Moja edukacja, moja przysz³oœæ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Moja edukacja, moja przysz³oœæ"

Transkrypt

1 Marcin Rosiñski Moja edukacja, moja przysz³oœæ Poradnik dla maturzystów Wydawnictwo dofinansowane z Europejskiego Funduszu Spo³ecznego (Program Operacyjny Kapita³ Ludzki, Dzia³anie 9.1.2) w ramach realizacji projektu Przysz³oœæ jest w liczbach. Realizacja programów rozwijaj¹cych kompetencje matematyczne i informatyczne w liceach powiatu yrardowskiego. yrardów 2014

2 Uczniowie Liceum Ogólnokszta³c¹cego w Puszczy Mariañskiej i Liceum Ogólnokszta³c¹cego Zespo³u Szkó³ Nr 3 w Wiskitkach brali udzia³ w warsztatach doradztwa edukacyjnego i zawodowego. Ka dy warsztat sk³ada³ siê z trzech modu³ów: Mój potencja³ moja przysz³oœæ. Jak oceniæ swoje mo liwoœci edukacyjne i zawodowe?, Matura i co dalej? Kierunki kszta³cenia oraz Odchodzimy od stereotypów równoœæ p³ci w karierze naukowej i zawodowej. Warsztat obejmowa³ 9 godzin szkoleniowych. Liceum Ogólnokszta³c¹ce im. Czes³awa Tañskiego w Puszczy Mariañskiej

3 Wasza edukacja to Wasza przysz³oœæ Oddajemy publikacjê Moja edukacja, moja przysz³oœæ. Poradnik dla maturzystów, która powsta³a podczas realizacji projektu Przysz³oœæ jest w liczbach. Realizacja programów rozwijaj¹cych kompetencje matematyczne i informatyczne w liceach powiatu yrardowskiego dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Spo³ecznego. Poradnik jest tak e efektem Waszej pracy. Wspólnie z trenerem i doradc¹ zawodowym uczestniczyliœcie w cyklu warsztatów. Ocenialiœcie swój potencja³ osobisty i naukowy, uczyliœcie siê szukaæ informacji o rynku pracy, dostrzegliœcie d³ugofalowe trendy gospodarcze, spo³eczne i ekonomiczne nie tylko w Polsce, ale i w Europie. Z tymi cennymi umiejêtnoœciami i wiedz¹ wyruszycie w œwiat w poszukiwaniu kierunków dalszego kszta³cenia b¹dÿ pracy. Wiemy, e kierunki matematyczne i in ynieryjne maj¹ w sobie olbrzymi potencja³, gwarantuj¹ zdobycie œwietnego zawodu, a w konsekwencji pozwol¹ znaleÿæ dobr¹ pracê i zarabiaæ dobre pieni¹dze. To s¹ konkretne rzeczy, tak jak konkretne s¹ liczby. Pracodawcy mówi¹ g³oœno szukamy dobrych in ynierów i gotowi jesteœmy zap³aciæ za ich wiedzê i umiejêtnoœci. W³aœnie te fakty wyznaczaj¹ nasz kurs na sukces. Piszemy projekty, dziêki którym uzyskujemy dofinansowanie na naukê i rozwój. Jest to dla nas bardzo wa ne. yczymy Wam powodzenia nie tylko na maturach, ale nade wszystko w podejmowaniu decyzji, które wyznacz¹ przysz³oœæ i powodzenie osobiste na d³ugie lata. Cieszy fakt, e w tym wa nym momencie ycia macie dobre wsparcie w swoich szko³ach. Wykorzystajcie te chwile, bo to jest Wasz czas. Wojciech Szustakiewicz Starosta yrardowski

4 Poradnik dla wszystkich, którzy pragn¹ fajnego ycia. Skoro czytasz tê publikacjê to znaczy, e jesteœ zainteresowany tematem studiów. Pamiêtaj, aby czytaj¹c ten poradnik wykorzystaæ jak najwiêksz¹ iloœæ informacji, odpowiadaj¹cych Twojej sytuacji. Skorzystaj z rad aby w przysz³oœci nie mieæ do siebie alu. Przy czym, al mo e byæ najmniej bolesn¹ konsekwencj¹ tego zaniedbania. Polecam do sprawy podejœæ zdecydowanie. Najwa niejsze by skupiæ siê na sobie jako na osobie, która bêdzie odpowiedzialna za w³asn¹ decyzjê. Wybór w³aœciwego kierunku nie jest ³atwy. Maturzyœci bombardowani s¹ z wielu stron miêdzy innymi reklamami uczelni, reklamami popularnych kierunków, upustami w op³atach za studia, idealnymi warunkami studiowania, nowoczesnoœci¹ kierunku itp. To sprawia, e dla przeciêtnego maturzysty wybór studiów jest trudnym zadaniem. Jeœli jesteœ maturzyst¹ to rodzice, którzy oczywiœcie chc¹ jak najlepiej, czêsto widzieliby Ciê w roli np. lekarza b¹dÿ prawnika. Maturzysta jest pod wielk¹ presj¹ bliskiego jaki i dalszego otoczenia. A przecie w m³odym wieku trudno jest oceniæ, co bêdzie dobre.

5 Mimo wszystko dobrze gdy sam zainteresowany wybierze kierunek studiów. Dziêki temu nie bêdzie móg³ obarczyæ nikogo odpowiedzialnoœci¹ za z³¹ decyzjê. Ponadto studia bêd¹ mia³y najwiêkszy wp³yw na ycie maturzysty i dlatego te ostateczna decyzja powinna nale eæ do niego. Ten poradnik powinien odfiltrowaæ czêœæ informacji, którymi zalewany jest absolwent szko³y ponadgimnazjalnej. Polecamy ponadto posi³kowanie siê radami bardziej doœwiadczonych osób. Im wiêcej zró nicowanych rad us³yszysz, tym zdobêdziesz lepsze rozeznanie w œwiecie, do którego wstêpem s¹ studia. Pamiêtaj, e ta decyzja jest istotna nie tylko dla œcie ki zawodowej ale i dla innych wa nych aspektów twojego ycia. To, co bêdziesz robi³ w yciu zawodowym bêdzie mia³o du y wp³yw na poczucie: realizacji, szczêœcia, wolnoœci, szacunku do samego siebie, rozwoju zawodowego. W przewodniku znajdziesz opis procesów, które wp³ywaj¹ na rynek pracy w poszczególnych ga³êziach gospodarki. Po zapoznaniu siê z nimi lepiej zrozumiesz otaczaj¹cy Ciê œwiat pracy i znajdziesz miejsce w³aœciwe dla siebie.

6 Bonusowa zawartoœæ poradnika: Poradnik zawiera ponadto opis jak zdobyæ pieni¹dze na studia oraz jak skorzystaæ z pomocy jak¹ oferuj¹ uczelnie, pañstwo przy udziale instytucji finansowych. Znajdziesz równie propozycje jak zoptymalizowaæ koszty studiów. S¹ to proste metody, które bezpoœrednio b¹dÿ poœrednio przyczyni¹ siê do oszczêdnoœci twoich pieniêdzy. Kalkulacja ile pieniêdzy bêdziesz potrzebowa³/³a na poszczególnej uczelni pozwoli Ci podj¹æ odpowiednie kroki do ich zdobycia. Wprowadzenie. Co dla Ciebie jest wa ne? Aby wybraæ w³aœciwy zawód dla siebie, jedn¹ z wa niejszych rzeczy w swoim yciu, warto zadaæ sobie kilka pytañ (jeœli chcesz weÿ sobie kartkê i coœ do pisania). Co jest dla Ciebie wa ne? Pouk³adaj w kolejnoœci oraz okreœl, jak wa ne s¹ kolejne cechy. SATYSFAKCJA : du a "pasja" / œrednia "ciekawoœæ" / ma³a / brak "odpychaj¹ca praca" CZAS POŒWIÊCANY NA PRACÊ: praca 8 godzin dziennie / nienormowany czas pracy / praca w ci¹g³ych wyjazdach / mieszana struktura czasu pracy (czêsto wi¹ e siê z tym, e miejsce i czas pracy nie jest znane z wyprzedzeniem )

7 STRES : ci¹g³y i mêcz¹cy / czasowy / œredni / ma³y PIENI DZE : bardzo du o / du o / wystarczaj¹co du o / w sam raz / poni ej oczekiwañ / ma³o / za ma³o PEWNOŒÆ ZATRUDNIENIA : bardzo du a / œrednia / ma³a ZRÓ NICOWANIE ZADAÑ PRZED TOB STAWIANYCH : bardzo du a / œrednia / ma³a MIEJSCE PRACY : w jednym miejscu / czasowe wyjazdy (dni i tygodnie) / ci¹g³e wyjazdy (miesi¹ce i lata) KONTAKT Z LUDZMI : ci sami / czasami poznawanie nowych osób / ci¹gle nowi ludzie Teraz weÿ pod uwagê, e pracê bêdziesz wykonywaæ przez kolejne kilkadziesi¹t lat. Przemyœl, czy i gdzie wprowadzisz zmiany w wykonanym wy ej æwiczeniu. Najczêœciej przy kolejnym przeanalizowaniu swojej listy - has³o "pieni¹dze" spada o kilka miejsc. Natomiast praca w jednym miejscu i czas pracy 8 godzin jest wybierany przez wiêksz¹ liczbê osób

8 Ponadto wykonywanie pracy z satysfakcj¹ staje siê coraz bardziej istotne. W kolejnych rozdzia³ach poznasz mo liwoœci jakie przed Tob¹ stoj¹ oraz poznasz kluczowe zasady, dziêki którym wybierzesz kierunek, uczelniê, miasto. Zapisuj wszystko co, uwa asz za przydatne. Pamiêtaj, e ma³o istotne jest z jakich przedmiotów jesteœ dobry, a z jakich s³abszy. Pamiêtaj, e wiêkszoœæ twoich znajomych jest lepsza z przedmiotów, które s¹ prostsze na etapie szko³y œredniej. Jednak znajomoœæ matematyki, fizyki jest potrzebna na kierunkach technicznych. Nie jest to wiedza nieosi¹galna dla przeciêtnych ludzi, wymaga jedynie trochê wiêcej czasu. Zjawiska kszta³tuj¹ce rynek pracy. Czêsto podejmuje siê decyzje w oparciu o informacje typu: Brakuje budowlañców wiêc warto studiowaæ zarz¹dzanie. Nic bardziej mylnego. Dlaczego? spytasz. Poniewa gdy taka informacja pojawia siê w mediach to wykorzystywana jest przez niezdecydowanych maturzystów, którzy id¹c na ten kierunek powoduj¹ du ¹ konkurencjê.

