SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej SIWZ )

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej SIWZ )"

Transkrypt

1 ZAMAWIAJĄCY: GMINA KRYNICA-ZDRÓJ Urząd Miejski w Krynicy-Zdroju ul. Kraszewskiego Krynica-Zdrój tel , faks SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej SIWZ ) Kompleksowa dostawa gazu dla obiektów stanowiących własność Gminy Krynica-Zdrój. ZATWIERDZAM BURMISTRZ Krynica-Zdrój, r. Dariusz Reśko

2 I. Nazwa oraz adres Zamawiającego GMINA KRYNICA-ZDRÓJ Urząd Miejski w Krynicy-Zdroju ul. Kraszewskiego Krynica-Zdrój tel , faks II. Tryb udzielenia zamówienia Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych /tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm./, zwaną dalej Ustawą, o wartości zamówienia mniejszej niŝ kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy. III. Opis przedmiotu zamówienia 1. Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa dostawa gazu dla obiektów stanowiących własność Gminy Krynica-Zdrój. 2. Nazwy i kody określone we Wspólnym Słowniku Zamówień: Gaz ziemny Przesył gazu i podobne usługi Przesył gazu 3. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje dostarczanie gazu zgodnie z obowiązującym prawem, w szczególności na warunkach określonych przez ustawę z dnia 10 kwietnia 1997 roku Prawo energetyczne /Dz. U. z 2012 r., poz z późn. zm./ wraz z przepisami wykonawczymi. Dla celów niniejszego postępowania Zamawiający przyjął przewidywane zuŝycie gazu w okresie 12 miesięcy na poziomie m 3. Wskazane zuŝycie ma jedynie charakter orientacyjny, słuŝący porównaniu ofert i w Ŝadnym wypadku nie stanowi ze strony Zamawiającego zobowiązania do zakupu gazu w podanej ilości. Wykonawcy nie będzie przysługiwało jakiekolwiek roszczenie z tytułu nie pobrania przez Zamawiającego orientacyjnej podanej ilości gazu. Rozliczenie zobowiązań wynikających z tytułu sprzedaŝy gazu odbywać się będzie według wskazań układów pomiarowo-rozliczeniowych. Dostawa gazu winna się odbywać za pośrednictwem sieci dystrybucyjnej naleŝącej do Operatora Systemu Dystrybucyjnego: Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. Zamawiający dopuszcza moŝliwość składania ofert częściowych na poszczególne części od 1 do 15. Wykonawca moŝe złoŝyć ofertę na jedną, więcej lub wszystkie części przedmiotu zamówienia. Poszczególne części zostały opisane szczegółowo w pkt XVIII SIWZ. IV. Termin wykonania zamówienia Wymagany przez Zamawiającego termin wykonania zamówienia: od r. do r.

3 V. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków 1. W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki: 1.1. Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeŝeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania. Warunek ten zostanie spełniony jeŝeli Wykonawca wykaŝe, Ŝe posiada: aktualną koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu gazem ziemnym wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, aktualną (w przypadku Wykonawców nie będących właścicielami sieci dystrybucyjnej) podpisaną umowę z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego (OSD) na świadczenie usług dystrybucji gazu lub posiadają (w przypadku Wykonawców będących właścicielem sieci dystrybucyjnej) aktualną koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie dystrybucji gazu wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki Posiadają wiedzę i doświadczenie Dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. 2. W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają warunek udziału w postępowaniu dotyczący braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy. 3. W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają warunek udziału w postępowaniu dotyczący braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy. Zgodnie z art. 23 ustawy Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W tym przypadku, Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, warunki określone w pkt winien spełniać co najmniej jeden z tych Wykonawców albo wszyscy Wykonawcy wspólnie. Warunek określony w pkt 1.1., 2 i 3 powinien spełniać kaŝdy z Wykonawców samodzielnie. VI. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu A. W celu oceny spełniania przez Wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy do oferty naleŝy załączyć: 1. Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy wg wzoru na Załączniku Nr 2 do SIWZ. 2. Aktualną koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu gazem ziemnym wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki. 3. Aktualną koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie dystrybucji gazu wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki - w przypadku Wykonawców będących właścicielem sieci dystrybucyjnej.

4 B. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy do oferty naleŝy załączyć następujące dokumenty w formie oryginału lub kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub osobę upowaŝnioną, z zachowaniem sposobu reprezentacji: 1. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia wg wzoru na Załączniku Nr 3 do SIWZ. 2. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeŝeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niŝ 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert. JeŜeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów o których mowa powyŝej w pkt B ppkt 2 - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, Ŝe nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Dokumenty, o których mowa powyŝej powinny być wystawione nie wcześniej niŝ 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. JeŜeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyŝej, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się takŝe osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy, złoŝone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem, wystawione z odpowiednią datą wymaganą dla tych dokumentów. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złoŝonego przez Wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Zamawiający moŝe zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących przedłoŝonego dokumentu. C. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy do oferty naleŝy załączyć: Listę podmiotów naleŝących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy, albo informację o tym, Ŝe nie naleŝy do grupy kapitałowej wg wzoru na Załączniku Nr 4 do SIWZ. Dokumenty są składane w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia kopie dokumentów dotyczących odpowiednio Wykonawcy są poświadczane za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę. Zamawiający moŝe Ŝądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złoŝona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości. VII. Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a takŝe wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami 1. Niniejsze postępowanie jest prowadzone w języku polskim.

5 2. Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie lub faksem. 3. W przypadku przekazywania oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji faksem, kaŝda ze stron na Ŝądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. 4. Korespondencję związaną z niniejszym postępowaniem naleŝy kierować na adres: Urząd Miejski w Krynicy-Zdroju ul. Kraszewskiego Krynica-Zdrój pokój nr 15 parter (Kancelaria Urzędu - dziennik podawczy) nr faksu Osobami ze strony Zamawiającego uprawnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami są: Tomasz Demkowicz Dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska nr tel zagadnienia merytoryczne Katarzyna Smoleń Inspektor ds. zamówień publicznych nr tel zagadnienia proceduralne 6. Wykonawca moŝe zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niŝ na 2 dni przed upływem terminu składania ofert pod warunkiem Ŝe wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął do Zamawiającego nie później niŝ do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. JeŜeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa powyŝej, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający moŝe udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. PrzedłuŜenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym mowa powyŝej. Wyjaśnienia dotyczące specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz jej ewentualne zmiany będą dokonywane na zasadach i w trybie art. 38 ustawy. VIII. Wymagania dotyczące wadium Zamawiający nie Ŝąda wniesienia wadium. IX. Termin związania ofertą 1. Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni. 2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego moŝe przedłuŝyć termin związania ofertą, z tym Ŝe Zamawiający moŝe tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyraŝenie zgody na przedłuŝenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuŝszy jednak niŝ 60 dni. 3. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. X. Opis sposobu przygotowywania ofert 1. Wykonawca moŝe złoŝyć jedną ofertę wzór oferty stanowi Załącznik Nr 1 do SIWZ. 2. Ofertę składa się, pod rygorem niewaŝności, w formie pisemnej. 3. Treść oferty musi odpowiadać treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 4. Oferta wraz z załącznikami musi być podpisana przez osobę upowaŝnioną do reprezentowania Wykonawcy.

