Spis treści. ATMOTERM EKOURBIS Sp. z o.o. Częstochowa 2012 r. Strona 1

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Spis treści. ATMOTERM EKOURBIS Sp. z o.o. Częstochowa 2012 r. Strona 1"

Transkrypt

1 Spis treści 1 Podstawa prawna, cel i zakres opracowania Materiały źródłowe i akty prawne Opis planowanego przedsięwzięcia Charakterystyka całego przedsięwzięcia i warunki użytkowania terenu w fazie budowy i eksploatacji lub użytkowania Warunki użytkowania terenu w fazie budowy i eksploatacji lub użytkowania Główne cechy charakterystyczne procesów produkcyjnych Zakres rzeczowy budowy przedsięwzięcia Założenia technologiczne Charakterystyka urządzeń zamontowanych w ramach I i II Etapu Przebieg procesu technologicznego Przewidywane rodzaje i ilości zanieczyszczeń, wynikające z funkcjonowania planowanego przedsięwzięcia (I i II etap całościowo) Opis elementów przyrodniczych środowiska objętych zakresem przewidywanego oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko, w tym elementów środowiska objętych ochroną na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody Obszary Natura Klimat Ochrona powietrza Hałas Jakość wód podziemnych Jakość wód powierzchniowych Warunki geotechniczne Opis istniejących w sąsiedztwie lub w bezpośrednim zasięgu oddziaływania przedsięwzięcia zabytków chronionych na podstawie przepisów o ochroni zabytków i opiece nad zabytkami Opis przewidywanych skutków dla środowiska w przypadku niepodejmowania przedsięwzięcia Opis analizowanych wariantów z uzasadnieniem ich wyboru Opis wariantu proponowanego przez wnioskodawcę oraz wariantu alternatywnego ATMOTERM EKOURBIS Sp. z o.o. Częstochowa 2012 r. Strona 1

2 6.2 Opis wariantu najkorzystniejszego dla środowiska Określenie przewidywanego oddziaływania na środowisko analizowanych wariantów, w tym również w przypadku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej, a także możliwego transgranicznego oddziaływania na środowisko Przewidywane oddziaływanie inwestycji na powietrze atmosferyczne Podstawa prawna Cel i zakres opracowania Charakterystyka przedmiotowego przedsięwzięci ze względu na oddziaływania na powietrze atmosferyczne Wartości normatywne Źródła emisji j i emitory Obliczenia stężeń zanieczyszczeń w powietrzu Wnioski Przewidywane oddziaływanie na środowisko inwestycji ze względu na emisję hałasu Dopuszczalne poziomy hałasu w środowisku i lokalizacja planowanego przedsięwzięcia Charakterystyka obiektu pod względem akustycznym Źródła hałasu Założenia do obliczeń i metoda obliczeniowa Obliczenia prognozowanego rozkładu poziomów hałasu dla planowanego przedsięwzięcia Wnioski Przewidywane oddziaływanie inwestycji na środowisko wodno gruntowe Podstawa prawna opracowania Cel i zakres opracowania Charakterystyka przedmiotowego przedsięwzięcia Analiza ilościowa Analiza jakościowa Sposób oczyszczenia i zagospodarowania wytwarzanych ścieków Wnioski Przewidywane oddziaływanie inwestycji na środowisko w zakresie rozwiązań gospodarki odpadami ATMOTERM EKOURBIS Sp. z o.o. Częstochowa 2012 r. Strona 2

3 7.4.1 Podstawa prawna opracowania Cel i zakres opracowania Charakterystyka przedmiotowego przedsięwzięcia Wyszczególnienie rodzajów i ilości odpadów powstających na etapie budowy i realizacji przedsięwzięcia Wykaz odpadów zbieranych, przeznaczonych do przerobu w ramach prowadzonych prac badawczych Sposób postępowania z odpadami Przewidywane oddziaływanie inwestycji w przypadku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej, a także możliwego transgranicznego oddziaływania na środowisko Uzasadnienie proponowanego przez wnioskodawcę wariantu, ze z wskazaniem jego oddziaływania na środowisko Oddziaływanie wybranego wariantu przedsięwzięcia na ludzi, rośliny, zwierzęta, grzyby i siedliska przyrodnicze, wodę i powietrze Oddziaływanie wybranego wariantu przedsięwzięcia na powierzchnię ziemi, z uwzględnieniem ruchów masowych ziemi, klimat i krajobraz Oddziaływanie wybranego wariantu przedsięwzięcia na dobra materialne, zabytki i krajobraz kulturowy Wzajemne oddziaływanie pomiędzy elementami środowiska Opis metod prognozowania zastosowanych przez wnioskodawcę oraz opis przewidywanych znaczących oddziaływań planowanego przedsięwzięcia na środowisko, obejmujący bezpośrednie, pośrednie, wtórne, skumulowane, krótko-, średnio- i długoterminowe, stałe i chwilowe oddziaływanie na środowisko wynikające z istnienia przedsięwzięcia, wykorzystania zasobów środowiska, emisji Opis przewidywanych działań mających na celu zapobieganie, ograniczenie lub kompensację przyrodniczą negatywnych oddziaływań na środowisko, szczególności na cele i przedmiot ochrony obszaru Natura 2000 oraz integralność tego obszaru Porównanie proponowanej technologii z technologią spełniającą wymagania o których mowa w art. 143 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo Ochrony Środowiska Wskazanie czy dla planowanego przedsięwzięcia jest konieczne ustanowienie obszaru ograniczonego użytkowania Analiza możliwych konfliktów społecznych związanych z planowanych przedsięwzięciem ATMOTERM EKOURBIS Sp. z o.o. Częstochowa 2012 r. Strona 3

4 14 Przedstawienie propozycji monitoringu oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na etapie jego budowy i użytkowania, w szczególności na cele i przedmiot ochrony obszaru Natura 2000 oraz integralność tego obszaru Etap budowy Etap eksploatacji Etap likwidacji Wskazanie trudności wynikających z niedostatków techniki lub luk we współczesnej wiedzy, jakie napotkano, opracowując raport Przedstawienie zagadnień w formie graficznej Przedstawienie zagadnień w formie kartograficznej ATMOTERM EKOURBIS Sp. z o.o. Częstochowa 2012 r. Strona 4

