PROGRAM WYCHOWAWCZY PUBLICZNEGO GIMNAZJUM NR 3 IM. JANA KOCHANOWSKIEGO w Radomiu realizowany w latach: 2014 / / / 2017

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROGRAM WYCHOWAWCZY PUBLICZNEGO GIMNAZJUM NR 3 IM. JANA KOCHANOWSKIEGO w Radomiu realizowany w latach: 2014 / 2015 2015 / 2016 2016 / 2017"

Transkrypt

1 PROGRAM WYCHOWAWCZY PUBLICZNEGO GIMNAZJUM NR 3 IM. JANA KOCHANOWSKIEGO w Radomiu realizowany w latach: 2014 / / / 2017

2 SPIS TREŚCI 1. Informacja o szkole.... str Podstawy prawne programu wychowawczego.... str Ceremoniał szkolny.... str Podstawa filozoficzno- pedagogiczna programu wychowawczego PG nr 3 w Radomiu.str Cele ogólne programu wychowawczego.... str Cele szczegółowe programu wychowawczego.... str Misja, wizja szkoły.... str Wzorcowy model wychowanka gimnazjum.... str Sfery wychowawcze, cele operacyjne i formy realizacji poszczególnych zadań... str Współpraca szkoły z rodzicami.... str Literatura do programu wychowawczego.... str. 27 I 2

3 INFORMACJA O SZKOLE Organ prowadzący szkołę: Gmina Radom Charakter szkoły: publiczna Typ szkoły: gimnazjum Dyrektor szkoły: mgr Andrzej Lidak Zastępca dyrektora: mgr Dorota Szczukowska Sekretariat: sekretarz szkoły Edyta Miśkiewicz Liczba oddziałów: 19 Liczba nauczycieli: 62 Liczba uczniów: 523 Czym dysponujemy: Liczba sal lekcyjnych z dostępem do Internetu :26 Sale gimnastyczne:2 Boiska: 4 (do piłki nożnej, koszykowej, siatkówki plażowej) Biblioteka z 2 pracowniami ICIM Pracownie komputerowe: 3 Multimedialna pracownia językowa Liczba komputerów: 33 Stałe łącze z Internetem Monitoring wizyjny 21 kamer Na co kładziemy nacisk Wychowanie człowieka otwartego na innych i zmiany we współczesnym świecie: - umiejącego współpracować w grupie; - umiejącego wykorzystywać technologie informacyjno- komunikacyjne; - potrafiącego wyszukiwać i selekcjonować oraz krytycznie analizować informacje; - umiejącego rozpoznawać własne potrzeby edukacyjne i mającego nawyk stałego uczenia się i rozwijającego swoje zdolności; - posługującego się językiem obcym w stopniu umożliwiającym porozumiewanie się; - posiadającego świadomość proeuropejską i proekologiczną; - umiejętnie korzystającego z dóbr kultury; - dbającego o bezpieczeństwo swoje i innych; - znającego prawa swoje i innych; - posiadającego wysoką kulturę osobistą i potrafiącego stosować zasady savoir-vivre w różnych sytuacjach. 3

4 Co nas wyróżnia Otwartość na zmiany. Troska o zapewnienie uczniom możliwości wszechstronnego rozwoju. Posiadanie rytuału szkolnego, w którego skład wchodzą między innymi cykliczne, okolicznościowe imprezy, tradycje, zwyczaje, obyczaje szkolne. Udział uczniów i nauczycieli w szkoleniach, akcjach i konkursach. Aktywnie działający klub młodzieżowy, biblioteka szkolna z pracowniami ICIM, Szkolny Klub Wolontariusza Głos serca ; wolontariat Sówka - pomoc w nauce; koło LOP i PCK. Bogata oferta zajęć pozalekcyjnych i wewnątrzszkolnych cyklicznych imprez sportowych Oferta dla uczniów z trudnościami Nauczyciele prowadzą zajęcia wyrównawcze dla uczniów mających kłopoty w nauce oraz zajęcia dodatkowe dla uczniów klas III, celem przygotowania ich do egzaminów gimnazjalnych. Dla uczniów o szczególnych potrzebach edukacyjnych opracowano ofertę zajęć pozalekcyjnych zgodnych z indywidualnymi potrzebami ucznia. Nauczyciele koordynują pracę szkolnego wolontariatu Sówka - koleżeńska pomoc w nauce. Oferta dla uczniów zdolnych Zajęcia przygotowujące do konkursów przedmiotowych, recytatorskich, artystycznych, czytelniczych i innych. Redagowanie i wydawanie gazetki szkolnej. Prowadzenie szkolnej strony internetowej. Wyróżnienia w nauce i sporcie: - dla uczniów klas pierwszych i drugich Medal Jana z Czarnolasu, - dla uczniów klas trzecich Statua Prymus, wpis do Złotej Księgi Uczniów, jednorazowa nagroda finansowa lub rzeczowa fundowana przez Radę Rodziców. Dla uczniów o szczególnych potrzebach edukacyjnych opracowano ofertę zajęć zgodnych z indywidualnymi potrzebami ucznia. Uczniowie uzyskujący najwyższe wyniki w nauce i osiągający sukcesy w sporcie otrzymują stypendia zgodnie z Regulaminem przyznawania stypendium za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe w Publicznym Gimnazjum nr 3 w Radomiu. Języki obce - angielski, niemiecki - z podziałem na grupy na poziomie podstawowym i rozszerzonym. 4

5 Zajęcia profilaktyczne Zajęcia integrujące młodzież klas pierwszych, których celem jest wzajemne poznanie się na innej niż lekcja - płaszczyźnie porozumienia, a które ułatwiają pedagogowi szkolnemu i psychologowi oraz nauczycielom rozpoznanie uczniów z problemami. Praca wychowawcza w szkole prowadzona jest z wykorzystaniem programów : Spójrz inaczej, Myślę nie mówię nie, Instytucje, z którymi współpracujemy: Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna, Policja, Straż Miejska, Sąd Rodzinny i Nieletnich, Centrum Kultury Południe, Parafia Chrystusa Dobrego Pasterza, Centrum Aktywności Lokalnej, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, KARAN Areszt śledczy Instytucje ekologiczne - REBA, RADKOM SANEOID Centrum Edukacji Obywatelskiej W szkole funkcjonuje stołówka i sklepik szkolny. Uczniowie są objęci opieką pielęgniarską. Szkoła zapewnia pomoc pedagogiczną i psychologiczną. Nasze Gimnazjum jest dużą placówką, więc podejmujemy wiele działań, aby na jej terenie było bezpiecznie. Pielęgnujemy tradycje narodowe i szkolne, rozwijamy aktywność wychowanków. Uczymy wrażliwości, samorządności, twórczego myślenia, pracy, odpowiedzialności za siebie i innych. Stosujemy 5

6 aktywizujące metody nauczania i mobilizujemy młodzież do udziału w licznych konkursach oraz współzawodnictwa sportowego. Przepisy szkolne (Wewnątrzszkolny System Oceniania i Procedury) formułujemy tak, aby każdy uczeń mógł kierować procesem własnego uczenia się i współdecydować o swoim rozwoju. Kadra pedagogiczna diagnozuje i otacza opieką uczniów zdolnych oraz uczniów z problemami dydaktycznymi i społecznymi. W celu podniesienia poziomu bezpieczeństwa uczniów przebywających na terenie Szkoły zapewniamy monitoring wizyjny oraz system kontrolowania osób odwiedzających szkołę. 6

7 II PODSTAWY PRAWNE Program Wychowawczy w Publicznym Gimnazjum nr 3 im. Jana Kochanowskiego w Radomiu został opracowany w oparciu o następujące akty prawne: Europejska Konwencja Praw Człowieka podpisana przez Polskę 26 listopada 1991r., ratyfikowana 19 stycznia 1993r. Karta Nauczyciela ustawa z dnia 26 stycznia 1982r. Konkordat między Rzeczpospolitą Polską a Stolicą Apostolską uchwalony 28 lipca 1993r., ratyfikowany 23 lutego 1998r. Konstytucja RP z dnia 2 kwietnia 1997r. Konwencja o Prawach Dziecka uchwalona przez ONZ 20 listopada 1989r., ratyfikowana przez Polskę 30 września 1991r. Rozporządzenie MEN z dn. 7września 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. z 2007r. nr 35, poz.222). Rozporządzenie MEN z dn. 23 grudnia 2008r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. z 2009r. nr 4, poz.17). Rozporządzenie MEN z dn. 30 kwietnia 2013r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno- pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. z 2013r. poz.532). Rozporządzenie MEN z dn. 31 stycznia 2003r. w sprawie szczegółowych form działalności wychowawczej Ministra zapobiegawczej wśród dzieci i młodzieży zagrożonych uzależnieniem (Dz. U. nr 26, poz.226). Ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii z dnia 29 lipca 2005r., z późniejszymi zmianami. Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi z dnia 26 października 1982r. (Dz. U.nr 35, poz. 230 z późn. zm.). Ustawa o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych z dnia 7 listopada 1995r. z późniejszymi zmianami (Dz. U. nr 81, poz.529). Ustawa z dnia 26 października 1982r. o postępowaniu w sprawach nieletnich (Dz. U. nr 2010, nr 33, poz. 178). Ustawa z dnia 6 kwietnia 1990r. o Policji (Dz. U. z 2011r. nr 287, poz. 1687, 7

8 z późn. zm.). Zarządzenie Nr 15/97 Komendanta Głównego Policji z dnia 16 czerwca 1977r. w sprawie form i metod działań Policji z zakresie zapobiegania i zwalczania demoralizacji i przestępczości nieletnich. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dn.27 sierpnia 2012r. w sprawie postawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół ( Dz. U. z dnia 30 sierpnia 2012r., poz. 997). Ustawa z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U r. nr 111, poz. 535 z późniejszymi zmianami). Ustawa z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. 2005r. Nr 180, poz z późniejszymi zmianami). Statut Publicznego Gimnazjum nr 3 im. J. Kochanowskiego w Radomiu Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r. Nr 258, poz. 2572, z późniejszymi zmianami). Załącznik do uchwały nr 130/214 Rady Ministrów z dnia 8 lipca 2014r. Rządowy program na lata Bezpieczna i przyjazna szkoła Program Wychowawczy uwzględnia cele i założenia następujących programów: o Zapobieganiu Niedostosowaniu Społecznemu i przestępczości wśród Dzieci i Młodzieży o Krajowy Program Przeciwdziałania Narkomanii o Krajowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie o Program Ograniczenia Przestępczości i Aspołecznych Zachowań Razem Bezpieczniej. 8