6 JeŜeli osoba/osoby podpisująca ofertę działa na podstawie pełnomocnictwa, to pełnomocnictwo to musi w swej treści jednoznacznie wskazywać uprawnienie do podpisania oferty. Pełnomocnictwo to musi zostać dołączone do oferty i musi być złoŝone w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem (kopia pełnomocnictwa powinna być poświadczona notarialnie). 5. Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia zgodnie z art. 23 ustawy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. W takim przypadku Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego zobowiązani są do złoŝenia w ofercie pełnomocnictwa ustanawiającego Pełnomocnika, o którym mowa powyŝej. Pełnomocnictwo moŝe być złoŝone w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem (kopia pełnomocnictwa powinna być poświadczona notarialnie). 6. Oferta wraz z załącznikami musi być sporządzona w języku polskim. 7. Oferta wraz z załącznikami musi być czytelna. 8. Zamawiający Ŝąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom. 9. Do oferty Wykonawca musi dołączyć komplet dokumentów i oświadczeń wymaganych postanowieniami niniejszej SIWZ. 10. Zaleca się, aby wszystkie karty oferty wraz z załącznikami były jednoznacznie ponumerowane i złączone w sposób uniemoŝliwiający swobodne wysunięcie się którejkolwiek karty oraz aby Wykonawca sporządził i dołączył spis treści oferty. 11. Zaleca się aby wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty były podpisane przez osobę (osoby) podpisującą ofertę i opatrzone datami ich dokonania. 12. Część oferty, która zawiera informację stanowiącą tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, a Wykonawca zastrzega ich poufność, naleŝy umieścić w odrębnej kopercie z opisem ZastrzeŜona część oferty. Zamawiający nie odpowiada za ujawnienie informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa przekazanych mu przez Wykonawcę wbrew postanowieniom niniejszego punktu. Wykonawca nie moŝe zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy. Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności, zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji /tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 153 poz z późń. zm./. 13. Wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złoŝeniem oferty ponosi Wykonawca. 14. Wykonawca winien umieścić ofertę w kopercie zaadresowanej do Zamawiającego, która będzie posiadać następujące oznaczenia: Nazwa i adres Wykonawcy (ewentualnie pieczęć) Znak sprawy: ZP OFERTA na Kompleksową dostawę gazu dla obiektów stanowiących własność Gminy Krynica-Zdrój Nie otwierać przed r. godz Wykonawca moŝe wprowadzić zmiany lub wycofać złoŝoną przez siebie ofertę wyłącznie przed upływem terminu do składania ofert i pod warunkiem, Ŝe przed upływem tego terminu Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty.

7 Powiadomienie to musi być opisane w sposób wskazany w pkt 14 oraz dodatkowo oznaczone słowami ZMIANA lub WYCOFANIE. Koperty oznaczone słowami ZMIANA zostaną otwarte, po stwierdzeniu poprawności postępowania Wykonawcy dokonywania zmian, przy otwieraniu oferty Wykonawcy, który wprowadził zmiany i zostaną dołączone do oferty. Koperty oznaczone słowami WYCOFANIE będą otwierane w pierwszej kolejności, po stwierdzeniu poprawności postępowania Wykonawcy dokonywania wycofania. Koperty z ofertami wycofanymi nie będą otwierane. XI. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert 1. Oferty naleŝy składać w siedzibie Zamawiającego adres: Urząd Miejski w Krynicy-Zdroju ul. Kraszewskiego Krynica-Zdrój pokój nr 15 parter (Kancelaria Urzędu - dziennik podawczy) w terminie do dnia r. do godz Kancelaria Urzędu (dziennik podawczy) jest czynna w poniedziałki w godzinach od 8 00 do 16 00, od wtorku do piątku w godzinach od 7 30 do Zamawiający niezwłocznie zwraca ofertę, która zo złoŝona po terminie. 4. Oferty przysłane pocztą - w tym przypadku rozpatrywane będą oferty, które wpłyną do Zamawiającego przed wymaganym terminem do składania ofert. 5. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego tj.: XII. Opis sposobu obliczenia ceny Urząd Miejski w Krynicy-Zdroju ul. Kraszewskiego Krynica-Zdrój pokój nr 11 - parter dnia r. o godz Ceną oferty jest całkowita kwota brutto wymieniona w Formularzu oferty Załącznik Nr 1 do niniejszej SIWZ wyliczona na podstawie zestawienia cenowego. 2. Ceny jednostkowe za i opłaty za jej rozliczanie, podane w ofercie będą obowiązywały przez okres realizacji umowy od r. do r. 3. Cena oferty ogółem winna być podana w złotych polskich liczbowo i słownie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 4. Cena oferty musi zawierać wszystkie koszty składające się na wykonanie przedmiotu zamówienia i związane z jego realizacją, w tym podatek od towarów i usług oraz podatek akcyzowy, jeŝeli na podstawie odrębnych przepisów sprzedaŝ towaru (usługi) podlega obciąŝeniu podatkiem od towarów i usług oraz podatkiem akcyzowym. 5. Rozliczenia za usługę dystrybucji będą dokonywane według obowiązujących w danym okresie taryf OSD. dystrybucji gazu w ofercie naleŝy wyliczyć na podstawie cen obowiązujących na dzień składania oferty zgodnie z obowiązującą Wykonawcę taryfą OSD zatwierdzoną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki oraz przewidywanego zuŝycia gazu podanego przez Zamawiającego. 6. JeŜeli w postępowaniu zostanie złoŝona oferta, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie

8 dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami. XIII. Kryteria oceny ofert 1. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował kryterium: najniŝsza cena 100%. 2. Liczba punktów uzyskanych w kryterium cena będzie obliczana zgodnie z poniŝszym wzorem: P = (C min /C oce) x 100 pkt gdzie: C min najniŝsza cena całkowita spośród ocenianych ofert C oce cena całkowita oferty ocenianej P liczba punktów ocenianej oferty w kryterium najniŝsza cena, przy czym 1 pkt odpowiada 1% Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największą liczbę punktów. XIV. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego 1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający jednocześnie zawiadamia Wykonawców, którzy złoŝyli oferty, o: 1) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę) albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej wyboru oraz nazwy (firmy) albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy Wykonawców, którzy złoŝyli oferty, a takŝe punktację przyznaną ofertom w kaŝdym kryterium oceny ofert i łączną punktację; 2) Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne; 3) Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne; 4) terminie, określonym zgodnie z art. 94 ust. 1 lub 2 ustawy, po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego moŝe być zawarta. 2. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zamieści informacje określone w art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy na własnej stronie internetowej oraz w siedzibie na tablicy ogłoszeń. 3. Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niŝ 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty faksem. 4. Zamawiający moŝe zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem 5- dniowego terminu, jeŝeli w postępowaniu zostanie złoŝona tylko jedna oferta a takŝe wówczas gdy nie odrzucono Ŝadnej oferty oraz nie wykluczono Ŝadnego Wykonawcy. 5. Wybrany Wykonawca zostanie powiadomiony o miejscu i terminie zawarcia umowy odrębnym pismem. 6. W przypadku wyboru oferty Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Zamawiający moŝe Ŝądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego umowy regulującej współpracę tych Wykonawców. XV. Wymagania dotyczące zabezpieczenia naleŝytego wykonania umowy Zamawiający nie Ŝąda od Wykonawcy zabezpieczenia naleŝytego wykonania umowy.

9 XVI. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy, jeŝeli zamawiający wymaga od wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na takich warunkach Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego: 1. Ustalenie wysokości naleŝności z tytułu dostarczania Paliwa gazowego dokonywane będzie według cen i stawek opłat oraz zasad rozliczeń określonych szczegółowo w Taryfie. 2. Rozliczenie zobowiązań wynikających z tytułu sprzedaŝy gazu odbywać się będzie według wskazań układów pomiarowo-rozliczeniowych. 3. Zmiany taryfy OSD będą wprowadzane zgodnie z postanowieniami Prawa Energetycznego. 4. Zamawiający przewiduje moŝliwość dokonania istotnych zmian umowy oraz określa warunki takiej zmiany w przypadku: 1) urzędowej zmiany stawki podatku VAT. W takim przypadku zmianie podlegać będzie kwota podatku VAT, 2) urzędowej zmiany stawki podatku akcyzowego obowiązujących Wykonawcę i związanych bezpośrednio z przedmiotem zamówienia (umowy). W takim przypadku zmianie podlegać będzie cena jednostkowa netto za przedmiot zamówienia w wysokości wynikającej ze zmiany stawki podatku akcyzowego (umowy), 3) zmiany (zatwierdzonej przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki) stawek taryfowych Wykonawcy w przypadku gdy przedstawiona wycena oparta była na stawkach taryfowych Wykonawcy. W takim przypadku zmianie podlegać będzie cena jednostkowa netto za przedmiot zamówienia w wysokości wynikającej ze zmiany stawek taryfowych (umowy), 4) wystąpienia w okresie obowiązywania umowy przekroczenia mocy umownej zamówionej przez Zamawiającego. W takim przypadku zmianie podlegać będzie cena jednostkowa netto za przedmiot zamówienia w wysokości wynikającej z dodatkowej opłaty za przekroczenie zamówionej mocy umownej (umowy), 5) zmiany innych przepisów powszechnie obowiązujących w zakresie mającym wpływ na realizację umowy lub zakres świadczenia którejkolwiek za Stron. XVII. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia 1. Wykonawcy przysługują przewidziane w ustawie środki ochrony prawnej w postaci odwołania oraz skargi do sądu. 2. Odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności: 1) opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu; 2) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia; 3) odrzucenia oferty odwołującego. 3. Wykonawca moŝe w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować Zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub zaniechaniu czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie przysługuje odwołanie. 4. Szczegółowe zasady wnoszenia środków ochrony prawnej oraz postępowania toczonego wskutek ich wniesienia określa Dział VI ustawy. XVIII. Opis części zamówienia, jeŝeli zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Wykonawca moŝe złoŝyć ofertę na jedną, więcej lub wszystkie części przedmiotu zamówienia.

