Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download ""

Transkrypt

1 Nr 1 (18) Styczeñ 2009 ISSN gazeta bezp³atna Nak³ad 8000 egz. G OS WADOWICKI miesiêcznik regionalny gazeta bezp³atna WADOWICE, KALWARIA ZEBRZYDOWSKA, ANDRYCHÓW, SPYTKOWICE, BRZE NICA, STRYSZÓW, LANCKORONA REMONTY-BUDOWNICTWO WYPOSA ENIE Kompleksowa realizacja inwestycji budowlanych budowa domów od podstaw roboty ziemne i rozbiórkowe kompleksowe wykoñczenia wnêtrz Su³kowice, ul. M³yñska 14 tel tel./fax: Tu nie bêdzie San Francisco? Odnoszê wra enie, e polska demokracja posz³a ciut za daleko. Media hucz¹ od krytyki, e w Polsce nie buduje siê nowoczesnych dróg, a je eli ju (gdzieœ tam na górze ) w wielkich urzêdach, wygospodaruje siê du e pieni¹dze zatwierdzane czêsto w wieloletnich bólach to okazuje siê, e taka droga... szkodzi. A zw³aszcza droga szybkiego ruchu, czy jak kto woli ekspresowa. Jak Beskidzka Droga Integracyjna. I chocia têgie umys³y kreœli³y mozolnie 4 wersje jej przebiegu, tak by nie naruszyæ choæby systemu ekologicznego, to okazuje siê, e adna siê nie obroni³a przed spo³ecznym odrzuceniem. Ludzie chc¹ mieæ szybkie drogi, autostrady, chc¹ tak e by w Polsce by³y mistrzostwa EURO choæby po to, aby utrzeæ nosa tym, którzy w to przestaj¹ wierzyæ. Tak, ludzie chc¹! No, ale nie tak blisko ich domu! Niech ta droga leci sobie gdzieœ za horyzontem. Piêkna, oœwietlona, z zajazdami, stacjami benzynowymi, restauracjami oni tam pójd¹ za prac¹, ale kurz niech wdychaj¹ inni. Bo przecie nie ma nic bardziej nostalgicznego, jak stara chata, krowy w polu, dzieci biegaj¹ce boso po ³¹ce, œwie e powietrze, szum k³osów zbó, odg³os ³añcucha ci¹gn¹cego kryszta- ³ow¹ wodê ze studni, bocian na dachu. Oj, wspomina siê sielskie obrazy sianokosów, odg³os m³ockarni, wêdzonki w komórce, zapach siana w stodole, a w stajni konie czekaj¹ce na swój czas wyjazdu w pole. Furmanki wzbijaj¹ce kurz na bitej drodze jakby w ogóle nie przeszkadza³y. aden s¹siad nie wystêpowa³ z protestem, gdy œmierdz¹c¹ gnojówkê wyrzucano obok jego okna. Na PKS wychodzi³o siê parê godzin wczeœniej docieraj¹c do celu polnymi drogami. Nikomu nie przysz³o na myœl, eby krytykowaæ budowê nowej drogi. Niejeden marzy³ aby dochodzi³a a pod jego dom. Nie ja jedna nie wiem, jak po³¹czyæ tamt¹ staropolsk¹ sielankê z postêpem cywilizacji. No jak? Jedno jest pewne, w kontekœcie budowy Beskidzkiej Drogi Integracyjnej, tu w Kalwarii Zebrzydowskiej i Wadowicach, nie nuc¹ s³ów Golec uorkiestry : Tu na razie jest œciernisko ale bêdzie San Francisco. A tam gdzie to kretowisko bêdzie sta³ mój bank! Ale gdy budowano San Francisco, to w USA nie by³o mowy o protestach spo³ecznych. Interes pañstwa by³ najwa niejszy, a i demokracja mia³a siê lepiej ni w obecnej Polsce. Tam cywilizacja nad¹ a³a za potrzebami, a ludzie za cywilizacj¹. A jak jest u nas? Zacznijmy od... wyborów. Mieszkañcy wybieraj¹ swoich radnych, którzy nie chc¹c zawieœæ wyborców dzia³aj¹ energicznie, by ziomkom y³o siê lepiej. Efektem ich pracy s¹ uchwa³y, które z bud etów samorz¹dów wydzieraj¹ fundusze na nowe drogi, zmuszaj¹c w³adze do wnioskowania o wsparcie u rz¹dowych Ÿróde³, czy te bratniej UE. dalszy ci¹g na str. 4» Tak e dla klientów z gorsz¹ histori¹ sp³at kredytów Równie z zajêciami Komorniczymi!!! PE NA OFERTA WSZYSTKICH BANKÓW Andrychów, pl. Mickiewicza 2A (nad sklepem SPO EM ) TEL. O , PROMOCYJNE CENY NA BILETY LOTNICZE CHICAGO NOWY JORK BANGKOK DUBAJ TEL AVIV DELHI 1790 PLN 1500 PLN 2560 PLN 1430 PLN 1450 PLN 1985 PLN OFERTA NA LATO 2009 JU W SPRZEDA Y!!! Centrum Handlowe Zakopianka ul. Zakopiañska Kraków Pon.-sb. 09:00-21:30 Niedz tel /188 tel /132 Przy zakupie i okazaniu tej reklamy rabat wellkommbilety * ceny brutto w dwie strony REZERWACJA ON-LINE: NOWOOTWARTY PUNKT KRAWIECKI PRZERÓBKI POPRAWKI ODZIE DAMSKA ROZMIARY S - XXXXXL Wadowice, Plac Koœciuszki 20 (vis a vis wiazdu na parking, dawny dworzec PKS) tel. kom czynne: pn. - pt sob STARANNE WYKONANIE NISKA CENA