9 III CEREMONIAŁ SZKOLNY Ceremoniał szkolny jest zbiorem ustanowionych i obowiązujących norm zachowania się w czasie uroczystości szkolnych. Opisuje symbole szkoły i formy celebracji sztandaru. Stanowi integralną część z przyjętą tradycją szkolną oraz harmonogramem uroczystości i imprez szkolnych. Jest ważnym rozdziałem szkolnego programu wychowawczego. 1. Do ceremoniału szkoły należą: o Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego. o Ślubowanie klas pierwszych. o Dzień Patrona Szkoły zwany Świętem Szkoły. o Uroczyste zakończenie roku szkolnego przez klasy pierwsze i drugie; - wręczenie uczniom Odznaki im. Jana z Czarnolasu, - wręczenie uczniom nagród i wyróżnień za osiągnięcia sportowe. o Uroczyste zakończenie roku szkolnego przez klasy trzecie; - wręczenie absolwentom statuy PRYMUS i jednorazowej nagrody finansowej lub rzeczowej fundowanej przez Radę Rodziców, - wpis do Złotej Księgi Uczniów, - wręczenie uczniom nagród i wyróżnień za bardzo dobre wyniki w nauce i za osiągnięcia sportowe. 2. Uczniów obowiązuje strój galowy w czasie uroczystych akademii szkolnych organizowanych między innymi z okazji świąt państwowych - Święta Odzyskania Niepodległości, rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 maja. 3. Uczeń ma prawo reprezentować szkołę na zewnątrz, w czasie obchodów rocznic, świąt państwowych, oświatowych i innych ważnych wydarzeń. 4. Sztandar szkoły Sztandar szkolny dla społeczności szkolnej jest symbolem Polski - Narodu - Ziemi, symbolem Małej Ojczyzny, jaką jest Szkoła i jej najbliższe środowisko. Uroczystości z udziałem Sztandaru wymagają zachowania powagi, a przechowywanie, transport i przygotowanie Sztandaru do prezentacji - właściwych postaw, będących wyrazem jego poszanowania Sztandar jest przechowywany na terenie Szkoły w zamkniętej gablocie. W tej samej gablocie znajdują się insygnia pocztu sztandarowego. 9

10 4.3. Uczestnictwo w poczcie sztandarowym to najbardziej honorowa funkcja uczniowska w szkole, dlatego w jego składzie winni znajdować się uczniowie o nienagannej postawie i godni takiego zaszczytu. Skład osobowy pocztu sztandarowego (dwie obsady): 1) chorąży uczeń klasy drugiej lub trzeciej, 2) asysta dwie uczennice klasy drugiej lub trzeciej. Kadencja pocztu trwa do dwóch lat, począwszy od ślubowania w dniu zakończenia roku szkolnego (klas trzecich). O wyborze uczniów do pocztu sztandarowego są powiadamiani rodzice lub opiekunowie prawni specjalnym listem okolicznościowym. Po skończeniu kadencji nazwiska uczniów wpisane są do kroniki szkoły Powołanie obsady pocztu sztandarowego. Skład pocztu sztandarowego zostaje zatwierdzony przez Radę Pedagogiczną w miesiącu czerwcu, przed zakończeniem roku szkolnego. Decyzją Rady Pedagogicznej uczniowie mogą być odwołani ze składu pocztu sztandarowego. W takim przypadku należy dokonać wyboru uzupełniającego Insygnia pocztu sztandarowego stanowią: 1) biało-czerwone szarfy założone przez prawe ramię i wiązane pod lewym, kolorem białym do góry, 2) białe rękawiczki Chorąży i asysta powinni być ubrani w stroje galowe, określone w regulaminie szkolnym (uczeń ciemny garnitur, biała koszula i szkolny krawat; uczennice białe bluzki, ciemne spódnice i szkolne apaszki). 5. Udział sztandaru w uroczystościach na terenie Szkoły dotyczy głównie: 1) uroczystości rozpoczęcia i zakończenia roku szkolnego, 2) uroczystości rocznicowych - Święta Konstytucji 3 Maja i Dnia Odzyskania Niepodległości, 3) ceremonii ślubowania pocztu sztandarowego, 4) ceremonii ślubowania klas pierwszych, 5) ceremonii przyrzeczenia klas kończących Szkołę. 6. Ustala się następujący tekst przekazania Sztandaru i ślubowania pocztu sztandarowego: Poczet aktualny: W imieniu młodzieży klas trzecich, opuszczających mury tej Szkoły, przekazujemy w wasze ręce Jej sztandar. Jesteśmy przekonani, że będziecie godnie reprezentować społeczność uczniowską Publicznego Gimnazjum nr 3 im. Jana Kochanowskiego w Radomiu. 10

11 Poczet przejmujący: Przyrzekamy, że będziemy godnie reprezentować naszą Szkołę, dbać o Jej dobre imię, a wzorową postawą rozsławiać Ją w Polsce i na świecie. 7. Ustala się następujący tekst ślubowania klas pierwszych: Ślubujemy dbać o honor naszej Szkoły, w której będziemy zdobywać wiedzę i wychowanie, rzetelnie uczyć się na miarę swych sił, możliwości i zdolności. Ślubujemy godnie reprezentować naszą Szkołę wzorową postawą, rozsławiać Jej imię angażując się w życie kulturalne miasta. Ślubujemy służyć Ojczyźnie wszystkimi umiejętnościami i wytrwałością, nie ustawać w poszukiwaniu prawdy o sobie i świecie, godnie wypełniać obowiązki młodego Polaka, a w przyszłości ofiarnie pracować dla dobra Rzeczypospolitej Polskiej. 8. Ustala się następujący tekst przyrzeczenia klas kończących Szkołę: Przeto chciejmy wziąć przed się myśli godne siebie. Myśli ważne na ziemi, myśli ważne w niebie. Służmy poczciwej sławie, a jako kto może, Niech ku pożytku dobra spólnego pomoże! / J. Kochanowski/ Ślubujemy Ci, Szkoło, na Sztandar, strzec wiernie Twego honoru, ślubujemy nie ustawać w poszukiwaniu prawdy o sobie i świecie, a dalszą pracą i nauką rozsławiać Twoje imię. 9. Szkoła posiada swój hymn, śpiewany podczas uroczystości rozpoczęcia i zakończenia roku szkolnego, na zakończenie części oficjalnej. HYMN SZKOŁY 1 Najważniejsza dla mnie szkoła To gimnazjum numer trzy I trzy lata w niej spędzone Pozostaną w sercu mym... Ref.: Szkoła wzywa nas na lekcje, Dźwięcznym dzwonkiem wita nas, I zaprasza do znajomych gimnazjalnych jasnych klas. Kochanowski jest patronem, Każdy uczeń zna już go, To wspaniały nasz poeta Humanista wiemy to! Ref Autorką tekstu jest uczennica Karolina Syta, rok szkolny 1999/

12 Radość, uśmiech gości wszędzie. Nauczyciel ważny ktoś, Los uczniowski w jego ręce, A ty trudy wiedzy znoś. Ref.... Szkoła kształci w nas postawy. Jaki piękny jest ten świat. Uczy kochać i być prawym Być z miłością za pan brat. Ref.... Nasze serca są otwarte Na los innych, co tu kryć Zapełniamy białą kartę Naszych najpiękniejszych dni. Ref Hymn państwowy śpiewany jest podczas następujących wydarzeń szkolnych: Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego, Uroczyste zakończenie roku szkolnego, Święta Odzyskania Niepodległości. Hymnem narodowym rozpoczynamy akademie okolicznościowe. 10. Szkoła posiada motto: Służmy poczciwej sławie, a jako kto może, niech ku pożytku dobra spólnego pomoże! Jan Kochanowski 12

13 IV PODSTAWY FILOZOFICZNO-PEDAGOGICZNE PROGRAMU WYCHOWAWCZEGO Twórcy programu wychowawczego szkoły przystępując do opracowania poszczególnych zadań wychowawczych odnieśli się do podstaw filozoficznych i współczesnych teorii psychologicznych, na gruncie których wyrosła szkolna praktyka pedagogiczna. Przyjęliśmy w szkole taki system wartości, na podstawie którego będziemy kształtować integralną i harmonijną postawę życiową naszych wychowanków. Podstawą tego systemu są założenia pedagogiki personalistycznej, której podmiotem oddziaływania jest uczeń. Poprzez wychowanie personalne rozumiemy taki model oddziaływań wychowawczych, by w sposób naturalny wydobywać aktywność rozumu, serca i woli młodego człowieka, kształtować osobowość i charakter w powiązaniu z rozwojem psychofizycznym ucznia. Zakładamy zatem: kształcenie postawy szacunku i odpowiedzialności za drugiego człowieka; uwrażliwianie na godność drugiego człowieka, dążenie do posiadania ideału osobowościowego. Rozumiemy przez to takie stymulowanie procesami socjalizacyjnymi w szkole, by wychowanie do wartości znaczyło: kształtowanie sprawności etycznych, dzięki którym nasz wychowanek rozwinie w sobie skłonność i spontaniczną potrzebę czynienia dobra, motywowanie do aktywnej samodyscypliny, samowychowania, samorealizacji. Głównym zadaniem wychowania patriotycznego i obywatelskiego jest przygotowanie młodego człowieka do życia w harmonii ze społeczeństwem i państwem. 13

14 V CELE OGÓLNE PROGRAMU WYCHOWAWCZEGO 1. Wspieranie indywidualnej drogi rozwojowej. 2. Kształtowanie pozytywnych postaw społecznych. 3. Kształtowanie więzi z krajem ojczystym oraz poszanowanie dla dziedzictwa narodowego. 4. Rozwijanie poczucia jedności człowieka z otaczającym światem. 5. Kreowanie własnej przyszłości. 6. Współpraca z rodzicami i instytucjami wspomagającymi procesy dydaktyczno-wychowawcze. 14

