Prospekt informacyjny NORDEA OFE. Prospekt Informacyjny Nordea Otwartego Funduszu Emerytalnego

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Prospekt informacyjny NORDEA OFE. Prospekt Informacyjny Nordea Otwartego Funduszu Emerytalnego 2012. www.nordeapolska.pl."

Transkrypt

1 Prospekt informacyjny NORDEA OFE 1 Prospekt Informacyjny Nordea Otwartego Funduszu Emerytalnego 2012 Niniejszy Prospekt Informacyjny został sporządzony w dniu roku przez Nordea Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A., które zarządza Nordea Otwartym Funduszem Emerytalnym, z siedzibą w Warszawie, przy Al. Jana Pawła II 27. Zezwolenie na utworzenie Nordea Otwartego Funduszu Emerytalnego dla Nordea Powszechnego Towarzystwa Emerytalnego S.A. zostało wydane przezurząd Nadzoru nad Funduszami Emerytalnymi w dniu 2 lutego 1999 roku. Podstawę prawną sporządzenia niniejszego Prospektu stanowi art. 189 Ustawy z dnia 28 sierpnia 1997 roku o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych (Dz.U j.t., z póżn. zm.) oraz 3, 3c i 4 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 kwietnia 2011 roku w sprawie obowiązków informacyjnych funduszy emerytalnych (Dz.U , z późn. zm.). Warszawa, dnia rok Szanowni Państwo, Zarząd Nordea Powszechnego Towarzystwa Emerytalnego S.A. ma przyjemność przedstawić Państwu Prospekt Informacyjny Nordea Otwartego Funduszu Emerytalnego (dalej Nordea OFE ) za rok Nordea OFE W ubiegłym roku Nordea OFE systematycznie umacniał swoją pozycję wśród otwartych funduszy emerytalnych pod względem stopy zwrotu, będącej najważniejszym wskaźnikiem efektywności. Nordea OFE najlepszy w zestawieniu Komisji Nadzoru Finansowego W okresie trzyletnim (od 30 września 2009 roku do 28 września 2012 roku) stopa zwrotu Nordea OFE wyniosła 21,319%, i był to najlepszy wynik wśród otwartych funduszy emerytalnych w Polsce (dalej OFE ) 1. Nordea OFE drugi w rankingu za okres 12 miesięcy Na koniec roku 2012 stopa zwrotu za okres 12 miesięcy (od 31 grudnia 2011 roku do 31 grudnia 2012 roku) wyniosła 17,629% 2 i dała Nordea OFE drugą pozycję w rankingu funduszy emerytalnych w Polsce 2. Potwierdzeniem skuteczności inwestowania przez Nordea OFE jest również fakt, iż stopa zwrotu Nordea OFE we wszystkich okresach wieloletnich, kończących się 31 grudnia 2012 roku, jest wyższa od wskaźnika inflacji w tych okresach. Na koniec roku 2012 liczba członków Nordea OFE wyniosła ponad 888 tysięcy. Rynek emerytalny Rok 2012 był pierwszym pełnym rokiem obowiązywania nowych zasad systemu emerytalnego. Od 1 maja 2011 roku składka odprowadzana przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych (dalej ZUS ) do OFE, w ramach II filaru systemu emerytalnego, uległa zmniejszeniu z 7,3% do 2,3% podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie emerytalne. Pozostała część składki, w ramach drugiego filaru (tj. w roku %), jest zapisywana na indywidualnych subkontach w ZUS. W kolejnych latach część składki przekazywana przez ZUS do OFE będzie sukcesywnie wzrastać, a część składki zapisywanej na indywidualnych subkontach ZUS będzie zmniejszać się, według następującego schematu: Rok Składka odprowadzana przez ZUS do OFE Składka odprowadzana na nowe subkonto ZUS ,8% 4,5% ,1% 4,2% ,3% 4,0% ,3% 4,0% od ,5% 3,8% W wyniku wejścia w życie kolejnej zmiany Ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, od 1 stycznia 2012 roku na rynku OFE obowiązuje całkowity zakaz akwizycji. W praktyce oznacza to, że nowe umowy z OFE mogą być zawierane wyłącznie w trybie korespondencyjnym. Dotychczasowa działalność Nordea OFE i stopień realizacji celów ustawowych W roku 2012 uległo zahamowaniu tempo odbudowy aktywności gospodarczej po najgłębszej powojennej recesji, której dno miało miejsce 2009 roku. Wskaźniki makroekonomiczne najważniejszych gospodarek światowych odnotowały na przestrzeni 2012 roku istotne pogorszenie, strefa euro zaś ponownie znalazła się w stanie recesji. W roku 2012 skutki kryzysu gospodarczego nadal miały istotny wpływ na zachowanie rynków finansowych. Problemy związane z niskim wzrostem gospodarczym, kryzysem zadłużenia i groźbą rozpadu strefy euro skłoniły banki centralne do kontynuowania ekspansywnej polityki monetarnej. Działania banków centralnych przyczyniły się do zmniejszenia awersji do ryzyka i obniżenia kosztów finansowania krajów peryferyjnych strefy euro, co tymczasowo oddaliło widmo ich niewypłacalności. Spowolnienie obserwowane w najważniejszych gospodarkach europejskich, w szczególności niemieckiej, nie pozostało bez wpływu na sytuację makroekonomiczną w Polsce. Po stosunkowo dobrym wzroście produktu krajowego brutto w 2011 roku (4,3%), kolejny rok przyniósł spowolnienie tempa wzrostu gospodarczego do poziomu 2,0%. Sytuacja na rynku pracy również uległa pogorszeniu: stopa bezrobocia na koniec 2012 roku wyniosła 13,4% i była wyższa o 0,9 punktu procentowego niż rok wcześniej. Pomimo pogarszającej się koniunktury gospodarczej, skoordynowane działania banków centralnych pozytywnie wpłynęły na rozwój sytuacji na globalnych rynkach finansowych, w tym na rynku polskim, gdzie skupia się działalność inwestycyjna prowadzona przez Nordea OFE. Indeks największej na świecie giełdy amerykańskiej wzrósł w 2012 roku o ponad 13%. W tym samym czasie WIG - główny indeks polskiej giełdy - wzrósł o ponad 26%. Dzięki doborowi do portfela akcji spółek charakteryzujących się stabilnym i wzrostowym modelem biznesowym oraz generowaniem wysokich, dodatnich przepływów pieniężnych, Nordea OFE osiągnął znacznie lepsze od średniej wyniki inwestycyjne. Poprzez wykonywanie prawa głosu na walnych zgromadzeniach spółek, Nordea OFE aktywnie wpływał na wzrost wartości swoich inwestycji w ramach części akcyjnej portfela. Na rynku polskich obligacji spadająca inflacja, napływ kapitału zagranicznego oraz obniżki stóp procentowych przez Radę Polityki Pieniężnej, również sprzyjały wzrostowi cen obligacji Skarbu Państwa. W skali całego roku obligacje skarbowe o stałym oprocentowaniu pozwoliły zarobić średnio około 14%. Złoty wahał się w paśmie od 4,05 do 4,51 za jedno EURO i w ciągu całego roku umocnił się o około 8% w stosunku do tej waluty. Działalność lokacyjna Nordea OFE jest podporządkowana dążeniu do osiągnięcia maksymalnej rentowności dokonywanych lokat