SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej SIWZ ) Kompleksowa dostawa gazu ziemnego (sprzedaż i usługa dystrybucji)

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej SIWZ ) Kompleksowa dostawa gazu ziemnego (sprzedaż i usługa dystrybucji)"

Transkrypt

1 ZAMAWIAJĄCY: GMINA KRYNICA-ZDRÓJ Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Krynicy-Zdroju ul. Park Sportowy im. dr Juliana Zawadowskiego Krynica Zdrój tel , faks SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej SIWZ ) dla obiektu Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Krynicy-Zdroju ZATWIERDZAM Krynica-Zdrój, r. Jerzy Szyszka Dyrektor MOSiR

2 I. Nazwa oraz adres Zamawiającego GMINA KRYNICA-ZDRÓJ Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Krynicy-Zdroju ul. Park Sportowy im. dr Juliana Zawadowskiego Krynica Zdrój tel , faks II. Tryb udzielenia zamówienia Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych /tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm./, zwaną dalej Ustawą, o wartości zamówienia mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy. III. Opis przedmiotu zamówienia 1. Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa dostawa gazu ziemnego (sprzedaż i usługa dystrybucji) 2. Nazwy i kody określone we Wspólnym Słowniku Zamówień: Gaz ziemny Przesył gazu i podobne usługi Przesył gazu 3. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje dostarczanie gazu ziemnego zgodnie z obowiązującym prawem, w szczególności na warunkach określonych przez ustawę z dnia 10 kwietnia 1997 roku Prawo energetyczne /Dz. U. z 2012 r., poz. 1059/ wraz z przepisami wykonawczymi. Dla celów niniejszego postępowania Zamawiający przyjął przewidywane zużycie gazu ziemnego w okresie 12 miesięcy na poziomie m 3. Wskazane zużycie ma jedynie charakter orientacyjny, służący porównaniu ofert i w żadnym wypadku nie stanowi ze strony Zamawiającego zobowiązania do zakupu gazu ziemnego w podanej ilości. Wykonawcy nie będzie przysługiwało jakiekolwiek roszczenie z tytułu nie pobrania przez Zamawiającego orientacyjnej podanej ilości gazu. Warunki techniczne przyłącza: 1) grupa taryfowa: W-5, 2) moc umowna: 43 m 3 /h. Rozliczenie zobowiązań wynikających z tytułu sprzedaży gazu ziemnego odbywać się będzie według wskazań układów pomiarowo-rozliczeniowych. Dostawa gazu ziemnego winna się odbywać za pośrednictwem sieci dystrybucyjnej należącej do Operatora Systemu Dystrybucyjnego: Karpacka Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. Miejsce realizacji zamówienia (lokalizacja): ul. Park Sportowy im dr. Juliana Zawadowskiego 5, Krynica-Zdrój. IV. Termin wykonania zamówienia Wymagany przez Zamawiającego termin realizacji zamówienia: od r. do r.

3 V. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków 1. W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki: 1.1. Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania. Warunek ten zostanie spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada: aktualną koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu gazem ziemnym wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki aktualną (w przypadku Wykonawców nie będących właścicielami sieci dystrybucyjnej) podpisaną umowę z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego (OSD) na świadczenie usług dystrybucji gazu ziemnego lub posiadają (w przypadku Wykonawców będących właścicielem sieci dystrybucyjnej) aktualną koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie dystrybucji gazu ziemnego wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki Posiadają wiedzę i doświadczenie Dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. 2. W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają warunek udziału w postępowaniu dotyczący braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy. Zgodnie z art. 23 ustawy Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W tym przypadku, Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, warunki określone w pkt winien spełniać co najmniej jeden z tych Wykonawców albo wszyscy Wykonawcy wspólnie. Warunek określony w pkt. 2 powinien spełniać każdy z Wykonawców samodzielnie. VI. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu A. W celu wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy do oferty należy załączyć: 1. Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy wg wzoru na Załączniku Nr 2 do SIWZ (ORYGINAŁ). 2. Aktualną koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu gazem ziemnym wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki. 3. Aktualną koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie dystrybucji gazu ziemnego wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki - w przypadku Wykonawców będących właścicielem sieci dystrybucyjnej. B. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy do oferty należy załączyć następujące dokumenty w formie oryginału lub kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub osobę upoważnioną, z zachowaniem sposobu reprezentacji: 1. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia wg wzoru na Załączniku Nr 3 do SIWZ (ORYGINAŁ). 2. Aktualny odpisu z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków

4 o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa powyżej w pkt 2 składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Dokument, o którym mowa powyżej w lit. a, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert. Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących przedłożonego dokumentu. W przypadku oferty składanej przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z art. 23 ustawy, dokumenty potwierdzające, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu składa każdy z Wykonawców oddzielnie. Dokumenty są składane w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio wykonawcy są poświadczane za zgodność z oryginałem przez wykonawcę. VII. Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami 1. Niniejsze postępowanie jest prowadzone w języku polskim. 2. Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie lub faksem. 3. W przypadku przekazywania oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji faksem, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. 4. Korespondencję związaną z niniejszym postępowaniem należy kierować na adres: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Krynicy-Zdroju ul. Park Sportowy im. dr Juliana Zawadowskiego Krynica Zdrój nr faksu

5 5. Osobą ze strony Zamawiającego uprawnioną do porozumiewania się z Wykonawcami jest: Jarosław Golonka Kierownik lodowiska nr tel zagadnienia merytoryczne i proceduralne 6. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa powyżej, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym mowa powyżej. Wyjaśnienia dotyczące specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz jej ewentualne zmiany będą dokonywane na zasadach i w trybie art. 38 ustawy. VIII. Wymagania dotyczące wadium Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium. IX. Termin związania ofertą 1. Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni. 2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 3. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni. X. Opis sposobu przygotowywania ofert 1. Wykonawca może złożyć jedną ofertę wzór oferty stanowi załącznik nr 1 do SIWZ. 2. Ofertę składa się, pod rygorem nieważności, w formie pisemnej. 3. Treść oferty musi odpowiadać treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 4. Wykonawcy występujący wspólnie o udzielenie zamówienia zgodnie z art. 23 ustawy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego a jego upoważnienie musi być udokumentowane pełnomocnictwem podpisanym przez upełnomocnionych przedstawicieli wszystkich pozostałych wykonawców. W takim przypadku wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego zobowiązani są do złożenia w ofercie pełnomocnictwa ustanawiającego Pełnomocnika, o którym mowa powyżej. Pełnomocnictwo może być złożone wyłącznie w formie oryginału lub kopii poświadczonej przez notariusza. 5. Oferta wraz z załącznikami musi być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy. 6. Zamawiający zaleca, aby ofertę podpisano zgodnie z zasadami reprezentacji wskazanymi we właściwym rejestrze. 7. Jeżeli osoba/osoby podpisująca ofertę działa na podstawie pełnomocnictwa, to pełnomocnictwo to musi w swej treści jednoznacznie wskazywać uprawnienie do podpisania oferty. Pełnomocnictwo to musi zostać dołączone do oferty i musi być złożone w oryginale lub kopii poświadczonej przez notariusza.

