ZADBAJ O SWÓJ SAMOCHÓD

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZADBAJ O SWÓJ SAMOCHÓD"

Transkrypt

1 ZADBAJ O SWÓJ SAMOCHÓD... NIE TYLKO NA WIOSN Wyciàg z programu sprzeda y Würth Polska 2014 KUPUJ NA

2 MYCIE Piana do mycia pojazdów samochody osobowe Alkaliczna piana czyszczàca do gruntownego czyszczenia silnych zabrudzeƒ nadwozia i podwozia pojazdów samochodowych. Art. nr l Art. nr l Piana do mycia pojazdów samochody ci arowe Alkaliczna piana czyszczàca do gruntownego czyszczenia silnych zabrudzeƒ nadwozia i podwozia pojazdów samochodowych. Art. nr l Art. nr l 2

3 Mycie Szampon z woskiem do samochodów ekologiczny Przyjazny dla Êrodowiska szampon samochodowy o podwójnym dzia aniu. Zapewnia jednoczeênie mycie i woskowanie. Art. nr l Art. nr l Szampon samochodowy Usuwa wszystkie rodzaje zabrudzeƒ z lakieru, chromu, gumy i tworzyw sztucznych. Do mycia r cznego i z u yciem myjki wysokociênieniowej. Nie dzia a dra niàco na skór i nie szkodzi Êrodowisku naturalnemu. Art. nr l Art. nr l Zmywacz plam karoserii Usuwa smo, asfalt, plamy z USB na powierzchniach lakierowanych, chromowanych i szkle. Preparat mo na równie stosowaç do usuwania plam z tkanin ubraniowych. Art. nr ml Art. nr l Zmywacz insektów Usuwa pozosta oêci insektów z szyb, ch odnicy, reflektorów, zderzaków i innych cz Êci nadwozia. Art. nr ml Art. nr l 3

4 Mycie Zmywacz do szyb BASIC Gł boko czyszczàcy zmywacz do gruntownego i dokładnego czyszczenia szyb samochodowych. Wzmocniona siła czyszczenia zapewnia gruntowne czyszczenie bez stosowania agresywnych rozpuszczalników Niezawodne i pewne usuwanie zanieczyszczeƒ Nie rysuje powierzchni szyby Aktywuje czyszczonà powierzchnie zwi kszajàc przyczepnoêç kleju oraz preparatu ochronnego Specjalny system dozowania zapewnia optymalnà aplikacj zmywacza oraz efekt samooczyszczania si koƒcówki Art. nr ml Zmywacz do szkła, szyb i okien Wyjàtkowo silny zmywacz do szkła z efektem antystatycznym. Mo e byç u ywany do mycia i czyszczenia szkła, szyb poliw glanowych, szkła fotowoltaicznego oraz szkieł i szyb z powłokà antyrysowà. Art. nr l Aktywny zmywacz Specjalny zmywacz do szyb samochodowych. U ywany do czyszczenia powierzchni szyby, równie ceramicznego nadruku oraz powierzchni pokrytych PVC oraz PUR-RIM. Aktywuje czyszczone powierzchnie zwi kszajàc przyczepnoêç kleju oraz preparatu ochronnego. Art. nr ml Aktywna pianka do szyb Usuwa wszelkie zanieczyszczenia z szyb: osady nikotynowe, t uszcze, silikony, resztki gumy, resztki owadów itp. Nie sp ywa z powierzchni pionowych. Nie wchodzi w reakcj z lakierami, gumà i tworzywami sztucznymi. Art. nr ml Art. nr l 4

5 Mycie Zmywacz PREMIUM do felg Usuwa oporny brud, przebarwienia oraz wszelkiego rodzaju zanieczyszczenia. Nie zawiera kwasów. ZE WSKAèNIKIEM KOLORYSTYCZNYM. Art. nr ml Art. nr l Art. nr l Intensywny zmywacz do felg Zmywacz w formie elu nie spływa z powierzchni co wzmacnia efektywnoêç działania. Do wszystkich lakierowanych i nielakierowanych felg stalowych oraz z metali lekkich. Art. nr l Art. nr l P yn do mycia felg mocny Specjalny p yn zawierajàcy kwasy do felg aluminiowych. Idealny do ich mycia i piel gnacji. Art. nr ml Art. nr l 5

6 Mycie Graffiti EX Spray do usuwania graffiti. Art. nr ml, zewn trzny Art. nr ml, wewn trzny Art. nr ml, do tapicerki Glinka do oczyszczania powierzchni Syntetyczna glinka do szybkiego i skutecznego usuwania zanieczyszczeƒ z lakieru. Usuwa Êlady ywicy, smoły, pozostałoêci insektów. Nie rysuje powierzchni. Wielokrotnego u ytku. Art. nr g Gàbka do mycia samochodu Gàbka o wymiarach 170x130x60 mm. Art. nr Gàbka podwójna Art. nr NOWOÂå Gàbki prasowane Prostokàtna gàbka o wymiarach 130 x 80 mm. Po nasiàgni ciu 135 x 93 x 37 mm. Art. nr Półokràgła gàbka o wymiarach 188 x 80 mm. Po nasiàgni ciu 195 x 85 x mm. Art. nr

7 Mycie Mikroaktywna Êciereczka PRO GLASS Âciereczka z mikrofibry o zwartej strukturze włókien. Do czyszczenia, polerowania i odkurzania szyb i szkła bez efektu hologramu. Wielokrotnego u ytku (mo na praç w temp. 60ºC). Art. nr Âciereczka mikroaktywna PRO-DUO Uniwersalna, dwustronna Êciereczka z mikrofibrà do ogólnego zastosowania Wielokrotnego u ytku (mo na praç w temperaturze do 60º) Mo na stosowaç na sucho, mokro i w stanie wilgotnym Mo e byç u ywana do polerowania powierzchni lakierowanych Doskonała do czyszczenia, polerowania tworzyw sztucznych (felg, kokpitów) Nie rysuje, chłonie wod Rozmiar 40x40 cm Art. nr Âciereczki mikroaktywne Pro Wysokiej jakoêci Êciereczki z mikrofibry testowane przez wi kszoêç producentów bran y motoryzacyjnej. Nie zostawiajà smug i nie rysujà powierzchni. Posiadajà właêciwoêci statyczne przyciàgajà kurz. Wielokrotnego u ytku mo na praç w temp. 60ºC. Art. nr kolor niebieski Art. nr kolor czerwony Art. nr kolor ółty R kawica do mycia XXL Wyjàtkowo skuteczna r kawica z mikrofibry do gł bokiego mycia i czyszczenia. 25 razy wi ksza powierzchnia myjàca w porównaniu z typowymi Êciereczkami. Posiada właêciwoêci elektrostatyczne (przyciàga czàsteczki kurzu) mo e byç stosowana przez alergików. Art. nr

