Czy dopuszczalne jest konfrontowanie

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Czy dopuszczalne jest konfrontowanie"

Transkrypt

1 Paweł lobacz Czy dopuszczalne jest konfrontowanie b iegłych, kuratorów, specjalistów i tłumaczy? Wstęp i cel artykułu Jeżeli chodzi o konfrontację, nie brak w literaturze kwestii spornych, sprzecznych i niejasnych. Egzemplif i kując powyższe, można wskazać choćby brak jednolitych pog lądów na okre ślenie możliwych osób konfrontowanych, czyli kogo i z kim można ko nf ro n towa ć. Poszczególni autorzy odmiennie wi d z ą te - istotne równi eż dla codziennej pra ktyki - zagadnienia. Wszyscy w zasadzie zgadz ają s ię, że możn a kon f ron tować świad ków i oska rż onych (także pokrzywdzonych, podejrzanych i osoby podejrzane). Za możl i wym przesłuchaniem w warunkach konfrontacji biegłych opowiada s ię większość autorów, cho ć nie brak głosów, że w takim wypadku konfrontacja jest wyłączona. Jeżeli za ś chodzi o kuratorów, specjalistów i tłum aczy, to zdania s ą bardzo różne. Celem niniejszego artykułu jest zaprezentowanie obecnych w p iśm ienn ictwie naukowym pogl ądów odnoszących s ię do dopuszcza lnośc i przeprowadzenia konfrontacji b ieg łych, kuratorów, specjalistów i tłumaczy w toku postępowan ia karnego oraz prezentac ja wyników badań ankieto wych praktykó w w tej materii. Przegląd poglądów obecnych w literaturze Tyt ułem wstępu warto zaznaczyć, że w innych krajach o bowi ąz u j ące przep isy procedury karnej dają organom procesowym moż liwość konfrontowania biegły ch. Można tu wskaza ć choćby na szwedzki kodeks postępowan ia sądoweg o i w ęgi e rs k i kodeks postępowania karnego, w których wprost przewidziano taką możliwość1. Po 1918 r. na części terytorium Polski obowiązywała niemiecka ustawa postępowania karnego z dnia 1 lutego 1877 r. W tymże akcie prawnym konfrontacji poświ ęco ny by ł 58, który expressis verbis przewidywa ł kon f ro ntację jedyn ie św iad ków i os karżonych. Niemniej jednak w doktrynie pojawi ł s ię pog ląd dopuszczający moż liwość konfrontowania na podstaw ie tego przepisu także biegłych 2. W przedwojennym kodeksie postępowania karnego z 1928 r. (dalej jako d.k.p.k.) konfrontacja przewidziana została wart. 116, zgodnie z którym: "Jeżeli między zeznaniam i świadków zajdą sprzeczności, sąd może za- rządz ić stawienie ich sobie do oczu". Z kolei w oparciu o art. 141 d.k.p.k. szereg przepisów dotyczących świadków (w tym i art , a więc również art. 116 d.k.p.k.) miało odpowiedn ie zastosowanie do biegłych i tłumaczy. W zgodzie z ówczesnymi przepisami moż na więc było konfrontować na pewno świad ków i teoretyczn ie b ieg łych oraz tłumaczy. Jedna kże przedwojenna literatura i orzeczn ictwo sąd owe generalnie nie zajmowa ły s i ę mo żliwością konfrontowania tych podmiotów (tj. bieg łych i tłu ma czy). W piśm ienn ictwie pojawi ły się natomiast głos y dopuszczające konfronta cję z udziałem os karżoneq oś, W okresie powojennym prawdopodobnie pierwszym autorem, który jasno wypowiedział się za możliwością konfront owania nie tylko świadków i os ka rżony c h, ale również bieg łych i tłumaczy, był M. C ie ś l ak'ł. Na poparcie swojego zdania przytoczy ł m.in. n ast ę p u j ący pog l ąd S ąd u Najwyż szego : "J eże l i opinie b iegłych są rozb ieżn e, a nie ma podstaw do oparcia s i ę wyłączni e na opinii jednego z b iegłych, sąd powinien przez ich łączne zbadanie wyjaśnić s p rzecz noś ci, bądź też dopuścić innych b i egłych "S. Pomimo to inni autorzy wci ąż pisali głównie o konfrontacji ś w i a d k ów i oskarżonychś, W czasie obowiązywania kodeksu postępowania karnego z 1969 r. powszechniej zaczęto jednak dopuszcza ć kon frontację biegłych 7. Trzeba jednak mieć św iadom ość, że również obecnie wielu autorów zajmujących s ię prob lematyką konfrontacji w postępowa n iu kamym moż l iwość wzięc ia w niej udz iału ogranicza jedynie do wąskiego kręg u podmiotów (w szczególności nie dopuszcza konfrontacji kuratorów, specja listów, a czasami nawet i biegłych)8. Wprost przeciwny konfrontowaniu biegłych jest np. W. Grzeszczyk'ł, którego zdaniem wyjaśnieniu sprzeczności pomiędzy opiniami biegłych służy nie konfrontacja, lecz tryb przewidziany wart. 201 k.p.k. Jeszcze do niedawna można było także spotkać si ę z opiniami autorów, którzy, a na lizując m ożliwośc i wystąp ien ia sprzeczno ści pom iędzy opiniami b iegłych oraz przedstawiając opcje ich wyjaśnien ia dostępne organom procesowym, nie przewidywali w ogóle moż l i wości dokonan ia konfrontacju', Ciekawe jest też i to, że w obowiązujących w policj i przepisach o charakterze wewnętrznym w zasadzie nie przewidziano możliwości konfrontacji biegłych. W Zarządzeniu nr 1426 PROBLEMY KRYMINALISTYKI 269 (liplec-wrzesieli)

2 Komendanta G łównego Policji z dnia 23 grudnia 2004 r. w sprawie metodyki wykonywania czyn ności dochodzeniowo-śledczych przez służby policyjne wyznaczone do wykrywania przestępstw i śc igania ich sprawców11 konfrontacji dotyczą 112 i 113. Zgodnie z 112 ust. 1 konfrontacja "polega na bezpośrednim i jednoczesnym przesłuchaniu dwóch osób, których zeznania lub wyjaśnienia złożone wcześniej są ze sobą sprzeczne co do istotnych faktów, gdy może się to przyczynić do ustalenia stanu faktycznego. W razie wystąpienia sprzecznośc i w zeznaniach lub wyjaśn ien iach większej liczby osób policjant kolejno konfrontuje po dwie osoby, planując wcześnie j kolejn ość konfrontacji". Jak więc widać, nie przewidziano tu moż liwości wyjaśnien ia - poprzez konfrontację - sprzeczności pomiędzy opiniami ( b i eg łych ). Zarządzen ie bowiem jasno przewiduje wyja śn ien i e w ten sposób jedynie tych sprzeczności, które dotyczą zezn ań ( świadków) i wyjaśnień (podejrzanych, oskarżonychj R, W literaturze pog ląd o możliwej konfrontacji biegły ch, tłumaczy i specjalistów konsekwentnie prezentowany jest przez L. Paprzyckiego13. Inni autorzy14 dopuszczają konfrontację biegłych i kuratorów. Natomiast R. Stefański 1 5 i J. Gurgul 16 uważają, że konfrontowa ć można biegłych i specjalistów. Należy w tym miejscu jeszcze odnotować, że J. Kudrelek i M. Lislecki 17 s ą autorami ciekawego artykułu, w którym szczeg ółowo przedstawiono zagadnienia taktyczne zwią zane z moż liwą kon fro nta cją specjalistów w toku postępowania karnego. Wyniki badań ankietowych praktyków W ramach przygotowywanej rozprawy doktorskiej autor niniejszego artykułu badaniami ankietowym i objął łącznie 529 osób. Ankieta zawierała 32 pytania odnoszące się do różnorakich aspektów związanych z funkcjonowaniem konfrontacji w postępowaniu karnym. Rozesłane ankiety wypełniło 200 funkcjonariuszy policji (z terenu całego kraju o stażu pracy dłuż szym n iż 3 lata w pionie dochodzen iowo-śledczym) ; 36 funkcjonariuszy CBA (prowadzących postępowan ia karne ze wszystkich delegatur z terenu całego kraju); 55 funkcjonariuszy ABW (prowadzących postępowania karne ze wszystkich delegatur z terenu całego kraju); 172 prokuratorów (z Prokuratury Okręgowej w Zielonej Górze i podległych prokuratur rejonowych - łącznie 51 ankiet, z Prokuratury Okręgowej w Łomży i podległych prokuratur rejonowych - łącznie 33 ankiety, z Prokuratury Okręgowej w Kielcach i podległych prokuratur rejonowych - łącznie 88 ankiet); 66 sędziów (z Sądu Okręgowego w Łomży i podległych sądów rejonowych - 3 ankiety, z Sądu Okręgowego we Wrocła wiu i podległych sądów rejonowych - 15 ankiet, z Są- du O kręg owego w Zielonej Górze i pod ległych sądów rejonowych - 14 ankiet, z Sądu O kręgowego w Warszawie i p odległych sądów rejonowych - 6 ankiet, z Sądu Okręg oweg o w Kielcach i pod ległych sądów rejonowych - 18 ankiet, z Sądu Okręgowego w Lublinie i podległych sądów rejonowych - 10 ankiet). Badania ankietowe przeprowadzono w okresie od stycznia do września 2009 r. Wobec sprzecznych stanowisk obecnych w literaturze, zagadnienia związane z możliwymi uczestnikami konfrontacji pojawiły s ię w ankiecie. Jedno z pytań dotyczy ło dopuszczalnośc i konfrontowania biegłyc h w opiniach praktyków (zob. tab. 1). Jak widać, wyniki badań wskazują, że znakomita wi ę kszość praktyków opowiada s ię za dopuszczalnością konfrontowania biegłych. Najwyższą ap robatę dla tej czynnośc i wyrażają badani sędz iowie (92,42%) i prokuratorzy (84,30%), najn iższą zaś policjanc i (66%). W celu sprawdzenia, jak często w praktyce dochodzi do konfrontacji biegłych, zadano ankietowanym kolejne pytanie (zob. tab. 2). Wyniki badań wskazują, że większość ankietowanych praktyków nie przeprowadzała tego typu czynności (75,61%). Na uwagę zasługuje jednak wysoki odsetek sędziów, którzy kierowali t a k ą konfrontacją na rozprawie (74,24%). Powyższy wynik jest zb i eżny z obecnym w p iśm ienn ictwie stanowiskiem, że czynn ości tego typu mają miejsce główn ie przed sądem orzekają cym w sprawie. Warto zauważyć, że E. Gruza18 (która sama jest m.in. bieg łą sądową ) podała, że zarówno z jej w ł a s n yc h doświadczeń zawodowych, jak i z informacji uzyskanych od innych biegłych wynika, że do konfrontacji ekspertów dochodzi właśnie na jurysdykcyjnym etapie postępowania. W celu sprawdzenia stopnia aprobaty praktyków dla przeprowadzenia konfrontacji m.in. kuratorów, specjalistów i tłumaczy (nazwanej w ankiecie konfrontacją "innych osób"), zagadnienie to poruszono w jednym z kolejnych pytań (zob. tab. 3). Większość ankietowanych - i to prawie we wszystkich badanych grupach zawodowych - generalnie zakwestionowała moż liwość konfrontowania "innych osób" przesłuch iwanych (poza omówionymi już oskarżonym i, świadkam i i b iegłymi ). Co ciekawe, jedynie wśród funkcjona riuszy ABW w iększość stanow iły osoby, które d opuszczają przeprowadzenie takiej czynnośc i. Przytoczone wyżej odpowiedzi szczegółowe ("inne" i przy zaznaczeniu "tak" ) oraz wyniki badań ankietowych obrazują jednak pewne zamieszanie w poglądach praktyków na zagadnienia dopuszczalności takiej konfrontacji. Należałoby chyba przyjąć, że pewien wpływ na taką sytuację wywarł widoczny w literaturze brak jednolitego zapatrywania na te zagadnienia. 38 PROBLEMY KRYMINALISTYKI 269 (lipiec-wrzesień) 2010