2 2 Styczeñ 2009 Nr 1 INSTALACJE GRZEWCZE SANITARNE WENTYLACJA KLIMATYZACJA WADOWICE PODGRZEWACZ GAZOWY POJ 100 L RURA PEX-AL-PEX 16*2 DEFRO OPTIMA KOMFORT ZESTAW KABINA PLUS BRODZIK 90 SZK O WIELKA WYPRZEDA KREDYTÓW CENNE UPOMINKI DLA KA DEGO KLIENTA Wadowice, ul. Zatorska 21 tel Andrychów, ul. Krakowska 96 tel ELEKTRYCZNY POJEMNOŒCIOWY OGRZEWACZ WODY CIŒNIENIOWY - NEPTUN Chwilówki od 50 do 700 z³. w 15 minut!!! KOCIO SAS NWT PE NA GAMA ASORTYMENTU POTRZEBNA DO REMONTU I BUDOWY TWOJEGO DOMU Repertuar kina Centrum Wadowice, ul. Teatralna 1 Graficiarze. Wholetrain ŒrodAwisko stycznia 2009 r. Graffiti. Podziemny œwiat, w którym istniej¹ osobliwe wartoœci i zasady gry. Niebezpieczna pasja, która sprawia, e ryzykujesz wszystko, by raz jeszcze pozostawiæ gdzieœ œlad swojej ekspresji. David, Tino, Elyas i Achim to czterech "writerów", którzy noc w noc "bombarduj¹" uliczn¹ przestrzeñ twórcz¹ energi¹. Nieustannie dokumentuj¹ swoj¹ sztukê i jednoczeœnie uciekaj¹ przed jej konsekwencjami. Jaka jest cena ich pasji? bilety: 5 z³. Dramat, prod. Niemcy, Polska, re yseria: Florian Gaag, scenariusz: Florian Gaag, obsada: Mike Adler, Florian Renner, Elyas M'Barek, Jacob Matschenz czas 82min, od 15lat. Ile Wa y Koñ Trojañski Od stycznia 2009 r. 23 stycznia, godz stycznia, godz i stycznia, godz i stycznia, godz stycznia, godz stycznia, godz Zosia jest kobiet¹ szczêœliw¹. Wysz³a drugi raz za m¹, razem z Kub¹ mê czyzn¹ idealnym wychowuj¹ Jej córkê z pierwszego ma³- eñstwa. Co prawda w okolicy pl¹cze siê jeszcze by³y m¹, jednak nic nie jest w stanie zak³óciæ rodzinnego szczêœcia. Zosia myœli tylko o jednym: czemu nie spotka³a Kuby wczeœniej? A gdyby tak uda³o siê cofn¹æ czas? bilety: 11 z³. ulgowy, 13 z³. normalny Komedia romantyczna, produkcja: Polska, re yseria: Juliusz Machulski, scenariusz: Juliusz Machulski, obsada: Ilona Ostrowska, Maciej Marczewski czas: 118min, od 12lat. M³ode Wino ŒrodAwisko stycznia 2009 r. Honza to sympatyczny inteligentny oszust, który wraz ze swoim, nie bardzo rozgarniêtym kumplem, prowadzi nie ca³kiem legalne interesy. Dowiedziawszy siê o chorobie dziadka, Honza postanawia zrealizowaæ marzenie jego ycia, wysy³aj¹c go w podró do Argentyny. Nawet nie podejrzewa, e tak zaczn¹ siê jego zupe³nie nieoczekiwane, najcudowniejsze wakacje na Morawach... bilety: 5 z³. Komedia produkcja: Czechy, re yseria: Tomas Barina, scenariusz: Rudolf Merkner, Radek Jahudka, obsada: Krystof Hadek, Tereza Voriskova, Lukas Langmajer, Lubomir Lipsky, szczegó³y: czas 90min, od 12lat. CENTRALA: BUDZÓW k/suchej B. tel./fax: KALWARIA ZEBRZYDOWSKA ul. Krakowska 19 tel Filie: ZAWOJA CENTRUM tel BIELANY ul. Kêcka 61 tel ANDRYCHÓW ul. Legionów 17 tel ALWERNIA ul. Krakowska 51a tel./fax S potkanie z Jolant¹ Czupik i Dominikiem Stok³os¹ - znanymi jako auto-podró nicy - odbêdzie siê w Klubie Podró nika Bez Paszportu. Zaproszeni goœcie dokonali pierwszej w historii próby przejechania (dooko³a) Afryki samochodem. Jest to trasa niesamowicie ciekawa i bardzo ró norodna wiod¹ca przez: Maroko, piaski Mauretanii, Mali, Niger, Nigeriê, Kamerun, Kongo, Angolê, Namibiê do Republiki Po³udniowej Afryki i Johannesburga (miasta zwanego œwiatow¹ stolic¹ zbrodni, w którym bestsellerem jest ksi¹ ka o tym jak zachowywaæ siê na ulicy, by nie zostaæ napadniêtym). To opowieœæ o tysi¹cach kilometrów spêdzonych w niepozornym samochodzie prostej ale solidnej konstrukcji Just Dance - Tylko Taniec Od 31 stycznia do 4 lutego 2009 r. 31 stycznia, godz i lutego, godz i lutego, godz lutego, godz lutego, godz Lauryn opuszcza rodzinne miasteczko i wyrusza na podbój Chicago uzbrojona jedynie w surowy, nieoszlifowany talent taneczny i marzenia o wielkiej s³awie, której pocz¹tkiem mia³aby byæ nauka w presti owej szkole tañca. Niestety, konfrontacja w³asnych umiejêtnoœci z tym, jak oceniaj¹ je profesjonaliœci jest dla niej wielkim rozczarowaniem. Pierwsza pora ka nie za³amuje jednak Lauryn. M³oda i piêkna dziewczyna podejmuje pracê i wchodzi w nieoczekiwane zmys³owy i ekscytuj¹cy nowy œwiat œwiat klubów tanecznych... bilety: 11 z³. ulgowy, 13 z³. normalny Dramat, produkcja: USA, re yseria: Darren Grant, scenariusz: Duane Adler, Nicole Avril, obsada: Mary Elizabeth Winstead, Tessa Thompson, Riley Smith, John Reardon, czas 90min, od 15lat. Fiatem Pand¹ dooko³a Afryki! 23 stycznia o godz sala kameralna WCK, wstêp wolny. Fiacie Panda 4x4. W Klubie Podró nika wspania³e zdjêcia i film z afrykañskich bezdro y! Foto z archiwum WCK Wadowice.

