Hydraulika stacjonarna

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Hydraulika stacjonarna"

Transkrypt

1 Industrial Hydraulics Electric Drives and Controls Linear Motion and Assembly Technologies Pneumatics Service Automation Mobile Hydraulics Hydraulika stacjonarna Elementy hydrauliczne i elektroniczne Informacja programowa The Drive & Control Company

2 Wydawca: Bosch Rexroth Sp. z o. o. ul. Staszica 1, PL Pruszkow Tel. (22) Fax. (22) Nummer publikacji: RPL 00208/02.04 Zastêpuje: Druk: 2002 by Bosch Rexroth Sp. z o. o., ul. Staszica 1, PL Pruszków Wszelkie prawa zastrze one. adna czêœæ niniejszego dzie³a nie mo e byæ w jakiejkolwiek postaci, bez uprzedniej pisemnej zgody firmy Bosch Rexroth Sp. z o. o. reprodukowana lub przechowywana w pamiêci, przetwarzana, powielana lub rozpowszechniana z zastosowaniem systemów elektronicznych. Naruszenie tych praw zobowi¹zuje do odszkodowania.

3

4 Centrala: BOSCH REXROTH Sp. z o.o. ul. Staszica 1, Pruszków tel. 022/ , fax 022/ Biura Regionalne: Biuro Poznañ: Biuro Pruszków: Biuro Rzeszów: Biuro Szczecin: Biuro Wroc³aw: ul. D¹browskiego 81/85, Poznañ tel. 061/ , fax 061/ ul. Staszica 1, Pruszków tel. 022/ , fax 022/ ul. Hoffmanowej 19, Rzeszów tel. 017/ , fax 017/ ul. Cukrowa 12, Szczecin tel.091/ , fax 091/ ul. Bystrzycka 1, Wroc³aw tel. 071/ , fax 071/ Podane dane sluza wylacznie do opisu produktow. Stwierdzenie co do okreslonych cech lub przydatnosci do okreslonego zastosowania nie moze byc wywiedzione z naszych danych. Nalezy zwrocic uwage na to, ze nasze produkty ulegaja naturalnemu procesowi zuzycia przez scieranie i procesowi starzenia. RPL 00208/02.04

5 Bosch Rexroth AG Industrial Hydraulics 3 Treœæ Strona Pompy 7 < Pompy t³okowe osiowe 16 < Pompy zêbate o zazêbieniu zewnêtrznym 17 < Pompy zêbate o zazêbieniu wewnêtrznym 19 < Pompy ³opatkowe 21 < Pompy t³okowe promieniowe 22 < Pompy wielostrumieniowe Silniki 24 < Silniki t³okowe osiowe 29 < Silniki t³okowe promieniowe mimoœrodowe Cylindry 32 < Odmiana konstrukcyjna z dwustronnymi œrubami z³¹cznymi 33 < Odmiana konstrukcyjna okr¹g³a Zawory steruj¹ce 36 < Zawory odcinaj¹ce 41 < Rozdzielacze suwakowe 47 < Zawory ciœnieniowe 57 < Zawory natê eniowe 61 < Dwudrogowe zawory do wbudowania (zawory logiczne) 64 < Wyposa enie dodatkowe do rozdzielaczy suwakowych Zawory o dzia³aniu ci¹g³ym 66, 86 < Rozdzielacze proporcjonalne 72 < Proporcjonalne zawory ciœnieniowe 80 < Proporcjonalne zawory natê eniowe 82 < Zawory regulacyjne 88 < Serwozawory steruj¹ce suwakowe

6 Treœæ 4 Industrial Hydraulics Bosch Rexroth AG Strona Elektroniczne elementy i zespo³y, systemy i osprzêt 90 < Karty i modu³y wzmacniaczy 104 < Cyfrowe karty i zespo³y regulatorów 110 < Systemy elektrohydrauliczne 117 < Czujniki i sygnalizatory 118 < Osprzêt Bloki / p³yty sterownicze 126 < Bloki sterownicze standardowe 126 < Bloki sterownicze specjalistyczne i specyficzne dla klienta 126 < Hydraulika nabojowa 127 < P³yty szeregowe 128 < Modu³owy system p³yt Osprzêt 130 < Jednostki wskaźnikowe ciœnienia 131 < Przekaźniki ciœnienia 133 < Filtry Akumulatory i osprzêt akumulatorów 136 < Zespo³y akumulatora, bloki akumulatorowe zabezpieczaj¹ce i odcinaj¹ce 137 < Akumulatory hydropneumatyczne 138 < Zawory bezpieczeñstwa, zawory ³adowania akumulatorów Zasilacze hydrauliczne i osprzêt 140 < Zasilacze, zbiorniki hydrauliczne, modu³ silnik-pompa 144 < Modu³ mocowania i napêdu 146 < Osprzêt 147 < Zespó³ silnik-pompa

7 Pompy Pompy t³okowe osiowe Pompy t³okowe osiowe dla œrednich i wysokich ciœnieñ s¹ dostêpne zarówno jako odmiana konstrukcyjna z tarcz¹ wychyln¹ jak i z wychylnym blokiem cylindrów. Odmiany wykonania, zakresy mocy oraz ró ne mo liwoœci regulacji i sterowania zapewniaj¹ optymalne rozwi¹zania dla urz¹dzeñ stacjonarnych. Pompy zêbate o zazêbieniu zewnêtrznym Pompy zêbate nale ¹ do klasyki hydrauliki. Pompy pojedyncze, zespo³y wielopompowe i pompy niskoszumowe produkowane w piêciu typoszeregach stwarzaj¹ wielorakie mo liwoœci zastosowania. Podstawowa charakterystyka < Objêtoœæ robocza 5 do 1000 cm 3 < Ciœnienie nominalne do 420 bar < Maksymalna prêdk. obrot. do 5600 min 1 < Maksymalna moc 933 kw < Regulatory modularne: sterowanie hydromechaniczne i elektrohydrauliczne Podstawowa charakterystyka < Objêtoœæ robocza 1 do 56 cm 3 < Ciœnienie nominalne do 280 bar < Kompensacja luzów w zale noœci od ciœnienia oraz wysoka dok³adnoœæ wykonania daj¹ optymaln¹ sprawnoœæ. < Warianty wykonania z ró nymi ko³nierzami, wa³kami, nabudowanymi zaworami oraz zespo³y wielopompowe.