8 KOREKTA LAKIERU ywotnoêç AgresywnoÊç EfektywnoÊç Krà ki szlifierski PRO LINE 6+1 otworów, 8+1 otworów, 14+1 otworów, 8 otworów Krà ki szlifierskie na podło u z tworzywa sztucznego, materiał Êcierny ziarno cyrkonowe. Do szlifowania szpachli, podkładów, starych farb, lakierów, tworzyw sztucznych oraz drewna i płyt MDF. Ø 125 i 150 mm ZiarnistoÊç od P60-P2000 Art. z grupy NB Korzystna cena WydajnoÊç UniwersalnoÊç Krà ki szlifierskie ICE 150/6, 150/15 Podło e elastyczny papier z dodatkiem lateksu Materiał Êcierny wysokiej jakoêci, wzmocnione ziarno korundowe Rodzaj nasypu pół otwarty Ârednica krà ka 150 mm Wersje otworowe 6 bez otworu centralnego otwór centralny Art. z grupy

9 Korekta lakieru A B Krà ki szlifierskie A do szlifu wykaƒczajàcego Krà ki szlifierskie do usuwania wtràceƒ pyłu, płyni ç lakieru, skórki pomaraƒczowej oraz do matowienia powierzchni lakierowanych. Idealne od szlifowania na mokro i sucho. Struktura siatki do szeêciu razy bardziej wydajne szlifowanie w odniesieniu do tradycyjnych materiałów Êciernych. Art. nr Krà ki polerskie z włókniny B Art. nr Płatki Êcierne Wodny papier Êcierny w krà kach o ultra drobnej granulacji do usuwania wytràceƒ oraz innych niewielkich defektów lakierniczych. A Art. nr P2000 mocowane na rzep A B B Art. nr P3000 mocowane na klej A B Koreczek szlifierski A w zestawie Koreczek szlifierski do pracy z płatkami Êciernymi mocowanymi na rzep lub na klej. Do usuwania mikro defektów lakierniczych w tym równie na kraw dziach poprzez mi kki talerz mocujàcy. Wraz z nawil aczem do płatków Êciernych. Art. nr Profesjonalny koreczek szlifierski Combi B Art. nr Papiery wodne Mo na stosowaç bez zmi kczania, bardzo elastyczne spoiwo. Do prac konturowych. Daje doskonałe wykoƒczenie obrabianym powierzchniom. Bardzo dobry kontakt z materiałem, du e zdolnoêci Êcierne. Doskonały szlif wst pny i ostateczny, wysoka trwałoêç. Art. z grupy Klocek do szlifowania z korka Art nr

10 Korekta lakieru P10 Politura szybko szlifujàca Plus Bardzo szybko szlifujàca politura do polerowania na wysoki połysk. Szybko usuwa wady powierzchniowe na Êwie ym oraz utwardzonym lakierze. Innowacyjne właêciwoêci sproszkowanego tlenku aluminium. G sta konsystencja. Nie zawiera silikonów. Art. nr kg P20 Politura na wysoki połysk Plus Ârednio Êcierna politura do polerowania na wysoki połysk. Szybko i efektywnie usuwa wady lakiernicze. Specjalnie dobrane właêciwoêci sproszkowanego tlenku aluminium. Umiarkowane tempo usuwania niedoskonałoêci i niezwykle wysoki stopieƒ połysku. G sta konsystencja. Nie zawiera silikonów. Art. nr kg Art. nr kg P30 Politura antyhologram Plus Politura do trwałego usuwania mgieł i hologramów powstałych na ciemnych lakierach oraz do skutecznego i szybkiego usuwania zadrapaƒ. Innowacyjne nano czàsteczki. G sta konsystencja. Nie zawiera silikonów. Art. nr kg P55 Politura Kombi Plus Politura typu one-step do skutecznego i szybkiego usuwania zadrapaƒ na starych lakierach oraz usuwania niedoskonałoêci Êwie ych powłok lakierniczych. Umo liwia polerowanie i nabłyszczanie jednoczeênie. Usuwa zadrapania powstałe na lakierach podczas mycia w myjniach mechanicznych, pozostałoêci owadów, smoły itp. Nadaje lakierowi intensywnà gł bi połysku oraz tworzy długotrwałà ochron przed wpływami Êrodowiska. Przeznaczona do wszystkich rodzajów lakierów z wyjàtkiem wykoƒczeƒ matowych. Do polerowania mechanicznego i r cznego. Nie zawiera lotnych silikonów. Art. nr kg Art. nr kg 10

11 Korekta lakieru Gàbki polerskie z mocowaniem na rzep Do polerowania drobnych niedociàgni ç lakierniczych na Êwie ym lakierze. Idealna do wykoƒczeƒ oraz usuwania cieni i hologramów. Zapobiega powstawaniu smug. Art. nr gàbki pomaraƒczowe mi kka i drobna struktura porów Do polerowania wi kszych niedociàgni ç i defektów lakierniczych na Êwie ym lakierze. Doskonale nadajà si do polerowania du ych powierzchni w połàczeniu z mocno Êciernymi politurami. Art. nr gàbki niebieskie otwarta i agresywna struktura porów Gàbka polerska karbowana Wyjàtkowo drobna i mi kka gàbka polerska z mocowaniem na rzep do usuwania mikrozadrapaƒ i hologramów na ciemnych lakierach. Do usuwania zmatowieƒ, Êladów po polerowaniu wst pnym. Art. nr Ø130 mm NOWOÂå Gàbka polerska SPIDER-SANDWICH Warstwowy pad polerski umo liwiajàcy prac na wysokich pr dkoêciach w trakcie maszynowego polerowania lakierów samochodowych. Dodatkowa wewn trzna warstwa czerwonej gàbki umo liwia prac ze zró nicowanym naciskiem oraz zastosowanie do ci szych prac polerskich. Zwi ksza sztywnoêç pada, zmniejsza kompresj. Biała pianka o zwi kszonej twardoêci oraz z naci ciami zwi kszona wydajnoêç oraz jednolitoêç szlifu, wi ksza cyrkulacja powietrza zmniejszajàca temperatur polerowanej powierzchni. Sto kowe kraw dzie krà ka umo liwiajà bezpiecznà prac na kantach, załamaniach i trudno dost pnych miejscach. Art. nr NOWOÂå Gàbka polerska r czna Gàbka o twardej strukturze porów do polerowania r cznego. Doskonała do nanoszenia politur, wosków, Êrodków konserwujàcych i nabłyszczajàcych. Trwała struktura porów umo liwia efektywne usuwanie hologramów, rys, przebarwieƒ i zmatowieƒ lakieru bez u ycia polerki. Ergonomiczny kształt zapewnia perfekcyjny rozkład nacisku podczas pracy. Art. nr

