Hydraulika stacjonarna

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Hydraulika stacjonarna"

Transkrypt

1 Industrial Hydraulics Electric Drives and Controls Linear Motion and Assembly Technologies Pneumatics Service Automation Mobile Hydraulics Hydraulika stacjonarna Elementy hydrauliczne i elektroniczne Informacja programowa The Drive & Control Company

2 Wydawca: Bosch Rexroth Sp. z o. o. ul. Staszica 1, PL Pruszkow Tel. (22) Fax. (22) Nummer publikacji: RPL 00208/02.04 Zastêpuje: Druk: 2002 by Bosch Rexroth Sp. z o. o., ul. Staszica 1, PL Pruszków Wszelkie prawa zastrze one. adna czêœæ niniejszego dzie³a nie mo e byæ w jakiejkolwiek postaci, bez uprzedniej pisemnej zgody firmy Bosch Rexroth Sp. z o. o. reprodukowana lub przechowywana w pamiêci, przetwarzana, powielana lub rozpowszechniana z zastosowaniem systemów elektronicznych. Naruszenie tych praw zobowi¹zuje do odszkodowania.

3

4 Centrala: BOSCH REXROTH Sp. z o.o. ul. Staszica 1, Pruszków tel. 022/ , fax 022/ Biura Regionalne: Biuro Poznañ: Biuro Pruszków: Biuro Rzeszów: Biuro Szczecin: Biuro Wroc³aw: ul. D¹browskiego 81/85, Poznañ tel. 061/ , fax 061/ ul. Staszica 1, Pruszków tel. 022/ , fax 022/ ul. Hoffmanowej 19, Rzeszów tel. 017/ , fax 017/ ul. Cukrowa 12, Szczecin tel.091/ , fax 091/ ul. Bystrzycka 1, Wroc³aw tel. 071/ , fax 071/ Podane dane sluza wylacznie do opisu produktow. Stwierdzenie co do okreslonych cech lub przydatnosci do okreslonego zastosowania nie moze byc wywiedzione z naszych danych. Nalezy zwrocic uwage na to, ze nasze produkty ulegaja naturalnemu procesowi zuzycia przez scieranie i procesowi starzenia. RPL 00208/02.04

5 Bosch Rexroth AG Industrial Hydraulics 3 Treœæ Strona Pompy 7 < Pompy t³okowe osiowe 16 < Pompy zêbate o zazêbieniu zewnêtrznym 17 < Pompy zêbate o zazêbieniu wewnêtrznym 19 < Pompy ³opatkowe 21 < Pompy t³okowe promieniowe 22 < Pompy wielostrumieniowe Silniki 24 < Silniki t³okowe osiowe 29 < Silniki t³okowe promieniowe mimoœrodowe Cylindry 32 < Odmiana konstrukcyjna z dwustronnymi œrubami z³¹cznymi 33 < Odmiana konstrukcyjna okr¹g³a Zawory steruj¹ce 36 < Zawory odcinaj¹ce 41 < Rozdzielacze suwakowe 47 < Zawory ciœnieniowe 57 < Zawory natê eniowe 61 < Dwudrogowe zawory do wbudowania (zawory logiczne) 64 < Wyposa enie dodatkowe do rozdzielaczy suwakowych Zawory o dzia³aniu ci¹g³ym 66, 86 < Rozdzielacze proporcjonalne 72 < Proporcjonalne zawory ciœnieniowe 80 < Proporcjonalne zawory natê eniowe 82 < Zawory regulacyjne 88 < Serwozawory steruj¹ce suwakowe

6 Treœæ 4 Industrial Hydraulics Bosch Rexroth AG Strona Elektroniczne elementy i zespo³y, systemy i osprzêt 90 < Karty i modu³y wzmacniaczy 104 < Cyfrowe karty i zespo³y regulatorów 110 < Systemy elektrohydrauliczne 117 < Czujniki i sygnalizatory 118 < Osprzêt Bloki / p³yty sterownicze 126 < Bloki sterownicze standardowe 126 < Bloki sterownicze specjalistyczne i specyficzne dla klienta 126 < Hydraulika nabojowa 127 < P³yty szeregowe 128 < Modu³owy system p³yt Osprzêt 130 < Jednostki wskaźnikowe ciœnienia 131 < Przekaźniki ciœnienia 133 < Filtry Akumulatory i osprzêt akumulatorów 136 < Zespo³y akumulatora, bloki akumulatorowe zabezpieczaj¹ce i odcinaj¹ce 137 < Akumulatory hydropneumatyczne 138 < Zawory bezpieczeñstwa, zawory ³adowania akumulatorów Zasilacze hydrauliczne i osprzêt 140 < Zasilacze, zbiorniki hydrauliczne, modu³ silnik-pompa 144 < Modu³ mocowania i napêdu 146 < Osprzêt 147 < Zespó³ silnik-pompa

7 Pompy Pompy t³okowe osiowe Pompy t³okowe osiowe dla œrednich i wysokich ciœnieñ s¹ dostêpne zarówno jako odmiana konstrukcyjna z tarcz¹ wychyln¹ jak i z wychylnym blokiem cylindrów. Odmiany wykonania, zakresy mocy oraz ró ne mo liwoœci regulacji i sterowania zapewniaj¹ optymalne rozwi¹zania dla urz¹dzeñ stacjonarnych. Pompy zêbate o zazêbieniu zewnêtrznym Pompy zêbate nale ¹ do klasyki hydrauliki. Pompy pojedyncze, zespo³y wielopompowe i pompy niskoszumowe produkowane w piêciu typoszeregach stwarzaj¹ wielorakie mo liwoœci zastosowania. Podstawowa charakterystyka < Objêtoœæ robocza 5 do 1000 cm 3 < Ciœnienie nominalne do 420 bar < Maksymalna prêdk. obrot. do 5600 min 1 < Maksymalna moc 933 kw < Regulatory modularne: sterowanie hydromechaniczne i elektrohydrauliczne Podstawowa charakterystyka < Objêtoœæ robocza 1 do 56 cm 3 < Ciœnienie nominalne do 280 bar < Kompensacja luzów w zale noœci od ciœnienia oraz wysoka dok³adnoœæ wykonania daj¹ optymaln¹ sprawnoœæ. < Warianty wykonania z ró nymi ko³nierzami, wa³kami, nabudowanymi zaworami oraz zespo³y wielopompowe.

8 Pompy Pompy zêbate o zazêbieniu wewnêtrznym Pompy zêbate o zazêbieniu wewnêtrznym mog¹ byæ stosowane do ci¹g³ej pracy przy ciœnieniu pracy do 315 bar (w zale noœci od wielkoœci konstrukcyjnej). Kompaktowa budowa daje szczególnie wysok¹ gêstoœæ energii i minimalne zapotrzebowanie przestrzeni. Podstawowa charakterystyka < Objêtoœæ robocza 1,7 do 250 cm 3 < Ci¹g³e ciœnienie pracy do 315 bar < Pumpy mog¹ byæ ³¹czone w zespo³y wielopompowe < Niewielkie pulsacje natê enia przep³ywu i cichy bieg dziêki zazêbieniu wewnêtrznemu < Bardzo dobra sprawnoœæ objêtoœciowa dziêki kompensacji hydraulicznej luzu osiowego i promieniowego Pompy ³opatkowe Odmiany konstrukcyjne pomp ³opatkowych s¹ stosowane przewa nie w dolnym i œrednim zakresie ciœnienia. Podstawowa charakterystyka Pompy o sta³ej wydajnoœci: < Objêtoœæ robocza 18 do 193 cm 3 < Ci¹g³e ciœnienie pracy do 210 bar < Pompy dwustrumieniowe < Niska g³oœnoœæ robocza < atwe w obs³udze Pompy o zmiennej wydajnoœci: < Objêtoœæ robocza 10 do 150 cm 3 < Ci¹g³e ciœnienie pracy do 160 bar < Mo liwoœæ tworzenia zespo³ów wielopompowych < Regulatory ciœnienia ze sterowaniem bezpoœrednim lub wstêpnym < Regulatory ciœnienia i przep³ywu Pompy t³okowe promieniowe Pompy t³okowe promieniowe s¹ stosowane w wysokim zakresie ciœnienia (ciœnienie pracy do 700 bar). S¹ to samozasysaj¹ce pompy o stałej objętości roboczej, sterowane zaworami. Podstawowa charakterystyka < Objêtoœæ robocza 0,40 do 20 cm 3 < Ciœnienie pracy do 700 bar < Hydrostatyczne odci¹ enie zaworów dla zapewnienia wysokiej trwa³oœci u ytkowej < Mo liwoœæ tworzenia zespo³ów wielopompowych

9 Bosch Rexroth AG Industrial Hydraulics 7 Pompy Pompy o sta³ej wydajnoœci < Wielk. znam. 5 do 1000 < Odmiana konstrukcyjna t³okowa osiowa z tarcz¹ wychyln¹ < Obieg otwarty < Seria 6 < Standardowa pompa o sta³ej wydajnoœci dla wszystkich zakresów zastosowañ < Mocne i krótkie u³o yskowanie wa³eczkowo-sto kowe < Przy³¹cza robocze SAE lub gwintowe < Dobra charakterystyka zasysania < Mo liwe u³o yskowanie typu Long-Life (wielk. znam. 250 do 1000) Typ A2FO Wielk. znam Ciœnienie nom. bar Ciœnienie maks. bar Objêtoœæ robocza V g cm 3 4,93 10, ,9 28, ,6 Prêdk. obrot. 1) n max min Natê. przep³. przy n max q V max L/min 27,6 32,4 37, Moc 2) P max kw 14,5 3) 21, Moment obr. 2) T max Nm 24,7 3) Masa (ok.) m kg 2, ,5 9,5 9,5 13,5 RD/RE Wielk. znam Ciœnienie nom. bar Ciœnienie maks. bar Objêtoœæ robocza V g cm 3 56, , , ,4 180 Prêdk. obrot. 1) n max min Natê. przep³. przy n max q V max L/min Moc 2) P max kw Moment obr. 2) T max Nm Masa (ok.) m kg Wielk. znam Ciœnienie nom. bar Ciœnienie maks. bar Objêtoœæ robocza V g cm Prêdk. obrot. 1) n max min Natê. przep³. przy n max q V max L/min Moc 4) P max kw 207 2) Moment obr. 4) T max Nm ) Masa (ok.) m kg ) Wartoœci odnosz¹ siê do ciœnienia absolutnego 1bar w otworze ssawnym S 2) p = 400 bar 3) p = 315 bar 4) p = 350 bar

10 Pompy 8 Industrial Hydraulics Bosch Rexroth AG Pompy o sta³ej wydajnoœci < Wielk. znam. 16 do 500 < Odmiana konstrukcyjna t³okowa osiowa z tarcz¹ wychyln¹ < Obieg otwarty < Seria 1 i 3 < Wysoka trwa³oœæ u ytkowa ³o ysk < Dobra charakterystyka zasysania < Mo liwoœæ ³¹czenia w zespo³y wielostrumieniowe < Mo liwy napêd przelotowy dla dobudowania dalszych pomp < Praca z cieczami roboczymi typu HF mo liwa przy zredukowanych parametrach (wielk. znam. 71 do 500) Typ A4FO RD/RE Wielk. znam Ciœnienie nom. bar Ciœnienie maks. bar Objêtoœæ robocza V g cm Prêdk. obrot. 1) n max min Natê. przep³. przy n max q V max L/min Moc p = 400 bar P max kw Moment obrot. p = 400 bar T max Nm Masa (ok.) m kg 13,5 13,5 13,5 16,5 1) Wartoœci odnosz¹ siê do ciœnienia absolutnego 1bar w otworze ssawnym S 2) Dla wykonania High-Speed dopuszczalne s¹ wy sze prêdkoœci obrotowe Wielk. znam Ciœnienie nominalne bar Ciœnienie maks. bar Objêtoœæ robocza V g cm Prêdk. obrot. 1) n max min ) ) Natê. przep³. przy n max q V max L/min Moc p = 350 bar P max kw Moment obrot. p = 350 bar T max Nm Masa (ok.) m kg