15 VI CELE SZCZEGÓŁOWE PROGRAMU WYCHOWAWCZEGO 1. Kształtowanie umiejętności dbania o siebie, swoje zdrowie psychiczne i fizyczne, bezpieczeństwo własne i cudze: dostarczanie wiedzy na tematy rozwoju fizycznego, psychicznego i duchowego człowieka; budowanie pozytywnego obrazu własnej osoby, kształtowanie umiejętności samooceny; kształcenie wytrwałości w osiąganiu bliskich celów związanych z własnym rozwojem metodą drobnych kroków; rozwijanie uzdolnień, zainteresowań, stymulowanie twórczości ucznia; kompensowanie deficytów i braków rozwojowych; rozwijanie świadomości i umiejętności poszukiwania pomocy w sytuacjach problemowych u osób przygotowanych do podejmowania interwencji profilaktycznej i kryzysowej; 2. Kształtowanie postaw szacunku, życzliwości i tolerancji oraz zdolności empatii wobec innych ludzi: dostarczanie wiedzy na temat roli rodziny, grupy rówieśniczej w życiu człowieka - zaspokajanie potrzeb, kształtowanie wartości i postaw; uświadomienie znaczenia pozytywnych więzi i relacji w rodzinie i grupie społecznej; dostarczanie wiedzy na temat praw i obowiązków człowieka, ucznia; kształtowanie postaw odpowiedzialności za siebie i innych; oddziaływanie na ucznia i jego środowisko w celu eliminowania zachowań agresywnych i patologicznych; rozwijanie umiejętności skutecznego porozumienia się, pracy zespołowej, rozwiązywania konfliktów; rozwijanie samorządności jako przygotowanie do udziału w życiu społecznym. 3. Przygotowanie do samodzielnego poszukiwania potrzebnych informacji oraz świadomego i odpowiedzialnego korzystania ze środków masowego przekazu: dostarczanie uczniom wiadomości na temat różnych źródeł wiedzy we współczesnym świecie i kształcenie umiejętności korzystania z nich; 15

16 uświadomienie zagrożeń jakie niesie rozwój technologii medialnych i komunikacyjnych oraz nasilenie działań mających na celu przestrzeganie przez uczniów Procedury korzystania z telefonów komórkowych oraz innych urządzeń telekomunikacyjnych. 4. Przygotowanie uczniów do podejmowania decyzji zgodnych z wymaganiami ochrony zasobów środowiska: poznanie środowiska naturalnego człowieka; poznanie problemów ekologicznych regionów Polski, ze szczególnym uwzględnieniem okolic Radomia; rozszerzenie wiedzy na temat sposobów przeciwdziałania degradacji środowiska; kształcenie kreatywnych postaw na rzecz ochrony przyrody. 5. Przygotowanie do korzystania z dorobku kultury i dziedzictwa narodowego: poznanie najbliższego środowiska kulturowego i specyfiki swojego regionu; uczenie właściwego zachowania wobec symboli narodowych i miejsc pamięci. 6. Uczenie przedsiębiorczości oraz umiejętności autoprezentacji i optymalnego wyboru dalszych dróg kształcenia się uczniów. 7. Podnoszenie wiedzy pedagogicznej rodziców poprzez wywiadówki tematyczne i informacje na stronie internetowej Szkoły, współorganizację imprez szkolnych i pozaszkolnych, spotkania ze specjalistami z dziedziny wychowania. 16

17 VII MISJA I WIZJA SZKOŁY Wychowanie rozumiemy jako proces - wspomagania i wspierania Dziecka w rozwoju - ukierunkowany na osiągnięcie pełnej dojrzałości fizycznej, psychicznej, społecznej i duchowej poprzez przekazywanie Mu norm zachowań, wartości i idei. ( według definicji - prof. Z. B. Gasia) Za wartości priorytetowe, które pragniemy przekazać naszym uczniom uznaliśmy: - odpowiedzialność za siebie i innych - prawdę - dobro - tolerancję - miłość i wrażliwość - patriotyzm - umiłowanie piękna. Z przyjętych wartości wynika misja szkoły skierowana do uczniów: Świat jest piękny, gdy rządzi nim prawda, dobro, ludzie są tolerancyjni, umieją kochać i szanować drugiego człowieka, rodzinę, ojczyznę i naturę. Chcemy w naszej szkole pomóc Ci odkrywać bogactwo świata, ucząc odpowiedzialności za siebie i innych w myśl renesansowego przesłania Patrona Szkoły - Jana Kochanowskiego: Służmy poczciwej sławie, a jako kto może niech ku pożytku dobra spólnego pomoże. Wizja szkoły, czyli przyszłościowy obraz naszej placówki, to długofalowe, zaplanowane działania, których celem jest dążenie do stworzenia szkoły marzeń zarówno dla uczniów jak i nauczycieli oraz rodziców. 17

18 Nauczyciele w naszej szkole : posiadają wysokie kwalifikacje zawodowe; poszerzają swoją wiedzę i umiejętności wychowawcze i dydaktyczne z uwzględnieniem potrzeb szkoły, środowiska i rynku pracy; dzielą się doświadczeniem ; cieszą się szacunkiem i zaufaniem uczniów i rodziców; stanowią zintegrowany zespół. Uczniowie w naszej szkole: są współgospodarzami szkoły i inicjatorami działań o charakterze kulturalnym, sportowym, charytatywnym i ekologicznym; działają aktywnie w samorządzie uczniowskim; uczestniczą w różnorodnych formach zajęć pozalekcyjnych i rozwijają swoje zainteresowania; poznają Ojczyznę i Europę uczestnicząc w konkursach, wycieczkach, rajdach; współzawodniczą w nauce i sporcie, wzajemnie mobilizując się do osiągania jak najlepszych wyników w szkole i poza nią; podejmują wraz z wychowawcami wysiłki na rzecz przeciwdziałania agresji i nałogom w środowisku młodzieżowym posługują się technologią informacyjną w celu nawiązywania kontaktów między szkołami, uczniami i instytucjami we współczesnej Europie. 18

19 VIII WZORCOWY MODEL WYCHOWANKA GIMNAZJUM 1. Optymalnym efektem spełnienia celów i zadań wychowawczych przyjętych do realizacji w gimnazjum powinien być uczeń, który: jest odpowiedzialny za siebie i innych, ma świadomość swej wartości, posiada uporządkowaną wiedzę, podejmuje rozważnie decyzje, posiada sprecyzowany system wartości, charakteryzuje się wysoką kulturą osobistą, jest wytrwały w dążeniu do celu, odznacza się postawą patriotyczną i obywatelską, jest empatyczny, jest przygotowany do życia w społeczeństwie, umie poradzić sobie w trudnych sytuacjach życiowych, jest przygotowany do radzenia sobie na rynku pracy, potrafi planować swoją przyszłość, jest człowiekiem prawdziwie wolnym i kreatywnym. 19

20 IX SFERY WYCHOWAWCZE, CELE OPERACYJNE I FORMY REALIZACJI POSZCZEGÓLNYCH ZADAŃ 1. BEZPIECZEŃSTWO W SZKOLE I POZA NIĄ INTEGRACJA SPOŁECZNOŚCI SZKOLNEJ Nikt nie jest samotną wyspą CELE FORMA REALIZACJI 1. Wyrabianie nawyków właściwego zachowania w sytuacjach zagrożenia zdrowia i życia. 2. Przestrzeganie prawa i norm obowiązujących w szkole i poza nią min. dotyczących stroju codziennego ucznia, zakazu korzystanie z urządzeń telekomunikacyjnych poszanowania osoby nauczyciela jako funkcjonariusza państwowego Zapoznanie z zasadami, regulaminami, przepisami BHP i p. pożarowymi obowiązującymi w szkole i poza nią. Zapoznanie z dokumentami regulującymi pracę szkoły: statut, programy, procedury. Wykorzystanie tekstów literackich. Kontrakty: klasowe, indywidualne, z rodzicami Zajęcia wg Programu Spójrz Inaczej, 3. Rozwijanie odpowiedzialności za własne i cudze zdrowie. 4. Wyrabianie umiejętności udzielania pierwszej pomocy w sytuacjach zagrożenia zdrowia i życia 5. Uzmysłowienie szkód ekonomicznych, indywidualnych, społecznych spowodowanych brakiem zachowania bezpieczeństwa, lekkomyślnością, nieprzestrzeganiem ustalonych reguł. Warsztaty i pogadanki na tematycznych lekcjach wychowawczych. Filmy szkoleniowe. Pogadanki. Zapoznanie z zasadami savoir vivre. Dyżury nauczycieli i uczniów. Rozmowy indywidualne z uczniami i rodzicami. Zajęcia integracyjne. Uroczystości klasowe. Pomoc koleżeńska- wolontariat 6. Integracja grup rówieśniczych w gimnazjum. 7. Kultywowanie tradycji i symboliki szkolnej. Nauka tekstu i melodii hymnu szkolnego. Rajdy. Otrzęsiny Beanalia.. Bal Renesansowy. Bal klas III 20

21 2. PRZECIWDZIAŁANIE PRZEMOCY I AGRESJI W ŚRODOWISKU SZKOLNYM Każde pokolenie powinno zdawać sobie sprawę, iż wolność nie polega na tym, żeby robić, co nam się żywnie podoba, ale na prawie do robienia tego, co należy Cele 1.Poznanie potrzeb i problemów uczniów i ich środowiska Formy realizacji Zajęcia integrujące Kwestionariusz osobowy ucznia PG nr 3 Diagnoza ankiety, opinie, rozmowy indywidualne Opinie z PPP 2. Przeciwdziałanie wagarom 3. Zapobieganie zachowaniom agresywnym i przemocowym Karta kontroli frekwencji Rozmowy indywidualne z uczniami i rodzicami Kontrakty klasowe i indywidualne Zajęcia wg programu Spójrz Inaczej Zajęcia wg programu Myślę nie- mówię nie Realizacja procedur interwencji w sytuacjach kryzysowych 4. Współpraca z instytucjami wspierającymi opiekuńczo- wychowawczą funkcję szkoły Zespoły Interdyscyplinarne Spotkania z przedstawicielami Policji i Straży Miejskiej Wnioskowanie do Sądu Rodzinnego i Nieletnich 21

