ZADBAJ O SWÓJ SAMOCHÓD

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZADBAJ O SWÓJ SAMOCHÓD"

Transkrypt

1 ZADBAJ O SWÓJ SAMOCHÓD... NIE TYLKO NA WIOSN Wyciàg z programu sprzeda y Würth Polska 2014 KUPUJ NA

2 MYCIE Piana do mycia pojazdów samochody osobowe Alkaliczna piana czyszczàca do gruntownego czyszczenia silnych zabrudzeƒ nadwozia i podwozia pojazdów samochodowych. Art. nr l Art. nr l Piana do mycia pojazdów samochody ci arowe Alkaliczna piana czyszczàca do gruntownego czyszczenia silnych zabrudzeƒ nadwozia i podwozia pojazdów samochodowych. Art. nr l Art. nr l 2

3 Mycie Szampon z woskiem do samochodów ekologiczny Przyjazny dla Êrodowiska szampon samochodowy o podwójnym dzia aniu. Zapewnia jednoczeênie mycie i woskowanie. Art. nr l Art. nr l Szampon samochodowy Usuwa wszystkie rodzaje zabrudzeƒ z lakieru, chromu, gumy i tworzyw sztucznych. Do mycia r cznego i z u yciem myjki wysokociênieniowej. Nie dzia a dra niàco na skór i nie szkodzi Êrodowisku naturalnemu. Art. nr l Art. nr l Zmywacz plam karoserii Usuwa smo, asfalt, plamy z USB na powierzchniach lakierowanych, chromowanych i szkle. Preparat mo na równie stosowaç do usuwania plam z tkanin ubraniowych. Art. nr ml Art. nr l Zmywacz insektów Usuwa pozosta oêci insektów z szyb, ch odnicy, reflektorów, zderzaków i innych cz Êci nadwozia. Art. nr ml Art. nr l 3

4 Mycie Zmywacz do szyb BASIC Gł boko czyszczàcy zmywacz do gruntownego i dokładnego czyszczenia szyb samochodowych. Wzmocniona siła czyszczenia zapewnia gruntowne czyszczenie bez stosowania agresywnych rozpuszczalników Niezawodne i pewne usuwanie zanieczyszczeƒ Nie rysuje powierzchni szyby Aktywuje czyszczonà powierzchnie zwi kszajàc przyczepnoêç kleju oraz preparatu ochronnego Specjalny system dozowania zapewnia optymalnà aplikacj zmywacza oraz efekt samooczyszczania si koƒcówki Art. nr ml Zmywacz do szkła, szyb i okien Wyjàtkowo silny zmywacz do szkła z efektem antystatycznym. Mo e byç u ywany do mycia i czyszczenia szkła, szyb poliw glanowych, szkła fotowoltaicznego oraz szkieł i szyb z powłokà antyrysowà. Art. nr l Aktywny zmywacz Specjalny zmywacz do szyb samochodowych. U ywany do czyszczenia powierzchni szyby, równie ceramicznego nadruku oraz powierzchni pokrytych PVC oraz PUR-RIM. Aktywuje czyszczone powierzchnie zwi kszajàc przyczepnoêç kleju oraz preparatu ochronnego. Art. nr ml Aktywna pianka do szyb Usuwa wszelkie zanieczyszczenia z szyb: osady nikotynowe, t uszcze, silikony, resztki gumy, resztki owadów itp. Nie sp ywa z powierzchni pionowych. Nie wchodzi w reakcj z lakierami, gumà i tworzywami sztucznymi. Art. nr ml Art. nr l 4

5 Mycie Zmywacz PREMIUM do felg Usuwa oporny brud, przebarwienia oraz wszelkiego rodzaju zanieczyszczenia. Nie zawiera kwasów. ZE WSKAèNIKIEM KOLORYSTYCZNYM. Art. nr ml Art. nr l Art. nr l Intensywny zmywacz do felg Zmywacz w formie elu nie spływa z powierzchni co wzmacnia efektywnoêç działania. Do wszystkich lakierowanych i nielakierowanych felg stalowych oraz z metali lekkich. Art. nr l Art. nr l P yn do mycia felg mocny Specjalny p yn zawierajàcy kwasy do felg aluminiowych. Idealny do ich mycia i piel gnacji. Art. nr ml Art. nr l 5

6 Mycie Graffiti EX Spray do usuwania graffiti. Art. nr ml, zewn trzny Art. nr ml, wewn trzny Art. nr ml, do tapicerki Glinka do oczyszczania powierzchni Syntetyczna glinka do szybkiego i skutecznego usuwania zanieczyszczeƒ z lakieru. Usuwa Êlady ywicy, smoły, pozostałoêci insektów. Nie rysuje powierzchni. Wielokrotnego u ytku. Art. nr g Gàbka do mycia samochodu Gàbka o wymiarach 170x130x60 mm. Art. nr Gàbka podwójna Art. nr NOWOÂå Gàbki prasowane Prostokàtna gàbka o wymiarach 130 x 80 mm. Po nasiàgni ciu 135 x 93 x 37 mm. Art. nr Półokràgła gàbka o wymiarach 188 x 80 mm. Po nasiàgni ciu 195 x 85 x mm. Art. nr

7 Mycie Mikroaktywna Êciereczka PRO GLASS Âciereczka z mikrofibry o zwartej strukturze włókien. Do czyszczenia, polerowania i odkurzania szyb i szkła bez efektu hologramu. Wielokrotnego u ytku (mo na praç w temp. 60ºC). Art. nr Âciereczka mikroaktywna PRO-DUO Uniwersalna, dwustronna Êciereczka z mikrofibrà do ogólnego zastosowania Wielokrotnego u ytku (mo na praç w temperaturze do 60º) Mo na stosowaç na sucho, mokro i w stanie wilgotnym Mo e byç u ywana do polerowania powierzchni lakierowanych Doskonała do czyszczenia, polerowania tworzyw sztucznych (felg, kokpitów) Nie rysuje, chłonie wod Rozmiar 40x40 cm Art. nr Âciereczki mikroaktywne Pro Wysokiej jakoêci Êciereczki z mikrofibry testowane przez wi kszoêç producentów bran y motoryzacyjnej. Nie zostawiajà smug i nie rysujà powierzchni. Posiadajà właêciwoêci statyczne przyciàgajà kurz. Wielokrotnego u ytku mo na praç w temp. 60ºC. Art. nr kolor niebieski Art. nr kolor czerwony Art. nr kolor ółty R kawica do mycia XXL Wyjàtkowo skuteczna r kawica z mikrofibry do gł bokiego mycia i czyszczenia. 25 razy wi ksza powierzchnia myjàca w porównaniu z typowymi Êciereczkami. Posiada właêciwoêci elektrostatyczne (przyciàga czàsteczki kurzu) mo e byç stosowana przez alergików. Art. nr

8 KOREKTA LAKIERU ywotnoêç AgresywnoÊç EfektywnoÊç Krà ki szlifierski PRO LINE 6+1 otworów, 8+1 otworów, 14+1 otworów, 8 otworów Krà ki szlifierskie na podło u z tworzywa sztucznego, materiał Êcierny ziarno cyrkonowe. Do szlifowania szpachli, podkładów, starych farb, lakierów, tworzyw sztucznych oraz drewna i płyt MDF. Ø 125 i 150 mm ZiarnistoÊç od P60-P2000 Art. z grupy NB Korzystna cena WydajnoÊç UniwersalnoÊç Krà ki szlifierskie ICE 150/6, 150/15 Podło e elastyczny papier z dodatkiem lateksu Materiał Êcierny wysokiej jakoêci, wzmocnione ziarno korundowe Rodzaj nasypu pół otwarty Ârednica krà ka 150 mm Wersje otworowe 6 bez otworu centralnego otwór centralny Art. z grupy

9 Korekta lakieru A B Krà ki szlifierskie A do szlifu wykaƒczajàcego Krà ki szlifierskie do usuwania wtràceƒ pyłu, płyni ç lakieru, skórki pomaraƒczowej oraz do matowienia powierzchni lakierowanych. Idealne od szlifowania na mokro i sucho. Struktura siatki do szeêciu razy bardziej wydajne szlifowanie w odniesieniu do tradycyjnych materiałów Êciernych. Art. nr Krà ki polerskie z włókniny B Art. nr Płatki Êcierne Wodny papier Êcierny w krà kach o ultra drobnej granulacji do usuwania wytràceƒ oraz innych niewielkich defektów lakierniczych. A Art. nr P2000 mocowane na rzep A B B Art. nr P3000 mocowane na klej A B Koreczek szlifierski A w zestawie Koreczek szlifierski do pracy z płatkami Êciernymi mocowanymi na rzep lub na klej. Do usuwania mikro defektów lakierniczych w tym równie na kraw dziach poprzez mi kki talerz mocujàcy. Wraz z nawil aczem do płatków Êciernych. Art. nr Profesjonalny koreczek szlifierski Combi B Art. nr Papiery wodne Mo na stosowaç bez zmi kczania, bardzo elastyczne spoiwo. Do prac konturowych. Daje doskonałe wykoƒczenie obrabianym powierzchniom. Bardzo dobry kontakt z materiałem, du e zdolnoêci Êcierne. Doskonały szlif wst pny i ostateczny, wysoka trwałoêç. Art. z grupy Klocek do szlifowania z korka Art nr

10 Korekta lakieru P10 Politura szybko szlifujàca Plus Bardzo szybko szlifujàca politura do polerowania na wysoki połysk. Szybko usuwa wady powierzchniowe na Êwie ym oraz utwardzonym lakierze. Innowacyjne właêciwoêci sproszkowanego tlenku aluminium. G sta konsystencja. Nie zawiera silikonów. Art. nr kg P20 Politura na wysoki połysk Plus Ârednio Êcierna politura do polerowania na wysoki połysk. Szybko i efektywnie usuwa wady lakiernicze. Specjalnie dobrane właêciwoêci sproszkowanego tlenku aluminium. Umiarkowane tempo usuwania niedoskonałoêci i niezwykle wysoki stopieƒ połysku. G sta konsystencja. Nie zawiera silikonów. Art. nr kg Art. nr kg P30 Politura antyhologram Plus Politura do trwałego usuwania mgieł i hologramów powstałych na ciemnych lakierach oraz do skutecznego i szybkiego usuwania zadrapaƒ. Innowacyjne nano czàsteczki. G sta konsystencja. Nie zawiera silikonów. Art. nr kg P55 Politura Kombi Plus Politura typu one-step do skutecznego i szybkiego usuwania zadrapaƒ na starych lakierach oraz usuwania niedoskonałoêci Êwie ych powłok lakierniczych. Umo liwia polerowanie i nabłyszczanie jednoczeênie. Usuwa zadrapania powstałe na lakierach podczas mycia w myjniach mechanicznych, pozostałoêci owadów, smoły itp. Nadaje lakierowi intensywnà gł bi połysku oraz tworzy długotrwałà ochron przed wpływami Êrodowiska. Przeznaczona do wszystkich rodzajów lakierów z wyjàtkiem wykoƒczeƒ matowych. Do polerowania mechanicznego i r cznego. Nie zawiera lotnych silikonów. Art. nr kg Art. nr kg 10

