SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA"

Transkrypt

1 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Zał. 4 Przedmiotem zamówienia jest wykonanie: programu inwestycji i programu funkcjonalno użytkowego dla zadania Dostosowanie pomieszczeń w budynku nr 7, garażu nr 28, budynków magazynowych nr 38, 53 i 54 oraz wydzielonego terenu w kompleksie OŻW Szczecin. Szczegółowy zakres zamierzenia znajduje się w Minimalnych Wojskowych Wymaganiach Organizacyjno Użytkowych dla zadania inwestycyjnego na dostosowanie pomieszczeń w budynku nr 7 na potrzeby OŻW, rozbudowa budynku garażu nr 28 dla pojazdów, przebudowa budynku magazynowego nr 38 na potrzeby izby zatrzymań i budowa budynku i obiektów szkoleniowych dla psów służbowych w miejscu budynku magazynowego nr 53 po jego rozbiórce oraz dostosowanie wydzielonego terenu w kompleksie nr 1876 do potrzeb nowej siedziby OŻW w Szczecinie (MWWO U) wykonanych w listopadzie 2014 r. W zakres zamówienia wchodzi wykonanie: 1) Programu inwestycji - 4 egz. Program ma spełniać wymagania określone w 6 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 grudnia 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu finansowania inwestycji z budżetu państwa (Dz.U. z 2010r. nr 238, poz.1579) oraz wymagania Zamawiającego, wynikające między innymi z potrzeby ujęcia w programie inwestycji danych niezbędnych do realizacji inwestycji, w tym do opisu przedmiotu zamówienia na dokumentację projektową, który powinien spełniać wymagania art. 29. Prawa Zamówień Publicznych. Program inwestycji, wykonany wg załączonego wzoru, będzie zawierał wszystkie dane i wymagania niezbędne do zaprojektowania i wykonania robót budowlanych w sposób określony w przepisach, w tym techniczno-budowlanych oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, zapewniając spełnienie wymagań podstawowych określonych w art. 5 Prawa Budowlanego oraz pozostałych wymagań wynikających z potrzeb użytkownika, mając przy tym na uwadze cel opracowania, którym jest przeprowadzenie procedury przetargowej na przygotowanie dokumentacyjne inwestycji (zgodnie z Prawem Zamówień Publicznych), a następnie wykonanie, odbiór robót budowlanych i oddanie do użytkowania obiektu budowlanego (lub jego części) zgodnie z jego przeznaczeniem. Program inwestycji powinien również zawierać ustalenie zapotrzebowania na media i w razie konieczności wystąpienie o wydanie warunków technicznych przyłączenia do sieci, analizę możliwości wykorzystania istniejących przyłączy lub ustalenie potrzeby ich wymiany. W zakres opracowania wchodzi między innymi: określenie ogólnych danych elementów będących przedmiotem opracowania opis stanu istniejącego określenie istotnych wymagań, w tym uwarunkowań formalno-prawnych określenie zakresu rzeczowego modernizacji z opisem planowanych zmian ocena efektywności inwestycji, w tym ekonomicznej efektywności określenie danych o efektach rzeczowych inwestycji i okresie jej realizacji wraz ze sporządzeniem harmonogramu rzeczowo-finansowego inwestycji

