Prospekt informacyjny NORDEA OFE. Prospekt Informacyjny Nordea Otwartego Funduszu Emerytalnego

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Prospekt informacyjny NORDEA OFE. Prospekt Informacyjny Nordea Otwartego Funduszu Emerytalnego 2012. www.nordeapolska.pl."

Transkrypt

1 Prospekt informacyjny NORDEA OFE 1 Prospekt Informacyjny Nordea Otwartego Funduszu Emerytalnego 2012 Niniejszy Prospekt Informacyjny został sporządzony w dniu roku przez Nordea Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A., które zarządza Nordea Otwartym Funduszem Emerytalnym, z siedzibą w Warszawie, przy Al. Jana Pawła II 27. Zezwolenie na utworzenie Nordea Otwartego Funduszu Emerytalnego dla Nordea Powszechnego Towarzystwa Emerytalnego S.A. zostało wydane przezurząd Nadzoru nad Funduszami Emerytalnymi w dniu 2 lutego 1999 roku. Podstawę prawną sporządzenia niniejszego Prospektu stanowi art. 189 Ustawy z dnia 28 sierpnia 1997 roku o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych (Dz.U j.t., z póżn. zm.) oraz 3, 3c i 4 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 kwietnia 2011 roku w sprawie obowiązków informacyjnych funduszy emerytalnych (Dz.U , z późn. zm.). Warszawa, dnia rok Szanowni Państwo, Zarząd Nordea Powszechnego Towarzystwa Emerytalnego S.A. ma przyjemność przedstawić Państwu Prospekt Informacyjny Nordea Otwartego Funduszu Emerytalnego (dalej Nordea OFE ) za rok Nordea OFE W ubiegłym roku Nordea OFE systematycznie umacniał swoją pozycję wśród otwartych funduszy emerytalnych pod względem stopy zwrotu, będącej najważniejszym wskaźnikiem efektywności. Nordea OFE najlepszy w zestawieniu Komisji Nadzoru Finansowego W okresie trzyletnim (od 30 września 2009 roku do 28 września 2012 roku) stopa zwrotu Nordea OFE wyniosła 21,319%, i był to najlepszy wynik wśród otwartych funduszy emerytalnych w Polsce (dalej OFE ) 1. Nordea OFE drugi w rankingu za okres 12 miesięcy Na koniec roku 2012 stopa zwrotu za okres 12 miesięcy (od 31 grudnia 2011 roku do 31 grudnia 2012 roku) wyniosła 17,629% 2 i dała Nordea OFE drugą pozycję w rankingu funduszy emerytalnych w Polsce 2. Potwierdzeniem skuteczności inwestowania przez Nordea OFE jest również fakt, iż stopa zwrotu Nordea OFE we wszystkich okresach wieloletnich, kończących się 31 grudnia 2012 roku, jest wyższa od wskaźnika inflacji w tych okresach. Na koniec roku 2012 liczba członków Nordea OFE wyniosła ponad 888 tysięcy. Rynek emerytalny Rok 2012 był pierwszym pełnym rokiem obowiązywania nowych zasad systemu emerytalnego. Od 1 maja 2011 roku składka odprowadzana przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych (dalej ZUS ) do OFE, w ramach II filaru systemu emerytalnego, uległa zmniejszeniu z 7,3% do 2,3% podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie emerytalne. Pozostała część składki, w ramach drugiego filaru (tj. w roku %), jest zapisywana na indywidualnych subkontach w ZUS. W kolejnych latach część składki przekazywana przez ZUS do OFE będzie sukcesywnie wzrastać, a część składki zapisywanej na indywidualnych subkontach ZUS będzie zmniejszać się, według następującego schematu: Rok Składka odprowadzana przez ZUS do OFE Składka odprowadzana na nowe subkonto ZUS ,8% 4,5% ,1% 4,2% ,3% 4,0% ,3% 4,0% od ,5% 3,8% W wyniku wejścia w życie kolejnej zmiany Ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, od 1 stycznia 2012 roku na rynku OFE obowiązuje całkowity zakaz akwizycji. W praktyce oznacza to, że nowe umowy z OFE mogą być zawierane wyłącznie w trybie korespondencyjnym. Dotychczasowa działalność Nordea OFE i stopień realizacji celów ustawowych W roku 2012 uległo zahamowaniu tempo odbudowy aktywności gospodarczej po najgłębszej powojennej recesji, której dno miało miejsce 2009 roku. Wskaźniki makroekonomiczne najważniejszych gospodarek światowych odnotowały na przestrzeni 2012 roku istotne pogorszenie, strefa euro zaś ponownie znalazła się w stanie recesji. W roku 2012 skutki kryzysu gospodarczego nadal miały istotny wpływ na zachowanie rynków finansowych. Problemy związane z niskim wzrostem gospodarczym, kryzysem zadłużenia i groźbą rozpadu strefy euro skłoniły banki centralne do kontynuowania ekspansywnej polityki monetarnej. Działania banków centralnych przyczyniły się do zmniejszenia awersji do ryzyka i obniżenia kosztów finansowania krajów peryferyjnych strefy euro, co tymczasowo oddaliło widmo ich niewypłacalności. Spowolnienie obserwowane w najważniejszych gospodarkach europejskich, w szczególności niemieckiej, nie pozostało bez wpływu na sytuację makroekonomiczną w Polsce. Po stosunkowo dobrym wzroście produktu krajowego brutto w 2011 roku (4,3%), kolejny rok przyniósł spowolnienie tempa wzrostu gospodarczego do poziomu 2,0%. Sytuacja na rynku pracy również uległa pogorszeniu: stopa bezrobocia na koniec 2012 roku wyniosła 13,4% i była wyższa o 0,9 punktu procentowego niż rok wcześniej. Pomimo pogarszającej się koniunktury gospodarczej, skoordynowane działania banków centralnych pozytywnie wpłynęły na rozwój sytuacji na globalnych rynkach finansowych, w tym na rynku polskim, gdzie skupia się działalność inwestycyjna prowadzona przez Nordea OFE. Indeks największej na świecie giełdy amerykańskiej wzrósł w 2012 roku o ponad 13%. W tym samym czasie WIG - główny indeks polskiej giełdy - wzrósł o ponad 26%. Dzięki doborowi do portfela akcji spółek charakteryzujących się stabilnym i wzrostowym modelem biznesowym oraz generowaniem wysokich, dodatnich przepływów pieniężnych, Nordea OFE osiągnął znacznie lepsze od średniej wyniki inwestycyjne. Poprzez wykonywanie prawa głosu na walnych zgromadzeniach spółek, Nordea OFE aktywnie wpływał na wzrost wartości swoich inwestycji w ramach części akcyjnej portfela. Na rynku polskich obligacji spadająca inflacja, napływ kapitału zagranicznego oraz obniżki stóp procentowych przez Radę Polityki Pieniężnej, również sprzyjały wzrostowi cen obligacji Skarbu Państwa. W skali całego roku obligacje skarbowe o stałym oprocentowaniu pozwoliły zarobić średnio około 14%. Złoty wahał się w paśmie od 4,05 do 4,51 za jedno EURO i w ciągu całego roku umocnił się o około 8% w stosunku do tej waluty. Działalność lokacyjna Nordea OFE jest podporządkowana dążeniu do osiągnięcia maksymalnej rentowności dokonywanych lokat przy jednoczesnym zminimalizowaniu poziomu ryzyka inwestycyjnego. Pomimo niepewnego otoczenia gospodarczego i dużej zmienności na rynkach finansowych, w 2012 roku Nordea OFE wypracował dla swoich klientów stopę zwrotu na poziomie 17,6%. Osiągnięty wynik zdecydowanie przewyższał oprocentowanie lokat bankowych oraz wskaźnik inflacji, który w 2012 roku wyniósł 2,4%. Roczny wynik Nordea OFE był również lepszy od większości funduszy zrównoważonych i stabilnego wzrostu działających w Polsce. W okresie ostatnich dwóch oraz trzech lat kalendarzowych Nordea OFE osiągnął najwyższe stopy zwrotu spośród czternastu OFE działających na rynku na poziomie, odpowiednio: 12,8% oraz 25,9%. Wyniki Nordea OFE przewyższały zarówno oprocentowanie lokat bankowych, jak i wskaźniki inflacji, które w analizowanych okresach wyniosły odpowiednio: 7,1% oraz 10,4%. Dwuletnie oraz trzyletnie stopy zwrotu Nordea OFE były również lepsze od wyników osiągniętych przez większość funduszy zrównoważonych oraz stabilnego wzrostu działających w Polsce. Planowane kierunki działalności lokacyjnej Rynek UE Odczyty wskaźników gospodarczych w krajach Unii Gospodarczej są wciąż rozczarowujące. Przewiduje się, że w tym roku gospodarka UE będzie wciąż na granicy recesji szacunki PKB wahają się między -0,5% a 0%. Pierwsze oznaki poprawy przeplatane są mniej optymistycznymi danymi o wciąż wysokim bezrobociu czy też nasileniem problemów z obsługą zadłużenia. Dla krajów południowej Europy konieczne zacieśnianie polityki fiskalnej dodatkowo spowalnia wchodzenie na ścieżkę wzrostu. Te obciążenia fiskalne, nieelastyczny rynek pracy i brak możliwości wykorzystywania kursu walutowego do poprawy konkurencyjności na globalnym rynku dodatkowo stawia takie kraje jak Grecja, Portugalia, Włochy, Hiszpania czy Francja w trudnej sytuacji. Znaczne różnice w poziomie zadłużenia, wydajności pracy i strukturze poszczególnych gospodarek UE powoduje, że stosowanie podobnych rozwiązań na szczeblu centralnym jest niemożliwe. Aplikowane przez większe gospodarki Unii reformy strukturalne w słabszych gospodarkach napotykają na silny opór społeczny i sprzyjają populistycznym partiom politycznym, co jeszcze bardziej utrudnia poprawę konkurencyjności tych gospodarek. Rynki finansowe, zwłaszcza rynek obligacji, wydaje się jednak zakładać stopniowe cofanie się znad krawędzi recesji w UE i poprawę wzrostu PKB już od drugiej połowy tego roku. Polityka monetarna jest bezprecedensowo luźna i wszystko wskazuje na to, że taki stan rzeczy utrzyma się w kolejnych latach. Zarówno ECB, jak i rządy poszczególnych państw Unii mają także nadzieję, że osłabianie europejskiej waluty będzie wspierało eksport a tani kredyt zachęci przedsiębiorstwa do inwestycji i zwiększania zatrudnienia. Należy się jednak liczyć z tym, że poprawa gospodarki UE będzie mozolnym procesem, okresowo zakłócanym nawrotami obaw o stabilność strefy Euro. Na tym rynku najbardziej interesującymi spółkami wydają się te, które bazując na sile swojej marki i/lub przewadze technologicznej potrafią dynamicznie zwiększać sprzedaż eksportową. Rynek USA Na tle pozostałych rynków rozwiniętych, gospodarka amerykańska prezentuje się wyjątkowo dobrze na ten rok szacuje się wzrost PKB o ok 1,8%. Komentarze ekonomistów przepełnione są nadziejami na długo oczekiwany wpływ luzowania ilościowego na realną gospodarkę, a nie tylko wycenę aktywów jak miało to miejsce dotychczas. Dodatkowo amerykańskiej gospodarce sprzyjają spadające ceny energii, co ma swoje źródło w znacznym wzroście wydobycia gazu i ropy ze złóż niekonwencjonalnych. Amerykańskie firmy nadal mogą cieszyć się elastycznymi regulacjami dotyczącymi zatrudnienia, przewagą w wydajności pracy i dostępnej technologii. Obecnie warunki te są dodatkowo wspomagane wyjątkowo tanim kredytem i przewagą kosztową po stronie surowców petrochemicznych i energii. Wszystkie te czynniki dają solidne podstawy ku temu, aby to za oceanem obserwowane były relatywnie najlepsze odczyty wskaźników ekonomicznych. Jednocześnie brak oznak inflacji i zapowiedzi FED potwierdzają, że bardzo luźna polityka monetarna w następnych okresach zostanie utrzymana. Oprócz osłabiania USD i gwarantowania rodzimym firmom taniego źródła kredytu, wpływa to także na wypieranie aktywów poszukujących rentowności z rynku obligacji na rynek akcji i długu korporacyjnego. Amerykańska giełda wydaje się te sprzyjające dla akcji warunki już w dużym stopniu dyskontować indeksy tamtejszych giełd oscylują wokół swoich historycznych maksimów. Uważna selekcja pozwala jednak identyfikować akcje spółek gwarantujących wzrost wartości dla swoich akcjonariuszy także w długim okresie dla takich spółek pozornie wysokie poziomy wycen są uzasadnione przez stabilny wzrost wyników w następnych okresach. Rynki wschodzące Zachowanie rynków wschodzących w tym roku w dużej mierze zależało będzie od siły popytu wewnętrznego oraz udziału surowców w eksporcie. Ostatnie dane dotyczące importu surowców i poziomu ich zapasów w krajach takich jak Chiny czy Indie pokazują, kulminacja procesu industrializacji tych krajów może już być za nami. W Chinach coraz większe znaczenie obok inwestycji infrastrukturalnych ma rosnący popyt wewnętrzny i tworzenie klasy średniej, która coraz więcej pieniędzy wydaje na dobra konsumpcyjne wyższego rzędu. Rosnące poziomy płac coraz bardziej zmieniają obraz Chin, zazwyczaj postrzeganego jako kraj specjalizujący się w taniej produkcji podstawowych towarów i zachęcają do inwestycji w spółki korzystające na konwergencji potrzeb Chińskich konsumentów do standardów w krajach rozwiniętych. Luzowanie polityki monetarnej na całym świecie w ubiegłych latach powodowało u inwestorów chęć zabezpieczania się przed ewentualnymi zjawiskami inflacyjnymi poprzez inwestycje w surowce. W efekcie, wysokie ceny, jakimi cieszyła się ta klasa aktywów, zachęciła firmy z całego świata do rozpoczynania nowych projektów wydobywczych i zwiększania produkcji. Efektem tego będzie wchodzenie w najbliższych latach na globalny rynek surowców nowej podaży. Może to powodować dalszą presję na ceny surowców i relatywnie gorszą pozycję krajów, dla których ich eksport stanowi istotny udział w PKB. Dotyczy to w szczególności krajów WNP, niektórych krajów Ameryki Południowej i Australii. Polska W ostatnich latach dane polskie makroekonomiczne zaskoczyły pesymistów. Znaczne środki z funduszy unijnych, korzystna struktura demograficzna, otwarcie pobliskich rynków pracy i niższe stopy procentowe pozwoliły utrzymać wzrost gospodarczy, notować względnie niskie wzrosty bezrobocia i sfinansować ponad połowę potrzeb pożyczkowych na ten rok już w pierwszym kwartale. W 2013 polska gospodarka nie będzie już w równym stopniu wspierana przez dofinasowania z Unii a efekt pozostałych czynników został już w znacznym stopniu skonsumowany. W 2012 PKB wzrósł o 2,0% r/r a rok wcześniej o 4,3%. Na 2013 projekcja NBP wynosi już tylko 1,3%. Zanotowany w ostatnim kwartale 2012 pierwszy w historii spadek konsumpcji r/r, niższe wpływy z VAT od początku 2013 oraz słabe dane dot. sprzedaży detalicznej nie pozwalają ze zbytnim optymizmem patrzeć na dynamikę polskiego PKB w tym roku. Niestety nie udało się wykorzystać względnie korzystnych warunków gospodarczych do przeprowadzenia niezbędnych w Polsce reform strukturalnych, co będzie w otoczeniu słabego makro wyraźnie widoczne. Przewidywane na ten rok dynamiki zysków polskich spółek zdają się dobrze odzwierciedlać te mało optymistyczne szacunki wzrostu PKB w tym roku. Nordea Otwarty Fundusz Emerytalny będzie w 2013 roku kontynuował politykę inwestycyjną ukierunkowaną przede wszystkim na długoterminową maksymalizację osiąganej stopy zwrotu przy określonym akceptowanym poziomie ryzyka. Udział obligacji skarbowych w aktywach Funduszu spadł w 2012 roku i należy oczekiwać, iż taka tendencja może być kontynuowana. Rekordowo niska rentowność polskich obligacji rządowych zachęca do szukania alternatywnych inwestycji szczególnie w takich klasach aktywów jak papiery udziałowe oraz obligacje korporacyjne. W przypadku papierów udziałowych do najważniejszych czynników, które będą kształtowały koniunkturę na rynku należy zaliczyć politykę monetarną banku centralnego USA jak również dynamikę PKB na świecie i w Polsce. Obecne szacunki ekonomistów wskazują na istotne spowolnienie tempa wzrostu gospodarczego w Polsce w 2012 r. Niższe tempo wzrostu polskiej gospodarki będzie miało wpływ na poziom generowanych przez spółki zysków i na wartość płaconych dywidend. Dla koniunktury giełdowej istotne będzie czy sprawdzą się przewidywania odnośnie ożywienia gospodarczego w 2014 roku. W tym otoczeniu makroekonomicznym Nordea OFE będzie kontynuować politykę wnikliwej selekcji akcji do portfela papierów udziałowych. Głównym kryterium doboru spółek do portfela będzie generowanie wartości dla akcjonariuszy. Zarządzający Funduszem będą skupiać uwagę na spółkach o trwałych przewagach konkurencyjnych, wysokim poziomie zarządzania, generujących gotówkę lub dostarczających wzrost. Nie jest wykluczone, iż w 2013 roku tempo wzrostu gospodarczego w Polsce będzie niższe niż w USA. Taka sytuacja nie wystąpiła od wielu lat. Również w porównaniu do innych państw naszego regionu prognozy makroekonomiczne dla Polski są niskie. Biorąc te czynniki pod uwagę Zarządzający Funduszem nie wykluczają dywersyfikacji portfela papierów udziałowych Funduszu poprzez inwestycje na rynkach zagranicznych. Dane finansowe Nordea OFE W dniu 31 grudnia 2012 roku, aktywa netto Nordea OFE wynosiły ,11 zł, co oznacza wzrost ich poziomu o 19,48% w skali roku. Wynik finansowy Nordea OFE za rok 2012 wyniósł ,50 zł. Poniższa tabela prezentuje wartość jednostki rozrachunkowej Nordea OFE Data Wartość jednostki rozrachunkowej 10,00 zł 16,54 zł 28,58 zł 27,99 zł 35,23 zł Od początku działalności do dnia 31 grudnia 2012 roku, wartość jednostki rozrachunkowej Nordea OFE zwiększyła się niemal trzykrotnie (o ponad 252%). Poniższa tabela prezentuje stopę zwrotu Nordea OFE Okres Trzyletni Pięcioletni Dziesięcioletni Data Stopa zwrotu 25,866% 23,268% 112,999% Średnia ważona stopa zwrotu wszystkich otwartych funduszy emerytalnych za okres od 30 września 2009 roku do 28 września 2012 roku, podana do publicznej wiadomości przez KNF, wyniosła 19,284%. Stopa zwrotu Nordea OFE za ten sam okres wyniosła 21,319%. Rodzaj Dłużne papiery wartościowe (w tym obligacje zamienne na akcje), wśród których dominowały obligacje Skarbu Państwa Papiery udziałowe (w tym akcje, prawa poboru, prawa do akcji) Depozyty bankowe, środki pieniężne i pozostałe aktywa Skład aktywów Nordea OFE w dniu 31 grudnia 2012 roku Udział procentowy Zmiana w stosunku do poprzedniego roku 63,34 Spadek o 5,02 punktu procentowego 35,49 1,17 Wzrost o 4,91 punktu procentowego Wzrost o 0,11 punktu procentowego Informacja dla Członków Nordea OFE Członek Nordea OFE może określić sposób, w jaki chce otrzymywać informację roczną (tj. cykliczną informację o stanie Jego rachunku w Nordea OFE, przekazanych składkach oraz wynikach działalności lokacyjnej Nordea OFE) oraz informację o pieniężnej wartości środków zgromadzonych na Jego rachunku. Stosowanymi przez Nordea OFE formami są: - forma elektroniczna, przesyłana Członkowi Nordea OFE drogą elektroniczną, na ostatnio wskazany przez Członka funduszu adres poczty elektronicznej ( ), albo - forma pisemna, przesyłana Członkowi Nordea OFE w postaci korespondencji wysyłanej zwykłą przesyłką listową na ostatnio wskazany przez członka funduszu adres korespondencyjny. Aby otrzymywać powyższe informacje drogą elektroniczną wystarczy wypełnić prosty i krótki formularz znajdujący się na stronie lub zadeklarować chęć otrzymywania korespondencji drogą elektroniczną w momencie przystępowania do Nordea OFE. Niezależnie od wybranej drogi komunikacji z Nordea OFE, Członek Nordea OFE może uzyskać za pomocą serwisu internetowego Twoja Nordea On-line dostępnego pod adresem informacje o stanie aktywów zgromadzonych na Jego rachunku, danych osobowych członka oraz danych osobowych osób uposażonych. W przypadku jakichkolwiek pytań wynikających z lektury niniejszego listu prosimy o kontakt z Nordea Powszechnym Towarzystwem Emerytalnym S.A., pod numerem Infolinii (opłata jak za połączenie według taryfy operatora) lub przesłanie a na adres Mogą się Państwo także skontaktować z nami za pośrednictwem strony internetowej Z poważaniem, 1 Źródło: 2 Źródło: kalkulacje własne na podstawie danych z PAP S.A. Piotr Królikowski Prezes Zarządu Agata Kulas Członek Zarządu Paweł Wilkowiecki Członek Zarządu