9 Nale y wzi¹æ te pod uwagê - czy jeœli informacja pojawi³a siê dziœ czy bêdzie nadal aktualna za kilka lat? Czy przez resztê swojego ycia bêdziesz móg³ wykonywaæ zawód nie konkuruj¹c z rzeszami absolwentów tego samego kierunku? Naszym zdaniem wykorzystywanie tego typu informacji nie prowadzi do obiektywnych wniosków. Jako pierwsz¹ zaproponujê Ci metodê polegaj¹c¹ na dopasowaniu tego, co chcesz robiæ z zapotrzebowaniem na pracê w przysz³oœci. Zatem - zale eæ nam bêdzie na znalezieniu zawodów, których przysz³oœæ rysuje siê w jasnych barwach. Postaram Ci siê doradzaæ przedstawiaj¹c fakty i opinie, które bêd¹ Ci przydatne. Pamiêtaj jednak, e ostateczna decyzja nale y do Ciebie. Zaczynamy! Decyzje w sprawie przysz³ego zawodu warto podejmowaæ po odpowiedzi na pytanie. Czy twój zawód bêdzie potrzebny w przysz³oœci albo czy bêdzie bardziej potrzebny w przysz³oœci ni dziœ? Aby wyrobiæ sobie pogl¹d na ten temat rozwa kilka istotnych faktów: Spo³eczeñstwo siê starzeje. Fakt I. Na przestrzeni najbli szych 25 lat liczba osób w wieku produkcyjnym przypadaj¹ca na osobê w wieku emerytalnym spadnie o 50%. Na przestrzeni najbli szych 25 lat liczba dzieci i m³odzie y przypadaj¹ca na osobê w wieku emerytalnym spadnie o 65%. Wyd³u aj¹cy siê przeciêtny czas ycia dodatkowo nasila proces starzenia siê spo³eczeñstwa.

10 ród³o: Makroekonomiczne konsekwencje procesów demograficznych, Dr STANIS AW KLUZA, Instytut Statystyki i Demografii Szko³a G³ówna Handlowa w Warszawie, paÿdziernik 2005 W nastêpstwie tego za 35 lat przy dzisiejszym poziomie przyrostu naturalnego bardzo du ¹ grupê spo³eczeñstwa stanowiæ bêd¹ osoby w wieku od 60 do 75 lat. Starsi ludzie maj¹ potrzeby zdrowotne i korzystaj¹ z pomocy lekarzy. Co za tym idzie w przeci¹gu kilkudziesiêciu lat zwiêkszy siê zapotrzebowanie na okreœlone zawody np.: wszelkiej specjalnoœci lekarze (ortopedów, reumatologów, okulistów, chirurgów oraz szerokiego grona lekarzy zajmuj¹cych siê chorobami przewlek³ymi) i zawody oko³o medyczne jak: pielêgniarz, analityk medyczny, ratownik medyczny, pracownik socjalny, fizjoterapeuta, farmaceuta i inne. Równie wa ne i potrzebne bêd¹ zawody wykonywane po kierunkach studiów jak: in ynieria biomedyczna, fizyka medyczna, informatyka medyczna, biotechnologia, biofizyka, zdrowie publiczne. Gdy powo³ywaæ siê na ekspertów z Miêdzynarodowego Zespo³u do Prognozowania Popytu na Pracê przy Rz¹dowym Centrum Studiów Strategicznych to stawiaj¹ oni miêdzy innymi na zawody: - Fizykoterapeuta - kierunek na akademiach medycznych, akademiach wychowania fizycznego. - Pracownicy medyczni opieki domowej - kierunek pielêgniarstwo na akademiach medycznych

11 Popularyzacja nowoczesnych technologii w codziennym yciu. Fakt II. Zmiany wynikaj¹ce z postêpu technologicznego, który nast¹pi³ w Polsce w latach 90-tych. Wraz z czasem spo³eczeñstwo bêdzie w wiêkszej skali korzysta³o z nowoczesnych technologii. Dlaczego? - to proste. W dzisiejszych czasach wiêkszoœæ osób w wieku powy ej 50 lat nie korzysta z komputerów w ogóle albo korzysta z nich w znikomym procencie. Z czasem osoby, które od m³odoœci korzystaj¹ z komputerów bêd¹ poszerzaæ grono osób od 50 lat wzwy, które korzystaj¹ z nowych technologii na co dzieñ. Grupa ludzi korzystaj¹cych z nowych technologii bêdzie siê powiêkszaæ jeszcze przez kilkadziesi¹t lat. Podobne zmiany mo na zaobserwowaæ w przedsiêbiorstwach, które coraz szerzej wykorzystuj¹ nowoczesne technologie. A w szerszej skali np. Japonia jest przyk³adem kraju, który jest o krok przed innymi w popularyzacji nowoczesnych technik. Trend ten uwidacznia siê w wiêkszoœci krajów rozwiniêtych i rozwijaj¹cych siê.

12 To jest wymarzony scenariusz dla ludzi którzy decyduj¹ siê na zawody: programista, administrator systemów, analityk, administrator baz danych, informatyk, tester oprogramowania, webdeveloper, architekt systemu i wiele, wiele innych. Zapotrzebowanie na tego typu zawody jest i przez lata bêdzie wci¹ bardzo du e. Wed³ug ekspertów z Miêdzynarodowego Zespo³u do Prognozowania Popytu na Pracê dzia³aj¹cego przy Rz¹dowym Centrum Studiów Strategicznych o pracê nie bêdzie trudno dla zawodów: - analitycy i in ynierowie tworz¹cy oprogramowania (np. in ynier oprogramowania, in ynier bezpieczeñstwa danych, - specjaliœci i eksperci techniczni sieci komputerowych (np. specjalista sieci danych, analityk sieci komputerowych), - administratorzy sieci komputerowych - konieczne s¹ studia z informatyki na uczelniach technicznych i niektórych uniwersytetach. Inn¹ metod¹ na dobre miejsce pracy w przysz³oœci jest skoncentrowanie siê na specjalizacji informatyki lub po³¹czenie wiedzy informatycznej z inn¹ dziedzin¹. Do tego obszaru nale y np. informatyka stosowana, która umo liwia studiowanie zastosowania informatyki w modelowaniu komputerowym w naukach: medycynie, ekonomii, fizyce, chemii, biologii, biofizyce, bioinformatyce, automatyce, sterowaniu, robotyce czy nawet psychologii i badaniach nad mózgiem.

13 Œrednia pensja w bran y IT jest wiêksza ni w bankowoœci i najwy sza ze wszystkich bran na rynku. Dlatego przez lata kierunki informatyczne bêd¹ doskona³ym wyborem œcie ki kariery i dostatniego ycia. Ponadto ewolucja dziedzin informatyki powoduje rozwój nowych zawodów i specjalnoœci. W dzisiejszych czasach powstaj¹ one nie na przestrzeni dekad lecz na przestrzeni lat. Czyli prawdopodobne jest, e w trakcie studiów pojawi¹ siê kolejne specjalnoœci, które bêdziesz móg³ wybraæ. Poza normalnym wzrostem zapotrzebowania na informatyzacjê UE dostrzeg³a potencja³ tkwi¹cy w tej dziedzinie gospodarki. Polski Rz¹d podobnie jak Komisja Europejska podj¹³ d³ugotrwa³e dzia³ania na rzecz rozwoju informatyzacji oraz budowy spo³eczeñstwa informacyjnego. Ten proces jest zaprojektowany na lata i bêdzie stanowi³ kolejny powód, dla którego wybór tej dziedziny jest perspektywiczny.

14 Poni ej znajdziesz jeden z wielu argumentów, z powodu którego politycy zainwestowali w rozwój nowych technologii. Technologie informacyjne i komunikacyjne (ang. information and communication technologies ICT) odpowiadaj¹ za oko³o jedn¹ czwart¹ wzrostu PKB oraz za 40% wzrostu produktywnoœci w Unii Europejskiej. Poni ej kilka dzia³añ Rz¹du Polskiego w tej tematyce: Dotychczasowe ramy dzia³ania w zakresie rozwoju spo³eczeñstwa informacyjnego: * Regionalne Programy Operacyjne * Regionalne strategie rozwoju spo³eczeñstwa informacyjnego * Strategie sektorowe przygotowane przez poszczególne resorty * Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia oraz Programy Operacyjne * Ustawa o informatyzacji dzia³alnoœci podmiotów realizuj¹cych zadania publiczne * Strategia rozwoju szerokopasmowego dostêpu do Internetu

15 Niska dzietnoœæ spo³eczeñstwa. Fakt III. Korzystaj¹c z analiz naukowców na temat zmian spo³eczno - ekonomicznych przedstawiam istotny fragment: Prosta zastêpowalnoœæ pokoleñ ma miejsce przy wskaÿniku dzietnoœci powy ej 2,1. WskaŸnik dzietnoœci powy ej 2,1 zosta³ po raz ostatni osi¹gniêty w 1988 r. W XXI w. Polska wkroczy³a z ujemnym przyrostem naturalnym i dalszym spadkiem dzietnoœci. Najni szy wskaÿnik dzietnoœci zosta³ osi¹gniêty w 2004 r. i wyniós³ on 1,22, co oznacza, e pokolenie dzieci narodzonych w tym czasie jest o 42% mniej liczne od pokolenia swoich rodziców. Pocz¹wszy od 2007 r. w wiek doros³y wkracza³y pokolenia ni u demograficznego zapocz¹tkowanego wraz z nadejœciem transformacji systemowej. ród³o: Makroekonomiczne konsekwencje procesów demograficznych, Dr STANIS AW KLUZA, Instytut Statystyki i Demografii, Szko³a G³ówna Handlowa w Warszawie, paÿdziernik 2005 W nastêpstwie tego za 35 lat przy dzisiejszym poziomie p³odnoœci bardzo du ¹ grupê spo³eczeñstwa stanowiæ bêd¹ osoby w wieku od 60 do 75 lat. Dodatkowo nak³ada siê coraz popularniejszy model na ycia d³u sze bycie singlem. Te fakty wskazuj¹ na to, e w zmniejszy siê zapotrzebowanie na inne zawody np.: nauczyciel, przedszkolanka, po³o na, lekarz pediatra, psycholog dzieciêcy.

16 ¹cz¹c to z faktem kiedy na przestrzeni kilku ostatnich lat iloœæ studentów kierunków pedagogicznych by³a du a, wybór zawodu nauczyciela nie jest najlepszym pomys³em. Zwróæ uwagê, e pod wzglêdem popularnoœci na studiach stacjonarnych pierwszego stopnia pedagogika by³a na pierwszym lub drugim miejscu w latach Chocia i wœród kierunków pedagogicznych mo na znaleÿæ wyj¹tki. Mam na myœli nauczycieli jêzyków lub jêzykoznawców, którzy wiedzê ze studiów mog¹ wykorzystywaæ piastuj¹c szereg stanowisk poza edukacj¹. Oczywiœcie zawód nauczyciela nie zaniknie ale zapotrzebowanie na pracowników siê zmniejszy. W zwi¹zku z nisk¹ dzietnoœci¹ system ubezpieczeñ spo³ecznych przestanie dzia³aæ. Emerytury bêd¹ bardzo niskie. Komentarz do Starzenie siê spo³eczeñstwa. Przeczytaj poni szy cytat by wyci¹gn¹æ wnioski z dwóch wspó³wystêpuj¹cych faktów: Pog³êbianie siê niekorzystnych procesów demograficznych w d³ugim horyzoncie czasowym grozi zapaœci¹ finansów publicznych i niemo liwoœci¹ œwiadczenia opieki przez pañstwo na rzecz starszych pokoleñ. Wtórny regres demograficzny przesuwa ponad proporcjonalnie moce produkcyjne gospodarki w kierunku obs³ugi i konsumpcji osób starszych.

