UMOWA NR /2015 na dostawę, skonfigurowanie oraz uruchomienie systemu IT do zarządzania terminalem kontenerowym

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "UMOWA NR /2015 na dostawę, skonfigurowanie oraz uruchomienie systemu IT do zarządzania terminalem kontenerowym"

Transkrypt

1 UMOWA NR /2015 na dostawę, skonfigurowanie oraz uruchomienie systemu IT do zarządzania terminalem kontenerowym zawarta w dnia 2015 r. pomiędzy: Centrum Logistyczno Inwestycyjne Poznań II Sp. z o.o., adres: ul. Rabowicka 6, Swarzędz Jasin, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Wydział VIII Gospodarczy KRS pod numerem , posługującą się NIP , REGON , kapitał zakładowy ,00 zł reprezentowaną przez: zwaną dalej "Zamawiającym" a adres:, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy pod numerem, posługujący się NIP, REGON:, kapitał zakładowy zł reprezentowaną przez: zwaną dalej Wykonawcą zwanymi łącznie Stronami 1 [przedmiot umowy] 1. Przedmiotem niniejszej umowy jest dostawa, montaż, skonfigurowanie oraz uruchomienie systemu IT do zarządzania terminalem kontenerowym w ramach projektu pn. Budowa intermodalnego terminalu kontenerowego w miejscowości Jasin k. Poznania etap II. 2. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje w szczególności: 2.1. okablowanie strukturalne wraz z dedykowaną instalacją elektryczną w biurze terminala kontenerowego, 2.2. wyposażenie serwerowni i biura budynku administracji terminala kontenerowego - wykonane zgodnie z ofertą przygotowaną przez Wykonawcę na podstawie treści załącznika

2 nr 1a do SIWZ (dalej jako projekt ). 3. Wykonawca zobowiązuje się również do wykonania innych prac niezbędnych do prawidłowej realizacji przedmiotu umowy. 4. Szczegółowy zakres przedmiotu umowy określony jest w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz jej załącznikach. 2 [oświadczenia Stron] 1. Zamawiający oświadcza, iż realizuje projekt pn. Budowa intermodalnego terminalu kontenerowego w miejscowości Jasin k. Poznania etap II. 2. Wykonawca oświadcza, iż skorzystał z uprawnienia do dokonania wizji lokalnej, zgodnie z pkt SIWZ i nie zgłasza żadnych zastrzeżeń do miejsca wykonywania prac. W przypadku rezygnacji przez Wykonawcę z wskazanego uprawnienia, Wykonawca oświadcza, iż posiada pełną wiedzę na temat warunków na miejscu wykonania prac i nie zgłasza żadnych zastrzeżeń do miejsca wykonywania prac, które mogłyby wpłynąć na wykonanie prac, w szczególności na ich jakość i terminowość ich wykonania. 3. Wykonawca oświadcza, iż zapoznał się z przedstawioną mu dokumentacją związaną z wykonaniem przedmiotu umowy, w szczególności z treścią załącznika nr 1a do SIWZ oraz nie zgłasza żadnych zastrzeżeń związanych z jej poprawnością i oparciem na niej realizacji projektu. 4. Wykonawca oświadcza, iż posiada odpowiednią wiedzę technologiczną oraz możliwości technologiczne i ekonomiczne, konieczne do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy. 5. Wykonawca oświadcza, iż nie otwarto jego likwidacji oraz nie ogłoszono jego upadłości, nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, a także że nie istnieją względem nie toczą się względem niego postępowania sądowe bądź egzekucyjne, które mogą mieć znaczący wpływ na możliwości ekonomiczno-techniczne wykonania przedmiotu umowy. 3 [termin realizacji umowy] 1. Termin rozpoczęcia realizacji przedmiotu zamówienia zaczyna biec w dniu podpisania umowy. 2. Termin zakończenia realizacji przedmiotu zamówienia strony wyznaczają na. 3. Poszczególne etapy umowy realizowane będą zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym sporządzonym przez Wykonawcę i zaakceptowanym przez Zamawiającego.