3 Tabela 1 Odpowiedź na pytanie nr 9: Czy Pani/Pana zdaniem dopuszczalne jest konfrontowan ie biegłyc h? Rep/ y to question no. 9: In your ooinłon. is controntetion ot expert witnesses edmłssible? Odpow iedź Sędz iowie Prokuratorzy Funkcjonariusze Policji Funkcjonariusze CBA Funkcjonariusze ABW Razem tak (92,42%) (84,30%) (66,00%) (72,22%) (81,82%) (77,32%) nie (4,55%) (14,53%) (31,00%) (27,78%) (18,18%) (20,79%) inne 2 O 5 O O 7 (3,03%) (0,00%) (2,50%) (0,00%) (0,00%) (1,32%) brak O 2 1 O O 3 odpowiedzi (0,00%) (1,16%) (0,50%) (0,00%) (0,00%) (0,57%) Jako "inne" ankietowani podali: - tak, je ż el i biegli byli wcześniej przesłuchani w sprawie - taka czynność nie jest stricte ko n f ro n tacj ą (1 oopo- (1 odpowiedż ), w i edż ), - nie wiem (1 odpowiedż), - nie ma to sensu (1 odpowiedź ), - za leży od oko licz ności danej sprawy (1 odpowiedź ). źródło (lab. 1-4): opracowanie w łasn e na podstawie przeprowadzonych badań Odpowiedź na pytanie nr 10: Czy kiedyk olw iek p rzeprowadzał(a) Pani/Pan konfrontację biegłyc h? Rep/y to auestton no. 10: Have you ever conducted a confrontation of expert witnesses? Tabela 2 Odpowiedź Sędziowie Prokuratorzy Funkcjonariusze Policji Funkcjona riusze CBA Funkcjonariusze ABW Razem tak O (74,24%) (35,47%) (5,50%) (0,00%) (3,64%) (23,25%) nie (22,73%) (62,21%) (94,50%) (100,00%) (96,36%) (75,61%) inne 2 4 O O O 6 (3,03%) (2,33%) (0,00%) (0,00%) (0,00%) (1,13%) brak O O O O O O odpowiedzi (0,00%) (0,00%) (0,00%) (0,00%) (0,00%) (0,00%) Jako "inne" ankietowani podali: - wielokrotnie w sąd z i e (1 odpowiedź ), - zlecałem policji (1 o d pow i e d ź), - u czestniczyłem w takiej konfro ntacji w sąd z ie (1 od- - nie pam iętam, być może (1 odpow i edź ), powiedź). PROBLEMY KRYMINALISTYKI 269 (l ip iec-wrzesień)

4 Tabela 3 Odpowiedź na pytanie nr 13: Czy Pani/Pana zdaniem możliwe jest konfrontowanie innych osób (poza oskarżonymi, świadkami i ewentualnie biegłymi), takich jak np. kuratorzy, specja liści i tłumacze? Rep/y to ąuestion no. 13: In your opinion. is confronting other persons (other than defendants, witnesses and possib/y expertsl. e.g. corstors. specialists and trans/ators admissible? Odpowiedź Sędziowie Prokuratorzy Funkcjonariusze Policj i Funkcjonariusze CBA Funkcjonariusze ABW Razem tak" (34,85%) (25,58%) (26,00%) (30,56%) (49,09%) (29,68%) nie (59,09%) (69,19%) (66,50%) (66,67%) (40,00%) (63,71%) inne (4,55%) (2,91 %) (6,00%) (2,78%) (7,27%) (4,73%) brak O 2 10 odpowiedzi (1,52%) (2,33%) (1,50%) (0,00%) (3,64%) (1,89%) "Przy zakreśleniu odpowiedzi "tak" ankietowanych pro- - jeżeli są przesłuchiwani jako świadkowie (1 odposzono o wskazanie, kogo ich zdaniem można konfrontować. wiedż), W przypadku zakreślenia "tak" ankietowani podali na- - możiiw e co do osób, do których stosuje się przepis stępujące odpowiedzi określające osoby, które ich zda- dotyczący konfrontacji (1 odpowiedź), niem można konfrontować: - nie mam zdania (1 odpowiedż ), - specjal iści i tłumacze (6 odpowiedzi), - w zależności od potrzeb, w zależności od sprawy - kuratorzy i tłumacze (2 odpowiedzi), (8 odpowiedzi), - kuratorzy (14 odpowiedzi), - jeże li wcześniej byli przesłuchan i w sprawie (2 odpo- - kuratorzy, specjaliści i tłumacze (20 odpowiedzi), wiedzi), - specjaliści i kuratorz y (10 odpowiedzi), - po co? (2 odpowiedzi), - tłumacze (12 odpowiedzi), - m ożliwe jest konfrontowanie tłumacza, ale tylko z tłu - - psycholodzy (1 odpowiedź), maczem oraz specjalisty, ale tylko ze specjalistą - specjaliści (12 odpowiedzi), (1 odpowiedź) - wszystkie osoby, które mogą być przesłuch iwane - po przesłuchaniu kurator, specjalista i tłumacz stają (1 odpowiedź), s ię świadkami i moźna ich konfrontować (1 odpo- - w zależności od danej sprawy (1 odpowiedź ). wiedź), Jako "inne" ankietowani podali: - konfrontowane mogą być osoby przesłuchiwane - pytanie jest mało precyzyjne (1 odpowiedź), (1 odpowiedź ). 40 PROBLEMY KRYMINALISTYKI 269 (lipiec-wrzesień) 2010

5 W celu ustalenia, jak wielu z ankietowanych kiedykolwiek przeprowadzało konfrontację "innych osób" (poza oskarżonymi, świadkam i i b iegłym i ), zagadn ienie to pojawiło się w następnym pytaniu (zob. tab, 4), Odpowiedź na pytanie nr 14: Czy kiedykolw iek prz eprowadzałcal Pani/Pan konfrontację innych osób (np. kuratorów, specjalistów. tłumaczy )? Reply o question no. 14: Have you ever conducted confrontation ot other persans (e.g. curators, specialists, trans/ators)? Tabela 4 Odpowiedź Sędziowie Prokuratorzy Funkcjonariusze Policji Funkcjonariusze CBA FunkcJonariusze ABW Razem tak" O 7 (1,52%) (1,16%) (1,50%) (2,78%) (0,00%) (1,32%) nie (96,97%) (98,26%) (98,50%) (97,22%) (100,00%) (98,30%) inne 1 1 O O O 2 <1,52%) (0,58%) (0,00%) (0,00%) (0,00%) (0,38%) brak O O O O O O odpowiedzi (0,00%) (0,00%) (0,00%) (0,00%) (0,00%) (0,00%) 'W przypadku zakreślenia odpowiedzi "tak" ankieto - - tłumacze języka (2 odpowiedzi), wani byli proszeni o wpisanie osób, jakie konfrontowali, - specja liści (2 odpow iedzi), - kuratorzy (2 odpowiedzi), W przypad ku za kreśle n i a odpowiedzi "tak" ankieto- Jako "inne" ankietowani podal i: wani podal i: - kurator jako św i a dek, specjalista jako b iegły, Podsumowanie Zaprezentowane wyniki badań pokazują jednoznacznie, że ankietowani generalnie aprobują możl i wość konfrontowania b iegłych. Natomiast co do m ożliwej konfrontacj i kuratorów, specjalistów bądź tłumaczy praktycy w wi ęks zośc i uznali jej n iedopuszcza lność. Dodatkowo wyniki badań potw ie rdzają, że w postępowaniu karnym regułą są konfrontacje z udz iałem św i ad ków i os ka rż o n ych (podejrzanych). Rzadziej przeprowadza s ię konfrontacje b iegłych, zaś zupełn ie sporadycznie konfrontacje "innych osób" przesłuchiwanych. Konfrontowane mogą być - w zgodzie z art. 172 k.p.k. - wszystkie osoby przesłuchiwane. Wydaje s ię wi ęc, że na leży ustalić, jakie osoby są przesłuchiwane w toku postępowania karnego, co w efekcie powinn o u moźl iwić wskazanie, kogo można poddać konfrontacji. Bezsprzecznie m ożna w ięc ko n fro ntować świadków i oskarżonych ( ta kż e pokrzywdzonych, podejrzanych i osoby podejrzane). N iewątpliwie w toku zarówno postępowan ia przygotowawczego, jak i sądowego dochodzi jeszcze do przesłuchania biegłych (ergo możliw a jest ich konfrontacja). O przesłuchaniu biegłego mówią wprost przepisy kodeksu postępo wania karnego - m.in. art pk1 2 k.p.k. (przepis ten nakazuje sporządzić z przesłuchania b iegłego protokół) i art k.p.k. Należy przy tym przyjąć, że rację mają ci Blftorzy, k1órych zdaniem przesłuch iwany biegły nie składa zeznań, lecz ustną op inię 19. Do trafnych uwag T. Tomaszews kieg0 20 przytaczanych na poparcie tego stanowiska po wejśc iu w życie noweg o kodeksu kamego moż na dodać jeszcze jeden argument. Złożen ie fałszywego zeznan ia pod lega odpowied z ia ln ości karnej z art k.k., natomiast przedstawienie fałszywej opinii pociąga za sobą taką odpowiedzialność z art, k.k. Przyjmując, że biegły składa fałszywą opinię na piśmie, a następnie przesłuchany w tej samej sprawie składa fałszywe zeznania, to jedno jego zachowanie należałoby zakwalifikować jako przestęp stwo z art k.k., a to drugie z art k.k. Takie z różnicowan ie podstaw odpow iedz i alności karnej b iegłeg o pozbawione jest logiki. Uznan ie natomiast, że przesłuchany biegły składa u s t n ą opin ię, u moż li wi a zakwalifikowanie obu za ch owań z art k.k., co wydaje s ię racjona lne. Odm iennie uregulowania te wyglądały wart. 247 k.k. z 1969 r., co dodatkowo wskazuje na zamierzony kierunek zmian dokonywanych przez ustawodawcę. PROBLEMY KRYMINALISTYKI 269 (Ilpiec-wrzesień)