12 Korekta lakieru Futra polerskie Zwarta struktura futra zapewnia optymalnà prac. Prawdziwe futro jagni ce zapobiega przegrzewaniu polerowanej powierzchni. Art. nr futro polerskie czarne 135 mm Art. nr futro polerskie białe 80 mm NOWOÂå Futro polerskie SOFTOUCH Pad z naturalnej owczej wełny do profesjonalnego polerowania i nabłyszczania lakieru. Mocowanie na rzep. Nowatorskie warstwowe wykonanie. Elastyczna pianka poliuretanowa zapewnia znakomità amortyzacj. Futerko wykonane w 100% z naturalnej owczej wełny. Art. nr Szczotka do gàbek i futer polerskich Art nr Talerze mocujàce do gàbek polerskich Komplet talerzy mocujàcych dla uzyskania optymalnego efektu szlifowania. Rzep i klej odporne na wysokà temperatur dzi ki czemu wydłu a si okres u ytkowania. Kauczukowa wstawka pomi dzy warstwami talerzy zwi ksza ich ywotnoêç oraz polepsza efekt szlifowania. Uchwyt gwintowany M14. Art. nr kolor szary, talerz mi kki Art. nr kolor czerwony, talerz Êrednio twardy Art. nr kolor czarny, talerz twardy 12

13 Korekta lakieru NOWOÂå Talerze mocujàce na rzep M14 Do padów polerskich (gàbek, futerek), krà ków szlifierskich oraz innych mocowanych na rzep. Optymalny rezultat pracy przekładka z pianki pomi dzy warstwami pozwala na dobre wyczucie powierzchni. Oszcz dnoêç czasu mocowanie na rzep pozwala na szybkà wymian padów polerskich oraz krà ków szlifierskich. Art. nr Ø80 mm Art. nr Ø125 mm Art. nr Ø150 mm NOWOÂå Przekładki z pianki Specjalna przekładka z pianki do utworzenia mi kkiej warstwy pomi dzy talerzem mocujàcym a padem polerskim (futerkiem polerskim). Mi kka warstwa zapewnia dobre wyczucie powierzchni. Zwi ksza poziom bezpieczeƒstwa w trakcie polerowania na naro nikach, kraw dziach, krzywych profilach na karoserii. Mocowanie na rzep do pracy z talerzami mocujàcymi oraz padami z mocowaniem na rzep. Art. nr Ø80 mm Art. nr Ø125 mm NOWOÂå Talerze mocujàce na rzep M6 Specjalny talerz mocujàcy na rzep z gwintem zewn trznym M6 do współpracy z polerkà mini (Art. nr ) oraz szlifierkà mini (Art. nr ). Mi kka warstwa zapewnia dobre wyczucie powierzchni. Zwi ksza poziom bezpieczeƒstwa w trakcie polerowania na naro nikach, kraw dziach, krzywych profilach na karoserii. Mocowanie na rzep do pracy z talerzami mocujàcymi oraz padami z mocowaniem na rzep. Art. nr Ø50 mm Art. nr Ø75 mm NOWOÂå Talerz mocujàcy 3 w 1 Nowatorska konstrukcja 3 talerzy w 1. Przyspiesza proces polerowania, zwi ksza komfort pracy. By zmieniç rozmiar talerza mocujàcego wystarczy oderwaç jeden z nich. Pasuje pod pady polerskie w ró nych rozmiarach. Trzy Êrednice talerzy mocujàcych: Ø76 mm twardy (gàbki polerskie) Ø125 mm Êredni (gàbki i futerka polerskie) Ø150 mm Êredni (gàbki i futerka polerskie) Art. nr

14 Korekta lakieru NOWOÂå Polerka pneumatyczna MINI DMP25 Ergonomiczny, pokryty gumà uchwyt nie wyêlizguje si z dłoni. Lekka, zwarta budowa dzi ki czemu praca jest mniej m czàca, umo liwia polerowanie w trudno dost pnych miejscach. Z płynnà regulacjà obrotów. Wylot zu ytego powietrza poprzez tłumik hałasu w uchwycie. Du y i wygodny w u yciu przycisk sterujàcy. Pobór mocy 224 W Pr dkoêç obrotowa obr./min. CiÊnienie robocze 6,3 bar Ârednica nap du M6 Gwint przełàcza R 1/4 Zu ycie powietrza 113 l/min. Waga 0,5 kg Art. nr Polerka elektryczna PM 250-E Uniwersalna polerka do polerowania powierzchni z innowacyjnà kontrolà pr dkoêci oraz wysokim momentem obrotowym. Zasilanie 230 V/50 Hz Pobór mocy 1200 W Pr dkoêç obrotowa na biegu jałowym 200 1,500 rpm Talerz polerski mm Wrzeciono M14 Waga 2,4 kg Zasi g przewodu zasilajàcego 4 m Art. nr Polerka elektryczna PM 200-E Wyjàtkowo solidna i wygodna polerka do polerowania powierzchni. Zasilanie 230 V/50 Hz Pobór mocy 1200 W Pr dkoêç obrotowa na biegu jałowym 900 2,500 rpm Talerz polerski max. 200 mm Wrzeciono M14 Waga 2,4 kg Zasi g przewodu zasilajàcego 4 m Art. nr

15 Korekta lakieru Pneumatyczne szlifierki oscylacyjne Wysokiej mocy, por czna szlifierka mimoêrodowa do wszelkich prac szlifierskich w warsztatach samochodowych. Moc 225 W Talerz szlifujàcy Ø150 mm Obroty bez obcià enia mm Maksymalne ciênienie robocze 6,3 bar Zu ycie powietrza Ø 297 l/min Gwint przyłàcza R 1/4 Ci ar 0,68 kg Art. nr DTS 151 C Art. nr DTS 152 C Pneumatyczna szlifierka oscylacyjna DTS 136C Lekka, por czna i dobrze wywa ona szlifierka mimoêrodowa. W specjalnej obudowie o właêciwoêciach termicznych co zapobiega przegrzewaniu si narz dzia i redukuje poziom wibracji. Posiada regulacj mocy. Pr dkoêç obrotowa biegu jałowego obr./min Skok 2,5 mm Talerz szlifujàcy z 6-otworami Ø150 mm CiÊnienie robocze 6,3 bar Zu ycie powietrza Ø 113 l/min Ci ar 0,69 kg Art. nr Szlifierka mimoêrodowa ETS 125 E Szlifierka mimoêrodowa o Êrednicy talerza 125 mm do dokładnego szlifowania ró nych materiałów. Moc 320 W IloÊç oscylacji na minut 8,400-18,400 obr./min. Pr dkoêç obrotowa na minut 4,200-9,200 obr./min. DługoÊç skoku osylacji 5 mm Ârednica stopy szlifujàcej 125 mm Ci ar 2 kg Art. nr Szlifierka mimoêrodowa ETS 150 ETwin Szlifierka mimoêrodowa o Êrednicy talerza 150 mm do szlifowania zgrubnego i dokładnego ró nych materiałów. Moc 350 W IloÊç oscylacji na minut 8,400-18,400 obr./min. Pr dkoêç obrotowa na minut 4,200-9,200 obr./min. DługoÊç skoku osylacji 2,8/6,2 mm Przestawny promieƒ mimoêrodu 1,4/3,1 mm Ârednica stopy szlifujàcej 150 mm Ci ar 2,2 kg Art. nr

