Sprawozdanie z działalności. KOMSJI BIOETYCZNEJ PRZY ŚLĄSKIEJ IZBIE LEKARSKIEJ w Katowicach w VI kadencji

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Sprawozdanie z działalności. KOMSJI BIOETYCZNEJ PRZY ŚLĄSKIEJ IZBIE LEKARSKIEJ w Katowicach w VI kadencji 2009-2013"

Transkrypt

1 Sprawozdanie z działalności KOMSJI BIOETYCZNEJ PRZY ŚLĄSKIEJ IZBIE LEKARSKIEJ w Katowicach w VI kadencji Komisja Bioetyczna przy Śląskiej Izbie Lekarskiej działa na podstawie art. 29 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (tekst jednolity Dz.U. z 2011 r. Nr 277 poz ze zm.) Rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 11 maja 1999r.w sprawie szczegółowych zasad powoływania i finansowania, oraz trybu działania Komisji Bioetycznych (Dz.U.47 poz.480), ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (tekst jednolity Dz.U. z 2008 r. Nr 45 poz. 271 ze zm.), oraz Regulaminu Komisji Bioetycznej przy Śląskiej Izbie Lekarskiej w Katowicach z dnia 25 kwietnia 2009 r. kierując się Zasadami Prawidłowego Prowadzenia Badań Klinicznych GCP- opracowanymi w oparciu o Deklarację Helsińską. W okresie sprawozdawczym Komisja Bioetyczna pracowała w następującym składzie: - przewodniczący - prof. zw. dr hab. n. med. Krystyn Sosada - z-ca przewodniczącego - prof. dr hab. Kazimierz Zgryzek - członkowie - dr n. med. Halina Borgiel-Marek, dr n. med. Jan Cieślicki, śp. dr n. med. Tadeusz Dragan (do 2012 r.), dr n. med. Ewa Grzesiak- Kubica, prof. dr hab. n. med. Antoni Hrycek, prof. dr hab. Andrzej Kiepas, mgr Czesława Brylak-Kozdraś, dr hab. n. med. prof. AWF Cezary Kucio, dr farm. Izabela Majewska, dr hab. n. med. Edyta Machura (od 2011 r.), prof. dr hab. n. med. Władysław Nasiłowski, dr Stanisław Wencelis, ks. mgr Jarosław Wolski, dr hab. n. med. Katarzyna Ziora (do 2010 r.). Funkcjonowanie Komisji Bioetycznej pokrywane było w całości z opłat wnoszonych przez firmy farmaceutyczne sponsorujące większość badań. Na mocy 10 Rozporządzenia MZiOS z dnia 11 maja 1999 r., zgodnie z Uchwałą Nr 29/99 ORL z dnia 1 grudnia 1999 r. za wydanie opinii dotyczącej projektu badawczego pobierano opłatę w wysokości 6.000,- zł. Za ocenę każdego dodatkowego ośrodka biorącego udział w badaniu pobierano dodatkową opłatę w wysokości zł. Ponadto, za wydanie opinii dotyczącej poprawek o charakterze merytorycznym wymagających akceptacji Komisji Bioetycznej pobierano opłatę w wysokości zł. W stosunku do badań zgłaszanych jako tematy rozpraw na stopień doktora nauk medycznych, Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej odstępowało od pobierania opłaty za wydanie opinii. Pobierano jedynie opłatę rejestracyjną w wysokości 7 zł 32gr.

2 2 Czas oczekiwania na rozpatrzenie wniosku przez Komisję nie przekraczał 4-tygodni. Komisja Bioetyczna przy Śląskiej Izbie Lekarskiej, na wniosek sponsora, w większości badań objęła rolę Komisji Centralnej. W związku z tym projekty badawcze były nadzorowane przez koordynatorów krajowych wywodzących się z Śląskiej Izby Lekarskiej. W VI kadencji Komisja Bioetyczna przy Śląskiej Izbie Lekarskiej odbyła 74 posiedzeń. W tym okresie Komisja Bioetyczna zaopiniowała: projektów badawczych; ośrodków i badaczy z całego kraju koordynowanych przez badaczy podległych Komisji Bioetycznej ŚIL; ośrodków i badaczy z całego kraju koordynowanych przez badaczy podległych innym Komisjom Bioetycznym; uzupełnień i poprawek wnoszonych do badań przez głównych badaczy i sponsorujące firmy. W czterech przypadkach, po zapoznaniu się z dokumentacją, Komisja Bioetyczna uznała, że przedstawiony projekt nie jest eksperymentem medycznym i nie wymaga zgody Komisji. W siedmiu przypadkach pozytywna opinia była uwarunkowana wprowadzeniem istotnych zmian do projektu. Po wprowadzeniu poprawek do projektu, Komisja ponownie na kolejnym posiedzeniu oceniła wprowadzone zmiany wydając ostateczną pozytywną uchwałę bezwarunkową. W jednym przypadku projekt badawczy uzyskał negatywną opinię. Od decyzji Komisji Bioetycznej Śląskiej Izby Lekarskiej nie wniesiono żadnego odwołania. W 19 przypadkach na wniosek lekarza-badacza, którego projekt badawczy był tematem rozprawy doktorskiej nie pobrano opłat za wydanie opinii.

3 3 W poszczególnych latach liczba posiedzeń Komisji Bioetycznej oraz liczba opiniowanych projektów badawczych kształtowała się następująco: Rodzaj działania 2009 (od października) (do września) Liczba posiedzeń Komisji Liczba opiniowanych projektów badawczych Liczba opiniowanych ośrodków i badaczy koordynowanych przez badaczy podległych Komisji Bioetycznej ŚIL Liczba opiniowanych ośrodków i badaczy koordynowanych przez badaczy podległych innym Komisjom Bioetycznym Liczba opiniowanych uzupełnień i poprawek Liczba zaopiniowanych projektów badawczych zwolnionych z opłaty Każdy projekt badawczy był oceniany przez recenzenta powołanego ze składu Komisji Bioetycznej. W trakcie realizacji projektów badawczych, kierownicy tematów i przedstawiciele firm sponsorujących zgłaszali do Komisji Bioetycznej zdarzenia niepożądane, które nie wpłynęły na przebieg badań. Działalność Komisji Bioetycznej Śląskiej Izby Lekarskiej zaznaczyła się również w skali ogólnokrajowej, czego wyrazem był udział jej przedstawicieli w ogólnopolskich konferencjach poświęconych problematyce związanej z działalnością komisji bioetycznych w Polsce, zorganizowanych przez Ministerstwo Zdrowia i inne Izby Lekarskie. Przewodniczący Komisji Bioetycznej prof. dr hab. n. med. Krystyn Sosada

4 4 Sprawozdanie z działalności Komisji ds. Emerytów i Rencistów Przez cztery lata działalności Komisji konsekwentnie realizowaliśmy wyznaczone plany, według ustalonego programu Komisji od momentu jej powstania. Działania nasze koncentrowały się jak zawsze wokół pełnego zintegrowania Kol. Kol. Lekarzy Emerytów i Rencistów oraz wokół spraw bieżących: organizacyjnych, socjalno-bytowych i rekreacyjnych. Każdego roku odbywały się według ustalonego przez Komisję harmonogramu spotkania towarzyskie, związane z obchodami świąt Bożego Narodzenia i Wielkiej Nocy, oraz inne okolicznościowe, takie jak: wycieczki krajoznawczo-turystyczne (każdego roku dwie lub trzy, w tym jedna zagraniczna), letnie spotkania przy ognisku połączone ze wspomnieniami lat młodości, lat harcerskich, pod rozgwieżdżonym niebem Beskidów. Wszystkie te spotkania odbywały się z potrzeby bycia razem, w poczuciu sympatii i atencji ze strony Prezesa ŚIL, Okręgowej Rady i Dyrekcji Domu Lekarza w Katowicach. W ostatniej kadencji udało się zrealizować zaproponowany wcześniej przez Komisję projekt Fundacji na Rzecz Domu Lekarza Seniora. Dzięki staraniom Kol. Kol. Lekarzy Seniorów rozpropagowano akcję odpisu 1% podatku wśród wszystkich lekarzy Śląskiej Izby Lekarskiej, a także wśród ich rodzin i znajomych. Dzięki staraniom i zaangażowaniu Prezesa i Okręgowej Rady, w odpowiedzi na propozycję Komisji, udało się pozyskać dodatkowe środki finansowe na utrzymanie Domu Lekarza Seniora. Obecnie w Domu Lekarza Seniora zakwaterowanych jest kilku naszych Kol. Kol. Lekarzy Seniorów. Jednym z owoców działalności Komisji jest powołanie Klubu Lekarza Seniora w Bytomiu. Spotkania klubowe cieszą się powodzeniem wśród lekarzy seniorów. W ramach tych spotkań odbywają się tam prelekcje, pokazy filmów niejednokrotnie wykonanych przez lekarzy Seniorów a także zapraszani są ciekawi goście. Komisja zaproponowała także powołanie Kapituły Odznaczeń dla seniorów zaawansowanych wiekiem. Propozycję tą przyjęto i zrealizowano. Z wielką satysfakcją stwierdzamy, iż udało nam się wyczulić środowisko lekarskie na sytuację bytowo-materialną Lekarzy Seniorów; ponawialiśmy również prośby o reagowanie na ich problemy życiowe, wymagające pomocy środowiska. W związku z kończącą się szóstą kadencją samorządu ŚIL, a także z pełnioną przeze mnie funkcją Przewodniczącej Komisji ds. Emerytów i Rencistów (funkcję Przewodniczącej pełnię od pierwszej kadencji reaktywowanego Samorządu Lekarskiego do chwili obecnej), serdecznie dziękuję za współpracę i życzliwość Prezesowi ŚIL, Okręgowej Radzie Lekarskiej i Pani Dyrektor mgr Wandzie Prasałek wraz z współpracownikami. Szczególnie dziękuję Koleżankom i Kolegom, członkom Komisji, za zaangażowanie, wsparcie i poświęcanie swojego wolnego czasu na rzecz pracy Komisji. Wyrazy szacunku i życzliwości za wybitne zaangażowanie w pracę Komisji składam mojej Zastępczyni, dr Józefie Niemcewicz, która współpracuje ze mną od samego początku. Przewodnicząca Komisji ds. Emerytów i Rencistów ŚIL Irena Utrata

5 5 Sprawozdanie z działalności Komisji ds. Etyki Lekarskiej w VI kadencji ( r.) Komisja działała w składzie: przewodniczący Jan S. Kłopotowski, wiceprzewodniczący Stanisław Wencelis, sekretarz Gabriela Muś, członkowie: Janina Bić Szudak, Joanna Bon Bałazińska, Maria Brzezińska Musioł, Mieczysław Dziedzic, Jacek Gawron, Jan Hliniak, Andrzej Muras, Olga Olechnowicz, Stefan Pojda, Andrzej Postek, Urszula Urbanowicz, Wanda Wenglarzy Kowalczyk i Urszula Zimoń. W czasie VI kadencji odbyło się 30 posiedzeń Komisji na których rozpatrzono 59 spraw, w tym 17 dotyczyło konfliktów między lekarzami, 6 skarg pacjentów na lekarzy, 5 było kierowanych przez Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej w celu wydania opinii, 18 Komisja podjęła z własnej inicjatywy, 13 - kierowane były przez różne instytucje w tym: Narodowy Fundusz Zdrowia, Komisję Etyki Naczelnej Izby Lekarskiej, Rzecznika Praw Pacjenta i inne. W pierwszy roku VI kadencji Izb Lekarskich szczególnie ważnym wydarzeniem było przyjęcie przez XXIX Okręgowy Zjazd Lekarzy w dniu 27 marca 2010 r. Regulaminu Okręgowej Rady Lekarskiej a w nim zakresu zadań Komisji d.s. Etyki Lekarskiej. Należą do nich: 1 działalność w zakresie propagowania i przestrzegania zasad etyki lekarskiej wśród członków Śląskiej Izby Lekarskiej, 2 sprawowanie pieczy nad należytym i sumiennym wykonywaniem zawodu lekarza, 3 działanie na rzecz ochrony zawodu lekarza, a w szczególności występowanie w obronie godności zawodu lekarza, 4 opiniowanie projektów aktów prawnych i opracowywanie projektów uchwał i stanowisk Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach w sprawach dotyczących etyki, 5 prowadzenie spraw zleconych przez Okręgową Radę Lekarską w Katowicach, jej Prezydium i Prezesa. 6 podejmowanie, rozpatrywanie i formułowanie opinii w sytuacjach konfliktowych zaistniałych wśród członków korporacji lekarskiej Śląskiej Izby Lekarskiej - stwarzających problemy w ocenie etycznej, 7 współpraca z Komisją Etyki Naczelnej Rady Lekarskiej oraz Komisjami ds. Etyki Lekarskiej w Okręgowych Radach innych Izb Lekarskich, 8 udzielanie zainteresowanym lekarzom informacji dotyczących zasad wykonywania zawodu i zasad etyki lekarskiej, 9 udział w prowadzeniu doskonalenia zawodowego lekarzy oraz organizowanie konferencji nawiązujących do problematyki etyki lekarskiej, także z udziałem przedstawicieli innych środowisk i zawodów. Komisja Etyki za najważniejszy kierunek swego działania uznawała propagowanie zasad etyki w środowisku lekarskim, co realizowano nie tylko przez rozpatrywanie spraw indywidualnych, ale również przez opracowywanie stanowisk i opinii w sprawach ogólnych dotyczących zachowania się lub postępowania lekarzy w różnych uwarunkowaniach. Stanowiska te były następnie przekazywane do Prezesa Prezydium ORL, niektóre prezentowano na posiedzeniach Okręgowej Rady Lekarskiej a następnie publikowano na łamach Pro Medico. Komisja w sposób szczególnie negatywny oceniła postępowanie delegatów na Zjazdy Lekarzy, którzy nie przybyli na XXIX Okręgowy Zjazd Lekarzy, jak również tych którzy przybyli, ale opuścili Zjazd przed zakończeniem, co w konsekwencji stało się powodem komplikacji formalno organizacyjnych dla Izby Lekarskiej. W sprawie tej Komisja uchwaliła Stanowisko i Apel do lekarzy delegatów. Oba dokumenty uzyskały poparcie Okręgowej Rady Lekarskiej i zostały opublikowania w Pro Medico przed dwoma następnymi Zjazdami. Ciągle kłopotliwym problemem były ogłoszenia zamieszczane w prasie i innych mediach o działalności leczniczej lekarzy, których forma i treść zawierające cechy reklamy, wielokrotnie naruszały zasady określone w Kodeksie Etyki Lekarskiej, art. 14 oraz 89.6 Ustawy o działalności leczniczej i art. 147c Kodeksu Wykroczeń. W 2010 i 2011 r. wobec braku szczegółowych wytycznych przyjęto procedurę zapraszania koleżanek i kolegów prowadzących indywidualne praktyki lekarskie, jak również właścicieli i kierowników niepublicznych zakładów opieki zdrowotnej na spotkania w celu zwrócenia uwagi na popełniane błędy. We wszystkich przypadkach spotkano się ze zrozumieniem, co w efekcie doprowadziło do usunięcia błędów. Jednak problem ten istnieje i znajduje szczególnie drastyczny wyraz w witrynach internetowych. Wszystkie te sprawy z odpowiednimi wnioskami, skierowane zostały do Prezesa ORL w celu podjęcia dalszych działań. Dwie sprawy, również dotyczące naruszenia zasad etyki w ogłoszeniach Komisja opiniowała na prośbę OROZ. Problem ogłaszania działalności i reklamy był przedmiotem głębokiej analizy na kilku posiedzeniach, w jednym z

