Hydraulika stacjonarna

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Hydraulika stacjonarna"

Transkrypt

1 Industrial Hydraulics Electric Drives and Controls Linear Motion and Assembly Technologies Pneumatics Service Automation Mobile Hydraulics Hydraulika stacjonarna Elementy hydrauliczne i elektroniczne Informacja programowa The Drive & Control Company

2 Wydawca: Bosch Rexroth Sp. z o. o. ul. Staszica 1, PL Pruszkow Tel. (22) Fax. (22) Nummer publikacji: RPL 00208/02.04 Zastêpuje: Druk: 2002 by Bosch Rexroth Sp. z o. o., ul. Staszica 1, PL Pruszków Wszelkie prawa zastrze one. adna czêœæ niniejszego dzie³a nie mo e byæ w jakiejkolwiek postaci, bez uprzedniej pisemnej zgody firmy Bosch Rexroth Sp. z o. o. reprodukowana lub przechowywana w pamiêci, przetwarzana, powielana lub rozpowszechniana z zastosowaniem systemów elektronicznych. Naruszenie tych praw zobowi¹zuje do odszkodowania.

3

4 Centrala: BOSCH REXROTH Sp. z o.o. ul. Staszica 1, Pruszków tel. 022/ , fax 022/ Biura Regionalne: Biuro Poznañ: Biuro Pruszków: Biuro Rzeszów: Biuro Szczecin: Biuro Wroc³aw: ul. D¹browskiego 81/85, Poznañ tel. 061/ , fax 061/ ul. Staszica 1, Pruszków tel. 022/ , fax 022/ ul. Hoffmanowej 19, Rzeszów tel. 017/ , fax 017/ ul. Cukrowa 12, Szczecin tel.091/ , fax 091/ ul. Bystrzycka 1, Wroc³aw tel. 071/ , fax 071/ Podane dane sluza wylacznie do opisu produktow. Stwierdzenie co do okreslonych cech lub przydatnosci do okreslonego zastosowania nie moze byc wywiedzione z naszych danych. Nalezy zwrocic uwage na to, ze nasze produkty ulegaja naturalnemu procesowi zuzycia przez scieranie i procesowi starzenia. RPL 00208/02.04

5 Bosch Rexroth AG Industrial Hydraulics 3 Treœæ Strona Pompy 7 < Pompy t³okowe osiowe 16 < Pompy zêbate o zazêbieniu zewnêtrznym 17 < Pompy zêbate o zazêbieniu wewnêtrznym 19 < Pompy ³opatkowe 21 < Pompy t³okowe promieniowe 22 < Pompy wielostrumieniowe Silniki 24 < Silniki t³okowe osiowe 29 < Silniki t³okowe promieniowe mimoœrodowe Cylindry 32 < Odmiana konstrukcyjna z dwustronnymi œrubami z³¹cznymi 33 < Odmiana konstrukcyjna okr¹g³a Zawory steruj¹ce 36 < Zawory odcinaj¹ce 41 < Rozdzielacze suwakowe 47 < Zawory ciœnieniowe 57 < Zawory natê eniowe 61 < Dwudrogowe zawory do wbudowania (zawory logiczne) 64 < Wyposa enie dodatkowe do rozdzielaczy suwakowych Zawory o dzia³aniu ci¹g³ym 66, 86 < Rozdzielacze proporcjonalne 72 < Proporcjonalne zawory ciœnieniowe 80 < Proporcjonalne zawory natê eniowe 82 < Zawory regulacyjne 88 < Serwozawory steruj¹ce suwakowe

6 Treœæ 4 Industrial Hydraulics Bosch Rexroth AG Strona Elektroniczne elementy i zespo³y, systemy i osprzêt 90 < Karty i modu³y wzmacniaczy 104 < Cyfrowe karty i zespo³y regulatorów 110 < Systemy elektrohydrauliczne 117 < Czujniki i sygnalizatory 118 < Osprzêt Bloki / p³yty sterownicze 126 < Bloki sterownicze standardowe 126 < Bloki sterownicze specjalistyczne i specyficzne dla klienta 126 < Hydraulika nabojowa 127 < P³yty szeregowe 128 < Modu³owy system p³yt Osprzêt 130 < Jednostki wskaźnikowe ciœnienia 131 < Przekaźniki ciœnienia 133 < Filtry Akumulatory i osprzêt akumulatorów 136 < Zespo³y akumulatora, bloki akumulatorowe zabezpieczaj¹ce i odcinaj¹ce 137 < Akumulatory hydropneumatyczne 138 < Zawory bezpieczeñstwa, zawory ³adowania akumulatorów Zasilacze hydrauliczne i osprzêt 140 < Zasilacze, zbiorniki hydrauliczne, modu³ silnik-pompa 144 < Modu³ mocowania i napêdu 146 < Osprzêt 147 < Zespó³ silnik-pompa

7 Pompy Pompy t³okowe osiowe Pompy t³okowe osiowe dla œrednich i wysokich ciœnieñ s¹ dostêpne zarówno jako odmiana konstrukcyjna z tarcz¹ wychyln¹ jak i z wychylnym blokiem cylindrów. Odmiany wykonania, zakresy mocy oraz ró ne mo liwoœci regulacji i sterowania zapewniaj¹ optymalne rozwi¹zania dla urz¹dzeñ stacjonarnych. Pompy zêbate o zazêbieniu zewnêtrznym Pompy zêbate nale ¹ do klasyki hydrauliki. Pompy pojedyncze, zespo³y wielopompowe i pompy niskoszumowe produkowane w piêciu typoszeregach stwarzaj¹ wielorakie mo liwoœci zastosowania. Podstawowa charakterystyka < Objêtoœæ robocza 5 do 1000 cm 3 < Ciœnienie nominalne do 420 bar < Maksymalna prêdk. obrot. do 5600 min 1 < Maksymalna moc 933 kw < Regulatory modularne: sterowanie hydromechaniczne i elektrohydrauliczne Podstawowa charakterystyka < Objêtoœæ robocza 1 do 56 cm 3 < Ciœnienie nominalne do 280 bar < Kompensacja luzów w zale noœci od ciœnienia oraz wysoka dok³adnoœæ wykonania daj¹ optymaln¹ sprawnoœæ. < Warianty wykonania z ró nymi ko³nierzami, wa³kami, nabudowanymi zaworami oraz zespo³y wielopompowe.

8 Pompy Pompy zêbate o zazêbieniu wewnêtrznym Pompy zêbate o zazêbieniu wewnêtrznym mog¹ byæ stosowane do ci¹g³ej pracy przy ciœnieniu pracy do 315 bar (w zale noœci od wielkoœci konstrukcyjnej). Kompaktowa budowa daje szczególnie wysok¹ gêstoœæ energii i minimalne zapotrzebowanie przestrzeni. Podstawowa charakterystyka < Objêtoœæ robocza 1,7 do 250 cm 3 < Ci¹g³e ciœnienie pracy do 315 bar < Pumpy mog¹ byæ ³¹czone w zespo³y wielopompowe < Niewielkie pulsacje natê enia przep³ywu i cichy bieg dziêki zazêbieniu wewnêtrznemu < Bardzo dobra sprawnoœæ objêtoœciowa dziêki kompensacji hydraulicznej luzu osiowego i promieniowego Pompy ³opatkowe Odmiany konstrukcyjne pomp ³opatkowych s¹ stosowane przewa nie w dolnym i œrednim zakresie ciœnienia. Podstawowa charakterystyka Pompy o sta³ej wydajnoœci: < Objêtoœæ robocza 18 do 193 cm 3 < Ci¹g³e ciœnienie pracy do 210 bar < Pompy dwustrumieniowe < Niska g³oœnoœæ robocza < atwe w obs³udze Pompy o zmiennej wydajnoœci: < Objêtoœæ robocza 10 do 150 cm 3 < Ci¹g³e ciœnienie pracy do 160 bar < Mo liwoœæ tworzenia zespo³ów wielopompowych < Regulatory ciœnienia ze sterowaniem bezpoœrednim lub wstêpnym < Regulatory ciœnienia i przep³ywu Pompy t³okowe promieniowe Pompy t³okowe promieniowe s¹ stosowane w wysokim zakresie ciœnienia (ciœnienie pracy do 700 bar). S¹ to samozasysaj¹ce pompy o stałej objętości roboczej, sterowane zaworami. Podstawowa charakterystyka < Objêtoœæ robocza 0,40 do 20 cm 3 < Ciœnienie pracy do 700 bar < Hydrostatyczne odci¹ enie zaworów dla zapewnienia wysokiej trwa³oœci u ytkowej < Mo liwoœæ tworzenia zespo³ów wielopompowych

9 Bosch Rexroth AG Industrial Hydraulics 7 Pompy Pompy o sta³ej wydajnoœci < Wielk. znam. 5 do 1000 < Odmiana konstrukcyjna t³okowa osiowa z tarcz¹ wychyln¹ < Obieg otwarty < Seria 6 < Standardowa pompa o sta³ej wydajnoœci dla wszystkich zakresów zastosowañ < Mocne i krótkie u³o yskowanie wa³eczkowo-sto kowe < Przy³¹cza robocze SAE lub gwintowe < Dobra charakterystyka zasysania < Mo liwe u³o yskowanie typu Long-Life (wielk. znam. 250 do 1000) Typ A2FO Wielk. znam Ciœnienie nom. bar Ciœnienie maks. bar Objêtoœæ robocza V g cm 3 4,93 10, ,9 28, ,6 Prêdk. obrot. 1) n max min Natê. przep³. przy n max q V max L/min 27,6 32,4 37, Moc 2) P max kw 14,5 3) 21, Moment obr. 2) T max Nm 24,7 3) Masa (ok.) m kg 2, ,5 9,5 9,5 13,5 RD/RE Wielk. znam Ciœnienie nom. bar Ciœnienie maks. bar Objêtoœæ robocza V g cm 3 56, , , ,4 180 Prêdk. obrot. 1) n max min Natê. przep³. przy n max q V max L/min Moc 2) P max kw Moment obr. 2) T max Nm Masa (ok.) m kg Wielk. znam Ciœnienie nom. bar Ciœnienie maks. bar Objêtoœæ robocza V g cm Prêdk. obrot. 1) n max min Natê. przep³. przy n max q V max L/min Moc 4) P max kw 207 2) Moment obr. 4) T max Nm ) Masa (ok.) m kg ) Wartoœci odnosz¹ siê do ciœnienia absolutnego 1bar w otworze ssawnym S 2) p = 400 bar 3) p = 315 bar 4) p = 350 bar

10 Pompy 8 Industrial Hydraulics Bosch Rexroth AG Pompy o sta³ej wydajnoœci < Wielk. znam. 16 do 500 < Odmiana konstrukcyjna t³okowa osiowa z tarcz¹ wychyln¹ < Obieg otwarty < Seria 1 i 3 < Wysoka trwa³oœæ u ytkowa ³o ysk < Dobra charakterystyka zasysania < Mo liwoœæ ³¹czenia w zespo³y wielostrumieniowe < Mo liwy napêd przelotowy dla dobudowania dalszych pomp < Praca z cieczami roboczymi typu HF mo liwa przy zredukowanych parametrach (wielk. znam. 71 do 500) Typ A4FO RD/RE Wielk. znam Ciœnienie nom. bar Ciœnienie maks. bar Objêtoœæ robocza V g cm Prêdk. obrot. 1) n max min Natê. przep³. przy n max q V max L/min Moc p = 400 bar P max kw Moment obrot. p = 400 bar T max Nm Masa (ok.) m kg 13,5 13,5 13,5 16,5 1) Wartoœci odnosz¹ siê do ciœnienia absolutnego 1bar w otworze ssawnym S 2) Dla wykonania High-Speed dopuszczalne s¹ wy sze prêdkoœci obrotowe Wielk. znam Ciœnienie nominalne bar Ciœnienie maks. bar Objêtoœæ robocza V g cm Prêdk. obrot. 1) n max min ) ) Natê. przep³. przy n max q V max L/min Moc p = 350 bar P max kw Moment obrot. p = 350 bar T max Nm Masa (ok.) m kg