8 Pompy Pompy zêbate o zazêbieniu wewnêtrznym Pompy zêbate o zazêbieniu wewnêtrznym mog¹ byæ stosowane do ci¹g³ej pracy przy ciœnieniu pracy do 315 bar (w zale noœci od wielkoœci konstrukcyjnej). Kompaktowa budowa daje szczególnie wysok¹ gêstoœæ energii i minimalne zapotrzebowanie przestrzeni. Podstawowa charakterystyka < Objêtoœæ robocza 1,7 do 250 cm 3 < Ci¹g³e ciœnienie pracy do 315 bar < Pumpy mog¹ byæ ³¹czone w zespo³y wielopompowe < Niewielkie pulsacje natê enia przep³ywu i cichy bieg dziêki zazêbieniu wewnêtrznemu < Bardzo dobra sprawnoœæ objêtoœciowa dziêki kompensacji hydraulicznej luzu osiowego i promieniowego Pompy ³opatkowe Odmiany konstrukcyjne pomp ³opatkowych s¹ stosowane przewa nie w dolnym i œrednim zakresie ciœnienia. Podstawowa charakterystyka Pompy o sta³ej wydajnoœci: < Objêtoœæ robocza 18 do 193 cm 3 < Ci¹g³e ciœnienie pracy do 210 bar < Pompy dwustrumieniowe < Niska g³oœnoœæ robocza < atwe w obs³udze Pompy o zmiennej wydajnoœci: < Objêtoœæ robocza 10 do 150 cm 3 < Ci¹g³e ciœnienie pracy do 160 bar < Mo liwoœæ tworzenia zespo³ów wielopompowych < Regulatory ciœnienia ze sterowaniem bezpoœrednim lub wstêpnym < Regulatory ciœnienia i przep³ywu Pompy t³okowe promieniowe Pompy t³okowe promieniowe s¹ stosowane w wysokim zakresie ciœnienia (ciœnienie pracy do 700 bar). S¹ to samozasysaj¹ce pompy o stałej objętości roboczej, sterowane zaworami. Podstawowa charakterystyka < Objêtoœæ robocza 0,40 do 20 cm 3 < Ciœnienie pracy do 700 bar < Hydrostatyczne odci¹ enie zaworów dla zapewnienia wysokiej trwa³oœci u ytkowej < Mo liwoœæ tworzenia zespo³ów wielopompowych

9 Bosch Rexroth AG Industrial Hydraulics 7 Pompy Pompy o sta³ej wydajnoœci < Wielk. znam. 5 do 1000 < Odmiana konstrukcyjna t³okowa osiowa z tarcz¹ wychyln¹ < Obieg otwarty < Seria 6 < Standardowa pompa o sta³ej wydajnoœci dla wszystkich zakresów zastosowañ < Mocne i krótkie u³o yskowanie wa³eczkowo-sto kowe < Przy³¹cza robocze SAE lub gwintowe < Dobra charakterystyka zasysania < Mo liwe u³o yskowanie typu Long-Life (wielk. znam. 250 do 1000) Typ A2FO Wielk. znam Ciœnienie nom. bar Ciœnienie maks. bar Objêtoœæ robocza V g cm 3 4,93 10, ,9 28, ,6 Prêdk. obrot. 1) n max min Natê. przep³. przy n max q V max L/min 27,6 32,4 37, Moc 2) P max kw 14,5 3) 21, Moment obr. 2) T max Nm 24,7 3) Masa (ok.) m kg 2, ,5 9,5 9,5 13,5 RD/RE Wielk. znam Ciœnienie nom. bar Ciœnienie maks. bar Objêtoœæ robocza V g cm 3 56, , , ,4 180 Prêdk. obrot. 1) n max min Natê. przep³. przy n max q V max L/min Moc 2) P max kw Moment obr. 2) T max Nm Masa (ok.) m kg Wielk. znam Ciœnienie nom. bar Ciœnienie maks. bar Objêtoœæ robocza V g cm Prêdk. obrot. 1) n max min Natê. przep³. przy n max q V max L/min Moc 4) P max kw 207 2) Moment obr. 4) T max Nm ) Masa (ok.) m kg ) Wartoœci odnosz¹ siê do ciœnienia absolutnego 1bar w otworze ssawnym S 2) p = 400 bar 3) p = 315 bar 4) p = 350 bar

10 Pompy 8 Industrial Hydraulics Bosch Rexroth AG Pompy o sta³ej wydajnoœci < Wielk. znam. 16 do 500 < Odmiana konstrukcyjna t³okowa osiowa z tarcz¹ wychyln¹ < Obieg otwarty < Seria 1 i 3 < Wysoka trwa³oœæ u ytkowa ³o ysk < Dobra charakterystyka zasysania < Mo liwoœæ ³¹czenia w zespo³y wielostrumieniowe < Mo liwy napêd przelotowy dla dobudowania dalszych pomp < Praca z cieczami roboczymi typu HF mo liwa przy zredukowanych parametrach (wielk. znam. 71 do 500) Typ A4FO RD/RE Wielk. znam Ciœnienie nom. bar Ciœnienie maks. bar Objêtoœæ robocza V g cm Prêdk. obrot. 1) n max min Natê. przep³. przy n max q V max L/min Moc p = 400 bar P max kw Moment obrot. p = 400 bar T max Nm Masa (ok.) m kg 13,5 13,5 13,5 16,5 1) Wartoœci odnosz¹ siê do ciœnienia absolutnego 1bar w otworze ssawnym S 2) Dla wykonania High-Speed dopuszczalne s¹ wy sze prêdkoœci obrotowe Wielk. znam Ciœnienie nominalne bar Ciœnienie maks. bar Objêtoœæ robocza V g cm Prêdk. obrot. 1) n max min ) ) Natê. przep³. przy n max q V max L/min Moc p = 350 bar P max kw Moment obrot. p = 350 bar T max Nm Masa (ok.) m kg

11 Bosch Rexroth AG Industrial Hydraulics 9 Pompy Pompy o zmiennej wydajnoœci < Wielk. znam. 40 do 1000 < Odmiana konstrukcyjna t³okowa osiowa z tarcz¹ wychyln¹ < Obieg zamkniêty < Seria 1 i 3 < Zastosowanie g³ównie w przemyœle < Blok zaworowy do zabezpieczenia obiegu zamkniêtego < Na wale przelotowym mo liwe jest nabudowanie pomp pomocniczych obiegu zasilania steruj¹cego lub zamontowanie dodatkowej pompy t³okowej osiowej do tej samej wielk. znam. Typ A4VSG Wielk. znam Ciœnienie nominalne bar Ciœnienie maks. bar Objêtoœæ robocza V g max cm Prêdk. obrot. n max min Natê. przep³. przy n max q V max L/min Moc p = 350 bar P max kw Moment obrot. p = 350 bar T max Nm Masa (ok.) EO+blok zawor. m kg RD/RE Pompa dla obiegu pó³zamkniêtego: RD/RE Wielk. znam Ciœnienie nominalne bar Ciœnienie maks. bar Objêtoœæ robocza V g max cm Prêdk. obrot. n max min Natê. przep³. przy n max q V max L/min Moc p = 350 bar P max kw Moment obrot. p = 350 bar T max Nm Masa (ok.) EO+blok zawor. m kg MA Sterowanie rêczne EM Sterowanie elektromotoryczne HW Hydrauliczne sterowanie wydajnoœci w zale noœci od drogi EO1/EO2 Hydrauliczne sterowanie wydajnoœci (zawór proporcjonalny) HS/HS3 Hydrauliczne sterowanie wydajnoœci (proporcjonalny serwozawór) HM1/2 Hydrauliczne sterowanie wydajnoœci w zale noœci od natê enia przep³ywu HD Hydrauliczne sterowanie w zale noœci od ciœnienia steruj¹cego DR Regulator ciœnienia DP Regulator ciœnienia do pracy w uk³adzie równoleg³ym V g = Objêtoœæ robocza p St = Ciœnienie steruj¹ce p B = Ciœnienie pracy s = Droga nastawcza U = Napiêcie steruj¹ce

