SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA"

Transkrypt

1 Wrocław, lipiec 2007 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA (nr sprawy: 3/ZP/2007 PRZEBUDOWA I REMONT POMIESZCZEŃ BIUROWYCH SĄDU REJONOWEGO W OLEŚNICY Przetarg nieograniczony o wartości niejszej niż kwoty określone na podstawie art.ll ust.8 ZAMAWIAJĄCY: SĄD REJONOWY W OLEŚNICY ul 3 Maja 48/ Oleśnica SIWZ zawiera załączniki: 1 Załącznik nr 1 do SIWZ 2.Załącznik nr 2 do SIWZ 3. Załącznik nr 3 do SIWZ 4. Załącznik nr 4 do SIWZ 5. Załącznik nr 5 do SIWZ 5. Załącznik nr 6 do SIWZ ZATWIERDZAM: Dnia r Kierownik Finansowy Sądu Rejonowego w Oleśnicy Krzysztof Joszko

2 Przebudowa i reont poieszczeń biurowych Sądu Rejonowego w Oleśnicy SPIS TREŚCI I. INFORMACJA OGÓLNA O PRZEDMIOCIE PRZETARGU 3 II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 3 III. WYMAGANY TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 4 IV. OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW 5 V. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIANIE WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 7 VI. SPOSÓB POROZUMIEWANIA SIĘ WYKONAWCY Z ZAMAWIAJĄCYM 8 VII. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM 9 VIII.TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 9 IX. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT 9 X. SKŁADANIE OFERT 10 XI. OTWARCIE OFERT 10 XII. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY 11 XIII.KRYTERIA I SPOSÓB OCENY OFERT 12 XIV. FORMALNOŚCI ZWIĄZANE Z ZAWARCIEM UMOWY 13 XV. ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 13 XVI. POSTANOWIENIA UMOWNE, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY 14 XVII. WSKAZANIE CZĘŚCI ZAMÓWIENIA, KTÓRA MOŻE BYĆ POWIERZONA PODWYKONAWCOM 14 XVIII. ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ 14 XIX. DODATKOWE POSTANOWIENIA SPECYFIKACJI 15 XX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 15 XXI. ZAŁĄCZNIKI 16 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 2

3 Przebudowa i reont poieszczeń biurowych Sądu Rejonowego w Oleśnicy Specyfikacja istotnych warunków zaówienia publicznego Sąd Rejonowy w Oleśnicy Oleśnica, ul. 3 Maja 48/49 tel. (071) , fax (071) , nazwany w dalszej części specyfikacji Zaawiający, zaprasza wykonawców do udziału w postępowaniu prowadzony w trybie przetargu nieograniczonego na : PRZEBUDOWĘ I REMONT POMIESZCZEŃ BIUROWYCH SĄDU REJONOWEGO W OLEŚNICY I. INFORMACJA OGÓLNA O PRZEDMIOCIE PRZETARGU 1. Ogłoszenie o zaówieniu uieszczone zostało w dniu : na tablicy ogłoszeń w siedzibie Sądu Rejonowego w Oleśnicy oraz stronie internetowej zaawiającego. w Biuletynie Zaówień Publicznych. 2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zaówienia udostępniona została na stronie internetowej od dnia zaieszczenia ogłoszenia o zaówieniu w Biuletynie Zaówień Publicznych do upływu terinu składania ofert. 3. Godziny urzędowania Zaawiającego: od poniedziałku do piątku od godz. 7:30 do 15: Postępowanie prowadzone jest zgodnie z Ustawą z dnia 29 stycznia 2004r - Prawo zaówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z dnia 14 września 2006 r. Nr 164, poz. 1163, z późn. z.) zwaną dalej ustawą 5. Do czynności podejowanych przez zaawiającego i wykonawcy stosować się będzie przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. - Kodeks cywilny (Dz.U. Nr 16, poz. 93 z późn. z.), jeżeli przepisy ustawy nie stanowią inaczej. 6. Jako podstawowy dokuent do sporządzenia ofert należy traktować niniejszą specyfikację wraz z załącznikai. 7. Wyaga się, aby wykonawca zdobył wszystkie inforacje, które ogą być konieczne do przygotowania oferty oraz podpisania uowy. 8. Zaawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zaówienia, której zaówienie powierzy podwykonawco. 9. Zaawiający nie zaierza zwoływać zebrania Wykonawców. II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Rodzaj zaówienia publicznego: ROBOTA BUDOWLANA nuery klasyfikacji zaówienia wg. Wspólnego Słownika Zaówień (CPV): Roboty budowlane Roboty rozbiórkowe Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty specjalistyczne Ścianki g-k Konstrukcje stalowe Roboty tynkarskie Roboty stolarskie Podłogi i posadzki Roboty alarskie SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 3

4 Przebudowa i reont poieszczeń biurowych Sądu Rejonowego w Oleśnicy Instalowanie rozdzielni elektrycznych Kładzenie kabli Roboty w zakresie przewodów instalacji elektrycznych oraz opraw elektrycznych Instalowanie oświetlenia Instalowanie infrastruktury kablowej Instalowanie linii telefonicznych Instalowanie sprzętu telekounikacyjnego Instalowanie przyłączeniowych centrali telefonicznych Inne instalacje elektryczne 2. Przediote zaówienia są roboty budowlane związane z przebudową i reonte poieszczeń biurowych Sądu Rejonowego w Oleśnicy, wyszczególnione w Dokuentacji Projektowej oraz Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, stanowiących załącznik nr 4 i 5 do niniejszej SIWZ. Zaówienie obejuje: roboty przygotowawcze - rozbiórki i wykucia, wyianę podłoża i wykonanie podłóg, tynkowanie, roboty alarskie, stolarkę drzwiową wykonanie rozdzielnic, instalacje elektryczne, instalację strukturalną i telefoniczną sieć przeciwnapadową 3. Przediot zaówienia należy wykonać zgodnie ze: Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych; Przediare robót, projektai wykonawczyi. 4. Przed sporządzenie oferty Wykonawcy winni dokonać wizji lokalnej iejsca reontu. 5. Zaawiający nie a ożliwości wyłączenia obiektu z użytkowania. Wykonawca zobowiązany jest do realizacji reontu podczas noralnego funkcjonowania obiektu będącego obiekte użyteczności publicznej przez odpowiednią organizację prac w sposób zgodny z warunkai bezpieczeństwa i higieny pracy. 6. Wybrany Wykonawca robót będzie odpowiedzialny za jakość wykonywanych prac zgodnie z zaleceniai nadzoru inwestorskiego, obowiązującyi norai, warunkai technicznyi wykonania robót budowlano-ontażowych oraz sztuką budowlaną. 7. Użyte ateriały uszą posiadać udokuentowane, stosowne świadectwa i aprobaty techniczne dopuszczające ich użycie zgodnie z obowiązującyi przepisai na terenie Polski. 8. Wykonawca udzieli 36 iesięcy gwarancji jakości na roboty objęte przediote zaówienia. 9. Dobrane przez projektanta ateriały konkretnych producentów Zaawiający traktuje w zgodnie z art. 29 ust.3 ustawy prawo zaówień publicznych jako określenie paraetrów przediotu zaówienia za poocą podania standardu, dopuszczając do zastosowania (zaproponowania w ofercie) inne odpowiedniki rynkowe, równoważne z zastrzeżenie jednak, że nie będą one gorsze jakościowo od wskazanych przez projektanta, zagwarantują uzyskanie takich saych (lub lepszych) paraetrów technicznych oraz będą posiadać niezbędne atesty i dopuszczenia do stosowania. III. WYMAGANY TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA Zaówienie winno być zrealizowane w terinie do 3 iesięcy od daty podpisania uowy. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 4

5 Przebudowa i reont poieszczeń biurowych Sądu Rejonowego w Oleśnicy IV. OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW 1. O udzielenie zaówienia ogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 prawa zaówień publicznych: a) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień; b) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałe techniczny i osobai zdolnyi do wykonania zaówienia to znaczy: dysponują kadrą techniczną posiadającą uprawnienia do sprawowania saodzielnych funkcji w budownictwie, niezbędnych do wykonania robót w branży budowlanej i elektrycznej wraz z potwierdzenie członkostwa tych osób we właściwej Izbie Saorządu Zawodowego (iniu jedna osoba w każdej branży); c) znajdują się w sytuacji ekonoicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zaówienia; d) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zaówienia. 2. Wykonawca składający ofertę nie oże być wykluczony z postępowania na podstawie art 24 ustawy prawo zaówień publicznych. Z postępowania o udzielenie niniejszego zaówienia wyklucza się (w oparciu o art. 24 ust.l prawa zaówień publicznych): l)wykonawców, którzy w ciągu ostatnich 3 lat przed wszczęcie postępowania wyrządzili szkodę nie wykonując zaówienia lub wykonując je nienależycie, a szkoda ta nie została dobrowolnie naprawiona do dnia wszczęcia postępowania, chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest następstwe okoliczności, za które wykonawca nie ponosi odpowiedzialności; 2) wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono, z wyjątkie wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawoocny postanowienie sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli poprzez likwidację ajątku upadłego; 3) wykonawców, którzy zalegają z uiszczenie podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, z wyjątkie przypadków gdy uzyskali oni przewidziane prawe zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzyanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; 4) osoby fizyczne, które prawoocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowanie o udzielenie zaówienia, przestępstwo przeciwko prawo osób wykonujących pracę zarobkową przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczeu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści ajątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku ających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 5) spółki jawne, których wspólnika prawoocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowanie o udzielenie zaówienia, przestępstwo przeciwko prawo osób wykonujących pracę zarobkową przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczeu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści ajątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku ających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 6) spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawoocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowanie o udzielenie zaówienia, przestępstwo przeciwko prawo osób wykonujących pracę zarobkową przestępstwo SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 5