11 Korekta lakieru Gàbki polerskie z mocowaniem na rzep Do polerowania drobnych niedociàgni ç lakierniczych na Êwie ym lakierze. Idealna do wykoƒczeƒ oraz usuwania cieni i hologramów. Zapobiega powstawaniu smug. Art. nr gàbki pomaraƒczowe mi kka i drobna struktura porów Do polerowania wi kszych niedociàgni ç i defektów lakierniczych na Êwie ym lakierze. Doskonale nadajà si do polerowania du ych powierzchni w połàczeniu z mocno Êciernymi politurami. Art. nr gàbki niebieskie otwarta i agresywna struktura porów Gàbka polerska karbowana Wyjàtkowo drobna i mi kka gàbka polerska z mocowaniem na rzep do usuwania mikrozadrapaƒ i hologramów na ciemnych lakierach. Do usuwania zmatowieƒ, Êladów po polerowaniu wst pnym. Art. nr Ø130 mm NOWOÂå Gàbka polerska SPIDER-SANDWICH Warstwowy pad polerski umo liwiajàcy prac na wysokich pr dkoêciach w trakcie maszynowego polerowania lakierów samochodowych. Dodatkowa wewn trzna warstwa czerwonej gàbki umo liwia prac ze zró nicowanym naciskiem oraz zastosowanie do ci szych prac polerskich. Zwi ksza sztywnoêç pada, zmniejsza kompresj. Biała pianka o zwi kszonej twardoêci oraz z naci ciami zwi kszona wydajnoêç oraz jednolitoêç szlifu, wi ksza cyrkulacja powietrza zmniejszajàca temperatur polerowanej powierzchni. Sto kowe kraw dzie krà ka umo liwiajà bezpiecznà prac na kantach, załamaniach i trudno dost pnych miejscach. Art. nr NOWOÂå Gàbka polerska r czna Gàbka o twardej strukturze porów do polerowania r cznego. Doskonała do nanoszenia politur, wosków, Êrodków konserwujàcych i nabłyszczajàcych. Trwała struktura porów umo liwia efektywne usuwanie hologramów, rys, przebarwieƒ i zmatowieƒ lakieru bez u ycia polerki. Ergonomiczny kształt zapewnia perfekcyjny rozkład nacisku podczas pracy. Art. nr

12 Korekta lakieru Futra polerskie Zwarta struktura futra zapewnia optymalnà prac. Prawdziwe futro jagni ce zapobiega przegrzewaniu polerowanej powierzchni. Art. nr futro polerskie czarne 135 mm Art. nr futro polerskie białe 80 mm NOWOÂå Futro polerskie SOFTOUCH Pad z naturalnej owczej wełny do profesjonalnego polerowania i nabłyszczania lakieru. Mocowanie na rzep. Nowatorskie warstwowe wykonanie. Elastyczna pianka poliuretanowa zapewnia znakomità amortyzacj. Futerko wykonane w 100% z naturalnej owczej wełny. Art. nr Szczotka do gàbek i futer polerskich Art nr Talerze mocujàce do gàbek polerskich Komplet talerzy mocujàcych dla uzyskania optymalnego efektu szlifowania. Rzep i klej odporne na wysokà temperatur dzi ki czemu wydłu a si okres u ytkowania. Kauczukowa wstawka pomi dzy warstwami talerzy zwi ksza ich ywotnoêç oraz polepsza efekt szlifowania. Uchwyt gwintowany M14. Art. nr kolor szary, talerz mi kki Art. nr kolor czerwony, talerz Êrednio twardy Art. nr kolor czarny, talerz twardy 12

13 Korekta lakieru NOWOÂå Talerze mocujàce na rzep M14 Do padów polerskich (gàbek, futerek), krà ków szlifierskich oraz innych mocowanych na rzep. Optymalny rezultat pracy przekładka z pianki pomi dzy warstwami pozwala na dobre wyczucie powierzchni. Oszcz dnoêç czasu mocowanie na rzep pozwala na szybkà wymian padów polerskich oraz krà ków szlifierskich. Art. nr Ø80 mm Art. nr Ø125 mm Art. nr Ø150 mm NOWOÂå Przekładki z pianki Specjalna przekładka z pianki do utworzenia mi kkiej warstwy pomi dzy talerzem mocujàcym a padem polerskim (futerkiem polerskim). Mi kka warstwa zapewnia dobre wyczucie powierzchni. Zwi ksza poziom bezpieczeƒstwa w trakcie polerowania na naro nikach, kraw dziach, krzywych profilach na karoserii. Mocowanie na rzep do pracy z talerzami mocujàcymi oraz padami z mocowaniem na rzep. Art. nr Ø80 mm Art. nr Ø125 mm NOWOÂå Talerze mocujàce na rzep M6 Specjalny talerz mocujàcy na rzep z gwintem zewn trznym M6 do współpracy z polerkà mini (Art. nr ) oraz szlifierkà mini (Art. nr ). Mi kka warstwa zapewnia dobre wyczucie powierzchni. Zwi ksza poziom bezpieczeƒstwa w trakcie polerowania na naro nikach, kraw dziach, krzywych profilach na karoserii. Mocowanie na rzep do pracy z talerzami mocujàcymi oraz padami z mocowaniem na rzep. Art. nr Ø50 mm Art. nr Ø75 mm NOWOÂå Talerz mocujàcy 3 w 1 Nowatorska konstrukcja 3 talerzy w 1. Przyspiesza proces polerowania, zwi ksza komfort pracy. By zmieniç rozmiar talerza mocujàcego wystarczy oderwaç jeden z nich. Pasuje pod pady polerskie w ró nych rozmiarach. Trzy Êrednice talerzy mocujàcych: Ø76 mm twardy (gàbki polerskie) Ø125 mm Êredni (gàbki i futerka polerskie) Ø150 mm Êredni (gàbki i futerka polerskie) Art. nr

14 Korekta lakieru NOWOÂå Polerka pneumatyczna MINI DMP25 Ergonomiczny, pokryty gumà uchwyt nie wyêlizguje si z dłoni. Lekka, zwarta budowa dzi ki czemu praca jest mniej m czàca, umo liwia polerowanie w trudno dost pnych miejscach. Z płynnà regulacjà obrotów. Wylot zu ytego powietrza poprzez tłumik hałasu w uchwycie. Du y i wygodny w u yciu przycisk sterujàcy. Pobór mocy 224 W Pr dkoêç obrotowa obr./min. CiÊnienie robocze 6,3 bar Ârednica nap du M6 Gwint przełàcza R 1/4 Zu ycie powietrza 113 l/min. Waga 0,5 kg Art. nr Polerka elektryczna PM 250-E Uniwersalna polerka do polerowania powierzchni z innowacyjnà kontrolà pr dkoêci oraz wysokim momentem obrotowym. Zasilanie 230 V/50 Hz Pobór mocy 1200 W Pr dkoêç obrotowa na biegu jałowym 200 1,500 rpm Talerz polerski mm Wrzeciono M14 Waga 2,4 kg Zasi g przewodu zasilajàcego 4 m Art. nr Polerka elektryczna PM 200-E Wyjàtkowo solidna i wygodna polerka do polerowania powierzchni. Zasilanie 230 V/50 Hz Pobór mocy 1200 W Pr dkoêç obrotowa na biegu jałowym 900 2,500 rpm Talerz polerski max. 200 mm Wrzeciono M14 Waga 2,4 kg Zasi g przewodu zasilajàcego 4 m Art. nr

15 Korekta lakieru Pneumatyczne szlifierki oscylacyjne Wysokiej mocy, por czna szlifierka mimoêrodowa do wszelkich prac szlifierskich w warsztatach samochodowych. Moc 225 W Talerz szlifujàcy Ø150 mm Obroty bez obcià enia mm Maksymalne ciênienie robocze 6,3 bar Zu ycie powietrza Ø 297 l/min Gwint przyłàcza R 1/4 Ci ar 0,68 kg Art. nr DTS 151 C Art. nr DTS 152 C Pneumatyczna szlifierka oscylacyjna DTS 136C Lekka, por czna i dobrze wywa ona szlifierka mimoêrodowa. W specjalnej obudowie o właêciwoêciach termicznych co zapobiega przegrzewaniu si narz dzia i redukuje poziom wibracji. Posiada regulacj mocy. Pr dkoêç obrotowa biegu jałowego obr./min Skok 2,5 mm Talerz szlifujàcy z 6-otworami Ø150 mm CiÊnienie robocze 6,3 bar Zu ycie powietrza Ø 113 l/min Ci ar 0,69 kg Art. nr Szlifierka mimoêrodowa ETS 125 E Szlifierka mimoêrodowa o Êrednicy talerza 125 mm do dokładnego szlifowania ró nych materiałów. Moc 320 W IloÊç oscylacji na minut 8,400-18,400 obr./min. Pr dkoêç obrotowa na minut 4,200-9,200 obr./min. DługoÊç skoku osylacji 5 mm Ârednica stopy szlifujàcej 125 mm Ci ar 2 kg Art. nr Szlifierka mimoêrodowa ETS 150 ETwin Szlifierka mimoêrodowa o Êrednicy talerza 150 mm do szlifowania zgrubnego i dokładnego ró nych materiałów. Moc 350 W IloÊç oscylacji na minut 8,400-18,400 obr./min. Pr dkoêç obrotowa na minut 4,200-9,200 obr./min. DługoÊç skoku osylacji 2,8/6,2 mm Przestawny promieƒ mimoêrodu 1,4/3,1 mm Ârednica stopy szlifujàcej 150 mm Ci ar 2,2 kg Art. nr

16 ZABEZPIECZANIE I KONSERWACJA Wosk syntetyczny Pink Syntetyczny wosk ochronny z nanoczàsteczkami i filtrem UV. Zapewnia długotrwałà ochron lakieru oraz wyjàtkowo wysoki połysk. Uwydatnia barw lakieru. Mo e byç stosowany na goràce powierzchnie bez ryzyka powstania smug. Nie zawiera lotnych silikonów. Art. nr kg Art. nr kg 16

17 Zabezpieczanie i konserwacja Wosk ochronny Preparat do długotrwałej ochrony i piel gnacji wszystkich powierzchni lakierowanych na wysoki połysk. Zwi ksza odpornoêç lakieru na zarysowania do 18 miesi cy. Tworzy powłok odpornà na warunki atmosferyczne, sól, promienie słoneczne, rozpuszczalniki itp. Uwaga: preparatu nie nale y stosowaç na Êwie y lakier nale y zachowaç odst p 7 dni od lakierowania. Art. nr ml Polimer do zabezpieczania lakieru Przezroczysty preparat do zabezpieczania i ochrony gładkich powierzchni. Skutecznie usuwa hologramy oraz mgł nalotowà po polerowaniu. Art. nr ml 17

