PROGRAM WYCHOWAWCZY PUBLICZNEGO GIMNAZJUM NR 3 IM. JANA KOCHANOWSKIEGO w Radomiu realizowany w latach: 2014 / / / 2017

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROGRAM WYCHOWAWCZY PUBLICZNEGO GIMNAZJUM NR 3 IM. JANA KOCHANOWSKIEGO w Radomiu realizowany w latach: 2014 / 2015 2015 / 2016 2016 / 2017"

Transkrypt

1 PROGRAM WYCHOWAWCZY PUBLICZNEGO GIMNAZJUM NR 3 IM. JANA KOCHANOWSKIEGO w Radomiu realizowany w latach: 2014 / / / 2017

2 SPIS TREŚCI 1. Informacja o szkole.... str Podstawy prawne programu wychowawczego.... str Ceremoniał szkolny.... str Podstawa filozoficzno- pedagogiczna programu wychowawczego PG nr 3 w Radomiu.str Cele ogólne programu wychowawczego.... str Cele szczegółowe programu wychowawczego.... str Misja, wizja szkoły.... str Wzorcowy model wychowanka gimnazjum.... str Sfery wychowawcze, cele operacyjne i formy realizacji poszczególnych zadań... str Współpraca szkoły z rodzicami.... str Literatura do programu wychowawczego.... str. 27 I 2

3 INFORMACJA O SZKOLE Organ prowadzący szkołę: Gmina Radom Charakter szkoły: publiczna Typ szkoły: gimnazjum Dyrektor szkoły: mgr Andrzej Lidak Zastępca dyrektora: mgr Dorota Szczukowska Sekretariat: sekretarz szkoły Edyta Miśkiewicz Liczba oddziałów: 19 Liczba nauczycieli: 62 Liczba uczniów: 523 Czym dysponujemy: Liczba sal lekcyjnych z dostępem do Internetu :26 Sale gimnastyczne:2 Boiska: 4 (do piłki nożnej, koszykowej, siatkówki plażowej) Biblioteka z 2 pracowniami ICIM Pracownie komputerowe: 3 Multimedialna pracownia językowa Liczba komputerów: 33 Stałe łącze z Internetem Monitoring wizyjny 21 kamer Na co kładziemy nacisk Wychowanie człowieka otwartego na innych i zmiany we współczesnym świecie: - umiejącego współpracować w grupie; - umiejącego wykorzystywać technologie informacyjno- komunikacyjne; - potrafiącego wyszukiwać i selekcjonować oraz krytycznie analizować informacje; - umiejącego rozpoznawać własne potrzeby edukacyjne i mającego nawyk stałego uczenia się i rozwijającego swoje zdolności; - posługującego się językiem obcym w stopniu umożliwiającym porozumiewanie się; - posiadającego świadomość proeuropejską i proekologiczną; - umiejętnie korzystającego z dóbr kultury; - dbającego o bezpieczeństwo swoje i innych; - znającego prawa swoje i innych; - posiadającego wysoką kulturę osobistą i potrafiącego stosować zasady savoir-vivre w różnych sytuacjach. 3

4 Co nas wyróżnia Otwartość na zmiany. Troska o zapewnienie uczniom możliwości wszechstronnego rozwoju. Posiadanie rytuału szkolnego, w którego skład wchodzą między innymi cykliczne, okolicznościowe imprezy, tradycje, zwyczaje, obyczaje szkolne. Udział uczniów i nauczycieli w szkoleniach, akcjach i konkursach. Aktywnie działający klub młodzieżowy, biblioteka szkolna z pracowniami ICIM, Szkolny Klub Wolontariusza Głos serca ; wolontariat Sówka - pomoc w nauce; koło LOP i PCK. Bogata oferta zajęć pozalekcyjnych i wewnątrzszkolnych cyklicznych imprez sportowych Oferta dla uczniów z trudnościami Nauczyciele prowadzą zajęcia wyrównawcze dla uczniów mających kłopoty w nauce oraz zajęcia dodatkowe dla uczniów klas III, celem przygotowania ich do egzaminów gimnazjalnych. Dla uczniów o szczególnych potrzebach edukacyjnych opracowano ofertę zajęć pozalekcyjnych zgodnych z indywidualnymi potrzebami ucznia. Nauczyciele koordynują pracę szkolnego wolontariatu Sówka - koleżeńska pomoc w nauce. Oferta dla uczniów zdolnych Zajęcia przygotowujące do konkursów przedmiotowych, recytatorskich, artystycznych, czytelniczych i innych. Redagowanie i wydawanie gazetki szkolnej. Prowadzenie szkolnej strony internetowej. Wyróżnienia w nauce i sporcie: - dla uczniów klas pierwszych i drugich Medal Jana z Czarnolasu, - dla uczniów klas trzecich Statua Prymus, wpis do Złotej Księgi Uczniów, jednorazowa nagroda finansowa lub rzeczowa fundowana przez Radę Rodziców. Dla uczniów o szczególnych potrzebach edukacyjnych opracowano ofertę zajęć zgodnych z indywidualnymi potrzebami ucznia. Uczniowie uzyskujący najwyższe wyniki w nauce i osiągający sukcesy w sporcie otrzymują stypendia zgodnie z Regulaminem przyznawania stypendium za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe w Publicznym Gimnazjum nr 3 w Radomiu. Języki obce - angielski, niemiecki - z podziałem na grupy na poziomie podstawowym i rozszerzonym. 4

5 Zajęcia profilaktyczne Zajęcia integrujące młodzież klas pierwszych, których celem jest wzajemne poznanie się na innej niż lekcja - płaszczyźnie porozumienia, a które ułatwiają pedagogowi szkolnemu i psychologowi oraz nauczycielom rozpoznanie uczniów z problemami. Praca wychowawcza w szkole prowadzona jest z wykorzystaniem programów : Spójrz inaczej, Myślę nie mówię nie, Instytucje, z którymi współpracujemy: Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna, Policja, Straż Miejska, Sąd Rodzinny i Nieletnich, Centrum Kultury Południe, Parafia Chrystusa Dobrego Pasterza, Centrum Aktywności Lokalnej, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, KARAN Areszt śledczy Instytucje ekologiczne - REBA, RADKOM SANEOID Centrum Edukacji Obywatelskiej W szkole funkcjonuje stołówka i sklepik szkolny. Uczniowie są objęci opieką pielęgniarską. Szkoła zapewnia pomoc pedagogiczną i psychologiczną. Nasze Gimnazjum jest dużą placówką, więc podejmujemy wiele działań, aby na jej terenie było bezpiecznie. Pielęgnujemy tradycje narodowe i szkolne, rozwijamy aktywność wychowanków. Uczymy wrażliwości, samorządności, twórczego myślenia, pracy, odpowiedzialności za siebie i innych. Stosujemy 5

