Sprawozdanie z wizytacji Aresztu Śledczego Warszawa Mokotów.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Sprawozdanie z wizytacji Aresztu Śledczego Warszawa Mokotów."

Transkrypt

1 Sprawozdanie z wizytacji Aresztu Śledczego Warszawa Mokotów. Podczas wizytacji skontrolowałam: - stan osobowy i stan przeludnienia aresztu, - wykonywanie zadań penitencjarnych i działalności resocjalizacyjnej, - kierowanie skazanych do nauczania ogólnego i zawodowego, - przestrzegania praw skazanych w zakresie korzystania z praktyk i posług religijnych, - prowadzoną działalność kulturalno - oświatową i sportową, - zakres realizowanej pomocy skazanym w przygotowaniu do readaptacji społecznej za okres od r. do r. - zakres realizacji zaleceń powizytacyjnych sformułowanych w sprawozdaniu z poprzedniej wizytacji. Podczas wizytacji zapoznałam się z Informacją o czynnościach przeprowadzonych z upoważnienia Rzecznika Praw Obywatelskich w Areszcie Śledczym Warszawa Mokotów" z dnia r., z której wynika, że w dniach 6-9 lipca 2009r. był szczegółowo kontrolowany: - stan techniczny jednostki, - wyposażenie cel mieszkalnych, - - warunki bytowe skazanych, - Zakład Opieki Zdrowotnej Aresztu Śledczego. Po kontroli powyżej wskazanych zagadnień sformułowane zostały wnioski pokontrolne i przekazane do Dyrektora Aresztu.

2 W związku z faktem, że co miesiąc orzekam na posiedzeniach w Areszcie Śledczym Warszawa Mokotów i po posiedzeniu zawsze rozmawiam z Dyrektorem Aresztu Śledczego na tematy związane z bieżącym funkcjonowaniem jednostki oraz zapoznaję się też z warunkami bytowymi osadzonych podczas wizytacji odstąpiłam od badania wyżej wskazanych zagadnień. Kserokopia Rzecznika Praw Obywatelskich stanowi załącznik do sprawozdania. ^ Stan osobowy i stan przeludnienia. W okresie od 01.01,2009r. do r. do Aresztu Śledczego Warszawa Mokotów przyjęto łącznie 2527 osób. Przyjęto: - z wolności: 1017 skazanych lub ukaranych 381 tymczasowo aresztowanych - z transportu: 924 skazanych i ukaranych 205 tymczasowo aresztowanych. W tym samym okresie ze stanu ewidencyjnego jednostki ubyło 2682 osadzonych; w tym: - zostało zwolnionych: 615 skazanych lub ukaranych 234 tymczasowo aresztowanych - przetransportowano: 1493 skazanych lub ukaranych 340 tymczasowo aresztowanych. W Dziale Ewidencji skontrolowałam także sposób realizacji nakazów wydania z sądów i prokuratur, które niejednokrotnie są

3 przekazywane zbyt krótko przed terminem czynności. W pierwszych dniach października 2009r. wpływały faksem z prokuratury po 2-3 nakazy wydania na dzień następny. W związku z tym pracownicy różnych Działów przygotowywali osadzonego do wydania, ale osadzony był wydany po otrzymaniu od policji oryginału nakazu. Każdy nakaz jest po wpływie sprawdzany pod względem formalnym oraz dane osadzonych sprawdzane z aktami osobowymi. W przypadku nieprawidłowości bezzwłocznie powiadamiane są właściwe organy - telefonicznie, faksem albo pisemnie. Liczba wpływających nakazów jest bardzo duża i przykładowo wskazać mogę, że w marcu, kwietniu, czerwcu 2009r. tylko z Sądu Okręgowego Warszawa Praga wpływało po około 300 nakazów na tydzień, we wrześniu 2009r. wpłynęły 493 nakazy wydania z Prokuratury Okręgowej w Warszawie. Na żądania sądów w 2009r. do dnia r. sporządzono 768 opinii. Ze wskazanych danych wynika, że ruch osadzonych w jednostce jest bardzo duży i wymaga dużego nakładu pracy pracowników Działu Ewidencji. Na podstawie danych statystycznych stwierdziłam, że przeludnienie Aresztu Śledczego Warszawa Mokotów utrzymuje się od 2000r. Stan przeludnienia w okresie od października 2008r. do końca października 2009r. przedstawiał się następująco:

4 miesiąc pojemność stan ogólny % przeludnienia aresztu Październik 2008r ,1 Listopad 2008r ,1 Grudzień 2008r ,1 Styczeń 2009r ,0 Luty 2009r ,3 Marzec 2009r ,3 Kwiecień 2009r ,4 Maj 2009r ,8 Czerwiec 2009r ,4 Lipiec 2009r ,1 Sierpień 2009r ,4 Wrzesień 2009r ,5 Październik 2009r ,3 Wyżej wskazane dane są to dane ogólne dane dotyczące całej jednostki. Natomiast stan przeludnienia nie występował we wszystkich pawilonach mieszkalnymi nigdy nie było przeludnienia w Pawilonie N oraz w Dziale Terapeutycznym. Powyższe dane dotyczące stanu przeludnienia są to dane stanu ogólnego na początek każdego miesiąca. Występowały okresowo także wyższe stany przeludnienia. W dniu r. stan przeludnienia na dzień r. wynosił 113,4 %. Występujący nieustannie stan przeludnienia powodował konieczność osadzenia skazanych w warunkach niezgodnych z art. 110 kkw. Dyrektor Aresztu Śledczego Warszawa Mokotów zgodnie z art kkw i 2 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia r. w prawie trybu postępowania właściwych organów

5 w wypadku gdy liczba osadzonych w zakładach karnych i aresztach śledczych przekroczy w skali kraju ogólna pojemność tych zakładów wydawał na stosowne zarządzenia o okresowym osadzeniu skazanych w warunkach, w których powierzchnia w celi mieszkalnej wynosiła mniej niż 3 metry kwadratowe. Wykonywanie zadań penitencjarnych i działalności resocjalizacyjnej. W 2009r. wychowawcy i psycholodzy Działu Penitencjarnego oraz terapeuta z Działu Terapeutycznego przy udziale terapeutów z zewnątrz zorganizowali osiem programów: - Trening Zastępowania Agresji (ART) ukończyło 45 osadzonych, - Program readaptacji społecznej: Jak porozumieć się z otoczeniem? ukończyło 10 skazanych, - Program wspomagania społecznej readaptacji skazanych poprzez działania arteterapeutyczne - ukończyło 8 skazanych, - Program psychokorekcyjny dla skazanych z art. 178 a kk ( cztery edycje ) ukończyło 60 skazanych, - Trening Antystresowy - (trzy edycje ) ukończyło 65 skazanych, - Grupa konstruktywnego radzenia sobie ze złością - ( dwie edycje ) ukończyło 29 skazanych, - Program korekcyjno - edukacyjny dla sprawców przemocy w rodzinie -

6 ukończyło 12 skazanych, Mój nowy początek" - ukończyło 9 skazanych. W Dziale Penitencjarnym do dnia r. sporządzono 689 opinii o osadzonych w związku z wystąpieniami skazanych z wnioskami o warunkowe zwolnienie, udzielenie przerwy w wykonaniu kary albo na wniosek sądów w związku z toczącymi się postępowaniami karnymi. Komisje penitencjarne zbadały 648 spraw w związku z nabyciem przez skazanych uprawnień do warunkowego zwolnienia. Rozpoznano łącznie 292 wnioski o warunkowe zwolnienie, w tym: - 54 wnioski dyrektora, wniosków skazanych. Pozytywnie rozpoznano 51 wniosków dyrektora i 22 wnioski skazanych. Negatywnie rozpoznano 3 wnioski dyrektora i 216 wniosków skazanych. W dwóch przypadkach dyrektor skorzystał z prawa do wniesienia zażalenia i w jednym przypadku zażalenie zostało uwzględnione. Prawidłowo były w 2009r. udzielane przepustki i zezwolenia na opuszczenie Aresztu śledczego. Ogółem udzielono 46 przepustek i zezwoleń, w tym w trybie: Art. 91 pkt. 7 kkw - 1 przepustka dla 1 osoby, Art pkt. 7 kkw 26 zezwoleń dla 16 osób, Art pkt. 8 kkw - 8 zezwoleń dla 4 osób, Art. 141 a 1 kkw - bez asysty 2 zezwolenia dla 2 osób,

7 Art. 141 a 1 kkw - z asystą 8 zezwoleń dla 8 osób. Nie nastąpiło w żadnym przypadku spóźnienie albo niepowrót osób, którym udzielono przepustek albo zezwoleń. Kierowanie skazanych do nauczania ogólnego i zawodowego. W Areszcie Śledczym Warszawa Mokotów działa Centrum Kształcenia Ustawicznego i w jego skład wchodzą: - szkoła podstawowa i gimnazjum - z przeznaczeniem na kontynuację obowiązku szkolnego tymczasowo aresztowanych poniżej 18 roku życia, - Zasadnicza Szkoła Zawodowa - okres nauczania trwa 2 lata na podbudowie szkoły podstawowej i gimnazjum w zawodach drukarza i introligatora, - Technikum Uzupełniające - okres nauczania trwa 3 lata na podbudowie zasadniczej szkoły zawodowej w zawodzie technika poligrafa. W roku szkolnym 2008/2009 objęto nauką 111 osadzonych ( w tym 14 tymczasowo aresztowanych ) w siedmiu oddziałach szkolnych, w tym: w Technikum Poligraficznym 57 osób, Zasadniczej Szkole Zawodowej - 50 osób, Nauczaniem indywidualnym objęto 14 osób tymczasowo aresztowanych. W trakcie roku szkolnego ubyło 11 słuchaczy z następujących przyczyn:

8 - wyjazdu na polecenie sądu - 1 osoba, - uzyskania warunkowego przedterminowego zwolnienia - 1 osoba, - stanu zdrowia - 3 osoby, - odmowy nauki - 5 osób, - zmiana kierunku kształcenia - 1 osoba. W roku szkolnym 2008/2009 Zasadniczą Szkołę Zawodową ukończyło 17 skazanych. Do egzaminu pisemnego i praktycznego przystąpiło 23 absolwentów, z których 22 zdało: 6 osób w zawodzie drukarza i 16 osób w zawodzie introligatora. Technikum Poligraficzne ukończyło 15 słuchaczy, z których egzamin zdało 11 osób. W 2008/2009 roku odbyło się szkolenie kursowe skazanych w zawodzie brukarza i ukończyło kurs 22 skazanych. W roku szkolnym 2009/2010 naukę rozpoczęło 96 skazanych w 6 oddziałach szkolnych, w tym w; - Technikum Poligraficznym - 33 osoby - Zasadniczej Szkole Zawodowej - 60 osób, oraz 3 osoby tymczasowo aresztowane objęto nauczaniem Indywidualnym. Bazę dydaktyczną stanowią 2 pracownie przedmiotów teoretycznych, pracownia komputerowa i multimedialne centrum informacyjne. Pracownie szkolne wyposażone są w urządzenia audiowizualne wraz z wideoteką zawierającą programy dydaktyczne do nauczania poszczególnych przedmiotów i lektury szkolne.

9 W pracowni informatycznej znajduje się 15 komputerów z serwerem, skanerami i drukarkami. Multimedialne centrum informacyjne i czytelnia multimedialna wyposażone jest w 8 stanowisk komputerowych ze skanerami i drukarkami. Zajęcia dydaktyczne wspomaga biblioteka szkolna wyposażona w 3535 woluminów, w tym 500 lektur szkolnych i 900 podręczników szkolnych. Pomieszczenia w szkole są monitorowane przez system kamer. Praktyczna nauka zawodu odbywa się w toku produkcji w Drukarni Nr 1 w zawodach introligator i drukarz. Kończy się egzaminem potwierdzającym kwalifikacje zawodowe przed Okręgową Komisja Egzaminacyjną. Przestrzeganie praw skazanych w zakresie korzystania z praktyk i posług religijnych. W Areszcie Śledczym Warszawa Mokotów działa 7 kościołów oraz związków wyznaniowych, z którymi zawarte są porozumienia na czas nieokreślony: - Kościół rzymsko - katolicki - Kościół prawosławny - Kościół Ewangelicznych Chrześcijan w Polsce - Kościół Zielonoświątkowy w Polsce - Towarzystwo Biblijne i Traktatowe - Strażnica, Zarejestrowany Związek Wyznania Świadków Jechowych w Polsce, - Muzułmański Związek Religijny w Rzeczpospolitej Polskiej, - Kościół Ewangelicka - Augsburski w Rzeczpospolitej Polskiej.

10 Na pełnym etacie zatrudniony jest ksiądz kościoła rzymsko -katolickiego, a na połowie etatu zatrudniony jest ksiądz kościoła prawosławnego. Formy działalności kapelanów więziennych są w Areszcie Śledczym Warszawa Mokotów różnorodne. Dla wyznawców kościoła rzymsko katolickiego odprawiane są msze: w soboty dwie msze, w niedziele trzy msze. Dla osadzonych w pawilonie N msza odprawiana jest w piątek w świetlicy tego pawilonu. W okresach przedświątecznych ( dwa razy do roku ) prowadzona jest spowiedź przez ośmiu kapelanów. Do spowiedzi mogą przystąpić wszyscy chętni osadzeni tj. około 120 osób. Prowadzone są cztery razy w tygodniu grupy modlitewne dla osób oraz katecheza dla osadzonych mających przystać do sakramentu bierzmowania dla grupy osób osadzonych. W ramach działalności charytatywnej kościół rzymsko -katolicki przekazuje paczki żywnościowe dla około dziesięciu osadzonych w kwartale oraz wyposażył cele mieszkalne w Pismo Święte. Nauczanie religii prowadzi na terenie Aresztu Bractwo Więzienne. Katechetka zatrudniona jest na połowie etatu i jest wspomagana przez 12 osób - wolontariuszy - przychodzących do Aresztu. Pozostałe kościoły i związki wyznaniowe prowadzą spotkania indywidualne z wiernymi w referacie obsługi procesowej.

11 Działalność kulturalno - oświatowa i sportowa. Praca kulturalno - oświatowa w Areszcie Śledczym Warszawa Mokotów prowadzona jest wielokierunkowo i ze względów formalnych jest zróżnicowana dla osób tymczasowo aresztowanych i dla skazanych. Działalność radiowęzła. Audycja nadawane są codziennie w godz. 7,00-21,00 lub 22,00. Każda cela mieszkalna jest wyposażona w głośnik radiowęzłowy. Skazani są współautorami audycji : Przeboje mistrzów", Poznajmy się", Historyczno - Literackie", Geograficzne", Postpenitencjarne", AA" oraz gromadzą i przechowują materiały niezbędne do tworzenia tekstów audycji autorskich. W soboty i niedziele a także w dni świąteczne emitowane są konkursy literackie i muzyczne. Przez wychowawców przygotowywane są i nadawane codziennie pogadanki dotyczące zdrowia, profilaktyki HIV/AIDS, zagadnień prawnych, kulturalnych, sportu, literatury, historii, wydarzeń muzycznych. Działalność biblioteki Z biblioteki, która dysponuje 19 tysiącami woluminów książek mogą korzystać wszyscy osadzeni w Areszcie Śledczym Warszawa Mokotów. Książki wymieniane są raz w tygodniu zgodnie ze sporządzanymi grafikami. W bibliotece i na oddziałach mieszkalnych znajdują się katalogi książek, które umożliwiają osadzonym wybór odpowiednich pozycji. W miarę potrzeb osadzonych wychowawca

12 ds. biblioteki przeprowadza indywidualne konsultacje w zakresie doboru lektur. Działalność kulturalno- oświatowa dla tymczasowo aresztowanych. Tymczasowo aresztowani korzystają ze świetlic oddziałowych, z radiowęzła, z gier stolikowych w celach mieszkalnych, konkursów organizowanych za pośrednictwem wychowawcy do spraw KO i wychowawców oddziałów, pogadanek w świetlicach oddziałowych. Tymczasowo aresztowani w trzech świetlicach oddziałowych mogą korzystać z zajęć - tenisa stołowego i ze spotkań religijnych. Ponadto skazani są zachęcani do pisania artykułów do gazety, tekstów do audycji, brania udziału w ogólnopolskich konkursach literackich i sztuki. Wydawanie miesięcznika Nasze Remedium" W Areszcie Śledczym z myślą o wszystkich osadzonych wydawany jest miesięcznik Nasze Remedium". Ogromne znaczenie dla pracy kulturalno - oświatowej ma udział osadzonych w redagowaniu i współtworzenia miesięcznika. Swoje prace, felietony, wiersze mogą przekazywać osadzeni z całej jednostki. W każdym wydaniu zamieszczane są teksty autorstwa osadzonych. Miesięcznik jest wysyłany do Biblioteki Jagiellońskie, do Działu Varsavianów Biblioteki Publicznej m. st. Warszawy, Biblioteki Głównej Województwa Mazowieckiego. W związku z wydawaniem miesięcznika głosem doradczym od października 2008r. w kwestii merytorycznej jest Halina Bortnowska - Dąbrowska, która prowadzi warsztaty dziennikarskie dla redakcji Nasze Remedium". Wprowadza głównie osadzonych w tajniki

13 prawidłowego tworzeniu gazety. Warsztaty odbywają się w sekcji KO minimum raz w tygodniu. Do dnia wizytacji odbyło się siedem warsztatów. Działalność kulturalno - oświatowa dla skazanych. Działalność dla tej grupy osadzonych jest znacznie szersza niż dla osób tymczasowo aresztowanych. W 2009r. w ramach imprez z udziałem gości i artystów zaproszonych z zewnątrz odbyły się koncerty, spotkania i spektakle m. im. koncert kolęd, recital Marka Majewskiego, spotkanie z podróżnikiem Edim Pyrkiem, dziennikarzem naukowym Piotrem Cieślińskim, symultana szachowa z mistrzem Tomaszem Lisowskim. Kontynuowane były co miesiąc spotkania z filatelistą Zbigniewom Lenartowiczem. Zorganizowano wystawę poświęconą papieżowi Janowi Pawłowi II i wystawę historyczną o Rotmistrzu Pileckim. Poza imprezami zbiorowymi dla skazanych na co dzień odbywają się zajęcia w mniejszych grupach zgodnie z zainteresowaniami i umiejętnościami osadzonych. Od wielu lat działa koło plastyczne. Prace skazanych - głownie obrazy i grafiki wykonywane przez skazanych wykorzystywane są podczas wystaw tematycznych i stanowią element wystroju aresztu i pracowni plastycznej. Prowadzone są też warsztaty plastyczne z udziałem artystów Henriettą Varju i Pawła Athamerea. Ponadto skazani zajmują się klejeniem modeli kartonowych przysyłanych z wydawnictwa Młody Modelarz". Dla skazanych w 2009r. zorganizowano również zajęcia poza terenem zakładu karnego - 39 wyjść skazanych.

