SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE za 2005 r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE za 2005 r."

Transkrypt

1 SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE za 2005 r. 1) Nazwa (firma) i siedziba, adres, data wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym i numer KRS-u wraz z statystycznym numerem identyfikacyjnym w systemie REGON, dane dotyczące członków rady ( imię i nazwisko według aktualnego wpisu w rejestrze sądowym i adres zamieszkania) oraz określenie celów statutowych organizacji. Stowarzyszenie Hospicjum Domowe, Warszawa ul. Tykocińska 27/35 Data wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym: Stowarzyszenie Hospicjum Domowe jest zarejestrowane od roku, - jako organizacja pożytku publicznego od roku. Nr KRS: REGON: W roku 2005 Stowarzyszenie Hospicjum Domowe reprezentował Zarząd w składzie: Prezes - Marta Klimek Lewandowska zam Warszawa ul. Jaszowiecka 5 m 10 Wiceprezes Teresa Falkowska, zam Warszawa ul. Arabska 10 m 5 Skarbnik Danuta Cerbst zam Warszawa ul. Tomasza Zana 5 m 1 Sekretarz Barbara Kierska zam Warszawa ul. Bródnowska 4 m 24 Członek Krystyna Konotopska zam Warszawa ul. Poborzańska 2 m 37 Cele statutowe Stowarzyszenia Hospicjum Domowe: otoczenie opieką chorych znajdujących się w terminalnej fazie choroby głównie choroby nowotworowej oraz ich rodzin. Opieka ta polega na zwalczaniu objawów choroby, łagodzeniu cierpień fizycznych, wsparciu duchowym i psychologicznym a także pomocy rodzinie w okresie choroby oraz żałoby; zbieranie środków na działalność hospicyjną; dążenie do powstania hospicjum stacjonarnego; prowadzenie działalności szkoleniowo-dydaktycznej; pogłębianie życia duchowego jego członków, świadczenie wzajemnej pomocy, szerzenie idei zrozumienia, tolerancji i życzliwości. 2) Zasady, formy i zakres działalności statutowej z podaniem realizacji celów statutowych, a także opis głównych zdarzeń prawnych w jej działalności o skutkach finansowych. Pomoc medyczną podopiecznym zapewniamy poprzez Niepubliczny Zespół Opieki Zdrowotnej Zgromadzenia Księży Marianów Ośrodek Hospicjum Domowe, który nasza organizacja, na zasadzie umowy o stałej współpracy, wspiera merytorycznie, organizacyjnie i materialnie (Umowa o współpracy - 2 i 3). Stowarzyszenie pozyskuje fundusze na te aspekty opieki hospicyjnej, które z zasady nie są refundowane przez powszechne ubezpieczenie zdrowotne (N ZOZ Ośrodek Hospicjum Domowe ma zawarty kontrakt na świadczenia medyczne z NFZ) lub na które refundacja jest niewystarczająca. 1