przy jednoczesnym zminimalizowaniu poziomu ryzyka inwestycyjnego. Pomimo niepewnego otoczenia gospodarczego i dużej zmienności na rynkach finansowych, w 2012 roku Nordea OFE wypracował dla swoich klientów stopę zwrotu na poziomie 17,6%. Osiągnięty wynik zdecydowanie przewyższał oprocentowanie lokat bankowych oraz wskaźnik inflacji, który w 2012 roku wyniósł 2,4%. Roczny wynik Nordea OFE był również lepszy od większości funduszy zrównoważonych i stabilnego wzrostu działających w Polsce. W okresie ostatnich dwóch oraz trzech lat kalendarzowych Nordea OFE osiągnął najwyższe stopy zwrotu spośród czternastu OFE działających na rynku na poziomie, odpowiednio: 12,8% oraz 25,9%. Wyniki Nordea OFE przewyższały zarówno oprocentowanie lokat bankowych, jak i wskaźniki inflacji, które w analizowanych okresach wyniosły odpowiednio: 7,1% oraz 10,4%. Dwuletnie oraz trzyletnie stopy zwrotu Nordea OFE były również lepsze od wyników osiągniętych przez większość funduszy zrównoważonych oraz stabilnego wzrostu działających w Polsce. Planowane kierunki działalności lokacyjnej Rynek UE Odczyty wskaźników gospodarczych w krajach Unii Gospodarczej są wciąż rozczarowujące. Przewiduje się, że w tym roku gospodarka UE będzie wciąż na granicy recesji szacunki PKB wahają się między -0,5% a 0%. Pierwsze oznaki poprawy przeplatane są mniej optymistycznymi danymi o wciąż wysokim bezrobociu czy też nasileniem problemów z obsługą zadłużenia. Dla krajów południowej Europy konieczne zacieśnianie polityki fiskalnej dodatkowo spowalnia wchodzenie na ścieżkę wzrostu. Te obciążenia fiskalne, nieelastyczny rynek pracy i brak możliwości wykorzystywania kursu walutowego do poprawy konkurencyjności na globalnym rynku dodatkowo stawia takie kraje jak Grecja, Portugalia, Włochy, Hiszpania czy Francja w trudnej sytuacji. Znaczne różnice w poziomie zadłużenia, wydajności pracy i strukturze poszczególnych gospodarek UE powoduje, że stosowanie podobnych rozwiązań na szczeblu centralnym jest niemożliwe. Aplikowane przez większe gospodarki Unii reformy strukturalne w słabszych gospodarkach napotykają na silny opór społeczny i sprzyjają populistycznym partiom politycznym, co jeszcze bardziej utrudnia poprawę konkurencyjności tych gospodarek. Rynki finansowe, zwłaszcza rynek obligacji, wydaje się jednak zakładać stopniowe cofanie się znad krawędzi recesji w UE i poprawę wzrostu PKB już od drugiej połowy tego roku. Polityka monetarna jest bezprecedensowo luźna i wszystko wskazuje na to, że taki stan rzeczy utrzyma się w kolejnych latach. Zarówno ECB, jak i rządy poszczególnych państw Unii mają także nadzieję, że osłabianie europejskiej waluty będzie wspierało eksport a tani kredyt zachęci przedsiębiorstwa do inwestycji i zwiększania zatrudnienia. Należy się jednak liczyć z tym, że poprawa gospodarki UE będzie mozolnym procesem, okresowo zakłócanym nawrotami obaw o stabilność strefy Euro. Na tym rynku najbardziej interesującymi spółkami wydają się te, które bazując na sile swojej marki i/lub przewadze technologicznej potrafią dynamicznie zwiększać sprzedaż eksportową. Rynek USA Na tle pozostałych rynków rozwiniętych, gospodarka amerykańska prezentuje się wyjątkowo dobrze na ten rok szacuje się wzrost PKB o ok 1,8%. Komentarze ekonomistów przepełnione są nadziejami na długo oczekiwany wpływ luzowania ilościowego na realną gospodarkę, a nie tylko wycenę aktywów jak miało to miejsce dotychczas. Dodatkowo amerykańskiej gospodarce sprzyjają spadające ceny energii, co ma swoje źródło w znacznym wzroście wydobycia gazu i ropy ze złóż niekonwencjonalnych. Amerykańskie firmy nadal mogą cieszyć się elastycznymi regulacjami dotyczącymi zatrudnienia, przewagą w wydajności pracy i dostępnej technologii. Obecnie warunki te są dodatkowo wspomagane wyjątkowo tanim kredytem i przewagą kosztową po stronie surowców petrochemicznych i energii. Wszystkie te czynniki dają solidne podstawy ku temu, aby to za oceanem obserwowane były relatywnie najlepsze odczyty wskaźników ekonomicznych. Jednocześnie brak oznak inflacji i zapowiedzi FED potwierdzają, że bardzo luźna polityka monetarna w następnych okresach zostanie utrzymana. Oprócz osłabiania USD i gwarantowania rodzimym firmom taniego źródła kredytu, wpływa to także na wypieranie aktywów poszukujących rentowności z rynku obligacji na rynek akcji i długu korporacyjnego. Amerykańska giełda wydaje się te sprzyjające dla akcji warunki już w dużym stopniu dyskontować indeksy tamtejszych giełd oscylują wokół swoich historycznych maksimów. Uważna selekcja pozwala jednak identyfikować akcje spółek gwarantujących wzrost wartości dla swoich akcjonariuszy także w długim okresie dla takich spółek pozornie wysokie poziomy wycen są uzasadnione przez stabilny wzrost wyników w następnych okresach. Rynki wschodzące Zachowanie rynków wschodzących w tym roku w dużej mierze zależało będzie od siły popytu wewnętrznego oraz udziału surowców w eksporcie. Ostatnie dane dotyczące importu surowców i poziomu ich zapasów w krajach takich jak Chiny czy Indie pokazują, kulminacja procesu industrializacji tych krajów może już być za nami. W Chinach coraz większe znaczenie obok inwestycji infrastrukturalnych ma rosnący popyt wewnętrzny i tworzenie klasy średniej, która coraz więcej pieniędzy wydaje na dobra konsumpcyjne wyższego rzędu. Rosnące poziomy płac coraz bardziej zmieniają obraz Chin, zazwyczaj postrzeganego jako kraj specjalizujący się w taniej produkcji podstawowych towarów i zachęcają do inwestycji w spółki korzystające na konwergencji potrzeb Chińskich konsumentów do standardów w krajach rozwiniętych. Luzowanie polityki monetarnej na całym świecie w ubiegłych latach powodowało u inwestorów chęć zabezpieczania się przed ewentualnymi zjawiskami inflacyjnymi poprzez inwestycje w surowce. W efekcie, wysokie ceny, jakimi cieszyła się ta klasa aktywów, zachęciła firmy z całego świata do rozpoczynania nowych projektów wydobywczych i zwiększania produkcji. Efektem tego będzie wchodzenie w najbliższych latach na globalny rynek surowców nowej podaży. Może to powodować dalszą presję na ceny surowców i relatywnie gorszą pozycję krajów, dla których ich eksport stanowi istotny udział w PKB. Dotyczy to w szczególności krajów WNP, niektórych krajów Ameryki Południowej i Australii. Polska