Niniejszym pragniemy przedstawiæ nasz¹ ofertê wykonywanych us³ug poligraficznych.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Niniejszym pragniemy przedstawiæ nasz¹ ofertê wykonywanych us³ug poligraficznych."

Transkrypt

1 Niniejszym pragniemy przedstawiæ nasz¹ ofertê wykonywanych us³ug poligraficznych. Na pocz¹tek kilka s³ów o naszej firmie. MOCNE FUNDAMENTY Przedsiêbiorstwo Poligraficzne RAGUS J. Ragus, M. Ragus powsta³o na bazie rodzinnej firmy poligraficznej dzia³aj¹cej od 1970 r. Po ukoñczeniu poligrafii na Politechnice Warszawskiej do³¹czyli do niej Jacek i Marek Ragus, wnosz¹c nowe technologie i standardy; przede wszystkim jakoœæ, konkurencyjne ceny, dostosowanie siê do zapotrzebowania rynku. STAWIAMY NA JAKOŒÆ Dok³adamy wszelkich starañ przy realizacji wczeœniejszych ustaleñ w zakresie: - parametrów technicznych, - poprawnoœci merytorycznej, - terminów wykonania, - mi³ej i fachowej obs³ugi. W³asna przygotowalnia komputerowa, naœwietlarnia (system CTP), pracownia wykrojników, w³asne systemy kontroli jakoœci i ma³e laboratorium, pozwalaj¹ nam dodatkowo dbaæ i panowaæ nad procesami produkcji, odpowiednio je kszta³towaæ oraz ukierunkowywaæ. NISKIE CENY Dogodna lokalizacja (60 km od Warszawy) pozwala zaproponowaæ bardzo korzystne ceny dziêki ograniczeniu kosztów w³asnych. Wa nym elementem pozwalaj¹cym obni yæ koszty produkcji jest ci¹g³oœæ cyklu technologicznego. Dziêki temu jesteœmy firm¹ niezale n¹, panuj¹c¹ nad przebiegiem dzia³añ produkcyjnych od momentu przyjêcia zlecenia, po wydanie gotowego wyrobu. WSZECHSTRONNOŒÆ PRODUKCJI Dziêki naszemu doœwiadczeniu i wykwalifikowanej kadrze jesteœmy w stanie zaproponowaæ bogat¹ ofertê us³ug. ADAPTACJA Wiemy jak szybko zmienia siê rynek i staramy siê ca³y czas dotrzymaæ mu kroku. Unowoczeœniamy park maszynowy, szkolimy pracowników, aktywnie uczestniczymy w rozwoju rynku. KLIENT NASZ PAN Ju od samego pocz¹tku przywi¹zujemy ogromn¹ wagê do klienta. Indywidualnie negocjujemy ceny, umo liwiamy wgl¹d w proces produkcji, proponujemy dogodne terminy odbioru i p³atnoœci. Takie podejœcie procentuje zaufaniem.

2 PRZYK ADOWE PRODUKTY: - PLAKATY, - ULOTKI, - KALENDARZE, - FOLDERY, - BIULETYNY, - GAZETY, CZASOPISMA, - TECZKI, - TALONY I INNE DRUKI ZABEZPIECZONE FARBAMI ŒWIEC CYMI W ŒWIETLE UV (farby banknotowe), - DRUKI Z WYKORZYSTANIEM FARB ETONOWYCH (tzw. zdrapki), - OPAKOWANIA: - opakowania z tektury litej (na proszki, leki, itp.) max. format wykroju 1300 x 900 mm - opakowania kaszerowane (mikrofala lub tektura falista oklejona zadrukowanym arkuszem wielobarwnym) - opakowania z tektury falistej i mikrofali - max. format wykroju 1600 x 1100 mm - kartonowe koperty na CD - kubki na popcorn - STAND'y - wooblery - potykacze - displaye - PRZYS ONY PRZECIWS ONECZNE DO SAMOCHODÓW (z nadrukowanym firmowym logo) - NALEPKI, NAKLEJKI: - nalepki na papierze - nalepki na folii PCV (klasyczne nalepki) - nalepki na folii PCV naklejane na szybê od wewn¹trz - nalepki na foliach specjalnych - nalepki na folii PP - z gwarancj¹ 2, 5, 7-letni¹ (folie PP maj¹ wysok¹ odpornoœæ na mróz) - nalepki na folii nadaj¹cej siê do pisania pisakami - nalepki na folii ze specjalnym bardzo s³abym klejem (np. napis "PROMOCJA" na ekrany TV) - nalepki na folii krusz¹cej (np. plomby gwarancyjne) - nalepki tzw. kanapkowe (z dwoma warstwami klejowymi) - nadruk na tkaninie samoprzylepnej (jedwab) - NADRUK TECHNOLOGI FLOCK NA TKANINACH

