Wakacje 2015 Obozy Tropiciele

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wakacje 2015 Obozy Tropiciele"

Transkrypt

1 Wakacje 2015 Obozy Tropiciele

2 LOKALIZACJA BAZY OBOZOWEJ Wakacje 2015 Baza obozowa Ró a Wiatrów w miejscowoœci Szklana Huta nad morzem. Jest to jedna z najpiêkniejszych i najlepiej usytuowanych baz w Polsce. Od ponad 40 lat miejsce to przyci¹ga organizatorów obozów z ca³ej Polski i z zagranicy. Wyj¹tkow¹ urokliwoœæ zawdziêcza swej naturalnoœci, dzikoœci przyrody oraz po³o eniem w œrodku lasów sosnowo brzozowych. Bliskoœæ Morza Ba³tyckiego, z dala od miejskiego zgie³ku i cywilizacji sprawia e mo emy korzystaæ z tego wszystkiego co natura i przyroda da³a w tym wyj¹tkowym miejscu. Najwiêksz¹ atrakcj¹ bazy jest w³asna pla a morska. Zaliczona jest do najszerszych i najczystszych pla w Polsce. TERMINY Turnus I: 29/06/ /07/2015: s¹ miejsca Turnus II: 13/07/ /07/2015: brak miejsc Turnus III: 30/07/ /08/2015: s¹ miejsca UCZESTNICY Osoby w wieku 8 12 lat (szko³a podstawowa) Osoby w wieku lat (gimnazjum) PROGRAM Wyjazd dla entuzjastów aktywnego wypoczynku. Zapraszamy wszystkich, którzy chc¹ prze yæ wakacje z ciekawym programem, œwietn¹ kadr¹ i w SUPER miejscu. Zapraszamy sta³ych bywalców obozów i tych, którzy po raz pierwszy na taki wyjazd siê wybieraj¹. Wyjazd sk³ada siê ze tematycznych bloków programowych podzielonych na dwie czêœci: szkolenie uczestników oraz wykorzystanie zdobytej wiedzy w czasie gier osadzonych w przygotowanych scenariuszach. K³adziemy nacisk na realizm Program dostosujemy do mo liwoœci i doœwiadczenia uczestników dziel¹c ich odpowiednio na zajêciach. Po wyczerpuj¹cych zajêciach znajdziemy czas na relaks na wyj¹tkowej pla y. ELEMENTY PROGRAMU (wszystkie atrakcje wliczone s¹ w koszt wyjazdu) Podstawy survivalu Taktyka zielona i czerwona Strzelanki ASG INO Imprezy Na Orientacjê Podstawy pierwszej pomocy Przeprawy linowe Gry terenowe Zajêcia sportowe Œcianka wspinaczkowa Nocna gra terenowa Podchody Morskie k¹pielisko Pla owanie na wyj¹tkowej pla y ucznictwo Strzelanie z wiatrówki Wieczorne ogniska Wycieczka autokarowa Koñcowa gra podsumowuj¹ca obóz