5 1 Podstawa prawna, cel i zakres opracowania Projektowane przedsięwzięcie polega na Budowie Centrum Badawczo- Rozwojowego na działkach nr ew. 2326/100, 2268/48, 2269/48, 2059/48, 2054/48, 2066/48, 2267/48, przez Centrum Transferu Technologii Hemarpol Sp. z o. o. z siedzibą w Kaletach. Celem powstania Centrum jest realizacja prac badawczo rozwojowych, opracowywanie technologii wraz z ich wdrożeniem na skalę przemysłową, promocja rozwiązań, prowadzenie działalności eksperckiej i szkoleniowej oraz świadczenie usług odzysku opartych na wypracowanych innowacyjnych technologiach. Przedsięwzięcie podzielone zostanie na dwa etapy: I etap polega na realizacji zakładu przetwarzania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego nie zawierającego substancji niebezpiecznych (Zakład ZSEE), II etap realizacja centrum badawczo rozwojowego odzysku odpadów zawierających metale nieżelazne. W zakres działalności centrum będzie wchodzić również przerób złomu stalowego na zlecenie spółki Hemarpol. (Centrum B+R). Oba etapy realizowane będą w jednej nowobudowanej hali. Procesy technologiczne prowadzone w ramach obu etapów opierać się będą na tych samych urządzeniach technologicznych. Inwestor: Centrum Transferu Technologii HEMARPOL Bogaccy Sp. z o.o. Ul. Fabryczna 2a Kalety Podstawa prawna klasyfikacja przedsięwzięcia Zgodnie z postanowieniem Burmistrza Miasta Kalety nr WSiRG z dnia 22.o r. projektowane przedsięwzięcie zostało zakwalifikowane do 3 ust. 1. Pkt. 80 i 81 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 roku w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko jako przedsięwzięcie mogące potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko. Po zasięgnięciu opinii Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Katowicach i Państwowego Inspektora Sanitarnego w Bytomiu Burmistrz Miasta Kalety postanowił stwierdzić potrzebę przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowiska dla przedmiotowego przedsięwzięcia i ustalił zakres raportu zgodny z art ustawy o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko. ATMOTERM EKOURBIS Sp. z o.o. Częstochowa 2012 r. Strona 5

6 Niniejszy raport sporządzany jest w postępowaniu o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach i stanowi załącznik do wniosku o wydanie ww. decyzji. Zakres niniejszego raportu jest zgodny z art. 66 Ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199/2008, poz z późniejszymi zmianami). Inwestycja kwalifikuje się do przedsięwzięć, mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, wymienionych w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213 poz. 1397), o których mowa w: 3 ust. 1 pkt 81 - punkty do zbierania lub przeładunku odpadów, w tym złomu 3 ust. 1 pkt 80 - instalacje związane z odzyskiem lub unieszkodliwianiem odpadów, inne niż wymienione w 2 ust. 1 pkt Organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest Burmistrz Miasta Kalety. Przedmiotowa decyzja jest niezbędna Inwestorowi do uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę. 2 Materiały źródłowe i akty prawne 1) Materiały i informacje uzyskane od Inwestora 2) Karta informacyjna przedsięwzięcia 3) Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Kalety. 4) Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu 5) Projekt budowlany projektowanego przedsięwzięcia. 6) Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity: Dz. U. Nr 25/2008, poz. 150 z późn. zmianami). 7) Ustawa z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo wodne (tekst jednolity: Dz. U. Nr 239/2005, poz.2019 z późniejszymi zmianami). 8) Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006 r w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz. U. Nr 137/2006, poz.984; zm. Dz. U. Nr 27/2009, poz. 169). 9) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 lipca 2006 r. w sprawie sposobu realizacji obowiązków dostawców ścieków przemysłowych oraz warunków wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych (Dz. U. Nr 136 poz. 964). ATMOTERM EKOURBIS Sp. z o.o. Częstochowa 2012 r. Strona 6

7 10) Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. Nr 120, Poz. 826); 11) Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 19 listopada 2008 roku w sprawie rodzajów wyników pomiarów prowadzonych w związku z eksploatacją instalacji lub urządzenia i innych danych oraz terminów i sposobów ich prezentacji (Dz.U. nr 215, poz z 2008 roku); 12) Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 4 listopada 2008 r. w sprawie wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów wielkości emisji oraz pomiarów ilości pobieranej wody (Dz. U. Nr 206, Poz. 1291); 13) Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla urządzeń używanych na zewnątrz pomieszczeń w zakresie emisji hałasu do środowiska (Dz. U. Nr 263, poz. 2202). 14) Rozporządzeniem Rad Ministrów z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213/2010 poz. 1397). 15) Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie wartości odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. Nr 16/2010, poz. 87). 16) Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (tekst jednolity: Dz. U. nr 39/2007, poz. 251 z późniejszymi zmianami). 17) Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o wprowadzeniu ustawy Prawo ochrony środowiska, ustawy o odpadach oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. nr 100/2001, poz z późn. zmianami). 18) Rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z 27 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. Nr 112/2001, poz. 1206). 19) Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 21 kwietnia 2006 r. w sprawie listy rodzajów odpadów, które posiadacz odpadów może przekazywać osobom fizycznym lub jednostkom organizacyjnym niebędącym przedsiębiorcami, oraz dopuszczalnych metod odzysku (Dz. U. Nr 75/2006, poz. 527 z póż. zm.) 3 Opis planowanego przedsięwzięcia Projektowane przedsięwzięcie polega na Budowie Centrum Badawczo Rozwojowego na działkach nr ew. 2326/100, 2268/48, 2269/48, 2059/48, 2054/48, 2066/48, 2267/48, 2060/48, 2062/48, 1976/97. Przedsięwzięcie składa się z dwóch etapów: Etap I zorganizowanie profesjonalnego zakładu przetwarzania ZSEiE nie zawierającego substancji niebezpiecznych (zbieranie i przetwarzania zużytego ATMOTERM EKOURBIS Sp. z o.o. Częstochowa 2012 r. Strona 7

8 sprzętu elektrycznego i elektronicznego niezawierającego substancji niebezpiecznych). Etap II Celem powstania Centrum jest realizacja prac badawczo rozwojowych, opracowywanie technologii wraz z ich wdrożeniem na skalę przemysłową, promocja rozwiązań, prowadzenie działalności eksperckiej i szkoleniowej oraz świadczenie usług odzysku opartych na wypracowanych innowacyjnych technologiach. W zakres działalności centrum będzie wchodzić również przerób złomu stalowego na zlecenie spółki Hemarpol. Z punktu widzenia ochrony środowiska Centrum będzie stanowiło m.in. zakład zbierania, odzysku (przetwarzania), magazynowania oraz przeładunki złomu metali żelaznych i nieżelaznych i szlachetnych. 3.1 Charakterystyka całego przedsięwzięcia i warunki użytkowania terenu w fazie budowy i eksploatacji lub użytkowania Funkcja terenu Teren objęty wnioskiem należy do Centrum Transferu Technologii Hemarpol Sp. z o.o. zlokalizowanego przy ul. Fabrycznej 2a w Kaletach. Projektowane przedsięwzięcie zlokalizowane będzie na działkach o nr ew. gruntów: 2326/100, 2268/48, 2269/48, 2059/48, 2054/48, 2066/48, 2267/48, 2060/48, 2062/48, 1976/97. Zgodnie z wypisem i wyrysem z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Kalety z dnia 2 kwietnia 2012 roku oraz z dnia 8 czerwca 2012 roku działki, na których zlokalizowane będzie przedsięwzięcie znajdują się w granicach następujących terenów: 2326/100 znajduje się częściowo w granicach terenów 1PSB (tereny działalności produkcyjne, składów i baz) i 1U11 (tereny usług różnych) oraz 4U_3 (tereny usług różnych). 2268/48 znajduje się częściowo w granicach teren 1 PSB2 (tereny działalności produkcyjne, składów i baz) i 4U_3 (tereny usług różnych). 2269/48 znajduje się w granicach terenów 4U _ /48 znajduje się w granicach terenów 4U_3 działalność produkcyjna. 2054/48 - znajduje się w granicach terenów 1 PSB (tereny działalności produkcyjne, składów i baz). 2066/48 znajduje się w terenie 4U_3 (tereny usług różnych). 2267/48 - znajduje się w terenie 4U_3 (tereny usług różnych). ATMOTERM EKOURBIS Sp. z o.o. Częstochowa 2012 r. Strona 8