6 Przebudowa i reont poieszczeń biurowych Sądu Rejonowego w Oleśnicy przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczeu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści ajątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku ających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 7) spółki koandytowe oraz spółki koandytowo-akcyjne, których kopleentariusza prawoocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowanie o udzielenie zaówienia, przestępstwo przeciwko prawo osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczeu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści ajątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku ających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 8) osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawoocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowanie o udzielenie zaówienia, przestępstwo przeciwko prawo osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczeu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści ajątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku ających na celu popełnienie przestępstwa łub przestępstwa skarbowego; 9) podioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zaówienia, na podstawie przepisów o odpowiedzialności podiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary; 10) wykonawców, którzy nie spełniają warunków udziału w postępowaniu, o których owa wart. 22 ust. 1 pkt Z postępowania o udzielenie zaówienia wyklucza się również (w oparciu o art. 24 ust.2 prawa zaówień publicznych) wykonawców, którzy: 1) wykonywali bezpośrednio czynności związane z przygotowanie prowadzonego postępowania lub posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobai uczestniczącyi w dokonywaniu tych czynności, chyba że udział tych wykonawców w postępowaniu nie utrudni uczciwej konkurencji; przepisu nie stosuje się do wykonawców, który udziela się zaówienia na podstawie art. 62 ust. 1 pkt 2 lub art. 67 ust. 1 pkt 1 i 2; 2) złożyli nieprawdziwe inforacje ające wpływ na wynik prowadzonego postępowania; 3) nie złożyli oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu lub dokuentów potwierdzających spełnianie tych warunków lub złożone dokuenty zawierają błędy, z zastrzeżenie art. 26 ust. 3; 4) nie wnieśli wadiu, w ty również na przedłużony okres związania ofertą, lub nie zgodzili się na przedłużenie okresu związania ofertą; 4. Zaawiający oceni spełnienie warunków udziału w postępowaniu na podstawie oświadczeń lub dokuentów załączonych do oferty na zasadzie :"spełnia", nie spełnia". Fakt niespełnienia warunków tzn. brak wyaganego w rozdz.v złożenia oświadczenia o spełnianiu warunków oraz udokuentowania spełniania warunków skutkuje wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu, z zastrzeżenie art.26 ust.3 i 4 ustawy. 5. Wykonawcy zgodnie z art.23 ustawy ogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zaówienia. W taki przypadku wyagane jest: a) ustanowienie pełnoocnika (lidera) do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zaówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia uowy w sprawie zaówienia publicznego (do oferty należy załączyć pełnoocnictwo); SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 6

7 Przebudowa i reont poieszczeń biurowych Sądu Rejonowego w Oleśnicy b) dołączenie aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej oddzielnie przez każdy podiot występujący wspólnie; c) złożenie w ofercie, przez każdego wykonawcę występującego wspólnie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu wraz z dokuentai potwierdzającyi, zgodnie z zapise w rozdz.v ust.2 oraz udokuentowanie, że raze spełniają wyagania art.22 ust.l dotyczące wiedzy, doświadczenia, potencjału technicznego; 5.1. Wykonawcy występujący wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie uowy, (art.141 ustawy) Oferta usi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkich wykonawców występujących wspólnie; 5.3. Wszelka korespondencja dokonywana będzie z wykonawcą występujący jako reprezentant pozostałych (lidere). V. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIANIE WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 1. Wykonawcy złożą wraz z ofertą następujące oświadczenia lub dokuenty: W celu potwierdzenia, że wykonawca posiada uprawnienie do wykonywania określonej działalności lub czynności oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy z 29 stycznia 2004r. -Prawo zaówień publicznych wykonawcy wraz z ofertą przedłożą następujące dokuenty: dokuent nr 1 - Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wyagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej - wystawiony nie wcześniej niż 6 iesięcy przed upływe terinu składania ofert - w forie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałe przez osobę uprawnioną do reprezentacji Wykonawcy w obrocie gospodarczy. W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zaówienia składa je każdy z uczestników (Partnerów); dokuent nr 2 - Oświadczenie o spełnianiu warunków o których owa w art. 22 ust. 1 i wynikające z art.24 ust. 1 i 2 ustawy prawo zaówień publicznych (wzór stanowi załącznik nr 2 do SIWZ) W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zaówienia składa je każdy z uczestników (Partnerów); W celu potwierdzenia, opisanego przez zaawiającego warunku posiadania przez wykonawcę niezbędnej wiedzy i doświadczenia oraz dysponowania potencjałe techniczny oraz osobai zdolnyi do wykonania zaówienia wykonawcy wraz z ofertą przedłożą następujące dokuenty: dokuent nr 3 - wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zaówienia w branży budowlanej i elektrycznej wraz z inforacjai na teat ich kwalifikacji zawodowych niezbędnych do wykonania zaówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności - wzór stanowi załącznik nr 3 do SIWZ; dokuent nr 4 - oryginały lub poświadczone za zgodność z oryginałe przez Wykonawcę kopie uprawnień do sprawowania saodzielnych funkcji w budownictwie w branży budowlanej, elektrycznej niezbędnych do wykonania robót budowlanych (iniu jedna osoba w każdej branży) oraz zaświadczeń o wpisie ww. osób na listę członków właściwej Izby Saorządu Zawodowego. Wykonawcy przedłożą również wraz z ofertą: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 7

8 Przebudowa i reont poieszczeń biurowych Sądu Rejonowego w Oleśnicy b) dokuent pełnoocnictwa osób podpisujących ofertę do podejowania zobowiązań w iieniu firy składającej ofertę, o ile nie wynika z przepisów prawa lub innych dokuentów złożonych w ofercie, c) dokuent pełnoocnictwa do reprezentowania w postępowaniu wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zaówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia uowy w sprawie zaówienia publicznego. Wyaga się złożenia oryginału stosownego pełnoocnictwa. Dopuszcza się również złożenie w ofercie kopii pełnoocnictwa notarialnie potwierdzonej za zgodność z oryginałe lub kopii potwierdzonej przez ocodawcę (osobę wskazaną w dokuencie nr 1). 2. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o zaówienie (np. konsorcju, spółka cywilna) dokuenty wyienione jako nr 1 i nr 2 powinien dołączyć każdy podiot występujący wspólnie. Pozostałe dokuenty ożna złożyć wspólnie. 3. Jeżeli wykonawca a siedzibę lub iejsce zaieszkania poza terytoriu Rzeczypospolitej Polskiej, stosuje się do przepisów 2 Prezesa Rady Ministrów z dnia r. w sprawie rodzajów dokuentów, jakich oże żądać zaawiający od wykonawcy oraz for, w jakich te dokuenty ogą być składane. 4. Wykonawca składa wszystkie dokuenty sporządzone w języku obcy wraz z tłuaczenie na język polski, poświadczony przez wykonawcę. VI. SPOSÓB POROZUMIEWANIA SIĘ WYKONAWCY Z ZAMAWIAJĄCYM 1. Ze strony Zaawiającego pracownikie upoważniony do kontaktowania się z Wykonawcai w sprawach zaówienia są: Pani Ewa Pusz - tel , fax od poniedziałku do piątku. 2. Postępowanie o udzielenie zaówienia, z zastrzeżenie wyjątków określonych w ustawie, prowadzi się z zachowanie fory pisenej. 3. Oświadczenia, wnioski, zawiadoienia oraz inforacje zaawiający i wykonawcy przekazują pisenie. Przekazane za poocą telefaksu uważa się za złożone w terinie, jeżeli ich treść dotarła do adresata przed upływe terinu i została niezwłocznie potwierdzona pisenie, przez przekazującego. 4. Zaawiający przyjuje wszelkie pisa w godzinach urzędowania, to znaczy: od poniedziałku do piątku od godz. 7:30 do 15: Wykonawca oże zwrócić się na piśie na adres zaawiającego, z prośbą o udzielenie wyjaśnień treści specyfikacji istotnych warunków zaówienia w terinie nie później niż 6 dni przed terine składania ofert. Pytanie powinno być opatrzone nazwą składającego je wykonawcy. Kopie odpowiedzi wraz z treścią zapytania, bez ujawnienia źródła zapytania, zaawiający prześle bezzwłocznie wszystki, który przekazał specyfikację istotnych warunków zaówienia oraz uieści na stronie internetowej. 6. Pytania uszą być skierowane na adres: Sąd Rejonowy w Oleśnicy, Oleśnica, ul. 3 Maja 48/49, fax Nie udziela się żadnych ustnych i telefonicznych inforacji, wyjaśnień czy odpowiedzi na kierowane do zaawiającego zapytania w sprawach wyagających zachowania piseności postępowania. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 8

9 Przebudowa i reont poieszczeń biurowych Sądu Rejonowego w Oleśnicy 8. Gdyby zaawiający wprowadził przed terine składania ofert jakiekolwiek ziany w treści dokuentów przetargowych, zostaną one przekazane pisenie wszystki wykonawco. VII. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM Zaawiający nie wyaga od wykonawców wniesienia wadiu. VIII. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 1. Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni, licząc od upływu terinu składania ofert. 2. W uzasadnionych przypadkach co najniej na 7 dni przed upływe terinu związania ofertą zaawiający oże tylko raz zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terinu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni. LX. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT 1..Sposób przygotowania oferty. a) Wykonawcy przygotują i przedstawią swoje oferty na forularzu oferty wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ, zgodnie z wyaganiai dokuentacji przetargowej. Oferta powinna być czytelnie wypełniona w sposób trwały. b) Oferta, aby była ważna usi być podpisana przez osoby uprawnione do reprezentowania firy w obrocie gospodarczy, zgodnie z akte rejestracyjny oraz przepisai prawa. Oferta podpisana przez upoważnionego przedstawiciela wykonawcy wyaga załączenia dokuentu właściwego pełnoocnictwa lub uocowania prawnego. c) Podpisy wyżej określonych osób złożone będą na forularzu oferty (w przeznaczonych na podpis iejscach) oraz na wszystkich załączonych dokuentach lub oświadczeniach. d) Wszystkie strony, na których zostaną dokonane poprawki lub korekty błędów, będą parafowane przy iejscu naniesienia tych poprawek (korekt) przez osoby podpisujące ofertę. e) Składane kserokopie dokuentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu uważane będą za dokuent wiarygodny, jeśli będą czytelne i poświadczone za zgodność z oryginałe przez osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy w obrocie gospodarczy. W przeciwny wypadku nie będą brane pod uwagę. f) Oferta winna być sporządzona w języku polski, a pisa sporządzone w języku obcy winny być przetłuaczone na język polski. g) Oferta powinna się składać z wypełnionego forularza oferty i być złożona wraz ze wszystkii wyaganyi dokuentai. h) Wykonawca oże złożyć tylko jedną ofertę obejującą cały przediot zaówienia, w której usi być zaoferowana tylko jedna cena. i) W celu usprawnienia pracy koisji przetargowej Wykonawcy proszeni są o: zestawienie dokuentów w kolejności przedstawionej w rozdz.v; spięcie dokuentów w sposób trwały, zapobiegający ożliwości dekopletacji zawartości oferty; ponuerowanie kolejno stron. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 9