3 Nr 1 Styczeñ WADOWICE mechanika elektryka elektronika Paprika Korps zagra w WCK 17 stycznia 2009r. godz sala kameralna Wadowickiego Centrum Kultury. P Paprika Korps - formacja z Opola swoj¹ muzykê okreœlaj¹ca mianem heavy-reggae. Pierwszy tak czêsto koncertuj¹cy zagranic¹ polski zespó³ z krêgu muzyki reggae. Wyst¹pili ju w ponad 25-ciu europejskich krajach i w wiêkszoœci z nich zapraszani s¹ regularnie na trasy koncertowe. Istnieje od 1995 roku. W 1999 roku wyda³ debiutancki album Kolejny Krok, który ukaza³ siê na kasecie nak³adem wydawnictwa W Moich Oczach. W sierpniu 2001 ukazuje siê kolejny album: Przede Wszystkim Muzyki. Wydawc¹ by³o znowu W Moich Oczach, a utwór Facts of Life sta³ siê powerplay'em w prê nie dzia³aj¹cej wówczas Radiostacji. W 2002 roku ma miejsce pierwsza miêdzynarodowa trasa Paprika Korps sk³adaj¹ca siê z 21 koncertów w Polsce, Czechach, Niemczech, S³owenii i Chorwacji. Marzec 2004 ukazuje siê trzeci oficjalny materia³ grupy Telewizor nak³adem ju w³asnego wydawnictwa Karrot Kommando. We wrzeœniu 2005 r. zarejestrowanie koncertu w fiñskim Tampere, który z okazji 10-lecia istnienia zespo³u ukaza³ siê nastêpn¹ wiosn¹ jako album Koncert W Tampere / Konsertti Tampereella wydany równie przez Karrot Kommando. Marzec Pierwsze koncerty poza kontynentem europejskim w rosyjskim Nowosybirsku i Tomsku. Zespó³ tworz¹: Marcin Matlak (gitara reggae, wokal) Piotr Maœlanka (klawisze, wokal, melodika i inne) ukasz Rusinek (gitara solowa) Tomasz Krawczyk (gitara basowa) Aleksander eliÿniak (bêbny) Jakub ukaszewski (konsoleta i efekty). Bilety s¹ w cenie 15.- z³ (w przedsprzeda y) i 20,- z³ (w dniu koncertu) do nabycia w sekretariacie WCK i kasie kina Centrum. masa krêgos³upa od 25 z³ STUDIO MASA U FIZJOTERAPIA fizjoterapeutka Monika Bro ek Masa :. klasyczny. relaksacyjny. kosmetyczny. limfatyczny. relaksacja stóp. Spytkowice ul. Szkolna 8 tel wt.-pt.: sob.: Kabaret ANI MRU MRU 18 stycznia (niedziela) 2009 r. o godz. 19:30 - Wadowickie Centrum Kultury. H istoria kabaretu ANI MRU- MRU siêga wrzeœnia 1999 roku. Premiera pierwszego programu odby³a siê 1 grudnia 1999 roku w kawiarni artystycznej lubelskiego klubu HADES, który jedyne miejsce w Lublinie (wierz¹c w ANI MRU-MRU ) udostêpni³ na próby i wystêpy. Od tamtej pory minê³o kilka lat, a kabaret ANI MRU MRU to niekwestionowana dziœ gwiazda. Ma na swoim koncie tyle nagród, e nie sposób ich wszystkich wymieniæ. Najwa niejsze z nich to: - II miejsce, nagroda dziennikarzy, nagroda za najlepszy skecz oraz nagroda za kreacjê aktorsk¹ podczas festiwalu Wyjœcie z Ciena w Gdañsku w 2000roku, - II miejsce i nagroda dziennikarzy na Pace w 2001 roku, - I miejsce oraz nagroda dziennikarzy w 2000 roku podczas Mazurskiego Lata Kabaretowego Mulatka, - Grand Prix i nagroda publicznoœci oraz nagroda publicznoœci w Lidzbarku w 2001 r i 2002 r. - II miejsce i nagroda publicznoœci na Pace w 2002 r. oraz Grand Prix na Pace w 2003 r. Kabaret ANI MRU MRU obecnie wystêpuje w trzyosobowym sk³adzie: Marcin Wójcik, Micha³ Wójcik i Waldemar Wilko³ek. Bilety w cenie 37 z³ s¹ do nabycia w sekretariacie WCK. Foto z archiwum WCK Wadowice Co z Zapor¹ Œwinna Porêba? Budowa zapory trwa przez ca³e dziesiêciolecia. Bud et Pañstwa wyda³ na ten cel krocie, a budowa wci¹ ma opóÿnienia. Dlaczego budowa znów kuleje badaj¹ Tadeusz Arkit, pose³ Platformy Obywatelskiej i senator Janusz Sepio³, którzy ju zapowiedzieli, e w tej sprawie 23 stycznia (pi¹tek) 2009 r., godz. 9:30, sala kameralna WCK. W styczniu WCK Wadowice zaprasza wszystkich zainteresowanych 24 stycznia 2009 r. godz. 21:00. Wadowickie Centrum Kultury zaprasza 24 stycznia br. na dyskotekê nocn¹. Jak zawsze gwarantuj¹c wspania³¹ zabawê przy najwiêkszych przebojach. Rezerwacje stolików w sekretariacie WCK (tel ). Bilety w cenie 12 z³. zwróc¹ siê do Ministra Ochrony Œrodowiska. Zdaniem pos³a T. Arkita plan ukoñczenia budowy w 2012 r. jest realny, ale na dziœ najwa niejsza jest przebudowa linii kolejowej w kierunku Suchej Beskidzkiej, której projekty ju siê zdezaktualizowa³y. Konferencja naukowa Dyskoteka nocna histori¹ Wadowic, na konferencjê naukow¹ pt.: Wadowice Karola Wojty³y. Ojczyzna Domowa. Za³o eniem konferencji jest ukazanie najistotniejszych kart z przesz³oœci miasta: od schy³ku œredniowiecza a do czasów narodzin Solidarnoœci. Przewiduje siê udzia³ kilkunastu referentów i druk materia³ów pokonferencyjnych. Organizatorem przedsiêwziêcia s¹ Inicjatywa Ma³opolska im. okietka i Wadowickie Centrum Kultury. Wiêcej szczegó³ów na stronie Foto z arch. WCK Wadowice Statut Rady Powiatu do poprawki! Opozycyjni radni powiatowi (Sprawny Powiat, Samorz¹dny Powiat i Lewica i Demokraci) zmuszeni byli dwa razy podejmowaæ obrady z powodu przedstawionego przez koalicjê rz¹dz¹c¹ (PiS- PO i SiR ) nowego statutu rady. Opozycja protestowa³a przeciw zapisom, które ograniczaæ mia³y mo liwoœæ zadawania przez nich pytañ i interpelacji, daj¹c zarazem przewodnicz¹cemu prawo do odraczania g³osowania w bli ej nieokreœlona przysz³oœæ. Ponar ma k³opoty? W styczniu ub. roku Ponar w USA umowê nab³ 50,5 % udzia³ów firmy Georgia Hydraulic Cylinders Inc., za kwotê 14 milionów dolarów. Problem polega podobno na tym, e mimo posiadania wiêkszoœciowego pakietu, wadowicka firma nie ma mo liwoœci œledzenia wyników finansowych spó³ki Georgia Hydraulic Cylinders Inc., nie wie te co siê w amerykañskiej firmie dzieje. Szpital powiatowy Czy zostanie wyremontowany w porê - martwi¹ siê w³adze samorz¹dowe i mieszkañcy Wadowic. Do 2013 roku przed wejœciem nowych przepisów - szpital powiatowy musi dokoñczyæ budowê pawilonu ratunkowego i wybudowaæ nowy budynek wraz z oddzia³ami. Gdy wejd¹ nowe unijne przepisy, szpital nie bêdzie móg³ przewoziæ ju (na operacje) na zewn¹trz swoich pacjentów. A do tego wszystkiego stare budynki ³ami¹ obecnie obowi¹zuj¹ce w s³u bie zdrowia normy. - Bêdziemy wystêpowaæ do w³adz centralnych o wsparcie mówi³a starosta z Wadowic. Zarz¹d Powiatu Wadowickiego z³o y³ w Ministerstwie Zdrowia pismo z proœb¹ o wspó³finansowa³nie tej inwestycji - rz¹d i ministerstwo, póki co, milcz¹.