W ostatnich latach dane polskie makroekonomiczne zaskoczyły pesymistów. Znaczne środki z funduszy unijnych, korzystna struktura demograficzna, otwarcie pobliskich rynków pracy i niższe stopy procentowe pozwoliły utrzymać wzrost gospodarczy, notować względnie niskie wzrosty bezrobocia i sfinansować ponad połowę potrzeb pożyczkowych na ten rok już w pierwszym kwartale. W 2013 polska gospodarka nie będzie już w równym stopniu wspierana przez dofinasowania z Unii a efekt pozostałych czynników został już w znacznym stopniu skonsumowany. W 2012 PKB wzrósł o 2,0% r/r a rok wcześniej o 4,3%. Na 2013 projekcja NBP wynosi już tylko 1,3%. Zanotowany w ostatnim kwartale 2012 pierwszy w historii spadek konsumpcji r/r, niższe wpływy z VAT od początku 2013 oraz słabe dane dot. sprzedaży detalicznej nie pozwalają ze zbytnim optymizmem patrzeć na dynamikę polskiego PKB w tym roku. Niestety nie udało się wykorzystać względnie korzystnych warunków gospodarczych do przeprowadzenia niezbędnych w Polsce reform strukturalnych, co będzie w otoczeniu słabego makro wyraźnie widoczne. Przewidywane na ten rok dynamiki zysków polskich spółek zdają się dobrze odzwierciedlać te mało optymistyczne szacunki wzrostu PKB w tym roku. Nordea Otwarty Fundusz Emerytalny będzie w 2013 roku kontynuował politykę inwestycyjną ukierunkowaną przede wszystkim na długoterminową maksymalizację osiąganej stopy zwrotu przy określonym akceptowanym poziomie ryzyka. Udział obligacji skarbowych w aktywach Funduszu spadł w 2012 roku i należy oczekiwać, iż taka tendencja może być kontynuowana. Rekordowo niska rentowność polskich obligacji rządowych zachęca do szukania alternatywnych inwestycji szczególnie w takich klasach aktywów jak papiery udziałowe oraz obligacje korporacyjne. W przypadku papierów udziałowych do najważniejszych czynników, które będą kształtowały koniunkturę na rynku należy zaliczyć politykę monetarną banku centralnego USA jak również dynamikę PKB na świecie i w Polsce. Obecne szacunki ekonomistów wskazują na istotne spowolnienie tempa wzrostu gospodarczego w Polsce w 2012 r. Niższe tempo wzrostu polskiej gospodarki będzie miało wpływ na poziom generowanych przez spółki zysków i na wartość płaconych dywidend. Dla koniunktury giełdowej istotne będzie czy sprawdzą się przewidywania odnośnie ożywienia gospodarczego w 2014 roku. W tym otoczeniu makroekonomicznym Nordea OFE będzie kontynuować politykę wnikliwej selekcji akcji do portfela papierów udziałowych. Głównym kryterium doboru spółek do portfela będzie generowanie wartości dla akcjonariuszy. Zarządzający Funduszem będą skupiać uwagę na spółkach o trwałych przewagach konkurencyjnych, wysokim poziomie zarządzania, generujących gotówkę lub dostarczających wzrost. Nie jest wykluczone, iż w 2013 roku tempo wzrostu gospodarczego w Polsce będzie niższe niż w USA. Taka sytuacja nie wystąpiła od wielu lat. Również w porównaniu do innych państw naszego regionu prognozy makroekonomiczne dla Polski są niskie. Biorąc te czynniki pod uwagę Zarządzający Funduszem nie wykluczają dywersyfikacji portfela papierów udziałowych Funduszu poprzez inwestycje na rynkach zagranicznych. Dane finansowe Nordea OFE W dniu 31 grudnia 2012 roku, aktywa netto Nordea OFE wynosiły ,11 zł, co oznacza wzrost ich poziomu o 19,48% w skali roku. Wynik finansowy Nordea OFE za rok 2012 wyniósł ,50 zł. Poniższa tabela prezentuje wartość jednostki rozrachunkowej Nordea OFE Data Wartość jednostki rozrachunkowej 10,00 zł 16,54 zł 28,58 zł 27,99 zł 35,23 zł Od początku działalności do dnia 31 grudnia 2012 roku, wartość jednostki rozrachunkowej Nordea OFE zwiększyła się niemal trzykrotnie (o ponad 252%). Poniższa tabela prezentuje stopę zwrotu Nordea OFE Okres Trzyletni Pięcioletni Dziesięcioletni Data Stopa zwrotu 25,866% 23,268% 112,999% Średnia ważona stopa zwrotu wszystkich otwartych funduszy emerytalnych za okres od 30 września 2009 roku do 28 września 2012 roku, podana do publicznej wiadomości przez KNF, wyniosła 19,284%. Stopa zwrotu Nordea OFE za ten sam okres wyniosła 21,319%. Rodzaj Dłużne papiery wartościowe (w tym obligacje zamienne na akcje), wśród których dominowały obligacje Skarbu Państwa Papiery udziałowe (w tym akcje, prawa poboru, prawa do akcji) Depozyty bankowe, środki pieniężne i pozostałe aktywa Skład aktywów Nordea OFE w dniu 31 grudnia 2012 roku Udział procentowy Zmiana w stosunku do poprzedniego roku 63,34 Spadek o 5,02 punktu procentowego 35,49 1,17 Wzrost o 4,91 punktu procentowego Wzrost o 0,11 punktu procentowego Informacja dla Członków Nordea OFE Członek Nordea OFE może określić sposób, w jaki chce otrzymywać informację roczną (tj. cykliczną informację o stanie Jego rachunku w Nordea OFE, przekazanych składkach oraz wynikach działalności lokacyjnej Nordea OFE) oraz informację o pieniężnej wartości środków zgromadzonych na Jego rachunku. Stosowanymi przez Nordea OFE formami są: - forma elektroniczna, przesyłana Członkowi Nordea OFE drogą elektroniczną, na ostatnio wskazany przez Członka funduszu adres poczty elektronicznej ( ), albo - forma pisemna, przesyłana Członkowi Nordea OFE w postaci korespondencji wysyłanej zwykłą przesyłką listową na ostatnio wskazany przez członka funduszu adres korespondencyjny. Aby otrzymywać powyższe informacje drogą elektroniczną wystarczy wypełnić prosty i krótki formularz znajdujący się na stronie lub zadeklarować chęć otrzymywania korespondencji drogą elektroniczną w momencie przystępowania do Nordea OFE. Niezależnie od wybranej drogi komunikacji z Nordea OFE, Członek Nordea OFE może uzyskać za pomocą serwisu internetowego Twoja Nordea On-line dostępnego pod adresem informacje o stanie aktywów zgromadzonych na Jego rachunku, danych osobowych członka oraz danych osobowych osób uposażonych. W przypadku jakichkolwiek pytań wynikających z lektury niniejszego listu prosimy o kontakt z Nordea Powszechnym Towarzystwem Emerytalnym S.A., pod numerem Infolinii (opłata jak za połączenie według taryfy operatora) lub przesłanie a na adres Mogą się Państwo także skontaktować z nami za pośrednictwem strony internetowej Z poważaniem, 1 Źródło: 2 Źródło: kalkulacje własne na podstawie danych z PAP S.A. Piotr Królikowski Prezes Zarządu Agata Kulas Członek Zarządu Paweł Wilkowiecki Członek Zarządu