2 2 Prospekt informacyjny NORDEA OFE C NORDEA OTWARTY FUNDUSZ EMERYTALNY Wprowadzenie do sprawozdania finansowego 1. FUNDUSZ Nazwa Funduszu Nordea Otwarty Fundusz Emerytalny, zwany dalej: Funduszem lub Nordea OFE, wpisany został do Rejestru Funduszy Emerytalnych prowadzonego przez VII Wydział Cywilny i Rejestrowy Sądu Okręgowego w Warszawie pod numerem RFe 11. Fundusz, będąc otwartym funduszem emerytalnym w rozumieniu ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych z dnia28 sierpnia 1997 r. (Dz.U. z 2010 r. Nr 34, poz. 189 j.t.), zwanej dalej Ustawą, działa w oparciu o przepisy ww. ustawy i zezwolenia Urzędu Nadzoru nad Funduszami Emerytalnymi (obecna nazwa Urząd Komisji Nadzoru Finansowego) z dnia 2 lutego 1999 r. (sygnatura pismadpl WF 2999/1/13/1). Fundusz ma charakter otwarty, tzn. liczba jego członków i czas działania są nieograniczone. Cel inwestycyjny Celem Funduszu jest lokowanie powierzonych środków pieniężnych z przeznaczeniem na wypłatę członkom Funduszu po osiągnięciu przez nich wieku emerytalnego. Polityka inwestycyjna Funduszu, w tym kryteria doboru lokat, opiera się na dążeniu do jak najwyższej rentowności dokonywanych lokat przy zachowaniu bezpieczeństwa powierzonych środków. Stosowane ograniczenia inwestycyjne Aktywa Funduszu są lokowane zgodnie z przepisami Ustawy oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 kwietnia 2011 r. w sprawie określenia maksymalnej części aktywów otwartego funduszu emerytalnego, jaka może zostać ulokowana w poszczególnych kategoriach lokat (Dz.U. z 2011 nr 90 poz. 516), oraz Rozporządzenia w sprawie dodatkowych ograniczeń w zakresie prowadzenia działalności lokacyjnej przez fundusze emerytalne (Dz.U nr 90 poz. 517) oraz Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2003 r. w sprawie ogólnego zezwolenia na lokowanie aktywów funduszy emerytalnych poza granicami kraju (Dz.U. z 2003 r. Nr 229, poz. 2286, z póź. zm.). Zgodnie z art. 144 Ustawy, aktywa Funduszu nie były lokowane w akcje lub inne papiery wartościowe emitowane przez Towarzystwo, akcjonariuszy Towarzystwa ani przez podmioty związane w stosunku do Towarzystwa. 2. TOWARZYSTWO Nordea Otwarty Fundusz Emerytalny jest zarządzany przez Nordea Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A., zwane dalej Towarzystwem, z siedzibą w Warszawie, przy Al. Jana Pawła II 27, zarejestrowane w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, nr KRS Od dnia 10 czerwca 2008 r. do dnia sporządzenia niniejszego sprawozdania jedynym właścicielem Towarzystwa jest Nordea Life Holding A/B z siedzibą w Szwecji,G Sztokholm. 3. DEPOZYTARIUSZ Funkcję Depozytariusza Funduszu pełni Bank Handlowy w Warszawie S.A., zwany dalej Depozytariuszem, z siedzibą przy ulicy Senatorskiej 16 w Warszawie. Obowiązki Depozytariusza reguluje Ustawa. 4. OKRES SPRAWOZDAWCZY I DZIEŃ BILANSOWY SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Prezentowane sprawozdanie finansowe zostało sporządzone na dzień 31 grudnia 2012 r. i obejmuje okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 r. Sprawozdanie finansowe Funduszu zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności przez Fundusz w dającej się przewidzieć przyszłości, przez okres nie krótszy niż 12 miesięcy od dnia 31 grudnia 2012 roku, gdyż zdaniem Zarządu Towarzystwa, nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności Funduszu. 5. PRZYJĘTE ZASADY RACHUNKOWOŚCI FUNDUSZU Księgi rachunkowe Funduszu prowadzone są w języku polskim i w walucie polskiej oraz przechowywane w siedzibie Towarzystwa, przy Al. Jana Pawła II 27 w Warszawie, zgodnie z przepisami: Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2010 r. Nr 152, poz. 1223, j.t.). Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 2007 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy emerytalnych (Dz.U. z 2007 r., Nr 248, poz z póź. zm.). Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 marca 2004 r. w sprawie szczegółowych zasad wyceny aktywów i zobowiązań funduszy emerytalnych (Dz.U. z 2004 r. Nr 51, poz. 493, z póź. zm.). Podstawowe zasady rachunkowości zostały przedstawione poniżej. 5.1 Operacje dotyczące kapitału Wpłaty dokonane: na rzecz członków Funduszu, na rachunek premiowy, na rachunek części dodatkowej Funduszu Gwarancyjnego oraz na rachunek rezerwowy ujmowane są na dzień ich otrzymania. Przeliczeniu na jednostki rozrachunkowe podlegają przekazane do Funduszu składki pieniężne wraz z odsetkami z tytułu opóźnień ZUS w przekazywaniu składek oraz otrzymane wypłaty transferowe. Wpłaty dokonane na rzecz członków Funduszu podlegają przeliczeniu na jednostki rozrachunkowe w najbliższym dniu wyceny po otrzymaniu wpłaty na rachunek przeliczeniowy i po otrzymaniu listy członków, na rzecz których wnoszona jest wpłata. Przeliczenie następuje według wartości jednostki rozrachunkowej na dzień, w którym po raz pierwszy możliwe jest przyporządkowanie otrzymanych składek poszczególnym członkom. Liczba jednostek rozrachunkowych jest obliczana i podawana z dokładnością do czterech miejsc po przecinku, a ich wartość z dokładnością do dwóch. Obydwie wielkości są zaokrąglane na zasadach ogólnych. Środki pieniężne otrzymane przez Fundusz z tytułu wpłat na rachunek rezerwowy, rachunek premiowy lub na rachunek części dodatkowej Funduszu Gwarancyjnego podlegają przeliczeniu na jednostki rozrachunkowe na tych samych zasadach, na jakich przeliczane są środki wpłacane na rzecz członków Funduszu. Zwiększenie kapitału Funduszu, kapitału rezerwowego, kapitału premiowego oraz kapitału części dodatkowej Funduszu Gwarancyjnego ujmowane jest w księgach rachunkowych na dzień przeliczenia. Zmniejszenie kapitału Funduszu ujmowane jest na dzień przeliczania jednostek rozrachunkowych na środki pieniężne. Środki pieniężne pochodzące z umorzenia jednostek rozrachunkowych wykazywane są na rachunku przeliczeniowym. 5.2 Rachunek rezerwowy Na podstawie art. 181 ust. 1 Ustawy, Fundusz otworzył rachunek rezerwowy, na który są przenoszone środki zgromadzone na rachunku premiowym, do których Towarzystwo nabyło uprawnienie do wycofania. 5.3 Rachunek premiowy Na podstawie art. 182a ust. 1 Ustawy Nordea Otwarty Fundusz Emerytalny prowadzi rachunek premiowy. Fundusz przekazuje ze swoich aktywów na rzecz Towarzystwa środki w kwocie wynoszącej w skali miesiąca równowartość 0,005% wartości zarządzanych aktywów netto Funduszu. Kwota ta jest obliczana na każdy dzień ustalania wartości aktywów netto i płatna w ostatnim dniu roboczym każdego miesiąca. Towarzystwo nie później niż w pierwszym dniu roboczym kolejnego miesiąca dokonuje wpłaty tej kwoty na rachunek premiowy. Do dnia przeliczenia środki wpłacone przez Towarzystwo z tytułu rachunku premiowego ujmuje się w księgach Funduszu jako zobowiązanie z tytułu nieprzeliczonych jednostek rozrachunkowych na rachunku premiowym. Środki należne Funduszowi od Towarzystwa z tytułu wpłaty na rachunek premiowy przeliczane są na jednostki rozrachunkowe na rachunku premiowym. Zgodnie z art. 182a ust. 3 Ustawy, w pierwszym dniu roboczym od dnia podania przez organ nadzoru do publicznej wiadomości średniej ważonej stopy zwrotu funduszy: towarzystwo zarządzające funduszem, który uzyskał najwyższą stopę zwrotu, nabywa uprawnienie do wycofania wszystkich środków zgromadzonych na rachunku premiowym; towarzystwo zarządzające funduszem, który uzyskał najniższą stopę zwrotu, przekazuje wszystkie środki zgromadzone na rachunku premiowym do otwartego funduszu; towarzystwa zarządzające pozostałymi funduszami uzyskują uprawnienie do wycofania odpowiedniej części środków zgromadzonych na rachunku premiowym; wysokość środków, co do których towarzystwo nabyło uprawnienia do wycofania, jest liczona w sposób proporcjonalny w zależności od uzyskanej przez dany fundusz stopy zwrotu. Ta część środków zgromadzonych na rachunku premiowym, która nie podlega zwrotowi do Towarzystwa, stanowi przychód Funduszu. Kierując się zasadą ostrożności, Fundusz rozpoznaje przychód z tytułu zwrotu środków z rachunku premiowego dopiero w momencie ogłoszenia przez organ nadzoru średniej ważonej stopy zwrotu. Towarzystwo może wycofać środki zgromadzone na rachunku rezerwowym w ostatnim dniu roboczym kwietnia i października, pod warunkiem spełnienia wymagań określonych w art. 181a ust.1 Ustawy. 5.4 Wpłaty na rachunek części dodatkowej Funduszu Gwarancyjnego Zgodnie z art. 184 ust. 3 Ustawy Fundusz prowadzi rachunek części dodatkowej Funduszu Gwarancyjnego, na którym przechowywane są środki w wysokości nie mniejszej niż 0,3% i nie większej niż 0,4% wartości aktywów netto Funduszu. Do dnia otrzymania wpłaty na rachunek części dodatkowej Funduszu Gwarancyjnego środki należne od Towarzystwa ujmuje się w księgach Funduszu jako należności i wykazuje jako zobowiązania z tytułu nieprzeliczonych jednostek rozrachunkowych części dodatkowej Funduszu Gwarancyjnego. Środki na rachunku części dodatkowej Funduszu Gwarancyjnego stanowią część aktywów Funduszu i są przeliczane na jednostki rozrachunkowe. 5.5 Składniki portfela inwestycyjnego Operacje dotyczące transakcji nabycia / zbycia składników portfela inwestycyjnego na rynku krajowym i zagranicznym ujmowane są w księgach rachunkowych Funduszu w dniu zawarcia transakcji na podstawie dowodu księgowego potwierdzającego ich dokonanie. Nabyte składniki portfela inwestycyjnego ujmuje się w księgach rachunkowych Funduszu według ceny nabycia obejmującej prowizję maklerską i inne opłaty, z wyłączeniem opłat dla Depozytariusza. Jeśli przedmiotem umowy są składniki portfela z należnymi odsetkami, odsetki te ujmuje się w księgach rachunkowych Funduszu według wartości na dzień rozliczenia umowy, uznając przychód z tytułu odsetek w wysokości zgodnej z zawartą umową. Składniki portfela inwestycyjnego nabyte nieodpłatnie posiadają cenę nabycia równą zero. W przypadku nabycia lub zbycia praw majątkowych innych niż opisane powyżej, prawa te ujmowane są w księgach rachunkowych Funduszu w dacie rozliczenia, na podstawie dokumentu potwierdzającego rozliczenie transakcji zakupu lub sprzedaży. Instrumenty finansowe nabyte na rynku nieposiadającym gwarancji rozliczenia, wprowadzone do portfela Funduszu na dzień zawarcia transakcji nie są brane pod uwagę przed dniem ich faktycznego rozliczenia, przy procedurze określania metodą HIFO sprzedawanej części portfela. Oznacza to, że w pierwszej kolejności sprzedawane są składniki portfela, do których przypis na jest najwyższa cena nabycia lub najwyższa wartość w cenie nabycia, powiększona o amortyzację w przypadku instrumentów dłużnych. Zmianę wartości nominalnej nabytych akcji niepowodującą zmiany wysokości kapitału akcyjnego emitenta, ujmuje się w zestawieniach analitycznych, w których są dokonywane zmiany dotyczące liczby posiadanych akcji oraz jednostkowej ceny nabycia. Prawa poboru oraz prawa do otrzymania dywidendy akcji notowanych na rynku regulowanym ujmuje się w księgach Funduszu na dzień, w którym po raz pierwszy akcje te były notowane bez tych praw. Prawa poboru oraz prawa do otrzymania dywidendy akcji nienotowanych na rynkach regulowanych ujmuje się w księgach na dzień następny po dniu ustalenia tych praw. Niewykonane prawa poboru akcji umarza się według ceny równej zeru na dzień wyceny następujący po dniu, w którym upływa termin realizacji zapisów na akcje. Wykonane prawo poboru wykazuje się w księgach rachunkowych do czasu jego zamiany na akcje. W przypadku, gdy na rynkach zagranicznych przyjęte są odmienne metody, niż określone powyżej, nabyte prawa ujmuje się zgodnie z metodami określonymi na tych rynkach, w dniu uzyskania dokumentu potwierdzającego istnienie oraz wartość tych praw. Na dzień wyceny aktywa wyrażone w walutach obcych ujmuje się w księgach rachunkowych po przeliczeniu na walutę polską według obowiązującego w dniu wyceny średniego kursu ogłaszanego dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski. 5.6 Wynik finansowy W każdym dniu wyceny ustala się wynik finansowy Funduszu obejmujący: wynik z inwestycji, zrealizowany i niezrealizowany zysk/stratę z inwestycji, przychody z tytułu pokrycia niedoboru. przychody z tytułu uzupełnienia aktywów Funduszu środkami zgromadzonymi na rachunku premiowym. Przychody i koszty za dni nie będące dniami wyceny ujmuje się na dzień następujący po dniach niebędących dniami wyceny. 5.7 Przychody z inwestycji obejmują w szczególności: Odsetki: - od lokat terminowych, - od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych Funduszu, - od nabytych papierów wartościowych z naliczanymi odsetkami. Odsetki od lokat i rachunków nalicza się odpowiednio na każdy dzień kalendarzowy, począwszy od dnia następującego po dniu ujęcia lokaty lub salda w księgach rachunkowych. Dywidendy. Odpisy dyskonta od dłużnych papierów wartościowych. Papiery wartościowe nabyte z dyskontem są wyceniane metodą liniowej amortyzacji dyskonta, liczonej od dnia następującego po rozliczeniu transakcji nabycia do dnia wykupu/sprzedaży papierów wartościowych. Dodatnie różnice kursowe powstałe w związku z wyceną składników aktywów i pasywów, za wyjątkiem różnic kursowych dotyczących składników portfela inwestycyjnego. Dodatnie różnice pomiędzy ceną zamiany obligacji a wartością przejętych od Skarbu Państwa zobowiązań Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Przychody z tytułu udzielonych pożyczek i kredytów, a także związane z nimi opłaty i prowizje. Przychody z tytułu udzielonych pożyczek w papierach wartościowych, a także związane z nimi opłaty i prowizje. 5.8 Koszty operacyjne Funduszu obejmują w szczególności: Koszty zarządzania Funduszem przez Towarzystwo, określone statutem Funduszu, są ujmowane w rozliczeniach międzyokresowych. Rezerwa na te koszty jest tworzona w każdym dniu wyceny.

3 Prospekt informacyjny NORDEA OFE C3 Na mocy art. 136 ust. 2a Ustawy koszty zarządzania Funduszem przez Towarzystwo nie mogą przekroczyć kwot obliczonych według poniżej przedstawionej skali. Wysokość aktywów netto (w mln zł) Ponad do Miesięczna opłata za zarządzanie wynosi: ,045% wartości aktywów netto w skali miesiąca ,6 mln zł + 0,04% nadwyżki ponad mln zł wartości aktywów netto, w skali miesiąca ,4 mln zł + 0,032% nadwyżki ponad mln zł wartości aktywów netto, w skali miesiąca ,2 mln zł + 0,023% nadwyżki ponad mln zł wartości aktywów netto, w skali miesiąca ,5 mln zł Opłata za zarządzanie jest wypłacana Towarzystwu w okresach miesięcznych (w ostatnim dniu roboczym każdego miesiąca). Koszty stanowiące równowartość wynagrodzenia Depozytariusza (określone w umowie o wykonywanie funkcji Depozytariusza oraz statucie Funduszu) są ujmowane jako bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów i naliczane za każdy dzień kalendarzowy. Rezerwa na przedmiotowe koszty obejmuje: opłatę za przechowywanie aktywów; opłaty z tytułu obciążania rachunku Funduszu; opłatę za weryfikację wartości aktywów netto Funduszu; opłaty z tytułu rozliczania transakcji papierów wartościowych; równowartość opłat należnych Krajowemu Depozytowi Papierów Wartościowych S.A. Koszty wynagrodzenia Depozytariusza są rozliczane miesięcznie. Amortyzację premii od dłużnych papierów wartościowych. Papiery wartościowe nabyte z premią są wyceniane metodą liniowej amortyzacji premii, liczonej od dnia następującego po dniu rozliczenia transakcji nabycia do dnia wykupu/sprzedaży papierów wartościowych. Ujemne różnice kursowe powstałe w związku z wyceną składników aktywów i pasywów, za wyjątkiem różnic kursowych dotyczących składników portfela inwestycyjnego. Ujemne różnice pomiędzy ceną zamiany obligacji a wartością przejętych od Skarbu Państwa zobowiązań Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Odsetki i prowizje od zaciągniętych kredytów i pożyczek. Odsetki i prowizje od zaciągniętych kredytów i pożyczek naliczane są proporcjonalnie za każdy dzień, z uwzględnieniem warunków spłaty kredytu. Koszty związane z działalnością Funduszu, które nie mogą być pokrywane bezpośrednio z aktywów Funduszu, podlegają refinansowaniu przez Towarzystwo. Fundusz prowadzi pozabilansową ewidencję kosztów pokrywanych przez Towarzystwo. W związku z dokonywanymi przez Fundusz inwestycjami na zagranicznych rynkach finansowych, powstałe zobowiązania związane z realizacją transakcji, przekraczające odpowiednie koszty krajowych instytucji rozliczeniowych są refundowane przez Towarzystwo. 6. PODSTAWOWE ZASADY WYCENY AKTYWÓW I ZOBOWIĄZAŃ FUNDUSZU Wartość aktywów i zobowiązań funduszu emerytalnego jest ustalana przez Fundusz w każdym dniu wyceny, o którym mowa w art. 168 Ustawy, z dokładnością do jednego grosza. Aktywami Funduszu są składki wpłacane do Funduszu, nabyte za nie lub w związku z nimi prawa i pożytki z tych praw. Wartość aktywów netto Funduszu ustala się pomniejszając wartość aktywów Funduszu o jego zobowiązania. Wartość jednostki rozrachunkowej oblicza się na każdy dzień wyceny na podstawie wartości aktywów netto na ten dzień. Wycena papierów wartościowych będących składnikami portfela inwestycyjnego Funduszu dokonywana jest na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 marca 2004 r. w sprawie szczegółowych zasad wyceny aktywów i zobowiązań funduszy emerytalnych (Dz.U. z 2004 r. Nr 51, poz. 493 zwanego dalej Rozporządzeniem ) według stanu aktywów Funduszu na dzień wyceny. Zgodnie z 2 powyższego Rozporządzenia wycena aktywów Funduszu następuje według wartości rynkowej z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny. Papiery wartościowe notowane na rynku wyceny w rozumieniu Rozporządzenia 1 pkt 1 wyceniane są w oparciu o kurs wyceny. Kurs wyceny rozumiany jest jako średnia dzienna cena transakcji ważona wolumenem obrotu. W przypadku braku oficjalnie ustalonego kursu wyceny na rynku, kursem wyceny jest: a) na elektronicznym rynku skarbowych papierów wartościowych ( MTS Poland ): - kurs fixingowy, a jeżeli nie jest oficjalnie ustalony, to - kurs odniesienia ustalony przez organizatora rynku, b) na pozostałych rynkach: - kurs zamknięcia, a jeżeli nie jest oficjalnie ustalony, to - ostatni kurs jednolity z dnia wyceny, a jeżeli nie jest oficjalnie ustalony, to - kurs odniesienia ustalony przez organizatora rynku. W przypadku braku kursu wyceny z dnia wyceny papiery wartościowe są wyceniane w oparciu o kurs wyceny z ostatniego dnia, w którym został ustalony. Papiery wartościowe notowane na więcej niż jednym rynku wyceny lub w więcej niż jednym systemie notowań wyceniane są, zgodnie z 3 ust. 2 Rozporządzenia, poprzez ustalenie rynku wyceny i systemu notowań w oparciu o przewidywaną wielkość obrotu danym papierem wartościowym na rynkach wyceny i systemach notowań. Zmiana rynku wyceny jest dokonywana w przypadku, gdy w dwóch kolejnych miesiącach kalendarzowych obroty na innym rynku wyceny przekroczyły wielkość obrotu na dotychczasowym rynku wyceny. Dla dłużnych skarbowych papierów wartościowych, dla których ustalony jest kurs fixingowy na MTS Poland rynkiem wyceny jest MTS Poland. Dłużne papiery wartościowe nienotowane na rynku wyceniane są według określonej przez Fundusz szczegółowej metodologii wyceny. Krótkoterminowe dłużne papiery wartościowe nienotowane na rynku wyceny są wyceniane metodą liniowej amortyzacji dyskonta lub premii w stosunku do ceny nabycia. W przypadku, gdy okres do rozpoczęcia notowań dłużnych papierów wartościowych nie przekracza miesiąca, są one wyceniane metodą liniowej amortyzacji dyskonta lub premii w stosunku do ceny nabycia. Dłużne papiery wartościowe od dnia następującego bezpośrednio po dniu ostatniego notowania do dnia wykupu wyceniane są metodą liniowej amortyzacji dyskonta lub premii powstałej jako różnica między ceną wykupu danego papieru wartościowego a ceną, po jakiej Fundusz wycenił papier wartościowy w ostatnim dniu jego notowania. Pozostałe papiery wartościowe nienotowane na rynku wyceny są wyceniane według ceny nabycia. Wartość akcji zdematerializowanych, lecz nienotowanych na rynku wyceny, jest równa wartości akcji tego emitenta notowanych na rynku wyceny. Jeżeli między akcjami nowej emisji i akcjami notowanymi na rynku wyceny istnieją różnice w zakresie uprawnień przysługujących ich posiadaczom, wartość akcji nowej emisji jest określana jako wartość akcji emisji notowanej na rynku wyceny skorygowana o wartość uprawnień przysługujących posiadaczom nowej emisji. Papiery wartościowe nabyte z udzielonym przez drugą stronę przyrzeczeniem odkupu, w transakcji mającej na celu zabezpieczenie udzielonego depozytu lub pożyczki, są wyceniane metodą liniowej amortyzacji różnicy między ceną odkupu papierów wartościowych a ceną ich nabycia. Zobowiązanie Funduszu do odkupu sprzedanych papierów wartościowych po określonej cenie i w określonym terminie uznaje się za zobowiązanie z tytułu pożyczki i wycenia się metodą liniowej amortyzacji różnicy między ceną odkupu papierów wartościowych a ceną ich sprzedaży. Wierzytelności z tytułu pożyczki, kredytu lub depozytu wycenia się według sumy wartości nominalnej i odsetek naliczonych do dnia wyceny. Do wyceny papierów wartościowych zakupionych na rynkach zagranicznych stosuje się analogiczne zasady wyceny, jak w przypadku wyceny aktywów krajowych. Wartość aktywów zagranicznych jest przeliczana na wartość w walucie polskiej według kursu średniego waluty obcej, w jakiej aktywa te są denominowane, ustalonego przez Narodowy Bank Polski na dzień wyceny. W przypadku notowania papierów wartościowych jednocześnie na rynku regulowanym na terenie Rzeczpospolitej Polskiej i za granicą, ich wycena jest dokonywana na podstawie notowań na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Jeśli nie jest możliwa wycena aktywów według zasad określonych powyżej lub dokonanie wyceny z zastosowaniem tych zasad byłoby sprzeczne z zasadą ostrożnej wyceny, Fundusz szacuje wartość tych aktywów według określonej przez siebie szczegółowej metodologii. 7. ZMIANY STOSOWANYCH ZASAD RACHUNKOWOŚCI W okresie obrotowym od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r. nie miały miejsca żadne zmiany stosowanych zasad rachunkowości. Niniejsze sprawozdanie za okres od 1 stycznia 2012 do 31 grudnia 2012 roku zostało sporządzone zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik do Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 2007 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy emerytalnych (Dz. U. z 2007 r. Nr 248, poz z póź. zm.). 8. PODATKI Zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt. 11 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 j.t.), fundusze emerytalne utworzone na podstawie przepisów ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych zwolnione są z podatku dochodowego od osób prawnych. Należne podatki od przychodów z inwestycji zagranicznych Funduszu pomniejszały w roku sprawozdawczym przychody z inwestycji rozpoznawane w Rachunku zysków i strat Funduszu. Wszelkie podatki pobrane za granicą kwalifikujące się do zwrotu do Funduszu rozpoznawane są przez Fundusz jako należności. Na podstawie art. 30a ust. 1 pkt. 9 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 j.t.) Fundusz odprowadzał podatek w formie ryczałtu w wysokości 19% od kwot wypłaconych po śmierci członka Funduszu, wskazanej przez niego osobie lub spadkobiercy, z wyjątkiem wypłaty środków na rzecz byłego współmałżonka przekazanych w formie wypłaty transferowej do innego otwartego funduszu emerytalnego. 9. INFORMACJA O KREDYTACH I POŻYCZKACH W okresie sprawozdawczym Nordea Otwarty Fundusz Emerytalny nie zaciągał kredytów ani pożyczek na wspólny rachunek członków. BILANS NORDEA OTWARTEGO FUNDUSZU EMERYTALNEGO (w złotych ) BILANS Stan na 31 grudnia 2011 r. Stan na 31 grudnia 2012 r. I Aktywa , ,51 1 Portfel inwestycyjny , ,23 2 Środki pieniężne: , ,17 a) na rachunkach bieżących 0,00 0,00 b) na rachunku przeliczeniowym , ,17 - na rachunku wpłat , ,95 - na rachunku wypłat , ,22 - do wyjaśnienia 0,00 0,00 c) na pozostałych rachunkach 0,00 0,00 3 Należności , ,11 a) z tytułu zbytych składników portfela inwestycyjnego , ,21 b) z tytułu dywidend , ,58 c) z tytułu pożyczek 0,00 0,00 d) z tytułu odsetek , ,73 e) od towarzystwa , ,59 f) z tytułu wpłat na rachunek premiowy 0,00 0,00 g) pozostałe należności 0,00 0,00 4 Rozliczenia międzyokresowe 0,00 0,00 II Zobowiązania: , ,40 1 Z tytułu nabytych składników portfela inwestycyjnego , ,49 2 Z tytułu pożyczek i kredytów 0,00 0,00 3 Wobec członków , ,73 4 Wobec towarzystwa , ,30 5 Wobec depozytariusza 0,00 0,00 6 Z tytułu nieprzeliczonych jednostek na rachunku rezerwowym 0,00 0,00 7 Z tytułu nieprzeliczonych jednostek na rachunku premiowym 0, ,70 8 Z tytułu nieprzeliczonych jednostek na rachunku części dodatkowej Funduszu Gwarancyjnego 0,00 0,00 9 Pozostałe zobowiązania , ,38 10 Rozliczenia międzyokresowe , ,80 III Aktywa netto (I-II) , ,11 IV Kapitał funduszu , ,72 V Kapitał rezerwowy , ,60 VI Kapitał premiowy , ,13 VII Kapitał części dodatkowej Funduszu Gwarancyjnego , ,19 VIII Zakumulowany nierozdysponowany wynik finansowy , ,67 1 Zakumulowany nierozdysponowany wynik z inwestycji , ,60 2 Zakumulowany nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) z inwestycji , ,27 3 Niezrealizowany zysk (strata) z wyceny inwestycji , ,80 4 Zakumulowane przychody z tytułu pokrycia niedoboru 0,00 0,00 IX Kapitał i zakumulowany nierozdysponowany wynik finansowy razem (IV+V+VI+VII+VIII) , ,11 Wprowadzenie oraz dodatkowe informacje i objaśnienia stanowią integralną część sprawozdania finansowego.