22 3. ROZWÓJ OSOBOWY. ROZWIJANIE UZDOLNIEŃ I ZAINTERESOWAŃ Powiedz mi a zapomnę, Pokaż mi a zapamiętam, Pozwól mi wziąć udział a zrozumiem CELE FORMY REALIZACJI 1. Wyrabianie umiejętności działania zespołowego. 2. Pobudzanie aktywności uczniów i rozwijanie ich zdolności w różnych dziedzinach pozaszkolnych przy współpracy z rodzicami. 3. Ukazanie różnych form spędzania czasu wolnego. 4. Nauka asertywności i efektywnego zarządzania emocjami. 5. Zachęcanie do uczestnictwa w kulturze i kształcenie umiejętności krytycznego jej odbioru. 6. Kreowanie własnej przyszłości. Kształcenie postawy dojrzałej samodzielności. 7. Kształtowanie umiejętności autoprezentacji uczniów w szkole i poza nią. Współpraca z instytucjami w ramach CAL-u i Ośrodkami Kultury. Udział w konkursach tematycznych i zajęciach sportowych. Udział w kulturze wysokiej: kino, teatr, wystawy, muzeum, filharmonii. Współpraca z instytucjami wspomagającymi wybór szkoły i zawodu. Zajęcia z orientacji zawodowej. Wykorzystanie zasobów biblioteki i technologii informatycznych. Zajęcia pozalekcyjne. Zajęcia warsztatowe. Udział w giełdzie szkół klas trzecich. Projekty edukacyjne, konkursy, prezentacje, imprezy szkolne. 4.KSZTAŁTOWANIE POSTAW PATRIOTYCZNYCH I POGŁĘBIANIE POCZUCIA TOŻSAMOŚCI NARODOWEJ Ojczyzna to jeden zbiorowy obowiązek CELE FORMY REALIZACJI 1. Wskazywanie wzorców osobowych postaci historycznych. 2. Kształtowanie umiejętności, krytycznej oceny wydarzeń historycznych i postaci w nich uczestniczących. 3. Kształtowanie poczucie umiłowania wolności i poznanie sylwetek ludzi o nią walczących. 4. Przybliżenie historii symboli narodowych oraz kształtowanie właściwego zachowania wobec nich. 5. Poszanowanie polskiego dziedzictwa narodowego i wyrabianie poczucia dumy narodowej. 6. Dbałość o kulturę i czystość języka ojczystego. 7. Kształtowanie postaw szacunku wobec dóbr i odrębności kultur świata. 8. Kształtowanie postawy świadomego odbioru prasy i informacji przekazywanych przez masmedia Prezentacja sylwetek wybitnych Polaków. Udział w obchodach świąt narodowych. Uczestnictwo w wycieczkach do miejsc pamięci narodowej. Nauka słów i melodii hymnu narodowego. Kultywowanie szkolnych tradycji. Utrwalanie właściwych postaw. Sala muzealna Galeria historyczna. Prezentacja sylwetek wybitnych postaci. Poszukiwanie autorytetów Walka z wulgaryzmami. Konkursy językowe. Kształcenie umiejętności samodzielnego pisania tekstów literackich i publicystycznych. 22

23 5. WALKA Z NAŁOGAMI I CHOROBAMI SPOŁECZNYMI PROMOWANIE ZDROWEGO STYLU ŻYCIA Szlachetne zdrowie CELE 1. Poszerzanie wiedzy na temat przyczyn i rodzajów uzależnień oraz wpływów tych uzależnień na życie człowieka i jego najbliższych. 2. Rozbudzanie potrzeby niesienia pomocy ludziom uzależnionym oraz potrzeby działania na rzecz innych. 3. Propagowanie zachowań zmierzających do eliminowania uzależnień. 4. Propagowanie oświaty zdrowotnej. 5. Kształtowanie umiejętności racjonalnego wykorzystania czasu na naukę i wypoczynek. FORMY REALIZACJI Zajęcia warsztatowe, spotkania ze specjalistami Projekcje filmów. Konkursy i wystawy tematyczne. Debata profilaktyczna. Upowszechnianie form aktywnego wypoczynku. Nauka form i metod uczenia się. Pogadanki na temat zdrowego odżywiania się i zdrowej żywności. 6. TO NASZA MAŁA OJCZYZNA. Znasz li ten kraj CELE FORMY REALIZACJI 1. Rozwijanie i uprawianie turystyki regionalnej. 2. Zainteresowanie regionem i miastem ze szczególnym uwzględnieniem walorów historycznych, gospodarczych i tematycznych. 3. Znani i nieznani ziemi radomskiej. 4. Kształtowanie postaw życiowych uczniów w oparciu o wartości ideowe płynące z twórczości Jana Kochanowskiego. Rajdy, wycieczki, konkursy, pogadanki, wystawy tematyczne Różne formy prezentacji postaci związanych z regionem. Konkurs wiedzy o regionie. Współpraca z Centrum Rzeźby Współczesnej w Orońsku Dni Patrona Szkoły. 23

24 7. ZIEMIA NASZA PLANETĄ Jestem cząstką natury. CELE FORMY REALIZACJI 1. Kształtowanie świadomości ekologicznej i właściwych postaw wobec środowiska naturalnego. 2. Poznawanie zagrożeń cywilizacyjnych i negatywnych zmian zachodzących w przyrodzie oraz sposobów ochrony przed nimi. 3. Wdrażanie do pracy na rzecz upiększenia najbliższego otoczenia i uświadamianie znaczenia integracji działań na rzecz środowiska. 4. Wdrażanie do odpowiedzialności za czystość i estetykę najbliższego środowiska Projekcje filmów. Współpraca z instytucjami działającymi na rzecz ekologii m.in. - z firmą Radkom, Reba, Jodła Centrum Edukacji Ekologicznej. Konkursy i wycieczki. Redagowanie gazetki szkolnej. Udział w działaniach proekologicznych w obchodach Dni Ziemi i w akcji Sprzątanie świata. 8. KSZTAŁTOWANIE POSTAW PROEUROPEJSKICH W Europie zawsze byliśmy CELE FORMY REALIZACJI Nawiązanie współpracy z Centrum Edukacji Europejskiej. 1. Określenie miejsca roli Polski i Polaków w integrującej się Europie. Uświadomienie wad i zalet narodowych. 2. Kształtowanie szacunku i tolerancji dla innych narodów, ich kultur, tradycji. 3. Propagowanie wiedzy o państwach członkowskich Unii Europejskich, procesach integracyjnych, celach i założeniach Wspólnot Europejskich. 4. Uświadomienie konieczności i korzyści z nauki języków obcych oraz wiedzy informatycznej Pogadanki, dyskusje, projekcje filmów, dyskusje. Obchody "Dnia Europejskiego" - 9 maja. Organizacja Dni Języków Obcych. Upowszechnianie informacji poprzez wystawy w gablotach na holu szkoły. 24

PROGRAM WYCHOWAWCZY rok szkolny 2011/2012 GIMNAZJUM NR 6 W LEGIONOWIE

PROGRAM WYCHOWAWCZY rok szkolny 2011/2012 GIMNAZJUM NR 6 W LEGIONOWIE PROGRAM WYCHOWAWCZY rok szkolny 2011/2012 GIMNAZJUM NR 6 W LEGIONOWIE GŁÓWNE CELE DZIAŁAŃ WYCHOWAWCZYCH: 1. Szerzenie wiedzy o prawach dziecka oraz prawach i obowiązkach ucznia wśród uczniów. 2. Kształtowanie

Bardziej szczegółowo

NIE DLA SZKOŁY, LECZ DLA ŻYCIA SIĘ UCZYMY

NIE DLA SZKOŁY, LECZ DLA ŻYCIA SIĘ UCZYMY WIZJA SZKOŁY NIE DLA SZKOŁY, LECZ DLA ŻYCIA SIĘ UCZYMY MISJA SZKOŁY Jesteśmy szkołą sprzyjającą wszechstronnemu rozwojowi każdego ucznia, szanujemy jego godność oraz wolność światopoglądową i wyznaniową.

Bardziej szczegółowo

Szkolny Program Profilaktyki

Szkolny Program Profilaktyki Szkolny Program Profilaktyki Publicznego Gimnazjum nr 1 w Żaganiu Motto: Papierosy, alkohol, narkotyki, AIDS... czyli jak się nie zgubić w supermarkecie świata. Wstęp PROFILAKTYKA jest chronieniem człowieka

Bardziej szczegółowo

Program Wychowawczy Gimnazjum im. Bohaterów Bitwy Warszawskiej 1920 r. w Stanisławowie Pierwszym na rok szkolny 2015/2016

Program Wychowawczy Gimnazjum im. Bohaterów Bitwy Warszawskiej 1920 r. w Stanisławowie Pierwszym na rok szkolny 2015/2016 Program Wychowawczy Gimnazjum im. Bohaterów Bitwy Warszawskiej 1920 r. w Stanisławowie Pierwszym na rok szkolny 2015/2016 Informacje o programie Program wychowawczy Gimnazjum opracowany został w oparciu

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI. Gimnazjum Mistrzostwa Sportowego USTECKIEGO TOWARZYSTWA OŚWIATOWEGO W USTCE

PROGRAM PROFILAKTYKI. Gimnazjum Mistrzostwa Sportowego USTECKIEGO TOWARZYSTWA OŚWIATOWEGO W USTCE PROGRAM PROFILAKTYKI Gimnazjum Mistrzostwa Sportowego USTECKIEGO TOWARZYSTWA OŚWIATOWEGO W USTCE Podstawę prawną opracowanego Programu Profilaktyki stanowią: 1. Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY. SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 9 Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Warszawie na lata 2014-2017

KONCEPCJA PRACY. SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 9 Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Warszawie na lata 2014-2017 KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 9 Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Warszawie na lata 2014-2017 Koncepcja pracy szkoły została opracowana w oparciu o: Ustawę o systemie oświaty z dnia 7 września

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYCHOWAWCZY GIMNAZJUM NR 2 IM. J. KOCHANOWSKIEGO W ZGIERZU z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI Rok szkolny 2011/2012

PROGRAM WYCHOWAWCZY GIMNAZJUM NR 2 IM. J. KOCHANOWSKIEGO W ZGIERZU z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI Rok szkolny 2011/2012 PROGRAM WYCHOWAWCZY GIMNAZJUM NR 2 IM. J. KOCHANOWSKIEGO W ZGIERZU z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI Rok szkolny 2011/2012 WSTĘP Gimnazjum realizuje cele zawarte w Podstawie Programowej kształcenia ogólnego oraz

Bardziej szczegółowo

Plan wychowawczy dla klasy V na rok szkolny 2014/2015. Wychowawca: Aneta Śliwa

Plan wychowawczy dla klasy V na rok szkolny 2014/2015. Wychowawca: Aneta Śliwa Plan wychowawczy dla klasy V na rok szkolny 2014/2015 : Aneta Śliwa ZADANIA FORMY REALIZACJI SPOSOBY DZIAŁANIA ODPOWIEDZIALNI TERMIN REALIZACJI 1. Pierwsze spotkanie z Godzina wychowawcza: Wrzesień wychowawcą-

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI GIMNAZJUM NR 1 IM. H. SIENKIEWICZA W ŁOWICZU Program został uchwalony przez Radę Rodziców w porozumieniu z Radą Pedagogiczną w dn. 22. 09. 2015 roku Spis treści I. Podstawa

Bardziej szczegółowo

Szkolny Program Profilaktyczny. Gimnazjum nr 39 im rtm. Witolda Pileckiego we Wrocławiu

