dostawę stabilizatorów międzywyrostkowych do stabilizacji wyrostków kolczystych odcinka lędźwiowego kręgosłupa

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "dostawę stabilizatorów międzywyrostkowych do stabilizacji wyrostków kolczystych odcinka lędźwiowego kręgosłupa"

Transkrypt

1 Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 2 Al. Jana Pawła II 7, Jastrzębie Zdrój tel: (0-32) , fax: (0-32) Regon: NIP: KRS Znak sprawy: ZP 68/ r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na dostawę stabilizatorów międzywyrostkowych do stabilizacji wyrostków kolczystych odcinka lędźwiowego kręgosłupa Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2006 r. Nr 164, poz z późn. zm.).

2 1. ZAMAWIAJĄCY Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 2 Al. Jana Pawła II 7, Jastrzębie Zdrój tel: (0-32) , fax: (0-32) strona www: 2. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA Postępowanie prowadzone będzie w trybie przetargu nieograniczonego. 3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 3.1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa stabilizatorów międzywyrostkowych do stabilizacji wyrostków kolczystych odcinka lędźwiowego kręgosłupa do Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu Zdroju Wspólny Słownik Zamówień (CPV): Implanty chirurgiczne 3.3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr Wykonawca składający ofertę po jej wyborze i przy podpisaniu umowy zobowiązany jest ustanowić w siedzibie Zamawiającego: Depozyt pełnego zestawu implantów w formie banku 3.5. Wykonawca zobowiązany jest do uzupełnienia zuŝytych w czasie zabiegu operacyjnego elementów, w ciągu 48 godzin Wykonawca zobowiązany jest zapewnić nieodpłatnie (w formie uŝyczenia lub innej) instrumentarium i jego serwis, tj. wymiany uszkodzonych elementów, naprawy itp. w ciągu 48 godzin Wymagany okres gwarancji na instrumentarium okres trwania umowy Zamawiający zastrzega sobie prawo do niewykorzystania całej wartości/ilości umowy Zamawiający nie dopuszcza moŝliwości składania ofert częściowych, wariantowych lub alternatywnych Zamawiający nie przewiduje moŝliwości udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 7 Ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający nie zamierza wybierać najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej Zamawiający nie zamierza ustanowić dynamicznego systemu zakupów Zaoferowane wyroby medyczne muszą posiadać znak CE i spełniać wymagania dopuszczenia do obrotu i uŝywania w placówkach słuŝby zdrowia na terytorium Polski Realizacja kaŝdego zamówienia złoŝonego telefonicznie, za pośrednictwem faksu lub złoŝonego pisemnie nastąpi w nieprzekraczalnym czasie do 2 dni roboczych od momentu zgłoszenia Realizowanie dostaw następować będzie częściami. Wielkości poszczególnych zamówień cząstkowych określane będą przez Zamawiającego poprzez złoŝenie zamówienia cząstkowego (pisemnie, telefonicznie lub faksem) Wykonawca zobowiązany jest do jednoznacznego określenia zaoferowanych w ofercie produktów, charakteryzując je poprzez wskazanie np.: na konkretny wyrób, nazwanie, 2/18

3 określenie marki, znaku towarowego oraz innych przypisanych wyłącznie temu produktowi cech Przez okres obowiązywania umowy obowiązywać będzie niezmienność cen. 4. TERMIN I MIEJSCE WYKONANIA ZAMÓWIENIA Termin realizacji zamówienia 6 miesięcy od daty podpisania umowy. 5. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 5.1. W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy niewykluczeni na podstawie art. 24 Ustawy Prawo zamówień publicznych, spełniający warunki i wymagania określone w SIWZ oraz w art. 22 ust. 1 Ustawy PZP Wykonawcy biorący udział w postępowaniu muszą spełnić następujące warunki i potwierdzić ich spełnienie wskazanymi dokumentami: Lp. Warunek do spełnienia Nazwa dokumentu potwierdzającego 1. Wykonawca musi wykazać, Ŝe posiada uprawnienie do wykonywania określonej działalności lub czynności oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 Ustawy PZP 1) Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej 2) Oświadczenie z art. 22 ust. 1 o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu 2. Wykonawca musi wykazać, Ŝe oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego 1) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (ulotki informacyjne, broszury, foldery, katalogi, itp.) 2) Certyfikaty (deklaracja zgodności CE producenta, certyfikat jednostki notyfikującej) oraz świadectwa dopuszczenia do obrotu i uŝywania (wpis lub zgłoszenie do Rejestru Wyrobów Medycznych) 5.3. W przypadku zaistnienia przesłanki określonej w art. 24 Ustawy PZP Zamawiający wykluczy Wykonawcę z postępowania Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu wymaganych od Wykonawców zostanie dokonana wg formuły spełnia - nie spełnia. 6. DOKUMENTY 6.1. Do oferty naleŝy dołączyć następujące dokumenty i oświadczenia: Lp. Wymagany dokument: Nr zał. do SIWZ i str. w ofercie 1. Formularz asortymentowo cenowy 1 2. Wypełniony Formularz oferty 2 3. Oświadczenie z art. 22 ust. 1 o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 3 3/18