6 8. Do oferty Wykonawca musi dołączyć komplet dokumentów i oświadczeń wymaganych postanowieniami niniejszej SIWZ. 9. W przypadku powierzenia części zamówienia podwykonawcy w ofercie należy wskazać część zamówienia, której wykonanie zamierza się mu powierzyć. 10. Oferta musi być sporządzona w języku polskim, na komputerze lub maszynie do pisania albo czytelnym pismem odręcznym. 11. Zaleca się, aby wszystkie karty oferty wraz z załącznikami były jednoznacznie ponumerowane i złączone w sposób uniemożliwiający swobodne wysunięcie się którejkolwiek karty oraz aby wykonawca sporządził i dołączył spis treści oferty. 12. Zaleca się aby wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty były podpisane przez osobę (osoby) podpisującą ofertę i opatrzone datami ich dokonania. 13. Część oferty, która zawiera informację stanowiącą tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, a wykonawca zastrzega ich poufność, należy umieścić w odrębnej kopercie z opisem Zastrzeżona część oferty. Zamawiający nie odpowiada za ujawnienie informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa przekazanych mu przez Wykonawcę wbrew postanowieniom niniejszego punktu. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy. Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności, zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji /tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 153 poz z późń. zm./. 14. Wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca. 15. Wykonawca winien umieścić ofertę w kopercie zaadresowanej do Zamawiającego, która będzie posiadać następujące oznaczenia: Nazwa i adres Wykonawcy (ewentualnie pieczęć) Znak sprawy: MOSiR OFERTA na Kompleksową dostawę gazu ziemnego dla obiektu Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Krynicy-Zdroju Nie otwierać przed r. godz Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę wyłącznie przed upływem terminu do składania ofert i pod warunkiem, że przed upływem tego terminu Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty. Powiadomienie to musi być opisane w sposób wskazany w pkt 15 oraz dodatkowo oznaczone słowami ZMIANA lub WYCOFANIE. Koperty oznaczone słowami ZMIANA zostaną otwarte, po stwierdzeniu poprawności postępowania Wykonawcy dokonywania zmian, przy otwieraniu oferty Wykonawcy, który wprowadził zmiany i zostaną dołączone do oferty. Koperty oznaczone słowami WYCOFANIE będą otwierane w pierwszej kolejności, po stwierdzeniu poprawności postępowania Wykonawcy dokonywania wycofania. Koperty z ofertami wycofanymi nie będą otwierane.

7 XI. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert 1. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego adres: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Krynicy-Zdroju ul. Park Sportowy im. dr Juliana Zawadowskiego Krynica Zdrój pokój nr 1 piętro nr 3 (sekretariat) w terminie do dnia r. do godz Sekretariat jest czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 7 30 do Zamawiający niezwłocznie zwraca ofertę, która została złożona po terminie. 4. Oferty przysłane pocztą - w tym przypadku rozpatrywane będą oferty, które wpłyną do Zamawiającego przed wymaganym terminem do składania ofert. 5. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego tj.: XII. Opis sposobu obliczenia ceny Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Krynicy-Zdroju ul. Park Sportowy im. dr Juliana Zawadowskiego Krynica Zdrój pokój nr 3 piętro nr 3 dnia r. o godz Ceną oferty jest całkowita kwota brutto wymieniona w Formularzu oferty Załącznik Nr 1 do niniejszej SIWZ wyliczona na podstawie zestawienia cenowego. 2. Dla celów niniejszego postępowania Zamawiający przyjął przewidywane zużycie gazu ziemnego w okresie 12 miesięcy na poziomie m 3. Ceny jednostkowe za sprzedaż gazu ziemnego i opłaty za jej rozliczanie, podane w ofercie będą obowiązywały przez okres realizacji umowy od r. do r. 3. Cena oferty ogółem winna być podana w złotych polskich liczbowo i słownie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 4. Cena oferty musi zawierać wszystkie koszty składające się na wykonanie przedmiotu zamówienia i związane z jego realizacją, w tym podatek od towarów i usług oraz podatek akcyzowy, jeżeli na podstawie odrębnych przepisów sprzedaż towaru (usługi) podlega obciążeniu podatkiem od towarów i usług oraz podatkiem akcyzowym. 5. Rozliczenia za usługę dystrybucji będą dokonywane według obowiązujących w danym okresie taryf OSD. Wartość brutto dystrybucji gazu ziemnego w ofercie należy wyliczyć na podstawie cen obowiązujących na dzień składania oferty zgodnie z obowiązującą Wykonawcę taryfą OSD zatwierdzoną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki oraz przewidywanego zużycia gazu ziemnego podanego przez Zamawiającego. 6. Jeżeli w postępowaniu zostanie złożona oferta, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami.