9 2060/48 znajduje się w granicach terenów 2 KDZ3 (tereny dróg zbiorczych). 2062/48 - znajduje się w granicach terenów 2 KDZ3 (tereny dróg zbiorczych). 1975/97 znajduje się z granicach terenów 3KDL3 (tereny dróg lokalnych). Lokalizacja Przedsięwzięcie zlokalizowane będzie w województwie śląskim, powiecie tarnogórskim, zachodniej części miasta Kalety na terenach przeznaczonych zgodnie z zapisami przestrzennego planu zagospodarowania na działalność produkcyjną. W pobliżu miejsca inwestycji znajdować się będą: firma Hemarpol Bogaccy S. J. oraz zdewastowane tereny po likwidowanych Kaletańskich Zakładach Celulozowo Papierniczych. Teren opracowania graniczy: Od popołudnia z terenem przemysłowym częściowo zabudowanym, Od północy z terenami niezabudowanymi i dalej z ul. Dworcową, Od wschodu z terenami zabudowy przemysłowo składowej i dalej z ul. Lubliniecką, Od zachodu z ul. Powstańców Śląskich i terenami kolejowymi. Obecnie przedmiotowy teren jest częściowo zabudowany i częściowo ogrodzony. Teren lokalizacji jest płaski i wznosi się lekko w kierunku wschodnim, rzędne terenu zawierają się między 272,70 m ppm 274,40 m ppm. Inwestor posiada tytuł prawny do terenu akt notarialny n4 5476/2003 z dnia r. Infrastrukturę komunikacyjną uzupełnia dodatkowo istniejąca w Kaletach linia kolejowa. Istniejący stan zagospodarowania terenu W stanie istniejącym na przedmiotowym terenie znajdują się: 1 budynek biurowo magazynowy z wbudowanymi garażami, 4 budynki magazynowe i warsztatowe, drogi, place i bocznica kolejowa, sieci uzbrojenia terenu. Przedmiotowy teren ma dostęp do następującej infrastruktury technicznej: kanalizacja sanitarna, kanalizacja deszczowa, wodociąg, kable elektroenergetyczne, ATMOTERM EKOURBIS Sp. z o.o. Częstochowa 2012 r. Strona 9

10 linie telekomunikacyjne. Projektowany stan zagospodarowania terenu. Przedmiotowe przedsięwzięcie polega na Budowie Centrum Badawczo Rozwojowego na działkach nr ew. 2326/100, 2268/48, 2269/48, 2059/48, 2054/48, 2066/48, 2267/48, na terenie przemysłowym. Bilans terenu Powierzchnia terenu 27009,40m 2 Powierzchnia zabudowy 4141,7 m 2 Powierzchnia terenów dróg i utwardzonych placów 18559,6 m 2 Powierzchnia biologicznie czynna 4308,1 m 2 W zakres budowlany przedsięwzięcia wchodzić będzie wyremontowanie lub przebudowanie 5 istniejących na przedmiotowym terenie budynków oraz wybudowanie nowego hali produkcyjnej o powierzchni użytkowej ok 2000 m 2 i wysokości użytkowej powyżej 12 m. Wszystkie budynki zostaną wyposażone w specjalistyczne urządzenia oraz niezbędną infrastrukturę technologiczną. Pozostała część terenu przeznaczono na place manewrowe oraz pola odkładcze pod kontenery (które stanowić będą bufor magazynowy). Pełny stan zatrudnienia na całe przedsięwzięcie Centrum Badawczo- Rozwojowe CTT HEMARPOL Sp. z o.o osoby (w tym fizyczne do 8 osób). Praca w systemie jednozmianowym. 3.2 Warunki użytkowania terenu w fazie budowy i eksploatacji lub użytkowania Etap budowy Realizacja planowanego przedsięwzięcia składa się z następujących etapów: instalacji urządzeń (w miarę potrzeby organizacja zaplecza budowy), remont, odnowa istniejących budynków, wyposażenie budynków w niezbędną infrastrukturę techniczną, budowa placów manewrowych oraz pól odkładczych pod kontenery. składowanie materiałów budowlanych, budowa nowej hali, prace porządkowe. ATMOTERM EKOURBIS Sp. z o.o. Częstochowa 2012 r. Strona 10

11 Do realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia będą wykorzystywane typowe maszyny ogólnobudowlane. Prace budowlane prowadzone będą tak aby: nie przedostawały się żadne substancje zagrażające środowisku gruntowowodnemu, maksymalnie zostały wykorzystane materiały i surowce potrzebne do budowy obiektów, niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania przedsięwzięcia. Materiały transportowane będą za pomocą samochodów ciężarowych. Budowa będzie odbywać się w porze dnia. W trakcie realizacji inwestycji, przeprowadzenie niezbędnych prac budowlanych nie spowoduje zniszczenia powierzchni ziemi ani naruszenie struktur gleby. W fazie budowy nie wystąpi skażenie powierzchni terenu i gleby mikroorganizmami i związkami chemicznymi. Zakres wykonywanych prac inwestycyjnych [ziemne, budowlane, montażowe, instalacyjne] nie będzie miał wpływu na stan środowiska ponieważ wszystkie oddziaływania mają charakter, krótkotrwały, przemijający. Realizacja inwestycji nie będzie stanowić uciążliwości dla zdrowia ludzi, ponieważ wszystkie prace budowlane odbywać się będą na terenie oddalonym od zabudowy mieszkalnej. Etap realizacji Realizacja przedsięwzięcia podzielona zostanie na dwa etapy. Etap I polegał będzie na realizacji zakładu przetwarzania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Celem projektu jest wdrożenie nowej technologii innowacyjny mechaniczny przerób ZSEE poprzez dwuetapowe rozdrobnienie i zastosowanie trzypoziomowej separacji wraz z rozdziałem frakcji, która umożliwi realizację trzech nowych procesów mechanicznego przerobu zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego: 1. Proces mechanicznego przerobu ZSEiE grupa 1 Wielkogabarytowe urządzenia gospodarstwa domowego oraz grupa 10 Automaty do wydawania. 2. Proces mechanicznego przerobu ZSEiE grupa 3 Sprzęt teleinformatyczny i telekomunikacyjny oraz grupa 4 Sprzęt audiowizualny. 3. Proces mechanicznego przerobu ZSEiE grupa 2 małogabarytowe urządzenia gospodarstwa domowego oraz grupa 6 narzędzia elektrycznie i elektroniczne. ATMOTERM EKOURBIS Sp. z o.o. Częstochowa 2012 r. Strona 11