10 Przebudowa i reont poieszczeń biurowych Sądu Rejonowego w Oleśnicy 2. Oferty powinny być jednoznaczne, tzn. sporządzone w forie zgodnej ze wzore opracowany przez zaawiającego, bez dopisków, opcji i wariantów, z zachowanie fory wyaganych załączników. 3. Wykonawca powinien zastrzec inforacje stanowiące tajenicę przedsiębiorstwa w rozuieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, które będą traktowane jako poufne i nie będą udostępniane osobo trzeci. Wykonawca nie oże zastrzec inforacji podawanych podczas otwarcia ofert, o których owa w art 86 ust.4. Dokuenty zawierające zastrzeżone inforacje należy spiąć oddzielnie z zaznaczenie: Nie udostępniać inny podioto, inforacje stanowią tajenicę przedsiębiorstwa w rozuieniu art. 11 ust. 4 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji" (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz ze z.) w przeciwny wypadku cała oferta traktowana będzie jako jawna. 4. Wykonawcy ają obowiązek zapoznać się dokładnie z treścią wszystkich dokuentów przetargowych. Oferty, których treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zaówienia zostaną odrzucone.(art. 89 ust.l pkt.2). X. SKŁADANIE OFERT. 1. Oznakowanie ofert Oferty należy składać w nieprzejrzystej i zakniętej kopercie, oznakowanej : Oferta przetargowa : PRZEBUDOWA I REMONT POMIESZCZEŃ BIUROWYCH SĄDU REJONOWEGO W OLEŚNICY Na kopercie należy uieścić nazwę i adres Wykonawcy oraz Zaawiającego Wraz z uwagą - nie otwierać przed dnie r.godz. 11:30 2. Terin składania ofert a) oferty należy składać na adres zaawiającego: Sąd Rejonowy w Oleśnicy, Oleśnica, ul. 3 Maja 48/49, pok. 111,1 piętro do dnia r.godz. 11:00 b) oferty złożone po wyznaczony terinie zostaną zwrócone bez otwierania po upływie terinu przeznaczonego na wniesienie protestu; c) za datę złożenia oferty dostarczanej pocztą uważać się będzie datę dostarczenia oferty do zaawiającego, d) Wykonawca nie oże dokonać zian w ofercie lub wycofać ofertę po upływie terinu składania ofert. XI. OTWARCIE OFERT 1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu r. godz. 11:30 w siedzibie zaawiającego w pok. 302 w Sądzie Rejonowy w Oleśnicy ul. 3 Maja 48/49 2. Otwarcie ofert jest jawne. 3. Bezpośrednio przed otwarcie ofert zaawiający poda inforację o wysokości kwoty, jaką zaierza przeznaczyć na sfinansowanie zaówienia. 4. Podczas otwarcia ofert zaawiający ogłosi: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 10

11 Przebudowa i reont poieszczeń biurowych Sądu Rejonowego w Oleśnicy - nazwę i adres wykonawcy, którego oferta jest otwierana, - cenę ofertową; XII. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY 1. Za wykonanie przediotu uowy wykonawca określi cenę ryczałtową brutto skalkulowaną na podstawie dokuentacji projektowej (przediaru robót, projektów wykonawczych), specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, dokonanej wizji w obiekcie; 2. Cena ofertowa usi zawierać wycenę wszelkich nakładów niezbędnych do wykonania przediotu zaówienia w całości na zasadach i warunkach określonych przez zaawiającego w projekcie uowy. Cena ofertowa powinna obejować: 2.1. wszystkie koszty niezbędne do wykonania robót wyaganej jakości, w wyagany terinie włączając w to: a) koszty bezpośrednie; b) koszty ogólne budowy; c) ogólne koszty prowadzenia działalności gospodarczej przez wykonawcę; 2.2. ryzyko obciążające wykonawcę i kalkulowany przez wykonawcę zysk; 2.3 wszelkie inne koszty, opłaty i należności związane z wykonanie robót. 3. Przediar robót powinien być odczytywany w powiązaniu ze specyfikacją istotnych warunków zaówienia, projekte, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót, uową. 4. Opisy poszczególnych pozycji przediaru nie ogą być traktowane jako ostatecznie definiujące wyagania dla danych robót. Nawet, jeżeli w przediarze tego nie podano, należy przyjować, że roboty ujęte w danej pozycji uszą być wykonane według: a. specyfikacji technicznej i obowiązujących przepisów technicznych; b. rysunków, zawartych w dokuentacji projektowej; c. wiedzy technicznej; 5. W forularzu oferty należy podać cenę ryczałtową oferty wyrażoną w złotych polskich, z zaokrąglenie do dwóch iejsc po przecinku: - netto -bez podatku VAT - brutto-łącznie z podatkie VAT 6. Dla porównania ofert zaawiający przyjie cenę brutto obejującą podatek od towarów i usług. 7. Prawidłowe ustalenie podatku VAT należy do obowiązków wykonawcy. Zaawiający nie uzna za oczywistą oyłkę i nie będzie poprawiał błędnie ustalonego podatku VAT. Stawka usi być określona zgodnie z ustawą z 11 arca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz.535). 8. Wykonawca zaokrągli kwoty podatku VAT do pełnego grosza w taki sposób, że końcówki poniżej 0,5 grosza poija się, a końcówki 0,5 grosza i wyższe zaokrągla się do 1 grosza, co jest zgodne z rozporządzenie Ministra Finansów regulujący. in. zasady wystawiania faktur opublikowany w Dz.U. z 2005r. Nr 95, poz.798 ( 9 pkt 6) 9. Cenę ryczałtową oferty należy traktować jako stałą i wiążącą do zakończenia realizacji przediotu zaówienia, niezależnie od roziaru robót budowlanych i innych świadczeń oraz kosztów ponoszonych przez wykonawcę. W związku z powyższy zalecane jest od wykonawców bardzo szczegółowe sprawdzenie w terenie warunków wykonania zaówienia. Za ustalenie ilości robót oraz za sposób przeprowadzenia na tej podstawie kalkulacji wynagrodzenia ryczałtowego odpowiada wyłącznie Wykonawca. Zgodnie z art. 632 k.c. wynagrodzenie ryczałtowe oznacza, że Wykonawca zaówienia nie oże żądać SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 11

12 Przebudowa i reont poieszczeń biurowych Sądu Rejonowego w Oleśnicy podwyższenia wynagrodzenia, chociażby w czasie zawarcia uowy nie ożna było przewidzieć roziaru lub kosztów prac. 10. Zaawiający nie wyaga załączenia do oferty kosztorysu ofertowego. 11. Zaawiający nie dopuszcza przedstawiania ceny ofertowej w kilku wariantach lub alternatywach. W przypadku przedstawienia ceny w taki sposób oferta zostanie odrzucona. XIII. KRYTERIA I SPOSÓB OCENY OFERT l.przy wyborze najkorzystniejszej oferty zaawiający będzie się kierował następującyi kryteriai: oferowana cena ryczałtowa 100% 2. Sposób obliczania wartości punktowej kryteriów. Wartość punktowa wyliczana będzie wg wzoru : wartość punktowa A = 100 * Cin/Cn gdzie: Cin - cena (brutto) najniższa wśród oferowanych Cn - cena (brutto) badanej oferty 3. Jeżeli wykonawca złoży ofertę, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego dla zaawiającego zgodnie z przepisai o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczący wewnątrzwspóklotowego nabycia towarów, zaawiający dla potrzeb oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który iałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującyi przepisai. 4. Zaawiający zastosuje zaokrąglenie każdego wyniku do dwóch iejsc po przecinku. 5. Wybór oferty. Zaawiający wybierze najkorzystniejszą ofertę spośród nieodrzuconych ofert wyłącznie na podstawie kryteriów oceny ofert przyjętych w niniejszy przetargu. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta niepodlegająca odrzuceniu i zawierająca najniższą cenę za całość zaówienia. Zaawiający przyzna zaówienie Wykonawcy, którego oferta: spełni wyogi art. 22 ust. 1 ustawy prawo zaówień publicznych; nie została odrzucona w trybie art.89; zawiera najniższą cenę za całość zaówienia (uzyska najwyższą ilość punktów). 6..Zaawiający odrzuci ofertę, jeżeli: a) jest niezgodna z ustawą; b) jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zaówienia; c) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozuieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji; d) zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przediotu zaówienia; e) została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zaówienia; f) zawiera oyłki rachunkowe w obliczeniu ceny, których nie ożna poprawić na podstwie art.88, lub błędy w obliczeniu ceny; g) wykonawca w terinie 7 dni od dnia otrzyania zawiadoienia nie zgodził się na poprawienie oyłki rachunkowej w obliczeniu ceny; h) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 12

13 Przebudowa i reont poieszczeń biurowych Sądu Rejonowego w Oleśnicy 7. W toku badania i oceny ofert zaawiający oże żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. Niedopuszczalne jest prowadzenie iędzy zaawiający a Wykonawcą negocjacji dotyczących złożonej oferty oraz dokonywanie jakiejkolwiek ziany w jej treści, za wyjątkie oczywistych oyłek. 8. Zaawiający zgodnie z art.87 ust.2 i art.88 ustawy poprawi w tekście oferty oczywiste oyłki pisarskie oraz oyłki rachunkowe w obliczeniu ceny, niezwłocznie zawiadaiając o ty wszystkich wykonawców, którzy złożyli oferty. 9. W sytuacji, gdy złożona oferta zawierać będzie rażąco niską cenę w stosunku do przediotu zaówienia, zaawiający na podstawie art. 90 ust. 1 i 2 ustawy zwróci się do wykonawcy o udzielenie w określony terinie wyjaśnień dotyczących oferty lub eleentów oferty ających wpływ na wysokość ceny. 10. Zaawiający na podstawie art. 90 ust 3 odrzuci ofertę wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przediotu zaówienia. XIV. FORMALNOŚCI ZWIĄZANE Z ZAWARCIEM UMOWY 1.Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zaawiający zawiadoi wykonawców, którzy złożyli oferty, o: 1) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firę) i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano, i uzasadnienie jej wyboru, a także nazwy (firy), siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczenie oceny i porównania złożonych ofert zawierający punktację przyznaną oferto. 2) wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne. 3) wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zaówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne - jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, negocjacji bez ogłoszenia albo zapytania o cenę. 2. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zaawiający zaieści inforacje, o których owa w ust. 1 pkt 1 również na stronie internetowej oraz w iejscu publicznie dostępny w swojej siedzibie. 3. W przypadku, gdyby wyłoniona w prowadzony postępowaniu oferta została złożona przez dwóch lub więcej wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zaówienia publicznego zaawiający oże zażądać uowy regulującej współpracę tych podiotów przed przystąpienie do podpisania uowy o zaówienie publiczne. 4. Zaawiający zawrze uowę z wybrany wykonawcą w terinie nie krótszy niż 7 dni od dnia przekazania zawiadoienia o wyborze oferty, nie później jednak niż przed upływe terinu związania ofertą. 5.Wybrany wykonawca zobowiązany będzie przedstawić w siedzibie zaawiającego, w terinie podany w zawiadoieniu: a) kosztorys - przygotowany w oparciu o dokuentację projektową i specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót buowlanych. b) podpisaną uowę zgodną z projekte uowy załączony w specyfikacji istotnych warunków zaówienia oraz ze swoją ofertą. 6. Ogłoszenie o udzieleniu zaówienia zaieszczone zostanie w Biuletynie Zaówień Publicznych. XV. ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY Zgodnie z art. 147 ust.3 zaawiający nie wyaga od wykonawcy wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania uowy. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 13