3 4. Jeżeli z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy postęp wykonania Przedmiotu Umowy lub ich poszczególnych części w stosunku do terminów określonych w aktualnym Harmonogramie wykonania Przedmiotu Umowy zostanie uznany przez Zamawiającego jako stwarzający zagrożenie dla dotrzymania terminu ich zakończenia powiadomi wówczas Wykonawcę na piśmie o przedmiotowym zagrożeniu, a Wykonawca jest zobowiązany do podjęcia na koszt własny wszelkich niezbędnych, a zaakceptowanych przez Zamawiającego działań (tj. np. zwiększenie potencjału wykonawczego) dla przyśpieszenia ich tempa. 5. Wykonawca kształtować będzie czas pracy swych pracowników zgodnie z przepisami prawa pracy, mając na uwadze wymóg dochowania terminów umownych oraz należytej jakości przedmiotu umowy. W szczególności Wykonawca obowiązany jest prowadzić roboty w systemie wielozmianowym, w tym również w dni ustawowo wolne od pracy i święta na każde żądanie przekazane przez Zamawiającego jeżeli opóźnienia wykonania przedmiotu umowy wynikają z wyłącznej winy Wykonawcy a taka konieczność podyktowana jest wymogami dochowania terminów przewidzianych harmonogramem. 6. W przypadku niepodjęcia przez Wykonawcę działań, o których mowa w ust. 4 lub 5 nie później niż w ciągu 3 (trzech) dni roboczych od daty otrzymania od Zamawiającego pisemnego powiadomienia, o którym mowa w ust. 4 lub 5 lub ich bezskuteczności, w tym zwłaszcza gdy opóźnienie lub zwłoka z wyłącznej winy Wykonawcy w wykonaniu Przedmiotu umowy lub ich części (poszczególnego elementu) przekroczy 7 (siedem) dni kalendarzowych w stosunku do aktualnie zatwierdzonego Harmonogramu wykonania Przedmiotu umowy, Zamawiający jest uprawniony do zaangażowania osób trzecich lub wykorzystania sił własnych w celu nadrobienia opóźnień na koszt i ryzyko Wykonawcy, jednakże po wcześniejszym dodatkowym wezwaniu Wykonawcy do zaniechania naruszeń i wyznaczeniu dodatkowego co najmniej 7 dniowego terminu. 7. Termin zakończenia robót może ulec zmianie, poza innymi przypadkami określonymi w niniejszej Umowie, w przypadku i o czas: a) wystąpienia przeszkód o charakterze siły wyższej, b) dla robót zewnętrznych wystąpienia ekstremalnych warunków atmosferycznych uniemożliwiających realizację Inwestycji z przyczyn technologicznych. 4 [obowiązki Zamawiającego] Zamawiający zobowiązuje się:

4 1) w terminie, przy spełnieniu okoliczności wynikających z treści niniejszej umowy, zapłacić Wykonawcy przysługujące mu wynagrodzenie, 2) zaakceptować projekt Wykonawcy w terminie 5 dni od dnia jego przedłożenia w wersji papierowej, z zastrzeżeniem 5 ust. 1, 3) przekazać Wykonawcy w terminie 3 dni od dnia podpisania umowy miejsce realizacji przedmiotu umowy. 4) udostępnić Wykonawcy wszelkie dokumenty mogące wpłynąć na wykonanie przedmiotu umowy, które Wykonawca uzna za konieczne na wniosek Wykonawcy. 5) wskazania Wykonawcy możliwości podłączenia niezbędnych do wykonania prac mediów na terenie wykonywania prac. 5 [uprawnienia Zamawiającego] Zamawiający uprawniony jest w szczególności do: 1) Odmowy akceptacji projektu w sytuacji gdy będzie on niezgodny z treścią załącznika 1a SIWZ lub nie będzie spełniał wymogów Zamawiającego, 2) Zgłoszenia zastrzeżeń do harmonogramu rzeczowo-finansowego w przypadku, gdy Zamawiający poweźmie wątpliwości co do możliwości jego realizacji lub spójności z treścią projektu zastrzeżenia Zamawiającego są dla Wykonawcy wiążące, 3) Sprawowania kontroli nad wykonywaniem zamówienia, w szczególności poprzez bieżące kontrolowanie zaawansowania wykonywanych prac, 4) Weryfikacji materiałów używanych przy realizacji pracy, w szczególności w zakresie zgodności z załącznikiem nr 1a do SIWZ, 5) Weryfikacji przyjętych przez Wykonawcę rozwiązań technologicznych w zakresie wykonywania prac, a w razie potrzeby do zgłoszenia wiążących zastrzeżeń co do sposobu, jakości lub terminowości wykonywanych prac. 6 [obowiązki Wykonawcy] Wykonawca zobowiązany jest do: 1) Sporządzenia projektu zgodnie z załącznikiem nr 1a do SWIZ oraz z pozostałą dokumentacją przekazaną Wykonawcy przez Zamawiającego zgodnie z 4 ust. 4 w przypadku niezgodności projektu z załącznikiem nr 1a do SIWZ lub niespełnieniem przez projekt innych wymogów