2 określenie szacunkowego łącznego kosztu inwestycji (UWAGA! Wykonać jako osobny tom programu inwestycji) określenie danych o okresie zagospodarowania obiektu i innych składników majątkowych, po zakończeniu realizacji inwestycji. Szczegółowy zakres i wymagania określono we wzorze programu inwestycji. Program inwestycji należy wykonać w oparciu między innymi o: dane oraz wymagania zawarte w Minimalnych Wojskowych Wymagań Organizacyjno Użytkowych (MWWO U) wykonanych w listopadzie 2014 r. i uzgodnieniach, opiniach stanowiących integralną część MWWO U; dane zawarte w kopiach protokołów z kontroli stanu sprawności technicznej i wartości użytkowej obiektów budowlanych przeprowadzanej co najmniej raz w roku i raz na 5 lat; ustawę z dnia r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późniejszymi zmianami) oraz akt wykonawczy do tej ustawy, tj.: Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia r. w sprawie szczegółowego sposobu i trybu finansowania inwestycji z budżetu państwa (Dz. U. z 2010 r. Nr 238, poz. 1579); ustawę z dnia r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz z późniejszymi zmianami) oraz odpowiednie akty wykonawcze do tej ustawy; Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 z późniejszymi zmianami); ustawę z dnia r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2004 r. Nr 171, poz z późniejszymi zmianami) oraz odpowiednie akty wykonawcze do tej ustawy; Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z r. w sprawie szczegółowych warunków wykonywania działalności telekomunikacyjnej (Dz. U. z 2005 r. Nr 207, poz. 1736); ustawę z dnia r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późniejszymi zmianami) oraz odpowiednie akty wykonawcze; ustawę z dnia r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz z późniejszymi zmianami) oraz odpowiednie akty wykonawcze; ustawę z dnia r. O odpadach (Dz. U. z 2010 r. Nr 185, poz z późniejszymi zmianami) oraz odpowiednie akty wykonawcze. Uwaga: od dnia r. zostały wprowadzone zmiany do w/w ustawy dotyczące m. in. ewidencji odpadów; Normę Obronną NO-04-A004 Obiekty wojskowe. Systemy alarmowe. Instrukcję o ochronie obiektów wojskowych, sygn. OIN 5/2011; dane i wymagania wynikające z uzgodnień i opinii do programu; dane wynikające z wizji lokalnej obiektu budowlanego. 2) Programu funkcjonalno użytkowego - 6 egz. Program funkcjonalno-użytkowy winien być wykonany na podstawie aktualnych przepisów, norm m.in. ustawy Prawo zamówień publicznych, Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego, Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego,

3 obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym. Program funkcjonalno-użytkowy będzie stanowił opis przedmiotu zamówienia na zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane w związku z tym musi spełniać wymogi opisu przedmiotu zamówienia zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych. Opis przedmiotu zamówienia należy określić w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, za pomocą dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń, uwzględniając wszystkie wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na sporządzenie oferty, przedmiotu zamówienia nie można opisywać w sposób, który mógłby utrudniać uczciwą konkurencję, przedmiotu zamówienia nie można opisywać przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, chyba że jest to uzasadnione specyfiką przedmiotu. Program funkcjonalno - użytkowy musi zawierać wszystkie dane i wymagania niezbędne do zaprojektowania i wykonania robót budowlanych w sposób określony w przepisach, w tym techniczno-budowlanych oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, zapewniając spełnienie wymagań podstawowych określonych w art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U Nr 89 poz. 414) oraz pozostałych wymagań wynikających z potrzeb użytkownika, mając przy tym na uwadze cel opracowania, którym jest przeprowadzenie procedury przetargowej w trybie zaprojektuj i wybuduj (zgodnie z Prawem zamówień publicznych), a następnie ich odbiór i oddanie do użytkowania obiektu budowlanego zgodnie z jego przeznaczeniem. Program funkcjonalno użytkowy musi ponadto uwzględniać wszelkie wymagania zawarte m.in. w Normie Obronnej NO-04-A004 Obiekty wojskowe. Systemy alarmowe. oraz w Instrukcji o ochronie obiektów wojskowych, sygn. OIN 5/2011. Program funkcjonalno użytkowy musi uwzględniać ponadto m.in. wymogi wynikające z Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U 2002 nr 75, poz. 690 z późn. zm.), Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U nr 75, poz. 664 z późniejszymi zmianami) oraz Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego. W związku z powyższym w ramach programu funkcjonalno użytkowego należy wykonać m. in.: badania podłoża gruntowego dla potrzeb posadowienia obiektów, inwentaryzację obiektów, urządzeń i instalacji podlegających przebudowie, rozbudowie, rozbiórce oraz inwentaryzację zieleni podlegającej wycince, uzyskać pozwolenie na wycinkę drzew oraz inne decyzje, pozwolenia i zgody konieczne do sporządzenia dokumentacji projektowej oraz uzyskania pozwolenia na budowę Program funkcjonalno użytkowy powinien zawierać informacje na temat konieczności zmiany sposobu użytkowania budynków podlegających opracowaniu. W zakres opracowania wchodzi między innymi: wykonanie inwentaryzacji obiektów podlegających przebudowie, rozbudowie, rozbiórce (osobne opracowania 2 egz.) wykonanie ekspertyzy stanu technicznego obiektów podlegających przebudowie, rozbudowie (osobne opracowania 2 egz.) wykonanie badań podłoża gruntowego (osobne opracowania 2 egz.)