8 XIII. Kryteria oceny ofert 1. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował kryterium: najniższa cena 100%. 2. Liczba punktów uzyskanych w kryterium cena będzie obliczana zgodnie z poniższym wzorem: P = (C min /C oce) x 100 pkt gdzie: C min najniższa cena całkowita spośród ocenianych ofert C oce cena całkowita oferty ocenianej P liczba punktów ocenianej oferty w kryterium najniższa cena, przy czym 1 pkt odpowiada 1% Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największą liczbę punktów. XIV. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego 1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający jednocześnie zawiadamia wykonawców, którzy złożyli oferty, o: 1) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), albo imię i nazwisko, siedzibę albo adres zamieszkania i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej wyboru oraz nazwy (firmy) albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację; 2) wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne; 3) wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne; 4) terminie, określonym zgodnie z art. 94 ust. 1 lub 2 ustawy, po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta. 2. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zamieści informacje określone w art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy na własnej stronie internetowej oraz w siedzibie na tablicy ogłoszeń. 3. Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty faksem. 4. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem 5- dniowego terminu, jeżeli w postępowaniu zostanie złożona tylko jedna oferta a także wówczas gdy nie odrzucono żadnej oferty oraz nie wykluczono żadnego wykonawcy. 5. Wybrany Wykonawca zostanie powiadomiony o miejscu i terminie zawarcia umowy odrębnym pismem. 6. W przypadku wyboru oferty Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Zamawiający może zwrócić się przed podpisaniem umowy o przedłożenie umowy regulującej współpracę tych podmiotów. XV. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

9 XVI. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy, jeżeli zamawiający wymaga od wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na takich warunkach Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego: 1. Rozliczenia między stronami będą odbywać się wg cen jednostkowych podanych przez Wykonawcę w złożonej ofercie. 2. Okres rozliczeniowy wynosi 1 miesiąc. 3. Rozliczenia za sprzedaż gazu i usługę dystrybucji będą dokonywane na podstawie miesięcznych wskazań układu pomiarowo-rozliczeniowego. 4. Wykonawca będzie wystawiał na koniec każdego okresu rozliczeniowego faktury rozliczeniowe, z terminem płatności do 30 dni. 5. Zmiany taryfy OSD będą wprowadzane zgodnie z postanowieniami Prawa Energetycznego. 6. Strony zobowiązują się do niezwłocznego wzajemnego informowania się o zauważonych wadach lub usterkach w układzie pomiarowo-rozliczeniowym oraz innych okolicznościach mających wpływ na rozliczenia należności lub o niewłaściwych parametrach. 7. Strony zobowiązują się do wzajemnego przekazywania sobie danych i informacji niezbędnych do prowadzenia ruchu i eksploatacji. 8. Strony zobowiązują się do utrzymania swojej części instalacji gazowej w stanie technicznym zgodnym z dokumentacją oraz wymaganiami określonymi w odrębnych przepisach. 9. Zamawiający może wypowiedzieć umowę za 1-miesięcznym okresem wypowiedzenia, na koniec miesiąca. Wypowiedzenie wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. 10. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego za dostawy i usługi wykonane do dnia odstąpienia od umowy. 11. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania istotnych zmian umowy oraz określa warunki takiej zmiany w przypadku: 1) urzędowej zmiany stawki podatku VAT. W takim przypadku zmianie podlegać będzie kwota podatku VAT, 2) urzędowej zmiany stawki podatku akcyzowego obowiązujących Wykonawcę i związanych bezpośrednio z przedmiotem zamówienia (umowy). W takim przypadku zmianie podlegać będzie cena jednostkowa netto za przedmiot zamówienia w wysokości wynikającej ze zmiany stawki podatku akcyzowego (umowy), 3) zmiany (zatwierdzonej przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki) stawek taryfowych Sprzedawcy w przypadku gdy przedstawiona wycena oparta była na stawkach taryfowych Sprzedawcy. W takim przypadku zmianie podlegać będzie cena jednostkowa netto za przedmiot zamówienia w wysokości wynikającej ze zmiany stawek taryfowych (umowy), 4) wystąpienia w okresie obowiązywania umowy przekroczenia mocy umownej zamówionej przez Zamawiającego. W takim przypadku zmianie podlegać będzie cena jednostkowa netto za przedmiot zamówienia w wysokości wynikającej z dodatkowej opłaty za przekroczenie zamówionej mocy umownej (umowy), 5) zmiany innych przepisów powszechnie obowiązujących w zakresie mającym wpływ na realizację umowy lub zakres świadczenia którejkolwiek za Stron. XVII. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia 1. Wykonawcy przysługują przewidziane w ustawie środki ochrony prawnej w postaci odwołania oraz skargi do sądu. 2. Odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:

10 1) opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu; 2) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia; 3) odrzucenia oferty odwołującego. 3. Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować Zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub zaniechaniu czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie przysługuje odwołanie. 4. Szczegółowe zasady wnoszenia środków ochrony prawnej oraz postępowania toczonego wskutek ich wniesienia określa Dział VI ustawy. XVIII. Opis części zamówienia, jeżeli zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert częściowych. XIX. Maksymalna liczba wykonawców, z którymi zamawiający zawrze umowę ramową, jeżeli zamawiający przewiduje zawarcie umowy ramowej Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. XX. Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub art. 134 ust. 6 pkt 3 i 4, jeżeli zamawiający przewiduje udzielenie takich zamówień Zamawiający nie przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających. XXI. Opis sposobu przedstawiania ofert wariantowych oraz minimalne warunki, jakim muszą odpowiadać oferty wariantowe, jeżeli zamawiający dopuszcza ich składanie Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. XXII. Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między zamawiającym a wykonawcą, jeżeli zamawiający przewiduje rozliczenia w walutach obcych Zamawiający nie dopuszcza rozliczeń w walutach obcych. Rozliczenia między zamawiającym a wykonawcą prowadzone będą w polskich złotych (PLN). XXIII. Aukcja elektroniczna Zamawiający nie przewiduje w postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzenie aukcji elektronicznej. XXIV. Wysokość zwrotu kosztów udziału w postępowaniu, jeżeli zamawiający przewiduje ich zwrot Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

11 XXV. Załączniki do SIWZ 1. Załącznik Nr 1 Wzór oferty 2. Załącznik Nr 2 Wzór oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu 3. Załącznik Nr 3 Wzór oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia W sprawach nieuregulowanych niniejszą SIWZ mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych /tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm./.

12 Załącznik Nr 1 Nazwa firmy (Wykonawcy): Adres Wykonawcy: REGON: NIP: (Numer telefonu i faksu Wykonawcy wraz z numerem kierunkowym) OFERTA Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia, którego przedmiotem jest: kompleksowa dostawa gazu ziemnego dla obiektu Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Krynicy-Zdroju zobowiązujemy się do wykonania przedmiotu zamówienia za cenę w tym podatek VAT zgodnie z obowiązującą stawką:... słownie: zgodnie z poniższą kalkulacją: Ilość Cena jedn. Wartość netto Stawka VAT jednostek netto (2x3) w % Opłata za sprzedaż gazu ziemnego m 3 Wartość brutto 4+(4x5) Opłata abonamentowa 12 m-cy Opłata sieciowa stała Opłata sieciowa zmienna Ciepło spalania m 3 Całkowita kwota brutto: Uwaga: Ceny jednostkowe za sprzedaż gazu i opłaty abonamentowe za obsługę rozliczenia podane w ofercie będą obowiązywały przez okres realizacji umowy tj. 12 miesięcy (za wyjątkiem sytuacji określonej w rozdziale XVI pkt 11 ppkt 3 SIWZ). Rozliczenia za usługę dystrybucji (opłaty stałe i zmienne) należy wyliczyć na podstawie cen obowiązujących na dzień składania ofert, zgodnie z obowiązującą taryfą OSD, zatwierdzoną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki.

13 1. Posiadam(y) podpisaną umowę z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego (OSD) na świadczenie usług dystrybucji gazu ziemnego / posiadam(y) aktualną koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie dystrybucji gazu ziemnego wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki. (niepotrzebne skreślić) 2. Zamówienie wykonamy w terminie: od r. do r. 3. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz, że uzyskaliśmy wszelkie informacje niezbędne do prawidłowego przygotowania i złożenia niniejszej oferty oraz wykonania zamówienia. 4. Oświadczamy, że jesteśmy związani niniejszą ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert. 5. Oświadczamy, że zawarte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia istotne postanowienia umowne zostały przez nas zaakceptowane i zobowiązujemy się w przypadku wybrania naszej oferty do zawarcia umowy na wyżej wymienionych warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 6. Część/i zamówienia, jakie zamierzamy powierzyć podwykonawcy/om (o ile dotyczy).. 7. Oferta zawiera.zapisanych i ponumerowanych stron., dnia 2012 r. podpis osoby uprawnionej

