PYTANIA - ODPOWIEDZI NR 3

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PYTANIA - ODPOWIEDZI NR 3"

Transkrypt

1 Kraków, dnia 28 czerwca 2012 r. PYTANIA - ODPOWIEDZI NR 3 Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr ZP /12 na Dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby jednostek organizacyjnych sądownictwa powszechnego na podstawie umowy ramowej Na podstawie art. 38 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.) Sąd Apelacyjny w Krakowie reprezentowany przez Centrum Zakupów dla Sądownictwa w Krakowie udziela wyjaśnień do złożonych w niniejszym postępowaniu pytań. Pytanie 1 Dot. zapisów SIWZ Załącznik nr 5 przenośny typ 3 Ergonomia Opis przedmiotu zamówienia, Część 1 Komputery przenośne, Komputer Głośność jednostki centralnej mierzona zgodnie z normą ISO 7779 oraz wykazana zgodnie z normą ISO 9296 w pozycji operatora w trybie pracy dysku twardego (WORK) wynosząca maksymalnie 27dB Załącznik nr 5 - przenośny typ 4 Ergonomia Opis przedmiotu zamówienia, Część 1 - Komputery przenośne, Komputer Głośność jednostki centralnej mierzona zgodnie z normą ISO 7779 oraz wykazana zgodnie z normą ISO 9296 w pozycji operatora w trybie pracy dysku twardego (WORK) wynosząca maksymalnie 32dB Wnosimy o wprowadzenie zapisu dot. dokumentu wymaganego celem potwierdzenia spełnienia niniejszego parametru w następujący sposób: oświadczenie producenta wraz z raportem badawczym wystawionym przez niezależną, akredytowaną jednostkę badawczą. Fax biuro(3> czdsigb. aov. di

2 Vv ) Centrum Zakupów dla Sądownictwa Powyższa zmiana zapewni Zamawiającemu uzyskanie pełnej informacji od niezależnej jednostki niezainteresowanej bezpośrednio uzyskaniem zamówienia. Podnoszone zapisy siwz po wprowadzeniu proponowanych zmian pozwolą na uzyskanie przez Zamawiającego obiektywnego potwierdzenia spełniania przez przedmiot zamówienia wymaganych parametrów w zakresie ergonomii, z następujących powodów: 1. Raport badawczy akredytowanej jednostki badawczej stanowi jedyny wiarygodny dokument o charakterze obiektywnym, potwierdzający spełnienie wymagań od przedmiotu zamówienia. Decydujące znaczenie ma w tym przypadku akredytacja jednostki badawczej - dokonującej pomiaru i wykazującej tenże. Celem akredytacji jest zapewnienie autoratywnego potwierdzenia kompetencji jednostki do wykonania działalności z zakresu oceny zgodności (pkt. 15 preambuły Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i rady (WE) nr 765/2008 z dnia 9 lipca 2008r. ustanawiające wymagania w zakresie akredytacji i nadzoru rynku odnoszące się do warunków wprowadzania produktów do obrotu i uchylające rozporządzenie (EWG) nr 339/93. W Polsce krajową jednostką akredytującą upoważnioną do akredytacji jednostek certyfikujących, kontrolujących, laboratoriów badawczych i wzorcujących oraz innych podmiotów prowadzących oceny zgodności i weryfikacje na podstawie ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. o systemie oceny zgodności (Dz.U. 2010r. Nr 138, poz.935 ze zm.) jest Polskie Centrum Akredytacji. Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 765/2008 z dnia 9 lipca 2008r. ustanawiającym wymagania w zakresie akredytacji i nadzoru rynku odnoszącym się do warunków wprowadzania produktów do obrotu i uchylającym rozporządzenie (EWG) nr 339/93, Polskie Centrum Akredytacji zostało wskazane, jako jedyna krajowa jednostka akredytująca w świetle ww. rozporządzenia. Jednostki badawcze, które uzyskały akredytację na określony zakres mają prawo do zamieszczania na raportach badawczych symbolu PCA. Symbol akredytacji PCA informuje, że kompetencje akredytowanego podmiotu, w zakresie ściśle określonym w dokumencie akredytacji, zostały uznane przez Polskie Centrum Akredytacji w Warszawie. Laboratoria badawcze i wzorcujące, które legitymują się akredytacją PCA spełniają normę ISO/IEC 17025:2005, co ma na celu zapewnienie prawidłowej: organizacji laboratorium, systemu zarządzania, zlecania podwykonawstwa badań, obsługi klienta, procedur skargowych, nadzoru nad zapisami oraz nadzorowania nad badaniami niezgodnymi z wymaganiami. Zgodnie ze Wspólnym Komunikatem ISO-ILAC-IAF w sprawie wymagań dotyczących systemu zarządzania zawartych w normie ISO/IEC 17025:2005 Ogólne wymagania dotyczące kompetencji laboratoriów badawczych i wzorcujących ze stycznia 2009r. Spełnienie przez laboratorium wymagań normy ISO/IEC 17025:2005, oznacza, że laboratorium spełnia zarówno wymagania w zakresie kompetencji technicznych, jak i systemu zarządzania, które są niezbędne dla spójnego zapewnienia wiarygodnych technicznie wyników badań i wzorcowań. Wymagania dotyczące systemu zarządzania zawarte w normie ISO/IEC 17015:2005 (rozdział 4) zostały zapisane w sposób odpowiedni do specyfiki działania laboratorium i są zgodne z zasadami Centrum Zakupów dla Sądownictwa Fax www. czdsigb. gov.pl biuro. czdsiab. aov. pi