12 Pompy 10 Industrial Hydraulics Bosch Rexroth AG Pompy o zmiennej wydajnoœci (jednostka kompaktowa) < Wielk. znam. 250 do 750 < Odmiana konstrukcyjna t³okowa osiowa z tarcz¹ wychyln¹ < Obieg zamkniêty < Seria 3 < Wbudowana pompa dope³niaj¹ca i zawory < Budowa kompaktowa < Mo liwy jest napêd przelotowy i tworzenie pomp wielostrumieniowych, mimo wbudowanej pompy pomocniczej Typ A4CSG RD/RE ) Pompa o zm. wydajn. 2) Pompa o zm. wydajn. bez pompy pomocniczej 3) Pompa ze sterowaniem EP i wbudowan¹ pomp¹ pomocnicz¹ Wielk. znam Ciœnienie nominalne bar Ciœnienie maks. bar Objêtoœæ robocza Pompa o zm. wydajn. V g max cm wbudow. pompa pom. V g H cm Prêdk. obrot. max. prêdk. obrot. n max min min. prêdk. obrot. n min min Natê. przep³. 1) przy n max q V max L/min Moc p = 350 bar przy n 0 max P 0 max kw Moment obrot. 2) p = 350 bar przy V g max T max Nm Masa (ok.) 3) m kg HM1/2/3 Hydrauliczne sterowanie wydajnoœci, w zale noœci od natê enia przep³ywu MA Sterowanie rêczne EM Sterowanie elektromotoryczne HW Hydrauliczne sterowanie wydajnoœci, w zale noœci od drogi EO1/2 Hydrauliczne sterowanie wydajnoœci (zawór proporcjonalny) HS/HS3 Hydrauliczne sterowanie wydajnoœci (proporcjonalny serwozawór) HD Hydrauliczne sterowanie w zale noœci od ciœnienia steruj¹cego EP Elektrohydrauliczne sterowanie objêtoœci¹ robocz¹ z elektromagnesem proporcjonalnym V g = Objêtoœæ robocza p St = Ciœnienie steruj¹ce s = Droga nastawcza ß = Po³o enie k¹towe czopa obrotowego U = Napiêcie steruj¹ce I = Natê enie pr¹du

13 Bosch Rexroth AG Industrial Hydraulics 11 Pompy Pompy o zmiennej wydajnoœci < Wielk. znam. 40 do 1000 < Odmiana konstrukcyjna t³okowa osiowa z tarcz¹ wychyln¹ < Obieg otwarty < Seria 1 i 3 < Zastosowanie g³ównie w przemyœle < Wysoka trwa³oœæ u ytkowa ³o ysk < Obszerny program urz¹dzeñ regulacyjnych i steruj¹cych < Mo liwoœæ napêdu przelotowego Typ A4VSO Wielk. znam Ciœnienie nominalne bar Ciœnienie maks. bar Objêtoœæ robocza V g max cm Prêdk. obrot. 1) n max min ) Natê enie przep³ywu przy n max q V max L/min Moc p = 350 bar P max kw Moment obrot. p = 350 bar T max Nm Masa (ok.) Regulator ciœn. m kg RD/RE Wielk. znam Ciœnienie nominalne bar Ciœnienie maks. bar Objêtoœæ robocza V g max cm Prêdk. obrot. 1) n max min ) ) Natê. przep³. przy n max q V max L/min Moc p = 350 bar P max kw Moment obrot. p = 350 bar T max Nm Masa (ok.) Regulator ciœn. m kg ) Wartoœci odnosz¹ siê do ciœnienia absolutnego 1bar w otworze ssawnym S 2) Dla wykonania High-Speed dopuszczalne s¹ wy sze prêdkoœci obrotowe DR Regulator ciœnienia DP Regul. ciœn. do pracy równol. FR Regulator natê enia przep³ywu DFR Regulator ciœnienia i natê enia przep³ywu LR2 Regulator mocy LR3 Regulator mocy, nastaw. zdal. MA Sterowanie rêczne EM Sterow. elektromotoryczne HS/HS3 Hydrauliczne nastawianie objêtoœci roboczej (serwozawór/zawór proporc.) EO1/EO2 Hydrauliczne nastawianie objêtoœci roboczej (zawór proporcjonalny) HD Hydrauliczne nastawianie, w zal. od ciœnienia steruj¹cego HM1/2 Hydrauliczne nastawianie objêtoœci roboczej, w zale n. od natê. przep³ywu DFE1 Elektroniczny regulator ciœnienia i natê enia przep³ywu V g = Objêtoœæ robocza p B = Ciœnienie pracy p St = Ciœnienie steruj¹ce s = Droga nastawcza ß = K¹t wychylenia U = Napiêcie steruj¹ce

14 Pompy 12 Industrial Hydraulics Bosch Rexroth AG Pompy o zmiennej wydajnoœci < Wielk. znam. 10 do 140 < Odmiana konstrukcyjna t³okowa osiowa z tarcz¹ wychyln¹ < Obieg otwarty < Seria 3 (Wielk. znam. 18 do 140) < Seria 5 (Wielk. znam. 10) < Wysoka trwa³oœæ u ytkowa ³o ysk < Obszerny program urz¹dzeñ regulacyjnych i steruj¹cych < Mo liwoœæ zastosowania napêdu przelotowego umo liwiaj¹cego monta dalszych pomp a do tej samej wielk. znam. (za wyj¹tkiem wielk. znam 10) Typ A10VSO Wielk. znam. 10: RD/RE Wielk. znam. 18: RD/RE Wielk. znam. 28 do 140: RD/RE Wielk. znam Ciœnienie nominalne bar Ciœnienie maks. bar Objêtoœæ robocza V g max cm 3 10, Prêdk. obrot. 1) n max min Natê. przep³. przy n max q V max L/min 37,8 59, Moc p = 280 bar P max kw 15,7 2) 27, Moment obrot. p = 280 bar T max Nm 41,7 2) Masa (ok.) Regulator ciœn. m kg ) Wartoœci odnosz¹ siê do ciœnienia absolutnego 1bar w otworze ssawnym S 2) p = 250 bar Wielk. znam Ciœnienie nominalne bar Ciœnienie maks. bar Objêtoœæ robocza V g max cm Prêdk. obrot. 1) n max min Natê. przep³. przy n max q V max L/min Moc p = 280 bar P max kw Moment obrot. p = 280 bar T max Nm Masa (ok.) Regulator ciœn. m kg DR Regulator ciœnienia DFR Regulator ciœnienia i natê enia przep³ywu DFLR Regulator ciœnienia, natê enia przep³ywu i mocy DFE Elektroniczny regulator ciœnienia i natê enia przep³ywu FHD Regulator objêtoœci roboczej w zale noœci od ciœn. ster., z regulacj¹ ciœnienia ED Elektrohydrauliczna regulacja ciœnienia V g = Objêtoœæ robocza p St = Ciœnienie steruj¹ce p B = Ciœnienie pracy I = Natê enie pr¹du U = Napiêcie steruj¹ce