14 Zajęcia poza terenem to oglądanie seansów filmowych w kinie Silver Screen oraz zwiedzanie wystaw w warszawskich muzeach. Zorganizowano wyjścia do Łazienek Królewskich, Królikami, na Cmentarz Powązkowski, do Muzeów: Łowiectwa i Jeździectwa, Geologicznego, Powstania Warszawskiego, Historycznego m. st. Warszawy, Harcerstwa, Woli, Wychodźstwa oraz do Galerii Happen Transfer". Podobnie jak w latach ubiegłych skazani z wychowawcą ds. kulturalno - oświatowych zorganizowali zbiórkę słodyczy dla dzieci z Domu Dziecka w Równem na 2 wyjazdach a następnie delegacja skazanych zwiozła dzieciom słodycze i zorganizowała dla nich ognisko i zajęcia plastyczne w plenerze. Zakres realizowanej pomocy skazanym w przygotowaniu do readaptacji społecznej za okres od do r. W okresie objętym wizytacją pomoc skazanym w przygotowaniu do readaptacji była realizowana w następujący sposób: rodzaj pomocy kwota liczba średnia wydatkowana osadzonych kwota w zł objętych pomocą pomocy w zł Zapomoga pieniężna udzielona ,46 w chwili zwolnienia Zapomoga odzieżowa ,32 Profilaktyka i edukacja w ,58 zakresie przeciwdziałania agresji i przemocy

15 Wyrobienie dowodu osobistego ,07 Pokrywanie kosztów i pomocy ,50 szkolnych dla uczniów szkoły Opłaty za pobyt w Domu Opieki 2.457, ,28 Społecznej Kurs zawodowy w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki -obsługa komputera i urządzeń multimediainych, Zagospodarowanie terenów zielonych" ,28 - malarz -tapeciarz" , ,51 Pokrywanie kosztów ,96 związanych z leczeniem i rehabilitacją Kurs przygotowania ,12 zawodowego - brukarz Poza wyżej wymienioną pomocą udzielono 185 osadzonym porad w sprawach mieszkaniowych, socjalnych, społecznych i rentowych. Objęto opieką 30 bezdomnych a w sprawie 15 osadzonych podjęto interwencje w sprawie utrzymania dotychczasowego mieszkania albo pozyskania nowego lokalu. W 2009r. z dopłat do czynszu mieszkaniowego korzystało 7 skazanych w łącznej kwocie zł. Wysłano 13 wniosków o orzeczenie niepełnosprawności do powiatowego zespołu orzekania w Warszawie oraz dwa wnioski o uzyskanie renty do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

16 Ponadto zrealizowano z trenerem ART cztery edycje programu przeciwdziałaniu agresji i przemocy oraz radzenia sobie ze złością, w których uczestniczyło 34 skazanych. Pracownicy Działu Penitencjarnego współpracują w ramach pomocy postpenitencjarnej z: Ośrodkiem Pomocy Społecznej w celu sporządzania wywiadów środowiskowych przez pracownika socjalnego, uzyskania miejsca w DPS dla skazanych bezdomnych i chorych, doraźnej pomocy dla rodzin skazanych. - Fundacją Sławek" w celu uzyskania miejsca pobytu i zatrudnienia dla skazanych opuszczających Areszt, którzy nie mają gdzie się udać. Organizowanie spotkań dla AA. W ramach programu Anioł Stróż" osoby z fundacji odbierają i opiekują się skazanymi podczas pobytu na przepustkach. - Dom Patronatu" w celu uzyskania zakwaterowania i zatrudnienia oraz opieki dla skazanych w pierwszych miesiącach po opuszczeniu Aresztu,, - Monar" i Markot" w celu uzyskania schroniska i objęcia terapią przeciwuzależnieniową byłych skazanych. Skazani jeszcze podczas odbywania kary mają możliwość zapoznania się z programami pomocy postpenitencjarnej poprzez publikowane w gazecie więziennej artykuły na ten temat oraz poprzez audycje radiowe. Wnioski: Istniejący stan przeludnienia w żadnej mierze nie zależał i nie był wynikiem zaniedbań ze strony dyrektora aresztu. Dyrektor aresztu śledczego należycie wypełniał w tym zakresie obowiązki

17 wynikające z rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia r. w sprawie trybu postępowania właściwych organów w wypadku gdy liczba osadzonych w zakładach karnych i aresztach śledczych przekroczy w skali kraju ogólna pojemność tych zakładów. Dopiero w wyniku mojego wystąpienia do Dyrektora Okręgowego Służby Więziennej w Warszawie w dniu r. podjęto działania organizacyjne polegające na zmianie przeznaczenia jednostek penitencjarnych na terenie Warszawy ( kserokopię przedstawiam w załączeniu ). Podjęte wówczas działania doprowadziły do spadku przeludnienia w Areszcie Śledczym Warszawa Mokotów. Odnośnie kształcenia skazanych nie mam żadnych uwag. W mojej ocenie Centrum Kształcenia Ustawicznego działa bardzo dobrze o czym świadczą efekty kształcenia. Efektywność dydaktyczna wynosi bowiem 100%, średnia ocen słuchaczy wyniosła 4, 2 a frekwencja słuchaczy 95, 7 %. Powyższe wskaźniki są wyższe niż uzyskiwane w równorzędnych szkołach w kraju. W zakresie przestrzegania praw skazanych w zakresie korzystania z praktyk i posług religijnych to stwierdzić należy, że prawa skazanych są w pełni przestrzegane i osadzeni w tym zakresie nie formułowali żadnych uwag. Przy istniejącym stanie przeludnienia wysoko oceniam zakres prowadzonej pracy kulturalno - oświatowej prowadzonej dla osób tymczasowo aresztowanych i skazanych. Różnorodność prowadzonych zajęć świadczy o dużym nakładzie pracy i zaangażowaniu pracowników Aresztu.

18 W prawidłowy sposób prowadzona była także działalność pracowników Aresztu Śledczego Warszawa Mokotów w przygotowaniu do readaptacji społecznej. Działalność ta jednak była uzależniona od posiadanych środków finansowych, na wysokość których Dyrektor nie ma wpływu. Odnośnie realizacji zaleceń powizytacyjnych z poprzedniej wizytacji to stwierdzić należy, że zostały w głównej mierze zrealizowane. Natomiast poprawa więziennej służby zdrowia w Areszcie Śledczym Warszawa Mokotów nie jest uzależniona od działań Dyrektora, gdyż wymaga znacznych środków finansowych. Dyrektor jako dysponent środków finansowych trzeciego stopnia nie ma wpływu na ich wysokość. Środki finansowe uzależnione są od decyzji jednostki nadrzędnej. Natomiast o występujących problemach w działalności Zakładu Opieki Zdrowotnej Dyrektor każdorazowo informuje Naczelnego Lekarza Okręgowego oraz Dyrektora Biura Służby Zdrowia CZSW. Warszawa, dnia r.

z wizytacji Oddziału Zewnętrznego Aresztu Śledczego Warszawa Służewiec w Grodzisku Mazowieckim przeprowadzonej w dniach 22 i 24 września

z wizytacji Oddziału Zewnętrznego Aresztu Śledczego Warszawa Służewiec w Grodzisku Mazowieckim przeprowadzonej w dniach 22 i 24 września SPRAWOZDANIE z wizytacji Oddziału Zewnętrznego Aresztu Śledczego Warszawa Służewiec w Grodzisku Mazowieckim przeprowadzonej w dniach 22 i 24 września 2009r. przez SSR (del) Agnieszkę Komorowicz Poprzednia

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Nr /r /10. Dyrektora Generalnego Służby Więziennej

Instrukcja Nr /r /10. Dyrektora Generalnego Służby Więziennej Instrukcja Nr /r /10 Dyrektora Generalnego Służby Więziennej z dnia ^ y^w-i 2 010r. w sprawie zasad organizacji i warunków prowadzenia oddziaływań penitencjarnych wobec skazanych, tymczasowo aresztowanych

Bardziej szczegółowo

Statystyki grudzień 2015 r.