5 Zamawiającego, Zamawiający niezwłocznie zawiadomi o tym Wykonawcę. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia przekazania mu przez Zamawiającego zastrzeżeń będzie zobowiązany do wprowadzenia koniecznych poprawek i modyfikacji w projekcie na własny koszt, 2) Wykonania projektu: - w formie tradycyjnej (wydruk na papierze) w ilości 3 kpl., w oprawach A4 zszytych, - w formie elektronicznej na płycie CD, obejmującej wszystkie składniki formy tradycyjnej, 3) Uzyskania stosownych zezwoleń na podstawie sporządzonego projektu, 4) wykonania Przedmiot Umowy z najwyższą starannością oraz usunięcie wszelkich wad zgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy i w sposób w pełni odpowiadający wymaganiom określonym w dokumentacji projektowej, państwowych i branżowych normach. W tym celu Wykonawca zapewni właściwe kierownictwo, wykwalifikowany personel techniczny, robociznę, materiały, sprzęt oraz wszelkie elementy, czy to o charakterze tymczasowym, czy też stałym niezbędne do właściwego wykonania i ukończenia Przedmiotu umowy oraz usunięcia wszelkich ujawnionych w nich wad w zakresie, w jakim jest to wyszczególnione w niniejszej Umowie. 5) Wykonania prac objętych treścią SIWZ oraz załączników do SIWZ zgodnie zatwierdzonym przez Zamawiającego projektem, 6) Wykonywania prac zgodnie z przepisami prawa, niniejszą umową, wiedzą techniczną oraz obowiązującymi normami, 7) zagwarantowania, iż zastosowane materiały będą spełniały wymagania stosownych norm i przepisów a także inne dodatkowe wymagania zgodnie z projektem. W przypadku dostarczenia materiałów nie posiadających atestów lub świadectw wymaganych przez prawo polskie lub nie zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego oraz Inwestora, materiały takie nie mogą być wykorzystane i zostaną zastąpione lub usunięte na ryzyko oraz koszt Wykonawcy, o ile w terminie 14 dni roboczych Wykonawca nie dostarczy odpowiednich atestów, świadectw lub dokumentów. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego oraz Inwestor mają prawo odmówić akceptacji danego materiału wyłącznie w sytuacji, w której dany materiał nie posiada stosownych atestów wymaganych obecnie obowiązującymi przepisami prawa, 8) zapewnienia niezbędnych urządzeń i ich obsługi oraz materiałów pomocniczych niezbędnych do przeprowadzenia badań jakości materiałów budowlanych oraz jakości elementów robót wykonanych z tych materiałów. Materiały i wykonane elementy robót będą poddawane próbom i badaniom zgodnie z wymaganiami przewidzianymi w projekcie oraz w państwowych i branżowych normach. Wykonawca przeprowadzi również próby i badania zlecone dodatkowo

6 przez Zamawiającego. Brak dokonania takich prób lub badań w terminie wskazanym przez Zamawiającego upoważnia Zamawiającego do zlecenia wykonania takich prób lub badań na koszt i ryzyko Wykonawcy, bez konieczności dodatkowego wzywania Wykonawcy do dokonania tychże badań lub prób. W przypadku, gdy wynik badań lub prób potwierdzi nienależytą realizację umowy przez Wykonawcę koszt tych badań lub prób poniesie Wykonawca, zaś w przypadku, gdy badania lub próby potwierdzą należytą realizację umowy koszty tych badań poniesie Zamawiający. 9) Odpowiedniego zagospodarowania odpadami zgodnie z ustawą o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21, 888, 1238, z 2014 r. poz. 695, , z 2015 r. poz. 87, 122.), 10) Zamontowania podliczników mediów zgodnie ze wskazaniem Zamawiającego oraz uiszczenia należności za zużyte media zgodnie z fakturą wystawioną na podstawie wskazań liczników, 11) Zabezpieczenia terenu wykonywania prac, w szczególności poprzez montaż stosownych oznakowani i ogrodzeń, 12) Zapewnienia na terenie budowy przestrzegania przepisów BHP oraz przeciwpożarowych w przypadku stwierdzenia uchybień Zamawiającemu przysługiwać będzie kara umowna od Wykonawcy, zgodnie z, natomiast w przypadku rażących naruszeń Zamawiający będzie uprawniony do odstąpienia od umowy z wyłącznej winy Wykonawcy, 13) Sporządzenia dokumentacji powykonawczej w formacie dwg i schematach, 14) Ponoszenia pełnej odpowiedzialności za wszelkie szkody wyrządzone Zamawiającemu lub osobom trzecim w związku z realizacją przedmiotu umowy, za jakość wykonanych robót oraz za wszelkie szkody wyrządzone pracownikom w związku z wykonywaniem robót, 15) Sporządzenia najpóźniej w 7 dniu po podpisaniu umowy harmonogramu rzeczowo-finansowego realizacji przedmiotu umowy, zgodnego z treścią projektu, 16) Uwzględnienia zastrzeżeń Zamawiającego zgłoszonych do treści projektu, harmonogramu rzeczowo-finansowego lub sposobu wykonywania przez Wykonawcę prac, 17) Zgłaszania Zamawiającemu wszelkich okoliczności mogących mieć wpływ na termin realizacji umowy, w szczególności związanych z siłą wyższą lub warunkami atmosferycznymi uniemożliwiającymi wykonanie prac, 18) Uzyskania ubezpieczenia OC w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż zł (słownie: pięćset tysięcy złotych) 7 [uprawnienia Wykonawcy] Wykonawca jest uprawniony do:

7 1) Żądania od Zamawiającego przedstawienia mu dokumentów koniecznych do wykonania przedmiotu umowy na każdym etapie realizowania umowy w formie pisemnej w wyłączeniem dokumentów mogących zawierać informacje związane z tajemnicą przedsiębiorstwa lub inne, niepodlegające ujawnieniu ze względu na ważny interes Zamawiającego, 2) Korzystania z mediów w miejscu wskazanym przez Zamawiającego na koszt Wykonawcy. 8 [wynagrodzenie] 1. Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy przysługuje wynagrodzenie ryczałtowe w kwocie zł +VAT (słownie: ). 2. Wynagrodzenie będzie płatne przelewem na nr rachunku bankowego Wykonawcy wskazany na fakturach VAT w terminach comiesięcznych na podstawie faktur wystawianych przez Wykonawcę. 3. Wykonawca będzie wystawiać faktury na podstawie zaawansowania prac zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym. Zamawiającemu przysługuje prawo weryfikacji kwot znajdujących się na fakturach ze stanem faktycznym oraz harmonogramem rzeczowofinansowym. 9 [podwykonawcy] 1. Wykonawca może powierzyć czynności, do których zobowiązał się na podstawie niniejszej umowy osobie trzeciej w zakresie wykonania dostaw, instalacji i montażu na podstawie sporządzonego przez Wykonawcę projektu, wyłącznie po uzyskaniu pisemnej uprzedniej zgody Zamawiającego. Wykonawca ponosi wówczas pełną odpowiedzialność za działanie lub zaniechanie osoby trzeciej jak za swoje własne. Zamawiający jest zobowiązany do odpowiedzi na wniosek o akceptację danego podwykonawcy w ciągu 7 dni od daty otrzymania wniosku. W przypadku braku odpowiedzi Zamawiającego w w/w terminie uznaje się, że Zamawiający wyraził zgodę na zatrudnienie danego podwykonawcy. 2. Zlecenie prac podwykonawcom może nastąpić jedynie za zgodą, po przedstawieniu specyfikacji danego podwykonawcy oraz projektu umowy, której zawarcie jest planowane. Zamawiający może uzależnić wyrażenie zgody od wprowadzenia określonych zmian w treści umowy z podwykonawcą. 3. W przypadku negatywnej oceny prac podejmowanych przez podwykonawców dokonanej przez Zamawiającego ze względu na nieterminowe wykonywanie prac oraz ich niezgodność z tolerancjami i

8 załącznikami do niniejszej umowy oraz potwierdzonej przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, Wykonawca na wniosek Zamawiającego zobowiązany jest do rozwiązania umowy z takimi podwykonawcami i wprowadzenia innych podwykonawców, których wskazać może Zamawiający o ile wskazany przez Zamawiającego podwykonawca będzie odpowiadał wymogom stawianym przez Wykonawcę min. w zakresie posiadania odpowiedniego potencjału technicznego umożliwiającego należytą realizację przedmiotu niniejszej umowy oraz będzie spełniał kryteria cenowe stawiane przez Wykonawcę rozumiane jako odpowiadające warunkom cenowym zawartym w Załączniku nr 1, jednakże nie droższym niż 93 % cen zawartych w Załączniku nr [rękojmia i gwarancja] 1. Wykonawca ukończy wszelkie prace pozostające do wykonania do dnia odbioru końcowego oraz usunie lub naprawi jakiekolwiek wady ujawnione w Przedmiocie niniejszej Umowy lub użytych do nich materiałach przed odbiorem końcowym robót przez Zamawiającego. 2. Wykonawca udziela gwarancji najwyższej jakości i prawidłowości wykonania na roboty stanowiące przedmiot umowy oraz użyte materiały. Wykonawca udziela gwarancji na prawidłowość i najwyższą jakość w zakresie robót będących przedmiotem umowy. 3. Okres gwarancji i rękojmi wynosi co najmniej: a) 36 miesięcy dla instalacji elektrycznej, b) 15 lat dla toru transmisyjnego. 4. W okresie gwarancji i rękojmi Wykonawca zobowiązuje się, niezależnie od kosztów własnych, do niezwłocznego przystąpienia do usuwania wszelkich nieprawidłowości w robotach będących przedmiotem umowy, w terminie uzgodnionym z Zamawiającym jednak nie później niż w terminie 7 dni od dnia zgłoszenia nieprawidłowości, lub w terminie technicznie możliwym ustalonym przez Strony pod rygorem zlecenia ich usunięcia podmiotom trzecim lub wykonania usunięcia siłami własnymi przez Zamawiającego na koszt i ryzyko Wykonawcy, niezależnie od jego obowiązku zapłaty kary umownej, jednakże po wcześniejszym wezwaniu Wykonawcy do usunięcia wad i wyznaczeniu dodatkowego, co najmniej 7 dniowego terminu. W przypadku usterek w torze transmisyjnym usterki powinny być usuwane w terminie 5 dni roboczych.