15 Bosch Rexroth AG Industrial Hydraulics 13 Pompy Pompy o zmiennej wydajnoœci < Wielk. znam. 55 do 1000 < Budowa sto kowa osiowo-t³okowa z wychylnym blokiem cylindrów < Obieg otwarty < Seria 6 < O wzmocnionej budowie, do wielostronnych zastosowañ w obiegu otwartym < Mo liwe jest u³o yskowanie o wyd³u onej trwa³oœci u ytkowej (wielk. znam. 250 do 1000) < Na yczenie: optyczne lub elektryczne wskaźniki k¹ta wychylenia (wielk. znam. 250 do 1000) < Obszerny program urz¹dzeñ regulacyjnych i steruj¹cych Typ A7VO Wielk. znam Ciœnienie nominalne bar Ciœnienie maks. bar Objêtoœæ robocza V g max cm 3 54, Prêdk. obrot. 1) n max min Natê. przep³. przy n max q V max L/min Moc p = 350 bar P max kw Moment obrotowy p = 350 bar T max Nm Masa (ok.) m kg Wielk. znam. 55 do 160: RD/RE Wielk. znam. 250 do 1000: RD/RE Wielk. znam Ciœnienie nominalne bar Ciœnienie maks. bar Objêtoœæ robocza V g max cm Prêdk. obrot. 1) n max min Natê. przep³. przy n max q V max L/min Moc p = 350 bar P max kw Moment obrot. p = 350 bar T max Nm Masa (ok.) m kg ) Wartoœci odnosz¹ siê do ciœnienia absolutnego 1bar w otworze ssawnym S LR Regulator mocy DR Regulator ciœnienia EP Elektryczne urz¹dzenie steruj¹ce z elektromagnesem proporcjonalnym HD Hydrauliczne urz¹dzenie steruj¹ce w zale noœci od ciœnienia steruj¹cego V g = Objêtoœæ robocza p B = Ciœnienie pracy p St = Ciœnienie steruj¹ce I = Natê enie pr¹du

16 Pompy 14 Industrial Hydraulics Bosch Rexroth AG Pompy o zmiennej wydajnoœci < Wielk. znam. 450 < Odmiana konstrukcyjna t³okowa osiowa z tarcz¹ wychyln¹ < Pompa o zmiennej wydajnoœci dla obiegu zamkniêtego i dla pracy z podtrzymaniem ciœnienia < Seria 3 Typ A4VB RD/RE Wielk. znam. 450 Ciœnienie nominalne bar 420 Ciœnienie maks. bar 450 Objêtoœæ robocza V g cm Prêdk. obrot. n max min Natê. przep³. przy n max q V max L/min 821 Moc p = 420 bar P max kw 574 Moment obrot. p = 420 bar T max Nm 3044 Masa (ok.) m kg 420 HS/HS3 Hydrauliczne sterowanie wydajnoœci (proporcjonalny serwozawór) V g = Objêtoœæ robocza U = Napiêcie steruj¹ce

17 Bosch Rexroth AG Industrial Hydraulics 15 Pompy Uk³ady elektroniczne dla jednostek t³okowych osiowych Przegl¹d uk³adów i systemów elektronicznych do stacjonarnych zastosowañ jednostek t³okowych osiowych Typ urz¹dzenia do sterowania Czujniki HM 16 Przetwornik pomiarowy ciœnienia A10VS DFEE RD/RE Elektroniczne uk³ady steruj¹ce analogowe VT 2000 Wzmacniacz do zaworów proporcjonalnych A10VS / A4VS DRG RD/RE VT-VSPA1(K)-1 Wzmacniacz do zaworów proporcjonalnych A10VS / A4VS DRG RD/RE VT 3000 Wzmacniacz do zaworów proporcjonalnych A10VS / A4VS DRG RD/RE VT 5003 Wzmacniacz do zaworów proporcjonalnych A10VS / A4VS DRG RD/RE Elektroniczne uk³ady regulacyjne analogowe VT 5035 Wzmacniacz do regulacji natê enia przep³ywu A4VS EO RD/RE VT Wzmacniacz do regulacji natê enia przep³ywu A10VS FE RD/RE VT-SR7 Wzmacniacz do regulacji natê enia przep³ywu A4VS HS RD/RE SYDFE1, SYDFEE, SYDFEC Uk³ad regulacyjny do wysterowania A10VSO DFE RD/RE 30024, RD/RE 30030, RD/RE VT 5041 Uk³ad regulacyjny do wysterowania A4VS DFE RD/RE Elektroniczne uk³ady regulacyjne cyfrowe VT Uk³ad regulacyjny do wysterowania A4VS HS3 RD/RE Osprzêt VT 3002 Pakiet RD/RE VT Zamkniêty pakiet RD/RE VT Konwerter interfejsów RD/RE VT do Kaseta 19 cali RD/RE VT-NE30 do VT-NE32 Kompaktowe zasilacze sieciowe RD/RE VTS 0102 Przetwornik czêstotliwoœæ/napiêcie FUW1 RD/RE VT Skrzynka obs³ugi BB-3 RD/RE BODIV Program PC dla cyfrowych kart wzmacniaczy RD/RE 29899

18 Pompy 16 Industrial Hydraulics Bosch Rexroth AG Pompy zêbate o zazêbieniu zewnêtrznym < Wielk. znam. 1 do 56 < o yska œlizgowe na wysokie obci¹ enia < Wa³y napêdowe zgodnie z ISO lub SAE < Mo liwoœæ ³¹czenia wielu pomp < Przy³¹cza przewodów: ko³nierz przy³¹czeniowy lub gwint rurowy < Wykonanie niskoszumowe: Zoptymalizowana pulsacja ciœnienia zmniejsza emisjê ha³asu i wzbudzanie drgañ w systemie Znacznie d³u sza trwa³oœæ u ytkowa dziêki wzmocnionemu wykonaniu wa³u i kad³uba Typ AZP RD/RE RD/RE (Wykonanie niskoszumowe) Wielk. konstr. B Wielk. znam Objêtoœæ robocza V g max cm ,8 4,6 Ciœnienie pracy 1) p bar Moc przy 1450 min -1 P Antr kw 0,62 1,24 1,85 2,14 1,98 Zakres prêdk. obrot. 2) n min do 6000 Masa (ok.) m kg 0,8 0,9 0,9 0,9 Wielk. konstr. F Wielk. znam Objêtoœæ robocza V g max cm 3 4 5, ,5 Ciœnienie pracy 1) p bar Moc przy 1450 min -1 P Antr kw 3,01 4,14 6,01 8,27 10, ,7 12,7 Zakres prêdk. obrot. 2) n min do 4000 Masa (ok.) m kg 2,8 2,9 3 3,2 3,4 3,6 3,8 Wykon. niskoszumowe Wielk. znam Objêtoœæ robocza V g max cm 3 4 5, , Ciœnienie pracy 1) p bar Moc przy 1450 min -1 P Antr kw 3,01 4,14 6,01 8,27 10, ,3 15,1 15,1 15 Zakres prêdk. obrot. 2) n min do 4000 Masa (ok.) m kg 2,8 2,85 2,9 3 3,2 3,4 3,6 3,8 Wielk. konstr. N Wielk. znam Objêtoœæ robocza V g max cm , Ciœnienie pracy 1) p bar Moc przy 1450 min -1 P Antr kw 13,4 15,1 16,8 17,3 17,2 17,4 Zakres prêdk. obrot. 2) n min do 3000 Masa (ok.) m kg 5,4 5,5 5,6 5,7 5,9 6 1) przerywane 2) zale ne od wielk. znam. Wielk. konstr. G Wielk. znam Objêtoœæ robocza V g max cm 3 22, Ciœnienie pracy 1) p bar Moc przy 1450 min -1 P Antr kw 15,1 18,8 21,5 25,5 27,8 30,1 Zakres prêdk. obrot. 2) n min do 3000 Masa (ok.) m kg 9 9,2 9,4 9,7 9,9 10,4