14 Załącznik Nr 2 Nazwa firmy (Wykonawcy): Adres Wykonawcy:..... REGON: NIP: (Numer telefonu i faksu Wykonawcy wraz z numerem kierunkowym) OŚWIADCZENIE w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na kompleksową dostawę gazu ziemnego dla obiektu Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Krynicy-Zdroju oświadczamy, iż spełniamy warunki o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, a w tym: 1. posiadamy uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, 2. posiadamy wiedzę i doświadczenie, 3. dysponujemy odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, 4. znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia., dnia 2012 r. podpis osoby uprawnionej

15 Załącznik Nr 3 Nazwa firmy (Wykonawcy): Adres Wykonawcy: REGON: NIP: (Numer telefonu i faksu Wykonawcy wraz z numerem kierunkowym) OŚWIADCZENIE w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na kompleksową dostawę gazu ziemnego dla obiektu Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Krynicy-Zdroju oświadczamy, iż nie podlegamy wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych., dnia 2012 r. podpis osoby uprawnionej

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA I. Nazwa i adres Zamawiającego. II. Zakład Poprawczy ul. Park Kościuszki 9 62-230 Witkowo NIP 667-10-10-164 REGON 000324305 Tryb udzielania zamówienia Zamówienie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA, zwana dalej SIWZ, na: Dostawę sprzętu komputerowego dla Wojskowej Agencji Mieszkaniowej.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA, zwana dalej SIWZ, na: Dostawę sprzętu komputerowego dla Wojskowej Agencji Mieszkaniowej. Wojskowa Agencji Mieszkaniowa ul. Chałubińskiego 3a, 02-004 Warszawa SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA, zwana dalej SIWZ, na: Dostawę sprzętu komputerowego dla Wojskowej Agencji Mieszkaniowej.

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY: Zespół Szkół Nr 18 01-882 Warszawa ul. Żeromskiego 18 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Postępowanie nr 2/ZS18/2014

ZAMAWIAJĄCY: Zespół Szkół Nr 18 01-882 Warszawa ul. Żeromskiego 18 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Postępowanie nr 2/ZS18/2014 ZAMAWIAJĄCY: Zespół Szkół Nr 18 01-882 Warszawa ul. Żeromskiego 18 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Postępowanie nr 2/ZS18/2014 o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu

Bardziej szczegółowo

Niniejsze zamówienie jest współfinansowane w ramach projektu POIS.05.03.00-00-186/09

Niniejsze zamówienie jest współfinansowane w ramach projektu POIS.05.03.00-00-186/09 Rozdział I: Nazwa oraz adres zamawiającego. Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Katowicach 40-032 Katowice ul. Dąbrowskiego 22 Tel. 32 42 06 801, faks: 32 42 06 884, e-mail: sekretariat.katowice@rdos.gov.pl

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZAMAWIAJĄCY: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie 35-078 Rzeszów, ul. Hetmańska 120, tel 17 74 70 600, fax 17 74 70 601 godziny urzędowania : poniedziałek piątek 7:30 15:30 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ( SIWZ )

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ( SIWZ ) ZSP.271.1.2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ( SIWZ ) PRZETARG NIEOGRANICZONY W TRYBIE ART.39 USTAWY-PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH ( T.J. DZ.U. z 2013r., POZ.907 ZE ZM. ) NA ; ROBOTY REMONTOWE

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA RZECZPOSPOLITA POLSKA MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI 00-950 WARSZAWA Skr. Poczt. 33 Al. Ujazdowskie 11 Znak sprawy: BDG-III-3820-42/07 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zakup usług monitoringu mediów:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Zakup 2 serwerów

