Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download ""

Transkrypt

1 Nr 1 (18) Styczeñ 2009 ISSN gazeta bezp³atna Nak³ad 8000 egz. G OS WADOWICKI miesiêcznik regionalny gazeta bezp³atna WADOWICE, KALWARIA ZEBRZYDOWSKA, ANDRYCHÓW, SPYTKOWICE, BRZE NICA, STRYSZÓW, LANCKORONA REMONTY-BUDOWNICTWO WYPOSA ENIE Kompleksowa realizacja inwestycji budowlanych budowa domów od podstaw roboty ziemne i rozbiórkowe kompleksowe wykoñczenia wnêtrz Su³kowice, ul. M³yñska 14 tel tel./fax: Tu nie bêdzie San Francisco? Odnoszê wra enie, e polska demokracja posz³a ciut za daleko. Media hucz¹ od krytyki, e w Polsce nie buduje siê nowoczesnych dróg, a je eli ju (gdzieœ tam na górze ) w wielkich urzêdach, wygospodaruje siê du e pieni¹dze zatwierdzane czêsto w wieloletnich bólach to okazuje siê, e taka droga... szkodzi. A zw³aszcza droga szybkiego ruchu, czy jak kto woli ekspresowa. Jak Beskidzka Droga Integracyjna. I chocia têgie umys³y kreœli³y mozolnie 4 wersje jej przebiegu, tak by nie naruszyæ choæby systemu ekologicznego, to okazuje siê, e adna siê nie obroni³a przed spo³ecznym odrzuceniem. Ludzie chc¹ mieæ szybkie drogi, autostrady, chc¹ tak e by w Polsce by³y mistrzostwa EURO choæby po to, aby utrzeæ nosa tym, którzy w to przestaj¹ wierzyæ. Tak, ludzie chc¹! No, ale nie tak blisko ich domu! Niech ta droga leci sobie gdzieœ za horyzontem. Piêkna, oœwietlona, z zajazdami, stacjami benzynowymi, restauracjami oni tam pójd¹ za prac¹, ale kurz niech wdychaj¹ inni. Bo przecie nie ma nic bardziej nostalgicznego, jak stara chata, krowy w polu, dzieci biegaj¹ce boso po ³¹ce, œwie e powietrze, szum k³osów zbó, odg³os ³añcucha ci¹gn¹cego kryszta- ³ow¹ wodê ze studni, bocian na dachu. Oj, wspomina siê sielskie obrazy sianokosów, odg³os m³ockarni, wêdzonki w komórce, zapach siana w stodole, a w stajni konie czekaj¹ce na swój czas wyjazdu w pole. Furmanki wzbijaj¹ce kurz na bitej drodze jakby w ogóle nie przeszkadza³y. aden s¹siad nie wystêpowa³ z protestem, gdy œmierdz¹c¹ gnojówkê wyrzucano obok jego okna. Na PKS wychodzi³o siê parê godzin wczeœniej docieraj¹c do celu polnymi drogami. Nikomu nie przysz³o na myœl, eby krytykowaæ budowê nowej drogi. Niejeden marzy³ aby dochodzi³a a pod jego dom. Nie ja jedna nie wiem, jak po³¹czyæ tamt¹ staropolsk¹ sielankê z postêpem cywilizacji. No jak? Jedno jest pewne, w kontekœcie budowy Beskidzkiej Drogi Integracyjnej, tu w Kalwarii Zebrzydowskiej i Wadowicach, nie nuc¹ s³ów Golec uorkiestry : Tu na razie jest œciernisko ale bêdzie San Francisco. A tam gdzie to kretowisko bêdzie sta³ mój bank! Ale gdy budowano San Francisco, to w USA nie by³o mowy o protestach spo³ecznych. Interes pañstwa by³ najwa niejszy, a i demokracja mia³a siê lepiej ni w obecnej Polsce. Tam cywilizacja nad¹ a³a za potrzebami, a ludzie za cywilizacj¹. A jak jest u nas? Zacznijmy od... wyborów. Mieszkañcy wybieraj¹ swoich radnych, którzy nie chc¹c zawieœæ wyborców dzia³aj¹ energicznie, by ziomkom y³o siê lepiej. Efektem ich pracy s¹ uchwa³y, które z bud etów samorz¹dów wydzieraj¹ fundusze na nowe drogi, zmuszaj¹c w³adze do wnioskowania o wsparcie u rz¹dowych Ÿróde³, czy te bratniej UE. dalszy ci¹g na str. 4» Tak e dla klientów z gorsz¹ histori¹ sp³at kredytów Równie z zajêciami Komorniczymi!!! PE NA OFERTA WSZYSTKICH BANKÓW Andrychów, pl. Mickiewicza 2A (nad sklepem SPO EM ) TEL. O , PROMOCYJNE CENY NA BILETY LOTNICZE CHICAGO NOWY JORK BANGKOK DUBAJ TEL AVIV DELHI 1790 PLN 1500 PLN 2560 PLN 1430 PLN 1450 PLN 1985 PLN OFERTA NA LATO 2009 JU W SPRZEDA Y!!! Centrum Handlowe Zakopianka ul. Zakopiañska Kraków Pon.-sb. 09:00-21:30 Niedz tel /188 tel /132 Przy zakupie i okazaniu tej reklamy rabat wellkommbilety * ceny brutto w dwie strony REZERWACJA ON-LINE: NOWOOTWARTY PUNKT KRAWIECKI PRZERÓBKI POPRAWKI ODZIE DAMSKA ROZMIARY S - XXXXXL Wadowice, Plac Koœciuszki 20 (vis a vis wiazdu na parking, dawny dworzec PKS) tel. kom czynne: pn. - pt sob STARANNE WYKONANIE NISKA CENA

2 2 Styczeñ 2009 Nr 1 INSTALACJE GRZEWCZE SANITARNE WENTYLACJA KLIMATYZACJA WADOWICE PODGRZEWACZ GAZOWY POJ 100 L RURA PEX-AL-PEX 16*2 DEFRO OPTIMA KOMFORT ZESTAW KABINA PLUS BRODZIK 90 SZK O WIELKA WYPRZEDA KREDYTÓW CENNE UPOMINKI DLA KA DEGO KLIENTA Wadowice, ul. Zatorska 21 tel Andrychów, ul. Krakowska 96 tel ELEKTRYCZNY POJEMNOŒCIOWY OGRZEWACZ WODY CIŒNIENIOWY - NEPTUN Chwilówki od 50 do 700 z³. w 15 minut!!! KOCIO SAS NWT PE NA GAMA ASORTYMENTU POTRZEBNA DO REMONTU I BUDOWY TWOJEGO DOMU Repertuar kina Centrum Wadowice, ul. Teatralna 1 Graficiarze. Wholetrain ŒrodAwisko stycznia 2009 r. Graffiti. Podziemny œwiat, w którym istniej¹ osobliwe wartoœci i zasady gry. Niebezpieczna pasja, która sprawia, e ryzykujesz wszystko, by raz jeszcze pozostawiæ gdzieœ œlad swojej ekspresji. David, Tino, Elyas i Achim to czterech "writerów", którzy noc w noc "bombarduj¹" uliczn¹ przestrzeñ twórcz¹ energi¹. Nieustannie dokumentuj¹ swoj¹ sztukê i jednoczeœnie uciekaj¹ przed jej konsekwencjami. Jaka jest cena ich pasji? bilety: 5 z³. Dramat, prod. Niemcy, Polska, re yseria: Florian Gaag, scenariusz: Florian Gaag, obsada: Mike Adler, Florian Renner, Elyas M'Barek, Jacob Matschenz czas 82min, od 15lat. Ile Wa y Koñ Trojañski Od stycznia 2009 r. 23 stycznia, godz stycznia, godz i stycznia, godz i stycznia, godz stycznia, godz stycznia, godz Zosia jest kobiet¹ szczêœliw¹. Wysz³a drugi raz za m¹, razem z Kub¹ mê czyzn¹ idealnym wychowuj¹ Jej córkê z pierwszego ma³- eñstwa. Co prawda w okolicy pl¹cze siê jeszcze by³y m¹, jednak nic nie jest w stanie zak³óciæ rodzinnego szczêœcia. Zosia myœli tylko o jednym: czemu nie spotka³a Kuby wczeœniej? A gdyby tak uda³o siê cofn¹æ czas? bilety: 11 z³. ulgowy, 13 z³. normalny Komedia romantyczna, produkcja: Polska, re yseria: Juliusz Machulski, scenariusz: Juliusz Machulski, obsada: Ilona Ostrowska, Maciej Marczewski czas: 118min, od 12lat. M³ode Wino ŒrodAwisko stycznia 2009 r. Honza to sympatyczny inteligentny oszust, który wraz ze swoim, nie bardzo rozgarniêtym kumplem, prowadzi nie ca³kiem legalne interesy. Dowiedziawszy siê o chorobie dziadka, Honza postanawia zrealizowaæ marzenie jego ycia, wysy³aj¹c go w podró do Argentyny. Nawet nie podejrzewa, e tak zaczn¹ siê jego zupe³nie nieoczekiwane, najcudowniejsze wakacje na Morawach... bilety: 5 z³. Komedia produkcja: Czechy, re yseria: Tomas Barina, scenariusz: Rudolf Merkner, Radek Jahudka, obsada: Krystof Hadek, Tereza Voriskova, Lukas Langmajer, Lubomir Lipsky, szczegó³y: czas 90min, od 12lat. CENTRALA: BUDZÓW k/suchej B. tel./fax: KALWARIA ZEBRZYDOWSKA ul. Krakowska 19 tel Filie: ZAWOJA CENTRUM tel BIELANY ul. Kêcka 61 tel ANDRYCHÓW ul. Legionów 17 tel ALWERNIA ul. Krakowska 51a tel./fax S potkanie z Jolant¹ Czupik i Dominikiem Stok³os¹ - znanymi jako auto-podró nicy - odbêdzie siê w Klubie Podró nika Bez Paszportu. Zaproszeni goœcie dokonali pierwszej w historii próby przejechania (dooko³a) Afryki samochodem. Jest to trasa niesamowicie ciekawa i bardzo ró norodna wiod¹ca przez: Maroko, piaski Mauretanii, Mali, Niger, Nigeriê, Kamerun, Kongo, Angolê, Namibiê do Republiki Po³udniowej Afryki i Johannesburga (miasta zwanego œwiatow¹ stolic¹ zbrodni, w którym bestsellerem jest ksi¹ ka o tym jak zachowywaæ siê na ulicy, by nie zostaæ napadniêtym). To opowieœæ o tysi¹cach kilometrów spêdzonych w niepozornym samochodzie prostej ale solidnej konstrukcji Just Dance - Tylko Taniec Od 31 stycznia do 4 lutego 2009 r. 31 stycznia, godz i lutego, godz i lutego, godz lutego, godz lutego, godz Lauryn opuszcza rodzinne miasteczko i wyrusza na podbój Chicago uzbrojona jedynie w surowy, nieoszlifowany talent taneczny i marzenia o wielkiej s³awie, której pocz¹tkiem mia³aby byæ nauka w presti owej szkole tañca. Niestety, konfrontacja w³asnych umiejêtnoœci z tym, jak oceniaj¹ je profesjonaliœci jest dla niej wielkim rozczarowaniem. Pierwsza pora ka nie za³amuje jednak Lauryn. M³oda i piêkna dziewczyna podejmuje pracê i wchodzi w nieoczekiwane zmys³owy i ekscytuj¹cy nowy œwiat œwiat klubów tanecznych... bilety: 11 z³. ulgowy, 13 z³. normalny Dramat, produkcja: USA, re yseria: Darren Grant, scenariusz: Duane Adler, Nicole Avril, obsada: Mary Elizabeth Winstead, Tessa Thompson, Riley Smith, John Reardon, czas 90min, od 15lat. Fiatem Pand¹ dooko³a Afryki! 23 stycznia o godz sala kameralna WCK, wstêp wolny. Fiacie Panda 4x4. W Klubie Podró nika wspania³e zdjêcia i film z afrykañskich bezdro y! Foto z archiwum WCK Wadowice.