6 Wracając do g łów neg o wątku rozważań, przepisy kodeksu postę powania karnego wprost p rzewid ują jeszcze przesłuchanie kurato ra - art pkt 2 k.p.k. naka zuje spo rz ądz ić z przesł uchania kuratora protokół. Stosunkowo bardziej skomp likowana jest sytuacja w przypadku specjalisty. W literaturze zauważ a się bowiem, że specja li ś c i nie są oso bowy mi źródłami dowodowymi, ale fachowymi po mocn ikami organu procesowego dokonującego ok reś lo nych czynności dowodowych 21. Stanowisko to wymaga jednak uzupeł nie nia, albowiem w m yśl 2 art. 206 k.p.k. w razie potrzeby moż na przesłuch iwać specjalistów w cha rakterze świadków, a w takim wypad ku specjalista sta nie się samodzi elnym ź ródłem dowodowym. P owyż sze pozwala stwierd zić, że najważniejsza rola specjalisty w p o s t ępowa n i u karnym sprowadza się do czyn ności tec hnicznych, a jego ud zi ał w po stępowaniu jest fakultatywny (zgodnie z brzmieniem przepisu "m oż n a do u dz i a łu w nich wezwać"). Poza tym specj alista w toku postę powan ia karnego b ędz i e wystę pował jako samodzielne źródło dowodowe 22. Wymienienie tej funkcji w drugiej ko lej ności nie ma na celu deprecjacji znaczenia specjalisty jako ź ródła dowodu, pozwala jedynie zaa kce ntować podst awowe zadania, jakie s pełnia on w pos tę powaniu karnym. Możliwość odegrania przez specjalistów roli samodzielnych ź ró d eł dowodowych daje też podstawę do ich konfrontacji 23. Trzeba przyznać, że największe wątpliwości dotyczą dopuszczalności przeprowadzenia konfrontacji tłumaczy. Z badań ankietowych wyn ika, że - co prawda sporadycznie, ale jednak - w praktyce dochodzi do takich konfrontacji. W literaturze podk reśla się, że w toku procesu tłumacz pełni fu nkcję "pomocnika organów procesowych "24, a to powoduje, ż e nie jest on samodzielnym źródłem dowodowym w zakresie czy nnoś ci wykonywanych w proc esie. Ana lizu jąc m oż l iwoś c i ud z i ału w konfront acji róż n yc h podm iotów, R. Km iecik zauważy ł, że tłum acz nie występuje w roli ź ródł a dowo du 25. Dalej autor ten stwierdza, że orga n procesowy tłu macza nie prze słu c h uje, chyba że występuje on w roli b iegłego. Moim jednak zdan iem należy zw rócić uwagę na to, że obowiązujące przepisy na kazują odpowiednie stosowanie do tł umaczy prze pisów dotyczących biegłych (a rt k.p.k.), a więc i tyc h, któ re dotyczą p rzesłuch an ia. Dod atkowo w literaturze mo ż na przecież znaleźć głosy jednoznacznie wskazujące na dopuszcz alność przeprowadzenia konfrontacji tłu maczy26. Z tego właśn ie względu - jednak z pewną dozą ost rożności - m ożna chyba uznać, że przeprowadzenie takiej konfrontacji nie będz ie błęd em. PRZYPISY 1 Od noś n ie do W ęgi er informacje d oty czą c e konfrontacji zostały uzyskane przez autora bezp ośred ni o z Minister- stwa Sprawied l iwości i Porządku Publicznego Republiki Węgierskiej ; odnośn ie do postępowan ia karnego w Szwecji zob. The Swedishcoda ot judicial procedura, Stockholm 1998, s. 202, , J. Kałutn iack i, R. Leżańsk i : Postępowan ie karne obowiązujące na ziemiach zachodnich Hzeczypospolitej Polskiej, wyd. 2, Wa rszawa- Pozna ń 1924, s L. Pelper: Komentarz do Kodeksu po stępowania karnego i przepisów wp rowadzających tenże kodeks [...], wyd. 3, Kraków 1933, s M. C leś lak : Zagadnienia dowodowe w procesie karnym, t. I, Wyd. Prawnicze. Warszawa 1955, s Orzeczenie SN z 18czenwca1952 L, C 1108/51, "Nowe Prawo" 1953, nr 10, s M. Siewlerski, Iw:] S. Kalinowski. M. Siewlerskl : Kodeks postępowania karnego. Komentarz, wyd. 2, Wyd. Prawnicze, Warszawa 1966, s. 194; L. Schafl, [w:] L. Hochberg, A. Murzynowskl, L. Schafl: Komentarz do Kodeksu postępowan ia karnego, Wyd. Prawnicze, Warszawa 1959, s Por. S. Kalinowski, Iw:] J. Balia, J. Bednarzak, M. Flemming, S. Kalinowski, H. Kemplsty, M. Slewierski: Kodeks p ost ęp owani a karnego. Komentarz, Wyd. Prawnicze, Warszawa 1971, s J. Zygarskl (Konfrontacja w aspekcie kryminalistycznym i procesowym, "Problemy Współczesnej Kryminalistyki", E. Gruza i T. Tomaszewski [red.], Wydział Prawa i Administracji UW, Warszawa 1996, s. 150) wyodrębnia sze ść moż l iwych rodzajów konfrontacji ze wzg lędu na podmioty uczestn iczące w tej czynności, ogran iczając jednocześnie moż liwych uczestników do świad ków, podejrzanych i biegtych. W. Majchrowicz i R. Hampelski (Szczególne tormy p rz e s ł u chan ia. Część I - konfrontacja, "Kwartalnik Prawno-Kryminalistyczny" 2010, nr 2, s. 40) wyróżniają z kolei cztery m oż l i we rodzaje konfrontacji, podobnie ogra niczając moż liwych uczestników do świad ków, pode] rzanych i biegłych. Por. również: J. Konieczny, T. Widła, J. Wldacki [red.], Kryminalistyka, C.H. Beck, Warszawa 2008, s. 100; W. Majewski: Konfrontacja. Zagadnienia wybrane, "Problemy Kryminalistyki" 1983, nr 160, s. 245; I. WojCiechowska: Postępowa nie przygotowawcze. Wy brane zagadnienia, orzecznictwo, przykłady, Wyd. Szkoły Policji w Pile. Pila 1998, s, W. Grzeszczyk: Kodeks postępowan ia karnego. komentarz, LexisNexis, Warszawa 2003, s Zob. P. Tomaszewski: Dowód z opinii bie głego w praktycewojskowych organówścigan ia i wymiaru sprawiedliwości (niektóre problemy), "WOjskowy Prz eg ląd Prawniczy" 1986, nr 3, s Autor ten, ana lizując sprzeczności w opiniach biegtych, podaje, ż e w wypadku zajścia sprzecz ności p om i ęd zy opiniami b i eg łych organ procesowy mo ż e: 1. dać wia rę jednej z opinii i na jej podstawie oprzeć roz strzygnięcie merytoryczne, 2. nie d ać wiary ż a dn ej z opinii i p owołać w sprawie kolejnych b ieg łyc h 42 PROBLEMY KRYMINALISTYKI 269 (lipiec-wrzes ień) 2010

