SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA"

Transkrypt

1 Wrocław, lipiec 2007 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA (nr sprawy: 3/ZP/2007 PRZEBUDOWA I REMONT POMIESZCZEŃ BIUROWYCH SĄDU REJONOWEGO W OLEŚNICY Przetarg nieograniczony o wartości niejszej niż kwoty określone na podstawie art.ll ust.8 ZAMAWIAJĄCY: SĄD REJONOWY W OLEŚNICY ul 3 Maja 48/ Oleśnica SIWZ zawiera załączniki: 1 Załącznik nr 1 do SIWZ 2.Załącznik nr 2 do SIWZ 3. Załącznik nr 3 do SIWZ 4. Załącznik nr 4 do SIWZ 5. Załącznik nr 5 do SIWZ 5. Załącznik nr 6 do SIWZ ZATWIERDZAM: Dnia r Kierownik Finansowy Sądu Rejonowego w Oleśnicy Krzysztof Joszko

2 Przebudowa i reont poieszczeń biurowych Sądu Rejonowego w Oleśnicy SPIS TREŚCI I. INFORMACJA OGÓLNA O PRZEDMIOCIE PRZETARGU 3 II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 3 III. WYMAGANY TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 4 IV. OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW 5 V. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIANIE WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 7 VI. SPOSÓB POROZUMIEWANIA SIĘ WYKONAWCY Z ZAMAWIAJĄCYM 8 VII. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM 9 VIII.TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 9 IX. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT 9 X. SKŁADANIE OFERT 10 XI. OTWARCIE OFERT 10 XII. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY 11 XIII.KRYTERIA I SPOSÓB OCENY OFERT 12 XIV. FORMALNOŚCI ZWIĄZANE Z ZAWARCIEM UMOWY 13 XV. ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 13 XVI. POSTANOWIENIA UMOWNE, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY 14 XVII. WSKAZANIE CZĘŚCI ZAMÓWIENIA, KTÓRA MOŻE BYĆ POWIERZONA PODWYKONAWCOM 14 XVIII. ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ 14 XIX. DODATKOWE POSTANOWIENIA SPECYFIKACJI 15 XX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 15 XXI. ZAŁĄCZNIKI 16 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 2

3 Przebudowa i reont poieszczeń biurowych Sądu Rejonowego w Oleśnicy Specyfikacja istotnych warunków zaówienia publicznego Sąd Rejonowy w Oleśnicy Oleśnica, ul. 3 Maja 48/49 tel. (071) , fax (071) , nazwany w dalszej części specyfikacji Zaawiający, zaprasza wykonawców do udziału w postępowaniu prowadzony w trybie przetargu nieograniczonego na : PRZEBUDOWĘ I REMONT POMIESZCZEŃ BIUROWYCH SĄDU REJONOWEGO W OLEŚNICY I. INFORMACJA OGÓLNA O PRZEDMIOCIE PRZETARGU 1. Ogłoszenie o zaówieniu uieszczone zostało w dniu : na tablicy ogłoszeń w siedzibie Sądu Rejonowego w Oleśnicy oraz stronie internetowej zaawiającego. w Biuletynie Zaówień Publicznych. 2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zaówienia udostępniona została na stronie internetowej od dnia zaieszczenia ogłoszenia o zaówieniu w Biuletynie Zaówień Publicznych do upływu terinu składania ofert. 3. Godziny urzędowania Zaawiającego: od poniedziałku do piątku od godz. 7:30 do 15: Postępowanie prowadzone jest zgodnie z Ustawą z dnia 29 stycznia 2004r - Prawo zaówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z dnia 14 września 2006 r. Nr 164, poz. 1163, z późn. z.) zwaną dalej ustawą 5. Do czynności podejowanych przez zaawiającego i wykonawcy stosować się będzie przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. - Kodeks cywilny (Dz.U. Nr 16, poz. 93 z późn. z.), jeżeli przepisy ustawy nie stanowią inaczej. 6. Jako podstawowy dokuent do sporządzenia ofert należy traktować niniejszą specyfikację wraz z załącznikai. 7. Wyaga się, aby wykonawca zdobył wszystkie inforacje, które ogą być konieczne do przygotowania oferty oraz podpisania uowy. 8. Zaawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zaówienia, której zaówienie powierzy podwykonawco. 9. Zaawiający nie zaierza zwoływać zebrania Wykonawców. II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Rodzaj zaówienia publicznego: ROBOTA BUDOWLANA nuery klasyfikacji zaówienia wg. Wspólnego Słownika Zaówień (CPV): Roboty budowlane Roboty rozbiórkowe Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty specjalistyczne Ścianki g-k Konstrukcje stalowe Roboty tynkarskie Roboty stolarskie Podłogi i posadzki Roboty alarskie SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 3

