Sprawozdanie z wizytacji Aresztu Śledczego Warszawa Mokotów.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Sprawozdanie z wizytacji Aresztu Śledczego Warszawa Mokotów."

Transkrypt

1 Sprawozdanie z wizytacji Aresztu Śledczego Warszawa Mokotów. Podczas wizytacji skontrolowałam: - stan osobowy i stan przeludnienia aresztu, - wykonywanie zadań penitencjarnych i działalności resocjalizacyjnej, - kierowanie skazanych do nauczania ogólnego i zawodowego, - przestrzegania praw skazanych w zakresie korzystania z praktyk i posług religijnych, - prowadzoną działalność kulturalno - oświatową i sportową, - zakres realizowanej pomocy skazanym w przygotowaniu do readaptacji społecznej za okres od r. do r. - zakres realizacji zaleceń powizytacyjnych sformułowanych w sprawozdaniu z poprzedniej wizytacji. Podczas wizytacji zapoznałam się z Informacją o czynnościach przeprowadzonych z upoważnienia Rzecznika Praw Obywatelskich w Areszcie Śledczym Warszawa Mokotów" z dnia r., z której wynika, że w dniach 6-9 lipca 2009r. był szczegółowo kontrolowany: - stan techniczny jednostki, - wyposażenie cel mieszkalnych, - - warunki bytowe skazanych, - Zakład Opieki Zdrowotnej Aresztu Śledczego. Po kontroli powyżej wskazanych zagadnień sformułowane zostały wnioski pokontrolne i przekazane do Dyrektora Aresztu.

2 W związku z faktem, że co miesiąc orzekam na posiedzeniach w Areszcie Śledczym Warszawa Mokotów i po posiedzeniu zawsze rozmawiam z Dyrektorem Aresztu Śledczego na tematy związane z bieżącym funkcjonowaniem jednostki oraz zapoznaję się też z warunkami bytowymi osadzonych podczas wizytacji odstąpiłam od badania wyżej wskazanych zagadnień. Kserokopia Rzecznika Praw Obywatelskich stanowi załącznik do sprawozdania. ^ Stan osobowy i stan przeludnienia. W okresie od 01.01,2009r. do r. do Aresztu Śledczego Warszawa Mokotów przyjęto łącznie 2527 osób. Przyjęto: - z wolności: 1017 skazanych lub ukaranych 381 tymczasowo aresztowanych - z transportu: 924 skazanych i ukaranych 205 tymczasowo aresztowanych. W tym samym okresie ze stanu ewidencyjnego jednostki ubyło 2682 osadzonych; w tym: - zostało zwolnionych: 615 skazanych lub ukaranych 234 tymczasowo aresztowanych - przetransportowano: 1493 skazanych lub ukaranych 340 tymczasowo aresztowanych. W Dziale Ewidencji skontrolowałam także sposób realizacji nakazów wydania z sądów i prokuratur, które niejednokrotnie są

3 przekazywane zbyt krótko przed terminem czynności. W pierwszych dniach października 2009r. wpływały faksem z prokuratury po 2-3 nakazy wydania na dzień następny. W związku z tym pracownicy różnych Działów przygotowywali osadzonego do wydania, ale osadzony był wydany po otrzymaniu od policji oryginału nakazu. Każdy nakaz jest po wpływie sprawdzany pod względem formalnym oraz dane osadzonych sprawdzane z aktami osobowymi. W przypadku nieprawidłowości bezzwłocznie powiadamiane są właściwe organy - telefonicznie, faksem albo pisemnie. Liczba wpływających nakazów jest bardzo duża i przykładowo wskazać mogę, że w marcu, kwietniu, czerwcu 2009r. tylko z Sądu Okręgowego Warszawa Praga wpływało po około 300 nakazów na tydzień, we wrześniu 2009r. wpłynęły 493 nakazy wydania z Prokuratury Okręgowej w Warszawie. Na żądania sądów w 2009r. do dnia r. sporządzono 768 opinii. Ze wskazanych danych wynika, że ruch osadzonych w jednostce jest bardzo duży i wymaga dużego nakładu pracy pracowników Działu Ewidencji. Na podstawie danych statystycznych stwierdziłam, że przeludnienie Aresztu Śledczego Warszawa Mokotów utrzymuje się od 2000r. Stan przeludnienia w okresie od października 2008r. do końca października 2009r. przedstawiał się następująco:

4 miesiąc pojemność stan ogólny % przeludnienia aresztu Październik 2008r ,1 Listopad 2008r ,1 Grudzień 2008r ,1 Styczeń 2009r ,0 Luty 2009r ,3 Marzec 2009r ,3 Kwiecień 2009r ,4 Maj 2009r ,8 Czerwiec 2009r ,4 Lipiec 2009r ,1 Sierpień 2009r ,4 Wrzesień 2009r ,5 Październik 2009r ,3 Wyżej wskazane dane są to dane ogólne dane dotyczące całej jednostki. Natomiast stan przeludnienia nie występował we wszystkich pawilonach mieszkalnymi nigdy nie było przeludnienia w Pawilonie N oraz w Dziale Terapeutycznym. Powyższe dane dotyczące stanu przeludnienia są to dane stanu ogólnego na początek każdego miesiąca. Występowały okresowo także wyższe stany przeludnienia. W dniu r. stan przeludnienia na dzień r. wynosił 113,4 %. Występujący nieustannie stan przeludnienia powodował konieczność osadzenia skazanych w warunkach niezgodnych z art. 110 kkw. Dyrektor Aresztu Śledczego Warszawa Mokotów zgodnie z art kkw i 2 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia r. w prawie trybu postępowania właściwych organów