3 Nr 1 Styczeñ WADOWICE mechanika elektryka elektronika Paprika Korps zagra w WCK 17 stycznia 2009r. godz sala kameralna Wadowickiego Centrum Kultury. P Paprika Korps - formacja z Opola swoj¹ muzykê okreœlaj¹ca mianem heavy-reggae. Pierwszy tak czêsto koncertuj¹cy zagranic¹ polski zespó³ z krêgu muzyki reggae. Wyst¹pili ju w ponad 25-ciu europejskich krajach i w wiêkszoœci z nich zapraszani s¹ regularnie na trasy koncertowe. Istnieje od 1995 roku. W 1999 roku wyda³ debiutancki album Kolejny Krok, który ukaza³ siê na kasecie nak³adem wydawnictwa W Moich Oczach. W sierpniu 2001 ukazuje siê kolejny album: Przede Wszystkim Muzyki. Wydawc¹ by³o znowu W Moich Oczach, a utwór Facts of Life sta³ siê powerplay'em w prê nie dzia³aj¹cej wówczas Radiostacji. W 2002 roku ma miejsce pierwsza miêdzynarodowa trasa Paprika Korps sk³adaj¹ca siê z 21 koncertów w Polsce, Czechach, Niemczech, S³owenii i Chorwacji. Marzec 2004 ukazuje siê trzeci oficjalny materia³ grupy Telewizor nak³adem ju w³asnego wydawnictwa Karrot Kommando. We wrzeœniu 2005 r. zarejestrowanie koncertu w fiñskim Tampere, który z okazji 10-lecia istnienia zespo³u ukaza³ siê nastêpn¹ wiosn¹ jako album Koncert W Tampere / Konsertti Tampereella wydany równie przez Karrot Kommando. Marzec Pierwsze koncerty poza kontynentem europejskim w rosyjskim Nowosybirsku i Tomsku. Zespó³ tworz¹: Marcin Matlak (gitara reggae, wokal) Piotr Maœlanka (klawisze, wokal, melodika i inne) ukasz Rusinek (gitara solowa) Tomasz Krawczyk (gitara basowa) Aleksander eliÿniak (bêbny) Jakub ukaszewski (konsoleta i efekty). Bilety s¹ w cenie 15.- z³ (w przedsprzeda y) i 20,- z³ (w dniu koncertu) do nabycia w sekretariacie WCK i kasie kina Centrum. masa krêgos³upa od 25 z³ STUDIO MASA U FIZJOTERAPIA fizjoterapeutka Monika Bro ek Masa :. klasyczny. relaksacyjny. kosmetyczny. limfatyczny. relaksacja stóp. Spytkowice ul. Szkolna 8 tel wt.-pt.: sob.: Kabaret ANI MRU MRU 18 stycznia (niedziela) 2009 r. o godz. 19:30 - Wadowickie Centrum Kultury. H istoria kabaretu ANI MRU- MRU siêga wrzeœnia 1999 roku. Premiera pierwszego programu odby³a siê 1 grudnia 1999 roku w kawiarni artystycznej lubelskiego klubu HADES, który jedyne miejsce w Lublinie (wierz¹c w ANI MRU-MRU ) udostêpni³ na próby i wystêpy. Od tamtej pory minê³o kilka lat, a kabaret ANI MRU MRU to niekwestionowana dziœ gwiazda. Ma na swoim koncie tyle nagród, e nie sposób ich wszystkich wymieniæ. Najwa niejsze z nich to: - II miejsce, nagroda dziennikarzy, nagroda za najlepszy skecz oraz nagroda za kreacjê aktorsk¹ podczas festiwalu Wyjœcie z Ciena w Gdañsku w 2000roku, - II miejsce i nagroda dziennikarzy na Pace w 2001 roku, - I miejsce oraz nagroda dziennikarzy w 2000 roku podczas Mazurskiego Lata Kabaretowego Mulatka, - Grand Prix i nagroda publicznoœci oraz nagroda publicznoœci w Lidzbarku w 2001 r i 2002 r. - II miejsce i nagroda publicznoœci na Pace w 2002 r. oraz Grand Prix na Pace w 2003 r. Kabaret ANI MRU MRU obecnie wystêpuje w trzyosobowym sk³adzie: Marcin Wójcik, Micha³ Wójcik i Waldemar Wilko³ek. Bilety w cenie 37 z³ s¹ do nabycia w sekretariacie WCK. Foto z archiwum WCK Wadowice Co z Zapor¹ Œwinna Porêba? Budowa zapory trwa przez ca³e dziesiêciolecia. Bud et Pañstwa wyda³ na ten cel krocie, a budowa wci¹ ma opóÿnienia. Dlaczego budowa znów kuleje badaj¹ Tadeusz Arkit, pose³ Platformy Obywatelskiej i senator Janusz Sepio³, którzy ju zapowiedzieli, e w tej sprawie 23 stycznia (pi¹tek) 2009 r., godz. 9:30, sala kameralna WCK. W styczniu WCK Wadowice zaprasza wszystkich zainteresowanych 24 stycznia 2009 r. godz. 21:00. Wadowickie Centrum Kultury zaprasza 24 stycznia br. na dyskotekê nocn¹. Jak zawsze gwarantuj¹c wspania³¹ zabawê przy najwiêkszych przebojach. Rezerwacje stolików w sekretariacie WCK (tel ). Bilety w cenie 12 z³. zwróc¹ siê do Ministra Ochrony Œrodowiska. Zdaniem pos³a T. Arkita plan ukoñczenia budowy w 2012 r. jest realny, ale na dziœ najwa niejsza jest przebudowa linii kolejowej w kierunku Suchej Beskidzkiej, której projekty ju siê zdezaktualizowa³y. Konferencja naukowa Dyskoteka nocna histori¹ Wadowic, na konferencjê naukow¹ pt.: Wadowice Karola Wojty³y. Ojczyzna Domowa. Za³o eniem konferencji jest ukazanie najistotniejszych kart z przesz³oœci miasta: od schy³ku œredniowiecza a do czasów narodzin Solidarnoœci. Przewiduje siê udzia³ kilkunastu referentów i druk materia³ów pokonferencyjnych. Organizatorem przedsiêwziêcia s¹ Inicjatywa Ma³opolska im. okietka i Wadowickie Centrum Kultury. Wiêcej szczegó³ów na stronie Foto z arch. WCK Wadowice Statut Rady Powiatu do poprawki! Opozycyjni radni powiatowi (Sprawny Powiat, Samorz¹dny Powiat i Lewica i Demokraci) zmuszeni byli dwa razy podejmowaæ obrady z powodu przedstawionego przez koalicjê rz¹dz¹c¹ (PiS- PO i SiR ) nowego statutu rady. Opozycja protestowa³a przeciw zapisom, które ograniczaæ mia³y mo liwoœæ zadawania przez nich pytañ i interpelacji, daj¹c zarazem przewodnicz¹cemu prawo do odraczania g³osowania w bli ej nieokreœlona przysz³oœæ. Ponar ma k³opoty? W styczniu ub. roku Ponar w USA umowê nab³ 50,5 % udzia³ów firmy Georgia Hydraulic Cylinders Inc., za kwotê 14 milionów dolarów. Problem polega podobno na tym, e mimo posiadania wiêkszoœciowego pakietu, wadowicka firma nie ma mo liwoœci œledzenia wyników finansowych spó³ki Georgia Hydraulic Cylinders Inc., nie wie te co siê w amerykañskiej firmie dzieje. Szpital powiatowy Czy zostanie wyremontowany w porê - martwi¹ siê w³adze samorz¹dowe i mieszkañcy Wadowic. Do 2013 roku przed wejœciem nowych przepisów - szpital powiatowy musi dokoñczyæ budowê pawilonu ratunkowego i wybudowaæ nowy budynek wraz z oddzia³ami. Gdy wejd¹ nowe unijne przepisy, szpital nie bêdzie móg³ przewoziæ ju (na operacje) na zewn¹trz swoich pacjentów. A do tego wszystkiego stare budynki ³ami¹ obecnie obowi¹zuj¹ce w s³u bie zdrowia normy. - Bêdziemy wystêpowaæ do w³adz centralnych o wsparcie mówi³a starosta z Wadowic. Zarz¹d Powiatu Wadowickiego z³o y³ w Ministerstwie Zdrowia pismo z proœb¹ o wspó³finansowa³nie tej inwestycji - rz¹d i ministerstwo, póki co, milcz¹.

4 4 Styczeñ 2009 Nr 1 INFORMACJE DREWNO z ca³ego ŒWIATA Oferujemy: - klejonki - meble ogrodowe - tarcice egzotyczne - deski tarasowe Nowy Targ ul. Szaflarska 103 a PROMOCJA KLEJONKI sosnowej œwierkowej merantii tel./fax tel. kom Delfin odpowiada W listopadowym wydaniu G³osu Wadowickiego ( art. Klient p³aci, klient... ), opublikowaliœmy list naszego Czytelnika - co najmniej niezadowolonego z traktowania go na krytej p³ywalni Delfin. e nasz artyku³ nie pozosta³ bez echa œwiadczyæ mo e poni szy list: Do Redakcji G³os Wadowicki W odpowiedzi na artyku³ list Klient p³aci, klient... opublikowany w listopadowym numerze G³osu Wadowickiego, jako ratownicy Krytej P³ywalni Delfin, chcieliœmy siê ustosunkowaæ do przedstawionych w nim niesprawiedliwych w naszych odczuciach oskar eñ skierowanych pod naszym adresem. Pop pierwsze chcemy zaprotestowaæ przeciwko robieniu z nas koz³ów ofiarnych niew¹tpliwych problemów organizacyjnych spowodowanych znacz¹cym wzrostem liczby klientów. Jako ratownicy nie jesteœmy ostatnim ogniwem decyzyjnym w ³añcuchu struktury organizacyjnej basenu. Naszym zadaniem jest przede wszystkim: pilnowanie bezpieczeñstwa, przestrzegania regulaminu oraz harmonogramu rezerwacji toru w takim kszta³cie w jakim zosta³ on ustalony z dyrekcj¹ basenu. Innym z³o onym zarzutem, do którego chcieliœmy siê odnieœæ jest nasze rzekome skandaliczne zachowanie, obra anie klientów i o zgrozo nie udzielanie pomocy (sic!) Je eli chodzi o obra anie klientów to nale a³oby przede wszystkim poznaæ charakter stosunku niektórych klientów do nas ratowników. Roszczeniowa postawa, argumentowana emocjonalnie, nierzadko wulgarnie doprowadza czasem do uzasadnionych z naszej strony ostrych polemik. Istot¹ problemu jest fakt, e niektórzy klienci zapominaj¹ czasem, e nie jesteœmy s³u ¹cymi lub kelnerami gotowymi na ka dy kaprys, na ka de skiniêcie palcem. Naszym zadaniem jest przede wszystkim dbanie o ycie i zdrowie osób przebywaj¹cych na terenie p³ywalni. Zarzut NIEUDZIELENIA POMOCY jest bardzo powa nym œciganym z mocy prawa zarzutem. Je eli autor tych emocjonalnych s³ów by³ œwiadkiem nieudzielania przez Nas komukolwiek pomocy, dlaczego nie zg³osi³ zawiadomienia do prokuratury? Je eli rzeczywiœcie nieudzielamy pomocy proszê to udowodniæ, a nie rzucaæ w nas bezpodstawnymi insynuacjami! To dzia³anie nieprzyzwoite, szargaj¹ce dobre imiê zawodowej grupy zaufania spo³ecznego jak¹ bez w¹tpienia s¹ ratownicy. W tym przypadku nie mogliœmy wiêc nie zareagowaæ. Potwierdzeniem naszego dzia³ania w zgodzie z etosem ratownika jest prowadzona przez nas stosowna dokumentacja kilkuset udanych interwencji ratowniczych w historii KP DELFIN do zapoznania siê z któr¹ zachêcam autora oskar eñ kierowanych pod naszym adresem. Z powa aniem Ratownicy WOPR KP Delfin Mamy nadziejê, e niezadowolonych klientów p³ywalni nie ma wiêcej. Prosimy o dalsze listy naszych Czytelników, które mog¹ staæ siê odpowiedzi¹ na ten publikowany powy ej. Niebiañska Jerozolima w bazylice Niezwyk³y, bursztynowy o³tarz, tryptyk jerozolimski - Niebiañska Jerozolima" - wykonany ze z³ota, srebra, miedzi, tytanu, kryszta³ów i bursztynu bêdzie mo na podziwiaæ w Wadowickiej bazylice. O³tarz ma wymiary 5x 2,5 m, symbolizuje bramê ukazuj¹c¹ przejœcie ze Starego do Nowego Przymierza z wkomponowan¹ monstrancj¹, któr¹ trzyma Niewiasta Jerozolimska. O³tarz w swej istocie stanowi wezwanie do modlitwy o pokój w Ziemi Œwiêtej i w sercu ka dego cz³owieka. Od 6-18 stycznia przed o³tarzem odbywaæ siê bêdzie adoracja ch parafii. Drogowy bilans Œwi¹t W okresie œwi¹tecznym, od 24 grudnia do 28 grudnia na drogach powiatu ego odnotowano: 16 kolizji, 1 wypadek drogowy, zatrzymano jednego nietrzeÿwego kieruj¹cego. W okresie od r. zatrzymano 4 nietrzeÿwych kieruj¹cych. Tu nie bêdzie San Francisco?» dokoñczenie ze str. 1 Samo przygotowanie wniosków staje siê tak trudne, e gdy nadejdzie pozytywna decyzja chcia³oby siê od razu œwiêtowaæ. Ale, hola, hola! Paradoksalnie dopiero teraz zaczynaj¹ siê schody. A to przetargi na projekt i wykonawcê drogi, a to odwo³ania tych co przegrali, i znów nowe przetargi, a na koniec protesty lokalnej spo³ecznoœci. Projekty wêdruj¹ do kosza wraz z pieniêdzmi podatników (protestuj¹cych te ) i zaczynaj¹ siê nowe: spotkania, projekty, negocjacje, protesty. A w œlad za nimi pisma, odwo³ania, sprostowania, etc. W takich momentach zaczyna mnie przeœladowaæ myœl, e u nas w Polsce normalnie bêdzie wtedy, gdy Kowalski w sprawach istotnych dla kraju nie bêdzie mia³ nic do powiedzenia. Patrz¹c na obecn¹ niemoc Pañstwa, taka rzeczywistoœæ mo e nast¹piæ szybciej ni siê tego spodziewamy - pod warunkiem, e rz¹d wreszcie straci cierpliwoœæ. (en) PS. Beskidzka Droga Integracyjna Starania o powstanie Beskidzkiej Drogi Integracyjnej (BDI) zainicjowa³y ma³opolskie samorz¹dy. Ma ona w za³o eniu po³¹czyæ Bielsko- Bia³¹ z drog¹ krajow¹ numer 77 - popularn¹ Zakopiank¹". Trasa taka mia³aby przebiegaæ od Bielska-Bia³ej do G³ogoczowa, ³¹cz¹c siê z tras¹ Kraków- Zakopane. Podczas realizacji BDI planuje siê wybudowaæ obwodnicê Andrychowa, Wadowic i Kalwarii Zebrzydowskiej. Nowa droga (wg planu) osi¹gnie d³ugoœæ ok. 70 km, bêdzie dwujezdniow¹ drog¹ klasy GP (g³ówna przyspieszona). Ka da z jezdni bêdzie mia³a po 2 pasy ruchu. Inwestorem jest GDDKiA w Krakowie. Droga ma byæ gotowa w 2014 roku i ma kosztowaæ 2,5 mld z³otych, z czego po³owê stanowi¹ fundusze unijne. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad zaproponowa³a cztery warianty jej przebiegu, ale wszystkie spotykaj¹ siê z ostrym sprzeciwem mieszkañców Wadowic i Kalwarii Zebrzydowskiej. W Wadowicach pod protestem podpisa³o siê tysi¹c osób. Negatywn¹ decyzjê podjê³a burmistrz Wadowic oraz Miejska Rada. Budowê BDI we wszystkich proponowanych wariantach odrzuci³a tak e Kalwaria Zebrzydowska. *** Stanowisko Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej z dnia 20 listopada 2008r. w sprawie: planowanej budowy Beskidzkiej Drogi Integracyjnej przebiegaj¹cej przez teren Gminy Kalwaria Zebrzydowska. W zwi¹zku z przeprowadzonymi konsultacjami oraz otrzymanymi opiniami i wnioskami wystosowanymi przez mieszkañców Gminy Kalwaria Zebrzydowska, Rada Miejska w Kalwarii Zebrzydowskiej zajmuje nastêpuj¹ce stanowisko: 1 Odrzuca wszystkie 4 warianty przebiegu Beskidzkiej Drogi Integracyjnej przez teren Gminy Kalwaria Zebrzydowska. Wnosi o wrysowanie nowych wariantów przebiegu Beskidzkiej Drogi Integracyjnej przez teren Gminy Kalwaria Zebrzydowska, na nowych aktualnych mapach, z uwzglêdnieniem opinii i wniosków z³o onych przez mieszkañców i przes³anych do Biur Projektowych. Deklaruje dalsz¹ pomoc w opracowywaniu i opiniowaniu przebiegu Beskidzkiej Drogi Integracyjnej przez teren Gminy Kalwaria Zebrzydowska. Uchyla opiniê Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej podjêt¹ na posiedzeniu Sesji w dniu 18 wrzeœnia 2008r., dotycz¹c¹ przebiegu Beskidzkiej Drogi Integracyjnej przez teren Gminy Kalwaria Zebrzydowska. 2 Wykonanie stanowiska powierza siê Burmistrzowi Miasta Kalwaria Zebrzydowska. *** Oœwiadczenie Burmistrza Wadowic z 10 listopada 2008 roku. W zwi¹zku z rozpoczêciem przez Generaln¹ Dyrekcjê Dróg Krajowych i Autostrad w Krakowie konsultacji spo³ecznych dotycz¹cych przebiegu czterech wariantów planowanej trasy BDI przez teren gminy Wadowice, jako Burmistrz Wadowic wyra am negatywn¹ opiniê wobec wszystkich czterech wariantów. aden z dotychczas przedstawionych przez GDDKiA wariantów nie uzyska³ naszej akceptacji, poniewa s¹ niekorzystne dla rozwoju naszej gminy i koliduj¹ one z interesami naszych mieszkañców. W zwi¹zku z tym GDDKiA powinna jak najszybciej przygotowaæ nowe alternatywne warianty przebiegu trasy przez teren gminy Wadowice w oparciu o aktualne podk³ady geodezyjne, a nie jak dotychczas, stare sprzed kilkunastu lat. Ewa Filipiak- burmistrz Wadowic *** Uchwa³a Nr XX/163/2008 Rady Miejskiej w Wadowicach z dnia 12 listopada 2008 roku w sprawie: udzielenia poparcia dla stanowiska Burmistrza Wadowic dotycz¹cego opinii na temat zaproponowanych przez GDDKiA w Krakowie wariantów przebiegu Beskidzkiej Drogi Integracyjnej przez teren gminy Wadowice. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz z póÿn. zm.) Rada Miejska w Wadowicach uchwala, co nastêpuje: 1 W zwi¹zku z rozpoczêciem przez Generaln¹ Dyrekcjê Dróg Krajowych i Autostrad w Krakowie konsultacji spo³ecznych dotycz¹cych przebiegu czterech wariantów planowanej trasy BDI przez teren gminy Wadowice, wyra amy negatywn¹ opiniê wobec wszystkich czterech wariantów. aden z dotychczas przedstawionych przez GDDKiA wariantów nie uzyska³ naszej akceptacji, poniewa s¹ one niekorzystne dla rozwoju naszej gminy i koliduj¹ z interesami naszych mieszkañców. W zwi¹zku z tym stoimy na stanowisku, e GDDKiA powinna jak najszybciej przygotowaæ nowe, alternatywne warianty przebiegu trasy przez teren gminy Wadowice w oparciu o aktualne, a nie jak dotychczas stare sprzed kilkunastu lat, podk³ady geodezyjne. 2 Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Wadowic. 3 Uchwa³a wchodzi w ycie z dniem podjêcia. *** Wojewoda traci cierpliwoœæ. Wojewoda Ma³opolski Jerzy Miller z koñcem ub. roku zaprosi³ wójtów i burmistrzów na spotkanie do Andrychowa, by negocjowaæ w sprawie realizacji tej rz¹dowej inwestycji. Burmistrzowie Wadowic i Kalwarii Zebrzydowskiej na spotkanie nie przybyli. Wojewoda wspomnia³, e samorz¹dy wyczerpa³y ju czas na negocjacje a na ostateczn¹ decyzjê czeka dni. - Nie bêdê ukrywa³, e jeœli w tych dwóch samorz¹dach nie dojdzie do zgody, to ja ze swojego kalendarza tê drogê wykreœlam powiedzia³. Zdaniem Wojewody pieni¹dze przeznaczone na budowê BDI mo na skierowaæ na inne drogi w województwie, którym nie towarzysz¹ protesty. Znaj¹c Wojewodê obietnicy dotrzyma. Je eli tak siê stanie, e do kompromisu nie dojdzie, to nale y s¹dziæ, e za kilka lat ci sami mieszkañcy zaczn¹ pikietowaæ, by w ich mieœcie wyremontowaæ zniszczone drogi. Kto wie czy wówczas znajd¹ siê na ten cel pieni¹dze?