4 Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeŝeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niŝ 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 4. W przypadku podmiotów wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum, spółka cywilna) obowiązuje załączenie pełnomocnictwa do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia lub do reprezentowania ich w postępowaniu oraz zawarcia umowy o udzielenie przedmiotowego zamówienia publicznego. Umocowanie moŝe wynikać z treści umowy konsorcjum lub treści umowy spółki cywilnej. 5. Podpisany wzór umowy 4 6. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (ulotki informacyjne, broszury, foldery, katalogi, itp.) 7. Certyfikaty (deklaracja zgodności CE producenta, certyfikat jednostki notyfikującej) oraz świadectwa dopuszczenia do obrotu i uŝywania (wpis lub zgłoszenie do Rejestru Wyrobów Medycznych) - certyfikaty i świadectwa dopuszczenia muszą być dołączone do pakietu 8. Oświadczenie, Ŝe oferowany materiał medyczny moŝe być uŝyty tylko jeden raz 9. Oświadczenie, iŝ w przypadku zniszczenia opakowania sterylnego materiał medyczny nie moŝe być poddany ponownej sterylizacji 6.2. W przypadku podmiotów wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum, spółka cywilna), kaŝdy z Wykonawców wchodzących w skład konsorcjum lub wspólników spółki cywilnej musi udokumentować, odpowiednio do wymagań określonych w SIWZ, Ŝe nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 Ustawy PZP W przypadku Wykonawców będących Podmiotami Zagranicznymi obowiązuje załączenie dokumentów zgodnych z 2 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów, z dnia 19 maja 2006 r. (Dz. U. Nr 87, poz. 604), w sprawie rodzajów dokumentów jakich moŝe Ŝądać Zamawiający od Wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane Wskazane dokumenty mogą być doręczone w formie oryginałów lub kserokopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. Zamawiający moŝe Ŝądać przedstawienia oryginałów lub notarialnie potwierdzonych kopii dokumentów, wyłącznie wtedy, gdy złoŝona kserokopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości, co do jej prawdziwości Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę. 7. SPOSÓB POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI 7.1. Wyjaśnienia dotyczące SIWZ udzielane będą z zachowaniem zasad określonych w art. 38 Ustawy PZP Zgodnie z art. 82 Ustawy PZP oferty wraz z załącznikami składa się w formie pisemnej Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną. KaŜda ze stron, na Ŝądanie drugiej, niezwłocznie potwierdzi fakt ich otrzymania. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazane za pomocą faksu lub drogą elektroniczną uwaŝa się za złoŝone w terminie, jeŝeli ich treść dotarła do adresata przed upływem terminu. 4/18

5 7.4. Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami są: 1) w zakresie procedury przetargowej: mgr inŝ. Joanna Kalisz p.o. Kierownik Działu Zamówień Publicznych, Zaopatrzenia i Marketingu tel. (032) mgr Barbara Janosz Referent ds. Zamówień Publicznych tel. (032) , 2) w zakresie przedmiotu przetargu: dr n. med. Tomasz Wysokiński Ordynator Oddziału Neurochirurgicznego tel. (032) Pytania dotyczące treści SIWZ moŝna kierować na nr fax. (032) lub drogą elektroniczną na adres z określeniem postępowania, którego dotyczą. 8. WADIUM W niniejszym postępowaniu wadium nie obowiązuje. 9. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 9.1. Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert W uzasadnionych przypadkach, co najmniej na 7 dni przed upływem terminu związania ofertą, Zamawiający moŝe tylko raz zwrócić się do Wykonawców o wyraŝenie zgody na przedłuŝenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuŝszy jednak niŝ 60 dni. 10. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY Zgodnie z art. 82 Ustawy Prawo zamówień publicznych ofertę wraz z załącznikami składa się w formie pisemnej, pod rygorem niewaŝności Wykonawca moŝe złoŝyć tylko jedną ofertę Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia na zasadach określonych w art. 23 Ustawy Prawo zamówień publicznych. W takim przypadku na Formularzu ofertowym, jak równieŝ innych dokumentach powołujących się na Wykonawcę, w miejscu nazwa i adres Wykonawcy naleŝy wpisać dane dotyczące konsorcjum lub spółki cywilnej, a nie pełnomocnika Wszelkie koszty związane ze sporządzeniem oraz złoŝeniem oferty ponosi Wykonawca Zaleca się, aby pierwszą stronę oferty stanowił Formularz oferty, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do SIWZ Zaleca się ponumerowanie stron i spięcie oferty w sposób uniemoŝliwiający wysunięcie się którejkolwiek kartki Oferta musi być napisana w języku polskim, na komputerze, maszynie do pisania lub ręcznie długopisem bądź niezmywalnym atramentem Oferta wraz z załącznikami musi być podpisana przez osobę (osoby) uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane przez osobę (osoby) podpisującą ofertę. 5/18