11 Bosch Rexroth AG Industrial Hydraulics 9 Pompy Pompy o zmiennej wydajnoœci < Wielk. znam. 40 do 1000 < Odmiana konstrukcyjna t³okowa osiowa z tarcz¹ wychyln¹ < Obieg zamkniêty < Seria 1 i 3 < Zastosowanie g³ównie w przemyœle < Blok zaworowy do zabezpieczenia obiegu zamkniêtego < Na wale przelotowym mo liwe jest nabudowanie pomp pomocniczych obiegu zasilania steruj¹cego lub zamontowanie dodatkowej pompy t³okowej osiowej do tej samej wielk. znam. Typ A4VSG Wielk. znam Ciœnienie nominalne bar Ciœnienie maks. bar Objêtoœæ robocza V g max cm Prêdk. obrot. n max min Natê. przep³. przy n max q V max L/min Moc p = 350 bar P max kw Moment obrot. p = 350 bar T max Nm Masa (ok.) EO+blok zawor. m kg RD/RE Pompa dla obiegu pó³zamkniêtego: RD/RE Wielk. znam Ciœnienie nominalne bar Ciœnienie maks. bar Objêtoœæ robocza V g max cm Prêdk. obrot. n max min Natê. przep³. przy n max q V max L/min Moc p = 350 bar P max kw Moment obrot. p = 350 bar T max Nm Masa (ok.) EO+blok zawor. m kg MA Sterowanie rêczne EM Sterowanie elektromotoryczne HW Hydrauliczne sterowanie wydajnoœci w zale noœci od drogi EO1/EO2 Hydrauliczne sterowanie wydajnoœci (zawór proporcjonalny) HS/HS3 Hydrauliczne sterowanie wydajnoœci (proporcjonalny serwozawór) HM1/2 Hydrauliczne sterowanie wydajnoœci w zale noœci od natê enia przep³ywu HD Hydrauliczne sterowanie w zale noœci od ciœnienia steruj¹cego DR Regulator ciœnienia DP Regulator ciœnienia do pracy w uk³adzie równoleg³ym V g = Objêtoœæ robocza p St = Ciœnienie steruj¹ce p B = Ciœnienie pracy s = Droga nastawcza U = Napiêcie steruj¹ce

12 Pompy 10 Industrial Hydraulics Bosch Rexroth AG Pompy o zmiennej wydajnoœci (jednostka kompaktowa) < Wielk. znam. 250 do 750 < Odmiana konstrukcyjna t³okowa osiowa z tarcz¹ wychyln¹ < Obieg zamkniêty < Seria 3 < Wbudowana pompa dope³niaj¹ca i zawory < Budowa kompaktowa < Mo liwy jest napêd przelotowy i tworzenie pomp wielostrumieniowych, mimo wbudowanej pompy pomocniczej Typ A4CSG RD/RE ) Pompa o zm. wydajn. 2) Pompa o zm. wydajn. bez pompy pomocniczej 3) Pompa ze sterowaniem EP i wbudowan¹ pomp¹ pomocnicz¹ Wielk. znam Ciœnienie nominalne bar Ciœnienie maks. bar Objêtoœæ robocza Pompa o zm. wydajn. V g max cm wbudow. pompa pom. V g H cm Prêdk. obrot. max. prêdk. obrot. n max min min. prêdk. obrot. n min min Natê. przep³. 1) przy n max q V max L/min Moc p = 350 bar przy n 0 max P 0 max kw Moment obrot. 2) p = 350 bar przy V g max T max Nm Masa (ok.) 3) m kg HM1/2/3 Hydrauliczne sterowanie wydajnoœci, w zale noœci od natê enia przep³ywu MA Sterowanie rêczne EM Sterowanie elektromotoryczne HW Hydrauliczne sterowanie wydajnoœci, w zale noœci od drogi EO1/2 Hydrauliczne sterowanie wydajnoœci (zawór proporcjonalny) HS/HS3 Hydrauliczne sterowanie wydajnoœci (proporcjonalny serwozawór) HD Hydrauliczne sterowanie w zale noœci od ciœnienia steruj¹cego EP Elektrohydrauliczne sterowanie objêtoœci¹ robocz¹ z elektromagnesem proporcjonalnym V g = Objêtoœæ robocza p St = Ciœnienie steruj¹ce s = Droga nastawcza ß = Po³o enie k¹towe czopa obrotowego U = Napiêcie steruj¹ce I = Natê enie pr¹du

13 Bosch Rexroth AG Industrial Hydraulics 11 Pompy Pompy o zmiennej wydajnoœci < Wielk. znam. 40 do 1000 < Odmiana konstrukcyjna t³okowa osiowa z tarcz¹ wychyln¹ < Obieg otwarty < Seria 1 i 3 < Zastosowanie g³ównie w przemyœle < Wysoka trwa³oœæ u ytkowa ³o ysk < Obszerny program urz¹dzeñ regulacyjnych i steruj¹cych < Mo liwoœæ napêdu przelotowego Typ A4VSO Wielk. znam Ciœnienie nominalne bar Ciœnienie maks. bar Objêtoœæ robocza V g max cm Prêdk. obrot. 1) n max min ) Natê enie przep³ywu przy n max q V max L/min Moc p = 350 bar P max kw Moment obrot. p = 350 bar T max Nm Masa (ok.) Regulator ciœn. m kg RD/RE Wielk. znam Ciœnienie nominalne bar Ciœnienie maks. bar Objêtoœæ robocza V g max cm Prêdk. obrot. 1) n max min ) ) Natê. przep³. przy n max q V max L/min Moc p = 350 bar P max kw Moment obrot. p = 350 bar T max Nm Masa (ok.) Regulator ciœn. m kg ) Wartoœci odnosz¹ siê do ciœnienia absolutnego 1bar w otworze ssawnym S 2) Dla wykonania High-Speed dopuszczalne s¹ wy sze prêdkoœci obrotowe DR Regulator ciœnienia DP Regul. ciœn. do pracy równol. FR Regulator natê enia przep³ywu DFR Regulator ciœnienia i natê enia przep³ywu LR2 Regulator mocy LR3 Regulator mocy, nastaw. zdal. MA Sterowanie rêczne EM Sterow. elektromotoryczne HS/HS3 Hydrauliczne nastawianie objêtoœci roboczej (serwozawór/zawór proporc.) EO1/EO2 Hydrauliczne nastawianie objêtoœci roboczej (zawór proporcjonalny) HD Hydrauliczne nastawianie, w zal. od ciœnienia steruj¹cego HM1/2 Hydrauliczne nastawianie objêtoœci roboczej, w zale n. od natê. przep³ywu DFE1 Elektroniczny regulator ciœnienia i natê enia przep³ywu V g = Objêtoœæ robocza p B = Ciœnienie pracy p St = Ciœnienie steruj¹ce s = Droga nastawcza ß = K¹t wychylenia U = Napiêcie steruj¹ce

14 Pompy 12 Industrial Hydraulics Bosch Rexroth AG Pompy o zmiennej wydajnoœci < Wielk. znam. 10 do 140 < Odmiana konstrukcyjna t³okowa osiowa z tarcz¹ wychyln¹ < Obieg otwarty < Seria 3 (Wielk. znam. 18 do 140) < Seria 5 (Wielk. znam. 10) < Wysoka trwa³oœæ u ytkowa ³o ysk < Obszerny program urz¹dzeñ regulacyjnych i steruj¹cych < Mo liwoœæ zastosowania napêdu przelotowego umo liwiaj¹cego monta dalszych pomp a do tej samej wielk. znam. (za wyj¹tkiem wielk. znam 10) Typ A10VSO Wielk. znam. 10: RD/RE Wielk. znam. 18: RD/RE Wielk. znam. 28 do 140: RD/RE Wielk. znam Ciœnienie nominalne bar Ciœnienie maks. bar Objêtoœæ robocza V g max cm 3 10, Prêdk. obrot. 1) n max min Natê. przep³. przy n max q V max L/min 37,8 59, Moc p = 280 bar P max kw 15,7 2) 27, Moment obrot. p = 280 bar T max Nm 41,7 2) Masa (ok.) Regulator ciœn. m kg ) Wartoœci odnosz¹ siê do ciœnienia absolutnego 1bar w otworze ssawnym S 2) p = 250 bar Wielk. znam Ciœnienie nominalne bar Ciœnienie maks. bar Objêtoœæ robocza V g max cm Prêdk. obrot. 1) n max min Natê. przep³. przy n max q V max L/min Moc p = 280 bar P max kw Moment obrot. p = 280 bar T max Nm Masa (ok.) Regulator ciœn. m kg DR Regulator ciœnienia DFR Regulator ciœnienia i natê enia przep³ywu DFLR Regulator ciœnienia, natê enia przep³ywu i mocy DFE Elektroniczny regulator ciœnienia i natê enia przep³ywu FHD Regulator objêtoœci roboczej w zale noœci od ciœn. ster., z regulacj¹ ciœnienia ED Elektrohydrauliczna regulacja ciœnienia V g = Objêtoœæ robocza p St = Ciœnienie steruj¹ce p B = Ciœnienie pracy I = Natê enie pr¹du U = Napiêcie steruj¹ce

15 Bosch Rexroth AG Industrial Hydraulics 13 Pompy Pompy o zmiennej wydajnoœci < Wielk. znam. 55 do 1000 < Budowa sto kowa osiowo-t³okowa z wychylnym blokiem cylindrów < Obieg otwarty < Seria 6 < O wzmocnionej budowie, do wielostronnych zastosowañ w obiegu otwartym < Mo liwe jest u³o yskowanie o wyd³u onej trwa³oœci u ytkowej (wielk. znam. 250 do 1000) < Na yczenie: optyczne lub elektryczne wskaźniki k¹ta wychylenia (wielk. znam. 250 do 1000) < Obszerny program urz¹dzeñ regulacyjnych i steruj¹cych Typ A7VO Wielk. znam Ciœnienie nominalne bar Ciœnienie maks. bar Objêtoœæ robocza V g max cm 3 54, Prêdk. obrot. 1) n max min Natê. przep³. przy n max q V max L/min Moc p = 350 bar P max kw Moment obrotowy p = 350 bar T max Nm Masa (ok.) m kg Wielk. znam. 55 do 160: RD/RE Wielk. znam. 250 do 1000: RD/RE Wielk. znam Ciœnienie nominalne bar Ciœnienie maks. bar Objêtoœæ robocza V g max cm Prêdk. obrot. 1) n max min Natê. przep³. przy n max q V max L/min Moc p = 350 bar P max kw Moment obrot. p = 350 bar T max Nm Masa (ok.) m kg ) Wartoœci odnosz¹ siê do ciœnienia absolutnego 1bar w otworze ssawnym S LR Regulator mocy DR Regulator ciœnienia EP Elektryczne urz¹dzenie steruj¹ce z elektromagnesem proporcjonalnym HD Hydrauliczne urz¹dzenie steruj¹ce w zale noœci od ciœnienia steruj¹cego V g = Objêtoœæ robocza p B = Ciœnienie pracy p St = Ciœnienie steruj¹ce I = Natê enie pr¹du