11 Bosch Rexroth AG Industrial Hydraulics 9 Pompy Pompy o zmiennej wydajnoœci < Wielk. znam. 40 do 1000 < Odmiana konstrukcyjna t³okowa osiowa z tarcz¹ wychyln¹ < Obieg zamkniêty < Seria 1 i 3 < Zastosowanie g³ównie w przemyœle < Blok zaworowy do zabezpieczenia obiegu zamkniêtego < Na wale przelotowym mo liwe jest nabudowanie pomp pomocniczych obiegu zasilania steruj¹cego lub zamontowanie dodatkowej pompy t³okowej osiowej do tej samej wielk. znam. Typ A4VSG Wielk. znam Ciœnienie nominalne bar Ciœnienie maks. bar Objêtoœæ robocza V g max cm Prêdk. obrot. n max min Natê. przep³. przy n max q V max L/min Moc p = 350 bar P max kw Moment obrot. p = 350 bar T max Nm Masa (ok.) EO+blok zawor. m kg RD/RE Pompa dla obiegu pó³zamkniêtego: RD/RE Wielk. znam Ciœnienie nominalne bar Ciœnienie maks. bar Objêtoœæ robocza V g max cm Prêdk. obrot. n max min Natê. przep³. przy n max q V max L/min Moc p = 350 bar P max kw Moment obrot. p = 350 bar T max Nm Masa (ok.) EO+blok zawor. m kg MA Sterowanie rêczne EM Sterowanie elektromotoryczne HW Hydrauliczne sterowanie wydajnoœci w zale noœci od drogi EO1/EO2 Hydrauliczne sterowanie wydajnoœci (zawór proporcjonalny) HS/HS3 Hydrauliczne sterowanie wydajnoœci (proporcjonalny serwozawór) HM1/2 Hydrauliczne sterowanie wydajnoœci w zale noœci od natê enia przep³ywu HD Hydrauliczne sterowanie w zale noœci od ciœnienia steruj¹cego DR Regulator ciœnienia DP Regulator ciœnienia do pracy w uk³adzie równoleg³ym V g = Objêtoœæ robocza p St = Ciœnienie steruj¹ce p B = Ciœnienie pracy s = Droga nastawcza U = Napiêcie steruj¹ce

12 Pompy 10 Industrial Hydraulics Bosch Rexroth AG Pompy o zmiennej wydajnoœci (jednostka kompaktowa) < Wielk. znam. 250 do 750 < Odmiana konstrukcyjna t³okowa osiowa z tarcz¹ wychyln¹ < Obieg zamkniêty < Seria 3 < Wbudowana pompa dope³niaj¹ca i zawory < Budowa kompaktowa < Mo liwy jest napêd przelotowy i tworzenie pomp wielostrumieniowych, mimo wbudowanej pompy pomocniczej Typ A4CSG RD/RE ) Pompa o zm. wydajn. 2) Pompa o zm. wydajn. bez pompy pomocniczej 3) Pompa ze sterowaniem EP i wbudowan¹ pomp¹ pomocnicz¹ Wielk. znam Ciœnienie nominalne bar Ciœnienie maks. bar Objêtoœæ robocza Pompa o zm. wydajn. V g max cm wbudow. pompa pom. V g H cm Prêdk. obrot. max. prêdk. obrot. n max min min. prêdk. obrot. n min min Natê. przep³. 1) przy n max q V max L/min Moc p = 350 bar przy n 0 max P 0 max kw Moment obrot. 2) p = 350 bar przy V g max T max Nm Masa (ok.) 3) m kg HM1/2/3 Hydrauliczne sterowanie wydajnoœci, w zale noœci od natê enia przep³ywu MA Sterowanie rêczne EM Sterowanie elektromotoryczne HW Hydrauliczne sterowanie wydajnoœci, w zale noœci od drogi EO1/2 Hydrauliczne sterowanie wydajnoœci (zawór proporcjonalny) HS/HS3 Hydrauliczne sterowanie wydajnoœci (proporcjonalny serwozawór) HD Hydrauliczne sterowanie w zale noœci od ciœnienia steruj¹cego EP Elektrohydrauliczne sterowanie objêtoœci¹ robocz¹ z elektromagnesem proporcjonalnym V g = Objêtoœæ robocza p St = Ciœnienie steruj¹ce s = Droga nastawcza ß = Po³o enie k¹towe czopa obrotowego U = Napiêcie steruj¹ce I = Natê enie pr¹du

13 Bosch Rexroth AG Industrial Hydraulics 11 Pompy Pompy o zmiennej wydajnoœci < Wielk. znam. 40 do 1000 < Odmiana konstrukcyjna t³okowa osiowa z tarcz¹ wychyln¹ < Obieg otwarty < Seria 1 i 3 < Zastosowanie g³ównie w przemyœle < Wysoka trwa³oœæ u ytkowa ³o ysk < Obszerny program urz¹dzeñ regulacyjnych i steruj¹cych < Mo liwoœæ napêdu przelotowego Typ A4VSO Wielk. znam Ciœnienie nominalne bar Ciœnienie maks. bar Objêtoœæ robocza V g max cm Prêdk. obrot. 1) n max min ) Natê enie przep³ywu przy n max q V max L/min Moc p = 350 bar P max kw Moment obrot. p = 350 bar T max Nm Masa (ok.) Regulator ciœn. m kg RD/RE Wielk. znam Ciœnienie nominalne bar Ciœnienie maks. bar Objêtoœæ robocza V g max cm Prêdk. obrot. 1) n max min ) ) Natê. przep³. przy n max q V max L/min Moc p = 350 bar P max kw Moment obrot. p = 350 bar T max Nm Masa (ok.) Regulator ciœn. m kg ) Wartoœci odnosz¹ siê do ciœnienia absolutnego 1bar w otworze ssawnym S 2) Dla wykonania High-Speed dopuszczalne s¹ wy sze prêdkoœci obrotowe DR Regulator ciœnienia DP Regul. ciœn. do pracy równol. FR Regulator natê enia przep³ywu DFR Regulator ciœnienia i natê enia przep³ywu LR2 Regulator mocy LR3 Regulator mocy, nastaw. zdal. MA Sterowanie rêczne EM Sterow. elektromotoryczne HS/HS3 Hydrauliczne nastawianie objêtoœci roboczej (serwozawór/zawór proporc.) EO1/EO2 Hydrauliczne nastawianie objêtoœci roboczej (zawór proporcjonalny) HD Hydrauliczne nastawianie, w zal. od ciœnienia steruj¹cego HM1/2 Hydrauliczne nastawianie objêtoœci roboczej, w zale n. od natê. przep³ywu DFE1 Elektroniczny regulator ciœnienia i natê enia przep³ywu V g = Objêtoœæ robocza p B = Ciœnienie pracy p St = Ciœnienie steruj¹ce s = Droga nastawcza ß = K¹t wychylenia U = Napiêcie steruj¹ce

14 Pompy 12 Industrial Hydraulics Bosch Rexroth AG Pompy o zmiennej wydajnoœci < Wielk. znam. 10 do 140 < Odmiana konstrukcyjna t³okowa osiowa z tarcz¹ wychyln¹ < Obieg otwarty < Seria 3 (Wielk. znam. 18 do 140) < Seria 5 (Wielk. znam. 10) < Wysoka trwa³oœæ u ytkowa ³o ysk < Obszerny program urz¹dzeñ regulacyjnych i steruj¹cych < Mo liwoœæ zastosowania napêdu przelotowego umo liwiaj¹cego monta dalszych pomp a do tej samej wielk. znam. (za wyj¹tkiem wielk. znam 10) Typ A10VSO Wielk. znam. 10: RD/RE Wielk. znam. 18: RD/RE Wielk. znam. 28 do 140: RD/RE Wielk. znam Ciœnienie nominalne bar Ciœnienie maks. bar Objêtoœæ robocza V g max cm 3 10, Prêdk. obrot. 1) n max min Natê. przep³. przy n max q V max L/min 37,8 59, Moc p = 280 bar P max kw 15,7 2) 27, Moment obrot. p = 280 bar T max Nm 41,7 2) Masa (ok.) Regulator ciœn. m kg ) Wartoœci odnosz¹ siê do ciœnienia absolutnego 1bar w otworze ssawnym S 2) p = 250 bar Wielk. znam Ciœnienie nominalne bar Ciœnienie maks. bar Objêtoœæ robocza V g max cm Prêdk. obrot. 1) n max min Natê. przep³. przy n max q V max L/min Moc p = 280 bar P max kw Moment obrot. p = 280 bar T max Nm Masa (ok.) Regulator ciœn. m kg DR Regulator ciœnienia DFR Regulator ciœnienia i natê enia przep³ywu DFLR Regulator ciœnienia, natê enia przep³ywu i mocy DFE Elektroniczny regulator ciœnienia i natê enia przep³ywu FHD Regulator objêtoœci roboczej w zale noœci od ciœn. ster., z regulacj¹ ciœnienia ED Elektrohydrauliczna regulacja ciœnienia V g = Objêtoœæ robocza p St = Ciœnienie steruj¹ce p B = Ciœnienie pracy I = Natê enie pr¹du U = Napiêcie steruj¹ce

15 Bosch Rexroth AG Industrial Hydraulics 13 Pompy Pompy o zmiennej wydajnoœci < Wielk. znam. 55 do 1000 < Budowa sto kowa osiowo-t³okowa z wychylnym blokiem cylindrów < Obieg otwarty < Seria 6 < O wzmocnionej budowie, do wielostronnych zastosowañ w obiegu otwartym < Mo liwe jest u³o yskowanie o wyd³u onej trwa³oœci u ytkowej (wielk. znam. 250 do 1000) < Na yczenie: optyczne lub elektryczne wskaźniki k¹ta wychylenia (wielk. znam. 250 do 1000) < Obszerny program urz¹dzeñ regulacyjnych i steruj¹cych Typ A7VO Wielk. znam Ciœnienie nominalne bar Ciœnienie maks. bar Objêtoœæ robocza V g max cm 3 54, Prêdk. obrot. 1) n max min Natê. przep³. przy n max q V max L/min Moc p = 350 bar P max kw Moment obrotowy p = 350 bar T max Nm Masa (ok.) m kg Wielk. znam. 55 do 160: RD/RE Wielk. znam. 250 do 1000: RD/RE Wielk. znam Ciœnienie nominalne bar Ciœnienie maks. bar Objêtoœæ robocza V g max cm Prêdk. obrot. 1) n max min Natê. przep³. przy n max q V max L/min Moc p = 350 bar P max kw Moment obrot. p = 350 bar T max Nm Masa (ok.) m kg ) Wartoœci odnosz¹ siê do ciœnienia absolutnego 1bar w otworze ssawnym S LR Regulator mocy DR Regulator ciœnienia EP Elektryczne urz¹dzenie steruj¹ce z elektromagnesem proporcjonalnym HD Hydrauliczne urz¹dzenie steruj¹ce w zale noœci od ciœnienia steruj¹cego V g = Objêtoœæ robocza p B = Ciœnienie pracy p St = Ciœnienie steruj¹ce I = Natê enie pr¹du