17 Jednoczeœnie osoby m³odsze s¹ zbyt eksploatowane, aby wychowaæ sobie dostatecznie liczne nowe pokolenia. Gospodarka zorientowana na konsumpcjê starszych pokoleñ nie inwestuje w badania i rozwój. W d³ugim okresie spowalnia, a nastêpnie ulega odwróceniu rozwój gospodarczy. W zwi¹zku z powy szym fakt podany jako pierwszy Starzenie siê spo³eczeñstwa powinien zostaæ opatrzony w dodatkowy komentarz. Oznacza to g³ównie by zapewniæ sobie bezpieczeñstwo w wieku poprodukcyjnym konieczne bêdzie posiadanie bardziej licznego potomstwa ni model obowi¹zuj¹cy wspó³czeœnie. Nowe proekologiczne dzia³ania. Fakt IV. Nowe technologie pozyskiwania energii oraz nastawienie na ochronê œrodowiska. Najpierw cytat jednej z osób, która sytuacjê widzi z najlepszej perspektywy: "Jedna rzecz jest pewna - epokê ³atwej ropy mamy ju za sob¹. To, co teraz zrobimy, zadecyduje, na ile skutecznie zaspokoimy potrzeby energetyczne œwiata w tym stuleciu i w przysz³oœci". ród³o: David J. O'Reilly, szef Chevron Corp., 2005(Chevron to koncern paliwowy, drugi pod wzglêdem wielkoœci w Stanach Zjednoczonych)

18 Poznaj kilka istotnych wniosków: Znajdujemy siê w okolicy najwiêkszego wydobycia ropy naftowej. Z up³ywem czasu koszty wydobycia bêd¹ siê powiêkszaæ. Premierzy wielu krajów wspierani przez czo³owych geologów œwiata, a nawet koncerny naftowe ostrzegaj¹, e "czas ³atwo dostêpnej i taniej energii" dobieg³ koñca. Wraz z wzrostem ceny ropy coraz bardziej op³acalne bêdzie wykorzystanie alternatywnych Ÿróde³ energii. Jej zast¹pienie w dziedzinie transportu jest bardzo trudne. A to dlatego, e ropa stanowi bardzo wygodny magazyn energii i jest kluczowym elementem wspó³czesnego systemu gospodarczego. Informacje o znalezieniu bardzo bogatych z³ó w Kanadzie dawa³a nadzieje na lepsze czasy. Niestety okaza³o siê, e koszt pozyskania ropy z piasków roponoœnych jest bardzo du y.

19 Po drugie, do 2020 roku Polska powinna osi¹gn¹æ 15% udzia³ Odnawialnych róde³ Energii w produkcji energii i 20% udzia³ do roku Obecnie udzia³ "zielonej" energii wynosi oko³o 30% wymaganego poziomu. W zwi¹zku z zmianami czynników kszta³tuj¹cych wspó³czesn¹ gospodarkê (miêdzy innymi taniej ropy) Unia Europejska podejmuje konkretne dzia³ania. Polityka Unii Europejskiej k³adzie nacisk na ochronê œrodowiska i dofinansowuje dzia³ania z ni¹ zwi¹zane. UE stawia wymogi fabryk¹, elektrowni¹, kopalni¹ i innym podmiotom np. stosowanie filtrów, specjalistycznych instalacji ochrony œrodowiska, wymóg okresowe badania wp³ywu na œrodowisko itd. W dziedzinie proekologicznych dzia³añ Unia dofinansowuje budowê instalacji sanitarnych, oczyszczalni œcieków. Przyk³adowe kierunki studiów: ochrona œrodowiska, in ynieria œrodowiska Przyk³adowe zawody, na które zapotrzebowanie mo e wzrastaæ z przyczyn dzia³ania UE : Inspektor ochrony œrodowiska - nadzór nad przestrzeganiem przez ró ne podmioty rynku przepisów ochrony œrodowiska, monitorowanie stanu œrodowiska oraz kontrola instalacji chroni¹cych przed zanieczyszczeniem.

20 Doradca ekologiczny - praca w œwiecie przepisów prawa i dyrektyw unijnych dotycz¹cych ochrony œrodowiska. Praca polega na doradztwie podmiotom rynku by dzia³a³y w poszanowaniu prawa. Praca doradcy ma minimalizowaæ negatywny wp³yw firmy na œrodowisko naturalne. Moim zdaniem decydowanie siê na dwa wy ej wymienione zawody nie jest najlepszym pomys³em. Poleganie na dzia³aniach polityków bywa zawodne. Dzia³ania polityczne s¹ niestabilne w d³u szej perspektywie poniewa czêsto ze zmian¹ rz¹dów zmieniane s¹ te priorytety dzia³añ. Dlatego przed podjêciem decyzji proponujemy g³êbsz¹ analizê tematu. Teraz w skrócie fakty, które bêd¹ kszta³towaæ zmiany w nadchodz¹cych latach: W zwi¹zku z wprowadzeniem nowych certyfikatów (uprawnienia do emisji CO2) w UE koszt produkcji energii w klasycznych technologiach bêdzie dro szy. Dlatego farmy wiatrowe w Europie zachodniej rosn¹ jak grzyby po deszczu. Polska w porównaniu ze swym s¹siadem Niemcami jest daleko w tyle. Tê ró nicê mamy nadrobiæ. Ju dziœ rozgl¹daj¹ siê po okolicy odnajdziecie pierwsze wiatraki.

21 Coraz bardziej popularne staj¹ siê alternatywne metody pozyskiwanie ciep³a do wykorzystania w budynkach. S¹ to - najbardziej popularne kolektory s³oneczne (ciep³a woda u ytkowa) i rzadziej wykorzystywane pompy ciep³a (ogrzewanie pod³ogowe "niskotemperaturowe"). Energetyka j¹drowa mia³aby byæ jednym ze sposobów na pokrycie rosn¹cego zapotrzebowania na energiê elektryczn¹ po 2010 r. Jednak opory spo³eczne, du e koszty budowy utrudniaj¹ jej powstanie, co pewnie sami obserwujecie w mediach. Powy sze fakty daj¹ z³udne wra enie, e gwa³townie wzroœnie zainteresowanie pracownikami mog¹cymi wykonywaæ potrzebne zadania. Nie przecenia³ bym powy ej opisanych informacji pod wzglêdem wp³ywu na rynek pracy. Poniewa wspó³czeœnie in ynierowie w wiêkszoœci s¹ w stanie obs³u yæ powstaj¹ce zapotrzebowanie. Ponadto inwestycje i popularyzacja tego typu technologii trwa latami a przypadek elektrowni atomowej jest odosobniony i nie powinien stanowiæ punktu zaczepienia. W tej dziedzinie warto wybraæ zawód, na który bêdzie zapotrzebowanie mimo zmian wspólnotowego prawa lub dzia³añ politycznych nakierowanych na t¹ bran ê.

22 Zwróci³ bym tu uwagê na alternatywne metody ogrzewania budynków. Nie nale y przeceniaæ ze wzglêdu na ograniczenie dostêpnoœci kredytów przez banki w ostatnim czasie. Istnieje ogromy rynek do zagospodarowania, ale do jego wykorzystania konieczne s¹ stosunkowo dobre warunki gospodarcze, a na ich poprawê na przestrzeni kolejnych lat raczej siê nie zanosi. Kolejnym punktem do rozwa enia bêd¹ informacje p³yn¹ce z MNiSW. Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wy szego opublikowa³o listê kierunków zamawianych, uznanych za strategiczne dla rozwoju Polski. Na liœcie znalaz³y siê miêdzy innymi: ochrona œrodowiska, in ynieria, biotechnologia oraz informatyka. To jest pewnego rodzaju podpowiedÿ dla maturzystów, gdy na wsparcie tych kierunków resort zamierza przeznaczyæ œrodki finansowe. Polska krajem na granicy Unii. Fakt V. Polska posiada d³ug¹ granicê (wschodni¹ granicê Unii) z krajami, które do Unii nie nale ¹. W zwi¹zku z tym granica ma pozostawaæ wyj¹tkowo szczelna. W zwi¹zku z tym, e w Unii obowi¹zuje swobodny przep³yw osób, ochrona przed nielegaln¹ imigracj¹ ze wschodu ma miejsce na terenie Polski i na granicy.

23 Mimo zniesienia granic wewnêtrznych Unii nadal funkcjonuje system urzêdów celnych wewn¹trz ka dego kraju UE. Natomiast w zwi¹zku ze zniesieniem granic stworzono system patroli celnych, uprawnionych do prowadzenia kontroli w dowolnym miejscu. Nacisk na zwiêkszenie obronnoœci kraju. Europejska Polityka Bezpieczeñstwa i Obrony (ESDP) pozostaje drugim, obok cz³onkostwa w NATO, podstawowym filarem polskiej polityki bezpieczeñstwa. Wieloletnie dzia³ania polityczne maj¹ce na celu zwiêkszeniu obronnoœci kraju. Mo na wymieniæ konkretne przyk³ady dzia- ³añ, w których Polska: - jest stron¹ wieloletnich projektów typu tarcza antyrakietowa (nie ma jasnoœci co do daty wprowadzenia projektu). - stopniowo realizowane s¹ wieloletnie rz¹dowe programy zwiêkszenia obronnoœci kraju przez zakup specjalistycznego sprzêtu i zwiêkszanie kompetencji polskich si³ zbrojnych - wprowadzono s³u bê o³nierza zawodowego Ni ej znajdziesz kolejne dzia³ania podejmowanych przez Polskê. Przedstawiam informacje zaczerpniête ze strony internetowej Ministerstwa Obrony Narodowej:

24 Uzyskania przez nasz kraj cz³onkostwa w Unii Europejskiej w 2004 roku zdynamizowa³o zaanga owanie Polski w ESDP. W lipcu 2006 roku Polska przyst¹pi³a do Miêdzyrz¹dowego re imu stymuluj¹cego konkurencyjnoœæ europejskiego rynku zbrojeniowego Jest równie jednym z najwiêkszych uczestników jej pierwszego programu naukowo-badawczego (Ochrona Wojsk). Polska aktywnie anga uje siê w tworzenie Grup Bojowych, umo liwiaj¹cej UE natychmiastowe reagowanie w sytuacjach kryzysowych. Obecnie trwaj¹ prace nad utworzeniem wspólnej takiej jednostki z Niemcami, S³owacj¹, Litw¹ i otw¹. Polska jest odpowiedzialna za jej przygotowanie i funkcjonowanie. Te zmiany zwiêkszaj¹ zapotrzebowanie w zawodach wojskowych. Równie dobrym rozwi¹zaniem jest wst¹pienie w szeregi policji, która pozwoli wam kontynuowaæ naukê i jednoczeœnie podj¹æ pracê w s³u bach mundurowych. Dlatego praca w wojsku, policji, CBŒ lub CBA mo e staæ siê równie powodem dla wybrania konkretnych kierunków studiów. Przyk³adowe kierunki bezpoœrednio zwi¹zane z powy ej opisanymi informacjami: bezpieczeñstwo narodowe, administrowanie systemami bezpieczeñstwa, bezpieczeñstwo wewnêtrzne, studia na uczelniach wojskowych. Aby zobaczyæ co konkretnie mo na tam studiowaæ odwiedÿ strony uczelni:

25 Akademia Obrony Narodowej w Warszawie Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie Akademia Marynarki Wojennej w Gdyni Wy sza Szko³a Oficerska Wojsk L¹dowych we Wroc³awiu Wy sza Szko³a Oficerska Si³ Powietrznych w Dêblinie Uniwersytet Medyczny w odzi - Wydzia³ Wojskowo-Lekarski W zwi¹zku z now¹ form¹ dzia³añ strategicznych, czyli obronnoœci¹ elektroniczn¹. Specjaliœci dziedzin komputerowych bêd¹ mieli szanse s³u yæ obronnoœci kraju. Dla przyk³adu poni ej podane s¹ sytuacje, które mog¹ wp³ywaæ na zainteresowanie powy szymi zawodami w przysz³oœci: - celem ataków czêsto bywaj¹ rz¹dowe lub wojskowe sieci. Ju w 1989 roku hakerzy z dawnego RFN wykradli z USA dane i sprzedali je radzieckiemu KGB. By³ to pierwszy tak powa ny atak. Kilka lat póÿniej by³o ponad 200 tys. ataków hakerskich na ministerstwo obrony USA, przy czym ponad 60% niestety zakoñczonych sukcesem hakerów.

26 Zapobieganie tego typu dzia³aniom jest równie w gestii ABW. ABW dysponuje wiedz¹ specjalistyczn¹, która w podobnych przypadkach pozwala ustaliæ personalia sprawcy ataku internetowego. Dla ochrony przed cyber-zagro eniami przy ABW dzia³a zespó³ reagowania na incydenty komputerowe CERT.GOV.PL. Zespó³ funkcjonuje w ramach departamentu bezpieczeñstwa teleinformatycznego. Nale y jednak pamiêtaæ, e zapotrzebowanie na pracowników w ABW jest ograniczone. Jednak w temacie bezpieczeñstwa elektronicznego mo na równie znaleÿæ pracê w innych podmiotach, choæby - w bankowoœci. Miêdzynarodowe œrodowisko. Fakt VI. Badania ELAN zosta³y przeprowadzone w 2006r. dla Komisji UE w przedsiêbiorstwach krajów wspólnotowych. Badanie wykaza³o, e znajomoœæ jêzyka angielskiego uwa ana jest za w prawie koniecznoœæ. Jednak stanowi 29% przysz³ego ogólnego zapotrzebowania na znajomoœæ jêzyków obcych. Licz¹c konserwatywnie, co najmniej 945 tys. europejskich ma³ych i œrednich przedsiêbiorstw nie bierze udzia³u w przetargach ze wzglêdu na brak znajomoœci jêzyków. Dlatego bêd¹c pracownikiem lub pracodawc¹ w przysz³oœci znajomoœæ jêzyków obcych jest kluczowa i nie mo esz o niej zapomnieæ.

27 Filologia uczy g³ównie znajomoœci jêzyka. Natomiast jeœli chcesz pracowaæ jako t³umacz przysiêg³y to musisz poznaæ dwa fakty: - istniej¹ ustawowe stawki za t³umaczenia przysiêg³e wykonywane dla s¹du, prokuratury, Policji oraz organów administracji publicznej, - aby zostaæ t³umaczem przysiêg³ym konieczne jest: ukoñczenie magisterskich studiów wy szych na kierunku filologia lub ukoñczenie magisterskich studia wy szych na innym kierunku i studia podyplomowe w zakresie t³umaczenia, odpowiednie dla danego jêzyka Nie namawiam tu do od razu wybrania kierunku filologii konkretnego jêzyka jako kierunku studiów. Chcê zaznaczyæ, e znajomoœæ jêzyka obcego jest potrzebna w œrodowisku pracy. Dlatego id¹c na studia weÿ to pod uwagê. Teraz studiuj¹c cokolwiek uczelnie maj¹ obowi¹zek oferowaæ naukê jêzyków. Dlatego korzystaj z tej mo liwoœci i przyk³adaj siê do zajêæ. Pamiêtaj aby sprawdziæ jaki wp³yw powy sze zjawiska spo³eczno-gospodarcze mog¹ mieæ na kierunek, który wybierasz. Jeœli nie bêdziesz przekonany co do swojej oceny wp³ywu tych zjawisk na konkretny kierunek to zwróæ siê o pomoc do kilku osób, które posiadaj¹ wiêksze doœwiadczenie ni Ty. Nastêpnie krytycznie podejdÿ do ich wypowiedzi i zbuduj w³asn¹ opiniê na temat wy ej wymienionych zjawisk spo³ecznych, gospodarczych b¹dÿ politycznych. Do tego punktu wrócisz po przeczytaniu kolejnego rozdzia³u.

28 Gdy zainteresowany jesteœ kierunkiem nie przytoczonym we wczeœniejszych rozdzia³ach. Wystarczy, e zastanowisz siê jaki wp³yw opisane powy ej fakty wp³yn¹ na przysz³oœæ zawodu jaki chcia³byœ wykonywaæ. Mo esz przeszukaæ internet, ale pamiêtaj aby sprawdziæ ka d¹ z przeczytanych opinii pod wzglêdem wiarygodnoœci. Teraz przejdziemy do kolejnych argumentów, które warto uwzglêdniæ przy podejmowaniu decyzji. Wybór kierunku. Aby mieæ pojêcie jakie s¹ najpopularniejsze kierunki wœród maturzystów za przyk³ad mo na podaæ dane z rekrutacji. Obrazuje to - co maturzyœci wol¹ studiowaæ. Tab.1 Najpopularniejsze kierunki studiów stacjonarnych I stopnia i jednolitych magisterskich. Wed³ug ogólnej liczby kandydatów (10 tys. i wiêcej). Na podstawie statystyk opublikowanych przez MNiSW. Na czerwono zaznaczone s¹ kierunki, które moim zdaniem by³y zdecydowanie zbyt popularne wœród maturzystów co bezpoœrednio skutkowaæ bêdzie zbyt du ¹ konkurencj¹ na rynku pracy w przysz³oœci.

29 1. Zarz¹dzanie Stosunki miêdzynarodowe Pedagogika Zarz¹dzanie i in ynieria produkcji Prawo Ochrona œrodowiska Budownictwo Biotechnologia Informatyka Dziennikarstwo i kom. spo³eczna Ekonomia Automatyka i robotyka, Elektronika Administracja Mechanika i budowa maszyn Psychologia Gospodarka przestrzenna Turystyka i rekreacja 22. Kulturoznawstwo In ynieria 23. Geodezja i kartografia œrodowiska Filologia angielska 24. Filologia polska Finanse i 25. Politologia rachunkowoœæ Socjologia Europeistyka 11237

REGULAMIN STYPENDIALNY FUNDACJI NA RZECZ NAUKI I EDUKACJI TALENTY

REGULAMIN STYPENDIALNY FUNDACJI NA RZECZ NAUKI I EDUKACJI TALENTY REGULAMIN STYPENDIALNY FUNDACJI NA RZECZ NAUKI I EDUKACJI TALENTY Program opieki stypendialnej Fundacji Na rzecz nauki i edukacji - talenty adresowany jest do młodzieży ponadgimnazjalnej uczącej się w

Bardziej szczegółowo

Prezentacja dotycząca sytuacji kobiet w regionie Kalabria (Włochy)

Prezentacja dotycząca sytuacji kobiet w regionie Kalabria (Włochy) Prezentacja dotycząca sytuacji kobiet w regionie Kalabria (Włochy) Położone w głębi lądu obszary Kalabrii znacznie się wyludniają. Zjawisko to dotyczy całego regionu. Do lat 50. XX wieku przyrost naturalny

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 660/2005 RADY MIEJSKIEJ W RADOMIU. z dnia 27.06.2005roku

UCHWAŁA NR 660/2005 RADY MIEJSKIEJ W RADOMIU. z dnia 27.06.2005roku i Strona znajduje się w archiwum. Data publikacji : 30.06.2005 Uchwała nr 660 Druk Nr 687 UCHWAŁA NR 660/2005 RADY MIEJSKIEJ W RADOMIU z dnia 27.06.2005roku w sprawie: przyjęcia Regulaminu przyznawania

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY

POWIATOWY URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY ul. Piłsudskiego 33, 33-200 Dąbrowa Tarnowska tel. (0-14 ) 642-31-78 Fax. (0-14) 642-24-78, e-mail: krda@praca.gov.pl Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 5/2015 Powiatowej Rady Rynku Pracy

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR -SPECJALIZACJE

INFORMATOR -SPECJALIZACJE INFORMATOR -SPECJALIZACJE Informator został przygotowany w oparciu o specjalizacje z których akredytacje posiada Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. Uniwersytet, został wybrany

Bardziej szczegółowo

Satysfakcja pracowników 2006

Satysfakcja pracowników 2006 Satysfakcja pracowników 2006 Raport z badania ilościowego Listopad 2006r. www.iibr.pl 1 Spis treści Cel i sposób realizacji badania...... 3 Podsumowanie wyników... 4 Wyniki badania... 7 1. Ogólny poziom

Bardziej szczegółowo

CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ

CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ SEKRETARIAT OŚRODEK INFORMACJI 629-35 - 69, 628-37 - 04 693-46 - 92, 625-76 - 23 UL. ŻURAWIA 4A, SKR. PT.24 00-503 W A R S Z A W A TELEFAX 629-40 - 89 INTERNET http://www.cbos.pl

Bardziej szczegółowo

Powszechność nauczania języków obcych w roku szkolnym

Powszechność nauczania języków obcych w roku szkolnym Z PRAC INSTYTUTÓW Jadwiga Zarębska Warszawa, CODN Powszechność nauczania języków obcych w roku szkolnym 2000 2001 Ö I. Powszechność nauczania języków obcych w różnych typach szkół Dane przedstawione w

Bardziej szczegółowo

Międzywydziałowy, priorytetowy kierunek studiów Inżynieria Biomedyczna na Politechnice Gdańskiej zostanie uruchomiony w roku akademickim 2009/2010!!!