6 6 udziałem zaproszonego pracownika naukowego Wydziału Socjologii Uniwersytetu Śląskiego oraz Prezesa Jacka Kozakiewicza. W 2013 r. zasady ogłaszania działalności leczniczej opracowane przez Komisję prywatnych praktyk opublikowano w Pro Medico. W zamiarze Komisji Etyki jest dalsze doprecyzowanie tych zasad podczas VII kadencji. Kolejnym problemem dyskutowanym w minionym roku przez Komisję była kwestia tworzenia tzw. szpitalnych komisji etycznych. Koncepcja ta w obecnej chwili jest niedopracowana, brak jest wskazówek organizacyjnych, określonych uwarunkowań formalno - prawnych a przede wszystkim zakresu ich merytorycznych kompetencji. Powoływanie tych komisji, bez sprecyzowania tych uwarunkowań może dać również konsekwencje negatywne, gdyby na przykład stały się jeszcze jednym z narzędzi nacisku w ręku dyrektora szpitala. Wydaje się jednak, że wobec tendencji do tworzenia takich komisji w innych krajach, problem ten stanie się faktem również w Polsce. We wrześniu 2012 r. trzech członków Komisji uczestniczyło w Konferencji zorganizowanej przez Naczelną Radę Lekarską na temat tworzenia w Polsce szpitalnych komisji etycznych. Stanowisko naszej Komisji w tej sprawie zawarte zostało w artykule pt.: Szpitalne Komisje etyczne czy już? wysłanym do druku w Gazecie Lekarskiej. Zgodnie z sugestią Naczelnej Rady Lekarskiej w 2011 r. przeanalizowano szczegółowo temat klauzuli sumienia zarówno w aspekcie praktycznej działalności leczniczej jak również działalności naukowej, szkoleniowej, publikacji własnych doniesień oraz korzystania z publikacji innych autorów. Efektem był artykuł wysłany do Gazety Lekarskiej pt. Rozważania na temat klauzuli sumienia. W maju 2013 r. trzech członków Komisji wzięło udział w zorganizowanej przez Naczelną Radę Lekarską konferencji pt. Klauzula sumienia w praktyce lekarskiej. Z pośród problemów ogólno-etycznych Komisja podjęła temat metod wspomaganej prokreacji, wracający jak bumerang w zależności od potrzeby polityczno propagandowej w debatach poselskich. Mimo tego, że metoda in vitro stosowana jest w Polsce od 32 lat a inne metody sztucznego zapłodnienia od ponad 50 lat, to istniejące przepisy prawne są wysoce niewystarczające. Problematyka ta była niejako naturalną kontynuacją tematu dyskutowanego na wcześniej zorganizowanej przez Komisję ds. etyki lekarskiej - Konferencji pt. Naprotechnologia. Po zamieszczeniu w PRO MEDICO zaproszenia wszystkich lekarzy do dyskusji na te tematy, skierowano do opublikowania artykuł p.t. O potrzebie świadomej dyskusji na temat technik medycznego wspomagania rozrodu w ujęciu różnych światopoglądów. Temat ten nie wywołał jednak dyskusji. Jedynie w maju 2013 r. do Śląskiej Izby Lekarskiej wpłynął List otwarty Oddziału Śląskiego Katolickiego Stowarzyszenia Lekarzy Polskich domagającego się całkowitego prawnego zakazu stosowania metody in vitro. W związku z wydaniem przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów niesprawiedliwej decyzji, krzywdzącej Naczelną Radę Lekarską za opublikowanie poglądu na temat tzw. leków homeopatycznych, Komisja opracowała do opublikowania w Gazecie Lekarskiej pogłębione Stanowisko w tej sprawie, które przekazane zostało do ewentualnej akceptacji Okręgowej Rady Lekarskiej a następnie przesłanie go do Gazety Lekarskiej. Od 2010r. zamieszczane są w prasie ogłoszenia o działalności na terenie województwa śląskiego początkowo jednego a następnie trzech tzw. uzdrowicieli z Filipin. Z inicjatywy Komisji, Izba Lekarska zgodnie z prawem zgłosiła te fakty do prokuratury, która skierowała sprawę do sądu. Na skutek błędów proceduralnych sąd zwrócił sprawę do prokuratury. Dalszy przebieg sprawy ma być monitorowany przez Dział Prawny Śląskiej Izby Lekarskiej. W 2013 r. Komisja przekazała przewodniczącemu Okręgowej Rady Lekarskiej informację o pojawieniu się powtarzanych systematycznie ogłoszeń prasowych o działalności uzdrowiciela energoterapeuty oraz informacji o niedorzecznych efektach jego zabiegów. Bulwersującym tematem były zdarzenia mające miejsce w jednym ze śląskich szpitali psychiatrycznych, które stały się powodem do wydania przez Komisję odpowiednich Stanowisk. Pierwsze dotyczyło działalności szpitalnego rzecznika praw pacjenta, który nie tylko, że przekraczał swoje kompetencje, to nawet dopuścił się pomówienia lekarza o zamierzone działania na szkodę zdrowia pacjenta. W sprawie tej Komisja wysoko oceniając postawę etyczną i całą działalność, wydała Poręczenie na rzecz obrony pomawianego lekarza. W drugiej sprawie sąd cywilny uznał winnymi czworo lekarzy, zarzucając im skłonienie pacjentów przebywających latami w tym szpitalu do darowizn na rzecz szpitala w celu poprawienia drastyczne niewłaściwych warunków sanitarno lokalowych w których musieli żyć. Dodatkowym aspektem tej sprawy jest fakt ukarania tych lekarzy również przez Okręgowy Sad Lekarski - pomimo wyrażenia zrozumienia, że działali oni w dobrej wierze i dla dobra pacjentów. W związku z ustawowym obowiązkiem posiadania na użytek szpitali i innych jednostek leczniczych własnych kodeksów etycznych, będących raczej zbiorem zasad etycznych obowiązujących wszystkich pracowników tych placówek Komisja po szczegółowym przeanalizowaniu tego warunku, wystąpiła z propozycją udzielenia pomocy przy ich tworzeniu. Odpowiednie Stanowisko w formie ogłoszenia zostało opublikowane w Pro Medico.

7 7 Poza zasygnalizowanymi powyżej sprawami, wszystkie inne również kończono przyjęciem odnośnych Stanowisk. Spośród ważniejszych kilka zasługuje na wymienienie: Stanowisko w sprawie nowych form działania w przypadkach zgonów członków Śląskiej Izby Lekarskiej; Stanowisko w sprawie ujawniania się i podejmowania akcji ratunkowej przez lekarza na urlopie, w każdym przypadku zaistnienia podejrzenia o potrzebie udzielenia nagłej pomocy. Ponieważ dodatkowym aspektem tej sprawy, występującym w innych krajach jest wytaczanie lekarzom udzielającym przygodnej pomocy procesów cywilnych, z intencją przypisania im winy za ewentualne niepowodzenia prowadzonej przez nich akcji ratunkowej, problem ten został szeroko omówiony w artykule kol. Gabrieli Muś opublikowanym w Pro Medico p.t. Ujawnianie się i podejmowanie akcji ratunkowej przez lekarza poza godzinami pracy / praktyki / służby. Stanowisko ( dla OROZ ) w sprawie lekarza posła w związku z jego publicznym działaniem zmierzającym do ustanowienia prawnego zakazu stosowania metody zapłodnienia pozaustrojowego in vitro; Stanowisko w sprawie wyroku Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w sprawie lek. Ryszarda Frankowicza przeciwko Polsce. (Dotyczącego art. 52 Kodeksu Etyki Lekarskiej). Odpowiednią notatkę autorstwa Jana Kłopotowskiego p.t. Przemyślenia na kanwie wyroku Europejskiego Trybunału Praw Człowieka skierowano do Pro Medico; Stanowisko w sprawie lekarza mobingowanego przez pracodawcę m.in. z powodu sprzeciwiania się używaniu do zabiegów wadliwej aparatury, Udzielono porady odnośnie sposobu obrony przed sądem cywilnym. Wyrażono gotowość wydania pisemnej opinii, na ewentualną prośbę sądu; Stanowisko wydane na prośbę przewodniczącego Komisji Etyki Naczelnej Izby Lekarskiej w bardzo nagłośnionej w mediach sprawie, dotyczącej działalności leczniczej oraz naruszenia klauzuli zaufania przez wybitnego specjalistę, wobec którego podjęte zostały przez Ministra Zdrowia drastyczne decyzje dyscyplinarne; Stanowisko w sprawie lekarzy oskarżanych o przewinienia zawodowe mające swoje źródła w wadach systemu ochrony zdrowia; Stanowisko (dla OROZ) w sprawie wątpliwości dotyczących realizacji obowiązku stwierdzania zgonu. Ważne znaczenie dla Komisji ma fakt stałego kontaktu z Prezesem Okręgowej Rady Lekarskiej Jackiem Kozakiewiczem oraz z Komisją Etyki Naczelnej Rady Lekarskiej, której aktywnym członkiem jest przewodniczący Jan Kłopotowski. Członkowie Komisji Etyki w każdym roku brali udział w Sympozjach p.t.: Dylematy etyczne w praktyce lekarskiej, które są stałą częścią Krajowych Zjazdów Internistów w Warszawie. W 2010 r. Gabriela Muś, Stanisław Wencelis i Jan Kłopotowski w ramach III Ogólnopolskiego Zjazdu Toksykologów Polskich w Jaworzu wzięli udział w Konferencji Okrągłego Stołu na temat: Leczenie wbrew woli i inne problemy medyczno prawne związane z leczeniem chorych zatrutych i uzależnionych od środków farmakologicznych. W październiku 2010 r. aż 10 członków Komisji uczestniczyło w Konferencji Bioetycznej p.t. Etyczne aspekty decyzji medycznych, zorganizowanej przez Wydział Filozofii Collegium Medium Uniwersytetu Jagiellońskiego, na której swoje referaty wygłosili: Gabriela Muś p.t. Zbędna terapia wybrane aspekty społeczne i etyczne oraz Stefan Pojda p.t. Pacjent lekarz rzecznik odpowiedzialności zawodowej; zarzuty, skargi i wnioski. W październiku 2012 r. członkowie Komisji uczestniczyli w Konferencji p.t.: Etyczne aspekty zarządzania w służbie zdrowia, zorganizowanej przez Collegium Medium UJ, natomiast w 2013 r. : w kwietniu w Konferencji Zorganizowanej przez Okręgową Radę Lekarską w Opolu na temat: Dylematy etyczno moralne w praktyce lekarskiej i lekarsko dentystycznej, a w maju w dwóch konferencjach zorganizowanych w Warszawie przez Naczelną Radę Lekarską. pierwszej p.t. Przejrzystość w relacjach środowiska medycznego z przemysłem i drugiej p.t. Klauzula sumienia w praktyce lekarskiej. W kwietniu 2012 r. 9 członków Komisji wzięło udział w V Sympozjum p.t. Dylematy etyczne w praktyce lekarskiej, które jest stałą częścią Krajowych Zjazdów Internistów w Warszawie. We wrześniu trzech członków uczestniczyło w Konferencji zorganizowanej przez Naczelną Radę Lekarską na temat tworzenia w Polsce szpitalnych komisji etycznych. Stanowisko Kursów z Bioetyki i Etyki dla absolwentów Uniwersytetu Medycznego w Katowicach (Gabriela Muś, Urszula Urbanowicz, Jan Kłopotowski). Przewodniczący Komisji d.s. Etyki Lekarskiej był stałym członkiem utworzonego przez Prezesa Jacka Kozakiewicza, Forum Dyskusyjnego będącego organem doradczym w trudnych sprawach jakie pojawiały się w czasie trwania kadencji. W świetle zachodzących przemian społeczno ekonomicznych coraz częściej w praktyce lekarskiej etos misji zastępowany jest przez etos business`u wobec którego milkną zasady etyki. Zarówno w Ustawie o izbach lekarskich jak i w Kodeksie Etyki Lekarskiej znajdujemy wielokrotnie zobowiązania do przestrzegania zasad etyki i deontologii lekarskiej, przestrzegania praw pacjenta oraz dbania o godność zawodu lekarskiego. Mamy instancje dyscyplinujące i zapisy określające tryb karania i wielkość kary za przewinienia etyczno zawodowe. Niestety nie ma jednak zapisu wskazującego jakie ciało izbowe ma prawo i obowiązek podejmowania działań edukacyjnych w zakresie etyki.

8 8 Nadal celem priorytetowym Komisji jest uzyskanie akceptacji dla programu działania, który pozwoliłby na głębsze i bardziej aktywne kształtowanie zachowań etycznych lekarzy. W tym celu na jednym z posiedzeń przeprowadzono dyskusję z udziałem Prezesa ORL Jacka Kozakiewicza, Mediatora Zygfryda Wawrzynka, Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej Tadeusza Urbana oraz przewodniczącego Zespołu Prawnego Krystiana Niczpana. Podstawę do takiej działalności daje art. 6 Zakresu zadań Komisji, będącego załącznikiem do Regulaminu Okręgowej Rady Lekarskiej przyjętego przez XXIX Okręgowy Zjazd Lekarzy w dniu 27 marca 2010 r. Przeszkodę formalną stanowi brak odpowiedniej delegacji w Ustawie o izbach lekarskich. Przewodniczący Komisji Jan S. Kłopotowski Sprawozdanie z działalności Komisji Finansowej VI Kadencji Komisja Finansowa obradowała w składzie: Przewodniczący: Jan Cieślicki Członkowie: Jacek Czapla, Paweł Gucze, Maciej Hamankiewicz, Leszek Jagodziński, Wojciech Marquardt, Józef Niegłos, Urszula Płazak, w 2012 roku do składu dołączyła Anna Glińska. Komisja ściśle współpracowała z Okręgową Komisja Rewizyjną w zakresie projektu budżetów, analizy realizacji budżetu, dokonała pozytywnej oceny wykonania budżetu w latach tj Opiniowała propozycje Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej dotyczące przesunięć w budżecie. W VI Kadencji Komisja Finansowa szczególną uwagę skupiła na: - zagospodarowaniu Domu Lekarza Seniora, - ogrodzeniu Domu Lekarza Seniora, - utworzeniu Fundacji Domu Lekarza Seniora, - ustaleniu warunków udzielenia pożyczki Warszawskiej Izbie Lekarskiej, - utworzeniu dodatkowych miejsc parkingowych w otoczeniu Domu Lekarza, - projekcie i wyborze wykonawcy miejsc parkingowych w otoczeniu Domu Lekarza, - wymianie windy w Domu Lekarza, - kształceniu lekarzy - nagrody dla wyróżniających się, - realizacji Uchwały ORL związanej z nagrodami dla specjalistów, - założenia prowadzenia szkoleń dla lekarzy i lekarzy dentystów ze środków unijnych, - intensyfikacji prowadzonego przez Izbę kształcenia podyplomowego lekarzy i sposobu pozyskiwania środków finansowych na ten cel,

9 9 - na problemie zwiększenia się kosztów działalności Okręgowego Sądu Lekarskiego i Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej związanych ze zmianą zadań powierzonych tym organom w Ustawie o Izbach Lekarskich, - prowadzenie polityki finansowej, która pozwoli Izbie, w różnych formach zwrócić lekarzom pieniądze pochodzące ze składek, - kwestia abolicji odsetkowej dla lekarzy, którzy uregulują zaległości w opłacaniu składek, -wydatki związane z prowadzoną działalnością gospodarczą - kwestie podjęcia zdecydowanych kroków administracyjnych, zgodnych z dotychczasowymi Uchwałami ORL, - wydatków na środki trwałe, remonty i zadania inwestycyjne. Przewodniczący Komisji Finansowej uczestniczył w pracach Komisji rozpatrujących oferty na zlecenia wykonane przez podmioty, a także na bieżąco doradzał Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w zakresie podejmowanych decyzji, rodzących skutki finansowe. W pracach Komisji Finansowej, na zaproszenie Przewodniczącego uczestniczyli: Prezes Okręgowej Rady Lekarskiej Jacek Kozakiewicz, Skarbnik Okręgowej Rady Lekarskiej Jerzy Rdes, Dyrektor Biura Śląskiej Izby Lekarskiej Wanda Galwas-Prasałek, Główny Księgowy Śląskiej Izby Lekarskiej Róża Wróbel. Przewodniczący Komisji Finansowej Jan Cieślicki Sprawozdanie kadencyjne Komisji Historycznej Komisja Historyczna powstała 9 marca 2011 roku, z inicjatywy Pana Prezesa Jacka Kozakiewicza. Komisja Historyczna działa w składzie: Przewodnicząca: lek. med. Danuta Korniak Członkowie: Dr n. med. Krzysztof Brożek, dr n. med. Jerzy Dosiak, prof. dr hab. n. med. Jan Grzesik, mgr Lesław Jóźków, dr n. med. Emilian Kocot, prof. dr hab. n. med. Kazimierz Marek, lek. stom. Stanisław Mysiak, prof. dr hab. n. med. Stefan Pojda, dr n. med. Elżbieta Seferowicz, dr n. med. Iwona Świętochowska, dr n. med. Zygfryd Wawrzynek, prof. dr hab. n. med. Tadeusz Wencel, dr n. med. Anna Wojciechowska-Wieja.