16 Pompy 14 Industrial Hydraulics Bosch Rexroth AG Pompy o zmiennej wydajnoœci < Wielk. znam. 450 < Odmiana konstrukcyjna t³okowa osiowa z tarcz¹ wychyln¹ < Pompa o zmiennej wydajnoœci dla obiegu zamkniêtego i dla pracy z podtrzymaniem ciœnienia < Seria 3 Typ A4VB RD/RE Wielk. znam. 450 Ciœnienie nominalne bar 420 Ciœnienie maks. bar 450 Objêtoœæ robocza V g cm Prêdk. obrot. n max min Natê. przep³. przy n max q V max L/min 821 Moc p = 420 bar P max kw 574 Moment obrot. p = 420 bar T max Nm 3044 Masa (ok.) m kg 420 HS/HS3 Hydrauliczne sterowanie wydajnoœci (proporcjonalny serwozawór) V g = Objêtoœæ robocza U = Napiêcie steruj¹ce

17 Bosch Rexroth AG Industrial Hydraulics 15 Pompy Uk³ady elektroniczne dla jednostek t³okowych osiowych Przegl¹d uk³adów i systemów elektronicznych do stacjonarnych zastosowañ jednostek t³okowych osiowych Typ urz¹dzenia do sterowania Czujniki HM 16 Przetwornik pomiarowy ciœnienia A10VS DFEE RD/RE Elektroniczne uk³ady steruj¹ce analogowe VT 2000 Wzmacniacz do zaworów proporcjonalnych A10VS / A4VS DRG RD/RE VT-VSPA1(K)-1 Wzmacniacz do zaworów proporcjonalnych A10VS / A4VS DRG RD/RE VT 3000 Wzmacniacz do zaworów proporcjonalnych A10VS / A4VS DRG RD/RE VT 5003 Wzmacniacz do zaworów proporcjonalnych A10VS / A4VS DRG RD/RE Elektroniczne uk³ady regulacyjne analogowe VT 5035 Wzmacniacz do regulacji natê enia przep³ywu A4VS EO RD/RE VT Wzmacniacz do regulacji natê enia przep³ywu A10VS FE RD/RE VT-SR7 Wzmacniacz do regulacji natê enia przep³ywu A4VS HS RD/RE SYDFE1, SYDFEE, SYDFEC Uk³ad regulacyjny do wysterowania A10VSO DFE RD/RE 30024, RD/RE 30030, RD/RE VT 5041 Uk³ad regulacyjny do wysterowania A4VS DFE RD/RE Elektroniczne uk³ady regulacyjne cyfrowe VT Uk³ad regulacyjny do wysterowania A4VS HS3 RD/RE Osprzêt VT 3002 Pakiet RD/RE VT Zamkniêty pakiet RD/RE VT Konwerter interfejsów RD/RE VT do Kaseta 19 cali RD/RE VT-NE30 do VT-NE32 Kompaktowe zasilacze sieciowe RD/RE VTS 0102 Przetwornik czêstotliwoœæ/napiêcie FUW1 RD/RE VT Skrzynka obs³ugi BB-3 RD/RE BODIV Program PC dla cyfrowych kart wzmacniaczy RD/RE 29899

18 Pompy 16 Industrial Hydraulics Bosch Rexroth AG Pompy zêbate o zazêbieniu zewnêtrznym < Wielk. znam. 1 do 56 < o yska œlizgowe na wysokie obci¹ enia < Wa³y napêdowe zgodnie z ISO lub SAE < Mo liwoœæ ³¹czenia wielu pomp < Przy³¹cza przewodów: ko³nierz przy³¹czeniowy lub gwint rurowy < Wykonanie niskoszumowe: Zoptymalizowana pulsacja ciœnienia zmniejsza emisjê ha³asu i wzbudzanie drgañ w systemie Znacznie d³u sza trwa³oœæ u ytkowa dziêki wzmocnionemu wykonaniu wa³u i kad³uba Typ AZP RD/RE RD/RE (Wykonanie niskoszumowe) Wielk. konstr. B Wielk. znam Objêtoœæ robocza V g max cm ,8 4,6 Ciœnienie pracy 1) p bar Moc przy 1450 min -1 P Antr kw 0,62 1,24 1,85 2,14 1,98 Zakres prêdk. obrot. 2) n min do 6000 Masa (ok.) m kg 0,8 0,9 0,9 0,9 Wielk. konstr. F Wielk. znam Objêtoœæ robocza V g max cm 3 4 5, ,5 Ciœnienie pracy 1) p bar Moc przy 1450 min -1 P Antr kw 3,01 4,14 6,01 8,27 10, ,7 12,7 Zakres prêdk. obrot. 2) n min do 4000 Masa (ok.) m kg 2,8 2,9 3 3,2 3,4 3,6 3,8 Wykon. niskoszumowe Wielk. znam Objêtoœæ robocza V g max cm 3 4 5, , Ciœnienie pracy 1) p bar Moc przy 1450 min -1 P Antr kw 3,01 4,14 6,01 8,27 10, ,3 15,1 15,1 15 Zakres prêdk. obrot. 2) n min do 4000 Masa (ok.) m kg 2,8 2,85 2,9 3 3,2 3,4 3,6 3,8 Wielk. konstr. N Wielk. znam Objêtoœæ robocza V g max cm , Ciœnienie pracy 1) p bar Moc przy 1450 min -1 P Antr kw 13,4 15,1 16,8 17,3 17,2 17,4 Zakres prêdk. obrot. 2) n min do 3000 Masa (ok.) m kg 5,4 5,5 5,6 5,7 5,9 6 1) przerywane 2) zale ne od wielk. znam. Wielk. konstr. G Wielk. znam Objêtoœæ robocza V g max cm 3 22, Ciœnienie pracy 1) p bar Moc przy 1450 min -1 P Antr kw 15,1 18,8 21,5 25,5 27,8 30,1 Zakres prêdk. obrot. 2) n min do 3000 Masa (ok.) m kg 9 9,2 9,4 9,7 9,9 10,4

19 Bosch Rexroth AG Industrial Hydraulics 17 Pompy Pompy zêbate o zazêbieniu wewnêtrznym < Wielk. znam. 1,7 do 40 < Niski poziom ha³asu < Niska pulsacja natê enia przep³ywu < Wysoka sprawnoœæ równie przy niskiej lepkoœci dziêki kompensacji luzu osiowego i promieniowego < Przeznaczone do szerokiego zakresu prêdkoœci obrotowej i lepkoœci < Mo liwoœæ ³¹czenia wielu pomp < Mo liwoœæ ³¹czenia z pompami t³okowymi osiowymi oraz pompami ³opatkowymi Typ PGF Wielk. konstr. 1 Wielk. znam. 1,7 2,2 2,8 3,2 4,1 5,0 Ciœnienie nominalne bar Objêtoœæ robocza V g max cm 3 1,7 2,2 2,8 3,2 4,1 5,0 Ciœnienie pracy 1) p max bar Moc 2) przy 1450 min -1 P kw 1,2 1,8 2 2,2 2 3,1 Zakres prêdk. obrot. n max min do ) Masa m kg 0,8 0,9 1,0 1,0 1,1 1,3 RD/RE Wielk. konstr. 2 Wielk. znam Ciœnienie nominalne bar Objêtoœæ robocza V g max cm 3 6,5 8, , ,9 22 Ciœnienie pracy 1) p max bar Moc 2) przy 1450 min -1 P kw 4 5,1 6,6 8 9,3 10,9 12,4 Zakres prêdk. obrot. n max min do ) Masa m kg 2,1 2,2 2,4 2,6 2,7 2,9 3,1 Wielk. konstr. 3 Wielk. znam Ciœnienie nominalne bar Objêtoœæ robocza V g max cm 3 20,6 22,2 25,4 32,5 40,5 Ciœnienie pracy 1) p max bar Moc 2) przy 1450 min -1 P kw 11,7 12,5 14,1 18,1 20,0 Zakres prêdk. obrot. n max min do ) Masa m kg 3,3 3,7 4,1 4,5 4,9 1) przerywane 2) Przy maksymalnym ci¹g³ym ciœnieniu pracy 3) zale ne od wielk znam.

20 Pompy 18 Industrial Hydraulics Bosch Rexroth AG Pompy zêbate o zazêbieniu wewnêtrznym < Bardzo niski poziom ha³asu < Niska pulsacja natê enia przep³ywu < Wysoka sprawnoœæ równie przy niskiej prêdk. obrot. i lepkoœci dziêki kompensacji luzu osiowego i promieniowego < Przeznaczone do szerokiego zakresu prêdkoœci obrotowej i lepkoœci < Wszystkie wielkoœci konstrukcyjne i znamionowe mog¹ byæ wzajemnie ³¹czone ze sob¹ < Mo liwoœæ ³¹czenia z pompami ³opatkowymi i pompami t³okowymi osiowymi Typ PGH RD/RE Wielk. konstr. 2 Wielk. znam. 5 6,3 8 Ciœnienie nominalne bar Objêtoœæ robocza V g max cm 3 5,2 6,5 8,2 Ciœnienie pracy 1) p max bar Prêdk. obrot. n min min n max min Masa (ok.) m kg 4,3 4,8 5 Wielk. konstr. 3 Wielk. znam Ciœnienie nominalne bar Objêtoœæ robocza V g max cm Ciœnienie pracy 1) p max bar Prêdk. obrot. n min min n max min Masa (ok.) m kg 5,9 6,2 6,4 Wielk. konstr. 4 Wielk. znam Ciœnienie nominalne bar Objêtoœæ robocza V g max cm 3 20,1 25,3 32,7 40,1 50,7 65,5 80,3 101,4 Ciœnienie pracy 1) p max bar Prêdk. obrot. n min min n max min Masa (ok.) m kg 13, , ,5 20 1) przerywane Wielk. konstr. 5 Wielk. znam Ciœnienie nominalne bar Objêtoœæ robocza V g max cm 3 64,7 81,4 100,2 125,3 162,8 200,4 250,5 Ciœnienie pracy 1) p max bar Prêdk. obrot. n min min n max min Masa (ok.) m kg 39 40,5 42, ,5 57,5

21 Bosch Rexroth AG Industrial Hydraulics 19 Pompy Pompy ³opatkowe, o sta³ej wydajnoœci < Wielk. znam. 18 do 193 < Bardzo niski poziom ha³asu < Niska pulsacja natê enia przep³ywu < Przeznaczone do szerokiego zakresu prêdkoœci obrotowej i lepkoœci < Mo liwoœæ ³¹czenia wielu pomp < Mo liwoœæ ³¹czenia z pompami t³okowymi osiowymi oraz z pompami zêbatymi o zazêbieniu wewnêtrznym Typ PVV, PVQ Wielk. konstr. 1 Wielk. znam Ciœnienie nom. 1) p max bar Objêtoœæ robocza V g max cm Moc 2) przy 1450 min -1 P hyd kw Zakres prêdk. obrot. n min 1 na zapytanie 3) Masa m kg RD/RE Wielk. konstr. 2 Wielk. znam Ciœnienie nom. 1) p max bar Objêtoœæ robocza V g max cm Moc 2) przy 1450 min -1 P hyd kw Zakres prêdk. obrot. n min 1 na zapytanie 3) Masa m kg 14,8 14,8 14,8 14,8 14,8 Wielk. konstr. 4 Wielk. znam Ciœnienie nom. 1) p max bar Objêtoœæ robocza V g max cm Moc 2) przy 1450 min -1 P hyd kw Zakres prêdk. obrot. n min 1 na zapytanie 3) Masa m kg Wielk. konstr. 5 Wielk. znam Ciœnienie nom. 1) p max bar Objêtoœæ robocza V g max cm Moc 2) przy 1450 min -1 P hyd kw Zakres prêdk. obrot. n min 1 na zapytanie 3) Masa m kg ) przerywane 2) przy maksymalnym, ci¹g³ym ciœnieniu pracy; temperatura cieczy roboczej ϑ = 50 C 3) zale ne od wielk. znam.