14 Przebudowa i reont poieszczeń biurowych Sądu Rejonowego w Oleśnicy XVI. POSTANOWIENIA UMOWNE, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY Postanowienia uowne przedstawione zostały w załączony projekcie uowy stanowiący załącznik nr 6 do SIWZ. Uowa zostanie zawarta na warunkach określonych w ni. XVII. WSKAZANIE CZĘŚCI ZAMÓWIENIA, KTÓRA MOŻE BYĆ POWIERZONA PODWYKONAWCOM Jeżeli Wykonawca zaierza powierzyć określone części zaówienia podwykonawco, winien załączyć do oferty przygotowany saodzielnie wykaz robót powierzonych podwykonawco. Z wykazu winno wynikać, jaki zakres robót wykonają dani podwykonawcy Brak powyższego wykazu oznacza, że całość robót budowlanych zostanie wykonana bez poocy podwykonawców. XVIII. ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zaówienia: 1. Ogólne a/ Wykonawco, a także inny osobo, jeżeli ich interes prawny w uzyskaniu zaówienia doznał lub oże doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zaawiającego przepisów Ustawy Pzp, przysługują środki ochrony prawnej określone w Ustawie Pzp. b/ Przed upływe terinu do składania ofert, w przypadku naruszenia przez Zaawiającego przepisów Ustawy Pzp, środki ochrony prawnej przysługują również organizacjo zrzeszający wykonawców, wpisany na listę organizacji uprawnionych do wnoszenia środków ochrony prawnej, prowadzoną przez Prezesa Urzędu Zaówień Publicznych (dalej Prezesa Urzędu"). c/ Środkie ochrony prawnej, o których owa w pkt 1.a. i 1.b jest protest; 2. Protest a/ Wobec treści ogłoszenia o zaówieniu, czynności podjętych przez Zaawiającego w toku postępowania oraz w przypadku zaniechania przez Zaawiającego czynności, do której jest on obowiązany na podstawie Ustawy, ożna wnieść piseny protest do Zaawiającego. b/ Protest wnosi się w terinie 7 dni odpowiednio od dnia, w który wykonawca powziął lub ógł powziąć wiadoość o okolicznościach stanowiących podstawę wniesienia protestu. Protest uważa się za wniesiony z chwilą gdy dotarł on do Zaawiającego w taki sposób, że Zaawiający ógł zapoznać się z jego treścią. Protest dotyczący treści ogłoszenia i postanowień specyfikacji istotnych warunków zaówienia wnosi się nie później niż 7 dni od dnia zaieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zaówień Publicznych lub zaieszczenia specyfikacji istotnych warunków zaówienia na stronie internetowej. c/ Zaawiający odrzuca protest wniesiony po terinie, wniesiony przez podiot nieuprawniony lub protest niedopuszczalny na podstawie art. 181 ust. 6. d/ Protest powinien wskazywać oprotestowaną czynność lub zaniechanie Zaawiającego, a także zawierać żądanie, zwięzłe przytoczenie zarzutów oraz okoliczności faktycznych i prawnych uzasadniających wniesienie protestu. e/ W przypadku wniesienia protestu po upływie terinu składania ofert, bieg terinu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ostatecznego rozstrzygnięcia protestu. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 14

15 Przebudowa i reont poieszczeń biurowych Sądu Rejonowego w Oleśnicy O zawieszeniu biegu terinu związania ofertą Zaawiający inforuje niezwłocznie wykonawców, którzy złożyli oferty, wzywając ich, pod rygore wykluczenia z postępowania, do przedłużenia ważności wadiu lub wniesienia nowego wadiu na wydłużony okres. Kopię wniesionego protestu zaawiający niezwłocznie przekazuje wykonawco uczestniczący w postępowaniu o udzielenie zaówienia, wzywając wykonawców do wzięcia udziału w postępowaniu toczący się w wyniku wniesienia protestu. f/ Zaawiający rozstrzyga jednocześnie wszystkie protesty dotyczące: (i) treści ogłoszenia, (ii) postanowień SIWZ, (iii)wykluczenia wykonawcy z postępowania o udzielenie zaówienia, odrzucenia ofert i wyboru najkorzystniejszej oferty - w terinie 10 dni od upływu ostatniego z terinów na wniesienie protestu. Brak rozstrzygnięcia protestu w ty terinie uznaje się za jego oddalenie. g/ Rozstrzygnięcie protestu wraz z jego uzasadnienie oraz pouczenie o sposobie i terinie wniesienia odwołania Zaawiający przekazuje Wykonawcy/podiotowi, który wniósł protest, oraz wykonawco, którzy przyłączyli się do postępowania toczącego się w wyniku wniesienia protestu. 3. Od rozstrzygnięcia protestu odwołanie nie przysługuje. 4. Szczegółowe inforacje na teat protestu znajdują się w ustawie w Dziale VI w art XIX. DODATKOWE POSTANOWIENIA SPECYFIKACJI 1. Zaawiający nie dopuszcza składanie ofert częściowych. 2. Zaawiający nie przewiduje zawarcia uowy raowej. 3. Zaawiający nie przewiduje udzielenia zaówień uzupełniających o których owa w art.67 ust.l pkt.6 ustawy. 4. Zaawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 5. Oświadczenia, wnioski, zawiadoienia oraz inforacje zaawiający i wykonawcy przekazują pisenie. Przekazane za poocą teleksu, telefaksu uważa się za złożone w terinie, jeżeli ich treść dotarła do adresata przed upływe terinu i została niezwłocznie potwierdzona pisenie. 6. Zaawiający nie dopuszcza rozliczeń w walutach obcych. Rozliczenia iędzy zaawiający a wykonawcą prowadzone będą w PLN. 7. Zaawiający nie zaierza dokonywać wyboru oferty najkorzystniejszej z zastosowanie aukcji elektronicznej. 8. Zaawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowanie i złożenie oferty (w ty koszty wizji lokalnej na iejscu realizowanego zadania). XX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 1. Zasady udostępniania dokuentów. Protokół wraz z załącznikai jest jawny. Załączniki do protokołu zaawiający udostępni po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania, z ty że oferty udostępnione będą od chwili ich otwarcia. 2. Nie ujawnione zostaną inforacje stanowiące tajenicę przedsiębiorstwa w rozuieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli wykonawca zastrzegł nie później niż w terinie składania ofert, że nie ogą być one ujawnione. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 15

16 Przebudowa i reont poieszczeń biurowych Sądu Rejonowego w Oleśnicy 3. Udostępnienie niezastrzeżonej treści ofert dokonywane będzie wg. poniższych zasad: a) zainteresowany zobowiązany będzie złożyć u zaawiającego piseny wniosek o udostępnienie treści protokołu z załącznikai bądź oferty; b) zaawiający ustali z uwzględnienie złożonego w ofercie zastrzeżenia zakres inforacji, które ogą być ujawnione; c) zaawiający wyznaczy terin oraz iejsce udostępnienia dokuentów; d) zaawiający wyznaczy członka koisji, w którego obecności udostępnione zostaną dokuenty; e) udostępnienie oże ieć iejsce w siedzibie zaawiającego oraz w czasie godzin jego urzędowania. XXI. ZAŁĄCZNIKI Załączniki składające się na integralną część specyfikacji: 1.Załącznik nr 1 do SIWZ - Forularz Oferty; 2. Załącznik nr 2 do SIWZ - Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o których owa w art. 22 ust. 1 ustawy; 3. Załącznik nr 3 do SIWZ - Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zaówienia; 4. Załącznik nr 4 do SIWZ - Dokuentacja Projektowa: projekty wykonawcze oraz przediar; 5. Załącznik nr 5 do SIWZ - Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 6. Załącznik nr 6 do SIWZ - Projekt uowy SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 16

17 Przebudowa i reont poieszczeń biurowych Sądu Rejonowego w Oleśnicy FORMULARZ OFERTY Załącznik nr 1 do SIWZ WYKONAWCA: Adres: Tel: Fax: REGON: NIP: ZAMAWIAJĄCY SĄD REJONOWY W OLEŚNICY ul. 3 Maja 48/ Oleśnica Odpowiadając na ogłoszenie o zaówieniu, zgłaszay przystąpienie do przetargu nieograniczonego na zadanie p.t. : PRZEBUDOWA I REMONT POMIESZCZEŃ BIUROWYCH SĄDU REJONOWEGO W OLEŚNICY Na podstawie specyfikacji istotnych warunków zaówienia i po dokonaniu wizji lokalnej w terenie, oferujey wykonanie przediotu zaówienia, według dokuentacji projektowej (stanowiącej załącznik nr 4 do SIWZ) oraz STWiORB (stanowiącej załącznik nr 5 do SIWZ), zgodnie z wiedzą techniczną, obowiązującyi przepisai i norai oraz z należytą starannością, za cenę ryczałtową: w kwocie netto zł (słownie: ) w kwocie brutto zł (słownie:.) z czego przypada na podatek VAT % zł (słownie: ) Kwota ta obejuje pełny zakres przediotu zaówienia objęty specyfikacją istotnych warunków zaówienia. 1. Przediot zaówienia zostanie wykonany w terinie do 3 iesięcy od daty podpisania uowy. 2. Oświadczay, że udzielay 36 iesięcy gwarancji jakości na roboty objęte przediote zaówienia. 3. Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonane roboty opłacone będzie na podstawie faktury, w terinie 30 dni licząc od daty jej doręczenia do Zaawiającego, a wystawionej po zakończeniu i odbiorze całości robót Miejscowość, data. / pieczęć i podpis osób uprawnionych do podejowania zobowiązań / SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 17

18 Przebudowa i reont poieszczeń biurowych Sądu Rejonowego w Oleśnicy 4. Podstawą do wystawienia faktury będzie protokół zdawczo- odbiorczy podpisany przez obie strony. 5. Oświadczay, że zapoznaliśy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zaówienia i nie wnosiy do niej żadnych zastrzeżeń oraz zdobyliśy konieczne inforacje do przygotowania oferty. 6. Oświadczay, że podana w ofercie stawka podatku od towarów i usług VAT jest zgodna z przepisai Ustawy o podatku od towarów i usług z dn r. (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z 2004 r.). 7. Oświadczay, że wszelkie inforacje zawarte w Forularzu Oferty i załączonych dokuentach są prawdziwe i rzetelnie inforują o aktualnej sytuacji prawnej naszej firy. 8. Oświadczay, że jesteśy związani ofertą do terinu ważności wskazanego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zaówienia i w przypadku wyboru naszej oferty zobowiązujey się do zawarcia uowy na warunkach określonych w projekcie uowy stanowiący załącznik do specyfikacji, w terinie i iejscu wyznaczony przez Zaawiającego. 9. Przediot zaówienia wykonay sai/przy udziale podwykonawcy *(niepotrzebne skreślić). nazwa i adres podwykonawcy: Część zaówienia (zakres rzeczowy) planowany do realizacji przez podwykonawcę: 10. Na potwierdzenie naszej wiarygodności przedkładay Forularz Oferty wraz z ponuerowanyi załącznikai, stanowiący spełnienie warunków postępowania o udzielenie zaówienia publicznego. 11. Oświadczay, że zapoznaliśy się w sposób wystarczający i konieczny do zrealizowania zaówienia ze stane faktyczny na iejscu realizacji zaówienia. Nieznajoość powyższego stanu nie oże być przyczyną dodatkowych roszczeń finansowych Miejscowość, data / pieczęć i podpis osób uprawnionych do podejowania zobowiązań / SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 18