3 Wakacje 2015 WYCIECZKA AUTOKAROWA W CZASIE WYJAZDU W czasie pobytu zorganizowana bêdzie wycieczka autokarowa. Zaplanowaliœmy kilka wycieczek. Ich program opublikowaliœmy na stronie internetowej. Wycieczkê wybiera siê przy rezerwacji miejsca. Ostateczny wybór wycieczki uzale niony bêdzie od liczby otrzymanych zg³oszeñ oraz warunków, jakie zastaniemy na miejscu w czasie pobytu. Mo e to byæ inna wycieczka ni wybierana na formularzu zg³oszeniowym. WY YWIENIE 4 posi³ki dziennie (œniadanie, obiad, podwieczorek i kolacja) w bazie obozowej. Prowiant na drogê powrotn¹. KOSZT: z³. CENA ZAWIERA zakwaterowanie (13 noclegów), wy ywienie 4 x dziennie, bardzo aktywny program, opiekê doœwiadczonej kadry i wykwalifikowanych instruktorów, ubezpieczenie NNW, ubezpieczenie OC kadry, opiekê medyczn¹, wycieczkê autokarow¹, pami¹tkow¹ koszulkê, p³ytê ze zdjêciami, WSZYSTKIE ELEMENTY PROGRAMU. CENA NIE ZAWIERA: dojazdu TRANSPORT Organizator zapewnia transport autokarowy uczestników z lokalizacji podanych na formularzu zg³oszeniowym. Godziny i miejsca zbiórek w poszczególnych miastach podamy na 14 dni przed wyjazdem. Mo liwy jest po wczeœniejszym ustaleniu z organizatorem dojazd negocjowany z miast nie zawartych w dostêpnej liœcie. ZAKWATEROWANIE Uczestnicy i kadra zakwaterowani bêd¹ w du ych namiotach wojskowych po 6 7 osób. Podzia³ na namioty bêdzie uwzglêdnia³ wiek, p³eæ oraz je eli to bêdzie mo liwe preferencje uczestników podawane w czasie zg³oszenia na wyjazd. Uczestnicy bêd¹ spali na ³ó ku typu kanadyjka. Bêd¹ mieli do dyspozycji po dwa koce oraz materac. Uczestnicy œpi¹ w œpiworach, które zabieraj¹ z domu. W ka dym namiocie zostanie zamontowana pó³ka na rzeczy uczestników. CO ZABRAÆ œpiwór, latarkê + zapasowe baterie, ma³y plecak, strój do zajêæ terenowych i sportowych, wygodne obuwie, grubsz¹ bluzê lub polar lub grubsz¹ bluzê, przybory do szycia, ubranie przeciwdeszczowe, strój k¹pielowy, krem z filtrem UV, letnie nakrycie g³owy, notatnik (najlepiej zeszyt w grubej ok³adce) i coœ do pisania, przybory do mycia w zamykanej kosmetyczce, rêcznik, WYPE NION KARTÊ KWALIFIKACYJN. Na zajêcia terenowe bêdzie potrzebna odzie w stonowanych kolorach. Mile widziane elementy wyposa enia wojskowego.

4 Wakacje 2015 NASZE DOŒWIADCZENIE Organizujemy obozy od 1994 roku. Naszym najwiêkszym atutem jest zaanga owana kadra. Nasz¹ wspóln¹ pasj¹ jest organizacja atrakcyjnych obozów. Na naszej stronie pokazujemy jak wygl¹da³y nasze ostatnie obozy. KADRA Wszystkie zaanga owane osoby maj¹ wszystkie konieczne uprawniania. Nasz zespó³ wielokrotnie sprawdza³ siê w organizacji letnich i zimowych wypoczynków. Wiêkszoœæ osób, które bêd¹ kadr¹ na obozie to instruktorzy harcerscy, którzy na co dzieñ pracuj¹ z m³odzie ¹, ca³y czas podnosz¹ swoje kwalifikacje i poszerzaj¹ horyzonty. Dziêki temu nasze wyjazdy s¹ coraz bardziej atrakcyjne, a rodzice czuj¹ siê bezpiecznie wysy³aj¹c swoje dzieci z nami na wakacje. Mo na to sprawdziæ czytaj¹c opinie rodziców z poprzednich wyjazdów. ORGANIZATOR Organizatorem wyjazdu jest firma TROPICIELE Miros³aw Grodzki z siedzib¹ w Józefowie, kod pocztowy , przy ul. Pogodnej 8, zarejestrowana w Centralnej Ewidencji i Informacji o Dzia³alnoœci Gospodarczej pod numerami NIP , REGON oraz maj¹ca wpis do Rejestru Organizatorów Turystyki i Poœredników Turystycznych prowadzonego przez Urz¹d Marsza³kowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie pod numerem UBEZPIECZENIE POTRÓJNA OCHRONA UCZESTNIKÓW Dok³adamy starañ, eby uczestnicy oraz ich rodzice czuli siê z nami bezpiecznie. Dlatego te zapewniamy im potrójn¹ ochronê ubezpieczeniow¹. 1. Organizator wyjazdu zapewnia wszystkim uczestnikom oraz kadrze ubezpieczenie NNW (nastêpstw nieszczêœliwych wypadków). 2. Kadra objêta jest ubezpieczeniem OC (odpowiedzialnoœci cywilnej) za ca³y czas pobytu na wyjeÿdzie. 3. Uczestnicy wyjazdu objêci s¹ ubezpieczeniow¹ gwarancj¹ turystyczn¹ z tytu³u pokrycia kosztów powrotu z imprezy turystycznej w wypadku, kiedy organizator wbrew obowi¹zkowi nie zapewnia tego powrotu oraz pokrycia zwrotu wp³at wniesionych tytu³em zap³aty za imprezê turystyczn¹ w wypadku, gdy z przyczyn dotycz¹cych organizatora lub osób dzia³aj¹cych w jego imieniu impreza nie zostanie zrealizowania stosownie do ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o us³ugach turystycznych (certyfikat SIGNAL IDUNA nr M ). Lokalizacja bazy obozowej:

5 Obozy Tropiciele tel SprawdŸ nasze referencje i zobacz jak bawiliœmy siê w poprzednich latach na stronie internetowej

Biuro Turystyki JAWORZYNA TOUR Odpowiedzi na wszystkie pytania, które chcieliby Pañstwo zadaæ przed wyjazdem dzieci na zimowisko.

Biuro Turystyki JAWORZYNA TOUR Odpowiedzi na wszystkie pytania, które chcieliby Pañstwo zadaæ przed wyjazdem dzieci na zimowisko. ZIMOWY Poradnik Biuro Turystyki JAWORZYNA TOUR Odpowiedzi na wszystkie pytania, które chcieliby Pañstwo zadaæ przed wyjazdem dzieci na zimowisko. SPIS TREŒCI SPIS TREŒCI Wa ne pytania - o co pytaæ w biurze

Bardziej szczegółowo

Kolonie Koloni Kolon Obozy www.happytour.pl

Kolonie Koloni Kolon Obozy www.happytour.pl Kolonie Obozy www.happytour.pl Szanowni Rodzice, BIURO TURYSTYCZNE " HAPPY TOUR " 43-300 Bielsko - Bia³a ul. Piekarska 50 Tel/fax. 33/817-67-67, 33/814-66-66, kom. 504-186-437 Bank Millennium 02 1160 2202

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UMOWY UDZIAŁU W IMPREZACH TURYSTYCZNYCH ORGANIZOWANYCH PRZEZ NET HOLIDAY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (DALEJ: OWU )

OGÓLNE WARUNKI UMOWY UDZIAŁU W IMPREZACH TURYSTYCZNYCH ORGANIZOWANYCH PRZEZ NET HOLIDAY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (DALEJ: OWU ) OGÓLNE WARUNKI UMOWY UDZIAŁU W IMPREZACH TURYSTYCZNYCH ORGANIZOWANYCH PRZEZ NET HOLIDAY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (DALEJ: OWU ) I. POSTANOWIENIA WSTÊPNE. DEFINICJE. PODSTAWY PRAWNE UMOWY.

Bardziej szczegółowo

100 lecie Klubu Sportowego CLAVIA Œwi¹tniki Górne W dniu 8 lipca w Œwi¹tnikach Górnych obchodziliœmy niecodzienne œwiêto. Nasz Klub Sportowy CLAVIA obchodzi³ 100-lecie istnienia. Obchody Jubileuszu zorganizowane

Bardziej szczegółowo

miesiêcznik Rady i Urzêdu Gminy Nasza Trójwieœ l 1 1 MAJA 2004 r. - POLSKA W UNII EUROPEJSKIEJ

miesiêcznik Rady i Urzêdu Gminy Nasza Trójwieœ l 1 1 MAJA 2004 r. - POLSKA W UNII EUROPEJSKIEJ miesiêcznik Nasza Trójwieœ l 1 Rady i Urzêdu Gminy NR 5 (130) ROK XII MAJ 2004 r. ISSN 1506-0470 Nak³ad 800 egz. egz. bezp³. 26 maja - Dzieñ Matki Wszystkim Matkom w dniu Ich œwiêta yczymy, by ten dzieñ

Bardziej szczegółowo

Ja te mogê! MO LIWOŒCI ROZWOJU ZAWODOWEGO NA WSI

Ja te mogê! MO LIWOŒCI ROZWOJU ZAWODOWEGO NA WSI Prz e czytaj, j e œ l i sz ukasz p ra cy Ja te mogê! MO LIWOŒCI ROZWOJU ZAWODOWEGO NA WSI P rz eczyt aj, jeœl i s z u kasz p r ac y Ja te mogê! MO LIWOŒCI ROZWOJU ZAWODOWEGO NA WSI PORADNIK praca gdzie

Bardziej szczegółowo

NR 8 (133) ROK XII SIERPIEÑ 2004 r. ISSN 1506-0470 Nak³ad 1200 egz. egz. bezp³.