Międzywydziałowy, priorytetowy kierunek studiów Inżynieria Biomedyczna na Politechnice Gdańskiej zostanie uruchomiony w roku akademickim 2009/2010!!! Międzywydziałowy, priorytetowy kierunek studiów Inżynieria Biomedyczna na Politechnice Gdańskiej zostanie uruchomiony w roku akademickim 2009/2010!!! Nowy międzywydziałowy kierunek Inżynieria Biomedyczna

Bardziej szczegółowo

- 70% wg starych zasad i 30% wg nowych zasad dla osób, które. - 55% wg starych zasad i 45% wg nowych zasad dla osób, które

- 70% wg starych zasad i 30% wg nowych zasad dla osób, które. - 55% wg starych zasad i 45% wg nowych zasad dla osób, które Oddział Powiatowy ZNP w Gostyninie Uprawnienia emerytalne nauczycieli po 1 stycznia 2013r. W związku napływającymi pytaniami od nauczycieli do Oddziału Powiatowego ZNP w Gostyninie w sprawie uprawnień

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 27/2012. Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. z dnia 26 kwietnia 2012 roku

Uchwała Nr 27/2012. Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. z dnia 26 kwietnia 2012 roku Uchwała Nr 27/2012 Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 26 kwietnia 2012 roku w sprawie Wewnętrznego Sytemu Zapewniania Jakości Kształcenia Na podstawie 9 ust. 1 pkt 9 rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

Losy absolwentów 2012. II Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. A. Mickiewicza w Słupsku

Losy absolwentów 2012. II Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. A. Mickiewicza w Słupsku Losy absolwentów 2012 Losy absolwentów 2012 II Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. A. Mickiewicza w Słupsku Od kilku lat szkoła prowadzi statystyki dotyczące późniejszych losów absolwentów,

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z ankiety Uczelni Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie w roku akademickim 2012/2013

Sprawozdanie z ankiety Uczelni Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie w roku akademickim 2012/2013 Sprawozdanie z ankiety Uczelni Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie w roku akademickim 2012/2013 TERMIN ANKIETYZACJI: Rok akademicki 2012/2013 DATA OPRACOWANIA: 22.10.2013 r.

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 3

Zapytanie ofertowe nr 3 I. ZAMAWIAJĄCY STUDIUM JĘZYKÓW OBCYCH M. WAWRZONEK I SPÓŁKA s.c. ul. Kopernika 2 90-509 Łódź NIP: 727-104-57-16, REGON: 470944478 Zapytanie ofertowe nr 3 II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia

Bardziej szczegółowo

Regionalna Karta Du ej Rodziny

Regionalna Karta Du ej Rodziny Szanowni Pañstwo! Wspieranie rodziny jest jednym z priorytetów polityki spo³ecznej zarówno kraju, jak i województwa lubelskiego. To zadanie szczególnie istotne w obliczu zachodz¹cych procesów demograficznych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYNAGRADZANIA

REGULAMIN WYNAGRADZANIA Za³¹cznik do Zarz¹dzenia Nr 01/2009 Przewodnicz¹cego Zarz¹du KZG z dnia 2 kwietnia 2009 r. REGULAMIN WYNAGRADZANIA pracowników samorz¹dowych zatrudnionych w Komunalnym Zwi¹zku Gmin we W³adys³awowie Regulamin

Bardziej szczegółowo

S-10. Sprawozdanie o studiach dziennych, wieczorowych, zaocznych, eksternistycznych według stanu w dniu 30 XI 200 r.

S-10. Sprawozdanie o studiach dziennych, wieczorowych, zaocznych, eksternistycznych według stanu w dniu 30 XI 200 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY, 00-925 Warszawa, al. Niepodległości 2 Wypełnia US Oddział terenowy Nr formularza Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Numer identyfikacyjny REGON S- Sprawozdanie o studiach

Bardziej szczegółowo

31-052 Kraków ul. Miodowa 41 tel./fax: (012) 426 20 60 e-mail: redakcja@rynekpracy.pl

31-052 Kraków ul. Miodowa 41 tel./fax: (012) 426 20 60 e-mail: redakcja@rynekpracy.pl Rynek informatyków w województwie kujawsko-pomorskim o f e r t a s p r z e d a ż y r a p o r t u KRAKÓW 2009 31-052 Kraków ul. Miodowa 41 tel./fax: (012) 426 20 60 e-mail: redakcja@rynekpracy.pl www.sedlak.pl

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WSPIERANIA ODDOLNYCH INICJATYW ARTYSTYCZNYCH, KULTURALNYCH I SPOŁECZNYCH WE WROCŁAWIU

PROGRAM WSPIERANIA ODDOLNYCH INICJATYW ARTYSTYCZNYCH, KULTURALNYCH I SPOŁECZNYCH WE WROCŁAWIU PROGRAM WSPIERANIA ODDOLNYCH INICJATYW ARTYSTYCZNYCH, KULTURALNYCH I SPOŁECZNYCH WE WROCŁAWIU CEL PROGRAMU Włączenie aktywnych mieszkańców Wrocławia do współtworzenia programu Wrocław Europejska Stolica

Bardziej szczegółowo

1. Postanawia się przyjąć i przekazać pod obrady Rady Miasta Krakowa projekt uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie zamiaru rozwiązania Zespołu Szkół

1. Postanawia się przyjąć i przekazać pod obrady Rady Miasta Krakowa projekt uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie zamiaru rozwiązania Zespołu Szkół ZARZĄDZENIE Nr 98/2016 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA z dnia 13.01.2016 r. w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie zamiaru rozwiązania

Bardziej szczegółowo

Jak zostać przedsiębiorcą, czyli własna firma za unijne pieniądze Anna Szymańska Wiceprezes Zarządu DGA S.A. Poznań, 20 kwietnia 2016 r.

Jak zostać przedsiębiorcą, czyli własna firma za unijne pieniądze Anna Szymańska Wiceprezes Zarządu DGA S.A. Poznań, 20 kwietnia 2016 r. Jak zostać przedsiębiorcą, czyli własna firma za unijne pieniądze Anna Szymańska Wiceprezes Zarządu DGA S.A. Poznań, 20 kwietnia 2016 r. UWAGA w obecnej perspektywie UE maksymalna kwota dotacji nie przekracza

Bardziej szczegółowo

Sergiusz Sawin Innovatika

Sergiusz Sawin Innovatika Podsumowanie cyklu infoseminariów regionalnych: Siedlce, 16 lutego 2011 Płock, 18 lutego 2011 Ostrołęka, 21 lutego 2011 Ciechanów, 23 lutego 2011 Radom, 25 lutego 2011 Sergiusz Sawin Innovatika Projekt

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzêdowy. zamieszkuj¹cych na sta³e na terenie Województwa Wielkopolskiego. og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego.

Dziennik Urzêdowy. zamieszkuj¹cych na sta³e na terenie Województwa Wielkopolskiego. og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego. Województwa Wielkopolskiego Nr 155 16966 3416 UCHWA A Nr XII/178/2007 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia 24 wrzeœnia 2007 r. w sprawie: zasad udzielania stypendiów dla uczniów, s³uchaczy i studentów

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZADANIA KONKURENCJI CASE STUDY V OGOLNOPOLSKIEGO KONKURSU BEST EGINEERING COMPETITION 2011

REGULAMIN ZADANIA KONKURENCJI CASE STUDY V OGOLNOPOLSKIEGO KONKURSU BEST EGINEERING COMPETITION 2011 REGULAMIN ZADANIA KONKURENCJI CASE STUDY V OGOLNOPOLSKIEGO KONKURSU BEST EGINEERING COMPETITION 2011 Cel zadania: Zaplanować 20-letni plan rozwoju energetyki elektrycznej w Polsce uwzględniając obecny

Bardziej szczegółowo

KARTA INFORMACYJNA USŁUGI PRZYZNANIE DODATKU AKTYWIZACYJNEGO

KARTA INFORMACYJNA USŁUGI PRZYZNANIE DODATKU AKTYWIZACYJNEGO URZĄD PRACY Węgierska 146, 33-300 Nowy Sącz, Tel. 0048 18 442-91-08, 442-91-10, 442-91-13, Fax.0048 18 442-99-84, e-mail: krno@praca.gov.pl http://www.sup.nowysacz.pl, NIP 734-102-42-70, REGON 492025071,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN FINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU PRACY KOSZTÓW STUDIÓW PODYPLOMOWYCH

REGULAMIN FINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU PRACY KOSZTÓW STUDIÓW PODYPLOMOWYCH REGULAMIN FINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU PRACY KOSZTÓW STUDIÓW PODYPLOMOWYCH ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Na podstawie art. 42 a ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach

Bardziej szczegółowo

IDZ DO KATALOG KSI EK TWÓJ KOSZYK CENNIK I INFORMACJE CZYTELNIA PRZYK ADOWY ROZDZIA SPIS TREŒCI KATALOG ONLINE ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG

IDZ DO KATALOG KSI EK TWÓJ KOSZYK CENNIK I INFORMACJE CZYTELNIA PRZYK ADOWY ROZDZIA SPIS TREŒCI KATALOG ONLINE ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG IDZ DO PRZYK ADOWY ROZDZIA KATALOG KSI EK ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG TWÓJ KOSZYK SPIS TREŒCI KATALOG ONLINE DODAJ DO KOSZYKA CENNIK I INFORMACJE ZAMÓW INFORMACJE ONOWOŒCIACH Sudoku. 101 ³amig³ówek dla zaawansowanych

Bardziej szczegółowo

Przepisy regulujące kwestię przyznawania przez Ministra Zdrowia stypendium ministra:

Przepisy regulujące kwestię przyznawania przez Ministra Zdrowia stypendium ministra: Informacja na temat składania wniosków o Stypendium Ministra Zdrowia dla studentów uczelni medycznych za osiągnięcia w nauce i wybitne osiągnięcia sportowe, w roku akademickim 2011/2012 Ministerstwo Zdrowia,

Bardziej szczegółowo

PROGRAM LIFELONG LEARNING ERASMUS

PROGRAM LIFELONG LEARNING ERASMUS PROGRAM LIFELONG LEARNING ERASMUS W AKADEMII MORSKIEJ W GDYNI ZASADY REALIZACJI 2010/2011 I. WSTĘP 1. Decyzję o przystąpieniu Uczelni do Programu Lifelong Learning (dawniej Sokrates) podejmuje Senat Uczelni.