18 Zabezpieczanie i konserwacja Nabłyszczasz do karoserii samochodowych W bardzo krótkim czasie nadaje wysoki połysk nowym i u ywanym samochodom. Szczególnie przydatny do nadawania połysku samochodom w salonach, komisach i innych punktach sprzeda y pojazdów. Art. nr ml Art. nr l TOP JAKOÂå Pianka do opon Trwale konserwuje, nadaje estetyczny wyglàd powierzchni bocznej opony. CzyÊci, konserwuje, chroni, prosta w u yciu. Idealna do zastosowania przed przechowywaniem opon (lato/zima). Optymalnie chroni przed UV i ozonem. Powoduje, e po jej naniesieniu do powierzchni nie przylepia si kurz i brud. Nie zawiera rozpuszczalników. Nie àczy sie z lakierem, tworzywami sztucznymi, gumà i metalami.nie zawiera zwiàzków AOX. Art. nr ml Wosk do piel gnacji tworzyw sztucznych Do piel gnacji i konserwacji nie lakierowanych zderzaków, lusterek zewn trznych, listew ozdobnych, spojlerów, uszczelek itp. Art. nr ml 18

19 Zabezpieczanie i konserwacja Preparat impregnujàcy do tkanin NANO Uniwersalny preparat impregnujàcy do wszystkich rodzajów tkanin. Chroni i zabezpiecza tkanin przed wnikaniem wody, brudu, olejów i innego rodzaju zabrudzeƒ. Tkanina pozostaje mi kka i przepuszczalna dla powietrza. Preparat posiada delikatne właêciwoêci odêwie ania koloru. Przeznaczony do impregnacji tkanin takich jak: dachy kabrioletów, markizy, parasole, namioty, odzie typu outdoor itp. Art. nr ml Preparat ochronny do lakieru i felg Do długotrwałej ochrony wszystkich typów lakierów oraz powierzchni aluminiowych, chromowanych i felg wykonanych ze stopów metali lekkich. Woda perli si i szybko Êcieka z powierzchni dzi ki efektowi "Easy-to-clean". Poprawia blask i wyglàd lakieru. Art. nr ml Preparat ochronny do szyb Tworzy doskonałà warstw ochronnà na szybie przedniej, zapewnia lepszà widocznoêç w czasie deszczu, poprawia bezpieczeƒstwo jazdy, wydłu a ywotnoêç wycieraczek. Zwi ksza widocznoêç w nocy i w czasie deszczu. Poprawia bezpieczeƒstwo jazdy. Zabezpiecza przed niebezpiecznymi refleksami podczas jazdy nocà. Art. nr ml 19

20 CZYSZCZENIE WN TRZA Uniwersalny preparat czyszczàcy R1 Przyjazny dla Êrodowiska, uniwersalny preparat czyszczàcy do stosowania w samochodach, warsztatach, biurach. Do czyszczenia dywanów, tapicerki oraz wszystkich powierzchni wodoodpornych. Wyjàtkowo skuteczny, łagodny dla materiałów i tkanin. Ulega biodegradacji. Mo e byç stosowany do czyszczenia maszynowego i r cznego. Bardzo skuteczny w usuwaniu olejów i smarów. Idealnie nadaje si do czyszczenia lakieru, cz Êci z tworzyw sztucznych, podsufitek, wewn trznych paneli winylowych, dywaników samochodowych itp. Szybko i skutecznie usuwa plamy po olejach i nikotynie, oraz wszelkiego rodzaju inne przebarwienia. Koncentrat. Art. nr l Art. nr l 20

21 Czyszczenie wn trza Koncentrat myjàcy BMF Przyjazny dla Êrodowiska zmywacz stosowany w warsztatach do mycia maszyn i pojazdów. Do stosowania r cznego i w agregatach wysokociênieniowych. Bardzo dobre w aêciwoêci rozpuszczania t uszczów, chroni czyszczony materia. Nie niszczy lakierów, gumy i tworzyw sztucznych. Koncentrat. Art. nr l Art. nr l Dost pny w ofercie Würth od listopada! TOP GUN Do gruntowego mycia i czyszczenia samochodów. Mikrorozpylenie zapewnia efektywne wykorzystanieêrodka czyszczàcego. Zanieczyszczenia sà usuwane szybko i skutecznie. Odpowiedni do czyszczenia i usuwania zanieczyszczeƒ po nikotynie, po roztworach soli itp. wewnàtrz i na zewnàtrz pojazdów. Do zastosowania wyłàcznie z preparatami BMF i R1 Art. nr

22 Czyszczenie wn trza Aktywna pianka Aktiv-Clean do tapicerki D ugo utrzymuje si na powierzchni, jest g sta i aktywnie wch ania zanieczyszczenia dzi ki p kajàcym p cherzykom. Doskonale rozpuszcza brud. Art. nr ml HIT Pianka czyszczàca CARGO Pianka do czyszczenia wszystkich elementów tapicerki wewnàtrz samochodu. Art. nr ml TOP JAKOÂå Pianka do monitorów TFT/LCD Specjalny Êrodek czyszczàcy na bazie surowców odnawialnych! Bardzo wydajna pianka, nie spływa z pionowych powierzchni. Delikatnie ale skutecznie usuwa nawet uporczywe zabrudzenia zapewniajàc długotrwały antystatyczny efekt. Art. nr ml QUICK FRESH PURE Wyjàtkowo skuteczny odêwie acz do wn trz samochodowych. Usuwa szybko i skutecznie nieprzyjemny zapach. OdÊwierza wn trze i kanały wentylacyjne na długi czas. Art. nr ml NOWOÂå 22

23 Czyszczenie wn trza PRODUKTY BIOBÓJCZE Preparat do klimatyzacji Specjalny Êrodek do czyszczenia uk adów klimatyzacyjnych w samochodach. Art. nr ml Art. nr l NOWOÂå Pistolet pneumatyczny do dezynfekcji klimatyzacji Specjalne urzàdzenie czyszczàce do preparatu w kanistrze (Art. nr ). Art. nr Art. nr przewód wymienny Art. nr lanca rozpylajàca 23

24 ZABEZPIECZANIE WN TRZA TOP Preparat do JAKOÂå konserwacji kokpitu Preparat do konserwacji elementów z tworzyw sztucznych wewnàtrz samochodu. Wysokiej jakoêci wosk Carnauba i olej z jojoby zapewniajà optymalnà konserwacj. OdÊwie a kolor i nadaje połysk. Przywraca pierwotny wyglàd. Nie działa agresywnie. Nie wpływa na działanie poduszki powietrznej. Chroni przed czynnikami atmosferycznymi materiał nie starzeje si, nie p ka i nie blaknie. Posiada właêciwoêci antystatyczne. Art. nr ml Cockpit Spray Preparat do piel gnacji wn trz samochodowych. Skutecznie czyêci i jednoczeênie delikatnie konserwuje. Posiada w asnoêci renowacyjne oraz antystatyczne. Art. nr ml 24

25 Zabezpieczanie wn trza Spray do konserwacji tworzyw sztucznych i gumy Konserwuje, chroni elementy wykonane z tworzywa sztucznego oraz gumy w samochodach. Art. nr ml TOP Preparat do JAKOÂå konserwacji skóry CzyÊci i na d ugo chroni oraz konserwuje powierzchnie tapicerek i wyrobów ze wszystkich typów delikatnych skór g adkich. Nie zawiera silikonu. Art. nr ml Neutralizator zapachów Neutralizuje nieprzyjemne zapachy dymu papierosowego, potu, zwierzàt, pleêni i ywnoêci. Art. nr ml 25

26 DETALE ORAZ MATERIAŁY POMOCNICZE Spray do mycia silnika Do mycia silnika i przedziału silnikowego samochodu, oraz skrzynek przekładniowych. Szybko i bezproblemowo usuwa oleje, tłuszcze, smoł i inne zanieczyszczenia z silnika, skrzynek przekładniowych i powierzchni karoserii. Chroni czyszczony materiał. Dociera do trudnodost pnych miejsc. Art. nr ml Zmywacz do silnika Przyjazny dla Êrodowiska zmywacz do silników, komór silnikowych i skrzyƒ biegów. Nowoczesny produkt o minimalnym wpływie na Êrodowisko naturalne. Wykazuje du à przyczepnoêç i pokrywa równie pionowe powierzchnie. PH neutralne. Art. nr l 26

27 Detale oraz materiały pomocnicze Lakier ochronny do silnika Powłoka ochronna do całej komory silnika, na bazie lakieru akrylowego. Przywraca połysk silnika, wyposa enia, kabli i przewodów. Art. nr ml Silikon Spray Trwale chroni, piel gnuje i izoluje cz Êci z tworzywa sztucznego, gumy i metalu pozostawiajàc Êliskà pow ok. Do stosowania na zewnàtrz i wewnàtrz pojazdu. Art. nr ml Art. nr l Ârodek do konserwacji uszczelek gumowych Nie zawiera silikonu. Zimà skutecznie chroni przed przywieraniem uszczelek do drzwi. Art. nr ml sztyft 27

28 Detale oraz materiały pomocnicze Preparat do konserwacji biegunów akumulatora Zapewnia trwa à i odpornà na zmiany temperatury pow ok ochronnà biegunom akumulatora. Art. nr spray 150 ml Art. nr tuba 100 ml Olej do konserwacji Zawiera skuteczne dodatki zmniejszajàce tarcie i obni ajàce zu ycie. Znakomite własnoêci pełzajàce i czyszczàce. Nie zawiera ywic, kwasów i silikonu. Nadaje si do smarowania i konserwacji broni. Art. nr ml Olej do zamków b benkowych Piel gnuje oraz utrzymuje w sprawnoêci mechanizmy zamków drzwiowych. Doskonałe własnoêci pełzajàce zapewniajà skuteczne wypieranie wilgoci. Zawiera dodatki antykorozyjne. Nie zawiera ywic, kwasów i silikonu. Art. nr ml 28

29 Detale oraz materiały pomocnicze P yn do spryskiwaczy koncentrat BLITZ Koncentrat letniego płynu do spryskiwaczy szyb samochodowych. Zawiera specjalne substancje myjàce. Zapobiega powstawaniu smug. Skutecznie usuwa warstw brudu i tłuszczu. Utrzymuje szyby w najwy szej czystoêci. Zmywa insekty i inne zabrudzenia przyklejone do szyb. HIT Nie uszkadza adnych materiałów. Nie działa agresywnie na szkło poliw glanowe. Nie niszczy gumy ani lakieru. Art. nr ml Art. nr ml Art. nr l Zdzierak do folii Do usuwania resztek kleju, folii z powierzchni metalowych lakierowanych. Art. nr

30 Detale oraz materiały pomocnicze Zmywacz przemys owy Zmywacz o przyjemnym zapachu. Usuwa resztki kleju z taêm samoprzylepnych, etykiety foliowe, oznakowania farbami z niessàcych g adkich powierzchni. U ywany do rozkonserwowania elementów metalowych przed ich monta em. Art. nr ml Pojemnik z pompkà Wygodny pojemnik do nanoszenia preparatów chemicznych Würth. Art. nr l Dozownik do nanoszenia preparatów agresywnych Uniwersalny opryskiwacz do nanoszenia preparatów pod ciênieniem. Do zastosowaƒ wewnàtrz (mycie i czyszczenie maszyn i urzàdzeƒ) i na zewnàtrz (mycie samochodów). Stosowaç do preparatów Würth. Art. nr l 30