7 w nadziei, że ich opinie będą przekonujące, 3. uznać, że wątpliwośc i wynikające ze sprzecznych opinii są nie do usunięcia i w konsekwencji, zgodnie z zasadą in dubio pro reo, oprzeć orzeczenie na opinii najbardziej korzystnej dla oskarżonego (po wyczerpaniu inicjatywy dowodowej i po uznaniu przez organ procesowy, że powołanie kolejnych biegłych sprzeczności nie usunie). 11 Zarządzenie Komendanta Głównego Pollc]l z dnia 23 grudnia 2004 r. w sprawie metodyki wykonywania czynności dochodzen lowo-śledczych przez służby policyjne wyznaczone do wykrywania przestępstw i ścigania ich sprawców (Oz.Urz. KGP z 2005, nr 1, poz. 1). 12 Zob. szerzej: P. Łobacz: Konfrontacja w policyjnych instrukcjach dochodzeniowo-śledczych, " P rzeg l ą d Policyjny"2010, nr t. 13 L. Paprzycki, [w:] J. Grajewski, L. Paprzycki, M. Płachta : Kodeks postępowania karnego, t. I: Komentarz do art k.p.k., Zakamycze, Kraków 2003, s Identyczne stanowisko zajmuje tenże autor w późn iejszym wydaniu tegoż komentarza; zob. L. Paprzycki, [w:] J. Grajewski [red.], L. Paprzycki, S. Sleinborn: Kodeks postępowania karnego, t. I: Komentarz do art k.p.k., Zakamycze, Kraków 2006, s K. Boralyńska i A. Górski, [w:) K. Boralyńska, A. Górski, A. Sak owicz, A. Ważny: Kodeks postępowania karnego. Komentarz, wyd. 2, C.H. Beck, Warszawa 2007, s. 380; podobnie P. Hofmański [red.], E. Sadzik, K. Zgryzek: Kodeks postępowania karnego. Komentarz do artykułów 1-296, t. i, wyd. 3, C.H. Beck, Warszawa 2007, s R. Slefań ski, [w:] Z. Goslyński [red.], Kodeks postępowania karnego. Komentarz, t. I, Dom Wydawniczy ABC, Warszawa 2003, s J. Gurgul: Niektóre zagadnienia konfrontacji w świetle orzecznictwa sądowego i kryminalistyki, "Prokuratura i Prawo" 2009, nr 6, s J. Kudrelek, M. Lisiecki: Konfrontacja specjalistów w procesie karnym, [w:] Procesowo-kryminalistyczne czynności dowodowe. Materiały pokonferencyjne, pod red. M. Lisieckiego i M. Zajdera, WSPol, Szczytno 2003, s.77--s8. 18 E. Gruza: Kilka refleksji na temat konfrontacji b iegłych, "Problemy Współczesnej Kryminalistyki", t. XII, WydZiał Prawa i Administracj i UW, Warszawa 2008, s Por. słuszne uwagi w literaturze rn.ln.: S. Waltoś: Proces karny. Zarys systemu, wyd. 9, LexisNexis, Warszawa 2008, s. 387; R. Kmiecik, [w:] R. Kmiecik [red.], D. Kaczmarska, A. Taracha: Prawo dowodowe. Zarys wykładu, wyd. 2, Zakamycze, Kraków 2005, s ; zob. także T. Tomaszewski: Przesłuchanie biegłego w postępowaniu karnym, Wyd. Prawnicze, Warszawa 1988, s. 5-6 i powołana tam literatura. Trzeba jednak pamiętać, że w piśmiennictwie pojawiają się poglądy mówiące o środku dowodowym w postaci zeznań biegłego - por. np. K. Marsza/, [w:] K. Marsza! [red.], S. Stachowiak, K. Zgryzek: Proces karny, wyd. 2, Katowice 2005, s T.Tomaszewski, Przesłuchanie biegłego..., op.cit., s P. Hofmański [red.], E. Sadzik, K. Zgryzek: Kodeks postępowania..., op.cit., s Tak słusznie : A. Czapigo: Rola biegłego a rola specjalisty w procesie karnym - aspekty praktyczne na tle rozważań modelowych, "Prokuratura i Prawo" 2000, nr 9, s W przepisach jest mowa jeszcze np. o przesłuchani u podmiotu określonego wart. 52 k.k. Uest on przestuchiwany w charakterze świadka - art k.p.k.). Zdaniem D. Kaczorkiewicz nie ma przeszkód, aby traktować podmiot określony wart. 52 k.k. zgodnie z zasadami dotyczącymi wszystkich świadków. Reasumując, do tego podmiotu stosuje się przepisy k.p.k. dotyczące wszystkich świad ków (art a k.p.k., a także expressis verbis wskazywany przez autorkę art. 172 k.p.k.) - zob. o. Kacz orkiewicz: Podmiot określony wart. 52 kodeksu karnego w roli świadka w procesie karnym, "Przegląd Sądowy" 2006, nr 4, s W przepisach pozakodeksowych natomiast mowa jest o przesłuchaniu przedstawiciela podmiotu zbiorowego - zgodnie z art. 21a ust. 2 ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (OzU z 2002 L, nr 197, poz ze zm.). 24 P. Hofmański [red.], E. Sadzik, K. Zgryzek: Kodeks postępowania..., op.cit, s Zob. R. Kmiecik [red.], Prawo dowodowe..., op.cit., s M. Cieślak : Zagadn ienia dowodowe..., op.cit. s ; L. Paprzycki, [w:] J. Grajewsk; [red.], L. Paprzycki, S. Sleinborn, Kodeks postępowania..., op.cit. s Streszczenie Artykuł dotyczy zagadnień związanych z prawną dopuszcza l n ością przeprowadzania konfrontacji biegłych, kuratorów, specjalistów i tłumaczy. Kwestie te pozostają przedmiotem sporu w doktrynie i daje się tu zauważyć wyraźną odmienność stanowisk różnych autorów. Dodatkowo w artykuleprzedstawiono wyniki badań ankietowych, któreprezentują poglądy praktyków na przedmiotowe zagadnienia. W podsumowaniu autor zawarł własną opinię na ten temat. Słowa kluczowe: postępowaniekarne, konfrontacja, biegły, kurator, specjalista, tłuma cz, przesłuchan ie. Summary The article touches upan significant issues related to legał admissibility oj conducting conjrontations oj expert witnesses, curators, speciuiists and translators. The issues remain the object ojdispute andvarious authors present distinct diversity ojstands. Aditionally, the article presenis resuits oj survey presenting the views oj practitioners on the problems in question. In the summnry, theauthor presents his own views on the subject. Keywords: criminal proceedings, confrontation, expert witness, curator, specialist, translator, interview. PROBLEMY KRYMINALISTYKI 269 (Hp iee-wrzes ień)

POSTANOWIENIE. Prezes SN Lech Paprzycki

POSTANOWIENIE. Prezes SN Lech Paprzycki Sygn. akt III KK 42/15 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 25 sierpnia 2015 r. Prezes SN Lech Paprzycki w sprawie J. K. skazanego z art.280 1 k.k. w zw. z art. 64 1 k.k. po rozpoznaniu w Izbie

Bardziej szczegółowo

WYROK Z DNIA 5 STYCZNIA 2011 R. V KK 116/10

WYROK Z DNIA 5 STYCZNIA 2011 R. V KK 116/10 WYROK Z DNIA 5 STYCZNIA 2011 R. V KK 116/10 Niestawiennictwo należycie powiadomionego o terminie rozprawy apelacyjnej pełnomocnika wyznaczonego dla wnioskodawcy z powodu określonego w art. 79 1 pkt 3 k.p.k.,

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE Z DNIA 17 CZERWCA 2003 R. II KK 90/03

POSTANOWIENIE Z DNIA 17 CZERWCA 2003 R. II KK 90/03 POSTANOWIENIE Z DNIA 17 CZERWCA 2003 R. II KK 90/03 Przewidziana w polskim porządku prawnym ustawie z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich (jedn. tekst: Dz. U. z 2002 r. Nr

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Z DNIA 26 WRZEŚNIA 2002 R. I KZP 20/02

UCHWAŁA Z DNIA 26 WRZEŚNIA 2002 R. I KZP 20/02 UCHWAŁA Z DNIA 26 WRZEŚNIA 2002 R. I KZP 20/02 Dopuszczalne jest orzeczenie na podstawie art. 42 1 k.k. zakazu prowadzenia pojazdów określonego rodzaju, kierowanie którymi nie wymaga posiadania uprawnień

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. Sygn. akt V KK 289/14. Dnia 19 listopada 2014 r. Sąd Najwyższy w składzie: SSN Roman Sądej

POSTANOWIENIE. Sygn. akt V KK 289/14. Dnia 19 listopada 2014 r. Sąd Najwyższy w składzie: SSN Roman Sądej Sygn. akt V KK 289/14 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 19 listopada 2014 r. SSN Roman Sądej na posiedzeniu w trybie art. 535 3 k.p.k. po rozpoznaniu w Izbie Karnej w dniu 19 listopada 2014r.,

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. Prezes SN Lech Paprzycki

POSTANOWIENIE. Prezes SN Lech Paprzycki Sygn. akt III KK 239/12 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 23 kwietnia 2013 r. Prezes SN Lech Paprzycki na posiedzeniu w trybie art. 535 3 kpk po rozpoznaniu w Izbie Karnej w dniu 23 kwietnia

Bardziej szczegółowo

Zagadnienia egzaminacyjne z przedmiotu Polskie postępowanie karne. Rok akademicki 2010/2011. 1. Przedmiot a podstawa faktyczna procesu karnego.

Zagadnienia egzaminacyjne z przedmiotu Polskie postępowanie karne. Rok akademicki 2010/2011. 1. Przedmiot a podstawa faktyczna procesu karnego. Dr hab. Hanna Paluszkiewicz Zagadnienia egzaminacyjne z przedmiotu Polskie postępowanie karne Rok akademicki 2010/2011 1. Przedmiot a podstawa faktyczna procesu karnego. 2. Cele procesu karnego. 3. Proces

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. Sygn. akt V KK 176/13. Dnia 13 sierpnia 2013 r. Sąd Najwyższy w składzie:

POSTANOWIENIE. Sygn. akt V KK 176/13. Dnia 13 sierpnia 2013 r. Sąd Najwyższy w składzie: Sygn. akt V KK 176/13 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 13 sierpnia 2013 r. SSN Andrzej Stępka (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Andrzej Ryński SSN Roman Sądej Protokolant Anna Kowal na posiedzeniu

Bardziej szczegółowo

Wykaz skrótów Nota od autora Dział I. Uczestnicy postępowania karnego

Wykaz skrótów Nota od autora Dział I. Uczestnicy postępowania karnego Wykaz skrótów... 9 Nota od autora... 17 Dział I. Uczestnicy postępowania karnego Rozdział 1. Strony... 19 1.1. Zagadnienia ogólne... 19 Rozdział 2. Oskarżyciel publiczny... 30 2.1. Prokurator... 30 2.2.