9 5. W przypadku wystąpienia nieprawidłowości mogących skutkować uszkodzeniem składowanych towarów na terenie obiektu będącego przedmiotem umowy przystąpienie do usuwania wad winno nastąpić w ciągu 12 godzin od dokonania ich zgłoszenia Wykonawcy, a ich usunięcie winno nastąpić w terminie technicznie możliwym. 6. Wykonanie prac zaległych, usunięcie wad lub wymiana wadliwych elementów Przedmiotu umowy winny nastąpić w jak najkrótszym terminie, nie dłuższym jednak niż 7 (siedem) dni, jednak pod warunkiem, iż termin ten jest technicznie możliwy od daty otrzymania zawiadomienia o opóźnieniu lub wadzie wystawionego lub potwierdzonego przez Zamawiającego chyba że Strony zgodnie ustalą inaczej. Brak dotrzymania tergo terminu upoważnia Zamawiającego do wykonania prac siłami własnymi lub powierzenia wykonania takich prac podmiotowi trzeciemu na koszt i niebezpieczeństwo Wykonawcy, jednakże po wcześniejszym wezwaniu Wykonawcy do zaprzestania naruszeń i wyznaczeniu dodatkowego, co najmniej 7 dniowego terminu. 7. Niezależnie od powyższego, Wykonawca daje również gwarancję systemową, zgodnie z pkt. 7 SIWZ. 11 [zabezpieczenie należytego wykonania umowy] 1. Wykonawca wniesie do Zamawiającego zabezpieczenie należytego wykonania umowy na sumę odpowiadającą 5% wartości netto oferty najpóźniej na 1 dzień przed terminem wyznaczonym przez Zamawiającego do podpisania umowy. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub kilku następujących formach: a. pieniądzu, b. poręczeniach bankowych lub udzielanych przez SKOK z tym, że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym, c. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, d. gwarancjach ubezpieczeniowych lub bankowych. 2. Jeżeli wniesione zabezpieczenie nie pokryje strat z tytułu nienależytego wykonania umowy, Zamawiający ma prawo do obciążenia Wykonawcy kosztami rzeczywiście poniesionymi, pomniejszonymi o wartość zabezpieczenia. 3. zabezpieczenie należytego wykonania umowy w następujący sposób:

10 a. 70% wysokości wniesionego zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane, b. 30% wysokości wniesionego zabezpieczenia nie później niż w 15 dni po upływie ostatniego okresu rękojmi za wady. 4. W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub kilka form, przy czym zmiana formy zabezpieczenia musi być dokonana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości. Wykonawca musi uzyskać każdorazowo zgodę Zamawiającego na proponowaną formę zmienianego zabezpieczenie. 12 [kary umowne] 1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne, w następujących przypadkach i wysokości: a) za zwłokę w zakończeniu przedmiotu umowy lub jego realizacji w stosunku do terminów końcowych określonych w Harmonogramie w wysokości 0,2% wynagrodzenia netto, o którym mowa w 5 ustęp 1 umowy za każdy dzień zwłoki, b) za zwłokę w przystąpieniu do usuwania wad i usterek lub usunięciu wad i usterek ujawnionych w okresie gwarancji i rękojmi w wysokości 0,1% wynagrodzenia netto o którym mowa w 5 ustęp 1 umowy za każdy dzień zwłoki w stosunku do terminu wyznaczonego przez Zamawiającego, a który to był technicznie możliwy i został uzgodniony przez Strony zgodnie z 6 ust c) w przypadku odstąpienia od umowy lub jej wypowiedzenia przez którąkolwiek ze stron z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy - w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego netto określonego w 5 ust.1 umowy. 2. Zastrzeżone kary umowne nie wyłączają możliwości dochodzenia przez Zamawiającego odszkodowania na zasadach ogólnych w wysokości przekraczającej wysokość zastrzeżonych kar umownych. 3. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne w przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego - w wysokości 5 % wynagrodzenia umownego netto określonego w 5 ust.1 umowy. 4. Odstąpienie od umowy przez którakolwiek ze Stron nie wyłącza obowiązku zapłaty kar umownych z tytułu opóźnienia lub zwłoki, których naliczenie było możliwe do dnia odstąpienia.