3 określonymi w normie ISO 9001:2008 Systemy zarządzania jakością - Wymagania oraz dostosowanie do jej odpowiednich wymagań. Wskazać należy, iż PCA ma swoje odpowiedniki instytucjonalne w krajach EU i Wykonawcy mogą potwierdzić spełnianie wymagań siwz w zakresie ergonomii - głośności poprzez złożenie równoważnych raportów badawczych sporządzonych przez niezależne, akredytowane jednostki badawcze. 2. Raporty badawcze sporządzone przez akredytowane jednostki badawcze spełniają normy ISO 7779 Akustyka, Pomiar hałasu rozprzestrzeniającego się w powietrzu, wytwarzanego przez urządzenia stosowane w informatyce i telekomunikacji oraz ISO 9296 Akustyka, Deklarowane wartości emisji hałasu urządzeń komputerowych i biurowych W zakresie normy ISO 7779 Akustyka, Pomiar hałasu rozprzestrzeniającego się w powietrzu, wytwarzanego przez urządzenia stosowane w informatyce i telekomunikacji, zgodnie z jej pkt. 9. Informacje zapisywane i przedstawiane w protokole badań - w raporcie badawczym należy zapisywać określone informacje wyszczególnione w punktach od do normy W zakresie normy ISO 9296 Akustyka, Deklarowane wartości emisji hałasu urządzeń komputerowych i biurowych wymagane jest aby w przypadku deklarowania wartości hałasu w odniesieniu do pojedynczych komputerów dokładnie oznaczyć badane urządzenie poprzez podanie numeru seryjnego. W szczególności wymaga się podania identyfikacji produktu z wystarczającymi opisami do wyznaczania stosowalności deklarowanych wartości emisji hałasu. Jeśli taka informacja nie jest podana to deklarowane wartości emisji hałasu należy stosować w odniesieniu do wszystkich odmian wyszczególnionego produktu. Powyższe oznacza, iż w raportach badawczych sporządzonych przez akredytowane jednostki muszą być zawarte opisy, które identyfikowały by produkt, na potrzeby wyznaczania stosowalności deklarowanych wartości emisji hałasu, w tym : - szczegóły konfiguracji sprzętu, którego dotyczy konkretna deklaracja wartości emisji hałasu, - numery seryjne sprzętu, którego dotyczy konkretna deklaracja wartości emisji hałasu. 3. Informacja producenta może stanowić dokument dodatkowy do obiektywnego dokumentu potwierdzającego spełnienie przez przedmiot zamówienia tegoż wymagania tj. raportu badawczego wydanego przez niezależną (niezależną od producenta), akredytowaną jednostkę badawczą. Informacja od producenta dotycząca spełniania wymagań minimalnych w zakresie ergonomii nie gwarantuje jednak, iż faktycznie przedmiotowy wymóg minimalny zostanie spełniony. Producent deklaruje wartość parametrów dla celów porównawczych z innymi producentami, nie prowadzi natomiast badań w warunkach akredytowanego laboratorium, gdzie badany jest konkretnie oznaczony komputer w standardowych warunkach, zgodnie z normami ISO 7779 oraz ISO W związku z powyższym informacja od producenta nie ma charakteru informacji obiektywnej, ma natomiast charakter wartości deklarowanej. Fax biuro<a>czdsiab. aov. pi