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrótów... 13 Od Autora... 15

Spis treści. Wykaz skrótów... 13 Od Autora... 15 Wykaz skrótów............................................ 13 Od Autora................................................ 15 ROZDZIAŁ I. Zagadnienia podstawowe w procesie rozpoznania znamion przestępstw i

Bardziej szczegółowo

Glosa do postanowienia Sądu Najwyższego z dnia 21 maja 2013 r., III KK 389/12 1

Glosa do postanowienia Sądu Najwyższego z dnia 21 maja 2013 r., III KK 389/12 1 DARIUSZ JAGIEŁŁO Glosa do postanowienia Sądu Najwyższego z dnia 21 maja 2013 r., III KK 389/12 1 Commentary to the decision of the Supreme Court of 21 May 2013 in the case III KK 389/12 TEZA Opinia będąca

Bardziej szczegółowo

z d n i a 2 3. 0 4.2 0 1 5 r.

z d n i a 2 3. 0 4.2 0 1 5 r. C h o r ą g i e w D o l n o l ą s k a Z H P I. P o s t a n o w i e n i a p o c z ą t k o w e U c h w a ł a n r 1 5 / I X / 2 0 1 5 K o m e n d y C h o r ą g w i D o l n o l ą s k i e j Z H P z d n i a

Bardziej szczegółowo

W Y R O K W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 12 czerwca 2012 r.

W Y R O K W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 12 czerwca 2012 r. Sygn. akt II KK 135/12 W Y R O K W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 12 czerwca 2012 r. Sąd Najwyższy w składzie: SSN Waldemar Płóciennik (przewodniczący) SSN Rafał Malarski SSA del. do SN Andrzej

Bardziej szczegółowo

ZAŻALENIE. na postanowienie o umorzeniu dochodzenia z dnia ( )

ZAŻALENIE. na postanowienie o umorzeniu dochodzenia z dnia ( ) Katowice, dnia ( ) r. L.Dz.W../2015 Sygn. RO-12/UPR4/2014/AF Sąd Rejonowy Zamiejscowy z siedzibą w P. za pośrednictwem: Prokuratura Rejonowa w T. Ośrodek Zamiejscowy w P. sygn. akt. 5 Ds 234/15 ZAŻALENIE

Bardziej szczegółowo

Biegły w czynnościach wyjaśniających

Biegły w czynnościach wyjaśniających Podkom. Wioleta Jasińska SP Katowice Biegły w czynnościach wyjaśniających Czynności wyjaśniające w sprawach o wykroczenia to: zorganizowane i obligatoryjne działania organów ścigania wykroczeń, podejmowane

Bardziej szczegółowo

bezpiecznie i nawet nie przewiduje się możliwości zapytania dziecka, gdzie chce być przesłuchane i kto powinien w tej czynności mu towarzyszyć.

bezpiecznie i nawet nie przewiduje się możliwości zapytania dziecka, gdzie chce być przesłuchane i kto powinien w tej czynności mu towarzyszyć. Unormowania zawarte w art. 185a i art. 185b K.p.k. mają zapobiegać traumatycznym przeżyciom dzieci, zeznających w charakterze świadków (często także będących pokrzywdzonymi), zwłaszcza podczas procesowego

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. Protokolant Anna Korzeniecka-Plewka UZASADNIENIE

POSTANOWIENIE. Protokolant Anna Korzeniecka-Plewka UZASADNIENIE Sygn. akt III KK 460/13 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 15 maja 2014 r. SSN Barbara Skoczkowska (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Tomasz Grzegorczyk SSA del. do SN Jacek Błaszczyk Protokolant

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Waldemar Płóciennik (przewodniczący) SSN Eugeniusz Wildowicz (sprawozdawca) SSN Włodzimierz Wróbel

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Waldemar Płóciennik (przewodniczący) SSN Eugeniusz Wildowicz (sprawozdawca) SSN Włodzimierz Wróbel Sygn. akt II KK 326/12 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 12 grudnia 2012 r. SSN Waldemar Płóciennik (przewodniczący) SSN Eugeniusz Wildowicz (sprawozdawca) SSN Włodzimierz

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Z DNIA 9 CZERWCA 2006 R. I KZP 12/06

UCHWAŁA Z DNIA 9 CZERWCA 2006 R. I KZP 12/06 UCHWAŁA Z DNIA 9 CZERWCA 2006 R. I KZP 12/06 W sytuacji, gdy nie nastąpi ściągnięcie kosztów procesu karnego w ciągu 3 lat od dnia, w którym należało je uiścić (art. 641 k.p.k.), postępowanie wykonawcze

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. Sygn. akt V KK 35/14. Dnia 24 kwietnia 2014 r. Sąd Najwyższy w składzie: SSN Małgorzata Gierszon

POSTANOWIENIE. Sygn. akt V KK 35/14. Dnia 24 kwietnia 2014 r. Sąd Najwyższy w składzie: SSN Małgorzata Gierszon Sygn. akt V KK 35/14 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 24 kwietnia 2014 r. SSN Małgorzata Gierszon na posiedzeniu w trybie art. 535 3 k.p.k. po rozpoznaniu w Izbie Karnej w dniu 24 kwietnia

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Michał Laskowski. po rozpoznaniu w Izbie Karnej w dniu 5 listopada 2013 r.,

POSTANOWIENIE. SSN Michał Laskowski. po rozpoznaniu w Izbie Karnej w dniu 5 listopada 2013 r., Sygn. akt III KK 217/13 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 5 listopada 2013 r. SSN Michał Laskowski na posiedzeniu w trybie art. 535 3 k.p.k. po rozpoznaniu w Izbie Karnej w dniu 5 listopada

Bardziej szczegółowo

SPR!\ W I[]) LI vvości

SPR!\ W I[]) LI vvości 24/GRU/2015/CZ 11: 23 ~ Min. Sprawiedliwoici NR FAKS:225212445 S. OO 1 SPR!\ W I[]) LI vvości..._---- -_... ~ "'' ""'-'"'"-'""""",_ ""'-'( Warszawa,23grudnia 2015 r. Podsekretarz Stanu DL III 072-24/15

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Z DNIA 27 PAŹDZIERNIKA 2005 R. I KZP 32/05

UCHWAŁA Z DNIA 27 PAŹDZIERNIKA 2005 R. I KZP 32/05 UCHWAŁA Z DNIA 27 PAŹDZIERNIKA 2005 R. I KZP 32/05 Przedmiotem ochrony przepisu art. 45 ustawy z dnia 24 kwietnia 1997 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. Nr 75, poz. 468, w brzmieniu przed nowelizacją

Bardziej szczegółowo

WYROK Z DNIA 10 SIERPNIA 2005 R. II KK 410/04

WYROK Z DNIA 10 SIERPNIA 2005 R. II KK 410/04 WYROK Z DNIA 10 SIERPNIA 2005 R. II KK 410/04 Ocena dowodu z wyjaśnień oskarżonego lub zeznań świadka jest wypadkową zarówno oceny treści wypowiedzi danej osoby, jak i oceny dotyczącej samej osoby, to

Bardziej szczegółowo

WYROK Z DNIA 4 MARCA 2009 R. III KK 322/08

WYROK Z DNIA 4 MARCA 2009 R. III KK 322/08 WYROK Z DNIA 4 MARCA 2009 R. III KK 322/08 Przepis art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o Instytucie Pamięci Narodowej Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w pierwotnym brzmieniu

Bardziej szczegółowo

z dnia.. w sprawie określenia wzoru pouczenia o uprawnieniach i obowiązkach pokrzywdzonego w postępowaniu karnym 1)

z dnia.. w sprawie określenia wzoru pouczenia o uprawnieniach i obowiązkach pokrzywdzonego w postępowaniu karnym 1) Wstępny projekt z dnia 5 czerwca 2014 r. R O Z P O R Z Ą D Z E N I E M I N I S T R A S P R AW I E D L I W O Ś C I z dnia.. w sprawie określenia wzoru pouczenia o uprawnieniach i obowiązkach pokrzywdzonego

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE Z DNIA 11 STYCZNIA 2011 R. V KK 361/10

POSTANOWIENIE Z DNIA 11 STYCZNIA 2011 R. V KK 361/10 POSTANOWIENIE Z DNIA 11 STYCZNIA 2011 R. V KK 361/10 W świetle przepisu art. 53 27 k.k.s., należność publicznoprawna uszczuplona czynem zabronionym jest to wyrażona liczbowo kwota pieniężna, od której

Bardziej szczegółowo

Problem wykonywania obowiązku osobistego stawiennictwa w przypadku wyjazdu skazanego bądź ukaranego za granicę.