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Zakup 2 serwerów ŚWIĘTOKRZYSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W KIELCACH BIURO ADMINISTRACYJNO - GOSPODARCZE 25-516 Kielce, Al. IX Wieków Kielc 3; www.kielce.uw.gov.pl tel: 041 342-13-37, 041 248-53-37 fax: 0-41 343-06-96; e-mail: zo00@kielce.uw.gov.pl

Bardziej szczegółowo

PRZETARG NIEOGRANICZONY

PRZETARG NIEOGRANICZONY Zaopatrzenie komórek organizacyjnych Urzędu Miasta Płocka w druki i formularze oraz broszury i papier firmowy w 2014 roku PRZETARG NIEOGRANICZONY o wartości zamówienia nie przekraczającej kwoty określonej

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Wrocław, dnia 07.07.2015 r. Numer referencyjny postępowania: ZP/PN/15/2015 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia do zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na Dostawę sprzętu teleinformatycznego dla Komendy Miejskiej PSP w Łodzi

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na Dostawę sprzętu teleinformatycznego dla Komendy Miejskiej PSP w Łodzi Zamawiający: Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi ul. Zgierska 47 91-446 Łódź Znak sprawy MK.2370.12.2014 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na Dostawę sprzętu teleinformatycznego

Bardziej szczegółowo

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1, 1A i 1B do niniejszej SIWZ.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1, 1A i 1B do niniejszej SIWZ. ŚWIĘTOKRZYSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W KIELCACH BIURO ADMINISTRACYJNO - GOSPODARCZE 25-516 Kielce, Al. IX Wieków Kielc 3; www.kielce.uw.gov.pl tel: 041 342-13-37, 041 248-53-37 fax: 0-41 343-06-96; e-mail: zo00@kielce.uw.gov.pl

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Instytut Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Nauk ul. Radzikowskiego 152 31-342 Kraków Znak sprawy: DZP-271-44/13 Kraków, 12 września 2013 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Numer postępowania: 169/11/OF

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Numer postępowania: 169/11/OF SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Numer postępowania: 169/11/OF Nazwa postępowania: Grupowe ubezpieczenie na życie pracowników, ich współmałżonków/partnerów oraz pełnoletnich dzieci Wojewódzkiego

Bardziej szczegółowo

Zakup bonów żywieniowych posiłki profilaktyczne dla pracowników SKM

Zakup bonów żywieniowych posiłki profilaktyczne dla pracowników SKM SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 03/2013 Postępowanie prowadzone zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych 1 Zamawiający Służby Komunalne Miasta w Wodzisławiu Śl. ul. Marklowicka 21, 44-300

Bardziej szczegółowo

I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO Zamawiającym jest Teatr Nowy ul. Madalińskiego 10/16, 02-513 Warszawa REGON: 141245324 NIP: 521 346 82 44 telefon/fax: (22) 849 35 53 strona internetowa: www.nowyteatr.org

Bardziej szczegółowo

Matematyka-nic trudnego!

Matematyka-nic trudnego! Dostawa materiałów promocyjnych z nadrukiem dla uczniów 16 szkół podstawowych w ramach projektu Matematyka nic trudnego!, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Uniwersyteckie Centrum Okulistyki i Onkologii Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach 40-514 Katowice ul. Ceglana 35 Znak sprawy : D/ZP/381/48B/15 SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

WIELKOPOLSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO W POZNANIU 60-163 Poznań, ul. Sieradzka 29 tel.: (61) 868 52 72; fax: (61) 868 56 60

WIELKOPOLSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO W POZNANIU 60-163 Poznań, ul. Sieradzka 29 tel.: (61) 868 52 72; fax: (61) 868 56 60 WIELKOPOLSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO W POZNANIU 60-163 Poznań, ul. Sieradzka 29 tel.: (61) 868 52 72; fax: (61) 868 56 60 Numer sprawy nadany przez Zamawiającego: AG.210/20/14 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA, zwana dalej SIWZ, na:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA, zwana dalej SIWZ, na: Biuro Prezesa ul. Chałubińskiego 3a, 02-004 Warszawa SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA, zwana dalej SIWZ, na: Kompleksowe ubezpieczenie: mienia, odpowiedzialności cywilnej oraz pojazdów, tj. Biura

Bardziej szczegółowo

Miasto Stołeczne Warszawa - Zespół Szkół Elektronicznych i Licealnych.

