Spis treści. ATMOTERM EKOURBIS Sp. z o.o. Częstochowa 2012 r. Strona 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Spis treści. ATMOTERM EKOURBIS Sp. z o.o. Częstochowa 2012 r. Strona 1"

Transkrypt

1 Spis treści 1 Podstawa prawna, cel i zakres opracowania Materiały źródłowe i akty prawne Opis planowanego przedsięwzięcia Charakterystyka całego przedsięwzięcia i warunki użytkowania terenu w fazie budowy i eksploatacji lub użytkowania Warunki użytkowania terenu w fazie budowy i eksploatacji lub użytkowania Główne cechy charakterystyczne procesów produkcyjnych Zakres rzeczowy budowy przedsięwzięcia Założenia technologiczne Charakterystyka urządzeń zamontowanych w ramach I i II Etapu Przebieg procesu technologicznego Przewidywane rodzaje i ilości zanieczyszczeń, wynikające z funkcjonowania planowanego przedsięwzięcia (I i II etap całościowo) Opis elementów przyrodniczych środowiska objętych zakresem przewidywanego oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko, w tym elementów środowiska objętych ochroną na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody Obszary Natura Klimat Ochrona powietrza Hałas Jakość wód podziemnych Jakość wód powierzchniowych Warunki geotechniczne Opis istniejących w sąsiedztwie lub w bezpośrednim zasięgu oddziaływania przedsięwzięcia zabytków chronionych na podstawie przepisów o ochroni zabytków i opiece nad zabytkami Opis przewidywanych skutków dla środowiska w przypadku niepodejmowania przedsięwzięcia Opis analizowanych wariantów z uzasadnieniem ich wyboru Opis wariantu proponowanego przez wnioskodawcę oraz wariantu alternatywnego ATMOTERM EKOURBIS Sp. z o.o. Częstochowa 2012 r. Strona 1

2 6.2 Opis wariantu najkorzystniejszego dla środowiska Określenie przewidywanego oddziaływania na środowisko analizowanych wariantów, w tym również w przypadku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej, a także możliwego transgranicznego oddziaływania na środowisko Przewidywane oddziaływanie inwestycji na powietrze atmosferyczne Podstawa prawna Cel i zakres opracowania Charakterystyka przedmiotowego przedsięwzięci ze względu na oddziaływania na powietrze atmosferyczne Wartości normatywne Źródła emisji j i emitory Obliczenia stężeń zanieczyszczeń w powietrzu Wnioski Przewidywane oddziaływanie na środowisko inwestycji ze względu na emisję hałasu Dopuszczalne poziomy hałasu w środowisku i lokalizacja planowanego przedsięwzięcia Charakterystyka obiektu pod względem akustycznym Źródła hałasu Założenia do obliczeń i metoda obliczeniowa Obliczenia prognozowanego rozkładu poziomów hałasu dla planowanego przedsięwzięcia Wnioski Przewidywane oddziaływanie inwestycji na środowisko wodno gruntowe Podstawa prawna opracowania Cel i zakres opracowania Charakterystyka przedmiotowego przedsięwzięcia Analiza ilościowa Analiza jakościowa Sposób oczyszczenia i zagospodarowania wytwarzanych ścieków Wnioski Przewidywane oddziaływanie inwestycji na środowisko w zakresie rozwiązań gospodarki odpadami ATMOTERM EKOURBIS Sp. z o.o. Częstochowa 2012 r. Strona 2

3 7.4.1 Podstawa prawna opracowania Cel i zakres opracowania Charakterystyka przedmiotowego przedsięwzięcia Wyszczególnienie rodzajów i ilości odpadów powstających na etapie budowy i realizacji przedsięwzięcia Wykaz odpadów zbieranych, przeznaczonych do przerobu w ramach prowadzonych prac badawczych Sposób postępowania z odpadami Przewidywane oddziaływanie inwestycji w przypadku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej, a także możliwego transgranicznego oddziaływania na środowisko Uzasadnienie proponowanego przez wnioskodawcę wariantu, ze z wskazaniem jego oddziaływania na środowisko Oddziaływanie wybranego wariantu przedsięwzięcia na ludzi, rośliny, zwierzęta, grzyby i siedliska przyrodnicze, wodę i powietrze Oddziaływanie wybranego wariantu przedsięwzięcia na powierzchnię ziemi, z uwzględnieniem ruchów masowych ziemi, klimat i krajobraz Oddziaływanie wybranego wariantu przedsięwzięcia na dobra materialne, zabytki i krajobraz kulturowy Wzajemne oddziaływanie pomiędzy elementami środowiska Opis metod prognozowania zastosowanych przez wnioskodawcę oraz opis przewidywanych znaczących oddziaływań planowanego przedsięwzięcia na środowisko, obejmujący bezpośrednie, pośrednie, wtórne, skumulowane, krótko-, średnio- i długoterminowe, stałe i chwilowe oddziaływanie na środowisko wynikające z istnienia przedsięwzięcia, wykorzystania zasobów środowiska, emisji Opis przewidywanych działań mających na celu zapobieganie, ograniczenie lub kompensację przyrodniczą negatywnych oddziaływań na środowisko, szczególności na cele i przedmiot ochrony obszaru Natura 2000 oraz integralność tego obszaru Porównanie proponowanej technologii z technologią spełniającą wymagania o których mowa w art. 143 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo Ochrony Środowiska Wskazanie czy dla planowanego przedsięwzięcia jest konieczne ustanowienie obszaru ograniczonego użytkowania Analiza możliwych konfliktów społecznych związanych z planowanych przedsięwzięciem ATMOTERM EKOURBIS Sp. z o.o. Częstochowa 2012 r. Strona 3

4 14 Przedstawienie propozycji monitoringu oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na etapie jego budowy i użytkowania, w szczególności na cele i przedmiot ochrony obszaru Natura 2000 oraz integralność tego obszaru Etap budowy Etap eksploatacji Etap likwidacji Wskazanie trudności wynikających z niedostatków techniki lub luk we współczesnej wiedzy, jakie napotkano, opracowując raport Przedstawienie zagadnień w formie graficznej Przedstawienie zagadnień w formie kartograficznej ATMOTERM EKOURBIS Sp. z o.o. Częstochowa 2012 r. Strona 4

5 1 Podstawa prawna, cel i zakres opracowania Projektowane przedsięwzięcie polega na Budowie Centrum Badawczo- Rozwojowego na działkach nr ew. 2326/100, 2268/48, 2269/48, 2059/48, 2054/48, 2066/48, 2267/48, przez Centrum Transferu Technologii Hemarpol Sp. z o. o. z siedzibą w Kaletach. Celem powstania Centrum jest realizacja prac badawczo rozwojowych, opracowywanie technologii wraz z ich wdrożeniem na skalę przemysłową, promocja rozwiązań, prowadzenie działalności eksperckiej i szkoleniowej oraz świadczenie usług odzysku opartych na wypracowanych innowacyjnych technologiach. Przedsięwzięcie podzielone zostanie na dwa etapy: I etap polega na realizacji zakładu przetwarzania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego nie zawierającego substancji niebezpiecznych (Zakład ZSEE), II etap realizacja centrum badawczo rozwojowego odzysku odpadów zawierających metale nieżelazne. W zakres działalności centrum będzie wchodzić również przerób złomu stalowego na zlecenie spółki Hemarpol. (Centrum B+R). Oba etapy realizowane będą w jednej nowobudowanej hali. Procesy technologiczne prowadzone w ramach obu etapów opierać się będą na tych samych urządzeniach technologicznych. Inwestor: Centrum Transferu Technologii HEMARPOL Bogaccy Sp. z o.o. Ul. Fabryczna 2a Kalety Podstawa prawna klasyfikacja przedsięwzięcia Zgodnie z postanowieniem Burmistrza Miasta Kalety nr WSiRG z dnia 22.o r. projektowane przedsięwzięcie zostało zakwalifikowane do 3 ust. 1. Pkt. 80 i 81 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 roku w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko jako przedsięwzięcie mogące potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko. Po zasięgnięciu opinii Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Katowicach i Państwowego Inspektora Sanitarnego w Bytomiu Burmistrz Miasta Kalety postanowił stwierdzić potrzebę przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowiska dla przedmiotowego przedsięwzięcia i ustalił zakres raportu zgodny z art ustawy o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko. ATMOTERM EKOURBIS Sp. z o.o. Częstochowa 2012 r. Strona 5

6 Niniejszy raport sporządzany jest w postępowaniu o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach i stanowi załącznik do wniosku o wydanie ww. decyzji. Zakres niniejszego raportu jest zgodny z art. 66 Ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199/2008, poz z późniejszymi zmianami). Inwestycja kwalifikuje się do przedsięwzięć, mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, wymienionych w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213 poz. 1397), o których mowa w: 3 ust. 1 pkt 81 - punkty do zbierania lub przeładunku odpadów, w tym złomu 3 ust. 1 pkt 80 - instalacje związane z odzyskiem lub unieszkodliwianiem odpadów, inne niż wymienione w 2 ust. 1 pkt Organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest Burmistrz Miasta Kalety. Przedmiotowa decyzja jest niezbędna Inwestorowi do uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę. 2 Materiały źródłowe i akty prawne 1) Materiały i informacje uzyskane od Inwestora 2) Karta informacyjna przedsięwzięcia 3) Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Kalety. 4) Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu 5) Projekt budowlany projektowanego przedsięwzięcia. 6) Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity: Dz. U. Nr 25/2008, poz. 150 z późn. zmianami). 7) Ustawa z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo wodne (tekst jednolity: Dz. U. Nr 239/2005, poz.2019 z późniejszymi zmianami). 8) Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006 r w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz. U. Nr 137/2006, poz.984; zm. Dz. U. Nr 27/2009, poz. 169). 9) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 lipca 2006 r. w sprawie sposobu realizacji obowiązków dostawców ścieków przemysłowych oraz warunków wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych (Dz. U. Nr 136 poz. 964). ATMOTERM EKOURBIS Sp. z o.o. Częstochowa 2012 r. Strona 6