12 W zakładzie odbywał się będzie proces R14, R15 przygotowania do odzysku, oraz proces recyklingu R4 Etap II polegał będzie na prowadzeniu odzysku odpadowych metali nieżelaznych oraz odpadów zawierających metale nieżelazne i szlachetne z wykorzystaniem wypracowanych w trakcie prac B+R technologii. W wyniku procesu odzysku wytworzony zostanie wysokojakościowy materiał wsadowy z metali nieżelaznych i metali żelaznych, a także stali do procesu produkcyjnego dla zakładów odlewniczych, metalurgicznych, a głównie zakładów przetwórstwa metali nieżelaznych. Procesom odzysku poddawane będą głównie: odpadowe metale nieżelazne; miedź i jej stopy tj. mosiądz i brąz, aluminium jego stopy, cynk, cyna, odpady zawierające metale nieżelazne: zespolone elementy elektryczne i elektroniczne, tj. układy scalone, płyty zadrukowane, twarde dyski, drobne elementy elektroniczne i elektryczne, cewki nawojowe, kondensatory, układy klimatyzacyjne, szafy sterownicze, elementy z powłokami lakierniczymi i wulkanizacyjnymi, elementy wielomateriałowe, tj. chłodnice, silniki spalinowe Wszystkie czynności polegające na magazynowaniu odpadów metali ich odzysku w specjalistycznych maszynach i urządzeniach oraz transport powstałych surowców odbywać się będzie zgodnie z zapisami ustawy o odpadach, przy zachowaniu niezbędnych środków ograniczających negatywne użytkowanie. Oddziaływanie przedsięwzięcia ograniczy się do terenu Inwestora. 3.3 Główne cechy charakterystyczne procesów produkcyjnych Zakres rzeczowy budowy przedsięwzięcia Na etap budowy przedsięwzięcia składać się będzie: 1. Budowa hali o pow. ok 2000 m 2 (I etap) Hala produkcyjna, w której odbywać się będą procesy technologiczne związane z przerobu zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, prowadzeniem prac badawczo rozwojowych. Hala zabezpieczy procesy technologiczne przed negatywnym oddziaływaniem warunków atmosferycznych oraz ograniczy negatywny wpływ realizowanych wewnątrz procesów. Konstrukcja - stalowa lekka systemowa Powierzchnia zabudowy 2000,00 m 2 Powierzchnia użytkowa 1900,00 m 2 Kubatura ,00 m 3 ATMOTERM EKOURBIS Sp. z o.o. Częstochowa 2012 r. Strona 12

13 2. Wykonanie prac związanych z otoczeniem obiektu Ogrodzenie (punktowe wyciszenie linii wstępnego przerobu złomu), Oświetlenie, Monitoring terenu, Zasilanie energetyczne, Utwardzeniem placów manewrowych, pól odkładczych, placów przeładunkowych, dróg i chodników. 3. Adaptację istniejących budynków dla potrzeb organizacji pomieszczeń biurowych, sanitarno-higienicznych, socjalnych oraz na potrzeby laboratorium. a. Wariant I Budynek oznaczony na planie nr 1 - pomieszczenia biurowe, socjalne, sanitarno higieniczne dla pracowników zatrudnionych a także laboratorium Powierzchnia zabudowy 218,49 m 2 Powierzchnia użytkowa 371,00 m 2 Kubatura 1 530,00 m 3 Wariant II w I Etapie postawienie 4 kontenerów pracowniczych. b. Budynek oznaczony na planie nr 2 - Budynek warsztatu zaplecza technicznego Budynek istniejący Konstrukcja - tradycyjna murowana Przeznaczenie - Bieżąca obsługa serwisowo-techniczna Powierzchnia zabudowy 173,47 m 2 Powierzchnia użytkowa 147,00 m 2 ATMOTERM EKOURBIS Sp. z o.o. Częstochowa 2012 r. Strona 13 Kubatura 867,00 m 3 c. Budynek oznaczony na planie nr 3 - Budynek warsztatu zaplecza technicznego Budynek istniejący Konstrukcja - tradycyjna murowana Przeznaczenie - Bieżąca obsługa serwisowo-techniczna Powierzchnia zabudowy 558,32 m2 Powierzchnia użytkowa 475,00 m2 Kubatura 2 792,00 m3 d. Budynek oznaczony na planie nr 4 Budynek hali magazynowej Budynek istniejący Konstrukcja - tradycyjna murowana Przeznaczenie - Magazynowanie wartościowych

14 metali uzyskanych w trakcie przerobu Powierzchnia zabudowy 290,67 m2 Powierzchnia użytkowa 247,00 m2 Kubatura 1 744,00 m3 e. Budynek oznaczony na planie nr 5 - Budynek hali magazynowej Budynek istniejący Konstrukcja - tradycyjna murowana Przeznaczenie - Magazynowanie wartościowych metali uzyskanych w trakcie przerobu Powierzchnia zabudowy 571,98 m2 Powierzchnia użytkowa 486,00 m2 Kubatura 3 432,00 m3 4. Zakup maszyn i urządzeń na potrzeby prowadzenia prac badawczo rozwojowych 5. Wyposażenie laboratorium 6. Wyposażenie biura 7. Wyposażenie warsztatu zaplecza technicznego Założenia technologiczne Etap I Zakład Przetwarzania ZSEE Planowana przerób 300 Mg/miesiąc ZSEE 3600 Mg/rok. Technologia oparta jest na mechanicznym przerobie ZSEiE (zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego) poprzez :ich rozdrobnienie, granulowanie w celu uzyskania złomu otwartego, o wymaganej frakcji i usuniętych zanieczyszczeniach mechanicznych, oraz dokładnym i odpowiednio zaplanowanym systemie separacji pozwalającym na odpowiedni rozdział frakcji i eliminację niepożądanych zanieczyszczeń. Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny będzie pozyskiwany z następujących źródeł: Punkty zbiórki ZSEE (własne i innych firm), Zakłady przetwarzania (dotyczy sprzętu, którego zakłady nie mają technicznych możliwości przerobu), Jednostki handlowe, Akcje zbierania ZSEE organizowane przez Organizacje Odzysku, Samorządy itp., Zakłady produkcyjne sprzętu elektrycznego i elektronicznego (zwroty, reklamacje) Punkty serwisowe i naprawcze sprzętu elektrycznego i elektronicznego. ATMOTERM EKOURBIS Sp. z o.o. Częstochowa 2012 r. Strona 14