5 Nr 1 Styczeñ Niestety nie tylko tam grunt na czary, gus³a i zabobony, upatrzy³a sobie jedna z nich. A przepis na oszustwo jest prosty. Trzeba tylko przyjœæ do w³aœciwego domu z potrzeb¹ sprzeda y lub zakupu czegokolwiek. Mog¹ to byæ stare opony, nowe kurtki, dywany, garnki, etc. To dopiero tzw. rozeznanie, czy potencjalna ofiara ma pieni¹dze, problemy zdrowotne lub zadawnione waœni rodzinne. Je eli nie chce nic kupiæ lub sprzedaæ, to mo e zdradzi jakie ma problemy? A wszystko mo na zaleczyæ za spraw¹ dobrej wró ki, znachorki, szamanki. Wystarczy tylko mieæ pieni¹dze i... jajka czasem potrzebna jest jeszcze kura lub królik. Po odprawieniu czarów omaszczonych zawiniêtymi w ga³gan pieniêdzmi nale y zaczekaæ parê dni, by móc siêgn¹æ po uwiêzion¹ gotówkê. Ca³y przepis ma jednak istotn¹ wadê! Prawie nikt nie chce siê rozstawaæ na kilka dni ze swoimi pieniêdzmi! Niemal ka dy zaraz po wyjœciu wró kiuzdrowicielki odczuwa nieodpart¹ potrzebê sprawdzenia, czy s¹ jeszcze pieni¹dze w iloœci z³o onej pierwotnie. Tak te zrobi³ wadowiczanin, który poddaj¹c siê czarom zw¹tpi³ w dobre intencje wró ki, niemal natychmiast gdy opuœci³a jego mieszkanie. A zaczê³o siê niewinnie. Pod dom podjecha³ Opel Astra, z którego wysiad³a 40-paroletnia kobieta oferuj¹ca kurtki na sprzeda. Nie wa ne, e na kurtkê gospodarz nie reflektowa³. Wystarczy³o, e zdradzi³ i w domu jest jeszcze chory syn. Oszustka szybko zaproponowa³a czary, które w mig mia³y postawiæ na nogi cierpi¹cego. Wpuszczono j¹ chêtnie do œrodka, podano wszystkie posiadane w domu pieni¹dze, które na oczach w³aœciciela zosta³y zawiniête w przyniesion¹ wczeœniej koszulê, gdzie mia³y spêdziæ nastêpne parê dni. W przypadku jakiegokolwiek wœcibstwa czary mia³y nawet pogr¹ yæ chorego! Wró ka poprosi³a te o niezbêdne w czasie magii jajko oraz... zamkniêcie oczu w czasie kropieniem chorego. Po wyjœciu wró ki tchniêty z³ym przeczuciem gospodarz stwierdzi³ manko w zawartoœci koszuli i szybko zawiadomi³ policjê. Poda³ jakim autem INFORMACJE Sk¹d siê bior¹ wró ki-oszustki? Po ostatnich doniesieniach policyjnych nale a³oby s¹dziæ, e z... Czêstochowy. W ci¹gu nie ca³ego roku, w Ma³opolsce odnotowano przynajmniej trzy takie przypadki. O jednym z nich w Przegini pisaliœmy latem na ³amach G³osu Bocheñskiego. odjecha³a uzdrowicielka zarz¹dzono blokadê drogi. Niestety auto blokadê staranowa³o. Zatrzyma³o siê dopiero po policyjnym poœcigu. W zatrzymanym przez policjê aucie znajdowa³a siê te rodzina uzdrowicielki : 16- letni syn i 21-letnia synowa. Okaza³o siê, e oszustka by³a ju karana. Obecnie toczy siê postêpowanie w sprawie oszukania 5. osób okradzionych na 20 tys. z³otych. Komenda Powiatowa Policji w Wadowicach ostrzega: Na terenie powiatu ego istnieje sta³e zagro enie oszustwami kryminalnymi i czêsto zwi¹zanymi z t¹ kategori¹ przestêpstw - kradzie ami mieszkaniowymi. Za pierwsze trzy kwarta³y 2008r.na terenie powiatu stwierdzono 47 oszustw o charakterze kryminalnym. Poszkodowanymi s¹ najczêœciej osoby samotne, zw³aszcza starsze wiekiem. Sprawcy zwykle podaj¹c siê za pracowników Pomocy Spo³ecznej, Spó³dzielni Mieszkaniowej, hydraulików lub innych us³ugodawców wchodz¹ do wnêtrza budynku czêsto oferuj¹ rzekomo przys³uguj¹ce pieni¹dze, a nastêpnie pod pretekstem ich rozmienienia zdobywaj¹ wiedze na temat miejsca przechowywania oszczêdnoœci. Jedna z osób (sprawców) absorbuje uwagê pokrzywdzonego np. prosz¹c o szklankê wody, mo liwoœæ skorzystania z toalety, w tym czasie drugi sprawca dokonuje kradzie y pieniêdzy, bi uterii itp. Inn¹ metod¹ dzia³ania sprawców, jest telefoniczne podanie siê za krewnego, najczêœciej za wnuczka. Zdarza³o siê, e osoba pokrzywdzona przekaza³a kilka tysiêcy z³otych znajomemu rzekomego wnuczka, który z oczywistych wzglêdów nie móg³ KUBASIAK J.Z. METALOPLASTYKA Wadowice, ul. M. Wadowity 15 balustrady ogrodzenia krzes³a, sto³y kwietniki œwieczniki œwiece ozdobne upominki tel. kom , PROMOCJA ZIMOWA Bank Spó³dzielczy w Kalwarii Zebrzydowskiej LOKAL DO WYNAJÊCIA o pow. 145 m 2 tel lub CA EJ KOLEKCJI JESIEÑ-ZIMA WYPRZEDA WADOWICE ul. Plac Koœciuszki 23 osobiœcie odebraæ pieniêdzy.. Jeszcze siê nie zdarzy³o, aby ktoœ wygra³ z oszustami. Jak ognia nale y unikaæ graj¹cych w trzy kubki lub trzy karty. S¹ to oszukañcze manipulacje. Czasem w celu nak³onienia widzów do gry organizowane s¹ prawdziwe spektakle. Wspólnik ogrywa organizatora, a ich koledzy namawiaj¹ do w³¹czenia siê inne osoby. Mo na te w pobli u spotkaæ kieszonkowców i osobników potrafi¹cych wyrwaæ portfel z rêki. Nie nale y te korzystaæ z tzw. dobrych okazji kupna z³ota lub obcej waluty. S¹ tysi¹ce sposobów naci¹gniêcia naiwnych na kupno tombaku za cenê z³ota i pociêtych równo pasków papieru lub falsyfikatów jako pe³nowartoœciowe dolary czy marki. Nie wolno daæ siê ponieœæ emocjom, zwieœæ pozornym strachem i udawanym poœpiechem. Klasyczna metoda to tzw. przewa³ka : od oszusta podczas zamieszania otrzymujemy rulon, z zewn¹trz którego s¹ prawdziwe pieni¹dze a w œrodku np. wycofane z obiegu lub paski papieru. Nale y strzec siê fa³szywych pieniêdzy i aby nie mieæ z nimi k³opotów nale y poznaæ wszystkie zabezpieczenia. No i wystrzegaæ siê... wró ek, uzdrowicielek, szmanek. (en) LANCKORONA Anio³ Lanckorony W dniu 7 grudnia br. prezes Towarzystwa Przyjació³ Lanckorony Fryderyk Ko bia³ otrzyma³ tytu³ Anio³a Lanckorony. T ytu³ nadawany z inicjatywy Stowarzyszenia Ekologiczno- Kulturalnego Na Bursztynowym Szlaku osobom, które: pokocha³y Lanckoronê, nosz¹ j¹ w sercu, a dobre jej imiê i cudownoœæ poprzez swoje czyny i dzie³a g³osz¹ œwiatu. Nadanie tytu³u poprzedzi³o ods³oniêcie rzeÿby anielskiej w³oskiego artysty Enrico Muscetry Enrico Muscetra, który wykona³ m.in.: Pomnik Je owca w Galipoli, Cz³owieka z wielkim sercem w Martano, czy te Zwiastowanie w Aradeo. Projekt wprowadzenia elementów sztuki wspó³czesnej do przestrzeni lanckoroñskiego Rynku zainicjowa³ Gminny Oœrodek Kultury dziêki wsparciu finansowemu Urzêdu Marsza³kowskiego Województwa Ma³opolskiego. Foto z arch. Towarzystwa Przyjació³ Lanckorony Tekst Laudacji: Najdostojniejszy Panie Fryderyku Zacni Goœcie Szanowni Pañstwo Przypad³ mi w udziale wielki zaszczyt, a równoczeœnie przyjemnoœæ, przedstawienia Pañstwu sylwetki Prezesa Towarzystwa Przyjació³ Lanckorony Pana Fryderyka KoŸbia³a, którego Wójt Gminy Lanckorona i Stowarzyszenie na Bursztynowym Szlaku uhonorowali w tym roku piêknym tytu³em Anio³a Lanckorony. Wiêkszoœæ z nas tu obecnych doskonale zna dzia³alnoœæ spo³eczn¹ i organizatorsk¹ Pana Fryderyka, wiêc tylko krótko opowiem naszym goœciom, kim jest nasz dzisiejszy Anio³. Nie ma przesady w stwierdzeniu, e Pan Fryderyk obecnie jest jednym z najbardziej oddanych spo³eczników w Lanckoronie. W ostatnich latach mieliœmy wielokrotnie okazjê by siê o tym przekonaæ. Spo³eczne zaanga owanie w komitecie gazyfikacyjnym, radzie gminy, w redakcji Kuriera Lanckoroñskiego oraz w samym Towarzystwie Przyjació³ Lanckorony, to dowód na to, e tytu³ Anio³a Lanckorony sk³adamy w najgodniejsze rêce. Pos³u ê siê tu cytatem, który najlepiej charakteryzuje naszego Pana Fryderyka - Anio³y istniej¹ ale nie maj¹ skrzyde³, nazywamy wiêc je przyjació³mi. Panie Prezesie, Drogi Przyjacielu. Dziœ sta³eœ siê Anio³em stuprocentowym i jak najbardziej zas³ugujesz na ten zaszczytny tytu³. O niewielu ludziach mo na powiedzieæ, e uczynili tak wiele dla Lanckorony. Jednak e musisz pamiêtaæ dlaczego dosta³eœ te wspania³e skrzyd³a. Odpowiadam - abyœ móg³ teraz wszêdzie dolecieæ i byæ zawsze z nami. W imieniu Zarz¹du Towarzystwa Przyjació³ Lanckorony dziêkujemy za dotychczasow¹ pracê dla Lanckorony i Towarzystwa ycz¹c Ci wszystkiego najlepszego i kolejnych tak pracowitych i owocnych lat. Andrzej Puka - v-ce prezes Towarzystwa Przyjació³ Lanckorony ABC recytatora 21 stycznia 2009 r., sala kameralna WCK. We œrodê 21 stycznia br. WCK zaprasza dzieci i m³odzie y na warsztaty recytatorskie pt. ABC RECYTATORA : - godz. 10:00 dzieci ze szkó³ podstawowych, - godz. 12:00 gimnazjalistów, - godz. 14:30 m³odzie ze szkó³ ponadgimnazjalnych. Warsztaty poprowadzi specjalista z dziedziny teatru. Uwaga! Udzia³ w warsztatach nale y zg³aszaæ telefonicznie (tel.033/ ). Iloœæ miejsc ograniczona! DZIA REKLAMY ZG OSZENIA tel