16 ZABEZPIECZANIE I KONSERWACJA Wosk syntetyczny Pink Syntetyczny wosk ochronny z nanoczàsteczkami i filtrem UV. Zapewnia długotrwałà ochron lakieru oraz wyjàtkowo wysoki połysk. Uwydatnia barw lakieru. Mo e byç stosowany na goràce powierzchnie bez ryzyka powstania smug. Nie zawiera lotnych silikonów. Art. nr kg Art. nr kg 16

17 Zabezpieczanie i konserwacja Wosk ochronny Preparat do długotrwałej ochrony i piel gnacji wszystkich powierzchni lakierowanych na wysoki połysk. Zwi ksza odpornoêç lakieru na zarysowania do 18 miesi cy. Tworzy powłok odpornà na warunki atmosferyczne, sól, promienie słoneczne, rozpuszczalniki itp. Uwaga: preparatu nie nale y stosowaç na Êwie y lakier nale y zachowaç odst p 7 dni od lakierowania. Art. nr ml Polimer do zabezpieczania lakieru Przezroczysty preparat do zabezpieczania i ochrony gładkich powierzchni. Skutecznie usuwa hologramy oraz mgł nalotowà po polerowaniu. Art. nr ml 17

18 Zabezpieczanie i konserwacja Nabłyszczasz do karoserii samochodowych W bardzo krótkim czasie nadaje wysoki połysk nowym i u ywanym samochodom. Szczególnie przydatny do nadawania połysku samochodom w salonach, komisach i innych punktach sprzeda y pojazdów. Art. nr ml Art. nr l TOP JAKOÂå Pianka do opon Trwale konserwuje, nadaje estetyczny wyglàd powierzchni bocznej opony. CzyÊci, konserwuje, chroni, prosta w u yciu. Idealna do zastosowania przed przechowywaniem opon (lato/zima). Optymalnie chroni przed UV i ozonem. Powoduje, e po jej naniesieniu do powierzchni nie przylepia si kurz i brud. Nie zawiera rozpuszczalników. Nie àczy sie z lakierem, tworzywami sztucznymi, gumà i metalami.nie zawiera zwiàzków AOX. Art. nr ml Wosk do piel gnacji tworzyw sztucznych Do piel gnacji i konserwacji nie lakierowanych zderzaków, lusterek zewn trznych, listew ozdobnych, spojlerów, uszczelek itp. Art. nr ml 18

19 Zabezpieczanie i konserwacja Preparat impregnujàcy do tkanin NANO Uniwersalny preparat impregnujàcy do wszystkich rodzajów tkanin. Chroni i zabezpiecza tkanin przed wnikaniem wody, brudu, olejów i innego rodzaju zabrudzeƒ. Tkanina pozostaje mi kka i przepuszczalna dla powietrza. Preparat posiada delikatne właêciwoêci odêwie ania koloru. Przeznaczony do impregnacji tkanin takich jak: dachy kabrioletów, markizy, parasole, namioty, odzie typu outdoor itp. Art. nr ml Preparat ochronny do lakieru i felg Do długotrwałej ochrony wszystkich typów lakierów oraz powierzchni aluminiowych, chromowanych i felg wykonanych ze stopów metali lekkich. Woda perli si i szybko Êcieka z powierzchni dzi ki efektowi "Easy-to-clean". Poprawia blask i wyglàd lakieru. Art. nr ml Preparat ochronny do szyb Tworzy doskonałà warstw ochronnà na szybie przedniej, zapewnia lepszà widocznoêç w czasie deszczu, poprawia bezpieczeƒstwo jazdy, wydłu a ywotnoêç wycieraczek. Zwi ksza widocznoêç w nocy i w czasie deszczu. Poprawia bezpieczeƒstwo jazdy. Zabezpiecza przed niebezpiecznymi refleksami podczas jazdy nocà. Art. nr ml 19

20 CZYSZCZENIE WN TRZA Uniwersalny preparat czyszczàcy R1 Przyjazny dla Êrodowiska, uniwersalny preparat czyszczàcy do stosowania w samochodach, warsztatach, biurach. Do czyszczenia dywanów, tapicerki oraz wszystkich powierzchni wodoodpornych. Wyjàtkowo skuteczny, łagodny dla materiałów i tkanin. Ulega biodegradacji. Mo e byç stosowany do czyszczenia maszynowego i r cznego. Bardzo skuteczny w usuwaniu olejów i smarów. Idealnie nadaje si do czyszczenia lakieru, cz Êci z tworzyw sztucznych, podsufitek, wewn trznych paneli winylowych, dywaników samochodowych itp. Szybko i skutecznie usuwa plamy po olejach i nikotynie, oraz wszelkiego rodzaju inne przebarwienia. Koncentrat. Art. nr l Art. nr l 20

21 Czyszczenie wn trza Koncentrat myjàcy BMF Przyjazny dla Êrodowiska zmywacz stosowany w warsztatach do mycia maszyn i pojazdów. Do stosowania r cznego i w agregatach wysokociênieniowych. Bardzo dobre w aêciwoêci rozpuszczania t uszczów, chroni czyszczony materia. Nie niszczy lakierów, gumy i tworzyw sztucznych. Koncentrat. Art. nr l Art. nr l Dost pny w ofercie Würth od listopada! TOP GUN Do gruntowego mycia i czyszczenia samochodów. Mikrorozpylenie zapewnia efektywne wykorzystanieêrodka czyszczàcego. Zanieczyszczenia sà usuwane szybko i skutecznie. Odpowiedni do czyszczenia i usuwania zanieczyszczeƒ po nikotynie, po roztworach soli itp. wewnàtrz i na zewnàtrz pojazdów. Do zastosowania wyłàcznie z preparatami BMF i R1 Art. nr