10 10 W 2012 roku powołano w skład komisji lek. med. Cezarego Lewandowskiego oraz dr n. med. Ryszarda Wąsika natomiast w 2013 roku dr n. med. Norberta Prudla. Komisja zebrała się w czasie trwania kadencji siedem razy. Członkowie Komisji Historycznej wraz z członkami Prezydium ORL w dniu 19 czerwca 2011 roku uczestniczyli w uroczystości odsłonięcia i poświęcenia tablicy upamiętniającej profesorów zamordowanych przez hitlerowców 4 lipca 1941 roku we Lwowie, uroczystość odbyła się w Krypcie Katedry Chrystusa Króla w Katowicach. W związku z tą uroczystością ŚIL wspólnie z krakowskim oddziałem Towarzystwa Miłośników Lwowa, wydała wspomnienia wybitnego lekarza i humanisty, prof. Tadeusza Ceypka, naocznego świadka okresu II wojny światowej we Lwowie. Książka ta między innymi została rozpropagowana wśród uczestników uroczystości w katowickiej Katedrze. I Tom Biblioteki Historycznej Śląskiej Izby Lekarskiej został przyjęty z wielką aprobatą i wzruszeniem nie tylko wśród naszych lekarzy ale również wśród lekarzy - członków innych izb lekarskich w związku z tym dokonano dodruku tejże publikacji. Członkowie Komisji Historycznej uczestniczyli również w obchodach Jubileuszu XX - lecia Stowarzyszenia Lekarzy Polskich we Lwowie i Międzynarodowej Konferencji Naukowej w dniach września 2011r., oraz w V Polsko-Niemieckim Sympozjum Przeszłość zrozumieć Przyszłość kształtować, które odbyło się w dniu 7 października 2011r, w Książu. Komisja Historyczna podjęła inicjatywę utrwalenia i zachowania w pamięci bohaterskiego udziału w Powstaniu Warszawskim Koleżanek i Kolegów Lekarzy, członków Śląskiej Izby Lekarskiej. Komisja wprowadziła do kalendarza posiedzeń cykliczny moduł multimedialny zatytułowany ABC Historii Medycyny, gdzie poprzez prezentacje przedstawiane są sylwetki lekarzy oraz lekarzy dentystów. Komisja Historyczna Śląskiej Izby Lekarskiej była jednym z inicjatorów Archiwum Telewizyjnego Dziedzictwo Hippokratesa. Komisja partycypowała w kosztach wydawniczych publikacji min. Niezwykła więź Kresów Wschodnich i Zachodnich wydanej przez UŚ w Katowicach, pod wspólną redakcją Krystyny Heskiej-Kwaśniewicz, Alicji Ratusznej i Ewy Żurawskiej. Członkowie komisji uczestniczyli również w zorganizowanej przez Towarzystwo Miłośników Lwowa w Katowicach, Uniwersytet Śląski, Duszpasterstwo Akademickie, Duszpasterstwo Akademickie w Katowicach, uroczystej Mszy św. w krypcie Katedry Chrystusa Króla w Katowicach w intencji Profesorów Lwowskich oraz w promocji książki Niezwykła Więź Kresów Wschodnich i Zachodnich. Wpływ Lwowian na rozwój nauki i kultury na Górnym Śląsku po 1945 roku oraz w promocji książki Kaźń Profesorów Lwowskich. Wzgórza Wuleckie 1941 przygotowana przez IPN Oddział we Wrocławiu. W czerwcu 2012r., Przewodnicząca Komisji wzięła udział w otwarciu Muzeum Chirurgii Sali Operacyjnej w Śląskim Szpitalu Reumatologicznym w Ustroniu. Przewodnicząca Komisji Historycznej Danuta Korniak

11 11 SPRAWOZDANIE z działalności Komisji Informacyjnej w VI kadencji w latach Komisja Informacyjna Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach realizowała swoje cele i zadania poprzez comiesięczne wydawanie pisma informacyjnego Pro Medico. W całej VI kadencji ukazały się w sumie 44 numery, (w tym w lutym 2012 roku wydanie specjalne wyłącznie internetowe), które zawierały bieżące informacje na temat prac Okręgowej Rady Lekarskiej oraz komisji problemowych ORL. Pismo Pro Medico udostępniało również swoje łamy dla wszelkich informacji spływających z delegatur Śląskiej Izby Lekarskiej oraz materiałom nadsyłanym przez Koleżanki i Kolegów lekarzy. Przewodniczący komisji w drugiej połowie 2011 roku został członkiem zespołu powołanego w celu wyłonienia firmy zewnętrznej przygotowującej skład i druk naszego pisma. Na początku 2012 roku zespół wyłonił firmę zewnętrzną, która od numeru 190 (lutowo/marcowego) wykonuje skład pisma Pro Medico. Zespół zaaprobował także nową szatę graficzną pisma oraz okładkę, które to zmiany zostały wprowadzone również od numeru lutowo/marcowego z 2012 roku. W lutym 2013 roku wydany został 200 numer pisma Pro Medico, które pod tą nazwą ukazuje się od 1994 roku. Z tej okazji w porządku obrad Okręgowej Rady Lekarskiej zebranej 6 lutego 2013 roku w Domu Lekarza w Katowicach, znalazła się uroczysta część związana z Jubileuszem 200-go numeru pisma Pro Medico. W spotkaniu uczestniczyli goście, wśród których znaleźli się m.in. dr Mieczysław Szatanek prezes ORL w Warszawie, wraz z małżonką, dr Krzysztof Makuch wiceprezes ORL w Warszawie, mec. Jerzy Pinior wicedziekan Okręgowej Rady Adwokackiej, dr Piotr Brukiewicz prezes Rady Śląskiej Izby Aptekarskiej, dr Jerzy Dosiak przewodniczący Zarządu Oddziału i członek Prezydium Zarządu Głównego PTL oraz przedstawiciele Prezydiów i Okręgowych Rad Lekarskich wszystkich kadencji. Gośćmi specjalnymi uroczystości byli twórcy Medicusa Biuletynu Informacyjnego Okręgowej Izby Lekarskiej w Katowicach, wydawanego w latach : dr Andrzej Szulc redaktor naczelny oraz dr Danuta Korniak członek zespołu redakcyjnego. W trakcie spotkania redaktor naczelny Pro Medico dr Żywisław Mendel wraz z prezesem ORL, Jackiem Kozakiewiczem wręczyli specjalne wyróżnienia przyznane przez Redakcję lekarzom, którzy współpracują z pismem oraz na jego łamach publikują swoje teksty. Gratulacje laureatom złożył także prezes NRL, Maciej Hamankiewicz. Wśród nagrodzonych znaleźli się: dr Zygfryd Zyga Wawrzynek, prof. Władysław Nasiłowski ( Adalbertus ), dr Krzysztof Brożek, dr Beata Wróbel, dr Mieczysław Dziedzic, dr Krystyna Faltus, dr Tadeusz Urban, dr Ryszard Szozda, prof. Eugeniusz J. Kucharz, prof. Wojciech Pluskiewicz, dr Urszula Wilczek, dr Damian Kawecki, dr Wojciech Bednarski, prof. Szczepan Łukasiewicz, dr Eugeniusz Czubak. Przewodniczący Komisji Informacyjnej Żywisław Mendel Sprawozdanie z działalności Komisji ds. Konkursów w VI kadencji Komisja ds. Konkursów przy Okręgowej Radzie Lekarskiej w Katowicach działała pod przewodnictwem dr Janusza Heydy.

12 12 W kadencji 2009 (od XI) do 2013 (do IX) Komisja wytypowała: - 79 przewodniczących komisji konkursowych na stanowiska ordynatorskie z ramienia ORL (2009-8, , , , ); przedstawicieli do komisji konkursowych na stanowiska ordynatorskie z ramienia ORL, w tym również ordynatorów przedstawicieli do komisji konkursowych z wykazów Konsultantów Wojewódzkich, przesłanych na prośbę Komisji ds. Konkursów ( , , , , ); - 24 przedstawicieli do komisji konkursowych na stanowiska kierownicze (2009-1, , , , ); - 8 przedstawicieli do komisji konkursowych na stanowiska kierowników oddziałów Szpitalnych (2011-4, ,); - 4 przewodniczących do komisji konkursowych na stanowiska ordynatorskie na prośbę ORL w Bielsku-Białej i Częstochowie (2012-3, ); - 9 przedstawicieli do komisji konkursowych na stanowiska ordynatorskie na prośbę ORL w Bielsku-Białej i Częstochowie (2010-2, , ). Komisja ds. Konkursów - w porozumieniu z przewodniczącymi delegatur - typowała również przedstawicieli do komisji konkursowych na stanowiska naczelnych, oddziałowych oraz przełożonych pielęgniarek, łącznie na 300 oddziałów ( , , , , ) 147 przedstawicieli ( , , , , ) w celu przeprowadzenia konkursów na wyżej wymienione stanowiska. W ciągu VI kadencji ogółem w siedzibie Śląskiej Izby Lekarskiej przeprowadzono 76 postępowań konkursowych na stanowiska ordynatorskie ( , , , , ). W 8 przypadkach Komisja Konkursowa wydała opinię o wskazanym przez dyrektora szpitala kandydacie - w związku z brakiem kontrkandydatów (2010-2, , , ). W jednym przypadku (2010 r.) wpłynął wniosek o stwierdzenie nieważności postępowania konkursowego dyrekcja Szpitala wniosek odrzuciła. W jednym przypadku (2010 r.) nie rozstrzygnięto postępowania konkursowego - Komisja Konkursowa nie wyłoniła zwycięzcy. W roku 2011 zorganizowano spotkanie z konsultantami wojewódzkimi i przewodniczącymi specjalistycznych towarzystw lekarskich którego celem była analiza rozwiązań prawnych dotyczących zasad wyboru osoby kierującej oddziałem szpitalnym, zawartych w Ustawie o działalności leczniczej. W wyniku tego spotkania przyjęto stanowisko, aby przy wyborze osoby kierującej oddziałem powoływać komisje konkursowe z udziałem przedstawiciela właściwego

13 13 towarzystwa naukowego, konsultanta wojewódzkiego z danej dziedziny medycyny i osoby wskazanej przez izbę lekarską. Zgłoszono uwagi do projektu Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie przeprowadzania konkursu na niektóre stanowiska kierownicze w podmiocie leczniczym. Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie sposobu przeprowadzania konkursu na niektóre stanowiska kierownicze w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą (opublikowane w roku 2012) sposób istotny wprowadziło zmiany w sposobie, składzie oraz trybie i warunkach powoływania i odwoływania komisji konkursowych. Przewodniczący Komisji ds. Konkursów Janusz Heyda SPRAWO ZDANIE z działalności Komisji ds. Kształcenia Podyplomowego za okres Akces do pracy w Komisji złożyło 21 osób, spośród członków Komisji wyłoniono prezydium w składzie: Halina Borgiel-Marek Przewodnicząca Komisji, Janusz Michalak V-ce Przewodniczący Aleksandra Sommerlik-Biernat Sekretarz W pracach Komisji uczestniczyli: Dorota Cybulska, Łukasz Firkowski, Jacek Gawron, Jacek Kocot, Bogdan Marek, Jan Miczek, Anna Nasiek-Palka, Marek Potempa, Jerzy Rdes, Mirosława Rogal, Iwona Rogala-Poborska, Tomasz Romańczyk, Dariusz Skaba, Jacek Sowa, Alina Stępnik-Mardzyńska, Anna Wąsek, Mariusz Włusek, Jacek Zeckei. W okresie sprawozdawczym odbyło się 35 posiedzeń Komisji w tym 5 zebrań wyjazdowych oraz 5 posiedzeń Zespołu ds. Staży Podyplomowych. Liczba uczestników na zebraniach przekraczała 50%, co zapewniało statutową możliwość podejmowania decyzji.

14 14 Przedstawiciele Komisji byli uczestnikami spotkań i posiedzeń Komisji Kształcenia Naczelnej Rady Lekarskiej, wielokrotnie brali udział w postępowaniu kwalifikacyjnym dopuszczającym do rozpoczęcia specjalizacji. Podczas pierwszych posiedzeń głównym zadaniem Komisji było wyznaczenie przedstawicieli Okręgowej Rady Lekarskiej, rekomendowanych do uczestnictwa w pracach komisji egzaminacyjnych, zespołach ekspertów oraz do komisji nadzorujących przebieg Lekarskiego i Lekarsko-Dentystycznego Egzaminu Państwowego. W omawianym okresie rozpatrzono 1295 podań lekarzy i lekarzy dentystów na staż podyplomowy z czego do poszczególnych jednostek skierowano 1038 lekarzy i 253 lekarzy dentystów. Cyklicznie co roku opiniowano kandydatury koordynatorów staży podyplomowych. Na potrzeby lekarzy stażystów, celem zrealizowania przez nich programu stażu podyplomowego zorganizowano szkolenia z zakresu prawa medycznego, orzecznictwa lekarskiego i bioetyki. Wielokrotnie spotykano się z przedstawicielami Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego celem rozwiązania bieżących problemów związanych z realizacją staży podyplomowych. Efektem współpracy Zespołu ds. Staży Podyplomowych i Wydziału Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego jest na bieżąco aktualizowana lista jednostek uprawnionych do prowadzenie staży podyplomowych lekarzy i lekarzy dentystów. Na mocy uchwały Okręgowej Rady Lekarskiej nr 13/2010 z dnia 3 marca 2010 r. dotyczącej nagrody dla lekarzy i lekarzy dentystów, którzy tytuł specjalisty w dziedzinie podstawowej KKP opracowała regulamin i rozpatrywała wnioski o nagrodę, którą do tej pory przyznano 816 lekarzom i lekarzom dentystom. Współorganizowano uroczyste spotkania, podczas których przy udziale kierowników specjalizacji, konsultantów wojewódzkich i przewodniczących towarzystw medycznych lekarze i lekarze dentyści odebrali z rąk Prezesa ORL listy gratulacyjne. Wyrazy podziękowania za wkład wniesiony w kierowaniu szkoleniem specjalizacyjnym skierowano również do kierowników specjalizacji. Do zdań Komisji należało również opiniowanie i rozpatrywanie wniosków lekarzy ubiegających się o skierowanie na przeszkolenie w związku z ponad pięcioletnią przerwą w wykonywaniu zawodu. W VI kadencji rozpatrzono 11 podań lekarzy, których skierowano na przeszkolenie w wymiarze adekwatnym do długości przerwy w wykonywaniu zawodu oraz uzyskanych kwalifikacji. Pozytywnie zaopiniowano 10 wniosków o akceptację przebytego przeszkolenia.