6 aktywizujące metody nauczania i mobilizujemy młodzież do udziału w licznych konkursach oraz współzawodnictwa sportowego. Przepisy szkolne (Wewnątrzszkolny System Oceniania i Procedury) formułujemy tak, aby każdy uczeń mógł kierować procesem własnego uczenia się i współdecydować o swoim rozwoju. Kadra pedagogiczna diagnozuje i otacza opieką uczniów zdolnych oraz uczniów z problemami dydaktycznymi i społecznymi. W celu podniesienia poziomu bezpieczeństwa uczniów przebywających na terenie Szkoły zapewniamy monitoring wizyjny oraz system kontrolowania osób odwiedzających szkołę. 6

7 II PODSTAWY PRAWNE Program Wychowawczy w Publicznym Gimnazjum nr 3 im. Jana Kochanowskiego w Radomiu został opracowany w oparciu o następujące akty prawne: Europejska Konwencja Praw Człowieka podpisana przez Polskę 26 listopada 1991r., ratyfikowana 19 stycznia 1993r. Karta Nauczyciela ustawa z dnia 26 stycznia 1982r. Konkordat między Rzeczpospolitą Polską a Stolicą Apostolską uchwalony 28 lipca 1993r., ratyfikowany 23 lutego 1998r. Konstytucja RP z dnia 2 kwietnia 1997r. Konwencja o Prawach Dziecka uchwalona przez ONZ 20 listopada 1989r., ratyfikowana przez Polskę 30 września 1991r. Rozporządzenie MEN z dn. 7września 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. z 2007r. nr 35, poz.222). Rozporządzenie MEN z dn. 23 grudnia 2008r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. z 2009r. nr 4, poz.17). Rozporządzenie MEN z dn. 30 kwietnia 2013r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno- pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. z 2013r. poz.532). Rozporządzenie MEN z dn. 31 stycznia 2003r. w sprawie szczegółowych form działalności wychowawczej Ministra zapobiegawczej wśród dzieci i młodzieży zagrożonych uzależnieniem (Dz. U. nr 26, poz.226). Ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii z dnia 29 lipca 2005r., z późniejszymi zmianami. Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi z dnia 26 października 1982r. (Dz. U.nr 35, poz. 230 z późn. zm.). Ustawa o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych z dnia 7 listopada 1995r. z późniejszymi zmianami (Dz. U. nr 81, poz.529). Ustawa z dnia 26 października 1982r. o postępowaniu w sprawach nieletnich (Dz. U. nr 2010, nr 33, poz. 178). Ustawa z dnia 6 kwietnia 1990r. o Policji (Dz. U. z 2011r. nr 287, poz. 1687, 7

8 z późn. zm.). Zarządzenie Nr 15/97 Komendanta Głównego Policji z dnia 16 czerwca 1977r. w sprawie form i metod działań Policji z zakresie zapobiegania i zwalczania demoralizacji i przestępczości nieletnich. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dn.27 sierpnia 2012r. w sprawie postawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół ( Dz. U. z dnia 30 sierpnia 2012r., poz. 997). Ustawa z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U r. nr 111, poz. 535 z późniejszymi zmianami). Ustawa z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. 2005r. Nr 180, poz z późniejszymi zmianami). Statut Publicznego Gimnazjum nr 3 im. J. Kochanowskiego w Radomiu Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r. Nr 258, poz. 2572, z późniejszymi zmianami). Załącznik do uchwały nr 130/214 Rady Ministrów z dnia 8 lipca 2014r. Rządowy program na lata Bezpieczna i przyjazna szkoła Program Wychowawczy uwzględnia cele i założenia następujących programów: o Zapobieganiu Niedostosowaniu Społecznemu i przestępczości wśród Dzieci i Młodzieży o Krajowy Program Przeciwdziałania Narkomanii o Krajowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie o Program Ograniczenia Przestępczości i Aspołecznych Zachowań Razem Bezpieczniej. 8

9 III CEREMONIAŁ SZKOLNY Ceremoniał szkolny jest zbiorem ustanowionych i obowiązujących norm zachowania się w czasie uroczystości szkolnych. Opisuje symbole szkoły i formy celebracji sztandaru. Stanowi integralną część z przyjętą tradycją szkolną oraz harmonogramem uroczystości i imprez szkolnych. Jest ważnym rozdziałem szkolnego programu wychowawczego. 1. Do ceremoniału szkoły należą: o Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego. o Ślubowanie klas pierwszych. o Dzień Patrona Szkoły zwany Świętem Szkoły. o Uroczyste zakończenie roku szkolnego przez klasy pierwsze i drugie; - wręczenie uczniom Odznaki im. Jana z Czarnolasu, - wręczenie uczniom nagród i wyróżnień za osiągnięcia sportowe. o Uroczyste zakończenie roku szkolnego przez klasy trzecie; - wręczenie absolwentom statuy PRYMUS i jednorazowej nagrody finansowej lub rzeczowej fundowanej przez Radę Rodziców, - wpis do Złotej Księgi Uczniów, - wręczenie uczniom nagród i wyróżnień za bardzo dobre wyniki w nauce i za osiągnięcia sportowe. 2. Uczniów obowiązuje strój galowy w czasie uroczystych akademii szkolnych organizowanych między innymi z okazji świąt państwowych - Święta Odzyskania Niepodległości, rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 maja. 3. Uczeń ma prawo reprezentować szkołę na zewnątrz, w czasie obchodów rocznic, świąt państwowych, oświatowych i innych ważnych wydarzeń. 4. Sztandar szkoły Sztandar szkolny dla społeczności szkolnej jest symbolem Polski - Narodu - Ziemi, symbolem Małej Ojczyzny, jaką jest Szkoła i jej najbliższe środowisko. Uroczystości z udziałem Sztandaru wymagają zachowania powagi, a przechowywanie, transport i przygotowanie Sztandaru do prezentacji - właściwych postaw, będących wyrazem jego poszanowania Sztandar jest przechowywany na terenie Szkoły w zamkniętej gablocie. W tej samej gablocie znajdują się insygnia pocztu sztandarowego. 9