10 Część 1 przedmiotu zamówienia: Kompleksowa dostawa gazu (sprzedaŝ i usługa dystrybucji) dla obiektu przy ul. Kraszewskiego 7 w Krynicy-Zdroju. Zamawiający przyjął przewidywane zuŝycie gazu w okresie 12 miesięcy na poziomie m 3. Grupa taryfowa: W-5. Moc umowna: 15 m 3 /h. Nr gazomierza: Urządzenie gazowe: kocioł gazowy CO 80kW 2 szt. Część 2 przedmiotu zamówienia: Kompleksowa dostawa gazu (sprzedaŝ i usługa dystrybucji) dla obiektu przy ul. Kraszewskiego 24 w Krynicy-Zdroju. Zamawiający przyjął przewidywane zuŝycie gazu w okresie 12 miesięcy na poziomie 1000 m 3. Grupa taryfowa: W-3.12T. Nr gazomierza: Urządzenie gazowe: kocioł 24 kw 1 szt. Część 3 przedmiotu zamówienia: Kompleksowa dostawa gazu (sprzedaŝ i usługa dystrybucji) dla obiektu przy ul. Kraszewskiego 171A w Krynicy-Zdroju. Zamawiający przyjął przewidywane zuŝycie gazu w okresie 12 miesięcy na poziomie 4100 m 3. Grupa taryfowa: W-3.12T. Nr gazomierza: Urządzenie gazowe: kocioł CO 24 kw 1 szt. oraz kuchenka gazowa 10 kw 1 szt. Część 4 przedmiotu zamówienia: Kompleksowa dostawa gazu (sprzedaŝ i usługa dystrybucji) dla obiektu przy ul. Źródlanej 23 w Krynicy-Zdroju. Zamawiający przyjął przewidywane zuŝycie gazu w okresie 12 miesięcy na poziomie 4570 m 3. Grupa taryfowa: W-3.12T. Nr gazomierza: Urządzenie gazowe: kocioł CO 24 kw 1 szt. Część 5 przedmiotu zamówienia: Kompleksowa dostawa gazu (sprzedaŝ i usługa dystrybucji) dla obiektu przy ul. Bulwary Dietla w Krynicy-Zdroju. Zamawiający przyjął przewidywane zuŝycie gazu w okresie 12 miesięcy na poziomie 3670 m 3. Grupa taryfowa: W-3.12T. Nr gazomierza: Urządzenie gazowe: kocioł dwufunkcyjny 24 kw 1 szt. Część 6 przedmiotu zamówienia: Kompleksowa dostawa gazu (sprzedaŝ i usługa dystrybucji) dla obiektu przy ul. Źródlanej 59 w Krynicy-Zdroju. Zamawiający przyjął przewidywane zuŝycie gazu w okresie 12 miesięcy na poziomie m 3. Grupa taryfowa: W-5. Moc umowna: 12 m 3 /h. Nr gazomierza: Urządzenie gazowe: kuchnia gazowa 4 palnikowa 10 kw 2 szt. oraz kocioł gazowy c.o. 65 kw - 2 szt.

11 Część 7 przedmiotu zamówienia: Kompleksowa dostawa gazu (sprzedaŝ i usługa dystrybucji) dla obiektu w miejscowości Berest 23 (GaraŜ Ochotniczej StraŜy PoŜarnej). Zamawiający przyjął przewidywane zuŝycie gazu w okresie 12 miesięcy na poziomie 450 m 3. Grupa taryfowa: W-2.12T. Nr gazomierza: Urządzenie gazowe: kocioł dwufunkcyjny 24 kw 1 szt. Część 8 przedmiotu zamówienia: Kompleksowa dostawa gazu (sprzedaŝ i usługa dystrybucji) dla obiektu w miejscowości Berest 23 (Biblioteka Publiczna oraz Świetlica Środowiskowa). Zamawiający przyjął przewidywane zuŝycie gazu w okresie 12 miesięcy na poziomie 950 m 3. Grupa taryfowa: W-2.12T. Nr gazomierza: Urządzenie gazowe: kocioł dwufunkcyjny 24 kw 1 szt. Część 9 przedmiotu zamówienia: Kompleksowa dostawa gazu (sprzedaŝ i usługa dystrybucji) dla obiektu w miejscowości Berest 23 (Świetlica Wiejska). Zamawiający przyjął przewidywane zuŝycie gazu w okresie 12 miesięcy na poziomie 2500 m 3. Grupa taryfowa: W-3.12T. Nr gazomierza: Urządzenie gazowe: kocioł dwufunkcyjny 24 kw 1 szt. oraz kuchnia gazowa 4 palnikowa 10 kw 1 szt. Część 10 przedmiotu zamówienia: Kompleksowa dostawa gazu (sprzedaŝ i usługa dystrybucji) dla obiektu w miejscowości Mochnaczka NiŜna. Zamawiający przyjął przewidywane zuŝycie gazu w okresie 12 miesięcy na poziomie 3200 m 3. Grupa taryfowa: W-3.12T. Nr gazomierza: Urządzenie gazowe: kuchenka 4-ro palnikowa z piekarnikiem 10 kw 1 szt. oraz kocioł CO 46 kw 1 szt. Część 11 przedmiotu zamówienia: Kompleksowa dostawa gazu (sprzedaŝ i usługa dystrybucji) dla obiektu w miejscowości Mochnaczka WyŜna 104. Zamawiający przyjął przewidywane zuŝycie gazu w okresie 12 miesięcy na poziomie 4130 m 3. Grupa taryfowa: W-3.12T. Nr gazomierza: Urządzenie gazowe: kocioł dwufunkcyjny 24 kw 1 szt. oraz kuchenka gazowa 10 kw 2 szt. Część 12 przedmiotu zamówienia: Kompleksowa dostawa gazu (sprzedaŝ i usługa dystrybucji) dla obiektu w miejscowości Muszynka 51. Zamawiający przyjął przewidywane zuŝycie gazu w okresie 12 miesięcy na poziomie 3000 m 3. Grupa taryfowa: W-3.12T.

