Regulamin korzystania z Internetowego Biura Obs ugi Klienta (ibok) Miejskich Wodoci gów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Ostrowcu wi tokrzyskim

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Regulamin korzystania z Internetowego Biura Obs ugi Klienta (ibok) Miejskich Wodoci gów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Ostrowcu wi tokrzyskim"

Transkrypt

1 Regulamin korzystania z Internetowego Biura Obs ugi Klienta (ibok) Miejskich Wodoci gów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Ostrowcu wi tokrzyskim I. Postanowienia ogólne 1. Regulamin okre la warunki i zasady korzystania z Internetowego Biura Obs ugi Klienta (zwany dalej Regulaminem ), w szczególno ci zak adania, udost pniania i wykorzystywania indywidualnego konta U ytkownika, zapewniaj cego dost p do us ug oferowanych za pomoc internetu przez MWiK Sp. z o.o. w Ostrowcu w. 2. Internetowe Biuro Obs ugi Klienta dost pne jest na stronach internetowych: https://ibok.wodociagi.ostrowiec.net.pl lub 3. U yte w Regulaminie okre lenia oznaczaj : Spó ka Miejskie Wodoci gi i Kanalizacja Sp. z o.o., Ostrowiec wi tokrzyski, ul. Sienkiewicza 91. ibok Internetowe Biuro Obs ugi Klienta, BOK Biuro Obs ugi Klienta, zlokalizowane w siedzibie Spó ki, Klient osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadaj ca osobowo ci prawnej, która zawar a ze Spó umow o zaopatrzenie w wod i/lub odprowadzanie cieków, ytkownik Klient zarejestrowany w ibok, posiadaj cy Login i Has o, Wniosek dokument rozpoczynaj cy procedur aktywacji konta oraz korzystania z ibok, który Klient wype nia, podpisuje i sk ada w Biurze Obs ugi Klienta lub przesy a listownie na adres Spó ki, Login ci g znaków jednoznacznie identyfikuj cych U ytkownika w ibok, nadawany przez Spó, Has o kombinacja znaków (min. 6 max. 20), zapewniaj ca U ytkownikowi wy czno dost pu do ibok. Pierwsze has o, które U ytkownik otrzymuje po eniu wniosku od pracownika Spó ki, winno by zmienione na znane wy cznie ytkownikowi przy pierwszym logowaniu si do konta w ibok. e-faktura faktura udost pniona U ytkownikowi przez Spó w formie elektronicznej na podstawie z onego przez U ytkownika o wiadczenia. 4. Administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. nr 101 z 2002 r., poz. 926, z pó n. zm.) podanych we Wniosku jest Spó ka.

2 5. Dane podane we Wniosku s przetwarzane wy cznie w celu obs ugi indywidualnego konta U ytkownika w IBOK. 6. U ytkownikowi przys uguje prawo dost pu do tre ci swoich danych oraz ich poprawiania. II. Warunki udost pnienia i korzystania z konta Warunkiem utworzenia i udost pnienia Klientowi konta w ibok jest: 1. Z enie przez Klienta w BOK lub przes anie listem prawid owo wype nionego i podpisanego Wniosku o za enie konta w ibok. 2. Zapoznanie si i zaakceptowanie niniejszego Regulaminu. 3. Posiadanie i podanie przez Klienta adresu . III. Zasady korzystania z IBOK 1. Korzystanie z ibok jest bezp atne. 2. U ytkownik mo e korzysta z nast puj cych funkcji ibok: Faktury przegl danie i wydruk faktur U ytkownika, wystawionych przez Spó, Umowy dane o umowach zawartych przez U ytkownika, Odczyty historia odczytów z poszczególnych wodomierzy U ytkownika, Rozrachunki przegl danie rozrachunków U ytkownika, Analizy analiza zu ycia wody i op at, Dane Klienta podstawowe dane U ytkownika oraz lista jego posesji, Wodomierze dane identyfikuj ce wodomierze zainstalowane u U ytkownika, Zg oszenia zg oszenie awarii lub innych uwag U ytkownika do Spó ki, Zg oszenia odczytu mo liwo zg oszenia odczytu wodomierza U ytkownika, Ustawienia mo liwo zmiany informacji podstawowych U ytkownika: Has a, adresu , nr telefonu kontaktowego, Wiadomo ci i komunikaty odczyt informacji zamieszczanych przez Spó dla Klientów. IV. Informacje organizacyjne 1. Spó ka nie gwarantuje nieprzerwanego i niezak óconego dost pu do ibok. Spó ka podejmie wszelkie mo liwe dzia ania, aby zapewni poprawne dzia anie IBOK, w zakresie mo liwo ci wynikaj cych z dost pnego poziomu technicznego.