3 ŒWIADCZONE US UGI: - DRUK OFFSETOWY na nowoczesnych, wysokowydajnych maszynach do formatu B1, oraz rzadko spotykany druk na pod³o ach do maksymalnego formatu 1300 x 900 mm 2 w gramaturach g/m - SZTANCOWANIE (maksymalny format 1600 x 1100 mm) - DRUK SITODRUKOWY maksymalny format B1 - wysoka jakoœæ odwzorowania punktu - SKLEJANIE OPAKOWAÑ na automacie sklejaj¹cym - KASZEROWANIE - FALCOWANIE (z³amywanie) - PROJEKTY GRAFICZNE / kreacja - IMPOZYCJA / NAŒWIETLANIE FORM DRUKOWYCH W SYSTEMIE CTP - PRODUKCJA WYKROJNIKÓW OTO OBECNY PARK MASZYNOWY NASZEJ FIRMY: - maszyna offsetowa Heidelberg Speedmaster (5 kolorów + lakier) maszyna offsetowa (czterokolorowa) POLLY Performer 466 wraz z pulpitem sterowniczym (Polly Control) i densytometrem do kontroli jakoœci druku maszyna offsetowa POLLY 266 maszyna offsetowa (czterokolorowa) Roland Man VO (format druku 1300x900mm) maszyna offsetowa Dominant 514 (maszyna do prac niskonak³adowych) maszyna offsetowa Romayor 414 (2 szt.) (maszyny do prac niskonak³adowych) - linia do oprawy zeszytowej: nowoczesna, wysokowydajna zbieraczka do leg (krokodyl) z sekcj¹ szyj¹c¹ (4 g³owice), obcinaj¹c¹ (trójnó ), licz¹c¹ (OSAKO) - linia do oprawy klejonej: zbieraczka + oklejarka Horizon BQ trójnó Wohlenberg automat sztancuj¹cy POLYGRAPH SK (format B2) automat sztancuj¹cy z sekcj¹ czyszcz¹c¹ WUPA 2001 r. (format 1100 x 1300 mm) - tygle sztancuj¹ce pó³automat sitodrukowy - karuzela sitodrukowa do koszulek typu T-Shirt (unikalna mo liwoœæ nadruku Flockiem) sklejarka trzypunktowa z przystawk¹ do klejenia kubków typu popcorn oraz kopert CD falcerka kasetowa FALTEX AG Gilotyna Maxima 107 Gilotyna Maxima 115 z komputerem Gilotyna Maxima 80 kaszerownica pracownia wykrojników naœwietlarka - system CTP termiczny - Naœwietlarka Screen B1 (mo liwoœæ druku rastrem hybrydowym) - ploter drukuj¹cy z systemem proofing u CM EFI Park maszynowy znajduj¹cy siê obecnie na terenie zak³adu pozwala na wszechstronnoœæ produkcji poligraficznej. Posiadamy w³asn¹ przygotowalniê z kilkoma stacjami graficznymi (PC i Mac), skanerem bêbnowym oraz p³askimi. Przep³yw prac w firmie u³atwia rozbudowana infrastruktura sieciowa centralnie zarz¹dzana z serwera. Kontrolê jakoœci wykonywanych prac umo liwia mini-laboratorium wyposa one w densytometry, mierniki gruboœci i jakoœci lakieru oraz wysokiej klasy przyrz¹dy pomiaru optycznego (cyfrowe lupy).

4 ELEKTRONICZNA WYMIANA DANYCH Elektroniczny model opracowany dla potrzeb poligrafii i narzêdzia do wymiany danych elektronicznych tak na etapie projektowania, produkcji, jak i kontraktowania surowców BEZPIECZEÑSTWO INFORMACJI Wdra anie zgodnoœci z norm¹ bezpieczeñstwa informacji PN-EN-ISO Zachowanie poufnoœci Zachowanie tajemnicy biznesowej dla przedsiêbiorstw poœrednicz¹cych w transakcji DOBRE PRAKTYKI WSPÓ PRACY Partnerskie podejœcie Spe³nianie wymagañ Uczciwoœæ DZIA AMY ZGODNIE Z NORMAMI: System Zarz¹dzania Jakoœci¹ PN-EN Bezpieczeñstwo Informacji HACCAP Dobre praktyki produkcji i higieny ICS , ICS , ICS , ICS , ICS ISO 2834:1999 ISO 3464:2000 ISO 5737:1983 ISO 10758:1994 ISO 12218:1997 ISO 12639:1998 ISO 12642:1996 ISO :1996 ISO 14001:1996 PN-N 18001

