Czy dopuszczalne jest konfrontowanie

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Czy dopuszczalne jest konfrontowanie"

Transkrypt

1 Paweł lobacz Czy dopuszczalne jest konfrontowanie b iegłych, kuratorów, specjalistów i tłumaczy? Wstęp i cel artykułu Jeżeli chodzi o konfrontację, nie brak w literaturze kwestii spornych, sprzecznych i niejasnych. Egzemplif i kując powyższe, można wskazać choćby brak jednolitych pog lądów na okre ślenie możliwych osób konfrontowanych, czyli kogo i z kim można ko nf ro n towa ć. Poszczególni autorzy odmiennie wi d z ą te - istotne równi eż dla codziennej pra ktyki - zagadnienia. Wszyscy w zasadzie zgadz ają s ię, że możn a kon f ron tować świad ków i oska rż onych (także pokrzywdzonych, podejrzanych i osoby podejrzane). Za możl i wym przesłuchaniem w warunkach konfrontacji biegłych opowiada s ię większość autorów, cho ć nie brak głosów, że w takim wypadku konfrontacja jest wyłączona. Jeżeli za ś chodzi o kuratorów, specjalistów i tłum aczy, to zdania s ą bardzo różne. Celem niniejszego artykułu jest zaprezentowanie obecnych w p iśm ienn ictwie naukowym pogl ądów odnoszących s ię do dopuszcza lnośc i przeprowadzenia konfrontacji b ieg łych, kuratorów, specjalistów i tłumaczy w toku postępowan ia karnego oraz prezentac ja wyników badań ankieto wych praktykó w w tej materii. Przegląd poglądów obecnych w literaturze Tyt ułem wstępu warto zaznaczyć, że w innych krajach o bowi ąz u j ące przep isy procedury karnej dają organom procesowym moż liwość konfrontowania biegły ch. Można tu wskaza ć choćby na szwedzki kodeks postępowan ia sądoweg o i w ęgi e rs k i kodeks postępowania karnego, w których wprost przewidziano taką możliwość1. Po 1918 r. na części terytorium Polski obowiązywała niemiecka ustawa postępowania karnego z dnia 1 lutego 1877 r. W tymże akcie prawnym konfrontacji poświ ęco ny by ł 58, który expressis verbis przewidywa ł kon f ro ntację jedyn ie św iad ków i os karżonych. Niemniej jednak w doktrynie pojawi ł s ię pog ląd dopuszczający moż liwość konfrontowania na podstaw ie tego przepisu także biegłych 2. W przedwojennym kodeksie postępowania karnego z 1928 r. (dalej jako d.k.p.k.) konfrontacja przewidziana została wart. 116, zgodnie z którym: "Jeżeli między zeznaniam i świadków zajdą sprzeczności, sąd może za- rządz ić stawienie ich sobie do oczu". Z kolei w oparciu o art. 141 d.k.p.k. szereg przepisów dotyczących świadków (w tym i art , a więc również art. 116 d.k.p.k.) miało odpowiedn ie zastosowanie do biegłych i tłumaczy. W zgodzie z ówczesnymi przepisami moż na więc było konfrontować na pewno świad ków i teoretyczn ie b ieg łych oraz tłumaczy. Jedna kże przedwojenna literatura i orzeczn ictwo sąd owe generalnie nie zajmowa ły s i ę mo żliwością konfrontowania tych podmiotów (tj. bieg łych i tłu ma czy). W piśm ienn ictwie pojawi ły się natomiast głos y dopuszczające konfronta cję z udziałem os karżoneq oś, W okresie powojennym prawdopodobnie pierwszym autorem, który jasno wypowiedział się za możliwością konfront owania nie tylko świadków i os ka rżony c h, ale również bieg łych i tłumaczy, był M. C ie ś l ak'ł. Na poparcie swojego zdania przytoczy ł m.in. n ast ę p u j ący pog l ąd S ąd u Najwyż szego : "J eże l i opinie b iegłych są rozb ieżn e, a nie ma podstaw do oparcia s i ę wyłączni e na opinii jednego z b iegłych, sąd powinien przez ich łączne zbadanie wyjaśnić s p rzecz noś ci, bądź też dopuścić innych b i egłych "S. Pomimo to inni autorzy wci ąż pisali głównie o konfrontacji ś w i a d k ów i oskarżonychś, W czasie obowiązywania kodeksu postępowania karnego z 1969 r. powszechniej zaczęto jednak dopuszcza ć kon frontację biegłych 7. Trzeba jednak mieć św iadom ość, że również obecnie wielu autorów zajmujących s ię prob lematyką konfrontacji w postępowa n iu kamym moż l iwość wzięc ia w niej udz iału ogranicza jedynie do wąskiego kręg u podmiotów (w szczególności nie dopuszcza konfrontacji kuratorów, specja listów, a czasami nawet i biegłych)8. Wprost przeciwny konfrontowaniu biegłych jest np. W. Grzeszczyk'ł, którego zdaniem wyjaśnieniu sprzeczności pomiędzy opiniami biegłych służy nie konfrontacja, lecz tryb przewidziany wart. 201 k.p.k. Jeszcze do niedawna można było także spotkać si ę z opiniami autorów, którzy, a na lizując m ożliwośc i wystąp ien ia sprzeczno ści pom iędzy opiniami b iegłych oraz przedstawiając opcje ich wyjaśnien ia dostępne organom procesowym, nie przewidywali w ogóle moż l i wości dokonan ia konfrontacju', Ciekawe jest też i to, że w obowiązujących w policj i przepisach o charakterze wewnętrznym w zasadzie nie przewidziano możliwości konfrontacji biegłych. W Zarządzeniu nr 1426 PROBLEMY KRYMINALISTYKI 269 (liplec-wrzesieli)

2 Komendanta G łównego Policji z dnia 23 grudnia 2004 r. w sprawie metodyki wykonywania czyn ności dochodzeniowo-śledczych przez służby policyjne wyznaczone do wykrywania przestępstw i śc igania ich sprawców11 konfrontacji dotyczą 112 i 113. Zgodnie z 112 ust. 1 konfrontacja "polega na bezpośrednim i jednoczesnym przesłuchaniu dwóch osób, których zeznania lub wyjaśnienia złożone wcześniej są ze sobą sprzeczne co do istotnych faktów, gdy może się to przyczynić do ustalenia stanu faktycznego. W razie wystąpienia sprzecznośc i w zeznaniach lub wyjaśn ien iach większej liczby osób policjant kolejno konfrontuje po dwie osoby, planując wcześnie j kolejn ość konfrontacji". Jak więc widać, nie przewidziano tu moż liwości wyjaśnien ia - poprzez konfrontację - sprzeczności pomiędzy opiniami ( b i eg łych ). Zarządzen ie bowiem jasno przewiduje wyja śn ien i e w ten sposób jedynie tych sprzeczności, które dotyczą zezn ań ( świadków) i wyjaśnień (podejrzanych, oskarżonychj R, W literaturze pog ląd o możliwej konfrontacji biegły ch, tłumaczy i specjalistów konsekwentnie prezentowany jest przez L. Paprzyckiego13. Inni autorzy14 dopuszczają konfrontację biegłych i kuratorów. Natomiast R. Stefański 1 5 i J. Gurgul 16 uważają, że konfrontowa ć można biegłych i specjalistów. Należy w tym miejscu jeszcze odnotować, że J. Kudrelek i M. Lislecki 17 s ą autorami ciekawego artykułu, w którym szczeg ółowo przedstawiono zagadnienia taktyczne zwią zane z moż liwą kon fro nta cją specjalistów w toku postępowania karnego. Wyniki badań ankietowych praktyków W ramach przygotowywanej rozprawy doktorskiej autor niniejszego artykułu badaniami ankietowym i objął łącznie 529 osób. Ankieta zawierała 32 pytania odnoszące się do różnorakich aspektów związanych z funkcjonowaniem konfrontacji w postępowaniu karnym. Rozesłane ankiety wypełniło 200 funkcjonariuszy policji (z terenu całego kraju o stażu pracy dłuż szym n iż 3 lata w pionie dochodzen iowo-śledczym) ; 36 funkcjonariuszy CBA (prowadzących postępowan ia karne ze wszystkich delegatur z terenu całego kraju); 55 funkcjonariuszy ABW (prowadzących postępowania karne ze wszystkich delegatur z terenu całego kraju); 172 prokuratorów (z Prokuratury Okręgowej w Zielonej Górze i podległych prokuratur rejonowych - łącznie 51 ankiet, z Prokuratury Okręgowej w Łomży i podległych prokuratur rejonowych - łącznie 33 ankiety, z Prokuratury Okręgowej w Kielcach i podległych prokuratur rejonowych - łącznie 88 ankiet); 66 sędziów (z Sądu Okręgowego w Łomży i podległych sądów rejonowych - 3 ankiety, z Sądu Okręgowego we Wrocła wiu i podległych sądów rejonowych - 15 ankiet, z Są- du O kręg owego w Zielonej Górze i pod ległych sądów rejonowych - 14 ankiet, z Sądu O kręgowego w Warszawie i p odległych sądów rejonowych - 6 ankiet, z Sądu Okręg oweg o w Kielcach i pod ległych sądów rejonowych - 18 ankiet, z Sądu Okręgowego w Lublinie i podległych sądów rejonowych - 10 ankiet). Badania ankietowe przeprowadzono w okresie od stycznia do września 2009 r. Wobec sprzecznych stanowisk obecnych w literaturze, zagadnienia związane z możliwymi uczestnikami konfrontacji pojawiły s ię w ankiecie. Jedno z pytań dotyczy ło dopuszczalnośc i konfrontowania biegłyc h w opiniach praktyków (zob. tab. 1). Jak widać, wyniki badań wskazują, że znakomita wi ę kszość praktyków opowiada s ię za dopuszczalnością konfrontowania biegłych. Najwyższą ap robatę dla tej czynnośc i wyrażają badani sędz iowie (92,42%) i prokuratorzy (84,30%), najn iższą zaś policjanc i (66%). W celu sprawdzenia, jak często w praktyce dochodzi do konfrontacji biegłych, zadano ankietowanym kolejne pytanie (zob. tab. 2). Wyniki badań wskazują, że większość ankietowanych praktyków nie przeprowadzała tego typu czynności (75,61%). Na uwagę zasługuje jednak wysoki odsetek sędziów, którzy kierowali t a k ą konfrontacją na rozprawie (74,24%). Powyższy wynik jest zb i eżny z obecnym w p iśm ienn ictwie stanowiskiem, że czynn ości tego typu mają miejsce główn ie przed sądem orzekają cym w sprawie. Warto zauważyć, że E. Gruza18 (która sama jest m.in. bieg łą sądową ) podała, że zarówno z jej w ł a s n yc h doświadczeń zawodowych, jak i z informacji uzyskanych od innych biegłych wynika, że do konfrontacji ekspertów dochodzi właśnie na jurysdykcyjnym etapie postępowania. W celu sprawdzenia stopnia aprobaty praktyków dla przeprowadzenia konfrontacji m.in. kuratorów, specjalistów i tłumaczy (nazwanej w ankiecie konfrontacją "innych osób"), zagadnienie to poruszono w jednym z kolejnych pytań (zob. tab. 3). Większość ankietowanych - i to prawie we wszystkich badanych grupach zawodowych - generalnie zakwestionowała moż liwość konfrontowania "innych osób" przesłuch iwanych (poza omówionymi już oskarżonym i, świadkam i i b iegłymi ). Co ciekawe, jedynie wśród funkcjona riuszy ABW w iększość stanow iły osoby, które d opuszczają przeprowadzenie takiej czynnośc i. Przytoczone wyżej odpowiedzi szczegółowe ("inne" i przy zaznaczeniu "tak" ) oraz wyniki badań ankietowych obrazują jednak pewne zamieszanie w poglądach praktyków na zagadnienia dopuszczalności takiej konfrontacji. Należałoby chyba przyjąć, że pewien wpływ na taką sytuację wywarł widoczny w literaturze brak jednolitego zapatrywania na te zagadnienia. 38 PROBLEMY KRYMINALISTYKI 269 (lipiec-wrzesień) 2010