6 6 Styczeñ 2009 Nr 1 POWIAT ANDRYCHÓW Wyleczyæ siê z uzale nienia Sztuczne Lodowisko w Rzykach ko³o Andrychowa Dzienny Oddzia³ Terapii Uzale nienia od Alkoholu ju dzia³a. Z dniem 1 stycznia 2009 r. w ramach Wojewódzkiego Szpitala Psychiatrycznego w Andrychowie rozpocz¹³ dzia³alnoœæ Dzienny Oddzia³ Terapii Uzale nienia od Alkoholu. Oferta pomocy skierowana jest do osób maj¹cych problemy z u ywaniem alkoholu. Przyjêcie osoby do Oddzia³u poprzedzone jest wstêpnymi konsultacjami uczestniczy w nich pacjent wraz z najbli szymi cz³onkami rodziny. Konsultacje obejmuj¹: diagnozê zespo³u uzale nienia od alkoholu wraz z okreœleniem stylu i modelu picia, informacjê o leczeniu, ustalenie terminu przyjêcia do oddzia³u oraz opracowanie planu dzia³añ w okresie oczekiwania na rozpoczêcie terapii. Osoby zg³aszaj¹ce siê na konsultacje do Oddzia³u powinny byæ trzeÿwe, mieæ ze sob¹ skierowanie z poradni odwykowej/lekarza pierwszego kontaktu/, dokument to samoœci (PESEL) oraz dokument potwierdzaj¹cy fakt ubezpieczenia. Konieczne jest wczeœniejsze telefoniczne ustalenie terminu konsultacji. Program podstawowy psychoterapii trwa 6-7 tygodni. Pacjenci uczestnicz¹ w zajêciach edukacyjnych i terapeutycznych 5dni w tygodniu, w godzinach (poniedzia³ek pi¹tek). Informacji na temat Oddzia³u, zasad przyjêæ, programu psychoterapii itp. udziela mgr Rafa³ Muranowicz, tel: 033/ /47. Ca³oroczny Oœrodek Wypoczynkowy Czarny Groñ zaprasza na profesjonalnie przygotowane lodowisko na œwie ym powietrzu. Oœrodek zakupi³ specjalny agregat ch³odniczy i wykona³ instalacje zamra- aj¹c¹ wodê, która sk³ada siê z 11. km rurek rozprowadzaj¹cych substancjê ch³odz¹ca. ¹cznie, na lodowisku zmro one bêdzie ok. 50 m3 wody. Na miejscu dzia³a równie wypo yczalnia ³y ew! Ceny biletów: normalny - 6 z³ ulgowy - 4 z³ (za okazaniem legitymacji szkolnej) grupowy - 3 z³ (powy ej 10 osób) Lodowisko czynne jest codziennie w godzinach wejœcie - o pe³nych godzinach czas jazdy: 45 minut. Adres: Su³kowice, Rzyki, Osiedle Praciaki 91. Telefony : 033/ , , KULTURA Miejski Dom Kultury w Andrychowie ul. Szewska 7, tel (niedziela) godz WIE- CZÓR AUSTRIACKI Burmistrz i Rada Miejska Andrychowa, Centrum Kultury i Wypoczynku w Andrychowie, Austriacki Konsulat Generalny w Krakowie, Austriackie Forum Kultury w Krakowie zapraszaj¹ na WIECZÓR AUSTRIACKI Patronat: mgr Christophe Ceska - Konsul Generalny Republiki Austrii Program Wieczoru: Koncert Wiedeñskie przechadzki Wykonawcy: Wioletta Bia³k, Anita Maszczyk, Sabina Olbrich, Patrycy Hauke, Witold Wrona oraz chór, tancerze i orkiestra Gliwickiego Teatru Muzycznego pod dyrekcj¹ Tomasza Biernackiego. Prowadzenie: Pawe³ Gabara, Leszek Mazan. Wystawa Przep³yw - akwarele Angeli Kaisermayer Degustacje. W programie koncertu Wiedeñskie przechadzki znajd¹ siê utwory Johanna Straussa z operetki Baron Cygañski, Franza Lehara z operetki Frasquita, Richarda Heubergera z Balu w operze oraz... niespodzianki. W galerii MDK prezentowane bêd¹ akwarele Angeli Kaisermayer z Lienz we wschodnim Tyrolu w Austrii. Artystka kszta³ci³a siê pod kierunkiem profesora Petera Prandstettera. Zajmuje siê g³ównie technik¹ akwareli. Jej prace by³y wielokrotnie prezentowane na wystawach indywidualnych i zbiorowych. Znajduj¹ siê w licznych zbiorach prywatnych. Stanowi¹ równie w³asnoœæ m.in.: Wydzia³u Kultury Miasta Lienz, Wydzia³u Kultury Rz¹du Tyrolu, zbioru akwarel miasta Slavonski Brod oraz zbioru grafik Muzeum Albertina w Wiedniu. Bilety: 55 z³ - rz¹d 1-10; 46 z³ - rz¹d (œroda) godz XI Gminny Przegl¹d Œpiewamy kolêdy i pastora³ki (org. ZSZ w Inwa³dzie) XVI Regionalny Przegl¹d Zespo³ów Jase³kowych (czwartek, pi¹tek) - Przes³uchania konkursowe (niedziela) - Og³oszenie wyników Przegl¹du i wystêp laureatów Zg³oszenia przyjmowane s¹ w CKiW do 17 stycznia br (wtorek) godz KLUB PODRÓ NIKA Barwy Peru spotkanie ze Stanis³awem Ramianem Odwiedzimy stanowisko archeologiczne kultury sprzed 3000 lat w Chavin de Huantar jak równie Ma³e Galapagos na wyspach Balestas. Z lotu ptaka zobaczymy zagadkowe linie na pustyni p³askowy u Nazca. W stolicy inkaskiego imperium Cusco spotkamy budowle pochodz¹ce z czasów hiszpañskich konkwistadorów oraz odwiedzimy Arequipê, Bia³e Miasto po³o one u stóp trzech wulkanów. Bêdziemy p³ywali ³odzi¹ z trzciny po najwy ej po³o onym jeziorze eglownym na œwiecie Titicaca. Odwiedzimy zabytki inkaskiej kultury w Œwiêtej Dolinie Inków z Machu Picchu na czele. Staniemy na brzegu jednego z najg³êbszych na œwiecie Kanionu Colka. Wstêp wolny. Foto z arch. CKiW Andrychów IMPREZY W POWIECIE Wiejski Dom Kultury w Inwa³dzie (œroda) godz Karnawa³owy Smok Akcja plastyczna dla dzieci w wieku 6 lat (praca w grupach technika ³¹czona) (niedziela) godz Koncert Noworoczny Wystêp goœcinny Miejskiej Orkiestry Dêtej z Andrychowa w WDK (wtorek) godz Damy i rycerze dworu powrót do przesz³oœci Warsztaty plastyczne dla m³odzie y (wykonanie kartonowych postaci technik¹ ³¹czon¹) (sobota) godz Op³atek wspólne biesiadowanie i zabawa taneczna dla doros³ych (organizator: KGW Inwa³d, wspó³organizator: WDK Inwa³d) (wtorek) godz Dzieñ z DZIA REKLAMY ZG OSZENIA tel bibliotek¹ Czytanie bajki J. CH. Andersena pt. Lataj¹cy Kufer przez zaproszonego goœcia dla dzieci (œroda) godz Misie i Ptysie Akcja plastyczna dla dzieci w wieku 3-5 lat (wykonywanie karnawa-³owych masek). Wiejski Dom Kultury w Su³kowicach êgu (czwartek) godz Dyskoteka dyskoteka dla dzieci SP oraz gimnazjum (poniedzia³ek) godz Z ksia k¹ za pan brat w ramach akcji Ca³a polska czyta dzieciom, spotkanie zorganizowane dla dzieci klas I, w programie: czytanie bajki, rebusy, zagadki, kalambury (wtorek) godz Bal nad balami Wykonywanie masek karnawa- ³owych przez dzieci z klas II SP z materia³ów plastycznych (wtorek) godz Wycieczka na basen Wyjazd z grup¹ m³odzie y na basen do Wadowic. Wiejski Dom Kultury w Targanicach (niedziela) godz , Ogrzej mnie Akcja charytatywna zbierania odzie y dla dzieci z najubo szych rodzin w Targanicach (sobota) godz Zabawa karnawa³owa ko³a gospodyñ wiejskich z targanic (wtorek) godz Bal przebierañców dla najm³odszych (sobota) godz Karnawa³owy wieczorek taneczny dla doros³ych Wiejski Dom Kultury w Zagórniku (poniedzia³ek) godz Maska karnawa³owa warsztaty plastyczne dla dzieci (wtorek) godz Spotkanie w krêgu pasjonatów filmu Œwietlica w Rzykach (poniedzia³ek) godz Dyskoteka Dla dzieci i m³odzie y gimnazjalnej (bilet 3 z³ oraz zgoda rodzica) (œroda) godz Dro d ówka dla babci warsztaty kulinarne dla klasy 0 gdzie spotkasz (czwartek) godz Œwiêto babci i dziadka w programie: wystêpy artystyczne oraz s³odki poczêstunek. Wspó³organizator: Przedszkole w Rzykach (niedziela) godz Œwi¹teczne Kolêdowanie - spotkanie dla mieszkañców wsi W programie: wystêpy artystyczne, wspólne kolêdowanie, poczêstunek (sobota) godz Bal ma³ego przebierañca Impreza dla najm³odszych. W programie: wystêpy artystyczne, zabawa z wodzirejem, konkursy, poczêstunek. Bilet 15 z³. (informacja Tel , ) Œwietlica CKiW w Su³kowicach - Bolêcinie Bazyliki rzymskie wêdrówka œladami œw. Filipa Neri. Wystawa rycin ukazuj¹cych historiê siedmiu Bazylik Rzymskich (sobota) godz Nawet anio³y maj¹ swoje do³y - spektakl w wykonaniu dzieci i m³odzie y ze Œwietlicy w Su³kowicach - Bolêcinie. Op³atek dla mieszkañców wsi. - org. KGW w Su³kowicach - Bolêcinie i Œwietlica CKiW w Su³kowicach- Bolêcinie (sobota)godz Wieczorek taneczny dla doros³ych. g³os Wadowice: - Plac Jana Paw³a II, ul. Lwowska, ul. Zatorska - targowisko, Pl. Bohaterów Westerplatte - ul. Jagielloñska, Plac Koœciuszki - Al. Matki Bo ej Fatimskiej Andrychów: - ul. Krakowska, Rynek, ul. Legionów Kalwaria Zebrzydowska: - Rynek, ul. 3 Maja g³os G³os Wadowicki ul. Przewóz 2a Kraków Redakcja nie zwraca tekstów niezamówionych, oraz zastrzega prawo do ich przeredagowania i skracania. Redakcja nie odpowiada za treœæ zamieszczanych og³oszeñ. Rozpowszechnianie materia³ów redakcyjnych bez zgody wydawcy jest zabronione. Redakcja: tel./fax: Dzia³ reklamy - zg³oszenia: tel tel./fax: G³os Wadowicki. Miesiêcznik regionalny. ISSN Wydawca: ABW Graf Group s.c.ul. Przewóz 2, Kraków. Redaktor naczelny: Tomasz Stêpieñ. Druk: Drukarnia Kraków, Adres redakcji: G³os Wadowicki, ul. Przewóz 2a, Kraków. Redakcja: tel./fax: , Dzia³ reklamy: tel , tel./fax: , e- mail:

7 Nr 1 Styczeñ KALWARIA ZEBRZYDOWSKA Spotkania wigilijne POWIAT Z inicjatywy Burmistrza Miasta w Kalwarii Zebrzydowskiej przygotowywano wieczerzê wigilijn¹ dla wszystkich okolicznych samotnych ludzi. W tegorocznej Wigilii, zorganizowanej w restauracji Korona przy wspó³pracy Centrum Kultury Sportu i Turystyki oraz Miejsko-Gminnego Oœrodka Pomocy Spo³ecznej, licznie uczestniczyli emeryci, renciœci i niepe³nosprawni, czêsto znajduj¹cy siê w trudnej sytuacji yciowej. W ten wyj¹tkowy wieczór przy wigilijnym stole spotkali siê z goœæmi: ks. proboszcz Wies³aw Cygan, Burmistrz Miasta, dyrektor CKSiT i kierownik MGOPS. Kolêdy œpiewali chórzyœci prowadzeni przez Renatê Biela i Bogdana Oczkowskiego. Bo onarodzeniowe utwory wykonywa³a kapela U Panka. Op³atek u Pszczelarzy. Przez 10 lat, nieprzerwanie, ma³opolscy pszczelarze pielgrzymuj¹ do Kalwarii Zebrzydowskiej, by spotkaæ siê na tradycyjnym op³atku. Sta³o siê tradycj¹, e w okresie imienin patrona pszczelarzy œw. Ambro ego- biskupa Mediolanu spotykamy siê w Kalwarii. Jest to wyj¹tkowo sprzyjaj¹ce miejsce do pielgrzymowania, dorocznych spotkañ op³atkowych. Z roku na rok uczestniczy nas coraz wiêcej, tak e Bazylika OO. Bernardynów pêka w szwach. Pszczelarze przyje d aj¹ ca³ymi rodzinami i wiadomym mi jest, e co roku wyczekuj¹ tego dnia zainaugurowa³ prezes kalwaryjskiego Ko³a Pszczelarzy Stanis³aw Babiñski. Jak wynika z rachunków organizatorów, z roku na rok op³atek gromadzi coraz wiêcej uczestników. W bie ¹cym roku pszczelarze wraz z rodzinami przybyli z: Krakowa, Mogilan, Libertowa, Suchej Beskidzkiej, Wadowic, Andrychowa, Skawinek, Stryszowa, Wadowic, Kalwarii Zebrzydowskiej, Makowa. Foto z archiwum Urzêdu Miasta Kalwaria Zebrzydowska Figura Jana Paw³a II Jak informuje Architekt Miasta mgr in. arch. Barbara Janewska: Kalwaria Zebrzydowska zawsze mia³a wielkie znaczenie dla Jego Œwi¹tobliwoœci. Jan Pawe³ II by³ mocno zwi¹zany z Kalwari¹, a Kalwaria z nim. Figura Jana Paw³a II zosta³a zaprojektowana i wykonana przez artystów, ksiê y Salezjanów: Leszka Kruczka i Roberta Kruczka. Przypomnijmy e, Kalwaria Zebrzydowska by³a dla Ojca Œwiêtego czymœ wyj¹tkowym, by³a inspiracj¹ w g³oszeniu wielu homilii, zawsze przeje d aj¹c przez miasto zatrzymywa³ siê choæ na chwilê przy koœciele parafialnym, by b³ogos³awiæ mieszkañcom. Wszystkie spotkania z KULTURA Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w Kalwarii Zebrzydowskiej - 15 stycznia - konkurs recytatorski dla uczniów szkó³ podstawowych, gimna-zjalnych i ponadgimnazjalnych, godz. 9:00, Sala Widowiskowa Centrum Kultury, Sportu i Turystyki stycznia - Misterium Bo onarodzeniowe w wykonaniu rodziców dzieci z przedszkola Sióstr Nazaretanek w Kalwarii Zebrzydowskiej, godz.18:00, Sala Widowiskowa Centrum Kultury, Sportu i Turystyki stycznia - wystawienie spektaklu teatralnego Baœñ o Rycerzu Gotfrydzie w Teatrze Ludowym w Krakowie. Smród? W Kalwarii Zebrzydowskiej mieszkañcy uskar aj¹ siê na smród poprodukcyjnych odpadów palonych w piecach okolicznych zak³adów stolarskich i szewskich. Twierdz¹, e zw³aszcza wieczorami nie da siê normalnie oddychaæ. Niestety urzêdy nic tu nie pomog¹. Okazuje siê, e z tym smrodem trzeba bêdzie walczyæ cywilnie - w s¹dzie. Ale eby ze smrodem wygraæ nale y go udokumentowaæ i udowodniæ: kto, gdzie, kiedy i jak. A to mo e niejednego kalwarianina zupe³nie zniechêciæ. Ojcem Œwiêtym mia³y charakter niezwykle pogodny i radosny. Wszyscy prze ywaliœmy te spotkania, a papie by³ wyraÿnie szczêœliwy i bezpoœredni. Przekazywa³ do nas s³owa: Pozdrówcie Kalwariê... Cieszê siê... ja pamiêtam o Kalwarii. Pozdrówcie Bernardynów z Kalwarii paÿdziernika 1996 roku Rada Miejska w Kalwarii Zebrzydowskiej jednog³oœnie przyjê³a uchwa³ê o nadaniu godnoœci Honorowego Obywatela Miasta Kalwaria Zebrzydowska Papie owi Janowi Paw³owi II, który wrêczono Jego Œwi¹tobliwoœci dok³adnie w ósm¹ rocznicê Jego pielgrzymowania jako G³owy Koœcio³a Katolickiego do Kalwarii Zebrzydowskiej. Re. Jaros³awa Szwec - aktor Teatru Ludowego w Krakowie. Aktorami przedstawienia s¹: uczestnicy Warsztatu Terapii Zajêciowej dzia³aj¹cego przy Domu Pomocy Spo³ecznej Zakonu O.O. Bonifratrów w Zebrzydowicach, uczniowie Liceum w Zespole Szkó³ i Placówek Oœwiatowych im. M. Kopernika w Kalwarii Zebrzydowskiej oraz uczniowie Gimnazjum w Zespole Szkó³ nr 3 w Przytkowicach. Spektakl zosta³ przygotowany przez Warsztat Terapii Zajêciowej w Zebrzydowicach w partnerstwie z Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w Kalwarii Zebrzydowskiej. W ramach realizacji zadania publicznego pt. Teatr integracyjny. Zdejmijmy maski uzyska³ dofinansowanie Województwa Ma³opolskiego w otwartym konkursie ofert MECENAT MA OPOLSKI" - 21 stycznia- spotkanie dla Akademii Wczeœniej Urodzonych - temat: Drzewka bonsai- hodowla i pielêgnacja, wyk³ad poprowadzi p. Marek Bednarczyk,- godz. 17:00, sala na I piêtrze obiektu noclegowego Radwanita (dawny hotel Kalwarianka ) stycznia - konkurs kolêd i pastora³ek dla uczniów szkó³ podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, godz. 9:00, Sala Widowiskowa Centrum Kultury, Sportu i Turystyki stycznia Jase³ka w wykonaniu uczniów ZS w Brodach,godz. 16:00, Sala Widowiskowa Centrum Kultury, Sportu i Turystyki. Maj¹c na uwadze naukê i przes³anie Ojca Œwiêtego, Jego pamiêæ w nas, narodzi³ siê pomys³ zaakcentowania zwi¹zków papie a z mieszkañcami naszego miasta. Nauki i przes³ania jakie zostawi³ Ojciec Œwiêty w OjczyŸnie i Kalwarii Zebrzydowskiej wszystkich nas zobowi¹zuj¹. By³y inspiracj¹ licznych inicjatyw spo³ecznych takich jak: - powo³anie Stowarzyszenia Pomocy M³odym im. Jana Paw³a II - udzielanie pomocy stypendialnej m³odym, zdolnym ludziom ze szkó³ podstawowych, gimnazjalnych ponad gimnazjalnych i studentom z terenu gminy Kalwaria Zebrzydowska, - wspieranie uzdolnionych m³odych ludzi poprzez konkursy organizowane przez Centrum Kultury Sportu i Turystyki w Kalwarii Zebrzydowskiej. - Dni Papieskie organizowane przez Parafialny Klub Sportowy œw. Józef pomoc biednym i ubogim Upamiêtnieniem i uhonorowaniem Papie a Polaka bêdzie równie figura Jana Paw³a II w Rynku, obok koœcio³a parafialnego pw. œw. Józefa. Figura Jana Paw³a II - rzeÿba wykonana w technice stiukowej metod¹ narzutow¹ na konstrukcji z materia³ów syntetycznych. Przed po³o eniem polichromii olejnej ca³oœæ zostanie nas¹czona preparatami wzmacniaj¹cymi pow³okê. Poniewa stiuk nie jest Notatki z radiowozu Kradzie z w³amaniem do altany Andrychów. W okresie od r. na terenie ogródków dzia³kowych n/n sprawca po uprzednim wybiciu szyby w oknie przedosta³ siê do wnêtrza altany sk¹d skrad³ wiertarkê m-ki technipro bdb czym spowodowa³ straty w wysokoœci 250 z³. Kradzie pompy Witanowice. W okresie od r. n/n sprawca dokona³ kradzie y pompy wtryskowej z ci¹gnika Ursus C360 znajduj¹cej siê na nie ogrodzonej posesji pod otwart¹ wiat¹ o wartoœci 800 z³. W³amanie do mieszkania Andrychów. W dniu r. pomiêdzy n/n sprawca wykorzystuj¹c nieobecnoœæ domowników w³ama³ siê do mieszkania poprzez wywa enie drzwi balkonowych i po penetracji pomieszczeñ skrad³ wyroby ze z³ota / ³añcuszki, 4 szt. kolczyków, bransoletkê/ oraz srebro / ³añcuszki/ pieni¹dze w ró nej walucie, 700 koron czeskich, 500 koron s³owackich, 100euro, 200 dolarów, kluczyki zapasowe od samochodu Opel Vectra. Suma strat z³. Kradzie w posesji Zawadka. W dniu r. n/n sprawca wykorzystuj¹c nieobecnoœæ domowników wszed³ do posesji najprawdopodobniej poprzez otwarte okno w ³azience na parterze posesji,dokona³ penetracji pomieszczeñ budynku i skrad³ 6 szt. wiatrówek ró nych marek oraz replikê pistoletu ska³kowego. Suma strat z³. Ujawnienie narkotyków Roczyny. W dniu r. f-sze KP Andrychów zatrzymali dwóch mê czyzn w wieku 19 i 25 lat, którzy w samochodzie Fiat 126P pod wycieraczk¹ posiadali woreczek z suszem o wygl¹dzie marihuany, oraz szklan¹ lufkê. Sprawców osadzono w Policyjnej Izbie Zatrzymañ KP Andrychów. Kradzie z w³amaniem Su³kowice. W dniu r. f-sze KP Andrychów zatrzymali na gor¹cym uczynku dwóch nieletnich w wieku 14 lat, którzy dokonali kradzie y z w³amaniem do materia³em wodoodpornym, dlatego figura bêdzie umieszczona w obudowie zabezpieczaj¹cej przed niesprzyjaj¹cymi warunkami atmosferycznymi. Forma architektoniczna obudowy (kapliczki) zosta³a zaprojektowana w sposób nawi¹zuj¹cy do architektury koœcio³a parafialnego p.w. œw. Józefa w Rynku w Kalwarii Zebrzydowskiej. Koszt figury wynosi z³. Koszt kapliczki wynosi z³. domu letniskowego w Su³kowicach. Sprawcy skradli g³oœnik, lampki, bombki choinkowe. Wartoœæ skradzionego mienia 50 z³. Uszkodzenie mienia Babica. W dniu r. f-sze KPP Wadowice zatrzymali trzech sprawców w wieku 18, 20 i 21 lat, którzy pos³uguj¹c siê pistoletem wiatrówka dokonali uszkodzenia mienia: rozbicia szyby w oknie w posesji w miejscowoœci Babica oraz tylnej szyby w samochodzie Ford Fiesta. Suma strat 600 z³. Sprawcy osadzeni w Policyjnej Izbie Zatrzymañ KP Andrychów. Rozbój Andrychów. W dniu r. trzech n/n sprawców ubranych w ciemne bluzy z kapturami zas³aniaj¹cymi twarz bdb zadaj¹c kilka uderzeñ piêœciami w g³owê bêd¹cemu w stanie nietrzeÿwoœci mê czyÿnie lat 23 doprowadzili go do stanu bezbronnoœci, nastêpnie przeszukali go i skradli mu telefon Nokia bdb, telefon marki Samsung bdb, portfel z zawartoœci¹ dowodu osobistego, kart kredytowych Banku PKO oraz Œl¹skiego, pieni¹dze w kwocie 450 z³. Po dokonaniu rozboju sprawcy zbiegli. Pokrzywdzony zosta³ przewieziony do Szpitala Rejonowego w Wadowicach. Oszustwo internetowe Wadowice. W dniu r., kobieta (lat 20) z³o y³a zawiadomienie, z treœci, którego wynika, e na aukcji internetowej Allegro wp³aci³a kwotê 110 z³ za bluzê mêsk¹, której do chwili obecnej nie otrzyma³a. dalszy ci¹g na str. 8»