2 Stowarzyszenie dokonuje zakupów sprzętu i aparatury medycznej, prowadzi szkolenia i działania informacyjno-promocyjne, stale poszukuje współpracowników i nowych możliwości wsparcia działalności Hospicjum przez instytucje lub osoby fizyczne. W skład zespołu hospicyjnego sprawującego opiekę merytoryczną w roku 2005 wchodziło: 25 lekarzy, 20 pielęgniarek, 2 psychologów, 3 fizjoterapeutki, 1 rehabilitantka, pracownik socjalny, kapelan, 42 wolontariuszy, 1 kierowca i 3 kierowców wolontariuszy. Ponadto Stowarzyszenie zgodnie ze statutem i wymogami rozliczeniowymi zatrudnia biuro rachunkowo-księgowe i jednego pracownika biurowego. Pracownicy medyczni i administracyjni zatrudnieni są na zasadzie umowy zlecenia. Pomoc Hospicjum dostępna jest dla wszystkich nieuleczalnie chorych przez siedem dni w tygodniu. Pacjent może zgłosić się sam, może też, pod warunkiem jego zgody, zgłosić go osoba bliska, nawet niespokrewniona, również telefonicznie. Pod opiekę przyjmowani są wszyscy pacjenci w schyłkowym okresie nieuleczalnej choroby, głównie nowotworowej, przede wszystkim mieszkańcy prawobrzeżnej Warszawy i miejscowości okolicznych w promieniu do 40 km. Jedynym warunkiem objęcia opieką jest zgoda chorego lub, jeśli nie jest on w stanie podjąć decyzji, wola głównego opiekuna. Pierwsza wizyta przeważnie odbywa się w dniu zgłoszenia lub następnym. W możliwie najkrótszym terminie chorym przydzielani są stali opiekunowie medyczni, tj. lekarz i pielęgniarka oraz wolontariusz, o ile sytuacja chorego tego wymaga. Podstawową formą prowadzenia działalności medycznej były wizyty domowe: regularne (planowane) i interwencyjne (w sytuacjach nagłych) personelu medycznego, dofinansowane z dotacji OPS Warszawa Praga Południe i Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy poprzez Biuro Polityki Zdrowotnej. Działania medyczne prowadzone były zasadniczo w domach chorych i polegały m. in. na: objawowym leczeniu dolegliwości fizycznych (np. bólu, duszności, krwawienia, nudności, wymiotów) metodami farmakologicznymi i zabiegowymi; ustalaniu planu terapeutycznego i sterowaniu procesem leczenia; pobieraniu materiałów do niezbędnych badań diagnostycznych; leczeniu ran; profilaktyce przeciwodleżynowej; ruchowym usprawnianiu chorych (w miarę możliwości) i innych zabiegach zmierzających do jak najdłuższego utrzymania możliwie najlepszej, w warunkach nieuleczalnej choroby, jakości życia, przy zastosowaniu następującego sprzętu : 1 samochodu osobowego - Fiat Seicento, 1 Aparatu EKG, 16 balkoników, 8 chodzików, 14 foteli sedesowych, 4 krzeseł sedesowych, 17 koncentratorów tlenu, 9 łóżek szpitalnych, 10 materacy pneumatycznych, 1 aparatu do masażu limfatycznego, 1 otoskopu, 19 pomp infuzyjnych, 2 pomp infuzyjnych dwustrzykawkowych, 10 ssaków elektrycznych, 14 gleukometrów, 11 wózków inwalidzkich, 1 spalarki do igieł, 49 zagłówków pod głowę i plecy, 4 siedzisk na wannę obrotowych, 8 inhalatorów, 13 aparatów do pomiaru ciśnienia, przenośnej wanny pneumatycznej oraz 6 wkładek do wanny. Aparaturę medyczną oraz sprzęt rehabilitacyjny i pielęgnacyjny wypożyczamy naszym podopiecznym nieodpłatnie. 2

3 Chorych w trudnej sytuacji materialnej wspieraliśmy lekami i materiałami opatrunkowymi zakupionymi z dotacji Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy w 2005 r. Udzielaliśmy też naszym podopiecznym i ich bliskim, szczególnie dzieciom osieroconym pomocy rzeczowej z darów otrzymywanych poprzez Fundację Wspólna Droga i od darczyńców indywidualnych. Ponadto dzięki dotacji Urzędu Miasta i Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Praga Południe sfinansowaliśmy wynagrodzenia za wizyty: lekarzy, pielęgniarek, rehabilitantów i kierowcy przewożącego zespół medyczny i zakupiliśmy sprzęt medyczny do domów chorych zgodnie z harmonogramem zawartym w umowach. W miarę możliwości z uzyskanych środków wspomagamy N ZOZ Ośrodek Hospicjum Domowe w opiece nad członkami rodziny i innymi osobami blisko związanymi z pacjentami, w szczególności nad dziećmi i młodzieżą w liczbie około 90, zarówno w okresie choroby podopiecznego jak i w czasie osierocenia. Dzięki dotacji Fundacji Wspólna Droga dofinansowaliśmy wyjazd rekreacyjno-terapeutyczny dla 45 osieroconych dzieci i młodzieży byłych pacjentów Hospicjum do Krynicy Zdrój w dniach r. Dla dzieci dofinansowaliśmy zorganizowanie zabawy gwiazdkowej z udziałem Klauna Kropeczki, Mikołaja i prezentami. Dofinansowaliśmy także dojazd i ubezpieczenie na wyjazd rekreacyjno-terapeutyczny w okresie od r. - obóz wędrowny w Gorcach i Pieninach dla młodzieży, z którego skorzystało 16 osób, w tym 3 dorosłych opiekunów. W porównaniu z rokiem 2004 nastąpił przyrost liczby zgłoszeń pacjentów o 21%. Ogółem w 2005r. hospicjum objęło opieką grupę 1112 chorych, w tym: 585 kobiet i 527 mężczyzn. Średnia wieku podopiecznych wynosiła 68,5 lat. Łącznie zespół hospicyjny odbył w czasie godz wizyt w tym: lekarskich , pielęgniarskich , psychologów - 730, fizjoterapeutów - 417, pracownika socjalnego - 635, kapelana , wolontariuszy Ponadto Stowarzyszenie Hospicjum Domowe w roku 2005 kontynuowało udział w rozpoczętej w roku 2003 międzynarodowej kampanii POLA NADZIEI, którą w prawobrzeżnej Warszawie zainicjował Ośrodek Hospicjum Domowe, a której celem jest nie tylko pozyskanie środków na działalność statutową, ale także oddziaływanie na opinię publiczną, edukacja lokalnych społeczności i środowisk medycznych i przełamywanie barier psychologicznych, które sprawiają, że ludzie zdrowi starają się ignorować nieuchronność śmierci, nie akceptują cierpienia jako niezbywalnego elementu ludzkiej egzystencji i boją się kontaktu z nieuleczalnie chorymi. Stowarzyszenie włączyło się do kampanii poprzez prowadzenie, w okresie jej trwania, zbiórki publicznej. Księgowość Stowarzyszenia prowadziło Biuro Rachunkowo-Księgowe Elżbieta Maciążek ul. Wiejska 13, Wołomin. Ponadto Stowarzyszenie zatrudnia na zasadzie umowy-zlecenia jednego pracownika biurowego. 3) Informacje o prowadzonej działalności gospodarczej według wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego 4) Odpis zarządzeń, protokółów, zatwierdzonych planów, sprawozdań, regulaminów. 1. Plan finansowy na 2005 r. 2. Uchwała nr 1/2005 dotyczy organizacji zbiórek publicznych w ramach akcji POLA NADZIEI