4 4 Prospekt informacyjny NORDEA OFE C RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT NORDEA OTWARTEGO FUNDUSZU EMERYTALNEGO (w złotych) RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 r. Okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 r. I. Przychody operacyjne , ,67 1 Przychody portfela inwestycyjnego , ,36 a) Dywidendy i udziały w zyskach , ,40 b) Odsetki, w tym , ,02 - odsetki od dłużnych papierów wartościowych , ,60 - odsetki od depozytów bankowych i bankowych papierów wartościowych , ,42 - pozostałe 0,00 0,00 c) Odpis dyskonta od dłużnych papierów wartościowych nabytych poniżej wartości nominalnej , ,94 d) przychody z tytułu udzielonych pożyczek i kredytów 0,00 0,00 e) przychody z tytułu udzielonych pożyczek w papierach wartościowych 0,00 0,00 f) pozostałe przychody portfela inwestycyjnego 0,00 0,00 2 Przychody ze środków pieniężnych na rachunkach bankowych , ,42 3 Różnice kursowe dodatnie , ,36 4 Pozostałe przychody , ,53 II. Koszty operacyjne , ,90 1 Koszty zarządzania funduszem , ,19 2 Koszty zasilenia rachunku premiowego , ,26 3 Koszty wynagrodzenia depozytariusza , ,02 4 Koszty portfela inwestycyjnego, w tym , ,84 a) Amortyzacja premii od dłużnych papierów wartościowych nabytych powyżej wartości nominalnej , ,84 b) Pozostałe koszty inwestycyjne 0,00 0,00 5 Koszty zaciągniętych pożyczek i kredytów 0,00 0,00 6 Przychody z tytułu uzupełnienia aktywów funduszu środkami zgromadzonymi na rachunku premiowym , ,25 7 Różnice kursowe ujemne , ,83 8 Pozostałe koszty 0,00 0,01 III. Wynik z inwestycji (I-II) , ,77 IV. Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) , ,02 1 Zrealizowany zysk (strata) z inwestycji , ,75 2 Niezrealizowany zysk (strata) z wyceny inwestycji , ,77 V. Wynik z operacji (III+IV) , ,79 VI. Przychody z tytułu pokrycia niedoboru 0,00 0,00 VII. Wynik finansowy (V + VI) , ,79 Wprowadzenie oraz dodatkowe informacje i objaśnienia stanowią integralną część sprawozdania finansowego. ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO NORDEA OTWARTEGO FUNDUSZU EMERYTALNEGO (w złotych) ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO FUNDUSZU 2011 r r. A Zmiana wartości aktywów netto , ,48 I. Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego , ,63 II. Wynik finansowy w okresie sprawozdawczym (razem), w tym , ,79 1 Wynik z inwestycji , ,77 2 Zrealizowany zysk (strata) z inwestycji , ,75 3 Niezrealizowany zysk (strata) z wyceny inwestycji , ,77 4 Przychody z tytułu pokrycia niedoboru 0,00 0,00 III. Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym, w tym , ,69 1 Zwiększenia kapitału z tytułu wpłat przeliczonych na jednostki rozrachunkowe 2 Zmniejszenia kapitału z tytułu umorzenia jednostek rozrachunkowych IV. Łączna zmiana wartości aktywów netto w okresie sprawozdawczym (II+III) , , , , , ,48 V. Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego (I+IV) , ,11 B. Zmiana liczby jednostek rozrachunkowych I. Zmiana liczby jednostek rozrachunkowych w okresie sprawozdawczym, w tym 1 liczba wszystkich jednostek rozrachunkowych na początek okresu sprawozdawczego 2 liczba wszystkich jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego 3 liczba jednostek rozrachunkowych na rachunku rezerwowym na początek okresu sprawozdawczego 4 liczba jednostek rozrachunkowych na rachunku rezerwowym na koniec okresu sprawozdawczego 5 liczba jednostek rozrachunkowych na rachunku premiowym na początek okresu sprawozdawczego 6 liczba jednostek rozrachunkowych na rachunku premiowym na koniec okresu sprawozdawczego 7 liczba jednostek rozrachunkowych na rachunku części dodatkowej Funduszu Gwarancyjnego na początek okresu sprawozdawczego 8 liczba jednostek rozrachunkowych na rachunku części dodatkowej Funduszu Gwarancyjnego na koniec okresu sprawozdawczego II. Zmiana wartości aktywów netto na jednostkę rozrachunkową 1 Wartość aktywów netto na jednostkę rozrachunkową na początek okresu sprawozdawczego 2 Wartość aktywów netto na jednostkę rozrachunkową na koniec okresu sprawozdawczego 3 Procentowa zmiana wartości aktywów netto na jednostkę rozrachunkową w okresie sprawozdawczym 4 Minimalna wartość aktywów netto na jednostkę rozrachunkową w okresie sprawozdawczym 5 Maksymalna wartość aktywów netto na jednostkę rozrachunkową w okresie sprawozdawczym , , , , , ,1274 0,0000 0,0000 0,0000 0, , , , , , , , , ,22 29,95 29,95 35,23-4,07% 17,63% 29,19 29,90 32,13 35,28 6 Wartość aktywów netto na jednostkę rozrachunkową na ostatni 29,95 35,23 dzień wyceny w okresie sprawozdawczym Wprowadzenie oraz dodatkowe informacje i objaśnienia stanowią integralną część sprawozdania finansowego. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM NORDEA OTWARTEGO FUNDUSZU EMERYTALNEGO (w złotych) ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM Okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 r. Okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 r. I. Kapitały razem funduszu na początek okresu sprawozdawczego , ,63 1. Kapitał funduszu na początek okresu sprawozdawczego , , Zmiany w kapitale funduszu , ,53 a) zwiększenia z tytułu , ,97 - wpłat członków , ,21 - otrzymanych wpłat transferowych , ,76 - pokrycia szkody 0,00 0,00 - pozostałe 0,00 0,00 b) zmniejszenia z tytułu , ,44 - wypłat transferowych , ,64 - wypłat osobom uprawnionym , ,52 - wypłaty do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z tytułu ustalenia prawa do okresowej emerytury kapitałowej oraz dożywotniej emerytury kapitałowej , ,47 - zwrotu błędnie wpłaconych składek , ,81 - pozostałe 0,00 0, Kapitał funduszu na koniec okresu sprawozdawczego , ,72 2. Kapitał rezerwowy funduszu na początek okresu sprawozdawczego , , Zmiany w kapitale rezerwowym , ,64 a) zwiększenia z tytułu , ,73 - wpłat towarzystwa 0,00 0,00 - przeniesienia środków z rachunku premiowego , ,73 b) zmniejszenia z tytułu , ,37 - wypłat na rzecz towarzystwa , ,37 - pozostałe 0,00 0, Kapitał rezerwowy funduszu na koniec okresu sprawozdawczego , ,60 3. Kapitał premiowy funduszu na początek okresu sprawozdawczego , , Zmiany w kapitale premiowym , ,62 a) zwiększenia z tytułu wpłat towarzystwa , ,36 - wpłat towarzystwa , ,36 b) zmniejszenia z tytułu , ,98 - zasilenia rachunku rezerwowego , ,73 - zasilenia funduszu , ,25 - pozostałe 0,00 0, Kapitał premiowy funduszu na koniec okresu sprawozdawczego , ,13 4. Kapitał części dodatkowej Funduszu Gwarancyjnego na początek okresu sprawozdawczego , , Zmiany w kapitale części dodatkowej Funduszu Gwarancyjnego , ,42 a) zwiększenia z tytułu , ,42 - wpłat towarzystwa , ,42 b) zmniejszenia z tytułu 0,00 0,00 - zasilenia funduszu 0,00 0,00 - wypłat na rzecz towarzystwa 0,00 0, Kapitał części dodatkowej Funduszu Gwarancyjnego na koniec okresu sprawozdawczego , ,19 5. Wynik finansowy , ,67 II. Kapitały razem w dyspozycji funduszu na koniec okresu sprawozdawczego , ,11 Wprowadzenie oraz dodatkowe informacje i objaśnienia stanowią integralną część sprawozdania finansowego. ZESTAWIENIE PORTFELA INWESTYCYJNEGO NORDEA OFE stan na dzień r. Instrument finansowy Ilość (w szt.) Wartość nabycia Wartość bieżąca Udział w aktywach (w %) Bony skarbowe , ,87 0,49% Skarb Państwa BS , ,87 0,49% 2 Obligacje skarbowe , ,00 52,25% Skarb Państwa - PP /10/ , ,50 0,01% Skarb Państwa - WZ /01/ , ,30 0,43% Skarb Państwa - WZ /01/ , ,40 1,86% Skarb Państwa - WZ /01/ , ,10 2,50% Skarb Państwa - DS /10/ , ,40 0,50% Skarb Państwa - DS /10/ , ,90 0,33% Skarb Państwa - IZ /08/ , ,10 4,57% Skarb Państwa -WS /04/ , ,00 1,15% Skarb Państwa - WS /09/ , ,00 0,20% Skarb Państwa - DS /10/ , ,60 3,69% Skarb Państwa - DS /10/ , ,30 3,17% Skarb Państwa - PS /04/ , ,40 5,96% Skarb Państwa - PS /10/ ,10 985,20 0,01% Skarb Państwa - PS /04/ , ,90 4,99% Skarb Państwa - IZ /08/ , ,70 2,70% Skarb Państwa - DS /10/ , ,60 0,05% Skarb Państwa - PS /04/ , ,90 0,67% Skarb Państwa - DS /10/ , ,80 4,57% Skarb Państwa - WS /04/ , ,50 0,09% Skarb Państwa - PS /04/ , ,60 6,09% Skarb Państwa - PS /04/ , ,00 0,05% Skarb Państwa - OK /01/ , ,30 2,48% Skarb Państwa - OK /01/ , ,00 2,10% Skarb Państwa - OK /07/ , ,00 0,04% Skarb Państwa - OK /01/ , ,00 0,06%

5 Prospekt informacyjny NORDEA OFE C5 Skarb Państwa - OK /07/ , ,00 1,67% Skarb Państwa - OK /10/ , ,50 2,31% 3 Pożyczka lub kredyt dla Skarbu Państwa (SP) 4 Bony pieniężne Narodowego Banku Polskiego (NBP) 5 Obligacje NBP 6 Pożyczka lub kredyt dla NBP 7 Papiery wartościowe gwarantowane lub poręczane przez SP 8 Depozyty, pożyczki lub kredyty gwarantowane lub poręczane przez SP 9 Papiery wartościowe gwarantowane lub poręczane przez NBP 10 Depozyty, pożyczki lub kredyty gwarantowane lub poręczane przez NBP 11 Obligacje emitowane przez Bank Gospodarstwa Krajowego na zasadach określonych w ustawie z dnia 27 października 1994 r. o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym Bank Gospodarstwa Krajowego - IDS /10/2018 Bank Gospodarstwa Krajowego - IDS /10/2022 Bank Gospodarstwa Krajowego - IPS /10/ , ,60 7,75% , ,10 5,74% , ,50 1,50% , ,00 0,51% 12 Depozyty w bankach krajowych , ,90 0,55% Bank Handlowy w Warszawie S.A. - 30/12/2011-3,50% , ,00 0,02% Bank Millenium S.A. - 29/12/2011-3,4003% , ,90 0,53% 13 Papiery wartościowe emitowane przez banki krajowe 14 Listy zastawne , ,60 0,70% BRE Bank Hipoteczny S.A.- BREHPA17-21/10/2013 BRE Bank Hipoteczny S.A. - BREHPA15-16/06/ Zdematerializowane dłużne papiery wartościowe emitowane przez jednostki samorządu terytorialnego OBLIGACJE WYEMITOWANE PRZEZ MIASTO STOŁECZNE WARSZAWA- 25/10/ Inne niż zdematerializowane dłużne papiery wartościowe emitowane przez jednostki samorządu terytorialnego III POŻYCZKA STOŁECZNEGO KRÓLEWSKIEGO MIASTA KRAKOWA 25/06/ Obligacje przychodowe 18 Zabezpieczone całkowicie zdematerializowane dłużne papiery wartościowe emitowane przez inne podmioty niż jednostki samorządu terytorialnego 19 Zabezpieczone całkowicie inne niż zdematerializowane dłużne papiery wartościowe emitowane przez inne podmioty niż jednostki samorządu terytorialnego 20 Obligacje i inne dłużne papiery wartościowe emitowane przez spółki publiczne, inne niż papiery wartościowe, o których mowa w pkt 18 i 19 Bank Ochrony Środowiska S.A. BOSF /10/ , ,60 0,20% , ,00 0,50% , ,10 0,31% , ,10 0,31% , ,00 0,04% , ,00 0,04% , ,50 4,17% , ,50 0,50% Ciech S.A. 08/12/ , ,80 0,30% Dom Development S.A. - DOMD /02/ , ,00 0,19% ECHO Investment S.A. 28/04/ , ,30 0,15% Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. GPWA /01/2017 GLOBE TRADE CENTRE S.A. GTC /05/ , ,00 0,10% , ,40 0,30% Kruk S.A. KRUK-I1 25/04/ , ,90 0,04% Kruk S.A. KRUK-I2 25/11/ , ,40 0,08% Kruk S.A. KRUK-I3 05/01/ , ,10 0,03% Kruk S.A. KRUK-J1 01/07/ ,00 932,50 0,01% Kruk S.A. KRUK-K2 06/09/ , ,60 0,13% Kruk S.A. KRUK-K3 06/09/ , ,20 0,21% MAGELLAN S.A. 05/09/ , ,80 0,31% NFI EMPIK&FASHION S.A. 24/11/ , ,70 0,30% Getin Noble Bank S.A. 28/06/2018 NOBL , ,60 0,40% GLOBE TRADE CENTRE S.A. 15/05/ , ,40 0,15% Pekao , ,80 0,50% Polski Koncern Naftowy Orlen S.A. 27/02/ Zdematerializowane obligacje i inne dłużne papiery wartościowe, inne niż w pkt 15 i , ,50 0,47% , ,50 0,51% Bank Gospodarstwa Krajowego 16/02/ , ,50 0,51% 22 Kwity depozytowe 23 Pożyczki dla spółek publicznych 24 Akcje spółek notowanych na rynku oficjalnych notowań Giełdy Papierów Wartościowych (GPW) , ,50 30,18% Automotive Components Europe SA , ,20 0,04% Ćez. A.S , ,90 0,32% Kernel Holding S.A , ,70 0,45% MILKILAND N.V , ,80 0,02% MOL Magyar Olaj - ES Gazipari Nyilvanosan Mukodo Reszvenytarsasag , ,80 0,40% Amrest Holdings N.V , ,20 0,07% Cinema City International N.V , ,10 0,17% Ovostar Union NV , ,90 0,02% AB S.A , ,30 0,16% Asseco Business Solutions S.A , ,90 0,01% AC S.A , ,00 0,03% Aplisens S.A , ,40 0,03% Artic Paper S.A , ,10 0,07% ATM GRUPA S.A , ,50 0,01% Ulma Construccion S.A , ,30 0,08% Bank Handlowy w Warszawie S.A , ,40 0,42% Bank Millennium S.A , ,20 0,34% BRE Bank S.A , ,20 0,88% ING Bank Śląski S.A , ,50 0,42% Budimex S.A , ,00 0,17% Bank Zachodni WBK S.A , ,20 0,45% NG2 S.A , ,50 0,60% Mondi Świecie S.A , ,90 0,31% Cyfrowy Polsat S.A , ,40 0,71% Comp S.A , ,90 0,08% Ceramika Nowa Gala S.A , ,20 0,05% Cersanit S.A , ,30 0,08% Firma Oponiarska Dębica S.A , ,00 0,07% Dom Development S.A , ,40 0,14% Echo Investment S.A , ,80 0,21% Elektodubowa S.A , ,70 0,13% EMC Instytut Medyczny S.A , ,00 0,02% Enea S.A , ,80 0,12% Eurocash S.A , ,50 0,33% Towarzystwo Ubezpieczeń Europa S.A , ,60 0,14% Fabryka Maszyn Famur S.A , ,90 0,04% Ferro S.A , ,00 0,04% Farmacol S.A , ,30 0,03% Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A , ,40 0,20% Getin Holding S.A , ,10 0,50% Globe Trade Centre S.A , ,10 0,25% Hardex S.A ,00 604,50 0,01% Harper Higienics S.A , ,00 0,02% Dom Maklerski IDMSA S.A , ,40 0,04% Inter Cars S.A , ,60 0,13% Integer.pl S.A , ,40 0,42% Ipopema Securities S.A , ,80 0,03% Jastrzębska Spółka Węglowa S.A , ,20 0,27% J.W. Construction Holding S.A , ,00 0,02% K2 Internet S.A , ,10 0,01% Grupa Kęty S.A , ,40 0,13% Armatura Kraków S.A , ,60 0,03% KGHM Polska Miedź S.A , ,50 1,57% Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich Kogeneracja S.A , ,20 0,38% Koelner S.A , ,00 0,03% Kruk S.A , ,00 0,09% LC CORP S.A , ,20 0,13% Grupa LOTOS S.A , ,50 0,29% LPP S.A , ,40 0,78% Lubelski Węgiel Bogdanka S.A , ,50 1,74% Infovide - Matrix S.A , ,90 0,04% MCI Management S.A ,90 889,80 0,01% Magellan S.A , ,00 0,03% Mercor S.A , ,40 0,01% Polimex - Mostostal S.A , ,80 0,12% Mostostal Warszawa S.A , ,00 0,05% Netia S.A , ,00 0,32% Getin Noble Bank S.A , ,00 0,12% OPEN FINANCE S.A , ,50 0,28% PBG S.A , ,10 0,11% Bank Polska Kasa Opieki S.A , ,60 2,00% PGE Polska Grupa Energetyczna S.A , ,50 1,63% Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A , ,00 0,71% Polska Grupa Odlewnicza S.A ,60 484,30 0,00% Polski Koncern Naftowy Orlen S.A , ,20 1,74% Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A , ,50 2,52% Polish Energy Partners S.A , ,10 0,04% Polnord S.A , ,80 0,04% PRESCO Group S.A , ,60 0,03% Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A , ,70 2,75% Qumak S.A , ,70 0,02% Rafako S.A , ,10 0,07% Przedsiębiorstwo Modernizacji Urządzeń Energetycznych Remak S. A ,60 381,70 0,00% Fabryka Farb i Lakierów Śnieżka S.A , ,50 0,05% Asseco Poland S.A , ,10 0,68% TAURON Polska Energia S.A , ,60 0,39% Telekomunikacja Polska S.A , ,40 0,63% Neuca S.A ,20 40,20 0,00%

6 6 Prospekt informacyjny NORDEA OFE C Tesgas S.A ,00 361,90 0,00% TVN S.A , ,50 0,29% Wawel S.A , ,70 0,01% Zamet Industry S.A ,90 496,50 0,00% Zakłady Azotowe PUŁAWY S.A , ,00 0,20% Zakłady Azotowe w Tarnowie - Mościcach S.A , ,30 0,34% Zakłady Chemiczne Police S.A ,50 604,60 0,01% Zelmer S.A , ,60 0,13% Zakłady Przemysłu Cukierniczego Otmuchów S.A , ,50 0,02% Pfleiderer Grajewo S.A , ,70 0,02% Central European Distribution Corporation , ,20 0,04% 25 Akcje spółek notowanych na pozostałych rynkach giełdowych GPW 26 Prawa do akcji notowane na GPW 27 Prawa poboru notowane na GPW 28 Akcje spółek notowanych na pozagiełdowych rynkach regulowanych 29 Prawa do akcji notowane na pozagiełdowych rynkach regulowanych 30 Prawa poboru notowane na pozagiełdowych rynkach regulowanych 31 Zdematerializowane akcje spółek notowanych na alternatywnych systemach obrotu 32 Zdematerializowane prawa do akcji notowane na alternatywnych systemach obrotu 33 Zdematerializowane prawa poboru notowane na alternatywnych systemach obrotu 34 Zdematerializowane akcje nienotowane na żadnym z rynków 35 Zdematerializowane prawa do akcji nienotowane na żadnym z rynków 36 Zdematerializowane prawa poboru nienotowane na żadnym z rynków 37 Obligacje zamienne na akcje spółek , ,30 0,10% ERGIS-EUROILMS S.A. 30/11/ , ,30 0,10% 38 Akcje narodowych funduszy inwestycyjnych , ,10 0,16% Narodowy Fundusz Inwestycyjny Octava S.A , ,10 0,16% 39 Certyfikaty inwestycyjne emitowane przez fundusze inwestycyjne zamknięte 40 Jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych otwartych 41 Jednostki uczestnictwa specjalistycznych funduszy inwestycyjnych otwartych 42 Inne krajowe instrumenty finansowe 43 Razem lokaty krajowe , ,20 97,24% 44 Papiery wartościowe emitowane przez rządy innych krajów 45 Papiery wartościowe emitowane przez banki centralne innych krajów 46 Papiery wartościowe emitowane przez Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju, Europejski Bank Inwestycyjny, Międzynarodowy Bank Odbudowy i Rozwoju 47 Depozyty w bankach zagranicznych 48 Papiery wartościowe emitowane przez banki zagraniczne , ,20 2,04% 5Y_CROCI Alpha Pair II Sectors , ,80 0,72% Deutsche Bank Luxembourg S.A. DEUT /05/ Dłużne papiery wartościowe emitowane przez zagraniczne jednostki samorządowe 50 Dłużne papiery wartościowe emitowane przez spółki notowane na rynkach regulowanych innych krajów 51 Akcje spółek notowanych na giełdach państw obcych , ,40 1,32% , , ,50 0,24% National Savings and Commercial Bank Ltd , , ,10 0,11% Yara International ASA , , ,40 0,13% 52 Akcje spółek notowanych w elektronicznych systemach kwotowań poza granicami kraju 53 Tytuły uczestnictwa emitowane przez zagraniczne instytucje wspólnego inwestowania 54 Inne zagraniczne instrumenty finansowe 55 Razem lokaty zagraniczne , , ,80 2,28% 56 Razem lokaty , ,00 99,52% Wprowadzenie oraz dodatkowe informacje i objaśnienia stanowią integralną część sprawozdania finansowego. Rozbieżności w sumach wynikają z zaokrągleń systemowych. ZESTAWIENIE PORTFELA INWESTYCYJNEGO NORDEA OFE stan na dzień r. Instrument finansowy Ilość (w szt.) Wartość nabycia Wartość bieżąca Udział w aktywach (w %) Bony skarbowe 2 Obligacje skarbowe , ,58 45,01% Skarb Państwa - DS /10/ ,54 299,25 0,00% Skarb Państwa - DS /10/ , ,00 0,68% Skarb Państwa - DS /10/ , ,73 0,05% Skarb Państwa - DS /10/ , ,34 2,58% Skarb Państwa - DS /10/ , ,40 2,44% Skarb Państwa - DS /10/ , ,98 1,76% Instrument finansowy Ilość (w szt.) Wartość nabycia Wartość bieżąca Udział w aktywach (w %) Skarb Państwa - IZ /08/ , ,43 3,91% Skarb Państwa - IZ /08/ , ,86 2,73% Skarb Państwa - OK /01/ , ,36 0,01% Skarb Państwa - OK /01/ , ,60 3,70% Skarb Państwa - OK /07/ , ,80 0,01% Skarb Państwa - OK /07/ , ,80 0,49% Skarb Państwa - DS /10/ , ,53 0,04% Skarb Państwa - PS /04/ , ,90 0,04% Skarb Państwa - PP /10/ , ,28 0,01% Skarb Państwa - PS /04/ , ,00 0,43% Skarb Państwa - PS /04/ , ,12 2,93% Skarb Państwa - PS /04/ , ,47 5,97% Skarb Państwa - PS /04/ , ,99 4,44% Skarb Państwa - PS /04/ , ,15 0,01% Skarb Państwa - PS /10/ , ,82 0,63% Skarb Państwa - WS /04/ , ,19 1,21% Skarb Państwa - WS /04/ , ,50 0,09% Skarb Państwa - WS /09/ , ,90 0,20% Skarb Państwa - WZ /01/ , ,88 2,54% Skarb Państwa - WZ /01/ , ,55 4,02% Skarb Państwa - WZ /01/ , ,88 2,87% Skarb Państwa - WZ /01/ , ,89 1,22% 3 Pożyczka lub kredyt dla Skarbu Państwa (SP) 4 Bony pieniężne Narodowego Banku Polskiego (NBP) 5 Obligacje NBP 6 Pożyczka lub kredyt dla NBP 7 Papiery wartościowe gwarantowane lub poręczane przez SP 8 Depozyty, pożyczki lub kredyty gwarantowane lub poręczane przez SP 9 Papiery wartościowe gwarantowane lub poręczane przez NBP 10 Depozyty, pożyczki lub kredyty gwarantowane lub poręczane przez NBP 11 Obligacje emitowane przez Bank Gospodarstwa Krajowego na zasadach określonych w ustawie z dnia 27 października 1994 r. o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym , ,85 8,81% Bank Gospodarstwa Krajowego - IDS /10/ , ,72 5,80% Bank Gospodarstwa Krajowego - IDS /10/ , ,48 2,58% Bank Gospodarstwa Krajowego - IPS /10/ , ,64 0,43% 12 Depozyty w bankach krajowych , ,72 0,89% BRE Bank S.A. - 11/09/ /3/2013-5,43% , ,00 0,83% Bank Handlowy w Warszawie S.A. - 31/12/ /01/13-3,50% , ,72 0,06% 13 Papiery wartościowe emitowane przez banki krajowe , ,89 1,75% Certyfikat Depozytowy PEKAO S.A. 12/08/ , ,00 1,27% Certyfikat Depozytowy Santander Consumer Bank S.A. 15/12/ , ,89 0,48% 14 Listy zastawne , ,12 1,46% BRE Bank Hipoteczny S.A. - BREHPA15-16/06/ , ,50 0,42% BRE Bank Hipoteczny S.A.- BREHPA17-21/10/ , ,00 0,17% BRE Bank Hipoteczny S.A. - BREHPA18-20/04/ , ,80 0,17% BRE Bank Hipoteczny S.A.- BREHPA19-15/06/ , ,70 0,08% PEKAO BANK HIPOTECZNY- PEOH /02/ , ,11 0,42% PEKAO BANK HIPOTECZNY- LZ-II-05-09/12/ , ,91 0,03% BRE Bank Hipoteczny S.A. - PUA06-28/07/ , ,40 0,09% BRE Bank Hipoteczny S.A. -HPA20-15/11/ , ,70 0,08% 15 Zdematerializowane dłużne papiery wartościowe emitowane przez jednostki samorządu terytorialnego , ,00 0,26% OBLIGACJE WYEMITOWANE PRZEZ MIASTO STOŁECZNE WARSZAWA- 25/10/ , ,00 0,26% 16 Inne niż zdematerializowane dłużne papiery wartościowe emitowane przez jednostki samorządu terytorialnego , ,54 0,03% III POŻYCZKA STOŁECZNEGO KRÓLEWSKIEGO MIASTA KRAKOWA 25/06/ , ,54 0,03% 17 Obligacje przychodowe 18 Zabezpieczone całkowicie zdematerializowane dłużne papiery wartościowe emitowane przez inne podmioty niż jednostki samorządu terytorialnego 19 Zabezpieczone całkowicie inne niż zdematerializowane dłużne papiery wartościowe emitowane przez inne podmioty niż jednostki samorządu terytorialnego 20 Obligacje i inne dłużne papiery wartościowe emitowane przez spółki publiczne, inne niż papiery wartościowe, o których mowa w pkt 18 i 19 Bank Ochrony Środowiska S.A. BOSF /10/14 Bank Ochrony Środowiska S.A. BOSG /02/ , ,93 3,85% , ,00 0,43% , ,48 0,43%