Problem wykonywania obowiązku osobistego stawiennictwa w przypadku wyjazdu skazanego bądź ukaranego za granicę. Katedra Prawa Karnego UJ Adam Janisławski Problem wykonywania obowiązku osobistego stawiennictwa w przypadku wyjazdu skazanego bądź ukaranego za granicę. Obowiązek osobistego stawiennictwa w jednostce

Bardziej szczegółowo

Technologia i Zastosowania Satelitarnych Systemów Lokalizacyjnych GPS, GLONASS, GALILEO Szkolenie połączone z praktycznymi demonstracjami i zajęciami na terenie polig onu g eodezyjneg o przeznaczone dla

Bardziej szczegółowo

USTALENIA KONTROLNE 1/5

USTALENIA KONTROLNE 1/5 Działając na podstawie zatwierdzonego przez Komendanta Wojewódzkiego Policji w Białymstoku programu kontroli l.dz. U 092 22/07/RS z dnia 15.10.2007 r. oraz upoważnienia nr 88/07, 89/07 i 90/07 z dnia 15.10.2007

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 7 1 0 3 12 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f O b s ł u g a o p e r a t o r s k aw r a z z d o s t a w» s p r

Bardziej szczegółowo

PRZEDSTAWICIELE PROCESOWI STRON ORAZ INNI UCZESTNICY PROCESU KARNEGO

PRZEDSTAWICIELE PROCESOWI STRON ORAZ INNI UCZESTNICY PROCESU KARNEGO PRZEDSTAWICIELE PROCESOWI STRON ORAZ INNI UCZESTNICY PROCESU KARNEGO Uzupełnij tabelę: PRZEDSTAWICIELE PROCESOWI STRON Podmiot reprezentujący Podmiot reprezentowany Sposób powstania reprezentacji Sposób

Bardziej szczegółowo

6 0 / m S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu K R A W I E C Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji zawodów

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Michał Laskowski (przewodniczący) SSN Rafał Malarski SSN Andrzej Stępka (sprawozdawca) Protokolant Łukasz Biernacki

POSTANOWIENIE. SSN Michał Laskowski (przewodniczący) SSN Rafał Malarski SSN Andrzej Stępka (sprawozdawca) Protokolant Łukasz Biernacki Sygn. akt III KK 257/15 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 27 sierpnia 2015 r. SSN Michał Laskowski (przewodniczący) SSN Rafał Malarski SSN Andrzej Stępka (sprawozdawca) Protokolant Łukasz Biernacki

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Protokolant Dorota Szczerbiak

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Protokolant Dorota Szczerbiak Sygn. akt IV KK 413/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 15 kwietnia 2015 r. SSN Wiesław Kozielewicz (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Kazimierz Klugiewicz SSA del.

Bardziej szczegółowo

Psychologia Policyjna Stosowana. Komenda Główna Policji, 2009

Psychologia Policyjna Stosowana. Komenda Główna Policji, 2009 Psychologia Policyjna Stosowana Komenda Główna Policji, 2009 UDZIAŁ PSYCHOLOGA POLICYJNEGO W POSTĘPOWANIU KARNYM. Cel postępowania karnego: - ustalenie czy zaistniało przestępstwo; - wykrycie sprawcy;

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. w sprawie nieletniej Sandry K. urodzonej 6 października 1992 r. o czyn karalny przewidziany w art. 190 1 k.k. oraz art. 280 1 k.k.

POSTANOWIENIE. w sprawie nieletniej Sandry K. urodzonej 6 października 1992 r. o czyn karalny przewidziany w art. 190 1 k.k. oraz art. 280 1 k.k. Sygn. akt V CZ 64/10 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 15 października 2010 r. SSN Krzysztof Pietrzykowski (przewodniczący) SSN Zbigniew Kwaśniewski SSN Marta Romańska (sprawozdawca) w sprawie

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Marian Buliński (przewodniczący) SSN Jan Bogdan Rychlicki SSN Andrzej Tomczyk (sprawozdawca) Protokolant : Anna Krawiec

POSTANOWIENIE. SSN Marian Buliński (przewodniczący) SSN Jan Bogdan Rychlicki SSN Andrzej Tomczyk (sprawozdawca) Protokolant : Anna Krawiec Sygn. akt: WZ 24/13 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 23 października 2013 r. SSN Marian Buliński (przewodniczący) SSN Jan Bogdan Rychlicki SSN Andrzej Tomczyk (sprawozdawca) Protokolant : Anna

Bardziej szczegółowo

u Spis treści: Nr 80 6 p a ź d z i e rn i k 2 0 0 6 I n f o r m a c j e p o d a t k o w e 2 P o s e l s k i p r o j e k t n o w e l i z a c j i 3 k o d e k s u p r a c y K o n s u l t a c j e s p o ł e

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Jarosław Matras (przewodniczący) SSN Józef Dołhy SSN Jerzy Grubba (sprawozdawca)

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Jarosław Matras (przewodniczący) SSN Józef Dołhy SSN Jerzy Grubba (sprawozdawca) Sygn. akt IV KK 314/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 12 lutego 2014 r. SSN Jarosław Matras (przewodniczący) SSN Józef Dołhy SSN Jerzy Grubba (sprawozdawca) Protokolant

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Barbara Skoczkowska (przewodniczący) SSN Zbigniew Puszkarski (sprawozdawca) SSN Dorota Rysińska. Protokolant Dorota Szczerbiak

POSTANOWIENIE. SSN Barbara Skoczkowska (przewodniczący) SSN Zbigniew Puszkarski (sprawozdawca) SSN Dorota Rysińska. Protokolant Dorota Szczerbiak Sygn. akt IV KO 8/15 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 22 kwietnia 2015 r. SSN Barbara Skoczkowska (przewodniczący) SSN Zbigniew Puszkarski (sprawozdawca) SSN Dorota Rysińska Protokolant Dorota

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Barbara Skoczkowska (przewodniczący) SSN Jerzy Grubba (sprawozdawca) SSN Rafał Malarski. Protokolant Jolanta Włostowska

POSTANOWIENIE. SSN Barbara Skoczkowska (przewodniczący) SSN Jerzy Grubba (sprawozdawca) SSN Rafał Malarski. Protokolant Jolanta Włostowska Sygn. akt III KK 362/14 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 4 marca 2015 r. SSN Barbara Skoczkowska (przewodniczący) SSN Jerzy Grubba (sprawozdawca) SSN Rafał Malarski Protokolant Jolanta Włostowska

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Krzysztof Cesarz (przewodniczący) SSN Kazimierz Klugiewicz (sprawozdawca) SSN Michał Laskowski

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Krzysztof Cesarz (przewodniczący) SSN Kazimierz Klugiewicz (sprawozdawca) SSN Michał Laskowski Sygn. akt II KK 370/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 21 stycznia 2016 r. SSN Krzysztof Cesarz (przewodniczący) SSN Kazimierz Klugiewicz (sprawozdawca) SSN Michał

Bardziej szczegółowo

MONOGRAfiE PRA WNICZE WOJCIECH WYRZYKOWSK I UMOWA O GENERALNĄ REA LI ZACJĘ INWESTYCJI (EPC/"POD KLUCZ")

MONOGRAfiE PRA WNICZE WOJCIECH WYRZYKOWSK I UMOWA O GENERALNĄ REA LI ZACJĘ INWESTYCJI (EPC/POD KLUCZ) MONOGRAfiE PRA WNICZE WOJCIECH WYRZYKOWSK I UMOWA O GENERALNĄ REA LI ZACJĘ INWESTYCJI (EPC/"POD KLUCZ") UMOWA O GENERALNĄ REALIZACJĘ INWESTYCJI (EPC/"POD KLUCZ") WOJCIECH WYRZYKOWSKI Polecamy nasze publikacje:

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Jarosław Matras

POSTANOWIENIE. SSN Jarosław Matras Sygn. akt V KK 443/14 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 24 lutego 2015 r. SSN Jarosław Matras na posiedzeniu w trybie art. 535 3 k.p.k. po rozpoznaniu w Izbie Karnej w dniu 24 lutego 2015 r.,

Bardziej szczegółowo

STUDIA PODYPLOMOWE PRAWO DOWODOWE. Katedra Prawa Karnego WYDZIAŁ PRAWA I ADMINISTRACJI. UNIWERSYTETU KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO w Warszawie

STUDIA PODYPLOMOWE PRAWO DOWODOWE. Katedra Prawa Karnego WYDZIAŁ PRAWA I ADMINISTRACJI. UNIWERSYTETU KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO w Warszawie STUDIA PODYPLOMOWE PRAWO DOWODOWE Katedra Prawa Karnego WYDZIAŁ PRAWA I ADMINISTRACJI UNIWERSYTETU KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO w Warszawie III edycja 2015/2016 Organizator: Katedra Prawa Karnego UKSW

Bardziej szczegółowo

AP I A 060/79/12. Komunikat prasowy

AP I A 060/79/12. Komunikat prasowy PROKURATURA APELACYJNA W GDAŃSKU WYDZIAŁ I ORGANIZACJI PRACY PROKURATUR ul. Wały Jagiellońskie 38 80 853 Gdańsk Gdańsk, dnia 31 grudnia 2012r. AP I A 060/79/12 Komunikat prasowy Wydział V do Spraw Przestępczości

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Henryk Gradzik (przewodniczący) SSN Marian Buliński (sprawozdawca) SSN Krzysztof Cesarz

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Henryk Gradzik (przewodniczący) SSN Marian Buliński (sprawozdawca) SSN Krzysztof Cesarz Sygn. akt V KK 231/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 7 listopada 2014 r. SSN Henryk Gradzik (przewodniczący) SSN Marian Buliński (sprawozdawca) SSN Krzysztof Cesarz

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sygn. akt IV KK 299/12 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 21 listopada 2012 r. SSN Jacek Sobczak (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Zbigniew Puszkarski SSN Barbara

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 2006 r. PROKURATURA KRAJOWA PR I 070/7/06

Warszawa, dnia 2006 r. PROKURATURA KRAJOWA PR I 070/7/06 PROKURATURA KRAJOWA Warszawa, dnia 2006 r. PR I 070/7/06 I N F O R M A C J A dotycząca prowadzenia w 2005 r. postępowań przygotowawczych w sprawach o przestępstwa przeciwko prawom osób wykonujących pracę

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Protokolant : Marcin Szlaga UZASADNIENIE

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Protokolant : Marcin Szlaga UZASADNIENIE Sygn. akt: WA 13/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 27 czerwca 2013 r. SSN Marek Pietruszyński (przewodniczący) SSN Jan Bogdan Rychlicki SWSO del. do SN płk Krzysztof

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 16 listopada 2006 r. o zmianie ustawy Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw. Art. 1.

USTAWA z dnia 16 listopada 2006 r. o zmianie ustawy Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw. Art. 1. USTAWA z dnia 16 listopada 2006 r. o zmianie ustawy Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw Art. 1. W ustawie z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553, z późn. zm.) wprowadza się

Bardziej szczegółowo

1 0 2 / m S t a n d a r d w y m a g a ñ - e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu R A D I E S T E T A Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln o ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji

Bardziej szczegółowo

Rozdział 61. Immunitety osób należących do przedstawicielstw dyplomatycznych i urzędów konsularnych państw obcych

Rozdział 61. Immunitety osób należących do przedstawicielstw dyplomatycznych i urzędów konsularnych państw obcych Immunitet dyplomatyczny pełny Art. 578 Rozdział 61 Immunitety osób należących do przedstawicielstw dyplomatycznych i urzędów konsularnych państw obcych Art. 578. [Immunitet dyplomatyczny pełny] Nie podlegają

Bardziej szczegółowo

- o zmianie ustawy - Kodeks postępowania karnego (druk nr 1097).