3 2. Spó ka nie ponosi odpowiedzialno ci za konsekwencje udost pnienia przez U ytkownika loginu i has a do swojego konta w IBOK osobom trzecim - nawet w sposób niezamierzony (w amania i wirusy komputerowe). 3. Spó ka ma prawo zablokowa dost p do konta, w przypadku stwierdzenia naruszenia przez U ytkownika postanowie niniejszego Regulaminu lub przepisów prawa. 4. Spó ka nie odpowiada za rzetelno danych przekazanych do ibok przez U ytkownika. 5. Spó ka nie ponosi odpowiedzialno ci za konsekwencje wynikaj ce z naruszenia przez ytkownika postanowie niniejszego Regulaminu oraz za dzia ania lub zaniechania dostawcy us ug telekomunikacyjnych. 6. U ytkownik zg asza do Spó ki wszelkie nieprawid owo ci lub reklamacje, dotycz ce funkcjonowania ibok, w formie pisemnej lub za po rednictwem poczty elektronicznej na adres: 7. Spó ka zastrzega sobie prawo do zmian zasad funkcjonowania ibok. O ewentualnych zmianach, U ytkownicy b powiadamiani drog elektroniczn. Zmiany b równie publikowane na stronie internetowej Spó ki 8. Spó ka zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu. Wszystkie jego zmiany staja si obowi zuj ce po okresie 2 tygodni od opublikowania ich na stronach https://ibok.wodociagi.ostrowiec.net.pl. V. Zakres odpowiedzialno ci i uprawnie U ytkownika 1. U ytkownik jest zobowi zany do korzystania z ibok zgodnie z obowi zuj cymi przepisami prawa oraz zapisami niniejszego Regulaminu, w szczególno ci do: niepodejmowania dzia zmierzaj cych do odczytania hase innych u ytkowników, nie przenoszenia na osoby trzecie prawa do korzystania z ibok, bie cego kontrolowania ewentualnych zmian Regulaminu, wylogowania si niezw ocznie po zako czeniu sesji. 2. U ytkownik ponosi pe odpowiedzialno za prawdziwo danych wprowadzonych w formularzu zg oszeniowym oraz za dyspozycje przekazane poprzez ibok. 3. U ytkownik ma prawo do rezygnacji z korzystania z ibok w ka dym czasie, w szczególno ci gdy nie akceptuje zmian wprowadzonych do Regulaminu. O braku akceptacji zmian niniejszego Regulaminu U ytkownik informuje Spó pisemnie lub poprzez ibok w ci gu 14 dni od daty ich og oszenia. Konto w ibok zostanie usuni te w ci gu 5 dni roboczych od daty z enia dyspozycji rezygnacji przez U ytkownika. 4. W przypadku zmiany danych przekazanych Spó ce przy sk adaniu Wniosku lub wynikaj cych z Umowy na zbiorowe zaopatrzenie w wod /odprowadzanie cieków