5 w wypadku gdy liczba osadzonych w zakładach karnych i aresztach śledczych przekroczy w skali kraju ogólna pojemność tych zakładów wydawał na stosowne zarządzenia o okresowym osadzeniu skazanych w warunkach, w których powierzchnia w celi mieszkalnej wynosiła mniej niż 3 metry kwadratowe. Wykonywanie zadań penitencjarnych i działalności resocjalizacyjnej. W 2009r. wychowawcy i psycholodzy Działu Penitencjarnego oraz terapeuta z Działu Terapeutycznego przy udziale terapeutów z zewnątrz zorganizowali osiem programów: - Trening Zastępowania Agresji (ART) ukończyło 45 osadzonych, - Program readaptacji społecznej: Jak porozumieć się z otoczeniem? ukończyło 10 skazanych, - Program wspomagania społecznej readaptacji skazanych poprzez działania arteterapeutyczne - ukończyło 8 skazanych, - Program psychokorekcyjny dla skazanych z art. 178 a kk ( cztery edycje ) ukończyło 60 skazanych, - Trening Antystresowy - (trzy edycje ) ukończyło 65 skazanych, - Grupa konstruktywnego radzenia sobie ze złością - ( dwie edycje ) ukończyło 29 skazanych, - Program korekcyjno - edukacyjny dla sprawców przemocy w rodzinie -

6 ukończyło 12 skazanych, Mój nowy początek" - ukończyło 9 skazanych. W Dziale Penitencjarnym do dnia r. sporządzono 689 opinii o osadzonych w związku z wystąpieniami skazanych z wnioskami o warunkowe zwolnienie, udzielenie przerwy w wykonaniu kary albo na wniosek sądów w związku z toczącymi się postępowaniami karnymi. Komisje penitencjarne zbadały 648 spraw w związku z nabyciem przez skazanych uprawnień do warunkowego zwolnienia. Rozpoznano łącznie 292 wnioski o warunkowe zwolnienie, w tym: - 54 wnioski dyrektora, wniosków skazanych. Pozytywnie rozpoznano 51 wniosków dyrektora i 22 wnioski skazanych. Negatywnie rozpoznano 3 wnioski dyrektora i 216 wniosków skazanych. W dwóch przypadkach dyrektor skorzystał z prawa do wniesienia zażalenia i w jednym przypadku zażalenie zostało uwzględnione. Prawidłowo były w 2009r. udzielane przepustki i zezwolenia na opuszczenie Aresztu śledczego. Ogółem udzielono 46 przepustek i zezwoleń, w tym w trybie: Art. 91 pkt. 7 kkw - 1 przepustka dla 1 osoby, Art pkt. 7 kkw 26 zezwoleń dla 16 osób, Art pkt. 8 kkw - 8 zezwoleń dla 4 osób, Art. 141 a 1 kkw - bez asysty 2 zezwolenia dla 2 osób,

7 Art. 141 a 1 kkw - z asystą 8 zezwoleń dla 8 osób. Nie nastąpiło w żadnym przypadku spóźnienie albo niepowrót osób, którym udzielono przepustek albo zezwoleń. Kierowanie skazanych do nauczania ogólnego i zawodowego. W Areszcie Śledczym Warszawa Mokotów działa Centrum Kształcenia Ustawicznego i w jego skład wchodzą: - szkoła podstawowa i gimnazjum - z przeznaczeniem na kontynuację obowiązku szkolnego tymczasowo aresztowanych poniżej 18 roku życia, - Zasadnicza Szkoła Zawodowa - okres nauczania trwa 2 lata na podbudowie szkoły podstawowej i gimnazjum w zawodach drukarza i introligatora, - Technikum Uzupełniające - okres nauczania trwa 3 lata na podbudowie zasadniczej szkoły zawodowej w zawodzie technika poligrafa. W roku szkolnym 2008/2009 objęto nauką 111 osadzonych ( w tym 14 tymczasowo aresztowanych ) w siedmiu oddziałach szkolnych, w tym: w Technikum Poligraficznym 57 osób, Zasadniczej Szkole Zawodowej - 50 osób, Nauczaniem indywidualnym objęto 14 osób tymczasowo aresztowanych. W trakcie roku szkolnego ubyło 11 słuchaczy z następujących przyczyn:

8 - wyjazdu na polecenie sądu - 1 osoba, - uzyskania warunkowego przedterminowego zwolnienia - 1 osoba, - stanu zdrowia - 3 osoby, - odmowy nauki - 5 osób, - zmiana kierunku kształcenia - 1 osoba. W roku szkolnym 2008/2009 Zasadniczą Szkołę Zawodową ukończyło 17 skazanych. Do egzaminu pisemnego i praktycznego przystąpiło 23 absolwentów, z których 22 zdało: 6 osób w zawodzie drukarza i 16 osób w zawodzie introligatora. Technikum Poligraficzne ukończyło 15 słuchaczy, z których egzamin zdało 11 osób. W 2008/2009 roku odbyło się szkolenie kursowe skazanych w zawodzie brukarza i ukończyło kurs 22 skazanych. W roku szkolnym 2009/2010 naukę rozpoczęło 96 skazanych w 6 oddziałach szkolnych, w tym w; - Technikum Poligraficznym - 33 osoby - Zasadniczej Szkole Zawodowej - 60 osób, oraz 3 osoby tymczasowo aresztowane objęto nauczaniem Indywidualnym. Bazę dydaktyczną stanowią 2 pracownie przedmiotów teoretycznych, pracownia komputerowa i multimedialne centrum informacyjne. Pracownie szkolne wyposażone są w urządzenia audiowizualne wraz z wideoteką zawierającą programy dydaktyczne do nauczania poszczególnych przedmiotów i lektury szkolne.

9 W pracowni informatycznej znajduje się 15 komputerów z serwerem, skanerami i drukarkami. Multimedialne centrum informacyjne i czytelnia multimedialna wyposażone jest w 8 stanowisk komputerowych ze skanerami i drukarkami. Zajęcia dydaktyczne wspomaga biblioteka szkolna wyposażona w 3535 woluminów, w tym 500 lektur szkolnych i 900 podręczników szkolnych. Pomieszczenia w szkole są monitorowane przez system kamer. Praktyczna nauka zawodu odbywa się w toku produkcji w Drukarni Nr 1 w zawodach introligator i drukarz. Kończy się egzaminem potwierdzającym kwalifikacje zawodowe przed Okręgową Komisja Egzaminacyjną. Przestrzeganie praw skazanych w zakresie korzystania z praktyk i posług religijnych. W Areszcie Śledczym Warszawa Mokotów działa 7 kościołów oraz związków wyznaniowych, z którymi zawarte są porozumienia na czas nieokreślony: - Kościół rzymsko - katolicki - Kościół prawosławny - Kościół Ewangelicznych Chrześcijan w Polsce - Kościół Zielonoświątkowy w Polsce - Towarzystwo Biblijne i Traktatowe - Strażnica, Zarejestrowany Związek Wyznania Świadków Jechowych w Polsce, - Muzułmański Związek Religijny w Rzeczpospolitej Polskiej, - Kościół Ewangelicka - Augsburski w Rzeczpospolitej Polskiej.

10 Na pełnym etacie zatrudniony jest ksiądz kościoła rzymsko -katolickiego, a na połowie etatu zatrudniony jest ksiądz kościoła prawosławnego. Formy działalności kapelanów więziennych są w Areszcie Śledczym Warszawa Mokotów różnorodne. Dla wyznawców kościoła rzymsko katolickiego odprawiane są msze: w soboty dwie msze, w niedziele trzy msze. Dla osadzonych w pawilonie N msza odprawiana jest w piątek w świetlicy tego pawilonu. W okresach przedświątecznych ( dwa razy do roku ) prowadzona jest spowiedź przez ośmiu kapelanów. Do spowiedzi mogą przystąpić wszyscy chętni osadzeni tj. około 120 osób. Prowadzone są cztery razy w tygodniu grupy modlitewne dla osób oraz katecheza dla osadzonych mających przystać do sakramentu bierzmowania dla grupy osób osadzonych. W ramach działalności charytatywnej kościół rzymsko -katolicki przekazuje paczki żywnościowe dla około dziesięciu osadzonych w kwartale oraz wyposażył cele mieszkalne w Pismo Święte. Nauczanie religii prowadzi na terenie Aresztu Bractwo Więzienne. Katechetka zatrudniona jest na połowie etatu i jest wspomagana przez 12 osób - wolontariuszy - przychodzących do Aresztu. Pozostałe kościoły i związki wyznaniowe prowadzą spotkania indywidualne z wiernymi w referacie obsługi procesowej.

11 Działalność kulturalno - oświatowa i sportowa. Praca kulturalno - oświatowa w Areszcie Śledczym Warszawa Mokotów prowadzona jest wielokierunkowo i ze względów formalnych jest zróżnicowana dla osób tymczasowo aresztowanych i dla skazanych. Działalność radiowęzła. Audycja nadawane są codziennie w godz. 7,00-21,00 lub 22,00. Każda cela mieszkalna jest wyposażona w głośnik radiowęzłowy. Skazani są współautorami audycji : Przeboje mistrzów", Poznajmy się", Historyczno - Literackie", Geograficzne", Postpenitencjarne", AA" oraz gromadzą i przechowują materiały niezbędne do tworzenia tekstów audycji autorskich. W soboty i niedziele a także w dni świąteczne emitowane są konkursy literackie i muzyczne. Przez wychowawców przygotowywane są i nadawane codziennie pogadanki dotyczące zdrowia, profilaktyki HIV/AIDS, zagadnień prawnych, kulturalnych, sportu, literatury, historii, wydarzeń muzycznych. Działalność biblioteki Z biblioteki, która dysponuje 19 tysiącami woluminów książek mogą korzystać wszyscy osadzeni w Areszcie Śledczym Warszawa Mokotów. Książki wymieniane są raz w tygodniu zgodnie ze sporządzanymi grafikami. W bibliotece i na oddziałach mieszkalnych znajdują się katalogi książek, które umożliwiają osadzonym wybór odpowiednich pozycji. W miarę potrzeb osadzonych wychowawca