22 Pompy 20 Industrial Hydraulics Bosch Rexroth AG Pompy ³opatkowe, ze sterowaniem poœrednim < Wielk. znam. 14 do 150 < Sterowana objêtoœæ robocza < Niski poziom ha³asu < Mo liwoœæ regulacji w funkcji ciœnienia i natê enia przep³ywu < Jako opcja zamykanie nastawieñ regulatora < Dostarczane tak e jako kompletnie zmontowana kompaktowa jednostka napêdowa (pompa z silnikiem elektrycznym) "MPU" < Ma³a histereza < Bardzo krótkie czasy regulacji < Mo liwoœæ tworzenia pomp wielostrumieniowych z pomp standardowych < Wymiary mocowania i przy³¹czy wg VDMA /1 i ISO 3019/2 Typ PV7 RD/RE Wielk. konstr Ciœnienie nominalne bar Objêtoœæ robocza (Wielk. znam.) V g max cm Moc przy 1450 min -1 P kw 6,3 5,8 10 7,1 13,7 10,5 Zakres prêdk. obrot. n min do 1800 Masa m kg 12,5 12, Wielk. konstr. BG Ciœnienie nominalne bar Objêtoœæ robocza (Wielk. znam.) V g max cm Moc przy 1450 min -1 P kw 20, Zakres prêdk. obrot. n min do 1800 Masa m kg Pompy ³opatkowe, ze sterowaniem bezpoœrednim < Wielk. znam. 10 do 25 < Bardzo krótkie czasy regulacji < Niski poziom ha³asu < Niski pobór mocy przy wydajnoœci zerowej < Wymiary mocowania i przy³¹czy wg VDMA /1 i ISO 3019/2 < Wysoka sprawnoœæ < Mo liwoœæ tworzenia pomp wielostrumieniowych Typ PV7...A RD/RE Wielk. konstr Ciœnienie nominalne bar Objêtoœæ robocza (Wielk. znam.) V g max cm Moc przy 1450 min -1 P kw 2,5 2,7 5 6 Zakres prêdk. obrot. n min do 1800 Masa m kg 6,3 6,3 11,4 11,4

23 Bosch Rexroth AG Industrial Hydraulics 21 Pompy Pompy t³okowe promieniowe, o sta³ej wydajnoœci < Wielk. znam. 1,6 do 20,0 < Pompa t³okowa promieniowa o 3, 5 lub 10 t³okach < Samozasysaj¹ca, sterowana zaworami < Bardzo niski poziom ha³asu < Wysoka trwa³oœæ u ytkowa ³o ysk dziêki hydrodynamicznemu smarowaniu ³o ysk œlizgowych < Kilka przy³¹czy t³ocznych z mo liwoœci¹ ró nych po³¹czeñ cylindrów < Mo liwoœæ ³¹czenia z pompami ³opatkowymi, zêbatymi i pompami t³okowymi osiowymi o sta³ej i zmiennej wydajnoœci < 14 wielkoœci znamionowych, korzystne ustopniowanie dla optymalnego doboru Typ R4 Wielk. konstr. 1,6 2,0 2,5 3,15 4,0 6,3 8,0 Objêtoœæ robocza V g max cm 3 1,51 2,14 2,59 3,57 4,32 7,14 8,63 Ciœnienie pracy p max bar Moc przy 1450 min -1 P kw 2,9 4,1 4,9 6,8 8,1 13,6 16,1 Zakres prêdk. obrot. n min do 2000 Masa m kg 6,8 6,8 6,8 8,6 8,6 12,7 12,7 RD/RE Wielk. konstr. Wielk. znam. 3,15 5,0 6,3 8,0 10,0 16,0 20,0 Objêtoœæ robocza V g max cm 3 3,39 4,82 5,83 8,03 9,71 16,07 19,43 Ciœnienie pracy p max bar Moc przy 1450 min -1 P kw 4,7 6,7 7,9 10,9 12,9 21,2 25,3 Zakres prêdk. obrot. n min do 2000 Masa m kg 6,8 6,8 6,8 8,6 8,6 12,7 12,7 Pompy t³okowe promieniowe, o sta³ej wydajnoœci < Wielk. znam. 0,4 do 2,0 < Pompa t³okowa promieniowa o 3 t³okach < Budowa kompaktowa zapewniaj¹ca ³atwoœæ wbudowania < 5 wielkoœci znamionowych Typ R4-Mini Wielk. znam. 0,4 0,63 1,0 1,6 2,0 Objêtoœæ robocza V g max cm 3 0,4 0,63 1,0 1,6 2,0 Ciœnienie pracy p max bar Moc przy 1450 min -1 P kw 0,66 1,15 1,14 1,06 0,86 Zakres prêdk. n min 1 obrot. 1) 1000 do 3400 Masa m kg 2,6 2,6 2,6 2,6 2,6 RD/RE ) zale ne od wielk. znam.

WK 495 820. Rozdzielacz suwakowy sterowany elektrycznie typ WE6. NG 6 31,5 MPa 60 dm 3 /min OPIS DZIA ANIA: 04. 2001r.

WK 495 820. Rozdzielacz suwakowy sterowany elektrycznie typ WE6. NG 6 31,5 MPa 60 dm 3 /min OPIS DZIA ANIA: 04. 2001r. Rozdzielacz suwakowy sterowany elektrycznie typ WE6 NG 6 1,5 MPa 60 dm /min WK 495 820 04. 2001r. Rozdzielacze umo liwiaj¹ zrealizowanie stanów start i stop oraz zmianê kierunku p³yniêcia strumienia cieczy,

Bardziej szczegółowo

Regulatory bezpoœredniego dzia³ania serii 44 Typ 44-1 B reduktor ciœnienia Typ 44-6 B regulator upustowy

Regulatory bezpoœredniego dzia³ania serii 44 Typ 44-1 B reduktor ciœnienia Typ 44-6 B regulator upustowy Regulatory bezpoœredniego dzia³ania serii 44 Typ 44-1 B reduktor ciœnienia Typ 44-6 B regulator upustowy Zastosowanie Wartoœci zadane od 0,2 bar do 20 bar z zaworami G ½, G ¾ i G1 oraz DN 15, DN 25, DN

Bardziej szczegółowo

BLOK PRZYGOTOWANIA SPRÊ ONEGO POWIETRZA G3/8-G1/2 SERIA NOVA trójelementowy filtr, zawór redukcyjny, smarownica

BLOK PRZYGOTOWANIA SPRÊ ONEGO POWIETRZA G3/8-G1/2 SERIA NOVA trójelementowy filtr, zawór redukcyjny, smarownica SP Ó KA AKCY JN A ul. Wapiennikowa 9, - KIELCE, tel. -9-, fax. - -9-8 www.prema.pl e-mail: prema@prema.pl BLOK PRZYGOTOWANIA SPRÊ ONEGO POWIETRZA G/8-G/ SERIA NOVA trójelementowy filtr, zawór redukcyjny,

Bardziej szczegółowo

Si³owniki elektrohydrauliczne Typ 3274 11 do -23

Si³owniki elektrohydrauliczne Typ 3274 11 do -23 Si³owniki elektrohydrauliczne Typ 3274 11 do -23 Zastosowanie Si³owniki elektrohydrauliczne sterowane s¹ przez regulatory elektroniczne za pomoc¹ trójpunktowych lub ci¹g³ych sygna- ³ów wyjœciowych. S³u

Bardziej szczegółowo

Wykonania. Przynale na karta zbiorcza T 5800 Wydanie paÿdziernik 2005 (05/05)

Wykonania. Przynale na karta zbiorcza T 5800 Wydanie paÿdziernik 2005 (05/05) Zawór regulacyjny z si³ownikiem elektrycznym typ 3222/5824, 3222/5825, 3222/5857 Zawór regulacyjny z si³ownikiem pneumatycznym typ 3222/2780-1 i 3222-2780-2 Jednogniazdowy zawór przelotowy typu 3222 Zastosowanie

Bardziej szczegółowo

A-2 12/02. Gazowe podgrzewacze przep³ywowe WR 11 E. Materia³y projektowe. Zawartoœæ opracowania:

A-2 12/02. Gazowe podgrzewacze przep³ywowe WR 11 E. Materia³y projektowe. Zawartoœæ opracowania: Materia³y projektowe Gazowe podgrzewacze przep³ywowe c.w.u. WR 11 E Zawartoœæ opracowania: Strona 1. Typy dostarczanych podgrzewaczy 1 2. Oznaczenie wg norm 2. Dane techniczne 4. Wyposa enie fabryczne

Bardziej szczegółowo

E-9 09/04. Zespó³ kot³ów stoj¹cych SUPRASTAR MKN 90...1170-9 M/L. Materia³y projektowe. Uk³ady kaskadowe. Zawartoœæ opracowania:

E-9 09/04. Zespó³ kot³ów stoj¹cych SUPRASTAR MKN 90...1170-9 M/L. Materia³y projektowe. Uk³ady kaskadowe. Zawartoœæ opracowania: ateria³y projektowe 09/0 Zespó³ kot³ów stoj¹cych SUPRASTAR Uk³ady kaskadowe KN 90...70-9 /L Zawartoœæ opracowania: Strona. Typy dostarczanych kot³ów. Zakres stosowania kot³ów w uk³adach kaskadowych. Wyposa

Bardziej szczegółowo

POMOCNICZE ZAWORY ROZDZIELAJ CE STEROWANE MECHANICZNIE z przy³aczami gwintowanymi M5 z przy³¹czkami wtykowymi do przewodu O 4 mm

POMOCNICZE ZAWORY ROZDZIELAJ CE STEROWANE MECHANICZNIE z przy³aczami gwintowanymi M5 z przy³¹czkami wtykowymi do przewodu O 4 mm SP Ó KA AKCY JN A ul. Wapiennikowa 90, 5-0 KIELCE, tel. 04 36-95-4, fax. 0-4 36-9-08 www.prema.pl e-mail: prema@prema.pl POMOCNICZE ZAWORY ROZDZIELAJ CE STEROWANE MECHANICZNIE z przy³aczami gwintowanymi

Bardziej szczegółowo

CD-W00-00-0 Przetwornik stężenia CO 2 do montażu naściennego. Cechy i Korzyści. Rysunek 1: Przetwornik stężenia CO 2 do montażu naściennego

CD-W00-00-0 Przetwornik stężenia CO 2 do montażu naściennego. Cechy i Korzyści. Rysunek 1: Przetwornik stężenia CO 2 do montażu naściennego Karta informacyjna wyrobu CD-W00 Data wydania 06 2001 CD-W00-00-0 Przetwornik stężenia CO 2 do montażu naściennego W prowadzenie Johson Controls posiada w swojej ofercie pełną linię przetworników przekształcających

Bardziej szczegółowo

Wilo Yonos PICO-S. Nowo na rynku ma ych pomp obiegowych

Wilo Yonos PICO-S. Nowo na rynku ma ych pomp obiegowych Wilo Yonos PICO-S Nowo na rynku ma ych pomp obiegowych DANE TECHNICZNE Budowa: Bezd awnicowa pompa obiegowa z przy czem gwintowanym, silnikiem synchronicznym EC (elektronicznie komutowanym) odpornym na

Bardziej szczegółowo

NAPÊDY PNEUMATYCZNE NAPÊDY ELEKTRYCZNE

NAPÊDY PNEUMATYCZNE NAPÊDY ELEKTRYCZNE NAPÊDY PNEUMATYCZNE Wykonanie: Si³owniki podwójnego dzia³ania i z powrotem sprê yn¹, wykonane z anodyzowanego aluminium Dostêpne opcje: - niklowanie chemiczne, - lakierowanie epoksydowe, - wykonanie ze