3 Tabela 1 Odpowiedź na pytanie nr 9: Czy Pani/Pana zdaniem dopuszczalne jest konfrontowan ie biegłyc h? Rep/ y to question no. 9: In your ooinłon. is controntetion ot expert witnesses edmłssible? Odpow iedź Sędz iowie Prokuratorzy Funkcjonariusze Policji Funkcjonariusze CBA Funkcjonariusze ABW Razem tak (92,42%) (84,30%) (66,00%) (72,22%) (81,82%) (77,32%) nie (4,55%) (14,53%) (31,00%) (27,78%) (18,18%) (20,79%) inne 2 O 5 O O 7 (3,03%) (0,00%) (2,50%) (0,00%) (0,00%) (1,32%) brak O 2 1 O O 3 odpowiedzi (0,00%) (1,16%) (0,50%) (0,00%) (0,00%) (0,57%) Jako "inne" ankietowani podali: - tak, je ż el i biegli byli wcześniej przesłuchani w sprawie - taka czynność nie jest stricte ko n f ro n tacj ą (1 oopo- (1 odpowiedż ), w i edż ), - nie wiem (1 odpowiedż), - nie ma to sensu (1 odpowiedź ), - za leży od oko licz ności danej sprawy (1 odpowiedź ). źródło (lab. 1-4): opracowanie w łasn e na podstawie przeprowadzonych badań Odpowiedź na pytanie nr 10: Czy kiedyk olw iek p rzeprowadzał(a) Pani/Pan konfrontację biegłyc h? Rep/y to auestton no. 10: Have you ever conducted a confrontation of expert witnesses? Tabela 2 Odpowiedź Sędziowie Prokuratorzy Funkcjonariusze Policji Funkcjona riusze CBA Funkcjonariusze ABW Razem tak O (74,24%) (35,47%) (5,50%) (0,00%) (3,64%) (23,25%) nie (22,73%) (62,21%) (94,50%) (100,00%) (96,36%) (75,61%) inne 2 4 O O O 6 (3,03%) (2,33%) (0,00%) (0,00%) (0,00%) (1,13%) brak O O O O O O odpowiedzi (0,00%) (0,00%) (0,00%) (0,00%) (0,00%) (0,00%) Jako "inne" ankietowani podali: - wielokrotnie w sąd z i e (1 odpowiedź ), - zlecałem policji (1 o d pow i e d ź), - u czestniczyłem w takiej konfro ntacji w sąd z ie (1 od- - nie pam iętam, być może (1 odpow i edź ), powiedź). PROBLEMY KRYMINALISTYKI 269 (l ip iec-wrzesień)

4 Tabela 3 Odpowiedź na pytanie nr 13: Czy Pani/Pana zdaniem możliwe jest konfrontowanie innych osób (poza oskarżonymi, świadkami i ewentualnie biegłymi), takich jak np. kuratorzy, specja liści i tłumacze? Rep/y to ąuestion no. 13: In your opinion. is confronting other persons (other than defendants, witnesses and possib/y expertsl. e.g. corstors. specialists and trans/ators admissible? Odpowiedź Sędziowie Prokuratorzy Funkcjonariusze Policj i Funkcjonariusze CBA Funkcjonariusze ABW Razem tak" (34,85%) (25,58%) (26,00%) (30,56%) (49,09%) (29,68%) nie (59,09%) (69,19%) (66,50%) (66,67%) (40,00%) (63,71%) inne (4,55%) (2,91 %) (6,00%) (2,78%) (7,27%) (4,73%) brak O 2 10 odpowiedzi (1,52%) (2,33%) (1,50%) (0,00%) (3,64%) (1,89%) "Przy zakreśleniu odpowiedzi "tak" ankietowanych pro- - jeżeli są przesłuchiwani jako świadkowie (1 odposzono o wskazanie, kogo ich zdaniem można konfrontować. wiedż), W przypadku zakreślenia "tak" ankietowani podali na- - możiiw e co do osób, do których stosuje się przepis stępujące odpowiedzi określające osoby, które ich zda- dotyczący konfrontacji (1 odpowiedź), niem można konfrontować: - nie mam zdania (1 odpowiedż ), - specjal iści i tłumacze (6 odpowiedzi), - w zależności od potrzeb, w zależności od sprawy - kuratorzy i tłumacze (2 odpowiedzi), (8 odpowiedzi), - kuratorzy (14 odpowiedzi), - jeże li wcześniej byli przesłuchan i w sprawie (2 odpo- - kuratorzy, specjaliści i tłumacze (20 odpowiedzi), wiedzi), - specjaliści i kuratorz y (10 odpowiedzi), - po co? (2 odpowiedzi), - tłumacze (12 odpowiedzi), - m ożliwe jest konfrontowanie tłumacza, ale tylko z tłu - - psycholodzy (1 odpowiedź), maczem oraz specjalisty, ale tylko ze specjalistą - specjaliści (12 odpowiedzi), (1 odpowiedź) - wszystkie osoby, które mogą być przesłuch iwane - po przesłuchaniu kurator, specjalista i tłumacz stają (1 odpowiedź), s ię świadkami i moźna ich konfrontować (1 odpo- - w zależności od danej sprawy (1 odpowiedź ). wiedź), Jako "inne" ankietowani podali: - konfrontowane mogą być osoby przesłuchiwane - pytanie jest mało precyzyjne (1 odpowiedź), (1 odpowiedź ). 40 PROBLEMY KRYMINALISTYKI 269 (lipiec-wrzesień) 2010

5 W celu ustalenia, jak wielu z ankietowanych kiedykolwiek przeprowadzało konfrontację "innych osób" (poza oskarżonymi, świadkam i i b iegłym i ), zagadn ienie to pojawiło się w następnym pytaniu (zob. tab, 4), Odpowiedź na pytanie nr 14: Czy kiedykolw iek prz eprowadzałcal Pani/Pan konfrontację innych osób (np. kuratorów, specjalistów. tłumaczy )? Reply o question no. 14: Have you ever conducted confrontation ot other persans (e.g. curators, specialists, trans/ators)? Tabela 4 Odpowiedź Sędziowie Prokuratorzy Funkcjonariusze Policji Funkcjonariusze CBA FunkcJonariusze ABW Razem tak" O 7 (1,52%) (1,16%) (1,50%) (2,78%) (0,00%) (1,32%) nie (96,97%) (98,26%) (98,50%) (97,22%) (100,00%) (98,30%) inne 1 1 O O O 2 <1,52%) (0,58%) (0,00%) (0,00%) (0,00%) (0,38%) brak O O O O O O odpowiedzi (0,00%) (0,00%) (0,00%) (0,00%) (0,00%) (0,00%) 'W przypadku zakreślenia odpowiedzi "tak" ankieto - - tłumacze języka (2 odpowiedzi), wani byli proszeni o wpisanie osób, jakie konfrontowali, - specja liści (2 odpow iedzi), - kuratorzy (2 odpowiedzi), W przypad ku za kreśle n i a odpowiedzi "tak" ankieto- Jako "inne" ankietowani podal i: wani podal i: - kurator jako św i a dek, specjalista jako b iegły, Podsumowanie Zaprezentowane wyniki badań pokazują jednoznacznie, że ankietowani generalnie aprobują możl i wość konfrontowania b iegłych. Natomiast co do m ożliwej konfrontacj i kuratorów, specjalistów bądź tłumaczy praktycy w wi ęks zośc i uznali jej n iedopuszcza lność. Dodatkowo wyniki badań potw ie rdzają, że w postępowaniu karnym regułą są konfrontacje z udz iałem św i ad ków i os ka rż o n ych (podejrzanych). Rzadziej przeprowadza s ię konfrontacje b iegłych, zaś zupełn ie sporadycznie konfrontacje "innych osób" przesłuchiwanych. Konfrontowane mogą być - w zgodzie z art. 172 k.p.k. - wszystkie osoby przesłuchiwane. Wydaje s ię wi ęc, że na leży ustalić, jakie osoby są przesłuchiwane w toku postępowania karnego, co w efekcie powinn o u moźl iwić wskazanie, kogo można poddać konfrontacji. Bezsprzecznie m ożna w ięc ko n fro ntować świadków i oskarżonych ( ta kż e pokrzywdzonych, podejrzanych i osoby podejrzane). N iewątpliwie w toku zarówno postępowan ia przygotowawczego, jak i sądowego dochodzi jeszcze do przesłuchania biegłych (ergo możliw a jest ich konfrontacja). O przesłuchaniu biegłego mówią wprost przepisy kodeksu postępo wania karnego - m.in. art pk1 2 k.p.k. (przepis ten nakazuje sporządzić z przesłuchania b iegłego protokół) i art k.p.k. Należy przy tym przyjąć, że rację mają ci Blftorzy, k1órych zdaniem przesłuch iwany biegły nie składa zeznań, lecz ustną op inię 19. Do trafnych uwag T. Tomaszews kieg0 20 przytaczanych na poparcie tego stanowiska po wejśc iu w życie noweg o kodeksu kamego moż na dodać jeszcze jeden argument. Złożen ie fałszywego zeznan ia pod lega odpowied z ia ln ości karnej z art k.k., natomiast przedstawienie fałszywej opinii pociąga za sobą taką odpowiedzialność z art, k.k. Przyjmując, że biegły składa fałszywą opinię na piśmie, a następnie przesłuchany w tej samej sprawie składa fałszywe zeznania, to jedno jego zachowanie należałoby zakwalifikować jako przestęp stwo z art k.k., a to drugie z art k.k. Takie z różnicowan ie podstaw odpow iedz i alności karnej b iegłeg o pozbawione jest logiki. Uznan ie natomiast, że przesłuchany biegły składa u s t n ą opin ię, u moż li wi a zakwalifikowanie obu za ch owań z art k.k., co wydaje s ię racjona lne. Odm iennie uregulowania te wyglądały wart. 247 k.k. z 1969 r., co dodatkowo wskazuje na zamierzony kierunek zmian dokonywanych przez ustawodawcę. PROBLEMY KRYMINALISTYKI 269 (Ilpiec-wrzesień)