NR 8 (133) ROK XII SIERPIEÑ 2004 r. ISSN 1506-0470 Nak³ad 1200 egz. egz. bezp³. SIERPIEÑ 2004 miesiêcznik Nasza Trójwieœ l 1 Rady i Urzêdu Gminy NR 8 (133) ROK XII SIERPIEÑ 2004 r. ISSN 1506-0470 Nak³ad 1200 egz. egz. bezp³. WÓJT GMINY INFORMUJE I. PROGRAM SAPARD Odprowadzanie i oczyszczanie

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Podró y Zagranicznych. Wakacje rodzinne. Weekend we dwoje. Pod skrzyd ami lwa

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Podró y Zagranicznych. Wakacje rodzinne. Weekend we dwoje. Pod skrzyd ami lwa Ogólne Warunki Ubezpieczenia Podró y Zagranicznych Weekend we dwoje Wakacje rodzinne Urlop zimowy Urlop letni Wyjazd s u bowy Praca zarobkowa Pod skrzyd ami lwa SPIS TREŒCI OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA

Bardziej szczegółowo

Scania w Polsce MAGAZYN NR 3/2007 (40) MAGAZYN NR 3/2007 (40)

Scania w Polsce MAGAZYN NR 3/2007 (40) MAGAZYN NR 3/2007 (40) Scania w Polsce MAGAZYN NR 3/2007 (40) MAGAZYN NR 3/2007 (40) Fina³ konkursu Top Team 2007 OD WYDAWCY w numerze: Str. 3 Aktualnoœci Rekordowy rok Str. 4-9 Aktualnoœci Najlepsi na œwiecie Str. 10-11 Aktualnoœci

Bardziej szczegółowo

100 LAT SKAUTINGU. Czuwaj! Warszawa, 1 wrzeœnia 2007 r. 100 lat skautingu dodatek do nr. 10/2007 miesiêcznika Czuwaj

100 LAT SKAUTINGU. Czuwaj! Warszawa, 1 wrzeœnia 2007 r. 100 lat skautingu dodatek do nr. 10/2007 miesiêcznika Czuwaj 100 LAT SKAUTINGU 2 1 sierpnia 1907 r. na angielskiej wyspie Brownsea sygna³ z rogu antylopy kudu da³ znak do rozpoczêcia pierwszego obozu skautowego zorganizowanego dla m³odych ch³opców przez brytyjskiego

Bardziej szczegółowo

Uroczyste podpisanie partnerstwa w Liederbach

Uroczyste podpisanie partnerstwa w Liederbach PaŸdziernik 2008 r. Nr 3 (83) ISSN 1509-1112 Uroczyste podpisanie partnerstwa w Liederbach czytaj na stronie 17 Podpisanie umowy partnerskiej Podarunek dla gminy Liederbach - Rübezahl Wernisa w ratuszu

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PODRÓ Y ZAGRANICZNYCH

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PODRÓ Y ZAGRANICZNYCH Ogólne Warunki Ubezpieczenia Podró y Zagranicznych. Weekend we dwoje Wakacje rodzinne SPIS TREŒCI OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PODRÓ Y ZAGRANICZNYCH 1. ZAKRES UBEZPIECZENIA...3 2. DEFINICJE...3 3. ZAWARCIE

Bardziej szczegółowo

dobrych praktyk Prezentacja Prosto z Ministerstwa Sportu

dobrych praktyk Prezentacja Prosto z Ministerstwa Sportu Prosto z Ministerstwa Sportu Szkolny Klub Sportowy Jantar Racot (woj. wielkopolskie; pow. koœciañski) Prezentacja dobrych praktyk cz.3 W 2005 r. ju po raz 10 odby³ siê w Racocie tradycyjny Bieg Olimpijski;

Bardziej szczegółowo

Dni Województwa Zachodniopomorskiego

Dni Województwa Zachodniopomorskiego Nr 10, wrzesieñ 2004 Dni Województwa Zachodniopomorskiego Promocyjny sukces W ostatni¹ sobotê i niedzielê wakacji Szczecinek by³ symboliczn¹ stolic¹ województwa, a wszystko za spraw¹ II Dni Województwa