7 10) Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. Nr 120, Poz. 826); 11) Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 19 listopada 2008 roku w sprawie rodzajów wyników pomiarów prowadzonych w związku z eksploatacją instalacji lub urządzenia i innych danych oraz terminów i sposobów ich prezentacji (Dz.U. nr 215, poz z 2008 roku); 12) Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 4 listopada 2008 r. w sprawie wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów wielkości emisji oraz pomiarów ilości pobieranej wody (Dz. U. Nr 206, Poz. 1291); 13) Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla urządzeń używanych na zewnątrz pomieszczeń w zakresie emisji hałasu do środowiska (Dz. U. Nr 263, poz. 2202). 14) Rozporządzeniem Rad Ministrów z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213/2010 poz. 1397). 15) Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie wartości odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. Nr 16/2010, poz. 87). 16) Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (tekst jednolity: Dz. U. nr 39/2007, poz. 251 z późniejszymi zmianami). 17) Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o wprowadzeniu ustawy Prawo ochrony środowiska, ustawy o odpadach oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. nr 100/2001, poz z późn. zmianami). 18) Rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z 27 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. Nr 112/2001, poz. 1206). 19) Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 21 kwietnia 2006 r. w sprawie listy rodzajów odpadów, które posiadacz odpadów może przekazywać osobom fizycznym lub jednostkom organizacyjnym niebędącym przedsiębiorcami, oraz dopuszczalnych metod odzysku (Dz. U. Nr 75/2006, poz. 527 z póż. zm.) 3 Opis planowanego przedsięwzięcia Projektowane przedsięwzięcie polega na Budowie Centrum Badawczo Rozwojowego na działkach nr ew. 2326/100, 2268/48, 2269/48, 2059/48, 2054/48, 2066/48, 2267/48, 2060/48, 2062/48, 1976/97. Przedsięwzięcie składa się z dwóch etapów: Etap I zorganizowanie profesjonalnego zakładu przetwarzania ZSEiE nie zawierającego substancji niebezpiecznych (zbieranie i przetwarzania zużytego ATMOTERM EKOURBIS Sp. z o.o. Częstochowa 2012 r. Strona 7

8 sprzętu elektrycznego i elektronicznego niezawierającego substancji niebezpiecznych). Etap II Celem powstania Centrum jest realizacja prac badawczo rozwojowych, opracowywanie technologii wraz z ich wdrożeniem na skalę przemysłową, promocja rozwiązań, prowadzenie działalności eksperckiej i szkoleniowej oraz świadczenie usług odzysku opartych na wypracowanych innowacyjnych technologiach. W zakres działalności centrum będzie wchodzić również przerób złomu stalowego na zlecenie spółki Hemarpol. Z punktu widzenia ochrony środowiska Centrum będzie stanowiło m.in. zakład zbierania, odzysku (przetwarzania), magazynowania oraz przeładunki złomu metali żelaznych i nieżelaznych i szlachetnych. 3.1 Charakterystyka całego przedsięwzięcia i warunki użytkowania terenu w fazie budowy i eksploatacji lub użytkowania Funkcja terenu Teren objęty wnioskiem należy do Centrum Transferu Technologii Hemarpol Sp. z o.o. zlokalizowanego przy ul. Fabrycznej 2a w Kaletach. Projektowane przedsięwzięcie zlokalizowane będzie na działkach o nr ew. gruntów: 2326/100, 2268/48, 2269/48, 2059/48, 2054/48, 2066/48, 2267/48, 2060/48, 2062/48, 1976/97. Zgodnie z wypisem i wyrysem z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Kalety z dnia 2 kwietnia 2012 roku oraz z dnia 8 czerwca 2012 roku działki, na których zlokalizowane będzie przedsięwzięcie znajdują się w granicach następujących terenów: 2326/100 znajduje się częściowo w granicach terenów 1PSB (tereny działalności produkcyjne, składów i baz) i 1U11 (tereny usług różnych) oraz 4U_3 (tereny usług różnych). 2268/48 znajduje się częściowo w granicach teren 1 PSB2 (tereny działalności produkcyjne, składów i baz) i 4U_3 (tereny usług różnych). 2269/48 znajduje się w granicach terenów 4U _ /48 znajduje się w granicach terenów 4U_3 działalność produkcyjna. 2054/48 - znajduje się w granicach terenów 1 PSB (tereny działalności produkcyjne, składów i baz). 2066/48 znajduje się w terenie 4U_3 (tereny usług różnych). 2267/48 - znajduje się w terenie 4U_3 (tereny usług różnych). ATMOTERM EKOURBIS Sp. z o.o. Częstochowa 2012 r. Strona 8

9 2060/48 znajduje się w granicach terenów 2 KDZ3 (tereny dróg zbiorczych). 2062/48 - znajduje się w granicach terenów 2 KDZ3 (tereny dróg zbiorczych). 1975/97 znajduje się z granicach terenów 3KDL3 (tereny dróg lokalnych). Lokalizacja Przedsięwzięcie zlokalizowane będzie w województwie śląskim, powiecie tarnogórskim, zachodniej części miasta Kalety na terenach przeznaczonych zgodnie z zapisami przestrzennego planu zagospodarowania na działalność produkcyjną. W pobliżu miejsca inwestycji znajdować się będą: firma Hemarpol Bogaccy S. J. oraz zdewastowane tereny po likwidowanych Kaletańskich Zakładach Celulozowo Papierniczych. Teren opracowania graniczy: Od popołudnia z terenem przemysłowym częściowo zabudowanym, Od północy z terenami niezabudowanymi i dalej z ul. Dworcową, Od wschodu z terenami zabudowy przemysłowo składowej i dalej z ul. Lubliniecką, Od zachodu z ul. Powstańców Śląskich i terenami kolejowymi. Obecnie przedmiotowy teren jest częściowo zabudowany i częściowo ogrodzony. Teren lokalizacji jest płaski i wznosi się lekko w kierunku wschodnim, rzędne terenu zawierają się między 272,70 m ppm 274,40 m ppm. Inwestor posiada tytuł prawny do terenu akt notarialny n4 5476/2003 z dnia r. Infrastrukturę komunikacyjną uzupełnia dodatkowo istniejąca w Kaletach linia kolejowa. Istniejący stan zagospodarowania terenu W stanie istniejącym na przedmiotowym terenie znajdują się: 1 budynek biurowo magazynowy z wbudowanymi garażami, 4 budynki magazynowe i warsztatowe, drogi, place i bocznica kolejowa, sieci uzbrojenia terenu. Przedmiotowy teren ma dostęp do następującej infrastruktury technicznej: kanalizacja sanitarna, kanalizacja deszczowa, wodociąg, kable elektroenergetyczne, ATMOTERM EKOURBIS Sp. z o.o. Częstochowa 2012 r. Strona 9

10 linie telekomunikacyjne. Projektowany stan zagospodarowania terenu. Przedmiotowe przedsięwzięcie polega na Budowie Centrum Badawczo Rozwojowego na działkach nr ew. 2326/100, 2268/48, 2269/48, 2059/48, 2054/48, 2066/48, 2267/48, na terenie przemysłowym. Bilans terenu Powierzchnia terenu 27009,40m 2 Powierzchnia zabudowy 4141,7 m 2 Powierzchnia terenów dróg i utwardzonych placów 18559,6 m 2 Powierzchnia biologicznie czynna 4308,1 m 2 W zakres budowlany przedsięwzięcia wchodzić będzie wyremontowanie lub przebudowanie 5 istniejących na przedmiotowym terenie budynków oraz wybudowanie nowego hali produkcyjnej o powierzchni użytkowej ok 2000 m 2 i wysokości użytkowej powyżej 12 m. Wszystkie budynki zostaną wyposażone w specjalistyczne urządzenia oraz niezbędną infrastrukturę technologiczną. Pozostała część terenu przeznaczono na place manewrowe oraz pola odkładcze pod kontenery (które stanowić będą bufor magazynowy). Pełny stan zatrudnienia na całe przedsięwzięcie Centrum Badawczo- Rozwojowe CTT HEMARPOL Sp. z o.o osoby (w tym fizyczne do 8 osób). Praca w systemie jednozmianowym. 3.2 Warunki użytkowania terenu w fazie budowy i eksploatacji lub użytkowania Etap budowy Realizacja planowanego przedsięwzięcia składa się z następujących etapów: instalacji urządzeń (w miarę potrzeby organizacja zaplecza budowy), remont, odnowa istniejących budynków, wyposażenie budynków w niezbędną infrastrukturę techniczną, budowa placów manewrowych oraz pól odkładczych pod kontenery. składowanie materiałów budowlanych, budowa nowej hali, prace porządkowe. ATMOTERM EKOURBIS Sp. z o.o. Częstochowa 2012 r. Strona 10

11 Do realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia będą wykorzystywane typowe maszyny ogólnobudowlane. Prace budowlane prowadzone będą tak aby: nie przedostawały się żadne substancje zagrażające środowisku gruntowowodnemu, maksymalnie zostały wykorzystane materiały i surowce potrzebne do budowy obiektów, niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania przedsięwzięcia. Materiały transportowane będą za pomocą samochodów ciężarowych. Budowa będzie odbywać się w porze dnia. W trakcie realizacji inwestycji, przeprowadzenie niezbędnych prac budowlanych nie spowoduje zniszczenia powierzchni ziemi ani naruszenie struktur gleby. W fazie budowy nie wystąpi skażenie powierzchni terenu i gleby mikroorganizmami i związkami chemicznymi. Zakres wykonywanych prac inwestycyjnych [ziemne, budowlane, montażowe, instalacyjne] nie będzie miał wpływu na stan środowiska ponieważ wszystkie oddziaływania mają charakter, krótkotrwały, przemijający. Realizacja inwestycji nie będzie stanowić uciążliwości dla zdrowia ludzi, ponieważ wszystkie prace budowlane odbywać się będą na terenie oddalonym od zabudowy mieszkalnej. Etap realizacji Realizacja przedsięwzięcia podzielona zostanie na dwa etapy. Etap I polegał będzie na realizacji zakładu przetwarzania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Celem projektu jest wdrożenie nowej technologii innowacyjny mechaniczny przerób ZSEE poprzez dwuetapowe rozdrobnienie i zastosowanie trzypoziomowej separacji wraz z rozdziałem frakcji, która umożliwi realizację trzech nowych procesów mechanicznego przerobu zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego: 1. Proces mechanicznego przerobu ZSEiE grupa 1 Wielkogabarytowe urządzenia gospodarstwa domowego oraz grupa 10 Automaty do wydawania. 2. Proces mechanicznego przerobu ZSEiE grupa 3 Sprzęt teleinformatyczny i telekomunikacyjny oraz grupa 4 Sprzęt audiowizualny. 3. Proces mechanicznego przerobu ZSEiE grupa 2 małogabarytowe urządzenia gospodarstwa domowego oraz grupa 6 narzędzia elektrycznie i elektroniczne. ATMOTERM EKOURBIS Sp. z o.o. Częstochowa 2012 r. Strona 11