4 ytkownik jest zobowi zany do ich aktualizacji w IBOK. Przedsi biorstwo nie odpowiada za konsekwencje wynikaj ce z braku aktualnych danych U ytkownika. 5. U ytkownik wyra a zgod na wykonanie us ugi polegaj cej na wysy aniu i odbieraniu danych za pomoc systemów teleinformatycznych, przy czym dane te s transmitowane za po rednictwem sieci publicznych w rozumieniu ustawy prawo telekomunikacyjne z dnia 16 lipca 2004 r. (Dz. U. z 2004 r. nr 171, poz.1800 z pó n. zm.). 6. Klient wyra a zgod na przetwarzanie danych osobowych w zwi zku ze wiadczeniem przez MWiK Sp. z o.o. us ug drog elektroniczn w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o wiadczeniu us ug drog elektroniczn (Dz. U. z 2002 r. nr 144 poz z pó n. zm.). VI. Zakres odpowiedzialno ci i uprawnie Spó ki 1. Na wniosek Klienta z ony bezpo rednio w BOK Spó ka utworzy i aktywuje konto w ibok w terminie 5 dni roboczych od daty z enia przez U ytkownika stosownego Wniosku. 2. Na wniosek Klienta z ony listownie Spó ka utworzy konto ibok w terminie 5 dni roboczych od daty jego wp yni cia do Spó ki. W ci gu tego okresu Spó ka wy le listem zwrotnie kopi wniosku z podanym loginem oraz has em startowym. 3. W przypadku utraty wa no ci umowy o zaopatrzenie w wod i/lub odprowadzanie cieków konto Klienta zostanie z ibok usuni te. 4. W przypadku niezgodno ci danych przekazanych we wniosku i posiadanych wcze niej w bazie danych, Spó ka zastrzega sobie mo liwo zawieszenia procedury tworzenia konta w ibok do czasu wyja nienia rozbie no ci. W szczególno ci dotyczy to kwestii w asno ci i uprawnie do reprezentacji wspó cicieli posesji. 5. Wyja nienie przyczyn rozbie no ci opisanych w pkt. 4 w pierwszej kolejno ci obejmie poinformowanie Klienta, z którym Spó ka zawar a prawomocn umow na dostarczanie wody i/lub odprowadzanie cieków o podj tej próbie za enia konta ibok oraz o niespójno ciach wynikaj cych z wniosku i podpisanej umowy. W przypadku potwierdzenie przez Klienta faktu z enie wniosku oraz po wyja nieniu przyczyn rozbie no ci Spó ka uruchomi niezw ocznie procedur aktywacji konta w ibok. 6. Spó ka udziela odpowiedzi na zg oszone poprzez ibok wnioski U ytkownika w ci gu 14 dni. Termin ten mo e by wyd ony w przypadku konieczno ci wyja nienia dodatkowych kwestii lub je li wymaga to skorzystania z pomocy osób trzecich. 7. Odczyty wodomierza podawane przez U ytkownika, b uwzgl dniane wy cznie po ich weryfikacji przez pracowników Spó ki. Spó ka zastrzega sobie prawo do nieuwzgl dnienia odczytu podanego przez U ytkownika w ibok w sytuacji, gdy jest on

5 niezgodny z okresem rozliczeniowym, istnieje domniemanie, e odczyt jest b dny (np. podane wskazanie licznika jest znacz co ni sze lub zawy one w stosunku do wskaza uprzednich) lub gdy Spó ka dokona a ju odczytu wodomierza. Spó ka w takiej sytuacji zamie ci w ibok stosowny komentarz o przyczynie odmowy uwzgl dnienia odczytu. W przypadku niezgodno ci b dzie wszcz ta procedura wyja niaj ca. 8. Spó ka wiadcz c us ug internetowego dost pu do konta, odpowiada za bezpiecze stwo i ochron danych U ytkowników IBOK, z zastrze eniem pkt. 2 rozdzia IV niniejszego Regulaminu. 9. Spó ka zobowi zuje si do nale ytej staranno ci przestrzegania obowi zuj cych w niej procedur ochrony danych osobowych i ochrony systemów informatycznych. Dodatkowo wykorzystuje Certyfikat SSL w celu szyfrowania danych dla pe nego zabezpieczenia komunikacji pomi dzy komputerem U ytkownika, a serwerem Spó ki. 10. Spó ka nie odpowiada za szybko przesy anych danych i jej ograniczenia wynikaj ce z warunków technicznych, technologicznych, systemowych oraz ze stanu dost pnych czy teletransmisyjnych. VII. Postanowienia ko cowe. Regulamin wchodzi w ycie z dniem 30 wrze nia 2011 roku. Prezes MWiK Sp. z o.o. w Ostrowcu w.