2 2 Prospekt informacyjny NORDEA OFE C NORDEA OTWARTY FUNDUSZ EMERYTALNY Wprowadzenie do sprawozdania finansowego 1. FUNDUSZ Nazwa Funduszu Nordea Otwarty Fundusz Emerytalny, zwany dalej: Funduszem lub Nordea OFE, wpisany został do Rejestru Funduszy Emerytalnych prowadzonego przez VII Wydział Cywilny i Rejestrowy Sądu Okręgowego w Warszawie pod numerem RFe 11. Fundusz, będąc otwartym funduszem emerytalnym w rozumieniu ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych z dnia28 sierpnia 1997 r. (Dz.U. z 2010 r. Nr 34, poz. 189 j.t.), zwanej dalej Ustawą, działa w oparciu o przepisy ww. ustawy i zezwolenia Urzędu Nadzoru nad Funduszami Emerytalnymi (obecna nazwa Urząd Komisji Nadzoru Finansowego) z dnia 2 lutego 1999 r. (sygnatura pismadpl WF 2999/1/13/1). Fundusz ma charakter otwarty, tzn. liczba jego członków i czas działania są nieograniczone. Cel inwestycyjny Celem Funduszu jest lokowanie powierzonych środków pieniężnych z przeznaczeniem na wypłatę członkom Funduszu po osiągnięciu przez nich wieku emerytalnego. Polityka inwestycyjna Funduszu, w tym kryteria doboru lokat, opiera się na dążeniu do jak najwyższej rentowności dokonywanych lokat przy zachowaniu bezpieczeństwa powierzonych środków. Stosowane ograniczenia inwestycyjne Aktywa Funduszu są lokowane zgodnie z przepisami Ustawy oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 kwietnia 2011 r. w sprawie określenia maksymalnej części aktywów otwartego funduszu emerytalnego, jaka może zostać ulokowana w poszczególnych kategoriach lokat (Dz.U. z 2011 nr 90 poz. 516), oraz Rozporządzenia w sprawie dodatkowych ograniczeń w zakresie prowadzenia działalności lokacyjnej przez fundusze emerytalne (Dz.U nr 90 poz. 517) oraz Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2003 r. w sprawie ogólnego zezwolenia na lokowanie aktywów funduszy emerytalnych poza granicami kraju (Dz.U. z 2003 r. Nr 229, poz. 2286, z póź. zm.). Zgodnie z art. 144 Ustawy, aktywa Funduszu nie były lokowane w akcje lub inne papiery wartościowe emitowane przez Towarzystwo, akcjonariuszy Towarzystwa ani przez podmioty związane w stosunku do Towarzystwa. 2. TOWARZYSTWO Nordea Otwarty Fundusz Emerytalny jest zarządzany przez Nordea Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A., zwane dalej Towarzystwem, z siedzibą w Warszawie, przy Al. Jana Pawła II 27, zarejestrowane w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, nr KRS Od dnia 10 czerwca 2008 r. do dnia sporządzenia niniejszego sprawozdania jedynym właścicielem Towarzystwa jest Nordea Life Holding A/B z siedzibą w Szwecji,G Sztokholm. 3. DEPOZYTARIUSZ Funkcję Depozytariusza Funduszu pełni Bank Handlowy w Warszawie S.A., zwany dalej Depozytariuszem, z siedzibą przy ulicy Senatorskiej 16 w Warszawie. Obowiązki Depozytariusza reguluje Ustawa. 4. OKRES SPRAWOZDAWCZY I DZIEŃ BILANSOWY SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Prezentowane sprawozdanie finansowe zostało sporządzone na dzień 31 grudnia 2012 r. i obejmuje okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 r. Sprawozdanie finansowe Funduszu zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności przez Fundusz w dającej się przewidzieć przyszłości, przez okres nie krótszy niż 12 miesięcy od dnia 31 grudnia 2012 roku, gdyż zdaniem Zarządu Towarzystwa, nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności Funduszu. 5. PRZYJĘTE ZASADY RACHUNKOWOŚCI FUNDUSZU Księgi rachunkowe Funduszu prowadzone są w języku polskim i w walucie polskiej oraz przechowywane w siedzibie Towarzystwa, przy Al. Jana Pawła II 27 w Warszawie, zgodnie z przepisami: Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2010 r. Nr 152, poz. 1223, j.t.). Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 2007 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy emerytalnych (Dz.U. z 2007 r., Nr 248, poz z póź. zm.). Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 marca 2004 r. w sprawie szczegółowych zasad wyceny aktywów i zobowiązań funduszy emerytalnych (Dz.U. z 2004 r. Nr 51, poz. 493, z póź. zm.). Podstawowe zasady rachunkowości zostały przedstawione poniżej. 