15 15 W VI kadencji zakończył się drugi okres rozliczeniowy dotyczący realizacji rozporządzenia MZ w sprawie dopełnienia obowiązku doskonalenia zawodowego lekarzy i lekarzy dentystów, przypadający na listopad Członkowie Komisji zaopiniowali w sumie 569 wniosków lekarzy i lekarzy dentystów, którzy rozliczyli się z obowiązku doskonalenia zawodowego za drugi okres rozliczeniowy i 254, którzy rozliczyli pierwszy okres. Przyznano również 11 pożyczek z funduszu kształcenia na łączną kwotę zł W czasie czteroletniej kadencji Komisja zorganizowała 175 kursów i konferencji. Wzięło w nich udział lekarzy i lekarzy dentystów, umożliwiając im zdobycie 1059 punktów edukacyjnych. Po raz pierwszy udało się zorganizować kurs praktyczny USG, który cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem. W stały harmonogram wpisały się kursy z zakresu resuscytacji krążeniowo-oddechowej, a wśród nich kurs z zakresu resuscytacji noworodków i niemowląt, który został przygotowany jako odpowiedź na potrzeby lekarzy w związku z wprowadzeniem nowych przepisów. Do stałych cyklicznych szkoleń wpisano Śląską Wiosnę Internistyczną, będąca spotkaniem interdyscyplinarnym, a także konferencję Zimowe Spotkania ze Stomatologią. Komisja, mając nadzór merytoryczny nad Ośrodkiem Kształcenia ŚIL, włączyła się w realizację kursów do specjalizacji (Zdrowie Publiczne, kursy atestacyjne z interny i pediatrii, kurs wprowadzający z pediatrii) Komisja stale stara się wychodzić naprzeciw oczekiwaniom środowiska lekarskiego. W tym celu uruchomiona została strona korespondencyjna z lekarzami, gdzie mogą oni zgłaszać propozycje kursów, które wielokrotnie włączono w ofertę szkoleniową. W bieżącej kadencji wprowadzono do realizacji cykl kursów z zakresu umiejętności społecznych i interpersonalnych. Ofertę szkoleniową w tym zakresie skierowano również do szpitali działających na obszarze ŚIL. W pierwszym półroczu 2013 roku zorganizowano dziesięć takich szkoleń wyjazdowych, odbywających się na terenie szpitali i jest to nadal kontynuowane. W trosce o wygodę uczestników szkoleń, nasza komisja podjęła decyzję o zmodernizowaniu sali konferencyjnej na niskim parterze. Udało nam się ją wyposażyć w klimatyzację oraz nowoczesny system multimedialny Członkowie Komisji na bieżąco weryfikowali i opiniowali wnioski o potwierdzenie spełnienia warunków do prowadzenia kształcenia wpływające do izby. Składamy podziękowania wszystkim członkom, którzy aktywnie włączyli się w prace Komisji. Przewodnicząca Komisji Kształcenia Halina Borgiel-Marek Sprawozdanie

16 16 z działalności komisji ds. kultury w VI kadencji / / Komisja działa w składzie: Przewodniczący: Grzegorz Góral V-ce przewodniczący Stanisław Mysiak Członkowie: Stefan August, Wojciech Bednarski, Krystyna Bojanowska, Eugeniusz Depta, Krystyna Faltus, Magdalena Gawron-Kiszka, Maciej Hamankiewicz, Jadwiga Iwańska, Elżbieta Janowska-Drong, Krzysztof Jarczok, Jacek Kocot, Jacek Kozakiewicz, Jan Kłopotowski, Lidia Netczuk, Jacek Olender, Jerzy Pabis, Urszula Płazak, Norbert Prudel, Artur Przybyłowski, Krystyna Skupień, Elżbieta Stańkowska, Bibiana Sobczyk-Rosak, Bogumiła Żołędziowska-Galas. Komisja spotkała się 29 razy. Spotkania odbywały się cyklicznie raz w miesiącu. Członkowie Komisji aktywnie działali na różnych płaszczyznach związanych z kulturą i sztuką: w dziedzinie literatury: - zredagowano i wydano drugi Almanach Komisji Kultury, - wydano zbiór wspomnień o profesorach Śląskiej Akademii Medycznej autorstwa kolegi Stefana Augusta, - wydano tomik poetycki pt. "Zrozumiałem" autorstwa kolegi Eugeniusz Depty i inne jego publikacje między innymi fraszki, - koledzy literaci członkowie komisji brali aktywny udział w pracach Unii Polskich Pisarzy Lekarzy oraz prezentowali swoją twórczość w licznych konkursach, wieczorach autorskich i koncertach organizowanych w Domu Lekarza. w dziedzinie fotografii: - zorganizowano dwa Ogólnopolskie Konkursy Fotograficzne "Okiem Eskulapa" cieszące się dużym zainteresowaniem kolegów lekarzy z całej Polski oraz wysokim poziomem artystycznym co podkreślali członkowie jury profesjonaliści z dziedziny fotografii. - członkowie komisji zostali laureatami wielu ogólnopolskich konkursów fotograficznych - zorganizowano kurs fotografii dla lekarzy w Wysowej /2012/ w dziedzinie malarstwa i plastyki: - zorganizowano wystawy malarstwa i rzeźby z okazji Okręgowych Zjazdów Lekarskich i wyjazdowych posiedzeń organizowanych przez Śląską Izbę Lekarską, - zorganizowano Kurs Ceramiki Artystycznej dla lekarzy w Szczyrku /2013/ - koledzy plastycy brali aktywny udział w ogólnopolskich plenerach i wystawach malarstwa dla lekarzy a także wystawach artystycznych na terenie Śląska, w dziedzinie muzyki: - zespół muzykujących lekarzy koncertował podczas imprez organizowanych w Domu Lekarza, - szczególnym uznaniem cieszyły się koncerty "Pro Memoria" poświęcone pamięci zmarłych Koleżanek i Kolegów, koncerty Świąteczno-Noworoczne, oraz tradycyjnie Koncerty w Wojewódzkim Szpitalu Rehabilitacyjnym w Zakopanem. - zabezpieczono oprawę muzyczną wielu sympozjów i konferencji naukowych, spotkań wigilijnych oraz innych okolicznościowych,

17 17 - zorganizowano dwukrotnie Ogólnopolskie Koncerty Chórów i Orkiestr Lekarskich w których każdorazowo wystąpiło ponad 100 Koleżanek i Kolegów z całego kraju. (2011 i 2013). Koncerty te zarejestrowano na płytach DVD. Na szczególną uwagę zasługuje działalność chóru Cames złożonego z członków naszej Izby, którzy doskonalili swój warsztat muzyczny w trakcie cotygodniowych prób, wyjazdowych warsztatów muzycznych także ogólnopolskich. Chór koncertował w trakcie Okręgowych Zjazdów Lekarskich ŚlL, uroczystości kościelnych między innymi poświęconych zmarłym kolegom czy festiwalach Ave Maria. Działalność chóru zaowocowała nagraniem płyty z kolędami z udziałem chórów lekarskich z całej Polski. Koledzy z grupy muzykujących lekarzy nagrali płyty z repertuarem starych przebojów -koleżanka Lidia Netczuk, operetkowym -koleżanka Elżbieta Janowska Drong, a także płytę autorską -kolega Grzegorz Góral. Aktywność członków komisji na forum ogólnopolskim wyróżniona została przez Przewodniczącego Komisji Kultury, Sportu i Rekreacji Naczelnej Izby Lekarskiej kolegę Jacka Tętnowskiego. Przewodniczący Komisji Grzegorz Góral Sprawozdanie z działalności Komisji Legislacyjnej Działalność Komisji Legislacyjnej Okręgowej Rady Lekarskiej VI kadencji samorządu lekarskiego polegała na bieżącej analizie licznych projektów aktów prawnych dotyczących wykonywania zawodu lekarza: staży podyplomowych, specjalizacji, kształcenia ustawicznego oraz innych przepisów prawa dotyczących w sposób szczególny zagadnień ochrony zdrowia. W roku 2010 odbyło się zebranie organizacyjne Komisji Legislacyjnej, na którym przyjęto zasadę doraźnego zwoływania posiedzeń celem przygotowania opinii w sprawie nadsyłanych przez inicjatorów procesu legislacyjnego, najczęściej z dużym opóźnieniem, projektów nowych przepisów. Pierwszoplanowym zadaniem Komisji jest stała i ścisła współpraca z Komisją Legislacyjną Naczelnej Rady Lekarskiej skąd napływają do zaopiniowania projekty ustaw, rozporządzeń i przepisów niższego rzędu. W czasie kadencji odbyło się 20 posiedzeń Komisji NRL, na których omawiano przepisy o działalności gospodarczej lekarzy, obowiązujące warunki lokalowe i sprzętowe gabinetów, rozwiązania prawne o przejmowaniu przez samorząd dokumentacji pacjentów po zmarłych lekarzach, stanowisko w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia lekarzy, zakładów anatomii patologicznej, na temat prawa atomowego. Analizowano m.in. ustawy o rzeczniku praw pacjenta, projekty rozporządzeń ministerstwa w sprawie wykazu świadczeń zdrowotnych stwarzających podwyższone ryzyko, szczegółowych wymagań pomieszczeń i urządzeń podmiotu wykonującego działalność leczniczą, utworzenia Rejestru Ostrych Zespołów Wieńcowych, o ochronie genomu ludzkiego, odpowiedzialności zawodowej lekarzy powołanych do czynności biegłych sądowych i innych aktów prawnych. Z uwagi na krótkie, kilkudniowe terminy, opinie te były przekazywane bezpośrednio do NRL po doraźnej wymianie poglądów i opinii członków naszej Komisji. Istotnym wkładem było przekazanie, wypracowanych przez Komisję Etyki Śląskiej Izby Lekarskiej, zasad dotyczących reklamy i ogłaszania się przez lekarzy w środkach masowego przekazu. W roku 2011 działalność w głównej mierze polegała na opiniowaniu nowych projektów aktów prawnych dotyczących wykonywania zawodu lekarza, w tym tzw. pakietu ustaw zdrowotnych przygotowanych przez Ministerstwo Zdrowia, a w szczególności ustawy o działalności leczniczej i tzw. ustawy refundacyjnej. Szczególne zaangażowanie dotyczyło ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych, a także zarządzenia Ministra Zdrowia. Tej sprawie

18 18 było poświęcone posiedzenie NRL zorganizowane w Łodzi, na którym podjęto decyzje o kontynuacji akcji protestacyjnej związanej z praktycznym wdrożeniem tych przepisów na niższym poziomie legislacyjnym. W ostatnim okresie nadal trwają prace Komisji nad nowelizacją ustawy o izbach lekarskich, gdyż proponowane i pożądane przez samorząd lekarski zmiany, nie znalazły odzwierciedlenia w obowiązującej obecnie ustawie uchwalonej w 2009 roku. W wyniku życzliwej współpracy z Biurem Prawnym Śląskiej Izby Lekarskiej uzyskiwano niezbędne materiały, akty prawne i opinie prawne pomocne w bieżącej działalności Komisji, np. na temat zgodności z przepisami regulaminów konkursów ofert i przetargów ogłaszanych przez szpitale. Współpracując z Rzecznikiem Praw Lekarzy, wielokrotnie udzielano zainteresowanym lekarzom informacji dotyczących przepisów z zakresu prawa pracy, wykonywania zawodu i zasad korzystania z drogi prawnej w przypadku konfliktów z pracodawcą. Rozwijano także współpracę z innymi organami samorządu i Rzecznikiem Odpowiedzialności Zawodowej w ramach Forum Dyskusyjnego. Szczególną wartość ma udział członków Komisji w posiedzeniach Komisji ds. Etyki Lekarskiej ORL. Komisja Legislacyjna nawiązała współpracę z Państwową Inspekcją Pracy, w ramach której odbyło się szereg spotkań roboczych poprzedzających Konferencję na temat: Czas pracy lekarzy różne formy zatrudnienia, przybliżającą lekarzom prawne aspekty wymiaru czasu pracy, okresów rozliczeniowych, klauzuli opt-out, dyżurów pod telefonem itp. Wobec zmieniających się warunków wykonywania zawodu lekarza i w celu upowszechnienia nowych przepisów prawa pracy, nawiązano współpracę z Redakcją Pro Medico powołując nową rubrykę pod nazwą Lex medica. Nawiązano także w tym zakresie współpracę z Gazetą Lekarską. Członkowie Komisji Legislacyjnej brali udział w konferencjach poświęconych tematyce prawnej organizowanych przez Naczelną Radę Adwokacką, Rzecznika Ubezpieczonych, Medycynę Praktyczną, Ogólnopolski System Ochrony Zdrowia, Polskie Towarzystwo Prawa Medycznego nt. Działalność wojewódzkich komisji ds. orzekania o zdarzeniach medycznych, w V Sympozjum Towarzystwa Internistów Polskich pt. Dylematy etyczne w praktyce lekarskiej, w konferencji Collegium Medium UJ Etyczne aspekty zarządzania w służbie zdrowia. Kolejną inicjatywą Komisji Legislacyjnej ORL jest organizowanie konferencji Niepożądane zdarzenia medyczne- konsekwencje i skutki prawne dla lekarzy i szpitali obejmującej tematykę obowiązujących aktów prawnych dotyczących działalności i doświadczeń Wojewódzkich Komisji ds. orzekania o zdarzeniach medycznych, zakresu roszczeń w stosunku do podmiotów leczniczych i lekarzy w zależności od formy zatrudnienia oraz obowiązku ubezpieczenia podmiotów leczniczych. Naczelnym zadaniem Komisji Legislacyjnej pozostaje obowiązek informowania środowiska o aktualnym stanie prawnym wykonywania zawodu lekarza. Przewodniczący Komisji Legislacyjnej Mieczysław Dziedzic Sprawozdanie kadencyjne Komisji ds. Polityki Lekowej i Farmakoterapii Okręgowej Rady Śląskiej Izby Lekarskiej za lata W kadencji Okręgowej Rady Śląskiej Izby Lekarskiej członkami Komisji ds. Polityki Lekowej i Farmakoterapii zostali prof. dr hab. med. Stefan M. Pojda (przewodniczący), dr n. med. Jan Kłopotowski (zastępca przewodniczącego), prof. dr hab. Andrzej Plech i dr n. med. Antoni Węgiel. Do Zespołu ds. Polityki Lekowej i Farmakoterapii NIL powołani zostali dr n. med. Jan Kłopotowski (członek) i prof. Stefan M. Pojda (zastępca przewodniczącego, którym jest dr n. med. Krzysztof Kordel z Poznania). Praca członków komisji odbywa się drogą mailową oraz w bezpośredniej dyskusji podczas zebrań w ŚIL. Było ich od 2 do 4 w roku i nadzwyczajne w razie potrzeby. Tematyka dotyczy wszelkich projektów, stanowisk, rozporządzeń MZ, NFZ, innych związanych z polityką lekową i farmakoterapią. W 2010r. obradowaliśmy nad następującymi tematami: 1. Wypracowanie stanowiska na prośbę przewodniczącego Zespołu ds. Polityki Lekowej i Farmakoterapii NIL, dr Krzysztofa Kordela o nadesłanie opinii w ciągu najbliższych 8-10 dni, o dokumentach dot. preparatu Lantus