Szkolny Program Profilaktyczny. Gimnazjum nr 39 im rtm. Witolda Pileckiego we Wrocławiu Szkolny Program Profilaktyczny Gimnazjum nr 39 im rtm. Witolda Pileckiego we Wrocławiu Wrocław 2008 1 Przedmiotem profilaktyki może być każdy problem, w odniesieniu do którego odczuwamy potrzebę uprzedzającej

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYCHOWAWCZY XV Liceum Ogólnokształcącego im. Zjednoczonej Europy w Gdańsku

PROGRAM WYCHOWAWCZY XV Liceum Ogólnokształcącego im. Zjednoczonej Europy w Gdańsku PROGRAM WYCHOWAWCZY XV Liceum Ogólnokształcącego im. Zjednoczonej Europy w Gdańsku Misja szkoły XV Liceum Ogólnokształcące im. Zjednoczonej Europy w Gdańsku jest szkołą, które swoje działania opiera na

Bardziej szczegółowo

Program Wychowawczy Szkoły

Program Wychowawczy Szkoły Zespół Szkół im. Jana Kochanowskiego w Częstochowie Program Wychowawczy Szkoły na rok szkolny 2015/2016 Częstochowa, sierpień 2015 Podstawy prawne: 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI. Zespołu Szkół Zawodowych im. Stefana Bobrowskiego w Rawiczu 2011/2012

PROGRAM PROFILAKTYKI. Zespołu Szkół Zawodowych im. Stefana Bobrowskiego w Rawiczu 2011/2012 PROGRAM PROFILAKTYKI Zespołu Szkół Zawodowych im. Stefana Bobrowskiego w Rawiczu 2011/2012 1 Przedmiotem profilaktyki może być każdy problem, w odniesieniu do którego odczuwamy potrzebę uprzedzającej interwencji

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY. SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 9 Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Warszawie na rok szkolny 2013/2014

KONCEPCJA PRACY. SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 9 Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Warszawie na rok szkolny 2013/2014 KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 9 Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Warszawie na rok szkolny 2013/2014 Koncepcja pracy szkoły została opracowana w oparciu o: Ustawę o systemie oświaty z dnia

Bardziej szczegółowo

Program wychowawczo-profilaktyczny Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Jaworowie

Program wychowawczo-profilaktyczny Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Jaworowie Program wychowawczo-profilaktyczny Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Jaworowie Przesłanie naszych działań pedagogicznych: W wychowaniu chodzi o to, aby człowiek stawał się bardziej człowiekiem. Jan

Bardziej szczegółowo

Program Profilaktyki. Szkoły Podstawowej Nr 9 im. Jana Kochanowskiego w Gorzowie Wlkp.

Program Profilaktyki. Szkoły Podstawowej Nr 9 im. Jana Kochanowskiego w Gorzowie Wlkp. Program Profilaktyki Szkoły Podstawowej Nr 9 im. Jana Kochanowskiego w Gorzowie Wlkp. I Program został opracowany w oparciu o: akty prawne Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997r.

Bardziej szczegółowo

Projekt Jestem bezpieczny w szkole i ty też

Projekt Jestem bezpieczny w szkole i ty też Projekt Jestem bezpieczny w szkole i ty też Zespół Szkół Publicznych w Kopytowej WSTĘP Celem kształcenia i wychowania na wszystkich etapach edukacyjnych jest wspomaganie wszechstronnego i harmonijnego

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 27 W BIELSKU-BIAŁEJ

PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 27 W BIELSKU-BIAŁEJ PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 27 W BIELSKU-BIAŁEJ Człowiek jest wielki nie przez to, co ma, nie przez to, kim jest, lecz przez to, czym dzieli się z innymi. Jan Paweł II SPIS TREŚCI 1. Podstawa

Bardziej szczegółowo

I. Funkcjonowanie szkoły zgodnie z jej statutem i prawem oświatowym.

I. Funkcjonowanie szkoły zgodnie z jej statutem i prawem oświatowym. Koncepcja pracy szkoły Organizacja pracy szkoły I. Funkcjonowanie szkoły zgodnie z jej statutem i prawem oświatowym. 1. Aktualizowanie prawa wewnątrzszkolnego pod kątem zgodności z obowiązującym stanem

Bardziej szczegółowo

Szkolny Program Wychowawczy na lata 2012/2013 2013/2014 2014/2015

Szkolny Program Wychowawczy na lata 2012/2013 2013/2014 2014/2015 Zespół Szkół Sportowych Szkoła Podstawowa Nr 8 im. J. Skrzeka i P. Wójcika w Siemianowicach Śląskich Szkolny Program Wychowawczy na lata 2012/2013 2013/2014 2014/2015 Spis treści: 1. Podstawy prawne tworzenia

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 3 im. doktora Janusza Petera w Tomaszowie Lubelskim na lata 2011-2016

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 3 im. doktora Janusza Petera w Tomaszowie Lubelskim na lata 2011-2016 KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 3 im. doktora Janusza Petera w Tomaszowie Lubelskim na lata 2011-2016 Koncepcja pracy szkoły została opracowana w oparciu o: 1. Ustawę o systemie oświaty z dnia 7

Bardziej szczegółowo

RAMOWY PLAN PRACY WYCHOWAWCZEJ w Technicznych Zakładach Naukowych opracowany przez Zespół Wychowawczy KLASA I. Kształtowanie poczucia więzi klasowej

RAMOWY PLAN PRACY WYCHOWAWCZEJ w Technicznych Zakładach Naukowych opracowany przez Zespół Wychowawczy KLASA I. Kształtowanie poczucia więzi klasowej RAMOWY PLAN PRACY WYCHOWAWCZEJ w Technicznych Zakładach Naukowych opracowany przez Zespół Wychowawczy Główne kierunki Organizacja zespołu klasowego Integracja społeczności klasowej KLASA I Zapoznanie z

Bardziej szczegółowo

Koncepcja pracy Szkoły Podstawowej nr 4 w Jarocinie na lata

Koncepcja pracy Szkoły Podstawowej nr 4 w Jarocinie na lata Koncepcja pracy Szkoły Podstawowej nr 4 w Jarocinie na lata 2016-2020. Podstawa prawna: Koncepcja pracy szkoły została opracowana w oparciu o: 1. Ustawę o systemie oświaty z dn. 7 września 1991r. (Dz.

Bardziej szczegółowo

Program Wychowawczy Społecznego Gimnazjum Stowarzyszenia Muzyków Polskich PRO ARTE w Łodzi

Program Wychowawczy Społecznego Gimnazjum Stowarzyszenia Muzyków Polskich PRO ARTE w Łodzi Program Wychowawczy Społecznego Gimnazjum Stowarzyszenia Muzyków Polskich PRO ARTE w Łodzi Nadrzędnym celem wychowawczym Społecznego Gimnazjum Stowarzyszenia Muzyków Polskich PRO ARTE jest wspomaganie

Bardziej szczegółowo

Koncepcja pracy szkoły

Koncepcja pracy szkoły szkoły Gimnazjum w Koźmicach Wielkich opracowana i zatwierdzona przez Radę Pedagogiczną dnia 17 maja 2010 roku. U nas znajdziesz dobre wychowanie, nowe umiejętności, przyjazną atmosferę 2 Dążymy, aby nasze

Bardziej szczegółowo

CEREMONIAŁ POCZTU SZTANDAROWEGO W ZESPOLE SZKÓŁ W NURZE

CEREMONIAŁ POCZTU SZTANDAROWEGO W ZESPOLE SZKÓŁ W NURZE CEREMONIAŁ POCZTU SZTANDAROWEGO W ZESPOLE SZKÓŁ W NURZE Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej Publiczne Gimnazjum im. Papieża Jana Pawła II SZTANDAR SZKOLNY 1. Sztandar Szkolny dla społeczności szkolnej

Bardziej szczegółowo

Szkolny Program Profilaktyki. Publicznego Gimnazjum w Zespole Szkół w Stojadłach

Szkolny Program Profilaktyki. Publicznego Gimnazjum w Zespole Szkół w Stojadłach Szkolny Program Profilaktyki Publicznego Gimnazjum w Zespole Szkół w Stojadłach Stojadła 2010 PODSTAWA PROGRAMOWA A PROGRAM PROFILAKTYCZNY Rozporządzenie MEN i Sportu z 26.02.2002r. w sprawie podstawy

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI

PROGRAM PROFILAKTYKI Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Integracyjnymi im. Mieszka I w Świnoujściu PROGRAM PROFILAKTYKI ROK SZKOLNY 2010 2015 Tworzenie programu profilaktyki, to nic innego, jak planowanie pewnego specyficznego

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYCZNY GIMNAZJUM NR 2 IM. JANA PAWŁA II W PANIÓWKACH

PROGRAM PROFILAKTYCZNY GIMNAZJUM NR 2 IM. JANA PAWŁA II W PANIÓWKACH PRZEDMIOTEM PROFILAKTYKI MOŻE BYĆ KAŻDY PROBLEM, W ODNIESIENIU DO KTÓREGO ODCZUWAMY POTRZEBĘ UPRZEDZAJĄCEJ INTERWENCJI ORAZ WOBEC KTÓREGO MOŻNA ZASTOSOWAĆ ŚRODKI ZARADCZE Krzysztof Wojcieszek PROGRAM PROFILAKTYCZNY

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYCZNY PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI W BODZANOWIE 2013-2015

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYCZNY PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI W BODZANOWIE 2013-2015 SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYCZNY PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI W BODZANOWIE 2013-2015 SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI W PRAWIE OŚWIATOWYM Podstawa prawna : 1. Ustawa o Systemie Oświaty

Bardziej szczegółowo

Program Wychowawczy na rok szkolny 2011/2012

Program Wychowawczy na rok szkolny 2011/2012 Program Wychowawczy na rok szkolny 2011/2012 Program opracowany w oparciu o: 1. Konstytucję Rzeczypospolitej Polskiej 2. Konwencję Praw Dziecka z 20.11. 1989 r. 3. Ustawę z 7 września 1991r. o systemie

Bardziej szczegółowo

Czuję się zdrowo i bezpiecznie

Czuję się zdrowo i bezpiecznie Szkoła Podstawowa nr 13 im. Komisji Edukacji Narodowej w Jeleniej Górze Szkolny program profilaktyki Czuję się zdrowo i bezpiecznie realizowany w latach 2016-2019 Jelenia Góra 2016 WSTĘP Człowiek jako