Pozna, czerwiec 2013 r.

Pozna, czerwiec 2013 r. Regulamin funkcjonowania mi dzynarodowych przedp aconych kart p atniczych MasterCard dla klientów instytucjonalnych w zrzeszonych bankach spó dzielczych i SGB-Banku S.A. Pozna, czerwiec 2013 r. SPIS TRE

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki otwierania i prowadzenia rachunków bankowych w HSBC Bank Polska S.A.* * z moc obowi zuj c od dnia 22 pa dziernika 2012 r.

Ogólne warunki otwierania i prowadzenia rachunków bankowych w HSBC Bank Polska S.A.* * z moc obowi zuj c od dnia 22 pa dziernika 2012 r. Ogólne warunki otwierania i prowadzenia rachunków bankowych w HSBC Bank Polska S.A.* Bankowo Korporacyjna * z moc obowi zuj c od dnia 22 pa dziernika 2012 r. SPIS TRE CI 1. Postanowienia ogólne i definicje...

Bardziej szczegółowo

z) Zabezpieczenie oznacza jakiekolwiek zabezpieczenie wierzytelno ci Banku z tytu u Kredytu okre lone w Umowie lub Regulaminie;

z) Zabezpieczenie oznacza jakiekolwiek zabezpieczenie wierzytelno ci Banku z tytu u Kredytu okre lone w Umowie lub Regulaminie; ZA CZNIK NR 1 REGULAMIN WYDAWANIA I OBS UGI KART KREDYTOWYCH DLA KLIENTÓW KORPORACYJNYCH W HSBC BANK POLSKA S.A. 1. Postanowienia ogólne i definicje Niniejszy Regulamin wydawania i obs ugi Kart Kredytowych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ÂWIADCZENIA US UG MAKLERSKICH PRZEZ DOM MAKLERSKI PKO BANKU POLSKIEGO

REGULAMIN ÂWIADCZENIA US UG MAKLERSKICH PRZEZ DOM MAKLERSKI PKO BANKU POLSKIEGO REGULAMIN ÂWIADCZENIA US UG MAKLERSKICH PRZEZ DOM MAKLERSKI PKO BANKU POLSKIEGO Warszawa, 2010 r. Rozdzia 1. Postanowienia ogólne 1. 1. Regulamin wiadczenia us ug maklerskich przez Dom Maklerski PKO Banku

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ÂWIADCZENIA US UG MAKLERSKICH W ZAKRESIE ZAGRANICZNYCH INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH PRZEZ DOM MAKLERSKI PKO BANKU POLSKIEGO

REGULAMIN ÂWIADCZENIA US UG MAKLERSKICH W ZAKRESIE ZAGRANICZNYCH INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH PRZEZ DOM MAKLERSKI PKO BANKU POLSKIEGO REGULAMIN ÂWIADCZENIA US UG MAKLERSKICH W ZAKRESIE ZAGRANICZNYCH INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH PRZEZ DOM MAKLERSKI PKO BANKU POLSKIEGO 1. 1. Regulamin wiadczenia us ug maklerskich w zakresie zagranicznych instrumentów

Bardziej szczegółowo

BIURO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO

BIURO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej w skrócie SIWZ 1) Nazwa (firma) oraz adres zamawiaj cego. 1. Uniwersytet Jagiello ski, ul. Go bia 24, 31-007 Kraków. 2. Jednostka prowadz ca spraw