Bardziej szczegółowo

WENTYLACJA + KLIMATYZACJA KRAKÓW NAWIEWNIKI WIROWE ELEMENTY WYPOSAŻENIA INSTALACJI WENTYLACJI I KLIMATYZACJI

WENTYLACJA + KLIMATYZACJA KRAKÓW NAWIEWNIKI WIROWE ELEMENTY WYPOSAŻENIA INSTALACJI WENTYLACJI I KLIMATYZACJI NAWIEWNIKI WIROWE ELEMENTY WYPOSAŻENIA INSTALACJI WENTYLACJI I KLIMATYZACJI SPIS TREŒCI 1. WIROWY NAWIEWNIK STROPOWY ST-DVL/R...1 2. WIROWY NAWIEWNIK STROPOWY ST-DVW i ST-DRW...8 WIROWY NAWIEWNIK STROPOWY

Bardziej szczegółowo

ZAWÓR ROZDZIELAJĄCY Z WIELOFUNKCYJNYM. sterowaniem elektropneumatycznym ISO 5599/01 Wielkość 2 2,5 W. Złącze ISO 4400 190 3 W

ZAWÓR ROZDZIELAJĄCY Z WIELOFUNKCYJNYM. sterowaniem elektropneumatycznym ISO 5599/01 Wielkość 2 2,5 W. Złącze ISO 4400 190 3 W Seria /PH ZAWÓR ROZDZILAJĄCY Z WILOFUNKCYJNYM sterowaniem elektrom ISO 99/0 Wielkość DAN TCHNICZN MDIUM : Powietrze lub gaz obojętny, filtrowany, olejony lub nie CIŚNINI :. do 0 bar (z wewnętrznym zasilaniem

Bardziej szczegółowo

Przekaźniki półprzewodnikowe

Przekaźniki półprzewodnikowe 4 Przekaźniki półprzewodnikowe Załączanie w zerze Dla obciążeń rezystancyjnych i indukcyjnych 1000 V niepowtarzalne szczytowe napięcie blokowania Izolacja (wejście - wyjście) - 4kV Uwaga: Typ RP1B - przekaźnik

Bardziej szczegółowo

Si³owniki elektryczne typu 5801 (o ruchu obrotowym) typu 5802 (o ruchu posuwistym)

Si³owniki elektryczne typu 5801 (o ruchu obrotowym) typu 5802 (o ruchu posuwistym) Si³owniki elektryczne typu 580 (o ruchu obrotowym) typu 580 (o ruchu posuwistym) Rys. Typ 580 z zespo³em dr¹ ków dÿwigni Rys. Typ 580 zamontowany na zaworze regulacyjnym typu. Budowa i sposób dzia³ania

Bardziej szczegółowo

WZORU UŻYTKOWEGO. d2)opis OCHRONNY (19) PL (11)62749 EGZEMPLARZ ARCHIWALNY. Zbigniew Kuska, Mysłowice, PL Michał Żydek, Piekary Śląskie, PL

WZORU UŻYTKOWEGO. d2)opis OCHRONNY (19) PL (11)62749 EGZEMPLARZ ARCHIWALNY. Zbigniew Kuska, Mysłowice, PL Michał Żydek, Piekary Śląskie, PL RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej d2)opis OCHRONNY WZORU UŻYTKOWEGO (21) Numer zgłoszenia: 114133 (22) Data zgłoszenia: 14.06.2003 EGZEMPLARZ ARCHIWALNY (19) PL (11)62749

Bardziej szczegółowo

HiTiN Sp. z o. o. Przekaźnik kontroli temperatury RTT 4/2 DTR. 40 432 Katowice, ul. Szopienicka 62 C tel/fax.: + 48 (32) 353 41 31. www.hitin.

HiTiN Sp. z o. o. Przekaźnik kontroli temperatury RTT 4/2 DTR. 40 432 Katowice, ul. Szopienicka 62 C tel/fax.: + 48 (32) 353 41 31. www.hitin. HiTiN Sp. z o. o. 40 432 Katowice, ul. Szopienicka 62 C tel/fax.: + 48 (32) 353 41 31 www.hitin.pl Przekaźnik kontroli temperatury RTT 4/2 DTR Katowice, 1999 r. 1 1. Wstęp. Przekaźnik elektroniczny RTT-4/2

Bardziej szczegółowo

ZESPO Y PRZYGOTOWANIA POWIETRZA 3

ZESPO Y PRZYGOTOWANIA POWIETRZA 3 ZESPO Y PRZYGOTOWANIA POWIETRZA ( katalog ) Seria 700 W³aœciwe dzia³anie i niezawodnoœæ obwodów pneumatycznych zale y od jakoœci skompresowanego powietrza. Skompresowane powietrze i wilgoæ zwiêkszaj¹ tempo

Bardziej szczegółowo

Zawór kontrolny (Zawory regulacyjne 2 i 3-drogowe) 2005. 06. Opis techniczny. Właściwości. Zastosowanie Wodne systemy ogrzewania i klimatyzacji

Zawór kontrolny (Zawory regulacyjne 2 i 3-drogowe) 2005. 06. Opis techniczny. Właściwości. Zastosowanie Wodne systemy ogrzewania i klimatyzacji CV 216, 316 RGA 3 15 5 GB Zawór kontrolny (Zawory regulacyjne 2 i 3-drogowe) 2005. 06 Opis techniczny Zastosowanie Wodne systemy ogrzewania i klimatyzacji Funkcje CV 216 RGA CV 316 RGA przełączający Dwudrogowy

Bardziej szczegółowo

Załącznik Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia na CZĘŚĆ II

Załącznik Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia na CZĘŚĆ II Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia na CZĘŚĆ II wyposażenie wraz z montażem i uruchomieniem stanowisk demonstracyjnych w Zespole Szkół Mechanicznych Załącznik Lp. Nazwa przedmiotu zamówienia ilość Istotne

Bardziej szczegółowo

Oprawa LED INLENE Do zastosowañ w przemyœle

Oprawa LED INLENE Do zastosowañ w przemyœle Strona 1 z 8 Zalety B³yskawiczny ca³kowity zwrot inwestycji generowany przez energooszczêdne Ÿród³o œwiat³a, innowacyjny uk³ad optyczny oraz inteligentny system sterowania Oprawa LED w pe³ni konfigurowalna

Bardziej szczegółowo

ZESPOŁY SPRĘŻARKOWE DO ZASTOSOWAŃ PRZEMYSŁOWYCH I KOMERCYJNYCH. Producent: ARKTON Sp. z o.o. KZBT-1/15-PL

ZESPOŁY SPRĘŻARKOWE DO ZASTOSOWAŃ PRZEMYSŁOWYCH I KOMERCYJNYCH. Producent: ARKTON Sp. z o.o. KZBT-1/15-PL ZESPOŁY SPRĘŻARKOWE DO ZASTOSOWAŃ PRZEMYSŁOWYCH I KOMERCYJNYCH Producent: ARKTON Sp. z o.o. 1 Spis treści 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Wykonanie standardowe 3 Opcje 4 Moduły dodatkowe 5 Oznaczenie

Bardziej szczegółowo

Przep³ywowy, ciœnieniowy ogrzewacz wody DDLT 18, DDLT 21, DDLT 24 basis

Przep³ywowy, ciœnieniowy ogrzewacz wody DDLT 18, DDLT 21, DDLT 24 basis Przep³ywowy, ciœnieniowy ogrzewacz wody DDLT 18, DDLT 21, DDLT 24 basis Instrukcja obs³ugi i monta u Monta (uk³ad wodny i instalacja elektryczna), pierwsze uruchomienie, konserwacja i naprawy mog¹ byæ

Bardziej szczegółowo

SMARTBOX PLUS KONDENSACYJNE M O D U Y G R Z E W C Z E

SMARTBOX PLUS KONDENSACYJNE M O D U Y G R Z E W C Z E KONDENSACYJNE M O D U Y G R Z E W C Z E ISYS Sp. z o.o. Raków 26, 55-093 Kie³czów, tel. (071) 78 10 390, biuro@isysnet.pl, www.isysnet.pl Kondensacyjne modu³y SMARTBOX Plus charakteryzuj¹ siê bardzo wysok¹

Bardziej szczegółowo

Lekcja 173, 174. Temat: Silniki indukcyjne i pierścieniowe.

Lekcja 173, 174. Temat: Silniki indukcyjne i pierścieniowe. Lekcja 173, 174 Temat: Silniki indukcyjne i pierścieniowe. Silnik elektryczny asynchroniczny jest maszyną elektryczną zmieniającą energię elektryczną w energię mechaniczną, w której wirnik obraca się z

Bardziej szczegółowo

Sterowanie maszyn i urządzeń

Sterowanie maszyn i urządzeń Sterowanie maszyn i urządzeń Instrukcja do ćwiczeń laboratoryjnych Sterowanie objętościowe Cel ćwiczenia Celem ćwiczenia jest poznanie zasad sterowania objętościowego oraz wyznaczenie chłonności jednostkowej

Bardziej szczegółowo

Zwê ka pomiarowa ko³nierzowa ZPK

Zwê ka pomiarowa ko³nierzowa ZPK 54 Zwê ka pomiarowa ko³nierzowa ZPK A* D D/2 -œrednica nominalna 25 800 -materia³ elmentu pomiarowego (kryza, dysza) : -materia³ obudowy: -temperatura pracy do 500 C -protokó³ obliczeñ wg normy PN-EN ISO

Bardziej szczegółowo

KOMPAKTOWE REKUPERATORY CIEP A

KOMPAKTOWE REKUPERATORY CIEP A KOMPAKTOWE REKUPERATORY CIEP A KOMPAKTOWE REKUPERATORY CIEP A ZW 1. ZASTOSOWANIE REKUPERATORA ZW Rekuperator kompaktowy ZW to urz¹dzenie nawiewno-wywiewne umo liwiaj¹ce mechaniczn¹ wentylacje powietrzem

Bardziej szczegółowo

WĘZŁY POMPOWE 2016 AHU N 06.06.320 AHU N 06.06.320 Range: VENTUS VS 10 - VS 650 Range: VENTUS VS 10 - VS 650

WĘZŁY POMPOWE 2016 AHU N 06.06.320 AHU N 06.06.320 Range: VENTUS VS 10 - VS 650 Range: VENTUS VS 10 - VS 650 WĘZŁY POMPOWE 2016 ŁATWY MONTAŻ OBUDOWA WYKONANA Z EPP NATYCHMIASTOWA DOSTĘPNOŚĆ ATRAKCYJNA CENA Węzły pompowe VTS Węzły pompowe - to gotowe do podłączenia hydrauliczne układy regulacji wydajności nagrzewnic

Bardziej szczegółowo

PODNOŚNIK KANAŁOWY WWKR 2

PODNOŚNIK KANAŁOWY WWKR 2 Zastosowanie Dźwignik kanałowy, jeżdżący po obrzeżach kanału samochodowego, dzięki łatwości manewrowania poziomego (stosunkowo mały ciężar) i pionowego, znajduje szerokie zastosowanie w pracach obsługowo-naprawczych

Bardziej szczegółowo

Nasze produkty. Obrotniki rolkowe rur, walczaków oraz arkuszy blachy. Urz¹dzenie do spawania rur, walczaków oraz arkuszy blachy.

Nasze produkty. Obrotniki rolkowe rur, walczaków oraz arkuszy blachy. Urz¹dzenie do spawania rur, walczaków oraz arkuszy blachy. Elko-77 dzia³a na polskim rynku spawalniczym od 35 lat i ma ponad 150 firm - partnerów wspó³pracuj¹cych na bie ¹co. Specjalizacj¹ firmy jest mechanizacja i wyposa enie w Ÿród³a pr¹du indywidualnych stanowisk

Bardziej szczegółowo

Demontaż. Uwaga: Regulacja napięcia paska zębatego może być wykonywana tylko przy zimnym silniku.