16 Pompy 14 Industrial Hydraulics Bosch Rexroth AG Pompy o zmiennej wydajnoœci < Wielk. znam. 450 < Odmiana konstrukcyjna t³okowa osiowa z tarcz¹ wychyln¹ < Pompa o zmiennej wydajnoœci dla obiegu zamkniêtego i dla pracy z podtrzymaniem ciœnienia < Seria 3 Typ A4VB RD/RE Wielk. znam. 450 Ciœnienie nominalne bar 420 Ciœnienie maks. bar 450 Objêtoœæ robocza V g cm Prêdk. obrot. n max min Natê. przep³. przy n max q V max L/min 821 Moc p = 420 bar P max kw 574 Moment obrot. p = 420 bar T max Nm 3044 Masa (ok.) m kg 420 HS/HS3 Hydrauliczne sterowanie wydajnoœci (proporcjonalny serwozawór) V g = Objêtoœæ robocza U = Napiêcie steruj¹ce

17 Bosch Rexroth AG Industrial Hydraulics 15 Pompy Uk³ady elektroniczne dla jednostek t³okowych osiowych Przegl¹d uk³adów i systemów elektronicznych do stacjonarnych zastosowañ jednostek t³okowych osiowych Typ urz¹dzenia do sterowania Czujniki HM 16 Przetwornik pomiarowy ciœnienia A10VS DFEE RD/RE Elektroniczne uk³ady steruj¹ce analogowe VT 2000 Wzmacniacz do zaworów proporcjonalnych A10VS / A4VS DRG RD/RE VT-VSPA1(K)-1 Wzmacniacz do zaworów proporcjonalnych A10VS / A4VS DRG RD/RE VT 3000 Wzmacniacz do zaworów proporcjonalnych A10VS / A4VS DRG RD/RE VT 5003 Wzmacniacz do zaworów proporcjonalnych A10VS / A4VS DRG RD/RE Elektroniczne uk³ady regulacyjne analogowe VT 5035 Wzmacniacz do regulacji natê enia przep³ywu A4VS EO RD/RE VT Wzmacniacz do regulacji natê enia przep³ywu A10VS FE RD/RE VT-SR7 Wzmacniacz do regulacji natê enia przep³ywu A4VS HS RD/RE SYDFE1, SYDFEE, SYDFEC Uk³ad regulacyjny do wysterowania A10VSO DFE RD/RE 30024, RD/RE 30030, RD/RE VT 5041 Uk³ad regulacyjny do wysterowania A4VS DFE RD/RE Elektroniczne uk³ady regulacyjne cyfrowe VT Uk³ad regulacyjny do wysterowania A4VS HS3 RD/RE Osprzêt VT 3002 Pakiet RD/RE VT Zamkniêty pakiet RD/RE VT Konwerter interfejsów RD/RE VT do Kaseta 19 cali RD/RE VT-NE30 do VT-NE32 Kompaktowe zasilacze sieciowe RD/RE VTS 0102 Przetwornik czêstotliwoœæ/napiêcie FUW1 RD/RE VT Skrzynka obs³ugi BB-3 RD/RE BODIV Program PC dla cyfrowych kart wzmacniaczy RD/RE 29899

18 Pompy 16 Industrial Hydraulics Bosch Rexroth AG Pompy zêbate o zazêbieniu zewnêtrznym < Wielk. znam. 1 do 56 < o yska œlizgowe na wysokie obci¹ enia < Wa³y napêdowe zgodnie z ISO lub SAE < Mo liwoœæ ³¹czenia wielu pomp < Przy³¹cza przewodów: ko³nierz przy³¹czeniowy lub gwint rurowy < Wykonanie niskoszumowe: Zoptymalizowana pulsacja ciœnienia zmniejsza emisjê ha³asu i wzbudzanie drgañ w systemie Znacznie d³u sza trwa³oœæ u ytkowa dziêki wzmocnionemu wykonaniu wa³u i kad³uba Typ AZP RD/RE RD/RE (Wykonanie niskoszumowe) Wielk. konstr. B Wielk. znam Objêtoœæ robocza V g max cm ,8 4,6 Ciœnienie pracy 1) p bar Moc przy 1450 min -1 P Antr kw 0,62 1,24 1,85 2,14 1,98 Zakres prêdk. obrot. 2) n min do 6000 Masa (ok.) m kg 0,8 0,9 0,9 0,9 Wielk. konstr. F Wielk. znam Objêtoœæ robocza V g max cm 3 4 5, ,5 Ciœnienie pracy 1) p bar Moc przy 1450 min -1 P Antr kw 3,01 4,14 6,01 8,27 10, ,7 12,7 Zakres prêdk. obrot. 2) n min do 4000 Masa (ok.) m kg 2,8 2,9 3 3,2 3,4 3,6 3,8 Wykon. niskoszumowe Wielk. znam Objêtoœæ robocza V g max cm 3 4 5, , Ciœnienie pracy 1) p bar Moc przy 1450 min -1 P Antr kw 3,01 4,14 6,01 8,27 10, ,3 15,1 15,1 15 Zakres prêdk. obrot. 2) n min do 4000 Masa (ok.) m kg 2,8 2,85 2,9 3 3,2 3,4 3,6 3,8 Wielk. konstr. N Wielk. znam Objêtoœæ robocza V g max cm , Ciœnienie pracy 1) p bar Moc przy 1450 min -1 P Antr kw 13,4 15,1 16,8 17,3 17,2 17,4 Zakres prêdk. obrot. 2) n min do 3000 Masa (ok.) m kg 5,4 5,5 5,6 5,7 5,9 6 1) przerywane 2) zale ne od wielk. znam. Wielk. konstr. G Wielk. znam Objêtoœæ robocza V g max cm 3 22, Ciœnienie pracy 1) p bar Moc przy 1450 min -1 P Antr kw 15,1 18,8 21,5 25,5 27,8 30,1 Zakres prêdk. obrot. 2) n min do 3000 Masa (ok.) m kg 9 9,2 9,4 9,7 9,9 10,4

19 Bosch Rexroth AG Industrial Hydraulics 17 Pompy Pompy zêbate o zazêbieniu wewnêtrznym < Wielk. znam. 1,7 do 40 < Niski poziom ha³asu < Niska pulsacja natê enia przep³ywu < Wysoka sprawnoœæ równie przy niskiej lepkoœci dziêki kompensacji luzu osiowego i promieniowego < Przeznaczone do szerokiego zakresu prêdkoœci obrotowej i lepkoœci < Mo liwoœæ ³¹czenia wielu pomp < Mo liwoœæ ³¹czenia z pompami t³okowymi osiowymi oraz pompami ³opatkowymi Typ PGF Wielk. konstr. 1 Wielk. znam. 1,7 2,2 2,8 3,2 4,1 5,0 Ciœnienie nominalne bar Objêtoœæ robocza V g max cm 3 1,7 2,2 2,8 3,2 4,1 5,0 Ciœnienie pracy 1) p max bar Moc 2) przy 1450 min -1 P kw 1,2 1,8 2 2,2 2 3,1 Zakres prêdk. obrot. n max min do ) Masa m kg 0,8 0,9 1,0 1,0 1,1 1,3 RD/RE Wielk. konstr. 2 Wielk. znam Ciœnienie nominalne bar Objêtoœæ robocza V g max cm 3 6,5 8, , ,9 22 Ciœnienie pracy 1) p max bar Moc 2) przy 1450 min -1 P kw 4 5,1 6,6 8 9,3 10,9 12,4 Zakres prêdk. obrot. n max min do ) Masa m kg 2,1 2,2 2,4 2,6 2,7 2,9 3,1 Wielk. konstr. 3 Wielk. znam Ciœnienie nominalne bar Objêtoœæ robocza V g max cm 3 20,6 22,2 25,4 32,5 40,5 Ciœnienie pracy 1) p max bar Moc 2) przy 1450 min -1 P kw 11,7 12,5 14,1 18,1 20,0 Zakres prêdk. obrot. n max min do ) Masa m kg 3,3 3,7 4,1 4,5 4,9 1) przerywane 2) Przy maksymalnym ci¹g³ym ciœnieniu pracy 3) zale ne od wielk znam.

20 Pompy 18 Industrial Hydraulics Bosch Rexroth AG Pompy zêbate o zazêbieniu wewnêtrznym < Bardzo niski poziom ha³asu < Niska pulsacja natê enia przep³ywu < Wysoka sprawnoœæ równie przy niskiej prêdk. obrot. i lepkoœci dziêki kompensacji luzu osiowego i promieniowego < Przeznaczone do szerokiego zakresu prêdkoœci obrotowej i lepkoœci < Wszystkie wielkoœci konstrukcyjne i znamionowe mog¹ byæ wzajemnie ³¹czone ze sob¹ < Mo liwoœæ ³¹czenia z pompami ³opatkowymi i pompami t³okowymi osiowymi Typ PGH RD/RE Wielk. konstr. 2 Wielk. znam. 5 6,3 8 Ciœnienie nominalne bar Objêtoœæ robocza V g max cm 3 5,2 6,5 8,2 Ciœnienie pracy 1) p max bar Prêdk. obrot. n min min n max min Masa (ok.) m kg 4,3 4,8 5 Wielk. konstr. 3 Wielk. znam Ciœnienie nominalne bar Objêtoœæ robocza V g max cm Ciœnienie pracy 1) p max bar Prêdk. obrot. n min min n max min Masa (ok.) m kg 5,9 6,2 6,4 Wielk. konstr. 4 Wielk. znam Ciœnienie nominalne bar Objêtoœæ robocza V g max cm 3 20,1 25,3 32,7 40,1 50,7 65,5 80,3 101,4 Ciœnienie pracy 1) p max bar Prêdk. obrot. n min min n max min Masa (ok.) m kg 13, , ,5 20 1) przerywane Wielk. konstr. 5 Wielk. znam Ciœnienie nominalne bar Objêtoœæ robocza V g max cm 3 64,7 81,4 100,2 125,3 162,8 200,4 250,5 Ciœnienie pracy 1) p max bar Prêdk. obrot. n min min n max min Masa (ok.) m kg 39 40,5 42, ,5 57,5

21 Bosch Rexroth AG Industrial Hydraulics 19 Pompy Pompy ³opatkowe, o sta³ej wydajnoœci < Wielk. znam. 18 do 193 < Bardzo niski poziom ha³asu < Niska pulsacja natê enia przep³ywu < Przeznaczone do szerokiego zakresu prêdkoœci obrotowej i lepkoœci < Mo liwoœæ ³¹czenia wielu pomp < Mo liwoœæ ³¹czenia z pompami t³okowymi osiowymi oraz z pompami zêbatymi o zazêbieniu wewnêtrznym Typ PVV, PVQ Wielk. konstr. 1 Wielk. znam Ciœnienie nom. 1) p max bar Objêtoœæ robocza V g max cm Moc 2) przy 1450 min -1 P hyd kw Zakres prêdk. obrot. n min 1 na zapytanie 3) Masa m kg RD/RE Wielk. konstr. 2 Wielk. znam Ciœnienie nom. 1) p max bar Objêtoœæ robocza V g max cm Moc 2) przy 1450 min -1 P hyd kw Zakres prêdk. obrot. n min 1 na zapytanie 3) Masa m kg 14,8 14,8 14,8 14,8 14,8 Wielk. konstr. 4 Wielk. znam Ciœnienie nom. 1) p max bar Objêtoœæ robocza V g max cm Moc 2) przy 1450 min -1 P hyd kw Zakres prêdk. obrot. n min 1 na zapytanie 3) Masa m kg Wielk. konstr. 5 Wielk. znam Ciœnienie nom. 1) p max bar Objêtoœæ robocza V g max cm Moc 2) przy 1450 min -1 P hyd kw Zakres prêdk. obrot. n min 1 na zapytanie 3) Masa m kg ) przerywane 2) przy maksymalnym, ci¹g³ym ciœnieniu pracy; temperatura cieczy roboczej ϑ = 50 C 3) zale ne od wielk. znam.