4 4. Powyższe w pełni uzasadnia i czyni koniecznym zwiększenie przez Zamawiającego zakresu żądanych dokumentów wobec Wykonawców poprzez zobowiązanie ich do potwierdzenia przedmiotowych wymagań poprzez złożenie raportu badawczego wystawionego przez niezależną akredytowaną jednostkę badawczą wraz z informacją producenta. Odpowiedź 1 Zamawiający nie przychyla się do wniosku o wprowadzenie proponowanych zmian w zapisie. Argumentacją na którą powołuje się pytający nie ma wpływu, który powodował by konieczność zmiany zapisu. Zamawiający podtrzymuje w niezmienionej wersji zapis w załączniku do SIWZ, wymienionym w zapytaniu. Pytanie 2 Dot. zapisów SIWZ Załącznik nr 5 Opis przedmiotu zamówienia, Część 1 Komputery przenośne, Komputer przenośny typ 4 1 Wymagania 6-cell, 60WHr, Li-lon. Umożliwiająca jej szybkie naładowanie do poziomu 80% w dotyczące baterii i czasie 1 godziny i do poziomu 100% w czasie 2 godzin. Czas pracy na baterii min 6,5 zasilania godziny Zasilacz o mocy min. 90W Czy zamawiający dopuszcza zaoferowanie komputera przenośnego baterią o parametrze pojemności 55 WHr, zapewniającej czas pracy przekraczający 7 h, przy spełnieniu pozostałych wymagań dotyczących baterii i zasilania, określonych w pkt. 7? Odpowiedź 2 Zamawiający nie przychyla się do wniosku o wprowadzenie proponowanych zmian w zapisie. Proponowana zmiana parametrów baterii na którą powołuje się pytający nie ma wpływu, który powodował by konieczność zmiany zapisu. Zamawiający podtrzymuje w niezmienionej wersji zapis w załączniku do SIWZ, wymienionym w zapytaniu. Pytanie 3 Dot. Zapisów SIWZ Załącznik nr 5 - Opis przedmiotu zamówienia, Część 3- Stacje robocze, Stacje Robocze 2 Obudowa Typu MmiTower z obsługą kart PCI 32bit oraz PCI Express wyłącznie o pełnym profilu, wyposażona w min. 4 kieszenie: 2 szt 5,25" zewnętrzne i 2 szt 3,5" wewnętrzne Fax biuro(s)czdsiqb.aov.ol

5 Centrum Zakupów dla Sądownictwa Maksymalna suma wymiarów obudowy nie może przekraczać: 986mm; (177 x 37> x 432 mm), waga max 9 kg Zasilacz o mocy min. 270W pracujący w sieci 230V 50/60Hz prądu zmiennego efektywności min. 90%; przy obciążeniu zasilacza 50% W celu szybkiej weryfikacji usterki w obudowę komputera musi być wbudowan\ system diagnostyczny, służący do sygnalizowania i diagnozowania problemów 2 komputerem i jego komponentami; a w szczególności musi sygnalizować: Przebieg procesu POST Awarię BIOS-u Awarię procesora Uszkodzenia lub braku pamięci RAM, uszkodzenia złączy PCI i PCIe, kontrolera Video, płyty głównej, kontrolera USB Oferowany system diagnostyczny nie może wykorzystywać minimalnej ilości wolnych slotów Czy zamawiający dopuszcza zaoferowanie stacji roboczej o wadze max 9,3 kg, przy spełnieniu pozostałych wymagań dotyczących obudowy, określonych w pkt. 6? W ocenie pytającego zmiana powyższego parametru nie wpłynie na wydajność oraz funkcjonalność komputera, a znacząco ograniczy konkurencyjność w niniejszym postępowaniu. Odpowiedź 3 Zamawiający podtrzymuje w niezmienionej wersji zapis w załączniku do SIWZ, wymienionym w zapytaniu. Waga max 9kg jest parametrem maksymalnym. Istnieje wiele urządzeń spełniających ten parametr, a argumentacja ograniczy konkurencyjność nie ma w tym wypadku zastosowania. Pytanie 4 Dot. Zapisów SIWZ Załącznik nr 5 - Opis przedmiotu zamówienia, Część 3- Stacje robocze, Stacje Robocze 2 Wbudowana w płytę główną technologia zarządzania i monitorowania komputerem na poziomie sprzętowym działająca niezależnie od stanu czy obecności systemu operacyjnego oraz stanu włączenia komputera podczas pracy na zasilaczu sieciowym AC, obsługująca zdalną komunikację sieciową w oparciu o protokół IPv4 oraz IPv6, a także zapewniająca: monitorowanie konfiguracji komponentów komputera - CPU, Pamięć, HDD wersja BIOS płyty głównej; zdalną konfigurację ustawień BIOS, zdalne przejęcie konsoli tekstowej systemu, przekierowanie procesu ładowania systemu operacyjnego z wirtualnego CD ROM lub FDD z serwera zarządzającego; Fax biuro&czdsiab. aov. ol