5.1 Operacje dotyczące kapitału Wpłaty dokonane: na rzecz członków Funduszu, na rachunek premiowy, na rachunek części dodatkowej Funduszu Gwarancyjnego oraz na rachunek rezerwowy ujmowane są na dzień ich otrzymania. Przeliczeniu na jednostki rozrachunkowe podlegają przekazane do Funduszu składki pieniężne wraz z odsetkami z tytułu opóźnień ZUS w przekazywaniu składek oraz otrzymane wypłaty transferowe. Wpłaty dokonane na rzecz członków Funduszu podlegają przeliczeniu na jednostki rozrachunkowe w najbliższym dniu wyceny po otrzymaniu wpłaty na rachunek przeliczeniowy i po otrzymaniu listy członków, na rzecz których wnoszona jest wpłata. Przeliczenie następuje według wartości jednostki rozrachunkowej na dzień, w którym po raz pierwszy możliwe jest przyporządkowanie otrzymanych składek poszczególnym członkom. Liczba jednostek rozrachunkowych jest obliczana i podawana z dokładnością do czterech miejsc po przecinku, a ich wartość z dokładnością do dwóch. Obydwie wielkości są zaokrąglane na zasadach ogólnych. Środki pieniężne otrzymane przez Fundusz z tytułu wpłat na rachunek rezerwowy, rachunek premiowy lub na rachunek części dodatkowej Funduszu Gwarancyjnego podlegają przeliczeniu na jednostki rozrachunkowe na tych samych zasadach, na jakich przeliczane są środki wpłacane na rzecz członków Funduszu. Zwiększenie kapitału Funduszu, kapitału rezerwowego, kapitału premiowego oraz kapitału części dodatkowej Funduszu Gwarancyjnego ujmowane jest w księgach rachunkowych na dzień przeliczenia. Zmniejszenie kapitału Funduszu ujmowane jest na dzień przeliczania jednostek rozrachunkowych na środki pieniężne. Środki pieniężne pochodzące z umorzenia jednostek rozrachunkowych wykazywane są na rachunku przeliczeniowym. 5.2 Rachunek rezerwowy Na podstawie art. 181 ust. 1 Ustawy, Fundusz otworzył rachunek rezerwowy, na który są przenoszone środki zgromadzone na rachunku premiowym, do których Towarzystwo nabyło uprawnienie do wycofania. 5.3 Rachunek premiowy Na podstawie art. 182a ust. 1 Ustawy Nordea Otwarty Fundusz Emerytalny prowadzi rachunek premiowy. Fundusz przekazuje ze swoich aktywów na rzecz Towarzystwa środki w kwocie wynoszącej w skali miesiąca równowartość 0,005% wartości zarządzanych aktywów netto Funduszu. Kwota ta jest obliczana na każdy dzień ustalania wartości aktywów netto i płatna w ostatnim dniu roboczym każdego miesiąca. Towarzystwo nie później niż w pierwszym dniu roboczym kolejnego miesiąca dokonuje wpłaty tej kwoty na rachunek premiowy. Do dnia przeliczenia środki wpłacone przez Towarzystwo z tytułu rachunku premiowego ujmuje się w księgach Funduszu jako zobowiązanie z tytułu nieprzeliczonych jednostek rozrachunkowych na rachunku premiowym. Środki należne Funduszowi od Towarzystwa z tytułu wpłaty na rachunek premiowy przeliczane są na jednostki rozrachunkowe na rachunku premiowym. Zgodnie z art. 182a ust. 3 Ustawy, w pierwszym dniu roboczym od dnia podania przez organ nadzoru do publicznej wiadomości średniej ważonej stopy zwrotu funduszy: towarzystwo zarządzające funduszem, który uzyskał najwyższą stopę zwrotu, nabywa uprawnienie do wycofania wszystkich środków zgromadzonych na rachunku premiowym; towarzystwo zarządzające funduszem, który uzyskał najniższą stopę zwrotu, przekazuje wszystkie środki zgromadzone na rachunku premiowym do otwartego funduszu; towarzystwa zarządzające pozostałymi funduszami uzyskują uprawnienie do wycofania odpowiedniej części środków zgromadzonych na rachunku premiowym; wysokość środków, co do których towarzystwo nabyło uprawnienia do wycofania, jest liczona w sposób proporcjonalny w zależności od uzyskanej przez dany fundusz stopy zwrotu. Ta część środków zgromadzonych na rachunku premiowym, która nie podlega zwrotowi do Towarzystwa, stanowi przychód Funduszu. Kierując się zasadą ostrożności, Fundusz rozpoznaje przychód z tytułu zwrotu środków z rachunku premiowego dopiero w momencie ogłoszenia przez organ nadzoru średniej ważonej stopy zwrotu. Towarzystwo może wycofać środki zgromadzone na rachunku rezerwowym w ostatnim dniu roboczym kwietnia i października, pod warunkiem spełnienia wymagań określonych w art. 181a ust.1 Ustawy. 5.4 Wpłaty na rachunek części dodatkowej Funduszu Gwarancyjnego Zgodnie z art. 184 ust. 3 Ustawy Fundusz prowadzi rachunek części dodatkowej Funduszu Gwarancyjnego, na którym przechowywane są środki w wysokości nie mniejszej niż 0,3% i nie większej niż 0,4% wartości aktywów netto Funduszu. Do dnia otrzymania wpłaty na rachunek części dodatkowej Funduszu Gwarancyjnego środki należne od Towarzystwa ujmuje się w księgach Funduszu jako należności i wykazuje jako zobowiązania z tytułu nieprzeliczonych jednostek rozrachunkowych części dodatkowej Funduszu Gwarancyjnego. Środki na rachunku części dodatkowej Funduszu Gwarancyjnego stanowią część aktywów Funduszu i są przeliczane na jednostki rozrachunkowe. 