4 4 Styczeñ 2009 Nr 1 INFORMACJE DREWNO z ca³ego ŒWIATA Oferujemy: - klejonki - meble ogrodowe - tarcice egzotyczne - deski tarasowe Nowy Targ ul. Szaflarska 103 a PROMOCJA KLEJONKI sosnowej œwierkowej merantii tel./fax tel. kom Delfin odpowiada W listopadowym wydaniu G³osu Wadowickiego ( art. Klient p³aci, klient... ), opublikowaliœmy list naszego Czytelnika - co najmniej niezadowolonego z traktowania go na krytej p³ywalni Delfin. e nasz artyku³ nie pozosta³ bez echa œwiadczyæ mo e poni szy list: Do Redakcji G³os Wadowicki W odpowiedzi na artyku³ list Klient p³aci, klient... opublikowany w listopadowym numerze G³osu Wadowickiego, jako ratownicy Krytej P³ywalni Delfin, chcieliœmy siê ustosunkowaæ do przedstawionych w nim niesprawiedliwych w naszych odczuciach oskar eñ skierowanych pod naszym adresem. Pop pierwsze chcemy zaprotestowaæ przeciwko robieniu z nas koz³ów ofiarnych niew¹tpliwych problemów organizacyjnych spowodowanych znacz¹cym wzrostem liczby klientów. Jako ratownicy nie jesteœmy ostatnim ogniwem decyzyjnym w ³añcuchu struktury organizacyjnej basenu. Naszym zadaniem jest przede wszystkim: pilnowanie bezpieczeñstwa, przestrzegania regulaminu oraz harmonogramu rezerwacji toru w takim kszta³cie w jakim zosta³ on ustalony z dyrekcj¹ basenu. Innym z³o onym zarzutem, do którego chcieliœmy siê odnieœæ jest nasze rzekome skandaliczne zachowanie, obra anie klientów i o zgrozo nie udzielanie pomocy (sic!) Je eli chodzi o obra anie klientów to nale a³oby przede wszystkim poznaæ charakter stosunku niektórych klientów do nas ratowników. Roszczeniowa postawa, argumentowana emocjonalnie, nierzadko wulgarnie doprowadza czasem do uzasadnionych z naszej strony ostrych polemik. Istot¹ problemu jest fakt, e niektórzy klienci zapominaj¹ czasem, e nie jesteœmy s³u ¹cymi lub kelnerami gotowymi na ka dy kaprys, na ka de skiniêcie palcem. Naszym zadaniem jest przede wszystkim dbanie o ycie i zdrowie osób przebywaj¹cych na terenie p³ywalni. Zarzut NIEUDZIELENIA POMOCY jest bardzo powa nym œciganym z mocy prawa zarzutem. Je eli autor tych emocjonalnych s³ów by³ œwiadkiem nieudzielania przez Nas komukolwiek pomocy, dlaczego nie zg³osi³ zawiadomienia do prokuratury? Je eli rzeczywiœcie nieudzielamy pomocy proszê to udowodniæ, a nie rzucaæ w nas bezpodstawnymi insynuacjami! To dzia³anie nieprzyzwoite, szargaj¹ce dobre imiê zawodowej grupy zaufania spo³ecznego jak¹ bez w¹tpienia s¹ ratownicy. W tym przypadku nie mogliœmy wiêc nie zareagowaæ. Potwierdzeniem naszego dzia³ania w zgodzie z etosem ratownika jest prowadzona przez nas stosowna dokumentacja kilkuset udanych interwencji ratowniczych w historii KP DELFIN do zapoznania siê z któr¹ zachêcam autora oskar eñ kierowanych pod naszym adresem. Z powa aniem Ratownicy WOPR KP Delfin Mamy nadziejê, e niezadowolonych klientów p³ywalni nie ma wiêcej. Prosimy o dalsze listy naszych Czytelników, które mog¹ staæ siê odpowiedzi¹ na ten publikowany powy ej. Niebiañska Jerozolima w bazylice Niezwyk³y, bursztynowy o³tarz, tryptyk jerozolimski - Niebiañska Jerozolima" - wykonany ze z³ota, srebra, miedzi, tytanu, kryszta³ów i bursztynu bêdzie mo na podziwiaæ w Wadowickiej bazylice. O³tarz ma wymiary 5x 2,5 m, symbolizuje bramê ukazuj¹c¹ przejœcie ze Starego do Nowego Przymierza z wkomponowan¹ monstrancj¹, któr¹ trzyma Niewiasta Jerozolimska. O³tarz w swej istocie stanowi wezwanie do modlitwy o pokój w Ziemi Œwiêtej i w sercu ka dego cz³owieka. Od 6-18 stycznia przed o³tarzem odbywaæ siê bêdzie adoracja ch parafii. Drogowy bilans Œwi¹t W okresie œwi¹tecznym, od 24 grudnia do 28 grudnia na drogach powiatu ego odnotowano: 16 kolizji, 1 wypadek drogowy, zatrzymano jednego nietrzeÿwego kieruj¹cego. W okresie od r. zatrzymano 4 nietrzeÿwych kieruj¹cych. Tu nie bêdzie San Francisco?» dokoñczenie ze str. 1 Samo przygotowanie wniosków staje siê tak trudne, e gdy nadejdzie pozytywna decyzja chcia³oby siê od razu œwiêtowaæ. Ale, hola, hola! Paradoksalnie dopiero teraz zaczynaj¹ siê schody. A to przetargi na projekt i wykonawcê drogi, a to odwo³ania tych co przegrali, i znów nowe przetargi, a na koniec protesty lokalnej spo³ecznoœci. Projekty wêdruj¹ do kosza wraz z pieniêdzmi podatników (protestuj¹cych te ) i zaczynaj¹ siê nowe: spotkania, projekty, negocjacje, protesty. A w œlad za nimi pisma, odwo³ania, sprostowania, etc. W takich momentach zaczyna mnie przeœladowaæ myœl, e u nas w Polsce normalnie bêdzie wtedy, gdy Kowalski w sprawach istotnych dla kraju nie bêdzie mia³ nic do powiedzenia. Patrz¹c na obecn¹ niemoc Pañstwa, taka rzeczywistoœæ mo e nast¹piæ szybciej ni siê tego spodziewamy - pod warunkiem, e rz¹d wreszcie straci cierpliwoœæ. (en) PS. Beskidzka Droga Integracyjna Starania o powstanie Beskidzkiej Drogi Integracyjnej (BDI) zainicjowa³y ma³opolskie samorz¹dy. Ma ona w za³o eniu po³¹czyæ Bielsko- Bia³¹ z drog¹ krajow¹ numer 77 - popularn¹ Zakopiank¹". Trasa taka mia³aby przebiegaæ od Bielska-Bia³ej do G³ogoczowa, ³¹cz¹c siê z tras¹ Kraków- Zakopane. Podczas realizacji BDI planuje siê wybudowaæ obwodnicê Andrychowa, Wadowic i Kalwarii Zebrzydowskiej. Nowa droga (wg planu) osi¹gnie d³ugoœæ ok. 70 km, bêdzie dwujezdniow¹ drog¹ klasy GP (g³ówna przyspieszona). Ka da z jezdni bêdzie mia³a po 2 pasy ruchu. Inwestorem jest GDDKiA w Krakowie. Droga ma byæ gotowa w 2014 roku i ma kosztowaæ 2,5 mld z³otych, z czego po³owê stanowi¹ fundusze unijne. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad zaproponowa³a cztery warianty jej przebiegu, ale wszystkie spotykaj¹ siê z ostrym sprzeciwem mieszkañców Wadowic i Kalwarii Zebrzydowskiej. W Wadowicach pod protestem podpisa³o siê tysi¹c osób. Negatywn¹ decyzjê podjê³a burmistrz Wadowic oraz Miejska Rada. Budowê BDI we wszystkich proponowanych wariantach odrzuci³a tak e Kalwaria Zebrzydowska. *** Stanowisko Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej z dnia 20 listopada 2008r. w sprawie: planowanej budowy Beskidzkiej Drogi Integracyjnej przebiegaj¹cej przez teren Gminy Kalwaria Zebrzydowska. W zwi¹zku z przeprowadzonymi konsultacjami oraz otrzymanymi opiniami i wnioskami wystosowanymi przez mieszkañców Gminy Kalwaria Zebrzydowska, Rada Miejska w Kalwarii Zebrzydowskiej zajmuje nastêpuj¹ce stanowisko: 1 Odrzuca wszystkie 4 warianty przebiegu Beskidzkiej Drogi Integracyjnej przez teren Gminy Kalwaria Zebrzydowska. Wnosi o wrysowanie nowych wariantów przebiegu Beskidzkiej Drogi Integracyjnej przez teren Gminy Kalwaria Zebrzydowska, na nowych aktualnych mapach, z uwzglêdnieniem opinii i wniosków z³o onych przez mieszkañców i przes³anych do Biur Projektowych. Deklaruje dalsz¹ pomoc w opracowywaniu i opiniowaniu przebiegu Beskidzkiej Drogi Integracyjnej przez teren Gminy Kalwaria Zebrzydowska. Uchyla opiniê Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej podjêt¹ na posiedzeniu Sesji w dniu 18 wrzeœnia 2008r., dotycz¹c¹ przebiegu Beskidzkiej Drogi Integracyjnej przez teren Gminy Kalwaria Zebrzydowska. 2 Wykonanie stanowiska powierza siê Burmistrzowi Miasta Kalwaria Zebrzydowska. *** Oœwiadczenie Burmistrza Wadowic z 10 listopada 2008 roku. W zwi¹zku z rozpoczêciem przez Generaln¹ Dyrekcjê Dróg Krajowych i Autostrad w Krakowie konsultacji spo³ecznych dotycz¹cych przebiegu czterech wariantów planowanej trasy BDI przez teren gminy Wadowice, jako Burmistrz Wadowic wyra am negatywn¹ opiniê wobec wszystkich czterech wariantów. aden z dotychczas przedstawionych przez GDDKiA wariantów nie uzyska³ naszej akceptacji, poniewa s¹ niekorzystne dla rozwoju naszej gminy i koliduj¹ one z interesami naszych mieszkañców. W zwi¹zku z tym GDDKiA powinna jak najszybciej przygotowaæ nowe alternatywne warianty przebiegu trasy przez teren gminy Wadowice w oparciu o aktualne podk³ady geodezyjne, a nie jak dotychczas, stare sprzed kilkunastu lat. Ewa Filipiak- burmistrz Wadowic *** Uchwa³a Nr XX/163/2008 Rady Miejskiej w Wadowicach z dnia 12 listopada 2008 roku w sprawie: udzielenia poparcia dla stanowiska Burmistrza Wadowic dotycz¹cego opinii na temat zaproponowanych przez GDDKiA w Krakowie wariantów przebiegu Beskidzkiej Drogi Integracyjnej przez teren gminy Wadowice. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz z póÿn. zm.) Rada Miejska w Wadowicach uchwala, co nastêpuje: 1 W zwi¹zku z rozpoczêciem przez Generaln¹ Dyrekcjê Dróg Krajowych i Autostrad w Krakowie konsultacji spo³ecznych dotycz¹cych przebiegu czterech wariantów planowanej trasy BDI przez teren gminy Wadowice, wyra amy negatywn¹ opiniê wobec wszystkich czterech wariantów. aden z dotychczas przedstawionych przez GDDKiA wariantów nie uzyska³ naszej akceptacji, poniewa s¹ one niekorzystne dla rozwoju naszej gminy i koliduj¹ z interesami naszych mieszkañców. W zwi¹zku z tym stoimy na stanowisku, e GDDKiA powinna jak najszybciej przygotowaæ nowe, alternatywne warianty przebiegu trasy przez teren gminy Wadowice w oparciu o aktualne, a nie jak dotychczas stare sprzed kilkunastu lat, podk³ady geodezyjne. 2 Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Wadowic. 3 Uchwa³a wchodzi w ycie z dniem podjêcia. *** Wojewoda traci cierpliwoœæ. Wojewoda Ma³opolski Jerzy Miller z koñcem ub. roku zaprosi³ wójtów i burmistrzów na spotkanie do Andrychowa, by negocjowaæ w sprawie realizacji tej rz¹dowej inwestycji. Burmistrzowie Wadowic i Kalwarii Zebrzydowskiej na spotkanie nie przybyli. Wojewoda wspomnia³, e samorz¹dy wyczerpa³y ju czas na negocjacje a na ostateczn¹ decyzjê czeka dni. - Nie bêdê ukrywa³, e jeœli w tych dwóch samorz¹dach nie dojdzie do zgody, to ja ze swojego kalendarza tê drogê wykreœlam powiedzia³. Zdaniem Wojewody pieni¹dze przeznaczone na budowê BDI mo na skierowaæ na inne drogi w województwie, którym nie towarzysz¹ protesty. Znaj¹c Wojewodê obietnicy dotrzyma. Je eli tak siê stanie, e do kompromisu nie dojdzie, to nale y s¹dziæ, e za kilka lat ci sami mieszkañcy zaczn¹ pikietowaæ, by w ich mieœcie wyremontowaæ zniszczone drogi. Kto wie czy wówczas znajd¹ siê na ten cel pieni¹dze?