10 4.3. Uczestnictwo w poczcie sztandarowym to najbardziej honorowa funkcja uczniowska w szkole, dlatego w jego składzie winni znajdować się uczniowie o nienagannej postawie i godni takiego zaszczytu. Skład osobowy pocztu sztandarowego (dwie obsady): 1) chorąży uczeń klasy drugiej lub trzeciej, 2) asysta dwie uczennice klasy drugiej lub trzeciej. Kadencja pocztu trwa do dwóch lat, począwszy od ślubowania w dniu zakończenia roku szkolnego (klas trzecich). O wyborze uczniów do pocztu sztandarowego są powiadamiani rodzice lub opiekunowie prawni specjalnym listem okolicznościowym. Po skończeniu kadencji nazwiska uczniów wpisane są do kroniki szkoły Powołanie obsady pocztu sztandarowego. Skład pocztu sztandarowego zostaje zatwierdzony przez Radę Pedagogiczną w miesiącu czerwcu, przed zakończeniem roku szkolnego. Decyzją Rady Pedagogicznej uczniowie mogą być odwołani ze składu pocztu sztandarowego. W takim przypadku należy dokonać wyboru uzupełniającego Insygnia pocztu sztandarowego stanowią: 1) biało-czerwone szarfy założone przez prawe ramię i wiązane pod lewym, kolorem białym do góry, 2) białe rękawiczki Chorąży i asysta powinni być ubrani w stroje galowe, określone w regulaminie szkolnym (uczeń ciemny garnitur, biała koszula i szkolny krawat; uczennice białe bluzki, ciemne spódnice i szkolne apaszki). 5. Udział sztandaru w uroczystościach na terenie Szkoły dotyczy głównie: 1) uroczystości rozpoczęcia i zakończenia roku szkolnego, 2) uroczystości rocznicowych - Święta Konstytucji 3 Maja i Dnia Odzyskania Niepodległości, 3) ceremonii ślubowania pocztu sztandarowego, 4) ceremonii ślubowania klas pierwszych, 5) ceremonii przyrzeczenia klas kończących Szkołę. 6. Ustala się następujący tekst przekazania Sztandaru i ślubowania pocztu sztandarowego: Poczet aktualny: W imieniu młodzieży klas trzecich, opuszczających mury tej Szkoły, przekazujemy w wasze ręce Jej sztandar. Jesteśmy przekonani, że będziecie godnie reprezentować społeczność uczniowską Publicznego Gimnazjum nr 3 im. Jana Kochanowskiego w Radomiu. 10

11 Poczet przejmujący: Przyrzekamy, że będziemy godnie reprezentować naszą Szkołę, dbać o Jej dobre imię, a wzorową postawą rozsławiać Ją w Polsce i na świecie. 7. Ustala się następujący tekst ślubowania klas pierwszych: Ślubujemy dbać o honor naszej Szkoły, w której będziemy zdobywać wiedzę i wychowanie, rzetelnie uczyć się na miarę swych sił, możliwości i zdolności. Ślubujemy godnie reprezentować naszą Szkołę wzorową postawą, rozsławiać Jej imię angażując się w życie kulturalne miasta. Ślubujemy służyć Ojczyźnie wszystkimi umiejętnościami i wytrwałością, nie ustawać w poszukiwaniu prawdy o sobie i świecie, godnie wypełniać obowiązki młodego Polaka, a w przyszłości ofiarnie pracować dla dobra Rzeczypospolitej Polskiej. 8. Ustala się następujący tekst przyrzeczenia klas kończących Szkołę: Przeto chciejmy wziąć przed się myśli godne siebie. Myśli ważne na ziemi, myśli ważne w niebie. Służmy poczciwej sławie, a jako kto może, Niech ku pożytku dobra spólnego pomoże! / J. Kochanowski/ Ślubujemy Ci, Szkoło, na Sztandar, strzec wiernie Twego honoru, ślubujemy nie ustawać w poszukiwaniu prawdy o sobie i świecie, a dalszą pracą i nauką rozsławiać Twoje imię. 9. Szkoła posiada swój hymn, śpiewany podczas uroczystości rozpoczęcia i zakończenia roku szkolnego, na zakończenie części oficjalnej. HYMN SZKOŁY 1 Najważniejsza dla mnie szkoła To gimnazjum numer trzy I trzy lata w niej spędzone Pozostaną w sercu mym... Ref.: Szkoła wzywa nas na lekcje, Dźwięcznym dzwonkiem wita nas, I zaprasza do znajomych gimnazjalnych jasnych klas. Kochanowski jest patronem, Każdy uczeń zna już go, To wspaniały nasz poeta Humanista wiemy to! Ref Autorką tekstu jest uczennica Karolina Syta, rok szkolny 1999/

12 Radość, uśmiech gości wszędzie. Nauczyciel ważny ktoś, Los uczniowski w jego ręce, A ty trudy wiedzy znoś. Ref.... Szkoła kształci w nas postawy. Jaki piękny jest ten świat. Uczy kochać i być prawym Być z miłością za pan brat. Ref.... Nasze serca są otwarte Na los innych, co tu kryć Zapełniamy białą kartę Naszych najpiękniejszych dni. Ref Hymn państwowy śpiewany jest podczas następujących wydarzeń szkolnych: Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego, Uroczyste zakończenie roku szkolnego, Święta Odzyskania Niepodległości. Hymnem narodowym rozpoczynamy akademie okolicznościowe. 10. Szkoła posiada motto: Służmy poczciwej sławie, a jako kto może, niech ku pożytku dobra spólnego pomoże! Jan Kochanowski 12

13 IV PODSTAWY FILOZOFICZNO-PEDAGOGICZNE PROGRAMU WYCHOWAWCZEGO Twórcy programu wychowawczego szkoły przystępując do opracowania poszczególnych zadań wychowawczych odnieśli się do podstaw filozoficznych i współczesnych teorii psychologicznych, na gruncie których wyrosła szkolna praktyka pedagogiczna. Przyjęliśmy w szkole taki system wartości, na podstawie którego będziemy kształtować integralną i harmonijną postawę życiową naszych wychowanków. Podstawą tego systemu są założenia pedagogiki personalistycznej, której podmiotem oddziaływania jest uczeń. Poprzez wychowanie personalne rozumiemy taki model oddziaływań wychowawczych, by w sposób naturalny wydobywać aktywność rozumu, serca i woli młodego człowieka, kształtować osobowość i charakter w powiązaniu z rozwojem psychofizycznym ucznia. Zakładamy zatem: kształcenie postawy szacunku i odpowiedzialności za drugiego człowieka; uwrażliwianie na godność drugiego człowieka, dążenie do posiadania ideału osobowościowego. Rozumiemy przez to takie stymulowanie procesami socjalizacyjnymi w szkole, by wychowanie do wartości znaczyło: kształtowanie sprawności etycznych, dzięki którym nasz wychowanek rozwinie w sobie skłonność i spontaniczną potrzebę czynienia dobra, motywowanie do aktywnej samodyscypliny, samowychowania, samorealizacji. Głównym zadaniem wychowania patriotycznego i obywatelskiego jest przygotowanie młodego człowieka do życia w harmonii ze społeczeństwem i państwem. 13