12 ds. biblioteki przeprowadza indywidualne konsultacje w zakresie doboru lektur. Działalność kulturalno- oświatowa dla tymczasowo aresztowanych. Tymczasowo aresztowani korzystają ze świetlic oddziałowych, z radiowęzła, z gier stolikowych w celach mieszkalnych, konkursów organizowanych za pośrednictwem wychowawcy do spraw KO i wychowawców oddziałów, pogadanek w świetlicach oddziałowych. Tymczasowo aresztowani w trzech świetlicach oddziałowych mogą korzystać z zajęć - tenisa stołowego i ze spotkań religijnych. Ponadto skazani są zachęcani do pisania artykułów do gazety, tekstów do audycji, brania udziału w ogólnopolskich konkursach literackich i sztuki. Wydawanie miesięcznika Nasze Remedium" W Areszcie Śledczym z myślą o wszystkich osadzonych wydawany jest miesięcznik Nasze Remedium". Ogromne znaczenie dla pracy kulturalno - oświatowej ma udział osadzonych w redagowaniu i współtworzenia miesięcznika. Swoje prace, felietony, wiersze mogą przekazywać osadzeni z całej jednostki. W każdym wydaniu zamieszczane są teksty autorstwa osadzonych. Miesięcznik jest wysyłany do Biblioteki Jagiellońskie, do Działu Varsavianów Biblioteki Publicznej m. st. Warszawy, Biblioteki Głównej Województwa Mazowieckiego. W związku z wydawaniem miesięcznika głosem doradczym od października 2008r. w kwestii merytorycznej jest Halina Bortnowska - Dąbrowska, która prowadzi warsztaty dziennikarskie dla redakcji Nasze Remedium". Wprowadza głównie osadzonych w tajniki

13 prawidłowego tworzeniu gazety. Warsztaty odbywają się w sekcji KO minimum raz w tygodniu. Do dnia wizytacji odbyło się siedem warsztatów. Działalność kulturalno - oświatowa dla skazanych. Działalność dla tej grupy osadzonych jest znacznie szersza niż dla osób tymczasowo aresztowanych. W 2009r. w ramach imprez z udziałem gości i artystów zaproszonych z zewnątrz odbyły się koncerty, spotkania i spektakle m. im. koncert kolęd, recital Marka Majewskiego, spotkanie z podróżnikiem Edim Pyrkiem, dziennikarzem naukowym Piotrem Cieślińskim, symultana szachowa z mistrzem Tomaszem Lisowskim. Kontynuowane były co miesiąc spotkania z filatelistą Zbigniewom Lenartowiczem. Zorganizowano wystawę poświęconą papieżowi Janowi Pawłowi II i wystawę historyczną o Rotmistrzu Pileckim. Poza imprezami zbiorowymi dla skazanych na co dzień odbywają się zajęcia w mniejszych grupach zgodnie z zainteresowaniami i umiejętnościami osadzonych. Od wielu lat działa koło plastyczne. Prace skazanych - głownie obrazy i grafiki wykonywane przez skazanych wykorzystywane są podczas wystaw tematycznych i stanowią element wystroju aresztu i pracowni plastycznej. Prowadzone są też warsztaty plastyczne z udziałem artystów Henriettą Varju i Pawła Athamerea. Ponadto skazani zajmują się klejeniem modeli kartonowych przysyłanych z wydawnictwa Młody Modelarz". Dla skazanych w 2009r. zorganizowano również zajęcia poza terenem zakładu karnego - 39 wyjść skazanych.

14 Zajęcia poza terenem to oglądanie seansów filmowych w kinie Silver Screen oraz zwiedzanie wystaw w warszawskich muzeach. Zorganizowano wyjścia do Łazienek Królewskich, Królikami, na Cmentarz Powązkowski, do Muzeów: Łowiectwa i Jeździectwa, Geologicznego, Powstania Warszawskiego, Historycznego m. st. Warszawy, Harcerstwa, Woli, Wychodźstwa oraz do Galerii Happen Transfer". Podobnie jak w latach ubiegłych skazani z wychowawcą ds. kulturalno - oświatowych zorganizowali zbiórkę słodyczy dla dzieci z Domu Dziecka w Równem na 2 wyjazdach a następnie delegacja skazanych zwiozła dzieciom słodycze i zorganizowała dla nich ognisko i zajęcia plastyczne w plenerze. Zakres realizowanej pomocy skazanym w przygotowaniu do readaptacji społecznej za okres od do r. W okresie objętym wizytacją pomoc skazanym w przygotowaniu do readaptacji była realizowana w następujący sposób: rodzaj pomocy kwota liczba średnia wydatkowana osadzonych kwota w zł objętych pomocą pomocy w zł Zapomoga pieniężna udzielona ,46 w chwili zwolnienia Zapomoga odzieżowa ,32 Profilaktyka i edukacja w ,58 zakresie przeciwdziałania agresji i przemocy