5 Nr 1 Styczeñ Niestety nie tylko tam grunt na czary, gus³a i zabobony, upatrzy³a sobie jedna z nich. A przepis na oszustwo jest prosty. Trzeba tylko przyjœæ do w³aœciwego domu z potrzeb¹ sprzeda y lub zakupu czegokolwiek. Mog¹ to byæ stare opony, nowe kurtki, dywany, garnki, etc. To dopiero tzw. rozeznanie, czy potencjalna ofiara ma pieni¹dze, problemy zdrowotne lub zadawnione waœni rodzinne. Je eli nie chce nic kupiæ lub sprzedaæ, to mo e zdradzi jakie ma problemy? A wszystko mo na zaleczyæ za spraw¹ dobrej wró ki, znachorki, szamanki. Wystarczy tylko mieæ pieni¹dze i... jajka czasem potrzebna jest jeszcze kura lub królik. Po odprawieniu czarów omaszczonych zawiniêtymi w ga³gan pieniêdzmi nale y zaczekaæ parê dni, by móc siêgn¹æ po uwiêzion¹ gotówkê. Ca³y przepis ma jednak istotn¹ wadê! Prawie nikt nie chce siê rozstawaæ na kilka dni ze swoimi pieniêdzmi! Niemal ka dy zaraz po wyjœciu wró kiuzdrowicielki odczuwa nieodpart¹ potrzebê sprawdzenia, czy s¹ jeszcze pieni¹dze w iloœci z³o onej pierwotnie. Tak te zrobi³ wadowiczanin, który poddaj¹c siê czarom zw¹tpi³ w dobre intencje wró ki, niemal natychmiast gdy opuœci³a jego mieszkanie. A zaczê³o siê niewinnie. Pod dom podjecha³ Opel Astra, z którego wysiad³a 40-paroletnia kobieta oferuj¹ca kurtki na sprzeda. Nie wa ne, e na kurtkê gospodarz nie reflektowa³. Wystarczy³o, e zdradzi³ i w domu jest jeszcze chory syn. Oszustka szybko zaproponowa³a czary, które w mig mia³y postawiæ na nogi cierpi¹cego. Wpuszczono j¹ chêtnie do œrodka, podano wszystkie posiadane w domu pieni¹dze, które na oczach w³aœciciela zosta³y zawiniête w przyniesion¹ wczeœniej koszulê, gdzie mia³y spêdziæ nastêpne parê dni. W przypadku jakiegokolwiek wœcibstwa czary mia³y nawet pogr¹ yæ chorego! Wró ka poprosi³a te o niezbêdne w czasie magii jajko oraz... zamkniêcie oczu w czasie kropieniem chorego. Po wyjœciu wró ki tchniêty z³ym przeczuciem gospodarz stwierdzi³ manko w zawartoœci koszuli i szybko zawiadomi³ policjê. Poda³ jakim autem INFORMACJE Sk¹d siê bior¹ wró ki-oszustki? Po ostatnich doniesieniach policyjnych nale a³oby s¹dziæ, e z... Czêstochowy. W ci¹gu nie ca³ego roku, w Ma³opolsce odnotowano przynajmniej trzy takie przypadki. O jednym z nich w Przegini pisaliœmy latem na ³amach G³osu Bocheñskiego. odjecha³a uzdrowicielka zarz¹dzono blokadê drogi. Niestety auto blokadê staranowa³o. Zatrzyma³o siê dopiero po policyjnym poœcigu. W zatrzymanym przez policjê aucie znajdowa³a siê te rodzina uzdrowicielki : 16- letni syn i 21-letnia synowa. Okaza³o siê, e oszustka by³a ju karana. Obecnie toczy siê postêpowanie w sprawie oszukania 5. osób okradzionych na 20 tys. z³otych. Komenda Powiatowa Policji w Wadowicach ostrzega: Na terenie powiatu ego istnieje sta³e zagro enie oszustwami kryminalnymi i czêsto zwi¹zanymi z t¹ kategori¹ przestêpstw - kradzie ami mieszkaniowymi. Za pierwsze trzy kwarta³y 2008r.na terenie powiatu stwierdzono 47 oszustw o charakterze kryminalnym. Poszkodowanymi s¹ najczêœciej osoby samotne, zw³aszcza starsze wiekiem. Sprawcy zwykle podaj¹c siê za pracowników Pomocy Spo³ecznej, Spó³dzielni Mieszkaniowej, hydraulików lub innych us³ugodawców wchodz¹ do wnêtrza budynku czêsto oferuj¹ rzekomo przys³uguj¹ce pieni¹dze, a nastêpnie pod pretekstem ich rozmienienia zdobywaj¹ wiedze na temat miejsca przechowywania oszczêdnoœci. Jedna z osób (sprawców) absorbuje uwagê pokrzywdzonego np. prosz¹c o szklankê wody, mo liwoœæ skorzystania z toalety, w tym czasie drugi sprawca dokonuje kradzie y pieniêdzy, bi uterii itp. Inn¹ metod¹ dzia³ania sprawców, jest telefoniczne podanie siê za krewnego, najczêœciej za wnuczka. Zdarza³o siê, e osoba pokrzywdzona przekaza³a kilka tysiêcy z³otych znajomemu rzekomego wnuczka, który z oczywistych wzglêdów nie móg³ KUBASIAK J.Z. METALOPLASTYKA Wadowice, ul. M. Wadowity 15 balustrady ogrodzenia krzes³a, sto³y kwietniki œwieczniki œwiece ozdobne upominki tel. kom , PROMOCJA ZIMOWA Bank Spó³dzielczy w Kalwarii Zebrzydowskiej LOKAL DO WYNAJÊCIA o pow. 145 m 2 tel lub CA EJ KOLEKCJI JESIEÑ-ZIMA WYPRZEDA WADOWICE ul. Plac Koœciuszki 23 osobiœcie odebraæ pieniêdzy.. Jeszcze siê nie zdarzy³o, aby ktoœ wygra³ z oszustami. Jak ognia nale y unikaæ graj¹cych w trzy kubki lub trzy karty. S¹ to oszukañcze manipulacje. Czasem w celu nak³onienia widzów do gry organizowane s¹ prawdziwe spektakle. Wspólnik ogrywa organizatora, a ich koledzy namawiaj¹ do w³¹czenia siê inne osoby. Mo na te w pobli u spotkaæ kieszonkowców i osobników potrafi¹cych wyrwaæ portfel z rêki. Nie nale y te korzystaæ z tzw. dobrych okazji kupna z³ota lub obcej waluty. S¹ tysi¹ce sposobów naci¹gniêcia naiwnych na kupno tombaku za cenê z³ota i pociêtych równo pasków papieru lub falsyfikatów jako pe³nowartoœciowe dolary czy marki. Nie wolno daæ siê ponieœæ emocjom, zwieœæ pozornym strachem i udawanym poœpiechem. Klasyczna metoda to tzw. przewa³ka : od oszusta podczas zamieszania otrzymujemy rulon, z zewn¹trz którego s¹ prawdziwe pieni¹dze a w œrodku np. wycofane z obiegu lub paski papieru. Nale y strzec siê fa³szywych pieniêdzy i aby nie mieæ z nimi k³opotów nale y poznaæ wszystkie zabezpieczenia. No i wystrzegaæ siê... wró ek, uzdrowicielek, szmanek. (en) LANCKORONA Anio³ Lanckorony W dniu 7 grudnia br. prezes Towarzystwa Przyjació³ Lanckorony Fryderyk Ko bia³ otrzyma³ tytu³ Anio³a Lanckorony. T ytu³ nadawany z inicjatywy Stowarzyszenia Ekologiczno- Kulturalnego Na Bursztynowym Szlaku osobom, które: pokocha³y Lanckoronê, nosz¹ j¹ w sercu, a dobre jej imiê i cudownoœæ poprzez swoje czyny i dzie³a g³osz¹ œwiatu. Nadanie tytu³u poprzedzi³o ods³oniêcie rzeÿby anielskiej w³oskiego artysty Enrico Muscetry Enrico Muscetra, który wykona³ m.in.: Pomnik Je owca w Galipoli, Cz³owieka z wielkim sercem w Martano, czy te Zwiastowanie w Aradeo. Projekt wprowadzenia elementów sztuki wspó³czesnej do przestrzeni lanckoroñskiego Rynku zainicjowa³ Gminny Oœrodek Kultury dziêki wsparciu finansowemu Urzêdu Marsza³kowskiego Województwa Ma³opolskiego. Foto z arch. Towarzystwa Przyjació³ Lanckorony Tekst Laudacji: Najdostojniejszy Panie Fryderyku Zacni Goœcie Szanowni Pañstwo Przypad³ mi w udziale wielki zaszczyt, a równoczeœnie przyjemnoœæ, przedstawienia Pañstwu sylwetki Prezesa Towarzystwa Przyjació³ Lanckorony Pana Fryderyka KoŸbia³a, którego Wójt Gminy Lanckorona i Stowarzyszenie na Bursztynowym Szlaku uhonorowali w tym roku piêknym tytu³em Anio³a Lanckorony. Wiêkszoœæ z nas tu obecnych doskonale zna dzia³alnoœæ spo³eczn¹ i organizatorsk¹ Pana Fryderyka, wiêc tylko krótko opowiem naszym goœciom, kim jest nasz dzisiejszy Anio³. Nie ma przesady w stwierdzeniu, e Pan Fryderyk obecnie jest jednym z najbardziej oddanych spo³eczników w Lanckoronie. W ostatnich latach mieliœmy wielokrotnie okazjê by siê o tym przekonaæ. Spo³eczne zaanga owanie w komitecie gazyfikacyjnym, radzie gminy, w redakcji Kuriera Lanckoroñskiego oraz w samym Towarzystwie Przyjació³ Lanckorony, to dowód na to, e tytu³ Anio³a Lanckorony sk³adamy w najgodniejsze rêce. Pos³u ê siê tu cytatem, który najlepiej charakteryzuje naszego Pana Fryderyka - Anio³y istniej¹ ale nie maj¹ skrzyde³, nazywamy wiêc je przyjació³mi. Panie Prezesie, Drogi Przyjacielu. Dziœ sta³eœ siê Anio³em stuprocentowym i jak najbardziej zas³ugujesz na ten zaszczytny tytu³. O niewielu ludziach mo na powiedzieæ, e uczynili tak wiele dla Lanckorony. Jednak e musisz pamiêtaæ dlaczego dosta³eœ te wspania³e skrzyd³a. Odpowiadam - abyœ móg³ teraz wszêdzie dolecieæ i byæ zawsze z nami. W imieniu Zarz¹du Towarzystwa Przyjació³ Lanckorony dziêkujemy za dotychczasow¹ pracê dla Lanckorony i Towarzystwa ycz¹c Ci wszystkiego najlepszego i kolejnych tak pracowitych i owocnych lat. Andrzej Puka - v-ce prezes Towarzystwa Przyjació³ Lanckorony ABC recytatora 21 stycznia 2009 r., sala kameralna WCK. We œrodê 21 stycznia br. WCK zaprasza dzieci i m³odzie y na warsztaty recytatorskie pt. ABC RECYTATORA : - godz. 10:00 dzieci ze szkó³ podstawowych, - godz. 12:00 gimnazjalistów, - godz. 14:30 m³odzie ze szkó³ ponadgimnazjalnych. Warsztaty poprowadzi specjalista z dziedziny teatru. Uwaga! Udzia³ w warsztatach nale y zg³aszaæ telefonicznie (tel.033/ ). Iloœæ miejsc ograniczona! DZIA REKLAMY ZG OSZENIA tel