19 Przebudowa i reont poieszczeń biurowych Sądu Rejonowego w Oleśnicy Wraz z oferta składay następujące dokuenty : a) nr 1 - Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wyagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej - wystawiony nie wcześniej niż 6 iesięcy przed upływe terinu składania ofert - w forie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałe przez osobę uprawnioną do reprezentacji Wykonawcy w obrocie gospodarczy; b) nr 2 - Oświadczenie o spełnianiu warunków, o których owa w art. 22 ust. 1 i wynikające z art. 24 ust. 1 i 2 ustawy prawo zaówień publicznych - zgodnie z załączony wzore; c) nr 3 - Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zaówienia w branży budowlanej i elektrycznej wraz z inforacjai na teat ich kwalifikacji zawodowych niezbędnych do wykonania zaówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności - wzór stanowi załącznik nr 3 do SIWZ; d) nr 4 - oryginały lub poświadczone za zgodność z oryginałe przez Wykonawcę kopie uprawnień do sprawowania saodzielnych funkcji w budownictwie w branży budowlanej i elektrycznej, niezbędnych do wykonania robót budowlanych (iniu jedna osoba w każdej branży) oraz zaświadczeń o wpisie ww. osób na listę członków właściwej Izby Saorządu Zawodowego. Miejscowość, data / pieczęć i podpis osób uprawnionych do podejowania zobowiązań / (Uwaga dla przygotowujących ofertę: przy opracowywaniu załączników korzystać ze wzorów dołączonych do druku) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 19

20 Przebudowa i reont poieszczeń biurowych Sądu Rejonowego w Oleśnicy Załącznik nr 2 do SIWZ OŚWIADCZENIE WYKONAWCY O SPEŁNIENIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU Niniejszy, reprezentując firę: jako upoważniony na piśie lub wpisany w odpowiednich dokuentach rejestrowych, w iieniu reprezentowanej przeze nie firy, oświadcza, że : Spełniay warunki ubiegania się o zaówienie, zgodnie z art.22 ust.l p.z.p., które brzi: Art O udzielenie zaówienia ogą ubiegać się wykonawcy, którzy: 1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień; 2) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałe technicznyi osobai zdolnyi do wykonania zaówienia; 3) znajdują się w sytuacji ekonoicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zaówienia; 4) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zaówienia. Nie podlegay wykluczeniu z postępowania o udzielenie zaówienia na podstawi art.24 ust.l i 2 p.z.p, które brzią: Art z postępowania o udzielenie zaówienia wyklucza się : 1) wykonawców, którzy w ciągu ostatnich trzech lat przed wszczęcie postępowania wyrządzili szkodę, nie wykonując zaówienia lub wykonując je nienależycie, a szkoda ta nie została dobrowolnie naprawiona do dnia wszczęcia postępowania, chyba, że niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest następstwe okoliczności, za które wykonawca nie ponosi odpowiedzialności; 2) wykonawców, w stosunku, do których otwarto likwidację lub, których upadłość ogłoszono, z wyjątkie wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawoocny postanowienie sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli poprzez likwidację ajątku upadłego; 3) wykonawców którzy zalegają z uiszczenie podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne z wyjątkie przypadków gdy uzyskali oni przewidziane prawe zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzyanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; 4) osoby fizyczne, które prawoocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowanie o udzielenie zaówienia, przestępstwo przeciwko prawo osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczeu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści ajątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku ających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 5) spółki jawne, których wspólnika prawoocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowanie o udzielenie zaówienia, przestępstwo przeciwko prawo osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczeu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści ajątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku ających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 6) spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawoocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowanie o udzielenie zaówienia, przestępstwo przeciwko prawo osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 20

Załącznik nr 1 FORMULARZ OFERTY

Załącznik nr 1 FORMULARZ OFERTY Załącznik nr 1 FORMULARZ OFERTY 1 ... (pieczęć Wykonawcy) OFERTA Nawiązując do ogłoszenia przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia poniżej kwot określonych w przepisach na podst. art.11 ust.8.

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W PRZETARGU OGRANICZONYM

WNIOSEK O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W PRZETARGU OGRANICZONYM (nazwa i adres wykonawcy) WNIOSEK O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W PRZETARGU OGRANICZONYM Nazwa i adres Wykonawcy:..... Telefon: fax:.. Numer REGON numer NIP W odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu na usługę

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

FORMULARZ OFERTY DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO FORMULARZ OFERTY DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO ZAŁĄCZNIK NR 1 Na: / Nazwa postępowania / 1) ZAMAWIAJĄCY:..... 2) WYKONAWCA Niniejsza oferta zostaje złożona przez:...... 3) OSOBA UPRAWNIONA DO KONTAKTÓW

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY. Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na: PRZEBUDOWA ULICY WAPIENNEJ W SULEJOWIE I ETAP. Nazwa Oferenta...

FORMULARZ OFERTOWY. Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na: PRZEBUDOWA ULICY WAPIENNEJ W SULEJOWIE I ETAP. Nazwa Oferenta... Załącznik Nr 1 Urząd Miejski w Sulejowie... (pieczęć Wykonawcy) FORMULARZ OFERTOWY Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na: PRZEBUDOWA ULICY WAPIENNEJ W SULEJOWIE I ETAP Nazwa Oferenta.....

Bardziej szczegółowo

Oferta ( wzór ) Likwidacja zawilgocenia ścian sali sportowej w Rawiczu przy ul. Kopernika 9

Oferta ( wzór ) Likwidacja zawilgocenia ścian sali sportowej w Rawiczu przy ul. Kopernika 9 Nazwa zadania : DANE WYKONAWCY: Oferta ( wzór ) Załącznik nr 1 1.Nazwa 1 :... 2.Adres 1 :... adres dla korespondencji jeżeli jest inny niż podano wyżej... 3.Osoby uprawnione do reprezentacji podmiotu 2

Bardziej szczegółowo

OFERTA PRZETARGOWA. Ofertę przetargową składa: Nazwa oferenta (oferentów), adres:

OFERTA PRZETARGOWA. Ofertę przetargową składa: Nazwa oferenta (oferentów), adres: 1 OFERTA PRZETARGOWA Gmina Ustrzyki Dolne ul. Kopernika 1 38-700 Ustrzyki Dolne tel. 0-13 460 80 19 fax 0-13 460 80 16 Ofertę przetargową składa: Nazwa oferenta (oferentów), adres:... Nawiązując do zaproszenia

Bardziej szczegółowo

OFERTA PRZETARGOWA ...

OFERTA PRZETARGOWA ... OFERTA PRZETARGOWA Gmina Ustrzyki Dolne ul. Kopernika 1 38-700 Ustrzyki Dolne tel. 0-13 460 80 00 fax 0-13 460 80 16 Ofertę przetargową składa: Nazwa oferenta (oferentów), adres:... Nawiązując do zaproszenia

Bardziej szczegółowo

na wykonanie zamówienia pn.:

na wykonanie zamówienia pn.: Załącznik nr 1 do SIWZ...,... FORMULARZ OFERTOWY na wykonanie zamówienia pn.: Konsorcjum oprócz lidera wymienionego powyżej składa się z (wypełnić tylko w przypadku składania oferty wspólnej): Nazwa Wykonawcy

Bardziej szczegółowo

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 22.12.2009.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 22.12.2009. Trzebinia: Dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół i specjalistycznych placówek oświatowych na trasie: miejsce zamieszkania - szkoła - miejsce zamieszkania wraz z zapewnieniem opieki OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

OFERTA PRZETARGOWA. (kwota ryczałtowa brutto łączna za nadzór montażu 429 zestawów kolektorów słonecznych) w tym VAT (..%) w kwocie.. ...

OFERTA PRZETARGOWA. (kwota ryczałtowa brutto łączna za nadzór montażu 429 zestawów kolektorów słonecznych) w tym VAT (..%) w kwocie.. ... Załącznik Nr 1 Dane wykonawcy:... (miejscowość i data) Nazwa:... Siedziba:... numer NIP:... numer telefonu:... numer faksu:... e-mail:... Wójt Gminy Nowy Targ 34-400 Nowy Targ, ul. Bulwarowa 9 OFERTA PRZETARGOWA

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY ... ul

FORMULARZ OFERTOWY ... ul Załącznik Nr 1 (pieczęć Wykonawcy)... ( miejscowość i data) FORMULARZ OFERTOWY... ul......-...... Nawiązując do zaproszenia do składania ofert w postępowaniu realizowanym w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

... ul Opis części zamówienia przewidzianej do wykonania przez podwykonawcę. ..., dn... (podpis upoważnionych przedstawicieli Wykonawcy

... ul Opis części zamówienia przewidzianej do wykonania przez podwykonawcę. ..., dn... (podpis upoważnionych przedstawicieli Wykonawcy (pieczęć wykonawcy) FORMULARZ OFERTOWY... ul......-...... Załącznik Nr 1... ( miejscowość i data) Nawiązując do zaproszenia do składania ofert w postępowaniu realizowanym w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

Rozdział II. Formularze

Rozdział II. Formularze Formularze FORMULARZ OFERTOWY Usługa transportu odpadów Załącznik nr 1 do ZAMAWIAJĄCY MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO OCZYSZCZANIA SPÓŁKA Z O. O. Z SIEDZIBĄ W TORUNIU PRZY UL. GRUDZIĄDZKIEJ 159, REGON: 870525973

Bardziej szczegółowo

OFERTA PRZETARGOWA. Wójt Gminy Nowy Targ Nowy Targ, ul. Bulwarowa 9. Załącznik Nr Dane wykonawcy: (kwota brutto)

OFERTA PRZETARGOWA. Wójt Gminy Nowy Targ Nowy Targ, ul. Bulwarowa 9. Załącznik Nr Dane wykonawcy: (kwota brutto) Załącznik Nr 1 Dane wykonawcy:... (miejscowość i data) Nazwa:... Siedziba:... numer NIP:... numer REGON:... numer telefonu:... numer faksu:... e-mail:... Wójt Gminy Nowy Targ 34-400 Nowy Targ, ul. Bulwarowa