4 3. Uchwała nr 2/2005 z dnia 20 kwietnia 2005 r. ustalanie stawek godzinowych dla lekarzy. 4. Uchwała nr 3/2005 z dnia 20 kwietnia 2005 r. dotyczy pokrycia kosztów za usługi księgowe i wynagrodzenia dla pracownika administracyjnego z odpisów na OPP. 5. Uchwała nr 4/2005 z dnia 1 czerwca 2005 r., ustalenia wynagrodzenia za usługi księgowe. 6. Uchwała nr 5/2005 z dnia 15 czerwca 2005 r., w sprawie przeznaczenia przychodów z odpisów 1% na OPP oraz darowizn od osób fizycznych. 7. Uchwała nr 6/2005 z dnia 15 czerwca 2005 r., dotyczy pomocy osieroconym i wynagrodzenia pracownika administracyjnego. 8. Uchwała nr 7/2005 z dnia 15 czerwca 2005 r., w sprawie przyjęcia sprawozdania merytorycznego i finansowego przez Zarząd i Komisję Rewizyjną. 9. Uchwała nr 8/2005 z dnia 15 czerwca 2005 r., w sprawie przeznaczenia wpłat z odpisu na działalność organizacji pożytku publicznego z 2004r. ewentualna opłata za ogłoszenie sprawozdania w Monitorze B. 10. Uchwała nr 9/2005 z dnia 7 września 2005 r., dotycząca zatrudnienia na potrzebę realizacji projektu Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy. 11. Uchwała nr 10/2005 z dnia 8 listopada 2005 r., dotyczy zwołania Walnego Zebrania. 12. Uchwała nr 11/2005 z dnia 16 grudnia 2005 r., dotyczy przyjęcia darów rzeczowych. 13. Sprawozdanie protokół z Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia Hospicjum Domowe z dnia 16 grudnia 2005 r. 5) Informacja o wysokości uzyskanych przychodów, z wyodrębnieniem ich źródeł (np. spadek, zapis, darowizna, środki pochodzące ze źródeł publicznych, w tym z budżetu państwa i budżetu gminy), odpłatnych świadczeń realizowanych przez organizację w ramach celów statutowych z uwzględnieniem kosztów tych świadczeń: jeśli prowadzono działalność gospodarczą, wynik finansowy tej działalności oraz procentowy stosunek przychodów osiągniętych z działalności gospodarczej do przychodu osiągniętego z pozostałych źródeł Uzyskane przychody przez Stowarzyszenia Hospicjum Domowe w 2005 r. przeznaczone na działalność statusową: Dotacja Ośrodka Pomocy Społecznej Praga Południe Dotacja Zarządu Miasta Stołecznego Warszawy ,00 Biuro Polityki Zdrowotnej ,00 Dotacja Fundacji Wspólna Droga ,00 IWG Stowarzyszenie charytatywne 7 000,00 Wpłaty od darczyńców indywidualnych i instytucjonalnych ,00 Składki członkowskie 4 663,71 Nawiązki zasądzane na rzecz Stowarzyszenia przez Wydziały Karne Sekcji Wykonawczych Sądów Rejonowych w Warszawie i Wołominie 5 630,00 Zbiórki publiczne ,53 Wpłaty odpisu 1 % na organizację pożytku publicznego ,76 Odsetki bankowe 156,94 Pozostałe przychody odszkodowanie powypadkowe z PZU 1 372,44 4