Demontaż. Uwaga: Regulacja napięcia paska zębatego może być wykonywana tylko przy zimnym silniku. Demontaż Regulacja napięcia paska zębatego może być wykonywana tylko przy zimnym silniku. Zdemontować dźwiękochłonną osłonę silnika wyciągając ją do góry -strzałki-. Odłączyć elastyczny przewód cieczy

Bardziej szczegółowo

Zawór przelewowy sterowany bezpośrednio typ DBD

Zawór przelewowy sterowany bezpośrednio typ DBD Zawór przelewowy sterowany bezpośrednio typ DBD WN6,, do 6 Ma do 20 dm /min WK 40 6 01.14 ZASOSOWANIE Zadaniem zaworów przelewowych jest ograniczanie maksymalnego ciśnienia w całym układzie hydraulicznym

Bardziej szczegółowo

Regulator różnicy ciśnień AFP / VFG 2 (VFG 21)

Regulator różnicy ciśnień AFP / VFG 2 (VFG 21) Regulator różnicy ciśnień AFP / VFG 2 (VFG 21) Zastosowanie AFP / VFG 2 (VFG 21) jest regulatorem różnicy ciśnień bezpośredniego działania, stosowanym głównie do regulacji układów ciepłowniczych. Regulator

Bardziej szczegółowo

Przemienniki częstotliwości

Przemienniki częstotliwości 5 192 Przemienniki częstotliwości SED2 Przemienniki częstotliwości do regulacji obrotów silników zasilanych napięciem trójfazowym, służących do napędu pomp i wentylatorów. Zakres mocy: 0.37 kw do 90 kw

Bardziej szczegółowo

WYBRANE MODERNIZACJE POMP GŁÓWNEGO OBIEGU PARA-WODA ELEKTROWNI

WYBRANE MODERNIZACJE POMP GŁÓWNEGO OBIEGU PARA-WODA ELEKTROWNI HYDRO-POMP WYBRANE MODERNIZACJE POMP GŁÓWNEGO OBIEGU PARA-WODA ELEKTROWNI ANDRZEJ BŁASZCZYK GRZEGORZ KOŹBA MARIUSZ NAWROCKI ADAM PAPIERSKI ARTUR STANISZEWSKI MARIUSZ SUSIK DARIUSZ WOŹNIAK Licheń 2013 Modernizacje

Bardziej szczegółowo

CENNIK nr 5. www.thermatic.com.pl. indywidualna stacja mieszkaniowa. CB POLSKA INC. 02-878 Warszawa ul. Gajdy 53 Tel. 022 816 51 60 Fax 022 643 91 46

CENNIK nr 5. www.thermatic.com.pl. indywidualna stacja mieszkaniowa. CB POLSKA INC. 02-878 Warszawa ul. Gajdy 53 Tel. 022 816 51 60 Fax 022 643 91 46 CB POLSKA INC. 02-878 Warszawa ul. Gajdy 53 Tel. 022 816 51 60 Fax 022 643 91 46 data: 05 / 2010 1 alfa mini Uk ad bezpoêredniego Êrubunkowego. 448,5 p yt podstawowà zawory odcinajàce kulowe proste 3/4

Bardziej szczegółowo

AERIS CA 350 VV EASE Zalety Informacje ogólne

AERIS CA 350 VV EASE Zalety Informacje ogólne AERIS CA 350 VV EASE Centrala wentylacyjna najnowszej generacji wyposażona w wymiennik przeciwprądowy o wysokiej sprawności oraz unikatowe wentylatory prądu stałego wyposażone w wirniki o konstrukcji zapewniające

Bardziej szczegółowo

Przep³ywowy ogrzewacz wody, DDLT 12, DDLT 18, DDLT 21, DDLT 24, DDLT 27 Pin Control

Przep³ywowy ogrzewacz wody, DDLT 12, DDLT 18, DDLT 21, DDLT 24, DDLT 27 Pin Control Przep³ywowy ogrzewacz wody, DDLT 12, DDLT 18, DDLT 21, DDLT 24, DDLT 27 Pin Control Instrukcja obs³ugi i monta u Monta (uk³ad wodny i instalacja elektryczna), pierwsze uruchomienie, konserwacja i naprawy

Bardziej szczegółowo

OÊ liniowa ze Êrubà kulowà. OÊ liniowa z paskiem z batym

OÊ liniowa ze Êrubà kulowà. OÊ liniowa z paskiem z batym OÊ liniowa ze Êrubà kulowà GL15B & GL20B Sztywna i zwarta budowa Po àczenie prowadnicy liniowej GSR z bardzo sztywnym profilem aluminiowym i nap dem kulowo-tocznym da o osi liniowej typu GL15 i GL20 sztywnà

Bardziej szczegółowo

CZUJNIKI MAGNETYCZNE DO SI OWNIKÓW

CZUJNIKI MAGNETYCZNE DO SI OWNIKÓW CZUJNIKI MAGNETYCZNE DO SI OWNIKÓW Wstêp Czujniki kontaktronowe seria 1500 Czujniki pó³przewodnikowe seria 1500 Miniaturowe czujniki kontaktronowe i pó³przewodnikowe seria 1580 8.0 8.1-8.2 8.3-8.4 8.5

Bardziej szczegółowo

UKŁAD ROZRUCHU SILNIKÓW SPALINOWYCH

UKŁAD ROZRUCHU SILNIKÓW SPALINOWYCH UKŁAD ROZRUCHU SILNIKÓW SPALINOWYCH We współczesnych samochodach osobowych są stosowane wyłącznie rozruszniki elektryczne składające się z trzech zasadniczych podzespołów: silnika elektrycznego; mechanizmu

Bardziej szczegółowo

Modułowy system aluminiowy o nieograniczonych możliwościach. Nieograniczony wybór różnych urządzeń o dowolnych. do zastosowania w służbie zdrowie.

Modułowy system aluminiowy o nieograniczonych możliwościach. Nieograniczony wybór różnych urządzeń o dowolnych. do zastosowania w służbie zdrowie. Modułowy system aluminiowy o nieograniczonych możliwościach Nieograniczony wybór różnych urządzeń o dowolnych wymiarach do zastosowania w służbie zdrowie. PVS RVS System profili i połączeń dla rozwiązań

Bardziej szczegółowo

Stacje wody zmieszanej Elektroniczna zblokowana stacja wody zmieszanej

Stacje wody zmieszanej Elektroniczna zblokowana stacja wody zmieszanej z orurowaniem ze stali szlachetnej z orurowaniem ze stali szlachetnej do utrzymania sta ej temperatury wody zmieszanej do dyspozycji w pomieszczeniach do mycia i k pieli oraz instalacjach przemys owych

Bardziej szczegółowo

Falowniki. QX3 AGy AVy. Wektorowe przetwornice częstotliwości:

Falowniki. QX3 AGy AVy. Wektorowe przetwornice częstotliwości: Falowniki QX3 AGy AVy Wektorowe przetwornice częstotliwości: QUIX-QX3 ARTDriveG AGy ARTDriveAVy 0,37-5,5 kw 0,75-200 kw 0,75-630 kw do sterowania m. in. obrotów ślimaka plastyfikującego i pompy poprzez

Bardziej szczegółowo

Siłowniki elektryczne

Siłowniki elektryczne 4 573 SQS35.50, SQS35.53, SQS65.5 ze sprężyną powrotną / bez sterowania ręcznego SQS35.00, SQS35.03, SQS65, SQS65.2 SQS85.00, SQS85.03 bez sprężyny powrotnej / ze sterowaniem ręcznym Siłowniki elektryczne

Bardziej szczegółowo

Kurtyny TL. Opis. Charakterystyka

Kurtyny TL. Opis. Charakterystyka 1 Opis Charakterystyka zwarta i samonośna konstrukcja z malowanej proszkowo blachy stalowej, kolor RAL 9010 bez widocznych na zewnątrz obudowy śrub i nitów kratka ssawna z perforowanej blachy stalowej,

Bardziej szczegółowo

Badanie bezszczotkowego silnika prądu stałego z magnesami trwałymi (BLDCM)

Badanie bezszczotkowego silnika prądu stałego z magnesami trwałymi (BLDCM) Badanie bezszczotkowego silnika prądu stałego z magnesami trwałymi (BLDCM) Celem ćwiczenia jest zapoznanie się z budową, zasadą działania oraz sterowaniem bezszczotkowego silnika prądu stałego z magnesami

Bardziej szczegółowo

ELEMENTY I UKŁADY PNEUMATYKI I HYDRAULIKI

ELEMENTY I UKŁADY PNEUMATYKI I HYDRAULIKI Ćwiczenie 18 ELEMENTY I UKŁADY PNEUMATYKI I HYDRAULIKI 1. Wstęp W różnego rodzaju maszynach produkcyjnych wyszczególnić można zasadniczo trzy rodzaje napędów: elektryczne, pneumatyczne i hydrauliczne.

Bardziej szczegółowo

Siłowniki elektrohydrauliczne

Siłowniki elektrohydrauliczne 4 56 Siłowniki elektrohydrauliczne ze skokiem 2 mm SKD82... : Napięcie zasilania 23 V AC, 3-punktowy sygnał sterujący SKD82...: Napięcie zasilania 24 V AC, 3-punktowy sygnał sterujący Wersje siłownika

Bardziej szczegółowo

CENTRALE WENTYLACYJNE NAWIEWNO WYWIEWNE Z ODZYSKIEM CIEPŁA ORAZ WILGOCI

CENTRALE WENTYLACYJNE NAWIEWNO WYWIEWNE Z ODZYSKIEM CIEPŁA ORAZ WILGOCI CENTRALE WENTYLACYJNE NAWIEWNO WYWIEWNE Z ODZYSKIEM CIEPŁA ORAZ WILGOCI DOKUMENTACJA TECHNICZNO RUCHOWA B3B-WX 20, B3B-WX 30, B3B-WX 40, B3B-WX 60 http://www.hakom.pl SPIS TREŚCI 1. CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA.