5 Mamy zaszczyt drukowaæ produkty m.in. takich firm jak: PAIiZ, Narodowy Fundusz Ochrony Œrodowiska i Gospodarki Wodnej, Wojewódzki Fundusz Ochrony Œrodowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, Fabryka Kosmetyków Avon Operation Polska, Grupa ITI (sieæ Miltikino), Sieæ Hoteli Sheraton, Sieæ Hoteli Westin, Polsat, Pizza Hut, Mc Donald, Polfa, Bayer, Allianz, Shell Polska, Wydawnictwo Verlag Dashofer, Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji, Sieæ Domów Centrum SMYK i in. Mamy nadziejê, e nasza oferta wyda siê Pañstwu interesuj¹ca. Wspó³praca z Pañstwem by³aby dla nas zaszczytem. Z wyrazami szacunku w imieniu firmy mgr in poligrafii Jacek Ragus prezes Doskonalenie Jakoœci Obs³ugi Klienta oraz maksymalna integracja i rozwój procesów technologicznych s¹ naszym przepisem na dostarczenie Klientowi wartoœciowego produktu W przypadku jakichkolwiek pytañ jesteœmy do Pañstwa dyspozycji. Kontakt do nas: SIEDZIBA SPÓ KI (adres fakturowy): Przedsiêbiorstwo Poligraficzne RAGUS J. Ragus M. Ragus Sp. J Garwolin, Kolonia Górki 14 NIP: ADRES DO KORESPONDENCJI (adres dostaw): Przedsiêbiorstwo Poligraficzne RAGUS J. Ragus M. Ragus Sp. J. Oddzia³ w Pilawie Pilawa, ul. Letniskowa 4 Sekretariat: tel. 25 / fax 25 / Strefa Warszawa: 22 / Strefa Lublin: 81 / tel. kom Dzia³ Handlowy: , , , , Dzia³ Produkcji: , , Dzia³ Zakupów i Logistyki: , , , Dzia³ Handlowy: , , , , Dzia³ Produkcji: , , Dzia³ Zakupów i Logistyki: , ,

OPERA.MES produkcja, jakoϾ, utrzymanie ruchu i serwis, magazyn, zasoby ludzkie

OPERA.MES produkcja, jakoœæ, utrzymanie ruchu i serwis, magazyn, zasoby ludzkie OPERA.MES produkcja, jakoœæ, utrzymanie ruchu i serwis, magazyn, zasoby ludzkie Wprowadzenie OPERA to wszechstronny system klasy MES (Manufacturing Execution System), umo liwiaj¹cy bezpoœredni monitoring

Bardziej szczegółowo

Sterowanie dla monitoringu. Nowoczesne rozwi¹zania œwiat³owodowe i telekomunikacyjne. Pawe³ Olszynka, Marzena Opaliñska, Tomasz Deluga

Sterowanie dla monitoringu. Nowoczesne rozwi¹zania œwiat³owodowe i telekomunikacyjne. Pawe³ Olszynka, Marzena Opaliñska, Tomasz Deluga 2 ITELIGENTNE INFRASTRUKTURY SIECIOWE SPIS TREŒCI BIBLIOTEKA GRUPA ZPAS 3 INFOTELA ISBN 978-83-60516-01-0 Cena 15 z³ (w tym 0% VAT) Nak³ad: 7000 egz. Wydawca: MSG MEDIA MSG Media s.c. ul. Stawowa 110 85-323

Bardziej szczegółowo

INFOSTRADA BIZNESOWA

INFOSTRADA BIZNESOWA INFOSTRADA BIZNESOWA WYGRYWAJ CE STRATEGIE BIZNESOWE DLA INNOWACYJNEJ FIRMY 7 wyzwañ zarz¹dzania Jak wybraæ system odpowiadaj¹cy wyzwaniom wspó³czesnego rynku? Jeœli chcesz w ka dej sytuacji rynkowej mieæ