6 Wracając do g łów neg o wątku rozważań, przepisy kodeksu postę powania karnego wprost p rzewid ują jeszcze przesłuchanie kurato ra - art pkt 2 k.p.k. naka zuje spo rz ądz ić z przesł uchania kuratora protokół. Stosunkowo bardziej skomp likowana jest sytuacja w przypadku specjalisty. W literaturze zauważ a się bowiem, że specja li ś c i nie są oso bowy mi źródłami dowodowymi, ale fachowymi po mocn ikami organu procesowego dokonującego ok reś lo nych czynności dowodowych 21. Stanowisko to wymaga jednak uzupeł nie nia, albowiem w m yśl 2 art. 206 k.p.k. w razie potrzeby moż na przesłuch iwać specjalistów w cha rakterze świadków, a w takim wypad ku specjalista sta nie się samodzi elnym ź ródłem dowodowym. P owyż sze pozwala stwierd zić, że najważniejsza rola specjalisty w p o s t ępowa n i u karnym sprowadza się do czyn ności tec hnicznych, a jego ud zi ał w po stępowaniu jest fakultatywny (zgodnie z brzmieniem przepisu "m oż n a do u dz i a łu w nich wezwać"). Poza tym specj alista w toku postę powan ia karnego b ędz i e wystę pował jako samodzielne źródło dowodowe 22. Wymienienie tej funkcji w drugiej ko lej ności nie ma na celu deprecjacji znaczenia specjalisty jako ź ródła dowodu, pozwala jedynie zaa kce ntować podst awowe zadania, jakie s pełnia on w pos tę powaniu karnym. Możliwość odegrania przez specjalistów roli samodzielnych ź ró d eł dowodowych daje też podstawę do ich konfrontacji 23. Trzeba przyznać, że największe wątpliwości dotyczą dopuszczalności przeprowadzenia konfrontacji tłumaczy. Z badań ankietowych wyn ika, że - co prawda sporadycznie, ale jednak - w praktyce dochodzi do takich konfrontacji. W literaturze podk reśla się, że w toku procesu tłumacz pełni fu nkcję "pomocnika organów procesowych "24, a to powoduje, ż e nie jest on samodzielnym źródłem dowodowym w zakresie czy nnoś ci wykonywanych w proc esie. Ana lizu jąc m oż l iwoś c i ud z i ału w konfront acji róż n yc h podm iotów, R. Km iecik zauważy ł, że tłum acz nie występuje w roli ź ródł a dowo du 25. Dalej autor ten stwierdza, że orga n procesowy tłu macza nie prze słu c h uje, chyba że występuje on w roli b iegłego. Moim jednak zdan iem należy zw rócić uwagę na to, że obowiązujące przepisy na kazują odpowiednie stosowanie do tł umaczy prze pisów dotyczących biegłych (a rt k.p.k.), a więc i tyc h, któ re dotyczą p rzesłuch an ia. Dod atkowo w literaturze mo ż na przecież znaleźć głosy jednoznacznie wskazujące na dopuszcz alność przeprowadzenia konfrontacji tłu maczy26. Z tego właśn ie względu - jednak z pewną dozą ost rożności - m ożna chyba uznać, że przeprowadzenie takiej konfrontacji nie będz ie błęd em. PRZYPISY 1 Od noś n ie do W ęgi er informacje d oty czą c e konfrontacji zostały uzyskane przez autora bezp ośred ni o z Minister- stwa Sprawied l iwości i Porządku Publicznego Republiki Węgierskiej ; odnośn ie do postępowan ia karnego w Szwecji zob. The Swedishcoda ot judicial procedura, Stockholm 1998, s. 202, , J. Kałutn iack i, R. Leżańsk i : Postępowan ie karne obowiązujące na ziemiach zachodnich Hzeczypospolitej Polskiej, wyd. 2, Wa rszawa- Pozna ń 1924, s L. Pelper: Komentarz do Kodeksu po stępowania karnego i przepisów wp rowadzających tenże kodeks [...], wyd. 3, Kraków 1933, s M. C leś lak : Zagadnienia dowodowe w procesie karnym, t. I, Wyd. Prawnicze. Warszawa 1955, s Orzeczenie SN z 18czenwca1952 L, C 1108/51, "Nowe Prawo" 1953, nr 10, s M. Siewlerski, Iw:] S. Kalinowski. M. Siewlerskl : Kodeks postępowania karnego. Komentarz, wyd. 2, Wyd. Prawnicze, Warszawa 1966, s. 194; L. Schafl, [w:] L. Hochberg, A. Murzynowskl, L. Schafl: Komentarz do Kodeksu postępowan ia karnego, Wyd. Prawnicze, Warszawa 1959, s Por. S. Kalinowski, Iw:] J. Balia, J. Bednarzak, M. Flemming, S. Kalinowski, H. Kemplsty, M. Slewierski: Kodeks p ost ęp owani a karnego. Komentarz, Wyd. Prawnicze, Warszawa 1971, s J. Zygarskl (Konfrontacja w aspekcie kryminalistycznym i procesowym, "Problemy Współczesnej Kryminalistyki", E. Gruza i T. Tomaszewski [red.], Wydział Prawa i Administracji UW, Warszawa 1996, s. 150) wyodrębnia sze ść moż l iwych rodzajów konfrontacji ze wzg lędu na podmioty uczestn iczące w tej czynności, ogran iczając jednocześnie moż liwych uczestników do świad ków, podejrzanych i biegtych. W. Majchrowicz i R. Hampelski (Szczególne tormy p rz e s ł u chan ia. Część I - konfrontacja, "Kwartalnik Prawno-Kryminalistyczny" 2010, nr 2, s. 40) wyróżniają z kolei cztery m oż l i we rodzaje konfrontacji, podobnie ogra niczając moż liwych uczestników do świad ków, pode] rzanych i biegłych. Por. również: J. Konieczny, T. Widła, J. Wldacki [red.], Kryminalistyka, C.H. Beck, Warszawa 2008, s. 100; W. Majewski: Konfrontacja. Zagadnienia wybrane, "Problemy Kryminalistyki" 1983, nr 160, s. 245; I. WojCiechowska: Postępowa nie przygotowawcze. Wy brane zagadnienia, orzecznictwo, przykłady, Wyd. Szkoły Policji w Pile. Pila 1998, s, W. Grzeszczyk: Kodeks postępowan ia karnego. komentarz, LexisNexis, Warszawa 2003, s Zob. P. Tomaszewski: Dowód z opinii bie głego w praktycewojskowych organówścigan ia i wymiaru sprawiedliwości (niektóre problemy), "WOjskowy Prz eg ląd Prawniczy" 1986, nr 3, s Autor ten, ana lizując sprzeczności w opiniach biegtych, podaje, ż e w wypadku zajścia sprzecz ności p om i ęd zy opiniami b i eg łych organ procesowy mo ż e: 1. dać wia rę jednej z opinii i na jej podstawie oprzeć roz strzygnięcie merytoryczne, 2. nie d ać wiary ż a dn ej z opinii i p owołać w sprawie kolejnych b ieg łyc h 42 PROBLEMY KRYMINALISTYKI 269 (lipiec-wrzes ień) 2010