4 Przebudowa i reont poieszczeń biurowych Sądu Rejonowego w Oleśnicy Instalowanie rozdzielni elektrycznych Kładzenie kabli Roboty w zakresie przewodów instalacji elektrycznych oraz opraw elektrycznych Instalowanie oświetlenia Instalowanie infrastruktury kablowej Instalowanie linii telefonicznych Instalowanie sprzętu telekounikacyjnego Instalowanie przyłączeniowych centrali telefonicznych Inne instalacje elektryczne 2. Przediote zaówienia są roboty budowlane związane z przebudową i reonte poieszczeń biurowych Sądu Rejonowego w Oleśnicy, wyszczególnione w Dokuentacji Projektowej oraz Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, stanowiących załącznik nr 4 i 5 do niniejszej SIWZ. Zaówienie obejuje: roboty przygotowawcze - rozbiórki i wykucia, wyianę podłoża i wykonanie podłóg, tynkowanie, roboty alarskie, stolarkę drzwiową wykonanie rozdzielnic, instalacje elektryczne, instalację strukturalną i telefoniczną sieć przeciwnapadową 3. Przediot zaówienia należy wykonać zgodnie ze: Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych; Przediare robót, projektai wykonawczyi. 4. Przed sporządzenie oferty Wykonawcy winni dokonać wizji lokalnej iejsca reontu. 5. Zaawiający nie a ożliwości wyłączenia obiektu z użytkowania. Wykonawca zobowiązany jest do realizacji reontu podczas noralnego funkcjonowania obiektu będącego obiekte użyteczności publicznej przez odpowiednią organizację prac w sposób zgodny z warunkai bezpieczeństwa i higieny pracy. 6. Wybrany Wykonawca robót będzie odpowiedzialny za jakość wykonywanych prac zgodnie z zaleceniai nadzoru inwestorskiego, obowiązującyi norai, warunkai technicznyi wykonania robót budowlano-ontażowych oraz sztuką budowlaną. 7. Użyte ateriały uszą posiadać udokuentowane, stosowne świadectwa i aprobaty techniczne dopuszczające ich użycie zgodnie z obowiązującyi przepisai na terenie Polski. 8. Wykonawca udzieli 36 iesięcy gwarancji jakości na roboty objęte przediote zaówienia. 9. Dobrane przez projektanta ateriały konkretnych producentów Zaawiający traktuje w zgodnie z art. 29 ust.3 ustawy prawo zaówień publicznych jako określenie paraetrów przediotu zaówienia za poocą podania standardu, dopuszczając do zastosowania (zaproponowania w ofercie) inne odpowiedniki rynkowe, równoważne z zastrzeżenie jednak, że nie będą one gorsze jakościowo od wskazanych przez projektanta, zagwarantują uzyskanie takich saych (lub lepszych) paraetrów technicznych oraz będą posiadać niezbędne atesty i dopuszczenia do stosowania. III. WYMAGANY TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA Zaówienie winno być zrealizowane w terinie do 3 iesięcy od daty podpisania uowy. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 4

5 Przebudowa i reont poieszczeń biurowych Sądu Rejonowego w Oleśnicy IV. OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW 1. O udzielenie zaówienia ogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 prawa zaówień publicznych: a) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień; b) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałe techniczny i osobai zdolnyi do wykonania zaówienia to znaczy: dysponują kadrą techniczną posiadającą uprawnienia do sprawowania saodzielnych funkcji w budownictwie, niezbędnych do wykonania robót w branży budowlanej i elektrycznej wraz z potwierdzenie członkostwa tych osób we właściwej Izbie Saorządu Zawodowego (iniu jedna osoba w każdej branży); c) znajdują się w sytuacji ekonoicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zaówienia; d) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zaówienia. 2. Wykonawca składający ofertę nie oże być wykluczony z postępowania na podstawie art 24 ustawy prawo zaówień publicznych. Z postępowania o udzielenie niniejszego zaówienia wyklucza się (w oparciu o art. 24 ust.l prawa zaówień publicznych): l)wykonawców, którzy w ciągu ostatnich 3 lat przed wszczęcie postępowania wyrządzili szkodę nie wykonując zaówienia lub wykonując je nienależycie, a szkoda ta nie została dobrowolnie naprawiona do dnia wszczęcia postępowania, chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest następstwe okoliczności, za które wykonawca nie ponosi odpowiedzialności; 2) wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono, z wyjątkie wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawoocny postanowienie sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli poprzez likwidację ajątku upadłego; 3) wykonawców, którzy zalegają z uiszczenie podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, z wyjątkie przypadków gdy uzyskali oni przewidziane prawe zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzyanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; 4) osoby fizyczne, które prawoocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowanie o udzielenie zaówienia, przestępstwo przeciwko prawo osób wykonujących pracę zarobkową przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczeu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści ajątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku ających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 5) spółki jawne, których wspólnika prawoocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowanie o udzielenie zaówienia, przestępstwo przeciwko prawo osób wykonujących pracę zarobkową przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczeu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści ajątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku ających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 6) spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawoocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowanie o udzielenie zaówienia, przestępstwo przeciwko prawo osób wykonujących pracę zarobkową przestępstwo SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 5