14 V CELE OGÓLNE PROGRAMU WYCHOWAWCZEGO 1. Wspieranie indywidualnej drogi rozwojowej. 2. Kształtowanie pozytywnych postaw społecznych. 3. Kształtowanie więzi z krajem ojczystym oraz poszanowanie dla dziedzictwa narodowego. 4. Rozwijanie poczucia jedności człowieka z otaczającym światem. 5. Kreowanie własnej przyszłości. 6. Współpraca z rodzicami i instytucjami wspomagającymi procesy dydaktyczno-wychowawcze. 14

15 VI CELE SZCZEGÓŁOWE PROGRAMU WYCHOWAWCZEGO 1. Kształtowanie umiejętności dbania o siebie, swoje zdrowie psychiczne i fizyczne, bezpieczeństwo własne i cudze: dostarczanie wiedzy na tematy rozwoju fizycznego, psychicznego i duchowego człowieka; budowanie pozytywnego obrazu własnej osoby, kształtowanie umiejętności samooceny; kształcenie wytrwałości w osiąganiu bliskich celów związanych z własnym rozwojem metodą drobnych kroków; rozwijanie uzdolnień, zainteresowań, stymulowanie twórczości ucznia; kompensowanie deficytów i braków rozwojowych; rozwijanie świadomości i umiejętności poszukiwania pomocy w sytuacjach problemowych u osób przygotowanych do podejmowania interwencji profilaktycznej i kryzysowej; 2. Kształtowanie postaw szacunku, życzliwości i tolerancji oraz zdolności empatii wobec innych ludzi: dostarczanie wiedzy na temat roli rodziny, grupy rówieśniczej w życiu człowieka - zaspokajanie potrzeb, kształtowanie wartości i postaw; uświadomienie znaczenia pozytywnych więzi i relacji w rodzinie i grupie społecznej; dostarczanie wiedzy na temat praw i obowiązków człowieka, ucznia; kształtowanie postaw odpowiedzialności za siebie i innych; oddziaływanie na ucznia i jego środowisko w celu eliminowania zachowań agresywnych i patologicznych; rozwijanie umiejętności skutecznego porozumienia się, pracy zespołowej, rozwiązywania konfliktów; rozwijanie samorządności jako przygotowanie do udziału w życiu społecznym. 3. Przygotowanie do samodzielnego poszukiwania potrzebnych informacji oraz świadomego i odpowiedzialnego korzystania ze środków masowego przekazu: dostarczanie uczniom wiadomości na temat różnych źródeł wiedzy we współczesnym świecie i kształcenie umiejętności korzystania z nich; 15

16 uświadomienie zagrożeń jakie niesie rozwój technologii medialnych i komunikacyjnych oraz nasilenie działań mających na celu przestrzeganie przez uczniów Procedury korzystania z telefonów komórkowych oraz innych urządzeń telekomunikacyjnych. 4. Przygotowanie uczniów do podejmowania decyzji zgodnych z wymaganiami ochrony zasobów środowiska: poznanie środowiska naturalnego człowieka; poznanie problemów ekologicznych regionów Polski, ze szczególnym uwzględnieniem okolic Radomia; rozszerzenie wiedzy na temat sposobów przeciwdziałania degradacji środowiska; kształcenie kreatywnych postaw na rzecz ochrony przyrody. 5. Przygotowanie do korzystania z dorobku kultury i dziedzictwa narodowego: poznanie najbliższego środowiska kulturowego i specyfiki swojego regionu; uczenie właściwego zachowania wobec symboli narodowych i miejsc pamięci. 6. Uczenie przedsiębiorczości oraz umiejętności autoprezentacji i optymalnego wyboru dalszych dróg kształcenia się uczniów. 7. Podnoszenie wiedzy pedagogicznej rodziców poprzez wywiadówki tematyczne i informacje na stronie internetowej Szkoły, współorganizację imprez szkolnych i pozaszkolnych, spotkania ze specjalistami z dziedziny wychowania. 16

17 VII MISJA I WIZJA SZKOŁY Wychowanie rozumiemy jako proces - wspomagania i wspierania Dziecka w rozwoju - ukierunkowany na osiągnięcie pełnej dojrzałości fizycznej, psychicznej, społecznej i duchowej poprzez przekazywanie Mu norm zachowań, wartości i idei. ( według definicji - prof. Z. B. Gasia) Za wartości priorytetowe, które pragniemy przekazać naszym uczniom uznaliśmy: - odpowiedzialność za siebie i innych - prawdę - dobro - tolerancję - miłość i wrażliwość - patriotyzm - umiłowanie piękna. Z przyjętych wartości wynika misja szkoły skierowana do uczniów: Świat jest piękny, gdy rządzi nim prawda, dobro, ludzie są tolerancyjni, umieją kochać i szanować drugiego człowieka, rodzinę, ojczyznę i naturę. Chcemy w naszej szkole pomóc Ci odkrywać bogactwo świata, ucząc odpowiedzialności za siebie i innych w myśl renesansowego przesłania Patrona Szkoły - Jana Kochanowskiego: Służmy poczciwej sławie, a jako kto może niech ku pożytku dobra spólnego pomoże. Wizja szkoły, czyli przyszłościowy obraz naszej placówki, to długofalowe, zaplanowane działania, których celem jest dążenie do stworzenia szkoły marzeń zarówno dla uczniów jak i nauczycieli oraz rodziców. 17