11 13 [odstąpienie od umowy] 1. Poza innymi przypadkami wskazanymi w niniejszej umowie Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących przypadkach: a) Niewprowadzenia do projektu lub harmonogramu rzeczowo-finansowego wymaganych przez Zamawiającego zmian, które zdaniem Zamawiającego mogą uniemożliwić lub w rażący sposób utrudnić realizację przedmiotu umowy, b) Wykonawca opóźnia się z wykonaniem przedmiotu niniejszej umowy przez okres co najmniej 10 dni, c) Wykonawca w rażący sposób narusza postanowienia niniejszej umowy, co zagraża realizacji przedmiotu umowy. 2. Oświadczenie o odstąpieniu może być złożone przez Zamawiającego w terminie 45 dni od dnia uzyskania wiedzy o wystąpieniu okoliczności uzasadniającej odstąpienie. 14 [postanowienia końcowe] 1. W kwestiach nieuregulowanych treścią niniejszej umowy zastosowanie znajdują przepisy kodeksu cywilnego, prawa budowlanego oraz innych ustaw. 2. W razie dojścia do sporu sądowego na tle niniejszej umowy, właściwym do rozstrzygnięcia sporu będzie sąd właściwy ze względu na siedzibę Zamawiającego. 3. Osoby uprawnione do kontaktu w imieniu: Zamawiającego: Wykonawcy: 5. Jakakolwiek zmiana niniejszej umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. 6. Niniejsza umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron. Zamawiający Wykonawca Załączniki: 1. SIWZ, 2. projekt.

UMOWA. wpisanym do.. pod numerem... reprezentowaną przez: 1 Przedmiot umowy

UMOWA. wpisanym do.. pod numerem... reprezentowaną przez: 1 Przedmiot umowy Załącznik nr 3 do SWO wzór umowy. UMOWA zawarta w dniu... w Siemianowicach Śląskich pomiędzy: Wojskowymi Zakładami Mechanicznymi Spółka Akcyjna z siedzibą ul. Powstańców 5/7 41-100 Siemianowice Śląskie

Bardziej szczegółowo

Umowa o roboty budowlane

Umowa o roboty budowlane (wzór) Umowa o roboty budowlane zawarta w dniu 2014 r. w Łodzi pomiędzy: Skarbem Państwa - Oddziałem Instytutu Pamięci Narodowej Komisją Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Łodzi, z siedzibą

Bardziej szczegółowo

KZP/04/2015 Wzór umowy

KZP/04/2015 Wzór umowy UMOWA zawarta w dniu.r. w Warszawie pomiędzy: Przemysłowym Instytutem Automatyki i Pomiarów z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 202 zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr. o wykonanie robót budowlanych

UMOWA nr. o wykonanie robót budowlanych UMOWA nr. o wykonanie robót budowlanych zawarta w Toruniu, w dniu., pomiędzy: ENERGA OPERATOR SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Gdańsku, przy ulicy Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk, wpisaną do Krajowego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z garażem podziemnym w Niepołomicach marzec 2014 r. 1 1. Nazwa i adres

Bardziej szczegółowo

Załącznik numer 9 do SIWZ WZÓR UMOWA Nr CNK zwana dalej Umową zawarta w Warszawie w dniu 2014 roku

Załącznik numer 9 do SIWZ WZÓR UMOWA Nr CNK zwana dalej Umową zawarta w Warszawie w dniu 2014 roku Załącznik numer 9 do SIWZ WZÓR UMOWA Nr CNK zwana dalej Umową zawarta w Warszawie w dniu 2014 roku pomiędzy: Centrum Nauki Kopernik, z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 20, wpisanym

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY Nr:... zawartej w dniu... w Katowicach pomiędzy:

WZÓR UMOWY Nr:... zawartej w dniu... w Katowicach pomiędzy: ZP/03/2015 Załącznik nr 6 do specyfikacji zamówienia WZÓR UMOWY Nr:... zawartej w dniu... w Katowicach pomiędzy: Miejskim Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY DOTYCZY CZĘŚCI I

WZÓR UMOWY DOTYCZY CZĘŚCI I WZÓR UMOWY DOTYCZY CZĘŚCI I Umowa nr.. zawarta w.., w dniu.. 2014 r. pomiędzy:.z siedzibą przy ul reprezentowanym przez:.. zwanym dalej Zamawiającym a z siedzibą w. zarejestrowanym w.pod nr. NIP REGON..