5 Wartość darowizn rzeczowych 1 600,00 Darowizna programów FAKIR i CANG 2 781,60... Razem 179,432,98 Nie prowadziliśmy działalności gospodarczej. 6) Informacje o poniesionych kosztach na: a) realizacja celów statutowych ,80 PLN b) administracja ,16 PLN c) działalność gospodarcza 0,00 PLN d) pozostałe koszty 0,00 PLN 7) Dane: a. liczba osób zatrudnionych w fundacji z podziałem według zajmowanych stanowisk i z wyodrębnieniem osób zatrudnionych wyłącznie w działalności gospodarczej: b. łącznej kwocie wynagrodzeń wypłaconych przez fundacje z podziałem na wynagrodzenia, nagrody, premie i inne świadczenia, z wyodrębnieniem całości tych wynagrodzeń osób zatrudnionych wyłącznie w działalności gospodarcze: c. wysokość rocznego lub przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia wypłaconego łącznie członkom zarządu i innych organów fundacji oraz osobom kierującym wyłącznie działalnością gospodarczą z podziałem na wynagrodzenia, nagrody, premie i inne świadczenia: d. wydatkach na wynagrodzenia z umów zleceń: Wydatki na wynagrodzenia z tytułu umów zleceń wyniosły ,50 PLN Obciążenia składek ZUS pracodawcy z tego tytułu wyniosły 48,38 PLN e. udzielanych przez fundację pożyczek pieniężnych, z podziałem według ich wysokości, ze wskazaniem pożyczkobiorców i warunków przyznania pożyczek oraz z podaniem podstawy statutowej udzielania takich pożyczek: Zgodnie ze statutem Stowarzyszenia nie udzielamy pożyczek. f. kwotach ulokowanych na rachunkach bankowych ze wskazaniem banku: Bank Millennium SA: środki na koncie środki na koncie środki na koncie środki na koncie ,09 PLN 0,00 EUR 0,00 PLN 0,00 PLN 5

6 g. wartości nabytych obligacji oraz wielkości objętych udziałów lub nabytych akcji w spółkach prawa handlowego ze wskazaniem tych spółek: h. nabytych nieruchomości, ich przeznaczenia oraz wysokości wydatkowanych na to nabycie: i. nabytych pozostałych środkach trwałych: W 2005 r. zakupiliśmy środki trwałe na ogólną wartość ,30 PLN. j. wartości aktywów i zobowiązań fundacji ujętych we właściwych sprawozdaniach finansowych sporządzonych dla celów statystycznych: Nie sporządzaliśmy sprawozdań dla celów statystycznych. 8) Dane o działalności zleconej fundacji przez podmioty państwowe i samorządowe (usługi, państwowe zadania zlecone i zamówienia publiczne) oraz o wyniku finansowym tej działalności. Stowarzyszeniu Hospicjum Domowe została zlecona realizacja zadania publicznego w zakresie ochrony zdrowia dla mieszkańców m. st. warszawy objętych domową i stacjonarną opieką paliatywną w 2005 r. Zadanie realizowane było w okresie od do r. Na realizację przedmiotowego zadania Stowarzyszenie otrzymało, na podstawie Umowy Nr PZ- 002/B/NGOH/248/05/4249 zawartej w dn. 1 września 2005 r. pomiędzy M. St. Warszawa a Stowarzyszeniem Hospicjum Domowe, dotację w kwocie ,00 PLN. W wyniku realizacji zadania wydatkowana została kwota ,00 PLN. Kwota 3 538,00 PLN, nie rozliczona z dotacji, wynika z faktu niezakwalifikowania kosztu zlecenia wykonanego zadania w okresie dwóch miesięcy przez lekarza, fizjoterapeutę i księgową. Warunkiem rozliczenia zlecenia było zatrudnienie do wykonania zadań osób fizycznych, a nie jak to miało miejsce w przypadku projektu - zatrudnienie osób prowadzących własną działalność gospodarczą. Zadanie zostało zrealizowanie zgodnie z pierwotnym planem, ponieważ w/w koszty zostały pokryte ze środków własnych Stowarzyszenia. 9) Informacje o rozliczeniach fundacji z tytułu ciężkich zobowiązań podatkowych, a także informacje w sprawie składanych deklaracji podatkowych. Stowarzyszenie jest zwolnione z podatku dochodowego od osób prawnych. Składane są miesięczne deklaracje: PIT-4 podatku dochodowego od osób fizycznych z tytułu umów zleceń, VAT-7 przewidywane środki z Unii Europejskiej. Kwota Wn Kwota Ma Opis operacji 0,00 0,00 PIT-4 dotyczy podatek za styczeń