7 w nadziei, że ich opinie będą przekonujące, 3. uznać, że wątpliwośc i wynikające ze sprzecznych opinii są nie do usunięcia i w konsekwencji, zgodnie z zasadą in dubio pro reo, oprzeć orzeczenie na opinii najbardziej korzystnej dla oskarżonego (po wyczerpaniu inicjatywy dowodowej i po uznaniu przez organ procesowy, że powołanie kolejnych biegłych sprzeczności nie usunie). 11 Zarządzenie Komendanta Głównego Pollc]l z dnia 23 grudnia 2004 r. w sprawie metodyki wykonywania czynności dochodzen lowo-śledczych przez służby policyjne wyznaczone do wykrywania przestępstw i ścigania ich sprawców (Oz.Urz. KGP z 2005, nr 1, poz. 1). 12 Zob. szerzej: P. Łobacz: Konfrontacja w policyjnych instrukcjach dochodzeniowo-śledczych, " P rzeg l ą d Policyjny"2010, nr t. 13 L. Paprzycki, [w:] J. Grajewski, L. Paprzycki, M. Płachta : Kodeks postępowania karnego, t. I: Komentarz do art k.p.k., Zakamycze, Kraków 2003, s Identyczne stanowisko zajmuje tenże autor w późn iejszym wydaniu tegoż komentarza; zob. L. Paprzycki, [w:] J. Grajewski [red.], L. Paprzycki, S. Sleinborn: Kodeks postępowania karnego, t. I: Komentarz do art k.p.k., Zakamycze, Kraków 2006, s K. Boralyńska i A. Górski, [w:) K. Boralyńska, A. Górski, A. Sak owicz, A. Ważny: Kodeks postępowania karnego. Komentarz, wyd. 2, C.H. Beck, Warszawa 2007, s. 380; podobnie P. Hofmański [red.], E. Sadzik, K. Zgryzek: Kodeks postępowania karnego. Komentarz do artykułów 1-296, t. i, wyd. 3, C.H. Beck, Warszawa 2007, s R. Slefań ski, [w:] Z. Goslyński [red.], Kodeks postępowania karnego. Komentarz, t. I, Dom Wydawniczy ABC, Warszawa 2003, s J. Gurgul: Niektóre zagadnienia konfrontacji w świetle orzecznictwa sądowego i kryminalistyki, "Prokuratura i Prawo" 2009, nr 6, s J. Kudrelek, M. Lisiecki: Konfrontacja specjalistów w procesie karnym, [w:] Procesowo-kryminalistyczne czynności dowodowe. Materiały pokonferencyjne, pod red. M. Lisieckiego i M. Zajdera, WSPol, Szczytno 2003, s.77--s8. 18 E. Gruza: Kilka refleksji na temat konfrontacji b iegłych, "Problemy Współczesnej Kryminalistyki", t. XII, WydZiał Prawa i Administracj i UW, Warszawa 2008, s Por. słuszne uwagi w literaturze rn.ln.: S. Waltoś: Proces karny. Zarys systemu, wyd. 9, LexisNexis, Warszawa 2008, s. 387; R. Kmiecik, [w:] R. Kmiecik [red.], D. Kaczmarska, A. Taracha: Prawo dowodowe. Zarys wykładu, wyd. 2, Zakamycze, Kraków 2005, s ; zob. także T. Tomaszewski: Przesłuchanie biegłego w postępowaniu karnym, Wyd. Prawnicze, Warszawa 1988, s. 5-6 i powołana tam literatura. Trzeba jednak pamiętać, że w piśmiennictwie pojawiają się poglądy mówiące o środku dowodowym w postaci zeznań biegłego - por. np. K. Marsza/, [w:] K. Marsza! [red.], S. Stachowiak, K. Zgryzek: Proces karny, wyd. 2, Katowice 2005, s T.Tomaszewski, Przesłuchanie biegłego..., op.cit., s P. Hofmański [red.], E. Sadzik, K. Zgryzek: Kodeks postępowania..., op.cit., s Tak słusznie : A. Czapigo: Rola biegłego a rola specjalisty w procesie karnym - aspekty praktyczne na tle rozważań modelowych, "Prokuratura i Prawo" 2000, nr 9, s W przepisach jest mowa jeszcze np. o przesłuchani u podmiotu określonego wart. 52 k.k. Uest on przestuchiwany w charakterze świadka - art k.p.k.). Zdaniem D. Kaczorkiewicz nie ma przeszkód, aby traktować podmiot określony wart. 52 k.k. zgodnie z zasadami dotyczącymi wszystkich świadków. Reasumując, do tego podmiotu stosuje się przepisy k.p.k. dotyczące wszystkich świad ków (art a k.p.k., a także expressis verbis wskazywany przez autorkę art. 172 k.p.k.) - zob. o. Kacz orkiewicz: Podmiot określony wart. 52 kodeksu karnego w roli świadka w procesie karnym, "Przegląd Sądowy" 2006, nr 4, s W przepisach pozakodeksowych natomiast mowa jest o przesłuchaniu przedstawiciela podmiotu zbiorowego - zgodnie z art. 21a ust. 2 ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (OzU z 2002 L, nr 197, poz ze zm.). 24 P. Hofmański [red.], E. Sadzik, K. Zgryzek: Kodeks postępowania..., op.cit, s Zob. R. Kmiecik [red.], Prawo dowodowe..., op.cit., s M. Cieślak : Zagadn ienia dowodowe..., op.cit. s ; L. Paprzycki, [w:] J. Grajewsk; [red.], L. Paprzycki, S. Sleinborn, Kodeks postępowania..., op.cit. s Streszczenie Artykuł dotyczy zagadnień związanych z prawną dopuszcza l n ością przeprowadzania konfrontacji biegłych, kuratorów, specjalistów i tłumaczy. Kwestie te pozostają przedmiotem sporu w doktrynie i daje się tu zauważyć wyraźną odmienność stanowisk różnych autorów. Dodatkowo w artykuleprzedstawiono wyniki badań ankietowych, któreprezentują poglądy praktyków na przedmiotowe zagadnienia. W podsumowaniu autor zawarł własną opinię na ten temat. Słowa kluczowe: postępowaniekarne, konfrontacja, biegły, kurator, specjalista, tłuma cz, przesłuchan ie. Summary The article touches upan significant issues related to legał admissibility oj conducting conjrontations oj expert witnesses, curators, speciuiists and translators. The issues remain the object ojdispute andvarious authors present distinct diversity ojstands. Aditionally, the article presenis resuits oj survey presenting the views oj practitioners on the problems in question. In the summnry, theauthor presents his own views on the subject. Keywords: criminal proceedings, confrontation, expert witness, curator, specialist, translator, interview. PROBLEMY KRYMINALISTYKI 269 (Hp iee-wrzes ień)

WYROK Z DNIA 17 LISTOPADA 2005 R. II KK 216/05

WYROK Z DNIA 17 LISTOPADA 2005 R. II KK 216/05 WYROK Z DNIA 17 LISTOPADA 2005 R. II KK 216/05 Uchylenie lub zmiana orzeczenia na korzyść współoskarżonych, w trybie określonym w art. 435 k.p.k., nie dotyczy orzeczenia wydanego wobec współoskarżonych

Bardziej szczegółowo

P O S T A N O W I E N I E

P O S T A N O W I E N I E Sygn. akt I KZP 11/09 P O S T A N O W I E N I E Sąd Najwyższy w Warszawie Izba Karna na posiedzeniu w składzie: Dnia 29 lipca 2009 r. Przewodniczący: Sędziowie SN: Sędzia SN Przemysław Kalinowski Jerzy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Z DNIA 23 KWIETNIA 2002 R. I KZP 12/2002

UCHWAŁA Z DNIA 23 KWIETNIA 2002 R. I KZP 12/2002 UCHWAŁA Z DNIA 23 KWIETNIA 2002 R. I KZP 12/2002 Względna przyczyna odwoławcza w postaci zarzutu rażącej niewspółmierności kary przewidziana w art. 438 pkt 4 zd. 1 k.p.k. może stanowić podstawę wniesienia

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Protokolant Teresa Jarosławska

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Protokolant Teresa Jarosławska Sygn. akt III KK 129/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 10 czerwca 2014 r. SSN Małgorzata Gierszon (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Jarosław Matras SSN Andrzej

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Jacek Sobczak (przewodniczący) SSN Przemysław Kalinowski SSN Barbara Skoczkowska (sprawozdawca) Protokolant Barbara Kobrzyńska

POSTANOWIENIE. SSN Jacek Sobczak (przewodniczący) SSN Przemysław Kalinowski SSN Barbara Skoczkowska (sprawozdawca) Protokolant Barbara Kobrzyńska Sygn. akt V KK 177/13 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 9 października 2013 r. SSN Jacek Sobczak (przewodniczący) SSN Przemysław Kalinowski SSN Barbara Skoczkowska (sprawozdawca) Protokolant

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE Z DNIA 5 LIPCA 2012 R. WZ 21/12

POSTANOWIENIE Z DNIA 5 LIPCA 2012 R. WZ 21/12 POSTANOWIENIE Z DNIA 5 LIPCA 2012 R. WZ 21/12 Prokurator nie jest uprawniony do zaskarżenia zażaleniem rozstrzygnięcia w przedmiocie dowodów rzeczowych, zawartego w wyroku warunkowo umarzającym postępowanie

Bardziej szczegółowo

Prezydialnym Prokuratury Krajowej stanowisko Departamentu Legislacyjno - Prawnego Ministerstwa Sprawiedliwości w odniesieniu do sygnalizowanego w

Prezydialnym Prokuratury Krajowej stanowisko Departamentu Legislacyjno - Prawnego Ministerstwa Sprawiedliwości w odniesieniu do sygnalizowanego w *9 (\H Rzeczpospolita Polska arsżawa^ żawa) dnia O 3 lutego 2009 r. Ministerstwo Sprawiedliwości D E P A R T A M E N T LEGISLACYJNO-PRAWNY DL-P/ 1/ 023-4/09 dot. EZP-162/1073/09 Olczak n Z -ca Dyrektora

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. Prezes SN Lech Paprzycki

POSTANOWIENIE. Prezes SN Lech Paprzycki Sygn. akt III KK 42/15 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 25 sierpnia 2015 r. Prezes SN Lech Paprzycki w sprawie J. K. skazanego z art.280 1 k.k. w zw. z art. 64 1 k.k. po rozpoznaniu w Izbie

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE Z DNIA 20 KWIETNIA 2005 R. I KZP 8/05

POSTANOWIENIE Z DNIA 20 KWIETNIA 2005 R. I KZP 8/05 POSTANOWIENIE Z DNIA 20 KWIETNIA 2005 R. I KZP 8/05 Formułując w art. 186 1 in fine k.p.k. bezwzględny zakaz dowodowy ustawodawca wprowadza zakaz wykorzystania jako dowodu w sprawie poprzednio złożonych

Bardziej szczegółowo

WYROK Z DNIA 5 STYCZNIA 2011 R. V KK 116/10

WYROK Z DNIA 5 STYCZNIA 2011 R. V KK 116/10 WYROK Z DNIA 5 STYCZNIA 2011 R. V KK 116/10 Niestawiennictwo należycie powiadomionego o terminie rozprawy apelacyjnej pełnomocnika wyznaczonego dla wnioskodawcy z powodu określonego w art. 79 1 pkt 3 k.p.k.,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Z DNIA 16 GRUDNIA 2003 R. I KZP 34/03

UCHWAŁA Z DNIA 16 GRUDNIA 2003 R. I KZP 34/03 UCHWAŁA Z DNIA 16 GRUDNIA 2003 R. I KZP 34/03 Podstawę prawną decyzji organu procesowego o zarządzeniu przeprowadzenia w stosunku do oskarżonego wywiadu środowiskowego przez kuratora sądowego stanowi w

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Andrzej Stępka

POSTANOWIENIE. SSN Andrzej Stępka Sygn. akt V KK 230/16 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 14 września 2016 r. SSN Andrzej Stępka w sprawie P. P. skazanego z art. 13 1 k.k. w zw. z art. 279 1 k.k., art. 279 1 k.k. oraz z art.