Bardziej szczegółowo

SIMPLE.ERP. profesjonalizm i innowacyjnoϾ

SIMPLE.ERP. profesjonalizm i innowacyjnoœæ SIMPLE.ERP profesjonalizm i innowacyjnoœæ Wspó³czesny rynek stawia przed mened erami wysokie wymagania. Zmieniaj¹ce siê warunki gospodarcze i ekonomiczne sprawiaj¹, e tylko wysoka efektywnoœæ wszystkich

Bardziej szczegółowo

Dopiero po³¹czenie filozofii CRM z odpowiednim narzêdziem informatycznym daje wymierne korzyœci

Dopiero po³¹czenie filozofii CRM z odpowiednim narzêdziem informatycznym daje wymierne korzyœci SIMPLE.CRM Organizacje, funkcjonuj¹c w coraz bardziej z³o onym i dynamicznym otoczeniu, poszukuj¹ nowych mo liwoœci wyprzedzania konkurencji. Wraz ze wzrostem walki konkurencyjnej koszt pozyskania nowych

Bardziej szczegółowo

Saia S Web nowa idea efektywnego i taniego monitoringu, serwisowania oraz eksploatacji systemów automatyki

Saia S Web nowa idea efektywnego i taniego monitoringu, serwisowania oraz eksploatacji systemów automatyki 29 Nr 1/2005 Marzec 2005 biuletyn informacyjny firmy SABUR wy³¹czny dystrybutor i przedstawiciel firm: Wydanie Specjalne Saia S Web nowa idea efektywnego i taniego monitoringu, serwisowania oraz eksploatacji

Bardziej szczegółowo

folder przygotowany do druku

folder przygotowany do druku folder przygotowany do druku Internetowe Wstêp Sprzeda dla ka dego przedsiêbiorstwa jest kluczowym procesem, zapewniaj¹cym mu byt i œrodki potrzebne na dalsze inwestycje. Przedsiêbiorstwa w naturalny sposób

Bardziej szczegółowo

Nr 6. Grudzień 2002 WOLNY RYNEK, WOLNY WARSZTAT

Nr 6. Grudzień 2002 WOLNY RYNEK, WOLNY WARSZTAT Nr 6. Grudzień 2002 WOLNY RYNEK, WOLNY WARSZTAT Inter Cars Wiadomoœci Bez kompleksów do Unii Europejskiej Tomasz Piluch Kierownik Sprzedaży Części do Samochodów Osobowych Inter Cars S.A. Zbliża się koniec

Bardziej szczegółowo

Integracja wszystkich obszarów dzia³alnoœci organizacji; Uporz¹dkowanie i zarz¹dzanie procesami przedsiêbiorstwa; Optymalizacja zasobów;

Integracja wszystkich obszarów dzia³alnoœci organizacji; Uporz¹dkowanie i zarz¹dzanie procesami przedsiêbiorstwa; Optymalizacja zasobów; Zintegrowany system informatyczny Rekord.ERP jest w pe³ni polskim oprogramowaniem, doskonale dostosowanym do oczekiwañ polskich przedsiêbiorców jak równie spe³nia wymogi stawiane przed systemami klasy

Bardziej szczegółowo

Krzysztof Karwowski ZPAS dolnoœl¹ska firma na miarê doliny krzemowej

Krzysztof Karwowski ZPAS dolnoœl¹ska firma na miarê doliny krzemowej 2 Monitoring i nowoczesne systemy alarmowe SPIS TREŒCI BIBLIOTEKA INFOTELA ISBN 978-83-60516-08-9 Cena 15 z³ (w tym 0% VAT) Nak³ad: 7000 egz. Wydawca: MSG MEDIA MSG Media s.c. ul. Stawowa 110 85-323 Bydgoszcz

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKACJA ELEKTRONICZNA DLA ENERGETYKI

KOMUNIKACJA ELEKTRONICZNA DLA ENERGETYKI BIBLIOTEKA INFOTELA Cena 15 z³ (w tym 0% VAT) ISBN 83-921962-3-6 KOMUNIKACJA ELEKTRONICZNA DLA ENERGETYKI partnerzy wydania 4 Okablowanie œwiat³owodowe 4 Centrale telefoniczne 4 Technologie mobilne 4 Zarz¹dzanie

Bardziej szczegółowo

Katalog rozwi¹zañ dla Microsoft Office Sharepoint Server SPIS TREŒCI: Absence and Timesheet Management Application (ATMA) Aplikacja obs³ugi dokumentów dzia³u BHP i Ochrony Œrodowiska Aplikacja obs³ugi

Bardziej szczegółowo

Przedsiêbiorco, skorzystaj na UE! Przewodnik po dostêpnych funduszach Unii Europejskiej w latach 2007-2013