6 Centrum Zakupów dla Sądownictwa zdalne przejecie pełnej konsoli graficznej systemu tzw. KVM Redirection (Keyboard, Video, Mouse) bez udziału systemu operacyjnego ani dodatkowych programów, również w przypadku braku lub uszkodzenia systemu operacyjnego do rozdzielczości 1920x1080 włącznie; zapis i przechowywanie dodatkowych informacji o wersji zainstalowanego oprogramowania i zdalny odczyt tych informacji (wersja, zainstalowane uaktualnienia, sygnatury wirusów, itp.) z wbudowanej pamięci nieulotnej. technologia zarządzania i monitorowania komputerem na poziomie sprzętowym powinna być zgodna z otwartymi standardami DMTF WS- MAN (http://www.dmtf.org/standards/wsman) oraz DASH (http://www.dmtf.org/standards/mgmt/dash/) nawiazywanie przez sprzętowy mechanizm zarządzania, zdalnego szyfrowanego protokołem SSL/TLS połączenia z predefiniowanym serwerem zarządzającym, w definiowanych odstępach czasu, w przypadku wystąpienia predefiniowanego zdarzenia lub błędu systemowego (tzw. platform event) oraz na żądanie użytkownika z poziomu BIOS. wbudowany sprzętowo log operacji zdalnego zarządzania, możliwy do kasowania tylko przez upoważnionego użytkownika systemu sprzętowego zarządzania zdalnego sprzętowy firewall zarządzany i konfigurowany wyłącznie z serwera zarządzania oraz niedostępny dla lokalnego systemu OS i lokalnych aplikacji Sprzętowe wsparcie technologii weryfikacji poprawności podpisu cyfrowego wykonywanego kodu oprogramowania, oraz sprzętowa izolacja segmentów pamięci dla kodu wykonywanego w trybie zaufanym wbudowane w procesor, kontroler pamięci, chipset I/O i zintegrowany układ graficzny. Wbudowany w płytę główną dodatkowy mikroprocesor, niezależny od głównego procesora komputera, pozwalający na generowanie hasła jednorazowego użytku (OTP -O ne Time Password) z wykorzystaniem algorytmu OATH. Pytający wnosi o wykreślenie zapisu z wykorzystaniem algorytmu OATH Uzasadnienie: OATH nie jest algorytmem, a organizacją której celem jest promowanie standardów. Powoływanie się na jej nazwą, jako nazwę algorytmu w tym kontekście nie jest prawidłowe i może prowadzić do nieporozumień na etapie oceny ofert. Fax www. czdsigb. gov.pl biuro(g)czdsiob. gov, pi

7 -----HlMo \) Centrum Zakupów dla Sądownictwa Odpowiedź 4 Zamawiający podtrzymuje w niezmienionej wersji zapis w załączniku do SIWZ, wymienionym w zapytaniu. OCRA: OATH to algorytm, a OATH to zbiór algorytmów jako algorytm. Pytanie 5 Dot. Zapisów SIWZ Załącznik nr 5 - Opis przedmiotu zamówienia, Część 3- Stacje robocze, Stacje Robocze 3 Wbudowane porty: 1 x VGA. min. 6 x USB, w tvm portów wyprowadzonych na zewnątrz komputera: min. 2 na panelu bocznym 6 z tyłu, port sieciowy RJ-45, porty słuchawek i mikrofonu. Wymagana ilość i rozmieszczenie (na zewnątrz obudowy komputera) portów USB nie może być osiągnięta w wyniku stosowania konwerterów, przejściówek itp. Karta sieciowa 10/100/1000 Ethernet RJ 45, zintegrowana z płytą główną, wspierająca obsługę WoL Klawiatura USB w układzie polski programisty Mysz laserowa USB z sześcioma klawiszami oraz rolką (scroll) Nagrywarka DVD +/-RW wraz z oprogramowaniem do nagrywania i odtwarzania płyt [ dopuszcza się typu slim ] Dołączony nośnik ze sterownikami Opakowanie musi byc wykonane w 100% z materiałów podlegających powtórnemu przetworzeniu. Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie stacji roboczych 3 bez wbudowanego portu VGA? Jednocześnie wnosimy o sprostowanie zapisu dot. wymaganych portów USB w następujący sposób: min. 6x USB, w tym portów wyprowadzonych na zewnątrz komputera: min. 2 na paneł bocznym i 4 z tyłu Zapis w obecnym brzmieniu jest sprzeczny, gdyż w pierwszej części wymogu Zamawiający wskazał minimalny parametr - 6 USB, w drugiej natomiast określono wymaganie dla 8 portów, co stanowi prawdopodobnie omyłkę pisarską. Odpowiedź 5 Zamawiający nie dopuszcza zaoferowanie stacji roboczych 3 bez wbudowanego portu VGA. Fax biuro(a)czdsiab. gov.pl