15 ZSEE przyjmowany będzie na teren zakładu w kontenerach o pije. 15do 34 m 3 oraz w elastycznych pojemnikach typu big-bag o poje. Od 0,8 do 1,5 m 3. Dostawa realizowana będzie za pomocą własnego systemu zbierania i od dostawców dostarczających odpady własnym sprzętem. Wykaz urządzeń pracujących z zakładzie przetwarzania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego: Prasonożyce proces cięcia i zgniotu, Młyn pierścieniowy rozdrobnienie wszelkich elementów scalonych i zespolonych, Separacja powietrzna wraz z odpylnią - system separacji powietrznej wraz z systemem filtracji (odpylnia) - pozwala wyseparować lekką frakcję niemetaliczną, ponadto system filtracji pozwala realizować proces separacji z zachowaniem zasad ochrony środowiska (stół separacyjny), separator magnetyczny - pozwala dokonać separacji frakcji ferromagnetycznej od metali i stopów metali nieżelaznych oraz frakcji niemetalicznej separator prądów wirowych moduł niezbędny do procesu separacji i podziału frakcji metali i stopów metali nieżelaznych systemu przesiewaczy sitowych system służący do rozdziału separowanej frakcji (przesiewacz ) podajniki transportowe podajniki transportowe służą do połączenia poszczególnych urządzeń i systemów w ciąg technologiczny, są elementem załadunkowym i odbiorczym dla poszczególnych procesów technologicznych. samojezdne urządzenie załadowcze wyposażone w chwytaki - zapewniającego właściwe realizowanie procesów załadowczo-wyładowczych i procesów przeładunków międzyoperacyjnych. Schemat technologiczny załącznik n 5 Etap II Centrum Badawczo Rozwojowe Ilość przerobu planowana jest na 730 Mg miesięcznie (docelowo) 8760 Mg/rok i dotyczy głównie "usługi przerobu" odpadów zawierających metale nieżelazne lub odpadowych metali nieżelaznych. Jeżeli chodzi o strukturę metali to będzie głównie miedź, aluminium oraz cynk i stal. Ponadto będą wykonywane zlecenia przerobu głównie złomu stalowego do 2000 Mg/m-c (24000 Mg/rok) na rzecz drugiej spółki tj. HEMARPOL. Celem Planowanego Centrum Badawczo-Rozwojowego realizowanego przez Centrum Transferu Technologii Hemarpol Sp. z o.o. w Kaletach jest: realizacja prac badawczo- rozwojowych, opracowywanie technologii wraz z ich wdrażaniem na skalę przemysłową, promocja innowacyjnych rozwiązań, ATMOTERM EKOURBIS Sp. z o.o. Częstochowa 2012 r. Strona 15

16 prowadzenie działalności eksperckiej i szkoleniowej oraz świadczenie usług przerobu opartych na wypracowanych innowacyjnych technologiach. Dlatego też zaplanowana jest możliwość tworzenia wielowariantowych procesów technologicznych. (schemat zał. Nr 5). Wiedza teoretyczna z zakresu przerobu odpadów zawierających metale nieżelazne i szlachetne z udziałem prac badawczych weryfikowana będzie w praktyce na urządzeniach przemysłowych odpowiednio dobranych i tak posadowionych, aby można realizować wielowariantowe technologie w celu uzyskania klasyfikowanych złomów metali kolorowych i szlachetnych. Wykaz urządzeń pracujących z Centrum Badawczo Rozwojowym: Prasonożyce proces zgniotu i cięcia elementów, Młyn młotkowy - urządzenie dzieli materiał wsadowy na 4 frakcje, Płyn pierścieniowy rozdrabnianie Nadtaśmowy separator Elektromagnetyczny za młynem pierścieniowym - urządzenie do separacji wtrąceń żelaznych ze strumienia materiałowego Zestaw separatora prądu wirowego (separator do metali nieżelaznych = silnik linearny), Rozdrabniacz Multi Purpose Rasper - młyn rozdrabniający, Heavy Granulator Stół separacyjny Przesiewacz Charakterystyka urządzeń zamontowanych w ramach I i II Etapu Na zewnątrz miejsce oznaczone na mapie nr 7 Prasonożyce (wykorzystywane zarówno w zakładzie przetwarzania ZSEE jak i Centrum B+R do przerobu złomu metali nieżelaznych) o Zastosowanie urządzenie, w którym odbywa się proces zgniotu i cięcia elementów wielkogabarytowych, przestrzennych i zespolonych o Parametry: min. Nacisk na nóż 700 Mg, min. Długość koryta - 6 m, min. Ilość cięć w cyklu automatycznym 5, moc zainstalowana min. 200 kw. Młyn młotkowy (wykorzystywany w Centrum B+R) o Zastosowanie - urządzenie dzieli materiał wsadowy na 4 frakcje: ferromagnetyki, metale kolorowe i stal nierdzewna, tzw. frakcja lekka (skóra, plastyki, szkło itp.) oraz szlam wytrącany z filtra mokrego, zawierający m.in. drobiny z lakieru z przetwarzanych nadwozi. o Parametry: ATMOTERM EKOURBIS Sp. z o.o. Częstochowa 2012 r. Strona 16

17 o moc silnika ok kw, wydajność ok. 20 t/h. Młyn młotkowy generuje hałas ok. 110 db, mierzony w odległości 1,5 m od niej; konieczne jest obudowanie młyna ekranami dźwiękochłonnymi, dzięki czemu możliwe staje się zredukowanie hałasu do poziomu ok. 80 db. Pył jest odsysany w cyklonie, a następnie wytrącany w filtrze mokrym (deszczowni). Stopień eliminacji pyłu do max 10 mg/m 3, V = m 3 /h, H = 14 m, Ø = 900 mm. Boksy do międzyoperacyjnego magazynowania 4 frakcji ściany oporowe o wysokości 3,0 m na betonowej nawierzchni do składowania po ok. 60 t materiału w każdym (krótkotrwałe magazynowanie frakcji max. Dobę) Nowobudowana hala oznaczona na planie nr 6 Urządzenie do zespołu przerobu wstępnego wolnoobrotowy młyn pierścieniowy (stosowany zarówno w zakładzie ZSEE jak i Centrum badawczo rozwojowym) o Zastosowanie urządzenie do wstępnego rozdrabniania odpadów zawierających metale nieżelazne, które swoimi rozmiarami przede wszystkim grubością nie mogą być poddane bezpośrednio procesom przerobu właściwego. Dotyczy to np. części silników spalinowych tj. głowice, korpusy oraz inne o zwartej strukturze, wielkogabarytowe scalone urządzenia chłodnicze, klimatyzacyjne, przestrzenne paski blach. Jego główną zaletą jest fakt, iż nie powoduje zakleszczenia struktur materiałowych tj. Materiału twardego w miękkim co szczególnie występuje w przypadku scalonej mieszaniny metali żelaznych i nieżelaznych. o Parametry: Rotor o długości 1000 mm Silnik o mocy 250 kw, Wyposażone w 28 szt. Pierścieni udarowych oraz 4 belko udarowe Dolna część komory wspiera rotor jak również dwa łoża sit (rusztów) Urządzenie wyposażone jest w platformę serwisową. Nadtaśmowy separator Elektromagnetyczny za młynem pierścieniowym (stosowany zarówno w zakładzie ZSEE jak i Centrum badawczo rozwojowym) o Zastosowanie urządzenie do separacji wtrąceń żelaznych ze strumienia materiałowego. Elektromagnes zamontowany jest ponad transporterem taśmowym i separuje cząstki żelazne w sposób automatyczny. Materiał nie ma styczności bezpośredniej układem magnetycznym i dzięki temu może być mokry, lepiący. o Parametry: Masa kg, Gabaryty dł.: 2545 mm, szer.: 1200 mm, ATMOTERM EKOURBIS Sp. z o.o. Częstochowa 2012 r. Strona 17