Przedsiêbiorco, skorzystaj na UE! Przewodnik po dostêpnych funduszach Unii Europejskiej w latach 2007-2013 Przedsiêbiorco, skorzystaj na UE! Przewodnik po dostêpnych funduszach Unii Europejskiej w latach 20072013 Regionalne Centrum Informacji Europejskiej Koszalin 2008 Wydawca: Agencja WydawniczoReklamowa SAGITTARIUS

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKACJA ELEKTRONICZNA DLA S U B MUNDUROWYCH

KOMUNIKACJA ELEKTRONICZNA DLA S U B MUNDUROWYCH BIBLIOTEKA Cena 15 z³ ISBN 83-60516-04-9 INFOTELA (w tym 0% VAT) KOMUNIKACJA ELEKTRONICZNA DLA S U B MUNDUROWYCH sponsor partnerzy Systemy ³¹cznoœci satelitarnej Sieci nowej generacji Telefonia VoIP Komputery

Bardziej szczegółowo

Grupa ZPAS ZPAS. 2 Sieci lokalne i korporacyjne

Grupa ZPAS ZPAS. 2 Sieci lokalne i korporacyjne 2 Sieci lokalne i korporacyjne Grupa ZPAS Drodzy Czytelnicy, niezwykle mi³o mi zaprezentowaæ firmy ZPAS SA i ZPAS-NET w ramach Biblioteki Infotela. Mamy ponadtrzydziestoletni¹ historiê i z powodzeniem

Bardziej szczegółowo

Automatyzowaæ czynnoœci, usprawniæ komunikacjê, zwiêkszyæ trafnoœæ decyzji

Automatyzowaæ czynnoœci, usprawniæ komunikacjê, zwiêkszyæ trafnoœæ decyzji Podstaw¹ dobrej opinii, jaka przek³ada siê na sukces firmy budowlanej, jest umiejêtnoœæ realizacji projektów zgodnie z harmonogramem i w za³o onym czasie. Przedsiêbiorcy, którzy na rynku budowlanym chc¹

Bardziej szczegółowo

Urz¹dzenia wielofunkcyjne formatu A4 klasy korporacyjnej zapewniaj¹ pe³n¹ integracjê z Twoim obiegiem dokumentów

Urz¹dzenia wielofunkcyjne formatu A4 klasy korporacyjnej zapewniaj¹ pe³n¹ integracjê z Twoim obiegiem dokumentów Seria MC700 Urz¹dzenia wielofunkcyjne formatu A4 klasy korporacyjnej zapewniaj¹ pe³n¹ integracjê z Twoim obiegiem dokumentów DRUKOWANIE KOPIOWANIE SKANOWANIE FAKSOWANIE 1 FINISZER A4 Kolor/mono Dwustronne

Bardziej szczegółowo

Oferta handlowa. Upraszczanie rozwi¹zañ IT. Outsourcing Audyt IT Doradztwo CRM ERP DMS Projekty E-Learning

Oferta handlowa. Upraszczanie rozwi¹zañ IT. Outsourcing Audyt IT Doradztwo CRM ERP DMS Projekty E-Learning Oferta handlowa Outsourcing Audyt IT Doradztwo CRM ERP DMS Projekty E-Learning Outsourcing informatyczny System relacji z klientem CRM System zarz¹dzania zasobami ERP Systemy zarz¹dzania dokumentami DMS

Bardziej szczegółowo

BEZPIECZEÑSTWO I INTEGRACJA IT

BEZPIECZEÑSTWO I INTEGRACJA IT Korzyœci zwi¹zane z wykorzystaniem informatyki s¹ trudne do przecenienia. Informatyka jest dziœ tak naturalnym, e wrêcz niezauwa alnym sk³adnikiem procesów realizowanych w ka dej Organizacji. O tym jak

Bardziej szczegółowo

Microsoft Office. to standard [str. 8] Ile warta jest marka Microsoft Certified Partner [str. 25]

Microsoft Office. to standard [str. 8] Ile warta jest marka Microsoft Certified Partner [str. 25] ISSN 1730-6884 Dwumiesiêcznik dla Partnerów Microsoft nr 1 (3) marzec 2005 Ile warta jest marka Microsoft Certified Partner [str. 25] Microsoft Office to standard [str. 8] Poznajemy fachowców z kompetencj¹