12 Nr gazomierza: Urządzenie gazowe: kocioł CO 24 kw 1 szt. Część 13 przedmiotu zamówienia: Kompleksowa dostawa gazu (sprzedaŝ i usługa dystrybucji) dla obiektu w miejscowości Piorunka (Wiejski Dom Kultury). Zamawiający przyjął przewidywane zuŝycie gazu w okresie 12 miesięcy na poziomie 4080 m 3. Grupa taryfowa: W-3.12T. Nr gazomierza: Urządzenia gazowe: kocioł dwufunkcyjny 40 kw 1 szt. oraz kuchenka gazowa 9 kw 1 szt. Część 14 przedmiotu zamówienia: Kompleksowa dostawa gazu (sprzedaŝ i usługa dystrybucji) dla obiektu w miejscowości Polany (Budynek Ochotniczej StraŜy PoŜarnej). Zamawiający przyjął przewidywane zuŝycie gazu w okresie 12 miesięcy na poziomie 2150 m 3. Grupa taryfowa: W-3.12T. Nr gazomierza: Urządzenie gazowe: piec dwufunkcyjny 24 kw 1 szt. oraz kuchenka z piekarnikiem 10 kw 1 szt. Część 15 przedmiotu zamówienia: Kompleksowa dostawa gazu (sprzedaŝ i usługa dystrybucji) dla obiektu przy ul. Rynek 2 w Tyliczu. Zamawiający przyjął przewidywane zuŝycie gazu w okresie 12 miesięcy na poziomie 3500 m 3. Grupa taryfowa: W-3.12T. Nr gazomierza: Urządzenie gazowe: kocioł CO 24 kw 1 szt. oraz kuchenka z piekarnikiem 10 kw 1 szt. XIX. Maksymalna liczba wykonawców, z którymi zamawiający zawrze umowę ramową, jeŝeli zamawiający przewiduje zawarcie umowy ramowej Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. XX. Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub art. 134 ust. 6 pkt 3 i 4, jeŝeli zamawiający przewiduje udzielenie takich zamówień Zamawiający nie przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających. XXI. Opis sposobu przedstawiania ofert wariantowych oraz minimalne warunki, jakim muszą odpowiadać oferty wariantowe, jeŝeli zamawiający dopuszcza ich składanie Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. XXII. Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między zamawiającym a wykonawcą, jeŝeli zamawiający przewiduje rozliczenia w walutach obcych Zamawiający nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych. Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą prowadzone będą w polskich złotych (PLN).

13 XXIII. Aukcja elektroniczna Zamawiający nie przewiduje w postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzenie aukcji elektronicznej. XXIV. Wysokość zwrotu kosztów udziału w postępowaniu, jeŝeli zamawiający przewiduje ich zwrot Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. XXV. Załączniki do SIWZ 1. Załącznik Nr 1 Wzór oferty 2. Załącznik Nr 2 Wzór oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu 3. Załącznik Nr 3 Wzór oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia 4. Załącznik Nr 4 Wzór listy podmiotów naleŝących do tej samej grupy kapitałowej/informacja o tym, Ŝe Wykonawca nie naleŝy do grupy kapitałowej W sprawach nieuregulowanych niniejszą SIWZ mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych /tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm./.

14 Załącznik Nr 1 Nazwa firmy (Wykonawcy): Adres Wykonawcy: REGON: NIP: (Numer telefonu i faksu Wykonawcy wraz z numerem kierunkowym) OFERTA Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia, którego przedmiotem jest: kompleksowa dostawa gazu dla obiektów stanowiących własność Gminy Krynica-Zdrój Część 1 przedmiotu zamówienia: Kompleksowa dostawa gazu (sprzedaŝ i usługa dystrybucji) dla obiektu przy ul. Kraszewskiego 7 w Krynicy-Zdroju, m 3 Ciepło spalania m 3 Całkowita kwota brutto: Część 2 przedmiotu zamówienia: Kompleksowa dostawa gazu (sprzedaŝ i usługa dystrybucji) dla obiektu przy ul. Kraszewskiego 24 w Krynicy-Zdroju,

15 1000 m 3 Ciepło spalania 1000 m 3 Całkowita kwota brutto: Część 3 przedmiotu zamówienia: Kompleksowa dostawa gazu (sprzedaŝ i usługa dystrybucji) dla obiektu przy ul. Kraszewskiego 171A w Krynicy-Zdroju, 4100 m 3 Ciepło spalania 4100 m 3 Całkowita kwota brutto: Część 4 przedmiotu zamówienia: Kompleksowa dostawa gazu (sprzedaŝ i usługa dystrybucji) dla obiektu przy ul. Źródlanej 23 w Krynicy-Zdroju,

16 4570 m 3 Ciepło spalania 4570 m 3 Całkowita kwota brutto: Część 5 przedmiotu zamówienia: Kompleksowa dostawa gazu (sprzedaŝ i usługa dystrybucji) dla obiektu przy ul. Bulwary Dietla w Krynicy-Zdroju,...zł 3670 m 3 Ciepło spalania 3670 m 3 Całkowita kwota brutto: Część 6 przedmiotu zamówienia: Kompleksowa dostawa gazu (sprzedaŝ i usługa dystrybucji) dla obiektu przy ul. Źródlanej 59 w Krynicy-Zdroju,

17 13500 m 3 Ciepło spalania m 3 Całkowita kwota brutto: Część 7 przedmiotu zamówienia: Kompleksowa dostawa gazu (sprzedaŝ i usługa dystrybucji) dla obiektu w miejscowości Berest 23 (GaraŜ Ochotniczej StraŜy PoŜarnej), 450 m 3 Ciepło spalania 450 m 3 Całkowita kwota brutto: Część 8 przedmiotu zamówienia: Kompleksowa dostawa gazu (sprzedaŝ i usługa dystrybucji) dla obiektu w miejscowości Berest 23 (Biblioteka Publiczna oraz Świetlica Środowiskowa),

18 950 m 3 Ciepło spalania 950 m 3 Całkowita kwota brutto: Część 9 przedmiotu zamówienia: Kompleksowa dostawa gazu (sprzedaŝ i usługa dystrybucji) dla obiektu w miejscowości Berest 23 (Świetlica Wiejska), 2500 m 3 Ciepło spalania 2500 m 3 Całkowita kwota brutto: Część 10 przedmiotu zamówienia: Kompleksowa dostawa gazu (sprzedaŝ i usługa dystrybucji) dla obiektu w miejscowości Mochnaczka NiŜna,

19 3200 m 3 Ciepło spalania 3200 m 3 Całkowita kwota brutto: Część 11 przedmiotu zamówienia: Kompleksowa dostawa gazu (sprzedaŝ i usługa dystrybucji) dla obiektu w miejscowości Mochnaczka WyŜna 104, 4130 m 3 Ciepło spalania 4130 m 3 Całkowita kwota brutto: Część 12 przedmiotu zamówienia: Kompleksowa dostawa gazu (sprzedaŝ i usługa dystrybucji) dla obiektu w miejscowości Muszynka 51,

20 3000 m 3 Ciepło spalania 3000 m 3 Całkowita kwota brutto: Część 13 przedmiotu zamówienia: Kompleksowa dostawa gazu (sprzedaŝ i usługa dystrybucji) dla obiektu w miejscowości Piorunka (Wiejski Dom Kultury), 4080 m 3 Ciepło spalania 4080 m 3 Całkowita kwota brutto: Część 14 przedmiotu zamówienia: Kompleksowa dostawa gazu (sprzedaŝ i usługa dystrybucji) dla obiektu w miejscowości Polany (Budynek Ochotniczej StraŜy PoŜarnej),

21 2150 m 3 Ciepło spalania 2150 m 3 Całkowita kwota brutto: Część 15 przedmiotu zamówienia: Kompleksowa dostawa gazu (sprzedaŝ i usługa dystrybucji) dla obiektu przy ul. Rynek 2 w Tyliczu, 3500 m 3 Ciepło spalania 3500 m 3 Całkowita kwota brutto: Uwaga: Ceny jednostkowe za i opłaty abonamentowe za obsługę rozliczenia podane w ofercie będą obowiązywały przez okres realizacji umowy tj. 12 miesięcy (za wyjątkiem sytuacji określonej w pkt XVI ppkt 4.3) SIWZ). Rozliczenia za usługę dystrybucji (opłaty stałe i zmienne) naleŝy wyliczyć na podstawie cen obowiązujących na dzień składania ofert, zgodnie z obowiązującą taryfą OSD, zatwierdzoną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki.