7 620,90 PIT-4 naliczony podatek za luty ,90 Zapłacony podatek r. 330,40 PIT-4 naliczony podatek za marzec ,40 Zapłacony podatek 14 kwietnia 2005 r. 343,10 PIT-4 naliczony podatek za kwiecień ,10 Zapłacony podatek 18 maja 2005 r. 420,30 PIT-4 naliczony podatek za maj ,30 Zapłacony podatek 13 czerwca 2005 r. 353,60 PIT-4 naliczony podatek za czerwiec ,60 Zapłacony podatek 07 lipca 2005 r. 334,60 PIT-4 naliczony podatek za lipiec ,60 Zapłacony podatek 16 sierpnia 2005 r. 370,80 PIT-4 naliczony podatek za sierpień ,80 Zapłacony podatek 13 września 2005 r. 1295,00 PIT-4 naliczony podatek za wrzesień ,00 Zapłacony podatek 14 października 2005 r. 1291,20 PIT-4 naliczony podatek za październik 2005 r. 1291,20 Zapłacony podatek 4 listopada 2005 r. 1316,40 PIT-4 naliczony podatek za listopada ,40 Zapłacony podatek 14 grudnia 2005 r. 1262,40 PIT-4 naliczony podatek za grudzień ,40 Zapłacony podatek 4 stycznia 2006 r. 0,00 0,00 Deklaracja VAT-7 za styczeń 2005 r. 0,00 0,00 Deklaracja VAT-7 za luty 2005 r. 0,00 0,00 Deklaracja VAT-7 za marzec 2005 r. 0,00 0,00 Deklaracja VAT-7 za kwiecień 2005 r. 0,00 0,00 Deklaracja VAT-7 za maj 2005r. 0,00 0,00 Deklaracja VAT-7 za czerwiec 2005r. 0,00 0,00 Deklaracja VAT- za lipiec 2005 r. 0,00 0,00 Deklaracja VAT-7 za sierpień 2005 r. 0,00 0,00 Deklaracja VAT-7 za wrzesień 2005 r. 0,00 0,00 Deklaracja VAT-7 za październik 2005 r. 0,00 0,00 Deklaracja VAT-7 za listopada 2005 r Deklaracja VAT-7 za grudzień 2005 r. 10) Informacja czy w okresie sprawozdawczym była przeprowadzona kontrola, a jeśli była to jej wyniki. 7

8 W okresie sprawozdawczym r. w Stowarzyszeniu Hospicjum Domowe przeprowadzana została jedna kontrola. Kontrola ta przeprowadzona była w związku z otrzymaną dotacją z Urzędu M. St. Warszawy z prawidłowości realizacji Umowy. Kontrola została potwierdzona protokołem z dnia r. Powyższy protokół stwierdza zgodność wydatkowania środków pochodzących z budżetu M. St. Warszawy z Ustawą z dnia r. prawo zamówień publicznych. Zalecono, aby podmiot w celu pełnego wykorzystania środków finansowych przyznanych przez Urząd Miasta Stołecznego Warszawy zawierał umowy zlecenia zgodnie z zapisami umowy o udzielenie dotacji. Zatwierdzamy Sprawozdanie Merytoryczne z działalności za 2005 r. Warszawa, dn. 23 czerwca 2006 r. Marta Klimek-Lewandowska Teresa Falkowska Prezes Stowarzyszenia Hospicjum Wiceprezes Stowarzyszenia Hospicjum Domowe Domowe Danuta Cerbst Skarbnik Stowarzyszenia Hospicjum Domowe 8

9 9

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE za 2006r.