6 Wykonawca umieszcza ofertę w kopercie oznaczonej nazwą i adresem Zamawiającego oraz opisanej w następujący sposób: Oferta na: Dostawa stabilizatorów międzywyrostkowych do stabilizacji wyrostków kolczystych odcinka lędźwiowego kręgosłupa. NIE OTWIERAĆ przed r. godz. 12:30, znak sprawy: ZP 68/ Wykonawca moŝe wprowadzić zmiany lub wycofać złoŝoną przez siebie ofertę wyłącznie przed terminem składania ofert i pod warunkiem, Ŝe przed upływem tego terminu Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty. Powiadomienie to musi być opisane w sposób wskazany w pkt oraz dodatkowo oznaczone słowami ZMIANA lub WYCOFANIE Część oferty, która zawiera informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, a Wykonawca zastrzega ich poufność, naleŝy umieścić w odrębnej kopercie z opisem ZastrzeŜona część oferty. Wykonawca nie moŝe zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 Ustawy PZP Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności, zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t. jednolity Dz. U ). 11. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT Oferty naleŝy składać w siedzibie Zamawiającego, pokój nr 9 XI piętro do dnia r. do godz. 12: Oferty otrzymane przez Zamawiającego po terminie składania ofert zostaną zwrócone Wykonawcom bez ich otwierania po upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu Otwarcie ofert nastąpi w dniu r. o godz. 12:30, w siedzibie Zamawiającego, w sali konferencyjnej. 12. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY Cenę oferty stanowić będzie wartość brutto wpisana na Formularzu oferty Wartość brutto oferty naleŝy obliczyć zgodnie z Formularzem ofertowym (załącznik nr 4) W formularzu asortymentowo-cenowym Wykonawca zobowiązany jest do: podania pozycji asortymentowej wchodzącej w skład pakietu (w odpowiednim wierszu tabeli); podania ceny jednostkowej netto wraz z ilością danej pozycji; wyliczenia i podania wartości netto uwzględniającej odpowiednio liczbę sztuk w danej pozycji; podania obowiązującej stawki podatku VAT [%]; wyliczenia i podania wartości brutto w danej pozycji (wierszu tabeli) poprzez doliczenie wartości podatku VAT do wartości netto; wyliczenia i podania ceny brutto oferty poprzez zsumowanie wartości brutto w pozycji Razem. 6/18

7 12.4. Wyliczoną cenę brutto oferty naleŝy wpisać w odpowiednie pole Formularza oferty (załącznik nr 2) Podana w ofercie cena musi uwzględniać wszystkie wymagania Zamawiającego określone w SIWZ oraz obejmować wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu naleŝnej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia, w tym koszty dostarczenia towaru do Zamawiającego Cenę oferty naleŝy określać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, stosownie do przepisu 9 ust. 6 z Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 25 maja 2005 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom ( ), Dz. U. Nr 95, poz Cenę oferty zaokrągla się do pełnych groszy, przy czym końcówki poniŝej 0,5 gr pomija się, a końcówki 0,5 grosza i wyŝsze zaokrągla się do 1 grosza Kwotę podatku VAT naleŝy obliczyć zgodnie z zasadami Ustawy o podatku od towaru i usług z r. (Dz. U z późniejszymi zmianami) Podmioty zagraniczne biorące udział w postępowaniu winny wpisać na Formularzu oferty cenę netto wyraŝoną w PLN. Wyłącznie do oceny i porównania ofert Zamawiający doliczy kwotę naleŝnego podatku VAT oraz cła. Wyliczona w ten sposób kwota stanowić będzie cenę brutto oferty podmiotu zagranicznego braną do oceny i porównania ofert. Umowa zostanie podpisana na kwotę netto, podatek VAT Zamawiający odprowadzi we własnym zakresie. 13. INFORMACJA DOTYCZĄCA WALUTY, W JAKIEJ BĘDĄ PROWADZONE ROZLICZENIA Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą prowadzone będą w PLN. 14. KRYTERIUM ORAZ SPOSÓB OCENY OFERT Zamawiający będzie oceniał oferty według następującego kryterium: Nr Nazwa kryterium Waga 1. Cena (koszt) 100 % Punkty przyznawane za podane w pkt 14.1 kryterium będą liczone według następującego wzoru: Nr kryterium Cena brutto Wzór 1. C min Wartość punktowa ceny = C bad gdzie: C bad cena brutto podana w ofercie badanej C min cena brutto najniŝsza spośród wszystkich ofert Oferta, która uzyska największą liczbę punktów będzie wybrana jako najkorzystniejsza W toku dokonywania badania i oceny ofert Zamawiający moŝe Ŝądać udzielenia przez Wykonawcę wyjaśnień treści złoŝone przez niego oferty Zgodnie z art. 87 ust.2 Ustawy PZP Zamawiający poprawi oczywiste omyłki pisarskie oraz omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny, o których mowa w art. 88 Ustawy PZP. 7/18