8 8 Styczeñ 2009 Nr 1 KEBAB na Cichej tel: A.M.B. Fatimskiej 11 Wadowice BRZE NICA Gminne potyczki matematyczne w ZSP Brzeznicy 15 grudnia w ZSP-Gimnazjum z BrzeŸnicy odby³ siê konkurs matematyczny Gminne Potyczki Matematyczne, przeznaczony dla uczniów klas pierwszych gimnazjum gminy BrzeŸnica. C elem konkursu by³o miêdzy innymi podnoszenie poziomu umiejêtnoœci, stosowanie wiedzy matematycznej, rozwijanie twórczego myœlenia, zachêcanie do nauki uczniów matematycznie uzdolnionych, jak i motywowanie nauczycieli do pracy z m³odymi pasjonatami. W konkursie wziê³o udzia³ 24 uczniów, którzy pracowali w dwuosobowych zespo³ach. Uczestnicy rozwi¹zywali po trzy zestawy zadañ. Musieli równie wykazaæ siê umiejêtnoœci¹ rozwi¹zywania zagadek, rebusów, ³amig³ówek i krzy ówek matematycznych. Lista laureatów przedstawia siê Góra grosza W dniach od 27 listopada do 5 grudnia 2008 r. Samorz¹d Uczniowski S P w BrzeŸnicy zorganizowa³ i SPECJALISTYCZNE GABINETY LEKARSKIE Lek. Med. Witold Kolber Specjalista chirurg tel Konsultacje w zakresie: - chirurgii ogólnej naczyñ - rektoskopia - chirurgia upiêkszaj¹ca Wype³nianie: JUVEDERM RESTYLANE i inne wype³niacze Fotoodm³adzanie zwalczanie zmarszczek, nadpotliwoœci BOTOX Laserowe zamykanie naczyñ w³osowatych, paj¹czków naczyniowych, innych przebarwieñ oraz zbêdnego ow³osienia DIAGNOSTYKA USG: - jamy brzusznej - tarczycy - piersi Przyjmuje: - Neurocentrum Wadowice - Jaroszowice wtorki i pi¹tki rejestracja (033) Andrychów ul. Rynek 26a, wtorki i pi¹tki po wczeœniejszej rejestracji nastêpuj¹co: 1 miejsce-filip Sz. i Mi³osz G. Gimnazjum w ¹czanach 2 miejsce-kinga B. i Sylwia U. Gimnazjum w BrzeŸnicy 3 miejsce-barbara M. i Anna K. Gimnazjum w BrzeŸnicy Laureaci otrzymali dyplomy oraz nagrody. Patronem konkursu by³o Gdañskie Wydawnictwo Oœwiatowe, któremu serdecznie dziêkujemy za wsparcie uczniowskich zmagañ. Specjalne podziêkowanie nale y siê Pani Dyrektor ZSP w BrzeŸnicy - mgr Annie Lang, która zadba³a o sfinansowanie nagród dla zwyciêzców. przeprowadzi³ zbiórkê pieniêdzy w ramach ogólnopolskiej akcji Góra Grosza. Grosiki sypa³y siê hojnie, a ca³a ich góra przeznaczona zostanie na pomoc dla najbiedniejszych dzieci, które pozbawione zosta³y przez los tego co najcenniejsze - kochaj¹cych rodzin. Zbieraniu pieniêdzy towarzyszy³ konkurs na najpiêkniejszy plakat o tematyce zwi¹zanej z akcj¹. Na szczególne wyró nienie zas³u y³y prace Karola Hor¹ ego i Bartka Antosa z kl. II, a tak e Edyty Œliwy i Eli WoŸniczki z klasy VI. Zwyciêzcom konkursu gratulujemy, a wszystkim dziêkujemy za udzielone wsparcie. Samorz¹d Uczniowski SP Lek. Med. Alicja Kolber Specjalista ginekolog-po³o nik Przyjmuje w zakresie: - ginekologii i po³o nictwa - USG ginekologiczno po³o nicze w tym endowaginalne - cytologia - opieka nad kobiet¹ ciê arn¹ Przyjmuje: Andrychów ul. Rynek 26a poniedzia³ki i czwartki po wczeœniejszej rejestracji telefonicznej Rejestracja telefoniczna od poniedzia³ku do pi¹tku w godz REKLAMA Wykopy - pod domy jednorodzinne - pod fundamenty - pod szamba - pod sieæ wodoci¹gow¹ i kanalizacyjn¹ Wadowice, Jaroszowice 243a tel Uczennica Gimnazjum z BrzeŸnicy - Anna Grzesiek z klasy III b zosta³a wyró niona w konkursie literackim Przyroda jak ksiêga. Wyró nienie odebra³a osobiœcie wraz ze swoj¹ opiekunk¹, nauczycielka biologii pani¹ Ann¹ Danek w Warszawie. Konkurs literacki Przyroda jak ksiêga by³ czêœci¹ projektu Przyroda uczy najpiêkniej. Mog³y do niego przyst¹piæ spo³ecznoœci lokalne, szko³y, placówki oœwiatowe, kluby osiedlowe inne stowarzyszenia i fundacje zainteresowane w³asnym œrodowiskiem, by opowiedzieæ wszystkim, jak w MAGMED S.C. Sprzêt ortopedyczny i rehabilitacyjny realizacja wniosków lekarskich NFZ SKLEP MEDYCZNY Andrychów ul. Krakowska 92 tel Biuro Handlowe Salon Sprzeda y Kraków, ul. Olszañska 7a tel./fax: Przyroda jak ksiêga Notatki z radiowozu» dokoñczenie ze str. 7 swoich lokalnych spo³ecznoœciach troszcz¹ siê o przyrodê, œrodowisko, w³asne zdrowie i pozostawione przez przodków dziedzictwo kulturowe. Projekt by³ przeprowadzamy od 1 lipca do 31 grudnia 2008 roku i realizowany w ramach Funduszu Inicjatyw Obywatelskich, jako element Roku Przyrody w PTTK. W ramach projektu realizowane by³y konkursy: konkurs literacki Przyroda jak ksiêga, konkurs plastyczny Przyroda malowana, konkurs fotograficzny Przyroda wokó³ nas Adresatami konkursów by³a m³odzie szkó³ i placówek oœwiatowych, Szkolne Ko³a Turystyczno-Krajoznawcze, osiedlowe domy kultury. Konkursy przygotowane by³y wspólnie z Komisjami statutowymi dzia³aj¹cymi przy Zarz¹dzie G³ównym PTTK. Swym zasiêgiem objê³y ca³¹ Polskê. Tak o swojej wyprawie do Warszawy mówi Anna Grzesiek: Wycieczka odby³a siê 18 grudnia, tu po moich urodzinach, by³ to wiêc œwie y prezent urodzinowy. Gdy dojechaliœmy na miejsce widok Warszawy by³ niesamowity. Pa³ac Kultury, piêknie przyozdobiony œwi¹tecznymi ozdobami wywar³ na mnie ogromne znaczenie. Kiedy dojechaliœmy na Krakowskie Przedmieœcia nawet nie wyobra a³am sobie, e mog³abym zobaczyæ Pa³ac Namiestnikowski, czy Plac Józefa Pi³sudskiego. Ta wycieczka Kradzie z w³amaniem usi³owanie - Su³kowice. W okresie dn r do dn r, nn. poprzez wybicie szyby w drzwiach sprawca usi³owa³ dokonaæ w³amanie do budynku w budowie lecz zamierzonego celu nie osi¹gn¹³ poniewa zosta³ sp³oszony przez alarm. Znêcanie siê nad rodzin¹ Inwa³d r, f-sze KP Andrychów zatrzymali sprawcê, który bêd¹c w stanie nietrzeÿwym ( 0,82 i 0,78 mg/l )wszcz¹³ awanturê domow¹ w trakcie której zniszczy³ wyposa enie mieszkania, grozi³ pozbawieniem ycia oraz znêca³ siê psychicznie i fizycznie nad swoj¹ on¹. Sprawca osadzony w PDOZ KP Andrychów. Znêcanie siê nad rodzin¹ Frydrychowice r, f-sze KP Andrychów zatrzymali sprawcê, który wszcz¹³ awanturê domow¹ w trakcie której znêca³ siê psychicznie nad swoj¹ on¹, grozi³ jej przy u yciu no a stwarzaj¹c zagro enie dla jej ycia i zdrowia. Sprawca osadzony w PDOZ KP Andrychów. Kradzie z w³amaniem Kalwaria Zebrzydowska. W dniu r w godz nn. sprawca po uprzednim wywa eniu drzwi balkonowych przedosta³ siê do wnêtrza budynku mieszkalnego, gdzie po penetracji pomieszczeñ dokona³ kradzie y pieniêdzy w kwocie 50 z³, 350 USD oraz pilota do telewizora ³¹cznej wartoœci 1200 z³. GroŸby karalne Jaszczurowa. W dniu r w godz sprawca kierowa³ groÿby pozbawienia ycia wobec swojej ony, a groÿby te wzbudzi³y obawê ich spe³nienia. Kradzie z w³amaniem do budynku Wadowice. W dniu r sprawca po podwa eniu okna na parterze budynku, przedosta³ siê do wnêtrza i po penetracji pomieszczeñ dokona³ kradzie y: pieniêdzy, bi uterii, telefonów komórkowych, komputera. Uszkodzenie mienia Wadowice. W okresie od r do r sprawca dokona³ rozbicia dwóch szyb w drzwiach oraz przeciêcia pasów bezpieczeñstwa w sa-mochodzie FIAT TIPO powoduj¹c straty w wysokoœci 400 z³ na szkodê mieszkañca Wadowic. Ciê kie uszkodzenie cia³a ze skutkiem œmiertelnym Andrychów. W nocy 31/ r. S¹d Rejonowy w Wadowicach na wniosek Prokuratury Rejonowej w Wadowicach zastosowa³ w dniu 2 stycznia 2009 œrodek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres 3 miesiêcy wobec 21-letniego mê czyzny mieszkañca Andrychowa, który dopuœci³ siê w/w czynu. BIELSKO-BIA A WADOWICE CIESZYN YWIEC zapisy tylko w LUTYM!!! chyba dzia³a siê na jawie, bo dalej nie mogê w to uwierzyæ. Nastêpnie znalaz³yœmy miejsce rozdania nagród. Rozpoczê³o siê ono o godzinie 11:30 uroczystym przemówieniem prezesa PTTK-(Polskie Towarzystwo Turystyczno Krajoznawcze). Kolejnym punktem by³o rozdanie nagród w poszczególnych kategoriach konkursu. Wszyscy z uœmiechami dumnie wêdrowali po odbiór wymarzonej nagrody oraz po gratulacje tak wysokiej rangi. Dla mnie to wyró nienie mia³o szczególne znaczenie,poniewa punktowa³o w ostatecznej rekrutacji do szko³y œredniej. Ostatnim punktem tej wyprawy by³y pami¹tkowe zdjêcia i gor¹cy poczêstunek. Powrót do domu z nagrodami by³ odpoczynkiem. Poci¹g z powrotem w Krakowie przyby³ na godzinê 19:10. Dziêki temu konkursowi mog³am poznaæ zak¹tki Warszawy oraz doœwiadczyæ tak mi³ego aktu koñcz¹cego konkurs, którym by³o wrêczenie nagród. Kradzie z w³amaniem do nowobudowanego budynku Tomice r. sprawca po wybiciu szyby w oknie przedosta³ siê do wnêtrza nowobudowanego budynku, z którego dokona³ kradzie y kabla elektrycznego wartoœci 400 z³ na szkodê mieszkañca Tomic. GroŸby karalne Wadowice r. 45 letni mieszkaniec Wadowic bêd¹c w stanie nietrzeÿwym grozi³ pozbawieniem ycia swojej onie, ponadto od 5 lat znêca siê nad ni¹ psychicznie i fizycznie. Otrucie psa Roczyny. W okresie od r. godz n/n sprawca w nieustalony sposób dokona³ otrucia psa na szkodê pokrzywdzonej Kradzie z w³amaniem do budynku gospodarczego Targanice. W okresie od r. do r. n/n sprawca po uprzednim przeciêciu skobla kraty zabezpieczaj¹cej wejœcie i wy³amaniu drzwi przedosta³ siê do wnêtrza domku, z którego zabra³ w celu przyw³aszczenia kosmetyki, elektryczn¹ maszynkê do golenia, latarkê, lampê oœwietleniow¹ i arówki o ³¹cznej wartoœci 800 z³. Kradzie z w³amaniem do samochodu Wadowice. W okresie od r. sprawca po uprzednim wybiciu szyby w lewych tylnych drzwiach samochodu Mitsubishi Carisma dokona³ kradzie y radia Blaupunkt o wartoœci 700 z³ czym spowodowa³ ³¹czne straty w wysokoœci 1000 z³.