19 Bosch Rexroth AG Industrial Hydraulics 17 Pompy Pompy zêbate o zazêbieniu wewnêtrznym < Wielk. znam. 1,7 do 40 < Niski poziom ha³asu < Niska pulsacja natê enia przep³ywu < Wysoka sprawnoœæ równie przy niskiej lepkoœci dziêki kompensacji luzu osiowego i promieniowego < Przeznaczone do szerokiego zakresu prêdkoœci obrotowej i lepkoœci < Mo liwoœæ ³¹czenia wielu pomp < Mo liwoœæ ³¹czenia z pompami t³okowymi osiowymi oraz pompami ³opatkowymi Typ PGF Wielk. konstr. 1 Wielk. znam. 1,7 2,2 2,8 3,2 4,1 5,0 Ciœnienie nominalne bar Objêtoœæ robocza V g max cm 3 1,7 2,2 2,8 3,2 4,1 5,0 Ciœnienie pracy 1) p max bar Moc 2) przy 1450 min -1 P kw 1,2 1,8 2 2,2 2 3,1 Zakres prêdk. obrot. n max min do ) Masa m kg 0,8 0,9 1,0 1,0 1,1 1,3 RD/RE Wielk. konstr. 2 Wielk. znam Ciœnienie nominalne bar Objêtoœæ robocza V g max cm 3 6,5 8, , ,9 22 Ciœnienie pracy 1) p max bar Moc 2) przy 1450 min -1 P kw 4 5,1 6,6 8 9,3 10,9 12,4 Zakres prêdk. obrot. n max min do ) Masa m kg 2,1 2,2 2,4 2,6 2,7 2,9 3,1 Wielk. konstr. 3 Wielk. znam Ciœnienie nominalne bar Objêtoœæ robocza V g max cm 3 20,6 22,2 25,4 32,5 40,5 Ciœnienie pracy 1) p max bar Moc 2) przy 1450 min -1 P kw 11,7 12,5 14,1 18,1 20,0 Zakres prêdk. obrot. n max min do ) Masa m kg 3,3 3,7 4,1 4,5 4,9 1) przerywane 2) Przy maksymalnym ci¹g³ym ciœnieniu pracy 3) zale ne od wielk znam.

20 Pompy 18 Industrial Hydraulics Bosch Rexroth AG Pompy zêbate o zazêbieniu wewnêtrznym < Bardzo niski poziom ha³asu < Niska pulsacja natê enia przep³ywu < Wysoka sprawnoœæ równie przy niskiej prêdk. obrot. i lepkoœci dziêki kompensacji luzu osiowego i promieniowego < Przeznaczone do szerokiego zakresu prêdkoœci obrotowej i lepkoœci < Wszystkie wielkoœci konstrukcyjne i znamionowe mog¹ byæ wzajemnie ³¹czone ze sob¹ < Mo liwoœæ ³¹czenia z pompami ³opatkowymi i pompami t³okowymi osiowymi Typ PGH RD/RE Wielk. konstr. 2 Wielk. znam. 5 6,3 8 Ciœnienie nominalne bar Objêtoœæ robocza V g max cm 3 5,2 6,5 8,2 Ciœnienie pracy 1) p max bar Prêdk. obrot. n min min n max min Masa (ok.) m kg 4,3 4,8 5 Wielk. konstr. 3 Wielk. znam Ciœnienie nominalne bar Objêtoœæ robocza V g max cm Ciœnienie pracy 1) p max bar Prêdk. obrot. n min min n max min Masa (ok.) m kg 5,9 6,2 6,4 Wielk. konstr. 4 Wielk. znam Ciœnienie nominalne bar Objêtoœæ robocza V g max cm 3 20,1 25,3 32,7 40,1 50,7 65,5 80,3 101,4 Ciœnienie pracy 1) p max bar Prêdk. obrot. n min min n max min Masa (ok.) m kg 13, , ,5 20 1) przerywane Wielk. konstr. 5 Wielk. znam Ciœnienie nominalne bar Objêtoœæ robocza V g max cm 3 64,7 81,4 100,2 125,3 162,8 200,4 250,5 Ciœnienie pracy 1) p max bar Prêdk. obrot. n min min n max min Masa (ok.) m kg 39 40,5 42, ,5 57,5

21 Bosch Rexroth AG Industrial Hydraulics 19 Pompy Pompy ³opatkowe, o sta³ej wydajnoœci < Wielk. znam. 18 do 193 < Bardzo niski poziom ha³asu < Niska pulsacja natê enia przep³ywu < Przeznaczone do szerokiego zakresu prêdkoœci obrotowej i lepkoœci < Mo liwoœæ ³¹czenia wielu pomp < Mo liwoœæ ³¹czenia z pompami t³okowymi osiowymi oraz z pompami zêbatymi o zazêbieniu wewnêtrznym Typ PVV, PVQ Wielk. konstr. 1 Wielk. znam Ciœnienie nom. 1) p max bar Objêtoœæ robocza V g max cm Moc 2) przy 1450 min -1 P hyd kw Zakres prêdk. obrot. n min 1 na zapytanie 3) Masa m kg RD/RE Wielk. konstr. 2 Wielk. znam Ciœnienie nom. 1) p max bar Objêtoœæ robocza V g max cm Moc 2) przy 1450 min -1 P hyd kw Zakres prêdk. obrot. n min 1 na zapytanie 3) Masa m kg 14,8 14,8 14,8 14,8 14,8 Wielk. konstr. 4 Wielk. znam Ciœnienie nom. 1) p max bar Objêtoœæ robocza V g max cm Moc 2) przy 1450 min -1 P hyd kw Zakres prêdk. obrot. n min 1 na zapytanie 3) Masa m kg Wielk. konstr. 5 Wielk. znam Ciœnienie nom. 1) p max bar Objêtoœæ robocza V g max cm Moc 2) przy 1450 min -1 P hyd kw Zakres prêdk. obrot. n min 1 na zapytanie 3) Masa m kg ) przerywane 2) przy maksymalnym, ci¹g³ym ciœnieniu pracy; temperatura cieczy roboczej ϑ = 50 C 3) zale ne od wielk. znam.