8 Centrum Zakupów dla Sądownictwa Jednocześnie Zamawiający dokonuje zmiany dot. zapisu wymaganych portów USB w następujący sposób: Wbudowane porty: 1 x VGA, min. 6 x USB, w tym portów wyprowadzonych na zewnątrz komputera: min. 2 na panelu bocznym, i 4 porty USB z tyłu, port sieciowy RJ-45, porty słuchawek i mikrofonu. Wymagana ilość i rozmieszczenie (na zewnątrz obudowy komputera) portów USB nie może być osiągnięta w wyniku stosowania konwerterów, przejściówek itp. Zamawiający dokonuje tym samym takiej zmiany w Załączniku nr 5 do SIWZ Pytanie 6 Czy zamawiający dopuści zmianą zapisu załącznika nr 5 do SIWZ, projektory typ 1 w pkt. 3. z Zakres jasności o d 2400 do 3300 ANSI(tryb normalny) na Zakres o d 2450 do 3500 Lumenów (tryb normalny)? Odpowiedź 6 Pytanie 7 Czy zamawiający dopuści zmianą zapisu załącznika nr 5 do SIWZ, projektory typ 1 w pkt. 7. z odległość od ekranu 0,9 9 m, system Tele 1,1 10,8 m na odległość od ekranu 0,9 8,4 m, system Tele 1,4-10,8 m? Odpowiedź 7 Pytanie 8 Czy zamawiający dopuści zmianą zapisu załącznika nr 5 do SIWZ, projektory typ 2 w pkt. 7. z odległość od ekranu 0,9 9 m, system Tele 1,1 10,8 m na odległość od ekranu 0,9 8,4 m, system Tele 1,4-10,8 m? Fax biuro(a)czdsiab.aov.pl

9 Centrum Zakupów dla Sądownictwa Odpowiedź 8 Pytanie 9 Czy zamawiający dopuści zmianą zapisu załącznika nr 5 do SIWZ, projektory typ 2 w pkt. 15. z Poziom hałasu do 34dB na Poziom hałasu do 3 7dB? Odpowiedź 9 Pytanie 10 Czy zamawiający dopuści zmianą zapisu załącznika nr 5 do SIWZ, projektory typ 3 w pkt. 3. z Zakres jasności od 2600 do 3000 ANSI (tryb normalny) na Zakres jasności o d 2160 do 2750 Lumenów (tryb ekonomiczny)? Odpowiedź 10 Pytanie 11 Czy zamawiający dopuści brak certyfikatu ENERGY STAR zgodnie z zapisami w załączniku nr 5 do SIWZ, skanery typ 2 w pkt. 11 oraz typ 3 w pkt. 10? Odpowiedź 11 Pytanie 12 Czy zamawiający dopuści zmianą zapisu w załączniku nr 5 do SIWZ, stacja robocza typ 3 w pkt. 6. Z Typu All-in-One zintegrowana z monitorem min. 23 Full HD (Maksymalna suma wymiarów obudowy nie może przekraczać: 1277mm, waga max 8,6kg) na Typu All-in-One zintegrowana z monitorem min. 23 Full HD (Maksymalna suma wymiarów obudowy nie może przekraczać: 1277mm, waga max 9,8kg)? Fax biuro(a)czdsiab. aov. ol