5.5 Składniki portfela inwestycyjnego Operacje dotyczące transakcji nabycia / zbycia składników portfela inwestycyjnego na rynku krajowym i zagranicznym ujmowane są w księgach rachunkowych Funduszu w dniu zawarcia transakcji na podstawie dowodu księgowego potwierdzającego ich dokonanie. Nabyte składniki portfela inwestycyjnego ujmuje się w księgach rachunkowych Funduszu według ceny nabycia obejmującej prowizję maklerską i inne opłaty, z wyłączeniem opłat dla Depozytariusza. Jeśli przedmiotem umowy są składniki portfela z należnymi odsetkami, odsetki te ujmuje się w księgach rachunkowych Funduszu według wartości na dzień rozliczenia umowy, uznając przychód z tytułu odsetek w wysokości zgodnej z zawartą umową. Składniki portfela inwestycyjnego nabyte nieodpłatnie posiadają cenę nabycia równą zero. W przypadku nabycia lub zbycia praw majątkowych innych niż opisane powyżej, prawa te ujmowane są w księgach rachunkowych Funduszu w dacie rozliczenia, na podstawie dokumentu potwierdzającego rozliczenie transakcji zakupu lub sprzedaży. Instrumenty finansowe nabyte na rynku nieposiadającym gwarancji rozliczenia, wprowadzone do portfela Funduszu na dzień zawarcia transakcji nie są brane pod uwagę przed dniem ich faktycznego rozliczenia, przy procedurze określania metodą HIFO sprzedawanej części portfela. Oznacza to, że w pierwszej kolejności sprzedawane są składniki portfela, do których przypis na jest najwyższa cena nabycia lub najwyższa wartość w cenie nabycia, powiększona o amortyzację w przypadku instrumentów dłużnych. Zmianę wartości nominalnej nabytych akcji niepowodującą zmiany wysokości kapitału akcyjnego emitenta, ujmuje się w zestawieniach analitycznych, w których są dokonywane zmiany dotyczące liczby posiadanych akcji oraz jednostkowej ceny nabycia. Prawa poboru oraz prawa do otrzymania dywidendy akcji notowanych na rynku regulowanym ujmuje się w księgach Funduszu na dzień, w którym po raz pierwszy akcje te były notowane bez tych praw. Prawa poboru oraz prawa do otrzymania dywidendy akcji nienotowanych na rynkach regulowanych ujmuje się w księgach na dzień następny po dniu ustalenia tych praw. Niewykonane prawa poboru akcji umarza się według ceny równej zeru na dzień wyceny następujący po dniu, w którym upływa termin realizacji zapisów na akcje. Wykonane prawo poboru wykazuje się w księgach rachunkowych do czasu jego zamiany na akcje. W przypadku, gdy na rynkach zagranicznych przyjęte są odmienne metody, niż określone powyżej, nabyte prawa ujmuje się zgodnie z metodami określonymi na tych rynkach, w dniu uzyskania dokumentu potwierdzającego istnienie oraz wartość tych praw. Na dzień wyceny aktywa wyrażone w walutach obcych ujmuje się w księgach rachunkowych po przeliczeniu na walutę polską według obowiązującego w dniu wyceny średniego kursu ogłaszanego dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski. 5.6 Wynik finansowy W każdym dniu wyceny ustala się wynik finansowy Funduszu obejmujący: wynik z inwestycji, zrealizowany i niezrealizowany zysk/stratę z inwestycji, przychody z tytułu pokrycia niedoboru. przychody z tytułu uzupełnienia aktywów Funduszu środkami zgromadzonymi na rachunku premiowym. Przychody i koszty za dni nie będące dniami wyceny ujmuje się na dzień następujący po dniach niebędących dniami wyceny. 5.7 Przychody z inwestycji obejmują w szczególności: Odsetki: - od lokat terminowych, - od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych Funduszu, - od nabytych papierów wartościowych z naliczanymi odsetkami. Odsetki od lokat i rachunków nalicza się odpowiednio na każdy dzień kalendarzowy, począwszy od dnia następującego po dniu ujęcia lokaty lub salda w księgach rachunkowych. Dywidendy. Odpisy dyskonta od dłużnych papierów wartościowych. Papiery wartościowe nabyte z dyskontem są wyceniane metodą liniowej amortyzacji dyskonta, liczonej od dnia następującego po rozliczeniu transakcji nabycia do dnia wykupu/sprzedaży papierów wartościowych. Dodatnie różnice kursowe powstałe w związku z wyceną składników aktywów i pasywów, za wyjątkiem różnic kursowych dotyczących składników portfela inwestycyjnego. Dodatnie różnice pomiędzy ceną zamiany obligacji a wartością przejętych od Skarbu Państwa zobowiązań Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Przychody z tytułu udzielonych pożyczek i kredytów, a także związane z nimi opłaty i prowizje. Przychody z tytułu udzielonych pożyczek w papierach wartościowych, a także związane z nimi opłaty i prowizje. 5.8 Koszty operacyjne Funduszu obejmują w szczególności: Koszty zarządzania Funduszem przez Towarzystwo, określone statutem Funduszu, są ujmowane w rozliczeniach międzyokresowych. Rezerwa na te koszty jest tworzona w każdym dniu wyceny.