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE za 2006r. SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE za 2006r. 1 1) Nazwa (firma) i siedziba, adres, data wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym i numer KRS-u wraz ze statystycznym numerem identyfikacyjnym w systemie REGON, dane dotyczące

Bardziej szczegółowo

Warszawskie Hospicjum Społeczne pl. Inwalidów 10 m 73 01-552 Warszawa Sprawozdanie Merytoryczne za rok 2006.

Warszawskie Hospicjum Społeczne pl. Inwalidów 10 m 73 01-552 Warszawa Sprawozdanie Merytoryczne za rok 2006. 1 Warszawskie Hospicjum Społeczne pl. Inwalidów 10 m 73 01-552 Warszawa Sprawozdanie Merytoryczne za rok 2006. SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE ZA ROK 2006. 1. Nazwa (firma) i siedziba, adres, data wpisu w Krajowym

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE ZA ROK 2010

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE ZA ROK 2010 SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE ZA ROK 2010 SAMORZĄDOWE STOWARZYSZENIE ROZWOJU ZIEMI RAWSKIEJ... (pełna nazwa jednostki) I. Nazwa stowarzyszenia, siedziba i adres, data wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym, numer

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI PROMOCJI KOMPETENCJI W ROKU 2013

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI PROMOCJI KOMPETENCJI W ROKU 2013 FUNDACJA PROMOCJI KOMPETENCJI FOUNDATION FOR COMPETENCE PROMOTION 91-503 Łódź, ul. Szpacza 21; tel./fax (42) 617 02 91 NIP: 726-252-47-71; REGON: 100115869 Deutsche Bank PBC SA nr.konta 94 1910 1048 2783

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZA OKRES OD 31.08.2006 R. DO 31.12.2007 R.

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZA OKRES OD 31.08.2006 R. DO 31.12.2007 R. SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZA OKRES OD 31.08.2006 R. DO 31.12.2007 R. 1. Nazwa fundacji: Fundacja Pro Advice Siedziba: 97-300 Piotrków Trybunalski, ul. Liściasta 16 Adres: 97-300 Piotrków Trybunalski,

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI STOWARZYSZENIA OPIEKI HOSPICYJNEJ ZIEMI CZĘSTOCHOWSKIEJ ZA ROK 2009

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI STOWARZYSZENIA OPIEKI HOSPICYJNEJ ZIEMI CZĘSTOCHOWSKIEJ ZA ROK 2009 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI STOWARZYSZENIA OPIEKI HOSPICYJNEJ ZIEMI CZĘSTOCHOWSKIEJ ZA ROK 2009 42-202 Częstochowa, ul. Krakowska 45 a tel./fax: 034 360-54-91, 034 360-55-37 e-mail: hospicjum.czestochowa@wp.pl

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu Fundacji Polskich Niewidomych i Słabowidzących Trakt z działalności w 2009 roku

Sprawozdanie Zarządu Fundacji Polskich Niewidomych i Słabowidzących Trakt z działalności w 2009 roku FUNDACJA POLSKICH NIEWIDOMYCH I SŁABOWIDZĄCYCH TRAKT Organizacja Pożytku Publicznego Adres do korespondencji: ul. Krańcowa 23 m 23; 02-493 Warszawa Kontakt: +48 22 57 61 879; +48 606 75 75 85; e-mail:

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI BENE VOBIS ZA ROK 2010

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI BENE VOBIS ZA ROK 2010 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI BENE VOBIS ZA ROK 2010 Podstawowe informacje o organizacji Nazwa: Fundacja Bene Vobis Adres: 01-554 Warszawa, Al. Wojska Polskiego 50/54 lok.56 Numer w Krajowym Rejestrze

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności fundacji w roku 2011

Sprawozdanie z działalności fundacji w roku 2011 Sprawozdanie z działalności fundacji w roku 2011 Sprawozdanie obejmuje okres roku kalendarzowego. Nazwa: Fundacja Wspierania Inicjatyw i Rozwoju WIR 1) Podstawa prawna : Ustawa z dnia 6 kwietnia 1984 r.