4 uzyskanie decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego (oryginał decyzji przekazany Zamawiającemu poprzez kancelarię, kopie wpięte do każdego egzemplarza programu funkcjonalno użytkowego) Uwaga: Wykonawca dostarczy Zamawiającemu opracowanie będące przedmiotem niniejszego zamówienia tj. program inwestycji w formie elektronicznej w formacie PDF oraz DOC na płycie CD. Wersja elektroniczna dotyczy tylko opracowań jawnych. Klauzule tajności poszczególnych części opracowania: a) Program inwestycji ZASTRZEŻONE b) Program funkcjonalno - użytkowy ZASTRZEŻONE c) Inwentaryzacja obiektów - ZASTRZEŻONE W przypadku konieczności sporządzenia opracowań nie wymienionych powyżej wysokość klauzuli tajności Wykonawca każdorazowo uzgodni z Zamawiającym. Weryfikacja i odbiór opracowań będzie się odbywać na zasadach określonych w Decyzji MON nr 103/MON z dnia w sprawie zasad opracowania i realizacji centralnych planów rzeczowych, Wykonawca uzyska wymagane uzgodnienia programu inwestycji i programu funkcjonalno-użytkowego z: Inwestorem Szefem RZI Szczecin na etapie KOPIiR, Komendantem Głównym Żandarmerii Wojskowej, Komendantem 15 Wojskowego Oddziału Gospodarczego w Szczecinie, Komendantem Oddziału Żandarmerii Wojskowej w Szczecinie, Pełnomocnikiem ds. ochrony informacji niejawnych Oddziału Żandarmerii Wojskowej w Szczecinie, Szefem Rejonu Obsługi Abonentów w Szczecinie, Szefem Delegatury Wojskowej Ochrony Przeciwpożarowej w Szczecinie, Delegaturą Wojskowej Inspekcji Gospodarki Energetycznej w Bydgoszczy. Wykonawca uzyska także wymagane przepisami szczególnymi a nie wymienione powyżej, uzgodnienia i opinie innych organów. Egzemplarze do uzgodnień dostarcza Wykonawca. UWAGA: Instrukcja o ochronie obiektów wojskowych sygnatura OIN 5/2011 o klauzuli ZASTRZEŻONE jest do wglądu w Kancelarii RZI Szczecinod poniedziałku do piątku w godzinach po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu i godziny z: P. Wiesławem Głowińskim, tel Wglądu do ww. instrukcji mogą dokonać tylko osoby posiadajace poświadczenie bezpieczeństwa lub pisemne upoważnienie kierownika jednostki organizacyjnej zgodnie z art. 21 ust. 4 ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. Nr 182 poz. 1226) uprawniające do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą ZASTRZEŻONE oraz zaświadczenie o odbyciu szkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych. Zalecenia mające na celu ograniczyć do minimum zamieszczanie w jawnej dokumentacji zbyt szczegółowych danych o jednostkach i instytucjach wojskowych, które mogą

5 zawierać informacje wrażliwe, a których publikowanie mogłoby powodować szkodę i godzić w wizerunek Sił Zbrojnych: Opracowane materiały powinny zawierać tylko informacje jawne. W opracowanej dokumentacji należy stosować się do następujących wskazówek: 1. Nie zamieszczać: a) planów kompleksów wojskowych niezależnie od skali; b) współrzędnych kompleksów i obiektów oraz szczegółowych danych identyfikujących w sposób jednoznaczny ich przeznaczenie kategorię i znaczenie dla Sił Zbrojnych; c) numerów kompleksów wojskowych. Stosować numery lub nazwy jednostek wojskowych, adresy zawierające nazwę miejscowości, ulicę i numer ; d) numerów zadań inwestycyjnych; e) stosować nazewnictwo ogólne np. kancelaria, magazyn, pomieszczenie, izba itp. f) danych zawierających nazwy i ilości sprzętu wojskowego; g) danych o środkach łączności specjalnej, systemach teleinformatycznych, systemach wspomagających ochronę fizyczną (SSWiN, SKD, CCTV); 2. Błędnie wytworzone dokumenty (brudnopisy, druki, pisma, szkice itp.), które nie będą stanowiły części opracowanych materiałów należy niszczyć w urządzeniach technicznych do tego przeznaczonych - niszczarkach. 3. Wytworzone materiały należy przechowywać w pomieszczeniach zamkniętych i urządzeniach przeznaczonych do przechowywania dokumentów, spełniających co najmniej wymagania klasy A. 4. Dokumenty nie powinny być wynoszone poza teren firmy z pominięciem kancelarii lub innej komórki odpowiedzialnej za ich przetwarzanie. 5. Po wykonaniu usługi wszystkie materiały będące przedmiotem zamówienia należy przekazać do RZI Szczecin wraz z oświadczeniem Wykonawcy, iż nie pozostawił u siebie żadnych opracowań na nośnikach elektronicznych i w wersjach papierowych. Warunki określił :.. (Maciej MIELCZAREK).. (Kazimierz HEN). (Jarosław WOŹNIAK)