22 Czyszczenie wn trza Aktywna pianka Aktiv-Clean do tapicerki D ugo utrzymuje si na powierzchni, jest g sta i aktywnie wch ania zanieczyszczenia dzi ki p kajàcym p cherzykom. Doskonale rozpuszcza brud. Art. nr ml HIT Pianka czyszczàca CARGO Pianka do czyszczenia wszystkich elementów tapicerki wewnàtrz samochodu. Art. nr ml TOP JAKOÂå Pianka do monitorów TFT/LCD Specjalny Êrodek czyszczàcy na bazie surowców odnawialnych! Bardzo wydajna pianka, nie spływa z pionowych powierzchni. Delikatnie ale skutecznie usuwa nawet uporczywe zabrudzenia zapewniajàc długotrwały antystatyczny efekt. Art. nr ml QUICK FRESH PURE Wyjàtkowo skuteczny odêwie acz do wn trz samochodowych. Usuwa szybko i skutecznie nieprzyjemny zapach. OdÊwierza wn trze i kanały wentylacyjne na długi czas. Art. nr ml NOWOÂå 22

23 Czyszczenie wn trza PRODUKTY BIOBÓJCZE Preparat do klimatyzacji Specjalny Êrodek do czyszczenia uk adów klimatyzacyjnych w samochodach. Art. nr ml Art. nr l NOWOÂå Pistolet pneumatyczny do dezynfekcji klimatyzacji Specjalne urzàdzenie czyszczàce do preparatu w kanistrze (Art. nr ). Art. nr Art. nr przewód wymienny Art. nr lanca rozpylajàca 23

24 ZABEZPIECZANIE WN TRZA TOP Preparat do JAKOÂå konserwacji kokpitu Preparat do konserwacji elementów z tworzyw sztucznych wewnàtrz samochodu. Wysokiej jakoêci wosk Carnauba i olej z jojoby zapewniajà optymalnà konserwacj. OdÊwie a kolor i nadaje połysk. Przywraca pierwotny wyglàd. Nie działa agresywnie. Nie wpływa na działanie poduszki powietrznej. Chroni przed czynnikami atmosferycznymi materiał nie starzeje si, nie p ka i nie blaknie. Posiada właêciwoêci antystatyczne. Art. nr ml Cockpit Spray Preparat do piel gnacji wn trz samochodowych. Skutecznie czyêci i jednoczeênie delikatnie konserwuje. Posiada w asnoêci renowacyjne oraz antystatyczne. Art. nr ml 24

25 Zabezpieczanie wn trza Spray do konserwacji tworzyw sztucznych i gumy Konserwuje, chroni elementy wykonane z tworzywa sztucznego oraz gumy w samochodach. Art. nr ml TOP Preparat do JAKOÂå konserwacji skóry CzyÊci i na d ugo chroni oraz konserwuje powierzchnie tapicerek i wyrobów ze wszystkich typów delikatnych skór g adkich. Nie zawiera silikonu. Art. nr ml Neutralizator zapachów Neutralizuje nieprzyjemne zapachy dymu papierosowego, potu, zwierzàt, pleêni i ywnoêci. Art. nr ml 25

26 DETALE ORAZ MATERIAŁY POMOCNICZE Spray do mycia silnika Do mycia silnika i przedziału silnikowego samochodu, oraz skrzynek przekładniowych. Szybko i bezproblemowo usuwa oleje, tłuszcze, smoł i inne zanieczyszczenia z silnika, skrzynek przekładniowych i powierzchni karoserii. Chroni czyszczony materiał. Dociera do trudnodost pnych miejsc. Art. nr ml Zmywacz do silnika Przyjazny dla Êrodowiska zmywacz do silników, komór silnikowych i skrzyƒ biegów. Nowoczesny produkt o minimalnym wpływie na Êrodowisko naturalne. Wykazuje du à przyczepnoêç i pokrywa równie pionowe powierzchnie. PH neutralne. Art. nr l 26

27 Detale oraz materiały pomocnicze Lakier ochronny do silnika Powłoka ochronna do całej komory silnika, na bazie lakieru akrylowego. Przywraca połysk silnika, wyposa enia, kabli i przewodów. Art. nr ml Silikon Spray Trwale chroni, piel gnuje i izoluje cz Êci z tworzywa sztucznego, gumy i metalu pozostawiajàc Êliskà pow ok. Do stosowania na zewnàtrz i wewnàtrz pojazdu. Art. nr ml Art. nr l Ârodek do konserwacji uszczelek gumowych Nie zawiera silikonu. Zimà skutecznie chroni przed przywieraniem uszczelek do drzwi. Art. nr ml sztyft 27

28 Detale oraz materiały pomocnicze Preparat do konserwacji biegunów akumulatora Zapewnia trwa à i odpornà na zmiany temperatury pow ok ochronnà biegunom akumulatora. Art. nr spray 150 ml Art. nr tuba 100 ml Olej do konserwacji Zawiera skuteczne dodatki zmniejszajàce tarcie i obni ajàce zu ycie. Znakomite własnoêci pełzajàce i czyszczàce. Nie zawiera ywic, kwasów i silikonu. Nadaje si do smarowania i konserwacji broni. Art. nr ml Olej do zamków b benkowych Piel gnuje oraz utrzymuje w sprawnoêci mechanizmy zamków drzwiowych. Doskonałe własnoêci pełzajàce zapewniajà skuteczne wypieranie wilgoci. Zawiera dodatki antykorozyjne. Nie zawiera ywic, kwasów i silikonu. Art. nr ml 28

29 Detale oraz materiały pomocnicze P yn do spryskiwaczy koncentrat BLITZ Koncentrat letniego płynu do spryskiwaczy szyb samochodowych. Zawiera specjalne substancje myjàce. Zapobiega powstawaniu smug. Skutecznie usuwa warstw brudu i tłuszczu. Utrzymuje szyby w najwy szej czystoêci. Zmywa insekty i inne zabrudzenia przyklejone do szyb. HIT Nie uszkadza adnych materiałów. Nie działa agresywnie na szkło poliw glanowe. Nie niszczy gumy ani lakieru. Art. nr ml Art. nr ml Art. nr l Zdzierak do folii Do usuwania resztek kleju, folii z powierzchni metalowych lakierowanych. Art. nr

30 Detale oraz materiały pomocnicze Zmywacz przemys owy Zmywacz o przyjemnym zapachu. Usuwa resztki kleju z taêm samoprzylepnych, etykiety foliowe, oznakowania farbami z niessàcych g adkich powierzchni. U ywany do rozkonserwowania elementów metalowych przed ich monta em. Art. nr ml Pojemnik z pompkà Wygodny pojemnik do nanoszenia preparatów chemicznych Würth. Art. nr l Dozownik do nanoszenia preparatów agresywnych Uniwersalny opryskiwacz do nanoszenia preparatów pod ciênieniem. Do zastosowaƒ wewnàtrz (mycie i czyszczenie maszyn i urzàdzeƒ) i na zewnàtrz (mycie samochodów). Stosowaç do preparatów Würth. Art. nr l 30