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Fundacji Prodeste za rok 2013

Sprawozdanie z działalności Fundacji Prodeste za rok 2013 Sprawozdanie z działalności Fundacji Prodeste za rok 2013 w układzie określonym z dnia 8 maja 2001 r. w sprawie ramowego zakresu sprawozdania z działalności fundacji.(dz. U. z dnia 22 maja 2001 r.) Na

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie merytoryczne i finansowe za rok 2010

Sprawozdanie merytoryczne i finansowe za rok 2010 S T O W A R Z Y S Z E N I E N A R Z E C Z N I E P E Ł N O S P R A W N Y C H S P E S Sprawozdanie merytoryczne i finansowe za rok 2010 Pomagamy od roku 1986 Stowarzyszenie na Rzecz Niepełnosprawnych SPES

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO. Fundacji PRO BONO PL za okres 19.04.2010 31.12.2010

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO. Fundacji PRO BONO PL za okres 19.04.2010 31.12.2010 WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1. Nazwa, siedziba i adres organizacji Fundacja PRO BONO PL 00-772 Warszawa, ul. PodchorąŜych 83/4 Fundacji PRO BONO PL za okres 19.04.2010 31.12.2010 2. Informacje

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FUNDACJI TVN nie jesteś sam za rok 2008 Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 maja 2001 roku w sprawie ramowego

SPRAWOZDANIE FUNDACJI TVN nie jesteś sam za rok 2008 Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 maja 2001 roku w sprawie ramowego SPRAWOZDANIE FUNDACJI TVN nie jesteś sam za rok 2008 Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 maja 2001 roku w sprawie ramowego zakresu sprawozdania z działalności fundacji ( dz. U.

Bardziej szczegółowo

Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności Warszawskiego Towarzystwa Dobroczynności za rok 2013

Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności Warszawskiego Towarzystwa Dobroczynności za rok 2013 Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności Warszawskiego Towarzystwa Dobroczynności za rok 213 I. Dane organizacji pożytku publicznego 1. Warszawskie Towarzystwo Dobroczynności, ul. Młynarska 7 lok.

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI JESTEŚMY BLISKO Z SIEDZIBĄ WE WŁOSZCZOWIE ZA ROK 2014

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI JESTEŚMY BLISKO Z SIEDZIBĄ WE WŁOSZCZOWIE ZA ROK 2014 SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI JESTEŚMY BLISKO Z SIEDZIBĄ WE WŁOSZCZOWIE ZA ROK 2014 Podstawa prawna: - Ustawa z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz.U. z 1991 r. Nr 46, poz. 203

Bardziej szczegółowo

Okres sprawozdawczy: 01.01.2014 31.12.2014

Okres sprawozdawczy: 01.01.2014 31.12.2014 Okres sprawozdawczy: 01.01.2014 31.12.2014 OŚWIADCZENIE Stosownie do artykułu 52 ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku oraz Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15 listopada 2001 roku

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI DOBRYCH MEDIÓW PRZESŁANIE ZA ROK 2009

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI DOBRYCH MEDIÓW PRZESŁANIE ZA ROK 2009 SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI DOBRYCH MEDIÓW PRZESŁANIE ZA ROK 2009 Składane na podstawie art. 12 ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (tekst. jedn. Dz. U. z 1991 r. Nr 46,

Bardziej szczegółowo

Okres sprawozdawczy: 01.01.2009 31.12.2009

Okres sprawozdawczy: 01.01.2009 31.12.2009 Okres sprawozdawczy: 01.01.2009 31.12.2009 1. DANE REJESTROWE FUNDACJI Nazwa fundacji, siedziba, adres AVALON BEZPOŚREDNIA POMOC NIEPEŁNOSPRAWNYM (dawna nazwa PRZYJACIELE SEBASTIANOWI ) ul. Michała Kajki

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI STOWARZYSZENIA CENTRUM PROFILAKTYKI I EDUKACJI SPOŁECZNEJ PARASOL ZA 2010 ROK

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI STOWARZYSZENIA CENTRUM PROFILAKTYKI I EDUKACJI SPOŁECZNEJ PARASOL ZA 2010 ROK SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI STOWARZYSZENIA CENTRUM PROFILAKTYKI I EDUKACJI SPOŁECZNEJ PARASOL ZA 2010 ROK sporządzone zgodnie z przepisami Rozporządzenia ministra sprawiedliwości z dnia 8

Bardziej szczegółowo

Nazwa, adres fundacji.