18 Nauczyciele w naszej szkole : posiadają wysokie kwalifikacje zawodowe; poszerzają swoją wiedzę i umiejętności wychowawcze i dydaktyczne z uwzględnieniem potrzeb szkoły, środowiska i rynku pracy; dzielą się doświadczeniem ; cieszą się szacunkiem i zaufaniem uczniów i rodziców; stanowią zintegrowany zespół. Uczniowie w naszej szkole: są współgospodarzami szkoły i inicjatorami działań o charakterze kulturalnym, sportowym, charytatywnym i ekologicznym; działają aktywnie w samorządzie uczniowskim; uczestniczą w różnorodnych formach zajęć pozalekcyjnych i rozwijają swoje zainteresowania; poznają Ojczyznę i Europę uczestnicząc w konkursach, wycieczkach, rajdach; współzawodniczą w nauce i sporcie, wzajemnie mobilizując się do osiągania jak najlepszych wyników w szkole i poza nią; podejmują wraz z wychowawcami wysiłki na rzecz przeciwdziałania agresji i nałogom w środowisku młodzieżowym posługują się technologią informacyjną w celu nawiązywania kontaktów między szkołami, uczniami i instytucjami we współczesnej Europie. 18

19 VIII WZORCOWY MODEL WYCHOWANKA GIMNAZJUM 1. Optymalnym efektem spełnienia celów i zadań wychowawczych przyjętych do realizacji w gimnazjum powinien być uczeń, który: jest odpowiedzialny za siebie i innych, ma świadomość swej wartości, posiada uporządkowaną wiedzę, podejmuje rozważnie decyzje, posiada sprecyzowany system wartości, charakteryzuje się wysoką kulturą osobistą, jest wytrwały w dążeniu do celu, odznacza się postawą patriotyczną i obywatelską, jest empatyczny, jest przygotowany do życia w społeczeństwie, umie poradzić sobie w trudnych sytuacjach życiowych, jest przygotowany do radzenia sobie na rynku pracy, potrafi planować swoją przyszłość, jest człowiekiem prawdziwie wolnym i kreatywnym. 19

20 IX SFERY WYCHOWAWCZE, CELE OPERACYJNE I FORMY REALIZACJI POSZCZEGÓLNYCH ZADAŃ 1. BEZPIECZEŃSTWO W SZKOLE I POZA NIĄ INTEGRACJA SPOŁECZNOŚCI SZKOLNEJ Nikt nie jest samotną wyspą CELE FORMA REALIZACJI 1. Wyrabianie nawyków właściwego zachowania w sytuacjach zagrożenia zdrowia i życia. 2. Przestrzeganie prawa i norm obowiązujących w szkole i poza nią min. dotyczących stroju codziennego ucznia, zakazu korzystanie z urządzeń telekomunikacyjnych poszanowania osoby nauczyciela jako funkcjonariusza państwowego Zapoznanie z zasadami, regulaminami, przepisami BHP i p. pożarowymi obowiązującymi w szkole i poza nią. Zapoznanie z dokumentami regulującymi pracę szkoły: statut, programy, procedury. Wykorzystanie tekstów literackich. Kontrakty: klasowe, indywidualne, z rodzicami Zajęcia wg Programu Spójrz Inaczej, 3. Rozwijanie odpowiedzialności za własne i cudze zdrowie. 4. Wyrabianie umiejętności udzielania pierwszej pomocy w sytuacjach zagrożenia zdrowia i życia 5. Uzmysłowienie szkód ekonomicznych, indywidualnych, społecznych spowodowanych brakiem zachowania bezpieczeństwa, lekkomyślnością, nieprzestrzeganiem ustalonych reguł. Warsztaty i pogadanki na tematycznych lekcjach wychowawczych. Filmy szkoleniowe. Pogadanki. Zapoznanie z zasadami savoir vivre. Dyżury nauczycieli i uczniów. Rozmowy indywidualne z uczniami i rodzicami. Zajęcia integracyjne. Uroczystości klasowe. Pomoc koleżeńska- wolontariat 6. Integracja grup rówieśniczych w gimnazjum. 7. Kultywowanie tradycji i symboliki szkolnej. Nauka tekstu i melodii hymnu szkolnego. Rajdy. Otrzęsiny Beanalia.. Bal Renesansowy. Bal klas III 20

21 2. PRZECIWDZIAŁANIE PRZEMOCY I AGRESJI W ŚRODOWISKU SZKOLNYM Każde pokolenie powinno zdawać sobie sprawę, iż wolność nie polega na tym, żeby robić, co nam się żywnie podoba, ale na prawie do robienia tego, co należy Cele 1.Poznanie potrzeb i problemów uczniów i ich środowiska Formy realizacji Zajęcia integrujące Kwestionariusz osobowy ucznia PG nr 3 Diagnoza ankiety, opinie, rozmowy indywidualne Opinie z PPP 2. Przeciwdziałanie wagarom 3. Zapobieganie zachowaniom agresywnym i przemocowym Karta kontroli frekwencji Rozmowy indywidualne z uczniami i rodzicami Kontrakty klasowe i indywidualne Zajęcia wg programu Spójrz Inaczej Zajęcia wg programu Myślę nie- mówię nie Realizacja procedur interwencji w sytuacjach kryzysowych 4. Współpraca z instytucjami wspierającymi opiekuńczo- wychowawczą funkcję szkoły Zespoły Interdyscyplinarne Spotkania z przedstawicielami Policji i Straży Miejskiej Wnioskowanie do Sądu Rodzinnego i Nieletnich 21