22 Pompy 20 Industrial Hydraulics Bosch Rexroth AG Pompy ³opatkowe, ze sterowaniem poœrednim < Wielk. znam. 14 do 150 < Sterowana objêtoœæ robocza < Niski poziom ha³asu < Mo liwoœæ regulacji w funkcji ciœnienia i natê enia przep³ywu < Jako opcja zamykanie nastawieñ regulatora < Dostarczane tak e jako kompletnie zmontowana kompaktowa jednostka napêdowa (pompa z silnikiem elektrycznym) "MPU" < Ma³a histereza < Bardzo krótkie czasy regulacji < Mo liwoœæ tworzenia pomp wielostrumieniowych z pomp standardowych < Wymiary mocowania i przy³¹czy wg VDMA /1 i ISO 3019/2 Typ PV7 RD/RE Wielk. konstr Ciœnienie nominalne bar Objêtoœæ robocza (Wielk. znam.) V g max cm Moc przy 1450 min -1 P kw 6,3 5,8 10 7,1 13,7 10,5 Zakres prêdk. obrot. n min do 1800 Masa m kg 12,5 12, Wielk. konstr. BG Ciœnienie nominalne bar Objêtoœæ robocza (Wielk. znam.) V g max cm Moc przy 1450 min -1 P kw 20, Zakres prêdk. obrot. n min do 1800 Masa m kg Pompy ³opatkowe, ze sterowaniem bezpoœrednim < Wielk. znam. 10 do 25 < Bardzo krótkie czasy regulacji < Niski poziom ha³asu < Niski pobór mocy przy wydajnoœci zerowej < Wymiary mocowania i przy³¹czy wg VDMA /1 i ISO 3019/2 < Wysoka sprawnoœæ < Mo liwoœæ tworzenia pomp wielostrumieniowych Typ PV7...A RD/RE Wielk. konstr Ciœnienie nominalne bar Objêtoœæ robocza (Wielk. znam.) V g max cm Moc przy 1450 min -1 P kw 2,5 2,7 5 6 Zakres prêdk. obrot. n min do 1800 Masa m kg 6,3 6,3 11,4 11,4

23 Bosch Rexroth AG Industrial Hydraulics 21 Pompy Pompy t³okowe promieniowe, o sta³ej wydajnoœci < Wielk. znam. 1,6 do 20,0 < Pompa t³okowa promieniowa o 3, 5 lub 10 t³okach < Samozasysaj¹ca, sterowana zaworami < Bardzo niski poziom ha³asu < Wysoka trwa³oœæ u ytkowa ³o ysk dziêki hydrodynamicznemu smarowaniu ³o ysk œlizgowych < Kilka przy³¹czy t³ocznych z mo liwoœci¹ ró nych po³¹czeñ cylindrów < Mo liwoœæ ³¹czenia z pompami ³opatkowymi, zêbatymi i pompami t³okowymi osiowymi o sta³ej i zmiennej wydajnoœci < 14 wielkoœci znamionowych, korzystne ustopniowanie dla optymalnego doboru Typ R4 Wielk. konstr. 1,6 2,0 2,5 3,15 4,0 6,3 8,0 Objêtoœæ robocza V g max cm 3 1,51 2,14 2,59 3,57 4,32 7,14 8,63 Ciœnienie pracy p max bar Moc przy 1450 min -1 P kw 2,9 4,1 4,9 6,8 8,1 13,6 16,1 Zakres prêdk. obrot. n min do 2000 Masa m kg 6,8 6,8 6,8 8,6 8,6 12,7 12,7 RD/RE Wielk. konstr. Wielk. znam. 3,15 5,0 6,3 8,0 10,0 16,0 20,0 Objêtoœæ robocza V g max cm 3 3,39 4,82 5,83 8,03 9,71 16,07 19,43 Ciœnienie pracy p max bar Moc przy 1450 min -1 P kw 4,7 6,7 7,9 10,9 12,9 21,2 25,3 Zakres prêdk. obrot. n min do 2000 Masa m kg 6,8 6,8 6,8 8,6 8,6 12,7 12,7 Pompy t³okowe promieniowe, o sta³ej wydajnoœci < Wielk. znam. 0,4 do 2,0 < Pompa t³okowa promieniowa o 3 t³okach < Budowa kompaktowa zapewniaj¹ca ³atwoœæ wbudowania < 5 wielkoœci znamionowych Typ R4-Mini Wielk. znam. 0,4 0,63 1,0 1,6 2,0 Objêtoœæ robocza V g max cm 3 0,4 0,63 1,0 1,6 2,0 Ciœnienie pracy p max bar Moc przy 1450 min -1 P kw 0,66 1,15 1,14 1,06 0,86 Zakres prêdk. n min 1 obrot. 1) 1000 do 3400 Masa m kg 2,6 2,6 2,6 2,6 2,6 RD/RE ) zale ne od wielk. znam.

Jednostki zêbate o zazêbieniu zewnêtrznym

Jednostki zêbate o zazêbieniu zewnêtrznym 7 Jednostki zêbate o zazêbieniu zewnêtrznym Jednostki zêbate o zazêbieniu zewnêtrznym s¹ dostêpne jako pompy i silniki i zaliczaj¹ siê one do klasycznych urz¹dzeñ hydrauliki. Pompy pojedyncze, zespo³y

Bardziej szczegółowo

VRRK. Regulatory przep³ywu CAV

VRRK. Regulatory przep³ywu CAV Regulatory przep³ywu CAV VRRK SMAY Sp. z o.o. / ul. Ciep³ownicza 29 / 1-587 Kraków tel. +48 12 680 20 80 / fax. +48 12 680 20 89 / e-mail: info@smay.eu Przeznaczenie Regulator sta³ego przep³ywu powietrza

Bardziej szczegółowo

WK 495 820. Rozdzielacz suwakowy sterowany elektrycznie typ WE6. NG 6 31,5 MPa 60 dm 3 /min OPIS DZIA ANIA: 04. 2001r.

WK 495 820. Rozdzielacz suwakowy sterowany elektrycznie typ WE6. NG 6 31,5 MPa 60 dm 3 /min OPIS DZIA ANIA: 04. 2001r. Rozdzielacz suwakowy sterowany elektrycznie typ WE6 NG 6 1,5 MPa 60 dm /min WK 495 820 04. 2001r. Rozdzielacze umo liwiaj¹ zrealizowanie stanów start i stop oraz zmianê kierunku p³yniêcia strumienia cieczy,

Bardziej szczegółowo

Zawór przelewowy sterowany bezpoœrednio typ DBD

Zawór przelewowy sterowany bezpoœrednio typ DBD Zawór przelewowy sterowany bezpoœrednio typ DBD NG 6,, do 63 MPa do 0 dm 3 /min. WK 450 6 04.99r. Zadaniem zaworów przelewowych jest ograniczanie maksymalnego ciœnienia w ca³ym uk³adzie hydraulicznym lub

Bardziej szczegółowo

Zasilacz hydrauliczny typ UHKZ

Zasilacz hydrauliczny typ UHKZ Zasilacz hydrauliczny typ UHKZ 20 MPa 4 cm 3 /obr. WK 560 660 03.1999 ZASTOSOWANIE.Agregaty hydrauliczne typu UHKZ s³u ¹ do napêdu i sterowania odbiornikami hydraulicznymi (si³owniki lub silniki hydrauliczne).

Bardziej szczegółowo

Regulatory ciœnienia bezpoœredniego dzia³ania serii 44

Regulatory ciœnienia bezpoœredniego dzia³ania serii 44 Regulatory ciœnienia bezpoœredniego dzia³ania serii 44 Typ 44-0 B reduktor ciœnienia pary Zastosowanie Wartoœci zadane od 0,2 bar do 20 bar z zaworami G ½, G ¾ i G1 oraz DN 15, DN 25, DN 40 i DN 50 ciœnienie

Bardziej szczegółowo

Regulatory bezpoœredniego dzia³ania serii 44 Typ 44-1 B reduktor ciœnienia Typ 44-6 B regulator upustowy

Regulatory bezpoœredniego dzia³ania serii 44 Typ 44-1 B reduktor ciœnienia Typ 44-6 B regulator upustowy Regulatory bezpoœredniego dzia³ania serii 44 Typ 44-1 B reduktor ciœnienia Typ 44-6 B regulator upustowy Zastosowanie Wartoœci zadane od 0,2 bar do 20 bar z zaworami G ½, G ¾ i G1 oraz DN 15, DN 25, DN

Bardziej szczegółowo

Napêdy bezstopniowe pasowe

Napêdy bezstopniowe pasowe Napêdy bezstopniowe pasowe 2 Podwójny napêd na pasy klinowe szerokie RF b P 1 max. = 160 kw Ko³o pasowe regulowane Rb montowane jest na wale napêdowym (np. silnika elektrycznego), a ko³o sprê ynowe Fb

Bardziej szczegółowo

ZASILACZ HYDRAULICZNY typ UHPT

ZASILACZ HYDRAULICZNY typ UHPT ZASILACZ HYDRAULICZNY typ UHPT P max =32 MPa Q max = 25 dm 3 /min WK 560 658 02.1999 ZASTOSOWANIE: Podstawowym zadaniem zasilacza hydraulicznego jest zasilanie uk³adu hydraulicznego ciecz¹ robocz¹ (olejem)

Bardziej szczegółowo

ul. Wapiennikowa 90, KIELCE, tel , fax

ul. Wapiennikowa 90, KIELCE, tel , fax SP Ó KA AKCY JN A ul. Wapiennikowa 9, - KIELCE, tel. 6-9-, fax. - 6-9-8 www.prema.pl e-mail: prema@prema.pl ZAWORY ROZDZIELAJ CE TYPU ZE G/8, /, /, / i / sterowane elektromagnetycznie sterowane jednostronnie

Bardziej szczegółowo

A-3 12/02. Gazowe podgrzewacze przep³ywowe c.w.u. WRP 11 B WRP 14 B. Materia³y projektowe. Zawartoœæ opracowania:

A-3 12/02. Gazowe podgrzewacze przep³ywowe c.w.u. WRP 11 B WRP 14 B. Materia³y projektowe. Zawartoœæ opracowania: Materia³y projektowe Gazowe podgrzewacze przep³ywowe c.w.u. WRP 11 B WRP 14 B Zawartoœæ opracowania: Strona 1. Typy dostarczanych podgrzewaczy 2 2. Oznaczenie wed³ug norm 2. Dane techniczne 4. Wyposa enie

Bardziej szczegółowo

BLOK PRZYGOTOWANIA SPRÊ ONEGO POWIETRZA G3/8-G1/2 SERIA NOVA trójelementowy filtr, zawór redukcyjny, smarownica

BLOK PRZYGOTOWANIA SPRÊ ONEGO POWIETRZA G3/8-G1/2 SERIA NOVA trójelementowy filtr, zawór redukcyjny, smarownica SP Ó KA AKCY JN A ul. Wapiennikowa 9, - KIELCE, tel. -9-, fax. - -9-8 www.prema.pl e-mail: prema@prema.pl BLOK PRZYGOTOWANIA SPRÊ ONEGO POWIETRZA G/8-G/ SERIA NOVA trójelementowy filtr, zawór redukcyjny,

Bardziej szczegółowo

Si³owniki elektrohydrauliczne Typ 3274 11 do -23

Si³owniki elektrohydrauliczne Typ 3274 11 do -23 Si³owniki elektrohydrauliczne Typ 3274 11 do -23 Zastosowanie Si³owniki elektrohydrauliczne sterowane s¹ przez regulatory elektroniczne za pomoc¹ trójpunktowych lub ci¹g³ych sygna- ³ów wyjœciowych. S³u

Bardziej szczegółowo

po³¹czenie zaworu z si³ownikiem: dociskowe Wykonania

po³¹czenie zaworu z si³ownikiem: dociskowe Wykonania Zawór regulacyjny z si³ownikiem elektrycznym typ 3222/5827, 3222/5824, 3222/5855 Zawór regulacyjny z si³ownikiem pneumatycznym typ 3222/2780-1 i 3222-2780-2 Jednogniazdowy zawór przelotowy typu 3222 Zastosowanie