10 Centrum Zakupów dla Sądownictwa Odpowiedź 12 Pytanie 13 Czy Zamawiający zrezygnuje z zapisu w załączniku nr 5 do SIWZ, stacja robocza typ 3 w pkt. 9. Możliwośćpolegająca na kontrolowaniu urządzeń wykorzystujących magistralą komunikacyjną PCI, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych. Pod pojęciem kontroli Zamawiający rozumie funkcjonalność polegającą na blokowaniu/odblokowaniu slotów PCI.? Odpowiedź 13 Jednocześnie Zamawiający informuje, iż powyższe pytania i odpowiedzi, wyjaśnienia do SIWZ, stanowią jej integralną część, a przy tym z uwagi na ich zakres i charakter oraz termin wprowadzenia nie wpływają na konieczność przedłużenia terminu składania ofert. Nie są tym samym spełnione przesłanki wynikające z art. 38 ust. 6 ustawy PZP. Dlatego też Zamawiający zawiadamia iż, terminy składania i otwarcia ofert nie ulegają zmianie, podobnie jak i godziny składania i otwarcia ofert oraz miejsce pozostają bez zmian, tzn.: termin składania ofert r. godz. 10:00 oraz termin otwarcia ofert r. godz. 10:15. Centrum Zakup ów dla Sadownictw a Instytucja G o sp od arki Budżetow ej ul. Mogilska 40/14; Kraków Regon: NIP: G7S1471S36 Centrum Zakupów dla Sądownictwa Fax biuro(a).czdsiab. aov. g[

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik Nr 1 do Formularza Ofertowego

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik Nr 1 do Formularza Ofertowego OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik Nr 1 do Formularza Ofertowego Dostawa zestawów komputerów stacjonarnych - planowany zakup 4 sztuki Oferowany sprzęt pochodzi od tego samego producenta, jest fabrycznie

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Załącznik nr 2 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 2 do SIWZ DAT-2151-4/2011 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Urządzenia powinny być: dostarczone do siedziby uŝytkowników tj.: Karkonoska Państwowa Szkoła WyŜsza w Jeleniej Górze przy ul. Lwóweckiej

Bardziej szczegółowo

DZIAŁ II Opis przedmiotu zamówienia UWAGA: 1. Termin dostawy przedmiotu do 21 dni od podpisania umowy. 2. Przedmiot umowy dostawca dostarczy do

DZIAŁ II Opis przedmiotu zamówienia UWAGA: 1. Termin dostawy przedmiotu do 21 dni od podpisania umowy. 2. Przedmiot umowy dostawca dostarczy do DZIAŁ II Opis przedmiotu zamówienia UWAGA: 1. Termin dostawy przedmiotu do 21 dni od podpisania umowy. 2. Przedmiot umowy dostawca dostarczy do miejsc wskazanych przez zamawiającego. 3. Zamawiający dokona

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA opis przedmiotu zamówienia

SPECYFIKACJA TECHNICZNA opis przedmiotu zamówienia ZAŁĄCZNIK NR 1 do SIWZ SPECYFIKACJA TECHNICZNA opis przedmiotu zamówienia Zamówienie obejmuje dostawę sprzętu komputerowego, instalację systemów oraz przeprowadzenie testu poprawności działania sprzętu

Bardziej szczegółowo

Część I Komputery stacjonarne typu ALL In One 100 szt.

Część I Komputery stacjonarne typu ALL In One 100 szt. Załącznik nr 1 do SIWZ Zmodyfikowany w dniu 6 października 2014 r. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Część I Komputery stacjonarne typu ALL In One 100 szt. Lp. Nazwa Minimalne parametry wymagane przez

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 1 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. 1. Zestaw komputerowy -16 sztuk

ZAŁĄCZNIK NR 1 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. 1. Zestaw komputerowy -16 sztuk ZAŁĄCZNIK NR 1 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. Zestaw komputerowy -16 sztuk Lp. Nazwa komponentu Wymagane minimalne parametry techniczne komputerów 1. Płyta główna Zaprojektowana na zlecenie

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - SPECYFIKACJA TECHNICZNA. Dostawa sprzętu komputerowego, licencji, macierzy dyskowej wraz z usługą wdrożenia.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - SPECYFIKACJA TECHNICZNA. Dostawa sprzętu komputerowego, licencji, macierzy dyskowej wraz z usługą wdrożenia. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - SPECYFIKACJA TECHNICZNA Dostawa sprzętu komputerowego, licencji, macierzy dyskowej wraz z usługą wdrożenia. Dostawa dotyczy: stacji roboczych, monitorów, drukarek, zasilaczy