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji i udziału w projekcie

Regulamin rekrutacji i udziału w projekcie Regulamin rekrutacji i udziału w projekcie Nauczyciel na miarę czasów język angielski w wychowaniu przedszkolnej i zintegrowanej edukacji wczesnoszkolnej Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji

Bardziej szczegółowo

Roczne zeznanie podatkowe 2015

Roczne zeznanie podatkowe 2015 skatteetaten.no Informacje dla pracowników zagranicznych Roczne zeznanie podatkowe 2015 W niniejszej broszurze znajdziesz skrócony opis tych pozycji w zeznaniu podatkowym, które dotyczą pracowników zagranicznych

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. 1) Przedmiot zamówienia:

ZAPYTANIE OFERTOWE. 1) Przedmiot zamówienia: 00-695 Warszawa, ul. Nowogrodzka 47a tel.: +48 22 39 07 401, fax: +48 22 20 13 408 sekretariat@ncbr.gov.pl 1) Przedmiot zamówienia: ZAPYTANIE OFERTOWE Przeprowadzenie dwudniowego szkolenia w formie warsztatu

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXII / 242 / 04 Rady Miejskiej Turku z dnia 21 grudnia 2004 roku

Uchwała Nr XXII / 242 / 04 Rady Miejskiej Turku z dnia 21 grudnia 2004 roku Informacja dotycząca Stypendiów Burmistrza Miasta Turku za wyniki w nauce, stypendia za osiągnięcia sportowe oraz stypendia za osiągnięcia w dziedzinie kultury i działalności artystycznej. Urząd Miejski

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŒCI. Pismo w sprawie korzystania z pomocy finansowej ze œrodków funduszu restrukturyzacji banków spó³dzielczych.

SPIS TREŒCI. Pismo w sprawie korzystania z pomocy finansowej ze œrodków funduszu restrukturyzacji banków spó³dzielczych. SPIS TREŒCI Uchwa³a nr 5/2003 Rady Bankowego Funduszu Gwarancyjnego z dnia 20 lutego 2003 r. zmieniaj¹ca uchwa³ê w sprawie okreœlenia zasad, form, warunków i trybu udzielania pomocy finansowej podmiotom

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyŝkowych badania w szkołach ponadgimnazjalnych za 2013 rok

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyŝkowych badania w szkołach ponadgimnazjalnych za 2013 rok Monitoring zawodów deficytowych i nadwyŝkowych badania w szkołach ponadgimnazjalnych za 2013 rok Druga część raportu: Monitoring Zawodów Deficytowych i NadwyŜkowych za rok 2013 rok dotyczy szkół ponadgimnazjalnych

Bardziej szczegółowo

Raport z przeprowadzenia ankiety dotyczącej oceny pracy dziekanatu POLITECHNIKA CZĘSTOCHOWSKA. WYDZIAŁ INŻYNIERII MECHANICZNEJ i INFORMATYKI

Raport z przeprowadzenia ankiety dotyczącej oceny pracy dziekanatu POLITECHNIKA CZĘSTOCHOWSKA. WYDZIAŁ INŻYNIERII MECHANICZNEJ i INFORMATYKI POLITECHNIKA CZĘSTOCHOWSKA WYDZIAŁ INŻYNIERII MECHANICZNEJ i INFORMATYKI WEWNĘTRZNY SYSTEM ZAPEWNIENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA Raport z przeprowadzenia ankiety dotyczącej oceny pracy dziekanatu CZĘSTOCHOWA

Bardziej szczegółowo

revati.pl Drukarnia internetowa Szybki kontakt z klientem Obs³uga zapytañ ofertowych rozwi¹zania dla poligrafii Na 100% procent wiêcej klientów

revati.pl Drukarnia internetowa Szybki kontakt z klientem Obs³uga zapytañ ofertowych rozwi¹zania dla poligrafii Na 100% procent wiêcej klientów revati.pl rozwi¹zania dla poligrafii Systemy do sprzeda y us³ug poligraficznych w internecie Drukarnia Szybki kontakt z klientem Obs³uga zapytañ ofertowych Na 100% procent wiêcej klientów drukarnia drukarnia

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 57 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 1 października 2008 roku

Zarządzenie nr 57 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 1 października 2008 roku UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI DO 0130/57/2008 Zarządzenie nr 57 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 1 października 2008 roku w sprawie: szkolenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy studentów I roku

Bardziej szczegółowo

Dodatkowe punkty.. FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY. Do projektu Małopolski Uniwersytet Kompetencji szkolenia językowe i komputerowe dla Małopolan

Dodatkowe punkty.. FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY. Do projektu Małopolski Uniwersytet Kompetencji szkolenia językowe i komputerowe dla Małopolan Data wpływu do Organizatora: Dodatkowe punkty.. FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY Do projektu Małopolski Uniwersytet Kompetencji szkolenia językowe i komputerowe dla Małopolan Wybieram kurs: ECDL Start (szkolenie

Bardziej szczegółowo

na otaczający świat pozytywnie wpłynąć

na otaczający świat pozytywnie wpłynąć nie tylko ekologia Słońce nieprzerwanie dostarcza energii, której zamiana na ciepło jest rozwiązaniem czystym i prostym. Dzisiejsze technologie są na tyle rozwinięte, aby energia słoneczna mogła być dostępna

Bardziej szczegółowo

Regulamin opłat wraz z tabelą opłat za naukę w Wyższej Szkole Logistyki

Regulamin opłat wraz z tabelą opłat za naukę w Wyższej Szkole Logistyki Załącznik 1 do Umowy o przeprowadzenie kształcenia na studiach pierwszego i drugiego stopnia. Poznań, dnia 31 marca 2015 r. Regulamin opłat wraz z tabelą opłat za naukę w Wyższej Szkole Logistyki Na podstawie

Bardziej szczegółowo

17-20 LISTOPADA 2009 Patronat Honorowy Prezydent Miasta Tarnobrzeg Starosta Powiatu Mieleckiego Starosta Powiatu Jaros³awskiego Prezydent Miasta Przemyœla Patronat Medialny: Serwis edukacyjny kierunkistudiow.pl

Bardziej szczegółowo

Twój rodzaj CV. Jak wybrać odpowiedni rodzaj CV w zależności od doświadczenia i celu zawodowego?

Twój rodzaj CV. Jak wybrać odpowiedni rodzaj CV w zależności od doświadczenia i celu zawodowego? Twój rodzaj CV Jak wybrać odpowiedni rodzaj CV w zależności od doświadczenia i celu zawodowego? Odpowiedz sobie na pytanie: Na czym polega fenomen dobrego CV jakie informacje powinny być widoczne w dokumencie

Bardziej szczegółowo

Strategia rozwoju kariery zawodowej - Twój scenariusz (program nagrania).

Strategia rozwoju kariery zawodowej - Twój scenariusz (program nagrania). Strategia rozwoju kariery zawodowej - Twój scenariusz (program nagrania). W momencie gdy jesteś studentem lub świeżym absolwentem to znajdujesz się w dobrym momencie, aby rozpocząć planowanie swojej ścieżki

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN BIURA KARIER EUROPEJSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY PRAWA I ADMINISTRACJI

REGULAMIN BIURA KARIER EUROPEJSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY PRAWA I ADMINISTRACJI REGULAMIN BIURA KARIER EUROPEJSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY PRAWA I ADMINISTRACJI I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Biuro Karier Europejskiej Wyższej Szkoły Prawa i Administracji w Warszawie, zwane dalej BK EWSPA to

Bardziej szczegółowo

HAŚKO I SOLIŃSKA SPÓŁKA PARTNERSKA ADWOKATÓW ul. Nowa 2a lok. 15, 50-082 Wrocław tel. (71) 330 55 55 fax (71) 345 51 11 e-mail: kancelaria@mhbs.

HAŚKO I SOLIŃSKA SPÓŁKA PARTNERSKA ADWOKATÓW ul. Nowa 2a lok. 15, 50-082 Wrocław tel. (71) 330 55 55 fax (71) 345 51 11 e-mail: kancelaria@mhbs. HAŚKO I SOLIŃSKA SPÓŁKA PARTNERSKA ADWOKATÓW ul. Nowa 2a lok. 15, 50-082 Wrocław tel. (71) 330 55 55 fax (71) 345 51 11 e-mail: kancelaria@mhbs.pl Wrocław, dnia 22.06.2015 r. OPINIA przedmiot data Praktyczne

Bardziej szczegółowo

Czy przedsiêbiorstwo, którym zarz¹dzasz, intensywnie siê rozwija, ma wiele oddzia³ów lub kolejne lokalizacje w planach?

Czy przedsiêbiorstwo, którym zarz¹dzasz, intensywnie siê rozwija, ma wiele oddzia³ów lub kolejne lokalizacje w planach? Czy przedsiêbiorstwo, którym zarz¹dzasz, intensywnie siê rozwija, ma wiele oddzia³ów lub kolejne lokalizacje w planach? Czy masz niedosyt informacji niezbêdnych do tego, by mieæ pe³en komfort w podejmowaniu

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 3/2012 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. rotmistrza Witolda Pileckiego w Oświęcimiu z dnia 26 stycznia 2012 roku

Zarządzenie nr 3/2012 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. rotmistrza Witolda Pileckiego w Oświęcimiu z dnia 26 stycznia 2012 roku PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA IM. ROTMISTRZA WITOLDA PILECKIEGO W OŚWIĘCIMIU Zarządzenie nr 3/2012 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. rotmistrza Witolda Pileckiego w Oświęcimiu z dnia 26

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 6 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw 1)

USTAWA. z dnia 6 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw 1) Dziennik Ustaw Nr 237 13670 Poz. 1654 1654 USTAWA z dnia 6 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw 1) Art. 1. W ustawie z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U.

Bardziej szczegółowo

Krótka informacja o instytucjonalnej obs³udze rynku pracy

Krótka informacja o instytucjonalnej obs³udze rynku pracy Agnieszka Miler Departament Rynku Pracy Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Spo³ecznej Krótka informacja o instytucjonalnej obs³udze rynku pracy W 2000 roku, zosta³o wprowadzone rozporz¹dzeniem Prezesa

Bardziej szczegółowo

1. NAUCZANIE JĘZYKÓW NOWOŻYTNYCH (OBOWIĄZKOWYCH) W RAMACH PROGRAMU STUDIÓW STACJONARNYCH (CYKL A I B) I NIESTACJONARNYCH

1. NAUCZANIE JĘZYKÓW NOWOŻYTNYCH (OBOWIĄZKOWYCH) W RAMACH PROGRAMU STUDIÓW STACJONARNYCH (CYKL A I B) I NIESTACJONARNYCH 1 Szczegółowe przepisy wykonawcze na rok akadem. 2010/11 wprowadzające w życie Zarządzenie Rektora PWT we Wrocławiu w sprawie nauczania języków obcych na PWT we Wrocławiu z dnia 29 września 2009 r. 1.