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) Opracowanie dokumentacji projektowej dla następujących zadań:

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) Opracowanie dokumentacji projektowej dla następujących zadań: ZAŁĄCZNIK NR do Zapytania ofertowego (OPZ) Opracowanie dokumentacji projektowej dla następujących zadań:. Zadanie Przedłużenie ul. Pięknej na wysokości ul. Kcyńskiej w Bydgoszczy. 2. Zadanie 2 Przebudowa

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 2 września 2013 r. Poz. 216. DECYZJA Nr 240/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 30 sierpnia 2013 r.

Warszawa, dnia 2 września 2013 r. Poz. 216. DECYZJA Nr 240/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 30 sierpnia 2013 r. Warszawa, dnia 2 września 2013 r. Poz. 216 Biuro Infrastruktury Specjalnej DECYZJA Nr 240/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 30 sierpnia 2013 r. w sprawie wprowadzenia do użytku Zasad utrzymania i ewidencji

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY KOD CPV: 71221000-3 Usługi architektoniczne w zakresie obiektów budowlanych 45310000-3 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych wewnętrznych 45330000-9 Roboty w zakresie

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (SOPZ)

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (SOPZ) SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (SOPZ) 1. Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego Opracowanie dokumentacji remontu i rozbudowy obiektu budowlanego składającego się z budynków: lakierni i garaży,

Bardziej szczegółowo

Strona 1 z 9 SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. file:///c:/users/jmikrut/appdata/local/microsoft/windows/temporary%20internet%...

Strona 1 z 9 SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. file:///c:/users/jmikrut/appdata/local/microsoft/windows/temporary%20internet%... Strona 1 z 9 Borne Sulinowo: Wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowokosztorysowej wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowę oraz pełnienie wielobranżowego nadzoru autorskiego dla zadania

Bardziej szczegółowo

45.23.30.00-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonania nawierzchni autostrad i dróg

45.23.30.00-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonania nawierzchni autostrad i dróg Zamawiający: Gmina Miasta Gdańska, ul. Nowe Ogrody 8/12, 80-803 Gdańsk reprezentowana przez Gdańskie Inwestycje Komunalne Sp. z o.o., 80-560 Gdańsk, ul. Żaglowa 11. Nazwa nadana zamówieniu: Wykonanie w

Bardziej szczegółowo

Zamówienie obejmuje również przeniesienie praw autorskich Wykonawcy na Zamawiającego.

Zamówienie obejmuje również przeniesienie praw autorskich Wykonawcy na Zamawiającego. Numer sprawy ZAP-370/4/12 I. ZAMAWIAJĄCY Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Krakowie adres: ul. Pędzichów 27, 31-080 Kraków www.zus.pl II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony. Podstawa

Bardziej szczegółowo

z dnia 2 września 2004 r. (Dz.U. Nr 202, poz. 2072)

z dnia 2 września 2004 r. (Dz.U. Nr 202, poz. 2072) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego

Bardziej szczegółowo

Zasady postępowania przy udzielaniu zamówień publicznych na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu

Zasady postępowania przy udzielaniu zamówień publicznych na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu Zarządzenie nr 17/2015 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu z dnia 5 maja 2015 roku w sprawie: zasad postępowania przy udzielaniu zamówień publicznych na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Kraków, dnia 20 marzec 2014r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ Przetarg nieograniczony o wartości zamówienia nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 207 000

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wstęp... 5 Ważniejsze pojęcia i definicje... 10

Spis treści. Wstęp... 5 Ważniejsze pojęcia i definicje... 10 Spis treści Wstęp... 5 Ważniejsze pojęcia i definicje... 10 1. Czynności w postępowaniu o zamówienie... 14 1.1. Przygotowanie materiałów wyjściowych... 15 2. Określenie przedmiotu zamówienia... 18 2.1.