Bardziej szczegółowo

1. Pokrzywdzony w postępowaniu przygotowawczym jest stroną uprawnioną do. działania we własnym imieniu i zgodnie z własnym interesem (art kpk).

1. Pokrzywdzony w postępowaniu przygotowawczym jest stroną uprawnioną do. działania we własnym imieniu i zgodnie z własnym interesem (art kpk). 1 Podstawowe prawa pokrzywdzonego: 1. Pokrzywdzony w postępowaniu przygotowawczym jest stroną uprawnioną do działania we własnym imieniu i zgodnie z własnym interesem (art. 299 1 kpk). 2. Jeżeli pokrzywdzonym

Bardziej szczegółowo

Biegły. Postanowienie o powołaniu biegłego. Ekspertyza / Opinia

Biegły. Postanowienie o powołaniu biegłego. Ekspertyza / Opinia Biegły. Postanowienie o powołaniu biegłego. Ekspertyza / Opinia Ekspertyza zespół czynności badawczych wymagających wiadomości specjalnych dlatego wykonywanych przez biegłego na zlecenie organu procesowego

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. Prezes SN Lech Paprzycki

POSTANOWIENIE. Prezes SN Lech Paprzycki Sygn. akt III KK 239/12 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 23 kwietnia 2013 r. Prezes SN Lech Paprzycki na posiedzeniu w trybie art. 535 3 kpk po rozpoznaniu w Izbie Karnej w dniu 23 kwietnia

Bardziej szczegółowo

W Y R O K W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

W Y R O K W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sygn. akt IV KK 291/10 W Y R O K W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 5 stycznia 2011 r. Sąd Najwyższy w składzie: SSN Tomasz Grzegorczyk spraw. (przewodniczący) SSN Edward Matwijów SA del. do SN Henryk

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Andrzej Siuchniński (przewodniczący) SSN Dorota Rysińska SSN Andrzej Stępka (sprawozdawca)

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Andrzej Siuchniński (przewodniczący) SSN Dorota Rysińska SSN Andrzej Stępka (sprawozdawca) Sygn. akt V KK 407/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 12 lutego 2014 r. SSN Andrzej Siuchniński (przewodniczący) SSN Dorota Rysińska SSN Andrzej Stępka (sprawozdawca)

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE Z DNIA 15 CZERWCA 2011 R. II KO 38/11

POSTANOWIENIE Z DNIA 15 CZERWCA 2011 R. II KO 38/11 POSTANOWIENIE Z DNIA 15 CZERWCA 2011 R. II KO 38/11 Przez karę pozbawienia wolności w wymiarze przekraczającym górną granicę ustawowego zagrożenia w rozumieniu art. 4 ustawy z dnia 20 stycznia 2011 r.

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Protokolant Anna Janczak

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Protokolant Anna Janczak Sygn. akt II KK 348/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 30 stycznia 2014 r. SSN Małgorzata Gierszon (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Rafał Malarski SSN Andrzej

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE Z DNIA 17 LISTOPADA 2005 R. I KZP 39/05

POSTANOWIENIE Z DNIA 17 LISTOPADA 2005 R. I KZP 39/05 POSTANOWIENIE Z DNIA 17 LISTOPADA 2005 R. I KZP 39/05 Postępowanie przygotowawcze prowadzone w formie śledztwa nie może legalnie przekształcić się w dochodzenie, gdy umożliwiająca to sytuacja procesowa

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. Sygn. akt V KK 289/14. Dnia 19 listopada 2014 r. Sąd Najwyższy w składzie: SSN Roman Sądej

POSTANOWIENIE. Sygn. akt V KK 289/14. Dnia 19 listopada 2014 r. Sąd Najwyższy w składzie: SSN Roman Sądej Sygn. akt V KK 289/14 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 19 listopada 2014 r. SSN Roman Sądej na posiedzeniu w trybie art. 535 3 k.p.k. po rozpoznaniu w Izbie Karnej w dniu 19 listopada 2014r.,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Z DNIA 26 WRZEŚNIA 2002 R. I KZP 20/02

UCHWAŁA Z DNIA 26 WRZEŚNIA 2002 R. I KZP 20/02 UCHWAŁA Z DNIA 26 WRZEŚNIA 2002 R. I KZP 20/02 Dopuszczalne jest orzeczenie na podstawie art. 42 1 k.k. zakazu prowadzenia pojazdów określonego rodzaju, kierowanie którymi nie wymaga posiadania uprawnień

Bardziej szczegółowo

Zagadnienia egzaminacyjne z przedmiotu Polskie postępowanie karne. Rok akademicki 2010/2011. 1. Przedmiot a podstawa faktyczna procesu karnego.

Zagadnienia egzaminacyjne z przedmiotu Polskie postępowanie karne. Rok akademicki 2010/2011. 1. Przedmiot a podstawa faktyczna procesu karnego. Dr hab. Hanna Paluszkiewicz Zagadnienia egzaminacyjne z przedmiotu Polskie postępowanie karne Rok akademicki 2010/2011 1. Przedmiot a podstawa faktyczna procesu karnego. 2. Cele procesu karnego. 3. Proces

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE Z DNIA 17 CZERWCA 2003 R. II KK 90/03

POSTANOWIENIE Z DNIA 17 CZERWCA 2003 R. II KK 90/03 POSTANOWIENIE Z DNIA 17 CZERWCA 2003 R. II KK 90/03 Przewidziana w polskim porządku prawnym ustawie z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich (jedn. tekst: Dz. U. z 2002 r. Nr

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. Sygn. akt II KK 266/12. Dnia 24 kwietnia 2013 r. Sąd Najwyższy w składzie:

POSTANOWIENIE. Sygn. akt II KK 266/12. Dnia 24 kwietnia 2013 r. Sąd Najwyższy w składzie: Sygn. akt II KK 266/12 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 24 kwietnia 2013 r. SSN Kazimierz Klugiewicz (przewodniczący) SSN Jerzy Grubba SSN Eugeniusz Wildowicz (sprawozdawca) Protokolant Anna

Bardziej szczegółowo

Wykaz skrótów Nota od autora Dział I. Uczestnicy postępowania karnego

Wykaz skrótów Nota od autora Dział I. Uczestnicy postępowania karnego Wykaz skrótów... 9 Nota od autora... 17 Dział I. Uczestnicy postępowania karnego Rozdział 1. Strony... 19 1.1. Zagadnienia ogólne... 19 Rozdział 2. Oskarżyciel publiczny... 30 2.1. Prokurator... 30 2.2.

Bardziej szczegółowo

BL TK/15 Warszawa, 7 lipca 2016 r.

BL TK/15 Warszawa, 7 lipca 2016 r. BL-112-265-TK/15 Warszawa, 7 lipca 2016 r. INFORMACJA PRAWNA O WYROKU TRYBUNAŁU KONSTYTUCYJNEGO Z 22 WRZEŚNIA 2015 R. (SYGN. AKT P 37/14) DOTYCZĄCYM USTAWY Z DNIA 6 CZERWCA 1997 R. - KODEKS KARNY I. METRYKA

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁY SZKOLENIOWE

MATERIAŁY SZKOLENIOWE Liczba osób równocześnie konfrontowanych MATERIAŁY SZKOLENIOWE Paweł Łobacz Liczba osób równocześnie konfrontowanych Streszczenie Artykuł przedstawia prezentowane w literaturze poglądy w kwestii moŝliwej

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Roman Sądej (przewodniczący) SSN Andrzej Ryński SSN Jacek Sobczak (sprawozdawca)

POSTANOWIENIE. SSN Roman Sądej (przewodniczący) SSN Andrzej Ryński SSN Jacek Sobczak (sprawozdawca) Sygn. akt III KO 76/14 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 22 stycznia 2015 r. SSN Roman Sądej (przewodniczący) SSN Andrzej Ryński SSN Jacek Sobczak (sprawozdawca) w sprawie S. S. skazanego za

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI Wykaz skrótów... 13 Przedmowa... 15 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 27 sierpnia 2007 r. Regulamin wewnętrznego urzędowania powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury...