- o zmianie ustawy - Kodeks postępowania karnego (druk nr 1097). SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VII kadencja Prezes Rady Ministrów DSPA-140-24(4)/13 Warszawa, 18 kwietnia 2013 r. Pani Ewa Kopacz Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Szanowna Pani Marszałek Przekazuję

Bardziej szczegółowo

Opinia do ustawy o zmianie ustawy Kodeks karny oraz ustawy Kodeks postępowania karnego. (druk nr 359)

Opinia do ustawy o zmianie ustawy Kodeks karny oraz ustawy Kodeks postępowania karnego. (druk nr 359) Warszawa, 27 maja 2013 r. Opinia do ustawy o zmianie ustawy Kodeks karny oraz ustawy Kodeks postępowania karnego (druk nr 359) I. Cel i przedmiot ustawy Przedłożona Senatowi ustawa o zmianie ustawy Kodeks

Bardziej szczegółowo

Świadek w procesie karnym

Świadek w procesie karnym IWONA LUDWIN Świadek w procesie karnym Świadek jest podstawowym źródłem dowodowym w każdej sprawie karnej, treść jego zeznań w zasadniczej mierze wpływa na decyzje organów ścigania i wymiaru sprawiedliwości,

Bardziej szczegółowo

2 7k 0 5k 2 0 1 5 S 1 0 0 P a s t w a c z ł o n k o w s k i e - Z a m ó w i e n i e p u b l i c z n e n a u s ł u g- i O g ł o s z e n i e o z a m ó w i e n i u - P r o c e d u r a o t w a r t a P o l

Bardziej szczegółowo

9 6 6 0, 4 m 2 ), S t r o n a 1 z 1 1

9 6 6 0, 4 m 2 ), S t r o n a 1 z 1 1 O p i s p r z e d m i o t u z a m ó w i e n i a - z a k r e s c z y n n o c i f U s ł u g i s p r z» t a n i a o b i e k t ó w G d y s k i e g o O r o d k a S p o r t u i R e ks r e a c j i I S t a d i

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE Z DNIA 26 PAŹDZIERNIKA 2011 R. I KZP 11/11

POSTANOWIENIE Z DNIA 26 PAŹDZIERNIKA 2011 R. I KZP 11/11 POSTANOWIENIE Z DNIA 26 PAŹDZIERNIKA 2011 R. I KZP 11/11 Gdy pokrzywdzonym przestępstwem ściganym na wniosek, jest więcej niż jedna osoba, to każda z nich może skutecznie złożyć wniosek o ściganie, także,

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Dorota Rysińska (przewodniczący) SSN Józef Dołhy (sprawozdawca) SSN Dariusz Świecki

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Dorota Rysińska (przewodniczący) SSN Józef Dołhy (sprawozdawca) SSN Dariusz Świecki Sygn. akt III KK 54/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 17 lipca 2014 r. SSN Dorota Rysińska (przewodniczący) SSN Józef Dołhy (sprawozdawca) SSN Dariusz Świecki

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 7 1 0 2 32 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f O b s ł u g a o p e r a t o r s k a u r a w i s a m o j e z d n

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa w Gdyni Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa w Gdyni Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów Z n a k s p r a w y G C S D Z P I 2 7 1 0 2 8 2 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f W y k o n a n i e ro b ó t b u d o w l a n y c h w b u d y n k u H

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Protokolant Jolanta Grabowska

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Protokolant Jolanta Grabowska Sygn. akt IV KK 68/12 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 25 września 2012 r. SSN Wiesław Kozielewicz (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Marian Buliński SSN Piotr Hofmański

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Henryk Gradzik

POSTANOWIENIE. SSN Henryk Gradzik Sygn. akt V KK 82/15 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 10 września 2015 r. SSN Henryk Gradzik na posiedzeniu w trybie art. 535 3 k.p.k. po rozpoznaniu w Izbie Karnej w dniu 10 września 2015

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE Z DNIA 4 KWIETNIA 2012 R. III KK 133/11

POSTANOWIENIE Z DNIA 4 KWIETNIA 2012 R. III KK 133/11 POSTANOWIENIE Z DNIA 4 KWIETNIA 2012 R. III KK 133/11 1. Prawo do pomocy tłumacza przysługuje oskarżonemu, który nie włada w wystarczającym stopniu językiem polskim w zakresie, w jakim jest to konieczne

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Prezes SN Lech Paprzycki (przewodniczący) SSN Krzysztof Cesarz (sprawozdawca) SSN Michał Laskowski

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Prezes SN Lech Paprzycki (przewodniczący) SSN Krzysztof Cesarz (sprawozdawca) SSN Michał Laskowski Sygn. akt II KK 322/12 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 7 sierpnia 2013 r. Prezes SN Lech Paprzycki (przewodniczący) SSN Krzysztof Cesarz (sprawozdawca) SSN Michał

Bardziej szczegółowo

Postępowanie przygotowawcze

Postępowanie przygotowawcze Postępowanie przygotowawcze Różnice między śledztwem a dochodzeniem Zakres przedmiotowy Organy prowadzące Czas trwania Stopień formalizmu Zakres przedmiotowy Śledztwo 1) w których rozpoznanie w pierwszej

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA POSTĘPOWANIA POLICJI Z OSOBĄ, KTÓRA DOŚWIADCZYŁA PRZEMOCY SEKSUALNEJ

PROCEDURA POSTĘPOWANIA POLICJI Z OSOBĄ, KTÓRA DOŚWIADCZYŁA PRZEMOCY SEKSUALNEJ 1. W przypadku, kiedy do jednostki policji zgłasza się osoba pokrzywdzona, aby zawiadomić o popełnieniu przestępstwa przeciwko wolności seksualnej (art. 197-200 Kodeksu karnego), należy: Ustalić czy pokrzywdzony

Bardziej szczegółowo

1. Prawo do odmowy złożenia zeznań.

1. Prawo do odmowy złożenia zeznań. 1. Prawo do odmowy złożenia zeznań. W obecnym stanie prawnym prawo do odmowy złożenia zeznań przysługuje w dwóch sytuacjach: 1) Po pierwsze osoba najbliższa dla oskarżonego może odmówić zeznań, przy czym

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrótów... 11. CZĘŚĆ PIERWSZA Elementy psychologii ogólnej dla sędziów i prokuratorów

Spis treści. Wykaz skrótów... 11. CZĘŚĆ PIERWSZA Elementy psychologii ogólnej dla sędziów i prokuratorów Wykaz skrótów................................................. 11 Wstęp.......................................................... 13 CZĘŚĆ PIERWSZA Elementy psychologii ogólnej dla sędziów i prokuratorów

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Protokolant Dorota Szczerbiak

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Protokolant Dorota Szczerbiak Sygn. akt IV KK 255/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 8 stycznia 2014 r. SSN Wiesław Kozielewicz (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Rafał Malarski SSA del. do

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Henryk Gradzik (przewodniczący) SSN Andrzej Ryński (sprawozdawca) SSN Józef Szewczyk

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Henryk Gradzik (przewodniczący) SSN Andrzej Ryński (sprawozdawca) SSN Józef Szewczyk Sygn. akt V KK 359/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 10 grudnia 2014 r. SSN Henryk Gradzik (przewodniczący) SSN Andrzej Ryński (sprawozdawca) SSN Józef Szewczyk

Bardziej szczegółowo

policjanta prowadzącego postępowanie przygotowawcze (referenta sprawy) i innych osób

policjanta prowadzącego postępowanie przygotowawcze (referenta sprawy) i innych osób Procedura postępowania w jednostce organizacyjnej Policji 1 w przypadku wyrażenia woli osoby uprawnionej o przyznanie należności (obieg dokumentów i kontrole w procesie wypłat należności świadków, wynagrodzeń

Bardziej szczegółowo

1 8 / m S t a n d a r d w y m a g a ń e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu M E C H A N I K - O P E R A T O R P O J A Z D Ó W I M A S Z Y N R O L N I C Z Y C H K o d z k l a s y f i k a c j i

Bardziej szczegółowo

Druk nr 2144 Warszawa, 22 października 2003 r.

Druk nr 2144 Warszawa, 22 października 2003 r. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ IV kadencja Prezes Rady Ministrów RM 10-172-03 Druk nr 2144 Warszawa, 22 października 2003 r. Pan Marek Borowski Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

EWSLETTER. Zmiany dotyczące postępowania karnego

EWSLETTER. Zmiany dotyczące postępowania karnego EWSLETTER Październik 2013 Zmiany dotyczące postępowania karnego Chcielibyśmy uprzejmie poinformować, że w ostatnim czasie weszła w życie istotna zmiana dotycząca postępowania karnego. Co więcej, w związku

Bardziej szczegółowo

Stwierdzone uchybienia

Stwierdzone uchybienia Szczegółowy wykaz uchybień nadal występujących w poszczególnych Sądach Okręgowych, który został opracowany na podstawie analizy nadesłanych protokołów lustracji przeprowadzonych w 2004r. Okręgi Sądów Apelacyjnych

Bardziej szczegółowo

Uchwała z dnia 15 lutego 2006 r. II PZP 13/05. Przewodniczący SSN Zbigniew Myszka, Sędziowie SN: Herbert Szurgacz (sprawozdawca), Maria Tyszel.