31 Detale oraz materiały pomocnicze NOWOÂå Szczotka do dywanów i tapicerki Szybko i skutecznie usuwa pył, kurz, włosy z foteli, elementów tapicerowanych oraz dywaników samochodowych. Doskonale rozprowadza preparaty czyszczàce. Odporna na działanie kwasów. Mo na praç w temperaturze do 40ºC Art. nr NOWOÂå Szczotka gumowa Doskonale usuwa pozostałoêci sierêci, kurzu oraz włókien na elementach tapicerowanych, welurowych, skórzanych itp. Długie gumowe włosie zbiera ze sobà najktrótsze włoski z tapicerki. Krótkie gumowe włosie słu y do czyszczenia powierzchni gładkich, podłóg, schodów, Êcian, mebli itp. Szczotka doskonale sprawdza si w czyszczeniu na sucho i na mokro. Mo na jà praç w temperaturze do 50ºC. Art. nr Car duster Moppi Szybko i delikatnie odkurza powierzchnie lakierowane. Nasàczone parafinà bawełniane włókna szczotki przyciàgajà kurz jak magnes nie rysujàc czyszczonej powierzchni. Przy regularnym stosowaniu tworzy barier ochronnà przed ponownym osadzaniem si kurzu. Art. nr

32 ??? Detale oraz materiały pomocnicze Art. nr Szczotki do NOWOÂå mycia samochodów Szczotki do mycia samochodów osobowych i ci arowych. Ergonomiczne uchwyty gwarantujà szybkie i wygodne mycie. Profesjonalne szczotki do mycia z przepływem wody i bez przepływu Optymalne zu ycie wody UkoÊnie uło one włosie dociera do trudnodost pnych miejsc Specjalny typ włosia umo liwia zbieranie du ej iloêci wody Bezpieczne dla lakieru Trzonek teleskopowy o pełnej długoêci do 2,75 m Art. z grupy Art. nr Art. nr Art. nr Art. nr Art. nr Art. nr Art. nr Art. nr Art. nr Art. nr Art. nr

33 Detale oraz materiały pomocnicze Papier ochronny LIGHT Specjalistyczny papier do ochrony cz Êci samochodu przy lakierowaniu. Specjalnie uszczelniony. Zabezpieczenie przed przemakaniem Zmniejszone koszty utylizacji Delikatny i elastyczny 48 g/m 2 Doskonałe dopasowanie kształtu Papier daje si łatwo formowaç Mo e byç stosowany w wi kszoêci podajników Ârednica rdzenia 5 cm Ârednica rolki: ok.18 cm Art. nr szerokoêç 20 cm Art. nr szerokoêç 60 cm Art. nr szerokoêç 90 cm Art. nr szerokoêç 120 cm Art. nr szerokoêç 150 cm Samoprzylepna taêma maskujàca Odporna na działanie temperatury do +80 C Bardzo dobra przyczepnoêç do powierzchni gładkich oraz lakierowanych Odporna na działanie wilgoci oraz rozpuszczalników TaÊma o długoêci 50 m i gruboêci 0,13 mm SzerokoÊç mm Art. nr Pak. szt Precyzyjna taêma maskujàca Specjalna taêma maskujàca spełniajàca najwy sze wymagania. Rekomendowana do zastosowania w motoryzacji, przemyêle i zakładach lakierniczych. Wykonana ze specjalnego, wysokogatunkowego papieru ry owego. Bardzo cienka i elastyczna. Specjalny papier odporny na działanie rozpuszczalników oraz lakierów wodnych Zapewnia bardzo dokładne klejenie Szczególnie cienkie brzegi taêmy nie nasiàkajà lakierem Doskonała odpornoêç na promienie UV do 6 miesi cy. OdpornoÊç temperaturowa do +100 C TaÊma o długoêci 50 m i gruboêci 0,08 mm SzerokoÊç mm Art. nr Pak. szt / / / / /24 33

nova bike Profesjonalna linia kosmetyków motocyklowych DZIAŁANIE WYSOKIEJ JAKOŚCI ź SZEROKI WYBÓR ź INNOWACYJNY SKŁAD ź SKUTECZNE ź GWARANCJA ENOVIA

nova bike Profesjonalna linia kosmetyków motocyklowych DZIAŁANIE WYSOKIEJ JAKOŚCI ź SZEROKI WYBÓR ź INNOWACYJNY SKŁAD ź SKUTECZNE ź GWARANCJA ENOVIA BY Profesjonalna linia kosmetyków motocyklowych BY www.nova-bike.pl SZEROKI WYBÓR INNOWACYJNY SKŁAD SKUTECZNE DZIAŁANIE GWARANCJA WYSOKIEJ JAKOŚCI UNIVERSAL CLEANER Nova Bike Universal Cleaner - Uniwersalny

Bardziej szczegółowo

Zmywacze. Zmywacz uniwersalny NOW. Zmywacz uniwersalny NOW. Zmywacz przemysłowy NOW

Zmywacze.  Zmywacz uniwersalny NOW. Zmywacz uniwersalny NOW. Zmywacz przemysłowy NOW uniwersalny NOW wysokiej jakości zmywacz o szerokim zakresie zastosowań doskonałe właściwości czyszczące i myjące. rozpuszcza i usuwa skutecznie zanieczyszczenia z sadzy, asfaltu, olejów, tłuszczy oraz

Bardziej szczegółowo

BL201 / / 1L / 12 szt./karton BL202 / / 1L / 12 szt./karton BL205 / / 1L / 12 szt.

BL201 / / 1L / 12 szt./karton BL202 / / 1L / 12 szt./karton BL205 / / 1L / 12 szt. NAZWA ZDJĘCIE INDEKS / EAN / POJ. /OPAK. ZASTOSOWANIE Shampoo neutral AUTO SZAMPON BL201 / 5900672866667 / Wysoce skoncentrowany szampon samochodowy o ph neutralnym i przyjemnym zapachu. Tworzy obfitą

Bardziej szczegółowo

Cennik produktów obowiązujący od r.

Cennik produktów obowiązujący od r. Cennik produktów obowiązujący od 1.10.2015 r. 200 941 SONAX Premium Class Zestaw do polerowania lakieru (Poj. 250 ml + gąbka P-Ball do aplikacji + ściereczka z mikrofibry) 250 ml 6 155,99 zł 4064700200944

Bardziej szczegółowo

ZESTAW POKROWCÓW OCHRONNYCH

ZESTAW POKROWCÓW OCHRONNYCH ZESTAW POKROWCÓW OCHRONNYCH Zestaw pokrowców ochronnych 5 w 1 Wszystkie niezbędne pokrowce znajdują się w jednym listku. Proste w dystrybucji - tylko jeden artykuł. Oszczędność miejsca w trakcie magazynowania

Bardziej szczegółowo

Katalog akcesoria meblowe

Katalog akcesoria meblowe 20lat Polska Zapraszamy do naszych sklepów i punktów sprzeda y na terenie ca ej Polski WARSZAWA 03-151 ul. Modliƒska 347 tel./fax: +48-22/499 68 16 tel.kom: +48 609 899 024 WARSZAWA-Regu y 05-816 Al. Jerozolimskie

Bardziej szczegółowo

KARTA TECHNICZNA PAD DO POLEROWANIA POSADZEK - NAZWA HANDLOWA : AQUA PLUS

KARTA TECHNICZNA PAD DO POLEROWANIA POSADZEK - NAZWA HANDLOWA : AQUA PLUS PAD DO POLEROWANIA POSADZEK - NAZWA HANDLOWA : AQUA PLUS Pad do polerowania posadzek za pomocą maszyn wysokoobrotowych do 3000 obr/min. Pad do polerowania ochronnych warstw polimerowych w celu uzyskania

Bardziej szczegółowo

[OFERTA HANDLOWA DLA WARSZTATÓW I ZAKŁADÓW]

[OFERTA HANDLOWA DLA WARSZTATÓW I ZAKŁADÓW] Maj 2015 [OFERTA HANDLOWA DLA WARSZTATÓW I ZAKŁADÓW] Eco S-6 Płyn do mycia szyb Płyn do mycia szyb i powierzchni szklanych (antybakteryjny) Środek skutecznie usuwający zanieczyszczenia mineralne i biologiczne,

Bardziej szczegółowo

Biodegradowalna piana aktywna

Biodegradowalna piana aktywna Pasta do mycia rąk Freelux Citro Nr art.: FB0000115 Wysokiej jakości emulsja do mycia silnie zabrudzonych rąk, bez konieczności użycia wody. Dzięki temu, że nie zawiera rozpuszczalników powodujących pękanie

Bardziej szczegółowo

8 Narzędzia. Klocki ścierne/pilniki do szmerglowania/arkusze ścierne z rzepem 8/17. Klocki ścierne. Gumowe klocki ścierne. Pilnik do szmerglowania

8 Narzędzia. Klocki ścierne/pilniki do szmerglowania/arkusze ścierne z rzepem 8/17. Klocki ścierne. Gumowe klocki ścierne. Pilnik do szmerglowania Klocki /Pilniki do szmerglowania/arkusze z rzepem Klocki Wykonanie: Z prasowanego korka. Prostokątny, krawędzie zaokrąglone. nr długość 8165 szerokość wysokość mm mm mm 0001 125 1,63 60 35 (843) Gumowe

Bardziej szczegółowo

Profesjonalna szóstka w sprawdzonych zastosowaniach

Profesjonalna szóstka w sprawdzonych zastosowaniach Profesjonalna szóstka w sprawdzonych zastosowaniach taśm 3M w przemyśle W celu uproszczenia i usprawnienia wyboru produktów, wyróżniliśmy sześć kategorii produktów ze wskazaniem ich wszechstronnego zastosowania.

Bardziej szczegółowo

Z silnikiem spalinowym G 4.10 M

Z silnikiem spalinowym G 4.10 M Z silnikiem spalinowym G 4.10 M Urządzenie wysokociśnieniowe napędzane silnikiem spalinowym. Do zastosowania w miejscach bez dostępu do sieci elektrycznej. Wyposażone w silnik o mocy 2,8 KM. Wyposażenie

Bardziej szczegółowo

Odkurzacze uniwersalne WD 3.800 M eco!ogic

Odkurzacze uniwersalne WD 3.800 M eco!ogic Odkurzacze uniwersalne WD 3.800 M eco!ogic Nowa linia odkurzaczy uniwersalnych Eco!ogic to grupa energooszczędnych, cichych urządzeń przeznaczona szczególnie dla tych, którzy cenią produkty przyjazne środowisku.