Bardziej szczegółowo

Wyniki badania kariery zawodowej absolwenta Wydziału Ekonomicznego ZUT w Szczecinie Absolwenci kierunku Ekonomia (S2)

Wyniki badania kariery zawodowej absolwenta Wydziału Ekonomicznego ZUT w Szczecinie Absolwenci kierunku Ekonomia (S2) Wyniki badania kariery zawodowej absolwenta Wydziału Ekonomicznego ZUT w Szczecinie Absolwenci kierunku Ekonomia (S2) Spis treści: 1. Odpowiedzi absolwentów, którzy zadeklarowali, że: A. Pracują w zawodzie

Bardziej szczegółowo

1. W przypadku kierunków studiów z semestralnym okresem zaliczeniowym, rozpoczynających się od roku akademickiego 2016/2017:

1. W przypadku kierunków studiów z semestralnym okresem zaliczeniowym, rozpoczynających się od roku akademickiego 2016/2017: Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 38 Rektora Uniwersytetu Zielonogórskiego z dnia 9 kwietnia 2013 r. Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 40 Rektora Uniwersytetu Zielonogórskiego z dnia 31 maja 2016 r. 1. W

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OPŁAT ZWIĄZANYCH Z PROCESEM KSZTAŁCENIA W AKADEMII MUZYCZNEJ W KRAKOWIE

REGULAMIN OPŁAT ZWIĄZANYCH Z PROCESEM KSZTAŁCENIA W AKADEMII MUZYCZNEJ W KRAKOWIE Załącznik do Uchwały nr.. /2010 Senatu Akademii Muzycznej w Krakowie z dnia 12 października 2010 r. REGULAMIN OPŁAT ZWIĄZANYCH Z PROCESEM KSZTAŁCENIA W AKADEMII MUZYCZNEJ W KRAKOWIE Regulamin ma zastosowanie

Bardziej szczegółowo

www.klimatycznykolobrzeg.pl OFERTA PROMOCYJNA

www.klimatycznykolobrzeg.pl OFERTA PROMOCYJNA Portal Klimatyczny Ko³obrzeg www.klimatycznykolobrzeg.pl OFERTA PROMOCYJNA Centrum Promocji i Informacji Turystycznej w Ko³obrzegu widz¹c koniecznoœæ zmiany wizerunku oraz funkcjonalnoœci turystycznej

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Wyniki badań ankietowych przeprowadzonych przez Departament Pielęgniarek i Położnych wśród absolwentów studiów pomostowych, którzy zakończyli udział w projekcie systemowym pn. Kształcenie zawodowe pielęgniarek

Bardziej szczegółowo

U S T A W A. z dnia. o zmianie ustawy o ułatwieniu zatrudnienia absolwentom szkół. Art. 1.

U S T A W A. z dnia. o zmianie ustawy o ułatwieniu zatrudnienia absolwentom szkół. Art. 1. P r o j e k t z dnia U S T A W A o zmianie ustawy o ułatwieniu zatrudnienia absolwentom szkół. Art. 1. W ustawie z dnia 18 września 2001 r. o ułatwieniu zatrudnienia absolwentom szkół (Dz.U. Nr 122, poz.

Bardziej szczegółowo

Zapisy na kursy B i C

Zapisy na kursy B i C Instytut Psychologii Uniwersytetu Gdańskiego Zapisy na kursy B i C rok akademicki 2016 / 2017 procedura i terminarz Gdańsk, 2016 Tok studiów w Instytucie Psychologii UG Poziomy nauczania i ścieżki specjalizacyjne

Bardziej szczegółowo

Klub Absolwenta rozwiązuje, obecnie najpoważniejsze problemy z jakimi spotykają się obecnie młodzi ludzie:

Klub Absolwenta rozwiązuje, obecnie najpoważniejsze problemy z jakimi spotykają się obecnie młodzi ludzie: Klub Absolwenta Klub Absolwenta rozwiązuje, obecnie najpoważniejsze problemy z jakimi spotykają się obecnie młodzi ludzie: Pierwszy, problem wysokiego bezrobocia wśród absolwentów uczelni wyższych (gwarancja

Bardziej szczegółowo

ZA II SEMESTR ROKU SZKOLNEGO 2012 / 2013. Ulica, nr domu, mieszkania Kod pocztowy - Miejscowość PŁOCK

ZA II SEMESTR ROKU SZKOLNEGO 2012 / 2013. Ulica, nr domu, mieszkania Kod pocztowy - Miejscowość PŁOCK Data wpływu do szkoły Pieczęć szkoły Nazwisko i Imię wnioskodawcy (pełnoletniego ucznia lub rodzica) Nr ewidencyjny wniosku (wypełnia ZJO) DOCHÓD (wypełnia ZJO) na 1 os. w rodzinie ŚREDNIA OCEN (wypełnia

Bardziej szczegółowo

Załącznik do zarządzenia Rektora Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Nr 8/2013 z 4 marca 2013 r.

Załącznik do zarządzenia Rektora Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Nr 8/2013 z 4 marca 2013 r. Załącznik do zarządzenia Rektora Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Nr 8/2013 z 4 marca 2013 r. Zasady i tryb przyznawania oraz wypłacania stypendiów za wyniki w nauce ze Studenckiego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA STYPENDIÓW NA KIERUNKACH ZAMAWIANYCH W RAMACH PROJEKTU POKL

REGULAMIN PRZYZNAWANIA STYPENDIÓW NA KIERUNKACH ZAMAWIANYCH W RAMACH PROJEKTU POKL REGULAMIN PRZYZNAWANIA STYPENDIÓW NA KIERUNKACH ZAMAWIANYCH W RAMACH PROJEKTU POKL Inżynier na zamówienie Wydział Budowy Maszyn i Lotnictwa Politechniki Rzeszowskiej Przepisy i postanowienia ogólne 1 1.

Bardziej szczegółowo

ZWROT PODATKU VAT NALICZONEGO W INNYM PAŃSTWIE UNII EUROPEJSKIEJ

ZWROT PODATKU VAT NALICZONEGO W INNYM PAŃSTWIE UNII EUROPEJSKIEJ ZWROT PODATKU VAT NALICZONEGO W INNYM PAŃSTWIE UNII EUROPEJSKIEJ Informacje o usłudze Numer usługi 2016/01/12/8058/982 Cena netto 599,00 zł Cena brutto 599,00 zł Cena netto za godzinę 0,00 zł Cena brutto

Bardziej szczegółowo

1 lutego 2012 r. I. Zasady ogólne

1 lutego 2012 r. I. Zasady ogólne 1 lutego 2012 r. Wydział Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego Dziekanat, ul. Hoża 69, 00-681 Warszawa e-mail: dziekfiz@fuw.edu.pl tel. +48 22 55 32 123, fax: +48 22 55 32 333 Regulamin przyznawania stypendiów

Bardziej szczegółowo

DLA ZAMAWIAJĄCEGO: OFERTA. Ja/-my, niżej podpisany/-ni... działając w imieniu i na rzecz... Adres Wykonawcy:...

DLA ZAMAWIAJĄCEGO: OFERTA. Ja/-my, niżej podpisany/-ni... działając w imieniu i na rzecz... Adres Wykonawcy:... załącznik nr 1 do SIWZ. (pieczęć Wykonawcy) DLA ZAMAWIAJĄCEGO: Centrum Pomocy Społecznej Dzielnicy Śródmieście im. prof. Andrzeja Tymowskiego 00-217 Warszawa, ul. Konwiktorska 3/5 OFERTA Ja/-my, niżej

Bardziej szczegółowo

Fed musi zwiększać dług

Fed musi zwiększać dług Fed musi zwiększać dług Autor: Chris Martenson Źródło: mises.org Tłumaczenie: Paweł Misztal Fed robi, co tylko może w celu doprowadzenia do wzrostu kredytu (to znaczy długu), abyśmy mogli powrócić do tego,

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE Program aktywizacji społeczno zawodowej osób bezrobotnych w gminie Naruszewo

ZAPYTANIE OFERTOWE Program aktywizacji społeczno zawodowej osób bezrobotnych w gminie Naruszewo ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z przystąpieniem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Naruszewie do realizacji projektu systemowego Program aktywizacji społeczno zawodowej osób bezrobotnych w gminie Naruszewo

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa uczniów do działań projektu Za rękę z Einsteinem edycja II

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa uczniów do działań projektu Za rękę z Einsteinem edycja II Regulamin rekrutacji i uczestnictwa uczniów do działań projektu Za rękę z Einsteinem edycja II 1 Wstęp 1. Regulamin określa warunki udziału beneficjentów ostatecznych (uczestników projektu) w projekcie

Bardziej szczegółowo

ZASADY ORGANIZACJI, PRZEBIEGU, ZALICZANIA I FINANSOWANIA PRAKTYK STUDENCKICH OBJĘTYCH PLANEM STUDIÓW STACJONARNYCH I NIESTACJONARNYCH ZAOCZNYCH

ZASADY ORGANIZACJI, PRZEBIEGU, ZALICZANIA I FINANSOWANIA PRAKTYK STUDENCKICH OBJĘTYCH PLANEM STUDIÓW STACJONARNYCH I NIESTACJONARNYCH ZAOCZNYCH Załącznik do Uchwały nr 198/2008-2012 Rady Wydziału Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii Politechniki Warszawskiej z dnia 31 maja 2011 r. ZASADY ORGANIZACJI, PRZEBIEGU, ZALICZANIA I FINANSOWANIA PRAKTYK

Bardziej szczegółowo

OPIS WYDARZENIA. Fundacja Myœli Ekologicznej

OPIS WYDARZENIA. Fundacja Myœli Ekologicznej OPIS WYDARZENIA Kim jesteœmy? powsta³a w 2012 roku w Krakowie. W ramach dzia³alnoœci statutowej, Fundacja realizuje programy edukacyjne i aktywizuj¹ce, koncentruj¹ce siê na tematyce ekologicznej. Pomys³

Bardziej szczegółowo

1. Środki finansowe ustala corocznie organ prowadzący.

1. Środki finansowe ustala corocznie organ prowadzący. REGULAMIN DOFINANSOWANIA FORM DOSKONALENIA ZAWODOWEGO NAUCZYCIELI W PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. BOLESŁAWA CHROBREGO W KOŁCZEWIE 1 1. Środki finansowe ustala corocznie organ prowadzący. 2 1. O dofinansowanie

Bardziej szczegółowo

Reforma emerytalna. Co zrobimy? SŁOWNICZEK

Reforma emerytalna. Co zrobimy? SŁOWNICZEK SŁOWNICZEK Konto w (I filar) Każdy ubezpieczony w posiada swoje indywidualne konto, na którym znajdują się wszystkie informacje dotyczące ubezpieczonego (m. in. okres ubezpieczenia, suma wpłaconych składek).

Bardziej szczegółowo

TRENER TRENING KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH

TRENER TRENING KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH OFERTA PRACY Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Spytkowicach w związku z realizacją projektu systemowego Czas odnowy klientów GOPS w Spytkowicach realizowanego w ramach POKL, Priorytet VII

Bardziej szczegółowo

Wytyczne Województwa Wielkopolskiego

Wytyczne Województwa Wielkopolskiego 5. Wytyczne Województwa Wielkopolskiego Projekt wspó³finansowany przez Uniê Europejsk¹ z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Bud etu Pañstwa w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorzàdowych

ROZPORZÑDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorzàdowych Dziennik Ustaw Nr 50 4541 Poz. 398 398 ROZPORZÑDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorzàdowych Na podstawie art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008

Bardziej szczegółowo

Obowiązek wystawienia faktury zaliczkowej wynika z przepisów o VAT i z faktu udokumentowania tego podatku.