7 Prospekt informacyjny NORDEA OFE C7 Instrument finansowy Ilość (w szt.) Wartość nabycia Wartość bieżąca Udział w aktywach (w %) Dom Development S.A. - DOMD /02/ , ,20 0,34% ECHO Investment S.A. 29/03/ , ,79 0,13% Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. GPWA /01/2017 GLOBE TRADE CENTRE S.A. GTC /05/ , ,48 0,07% , ,29 0,25% Kruk S.A. KRUK-I1 25/05/ , ,11 0,04% Kruk S.A. KRUK-I2 25/11/ , ,82 0,07% Kruk S.A. KRUK-I3 05/01/ , ,55 0,03% Kruk S.A. KRUK-K2 06/09/ , ,92 0,11% Kruk S.A. KRUK-K3 06/09/ , ,41 0,18% MAGELLAN S.A. 05/09/ , ,29 0,26% NFI EMPIK&FASHION S.A. 24/11/ , ,74 0,25% Getin Noble Bank S.A. 29/06/2018 NOBL , ,50 0,33% GLOBE TRADE CENTRE S.A. 30/04/ , ,35 0,12% MAGELLAN S.A. 30/09/ , ,76 0,17% Polski Koncern Naftowy Orlen S.A. 27/02/2019 Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. 19/06/ Zdematerializowane obligacje i inne dłużne papiery wartościowe, inne niż w pkt 15 i , ,42 0,39% , ,82 0,25% , ,49 1,05% Bank Gospodarstwa Krajowego 16/02/ , ,04 0,42% Energa S.A. 18/10/ , ,45 0,63% 22 Kwity depozytowe 23 Pożyczki dla spółek publicznych 24 Akcje spółek notowanych na rynku oficjalnych notowań Giełdy Papierów Wartościowych (GPW) , ,55 34,70% AB S.A , ,06 0,14% AC S.A , ,00 0,03% AmRest Holdings SE , ,65 0,09% Apator S.A , ,40 0,12% Aplisens S.A , ,54 0,05% Arctic Paper S.A , ,00 0,05% Armatura Kraków S.A , ,67 0,03% Asseco Business Solutions S.A , ,50 0,05% Asseco Poland S.A , ,96 0,59% Atrem S.A ,85 301,93 0,00% Automotive Components Europe S.A , ,59 0,04% Bank Handlowy w Warszawie S.A , ,15 0,70% Bank Millennium S.A , ,33 0,32% Bank Polska Kasa Opieki S.A , ,42 1,91% Bank Zachodni WBK S.A , ,88 0,38% Benefit Systems S.A , ,90 0,06% BRE Bank S.A , ,18 1,01% BUDIMEX S.A , ,82 0,14% Ceramika Nowa Gala S.A , ,39 0,02% CEZ a.s , ,50 0,32% Cinema-City International NV , ,78 0,31% Comp SA , ,73 0,11% Cyfrowy Polsat S.A , ,43 0,71% Dom Development S.A , ,43 0,13% Echo Investment S.A , ,16 0,27% Elektrobudowa S.A , ,78 0,13% Enea S.A , ,32 0,09% Eurocash S.A , ,93 0,34% Fabryka Maszyn Famur S.A , ,06 0,06% Farmacol S.A , ,77 0,04% Ferro S.A , ,00 0,04% Firma Oponiarska DEBICA S.A , ,51 0,07% Get Bank S.A , ,11 0,58% Getin Holding S.A , ,70 0,18% Giełda Papierów War tościowych w Warszawie S.A , ,70 0,19% Globe Trade Centre S.A , ,41 0,45% Grupa KETY S.A , ,85 0,20% Grupa Lotos S.A , ,20 0,30% Harper Hygienics S.A , ,49 0,03% Infovide-Matrix S.A , ,05 0,02% ING Bank Śląski S.A , ,89 0,47% Integer.pl S.A , ,28 0,58% Inter Cars S.A , ,00 0,20% Ipopema Securities S.A , ,15 0,02% Izostal S.A , ,92 0,05% Jastrzębska Spółka Węglowa S.A , ,99 0,14% K2 Internet S.A , ,40 0,01% Kernel Holding S.A , ,31 0,33% KGHM Polska Miedz S.A , ,78 2,15% Koelner S.A , ,88 0,02% Kruk S.A , ,98 0,19% LC Corp S.A , ,90 0,14% LPP S.A , ,54 1,46% Lubelski Węgiel Bogdanka S.A , ,80 1,82% Magellan S.A , ,51 0,10% MCI Management S.A , ,15 0,01% Mercor S.A , ,74 0,04% Milkiland NV , ,90 0,02% Instrument finansowy MOL Magyar Olaj - Es Gazipari Nyilvanosan Mukodo Reszvenytarsasag Ilość (w szt.) Wartość nabycia Wartość bieżąca Udział w aktywach (w %) , ,50 0,22% Mostostal Warszawa S.A , ,97 0,03% Netia S.A , ,35 0,22% NG2 S.A , ,56 0,73% Open Finance S.A , ,44 0,31% P.R.E.S.C.O. Group SA , ,56 0,03% Pfeiderer Grajewo S.A , ,62 0,05% PGE Polska Grupa Energetyczna S.A , ,33 1,60% Alior Bank S.A , ,00 0,63% Bank Ochrony Środowiska S.A , ,75 0,06% HYGIENIKA S.A , ,00 0,01% Kredyt Bank S.A , ,35 0,05% Trans Polonia S.A ,00 867,00 0,01% Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A , ,70 0,11% ZETKAMA S.A , ,40 0,03% Polnord S.A , ,87 0,03% Polska Grupa Odlewnicza S.A ,59 563,50 0,00% Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A , ,99 2,36% Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A , ,29 0,85% Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A , ,44 3,41% Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A , ,11 3,36% Przedsiębiorstwo Modernizacji Urządzeń Energetycznych REMAK S.A ,62 208,64 0,00% Qumak S.A , ,86 0,04% RAFAKO S.A , ,17 0,02% Rovese S.A ,74 424,84 0,00% Tauron Polska Energia S.A , ,76 0,23% TELEKOMUNIKACJA POLSKA S.A , ,64 0,51% TVN S.A , ,48 0,15% ULMA Construction Polska S.A , ,43 0,05% WAWEL S.A , ,03 0,09% Zakłady Azotowe Puławy S.A , ,22 0,32% Zakłady Azotowe w Tarnowie-Mościcach S.A , ,46 0,57% Zakłady Chemiczne Police S.A ,16 242,49 0,00% Zakłady Pr zemysłu Cukierniczego Otmuchów S.A , ,60 0,03% Zakłady Urządzeń Kotłowych Staporków S.A , ,66 0,03% Zamet Industry S.A ,89 807,17 0,01% Zelmer S.A , ,00 0,16% Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. 25 Akcje spółek notowanych na pozostałych rynkach giełdowych GPW , ,93 0,34% 26 Prawa do akcji notowane na GPW , ,00 0,53% Alior Bank S.A. - PDA , ,00 0,53% 27 Prawa poboru notowane na GPW 28 Akcje spółek notowanych na pozagiełdowych rynkach regulowanych 29 Prawa do akcji notowane na pozagiełdowych rynkach regulowanych 30 Prawa poboru notowane na pozagiełdowych rynkach regulowanych 31 Zdematerializowane akcje spółek notowanych na alternatywnych systemach obrotu , ,97 0,16% Biogened S.A , ,10 0,01% BioMaxima S.A ,13 630,00 0,01% Medicalgorithmics S.A , ,87 0,14% 32 Zdematerializowane prawa do akcji notowane na alternatywnych systemach obrotu 33 Zdematerializowane prawa poboru notowane na alternatywnych systemach obrotu 34 Zdematerializowane akcje nienotowane na żadnym z rynków 35 Zdematerializowane prawa do akcji nienotowane na żadnym z rynków ,00 644,80 849,69 0,01% Cersanit PDA ,00 644,80 849,69 0,01% 36 Zdematerializowane prawa poboru nienotowane na żadnym z rynków 37 Obligacje zamienne na akcje spółek , ,45 0,10% ERGIS-EUROILMS S.A. 30/11/ , ,45 0,10% 38 Akcje narodowych funduszy inwestycyjnych , ,90 0,09% Narodowy Fundusz Inwestycyjny Midas S.A , ,88 0,07% Narodowy Fundusz Inwestycyjny Octava S.A , ,03 0,01% 39 Certyfikaty inwestycyjne emitowane przez fundusze inwestycyjne zamknięte 40 Jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych otwartych 41 Jednostki uczestnictwa specjalistycznych funduszy inwestycyjnych otwartych 42 Inne krajowe instrumenty finansowe 43 Razem lokaty krajowe , ,67 98,70% 44 Papiery wartościowe emitowane przez rządy innych krajów 45 Papiery wartościowe emitowane przez banki centralne innych krajów 46 Papiery wartościowe emitowane przez Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju, Europejski Bank Inwestycyjny, Międzynarodowy Bank Odbudowy i Rozwoju 47 Depozyty w bankach zagranicznych 48 Papiery wartościowe emitowane przez banki zagraniczne , ,35 1,02%

8 8 Prospekt informacyjny NORDEA OFE C Instrument finansowy Deutsche Bank Luxembourg S.A. DEUT /05/ Dłużne papiery wartościowe emitowane przez zagraniczne jednostki samorządowe 50 Dłużne papiery wartościowe emitowane przez spółki notowane na rynkach regulowanych innych krajów 51 Akcje spółek notowanych na giełdach państw obcych 52 Akcje spółek notowanych w elektronicznych systemach kwotowań poza granicami kraju 53 Tytuły uczestnictwa emitowane przez zagraniczne instytucje wspólnego inwestowania 54 Inne zagraniczne instrumenty finansowe Ilość (w szt.) Wartość nabycia Wartość bieżąca Udział w aktywach (w %) , ,35 1,02% 55 Razem lokaty zagraniczne , ,35 1,02% 56 Razem lokaty , ,02 99,72% Wprowadzenie oraz dodatkowe informacje i objaśnienia stanowią integralną część sprawozdania finansowego. Rozbieżności w sumach wynikają z zaokrągleń systemowych. DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO I. Dane uzupełniające o pozycjach bilansu za poprzedni i bieżący okres sprawozdawczy w odniesieniu do pozycji: Pozycja r r. 1. Środki pieniężne na rachunkach bieżących 0,00 0,00 a) środki na rachunkach bieżących w banku depozytariuszu 0,00 0,00 b) środków na rachunkach bieżących w innych bankach 0,00 0,00 c) środków na rachunkach pomocniczych w banku depozytariuszu 0,00 0,00 d) środków na rachunkach pomocniczych w innych bankach 0,00 0,00 e) waluty EUR 0,00 0,00 f) waluty USD 0,00 0,00 g) innych walut 0,00 0,00 h) środków w drodze 0,00 0,00 i) innych środków 0,00 0,00 2. Środki pieniężne na rachunku przeliczeniowym wpłat , ,95 a) środki wpłacone za członków , ,74 b) środków wpłaconych na rachunek rezerwowy 0,00 0,00 c) środki wpłacone na rachunek premiowy , ,70 d) środki wpłacone na rachunek części dodatkowej Funduszu Gwarancyjnego 0,00 0,00 e) środków z tytułu otrzymanych wypłat transferowych 0,00 0,00 f) inne środki , ,51 3. Środki pieniężne na rachunku przeliczeniowym wypłat , ,22 a) przeznaczonych na wypłaty transferowe 0,00 0,00 b) przeznaczone do wypłat osobom upoważnionym , ,49 c) przeznaczonych na wypłaty do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z tytułu ustalenia prawa do okresowej emerytury kapitałowej oraz dożywotniej emerytury kapitałowej 4 988, ,73 d) na rzecz towarzystwa z tytułu naliczonego rachunku premiowego 0,00 0,00 e) na rzecz towarzystwa z tytułu rachunku rezerwowego 0,00 0,00 f) nienależnych 0,00 0,00 g) wycofanych z rachunku rezerwowego 0,00 0,00 h) wycofanych z rachunku części dodatkowej Funduszu Gwarancyjnego 0,00 0,00 i) innych 0,00 0,00 4. Należności z tytułu zbytych składników portfela inwestycyjnego , ,21 a) akcji i praw z nimi związanych , ,21 b) obligacji skarbowych ,00 0,00 c) bonów 0,00 0,00 d) pozostałych obligacji 0,00 0,00 e) certyfikatów 0,00 0,00 f) bankowych papierów wartościowych 0,00 0,00 g) jednostek uczestnictwa 0,00 0,00 h) listów zastawnych 0,00 0,00 i) praw pochodnych 0,00 0,00 j) innych 0,00 0,00 5. Należności z tytułu odsetek od: 2, ,73 a) rachunków bankowych 2,10 22,66 b) składników portfela inwestycyjnego, w tym*: 0,00 0,00 - obligacji 0,00 0,00 - depozytów bankowych 0, ,07 - bankowych papierów wartościowych 0,00 0,00 - listów zastawnych 0,00 0,00 - pozostałych 0,00 0,00 c) kredytów 0,00 0,00 d) pożyczek 0,00 0,00 e) innych 0,00 0,00 6. Należności od towarzystwa z tytułu: , ,59 a) rachunku rezerwowego 0,00 0,00 b) rachunku premiowego 0,00 0,00 c) rachunku części dodatkowej Funduszu Gwarancyjnego 0,00 0,00 d) pokrycia niedoboru 0,00 0,00 e) innych , ,59 7. Zobowiązania z tytułu nabytych składników portfela inwestycyjnego: , ,49 a) akcji i praw z nimi związanych , ,49 b) obligacji skarbowych 0,00 0,00 c) bonów 0,00 0,00 d) pozostałych obligacji ,36 0,00 e) certyfikatów 0,00 0,00 f) bankowych papierów wartościowych 0,00 0,00 g) jednostek uczestnictwa 0,00 0,00 h) listów zastawnych 0,00 0,00 i) praw pochodnych 0,00 0,00 j) innych 0,00 0,00 8. Zobowiązania z tytułu pożyczek i kredytów: 0,00 0,00 a) pożyczek krótkoterminowych 0,00 0,00 b) kredytów długoterminowych 0,00 0,00 c) kredytów krótkoterminowych 0,00 0,00 d) innych 0,00 0,00 9. Zobowiązania wobec członków: , ,73 a) wpłat , ,73 b) wypłat do zakładów emerytalnych 0,00 0,00 c) wypłat transferowych 0,00 0,00 d) pokrycia szkody 0,00 0,00 e) innych 0,00 0, Zobowiązania wobec towarzystwa: , ,30 a) wycofania nadpłaty 0,00 0,00 b) opłaty od składki , ,30 c) opłat transferowych 0,00 0,00 d) opłat za zarządzanie 0,00 0,00 e) opłat z rachunku rezerwowego 0,00 0,00 f) innych 0,00 0, Zobowiązania pozostałe: , ,38 a) wypłat bezpośrednich 0,00 0,00 b) wypłat bezpośrednich ratalnych 0,00 0,00 c) innych , ,38 12 Informacje dotyczące portfela inwestycyjnego, w tym 0,00 0,00 a) rodzaje instrumentów pochodnych z podaniem ich wartości nabycia oraz wartości godziwej * Należne odsetki od papierów wartościowych są wykazywane w portfelu inwestycyjnym. 0,00 0,00 II. Dane uzupełniające o pozycjach rachunku zysków i strat za poprzedni i bieżący okres sprawozdawczy: Pozycja 2011 r r. 1. Informacje o wielkości przychodów z: , ,78 a) rachunków środków pieniężnych , ,42 b) depozytów bankowych , ,39 c) obligacji , ,60 d) bankowych papierów wartościowych , ,03 e) listów zastawnych 0,00 0,00 f) kredytów 0,00 0,00 g) innych, w tym , ,34 - dywidend i udziałów w zyskach , ,40 - odpisów dyskonta od dłużnych papierów wartościowych nabytych poniżej wartości nominalnej , ,94 2. Informacje o dodatnich różnicach kursowych, w podziale na: , ,42 a) ujęte w zrealizowanym zysku (stracie) z inwestycji: , ,36 - akcji i praw z nimi związanych , ,71 - bonów 0,00 0,00 -obligacji , ,06 - certyfikatów 0,00 0,00 - bankowych papierów wartościowych 0,00 0,00 - jednostek uczestnictwa 0,00 0,00 - listów zastawnych 0,00 0,00 - innych , ,59 b) ujęte w niezrealizowanym zysku (stracie) z wyceny inwestycji: , ,06 -akcji i praw z nimi związanych 0,00 0,00 - bonów 0,00 0,00 -obligacji , ,06 - certyfikatów 0,00 0,00 - bankowych papierów wartościowych 0,00 0,00 - jednostek uczestnictwa 0,00 0,00 - listów zastawnych 0,00 0,00 - innych 0,00 0,00 3. Wynagrodzenie depozytariusza: , ,02 a) refinansowania opłat na rzecz innych podmiotów krajowych , ,65 b) refinansowania opłat na rzecz subdepozytariuszy 1 800, ,00 c) opłat za przechowywanie , ,72 d) opłat za rozliczanie , ,00 e) weryfikacji wartości jednostki , ,00 f) prowadzenia rachunków i przelewów 2 857,00 678,50 g) innych 0, ,15 4. Informacje o ujemnych różnicach kursowych w podziale na: , ,83 a) ujęte w zrealizowanym zysku (stracie) z inwestycji: , ,20 - akcji i praw z nimi związanych , ,56 - bonów 0,00 0,00 - obligacji , ,00 - certyfikatów 0,00 0,00 - bankowych papierów wartościowych 0,00 0,00 - jednostek uczestnictwa 0,00 0,00 - listów zastawnych 0,00 0,00 - innych , ,64 b) ujęte w niezrealizowanym zysku (stracie) z wyceny inwestycji: ,34 586,63 - akcji i praw z nimi związanych ,34 0,00 - bonów 0,00 0,00 - obligacji 0,00 586,63

9 Prospekt informacyjny NORDEA OFE C9 - certyfikatów 0,00 0,00 - bankowych papierów wartościowych 0,00 0,00 - jednostek uczestnictwa 0,00 0,00 - listów zastawnych 0,00 0,00 - innych 0,00 0,00 5. Zrealizowany zysk (strata) z inwestycji z: , ,75 a) akcji i praw z nimi związanych , ,33 b) obligacji skarbowych , ,46 c) bonów 0,00 0,00 d) pozostałych obligacji 0, ,12 e) certyfikatów 0,00 0,00 f) bankowych papierów wartościowych 0,00 0,00 g) jednostek uczestnictwa 0,00 0,00 h) listów zastawnych 0,00 0,00 i) praw pochodnych 0,00 0,00 j) innych 0,00 0,00 6. Niezrealizowany zysk (strata) z wyceny inwestycji z: , ,77 a) akcji i praw z nimi związanych , ,07 b) obligacji skarbowych , ,35 c) bonów 0,00 0,00 d) pozostałych obligacji , ,18 e) certyfikatów 0,00 0,00 f) bankowych papierów wartościowych 0,00 0,00 g) jednostek uczestnictwa 0,00 0,00 h) listów zastawnych , ,83 i) praw pochodnych 0,00 0,00 j) innych 0,00 0,00 7. Przychody z tytułu pokrycia niedoboru: 0,00 0,00 a) z rachunku rezerwowego 0,00 0,00 b) ze środków towarzystwa 0,00 0,00 c) ze środków części podstawowej Funduszu Gwarancyjnego 0,00 0,00 d) ze środków części dodatkowej Funduszu Gwarancyjnego 0,00 0,00 e) ze środków części dodatkowej Funduszu Gwarancyjnego innych OFE 0,00 0,00 f) ze środków Skarbu Państwa 0,00 0,00 g) innych 0,00 0,00 III. Koszty otwartego funduszu pokrywane przez powszechne towarzystwo w poprzednim i bieżącym okresie sprawozdawczym: Pozycja 2011 r r. 1 Koszty prowadzenia i obsługi rachunków bankowych 0,00 0,00 2 Koszty pożyczek i kredytów 0,00 0,00 3 Koszty przechowywania 0,00 0,00 4 Koszty transakcyjne , ,02 5 Koszty zarządzania 0,00 0,00 6 Inne , ,07 W zestawieniu Koszty otwartego funduszu pokrywane przez Towarzystwo w bieżącym i poprzednim okresie sprawozdawczym pozycja koszty inne obejmuje koszty poniesione przez Towarzystwo na rzecz Funduszu z tytułu prowizji ZUS. Sprawozdanie finansowe Funduszu za okres kończący się dnia 31 grudnia 2012 r. uwzględnia jedynie składki przekazane przez ZUS w formie pieniężnej do dnia 31 grudnia 2012 r. W okresie od dnia 1 maja 2011 r. do dnia 31 grudnia 2016 r. Zakład Ubezpieczeń Społecznych odprowadza do wybranego funduszu emerytalnego część składki na ubezpieczenie emerytalne wynoszącą: 1) 2,3% podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie emerytalne należnej za okres od dnia wejścia w życie ustawy do dnia 31 grudnia 2012 r.; 2) 2,8% podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie emerytalne należnej za okres od dnia 1 stycznia 2013 r. do dnia 31 grudnia 2013 r.; 3) 3,1% podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie emerytalne należnej za okres od dnia 1 stycznia 2014 r. do dnia 31 grudnia 2014 r.; 4) 3,3% podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie emerytalne należnej za okres od dnia 1 stycznia 2015 r. do dnia 31 grudnia 2016 r., 5) 3,5% podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie emerytalne należnej za okres od dnia 1 stycznia 2017 r., zgodnie z art. 21 ustawy z dnia 25 marca 2011 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z funkcjonowaniem systemu ubezpieczeń społecznych (Dz.U ). Zgodnie z art. 134 ustawy z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, od dnia 1 stycznia 2010 r. Fundusz może pobierać opłaty w formie potrącenia określonej procentowo kwoty z wpłaconych składek, nie większej niż 3,5%. Na mocy ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o emeryturach kapitałowych (Dz. U. z 2008 r.nr 228, poz. 1507) art. 14 pkt. 8 Fundusz zobligowany jest do utrzymywania na odrębnym rachunku bankowym środków pieniężnych w wysokości stanowiącej co najmniej równowartość jednomiesięcznej kwoty wypłat okresowych emerytur kapitałowych. Na dzień 31 grudnia 2012 r. kwota ta wynosiła 8 408,73 zł. Zgodnie z art. 100a ustawy z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych tekst jednolity, otwarty fundusz jest zobowiązany do zwrotu do ZUS nienależnie otrzymanej składki. Otwarty fundusz zwraca kwotę składki, ustaloną zgodnie z par. 1a art. 100, powiększoną o nominalną wartość opłaty pobraną przez towarzystwo zarządzające otwartym funduszem. Zwrotu nienależnie otrzymanej składki dokonuje się poprzez potrącenia ze składek przekazywanych przez ZUS do otwartego funduszu emerytalnego. W sprawozdaniach finansowych sporządzonych za okresy od 2007 do 2011 rok Fundusz nieprawidłowo wykazywał liczbę sztuk obligacji na okaziciela serii A, wyemitowanych przez spółkę Ciech S.A., denominowanych w PLN, o zmiennym oprocentowaniu, które w tym okresie znajdowały się w portfelu Funduszu. W całym powyżej wymienionym okresie Fundusz posiadał w swoim portfelu inwestycyjnym 300 sztuk obligacji spółki Ciech S.A., natomiast w sprawozdaniach finansowych Fundusz wykazywał, iż jest w posiadaniu 3000 sztuk przedmiotowego instrumentu. Jednocześnie wartości nabycia, wartość rynkowa i udział procentowy przedmiotowego instrumentu w portfelu inwestycyjnym Funduszu były wykazywane prawidłowo. Zaistniała sytuacja nie miała wpływu na działalność lokacyjną Funduszu, bezpieczeństwo ulokowanych środków, jak też nie naruszała interesów członków Funduszu. Skład Zarządu Nordea Powszechnego Towarzystwa Emerytalnego S.A.: W skład Zarządu Spółki na dzień r. wchodziły następujące osoby: Piotr Jacek Królikowski Paweł Wilkowiecki Agata Kulas Maciej Janusz Kloze Prezes Zarządu Członek Zarządu Członek Zarządu Członek Zarządu Dnia 6 marca 2012 roku Komisja Nadzoru Finansowego udzieliła zezwolenia na powołanie pana Wojciecha Rabieja na Członka Zarządu Towarzystwa. W dniu 20 sierpnia 2012 roku Uchwałą nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Towarzystwa odwołano pana Wojciecha Rabieja z pełnienia funkcji Członka Zarządu Towarzystwa z dniem 20 sierpnia 2012 roku. Dnia 26 września 2012 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Towarzystwa podjęło następujące uchwały: 1) Uchwałę nr 1 w sprawie powołania pana Piotra Jacka Królikowskiego do składu Zarządu Towarzystwa na stanowisko Prezesa Zarządu oraz; 2) Uchwałę nr 2 w sprawie powołania pana Macieja Janusza Kloze do składu Zarządu Towarzystwa na stanowisko Członka Zarządu. Dnia 20 listopada 2012 roku Komisja Nadzoru Finansowego udzieliła zezwolenia na powołanie pana Macieja Janusza Kloze na Członka Zarządu Towarzystwa. Dnia 20 grudnia 2012 roku Komisja Nadzoru Finansowego udzieliła zezwolenia na powołanie pana Piotra Jacka Królikowskiego na Prezesa Zarządu. Niniejsze sprawozdanie finansowe zawiera 33 kolejno numerowane strony. Warszawa, dnia 11 marca 2013 r. Piotr Królikowski Paweł Wilkowiecki Agata Kulas Maciej Kloze Beata Kryczka- Bryśkiewicz Prezes Zarządu Członek Zarządu Członek Zarządu Członek Zarządu Główna Księgowa Funduszu Opis ryzyka inwestycyjnego związanego z przyjętą polityką inwestycyjną Nordea OFE W swojej działalności inwestycyjnej Nordea OFE kieruje się najlepszymi standardami zarządzania portfelem aktywów z wykorzystaniem wniosków płynących z analizy portfelowej. Ważną zasadą jest dywersyfikacja portfela, czyli jego budowa w oparciu o różne klasy aktywów oraz staranny dobór papierów wartościowych w obrębie poszczególnych klas aktywów. Zasada ta pozwala na ograniczenie ryzyka inwestycyjnego przy dążeniu do osiągnięcia zakładanej stopy zwrotu. Należy jednak pamiętać, że ryzyko pozostaje nieodłączną częścią każdej inwestycji, ponieważ osiągnięta stopa zwrotu jest znana dopiero po jej zakończeniu. Zależy często od szeregu czynników, które pozostają poza kontrolą inwestora. Polityka inwestycyjna Nordea OFE uwzględnia w szczególności następujące rodzaje ryzyka inwestycyjnego: 1. Ryzyko rynkowe ryzyko spadku wartości aktywów Nordea OFE związane ze spadkiem wartości poszczególnych składników portfela (zarówno udziałowych, jak i dłużnych) na skutek niekorzystnych zmian cen na rynkach finansowych. W ramach ryzyka rynkowego wyróżnia się: ryzyko cen akcji ryzyko spadku wartości aktywów Nordea OFE w wyniku niekorzystnych zmian rynkowych cen akcji, ryzyko stopy procentowej ryzyko wynikające z wrażliwości cen papierów wartościowych na zmiany rynkowych stóp procentowych, ryzyko walutowe ryzyko spadku wartości aktywów Nordea OFE w wyniku fluktuacji kursów walutowych, które mogą przyczynić się do spadku zyskowności inwestycji Nordea OFE denominowanych w walutach obcych. 2. Ryzyko kredytowe ryzyko spadku wartości aktywów Nordea OFE spowodowane spadkiem ceny instrumentu danego emitenta na skutek jego niewypłacalności, obniżenia jego ratingu lub rozszerzenia się różnicy w rentowności pomiędzy obligacjami rządowymi a korporacyjnymi. 3. Ryzyko płynności ryzyko spadku wartości aktywów Nordea OFE związane z brakiem możliwości przeprowadzenia transakcji pakietem papierów wartościowych bez istotnego wpływu na ich cenę. 4. Ryzyko rozliczenia ryzyko spadku wartości aktywów Nordea OFE na skutek nieterminowego wywiązania się drugiej strony z transakcji zawartej przez Nordea OFE. 5. Ryzyko związane z przechowywaniem aktywów ryzyko spadku wartości aktywów Nordea OFE wynikające z możliwości nienależytego wywiązywania się ze swoich obowiązków Depozytariusza Nordea OFE. 6. Ryzyko koncentracji ryzyko wynikające z braku dywersyfikacji portfela aktywów. Ryzyko spadków wartości aktywów Nordea OFE z powodu dużego zaangażowania w instrumenty, dla których prawdopodobieństwo spadku wartości jest zależne od wspólnych czynników. Aktywa Nordea OFE lokowane są w przeważającej większości w instrumenty emitowane przez podmioty mające siedzibę w Polsce (w tym Skarb Państwa) lub notowane na rynku polskim. W związku z powyższym wyniki inwestycyjne Nordea OFE uzależnione są w znacznym stopniu od krajowej koniunktury gospodarczej oraz regulacji prawnych obowiązujących w Polsce. Poszczególne klasy aktywów cechuje różny stopień ryzyka. Na koniec 2012 roku w portfelu Nordea OFE znajdowały się następujące rodzaje instrumentów finansowych:epapiery wartościowe emitowane lub gwarantowane przez Skarb Państwa, akcje spółek krajowych i zagranicznych, akcje NFI,enieskarbowe papiery dłużne (w tym listy zastawne oraz dłużne papiery wartościowe wyemitowane przez spółki publiczneelub jednostki samorządu terytorialnego), inne inwestycje zagraniczne, depozyty bankowe. Największą część aktywów Nordea OFE stanowią papiery wartościowe wyemitowane przez Skarb Państwa. Ich ryzyko kredytowe jest minimalne i równoważne z ryzykiem niewypłacalności Polski. Wysoka płynność rynku obligacji i bonów skarbowych dodatkowo ogranicza ryzyko inwestycji. Należy jednak pamiętać, że choć obligacje przynoszą określone płatności odsetkowe i gwarantowaną wartość w terminie wykupu, to ich ceny (a w szczególności ceny obligacji o stałym kuponie i długim terminie do wykupu) mogą ulegać znaczącym zmianom wynikającym ze zmian rynkowych stóp procentowych. Drugą pod względem wartości kategorią aktywów Nordea OFE są akcje spółek krajowych i zagranicznych, które cechuje wysoki poziom ryzyka związany z dużą zmiennością cen powodowaną przez szereg czynników. Najważniejsze z nich to ryzyko osiągnięcia przez spółkę wyników odmiennych od oczekiwanych, ryzyko zmiany sytuacji makroekonomicznej kraju w którym działa spółka, ryzyko zmian perspektyw rozwoju sektora gospodarki, w którym działa spółka, ryzyko płynności przejawiające się brakiem możliwości dokonania transakcji akcjami spółki w zakładanej ilości bez istotnego wpływu na ich kurs. Ponadto w pewnych okresach ceny akcji mogą nie odzwierciedlać ich postrzeganej wartości ze względu na oddziaływanie sił popytu i podaży powodowane zmianą sentymentu rynkowego bądź silnymi przepływami kapitału. Z inwestycjami w akcje spółek zagranicznych wiąże się dodatkowo ryzyko kursu walutowego.enieskarbowe papiery dłużne w wielu aspektach posiadają profil ryzyka identyczny z papierami wartościowymi emitowanymh lub gwarantowanymi przez Skarb Państwa. Podstawową różnicą jest występowanie dodatkowego istotnego ryzyka kredytowego związanego z możliwością zaprzestania przez emitenta (spółkę, jednostkę samorządu bądź innh podmiot) regulowania płatności określonych w warunkach emisji obligacji. Ryzyko to jest kompensowane wyższą oczekiwaną stopą zwrotu w stosunku do obligacji skarbowych. Ponadto na rynku polskim nie wykształcił się głęboki i płynny rynek wtórnego obrotuinieskarbowymi papierami dłużnymi, co powoduje dodatkowe ryzyko płynności inwestycji. Lokaty bankowe cechuje niskie ryzyko inwestycyjne związane z ewentualnym bankructwem banku będącego stroną transakcji. Ryzyko to jest dodatkowo ograniczane poprzez staranną ocenę kondycji finansowej i zdolność do regulowania zobowiązań przez banki, którym Nordea OFE powierza środki. Celem lokat jest utrzymywanie płynności Funduszu i zapewnienie środków na bieżącj działalnośi inwestycyjnj. Warszawa, dnia 11 marca 2013 roku, OŚWIADCZENIE DEPOZYTARIUSZA Bank Handlowy w Warszawie Spółka Akcyjna pełniący obowiązki depozytariusza dla Nordea Otwartego Funduszu Emerytalnego, zarządzanego przez Nordea Powszechne Towarzystwo Emerytalne Spółka Akcyjna, z siedzibą w Warszawie, potwierdza zgodność ze stanem faktycznym danych dotyczących aktywów i zobowiązań funduszu oraz wynik finansowy przedstawione w sprawozdaniu finansowym za okres od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku. Za Bank Handlowy w Warszawie SA:

10 10 Prospekt informacyjny NORDEA OFE C OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA Dla Walnego Zgromadzenia Nordea Powszechne Towarzystwo Emerytalne Spółka Akcyjna Opinia o sprawozdaniu finansowym Przeprowadziliśmy badanie załączonego sprawozdania finansowego Nordea Otwarty Fundusz Emerytalnyz siedzibą w Warszawie, Al. Jana Pawła II 27( Fundusz ), na które składa się wprowadzenie do sprawozdania finansowego, bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2012 r., rachunek zysków i stra t,zestawienie zmian w aktywach netto,zestawienie zmian w kapitale własnymza rok obrotowy kończący się tego dnia, zestawienie portfela inwestycyjnego według stanu na dzień 31 grudnia 2012 r. oraz dodatkowe informacje i objaśnienia. Odpowiedzialność Zarządu oraz Rady Nadzorczej Zarząd Nordea Powszechne Towarzystwo Emerytalne Spółka Akcyjna ( Towarzystwo ) jest odpowiedzialny za prawidłowość ksiąg rachunkowych,sporządzenie irzetelną prezentację tego sprawozdania finansowegooraz sporządzenie informacji Zarządu Towarzystwa skierowanej do członków Funduszu zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2009 r. nr 152, poz. 1223z późniejszymi zmianami) ( ustawa o rachunkowości ) oraz wydanymi na jej podstawie przepisami wykonawczymi i innymi obowiązującymi przepisami prawa.zarząd Towarzystwa jest odpowiedzialny również za kontrolę wewnętrzną, którą uznaje za niezbędną, aby sporządzane sprawozdanie finansowe było wolne od nieprawidłowości powstałych wskutek celowych działań lub błędów. Zgodnie z ustawą o rachunkowości, Zarząd Towarzystwa oraz członkowie Rady Nadzorczej są zobowiązani do zapewnienia, aby sprawozdanie finansowe spełniało wymagania przewidziane w tej ustawie. Odpowiedzialność Biegłego Rewidenta Naszym zadaniem jest, w oparciu o przeprowadzone badanie, wyrażenie opinii o tym sprawozdaniu finansowym oraz prawidłowości ksiąg rachunkowych stanowiących podstawę jego sporządzenia. Badanie sprawozdania finansowego przeprowadziliśmy stosownie do postanowień rozdziału 7 ustawy orachunkowości,krajowych standardów rewizji finansowej wydanych przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów w Polsce oraz Międzynarodowych Standardów Rewizji Finansowej. Regulacje te nakładają na nas obowiązek postępowania zgodnego z zasadami etyki oraz zaplanowania i przeprowadzenia badania w taki sposób, aby uzyskać racjonalną pewność, że sprawozdanie finansowe i księgi rachunkowe stanowiące podstawę jego sporządzenia są wolne od istotnych nieprawidłowości. Badanie polega na przeprowadzeniu procedur mających na celu uzyskanie dowodów badania dotyczących kwot i informacji ujawnionych w sprawozdaniu finansowym. Wybór procedur badania zależy od naszego osądu, w tym oceny ryzyka wystąpienia istotnej nieprawidłowościsprawozdania finansowego na skutek celowych działań lub błędów. Przeprowadzając ocenę tego ryzyka bierzemy pod uwagę kontrolę wewnętrzną związaną ze sporządzeniem oraz rzetelną prezentacją sprawozdania finansowego w celu zaplanowania stosownych do okoliczności procedur badania, nie zaś w celu wyrażenia opinii na temat skuteczności działania kontroli wewnętrznej w jednostce. Badanie obejmuje również ocenę odpowiedniości stosowanejpolitykirachunkowości, zasadności szacunków dokonanych przez Zarząd Towarzystwa oraz ocenę ogólnej prezentacji sprawozdania finansowego. Wyrażamy przekonanie, że uzyskane przez nas dowody badania stanowią wystarczającą i odpowiednią podstawę do wyrażenia przez nas opinii z badania. Opinia Naszym zdaniem, załączone sprawozdanie finansowe Nordea Otwarty Fundusz Emerytalnyprzedstawia rzetelnie i jasno sytuację majątkową i finansową Funduszu na dzień 31 grudnia 2012 r., wynik finansowyza rok obrotowy kończący się tego dnia, zostało sporządzone, we wszystkich istotnych aspektach, zgodnie z zasadami rachunkowości obowiązującymi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej określonymi w ustawie o rachunkowości i wydanych na jej podstawie przepisach wykonawczych, jest zgodne z wpływającymi na treść sprawozdania finansowego przepisami prawa ipostanowieniami statutufunduszu oraz zostało sporządzone na podstawie prawidłowo prowadzonych, we wszystkich istotnych aspektach, ksiąg rachunkowych. Szczególne objaśnienia na temat innych wymogów prawa i regulacji Stwierdzamy, że informacja Zarządu Nordea Powszechne Towarzystwo Emerytalne Spółka Akcyjna, skierowana do członków Funduszu, uwzględnia, we wszystkich istotnych aspektach, informacje, o których mowa w 38 punkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 2007 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy emerytalnych (Dz. U. z 2007 r. nr 248, poz z późniejszymi zmianami) i są one zgodne z informacjami zawartymi w sprawozdaniu finansowym. Do sprawozdania finansowego dołączono oświadczenie Depozytariusza. W imieniu KPMG Audyt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. nr ewidencyjny 3546 ul. Chłodna Warszawa Marek Żyliński Kluczowy biegły rewident Nr ewidencyjny marca 2013 r. Warszawa Bożena Graczyk Biegły rewident Nr ewidencyjny 9941 Komandytariusz, Pełnomocnik STATUT NORDEA OTWARTEGO FUNDUSZU EMERYTALNEGO (tekst jednolity) 1. ARTYKUŁ 1: FUNDUSZ 1.1 Nazwa Funduszu brzmi: Nordea Otwarty Fundusz Emerytalny. Fundusz może używać skrótu nazwy w brzmieniu: Nordea OFE. 1.2 Przedmiotem działalności Funduszu jest gromadzenie środków pieniężnych, ich lokowanie, z przeznaczeniem na wypłatę członkom Funduszu po osiągnięciu przez nich wieku emerytalnego, i wypłata okresowych emerytur kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 21 listopada 2008r. o emeryturach kapitałowych (Dz. U. Nr 228, poz z późn. zm.) (dalej ustawa o emeryturach kapitałowych ). 1.3 Fundusz został utworzony za zezwoleniem Urzędu Nadzoru nad Funduszami Emerytalnymi. Ilekroć w dalszej części niniejszego Statutu będzie mowa o Organie Nadzoru należy przez to rozumieć Komisję Nadzoru Finansowego. 1.4 Fundusz jest osobą prawną. 1.5 Siedzibą Funduszu jest Warszawa. Adresem Funduszu jest: Al. Jana Pawła II 27 (Atrium Centrum), Warszawa. 1.6 Czas trwania Funduszu jest nieograniczony. 1.7 Organem Funduszu jest Nordea Powszechne Towarzystwo Emerytalne Spółka Akcyjna, zwane dalej Towarzystwem. Towarzystwo jako organ Funduszu zarządza Funduszem i reprezentuje Fundusz w stosunkach z osobami trzecimi. 1.8 Do reprezentowania Funduszu, w tym do składania i podpisywania oświadczeń woli w imieniu Funduszu, uprawnieni są dwaj Członkowie Zarządu Towarzystwa działający łącznie albo jeden Członek Zarządu Towarzystwa działający łącznie z prokurentem. 2. Artykuł 2: TOWARZYSTWO 2.1 Towarzystwo działa pod firmą: Nordea Powszechne Towarzystwo Emerytalne Spółka Akcyjna. 2.2 Przedmiotem przedsiębiorstwa Towarzystwa jest tworzenie i zarządzanie otwartymi lub dobrowolnymi funduszami emerytalnymi oraz ich reprezentowanie wobec osób trzecich. Towarzystwo tworzy i zarządza tylko jednym otwartym funduszem emerytalnym lub tworzy i zarządza tylko jednym dobrowolnym funduszem emerytalnym, chyba że zarządzanie więcej niż jednym otwartym funduszem lub dobrowolnym funduszem jest skutkiem przejęcia jego zarządzania przez Towarzystwo albo połączenia Towarzystwa z innym powszechnym towarzystwem emerytalnym. 2.3 Towarzystwo zostało utworzone za zezwoleniem Urzędu Nadzoru nad Funduszami Emerytalnymi. 2.4 Siedzibą Towarzystwa jest Warszawa. Adresem Towarzystwa jest: Al. Jana Pawła II 27 (Atrium Centrum), Warszawa. 2.5 Kapitał zakładowy Towarzystwa wynosi zł (dwieście pięćdziesiąt dwa miliony trzysta osiem tysięcy trzydzieści cztery złote) i dzieli się na akcji imiennych serii A, B i C o wartości nominalnej 11,88 zł każda. 2.6 Akcjonariuszem Towarzystwa jest Nordea Life Holding AB z siedzibą w Sztokholmie (Szwecja), która nabyła akcji imiennych zwykłych, w tym akcji serii A od numeru do , akcji serii B od numeru do numeru oraz akcji serii C od numeru do numeru Wszystkie akcje Towarzystwa są zwykłe i imienne. Akcje Towarzystwa nie mogą być zamieniane na akcje na okaziciela. Każda akcja imienna serii A, B i C daje prawo do jednego głosu na Walnym Zgromadzeniu. Kapitał zakładowy został pokryty wyłącznie wkładem pieniężnym i został opłacony w całości Artykuł 3: DEPOZYTARIUSZ 3.1 Depozytariusz na podstawie umowy z Funduszem przechowuje aktywa Funduszu. 3.2 Depozytariuszem Funduszu jest Bank Handlowy w Warszawie Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie. Adresem Depozytariusza jest: ul. Senatorska 16, Warszawa. 3.3 Zmiana Depozytariusza lub umowy z Depozytariuszem wymaga zezwolenia Organu Nadzoru. 4. Artykuł 4: CZŁONKOSTWO W FUNDUSZU 4.1 Uzyskanie członkostwa w Funduszu następuje, z zastrzeżeniem ust. 4.2 poniżej oraz Art. 7 ust. 7.3 i Art. 8 ust. 8.4 niniejszego Statutu, z chwilą zawarcia umowy z Funduszem. Umowa o członkostwo w Funduszu może zostać zawarta wyłącznie w trybie korespondencyjnym. Fundusz nie może odmówić zawarcia umowy, o ile osoba występująca z wnioskiem o przyjęcie do Funduszu spełnia warunki określone we właściwych ustawach. 4.2 Uzyskanie członkostwa w Funduszu następuje również w wyniku losowania przeprowadzonego przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych na zasadach przewidzianych w przepisach o systemie ubezpieczeń społecznych. Zakład Ubezpieczeń Społecznych zawiadamia o wyniku losowania osobę zainteresowaną oraz Fundusz. Wraz z zawiadomieniem Zakładu Ubezpieczeń Społecznych członek otrzymuje dane Funduszu objęte wpisem do rejestru funduszy, a Fundusz podstawowe dane osobowe członka, o których mowa w ustępie 4.11 poniżej. Po otrzymaniu zawiadomienia Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz podstawowych danych osobowych członka, Fundusz niezwłocznie potwierdza na piśmie warunki członkostwa informując go jednocześnie o prawie określonym w ust. 4.3 oraz skutkach nieskorzystania z tego prawa zgodnie z artykułem 8 ust. 8.5 niniejszego Statutu, a także wzywa członka do niezwłocznego dopełnienia obowiązku określonego w ust. 4.5 poniżej, informując jednocześnie o skutkach niedopełnienia lub nienależytego dopełnienia tego obowiązku, zgodnie z ust. 4.6 poniżej. 4.3 Zawierając umowę z Funduszem osoba występująca z wnioskiem o przyjęcie do Funduszu może wskazać imiennie jedną lub więcej osób fizycznych, na których rzecz ma nastąpić, po jej śmierci, wypłata środków niewykorzystanych zgodnie z Art. 8 ust. 8.1 lub ust. 8.4 niniejszego Statutu. Powyższe prawo przysługuje również członkowi Funduszu. Jeżeli członek wskazał kilka osób uprawnionych do otrzymania środków po jego śmierci, a nie oznaczył ich udziału w tych środkach, uważa się, że udziały tych osób są równe. 4.4 Członek Funduszu może w każdym czasie zmienić dyspozycję, o której mowa w ustępie 4.3 wskazując jednocześnie inne osoby fizyczne uprawnione do otrzymania środków z Funduszu po jego śmierci, zamiast lub oprócz osób, o których mowa w ust. 4.3 powyżej, jak również oznaczając w inny sposób udział wskazanych osób w tych środkach, albo odwołać poprzednią dyspozycję, nie wskazując żadnych innych osób. Wskazanie osoby uprawnionej do otrzymania środków po śmierci członka staje się bezskuteczne, jeżeli osoba ta zmarła przed śmiercią członka. W takim przypadku udział, który był przeznaczony dla zmarłego, przypada w równych częściach pozostałym osobom wskazanym, chyba że członek zadysponuje tym udziałem w inny sposób. 4.5 Zawierając umowę z Funduszem, osoba występująca z wnioskiem o przyjęcie do Funduszu jest ponadto obowiązana złożyć pisemne oświadczenie o stosunkach majątkowych istniejących między nią a jej małżonkiem, a jeżeli między małżonkami nie istnieje wspólność ustawowa - udokumentować także sposób uregulowania tych stosunków. 4.6 Obowiązek, o którym mowa w ust. 4.5 powyżej, ciąży także na członku Funduszu, który zawarł związek małżeński po zawarciu umowy z Funduszem. Członek Funduszu jest ponadto obowiązany zawiadomić Fundusz o każdorazowej zmianie w stosunku do treści oświadczenia, o ile zmiana taka obejmuje środki zgromadzone na jego rachunku. Zawiadomienie o zmianie treści oświadczenia składa się na piśmie, a na wniosek członka Funduszu może być złożone za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Na żądanie Funduszu należy przedstawić dowód takiej zmiany. W razie niedopełnienia obowiązków, o których mowa w niniejszym ustępie, przyjmuje się odpowiednio, że między małżonkami istnieje wspólność ustawowa albo, że małżeńskie stosunki majątkowe uregulowane są zgodnie z treścią umowy zawartej z Funduszem lub ostatnim zawiadomieniem dokonanym przez członka Funduszu. Fundusz nie odpowiada za szkody powstałe wskutek niedopełnienia obowiązku, o którym mowa w niniejszym ustępie. 4.7 Złożenie zawiadomienia o zmianie w stosunku do treści oświadczenia, o którym mowa w ust. 4.6 powyżej powoduje zmianę umowy z Funduszem w zakresie oświadczenia o stosunkach majątkowych istniejących między członkiem Funduszu a jego małżonkiem, z mocą od dnia następującego po dniu doręczenia Funduszowi tego zawiadomienia, w sposób umożliwiający zapoznanie się z jego treścią. 4.8 Jeżeli członek innego otwartego funduszu przystępuje do Funduszu, Fundusz zawiadamia na piśmie dotychczasowy otwarty fundusz o zawarciu umowy z tym członkiem. Umowa z dotychczasowym funduszem ulega rozwiązaniu z dniem dokonania zmiany w Centralnym Rejestrze Członków Otwartych Funduszy Emerytalnych. 4.9 Osoby urodzone w latach zawierające umowę z Funduszem są obowiązane złożyć pisemne oświadczenie o zapoznaniu się z treścią art. 24, 26, 46-50, 53, 183, 184 i 185 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, co osoba zawierająca umowę winna potwierdzić własnoręcznym podpisem Zawierając umowę z Funduszem, osoba występująca z wnioskiem o przyjęcie do Funduszu składa pisemne oświadczenie o zapoznaniu się z treścią aktualnej informacji dotyczącej otwartych funduszy Fundusz prowadzi rejestr członków zawierający podstawowe dane osobowe członków, dane o wpłatach składek do Funduszu i otrzymanych wypłatach transferowych oraz przeliczeniach tych składek i wypłat transferowych na jednostki rozrachunkowe oraz dane o aktualnym stanie środków na rachunkach z uwzględnieniem środków wypłaconych na okresową emeryturę kapitałową. Prowadzenie rejestru członków Funduszu może być powierzone osobie trzeciej. Podstawowe dane osobowe członków obejmują: a) imiona i nazwisko, b) datę urodzenia, c) numer PESEL, a w przypadku gdy członkowi Funduszu nie nadano numeru PESEL w miejsce brakującego numeru serię i numer dowodu osobistego lub paszportu; d) adres miejsca zamieszkania. Członek Funduszu jest zobowiązany niezwłocznie poinformować Fundusz, o każdorazowej zmianie jego podstawowych danych osobowych Członkowie Funduszu nie odpowiadają za jego zobowiązania Umowa z Funduszem, o której mowa w ust. 4.1 ulega rozwiązaniu z dniem dokonania przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych wyrejestrowania z Funduszu w Centralnym Rejestrze Członków Otwartych Funduszy Emerytalnych w związku z przyznaniem dożywotniej emerytury kapitałowej albo nieustaleniem prawa do okresowej emerytury kapitałowej lub dożywotniej emerytury kapitałowej z przyczyn określonych w przepisach ustawy o emeryturach kapitałowych W okresie od dnia złożenia wniosku o okresową emeryturę kapitałową lub wszczęcia postępowania z urzędu do dnia uprawomocnienia się decyzji w sprawie okresowej emerytury kapitałowej Fundusz wstrzymuje dokonanie wypłaty transferowej. 5. Artykuł 5: RACHUNKI I PRZELICZENIA SKŁADEK 5.1 Składki na poczet członkostwa w Funduszu będą wpłacane na rachunek prowadzony przez Fundusz, w wysokości i na zasadach określonych we właściwych ustawach. Wpłaty na rzecz Funduszu mogą być dokonywane w formie papierów wartościowych, na zasadach określonych w odrębnych przepisach. 5.2 Z chwilą przystąpienia członka do Funduszu, Fundusz otwiera dla niego rachunek, na który są wpłacane składki oraz przekazywane wypłaty transferowe. 5.3 Składki wpłacane do Funduszu oraz otrzymane wypłaty transferowe są przeliczane na jednostki rozrachunkowe. Całkowita wartość jednostek rozrachunkowych jest zawsze równa całkowitej wartości aktywów netto Funduszu przeliczonych na te jednostki. 5.4 Składki oraz otrzymane wypłaty transferowe mogą być przeliczane również na części ułamkowe jednostki rozrachunkowej, a wartość środków na rachunku członka może być wyrażona w takich częściach ułamkowych. 5.5 Wartość aktywów netto Funduszu oraz wartość jednostki rozrachunkowej jest ustalana zgodnie z zasadami wyceny aktywów i zobowiązań Funduszu. 5.6 Przeliczanie na jednostki rozrachunkowe wpłacanych składek oraz otrzymanych wypłat transferowych następuje w dniu, zwanym dalej Dniem Przeliczenia, według wartości jednostek rozrachunkowych na ten dzień. Dniem Przeliczenia jest każdy dzień roboczy.