15 Wyrobienie dowodu osobistego ,07 Pokrywanie kosztów i pomocy ,50 szkolnych dla uczniów szkoły Opłaty za pobyt w Domu Opieki 2.457, ,28 Społecznej Kurs zawodowy w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki -obsługa komputera i urządzeń multimediainych, Zagospodarowanie terenów zielonych" ,28 - malarz -tapeciarz" , ,51 Pokrywanie kosztów ,96 związanych z leczeniem i rehabilitacją Kurs przygotowania ,12 zawodowego - brukarz Poza wyżej wymienioną pomocą udzielono 185 osadzonym porad w sprawach mieszkaniowych, socjalnych, społecznych i rentowych. Objęto opieką 30 bezdomnych a w sprawie 15 osadzonych podjęto interwencje w sprawie utrzymania dotychczasowego mieszkania albo pozyskania nowego lokalu. W 2009r. z dopłat do czynszu mieszkaniowego korzystało 7 skazanych w łącznej kwocie zł. Wysłano 13 wniosków o orzeczenie niepełnosprawności do powiatowego zespołu orzekania w Warszawie oraz dwa wnioski o uzyskanie renty do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

16 Ponadto zrealizowano z trenerem ART cztery edycje programu przeciwdziałaniu agresji i przemocy oraz radzenia sobie ze złością, w których uczestniczyło 34 skazanych. Pracownicy Działu Penitencjarnego współpracują w ramach pomocy postpenitencjarnej z: Ośrodkiem Pomocy Społecznej w celu sporządzania wywiadów środowiskowych przez pracownika socjalnego, uzyskania miejsca w DPS dla skazanych bezdomnych i chorych, doraźnej pomocy dla rodzin skazanych. - Fundacją Sławek" w celu uzyskania miejsca pobytu i zatrudnienia dla skazanych opuszczających Areszt, którzy nie mają gdzie się udać. Organizowanie spotkań dla AA. W ramach programu Anioł Stróż" osoby z fundacji odbierają i opiekują się skazanymi podczas pobytu na przepustkach. - Dom Patronatu" w celu uzyskania zakwaterowania i zatrudnienia oraz opieki dla skazanych w pierwszych miesiącach po opuszczeniu Aresztu,, - Monar" i Markot" w celu uzyskania schroniska i objęcia terapią przeciwuzależnieniową byłych skazanych. Skazani jeszcze podczas odbywania kary mają możliwość zapoznania się z programami pomocy postpenitencjarnej poprzez publikowane w gazecie więziennej artykuły na ten temat oraz poprzez audycje radiowe. Wnioski: Istniejący stan przeludnienia w żadnej mierze nie zależał i nie był wynikiem zaniedbań ze strony dyrektora aresztu. Dyrektor aresztu śledczego należycie wypełniał w tym zakresie obowiązki

17 wynikające z rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia r. w sprawie trybu postępowania właściwych organów w wypadku gdy liczba osadzonych w zakładach karnych i aresztach śledczych przekroczy w skali kraju ogólna pojemność tych zakładów. Dopiero w wyniku mojego wystąpienia do Dyrektora Okręgowego Służby Więziennej w Warszawie w dniu r. podjęto działania organizacyjne polegające na zmianie przeznaczenia jednostek penitencjarnych na terenie Warszawy ( kserokopię przedstawiam w załączeniu ). Podjęte wówczas działania doprowadziły do spadku przeludnienia w Areszcie Śledczym Warszawa Mokotów. Odnośnie kształcenia skazanych nie mam żadnych uwag. W mojej ocenie Centrum Kształcenia Ustawicznego działa bardzo dobrze o czym świadczą efekty kształcenia. Efektywność dydaktyczna wynosi bowiem 100%, średnia ocen słuchaczy wyniosła 4, 2 a frekwencja słuchaczy 95, 7 %. Powyższe wskaźniki są wyższe niż uzyskiwane w równorzędnych szkołach w kraju. W zakresie przestrzegania praw skazanych w zakresie korzystania z praktyk i posług religijnych to stwierdzić należy, że prawa skazanych są w pełni przestrzegane i osadzeni w tym zakresie nie formułowali żadnych uwag. Przy istniejącym stanie przeludnienia wysoko oceniam zakres prowadzonej pracy kulturalno - oświatowej prowadzonej dla osób tymczasowo aresztowanych i skazanych. Różnorodność prowadzonych zajęć świadczy o dużym nakładzie pracy i zaangażowaniu pracowników Aresztu.