22 Pompy 20 Industrial Hydraulics Bosch Rexroth AG Pompy ³opatkowe, ze sterowaniem poœrednim < Wielk. znam. 14 do 150 < Sterowana objêtoœæ robocza < Niski poziom ha³asu < Mo liwoœæ regulacji w funkcji ciœnienia i natê enia przep³ywu < Jako opcja zamykanie nastawieñ regulatora < Dostarczane tak e jako kompletnie zmontowana kompaktowa jednostka napêdowa (pompa z silnikiem elektrycznym) "MPU" < Ma³a histereza < Bardzo krótkie czasy regulacji < Mo liwoœæ tworzenia pomp wielostrumieniowych z pomp standardowych < Wymiary mocowania i przy³¹czy wg VDMA /1 i ISO 3019/2 Typ PV7 RD/RE Wielk. konstr Ciœnienie nominalne bar Objêtoœæ robocza (Wielk. znam.) V g max cm Moc przy 1450 min -1 P kw 6,3 5,8 10 7,1 13,7 10,5 Zakres prêdk. obrot. n min do 1800 Masa m kg 12,5 12, Wielk. konstr. BG Ciœnienie nominalne bar Objêtoœæ robocza (Wielk. znam.) V g max cm Moc przy 1450 min -1 P kw 20, Zakres prêdk. obrot. n min do 1800 Masa m kg Pompy ³opatkowe, ze sterowaniem bezpoœrednim < Wielk. znam. 10 do 25 < Bardzo krótkie czasy regulacji < Niski poziom ha³asu < Niski pobór mocy przy wydajnoœci zerowej < Wymiary mocowania i przy³¹czy wg VDMA /1 i ISO 3019/2 < Wysoka sprawnoœæ < Mo liwoœæ tworzenia pomp wielostrumieniowych Typ PV7...A RD/RE Wielk. konstr Ciœnienie nominalne bar Objêtoœæ robocza (Wielk. znam.) V g max cm Moc przy 1450 min -1 P kw 2,5 2,7 5 6 Zakres prêdk. obrot. n min do 1800 Masa m kg 6,3 6,3 11,4 11,4

23 Bosch Rexroth AG Industrial Hydraulics 21 Pompy Pompy t³okowe promieniowe, o sta³ej wydajnoœci < Wielk. znam. 1,6 do 20,0 < Pompa t³okowa promieniowa o 3, 5 lub 10 t³okach < Samozasysaj¹ca, sterowana zaworami < Bardzo niski poziom ha³asu < Wysoka trwa³oœæ u ytkowa ³o ysk dziêki hydrodynamicznemu smarowaniu ³o ysk œlizgowych < Kilka przy³¹czy t³ocznych z mo liwoœci¹ ró nych po³¹czeñ cylindrów < Mo liwoœæ ³¹czenia z pompami ³opatkowymi, zêbatymi i pompami t³okowymi osiowymi o sta³ej i zmiennej wydajnoœci < 14 wielkoœci znamionowych, korzystne ustopniowanie dla optymalnego doboru Typ R4 Wielk. konstr. 1,6 2,0 2,5 3,15 4,0 6,3 8,0 Objêtoœæ robocza V g max cm 3 1,51 2,14 2,59 3,57 4,32 7,14 8,63 Ciœnienie pracy p max bar Moc przy 1450 min -1 P kw 2,9 4,1 4,9 6,8 8,1 13,6 16,1 Zakres prêdk. obrot. n min do 2000 Masa m kg 6,8 6,8 6,8 8,6 8,6 12,7 12,7 RD/RE Wielk. konstr. Wielk. znam. 3,15 5,0 6,3 8,0 10,0 16,0 20,0 Objêtoœæ robocza V g max cm 3 3,39 4,82 5,83 8,03 9,71 16,07 19,43 Ciœnienie pracy p max bar Moc przy 1450 min -1 P kw 4,7 6,7 7,9 10,9 12,9 21,2 25,3 Zakres prêdk. obrot. n min do 2000 Masa m kg 6,8 6,8 6,8 8,6 8,6 12,7 12,7 Pompy t³okowe promieniowe, o sta³ej wydajnoœci < Wielk. znam. 0,4 do 2,0 < Pompa t³okowa promieniowa o 3 t³okach < Budowa kompaktowa zapewniaj¹ca ³atwoœæ wbudowania < 5 wielkoœci znamionowych Typ R4-Mini Wielk. znam. 0,4 0,63 1,0 1,6 2,0 Objêtoœæ robocza V g max cm 3 0,4 0,63 1,0 1,6 2,0 Ciœnienie pracy p max bar Moc przy 1450 min -1 P kw 0,66 1,15 1,14 1,06 0,86 Zakres prêdk. n min 1 obrot. 1) 1000 do 3400 Masa m kg 2,6 2,6 2,6 2,6 2,6 RD/RE ) zale ne od wielk. znam.

Elektronika w technice mobilnej

Elektronika w technice mobilnej 73 Elektronika w technice mobilnej Elektronika do pojazdów i maszyn roboczych oferuje elementy, które w pe³nym zakresie spe³niaj¹ wymagania stawiane przy ich stosowaniu w pojazdach i maszynach roboczych.

Bardziej szczegółowo

Eaton. Hydraulika si³owa. Hydraulika si³owa. Zastosowania w przemyśle i pojazdach

Eaton. Hydraulika si³owa. Hydraulika si³owa. Zastosowania w przemyśle i pojazdach Eaton Hydraulika si³owa Hydraulika si³owa Zastosowania w przemyśle i pojazdach Spis treści 3 Przegl¹d producentów 4 Zastosowania w przemyśle i pojazdach 5-16 Produkty dla przemys³u i pojazdów 18-19 Us³ugi

Bardziej szczegółowo

NARZÊDZIA I ZALECENIA FAG DO MONTA U, OBS UGI I NADZORU O YSK TOCZNYCH

NARZÊDZIA I ZALECENIA FAG DO MONTA U, OBS UGI I NADZORU O YSK TOCZNYCH NARZÊDZIA I ZALECENIA FAG D MNTA U, BS UGI I NADZRU YSK TCZNYCH Dla zwiêkszenia niezawodnoœci eksploatacji ³o yskowañ FAG Industrial Bearings and Services Nasz katalog Nasz katalog przeznaczony jest w

Bardziej szczegółowo

Elektryczne urz¹dzenia do ogrzewania wody u ytkowej - oszczêdne i komfortowe

Elektryczne urz¹dzenia do ogrzewania wody u ytkowej - oszczêdne i komfortowe Elektryczne urz¹dzenia do ogrzewania wody u ytkowej - oszczêdne i komfortowe Elektryczne urz¹dzenia do ogrzewania wody u ytkowej pozwalaj¹ w szybki i oszczêdny sposób zapewniæ komfort ciep³ej wody. Mo

Bardziej szczegółowo

D-13 10/06. Gazowe kot³y wisz¹ce CERACLASS ZW 30-2 DV AE ZW 14-2 DV AE ZS 14-2 DV AE ZS 12-2 DV AE. Materia³y projektowe