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Stanisław Zabłocki (przewodniczący) SSN Zbigniew Puszkarski SSN Dorota Rysińska (sprawozdawca)

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Stanisław Zabłocki (przewodniczący) SSN Zbigniew Puszkarski SSN Dorota Rysińska (sprawozdawca) Sygn. akt III KK 381/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 18 grudnia 2015 r. SSN Stanisław Zabłocki (przewodniczący) SSN Zbigniew Puszkarski SSN Dorota Rysińska (sprawozdawca)

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrótów... 13 Od Autora... 15

Spis treści. Wykaz skrótów... 13 Od Autora... 15 Wykaz skrótów............................................ 13 Od Autora................................................ 15 ROZDZIAŁ I. Zagadnienia podstawowe w procesie rozpoznania znamion przestępstw i

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Andrzej Siuchniński (przewodniczący) SSN Józef Szewczyk SSN Eugeniusz Wildowicz (sprawozdawca)

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Andrzej Siuchniński (przewodniczący) SSN Józef Szewczyk SSN Eugeniusz Wildowicz (sprawozdawca) Sygn. akt V KK 252/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 5 listopada 2014 r. SSN Andrzej Siuchniński (przewodniczący) SSN Józef Szewczyk SSN Eugeniusz Wildowicz (sprawozdawca)

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. Protokolant Małgorzata Sobieszczańska

POSTANOWIENIE. Protokolant Małgorzata Sobieszczańska Sygn. akt II KK 12/16 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 16 lutego 2016 r. SSN Eugeniusz Wildowicz (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Jerzy Grubba SSN Józef Szewczyk Protokolant Małgorzata Sobieszczańska

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. Sygn. akt V KK 176/13. Dnia 13 sierpnia 2013 r. Sąd Najwyższy w składzie:

POSTANOWIENIE. Sygn. akt V KK 176/13. Dnia 13 sierpnia 2013 r. Sąd Najwyższy w składzie: Sygn. akt V KK 176/13 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 13 sierpnia 2013 r. SSN Andrzej Stępka (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Andrzej Ryński SSN Roman Sądej Protokolant Anna Kowal na posiedzeniu

Bardziej szczegółowo

ZAŻALENIE. na postanowienie o umorzeniu dochodzenia z dnia ( )

ZAŻALENIE. na postanowienie o umorzeniu dochodzenia z dnia ( ) Katowice, dnia ( ) r. L.Dz.W../2015 Sygn. RO-12/UPR4/2014/AF Sąd Rejonowy Zamiejscowy z siedzibą w P. za pośrednictwem: Prokuratura Rejonowa w T. Ośrodek Zamiejscowy w P. sygn. akt. 5 Ds 234/15 ZAŻALENIE

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Eugeniusz Wildowicz

POSTANOWIENIE. SSN Eugeniusz Wildowicz Sygn. akt II KK 269/16 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 26 października 2016 r. SSN Eugeniusz Wildowicz na posiedzeniu w trybie art. 535 3 k.p.k. po rozpoznaniu w Izbie Karnej w dniu 26 października

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Michał Laskowski

POSTANOWIENIE. SSN Michał Laskowski Sygn. akt II KK 193/13 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 22 sierpnia 2013 r. SSN Michał Laskowski na posiedzeniu w trybie art. 535 3 k.p.k. po rozpoznaniu w Izbie Karnej w dniu 22 sierpnia 2013

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrótów Wykaz literatury powoływanej zapisem skrótowym Od Autorów Wprowadzenie...

Spis treści. Wykaz skrótów Wykaz literatury powoływanej zapisem skrótowym Od Autorów Wprowadzenie... Spis treści Spis treści Wykaz skrótów........................................................... 11 Wykaz literatury powoływanej zapisem skrótowym.......................... 15 Od Autorów..............................................................

Bardziej szczegółowo

Do Sądu Rejonowego w... Wydział... adres (ulica, kod, miejscowość)

Do Sądu Rejonowego w... Wydział... adres (ulica, kod, miejscowość) Załącznik nr 02.01... (pieczęć nagłówkowa inspektora pracy) Nr rej.:.. Do Sądu Rejonowego w... Wydział......... adres (ulica, kod, miejscowość) WNIOSEK O UKARANIE WNOSZĘ O UKARANIE 1. Imię i nazwisko 2.

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Wiesław Kozielewicz (przewodniczący) SSN Barbara Skoczkowska (sprawozdawca) SSN Józef Szewczyk

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Wiesław Kozielewicz (przewodniczący) SSN Barbara Skoczkowska (sprawozdawca) SSN Józef Szewczyk Sygn. akt IV KK 343/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 21 stycznia 2015 r. SSN Wiesław Kozielewicz (przewodniczący) SSN Barbara Skoczkowska (sprawozdawca) SSN Józef

Bardziej szczegółowo

Spis treści. 1. Uwagi wprowadzające... 71

Spis treści. 1. Uwagi wprowadzające... 71 Wykaz skrótów... Wykaz literatury... XI XVII Wykaz orzecznictwa... XXXVII Opis założeń badawczych oraz wprowadzenie w strukturę pracy... 1 Rozdział I. Pojęcie tajemnicy przedsiębiorstwa... 10 1. Uwagi

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Piotr Hofmański (przewodniczący) SSN Andrzej Stępka SSN Dariusz Świecki (sprawozdawca)

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Piotr Hofmański (przewodniczący) SSN Andrzej Stępka SSN Dariusz Świecki (sprawozdawca) Sygn. akt V KK 86/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 16 października 2013 r. SSN Piotr Hofmański (przewodniczący) SSN Andrzej Stępka SSN Dariusz Świecki (sprawozdawca)

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Jarosław Matras

POSTANOWIENIE. SSN Jarosław Matras Sygn. akt V KK 453/14 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 24 lutego 2015 r. SSN Jarosław Matras na posiedzeniu w trybie art. 535 3 k.p.k. po rozpoznaniu w Izbie Karnej w dniu 24 lutego 2015 r.,

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Tomasz Grzegorczyk (przewodniczący) SSN Małgorzata Gierszon (sprawozdawca) SSN Andrzej Stępka

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Tomasz Grzegorczyk (przewodniczący) SSN Małgorzata Gierszon (sprawozdawca) SSN Andrzej Stępka Sygn. akt III KK 423/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 20 marca 2014 r. SSN Tomasz Grzegorczyk (przewodniczący) SSN Małgorzata Gierszon (sprawozdawca) SSN Andrzej

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Z DNIA 26 PAŹDZIERNIKA 2006 R. I KZP 22/06

UCHWAŁA Z DNIA 26 PAŹDZIERNIKA 2006 R. I KZP 22/06 UCHWAŁA Z DNIA 26 PAŹDZIERNIKA 2006 R. I KZP 22/06 Skorzystanie przez świadka z prawa odmowy zeznań (art. 182 1 k.p.k.) może nastąpić także przez złożenie oświadczenia (art. 186 1 k.p.k.) na piśmie. Przewodniczący:

Bardziej szczegółowo

z d n i a 2 3. 0 4.2 0 1 5 r.

z d n i a 2 3. 0 4.2 0 1 5 r. C h o r ą g i e w D o l n o l ą s k a Z H P I. P o s t a n o w i e n i a p o c z ą t k o w e U c h w a ł a n r 1 5 / I X / 2 0 1 5 K o m e n d y C h o r ą g w i D o l n o l ą s k i e j Z H P z d n i a

Bardziej szczegółowo

WYROK Z DNIA 13 GRUDNIA 2000 R. II KKN 199/98

WYROK Z DNIA 13 GRUDNIA 2000 R. II KKN 199/98 WYROK Z DNIA 13 GRUDNIA 2000 R. II KKN 199/98 Jeżeli sąd przyjmuje, że popełniono przestępstwo ścigane z oskarżenia prywatnego, to niezależnie od rodzaju skargi i wyrażonej w niej prawnej oceny czynu,

Bardziej szczegółowo

Biegły w czynnościach wyjaśniających

Biegły w czynnościach wyjaśniających Podkom. Wioleta Jasińska SP Katowice Biegły w czynnościach wyjaśniających Czynności wyjaśniające w sprawach o wykroczenia to: zorganizowane i obligatoryjne działania organów ścigania wykroczeń, podejmowane

Bardziej szczegółowo

W Y R O K W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 12 czerwca 2012 r.

W Y R O K W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 12 czerwca 2012 r. Sygn. akt II KK 135/12 W Y R O K W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 12 czerwca 2012 r. Sąd Najwyższy w składzie: SSN Waldemar Płóciennik (przewodniczący) SSN Rafał Malarski SSA del. do SN Andrzej

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. Sygn. akt III KK 306/14. Dnia 2 kwietnia 2015 r. Sąd Najwyższy w składzie:

POSTANOWIENIE. Sygn. akt III KK 306/14. Dnia 2 kwietnia 2015 r. Sąd Najwyższy w składzie: Sygn. akt III KK 306/14 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 2 kwietnia 2015 r. SSN Jarosław Matras (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Jacek Sobczak SSN Jerzy Steckiewicz Protokolant Jolanta Włostowska

Bardziej szczegółowo

Uchwała z dnia 21 lipca 2010 r., III CZP 23/10

Uchwała z dnia 21 lipca 2010 r., III CZP 23/10 Uchwała z dnia 21 lipca 2010 r., III CZP 23/10 Sędzia SN Antoni Górski (przewodniczący) Sędzia SN Barbara Myszka (sprawozdawca) Sędzia SN Marek Sychowicz Sąd Najwyższy w sprawie z wniosku "H.D.I.", sp.

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Jacek Sobczak (przewodniczący) SSN Tomasz Grzegorczyk SSN Włodzimierz Wróbel (sprawozdawca)

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Jacek Sobczak (przewodniczący) SSN Tomasz Grzegorczyk SSN Włodzimierz Wróbel (sprawozdawca) Sygn. akt III KK 137/12 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 5 grudnia 2012 r. SSN Jacek Sobczak (przewodniczący) SSN Tomasz Grzegorczyk SSN Włodzimierz Wróbel (sprawozdawca)

Bardziej szczegółowo

Źródło: Wygenerowano: Sobota, 1 lipca 2017, 22:20

Źródło:  Wygenerowano: Sobota, 1 lipca 2017, 22:20 Policja 997 Źródło: http://www.gazeta.policja.pl/997/inne/prawo/96370,nowelizacja-kpk-nr-107-022014.html Wygenerowano: Sobota, 1 lipca 2017, 22:20 Nowelizacja k.p.k. (Nr 107 / 02.2014) 27 stycznia 2014

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Andrzej Siuchniński (przewodniczący) SSN Marian Buliński SSN Małgorzata Gierszon (sprawozdawca)

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Andrzej Siuchniński (przewodniczący) SSN Marian Buliński SSN Małgorzata Gierszon (sprawozdawca) Sygn. akt IV KK 209/12 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 4 października 2012 r. SSN Andrzej Siuchniński (przewodniczący) SSN Marian Buliński SSN Małgorzata Gierszon

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Michał Laskowski. po rozpoznaniu w Izbie Karnej w dniu 5 listopada 2013 r.,

POSTANOWIENIE. SSN Michał Laskowski. po rozpoznaniu w Izbie Karnej w dniu 5 listopada 2013 r., Sygn. akt III KK 217/13 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 5 listopada 2013 r. SSN Michał Laskowski na posiedzeniu w trybie art. 535 3 k.p.k. po rozpoznaniu w Izbie Karnej w dniu 5 listopada

Bardziej szczegółowo

Protokół. 1. Romuald Tomczyk - prezes Stowarzyszenia Rzeczoznawców Ekonomicznych - przewodniczący Komisji konkursowej

Protokół. 1. Romuald Tomczyk - prezes Stowarzyszenia Rzeczoznawców Ekonomicznych - przewodniczący Komisji konkursowej Protokół Z posiedzenia Komisji konkursowej przyznawania nagród dla autorów najlepszych prac magisterskich i doktorskich dotyczących funkcjonowania biegłych sądowych w polskim wymiarze sprawiedliwości w

Bardziej szczegółowo

Studia Stacjonarne Prawa Zagadnienia egzaminacyjne z postępowania karnego

Studia Stacjonarne Prawa Zagadnienia egzaminacyjne z postępowania karnego Prof. dr hab. Jerzy Skorupka Studia Stacjonarne Prawa Zagadnienia egzaminacyjne z postępowania karnego 1. Aksjologia procesu karnego 2. Istota procesu karnego 3. Cele procesu karnego 4. Przedmiot procesu

Bardziej szczegółowo

bezpiecznie i nawet nie przewiduje się możliwości zapytania dziecka, gdzie chce być przesłuchane i kto powinien w tej czynności mu towarzyszyć.

bezpiecznie i nawet nie przewiduje się możliwości zapytania dziecka, gdzie chce być przesłuchane i kto powinien w tej czynności mu towarzyszyć. Unormowania zawarte w art. 185a i art. 185b K.p.k. mają zapobiegać traumatycznym przeżyciom dzieci, zeznających w charakterze świadków (często także będących pokrzywdzonymi), zwłaszcza podczas procesowego

Bardziej szczegółowo

Zawiadamiający: Zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstw ściganych z urzędu

Zawiadamiający: Zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstw ściganych z urzędu Warszawa, dnia 5 marca 2015 r. Do: Prokuratury Rejonowej Warszawa Śródmieście-Północ w Warszawie ul. Wiślicka 6 02-114 Warszawa Zawiadamiający: ul. Krakowskie Przedmieście 6 00-325 Warszawa Zawiadomienie

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE Z DNIA 28 PAŹDZIERNIKA 2009 R. I KZP 17/09

POSTANOWIENIE Z DNIA 28 PAŹDZIERNIKA 2009 R. I KZP 17/09 POSTANOWIENIE Z DNIA 28 PAŹDZIERNIKA 2009 R. I KZP 17/09 Kuratorem sądowym w rozumieniu ustawowej definicji zawartej w art. 115 13 k.k., w brzmieniu obowiązującym od dnia 1 stycznia 2002 r., jest lege

Bardziej szczegółowo

ROLA POLICJI W POSTĘPOWANIU W SPRAWACH Z OSKARŻENIA PRYWATNEGO

ROLA POLICJI W POSTĘPOWANIU W SPRAWACH Z OSKARŻENIA PRYWATNEGO Rola policji w postępowaniu w sprawach z oskarżenia prywatnego Piotr Jóźwiak Aplikant adwokacki, doktorant w Katedrze Prawa Karnego UAM ROLA POLICJI W POSTĘPOWANIU W SPRAWACH Z OSKARŻENIA PRYWATNEGO Może

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Waldemar Płóciennik

POSTANOWIENIE. SSN Waldemar Płóciennik Sygn. akt II KK 260/16 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 26 października 2016 r. SSN Waldemar Płóciennik na posiedzeniu w trybie art. 535 3 k.p.k. po rozpoznaniu w Izbie Karnej w dniu 26 października

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Jerzy Steckiewicz. Protokolant : Anna Krawiec. przy udziale prokuratora Naczelnej Prokuratury Wojskowej Romana Szubigi

POSTANOWIENIE. SSN Jerzy Steckiewicz. Protokolant : Anna Krawiec. przy udziale prokuratora Naczelnej Prokuratury Wojskowej Romana Szubigi Sygn. akt: WZ 1/16 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 23 lutego 2016 r. SSN Jerzy Steckiewicz Protokolant : Anna Krawiec przy udziale prokuratora Naczelnej Prokuratury Wojskowej Romana Szubigi

Bardziej szczegółowo

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2014/2015

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2014/2015 Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Karta przedmiotu obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 01/015 WydziałPrawa, Administracji i Stosunków Międzynarodowych Kierunek

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. Protokolant Anna Korzeniecka-Plewka UZASADNIENIE

POSTANOWIENIE. Protokolant Anna Korzeniecka-Plewka UZASADNIENIE Sygn. akt III KK 460/13 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 15 maja 2014 r. SSN Barbara Skoczkowska (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Tomasz Grzegorczyk SSA del. do SN Jacek Błaszczyk Protokolant

Bardziej szczegółowo

WYROK Z DNIA 10 SIERPNIA 2005 R. II KK 410/04

WYROK Z DNIA 10 SIERPNIA 2005 R. II KK 410/04 WYROK Z DNIA 10 SIERPNIA 2005 R. II KK 410/04 Ocena dowodu z wyjaśnień oskarżonego lub zeznań świadka jest wypadkową zarówno oceny treści wypowiedzi danej osoby, jak i oceny dotyczącej samej osoby, to

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Z DNIA 9 CZERWCA 2006 R. I KZP 12/06

UCHWAŁA Z DNIA 9 CZERWCA 2006 R. I KZP 12/06 UCHWAŁA Z DNIA 9 CZERWCA 2006 R. I KZP 12/06 W sytuacji, gdy nie nastąpi ściągnięcie kosztów procesu karnego w ciągu 3 lat od dnia, w którym należało je uiścić (art. 641 k.p.k.), postępowanie wykonawcze

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. postanowił: utrzymać w mocy zaskarżone zarządzenie. Sygn. akt III KZ 39/16. Dnia 22 czerwca 2016 r. Sąd Najwyższy w składzie:

POSTANOWIENIE. postanowił: utrzymać w mocy zaskarżone zarządzenie. Sygn. akt III KZ 39/16. Dnia 22 czerwca 2016 r. Sąd Najwyższy w składzie: Sygn. akt III KZ 39/16 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 22 czerwca 2016 r. SSN Dariusz Świecki w sprawie J. P. po rozpoznaniu w Izbie Karnej na posiedzeniu, w dniu 22 czerwca 2016 r., zażalenia

Bardziej szczegółowo

P O S T A N O W I E N I E

P O S T A N O W I E N I E Sygn. akt I KZP 3/13 P O S T A N O W I E N I E Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 20 czerwca 2013 r. SSN Dariusz Świecki (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Barbara Skoczkowska SSN Józef Szewczyk Protokolant

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Przemysław Kalinowski (przewodniczący) SSN Andrzej Ryński (sprawozdawca) SSN Dariusz Świecki

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Przemysław Kalinowski (przewodniczący) SSN Andrzej Ryński (sprawozdawca) SSN Dariusz Świecki Sygn. akt V KK 372/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 19 stycznia 2016 r. SSN Przemysław Kalinowski (przewodniczący) SSN Andrzej Ryński (sprawozdawca) SSN Dariusz

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. Sygn. akt V KK 35/14. Dnia 24 kwietnia 2014 r. Sąd Najwyższy w składzie: SSN Małgorzata Gierszon

POSTANOWIENIE. Sygn. akt V KK 35/14. Dnia 24 kwietnia 2014 r. Sąd Najwyższy w składzie: SSN Małgorzata Gierszon Sygn. akt V KK 35/14 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 24 kwietnia 2014 r. SSN Małgorzata Gierszon na posiedzeniu w trybie art. 535 3 k.p.k. po rozpoznaniu w Izbie Karnej w dniu 24 kwietnia

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Przemysław Kalinowski (przewodniczący) SSN Barbara Skoczkowska SSN Włodzimierz Wróbel (sprawozdawca)

POSTANOWIENIE. SSN Przemysław Kalinowski (przewodniczący) SSN Barbara Skoczkowska SSN Włodzimierz Wróbel (sprawozdawca) Sygn. akt III KK 371/12 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 4 lipca 2013 r. SSN Przemysław Kalinowski (przewodniczący) SSN Barbara Skoczkowska SSN Włodzimierz Wróbel (sprawozdawca) Protokolant

Bardziej szczegółowo

z dnia.. w sprawie określenia wzoru pouczenia o uprawnieniach i obowiązkach pokrzywdzonego w postępowaniu karnym 1)

z dnia.. w sprawie określenia wzoru pouczenia o uprawnieniach i obowiązkach pokrzywdzonego w postępowaniu karnym 1) Wstępny projekt z dnia 5 czerwca 2014 r. R O Z P O R Z Ą D Z E N I E M I N I S T R A S P R AW I E D L I W O Ś C I z dnia.. w sprawie określenia wzoru pouczenia o uprawnieniach i obowiązkach pokrzywdzonego

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 7 1 0 3 12 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f O b s ł u g a o p e r a t o r s k aw r a z z d o s t a w» s p r

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Waldemar Płóciennik (przewodniczący) SSN Włodzimierz Wróbel (sprawozdawca) SSA del. do SN Piotr Mirek. Protokolant Ewa Oziębła

POSTANOWIENIE. SSN Waldemar Płóciennik (przewodniczący) SSN Włodzimierz Wróbel (sprawozdawca) SSA del. do SN Piotr Mirek. Protokolant Ewa Oziębła Sygn. akt II KK 215/14 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 29 stycznia 2015 r. SSN Waldemar Płóciennik (przewodniczący) SSN Włodzimierz Wróbel (sprawozdawca) SSA del. do SN Piotr Mirek Protokolant