Bardziej szczegółowo

AUTOMATYKA Nr 2/02 (19) Czerwiec 2002 biuletyn informacyjny firmy Szanowni Pañstwo, na wstêpie chcia³abym w imieniu ca³ego zespo³u naszej firmy serdecznie podziêkowaæ Pañstwu za odwiedzenie stoiska firmy

Bardziej szczegółowo

Prezentacje spólek wchodzacych w sklad EC Grupy:

Prezentacje spólek wchodzacych w sklad EC Grupy: Prezentacje spólek wchodzacych w sklad EC Grupy: str. 4 str. 8 str. 10 str. 12 str. 14 str. 16 str. 18 str. 20 str. 22 strona 2 www.energocontrol.pl C Grupa jest partnerem dla firm w sektorach: kolejowym,

Bardziej szczegółowo

SYSTEMY INFORMATYCZNE DLA PRZEMYS U POLIGRAFICZNEGO I OPAKOWANIOWEGO SisTrade Information Systems Angulusridet Informática, S.A. HISTORIA FIRMY SISTRADE - Angulusridet Informática, S.A. to firma dzia³aj¹ca

Bardziej szczegółowo

Producent rozwi¹zañ telekomunikacyjnych

Producent rozwi¹zañ telekomunikacyjnych Producent rozwi¹zañ telekomunikacyjnych KATALOG 2010 O firmie BKT ELEKTRONIK jest prywatn¹ firm¹ produkcyjno-handlow¹, dzia³aj¹c¹ w bran y IT oraz automatyki i elektroniki przemys³owej, nieprzerwanie od

Bardziej szczegółowo

Analiza i opis procesów e-urzêdu

Analiza i opis procesów e-urzêdu Analiza i opis procesów e-urzêdu Pawe³ Kamecki* Dokument e-europa. Spo³eczeñstwo informacyjne dla wszystkich W marcu roku 2000 podczas szczytu w Lizbonie pañstwa Unii Europejskiej przyjê³y dokument o nazwie

Bardziej szczegółowo

platforma rozwi¹zañ dla s³u by zdrowia Bud etowanie dzia³alnoœci Rozliczenie procedur medycznych Analizy rentownoœci Rozliczenia z pacjentami

platforma rozwi¹zañ dla s³u by zdrowia Bud etowanie dzia³alnoœci Rozliczenie procedur medycznych Analizy rentownoœci Rozliczenia z pacjentami KLIENT ROZWÓJ ROZWI ZANIE Podstaw¹ dobrej opinii o placówce medycznej, przek³adaj¹cej siê na sukces jest nowoczesne podejœcie do procesu leczenia oraz posiadanie kompleksowego zakresu us³ug Mened erowie,

Bardziej szczegółowo

Nr 8. Sierpień 2003 WOLNY RYNEK, WOLNY WARSZTAT

Nr 8. Sierpień 2003 WOLNY RYNEK, WOLNY WARSZTAT Nr 8. Sierpień 2003 WOLNY RYNEK, WOLNY WARSZTAT TRW - Original Equipment. Global Service. Produkty TRW dostępne w ofercie Inter Cars S.A. Robert Kierzek - Dyrektor Pionu Marketingu, Członek Zarządu Inter

Bardziej szczegółowo

Wanda BURDECKA Instytucje otoczenia biznesu Badanie w³asne PARP, 2004 r Warszawa, 2004 1 Autor Wanda Burdecka Redakcja i korekta Wanda Burdecka Copyright by Polska Agencja Rozwoju Przedsiêbiorczoœci, 2004

Bardziej szczegółowo

E-GOSPODARKA. Poradnik przedsiêbiorcy

E-GOSPODARKA. Poradnik przedsiêbiorcy E-GOSPODARKA Poradnik przedsiêbiorcy Warszawa 2003 1 Autor Adam Wawszczyk Redakcja i korekta Agnieszka Tokaj-Krzewska Copyright by Polska Agencja Rozwoju Przedsiêbiorczoœci, 2003 Projekt ok³adki Jakub

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ZRÓWNOWA ONEGO ROZWOJU PP PASACO SPÓ KA Z O O

STRATEGIA ZRÓWNOWA ONEGO ROZWOJU PP PASACO SPÓ KA Z O O STRATEGIA ZRÓWNOWA ONEGO ROZWOJU Opracowa a: Miros awa Peret Spis tre ci 1. Cel raportu... 3 2. Charakterystyka i profil firmy... 3 3. Wizja i misja firmy PP Pasaco Spó ka z o o w oparciu o idee zrównowa

Bardziej szczegółowo