19 19 (insulina)- po zapoznaniu się z obszerną dokumentacją. Treść stanowiska wypracowanego w Katowicach, przyjęta bez zmian przez NRL. Stanowisko Zespołu ds Polityki Lekowej i Farmakoterapii Naczelnej Rady Lekarskiej w sprawie stosowania insuliny glargine / Lantus Sanofi - Aventis. Naczelna Rada Lekarska wyraża podziękowanie za nadesłanie materiałów dotyczących insuliny - glargine / Lantus Sanofi - Aventis /, w związku z pojawieniem się doniesień dotyczących bezpieczeństwa i skuteczności tego leku. Naczelna Rada Lekarska jest żywotnie zainteresowana w szybkim wyjaśnieniu i oddaleniu podniesionych zarzutów oraz możliwie szerokim udostępnieniu pacjentom chorującym w Polsce na cukrzycę nowej formy insuliny o wielce pożądanych własnościach farmakodynamicznych.w chwili obecnej nie ma jednoznacznych podstaw naukowych do stwierdzenia istotnego związku między stosowaniem insuliny - glargine, a zwiększonym ryzykiem zachorowania na nowotwory. Tym samym Naczelna Rada Lekarska opowiada się za stanowiskiem Rady Konsultacyjnej -Agencji Oceny Tehnologii Medycznych z dnia 29 marca 2010 r. z którego m. in. wynika, że podmiot odpowiedzialny winien za 2 lata przedstawić nową analizę bezpieczeństwa stosowania insuliny glargine. 2. Informacja przewodniczącego o spotkaniu z Konsultantem Wojewódzkim ds. Farmaceutów dr farmacji Izabelą Majewską w dniu 21 kwietnia 2010r., celem nawiązania współpracy z ŚIL. Pomimo 1,5 godz. rozmowy na tak, nie udała się. Farmaceuci nie chcą z nami rozmawiać, nawet mailowo. Wolą poprzez NFZ i media. 3. Zasygnalizowanie problemu Leki za złotówkę. W zasadzie jest to problem farmaceutów i NFZ. 4. Zasygnalizowanie problemu ilości kropli ocznych w buteleczkach i zastosowanych zakraplaczach, jak również niektórych opakowań leków w tabletkach. Istnieje niezgodność między rozporządzeniem o maksymalnej liczbie opakowań w zapisywaniu leków (3 opak./3 miesiące), a chorzy skarżą się, że to wystarcza na 21 do 28 dni.. Oczywiście np. przeciwjaskrowe krople oczne oftensin są sprzedawane w 1 opakowaniu w ilości 5ml. Wiemy, że jest to 100 kropli przy znormalizowanym zakraplaczu. Lek stosuje się 2x/dobę, dwoje oczu tj. 4 krople/ dobę. Dzieląc zawartość opakowania 100 kropli przez 4 otrzymujemy liczbę 25 dni! Albo producent zwiększy zawartość do właściwej ilości, albo zmodyfikuje zakraplacz opakowania. Należy także brać pod uwagę iż czasami pacjentowi 1 kropla może nie trafić do oka. Podobnie jest z niektórymi tabletkami, których w opakowaniu jest np Zajęto stanowisko w sprawie konfliktu lekarza leczącego chorobę nowotworową i NFZ, które zostało wysłane do NIL-u. W odpowiedzi na pismo poruszające sprawę leczenia raka sutka inhibitorami aromatazy, przysłane przez dr med, mam wrażenie, że w sposób świadomy doprowadziła ona do zaistniałej sytuacji, bo: 1/ jesteśmy - mam nadzieję - Państwem prawa, 2/ o gospodarce lekowej decyduje m. in. z upoważnienia Ministerstwa Zdrowia / a więc i rządu / Narodowy Fundusz Zdrowia, 3/ NFZ wskazał na możliwość stosowania inhibitorów aromatazy w ramach Terapeutycznego Programu Zdrowotnego, 4/ dr z tej możliwości nie skorzystała bo "procedura jest bardzo żmudna i.t.d.", 5/ wobec zlekcewarzenia? - nierespektowania? istniejącego prawa dr naraziła się na konsekwencje. Czy zasługuje na obronę? może tak, ale gdybyśmy wszyscy lekarze w Polsce zlekceważyli obowiązujące procedury? na pewno są wśród nich także ułomne- ale co by się wówczas działo? Myślę, że można jedynie, jako okoliczność łagodzącą, szczególnie w odniesieniu do często śmiertelnej choroby i wysoce specjalistycznej placówki leczniczej, wskazać na Kodeks Etyki Lekarskiej, w którym zapisano w art. 6: " Lekarz ma swobodę wyboru w zakresie metod postępowania, które uzna za najskuteczniejsze. Powinien jednak ograniczyć czynności medyczne do rzeczywiście potrzebnych choremu, zgodnie z aktualnym poziomem wiedzy". Art. 11 brzmi "Lekarz winien zabiegać o wykonywanie swego zawodu w warunkach, które zapewniają odpowiednią jakość opieki nad pacjentem" -chyba już bardziej komunikuje się z nieskorzystaniem z Terapeutycznego Programu Zdrowotnego. Łączę wyrazy szacunku Jan S. Kłopotowski (autor stanowiska komisji). 6. Przyjęto wyjaśnienia Ministra Zdrowia w sprawie refundacji leków o powiększaniu w refundacji tańszych leków generycznych, aby zwiększyć pulę dostępnych leków dla pacjentów (kwiecień 2010). 7. Przeanalizowano ostatnie wyniki badań CBOS-u z października 2010r. o stosowaniu leków dostępnych bez recepty w naszym kraju (22str.). Zebrani omówili żywiołowy wzrost liczby leków nabywanych bez recepty,oraz zagrożenia wynikające z tego zjawiska. 8. Ustosunkowano się do wyników badań CBOS-u z listopada 2010r. na temat zachowania i nawyków żywieniowych Polaków (23 str.), które są zgodne z ogólnie panującymi poglądami. 9. Zapoznano się z opinią NIL-u z , na temat rozporządzeń Ministra Zdrowia: a. w sprawie projektu zmiany ustawy o zawodzie lekarza i lekarza-dentysty b. w sprawie pakietu ustaw zdrowotnych c. o zmianie ustawy o prawach pacjenta d. o działalności leczniczej

20 20 e. o refundacji leków 10. Na ostatnim zebraniu omówiono proponowane regulacje, które są przewidziane w tzw. pakiecie ustaw zdrowotnych, które dotyczą stosowania leków, oraz środków spożywczych specjalnego przeznaczenia. Nowe regulacje prawne umożliwią wprowadzanie zmian w wykazie leków refundowanych w formie Obwieszczenia Ministerstwa Zdrowia, a nie jak dotąd w formie Rozporządzenia. Ta zmiana ułatwi proces wprowadzania zmian w wykazie leków refundowanych. Prof. Pojda zaproponował wysłanie propozycji (postulatu) do Zespołu ds. Polityki Lekowej i Farmakoterapii NRL w Warszawie by wpłynęła ona na stanowisko Naczelnej Rady Lekarskiej aby szereg leków stosowanych przewlekle było produkowanych i dostępnych w aptekach w opakowaniach zawierających ilość leku wystarczającą na jego stosowanie przez 1 miesiąc, przy przeciętnym jego dawkowaniu. Dr Kłopotowski podkreślił, że około 90 % suplementów diety jest bezwartościowa np. wielu preparatów zawierających jony Magnezu, a dopłaty do ich ceny obciążają budżet Państwa. Dr Kłopotowski wskazał na konieczność wprowadzenia takich regulacji prawnych by organy Państwa miały wpływ na ustalanie cen leków. Do chwili obecnej producent, hurtownie farmaceutyczne i farmaceuci w aptekach decydują o cenie leku. Proponowana regulacja mogłaby ograniczyć niekontrolowany i nieuzasadniony wzrost cen leków. Ponadto są problemy w leczeniu przewlekle chorych związane z niedostępnością na rynku farmaceutycznym opakowań z dostateczną na miesięczną kurację zawartością leków, np. Amaryl, Diuresin, Azytromycyna, Metformax i inne. W roku 2011 odbyły się 3 spotkania w siedzibie Śląskiej Izby Lekarskiej. Tematyka dotyczyła wszelkich projektów, stanowisk, rozporządzeń MZ, NFZ i innych, np. publikacji prasowych związanych z polityką lekową i farmakoterapią. W minionym roku kalendarzowym, od drugiego kwartału odnotowano minimalne zainteresowanie polityką lekową i farmakoterapią Zespołu ds. Polityki Lekowej i Farmakoterapii Naczelnej Izby Lekarskiej. Nie miało to miejsca podczas kierowania Zespołem ds. Polityki Lekowej i Farmakoterapii NIL, przez śp. Prof. dr Tadeusza Chruściela. Być może przyczyną było olbrzymie zaangażowanie NRL i Rad Okręgowych w obronie przed drastycznymi zmianami w ustawie o pracy lekarzy i farmaceutów, szczególnie w paragrafach dotyczących refundacji leków i ich zapisywaniu na receptach. Lekarze zostali zmuszeni do ogólnopolskiego protestu w formie wstrzymania się od kompletnego zapisywania recept refundowanych, zmuszając władze do zmiany zapisów paragrafu 48. Lista leków refundowanych na rok 2011 miała się ukazać 16 grudnia 2010r. Rzeczywiście wystąpiło dwutygodniowe opóźnienie (30 grudnia 2010), a w praktyce ukazała się na początku stycznia 2011r. Na liście refundacyjnej po raz pierwszy znalazł się preparat stosowany w terapii dzieci z ADHD. Również w 2011r. został wpisany na listę refundacyjną lek stosowany w chorobie afektywnej dwubiegunowej (ChAD), nazywanej też zaburzeniami maniakalno-depresyjnymi. Nadal refundowane będą leki na astmę, przewlekłą obturacyjną chorobę płuc, eozynofilowe zapalenie oskrzeli, chorobę Alzheimera, chorobę i zespół Parkinsona, chorobę Leśniowskiego-Crohna, choroby psychiczne lub upośledzenia umysłowe, ciężką postać przewlekłej obturacyjnej choroby płuc, cukrzycę, gruźlicę, jaskrę, miażdżycę naczyń wieńcowych, mukowiscydozę, osteoporozę, padaczkę, schizofrenię, stwardnienie rozsiane, reumatoidalne zapalenie stawów (dotychczas był dostępny w ramach terapeutycznego programu zdrowotnego), wrzodziejące zapalenie jelita grubego, a także stan po zawale. Na listę leków refundowanych zostały wpisane m.in. pompy insulinowe i ich osprzęt dla osób do 26 roku życia. Dotychczas były finansowane przez NFZ tylko dla chorych do 18 roku życia. Dodano też kolejny krótko działający analog insulinowy. Z listy refundacyjnej usunięto 43 produkty lecznicze, dokonano 23 obniżek ceny oraz 43 podwyżek. W sumie dokonano zmian limitów dla 1198 produktów leczniczych. Zdaniem przewodniczącego sejmowej komisji zdrowia Bolesława Piechy aktualizowanie listy leków refundowanych co trzy miesiące jest wykonalne. Częsta aktualizacja listy jest wymagana przez UE. Ustosunkowanie się do pisma Stowarzyszenia AMD Polska przez NIL, w sprawie zezwolenia na stosowanie leku bez przeprowadzonych badań klinicznych, z równoczesnym wyraźnym sprzeciwem samego producenta leku, firmy La Roche. Chodzi o leczenie wysiękowej postaci, zależnego od wieku zwyrodnienia plamki. Firma La Roche przebadała w tym kierunku Lucentis (ranibizumab), którego ampułka kosztuje ok PLN (4 amp. Rocznie). Tej samej firmy jest produkowany lek przeciwnowotworowy Avastin (bewacizumab), którego ampułka kosztuje ok PLN a lekarze najczęściej dzielą ją na 10 porcji. NFZ na listę zatwierdzonych procedur medycznych wpisał skład chemiczny leku, a nie nazwy preparatów-macugenu i lucentisu, których podanie kosztuje prywatnie 3tys zł i 3,5 tys. zł odpowiednio. Tym samym NFZ sprytnym acz nieodpowiedzialnym posunięciem spowodował, że tak naprawdę w leczeniu AMD zarekomendował używanie avastinu (bevacizumab), który jest fragmentem leku lucentis. W razie wystąpienia powikłań po avastinie odpowiadać będzie lekarz, który podał lek do gałki ocznej.

SPRAWOZDANIE. Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej w Katowicach za okres od r r.

SPRAWOZDANIE. Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej w Katowicach za okres od r r. ŚLĄSKA IZBA LEKARSKA OKRĘGOWY RZECZNIK ODPOWIEDZIALNOŚCI ZAWODOWEJ SPRAWOZDANIE Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej w Katowicach za okres od 01.01.2012r. - 31.12.2012r. 1. W 2012r. wpłynęło

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 44-03-IV NACZELNEJ RADY LEKARSKIEJ. z dnia 24 lutego 2003 r. w sprawie zasad gospodarki finansowej samorządu lekarzy

UCHWAŁA Nr 44-03-IV NACZELNEJ RADY LEKARSKIEJ. z dnia 24 lutego 2003 r. w sprawie zasad gospodarki finansowej samorządu lekarzy UCHWAŁA Nr 44-03-IV NACZELNEJ RADY LEKARSKIEJ z dnia 24 lutego 2003 r. w sprawie zasad gospodarki finansowej samorządu lekarzy Na podstawie art. 35 ust. 1 pkt 8 z dnia 17 maja 1989 r. o izbach lekarskich

Bardziej szczegółowo

Regulamin uzyskiwania certyfikatu ukończenia kursu wprowadzającego do specjalizacji w dziedzinie medycyny sportowej

Regulamin uzyskiwania certyfikatu ukończenia kursu wprowadzającego do specjalizacji w dziedzinie medycyny sportowej Regulamin uzyskiwania certyfikatu ukończenia kursu wprowadzającego do specjalizacji w dziedzinie medycyny sportowej I. Postanowienia ogólne 1 Regulamin określa tryb i zasady uzyskiwania Certyfikatu ukończenia

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 6 listopada 2008 r. o konsultantach w ochronie zdrowia. Art. 1.