12 W zakładzie odbywał się będzie proces R14, R15 przygotowania do odzysku, oraz proces recyklingu R4 Etap II polegał będzie na prowadzeniu odzysku odpadowych metali nieżelaznych oraz odpadów zawierających metale nieżelazne i szlachetne z wykorzystaniem wypracowanych w trakcie prac B+R technologii. W wyniku procesu odzysku wytworzony zostanie wysokojakościowy materiał wsadowy z metali nieżelaznych i metali żelaznych, a także stali do procesu produkcyjnego dla zakładów odlewniczych, metalurgicznych, a głównie zakładów przetwórstwa metali nieżelaznych. Procesom odzysku poddawane będą głównie: odpadowe metale nieżelazne; miedź i jej stopy tj. mosiądz i brąz, aluminium jego stopy, cynk, cyna, odpady zawierające metale nieżelazne: zespolone elementy elektryczne i elektroniczne, tj. układy scalone, płyty zadrukowane, twarde dyski, drobne elementy elektroniczne i elektryczne, cewki nawojowe, kondensatory, układy klimatyzacyjne, szafy sterownicze, elementy z powłokami lakierniczymi i wulkanizacyjnymi, elementy wielomateriałowe, tj. chłodnice, silniki spalinowe Wszystkie czynności polegające na magazynowaniu odpadów metali ich odzysku w specjalistycznych maszynach i urządzeniach oraz transport powstałych surowców odbywać się będzie zgodnie z zapisami ustawy o odpadach, przy zachowaniu niezbędnych środków ograniczających negatywne użytkowanie. Oddziaływanie przedsięwzięcia ograniczy się do terenu Inwestora. 3.3 Główne cechy charakterystyczne procesów produkcyjnych Zakres rzeczowy budowy przedsięwzięcia Na etap budowy przedsięwzięcia składać się będzie: 1. Budowa hali o pow. ok 2000 m 2 (I etap) Hala produkcyjna, w której odbywać się będą procesy technologiczne związane z przerobu zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, prowadzeniem prac badawczo rozwojowych. Hala zabezpieczy procesy technologiczne przed negatywnym oddziaływaniem warunków atmosferycznych oraz ograniczy negatywny wpływ realizowanych wewnątrz procesów. Konstrukcja - stalowa lekka systemowa Powierzchnia zabudowy 2000,00 m 2 Powierzchnia użytkowa 1900,00 m 2 Kubatura ,00 m 3 ATMOTERM EKOURBIS Sp. z o.o. Częstochowa 2012 r. Strona 12

13 2. Wykonanie prac związanych z otoczeniem obiektu Ogrodzenie (punktowe wyciszenie linii wstępnego przerobu złomu), Oświetlenie, Monitoring terenu, Zasilanie energetyczne, Utwardzeniem placów manewrowych, pól odkładczych, placów przeładunkowych, dróg i chodników. 3. Adaptację istniejących budynków dla potrzeb organizacji pomieszczeń biurowych, sanitarno-higienicznych, socjalnych oraz na potrzeby laboratorium. a. Wariant I Budynek oznaczony na planie nr 1 - pomieszczenia biurowe, socjalne, sanitarno higieniczne dla pracowników zatrudnionych a także laboratorium Powierzchnia zabudowy 218,49 m 2 Powierzchnia użytkowa 371,00 m 2 Kubatura 1 530,00 m 3 Wariant II w I Etapie postawienie 4 kontenerów pracowniczych. b. Budynek oznaczony na planie nr 2 - Budynek warsztatu zaplecza technicznego Budynek istniejący Konstrukcja - tradycyjna murowana Przeznaczenie - Bieżąca obsługa serwisowo-techniczna Powierzchnia zabudowy 173,47 m 2 Powierzchnia użytkowa 147,00 m 2 ATMOTERM EKOURBIS Sp. z o.o. Częstochowa 2012 r. Strona 13 Kubatura 867,00 m 3 c. Budynek oznaczony na planie nr 3 - Budynek warsztatu zaplecza technicznego Budynek istniejący Konstrukcja - tradycyjna murowana Przeznaczenie - Bieżąca obsługa serwisowo-techniczna Powierzchnia zabudowy 558,32 m2 Powierzchnia użytkowa 475,00 m2 Kubatura 2 792,00 m3 d. Budynek oznaczony na planie nr 4 Budynek hali magazynowej Budynek istniejący Konstrukcja - tradycyjna murowana Przeznaczenie - Magazynowanie wartościowych

14 metali uzyskanych w trakcie przerobu Powierzchnia zabudowy 290,67 m2 Powierzchnia użytkowa 247,00 m2 Kubatura 1 744,00 m3 e. Budynek oznaczony na planie nr 5 - Budynek hali magazynowej Budynek istniejący Konstrukcja - tradycyjna murowana Przeznaczenie - Magazynowanie wartościowych metali uzyskanych w trakcie przerobu Powierzchnia zabudowy 571,98 m2 Powierzchnia użytkowa 486,00 m2 Kubatura 3 432,00 m3 4. Zakup maszyn i urządzeń na potrzeby prowadzenia prac badawczo rozwojowych 5. Wyposażenie laboratorium 6. Wyposażenie biura 7. Wyposażenie warsztatu zaplecza technicznego Założenia technologiczne Etap I Zakład Przetwarzania ZSEE Planowana przerób 300 Mg/miesiąc ZSEE 3600 Mg/rok. Technologia oparta jest na mechanicznym przerobie ZSEiE (zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego) poprzez :ich rozdrobnienie, granulowanie w celu uzyskania złomu otwartego, o wymaganej frakcji i usuniętych zanieczyszczeniach mechanicznych, oraz dokładnym i odpowiednio zaplanowanym systemie separacji pozwalającym na odpowiedni rozdział frakcji i eliminację niepożądanych zanieczyszczeń. Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny będzie pozyskiwany z następujących źródeł: Punkty zbiórki ZSEE (własne i innych firm), Zakłady przetwarzania (dotyczy sprzętu, którego zakłady nie mają technicznych możliwości przerobu), Jednostki handlowe, Akcje zbierania ZSEE organizowane przez Organizacje Odzysku, Samorządy itp., Zakłady produkcyjne sprzętu elektrycznego i elektronicznego (zwroty, reklamacje) Punkty serwisowe i naprawcze sprzętu elektrycznego i elektronicznego. ATMOTERM EKOURBIS Sp. z o.o. Częstochowa 2012 r. Strona 14

15 ZSEE przyjmowany będzie na teren zakładu w kontenerach o pije. 15do 34 m 3 oraz w elastycznych pojemnikach typu big-bag o poje. Od 0,8 do 1,5 m 3. Dostawa realizowana będzie za pomocą własnego systemu zbierania i od dostawców dostarczających odpady własnym sprzętem. Wykaz urządzeń pracujących z zakładzie przetwarzania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego: Prasonożyce proces cięcia i zgniotu, Młyn pierścieniowy rozdrobnienie wszelkich elementów scalonych i zespolonych, Separacja powietrzna wraz z odpylnią - system separacji powietrznej wraz z systemem filtracji (odpylnia) - pozwala wyseparować lekką frakcję niemetaliczną, ponadto system filtracji pozwala realizować proces separacji z zachowaniem zasad ochrony środowiska (stół separacyjny), separator magnetyczny - pozwala dokonać separacji frakcji ferromagnetycznej od metali i stopów metali nieżelaznych oraz frakcji niemetalicznej separator prądów wirowych moduł niezbędny do procesu separacji i podziału frakcji metali i stopów metali nieżelaznych systemu przesiewaczy sitowych system służący do rozdziału separowanej frakcji (przesiewacz ) podajniki transportowe podajniki transportowe służą do połączenia poszczególnych urządzeń i systemów w ciąg technologiczny, są elementem załadunkowym i odbiorczym dla poszczególnych procesów technologicznych. samojezdne urządzenie załadowcze wyposażone w chwytaki - zapewniającego właściwe realizowanie procesów załadowczo-wyładowczych i procesów przeładunków międzyoperacyjnych. Schemat technologiczny załącznik n 5 Etap II Centrum Badawczo Rozwojowe Ilość przerobu planowana jest na 730 Mg miesięcznie (docelowo) 8760 Mg/rok i dotyczy głównie "usługi przerobu" odpadów zawierających metale nieżelazne lub odpadowych metali nieżelaznych. Jeżeli chodzi o strukturę metali to będzie głównie miedź, aluminium oraz cynk i stal. Ponadto będą wykonywane zlecenia przerobu głównie złomu stalowego do 2000 Mg/m-c (24000 Mg/rok) na rzecz drugiej spółki tj. HEMARPOL. Celem Planowanego Centrum Badawczo-Rozwojowego realizowanego przez Centrum Transferu Technologii Hemarpol Sp. z o.o. w Kaletach jest: realizacja prac badawczo- rozwojowych, opracowywanie technologii wraz z ich wdrażaniem na skalę przemysłową, promocja innowacyjnych rozwiązań, ATMOTERM EKOURBIS Sp. z o.o. Częstochowa 2012 r. Strona 15

16 prowadzenie działalności eksperckiej i szkoleniowej oraz świadczenie usług przerobu opartych na wypracowanych innowacyjnych technologiach. Dlatego też zaplanowana jest możliwość tworzenia wielowariantowych procesów technologicznych. (schemat zał. Nr 5). Wiedza teoretyczna z zakresu przerobu odpadów zawierających metale nieżelazne i szlachetne z udziałem prac badawczych weryfikowana będzie w praktyce na urządzeniach przemysłowych odpowiednio dobranych i tak posadowionych, aby można realizować wielowariantowe technologie w celu uzyskania klasyfikowanych złomów metali kolorowych i szlachetnych. Wykaz urządzeń pracujących z Centrum Badawczo Rozwojowym: Prasonożyce proces zgniotu i cięcia elementów, Młyn młotkowy - urządzenie dzieli materiał wsadowy na 4 frakcje, Płyn pierścieniowy rozdrabnianie Nadtaśmowy separator Elektromagnetyczny za młynem pierścieniowym - urządzenie do separacji wtrąceń żelaznych ze strumienia materiałowego Zestaw separatora prądu wirowego (separator do metali nieżelaznych = silnik linearny), Rozdrabniacz Multi Purpose Rasper - młyn rozdrabniający, Heavy Granulator Stół separacyjny Przesiewacz Charakterystyka urządzeń zamontowanych w ramach I i II Etapu Na zewnątrz miejsce oznaczone na mapie nr 7 Prasonożyce (wykorzystywane zarówno w zakładzie przetwarzania ZSEE jak i Centrum B+R do przerobu złomu metali nieżelaznych) o Zastosowanie urządzenie, w którym odbywa się proces zgniotu i cięcia elementów wielkogabarytowych, przestrzennych i zespolonych o Parametry: min. Nacisk na nóż 700 Mg, min. Długość koryta - 6 m, min. Ilość cięć w cyklu automatycznym 5, moc zainstalowana min. 200 kw. Młyn młotkowy (wykorzystywany w Centrum B+R) o Zastosowanie - urządzenie dzieli materiał wsadowy na 4 frakcje: ferromagnetyki, metale kolorowe i stal nierdzewna, tzw. frakcja lekka (skóra, plastyki, szkło itp.) oraz szlam wytrącany z filtra mokrego, zawierający m.in. drobiny z lakieru z przetwarzanych nadwozi. o Parametry: ATMOTERM EKOURBIS Sp. z o.o. Częstochowa 2012 r. Strona 16