Bardziej szczegółowo

Oryginalne kosmetyki samochodowe Volkswagen

Oryginalne kosmetyki samochodowe Volkswagen Oryginalne kosmetyki samochodowe Volkswagen 1 Spis treści WIGO sprawdzony partner 3 Dobrze wiedzieć 4 Produkty zimowe 5 10 Produkty letnie 11 18 Produkty do pielęgnacji wnętrza 19 24 Zestawy pielęgnacyjne

Bardziej szczegółowo

Kleje i uszczelniacze

Kleje i uszczelniacze Kleje i uszczelniacze P.P.H.U. KAR-BET Katarzyna Karnowska Ul. Sportowa 39 86-105 Świecie Produkty marki FORCH 1. Klej do szyb K105 klej do szyb samochodowych wysokomodułowy nie przewodzący (10-6 Siemens)

Bardziej szczegółowo

PLAK 400 ml. Do czyszczenia i konserwacji wewnętrznych części plastikowych samochodu. Zapachy: wiśnia, truskawka, wanilia, cytryna, leśny, brzoskwinia

PLAK 400 ml. Do czyszczenia i konserwacji wewnętrznych części plastikowych samochodu. Zapachy: wiśnia, truskawka, wanilia, cytryna, leśny, brzoskwinia PLAK 750 ml Symbol KTM: SCPL-750. Symbol EAN: 8002424001672 Waga: 0.672kg Pojemność: 0.75l Ilość produktów w opakowaniu zbiorczym: 24 szt. Ilość produktów na palecie: 960 szt. Do czyszczenia i konserwacji

Bardziej szczegółowo

Katalog produktów 2015

Katalog produktów 2015 Katalog produktów 2015 Always professional Betra Floor C 250 Skoncentorowany neutralny środek przeznaczony do bieżącej pielęgnacji posadzek. Polecany do mycia ręcznego. Posiada przyjemny zapach. dozowanie:

Bardziej szczegółowo

Odkurzacze uniwersalne MV 3 Premium

Odkurzacze uniwersalne MV 3 Premium Odkurzacze uniwersalne MV 3 Premium Kompaktowy, praktyczny odkurzacz na każdą kieszeń. Przeznaczone jest do usuwania suchych i wilgotnych zabrudzeń oraz niewielkich ilości wody. Wyposażenie standardowe:

Bardziej szczegółowo

Odkurzacze z funkcją prania SE 4002

Odkurzacze z funkcją prania SE 4002 Odkurzacze z funkcją prania SE 4002 Dogłębne czyszczenie dywanu, mebli tapicerowanych czy foteli samochodowych: czyszczenie polega na rozprowadzeniu roztworu czyszczącego na powierzchni a następnie odessaniu

Bardziej szczegółowo

Środek skutecznie usuwa brud oraz trudne zabrudzenia uliczne nadając nowy, błyszczący wygląd.

Środek skutecznie usuwa brud oraz trudne zabrudzenia uliczne nadając nowy, błyszczący wygląd. KATALOG 2013 dostępne pojemności: 500ml / 5l 1 LONG LIFE RUBBER DRESSING nabłyszczacz do opon i elementów gumowych Przeznaczony do czyszczenia, nabłyszczania i konserwacji opon oraz powierzchni gumowych.

Bardziej szczegółowo

Zdecydowaliście się Państwo na Audi. Na perfekcyjne połączenie techniki i stylu życia. Piękne rzeczy dają radość, dlatego starannie dobraliśmy

Zdecydowaliście się Państwo na Audi. Na perfekcyjne połączenie techniki i stylu życia. Piękne rzeczy dają radość, dlatego starannie dobraliśmy Oryginalne akcesoria Audi Kosmetyki samochodowe Audi Dla wszystkich tych, dla których piękno ma znaczenie Zdecydowaliście się Państwo na Audi. Na perfekcyjne połączenie techniki i stylu życia. Piękne

Bardziej szczegółowo

Przewidywana ilość na okres 3-ech lat roztworu roboczego. Cena 1 go litra koncentratu. koncentratu brutto brutto brutto

Przewidywana ilość na okres 3-ech lat roztworu roboczego. Cena 1 go litra koncentratu. koncentratu brutto brutto brutto ZAŁĄCZNIK NR 1 PAKIET NR 1 L.p. Przeznaczenie środka 1. Skoncentrowany środek czystości do codziennego mycia podłóg o powierzchniach takich jak : PCV, linoleum, lastryko nie pozostawiający smug, niskopieniący

Bardziej szczegółowo

POJEMNOŚĆ / WAGA: 886 ml / 3kg / 3,78l

POJEMNOŚĆ / WAGA: 886 ml / 3kg / 3,78l PRESTA Super Cut bardzo intensywnie - bardzo mocno ścierna, przeznaczona do usuwania rys z nowych i starych powłok lakierniczych (nawet kilkunastoletnich) - VOC=198g/l spełniająca kryteria nałożone przez

Bardziej szczegółowo

W celu uzyskania odpowiedniego wykończenia, RUBI proponuje maszynę SPOMATIC-250, przydatną w usuwaniu zbędnych resztek fug.

W celu uzyskania odpowiedniego wykończenia, RUBI proponuje maszynę SPOMATIC-250, przydatną w usuwaniu zbędnych resztek fug. Jednymi z trudniejszych prac budowlanych są końcowe roboty związane z fugowaniem, czyszczeniem, szlifowaniem oraz polerowaniem. RUBI oferuje do tego typu zadań maszyny nowej technologii, które ułatwiają

Bardziej szczegółowo

PNEUMATYCZNE KLUCZE ZAPADKOWE

PNEUMATYCZNE KLUCZE ZAPADKOWE PNEUMATYCZNE KLUCZE ZAPADKOWE Por czne i wygodne. Klucze zapadkowe Ingersoll Rand o du ej mocy i wysokich walorach u ytkowych pozwalajà zwi kszyç wydajnoêç. 13 1215Ti oraz 1225Ti Tytanowe klucze zapadkowe

Bardziej szczegółowo

NETINS Usuwa owady 750 ml

NETINS Usuwa owady 750 ml NETINS Usuwa owady 750 ml Symbol KTM: SCNETI-750. Symbol EAN: 8002424002112 Waga: 0.8kg Pojemność: 0.75l Ilość produktów w opakowaniu zbiorczym: 24 szt. Ilość produktów na palecie: 720 szt. Do usuwania

Bardziej szczegółowo

Szorowarki kompaktowe BR 40/10 C Adv + MF

Szorowarki kompaktowe BR 40/10 C Adv + MF Szorowarki kompaktowe BR 40/10 C Adv + MF Prowadzona ręcznie, kompaktowa szorowarka wyposażona w dwie szczotki walcowe. Dzięki dwóm listwom ssącym urządzenie skutecznie odsysa wodę podczas poruszania się

Bardziej szczegółowo

Pakiet 1 chemia gospodarcza

Pakiet 1 chemia gospodarcza .. Nazwa i pieczątka firmy ZAŁĄCZNIK NR 1 Pakiet 1 chemia gospodarcza L.p. Nazwa towaru artykułu (podane w treści nazwy pochodzenia art. nie są bezwzględnie obowiązujące, dopuszcza się art. równoważne

Bardziej szczegółowo

hilco-matic C Generalny dystrybutor: Œrodek do ekstrakcyjnego czyszczenia wyk³adzin dywanowych.

hilco-matic C Generalny dystrybutor: Œrodek do ekstrakcyjnego czyszczenia wyk³adzin dywanowych. hilco-matic C Œrodek do ekstrakcyjnego czyszczenia wyk³adzin dywanowych. Œrodek do gruntownego i codziennego, ekstrakcyjnego czyszczenia wszelkiego rodzaju pod³o y tekstylnych i dywanowych, odpornych na

Bardziej szczegółowo

Krążek - WPF420. Obróbka drewna / Krążki i formatki. Wymiary: Standardowe średnice: 100, 115, 125, 150, 180mm lub dowolny wymiar na zamówienie.

Krążek - WPF420. Obróbka drewna / Krążki i formatki. Wymiary: Standardowe średnice: 100, 115, 125, 150, 180mm lub dowolny wymiar na zamówienie. Krążek - WPF420 K-WPF420 Stosowany przy szlifowaniu twardych gatunków drewna litego, fornirów, płyt wiórowych itp. Polecany głównie do obróbki zgrubnej. Wysokowydajny nasyp ze szlachetnego elektrokorundu

Bardziej szczegółowo

MECHANICZNYCH. BIURO HANDLOWE: Ul. Księżodworska 6 13-200 Działdowo www.autooblask.cba.pl

MECHANICZNYCH. BIURO HANDLOWE: Ul. Księżodworska 6 13-200 Działdowo www.autooblask.cba.pl BIURO HANDLOWE: Ul. Księżodworska 6-00 Działdowo www.autooblask.cba.pl Andrzej Królikowski tel. 50 7 0 e-mail: autooblask@gmail.com GG: 567905 CENNIK DLA SERWISÓW MECHANICZNYCH Strona lp. nazwa opis produktu

Bardziej szczegółowo

EC001 / / 1L EC002 / / 5L EC003 / / 10L EC004 / / 25L EC005 / / 210L

EC001 / / 1L EC002 / / 5L EC003 / / 10L EC004 / / 25L EC005 / / 210L NAZWA ZDJĘCIE INDEKS / EAN / POJ. ZASTOSOWANIE FX Szampon do mycia EC001 / 5900672515268 / 1L EC002 / 5900672515244 / 5L EC003 / 5900672515251 / 10L EC004 / 5900672515282 / 25L EC005 / 5900672515275 /

Bardziej szczegółowo

MAXCUT SYSTEM. MAXCUT KrąŜek na rzep Ø152mm z 7 otworami. Gradacja:P60-P180. MAXCUT - nowa generacja papieru ściernego

MAXCUT SYSTEM. MAXCUT KrąŜek na rzep Ø152mm z 7 otworami. Gradacja:P60-P180. MAXCUT - nowa generacja papieru ściernego MAXCUT SYSTEM MAXCUT - nowa generacja papieru ściernego Siła ścierania taka, jak przy zastosowaniu gruboziarnistego papieru ściernego- wykończenie jak przy uŝyciu papieru o drobnej gradacji!!! DuŜa siła

Bardziej szczegółowo

J4320 WYDANIE: WRZESIEŃ 04 ZASTĘPUJE WSZYSTKIE POPRZEDNIE EDYCJE

J4320 WYDANIE: WRZESIEŃ 04 ZASTĘPUJE WSZYSTKIE POPRZEDNIE EDYCJE WERSJA POLSKA PRODUKT TYLKO DO UŻYTKU PROFESJONALNEGO WYDANIE: WRZESIEŃ 04 ZASTĘPUJE WSZYSTKIE POPRZEDNIE EDYCJE Lakier bezbarwny 2K w systemie MS P190-598 Produkty P190-598 Lakier bezbarwny 2K MS P210-796/-798/-828/-847

Bardziej szczegółowo

Smary. www.tools-shop.pl. Smar do lin i połączeń łańcuchowych NOW. Smar do kół zębatych NOW. Środek smarny z PTFE /teflon/ CARAMBA

Smary. www.tools-shop.pl. Smar do lin i połączeń łańcuchowych NOW. Smar do kół zębatych NOW. Środek smarny z PTFE /teflon/ CARAMBA Smar do lin i połączeń łańcuchowych NOW wysokowydajny smar do wszelkich połączeń łańcuchowych, lin, kół zębatych, łożysk ślizgowych zmniejsza tarcie, ścieranie się, zużycie współpracujących tworzy wysokoodporny

Bardziej szczegółowo

Farby i lakiery. www.tools-shop.pl. Powłoka chromowo-niklowa NOW. Powłoka miedziowa w spray u NOW. Mosiądz spra y NOW

Farby i lakiery. www.tools-shop.pl. Powłoka chromowo-niklowa NOW. Powłoka miedziowa w spray u NOW. Mosiądz spra y NOW Powłoka chromowo-niklowa NOW doskonale zabezpiecza antykorozyjnie stale szlachetne A2/A4 doskonałe zabezpieczenie szwów spawalniczych wysoka odporność na agresywne środowisko nadaje powierzchni metaliczny

Bardziej szczegółowo

PRODUKTY PROFESJONALNE. do renowacji. Od ponad jedenastu lat marka POLFILL rozwija system produktów dla blacharstwa i lakiernictwa samochodowego.