Obowiązek wystawienia faktury zaliczkowej wynika z przepisów o VAT i z faktu udokumentowania tego podatku. Różnice kursowe pomiędzy zapłatą zaliczki przez kontrahenta zagranicznego a fakturą dokumentującą tę Obowiązek wystawienia faktury zaliczkowej wynika z przepisów o VAT i z faktu udokumentowania tego podatku.

Bardziej szczegółowo

Przygotowanie pedagogiczne

Przygotowanie pedagogiczne Przygotowanie pedagogiczne Informacje o usłudze Numer usługi 2016/04/08/7405/7773 Cena netto 3 700,00 zł Cena brutto 3 700,00 zł Cena netto za godzinę 13,31 zł Cena brutto za godzinę 13,31 Możliwe współfinansowanie

Bardziej szczegółowo

e-kadry.com.pl Ewa Drzewiecka Telepraca InfoBiznes

e-kadry.com.pl Ewa Drzewiecka Telepraca InfoBiznes e-kadry.com.pl Ewa Drzewiecka Telepraca Beck InfoBiznes www.beckinfobiznes.pl Telepraca wydanie 1. ISBN 978-83-255-0050-4 Autor: Ewa Drzewiecka Redakcja: Joanna Tyszkiewicz Wydawnictwo C.H. Beck Ul. Gen.

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Rawie Mazowieckiej

Powiatowy Urząd Pracy w Rawie Mazowieckiej ...... pieczęć firmowa wnioskodawcy (miejscowość i data) Powiatowy Urząd Pracy w Rawie Mazowieckiej WNIOSEK PRACODAWCY O PRZYZNANIE ŚRODKÓW Z KRAJOWEGO FUNDUSZU SZKOLENIOWEGO NA KSZTAŁCENIE USTAWICZNE

Bardziej szczegółowo

Województwo Lubuskie, 2016 r.

Województwo Lubuskie, 2016 r. Województwo Lubuskie, 2016 r. Kursy kwalifikacyjne, szkolenia doskonalące dla nauczycieli w zakresie tematyki związanej z nauczanym zawodem. Studia podyplomowe itp. Np. uczelnie wyższe w przypadku szkoleń

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z serwisu http://www.monitorceidg.pl

Regulamin korzystania z serwisu http://www.monitorceidg.pl Regulamin korzystania z serwisu http://www.monitorceidg.pl 1 [POSTANOWIENIA OGÓLNE] 1. Niniejszy regulamin (dalej: Regulamin ) określa zasady korzystania z serwisu internetowego http://www.monitorceidg.pl

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK PRAKTYK ZAWODOWYCH

DZIENNIK PRAKTYK ZAWODOWYCH WYŻSZA SZKOŁA HUMANISTYCZNA im. Króla Stanisława Leszczyńskiego w Lesznie Wydział Nauk Społecznych ul. Królowej Jadwigi 10/ ul. Krótka 5, 64-100 Leszno tel. 065/ 529-47-77 Kierunek: PRACA SOCJALNA, I stopień

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STYPENDIALNY GMINY DOBRZYCA

PROGRAM STYPENDIALNY GMINY DOBRZYCA Załącznik do Uchwały nr XLVI/328/2014 Rady Miejskiej Gminy Dobrzyca z dnia 30 czerwca 2014r. PROGRAM STYPENDIALNY GMINY DOBRZYCA 1 Cele i formy realizacji programu 1. Tworzy się Program Stypendialny Gminy

Bardziej szczegółowo

Możemy zapewnić pomoc z przeczytaniem lub zrozumieniem tych informacji. Numer dla telefonów tekstowych. boroughofpoole.

Możemy zapewnić pomoc z przeczytaniem lub zrozumieniem tych informacji. Numer dla telefonów tekstowych. boroughofpoole. Informacje na temat dodatku na podatek lokalny (Council Tax Support), które mogą mieć znaczenie dla PAŃSTWA Możemy zapewnić pomoc z przeczytaniem lub zrozumieniem tych informacji 01202 265212 Numer dla

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 19 września 2014 r. Informacja sygnalna Wyniki finansowe banków w I półroczu 2014 r. 1 W końcu czerwca 2014 r. działalność

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR X/143/2015 RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA. z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie utworzenia Zakładu Aktywności Zawodowej Victoria w Wałbrzychu

UCHWAŁA NR X/143/2015 RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA. z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie utworzenia Zakładu Aktywności Zawodowej Victoria w Wałbrzychu UCHWAŁA NR X/143/2015 RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie utworzenia Zakładu Aktywności Zawodowej Victoria w Wałbrzychu Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Wójt Gminy Bobrowniki ul. Nieszawska 10 87-617 Bobrowniki WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO W ROKU SZKOLNYM 2010/2011

Wójt Gminy Bobrowniki ul. Nieszawska 10 87-617 Bobrowniki WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO W ROKU SZKOLNYM 2010/2011 Nr wniosku.../... Bobrowniki, dnia... Wójt Gminy Bobrowniki ul. Nieszawska 10 87-617 Bobrowniki WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO W ROKU SZKOLNYM 2010/2011 1. Dane osobowe WNIOSKODAWCY Nazwisko

Bardziej szczegółowo

ANALIZA LOSÓW ABSOLWENTÓW ZESPOŁU SZKÓŁ NR 1 W NOWYM DWORZE GDAŃSKIM ROK SZKOLNY 2014/2015

ANALIZA LOSÓW ABSOLWENTÓW ZESPOŁU SZKÓŁ NR 1 W NOWYM DWORZE GDAŃSKIM ROK SZKOLNY 2014/2015 ANALIZA LOSÓW ABSOLWENTÓW ZESPOŁU SZKÓŁ NR 1 W NOWYM DWORZE GDAŃSKIM ROK SZKOLNY 2014/2015 W roku szkolnym 2014/15 mury naszej szkoły opuściło 76 absolwentów liceum oraz 49 absolwentów gimnazjum. Mimo,

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2017

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2017 Załącznik Nr 2 do uchwały Nr V/33/11 Rady Gminy Wilczyn z dnia 21 lutego 2011 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2017 Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzêdowy. zawodników amatorów osi¹gaj¹cych wysokie wyniki sportowe we wspó³zawodnictwie miêdzynarodowym lub krajowym

Dziennik Urzêdowy. zawodników amatorów osi¹gaj¹cych wysokie wyniki sportowe we wspó³zawodnictwie miêdzynarodowym lub krajowym Województwa Wielkopolskiego Nr 127 13535 2351 UCHWA A Nr XVIII/152/08 RADY POWIATU GOSTYÑSKIEGO z dnia 26 czerwca 2008 r. w sprawie: zasad i trybu przyznawania, wstrzymywania i cofania oraz wysokoœci stypendiów

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Ostrołęce

Powiatowy Urząd Pracy w Ostrołęce imię i nazwisko PESEL...,... miejscowość, data adres zamieszkania, telefon kontaktowy data rejestracji w Powiatowym Urzędzie Pracy w Ostrołęce Powiatowy Urząd Pracy w Ostrołęce nazwa uprzednio ukończonej

Bardziej szczegółowo

Umowy Dodatkowe. Przewodnik Ubezpieczonego

Umowy Dodatkowe. Przewodnik Ubezpieczonego Umowy Dodatkowe Przewodnik Ubezpieczonego Umowy dodatkowe sà uzupe nieniem umowy ubezpieczenia na ycie. Za cz sto niewielkà sk adk mo esz otrzymaç dodatkowà ochron. Dzi ki temu Twoja umowa ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

LKA 4101-07-04/2013 P/13/151 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LKA 4101-07-04/2013 P/13/151 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LKA 4101-07-04/2013 P/13/151 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę P/13/151 Zapewnienie prawa do jednakowego wynagradzania

Bardziej szczegółowo

WYPRAWKA SZKOLNA 2015

WYPRAWKA SZKOLNA 2015 WYPRAWKA SZKOLNA 2015 Pion Edukacji i Usług Społecznych Urzędu Miejskiego w Śremie informuje, że w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2015r. Wyprawka szkolna można skorzystać z pomocy na dofinansowanie:

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE R-27/2015 Rektora Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu z dnia 12 czerwca 2015 r.

ZARZĄDZENIE R-27/2015 Rektora Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu z dnia 12 czerwca 2015 r. ZARZĄDZENIE R-27/2015 Rektora Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu z dnia 12 czerwca 2015 r. w sprawie: odpłatności za świadczone przez UTH Radom w roku akademickim

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Trzebnicy. w powiecie trzebnickim w 2008 roku Absolwenci w powiecie trzebnickim

Powiatowy Urząd Pracy w Trzebnicy. w powiecie trzebnickim w 2008 roku Absolwenci w powiecie trzebnickim Powiatowy Urząd Pracy w Trzebnicy Załącznik do Monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie trzebnickim w 2008 roku Absolwenci w powiecie trzebnickim Trzebnica, wrzesień 2009 Opracowanie:

Bardziej szczegółowo

RAPORT: Wybory edukacyjno-zawodowe uczniów gimnazjów miasta Jaworzna w roku szkolnym 2015/2016. Opracowanie: Maria Jaśko-Kubiak Anna Skrzydłowska

RAPORT: Wybory edukacyjno-zawodowe uczniów gimnazjów miasta Jaworzna w roku szkolnym 2015/2016. Opracowanie: Maria Jaśko-Kubiak Anna Skrzydłowska RAPORT: Wybory edukacyjno-zawodowe uczniów gimnazjów miasta Jaworzna w roku szkolnym 2015/2016 Opracowanie: Maria Jaśko-Kubiak Anna Skrzydłowska Strona2 Tematyka aspiracji i preferencji zawodowych uczniów

Bardziej szczegółowo

Polacy o źródłach energii odnawialnej

Polacy o źródłach energii odnawialnej Polacy o źródłach energii odnawialnej Wyniki badania opinii publicznej 2013 r. Wycinek z: Krajowego Planu Rozwoju Mikroinstalacji Odnawialnych Źródeł Energii do 2020 roku Warszawa 2013 Polacy o przydomowych

Bardziej szczegółowo

ROLA E-LEARNINGU W WYRÓWNYWANIU SZANS EDUKACYJNYCH OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

ROLA E-LEARNINGU W WYRÓWNYWANIU SZANS EDUKACYJNYCH OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH MODELE KSZTAŁCENIA I DOSKONALENIA NA ODLEGŁOŚĆ ROLA E-LEARNINGU W WYRÓWNYWANIU SZANS EDUKACYJNYCH OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Warszawa, 12-13.10.2010 r. Józef Bednarek ZAŁOśENIA METODOLOGICZNE ANALIZ 1. ZłoŜoność

Bardziej szczegółowo