17 o moc silnika ok kw, wydajność ok. 20 t/h. Młyn młotkowy generuje hałas ok. 110 db, mierzony w odległości 1,5 m od niej; konieczne jest obudowanie młyna ekranami dźwiękochłonnymi, dzięki czemu możliwe staje się zredukowanie hałasu do poziomu ok. 80 db. Pył jest odsysany w cyklonie, a następnie wytrącany w filtrze mokrym (deszczowni). Stopień eliminacji pyłu do max 10 mg/m 3, V = m 3 /h, H = 14 m, Ø = 900 mm. Boksy do międzyoperacyjnego magazynowania 4 frakcji ściany oporowe o wysokości 3,0 m na betonowej nawierzchni do składowania po ok. 60 t materiału w każdym (krótkotrwałe magazynowanie frakcji max. Dobę) Nowobudowana hala oznaczona na planie nr 6 Urządzenie do zespołu przerobu wstępnego wolnoobrotowy młyn pierścieniowy (stosowany zarówno w zakładzie ZSEE jak i Centrum badawczo rozwojowym) o Zastosowanie urządzenie do wstępnego rozdrabniania odpadów zawierających metale nieżelazne, które swoimi rozmiarami przede wszystkim grubością nie mogą być poddane bezpośrednio procesom przerobu właściwego. Dotyczy to np. części silników spalinowych tj. głowice, korpusy oraz inne o zwartej strukturze, wielkogabarytowe scalone urządzenia chłodnicze, klimatyzacyjne, przestrzenne paski blach. Jego główną zaletą jest fakt, iż nie powoduje zakleszczenia struktur materiałowych tj. Materiału twardego w miękkim co szczególnie występuje w przypadku scalonej mieszaniny metali żelaznych i nieżelaznych. o Parametry: Rotor o długości 1000 mm Silnik o mocy 250 kw, Wyposażone w 28 szt. Pierścieni udarowych oraz 4 belko udarowe Dolna część komory wspiera rotor jak również dwa łoża sit (rusztów) Urządzenie wyposażone jest w platformę serwisową. Nadtaśmowy separator Elektromagnetyczny za młynem pierścieniowym (stosowany zarówno w zakładzie ZSEE jak i Centrum badawczo rozwojowym) o Zastosowanie urządzenie do separacji wtrąceń żelaznych ze strumienia materiałowego. Elektromagnes zamontowany jest ponad transporterem taśmowym i separuje cząstki żelazne w sposób automatyczny. Materiał nie ma styczności bezpośredniej układem magnetycznym i dzięki temu może być mokry, lepiący. o Parametry: Masa kg, Gabaryty dł.: 2545 mm, szer.: 1200 mm, ATMOTERM EKOURBIS Sp. z o.o. Częstochowa 2012 r. Strona 17

18 Magnes 600 x 1400 x 290 (szer. x dług. x wysokość) Moc/ wydatek magnesu: 2,6 kw. Moc napędu: 1,5 kw Zestaw separatora prądu wirowego (separator do metali nieżelaznych = silnik linearny) (stosowany zarówno w zakładzie ZSEE jak i Centrum badawczo rozwojowym) składający się z następujących elementów: o 1 szt. Podajnik wibracyjny rozprowadzający równomiernie podawany materiał do separatora prądu wirowego. Silniki napędu: 2x 0,8 kw, o 1 szt., separator prądu wirowego do wyseparowania cząstek Rozdrabniacz Multi Purpose Rasper - młyn rozdrabniający. (wykorzystywany w Centrum B+R) o Parametry: Rotor o długości 1200 mm i prędkości obrotowej 144 obr./min, Silnik el. O mocy 132 kw, Wyposażony w 15 noży obrotowych 16 noży stacjonarnych oraz sito. Główna obudowa wyposażona jest w wymienialne płyty pancerne, pierścienie ora inne komponenty. Lej zasypowy/ górna obudowa jak również łoże sita otwierane hydraulicznie w sposób zmechanizowany. 3 szt. Zbiorników buforowych o pojemności 1 m 3 każdy. (wykorzystywany w Centrum B+R) Heavy Granulator(wykorzystywany w Centrum B+R) o Parametry: Rotor o długości 959 mm i prędkością obrotów 475 obr./min Silnik el. o mocy 75 kw Wyposażony w 12 noży obrotowych i 4 szt. noży stacjonarnych Wyposażony w hydrauliczne otwieranie górnej części oraz łoża sita ułatwiające swobodny dostęp do noży i rotora oraz łatwy dostęp do wymiany i/lub czyszczenia sita. Stół separacyjny, którego zadaniem jest separacja metalu od izolacji. Wylot ze stołu podzielony jest na 4 części/ frakcje: pył metal plastik frakcja pośrednia. Powierzchnia stołu wynosi 1,44 m2; moc zainstalowana napędu stołu oraz dmuchawy: 1,1 +11,0 kw. Pneumatyczny transport materiałów podłączony do urządzeń e ciągu technologicznym opisanym powyżej. (stosowany zarówno w zakładzie ZSEE jak i Centrum badawczo rozwojowym) Multivac urządzenie do pneumatycznego transportu materiałów pomiędzy węzłami zespołu. Przesiewacz PC12 urządzenie hermetyczne. Oddziela frakcję pylastą Cu lub Al. od izolacji z tworzywa sztucznego lub gumy. Rządzenie składa się z dwóch pokładów z sitami oraz dolnej tacki. (stosowany zarówno w zakładzie ZSEE jak i Centrum badawczo rozwojowym) ATMOTERM EKOURBIS Sp. z o.o. Częstochowa 2012 r. Strona 18

19 Budynek nr 1 budynek socjalno biurowy o Przeznaczenie pomieszczenia biurowe, pomieszczenia socjalne, sanitarno higieniczne dla pracowników oraz laboratorium badawcze wyposażone w 1 spektrometr stacjonarny, 1 spektrometr przenośny, 1 piec do próbek. Budynek nr 2 budynek warsztatu zaplecza technicznego o Przeznaczenie bieżąca obsługa serwisowo techniczna. o Wyposażenie: a. 1 szt. tokarka moc przyłączeniowa min 2,5 kw automatyczny posuw podłużny i poprzeczny silnik z regulacją prędkości min.2 stopniową b. 1 szt. wiertarka stołowa z funkcją frezowania średnica wiercenia min. 30 mm kątowe wychylenie stołu roboczego liczbę prędkości wrzecina min 12 funkcja frezowania c. 1 szt. piła taśmowa do cięcia moc min 1,5 kw chłodzenie podczas cięcia regulowana prędkość cięcia d. Elektronarzędzia: 2 szt. wiertarko wkrętarka udarowa akumulatorowa tryb wiercenia z udarem i wkręcania z 16 stopniowym nastawieniem momentu obrotowego, silnik 4-biegunowy 1 szt. wiertarka uniwersalna z silnikiem min 1000W Budynek nr 3 budynek warsztatu zaplecza technicznego o Przeznaczenie bieżąca obsługa serwisowo techniczna. o Wyposażenie: Warsztat wyposażony w stanowisko do spawania (1 szt. Półautomat spawalniczy) i szlifowania (2 szlifierki kątowe z silnikiem min 2000W). Emisja z miejsc spawania i szlifowania, miejscowe odciągi na dach budynku, H = 5,0, V = m3/h, Ø = 300 mm. Budynek nr 4 budynek hali magazynowej o Przeznaczenie magazynowanie wartościowych metali uzyskanych w trakcie przerobu Budynek nr 5 budynek hali magazynowej o Przeznaczenie magazynowanie wartościowych metali uzyskanych w trakcie przerobu Na terenie zakładu będą również: dźwigi specjalistyczne - 2 szt, wózek widłowy - 1 szt. 40 kontenerów stalowych o pojemności 34 m 3 ATMOTERM EKOURBIS Sp. z o.o. Częstochowa 2012 r. Strona 19

20 Na terenie zakładu znajdować się będą również dwie kotłowni: 1. Kotłownia w budynku nr 3 gdzie zainstalowany będzie kocioł opalany ekogroszkiem o mocy 40 kw 2. Kotłowania w budynku nr,1 gdzie zainstalowany będzie kocioł opalany ekogroszkiem o mocy 40 kw Przebieg procesu technologicznego Etap I Technologia składa się i zasadniczo możemy podzielić ją na dwa podstawowe procesy tj.: 1. Rozdrobnienie i granulacja proces ten realizowany będzie dwuetapowo : a. etap wstępnego rozdrobnienia - realizowany na urządzeniu zgniatającym z funkcja cięcia (popularnie nazywanym prasonożyca). Do tego etapu będzie kwalifikowany ZSEiE, którego rozmiary przekraczają długość 100 cm a szerokość i wysokość 40 cm. W wyniku tego procesu materiał podawany przerobowi (ZSEiE ) zostanie zgnieciony, a następnie pocięty na założone technologicznie (zależne od rodzaju materiału ) długości od 20 do 30 cm. Frakcja ta po wstępnym rozdrobnieniu zostanie poddana rozdrobnieniu właściwemu w młynie pierścieniowym. Połączenie procesu rozdrobnienia wstępnego (zgniatanie z funkcja cięcia) z rozdrobnieniem właściwym (młyn pierścieniowy) nastąpi poprzez zaprojektowany (wg własnych założeń technologicznych) układ podajnika taśmowego, połączonego konstrukcyjnie z sitem, które dodatkowo sprzężone jest funkcjonalnie z systemem separacji powietrznej i filtracyjnej. b. etap rozdrobnienia właściwego, granulowania realizowany będzie na urządzeniu nazywanym młynem pierścieniowym. Podstawową zaletą młyna pierścieniowego jest możliwość rozdrabniania złomu zespolonego i przygotowanie w odpowiedni sposób powstałej frakcji do separacji powietrznej połączonej z rozdziałem frakcji. W młynie pierścieniowym następuje otwieranie poszczególnych zespolonych struktur. Frakcje złomu zespolonego o otwartych elementach zapewniają możliwość dokładniejszej separacji różnych metali, w szczególności na separatorach powietrznych. 2. Separacja i rozdział frakcji a. separacja powietrzna realizowana będzie poprzez odpowiednie zastosowanie instalacji wentylatorów odciągowych i połączenie tego układu z układem filtracyjnym. ATMOTERM EKOURBIS Sp. z o.o. Częstochowa 2012 r. Strona 20