Prospekt Informacyjny 2014

Prospekt Informacyjny 2014 Otwarty Fundusz Emerytalny Prospekt Informacyjny 2014 Sporządzony 4 maja 2015 roku Prospekt Informacyjny Aviva Otwartego Funduszu Emerytalnego Aviva BZ WBK Sporządzony w Warszawie 4 maja 2015 roku Aviva

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT INFORMACYJNY 2012

PROSPEKT INFORMACYJNY 2012 PROSPEKT INFORMACYJNY 2012 ING DOBROWOLNEGO FUNDUSZU EMERYTALNEGO ZARZĄDZANEGO PRZEZ ING POWSZECHNE TOWARZYSTWO EMERYTALNE S.A. (ING PTE S.A.) Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE PRZY UL. TOPIEL 12. INTERNET: WWW.INGIKZE.PL

Bardziej szczegółowo

Prospekt Informacyjny

Prospekt Informacyjny Pekao Pioneer Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A. ul. Domaniewska 41A, 02-672 Warszawa Ogólnodostępna strona internetowa Pekao OFE znajduje się pod adresem: www.pekaopte.pl Prospekt Informacyjny Pekao

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT INFORMACYJNY CREDIT SUISSE LIFE & PENSIONS OTWARTY FUNDUSZ EMERYTALNY

PROSPEKT INFORMACYJNY CREDIT SUISSE LIFE & PENSIONS OTWARTY FUNDUSZ EMERYTALNY PROSPEKT INFORMACYJNY CREDIT SUISSE LIFE & PENSIONS OTWARTY FUNDUSZ EMERYTALNY PROSPEKT INFORMACYJNY CREDIT SUISSE LIFE & PENSIONS OTWARTEGO FUNDUSZU EMERYTALNEGO zarządzanego przez Credit Suisse Life

Bardziej szczegółowo

Allianz Polska Otwarty Fundusz Emerytalny

Allianz Polska Otwarty Fundusz Emerytalny Prospekt informacyjny Allianz Polska Otwarty Fundusz Emerytalny zarządzany przez Powszechne Towarzystwo Emerytalne Allianz Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie www.allianz.pl/pte Warszawa, dnia

Bardziej szczegółowo

COMMERCIAL UNION FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY SUBFUNDUSZ CU DEPOZYT PLUS SUBFUNDUSZ CU OBLIGACJI SUBFUNDUSZ CU OCHRONY KAPITAŁU PLUS

COMMERCIAL UNION FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY SUBFUNDUSZ CU DEPOZYT PLUS SUBFUNDUSZ CU OBLIGACJI SUBFUNDUSZ CU OCHRONY KAPITAŁU PLUS COMMERCIAL UNION FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY SUBFUNDUSZ CU DEPOZYT PLUS SUBFUNDUSZ CU OBLIGACJI SUBFUNDUSZ CU OCHRONY KAPITAŁU PLUS SUBFUNDUSZ CU STABILNEGO INWESTOWANIA SUBFUNDUSZ CU POLSKICH AKCJI POŁĄCZONE

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ARKA BZ WBK AKCJI FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ARKA BZ WBK AKCJI FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY SPRAWOZDANIE FINANSOWE ARKA BZ WBK AKCJI FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2004 roku 1. Opinia Niezależnego Biegłego Rewidenta......................................... 50

Bardziej szczegółowo

COMMERCIAL UNION FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY WALUTOWY SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2006 ROKU

COMMERCIAL UNION FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY WALUTOWY SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2006 ROKU COMMERCIAL UNION FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY WALUTOWY SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 26 ROKU Szanowni Państwo, Z przyjemnością przekazujemy Państwu sprawozdanie finansowe za

Bardziej szczegółowo

ACER AGGRESSIVE FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY. PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okres od dnia 01.01.2015 do dnia 30.06.

ACER AGGRESSIVE FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY. PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okres od dnia 01.01.2015 do dnia 30.06. ACER AGGRESSIVE FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okres od dnia 01.01.2015 do dnia 30.06.2015 roku List od Zarządu do Uczestników funduszu Acer Aggressive FIZ Warszawa,

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE KB Pieniądz Funduszu Inwestycyjnego Otwartego za okres od 1.01.2004 do 31.12.2004

SPRAWOZDANIE FINANSOWE KB Pieniądz Funduszu Inwestycyjnego Otwartego za okres od 1.01.2004 do 31.12.2004 SPRAWOZDANIE FINANSOWE KB Pieniądz Funduszu Inwestycyjnego Otwartego za okres od 1.01.2004 do 31.12.2004 I. WPROWADZENIE 1.Nazwa, siedziba i adres Funduszu i Towarzystwa Do dnia 30 czerwca 2004 roku (

Bardziej szczegółowo

Allianz Polska Dobrowolny Fundusz Emerytalny

Allianz Polska Dobrowolny Fundusz Emerytalny Prospekt informacyjny Allianz Polska Dobrowolny Fundusz Emerytalny zarządzany przez Powszechne Towarzystwo Emerytalne Allianz Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie www.allianz.pl/pte Warszawa, dnia

Bardziej szczegółowo

Półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe

Półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe Półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe Półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe Subfunduszu UniStabilny Wzrost wydzielonego w ramach UniFundusze Funduszu Inwestycyjnego Otwartego sporządzone

Bardziej szczegółowo

PDOK PIONEER PEKAO TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SPÓŁKA AKCYJNA. 02-675 Warszawa, ul. Wołoska 5 OGŁASZA

PDOK PIONEER PEKAO TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SPÓŁKA AKCYJNA. 02-675 Warszawa, ul. Wołoska 5 OGŁASZA PIONEER PEKAO TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SPÓŁKA AKCYJNA 02-675 Warszawa, ul. Wołoska 5 OGŁASZA SPRAWOZDANIE FINANSOWE PIONEER DYNAMICZNEJ OCHRONY KAPITAŁU SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe. Commercial Union Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Polskich Akcji za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2003 roku

Sprawozdanie finansowe. Commercial Union Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Polskich Akcji za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2003 roku Commercial Union Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Polskich Akcji za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2003 roku Szanowni Państwo, Z przyjemnością przekazujemy Państwu sprawozdania finansowe Commercial

Bardziej szczegółowo

Jednostkowe sprawozdanie finansowe PKO Papierów Dłużnych Plus. za okres 6 miesięcy zakończony dnia 30 czerwca 2014 roku

Jednostkowe sprawozdanie finansowe PKO Papierów Dłużnych Plus. za okres 6 miesięcy zakończony dnia 30 czerwca 2014 roku Jednostkowe sprawozdanie finansowe PKO Papierów Dłużnych Plus za okres 6 miesięcy zakończony dnia 30 czerwca 2014 roku SPIS TREŚCI WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO... 3 ZESTAWIENIE LOKAT... 5 BILANS...