Bardziej szczegółowo

Dwutygodnik Samorz¹du Ter ytorialnego w Chojnowie

Dwutygodnik Samorz¹du Ter ytorialnego w Chojnowie Dwutygodnik Samorz¹du Ter ytorialnego w Chojnowie h..c G er r. m 9 u n 00 y.2 pn tê.07 s a 3 N NR 12 (699) ROK XVII 19.06.2009 CENA 1,30z³ Dni Chojnowa 2009 C h o j n o w s k i e r o z m a i t o œ c i

Bardziej szczegółowo

POD KO AMI CYSTERNY. Hodowa³ marihuanê na ogródku dzia³kowym K¹pi¹ siê na B³oniu pomimo zakazu. na mieœcie. o Grêbowie

POD KO AMI CYSTERNY. Hodowa³ marihuanê na ogródku dzia³kowym K¹pi¹ siê na B³oniu pomimo zakazu. na mieœcie. o Grêbowie Mieszkañcowi Jasnego Pola nie odebrano œmieci Pracownicy PGKiM t³umaczyli siê tym, e wystawi³ odpady w zbyt du ym pojemniku. Jak skoñczy³a siê ta sprawa? s. 5 Motocyklista nie przyj¹³ mandatu od policji

Bardziej szczegółowo

Czy my jesteœmy tylko do dojenia?

Czy my jesteœmy tylko do dojenia? 2 czerwiec 2014 publicystyka www.jasnet.pl PIÊŒCI W STÓ Czy my jesteœmy tylko do dojenia? Policja nie mo e z³apaæ m³odzieñca, który jeÿdzi po warszawskich ulicach luksusowym samochodem. Rozpêdza go do

Bardziej szczegółowo

Bułgaria Węgry Hiszpania Chorwacja Czarnogóra Francja OBOZY M ODZIE OWE

Bułgaria Węgry Hiszpania Chorwacja Czarnogóra Francja OBOZY M ODZIE OWE Bułgaria Węgry Hiszpania Chorwacja Czarnogóra Francja OBOZY M ODZIE OWE 2014 Drodzy Państwo! Witamy w kolejnym, dla nas już 23-cim sezonie turystycznym! Mamy nadzieję, że w tym roku dołączycie Państwo

Bardziej szczegółowo

BEZPIECZEŃSTWO ORGANIZACJI IMPREZ

BEZPIECZEŃSTWO ORGANIZACJI IMPREZ BEZPIECZEŃSTWO ORGANIZACJI IMPREZ Wszystkie imprezy, które organizujemy i zamieszczamy w naszej ofercie są zorganizowane zgodnie z obowiązującymi przepisami i zawsze są zgłaszane we właściwych kuratoriach

Bardziej szczegółowo

Nr 5 (18) Maj 2008 ISSN 1898-0821 gazeta bezp³atna G OS WIELICKI miesiêcznik regionalny Justyna Steczkowska, Bajm, The Animals & Smokie Dni Niepo³omic 2008 str. 5» Przystanek Wieliczka Rynek Gdy pojawi³y

Bardziej szczegółowo

Spotkanie z Prezydentem Bronis³awem Komorowskim 28 sierpnia br. Burmistrz Witold S³omka uczestniczy³ w Wy szej Szkole Integracji Europejskiej w Krakowie w inauguracji dzia³alnoœci nowego stowarzyszenia

Bardziej szczegółowo

Troskliwi. dystrybutorzy [str. 6] Partner Handlowy Microsoft = Microsoft Small Business Specialist [str. 9] Windows przechodzi na 64 bity [str.