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJE DLA WYKONAWCÓW Z ZA CZNIKAMI

INSTRUKCJE DLA WYKONAWCÓW Z ZA CZNIKAMI BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W ZLEWNI O.. MILICZ - CZ I (9 miejscowo ci: Czatkowice, Duchowo, Gogo owice, Grabownica, Kaszowo, Mi ochowice, Ruda Milicka, Stawiec, wi toszyn) Nr ref. ZP-11/2012 CZ

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 2010 r. 1. 1. Regulamin wiadczenia us ugi zarz dzania portfelem, w sk ad którego wchodzi jeden lub wi ksza liczba

Warszawa, 2010 r. 1. 1. Regulamin wiadczenia us ugi zarz dzania portfelem, w sk ad którego wchodzi jeden lub wi ksza liczba REGULAMIN ÂWIADCZENIA US UGI ZARZÑDZANIA PORTFELEM, W SK AD KTÓREGO WCHODZI JEDEN LUB WI KSZA LICZBA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH ORAZ US UGI DORADZTWA INWESTYCYJNEGO PRZEZ DOM MAKLERSKI PKO BANKU POLSKIEGO

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Wynajmu Urz dze Pomiarowych

Ogólne Warunki Wynajmu Urz dze Pomiarowych Ogólne Warunki Wynajmu Urz dze Pomiarowych 1. Ogólne zasady/warunki/przedmiot wynajmu. 1. Poni sze warunki wynajmu urz dzenia okre laj prawa i obowi zki Najemcy oraz Wynajmuj cego w zakresie wynajmu urz

Bardziej szczegółowo

ROZPORZ DZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 4 lipca 2002 r.

ROZPORZ DZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 4 lipca 2002 r. ROZPORZ DZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 4 lipca 2002 r. w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym musz odpowiada kasy rejestruj ce, oraz warunków stosowania tych kas przez podatników. Spis tre

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA RODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSI BIORCZO CI w ramach projektu W asny biznes to niezale no i pieni dze

REGULAMIN PRZYZNAWANIA RODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSI BIORCZO CI w ramach projektu W asny biznes to niezale no i pieni dze REGULAMIN PRZYZNAWANIA RODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSI BIORCZO CI w ramach projektu W asny biznes to niezale no i pieni dze realizowanego w ramach umowy nr POKL.06.02.00-06-031/10-00 zawartej w dniu

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI SZPITAL ZAKA NY w Warszawie SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG NIEOGRANICZONY PN/16UK/05/2014

WOJEWÓDZKI SZPITAL ZAKA NY w Warszawie SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG NIEOGRANICZONY PN/16UK/05/2014 WOJEWÓDZKI SZPITAL ZAKA NY w Warszawie SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG NIEOGRANICZONY PN/16UK/05/2014 O WARTO CI PONI EJ 207 000 EURO NA DOSTAWY URZ DZE KOMPUTEROWYCH Warszawa 2014

Bardziej szczegółowo

Regulamin udzielania po yczek

Regulamin udzielania po yczek Fundacja Wspomagania Wsi ul. Bellottiego 1, 01-022 Warszawa tel. 022 636 25 70-75, fax. 022 636 62 70 fww@fww.org.pl Program po yczkowy wspierania przedsi biorczo ci w województwie podkarpackim Regulamin

Bardziej szczegółowo

UBEZPIECZENIA NA YCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITA OWYM A OCHRONA KONSUMENTA

UBEZPIECZENIA NA YCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITA OWYM A OCHRONA KONSUMENTA Andrzej Michór * UBEZPIECZENIA NA YCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITA OWYM A OCHRONA KONSUMENTA WST P Rynek finansowy stanowi jedn ze sfer gospodarki, które podlegaj najbardziej dynamicznym zmianom.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZEWOZU (RPR)