Bardziej szczegółowo

Rozdzielacze pneumatyczne i rozdzielacze elektromagnetyczne Seria 800

Rozdzielacze pneumatyczne i rozdzielacze elektromagnetyczne Seria 800 Rozdzielacze pneumatyczne i rozdzielacze elektromagnetyczne z mi - indywidualne oraz pod bazy. (Seria 80, 8) z mi G /8" - indywidualne oraz pod bazy. (Seria 808, 88) z technopolimeru z mi G /8" - indywidualne

Bardziej szczegółowo

Klapa odcinaj¹ca z si³ownikiem pneumatycznym Typ 3335 / BR 31a Typ SRP/DAP

Klapa odcinaj¹ca z si³ownikiem pneumatycznym Typ 3335 / BR 31a Typ SRP/DAP Klapa odcinaj¹ca z si³ownikiem pneumatycznym Typ 3335 / BR 31a Typ SRP/DAP Zastosowanie Klapa o szczelnym zamkniêciu przeznaczona dla przemys³u procesowego i budowy instalacji. Œrednica nominalna DN 50

Bardziej szczegółowo

Wykonania. Przynale na karta zbiorcza T 5800 Wydanie paÿdziernik 2005 (05/05)

Wykonania. Przynale na karta zbiorcza T 5800 Wydanie paÿdziernik 2005 (05/05) Zawór regulacyjny z si³ownikiem elektrycznym typ 3222/5824, 3222/5825, 3222/5857 Zawór regulacyjny z si³ownikiem pneumatycznym typ 3222/2780-1 i 3222-2780-2 Jednogniazdowy zawór przelotowy typu 3222 Zastosowanie

Bardziej szczegółowo

Si³owniki pneumatyczne z membran¹ o powierzchni do 750 cm 2 typ 3271 i typ 3277 do zintegrowanej zabudowy ustawnika pozycyjnego

Si³owniki pneumatyczne z membran¹ o powierzchni do 750 cm 2 typ 3271 i typ 3277 do zintegrowanej zabudowy ustawnika pozycyjnego Si³owniki pneumatyczne z membran¹ o powierzchni do cm typ i typ do zintegrowanej zabudowy ustawnika pozycyjnego Zastosowanie Si³owniki skokowe przeznaczone przede wszystkim do monta- u na zaworach serii,,

Bardziej szczegółowo

Ciep a woda u ytkowa Standardowe pompy bezd awnicowe (pompy pojedyncze)

Ciep a woda u ytkowa Standardowe pompy bezd awnicowe (pompy pojedyncze) Opis serii Wilo-Star-Z Konstrukcja Cyrkulacyjna pompa bezd awnicowa z przy czem gwintowanym. Zastosowanie Systemy cyrkulacyjne wody u ytkowej i podobne w technologii przemys owej i technice budowlanej.

Bardziej szczegółowo

Rozdzielacze pneumatyczne i rozdzielacze elektromagnetyczne Seria 800

Rozdzielacze pneumatyczne i rozdzielacze elektromagnetyczne Seria 800 Rozdzielacze pneumatyczne i rozdzielacze elektromagnetyczne z mi - indywidualne oraz pod bazy. (Seria 80, 8) z mi G /8" - indywidualne oraz pod bazy. (Seria 808, 8) z technopolimeru z mi G /8" - indywidualne

Bardziej szczegółowo

A-2 12/02. Gazowe podgrzewacze przep³ywowe WR 11 E. Materia³y projektowe. Zawartoœæ opracowania:

A-2 12/02. Gazowe podgrzewacze przep³ywowe WR 11 E. Materia³y projektowe. Zawartoœæ opracowania: Materia³y projektowe Gazowe podgrzewacze przep³ywowe c.w.u. WR 11 E Zawartoœæ opracowania: Strona 1. Typy dostarczanych podgrzewaczy 1 2. Oznaczenie wg norm 2. Dane techniczne 4. Wyposa enie fabryczne

Bardziej szczegółowo

Nawiewnik NSL 2-szczelinowy.

Nawiewnik NSL 2-szczelinowy. Nawiewniki i wywiewniki szczelinowe NSL NSL s¹ przeznaczone do zastosowañ w instalacjach wentylacyjnych nisko- i œredniociœnieniowych, o sta³ym lub zmiennym przep³ywie powietrza. Mog¹ byæ montowane w sufitach

Bardziej szczegółowo

E-9 09/04. Zespó³ kot³ów stoj¹cych SUPRASTAR MKN 90...1170-9 M/L. Materia³y projektowe. Uk³ady kaskadowe. Zawartoœæ opracowania:

E-9 09/04. Zespó³ kot³ów stoj¹cych SUPRASTAR MKN 90...1170-9 M/L. Materia³y projektowe. Uk³ady kaskadowe. Zawartoœæ opracowania: ateria³y projektowe 09/0 Zespó³ kot³ów stoj¹cych SUPRASTAR Uk³ady kaskadowe KN 90...70-9 /L Zawartoœæ opracowania: Strona. Typy dostarczanych kot³ów. Zakres stosowania kot³ów w uk³adach kaskadowych. Wyposa

Bardziej szczegółowo

Zawory i rozdzielacze sterowane pneumatycznie i elektromagnetycznie z systemem grzybkowym serii 700

Zawory i rozdzielacze sterowane pneumatycznie i elektromagnetycznie z systemem grzybkowym serii 700 Zawory i rozdzielacze sterowane pneumatycznie i elektromagnetycznie z systemem grzybkowym serii 0 Zawory sterowane pneumatycznie M5 Zawory sterowane pneumatycznie G 1/8" Zawory sterowane elektromagnetycznie"

Bardziej szczegółowo

Elektrozawory 3/2. Seria M5. P³yta przy³¹czeniowa

Elektrozawory 3/2. Seria M5. P³yta przy³¹czeniowa Elektrozawory 3/2 Seria 203 - M5 Typ... Mocowanie... Temperatury pracy... Temperatura medium... Medium... Ciœnienie robocze... Przep³yw nominalny... Czêstotliwoœæ... Materia³y... Elektrozawory 3/2 NC,

Bardziej szczegółowo

UWAGA: Symbole zaznaczone drukiem pogrubionym oznaczają preferowane wersje wykonania dostępne w krótkim terminie dostawy.

UWAGA: Symbole zaznaczone drukiem pogrubionym oznaczają preferowane wersje wykonania dostępne w krótkim terminie dostawy. do 31,5 MPa 31,5 MPa Numer serii konstrukcyjnej (10-19) - niezmienne wymiary przyłącza i zabudowy = 1X seria 12 = 12 Napięcie zasilania elektromagnesu 12V DC 24V DC 230V AC 50Hz (wtyczka z prostownikiem)

Bardziej szczegółowo

1) Membrana i uszczelnienia z FPM (FKM) tylko wykonanie na PN 25

1) Membrana i uszczelnienia z FPM (FKM) tylko wykonanie na PN 25 Regulatory bezpoœredniego dzia³ania serii 45 Regulator ró nicy ciœnieñ z si³ownikiem zamykaj¹cym typ 45-1 typ 45-2 do monta u w przewodzie plusowym typ 45-3 typ 45-4 do monta u w przewodzie minusowym Zastosowanie

Bardziej szczegółowo

Akcesoria: OT10070 By-pass ró nicy ciœnieñ do rozdzielaczy modu³owych OT Izolacja do rozdzielaczy modu³owych do 8 obwodów OT Izolacja do r

Akcesoria: OT10070 By-pass ró nicy ciœnieñ do rozdzielaczy modu³owych OT Izolacja do rozdzielaczy modu³owych do 8 obwodów OT Izolacja do r Rozdzielacze EU produkt europejski modu³owe wyprodukowane we W³oszech modu³owa budowa rozdzielaczy umo liwia dowoln¹ konfiguracjê produktu w zale noœci od sytuacji w miejscu prac instalacyjnych ³¹czenie

Bardziej szczegółowo

TURBOWENT TULIPAN HYBRYDOWY - STANDARD

TURBOWENT TULIPAN HYBRYDOWY - STANDARD TURBOWENT TULIPAN HYBRYDOWY STANDARD ZDJÊCIE ZASADA DZIA ANIA Kierunek obrotu turbiny Wiatr Ci¹g kominowy OPIS Obrotowa nasada kominowa TURBOWENT TULIPAN HYBRYDOWY jest urz¹dzeniem dynamicznie wykorzystuj¹cym

Bardziej szczegółowo

wentylatory kana³owe TD SILENT

wentylatory kana³owe TD SILENT Zastosowanie Wentylator kana³owy przeznaczony do wentylacji pomieszczeñ o niskim stopniu zapylenia, przystosowany do monta u w pozycji pionowej lub poziomej w kana³ach wentylacyjnych o œrednicach od 1

Bardziej szczegółowo

HAMULCOWY. Innowacja. Bezpieczeñstwo INSTRUKCJA ZABUDOWY z regulacj¹ osi przedniej bez regulacji osi przedniej

HAMULCOWY. Innowacja. Bezpieczeñstwo INSTRUKCJA ZABUDOWY z regulacj¹ osi przedniej bez regulacji osi przedniej Innowacja Bezpieczeñstwo INSTRUKCJA ZABUDOWY Jakoœæ G ÓWNY ZAWÓR HAMULCOWY 320 052... z regulacj¹ osi przedniej 320 053... bez regulacji osi przedniej 320 058... z regulacj¹ osi przedniej 320 059... bez

Bardziej szczegółowo

ul. Wapiennikowa 90, KIELCE, tel , fax

ul. Wapiennikowa 90, KIELCE, tel , fax SP Ó KA AKCY JN A ul. Wapiennikowa 9, - KIELCE, tel. 6-9-, fax. - 6-9-8 www.prema.pl e-mail: prema@prema.pl MA OGABARYTOWE ZAWORY ROZDZIELAJ CE /, / I / G/8 I G/ sterowane elektromagnetycznie sterowane

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA WYKONANIA NA YCZENIE

CHARAKTERYSTYKA WYKONANIA NA YCZENIE CHARAKTERSTKA WKONANIA KATALOGOWEGO Zastosowanie ogólnoprzemys³owe, maszyny odœrodkowe Rodzaj pracy S1 Napiêcie znamionowe 00V Czêstotliwoœæ 50 Hz O O Temperatura otoczenia od -15 C do +0 C Wysokoœæ zainstalowania

Bardziej szczegółowo

Oferujemy tak e: wykonania z atestem typu patrz karta katalogowa T 5871.