31 Detale oraz materiały pomocnicze NOWOÂå Szczotka do dywanów i tapicerki Szybko i skutecznie usuwa pył, kurz, włosy z foteli, elementów tapicerowanych oraz dywaników samochodowych. Doskonale rozprowadza preparaty czyszczàce. Odporna na działanie kwasów. Mo na praç w temperaturze do 40ºC Art. nr NOWOÂå Szczotka gumowa Doskonale usuwa pozostałoêci sierêci, kurzu oraz włókien na elementach tapicerowanych, welurowych, skórzanych itp. Długie gumowe włosie zbiera ze sobà najktrótsze włoski z tapicerki. Krótkie gumowe włosie słu y do czyszczenia powierzchni gładkich, podłóg, schodów, Êcian, mebli itp. Szczotka doskonale sprawdza si w czyszczeniu na sucho i na mokro. Mo na jà praç w temperaturze do 50ºC. Art. nr Car duster Moppi Szybko i delikatnie odkurza powierzchnie lakierowane. Nasàczone parafinà bawełniane włókna szczotki przyciàgajà kurz jak magnes nie rysujàc czyszczonej powierzchni. Przy regularnym stosowaniu tworzy barier ochronnà przed ponownym osadzaniem si kurzu. Art. nr

32 ??? Detale oraz materiały pomocnicze Art. nr Szczotki do NOWOÂå mycia samochodów Szczotki do mycia samochodów osobowych i ci arowych. Ergonomiczne uchwyty gwarantujà szybkie i wygodne mycie. Profesjonalne szczotki do mycia z przepływem wody i bez przepływu Optymalne zu ycie wody UkoÊnie uło one włosie dociera do trudnodost pnych miejsc Specjalny typ włosia umo liwia zbieranie du ej iloêci wody Bezpieczne dla lakieru Trzonek teleskopowy o pełnej długoêci do 2,75 m Art. z grupy Art. nr Art. nr Art. nr Art. nr Art. nr Art. nr Art. nr Art. nr Art. nr Art. nr Art. nr

33 Detale oraz materiały pomocnicze Papier ochronny LIGHT Specjalistyczny papier do ochrony cz Êci samochodu przy lakierowaniu. Specjalnie uszczelniony. Zabezpieczenie przed przemakaniem Zmniejszone koszty utylizacji Delikatny i elastyczny 48 g/m 2 Doskonałe dopasowanie kształtu Papier daje si łatwo formowaç Mo e byç stosowany w wi kszoêci podajników Ârednica rdzenia 5 cm Ârednica rolki: ok.18 cm Art. nr szerokoêç 20 cm Art. nr szerokoêç 60 cm Art. nr szerokoêç 90 cm Art. nr szerokoêç 120 cm Art. nr szerokoêç 150 cm Samoprzylepna taêma maskujàca Odporna na działanie temperatury do +80 C Bardzo dobra przyczepnoêç do powierzchni gładkich oraz lakierowanych Odporna na działanie wilgoci oraz rozpuszczalników TaÊma o długoêci 50 m i gruboêci 0,13 mm SzerokoÊç mm Art. nr Pak. szt Precyzyjna taêma maskujàca Specjalna taêma maskujàca spełniajàca najwy sze wymagania. Rekomendowana do zastosowania w motoryzacji, przemyêle i zakładach lakierniczych. Wykonana ze specjalnego, wysokogatunkowego papieru ry owego. Bardzo cienka i elastyczna. Specjalny papier odporny na działanie rozpuszczalników oraz lakierów wodnych Zapewnia bardzo dokładne klejenie Szczególnie cienkie brzegi taêmy nie nasiàkajà lakierem Doskonała odpornoêç na promienie UV do 6 miesi cy. OdpornoÊç temperaturowa do +100 C TaÊma o długoêci 50 m i gruboêci 0,08 mm SzerokoÊç mm Art. nr Pak. szt / / / / /24 33

PROMOCJE. 25,-/szt. W SKLEPACH Oferta ważna listopad - grudzień 2013 lub do wyczerpania stanów magazynowych WYPRÓBUJ NOWĄ JAKOŚĆ K+D!

PROMOCJE. 25,-/szt. W SKLEPACH Oferta ważna listopad - grudzień 2013 lub do wyczerpania stanów magazynowych WYPRÓBUJ NOWĄ JAKOŚĆ K+D! PROMOCJE W SKLEPACH Oferta ważna listopad - grudzień 2013 lub do wyczerpania stanów magazynowych KLEJ I SZCZELIWO K+D FAST 300 ML Elastyczna, szybkowiążąca, masa uszczelniającoklejąca na bazie poliuretanu.

Bardziej szczegółowo

7 Narz dzia. Szczypce do rur, narz dzia instalatorskie 7/28. Przyrzàd do frezowania gniazd kranów. Zestaw poziomic do zaworów kàtowych ROCHECK

7 Narz dzia. Szczypce do rur, narz dzia instalatorskie 7/28. Przyrzàd do frezowania gniazd kranów. Zestaw poziomic do zaworów kàtowych ROCHECK Szczypce do rur, narz dzia instalatorskie Przyrzàd do frezowania gniazd kranów Wykonanie: Cylindryczny element ustalajàcy, gwintowany, stopniowany, pasuje do wszystkich armatur znajdujàcych si na rynku.

Bardziej szczegółowo

Car Line 2015. z dumą wyprodukowane w POLSCE

Car Line 2015. z dumą wyprodukowane w POLSCE Car Line 205 z dumą wyprodukowane w POLSCE tenziquartz.com Istniejemy od 999 roku. W nowej siedzibie pracujemy od 203 roku. Dział Szkoleniowy to 4 nowoczesne, w pełni wyposażone sale wykładowe. Szkolenia

Bardziej szczegółowo

W tym rozdziale, wyró nionym danym kolorem, znajdujà si nast pujàce produkty:

W tym rozdziale, wyró nionym danym kolorem, znajdujà si nast pujàce produkty: Spis treêci W tym rozdziale, wyró nionym danym kolorem, znajdujà si nast pujàce produkty: Amperomierze c gowe............................ 948 Cyrkle........................................... 827 Dalmierze........................................