8 14.5. Zamawiający odrzuci ofertę, jeŝeli wystąpią okoliczności wskazane w art. 89 ust. 1 Ustawy PZP. 15. UDZIELENIE ZAMÓWIENIA Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w SIWZ i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane wyŝej kryterium oceny ofert Zamawiający uniewaŝni postępowanie w sytuacji, gdy wystąpią przesłanki wskazane w art. 93 Ustawy PZP O uniewaŝnieniu postępowania Zamawiający powiadomi wszystkich Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zmówienia - w przypadku uniewaŝnienia postępowania przed upływem terminu składania ofert; Wykonawców, którzy złoŝyli oferty - w przypadku uniewaŝnienia postępowania po upływie terminu składnia ofert, podając uzasadnienie faktyczne i prawne Zamawiający powiadomi wszystkich Wykonawców, którzy złoŝyli oferty: 1) o wyborze najkorzystniejszej oferty - podając nazwę (firmę), siedzibę i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano oraz uzasadnienie jej wyboru, a takŝe nazwy (firmy), siedziby i adresy Wykonawców, którzy złoŝyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównania złoŝonych ofert zawierającym punktację przyznaną ofertom w kaŝdym kryterium oceny ofert i łączną punktację; 2) o Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone podając uzasadnienie faktyczne i prawne; 3) o Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania, podając uzasadnienie faktyczne i prawne Ogłoszenie zawierające informacje o wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający umieści w swojej siedzibie na tablicy ogłoszeń oraz na swojej stronie internetowej JeŜeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba Ŝe zachodzą przesłanki do uniewaŝnienia postępowania. 16. INFORMACJA O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 16.1 Umowę z Wykonawcą, którego oferta zostanie wybrana, Zamawiający podpisze w terminie nie krótszym niŝ 7 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty, jednak nie później niŝ przed upływem terminu związania ofertą z zastrzeŝeniem art. 94 ust. 1a Ustawy PZP O terminie i miejscu podpisania umowy Zamawiający poinformuje wybranego Wykonawcę odrębnym pismem W przypadku wyboru oferty Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum, spółka cywilna), Zamawiający moŝe zwrócić się przed podpisaniem umowy o przedłoŝenie umowy regulującej współpracę tych podmiotów. 8/18

9 17. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEśYTEGO WYKONANIA UMOWY W niniejszym postępowaniu zabezpieczenie naleŝytego wykonania umowy nie obowiązuje. 18. ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY Istotne postanowienia umowy określa Wzór umowy stanowiący załącznik nr 4 do SIWZ Ostateczna treść umowy moŝe ulec zmianie w zakresie niezmieniającym istotnych postanowień oferty i SIWZ. 19. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ Wykonawcom, których interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub moŝe doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów Ustawy PZP, przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale VI wymienionej Ustawy Wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, czynności podjętych przez Zamawiającego w toku postępowania oraz w przypadku zaniechania przez Zamawiającego czynności, do której jest obowiązany na podstawie Ustawy, moŝna wnieść protest do Zamawiającego Protest wnosi się w terminie 7 dni od dnia, w którym powzięto lub moŝna było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. Protest uwaŝa się za wniesiony z chwilą, gdy dotarł on do Zamawiającego w taki sposób, Ŝe mógł zapoznać się z jego treścią Zamawiający rozstrzyga protest w terminach określonych w art.183 Ustawy PZP Od rozstrzygnięcia protestu nie przysługuje odwołanie. 20. INNE Do spraw nieuregulowanych w SIWZ mają zastosowanie przepisy Ustawy PZP oraz przepisy Kodeksu Cywilnego Na wniosek Wykonawcy SIWZ zostanie wysłany za zaliczeniem pocztowym (koszt 9,00 zł brutto). Zatwierdził: 9/18

10 ZAŁĄCZNIKI DO SIWZ Nr Nazwa załącznika 1. Formularz asortymentowo-cenowy 2. Formularz oferty 3. Oświadczenie z art. 22 ust. 1 o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 4. Wzór umowy 10/18

11 Załącznik nr 1 (Pieczęć Wykonawcy) FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY Nazwa asortymentu Stabilizator międzywyrostkowy do stabilizacji wyrostków kolczystych odcinka lędźwiowego kręgosłupa Ilość [szt.] 20 Cena jedn. netto Cena jedn. brutto VAT Wartość netto Wartość brutto Opis przedmiotu przetargowego: Elastyczny implant dostosowany do anatomii międzywyrostkowej, powodujący odciąŝenie przedniego i środkowego słupa stabilizacyjnego kręgosłupa lędźwiowego oraz poszerzający szerokość otworów międzykręgowych, poprzez powiększenie odstępu pomiędzy sąsiednimi wyrostkami kolczystymi. Kryteria wymagalne implantu: 1. Implant wykonany z tworzywa o strukturze elastycznej. 2. Implant wyposaŝony w system mocowania go do sąsiednich segmentów kręgosłupa. 3. Rozpiętość rozmiarów implantów od 8-14 mm skokowo, co 2 mm. 4.Instrumentarium umoŝliwiające zarówno precyzyjne przygotowanie loŝy do załoŝenia implantu oraz jego wprowadzenie takŝe przy jednostronnym odsłonięciu mięśni przykręgosłupowych., dnia r. podpis osoby/osób upowaŝnionej/upowaŝnionych do reprezentowania Wykonawcy