Bardziej szczegółowo

CENTRALNE BIURO ANTYKORUPCYJNE Al. Ujazdowskie 9. 00-583 Warszawa

CENTRALNE BIURO ANTYKORUPCYJNE Al. Ujazdowskie 9. 00-583 Warszawa Numer Sprawy: 12/ZP/CBA/2007 CENTRALNE BIURO ANTYKORUPCYJNE Al. Ujazdowskie 9 00-583 Warszawa Postępowanie prowadzone na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r (Dz. U. z 2006

Bardziej szczegółowo

SKAŁADAMY OFERTĘ NA WYKONANIE ZAMÓWIENIA

SKAŁADAMY OFERTĘ NA WYKONANIE ZAMÓWIENIA F O R M U L A R Z O F E R T O W Y Załącznik nr 1 WYKONAWCA: ZAMAWIAJACY: Gmina Gołdap Pl. Zwycięstwa 14 19 500 Gołdap pieczęć WYKONAWCY NIP... NIP 847-158-70-61 SKAŁADAMY OFERTĘ NA WYKONANIE ZAMÓWIENIA

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: (zakładka Edukacja - Trzebińskie Centrum Administracyjne)

Adres strony internetowej zamawiającego:  (zakładka Edukacja - Trzebińskie Centrum Administracyjne) Trzebinia: Dostawa oleju opałowego wraz z transportem do szkół podstawowych z terenu gminy Trzebinia Numer ogłoszenia: 197481-2009; data zamieszczenia: 04.11.2009 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Znak: DPS/2008 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA I II III NAZWA (FIRMA) ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO Dom Pomocy Społecznej nr 1 ul. Podmiejska Boczna 10 66-400 Gorzów Wlkp. tel. (095) 732-35-22 fax

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego:

Adres strony internetowej zamawiającego: Zgierz: Dostawa fabrycznie nowego samochodu ciężarowego z systemem hakowym i żurawiem typu HDS do selektywnej zbiórki odpadów z wysepek ekologicznych dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej

Bardziej szczegółowo

OFERTA. 5. Telefon [z numerem kierunkowym] Fax [z numerem kierunkowym]

OFERTA. 5. Telefon [z numerem kierunkowym] Fax [z numerem kierunkowym] ............................. [pieczątka firmowa].............. dnia............ OFERTA I. DANE WYKONAWCY:. Pełna nazwa.................................................................. 2. Adres i siedziba

Bardziej szczegółowo

OFERTA PRZETARGOWA ...

OFERTA PRZETARGOWA ... OFERTA PRZETARGOWA Gmina Ustrzyki Dolne ul. Kopernika 1 38-700 Ustrzyki Dolne tel. 0-13 460 80 00 fax 0-13 460 80 16 Ofertę przetargową składa: Nazwa oferenta (oferentów), adres: 4.1. Nawiązując do zaproszenia

Bardziej szczegółowo

Dostawa węgla i miału węglowego

Dostawa węgla i miału węglowego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI PONIŻEJ 60.000 EURO Dostawa węgla i miału węglowego I. Zamawiający: Gmina Rogowo tel. /054/ 280 16 22 fax /054/

Bardziej szczegółowo

D-7042/1/08 Załącznik nr 1 FORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCY W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ EURO. Nazwa...

D-7042/1/08 Załącznik nr 1 FORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCY W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ EURO. Nazwa... D-7042/1/08 Załącznik nr 1 FORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCY W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ 60 000 EURO Dane dotyczące wykonawcy Nazwa... Siedziba... Nr telefonu/faks...

Bardziej szczegółowo

1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych

1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, wartość zamówienia poniżej 206 000 EURO na: transport kruszywa drogowego o frakcji 0-63 mm i 0-31

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ CENOWY WYKONAWCY

FORMULARZ CENOWY WYKONAWCY Załącznik nr 1 do SIWZ FORMULARZ CENOWY WYKONAWCY DANE DOTYCZĄCE WYKONAWCY: Nazwa: Siedziba:. Nr telefonu: Adres e-mail: Nr fax.: (miejscowość i data) Dane Zamawiającego: Zespół Szkół Publicznych w Kowalewie

Bardziej szczegółowo

1 F O R M U L A R Z ASORTYMENTOWO - CENOWY

1 F O R M U L A R Z ASORTYMENTOWO - CENOWY Załącznik nr 1 F O R M U L A R Z ASORTYMENTOWO - CENOWY.................. 1. Występując w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na roboty zabezpieczające dla zadania: Tymczasowe

Bardziej szczegółowo

Nazwa Wykonawcy (Pieczęć, adres telefon, faks, e-mail Wykonawcy) DOA.IV-33210-16/09

Nazwa Wykonawcy (Pieczęć, adres telefon, faks, e-mail Wykonawcy) DOA.IV-33210-16/09 Zał. do SIWZ faks, e-mail Wykonawcy) DOA.IV-33210-16/09 przy ul. Piastowskiej 14, 45 082 Opole, w imieniu którego działa Marszałek Województwa Opolskiego W odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH O WARTOŚCI PONIŻEJ 14.000 EURO FUNDACJI PRO POMERANIA W SŁUPSKU

REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH O WARTOŚCI PONIŻEJ 14.000 EURO FUNDACJI PRO POMERANIA W SŁUPSKU REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH O WARTOŚCI PONIŻEJ 14.000 EURO FUNDACJI PRO POMERANIA W SŁUPSKU ROZDZIAŁ 1 PRZEPISY OGÓLNE 1 Do zamówień i konkursów, których wartość nie przekracza wyrażonej

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY /roboty budowlane/

FORMULARZ OFERTY /roboty budowlane/ ZAŁĄCZNIK NR 6 DO SIWZ WYKONAWCA: Niniejsza oferta zostaje złożona przez 1 : FORMULARZ OFERTY /roboty budowlane/ dnia.. r. pełna nazwa wykonawcy albo...... adres siedziby wykonawcy albo adres zamieszkania

Bardziej szczegółowo

OFERTA. Składamy ofertę na wykonanie prac objętych zamówieniem za kwotę... netto (ryczałtowe wynagrodzenie w wysokości) w zł:

OFERTA. Składamy ofertę na wykonanie prac objętych zamówieniem za kwotę... netto (ryczałtowe wynagrodzenie w wysokości) w zł: Załącznik nr 1... OFERTA Centrum Logistyczno Inwestycyjne Poznań II Sp. z o.o. ul. Rabowicka 6 62-020 Swarzędz Jasin Nawiązując do ogłoszenia dotyczącego przetargu nieograniczonego pn.: Wykonanie układu

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY. 1. NAZWA I ADRES WYKONAWCY:... Numer telefonu:... Numer faksu... Adres .

FORMULARZ OFERTY. 1. NAZWA I ADRES WYKONAWCY:... Numer telefonu:... Numer faksu... Adres  . ZAŁĄCZNIK NR 1 FORMULARZ OFERTOWY FORMULARZ OFERTY W związku z ogłoszeniem przetargu nieograniczonego pn. Remont przyłącza kanalizacji sanitarnej wraz z budową studzienki rewizyjnej do budynku przy ul.

Bardziej szczegółowo

Cena oferty cena netto.. zł. (słownie: ) podatek VAT zł. cena brutto zł.

Cena oferty cena netto.. zł. (słownie: ) podatek VAT zł. cena brutto zł. Załącznik Nr 1 FORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCY 1. Dane dotyczące wykonawcy Nazwa:... Siedziba:... Adres poczty elektronicznej:... Strona internetowa:... Numer telefonu:... Numer faksu:.... Numer REGON:...

Bardziej szczegółowo

... pieczęć Wykonawcy

... pieczęć Wykonawcy Załącznik Nr 4... pieczęć Wykonawcy Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zgodne z art. 24 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz.

Bardziej szczegółowo

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie:

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: Trzebinia: Dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół i specjalistycznych placówek oświatowych na trasie: miejsce zamieszkania - szkoła - miejsce zamieszkania wraz z zapewnieniem opieki OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie ZP/23/13. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 1 do SIWZ.

Ogłoszenie ZP/23/13. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 1 do SIWZ. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na druk i dostawę ulotek i plakatów zgodnie z dostarczonymi przez Zamawiającego projektami graficznymi na potrzeby organizacji targów

Bardziej szczegółowo

... (imię i nazwisko osoby upoważnionej do reprezentowania firmy ) Formularz ofertowy

... (imię i nazwisko osoby upoważnionej do reprezentowania firmy ) Formularz ofertowy Załącz nik nr 1 do SI W Z Pieczęć wykonawcy... (imię i nazwisko osoby upoważnionej do reprezentowania firmy )... ( telefon/ fax wykonawcy) NIP... REGON... Formularz ofertowy Składając ofertę w postępowaniu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dla postępowania o udzielenia zamówienia publicznego na dostawę samochodów osobowych dla Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach o wartości

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 14.03.2012 r.

Warszawa, dnia 14.03.2012 r. Warszawa, dnia 14.03.2012 r. PRZETARG NIEOGRANICZONY Nr MZ-AGZ-270-5645/JP/12 usługi gastronomiczne na podstawie art. 39 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dla postępowania o udzielenia zamówienia publicznego na dostawę sprzętu sportowego do narciarstwa biegowego dla dzieci i młodzieży dla Polskiego Związku Biathlonu

Bardziej szczegółowo

OFERTA Na realizację szkolenia zawodowego: PAKOWACZ Z ELEMENTAMI MAGAZYNOWANIA

OFERTA Na realizację szkolenia zawodowego: PAKOWACZ Z ELEMENTAMI MAGAZYNOWANIA Załącznik 1. Wzór oferty Druk nr 1 DANE OFERENTA Nazwa Wykonawcy -... Adres Wykonawcy -... Telefon - fax.e-mail OFERTA Na realizację szkolenia zawodowego: PAKOWACZ Z ELEMENTAMI MAGAZYNOWANIA Odpowiadając

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1. do Regulaminu Konkursu na opracowanie koncepcji architektoniczno - urbanistycznej Parku Naukowo - Technologicznego w Opolu

Załącznik Nr 1. do Regulaminu Konkursu na opracowanie koncepcji architektoniczno - urbanistycznej Parku Naukowo - Technologicznego w Opolu Załącznik Nr 1 WNIOSEK O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W KONKURSIE NA OPRACOWANIE KONCEPCJI ARCHITEKTONICZNO - URBANISTYCZNEJ PARKU NAUKOWO - TECHNOLOGICZNEGO W OPOLU Jako Uczestnik Konkursu/ działający w imieniu

Bardziej szczegółowo

Osobą upoważnioną do kontaktów z Wykonawcami jest : Ewa Kępska, Anna Cielas tel. (0-55) 640 3565.