18 W prawidłowy sposób prowadzona była także działalność pracowników Aresztu Śledczego Warszawa Mokotów w przygotowaniu do readaptacji społecznej. Działalność ta jednak była uzależniona od posiadanych środków finansowych, na wysokość których Dyrektor nie ma wpływu. Odnośnie realizacji zaleceń powizytacyjnych z poprzedniej wizytacji to stwierdzić należy, że zostały w głównej mierze zrealizowane. Natomiast poprawa więziennej służby zdrowia w Areszcie Śledczym Warszawa Mokotów nie jest uzależniona od działań Dyrektora, gdyż wymaga znacznych środków finansowych. Dyrektor jako dysponent środków finansowych trzeciego stopnia nie ma wpływu na ich wysokość. Środki finansowe uzależnione są od decyzji jednostki nadrzędnej. Natomiast o występujących problemach w działalności Zakładu Opieki Zdrowotnej Dyrektor każdorazowo informuje Naczelnego Lekarza Okręgowego oraz Dyrektora Biura Służby Zdrowia CZSW. Warszawa, dnia r.

SPRAWOZDANIE 01.01.2011r. -30.10.2013 r. 9472 3009 6008 455 240 195 5854 2249 3224 381 3378 760 2589

SPRAWOZDANIE 01.01.2011r. -30.10.2013 r. 9472 3009 6008 455 240 195 5854 2249 3224 381 3378 760 2589 SPRAWOZDANIE z wizytacji Aresztu Śledczego Warszawa Służewiec w Warszawie przeprowadzonej w dniach 12-22 listopada 2013r. przez Sędziego SO Arkadiusza Makowskiego Poprzednia wizytacja miała miejsce w grudniu

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 2/04 DYREKTORA GENERALNEGO SŁUŻBY WIĘZIENNEJ. z dnia 24 lutego 2004 r.

ZARZĄDZENIE NR 2/04 DYREKTORA GENERALNEGO SŁUŻBY WIĘZIENNEJ. z dnia 24 lutego 2004 r. ZARZĄDZENIE NR 2/04 DYREKTORA GENERALNEGO SŁUŻBY WIĘZIENNEJ z dnia 24 lutego 2004 r. w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia i organizacji pracy penitencjarnej oraz zakresów czynności funkcjonariuszy

Bardziej szczegółowo

ANALIZY RAPORTY EKSPERTYZY. Nr 3/2010 PRZYGOTOWANIE SKAZANYCH DO ZWOLNIENIA.

ANALIZY RAPORTY EKSPERTYZY. Nr 3/2010 PRZYGOTOWANIE SKAZANYCH DO ZWOLNIENIA. Nr 3/2010 ANALIZY RAPORTY EKSPERTYZY Emilia Rekosz PRZYGOTOWANIE SKAZANYCH DO ZWOLNIENIA. WYNIKI BADAŃ NA TEMAT ODDZIAŁYWAŃ PENITENCJARNYCH W POLSKICH ZAKŁADACH KARNYCH 2 SPIS TREŚCI 1. Wstęp 3 2. Dane

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Płocku za 2014 rok

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Płocku za 2014 rok Załącznik do Uchwały nr../.. /2015 Rady Miasta Płocka z dnia.... 2015 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Płocku za 2014 rok Sprawozdanie z działalności

Bardziej szczegółowo

Raport. Krajowego Mechanizmu Prewencji z wizytacji. Zakładu Karnego w Dębicy. (wyciąg)

Raport. Krajowego Mechanizmu Prewencji z wizytacji. Zakładu Karnego w Dębicy. (wyciąg) Warszawa, dnia 4 maja 2013 r. RPO-726707-VII-720.5/13/MK Raport Krajowego Mechanizmu Prewencji z wizytacji Zakładu Karnego w Dębicy (wyciąg) 1. Wprowadzenie Na podstawie artykułu 19 Protokołu fakultatywnego

Bardziej szczegółowo

Statut Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi im. Funduszu Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci - UNICEF w Malborku

Statut Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi im. Funduszu Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci - UNICEF w Malborku Statut Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi im. Funduszu Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci - UNICEF w Malborku Tekst jednolity uchwalony przez Radę Szkoły w dniu 24.06.2013r.

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej im. bł. o. Rafała Chylińskiego w Zgierzu w 2011 roku.

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej im. bł. o. Rafała Chylińskiego w Zgierzu w 2011 roku. Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej im. bł. o. Rafała Chylińskiego w Zgierzu w 2011 roku. I. Realizowane zadania Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje zadania zlecone

Bardziej szczegółowo

STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 IM. BOLESŁAWA PRUSA W ZIELONCE. TEKST UJEDNOLICONY NA DZIEŃ 31 października 2012

STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 IM. BOLESŁAWA PRUSA W ZIELONCE. TEKST UJEDNOLICONY NA DZIEŃ 31 października 2012 STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 IM. BOLESŁAWA PRUSA W ZIELONCE Opracowany na podstawie: Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 1996r. Nr 67, poz. 329 ze zmianami) Rozporządzenia Ministra