Miasto Stołeczne Warszawa - Zespół Szkół Elektronicznych i Licealnych. 1 S t r o n a 1. Zamawiający Miasto Stołeczne Warszawa - Zespół Szkół Elektronicznych i Licealnych. ul. gen. Zajączka 7, 01-518 Warszawa Tel.: +4822 839 12 23, Fax.: +4822 839 00 43. www.zseil.edu.pl 2.

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI: Informacje o zamawiającym Tryb udzielenia zamówienia

SPIS TREŚCI: Informacje o zamawiającym Tryb udzielenia zamówienia SPIS TREŚCI: ROZDZIAŁ I ROZDZIAŁ II ROZDZIAŁ III ROZDZIAŁ IV ROZDZIAŁ V ROZDZIAŁ VI ROZDZIAŁ VII ROZDZIAŁ VIII ROZDZIAŁ IX ROZDZIAŁ X ROZDZIAŁ XI ROZDZIAŁ XII ROZDZIAŁ XIII ROZDZIAŁ XIV ROZDZIAŁ XV ROZDZIAŁ

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) dla przetargu nieograniczonego pod nazwą:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) dla przetargu nieograniczonego pod nazwą: Postępowanie nr BZP.2420.1.2013.BD SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) dla przetargu nieograniczonego pod nazwą: Dostawa sprzętu komputerowego dla działów Administracji Centralnej UWr: Zadanie

Bardziej szczegółowo

Rozdział V: Termin wykonania zamówienia Rozdział VI: Warunki udziału w postępowaniu oraz sposób ich oceny

Rozdział V: Termin wykonania zamówienia Rozdział VI: Warunki udziału w postępowaniu oraz sposób ich oceny Rozdział I: Nazwa oraz adres zamawiającego. Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Katowicach 40-032 Katowice ul. Dąbrowskiego 22 Tel. 32 42 06 801, faks: 32 42 06 884, e-mail: sekretariat.katowice@rdos.gov.pl

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA OŚRODEK BADAWCZO-ROZWOJOWY CENTRUM TECHNIKI MORSKIEJ SPÓŁKA AKCYJNA Gdynia, dn.14.04.2015 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na dostawę i montaż hali namiotowej przesuwnej dla stanowiska badawczego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Znak sprawy: SZP.270.16.2012 Data: 26.07.2012 I. INFORMACJE OGÓLNE. SZPITAL PROMUJĄCY ZDROWIE 10-357 Olsztyn, ul. Jagiellońska 78, tel. (089) 532-29-01 /fax (089) 532 29 76 e-mail: sekretariat@pulmonologia.olsztyn.pl

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) nr ref.: SSCS/ZP/1/2013 tel.: +48 535 883 688 fax: +48 (046) 874 27 93 e-mail: communal-service@tlen.pl www.communalservice.pl ZAMAWIAJĄCY: Spółdzielnia Socjalna Communal Service ul. Sienkiewicza 10/12

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA, zwana dalej SIWZ, na: zarządzanie nieruchomościami stanowiącymi zasób Wojskowej Agencji Mieszkaniowej

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA, zwana dalej SIWZ, na: zarządzanie nieruchomościami stanowiącymi zasób Wojskowej Agencji Mieszkaniowej Biuro Prezesa ul. Chałubińskiego 3a 02-004 Warszawa SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA, zwana dalej SIWZ, na: zarządzanie nieruchomościami stanowiącymi zasób Wojskowej Agencji Mieszkaniowej Przedmiotowe

Bardziej szczegółowo

BIURO RZECZNIKA PRAW OBYWATELSKICH 00-090 Warszawa, Al. Solidarności 77

BIURO RZECZNIKA PRAW OBYWATELSKICH 00-090 Warszawa, Al. Solidarności 77 BIURO RZECZNIKA PRAW OBYWATELSKICH 00-090 Warszawa, Al. Solidarności 77 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (DALEJ: SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (DALEJ: SIWZ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (DALEJ: SIWZ) do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Dostawa samochodów kategorii N3, N2 i M1, według zadań. Postępowanie prowadzone

Bardziej szczegółowo