6 Przebudowa i reont poieszczeń biurowych Sądu Rejonowego w Oleśnicy przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczeu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści ajątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku ających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 7) spółki koandytowe oraz spółki koandytowo-akcyjne, których kopleentariusza prawoocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowanie o udzielenie zaówienia, przestępstwo przeciwko prawo osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczeu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści ajątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku ających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 8) osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawoocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowanie o udzielenie zaówienia, przestępstwo przeciwko prawo osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczeu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści ajątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku ających na celu popełnienie przestępstwa łub przestępstwa skarbowego; 9) podioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zaówienia, na podstawie przepisów o odpowiedzialności podiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary; 10) wykonawców, którzy nie spełniają warunków udziału w postępowaniu, o których owa wart. 22 ust. 1 pkt Z postępowania o udzielenie zaówienia wyklucza się również (w oparciu o art. 24 ust.2 prawa zaówień publicznych) wykonawców, którzy: 1) wykonywali bezpośrednio czynności związane z przygotowanie prowadzonego postępowania lub posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobai uczestniczącyi w dokonywaniu tych czynności, chyba że udział tych wykonawców w postępowaniu nie utrudni uczciwej konkurencji; przepisu nie stosuje się do wykonawców, który udziela się zaówienia na podstawie art. 62 ust. 1 pkt 2 lub art. 67 ust. 1 pkt 1 i 2; 2) złożyli nieprawdziwe inforacje ające wpływ na wynik prowadzonego postępowania; 3) nie złożyli oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu lub dokuentów potwierdzających spełnianie tych warunków lub złożone dokuenty zawierają błędy, z zastrzeżenie art. 26 ust. 3; 4) nie wnieśli wadiu, w ty również na przedłużony okres związania ofertą, lub nie zgodzili się na przedłużenie okresu związania ofertą; 4. Zaawiający oceni spełnienie warunków udziału w postępowaniu na podstawie oświadczeń lub dokuentów załączonych do oferty na zasadzie :"spełnia", nie spełnia". Fakt niespełnienia warunków tzn. brak wyaganego w rozdz.v złożenia oświadczenia o spełnianiu warunków oraz udokuentowania spełniania warunków skutkuje wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu, z zastrzeżenie art.26 ust.3 i 4 ustawy. 5. Wykonawcy zgodnie z art.23 ustawy ogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zaówienia. W taki przypadku wyagane jest: a) ustanowienie pełnoocnika (lidera) do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zaówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia uowy w sprawie zaówienia publicznego (do oferty należy załączyć pełnoocnictwo); SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 6

7 Przebudowa i reont poieszczeń biurowych Sądu Rejonowego w Oleśnicy b) dołączenie aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej oddzielnie przez każdy podiot występujący wspólnie; c) złożenie w ofercie, przez każdego wykonawcę występującego wspólnie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu wraz z dokuentai potwierdzającyi, zgodnie z zapise w rozdz.v ust.2 oraz udokuentowanie, że raze spełniają wyagania art.22 ust.l dotyczące wiedzy, doświadczenia, potencjału technicznego; 5.1. Wykonawcy występujący wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie uowy, (art.141 ustawy) Oferta usi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkich wykonawców występujących wspólnie; 5.3. Wszelka korespondencja dokonywana będzie z wykonawcą występujący jako reprezentant pozostałych (lidere). V. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIANIE WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 1. Wykonawcy złożą wraz z ofertą następujące oświadczenia lub dokuenty: W celu potwierdzenia, że wykonawca posiada uprawnienie do wykonywania określonej działalności lub czynności oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy z 29 stycznia 2004r. -Prawo zaówień publicznych wykonawcy wraz z ofertą przedłożą następujące dokuenty: dokuent nr 1 - Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wyagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej - wystawiony nie wcześniej niż 6 iesięcy przed upływe terinu składania ofert - w forie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałe przez osobę uprawnioną do reprezentacji Wykonawcy w obrocie gospodarczy. W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zaówienia składa je każdy z uczestników (Partnerów); dokuent nr 2 - Oświadczenie o spełnianiu warunków o których owa w art. 22 ust. 1 i wynikające z art.24 ust. 1 i 2 ustawy prawo zaówień publicznych (wzór stanowi załącznik nr 2 do SIWZ) W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zaówienia składa je każdy z uczestników (Partnerów); W celu potwierdzenia, opisanego przez zaawiającego warunku posiadania przez wykonawcę niezbędnej wiedzy i doświadczenia oraz dysponowania potencjałe techniczny oraz osobai zdolnyi do wykonania zaówienia wykonawcy wraz z ofertą przedłożą następujące dokuenty: dokuent nr 3 - wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zaówienia w branży budowlanej i elektrycznej wraz z inforacjai na teat ich kwalifikacji zawodowych niezbędnych do wykonania zaówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności - wzór stanowi załącznik nr 3 do SIWZ; dokuent nr 4 - oryginały lub poświadczone za zgodność z oryginałe przez Wykonawcę kopie uprawnień do sprawowania saodzielnych funkcji w budownictwie w branży budowlanej, elektrycznej niezbędnych do wykonania robót budowlanych (iniu jedna osoba w każdej branży) oraz zaświadczeń o wpisie ww. osób na listę członków właściwej Izby Saorządu Zawodowego. Wykonawcy przedłożą również wraz z ofertą: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 7