Bardziej szczegółowo

Załącznik numer 9 do SIWZ. WZÓR UMOWA Nr CNK zwana dalej Umową, zawarta w Warszawie w dniu 2015 roku

Załącznik numer 9 do SIWZ. WZÓR UMOWA Nr CNK zwana dalej Umową, zawarta w Warszawie w dniu 2015 roku Załącznik numer 9 do SIWZ WZÓR UMOWA Nr CNK zwana dalej Umową, zawarta w Warszawie w dniu 2015 roku pomiędzy: Centrum Nauki Kopernik z siedzibą w Warszawie (00-390), przy ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 20,

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr OGDI/ /2014 1... 2...

UMOWA nr OGDI/ /2014 1... 2... Załącznik nr 7 do SIWZ Zawarta w dniu w Gdyni pomiędzy: UMOWA nr OGDI/ /2014 Wojskową Agencją Mieszkaniową, Oddziałem Regionalnym w Gdyni, 81 231 Gdynia ul. M. Curie - Skłodowskiej 19, REGON nr 011263946-00242,

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr EZ11-Ez5-U-2110/01/064/15 zawarta dnia... w Sopocie.

UMOWA nr EZ11-Ez5-U-2110/01/064/15 zawarta dnia... w Sopocie. UMOWA nr EZ11-Ez5-U-2110/01/064/15 zawarta dnia... w Sopocie. pomiędzy: PKP Energetyka S.A. Oddział w Warszawie Usługi z siedzibą w Warszawie, 00-681 Warszawa, ul. Hoża 63/67, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zatwierdzam:... SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dotyczy zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego ogłoszonego przez Centrum Informatyczne Edukacji na: DOSTAWĘ I

Bardziej szczegółowo

PROJEKT UMOWY NR. /.. / 2013

PROJEKT UMOWY NR. /.. / 2013 Projekt Rozbudowa i podniesienie standardu Górniczej Strzechy w Szklarskiej Porębie jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: Dostawę, montaż i wdrożenie systemu monitoringu wizyjnego

Bardziej szczegółowo

V. Termin wykonania zamówienia. 2 miesiące od dnia zawarcia umowy

V. Termin wykonania zamówienia. 2 miesiące od dnia zawarcia umowy O G Ł O S Z E N I E o przetargu nieograniczonym o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 60000 euro na Przebudowa części pomieszczeń na III piętrze budynku Dolnośląskiej Biblioteki

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: Dostawę, montaż i wdrożenie Elektronicznego Systemu Obsługi

Bardziej szczegółowo

z siedzibą w wpisanym do rejestru nr KRS.. zwanym dalej Wykonawcą

z siedzibą w wpisanym do rejestru nr KRS.. zwanym dalej Wykonawcą UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO UMOWA nr... zawarta w dniu.r. w Raciborzu pomiędzy: Załącznik nr 6 Zespołem Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Raciborzu, 47-400 Racibórz

Bardziej szczegółowo

1..., 2... zwanej dalej Zamawiającym. ... zwanym dalej "Wykonawcą".

1..., 2... zwanej dalej Zamawiającym. ... zwanym dalej Wykonawcą. Załącznik Nr... do siwz UMOWA Nr NI/.../IN-r/.../2015 na wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego, poprzez czyszczenie i malowanie powierzchni elewacji wraz z konstrukcją wsporczą galerii pasażerskich

Bardziej szczegółowo

z siedzibą... NIP...

z siedzibą... NIP... Część III Wzór umowy zawarta w dniu r. w Łodzi, pomiędzy: Miejską Galerią Sztuki w Łodzi, ul. H. Sienkiewicza 44, 90-009 Łódź., NIP 725-103-37-85, reprezentowaną przez:...... zwaną dalej "Zamawiającym

Bardziej szczegółowo

(słownie zł) Podatek VAT w wysokości:.%, tj. zł

(słownie zł) Podatek VAT w wysokości:.%, tj. zł Załącznik nr 1 do SIWZ Nazwa i adres firmy (wykonawcy) Formularz O F E R T A Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym dotyczącym Rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i

Bardziej szczegółowo

Projekt Umowy RB/./2012 Wzór. Zawarta w dniu r. pomiędzy Gminą Zembrzyce, 34-210 Zembrzyce 540, reprezentowaną przez : I.