18 Magnes 600 x 1400 x 290 (szer. x dług. x wysokość) Moc/ wydatek magnesu: 2,6 kw. Moc napędu: 1,5 kw Zestaw separatora prądu wirowego (separator do metali nieżelaznych = silnik linearny) (stosowany zarówno w zakładzie ZSEE jak i Centrum badawczo rozwojowym) składający się z następujących elementów: o 1 szt. Podajnik wibracyjny rozprowadzający równomiernie podawany materiał do separatora prądu wirowego. Silniki napędu: 2x 0,8 kw, o 1 szt., separator prądu wirowego do wyseparowania cząstek Rozdrabniacz Multi Purpose Rasper - młyn rozdrabniający. (wykorzystywany w Centrum B+R) o Parametry: Rotor o długości 1200 mm i prędkości obrotowej 144 obr./min, Silnik el. O mocy 132 kw, Wyposażony w 15 noży obrotowych 16 noży stacjonarnych oraz sito. Główna obudowa wyposażona jest w wymienialne płyty pancerne, pierścienie ora inne komponenty. Lej zasypowy/ górna obudowa jak również łoże sita otwierane hydraulicznie w sposób zmechanizowany. 3 szt. Zbiorników buforowych o pojemności 1 m 3 każdy. (wykorzystywany w Centrum B+R) Heavy Granulator(wykorzystywany w Centrum B+R) o Parametry: Rotor o długości 959 mm i prędkością obrotów 475 obr./min Silnik el. o mocy 75 kw Wyposażony w 12 noży obrotowych i 4 szt. noży stacjonarnych Wyposażony w hydrauliczne otwieranie górnej części oraz łoża sita ułatwiające swobodny dostęp do noży i rotora oraz łatwy dostęp do wymiany i/lub czyszczenia sita. Stół separacyjny, którego zadaniem jest separacja metalu od izolacji. Wylot ze stołu podzielony jest na 4 części/ frakcje: pył metal plastik frakcja pośrednia. Powierzchnia stołu wynosi 1,44 m2; moc zainstalowana napędu stołu oraz dmuchawy: 1,1 +11,0 kw. Pneumatyczny transport materiałów podłączony do urządzeń e ciągu technologicznym opisanym powyżej. (stosowany zarówno w zakładzie ZSEE jak i Centrum badawczo rozwojowym) Multivac urządzenie do pneumatycznego transportu materiałów pomiędzy węzłami zespołu. Przesiewacz PC12 urządzenie hermetyczne. Oddziela frakcję pylastą Cu lub Al. od izolacji z tworzywa sztucznego lub gumy. Rządzenie składa się z dwóch pokładów z sitami oraz dolnej tacki. (stosowany zarówno w zakładzie ZSEE jak i Centrum badawczo rozwojowym) ATMOTERM EKOURBIS Sp. z o.o. Częstochowa 2012 r. Strona 18

19 Budynek nr 1 budynek socjalno biurowy o Przeznaczenie pomieszczenia biurowe, pomieszczenia socjalne, sanitarno higieniczne dla pracowników oraz laboratorium badawcze wyposażone w 1 spektrometr stacjonarny, 1 spektrometr przenośny, 1 piec do próbek. Budynek nr 2 budynek warsztatu zaplecza technicznego o Przeznaczenie bieżąca obsługa serwisowo techniczna. o Wyposażenie: a. 1 szt. tokarka moc przyłączeniowa min 2,5 kw automatyczny posuw podłużny i poprzeczny silnik z regulacją prędkości min.2 stopniową b. 1 szt. wiertarka stołowa z funkcją frezowania średnica wiercenia min. 30 mm kątowe wychylenie stołu roboczego liczbę prędkości wrzecina min 12 funkcja frezowania c. 1 szt. piła taśmowa do cięcia moc min 1,5 kw chłodzenie podczas cięcia regulowana prędkość cięcia d. Elektronarzędzia: 2 szt. wiertarko wkrętarka udarowa akumulatorowa tryb wiercenia z udarem i wkręcania z 16 stopniowym nastawieniem momentu obrotowego, silnik 4-biegunowy 1 szt. wiertarka uniwersalna z silnikiem min 1000W Budynek nr 3 budynek warsztatu zaplecza technicznego o Przeznaczenie bieżąca obsługa serwisowo techniczna. o Wyposażenie: Warsztat wyposażony w stanowisko do spawania (1 szt. Półautomat spawalniczy) i szlifowania (2 szlifierki kątowe z silnikiem min 2000W). Emisja z miejsc spawania i szlifowania, miejscowe odciągi na dach budynku, H = 5,0, V = m3/h, Ø = 300 mm. Budynek nr 4 budynek hali magazynowej o Przeznaczenie magazynowanie wartościowych metali uzyskanych w trakcie przerobu Budynek nr 5 budynek hali magazynowej o Przeznaczenie magazynowanie wartościowych metali uzyskanych w trakcie przerobu Na terenie zakładu będą również: dźwigi specjalistyczne - 2 szt, wózek widłowy - 1 szt. 40 kontenerów stalowych o pojemności 34 m 3 ATMOTERM EKOURBIS Sp. z o.o. Częstochowa 2012 r. Strona 19

20 Na terenie zakładu znajdować się będą również dwie kotłowni: 1. Kotłownia w budynku nr 3 gdzie zainstalowany będzie kocioł opalany ekogroszkiem o mocy 40 kw 2. Kotłowania w budynku nr,1 gdzie zainstalowany będzie kocioł opalany ekogroszkiem o mocy 40 kw Przebieg procesu technologicznego Etap I Technologia składa się i zasadniczo możemy podzielić ją na dwa podstawowe procesy tj.: 1. Rozdrobnienie i granulacja proces ten realizowany będzie dwuetapowo : a. etap wstępnego rozdrobnienia - realizowany na urządzeniu zgniatającym z funkcja cięcia (popularnie nazywanym prasonożyca). Do tego etapu będzie kwalifikowany ZSEiE, którego rozmiary przekraczają długość 100 cm a szerokość i wysokość 40 cm. W wyniku tego procesu materiał podawany przerobowi (ZSEiE ) zostanie zgnieciony, a następnie pocięty na założone technologicznie (zależne od rodzaju materiału ) długości od 20 do 30 cm. Frakcja ta po wstępnym rozdrobnieniu zostanie poddana rozdrobnieniu właściwemu w młynie pierścieniowym. Połączenie procesu rozdrobnienia wstępnego (zgniatanie z funkcja cięcia) z rozdrobnieniem właściwym (młyn pierścieniowy) nastąpi poprzez zaprojektowany (wg własnych założeń technologicznych) układ podajnika taśmowego, połączonego konstrukcyjnie z sitem, które dodatkowo sprzężone jest funkcjonalnie z systemem separacji powietrznej i filtracyjnej. b. etap rozdrobnienia właściwego, granulowania realizowany będzie na urządzeniu nazywanym młynem pierścieniowym. Podstawową zaletą młyna pierścieniowego jest możliwość rozdrabniania złomu zespolonego i przygotowanie w odpowiedni sposób powstałej frakcji do separacji powietrznej połączonej z rozdziałem frakcji. W młynie pierścieniowym następuje otwieranie poszczególnych zespolonych struktur. Frakcje złomu zespolonego o otwartych elementach zapewniają możliwość dokładniejszej separacji różnych metali, w szczególności na separatorach powietrznych. 2. Separacja i rozdział frakcji a. separacja powietrzna realizowana będzie poprzez odpowiednie zastosowanie instalacji wentylatorów odciągowych i połączenie tego układu z układem filtracyjnym. ATMOTERM EKOURBIS Sp. z o.o. Częstochowa 2012 r. Strona 20