Zarząd Stowarzyszenia na Rzecz Wspierania Rozwoju Dzieci i Młodzieży FORTITUDO oraz Dyrekcja Zespołu Szkół Nr 2 w Łęcznej

Zarząd Stowarzyszenia na Rzecz Wspierania Rozwoju Dzieci i Młodzieży FORTITUDO oraz Dyrekcja Zespołu Szkół Nr 2 w Łęcznej Zarząd Stowarzyszenia na Rzecz Wspierania Rozwoju Dzieci i Młodzieży FORTITUDO oraz Dyrekcja Zespołu Szkół Nr 2 w Łęcznej serdecznie zapraszają do udziału w imprezie Dzień Integracji 2016 pod hasłem,,moja

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XIX/170/2012 RADY MIEJSKIEJ w KOZIENICACH z dnia 29 marca 2012 r.

UCHWAŁA Nr XIX/170/2012 RADY MIEJSKIEJ w KOZIENICACH z dnia 29 marca 2012 r. UCHWAŁA Nr XIX/170/2012 RADY MIEJSKIEJ w KOZIENICACH z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie zasad udzielania stypendiów o charakterze motywującym ze środków Gminy Kozienice. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU CZYTELNIK ROKU 2014/2015

REGULAMIN KONKURSU CZYTELNIK ROKU 2014/2015 REGULAMIN KONKURSU CZYTELNIK ROKU 2014/2015 I. Postanowienia ogólne 1. Organizator konkursu Organizatorami konkursu są Urząd Miasta Krakowa, cztery miejskie biblioteki publiczne Krakowa: Krowoderska Biblioteka

Bardziej szczegółowo

S T A T U T Centrum Kultury i Wypoczynku w Andrychowie

S T A T U T Centrum Kultury i Wypoczynku w Andrychowie Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXI-186-08 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 29.05.2008 roku S T A T U T Centrum Kultury i Wypoczynku w Andrychowie ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne 1 1. Centrum Kultury i

Bardziej szczegółowo

STATUT FUNDACJI ŚCIĘGOSZÓW. Postanowienia ogólne

STATUT FUNDACJI ŚCIĘGOSZÓW. Postanowienia ogólne STATUT FUNDACJI ŚCIĘGOSZÓW Postanowienia ogólne 1 1. Fundacja pod nazwą Fundacja Ścięgoszów, zwana dalej Fundacją ustanowiona przez Łukasza Perkowskiego Olgę Sobkowicz zwanych dalej fundatorami, aktem

Bardziej szczegółowo

. Wiceprzewodniczący

. Wiceprzewodniczący Uchwała Nr 542/LVI/2014 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 30 stycznia 2014 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniego Programu Osłonowego w zakresie pomocy społecznej Pomoc w zakresie dożywiania w mieście Ostrołęka

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzêdowy. zamieszkuj¹cych na sta³e na terenie Województwa Wielkopolskiego. og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego.

Dziennik Urzêdowy. zamieszkuj¹cych na sta³e na terenie Województwa Wielkopolskiego. og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego. Województwa Wielkopolskiego Nr 155 16966 3416 UCHWA A Nr XII/178/2007 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia 24 wrzeœnia 2007 r. w sprawie: zasad udzielania stypendiów dla uczniów, s³uchaczy i studentów

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO Król Maciuś I w moim świecie

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO Król Maciuś I w moim świecie REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO Król Maciuś I w moim świecie Regulamin Konkursu Plastycznego dla przedszkolaków oraz uczniów szkół podstawowych Król Maciuś I w moim świecie 1. Organizator 1. Organizatorem

Bardziej szczegółowo

Jakość oferty edukacji kulturalnej w Warszawie Raport z badania

Jakość oferty edukacji kulturalnej w Warszawie Raport z badania Jakość oferty edukacji kulturalnej w Warszawie Raport z badania Wydział Badań i Analiz Centrum Komunikacji Społecznej Urząd m.st. Warszawy Warszawa, grudzień 2014 r. Informacje o badaniu Cel badania: diagnoza

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Start up Award 9. Forum Inwestycyjne 20-21 czerwca 2016 r. Tarnów. Organizatorzy Konkursu

Regulamin Konkursu Start up Award 9. Forum Inwestycyjne 20-21 czerwca 2016 r. Tarnów. Organizatorzy Konkursu Regulamin Konkursu Start up Award 9. Forum Inwestycyjne 20-21 czerwca 2016 r. Tarnów 1 Organizatorzy Konkursu 1. Organizatorem Konkursu Start up Award (Konkurs) jest Fundacja Instytut Studiów Wschodnich

Bardziej szczegółowo

Regulamin. I edycji. Konkursu Teatralnego. Gdyńskie Centrum Filmowe, 28-30 września 2016 roku.

Regulamin. I edycji. Konkursu Teatralnego. Gdyńskie Centrum Filmowe, 28-30 września 2016 roku. Regulamin I edycji Konkursu Teatralnego Gdyńskie Centrum Filmowe, 28-30 września 2016 roku. 1. Organizator Organizatorami Festiwalu są: A) Stowarzyszenie Scena Kultury B) Miasto Gdynia 2. Miejsce oraz

Bardziej szczegółowo

KONKURS NA NAJLEPSZE LOGO

KONKURS NA NAJLEPSZE LOGO KONKURS NA NAJLEPSZE LOGO Stowarzyszenie Unia Nadwarciańska ogłasza konkurs na logo. Regulamin konkursu: I. POSTANOWIENIA WSTĘPNE 1. Regulamin określa: cele konkursu, warunki uczestnictwa w konkursie,

Bardziej szczegółowo

STATUT FUNDACJI CHCEMY POMAGAĆ Postanowienia ogólne

STATUT FUNDACJI CHCEMY POMAGAĆ Postanowienia ogólne STATUT FUNDACJI CHCEMY POMAGAĆ Postanowienia ogólne 1 1. Fundacja pod nazwą Chcemy Pomagać, zwana dalej Fundacją, ustanowiona przez: Piotra Sołtysa zwanego dalej fundatorem, aktem notarialnym sporządzonym

Bardziej szczegółowo

Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego. w sprawie stypendiów dla osób zajmujących się twórczością artystyczną i upowszechnianiem kultury.

Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego. w sprawie stypendiów dla osób zajmujących się twórczością artystyczną i upowszechnianiem kultury. identyfikator /6 Druk nr 114 UCHWAŁY NR... Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego z dnia... w sprawie stypendiów dla osób zajmujących się twórczością Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 9 i art. 18 ust. 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

U C H W A Ł A Nr IX/27/2015 Rady Miejskiej w Koprzywnicy z dnia 12 marca 2015 roku

U C H W A Ł A Nr IX/27/2015 Rady Miejskiej w Koprzywnicy z dnia 12 marca 2015 roku U C H W A Ł A Nr IX/27/2015 Rady Miejskiej w Koprzywnicy z dnia 12 marca 2015 roku w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2015 rok. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzêdowy. zawodników amatorów osi¹gaj¹cych wysokie wyniki sportowe we wspó³zawodnictwie miêdzynarodowym lub krajowym

Dziennik Urzêdowy. zawodników amatorów osi¹gaj¹cych wysokie wyniki sportowe we wspó³zawodnictwie miêdzynarodowym lub krajowym Województwa Wielkopolskiego Nr 127 13535 2351 UCHWA A Nr XVIII/152/08 RADY POWIATU GOSTYÑSKIEGO z dnia 26 czerwca 2008 r. w sprawie: zasad i trybu przyznawania, wstrzymywania i cofania oraz wysokoœci stypendiów

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU..Pilanie dbaj¹ o zasady i zawsze segreguj¹ odpady"

REGULAMIN KONKURSU..Pilanie dbaj¹ o zasady i zawsze segreguj¹ odpady REGULAMIN KONKURSU..Pilanie dbaj¹ o zasady i zawsze segreguj¹ odpady" 1 Postanowienia ogólne ORGANIZATORZY Organizatorem konkursu jest Miejski Zak³ad Oczyszczania Wysypisko z siedzib¹ w Pile, ul. Kusociñskiego

Bardziej szczegółowo

1. Od kiedy i gdzie należy złożyć wniosek?

1. Od kiedy i gdzie należy złożyć wniosek? 1. Od kiedy i gdzie należy złożyć wniosek? Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego będzie można składać w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Puławach. Wnioski będą przyjmowane od dnia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KOMISJI SEDZIOWSKIEJ PODOKRĘGU PIŁKI NOŻNEJ W

REGULAMIN KOMISJI SEDZIOWSKIEJ PODOKRĘGU PIŁKI NOŻNEJ W REGULAMIN KOMISJI SEDZIOWSKIEJ PODOKRĘGU PIŁKI NOŻNEJ W ŻABNIE 1 Kolegium Sędziów Podokręgu Piłki Nożnej w Żabnie (zwane dalej KS PPN) jest społecznym organem sędziów piłki nożnej i działa zgodnie z niniejszym

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XV/90/2015 Rady Gminy Lipusz z dn. 28 grudnia 2015 r. Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2016

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XV/90/2015 Rady Gminy Lipusz z dn. 28 grudnia 2015 r. Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2016 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XV/90/2015 Rady Gminy Lipusz z dn. 28 grudnia 2015 r. Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2016 Wstęp I. Podstawy prawne II. Diagnoza problemu III. Cel i zadania

Bardziej szczegółowo

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Komisji Edukacji Narodowej w Warszawie Filia w Nowym Dworze Mazowieckim

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Komisji Edukacji Narodowej w Warszawie Filia w Nowym Dworze Mazowieckim K o n k u r s WYDAJEMY WŁASNĄ KSIĄŻKĘ I GAZETĘ O Baśce Murmańskiej ó s m a e d y c j a 2012/2013 Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Komisji Edukacji Narodowej w Warszawie Filia w Nowym Dworze Mazowieckim

Bardziej szczegółowo

Organizowanego przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego w ramach IV Forum Funduszy Europejskich

Organizowanego przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego w ramach IV Forum Funduszy Europejskich Regulamin Ogólnopolskiego Konkursu na Prezentację Multimedialną dla uczniów szkól gimnazjalnych pt. Moje Miejsce w Europie Organizowanego przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego w ramach IV Forum Funduszy

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu na logo programu Start In Poland

Regulamin konkursu na logo programu Start In Poland Regulamin konkursu na logo programu Start In Poland 1. Organizator konkursu Organizatorem konkursu jest: Ministerstwo Rozwoju Plac Trzech Krzyży 3/5 00-507 Warszawa 2. Przedmiot konkursu Przedmiotem konkursu

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Kurs Stylizacji z Agata Meble

Regulamin konkursu Kurs Stylizacji z Agata Meble Regulamin konkursu Kurs Stylizacji z Agata Meble I Postanowienia ogólne 1. Regulamin określa zasady konkursu (zwanego dalej konkursem ), przeprowadzanego na łamach miesięcznika M jak Mieszkanie w terminie

Bardziej szczegółowo

Innowacja pedagogiczna Z Babcią i Dziadkiem przez świat w placówkach przedszkolnych z terenu Gminy Wodzisław

Innowacja pedagogiczna Z Babcią i Dziadkiem przez świat w placówkach przedszkolnych z terenu Gminy Wodzisław Innowacja pedagogiczna Z Babcią i Dziadkiem przez świat w placówkach przedszkolnych z terenu Gminy Wodzisław Od listopada 2015r. w placówkach przedszkolnych z terenu Gminy Wodzisław m.in. w Przedszkolu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO PT. MOJA WIEŚ W EUROPIE

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO PT. MOJA WIEŚ W EUROPIE REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO PT. MOJA WIEŚ W EUROPIE Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Europa inwestująca w obszary wiejskie Przedsięwzięcie współfinansowane ze środków Unii

Bardziej szczegółowo

Pan/Pani Dyrektor Zespołu Szkół

Pan/Pani Dyrektor Zespołu Szkół KOMENDA POWIATOWA POLICJI Nowy Tomyśl, dnia 12.03.2013 r. W NOWYM TOMYŚLU WYDZIAŁ PREWENCJI L.dz E-DK-0151-4/10 Pan/Pani Dyrektor Zespołu Szkół Podejmując inicjatywę w ramach ogólnopolskiej kampanii Bezpieczna

Bardziej szczegółowo

RAJD ROWEROWY Rowerowy piknik integracyjny

RAJD ROWEROWY Rowerowy piknik integracyjny PUBLICZNE GIMNAZJUM NR 1 im. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ W SIEDLCACH RAJD ROWEROWY Rowerowy piknik integracyjny 7 czerwca 2014 r. Rajd skierowany jest do nauczycieli szkół gimnazjalnych Miasta Siedlce,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLI/447/2013 RADY MIEJSKIEJ GÓRY KALWARII. z dnia 28 maja 2013 r.