12 Załącznik nr 2 (Pieczęć Wykonawcy) FORMULARZ OFERTY NAZWA WYKONAWCY:.. FORMA PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI:... ADRES: POWIAT: WOJEWÓDZTWO TEL./FAX/ . NIP..REGON:.. BANK/ NR KONTA... Do: Nazwa i siedziba Zamawiającego: Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest dostawa stabilizatorów międzywyrostkowych do stabilizacji wyrostków kolczystych odcinka lędźwiowego kręgosłupa oferuję realizację przedmiotu zamówienia, zgodnie z zasadami określonymi w SIWZ. Łączna cena netto [PLN] Cena netto słownie Łączna cena brutto [PLN] Cena brutto słownie Stawka VAT [%] Wartość VAT [PLN] Termin płatności: przelewem w ciągu 30 dni od daty otrzymania faktury przez Zamawiającego. Miejscowość,., dnia r.... podpis osoby/osób upowaŝnionej/upowaŝnionych do reprezentowania Wykonawcy

13 Jednocześnie oświadczamy, Ŝe: 1. Zawarte w SIWZ szczegółowe warunki postępowania przetargowego zostały przez nas zaakceptowane i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy na wyŝej wymienionych warunkach. 2. UwaŜamy się za związanych niniejszą ofertą na okres 30 dni od terminu składania ofert. 3. Zapewniamy, Ŝe ceny podane w ofercie nie ulegną zmianie przez cały okres trwania umowy. 4. UpowaŜnionymi do reprezentowania naszej firmy są następujące osoby: IMIĘ I NAZWISKO WZÓR PODPISU UpowaŜnienie dla powyŝej wskazanych osób wynika z następującego (ych) dokumentu(ów)..., które dołączamy do oferty. 6. Załącznikami do niniejszej oferty są: 1).. 2).. 3)... 4).. 5) )... 7).. 8).. 9)... 10).. 7. Oferta zawiera kolejno ponumerowanych stron. Miejscowość,., dnia r.... podpis osoby/osób upowaŝnionej/upowaŝnionych do reprezentowania Wykonawcy 13/18

14 a: Załącznik nr 2 Załącznik nr 3 (Pieczęć Wykonawcy) OŚWIADCZENIE O SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU Z ART. 22 UST. 1 USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH NAZWA WYKONAWCY:... ADRES:.... Składając ofertę w postępowaniu prowadzonym w trybie przetarg nieograniczony na dostawę stabilizatorów międzywyrostkowych do stabilizacji wyrostków kolczystych odcinka lędźwiowego kręgosłupa oświadczam, Ŝe: 1. Posiadamy uprawnienia do wykonania określonej działalności lub czynności, jeŝeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, 2. Posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponujemy potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, 3. Znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, 4. Nie podlegamy wykluczeniu z postępowania na podstawie artykułu 24 Ustawy PZP, w którym szczegółowo określono przesłanki wykluczenia Wykonawców z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Miejscowość,., dnia r.... podpis osoby/osób upowaŝnionej/upowaŝnionych do reprezentowania Wykonawcy 14/18

15 WZÓR UMOWY UMOWA NR /2007 Załącznik nr 4 Zawarta w dniu roku w Jastrzębiu Zdroju pomiędzy: - Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym Nr 2 w Jastrzębiu Zdroju przy Al. Jana Pawła II 7, zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym w Gliwicach Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS nr NIP , reprezentowanym przez: - dr n. med. Norbert Prudel - Dyrektor zwanym dalej ZAMAWIAJĄCYM a wpisaną do Rejestru. prowadzonego przez pod numerem.., której kapitał zakładowy wynosi... i która posługuje się numerem NIP oraz numerem REGON, zwaną dalej WYKONAWCĄ reprezentowanym przez. 1 Tryb zawarcia umowy Umowa zostaje zawarta zgodnie Ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2006 r. Nr 164, poz z późn. zm.) w następstwie przeprowadzenia przetargu nieogranicznego nr ogłoszonego w BZP na stronach portalu internetowym Urzędu Zamówień Publicznych nr 2 Przedmiot umowy 1. Przedmiotem umowy są dostawy stabilizatorów międzywyrostkowych do stabilizacji wyrostków kolczystych odcinka lędźwiowego kręgosłupa dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu Zdroju. Ilości i ceny jednostkowe podane zostały w załączniku nr 1 do Umowy. 2. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczania przedmiotu umowy określonego w pkt 1 a Zamawiający do odbioru przedmiotu umowy oraz zapłaty umówionej ceny. 3. Wartość umowy w dniu jej zawarcia wynosi: Cena netto -. /słownie: Cena brutto -. /słownie: 4. Umowa zostaje zawarta na okres 6 miesięcy od dnia podpisania umowy lub do czasu wykorzystania zakładanej ilości. 15/18