Troskliwi. dystrybutorzy [str. 6] Partner Handlowy Microsoft = Microsoft Small Business Specialist [str. 9] Windows przechodzi na 64 bity [str. ISSN 1730-6884 Dwumiesiêcznik dla Partnerów Microsoft nr 3 (5) wrzesieñ 2005 Troskliwi dystrybutorzy [str. 6] Partner Handlowy Microsoft = Microsoft Small Business Specialist [str. 9] Windows przechodzi

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki kompleksowego ubezpieczenia Bezpieczny Turysta

Ogólne warunki kompleksowego ubezpieczenia Bezpieczny Turysta Ogólne warunki kompleksowego ubezpieczenia Bezpieczny Turysta ustalone uchwa³¹ Zarz¹du PZU SA Nr UZ/110/2008 z dnia 3 marca 2008 roku BEZPIECZNY TURYSTA POSTANOWIENIA OGÓLNE one poza miejsce sta³ego zamieszkania

Bardziej szczegółowo

Zielona szko³a wymys³ czy potrzeba

Zielona szko³a wymys³ czy potrzeba Zielona szko³a wymys³ czy potrzeba Krystyna Flis, Joanna Zasêpa Zielona szko³a to kilkudniowy wyjazd uczniów pod opiek¹ nauczycieli w jakieœ interesuj¹ce pod wzglêdem przyrodniczym czy kulturowym miejsce.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT NOWY INSTRUMENT METODYCZNY DLA HARCERZY STARSZYCH

PROJEKT NOWY INSTRUMENT METODYCZNY DLA HARCERZY STARSZYCH dodatek do numeru 4/2004 PROJEKT NOWY INSTRUMENT METODYCZNY DLA HARCERZY STARSZYCH Celem skautingu jest wyrabianie w m³odzie y samodzielnoœci i szlachetnoœci drog¹ zwalczania swych wad. Ustawa skautowa,

Bardziej szczegółowo

Panie Marsza³ku... W numerze: Wiêcej energii. Niezbêdna modernizacja... str.2. Jesienne przyspieszenie str.4. Rynek wy³ania siê z chaosu str.

Panie Marsza³ku... W numerze: Wiêcej energii. Niezbêdna modernizacja... str.2. Jesienne przyspieszenie str.4. Rynek wy³ania siê z chaosu str. ISSN 1508-7298 W numerze: Niezbêdna modernizacja... str.2 Wrzesieñ 2006 Panie Marsza³ku... Wychodz¹c naprzeciwko wnioskom spo³ecznym dotycz¹cym braku oraz poprawy komunikacji autobusowej Starostwo Powiatowe

Bardziej szczegółowo

siê Miêdzypowiatowa Spartakiada

siê Miêdzypowiatowa Spartakiada Bobolickie Wiadomoœci Samorz¹dowe nr 8(80) sierpieñ 2009 1 Pó³ wieku razem - na dobre i na z³e - str. 10 Nr 8(80) sierpieñ 2009 Program bobolickich do ynek - str. 12 Pod patronatem starosty koszaliñskiego

Bardziej szczegółowo

M³odzie owa Gazeta Ekonomiczna P R O C E N T

M³odzie owa Gazeta Ekonomiczna P R O C E N T M³odzie owa Gazeta Ekonomiczna P R O C E N T Samorz¹dowy Zespó³ Szkó³ w Kostkowie - 15 kwietnia 2013 r. Dru yna musi mieæ cel GMINA TO FIRMA Wywiad z wójtem gminy Gniewino panem Zbigniewem Walczakiem przeprowadziliœmy

Bardziej szczegółowo

1/3 ycia z redakcj¹ U NAS NR 01/204/10. W. Langrzyk (UG Gorzyce) Kole anki i koledzy z redakcji U NAS. Wójt Gminy Gorzyce, Piotr Oœliz³o

1/3 ycia z redakcj¹ U NAS NR 01/204/10. W. Langrzyk (UG Gorzyce) Kole anki i koledzy z redakcji U NAS. Wójt Gminy Gorzyce, Piotr Oœliz³o S¹ dni, które pamiêtaæ nale y, te, które w sercu bêd¹ zapisane. Wraz z nimi yczenia - s³owa ciep³e, piêkne, kochane. W styczniu 90, 91, 92... urodziny obchodz¹ zacni jubilaci Luiza Wieczorek z Czyżowice,

Bardziej szczegółowo

Œmigus! Dyngus! Na uciechê

Œmigus! Dyngus! Na uciechê Pismo lokalne gminy Brzeszcze MIESIÊCZNIK Brzeszcze Jawiszowice Przecieszyn Skidziñ Wilczkowice Zasole Nr 5 (233) maj 2011 cena 3 z³ (w tym VAT 8%) nak³ad 1600 egz. ISSN 1232-7948 Œmigus! Dyngus! Na uciechê

Bardziej szczegółowo