Statystyki grudzień 2015 r. Statystyki grudzień 2015 r. Stronę najlepiej oglądać w rozdzielczości 1024 x 768 Przez użyte w informacji określenia należy rozumieć : osadzony osoba tymczasowo aresztowana, skazana lub ukarana, jednostka

Bardziej szczegółowo

FUNDACJA SŁAWEK. Mienia. Warszawa

FUNDACJA SŁAWEK. Mienia. Warszawa FUNDACJA SŁAWEK S Mienia Warszawa KOALICJA POWRÓT DO WOLNOŚCI Polskie Stowarzyszenie Edukacji Prawnej Fundacja Sławek Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej Warszawa Stowarzyszenie Pomocy Społecznej, Rehabilitacji

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI. z dnia 13 lutego 2004 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu prowadzenia nauczania w zakładach karnych

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI. z dnia 13 lutego 2004 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu prowadzenia nauczania w zakładach karnych Dz.U.04.37.337 2009-10-27 zm. Dz.U.2009.169.1331 1 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 13 lutego 2004 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu prowadzenia nauczania w zakładach karnych (Dz.

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie. z wizytacji Aresztu Śledczego dla Warszawy Mokotowa przeprowadzonej. przez sędziego penitencjarnego Janusza Michalskiego w okresie do 20

Sprawozdanie. z wizytacji Aresztu Śledczego dla Warszawy Mokotowa przeprowadzonej. przez sędziego penitencjarnego Janusza Michalskiego w okresie do 20 Sprawozdanie z wizytacji Aresztu Śledczego dla Warszawy Mokotowa przeprowadzonej przez sędziego penitencjarnego Janusza Michalskiego w okresie do 20 grudnia do 23 grudnia 2010 r. i w dniu 29 grudnia 2010

Bardziej szczegółowo

DZIAŁANIA I INTERWENCJE WOBEC OSÓB BEZDOMNYCH LUB ZAGROŻONYCH BEZDOMNOŚCIĄ. Zakład Karny w Sztumie

DZIAŁANIA I INTERWENCJE WOBEC OSÓB BEZDOMNYCH LUB ZAGROŻONYCH BEZDOMNOŚCIĄ. Zakład Karny w Sztumie DZIAŁANIA I INTERWENCJE WOBEC OSÓB BEZDOMNYCH LUB ZAGROŻONYCH BEZDOMNOŚCIĄ Zakład Karny w Sztumie 2 Główne regulacje prawne związane z udzielaniem pomocy osobom bezdomnym oraz zagrożonym bezdomnością 1.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA Nr 21/2010 DYREKTORA GENERALNEGO SŁUŻBY WIĘZIENNEJ. z dnia 6 września 2010 r.

INSTRUKCJA Nr 21/2010 DYREKTORA GENERALNEGO SŁUŻBY WIĘZIENNEJ. z dnia 6 września 2010 r. INSTRUKCJA Nr 21/2010 DYREKTORA GENERALNEGO SŁUŻBY WIĘZIENNEJ z dnia 6 września 2010 r. w sprawie szczegółowego trybu organizowania nauczania w szkołach oraz szkolenia kursowego w zakładach karnych i aresztach

Bardziej szczegółowo

Podstawy prawne działalności kościołów, stowarzyszeń religijnych i związków wyznaniowych na terenie zakładów karnych i aresztów śledczych Istniejące

Podstawy prawne działalności kościołów, stowarzyszeń religijnych i związków wyznaniowych na terenie zakładów karnych i aresztów śledczych Istniejące Podstawy prawne działalności kościołów, stowarzyszeń religijnych i związków wyznaniowych na terenie zakładów karnych i aresztów śledczych Istniejące uregulowania prawne nakładają na administrację jednostek

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI

MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI CENTRALNY ZARZĄD SŁUŻBY WIĘZIENNEJ L. dz. BIS - 0346 / 4 / 5 / 2690 KWARTALNA INFORMACJA STATYSTYCZNA za 205 r. WARSZAWA Spis treści TABL Podstawa prawna aktualnie wykonywanych

Bardziej szczegółowo

Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta i Gminy Zagórów na 2014 rok

Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta i Gminy Zagórów na 2014 rok Załącznik do uchwały Nr XXIV/248/2014 Rady Miejskiej Zagórowa z dnia 21 lutego 2014 r. Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta i Gminy Zagórów na 2014 rok Charakterystyka

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI

MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI CENTRALNY ZARZĄD SŁUŻBY WIĘZIENNEJ L. dz. BIS - 0346 / 8 / 4 / 4859 KWARTALNA INFORMACJA STATYSTYCZNA za WARSZAWA Spis treści TABL Podstawa prawna aktualnie wykonywanych orzeczeń

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY PEDAGOGA SZKOLNEGO Zespołu Szkół w Łącznej na rok szkolny 2015/2016

PLAN PRACY PEDAGOGA SZKOLNEGO Zespołu Szkół w Łącznej na rok szkolny 2015/2016 PLAN PRACY PEDAGOGA SZKOLNEGO Zespołu Szkół w Łącznej na rok szkolny 2015/2016 Opracowała Ilona Michta 1 ZADANIA GŁÓWNE ŚRODKI ICH REALIZACJI TERMIN REALIZACJI WYKONAWCY ZADANIA UWAGI 1. Kontakt z instytucjami

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI CENTRALNY ZARZĄD SŁUŻBY WIĘZIENNEJ

MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI CENTRALNY ZARZĄD SŁUŻBY WIĘZIENNEJ MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI CENTRALNY ZARZĄD SŁUŻBY WIĘZIENNEJ ROCZNA INFORMACJA STATYSTYCZNA za rok 2013 WARSZAWA - SPIS TREŚCI - TABL. 1 Ogólne dane o zaludnieniu aresztów śledczych i zakładów karnych

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 9 lutego 2017 r. Poz UCHWAŁA NR 217/XXVIII/17 RADY POWIATU GRODZISKIEGO. z dnia 26 stycznia 2017 r.

Warszawa, dnia 9 lutego 2017 r. Poz UCHWAŁA NR 217/XXVIII/17 RADY POWIATU GRODZISKIEGO. z dnia 26 stycznia 2017 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 9 lutego 2017 r. Poz. 1215 UCHWAŁA NR 217/XXVIII/17 RADY POWIATU GRODZISKIEGO z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR V/VI/72/15 POWIATU WEJHEROWSKIEGO. z dnia 27 marca 2015 r.

UCHWAŁA NR V/VI/72/15 POWIATU WEJHEROWSKIEGO. z dnia 27 marca 2015 r. UCHWAŁA NR V/VI/72/15 POWIATU WEJHEROWSKIEGO z dnia 27 marca 2015 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania oraz kontroli wydatkowania dotacji z budżetu powiatu dla szkół i placówek niepublicznych.

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI

MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI CENTRALNY ZARZĄD SŁUŻBY WIĘZIENNEJ L. dz. BIS - 0346 / 4 / 6 / 253 KWARTALNA INFORMACJA STATYSTYCZNA za 206 r. WARSZAWA Spis treści TABL Podstawa prawna aktualnie wykonywanych

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 17 lutego 2012 r. Pozycja 186 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 11 stycznia 2012 r.

Warszawa, dnia 17 lutego 2012 r. Pozycja 186 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 11 stycznia 2012 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 17 lutego 2012 r. Pozycja 186 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach

Bardziej szczegółowo

Pani Beata Giziewicz. Dyrektor Centrum Kształcenia Ustawicznego nr 5 w Warszawie

Pani Beata Giziewicz. Dyrektor Centrum Kształcenia Ustawicznego nr 5 w Warszawie NAJWYśSZA IZBA KONTROLI DELEGATURA W WARSZAWIE ul. Filtrowa 57, 00-950 Warszawa tel. 444-57 - 72 fax 444-57 - 62 P/08/076 LWA 41041-4-2008 Pani Beata Giziewicz Warszawa, dnia 23 grudnia 2008 r. Dyrektor

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 19 grudnia 2013 r. Poz. 1601

Warszawa, dnia 19 grudnia 2013 r. Poz. 1601 Warszawa, dnia 19 grudnia 2013 r. Poz. 1601 OBWIESZCZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 10 kwietnia 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie szczegółowych

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI CENTRALNY ZARZĄD SŁUŻBY WIĘZIENNEJ

MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI CENTRALNY ZARZĄD SŁUŻBY WIĘZIENNEJ MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI CENTRALNY ZARZĄD SŁUŻBY WIĘZIENNEJ ROCZNA INFORMACJA STATYSTYCZNA za rok 2012 WARSZAWA - SPIS TREŚCI - TABL. 1 Ogólne dane o zaludnieniu aresztów śledczych i zakładów karnych

Bardziej szczegółowo

Poniżej prezentujemy tematyczny podział gromadzonych tytułów czasopism, dostępnych w Czytelni biblioteki.

Poniżej prezentujemy tematyczny podział gromadzonych tytułów czasopism, dostępnych w Czytelni biblioteki. Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach oferuje w bieżącej prenumeracie bogaty zbiór czasopism metodycznych i fachowych dla nauczycieli, wychowawców oraz bibliotekarzy, psychologów, pedagogów szkolnych

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XVI.78.2012 RADY GMINY W PRZYTYKU. z dnia 29 luty 2012r.