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.kp.kalisz.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.kp.kalisz.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.kp.kalisz.pl Kalisz: Adaptacja pomieszczeń hali przy Nauczycielskim Kolegium Języków Obcych (NKJO)

Bardziej szczegółowo

V. Termin wykonania zamówienia. 2 miesiące od dnia zawarcia umowy

V. Termin wykonania zamówienia. 2 miesiące od dnia zawarcia umowy O G Ł O S Z E N I E o przetargu nieograniczonym o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 60000 euro na Przebudowa części pomieszczeń na III piętrze budynku Dolnośląskiej Biblioteki

Bardziej szczegółowo

SZPITAL WOJEWÓDZKI NR 2 im. Św. JADWIGI KRÓLOWEJ w RZESZOWIE UL. LWOWSKA 60 35-301 RZESZÓW tel. 17 86-64-000 fax 17 86-64-702

SZPITAL WOJEWÓDZKI NR 2 im. Św. JADWIGI KRÓLOWEJ w RZESZOWIE UL. LWOWSKA 60 35-301 RZESZÓW tel. 17 86-64-000 fax 17 86-64-702 ZAMAWIAJĄCY: SZPITAL WOJEWÓDZKI NR 2 im. Św. JADWIGI KRÓLOWEJ w RZESZOWIE UL. LWOWSKA 60 35-301 RZESZÓW tel. 17 86-64-000 fax 17 86-64-702 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU

Bardziej szczegółowo

Instrukcja udzielania zamówień sektorowych

Instrukcja udzielania zamówień sektorowych Instrukcja udzielania zamówień sektorowych w Przedsiębiorstwie Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Goleniowie z siedzibą: ul. Maszewska 18, 72 100 Goleniów SPIS TREŚCI CZĘŚĆ I. WPROWADZENIE... 1 a. Przepisy

Bardziej szczegółowo

ST-00 00 00 Specyfikacja techniczna Wymagania ogólne. ST-00 01 00 Szczegółowa specyfikacja techniczna - Instalacja wodno-kanalizacyjne

ST-00 00 00 Specyfikacja techniczna Wymagania ogólne. ST-00 01 00 Szczegółowa specyfikacja techniczna - Instalacja wodno-kanalizacyjne SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANO-INSTALACYJNYCH DLA ZADANIA PN. : REMONT BUDYNKU PROKURATURY OKRĘGOWEJ PRZY UL. JAGIELLOŃSKIEJ 56A W NOWYM SĄCZU MONTAŻ PRZEGRODY I DRZWI EI30,

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.rzilublin.wp.mil.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.rzilublin.wp.mil.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.rzilublin.wp.mil.pl Lublin: Usługa polegająca na wykonaniu planów schematycznych wojskowych bocznic

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 15.05.2015. Zamawiający Fundacja Instytut Studiów Wschodnich ul. Solec 85 00-382 Warszawa. Przedmiot zapytania ofertowego:

Warszawa, 15.05.2015. Zamawiający Fundacja Instytut Studiów Wschodnich ul. Solec 85 00-382 Warszawa. Przedmiot zapytania ofertowego: Zamawiający Fundacja Instytut Studiów Wschodnich ul. Solec 85 00-382 Warszawa Warszawa, 15.05.2015 Przedmiot zapytania ofertowego: Opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej Budynku Centrum Biegacza.