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM WYCHOWAWCZY ZESPOŁU EDUKACYJNEGO BLOK W TORUNIU NA LATA 2011-2013

SZKOLNY PROGRAM WYCHOWAWCZY ZESPOŁU EDUKACYJNEGO BLOK W TORUNIU NA LATA 2011-2013 SZKOLNY PROGRAM WYCHOWAWCZY ZESPOŁU EDUKACYJNEGO BLOK W TORUNIU NA LATA 2011-2013 W wychowaniu chodzi właśnie o to, ażeby człowiek stawał się coraz bardziej człowiekiem o to, ażeby bardziej był, a nie

Bardziej szczegółowo

Program wychowawczy dla XCVII LO i Technikum nr 12 Zespołu Szkół nr 12 im. Olimpijczyków Polskich w Warszawie ul. Siennicka 15 na lata

Program wychowawczy dla XCVII LO i Technikum nr 12 Zespołu Szkół nr 12 im. Olimpijczyków Polskich w Warszawie ul. Siennicka 15 na lata Program wychowawczy dla XCVII LO i Technikum nr 12 Zespołu Szkół nr 12 im. Olimpijczyków Polskich w Warszawie ul. Siennicka 15 na lata 2016-2019 (do realizacji w roku szkolnym 2016/2017) Podstawy prawne

Bardziej szczegółowo

Program profilaktyki Szkoły Podstawowej im. por. Izydora Kołakowskiego. w Domanowie i Szkoły Filialnej w Świrydach dla

Program profilaktyki Szkoły Podstawowej im. por. Izydora Kołakowskiego. w Domanowie i Szkoły Filialnej w Świrydach dla Program profilaktyki Szkoły Podstawowej im. por. Izydora Kołakowskiego w Domanowie i Szkoły Filialnej w Świrydach dla oddziału przedszkolnego i klas I III na lata 2016/ 2019 Podstawa prawna: Konstytucja

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM WYCHOWAWCZY ZESPOŁU PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W ZAJĄCZKOWIE

SZKOLNY PROGRAM WYCHOWAWCZY ZESPOŁU PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W ZAJĄCZKOWIE Załącznik nr 5 do protokołu z posiedzenie Rady Pedagogicznej Zespołu Placówek Oświatowych w Zajączkowie z dnia 30.08.2016r. SZKOLNY PROGRAM WYCHOWAWCZY ZESPOŁU PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W ZAJĄCZKOWIE 1.PODSTAWA

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYCHOWAWCZY. Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 3 im. Jana Pawła II w Rudzie Śląskiej

PROGRAM WYCHOWAWCZY. Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 3 im. Jana Pawła II w Rudzie Śląskiej PROGRAM WYCHOWAWCZY Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 3 im. Jana Pawła II w Rudzie Śląskiej,,W wychowaniu chodzi właśnie o to, ażeby człowiek stawał się coraz bardziej człowiekiem Jan Paweł II PROGRAM

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY WYCHOWAWCZEJ KLAS V

PLAN PRACY WYCHOWAWCZEJ KLAS V PLAN PRACY WYCHOWAWCZEJ KLAS V TEMATYKA SPOSOBY REALIZACJI OCZEKIWANE EFEKTY UWAGI DEMOKRACJA - wybór samorządu klasowego i szkolnego - wyłonienie wspólnych zadań klasowych - autonomiczność działań w wystroju

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYCHOWANIA PATRIOTYCZNEGO DLA ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH W STRZELINIE

PROGRAM WYCHOWANIA PATRIOTYCZNEGO DLA ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH W STRZELINIE PROGRAM WYCHOWANIA PATRIOTYCZNEGO DLA ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH W STRZELINIE Podstawa prawna: 1.Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. ( Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z póżn. zm.).

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYCHOWAWCZY. SZKOŁY PODSTAWOWEJ im. Emilii Sczanieckiej w Konarzycach

PROGRAM WYCHOWAWCZY. SZKOŁY PODSTAWOWEJ im. Emilii Sczanieckiej w Konarzycach PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY PODSTAWOWEJ im. Emilii Sczanieckiej w Konarzycach Rok szkolny 2014/2015 Szkolny Program Wychowawczy Szkoły Podstawowej im. E. Sczanieckiej w Konarzycach zakłada wszechstronny

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa nr 1 w Lubiczu Dolnym SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI NA LATA

Szkoła Podstawowa nr 1 w Lubiczu Dolnym SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI NA LATA Szkoła Podstawowa nr 1 w Lubiczu Dolnym SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI NA LATA 2013 2014 2014 2015 2015-2016 PODSTAWY PRAWNE SZKOLNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI 1. Konstytucja Rzeczypospolitej Art. 72. 2. Konwencja

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA FUNKCJONOWANIA I ROZWOJU NIEPUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. JANA PAWŁA II W BRZEGACH. Na lata

KONCEPCJA FUNKCJONOWANIA I ROZWOJU NIEPUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. JANA PAWŁA II W BRZEGACH. Na lata KONCEPCJA FUNKCJONOWANIA I ROZWOJU NIEPUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. JANA PAWŁA II W BRZEGACH Na lata 2012-2017 Koncepcja funkcjonowania i rozwoju szkoły została opracowana w oparciu o: 1.Ustawę o systemie

Bardziej szczegółowo

Szkolny program wychowawczy

Szkolny program wychowawczy Szkolny program wychowawczy w Zespole Szkół Agrobiznesu w Człuchowie Człuchów, luty 2016r. 1 Podstawa prawna 1. Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997r. (Dz.U. z 1997 r. nr 78 poz. 483

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYCHOWAWCZY Szkoły Podstawowej im. Edmunda Bojanowskiego w Kunowie

PROGRAM WYCHOWAWCZY Szkoły Podstawowej im. Edmunda Bojanowskiego w Kunowie PROGRAM WYCHOWAWCZY Szkoły Podstawowej im. Edmunda Bojanowskiego w Kunowie 2016-2019 Naczelnym celem wychowania w Szkole Podstawowej Im. Edmunda Bojanowskiego w Kunowie jest wychowanie dziecka świadomego

Bardziej szczegółowo

Program Wychowawczy Gimnazjum Nr 1 im. Kazimierza Wielkiego w Radoszycach na rok szkolny 2015/2016 PROGRAM WYCHOWAWCZY

Program Wychowawczy Gimnazjum Nr 1 im. Kazimierza Wielkiego w Radoszycach na rok szkolny 2015/2016 PROGRAM WYCHOWAWCZY PROGRAM WYCHOWAWCZY GIMNAZJUM NR 1 IM. KAZIMIERZA WIELKIEGO W RADOSZYCACH NA ROK SZKOLNY 20015/ 2016 Program opracowali nauczyciele Gimnazjum Nr 1 im. Kazimierza Wielkiego w Radoszycach pod kierunkiem

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYCHOWAWCZY Szkoły Podstawowej nr 59 im. gen. J. H. Dąbrowskiego

PROGRAM WYCHOWAWCZY Szkoły Podstawowej nr 59 im. gen. J. H. Dąbrowskiego PROGRAM WYCHOWAWCZY Szkoły Podstawowej nr 59 im. gen. J. H. Dąbrowskiego rok szkolny 2014/2015 opracowany przez Zespół w składzie: Joanna Bagińska Poznań 2014 1. Szkolny Program Wychowawczy opracowano

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI. Gimnazjum Nr 1 w Strawczynie

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI. Gimnazjum Nr 1 w Strawczynie SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI Gimnazjum Nr 1 w Strawczynie 1 I. Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm. ) 2. Ustawa z 26 października

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI GIMNAZJUM DWUJĘZYCZNE NR 2 IM. S. ŻEROMSKIEGO W BIELSKU BIAŁEJ

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI GIMNAZJUM DWUJĘZYCZNE NR 2 IM. S. ŻEROMSKIEGO W BIELSKU BIAŁEJ SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI GIMNAZJUM DWUJĘZYCZNE NR 2 IM. S. ŻEROMSKIEGO W BIELSKU BIAŁEJ Jesteśmy razem ROK SZKOLNY 2014/2015 Celem Szkolnego Programu Profilaktyki jest wspieranie wszechstronnego i

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do Statutu Szkoły Podstawowej w Przyłękach PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ W PRZYŁĘKACH

Załącznik nr 2 do Statutu Szkoły Podstawowej w Przyłękach PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ W PRZYŁĘKACH Załącznik nr 2 do Statutu Szkoły Podstawowej w Przyłękach PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ W PRZYŁĘKACH 1 WSTĘP 1. Program profilaktyki jest dostosowany do potrzeb rozwojowych uczniów oraz środowiska.

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 3 im. ADAMA MICKIEWICZA W SŁUPCY

PROGRAM PROFILAKTYKI W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 3 im. ADAMA MICKIEWICZA W SŁUPCY PROGRAM PROFILAKTYKI W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 3 im. ADAMA MICKIEWICZA W SŁUPCY Zatwierdzony Uchwałą Rady Rodziców i Uchwałą Rady Pedagogicznej w dn. 01.10.2013r. PROGRAM PROFILAKTYKI W SZKOLE PODSTAWOWEJ

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI

PROGRAM PROFILAKTYKI PROGRAM PROFILAKTYKI na rok szkolny 2015/16 Gimnazjum Nr l im. Prymasa Tysiąclecia w Raszynie PODSTAWA PRAWNA Szkolny Program Profilaktyki opracowano w oparciu o przepisy oświatowe zgodne ze Statutem Gimnazjum

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół Publicznych im. Jana Pawła II w Łazach GIMNAZJUM PROGRAM WYCHOWAWCZY. Rok szkolny 2016/2017

Zespół Szkół Publicznych im. Jana Pawła II w Łazach GIMNAZJUM PROGRAM WYCHOWAWCZY. Rok szkolny 2016/2017 Zespół Szkół Publicznych im. Jana Pawła II w Łazach GIMNAZJUM PROGRAM WYCHOWAWCZY Rok szkolny 2016/2017 W wychowaniu chodzi właśnie o to, ażeby człowiek stawał się coraz bardziej człowiekiem, o to, ażeby

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ SZKÓŁ ELEKTRONICZNYCH IM.BOHATERÓW WESTERPLATTE W RADOMIU PROGRAM PROFILAKTYCZNY

ZESPÓŁ SZKÓŁ ELEKTRONICZNYCH IM.BOHATERÓW WESTERPLATTE W RADOMIU PROGRAM PROFILAKTYCZNY ZESPÓŁ SZKÓŁ ELEKTRONICZNYCH IM.BOHATERÓW WESTERPLATTE W RADOMIU PROGRAM PROFILAKTYCZNY RADOM Wrzesień 2016 I. Koncepcja pracy szkoły. Koncepcją pracy naszej szkoły jest wspomaganie procesu wychowania,