Raport o oddziaływaniu na środowisko sortowni odpadów komunalnych z kompostownią ZUK W. Kisiel w Laskowcu Str. 1

Raport o oddziaływaniu na środowisko sortowni odpadów komunalnych z kompostownią ZUK W. Kisiel w Laskowcu Str. 1 Raport o oddziaływaniu na środowisko sortowni odpadów komunalnych z kompostownią ZUK W. Kisiel w Laskowcu Str. 1 SPIS TREŚCI 1. PODSTAWA OPRACOWANIA...3 2. CEL I ZAKRES OPRACOWANIA...3 3. OPIS ZASTOSOWANYCH

Bardziej szczegółowo

RAPORT O ODDZIAŁYWANIU PRZEDSIĘBIORSTWA NA ŚRODOWISKO

RAPORT O ODDZIAŁYWANIU PRZEDSIĘBIORSTWA NA ŚRODOWISKO P.H.U. Piotr Lipski RAPORT O ODDZIAŁYWANIU PRZEDSIĘBIORSTWA Projektowana stacja demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji TEMAT Inwestor Kwalifikacja przedsięwzięcia Etap inwestycyjny Raport o oddziaływaniu

Bardziej szczegółowo

DECYZJA NR 03/2011 O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH ZGODY NA REALIZACJĘ PRZEDSIĘWZIĘCIA

DECYZJA NR 03/2011 O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH ZGODY NA REALIZACJĘ PRZEDSIĘWZIĘCIA GK 7620/D/03/06/02/07/01/08/04/09/01/10/03/3/11 Marcinowice, dnia 29.04.2011 r. DECYZJA NR 03/2011 O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH ZGODY NA REALIZACJĘ PRZEDSIĘWZIĘCIA Na podstawie art. 46a ust. 7 pkt

Bardziej szczegółowo

DZIAŁCE NR 232/10 OBRĘB SOMONINO, UL. SIEMIANA

DZIAŁCE NR 232/10 OBRĘB SOMONINO, UL. SIEMIANA EGZ. NR 1 RAPORT ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO INWESTYCJI: DOBUDOWA BUDYNKU PRODUKCYJNO-BIUROWEGO WRAZ Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ DO ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU O TEJ SAMEJ FUNKCJI FIRMY BRANDS POLSKA Sp. z o.o.,

Bardziej szczegółowo

DECYZJA NR 12.2013 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

DECYZJA NR 12.2013 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego ZPN. 6733.8.13.2013 Nasielsk, dnia 25 listopada 2013 roku DECYZJA NR 12.2013 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 9 do SIWZ Miejski Zakład Usług Komunalnych Spółka z o.o. w Wałbrzychu Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: PMBP/1/2014 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Wykonanie dokumentacji

Bardziej szczegółowo

KARTA INFORMACYJNA PRZEDSIĘWZIĘCIA

KARTA INFORMACYJNA PRZEDSIĘWZIĘCIA Zleceniodawca: Inwestor Zatwierdził do wydania: Rojewo 8 88-111 Rojewo Nazwa dokumentu: Rojewo 8 88-111 Rojewo Adam Bugowski Data: 09 maja 2013r KARTA INFORMACYJNA PRZEDSIĘWZIĘCIA Nazwa przedsięwzięcia:

Bardziej szczegółowo

ZMIANA KONCEPCJI TECHNICZNO- TECHNOLOGICZNEJ

ZMIANA KONCEPCJI TECHNICZNO- TECHNOLOGICZNEJ UL. Ostrowska 42 63-430 Odolanów Ul. Czechosłowacka 159 60-116 Poznań Tel. +48 (61) 662 33 93 Fax +48 (61) 662 33 31 Zleceniodawca/Inwestor (adres) Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. ul.

Bardziej szczegółowo

Budowa obwodnicy m. Stanisławowa w ciągu drogi wojewódzkiej nr 637 relacji Warszawa-Węgrów na terenie gminy Stanisławów w powiecie Mińsk Mazowiecki

Budowa obwodnicy m. Stanisławowa w ciągu drogi wojewódzkiej nr 637 relacji Warszawa-Węgrów na terenie gminy Stanisławów w powiecie Mińsk Mazowiecki EUROMOSTY ul. Bolesława Prusa 9 50-069 Wrocław Raport oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: Budowa obwodnicy m. Stanisławowa w ciągu drogi wojewódzkiej nr 637 relacji Warszawa-Węgrów na

Bardziej szczegółowo

19. Streszczenie w języku niespecjalistycznym informacji zawartych w raporcie

19. Streszczenie w języku niespecjalistycznym informacji zawartych w raporcie butadienowego o wydajności 90 tyś ton na rok 19. Streszczenie w języku niespecjalistycznym informacji zawartych w raporcie Przedmiotem opracowania jest raport oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia

Bardziej szczegółowo

PRZEWIDYWANEGO ODDZIAŁYWANIA PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA...13

PRZEWIDYWANEGO ODDZIAŁYWANIA PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA...13 Spis treści I. WSTĘP... WSTĘP... 3 1. Cel i zakres raportu... 3 1.1. Cel raportu... 3 1.2. Zakres raportu... 3 2. Podstawa opracowania... 3 II. OPIS PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA... PRZEDSIĘWZIĘCIA... 4

Bardziej szczegółowo

RAPORT ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO INWESTYCJI

RAPORT ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO INWESTYCJI RAPORT ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO INWESTYCJI BUDOWA DWÓCH HAL MAGAZYNOWYCH WRAZ Z BUDYNKAMI BIU- ROWO SOCJALNYMI, BUDYNKAMI WARTOWNI, WEWNĘTRZNYM UKŁADEM DROGOWYM, PARKINGAMI I ZJAZDEM ORAZ NIEZBĘDNĄ

Bardziej szczegółowo

Raport oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pod nazwą:

Raport oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pod nazwą: Raport oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pod nazwą: Budowa budynku produkcyjnomagazynowego (produkcja środków spożywczych pochodzenia zwierzęcego, magazynowanie chłodnicze gotowych produktów

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO- UŻYTKOWY BUDOWA CZĘŚCI BIOLOGICZNEJ I MECHANICZNEJ ZZO JAROCIN BEZ ZESPOŁU KOGENERACYJNEGO ROZBUDOWA ZAKŁADU ZAGOSPODAROWANIA

PROGRAM FUNKCJONALNO- UŻYTKOWY BUDOWA CZĘŚCI BIOLOGICZNEJ I MECHANICZNEJ ZZO JAROCIN BEZ ZESPOŁU KOGENERACYJNEGO ROZBUDOWA ZAKŁADU ZAGOSPODAROWANIA ... 1 1.1. OPIS OGÓLNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA... 7 1.1.1 Wprowadzenie... 7 1.1.2 Cel i zakres realizacji inwestycji... 10 1.1.3 Parametry pracy instalacji... 13 1.1.4 Opis procesów przetwarzania odpadów

Bardziej szczegółowo

Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko

Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko Do: Burmistrz Strzelec Opolskich Urząd Miejski w Strzelcach Opolskich Pl. Myśliwca 1 47-100 Strzelce Opolskie Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko Przedsięwzięcie: budowa hali produkcyjnej

Bardziej szczegółowo

Analizowane przedsięwzięcie jest zgodne z zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Analizowane przedsięwzięcie jest zgodne z zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Karta informacyjna planowanego przedsięwzięcia budowa hali magazynowej firmy BROS Sp.j. na terenie działek 10/10, 10/41, 10/42, 10/43, 10/45 w Janikowie gmina Swarzędz. Zakres karty wynika z art. 3 ust.