D-13 10/06. Gazowe kot³y wisz¹ce CERACLASS ZW 30-2 DV AE ZW 14-2 DV AE ZS 14-2 DV AE ZS 12-2 DV AE. Materia³y projektowe Materia³y projektowe D-1 Gazowe kot³y wisz¹ce CERACLASS z zap³onem elektronicznym, palnikiem atmosferycznym i zamkniêt¹ komor¹ spalania ZW 0-2 DV AE ZW 14-2 DV AE ZS 14-2 DV AE ZS 12-2 DV AE Zawartoœæ

Bardziej szczegółowo

Rexroth IndraDrive Ewolucja w dziedzinie techniki napêdów

Rexroth IndraDrive Ewolucja w dziedzinie techniki napêdów Industrial Hydraulics Electric Drives and Controls Linear Motion and Assembly Technologies Pneumatics Service Automation Mobile Hydraulics Rexroth IndraDrive Ewolucja w dziedzinie techniki napêdów Bardziej

Bardziej szczegółowo

Urządzenia do podwyższania ciśnienia

Urządzenia do podwyższania ciśnienia Katalog Zaopatrzenie w wodę Urządzenia do podwyższania ciśnienia Urządzenia jedno- i wielopompowe oraz wyposażenie dodatkowe Katalog B4-5 Hz - 27 B4 1 8 2 3 4 6 5 7 8 11 9 1 Wilo- CronoBloc-BL A3 Seria

Bardziej szczegółowo

Wykonania. Przynale na karta zbiorcza T 5800 Wydanie paÿdziernik 2005 (05/05)

Wykonania. Przynale na karta zbiorcza T 5800 Wydanie paÿdziernik 2005 (05/05) Zawór regulacyjny z si³ownikiem elektrycznym typ 3222/5824, 3222/5825, 3222/5857 Zawór regulacyjny z si³ownikiem pneumatycznym typ 3222/2780-1 i 3222-2780-2 Jednogniazdowy zawór przelotowy typu 3222 Zastosowanie

Bardziej szczegółowo

Mexico: Kot³y gazowe stoj¹ce

Mexico: Kot³y gazowe stoj¹ce Mexico: Kot³y gazowe stoj¹ce Mark¹ Ideal Mexico oznaczono typoszereg gazowych stoj¹cych kot³ów eliwnych centralnego ogrzewania. Dostêpne s¹ zarówno wersje z konwencjonalnym jak symetrycznym systemem odprowadzenia

Bardziej szczegółowo

Zgodnie z natur¹. Katalog g³ówny....wciski Hoffmann

Zgodnie z natur¹. Katalog g³ówny....wciski Hoffmann Zgodnie z natur¹ Katalog g³ówny...wciski Hoffmann Firma Hoffmann Maschinenbau 1... Wciski Hoffmann 2... Maszyny Hoffmann Firma rozpoczê³a swoj¹ dzia³alnoœæ w 1990 r. jako producent specjalistycznych maszyn

Bardziej szczegółowo

Cennik 2012. Rodzina pomp Wilo-Stratos ponownie nagrodzona! na! ODPOWIADA ZAŁOŻENIOM DYREKTYWY ErP (ENERGY RELATED PRODUCTS)

Cennik 2012. Rodzina pomp Wilo-Stratos ponownie nagrodzona! na! ODPOWIADA ZAŁOŻENIOM DYREKTYWY ErP (ENERGY RELATED PRODUCTS) Cennik Rodzina pomp Wilo-Stratos o ponownie nagrodzona! na! ODPOWIADA ZAŁOŻENIOM DYREKTYWY ErP (ENERGY RELATED PRODUCTS) Spis tre ci Ogrzewnictwo, klimatyzacja, ch odnictwo Systemy solarne, geotermia Bezd

Bardziej szczegółowo

Wiercenie g êbokich otworów

Wiercenie g êbokich otworów NARZÊDZIA SKRAWAJ CE Wiercenie g êbokich otworów Katalog produktów i poradnik zastosowania WIERCENIE G ÊBOKICH OTWORÓW Wprowadzenie 4 System Ejectorowy 7 System STS 43 Wiercenie lufowe 109 Poradnik stosowania

Bardziej szczegółowo

W 1953 roku za³o yciel KabelSchlepp wyprodukowa³ pierwszy na œwiecie prowadnik do przewodów i wê y. Rok póÿniej, zarejestrowano dzia³alnoœæ

W 1953 roku za³o yciel KabelSchlepp wyprodukowa³ pierwszy na œwiecie prowadnik do przewodów i wê y. Rok póÿniej, zarejestrowano dzia³alnoœæ Katalog produktów W 1953 roku za³o yciel KabelSchlepp wyprodukowa³ pierwszy na œwiecie prowadnik do przewodów i wê y. Rok póÿniej, zarejestrowano dzia³alnoœæ KabelSchlepp GmbH w Siegen. Obecnie KabelSchlepp

Bardziej szczegółowo

WIOSNA. Z Metabo w nowy wymiar. LTX BEZSZCZOTKOWA Innowacyjna, mocna, precyzyjna. LTX Mocna i kompaktowa

WIOSNA. Z Metabo w nowy wymiar. LTX BEZSZCZOTKOWA Innowacyjna, mocna, precyzyjna. LTX Mocna i kompaktowa PROMOCJA 3/2013 Z Metabo w nowy wymiar LTX BEZSZCZOTKOWA Innowacyjna, mocna, precyzyjna LTX Mocna i kompaktowa JEDYNA SZLIFIERKA K TOWA METABO z p³ask¹ g³owic¹ do pracy w miejscach pod ma³ym k¹tem WIOSNA

Bardziej szczegółowo

Hydraulicznie sterowany przep³ywowy ogrzewacz wody

Hydraulicznie sterowany przep³ywowy ogrzewacz wody Technika Grzewcza DDLT PinControl 13 DDLT PinControl 18 DDLT PinControl 21 DDLT PinControl 24 Hydraulicznie sterowany przep³ywowy ogrzewacz wody Instrukcja obs³ugi i instalowania Monta (instalacja wodna

Bardziej szczegółowo

MAXPell INSTRUKCJA OBS UGI (DTR) MONTA, U YTKOWANIE, KONSERWACJA KARTA GWARANCYJNA. Wersja 03.2013

MAXPell INSTRUKCJA OBS UGI (DTR) MONTA, U YTKOWANIE, KONSERWACJA KARTA GWARANCYJNA. Wersja 03.2013 MAXPell INSTRUKCJA OBS UGI (DTR) MONTA, U YTKOWANIE, KONSERWACJA Wersja 03.2013 KARTA GWARANCYJNA 2 MAXPell DEKLARACJA ZGODNOŒCI PRZEDSIÊBIORSTWO PRODUKCYJNE HEIZTECHNIK SPÓ KA Z OGRANICZON ODPOWIEDZIALNOŒCI

Bardziej szczegółowo

EKS 208-312. Instrukcji obs ugi 03.09 - 01.11 EKS 208 EKS 210 EKS 308 EKS 312

EKS 208-312. Instrukcji obs ugi 03.09 - 01.11 EKS 208 EKS 210 EKS 308 EKS 312 EKS 208-312 03.09 - Instrukcji obs ugi 51121642 01.11 EKS 208 EKS 210 EKS 308 EKS 312 p Deklaracja zgodno ci Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Producent lub lokalny przedstawiciel Typ Opcja

Bardziej szczegółowo

Elektronicznie regulowany przep³ywowy ogrzewacz wody

Elektronicznie regulowany przep³ywowy ogrzewacz wody Technika Grzewcza DDLE LCD 18 DDLE LCD 18/21/24 DDLE LCD 27 Elektronicznie regulowany przep³ywowy ogrzewacz wody Instrukcja obs³ugi i instalowania Monta (instalacja wodna i instalacja elektryczna), pierwsze

Bardziej szczegółowo

Technik mechatronik. Egzamin. zawodowy. Testy i zadania z rozwiązaniami. Alina Rodak, Andrzej Rodak i in.