Nr 2 (16) Luty 2010 ISSN 1689-6726 gazeta bezp³atna G OS MIECHOWSKI miesiêcznik regionalny MIECHÓW, WOLBROM, S OMNIKI, GO CZA, CHARSZNICA, TRZYCI Jest afera, czy nie? gazeta bezp³atna Wody te zabrak³o

Bardziej szczegółowo

Nr 3 Marzec 2009 ISSN 1898-0805 gazeta bezp³atna G OS MYŒLENICKI miesiêcznik regionalny Bezp³atne og³oszenia nieruchomoœci na telefon i przez internet» str. 8 str. 6» Okno na œwiat Przychodz¹ tu co dnia.

Bardziej szczegółowo

Nr 3 (16) Luty 2009 ISSN 1899-2161 gazeta bezp³atna Nak³ad 8000 egz. G OS BESKIDZKI miesiêcznik regionalny Z a przejazd na trasie Jordanów Kraków pasa er p³aci 10 z³. Z kolei cena biletu na odcinku Jordanów

Bardziej szczegółowo

Najbogatszym radnym jest Dariusz Rozum. Swój maj¹tek wyceni³ na 22 mln z³. Rozum jest te zad³u ony w bankach na prawie 10 mln z³. s.

Najbogatszym radnym jest Dariusz Rozum. Swój maj¹tek wyceni³ na 22 mln z³. Rozum jest te zad³u ony w bankach na prawie 10 mln z³. s. SAMOBÓJSTWO MICHA A My piszemy, e tutaj warto yæ... Nr 2 (1029) 13 stycznia 2015 Od 1990 roku ISSN 1231-7691 Indeks 374997 2.70 z³ (5% VAT) www.rzeczkrotoszynska.pl Wygraj bi uteriê! Bransoletka, kolczyki

Bardziej szczegółowo

Nr 4 (52) Kwiecieñ 2012 ISSN 1899-217X gazeta bezp³atna Nak³ad 8000 egz. G OS LIMANOWSKI miesiêcznik regionalny limanowski LIMANOWA, MSZANA DOLNA, TYMBARK, DOBRA Alternatywa dla ekranów gazeta bezp³atna

Bardziej szczegółowo

Nr 3 (52) Marzec 2012 beskidzki ISSN 1899-2161 gazeta bezp³atna Nak³ad 8000 egz. G OS BESKIDZKI miesiêcznik regionalny Bezp³atne og³oszenia nieruchomoœci» str. 4 Zawoja patrzy w przysz³oœæ gazeta bezp³atna

Bardziej szczegółowo

100 lecie Klubu Sportowego CLAVIA Œwi¹tniki Górne W dniu 8 lipca w Œwi¹tnikach Górnych obchodziliœmy niecodzienne œwiêto. Nasz Klub Sportowy CLAVIA obchodzi³ 100-lecie istnienia. Obchody Jubileuszu zorganizowane

Bardziej szczegółowo

Nr 4(21) Kwiecieñ 2010 ISSN 1689-6734 gazeta bezp³atna G OS PODHALAÑSKI miesiêcznik regionalny Nowotarskie Szarotki zdoby³y swój dziewiêtnasty tytu³ Mistrza Polski w hokeju na lodzie i to w jakim stylu!

Bardziej szczegółowo

Nr 5 (18) Maj 2008 ISSN 1898-0821 gazeta bezp³atna G OS WIELICKI miesiêcznik regionalny Justyna Steczkowska, Bajm, The Animals & Smokie Dni Niepo³omic 2008 str. 5» Przystanek Wieliczka Rynek Gdy pojawi³y

Bardziej szczegółowo

Nr 1 (14) Styczeñ 2009 ISSN 1899-2161 gazeta bezp³atna Nak³ad 8000 egz. G OS BESKIDZKI miesiêcznik regionalny Bezp³atne og³oszenia nieruchomoœci na telefon i przez internet» str. 6 Zima w Zawoi gazeta

Bardziej szczegółowo

Nr 1 (38) Styczeñ 2010 ISSN 1898-0821 wielicki gazeta bezp³atna G OS WIELICKI miesiêcznik regionalny Bezp³atne og³oszenia nieruchomoœci» str. 8 gazeta bezp³atna Skazani na rolnictwo? Starania w³adz wielickiej

Bardziej szczegółowo

Bezp³atne og³oszenia nieruchomoœci» str. 8 Nr 2 (22) Luty 2011 ISSN 2081-2353 gazeta bezp³atna G OS CHRZANOWSKI miesiêcznik regionalny www..glos24.pl CHRZANÓW, TRZEBINIA, ALWERNIA, LIBI, BABICE gazeta

Bardziej szczegółowo

Nr 50 (570) 16 grudnia 2008 r. Bêdziemy mieli piêkny stadion. Cena 1,40 z³. MAJSTER M.Pietraszewski ZAPRASZAMY

Nr 50 (570) 16 grudnia 2008 r. Bêdziemy mieli piêkny stadion. Cena 1,40 z³. MAJSTER M.Pietraszewski ZAPRASZAMY Za³o ony w 1997 r. ISSN 1505-0246 B¹dŸ uroczy dla swoich wrogów nic ich bardziej nie z³oœci. Carl Orff Nr 50 (570) Nr 50 (570) 16 grudnia 2008 r. Bêdziemy mieli piêkny stadion 12 grudnia w sali konferencyjnej

Bardziej szczegółowo

NR 8 (133) ROK XII SIERPIEÑ 2004 r. ISSN 1506-0470 Nak³ad 1200 egz. egz. bezp³.

NR 8 (133) ROK XII SIERPIEÑ 2004 r. ISSN 1506-0470 Nak³ad 1200 egz. egz. bezp³. SIERPIEÑ 2004 miesiêcznik Nasza Trójwieœ l 1 Rady i Urzêdu Gminy NR 8 (133) ROK XII SIERPIEÑ 2004 r. ISSN 1506-0470 Nak³ad 1200 egz. egz. bezp³. WÓJT GMINY INFORMUJE I. PROGRAM SAPARD Odprowadzanie i oczyszczanie

Bardziej szczegółowo

arto pomagać? czytaj str. 7

arto pomagać? czytaj str. 7 GAZETA BEZPŁATNA NR 1 (40) luty 2008 ISSN 1641-2656 W numerze: Kolejne przetar etargi w gminie czytaj str. 3 Dlaczeg ego wart arto pomagać? czytaj str. 7 Docenione talenty czytaj str. 10 APEL Gminny Zak³ad

Bardziej szczegółowo

Staœ o³nierz i panna Zosia

Staœ o³nierz i panna Zosia Nr ISSN 1898-0201 Cena 2,00 z³ w tym 7% VAT Co udÿwignie Rozum? s. 30 Wichura zniszczy³a cmentarz Oko³o 20 zniszczonych pomników, rozwalone przês³o starego ceglanego muru, wyrwa w dachu cmentarnej ch³odni,

Bardziej szczegółowo

WA MIEDZESZYÑSKI WESOŁA. Nr 6(529) ROK XXI 24.03.2011 r. ISSN 1231-7993 bezp³atny. Szwedzka 37 Tel. 818 07 91 bezbolesne leczenie nowoczesna protetyka

WA MIEDZESZYÑSKI WESOŁA. Nr 6(529) ROK XXI 24.03.2011 r. ISSN 1231-7993 bezp³atny. Szwedzka 37 Tel. 818 07 91 bezbolesne leczenie nowoczesna protetyka RABATY! OKRĘGOWA STACJA KONTROLI POJAZDÓW pon.-pt.7 30-21 00 ; sob. 8 00-15 00 www.stacjakontrolipojazdow.pl PE NY ZAKRES PRZEGL DÓW REJESTRACYJNYCH DENTAMEDICA GOCŁAW ul. Abrahama 2 022 671 31 32; 022