22 3. ROZWÓJ OSOBOWY. ROZWIJANIE UZDOLNIEŃ I ZAINTERESOWAŃ Powiedz mi a zapomnę, Pokaż mi a zapamiętam, Pozwól mi wziąć udział a zrozumiem CELE FORMY REALIZACJI 1. Wyrabianie umiejętności działania zespołowego. 2. Pobudzanie aktywności uczniów i rozwijanie ich zdolności w różnych dziedzinach pozaszkolnych przy współpracy z rodzicami. 3. Ukazanie różnych form spędzania czasu wolnego. 4. Nauka asertywności i efektywnego zarządzania emocjami. 5. Zachęcanie do uczestnictwa w kulturze i kształcenie umiejętności krytycznego jej odbioru. 6. Kreowanie własnej przyszłości. Kształcenie postawy dojrzałej samodzielności. 7. Kształtowanie umiejętności autoprezentacji uczniów w szkole i poza nią. Współpraca z instytucjami w ramach CAL-u i Ośrodkami Kultury. Udział w konkursach tematycznych i zajęciach sportowych. Udział w kulturze wysokiej: kino, teatr, wystawy, muzeum, filharmonii. Współpraca z instytucjami wspomagającymi wybór szkoły i zawodu. Zajęcia z orientacji zawodowej. Wykorzystanie zasobów biblioteki i technologii informatycznych. Zajęcia pozalekcyjne. Zajęcia warsztatowe. Udział w giełdzie szkół klas trzecich. Projekty edukacyjne, konkursy, prezentacje, imprezy szkolne. 4.KSZTAŁTOWANIE POSTAW PATRIOTYCZNYCH I POGŁĘBIANIE POCZUCIA TOŻSAMOŚCI NARODOWEJ Ojczyzna to jeden zbiorowy obowiązek CELE FORMY REALIZACJI 1. Wskazywanie wzorców osobowych postaci historycznych. 2. Kształtowanie umiejętności, krytycznej oceny wydarzeń historycznych i postaci w nich uczestniczących. 3. Kształtowanie poczucie umiłowania wolności i poznanie sylwetek ludzi o nią walczących. 4. Przybliżenie historii symboli narodowych oraz kształtowanie właściwego zachowania wobec nich. 5. Poszanowanie polskiego dziedzictwa narodowego i wyrabianie poczucia dumy narodowej. 6. Dbałość o kulturę i czystość języka ojczystego. 7. Kształtowanie postaw szacunku wobec dóbr i odrębności kultur świata. 8. Kształtowanie postawy świadomego odbioru prasy i informacji przekazywanych przez masmedia Prezentacja sylwetek wybitnych Polaków. Udział w obchodach świąt narodowych. Uczestnictwo w wycieczkach do miejsc pamięci narodowej. Nauka słów i melodii hymnu narodowego. Kultywowanie szkolnych tradycji. Utrwalanie właściwych postaw. Sala muzealna Galeria historyczna. Prezentacja sylwetek wybitnych postaci. Poszukiwanie autorytetów Walka z wulgaryzmami. Konkursy językowe. Kształcenie umiejętności samodzielnego pisania tekstów literackich i publicystycznych. 22

23 5. WALKA Z NAŁOGAMI I CHOROBAMI SPOŁECZNYMI PROMOWANIE ZDROWEGO STYLU ŻYCIA Szlachetne zdrowie CELE 1. Poszerzanie wiedzy na temat przyczyn i rodzajów uzależnień oraz wpływów tych uzależnień na życie człowieka i jego najbliższych. 2. Rozbudzanie potrzeby niesienia pomocy ludziom uzależnionym oraz potrzeby działania na rzecz innych. 3. Propagowanie zachowań zmierzających do eliminowania uzależnień. 4. Propagowanie oświaty zdrowotnej. 5. Kształtowanie umiejętności racjonalnego wykorzystania czasu na naukę i wypoczynek. FORMY REALIZACJI Zajęcia warsztatowe, spotkania ze specjalistami Projekcje filmów. Konkursy i wystawy tematyczne. Debata profilaktyczna. Upowszechnianie form aktywnego wypoczynku. Nauka form i metod uczenia się. Pogadanki na temat zdrowego odżywiania się i zdrowej żywności. 6. TO NASZA MAŁA OJCZYZNA. Znasz li ten kraj CELE FORMY REALIZACJI 1. Rozwijanie i uprawianie turystyki regionalnej. 2. Zainteresowanie regionem i miastem ze szczególnym uwzględnieniem walorów historycznych, gospodarczych i tematycznych. 3. Znani i nieznani ziemi radomskiej. 4. Kształtowanie postaw życiowych uczniów w oparciu o wartości ideowe płynące z twórczości Jana Kochanowskiego. Rajdy, wycieczki, konkursy, pogadanki, wystawy tematyczne Różne formy prezentacji postaci związanych z regionem. Konkurs wiedzy o regionie. Współpraca z Centrum Rzeźby Współczesnej w Orońsku Dni Patrona Szkoły. 23

24 7. ZIEMIA NASZA PLANETĄ Jestem cząstką natury. CELE FORMY REALIZACJI 1. Kształtowanie świadomości ekologicznej i właściwych postaw wobec środowiska naturalnego. 2. Poznawanie zagrożeń cywilizacyjnych i negatywnych zmian zachodzących w przyrodzie oraz sposobów ochrony przed nimi. 3. Wdrażanie do pracy na rzecz upiększenia najbliższego otoczenia i uświadamianie znaczenia integracji działań na rzecz środowiska. 4. Wdrażanie do odpowiedzialności za czystość i estetykę najbliższego środowiska Projekcje filmów. Współpraca z instytucjami działającymi na rzecz ekologii m.in. - z firmą Radkom, Reba, Jodła Centrum Edukacji Ekologicznej. Konkursy i wycieczki. Redagowanie gazetki szkolnej. Udział w działaniach proekologicznych w obchodach Dni Ziemi i w akcji Sprzątanie świata. 8. KSZTAŁTOWANIE POSTAW PROEUROPEJSKICH W Europie zawsze byliśmy CELE FORMY REALIZACJI Nawiązanie współpracy z Centrum Edukacji Europejskiej. 1. Określenie miejsca roli Polski i Polaków w integrującej się Europie. Uświadomienie wad i zalet narodowych. 2. Kształtowanie szacunku i tolerancji dla innych narodów, ich kultur, tradycji. 3. Propagowanie wiedzy o państwach członkowskich Unii Europejskich, procesach integracyjnych, celach i założeniach Wspólnot Europejskich. 4. Uświadomienie konieczności i korzyści z nauki języków obcych oraz wiedzy informatycznej Pogadanki, dyskusje, projekcje filmów, dyskusje. Obchody "Dnia Europejskiego" - 9 maja. Organizacja Dni Języków Obcych. Upowszechnianie informacji poprzez wystawy w gablotach na holu szkoły. 24

I. WSTĘP II. ZAŁOŻENIA OGÓLNE PROGRAMU III. AKTY PRAWNE

I. WSTĘP II. ZAŁOŻENIA OGÓLNE PROGRAMU III. AKTY PRAWNE PROGRAM WYCHOWAWCZY ZESPOŁU SZKÓŁ IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W CZERNIKOWIE 2012-2014 PO TO BY BYĆ NIEPOSPOLITYM UCZONYM TRZEBA ZACZĄĆ OD POSPOLITEGO UCZENIA SIĘ /CHARLES DICKENS/ Program Wychowawczy Zespołu

Bardziej szczegółowo

Program Wychowawczy Szkoły Podstawowej Nr 86 w Gdańsku

Program Wychowawczy Szkoły Podstawowej Nr 86 w Gdańsku 1 Nie można żyć szczęśliwie, nie żyjąc godnie, moralnie, uczciwie. (Epikur) Program Wychowawczy Szkoły Podstawowej Nr 86 w Gdańsku Spis treści : I. Podstawa prawna. Założenia ogólne. II. Cele ogólne. III.