Nazwa, adres fundacji. I. DANE FUNDACJI Nazwa, adres fundacji. Sprawozdanie merytoryczne z działalności Fundacji Tęczowy Parasol za 2014 rok 1. Organizacja nosi nazwę: Fundacja Tęczowy Parasol. 2. Siedzibą organizacji jest Częstochowa,

Bardziej szczegółowo

STOWARZYSZENIE EMAUS 2010 SPRAWOZDANIE ROCZNE

STOWARZYSZENIE EMAUS 2010 SPRAWOZDANIE ROCZNE STOWARZYSZENIE EMAUS 2010 SPRAWOZDANIE ROCZNE WSTĘP Stowarzyszenie Emaus w Lublinie zostało zarejestrowane w dniu 26 kwietnia 1995 roku. Jest organizacją członkowską powstałą w wyniku spotkania ludzi,

Bardziej szczegółowo

Fundacja Pomocy M odzie y i Dzieciom Niepe nosprawnym HEJ, KONIKU!

Fundacja Pomocy M odzie y i Dzieciom Niepe nosprawnym HEJ, KONIKU! Sprawozdanie z działalności Fundacji za rok 2007 Fundacja Pomocy M odzie y i Dzieciom Niepe nosprawnym HEJ, KONIKU! organizacja po ytku publicznego 1) DANE REJESTRACYJNE FUNDACJI a) nazwa fundacji Fundacja

Bardziej szczegółowo

PROJEKT REGIONALNE CENTRUM EKONOMII SPOŁECZNEJ. èródła finansowania działalnoâci podmiotów gospodarki społecznej biuletyn

PROJEKT REGIONALNE CENTRUM EKONOMII SPOŁECZNEJ. èródła finansowania działalnoâci podmiotów gospodarki społecznej biuletyn PROJEKT REGIONALNE CENTRUM EKONOMII SPOŁECZNEJ PROJEKT REGIONALNE PROJEKT REGIONALNE CENTRUM CENTRUM EKONOMII EKONOMII SPOŁECZNEJ SPOŁECZNEJ èródła finansowania działalnoâci podmiotów gospodarki społecznej

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE I FINANSOWE FUNDACJI POMOCY PRZEWLEKLE I NIEULECZALNIE CHORYM JEDNI DRUGIM ZA ROK 2007

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE I FINANSOWE FUNDACJI POMOCY PRZEWLEKLE I NIEULECZALNIE CHORYM JEDNI DRUGIM ZA ROK 2007 SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE I FINANSOWE FUNDACJI POMOCY PRZEWLEKLE I NIEULECZALNIE CHORYM JEDNI DRUGIM ZA ROK 2007 1.Wprowadzenie do sprawozdania Fundacja pomocy przewlekle i nieuleczalnie chorym Jedni drugim

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie OVUMSENIORA

Stowarzyszenie OVUMSENIORA Poradnik Stowarzyszenie OVUMSENIORA SENIORA Poradnik Stowarzyszene OVUMSENIORA SENIORA Projekt Senioralna Szkoła Prawa Publikacja została współfinansowana ze środków otrzymanych od Ministerstwa Pracy

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności fundacji w 2013 roku

Sprawozdanie z działalności fundacji w 2013 roku Sprawozdanie z działalności fundacji w 2013 roku Fundacja Akademia Organizacji Obywatelskich 02-954 Warszawa, ul. Królowej Marysieńki 48 www.faoo.pl, www.promengo.pl, www.kursodrom.pl Nazwa fundacji Fundacja

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie merytoryczne z działalności Fundacji Światowe Jamboree za okres od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r.

Sprawozdanie merytoryczne z działalności Fundacji Światowe Jamboree za okres od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r. Sprawozdanie merytoryczne z działalności Fundacji Światowe Jamboree za okres od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r. DANE FUNDACJI Nazwa: Fundacja Światowe Jamboree Siedziba i adres: ul. Konopnickiej

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Fundacji Zwierzęca Polana za okres 06.09.2012-21.12.2013

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Fundacji Zwierzęca Polana za okres 06.09.2012-21.12.2013 SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Fundacji Zwierzęca Polana za okres 06.09.2012-21.12.2013 Warszawa, 29 marca 2014 r. SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI ZWIERZĘCA POLANA ZA OKRES 06.09.2012-31.12.2013

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA

INFORMACJA DODATKOWA INFORMACJA DODATKOWA I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego I 1. Informacje ogólne Fundacja Pomocy na rzecz Żołnierzy Armii Krajowej im. gen. bryg. Leopolda Okulickiego ps. "Niedźwiadek", używająca

Bardziej szczegółowo