16 3 Warunki płatności 1. NaleŜność za dostarczane produkty płatna będzie w terminie 30 dni od dnia doręczenia faktury do siedziby Zamawiającego, po uprzednim dostarczeniu towaru. 2. Płatność nastąpi na konto Wykonawcy w nr. 3. W przypadku nieterminowej płatności Wykonawca ma prawo naliczyć odsetki w wysokości ustawowej za okres opóźnienia w zapłacie. 4. Ceny jednostkowe podane w załączniku nr 1 do Umowy będą stałe przez okres obowiązywania umowy. 5. Wierzytelności wynikające z niniejszej umowy nie mogą być przedmiotem obrotu bez zgody Zamawiającego. 6. Płatność za zuŝyte elementy wykazane w protokole zuŝycia. 4 Obowiązki Wykonawcy 1. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć wymieniony w Załączniku nr 1 do Umowy towar według jednostkowych zamówień składanych przez Zamawiającego w terminie do 48 godzin od momentu złoŝenia zamówienia pod nr faksu, lub w uzasadnionych przypadkach telefonicznie pod nr. Zamawiający dodatkowo potwierdzi zamówienie pismem poleconym. 2. Wykonawca zobowiązany jest do rozpatrzenia reklamacji w ciągu 48 godzin od dnia jej otrzymania za pomocą faksu pod nr, lub w uzasadnionych przypadkach telefonicznie pod nr. Zamawiający dodatkowo potwierdzi reklamację pismem poleconym. 3. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić nieodpłatnie instrumentarium i jego serwis tj. wymianę uszkodzonych elementów, naprawy, ostrzenie itp. Nieodpłatne uzupełnienie i serwisowanie instrumentarium lub jego części dotyczyć będzie sytuacji, w których konieczność wymiany uszkodzonego lub zniszczonego instrumentarium lub jego części nie nastąpiła z winy Zamawiającego. Wykonawca jednocześnie zobowiązuje się do ustanowienia w siedzibie Zamawiającego depozytu pełnego zestawu przedmiotu zamówienia (po 1 szt. z kaŝdego rozmiaru) oraz uzupełniania zuŝytych w czasie zabiegu operacyjnego elementów w ciągu 48 godzin. 4. W przypadku niedotrzymania terminu dostaw przez Wykonawcę Zamawiający dokona zakupu we własnym zakresie i obciąŝy Wykonawcę róŝnicą w poniesionych kosztach. Uprawnienie to nie wyłącza moŝliwości domagania się przez Zamawiającego kar umownych określonych w Wykonawca dostarcza towar na własny koszt i ryzyko loco Magazyn Zamawiającego. 6. Dostawy będą realizowane w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do Zamawiający zastrzega sobie prawo niewykorzystania całej wartości/ilości umowy. 5 Jakość 1. Dostarczony towar powinien być dobrej jakości oraz posiadać wszystkie wymagane certyfikaty i atesty, które Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie dostarczyć na wezwanie Zamawiającego. 2. Zamawiający zastrzega sobie moŝliwość nie przyjęcia towaru, którego jakość odbiega od obowiązujących norm. W takim przypadku Zamawiający wezwie faksem Wykonawcę do 16/18

17 wymiany wadliwego towaru na towar dobrej jakości w terminie 24 godzin od zawiadomienia na własny koszt i ryzyko. Po przekroczeniu w/w terminu Zamawiający dokona zakupu we własnym zakresie i obciąŝy Wykonawcę róŝnicą w poniesionych kosztach. 6 Warunki odbioru 1. Wykonawca ma obowiązek przestrzegania wszelkich obowiązujących przepisów dotyczących bezpieczeństwa na terenie Zamawiającego w trakcie realizacji dostaw. 2. Dostawy zostaną odebrane na podstawie dowodu dostawy, tj. faktury VAT. 3. Koszty dostawy (w tym koszty opakowania, ubezpieczenia) ponosi Wykonawca. 4. Odbiór przeprowadzony będzie u Zamawiającego i obejmować będzie: - sprawdzenie jakości i ilości dostawy, - sprawdzenie zgodności dostawy z zamówieniem cząstkowym, - sprawdzenie zgodności atestu, jeŝeli takie będą wymagane. 5. W przypadku rozbieŝności pomiędzy zakresem dostawy, a stanem faktycznym sporządzony zostanie protokół odbioru dostawy, który winien zawierać uzgodnienia poczynione w toku odbioru, jak równieŝ będzie stanowił podstawę do zapłaty lub odmowy zapłaty za przedmiot dostawy. 7 Kary umowne 1. Strony ustalają, Ŝe w razie niewykonania lub nienaleŝytego wykonania umowy obowiązywać będą następujące kary umowne: 1) Wykonawca zapłaci kary umowne: a) w wysokości 5% wartości umowy brutto w przypadku rozwiązania umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca; b) w wysokości 5 % wartości umowy brutto w przypadku dostarczenia towaru o złej jakości lub nie posiadającego deklarowanych właściwości bądź wymaganych atestów i certyfikatów; c) w wysokości 0,2% wartości umowy brutto za kaŝdy dzień zwłoki przekraczający termin realizacji dostawy; 2) Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w wysokości 5% niezrealizowanej części umowy brutto w przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Zamawiający - nie dotyczy odstąpienia od umowy na podstawie art. 145 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych. 2. Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody. 8 Postanowienia końcowe 1. Wykonawca nie moŝe powierzyć wykonania niniejszej umowy innej osobie. 2. Wszelkie sporne sprawy, strony zobowiązują się załatwić polubownie, a w przypadku braku porozumienia przed sądem właściwym dla siedziby Zamawiającego. 3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego oraz Ustawy Prawo Zamówień Publicznych. 4. Zmiana niniejszej umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem niewaŝności. 5. Zakazuje się zmian postanowień niniejszej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba Ŝe konieczność wprowadzenia takich zmian 17/18

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 2 Al. Jana Pawła II 7, 44-330 Jastrzębie-Zdrój Tel.: (032) 47 84 500, Faks: (032) 47 84 506 E-mail: szpital@wss2.pl