Bardziej szczegółowo

ZOLiRM.IV/381-4/14 załącznik nr 5

ZOLiRM.IV/381-4/14 załącznik nr 5 Zakres czynności na pełnienie funkcji Inwestora Zastępczego przy realizacji roboty budowlanej polegającej na rozbudowie i przebudowie istniejącego budynku Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego i Rehabilitacji

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr spr. ZP/5//14 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nazwa zamówienia: Opracowanie koncepcji oraz programu funkcjonalno użytkowego dla zadania inwestycyjnego p.n. Polsko-niemieckie centrum jeździeckie

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY URZĄD MIEJSKI W BYCZYNIE RYNEK 1 46 220 BYCZYNA PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY Adaptacja budynków magazynowo produkcyjnych, oraz budynków gospodarczych, na Instytucję Otoczenia Biznesu Byczyński Inkubator

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ZAMAWIAJĄCY:

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ZAMAWIAJĄCY: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ZAMAWIAJĄCY: Gmina Miasto Szczecin Centrum Kształcenia Sportowego 70-424 Szczecin, ul. Mazurska 40 mazurska@cks.szczecin.pl ZAPRASZA DO ZŁOŻENIA OFERTY W POSTĘPOWANIU

Bardziej szczegółowo

Twój pomysł, europejskie pieniądze

Twój pomysł, europejskie pieniądze Twój pomysł, europejskie pieniądze Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013

Bardziej szczegółowo

Zamawiający: Powiat Opolski ul. 1 Maja 29, 45-068 Opole NIP 754-30-23-121 ZAPYTANIE OFERTOWE

Zamawiający: Powiat Opolski ul. 1 Maja 29, 45-068 Opole NIP 754-30-23-121 ZAPYTANIE OFERTOWE Opole, dnia 08.08.2014 r. AG. 2512.45.2014.NM-Z Zamawiający: Powiat Opolski ul. 1 Maja 29, 45-068 Opole NIP 754-30-23-121 ZAPYTANIE OFERTOWE I. Postanowienia ogólne W związku z faktem, iż wartość niniejszego

Bardziej szczegółowo

Radom, dnia 17.03.2011 roku. Znak sprawy: DPS/0733/1/1/11

Radom, dnia 17.03.2011 roku. Znak sprawy: DPS/0733/1/1/11 Znak sprawy: DPS/0733/1/1/11 Radom, dnia 17.03.2011 roku Zapytanie ofertowe na Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej instalacji sygnalizacji alarmowo-przyzywowej, instalacji monitoringu, dokumentacji

Bardziej szczegółowo

Nazwa i adres Zamawiającego: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi 00-930 Warszawa, ul. Wspólna 30 NIP 526-128-16-38; REGON 000063880 www.minrol.gov.

Nazwa i adres Zamawiającego: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi 00-930 Warszawa, ul. Wspólna 30 NIP 526-128-16-38; REGON 000063880 www.minrol.gov. Nazwa i adres Zamawiającego: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi 00-930 Warszawa, ul. Wspólna 30 NIP 526-128-16-38; REGON 000063880 www.minrol.gov.pl Warszawa, 17.03.2014 r. Przetarg nieograniczony, znak:

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. (tekst jednolity) DZIAŁ I. Przepisy ogólne. Rozdział 1. Przedmiot regulacji

USTAWA. z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. (tekst jednolity) DZIAŁ I. Przepisy ogólne. Rozdział 1. Przedmiot regulacji USTAWA z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity) DZIAŁ I Przepisy ogólne Rozdział 1 Przedmiot regulacji Art. 1. Ustawa określa zasady i tryb udzielania zamówień publicznych,

Bardziej szczegółowo

PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH PO NOWELIZACJI z dnia 4 września 2008 r.

PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH PO NOWELIZACJI z dnia 4 września 2008 r. PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH PO NOWELIZACJI z dnia 4 września 2008 r. Tekst ujednolicony uwzględniający zmiany wprowadzone ustawą z dnia 4 września 2008 r. o zmianie ustawy Prawo zamówień publicznych oraz

Bardziej szczegółowo

z dnia... 2014 r. o zmianie ustawy Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw 1)

z dnia... 2014 r. o zmianie ustawy Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw 1) U S T AWA Projekt z dnia 28 lutego 2014 r. z dnia.... 2014 r. o zmianie ustawy Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw 1) Art. 1. W ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r.

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY Nazwa zadania Wykonanie wielobranżowej dokumentacji budowlano-wykonawczej, projektowo kosztorysowej; przebudowy pomieszczenia nr 310 na potrzeby nowej serwerowni oraz przebudowy

Bardziej szczegółowo