RAPORT O ODDZIAŁYWANIU PRZEDSIĘWZIĘCIA NA ŚRODOWISKO

RAPORT O ODDZIAŁYWANIU PRZEDSIĘWZIĘCIA NA ŚRODOWISKO RAPORT O ODDZIAŁYWANIU PRZEDSIĘWZIĘCIA NA ŚRODOWISKO NAZWA PRZEDIĘZWIĘCIA Zgodnie z art. 66 Ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz

Bardziej szczegółowo

Spis treści. ATMOTERM EKOURBIS Sp. z o.o. Częstochowa 2013 r. Strona 1

Spis treści. ATMOTERM EKOURBIS Sp. z o.o. Częstochowa 2013 r. Strona 1 Spis treści 1 Podstawa prawna, cel i zakres opracowania... 5 2 Materiały źródłowe i akty prawne... 7 3 Opis planowanego przedsięwzięcia... 9 3.1 Charakterystyka całego przedsięwzięcia i warunki użytkowania

Bardziej szczegółowo

ATMOTERM EKOURBIS Sp. z o.o. Częstochowa 2013 r. Strona 1

ATMOTERM EKOURBIS Sp. z o.o. Częstochowa 2013 r. Strona 1 Spis treści 1 Podstawa prawna, cel i zakres opracowania... 5 2 Materiały źródłowe i akty prawne... 7 3 Opis planowanego przedsięwzięcia... 9 3.1 Charakterystyka całego przedsięwzięcia i warunki użytkowania

Bardziej szczegółowo

KARTA INFORMACYJNA PRZEDSIĘWZIĘCIA

KARTA INFORMACYJNA PRZEDSIĘWZIĘCIA KARTA INFORMACYJNA PRZEDSIĘWZIĘCIA wg art. 3 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz

Bardziej szczegółowo

Wójt Gminy Drużbice Drużbice 77 A Drużbice. Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Wójt Gminy Drużbice Drużbice 77 A Drużbice. Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach ......dnia,...r. Miejscowość... imię i nazwisko/nazwa inwestora... adres, nr telefonu... imię i nazwisko pełnomocnika( pełnomocnictwo + dowód uiszczenia opłaty skarbowej)... adres pełnomocnika, nr telefonu

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z PRZEPROWADZONYCH PRAC ROZWOJOWYCH

RAPORT Z PRZEPROWADZONYCH PRAC ROZWOJOWYCH RAPORT Z PRZEPROWADZONYCH PRAC ROZWOJOWYCH w ramach realizacji zadania Opracowanie i wdrożenie innowacyjnej technologii pozyskiwania czystych stopów metali Planowane stworzenie kompleksowej, efektywnej

Bardziej szczegółowo

KARTA INFORMACYJNA PRZEDSIĘWZIĘCIA (KIP)

KARTA INFORMACYJNA PRZEDSIĘWZIĘCIA (KIP) KARTA INFORMACYJNA PRZEDSIĘWZIĘCIA (KIP) (jako załącznik do wniosk u o wydanie decyzji o środ owiskowych uwarunkowaniach) dla przedsięwzięcia pn. :... Na podstawie art. 3 ust. 1, pkt. 5 oraz art. 74 ustawy

Bardziej szczegółowo

Wzór. Karta informacyjna przedsięwzięcia

Wzór. Karta informacyjna przedsięwzięcia Wzór Karta informacyjna przedsięwzięcia zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O WYDANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH

WNIOSEK O WYDANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH /imię i nazwisko wnioskodawcy, adres/ /miejsce, data/ WNIOSEK O WYDANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH Dla przedsięwzięcia polegającego na: które zgodnie z / / ust. 1 pkt / / rozporządzenia Rady

Bardziej szczegółowo

K A R T A I N F O R M A C Y J N A

K A R T A I N F O R M A C Y J N A K A R T A I N F O R M A C Y J N A Urząd Gminy w Santoku ul. Gorzowska 59 tel./fax: (95) 7287510, e-mail: mailto:urzad@santok.pl www.santok.pl SYMBOL RGKROŚ. OŚGL 01 NAZWA SPRAWY WYDAWANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O WYDANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH

WNIOSEK O WYDANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH .... (imię i nazwisko/nazwa inwestora) (miejscowość i data) Wójt Gminy Chełmiec... ul. Papieska 2 33-395 Chełmiec imię i nazwisko pełnomocnika... WNIOSEK O WYDANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O WYDANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH

WNIOSEK O WYDANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH .... (imię i nazwisko/nazwa inwestora) (miejscowość i data) (adres) Wójt Gminy Chełmiec... ul. Papieska 2 (nr telefonu kontaktowego) 33-395 Chełmiec imię i nazwisko pełnomocnika (adres)... (nr telefonu

Bardziej szczegółowo

... realizowanego na działkach oznaczonych nr ewidencyjnym gruntu... ark... obręb geodezyjny... przy ul... w miejscowości... Rodzaj przedsięwzięcia

... realizowanego na działkach oznaczonych nr ewidencyjnym gruntu... ark... obręb geodezyjny... przy ul... w miejscowości... Rodzaj przedsięwzięcia WNIOSKODAWCA (imię, nazwisko/nazwa firmy) Bełżec, dnia... (adres) WÓJT GMINY BEŁŻEC (telefon) ul. Lwowska 5 22-670 Bełżec REGON... W N I O S E K o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Na podstawie

Bardziej szczegółowo

POZWOLENIE ZINTEGROWANE

POZWOLENIE ZINTEGROWANE POZWOLENIE ZINTEGROWANE : art. 184 ust.2, art. 208 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.); art. 18 ust. 1, art. 20 ust. 1, art. 27 ust.

Bardziej szczegółowo

CONSULTING ENGINEERS SALZGITTER GMBH * ROYAL HASKONING * EKOSYSTEM

CONSULTING ENGINEERS SALZGITTER GMBH * ROYAL HASKONING * EKOSYSTEM 1 WPROWADZENIE 1.1 Przedmiot raportu i formalna podstawa jego sporządzenia Przedmiotem niniejszego raportu jest oszacowanie oddziaływań na środowisko planowanego przedsięwzięcia polegającego na budowie

Bardziej szczegółowo

(adres) WÓJT GMINY NOWINKA WNIOSEK O WYDANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH

(adres) WÓJT GMINY NOWINKA WNIOSEK O WYDANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH Urząd Gminy Nowinka 16-304 Nowinka 33, woj. podlaskie tel. 87 641-95-20, fax. 87 641-96-60, e-mail: ugnowinka@poczta.onet.pl System Zarządzania Jakością wg normy PN-EN ISO 9001:2009.... (imię i nazwisko/nazwa

Bardziej szczegółowo

Informacja do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

Informacja do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia Informacja do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia zgodnie z ustawa z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego

Bardziej szczegółowo

Budowa drugiej linii technologicznej do spalania odpadów medycznych w Zakładzie Utylizacji Odpadów w Katowicach, przy ul.

Budowa drugiej linii technologicznej do spalania odpadów medycznych w Zakładzie Utylizacji Odpadów w Katowicach, przy ul. Budowa drugiej linii technologicznej do spalania odpadów medycznych w Zakładzie Utylizacji Odpadów w Katowicach, przy ul. Hutniczej 8 Beneficjent: Miasto Katowice Wartość projektu: 12.417.730,95 PLN Wartość

Bardziej szczegółowo

Karta informacyjna przedsięwzięcia

Karta informacyjna przedsięwzięcia Karta informacyjna przedsięwzięcia sporządzona zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa oraz o ocenach

Bardziej szczegółowo

1 Podstawa prawna, cel i zakres opracowania

1 Podstawa prawna, cel i zakres opracowania 1 Podstawa prawna, cel i zakres opracowania Projektowane przedsięwzięcie polega na Budowie Centrum Badawczo- Rozwojowego na działkach nr ew. 2326/100, 2268/48, 2269/48, 2059/48, 2054/48, 2066/48, 2267/48,

Bardziej szczegółowo

KARTA INFORMACYJNA PRZEDSIĘWZIĘCIA

KARTA INFORMACYJNA PRZEDSIĘWZIĘCIA KARTA INFORMACYJNA PRZEDSIĘWZIĘCIA NAZWA PRZEDSIĘWZIĘCIA zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa

Bardziej szczegółowo

od 80 t/h do 250 t/h w zależności od materiału

od 80 t/h do 250 t/h w zależności od materiału I. ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH WŁAŚCIWOŚCI MASZYNY DESTROYER 1112 Mobilna kruszarka udarowa KEESTERACK DESTROYER 1112 to uniwersalna maszyna mobilna która znajdzie zastosowanie zarówno przy wyburzeniach jak

Bardziej szczegółowo

RAN1.6220.2.2012 Bojszowy, dnia 03.04.2012 r. DECYZJA. stwierdzam

RAN1.6220.2.2012 Bojszowy, dnia 03.04.2012 r. DECYZJA. stwierdzam RAN1.6220.2.2012 Bojszowy, dnia 03.04.2012 r. DECYZJA Na podstawie art. 104 i 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) w

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O WYDANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH

WNIOSEK O WYDANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH .. /miejsce, data/ /imię i nazwisko wnioskodawcy, adres, telefon/ WNIOSEK O WYDANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH dla przedsięwzięcia polegającego na:., które zgodnie z. ust. 1 pkt. rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE W SPRAWIE ZAMÓWIENIA NA