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 2 Al. Jana Pawła II 7, 44-330 Jastrzębie-Zdrój Tel.: (032) 47 84 500, Faks: (032) 47 84 506 E-mail: szpital@wss2.pl

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Instytut Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Nauk ul. Radzikowskiego 152 31-342 Kraków Znak sprawy: ZP 1/2011 Kraków, 16 czerwca 2011 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Instytut Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Nauk ul. Radzikowskiego 152 31-342 Kraków Znak sprawy: DZP-271-44/13 Kraków, 12 września 2013 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Instytut Metalurgii i Inżynierii Materiałowej im. A. Krupkowskiego Polskiej Akademii Nauk w Krakowie ul. Reymonta 25, 30-059 Kraków Znak sprawy: PN-11 2013 Kraków dn. 29 maja 2013 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 2 Al. Jana Pawła II 7, 44-330 Jastrzębie-Zdrój Tel.: (032) 47 84 500, Faks: (032) 47 84 506 E-mail: szpital@wss2.pl

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Spółka Restrukturyzacji Kopalń Spółka Akcyjna znak sprawy Spółka Restrukturyzacji Kopalń Spółka Akcyjna 41-914 Bytom, ul. Strzelców Bytomskich 207 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET WARSZAWSKI WYDZIAŁ CHEMII ul. Pasteura 1 02-093 Warszawa SIWZ opublikowano na stronie: www.chem.uw.edu.pl

UNIWERSYTET WARSZAWSKI WYDZIAŁ CHEMII ul. Pasteura 1 02-093 Warszawa SIWZ opublikowano na stronie: www.chem.uw.edu.pl UNIWERSYTET WARSZAWSKI WYDZIAŁ CHEMII ul. Pasteura 1 02-093 Warszawa SIWZ opublikowano na stronie: www.chem.uw.edu.pl SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zawiera 38 ponumerowanych stron na: Sukcesywne

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Spółka Restrukturyzacji Kopalń Spółka Akcyjna 41-914 Bytom, ul. Strzelców Bytomskich 207, Telefon: (0-prefix-32) Fax.: (0-prefix-32) 3513-363, 3513-364 3513-309, 3513-310 Adres e-mail: Witryna WWW: sekretariat@srk.com.pl

Bardziej szczegółowo

Znak sprawy: ZP/48/410/2011/PN/48 Zabrze, 11.10.2011 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Znak sprawy: ZP/48/410/2011/PN/48 Zabrze, 11.10.2011 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1 im. Prof. Stanisława Szyszko Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach 41-800 Zabrze, ul. 3 Maja 13-15 Znak sprawy: ZP/48/410/2011/PN/48 Zabrze, 11.10.2011

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Instytut Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Nauk ul. Radzikowskiego 152 31-342 Kraków Znak sprawy: ZP 2/2010 Kraków, 10 marca 2010 r SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Bardziej szczegółowo

Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku

Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku ZAMAWIAJĄCY Zakład Gospodarki Komunalnej w Grodzisku Mazowieckim sp. z o.o. ul. Sportowa 29 05-825 Grodzisk Mazowiecki tel. (22) 755 51 97 faks (22) 755 51 97 Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

Wrocław, kwiecień/maj 2009 r.

Wrocław, kwiecień/maj 2009 r. ul. Strzegomska 6; 53-611 Wrocław tel. 071 78-22-300 fax 071 78-22-405 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Poznań, dnia 04.11.2009r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniŝej 133.000 euro na:

Bardziej szczegółowo

Gmina Wrocław Urząd Miejski Wrocławia Wydział Zamówień Publicznych 50-163 Wrocław, al. M. Kromera 44

Gmina Wrocław Urząd Miejski Wrocławia Wydział Zamówień Publicznych 50-163 Wrocław, al. M. Kromera 44 Gmina Wrocław Urząd Miejski Wrocławia Wydział Zamówień Publicznych 50-163 Wrocław, al. M. Kromera 44 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETRAGU NIEOGRANICZONEGO na realizację zadania: 1.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Postępowanie prowadzone jest zgodnie z Ustawą Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z póź. zm) procedura jak

Bardziej szczegółowo

Burmistrz Głuchołaz ul. Rynek 15 48-340 Głuchołazy, Polska Tel.: +48 774092100, Fax.: +48 77 4092101 www.glucholazy.pl, e-mail: umig@glucholazy.

Burmistrz Głuchołaz ul. Rynek 15 48-340 Głuchołazy, Polska Tel.: +48 774092100, Fax.: +48 77 4092101 www.glucholazy.pl, e-mail: umig@glucholazy. Zamawiający: Burmistrz Głuchołaz ul. Rynek 15 48-340 Głuchołazy, Polska Tel.: +48 774092100, Fax.: +48 77 4092101 www.glucholazy.pl, e-mail: umig@glucholazy.pl Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego:

Bardziej szczegółowo

FX Energy Poland Sp. z o.o.