Bardziej szczegółowo

Szkolny Program Profilaktyki Szkoły Podstawowej nr 4 im. Adama Mickiewicza w Siedlcach na lata 2014-2019

Szkolny Program Profilaktyki Szkoły Podstawowej nr 4 im. Adama Mickiewicza w Siedlcach na lata 2014-2019 Szkolny Program Profilaktyki Szkoły Podstawowej nr 4 im. Adama Mickiewicza w Siedlcach na lata 2014-2019 Program Profilaktyki Szkoły Podstawowej nr 4 w Siedlcach jest programem ściśle zintegrowanym z programem

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYCHOWAWCZY GIMNAZJUM

PROGRAM WYCHOWAWCZY GIMNAZJUM PROGRAM WYCHOWAWCZY GIMNAZJUM PRZY SPECJALNYM OŚRODKU SZKOLNO - WYCHOWAWCZYM W LESZNIE Podstawy prawne systemu wychowania Powszechna Deklaracja Praw Człowieka Konwencja Praw Dziecka Deklaracja Praw Osób

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM WYCHOWAWCZY ZESPOŁU SZKÓŁ W STRZEPCZU

SZKOLNY PROGRAM WYCHOWAWCZY ZESPOŁU SZKÓŁ W STRZEPCZU SZKOLNY PROGRAM WYCHOWAWCZY ZESPOŁU SZKÓŁ W STRZEPCZU 1 II ZAŁOŻENIA PROGRAMU WYCHOWAWCZEGO W procesie wychowania i edukacji szczególny nacisk będzie kładziony na kształtowanie charakteru, a w szczególności

Bardziej szczegółowo

Koncepcja Pracy Szkoły

Koncepcja Pracy Szkoły Koncepcja Pracy Szkoły Zespołu Szkół nr 1 w Szczecinie Szkoła twórcza, przyjazna dzieciom i bezpieczna Cel nadrzędny: Wszechstronny i harmonijny rozwój ucznia oraz wyposażenie go w niezbędną wiedzę i umiejętności

Bardziej szczegółowo

Program wychowawczy Gimnazjum nr l im. Powstańców Styczniowych w Pińczowie na rok szkolny 2014/2015

Program wychowawczy Gimnazjum nr l im. Powstańców Styczniowych w Pińczowie na rok szkolny 2014/2015 Program wychowawczy Gimnazjum nr l im. Powstańców Styczniowych w Pińczowie na rok szkolny 2014/2015 Wstęp Program wychowawczy szkoły jest opracowany zgodnie z: Konstytucją Rzeczpospolitej Polskiej z dnia

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM WYCHOWAWCZY

SZKOLNY PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOLNY PROGRAM WYCHOWAWCZY na lata 2011-2016 Program opracowano w oparciu o: 1. Konstytucję Rzeczpospolitej Polskiej 2. Ustawę o systemie oświaty 3. Kartę Nauczyciela 4. Konwencję o Prawach Dziecka 5.

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI Szkoła Podstawowa nr 31 im. Lotników Polskich w Lublinie

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI Szkoła Podstawowa nr 31 im. Lotników Polskich w Lublinie SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI Szkoła Podstawowa nr 31 im. Lotników Polskich w Lublinie Program ten sporządzono w oparciu o: Ustawę z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256,

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY PODSTAWOWEJ Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI NR 10 IM. POLONII W SŁUPSKU NA OKRES

PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY PODSTAWOWEJ Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI NR 10 IM. POLONII W SŁUPSKU NA OKRES PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY PODSTAWOWEJ Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI NR 10 IM. POLONII W SŁUPSKU NA OKRES 2013-2015 Podstawa prawna: Art. 54 ust. 2 pkt. 1 Ustawy z dnia 07.09.1991 r. o Systemie Oświaty (tekst

Bardziej szczegółowo

Program Wychowawczy Zespołu Szkół im. Janusza Korczaka w Łubiance na lata 2012-2015

Program Wychowawczy Zespołu Szkół im. Janusza Korczaka w Łubiance na lata 2012-2015 Program Wychowawczy Zespołu Szkół im. Janusza Korczaka w Łubiance na lata 2012-2015 Dziecko chce być dobre. Jeśli nie umie- naucz. Jeśli nie wie- wytłumacz. Jeśli nie może- pomóż Przyjęty do realizacji

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY PODSTAWOWEJ W KOSEWIE

PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY PODSTAWOWEJ W KOSEWIE Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Pedagogicznej Nr 6/2013 z dnia 10.09.2013r. PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY PODSTAWOWEJ W KOSEWIE Wrzesień 2013 r. PODSTAWA PRAWNA Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej z dnia

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 65 IM. JULIUSZA SŁOWACKIEGO W ŁODZI

PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 65 IM. JULIUSZA SŁOWACKIEGO W ŁODZI Lecz zaklinam niech żywi nie tracą nadziei I przed narodem niosą oświaty kaganiec J. Słowacki Testament mój PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 65 IM. JULIUSZA SŁOWACKIEGO W ŁODZI Program uchwalony

Bardziej szczegółowo

Program wychowawczy Gimnazjum nr 2 na rok szkolny 2014/2015

Program wychowawczy Gimnazjum nr 2 na rok szkolny 2014/2015 Program wychowawczy Gimnazjum nr 2 na rok szkolny 2014/2015 1. Budowanie pozytywnego wizerunku szkoły. 1. Poznawanie historii szkoły i promowanie jej osiągnięć. akademie i uroczystości szkolne. Informowanie

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYCHOWAWCZY GIMNAZJUM NR 24

PROGRAM WYCHOWAWCZY GIMNAZJUM NR 24 2015/16 PROGRAM WYCHOWAWCZY GIMNAZJUM NR 24 PROGRAM WYCHOWAWCZY został opracowany przez Radę Pedagogiczną w czerwcu 2015 r. na podstawie diagnozy, w której uwzględniono potrzeby rozwojowe uczniów, wynikające

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYCHOWAWCZY Szkoły Podstawowej nr 59 im. gen. J. H. Dąbrowskiego

PROGRAM WYCHOWAWCZY Szkoły Podstawowej nr 59 im. gen. J. H. Dąbrowskiego PROGRAM WYCHOWAWCZY Szkoły Podstawowej nr 59 im. gen. J. H. Dąbrowskiego rok szkolny 2015/2016 opracowany przez Zespół w składzie: Joanna Bagińska Klaudia Stanisławska Poznań 2016 1 1. Szkolny Program

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYCHOWAWCZY na lata 2013-2018 Szkoły Podstawowej nr 9 im. Marii Skłodowskiej- Curie w Inowrocławiu

PROGRAM WYCHOWAWCZY na lata 2013-2018 Szkoły Podstawowej nr 9 im. Marii Skłodowskiej- Curie w Inowrocławiu PROGRAM WYCHOWAWCZY na lata 2013-2018 Szkoły Podstawowej nr 9 im. Marii Skłodowskiej- Curie w Inowrocławiu I. PODSTAWA PRAWNA SZKOLNEGO PROGRAMU WYCHOWAWCZEGO Podstawę prawną Szkolnego Programu Wychowawczego

Bardziej szczegółowo

PLAN WYCHOWAWCZY DLA KLAS 0-III NIEPUBLICZNA SZKOŁA MISTRZOSTWA SPORTOWEGO OLIMPIJCZYK im. HELENY RAKOCZY W GDAŃSKU

PLAN WYCHOWAWCZY DLA KLAS 0-III NIEPUBLICZNA SZKOŁA MISTRZOSTWA SPORTOWEGO OLIMPIJCZYK im. HELENY RAKOCZY W GDAŃSKU PLAN WYCHOWAWCZY DLA KLAS 0-III NIEPUBLICZNA SZKOŁA MISTRZOSTWA SPORTOWEGO OLIMPIJCZYK im. HELENY RAKOCZY W GDAŃSKU Praca wychowawcza jest nieodłącznym elementem pracy nauczyciela i stanowi jedno z podstawowych

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYCHOWAWCZY ZESPOŁU SZKÓŁ NR 14 NA ROK SZKOLNY 2013/2014

PROGRAM WYCHOWAWCZY ZESPOŁU SZKÓŁ NR 14 NA ROK SZKOLNY 2013/2014 PROGRAM WYCHOWAWCZY ZESPOŁU SZKÓŁ NR 14 NA ROK SZKOLNY 2013/2014 Mistrzostwo swe wprowadzam nie z dzieł, lecz dokonań uczniów" H. Steinhaus Pragniemy być szkołą otwartą na potrzeby uczniów, dlatego nauczyciele

Bardziej szczegółowo

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 168. Szkolny program profilaktyki na rok szkolny 2009/10

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 168. Szkolny program profilaktyki na rok szkolny 2009/10 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 68 Szkolny program profilaktyki na rok szkolny 2009/0 Podstawa prawna:. Ustawa z dnie 7 września 99 r. o systemie oświaty (tj. Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zmianami) 2. Statut

Bardziej szczegółowo

Program Wychowawczy Szkoły rok szkolny 2007/2008

Program Wychowawczy Szkoły rok szkolny 2007/2008 Program Wychowawczy Szkoły rok szkolny 2007/2008 Zespół Szkół Nr 1 im. Jana Kilińskiego w Pabianicach Program Wychowawczy Szkoły na rok szkolny 2007/2008 stanowi istotny element Planu Pracy Szkoły na dany

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI Cele programu Zadania Sposób realizacji Odpowiedzialni Termin realizacji Diagnozowanie zmian w obrębie środowiska wychowawczego - Konstruowanie narzędzi badawczychankiety -

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI Szkoła Podstawowa nr 31 im. Lotników Polskich w Lublinie

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI Szkoła Podstawowa nr 31 im. Lotników Polskich w Lublinie SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI Szkoła Podstawowa nr 31 im. Lotników Polskich w Lublinie Program ten sporządzono w oparciu o: Ustawę z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256,

Bardziej szczegółowo

Osoby odpowiedzialne. I. 1. Stworzyć możliwość wykorzystania i zastosowania wiedzy w praktyce

Osoby odpowiedzialne. I. 1. Stworzyć możliwość wykorzystania i zastosowania wiedzy w praktyce Sfera rozwoju Zadania I. 1. Stworzyć możliwość wykorzystania i zastosowania wiedzy w praktyce Formy realizacji Poznanie technik i stylów uczenia się na gddw stosowanie metod aktywizujących na lekcjach

Bardziej szczegółowo

SZKOŁA PODSTAWOWA IM. STEFANA ŻEROMSKIEGO W PONIATOWEJ PROGRAM PROFILAKTYKI PEDAGOGICZNEJ PONIATOWA. Rok szkolny 2013/2014