Bardziej szczegółowo

PODSTAWOWE INFORMACJE O SZKOLE

PODSTAWOWE INFORMACJE O SZKOLE PODSTAWOWE INFORMACJE O SZKOLE Par.1. Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wieliczce jest szkołą publiczną i funkcjonuje zgodnie z ustawą o systemie oświaty z dnia 7 września 1991

Bardziej szczegółowo

STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ W KRASZOWIE

STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ W KRASZOWIE STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ W KRASZOWIE 2 POSTANOWIENIA OGÓLNE: 1. Ilekroć w niniejszym Statucie jest mowa bez bliższego określenia o: a) Szkole należy przez to rozumieć- Szkoła Podstawowa w Kraszowie, b)

Bardziej szczegółowo

S T A T U T ZESPOŁU SZKÓŁ TERE ÓW ZIELE I im. inż. Czesława owaka w Radzyminie Al. Jana Pawła II 18

S T A T U T ZESPOŁU SZKÓŁ TERE ÓW ZIELE I im. inż. Czesława owaka w Radzyminie Al. Jana Pawła II 18 TEKST UJEDNOLICONY po nowelizacji z dnia 6 lutego 2014 r. S T A T U T ZESPOŁU SZKÓŁ TERE ÓW ZIELE I im. inż. Czesława owaka w Radzyminie Al. Jana Pawła II 18 PODSTAWA PRAW A Ustawa z dnia 7 września 1991

Bardziej szczegółowo

Raport Przedstawicieli Krajowego Mechanizmu Prewencji z wizytacji Zakładu Karnego w Kłodzku (wyciąg)

Raport Przedstawicieli Krajowego Mechanizmu Prewencji z wizytacji Zakładu Karnego w Kłodzku (wyciąg) Warszawa, dnia 9 lutego 2014 r. KMP.571.10.2014/DK Raport Przedstawicieli Krajowego Mechanizmu Prewencji z wizytacji Zakładu Karnego w Kłodzku (wyciąg) 1. Wprowadzenie Na podstawie artykułu 19 Protokołu

Bardziej szczegółowo

STATUT. PUBLICZNEGO GIMNAZJUM Nr 15 W ŁODZI. Rozdział 1. Przepisy ogólne. 2.Siedzibą szkoły jest budynek przy ulicy Sowińskiego 50/56 w Łodzi

STATUT. PUBLICZNEGO GIMNAZJUM Nr 15 W ŁODZI. Rozdział 1. Przepisy ogólne. 2.Siedzibą szkoły jest budynek przy ulicy Sowińskiego 50/56 w Łodzi STATUT PUBLICZNEGO GIMNAZJUM Nr 15 W ŁODZI Rozdział 1. Przepisy ogólne. 1 1.Szkoła nosi nazwę: Publiczne Gimnazjum Nr 15 w Łodzi 2.Siedzibą szkoły jest budynek przy ulicy Sowińskiego 50/56 w Łodzi 3.Gimnazjum

Bardziej szczegółowo

STATUT. Szkoły Podstawowej im. Janiny Sieklickiej w Czernicach Borowych

STATUT. Szkoły Podstawowej im. Janiny Sieklickiej w Czernicach Borowych STATUT Szkoły Podstawowej im. Janiny Sieklickiej w Czernicach Borowych 1 Załącznik do Uchwały nr 9/2014/2015 Rady Pedagogicznej Podstawowej im. Janiny Sieklickiej w Czernicach Borowych z dnia 01.12.2014

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności w roku 2011 r.

Sprawozdanie z działalności w roku 2011 r. Sprawozdanie z działalności w roku 2011 r. Warszawa, luty 2012 2 SPIS TREŚCI I. Wstęp... 5 1. Ochota i jej mieszkańcy... 5 II. Zadania Ośrodka Pomocy Społecznej... 5 III. Struktura organizacyjna OPS...

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI Załącznik do Uchwały Rady Miasta Lędziny nr VII / 48 / 11 z dnia 31.03.2011 r. SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W LĘDZINACH ZA ROK 2010 Spis treści: str. Wstęp...4 Zasady

Bardziej szczegółowo

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W WĄBRZEŹNIE

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W WĄBRZEŹNIE POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W WĄBRZEŹNIE Sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wąbrzeźnie w roku 2012 Opracowanie: Justyna Przybyłowska PCPR Wąbrzeźno Wąbrzeźno, marzec

Bardziej szczegółowo

DZIAŁANIA INNYCH MINISTERSTW, KOMITETU BADAŃ NAUKOWYCH ORAZ JEDNOSTEK PUBLICZNEJ RADIOFONII I TELEWIZJI

DZIAŁANIA INNYCH MINISTERSTW, KOMITETU BADAŃ NAUKOWYCH ORAZ JEDNOSTEK PUBLICZNEJ RADIOFONII I TELEWIZJI Rozdział X DZIAŁANIA INNYCH MINISTERSTW, KOMITETU BADAŃ NAUKOWYCH ORAZ JEDNOSTEK PUBLICZNEJ RADIOFONII I TELEWIZJI 10.1. Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej z