Bardziej szczegółowo

Część III SIWZ PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY. A I - Opis ogólny przedmiotu Zamówienia

Część III SIWZ PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY. A I - Opis ogólny przedmiotu Zamówienia Część III SIWZ PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY Część A CZĘŚĆ OPISOWA PFU A I - Opis ogólny przedmiotu Zamówienia A II - Opis wymagań Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia obejmujący cechy dotyczące

Bardziej szczegółowo

Ocena oddziaływania na środowisko w procesie inwestycyjnym

Ocena oddziaływania na środowisko w procesie inwestycyjnym Ocena oddziaływania na środowisko w procesie inwestycyjnym Opracowane na zlecenie Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych S.A. 1 Spis treści Co to jest ocena oddziaływania na środowisko

Bardziej szczegółowo

Streszczenie nietechniczne oceny oddziaływania na środowisko i społeczeństwo projektowanej Fabryki Samochodów Nowej Generacji Crafter we Wrześni

Streszczenie nietechniczne oceny oddziaływania na środowisko i społeczeństwo projektowanej Fabryki Samochodów Nowej Generacji Crafter we Wrześni PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWO - USŁUGOWE NIP 781-102-07-73 REGON 639611364 e-mail: ekogeomm@poczta.onet.pl tel/fax. 061 297 20 66 tel. 0 604-75-14-28 Wargowo 87A 64-605 Wargowo członek Rodzaj opracowania:

Bardziej szczegółowo

DEKLARACJA ŚRODOWISKOWA PONAR WADOWICE S.A. 2013

DEKLARACJA ŚRODOWISKOWA PONAR WADOWICE S.A. 2013 Spis treści 1. Cel i zakres deklaracji... 4 1.1. Informacja Zarządu... 6 2. Historia zakładu... 8 3. System zarządzania... 12 4. Informacja o prowadzonej działalności... 16 5. Podstawowe procesy produkcyjne

Bardziej szczegółowo

woj.śląskie Tychy, dnia 01 lutego 201Or. IKR.E0/7662-8/20 1o DECYZJA Nr 10/2010 PREZYDENTA MIASTA TYCHY

woj.śląskie Tychy, dnia 01 lutego 201Or. IKR.E0/7662-8/20 1o DECYZJA Nr 10/2010 PREZYDENTA MIASTA TYCHY Prezydent 1~1iasta TYCHY woj.śląskie Tychy, dnia 01 lutego 201Or. IKR.E0/7662-8/20 1o DECYZJA Nr 10/2010 PREZYDENTA MIASTA TYCHY Na podstawie art. 104, 107, 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks

Bardziej szczegółowo

O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH

O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH PREZYDENT MIASTA POZNANIA Poznań, dnia 15 kwietnia 2010r. Za dowodem doręczenia OS.V/7684-440/09 DECYZJA O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH Na podstawie: art. 71 ust. 2 pkt 1, art. 75 ust 1 pkt 4, art. 82

Bardziej szczegółowo

Budowa Regionalnego Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi dla Gmin Regionu Ciechanowskiego

Budowa Regionalnego Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi dla Gmin Regionu Ciechanowskiego Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Spółka z o.o. w Ciechanowie Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: ZPD/7/2013 BUDOWA REGIONALNEGO ZAKŁADU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI DLA GMIN REGIONU

Bardziej szczegółowo

Raport o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia:

Raport o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia: Raport o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia: Poszukiwanie i rozpoznawanie złóż gazu ziemnego i ropy naftowej w obszarze Oleśnica zmiana koncesji nr 37/2011/p Inwestor: Strzelecki Energia Sp. z

Bardziej szczegółowo

PLAN GOSPODARKI ODPADAMI

PLAN GOSPODARKI ODPADAMI PLAN GOSPODARKI ODPADAMI Program selektywnej zbiórki odpadów surowcowych/opakowaniowych występujących w odpadach komunalnych na terenie miasta Zgorzelec Zgodnie z obowiązującym Planem Gospodarki Odpadami

Bardziej szczegółowo

delta eko projekt Raport o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia pn.: DECYZJA O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH

delta eko projekt Raport o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia pn.: DECYZJA O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH 1 egz. delta eko projekt Raport o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia pn.: Budowa i modernizacja sieci kanalizacyjnej oraz modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w aglomeracji Aleksandrów

Bardziej szczegółowo

Zatwierdzono w dniu: 17 czerwca 2011 r.

Zatwierdzono w dniu: 17 czerwca 2011 r. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko MIĘDZYGMINNE PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI ODPADAMI I ENERGETYKI ODNAWIALNEJ

Bardziej szczegółowo

I. Dane informacyjne.

I. Dane informacyjne. I. Dane informacyjne. Obiekt: Budowa kurnika o obsadzie 120 DJP Lokalizacja: 62 811 Kościelna Wieś gm. Gołuchów działka 626/2 Etap: Postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA I PLAN GOSPODARKI ODPADAMI DLA POWIATU GRODZISKIEGO

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA I PLAN GOSPODARKI ODPADAMI DLA POWIATU GRODZISKIEGO Przedsiębiorstwo Projektowo-Wdrożeniowe CZYSTE POWIETRZE Sp. z o.o. 50-541 Wrocław, ul. Armii Krajowej 6b/6 tel. (0-71) 336-04-03, 336-04-60, tel./fax (0-71) 336-04-52 e-mail: biuro@czystepowietrze.com.pl

Bardziej szczegółowo

Raport o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia pn. Port Lotniczy Warszawa budowa/rozbudowa/przebudowa (modernizacja) infrastruktury lotniskowej

Raport o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia pn. Port Lotniczy Warszawa budowa/rozbudowa/przebudowa (modernizacja) infrastruktury lotniskowej CDM Sp. z o.o. dawniej Proeko CDM Sp. z o.o. Centrum Techniki Budownictwa Komunalnego Ekotechnika Sp. z o.o. 01-040 Warszawa ul. Stawki 40 Tel: +48 22 5519300 Fax: +48 22 5519380 Raport o oddziaływaniu

Bardziej szczegółowo