FX Energy Poland Sp. z o.o. Znak sprawy: ZP/2007/02/FX Warszawa, dn. 12.09.2007r. FX Energy Poland Sp. z o.o. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ w przetargu NIEOGRANICZONYM w sprawie wyboru wykonawcy dostawy

Bardziej szczegółowo

na Udzielenie kredytu długoterminowego Inwestycyjnego złotówkowego w łacznej wysokości 3 128 506,00 zł..

na Udzielenie kredytu długoterminowego Inwestycyjnego złotówkowego w łacznej wysokości 3 128 506,00 zł.. Nr sprawy: ZP 341-26/2006 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ POWYśEJ 60 000 EURO: na Udzielenie kredytu długoterminowego Inwestycyjnego

Bardziej szczegółowo

ZAKUP SAMOCHODU OSOBOWEGO

ZAKUP SAMOCHODU OSOBOWEGO Oznaczenie sprawy: RO.2600.7.1.2012 POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA DOSTAWY PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO o wartości mniejszej niŝ kwoty określone w przepisach wydanych

Bardziej szczegółowo

dostawę sprzętu komputerowego dla IFJ PAN

dostawę sprzętu komputerowego dla IFJ PAN Instytut Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Nauk ul. Radzikowskiego 152 31-342 Kraków Znak sprawy: ZP/22/2007 Kraków, 7 listopada 2007 r SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZAMAWIAJĄCY: DYREKTOR Urzędu Morskiego w Szczecinie. Adres: Plac Batorego 4, 70 207 Szczecin

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZAMAWIAJĄCY: DYREKTOR Urzędu Morskiego w Szczecinie. Adres: Plac Batorego 4, 70 207 Szczecin SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZAMAWIAJĄCY: DYREKTOR Urzędu Morskiego w Szczecinie Adres: Plac Batorego 4, 70 207 Szczecin Telefon : +48 (091) 4403523; faks: +48 (091) 4403441 NIP: 852-04-09-053,

Bardziej szczegółowo

dostawę sprzętu komputerowego dla Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki UW

dostawę sprzętu komputerowego dla Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki UW UNIWERSYTET WARSZAWSKI Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki ul. Banacha 2, 02-097 Warszawa SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (siwz) dostępna bezpłatnie na stronie internetowej Zamawiającego: http://wsselublin.pis.gov.pl lub w formie pisemnej w cenie 30,00 zł: przelew na konto:73101013390024081391500000

Bardziej szczegółowo

Dostawa opału w postaci brykietu drzewnego do kotłowni Zespołu Szkół im. C. K. Norwida w Nowym Mieście Lubawskim.

Dostawa opału w postaci brykietu drzewnego do kotłowni Zespołu Szkół im. C. K. Norwida w Nowym Mieście Lubawskim. Zamawiający Zespół Szkół im. C. K. Norwida ul. 3 Maja 24 13-300 Nowe Miasto Lubawskie tel. 56/472 60 20, fax. 56/472 60 37 www.norwid.eu e-mail zsimc.k.norwida@wp.pl Znak sprawy: OK.III.272.1.2013 Nowe

Bardziej szczegółowo

Z a m a w i a j ą c y : Zakład Ubezpieczeń Społecznych II Oddział w Warszawie ul. Podskarbińska 25 03-829 Warszawa

Z a m a w i a j ą c y : Zakład Ubezpieczeń Społecznych II Oddział w Warszawie ul. Podskarbińska 25 03-829 Warszawa Znak sprawy: 7/ZP/2011 Z a m a w i a j ą c y : Zakład Ubezpieczeń Społecznych II Oddział w Warszawie ul. Podskarbińska 25 03-829 Warszawa Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie

Bardziej szczegółowo

GÓRNOŚLĄSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW SPÓŁKA AKCYJNA ul. Wojewódzka 19 40-026 Katowice

GÓRNOŚLĄSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW SPÓŁKA AKCYJNA ul. Wojewódzka 19 40-026 Katowice Zamawiający: GÓRNOŚLĄSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW SPÓŁKA AKCYJNA ul. Wojewódzka 19 40-026 Katowice SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG NIEOGRANICZONY Dostawy chemicznych materiałów

Bardziej szczegółowo

na Dostawę sprzętu komputerowego dla IFJ PAN

na Dostawę sprzętu komputerowego dla IFJ PAN Instytut Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Nauk ul. Radzikowskiego 152 31-342 Kraków Znak sprawy: ZP 35/2008 Kraków, 20 listopada 2008 r SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Bardziej szczegółowo

Zarząd Powiatu Nowotomyskiego w Nowym Tomyślu ul. Poznańska 30 64-300 Nowy Tomyśl

Zarząd Powiatu Nowotomyskiego w Nowym Tomyślu ul. Poznańska 30 64-300 Nowy Tomyśl BIZP. 3431/6/09 Zarząd Powiatu Nowotomyskiego w Nowym Tomyślu ul. Poznańska 30 64-300 Nowy Tomyśl Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Przetarg nieograniczony Zakup i dostawa sprzętu komputerowego.

Bardziej szczegółowo

BIURO RZECZNIKA PRAW OBYWATELSKICH 00-090 Warszawa, Al. Solidarności 77

BIURO RZECZNIKA PRAW OBYWATELSKICH 00-090 Warszawa, Al. Solidarności 77 BIURO RZECZNIKA PRAW OBYWATELSKICH 00-090 Warszawa, Al. Solidarności 77 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo