastosowanie znajdują przepisy kodeksu cywilnego, prawa budowlanego oraz innych ustaw. 2. W razie dojścia do sporu sądowego na tle niniejszej umowy, właściwym do rozstrzygnięcia sporu będzie sąd właściwy ze względu na siedzibę Zamawiającego. 3. Osoby uprawnione do kontaktu w imieniu: Zamawiającego: Wykonawcy: 5. Jakakolwiek zmiana niniejszej umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. 6. Niniejsza umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron. Zamawiający Wykonawca Załączniki: 1. SIWZ, 2. projekt.

/ załącznik nr 6 - wzór umowy / UMOWA NR. / o wykonanie robót budowlanych zawarta

/ załącznik nr 6 - wzór umowy / UMOWA NR. / o wykonanie robót budowlanych zawarta / załącznik nr 6 - wzór umowy / UMOWA NR. / 2016 o wykonanie robót budowlanych zawarta W dniu.. w Krakowie, pomiędzy : Spółdzielnią Mieszkaniową "Dom dla Młodych" w Krakowie, ul.turniejowa 65, wpisaną

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 do SIWZ UMOWA NR - WZÓR

Załącznik nr 6 do SIWZ UMOWA NR - WZÓR Załącznik nr 6 do SIWZ UMOWA NR - WZÓR zawarta w dniu.w Szczecinku pomiędzy: Wojskową Specjalistyczną Przychodnią Lekarską SPZOZ z siedzibą w Szczecinku przy ul. Polnej 24, reprezentowaną przez: 1) dyrektora

Bardziej szczegółowo

Umowa (wzór) zawarta w dniu... w Boguchwale

Umowa (wzór) zawarta w dniu... w Boguchwale Znak sprawy DA-372-04/11 Załącznik Nr 7 do SIWZ Umowa (wzór) zawarta w dniu... w Boguchwale pomiędzy : Podkarpackim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Boguchwale przy ul. Tkaczowa 146, NIP: 517-01-09-885,

Bardziej szczegółowo

1 PRZEDMIOT UMOWY. 1. Przedmiotem umowy jest Wykaszanie poboczy dróg gminnych na terenie Gminy Prażmów. 2 OKRES OBOWIĄZYWANIA UMOWY

1 PRZEDMIOT UMOWY. 1. Przedmiotem umowy jest Wykaszanie poboczy dróg gminnych na terenie Gminy Prażmów. 2 OKRES OBOWIĄZYWANIA UMOWY Załącznik nr... do SIWZ Wzór umowy do części III zamówienia UMOWA Nr... zawarta w dniu.. r. w Prażmowie, pomiędzy: GMINĄ PRAŻMÓW z siedzibą w Prażmowie przy ul. Piotra Czołchańskiego 1, 05-505 Prażmów,

Bardziej szczegółowo

(wzór umowy) UMOWA NR W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

(wzór umowy) UMOWA NR W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (wzór umowy) UMOWA NR W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO Zał. 4 do SIWZ zawarta w dniu. roku w Policach pomiędzy Szkołą Podstawową nr 3 w Policach, ul. Siedlecka 4, NIP: 8513116433; Regon: 320825690 zwaną

Bardziej szczegółowo

M I E J S K I E PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I K A N A L I Z A C J I

M I E J S K I E PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I K A N A L I Z A C J I M I E J S K I E PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I K A N A L I Z A C J I S P Ó Ł K A Z O G R A N I C Z O N Ą O D P O W I E D Z I A L N O Ś C I Ą 64-100 Leszno, ul. Lipowa 76A w w w.m pwik - leszno.pl e-mail:

Bardziej szczegółowo

PROJEKT UMOWY NR. zawarta w dnia roku pomiędzy:

PROJEKT UMOWY NR. zawarta w dnia roku pomiędzy: PROJEKT UMOWY NR. zawarta w dnia roku pomiędzy: Zamojską Dyrekcja Inwestycji ZDI Sp. z o.o., ul. Jana Kiepury 6, 22-400 Zamość, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód

Bardziej szczegółowo

/ załącznik nr 6 wzór umowy / UMOWA NR.. / 2014. o wykonanie robót budowlanych zawarta

/ załącznik nr 6 wzór umowy / UMOWA NR.. / 2014. o wykonanie robót budowlanych zawarta / załącznik nr 6 wzór umowy / UMOWA NR.. / 2014 o wykonanie robót budowlanych zawarta W dniu. w Krakowie, pomiędzy : Spółdzielnią Mieszkaniową "Dom dla Młodych" w Krakowie, ul.turniejowa 65, wpisaną do

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ II WZÓR UMOWY. Tel. (+48 77) Fax. (+48 77) Strona internetowa:

CZĘŚĆ II WZÓR UMOWY. Tel. (+48 77) Fax. (+48 77) Strona internetowa: Zakład Wodociągów i Usług Komunalnych EKOWOD Sp. z o.o. ul. Mariańska 2 46-100 Namysłów Polska Tel. (+48 77) 410-52-22 Fax. (+48 77) 410-14-82 Strona internetowa: www.ekowod.net Nr referencyjny nadany

Bardziej szczegółowo

EUREKA TECHNOLOGY PARK

EUREKA TECHNOLOGY PARK Załącznik nr 5 do SIWZ ETP 1/4/2015 (WZÓR UMOWY) Dnia...2015 r. w Poznaniu pomiędzy: UMOWA NR.. /2015 EUREKA TECHNOLOGY PARK Sp. z o.o., z siedzibą ul. Innowatorów 8, Dąbrowa, 62-070 Dopiewo, wpisaną do

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5 do SIWZ ETP 1/7/2015 (WZÓR UMOWY) UMOWA NR.. /2015 Dnia...2015 r. w Dąbrowie pomiędzy:

Załącznik nr 5 do SIWZ ETP 1/7/2015 (WZÓR UMOWY) UMOWA NR.. /2015 Dnia...2015 r. w Dąbrowie pomiędzy: Strona1 Załącznik nr 5 do SIWZ ETP 1/7/2015 (WZÓR UMOWY) UMOWA NR.. /2015 Dnia...2015 r. w Dąbrowie pomiędzy: Eureka Technology Park Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Dąbrowie (62-070

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR (wzór) Załącznik Nr 9 do SIWZ. zawarta w dniu..., w Leszczydole Nowinach pomiędzy :

UMOWA NR (wzór) Załącznik Nr 9 do SIWZ. zawarta w dniu..., w Leszczydole Nowinach pomiędzy : UMOWA NR (wzór) zawarta w dniu..., w Leszczydole Nowinach pomiędzy : Nadleśnictwo Wyszków 07-200 Wyszków Leśników 27 reprezentowanym przez: Załącznik Nr 9 do SIWZ.. zwanym dalej Zamawiającym, a z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Potencjał kadrowy (wzór) niezbędny do wykonania zamówienia

Potencjał kadrowy (wzór) niezbędny do wykonania zamówienia Załącznik nr 2 Potencjał kadrowy (wzór) niezbędny do wykonania zamówienia Wykaz osób z uprawnieniami wymaganymi przepisami, które będą wykonywać zamówienie oraz ich kwalifikacjami, oraz pozostali pracownicy

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr IT/.../2016. W dniu... w Piasecznie pomiędzy Gminą Piaseczno z siedzibą

UMOWA Nr IT/.../2016. W dniu... w Piasecznie pomiędzy Gminą Piaseczno z siedzibą UMOWA Nr IT/.../2016 W dniu... w Piasecznie pomiędzy Gminą Piaseczno z siedzibą w Piasecznie ul. Kościuszki 5, NIP 123-12-10-962 reprezentowaną przez: Burmistrza Miasta i Gminy inż. Zdzisława Lisa zwaną

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 7 do SIWZ

Załącznik Nr 7 do SIWZ Załącznik Nr 7 do SIWZ UMOWA NR /ZT/2011 zawarta w Warszawie w dniu 2011 r. pomiędzy : Zakładem Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy, 01-808 Warszawa, ul. Grębałowska 23/25

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY Wielkopolskim Urzędem Wojewódzkim w Poznaniu z siedzibą al. Niepodległości 16/18, Poznań Zamawiającym Wykonawcą

WZÓR UMOWY Wielkopolskim Urzędem Wojewódzkim w Poznaniu z siedzibą al. Niepodległości 16/18, Poznań Zamawiającym Wykonawcą Załącznik nr 3 do SIWZ WZÓR UMOWY W wyniku przeprowadzenia przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w trybie przetargu nieograniczonego została zawarta w dniu... umowa pomiędzy: Wielkopolskim Urzędem

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 7/2 do SIWZ

Załącznik Nr 7/2 do SIWZ Załącznik Nr 7/2 do SIWZ UMOWA NR /ZT/2012 zawarta w Warszawie w dniu 2012 r. pomiędzy : Miastem Stołecznym Warszawa - Zakładem Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 do SIWZ. Projekt Umowy. Zawarta w dniu r. w Kielcach pomiędzy:

Załącznik nr 4 do SIWZ. Projekt Umowy. Zawarta w dniu r. w Kielcach pomiędzy: 1 Załącznik nr 4 do SIWZ Projekt Umowy Zawarta w dniu r. w Kielcach pomiędzy: Regionalnym Centrum Naukowo Technologicznym w Kielcach ul. Niska 2H/2 25-317 Kielce NIP 959-18-66-812, REGON 260315067 w imieniu

Bardziej szczegółowo

UMOWA DOSTAWY SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO/OPROGRAMOWANIA * zawarta w dniu [_] roku, w Poznaniu, pomiędzy: PRO DESIGN sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Zwierzynieckiej 3, 60-813 Poznań, wpisaną do rejestru

Bardziej szczegółowo

(Projekt umowy) Umowa nr... zawarta w dniu... w...pomiędzy:

(Projekt umowy) Umowa nr... zawarta w dniu... w...pomiędzy: Załącznik nr 3 do SIWZ (Projekt umowy) Umowa nr... zawarta w dniu... w...pomiędzy: Szpitalem Uniwersyteckim nr 2 im. dr Jana Biziela w Bydgoszczy z siedzibą przy ul. Kornela Ujejskiego 75, 85-168 Bydgoszcz

Bardziej szczegółowo

Umowa o roboty budowlane. zawarta w... pomiędzy:

Umowa o roboty budowlane. zawarta w... pomiędzy: Umowa o roboty budowlane zawarta w... pomiędzy: 1.... zwanym w dalszej treści Inwestorem, a 2. BUILDgreenDesign Sp. z o.o., 60-105 Poznań, ul.kopanina 54/56; NIP 7792409210, REGON 302260084, KRS 0000437940

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ II WZÓR UMOWY. Zakład Wodociągów i Usług Komunalnych EKOWOD Sp. z o.o. ul. Mariańska Namysłów Polska

CZĘŚĆ II WZÓR UMOWY. Zakład Wodociągów i Usług Komunalnych EKOWOD Sp. z o.o. ul. Mariańska Namysłów Polska Zakład Wodociągów i Usług Komunalnych EKOWOD Sp. z o.o. ul. Mariańska 2 46-100 Namysłów Polska Tel. (+48 77) 410-52-22 Fax. (+48 77) 410-14-82 Strona internetowa: www.ekowod.net e-mail: sekretariat@ekowod.net

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY UMOWA NR..

WZÓR UMOWY UMOWA NR.. WZÓR UMOWY UMOWA NR.. Załącznik nr 4 do Opisu przedmiotu zamówienia zawarta w dniu 2011 r. w Wodzisławiu Śl. pomiędzy Powiatem Wodzisławskim - Powiatowym Zakładem Zarządzania Nieruchomościami, z siedzibą

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR.. 2 Przedmiot umowy. 1. Zamawiający powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pn... Wartość wykonania zadania ustala się na kwotę

UMOWA NR.. 2 Przedmiot umowy. 1. Zamawiający powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pn... Wartość wykonania zadania ustala się na kwotę UMOWA NR.. w dniu... r. w Bydgoszczy pomiędzy: a, Zespołem Szkół Mechanicznych nr 2 ul. Słoneczna 19, 85-348 Bydgoszcz, NIP 967-00-69-151, reprezentowanym przez Dyrektora - Ryszarda Lewandowskiego, zwaną

Bardziej szczegółowo

1 WZÓR UMOWY UMOWA NR../../2014

1 WZÓR UMOWY UMOWA NR../../2014 1 WZÓR UMOWY UMOWA NR../../2014 zawarta w dniu. r. pomiędzy Spółdzielnią Mieszkaniową Piast z siedzibą we Wrocławiu ul. Bulwar Ikara 10B, zwaną dalej Zamawiającym, reprezentowaną przez:.. -.. - a.. o treści

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 do SIWZ -WZÓR- UMOWA NR

Załącznik nr 6 do SIWZ -WZÓR- UMOWA NR -WZÓR- UMOWA NR Załącznik nr 6 do SIWZ zawarta w Krakowie w dniu... pomiędzy: Gminą Miejską Kraków Zespołem Szkół Nr 2 w Krakowie z siedzibą w Krakowie przy ul. Grochowej 23 zwaną dalej ZAMAWIAJĄCYM reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE NR... (WZÓR)

UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE NR... (WZÓR) UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE NR... (WZÓR) zawarta w dniu pomiędzy: Muzeum Archeologicznym w Poznaniu z siedzibą przy ul. Wodna 27 - Pałac Górków, 61-781 Poznań, NIP 778-10-27-953, Regon: 000654977, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

U M O W A D O S T A W Y NR 26/ZP/2016

U M O W A D O S T A W Y NR 26/ZP/2016 U M O W A D O S T A W Y NR 26/ZP/2016 Załącznik do SIWZ wzór umowy zawarta w dniu...2016 r. w Skierniewicach pomiędzy: Instytutem Ogrodnictwa z/s 96-100 Skierniewice, ul. Konstytucji 3 Maja 1/3 wpisanym

Bardziej szczegółowo

Ramowy Wzór Umowy ROZDZIAŁ III. 2 TERMIN REALIZACJI Wykonawca będzie realizował przedmiot umowy od dnia zawarcia umowy do dnia 30 listopada 2014 r.

Ramowy Wzór Umowy ROZDZIAŁ III. 2 TERMIN REALIZACJI Wykonawca będzie realizował przedmiot umowy od dnia zawarcia umowy do dnia 30 listopada 2014 r. ROZDZIAŁ III Ramowy Wzór Umowy 1 PRZEDMIOT UMOWY 1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji usługę pn.: Flagowanie ulic, placów i rond Miasta Rzeszowa z okazji świąt państwowych, imprez

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4b do SIWZ

Załącznik nr 4b do SIWZ Załącznik nr 4b do SIWZ (Wzór) UMOWA NR WSS/.../2013/ZZP/... poprzedzona postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Bardziej szczegółowo

Projekt Umowy część I Załącznik nr 4a. U M O W A Nr...

Projekt Umowy część I Załącznik nr 4a. U M O W A Nr... Projekt Umowy część I Załącznik nr 4a U M O W A Nr... W dniu...w Nowym Żmigrodzie pomiędzy zwaną w treści umowy Zamawiającym reprezentowanym przez : a... zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowanym przez:

Bardziej szczegółowo

Nr sprawy: DAM-282-27/12 Formularz ofertowy Teatru im. Juliusza Słowackiego w Krakowie. -PROJEKT- UMOWA nr

Nr sprawy: DAM-282-27/12 Formularz ofertowy Teatru im. Juliusza Słowackiego w Krakowie. -PROJEKT- UMOWA nr Nr sprawy: DAM-282-27/12 Formularz ofertowy Teatru im. Juliusza Słowackiego w Krakowie Załącznik nr 6 do SIWZ -PROJEKT- UMOWA nr Zawarta w dniu... 2012r. po przeprowadzeniu postępowania o zamówienie publiczne

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR... zwanym w dalszej części WYKONAWCĄ, zwane łącznie w dalszej części STRONAMI. o następującej treści:

UMOWA NR... zwanym w dalszej części WYKONAWCĄ, zwane łącznie w dalszej części STRONAMI. o następującej treści: UMOWA NR... zawarta w dniu roku w Warszawie, na podstawie przepisów art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) pomiędzy: Białołęckim

Bardziej szczegółowo

UMOWA O DZIEŁO Nr /.../2012

UMOWA O DZIEŁO Nr /.../2012 załącznik nr 4 do SIWZ UMOWA O DZIEŁO Nr /.../2012 zawarta w dniu...2012 roku pomiędzy: Muzeum Etnograficznym im. Marii Znamierowskiej-Prufferowej w Toruniu, reprezentowanym przez: dr Huberta Czachowskiego

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr. 2. Terminy 1. Termin rozpoczęcia robót ustala się na dzień:... 2011 roku. 2. Termin zakończenia robót ustala się na dzień: 31.10.2011 roku.

UMOWA Nr. 2. Terminy 1. Termin rozpoczęcia robót ustala się na dzień:... 2011 roku. 2. Termin zakończenia robót ustala się na dzień: 31.10.2011 roku. Załącznik Nr 6 do SIWZ Wzór umowy UMOWA Nr Zawarta w dniu pomiędzy Szkołą Podstawową Nr...,...-... Łódź, ul...., NIP..., regon... reprezentowaną przez:... Dyrektora Szkoły... Głównego księgowego Szkoły

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY (ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY)

WZÓR UMOWY (ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY) WZÓR UMOWY (ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY) UMOWA nr... Zawarta w dniu 2010 roku w Brzesku pomiędzy: Zespołem Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Brzesku ul. Piastowska 2 NIP 869-10-35-783 reprezentowanym przez:

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr.../2013 do przetargu PWSZ-III-DOO-P/ZP-290-2/2013

UMOWA Nr.../2013 do przetargu PWSZ-III-DOO-P/ZP-290-2/2013 UMOWA Nr.../2013 do przetargu PWSZ-III-DOO-P/ZP-290-2/2013 Załącznik nr 9 do SIWZ Niniejsza umowa, zwana dalej Umową została zawarta w dniu... w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego o udzielenie

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR... zawarta w dniu... r. w Rzeszowie pomiędzy:, zwaną dalej "Zamawiającym", którą reprezentują:

UMOWA NR... zawarta w dniu... r. w Rzeszowie pomiędzy:, zwaną dalej Zamawiającym, którą reprezentują: Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego UMOWA NR... zawarta w dniu... r. w Rzeszowie pomiędzy:, zwaną dalej "Zamawiającym", którą reprezentują: 1. 2. a... działającym na podstawie (KRS, lub inne dokumenty)

Bardziej szczegółowo

ODN-KG.VI/3210/../2013 załącznik nr 2

ODN-KG.VI/3210/../2013 załącznik nr 2 (WZÓR UMOWY) UMOWA ZLECENIE NR.. /2014 zawarta w dniu...2014 r. w Poznaniu pomiędzy: Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli ul. Górecka 1 60-201 Poznań tel. 61 858 47 00 fax 61 852 33 29 NIP 778-12-01-629

Bardziej szczegółowo

U M O W A...., z siedzibą w..., ul... reprezentowanym(ą) przez: Przedmiot umowy

U M O W A...., z siedzibą w..., ul... reprezentowanym(ą) przez: Przedmiot umowy Załącznik Nr 6 do SIWZ U M O W A Zawarta zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych oraz zapisami SIWZ złożonej oferty przetargowej, dnia:... roku w Pogorzeli pomiędzy i Gminą Pogorzela, ul.

Bardziej szczegółowo

U M O W A. ..., z siedzibą w... reprezentowaną przez: , ul... reprezentowanym(ą) przez:

U M O W A. ..., z siedzibą w... reprezentowaną przez: , ul... reprezentowanym(ą) przez: Załącznik nr 2 U M O W A Zawarta zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych oraz zapisami SIWZ i złożonej oferty przetargowej, dnia:... roku w Kobylinie pomiędzy..., z siedzibą w... reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

1. Zgodnie z wynikiem postępowania Nr 40/ZT/10 prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego,

1. Zgodnie z wynikiem postępowania Nr 40/ZT/10 prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, Załącznik Nr 7 do SIWZ UMOWA NR /ZT/2010 zawarta w Warszawie w dniu 2010 r. pomiędzy : Zakładem Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy, 01-808 Warszawa, ul. Grębałowska 23/25

Bardziej szczegółowo

Projekt cz. 2 UMOWA NR. W dniu. r. w Warszawie pomiędzy:

Projekt cz. 2 UMOWA NR. W dniu. r. w Warszawie pomiędzy: UMOWA NR Projekt cz. 2 W dniu. r. w Warszawie pomiędzy: Agencją Mienia Wojskowego ul. Nowowiejska 26a, 00-911 Warszawa, Oddział Regionalny w Warszawie z siedzibą w Warszawie, ul. Chełmżyńska 9, 04-247

Bardziej szczegółowo

UMOWA. Nr CSIOZ/ /2015

UMOWA. Nr CSIOZ/ /2015 UMOWA Załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego Wzór umowy Nr CSIOZ/ /2015 zawarta w dniu 2015 r. w Warszawie pomiędzy: Skarbem Państwa - Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia z siedzibą w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

.., prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą,, ul., wpisanym do.., NIP:., występującym osobiście, zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą

.., prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą,, ul., wpisanym do.., NIP:., występującym osobiście, zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą UMOWA NR ZZP/ZS/ / /. Zawarta w dniu r. w Jaworznie pomiędzy: Miejskim Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Jaworznie, przy ul. Świętego Wojciecha

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy. Załącznik nr 6

Wzór umowy. Załącznik nr 6 Załącznik nr 6 Wzór umowy zawarta w dniu... roku w..., pomiędzy:....., reprezentowanym przez:... zwanym dalej ZAMAWIAJĄCYM a..., reprezentowanym przez:... Zwanym dalej WYKONAWCĄ W wyniku rozstrzygnięcia

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE INSTALACJI SYSTEMU PRZECIWPOŻAROWEGO W PAWILONIE A I B DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W BISKUPICACH

WYKONANIE INSTALACJI SYSTEMU PRZECIWPOŻAROWEGO W PAWILONIE A I B DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W BISKUPICACH P R O J E K T ZAŁĄCZNIK NR 2 U M O W A N R D P S Z P 3 2 0 0 / 7 / 2 0 0 8 W SPRAWIE: WYKONANIE INSTALACJI SYSTEMU PRZECIWPOŻAROWEGO W PAWILONIE A I B DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W BISKUPICACH Zawarta w dniu

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 7 do SIWZ WZÓR UMOWY. Umowa Nr... zawarta dnia r.

Załącznik nr 7 do SIWZ WZÓR UMOWY. Umowa Nr... zawarta dnia r. Załącznik nr 7 do SIWZ WZÓR UMOWY zawarta dnia. 2013 r. Umowa Nr... pomiędzy: Powiatowa Stacja Sanitarno Epidemiologiczna w m. st. Warszawie ul. J. Kochanowskiego 21 ; 01-864 Warszawa NIP 952 17 08 048

Bardziej szczegółowo

Wzór Umowy UMOWA. Przedmiot Umowy

Wzór Umowy UMOWA. Przedmiot Umowy Załącznik nr 6 dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: RK 09/2014. Nazwa zadania: dostawa materiałów reklamowych dla Polskiego Radia Regionalnej Rozgłośni w Kielcach Radio

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR... zawarta w dniu...

UMOWA NR... zawarta w dniu... UMOWA NR... zawarta w dniu... Wzór umowy Załącznik Nr 2 w rezultacie postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego znak sprawy..., na podstawie art. 39. ustawy z dnia 29 stycznia

Bardziej szczegółowo

- CZĘŚĆ II SIWZ WZÓR UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

- CZĘŚĆ II SIWZ WZÓR UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO - CZĘŚĆ II SIWZ WZÓR UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO UMOWA NR MZSO.. zawarta w Sosnowcu w dniu.. na usługę odbioru i zagospodarowania komponentów do produkcji paliwa alternatywnego (RDF) z Miejskiego

Bardziej szczegółowo

Człowiek najlepsza inwestycja UMOWA NR...

Człowiek najlepsza inwestycja UMOWA NR... UMOWA NR... Załącznik nr 12 do siwz zawarta w dniu... w Lublinie pomiędzy Przedszkolem nr 12 z siedzibą w Lublinie przy Placu Bychawskim 4, 20-406 Lublin, NIP: 712-23-82-495, REGON: 431030421, zwanym dalej

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR MOK-4OŚ/B/III/3/3/

UMOWA NR MOK-4OŚ/B/III/3/3/ UMOWA NR MOK-4OŚ/B/III/3/3/ /2015/GZ Zawarta w dniu... w Warszawie pomiędzy: Miastem Stołecznym Warszawa Dzielnica Mokotów z siedzibą przy ul. Rakowieckiej 25/27 reprezentowanym na podstawie pełnomocnictwa

Bardziej szczegółowo

... reprezentowanym przez:...

... reprezentowanym przez:... WZÓR UMOWY CZĘŚĆ II Załącznik nr 5b do SIWZ Umowa zawarta w dniu... 2015 roku w Poznaniu pomiędzy: Województwem Wielkopolskim z siedzibą Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu,

Bardziej szczegółowo

U M O W A nr.../... Z-cę Kanclerza d/s Zasobów Technicznych PG - mgr inż. Piotra Iwańczaka

U M O W A nr.../... Z-cę Kanclerza d/s Zasobów Technicznych PG - mgr inż. Piotra Iwańczaka W Z Ó R U M O W Y Załącznik nr I/5 do specyfikacji ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- U M O W A nr.../... zawarta w dniu...

Bardziej szczegółowo

UMOWA. W dniu r. w Zamyślinie pomiędzy: Domem Pomocy Społecznej Piłka Zamyślin, Międzychód reprezentowanym przez :

UMOWA. W dniu r. w Zamyślinie pomiędzy: Domem Pomocy Społecznej Piłka Zamyślin, Międzychód reprezentowanym przez : Załącznik nr 12 do SIWZ UMOWA W dniu..2016 r. w Zamyślinie pomiędzy: Domem Pomocy Społecznej Piłka Zamyślin, 64 400 Międzychód reprezentowanym przez : Dyrektora Mieczysławę Pakuła Pięta Główną Księgową

Bardziej szczegółowo

UMOWA zawarta w Szczecinie w dniu pomiędzy:

UMOWA zawarta w Szczecinie w dniu pomiędzy: Załącznik nr 7 do SIWZ wzór umowy UMOWA zawarta w Szczecinie w dniu pomiędzy: Szczecińskim Parkiem Naukowo Technologicznym Sp. z o.o., wpisanym do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sadowego prowadzonego

Bardziej szczegółowo

Nr sprawy: DAM /12 Formularz ofertowy Załącznik nr 5 Teatru im. J. Słowackiego w Krakowie PROJEKT UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE

Nr sprawy: DAM /12 Formularz ofertowy Załącznik nr 5 Teatru im. J. Słowackiego w Krakowie PROJEKT UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE Nr sprawy: DAM-282-13/12 Formularz ofertowy Załącznik nr 5 Teatru im. J. Słowackiego w Krakowie do SIWZ PROJEKT UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE Zawarta w dniu... 2012 r. po przeprowadzeniu postępowania o zamówienie

Bardziej szczegółowo

UMOWA DOSTAWY Nr. Załącznik nr 5. (projekt umowy)

UMOWA DOSTAWY Nr. Załącznik nr 5. (projekt umowy) Załącznik nr 5 UMOWA DOSTAWY Nr (projekt umowy) zawarta w dniu.. roku w Nowym Dworze pomiędzy: Zakładem Zagospodarowania Odpadów Nowy Dwór Sp. z o.o., NIP 555 20 72 738 REGON 220719005 reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

Umowa nr 2310/23/14. zwanym w umowie Wykonawcą o następującej treści:

Umowa nr 2310/23/14. zwanym w umowie Wykonawcą o następującej treści: Umowa nr 2310/23/14 zawarta w dniu r. w Bydgoszczy, pomiędzy: Kasą Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddziałem Regionalnym w Bydgoszczy ul. Wyczółkowskiego 22, 85-092 Bydgoszcz, NIP 526-00-13-054, reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

(wzór) UMOWA nr /2014

(wzór) UMOWA nr /2014 (wzór) UMOWA nr /2014 zawarta dnia... 2014 r. w Sierpcu, pomiędzy:... ; zwaną dalej Zamawiającym, reprezentowaną przez. a 1) (dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą)... zamieszkałą/ym...,

Bardziej szczegółowo

-PROJEKT- UMOWA NR...

-PROJEKT- UMOWA NR... -PROJEKT- UMOWA NR... Załącznik nr 4 do Zapytania Ofertowego zawarta w dniu... pomiędzy Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Zawierciu z siedzibą przy ul. Piłsudskiego 47, 42-400 Zawiercie NIP: 649-16-29-614,

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY UMOWA Nr Zp 2130-48/15

WZÓR UMOWY UMOWA Nr Zp 2130-48/15 Zp 2130-48/15 Załącznik nr 4 do SIWZ WZÓR UMOWY UMOWA Nr Zp 2130-48/15 w dniu 2015 r. w Lublinie pomiędzy: Skarbem Państwa - Sądem Apelacyjnym w Lublinie, mającym swoją siedzibę w Lublinie przy ul. Obrońców

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Remonty pustostanów lokali mieszkalnych znajdujących się w zarządzie MZB w Kielcach w 2013 roku. UMOWA Nr.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Remonty pustostanów lokali mieszkalnych znajdujących się w zarządzie MZB w Kielcach w 2013 roku. UMOWA Nr. UMOWA Nr. Druk nr 7 (wzór umowy) Z dnia zawarta w Kielcach pomiędzy: Gminą Kielce - Miejskim Zarządem Budynków 25-004 Kielce, ul. Paderewskiego 20 NIP 9591844609 REGON 260269284 zwanym dalej Zamawiającym,

Bardziej szczegółowo

zawarta w dniu 2008r. w Lublinie, pomiędzy Gimnazjum nr 16 im. Fryderyka Chopina w Lublinie ul. Poturzyńska 2 20-853 Lublin, reprezentowaną przez:

zawarta w dniu 2008r. w Lublinie, pomiędzy Gimnazjum nr 16 im. Fryderyka Chopina w Lublinie ul. Poturzyńska 2 20-853 Lublin, reprezentowaną przez: Załącznik nr 2 UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE Nr... zawarta w dniu 2008r. w Lublinie, pomiędzy Gimnazjum nr 16 im. Fryderyka Chopina w Lublinie ul. Poturzyńska 2 20-853 Lublin, reprezentowaną przez: 1... zwaną

Bardziej szczegółowo

UMOWA w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na dostawę materiałów promocyjnych drukowanych zwana dalej Umową

UMOWA w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na dostawę materiałów promocyjnych drukowanych zwana dalej Umową UMOWA w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na dostawę materiałów promocyjnych drukowanych zwana dalej Umową zawarta w Warszawie dnia. roku pomiędzy: spółką pod firmą LUX MED spółka z ograniczoną

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy o roboty remontowo - modernizacyjne Nr...

Wzór umowy o roboty remontowo - modernizacyjne Nr... Identyfikator:ZSNr1.ZP.271.2.2014 Załącznik nr 5 do SIWZ Wzór umowy o roboty remontowo - modernizacyjne Nr... Zawarta w dniu... 2014 roku we Wronkach pomiędzy Zespołem Szkół nr 1 im. Powstańców Wielkopolskich,

Bardziej szczegółowo

a Wykonawcą z siedzibą w:... posiadającym NIP... REGON... wpisanym do:...

a Wykonawcą z siedzibą w:... posiadającym NIP... REGON... wpisanym do:... P R O J E K T U M O W Y U M O W A n r O A / / 2 0 1 6 Z a łącznik nr 8 zawarta w dniu... w Katowicach pomiędzy: Skarbem Państwa Wojewódzką Stacją Sanitarno Epidemiologiczną w Katowicach; 40 074 Katowice,

Bardziej szczegółowo

Budowa drogi gminnej w Nowym Jaszczu UMOWA NR..

Budowa drogi gminnej w Nowym Jaszczu UMOWA NR.. UMOWA NR.. W dniu.r. pomiędzy: Gminą Osie z siedzibą ul. Dworcowa 6 86-150 Osie reprezentowaną przez: - Michała Grabskiego Wójta Gminy Osie zwanym dalej Zamawiającym NIP 559-11-30-747 REGON 092351044 a.

Bardziej szczegółowo

DLA CZĘŚCI III zawarta w Chojnicach dnia roku pomiędzy:

DLA CZĘŚCI III zawarta w Chojnicach dnia roku pomiędzy: UMOWA DLA CZĘŚCI III zawarta w Chojnicach dnia roku pomiędzy: 1. Powiatem Chojnickim, 89-600 Chojnice, ul. 31 Stycznia 56, NIP 555-19-17-808, reprezentowanym przez Zarząd Powiatu Chojnickiego w imieniu,

Bardziej szczegółowo

1..., zwanym w treści umowy Zamawiającym

1..., zwanym w treści umowy Zamawiającym Umowa Nr /2014 Zawarta pomiędzy: z dnia. 2014 r. a 1......., zwanym w treści umowy Zamawiającym 2.......... zwanym dalej w tekście umowy Wykonawcą. o następującej treści: 1 1. Przedmiotem umowy jest realizacja

Bardziej szczegółowo

... OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

... OŚWIADCZENIE WYKONAWCY Załącznik: nr:1 (imię i nazwisko / firma wykonawcy) (miejscowość, data) OŚWIADCZENIE WYKONAWCY Niniejszym oświadczam, że: 1. Posiadam uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności. 2.

Bardziej szczegółowo

U M O W A NR (Projekt)

U M O W A NR (Projekt) Załącznik nr 9 U M O W A NR (Projekt) zawarta w dniu., pomiędzy Gminą Kluki reprezentowaną przez: mgr Karol Sikorę Wójta Gminy Kluki zwanym dalej Zamawiającym a.., zwanym dalej Wykonawcą 1. 1. Podstawę

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do zaproszenia. O F E R T A na wykonanie projektu budowlanego zadaszeń nad loggiami ostatnich kondygnacji w bm. Al.

Załącznik nr 1 do zaproszenia. O F E R T A na wykonanie projektu budowlanego zadaszeń nad loggiami ostatnich kondygnacji w bm. Al. Wzór oferty Załącznik nr 1 do zaproszenia O F E R T A na wykonanie projektu budowlanego zadaszeń nad loggiami ostatnich kondygnacji w bm. Al. 3-go Maja 40,41 Wykonawca ( nazwa i siedziba)... NIP.. REGON.

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy w sprawie zamówienia publicznego. Umowa nr...

Wzór umowy w sprawie zamówienia publicznego. Umowa nr... Załącznik Nr 11 do SIWZ Wzór umowy w sprawie zamówienia publicznego Umowa nr... zawarta w dniu... w Borzęcinie pomiędzy Gmina Borzęcin reprezentowaną przez: 1. Pana mgr Janusza Kwaśniaka Wójta Gminy zwaną

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY UMOWA NR.

WZÓR UMOWY UMOWA NR. WZÓR UMOWY UMOWA NR. zawarta dnia.. roku w Rudzie Śląskiej, pomiędzy: Przychodnia Specjalistyczna Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej z siedzibą w Rudzie Śląskiej (41-709)

Bardziej szczegółowo

Umowa (wzór) zawarta w dniu 2013 r., w Warszawie, zwana dalej Umową

Umowa (wzór) zawarta w dniu 2013 r., w Warszawie, zwana dalej Umową Załącznik nr 2 do SIWZ pomiędzy: Umowa (wzór) zawarta w dniu 2013 r., w Warszawie, zwana dalej Umową Centrum Nauki Kopernik, z siedzibą w Warszawie (kod pocztowy: 00-390), przy ul. Wybrzeże Kościuszkowskie

Bardziej szczegółowo

U M O W A nr ---/2016

U M O W A nr ---/2016 zawarta w Katowicach w dniu. 2016r pomiędzy: U M O W A nr ---/2016 Gminą Miastem Katowice Katowickimi Cmentarzami Komunalnymi z siedzibą w Katowicach, 40-266 ul. Murckowska 9, NIP 634-02-57-646, zwanym

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE NR ID

UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE NR ID UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE NR ID.272..2014 zawarta w dniu... 2014 r. w Tłuszczu pomiędzy Gminą Tłuszcz z siedzibą w Tłuszczu, ul. Warszawska 10, 05-240 Tłuszcz, NIP 125-133-48-45, REGON 550668166 reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

(Wzór Umowy) UMOWA. z siedzibą...zwaną dalej Wykonawcą, reprezentowaną przez:

(Wzór Umowy) UMOWA. z siedzibą...zwaną dalej Wykonawcą, reprezentowaną przez: Załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego (Wzór Umowy) UMOWA Nr CSIOZ/.. /2014 zawarta w dniu w Warszawie pomiędzy: Skarbem Państwa - z siedzibą w Warszawie,, posiadającym REGON: 001377706, NIP: 5251575309,

Bardziej szczegółowo

UMOWA projekt na roboty budowlane Nr

UMOWA projekt na roboty budowlane Nr UMOWA projekt na roboty budowlane Nr W dniu pomiędzy Gminą Miejską Sandomierz zwaną dalej zamawiającym, którą reprezentuje : Marek Bronkowski Burmistrz Miasta Sandomierza a zwaną dalej wykonawcą, którą

Bardziej szczegółowo

UMOWA. Umowa została zawarta w Katowicach, dniu... r. pomiędzy :

UMOWA. Umowa została zawarta w Katowicach, dniu... r. pomiędzy : Załącznik nr 3 UMOWA Umowa została zawarta w Katowicach, dniu... r. pomiędzy : Górnośląską Wyższą Szkołą Handlową im. Wojciecha Korfantego w Katowicach, 40 659 Katowice ul. Harcerzy Września nr 3 wpisaną

Bardziej szczegółowo

PROJEKT UMOWY. UMOWA NA ROBOTY BUDOWLANE Nr...

PROJEKT UMOWY. UMOWA NA ROBOTY BUDOWLANE Nr... Załącznik nr 8 do SIWZ W dniu... w Lutocinie pomiędzy UMOWA NA ROBOTY BUDOWLANE Nr... GMINĄ LUTOCIN, ul. Poniatowskiego 1, 09-317 Lutocin posiadającą NIP 511-02-71-300, REGON 130378261, zwaną dalej w tekście

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE

UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE zawarta w dniu... 2012r. w Lesznie UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE pomiędzy: Miejskim Zakładem Oczyszczania Sp. z o.o., z siedziba w Lesznie, przy ulicy Saperskiej 23, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego

Bardziej szczegółowo

UMOWA DOSTAWY z siedzibą w... zarejestrowanym w..., pod nr..., NIP..., REGON, reprezentowanym przez:

UMOWA DOSTAWY z siedzibą w... zarejestrowanym w..., pod nr..., NIP..., REGON, reprezentowanym przez: UMOWA DOSTAWY zawarta w dniu r., pomiędzy: Miejskim Przedsiębiorstwem Komunikacyjnym - Lublin - Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Lublinie przy ul. Antoniny Grygowej 56, 20-260 Lublin,

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. w wyniku dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w przetargu nieograniczonym została zawarta umowa o następującej treści :

UMOWA NR. w wyniku dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w przetargu nieograniczonym została zawarta umowa o następującej treści : Załącznik nr 4 do SIWZ UMOWA NR. w dniu. w Lesznie pomiędzy Miejskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji w Lesznie, mającym siedzibę przy ul. Strzeleckiej 7, zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez:

Bardziej szczegółowo

Załącznik do SIWZ nr 1

Załącznik do SIWZ nr 1 Załącznik do SIWZ nr 1 Wzór umowy Umowa nr... zawarta w dniu... we Wrocławiu W wyniku rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego art. 39 46 ustawy

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. /2013. Słubicki Ośrodek Sportu i Rekreacji Sp. z o.o. W Słubicach reprezentowaną przez : Przedmiot umowy

UMOWA NR. /2013. Słubicki Ośrodek Sportu i Rekreacji Sp. z o.o. W Słubicach reprezentowaną przez : Przedmiot umowy Projekt / wzór umowy do SIWZ UMOWA NR. /2013 zawarta w dniu.. pomiędzy spółką Słubicki Ośrodek Sportu i Rekreacji Sp. z o.o. W Słubicach reprezentowaną przez : Zbigniewa Sawickiego Prezesa Zarządu zwanym

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do Specyfikacjii Istotnych Warunków Zamówienia - Gmina Kołaczkowo. (Projekt) UMOWA NR. Reymonta 3, Kołaczkowo,

Załącznik nr 2 do Specyfikacjii Istotnych Warunków Zamówienia - Gmina Kołaczkowo. (Projekt) UMOWA NR. Reymonta 3, Kołaczkowo, Załącznik nr 2 do Specyfikacjii Istotnych Warunków Zamówienia - Gmina Kołaczkowo (Projekt) UMOWA NR zawarta w Kołaczkowie w dniu 2016 roku pomiędzy: Gminą Kołaczkowo, Plac Reymonta 3, 62-306 Kołaczkowo,

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR... / 2016 na:

UMOWA NR... / 2016 na: Załącznik nr 9 UMOWA NR... / 2016 na: WZÓR Budowa sieci teleinformatycznej w Zespole Szkół Zawodowych Nr 2 Zawarta dnia... r. pomiędzy Zespołem Szkół Zawodowych Nr 2 we Wrześni w imieniu którego działa

Bardziej szczegółowo

Nazwa... Siedziba... Nr telefonu / faks... nr NIP... nr REGON...

Nazwa... Siedziba... Nr telefonu / faks... nr NIP... nr REGON... Zał.1 Numer sprawy ZDP.272.5.2012/pn Dane dotyczące Wykonawcy Formularz ofertowy Do Zarządu Dróg Powiatowych w Radziejowie Nazwa... Siedziba... Nr telefonu / faks... nr NIP... nr REGON... Nawiązując do

Bardziej szczegółowo

P R O J E K T Załącznik Nr 4. U M O W A Nr BIGP.IV /2010

P R O J E K T Załącznik Nr 4. U M O W A Nr BIGP.IV /2010 P R O J E K T Załącznik Nr 4 U M O W A Nr BIGP.IV.342.../2010 zawarta w dniu... 2010 r. pomiędzy Gminą Mniów, 26-080 Mniów, ul. Centralna 9, NIP: 959-167-95-18, REGON: 291010346 reprezentowaną przez; Pana...

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do siwz znak ZIB.341-1/2010 WZÓR UMOWY NR.

Załącznik nr 1 do siwz znak ZIB.341-1/2010 WZÓR UMOWY NR. WZÓR UMOWY NR. Załącznik nr 1 do siwz znak ZIB.341-1/2010 W dniu.. w Łapszach Niżnych pomiędzy: Gminą Łapsze Niżne z siedzibą w Łapszach Niżnych przy, ul. Jana Pawła II 20, reprezentowaną przez: przy kontrasygnacie

Bardziej szczegółowo

Umowa nr. zwanymi dalej łącznie Stronami.

Umowa nr. zwanymi dalej łącznie Stronami. (Załącznik nr 1 do zaproszenia) Umowa nr zawarta w dniu. pomiędzy: Gminą Miasta Gdańska z siedzibą w Gdańsku przy ul. Nowe Ogrody 8/12, zwaną w dalszej treści Umowy Zamawiającym, w imieniu i na rzecz której

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. a:... z siedzibą w... ul... reprezentowanym przez:...

UMOWA NR. a:... z siedzibą w... ul... reprezentowanym przez:... Załącznik Nr 2 UMOWA NR zawarta w Kołaczkowie w dniu...... 2013 roku pomiędzy Gminą Kołaczkowo Plac Reymonta 3, 62-306 Kołaczkowo, NIP 789-170-73-30 reprezentowaną przez: Wójta Gminy Kołaczkowo Wojciecha

Bardziej szczegółowo

Dla rozwoju infrastruktury i środowiska. Część II SIWZ Umowa

Dla rozwoju infrastruktury i środowiska. Część II SIWZ Umowa Projekt Kompleksowe zabezpieczenie przeciwpowodziowe Żuław Etap I Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku Dla rozwoju infrastruktury i środowiska Część II SIWZ Umowa Wzór zawarta w Gdańsku dnia..

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ZMIANIE SIWZ

INFORMACJA O ZMIANIE SIWZ INFORMACJA O ZMIANIE SIWZ Stosownie do zapisów art. 38 ust.4 ustawy Prawo zamówień publicznych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia na Utrzymanie i konserwację terenów zieleni miejskiej miasta

Bardziej szczegółowo

U M O W A Nr NZ/28P/POIiŚ/2012 (wzór)

U M O W A Nr NZ/28P/POIiŚ/2012 (wzór) Nr sprawy: NZ/28P/POIiS/2012 Załącznik nr 7 do SIWZ U M O W A Nr NZ/28P/POIiŚ/2012 (wzór) W dniu 2012 r. pomiędzy Miejskim Przedsiębiorstwem Energetyki Cieplnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Bardziej szczegółowo

UMOWA (wzór) po modyfikacji z dnia r

UMOWA (wzór) po modyfikacji z dnia r UMOWA (wzór) po modyfikacji z dnia 24.03.2017r zawarta w dniu... w Radomiu pomiędzy Wodociągami Miejskimi w Radomiu Sp. z o.o. ul. Filtrowa 4, 26-600 Radom, NIP 796-010-15-60, Regon 670110416, Rejestr

Bardziej szczegółowo

Potrójnego powierzchniowego utrwalenia nawieżchni drog żwirowych w m. wskazanych przez zamawiającego

Potrójnego powierzchniowego utrwalenia nawieżchni drog żwirowych w m. wskazanych przez zamawiającego Załącznik nr 3 do SIWZ U M O W A (wzór) W dniu... w Ciechanowie pomiędzy: Gminą Ciechanów mającą siedzibę 06-400 Ciechanów ul. Fabryczna 8 reprezentowanym przez: inż Marka Kiwita- Wójta Gminy Ciechanów

Bardziej szczegółowo