UCHWAŁA Nr XVI.78.2012 RADY GMINY W PRZYTYKU. z dnia 29 luty 2012r. UCHWAŁA Nr XVI.78.2012 RADY GMINY W PRZYTYKU z dnia 29 luty 2012r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na 2012 rok. Na

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 17 lutego 2012 r. Pozycja 186

Warszawa, dnia 17 lutego 2012 r. Pozycja 186 Warszawa, dnia 17 lutego 2012 r. Pozycja 186 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych Na podstawie art. 68a ust.

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI ROZWOJU CZŁOWIEKA TROOD ZA ROK 2013

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI ROZWOJU CZŁOWIEKA TROOD ZA ROK 2013 SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI ROZWOJU CZŁOWIEKA TROOD ZA ROK 2013 INFORMACJE OGÓLNE Fundacja Rozwoju Człowieka TROOD, zwana dalej Fundacją, została zarejestrowana w dniu 7 stycznia

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE ODDZIAŁ WIELKOPOLSKI POLSKIEGO ZWIĄZKU GŁUCHYCH

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE ODDZIAŁ WIELKOPOLSKI POLSKIEGO ZWIĄZKU GŁUCHYCH SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE ODDZIAŁ WIELKOPOLSKI POLSKIEGO ZWIĄZKU GŁUCHYCH ZA ROK 2007 1 I. Stan zarejestrowanych podopiecznych Głusi Sł. Słyszący Ogółem T.O. Gniezno 32 77 109 T.O. Jarocin 66 15 81 T.O.

Bardziej szczegółowo

Regulamin. Niepublicznej Szkoły Podstawowej Inspiracja. Warszawa, ul. Mehoffera 90

Regulamin. Niepublicznej Szkoły Podstawowej Inspiracja. Warszawa, ul. Mehoffera 90 Regulamin Niepublicznej Szkoły Podstawowej Inspiracja Warszawa, ul. Mehoffera 90 Ogólne zasady organizacji szkoły określa Statut Niepublicznej Szkoły Podstawowej Inspiracja. Szczegółowe zasady organizacji

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KWALIFIKACYJNEGO KURSU ZAWODOWEGO. Kwalifikacja T.6 Sporządzanie potraw i napojów

REGULAMIN KWALIFIKACYJNEGO KURSU ZAWODOWEGO. Kwalifikacja T.6 Sporządzanie potraw i napojów ZESPÓŁ SZKÓŁ HOTELARSKO-GASTRONOMICZNYCH w Gdyni REGULAMIN KWALIFIKACYJNEGO KURSU ZAWODOWEGO Kwalifikacja T.6 Sporządzanie potraw i napojów w zawodach: KUCHARZ - SYMBOL CYFROWY ZAWODU 512001 TECHNIK ŻYWIENIA

Bardziej szczegółowo

PROCEDURY ORGANIZOWANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ. w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Wejherowie

PROCEDURY ORGANIZOWANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ. w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Wejherowie PROCEDURY ORGANIZOWANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Wejherowie 1 PODSTAWY PRAWNE: 1. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 30 kwietnia 2013

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA STATYSTYCZNA

INFORMACJA STATYSTYCZNA Ministerstwo Sprawiedliwości Departament Organizacyjny Wydział Statystyki INFORMACJA STATYSTYCZNA o ewidencji spraw i orzecznictwie w sądach powszechnych oraz o więziennictwie Cz. VIII Więziennictwo w

Bardziej szczegółowo

obowiązujący w latach szkolnych 2012-2017

obowiązujący w latach szkolnych 2012-2017 Program Profilaktyki w Gimnazjum Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Czarnym Dunajcu obowiązujący w latach szkolnych 2012-2017 Profilaktyka uzależnień obszar zalecenia dla programu Profilaktyka uzależnień

Bardziej szczegółowo

Rzeszów, dnia 18 listopada 2013 r. Poz UCHWAŁA NR XLVII/606/2013 RADY MIASTA TARNOBRZEGA. z dnia 26 września 2013 r.

Rzeszów, dnia 18 listopada 2013 r. Poz UCHWAŁA NR XLVII/606/2013 RADY MIASTA TARNOBRZEGA. z dnia 26 września 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO Rzeszów, dnia 18 listopada 2013 r. Poz. 3661 UCHWAŁA NR XLVII/606/2013 RADY MIASTA TARNOBRZEGA z dnia 26 września 2013 r. zmieniająca uchwałę Rady Miasta Tarnobrzeg

Bardziej szczegółowo

Zamów książkę w księgarni internetowej

Zamów książkę w księgarni internetowej Stan prawny na 8 września 2015 r. Wydawca Małgorzata Stańczak Redaktor prowadzący, opracowanie redakcyjne Katarzyna Gierłowska Łamanie Mercurius Zamów książkę w księgarni internetowej Copyright by Wolters

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI CENTRALNY ZARZĄD SŁUŻBY WIĘZIENNEJ

MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI CENTRALNY ZARZĄD SŁUŻBY WIĘZIENNEJ MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI CENTRALNY ZARZĄD SŁUŻBY WIĘZIENNEJ ROCZNA INFORMACJA STATYSTYCZNA za rok 2015 WARSZAWA - SPIS TREŚCI - TABL. 1 Ogólne dane o zaludnieniu aresztów śledczych i zakładów karnych

Bardziej szczegółowo

Kalendarz roku szkolnego 2015/2016.

Kalendarz roku szkolnego 2015/2016. Kalendarz roku szkolnego 2015/2016. SIERPIEŃ 2015 r. 28.08.2015 r. (pt.) godz. 8.30 Zebranie rady pedagogicznej inaugurujące rok szkolny 2015/2016: o zatwierdzenie wyników klasyfikacji rocznej i promocji

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY POWIATU W OTWOCKU

UCHWAŁA NR... RADY POWIATU W OTWOCKU projekt Nr 8 UCHWAŁA NR... RADY POWIATU W OTWOCKU z dnia w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Powiatu Otwockiego dla niepublicznych szkół posiadających uprawnienia szkoły publicznej

Bardziej szczegółowo

z dnia 2017 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych

z dnia 2017 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych Projekt z dnia 6 czerwca 2017 r. R O Z P O R Z Ą D Z E N I E M I N I S T R A E D U K A C J I N A R O D O W E J 1) z dnia 2017 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych Na podstawie

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI PUBLICZNEGO GIMNAZJUM NR 2 IM. JANA PAWŁA II PUŁTUSKU W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 - PRIORYTETY

PROGRAM PROFILAKTYKI PUBLICZNEGO GIMNAZJUM NR 2 IM. JANA PAWŁA II PUŁTUSKU W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 - PRIORYTETY PROGRAM PROFILAKTYKI PUBLICZNEGO GIMNAZJUM NR 2 IM. JANA PAWŁA II PUŁTUSKU W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 - PRIORYTETY L.p. ZADANIA FORMY REALIZACJI ODPOWIEDZIALNI UWAGI 1. Przeciwdziałanie pojawianiu się ryzykownych,

Bardziej szczegółowo

Program profilaktyczny. Szkoły Podstawowej nr 2 im. Ewy Krauze w Piasecznie. w roku szkolnym 2010/2011

Program profilaktyczny. Szkoły Podstawowej nr 2 im. Ewy Krauze w Piasecznie. w roku szkolnym 2010/2011 Program profilaktyczny Szkoły Podstawowej nr 2 im. Ewy Krauze w Piasecznie w roku szkolnym 2010/2011 Cel programu: 1. Integracja uczniów, kształtowanie właściwych postaw i zachowań 2. Kształtowanie podstaw

Bardziej szczegółowo

Moduł 13. Przygotowanie osadzonych do zwolnienia pomoc postpenitencjarna

Moduł 13. Przygotowanie osadzonych do zwolnienia pomoc postpenitencjarna Autorka: Iwona Bartkowska Moduł 13 Przygotowanie osadzonych do zwolnienia pomoc postpenitencjarna 1. Pomoc postpenitencjarna Celem niniejszego opracowania jest przybliżenie problematyki przygotowania osadzonych

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 4/12 WÓJTA GMINY ŻARY. z dnia 20 stycznia 2012 r.