Osobą upoważnioną do kontaktów z Wykonawcami jest : Ewa Kępska, Anna Cielas tel. (0-55) 640 3565. Sztum, dnia 28.11.2014 r. OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM Zakład Aktywności Zawodowej w Sztumie ul. Żeromskiego 8, 82-400 Sztum, ogłasza przetarg nieograniczony poniżej kwot określonych w art 11

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY /roboty budowlane/

FORMULARZ OFERTY /roboty budowlane/ WYKONAWCA: Niniejsza oferta zostaje złożona przez 1 : pełna nazwa wykonawcy albo imię i nazwisko...... adres siedziby wykonawcy albo adres zamieszkania i adres wykonawcy...... Nr NIP... Regon... Nr konta

Bardziej szczegółowo

OFERTA. Składamy ofertę na wykonanie prac objętych zamówieniem za kwotę... netto wynagrodzenie w wysokości) w zł:

OFERTA. Składamy ofertę na wykonanie prac objętych zamówieniem za kwotę... netto wynagrodzenie w wysokości) w zł: Z a ł ą c z n i k n r 1... OFERTA Centrum Logistyczno Inwestycyjne Poznań II Sp. z o.o. ul. Rabowicka 6 62-020 Swarzędz Jasin Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na: Dostawę, montaż, skonfigurowanie

Bardziej szczegółowo

załącznik Nr ( oznaczenie Wykonawcy)

załącznik Nr ( oznaczenie Wykonawcy) ... ( oznaczenie Wykonawcy) załącznik Nr 1 FORMULARZ OFERTOWY na wykonanie zamówienia pod nazwą: WYMIANA POKRYCIA DACHU I REMONT WIĘŹBY DACHOWEJ W BUDYNKU MIESZKALNYM 1. Nazwa... Nr faksu... adres e-mail:...

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ III OŚWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

ROZDZIAŁ III OŚWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA ROZDZIAŁ III OŚWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA (pieczęć Wykonawcy/Wykonawców) Pełne dane adresowe Wykonawcy OŚWIADCZENIE (BPW) o nawierzchni tłuczniowej na terenie Nadleśnictwa

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. Zamawiający: Wójt Gminy Chełmiec, z siedzibą 33-395 Chełmiec,ul. Papieska 2 tel.. (018) 414 56 14, faks (0-18) 414 56 43, e-mail : przetargi@chelmiec.pl adres

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Nr sprawy: 24/2015 Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Świadczenie usługi restauracyjnej

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska we Wrocławiu pl. Powstańców Warszawy 1 50-951 Wrocław NIP 897-17-47-119 REGON 020 860 626 www.wroclaw.mos.gov.pl Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia PRZEDMIOT

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Warszawa, dnia 26marca 2007 r. P/05/2007 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na wykonanie robót budowlanych związanych z instalacją czyszczarki w budynku Filmoteki Narodowej przy ul. Wałbrzyskiej

Bardziej szczegółowo

Przetarg nieograniczony na odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Nowy Targ

Przetarg nieograniczony na odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Nowy Targ Załącznik Nr 1 Dane wykonawcy:... (miejscowość i data) Nazwa:... Siedziba:... numer NIP:... numer REGON:... numer telefonu:... numer faksu:... e-mail:... Wójt Gminy Nowy Targ 34-400 Nowy Targ, ul. Bulwarowa

Bardziej szczegółowo

Określenie przedmiotu zamówienia za pomocą kodów i nazw Wspólnego Słownika Zamówień CPV Łożyska

Określenie przedmiotu zamówienia za pomocą kodów i nazw Wspólnego Słownika Zamówień CPV Łożyska Ogłoszenie o zamówieniu PRZETARG NIEOGRANICZONY PONIŻEJ KWOT Z ART. 133 UST.1 PZP, OKREŚLONYCH W PRZEPISACH WYDANYCH NA PODSTAWIE ART. 11 UST.8 PZP Tramwaje Warszawskie sp. z o.o., 01-232 Warszawa, Siedmiogrodzka

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Dostawa samochodów osobowych i dostawczych o DMC do 3,5 tony dla Oddziałów Spółki PGNiG S.A., wyprodukowanych nie wcześniej niż w roku 2014 CRZ: NP/PGNG/15/0037/CS/WD I. Zamawiający:

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCY

FORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCY Załącznik nr 1 FORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCY na wykonanie zamówienia publicznego pod nazwą : Modernizacja Kotła WR 2,5 nr 3 w Kotłowni na os. Parkowym w Czarnkowie 1. Dane dotyczące Wykonawcy: Tryb postępowania:

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY WYKONAWCY W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO. Nazwa... Siedziba... nr telefonu/fax... nr NIP... nr Regon...

FORMULARZ OFERTY WYKONAWCY W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO. Nazwa... Siedziba... nr telefonu/fax... nr NIP... nr Regon... Nr sprawy: 341-5/2010 FORMULARZ OFERTY WYKONAWCY W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Dane dotyczące wykonawcy : Nazwa... Siedziba... nr telefonu/fax... nr NIP... nr Regon... Dane dotyczące Zamawiającego:

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 F O R M U L A R Z ASORTYMENTOWO - CENOWY

Załącznik nr 1 F O R M U L A R Z ASORTYMENTOWO - CENOWY Załącznik nr 1 F O R M U L A R Z ASORTYMENTOWO - CENOWY.................. 1. Występując w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego mającego za przedmiot: "Modernizacja pomieszczeń apteki

Bardziej szczegółowo

Dział III. Formularz oferty. i Formularze załączników do oferty

Dział III. Formularz oferty. i Formularze załączników do oferty Dział III Formularz oferty i Formularze załączników do oferty załącznik nr 1 załącznik nr 2 załącznik nr 3 załącznik nr 4 Oświadczenie Wykonawcy, zgodne z art. 22 ust. 1 pkt 1-3 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

DOKUMENTACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Znak sprawy : RIZ.3401-8/10 DOKUMENTACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA o wartości nie przekraczającej równowartość do kwoty 14 000 EURO na podstawie regulaminu ramowych procedur udzielania zamówień publicznych

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

OGŁOSZENIE O PRZETARGU OGŁOSZENIE O PRZETARGU Usługa Nr sprawy : 2013-0318898 (NKa.7.224.66.2013) SEKCJA I: ORGANIZATOR PRZETARGU I.1) OFICJALNA NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO Nazwa PKP S.A. Oddział Gospodarowania Nieruchomościami

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. ZAMAWIAJĄCY Zespół Placówek Oświatowych w Sromowcach Niżnych, ul. Szkolna 7, 34-443 Sromowce Wyżne

ZAPYTANIE OFERTOWE. ZAMAWIAJĄCY Zespół Placówek Oświatowych w Sromowcach Niżnych, ul. Szkolna 7, 34-443 Sromowce Wyżne ZAPYTANIE OFERTOWE Znak: ZPO SN 273-1/2013 ZAMAWIAJĄCY Zespół Placówek Oświatowych w Sromowcach Niżnych, ul. Szkolna 7, 34-443 Sromowce Wyżne TYTUŁ PROJEKTU, KTÓREGO DOTYCZY ZAMÓWIENIE Dunajec- wspólna

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA pn Remont dachu i naprawa tynków części budynku Przychodni Specjalistycznej Centrum Neuropsychiatrii NEUROMED NR OGŁOSZENIA: 181761-2013 Znak sprawy: ZP/4/2013

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY. Numer telefonu:... Numer faksu... Adres (netto)... słownie:... podatek VAT...% w kwocie:... łączna cena (brutto):...

FORMULARZ OFERTOWY. Numer telefonu:... Numer faksu... Adres   (netto)... słownie:... podatek VAT...% w kwocie:... łączna cena (brutto):... FORMULARZ OFERTOWY W związku z ogłoszeniem przetargu nieograniczonego pn. Szkolenia zawodowe w ramach Zadania 1 Aktywna integracja projektu Czas na aktywność w gminie Stalowa Wola współfinansowanego ze

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ ZAMAWIAJĄCY: KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W BRZEGU 49-300 BRZEG, UL. SAPERSKA 16 Nr sprawy: PT.2370.1.2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ Postępowanie prowadzone

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ZP/3411/1/2011 pieczęć zamawiającego Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ROZDZIAŁ I ( I ) Informacje ogólne Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Miejski Ośrodek Zdrowia w

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU ZP.271.10.2016.GC Kostrzyn nad Odrą 12.04.2016r. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: ZP.271.10.2016.GC. Nazwa zadania: Remont parteru Szkoły Podstawowej

Bardziej szczegółowo

Polska-Gdańsk: Roboty budowlane 2014/S 078-134424

Polska-Gdańsk: Roboty budowlane 2014/S 078-134424 1/9 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:134424-2014:text:pl:html Polska-Gdańsk: Roboty budowlane 2014/S 078-134424 Gdański Uniwersytet Medyczny, ul. M. Skłodowskiej-Curie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony roboty budowlane: Wymiana drzwi w Zespole Szkół Budowlanych w Braniewie

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony roboty budowlane: Wymiana drzwi w Zespole Szkół Budowlanych w Braniewie ZSB/RO/4/2012. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony roboty budowlane: Wymiana drzwi w Zespole Szkół Budowlanych w Braniewie CPV: 45.21.00.00-2 Roboty budowlane w zakresie

Bardziej szczegółowo

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa. Trzebinia: Dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół i specjalistycznych placówek oświatowych na trasie: miejsce zamieszkania - szkoła - miejsce zamieszkania wraz z zapewnieniem opieki. Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

Wspólny słownik zamówień CPV : 34.11.60.00-3 pojazdy silnikowe do transportu mniej niż 10 osób

Wspólny słownik zamówień CPV : 34.11.60.00-3 pojazdy silnikowe do transportu mniej niż 10 osób Data: 06.09. 2007 r. GK 341/7/ 07 Pieczęć zamawiającego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę samochodu osobowego 9 miejscowego

Bardziej szczegółowo

Strzegocice, dn. 24.02.2014 r.

Strzegocice, dn. 24.02.2014 r. Strzegocice, dn. 24.02.2014 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA DOSTAWĘ KRUSZYWA NA TEREN BAZY SPRZĘTOWO-MATERIAŁOWEJ W STRZEGOCICACH WEDŁUG POTRZEB ZAMAWIAJĄCEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Radomiu, ul. Ks. Łukasika 3, 26-612 Radom tel. (048) 363-99-57 fax. (048) 3634873 www.pup.radom.pl e-mail: wara@praca.gov.