Bardziej szczegółowo

W numerze: 30 lat Rejonu Energetycznego w Janowie Lubelskim...str. 3. Pieni¹dze i II miejsce w Polsce dla Janowa Lubelskiego. Urz¹d Miejski informuje

W numerze: 30 lat Rejonu Energetycznego w Janowie Lubelskim...str. 3. Pieni¹dze i II miejsce w Polsce dla Janowa Lubelskiego. Urz¹d Miejski informuje ISSN 1508-7298 W numerze: 30 lat Rejonu Energetycznego w Janowie Lubelskim...str. 3 Styczeñ 26 Pieni¹dze i II miejsce w Polsce dla Janowa Lubelskiego Pismo Samorz¹du Terytorialnego zdobywaliœmy z Unii

Bardziej szczegółowo

Drodzy Pañstwo! WYNIKI WYBORÓW SAMORZ DOWYCH W GMINIE WIEPRZ Z DNIA 21.11.2010r

Drodzy Pañstwo! WYNIKI WYBORÓW SAMORZ DOWYCH W GMINIE WIEPRZ Z DNIA 21.11.2010r Wieœci z Gminy Wieprz GRUDZIEÑ 2010 1 2 Wieœci z Gminy Wieprz GRUDZIEÑ 2010 Drodzy Pañstwo! W imieniu Komitetu Wyborczego Wyborców Nadzieja sk³adam wyrazy podziêkowania wszystkim mieszkañcom gminy Wieprz,

Bardziej szczegółowo

Dwutygodnik Samorz¹du Ter ytorialnego w Chojnowie

Dwutygodnik Samorz¹du Ter ytorialnego w Chojnowie Dwutygodnik Samorz¹du Ter ytorialnego w Chojnowie. Ch. G er m 08 u n 0 r. y 2 pn 2. 1 tê. s Na 05 EGIPT- kraj piêkny w swej brzydocie NR 21 (685) ROK XVI 21.11.2008 CENA 1,30z³ Niemal ca³¹ powierzchniê

Bardziej szczegółowo

Widownia nowej hali. Rozmowa z nowym w³aœcicielem Weletu Str. 5. Str. 3. Str. 16. Wydawca: Urz¹d Miejski w Maszewie. nr 2 grudzieñ 2011

Widownia nowej hali. Rozmowa z nowym w³aœcicielem Weletu Str. 5. Str. 3. Str. 16. Wydawca: Urz¹d Miejski w Maszewie. nr 2 grudzieñ 2011 Widownia nowej hali nr 2 grudzieñ 2011 Relacja z otwarcia hali Str. 3 Rozmowa z nowym w³aœcicielem Weletu Str. 5 Do ynki gminne w Przemoczu Str. 16 fot. Ryszard Pêtecki Wydawca: Urz¹d Miejski w Maszewie

Bardziej szczegółowo

RADOMSKO, PRZEDBÓRZ, KAMIEÑSK, KODR B, GIDLE, YTNO, LGOTA WIELKA, ADZICE, WIELGOM YNY, KOBIELE WIELKIE, DOBRYSZYCE, GOMUNICE, MAS OWICE GAZETA

RADOMSKO, PRZEDBÓRZ, KAMIEÑSK, KODR B, GIDLE, YTNO, LGOTA WIELKA, ADZICE, WIELGOM YNY, KOBIELE WIELKIE, DOBRYSZYCE, GOMUNICE, MAS OWICE GAZETA RADOMSKO, PRZEDBÓRZ, KAMIEÑSK, KODR B, GIDLE, YTNO, LGOTA WIELKA, ADZICE, WIELGOM YNY, KOBIELE WIELKIE, DOBRYSZYCE, GOMUNICE, MAS OWICE GAZETA REKLAMA... RADOMSZCZAÑSKA NR 46 (872) TYGODNIK 19 listopada

Bardziej szczegółowo

Ile zarabia nauczyciel

Ile zarabia nauczyciel RADOMSKO, PRZEDBÓRZ, KAMIEÑSK, KODR B, GIDLE, YTNO, LGOTA WIELKA, ADZICE, WIELGOM YNY, KOBIELE WIELKIE, DOBRYSZYCE, GOMUNICE, MAS OWICE GAZETA REKLAMA... RADOMSZCZAÑSKA Burmistrz goni³ z³odzieja 27-letni

Bardziej szczegółowo

GRAJEK ZNOWU ZNISZCZONY STR. 4 Nr 10 13.07.2005 BEZP ATNY MAGAZYN SAMORZ DOWY RADOŒÆ BEZ GRANIC PIENI DZE NA KARETKÊ Z PRÊDKOŒCI KARETKI Podczas ostatniej sesji Rada Miejska Po³czyna Zdroju podjê³a uchwa³ê

Bardziej szczegółowo

Takim wyborom mówimy: Nie!!!

Takim wyborom mówimy: Nie!!! S³awno Burzliwa komisja i sesja. Radni chcieli zlikwidowaæ przedszkola ale im to nie wysz³o na str 4 Bal charytatywny na rzecz hospicjum, na którym bawi³y siê elity powiatu. Fotoreporta na str 9 Malechowo

Bardziej szczegółowo

Nr 5 (17) Maj 2009 ISSN 1899-217X gazeta bezp³atna Nak³ad 8000 egz. G OS LIMANOWSKI miesiêcznik regionalny www..glos24.pl LIMANOWA, MSZANA DOLNA, TYMBARK, DOBRA Wojna z quadami gazeta bezp³atna Podczas

Bardziej szczegółowo

Wybraliœmy nowy samorz¹d

Wybraliœmy nowy samorz¹d Rok XVII Nr 9 (225) ISSN 1732-2480 Grudzieñ 2006 Wybraliœmy nowy samorz¹d Fot. H. BŁACHNIO W wyborach Burmistrza Miasta i Gminy Swarzêdz zwyciê y³a Bo ena Szyd³owska. Przewodnicz¹cym Rady Miejskiej zosta³

Bardziej szczegółowo

Dwutygodnik Samorz¹du Ter ytorialnego w Chojnowie

Dwutygodnik Samorz¹du Ter ytorialnego w Chojnowie Dwutygodnik Samorz¹du Ter ytorialnego w Chojnowie h..c G er r. m 9 u n 00 y.2 pn tê.07 s a 3 N NR 12 (699) ROK XVII 19.06.2009 CENA 1,30z³ Dni Chojnowa 2009 C h o j n o w s k i e r o z m a i t o œ c i

Bardziej szczegółowo

Nr 2 (63) Luty 2012 ISSN 1898-0821 wielicki gazeta bezp³atna G OS WIELICKI miesiêcznik regionalny Bezp³atne og³oszenia nieruchomoœci» str. 6 Spalarni zwierz¹t gazeta bezp³atna Wieliczka mówi NIE! W³adze

Bardziej szczegółowo

Niedziela 27 czerwca 2004 roku 80 lat Ochotniczej Stra y Po arnej w Paw³owie

Niedziela 27 czerwca 2004 roku 80 lat Ochotniczej Stra y Po arnej w Paw³owie Czerwiec 2004 r. Nr 3 (65) ISSN 1509-1112 IV EKO-WYSTAWA Sta e w Urzêdzie Gminy Zapraszam wszystkich chêtnych, którzy: ukoñczyli szko³ê œredni¹ lub wy sz¹, nie ukoñczyli 25 roku ycia i s¹ chêtni do pracy,

Bardziej szczegółowo