8 Przebudowa i reont poieszczeń biurowych Sądu Rejonowego w Oleśnicy b) dokuent pełnoocnictwa osób podpisujących ofertę do podejowania zobowiązań w iieniu firy składającej ofertę, o ile nie wynika z przepisów prawa lub innych dokuentów złożonych w ofercie, c) dokuent pełnoocnictwa do reprezentowania w postępowaniu wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zaówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia uowy w sprawie zaówienia publicznego. Wyaga się złożenia oryginału stosownego pełnoocnictwa. Dopuszcza się również złożenie w ofercie kopii pełnoocnictwa notarialnie potwierdzonej za zgodność z oryginałe lub kopii potwierdzonej przez ocodawcę (osobę wskazaną w dokuencie nr 1). 2. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o zaówienie (np. konsorcju, spółka cywilna) dokuenty wyienione jako nr 1 i nr 2 powinien dołączyć każdy podiot występujący wspólnie. Pozostałe dokuenty ożna złożyć wspólnie. 3. Jeżeli wykonawca a siedzibę lub iejsce zaieszkania poza terytoriu Rzeczypospolitej Polskiej, stosuje się do przepisów 2 Prezesa Rady Ministrów z dnia r. w sprawie rodzajów dokuentów, jakich oże żądać zaawiający od wykonawcy oraz for, w jakich te dokuenty ogą być składane. 4. Wykonawca składa wszystkie dokuenty sporządzone w języku obcy wraz z tłuaczenie na język polski, poświadczony przez wykonawcę. VI. SPOSÓB POROZUMIEWANIA SIĘ WYKONAWCY Z ZAMAWIAJĄCYM 1. Ze strony Zaawiającego pracownikie upoważniony do kontaktowania się z Wykonawcai w sprawach zaówienia są: Pani Ewa Pusz - tel , fax od poniedziałku do piątku. 2. Postępowanie o udzielenie zaówienia, z zastrzeżenie wyjątków określonych w ustawie, prowadzi się z zachowanie fory pisenej. 3. Oświadczenia, wnioski, zawiadoienia oraz inforacje zaawiający i wykonawcy przekazują pisenie. Przekazane za poocą telefaksu uważa się za złożone w terinie, jeżeli ich treść dotarła do adresata przed upływe terinu i została niezwłocznie potwierdzona pisenie, przez przekazującego. 4. Zaawiający przyjuje wszelkie pisa w godzinach urzędowania, to znaczy: od poniedziałku do piątku od godz. 7:30 do 15: Wykonawca oże zwrócić się na piśie na adres zaawiającego, z prośbą o udzielenie wyjaśnień treści specyfikacji istotnych warunków zaówienia w terinie nie później niż 6 dni przed terine składania ofert. Pytanie powinno być opatrzone nazwą składającego je wykonawcy. Kopie odpowiedzi wraz z treścią zapytania, bez ujawnienia źródła zapytania, zaawiający prześle bezzwłocznie wszystki, który przekazał specyfikację istotnych warunków zaówienia oraz uieści na stronie internetowej. 6. Pytania uszą być skierowane na adres: Sąd Rejonowy w Oleśnicy, Oleśnica, ul. 3 Maja 48/49, fax Nie udziela się żadnych ustnych i telefonicznych inforacji, wyjaśnień czy odpowiedzi na kierowane do zaawiającego zapytania w sprawach wyagających zachowania piseności postępowania. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 8