11 Prospekt informacyjny NORDEA OFE 11 C Wartość jednostki rozrachunkowej w Dniu Przeliczenia jest ustalana przez podzielenie wartości aktywów netto Funduszu w Dniu Przeliczenia przez liczbę jednostek rozrachunkowych zapisanych w tym dniu na rachunkach prowadzonych przez Fundusz. W pierwszym Dniu Przeliczenia, następującym po dokonaniu wpłaty pierwszej składki do Funduszu, wartość jednostki rozrachunkowej wynosi 10 zł. Do czasu przeliczenia składek i wypłat transferowych są one przechowywane na odrębnym rachunku pieniężnym Funduszu. Odsetki należne z tytułu przechowywania środków pieniężnych na tym rachunku stanowią przychód Funduszu. Przeliczanie papierów wartościowych na jednostki rozrachunkowe odbywa się na zasadach określonych w odrębnych przepisach. 5.7 Fundusz umarza jednostki rozrachunkowe pozostające na rachunku członka Funduszu w kwocie podanej w decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o ustaleniu prawa do okresowej emerytury kapitałowej i jej wysokości, o której mowa w ustawie o emeryturach kapitałowych. Na podstawie decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o ustaleniu prawa do dożywotniej emerytury kapitałowej i jej wysokości, o której mowa w ustawie o emeryturach kapitałowych, Fundusz umarza jednostki rozrachunkowe pozostające na rachunku członka Funduszu w całości. 6. Artykuł 6: WYPŁATA ŚRODKÓW ZGROMADZONYCH NA RACHUNKU 6.1 Członek Funduszu nie może rozporządzać środkami zgromadzonymi na swoim rachunku, z wyłączeniem prawa do rozporządzenia środkami na wypadek swojej śmierci. 6.2 Środki zgromadzone na rachunku członka Funduszu nie podlegają egzekucji. 6.3 Warunki nabycia przez członka Funduszu uprawnień do wypłaty środków zgromadzonych na jego rachunku oraz zasady wypłaty tych środków określają odrębne przepisy. 6.4 Wypłata środków zgromadzonych na rachunku w Funduszu następuje przez przeniesienie tych środków: 1) na dochody funduszu emerytalnego wyodrębnionego w ramach Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, o którym mowa w przepisach o systemie ubezpieczeń społecznych, lub 2) w związku z wydaniem decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o ustaleniu prawa do okresowej emerytury kapitałowej lub dożywotniej emerytury kapitałowej i ich wysokości. 6.5 Fundusz po otrzymaniu z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych informacji, o ustalonej wysokości okresowej emerytury kapitałowej członka Funduszu lub o dokonanym przez członka Funduszu wyborze oferty dożywotniej emerytury kapitałowej, o których mowa w ustawie o emeryturach kapitałowych, jest obowiązany przekazać na rachunek wskazany przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych część albo całość środków zgromadzonych na rachunku członka Funduszu. W przypadku przekazania całości środków zgromadzonych na rachunku członka Funduszu, umowa z Funduszem ulega rozwiązaniu, chyba że członek Funduszu wycofa wniosek o emeryturę przed uprawomocnieniem się decyzji o ustaleniu prawa do emerytury. W przypadku, o którym mowa w zdaniu pierwszym niniejszego ustępu Fundusz nie może pobierać opłaty. 6.6 Sposób wykorzystania środków zgromadzonych na rachunku Funduszu, w razie nabycia przez członka uprawnień do renty inwalidzkiej z ubezpieczenia społecznego, określają odrębne przepisy. 6.7 W razie przystąpienia przez członka Funduszu do innego otwartego funduszu, Fundusz dokonuje wypłaty transferowej do funduszu, do którego członek przystąpił, na podstawie zawiadomienia otrzymanego przez Fundusz z innego otwartego funduszu o zawarciu umowy z tym funduszem. Otwarty fundusz, do którego wypłata transferowa jest dokonywana, jest obowiązany przyjąć taką wypłatę. Nie jest dozwolone dokonywanie wypłaty transferowej z rachunku Funduszu na rachunek w pracowniczym funduszu ani z rachunku w pracowniczym funduszu na rachunek Funduszu. 6.8 Wypłaty transferowe między Funduszem a innym otwartym funduszem odbywają się w ostatnim dniu roboczym lutego, maja, sierpnia i listopada. Kwota wypłaty transferowej jest ustalana w piątym dniu roboczym przed dniem tej wypłaty. Rozliczenia wypłat transferowych między Funduszem a innym otwartym funduszem dokonuje Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych Spółka Akcyjna, zwany dalej Krajowym Depozytem. Szczegółowy tryb dokonywania rozliczeń wypłat transferowych między otwartymi funduszami określa Krajowy Depozyt w regulaminie zatwierdzonym przez Organ Nadzoru. 6.9 Wypłata transferowa nie wyłącza odpowiedzialności Towarzystwa będącego organem Funduszu dokonującego wypłaty transferowej wobec byłego członka tego Funduszu lub innej osoby, na której rzecz wypłata transferowa została dokonana. 7. ARTYKUŁ: 7 PODZIAŁ ŚRODKÓW W RAZIE ROZWODU LUB UNIEWAŻNIENIA MAŁŻEŃSTWA 7.1 Jeżeli małżeństwo członka Funduszu uległo rozwiązaniu przez rozwód lub zostało unieważnione, środki zgromadzone na rachunku członka Funduszu, przypadające byłemu współmałżonkowi w wyniku podziału majątku wspólnego małżonków, są przekazywane w ramach wypłaty transferowej na rachunek byłego współmałżonka w Funduszu. 7.2 Wypłata transferowa jest dokonywana przez Fundusz w terminie, o którym mowa w Art. 6 ust. 6.8 niniejszego Statutu, po przedstawieniu Funduszowi dowodu, że środki zgromadzone na rachunku członka Funduszu przypadły byłemu współmałżonkowi. 7.3 Jeżeli były współmałżonek uprawniony nie posiada rachunku w Funduszu i, w terminie 2 miesięcy od dnia przedstawienia dowodu, o którym mowa w ust. 7.2 powyżej, nie wskaże rachunku w jakimkolwiek otwartym funduszu emerytalnym, Fundusz, do którego należy drugi z byłych współmałżonków, niezwłocznie otworzy rachunek na nazwisko byłego współmałżonka uprawnionego i przekaże na ten rachunek, w ramach wypłaty transferowej, przypadające mu środki zgromadzone na rachunku jego byłego współmałżonka. Z chwilą otwarcia rachunku były współmałżonek uprawniony uzyskuje członkostwo w Funduszu. Fundusz niezwłocznie potwierdza na piśmie warunki członkostwa uprawnionego współmałżonka. 7.4 Ustępy powyżej stosuje się odpowiednio w przypadku ustania wspólności majątkowej w czasie trwania małżeństwa członka Funduszu albo umownego wyłączenia lub ograniczenia wspólności ustawowej między członkiem Funduszu a jego małżonkiem. 7.5 Osoby, którym na podstawie ust. 7.3 Fundusz otworzył rachunek, mają prawo do jednorazowej wypłaty wszystkich środków zgromadzonych na rachunku, w terminie 14 dni od daty złożenia wniosku, w razie: a) złożenia wniosku wraz z decyzją przyznającą emeryturę, zaopatrzenie emerytalne, emeryturę dla rolników lub uposażenie w stanie spoczynku; b) nienabycia prawa do emerytury, o ile ukończyły 60 lat w przypadku kobiet i 65 lat w przypadku mężczyzn; c) złożenia wniosku przez osoby urodzone przed dniem 1 stycznia 1969 r., jeżeli zgromadzone na ich rachunku środki w kwocie ustalonej w dniu złożenia wniosku nie są wyższe od kwoty stanowiącej: (i) 50% przeciętnego wynagrodzenia, o którym mowa w art. 20 pkt 2 ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, jeżeli otwarcie rachunku nastąpiło przed dniem 1 stycznia 2002 r; (ii) 150% przeciętnego wynagrodzenia, o którym mowa w art. 20 pkt 2 ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, jeżeli otwarcie rachunku nastąpiło po dniu 1 stycznia 2002 r. Powyższe nie ma zastosowania do osób urodzonych po dniu 31 grudnia 1968 r., które po dniu otwarcia rachunku na zasadach określonych w ust. 7.3, opłacały składkę na ubezpieczenia społeczne. 8. ARTYKUŁ 8: PODZIAŁ ŚRODKÓW W RAZIE ŚMIERCI CZŁONKA FUNDUSZU 8.1 Jeżeli w chwili śmierci członek Funduszu pozostawał w związku małżeńskim Fundusz dokonuje wypłaty transferowej połowy środków zgromadzonych na rachunku zmarłego na rachunek jego małżonka w Funduszu, w zakresie, w jakim środki te stanowiły przedmiot małżeńskiej wspólności majątkowej. 8.2 Wypłata transferowa jest dokonywana w terminie, o którym mowa w Art. 6 ust. 6.8 niniejszego Statutu, nie wcześniej jednak niż w terminie 1 miesiąca, po przedstawieniu przez małżonka zmarłego odpisu aktu zgonu, odpisu aktu małżeństwa oraz pisemnego oświadczenia stwierdzającego, czy do chwili śmierci członka Funduszu nie zaszły żadne zmiany w stosunku do treści oświadczenia lub zawiadomienia, o których mowa w Art. 4 ust. 4.5 i ust. 4.6 niniejszego Statutu, a jeżeli zmiany te miały miejsce - także dowodu tych zmian. 8.3 Jeżeli zmarły członek Funduszu nie dopełnił obowiązków określonych w Art. 4 ust. 4.6 niniejszego Statutu, jego małżonek powinien potwierdzić na piśmie, że do chwili śmierci członka Funduszu nie zmienił się stan stosunków majątkowych między małżonkami ustalony stosownie do Art. 4 ust. 4.6 zdanie trzecie niniejszego Statutu, a w przypadku zmiany tego stanu przedstawić odpowiednie dowody tej zmiany. 8.4 Jeżeli małżonek zmarłego członka Funduszu nie posiada rachunku w Funduszu i, w terminie 2 miesięcy od dnia przedstawienia odpisu zgonu, nie wskaże rachunku w jakimkolwiek otwartym funduszu emerytalnym, Fundusz, do którego należał drugi z byłych współmałżonków, niezwłocznie otworzy rachunek na nazwisko małżonka zmarłego członka Funduszu i przekaże na ten rachunek, w ramach wypłaty transferowej, przypadające mu środki zgromadzone na rachunku zmarłego małżonka. Z chwilą otwarcia rachunku małżonek zmarłego członka Funduszu uzyskuje członkostwo w Funduszu. Fundusz niezwłocznie potwierdza na piśmie warunki członkostwa uprawnionego współmałżonka. Małżonek zmarłego członka Funduszu, któremu Fundusz otworzył rachunek, zgodnie z zasadami opisanymi w niniejszym ustępie, ma prawo do jednorazowej wypłaty wszystkich środków zgromadzonych na rachunku. Do wypłaty środków stosuje się postanowienia Art. 7 ust Środki zgromadzone na rachunku zmarłego członka Funduszu, które nie zostaną wykorzystane zgodnie z ust. 8.1 lub ust. 8.4 powyżej, przekazywane są osobom wskazanym przez zmarłego, zgodnie z Art. 4 ust. 4.3 i ust. 4.4, a w przypadku ich braku wchodzą w skład spadku. 8.6 Fundusz dokonuje wypłaty środków należnych osobie wskazanej przez zmarłego w terminie 3 miesięcy, nie wcześniej niż w terminie 1 miesiąca, od dnia przedstawienia Funduszowi urzędowego dokumentu stwierdzającego tożsamość osoby uprawnionej, z tym że wypłata środków przypadających małżonkowi zmarłego może być przekazana na jego żądanie na rachunek w otwartym funduszu. W tym ostatnim przypadku do wypłaty transferowej środków przypadających małżonkowi zmarłego stosuje się odpowiednio przepisy ust. 8.4 niniejszego Artykułu. 8.7 Wypłata dokonywana bezpośrednio na rzecz osoby wskazanej przez zmarłego następuje w formie wypłaty jednorazowej lub w formie wypłaty w ratach płatnych przez okres nie dłuższy niż 2 lata, zgodnie z pisemną dyspozycją osoby uprawnionej. 8.8 Wypłata dokonywana bezpośrednio na rzecz osoby wskazanej przez zmarłego, następuje w formie przelewu bankowego na rachunek bankowy wskazany przez osobę uprawnioną lub w formie wypłaty gotówkowej, w tym w formie przekazu pocztowego, zgodnie z pisemną dyspozycją osoby uprawnionej. 8.9 Wypłata w ratach, o której mowa w ust. 8.7 powyżej, dokonywana jest w ratach miesięcznych lub kwartalnych, w zależności od dyspozycji uprawnionego Wypłata realizowana w ratach może być na żądanie osoby uprawnionej dokonana w formie wypłaty jednorazowej - wówczas wypłata jednorazowa następuje nie później niż w ciągu 3 miesięcy licząc od daty zgłoszenia takiego żądania Kwota wypłaty jednorazowej oraz kwoty wypłat w ratach ustalane są w dniu roboczym poprzedzającym dzień wystawienia przez Fundusz polecenia wypłaty Przepisy ust stosuje się odpowiednio do spadkobierców, którzy dodatkowo obowiązani są przedłożyć Funduszowi prawomocne stwierdzenie nabycia spadku W razie śmierci członka Funduszu, który osiągnął wiek emerytalny i do dnia śmierci nie ustalono wysokości emerytury - kwotę środków zgromadzonych na rachunku zmarłego pomniejsza się o kwoty niezrealizowanych świadczeń, o których mowa w art. 136 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Po dokonaniu zwrotu niewykorzystanych środków przeznaczonych na wypłatę niezrealizowanych świadczeń Fundusz dokonuje wypłaty tych środków zgodnie z postanowieniami niniejszego Artykułu. 9. ARTYKUŁ 9: FINANSOWANIE DZIAŁALNOŚCI FUNDUSZU 9.1 Fundusz pobiera opłaty w formie potrącenia określonej procentowo kwoty z wpłacanych składek, z zastrzeżeniem, że potrącenie to jest dokonywane przed przeliczeniem składek na jednostki rozrachunkowe w wysokości 3,5% kwoty wpłaconych składek od roku Fundusz stosuje jednolitą metodę obliczania i pobierania opłat, określonych w ust. 9.1 niniejszego Artykułu, w stosunku do wszystkich członków Funduszu. 9.3 Kwoty stanowiące równowartość opłat, o których mowa w ust. 9.1, niniejszego Artykułu, Fundusz przekazuje niezwłocznie na rzecz Towarzystwa. 9.4 Koszty związane z przechowywaniem aktywów oraz realizacją i rozliczeniem transakcji nabywania lub zbywania aktywów Funduszu, stanowiące równowartość opłat ponoszonych na rzecz instytucji rozliczeniowych, z których pośrednictwa Fundusz jest obowiązany korzystać na mocy odrębnych przepisów, stanowiące składnik wynagrodzenia depozytariusza, są pokrywane z aktywów Funduszu według aktualnie obowiązującej tabeli prowizji i opłat danej instytucji rozliczeniowej. 9.5 Koszty, o których mowa w ust. 9.4 niniejszego Artykułu, stanowiące równowartość opłat ponoszonych na rzecz zagranicznych instytucji rozliczeniowych są pokrywane z aktywów Funduszu do wysokości nieprzekraczającej odpowiednich kosztów krajowych instytucji rozliczeniowych, o których mowa w ust. 9.4 niniejszego Artykułu. 9.6 Fundusz pokrywa bezpośrednio ze swoich aktywów koszty związane z realizacją transakcji nabywania lub zbywania krajowych aktywów Funduszu dotyczące prowizji pobieranych przez domy maklerskie od wartości zrealizowanych transakcji nabywania lub zbywania papierów wartościowych: - a) przy transakcjach obejmujących akcje, prawa z akcji oraz inne prawa z papierów wartościowych - nie więcej niż 0,32%; b) przy transakcjach obejmujących obligacje i inne dłużne papiery wartościowe nie więcej niż - 0,14%. 9.7 Fundusz pokrywa bezpośrednio ze swoich aktywów koszty związane z realizacją transakcji nabywania lub zbywania zagranicznych aktywów Funduszu, stanowiących równowartość opłat ponoszonych na rzecz osób trzecich, z których pośrednictwa Fundusz jest obowiązany korzystać z mocy przepisów prawa, w wysokości nie większej niż: a) papierów wartościowych emitowanych przez spółki notowane na podstawowych giełdach rynków kapitałowych państw OECD lub państwa, z którymi Polska zawarła umowę o popieraniu i wzajemnej ochronie inwestycji 0,35%, b) papierów skarbowych emitowanych przez państwa OECD lub państwa, z którym Polska zawarła umowę o popieraniu i wzajemnej ochronie inwestycji albo bank centralny takiego państwa 0,15%, c) tytułów uczestnictwa emitowanych przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę w państwie OECD lub państwie, z którym Polska zawarła umowę o popieraniu i wzajemnej ochronie inwestycji: (i) 0,35% na rzecz krajowego domu maklerskiego (ii) 2% na rzecz zagranicznej instytucji wspólnego inwestowania. 9.8 Opłaty ponoszone na rzecz osób trzecich zgodnie z postanowieniami ust. 9.6 i ust. 9.7 są pobierane przy rozliczaniu każdej transakcji nabywania lub zbywania aktywów Funduszu za pośrednictwem tych osób. 9.9 Koszty związane z realizacją transakcji nabywania lub zbywania aktywów Funduszu nie wymienione w ust. 9.6 i ust. 9.7 lub przekraczające maksymalne wysokości określone w niniejszym Artykule obciążają Towarzystwo Fundusz pokrywa także bezpośrednio ze swoich aktywów koszty związane z przechowywaniem aktywów Funduszu, stanowiące równowartość wynagrodzenia Depozytariusza, w wysokości nie większej niż: a) w przypadku miesięcznej liniowej opłaty prowizyjnej za przechowywanie aktywów Funduszu - w wysokości nie większej niż 0,035% wartości aktywów netto Funduszu w skali roku, b) w przypadku opłaty z tytułu obciążania rachunku Funduszu - w wysokości nie większej niż 3 zł za każdą transakcję, c) w przypadku opłaty miesięcznej z tytułu weryfikacji wartości Aktywów Netto Funduszu - w wysokości nie większej niż zł, d) w przypadku opłaty z tytułu rozliczania transakcji papierów wartościowych - w wysokości nie większej niż 18 zł za transakcję, e) w przypadku opłat ponoszonych na rzecz osób trzecich z tytułu wykonywania czynności związanych z nabywaniem, zbywaniem i przechowywaniem aktywów Funduszu: (i) w przypadku opłat pobieranych przez krajowe banki i instytucje depozytowe inne niż Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.: - za prowadzenie depozytu aktywów Funduszu - w wysokości nie większej niż 0,05% wartości depozytu w skali roku; - za otwieranie i prowadzenie rachunków - w wysokości nie większej niż 150 zł miesięcznie; - za udzielanie informacji o stanie rachunku - w wysokości nie większej niż 3 zł za każdą informację; - za dokonywanie krajowych przekazów pieniężnych - w wysokości nie większej niż 5 zł za każdy przekaz wysłany lub otrzymany; - za rozliczanie transakcji papierów wartościowych - w wysokości nie większej niż 0,02% wartości rozliczonych transakcji; (ii) w przypadku opłat pobieranych przez zagraniczne banki lub instytucje depozytowe: - za przechowywanie aktywów Funduszu - w wysokości nie większej niż 0,075% wartości przechowywanych aktywów w skali roku; - za rozliczanie transakcji - w wysokości nie większej niż równowartość w złotych kwoty USD 190 przeliczonej po kursie dnia Citibank (Poland) S.A.; - za realizację przelewów zagranicznych - w wysokości nie większej niż 0,2% kwoty przelewu, przy czym minimalnie 40 zł i maksymalnie 200 złotych; - za usługi telekomunikacyjne - w wysokości nie większej niż równowartość w złotych USD 8 za przelew Koszty, o których mowa w ust są rozliczane i pokrywane na bieżąco po otrzymaniu potwierdzenia dokonania transakcji Fundusz pokrywa bezpośrednio ze swoich aktywów koszty zarządzania Funduszem przez Towarzystwo, miesięcznie, w wysokości określonej poniżej: a) 0,045% wartości zarządzanych aktywów netto Funduszu w skali miesiąca, przy wartości aktywów netto Funduszu nie wyższej od zł; b) zł miesięcznie plus 0,04 % nadwyżki ponad zł wartości zarządzanych aktywów netto Funduszu w skali miesiąca, przy wartości aktywów netto Funduszu powyżej zł do zł włącznie; c) zł miesięcznie plus 0,032 % nadwyżki ponad zł wartości zarządzanych aktywów netto Funduszu w skali miesiąca, przy wartości aktywów netto Funduszu powyżej zł do zł włącznie; d) zł miesięcznie plus 0,023 % nadwyżki ponad zł wartości zarządzanych aktywów netto Funduszu w skali miesiąca, przy wartości aktywów netto Funduszu powyżej zł do zł włącznie; e) zł miesięcznie, przy wartości aktywów netto Funduszu powyżej zł. Kwota ta jest obliczana na każdy dzień ustalania wartości aktywów netto Funduszu i płatna w ostatnim dniu roboczym każdego miesiąca, przy czym przy ustalaniu wartości aktywów netto Funduszu nie uwzględnia się wartości lokat w jednostkach uczestnictwa zbywanych przez fundusze inwestycyjne otwarte lub specjalistyczne fundusze inwestycyjne otwarte oraz lokat w tytułach uczestnictwa emitowanych przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą, o których mowa w Art. 10 ust niniejszego Statutu Fundusz przekazuje ze swoich aktywów na rzecz Towarzystwa środki w kwocie wynoszącej w skali miesiąca 0,005% wartości zarządzanych aktywów netto Funduszu. Kwota ta jest obliczana na każdy dzień ustalania wartości aktywów netto funduszu i płatna w ostatnim dniu roboczym każdego miesiąca. Towarzystwo nie później niż w pierwszym dniu roboczym kolejnego miesiąca dokonuje wpłaty tej kwoty na rachunek premiowy.

12 12 Prospekt informacyjny NORDEA OFE C 9.14 Fundusz otwiera rachunek premiowy, na którym są przechowywane środki, o których mowa w ust Środki te stanowią część aktywów Funduszu i są przeliczane na jednostki rozrachunkowe W pierwszym dniu roboczym od dnia podania przez Organ Nadzoru do publicznej wiadomości średniej ważonej stopy zwrotu wszystkich funduszy: a) towarzystwo zarządzające funduszem, który uzyskał najwyższą stopę zwrotu nabywa uprawnienie do wycofania zgodnie z art. 181a ustawy określonej w Art. 13 ust , wszystkich środków zgromadzonych na rachunku premiowym, b) towarzystwo zarządzające funduszem, który uzyskał najniższą stopę zwrotu, przekazuje niezwłocznie wszystkie środki zgromadzone na rachunku premiowym do funduszu, c) towarzystwa zarządzające pozostałymi funduszami uzyskują uprawnienie do wycofania zgodnie z art. 181a ustawy określonej w Art. 13 ust Statutu, części środków zgromadzonych na rachunku premiowym, stanowiącej iloczyn całości środków zgromadzonych na rachunku premiowym i procentowego wskaźnika premiowego, o którym mowa w ust. 9.16, a pozostałą kwotę przekazuje się niezwłocznie do otwartego funduszu Procentowy wskaźnik premiowy oblicza się jako iloraz różnicy między stopami zwrotu uzyskanymi przez Fundusz i fundusz, o którym mowa w ust pkt b), oraz różnicy między stopami zwrotu uzyskanymi przez fundusz, o którym mowa w ust pkt a), i fundusz, o którym mowa w ust pkt b) Środki zgromadzone na rachunku premiowym, do których Towarzystwo nabyło uprawnienie do wycofania zgodnie z art. 181a ustawy określonej w Art. 13 ust Statutu na podstawie ust pkt. a) i c), są niezwłocznie przenoszone na rachunek rezerwowy, o którym mowa w art. 181 ust. 1 ustawy określonej w Art. 13 ust Statutu Wysokość kosztów pokrywanych bezpośrednio z aktywów Funduszu, może zostać zwiększona w drodze zmiany Statutu za zezwoleniem Organu Nadzoru. 10. ARTYKUŁ 10: DZIAŁALNOŚĆ LOKACYJNA FUNDUSZU 10.1 Fundusz lokuje swoje aktywa zgodnie z przepisami niniejszego Statutu, dążąc do osiągnięcia maksymalnego stopnia bezpieczeństwa i rentowności dokonywanych lokat Aktywa Funduszu mogą być lokowane, wyłącznie w następujących kategoriach lokat: a) obligacjach, bonach i innych papierach wartościowych emitowanych przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski, a także w pożyczkach i kredytach udzielanych tym podmiotom, b) obligacjach i innych dłużnych papierach wartościowych, opiewających na świadczenia pieniężne, gwarantowanych lub poręczanych przez Skarb Państwa albo Narodowy Bank Polski, a także depozytach, kredytach i pożyczkach gwarantowanych lub poręczanych przez te podmioty, c) depozytach bankowych i bankowych papierach wartościowych, w walucie polskiej, d) depozytach bankowych i bankowych papierach wartościowych, w walutach państw będących członkami OECD oraz innych państw, z którymi Rzeczpospolita Polska zawarła umowy o popieraniu i wzajemnej ochronie inwestycji, z tym że waluty te mogą być nabywane wyłącznie w celu rozliczenia bieżących zobowiązań funduszu, e) akcjach spółek notowanych na regulowanym rynku giełdowym, a także notowanych na regulowanym rynku giełdowym prawach poboru, prawach do akcji oraz obligacjach zamiennych na akcje tych spółek, f) akcjach spółek notowanych na regulowanym rynku pozagiełdowym lub zdematerializowanych zgodnie z przepisami ustawy o obrocie instrumentami finansowymi akcjach spółek niebędacych przedmiotem obrotu na rynku regulowanym, a także notowanych na regulowanym rynku pozagiełdowym lub zdematerializowanych, lecz nienotowanych na rynku regulowanym, prawach poboru, prawach do akcji oraz obligacjach zamiennych na akcje tych spółek; g) akcjach narodowych funduszy inwestycyjnych, h) certyfikatach inwestycyjnych emitowanych przez fundusze inwestycyjne zamknięte, i) jednostkach uczestnictwa zbywanych przez fundusze inwestycyjne otwarte lub specjalistyczne fundusze inwestycyjne otwarte, j) obligacjach i innych dłużnych papierach wartościowych emitowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, ich związki lub miasto stołeczne Warszawa, zdematerializowanych zgodnie z przepisami ustawy, o której mowa w pkt f), k) innych niż zdematerializowane obligacjach i innych dłużnych papierach wartościowych emitowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, ich związki lub miasto stołeczne Warszawa, l) obligacjach przychodowych, o których mowa w ustawie z dnia 29 czerwca 1995 r. o obligacjach, ł) zdematerializowanych zgodnie z przepisami ustawy, o której mowa w pkt f), obligacjach emitowanych przez inne podmioty niż jednostki samorządu terytorialnego, ich związki, miasto stołeczne Warszawa, które zostały zabezpieczone w wysokości odpowiadającej pełnej wartości nominalnej i ewentualnemu oprocentowaniu, m) innych niż zdematerializowane obligacjach i innych dłużnych papierach wartościowych emitowanych przez inne podmioty niż jednostki samorządu terytorialnego, ich związki, miasto stołeczne Warszawa, które zostały zabezpieczone w wysokości odpowiadającej wartości nominalnej wraz z ewentualnym oprocentowaniem, n) obligacjach i innych dłużnych papierach wartościowych emitowanych przez spółki publiczne, innych niż papiery wartościowe, o których mowa w pkt. ł) i m), o) dematerializowanych zgodnie z przepisami ustawy, o której mowa w pkt f), obligacjach i innych dłużnych papierach wartościowych, innych niż w pkt. j) i ł), p) listach zastawnych, r) kwitach depozytowych, w rozumieniu ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, dopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. s) obligacjach emitowanych przez Bank Gospodarstwa Krajowego na zasadach określonych w ustawie z dnia 27 października 1994 r. o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym Aktywa Funduszu mogą być lokowane w jednostkach uczestnictwa zbywanych przez fundusze inwestycyjne otwarte oraz specjalistyczne fundusze inwestycyjne otwarte, jeżeli polityka inwestycyjna tych funduszy inwestycyjnych, wynikająca z ich statutów i okresowo podawana do publicznej wiadomości, zgodnie z odrębnymi przepisami, polega na lokowaniu aktywów wyłącznie w kategoriach lokat, o których mowa w ust i w ust. 10.5, z zastrzeżeniem ograniczeń określonych w ustępie Lokaty w kategoriach lokat, o których mowa w ust pkt. a) - ł) oraz w pkt. o) s) oraz w Art. 141 ust. 3 ustawy określonej w Art. 13 ust Statutu, powinny stanowić łącznie nie mniej niż 90% wartości aktywów Funduszu. Lokaty w poszczególnych kategoriach lokat, o których mowa w ust pkt. b) - n), podlegają następującym ograniczeniom: a) w przypadku lokat, o których mowa w ust pkt c), nie więcej niż 5% wartości aktywów Funduszu może być ulokowane w jednym banku albo w dwóch lub większej liczbie banków będących podmiotami związanymi, przy czym w przypadku jednego dowolnie wybranego banku lub grupy banków będących podmiotami związanymi limit ten może wynosić 7,5%, b) w przypadku lokat, o których mowa w ust pkt h), nie więcej niż 2% wartości aktywów Funduszu może być ulokowane w certyfikatach inwestycyjnych wyemitowanych przez jeden fundusz inwestycyjny zamknięty, z tym zastrzeżeniem, że Fundusz może dokonywać lokat w certyfikaty inwestycyjne lub obligacje emitowane przez jeden fundusz sekurytyzacyjny do 5 % wartości swoich aktywów, c) w przypadku lokat, o których mowa w ust pkt i), nie więcej niż 5% wartości aktywów Funduszu może być ulokowane w jednostkach uczestnictwa zbywanych przez jeden fundusz inwestycyjny otwarty lub jeden specjalistyczny fundusz inwestycyjny otwarty, przy czym nie więcej niż 15% wartości aktywów Funduszu może być ulokowane łącznie we wszystkich funduszach inwestycyjnych otwartych oraz specjalistycznych funduszach inwestycyjnych otwartych zarządzanych przez jedno towarzystwo funduszy inwestycyjnych, d) łączna wartość lokat aktywów Funduszu we wszystkich papierach wartościowych jednego emitenta albo dwóch lub większej liczby emitentów będących podmiotami związanymi nie może przekroczyć 5% wartości tych aktywów, e) łączna wartość lokat aktywów Funduszu w kategorii lokat, o których mowa w ust pkt d), nie może przekroczyć 5% wartości tych aktywów Na podstawie ogólnego zezwolenia udzielonego przez ministra właściwego do spraw instytucji finansowych w drodze rozporządzenia i na warunkach określonych w tym zezwoleniu aktywa Funduszu mogą być lokowane poza granicami kraju w papiery wartościowe emitowane przez spółki notowane na podstawowych giełdach rynków kapitałowych państw obcych będących członkami OECD lub innych państw obcych, które zostaną określone w tym zezwoleniu, a także w papiery skarbowe emitowane przez rządy lub banki centralne tych państw oraz tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę w tych państwach, jeżeli instytucje te oferują publicznie tytuły uczestnictwa i umarzają je na żądanie uczestnika. Łączna wartość lokat aktywów Funduszu w kategorii lokat, o których mowa w niniejszym ustępie, nie może przekroczyć 5% wartości tych aktywów. Do lokat, o których mowa w niniejszym ustępie, stosuje się odpowiednio przepisy ust Aktywa Funduszu nie mogą być lokowane w: a) akcjach lub innych papierach wartościowych emitowanych przez Towarzystwo zarządzające Funduszem, b) akcjach lub innych papierach wartościowych emitowanych przez akcjonariusza Towarzystwa zarządzającego Funduszem, c) akcjach lub innych papierach wartościowych emitowanych przez podmioty będące podmiotami związanymi w stosunku do podmiotów określonych w pkt. a) i b) Fundusz nie może zbywać swoich aktywów: a) Towarzystwu zarządzającemu Funduszem, b) członkom zarządu lub rady nadzorczej Towarzystwa, c) osobom zatrudnionym w Towarzystwie, d) osobom pozostającym z osobami wymienionymi w lit. b) c) w związku małżeńskim, stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa do drugiego stopnia włącznie, e) akcjonariuszom Towarzystwa, f) podmiotowi związanemu w stosunku do Towarzystwa, g) podmiotowi związanemu w stosunku do akcjonariuszy Towarzystwa Fundusz nie może nabywać za swoje aktywa aktywów od któregokolwiek z podmiotów wymienionych w ust Fundusz nie może udzielać pożyczek, gwarancji i poręczeń, z zastrzeżeniem ust i ust powyżej oraz ust poniżej Dozwolone jest udzielanie z aktywów Funduszu pożyczek środków pieniężnych podmiotom, o których mowa w ust pkt. e) oraz f), przy czym pożyczki takie są równoznaczne z lokatą w akcjach tych podmiotów W ramach działalności lokacyjnej poza granicami kraju, Fundusz może powierzyć, w zakresie określonym w ust. 10.5, zarządzanie swoimi aktywami podmiotom mającym siedzibę na obszarze państw, o których mowa w tym przepisie, które są uprawnione do prowadzenia działalności w zakresie zarządzania cudzymi aktywami na mocy przepisów obowiązujących w tych państwach Fundusz może udzielać pożyczek papierów wartościowych będących przedmiotem obrotu na rynku regulowanym, zgodnie z przepisami ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz przepisami wydanymi na jej podstawie Pożyczki i kredyty zaciągnięte przez Fundusz nie mogą przekraczać 1,5% wartości jego aktywów. 11. ARTYKUŁ 11: WYCENA AKTYWÓW FUNDUSZU 11.1 Składki wpłacane do Funduszu, nabyte za nie prawa oraz pożytki z tych praw stanowią jego aktywa. Wartość aktywów netto Funduszu ustala się pomniejszając wartość aktywów Funduszu o jego zobowiązania Wartość aktywów netto Funduszu jest ustalana przez Fundusz w każdym dniu wyceny, o którym mowa w ust. 11.3, i według stanu na ten dzień, oraz podawana do wiadomości Organu Nadzoru Wycena aktywów netto Funduszu stanowi podstawę ustalenia wartości jednostki rozrachunkowej, zgodnie z przepisami Art. 5 niniejszego Statutu. Dniem wyceny jest każdy dzień roboczy, z wyjątkiem sobót Wartość jednostki rozrachunkowej jest ustalana przez Fundusz w każdym dniu wyceny i według stanu na ten dzień oraz podawana do wiadomości Organu Nadzoru oraz do wiadomości agencji informacyjnej wskazanej przez Organ Nadzoru Fundusz jest obowiązany przekazywać informacje o wielkościach, o których mowa w ust i ust do wiadomości Depozytariusza niezwłocznie po ich sporządzeniu. 12. ARTYKUŁ 12: UDOSTĘPNIANIE INFORMACJI O FUNDUSZU 12.1 Fundusz zamieszcza wymagane prawem lub niniejszym Statutem ogłoszenia w dzienniku Dziennik Gazeta Prawna Fundusz ogłasza prospekt informacyjny Funduszu zawierający Statut, ostatnie zatwierdzone roczne sprawozdanie finansowe oraz informacje na temat wyników działalności inwestycyjnej Funduszu, zwany dalej Prospektem Informacyjnym, w dzienniku, o którym mowa w ust powyżej, w terminie trzech tygodni od zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie Towarzystwa sprawozdania finansowego Funduszu Fundusz udostępnia Prospekt Informacyjny każdej osobie, która złoży wniosek o przyjęcie do Funduszu, przy czym powinno to nastąpić przed zawarciem umowy z Funduszem. Fundusz udostępnia Prospekt Informacyjny, wraz z ostatnim półrocznym sprawozdaniem finansowym, także na każde żądanie członka Funduszu. Jeżeli członek Funduszu zwróci się na piśmie o udostępnienie Prospektu Informacyjnego, Fundusz przesyła członkowi ostatnio ogłoszony Prospekt Informacyjny, wraz z ostatnim półrocznym sprawozdaniem finansowym sporządzonym na koniec pierwszego półrocza roku kalendarzowego Fundusz przesyła każdemu członkowi Funduszu, w regularnych odstępach czasu, nie rzadziej jednak niż co 12 miesięcy, informację o środkach znajdujących się na rachunku członka, terminach dokonanych w tym okresie wpłat składek i wypłat transferowych oraz przeliczeniu tych składek i wypłat transferowych na jednostki rozrachunkowe, a także o wynikach działalności lokacyjnej Funduszu ( informacja roczna ). Wysłanie pierwszej informacji rocznej nastąpi nie później niż w ciągu 14 dni po upływie roku, od dnia otrzymania przez Fundusz pierwszej składki lub wypłaty transferowej, w zależności od tego, które z tych zdarzeń miało miejsce wcześniej. Informacja roczna jest przesyłana w trybie i formie uzgodnionych z członkiem Funduszu. Tryb i formy przesyłania informacji rocznej, stosowane w Funduszu to: a) forma pisemna informacji rocznej, przesyłana członkowi Funduszu w postaci korespondencji wysyłanej zwykłą przesyłką listową na ostatnio wskazany przez członka Funduszu adres korespondencyjny, albo b) forma elektroniczna informacji rocznej, przesyłana członkowi Funduszu drogą elektroniczną na ostatnio wskazany przez członka Funduszu adres poczty elektronicznej ( ). W przypadku braku uzgodnienia z członkiem Funduszu w powyższym zakresie, Fundusz przesyła informację roczną w formie pisemnej, na ostatnio wskazany przez członka Funduszu adres korespondencyjny. Członek Funduszu może w każdym czasie zwrócić się do Funduszu o zmianę tej formy na formę elektroniczną Fundusz, na żądanie członka Funduszu, udziela mu informacji określającej pieniężną wartość środków zgromadzonych na jego rachunku. Informacja jest przesyłana w trybie i formie określonych dla informacji rocznej, zgodnie z Art. 12 ust Fundusz informuje członka o pieniężnej wartości środków zgromadzonych na rachunku członka na ostatni dzień miesiąca poprzedzającego miesiąc: 1) złożenia wniosku, o ustalenie prawa do okresowej emerytury kapitałowej albo ponowne ustalenie jej wysokości, 2) podjęcia wypłaty okresowej emerytury kapitałowej, jeżeli: a) wniosek o okresową emeryturę kapitałową został złożony przed osiągnięciem wieku emerytalnego, albo b) postępowanie o okresową emeryturę kapitałową zostało wszczęte z urzędu. Fundusz informuje członka i Zakład Ubezpieczeń Społecznych o pieniężnej wartości środków zgromadzonych na rachunku członka Funduszu, na który wpłacane są składki, po dokonaniu ostatniej wypłaty okresowej emerytury kapitałowej, w części obliczonej ze środków zgromadzonych w Funduszu Fundusz udostępnia informacje dotyczące struktury swoich aktywów, z zastrzeżeniem punktów a) - c) poniżej: a) W odstępach miesięcznych Fundusz udostępnia dane o tym, jaka część aktywów została ulokowana w poszczególnych kategoriach lokat przewidzianych w Art. 10 niniejszego Statutu według stanu na ostatni dzień wyceny w danym miesiącu. b) W odstępach półrocznych Fundusz udostępnia dane o tym, jaka wartość i jaka część aktywów Funduszu była ulokowana w poszczególnych lokatach, podając informację o emitencie poszczególnych papierów wartościowych, według stanu na ostatni dzień wyceny przypadający w ostatnim miesiącu każdego okresu półrocznego, z zastrzeżeniem że dane z okresu półrocznego dotyczyć mogą wyłącznie lokat stanowiących co najmniej 1% wartości aktywów Funduszu. c) Pełna informacja o strukturze aktywów Funduszu z uwzględnieniem także lokat stanowiących mniej niż 1% wartości aktywów Funduszu, jest udostępniana na koniec każdego okresu rocznego. Informacje, o których mowa w punktach a)-c) Fundusz przekazuje niezwłocznie do Organu Nadzoru oraz publikuje na ogólnodostępnej stronie internetowej. 13. ARTYKUŁ 13: POSTANOWIENIA KOŃCOWE 13.1 Fundusz otwiera rachunek rezerwowy, na który przekazywane są środki zgodnie z postanowieniami ustawy, o której mowa w ust niniejszego Artykułu. Środki na rachunku rezerwowym stanowią część aktywów Funduszu i są przeliczane na jednostki rozrachunkowe W razie wystąpienia niedoboru Fundusz jest obowiązany w terminie 3 dni, licząc od dnia podania przez Organ Nadzoru do publicznej wiadomości wysokości średniej ważonej stopy zwrotu wszystkich otwartych funduszy, umorzyć jednostki rozrachunkowe zgromadzone na rachunku rezerwowym, w ilości zapewniającej pokrycie powstałego niedoboru. Środki uzyskane w wyniku ich umorzenia zwiększają wartość jednostki rozrachunkowej Funduszu Niedobór niepokryty ze środków zgromadzonych na rachunku rezerwowym, pokrywany jest ze środków uzyskanych z umorzenia jednostek rozrachunkowych zgromadzonych na rachunku części dodatkowej Funduszu Gwarancyjnego, w terminie 3 dni od dnia podania przez Organ Nadzoru do publicznej wiadomości wysokości średniej ważonej stopy zwrotu wszystkich otwartych funduszy Jeżeli środki części dodatkowej Funduszu Gwarancyjnego są niewystarczające na pokrycie niedoboru, Towarzystwo dokonuje jego pokrycia z własnych środków w terminie 14 dni od dnia podania przez Organ Nadzoru do publicznej wiadomości wysokości średniej ważonej stopy zwrotu wszystkich otwartych funduszy. Niedobór niepokryty z własnych środków Towarzystwa, zgodnie z poprzednim zdaniem, pokrywany jest z pozostałych środków Funduszu Gwarancyjnego w terminie 21 dni od dnia podania przez Organ Nadzoru do publicznej wiadomości wysokości średniej ważonej stopy wszystkich otwartych funduszy, z zastrzeżeniem, że w pierwszej kolejności pokrywany jest on ze środków części podstawowej Funduszu Gwarancyjnego Rachunkowość Funduszu oraz termin sporządzania, badania i składania do ogłoszenia sprawozdań finansowych regulują przepisy ustawy o rachunkowości. Roczne sprawozdania finansowe Funduszu zatwierdza Towarzystwo w formie uchwały Walnego Zgromadzenia. Rokiem obrotowym Funduszu jest rok kalendarzowy W sprawach o roszczenia ze stosunków prawnych między członkami Funduszu a Funduszem lub jego organem orzekają sądy ubezpieczeń społecznych właściwe dla miejsca zamieszkania członka Funduszu W sprawach nieuregulowanych niniejszym Statutem mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych (tj.: Dz. U. z 2010r. Nr 34, poz. 189 z późn. zm.) i innych aktów prawnych.

Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2011 roku 1

Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2011 roku 1 Warszawa 18.05.2012 Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2011 roku 1 W końcu grudnia 2011 r. w ewidencji Centralnego Rejestru Członków prowadzonego

Bardziej szczegółowo

POWSZECHNE TOWARZYSTWO EMERYTALNE ALLIANZ POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA SPRAWOZDANIE FINANSOWE ALLIANZ POLSKA OTWARTEGO FUNDUSZU EMERYTALNEGO

POWSZECHNE TOWARZYSTWO EMERYTALNE ALLIANZ POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA SPRAWOZDANIE FINANSOWE ALLIANZ POLSKA OTWARTEGO FUNDUSZU EMERYTALNEGO POWSZECHNE TOWARZYSTWO EMERYTALNE ALLIANZ POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA SPRAWOZDANIE FINANSOWE ALLIANZ POLSKA OTWARTEGO FUNDUSZU EMERYTALNEGO ZA OKRES PÓŁROCZNY KOŃCZĄCY SIĘ 29 CZERWCA 2012 ROKU SPIS TREŚCI I.

Bardziej szczegółowo

Portfel inwestycyjny Emitent/Bank Nazwa Termin wykupu Wartość lokaty w PLN

Portfel inwestycyjny Emitent/Bank Nazwa Termin wykupu Wartość lokaty w PLN Zgodnie z art. 193 ust. 4 ustawy z dnia 28 sierpnia 1997r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych (Dz.U. Nr 139, poz. 934 z późniejszymi zmianami) Powszechne Towarzystwo Emerytalne Allianz

Bardziej szczegółowo

POWSZECHNE TOWARZYSTWO EMERYTALNE ALLIANZ POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA SPRAWOZDANIE FINANSOWE ALLIANZ POLSKA OTWARTEGO FUNDUSZU EMERYTALNEGO

POWSZECHNE TOWARZYSTWO EMERYTALNE ALLIANZ POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA SPRAWOZDANIE FINANSOWE ALLIANZ POLSKA OTWARTEGO FUNDUSZU EMERYTALNEGO POWSZECHNE TOWARZYSTWO EMERYTALNE ALLIANZ POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA SPRAWOZDANIE FINANSOWE ALLIANZ POLSKA OTWARTEGO FUNDUSZU EMERYTALNEGO ZA OKRES PÓŁROCZNY KOŃCZĄCY SIĘ 28 CZERWCA 2013 ROKU SPIS TREŚCI I.

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2009 roku 1

Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2009 roku 1 Warszawa, 7 maja 2010 r. Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2009 roku 1 Zakład Ubezpieczeń Społecznych w okresie od 19.05.1999 r. do 31.12.2009 r.

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe towarzystw i funduszy emerytalnych 1 w 2007 roku

Wyniki finansowe towarzystw i funduszy emerytalnych 1 w 2007 roku Warszawa, 2008.04.21 Wyniki finansowe towarzystw i funduszy emerytalnych 1 w 2007 roku W prowadzonym przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych Centralnym Rejestrze Członków według stanu na koniec grudnia 2007

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2013 roku a

Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2013 roku a Warszawa, 09.05.2014 r. Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2013 roku a W końcu grudnia 2013 r. w ewidencji Centralnego Rejestru Członków otwartych

Bardziej szczegółowo

Portfel inwestycyjny Emitent/Bank Nazwa Termin wykupu Wartość lokaty w PLN. Udział lokaty w aktywach Funduszu

Portfel inwestycyjny Emitent/Bank Nazwa Termin wykupu Wartość lokaty w PLN. Udział lokaty w aktywach Funduszu Zgodnie z art. 193 ust. 4 ustawy z dnia 28 sierpnia 1997r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych (Dz.U. Nr 139, poz. 934 z późniejszymi zmianami) Powszechne Towarzystwo Emerytalne Allianz

Bardziej szczegółowo

POWSZECHNE TOWARZYSTWO EMERYTALNE ALLIANZ POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA

POWSZECHNE TOWARZYSTWO EMERYTALNE ALLIANZ POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA POWSZECHNE TOWARZYSTWO EMERYTALNE ALLIANZ POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA SPRAWOZDANIE FINANSOWE ALLIANZ POLSKA OTWARTEGO FUNDUSZU EMERYTALNEGO ZA OKRES PÓŁROCZNY KOŃCZĄCY SIĘ 30 CZERWCA 2014 ROKU SPIS TREŚCI I.

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo. Składnik aktywów / Emitent / Data wykupu. Procentowy udział w aktywach Funduszu 52,97 % 31/12/2012 r.

Szanowni Państwo. Składnik aktywów / Emitent / Data wykupu. Procentowy udział w aktywach Funduszu 52,97 % 31/12/2012 r. Szanowni Państwo Zgodnie z art. 193 ust. 4 oraz art. 194 ust. 1 Ustawy z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych z późniejszymi zmianami (tekst jednolity: Dz. U. z

Bardziej szczegółowo

Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31 grudnia 2008 roku

Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31 grudnia 2008 roku I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU ( w zł) I. Aktywa 2 523 467 676 883 1. Lokaty 2 523 467 676 270 2. Środki pieniężne 0 0 3. Należności, w tym 0 613 3.1. Z tytułu zbycia składników portfela inwestycyjnego 0 613

Bardziej szczegółowo

Pioneer Ochrony Kapitału Fundusz Inwestycyjny Otwarty Tabela Główna (tysiące złotych)

Pioneer Ochrony Kapitału Fundusz Inwestycyjny Otwarty Tabela Główna (tysiące złotych) Tabela Główna Zestawienie lokat na dzień 30.06.2007 Składniki lokat Zestawienie lokat na dzień 30.06.2007 ceny nabycia w aktywach Zestawienie lokat na dzień 31.12.2006 ceny nabycia w aktywach 1. Akcje

Bardziej szczegółowo

BPH FUNDUSZ INWESTYCYJNY MIESZANY PRO LOKATA

BPH FUNDUSZ INWESTYCYJNY MIESZANY PRO LOKATA BPH FUNDUSZ INWESTYCYJNY MIESZANY PRO LOKATA Niniejsze sprawozdanie finansowe zostało sporządzone na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz.U. z 2002 roku, Nr 76, poz.

Bardziej szczegółowo

Pioneer Pieniężny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Tabela Główna (tysiące złotych) Zestawienie lokat na dzień

Pioneer Pieniężny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Tabela Główna (tysiące złotych) Zestawienie lokat na dzień Tabela Główna Zestawienie lokat na dzień 31.12.2007 Składniki lokat Zestawienie lokat na dzień 31.12.2007 ceny nabycia w tys. w aktywach ogółem Zestawienie lokat na dzień 31.12.2006 ceny nabycia w tys.

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Finansowe Subfunduszu SKOK Fundusz Funduszy za okres od 1 stycznia 2010 do 13 lipca 2010 roku. Noty objaśniające

Sprawozdanie Finansowe Subfunduszu SKOK Fundusz Funduszy za okres od 1 stycznia 2010 do 13 lipca 2010 roku. Noty objaśniające Noty objaśniające Nota-1 Polityka Rachunkowości Subfunduszu Sprawozdanie finansowe Subfunduszu na dzień 13 lipca 2010 roku zostało sporządzone na podstawie przepisów ustawy o rachunkowości z dnia 29 września

Bardziej szczegółowo

POWSZECHNE TOWARZYSTWO EMERYTALNE ALLIANZ POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA

POWSZECHNE TOWARZYSTWO EMERYTALNE ALLIANZ POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA POWSZECHNE TOWARZYSTWO EMERYTALNE ALLIANZ POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA SPRAWOZDANIE FINANSOWE ALLIANZ POLSKA OTWARTEGO FUNDUSZU EMERYTALNEGO ZA OKRES ROCZNY KOŃCZĄCY SIĘ 31 GRUDNIA 2004 ROKU Spis treści I) Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2014 roku

Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2014 roku GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Warszawa, 24 kwietnia 2015 r. Opracowanie sygnalne Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2014 roku Wynik finansowy otwartych

Bardziej szczegółowo

POWSZECHNE TOWARZYSTWO EMERYTALNE ALLIANZ POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA

POWSZECHNE TOWARZYSTWO EMERYTALNE ALLIANZ POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA POWSZECHNE TOWARZYSTWO EMERYTALNE ALLIANZ POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA SPRAWOZDANIE FINANSOWE ALLIANZ POLSKA OTWARTEGO FUNDUSZU EMERYTALNEGO ZA OKRES PÓŁROCZNY KOŃCZĄCY SIĘ 30 CZERWCA 2016 ROKU SPIS TREŚCI I.

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2011 roku 1

Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2011 roku 1 Warszawa, 4 listopada 2011 r. Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2011 roku 1 W dniu 30 czerwca 2011 r. na polskim rynku finansowym funkcjonowało

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 1 sierpnia 2013 r. Poz. 876

Warszawa, dnia 1 sierpnia 2013 r. Poz. 876 Warszawa, dnia 1 sierpnia 2013 r. Poz. 876 OBWIESZCZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 25 lutego 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie szczególnych zasad

Bardziej szczegółowo

Informacja półroczna o strukturze aktywów Funduszu na dzień 30 czerwca 2016 roku

Informacja półroczna o strukturze aktywów Funduszu na dzień 30 czerwca 2016 roku Warszawa, dn. 08 lipca 2016 r. Aviva Powszechne Towarzystwo Emerytalne Aviva BZ WBK SA ul. Domaniewska 44 00-672 Warszawa Informacja półroczna o strukturze aktywów Funduszu na dzień 30 czerwca 2016 roku

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w 2013 roku 1

Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w 2013 roku 1 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Informacja sygnalna Warszawa, 25 czerwca 2014 r. Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2014 r. 1

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2014 r. 1 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 24 października 2014 r. Informacja sygnalna WYNIKI BADAŃ GUS Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2013 roku 1

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2013 roku 1 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 25 października 2013 r. Informacja sygnalna WYNIKI BADAŃ GUS Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw

Bardziej szczegółowo

Pioneer Obligacji Fundusz Inwestycyjny Otwarty Tabela Główna (tysiące złotych)

Pioneer Obligacji Fundusz Inwestycyjny Otwarty Tabela Główna (tysiące złotych) Tabela Główna Zestawienie lokat na dzień 30.06.2007 Składniki lokat Zestawienie lokat na dzień 30.06.2007 ceny nabycia w bilansowy w aktywach Zestawienie lokat na dzień 31.12.2006 ceny nabycia w bilansowy

Bardziej szczegółowo

POWSZECHNE TOWARZYSTWO EMERYTALNE ALLIANZ POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA SPRAWOZDANIE FINANSOWE ALLIANZ POLSKA OTWARTEGO FUNDUSZU EMERYTALNEGO

POWSZECHNE TOWARZYSTWO EMERYTALNE ALLIANZ POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA SPRAWOZDANIE FINANSOWE ALLIANZ POLSKA OTWARTEGO FUNDUSZU EMERYTALNEGO POWSZECHNE TOWARZYSTWO EMERYTALNE ALLIANZ POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA SPRAWOZDANIE FINANSOWE ALLIANZ POLSKA OTWARTEGO FUNDUSZU EMERYTALNEGO ZA OKRES PÓŁROCZNY KOŃCZĄCY SIĘ 30 CZERWCA 2011 ROKU SPIS TREŚCI I.

Bardziej szczegółowo

Informacja półroczna o strukturze aktywów Funduszu na dzień 31 grudnia 2015 roku

Informacja półroczna o strukturze aktywów Funduszu na dzień 31 grudnia 2015 roku Warszawa, dn. 12 stycznia 2016 r. Aviva Powszechne Towarzystwo Emerytalne Aviva BZ WBK SA ul. Domaniewska 44 00-672 Warszawa Informacja półroczna o strukturze aktywów Funduszu na dzień 31 grudnia 2015

Bardziej szczegółowo

Aviva Investors Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Połączone sprawozdanie finansowe za rok zakończony dnia 31 grudnia 2010 roku

Aviva Investors Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Połączone sprawozdanie finansowe za rok zakończony dnia 31 grudnia 2010 roku 2 3 4 5 6 AVIVA INVESTORS SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY SUBFUNDUSZ AVIVA INVESTORS PIENIĘŻNY SUBFUNDUSZ AVIVA INVESTORS DŁUŻNY SUBFUNDUSZ AVIVA INVESTORS AKCYJNY SUBFUNDUSZ AVIVA INVESTORS

Bardziej szczegółowo

Informacja półroczna o strukturze aktywów Funduszu na dzień 30 grudnia 2016 roku

Informacja półroczna o strukturze aktywów Funduszu na dzień 30 grudnia 2016 roku Warszawa, dn. 10 stycznia 2017 r. Aviva Powszechne Towarzystwo Emerytalne Aviva BZ WBK SA ul. Inflancka 4b 00-189 Warszawa Informacja półroczna o strukturze aktywów Funduszu na dzień 30 grudnia 2016 roku

Bardziej szczegółowo

Informacja półroczna o strukturze aktywów Funduszu na dzień 30 czerwca 2015 roku

Informacja półroczna o strukturze aktywów Funduszu na dzień 30 czerwca 2015 roku Warszawa, dn. 8 lipca 2015 r. Aviva Powszechne Towarzystwo Emerytalne Aviva BZ WBK SA ul. Domaniewska 44 00-672 Warszawa Informacja półroczna o strukturze aktywów Funduszu na dzień 30 czerwca 2015 roku

Bardziej szczegółowo

Za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 r.

Za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 r. Fundusz PKO Światowy Fundusz Walutowy specjalistyczny fundusz inwestycyjny otwarty Opinia niezależnego biegłego rewidenta List do Uczestników Funduszu Połączone sprawozdanie finansowe Oświadczenie Banku

Bardziej szczegółowo

WZÓR. Informacja o środkach

WZÓR. Informacja o środkach Załączniki do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2011 r. (poz. ) Załącznik Nr 1 WZÓR LOGO, nazwa i adres otwartego funduszu emerytalnego Imię, nazwisko i adres do korespondencji* Informacja o środkach

Bardziej szczegółowo

Aviva Investors Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Połączone sprawozdanie finansowe za okres 6 miesięcy zakończony dnia 30 czerwca 2012

Aviva Investors Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Połączone sprawozdanie finansowe za okres 6 miesięcy zakończony dnia 30 czerwca 2012 2 3 4 AVIVA INVESTORS SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY SUBFUNDUSZ AVIVA INVESTORS PIENIĘŻNY SUBFUNDUSZ AVIVA INVESTORS DŁUŻNY SUBFUNDUSZ AVIVA INVESTORS AKCYJNY SUBFUNDUSZ AVIVA INVESTORS PAPIERÓW

Bardziej szczegółowo

NOTY OBJAŚNIAJĄCE NOTA NR 1 POLITYKA RACHUNKOWOŚCI FUNDUSZU

NOTY OBJAŚNIAJĄCE NOTA NR 1 POLITYKA RACHUNKOWOŚCI FUNDUSZU NOTY OBJAŚNIAJĄCE NOTA NR 1 POLITYKA RACHUNKOWOŚCI FUNDUSZU 1. Opis przyjętych zasad rachunkowości W okresie sprawozdawczym rachunkowość Funduszu prowadzona była zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 22 października 2015 r. Poz. 1675 OBWIESZCZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 22 września 2015 r.

Warszawa, dnia 22 października 2015 r. Poz. 1675 OBWIESZCZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 22 września 2015 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 22 października 2015 r. Poz. 1675 OBWIESZCZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 22 września 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

ROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO SPORZĄDZONE NA DZIEŃ r.

ROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO SPORZĄDZONE NA DZIEŃ r. ROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31.12.2007 r. Nazwa zakładu ubezpieczeń: AXA ŻYCIE TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ S.A. Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:

Bardziej szczegółowo

Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Telekomunikacji Polskiej Bilans na dzień (tysiące złotych)

Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Telekomunikacji Polskiej Bilans na dzień (tysiące złotych) Bilans na dzień 31.12.2002 Aktywa Lokaty Inwestycje w papiery wartościowe Środki pieniężne Środki na bieżących rachunkach bankowych 31-12-2002 31-12-2001 92 821 5 500 Lokaty pieniężne krótkoterminowe 5

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2015 roku

Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2015 roku GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Warszawa, 4 maja 2016 r. Opracowanie sygnalne Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2015 roku Wynik finansowy otwartych funduszy

Bardziej szczegółowo

NOTY OBJAŚNIAJĄCE NOTA NR 1 POLITYKA RACHUNKOWOŚCI FUNDUSZU

NOTY OBJAŚNIAJĄCE NOTA NR 1 POLITYKA RACHUNKOWOŚCI FUNDUSZU NOTY OBJAŚNIAJĄCE NOTA NR 1 POLITYKA RACHUNKOWOŚCI FUNDUSZU 1. Opis przyjętych zasad rachunkowości W okresie sprawozdawczym rachunkowość Funduszu prowadzona była zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości

Bardziej szczegółowo

STATUT PKO BP BANKOWEGO OTWARTEGO FUNDUSZU EMERYTALNEGO

STATUT PKO BP BANKOWEGO OTWARTEGO FUNDUSZU EMERYTALNEGO STATUT PKO BP BANKOWEGO OTWARTEGO FUNDUSZU EMERYTALNEGO (tekst jednolity uwzględniający zmiany dokonane Uchwałami Walnego Zgromadzenia PKO BP BANKOWY PTE S.A. nr 4 i 5 z dnia 08.02.1999 r., nr 2 z dnia

Bardziej szczegółowo

STATUT AVIVA OTWARTEGO FUNDUSZU EMERYTALNEGO AVIVA BZ WBK

STATUT AVIVA OTWARTEGO FUNDUSZU EMERYTALNEGO AVIVA BZ WBK STATUT AVIVA OTWARTEGO FUNDUSZU EMERYTALNEGO AVIVA BZ WBK (tekst jednolity obowiązujący od dnia 22 kwietnia 2015 roku) I. Postanowienia ogólne 1. Podstawa prawna działalności Funduszu 1. Aviva Otwarty

Bardziej szczegółowo

Prospekt Informacyjny Nordea Otwartego Funduszu Emerytalnego 2007

Prospekt Informacyjny Nordea Otwartego Funduszu Emerytalnego 2007 Prospekt Informacyjny Nordea Otwartego Funduszu Emerytalnego 2007 Niniejszy Prospekt Informacyjny został sporządzony w dniu 5 maja 2008 roku przez Nordea Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A., które zarządza

Bardziej szczegółowo

ZASADY WYCENY AKTYWÓW FUNDUSZU WPROWADZONE ZE WZGLĘDU NA ZMIANĘ NORM PRAWNYCH. Wycena aktywów Funduszu, ustalenie zobowiązań i wyniku z operacji

ZASADY WYCENY AKTYWÓW FUNDUSZU WPROWADZONE ZE WZGLĘDU NA ZMIANĘ NORM PRAWNYCH. Wycena aktywów Funduszu, ustalenie zobowiązań i wyniku z operacji ZASADY WYCENY AKTYWÓW FUNDUSZU WPROWADZONE ZE WZGLĘDU NA ZMIANĘ NORM PRAWNYCH Wycena aktywów Funduszu, ustalenie zobowiązań i wyniku z operacji 1. Wycena Aktywów Funduszu oraz ustalenie Wartości Aktywów

Bardziej szczegółowo

Nordea Otwarty Fundusz Emerytalny

Nordea Otwarty Fundusz Emerytalny Nordea Otwarty Fundusz Emerytalny Prospekt Informacyjny Nordea Otwartego Funduszu Emerytalnego 2008 Niniejszy Prospekt Informacyjny został sporządzony w dniu 27.04.2009 roku przez Nordea Powszechne Towarzystwo

Bardziej szczegółowo

Pioneer Zabezpieczony Rynku Polskiego SFIO Tabela Główna (tysiące złotych) Zestawienie lokat na dzień

Pioneer Zabezpieczony Rynku Polskiego SFIO Tabela Główna (tysiące złotych) Zestawienie lokat na dzień Pioneer Zabezpieczony Rynku Polskiego SFIO Tabela Główna Zestawienie lokat na dzień 31.12.2006 Składniki lokat Zestawienie lokat na dzień 31.12.2006 ceny nabycia w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Bardziej szczegółowo

Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Telekomunikacji Polskiej Bilans na dzień (tysiące złotych)

Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Telekomunikacji Polskiej Bilans na dzień (tysiące złotych) Aktywa Lokaty Inwestycje w papiery wartościowe Środki pieniężne Bilans na dzień 30.06.2003 30.06.2003 31.12.2002 30.06.2002 149 749 92 821 42 756 Lokaty pieniężne krótkoterminowe 15 5 141 2 888 Należności

Bardziej szczegółowo

STATUT AVIVA OTWARTEGO FUNDUSZU EMERYTALNEGO AVIVA BZ WBK

STATUT AVIVA OTWARTEGO FUNDUSZU EMERYTALNEGO AVIVA BZ WBK STATUT AVIVA OTWARTEGO FUNDUSZU EMERYTALNEGO AVIVA BZ WBK (tekst jednolity obowiązujący od dnia 1 czerwca 2009 roku) I. Postanowienia ogólne 1. Podstawa prawna działalności Funduszu 1. Aviva Otwarty Fundusz

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO DWS POLSKA FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO MIESZANEGO STABILNEGO WZROSTU

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO DWS POLSKA FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO MIESZANEGO STABILNEGO WZROSTU WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO DWS POLSKA FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO MIESZANEGO STABILNEGO WZROSTU 1) FUNDUSZ Nazwa i typ Funduszu: DWS Fundusz Inwestycyjny Mieszany Stabilnego Wzrostu. Fundusz

Bardziej szczegółowo

BPH FUNDUSZ INWESTYCYJNY MIESZANY BEZPIECZNA INWESTYCJA

BPH FUNDUSZ INWESTYCYJNY MIESZANY BEZPIECZNA INWESTYCJA BPH FUNDUSZ INWESTYCYJNY MIESZANY BEZPIECZNA INWESTYCJA Niniejsze sprawozdanie finansowe zostało sporządzone na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz.U. z 2002 roku,

Bardziej szczegółowo

Legg Mason Akcji Skoncentrowany Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Raport kwartalny za okres od 1 października 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku

Legg Mason Akcji Skoncentrowany Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Raport kwartalny za okres od 1 października 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku Nota nr 1 - Polityka rachunkowości Funduszu Uwagi ogólne Fundusz stosuje przepisy Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 2007 roku w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zmianie statutu DFE Pocztylion Plus

Ogłoszenie o zmianie statutu DFE Pocztylion Plus Ogłoszenie o zmianie statutu DFE Pocztylion Plus Warszawa, 2014-07-18 Na podstawie 42 pkt 4 statutu Dobrowolnego Funduszu Emerytalnego Pocztylion Plus ( Fundusz ) Pocztylion-Arka Powszechne Towarzystwo

Bardziej szczegółowo

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI SPRAWOZDANIE FINANSOWE

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI SPRAWOZDANIE FINANSOWE MSIG 150/2013 (4267) poz. 11186 Poz. 11186. ALLIANZ POLSKA DOBROWOLNY FUNDUSZ EMERYTALNY. [BMSiG-7153/2013] SPRAWOZDANIE FINANSOWE ALLIANZ POLSKA DOBROWOLNY FUNDUSZ EMERYTALNY za okres od początku działalności

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny FIZ-Q-E

Raport kwartalny FIZ-Q-E skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport kwartalny FIZ-Q-E za kwartał 203 roku obejmujący okres od 203-0-0 do 203-03-3 podstawa prawna: 82 ust. pkt Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 9 lutego

Bardziej szczegółowo

SKOK Fundusz Inwestycyjny Otwarty Rynku Pieniężnego BILANS FUNDUSZU NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2004 ROKU

SKOK Fundusz Inwestycyjny Otwarty Rynku Pieniężnego BILANS FUNDUSZU NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2004 ROKU BILANS FUNDUSZU NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2004 ROKU (w tys. PLN z wyjątkiem liczby jednostek uczestnictwa podanych w sztukach oraz wartości aktywów netto na jednostkę uczestnictwa podanej w PLN) I. Aktywa 31122004

Bardziej szczegółowo

7. Rozliczenia międzyokresowe. 4. Rozliczenia międzyokresowe. 4. zobowiązania wobec towarzystwa. 6. pozostałe. Dziennik Ustaw Nr 53-2913-

7. Rozliczenia międzyokresowe. 4. Rozliczenia międzyokresowe. 4. zobowiązania wobec towarzystwa. 6. pozostałe. Dziennik Ustaw Nr 53-2913- Dziennik Ustaw Nr 53-2913- Poz. 559 Załączniki do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 31 maja 1999 r. (poz. 559) Załącznik nr 1 BILANS FUNDUSZU 3XII... 3XII... (stan na koniec (stan na koniec roku

Bardziej szczegółowo

Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego. sporządzone na dzień 31/12/2007

Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego. sporządzone na dzień 31/12/2007 Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień Fundusz Obligacji PPE I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU I. Aktywa 11 097 285 5 055 814 1. Lokaty 11 097 285 5 055 814 2. Środki pieniężne

Bardziej szczegółowo

POWSZECHNE TOWARZYSTWO EMERYTALNE ALLIANZ POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA

POWSZECHNE TOWARZYSTWO EMERYTALNE ALLIANZ POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA POWSZECHNE TOWARZYSTWO EMERYTALNE ALLIANZ POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA SPRAWOZDANIE FINANSOWE ALLIANZ POLSKA OTWARTEGO FUNDUSZU EMERYTALNEGO ZA OKRES PÓŁROCZNY KOŃCZĄCY SIĘ 30 CZERWCA 2015 ROKU SPIS TREŚCI I.

Bardziej szczegółowo

1. Dane uzupełniające o pozycjach bilansu i rachunku wyników z operacji funduszu:

1. Dane uzupełniające o pozycjach bilansu i rachunku wyników z operacji funduszu: DODATKOWE INFORMACJE i OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA OKRES OD 18 GRUDNIA 2003 ROKU DO 31 GRUDNIA 2004 ROKU DWS POLSKA FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO MIESZANEGO STABILNEGO WZROSTU 1. Dane uzupełniające

Bardziej szczegółowo

Roczne Sprawozdanie Finansowe SKOK Fundusz Inwestycyjny Otwarty Obligacji za okres od 21 maja 2007 do 31 grudnia 2007 roku.

Roczne Sprawozdanie Finansowe SKOK Fundusz Inwestycyjny Otwarty Obligacji za okres od 21 maja 2007 do 31 grudnia 2007 roku. Noty objaśniające Nota-1 Polityka Rachunkowości Funduszy Sprawozdanie finansowe Funduszu na dzień 31 grudnia 2007 roku zostało sporządzone na podstawie przepisów ustawy o rachunkowości z dnia 29 września

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny FIZ-Q-E

Raport kwartalny FIZ-Q-E skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport kwartalny FIZ-Q-E za 3 kwartał 2016 roku obejmujący okres od 2016-07-04 do 2016-09-30 podstawa prawna: 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z

Bardziej szczegółowo

MSIG 49/2015 (4680) poz

MSIG 49/2015 (4680) poz poz. 3082 3082 Poz. 3082. Nordea Otwarty Fundusz Emerytalny. [BMSiG-2823/2015] SPRAWOZDANIE FINANSOWE NORDEA OTWARTY FUNDUSZ EMERYTALNY ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2014 ROKU Wprowadzenie do sprawozdania

Bardziej szczegółowo

Raport półroczny P-FIZ-P-E

Raport półroczny P-FIZ-P-E skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport półroczny P-FIZ-P-E za 1 półrocze 2015 obejmujące okres od 2015-01-01 do oraz poprzedni rok obrotowy 2014 obejmujące okres od 2015-01-01 do Podstawa prawna:

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Nazwa Funduszu WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Legg Mason Akcji Skoncentrowany Fundusz Inwestycyjny Zamknięty, zwany dalej Funduszem. Fundusz może zamiast oznaczenia Fundusz Inwestycyjny Zamknięty

Bardziej szczegółowo

MSIG 8/2015 (4639) poz

MSIG 8/2015 (4639) poz MSIG 8/2015 (4639) poz. 426 426 Poz. 426. GENERALI Dobrowolny Fundusz Emerytalny. [BMSiG-17732/2014] SPRAWOZDANIE FINANSOWE GENERALI Dobrowolny Fundusz Emerytalny za okres od 24 grudnia do 31 grudnia 2012

Bardziej szczegółowo

2. Fundusz jest przeznaczony dla osób oczekujących długoterminowego wzrostu wartości oszczędności, które decyzję co do struktury aktywów Funduszu

2. Fundusz jest przeznaczony dla osób oczekujących długoterminowego wzrostu wartości oszczędności, które decyzję co do struktury aktywów Funduszu OGŁOSZENIE Zarząd ING Powszechne Towarzystwo Emerytalne Spółka Akcyjna informuje, że Komisja Nadzoru Finansowego decyzją nr DLU/WFE/612/22/5/14/KM z dnia 8 września 2014 roku wyraziła zgodę na zmianę Statutu

Bardziej szczegółowo

Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Telekomunikacji Polskiej Bilans na dzień (tysiące złotych)

Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Telekomunikacji Polskiej Bilans na dzień (tysiące złotych) Bilans na dzień 31.12.2001 Aktywa Lokaty Inwestycje w papiery wartościowe 31.12.2001 5 500 Środki pieniężne Lokaty pieniężne krótkoterminowe 355 Należności Odsetki 68 Pozostałe 2 Aktywa (razem) 5 925 Zobowiązania

Bardziej szczegółowo

Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień

Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU I. Aktywa 490,586.25 764,023.39 1. Lokaty 490,527.03 764,023.39

Bardziej szczegółowo

AVIVA INVESTORS SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY

AVIVA INVESTORS SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY AVIVA INVESTORS SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY SUBFUNDUSZ AVIVA INVESTORS PIENIĘŻNY SUBFUNDUSZ AVIVA INVESTORS DŁUŻNY SUBFUNDUSZ AVIVA INVESTORS AKCYJNY SUBFUNDUSZ AVIVA INVESTORS PAPIERÓW

Bardziej szczegółowo

Statut PKO BP Bankowego Otwartego Funduszu Emerytalnego

Statut PKO BP Bankowego Otwartego Funduszu Emerytalnego Statut PKO BP Bankowego Otwartego Funduszu Emerytalnego (tekst jednolity uwzględniający zmiany dokonane Uchwałami Walnego Zgromadzenia PKO BP BANKOWY PTE S.A. nr 4 i 5 z dnia 08.02.1999 r., nr 2 z dnia

Bardziej szczegółowo

NOTY OBJAŚNIAJĄCE NOTA NR 1 POLITYKA RACHUNKOWOŚCI FUNDUSZU

NOTY OBJAŚNIAJĄCE NOTA NR 1 POLITYKA RACHUNKOWOŚCI FUNDUSZU NOTY OBJAŚNIAJĄCE NOTA NR 1 POLITYKA RACHUNKOWOŚCI FUNDUSZU 1. Opis przyjętych zasad rachunkowości W okresie sprawozdawczym rachunkowość Funduszu prowadzona była zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości

Bardziej szczegółowo

Raport roczny Należności z tytułu zakupionych papierów wartościowych z otrzymanym przyrzeczeniem odkupu

Raport roczny Należności z tytułu zakupionych papierów wartościowych z otrzymanym przyrzeczeniem odkupu Raport roczny 2002 Aktywa Kasa, operacje z Bankiem Centralnym 72 836 Dłużne papiery wartościowe uprawnione do redyskontowania w Banku Centralnym Należności od sektora finansowego 103 085 W rachunku bieżącym

Bardziej szczegółowo

POWSZECHNE TOWARZYSTWO EMERYTALNE ALLIANZ POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA

POWSZECHNE TOWARZYSTWO EMERYTALNE ALLIANZ POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA POWSZECHNE TOWARZYSTWO EMERYTALNE ALLIANZ POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA SPRAWOZDANIE FINANSOWE OTWARTEGO FUNDUSZU EMERYTALNEGO ALLIANZ POLSKA ZA OKRES PÓŁROCZNY KOŃCZĄCY SIĘ 30 CZERWCA 2003 ROKU Spis treści I)

Bardziej szczegółowo

Roczna struktura aktywów na dzień 31 grudnia 2009

Roczna struktura aktywów na dzień 31 grudnia 2009 Roczna struktura aktywów na dzień 31 grudnia 2009 Kategoria lokaty Wartość (PLN) Udział w wartości aktywów (%) 1. Obligacje, bony skarbowe i inne papiery emitowane przez Skarb Państwa i NBP, a także pożyczki

Bardziej szczegółowo

Opis funduszy OF/ULS2/2/2016

Opis funduszy OF/ULS2/2/2016 Opis funduszy OF/ULS2/2/2016 Spis treści Opis funduszy OF/ULS2/2/2016 Rozdział 1. Postanowienia ogólne... 3 Rozdział 2. Polityka inwestycyjna i opis ryzyka UFK portfel Dłużny... 3 Rozdział 3. Polityka

Bardziej szczegółowo

POWSZECHNE TOWARZYSTWO EMERYTALNE ALLIANZ POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA SPRAWOZDANIE FINANSOWE ALLIANZ POLSKA OTWARTEGO FUNDUSZU EMERYTALNEGO

POWSZECHNE TOWARZYSTWO EMERYTALNE ALLIANZ POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA SPRAWOZDANIE FINANSOWE ALLIANZ POLSKA OTWARTEGO FUNDUSZU EMERYTALNEGO POWSZECHNE TOWARZYSTWO EMERYTALNE ALLIANZ POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA SPRAWOZDANIE FINANSOWE ALLIANZ POLSKA OTWARTEGO FUNDUSZU EMERYTALNEGO ZA OKRES ROCZNY KOŃCZĄCY SIĘ 31 GRUDNIA 2012 ROKU SPIS TREŚCI I. WPROWADZENIE

Bardziej szczegółowo

(3) depozyty bankowe i bankowe papiery wartościowe w walucie polskiej 0,64% depozyt ,92 0,00% depozyt (typu buy-sell-back ) ,00 0,64%

(3) depozyty bankowe i bankowe papiery wartościowe w walucie polskiej 0,64% depozyt ,92 0,00% depozyt (typu buy-sell-back ) ,00 0,64% Działając na podstawie art. 193 ust 4 oraz art. 194 ust. 1 ustawy z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych przekazujemy roczną informację o strukturze aktywów Pekao

Bardziej szczegółowo

( w zł ) Okres poprzedni Okres bieżący I. 1. Środki pieniężne 3. Należności, w tym 0,00 0,00

( w zł ) Okres poprzedni Okres bieżący I. 1. Środki pieniężne 3. Należności, w tym 0,00 0,00 I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU I. 1. 2. Aktywa Lokaty Środki pieniężne 8 787 714,82 8 787 714,82 12 553 836,38 12 553 836,38 3. Należności, w tym 3.1. Z tytułu zbycia składników portfela inwestycyjnego 3.2.

Bardziej szczegółowo

Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31/12/2006 Fundusz " UFK Akcji"

Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31/12/2006 Fundusz  UFK Akcji Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31/12/2006 Fundusz " UFK Akcji" I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU I. Aktywa 14 163 022,96 34 197 851,85 1. Lokaty 14 163 022,96 34

Bardziej szczegółowo

Generali Dobrowolny Fundusz Emerytalny

Generali Dobrowolny Fundusz Emerytalny Generali Dobrowolny Fundusz Emerytalny Roczny raport o strukturze aktywów na dzień 31 grudnia 2015 r. Lp składnik aktywów Emitent wartość na dzień wyceny (PLN) udział w aktywach (%) 1. Obligacje, bony

Bardziej szczegółowo

Narodowy Fundusz Inwestycyjny "HETMAN" Spółka Akcyjna - Raport kwartalny SAF-Q

Narodowy Fundusz Inwestycyjny HETMAN Spółka Akcyjna - Raport kwartalny SAF-Q Narodowy Fundusz Inwestycyjny "HETMAN" Spółka Akcyjna Raport kwartalny SAFQ WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR 1 kwartały narastająco / 2004 okres od 20040101 do 20040331

Bardziej szczegółowo

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI. SPRAWOZDANIE FINANSOWE za rok zakończony dnia 31 grudnia 2014 roku

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI. SPRAWOZDANIE FINANSOWE za rok zakończony dnia 31 grudnia 2014 roku MSIG 179/2015 (4810) poz. 13772 13772 Poz. 13772. PKO Dobrowolny Fundusz Emerytalny. [BMSiG-5953/2015] SPRAWOZDANIE FINANSOWE za rok zakończony dnia 31 grudnia 2014 roku Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Bardziej szczegółowo

Bilans na dzień (tysiące złotych)

Bilans na dzień (tysiące złotych) Aktywa Lokaty Bilans na dzień 30.06.2004 30.06.2004 31.12.2003 30.06.2003 Inwestycje w papiery wartościowe 63 536 63 156 62 444 Środki pieniężne Należności Środki na bieżących rachunkach bankowych 15 13

Bardziej szczegółowo

( w zł) Okres poprzedni Okres bieżący

( w zł) Okres poprzedni Okres bieżący I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU ( w zł) Okres poprzedni Okres bieżący I. Aktywa 51 830 132 17 796 934 1. Lokaty 51 830 132 17 757 855 2. Środki pieniężne 0 0 3. Należności, w tym 0 38 825 3.1. Z tytułu zbycia

Bardziej szczegółowo

Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31/12/2007 Fundusz " UFK Akcji"

Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31/12/2007 Fundusz  UFK Akcji Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31/12/2007 Fundusz " UFK Akcji" I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU I. Aktywa 34 197 851,85 60 646 899,20 1. Lokaty 34 197 851,85 60

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Opis funduszy OF/ULS2/1/2015. Polityka inwestycyjna i opis ryzyka UFK Portfel Dłużny...3. UFK Portfel Konserwatywny...

Spis treści. Opis funduszy OF/ULS2/1/2015. Polityka inwestycyjna i opis ryzyka UFK Portfel Dłużny...3. UFK Portfel Konserwatywny... Opis funduszy Spis treści Opis funduszy OF/ULS2/1/2015 Rozdział 1. Rozdział 2. Rozdział 3. Rozdział 4. Rozdział 5. Rozdział 6. Rozdział 7. Rozdział 8. Rozdział 9. Rozdział 10. Postanowienia ogólne...3

Bardziej szczegółowo

Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień

Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU I. Aktywa 32,382,959.42 41,479,767.55 1. Lokaty 32,382,959.42 41,479,542.54 2. Środki pieniężne 0.00 0.00 3. Należności, w tym 0.00 225.01 3.1. Z tytułu zbycia składników portfela

Bardziej szczegółowo

Półroczne Sprawozdanie Finansowe SKOK Fundusz Inwestycyjny Otwarty Stabilny Zmiennej Alokacji za okres od 1 stycznia 2008 do 30 czerwca 2008 roku

Półroczne Sprawozdanie Finansowe SKOK Fundusz Inwestycyjny Otwarty Stabilny Zmiennej Alokacji za okres od 1 stycznia 2008 do 30 czerwca 2008 roku Noty objaśniające Nota-1 Polityka Rachunkowości Funduszy Sprawozdanie finansowe Funduszu na dzień 30 czerwca 2008 roku zostało sporządzone na podstawie przepisów ustawy o rachunkowości z dnia 29 września

Bardziej szczegółowo

Raport roczny P-FIZ-R-E

Raport roczny P-FIZ-R-E skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport roczny P-FIZ-R-E za rok obrotowy 2014 obejmujący okres od 2014-01-01 do 2014-12-31 oraz poprzedni rok obrotowy 2013 obejmujący okres od 2013-01-01 do 2013-12-31

Bardziej szczegółowo

Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień r.

Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień r. Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2007 r. Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie EUROPA SA Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego: PKO Stabilnego Wzrostu

Bardziej szczegółowo

Portfel inwestycyjny. Udział lokaty w aktywach Funduszu. Wartość lokaty w PLN. Emitent/Bank Nazwa Termin wykupu

Portfel inwestycyjny. Udział lokaty w aktywach Funduszu. Wartość lokaty w PLN. Emitent/Bank Nazwa Termin wykupu Zgodnie z art. 193 ust. 4 ustawy z dnia 28 sierpnia 1997r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r. poz. 989 z późn.zm.) Powszechne Towarzystwo Emerytalne Allianz

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 21 czerwca 2005 r. w sprawie sprawozdań finansowych zbiorczego portfela papierów wartościowych

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 21 czerwca 2005 r. w sprawie sprawozdań finansowych zbiorczego portfela papierów wartościowych ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 21 czerwca 2005 r. w sprawie sprawozdań finansowych zbiorczego portfela papierów wartościowych (Dz. U. z dnia 28 czerwca 2005 r.) Na podstawie art. 218 ust. 2 ustawy

Bardziej szczegółowo

( w zł) Okres poprzedni Okres bieżący

( w zł) Okres poprzedni Okres bieżący I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU ( w zł) Okres poprzedni Okres bieżący I. Aktywa 20 872 113 27 652 011 1. Lokaty 20 872 113 27 651 644 2. Środki pieniężne 0 0 3. Należności, w tym 0 0 3.1. Z tytułu zbycia składników

Bardziej szczegółowo

TYPY MODELOWYCH STRATEGII INWESTYCYJNYCH

TYPY MODELOWYCH STRATEGII INWESTYCYJNYCH ZAŁĄCZNIK NR 1 DO REGULAMINU TYPY MODELOWYCH STRATEGII INWESTYCYJNYCH W ramach Zarządzania, Towarzystwo oferuje następujące Modelowe Strategie Inwestycyjne: 1. Strategia Obligacji: Cel inwestycyjny: celem

Bardziej szczegółowo

OPIS FUNDUSZY OF/ULS2/1/2014

OPIS FUNDUSZY OF/ULS2/1/2014 OPIS FUNDUSZY OF/ULS2/1/2014 SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 3 ROZDZIAŁ 2. POLITYKA INWESTYCYJNA I OPIS RYZYKA UFK PORTFEL DŁUŻNY 3 ROZDZIAŁ 3. POLITYKA INWESTYCYJNA I OPIS RYZYKA UFK PORTFEL

Bardziej szczegółowo

NOTA - 1 Polityka rachunkowości Funduszu

NOTA - 1 Polityka rachunkowości Funduszu NOTA - 1 Polityka rachunkowości Funduszu Rachunkowość Funduszu prowadzona jest zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz. U. z 2002 roku Nr 76 poz. 694 z późniejszymi

Bardziej szczegółowo

Statut Allianz Polska Otwartego Funduszu Emerytalnego

Statut Allianz Polska Otwartego Funduszu Emerytalnego Statut Allianz Polska Otwartego Funduszu Emerytalnego I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy Statut określa cele i zasady funkcjonowania Allianz Polska Otwartego Funduszu Emerytalnego, zwanego dalej Funduszem.

Bardziej szczegółowo

Regulamin lokowania środków Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego. generali.pl

Regulamin lokowania środków Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego. generali.pl Regulamin lokowania środków Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego generali.pl Regulamin lokowania środków Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego Generali Życie T.U. S.A. REGULAMIN LOKOWANIA ŚRODKÓW

Bardziej szczegółowo

Zakres informacji objętych kwartalnym sprawozdaniem dotyczącym sytuacji finansowej powszechnego towarzystwa

Zakres informacji objętych kwartalnym sprawozdaniem dotyczącym sytuacji finansowej powszechnego towarzystwa Załączniki do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2011 r. (poz. ) Zakres informacji objętych kwartalnym sprawozdaniem dotyczącym sytuacji finansowej powszechnego towarzystwa Załącznik nr 1 I. Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Legg Mason Akcji Skoncentrowany Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Raport kwartalny za okres od 1 lipca 2009 do 30 września 2009 roku Nota nr 1 - Polityka rachunkowości Funduszu Uwagi ogólne Fundusz stosuje

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny FIZ-Q-E

Raport kwartalny FIZ-Q-E skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport kwartalny FIZ-Q-E za kwartał 013 roku obejmujący okres od 013-04-01 do 013-06-30 podstawa prawna: 8 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19

Bardziej szczegółowo