Powiatowy Urząd Pracy w Radomiu, ul. Ks. Łukasika 3, 26-612 Radom tel. (048) 363-99-57 fax. (048) 3634873 www.pup.radom.pl e-mail: wara@praca.gov. ZP.2010 08/07 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. Zamawiający : Powiatowy Urząd Pracy w Radomiu, ul. Ks. Łukasika 3, 26-612 Radom tel. (048) 363-99-57 fax. (048) 3634873 www.pup.radom.pl e-mail:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. Zamawiający: Wójt Gminy Chełmiec, z siedzibą 33-395 Chełmiec,ul. Papieska 2 tel.. (018) 414 56 14, faks (0-18) 414 56 43, e-mail : przetargi@chelmiec.pl adres

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia r.

Warszawa, dnia r. Warszawa, dnia 08-03-2012 r. PRZETARG NIEOGRANICZONY Nr MZ-AGZ-270-5621/JP/12 na dostawę artykułów biurowych na podstawie art. 39 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010

Bardziej szczegółowo

W związku z prowadzonym postępowaniem w trybie przetargu nieograniczonego na: Roboty budowlane w budynku mieszkalnym przy ul. Dworcowej 1 w Helu

W związku z prowadzonym postępowaniem w trybie przetargu nieograniczonego na: Roboty budowlane w budynku mieszkalnym przy ul. Dworcowej 1 w Helu Załącznik nr 1 do SIWZ FORMULARZ CENOWY W związku z prowadzonym postępowaniem w trybie przetargu nieograniczonego na: Roboty budowlane w budynku mieszkalnym przy ul. Dworcowej 1 w Helu Wykonawca: Zarejestrowana

Bardziej szczegółowo

Przetarg na obsługę bankową budżetu Gminy Gniezno OFERTA

Przetarg na obsługę bankową budżetu Gminy Gniezno OFERTA Załącznik nr 1 Przetarg na obsługę bankową budżetu OFERTA......... Gmina Gniezno al. Reymonta 2 62-200 Gniezno W odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym: 1. Oferujemy wykonanie pełnego zakresu

Bardziej szczegółowo

PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH. Zespół Ekonomiki Oświaty w Krakowie

PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH. Zespół Ekonomiki Oświaty w Krakowie PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH - PRAKTYCZNE PORADY Zespół Ekonomiki Oświaty w Krakowie Podstawy prawne: Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010r., Nr 113,

Bardziej szczegółowo

Człowiek najlepsza inwestycja

Człowiek najlepsza inwestycja Załącznik nr 1 do SIWZ - Formularz oferty... dnia... ( pieczątka nagłówkowa Wykonawcy) OFERTA Złożona w odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na organizację i przeprowadzenie turnusu rehabilitacyjnego

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Zakład Usług Komunalnych, ul. Rolnicza 36, Wodzisław, woj.

I. 1) NAZWA I ADRES: Zakład Usług Komunalnych, ul. Rolnicza 36, Wodzisław, woj. Page 1 of 5 Wodzisław: Zakup wraz z montażem fabrycznie nowej beczki asenizacyjnej wraz z osprzętem (pompa + armatura) na podstawionym przez Zamawiającego podwoziu samochodu ciężarowego (marki MERCEDES

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dowóz dzieci dojeżdżających do szkoły w roku 2012. Zatwierdzam: Lutowiska, dnia 12.12.2011r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1) NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO:

Bardziej szczegółowo

REGIONALNY OŚRODEK KULTURY W OLECKU SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SIWZ

REGIONALNY OŚRODEK KULTURY W OLECKU SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SIWZ REGIONALNY OŚRODEK KULTURY W OLECKU MAZURY GARBATE 19-400 Olecko, Plac Wolności 22 Tel./fax (087) 520 20 59; (087) 520 25 16 www.przystanek.pl rok@przystanek.pl SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ w SWŚ GWDA sp. z o o w Pile. Rozdział I Postanowienia ogólne. art. 1

REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ w SWŚ GWDA sp. z o o w Pile. Rozdział I Postanowienia ogólne. art. 1 REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ w SWŚ GWDA sp. z o o w Pile Rozdział I Postanowienia ogólne art. 1 1. Niniejszy regulamin ustala zasady i sposób udzielania zamówień w SWŚ Gwda w Pile do których nie stosuje

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY Konkurs na Brokera ubezpieczeniowego dla Uniwersytecki Szpitala Klinicznego im. Jana Mikulicza-Radeckiego w Wrocławiu

FORMULARZ OFERTOWY Konkurs na Brokera ubezpieczeniowego dla Uniwersytecki Szpitala Klinicznego im. Jana Mikulicza-Radeckiego w Wrocławiu ZAŁĄCZNIK NR 1 Dotyczy Konkursu na Brokera Ubezpieczeniowego - Nr... FORMULARZ OFERTOWY Konkurs na Brokera ubezpieczeniowego dla Uniwersytecki Szpitala Klinicznego im. Jana Mikulicza-Radeckiego w Wrocławiu

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Rogoźno, dnia 11.06.2008 r. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia 1. Zamawiający : Zespół Szkół im. Hipolita Cegielskiego 64-610 Rogoźno, ul. II Armii Wojska Polskiego 1 Reprezentowany przez: Dyrektora

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Zamawiający: Regionalne Towarzystwo Rolno-Przemysłowe Dolina Strugu 36-030 Błażowa, ul. Myśliwska 16 tel/fax:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) na: Dostawę szaf ubraniowych i biurowych do wyposażenia budynku B Zespołu Szkół Muzycznych. 1. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO: Zespół Szkół Muzycznych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Świadczenie usługi hotelarskiej, konferencyjnej i

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DOSTAWA I MONTAŻ SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA GASTRONOMICZNEGO DO SO STAY HOTEL POŁOŻONEGO PRZY UL. KARTUSKIEJ 18 W GDAŃSKU. SPIS TREŚCI. I. Nazwa oraz adres Zamawiającego.

Bardziej szczegółowo

Oświadczenie nr 1 o braku podstaw do wykluczenia z postępowania......... - jako uprawnieni do występowania w imieniu firmy:...

Oświadczenie nr 1 o braku podstaw do wykluczenia z postępowania......... - jako uprawnieni do występowania w imieniu firmy:... Oświadczenie nr 1 o braku podstaw do wykluczenia z postępowania............ [imiona nazwiska i stanowiska osób uprawnionych do podpisywania oferty] - jako uprawnieni do występowania w imieniu firmy:......

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY /roboty budowlane/ OFERTA

FORMULARZ OFERTY /roboty budowlane/ OFERTA ZAŁĄCZNIK NR 5 DO SIWZ FORMULARZ OFERTY /roboty budowlane/ dnia.. r. WYKONAWCA: Nazwa wykonawcy/wykonawców w przypadku oferty wspólnej:... Adres*:... TEL.*....... REGON*:... NIP*:... FAX* na który zamawiający

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. Przedmiot Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. Przedmiot Zamówienia Zamawiający: Zespół Szkół nr 1 im. Karola Adamieckiego w Sanoku ul. Jana III Sobieskiego 23 38-500 Sanok ZS1-0120/49/09 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Przedmiot Zamówienia Wymiana okien w budynku

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. I. Zamawiający: Żagań, dnia 01.10.2014

ZAPYTANIE OFERTOWE. I. Zamawiający: Żagań, dnia 01.10.2014 Żagań, dnia 01.10.2014 ZAPYTANIE OFERTOWE - Rodzaj Zamówienia: Zapytanie dotyczące zakupu zasobnika do technologii mikrokanalizcji światłowodowej - Data umieszczenia ogłoszenia: 01.10.2014 I. Zamawiający:

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia PZS-02/2015/ZC OFERTA

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia PZS-02/2015/ZC OFERTA OFERTA Załącznik nr 2 w ogłoszonym przez Sanockie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. przetargu, którego przedmiotem jest remont instalacji I ciągu kotła wodnego WR-10: PZS-02/2015/ZC dane

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Dostawę samochodu laboratorium mobilnego do pomiarów terenowych oraz przewozu i utrwalania prób 2 szt.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Dostawę samochodu laboratorium mobilnego do pomiarów terenowych oraz przewozu i utrwalania prób 2 szt. Strona 1 z 9 WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA W POZNANIU 61-625 Poznań, ul. Czarna Rola 4 tel.: 61 827 05 00 fax: 61 827 05 22 NIP: 972-05-27-579 REGON: 000162406 e-mail: sekretariat@poznan.wios.gov.pl

Bardziej szczegółowo

wykonanie i wymianę okien łukowych wraz z obróbką SYMBOL CPV 45421125-6

wykonanie i wymianę okien łukowych wraz z obróbką SYMBOL CPV 45421125-6 Numer sprawy ILO/205/1/07 Ełk, dnia 23.08.2007r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie i wymianę okien łukowych wraz z obróbką SYMBOL

Bardziej szczegółowo

C Z Ł O W I E K N A J L E P S Z A I N W E S T Y C J A. Szkolenia zawodowe w ramach projektu: Rozwój szkoły gwarancją sukcesu ucznia!

C Z Ł O W I E K N A J L E P S Z A I N W E S T Y C J A. Szkolenia zawodowe w ramach projektu: Rozwój szkoły gwarancją sukcesu ucznia! SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia w trybie Przetarg nieograniczony na Szkolenia zawodowe w ramach projektu: Rozwój szkoły gwarancją sukcesu ucznia! Zatwierdzam:

Bardziej szczegółowo

Zamawiający: Biblioteka Publiczna

Zamawiający: Biblioteka Publiczna Zamawiający: Adres: 29-100 Włoszczowa, ul. Kościuszki 11 tel.(0-41)394-23-13 fax.(0-41)394-23-13 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym

Bardziej szczegółowo

Projekt pn. Czas na aktywność w gminie Stalowa Wola współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt pn. Czas na aktywność w gminie Stalowa Wola współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAŁĄCZNIK NR 1 FORMULARZ OFERTOWY FORMULARZ OFERTOWY W związku z ogłoszeniem przetargu nieograniczonego pn. Usługa polegająca na zorganizowaniu i przeprowadzeniu szkoleń zawodowych w ramach kontraktów

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W LICYTACJI ELEKTRONICZNEJ

WNIOSEK O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W LICYTACJI ELEKTRONICZNEJ Nr sprawy: BPM.ZZP.340-522/10 Załącznik nr 3 do ogłoszenia BPM.ZZP.342-522/10 /oznaczenie wykonawcy/, dnia WNIOSEK O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W LICYTACJI ELEKTRONICZNEJ W związku z ogłoszeniem Zamawiającego:

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY DO ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO POD NAZWĄ:

FORMULARZ OFERTOWY DO ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO POD NAZWĄ: IN.251.1.1212 Załącznik Nr 1 do SIWZ FORMULARZ OFERTOWY DO ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO POD NAZWĄ: Miejskiego nr 2 im. Kostrzyńskich Papierników w Kostrzynie nad Odrą przy 1. ZAMAWIAJĄCY: Przedszkole Miejskie

Bardziej szczegółowo