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA opis przedmiotu zamówienia

SPECYFIKACJA TECHNICZNA opis przedmiotu zamówienia ZAŁĄCZNIK NR 1 do SIWZ SPECYFIKACJA TECHNICZNA opis przedmiotu zamówienia Zamówienie obejmuje dostawę sprzętu komputerowego, instalację systemów oraz przeprowadzenie testu poprawności działania sprzętu

Bardziej szczegółowo

Lp. Nazwa komponentu. 5. Parametry pamięci masowej

Lp. Nazwa komponentu. 5. Parametry pamięci masowej Lp. Nazwa komponentu Wymagane minimalne parametry techniczne komputerów dla stacji roboczej administracja 1. Typ Komputer stacjonarny. W ofercie wymagane jest podanie modelu, symbolu oraz producenta 2.

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia publicznego

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia publicznego DZPIE/001-V/NZU/764/2015 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia publicznego Przedmiot postępowania: Sprzęt komputerowy i oprogramowanie. Kod CPV: 30.21.30.00-5 30.21.31.00-6 30.21.40.00-2 30.23.21.10-8

Bardziej szczegółowo

Numer sprawy Zp/pn/80/2014 1

Numer sprawy Zp/pn/80/2014 1 W YŻSZA SZKOŁA OFICERSKA SIŁ POWIETRZNYCH ZATWIERDZAM KANCLERZ WYŻSZEJ SZKOŁY OFICERSKIEJ SIŁ POWIETRZNYCH Dęblin, dnia 17 listopada 2014 r. mgr Waldemar Bieniek Nr sprawy Zp/pn/80/2014 Zamawiający: Wyższa

Bardziej szczegółowo

Numer sprawy Zp/pn/80/2014 1

Numer sprawy Zp/pn/80/2014 1 W YŻSZA SZKOŁA OFICERSKA SIŁ POWIETRZNYCH ZATWIERDZAM KANCLERZ WYŻSZEJ SZKOŁY OFICERSKIEJ SIŁ POWIETRZNYCH Dęblin, dnia 17 listopada 2014 r. mgr Waldemar Bieniek Nr sprawy Zp/pn/80/2014 Zamawiający: Wyższa

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA opis przedmiotu zamówienia

SPECYFIKACJA TECHNICZNA opis przedmiotu zamówienia ZAŁĄCZNIK NR 1 do SIWZ SPECYFIKACJA TECHNICZNA opis przedmiotu zamówienia Zamówienie obejmuje dostawę sprzętu komputerowego, instalację systemów oraz przeprowadzenie testu poprawności działania sprzętu

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA JEDNOSTKA WOJSKOWA NR 4226 04-470 Warszawa, ul. Marsa 110 ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Lp. Wyszczególnienie 1. Przedmiot zamówienia 2. Ilość Zad. 1 Zad. 2 Zad. 3 Zad. 4 Zad. 5 Zad.

Bardziej szczegółowo

S P E C Y F I K A C J A

S P E C Y F I K A C J A Gmina Nysa Urząd Miejski w Nysie ul. Kolejowa 15, 48-300 Nysa tel. 77 4080513, tel./fax 77 4080553, www.nysa.pl, zp_nysa@op.onet.pl S P E C Y F I K A C J A istotnych warunków zamówienia publicznego dla

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA Sygn. Sprawy: (Zam. Publ.5/2012) Załącznik nr 2 (do formularza ofertowego) (pieczęć firmowa Oferenta) SPECYFIKACJA TECHNICZNA L.p. 1 Zamówienie obejmuje dostawę do Sądu Rejonowego w Siedlcach pięciu zestawów

Bardziej szczegółowo

DZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO ul. Gołębia 6/2, 31-007 Kraków tel. +4812-432-44-50, fax +4812-432-44-51 lub +4812-663-39-14; e-mail: bzp@uj.edu.pl www.uj.edu.pl http://przetargi.adm.uj.edu.pl/ogloszenia.php

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ CENOWY. 1 Typ: Komputer stacjonarny wersja 1. 6... zł... zł

FORMULARZ CENOWY. 1 Typ: Komputer stacjonarny wersja 1. 6... zł... zł (pieczęć Wykonawcy [ów]) FORMULARZ CENOWY dotyczy: dostawy sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem, zarządzanych przełączników sieciowych, sieciowej pamięci dyskowej SAN/NAS dla Stołecznego Zarządu