Bardziej szczegółowo

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 1. w SOSNOWCU

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 1. w SOSNOWCU STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 1 w SOSNOWCU PODSTAWA PRAWNA OPRACOWANIA NINIEJSZEGO STATUTU 3 POSTANOWIENIA WSTĘPNE 6 CELE I ZADANIA ZESPOŁU SZKÓŁ 7 ORGANY ZESPOŁU SZKÓŁ I ICH ZADANIA 10 ORGANIZACJA

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ DZIELNICY BIAŁOŁĘKA M.ST. WARSZAWY ZA 2012 R

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ DZIELNICY BIAŁOŁĘKA M.ST. WARSZAWY ZA 2012 R SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ DZIELNICY BIAŁOŁĘKA M.ST. WARSZAWY ZA 2012 R Warszawa, 2012 Spis treści 1. WSTĘP... 3 2. STRUKTURA ORGANIZACYJNA OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ DZIELNICY

Bardziej szczegółowo

STATUT Zespołu Szkół Zawodowych Nr5 im. Gen. Ignacego Prądzyńskiego w Białymstoku

STATUT Zespołu Szkół Zawodowych Nr5 im. Gen. Ignacego Prądzyńskiego w Białymstoku STATUT Zespołu Szkół Zawodowych Nr5 im. Gen. Ignacego Prądzyńskiego w Białymstoku 1 Spis treści: 1. Rozdział I Nazwa szkoły 2. Rozdział II Informacje o szkole 3. Rozdział III Cele i zadania szkoły 4. Rozdział

Bardziej szczegółowo

Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Białymstoku

Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Białymstoku Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Białymstoku za rok 2014 Spis treści Wstęp... 3 I. POMOC SPOŁECZNA DLA OSÓB I RODZIN W TRUDNEJ SYTUACJI ŻYCIOWEJ... 4 1. Przyczyny korzystania

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z realizacji nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Podlaskiego Kuratora Oświaty w roku szkolnym 2009/2010

Sprawozdanie z realizacji nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Podlaskiego Kuratora Oświaty w roku szkolnym 2009/2010 Sprawozdanie z realizacji nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Podlaskiego Kuratora Oświaty w roku szkolnym 2009/2010 Białystok, wrzesień 2010 roku I. Wstęp Z dniem 24 sierpnia 2009 r. na podstawie

Bardziej szczegółowo

STATUT. Tekst jednolity

STATUT. Tekst jednolity STATUT OGÓLNOKSZTAŁCĄCEJ SZKOŁY MUZYCZNEJ I i II STOPNIA im. FELIKSA NOWOWIEJSKIEGO W GDAŃSKU Tekst jednolity - opracowany na podstawie art. 60 ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności w 2012 r.

Sprawozdanie z działalności w 2012 r. Sprawozdanie z działalności w 2012 r. Warszawa, marzec 2013 SPIS TREŚCI I. WSTĘP... 3 1. MIESZKAŃCY OCHOTY... 3 II. ZADANIA OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ DZIELNICY OCHOTA... 3 III. STRUKTURA ORGANIZACYJNA

Bardziej szczegółowo

S T A T U T. Technikum Ekonomicznego Nr 1 w Warszawie, ul. Stawki 10 1. (stan prawny: 12 stycznia 2015) Warszawa 2015

S T A T U T. Technikum Ekonomicznego Nr 1 w Warszawie, ul. Stawki 10 1. (stan prawny: 12 stycznia 2015) Warszawa 2015 1 S T A T U T Technikum Ekonomicznego Nr 1 w Warszawie, ul. Stawki 10 1 (stan prawny: 12 stycznia 2015) Warszawa 2015 1 Opracowano i przyjęto na podstawie: Konstytucji RP z 1997 r., ustawy z dnia 7 września

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W SŁUBICACH ORAZ SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W 2014 ROKU

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W SŁUBICACH ORAZ SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W 2014 ROKU POWIATOWY URZĄD PRACY W SŁUBICACH ul. Piłsudskiego 19, 69-100 Słubice Tel. 95-7583608, fax: 95-7583609 e - mail: sekretariat@pupslubice.pl www.pupslubice.pl SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO URZĘDU

Bardziej szczegółowo

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ w Wielowsi

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ w Wielowsi STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ w Wielowsi SSPPIISS TTRREE ŚŚCCII : ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne... str. 2 ROZDZIAŁ II Cele i zadania szkoły... str. 2 ROZDZIAŁ III Sposoby realizacji zadań szkoły... str. 4 ROZDZIAŁ

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E

S P R A W O Z D A N I E S P R A W O Z D A N I E z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kępnie oraz z realizacji Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie za

Bardziej szczegółowo

Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Bemowo Miasta Stołecznego Warszawy ul. Powstańców Śląskich 9, 01-381 Warszawa

Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Bemowo Miasta Stołecznego Warszawy ul. Powstańców Śląskich 9, 01-381 Warszawa Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Bemowo Miasta Stołecznego Warszawy ul. Powstańców Śląskich 9, 01-381 Warszawa tel.: 22 533 95 00 tel./fax.: 22 665 89 39 e-mail: sekretariat@opsbemowo.waw.pl http://www.opsbemowo.waw.pl

Bardziej szczegółowo