Oferujemy tak e: wykonania z atestem typu patrz karta katalogowa T 5871. Seria 240 Zawór z si³ownikiem elektrycznym typu 3241-4 Jednogniazdowy zawór przelotowy typu 3241 Zawór z si³ownikiem elektrycznym typu 3244-4 Zawór trójdrogowy typu 3244 Zastosowanie Zawory przelotowe

Bardziej szczegółowo

Typ DN 65 do DN 150, PN 16, z jarzmem i z si³ownikiem

Typ DN 65 do DN 150, PN 16, z jarzmem i z si³ownikiem Zawory trójdrogowe z si³ownikami elektrycznymi typ 3260/5824, 3260-4, 3260/3374 Zawory trójdrogowe z si³ownikami pneumatycznymi typ 3260-1, 3260-7, 3260/2780, typ 3260/3372 Zawór trójdrogowy typu 3260

Bardziej szczegółowo

WZORU UŻYTKOWEGO. d2)opis OCHRONNY (19) PL (11)62749 EGZEMPLARZ ARCHIWALNY. Zbigniew Kuska, Mysłowice, PL Michał Żydek, Piekary Śląskie, PL

WZORU UŻYTKOWEGO. d2)opis OCHRONNY (19) PL (11)62749 EGZEMPLARZ ARCHIWALNY. Zbigniew Kuska, Mysłowice, PL Michał Żydek, Piekary Śląskie, PL RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej d2)opis OCHRONNY WZORU UŻYTKOWEGO (21) Numer zgłoszenia: 114133 (22) Data zgłoszenia: 14.06.2003 EGZEMPLARZ ARCHIWALNY (19) PL (11)62749

Bardziej szczegółowo

Seria 240 Zawór regulacyjny z si³ownikiem pneumatycznym, typ i typ Zawór membranowy typu 3345

Seria 240 Zawór regulacyjny z si³ownikiem pneumatycznym, typ i typ Zawór membranowy typu 3345 Seria 240 Zawór regulacyjny z si³ownikiem pneumatycznym, typ 3345-1 i typ 3345-7 Zawór membranowy typu 3345 Zastosowanie Zawór regulacyjny przeznaczony dla mediów lepkich, agresywnych i abrazyjnych, wykonany

Bardziej szczegółowo

STANDARDOWE REGULATORY CIŒNIENIA I TEMPERATURY HA4

STANDARDOWE REGULATORY CIŒNIENIA I TEMPERATURY HA4 ZTCh - Zak³ad Techniki Ch³odniczej Wy³¹czny dystrybutor firmy HANSEN na Polskê 85-861 Bydgoszcz ul. Glink i 144 tel. 052 3450 43 0, 345 0 4 3 2 fax: 052 345 06 30 e-mail: ztch@ ztch. pl www.ztch.pl STANDARDOWE

Bardziej szczegółowo

CD-W00-00-0 Przetwornik stężenia CO 2 do montażu naściennego. Cechy i Korzyści. Rysunek 1: Przetwornik stężenia CO 2 do montażu naściennego

CD-W00-00-0 Przetwornik stężenia CO 2 do montażu naściennego. Cechy i Korzyści. Rysunek 1: Przetwornik stężenia CO 2 do montażu naściennego Karta informacyjna wyrobu CD-W00 Data wydania 06 2001 CD-W00-00-0 Przetwornik stężenia CO 2 do montażu naściennego W prowadzenie Johson Controls posiada w swojej ofercie pełną linię przetworników przekształcających

Bardziej szczegółowo

SPAWANIE KATALOG PRO ESIONALNY. Iskra VARJENJE

SPAWANIE KATALOG PRO ESIONALNY. Iskra VARJENJE PRO ESIONALNY Iskra SPAWANIE KATALOG Metaltrade Sp. z o.o. ul. Wolska 84/86 01-141 Warszawa tel: 22 6321324 fax: 22 6323341 biuro@metaltrade.pl www.metaltrade.pl Iskra PRO ESIONALNY MIG MIG 150 MIG 170

Bardziej szczegółowo

Zawory elektromagnetyczne serii 300 (elektropiloty)

Zawory elektromagnetyczne serii 300 (elektropiloty) Zawory elektromagnetyczne serii 00 (elektropiloty) Zawory miniaturowe o szerokoœci 0 mm Zawory miniaturowe o szerokoœci 5 mm Zawory miniaturowe o szerokoœci mm Zawory miniaturowe o szerokoœci mm - monta

Bardziej szczegółowo

POMOCNICZE ZAWORY ROZDZIELAJ CE STEROWANE MECHANICZNIE z przy³aczami gwintowanymi M5 z przy³¹czkami wtykowymi do przewodu O 4 mm

POMOCNICZE ZAWORY ROZDZIELAJ CE STEROWANE MECHANICZNIE z przy³aczami gwintowanymi M5 z przy³¹czkami wtykowymi do przewodu O 4 mm SP Ó KA AKCY JN A ul. Wapiennikowa 90, 5-0 KIELCE, tel. 04 36-95-4, fax. 0-4 36-9-08 www.prema.pl e-mail: prema@prema.pl POMOCNICZE ZAWORY ROZDZIELAJ CE STEROWANE MECHANICZNIE z przy³aczami gwintowanymi

Bardziej szczegółowo

ZAWÓR ROZDZIELAJĄCY Z WIELOFUNKCYJNYM. sterowaniem elektropneumatycznym ISO 5599/01 Wielkość 2 2,5 W. Złącze ISO 4400 190 3 W

ZAWÓR ROZDZIELAJĄCY Z WIELOFUNKCYJNYM. sterowaniem elektropneumatycznym ISO 5599/01 Wielkość 2 2,5 W. Złącze ISO 4400 190 3 W Seria /PH ZAWÓR ROZDZILAJĄCY Z WILOFUNKCYJNYM sterowaniem elektrom ISO 99/0 Wielkość DAN TCHNICZN MDIUM : Powietrze lub gaz obojętny, filtrowany, olejony lub nie CIŚNINI :. do 0 bar (z wewnętrznym zasilaniem

Bardziej szczegółowo

WENTYLACJA + KLIMATYZACJA KRAKÓW NAWIEWNIKI WIROWE ELEMENTY WYPOSAŻENIA INSTALACJI WENTYLACJI I KLIMATYZACJI

WENTYLACJA + KLIMATYZACJA KRAKÓW NAWIEWNIKI WIROWE ELEMENTY WYPOSAŻENIA INSTALACJI WENTYLACJI I KLIMATYZACJI NAWIEWNIKI WIROWE ELEMENTY WYPOSAŻENIA INSTALACJI WENTYLACJI I KLIMATYZACJI SPIS TREŒCI 1. WIROWY NAWIEWNIK STROPOWY ST-DVL/R...1 2. WIROWY NAWIEWNIK STROPOWY ST-DVW i ST-DRW...8 WIROWY NAWIEWNIK STROPOWY

Bardziej szczegółowo

Prze³om w uk³adach regulacji

Prze³om w uk³adach regulacji R E F R O G E R A T I O N A N D A I R C O N D I T I O N I N G Prze³om w uk³adach regulacji Budowa modu³owa Modu³owa konstrukcja ICV pozwala na skompletowanie zaworu dok³adnie spe³niaj¹cego wymagania klienta.

Bardziej szczegółowo

Pompy œmig³owe w wersji inline dwukierunkowe

Pompy œmig³owe w wersji inline dwukierunkowe Pompy œmig³owe w wersji inline dwukierunkowe Zastosowanie Do pompowania wody oraz wody morskiej. Na statkach w wersji MARINE. Konstrukcja Pompa œmig³owa charakteryzuje siê niewielkimi wymiarami. Posiada

Bardziej szczegółowo

ZESPO Y PRZYGOTOWANIA POWIETRZA 3

ZESPO Y PRZYGOTOWANIA POWIETRZA 3 ZESPO Y PRZYGOTOWANIA POWIETRZA ( katalog ) Seria 700 W³aœciwe dzia³anie i niezawodnoœæ obwodów pneumatycznych zale y od jakoœci skompresowanego powietrza. Skompresowane powietrze i wilgoæ zwiêkszaj¹ tempo

Bardziej szczegółowo

NAPÊDY PNEUMATYCZNE NAPÊDY ELEKTRYCZNE

NAPÊDY PNEUMATYCZNE NAPÊDY ELEKTRYCZNE NAPÊDY PNEUMATYCZNE Wykonanie: Si³owniki podwójnego dzia³ania i z powrotem sprê yn¹, wykonane z anodyzowanego aluminium Dostêpne opcje: - niklowanie chemiczne, - lakierowanie epoksydowe, - wykonanie ze

Bardziej szczegółowo

Seria 240 Zawór regulacyjny z si³ownikiem pneumatycznym, typ i typ Zawór trójdrogowy typu 3244

Seria 240 Zawór regulacyjny z si³ownikiem pneumatycznym, typ i typ Zawór trójdrogowy typu 3244 Seria 240 Zawór regulacyjny z si³ownikiem pneumatycznym, typ 3244-1 i typ 3244-7 Zawór trójdrogowy typu 3244 Wykonanie zgodnie z normami DIN i ANSI Zastosowanie Zawór regulacyjny mieszaj¹cy lub rozdzielaj¹cy

Bardziej szczegółowo

Wykonania. Oferujemy równie : zawór typu 3222 N przeznaczony dla lokalnych i rozbudowanych sieci ciep³owniczych, zob. karta katalogowa T 5867.

Wykonania. Oferujemy równie : zawór typu 3222 N przeznaczony dla lokalnych i rozbudowanych sieci ciep³owniczych, zob. karta katalogowa T 5867. Zawory z si³ownikami elektrycznymi, typ 3222/5857, 3222/5824, 3222/5825, 3222/5757-3, 3222/5757-7, 3222/5724-3, 3222/5724-8, 3222/5725-3, 3222/5725-7, 3222/5725-8 Zawór regulacyjny z si³ownikiem pneumatycznym,

Bardziej szczegółowo

Wykonania. Przynale na karta zbiorcza T 5800 Wydanie: lipiec 2015 (03/15) Rys. 1 Typ 3260/5857 typ 3260/ Rys.

Wykonania. Przynale na karta zbiorcza T 5800 Wydanie: lipiec 2015 (03/15) Rys. 1 Typ 3260/5857 typ 3260/ Rys. Zawory z si³ownikami elektrycznymi typ 3260/5857, 3260/5824, 3260/5825, 3260/3374, 3260/3274, 3260/3375, 3260/5757-7, 3260/5724-8, 3260/5725-7, 3260/5725-8 Zawory z si³ownikami pneumatycznymi typ 3260/2780,

Bardziej szczegółowo

HiTiN Sp. z o. o. Przekaźnik kontroli temperatury RTT 4/2 DTR. 40 432 Katowice, ul. Szopienicka 62 C tel/fax.: + 48 (32) 353 41 31. www.hitin.

HiTiN Sp. z o. o. Przekaźnik kontroli temperatury RTT 4/2 DTR. 40 432 Katowice, ul. Szopienicka 62 C tel/fax.: + 48 (32) 353 41 31. www.hitin. HiTiN Sp. z o. o. 40 432 Katowice, ul. Szopienicka 62 C tel/fax.: + 48 (32) 353 41 31 www.hitin.pl Przekaźnik kontroli temperatury RTT 4/2 DTR Katowice, 1999 r. 1 1. Wstęp. Przekaźnik elektroniczny RTT-4/2

Bardziej szczegółowo

Przekaźniki półprzewodnikowe

Przekaźniki półprzewodnikowe 4 Przekaźniki półprzewodnikowe Załączanie w zerze Dla obciążeń rezystancyjnych i indukcyjnych 1000 V niepowtarzalne szczytowe napięcie blokowania Izolacja (wejście - wyjście) - 4kV Uwaga: Typ RP1B - przekaźnik

Bardziej szczegółowo

Seria 240 Zawór regulacyjny z si³ownikiem pneumatycznym typ i typ Zawór niskotemperaturowy typu 3248

Seria 240 Zawór regulacyjny z si³ownikiem pneumatycznym typ i typ Zawór niskotemperaturowy typu 3248 Seria 2 Zawór regulacyjny z si³ownikiem pneumatycznym typ 3248-1 i typ 3248-7 Zawór niskotemperaturowy typu 3248 Zastosowanie Zawór do regulacji przep³ywu mediów w stanie ciek³ym i gazowym przeznaczony

Bardziej szczegółowo

Wilo Yonos PICO-S. Nowo na rynku ma ych pomp obiegowych

Wilo Yonos PICO-S. Nowo na rynku ma ych pomp obiegowych Wilo Yonos PICO-S Nowo na rynku ma ych pomp obiegowych DANE TECHNICZNE Budowa: Bezd awnicowa pompa obiegowa z przy czem gwintowanym, silnikiem synchronicznym EC (elektronicznie komutowanym) odpornym na