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA TECHNICZNE

WYMAGANIA TECHNICZNE WYMAGANIA TECHNICZNE ZESTAWIENIE WYMAGAŃ DLA ARCHITEKTURY I FUNKCJONALNOŚCI SYSTEMU INFORMATYCZNEGO WSPIERAJĄCEGO SYSTEM ZAPEWNIENIA JAKOŚCI W LOTNICTWIE SZ RP 1. Przedmiot zamówienia 1) Przedmiotem zamówienia

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA dla rozwoju Mazowsza Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA dla rozwoju Mazowsza Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013

Bardziej szczegółowo

Wymagania ogólne: S t r o n a 1 12

Wymagania ogólne: S t r o n a 1 12 Wymagania ogólne: 1. Dopuszcza się oferowanie urządzeń, równoważnych, o nie gorszych parametrach, zgodnych w pełni funkcjonalnie do przedstawionych w poniższej specyfikacji. 2. Przedstawione w specyfikacji

Bardziej szczegółowo

Zestawy komputerowe z monitorem liczba sztuk: 27

Zestawy komputerowe z monitorem liczba sztuk: 27 Zestawy komputerowe z monitorem liczba sztuk: 27 Nazwa komponentu Typ / model / symbol / producent Wymagane minimalne parametry techniczne komputera Komputer stacjonarny. W ofercie wymagane jest podanie

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia publicznego

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia publicznego INSTYTUT FIZYKI POLSKIEJ AKADEMII NAUK PL - 02-668 WARSZAWA, AL. LOTNIKÓW 32/46 Tel. (48-22) 843 66 01 Fax. (48-22) 843 09 26 REGON: P-000326061, NIP: 525-000-92-75 DZPIE/001-I/2012 Specyfikacja istotnych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Miasto Kalisz SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dotycząca postępowania pn.: Dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem Specyfikację zatwierdzono: dnia 30.05.2014 roku PREZYDENT Miasta

Bardziej szczegółowo

30213300-8) 4 9020 MT

30213300-8) 4 9020 MT Część I Zestaw komputerowy (CPV: 30213300-8) 4 szt. DELL OptiPlex 9020 MT wraz z monitorem LCD lub równoważny o parametrach technicznych podanych w poniższej tabeli Lp. Nazwa komponentu Wymagane minimalne

Bardziej szczegółowo

1 Rozdzielczośd wydruku minimum 600 x 600 dpi. minimum 30 str. na min A4 3 Maksymalna wydajnośd miesięczna minimum 5000 str. A4

1 Rozdzielczośd wydruku minimum 600 x 600 dpi. minimum 30 str. na min A4 3 Maksymalna wydajnośd miesięczna minimum 5000 str. A4 Załącznik nr 7 Pakiet nr 1 Drukarki i urządzenia wielofunkcyjne Nazwa sprzętu: 1. Drukarka monochromatyczna Numer Rodzaj Wymagana wartośd Potwierdzenie spełniania 1 Rozdzielczośd wydruku minimum 600 x

Bardziej szczegółowo

Ap VI G 25/6/13. Wykonawcy biorący udział w postępowaniu. Warszawa, dnia 19 czerwca 2013 roku. PROKURATURA APELACYJNA w WARSZAWIE

Ap VI G 25/6/13. Wykonawcy biorący udział w postępowaniu. Warszawa, dnia 19 czerwca 2013 roku. PROKURATURA APELACYJNA w WARSZAWIE Warszawa, dnia 19 czerwca 2013 roku PROKURATURA APELACYJNA w WARSZAWIE Ap VI G 25/6/13 Wykonawcy biorący udział w postępowaniu Prokuratura Apelacyjna w Warszawie, zgodnie z art. 38 ustawy Prawo zamówień

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY WYKAZ ZAMAWIANEGO SPRZĘTU

SZCZEGÓŁOWY WYKAZ ZAMAWIANEGO SPRZĘTU ZAŁĄCZNIK NR 7 DO SIWZ SZCZEGÓŁOWY WYKAZ ZAMAWIANEGO SPRZĘTU Poz. 1 Serwer bazodanowy szt. 4 Element składowy dostawy Parametry wymagane Obudowa -Typu Rack, wysokość max. 4U; -Dostarczona wraz z szynami

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Dostawa komputerów na potrzeby Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego ZATWIERDZAM Grzegorz Żbikowski (pracownik zamawiającego, któremu Kierownik zamawiającego

Bardziej szczegółowo