ZAPYTANIE OFERTOWE W SPRAWIE ZAMÓWIENIA NA ZAPYTANIE OFERTOWE W SPRAWIE ZAMÓWIENIA NA Instalację do utylizacji zużytego sprzętu elektronicznego i elektrycznego Tomaszów Mazowiecki, 2013-05-15 miejscowość, data 1. Nazwa i adres Zamawiającego. Syntom

Bardziej szczegółowo

WÓJT GMINY PIASKI ul. 6 Stycznia Piaski

WÓJT GMINY PIASKI ul. 6 Stycznia Piaski ... Piaski, dnia... imię i nazwisko / nazwa inwestora adres nr telefonu kontaktowego imię i nazwisko pełnomocnika adres do korespondencji.. nr telefonu kontaktowego WÓJT GMINY PIASKI ul. 6 Stycznia 1 63-820

Bardziej szczegółowo

Spis aktów prawnych funkcjonujących w Wydziale Ochrony Środowiska

Spis aktów prawnych funkcjonujących w Wydziale Ochrony Środowiska ZAŁĄCZNIK NR 1 Spis aktów prawnych funkcjonujących w Wydziale Ochrony Środowiska Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska. (tekst jednolity z dnia 23 stycznia 2008r., Dz. U. z 2008r. Nr

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

WNIOSEK o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach WNIOSKODAWCA Grębocice, dnia...... imię nazwisko / nazwa firmy... imię i nazwisko / nazwa firmy... Wójt Gminy Grębocice poczta, miejscowość ul. Głogowska 3.. telefon kontaktowy. Fax, e-mail REGON 59 150

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska 1)

USTAWA. z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska 1) USTAWA z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska 1) Art. 6. 1. Kto podejmuje działalność mogącą negatywnie oddziaływać na środowisko, jest obowiązany do zapobiegania temu oddziaływaniu. 2. Kto

Bardziej szczegółowo

Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Kostrzyn nad Odrą, dnia. B U R M I S T R Z MIASTA KOSTRZYN NAD ODRĄ Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Na podstawie art. 71 i art. 73 ust. 1 Ustawy z dnia 3 października 2008r.

Bardziej szczegółowo

Postępowanie oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko zakres KIP

Postępowanie oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko zakres KIP Karta informacyjna przedsięwzięcia art. 3 ust. 1 pkt. 5 ustawy z 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach

Bardziej szczegółowo

KREZUS SA Otrzymanie zezwolenia na zbieranie i transport odpadów przez Emitenta

KREZUS SA Otrzymanie zezwolenia na zbieranie i transport odpadów przez Emitenta 2015-10-15 10:51 KREZUS SA Otrzymanie zezwolenia na zbieranie i transport odpadów przez Emitenta Raport bieżący z plikiem 33/2015 Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące

Bardziej szczegółowo

W N I O S E K O WYDANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH DLA PRZEDSIĘWZIĘCIA

W N I O S E K O WYDANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH DLA PRZEDSIĘWZIĘCIA . imię i nazwisko / nazwa inwestora... miejscowość, data Adres.. imię i nazwisko pełnomocnika... nr telefonu Burmistrz Międzyzdrojów ul.książąt Pomorskich 5 72500 Międzyzdroje W N I O S E K O WYDANIE DECYZJI

Bardziej szczegółowo

Prezydent m.st. Warszawy

Prezydent m.st. Warszawy WNIOSKODAWCA pełna nazwa, imię i nazwisko adres. telefon kontaktowy, fax, e-mail Prezydent m.st. Warszawy Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia 1 Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Omówienie wybranych technologii odzysku / recyklingu ZSEE

Omówienie wybranych technologii odzysku / recyklingu ZSEE Polsko-norweskie partnerstwo na rzecz transferu wiedzy w zakresie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego w Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem województw; mazowieckiego i śląskiego Omówienie

Bardziej szczegółowo

PIROLIZA. GENERALNY DYSTRYBUTOR REDUXCO www.dagas.pl :: email: info@dagas.pl :: www.reduxco.com

PIROLIZA. GENERALNY DYSTRYBUTOR REDUXCO www.dagas.pl :: email: info@dagas.pl :: www.reduxco.com PIROLIZA Instalacja do pirolizy odpadów gumowych przeznaczona do przetwarzania zużytych opon i odpadów tworzyw sztucznych (polietylen, polipropylen, polistyrol), w której produktem końcowym może być energia

Bardziej szczegółowo

Zestawienie potencjalnych odpadów powstających na etapie realizacji

Zestawienie potencjalnych odpadów powstających na etapie realizacji 7.4 Charakterystyka oddziaływania odpadami 7.4.1 Etap realizacji przedsięwzięcia Etap realizacji przedsięwzięcia spowoduje powstanie największej ilości odpadów ze względu na konieczność wykonywania prac

Bardziej szczegółowo

DECYZJA O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH WŚiR 7624/ /159 /09

DECYZJA O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH WŚiR 7624/ /159 /09 Ożarów Mazowiecki, 2009-04-16 Burmistrz Miasta i Gminy Ożarów Mazowiecki DECYZJA O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH WŚiR 7624/ 07-2008 /159 /09 Na podstawie art. 153 ustawy z dnia 3 października 2008 roku

Bardziej szczegółowo

WÓJT GMINY TRĄBKI WIELKIE

WÓJT GMINY TRĄBKI WIELKIE Trąbki Wielkie, dnia... imię i nazwisko / nazwa inwestora adres, nr telefonu kontaktowego imię i nazwisko pełnomocnika (upoważnienie + opłata skarbowa)... adres pełnomocnika, nr telefonu kontaktowego WÓJT

Bardziej szczegółowo

PRAKTYCZNE ASPEKTY WDRAŻANIA BAT W SEKTORZE PRODUKCJI -wstępny przegląd środowiskowy

PRAKTYCZNE ASPEKTY WDRAŻANIA BAT W SEKTORZE PRODUKCJI -wstępny przegląd środowiskowy SZKOLENIE 2 Projektu: Propagowanie wzorców produkcji i konsumpcji sprzyjających promocji zasad trwałego i zrównoważonego rozwoju. PRAKTYCZNE ASPEKTY WDRAŻANIA BAT W SEKTORZE PRODUKCJI -wstępny przegląd

Bardziej szczegółowo

Sposób złożenia wniosku: Wniosek należy złożyć w Urzędzie Gminy pok. nr 11, lub za pośrednictwem poczty

Sposób złożenia wniosku: Wniosek należy złożyć w Urzędzie Gminy pok. nr 11, lub za pośrednictwem poczty Nazwa usługi Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia Podstawa prawna: Na podstawie art. 71 ust. 1 i 2, art. 73 ust. 1 i art. 74 ustawy z dnia 3 października 2008r.

Bardziej szczegółowo

W N I O S E K O WYDANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH

W N I O S E K O WYDANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH ., dnia... imię i nazwisko / nazwa inwestora Adres i nr telefonu.. imię i nazwisko pełnomocnika... Adres i nr telefonu Wójt Gminy.. W N I O S E K O WYDANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH Dla

Bardziej szczegółowo

Odzysk i recykling założenia prawne. Opracowanie: Monika Rak i Mateusz Richert

Odzysk i recykling założenia prawne. Opracowanie: Monika Rak i Mateusz Richert Odzysk i recykling założenia prawne Opracowanie: Monika Rak i Mateusz Richert Odzysk Odzysk ( ) jakikolwiek proces, którego wynikiem jest to, aby odpady służyły użytecznemu zastosowaniu przez zastąpienie

Bardziej szczegółowo

ustalam środowiskowe uwarunkowania zgody na:

ustalam środowiskowe uwarunkowania zgody na: RGNiOŚ. 7624/ 7 / 7 /09 Oleśnica, dnia 31 sierpnia 2009 r DECYZJA o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia Na podstawie art. 71 ust. 1 i ust 2 pkt 2, art. 72 ust. 1, art. 73

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ 2: Charakterystyka i ocena aktualnego stanu środowiska Powiatu

ROZDZIAŁ 2: Charakterystyka i ocena aktualnego stanu środowiska Powiatu Program ochrony środowiska Powiat Strzelce Opolskie Spis treści str. 1 SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ 1: Wstęp. Informacje ogólne. 1.1. Cel opracowania programu.... 3 1.2. Metodyka opracowania... 4 1.3. Informacje

Bardziej szczegółowo

Realizacja inwestycji wymagać będzie następujących prac adaptacyjno budowlanych:

Realizacja inwestycji wymagać będzie następujących prac adaptacyjno budowlanych: Załącznik nr 1 do decyzji nr GK.6220.22.2012 z dnia 26.07.2012 r. Charakterystyka planowanego przedsięwzięcia zgodnie z art. 82 ust. 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale

Bardziej szczegółowo

Krajowy Program Gospodarki Odpadami

Krajowy Program Gospodarki Odpadami Krajowy Program Gospodarki Odpadami KPGO został sporządzony jako realizacja przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. Nr 62, poz. 628 oraz z 2002 r. Nr 41, poz. 365 i Nr 113, poz.

Bardziej szczegółowo

W N I O S E K O WYDANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH

W N I O S E K O WYDANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH Jan Kowalski imię i nazwisko / nazwa inwestora Baruchowo, dnia 01.02.2011r ul. Przykładowa 1, 87-821 Baruchowo adres 123 456 789 nr telefonu kontaktowego imię i nazwisko pełnomocnika (upoważnienie +opłata

Bardziej szczegółowo

... (imię i nazwisko/nazwa inwestora)... (adres)

... (imię i nazwisko/nazwa inwestora)... (adres) ...... (imię i nazwisko/nazwa inwestora) (miejscowość, dnia)... (adres)... (telefon)... (imię i nazwisko pełnomocnika)... (adres do korespondencji)... (telefon) Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych

Bardziej szczegółowo

DECYZJA. o środowiskowych uwarunkowaniach

DECYZJA. o środowiskowych uwarunkowaniach S. 6220.2.2013 Wieleń, dnia 21 maja 2013 r. DECYZJA o środowiskowych uwarunkowaniach Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98,

Bardziej szczegółowo

Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia 1

Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia 1 Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia 1 Sierpc, d.. (wnioskodawca: pełna nazwa, imię i nazwisko) (adres). (tel. kontaktowy, fax, e-mail) Burmistrz

Bardziej szczegółowo

p o s t a n a w i a m:

p o s t a n a w i a m: Krzywiń, dnia 21 październik 2011 r. GKP 6220/5/2011 POSTANOWIENIE Na podstawie art. 63 ust. 1 i 4 oraz art. 66 i art. 68 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i

Bardziej szczegółowo

Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia...............

Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia............... ... Wawrzeńczyce, dnia... (imię i nazwisko/nazwa inwestora)... (adres)... Wójt (telefon)... Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce (imię i nazwisko pełnomocnika)... (adres)... (telefon) Wniosek o wydanie decyzji

Bardziej szczegółowo

Budynek po byłej stolarni ogrzewany będzie elektrycznie. Zakres rzeczowy przedsięwzięcia obejmuje:

Budynek po byłej stolarni ogrzewany będzie elektrycznie. Zakres rzeczowy przedsięwzięcia obejmuje: Załącznik nr 1 do decyzji nr GK.6220.24.2012 z dnia 18.09.2012 r. Charakterystyka planowanego przedsięwzięcia zgodnie z art. 82 ust. 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale

Bardziej szczegółowo

RG-OŚ Gołuchów, dnia r. DECYZJA O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH

RG-OŚ Gołuchów, dnia r. DECYZJA O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH WÓJT GMINY GOŁUCHÓW RG-OŚ.6220.5.6.2016 Gołuchów, dnia 17.08.2016 r. DECYZJA O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH Na podstawie art. 71 ust.2 pkt 2,art. 75 ust. 1 pkt. 4, art. 84, art. 85 ustawy z dnia 3 października

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1. Wykaz najważniejszych aktów prawnych. Prawodawstwo polskie

Załącznik Nr 1. Wykaz najważniejszych aktów prawnych. Prawodawstwo polskie Załącznik Nr 1 Wykaz najważniejszych aktów prawnych Prawodawstwo polskie Ustawy i Rozporządzenia o charakterze ogólnym Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627,

Bardziej szczegółowo

1. Rodzaj i charakterystyka przedsięwzięcia:

1. Rodzaj i charakterystyka przedsięwzięcia: zasięgnął opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ustrzykach Dolnych w sprawie potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedmiotowego

Bardziej szczegółowo

P O S T A N O W I E N I E. p o s t a n a w i a m

P O S T A N O W I E N I E. p o s t a n a w i a m RG.6220.3.3.2012 Piechowice, dnia 09 lipca 2012 r. P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 63 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O WYDANIE POZWOLENIA NA WPROWADZANIE GAZÓW LUB PYŁÓW DO POWIETRZA

WNIOSEK O WYDANIE POZWOLENIA NA WPROWADZANIE GAZÓW LUB PYŁÓW DO POWIETRZA WNIOSEK O WYDANIE POZWOLENIA NA WPROWADZANIE GAZÓW LUB PYŁÓW DO POWIETRZA Podstawę prawną regulującą wydawanie pozwoleń w zakresie wprowadzania gazów lub pyłów do powietrza stanowi ustawa z dnia 27 kwietnia

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. ROZDZIAŁ 2: Charakterystyka i ocena aktualnego stanu środowiska gminy.

SPIS TREŚCI. ROZDZIAŁ 2: Charakterystyka i ocena aktualnego stanu środowiska gminy. Program ochrony środowiska Gmina Izbicko str. 1 SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ 1: Wstęp. Informacje ogólne. Strategia i wizja rozwoju Gminy a ochrona środowiska. 1.1. Cel opracowania programu.... 3 1.2. Metodyka

Bardziej szczegółowo

Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Wnioskodawca:...... ( imię i nazwisko lub firma)..., dnia... Wójt Gminy Mełgiew ( adres zamieszkania lub siedziby)... (telefon kontaktowy, fax, e-mail) Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Bardziej szczegółowo

Gmina i Miasto Lwówek Śląski Al. Wojska Polskiego 25A, 59-600 Lwówek Śląski PODSUMOWANIE

Gmina i Miasto Lwówek Śląski Al. Wojska Polskiego 25A, 59-600 Lwówek Śląski PODSUMOWANIE Gmina i Miasto Lwówek Śląski Al. Wojska Polskiego 25A, 59-600 Lwówek Śląski PODSUMOWANIE Załącznik Nr 1 do Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy i Miasta Lwówek Śląski na lata 2012 2015, z

Bardziej szczegółowo

Harmonogram i koszt realizacji programów inwestycyjnych w gospodarce odpadami w Mieście i Gminie Żerków.

Harmonogram i koszt realizacji programów inwestycyjnych w gospodarce odpadami w Mieście i Gminie Żerków. Załącznik nr 1 Aktualizacja Programu Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Żerków Harmonogram i koszt realizacji programów inwestycyjnych w gospodarce odpadami w Mieście i Gminie Żerków. Tabela nr 1: Koszt

Bardziej szczegółowo

KARTA INFORMACYJNA PRZEDSIĘWZIĘCIA

KARTA INFORMACYJNA PRZEDSIĘWZIĘCIA KARTA INFORMACYJNA PRZEDSIĘWZIĘCIA Poznań, dnia 17.07.2012r. ENERGO 7 Sp. z o.o. ul. Poznańska 62/69 60-853 Poznań Urząd Gminy Sławatycze KARTA INFORMACYJNA PRZEDSIĘWZIĘCIA POLEGAJĄCEGO NA BUDOWIE INWESTYCJI

Bardziej szczegółowo

Technologia ACREN. Energetyczne Wykorzystanie Odpadów Komunalnych

Technologia ACREN. Energetyczne Wykorzystanie Odpadów Komunalnych Technologia ACREN Energetyczne Wykorzystanie Odpadów Komunalnych Profil firmy Kamitec Kamitec sp. z o.o. członek Izby Gospodarczej Energetyki i Ochrony Środowiska opracowała i wdraża innowacyjną technologię

Bardziej szczegółowo

DECYZJA O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH. Ustalam

DECYZJA O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH. Ustalam BK-RM. 7639-7/08 Czeladź 2009-01-19 DECYZJA O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2000 r.

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 22 lipca 2015 r. Poz ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 1 lipca 2015 r.

Warszawa, dnia 22 lipca 2015 r. Poz ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 1 lipca 2015 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 22 lipca 2015 r. Poz. 1016 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 1 lipca 2015 r. w sprawie sposobu i formy sporządzania wojewódzkiego planu

Bardziej szczegółowo

Program ochrony środowiska dla Powiatu Poznańskiego na lata

Program ochrony środowiska dla Powiatu Poznańskiego na lata 10. Dane źródłowe - Informacja o stanie środowiska w roku 2014 i działalności kontrolnej Wielkopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w powiecie poznańskim ziemskim w roku 2014, WIOŚ, Poznań,

Bardziej szczegółowo

TECHNOLOGIA PLAZMOWA W ENERGETYCZNYM ZAGOSPODAROWANIU ODPADÓW

TECHNOLOGIA PLAZMOWA W ENERGETYCZNYM ZAGOSPODAROWANIU ODPADÓW Jerzy Wójcicki Andrzej Zajdel TECHNOLOGIA PLAZMOWA W ENERGETYCZNYM ZAGOSPODAROWANIU ODPADÓW 1. OPIS PRZEDSIĘWZIĘCIA 1.1 Opis instalacji Przedsięwzięcie obejmuje budowę Ekologicznego Zakładu Energetycznego

Bardziej szczegółowo

W N I O S E K O WYDANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH

W N I O S E K O WYDANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH imię i nazwisko / nazwa inwestora Tryńcza dnia... adres... nr telefonu kontaktowego WÓJT GMINY TRYŃCZA W N I O S E K O WYDANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH Na podstawie art. 71 ust. 2 ustawy

Bardziej szczegółowo

KATALOG PRODUKTÓW.

KATALOG PRODUKTÓW. KATALOG PRODUKTÓW www.hammel.de HAMMEL Firma HAMMEL Recyclingtechnik GmbH od ponad 20 lat funkconuje na rynku technologii rozdraniania i budowy instalacji do recyklingu odpadów. Dzięki znanemu w całym

Bardziej szczegółowo

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach I. Symbol: 7620 II. Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r.

Bardziej szczegółowo

Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wymaga przeprowadzenia postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko.

Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wymaga przeprowadzenia postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko. POSTĘPOWANIE ADMINISTRACYJNE W SPRAWIE WYPEŁNIANIA PRZEZ INWESTORÓW WYMAGAŃ OCHRONY ŚRODOWISKA DLA REALIZOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA MOGĄCEGO ZNACZĄCO ODDZIAŁYWAĆ NA ŚRODOWISKO W opracowaniu zostały omówione

Bardziej szczegółowo

pn. Punkt skupu złomu

pn. Punkt skupu złomu Karta informacyjna o planowanym przedsięwzięciu pn. Punkt skupu złomu Sporządzona zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt. 5 ustawy z dnia 3.10.2008r o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale

Bardziej szczegółowo

P O S T A N O W I E N I E

P O S T A N O W I E N I E PWIS-NS-OZNS-476/15/08 139 Łódź, dnia 14.04.2008r. Urząd Miejski w Wieluniu Plac Kazimierza Wielkiego 98-300 Wieluń P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 3, art. 10 ust. 1 pkt 2 w związku z ust.

Bardziej szczegółowo

Krajowy Plan Gospodarki Odpadami 2014

Krajowy Plan Gospodarki Odpadami 2014 Krajowy Plan Gospodarki Odpadami 2014 - założenia dotyczące selektywnego zbierania, segregacji i recyklingu w Polsce Doc. dr Lidia Sieja Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych Katowice Szczecin, marzec

Bardziej szczegółowo

PORÓWNANIE METOD ROZDRABNIANIA BIOMASY DLA APLIKACJI W PRZEMYSLE ENERGETYCZNYM ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM ROZDRABNIANIA

PORÓWNANIE METOD ROZDRABNIANIA BIOMASY DLA APLIKACJI W PRZEMYSLE ENERGETYCZNYM ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM ROZDRABNIANIA PORÓWNANIE METOD ROZDRABNIANIA BIOMASY DLA APLIKACJI W PRZEMYSLE ENERGETYCZNYM ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM ROZDRABNIANIA ZA POMOCĄ MLEWNIKÓW WALCOWYCH Oferujemy kompleksową obsługę w zakresie: projektowania

Bardziej szczegółowo

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Miasta Dębica w roku 2014r.