SZKOŁA PODSTAWOWA IM. STEFANA ŻEROMSKIEGO W PONIATOWEJ PROGRAM PROFILAKTYKI PEDAGOGICZNEJ PONIATOWA. Rok szkolny 2013/2014 SZKOŁA PODSTAWOWA IM. STEFANA ŻEROMSKIEGO W PONIATOWEJ PROGRAM PROFILAKTYKI PEDAGOGICZNEJ PONIATOWA Rok szkolny 2013/2014 1 1. Cel główny Prowadzenie dziecka ku dojrzałości i ochrona przed zagrożeniami,

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH W NATOLINIE NA ROK SZKOLNY 2010 / 2011. Założenia główne: Dydaktyka

KONCEPCJA PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH W NATOLINIE NA ROK SZKOLNY 2010 / 2011. Założenia główne: Dydaktyka KONCEPCJA PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH W NATOLINIE NA ROK SZKOLNY 2010 / 2011 Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 października 2009r. w sprawie nadzoru pedagogicznego

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI na lata 2012-2017

PROGRAM PROFILAKTYKI na lata 2012-2017 PROGRAM PROFILAKTYKI na lata 2012-2017 dla Szkoły Podstawowej w Krześlinie Uchwalony przez Radę Pedagogiczną dnia 10 września 2015r. Radę Rodziców dnia 23 września 2015r. Załącznik do Statutu Szkoły 1

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ W CIELCZY

KONCEPCJA PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ W CIELCZY KONCEPCJA PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ W CIELCZY Koncepcja pracy szkoły Strona 1 Koncepcja pracy szkoły została opracowana w oparciu o: 1. Ustawę o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Dz. U. z 2004 r. Nr

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM WYCHOWAWCZY. SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 8 w DĄBROWIE GÓRNICZEJ. rok szkolny 2013 / 2014

SZKOLNY PROGRAM WYCHOWAWCZY. SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 8 w DĄBROWIE GÓRNICZEJ. rok szkolny 2013 / 2014 SZKOLNY PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 8 w DĄBROWIE GÓRNICZEJ rok szkolny 2013 / 2014 Cele programu : 1. Wspomaganie wszechstronnego i harmonijnego rozwoju uczniów. 2. Kształtowanie nawyków

Bardziej szczegółowo

Program profilaktyki Gimnazjum w Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Ulanie-Majoracie

Program profilaktyki Gimnazjum w Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Ulanie-Majoracie Program profilaktyki Gimnazjum w Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Ulanie-Majoracie Podstawa prawna: 1. Ustawa o systemie oświaty z dn. 7 września 1991r. 2. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej - art.

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI Szkoła Podstawowa w Tursku

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI Szkoła Podstawowa w Tursku SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI Szkoła Podstawowa w Tursku Podstawy prawne: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu 19 czerwca 2001 roku w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ

PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ nr 3 w Środzie Wlkp. ROK SZKOLNY 2014/15 Program profilaktyki opracowano zgodnie z diagnozą potrzeb rozwojowych uczniów. Program tworzy spójną całość z programem

Bardziej szczegółowo

Łódź ul. Drewnowska 88 tel./fax , Program Wychowawczy Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 5 w Łodzi

Łódź ul. Drewnowska 88 tel./fax , Program Wychowawczy Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 5 w Łodzi 91-008 Łódź ul. Drewnowska 88 tel./fax 654-03-71, 654-27-75 Program Wychowawczy Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 5 w Łodzi I. Cele Programu Wychowawczego II. 1. Uświadomienie potrzeby ciągłego rozwoju

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY NA LATA

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY NA LATA KONCEPCJA PRACY SZKOŁY NA LATA 2015-2020 Koncepcja pracy szkoły została opracowana w oparciu o: 1. Ustawę o systemie oświaty z dn.7 września 1991 (Dz. U. z 2004r. nr 256,poz.2572 z późn.zm.) 2. Rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 im. Adama Mickiewicza w Złotowie /2014-2015/

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 im. Adama Mickiewicza w Złotowie /2014-2015/ SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 im. Adama Mickiewicza w Złotowie /2014-2015/ Program profilaktyki jest spójny z programem wychowawczym Szkoły Podstawowej nr 2 im. Adama Mickiewicza

Bardziej szczegółowo

I. Realizacja Szkolnego Programu Profilaktyki i Szkolnego Programu Wychowawczego

I. Realizacja Szkolnego Programu Profilaktyki i Szkolnego Programu Wychowawczego NONCEPCJA PRACY SPOŁECZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 12 W WARSZAWIE-WESOŁEJ W LATACH 2010-2015 Wstęp Misja Szkoły Wizja szkoły Priorytety do pracy w latach 2010-2015 W obszarze kształcenia: I. Podnoszenie

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI W SPECJALNYM OŚRODKU SZKOLNO WYCHOWAWCZYM NR 2 W PŁOCKU 2015-2018

PROGRAM PROFILAKTYKI W SPECJALNYM OŚRODKU SZKOLNO WYCHOWAWCZYM NR 2 W PŁOCKU 2015-2018 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 16/2015 Rady Pedagogicznej SOSW Nr 2 w Płocku z dn. 05 października 2015r. PROGRAM PROFILAKTYKI W SPECJALNYM OŚRODKU SZKOLNO WYCHOWAWCZYM NR 2 W PŁOCKU 2015-2018 Program Profilaktyki

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 IM. ORŁA BIAŁEGO W BIERUNIU Rok szkolny 2015/2016 Szkolny Program Profilaktyki Profilaktyka to proces wspierający zdrowie psychiczne i fizyczne poprzez

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ W PAWŁOWIE NA LATA 2013-2018

KONCEPCJA PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ W PAWŁOWIE NA LATA 2013-2018 KONCEPCJA PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ W PAWŁOWIE NA LATA 2013-2018 MISJA SZKOŁY Jesteśmy szkołą bezpieczną i przyjazną. Szanujemy się wzajemnie i wspieramy. Celem naszej szkoły jest dobre przygotowanie uczniów

Bardziej szczegółowo

Plan pracy dydaktyczno wychowawczej i opiekuńczej

Plan pracy dydaktyczno wychowawczej i opiekuńczej Plan pracy dydaktyczno wychowawczej i opiekuńczej I Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Zamoyskiego w Łęcznej w roku szkolnym 2015/2016 Dydaktyka Cel strategiczny: - szkoła zapewnia wysoki standard nauczania.

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 84 W POZNANIU UL.ŚW.SZCZEPANA 3

PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 84 W POZNANIU UL.ŚW.SZCZEPANA 3 PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 84 W POZNANIU UL.ŚW.SZCZEPANA 3 Nie można wychowywać bez okazywania szacunku. Poszanowanie godności osobistej uczniów, którzy nawzajem szanują swoich nauczycieli,

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI. Szkoła Podstawowa im. Władysława Broniewskiego w Bielsku

PROGRAM PROFILAKTYKI. Szkoła Podstawowa im. Władysława Broniewskiego w Bielsku PROGRAM PROFILAKTYKI Szkoła Podstawowa im. Władysława Broniewskiego w Bielsku (Tekst jednolity uwzględniający zmiany wprowadzone na podstawie wyników ewaluacji z września 2011 r.) WSTĘP Program profilaktyku

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 im. Adama Mickiewicza w Złotowie /2015-2016/

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 im. Adama Mickiewicza w Złotowie /2015-2016/ SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 im. Adama Mickiewicza w Złotowie /2015-2016/ Program profilaktyki jest spójny z programem wychowawczym Szkoły Podstawowej nr 2 im. Adama Mickiewicza

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYCZNY ZESPOŁU SZKÓŁ PLASTYCZNYCH W KOLE

PROGRAM PROFILAKTYCZNY ZESPOŁU SZKÓŁ PLASTYCZNYCH W KOLE PROGRAM PROFILAKTYCZNY ZESPOŁU SZKÓŁ PLASTYCZNYCH W KOLE ROK SZKOLNY 2014/15 1 WSTĘP Wychowanie jest stałym procesem doskonalenia się ucznia. To on przez swoje wybory i działania rozwija się i usprawnia

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI I BEZPIECZEŃSTWA

PROGRAM PROFILAKTYKI I BEZPIECZEŃSTWA PROGRAM PROFILAKTYKI I BEZPIECZEŃSTWA GMINNEGO ZESPOŁU SZKÓŁ W MICHAŁOWIE NA LATA 2012-2017 1 I. PODSTAWA PRAWNA Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dn. 2 kwietnia 1997r. Konwencja o Prawach Dziecka

Bardziej szczegółowo

Profilaktyka uzależnień

Profilaktyka uzależnień Profilaktyka uzależnień 1) Zapoznanie uczniów z rodzajami uzależnień występujących we współczesnym świecie 2) Zapoznanie uczniów i rodziców ze skutkami wszelkich uzależnień i omówienie sposobów ich zapobiegania

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYCHOWAWCZY POWIATOWEGO MŁODZIEŻOWEGO DOMU KULTURY W OTWOCKU NA LATA 2013 2015. Otwock, wrzesień 2013 r.

PROGRAM WYCHOWAWCZY POWIATOWEGO MŁODZIEŻOWEGO DOMU KULTURY W OTWOCKU NA LATA 2013 2015. Otwock, wrzesień 2013 r. POWIATOWY MŁODZIEŻOWY DOM KULTURY im. Michała Elwiro Andriollego w Otwocku ul. Poniatowskiego 10, 05-400 Otwock tel./fax. +48 / 22 779-33 57; tel. kom. +48 / 695-195-697 e-mail: mdk@pmdk-otwock.pl www:

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYCHOWAWCZY. IV Liceum Ogólnokształcącego w Gliwicach

PROGRAM WYCHOWAWCZY. IV Liceum Ogólnokształcącego w Gliwicach PROGRAM WYCHOWAWCZY IV Liceum Ogólnokształcącego w Gliwicach Niniejszy program został uchwalony: uchwałą rady rodziców IV Liceum Ogólnokształcącego uchwała nr 2/2012/13 z dnia 20.09.2012r. w uzgodnieniu

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. KS. JANA TWARDOWSKIEGO W CHODLU NA ROK SZKOLNY 2016/2017

PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. KS. JANA TWARDOWSKIEGO W CHODLU NA ROK SZKOLNY 2016/2017 PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. KS. JANA TWARDOWSKIEGO W CHODLU NA ROK SZKOLNY 2016/2017 WSTĘP Program Profilaktyki Szkoły Podstawowej im. ks. Jana Twardowskiego w Chodlu uzupełnia program

Bardziej szczegółowo