REGULAMIN PRZEWOZU (RPR) Przewozy Regionalne spółka z ograniczon odpowiedzialno ci REGULAMIN PRZEWOZU (RPR) Obowi zuje od 30 wrze nia 2011 r. Podstawa prawna: Uchwała Nr 391/2011 Zarz du Przewozy Regionalne sp. z o.o., z dnia

Bardziej szczegółowo

Szczegó owy Regulamin Udzielania Po yczek z Funduszu Po yczkowego BARR SA

Szczegó owy Regulamin Udzielania Po yczek z Funduszu Po yczkowego BARR SA Szczegó owy Regulamin Udzielania Po yczek z Funduszu Po yczkowego BARR SA PREAMBU A Niniejszy Regulamin okre la zasady funkcjonowania Funduszu Po yczkowego Bi gorajskiej Agencji Rozwoju Regionalnego SA.

Bardziej szczegółowo

KSI GA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZ DZANIA JAKO CI. Obowi zuje : WSZYSTKIE KO SZPITALA DATA 01.11.2013 WYDANIE 3

KSI GA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZ DZANIA JAKO CI. Obowi zuje : WSZYSTKIE KO SZPITALA DATA 01.11.2013 WYDANIE 3 Strona 1/40 KSI GA JAKO CI ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZ DZANIA JAKO CI Szpital Rejonowy im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu Zatwierdzenia Zespó Imi i nazwisko stanowisko Data Podpis Opracowa Grzegorz PZJ

Bardziej szczegółowo

Centrala alarmowa CA-10 INSTRUKCJA YTKOWNIKA. ca10u_pl 08/07

Centrala alarmowa CA-10 INSTRUKCJA YTKOWNIKA. ca10u_pl 08/07 Centrala alarmowa CA-10 INSTRUKCJA YTKOWNIKA GDA SK ca10u_pl 08/07 OSTRZE ENIA Aby unikn problemów w eksploatacji centrali alarmowej zalecane jest zapoznanie si z instrukcj przed przyst pieniem do u ytkowania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU POD NAZW "IX INTERNETOWA GRA GIE DOWA DLA STUDENTÓW" 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN KONKURSU POD NAZW IX INTERNETOWA GRA GIE DOWA DLA STUDENTÓW 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN KONKURSU POD NAZW "IX INTERNETOWA GRA GIE DOWA DLA STUDENTÓW" 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Konkurs pod nazw "IX INTERNETOWA GRA GIE DOWA DLA STUDENTÓW" zwany dalej,,konkursem'' organizowany jest

Bardziej szczegółowo

Tabela prowizji za czynno ci bankowe i op at za inne czynno ci wykonywane przez Deutsche Bank Polska S.A.

Tabela prowizji za czynno ci bankowe i op at za inne czynno ci wykonywane przez Deutsche Bank Polska S.A. Tabela prowizji za czynno ci bankowe i op at za inne czynno ci wykonywane przez Deutsche Bank Polska S.A. DLA PRZEDSI BIORCÓW zwana dalej Tabel prowizji i op at - dla przedsi biorców obowi zuje od 8 Lipca

Bardziej szczegółowo

Prowadzenie dzia alno ci gospodarczej w Republice Czeskiej /aktualizacja 02.2011/

Prowadzenie dzia alno ci gospodarczej w Republice Czeskiej /aktualizacja 02.2011/ Prowadzenie dzia alno ci gospodarczej w Republice Czeskiej /aktualizacja 02.2011/ David Ml ák I. Ramy prawne dotycz ce prowadzenia dzia alno ci gospodarczej W Republice Czeskiej obowi zuje wiele przepisów

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Przedmiotem zamówienia jest zbudowanie strony internetowej dla celów projektu.