PRODUKTY PROFESJONALNE. do renowacji. Od ponad jedenastu lat marka POLFILL rozwija system produktów dla blacharstwa i lakiernictwa samochodowego. 2 PROFESJONALNE PRODUKTY do renowacji Od ponad jedenastu lat marka POLFILL rozwija system produktów dla blacharstwa i lakiernictwa samochodowego. produktów. grupach : 3 4 Pianka Poliuretanowa PRODUKTY

Bardziej szczegółowo

czyszczenie / pielęgnacja / smarowanie

czyszczenie / pielęgnacja / smarowanie czyszczenie / pielęgnacja / smarowanie Wyłączny dystrybutor w Polsce BIKELAND.PL Lubiejew 31A, 96-500 Sochaczew, Polska e-mail: bikeonwax@bikeland.pl, tel: +48 22 300 10 30 bikeland.pl SPIS treści środki

Bardziej szczegółowo

Elektrokorund Płótno bawełniane. Elektrokorund cyrkonowy Płótno bawełniane. Elektrokorund cyrkonowy Płótno poliestrowe

Elektrokorund Płótno bawełniane. Elektrokorund cyrkonowy Płótno bawełniane. Elektrokorund cyrkonowy Płótno poliestrowe Pasy bezkońcowe z płótna ściernego maszynowe szlifowanie zgrubne i wykańczające podłóg drewnianych z drewna twardego i miękkiego pasy z nasypem elektrokorundu mają uniwersalne zastosowanie pasy z nasypem

Bardziej szczegółowo

ŒRODKI CZYSZCZ CE I PIELÊGNACYJNE AKCESORIA

ŒRODKI CZYSZCZ CE I PIELÊGNACYJNE AKCESORIA ŒRODKI CZYSZCZ CE I PIELÊGNACYJNE AKCESORIA - stosowany do pielêgnacji i konserwacji elementów okiennych Zestaw konserwuj¹co-pielêgnuj¹cy COSMOKLAR Zestaw sk³ada siê z: - mleczko czyszcz¹co - pielêgnuj¹ce

Bardziej szczegółowo

OILBIKE LUBER ISOL. SONAX Olej MoS2 400ml. SONAX Professional Wysoce odporny s... SONAX Smar do zamków

OILBIKE LUBER ISOL. SONAX Olej MoS2 400ml. SONAX Professional Wysoce odporny s... SONAX Smar do zamków LUBER OILBIKE Symbol KTM: SCLUBER. Symbol EAN: 8002424001276 Pojemność: 0.2 l Paleta: 2640 szt. Symbol KTM: SCOILBIKE-200. Symbol EAN: 8002424001283 Pojemność: 0.2 l Paleta: 2640 szt. Smar o właściwościach

Bardziej szczegółowo

CHEMIA SAMOCHODOWA. 47-225 Kędzierzyn-Koźle ul. Energetyków 9 e-mail: mexeo@mexeo.pl www. mexeo.pl

CHEMIA SAMOCHODOWA. 47-225 Kędzierzyn-Koźle ul. Energetyków 9 e-mail: mexeo@mexeo.pl www. mexeo.pl KATALOG PRODUKTÓW CHEMIA SAMOCHODOWA 47-225 Kędzierzyn-Koźle ul. Energetyków 9 e-mail: mexeo@mexeo.pl www. mexeo.pl tel.: 77 487-38-10 fax.: 77 487-38-11 kom.: 501-097-905 DYSTRYBUTOR DIMEX TRUCK DWUSKŁADNIKOWA

Bardziej szczegółowo

GRUPA TOWARÓW: 5 LATO. Kanistry na cele spożywcze 2. Kanistry na wodę 3. Okulary przeciwsłoneczne 5. Szczotki i ściągaczki 7

GRUPA TOWARÓW: 5 LATO. Kanistry na cele spożywcze 2. Kanistry na wodę 3. Okulary przeciwsłoneczne 5. Szczotki i ściągaczki 7 GRUPA TOWARÓW: 5 Kanistry na cele spożywcze 2 Kanistry na wodę 3 Okulary przeciwsłoneczne 5 Szczotki i ściągaczki 7 Zasłona przeciwsłoneczna 13 Organajzer na tył siedzenia, Pokrycie na pas bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

GRUPA TOWARÓW: 2 PIELĘGNACJA SAMOCHODU

GRUPA TOWARÓW: 2 PIELĘGNACJA SAMOCHODU GRUPA TOWARÓW: 2 PIELĘGNACJA SAMOCHODU WILGOTNE CHUSTECZKI 2 MIKROFIBRA 3 AUTO JET CLEANER 5 GĄBKI 5 WILGOTNE CHUSTECZKI DO KOKPITU Przeznaczone do pielęgnacji wnętrza samochodu. Skutecznie czyszczą powierzchni,

Bardziej szczegółowo

PREPARAT OCHRONNY DO PROGÓW I PODWOZI

PREPARAT OCHRONNY DO PROGÓW I PODWOZI PREPARAT OCHRONNY DO PROGÓW I PODWOZI Lakierowalna powłoka na bazie kauczuku, zawiera rozpuszczalniki. Doskonała przyczepność do powierzchni, szybko schnąca. Odporna na uderzenia kamieni, trudno ścieralna.

Bardziej szczegółowo

POJEMNOŚĆ 500ML *CENA NETTO PRZED RABATEM

POJEMNOŚĆ 500ML *CENA NETTO PRZED RABATEM POJEMNOŚĆ 500ML *CENA NETTO PRZED RABATEM,00zł* 9 ,00zł* 9 TOP-SERVIS FHU S.C. ul. Czereśniowa 60 21-007 Mełgiew-Krępiec biuro@top-servis.eu tel: +48 81 721 67 89 fax: +48 81 723 41 02 DZIAŁ HANDLOWY:

Bardziej szczegółowo

Środki chemiczne FENOPLAST

Środki chemiczne FENOPLAST str. 3-1 Kleje do tworzyw sztucznych FENOPLAST FENOPLAST KF klej do PCW Kolor : biały transparentny Klej zawiera sorbex ochrona UV FENOPLAST KF klej do PMMA (akrylu) F129455 F129456 F200800 FENOPREM FD-

Bardziej szczegółowo

Lakier. 50 ml 24,90 zł / 150 ml 31,99 zł / 473 ml - 79,00 zł

Lakier. 50 ml 24,90 zł / 150 ml 31,99 zł / 473 ml - 79,00 zł Lakier Smart One quick detailer z carnaubą Smart Detail quick detailer Rewelacyjny Quick Detailer zawierający carnaubę z funkcją mycia bezwodnego! Czyści i nabłyszcza lakier samochodowy. Nadaję głębokie

Bardziej szczegółowo

K 5.2012. Poradnik konsumenta: dobierz wyposażenie do urządzenia wysokociśnieniowego Kärcher

K 5.2012. Poradnik konsumenta: dobierz wyposażenie do urządzenia wysokociśnieniowego Kärcher K 5.2012 Poradnik konsumenta: dobierz wyposażenie do urządzenia wysokociśnieniowego Kärcher Cechy użytkowe model K 5.2012 Aluminiowy uchwyt teleskopowy i dodatkowy uchwyt do przenoszenia w dolnej części

Bardziej szczegółowo

MYCIE SAMOCHODÓW NA ZEWNĄTRZ

MYCIE SAMOCHODÓW NA ZEWNĄTRZ MYCIE SAMOCHODÓW NA ZEWNĄTRZ POWER FOAM WHITE Neutralna, śnieżna piana do mycia samochodów o zapachu białych winogron. Tworzy gęstą, białą, stabilną pianę, która długo utrzymuje się na aucie. Charakteryzuje

Bardziej szczegółowo

Odkurzacze uniwersalne MV 6 P Premium

Odkurzacze uniwersalne MV 6 P Premium Odkurzacze uniwersalne MV 6 P Premium Wyjątkowo mocny i trwały, a przy tym niezawodny odkurzacz klasy Premium. Charaktetryzuje się niskim zużyciem energii elektrycznej w stosunku do generowanej siły ssącej.

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1/ZC/2016 Środki czystości

Załącznik Nr 1/ZC/2016 Środki czystości PAKIET III Załącznik Nr 1/ZC/2016 Środki czystości Lp Produkt - opis Jm Ilość 1 Mydło w płynie antybakteryjne do całego ciała, niewysuszające skóry, zawierające glicerynę i lanolinę, użycie z dozowników,

Bardziej szczegółowo

Odkurzacze z funkcją prania SE 4002

Odkurzacze z funkcją prania SE 4002 Odkurzacze z funkcją prania SE 4002 Dogłębne czyszczenie dywanu, mebli tapicerowanych czy foteli samochodowych: czyszczenie polega na rozprowadzeniu roztworu czyszczącego na powierzchni a następnie odessaniu

Bardziej szczegółowo

Plak Airclim Antibatterico. PLAK nanotass 750 ml. PLAK 750 ml. PLAK 600 ml. PLAK 200 ml. PLAK 400 ml

Plak Airclim Antibatterico. PLAK nanotass 750 ml. PLAK 750 ml. PLAK 600 ml. PLAK 200 ml. PLAK 400 ml PLAK nanotass 750 ml Plak Airclim Antibatterico Symbol KTM: SCPLN-750 Symbol EAN: 8002424004338 Waga: 0.672 kg Symbol KTM: SCAIRCLIM-200_DEZYNF. Symbol EAN: 8002424004116 Waga: 0.158 kg Pojemność: 0.2

Bardziej szczegółowo

NARZ DZIA AKUMULATOROWE

NARZ DZIA AKUMULATOROWE NARZ DZIA AKUMULATOROWE Klucz udarowy Wyjàtkowa seria narz dzi akumulatorowych zaprojektowanych specjalnie do najci szych prac w warsztatach samochodowych i wsz dzie tam gdzie potrzeba. Narz dzia akumulatorowe