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE Z DNIA 20 KWIETNIA 2005 R. I KZP 6/05

POSTANOWIENIE Z DNIA 20 KWIETNIA 2005 R. I KZP 6/05 POSTANOWIENIE Z DNIA 20 KWIETNIA 2005 R. I KZP 6/05 Przepis art. 52 ust. 1 ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. Nr 111, poz. 535 ze zm.) dotyczy każdej osoby, która

Bardziej szczegółowo

Specyfika prowadzenia postępowa. powań przygotowawczych o przestępstwa pstwa na rynku kapitałowym

Specyfika prowadzenia postępowa. powań przygotowawczych o przestępstwa pstwa na rynku kapitałowym Specyfika prowadzenia postępowa powań przygotowawczych o przestępstwa pstwa na rynku kapitałowym owym. kom. Janusz Gruchalski Zastępca Naczelnika Wydziału dw. z PG KSP Kto i dlaczego tylko KSP Zarządzenie

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Jarosław Matras

POSTANOWIENIE. SSN Jarosław Matras Sygn. akt II KK 297/14 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 7 listopada 2014 r. SSN Jarosław Matras na posiedzeniu w trybie art. 535 3 k.p.k. po rozpoznaniu w Izbie Karnej w dniu 7 listopada 2014

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Krzysztof Cesarz (przewodniczący) SSN Tomasz Artymiuk SSN Dorota Rysińska (sprawozdawca)

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Krzysztof Cesarz (przewodniczący) SSN Tomasz Artymiuk SSN Dorota Rysińska (sprawozdawca) Sygn. akt III KO 112/12 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 11 kwietnia 2013 r. SSN Krzysztof Cesarz (przewodniczący) SSN Tomasz Artymiuk SSN Dorota Rysińska (sprawozdawca)

Bardziej szczegółowo

Program warsztatów szkoleniowych dotyczących zmian w procedurze karnej

Program warsztatów szkoleniowych dotyczących zmian w procedurze karnej ZATWIERDZAM Komendant Szkoły Policji w Pile insp. Jerzy Powiecki Program warsztatów szkoleniowych dotyczących zmian w procedurze karnej Piła 2014 ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNO-PROGRAMOWE 1. NAZWA WARSZTATÓW

Bardziej szczegółowo

P O S T A N O W I E N I E

P O S T A N O W I E N I E Sygn. akt III KO 114/11 P O S T A N O W I E N I E Dnia 23 lutego 2012 r. Sąd Najwyższy w składzie: SSN Zbigniew Puszkarski (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Tomasz Grzegorczyk SSN Jarosław Matras w sprawie

Bardziej szczegółowo

6 0 / m S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu K R A W I E C Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji zawodów

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Waldemar Płóciennik

POSTANOWIENIE. SSN Waldemar Płóciennik Sygn. akt II KK 366/15 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 18 grudnia 2015 r. SSN Waldemar Płóciennik na posiedzeniu w trybie art. 535 3 k.p.k. po rozpoznaniu w Izbie Karnej w dniu 18 grudnia

Bardziej szczegółowo

Glosa do postanowienia Sądu Najwyższego z dnia 21 maja 2013 r., III KK 389/12 1

Glosa do postanowienia Sądu Najwyższego z dnia 21 maja 2013 r., III KK 389/12 1 DARIUSZ JAGIEŁŁO Glosa do postanowienia Sądu Najwyższego z dnia 21 maja 2013 r., III KK 389/12 1 Commentary to the decision of the Supreme Court of 21 May 2013 in the case III KK 389/12 TEZA Opinia będąca

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Wiesław Kozielewicz (przewodniczący) SSN Małgorzata Gierszon SSN Andrzej Ryński (sprawozdawca)

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Wiesław Kozielewicz (przewodniczący) SSN Małgorzata Gierszon SSN Andrzej Ryński (sprawozdawca) Sygn. akt IV KK 207/17 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 29 czerwca 2017 r. SSN Wiesław Kozielewicz (przewodniczący) SSN Małgorzata Gierszon SSN Andrzej Ryński (sprawozdawca)

Bardziej szczegółowo

ZAGADNIENIE PRAWNE UZASADNIENIE

ZAGADNIENIE PRAWNE UZASADNIENIE Sygn. akt I KZP 16/12 ZAGADNIENIE PRAWNE W sprawie zażalenia Prokuratora Rejonowego na postanowienie Sądu Rejonowego z dnia 1-06-2012 roku, [ ] w przedmiocie umorzenia części należności z tytułu przepadku

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Waldemar Płóciennik (przewodniczący) SSN Eugeniusz Wildowicz (sprawozdawca) SSN Włodzimierz Wróbel

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Waldemar Płóciennik (przewodniczący) SSN Eugeniusz Wildowicz (sprawozdawca) SSN Włodzimierz Wróbel Sygn. akt II KK 326/12 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 12 grudnia 2012 r. SSN Waldemar Płóciennik (przewodniczący) SSN Eugeniusz Wildowicz (sprawozdawca) SSN Włodzimierz

Bardziej szczegółowo

Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 14 marca 2014 r. III CZP 128/13

Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 14 marca 2014 r. III CZP 128/13 Id: 20382 [S]posób doręczenia określony w art. 1160 k.p.c., należy stosować także do wyroków sądów polubownych. ( ) [B]rak dostatecznych podstaw, aby przez pisemne zawiadomienie, o którym mowa w art. 1160

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. Protokolant Dorota Szczerbiak

POSTANOWIENIE. Protokolant Dorota Szczerbiak Sygn. akt IV KK 211/14 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 6 listopada 2014 r. SSN Wiesław Kozielewicz (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Zbigniew Puszkarski SSN Dorota Rysińska Protokolant Dorota

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sygn. akt III CSK 60/11 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 2 grudnia 2011 r. SSN Hubert Wrzeszcz (przewodniczący) SSN Wojciech Katner (sprawozdawca) SSN Anna Kozłowska

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Z DNIA 27 PAŹDZIERNIKA 2005 R. I KZP 32/05

UCHWAŁA Z DNIA 27 PAŹDZIERNIKA 2005 R. I KZP 32/05 UCHWAŁA Z DNIA 27 PAŹDZIERNIKA 2005 R. I KZP 32/05 Przedmiotem ochrony przepisu art. 45 ustawy z dnia 24 kwietnia 1997 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. Nr 75, poz. 468, w brzmieniu przed nowelizacją

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE Z DNIA 13 LIPCA 2006 R. WK 6/06

POSTANOWIENIE Z DNIA 13 LIPCA 2006 R. WK 6/06 POSTANOWIENIE Z DNIA 13 LIPCA 2006 R. WK 6/06 Nie zachodzi wypadek rażącego naruszenia prawa, mogącego mieć istotny wpływ na treść orzeczenia (art. 523 1 k.p.k.), jeżeli w sytuacji, w której brak podstaw

Bardziej szczegółowo

WYROK Z DNIA 4 MARCA 2009 R. III KK 322/08

WYROK Z DNIA 4 MARCA 2009 R. III KK 322/08 WYROK Z DNIA 4 MARCA 2009 R. III KK 322/08 Przepis art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o Instytucie Pamięci Narodowej Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w pierwotnym brzmieniu

Bardziej szczegółowo

USTALENIA KONTROLNE 1/5

USTALENIA KONTROLNE 1/5 Działając na podstawie zatwierdzonego przez Komendanta Wojewódzkiego Policji w Białymstoku programu kontroli l.dz. U 092 22/07/RS z dnia 15.10.2007 r. oraz upoważnienia nr 88/07, 89/07 i 90/07 z dnia 15.10.2007

Bardziej szczegółowo

Cje. Tryby ścigania przestępstw Zasada legalizmu Zasada prawdy materialnej i kontradyktoryjności. Postępowanie karne

Cje. Tryby ścigania przestępstw Zasada legalizmu Zasada prawdy materialnej i kontradyktoryjności. Postępowanie karne Postępowanie karne Cje Zasada legalizmu Zasada prawdy materialnej i kontradyktoryjności Dr Wojciech Jasiński Katedra Postępowania Karnego Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytet Wrocławski

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE Z DNIA 11 STYCZNIA 2011 R. V KK 361/10

POSTANOWIENIE Z DNIA 11 STYCZNIA 2011 R. V KK 361/10 POSTANOWIENIE Z DNIA 11 STYCZNIA 2011 R. V KK 361/10 W świetle przepisu art. 53 27 k.k.s., należność publicznoprawna uszczuplona czynem zabronionym jest to wyrażona liczbowo kwota pieniężna, od której

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Jerzy Grubba (przewodniczący) SSN Dorota Rysińska SSN Andrzej Stępka (sprawozdawca)

POSTANOWIENIE. SSN Jerzy Grubba (przewodniczący) SSN Dorota Rysińska SSN Andrzej Stępka (sprawozdawca) Sygn. akt V KK 108/14 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 27 maja 2014 r. SSN Jerzy Grubba (przewodniczący) SSN Dorota Rysińska SSN Andrzej Stępka (sprawozdawca) na posiedzeniu w trybie art. 535

Bardziej szczegółowo

WYROK Z DNIA 21 PAŹDZIERNIKA 2010 R. V KK 287/10

WYROK Z DNIA 21 PAŹDZIERNIKA 2010 R. V KK 287/10 WYROK Z DNIA 21 PAŹDZIERNIKA 2010 R. V KK 287/10 Prawidłowe postępowanie w razie ustalenia przez sąd możliwości oceny prawnej czynu, zarzucanego jako przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego, według

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. Sygn. akt IV KK 25/13. Dnia 24 kwietnia 2013 r. Sąd Najwyższy w składzie: SSN Jacek Sobczak

POSTANOWIENIE. Sygn. akt IV KK 25/13. Dnia 24 kwietnia 2013 r. Sąd Najwyższy w składzie: SSN Jacek Sobczak Sygn. akt IV KK 25/13 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 24 kwietnia 2013 r. SSN Jacek Sobczak na posiedzeniu w trybie art. 535 3 k.p.k. po rozpoznaniu w Izbie Karnej w dniu 24 kwietnia 2013

Bardziej szczegółowo