ZARZĄDZENIE NR 4/12 WÓJTA GMINY ŻARY. z dnia 20 stycznia 2012 r. ZARZĄDZENIE NR 4/12 WÓJTA GMINY ŻARY z dnia 20 stycznia 2012 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych wynikających z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów

Bardziej szczegółowo

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO 8 ust. 2 pkt 1 Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Wykaz skrótów Akty normatywne Periodyki Przedmowa... 13

SPIS TREŚCI. Wykaz skrótów Akty normatywne Periodyki Przedmowa... 13 SPIS TREŚCI Wykaz skrótów... 11 1. Akty normatywne...11 2. Periodyki... 12 Przedmowa... 13 CZĘŚĆ OGÓLNA... 15 Rozdział pierwszy Prawo karne wykonawcze i jego miejsce w systemie prawa... 17 1. Pojęcie prawa

Bardziej szczegółowo

Zadania Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2015

Zadania Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2015 Załącznik nr 1 do uchwały 17/III/2014 Rady Gminy Lesznowola z dnia 19 grudnia 2014r. Zadania Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok

Bardziej szczegółowo

Lp. Zadania do wykonania Wskaźnik realizacji zadania Termin Odpowiedzialny

Lp. Zadania do wykonania Wskaźnik realizacji zadania Termin Odpowiedzialny PLAN PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 17 W ZABRZU NA ROK SZKOLNY 2016/2017 Utrzymanie poziomu nauczania i wyników testów zewnętrznych. Lp. Zadania do Wskaźnik realizacji zadania Termin 1. Utrzymanie efektywności

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 24 lutego 2014 r. Poz. 966 UCHWAŁA NR XXXVI/411/14 RADY MIEJSKIEJ W ŚWIDNICY. z dnia 14 lutego 2014 r.

Wrocław, dnia 24 lutego 2014 r. Poz. 966 UCHWAŁA NR XXXVI/411/14 RADY MIEJSKIEJ W ŚWIDNICY. z dnia 14 lutego 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 24 lutego 2014 r. Poz. 966 UCHWAŁA NR XXXVI/411/14 RADY MIEJSKIEJ W ŚWIDNICY w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania oraz zakresu i

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY ZESPOŁU PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W SIECIECHOWIE NA ROK SZKOLNY 2015/16

PLAN PRACY ZESPOŁU PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W SIECIECHOWIE NA ROK SZKOLNY 2015/16 PLAN PRACY ZESPOŁU PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W SIECIECHOWIE NA ROK SZKOLNY 2015/16 I. ZARZĄDZANIE I ORGANIZACJA 1. Przydział obowiązków i czynności dyrekcja sierpień dodatkowych. 2. Analiza dokumentacji osobowej

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 9 kwietnia 2015 r. Poz. 3206

Warszawa, dnia 9 kwietnia 2015 r. Poz. 3206 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 9 kwietnia 2015 r. Poz. 3206 Uchwała Nr 89/2015 z dnia 30 marca 2015r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA ORGANIZOWANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNEJ w Gimnazjum Miejskim im. Jana Pawła II w Głownie

PROCEDURA ORGANIZOWANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNEJ w Gimnazjum Miejskim im. Jana Pawła II w Głownie PROCEDURA ORGANIZOWANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNEJ w Gimnazjum Miejskim im. Jana Pawła II w Głownie PODSTAWA PRAWNA 1. Rozporządzenie MEN z dnia 30 kwietnia 2013r. w sprawie zasad udzielania

Bardziej szczegółowo

Działanie Termin Instytucja, opis działania 23.11.2012 godz. 11:00. Uroczyste rozpoczęcie kampanii

Działanie Termin Instytucja, opis działania 23.11.2012 godz. 11:00. Uroczyste rozpoczęcie kampanii III Suwalska Kampania Białej wstążki Wyjdź z cienia przemocy 25 listopada 10 grudnia 2012 roku Pod patronatem: Prezydenta Miasta Suwałk i Starosty Suwalskiego Działanie Termin Instytucja, opis działania

Bardziej szczegółowo

Pomoc postpenitencjarna

Pomoc postpenitencjarna Pomoc postpenitencjarna POMOC SPOŁECZNA LOKALE SOCJALNE SPIS TREŚCI Wstęp... 1 Skazany opuszczający zakład karny ma prawo ubiegać się o pomoc materialną... 1 Pomoc ze środków Funduszu Pomocy Postpenitencjarnej...

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI. z dnia 3 stycznia 2012 r. w sprawie Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI. z dnia 3 stycznia 2012 r. w sprawie Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej Dz.U.2012.49 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 3 stycznia 2012 r. w sprawie Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej (Dz. U. z dnia 13 stycznia 2012 r.) Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych Dz.U.2012.186 2012.11.07 zm. Dz.U.2012.1152 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. z dnia 17 lutego

Bardziej szczegółowo

LLU-41025-2-08 P/08/076 Pan Mirosław Worobik Dyrektor Zespołu Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Praktycznego w Pszczelej Woli

LLU-41025-2-08 P/08/076 Pan Mirosław Worobik Dyrektor Zespołu Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Praktycznego w Pszczelej Woli 1 Lublin, dnia 18 grudnia 2008 r. NAJWYśSZA IZBA KONTROLI DELEGATURA W LUBLINIE ul. Okopowa 7, 20-001 Lublin, tel. 081 53 64 120, fax 081 53 64 111 LLU-41025-2-08 P/08/076 Pan Mirosław Worobik Dyrektor

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY ZESPOŁU PRZEDMIOTOWEGO NAZWA SZKOŁY. Zespół Szkół nr 15 MS ROK SZKOLNY 2013/2014 NAZWA ZESPOŁU

PLAN PRACY ZESPOŁU PRZEDMIOTOWEGO NAZWA SZKOŁY. Zespół Szkół nr 15 MS ROK SZKOLNY 2013/2014 NAZWA ZESPOŁU PLAN PRACY ZESPOŁU PRZEDMIOTOWEGO NAZWA SZKOŁY Zespół Szkół nr 15 MS ROK SZKOLNY 2013/2014 NAZWA ZESPOŁU Zespół nauczycieli przedmiotów humanistycznych CEL Doskonalenie umiejętności współpracy w zespole,

Bardziej szczegółowo

Zadania kuratorów sądowych

Zadania kuratorów sądowych Krzysztof Jędrysiak Kierownik IV Zespołu Kuratorskiej służby Sądowej w Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Woli Zadania kuratorów sądowych Kurator sądowy w strukturze Sądu Zawodowy kurator sądowy dla dorosłych

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 262/2015 RADY MIEJSKIEJ W RADOMIU. z dnia 21 grudnia 2015 r.

UCHWAŁA NR 262/2015 RADY MIEJSKIEJ W RADOMIU. z dnia 21 grudnia 2015 r. UCHWAŁA NR 262/2015 RADY MIEJSKIEJ W RADOMIU w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek niepublicznych o uprawnieniach szkół i placówek publicznych oraz zakresu i trybu

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych Dz.U.2012.186 2012.11.07 zm. Dz.U.2012.1152 1 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. z dnia 17 lutego

Bardziej szczegółowo

WIELOLETNI PLAN ROZWOJU ZESPOŁU SZKÓŁ NR 2 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W PUŁTUSKU (LATA 2012-2017)

WIELOLETNI PLAN ROZWOJU ZESPOŁU SZKÓŁ NR 2 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W PUŁTUSKU (LATA 2012-2017) WIELOLETNI PLAN ROZWOJU ZESPOŁU SZKÓŁ NR 2 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W PUŁTUSKU (LATA 2012-2017) ŹRÓDŁA STRATEGICZNEGO ROZWOJU SZKOŁY. 1. Statut szkoły. 2. Koncepcja pracy szkoły. 3. Podstawa programowa

Bardziej szczegółowo

1. Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe pomocy psychospołecznej i prawnej

1. Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe pomocy psychospołecznej i prawnej Sprawozdanie z realizacji gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnego programu przeciwdziałania narkomanii w Gminie Krapkowice za 2013r. I. Realizacja zadań Gminnego

Bardziej szczegółowo

Priorytety na rok szkolny 2015/2016

Priorytety na rok szkolny 2015/2016 Plan opracowano na podstawie: 1. programu wychowawczego, profilaktyki 2. wniosków z ewaluacji, nadzoru pedagogicznego Załącznik do uchwały Rady Pedagogicznej nr 8.2015 z dnia 14.09.2015 rok PLAN PRACY

Bardziej szczegółowo

Zasady i warunki realizacji projekt edukacyjnego. w Gimnazjum Nr 14 w Toruniu

Zasady i warunki realizacji projekt edukacyjnego. w Gimnazjum Nr 14 w Toruniu Zasady i warunki realizacji projekt edukacyjnego w Gimnazjum Nr 14 w Toruniu I. Podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania,

Bardziej szczegółowo

SIERPIEŃ 2016 r. WRZESIEŃ 2016 r.

SIERPIEŃ 2016 r. WRZESIEŃ 2016 r. Kalendarz roku szkolnego 2016/2017. SIERPIEŃ 2016 r. 23-26.08.2016 r. Egzaminy poprawkowe 29.08.2016 r. godz. 10.00 1.09.2016 r. Zebranie rady pedagogicznej inaugurujące rok szkolny 2016/2017: o zatwierdzenie

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI ZACHOWAŃ SZKODZĄCYCH ZDROWIU I BEZPIECZEŃSTWU

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI ZACHOWAŃ SZKODZĄCYCH ZDROWIU I BEZPIECZEŃSTWU SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI ZACHOWAŃ SZKODZĄCYCH ZDROWIU I BEZPIECZEŃSTWU Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Jarząbkowie na rok szkolny 2015/2016 Podstawy prawne działań profilaktycznych w szkołach

Bardziej szczegółowo

nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień nauczyciela dyplomowanego

nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień nauczyciela dyplomowanego Sposoby realizacji wymagań kwalifikacyjnych nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień nauczyciela dyplomowanego Podstawa prawna: 1) Ustawa z dnia 26 stycznia 1982r. - Karta Nauczyciela (tekst

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia 30 czerwca 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XXVI/180/2016 RADY POWIATU ŚREDZKIEGO. z dnia 23 czerwca 2016 r.