Bardziej szczegółowo

Spis treêci. www.whatman.com. Odpowietrzanie i wentylacja. Filtracja laboratoryjna. Zabezpieczenia laboratoryjne. Membrany filtracyjne

Spis treêci. www.whatman.com. Odpowietrzanie i wentylacja. Filtracja laboratoryjna. Zabezpieczenia laboratoryjne. Membrany filtracyjne Spis treêci Filtracja laboratoryjna Filtry z mikrow ókien szklanych 3-5 Sàczki celulozowe (jakoêciowe i iloêciowe) 6-10 Gilzy ekstrakcyjne 11 Odpowietrzanie i wentylacja Korki BugStopper TM oraz BugStopper

Bardziej szczegółowo

Kwadratura trójkąta. 1. Linie produktów 2. Systemy dozowania 3. Serwis i obsługa Klienta 4. Doradztwo i szkolenia

Kwadratura trójkąta. 1. Linie produktów 2. Systemy dozowania 3. Serwis i obsługa Klienta 4. Doradztwo i szkolenia Institutional Division Asortyment produktów Institutional Division 1. Linie produktów 2. Systemy dozowania 3. Serwis i obsługa Klienta 4. Doradztwo i szkolenia Kwadratura trójkąta Klienci naszej firmy

Bardziej szczegółowo

Szanowni Paƒstwo, Oddajemy w Paƒstwa r ce nowy katalog Hendi na rok 2009.

Szanowni Paƒstwo, Oddajemy w Paƒstwa r ce nowy katalog Hendi na rok 2009. Hendi 2009 Szanowni Paƒstwo, Oddajemy w Paƒstwa r ce nowy katalog Hendi na rok 2009. W nowym katalogu znalaz o si ponad 2 000 profesjonalnych produktów, niezb dnych do wyposa enia ka dego punktu gastronomicznego.

Bardziej szczegółowo

Koncepcja życia w zgodzie z naturą. Katalog ACT Polska /2015

Koncepcja życia w zgodzie z naturą. Katalog ACT Polska /2015 Koncepcja życia w zgodzie z naturą Katalog ACT Polska /2015 / 2016 ACT Polska istnieje w naszym kraju na rynku sprzedaży bezpośredniej już od 15 lat, a swój początek wiąże z założycielem szwedzkiej firmy

Bardziej szczegółowo

CENNIK NA PREPARATY DO MYCIA I PILĘGNACJI SAMOCHODÓW FIRMY FLOWEY PREPARATY DO MYCIA BEZDOTYKOWEGO I RĘCZNEGO

CENNIK NA PREPARATY DO MYCIA I PILĘGNACJI SAMOCHODÓW FIRMY FLOWEY PREPARATY DO MYCIA BEZDOTYKOWEGO I RĘCZNEGO P.P.H.U. KARTPOL ul.oszmiańska11 03-503 Warszawa tel/fax: 022 678 16 06, tel: 022 619 27 18 e-mail: tarbudsc@flowey.pl www.flowey.pl CENNIK NA PREPARATY DO MYCIA I PILĘGNACJI SAMOCHODÓW FIRMY FLOWEY PREPARATY

Bardziej szczegółowo

Pomożemy Ci zbudować i wykończyć Twój dom

Pomożemy Ci zbudować i wykończyć Twój dom Pomożemy Ci zbudować i wykończyć Twój dom KATALOG PRODUKTÓW Farby 1- Grunty 3 Impregnaty 4-5 Ochrona drewna 6 Plastyfikatory 7 Dezynfekcja 8 Preparaty czyszczące 9-10 Środki czyszczące dla domu 11 Kleje

Bardziej szczegółowo

Metoda tradycyjna. Produkty oferowane przez ACT POLSKA dostępne są w systemie sprzedaży bezpośredniej. Zapraszamy do lektury naszego katalogu.

Metoda tradycyjna. Produkty oferowane przez ACT POLSKA dostępne są w systemie sprzedaży bezpośredniej. Zapraszamy do lektury naszego katalogu. Koncepcja sprzątania w zgodzie z naturą Katalog ACT Polska 2013 / 2014 Firma ACT POLSKA swój początek wiąże z Rudolfem Nordinem, założycielem szwedzkiej firmy ACT, który to w 1990 roku wynalazł, jako pierwszy

Bardziej szczegółowo

Profesjonalne środki. do produkcji. konserwacji. napraw. katalog produktów

Profesjonalne środki. do produkcji. konserwacji. napraw. katalog produktów worldwide Profesjonalne środki do produkcji konserwacji napraw katalog produktów światowa jakość W każdych warunkach 1 2 3 4 5 6 7 8 Spis treści Strony O firmie 3 Plastyczne Metale 4 8 Repair Stick 9 Kleje

Bardziej szczegółowo

PROFESJONALNE ŚRODKI CZYSZCZĄCE

PROFESJONALNE ŚRODKI CZYSZCZĄCE PROFESJONALNE ŚRODKI CZYSZCZĄCE edycja marzec 2010 TENZI: Profesjonalnie i czysto Sławomir Wasiak Mistrz Polski 2008 2009 budowa i przygotowanie nowego auta do sezonu 2010 RALLY TEAM Terminarz rajdów 2010

Bardziej szczegółowo

www.fuchs-oil.pl Ârodki smarne dla przemys u FUCHS OIL CORPORATION (PL) Sp. z o.o.

www.fuchs-oil.pl Ârodki smarne dla przemys u FUCHS OIL CORPORATION (PL) Sp. z o.o. www.fuchs-oil.pl Ârodki smarne dla przemys u FUCHS OIL CORPORATION (PL) Sp. z o.o. Edycja 2013 ÂRODKI SMARNE TECHNOLOGIA LUDZIE Najwi kszy na Êwiecie niezale ny producent Êrodków smarnych Kompletna gama

Bardziej szczegółowo

SYSTEMY OCIEPLE CERESIT. Izolacja Êcian zewn trznych budynków metodà lekkà-mokrà

SYSTEMY OCIEPLE CERESIT. Izolacja Êcian zewn trznych budynków metodà lekkà-mokrà SYSTEMY OCIEPLE CERESIT Izolacja Êcian zewn trznych budynków metodà lekkà-mokrà 2 Spis treêci Spis treêci I Henkel Polska Sp. z o.o.... 4 II Dlaczego nale y ocieplaç budynki?... 6 III Przepisy regulujàce...

Bardziej szczegółowo

Ârodki. smarne. dla przemys u

Ârodki. smarne. dla przemys u Ârodki smarne dla przemys u ÂRODKI SMARNE TECHNOLOGIA LUDZIE Najwi kszy na Êwiecie niezale ny producent Êrodków smarnych Kompletna gama Êrodków smarnych dla motoryzacji i przemys u Ârodki, które chronià

Bardziej szczegółowo

Systemy renowacji i izolacji starych budynków

Systemy renowacji i izolacji starych budynków Systemy renowacji i izolacji starych budynków Spis treêci I. Ceresit i historia izolacji....................................................... 3 II. Nowe mo liwoêci dla starych budynków..........................................