22 1. Posiadam(y) podpisaną umowę z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego (OSD) na świadczenie usług dystrybucji gazu /posiadam(y) aktualną koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie dystrybucji gazu wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki. (niepotrzebne skreślić) 2. Zamówienie wykonamy w terminie: od r. do r. 3. Oświadczamy, Ŝe zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i nie wnosimy do niej zastrzeŝeń oraz, Ŝe uzyskaliśmy wszelkie informacje niezbędne do złoŝenia niniejszej oferty i wykonania zamówienia. 4. Oświadczamy, Ŝe jesteśmy związani niniejszą ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert. 5. Oświadczamy, Ŝe zawarte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia istotne postanowienia umowne zostały przez nas zaakceptowane i zobowiązujemy się w przypadku wybrania naszej oferty do zawarcia umowy na wyŝej wymienionych warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 6. Część/i zamówienia, jakie zamierzamy powierzyć podwykonawcy/om (o ile dotyczy) 7. Oferta zawiera.zapisanych i ponumerowanych stron., dnia 2013 r. podpis osoby uprawnionej

23 Załącznik Nr 2 Nazwa firmy (Wykonawcy): Adres Wykonawcy:..... REGON: NIP: (Numer telefonu i faksu Wykonawcy wraz z numerem kierunkowym) OŚWIADCZENIE w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na kompleksową dostawę gazu dla obiektów stanowiących własność Gminy Krynica-Zdrój oświadczamy, iŝ spełniamy warunki o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, a w tym: 1. posiadamy uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeŝeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, 2. posiadamy wiedzę i doświadczenie, 3. dysponujemy odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, 4. znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia., dnia 2013 r. podpis osoby uprawnionej

24 Załącznik Nr 3 Nazwa firmy (Wykonawcy): Adres Wykonawcy: REGON: NIP: (Numer telefonu i faksu Wykonawcy wraz z numerem kierunkowym) OŚWIADCZENIE w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na kompleksową dostawę gazu dla obiektów stanowiących własność Gminy Krynica-Zdrój oświadczamy, iŝ nie podlegamy wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych., dnia 2013 r. podpis osoby uprawnionej

25 Załącznik Nr 4 Nazwa firmy (Wykonawcy): Adres Wykonawcy: REGON: NIP: (Numer telefonu i faksu Wykonawcy wraz z numerem kierunkowym) LISTA PODMIOTÓW NALEśĄCYCH DO TEJ SAMEJ GRUPY KAPITAŁOWEJ/INFORMACJA O TYM, śe WYKONAWCA NIE NALEśY DO GRUPY KAPITAŁOWEJ* W odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu na kompleksową dostawę gazu dla obiektów stanowiących własność Gminy Krynica-Zdrój, zgodnie z art. 26 ust. 2d ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 1. składamy listę podmiotów, razem z którymi naleŝymy do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów /Dz. U. z 2007 r. Nr 50, poz. 331 z późn. zm./ Lp. Nazwa podmiotu Adres podmiotu 1 2 3, dnia 2013 r. podpis osoby uprawnionej 2. informujemy, Ŝe nie naleŝymy do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych. *naleŝy wypełnić pkt 1 lub pkt 2, dnia 2013 r. podpis osoby uprawnionej

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.krynica-zdroj.pl Krynica-Zdrój: Kompleksowa dostawa gazu ziemnego dla obiektów stanowiących własność

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej SIWZ )

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej SIWZ ) ZAMAWIAJĄCY: GMINA KRYNICA-ZDRÓJ Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Krynicy-Zdroju ul. Park Sportowy im. dr Juliana Zawadowskiego 5 33-380 Krynica-Zdrój tel. 18 472 38 24, faks 18 471 65 04 www.mosir.krynica.com.pl

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej SIWZ ) Kompleksowa dostawa gazu ziemnego (sprzedaż i usługa dystrybucji)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej SIWZ ) Kompleksowa dostawa gazu ziemnego (sprzedaż i usługa dystrybucji) ZAMAWIAJĄCY: GMINA KRYNICA-ZDRÓJ Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Krynicy-Zdroju ul. Park Sportowy im. dr Juliana Zawadowskiego 5 33-380 Krynica Zdrój tel. 18 472 38 24, faks 18 471 65 04 www.mosir.krynica.com.pl

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej SIWZ )

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej SIWZ ) ZAMAWIAJĄCY: GMINA KRYNICA-ZDRÓJ Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Krynicy-Zdroju ul. Park Sportowy im. dr Juliana Zawadowskiego 5 33-380 Krynica Zdrój tel. 18 472 38 24, faks 18 471 65 04 www.mosir.krynica.com.pl

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja. Istotnych Warunków Zamówienia. w postępowaniu

Specyfikacja. Istotnych Warunków Zamówienia. w postępowaniu L.dz. SZOZnMiD/ZP/ 04/10 Poznań, dnia 2010-02-09 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, ogłoszonego w Biuletynie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Zamawiający: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji OSTRÓDA Spółka z o.o. w Tyrowie Tyrowo 104, 14-100 Ostróda Tel. 089 646 72 12, faks 089 646 71 43 Internet: www.pwik.ostroda.pl REGON: 511005186,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Nr sprawy: 24/2015 Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Świadczenie usługi restauracyjnej

Bardziej szczegółowo

ZATWIERDZAM Warszawa, 05.02.2007 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o wartości poniŝej 60.000 EURO

ZATWIERDZAM Warszawa, 05.02.2007 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o wartości poniŝej 60.000 EURO ZATWIERDZAM Warszawa, 05.02.2007 r. Znak: GP MEN/ZP-01/07 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o wartości poniŝej 60.000 EURO I. Nazwa (firma) oraz adres zamawiającego. Gospodarstwo

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej SIWZ )

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej SIWZ ) Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Kraszewskiego 37 33-380 Krynica-Zdrój SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej SIWZ ) w postępowaniu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SIWZ. Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony. Przedmiot: Dostawa

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SIWZ. Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony. Przedmiot: Dostawa Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego CKZ_342/197/2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SIWZ Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony Przedmiot: Dostawa Postępowanie dotyczy

Bardziej szczegółowo

Udzielanie świadczeń w zakresie opieki nad dziećmi do 3 lat Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Udzielanie świadczeń w zakresie opieki nad dziećmi do 3 lat Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Udzielanie świadczeń w zakresie opieki nad dziećmi do 3 lat Specyfikacja istotnych warunków zamówienia 1. Informacje o Zamawiającym: Biuro ds. Ochrony Zdrowia Urzędu Miasta Krakowa, zwane w dalszej części

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Znak: DPS/2008 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA I II III NAZWA (FIRMA) ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO Dom Pomocy Społecznej nr 1 ul. Podmiejska Boczna 10 66-400 Gorzów Wlkp. tel. (095) 732-35-22 fax

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W PIGśY SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dla zamówienia o wartości mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia

Bardziej szczegółowo

Dostawa oleju napędowego dla stacji paliw Komendy Powiatowej Państwowej StraŜy PoŜarnej w śywcu.

Dostawa oleju napędowego dla stacji paliw Komendy Powiatowej Państwowej StraŜy PoŜarnej w śywcu. Zatwierdzam: Dostawa oleju napędowego dla stacji paliw Komendy Powiatowej Państwowej StraŜy PoŜarnej w śywcu. ZAMÓWIENIE PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO o wartości nie przekraczającej kwoty

Bardziej szczegółowo

OCHRONA BUDYNKU PROKURATURY REJONOWEJ W BOLESŁAW- CU PRZY UL. B. CHROBREGO 5 KOD CPV

OCHRONA BUDYNKU PROKURATURY REJONOWEJ W BOLESŁAW- CU PRZY UL. B. CHROBREGO 5 KOD CPV Jelenia Góra 25.07.2008 r Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Oznaczenie postępowania: ZP IVG.230/96/08 ZAMAWIAJĄCY: Prokuratura Okręgowa w Jeleniej Górze (pełna nazwa) 58-500 Jelenia Góra ul. Muzealna

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 14.03.2012 r.

Warszawa, dnia 14.03.2012 r. Warszawa, dnia 14.03.2012 r. PRZETARG NIEOGRANICZONY Nr MZ-AGZ-270-5645/JP/12 usługi gastronomiczne na podstawie art. 39 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113,

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia r.