USTAWA. z dnia 6 listopada 2008 r. o konsultantach w ochronie zdrowia. Art. 1. Kancelaria Sejmu s. 1/8 USTAWA z dnia 6 listopada 2008 r. o konsultantach w ochronie zdrowia Opracowano na podstawie: Dz. U. z 2009 r. Nr 52, poz. 419, Nr 76, poz. 641, z 2010 r. Nr 107, poz. 679, z 2011

Bardziej szczegółowo

NACZELNEJ RADY LEKARSKIEJ

NACZELNEJ RADY LEKARSKIEJ UCHWAŁA Nr 38-03-IV NACZELNEJ RADY LEKARSKIEJ z dnia 24 stycznia 2003 r. w sprawie określenia sposobu dopełnienia obowiązku doskonalenia zawodowego przez lekarzy i lekarzy stomatologów Naczelna Rada Lekarska

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Komisji Bioetycznej przy Okręgowej Izbie Lekarskiej w Warszawie

Sprawozdanie Komisji Bioetycznej przy Okręgowej Izbie Lekarskiej w Warszawie Sprawozdanie Komisji Bioetycznej przy Okręgowej Izbie Lekarskiej w Warszawie 2010-2013 Komisja Bioetyczna przy OIL Warszawa V kadencji (kadencja komisji bioetycznych jest w odróżnieniu od innych komisji

Bardziej szczegółowo

STUDIA PODYPLOMOWE BIOETYKI I PRAWA MEDYCZNEGO

STUDIA PODYPLOMOWE BIOETYKI I PRAWA MEDYCZNEGO STUDIA PODYPLOMOWE BIOETYKI I PRAWA MEDYCZNEGO Plan zajęć na rok akad. 2013/2014 ZJAZD I (12-13 października 2013) (16h) 10.00-10.45 Organizatorzy Studiów Podyplomowych 10.45-11.30 Ks. prof. dr hab. Wojciech

Bardziej szczegółowo

PRAKTYCZNY APSEKT FUNKCJONOWANIA BIURA PRAW PACJENTA PRZY MINISTRZE ZDROWIA

PRAKTYCZNY APSEKT FUNKCJONOWANIA BIURA PRAW PACJENTA PRZY MINISTRZE ZDROWIA PRAKTYCZNY APSEKT FUNKCJONOWANIA BIURA PRAW PACJENTA PRZY MINISTRZE ZDROWIA BIURO PRAW PACJENTA PRZY MINISTRZE ZDROWIA STATUS PRAWNY: Państwowa jednostka budżetowa podległa ministrowi właściwemu do spraw

Bardziej szczegółowo

WYKŁADY Z ZAKRESU BIOETYKI, PRAWA MEDYCZNEGO i ORZECZNICTWA LEKARSKIEGO

WYKŁADY Z ZAKRESU BIOETYKI, PRAWA MEDYCZNEGO i ORZECZNICTWA LEKARSKIEGO WYKŁADY Z ZAKRESU BIOETYKI, PRAWA MEDYCZNEGO i ORZECZNICTWA LEKARSKIEGO (dla stażystów lekarzy i lekarzy dentysów, którzy rozpoczęli staż podyplomowy 01.10.2016 r. i 01.03.2017 r.) - szkolenie od 27 marca

Bardziej szczegółowo

WYKŁADY Z ZAKRESU BIOETYKI, PRAWA MEDYCZNEGO i ORZECZNICTWA LEKARSKIEGO

WYKŁADY Z ZAKRESU BIOETYKI, PRAWA MEDYCZNEGO i ORZECZNICTWA LEKARSKIEGO WYKŁADY Z ZAKRESU BIOETYKI, PRAWA MEDYCZNEGO i ORZECZNICTWA LEKARSKIEGO (dla stażystów lekarzy i lekarzy dentysów, którzy rozpoczęli staż podyplomowy 01.10.2014 r. i 01.03.2015 r.) - szkolenie od 13 kwietnia

Bardziej szczegółowo

Sposoby dopełnienia obowiązku doskonalenia zawodowego lekarzy i lekarzy dentystów.

Sposoby dopełnienia obowiązku doskonalenia zawodowego lekarzy i lekarzy dentystów. Sposoby dopełnienia obowiązku doskonalenia zawodowego lekarzy i lekarzy dentystów. Dz.U.2004.231.2326 z dnia 2004.10.22 Status: Akt obowiązujący Wersja od: 31 stycznia 2017 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 013/97/00/III. Naczelnej Rady Lekarskiej. z dnia 14 kwietnia 2000 r.

Uchwała Nr 013/97/00/III. Naczelnej Rady Lekarskiej. z dnia 14 kwietnia 2000 r. Uchwała Nr 013/97/00/III Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 14 kwietnia 2000 r. w sprawie określenia sposobu dopełnienia obowiązku doskonalenia zawodowego przez lekarzy. Naczelna Rada Lekarska świadoma obowiązków,

Bardziej szczegółowo

Tryb działania Ośrodka Doskonalenia Zawodowego Lekarzy i Lekarzy Dentystów Naczelnej Izby Lekarskiej

Tryb działania Ośrodka Doskonalenia Zawodowego Lekarzy i Lekarzy Dentystów Naczelnej Izby Lekarskiej Załącznik nr 1 do Uchwały 52/04/P-V Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 24 kwietnia 2009 w sprawie trybu działania Ośrodka Doskonalenia Zawodowego Lekarzy i Lekarzy Dentystów Naczelnej Izby Lekarskiej

Bardziej szczegółowo

POLSKIE TOWARZYSTWO FARMACEUTYCZNE REGULAMIN SEKCJI NAUKOWYCH I. PRZEPISY OGÓLNE

POLSKIE TOWARZYSTWO FARMACEUTYCZNE REGULAMIN SEKCJI NAUKOWYCH I. PRZEPISY OGÓLNE 1 POLSKIE TOWARZYSTWO FARMACEUTYCZNE REGULAMIN SEKCJI NAUKOWYCH I. PRZEPISY OGÓLNE 1 1. Wiodącym celem statutowym Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego, zwanego dalej Towarzystwem, jest dążenie do podnoszenie

Bardziej szczegółowo

M I N I S T R A Z D R O W I A 1) z dnia r. w sprawie ciągłych szkoleń farmaceutów zatrudnionych w aptekach i hurtowniach farmaceutycznych

M I N I S T R A Z D R O W I A 1) z dnia r. w sprawie ciągłych szkoleń farmaceutów zatrudnionych w aptekach i hurtowniach farmaceutycznych R O Z P O R Z Ą D Z E N I E Projekt z dnia 03.07.2017 r. M I N I S T R A Z D R O W I A 1) z dnia..2017 r. w sprawie ciągłych szkoleń farmaceutów zatrudnionych w aptekach i hurtowniach farmaceutycznych

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VI/74/15. RADY MIASTA GDYNI z dnia 25 lutego 2015 r.

UCHWAŁA NR VI/74/15. RADY MIASTA GDYNI z dnia 25 lutego 2015 r. UCHWAŁA NR VI/74/15 RADY MIASTA GDYNI z dnia 25 lutego 2015 r. w sprawie: nadania statutu Miejskiej Stacji Pogotowia Ratunkowego Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Gdyni ul. Żwirki

Bardziej szczegółowo

Raport Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie fizjoterapii za rok 2014

Raport Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie fizjoterapii za rok 2014 Warszawa, 15.02.2015 r. Dr Grażyna Brzuszkiwicz-Kuźmicka Akademia Wychowania Fizycznego J. Piłsudskiego Wydział Rehabilitacji Ul. Marymoncka 34 00-968 Warszawa Raport Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie

Bardziej szczegółowo

U c h w a ł a Nr Rady Miejskiej Zagórowa

U c h w a ł a Nr Rady Miejskiej Zagórowa U c h w a ł a Nr Rady Miejskiej Zagórowa w sprawie Rocznego programu współpracy gminy Zagórów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2015 rok.

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 6 listopada 2008 r. o konsultantach w ochronie zdrowia. (Dz. U. z dnia 31 marca 2009 r.)

USTAWA. z dnia 6 listopada 2008 r. o konsultantach w ochronie zdrowia. (Dz. U. z dnia 31 marca 2009 r.) Dz.U.09.52.419 2009.06.05 zm. Dz.U.2009.76.641 art. 10 USTAWA z dnia 6 listopada 2008 r. o konsultantach w ochronie zdrowia (Dz. U. z dnia 31 marca 2009 r.) Art. 1. Ustawa określa: 1) zasady powoływania

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 26 lutego 2013 r. Poz. 265 OBWIESZCZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW. z dnia 19 lutego 2013 r.

Warszawa, dnia 26 lutego 2013 r. Poz. 265 OBWIESZCZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW. z dnia 19 lutego 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 26 lutego 2013 r. Poz. 265 OBWIESZCZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Prezesa

Bardziej szczegółowo

S T A T U T SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO W BRZOZOWIE PODKARPACKIEGO OŚRODKA ONKOLOGICZNEGO IM. KS. BRONISŁAWA MARKIEWICZA

S T A T U T SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO W BRZOZOWIE PODKARPACKIEGO OŚRODKA ONKOLOGICZNEGO IM. KS. BRONISŁAWA MARKIEWICZA S T A T U T SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO W BRZOZOWIE PODKARPACKIEGO OŚRODKA ONKOLOGICZNEGO IM. KS. BRONISŁAWA MARKIEWICZA Tekst jednolity stan na dzień 15.06.2012r. 1 Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1.

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA ZDROWIA

DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA ZDROWIA DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA ZDROWIA Warszawa, dnia 11 lutego 2015 r. Poz. 5 ZARZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 10 lutego 2015 r. w sprawie powołania Rady do spraw Onkologii Na podstawie art. 7 ust.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN DZIAŁANIA KRAJOWEJ RADY RZECZNIKÓW PATENTOWYCH

REGULAMIN DZIAŁANIA KRAJOWEJ RADY RZECZNIKÓW PATENTOWYCH Załącznik do uchwały Krajowej Rady Rzeczników Patentowych nr 53/III/2003 z dnia 18 czerwca 2003 r. w sprawie Regulaminu Działania Krajowej Rady Rzeczników Patentowych REGULAMIN DZIAŁANIA KRAJOWEJ RADY

Bardziej szczegółowo

Uwagi Okręgowej Izby w Szczecinie do projektu zmian w rozporządzeniu ws specjalizacji lekarskich:

Uwagi Okręgowej Izby w Szczecinie do projektu zmian w rozporządzeniu ws specjalizacji lekarskich: Uwagi Okręgowej Izby w Szczecinie do projektu zmian w rozporządzeniu ws specjalizacji lekarskich: 1. Skreślić w 4 ust.1 pkt 5 - ustawodawca nie powinien narzucać obowiązku posługiwania się, co najmniej

Bardziej szczegółowo

PORZĄDEK OBRAD KRAJOWEJ RADY SĄDOWNICTWA w dniach września 2012 roku

PORZĄDEK OBRAD KRAJOWEJ RADY SĄDOWNICTWA w dniach września 2012 roku Projekt z dnia 18 września 2012 r. PORZĄDEK OBRAD KRAJOWEJ RADY SĄDOWNICTWA w dniach 25-28 września 2012 roku ( godz. 9 00 sala posiedzeń KRS) 1. Informacje i Komunikaty. 2. Informacje i propozycje rozstrzygnięć

Bardziej szczegółowo

Uchwała Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 20 listopada 2003 r.

Uchwała Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 20 listopada 2003 r. Uchwała Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 20 listopada 2003 r. w sprawie określenia warunków i trybu kierowania za granicę pracowników i studentów Politechniki Lubelskiej w celach naukowych, dydaktycznych

Bardziej szczegółowo

Regulamin przyznawania i nadawania odznaczeń samorządu pielęgniarek i położnych przez Naczelną Radę Pielęgniarek i Położnych 1 2

Regulamin przyznawania i nadawania odznaczeń samorządu pielęgniarek i położnych przez Naczelną Radę Pielęgniarek i Położnych 1 2 Załącznik do uchwały nr 297/VI/2015 NRPiP z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie zmiany uchwały nr 78/VI/2012 NRPiP z dnia 4 grudnia 2012 roku w sprawie Regulaminu przyznawania i nadawania odznaczeń samorządu

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia 3 listopada 2015 r. Poz. 6216

Poznań, dnia 3 listopada 2015 r. Poz. 6216 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Poznań, dnia 3 listopada 2015 r. Poz. 6216 UCHWAŁA NR XI/303/15 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia 26 października 2015 r. w sprawie nadania statutu

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE z działalności Okręgowej Rady Lekarskiej w roku 2013

SPRAWOZDANIE z działalności Okręgowej Rady Lekarskiej w roku 2013 SPRAWOZDANIE z działalności Okręgowej Rady Lekarskiej w roku 2013 Okręgowa Rada Lekarska w okresie sprawozdawczym zebrała się na 9 posiedzeniach (średnia frekwencja wynosiła 69%). Prezydium ORL zebrało

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zarządu Stowarzyszenia LIDER POJEZIERZA

Regulamin Zarządu Stowarzyszenia LIDER POJEZIERZA Regulamin Zarządu Stowarzyszenia LIDER POJEZIERZA Postanowienia ogólne 1 1. Zarząd Stowarzyszenia Lider Pojezierza jest organem wykonawczoreprezentacyjnym Stowarzyszenia i działa na podstawie statutu,

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Marty Klimkowskiej-Misiak Wiceprezes ORL w Warszawie, członek Prezydium NRL) za okres: lipiec grudzień 2010

Sprawozdanie Marty Klimkowskiej-Misiak Wiceprezes ORL w Warszawie, członek Prezydium NRL) za okres: lipiec grudzień 2010 Sprawozdanie Marty Klimkowskiej-Misiak Wiceprezes ORL w Warszawie, członek Prezydium NRL) za okres: lipiec grudzień 2010 L I P I E C 2 lipca 2010 r. - wizyta w Ośrodku Doskonalenia Zawodowego Lekarzy i

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rady Rodziców

Regulamin Rady Rodziców Regulamin Rady Rodziców Państwowej Szkoły Muzycznej I st. im. Stanisława Moniuszki w Zbąszyniu Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszy Regulamin działalności Rady Rodziców zostaje ustalony na podstawie

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Komisji Kształcenia i Nauki przy Bydgoskiej Izbie Lekarskiej w okresie VI kadencji

Sprawozdanie z działalności Komisji Kształcenia i Nauki przy Bydgoskiej Izbie Lekarskiej w okresie VI kadencji Sprawozdanie z działalności Komisji Kształcenia i Nauki przy Bydgoskiej Izbie Lekarskiej w okresie VI kadencji Komisję Kształcenia i Nauki powołano decyzją Prezydium Okręgowej Izby Lekarskiej w Bydgoszczy

Bardziej szczegółowo

Raport Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie diagnostyka laboratoryjna za rok 2014

Raport Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie diagnostyka laboratoryjna za rok 2014 Marta Faryna Warszawa, 12 lutego 2015 Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej Wydziału Nauki o Zdrowiu Warszawski Uniwersytet Medyczny 02-097 Warszawa, Banacha 1a tel. 5992405, fax. 5992104, marta.faryna@wum.edu.pl

Bardziej szczegółowo

Raport Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie rehabilitacji medycznej za rok 2014

Raport Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie rehabilitacji medycznej za rok 2014 dr n. med. Krzysztof Wasiak Warszawa, 14.02.2015 r. Szpital im. Prof. M. Weissa Mazowieckiego Centrum Rehabilitacji STOCER Sp. z o.o. ul. Wierzejewskiego 12 05 510 Konstancin - Jeziorna ( 22 ) 711 90 15

Bardziej szczegółowo

Warszawa. STATUT CENTRUM ASTRONOMICZNEGO im. MIKOŁAJA KOPERNIKA POLSKIEJ AKADEMII NAUK

Warszawa. STATUT CENTRUM ASTRONOMICZNEGO im. MIKOŁAJA KOPERNIKA POLSKIEJ AKADEMII NAUK ZATWIERDZAM PREZES Polskiej Akademii Nauk Warszawa STATUT CENTRUM ASTRONOMICZNEGO im. MIKOŁAJA KOPERNIKA POLSKIEJ AKADEMII NAUK I. Postanowienia ogólne 1 Centrum Astronomiczne im. Mikołaja Kopernika Polskiej

Bardziej szczegółowo

DOLNOŚLĄSKI ODDZIAŁ WOJEWÓDZKI NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU REGULAMIN RADY

DOLNOŚLĄSKI ODDZIAŁ WOJEWÓDZKI NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU REGULAMIN RADY DOLNOŚLĄSKI ODDZIAŁ WOJEWÓDZKI NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU REGULAMIN RADY 1. Rada Dolnośląskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia działa w szczególności na podstawie:

Bardziej szczegółowo

Aktualności - Urząd Miasta Częstochowy Oficjalny portal miejski

Aktualności - Urząd Miasta Częstochowy Oficjalny portal miejski 7 kwietnia 2014 NAGRODY IM. BIEGAŃSKIEGO 2014 - ŻYCZENIA DLA PRACOWNIKÓW SŁUŻBY ZDROWIA Już po raz osiemnasty wręczono Nagrody Prezydenta Miasta Częstochowy im. dra Władysława Biegańskiego w dziedzinie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 102/12/P-VI PREZYDIUM NACZELNEJ RADY LEKARSKIEJ. z dnia 24 sierpnia 2012 r.