Bardziej szczegółowo

Załącznik Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia na CZĘŚĆ II

Załącznik Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia na CZĘŚĆ II Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia na CZĘŚĆ II wyposażenie wraz z montażem i uruchomieniem stanowisk demonstracyjnych w Zespole Szkół Mechanicznych Załącznik Lp. Nazwa przedmiotu zamówienia ilość Istotne

Bardziej szczegółowo

RPL 92080/0893. Sterowanie hydr. zależne od ciśnienia HD Pompy o zmiennej wydajności A4VSO, A4VSH i A4VSG Modele 1 i 2. ciśnienie maksymalne 400 bar

RPL 92080/0893. Sterowanie hydr. zależne od ciśnienia HD Pompy o zmiennej wydajności A4VSO, A4VSH i A4VSG Modele 1 i 2. ciśnienie maksymalne 400 bar Sterowanie hydr. zależne od ciśnienia HD Pompy o zmiennej wydajności A4VSO, A4VSH i A4VSG Modele 1 i 2 wielkość 40-750 ciśnienie nominalne 350 bar ciśnienie maksymalne 400 bar RPL 92080/0893 92080/08.93

Bardziej szczegółowo

Zawory mechaniczne i rêczne G 1/4" Seria 200

Zawory mechaniczne i rêczne G 1/4 Seria 200 Zawory mechaniczne i rêczne G 1/4" Seria 00 Popychacz DŸwignia z rolk¹ DŸwignia z przyciskiem DŸwignia czu³a DŸwignia panel DŸwignia z przodu Przycisk Prze³¹cznik DŸwignia z rolk¹ boczn¹ Rozdzielacze no

Bardziej szczegółowo

Zawór regulacyjny z si³ownikiem pneumatycznym Typ 3310/AT i typ 3310/3278 Zawór z grzybem segmentowym typ 3310

Zawór regulacyjny z si³ownikiem pneumatycznym Typ 3310/AT i typ 3310/3278 Zawór z grzybem segmentowym typ 3310 Zawór regulacyjny z si³ownikiem pneumatycznym Typ 3310/AT i typ 3310/3278 Zawór z grzybem segmentowym typ 3310 Zastosowanie Zawór regulacyjny przeznaczony do sterowania procesami przemys³owymi oraz do

Bardziej szczegółowo

Zawór kontrolny (Zawory regulacyjne 2 i 3-drogowe) 2005. 06. Opis techniczny. Właściwości. Zastosowanie Wodne systemy ogrzewania i klimatyzacji

Zawór kontrolny (Zawory regulacyjne 2 i 3-drogowe) 2005. 06. Opis techniczny. Właściwości. Zastosowanie Wodne systemy ogrzewania i klimatyzacji CV 216, 316 RGA 3 15 5 GB Zawór kontrolny (Zawory regulacyjne 2 i 3-drogowe) 2005. 06 Opis techniczny Zastosowanie Wodne systemy ogrzewania i klimatyzacji Funkcje CV 216 RGA CV 316 RGA przełączający Dwudrogowy

Bardziej szczegółowo

Wy³¹czniki. Roz³¹czniki. Od³¹czniki. Uziemniki. Napêdy. Akcesoria NSW30. Napêd silnikowy. Katalog Nr PL

Wy³¹czniki. Roz³¹czniki. Od³¹czniki. Uziemniki. Napêdy. Akcesoria NSW30. Napêd silnikowy. Katalog Nr PL ISO 900: 000 Wy³¹czniki Roz³¹czniki Od³¹czniki Uziemniki Napêdy Akcesoria NSW30 Napêd silnikowy Katalog Nr 05.04.0.PL . ZASTOSOWANIE. Napêdy silnikowe typu NSW30 przeznaczone s¹ do wspó³pracy z od³¹cznikami

Bardziej szczegółowo

Zawory mechaniczne i rêczne G 1/8" Seria 200

Zawory mechaniczne i rêczne G 1/8 Seria 200 Zawory mechaniczne i rêczne G 1/8" Seria 00 Popychacz DŸwignia z rolk¹ DŸwignia z przyciskiem DŸwignia czu³a DŸwignia panel DŸwignia z przodu Przycisk Prze³¹cznik DŸwignia z rolk¹ boczn¹ Rozdzielacze no

Bardziej szczegółowo

Pompy z bate. Urz dzenia dodatkowe. Opis

Pompy z bate. Urz dzenia dodatkowe. Opis 112 Pompa z bata s u y do rozpylania farb p ynnych, rozpuszczalnikowych lub wodorozpuszczalnych w przemy le ogólnym we wspó pracy z wszystkimi rozpylaczami automatycznymi SAMES (PIV 660, PPH 308, PPH405

Bardziej szczegółowo

Si³owniki elektryczne typu 5801 (o ruchu obrotowym) typu 5802 (o ruchu posuwistym)

Si³owniki elektryczne typu 5801 (o ruchu obrotowym) typu 5802 (o ruchu posuwistym) Si³owniki elektryczne typu 580 (o ruchu obrotowym) typu 580 (o ruchu posuwistym) Rys. Typ 580 z zespo³em dr¹ ków dÿwigni Rys. Typ 580 zamontowany na zaworze regulacyjnym typu. Budowa i sposób dzia³ania

Bardziej szczegółowo

Elektropneumatyczny ustawnik pozycyjny APIS

Elektropneumatyczny ustawnik pozycyjny APIS / Elektropneumatyczny ustawnik pozycyjny APIS Protokó³ komunikacyjny Hart Certyfikat ATEX Wspó³praca z si³ownikami pneumatycznymi jednostronnego i dwustronnego dzia³ania o ruchu liniowym i obrotowym t³oczyska

Bardziej szczegółowo

Wersje zarówno przelotowe jak i k¹towe. Zabezpiecza przed przep³ywem czynnika do miejsc o najni szej temperaturze.

Wersje zarówno przelotowe jak i k¹towe. Zabezpiecza przed przep³ywem czynnika do miejsc o najni szej temperaturze. Zawory zwrotne, typu NRV i NRVH Wprowadzenie Zawory NRV i NRVH mog¹ byæ stosowane w instalacjach ch³odniczych i klimatyzacyjnych z fluorowcopochodnymi czynnikami ch³odniczymi na ruroci¹gach z zimnym, gor¹cym

Bardziej szczegółowo

Innowacja. Bezpieczeñstwo INSTRUKCJA ZABUDOWY ZAWÓR PRZE CZENIOWY DLA SYSTEMÓW WLS

Innowacja. Bezpieczeñstwo INSTRUKCJA ZABUDOWY ZAWÓR PRZE CZENIOWY DLA SYSTEMÓW WLS Innowacja Bezpieczeñstwo INSTRUKCJA ZABUDOWY Jakoœæ ZAWÓR PRZE CZENIOWY DLA SYSTEMÓW WLS 8 047... Sprawnoœæ Pozycja " JAZDA " Zastosowanie Zawór prze³¹czeniowy sterowany elektromagnetycznie dla systemów

Bardziej szczegółowo

Lekcja 173, 174. Temat: Silniki indukcyjne i pierścieniowe.

Lekcja 173, 174. Temat: Silniki indukcyjne i pierścieniowe. Lekcja 173, 174 Temat: Silniki indukcyjne i pierścieniowe. Silnik elektryczny asynchroniczny jest maszyną elektryczną zmieniającą energię elektryczną w energię mechaniczną, w której wirnik obraca się z

Bardziej szczegółowo

Oznaczenia T C B T / / H B?

Oznaczenia T C B T / / H B? Zastosowanie Wentylacja ogólna pomieszczeñ o charakterze u ytkowym i przemys³owym. Przeznaczone do wentylacji: hurtowni, magazynów, warsztatów, hal produkcyjnych, parkingów, lokali handlowych, szklarni,

Bardziej szczegółowo

Rozdzielacze pneumatyczne i elektromagnetyczne G1/8"

Rozdzielacze pneumatyczne i elektromagnetyczne G1/8 Rozdzielacze pneumatyczne i elektromagnetyczne " Opis serii Seria 88 z mi wykonana ze stopu cynku jest alternatywn¹ do serii technopolimerowej (88). Seria ta obejmuje trzy ró ne typy rozdzielaczy : - 88/

Bardziej szczegółowo

AERIS CA 350 VV EASE Zalety Informacje ogólne

AERIS CA 350 VV EASE Zalety Informacje ogólne AERIS CA 350 VV EASE Centrala wentylacyjna najnowszej generacji wyposażona w wymiennik przeciwprądowy o wysokiej sprawności oraz unikatowe wentylatory prądu stałego wyposażone w wirniki o konstrukcji zapewniające

Bardziej szczegółowo

Turbo Wydajność do 2350 m3/h

Turbo Wydajność do 2350 m3/h WENTYLATOR KANAŁOWY O PRZEPŁYWIE MIESZANYM Turbo Wydajność do 2350 m3/h n Zastosowanie q wywiewne i nawiewne systemy wentylacyjne w budynkach mieszkalnych i u ytkowych q w innych pomieszczeniach, w których

Bardziej szczegółowo

SMARTBOX PLUS KONDENSACYJNE M O D U Y G R Z E W C Z E

SMARTBOX PLUS KONDENSACYJNE M O D U Y G R Z E W C Z E KONDENSACYJNE M O D U Y G R Z E W C Z E ISYS Sp. z o.o. Raków 26, 55-093 Kie³czów, tel. (071) 78 10 390, biuro@isysnet.pl, www.isysnet.pl Kondensacyjne modu³y SMARTBOX Plus charakteryzuj¹ siê bardzo wysok¹

Bardziej szczegółowo

Termometry bimetaliczne

Termometry bimetaliczne TM 54.01 Seria termometrów o du ej wytrzyma³oœci Model 54 German Lloyd Approval (with feature liquid damping only) Odpowiednie w konstrukcjach maszyn, urz¹dzeñ, zbiorników. Dziêki zastosowaniu t³umienia

Bardziej szczegółowo

ZESPOŁY SPRĘŻARKOWE DO ZASTOSOWAŃ PRZEMYSŁOWYCH I KOMERCYJNYCH. Producent: ARKTON Sp. z o.o. KZBT-1/15-PL

ZESPOŁY SPRĘŻARKOWE DO ZASTOSOWAŃ PRZEMYSŁOWYCH I KOMERCYJNYCH. Producent: ARKTON Sp. z o.o. KZBT-1/15-PL ZESPOŁY SPRĘŻARKOWE DO ZASTOSOWAŃ PRZEMYSŁOWYCH I KOMERCYJNYCH Producent: ARKTON Sp. z o.o. 1 Spis treści 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Wykonanie standardowe 3 Opcje 4 Moduły dodatkowe 5 Oznaczenie

Bardziej szczegółowo

Innowacja. Bezpieczeñstwo INSTRUKCJA ZABUDOWY ZAWÓR PRZEKA NIKOWY

Innowacja. Bezpieczeñstwo INSTRUKCJA ZABUDOWY ZAWÓR PRZEKA NIKOWY Innowacja Bezpieczeñstwo INSTRUKCJA ZABUDOWY Jakoœæ ZAWÓR PRZEKA NIKOWY 355 018... 355 023... Sprawnoœæ 1 Zastosowanie Przez zastosowanie zaworu przekaÿnikowego mo liwe jest doprowadzenie lub odprowadzenie

Bardziej szczegółowo

WĘZŁY POMPOWE 2016 AHU N 06.06.320 AHU N 06.06.320 Range: VENTUS VS 10 - VS 650 Range: VENTUS VS 10 - VS 650

WĘZŁY POMPOWE 2016 AHU N 06.06.320 AHU N 06.06.320 Range: VENTUS VS 10 - VS 650 Range: VENTUS VS 10 - VS 650 WĘZŁY POMPOWE 2016 ŁATWY MONTAŻ OBUDOWA WYKONANA Z EPP NATYCHMIASTOWA DOSTĘPNOŚĆ ATRAKCYJNA CENA Węzły pompowe VTS Węzły pompowe - to gotowe do podłączenia hydrauliczne układy regulacji wydajności nagrzewnic