Bardziej szczegółowo

Wentylatory oddymiaj¹ce

Wentylatory oddymiaj¹ce Klima PLSKA BSH KLIMA PLSKA Sp. z o.o. tel.: +48 22 737 18 58 fax: +48 22 737 18 59 e-mail: biuro@bsh.pl www.bsh.pl Wentylatory oddymiaj¹ce typ BWAXN Wszystkie wentylatory sprawdzone i dopuszczone wg EN

Bardziej szczegółowo

Obudowa metalowa ME-5 i ME-5-S v1.0

Obudowa metalowa ME-5 i ME-5-S v1.0 Roger Access Control System Obudowa metalowa ME-5 i ME-5-S v1.0 Wersja dokumentu: Rev. C 1. PRZEZNACZENIE I DANE TECHNICZNE Obudowa metalowa ME-5 jest przeznaczona do instalacji urządzeń oraz modułów elektronicznych

Bardziej szczegółowo

Przekaźniki czasowe H/44. Przekaźniki czasowe. Przekaźnik czasowy opóźnienie załączania EN 61810

Przekaźniki czasowe H/44. Przekaźniki czasowe. Przekaźnik czasowy opóźnienie załączania EN 61810 Przekaźniki czasowe Modułowe przekaźniki czasowe zaprojektowane są do montażu w skrzynkach sterowniczych. Umożliwiają sterowanie pracą urządzeń w funkcji czasu. Podczas doboru przekaźnika czasowego należy

Bardziej szczegółowo

KOMPRESORY ŒRUBOWE RELO

KOMPRESORY ŒRUBOWE RELO KOMPRESORY ŒRUBOWE RELO RELO GmbH Verdichter Humboldtstr. 25 02625 Bautzen tel.: +49 591 80520, fax.: +49 591 80521 Zalety kompresorów RELO 2 lata pe³nej gwarancji bez ograniczenia roboczogodzin; Zastosowanie

Bardziej szczegółowo

Czteropompowy zestaw do podnoszenia ciśnienia ZKA35/3-6/4

Czteropompowy zestaw do podnoszenia ciśnienia ZKA35/3-6/4 1 Czteropompowy zestaw do podnoszenia ciśnienia ZKA35/3-6/4 2 Spis treści 1. Wstęp... 3 2. Konstrukcja zestawu ZKA35/3-6/4... 4 3. Zastosowanie... 7 4. Regulacja pracy pompy w zestawie... 7 5. Montaż zestawu

Bardziej szczegółowo

JUMO dtrans p33 Przetwornik ciśnienia i sonda poziomu dla stref zagrożonych wybuchem

JUMO dtrans p33 Przetwornik ciśnienia i sonda poziomu dla stref zagrożonych wybuchem Karta katalogowa 404753 Strona 1/6 JUMO dtrans p33 Przetwornik ciśnienia i sonda poziomu dla stref zagrożonych wybuchem Typ 404753 II 1/2 G Ex ia IIC T4 do T6 (IP65) II 1/2 D Ex ia IIIC T100 C do T60 C

Bardziej szczegółowo

888 A 888 V 1. ZASTOSOWANIE 2. BUDOWA GENERATOR NAPIĘCIA 3-FAZOWEGO L2 L3 N PE

888 A 888 V 1. ZASTOSOWANIE 2. BUDOWA GENERATOR NAPIĘCIA 3-FAZOWEGO L2 L3 N PE 1. ZASTOSOWANIE Walizka serwisowa typu W-28 została zaprojektowana i wyprodukowana na specjalne życzenie grup zajmujących się uruchamianiem obiektów energetycznych. Przeznaczona jest przede wszystkim do

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 16 czerwca 2015 r. Poz. 828. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi 1) z dnia 19 maja 2015 r.

Warszawa, dnia 16 czerwca 2015 r. Poz. 828. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi 1) z dnia 19 maja 2015 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 16 czerwca 2015 r. Poz. 828 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi 1) z dnia 19 maja 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie potwierdzania

Bardziej szczegółowo

SMARTBOX M O D U Y GRZEWCZE. ISYS Sp. z o.o. Raków 26, 55-093 Kie³czów, tel. (071) 78 10 390, biuro@isysnet.pl, www.isysnet.pl

SMARTBOX M O D U Y GRZEWCZE. ISYS Sp. z o.o. Raków 26, 55-093 Kie³czów, tel. (071) 78 10 390, biuro@isysnet.pl, www.isysnet.pl M O D U Y GRZEWCZE SMARTBOX y grzewcze wyposa one w palniki ECLIPSE, charakteryzuj¹ce siê silnym strumieniem gor¹cych gazów, zapewniaj¹ bardzo du y zakres modulacji i zwiêkszon¹ sprawnoœæ urz¹dzenia. Palnik

Bardziej szczegółowo

WCIĄGARKI HYDRAULICZNE STOJAKI I PRZY CZEP

WCIĄGARKI HYDRAULICZNE STOJAKI I PRZY CZEP 5 WCIĄGARKI HYDRAULICZNE STOJAKI I PRZYCZEPY DO NACIĄGANIA KABLOWE LINII NAPOWIETRZNEJ A110-0 wersja 17:14 EN F157 Kołyska do szpuli przeznaczona do podnoszenia i rozwijania nawiniętego przewodu. Wykonana

Bardziej szczegółowo

Ciśnieniowe zawory odciążające SPV, SPVF

Ciśnieniowe zawory odciążające SPV, SPVF Ciśnieniowe zawory odciążające SPV, SPVF kcesoria Konstrukcja ciśnieniowego zaworu odciążającego SPV, SPVF spawana SE (3000 psi) Symbol Opis Konstrukcja zaworu SPVF 40 B 2F 1 + 2 x CFS 106-ST SE O-Ring

Bardziej szczegółowo

TRANSFORMATORY I ZASILACZE

TRANSFORMATORY I ZASILACZE TRANSFORMATORY I ZASILACZE TOP TECHNIKA TOP JAKOŚĆ 66 TRANSFORMATORY STERUJĄCE JEDNO- I TRÓJFAZOWE ZASILACZE STABILIZOWANE I NIESTABILIZOWANE TOP ROZWIĄZANIE TOP TECHNIKA ZASILACZE IMPULSOWE TRANSFORMATORY

Bardziej szczegółowo

Zbiorniki hydroforowe

Zbiorniki hydroforowe Zbiorniki hydroforowe Zbiorniki przeponowe stosowane w układach hydroforowych. Dopuszczalna temperatura pracy: od 0 C do 100 C. Zbiorniki wstępnie napełnione są powietrzem do ciśnienia 1,5 bar dla zbiorników

Bardziej szczegółowo

DWP. NOWOή: Dysza wentylacji po arowej

DWP. NOWOŒÆ: Dysza wentylacji po arowej NOWOŒÆ: Dysza wentylacji po arowej DWP Aprobata Techniczna AT-15-550/2007 SMAY Sp. z o.o. / ul. Ciep³ownicza 29 / 1-587 Kraków tel. +48 12 78 18 80 / fax. +48 12 78 18 88 / e-mail: info@smay.eu Przeznaczenie

Bardziej szczegółowo

ZABEZPIECZENIA ZATRZASKOWE

ZABEZPIECZENIA ZATRZASKOWE ZABEZPIECZENIA ZATRZASKOWE Nowoczesne rozwi¹zania w technice ³¹czenia T CER Y F K I A T 9001:2000 I S O Koenig Technika Mocowania i ¹czenia Bolce zabezpieczaj¹ce z zatrzaskiem kulkowym oraz sprê ynowe

Bardziej szczegółowo

Instrukcja monta u i obs³ugi RS 25/4EA RS 25/6EA

Instrukcja monta u i obs³ugi RS 25/4EA RS 25/6EA Instrukcja monta u i obs³ugi RS 25/4EA RS 25/6EA Luna energooszczêdna, elektroniczna POMPA OBIEGOWA Importer: Goshe sp. z o. o., ul. Kmicica 4, 11-041 Olsztyn, www.goshe.pl 1 Informacje ogólne Niniejsza

Bardziej szczegółowo

DTR.ZL-24-08 APLISENS PRODUKCJA PRZETWORNIKÓW CIŚNIENIA I APARATURY POMIAROWEJ INSTRUKCJA OBSŁUGI (DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA)

DTR.ZL-24-08 APLISENS PRODUKCJA PRZETWORNIKÓW CIŚNIENIA I APARATURY POMIAROWEJ INSTRUKCJA OBSŁUGI (DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA) DTR.ZL-24-08 APLISENS PRODUKCJA PRZETWORNIKÓW CIŚNIENIA I APARATURY POMIAROWEJ INSTRUKCJA OBSŁUGI (DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA) ZASILACZ SIECIOWY TYPU ZL-24-08 WARSZAWA, KWIECIEŃ 2008. APLISENS S.A.,

Bardziej szczegółowo

M P A P S - 50 X 100

M P A P S - 50 X 100 ul. Hauke Bosaka 15, 25-217 Kielce; e-mail: marketing@obreiup.com.pl MP seria Jak zamawiać? M P A P S - 50 X 100 M: Marani A: Dwustronnego działania (typ podstawowy) S: Magnes na tłoku Średnica x Skok

Bardziej szczegółowo

Automatyzacja pakowania

Automatyzacja pakowania Automatyzacja pakowania Maszyny pakuj¹ce do worków otwartych Pe³na oferta naszej firmy dostêpna jest na stronie internetowej www.wikpol.com.pl Maszyny pakuj¹ce do worków otwartych: EWN-SO do pakowania

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA TECHNICZNA MOTOPOMPA O WYDAJNOŚCI: 21 000 l /min

INFORMACJA TECHNICZNA MOTOPOMPA O WYDAJNOŚCI: 21 000 l /min INFORMACJA TECHNICZNA MOTOPOMPA O WYDAJNOŚCI: 21 000 l /min 1. Opis hydrauliczny pompy model RP10B60: Znamionowy punkt pracy pompy: wydajność - 21 000 l/min przy Całkowitej Dynamicznej Wysokości Podnoszenia

Bardziej szczegółowo

L A K M A R. Rega³y DE LAKMAR

L A K M A R. Rega³y DE LAKMAR Rega³y DE LAKMAR Strona 2 I. KONSTRUKCJA REGA ÓW 7 1 2 8 3 4 1 5 6 Rys. 1. Rega³ przyœcienny: 1 noga, 2 ty³, 3 wspornik pó³ki, 4pó³ka, 5 stopka, 6 os³ona dolna, 7 zaœlepka, 8 os³ona górna 1 2 3 4 9 8 1

Bardziej szczegółowo

PLANOVA KATALOG 2012

PLANOVA KATALOG 2012 KATALOG 2012 GONDOLA NA KWIATY gondola - cynk galwaniczny + farba proszkowa, standardowe kolory - podest RAL 7045, obudowa - RAL 1003. pó³ka metalowa przykrêcana do gondoli ma 11 okr¹g³ych otworów do wk³adania

Bardziej szczegółowo

Woda to życie. Filtry do wody. www.ista.pl

Woda to życie. Filtry do wody. www.ista.pl Woda to życie Filtry do wody www.ista.pl Filtry do wody Mamy coś na osady i korozję Dobra i czysta woda pitna stała się dla nas prawie oczywistą rzeczą. Przedsiębiorstwa wodociągowe dokładają dużych starań

Bardziej szczegółowo

Zap³on elektroniczny z baterii. Oszczêdna praca ze wzglêdu na wyeliminowanie œwieczki dy urnej. atwa i przyjazna u ytkownikowi obs³uga

Zap³on elektroniczny z baterii. Oszczêdna praca ze wzglêdu na wyeliminowanie œwieczki dy urnej. atwa i przyjazna u ytkownikowi obs³uga AquaHeat typ G 19-00 Zap³on elektroniczny z baterii Oszczêdna praca ze wzglêdu na wyeliminowanie œwieczki dy urnej atwa i przyjazna u ytkownikowi obs³uga Pe³ny system zabezpieczeñ 3 letni okres gwarancji

Bardziej szczegółowo

Technika dobrego samopoczucia

Technika dobrego samopoczucia Technika dobrego samopoczucia Zamkniêty stoj¹cy zasobnik ciep³ej wody z wbudowanym wymiennikiem ciep³a, oraz zewnêtrzn¹ pow³ok¹ izolacyjn¹ SHW 300 WAC, SHW 400 WAC Instrukcja obs³ugi i monta u Opis Stoj¹cy

Bardziej szczegółowo

WZORU UŻYTKOWEGO EGZEMPLARZ ARCHIWALNY. d2)opis OCHRONNY. (19) PL (n)62894. Centralny Instytut Ochrony Pracy, Warszawa, PL

WZORU UŻYTKOWEGO EGZEMPLARZ ARCHIWALNY. d2)opis OCHRONNY. (19) PL (n)62894. Centralny Instytut Ochrony Pracy, Warszawa, PL RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej d2)opis OCHRONNY WZORU UŻYTKOWEGO (21) Numer zgłoszenia: 112772 (22) Data zgłoszenia: 29.11.2001 EGZEMPLARZ ARCHIWALNY (19) PL (n)62894 (13)