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Miasta Dębica w roku 2014r. Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Miasta Dębica w roku 2014r. Dębica, dnia 30 kwiecień 2015r. 1.WSTĘP Podstawa prawna i cel przygotowania analizy stanu gospodarki odpadami

Bardziej szczegółowo

KARTA INFORMACYJNA PRZEDSIĘWZIĘCIA

KARTA INFORMACYJNA PRZEDSIĘWZIĘCIA KARTA INFORMACYJNA PRZEDSIĘWZIĘCIA I. Charakterystyka przedsięwzięcia, zawierająca następujące dane: 1) rodzaj, skala i usytuowanie przedsięwzięcia (w tym opis terenów przyległych wraz z odniesieniem do

Bardziej szczegółowo

ORGANIZACJA SYSTEMU ODBIORU ODPADÓW

ORGANIZACJA SYSTEMU ODBIORU ODPADÓW Gospodarka odpadami komunalnymi w gminie Miasto Puławy ORGANIZACJA SYSTEMU ODBIORU ODPADÓW zbiórka odpadów niesegregowanych-do gromadzenia odpadów niesegregowanych w budownictwie wielorodzinnym przeznaczone

Bardziej szczegółowo

GK.6220.15.2014 Namysłów, dn. 13.02.2015 r. D E C Y Z J A o środowiskowych uwarunkowaniach

GK.6220.15.2014 Namysłów, dn. 13.02.2015 r. D E C Y Z J A o środowiskowych uwarunkowaniach GK.6220.15.2014 Namysłów, dn. 13.02.2015 r. D E C Y Z J A o środowiskowych uwarunkowaniach Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r.

Bardziej szczegółowo

dla inwestycji polegającej na:...

dla inwestycji polegającej na:... Wnioskodawca: (imię i nazwisko, pełna nazwa) (adres) (telefon kontaktowy, e-mail) Pełnomocnik:... (miejscowość, data)... (imię i nazwisko)...... (adres)... (telefon kontaktowy, e-mail) Burmistrz Śremu

Bardziej szczegółowo

W N I O S E K O WYDANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH NA REALIZACJĘ PRZEDSIĘWZIĘCIA

W N I O S E K O WYDANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH NA REALIZACJĘ PRZEDSIĘWZIĘCIA ..., dnia... miejscowość... imię i nazwisko / nazwa inwestora... adres NIP... nr telefonu kontaktowego...... imię i nazwisko pełnomocnika (upoważnienie + dowód zapłaty opłaty skarbowej)... adres nr telefonu

Bardziej szczegółowo

Wójt Gminy Wilga. Wójt Gminy Wilga

Wójt Gminy Wilga. Wójt Gminy Wilga Wójt Gminy Wilga 08-470 Wilga, ul. Warszawska 38, tel. (25) 685-30-70, fax. (25) 685-30-71 E-mail: ugwilga@interia.pl Strona internetowa: www.ugwilga.pl Nr OŚ.6220.7.2012 Wilga, dnia 06.12.2012 r. OBWIESZCZENIE

Bardziej szczegółowo

ZKGZL 271/ 08 /2012 Lubartów, 20 września 2012 r. Zapytanie ofertowe

ZKGZL 271/ 08 /2012 Lubartów, 20 września 2012 r. Zapytanie ofertowe ZKGZL 271/ 08 /2012 Lubartów, 20 września 2012 r. Zapytanie ofertowe na wykonanie raportu oddziaływania na środowisko inwestycji: Budowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów wraz zakupem niezbędnych maszyn

Bardziej szczegółowo

Miasto Cieszyn Wpływ obiektu budowlanego na środowisko i jego wykorzystanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sąsiadujące.

Miasto Cieszyn Wpływ obiektu budowlanego na środowisko i jego wykorzystanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sąsiadujące. P Bogusław Dyduch Miasto Cieszyn Wpływ obiektu budowlanego na środowisko i jego wykorzystanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sąsiadujące. Temat opracowania: Opracowanie będące załącznikiem do projektu

Bardziej szczegółowo

2. Stan gospodarki odpadami niebezpiecznymi w regionie Polski Południowej

2. Stan gospodarki odpadami niebezpiecznymi w regionie Polski Południowej KOMPLEKSOWY PROGRAM GOSPODARKI ODPADAMI NIEBEZPIECZNYMI W REGIONIE POLSKI POŁUDNIOWEJ 16 2. Stan gospodarki odpadami niebezpiecznymi w regionie Polski Południowej 2.1. Analiza ilościowo-jakościowa zinwentaryzowanych

Bardziej szczegółowo

Research on hazardous waste management - part II

Research on hazardous waste management - part II Archiwum Gospodarki Odpadami i Ochrony Środowiska ISSN 1733-4381, vol. 15, issue 2 (2013), p. 77-82 http://awmep.org Research on hazardous waste management - part II Jerzy KOZŁOWSKI 1, Wojciech MIKŁASZ

Bardziej szczegółowo

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI ZA 2014 ROK DLA MIASTA KATOWICE

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI ZA 2014 ROK DLA MIASTA KATOWICE ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI ZA 2014 ROK DLA MIASTA KATOWICE PODSTAWA PRAWNA SPORZĄDZENIA ANALIZY Zgodnie z art. 9tb ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach dalej

Bardziej szczegółowo

07 Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania produktów przemysłu chemii organicznej

07 Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania produktów przemysłu chemii organicznej GOSPODARKA ODPADAMI Na wstępie należy zaznaczyć, że linia tramwajowa w trakcie eksploatacji nie powoduje powstawania żadnych odpadów. Jedynie użytkownicy trasy tramwajowej z Warszawy do Ząbek będą wytwarzali

Bardziej szczegółowo

Biomasa Dorset System osuszania

Biomasa Dorset System osuszania Biomasa Dorset System osuszania Suszenie obornika(płynnego) Suszenie odpadów płynnych Suszenie mułu z czyszczenia Suszenie wi órów drewna/trocin Oczyszczanie powietrza Oddzielanie odpadów płynnych/obornika

Bardziej szczegółowo

... r. (miejscowość, data) ... (imię i nazwisko osoby fizycznej lub nazwa spółki prawa handlowego)... (adres, miejscowość)...

... r. (miejscowość, data) ... (imię i nazwisko osoby fizycznej lub nazwa spółki prawa handlowego)... (adres, miejscowość)... (imię i nazwisko osoby fizycznej lub nazwa spółki prawa handlowego) (adres, miejscowość) (telefon) 1/5... r. (miejscowość, data) Burmistrz Śremu Plac 20 Października 1 63-100 Śrem Wniosek o ustalenie warunków

Bardziej szczegółowo

u s t a l a m następujące środowiskowe uwarunkowania zgody na realizację opisanego wyżej przedsięwzięcia:

u s t a l a m następujące środowiskowe uwarunkowania zgody na realizację opisanego wyżej przedsięwzięcia: Lubań, dnia 20.07.2006r. RMKMIR/MB/7624/8-4/06 D E C Y Z J A o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia Na podstawie art. 46 ust. 1 pkt 1, art. 46a ust.7 pkt. 4 w związku z art.

Bardziej szczegółowo

INSTALACJA DEMONSTRACYJNA WYTWARZANIA KRUSZYW LEKKICH Z OSADÓW ŚCIEKOWYCH I KRZEMIONKI ODPADOWEJ PROJEKT LIFE+

INSTALACJA DEMONSTRACYJNA WYTWARZANIA KRUSZYW LEKKICH Z OSADÓW ŚCIEKOWYCH I KRZEMIONKI ODPADOWEJ PROJEKT LIFE+ INSTALACJA DEMONSTRACYJNA WYTWARZANIA KRUSZYW LEKKICH Z OSADÓW ŚCIEKOWYCH I KRZEMIONKI ODPADOWEJ PROJEKT LIFE+ CELE PROJEKTU 1. Wdrożenie metody utylizacji osadów ściekowych w postać kruszyw sztucznych

Bardziej szczegółowo

DECYZJA o środowiskowych uwarunkowaniach

DECYZJA o środowiskowych uwarunkowaniach L.UG.SR-7625/12/09/10 Niwiska, 20.01.2010r. DECYZJA o środowiskowych uwarunkowaniach Działając na podstawie: art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity

Bardziej szczegółowo

Rejestr wymagań prawnych i innych dot. Systemu Zarządzania Środowiskowego

Rejestr wymagań prawnych i innych dot. Systemu Zarządzania Środowiskowego ZINTEGROWANY SYSTEM ZARZĄDZANIA F/PSZ-2/1/2 1/6 Rejestr wymagań prawnych i innych dot. Systemu Zarządzania Środowiskowego 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. Ustawy Ustawa

Bardziej szczegółowo

Miejsce termicznych metod przekształcania odpadów w Krajowym Planie Gospodarki Odpadami

Miejsce termicznych metod przekształcania odpadów w Krajowym Planie Gospodarki Odpadami Miejsce termicznych metod przekształcania odpadów w Krajowym Planie Gospodarki Odpadami Doc dr Lidia Sieja INSTYTUT EKOLOGII TERENÓW UPRZEMYSŁOWIONYCH Katowice Bilans odpadów wytworzonych w 2004r Rodzaj

Bardziej szczegółowo

PIROLIZA BEZEMISYJNA UTYLIZACJA ODPADÓW

PIROLIZA BEZEMISYJNA UTYLIZACJA ODPADÓW PIROLIZA BEZEMISYJNA UTYLIZACJA ODPADÓW Utylizacja odpadów komunalnych, gumowych oraz przerób biomasy w procesie pirolizy nisko i wysokotemperaturowej. Przygotował: Leszek Borkowski Marzec 2012 Piroliza

Bardziej szczegółowo

Program ochrony środowiska Gmina Ujazd str. 1 SPIS TREŚCI. ROZDZIAŁ 1: Wstęp. Informacje ogólne. Strategia i wizja rozwoju Gminy a ochrona środowiska.

Program ochrony środowiska Gmina Ujazd str. 1 SPIS TREŚCI. ROZDZIAŁ 1: Wstęp. Informacje ogólne. Strategia i wizja rozwoju Gminy a ochrona środowiska. Program ochrony środowiska Gmina Ujazd str. 1 SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ 1: Wstęp. Informacje ogólne. Strategia i wizja rozwoju Gminy a ochrona środowiska. 1.1. Cel opracowania programu.... 3 1.2. Metodyka opracowania...

Bardziej szczegółowo

ZUSOK. Zakład Unieszkodliwiania Stałych Odpadów Komunalnych ZUSOK

ZUSOK. Zakład Unieszkodliwiania Stałych Odpadów Komunalnych ZUSOK ZUSOK Zakład Unieszkodliwiania Stałych Odpadów Komunalnych ZUSOK 1 Czym jest ZUSOK? Zakład Unieszkodliwiania Stałych Odpadów Komunalnych to wielobranżowe przedsiębiorstwo zajmujące się: segregacją odpadów

Bardziej szczegółowo