UCHWAŁA NR XLI/447/2013 RADY MIEJSKIEJ GÓRY KALWARII. z dnia 28 maja 2013 r. UCHWAŁA NR XLI/447/2013 RADY MIEJSKIEJ GÓRY KALWARII z dnia 28 maja 2013 r. w sprawie przyjęcia programu działań wspierających rodziny wielodzietne zamieszkałe na terenie Gminy Góra Kalwaria Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Prezentacja Twórczości Artystycznej Dzieci i Młodzieży Miasta i Gminy Września TALENTY 2016

Prezentacja Twórczości Artystycznej Dzieci i Młodzieży Miasta i Gminy Września TALENTY 2016 Prezentacja Twórczości Artystycznej Dzieci i Młodzieży Miasta i Gminy Września TALENTY 2016 Serdecznie zapraszamy do udziału w imprezie, w zamyśle której jest spotkanie i integracja dziecięcych i młodzieżowych

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI z dnia

UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI z dnia Druk Nr Projekt z dnia UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI z dnia w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg krajowych, wojewódzkich, powiatowych i gminnych na cele nie związane z budową,

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W TRZEBIECHOWIE ZA ROK 2014

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W TRZEBIECHOWIE ZA ROK 2014 GMINNA BIBLIOTEKyeLICZNA URZĄD 66-132 Trzebiechow. ul)quiechds)wska 2.-~ / / Trzeblechów dnkj. zoł podpis INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W TRZEBIECHOWIE

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN POWIATOWEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO DLA UCZNIÓW GIMNAZJUM PT. WIEM, JAKI ZAWÓD BĘDĘ WYKONYWAĆ W PRZYSZŁOŚCI

REGULAMIN POWIATOWEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO DLA UCZNIÓW GIMNAZJUM PT. WIEM, JAKI ZAWÓD BĘDĘ WYKONYWAĆ W PRZYSZŁOŚCI REGULAMIN POWIATOWEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO DLA UCZNIÓW GIMNAZJUM PT. WIEM, JAKI ZAWÓD BĘDĘ WYKONYWAĆ W PRZYSZŁOŚCI I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem konkursu jest Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu na najlepszą pracę doktorską. o Nagrodę Prezesa Zarządu. Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Regulamin Konkursu na najlepszą pracę doktorską. o Nagrodę Prezesa Zarządu. Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Regulamin Konkursu na najlepszą pracę doktorską o Nagrodę Prezesa Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 1. 1. Prezes Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych S.A, mając na uwadze rozwój wiedzy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR X/143/2015 RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA. z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie utworzenia Zakładu Aktywności Zawodowej Victoria w Wałbrzychu

UCHWAŁA NR X/143/2015 RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA. z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie utworzenia Zakładu Aktywności Zawodowej Victoria w Wałbrzychu UCHWAŁA NR X/143/2015 RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie utworzenia Zakładu Aktywności Zawodowej Victoria w Wałbrzychu Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SAMORZĄDU SZKOŁY W ZESPOLE SZKÓŁ IM. JANUSZA KORCZAKA W PRUDNIKU

REGULAMIN SAMORZĄDU SZKOŁY W ZESPOLE SZKÓŁ IM. JANUSZA KORCZAKA W PRUDNIKU Załącznik nr 3 do Statutu Zespołu Szkół im. Janusza Korczaka w Prudniku REGULAMIN SAMORZĄDU SZKOŁY W ZESPOLE SZKÓŁ IM. JANUSZA KORCZAKA W PRUDNIKU 1 1 PRZEPISY DOTYCZĄCE SAMORZĄDNOŚCI UCZNIÓW 1. Członkami

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu na logo POWIATU ŚREDZKIEGO

Regulamin konkursu na logo POWIATU ŚREDZKIEGO Regulamin konkursu na logo POWIATU ŚREDZKIEGO I. Organizator konkursu Organizatorem konkursu jest Zarząd Powiatu w Środzie Śląskiej, zwany dalej Organizatorem. Koordynatorem konkursu z ramienia Organizatora

Bardziej szczegółowo

LEKARZ opis usługi oraz wymagane kwalifikacje

LEKARZ opis usługi oraz wymagane kwalifikacje - 1 - LEKARZ opis usługi oraz wymagane kwalifikacje 1. Zadaniem lekarza - członka powiatowego zespołu jest udział w posiedzeniach składów orzekających Zespołu i wydawanie: -orzeczeń o niepełnosprawności,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STYPENDIALNY FUNDACJI NA RZECZ NAUKI I EDUKACJI TALENTY

REGULAMIN STYPENDIALNY FUNDACJI NA RZECZ NAUKI I EDUKACJI TALENTY REGULAMIN STYPENDIALNY FUNDACJI NA RZECZ NAUKI I EDUKACJI TALENTY Program opieki stypendialnej Fundacji Na rzecz nauki i edukacji - talenty adresowany jest do młodzieży ponadgimnazjalnej uczącej się w

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO pt. Świat w Tobie Odsłoń przed nami świat swojej wyobraźni

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO pt. Świat w Tobie Odsłoń przed nami świat swojej wyobraźni REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO pt. Świat w Tobie Odsłoń przed nami świat swojej wyobraźni 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w Konkursie pt.,,świat

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr Rady Miasta Piły z dnia.. w sprawie zmiany Statutu Pilskiego Domu Kultury w Pile

Uchwała Nr Rady Miasta Piły z dnia.. w sprawie zmiany Statutu Pilskiego Domu Kultury w Pile Uchwała Nr Rady Miasta Piły z dnia.. w sprawie zmiany Statutu Pilskiego Domu Kultury w Pile Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr

Bardziej szczegółowo

Gimnazjum im. Ks. Wacława Rabczyńskiego w Wasilkowie WSPÓŁPRACA SZKOLNEGO SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO Z ORGANAMI SZKOŁY

Gimnazjum im. Ks. Wacława Rabczyńskiego w Wasilkowie WSPÓŁPRACA SZKOLNEGO SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO Z ORGANAMI SZKOŁY Gimnazjum im. Ks. Wacława Rabczyńskiego w Wasilkowie WSPÓŁPRACA SZKOLNEGO SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO Z ORGANAMI SZKOŁY WSPÓŁPRACA SZKOLNEGO SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO Z ORGANAMI SZKOŁY Samorząd uczniowski to

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ. Kontrolę przeprowadzono w dniach : 24, 25, 31.05. 2005 roku oraz 10. 06. 2005 roku,

PROTOKÓŁ. Kontrolę przeprowadzono w dniach : 24, 25, 31.05. 2005 roku oraz 10. 06. 2005 roku, PROTOKÓŁ z kontroli w Warsztatach Terapii Zajęciowej Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Słupsku przeprowadzonej przez Głównego Specjalistę Wydziału Audytu i Kontroli

Bardziej szczegółowo

ROK SZKOLNY 2015/2016

ROK SZKOLNY 2015/2016 ROK SZKOLNY 2015/2016 Szkolne Koło Caritas w roku szkolnym 2015/2016 liczy 28 wolontariuszy, którzy z wielkim zaangażowaniem i oddaniem włączają się w prace naszego Koła. 18 września 2015 r. ognisko SKC

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LXI/797/14 RADY MIEJSKIEJ W SŁUPSKU. z dnia 29 października 2014 r.

UCHWAŁA NR LXI/797/14 RADY MIEJSKIEJ W SŁUPSKU. z dnia 29 października 2014 r. UCHWAŁA NR LXI/797/14 RADY MIEJSKIEJ W SŁUPSKU z dnia 29 października 2014 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków udzielania pomocy materialnej o charakterze motywacyjnym dla uczniów będących stałymi

Bardziej szczegółowo

Wnioskodawcy. Warszawa, dnia 15 czerwca 2011 r.

Wnioskodawcy. Warszawa, dnia 15 czerwca 2011 r. Warszawa, dnia 15 czerwca 2011 r. My, niŝej podpisani radni składamy na ręce Przewodniczącego Rady Dzielnicy Białołęka wniosek o zwołanie nadzwyczajnej sesji Rady dzielnicy Białołęka. Jednocześnie wnioskujemy

Bardziej szczegółowo

Licencję Lekarską PZPN mogą uzyskać osoby spełniające następujące wymagania:

Licencję Lekarską PZPN mogą uzyskać osoby spełniające następujące wymagania: Uchwała nr III/46 z dnia 19 marca 2014 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie zasad przyznawania licencji dla lekarzy pracujących w klubach Ekstraklasy, I i II ligi oraz reprezentacjach

Bardziej szczegółowo

oraz nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego ze sprzętem ratowniczogaśniczym

oraz nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego ze sprzętem ratowniczogaśniczym Samorządowy Program dotyczący pomocy finansowej dla gmin/miast na zakup nowych samochodów ratowniczo - gaśniczych ze sprzętem ratowniczogaśniczym zamontowanym na stałe oraz zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego

Bardziej szczegółowo

KARTA INFORMACYJNA USŁUGI PRZYZNANIE DODATKU AKTYWIZACYJNEGO

KARTA INFORMACYJNA USŁUGI PRZYZNANIE DODATKU AKTYWIZACYJNEGO URZĄD PRACY Węgierska 146, 33-300 Nowy Sącz, Tel. 0048 18 442-91-08, 442-91-10, 442-91-13, Fax.0048 18 442-99-84, e-mail: krno@praca.gov.pl http://www.sup.nowysacz.pl, NIP 734-102-42-70, REGON 492025071,

Bardziej szczegółowo

- 70% wg starych zasad i 30% wg nowych zasad dla osób, które. - 55% wg starych zasad i 45% wg nowych zasad dla osób, które

- 70% wg starych zasad i 30% wg nowych zasad dla osób, które. - 55% wg starych zasad i 45% wg nowych zasad dla osób, które Oddział Powiatowy ZNP w Gostyninie Uprawnienia emerytalne nauczycieli po 1 stycznia 2013r. W związku napływającymi pytaniami od nauczycieli do Oddziału Powiatowego ZNP w Gostyninie w sprawie uprawnień

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania EUROGALICJA Regulamin Rady

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania EUROGALICJA Regulamin Rady Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania EUROGALICJA Regulamin Rady Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Rada Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Eurogalicja, zwana dalej Radą, działa na podstawie: Ustawy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr IV/22/2015 Rady Miejskiej w Tyszowcach z dnia 28 stycznia 2015 r.

UCHWAŁA Nr IV/22/2015 Rady Miejskiej w Tyszowcach z dnia 28 stycznia 2015 r. UCHWAŁA Nr IV/22/2015 Rady Miejskiej w Tyszowcach z dnia 28 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2015 Na podstawie art. 18

Bardziej szczegółowo

Dział 851 Ochrona zdrowia plan: 258.185,00 wykonanie : 120 013,02 46 % planu

Dział 851 Ochrona zdrowia plan: 258.185,00 wykonanie : 120 013,02 46 % planu Zdzieszowice, dnia 30.07.2010 r. Informacja z wykorzystania środków finansowych za I półrocze 2010 r. w dziale 851 rozdział 85154 - przeciwdziałanie alkoholizmowi w dziale 851 rozdział 85153 zwalczanie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO CZĘŚĆ II OFERTA PRZETARGOWA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO CZĘŚĆ II OFERTA PRZETARGOWA Powiat Wrocławski z siedzibą władz przy ul. Kościuszki 131, 50-440 Wrocław, tel/fax. 48 71 72 21 740 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO CZĘŚĆ II OFERTA PRZETARGOWA

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO "RAZEM W ORSZAKU" 6 stycznia 2016

REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO RAZEM W ORSZAKU 6 stycznia 2016 REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO "RAZEM W ORSZAKU" 6 stycznia 2016 Zapraszamy chętnych do wzięcia udziału w KONKURSIE FOTOGRAFICZNYM organizowanym przez Salezjańskie Gimnazjum im. św. Dominika Savio

Bardziej szczegółowo

UCHWA A Nr V/45/07 RADY MIEJSKIEJ W TRZEBNICY z dnia 20 marca 20007 roku

UCHWA A Nr V/45/07 RADY MIEJSKIEJ W TRZEBNICY z dnia 20 marca 20007 roku UCHWA A Nr V/45/07 RADY MIEJSKIEJ W TRZEBNICY z dnia 20 marca 20007 roku W sprawie przyj cia Statutu Zespo u Administracyjnego Placówek O wiatowych w Trzebnicy Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.15 w zwi

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA nr XLVI/262/14 RADY MIEJSKIEJ GMINY LUBOMIERZ z dnia 25 czerwca 2014 roku

UCHWAŁA nr XLVI/262/14 RADY MIEJSKIEJ GMINY LUBOMIERZ z dnia 25 czerwca 2014 roku UCHWAŁA nr XLVI/262/14 RADY MIEJSKIEJ GMINY LUBOMIERZ z dnia 25 czerwca 2014 roku w sprawie ulg w podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców na terenie Gminy Lubomierz Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO GIMNAZJUM W ZABOROWIE UL. STOŁECZNA 182

REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO GIMNAZJUM W ZABOROWIE UL. STOŁECZNA 182 Załącznik nr 6 REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO GIMNAZJUM W ZABOROWIE UL. STOŁECZNA 182 Na podstawie atr.55 Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 roku (Dz.U. z 1991 roku nr 59 poz.425) ze zmianami

Bardziej szczegółowo

STATUT POLSKIEGO STOWARZYSZENIA DYREKTORÓW SZPITALI W KRAKOWIE. Rozdział I

STATUT POLSKIEGO STOWARZYSZENIA DYREKTORÓW SZPITALI W KRAKOWIE. Rozdział I STATUT POLSKIEGO STOWARZYSZENIA DYREKTORÓW SZPITALI W KRAKOWIE Rozdział I Postanowienia Ogólne. 1. Stowarzyszenie nosi nazwę Polskie Stowarzyszenie Dyrektorów Szpitali w Krakowie w dalszej części określone

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSÓW EDUKACYJNYCH IV FESTYNU RODZINNEGO NA LUDOWĄ NUTĘ

REGULAMIN KONKURSÓW EDUKACYJNYCH IV FESTYNU RODZINNEGO NA LUDOWĄ NUTĘ REGULAMIN KONKURSÓW EDUKACYJNYCH IV FESTYNU RODZINNEGO NA LUDOWĄ NUTĘ Organizator: Zespół Oświatowy w Stoczku ul. Węgrowska 34 07-104 Stoczek (0-25) 691-91-68 Adresaci konkursów: Adresatami konkursów są

Bardziej szczegółowo

Patronat honorowy Lubelski Kurator Oświaty

Patronat honorowy Lubelski Kurator Oświaty Regulamin Historycznego Konkursu Fotograficznego Ślady kultury ziemiańskiej w mojej okolicy Patronat honorowy Lubelski Kurator Oświaty 1. ZAŁOŻENIA OGÓLNE: 1. Organizatorami konkursu są Oddziałowe Biuro

Bardziej szczegółowo

w Katowicach, Pl. Sejmu Śląskiego 2 ul. Gliwicka 214

w Katowicach, Pl. Sejmu Śląskiego 2 ul. Gliwicka 214 Centrum Kultury Katowice Młodzieżowy Dom Kultury im. Krystyny Bochenek w Katowicach w Katowicach, Pl. Sejmu Śląskiego 2 ul. Gliwicka 214 Katowice, 15.09.2014 Szanowni Państwo Dyrektorzy szkół i placówek

Bardziej szczegółowo

Regulamin. Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej "Doły -Marysińska" w Łodzi

Regulamin. Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej Doły -Marysińska w Łodzi Regulamin Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej "Doły -Marysińska" w Łodzi I. PODSTAWY I ZAKRES DZIAŁANIA 1 Rada Nadzorcza działa na podstawie: 1/ ustawy z dnia 16.09.1982r. Prawo spółdzielcze (tekst

Bardziej szczegółowo

OGÓLNOPOLSKI TEST ORTOGRAFICZNY 2014. Opracowanie wyników

OGÓLNOPOLSKI TEST ORTOGRAFICZNY 2014. Opracowanie wyników OGÓLNOPOLSKI TEST ORTOGRAFICZNY 2014 Opracowanie wyników 21753 Warszawa; 1 grudnia 2014 r. Szanowna Dyrekcjo oraz Szanowni Nauczyciele, Serdecznie dziêkujemy wszystkim zaanga owanym w organizacjê Ogólnopolskiego

Bardziej szczegółowo

Warto wiedzieæ - nietypowe uzale nienia NIETYPOWE UZALE NIENIA - uzale nienie od facebooka narkotyków czy leków. Czêœæ odciêtych od niego osób wykazuje objawy zespo³u abstynenckiego. Czuj¹ niepokój, gorzej

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu na hasło i logo promujące ekonomię społeczną w województwie śląskim

Regulamin konkursu na hasło i logo promujące ekonomię społeczną w województwie śląskim Regulamin konkursu na hasło i logo promujące ekonomię społeczną w województwie śląskim I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem konkursu jest Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXXVI/768/2004 Rady miasta stołecznego Warszawy z dnia 31 sierpnia 2004 roku

Uchwała Nr XXXVI/768/2004 Rady miasta stołecznego Warszawy z dnia 31 sierpnia 2004 roku Uchwała Nr XXXVI/768/2004 Rady miasta stołecznego Warszawy z dnia 31 sierpnia 2004 roku w sprawie przyjęcia programu współpracy miasta stołecznego Warszawy w roku 2004 z organizacjami pozarządowymi oraz

Bardziej szczegółowo

Plan pracy Miejskiego Ośrodka Kultury w Jastrzębiu-Zdroju w czerwcu 2016 r.