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBS UGI www.elstat.pl

INSTRUKCJA OBS UGI www.elstat.pl INSTRUKCJA OBS UGI 1. CHARAKTERYSTYKA REGULATORA Regulator temperatury przeznaczony do wspó pracy z czujnikami rezystancyjnymi PTC, Pt100, Pt1000 oraz termoparami J lub K. Wybór zakresu i typu czujnika

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA NAPĘDÓW SERII 45, 55, 59, 64 M

INSTRUKCJA NAPĘDÓW SERII 45, 55, 59, 64 M Dane techniczne Napędy typu M przeznaczone są do zautomatyzowania pracy rolet zewnętrznych i bram rolowanych. Posiadają głowicę awaryjnego otwierania, pozwalającą na zwinięcie lub rozwinięcie bramy bądź

Bardziej szczegółowo

Firma NUKON jeden z czo³owych producentów wycinarek laserowych typu fiber. Wieloletnie doœwiadczenie w dziedzinie produkcji urz¹dzeñ do ciêcia stali

Firma NUKON jeden z czo³owych producentów wycinarek laserowych typu fiber. Wieloletnie doœwiadczenie w dziedzinie produkcji urz¹dzeñ do ciêcia stali FIBER LASER 2013 Firma NUKON jeden z czo³owych producentów wycinarek laserowych typu fiber. Wieloletnie doœwiadczenie w dziedzinie produkcji urz¹dzeñ do ciêcia stali przyczyni³o siê do stworzenia niezawodnego,

Bardziej szczegółowo

kot³y serii MAX KOT Y SERII MAX

kot³y serii MAX KOT Y SERII MAX kot³y serii MAX KOT Y SERII MAX Nowoœci¹ w ofercie PW DEFRO s¹ kot³y du ych mocy EKOPELL MAX zaprojektowane do spalania biomasy i spe³niaj¹ce wszystkie wymagania znowelizowanej normy PN-EN 303-5. W kot³ach

Bardziej szczegółowo

SYSTEM SMAROWANIA LUBETOOL

SYSTEM SMAROWANIA LUBETOOL SYSTEM SMAROWANIA LUBETOOL Charakterystyka systemu System LubeTool jest systemem skąpego smarowania. Składa się on (zaleŝnie od odmiany) ze zbiornika oleju, sekcji roboczych, elementów instalacji pneumatycznej

Bardziej szczegółowo

Steelmate - System wspomagaj¹cy parkowanie z oœmioma czujnikami

Steelmate - System wspomagaj¹cy parkowanie z oœmioma czujnikami Steelmate - System wspomagaj¹cy parkowanie z oœmioma czujnikami Cechy: Kolorowy i intuicyjny wyœwietlacz LCD Czujnik wysokiej jakoœci Inteligentne rozpoznawanie przeszkód Przedni i tylni system wykrywania

Bardziej szczegółowo

PL 205289 B1 20.09.2004 BUP 19/04. Sosna Edward,Bielsko-Biała,PL 31.03.2010 WUP 03/10 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 205289

PL 205289 B1 20.09.2004 BUP 19/04. Sosna Edward,Bielsko-Biała,PL 31.03.2010 WUP 03/10 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 205289 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 205289 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 359196 (51) Int.Cl. B62D 63/06 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22) Data zgłoszenia: 17.03.2003

Bardziej szczegółowo

(13) B1 PL 161821 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 161821

(13) B1 PL 161821 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 161821 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 161821 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia: 283615 (22) Data zgłoszenia: 02.02.1990 (51) IntCl5: G05D 7/00 (54)Regulator

Bardziej szczegółowo

Sterownik Silnika Krokowego GS 600

Sterownik Silnika Krokowego GS 600 Sterownik Silnika Krokowego GS 600 Spis Treści 1. Informacje podstawowe... 3 2. Pierwsze uruchomienie... 5 2.1. Podłączenie zasilania... 5 2.2. Podłączenie silnika... 6 2.3. Złącza sterujące... 8 2.4.

Bardziej szczegółowo

BAKS Kazimierz Sielski. 05-480 Karczew ul. Jagodne 5. Tel./ fax (022) 7108100 fax (022) 7108101 NIP 532-010-20-41. Zapytanie ofertowe.

BAKS Kazimierz Sielski. 05-480 Karczew ul. Jagodne 5. Tel./ fax (022) 7108100 fax (022) 7108101 NIP 532-010-20-41. Zapytanie ofertowe. BAKS Kazimierz Sielski 05-480 Karczew ul. Jagodne 5 Tel./ fax (022) 7108100 fax (022) 7108101 Internet www.baks.com.pl e-mail baks@baks.com.pl NIP 532-010-20-41 Karczew dnia 2015-06-22 ZAPYTANIE OFERTOWE

Bardziej szczegółowo

Nazwa firmy: Autor: Telefon:

Nazwa firmy: Autor: Telefon: Pozycja Ilość Opis 1 TP 4-3/2 A-F-A-BAQE Dane: 1/27/216 Nr katalogowy: 9686914 Jednostopniowa pojedyncza pompa wirowa in-line: - pierścień bieżny z brązu - malowanie kataforetyczne - sztywne sprzęgło tulejowe

Bardziej szczegółowo

Zestawienie urządzeń zasilanych elektrycznie pom techniczne przy fontannie na placu Lp Urządzenie Moc nominalna Napięcie Moc całkowita

Zestawienie urządzeń zasilanych elektrycznie pom techniczne przy fontannie na placu Lp Urządzenie Moc nominalna Napięcie Moc całkowita OPIS TECHNICZNY 1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt wykonawczy instalacji uzdatniania wody i zasilania fontanny zewnętrznej zlokalizowanej w stawie w parku miejskim

Bardziej szczegółowo

Katalog maszyn dla przemys³u drzewnego

Katalog maszyn dla przemys³u drzewnego AÑCUCHOWE SYSTEMY TN CE Katalog maszyn dla przemys³u drzewnego E21 mocna, jednofazowa pi³a do ciêcia ró norodnych materia³ów 230 V / 50 Hz / 2,0 kw 4500 obr/min (drewno), 2000 obr/min (ceg³a) automatyczne

Bardziej szczegółowo

BANK ENERGII I AWARYJNY STARTER SAMOCHODU INSTRUKCJA OBSŁUGI

BANK ENERGII I AWARYJNY STARTER SAMOCHODU INSTRUKCJA OBSŁUGI BANK ENERGII I AWARYJNY STARTER SAMOCHODU INSTRUKCJA OBSŁUGI ZASADY BEZPIECZEŃSTWA I OSTRZEŻENIA Naładuj do końca ENERJUMP przed użyciem pierwszym użyciem. UWAGA: Trzymaj urządzenie z dala od ognia i wody.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja monta u i obs³ugi EB 8546-1 PL. Regulator ciœnienia typu 4708-45. Wydanie: czerwiec 2009 (01/09) o zwiêkszonej wydajnoœci powietrza

Instrukcja monta u i obs³ugi EB 8546-1 PL. Regulator ciœnienia typu 4708-45. Wydanie: czerwiec 2009 (01/09) o zwiêkszonej wydajnoœci powietrza Regulator ciœnienia typu 4708-45 o zwiêkszonej wydajnoœci powietrza Rys. 1 Regulator ciśnienia typu 4708-45 Instrukcja monta u i obs³ugi EB 8546-1 PL Wydanie: czerwiec 2009 (01/09) Spis treści Spis treœci

Bardziej szczegółowo

www.hsluban.pl katalog produktów producent cylindrów hydraulicznych

www.hsluban.pl katalog produktów producent cylindrów hydraulicznych www.hsluban.pl katalog produktów producent cylindrów hydraulicznych spis treści Firma 5 Sposoby oznaczania wyrobów 6 Warianty mocowania cylindrów 7 Cylindry hydrauliczne tłokowe UCJ1F, UCJ2F 8 Cylindry

Bardziej szczegółowo

Zbiornik oleju typ UB...

Zbiornik oleju typ UB... Zbiornik oleju typ UB... 63 do 50 dm 3 K 5605 02.1999 ZASTOSOANIE Elementem sk³adowym ka dego urz¹dzenia hydraulicznego jest zbiornik oleju. Podstawowym zadaniem zbiornika jest pomieszczenie niezbêdnej

Bardziej szczegółowo

ZESPOŁY PRZYGOTOWANIA POWIETRZA FRL

ZESPOŁY PRZYGOTOWANIA POWIETRZA FRL ZESPOŁY PRZYGOTOWANIA POWIETRZA FRL 3 Zespoły przygotowania Zespo³y przygotowania powietrza powietrza FRL FRL Symbole Symbole graficzne graficzne Zespó³ przygotowania (sk³adaj cy siê z filtra, regulatora,

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI MC-2810 CYFROWY SYSTEM GŁOŚNIKOWY 5.1 KANAŁÓW DO KINA DOMOWEGO

INSTRUKCJA OBSŁUGI MC-2810 CYFROWY SYSTEM GŁOŚNIKOWY 5.1 KANAŁÓW DO KINA DOMOWEGO MC-2810 CYFROWY SYSTEM GŁOŚNIKOWY 5.1 KANAŁÓW DO KINA DOMOWEGO GRATULUJEMY UDANEGO ZAKUPU ZESTAWU GŁOŚNIKOWEGO MC-2810 Z AKTYWNYM SUBWOOFEREM I GŁOŚNIKAMI SATELITARNYMI. ZESTAW ZOSTAŁ STARANNIE ZAPROJEKTOWANY

Bardziej szczegółowo

ZMYWARKI FRANKE DO ZABUDOWY

ZMYWARKI FRANKE DO ZABUDOWY 100 ZMYWARKI FRANKE DO ZABUDOWY 60 CM FDW 612 HL 3A 104 FDW 614 DTS 3B A++ 104 40 CM FDW 410 DH 3A 105 ZMYWARKI DO ZABUDOWY 101 ZMYWARKI FRANKE TWÓJ WYBÓR NAJLEPSZE PARAMETRY KLASA EFEKTYWNOŚCI Zmywanie

Bardziej szczegółowo

CYFROWY MIERNIK REZYSTANCJI UZIEMIENIA KRT 1520 INSTRUKCJA OBSŁUGI

CYFROWY MIERNIK REZYSTANCJI UZIEMIENIA KRT 1520 INSTRUKCJA OBSŁUGI CYFROWY MIERNIK REZYSTANCJI UZIEMIENIA KRT 1520 INSTRUKCJA OBSŁUGI Cyfrowy miernik rezystancji uziemienia SPIS TREŚCI 1 WSTĘP...3 2 BEZPIECZEŃSTWO UŻYTKOWANIA...3 3 CECHY UŻYTKOWE...4 4 DANE TECHNICZNE...4

Bardziej szczegółowo

10A.1-10A.2 10A.3-10A.4 10A.5-10A.7 10A.8-10A.10

10A.1-10A.2 10A.3-10A.4 10A.5-10A.7 10A.8-10A.10 Zawór elektromagnetyczny 2-drogowy N.Z. Bezpoœredniego dzia³ania 21D72KRS90-L 21D72KRS90-R Zawór elektromagnetyczny 2-drogowy N.Z. Bezpoœredniego dzia³ania 21D72RRS90-L 21D72RRS90-R Zawór elektromagnetyczny

Bardziej szczegółowo

Zawory typu RA-N z nastawą wstępną i nyplem samouszczelniającym

Zawory typu RA-N z nastawą wstępną i nyplem samouszczelniającym Zawory typu RA-N z nastawą wstępną i nyplem samouszczelniającym Zgodne z normą EN 215 Zastosowanie Wersja prosta Korpusy zaworów RA-N stosowane są w dwururowych instalacjach centralnego ogrze wania. Fabrycznie

Bardziej szczegółowo