Warszawa, dnia r. Warszawa, dnia 08-03-2012 r. PRZETARG NIEOGRANICZONY Nr MZ-AGZ-270-5621/JP/12 na dostawę artykułów biurowych na podstawie art. 39 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia 1 ZP.271.11.2014 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania w ramach projektu Zintegrowany system e-usług dla mieszkańców Zadanie uzyskało pomoc finansową

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Świadczenie usługi transportowej, w dniach 22 i 24

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej siwz)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej siwz) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej siwz) I. Informacje o Zamawiającym. Województwo Małopolskie z siedzibą w Krakowie, ul. Basztowa 22, zwane w dalszej części Zamawiającym, zaprasza

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Świadczenie usługi hotelarskiej, konferencyjnej i

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ ZAMAWIAJĄCY: KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W BRZEGU 49-300 BRZEG, UL. SAPERSKA 16 Nr sprawy: PT.2370.1.2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ Postępowanie prowadzone

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dla postępowania o udzielenia zamówienia publicznego na dostawę sprzętu sportowego do narciarstwa biegowego dla dzieci i młodzieży dla Polskiego Związku Biathlonu

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Dom Pomocy Społecznej w Psarskim, ul. Owocowa 8, 63-100 Śrem, woj. wielkopolskie, tel. 061 2834421, faks 061 2834481.

I. 1) NAZWA I ADRES: Dom Pomocy Społecznej w Psarskim, ul. Owocowa 8, 63-100 Śrem, woj. wielkopolskie, tel. 061 2834421, faks 061 2834481. Śrem: Kompleksowa dostawa gazu ziemnego do celów grzewczych do budynków Domu Pomocy Społecznej w Psarskim Numer ogłoszenia: 310272-2015; data zamieszczenia: 18.11.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Bardziej szczegółowo

1 z :10

1 z :10 http://bzp1.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=223871&rok=2009-11-27 1 z 2 2009-11-27 10:10 Sokółka: Dostawa energii elektrycznej Numer ogłoszenia: 223871-2009; data zamieszczenia: 27.11.2009

Bardziej szczegółowo

p.n.: DOSTAWA SAMOCHODU CIĘŻAROWO DOSTAWCZEGO.

p.n.: DOSTAWA SAMOCHODU CIĘŻAROWO DOSTAWCZEGO. SPECYFIKACJA PRZETARGOWA p.n.: DOSTAWA SAMOCHODU CIĘŻAROWO DOSTAWCZEGO. Zawartość: 1. Specyfikacja Przetargowa. 2. Druk oferty. 3. Druk oświadczenia. 4. Projekt umowy. I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO. Miejskie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) na: Dostawę szaf ubraniowych i biurowych do wyposażenia budynku B Zespołu Szkół Muzycznych. 1. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO: Zespół Szkół Muzycznych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Świadczenie usług medycznych z zakresu szczepień ochronnych dla pracowników CZG R-XXI wraz z prowadzeniem dokumentacji medycznej. Zamawiający:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpital bochnia.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpital bochnia.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpital bochnia.pl Bochnia: Kompleksowa dostawa gazu ziemnego, obejmująca sprzedaż oraz świadczenie

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Swarożyn: Kompleksowa dostawa gazu ziemnego wysokometanowego typu E obejmująca sprzedaż i dystrybucję gazu na potrzeby Zespołu Szkół Agrotechnicznych i Ogólnokształcących im. St. Staszica w Swarożynie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZAMAWIAJACY: SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ ŚRÓDMIEŚCIE w OPOLU 45-047 OPOLE ul. Waryńskiego 30 PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: DOSTAWA SZCZEPIONEK DO SZCZEPIEŃ

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

DOKUMENTACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Znak sprawy : RIZ.3401-8/10 DOKUMENTACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA o wartości nie przekraczającej równowartość do kwoty 14 000 EURO na podstawie regulaminu ramowych procedur udzielania zamówień publicznych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Przygotowanie do druku trzech broszur oraz zaproszeń

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Krosno: SprzedaŜ benzyny bezołowiowej 95 i oleju napędowego do samochodów słuŝbowych i sprzętu drogowego w 2009r. Numer ogłoszenia: 323225-2008; data zamieszczenia: 20.11.2008 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU -

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO Dostawa samochodu furgon przystosowanego do przewozu osób zatrzymanych dla Straży Miejskiej w Szczecinku. I.

Bardziej szczegółowo

1. Nazwa (firma) oraz adres Zamawiającego

1. Nazwa (firma) oraz adres Zamawiającego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZAMAWIAJĄCY: Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź zaprasza do złoŝenia oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA O WARTOŚCI NIEPRZEKRACZAJĄCEJ WYRAśONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI 60 000 EURO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Dotyczy dostawy sprzętu komputerowego i materiałów

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU ZP 6/2010

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU ZP 6/2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU ZP 6/2010 Dostawa pakietu Microsoft Office dla systemu Mac OS X 5 licencji MOLP EDU (wersja Std). Ogłoszenie zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 26.02.2010

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Górnośląski Ośrodek Rehabilitacji Dzieci im. dr Adama Szebesty Dietla 5 34-700 Rabka-Zdrój Znak sprawy: ZP/118/2009 Rabka-Zdrój, 2009-03-20 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na Dostawę leków do

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE do złożenia OFERTY

ZAPROSZENIE do złożenia OFERTY ZAPO/AZ/29/2015 ZAPROSZENIE do złożenia OFERTY Katowice, dnia 29 lipca 2015r. I. ZAMAWIAJĄCY Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów Spółka Akcyjna adres: 40-026 Katowice ul. Wojewódzka 19, zarejestrowane

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ dla postępowania, którego wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty progu określonego w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust.8 ustawy

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony nr BDG-V-281-102-MK/06 na wykonanie i dostawę materiałów promocyjnych na potrzeby Instytucji Zarządzającej Zintegrowanym Programem Operacyjnym

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony roboty budowlane: Wymiana drzwi w Zespole Szkół Budowlanych w Braniewie

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony roboty budowlane: Wymiana drzwi w Zespole Szkół Budowlanych w Braniewie ZSB/RO/4/2012. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony roboty budowlane: Wymiana drzwi w Zespole Szkół Budowlanych w Braniewie CPV: 45.21.00.00-2 Roboty budowlane w zakresie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Wykonanie i instalacja Systemu kontroli dostępu i rejestracji czasu pracy.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Wykonanie i instalacja Systemu kontroli dostępu i rejestracji czasu pracy. Centrum Projektów Informatycznych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji Adres: ul. Pileckiego 63, 02-781 Warszawa Znak sprawy: 40-CPI-WA-2244/10 ZATWIERDZAM. Kierownik zamawiającego /data/ SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

Miasto Łódź URZĄD MIASTA ŁODZI DELEGATURA ŁÓDŹ-POLESIE Łódź, ul. Krzemieniecka 2 B

Miasto Łódź URZĄD MIASTA ŁODZI DELEGATURA ŁÓDŹ-POLESIE Łódź, ul. Krzemieniecka 2 B Miasto Łódź URZĄD MIASTA ŁODZI DELEGATURA ŁÓDŹ-POLESIE Łódź, ul. Krzemieniecka 2 B SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na dostawę wody mineralnej dla potrzeb Delegatury UMŁ Łódź-Polesie ul. Krzemieniecka

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zakład Gospodarki Komunalnej w Klembowie Gen. Fr. śymirskiego 38 05-205 Klembów Znak sprawy: ZP-ZGK/1/2009 Klembów, 2009-03-18 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na zakup, transport i rozplantowanie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. na:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. na: Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. z siedzibą w Łaziskach Górnych ul. Energetyków 5, NIP 635-000-10-55, zarejestrowane w Sądzie Rejonowym w Katowicach Wydział Gospodarczy

Bardziej szczegółowo

TRAMWAJE ŚLĄSKIE S.A CHORZÓW, UL. INWALIDZKA 5 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. zwanej dalej w skrócie SIWZ

TRAMWAJE ŚLĄSKIE S.A CHORZÓW, UL. INWALIDZKA 5 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. zwanej dalej w skrócie SIWZ TRAMWAJE ŚLĄSKIE S.A. 41-506 CHORZÓW, UL. INWALIDZKA 5 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwanej dalej w skrócie SIWZ Dostawa ręcznego wózka podnośnikowego widłowego z przeznaczeniem dla ZUR Chorzów

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Nr sprawy: 23/2016 Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Przygotowanie do druku (opracowanie

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 28.04.2011r. INSTYTUT TECHNOLOGII ELEKTRONOWEJ. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA: dostawę targetów. słownik CPV 14700000-8