Poznań, dnia 30 czerwca 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XXVI/180/2016 RADY POWIATU ŚREDZKIEGO. z dnia 23 czerwca 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Poznań, dnia 30 czerwca 2016 r. Poz. 4133 UCHWAŁA NR XXVI/180/2016 RADY POWIATU ŚREDZKIEGO z dnia 23 czerwca 2016 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania

Bardziej szczegółowo

TABELE ANALITYCZNE. KodeksSystem 293

TABELE ANALITYCZNE. KodeksSystem 293 TABELE ANALITYCZNE Art. lub Ustawy 299 1. Kodeks postępowania administracyjnego 221 247 299 2. Ustawa o opłatach w sprawach karnych 15, 17 303 3. Prawo prasowe 13 304 4. Ustawa o Służbie Więziennej 1,

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 29 grudnia 2015 r. Poz. 7683 UCHWAŁA NR PR.0007.263.2015 RADY MIASTA RUDA ŚLĄSKA z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i

Bardziej szczegółowo

STATUT OŚRODKA DOKSZTAŁCANIA I DOSKONALENIA ZAWODOWEGO w Zespole Szkół Ogólnokształcących, Zawodowych i Rolniczych im. Adama Mickiewicza w Radymnie

STATUT OŚRODKA DOKSZTAŁCANIA I DOSKONALENIA ZAWODOWEGO w Zespole Szkół Ogólnokształcących, Zawodowych i Rolniczych im. Adama Mickiewicza w Radymnie Załącznik Nr 2 do UCHWAŁY NR XXIII/120/2016 RADY POWIATU JAROSŁAWSKIEGO z dnia 25 maja 2016 roku STATUT OŚRODKA DOKSZTAŁCANIA I DOSKONALENIA ZAWODOWEGO w Zespole Szkół Ogólnokształcących, Zawodowych i

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 3 lutego 2015 r. Poz. 932 UCHWAŁA NR 17/III/2014 RADY GMINY LESZNOWOLA. z dnia 19 grudnia 2014 r.

Warszawa, dnia 3 lutego 2015 r. Poz. 932 UCHWAŁA NR 17/III/2014 RADY GMINY LESZNOWOLA. z dnia 19 grudnia 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 3 lutego 2015 r. Poz. 932 UCHWAŁA NR 17/III/2014 RADY GMINY LESZNOWOLA z dnia 19 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki

Bardziej szczegółowo

9.2.1.3. Wykonywanie obowiązków zawodowych kadry penitencjarnej w przeludnionym

9.2.1.3. Wykonywanie obowiązków zawodowych kadry penitencjarnej w przeludnionym Spis treści Wykaz skrótów... 11 Wprowadzenie... 13 Rozdział 1. Przeludnienie więzienne problemy definicyjne... 25 Rozdział 2. Metodologiczne założenia badań nad zjawiskiej przeludnienia więziennego...

Bardziej szczegółowo

Zasady udzielania i organizacji pomocy psychologiczno - pedagogicznej w Gimnazjum nr 39 im. rtm Witolda Pileckiego we Wrocławiu

Zasady udzielania i organizacji pomocy psychologiczno - pedagogicznej w Gimnazjum nr 39 im. rtm Witolda Pileckiego we Wrocławiu Zasady udzielania i organizacji pomocy psychologiczno - pedagogicznej w Gimnazjum nr 39 im. rtm Witolda Pileckiego we Wrocławiu Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada 2010 r. w

Bardziej szczegółowo

PION CYWILNY. Nazwa nadzorowanego Rodzaj wykonanej czynności nadzorczej i zakres tematyczny L.P.

PION CYWILNY. Nazwa nadzorowanego Rodzaj wykonanej czynności nadzorczej i zakres tematyczny L.P. Czynności nadzorcze wykonywane przez sędziów wizytatorów, inspektorów ds biurowości oraz sędziów penitencjarnych w sądach i innych jednostkach w okręgu Sądu Okręgowego Warszawa-Praga w Warszawie w okresie

Bardziej szczegółowo

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO 2015/2016. str. 1. Plan nadzoru pedagogicznego na rok szkolny 2015/2016 w Publicznym Gimnazjum nr 38 w Łodzi

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO 2015/2016. str. 1. Plan nadzoru pedagogicznego na rok szkolny 2015/2016 w Publicznym Gimnazjum nr 38 w Łodzi PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO GIMNAZJUM NR 38 W ŁODZI W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 str. 1 Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tj. Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn.

Bardziej szczegółowo

PROGRAM ROZWOJU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 9 IM. MIESZKA I W GNIEŹNIE

PROGRAM ROZWOJU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 9 IM. MIESZKA I W GNIEŹNIE PROGRAM ROZWOJU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 9 IM. MIESZKA I W GNIEŹNIE CEL: DOSKONALENIE EFEKTYWNOŚCI I JAKOŚCI PRACY SZKOŁY Zadania Sposoby realizacji Terminy realizacji Styczeń 1. Monitorowanie jakości 1.

Bardziej szczegółowo

S T A T U T. TECHNIKUM UZUPEŁNIAJĄCEGO DLA DOROSŁYCH Nr 4. w BIELSKU-BIAŁEJ

S T A T U T. TECHNIKUM UZUPEŁNIAJĄCEGO DLA DOROSŁYCH Nr 4. w BIELSKU-BIAŁEJ Załącznik Nr 2 Statutu Bielskiej Szkoły Rzemiosł w Bielsku-Białej S T A T U T TECHNIKUM UZUPEŁNIAJĄCEGO DLA DOROSŁYCH Nr 4 w BIELSKIEJ SZKOLE RZEMIOSŁ w BIELSKU-BIAŁEJ Podstawa prawna Konstytucja Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo

Kalendarz roku szkolnego 2015/2016.

Kalendarz roku szkolnego 2015/2016. Kalendarz roku szkolnego Terminy Gimnazjum nr 43 im. Wojska Polskiego Zespół Szkół nr 125 IX Liceum Ogólnokształcące im. Klementyny Hoffmanowej WRZESIEŃ 2015 1 września 2 września 3 września 4 września

Bardziej szczegółowo

Plan nadzoru pedagogicznego na rok szkolny 2011/2012

Plan nadzoru pedagogicznego na rok szkolny 2011/2012 15 268 Białystok ul. Czackiego 8 tel. (85) 7421881 Plan nadzoru pedagogicznego na rok szkolny 2011/2012 I. PODSTAWY PRAWNE 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256

Bardziej szczegółowo

z wykorzystaniem elektronicznego systemu przeprowadzania egzaminu zawodowego

z wykorzystaniem elektronicznego systemu przeprowadzania egzaminu zawodowego 1. INFORMACJE O EGZAMINIE POTWIERDZAJĄCYM KWALIFIKACJE W ZAWODZIE 2.1. Opis egzaminu Egzamin zawodowy jest przeprowadzany dla: uczniów zasadniczych szkół zawodowych i techników, uczniów (słuchaczy) szkół

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ SZKÓŁ SKÓRZANO-ODZIEŻOWYCH, STYLIZACJI I USŁUG w Radomiu, ul. Śniadeckich 5 REGULAMIN KWALIFIKACYJNEGO KURSU ZAWODOWEGO

ZESPÓŁ SZKÓŁ SKÓRZANO-ODZIEŻOWYCH, STYLIZACJI I USŁUG w Radomiu, ul. Śniadeckich 5 REGULAMIN KWALIFIKACYJNEGO KURSU ZAWODOWEGO ZESPÓŁ SZKÓŁ SKÓRZANO-ODZIEŻOWYCH, STYLIZACJI I USŁUG w Radomiu, ul. Śniadeckich 5 REGULAMIN KWALIFIKACYJNEGO KURSU ZAWODOWEGO Radom 2015 I. PODSTAWY PRAWNE KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Zagadnienia dotyczące

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA Nr 1 / 2011 DYREKTORA GENERALNEGO SŁUŻBY WIĘZIENNEJ

INSTRUKCJA Nr 1 / 2011 DYREKTORA GENERALNEGO SŁUŻBY WIĘZIENNEJ INSTRUKCJA Nr 1 / 2011 DYREKTORA GENERALNEGO SŁUŻBY WIĘZIENNEJ z dnia 13 lipca 2011 r. w sprawie szczegółowego trybu organizowania nauczania w szkołach oraz szkolenia kursowego w zakładach karnych i aresztach

Bardziej szczegółowo

Rozdział V. Organizacja szkoły. 2. Arkusz organizacyjny szkoły zatwierdza organ prowadzący szkołę do dnia 30 maja danego roku.