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYCHOWAWCZY CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W WYRZYSKU

PROGRAM WYCHOWAWCZY CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W WYRZYSKU PROGRAM WYCHOWAWCZY CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W WYRZYSKU WYRZYSK 2013 PROGRAM WYCHOWAWCZY Podstawa prawna: 1. Konstytucja RP, 2. Ustawa o systemie oświaty z 7.IX.1991 r. z późniejszymi

Bardziej szczegółowo

- 1 - Uczę się, aby wiedzieć, uczę się, aby działać, uczę się, aby żyć wspólnie, uczę się, aby być

- 1 - Uczę się, aby wiedzieć, uczę się, aby działać, uczę się, aby żyć wspólnie, uczę się, aby być - 1 - Uczę się, aby wiedzieć, uczę się, aby działać, uczę się, aby żyć wspólnie, uczę się, aby być ROZDZIAŁ I. CELE GIMNAZJUM Gimnazjum realizuje cele i zadania wychowawcze określone w ustawie o systemie

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do Statutu Szkoły

Załącznik nr 3 do Statutu Szkoły Załącznik nr 3 do Statutu Szkoły Nauczyciel w swoich działaniach dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych ma obowiązek kierowania się dobrem uczniów, troską o ich zdrowie, postawę moralną i obywatelską

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY

PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ ZAWODOWYCH NR 1 - ZAŁĄCZNIK NR 1 PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY Program Wychowawczy Szkoły opracowany jest w formie spójnego dokumentu, którego elementy mogą być modyfikowane w kolejnych

Bardziej szczegółowo

STATUT. ZESPOŁU SZKÓŁ w Szydłowie.

STATUT. ZESPOŁU SZKÓŁ w Szydłowie. STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ w Szydłowie. ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne... str. 2 ROZDZIAŁ II Misja placówki...... str. 3 ROZDZIAŁ III Sposoby realizacji zadań szkoły... str. 9 ROZDZIAŁ IV Organy szkoły (przedszkola)

Bardziej szczegółowo

STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ W BIEGANINIE

STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ W BIEGANINIE STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ W BIEGANINIE SPIS TREŚCI Rozdział I: Informacje ogólne ( 1)... 3 Rozdział II: Cele i zadania szkoły ( 2-12)... 5 Rozdział III: Sposoby realizacji zadań szkoły ( 13 29)... 9 Rozdział

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYCHOWAWCZY GIMNAZJUM NR 1 IM. JANA PAWŁA II W ZĄBKACH. Opracowały: Ewa Chojnicka. Magdalena Wideńska Drapała. Zyta Kurowska.

PROGRAM WYCHOWAWCZY GIMNAZJUM NR 1 IM. JANA PAWŁA II W ZĄBKACH. Opracowały: Ewa Chojnicka. Magdalena Wideńska Drapała. Zyta Kurowska. PROGRAM WYCHOWAWCZY GIMNAZJUM NR 1 IM. JANA PAWŁA II W ZĄBKACH Opracowały: Ewa Chojnicka Magdalena Wideńska Drapała Zyta Kurowska Renata Koc Monika Kalinowsk Publiczne Gimnazjum Nr 1 im. Jana Pawła II

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI ZESPÓŁ SZKÓŁ SZKOŁA PODSTAWOWA I GIMNAZJUM NR 4 W PRZYDONICY SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI Żyć zdrowo i bezpiecznie ZGODNY Z PROGRAMEM WYCHOWAWCZYM SZKOŁY Przydonica 2013/2014 1 WSTĘP Uncja profilaktyki

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI WARTO BYĆ, WARTO ŻYĆ I Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Chrobrego w Gnieźnie

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI WARTO BYĆ, WARTO ŻYĆ I Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Chrobrego w Gnieźnie SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI WARTO BYĆ, WARTO ŻYĆ I Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Chrobrego w Gnieźnie W I Liceum Ogólnokształcącym obowiązuje Program Profilaktyki Warto żyć, warto być, zatwierdzony

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYCHOWAWCZY ZESPOŁU SZKÓŁ W CELESTYNOWIE na rok szkolny 2010/2011

PROGRAM WYCHOWAWCZY ZESPOŁU SZKÓŁ W CELESTYNOWIE na rok szkolny 2010/2011 PROGRAM WYCHOWAWCZY ZESPOŁU SZKÓŁ W CELESTYNOWIE na rok szkolny 2010/2011 1 MISJA SZKOŁY ZESPÓŁ SZKÓŁ W CELESTYNOWIE to szkoła przyjazna, bezpieczna i wolna od przemocy, to szkoła, która dba o zdrowie

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sosnowcu ul. Kilińskiego 25 Sosnowiec 2013r. SPIS TREŚCI : I. Profilaktyka jako istotny element wychowania 1. Wstęp...3 2. Podstawa

Bardziej szczegółowo

Szkoła tworzy spójna koncepcję wychowawczą poprzez PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY

Szkoła tworzy spójna koncepcję wychowawczą poprzez PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY Szkoła tworzy spójna koncepcję wychowawczą poprzez PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY Oparty na: moralnych i kulturalnych wartościach uniwersalnych, tradycji szkoły, tradycji regionu, patriotyzmie i jedności europejskiej,

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI Górnośląskie Centrum Edukacyjne im. M. Skłodowskiej - Curie w Gliwicach SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI Działania profilaktyczne to te, które stwarzają człowiekowi okazję do aktywnego uczestnictwa w gromadzeniu

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYCHOWAWCZY Zespołu Szkół Nr 1 w Choszcznie

PROGRAM WYCHOWAWCZY Zespołu Szkół Nr 1 w Choszcznie załącznik nr 5 PROGRAM WYCHOWAWCZY Zespołu Szkół Nr 1 w Choszcznie I NADRZĘDNY CEL WYCHOWANIA: Wychowanie ucznia świadomego dokonywanych wyborów i gotowego samodzielnie kształtować swoje Ŝycie jako szczęśliwe,

Bardziej szczegółowo

Statut Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi im. Funduszu Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci - UNICEF w Malborku

Statut Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi im. Funduszu Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci - UNICEF w Malborku Statut Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi im. Funduszu Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci - UNICEF w Malborku Tekst jednolity uchwalony przez Radę Szkoły w dniu 24.06.2013r.