UCHWAŁA Nr 102/12/P-VI PREZYDIUM NACZELNEJ RADY LEKARSKIEJ. z dnia 24 sierpnia 2012 r. UCHWAŁA Nr 102/12/P-VI PREZYDIUM NACZELNEJ RADY LEKARSKIEJ z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie zasad przyznawania okręgowym izbom lekarskim dotacji do organizowanego przez nie doskonalenia zawodowego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN DZIAŁANIA KOMISJI BIOETYCZNEJ PRZY UNIWERSYTECIE MEDYCZNYM W LUBLINIE. Rozdział 1 Przepisy ogólne

REGULAMIN DZIAŁANIA KOMISJI BIOETYCZNEJ PRZY UNIWERSYTECIE MEDYCZNYM W LUBLINIE. Rozdział 1 Przepisy ogólne REGULAMIN DZIAŁANIA KOMISJI BIOETYCZNEJ PRZY UNIWERSYTECIE MEDYCZNYM W LUBLINIE Rozdział 1 Przepisy ogólne 1 1. Wnioski o wyrażenie opinii przez Komisję Bioetyczną mogą składać pracownicy Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

Regulamin organizacyjny Centrum Medycznego CEUTICA

Regulamin organizacyjny Centrum Medycznego CEUTICA I. Postanowienia ogólne Regulamin organizacyjny Centrum Medycznego CEUTICA 1. Centrum Medyczne CEUTICA, zwane dalej Centrum Medyczne CEUTICA jest podmiotem leczniczym, działającym na podstawie Ustawy z

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr IV/20/98 RADY MIEJSKIEJ KATOWIC z dnia 30 listopada 1998r.

UCHWAŁA Nr IV/20/98 RADY MIEJSKIEJ KATOWIC z dnia 30 listopada 1998r. UCHWAŁA Nr IV/20/98 RADY MIEJSKIEJ KATOWIC z dnia 30 listopada 1998r. w sprawie zatwierdzenia Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej dla Szkół Wyższych w Katowicach. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KOLEGIUM SĘDZIÓW POMORSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ

REGULAMIN KOLEGIUM SĘDZIÓW POMORSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ REGULAMIN KOLEGIUM SĘDZIÓW POMORSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ Na podstawie art. 35 1 ust. 9, art. 43 1, art. 44, art. 52, art. 59, art. 60 i art. 61 z uwzględnieniem art. 13 2 i 3 Statutu Pomorskiego Związku

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Regionalnej Komisji Egzaminacyjnej do spraw stopni specjalizacji zawodowej pracowników socjalnych

Regulamin Organizacyjny Regionalnej Komisji Egzaminacyjnej do spraw stopni specjalizacji zawodowej pracowników socjalnych Załącznik do uchwały RKE nr 1 z dnia 28 luty 2013 r. Regulamin Organizacyjny Regionalnej Komisji Egzaminacyjnej do spraw stopni specjalizacji zawodowej pracowników socjalnych Regulamin opracowano na podstawie

Bardziej szczegółowo

Statut Instytutu Historii Nauki im. Ludwika i Aleksandra Birkenmajerów Polskiej Akademii Nauk. I. Postanowienia ogólne

Statut Instytutu Historii Nauki im. Ludwika i Aleksandra Birkenmajerów Polskiej Akademii Nauk. I. Postanowienia ogólne Statut Instytutu Historii Nauki im. Ludwika i Aleksandra Birkenmajerów Polskiej Akademii Nauk I. Postanowienia ogólne Instytut Historii Nauki im. Ludwika i Aleksandra Birkenmajerów PAN - zwany dalej Instytutem

Bardziej szczegółowo

STATUT CENTRUM MEDIACYJNEGO PRZY NACZELNEJ RADZIE ADWOKACKIEJ W WARSZAWIE I ORGANIZACJA CENTRUM

STATUT CENTRUM MEDIACYJNEGO PRZY NACZELNEJ RADZIE ADWOKACKIEJ W WARSZAWIE I ORGANIZACJA CENTRUM STATUT CENTRUM MEDIACYJNEGO PRZY NACZELNEJ RADZIE ADWOKACKIEJ W WARSZAWIE I ORGANIZACJA CENTRUM 1. 1. Centrum Mediacyjne przy Naczelnej Radzie Adwokackiej (zwane dalej Centrum) jest samodzielną jednostką

Bardziej szczegółowo

STATUT PODLASKIEGO OKRĘGOWEGO ZWIĄZKU PIŁKI SIATKOWEJ W BIAŁYMSTOKU. ROZDZIAŁ I: Nazwa, teren działania, siedziba władz i charakter prawny.

STATUT PODLASKIEGO OKRĘGOWEGO ZWIĄZKU PIŁKI SIATKOWEJ W BIAŁYMSTOKU. ROZDZIAŁ I: Nazwa, teren działania, siedziba władz i charakter prawny. ************** STATUT PODLASKIEGO OKRĘGOWEGO ZWIĄZKU PIŁKI SIATKOWEJ W BIAŁYMSTOKU. ROZDZIAŁ I: Nazwa, teren działania, siedziba władz i charakter prawny. Stowarzyszenie kultury fizycznej nosi nazwę PODLASKI

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OKRĘGOWEGO KAPITANATU SPORTOWEGO OKRĘGU PZW W RADOMIU

REGULAMIN OKRĘGOWEGO KAPITANATU SPORTOWEGO OKRĘGU PZW W RADOMIU Załącznik do Uchwały nr 20/2013 z dnia 15.06.2013r. Zarządu Okręgu PZW w Radomiu REGULAMIN OKRĘGOWEGO KAPITANATU SPORTOWEGO OKRĘGU PZW W RADOMIU Radom, czerwiec 2013r. ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne 1

Bardziej szczegółowo

Roczny raport z działalności konsultanta wojewódzkiego w ochronie zdrowia

Roczny raport z działalności konsultanta wojewódzkiego w ochronie zdrowia Roczny raport z działalności konsultanta wojewódzkiego w ochronie zdrowia Dziedzina działalności konsultanta Raport za rok I. Realizacja zadań konsultanta wojewódzkiego, wynikających z ustawy z dnia 6

Bardziej szczegółowo

S T A T U T. Opolskiego Centrum Ratownictwa Medycznego w Opolu

S T A T U T. Opolskiego Centrum Ratownictwa Medycznego w Opolu Załącznik do Uchwały Nr XXXIII/299/2005 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 28 kwietnia 2005 r. S T A T U T (tekst jednolity) Opolskiego Centrum Ratownictwa Medycznego w Opolu Na podstawie art. 11, 39

Bardziej szczegółowo

Regulamin Komisji Bioetycznej przy Uniwersytecie Medycznym im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu

Regulamin Komisji Bioetycznej przy Uniwersytecie Medycznym im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu Regulamin Komisji Bioetycznej przy Uniwersytecie Medycznym im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu Załącznik do zarządzenia nr 4/13 1 Komisja Bioetyczna przy Uniwersytecie Medycznym im. K. Marcinkowskiego w

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 01.02.2015. Lidia Popek. Klinika Psychiatrii Dzieci i Młodzieży Instytut Psychiatrii i Neurologii 02 957 Warszawa, ul.

Warszawa, 01.02.2015. Lidia Popek. Klinika Psychiatrii Dzieci i Młodzieży Instytut Psychiatrii i Neurologii 02 957 Warszawa, ul. Lidia Popek Warszawa, 01.02.2015 Klinika Psychiatrii Dzieci i Młodzieży Instytut Psychiatrii i Neurologii 02 957 Warszawa, ul. Sobieskiego 9 tel. 22 4582806; fax22 6421272 ; email. lpopek@ipi.edu.pl Raport

Bardziej szczegółowo

I Postanowienia ogólne

I Postanowienia ogólne ZATWIERDZAM Prezes Polskiej Akademii Nauk (-) Leszek Kuźniacki Warszawa, dnia 5 listopada 1998 r S T A T U T INSTYTUTU NISKICH TEMPERATUR I BADAŃ STRUKTURALNYCH im. Włodzimierza. Trzebiatowskiego POLSKIEJ

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRACY RADY ŁAWNICZEJ przy SĄDZIE OKRĘGOWYM w WARSZAWIE

REGULAMIN PRACY RADY ŁAWNICZEJ przy SĄDZIE OKRĘGOWYM w WARSZAWIE REGULAMIN PRACY RADY ŁAWNICZEJ przy SĄDZIE OKRĘGOWYM w WARSZAWIE Na podstawie art.175 3 Ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sadów powszechnych (Dz. U. nr 98 poz. 1070, z późn. zm.); Rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

a ochrona praw pacjenta Warszawa, 11 lutego 2008 r.

a ochrona praw pacjenta Warszawa, 11 lutego 2008 r. XVI Światowy i Dzień Chorego Rzecznik Praw Obywatelskich a ochrona praw pacjenta Warszawa, 11 lutego 2008 r. Idea Został ł ustanowiony przez Jana Pawła ł II, Święto jest obchodzone od 1993 roku w dniu

Bardziej szczegółowo

STATUT LUBELSKIEJ UNII SPORTU

STATUT LUBELSKIEJ UNII SPORTU STATUT LUBELSKIEJ UNII SPORTU ROZDZIAŁ I. Nazwa, teren działania, siedziba, charakter prawny. 1 Lubelska Unia Sportu jest wojewódzkim interdyscyplinarnym związkiem stowarzyszeń sportowych. 2 1. Terenem

Bardziej szczegółowo

PROPOZYCJE ZMIAN W STATUCIE POLSKIEGO TOWARZYSTWA DIABETOLOGICZNEGO

PROPOZYCJE ZMIAN W STATUCIE POLSKIEGO TOWARZYSTWA DIABETOLOGICZNEGO PROPOZYCJE ZMIAN W STATUCIE POLSKIEGO TOWARZYSTWA DIABETOLOGICZNEGO Uzgodnione na zebraniach Komisji Statutowej ZG PTD w dniu 11.01. i 11.04.2007 r. w Krakowie, wraz z poprawkami prof. J. Sieradzkiego

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 9 /VI/2012 Podkarpackiej Okręgowej Rady Aptekarskiej z dnia 5 czerwca 2012 r.

Uchwała Nr 9 /VI/2012 Podkarpackiej Okręgowej Rady Aptekarskiej z dnia 5 czerwca 2012 r. Uchwała Nr 9 /VI/2012 Podkarpackiej Okręgowej Rady Aptekarskiej z dnia 5 czerwca 2012 r. w sprawie: zasad działania Komisji ds. wykonywania zawodu farmaceuty przy stwierdzaniu rękojmi należytego prowadzenia

Bardziej szczegółowo

Tekst jednolity. Statut Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Tekst jednolity. Statut Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk ZATWIERDZAM PREZES Polskiej Akademii Nauk Warszawa, dnia Tekst jednolity Statut Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk I. Postanowienia ogólne 1 Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii

Bardziej szczegółowo

Pan Ryszard Makuch Dyrektor Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Radomiu WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Pan Ryszard Makuch Dyrektor Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Radomiu WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LWA-4101-09-05/2012 P/12/105 Warszawa, 14 sierpnia 2012 r. Pan Ryszard Makuch Dyrektor Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Radomiu WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Raport Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie Psychologia Kliniczna za rok 2015

Raport Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie Psychologia Kliniczna za rok 2015 Aleksandra Kühn-Dymecka Instytut Psychiatrii i Neurologii 02-957 Warszawa Al. Sobieskiego 9 Email dymecka@ipin.edu.pl tel., 224582534 Warszawa 01-02-2016 r Raport Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY KRAJOWEGO CENTRUM OCHRONY RADIOLOGICZNEJ W OCHRONIE ZDROWIA

REGULAMIN ORGANIZACYJNY KRAJOWEGO CENTRUM OCHRONY RADIOLOGICZNEJ W OCHRONIE ZDROWIA Załącznik nr 2 REGULAMIN ORGANIZACYJNY KRAJOWEGO CENTRUM OCHRONY RADIOLOGICZNEJ W OCHRONIE ZDROWIA 1. Krajowe Centrum Ochrony Radiologicznej w Ochronie Zdrowia, zwane dalej Centrum, działa na podstawie

Bardziej szczegółowo

STATUT OGÓLNOPOLSKIEGO ZWIĄZKU PRACODAWCÓW ZAKŁADÓW AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ I INNYCH PRZEDSIĘBIORSTW SPOŁECZNYCH

STATUT OGÓLNOPOLSKIEGO ZWIĄZKU PRACODAWCÓW ZAKŁADÓW AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ I INNYCH PRZEDSIĘBIORSTW SPOŁECZNYCH STATUT OGÓLNOPOLSKIEGO ZWIĄZKU PRACODAWCÓW ZAKŁADÓW AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ I INNYCH PRZEDSIĘBIORSTW SPOŁECZNYCH (TEKST JEDNOLITY NA DZIEŃ 15.10.2015r.) POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Organizacja pracodawców o

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne

ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne STATUT WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA NEUROPSYCHIATRYCZNEGO IM. OSKARA BIELAWSKIEGO W KOŚCIANIE ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne 1 1. Wojewódzki Szpital Neuropsychiatryczny im. Oskara Bielawskiego w Kościanie zwany

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z dzia³alnoœci Okrêgowej Rady Lekarskiej w Warszawie w 2012 r.

Sprawozdanie z dzia³alnoœci Okrêgowej Rady Lekarskiej w Warszawie w 2012 r. Sprawozdanie z dzia³alnoœci Okrêgowej Rady Lekarskiej w Warszawie w 2012 r. Okrêgowa Rada Lekarska w Warszawie VI kadencji powo³ana zosta³a na XXVIII Sprawozdawczo-Wyborczym ZjeŸdzie Lekarzy Okrêgowej

Bardziej szczegółowo

STATUT SPECJALISTYCZNEGO PSYCHIATRYCZNEGO SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W SUWAŁKACH ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT SPECJALISTYCZNEGO PSYCHIATRYCZNEGO SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W SUWAŁKACH ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE Zał. do uchwały Nr... Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia... STATUT SPECJALISTYCZNEGO PSYCHIATRYCZNEGO SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W SUWAŁKACH ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

Bardziej szczegółowo

Samorząd jest jednym z organów Gimnazjum obok Dyrektora, Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców.

Samorząd jest jednym z organów Gimnazjum obok Dyrektora, Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców. Działając na podstawie Ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty i Ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku Karta Nauczyciela, pozostając w zgodzie z postanowieniami Statutu Szkoły, my społeczność

Bardziej szczegółowo

Projekty, zadania Wskaźnik realizacji Termin Odpowiedzialny Partnerzy Budżet

Projekty, zadania Wskaźnik realizacji Termin Odpowiedzialny Partnerzy Budżet Strategia Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich na lata 2010-2021 (projekt nowelizacji na lata -2021) Misja Misją Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich jest działanie na rzecz rozwoju bibliotekarstwa,

Bardziej szczegółowo

Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych Rolników i Organizacji Rolniczych STATUT ZWIĄZKU. 2 Charakter, teren działania, siedziba związku

Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych Rolników i Organizacji Rolniczych STATUT ZWIĄZKU. 2 Charakter, teren działania, siedziba związku Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych Rolników i Organizacji Rolniczych STATUT ZWIĄZKU l Związek działa w ramach konstytucyjnego porządku prawnego, stosownie do przepisów o związkach zawodowych

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO

UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO M O N I T O R UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO Poz. 307 ZARZĄDZENIE NR 50 REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 6 lipca 2016 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Szkoły Języków Obcych Na podstawie 15 ust.