Technik mechatronik. Egzamin. zawodowy. Testy i zadania z rozwiązaniami. Alina Rodak, Andrzej Rodak i in. Technik mechatronik Egzamin zawodowy Testy i zadania z rozwiązaniami Alina Rodak, Andrzej Rodak i in. Recenzenci: mgr in. Robert Maruszak, mgr Krzysztof lusarczyk Projekt gra czny serii: Przemys aw D

Bardziej szczegółowo

Modulacyjny, wisz¹cy kocio³ gazowy 7do29kW. Dane techniczne Monta Uruchomienie U ytkowanie Konserwacja ISO 14001. ver. 04.

Modulacyjny, wisz¹cy kocio³ gazowy 7do29kW. Dane techniczne Monta Uruchomienie U ytkowanie Konserwacja ISO 14001. ver. 04. Modulacyjny, wisz¹cy kocio³ gazowy 7do29kW Dane techniczne Monta Uruchomienie U ytkowanie Konserwacja KSA-QAISO 9001 ISO 14001 ver. 04.2008 (2) Ulrich PL Podziêkowania Dziêkujemy i gratulujemy zakupu kot³a

Bardziej szczegółowo

Prothermo NMT539. Karta katalogowa TI042N/08/PL/11.04

Prothermo NMT539. Karta katalogowa TI042N/08/PL/11.04 Karta katalogowa TI042N/08/PL/11.04 Prothermo NMT539 Inteligentny przetwornik œredniej temperatury oraz poziomu wody dennej w zbiorniku. Zastosowanie w pomiarach rozliczeniowych oraz w aplikacjach zarz¹dzania

Bardziej szczegółowo

Producent rozwi¹zañ telekomunikacyjnych

Producent rozwi¹zañ telekomunikacyjnych Producent rozwi¹zañ telekomunikacyjnych KATALOG 2010 O firmie BKT ELEKTRONIK jest prywatn¹ firm¹ produkcyjno-handlow¹, dzia³aj¹c¹ w bran y IT oraz automatyki i elektroniki przemys³owej, nieprzerwanie od

Bardziej szczegółowo

Urządzenia sterujące i systemy regulacyjne

Urządzenia sterujące i systemy regulacyjne Urządzenia sterujące i systemy regulacyjne Zarządzanie pompami Wilo-Control pump 1 pump 2 pump 3 pump 4 DigiCon rs 485 1 0/0/0 2 3 4 0/0/0 0/0/0 0/0/0 1 2 3 4 address ON RSN 1 2 3 4 5 6 mode set point

Bardziej szczegółowo

KOMPRESORY ŒRUBOWE RELO

KOMPRESORY ŒRUBOWE RELO KOMPRESORY ŒRUBOWE RELO RELO GmbH Verdichter Humboldtstr. 25 02625 Bautzen tel.: +49 591 80520, fax.: +49 591 80521 Zalety kompresorów RELO 2 lata pe³nej gwarancji bez ograniczenia roboczogodzin; Zastosowanie

Bardziej szczegółowo

Techniczne tworzywa sztuczne

Techniczne tworzywa sztuczne TECHNICZNE TWRZYWA SZTUCZNE Techniczne tworzywa sztuczne Przedruk, cytowanie oraz pos³ugiwanie siê w celach handlowych i informacyjnych dozwolone s¹ tylko za nasz¹ zgod¹. Gwarantujemy nienagann¹ jakoœæ

Bardziej szczegółowo

OFERTA 2014 aparatury kontrolno-pomiarowej i usług EMS WWW.LUMEL.COM.PL

OFERTA 2014 aparatury kontrolno-pomiarowej i usług EMS WWW.LUMEL.COM.PL OFERTA 2014 aparatury kontrolnopomiarowej i usług EMS WWW.LUMEL.COM.PL BEZPIECZENSTWO I STANDARDY TECHNICZNE bezpieczeñstwa: wed³ug normy PNEN 61010. III kategorii instalacji: wymagania bezpieczeñstwa

Bardziej szczegółowo

Krzysztof Majkowski Prezes Zarz¹du INDOOR GROUP Ltd.

Krzysztof Majkowski Prezes Zarz¹du INDOOR GROUP Ltd. Celem INDOOR GROUP Ltd. jest dostarczenie producentom i hodowcom narzêdzi umo liwiaj¹cych osi¹gniêcie optymalnych warunków produkcji i hodowli drobiarskiej oraz aktywna wspó³praca w tym zakresie. Przyznanie

Bardziej szczegółowo

ZAPOZNANIE ZE SWOBODNIE PROGRAMOWALNYMI STEROWNIKAMI TECOMAT

ZAPOZNANIE ZE SWOBODNIE PROGRAMOWALNYMI STEROWNIKAMI TECOMAT ZAPOZNANIE ZE SWOBODNIE PROGRAMOWALNYMI STEROWNIKAMI TECOMAT Prolog Prolog Swobodnie programowalne sterowniki (Programmable logic controller, dalej zwane PLC) TE- COMAT przeznaczone s¹ do sterowania urz¹dzeniami

Bardziej szczegółowo

EKS 513 / 515k / 515 EKX 513 / 515k / 515

EKS 513 / 515k / 515 EKX 513 / 515k / 515 EKS 513 / 515k / 515 EKX 513 / 515k / 515 Instrukcja eksploatacji 05.07 - p 51058524 10.10 EKS 513 EKS 515k EKS 515 EKX 513 EKX 515k EKX 515 Deklaracja zgodno ci Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047

Bardziej szczegółowo

NOWA KONCEPCJA ZASTOSOWANIA ZEWNĘTRZNYCH AGREGATÓW SKRAPLAJĄCYCH FIRMY COPELAND

NOWA KONCEPCJA ZASTOSOWANIA ZEWNĘTRZNYCH AGREGATÓW SKRAPLAJĄCYCH FIRMY COPELAND NOWA KONCEPCJA ZASTOSOWANIA ZEWNĘTRZNYCH AGREGATÓW SKRAPLAJĄCYCH FIRMY COPELAND Firma COPELAND wiod¹cy producent sprê arek ch³odniczych i sprê arkowych agregatów skraplaj¹cych, w ostatnim czasie zaprezentowa³a

Bardziej szczegółowo