Bardziej szczegółowo

PLAK PRACTICAL LINE Pianka do tapicerki i dywanów

PLAK PRACTICAL LINE Pianka do tapicerki i dywanów PLAK PRACTICAL LINE Pianka do tapicerki i dywanów Symbol KTM: SCPPL-TAPICERKA. Symbol EAN: 8002424000989 Waga: 0.552kg Pojemność: 0.5l Ilość produktów w opakowaniu zbiorczym: 12 szt. Ilość produktów na

Bardziej szczegółowo

PLAK 600 ml. PLAK 200 ml

PLAK 600 ml. PLAK 200 ml PLAK 750 ml PLAK 600 ml Symbol KTM: SCPL-750. Symbol EAN: 8002424001672 Symbol KTM: SCPL-600. Symbol EAN: 8002424001627 Waga: 0.55 kg Zapachy: wiśnia, truskawka, wanilia, cytryna, lawenda, brzoskwinia,

Bardziej szczegółowo

Klasa Średnia K 4.500 T 250

Klasa Średnia K 4.500 T 250 Klasa Średnia K 4.500 T 250 Urządzenia K 4 z linii X-Range przeznaczone są do regularnych porządków wokół domu i w ogrodzie. Skutecznie usuwają zarówno lekkie jak i uporczywe zabrudzenia z różnego rodzaju

Bardziej szczegółowo

3M Technologie dla przemysłu. 3M Scotch-Weld Kleje i preparaty konserwujące w aerozolu. Szybkość. i wygoda. Zawsze pod ręką

3M Technologie dla przemysłu. 3M Scotch-Weld Kleje i preparaty konserwujące w aerozolu. Szybkość. i wygoda. Zawsze pod ręką 3M Technologie dla przemysłu 3M Scotch-Weld Kleje i preparaty konserwujące w aerozolu Szybkość i wygoda Zawsze pod ręką 3M Scotch-Weld Kleje w aerozolu Spray 74 do pianek Do tworzyw piankowych, materiałów

Bardziej szczegółowo

Dragon rozcieńczalnik do wyrobów akrylowych, 5L. Brunox turbo spray, 200ml

Dragon rozcieńczalnik do wyrobów akrylowych, 5L. Brunox turbo spray, 200ml Dragon rozcieńczalnik do wyrobów akrylowych, 5L Kod Kleimy: dan24xxooo5k914y Pojemność: 5L Cena netto: 54,06 PLN Wyrób zawiera dodatki polepszające rozlewność lakieru. Rozcieńczalnik o niskiej zawartości

Bardziej szczegółowo

Płyn do prania tkanin kolorowych

Płyn do prania tkanin kolorowych Płyn do prania tkanin kolorowych Czym różni się nowa wersja płynu do prania tkanin kolorowych od wcześniejszego produktu? Płyn do prania tkanin kolorowych w swojej nowej formule posiada aktywne enzymy

Bardziej szczegółowo

132 do cen nale y doliczyç VAT 22% Torby termoizolacyjne. Torby termoizolacyjne. Torba do pizzy karton o rozmiarze 350 x 350 mm

132 do cen nale y doliczyç VAT 22% Torby termoizolacyjne. Torby termoizolacyjne. Torba do pizzy karton o rozmiarze 350 x 350 mm Torby termoizolacyjne Torby termoizolacyjne Moc znamionowa 170 W. Torby przystosowane do pracy w instalacji 12 V, posiadajà zabezpieczenia termiczne. Temperatur 70 0 C torba osiàga ju po 120 sekundach.

Bardziej szczegółowo

SZLIFIERKI I NARZ DZIA DO CI CIA

SZLIFIERKI I NARZ DZIA DO CI CIA SZLIFIERKI I NARZ DZIA DO CI CIA Godne polecenia narz dzia dla warsztatów blacharskich i mechaniki samochodowej, u ywane do najró niejszych prac - od uk adu wydechowego po wycinanie szyberdachów i naprawy

Bardziej szczegółowo

DEG 500 ml. Odmrażacz do szyb. Szybko usuwa szron i lód.

DEG 500 ml. Odmrażacz do szyb. Szybko usuwa szron i lód. DEG 500 ml Symbol KTM: SCDEG-500. Symbol EAN: 8002424000958 Waga: 0.5kg Pojemność: 0.5l Ilość produktów w opakowaniu zbiorczym: 24 szt. Ilość produktów na palecie: 1200 szt. Odmrażacz do szyb. Szybko usuwa

Bardziej szczegółowo

Zbiorniki podziemne dwup aszczowe Zbiorniki podziemne na LPG

Zbiorniki podziemne dwup aszczowe Zbiorniki podziemne na LPG Zbiorniki podziemne dwup aszczowe Zbiorniki podziemne na LPG Osprz t do zbiorników URZÑD DOZORU T E C H NI C Z N E G O Zbiorniki dwup aszczowe podziemne Przeznaczone do magazynowania materia ów ciek ych

Bardziej szczegółowo

Prezentacja Systemu PDR

Prezentacja Systemu PDR Prezentacja Systemu PDR / Paintless Dent System / 14-15.02.2013 Prowadzący: MOTOTECHNIKA Mieczysław Pamuła 14-15.02.2013 Historia Technologia PDR narodziła się w latach 40 tych minionego wieku w zakładach

Bardziej szczegółowo

SPRZÊT DO ZGRZEWANIA PLASTIKU (NTZ)

SPRZÊT DO ZGRZEWANIA PLASTIKU (NTZ) Naprawa Tworzyw Zewnêtrznych NTZ SPRZÊT DO ZGRZEWANIA PLASTIKU (NTZ) Doskona³y system do naprawy tworzyw sztucznych takich jak: zderzaki, mocowania reflektorów, zbiorniki p³ynów, listwy zewnêtrzne, elementy

Bardziej szczegółowo

TETEX CLASSIC Czyściwo przemysłowe wielozadaniowe

TETEX CLASSIC Czyściwo przemysłowe wielozadaniowe TETEX CLASSIC Czyściwo przemysłowe wielozadaniowe Czyściwo przemysłowe wielozadaniowe TETEX CLASSIC jest odpowiednio dobrane i skomponowane z włókien syntetycznych, dzięki czemu nadaje się do zastosowania

Bardziej szczegółowo

Alf-But www.palc.com.pl

Alf-But www.palc.com.pl Alf-But www.palc.com.pl Pasty w kremie z aplikatorem Różne kolory. Symbol 1900 poj. 50ml Samopołyskowy krem koloryzujący do wyrobów ze skór gładkich na bazie najwyższej jakości wosków carnauba i mineralnych,

Bardziej szczegółowo

Program ochrony dłoni

Program ochrony dłoni Program ochrony dłoni Różnorodność zadań jakie wykonuje się w poszczególnych środowiskach pracy jest ogromna i wymaga specjalizacji. Wymaga to różnych umiejętności a także użycia rąk. Twojego najważniejszego

Bardziej szczegółowo

Przewidywana ilość na okres 1-go roku roztworu roboczego. Cena 1 go litra koncentratu

Przewidywana ilość na okres 1-go roku roztworu roboczego. Cena 1 go litra koncentratu PAKIET NR 1 L.p. Przeznaczenie środka 1. Skoncentrowany środek czystości do codziennego mycia podłóg o powierzchniach takich jak : PCV, linoleum, lastryko nie pozostawiający smug, niskopieniący o przyjemnym

Bardziej szczegółowo

Szorowarki kompaktowe BD 40/25 C Bp. Wyposażenie standardowe: Szczotka tarczowa System zbiornik w zbiorniku. Dane techniczne

Szorowarki kompaktowe BD 40/25 C Bp. Wyposażenie standardowe: Szczotka tarczowa System zbiornik w zbiorniku. Dane techniczne Szorowarki kompaktowe BD 40/25 C Bp Kompaktowa, zwrotna szorowarka prowadzone ręcznie przeznaczona do czyszczenia zachowawczego i polerowania małych powierzchni. Zasilana bateryjnie. Ze szczotką tarczową.

Bardziej szczegółowo

BD 17/5 C. Wiele zastosowań. Możliwość zamontowania zbiornika. Wiele zastosowań. Regulacja obrotów

BD 17/5 C. Wiele zastosowań. Możliwość zamontowania zbiornika. Wiele zastosowań. Regulacja obrotów BD 17/5 C Urządzenie przeznaczone do czyszczenia, krystalizacji i polerowania małych poziomych i pionowych powierzchni twardych. Przydatne w czyszczeniu schodów, parapetów oraz szamponowaniu dywanów. 1

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁ 100% mikrowłókno, dwie warstwy rewers mopa to materiał rzepowy typu velcro. WYKONANIE mop szyty pętelka zamknięta o wysokości 2 mm

MATERIAŁ 100% mikrowłókno, dwie warstwy rewers mopa to materiał rzepowy typu velcro. WYKONANIE mop szyty pętelka zamknięta o wysokości 2 mm 100% mikrowłókno, dwie warstwy rewers mopa to materiał rzepowy typu velcro pętelka zamknięta o wysokości 2 mm Rozmiar w cm Ciężar w gramach Do stelaża MS 420 30 x 12,5 40 MS 100 MS 421 47 x 12,5 65 MS

Bardziej szczegółowo

PLAK PRACTICAL LINE Pianka do tapic... PLAK PRACTICAL LINE Pianka do szyb... CANDIVETRO Czyste szyby 750 ml. DETAP Czysta tapicerka 750 ml

PLAK PRACTICAL LINE Pianka do tapic... PLAK PRACTICAL LINE Pianka do szyb... CANDIVETRO Czyste szyby 750 ml. DETAP Czysta tapicerka 750 ml PLAK PRACTICAL LINE Pianka do szyb... PLAK PRACTICAL LINE Pianka do tapic... Symbol KTM: SCPPL-SZYBY. Symbol EAN: 8002424000705 Waga: 0.593 kg Paleta: 1140 szt. Symbol KTM: SCPPL-TAPICERKA. Symbol EAN:

Bardziej szczegółowo

Modele odkurzaczy MV MV 3 P. Wyposażenie standardowe: Wąż ssący 2 m. Dane techniczne

Modele odkurzaczy MV MV 3 P. Wyposażenie standardowe: Wąż ssący 2 m. Dane techniczne Modele odkurzaczy MV MV 3 P Kompaktowy, praktyczny odkurzacz na każdą kieszeń. Przeznaczony jest do usuwania suchych i wilgotnych zabrudzeń oraz niewielkich ilości wody. Posiada gniazdo do podłączania

Bardziej szczegółowo

PADY DO GRUNTOWNEGO CZYSZCZENIA

PADY DO GRUNTOWNEGO CZYSZCZENIA CENNIK PADÓW STR 1/6 PADY DO MASZYN CZYSZCZ CYCH I POLERUJ CYCH PADY DO GRUNTOWNEGO CZYSZCZENIA * pad Czarny * pad Br¹zowy * pad Razorback * pad Diamondback Rozmiar sztuk w kart. cena netto/1 szt.( z³

Bardziej szczegółowo

DEG 300 ml. DEG 500 ml. DEG Mini 50 ml. DEG Mini 25 ml. Prestone Starting Fluid FAVORAC

DEG 300 ml. DEG 500 ml. DEG Mini 50 ml. DEG Mini 25 ml. Prestone Starting Fluid FAVORAC DEG 500 ml DEG 300 ml Symbol KTM: SCDEG-500. Symbol EAN: 8002424000958 Waga: 0.5 kg Paleta: 1200 szt. Symbol KTM: SCDEG-300. Symbol EAN: 8002424000934 Waga: 0.32 kg Paleta: 1680 szt. Odmrażacz do szyb.