Bardziej szczegółowo

MSIG 237/2013 (4354) poz. 17257

MSIG 237/2013 (4354) poz. 17257 Poz. 17257. PKO Obligacji - Fundusz Inwestycyjny Otwarty. [BMSiG-9342/2013] SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2012 r. Wprowadzenie do jednostkowego sprawozdania finansowego 1. Dane

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 10 grudnia 2001 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 10 grudnia 2001 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych. Dz.U.01.149.1670 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 10 grudnia 2001 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych. (Dz. U. z dnia 22 grudnia 2001 r.) Na podstawie art. 81 ust.

Bardziej szczegółowo

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI MSIG 190/2013 (4307) poz. 13773 X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI Poz. 13773. Subfundusz Caspar Akcji Polskich. [BMSiG-9231/2013] Nazwa Funduszu SPRAWOZDANIE ROCZNE ZA OKRES od 22 października

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe PKO Strategii Obligacyjnych fundusz inwestycyjny zamknięty. za okres od 18 marca do 31 grudnia 2014 roku.

Sprawozdanie finansowe PKO Strategii Obligacyjnych fundusz inwestycyjny zamknięty. za okres od 18 marca do 31 grudnia 2014 roku. Sprawozdanie finansowe PKO Strategii Obligacyjnych fundusz inwestycyjny zamknięty za okres od 18 marca do 31 grudnia 2014 roku. LIST DO UCZESTNIKÓW Szanowni Państwo, Przedstawiamy Państwu sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

LIST ZARZĄDU DO UCZESTNIKÓW

LIST ZARZĄDU DO UCZESTNIKÓW Sprawozdanie finansowe za okres od dnia 1 stycznia 2013 do 30 czerwca 2013 roku. LIST ZARZĄDU DO UCZESTNIKÓW Szanowni Państwo, Przedstawiamy Państwu sprawozdanie finansowe Allianz Obligacji Korporacyjnych

Bardziej szczegółowo

Roczne jednostkowe sprawozdanie finansowe

Roczne jednostkowe sprawozdanie finansowe Roczne jednostkowe sprawozdanie finansowe Roczne jednostkowe sprawozdanie Subfunduszu UniEURIBOR wydzielonego w ramach UniFundusze Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego sporządzone na dzień

Bardziej szczegółowo

Fundusz Własności Pracowniczej PKP Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty

Fundusz Własności Pracowniczej PKP Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Fundusz Własności Pracowniczej PKP Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Data prospektu Prospekt Informacyjny Funduszu Własności Pracowniczej PKP Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego

Bardziej szczegółowo

SUBFUNDUSZ PKO AKCJI RYNKÓW WSCHODZĄCYCH

SUBFUNDUSZ PKO AKCJI RYNKÓW WSCHODZĄCYCH SUBFUNDUSZ PKO AKCJI RYNKÓW WSCHODZĄCYCH Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 r. Zawartość: Opinia niezależnego biegłego rewidenta przygotowana przez PricewaterhouseCoopers

Bardziej szczegółowo

ING Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie i adresem: ul. Topiel 12, 00-342 Warszawa

ING Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie i adresem: ul. Topiel 12, 00-342 Warszawa Fundusz Własności Pracowniczej PKP SFIO MAJ 2015 Prospekt Informacyjny Prospekt Informacyjny Funduszu Własności Pracowniczej PKP Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Fundusz może używać

Bardziej szczegółowo

NOVO FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY SUBFUNDUSZ NOVO AKCJI

NOVO FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY SUBFUNDUSZ NOVO AKCJI SPRAWOZDANIE FINANSOWE NOVO FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY SUBFUNDUSZ NOVO AKCJI ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2014 ROKU SKŁADNIKI LOKAT Wartość wg ceny nabycia w 2014-12-31 2013-12-31 Wartość wg

Bardziej szczegółowo

Prospekt informacyjny. PROSPEKT INFORMACYJNY PKO Dobrowolnego Funduszu Emerytalnego

Prospekt informacyjny. PROSPEKT INFORMACYJNY PKO Dobrowolnego Funduszu Emerytalnego X PROSPEKT INFORMACYJNY PKO Dobrowolnego Funduszu Emerytalnego zarządzanego przez PKO BP BANKOWY Powszechne Towarzystwo Emerytalne Spółkę Akcyjną z siedzibą w Warszawie, ul. Puławska 15, 02-515 Warszawa

Bardziej szczegółowo

02-675 Warszawa, ul. Wołoska 5 OGŁASZA

02-675 Warszawa, ul. Wołoska 5 OGŁASZA PIONEER PEKAO TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SPÓŁKA AKCYJNA 02-675 Warszawa, ul. Wołoska 5 OGŁASZA SPRAWOZDANIE FINANSOWE PIONEER ZRÓWNOWAŻONEGO RYNKU AMERYKAŃSKIEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu. z działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium. za okres 12-tu miesięcy zakończonych 31 grudnia 2010 r.

Sprawozdanie Zarządu. z działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium. za okres 12-tu miesięcy zakończonych 31 grudnia 2010 r. Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium za okres 12-tu miesięcy zakończonych 31 grudnia 2010 r. SPIS TREŚCI LIST PREZESA ZARZĄDU BANKU... 3 I. WARUNKI RYNKOWE W 2010 ROKU

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU BANKU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ PKO BANKU POLSKIEGO SA ZA 2011 ROK

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU BANKU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ PKO BANKU POLSKIEGO SA ZA 2011 ROK Załącznik do uchwały nr 58/C/2012 Zarządu PKO BANK POLSKI SPÓŁKA AKCYJNA SPRAWOZDANIE ZARZĄDU BANKU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ PKO BANKU POLSKIEGO SA ZA 2011 ROK SPIS TREŚCI: 1. WSTĘP 4 1.1 Grupa

Bardziej szczegółowo

NOTA NR 1 - POLITYKA RACHUNKOWOŚCI I. PROWADZENIE KSIĄG

NOTA NR 1 - POLITYKA RACHUNKOWOŚCI I. PROWADZENIE KSIĄG NOTA NR 1 - POLITYKA RACHUNKOWOŚCI I. PROWADZENIE KSIĄG 1. Księgi Funduszu prowadzone są w siedzibie Funduszu lub w miejscu prowadzenia działalności przez Biuro Rachunkowe, któremu powierzono prowadzenie

Bardziej szczegółowo