Bardziej szczegółowo

Profesjonalne środki. do produkcji. konserwacji. napraw. katalog produktów

Profesjonalne środki. do produkcji. konserwacji. napraw. katalog produktów PL w orld wide Profesjonalne środki do produkcji konserwacji napraw katalog produktów W każdych warunkach! światowa jakość światowa jakość Witamy, Miło nam, że zainteresowali się Państwo technologiami

Bardziej szczegółowo

ORAPI JAKOŚĆ GWARANTOWANA

ORAPI JAKOŚĆ GWARANTOWANA ORAPI to firma francuska mieszcząca się w Lyonie. Tam zgrupowane są laboratoria i zakłady produkcyjne. Produkujemy specjalistyczne produkty do konserwacji i ochrony w przemyśle. Profesjonalne smary, kleje,

Bardziej szczegółowo

PROFESJONALNY SPRZ T GASTRONOMICZNY

PROFESJONALNY SPRZ T GASTRONOMICZNY katalog 2011 PROFESJONALNY SPRZ T GASTRONOMICZNY Katalog 2011 Spis treêci Index produktów............................... VI-XIII I. Naczynia kuchenne............................ 2 17 Garnki 3-ply z pokrywkami.........................

Bardziej szczegółowo

P yty warstwowe z rdzeniem z we ny mineralnej Opis produktu PLUSw, SCw, Dw

P yty warstwowe z rdzeniem z we ny mineralnej Opis produktu PLUSw, SCw, Dw P yty warstwowe z rdzeniem z we ny mineralnej Opis produktu PLUSw, SCw, Dw P yty warstwowe metalplast Isotherm z rdzeniem z twardej we ny mineralnej sà produktem uniwersalnym i nowoczesnym, posiadajà korzystnà

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBS UGI I MONTA U INDUKCYJNE PŁYTY KUCHENNE IRS 643 IRX 643

INSTRUKCJA OBS UGI I MONTA U INDUKCYJNE PŁYTY KUCHENNE IRS 643 IRX 643 INSTRUKCJA OBS UGI I MONTA U INDUKCYJNE PŁYTY KUCHENNE IRS 643 IRX 643 1 SPIS TREÂCI Wprowadzenie... 3 Monta... 6 Pozycjonowanie p yty kuchennej... 6 Mocowanie p yty kuchennej... 7 Podłàczenie elektryczne...

Bardziej szczegółowo

MGhigiena. kabin prysznicowych SUCHA PIANA. nano bio. Cząstki srebra w higienie wyjątkowa technika NANO SILVER

MGhigiena. kabin prysznicowych SUCHA PIANA. nano bio. Cząstki srebra w higienie wyjątkowa technika NANO SILVER MGhigiena R 95-100 Zgierz, ul. A. Struga 18 marka własna MGhigiena 42 7160888 793 01 01 01 www.mghigiena.pl biuro@mghigiena.pl www.mghigiena.com KATALOG_2013 Mycie i dezynfekcja w przetwórstwie spożywczym

Bardziej szczegółowo

METAL DREWNO WARSZTAT. Katalog maszynowy

METAL DREWNO WARSZTAT. Katalog maszynowy WARSZTAT DREWNO METAL Katalog maszynowy MASZYNY I URZĄDZENIA WARSZTATOWE MARKI LUNA Do Państwa dyspozycji oddajemy katalog wysokiej jakości maszyn do obróbki drewna i metalu oraz urządzeń warsztatowych

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja: 15.02.2012 PRZEGL D OSPRZÊTU 2012

Aktualizacja: 15.02.2012 PRZEGL D OSPRZÊTU 2012 Aktualizacja:.0.0 PRZEGL D OSPRZÊTU 0 DLACZEGO METABO... DLACZEGO METABO... O PRZYDATNOŒCI TWOJEJ MASZYNY DECYDUJE ZASTOSOWANY OSPRZÊT Z ponad 80-letnich doœwiadczeñ producenta elektronarzêdzi wysokiej

Bardziej szczegółowo

176 do cen nale y doliczyç VAT 22% Zaparzacze przelewowe. Zaparzacze przelewowe

176 do cen nale y doliczyç VAT 22% Zaparzacze przelewowe. Zaparzacze przelewowe Zaparzacze przelewowe Zaparzacze przelewowe Zaparzacz przelewowy do kawy + 2 dzbanki temp. pracy od 93 do 96 0 C 2 p yty grzejne, kontrolka pracy czas przygotowania 1 dzbanka (1,8 l) 5 minut moc 2100 W,

Bardziej szczegółowo

DO LAKIEROWANIA WYBIÓRCZEGO

DO LAKIEROWANIA WYBIÓRCZEGO 1 FOLACOAT YTY DO LAKIEROWANIA WYBIÓRCZEGO ORAZ FOLACOMP PODK ADY KOMPRESYJNE Folacoat, Folacoat Comp (kompresyjny) yty do lakierowania wybiórczego oraz Folacomp podk ady kompresyjne 2 Staraj c si sprosta

Bardziej szczegółowo

CENNIK PRODUKTÓW EILFIX

CENNIK PRODUKTÓW EILFIX CENNIK PRODUKTÓW EILFIX podane ceny nie zawierają kosztów dostawy PASTY DO MYCIA RĄK Mycie i pielęgnacja rąk nazwa symbol pojem. op. oz paleta netto brutto PASTA DO MYCIA RĄK Pasta produkowana na bazie

Bardziej szczegółowo

Nr 3 ( 21) Zapraszamy na www.ceresit.pl/rs/! str. 2-3. str. 4. str. 6. lipiec/wrzesień 2009

Nr 3 ( 21) Zapraszamy na www.ceresit.pl/rs/! str. 2-3. str. 4. str. 6. lipiec/wrzesień 2009 K W A R T A L N I K B R A N Y P Y T K A R S K I E J Nr 3 ( 21) lipiec/wrzesień 2009 Âcianki z p yt gipsowo kartonowych to wdzi czny materia do kreowania wn trz ka dego domu czy mieszkania. Wszystkim osobom

Bardziej szczegółowo

P yty warstwowe z rdzeniem ze styropianu Opis produktu Ruukki SPB S, Ruukki SPC S

P yty warstwowe z rdzeniem ze styropianu Opis produktu Ruukki SPB S, Ruukki SPC S P yty warstwowe z rdzeniem ze styropianu Opis produktu Ruukki SPB S, Ruukki SPC S P yty warstwowe Ruukki z rdzeniem ze styropianu sà produktem uniwersalnym, który spe nia wymagania inwestorów w zakresie

Bardziej szczegółowo