Rozdział V. Organizacja szkoły. 2. Arkusz organizacyjny szkoły zatwierdza organ prowadzący szkołę do dnia 30 maja danego roku. Rozdział V Organizacja szkoły 51 Rok szkolny rozpoczyna się 1 września każdego roku, a kończy z dniem 31 sierpnia następnego roku. 52 Terminy rozpoczynania i kończenia zajęć dydaktyczno - wychowawczych,

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY ZESPOŁU SZKOLNO - PRZEDSZKOLNEGO W ZAJEZIERZU NA ROK SZKOLNY 2016/17

PLAN PRACY ZESPOŁU SZKOLNO - PRZEDSZKOLNEGO W ZAJEZIERZU NA ROK SZKOLNY 2016/17 PLAN PRACY ZESPOŁU SZKOLNO - PRZEDSZKOLNEGO W ZAJEZIERZU NA ROK SZKOLNY 2016/17 I. ZARZĄDZANIE I ORGANIZACJA 1. Przydział obowiązków i czynności dyrekcja sierpień dodatkowych. 2. Analiza dokumentacji osobowej

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia. 2012 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia. 2012 r. Projekt z dnia 8 marca 2012 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia. 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów i wykazu stanowisk, na których pracownicy Służby Więziennej wykonują

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KWALIFIKACYJNYH KURSÓW ZAWODOWYCH w ZESPOLE SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH IM.JADWIGI DZIUBIŃSKIEJ ROZDZIAŁ I. Informacje ogólne o kursie

REGULAMIN KWALIFIKACYJNYH KURSÓW ZAWODOWYCH w ZESPOLE SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH IM.JADWIGI DZIUBIŃSKIEJ ROZDZIAŁ I. Informacje ogólne o kursie REGULAMIN KWALIFIKACYJNYH KURSÓW ZAWODOWYCH w ZESPOLE SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH IM.JADWIGI DZIUBIŃSKIEJ ROZDZIAŁ I Informacje ogólne o kursie 1 1. Kwalifikacyjny Kurs Zawodowy, zwany dalej kursem, jest

Bardziej szczegółowo

ORGANIZATOR SPORTU DZIECI I MŁODZIEŻY W ŚRODOWISKU WIEJSKIM

ORGANIZATOR SPORTU DZIECI I MŁODZIEŻY W ŚRODOWISKU WIEJSKIM Imię i nazwisko PLAN ZADAŃ NA MIESIĄC styczeń 2015 1. Zorganizowanie imprez (podać planowany termin, miejsce, liczbę osób) 2. Prowadzenie zajęć pozalekcyjnych, treningów dla dzieci i młodzieży 3. Współpraca

Bardziej szczegółowo

Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta i Gminy Zagórów na 2015 rok

Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta i Gminy Zagórów na 2015 rok Załącznik do uchwały Nr III/14/2015 Rady Miejskiej Zagórowa z dnia 17 lutego 2015 r. Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta i Gminy Zagórów na 2015 rok 1 Założenia Gminnego

Bardziej szczegółowo

Plan pracy Gimnazjum Publicznego im. Ludwika Krasińskiego w Krasnem na rok szkolny 2016/2017

Plan pracy Gimnazjum Publicznego im. Ludwika Krasińskiego w Krasnem na rok szkolny 2016/2017 Podstawa prawna: Plan pracy Gimnazjum Publicznego im. Ludwika Krasińskiego w Krasnem na rok szkolny 2016/2017 Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572

Bardziej szczegółowo

Człowiek - najlepsza inwestycja

Człowiek - najlepsza inwestycja REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW PROJEKTU pt. Kształcenie specjalne i nowoczesne środki dydaktyczne wyzwaniem dla nauczyciela projekt nr POKL.09.04.00-14-028/12, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

PION CYWILNY. Nazwa nadzorowanego Rodzaj wykonanej czynności nadzorczej i zakres tematyczny L.P.

PION CYWILNY. Nazwa nadzorowanego Rodzaj wykonanej czynności nadzorczej i zakres tematyczny L.P. Czynności nadzorcze wykonywane przez sędziów wizytatorów, inspektorów ds biurowości oraz sędziów penitencjarnych w sądach i innych jednostkach w okręgu Sądu Okręgowego Warszawie w okresie 1 stycznia 2013roku

Bardziej szczegółowo

PRZYDZIAŁ CZYNNOŚCI WICEDYREKTORA DO SPRAW ORGANIZACYJNO-DYDAKTYCZNYCH

PRZYDZIAŁ CZYNNOŚCI WICEDYREKTORA DO SPRAW ORGANIZACYJNO-DYDAKTYCZNYCH Załącznik nr 4 do Statutu Zespołu Szkół Morskich im. Polskich Rybaków i Marynarzy w Kołobrzegu ZAKRESY OBOWIĄZKÓW PRACOWNIKÓW ZATRUDNIONYCH NA STANOWI- SKACH KIEROWNICZYCH PEDAGOGICZNYCH W ZESPOLE SZKÓŁ

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY PEDAGOGA SZKOLNEGO Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka W Kleszczowie na rok szkolny 2015/ 2016

PLAN PRACY PEDAGOGA SZKOLNEGO Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka W Kleszczowie na rok szkolny 2015/ 2016 PLAN PRACY PEDAGOGA SZKOLNEGO Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka W Kleszczowie na rok szkolny 2015/ 2016 Zadania Diagnozowanie środowiska szkolnego. Diagnoza niepowodzeń szkolnych uczniów. Cele szczegółowe

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACJI KWALIFIKACYJNYCH KURSÓW ZAWODOWYCH PROWADZONYCH PRZEZ CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W OŁAWIE

REGULAMIN ORGANIZACJI KWALIFIKACYJNYCH KURSÓW ZAWODOWYCH PROWADZONYCH PRZEZ CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W OŁAWIE REGULAMIN ORGANIZACJI KWALIFIKACYJNYCH KURSÓW ZAWODOWYCH PROWADZONYCH PRZEZ CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W OŁAWIE POSTANOWIENIA WSTĘPNE 1 Organizatorem kwalifikacyjnych kursów zawodowych

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 3081/2011 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA Z DNIA 2011-12-23

ZARZĄDZENIE NR 3081/2011 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA Z DNIA 2011-12-23 ZARZĄDZENIE NR 3081/2011 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA Z DNIA 2011-12-23 w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie zamiaru likwidacji Gimnazjum

Bardziej szczegółowo

STATUT OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W LEGIONOWIE

STATUT OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W LEGIONOWIE STATUT OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W LEGIONOWIE Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Ośrodek Pomocy Społecznej w Legionowie, zwany dalej Ośrodkiem, działa na podstawie: 1) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Pan gen. Jacek Włodarski Dyrektor Generalny Służby Więziennej

Pan gen. Jacek Włodarski Dyrektor Generalny Służby Więziennej Warszawa, dnia 03 stycznia 2012 roku KRAJOWA RADA KURATORÓW WARSZAWA KRK 01/III/2012 Pan gen. Jacek Włodarski Dyrektor Generalny Służby Więziennej Szanowny Panie Dyrektorze W odpowiedzi na zapytanie Dyrektora

Bardziej szczegółowo

PUBLICZNE GIMNAZJUM NR 1 IM. JANA PAWŁA II W BRZEGU DOLNYM

PUBLICZNE GIMNAZJUM NR 1 IM. JANA PAWŁA II W BRZEGU DOLNYM PUBLICZNE GIMNAZJUM NR 1 IM. JANA PAWŁA II W BRZEGU DOLNYM PROGRAM WYCHOWAWCZY I PROFILAKTYKI NA ROK SZKOLNY 2013/2014 PROGRAM WYCHOWAWCZY ZOSTAŁ OPRACOWANY NA PODSTAWIE : 1. Konstytucji Rzeczpospolitej

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 12 stycznia 2016 r. Poz. 301 UCHWAŁA NR XIII/80/2015 RADY POWIATU W SOCHACZEWIE. z dnia 29 grudnia 2015 r.

Warszawa, dnia 12 stycznia 2016 r. Poz. 301 UCHWAŁA NR XIII/80/2015 RADY POWIATU W SOCHACZEWIE. z dnia 29 grudnia 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 12 stycznia 2016 r. Poz. 301 UCHWAŁA NR XIII/80/2015 RADY POWIATU W SOCHACZEWIE z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania

Bardziej szczegółowo

Pani Wioleta Milewska Kierownik Środowiskowego Domu Samopomocy w Wągrowcu

Pani Wioleta Milewska Kierownik Środowiskowego Domu Samopomocy w Wągrowcu Poznań,. PS-II.431.4.2.2013.11.14 Pani Wioleta Milewska Kierownik Środowiskowego Domu Samopomocy w Wągrowcu Na podstawie art. 22 pkt 9 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013,

Bardziej szczegółowo

GIMNAZJUM NR 3 IM. IGNACEGO KRASICKIEGO W SKIERNIEWICACH

GIMNAZJUM NR 3 IM. IGNACEGO KRASICKIEGO W SKIERNIEWICACH GIMNAZJUM NR 3 IM. IGNACEGO KRASICKIEGO W SKIERNIEWICACH Nazwa instytucji realizującej zadanie/ nazwa partnera (jeśli występuje) Nazwa zadania i krótka informacja o zadaniu rozeznanie środowiska rodzinnego,

Bardziej szczegółowo