Projekt Umowy RB/./2012 Wzór. Zawarta w dniu r. pomiędzy Gminą Zembrzyce, 34-210 Zembrzyce 540, reprezentowaną przez : I. Załącznik nr 5 do SIWZ Sprawa nr RIR 271/3/2012 Projekt Umowy RB/./2012 Wzór Zawarta w dniu r. pomiędzy Gminą Zembrzyce, 34-210 Zembrzyce 540, reprezentowaną przez : 1. a. zwanym dalej Wykonawcą reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ) CZĘŚĆ II WZÓR UMOWY DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA USŁUGI

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ) CZĘŚĆ II WZÓR UMOWY DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA USŁUGI Część II WZÓR UMOWY (WU) Strona 1 z 19 Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnymi w Połańcu Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Krakowska 11, 28-230 Połaniec Tel. : (15) 8650 540 Fax.: (15) 8650 540

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. zwanym dalej Wykonawcą.

UMOWA NR. zwanym dalej Wykonawcą. Załącznik nr 8 do SIWZ UMOWA NR. Zawarta w dniu. w Boguszowie-Gorcach pomiędzy Nadleśnictwem Wałbrzych z/s w Boguszowie-Gorcach ul. Miła 2, 58-372 Boguszów Gorce reprezentowanym przez: Nadleśniczego -

Bardziej szczegółowo

(Wzór)UMOWA NR. 2 Termin realizacji robót Wykonawca zakończy roboty budowlane w terminie do 28.11.2014 roku. 3 Obowiązki stron

(Wzór)UMOWA NR. 2 Termin realizacji robót Wykonawca zakończy roboty budowlane w terminie do 28.11.2014 roku. 3 Obowiązki stron (Wzór)UMOWA NR. W dniu r. pomiędzy: Skarbem Państwa - Nadleśnictwem Miłomłyn z siedzibą ul. Nadleśna 9, 14-140 Miłomłyn, NIP 741-000-65-20 zwanym dalej "Zamawiającym", reprezentowanym przez Nadleśniczego

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr TXZ/EEDI/ / /2014

UMOWA nr TXZ/EEDI/ / /2014 UMOWA nr TXZ/EEDI/ / /2014 zawarta w dniu r. pomiędzy: Gminą Wrocław, w imieniu i na rzecz której działa Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta we Wrocławiu, 53-633 Wrocław, ul. Długa 49, NIP: 896-00-05-839,

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE CRU/../...

UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE CRU/../... Załącznik nr 8 do siwz UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE Nr CRU/../... zawarta w dniu... r. w Szczecinie pomiędzy: Gminą Miasto Szczecin Przedszkolem Publicznym nr 32 ul. Farna 2 w Szczecinie, którą reprezentują:

Bardziej szczegółowo

UMOWA. 1.Przedmiot umowy

UMOWA. 1.Przedmiot umowy Załącznik nr 5 UMOWA Zawarta w dniu...... w Warszawie pomiędzy: Polską Akademią Nauk z siedzibą w Warszawie 00-091 przy Placu Defilad 1, posiadającą REGON: 000325713 oraz NIP: 525-15-75-083, reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy zał. nr 5

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy zał. nr 5 Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy zał. nr 5 UMOWA STRONY UMOWY Zawarta w dniu... w Piasecznie, pomiędzy: Przedsiębiorstwo Ciepłowniczo-Usługowe Piaseczno

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UMOWY O ROBOTY BUDOWLANE -

OGÓLNE WARUNKI UMOWY O ROBOTY BUDOWLANE - 1. PREAMBUŁA OGÓLNE WARUNKI UMOWY O ROBOTY BUDOWLANE - 1.1 Niniejsze warunki ogólne umowy o roboty budowlane (zwane dalej Warunkami Ogólnymi ) stanowią integralną część Umowy o roboty budowlane (zwanej

Bardziej szczegółowo

UMOWA. zawarta w dniu... 2012 roku w Rudzie Śląskiej, pomiędzy

UMOWA. zawarta w dniu... 2012 roku w Rudzie Śląskiej, pomiędzy UMOWA Załącznik nr 8a zawarta w dniu... 2012 roku w Rudzie Śląskiej, pomiędzy Parkiem Wodny w Rudzie Śląskiej Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Kłodnickiej 97/4, 41-706 Ruda Śląska, zarejestrowany w Sądzie

Bardziej szczegółowo