Bardziej szczegółowo

SVS5. Dysze nawiewne. SMAY Sp. z o.o. / ul. Ciep³ownicza 29 / Kraków tel / fax /

SVS5. Dysze nawiewne. SMAY Sp. z o.o. / ul. Ciep³ownicza 29 / Kraków tel / fax / Dysze nawiewne Dysze nawiewne s¹ przeznaczone do zastosowañ w instalacjach wentylacyjnych nisko- i œredniociœnieniowych du ych obiektów u ytecznoœci publicznej lub przemys³owych gdzie wymagane jest dostarczanie

Bardziej szczegółowo

Zwê ka pomiarowa ko³nierzowa ZPK

Zwê ka pomiarowa ko³nierzowa ZPK Zwê ka pomiarowa ko³nierzowa ZPK -ciœnienie nominalne PN6 PN100(*) -œrednica nominalna 25 800 -materia³ elementu pomiarowego (kryza, dysza) i materia³ obudowy: -protokó³ obliczeñ wg normy PN-EN ISO 5167,

Bardziej szczegółowo

Przep³ywowy, ciœnieniowy ogrzewacz wody DDLT 18, DDLT 21, DDLT 24 basis

Przep³ywowy, ciœnieniowy ogrzewacz wody DDLT 18, DDLT 21, DDLT 24 basis Przep³ywowy, ciœnieniowy ogrzewacz wody DDLT 18, DDLT 21, DDLT 24 basis Instrukcja obs³ugi i monta u Monta (uk³ad wodny i instalacja elektryczna), pierwsze uruchomienie, konserwacja i naprawy mog¹ byæ

Bardziej szczegółowo

Oprawa LED INLENE Do zastosowañ w przemyœle

Oprawa LED INLENE Do zastosowañ w przemyœle Strona 1 z 8 Zalety B³yskawiczny ca³kowity zwrot inwestycji generowany przez energooszczêdne Ÿród³o œwiat³a, innowacyjny uk³ad optyczny oraz inteligentny system sterowania Oprawa LED w pe³ni konfigurowalna

Bardziej szczegółowo

Zawory panelowe 3/2. Seria MT - M5. Zawór z przyciskiem. Zawór z przyciskiem grzybkowym (czerwony)

Zawory panelowe 3/2. Seria MT - M5. Zawór z przyciskiem. Zawór z przyciskiem grzybkowym (czerwony) Zawory panelowe 3/2 Seria MT - M5 Typ... Mocowanie... Temperatura otoczenia. Tempertura medium... Medium... Ciœnienie robocze... Przp³yw nominalny... Aktywator... Materia³y... Zawór panelowy 3/2, sterowany

Bardziej szczegółowo

KOMBI-3-Plus. Honeywell. Zawory regulacyjne Karta katalogowa. Zastosowanie:

KOMBI-3-Plus. Honeywell. Zawory regulacyjne Karta katalogowa. Zastosowanie: Honeywell KOMBI-3-Plus Zawory regulacyjne Karta katalogowa Zastosowanie: Kombi 3 Plus to zestaw dwóch zaworów: czerwonego stosowanego na przewodzie zasilaj¹cym oraz niebieskiego stosowanego na przewodzie

Bardziej szczegółowo

KOMPAKTOWE REKUPERATORY CIEP A

KOMPAKTOWE REKUPERATORY CIEP A KOMPAKTOWE REKUPERATORY CIEP A KOMPAKTOWE REKUPERATORY CIEP A ZW 1. ZASTOSOWANIE REKUPERATORA ZW Rekuperator kompaktowy ZW to urz¹dzenie nawiewno-wywiewne umo liwiaj¹ce mechaniczn¹ wentylacje powietrzem

Bardziej szczegółowo

Zawór przelewowy sterowany bezpośrednio typ DBD

Zawór przelewowy sterowany bezpośrednio typ DBD Zawór przelewowy sterowany bezpośrednio typ DBD WN6,, do 6 Ma do 20 dm /min WK 40 6 01.14 ZASOSOWANIE Zadaniem zaworów przelewowych jest ograniczanie maksymalnego ciśnienia w całym układzie hydraulicznym

Bardziej szczegółowo

Seria 280 Zawór sch³adzaj¹cy do pary z si³ownikiem pneumatycznym Typ i Zawory przelotowe typu 3281 i 3286

Seria 280 Zawór sch³adzaj¹cy do pary z si³ownikiem pneumatycznym Typ i Zawory przelotowe typu 3281 i 3286 Seria 2 Zawór sch³adzaj¹cy do pary z si³ownikiem pneumatycznym Typ 3281-1 i 3286-1 Zawory przelotowe typu 3281 i 3286 Zastosowanie Zawór regulacyjny, przelotowy lub k¹towy do sch³adzania i obni ania ciœnienia

Bardziej szczegółowo

Zbiorniki dwuœcienne KWT

Zbiorniki dwuœcienne KWT Zbiorniki dwuœcienne KWT Zbiorniki dwuœcienne KWT 750, 1000 i 1500 l. rzy mont rników T or nych KWT. Najnowsza propozycja firmy Roth w zakresie magazynowania oleju opa³owego. Zbiorniki ³¹cz¹ce zalety jedno-

Bardziej szczegółowo

PODNOŚNIK KANAŁOWY WWKR 2

PODNOŚNIK KANAŁOWY WWKR 2 Zastosowanie Dźwignik kanałowy, jeżdżący po obrzeżach kanału samochodowego, dzięki łatwości manewrowania poziomego (stosunkowo mały ciężar) i pionowego, znajduje szerokie zastosowanie w pracach obsługowo-naprawczych

Bardziej szczegółowo

Ciep a woda u ytkowa Standardowe pompy bezd awnicowe (pompy pojedyncze)

Ciep a woda u ytkowa Standardowe pompy bezd awnicowe (pompy pojedyncze) Opis serii Wilo-TOP-Z Konstrukcja Cyrkulacyjna pompa bezd awnicowa z przy czem gwintowanym lub ko nierzowym. Wst pnie wybierane stopnie pr dko ci do regulacji wydajno ci. Zastosowanie Systemy cyrkulacyjne

Bardziej szczegółowo

PIR2 z gniazdem GZM2 przekaÿniki interfejsowe

PIR2 z gniazdem GZM2 przekaÿniki interfejsowe Dane styków Iloœæ i rodzaj zestyków Materia³ styków Znamionowe / maks. napiêcie zestyków Minimalne napiêcie zestyków Znamionowy pr¹d (moc) obci¹ enia w kategorii Minimalny pr¹d zestyków Maksymalny pr¹d

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie. Termostaty wykorzystuj¹ce zasadê rozszerzalnoœci cieczy wyposa one w os³onê czujnika (wyposa enie dodatkowe)

Zastosowanie. Termostaty wykorzystuj¹ce zasadê rozszerzalnoœci cieczy wyposa one w os³onê czujnika (wyposa enie dodatkowe) Termostaty typu 5343 Regulator temperatury (TR) typu 5344 typu 5345 Termostaty dwufunkcyjne TR/STB typu 5347, TR/STW typu 5348 i STW/STB typu 5349 Zastosowanie Posiadaj¹ce atest typu termostaty do regulacji

Bardziej szczegółowo

UKŁAD ROZRUCHU SILNIKÓW SPALINOWYCH

UKŁAD ROZRUCHU SILNIKÓW SPALINOWYCH UKŁAD ROZRUCHU SILNIKÓW SPALINOWYCH We współczesnych samochodach osobowych są stosowane wyłącznie rozruszniki elektryczne składające się z trzech zasadniczych podzespołów: silnika elektrycznego; mechanizmu

Bardziej szczegółowo

WYBRANE MODERNIZACJE POMP GŁÓWNEGO OBIEGU PARA-WODA ELEKTROWNI

WYBRANE MODERNIZACJE POMP GŁÓWNEGO OBIEGU PARA-WODA ELEKTROWNI HYDRO-POMP WYBRANE MODERNIZACJE POMP GŁÓWNEGO OBIEGU PARA-WODA ELEKTROWNI ANDRZEJ BŁASZCZYK GRZEGORZ KOŹBA MARIUSZ NAWROCKI ADAM PAPIERSKI ARTUR STANISZEWSKI MARIUSZ SUSIK DARIUSZ WOŹNIAK Licheń 2013 Modernizacje

Bardziej szczegółowo

RM699B przekaÿniki miniaturowe

RM699B przekaÿniki miniaturowe 54 RM699B wersja (V) Dane styków Iloœæ i rodzaj zestyków Materia³ styków Znamionowe / maks. napiêcie zestyków Maksymalne napiêcie zestyków Minimalne napiêcie zestyków Znamionowy pr¹d obci¹ enia w kategorii

Bardziej szczegółowo

ULTRAFLOW Typ 65-S /65-R

ULTRAFLOW Typ 65-S /65-R Instrukcja monta u ULTRAFLOW Typ 65-S /65-R Kamstrup Sp. zo.o., ul. Borsucza 40, 02-213 Warszawa TEL.: +(22) 577 11 00 FAX.: +(22) 577 11 11 Email: biuro@kamstrup.pl WEB: www.kamstrup.pl 1. Monta W nowych

Bardziej szczegółowo

KOMPRESORY ŒRUBOWE RELO

KOMPRESORY ŒRUBOWE RELO KOMPRESORY ŒRUBOWE RELO RELO GmbH Verdichter Humboldtstr. 25 02625 Bautzen tel.: +49 591 80520, fax.: +49 591 80521 Zalety kompresorów RELO 2 lata pe³nej gwarancji bez ograniczenia roboczogodzin; Zastosowanie

Bardziej szczegółowo

Sterowanie maszyn i urządzeń

Sterowanie maszyn i urządzeń Sterowanie maszyn i urządzeń Instrukcja do ćwiczeń laboratoryjnych Sterowanie objętościowe Cel ćwiczenia Celem ćwiczenia jest poznanie zasad sterowania objętościowego oraz wyznaczenie chłonności jednostkowej

Bardziej szczegółowo

Miniaturowe zawory rêczne i mechaniczne - przy³¹cza z gwintem M5 Seria 105

Miniaturowe zawory rêczne i mechaniczne - przy³¹cza z gwintem M5 Seria 105 Miniaturowe zawory rêczne i mechaniczne - przy³¹cza z gwintem Seria 5 Popychacz DŸwignia z rolk¹ DŸwignia z przyciskiem DŸwignia dwupozycyjna Przycisk Prze³¹cznik dwupozycyjny W¹s Klamka Wy³¹czny dystrybutor

Bardziej szczegółowo

Nasze produkty. Obrotniki rolkowe rur, walczaków oraz arkuszy blachy. Urz¹dzenie do spawania rur, walczaków oraz arkuszy blachy.

Nasze produkty. Obrotniki rolkowe rur, walczaków oraz arkuszy blachy. Urz¹dzenie do spawania rur, walczaków oraz arkuszy blachy. Elko-77 dzia³a na polskim rynku spawalniczym od 35 lat i ma ponad 150 firm - partnerów wspó³pracuj¹cych na bie ¹co. Specjalizacj¹ firmy jest mechanizacja i wyposa enie w Ÿród³a pr¹du indywidualnych stanowisk

Bardziej szczegółowo

Regulatory temperatury bezpoœredniego dzia³ania serii 43 Regulator temperatury typu 43-1 i 43-2

Regulatory temperatury bezpoœredniego dzia³ania serii 43 Regulator temperatury typu 43-1 i 43-2 Regulatory temperatury bezpoœredniego dzia³ania serii 43 Regulator temperatury typu 43-1 i 43-2 Zastosowanie Regulatory dla instalacji ciep³owniczych, wytwornic ciep³a, wymienników ciep³a i innych instalacji

Bardziej szczegółowo