Uchwała z dnia 15 lutego 2006 r. II PZP 13/05. Przewodniczący SSN Zbigniew Myszka, Sędziowie SN: Herbert Szurgacz (sprawozdawca), Maria Tyszel. Uchwała z dnia 15 lutego 2006 r. II PZP 13/05 Przewodniczący SSN Zbigniew Myszka, Sędziowie SN: Herbert Szurgacz (sprawozdawca), Maria Tyszel. Sąd Najwyższy, z udziałem prokuratora Prokuratury Krajowej

Bardziej szczegółowo

7 4 / m S t a n d a r d w y m a g a ± û e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu K U C H A R Z * * (dla absolwent¾w szk¾ ponadzasadniczych) K o d z k l a s y f i k a c j i z a w o d ¾ w i s p e c

Bardziej szczegółowo

CHWAŁA Z DNIA 21 PAŹDZIERNIKA 2003 R. I KZP 33/03

CHWAŁA Z DNIA 21 PAŹDZIERNIKA 2003 R. I KZP 33/03 CHWAŁA Z DNIA 21 PAŹDZIERNIKA 2003 R. I KZP 33/03 Karta uprawniająca do podjęcia pieniędzy z automatu bankowego nie jest rzeczą ruchomą w rozumieniu art. 284 1 k.k. Przewodniczący: sędzia SN W. Kozielewicz.

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Włodzimierz Wróbel (przewodniczący) SSN Krzysztof Cesarz SSN Kazimierz Klugiewicz (sprawozdawca)

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Włodzimierz Wróbel (przewodniczący) SSN Krzysztof Cesarz SSN Kazimierz Klugiewicz (sprawozdawca) Sygn. akt II KK 27/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 18 lutego 2015 r. SSN Włodzimierz Wróbel (przewodniczący) SSN Krzysztof Cesarz SSN Kazimierz Klugiewicz (sprawozdawca)

Bardziej szczegółowo

1 0 2 / c S t a n d a r d w y m a g a ń e g z a m i n c z e l a d n i c z y dla zawodu R A D I E S T E T A Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji

Bardziej szczegółowo

Podatnik w postępowaniu podatkowym

Podatnik w postępowaniu podatkowym Adam Mariański Strzelec Miłek Dariusz Tomasz Stanisław Kubiak (red.) Podatnik w postępowaniu podatkowym Podatkowe Komentarze Praktyczne Podatkowe Komentarze Praktyczne Podatnik w postępowaniu podatkowym

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Zbigniew Myszka (przewodniczący) SSN Romualda Spyt SSN Krzysztof Staryk (sprawozdawca)

POSTANOWIENIE. SSN Zbigniew Myszka (przewodniczący) SSN Romualda Spyt SSN Krzysztof Staryk (sprawozdawca) Sygn. akt I PZ 19/15 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 28 października 2015 r. SSN Zbigniew Myszka (przewodniczący) SSN Romualda Spyt SSN Krzysztof Staryk (sprawozdawca) w sprawie z powództwa

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Z DNIA 21 LISTOPADA 2001 R. I KZP 29/01

UCHWAŁA Z DNIA 21 LISTOPADA 2001 R. I KZP 29/01 UCHWAŁA Z DNIA 21 LISTOPADA 2001 R. I KZP 29/01 Prawomocne skazanie za czyn ciągły (art. 12 k.k.) stoi na przeszkodzie, ze względu na treść art. 17 1 pkt 7 k.p.k., ponownemu postępowaniu o później ujawnione

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. Sygn. akt III KO 28/12. Dnia 5 grudnia 2012 r. Sąd Najwyższy w składzie:

POSTANOWIENIE. Sygn. akt III KO 28/12. Dnia 5 grudnia 2012 r. Sąd Najwyższy w składzie: Sygn. akt III KO 28/12 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 5 grudnia 2012 r. SSN Krzysztof Cesarz (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Roman Sądej SSN Dariusz Świecki w sprawie W. Z. skazanego z

Bardziej szczegółowo

Czy sąd może z urzędu stwierdzić nabycie własności nieruchomości przez zasiedzenie na rzecz osoby, która o to nie wnosiła?

Czy sąd może z urzędu stwierdzić nabycie własności nieruchomości przez zasiedzenie na rzecz osoby, która o to nie wnosiła? PIERWSZY PREZES SĄDU NAJWYŻSZEGO RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 17 grudnia 2014 r. BSA I-4110-8/14 Sąd Najwyższy Izba Cywilna Działając na podstawie art. 60 1 ustawy z dnia 23 listopada 2002

Bardziej szczegółowo

Ośrodek Badań, Studiów i Legislacji

Ośrodek Badań, Studiów i Legislacji Warszawa, dnia 1 października 2015 r. Stanowisko Ośrodka Badań, Studiów i Legislacji w sprawie tajemnicy zawodowej w związku z żądaniem komornika w trybie art. 761 KPC 1. Komornik wystąpił do Kancelarii

Bardziej szczegółowo

OBOWIĄZKI I PRAWA ŚWIADKA W PROCESIE KARNYM

OBOWIĄZKI I PRAWA ŚWIADKA W PROCESIE KARNYM Sprawiedliwość idzie za prawem - bezpłatne poradnictwo i edukacja prawna OBOWIĄZKI I PRAWA ŚWIADKA W PROCESIE KARNYM Rzeszów 2009 1 Podkarpacki Ośrodek Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ul. Fredry 4/58

Bardziej szczegółowo

0 ( 1 ) Q = Q T W + Q W + Q P C + Q P R + Q K T + Q G K + Q D M =

0 ( 1 ) Q = Q T W + Q W + Q P C + Q P R + Q K T + Q G K + Q D M = M O D E L O W A N I E I N Y N I E R S K I E n r 4 7, I S S N 1 8 9 6-7 7 1 X O P T Y M A L I Z A C J A K O N S T R U K C J I F O R M Y W T R Y S K O W E J P O D K Ą T E M E F E K T Y W N O C I C H O D

Bardziej szczegółowo

Etapy postępowania karnego. 1. Postępowanie przygotowawcze 2. Postępowanie sądowe 3. Postępowanie wykonawcze

Etapy postępowania karnego. 1. Postępowanie przygotowawcze 2. Postępowanie sądowe 3. Postępowanie wykonawcze Etapy postępowania karnego 1. Postępowanie przygotowawcze 2. Postępowanie sądowe 3. Postępowanie wykonawcze Postępowanie przygotowawcze Zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa lub wszczęcie postępowania

Bardziej szczegółowo

U S T A W A. o zmianie ustawy o zawodzie tłumacza przysięgłego oraz ustawy o funkcjach konsulów Rzeczypospolitej Polskiej

U S T A W A. o zmianie ustawy o zawodzie tłumacza przysięgłego oraz ustawy o funkcjach konsulów Rzeczypospolitej Polskiej Projekt U S T A W A z dnia o zmianie ustawy o zawodzie tłumacza przysięgłego oraz ustawy o funkcjach konsulów Rzeczypospolitej Polskiej Art. 1. W ustawie z dnia 25 listopada 2004 r. o zawodzie tłumacza

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA. Protokolant Bożena Kowalska

UCHWAŁA. Protokolant Bożena Kowalska Sygn. akt III CZP 63/13 UCHWAŁA Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 18 października 2013 r. SSN Grzegorz Misiurek (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Marta Romańska SSN Bogumiła Ustjanicz Protokolant Bożena

Bardziej szczegółowo

POMOC I DOKUMENT W WERSJI WORD DOSTĘPNY POD BIURO@KANCELARIATHS.PL. Sąd Rejonowy w... Wydział Karny. za pośrednictwem. Prokuratury Rejonowej. ul..

POMOC I DOKUMENT W WERSJI WORD DOSTĘPNY POD BIURO@KANCELARIATHS.PL. Sąd Rejonowy w... Wydział Karny. za pośrednictwem. Prokuratury Rejonowej. ul.. OFERUJEMY TAKŻE POMOC W PROWADZENIU SPRAWY PRZED SĄDEM *cena uzależniona od stopnia skomplikowania sprawy POMOC I DOKUMENT W WERSJI WORD DOSTĘPNY POD BIURO@KANCELARIATHS.PL, dnia. r. Sąd Rejonowy w...

Bardziej szczegółowo

Zestawienie zmian w Kodeksie postępowania karnego wprowadzonych ustawą z dnia 28 listopada 2014 roku o ochronie i pomocy dla pokrzywdzonego i świadka

Zestawienie zmian w Kodeksie postępowania karnego wprowadzonych ustawą z dnia 28 listopada 2014 roku o ochronie i pomocy dla pokrzywdzonego i świadka Zestawienie zmian w Kodeksie postępowania karnego wprowadzonych ustawą z dnia 28 listopada 2014 roku o ochronie i pomocy dla pokrzywdzonego i świadka Zmiany w ustawie z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks

Bardziej szczegółowo

Zestawienia statystyczne. do Sprawozdania. Prokuratora Generalnego. z rocznej działalności prokuratury. w 2012 roku

Zestawienia statystyczne. do Sprawozdania. Prokuratora Generalnego. z rocznej działalności prokuratury. w 2012 roku Zestawienia statystyczne do Sprawozdania Prokuratora Generalnego z rocznej działalności prokuratury w 2012 roku Warszawa, marzec 2013 r. POWSZECHNE JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE PROKURATURY (spis tabel zawierających

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. Sygn. akt III KO 15/12. Dnia 28 listopada 2012 r. Sąd Najwyższy w składzie:

POSTANOWIENIE. Sygn. akt III KO 15/12. Dnia 28 listopada 2012 r. Sąd Najwyższy w składzie: Sygn. akt III KO 15/12 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 28 listopada 2012 r. SSN Dorota Rysińska (przewodniczący) SSN Jacek Sobczak (sprawozdawca) SSN Józef Szewczyk w sprawie A. K. skazanego

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Jacek Sobczak (przewodniczący) SSN Wiesław Błuś SSN Krzysztof Cesarz (sprawozdawca) Protokolant Ewa Oziębła

POSTANOWIENIE. SSN Jacek Sobczak (przewodniczący) SSN Wiesław Błuś SSN Krzysztof Cesarz (sprawozdawca) Protokolant Ewa Oziębła Sygn. akt II KK 314/11 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 12 września 2012 r. SSN Jacek Sobczak (przewodniczący) SSN Wiesław Błuś SSN Krzysztof Cesarz (sprawozdawca) Protokolant Ewa Oziębła przy

Bardziej szczegółowo