Warszawa, dnia 28.04.2011r. INSTYTUT TECHNOLOGII ELEKTRONOWEJ. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA: dostawę targetów. słownik CPV 14700000-8 DKZ/31/2011 Warszawa, dnia 28042011r Podstawa prawna Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest na podstawie ustawy: Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r (Dz U z 2010 r, nr 113,

Bardziej szczegółowo

Dostawa artykułów żywnościowych dla Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Polskich Olimpijczyków w Krynicy-Zdroju

Dostawa artykułów żywnościowych dla Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Polskich Olimpijczyków w Krynicy-Zdroju GMINA KRYNICA-ZDRÓJ Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Polskich Olimpijczyków w Krynicy-Zdroju ul. Józefa Ignacego Kraszewskiego 158 33-380 Krynica-Zdrój SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Tarnobrzeg, dnia 25.08.2014 r. KOMENDA MIEJSKA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ w Tarnobrzegu woj. podkarpackie MT.2370.8.2014 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W postępowaniu o udzielenie zamówienia

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. zwana dalej SIWZ. Muzeum Etnograficzne w Zielonej Górze z/s w Ochli, ul. Muzealna 5, 66-006 Ochla

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. zwana dalej SIWZ. Muzeum Etnograficzne w Zielonej Górze z/s w Ochli, ul. Muzealna 5, 66-006 Ochla SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ I. Nazwa oraz adres zamawiającego Muzeum Etnograficzne w Zielonej Górze z/s w Ochli, ul. Muzealna 5, 66-006 Ochla II. Tryb udzielenia zamówienia

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY ZAPO/OZG/16/2016 ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY Katowice, 29 lipca 2016r I. ZAMAWIAJĄCY Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów Spółka Akcyjna adres: 40-026 Katowice ul. Wojewódzka 19, zarejestrowane

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zamawiający Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Zalesiu ul. Warszawska 34, 21-512 Zalesie sekretariat@zalesie.pl SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W postępowaniu o udzielenie zamówienia

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Warszawa, dnia 30-05-2012 r. PRZETARG NIEOGRANICZONY Nr MZ-AGZ-270-5718/JP/12 na opracowanie scenariuszy i produkcję trzech spotów reklamowych na podstawie art. 39 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na wykonanie zadania pn. SPORZĄDZENIE OPERATÓW SZACUNKOWYCH DO USTALENIA WYSOKOŚCI ODSZKODOWANIA ZA NIERUCHOMOŚCI ZAJĘTE POD DROGĘ GMINNĄ 1.Zamawiający Powiat

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA znak sprawy: ZP-4 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA zorganizowanie i przeprowadzenie turnusów rehabilitacyjnych dla osób niepełnosprawnych z różnym rodzajem i stopniem niepełnosprawności. ZAMAWIAJĄCY:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Nr sprawy: 5 /2015 Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Świadczenie usługi hotelarskiej,

Bardziej szczegółowo

Lublin: Samochody osobowe; UM-ZP-262-50/09 Numer ogłoszenia: 425444-2009; data zamieszczenia: 11.12.2009 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Lublin: Samochody osobowe; UM-ZP-262-50/09 Numer ogłoszenia: 425444-2009; data zamieszczenia: 11.12.2009 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Lublin: Samochody osobowe; UM-ZP-262-50/09 Numer ogłoszenia: 425444-2009; data zamieszczenia: 11.12.2009 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia

Bardziej szczegółowo

Miasto Łódź URZĄD MIASTA ŁODZI DELEGATURA ŁÓDŹ-POLESIE Łódź, ul. Krzemieniecka 2 B

Miasto Łódź URZĄD MIASTA ŁODZI DELEGATURA ŁÓDŹ-POLESIE Łódź, ul. Krzemieniecka 2 B Miasto Łódź URZĄD MIASTA ŁODZI DELEGATURA ŁÓDŹ-POLESIE Łódź, ul. Krzemieniecka 2 B SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na odbieranie odpadów komunalnych powstałych w związku z działalnością Delegatury

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Schronisko dla Nieletnich w Chojnicach 89-600 Chojnice 2PN/2013 Chojnice, 2 września 2013 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA do postępowania o zamówienie publiczne prowadzonego w trybie przetargu

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Numer sprawy WT-2370/5/2008 Poznań, 29 stycznia 2008 r. ZATWIERDZAM: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 1. Postanowienia ogólne Na podstawie art. 39 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. Na prowadzenie kompleksowej obsługi prawnej firmy Biotech Poland Sp. z o.o.

Zapytanie ofertowe. Na prowadzenie kompleksowej obsługi prawnej firmy Biotech Poland Sp. z o.o. Warszawa, dn. 10.03.2014r. Zapytanie ofertowe Na prowadzenie kompleksowej obsługi prawnej firmy Biotech Poland Sp. z o.o. Postpowanie nie podlega ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Krosno: Zakup benzyny bezołowiowej 95, oleju napędowego i LPG do samochodów słuŝbowych i sprzętu drogowego w 2010r. Numer ogłoszenia: 222477-2009; data zamieszczenia: 26.11.2009 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

ZP MH Słubice, dnia 20 lipca 2011 r. OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

ZP MH Słubice, dnia 20 lipca 2011 r. OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM ZP.271.31.11.MH Słubice, dnia 20 lipca 2011 r. OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM Przetarg nieograniczony na wycenę nieruchomości zabudowanej położonej w Słubicach przy ul. Konstytucji 3 Maja (dz.

Bardziej szczegółowo

CENTRALNE BIURO ANTYKORUPCYJNE Al. Ujazdowskie 9. 00-583 Warszawa

CENTRALNE BIURO ANTYKORUPCYJNE Al. Ujazdowskie 9. 00-583 Warszawa Numer Sprawy: 12/ZP/CBA/2007 CENTRALNE BIURO ANTYKORUPCYJNE Al. Ujazdowskie 9 00-583 Warszawa Postępowanie prowadzone na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r (Dz. U. z 2006

Bardziej szczegółowo

Znak sprawy: ZP/21/365/2010/PN/21 Zabrze, 13.05.2010 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Znak sprawy: ZP/21/365/2010/PN/21 Zabrze, 13.05.2010 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1 im. Prof. Stanisława Szyszko Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach 41-800 Zabrze, ul. 3 Maja 13-15 Znak sprawy: ZP/21/365/2010/PN/21 Zabrze, 13.05.2010

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. znak sprawy: 4/DWF/PN/2014

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. znak sprawy: 4/DWF/PN/2014 MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA znak sprawy: 4/DWF/PN/2014 Zamawiający: Adres do korespondencji: Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej ul. Nowogrodzka

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA INSPEKTORAT WOJSKOWEJ SŁUŻBY ZDROWIA 00-909 Warszawa, ul. Królewska 1 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: BADANIE SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH ZA 2011 R. RESORTOWYCH SPZOZ/IB. Warszawa

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na wykonanie zadania pn. Wycena nieruchomości połoŝonej w obrębie Panieńszczyzna gm.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na wykonanie zadania pn. Wycena nieruchomości połoŝonej w obrębie Panieńszczyzna gm. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na wykonanie zadania pn. Wycena nieruchomości połoŝonej w obrębie Panieńszczyzna gm. Jastków 1.Zamawiający Powiat Lubelski reprezentowany przez Zarząd Powiatu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na wykonanie zadania pn. Sporządzenie operatu szacunkowego do ustalenia wysokości odszkodowania za nieruchomość zajętą pod drogę gminną BełŜyce Centrum 1.Zamawiający

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA RW.ZP.U MK

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA RW.ZP.U MK Województwa Mazowieckiego, tel. 022 59 79 100, faks 022 59 79 043 http://www.mazovia.pl, e-mail: marta.kowalczyk@mazovia.pl w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie PRZETARGU

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Instytut Energetyki Oddział Ceramiki CEREL Instytut Badawczy 36-040 Boguchwała, ul. Techniczna 1 tel. +4817 87 11 700, fax: +4817 87 11 277 NIP 525-00-08-761 (PL 525-00-08-761) Regon 000020586-00053, KRS

Bardziej szczegółowo

C Z Ł O W I E K N A J L E P S Z A I N W E S T Y C J A. Szkolenia zawodowe w ramach projektu: Rozwój szkoły gwarancją sukcesu ucznia!