9 Przebudowa i reont poieszczeń biurowych Sądu Rejonowego w Oleśnicy 8. Gdyby zaawiający wprowadził przed terine składania ofert jakiekolwiek ziany w treści dokuentów przetargowych, zostaną one przekazane pisenie wszystki wykonawco. VII. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM Zaawiający nie wyaga od wykonawców wniesienia wadiu. VIII. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 1. Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni, licząc od upływu terinu składania ofert. 2. W uzasadnionych przypadkach co najniej na 7 dni przed upływe terinu związania ofertą zaawiający oże tylko raz zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terinu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni. LX. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT 1..Sposób przygotowania oferty. a) Wykonawcy przygotują i przedstawią swoje oferty na forularzu oferty wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ, zgodnie z wyaganiai dokuentacji przetargowej. Oferta powinna być czytelnie wypełniona w sposób trwały. b) Oferta, aby była ważna usi być podpisana przez osoby uprawnione do reprezentowania firy w obrocie gospodarczy, zgodnie z akte rejestracyjny oraz przepisai prawa. Oferta podpisana przez upoważnionego przedstawiciela wykonawcy wyaga załączenia dokuentu właściwego pełnoocnictwa lub uocowania prawnego. c) Podpisy wyżej określonych osób złożone będą na forularzu oferty (w przeznaczonych na podpis iejscach) oraz na wszystkich załączonych dokuentach lub oświadczeniach. d) Wszystkie strony, na których zostaną dokonane poprawki lub korekty błędów, będą parafowane przy iejscu naniesienia tych poprawek (korekt) przez osoby podpisujące ofertę. e) Składane kserokopie dokuentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu uważane będą za dokuent wiarygodny, jeśli będą czytelne i poświadczone za zgodność z oryginałe przez osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy w obrocie gospodarczy. W przeciwny wypadku nie będą brane pod uwagę. f) Oferta winna być sporządzona w języku polski, a pisa sporządzone w języku obcy winny być przetłuaczone na język polski. g) Oferta powinna się składać z wypełnionego forularza oferty i być złożona wraz ze wszystkii wyaganyi dokuentai. h) Wykonawca oże złożyć tylko jedną ofertę obejującą cały przediot zaówienia, w której usi być zaoferowana tylko jedna cena. i) W celu usprawnienia pracy koisji przetargowej Wykonawcy proszeni są o: zestawienie dokuentów w kolejności przedstawionej w rozdz.v; spięcie dokuentów w sposób trwały, zapobiegający ożliwości dekopletacji zawartości oferty; ponuerowanie kolejno stron. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 9

10 Przebudowa i reont poieszczeń biurowych Sądu Rejonowego w Oleśnicy 2. Oferty powinny być jednoznaczne, tzn. sporządzone w forie zgodnej ze wzore opracowany przez zaawiającego, bez dopisków, opcji i wariantów, z zachowanie fory wyaganych załączników. 3. Wykonawca powinien zastrzec inforacje stanowiące tajenicę przedsiębiorstwa w rozuieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, które będą traktowane jako poufne i nie będą udostępniane osobo trzeci. Wykonawca nie oże zastrzec inforacji podawanych podczas otwarcia ofert, o których owa w art 86 ust.4. Dokuenty zawierające zastrzeżone inforacje należy spiąć oddzielnie z zaznaczenie: Nie udostępniać inny podioto, inforacje stanowią tajenicę przedsiębiorstwa w rozuieniu art. 11 ust. 4 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji" (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz ze z.) w przeciwny wypadku cała oferta traktowana będzie jako jawna. 4. Wykonawcy ają obowiązek zapoznać się dokładnie z treścią wszystkich dokuentów przetargowych. Oferty, których treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zaówienia zostaną odrzucone.(art. 89 ust.l pkt.2). X. SKŁADANIE OFERT. 1. Oznakowanie ofert Oferty należy składać w nieprzejrzystej i zakniętej kopercie, oznakowanej : Oferta przetargowa : PRZEBUDOWA I REMONT POMIESZCZEŃ BIUROWYCH SĄDU REJONOWEGO W OLEŚNICY Na kopercie należy uieścić nazwę i adres Wykonawcy oraz Zaawiającego Wraz z uwagą - nie otwierać przed dnie r.godz. 11:30 2. Terin składania ofert a) oferty należy składać na adres zaawiającego: Sąd Rejonowy w Oleśnicy, Oleśnica, ul. 3 Maja 48/49, pok. 111,1 piętro do dnia r.godz. 11:00 b) oferty złożone po wyznaczony terinie zostaną zwrócone bez otwierania po upływie terinu przeznaczonego na wniesienie protestu; c) za datę złożenia oferty dostarczanej pocztą uważać się będzie datę dostarczenia oferty do zaawiającego, d) Wykonawca nie oże dokonać zian w ofercie lub wycofać ofertę po upływie terinu składania ofert. XI. OTWARCIE OFERT 1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu r. godz. 11:30 w siedzibie zaawiającego w pok. 302 w Sądzie Rejonowy w Oleśnicy ul. 3 Maja 48/49 2. Otwarcie ofert jest jawne. 3. Bezpośrednio przed otwarcie ofert zaawiający poda inforację o wysokości kwoty, jaką zaierza przeznaczyć na sfinansowanie zaówienia. 4. Podczas otwarcia ofert zaawiający ogłosi: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 10

11 Przebudowa i reont poieszczeń biurowych Sądu Rejonowego w Oleśnicy - nazwę i adres wykonawcy, którego oferta jest otwierana, - cenę ofertową; XII. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY 1. Za wykonanie przediotu uowy wykonawca określi cenę ryczałtową brutto skalkulowaną na podstawie dokuentacji projektowej (przediaru robót, projektów wykonawczych), specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, dokonanej wizji w obiekcie; 2. Cena ofertowa usi zawierać wycenę wszelkich nakładów niezbędnych do wykonania przediotu zaówienia w całości na zasadach i warunkach określonych przez zaawiającego w projekcie uowy. Cena ofertowa powinna obejować: 2.1. wszystkie koszty niezbędne do wykonania robót wyaganej jakości, w wyagany terinie włączając w to: a) koszty bezpośrednie; b) koszty ogólne budowy; c) ogólne koszty prowadzenia działalności gospodarczej przez wykonawcę; 2.2. ryzyko obciążające wykonawcę i kalkulowany przez wykonawcę zysk; 2.3 wszelkie inne koszty, opłaty i należności związane z wykonanie robót. 3. Przediar robót powinien być odczytywany w powiązaniu ze specyfikacją istotnych warunków zaówienia, projekte, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót, uową. 4. Opisy poszczególnych pozycji przediaru nie ogą być traktowane jako ostatecznie definiujące wyagania dla danych robót. Nawet, jeżeli w przediarze tego nie podano, należy przyjować, że roboty ujęte w danej pozycji uszą być wykonane według: a. specyfikacji technicznej i obowiązujących przepisów technicznych; b. rysunków, zawartych w dokuentacji projektowej; c. wiedzy technicznej; 5. W forularzu oferty należy podać cenę ryczałtową oferty wyrażoną w złotych polskich, z zaokrąglenie do dwóch iejsc po przecinku: - netto -bez podatku VAT - brutto-łącznie z podatkie VAT 6. Dla porównania ofert zaawiający przyjie cenę brutto obejującą podatek od towarów i usług. 7. Prawidłowe ustalenie podatku VAT należy do obowiązków wykonawcy. Zaawiający nie uzna za oczywistą oyłkę i nie będzie poprawiał błędnie ustalonego podatku VAT. Stawka usi być określona zgodnie z ustawą z 11 arca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz.535). 8. Wykonawca zaokrągli kwoty podatku VAT do pełnego grosza w taki sposób, że końcówki poniżej 0,5 grosza poija się, a końcówki 0,5 grosza i wyższe zaokrągla się do 1 grosza, co jest zgodne z rozporządzenie Ministra Finansów regulujący. in. zasady wystawiania faktur opublikowany w Dz.U. z 2005r. Nr 95, poz.798 ( 9 pkt 6) 9. Cenę ryczałtową oferty należy traktować jako stałą i wiążącą do zakończenia realizacji przediotu zaówienia, niezależnie od roziaru robót budowlanych i innych świadczeń oraz kosztów ponoszonych przez wykonawcę. W związku z powyższy zalecane jest od wykonawców bardzo szczegółowe sprawdzenie w terenie warunków wykonania zaówienia. Za ustalenie ilości robót oraz za sposób przeprowadzenia na tej podstawie kalkulacji wynagrodzenia ryczałtowego odpowiada wyłącznie Wykonawca. Zgodnie z art. 632 k.c. wynagrodzenie ryczałtowe oznacza, że Wykonawca zaówienia nie oże żądać SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 11

12 Przebudowa i reont poieszczeń biurowych Sądu Rejonowego w Oleśnicy podwyższenia wynagrodzenia, chociażby w czasie zawarcia uowy nie ożna było przewidzieć roziaru lub kosztów prac. 10. Zaawiający nie wyaga załączenia do oferty kosztorysu ofertowego. 11. Zaawiający nie dopuszcza przedstawiania ceny ofertowej w kilku wariantach lub alternatywach. W przypadku przedstawienia ceny w taki sposób oferta zostanie odrzucona. XIII. KRYTERIA I SPOSÓB OCENY OFERT l.przy wyborze najkorzystniejszej oferty zaawiający będzie się kierował następującyi kryteriai: oferowana cena ryczałtowa 100% 2. Sposób obliczania wartości punktowej kryteriów. Wartość punktowa wyliczana będzie wg wzoru : wartość punktowa A = 100 * Cin/Cn gdzie: Cin - cena (brutto) najniższa wśród oferowanych Cn - cena (brutto) badanej oferty 3. Jeżeli wykonawca złoży ofertę, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego dla zaawiającego zgodnie z przepisai o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczący wewnątrzwspóklotowego nabycia towarów, zaawiający dla potrzeb oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który iałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującyi przepisai. 4. Zaawiający zastosuje zaokrąglenie każdego wyniku do dwóch iejsc po przecinku. 5. Wybór oferty. Zaawiający wybierze najkorzystniejszą ofertę spośród nieodrzuconych ofert wyłącznie na podstawie kryteriów oceny ofert przyjętych w niniejszy przetargu. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta niepodlegająca odrzuceniu i zawierająca najniższą cenę za całość zaówienia. Zaawiający przyzna zaówienie Wykonawcy, którego oferta: spełni wyogi art. 22 ust. 1 ustawy prawo zaówień publicznych; nie została odrzucona w trybie art.89; zawiera najniższą cenę za całość zaówienia (uzyska najwyższą ilość punktów). 6..Zaawiający odrzuci ofertę, jeżeli: a) jest niezgodna z ustawą; b) jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zaówienia; c) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozuieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji; d) zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przediotu zaówienia; e) została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zaówienia; f) zawiera oyłki rachunkowe w obliczeniu ceny, których nie ożna poprawić na podstwie art.88, lub błędy w obliczeniu ceny; g) wykonawca w terinie 7 dni od dnia otrzyania zawiadoienia nie zgodził się na poprawienie oyłki rachunkowej w obliczeniu ceny; h) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 12

... pieczątka Zamawiającego. BZ III. 3450-7/09... znak sprawy. PEŁNOMOCNIK ZARZĄDU POWIATU d/s Zamówień Publicznych. mgr Marcin Somorowski

... pieczątka Zamawiającego. BZ III. 3450-7/09... znak sprawy. PEŁNOMOCNIK ZARZĄDU POWIATU d/s Zamówień Publicznych. mgr Marcin Somorowski ... pieczątka Zamawiającego BZ III. 3450-7/09... znak sprawy SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA UBEZPIECZENIE SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH POWIATU PABIANICKIEGO ORAZ UBEZPIECZENIE OD ODPOWIEDZIALNOŚCI

Bardziej szczegółowo

Wykonanie systemu oddymiania i napowietrzania klatek schodowych w budynku A

Wykonanie systemu oddymiania i napowietrzania klatek schodowych w budynku A SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Wojewódzki Szpital im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu ul. Szpitalna 1 39-400 Tarnobrzeg ZAPRASZA DO SKŁADANIA OFERT W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Budowa serwerowni komputerowej Międzynarodowego Instytutu Biologii Molekularnej i Komórkowej Znak sprawy ADZ-23-33/2011 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego

Bardziej szczegółowo

Numer sprawy: KP 03/08/2008 Grodzisk Wlkp. 22.08.2008 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Numer sprawy: KP 03/08/2008 Grodzisk Wlkp. 22.08.2008 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Grodziskie Przedsiębiorstwo Komunalne Spółka z o. o. ul. Kościańska 32, 62-065 Grodzisk Wlkp. Numer sprawy: KP 03/08/2008 Grodzisk Wlkp. 22.08.2008 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu

Bardziej szczegółowo

PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO SPECYFIKACJA istotnych warunków udzielania zamówienia dla zamówienia publicznego o wartości nie przekraczającej kwoty wartości zamówień i konkursów, od której jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Postępowanie przetargowe o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zamawiający: Zespół Szkół im. St. Staszica 28-200 Staszów ul. Koszarowa 7 tel/fax 015 864-25-39 e-mail:zsstaszow@poczta.fm www.zs.staszow.com Staszów, dnia 11.09.2012 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Instytut Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Nauk ul. Radzikowskiego 152 31-342 Kraków Znak sprawy: ZP 1/2011 Kraków, 16 czerwca 2011 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY : Zespół Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w Pińczowie,

ZAMAWIAJĄCY : Zespół Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w Pińczowie, SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Postępowanie przetargowe o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr spr. ZP/5//14 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nazwa zamówienia: Opracowanie koncepcji oraz programu funkcjonalno użytkowego dla zadania inwestycyjnego p.n. Polsko-niemieckie centrum jeździeckie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w trybie przetargu nieograniczonego

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w trybie przetargu nieograniczonego Nr zamówienia: 34/dost./2008 Zatwierdzam:... SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na Dostawę programu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Narodowy Fundusz Zdrowia Wielkopolski Oddział Wojewódzki NFZ w Poznaniu ul. Piekary 14/15, 61-823 Poznań tel. (0-61) 850-60-00, fax (0-61) 850-60-21 adres do korespondencji: ul. Grunwaldzka 158, 60-309

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA numer sprawy: WOMP CP-L/DTA/333/3/13 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA o wartości zamówienia mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: 5/2014/PCM Nazwa zadania: Dostawa leków dla Powiatowego Centrum Medycznego Sp. z o.o. NZOZ

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Numer sprawy: DP 2/01/2007 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nazwa zamówienia publicznego: Dostawa płyt drogowych typ Yomb I. Nazwa (firma) oraz adres Zamawiającego Zakład Gospodarki Komunalnej

Bardziej szczegółowo

Odbiór i unieszkodliwienie skratek pochodzących z eksploatowanych przez WPWiK Sp. z o.o. oczyszczalni ścieków

Odbiór i unieszkodliwienie skratek pochodzących z eksploatowanych przez WPWiK Sp. z o.o. oczyszczalni ścieków WAŁBRZYSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SPÓŁKA Z O.O. W WAŁBRZYCHU Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Odbiór i unieszkodliwienie skratek pochodzących z eksploatowanych przez WPWiK

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Wykonanie izolacji przeciwwilgociowych pionowej i poziomej oraz docieplenie ścian budynku Środowiskowego Domu Samopomocy Nr 48 w Kwietniewie

Bardziej szczegółowo

Dostawa opału w postaci brykietu drzewnego do kotłowni Zespołu Szkół im. C. K. Norwida w Nowym Mieście Lubawskim.

Dostawa opału w postaci brykietu drzewnego do kotłowni Zespołu Szkół im. C. K. Norwida w Nowym Mieście Lubawskim. Zamawiający Zespół Szkół im. C. K. Norwida ul. 3 Maja 24 13-300 Nowe Miasto Lubawskie tel. 56/472 60 20, fax. 56/472 60 37 www.norwid.eu e-mail zsimc.k.norwida@wp.pl Znak sprawy: OK.III.272.1.2013 Nowe

Bardziej szczegółowo

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ZIELONEJ GÓRZE. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na wykonanie zamówienia publicznego pod nazwą:

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ZIELONEJ GÓRZE. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na wykonanie zamówienia publicznego pod nazwą: MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ZIELONEJ GÓRZE Zamówienie Publiczne nr MOPS/ZG - ZP/ 02a /14 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na wykonanie zamówienia publicznego pod nazwą: DOSTAWA 200 SZTUK

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy: 2/03/2014 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG NIEOGRANICZONY zamówienie o wartości poniżej kwot określonych w art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych Zakup samochodu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Numer referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: ZGOK.P/9/2014 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG NIEOGRANICZONY DLA ZAMÓWIENIA O WARTOŚCI MNIEJSZEJ NIŻ KWOTY OKREŚLONE W PRZEPISACH

Bardziej szczegółowo

W/w węgiel winien odpowiadać normom PN-82/G-97001; PN-82/G-97002; PN-82/G-97003

W/w węgiel winien odpowiadać normom PN-82/G-97001; PN-82/G-97002; PN-82/G-97003 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: ZSP.B.271.1.2014 Nazwa zadania: Dostawa węgla kamiennego energetycznego w 2014 r. I. Nazwa

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zatwierdzam:... SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dotyczy zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego ogłoszonego przez Centrum Informatyczne Edukacji na: DOSTAWĘ I

Bardziej szczegółowo

Nr sprawy: ADM/06/2007 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Nr sprawy: ADM/06/2007 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Władza Wdrażająca Program Współpracy Przygranicznej Phare Nr sprawy: ADM/06/2007 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości poniżej 60 000

Bardziej szczegółowo

Usługa całodobowej ochrony fizycznej na terenie bazy montażowej w Skierniewicach.

Usługa całodobowej ochrony fizycznej na terenie bazy montażowej w Skierniewicach. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (dalej jako SIWZ ) w ramach postępowania o udzielenie zamówienia niepublicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. Usługa całodobowej ochrony

Bardziej szczegółowo

341/07/07 Mielec, 2007-04-24 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU (O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA)

341/07/07 Mielec, 2007-04-24 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU (O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA) 341/07/07 Mielec, 2007-04-24 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU (O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA) dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na Dostawa materiałów do budowy kładki w miejscowości Podleszany na

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Narodowy Fundusz Zdrowia Wielkopolski Oddział Wojewódzki NFZ w Poznaniu ul. Piekary 14/15, 61-823 Poznań tel. (0-61) 850-60-23, fax (0-61) 850-61-31 adres do korespondencji: ul. Grunwaldzka 158, 60-309

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Numer postępowania: 14/2012 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) PRZETARG NIEOGRANICZONY na dostawę instrumentu muzycznego: WIOLONCZELA 4/4 (kod CPV: 37313800-3 wiolonczela) dla AKADEMII MUZYCZNEJ

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Wykonanie usług drukowania na potrzeby Instytutu Kultury Miejskiej

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Wykonanie usług drukowania na potrzeby Instytutu Kultury Miejskiej Instytut Kultury Miejskiej ul. Długi Targ 39/40, 80-830 Gdańsk www.ikm.gda.pl tel: (+48) 58 760 72 16 fax: (+48) 58 760 72 15 e-mail: ikm@ikm.gda.pl SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Wykonanie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Numer sprawy RG I 341/13/09 Lipnik, dnia 2009-12-07 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Nazwa zadania: Udzielenie kredytu długoterminowego na

Bardziej szczegółowo