Bardziej szczegółowo

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 1. w SOSNOWCU

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 1. w SOSNOWCU STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 1 w SOSNOWCU PODSTAWA PRAWNA OPRACOWANIA NINIEJSZEGO STATUTU 3 POSTANOWIENIA WSTĘPNE 5 CELE I ZADANIA ZESPOŁU SZKÓŁ 6 ORGANY ZESPOŁU SZKÓŁ I ICH ZADANIA 10 ORGANIZACJA

Bardziej szczegółowo

STATUT. Zespołu Szkół Publicznych Nr 3. w Żyrardowie. Spis treści: Rozdział VII Organizacja zespołu

STATUT. Zespołu Szkół Publicznych Nr 3. w Żyrardowie. Spis treści: Rozdział VII Organizacja zespołu Załącznik do Uchwały Rady Pedagogicznej Nr 5/2013/2014 z dnia 17.03.2014 STATUT Zespołu Szkół Publicznych Nr 3 w Żyrardowie Spis treści: Rozdział I Rozdział II Rozdział III Rozdział IV Rozdział V Rozdział

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYCHOWAWCZY III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO w Ostrołęce

PROGRAM WYCHOWAWCZY III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO w Ostrołęce PROGRAM WYCHOWAWCZY III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO w Ostrołęce rok szkolny: 2013/2014 2014/2015 2015/2016 1 SPIS TREŚCI Założenia programowe.. 3 Misja, wizja i zadania szkoły.. 3 1. Cele pracy wychowawczej...

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA ROZWOJU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR1 IM. KS. GRZEGORZAPIRAMOWICZA

KONCEPCJA ROZWOJU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR1 IM. KS. GRZEGORZAPIRAMOWICZA KONCEPCJA ROZWOJU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR1 IM. KS. GRZEGORZAPIRAMOWICZA W ŁUKOWIE NA LATA 2013-2017 1 I. CHARAKTERYSTYKA SZKOŁY Baza szkoły: Szkoła Podstawowa nr 1 im ks. Grzegorza Piramowicza mieści się

Bardziej szczegółowo

Statut Szkoły Podstawowej Szalom Alejchem

Statut Szkoły Podstawowej Szalom Alejchem Statut Szkoły Podstawowej Szalom Alejchem Szkoła Podstawowa Szalom Alejchem działa na podstawie statutu nadanego na podstawie art. 84 ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U.

Bardziej szczegółowo

nieobecności i spóźnień) oraz praca z uczniami ze specyficznymi potrzebami edukacyjnymi. CELE ZADANIA FORMY REALIZACJI

nieobecności i spóźnień) oraz praca z uczniami ze specyficznymi potrzebami edukacyjnymi. CELE ZADANIA FORMY REALIZACJI SZKOLNY PROGRAM WYCHOWAWCZY XXXVII LO im. J. Dąbrowskiego w Warszawie na rok szkolny 2013/2014 Opracował Zespół Rady Pedagogicznej: Bogdan Madej - dyrektor Mariola Borzyńska - wicedyrektor Sylwia Glura

Bardziej szczegółowo

Dyrektor Barbara Płotkowiak Poznań, 2013-06-26

Dyrektor Barbara Płotkowiak Poznań, 2013-06-26 V L KONCEPCJA PRACY V LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO im. Klaudyny Potockiej w POZNANIU (2013 2018) Dyrektor Barbara Płotkowiak Poznań, 2013-06-26 Spis treści Misja szkoły... 3 Wizja szkoły... 3 Główne cele

Bardziej szczegółowo

STATUT. Szkoły Podstawowej im. Janiny Sieklickiej w Czernicach Borowych

STATUT. Szkoły Podstawowej im. Janiny Sieklickiej w Czernicach Borowych STATUT Szkoły Podstawowej im. Janiny Sieklickiej w Czernicach Borowych 1 Załącznik do Uchwały nr 9/2014/2015 Rady Pedagogicznej Podstawowej im. Janiny Sieklickiej w Czernicach Borowych z dnia 01.12.2014

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI Liceum Ogólnokształcącego nr X

PROGRAM PROFILAKTYKI Liceum Ogólnokształcącego nr X PROGRAM PROFILAKTYKI Liceum Ogólnokształcącego nr X Program zatwierdzony przez Radę Rodziców w porozumieniu z Radą Pedagogiczną LO nr X we Wrocławiu w dniu 9.09.2014 Strona 1 z 10 I. WSTĘP 1. Szkolny program

Bardziej szczegółowo

Nazwa i siedziba szkoły. 2. Siedziba szkoły znajduje się we Wrocławiu przy ulicy Szkockiej 64.

Nazwa i siedziba szkoły. 2. Siedziba szkoły znajduje się we Wrocławiu przy ulicy Szkockiej 64. Na podstawie Uchwały nr XXXVII/501/97 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 24 kwietnia 1997 oraz Uchwały Rady Pedagogicznej Zespołu Szkół Nr 3 z dnia 11.02.2015 r. przyjęto jednolity tekst Statutu Szkoły w

Bardziej szczegółowo

S T A T U T MIEJSKIEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 11 W PIEKARACH ŚLĄSKICH

S T A T U T MIEJSKIEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 11 W PIEKARACH ŚLĄSKICH S T A T U T MIEJSKIEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 11 W PIEKARACH ŚLĄSKICH Spis treści ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne... 5 ROZDZIAŁ II Cele i zadania szkoły... 6 ROZDZIAŁ III Organy szkoły i ich kompetencje...

Bardziej szczegółowo

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ NR 84 W WARSZAWIE

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ NR 84 W WARSZAWIE STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ NR 84 W WARSZAWIE 2 SPIS TREŚCI CELE I ZADANIA ZESPOŁU SZKÓŁ... 5 ORGANY ZESPOŁU SZKÓŁ I ICH KOMPETENCJE... 7 ORGANIZACJA ZESPOŁU SZKÓŁ... 12 UCZNIOWIE... 16 NAUCZYCIELE I INNI PRACOWNICY

Bardziej szczegółowo

S T A T U T ZESPOŁU SZKÓŁ TERE ÓW ZIELE I im. inż. Czesława owaka w Radzyminie Al. Jana Pawła II 18

S T A T U T ZESPOŁU SZKÓŁ TERE ÓW ZIELE I im. inż. Czesława owaka w Radzyminie Al. Jana Pawła II 18 TEKST UJEDNOLICONY po nowelizacji z dnia 6 lutego 2014 r. S T A T U T ZESPOŁU SZKÓŁ TERE ÓW ZIELE I im. inż. Czesława owaka w Radzyminie Al. Jana Pawła II 18 PODSTAWA PRAW A Ustawa z dnia 7 września 1991

Bardziej szczegółowo