C Z Ł O W I E K N A J L E P S Z A I N W E S T Y C J A. Szkolenia zawodowe w ramach projektu: Rozwój szkoły gwarancją sukcesu ucznia! SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia w trybie Przetarg nieograniczony na Szkolenia zawodowe w ramach projektu: Rozwój szkoły gwarancją sukcesu ucznia! Zatwierdzam:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Zaprojektowanie, wykonanie i dostawa materiałów promocyjno-reklamowych

Bardziej szczegółowo

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU dostawy Kompleksowa dostawa gazu ziemnego Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Dom Pomocy

Bardziej szczegółowo

Wykonanie ogrodzenia wraz z bramami wjazdowymi i furtkami na terenie działki nr 120/3 w Muzeum Etnograficznym w Zielonej Górze z/s w Ochli

Wykonanie ogrodzenia wraz z bramami wjazdowymi i furtkami na terenie działki nr 120/3 w Muzeum Etnograficznym w Zielonej Górze z/s w Ochli SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ I. Nazwa oraz adres zamawiającego Muzeum Etnograficzne w Zielonej Górze z/s w Ochli, ul. Muzealna 5, 66-006 Ochla II. Tryb udzielenia zamówienia

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej sp. z o. o. we Włoszczowie, ul Sienkiewicza 31, 29-100 Włoszczowa; NIP 656-00-00-286; REGON 290889164; Spółka została zarejestrowana w Sądzie Rejonowym

Bardziej szczegółowo

Znak sprawy: ZP/3/17/2011/PN/3 Zabrze, 07.01.2011 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na Dostawę odczynników laboratoryjnych

Znak sprawy: ZP/3/17/2011/PN/3 Zabrze, 07.01.2011 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na Dostawę odczynników laboratoryjnych Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 1 im. Prof. Stanisława Szyszko Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach 41-800 Zabrze, ul. 3 Maja 13-15 Znak sprawy: ZP/3/17/2011/PN/3 Zabrze, 07.01.2011

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W WARSZAWIE SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) PRZETARG NIEOGRANICZONY

WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W WARSZAWIE SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) PRZETARG NIEOGRANICZONY WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W WARSZAWIE SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) PRZETARG NIEOGRANICZONY na usługę przeprowadzenia szkoleń pracowników Wojewódzkiego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dla postępowania o udzielenia zamówienia publicznego na dostawę samochodów osobowych dla Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach o wartości

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dla postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na usługi związane z organizacją programowych obozów szkoleniowych z windsurfingu dla studentów Akademii

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO realizowanego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniŝej 60.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO realizowanego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniŝej 60. Postępowanie o zamówienie publiczne prowadzone jest na podstawie przepisów ustawy z dnia 29.stycznia2004r prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177) z późniejszymi zmianami SPECYFIKACJA ISTOTNYCH

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE do złożenia OFERTY

ZAPROSZENIE do złożenia OFERTY ZAPO/AZ/34/09/2015 Katowice, dnia 2 października 2015r. ZAPROSZENIE do złożenia OFERTY I. ZAMAWIAJĄCY Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów Spółka Akcyjna adres: 40-026 Katowice, ul. Wojewódzka 19,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ( SIWZ )

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ( SIWZ ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ( SIWZ ) ZAMAWIAJĄCY: POWIATOWY OŚRODEK DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ I KARTOGRAFICZNEJ UL. JACKOWSKIEGO 18, 60-509 POZNAŃ www.bip.podgik-poznan.pl tel. (61) 8410-508,

Bardziej szczegółowo

Miasto Łódź Urząd Miasta Łodzi Delegatura Łódź-Polesie Łódź ul. Krzemieniecka 2 B SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Miasto Łódź Urząd Miasta Łodzi Delegatura Łódź-Polesie Łódź ul. Krzemieniecka 2 B SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Miasto Łódź Urząd Miasta Łodzi Delegatura Łódź-Polesie 94-030 Łódź ul. Krzemieniecka 2 B SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na odbieranie odpadów komunalnych powstałych w związku z działalnością

Bardziej szczegółowo

Zakup nowego samochodu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych

Zakup nowego samochodu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych Zakup nowego samochodu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych PRZETARG NIEOGRANICZONY o wartości zamówienia nie przekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust.

Bardziej szczegółowo

usługi rezerwacji, sprzedaży i dostawy biletów lotniczych i kolejowych

usługi rezerwacji, sprzedaży i dostawy biletów lotniczych i kolejowych INSTYTUT ENERGETYKI Instytut Badawczy 01-330 Warszawa, ul. Mory 8 tel. +4822 3451200, fax: +4822 836 6363 NIP 525-00-08-761 (PL 525-00-08-761) Regon 000020586, KRS 0000088963 Specyfikacja istotnych warunków

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nazwa i adres Zamawiającego: Instytut Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich ul. Wojska Polskiego 71B 60-630 Poznań SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na udzielenie i obsługę kredytu obrotowego

Bardziej szczegółowo

Dzieci oraz sanitariatu w budynku Biblioteki Publicznej Miasta i. Gminy im. Kazimiery Iłłakowiczówny w Trzciance, ul.

Dzieci oraz sanitariatu w budynku Biblioteki Publicznej Miasta i. Gminy im. Kazimiery Iłłakowiczówny w Trzciance, ul. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia przetarg nieograniczony na remont pomieszczeń w budynku Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy im. Kazimiery Iłłakowiczówny w Trzciance, ul. Sikorskiego 22 I. Nazwa

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ZP/3411/1/2011 pieczęć zamawiającego Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ROZDZIAŁ I ( I ) Informacje ogólne Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Miejski Ośrodek Zdrowia w

Bardziej szczegółowo

MODERNIZACJA SZTANKIETÓW OŚWIETLENIOWYCH NA SCENIE W RACIBORSKIM CENTRUM KULTURY PRZY ULICY CHOPINA 21

MODERNIZACJA SZTANKIETÓW OŚWIETLENIOWYCH NA SCENIE W RACIBORSKIM CENTRUM KULTURY PRZY ULICY CHOPINA 21 Zamawiający: Raciborskie Centrum Kultury ul. Chopina 21 47-400 Racibórz tel. (032) 415 31 72, fax (032) 415 25 40 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) PRZETARG NIEOGRANICZONY Nr RCK-03/10

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM Strona 1 z 5 Warszawa 60: AranŜacja, projekt i dostawa mebli i wyposaŝenia do sali klubowej i konferencyjnej (oznaczenie sprawy: ZP-25-Log-2009) Numer ogłoszenia: 227188-2009; data zamieszczenia: 07.07.2009

Bardziej szczegółowo

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Będzin: Przewóz uczestników Warsztatu Terapii Zajęciowej W Będzinie Numer ogłoszenia: 260372-2008; data zamieszczenia: 11.12.2008 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. na bezgotówkowy zakup paliwa do pojazdów użytkowanych przez Ośrodek DOREN w Różewcu

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. na bezgotówkowy zakup paliwa do pojazdów użytkowanych przez Ośrodek DOREN w Różewcu SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na bezgotówkowy zakup paliwa do pojazdów użytkowanych przez Ośrodek DOREN w Różewcu OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Przedmiotem zamówienia publicznego jest bezgotówkowy

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Przetarg nieograniczony

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Przetarg nieograniczony Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Przetarg nieograniczony Oznaczenie postępowania: DG-2501/16522/1322/10 ZAMAWIAJĄCY: Państwowy Instytut Weterynaryjny Państwowy Instytut Badawczy Al. Partyzantów

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Europa inwestująca w obszary wiejskie Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 2013 Ministerstwo Rolnictwa

Bardziej szczegółowo

p.n.: DOSTAWA I MOTAś SYSTEMU EWAKUACJI I HIGIENIZACJI OSADU

p.n.: DOSTAWA I MOTAś SYSTEMU EWAKUACJI I HIGIENIZACJI OSADU M I EJ SK I E P R ZE DS IĘB I OR S TW O W OD OC IĄG ÓW I K AN AL I Z A CJ I S P. Z O. O. W LĘBOR KU UL. PIONIERÓW 2, 84-300 LĘBORK tel. (0 59) 863 47 71; fax (0 59) 863 47 70 SPECYFIKACJA PRZETARGOWA p.n.:

Bardziej szczegółowo