Plan pracy Miejskiego Ośrodka Kultury w Jastrzębiu-Zdroju w czerwcu 2016 r. Plan pracy Miejskiego Ośrodka Kultury w Jastrzębiu-Zdroju w czerwcu 2016 r. DATA GODZ. NAZWA MIEJSCE 1.06.2016 DZIEŃ DZIECKA W programie: dyskoteka dla dzieci, pokazy w wykonaniu klauna-cyrkowca, szczudlarze,

Bardziej szczegółowo

Regulamin II Powiatowego Konkursu Języków Obcych dla Gimnazjalistów

Regulamin II Powiatowego Konkursu Języków Obcych dla Gimnazjalistów Regulamin II Powiatowego Konkursu Języków Obcych dla Gimnazjalistów 1 Postanowienia ogólne 1. II Powiatowy Konkurs Języków Obcych dla Gimnazjalistów, zwany dalej Konkursem, organizowany jest przez Liceum

Bardziej szczegółowo

GMINA UJSOŁY. 34 371 Ujsoły, ul. Gminna 1 TEL. (033) 8647350, FAX. (033) 8647354 REGULAMIN I KONKURSU WIEDZY O GMINIE UJSOŁY CEL KONKURSU

GMINA UJSOŁY. 34 371 Ujsoły, ul. Gminna 1 TEL. (033) 8647350, FAX. (033) 8647354 REGULAMIN I KONKURSU WIEDZY O GMINIE UJSOŁY CEL KONKURSU GMINA UJSOŁY 34 371 Ujsoły, ul. Gminna 1 TEL. (033) 8647350, FAX. (033) 8647354 REGULAMIN I KONKURSU WIEDZY O GMINIE UJSOŁY CEL KONKURSU 1. Promowanie wśród uczniów wiedzy na temat gminy, w której mieszkają

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU UTWÓR DLA GDAŃSKA. Symfonia Gdańska Dźwięki Miasta

REGULAMIN KONKURSU UTWÓR DLA GDAŃSKA. Symfonia Gdańska Dźwięki Miasta REGULAMIN KONKURSU UTWÓR DLA GDAŃSKA. Symfonia Gdańska Dźwięki Miasta Stowarzyszenie Artystyczne Lustra z siedzibą w Gdyni zwane dalej Organizatorem, ogłasza otwarty Konkurs na utwór muzyczny, który będzie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO KAMPANII INFORMACYJNEJ PORZUCONE-NIEPEŁNOSPRAWNE pt. Mój niepełnosprawny Przyjaciel

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO KAMPANII INFORMACYJNEJ PORZUCONE-NIEPEŁNOSPRAWNE pt. Mój niepełnosprawny Przyjaciel REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO KAMPANII INFORMACYJNEJ PORZUCONE-NIEPEŁNOSPRAWNE pt. Mój niepełnosprawny Przyjaciel 1 Organizator Konkursu 1. Organizatorem konkursu plastycznego pt. Mój niepełnosprawny

Bardziej szczegółowo

PLAN POŁĄCZENIA UZGODNIONY POMIĘDZY. Grupa Kapitałowa IMMOBILE S.A. z siedzibą w Bydgoszczy. Hotel 1 GKI Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy

PLAN POŁĄCZENIA UZGODNIONY POMIĘDZY. Grupa Kapitałowa IMMOBILE S.A. z siedzibą w Bydgoszczy. Hotel 1 GKI Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy PLAN POŁĄCZENIA UZGODNIONY POMIĘDZY Grupa Kapitałowa IMMOBILE S.A. z siedzibą w Bydgoszczy a Hotel 1 GKI Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy Bydgoszcz, dnia 29 luty 2016r. 1 Plan Połączenia spółek Grupa

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ABS Investment S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej z dnia 28 lutego 2013 roku

UCHWAŁA NR 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ABS Investment S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej z dnia 28 lutego 2013 roku UCHWAŁA NR 1 w sprawie: wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Działając na podstawie art. 409 1 kodeksu spółek handlowych oraz 32 ust. 1 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ABS

Bardziej szczegółowo

MIEJSKI PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE ORAZ OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE NA LATA 2011-2015

MIEJSKI PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE ORAZ OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE NA LATA 2011-2015 Załącznik do Uchwały Nr 47/IX/11 Rady Miejskiej Łomży z dnia 27 kwietnia.2011 r. MIEJSKI PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE ORAZ OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE NA LATA 2011-2015 ROZDZIAŁ I

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 27.10.2015 godz. 14:46:36 Numer KRS: 0000277202

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 27.10.2015 godz. 14:46:36 Numer KRS: 0000277202 Strona 1 z 5 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 27.10.2015 godz. 14:46:36 Numer KRS: 0000277202 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 12.04.2016 godz. 22:47:30 Numer KRS: 0000209091

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 12.04.2016 godz. 22:47:30 Numer KRS: 0000209091 Strona 1 z 5 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 12.04.2016 godz. 22:47:30 Numer KRS: 0000209091 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

W grudniowe dni kolęda brzmi

W grudniowe dni kolęda brzmi Stowarzyszenie na Rzecz Osób Zagrożonych Wykluczeniem Społecznym PoMoSt V WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU KOLĘD I PASTORAŁEK MDK nr 1 ul. Powstańców Warszawskich 12 Bytom 12.12.2014 godz.9.00 Partnerzy Patroni

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr XLVI/361/05

Uchwała nr XLVI/361/05 Uchwała nr XLVI/361/05 UCHWAŁA NR XLVI/361/05 RADY MIEJSKIEJ W MOSINIE z dnia 28 lipca 2005 r. w sprawie sposobu ustalenia opłat dodatkowych z tytułu przewozu osób oraz zabierania ze sobą do środka transportowego

Bardziej szczegółowo

Kielce, dnia 8 czerwca 2016 r. Poz. 1798 UCHWAŁA NR XXVIII/167/16 RADY MIEJSKIEJ W KUNOWIE. z dnia 31 maja 2016 r.

Kielce, dnia 8 czerwca 2016 r. Poz. 1798 UCHWAŁA NR XXVIII/167/16 RADY MIEJSKIEJ W KUNOWIE. z dnia 31 maja 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO Kielce, dnia 8 czerwca 2016 r. Poz. 1798 UCHWAŁA NR XXVIII/167/16 RADY MIEJSKIEJ W KUNOWIE z dnia 31 maja 2016 r. w sprawie zatwierdzenia Lokalnego Programu

Bardziej szczegółowo

Edukacja ekologiczna

Edukacja ekologiczna Edukacja ekologiczna Urząd Gminy w Bolimowie od listopada 2008 roku do czerwca 2009 roku realizuje program edukacji ekologicznej pn. Integracja mieszkańców gminy Bolimów wokół działań służących ochronie

Bardziej szczegółowo

Na podstawie art.4 ust.1 i art.20 lit. l) Statutu Walne Zebranie Stowarzyszenia uchwala niniejszy Regulamin Zarządu.

Na podstawie art.4 ust.1 i art.20 lit. l) Statutu Walne Zebranie Stowarzyszenia uchwala niniejszy Regulamin Zarządu. Na podstawie art.4 ust.1 i art.20 lit. l) Statutu Walne Zebranie Stowarzyszenia uchwala niniejszy Regulamin Zarządu Regulamin Zarządu Stowarzyszenia Przyjazna Dolina Raby Art.1. 1. Zarząd Stowarzyszenia

Bardziej szczegółowo

zywania Problemów Alkoholowych

zywania Problemów Alkoholowych Państwowa Agencja Rozwiązywania zywania Problemów Alkoholowych Konferencja Koszty przemocy wobec kobiet w Polsce 2013 Warszawa, 27 maja 2013 r. www.parpa.pl 1 Podstawy prawne Ustawa o wychowaniu w trzeźwości

Bardziej szczegółowo

STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA JURAJSKA KRAINA REGULAMIN ZARZĄDU. ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne

STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA JURAJSKA KRAINA REGULAMIN ZARZĄDU. ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne Załącznik do uchwały Walnego Zebrania Członków z dnia 28 grudnia 2015 roku STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA JURAJSKA KRAINA REGULAMIN ZARZĄDU ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne 1 1. Zarząd Stowarzyszenia

Bardziej szczegółowo

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH. Wniosek DECYZJA RADY

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH. Wniosek DECYZJA RADY KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH Bruksela, dnia 13.12.2006 KOM(2006) 796 wersja ostateczna Wniosek DECYZJA RADY w sprawie przedłużenia okresu stosowania decyzji 2000/91/WE upoważniającej Królestwo Danii i

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 2 grudnia 2010 r. ZAPYTANIE OFERTOWE

Warszawa, 2 grudnia 2010 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Warszawa, 2 grudnia 2010 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych S.A. (adres: ul. Bagatela 12, 00-585 Warszawa) zwraca się z prośbą o przygotowanie oferty cenowej na

Bardziej szczegółowo

Organizator rajdu: Gmina Boleszkowice

Organizator rajdu: Gmina Boleszkowice REGULAMIN II Rodzinny Rajd Rowerowy po Gminie Boleszkowice 21.05.2016r. I. Cel rajdu: 1. Popularyzacja roweru jako zdrowego środka lokomocji, 2. Popularyzacja turystyki rowerowej, krajoznawstwa i ochrony

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIV/119/2016 RADY MIEJSKIEJ W CHOSZCZNIE. z dnia 23 marca 2016 r.

UCHWAŁA NR XIV/119/2016 RADY MIEJSKIEJ W CHOSZCZNIE. z dnia 23 marca 2016 r. Rada Miejska w Choszcznie ul.wolności 24 73-200 CHOSZCZNO tel. 095 765 27 31 UCHWAŁA NR XIV/119/2016 RADY MIEJSKIEJ W CHOSZCZNIE z dnia 23 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki

Bardziej szczegółowo

Policjanci szkolili pracowników socjalnych

Policjanci szkolili pracowników socjalnych Policjanci szkolili pracowników socjalnych Napisano dnia: 2016-02-12 09:32:59 W czwartek 11 lutego 2016 roku funkcjonariusze Komendy Powiatowej Policji w Lwówku Śląskim przy współudziale funkcjonariuszy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SZKOLNEGO KONKURSU Z ZAKRESU RACHUNKOWOŚCI PIT PRZEZ INTERNET DLA ZESPOŁU SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH IM. ADAMA MICKIEWICZA W LUBANIU

REGULAMIN SZKOLNEGO KONKURSU Z ZAKRESU RACHUNKOWOŚCI PIT PRZEZ INTERNET DLA ZESPOŁU SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH IM. ADAMA MICKIEWICZA W LUBANIU REGULAMIN SZKOLNEGO KONKURSU Z ZAKRESU RACHUNKOWOŚCI PIT PRZEZ INTERNET DLA ZESPOŁU SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH IM. ADAMA MICKIEWICZA W LUBANIU I. Organizatorzy konkursu 1. Szkolny Konkurs z zakresu rachunkowości

Bardziej szczegółowo

III Gminny Konkurs Piosenki Anglojęzycznej. We Are the Music. Gimnazjum Publiczne nr 1 we Frysztaku. Frysztak, 18 maja 2016 r.

III Gminny Konkurs Piosenki Anglojęzycznej. We Are the Music. Gimnazjum Publiczne nr 1 we Frysztaku. Frysztak, 18 maja 2016 r. III Gminny Konkurs Piosenki Anglojęzycznej We Are the Music Gimnazjum Publiczne nr 1 we Frysztaku Frysztak, 18 maja 2016 r. Frysztak, 8.04.2016 Szanowni Państwo Dyrektorzy, Nauczyciele języka angielskiego,

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZA ROK 2009

SPRAWOZDANIE ZA ROK 2009 SPRAWOZDANIE ZA ROK 2009 2010-01-20 Zarządu Kłobuckiego Stowarzyszenia Rodzin Abstynenckich ATOL Kłobuckie Stowarzyszenie Rodzin Abstynenckich zostało ustalone Walnym Zgromadzeniem dnia 15 stycznia 1988r.

Bardziej szczegółowo

STATUT. SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ GMINNEGO OŚRODKA ZDROWIA W MARKUSZOWIE Rozdział I Postanowienia ogólne

STATUT. SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ GMINNEGO OŚRODKA ZDROWIA W MARKUSZOWIE Rozdział I Postanowienia ogólne STATUT SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ GMINNEGO OŚRODKA ZDROWIA W MARKUSZOWIE Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Podstawowym celem powołania Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŒCI. Pismo w sprawie korzystania z pomocy finansowej ze œrodków funduszu restrukturyzacji banków spó³dzielczych.

SPIS TREŒCI. Pismo w sprawie korzystania z pomocy finansowej ze œrodków funduszu restrukturyzacji banków spó³dzielczych. SPIS TREŒCI Uchwa³a nr 5/2003 Rady Bankowego Funduszu Gwarancyjnego z dnia 20 lutego 2003 r. zmieniaj¹ca uchwa³ê w sprawie okreœlenia zasad, form, warunków i trybu udzielania pomocy finansowej podmiotom

Bardziej szczegółowo

III edycja konkursu Tarnów pełen blasku

III edycja konkursu Tarnów pełen blasku III edycja konkursu Tarnów pełen blasku Szanowni Państwo, Serdecznie zapraszamy udziału w III edycji konkursu Tarnów pełen blasku. Domy, balkony, sklepy, firmy, biura, szkoły i przedszkola tarnowianie

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu plastycznego ogłoszonego z okazji obchodów

Regulamin konkursu plastycznego ogłoszonego z okazji obchodów Regulamin konkursu plastycznego ogłoszonego z okazji obchodów Światowego Dnia AIDS w Województwie Łódzkim przez Dyrektora Regionalnego Centrum Polityki Społecznej w Łodzi oraz Wojewódzką Stację Sanitarno

Bardziej szczegółowo

V Dolnośląska Konferencja Edukacji Ekologicznej

V Dolnośląska Konferencja Edukacji Ekologicznej W dniu 24 września 2015r. w Ponadregionalnym Centrum Kongresowym w Pawłowicach, będącym kompleksem pałacowo parkowym Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, odbyła się V Dolnośląska Konferencja Edukacji

Bardziej szczegółowo

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2015 w Gminie Opinogóra Górna.

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2015 w Gminie Opinogóra Górna. Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2015 w Gminie Opinogóra Górna. Gminny Program profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Bardziej szczegółowo

gra miejska, Instrument aktywizacji społecznej, element w procesie budowy społeczeństwa obywatelskiego, silny argument przy dyskusji budżetowej.

gra miejska, Instrument aktywizacji społecznej, element w procesie budowy społeczeństwa obywatelskiego, silny argument przy dyskusji budżetowej. gra miejska, Instrument aktywizacji społecznej, element w procesie budowy społeczeństwa obywatelskiego, silny argument przy dyskusji budżetowej. UMOWA SPOŁECZNA: Mieszkańcy Prezydent Miast/ Burmistrz organ

Bardziej szczegółowo

Wniosek o rejestrację podmiotu w Krajowym Rejestrze Sądowym 1)

Wniosek o rejestrację podmiotu w Krajowym Rejestrze Sądowym 1) KRS-W20 Sygnatura akt (wypełnia sąd) CORS Centrum Ogólnopolskich Rejestrów Sądowych Krajowy Rejestr Sądowy Wniosek o rejestrację podmiotu w Krajowym Rejestrze Sądowym 1) FUNDACJA, STOWARZYSZENIE, INNA

Bardziej szczegółowo