Bardziej szczegółowo

Opis Przedmiotu Zamówienia

Opis Przedmiotu Zamówienia OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - Dostawa i montaż wyposażenia do pomieszczeń Miejskiego Przedszkola nr 34 im. Kubusia Puchatka i Jego Przyjaciół w Płocku, ul. Harcerska 2. Opis Przedmiotu Zamówienia Część

Bardziej szczegółowo

OILBIKE LUBER ISOL. SONAX Olej MoS2 400ml. SONAX Professional Wysoce odporny s... SONAX Smar do zamków

OILBIKE LUBER ISOL. SONAX Olej MoS2 400ml. SONAX Professional Wysoce odporny s... SONAX Smar do zamków LUBER OILBIKE Symbol KTM: SCLUBER. Symbol EAN: 8002424001276 Pojemność: 0.2 l Paleta: 2640 szt. Symbol KTM: SCOILBIKE-200. Symbol EAN: 8002424001283 Pojemność: 0.2 l Paleta: 2640 szt. Smar o właściwościach

Bardziej szczegółowo

Odkurzacze uniwersalne WD 3.300 M

Odkurzacze uniwersalne WD 3.300 M Odkurzacze uniwersalne WD 3.300 M Odkurzacze z funkcją odsysania cieczy, konstruowane są zgodnie ze sprawdzonymi standardami jakości Kärcher, doskonale nadają się dla majsterkowiczów, do prac porządkowych

Bardziej szczegółowo

E W ARSZTATO KI W D ŚRO

E W ARSZTATO KI W D ŚRO Czyszczenie Bez względu na to czy masz nowy czy stary samochód, szeroka gama wysokiej jakości środków warsztatowych i pielęgnacyjnych Valvoline pozwoli Ci poprawić jego pracę i zabezpieczyć go przed zużyciem.

Bardziej szczegółowo

HOLTS. W bogatej ofercie tej firmy znale¼æ mo na miêdzy innymi takie produkty jak:

HOLTS. W bogatej ofercie tej firmy znale¼æ mo na miêdzy innymi takie produkty jak: HOLTS HOLTS to znany na ca³ym wiecie producent chemii samochodowej. Szeroka gama produktów tej firmy pozwala zaspokoiæ potrzeby najbardziej wymagaj±cych u ytkowników samochodów. Za³o ona w Wielkiej Brytanii

Bardziej szczegółowo

Zadanie Nr 1 Środki do czyszczenia i pielęgnacji powierzchni Formularz cenowy Załącznik nr 2 do siwz. Szt Szt. 50. Szt. 180

Zadanie Nr 1 Środki do czyszczenia i pielęgnacji powierzchni Formularz cenowy Załącznik nr 2 do siwz. Szt Szt. 50. Szt. 180 Zadanie Nr 1 Środki do czyszczenia i pielęgnacji powierzchni Formularz cenowy Załącznik nr 2 do siwz Lp. Opis przedmiotu zamówienia j.m. Ilość Cena jednostkowa netto 1. Środek w kolorze zielonym o zapachu

Bardziej szczegółowo

Klasa Top K MD Plus

Klasa Top K MD Plus Klasa Top K 7.280 MD Plus Urządzenia K 7 klasy Top dzięki wyjątkowo bogatemu wyposażeniu i doskonałej jakości wykonania gwarantują wysoki komfort pracy. K 7.280 MD Plus dostępne jest wyłącznie w MAKRO

Bardziej szczegółowo

Taśma papierowa *560*, lekko krepowana, odporna na UV do 4 dni, do wszelkich prac malarskich wewnątrz pomieszczeń

Taśma papierowa *560*, lekko krepowana, odporna na UV do 4 dni, do wszelkich prac malarskich wewnątrz pomieszczeń Taśma papierowa *588*, odporna na temperaturę do 90 C i UV do 14 dni, lekko krepowana z klejem kauczukowym. Idealna do wszelkich prac malarskich wewnątrz i krótkotrwale na zewnątrz. Przy malowaniu nie

Bardziej szczegółowo

ZAPRASZAMY DO SKORZYSTANIA Z OFERTY PROFESJONALNYCH PREPARATÓW DO MYCIA I KONSERWACJI POJAZDÓW.

ZAPRASZAMY DO SKORZYSTANIA Z OFERTY PROFESJONALNYCH PREPARATÓW DO MYCIA I KONSERWACJI POJAZDÓW. FULL-CHEM SP.J. Tel./fax 83 343-44-42 E-mail: biuro@fullchem.eu CARLINE ZAPRASZAMY DO SKORZYSTANIA Z OFERTY PROFESJONALNYCH PREPARATÓW DO MYCIA I KONSERWACJI POJAZDÓW. 1. DELIKATNE PREPARATY MYJĄCE (PIELĘGNACJA

Bardziej szczegółowo

Numeracja katalogu zgodna z Białą Księgą Strima 2008. Usuwanie plam

Numeracja katalogu zgodna z Białą Księgą Strima 2008. Usuwanie plam Numeracja katalogu zgodna z Białą Księgą Strima 2008 Usuwanie plam KREBS 500 Kompletny system do usuwania plam na tekstyliach KREBS 750 System na tekstyliach KREBS DUO System na tekstyliach Ekonomiczny

Bardziej szczegółowo

CHEMIA BUDOWLANA WWW.ALUMASTER.PL

CHEMIA BUDOWLANA WWW.ALUMASTER.PL WWW.ALUMASTER.PL WINDOWS AND DOORS SOLUTIONS KLEJE COSMOPUR 819 Prosty w użyciu, poliuretanowy klej do łączenia naroży w produkcji okien z aluminium. Charakteryzuje się wysoką wytrzymałością i odpornością

Bardziej szczegółowo

Odkurzacze z funkcją prania SE 5.100

Odkurzacze z funkcją prania SE 5.100 Odkurzacze z funkcją prania SE 5.100 Dogłębne czyszczenie dywanu, mebli tapicerowanych czy foteli samochodowych: czyszczenie polega na rozprowadzeniu roztworu czyszczącego na powierzchni a następnie odessaniu

Bardziej szczegółowo

Zwory elektromagnetyczne najwyższej jakości

Zwory elektromagnetyczne najwyższej jakości EM Zwory elektromagnetyczne najwyższej jakości ZWORA ELEKTROMAGNETYCZNA TYPU EM BEZPIECZNE I FUNKCJONALNE ROZWIĄZANIE DO ZAMYKANIA DRZWI Rozwiązanie pasujące do wszystkich drzwi Zwory elektromagnetyczne

Bardziej szczegółowo

Odkurzacze z funkcją prania SE 5.100

Odkurzacze z funkcją prania SE 5.100 Odkurzacze z funkcją prania SE 5.100 Dogłębne czyszczenie dywanu, mebli tapicerowanych czy foteli samochodowych: czyszczenie polega na rozprowadzeniu roztworu czyszczącego na powierzchni a następnie odessaniu

Bardziej szczegółowo

NT 70/1. Ergonomiczny uchwyt odkurzacza. Możliwość przechowywania akcesoriów na obudowie. Mocny, odporny na uderzenia zderzak

NT 70/1. Ergonomiczny uchwyt odkurzacza. Możliwość przechowywania akcesoriów na obudowie. Mocny, odporny na uderzenia zderzak NT 70/1 Uniwersalny odkurzacz przeznaczony do zbierania suchego brudu i wody. Charakteryzuje się prostą, trwałą konstrukcją i korzystną ceną w stosunku do jakości. Wersja z jedną turbiną. 1 Możliwość przechowywania

Bardziej szczegółowo

Plaston. Wygodnie, bezpiecznie i na miarę

Plaston. Wygodnie, bezpiecznie i na miarę Plaston Plaston to szwajcarska firma, z ponad 50-letnim doświadczeniem i fabrykami zlokalizowanymi na terenie Szwajcarii i Unii Europejskiej. Jest wyłącznym, globalnym dostawcą od ponad 40 lat opakowań

Bardziej szczegółowo

Rotobrush air+ XPi - Urządzenie do czyszczenia systemów wentylacyjnych

Rotobrush air+ XPi - Urządzenie do czyszczenia systemów wentylacyjnych Rotobrush air+ XPi - Urządzenie do czyszczenia systemów wentylacyjnych logo Rotobrush Zastosowanie: czyszczenie małych i średnich instalacji wentylacyjnych, w tym elastycznych przewodów typu flex OSPRZĘT:

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI ORAZ MONTAŻU PANELOWY PROMIENNIK ELEKTRYCZNY. typu REL

INSTRUKCJA OBSŁUGI ORAZ MONTAŻU PANELOWY PROMIENNIK ELEKTRYCZNY. typu REL www.ecocaloria.com INSTRUKCJA OBSŁUGI ORAZ MONTAŻU PANELOWY PROMIENNIK ELEKTRYCZNY typu REL Dziękujemy, że wybrali Państwo produkt firmy!!! Cieszymy się, że możemy zaliczyć Państwa do grona naszych Klientów

Bardziej szczegółowo

Modele odkurzaczy MV MV 3. Wyposażenie standardowe: Wąż ssący 2 m. Dane techniczne

Modele odkurzaczy MV MV 3. Wyposażenie standardowe: Wąż ssący 2 m. Dane techniczne Modele odkurzaczy MV MV 3 Kompaktowy, praktyczny odkurzacz na każdą kieszeń. Przeznaczony jest do usuwania suchych i wilgotnych zabrudzeń oraz niewielkich ilości wody. Wyposażenie standardowe: Wąż ssący

Bardziej szczegółowo

Kompleksowe zaopatrzenie myjni w materiały eksploatacyjne oraz kosmetyki samochodowe

Kompleksowe zaopatrzenie myjni w materiały eksploatacyjne oraz kosmetyki samochodowe Kompleksowe zaopatrzenie myjni w materiały eksploatacyjne oraz kosmetyki samochodowe Firma Hydroma Andruchowicz powstała w 2003roku, ma na swoim koncie kilkadziesiąt zrealizowanych projektów w kraju i

Bardziej szczegółowo

Zestaw do naprawy szyb

Zestaw do naprawy szyb Zestaw do naprawy szyb Art. nr 010215 Instrukcja obsługi 1 Z pomocą niniejszego zestawu możecie Pstwo szybko i tanio naprawiać uszkodzenia szyb samochodowych spowodowane uderzeniem kamieni. Demontaż szyby

Bardziej szczegółowo