ZAPYTANIE OFERTOWE. Przedmiotem zamówienia jest zbudowanie strony internetowej dla celów projektu. ZAPYTANIE OFERTOWE Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych Lewiatan, w ramach projektu wiadomy podatnik, wspó finansowanego ze rodków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Spo ecznego na

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO 2007 2013 (USZCZEGÓ OWIENIE RPO WM)

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO 2007 2013 (USZCZEGÓ OWIENIE RPO WM) Za cznik Nr 1 do uchwa y Nr Zarz du Województwa Mazowieckiego z dnia ZARZ D WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO SZCZEGÓ OWY OPIS PRIORYTETÓW REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO 2007 2013

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rachunków dla Konsumentów w Deutsche Bank PBC S.A.

Regulamin Rachunków dla Konsumentów w Deutsche Bank PBC S.A. Regulamin Rachunków dla Konsumentów w Deutsche Bank PBC S.A. 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1 Postanowienia wstêpne 1.1.1 Zakres regulacji Regulamin Rachunków określa warunki otwierania, prowadzenia i zamykania

Bardziej szczegółowo

Zeszyty Naukowe AKADEMII PODLASKIEJ w SIEDLCACH Nr 86 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2010

Zeszyty Naukowe AKADEMII PODLASKIEJ w SIEDLCACH Nr 86 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2010 Zeszyty Naukowe AKADEMII PODLASKIEJ w SIEDLCACH Nr 86 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2010 dr in. Henryk Wyr bek Akademia Podlaska w Siedlcach Uwarunkowania procesu wdra ania systemu zarz dzania jako

Bardziej szczegółowo

Agroturystyka zgodna z prawem

Agroturystyka zgodna z prawem Agroturystyka zgodna z prawem Stan prawny na stycze 2014 Spis tre ci I. Agroturystyka a dzia alno gospodarcza...5 str. II. Agroturystyka a podatek dochodowy...6 str. 1. Zwolnienie z podatku...6 str. 2.

Bardziej szczegółowo

Uwagi! Remont i adaptacja dwóch garay na cele magazynowe w budynku oficynowym Pałacu Pusłowskich przy ul.westerplatte 10 w Krakowie.

Uwagi! Remont i adaptacja dwóch garay na cele magazynowe w budynku oficynowym Pałacu Pusłowskich przy ul.westerplatte 10 w Krakowie. Uwagi! Remont i adaptacja dwóch garay na cele magazynowe w budynku oficynowym Pałacu Pusłowskich przy ul.westerplatte 10 w Krakowie. Zakres zlecenia: Zakres zlecenia okrela załczony projekt. W zakresie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... Rady Miasta Ostrowca wi tokrzyskiego z dnia... 2011r.

UCHWAŁA NR... Rady Miasta Ostrowca wi tokrzyskiego z dnia... 2011r. UCHWAŁA NR... Rady Miasta Ostrowca wi tokrzyskiego z dnia... 2011r. w sprawie wprowadzenia przepisów porz dkowych przy przewozie osób i baga u r cznego autobusami komunikacji miejskiej w Ostrowcu wi tokrzyskim

Bardziej szczegółowo

Organy zarz dzaj ce podmiotami leczniczymi

Organy zarz dzaj ce podmiotami leczniczymi PRACE NAUKOWE Akademii im. Jana D ugosza w Cz stochowie Pragmata tes Oikonomias 2012, z. VI Tomasz KARKOWSKI Uniwersytet ódzki Organy zarz dzaj ce podmiotami leczniczymi Synopsis: Ustawa o dzia alno ci

Bardziej szczegółowo

Wdra anie systemu CRM w firmie handlowej etap wyboru oprogramowania Implementation of the CRM system in the trade firm the stage of choice of software

Wdra anie systemu CRM w firmie handlowej etap wyboru oprogramowania Implementation of the CRM system in the trade firm the stage of choice of software ZESZYTY NAUKOWE NR 80 Seria: Administracja i Zarz dzanie (7)2009 dr in. Henryk Wyr bek Akademia Podlaska w Siedlcach Wdra anie systemu CRM w firmie handlowej etap wyboru oprogramowania Implementation of

Bardziej szczegółowo