Bardziej szczegółowo

3. Członkowie Stowarzyszenia, ich prawa i obowiązki.

3. Członkowie Stowarzyszenia, ich prawa i obowiązki. POLSKIEGO STOWARZYSZENIA KLASY SYMPATHY 600 1. Postanowienia ogólne 1. Polskie Stowarzyszenie Klasy "Sympathy 600", zwane dalej Stowarzyszeniem, jest zarejestrowanym stowarzyszeniem kultury fizycznej.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN DZIAŁALNOSCI Rady Rodziców Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Iławie. Rozdział 1. Postanowienia ogólne.

REGULAMIN DZIAŁALNOSCI Rady Rodziców Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Iławie. Rozdział 1. Postanowienia ogólne. REGULAMIN DZIAŁALNOSCI Rady Rodziców Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Iławie Na podstawie art. 53 ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 roku O systemie oświaty ( Dz.U. z 1996 r. nr. 67 poz. 329 z późn.

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Komisji Legislacyjnej. za rok 2014

Sprawozdanie Komisji Legislacyjnej. za rok 2014 Sprawozdanie Komisji Legislacyjnej za rok 2014 I Komisja Legislacyjna VII kadencji, powołana została uchwałą Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie dnia 24 stycznia 2014 r. w następującym składzie: - przewodniczący:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ ZESPOŁU SZKÓŁ SPECJALNYCH PRZY SZPITALU UZDROWISKOWYM SŁONECZKO W KOŁOBRZEGU

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ ZESPOŁU SZKÓŁ SPECJALNYCH PRZY SZPITALU UZDROWISKOWYM SŁONECZKO W KOŁOBRZEGU REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ ZESPOŁU SZKÓŁ SPECJALNYCH PRZY SZPITALU UZDROWISKOWYM SŁONECZKO W KOŁOBRZEGU Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Niniejszy regulamin działalności Rady Pedagogicznej zostaje ustalony

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE nr 19/2011 PREZYDENTA MIASTA SKARŻYSKA KAMIENNEJ. z dnia 13 stycznia 2011r.

ZARZĄDZENIE nr 19/2011 PREZYDENTA MIASTA SKARŻYSKA KAMIENNEJ. z dnia 13 stycznia 2011r. ZARZĄDZENIE nr 19/2011 PREZYDENTA MIASTA SKARŻYSKA KAMIENNEJ z dnia 13 stycznia 2011r. w sprawie: powołania Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z

Bardziej szczegółowo

U C H W A Ł A Nr 21/VI/2011

U C H W A Ł A Nr 21/VI/2011 U C H W A Ł A Nr 21/VI/2011 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych Regionu Płockiego z dnia 26 października 2011 r. w sprawie zakresów czynności dla członków Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych

Bardziej szczegółowo

STOWARZYSZENIA "NASZ GRÓDEK"

STOWARZYSZENIA NASZ GRÓDEK STATUT STOWARZYSZENIA "NASZ GRÓDEK" Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Stowarzyszenie przyjmuje nazwę "Nasz Gródek" zwane dalej Stowarzyszeniem, działa na podstawie Ustawy z dnia 07 kwietnia 1989r. Prawo

Bardziej szczegółowo

STOWARZYSZENIE ARCHITEKTÓW POLSKICH (SARP) REGULAMIN KOMISJI REWIZYJNYCH

STOWARZYSZENIE ARCHITEKTÓW POLSKICH (SARP) REGULAMIN KOMISJI REWIZYJNYCH Załącznik nr 3 do Uchwały nr 1 Walnego Zjazdu Delegatów z dnia 12 grudnia 2015 r. (SARP) REGULAMIN KOMISJI REWIZYJNYCH Warszawa, 12.12.2015 r. 2 Spis zawartości: str. Rozdział 1 Postanowienia ogólne Rozdział

Bardziej szczegółowo

58 Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego

58 Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego 58 Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego Komunikat w sprawie skrócenia czasu odbywania specjalizacji przez farmaceutów posiadających I stopień specjalizacji na podstawie 33 ust.6 Rozporządzenia Ministra

Bardziej szczegółowo

Regulamin okręgowych rad Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa poprawiony i uzupełniony przez XII Krajowy Zjazd PIIB 28 29 czerwca 2013 r.

Regulamin okręgowych rad Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa poprawiony i uzupełniony przez XII Krajowy Zjazd PIIB 28 29 czerwca 2013 r. Regulamin okręgowych rad Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa poprawiony i uzupełniony przez XII Krajowy Zjazd PIIB 28 29 czerwca 2013 r. 1 Okręgowa rada izby jest organem okręgowej izby inżynierów budownictwa,

Bardziej szczegółowo

do ustawy z dnia 16 grudnia 2015 r. o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2016 (druk nr 31)

do ustawy z dnia 16 grudnia 2015 r. o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2016 (druk nr 31) BIURO LEGISLACYJNE/ Materiał porównawczy M A T E R I A Ł P O R Ó W N AW C Z Y do ustawy z dnia 16 grudnia 2015 r. o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2016 (druk nr

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN DZIAŁALNOŚCI SAMORZĄDU RADCÓW PRAWNYCH I JEGO ORGANÓW

REGULAMIN DZIAŁALNOŚCI SAMORZĄDU RADCÓW PRAWNYCH I JEGO ORGANÓW Załącznik do Uchwały nr 404/VII/2009 Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 17 listopada 2009 r. REGULAMIN DZIAŁALNOŚCI SAMORZĄDU RADCÓW PRAWNYCH I JEGO ORGANÓW Rozdział I Przepisy ogólne 1 1.

Bardziej szczegółowo

STATUT POLSKIEGO TOWARZYSTWA RELATYWISTYCZNEGO. (ze zmianami uchwalonymi przez Walne Zebranie w dniu 27.10.2011) I. Postanowienia ogólne

STATUT POLSKIEGO TOWARZYSTWA RELATYWISTYCZNEGO. (ze zmianami uchwalonymi przez Walne Zebranie w dniu 27.10.2011) I. Postanowienia ogólne STATUT POLSKIEGO TOWARZYSTWA RELATYWISTYCZNEGO (ze zmianami uchwalonymi przez Walne Zebranie w dniu 27.10.2011) I. Postanowienia ogólne 1 1. Polskie Towarzystwo Relatywistyczne, zwane dalej Stowarzyszeniem,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA XXIX/549/12. z dnia 17 grudnia 2012 roku

UCHWAŁA XXIX/549/12. z dnia 17 grudnia 2012 roku UCHWAŁA XXIX/549/12 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia 17 grudnia 2012 roku w sprawie nadania statutu Wojewódzkiemu Szpitalowi Neuropsychiatrycznemu im. Oskara Bielawskiego w Kościanie. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Delegaci Izby Adwokackiej we Wrocławiu na Krajowy Zjazd Adwokatury - listopad 2007 r.

Delegaci Izby Adwokackiej we Wrocławiu na Krajowy Zjazd Adwokatury - listopad 2007 r. Delegaci Izby Adwokackiej we Wrocławiu na Krajowy Zjazd Adwokatury - listopad 2007 r. Adwokat Jadwiga Banaszewska W 1985 r. wpisana na listę adwokatów ORA we Wrocławiu. W latach 1998 2004 wizytator, w

Bardziej szczegółowo

PROPOZYCJA PROJEKTU PORZĄDKU OBRAD KRAJOWEJ RADY SĄDOWNICTWA. Wg wcześniejszego planu - w dniach 6-9 maja 2014 roku

PROPOZYCJA PROJEKTU PORZĄDKU OBRAD KRAJOWEJ RADY SĄDOWNICTWA. Wg wcześniejszego planu - w dniach 6-9 maja 2014 roku projekt z dnia 29 kwietnia 2014 r. PROPOZYCJA PROJEKTU PORZĄDKU OBRAD KRAJOWEJ RADY SĄDOWNICTWA Wg wcześniejszego planu - w dniach 6-9 maja 2014 roku 1. Przyjęcie Protokołów z posiedzeń KRS : a) Nr 3/2014

Bardziej szczegółowo

STATUT OKRĘGOWEJ IZBY LEKARSKIEJ W PŁOCKU TEKST JEDNOLITY

STATUT OKRĘGOWEJ IZBY LEKARSKIEJ W PŁOCKU TEKST JEDNOLITY Załącznik do uchwały nr 8/2011 [30/OZL/VI/2011] STATUT OKRĘGOWEJ IZBY LEKARSKIEJ W PŁOCKU TEKST JEDNOLITY Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Okręgowa Izba Lekarska w Płocku, zwana dalej Izbą działa na podstawie

Bardziej szczegółowo

STATUT. SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO PSYCHIATRYCZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ im. dr. Stanisława Deresza w Choroszczy

STATUT. SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO PSYCHIATRYCZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ im. dr. Stanisława Deresza w Choroszczy Załącznik do Uchwały Nr XXIX/343/09 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 22.06. 2009 roku STATUT SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO PSYCHIATRYCZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ im. dr. Stanisława Deresza w Choroszczy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY NAUKOWEJ MORSKIEGO INSTYTUTU RYBACKIEGO - PAŃSTWOWEGO INSTYTUTU BADAWCZEGO

REGULAMIN RADY NAUKOWEJ MORSKIEGO INSTYTUTU RYBACKIEGO - PAŃSTWOWEGO INSTYTUTU BADAWCZEGO REGULAMIN RADY NAUKOWEJ MORSKIEGO INSTYTUTU RYBACKIEGO - PAŃSTWOWEGO INSTYTUTU BADAWCZEGO Na podstawie art. 30 ust. 9 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 roku o instytutach badawczych (tekst jednolity Dz. U.

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 20 kwietnia 2012 r. Poz. 147. ZARZĄDZENIE Nr 21/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 19 kwietnia 2012 r.

Warszawa, dnia 20 kwietnia 2012 r. Poz. 147. ZARZĄDZENIE Nr 21/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 19 kwietnia 2012 r. Warszawa, dnia 20 kwietnia 2012 r. Poz. 147 Inspektorat Wojskowej Służby Zdrowia ZARZĄDZENIE Nr 21/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 19 kwietnia 2012 r. w sprawie nadania statutu Wojskowej Specjalistycznej

Bardziej szczegółowo

STATUT OPOLSKIEGO ZWIĄZKU TENISOWEGO w Opolu

STATUT OPOLSKIEGO ZWIĄZKU TENISOWEGO w Opolu STATUT OPOLSKIEGO ZWIĄZKU TENISOWEGO w Opolu I NAZWA, TEREN DZIAŁANIA, SIEDZIBA WŁADZ, CHARAKTER PRAWNY 1 Stowarzyszenie nosi nazwę: Opolski Związek Tenisowy, w skrócie OZT, zwany dalej Związkiem 2 Terenem

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z pracy Ośrodka Doskonalenia Zawodowego Lekarzy i Lekarzy Dentystów Naczelnej Izby Lekarskiej za lata 2010 2013

Sprawozdanie z pracy Ośrodka Doskonalenia Zawodowego Lekarzy i Lekarzy Dentystów Naczelnej Izby Lekarskiej za lata 2010 2013 Sprawozdanie z pracy Ośrodka Doskonalenia Zawodowego Lekarzy i Lekarzy Dentystów Naczelnej Izby Lekarskiej za lata 2010 2013 Ośrodek Doskonalenia Zawodowego Lekarzy i Lekarzy Dentystów Naczelnej Izby Lekarskiej

Bardziej szczegółowo

o zmianie ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej oraz niektórych innych ustaw.

o zmianie ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej oraz niektórych innych ustaw. SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VIII KADENCJA Warszawa, dnia 22 lipca 2014 r. Druk nr 689 MARSZAŁEK SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Pan Bogdan BORUSEWICZ MARSZAŁEK SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Zgodnie

Bardziej szczegółowo

STATUT BIBLIOTEKI ŚLĄSKIEJ W KATOWICACH

STATUT BIBLIOTEKI ŚLĄSKIEJ W KATOWICACH załącznik do uchwały Nr IV/22/23/2012 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 18 czerwca 2012 roku STATUT BIBLIOTEKI ŚLĄSKIEJ W KATOWICACH Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Biblioteka Śląska w Katowicach,

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI LIDER BIZNESU

WOJEWÓDZKI LIDER BIZNESU I. Organizator programu Wyłącznym organizatorem Programu,,Wojewódzki Lider Biznesu jest Regionalna Izba Gospodarcza w Lublinie. II. Cel Programu: Celem Programu jest : -wyłonienie (wyróżnienie) i promocja

Bardziej szczegółowo

STATUT. Stowarzyszenia Krajowe Stowarzyszenie Dyrektorów. Wojewódzkich Ośrodków Ruchu Drogowego " i zwane w dalszej części Stowarzyszeniem.

STATUT. Stowarzyszenia Krajowe Stowarzyszenie Dyrektorów. Wojewódzkich Ośrodków Ruchu Drogowego  i zwane w dalszej części Stowarzyszeniem. tekst jednolity STATUT Stowarzyszenia Krajowe Stowarzyszenie Dyrektorów Wojewódzkich Ośrodków Ruchu Drogowego " i zwane w dalszej części Stowarzyszeniem." Rozdział I : Postanowienia ogólne 1 1. Stowarzyszenie

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 4 lipca 2012 r. Poz. 246. ZARZĄDZENIE Nr 61/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 3 lipca 2012 r.

Warszawa, dnia 4 lipca 2012 r. Poz. 246. ZARZĄDZENIE Nr 61/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 3 lipca 2012 r. Inspektorat Wojskowej Służby Zdrowia Warszawa, dnia 4 lipca 2012 r. Poz. 246 ZARZĄDZENIE Nr 61/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 3 lipca 2012 r. w sprawie nadania statutu Specjalistycznej Przychodni

Bardziej szczegółowo

Śląski Związek Piłki Siatkowej w Katowicach jest Wojewódzkim Związkiem Stowarzyszeń k.f., zwanym dalej w skrócie Związkiem".

Śląski Związek Piłki Siatkowej w Katowicach jest Wojewódzkim Związkiem Stowarzyszeń k.f., zwanym dalej w skrócie Związkiem. STATUT ŚLĄSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI SIATKOWEJ Rozdział 1 Nazwa, teren działania, siedziba władz, charakter prawny 1 Śląski Związek Piłki Siatkowej w Katowicach jest Wojewódzkim Związkiem Stowarzyszeń k.f.,

Bardziej szczegółowo

Raport Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie Ginekologii Onkologicznej za rok 2014..

Raport Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie Ginekologii Onkologicznej za rok 2014.. Grzegorz Panek I Katedra i Klinika Gin.-Poł. WUM Warszawa, Pl.Starynkiewicza 1/3 gmpanek@wp.pl Warszawa, 15.02.2015 Raport Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie Ginekologii Onkologicznej za rok 2014..

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KOMISJI DYSCYPLINARNEJ POMORSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ

REGULAMIN KOMISJI DYSCYPLINARNEJ POMORSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ REGULAMIN KOMISJI DYSCYPLINARNEJ POMORSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ Na podstawie art. 35 1 ust. 9, art. 41-44, art. 49-51, art. 55, art. 57 i art. 68 Statutu Pomorskiego Związku Piłki Nożnej, postanawia

Bardziej szczegółowo