Sprawozdanie z działalności. KOMSJI BIOETYCZNEJ PRZY ŚLĄSKIEJ IZBIE LEKARSKIEJ w Katowicach w VI kadencji

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Sprawozdanie z działalności. KOMSJI BIOETYCZNEJ PRZY ŚLĄSKIEJ IZBIE LEKARSKIEJ w Katowicach w VI kadencji 2009-2013"

Transkrypt

1 Sprawozdanie z działalności KOMSJI BIOETYCZNEJ PRZY ŚLĄSKIEJ IZBIE LEKARSKIEJ w Katowicach w VI kadencji Komisja Bioetyczna przy Śląskiej Izbie Lekarskiej działa na podstawie art. 29 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (tekst jednolity Dz.U. z 2011 r. Nr 277 poz ze zm.) Rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 11 maja 1999r.w sprawie szczegółowych zasad powoływania i finansowania, oraz trybu działania Komisji Bioetycznych (Dz.U.47 poz.480), ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (tekst jednolity Dz.U. z 2008 r. Nr 45 poz. 271 ze zm.), oraz Regulaminu Komisji Bioetycznej przy Śląskiej Izbie Lekarskiej w Katowicach z dnia 25 kwietnia 2009 r. kierując się Zasadami Prawidłowego Prowadzenia Badań Klinicznych GCP- opracowanymi w oparciu o Deklarację Helsińską. W okresie sprawozdawczym Komisja Bioetyczna pracowała w następującym składzie: - przewodniczący - prof. zw. dr hab. n. med. Krystyn Sosada - z-ca przewodniczącego - prof. dr hab. Kazimierz Zgryzek - członkowie - dr n. med. Halina Borgiel-Marek, dr n. med. Jan Cieślicki, śp. dr n. med. Tadeusz Dragan (do 2012 r.), dr n. med. Ewa Grzesiak- Kubica, prof. dr hab. n. med. Antoni Hrycek, prof. dr hab. Andrzej Kiepas, mgr Czesława Brylak-Kozdraś, dr hab. n. med. prof. AWF Cezary Kucio, dr farm. Izabela Majewska, dr hab. n. med. Edyta Machura (od 2011 r.), prof. dr hab. n. med. Władysław Nasiłowski, dr Stanisław Wencelis, ks. mgr Jarosław Wolski, dr hab. n. med. Katarzyna Ziora (do 2010 r.). Funkcjonowanie Komisji Bioetycznej pokrywane było w całości z opłat wnoszonych przez firmy farmaceutyczne sponsorujące większość badań. Na mocy 10 Rozporządzenia MZiOS z dnia 11 maja 1999 r., zgodnie z Uchwałą Nr 29/99 ORL z dnia 1 grudnia 1999 r. za wydanie opinii dotyczącej projektu badawczego pobierano opłatę w wysokości 6.000,- zł. Za ocenę każdego dodatkowego ośrodka biorącego udział w badaniu pobierano dodatkową opłatę w wysokości zł. Ponadto, za wydanie opinii dotyczącej poprawek o charakterze merytorycznym wymagających akceptacji Komisji Bioetycznej pobierano opłatę w wysokości zł. W stosunku do badań zgłaszanych jako tematy rozpraw na stopień doktora nauk medycznych, Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej odstępowało od pobierania opłaty za wydanie opinii. Pobierano jedynie opłatę rejestracyjną w wysokości 7 zł 32gr.

2 2 Czas oczekiwania na rozpatrzenie wniosku przez Komisję nie przekraczał 4-tygodni. Komisja Bioetyczna przy Śląskiej Izbie Lekarskiej, na wniosek sponsora, w większości badań objęła rolę Komisji Centralnej. W związku z tym projekty badawcze były nadzorowane przez koordynatorów krajowych wywodzących się z Śląskiej Izby Lekarskiej. W VI kadencji Komisja Bioetyczna przy Śląskiej Izbie Lekarskiej odbyła 74 posiedzeń. W tym okresie Komisja Bioetyczna zaopiniowała: projektów badawczych; ośrodków i badaczy z całego kraju koordynowanych przez badaczy podległych Komisji Bioetycznej ŚIL; ośrodków i badaczy z całego kraju koordynowanych przez badaczy podległych innym Komisjom Bioetycznym; uzupełnień i poprawek wnoszonych do badań przez głównych badaczy i sponsorujące firmy. W czterech przypadkach, po zapoznaniu się z dokumentacją, Komisja Bioetyczna uznała, że przedstawiony projekt nie jest eksperymentem medycznym i nie wymaga zgody Komisji. W siedmiu przypadkach pozytywna opinia była uwarunkowana wprowadzeniem istotnych zmian do projektu. Po wprowadzeniu poprawek do projektu, Komisja ponownie na kolejnym posiedzeniu oceniła wprowadzone zmiany wydając ostateczną pozytywną uchwałę bezwarunkową. W jednym przypadku projekt badawczy uzyskał negatywną opinię. Od decyzji Komisji Bioetycznej Śląskiej Izby Lekarskiej nie wniesiono żadnego odwołania. W 19 przypadkach na wniosek lekarza-badacza, którego projekt badawczy był tematem rozprawy doktorskiej nie pobrano opłat za wydanie opinii.

3 3 W poszczególnych latach liczba posiedzeń Komisji Bioetycznej oraz liczba opiniowanych projektów badawczych kształtowała się następująco: Rodzaj działania 2009 (od października) (do września) Liczba posiedzeń Komisji Liczba opiniowanych projektów badawczych Liczba opiniowanych ośrodków i badaczy koordynowanych przez badaczy podległych Komisji Bioetycznej ŚIL Liczba opiniowanych ośrodków i badaczy koordynowanych przez badaczy podległych innym Komisjom Bioetycznym Liczba opiniowanych uzupełnień i poprawek Liczba zaopiniowanych projektów badawczych zwolnionych z opłaty Każdy projekt badawczy był oceniany przez recenzenta powołanego ze składu Komisji Bioetycznej. W trakcie realizacji projektów badawczych, kierownicy tematów i przedstawiciele firm sponsorujących zgłaszali do Komisji Bioetycznej zdarzenia niepożądane, które nie wpłynęły na przebieg badań. Działalność Komisji Bioetycznej Śląskiej Izby Lekarskiej zaznaczyła się również w skali ogólnokrajowej, czego wyrazem był udział jej przedstawicieli w ogólnopolskich konferencjach poświęconych problematyce związanej z działalnością komisji bioetycznych w Polsce, zorganizowanych przez Ministerstwo Zdrowia i inne Izby Lekarskie. Przewodniczący Komisji Bioetycznej prof. dr hab. n. med. Krystyn Sosada

4 4 Sprawozdanie z działalności Komisji ds. Emerytów i Rencistów Przez cztery lata działalności Komisji konsekwentnie realizowaliśmy wyznaczone plany, według ustalonego programu Komisji od momentu jej powstania. Działania nasze koncentrowały się jak zawsze wokół pełnego zintegrowania Kol. Kol. Lekarzy Emerytów i Rencistów oraz wokół spraw bieżących: organizacyjnych, socjalno-bytowych i rekreacyjnych. Każdego roku odbywały się według ustalonego przez Komisję harmonogramu spotkania towarzyskie, związane z obchodami świąt Bożego Narodzenia i Wielkiej Nocy, oraz inne okolicznościowe, takie jak: wycieczki krajoznawczo-turystyczne (każdego roku dwie lub trzy, w tym jedna zagraniczna), letnie spotkania przy ognisku połączone ze wspomnieniami lat młodości, lat harcerskich, pod rozgwieżdżonym niebem Beskidów. Wszystkie te spotkania odbywały się z potrzeby bycia razem, w poczuciu sympatii i atencji ze strony Prezesa ŚIL, Okręgowej Rady i Dyrekcji Domu Lekarza w Katowicach. W ostatniej kadencji udało się zrealizować zaproponowany wcześniej przez Komisję projekt Fundacji na Rzecz Domu Lekarza Seniora. Dzięki staraniom Kol. Kol. Lekarzy Seniorów rozpropagowano akcję odpisu 1% podatku wśród wszystkich lekarzy Śląskiej Izby Lekarskiej, a także wśród ich rodzin i znajomych. Dzięki staraniom i zaangażowaniu Prezesa i Okręgowej Rady, w odpowiedzi na propozycję Komisji, udało się pozyskać dodatkowe środki finansowe na utrzymanie Domu Lekarza Seniora. Obecnie w Domu Lekarza Seniora zakwaterowanych jest kilku naszych Kol. Kol. Lekarzy Seniorów. Jednym z owoców działalności Komisji jest powołanie Klubu Lekarza Seniora w Bytomiu. Spotkania klubowe cieszą się powodzeniem wśród lekarzy seniorów. W ramach tych spotkań odbywają się tam prelekcje, pokazy filmów niejednokrotnie wykonanych przez lekarzy Seniorów a także zapraszani są ciekawi goście. Komisja zaproponowała także powołanie Kapituły Odznaczeń dla seniorów zaawansowanych wiekiem. Propozycję tą przyjęto i zrealizowano. Z wielką satysfakcją stwierdzamy, iż udało nam się wyczulić środowisko lekarskie na sytuację bytowo-materialną Lekarzy Seniorów; ponawialiśmy również prośby o reagowanie na ich problemy życiowe, wymagające pomocy środowiska. W związku z kończącą się szóstą kadencją samorządu ŚIL, a także z pełnioną przeze mnie funkcją Przewodniczącej Komisji ds. Emerytów i Rencistów (funkcję Przewodniczącej pełnię od pierwszej kadencji reaktywowanego Samorządu Lekarskiego do chwili obecnej), serdecznie dziękuję za współpracę i życzliwość Prezesowi ŚIL, Okręgowej Radzie Lekarskiej i Pani Dyrektor mgr Wandzie Prasałek wraz z współpracownikami. Szczególnie dziękuję Koleżankom i Kolegom, członkom Komisji, za zaangażowanie, wsparcie i poświęcanie swojego wolnego czasu na rzecz pracy Komisji. Wyrazy szacunku i życzliwości za wybitne zaangażowanie w pracę Komisji składam mojej Zastępczyni, dr Józefie Niemcewicz, która współpracuje ze mną od samego początku. Przewodnicząca Komisji ds. Emerytów i Rencistów ŚIL Irena Utrata

5 5 Sprawozdanie z działalności Komisji ds. Etyki Lekarskiej w VI kadencji ( r.) Komisja działała w składzie: przewodniczący Jan S. Kłopotowski, wiceprzewodniczący Stanisław Wencelis, sekretarz Gabriela Muś, członkowie: Janina Bić Szudak, Joanna Bon Bałazińska, Maria Brzezińska Musioł, Mieczysław Dziedzic, Jacek Gawron, Jan Hliniak, Andrzej Muras, Olga Olechnowicz, Stefan Pojda, Andrzej Postek, Urszula Urbanowicz, Wanda Wenglarzy Kowalczyk i Urszula Zimoń. W czasie VI kadencji odbyło się 30 posiedzeń Komisji na których rozpatrzono 59 spraw, w tym 17 dotyczyło konfliktów między lekarzami, 6 skarg pacjentów na lekarzy, 5 było kierowanych przez Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej w celu wydania opinii, 18 Komisja podjęła z własnej inicjatywy, 13 - kierowane były przez różne instytucje w tym: Narodowy Fundusz Zdrowia, Komisję Etyki Naczelnej Izby Lekarskiej, Rzecznika Praw Pacjenta i inne. W pierwszy roku VI kadencji Izb Lekarskich szczególnie ważnym wydarzeniem było przyjęcie przez XXIX Okręgowy Zjazd Lekarzy w dniu 27 marca 2010 r. Regulaminu Okręgowej Rady Lekarskiej a w nim zakresu zadań Komisji d.s. Etyki Lekarskiej. Należą do nich: 1 działalność w zakresie propagowania i przestrzegania zasad etyki lekarskiej wśród członków Śląskiej Izby Lekarskiej, 2 sprawowanie pieczy nad należytym i sumiennym wykonywaniem zawodu lekarza, 3 działanie na rzecz ochrony zawodu lekarza, a w szczególności występowanie w obronie godności zawodu lekarza, 4 opiniowanie projektów aktów prawnych i opracowywanie projektów uchwał i stanowisk Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach w sprawach dotyczących etyki, 5 prowadzenie spraw zleconych przez Okręgową Radę Lekarską w Katowicach, jej Prezydium i Prezesa. 6 podejmowanie, rozpatrywanie i formułowanie opinii w sytuacjach konfliktowych zaistniałych wśród członków korporacji lekarskiej Śląskiej Izby Lekarskiej - stwarzających problemy w ocenie etycznej, 7 współpraca z Komisją Etyki Naczelnej Rady Lekarskiej oraz Komisjami ds. Etyki Lekarskiej w Okręgowych Radach innych Izb Lekarskich, 8 udzielanie zainteresowanym lekarzom informacji dotyczących zasad wykonywania zawodu i zasad etyki lekarskiej, 9 udział w prowadzeniu doskonalenia zawodowego lekarzy oraz organizowanie konferencji nawiązujących do problematyki etyki lekarskiej, także z udziałem przedstawicieli innych środowisk i zawodów. Komisja Etyki za najważniejszy kierunek swego działania uznawała propagowanie zasad etyki w środowisku lekarskim, co realizowano nie tylko przez rozpatrywanie spraw indywidualnych, ale również przez opracowywanie stanowisk i opinii w sprawach ogólnych dotyczących zachowania się lub postępowania lekarzy w różnych uwarunkowaniach. Stanowiska te były następnie przekazywane do Prezesa Prezydium ORL, niektóre prezentowano na posiedzeniach Okręgowej Rady Lekarskiej a następnie publikowano na łamach Pro Medico. Komisja w sposób szczególnie negatywny oceniła postępowanie delegatów na Zjazdy Lekarzy, którzy nie przybyli na XXIX Okręgowy Zjazd Lekarzy, jak również tych którzy przybyli, ale opuścili Zjazd przed zakończeniem, co w konsekwencji stało się powodem komplikacji formalno organizacyjnych dla Izby Lekarskiej. W sprawie tej Komisja uchwaliła Stanowisko i Apel do lekarzy delegatów. Oba dokumenty uzyskały poparcie Okręgowej Rady Lekarskiej i zostały opublikowania w Pro Medico przed dwoma następnymi Zjazdami. Ciągle kłopotliwym problemem były ogłoszenia zamieszczane w prasie i innych mediach o działalności leczniczej lekarzy, których forma i treść zawierające cechy reklamy, wielokrotnie naruszały zasady określone w Kodeksie Etyki Lekarskiej, art. 14 oraz 89.6 Ustawy o działalności leczniczej i art. 147c Kodeksu Wykroczeń. W 2010 i 2011 r. wobec braku szczegółowych wytycznych przyjęto procedurę zapraszania koleżanek i kolegów prowadzących indywidualne praktyki lekarskie, jak również właścicieli i kierowników niepublicznych zakładów opieki zdrowotnej na spotkania w celu zwrócenia uwagi na popełniane błędy. We wszystkich przypadkach spotkano się ze zrozumieniem, co w efekcie doprowadziło do usunięcia błędów. Jednak problem ten istnieje i znajduje szczególnie drastyczny wyraz w witrynach internetowych. Wszystkie te sprawy z odpowiednimi wnioskami, skierowane zostały do Prezesa ORL w celu podjęcia dalszych działań. Dwie sprawy, również dotyczące naruszenia zasad etyki w ogłoszeniach Komisja opiniowała na prośbę OROZ. Problem ogłaszania działalności i reklamy był przedmiotem głębokiej analizy na kilku posiedzeniach, w jednym z

6 6 udziałem zaproszonego pracownika naukowego Wydziału Socjologii Uniwersytetu Śląskiego oraz Prezesa Jacka Kozakiewicza. W 2013 r. zasady ogłaszania działalności leczniczej opracowane przez Komisję prywatnych praktyk opublikowano w Pro Medico. W zamiarze Komisji Etyki jest dalsze doprecyzowanie tych zasad podczas VII kadencji. Kolejnym problemem dyskutowanym w minionym roku przez Komisję była kwestia tworzenia tzw. szpitalnych komisji etycznych. Koncepcja ta w obecnej chwili jest niedopracowana, brak jest wskazówek organizacyjnych, określonych uwarunkowań formalno - prawnych a przede wszystkim zakresu ich merytorycznych kompetencji. Powoływanie tych komisji, bez sprecyzowania tych uwarunkowań może dać również konsekwencje negatywne, gdyby na przykład stały się jeszcze jednym z narzędzi nacisku w ręku dyrektora szpitala. Wydaje się jednak, że wobec tendencji do tworzenia takich komisji w innych krajach, problem ten stanie się faktem również w Polsce. We wrześniu 2012 r. trzech członków Komisji uczestniczyło w Konferencji zorganizowanej przez Naczelną Radę Lekarską na temat tworzenia w Polsce szpitalnych komisji etycznych. Stanowisko naszej Komisji w tej sprawie zawarte zostało w artykule pt.: Szpitalne Komisje etyczne czy już? wysłanym do druku w Gazecie Lekarskiej. Zgodnie z sugestią Naczelnej Rady Lekarskiej w 2011 r. przeanalizowano szczegółowo temat klauzuli sumienia zarówno w aspekcie praktycznej działalności leczniczej jak również działalności naukowej, szkoleniowej, publikacji własnych doniesień oraz korzystania z publikacji innych autorów. Efektem był artykuł wysłany do Gazety Lekarskiej pt. Rozważania na temat klauzuli sumienia. W maju 2013 r. trzech członków Komisji wzięło udział w zorganizowanej przez Naczelną Radę Lekarską konferencji pt. Klauzula sumienia w praktyce lekarskiej. Z pośród problemów ogólno-etycznych Komisja podjęła temat metod wspomaganej prokreacji, wracający jak bumerang w zależności od potrzeby polityczno propagandowej w debatach poselskich. Mimo tego, że metoda in vitro stosowana jest w Polsce od 32 lat a inne metody sztucznego zapłodnienia od ponad 50 lat, to istniejące przepisy prawne są wysoce niewystarczające. Problematyka ta była niejako naturalną kontynuacją tematu dyskutowanego na wcześniej zorganizowanej przez Komisję ds. etyki lekarskiej - Konferencji pt. Naprotechnologia. Po zamieszczeniu w PRO MEDICO zaproszenia wszystkich lekarzy do dyskusji na te tematy, skierowano do opublikowania artykuł p.t. O potrzebie świadomej dyskusji na temat technik medycznego wspomagania rozrodu w ujęciu różnych światopoglądów. Temat ten nie wywołał jednak dyskusji. Jedynie w maju 2013 r. do Śląskiej Izby Lekarskiej wpłynął List otwarty Oddziału Śląskiego Katolickiego Stowarzyszenia Lekarzy Polskich domagającego się całkowitego prawnego zakazu stosowania metody in vitro. W związku z wydaniem przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów niesprawiedliwej decyzji, krzywdzącej Naczelną Radę Lekarską za opublikowanie poglądu na temat tzw. leków homeopatycznych, Komisja opracowała do opublikowania w Gazecie Lekarskiej pogłębione Stanowisko w tej sprawie, które przekazane zostało do ewentualnej akceptacji Okręgowej Rady Lekarskiej a następnie przesłanie go do Gazety Lekarskiej. Od 2010r. zamieszczane są w prasie ogłoszenia o działalności na terenie województwa śląskiego początkowo jednego a następnie trzech tzw. uzdrowicieli z Filipin. Z inicjatywy Komisji, Izba Lekarska zgodnie z prawem zgłosiła te fakty do prokuratury, która skierowała sprawę do sądu. Na skutek błędów proceduralnych sąd zwrócił sprawę do prokuratury. Dalszy przebieg sprawy ma być monitorowany przez Dział Prawny Śląskiej Izby Lekarskiej. W 2013 r. Komisja przekazała przewodniczącemu Okręgowej Rady Lekarskiej informację o pojawieniu się powtarzanych systematycznie ogłoszeń prasowych o działalności uzdrowiciela energoterapeuty oraz informacji o niedorzecznych efektach jego zabiegów. Bulwersującym tematem były zdarzenia mające miejsce w jednym ze śląskich szpitali psychiatrycznych, które stały się powodem do wydania przez Komisję odpowiednich Stanowisk. Pierwsze dotyczyło działalności szpitalnego rzecznika praw pacjenta, który nie tylko, że przekraczał swoje kompetencje, to nawet dopuścił się pomówienia lekarza o zamierzone działania na szkodę zdrowia pacjenta. W sprawie tej Komisja wysoko oceniając postawę etyczną i całą działalność, wydała Poręczenie na rzecz obrony pomawianego lekarza. W drugiej sprawie sąd cywilny uznał winnymi czworo lekarzy, zarzucając im skłonienie pacjentów przebywających latami w tym szpitalu do darowizn na rzecz szpitala w celu poprawienia drastyczne niewłaściwych warunków sanitarno lokalowych w których musieli żyć. Dodatkowym aspektem tej sprawy jest fakt ukarania tych lekarzy również przez Okręgowy Sad Lekarski - pomimo wyrażenia zrozumienia, że działali oni w dobrej wierze i dla dobra pacjentów. W związku z ustawowym obowiązkiem posiadania na użytek szpitali i innych jednostek leczniczych własnych kodeksów etycznych, będących raczej zbiorem zasad etycznych obowiązujących wszystkich pracowników tych placówek Komisja po szczegółowym przeanalizowaniu tego warunku, wystąpiła z propozycją udzielenia pomocy przy ich tworzeniu. Odpowiednie Stanowisko w formie ogłoszenia zostało opublikowane w Pro Medico.

7 7 Poza zasygnalizowanymi powyżej sprawami, wszystkie inne również kończono przyjęciem odnośnych Stanowisk. Spośród ważniejszych kilka zasługuje na wymienienie: Stanowisko w sprawie nowych form działania w przypadkach zgonów członków Śląskiej Izby Lekarskiej; Stanowisko w sprawie ujawniania się i podejmowania akcji ratunkowej przez lekarza na urlopie, w każdym przypadku zaistnienia podejrzenia o potrzebie udzielenia nagłej pomocy. Ponieważ dodatkowym aspektem tej sprawy, występującym w innych krajach jest wytaczanie lekarzom udzielającym przygodnej pomocy procesów cywilnych, z intencją przypisania im winy za ewentualne niepowodzenia prowadzonej przez nich akcji ratunkowej, problem ten został szeroko omówiony w artykule kol. Gabrieli Muś opublikowanym w Pro Medico p.t. Ujawnianie się i podejmowanie akcji ratunkowej przez lekarza poza godzinami pracy / praktyki / służby. Stanowisko ( dla OROZ ) w sprawie lekarza posła w związku z jego publicznym działaniem zmierzającym do ustanowienia prawnego zakazu stosowania metody zapłodnienia pozaustrojowego in vitro; Stanowisko w sprawie wyroku Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w sprawie lek. Ryszarda Frankowicza przeciwko Polsce. (Dotyczącego art. 52 Kodeksu Etyki Lekarskiej). Odpowiednią notatkę autorstwa Jana Kłopotowskiego p.t. Przemyślenia na kanwie wyroku Europejskiego Trybunału Praw Człowieka skierowano do Pro Medico; Stanowisko w sprawie lekarza mobingowanego przez pracodawcę m.in. z powodu sprzeciwiania się używaniu do zabiegów wadliwej aparatury, Udzielono porady odnośnie sposobu obrony przed sądem cywilnym. Wyrażono gotowość wydania pisemnej opinii, na ewentualną prośbę sądu; Stanowisko wydane na prośbę przewodniczącego Komisji Etyki Naczelnej Izby Lekarskiej w bardzo nagłośnionej w mediach sprawie, dotyczącej działalności leczniczej oraz naruszenia klauzuli zaufania przez wybitnego specjalistę, wobec którego podjęte zostały przez Ministra Zdrowia drastyczne decyzje dyscyplinarne; Stanowisko w sprawie lekarzy oskarżanych o przewinienia zawodowe mające swoje źródła w wadach systemu ochrony zdrowia; Stanowisko (dla OROZ) w sprawie wątpliwości dotyczących realizacji obowiązku stwierdzania zgonu. Ważne znaczenie dla Komisji ma fakt stałego kontaktu z Prezesem Okręgowej Rady Lekarskiej Jackiem Kozakiewiczem oraz z Komisją Etyki Naczelnej Rady Lekarskiej, której aktywnym członkiem jest przewodniczący Jan Kłopotowski. Członkowie Komisji Etyki w każdym roku brali udział w Sympozjach p.t.: Dylematy etyczne w praktyce lekarskiej, które są stałą częścią Krajowych Zjazdów Internistów w Warszawie. W 2010 r. Gabriela Muś, Stanisław Wencelis i Jan Kłopotowski w ramach III Ogólnopolskiego Zjazdu Toksykologów Polskich w Jaworzu wzięli udział w Konferencji Okrągłego Stołu na temat: Leczenie wbrew woli i inne problemy medyczno prawne związane z leczeniem chorych zatrutych i uzależnionych od środków farmakologicznych. W październiku 2010 r. aż 10 członków Komisji uczestniczyło w Konferencji Bioetycznej p.t. Etyczne aspekty decyzji medycznych, zorganizowanej przez Wydział Filozofii Collegium Medium Uniwersytetu Jagiellońskiego, na której swoje referaty wygłosili: Gabriela Muś p.t. Zbędna terapia wybrane aspekty społeczne i etyczne oraz Stefan Pojda p.t. Pacjent lekarz rzecznik odpowiedzialności zawodowej; zarzuty, skargi i wnioski. W październiku 2012 r. członkowie Komisji uczestniczyli w Konferencji p.t.: Etyczne aspekty zarządzania w służbie zdrowia, zorganizowanej przez Collegium Medium UJ, natomiast w 2013 r. : w kwietniu w Konferencji Zorganizowanej przez Okręgową Radę Lekarską w Opolu na temat: Dylematy etyczno moralne w praktyce lekarskiej i lekarsko dentystycznej, a w maju w dwóch konferencjach zorganizowanych w Warszawie przez Naczelną Radę Lekarską. pierwszej p.t. Przejrzystość w relacjach środowiska medycznego z przemysłem i drugiej p.t. Klauzula sumienia w praktyce lekarskiej. W kwietniu 2012 r. 9 członków Komisji wzięło udział w V Sympozjum p.t. Dylematy etyczne w praktyce lekarskiej, które jest stałą częścią Krajowych Zjazdów Internistów w Warszawie. We wrześniu trzech członków uczestniczyło w Konferencji zorganizowanej przez Naczelną Radę Lekarską na temat tworzenia w Polsce szpitalnych komisji etycznych. Stanowisko Kursów z Bioetyki i Etyki dla absolwentów Uniwersytetu Medycznego w Katowicach (Gabriela Muś, Urszula Urbanowicz, Jan Kłopotowski). Przewodniczący Komisji d.s. Etyki Lekarskiej był stałym członkiem utworzonego przez Prezesa Jacka Kozakiewicza, Forum Dyskusyjnego będącego organem doradczym w trudnych sprawach jakie pojawiały się w czasie trwania kadencji. W świetle zachodzących przemian społeczno ekonomicznych coraz częściej w praktyce lekarskiej etos misji zastępowany jest przez etos business`u wobec którego milkną zasady etyki. Zarówno w Ustawie o izbach lekarskich jak i w Kodeksie Etyki Lekarskiej znajdujemy wielokrotnie zobowiązania do przestrzegania zasad etyki i deontologii lekarskiej, przestrzegania praw pacjenta oraz dbania o godność zawodu lekarskiego. Mamy instancje dyscyplinujące i zapisy określające tryb karania i wielkość kary za przewinienia etyczno zawodowe. Niestety nie ma jednak zapisu wskazującego jakie ciało izbowe ma prawo i obowiązek podejmowania działań edukacyjnych w zakresie etyki.

8 8 Nadal celem priorytetowym Komisji jest uzyskanie akceptacji dla programu działania, który pozwoliłby na głębsze i bardziej aktywne kształtowanie zachowań etycznych lekarzy. W tym celu na jednym z posiedzeń przeprowadzono dyskusję z udziałem Prezesa ORL Jacka Kozakiewicza, Mediatora Zygfryda Wawrzynka, Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej Tadeusza Urbana oraz przewodniczącego Zespołu Prawnego Krystiana Niczpana. Podstawę do takiej działalności daje art. 6 Zakresu zadań Komisji, będącego załącznikiem do Regulaminu Okręgowej Rady Lekarskiej przyjętego przez XXIX Okręgowy Zjazd Lekarzy w dniu 27 marca 2010 r. Przeszkodę formalną stanowi brak odpowiedniej delegacji w Ustawie o izbach lekarskich. Przewodniczący Komisji Jan S. Kłopotowski Sprawozdanie z działalności Komisji Finansowej VI Kadencji Komisja Finansowa obradowała w składzie: Przewodniczący: Jan Cieślicki Członkowie: Jacek Czapla, Paweł Gucze, Maciej Hamankiewicz, Leszek Jagodziński, Wojciech Marquardt, Józef Niegłos, Urszula Płazak, w 2012 roku do składu dołączyła Anna Glińska. Komisja ściśle współpracowała z Okręgową Komisja Rewizyjną w zakresie projektu budżetów, analizy realizacji budżetu, dokonała pozytywnej oceny wykonania budżetu w latach tj Opiniowała propozycje Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej dotyczące przesunięć w budżecie. W VI Kadencji Komisja Finansowa szczególną uwagę skupiła na: - zagospodarowaniu Domu Lekarza Seniora, - ogrodzeniu Domu Lekarza Seniora, - utworzeniu Fundacji Domu Lekarza Seniora, - ustaleniu warunków udzielenia pożyczki Warszawskiej Izbie Lekarskiej, - utworzeniu dodatkowych miejsc parkingowych w otoczeniu Domu Lekarza, - projekcie i wyborze wykonawcy miejsc parkingowych w otoczeniu Domu Lekarza, - wymianie windy w Domu Lekarza, - kształceniu lekarzy - nagrody dla wyróżniających się, - realizacji Uchwały ORL związanej z nagrodami dla specjalistów, - założenia prowadzenia szkoleń dla lekarzy i lekarzy dentystów ze środków unijnych, - intensyfikacji prowadzonego przez Izbę kształcenia podyplomowego lekarzy i sposobu pozyskiwania środków finansowych na ten cel,

9 9 - na problemie zwiększenia się kosztów działalności Okręgowego Sądu Lekarskiego i Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej związanych ze zmianą zadań powierzonych tym organom w Ustawie o Izbach Lekarskich, - prowadzenie polityki finansowej, która pozwoli Izbie, w różnych formach zwrócić lekarzom pieniądze pochodzące ze składek, - kwestia abolicji odsetkowej dla lekarzy, którzy uregulują zaległości w opłacaniu składek, -wydatki związane z prowadzoną działalnością gospodarczą - kwestie podjęcia zdecydowanych kroków administracyjnych, zgodnych z dotychczasowymi Uchwałami ORL, - wydatków na środki trwałe, remonty i zadania inwestycyjne. Przewodniczący Komisji Finansowej uczestniczył w pracach Komisji rozpatrujących oferty na zlecenia wykonane przez podmioty, a także na bieżąco doradzał Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w zakresie podejmowanych decyzji, rodzących skutki finansowe. W pracach Komisji Finansowej, na zaproszenie Przewodniczącego uczestniczyli: Prezes Okręgowej Rady Lekarskiej Jacek Kozakiewicz, Skarbnik Okręgowej Rady Lekarskiej Jerzy Rdes, Dyrektor Biura Śląskiej Izby Lekarskiej Wanda Galwas-Prasałek, Główny Księgowy Śląskiej Izby Lekarskiej Róża Wróbel. Przewodniczący Komisji Finansowej Jan Cieślicki Sprawozdanie kadencyjne Komisji Historycznej Komisja Historyczna powstała 9 marca 2011 roku, z inicjatywy Pana Prezesa Jacka Kozakiewicza. Komisja Historyczna działa w składzie: Przewodnicząca: lek. med. Danuta Korniak Członkowie: Dr n. med. Krzysztof Brożek, dr n. med. Jerzy Dosiak, prof. dr hab. n. med. Jan Grzesik, mgr Lesław Jóźków, dr n. med. Emilian Kocot, prof. dr hab. n. med. Kazimierz Marek, lek. stom. Stanisław Mysiak, prof. dr hab. n. med. Stefan Pojda, dr n. med. Elżbieta Seferowicz, dr n. med. Iwona Świętochowska, dr n. med. Zygfryd Wawrzynek, prof. dr hab. n. med. Tadeusz Wencel, dr n. med. Anna Wojciechowska-Wieja.

10 10 W 2012 roku powołano w skład komisji lek. med. Cezarego Lewandowskiego oraz dr n. med. Ryszarda Wąsika natomiast w 2013 roku dr n. med. Norberta Prudla. Komisja zebrała się w czasie trwania kadencji siedem razy. Członkowie Komisji Historycznej wraz z członkami Prezydium ORL w dniu 19 czerwca 2011 roku uczestniczyli w uroczystości odsłonięcia i poświęcenia tablicy upamiętniającej profesorów zamordowanych przez hitlerowców 4 lipca 1941 roku we Lwowie, uroczystość odbyła się w Krypcie Katedry Chrystusa Króla w Katowicach. W związku z tą uroczystością ŚIL wspólnie z krakowskim oddziałem Towarzystwa Miłośników Lwowa, wydała wspomnienia wybitnego lekarza i humanisty, prof. Tadeusza Ceypka, naocznego świadka okresu II wojny światowej we Lwowie. Książka ta między innymi została rozpropagowana wśród uczestników uroczystości w katowickiej Katedrze. I Tom Biblioteki Historycznej Śląskiej Izby Lekarskiej został przyjęty z wielką aprobatą i wzruszeniem nie tylko wśród naszych lekarzy ale również wśród lekarzy - członków innych izb lekarskich w związku z tym dokonano dodruku tejże publikacji. Członkowie Komisji Historycznej uczestniczyli również w obchodach Jubileuszu XX - lecia Stowarzyszenia Lekarzy Polskich we Lwowie i Międzynarodowej Konferencji Naukowej w dniach września 2011r., oraz w V Polsko-Niemieckim Sympozjum Przeszłość zrozumieć Przyszłość kształtować, które odbyło się w dniu 7 października 2011r, w Książu. Komisja Historyczna podjęła inicjatywę utrwalenia i zachowania w pamięci bohaterskiego udziału w Powstaniu Warszawskim Koleżanek i Kolegów Lekarzy, członków Śląskiej Izby Lekarskiej. Komisja wprowadziła do kalendarza posiedzeń cykliczny moduł multimedialny zatytułowany ABC Historii Medycyny, gdzie poprzez prezentacje przedstawiane są sylwetki lekarzy oraz lekarzy dentystów. Komisja Historyczna Śląskiej Izby Lekarskiej była jednym z inicjatorów Archiwum Telewizyjnego Dziedzictwo Hippokratesa. Komisja partycypowała w kosztach wydawniczych publikacji min. Niezwykła więź Kresów Wschodnich i Zachodnich wydanej przez UŚ w Katowicach, pod wspólną redakcją Krystyny Heskiej-Kwaśniewicz, Alicji Ratusznej i Ewy Żurawskiej. Członkowie komisji uczestniczyli również w zorganizowanej przez Towarzystwo Miłośników Lwowa w Katowicach, Uniwersytet Śląski, Duszpasterstwo Akademickie, Duszpasterstwo Akademickie w Katowicach, uroczystej Mszy św. w krypcie Katedry Chrystusa Króla w Katowicach w intencji Profesorów Lwowskich oraz w promocji książki Niezwykła Więź Kresów Wschodnich i Zachodnich. Wpływ Lwowian na rozwój nauki i kultury na Górnym Śląsku po 1945 roku oraz w promocji książki Kaźń Profesorów Lwowskich. Wzgórza Wuleckie 1941 przygotowana przez IPN Oddział we Wrocławiu. W czerwcu 2012r., Przewodnicząca Komisji wzięła udział w otwarciu Muzeum Chirurgii Sali Operacyjnej w Śląskim Szpitalu Reumatologicznym w Ustroniu. Przewodnicząca Komisji Historycznej Danuta Korniak

11 11 SPRAWOZDANIE z działalności Komisji Informacyjnej w VI kadencji w latach Komisja Informacyjna Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach realizowała swoje cele i zadania poprzez comiesięczne wydawanie pisma informacyjnego Pro Medico. W całej VI kadencji ukazały się w sumie 44 numery, (w tym w lutym 2012 roku wydanie specjalne wyłącznie internetowe), które zawierały bieżące informacje na temat prac Okręgowej Rady Lekarskiej oraz komisji problemowych ORL. Pismo Pro Medico udostępniało również swoje łamy dla wszelkich informacji spływających z delegatur Śląskiej Izby Lekarskiej oraz materiałom nadsyłanym przez Koleżanki i Kolegów lekarzy. Przewodniczący komisji w drugiej połowie 2011 roku został członkiem zespołu powołanego w celu wyłonienia firmy zewnętrznej przygotowującej skład i druk naszego pisma. Na początku 2012 roku zespół wyłonił firmę zewnętrzną, która od numeru 190 (lutowo/marcowego) wykonuje skład pisma Pro Medico. Zespół zaaprobował także nową szatę graficzną pisma oraz okładkę, które to zmiany zostały wprowadzone również od numeru lutowo/marcowego z 2012 roku. W lutym 2013 roku wydany został 200 numer pisma Pro Medico, które pod tą nazwą ukazuje się od 1994 roku. Z tej okazji w porządku obrad Okręgowej Rady Lekarskiej zebranej 6 lutego 2013 roku w Domu Lekarza w Katowicach, znalazła się uroczysta część związana z Jubileuszem 200-go numeru pisma Pro Medico. W spotkaniu uczestniczyli goście, wśród których znaleźli się m.in. dr Mieczysław Szatanek prezes ORL w Warszawie, wraz z małżonką, dr Krzysztof Makuch wiceprezes ORL w Warszawie, mec. Jerzy Pinior wicedziekan Okręgowej Rady Adwokackiej, dr Piotr Brukiewicz prezes Rady Śląskiej Izby Aptekarskiej, dr Jerzy Dosiak przewodniczący Zarządu Oddziału i członek Prezydium Zarządu Głównego PTL oraz przedstawiciele Prezydiów i Okręgowych Rad Lekarskich wszystkich kadencji. Gośćmi specjalnymi uroczystości byli twórcy Medicusa Biuletynu Informacyjnego Okręgowej Izby Lekarskiej w Katowicach, wydawanego w latach : dr Andrzej Szulc redaktor naczelny oraz dr Danuta Korniak członek zespołu redakcyjnego. W trakcie spotkania redaktor naczelny Pro Medico dr Żywisław Mendel wraz z prezesem ORL, Jackiem Kozakiewiczem wręczyli specjalne wyróżnienia przyznane przez Redakcję lekarzom, którzy współpracują z pismem oraz na jego łamach publikują swoje teksty. Gratulacje laureatom złożył także prezes NRL, Maciej Hamankiewicz. Wśród nagrodzonych znaleźli się: dr Zygfryd Zyga Wawrzynek, prof. Władysław Nasiłowski ( Adalbertus ), dr Krzysztof Brożek, dr Beata Wróbel, dr Mieczysław Dziedzic, dr Krystyna Faltus, dr Tadeusz Urban, dr Ryszard Szozda, prof. Eugeniusz J. Kucharz, prof. Wojciech Pluskiewicz, dr Urszula Wilczek, dr Damian Kawecki, dr Wojciech Bednarski, prof. Szczepan Łukasiewicz, dr Eugeniusz Czubak. Przewodniczący Komisji Informacyjnej Żywisław Mendel Sprawozdanie z działalności Komisji ds. Konkursów w VI kadencji Komisja ds. Konkursów przy Okręgowej Radzie Lekarskiej w Katowicach działała pod przewodnictwem dr Janusza Heydy.

12 12 W kadencji 2009 (od XI) do 2013 (do IX) Komisja wytypowała: - 79 przewodniczących komisji konkursowych na stanowiska ordynatorskie z ramienia ORL (2009-8, , , , ); przedstawicieli do komisji konkursowych na stanowiska ordynatorskie z ramienia ORL, w tym również ordynatorów przedstawicieli do komisji konkursowych z wykazów Konsultantów Wojewódzkich, przesłanych na prośbę Komisji ds. Konkursów ( , , , , ); - 24 przedstawicieli do komisji konkursowych na stanowiska kierownicze (2009-1, , , , ); - 8 przedstawicieli do komisji konkursowych na stanowiska kierowników oddziałów Szpitalnych (2011-4, ,); - 4 przewodniczących do komisji konkursowych na stanowiska ordynatorskie na prośbę ORL w Bielsku-Białej i Częstochowie (2012-3, ); - 9 przedstawicieli do komisji konkursowych na stanowiska ordynatorskie na prośbę ORL w Bielsku-Białej i Częstochowie (2010-2, , ). Komisja ds. Konkursów - w porozumieniu z przewodniczącymi delegatur - typowała również przedstawicieli do komisji konkursowych na stanowiska naczelnych, oddziałowych oraz przełożonych pielęgniarek, łącznie na 300 oddziałów ( , , , , ) 147 przedstawicieli ( , , , , ) w celu przeprowadzenia konkursów na wyżej wymienione stanowiska. W ciągu VI kadencji ogółem w siedzibie Śląskiej Izby Lekarskiej przeprowadzono 76 postępowań konkursowych na stanowiska ordynatorskie ( , , , , ). W 8 przypadkach Komisja Konkursowa wydała opinię o wskazanym przez dyrektora szpitala kandydacie - w związku z brakiem kontrkandydatów (2010-2, , , ). W jednym przypadku (2010 r.) wpłynął wniosek o stwierdzenie nieważności postępowania konkursowego dyrekcja Szpitala wniosek odrzuciła. W jednym przypadku (2010 r.) nie rozstrzygnięto postępowania konkursowego - Komisja Konkursowa nie wyłoniła zwycięzcy. W roku 2011 zorganizowano spotkanie z konsultantami wojewódzkimi i przewodniczącymi specjalistycznych towarzystw lekarskich którego celem była analiza rozwiązań prawnych dotyczących zasad wyboru osoby kierującej oddziałem szpitalnym, zawartych w Ustawie o działalności leczniczej. W wyniku tego spotkania przyjęto stanowisko, aby przy wyborze osoby kierującej oddziałem powoływać komisje konkursowe z udziałem przedstawiciela właściwego

13 13 towarzystwa naukowego, konsultanta wojewódzkiego z danej dziedziny medycyny i osoby wskazanej przez izbę lekarską. Zgłoszono uwagi do projektu Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie przeprowadzania konkursu na niektóre stanowiska kierownicze w podmiocie leczniczym. Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie sposobu przeprowadzania konkursu na niektóre stanowiska kierownicze w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą (opublikowane w roku 2012) sposób istotny wprowadziło zmiany w sposobie, składzie oraz trybie i warunkach powoływania i odwoływania komisji konkursowych. Przewodniczący Komisji ds. Konkursów Janusz Heyda SPRAWO ZDANIE z działalności Komisji ds. Kształcenia Podyplomowego za okres Akces do pracy w Komisji złożyło 21 osób, spośród członków Komisji wyłoniono prezydium w składzie: Halina Borgiel-Marek Przewodnicząca Komisji, Janusz Michalak V-ce Przewodniczący Aleksandra Sommerlik-Biernat Sekretarz W pracach Komisji uczestniczyli: Dorota Cybulska, Łukasz Firkowski, Jacek Gawron, Jacek Kocot, Bogdan Marek, Jan Miczek, Anna Nasiek-Palka, Marek Potempa, Jerzy Rdes, Mirosława Rogal, Iwona Rogala-Poborska, Tomasz Romańczyk, Dariusz Skaba, Jacek Sowa, Alina Stępnik-Mardzyńska, Anna Wąsek, Mariusz Włusek, Jacek Zeckei. W okresie sprawozdawczym odbyło się 35 posiedzeń Komisji w tym 5 zebrań wyjazdowych oraz 5 posiedzeń Zespołu ds. Staży Podyplomowych. Liczba uczestników na zebraniach przekraczała 50%, co zapewniało statutową możliwość podejmowania decyzji.

14 14 Przedstawiciele Komisji byli uczestnikami spotkań i posiedzeń Komisji Kształcenia Naczelnej Rady Lekarskiej, wielokrotnie brali udział w postępowaniu kwalifikacyjnym dopuszczającym do rozpoczęcia specjalizacji. Podczas pierwszych posiedzeń głównym zadaniem Komisji było wyznaczenie przedstawicieli Okręgowej Rady Lekarskiej, rekomendowanych do uczestnictwa w pracach komisji egzaminacyjnych, zespołach ekspertów oraz do komisji nadzorujących przebieg Lekarskiego i Lekarsko-Dentystycznego Egzaminu Państwowego. W omawianym okresie rozpatrzono 1295 podań lekarzy i lekarzy dentystów na staż podyplomowy z czego do poszczególnych jednostek skierowano 1038 lekarzy i 253 lekarzy dentystów. Cyklicznie co roku opiniowano kandydatury koordynatorów staży podyplomowych. Na potrzeby lekarzy stażystów, celem zrealizowania przez nich programu stażu podyplomowego zorganizowano szkolenia z zakresu prawa medycznego, orzecznictwa lekarskiego i bioetyki. Wielokrotnie spotykano się z przedstawicielami Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego celem rozwiązania bieżących problemów związanych z realizacją staży podyplomowych. Efektem współpracy Zespołu ds. Staży Podyplomowych i Wydziału Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego jest na bieżąco aktualizowana lista jednostek uprawnionych do prowadzenie staży podyplomowych lekarzy i lekarzy dentystów. Na mocy uchwały Okręgowej Rady Lekarskiej nr 13/2010 z dnia 3 marca 2010 r. dotyczącej nagrody dla lekarzy i lekarzy dentystów, którzy tytuł specjalisty w dziedzinie podstawowej KKP opracowała regulamin i rozpatrywała wnioski o nagrodę, którą do tej pory przyznano 816 lekarzom i lekarzom dentystom. Współorganizowano uroczyste spotkania, podczas których przy udziale kierowników specjalizacji, konsultantów wojewódzkich i przewodniczących towarzystw medycznych lekarze i lekarze dentyści odebrali z rąk Prezesa ORL listy gratulacyjne. Wyrazy podziękowania za wkład wniesiony w kierowaniu szkoleniem specjalizacyjnym skierowano również do kierowników specjalizacji. Do zdań Komisji należało również opiniowanie i rozpatrywanie wniosków lekarzy ubiegających się o skierowanie na przeszkolenie w związku z ponad pięcioletnią przerwą w wykonywaniu zawodu. W VI kadencji rozpatrzono 11 podań lekarzy, których skierowano na przeszkolenie w wymiarze adekwatnym do długości przerwy w wykonywaniu zawodu oraz uzyskanych kwalifikacji. Pozytywnie zaopiniowano 10 wniosków o akceptację przebytego przeszkolenia.

15 15 W VI kadencji zakończył się drugi okres rozliczeniowy dotyczący realizacji rozporządzenia MZ w sprawie dopełnienia obowiązku doskonalenia zawodowego lekarzy i lekarzy dentystów, przypadający na listopad Członkowie Komisji zaopiniowali w sumie 569 wniosków lekarzy i lekarzy dentystów, którzy rozliczyli się z obowiązku doskonalenia zawodowego za drugi okres rozliczeniowy i 254, którzy rozliczyli pierwszy okres. Przyznano również 11 pożyczek z funduszu kształcenia na łączną kwotę zł W czasie czteroletniej kadencji Komisja zorganizowała 175 kursów i konferencji. Wzięło w nich udział lekarzy i lekarzy dentystów, umożliwiając im zdobycie 1059 punktów edukacyjnych. Po raz pierwszy udało się zorganizować kurs praktyczny USG, który cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem. W stały harmonogram wpisały się kursy z zakresu resuscytacji krążeniowo-oddechowej, a wśród nich kurs z zakresu resuscytacji noworodków i niemowląt, który został przygotowany jako odpowiedź na potrzeby lekarzy w związku z wprowadzeniem nowych przepisów. Do stałych cyklicznych szkoleń wpisano Śląską Wiosnę Internistyczną, będąca spotkaniem interdyscyplinarnym, a także konferencję Zimowe Spotkania ze Stomatologią. Komisja, mając nadzór merytoryczny nad Ośrodkiem Kształcenia ŚIL, włączyła się w realizację kursów do specjalizacji (Zdrowie Publiczne, kursy atestacyjne z interny i pediatrii, kurs wprowadzający z pediatrii) Komisja stale stara się wychodzić naprzeciw oczekiwaniom środowiska lekarskiego. W tym celu uruchomiona została strona korespondencyjna z lekarzami, gdzie mogą oni zgłaszać propozycje kursów, które wielokrotnie włączono w ofertę szkoleniową. W bieżącej kadencji wprowadzono do realizacji cykl kursów z zakresu umiejętności społecznych i interpersonalnych. Ofertę szkoleniową w tym zakresie skierowano również do szpitali działających na obszarze ŚIL. W pierwszym półroczu 2013 roku zorganizowano dziesięć takich szkoleń wyjazdowych, odbywających się na terenie szpitali i jest to nadal kontynuowane. W trosce o wygodę uczestników szkoleń, nasza komisja podjęła decyzję o zmodernizowaniu sali konferencyjnej na niskim parterze. Udało nam się ją wyposażyć w klimatyzację oraz nowoczesny system multimedialny Członkowie Komisji na bieżąco weryfikowali i opiniowali wnioski o potwierdzenie spełnienia warunków do prowadzenia kształcenia wpływające do izby. Składamy podziękowania wszystkim członkom, którzy aktywnie włączyli się w prace Komisji. Przewodnicząca Komisji Kształcenia Halina Borgiel-Marek Sprawozdanie

16 16 z działalności komisji ds. kultury w VI kadencji / / Komisja działa w składzie: Przewodniczący: Grzegorz Góral V-ce przewodniczący Stanisław Mysiak Członkowie: Stefan August, Wojciech Bednarski, Krystyna Bojanowska, Eugeniusz Depta, Krystyna Faltus, Magdalena Gawron-Kiszka, Maciej Hamankiewicz, Jadwiga Iwańska, Elżbieta Janowska-Drong, Krzysztof Jarczok, Jacek Kocot, Jacek Kozakiewicz, Jan Kłopotowski, Lidia Netczuk, Jacek Olender, Jerzy Pabis, Urszula Płazak, Norbert Prudel, Artur Przybyłowski, Krystyna Skupień, Elżbieta Stańkowska, Bibiana Sobczyk-Rosak, Bogumiła Żołędziowska-Galas. Komisja spotkała się 29 razy. Spotkania odbywały się cyklicznie raz w miesiącu. Członkowie Komisji aktywnie działali na różnych płaszczyznach związanych z kulturą i sztuką: w dziedzinie literatury: - zredagowano i wydano drugi Almanach Komisji Kultury, - wydano zbiór wspomnień o profesorach Śląskiej Akademii Medycznej autorstwa kolegi Stefana Augusta, - wydano tomik poetycki pt. "Zrozumiałem" autorstwa kolegi Eugeniusz Depty i inne jego publikacje między innymi fraszki, - koledzy literaci członkowie komisji brali aktywny udział w pracach Unii Polskich Pisarzy Lekarzy oraz prezentowali swoją twórczość w licznych konkursach, wieczorach autorskich i koncertach organizowanych w Domu Lekarza. w dziedzinie fotografii: - zorganizowano dwa Ogólnopolskie Konkursy Fotograficzne "Okiem Eskulapa" cieszące się dużym zainteresowaniem kolegów lekarzy z całej Polski oraz wysokim poziomem artystycznym co podkreślali członkowie jury profesjonaliści z dziedziny fotografii. - członkowie komisji zostali laureatami wielu ogólnopolskich konkursów fotograficznych - zorganizowano kurs fotografii dla lekarzy w Wysowej /2012/ w dziedzinie malarstwa i plastyki: - zorganizowano wystawy malarstwa i rzeźby z okazji Okręgowych Zjazdów Lekarskich i wyjazdowych posiedzeń organizowanych przez Śląską Izbę Lekarską, - zorganizowano Kurs Ceramiki Artystycznej dla lekarzy w Szczyrku /2013/ - koledzy plastycy brali aktywny udział w ogólnopolskich plenerach i wystawach malarstwa dla lekarzy a także wystawach artystycznych na terenie Śląska, w dziedzinie muzyki: - zespół muzykujących lekarzy koncertował podczas imprez organizowanych w Domu Lekarza, - szczególnym uznaniem cieszyły się koncerty "Pro Memoria" poświęcone pamięci zmarłych Koleżanek i Kolegów, koncerty Świąteczno-Noworoczne, oraz tradycyjnie Koncerty w Wojewódzkim Szpitalu Rehabilitacyjnym w Zakopanem. - zabezpieczono oprawę muzyczną wielu sympozjów i konferencji naukowych, spotkań wigilijnych oraz innych okolicznościowych,

17 17 - zorganizowano dwukrotnie Ogólnopolskie Koncerty Chórów i Orkiestr Lekarskich w których każdorazowo wystąpiło ponad 100 Koleżanek i Kolegów z całego kraju. (2011 i 2013). Koncerty te zarejestrowano na płytach DVD. Na szczególną uwagę zasługuje działalność chóru Cames złożonego z członków naszej Izby, którzy doskonalili swój warsztat muzyczny w trakcie cotygodniowych prób, wyjazdowych warsztatów muzycznych także ogólnopolskich. Chór koncertował w trakcie Okręgowych Zjazdów Lekarskich ŚlL, uroczystości kościelnych między innymi poświęconych zmarłym kolegom czy festiwalach Ave Maria. Działalność chóru zaowocowała nagraniem płyty z kolędami z udziałem chórów lekarskich z całej Polski. Koledzy z grupy muzykujących lekarzy nagrali płyty z repertuarem starych przebojów -koleżanka Lidia Netczuk, operetkowym -koleżanka Elżbieta Janowska Drong, a także płytę autorską -kolega Grzegorz Góral. Aktywność członków komisji na forum ogólnopolskim wyróżniona została przez Przewodniczącego Komisji Kultury, Sportu i Rekreacji Naczelnej Izby Lekarskiej kolegę Jacka Tętnowskiego. Przewodniczący Komisji Grzegorz Góral Sprawozdanie z działalności Komisji Legislacyjnej Działalność Komisji Legislacyjnej Okręgowej Rady Lekarskiej VI kadencji samorządu lekarskiego polegała na bieżącej analizie licznych projektów aktów prawnych dotyczących wykonywania zawodu lekarza: staży podyplomowych, specjalizacji, kształcenia ustawicznego oraz innych przepisów prawa dotyczących w sposób szczególny zagadnień ochrony zdrowia. W roku 2010 odbyło się zebranie organizacyjne Komisji Legislacyjnej, na którym przyjęto zasadę doraźnego zwoływania posiedzeń celem przygotowania opinii w sprawie nadsyłanych przez inicjatorów procesu legislacyjnego, najczęściej z dużym opóźnieniem, projektów nowych przepisów. Pierwszoplanowym zadaniem Komisji jest stała i ścisła współpraca z Komisją Legislacyjną Naczelnej Rady Lekarskiej skąd napływają do zaopiniowania projekty ustaw, rozporządzeń i przepisów niższego rzędu. W czasie kadencji odbyło się 20 posiedzeń Komisji NRL, na których omawiano przepisy o działalności gospodarczej lekarzy, obowiązujące warunki lokalowe i sprzętowe gabinetów, rozwiązania prawne o przejmowaniu przez samorząd dokumentacji pacjentów po zmarłych lekarzach, stanowisko w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia lekarzy, zakładów anatomii patologicznej, na temat prawa atomowego. Analizowano m.in. ustawy o rzeczniku praw pacjenta, projekty rozporządzeń ministerstwa w sprawie wykazu świadczeń zdrowotnych stwarzających podwyższone ryzyko, szczegółowych wymagań pomieszczeń i urządzeń podmiotu wykonującego działalność leczniczą, utworzenia Rejestru Ostrych Zespołów Wieńcowych, o ochronie genomu ludzkiego, odpowiedzialności zawodowej lekarzy powołanych do czynności biegłych sądowych i innych aktów prawnych. Z uwagi na krótkie, kilkudniowe terminy, opinie te były przekazywane bezpośrednio do NRL po doraźnej wymianie poglądów i opinii członków naszej Komisji. Istotnym wkładem było przekazanie, wypracowanych przez Komisję Etyki Śląskiej Izby Lekarskiej, zasad dotyczących reklamy i ogłaszania się przez lekarzy w środkach masowego przekazu. W roku 2011 działalność w głównej mierze polegała na opiniowaniu nowych projektów aktów prawnych dotyczących wykonywania zawodu lekarza, w tym tzw. pakietu ustaw zdrowotnych przygotowanych przez Ministerstwo Zdrowia, a w szczególności ustawy o działalności leczniczej i tzw. ustawy refundacyjnej. Szczególne zaangażowanie dotyczyło ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych, a także zarządzenia Ministra Zdrowia. Tej sprawie

18 18 było poświęcone posiedzenie NRL zorganizowane w Łodzi, na którym podjęto decyzje o kontynuacji akcji protestacyjnej związanej z praktycznym wdrożeniem tych przepisów na niższym poziomie legislacyjnym. W ostatnim okresie nadal trwają prace Komisji nad nowelizacją ustawy o izbach lekarskich, gdyż proponowane i pożądane przez samorząd lekarski zmiany, nie znalazły odzwierciedlenia w obowiązującej obecnie ustawie uchwalonej w 2009 roku. W wyniku życzliwej współpracy z Biurem Prawnym Śląskiej Izby Lekarskiej uzyskiwano niezbędne materiały, akty prawne i opinie prawne pomocne w bieżącej działalności Komisji, np. na temat zgodności z przepisami regulaminów konkursów ofert i przetargów ogłaszanych przez szpitale. Współpracując z Rzecznikiem Praw Lekarzy, wielokrotnie udzielano zainteresowanym lekarzom informacji dotyczących przepisów z zakresu prawa pracy, wykonywania zawodu i zasad korzystania z drogi prawnej w przypadku konfliktów z pracodawcą. Rozwijano także współpracę z innymi organami samorządu i Rzecznikiem Odpowiedzialności Zawodowej w ramach Forum Dyskusyjnego. Szczególną wartość ma udział członków Komisji w posiedzeniach Komisji ds. Etyki Lekarskiej ORL. Komisja Legislacyjna nawiązała współpracę z Państwową Inspekcją Pracy, w ramach której odbyło się szereg spotkań roboczych poprzedzających Konferencję na temat: Czas pracy lekarzy różne formy zatrudnienia, przybliżającą lekarzom prawne aspekty wymiaru czasu pracy, okresów rozliczeniowych, klauzuli opt-out, dyżurów pod telefonem itp. Wobec zmieniających się warunków wykonywania zawodu lekarza i w celu upowszechnienia nowych przepisów prawa pracy, nawiązano współpracę z Redakcją Pro Medico powołując nową rubrykę pod nazwą Lex medica. Nawiązano także w tym zakresie współpracę z Gazetą Lekarską. Członkowie Komisji Legislacyjnej brali udział w konferencjach poświęconych tematyce prawnej organizowanych przez Naczelną Radę Adwokacką, Rzecznika Ubezpieczonych, Medycynę Praktyczną, Ogólnopolski System Ochrony Zdrowia, Polskie Towarzystwo Prawa Medycznego nt. Działalność wojewódzkich komisji ds. orzekania o zdarzeniach medycznych, w V Sympozjum Towarzystwa Internistów Polskich pt. Dylematy etyczne w praktyce lekarskiej, w konferencji Collegium Medium UJ Etyczne aspekty zarządzania w służbie zdrowia. Kolejną inicjatywą Komisji Legislacyjnej ORL jest organizowanie konferencji Niepożądane zdarzenia medyczne- konsekwencje i skutki prawne dla lekarzy i szpitali obejmującej tematykę obowiązujących aktów prawnych dotyczących działalności i doświadczeń Wojewódzkich Komisji ds. orzekania o zdarzeniach medycznych, zakresu roszczeń w stosunku do podmiotów leczniczych i lekarzy w zależności od formy zatrudnienia oraz obowiązku ubezpieczenia podmiotów leczniczych. Naczelnym zadaniem Komisji Legislacyjnej pozostaje obowiązek informowania środowiska o aktualnym stanie prawnym wykonywania zawodu lekarza. Przewodniczący Komisji Legislacyjnej Mieczysław Dziedzic Sprawozdanie kadencyjne Komisji ds. Polityki Lekowej i Farmakoterapii Okręgowej Rady Śląskiej Izby Lekarskiej za lata W kadencji Okręgowej Rady Śląskiej Izby Lekarskiej członkami Komisji ds. Polityki Lekowej i Farmakoterapii zostali prof. dr hab. med. Stefan M. Pojda (przewodniczący), dr n. med. Jan Kłopotowski (zastępca przewodniczącego), prof. dr hab. Andrzej Plech i dr n. med. Antoni Węgiel. Do Zespołu ds. Polityki Lekowej i Farmakoterapii NIL powołani zostali dr n. med. Jan Kłopotowski (członek) i prof. Stefan M. Pojda (zastępca przewodniczącego, którym jest dr n. med. Krzysztof Kordel z Poznania). Praca członków komisji odbywa się drogą mailową oraz w bezpośredniej dyskusji podczas zebrań w ŚIL. Było ich od 2 do 4 w roku i nadzwyczajne w razie potrzeby. Tematyka dotyczy wszelkich projektów, stanowisk, rozporządzeń MZ, NFZ, innych związanych z polityką lekową i farmakoterapią. W 2010r. obradowaliśmy nad następującymi tematami: 1. Wypracowanie stanowiska na prośbę przewodniczącego Zespołu ds. Polityki Lekowej i Farmakoterapii NIL, dr Krzysztofa Kordela o nadesłanie opinii w ciągu najbliższych 8-10 dni, o dokumentach dot. preparatu Lantus

19 19 (insulina)- po zapoznaniu się z obszerną dokumentacją. Treść stanowiska wypracowanego w Katowicach, przyjęta bez zmian przez NRL. Stanowisko Zespołu ds Polityki Lekowej i Farmakoterapii Naczelnej Rady Lekarskiej w sprawie stosowania insuliny glargine / Lantus Sanofi - Aventis. Naczelna Rada Lekarska wyraża podziękowanie za nadesłanie materiałów dotyczących insuliny - glargine / Lantus Sanofi - Aventis /, w związku z pojawieniem się doniesień dotyczących bezpieczeństwa i skuteczności tego leku. Naczelna Rada Lekarska jest żywotnie zainteresowana w szybkim wyjaśnieniu i oddaleniu podniesionych zarzutów oraz możliwie szerokim udostępnieniu pacjentom chorującym w Polsce na cukrzycę nowej formy insuliny o wielce pożądanych własnościach farmakodynamicznych.w chwili obecnej nie ma jednoznacznych podstaw naukowych do stwierdzenia istotnego związku między stosowaniem insuliny - glargine, a zwiększonym ryzykiem zachorowania na nowotwory. Tym samym Naczelna Rada Lekarska opowiada się za stanowiskiem Rady Konsultacyjnej -Agencji Oceny Tehnologii Medycznych z dnia 29 marca 2010 r. z którego m. in. wynika, że podmiot odpowiedzialny winien za 2 lata przedstawić nową analizę bezpieczeństwa stosowania insuliny glargine. 2. Informacja przewodniczącego o spotkaniu z Konsultantem Wojewódzkim ds. Farmaceutów dr farmacji Izabelą Majewską w dniu 21 kwietnia 2010r., celem nawiązania współpracy z ŚIL. Pomimo 1,5 godz. rozmowy na tak, nie udała się. Farmaceuci nie chcą z nami rozmawiać, nawet mailowo. Wolą poprzez NFZ i media. 3. Zasygnalizowanie problemu Leki za złotówkę. W zasadzie jest to problem farmaceutów i NFZ. 4. Zasygnalizowanie problemu ilości kropli ocznych w buteleczkach i zastosowanych zakraplaczach, jak również niektórych opakowań leków w tabletkach. Istnieje niezgodność między rozporządzeniem o maksymalnej liczbie opakowań w zapisywaniu leków (3 opak./3 miesiące), a chorzy skarżą się, że to wystarcza na 21 do 28 dni.. Oczywiście np. przeciwjaskrowe krople oczne oftensin są sprzedawane w 1 opakowaniu w ilości 5ml. Wiemy, że jest to 100 kropli przy znormalizowanym zakraplaczu. Lek stosuje się 2x/dobę, dwoje oczu tj. 4 krople/ dobę. Dzieląc zawartość opakowania 100 kropli przez 4 otrzymujemy liczbę 25 dni! Albo producent zwiększy zawartość do właściwej ilości, albo zmodyfikuje zakraplacz opakowania. Należy także brać pod uwagę iż czasami pacjentowi 1 kropla może nie trafić do oka. Podobnie jest z niektórymi tabletkami, których w opakowaniu jest np Zajęto stanowisko w sprawie konfliktu lekarza leczącego chorobę nowotworową i NFZ, które zostało wysłane do NIL-u. W odpowiedzi na pismo poruszające sprawę leczenia raka sutka inhibitorami aromatazy, przysłane przez dr med, mam wrażenie, że w sposób świadomy doprowadziła ona do zaistniałej sytuacji, bo: 1/ jesteśmy - mam nadzieję - Państwem prawa, 2/ o gospodarce lekowej decyduje m. in. z upoważnienia Ministerstwa Zdrowia / a więc i rządu / Narodowy Fundusz Zdrowia, 3/ NFZ wskazał na możliwość stosowania inhibitorów aromatazy w ramach Terapeutycznego Programu Zdrowotnego, 4/ dr z tej możliwości nie skorzystała bo "procedura jest bardzo żmudna i.t.d.", 5/ wobec zlekcewarzenia? - nierespektowania? istniejącego prawa dr naraziła się na konsekwencje. Czy zasługuje na obronę? może tak, ale gdybyśmy wszyscy lekarze w Polsce zlekceważyli obowiązujące procedury? na pewno są wśród nich także ułomne- ale co by się wówczas działo? Myślę, że można jedynie, jako okoliczność łagodzącą, szczególnie w odniesieniu do często śmiertelnej choroby i wysoce specjalistycznej placówki leczniczej, wskazać na Kodeks Etyki Lekarskiej, w którym zapisano w art. 6: " Lekarz ma swobodę wyboru w zakresie metod postępowania, które uzna za najskuteczniejsze. Powinien jednak ograniczyć czynności medyczne do rzeczywiście potrzebnych choremu, zgodnie z aktualnym poziomem wiedzy". Art. 11 brzmi "Lekarz winien zabiegać o wykonywanie swego zawodu w warunkach, które zapewniają odpowiednią jakość opieki nad pacjentem" -chyba już bardziej komunikuje się z nieskorzystaniem z Terapeutycznego Programu Zdrowotnego. Łączę wyrazy szacunku Jan S. Kłopotowski (autor stanowiska komisji). 6. Przyjęto wyjaśnienia Ministra Zdrowia w sprawie refundacji leków o powiększaniu w refundacji tańszych leków generycznych, aby zwiększyć pulę dostępnych leków dla pacjentów (kwiecień 2010). 7. Przeanalizowano ostatnie wyniki badań CBOS-u z października 2010r. o stosowaniu leków dostępnych bez recepty w naszym kraju (22str.). Zebrani omówili żywiołowy wzrost liczby leków nabywanych bez recepty,oraz zagrożenia wynikające z tego zjawiska. 8. Ustosunkowano się do wyników badań CBOS-u z listopada 2010r. na temat zachowania i nawyków żywieniowych Polaków (23 str.), które są zgodne z ogólnie panującymi poglądami. 9. Zapoznano się z opinią NIL-u z , na temat rozporządzeń Ministra Zdrowia: a. w sprawie projektu zmiany ustawy o zawodzie lekarza i lekarza-dentysty b. w sprawie pakietu ustaw zdrowotnych c. o zmianie ustawy o prawach pacjenta d. o działalności leczniczej

20 20 e. o refundacji leków 10. Na ostatnim zebraniu omówiono proponowane regulacje, które są przewidziane w tzw. pakiecie ustaw zdrowotnych, które dotyczą stosowania leków, oraz środków spożywczych specjalnego przeznaczenia. Nowe regulacje prawne umożliwią wprowadzanie zmian w wykazie leków refundowanych w formie Obwieszczenia Ministerstwa Zdrowia, a nie jak dotąd w formie Rozporządzenia. Ta zmiana ułatwi proces wprowadzania zmian w wykazie leków refundowanych. Prof. Pojda zaproponował wysłanie propozycji (postulatu) do Zespołu ds. Polityki Lekowej i Farmakoterapii NRL w Warszawie by wpłynęła ona na stanowisko Naczelnej Rady Lekarskiej aby szereg leków stosowanych przewlekle było produkowanych i dostępnych w aptekach w opakowaniach zawierających ilość leku wystarczającą na jego stosowanie przez 1 miesiąc, przy przeciętnym jego dawkowaniu. Dr Kłopotowski podkreślił, że około 90 % suplementów diety jest bezwartościowa np. wielu preparatów zawierających jony Magnezu, a dopłaty do ich ceny obciążają budżet Państwa. Dr Kłopotowski wskazał na konieczność wprowadzenia takich regulacji prawnych by organy Państwa miały wpływ na ustalanie cen leków. Do chwili obecnej producent, hurtownie farmaceutyczne i farmaceuci w aptekach decydują o cenie leku. Proponowana regulacja mogłaby ograniczyć niekontrolowany i nieuzasadniony wzrost cen leków. Ponadto są problemy w leczeniu przewlekle chorych związane z niedostępnością na rynku farmaceutycznym opakowań z dostateczną na miesięczną kurację zawartością leków, np. Amaryl, Diuresin, Azytromycyna, Metformax i inne. W roku 2011 odbyły się 3 spotkania w siedzibie Śląskiej Izby Lekarskiej. Tematyka dotyczyła wszelkich projektów, stanowisk, rozporządzeń MZ, NFZ i innych, np. publikacji prasowych związanych z polityką lekową i farmakoterapią. W minionym roku kalendarzowym, od drugiego kwartału odnotowano minimalne zainteresowanie polityką lekową i farmakoterapią Zespołu ds. Polityki Lekowej i Farmakoterapii Naczelnej Izby Lekarskiej. Nie miało to miejsca podczas kierowania Zespołem ds. Polityki Lekowej i Farmakoterapii NIL, przez śp. Prof. dr Tadeusza Chruściela. Być może przyczyną było olbrzymie zaangażowanie NRL i Rad Okręgowych w obronie przed drastycznymi zmianami w ustawie o pracy lekarzy i farmaceutów, szczególnie w paragrafach dotyczących refundacji leków i ich zapisywaniu na receptach. Lekarze zostali zmuszeni do ogólnopolskiego protestu w formie wstrzymania się od kompletnego zapisywania recept refundowanych, zmuszając władze do zmiany zapisów paragrafu 48. Lista leków refundowanych na rok 2011 miała się ukazać 16 grudnia 2010r. Rzeczywiście wystąpiło dwutygodniowe opóźnienie (30 grudnia 2010), a w praktyce ukazała się na początku stycznia 2011r. Na liście refundacyjnej po raz pierwszy znalazł się preparat stosowany w terapii dzieci z ADHD. Również w 2011r. został wpisany na listę refundacyjną lek stosowany w chorobie afektywnej dwubiegunowej (ChAD), nazywanej też zaburzeniami maniakalno-depresyjnymi. Nadal refundowane będą leki na astmę, przewlekłą obturacyjną chorobę płuc, eozynofilowe zapalenie oskrzeli, chorobę Alzheimera, chorobę i zespół Parkinsona, chorobę Leśniowskiego-Crohna, choroby psychiczne lub upośledzenia umysłowe, ciężką postać przewlekłej obturacyjnej choroby płuc, cukrzycę, gruźlicę, jaskrę, miażdżycę naczyń wieńcowych, mukowiscydozę, osteoporozę, padaczkę, schizofrenię, stwardnienie rozsiane, reumatoidalne zapalenie stawów (dotychczas był dostępny w ramach terapeutycznego programu zdrowotnego), wrzodziejące zapalenie jelita grubego, a także stan po zawale. Na listę leków refundowanych zostały wpisane m.in. pompy insulinowe i ich osprzęt dla osób do 26 roku życia. Dotychczas były finansowane przez NFZ tylko dla chorych do 18 roku życia. Dodano też kolejny krótko działający analog insulinowy. Z listy refundacyjnej usunięto 43 produkty lecznicze, dokonano 23 obniżek ceny oraz 43 podwyżek. W sumie dokonano zmian limitów dla 1198 produktów leczniczych. Zdaniem przewodniczącego sejmowej komisji zdrowia Bolesława Piechy aktualizowanie listy leków refundowanych co trzy miesiące jest wykonalne. Częsta aktualizacja listy jest wymagana przez UE. Ustosunkowanie się do pisma Stowarzyszenia AMD Polska przez NIL, w sprawie zezwolenia na stosowanie leku bez przeprowadzonych badań klinicznych, z równoczesnym wyraźnym sprzeciwem samego producenta leku, firmy La Roche. Chodzi o leczenie wysiękowej postaci, zależnego od wieku zwyrodnienia plamki. Firma La Roche przebadała w tym kierunku Lucentis (ranibizumab), którego ampułka kosztuje ok PLN (4 amp. Rocznie). Tej samej firmy jest produkowany lek przeciwnowotworowy Avastin (bewacizumab), którego ampułka kosztuje ok PLN a lekarze najczęściej dzielą ją na 10 porcji. NFZ na listę zatwierdzonych procedur medycznych wpisał skład chemiczny leku, a nie nazwy preparatów-macugenu i lucentisu, których podanie kosztuje prywatnie 3tys zł i 3,5 tys. zł odpowiednio. Tym samym NFZ sprytnym acz nieodpowiedzialnym posunięciem spowodował, że tak naprawdę w leczeniu AMD zarekomendował używanie avastinu (bevacizumab), który jest fragmentem leku lucentis. W razie wystąpienia powikłań po avastinie odpowiadać będzie lekarz, który podał lek do gałki ocznej.

Internet w medycynie str. 21 PISMO ŚLĄSKIEJ IZBY LEKARSKIEJ W KATOWICACH. Protest lekarzy kalendarium str. 2

Internet w medycynie str. 21 PISMO ŚLĄSKIEJ IZBY LEKARSKIEJ W KATOWICACH. Protest lekarzy kalendarium str. 2 PISMO ŚLĄSKIEJ IZBY LEKARSKIEJ W KATOWICACH luty/marzec 2012 nr 190 ISSN 1232-8693 Internet w medycynie str. 21 Protest lekarzy kalendarium str. 2 Przed XXXI Okręgowym Zjazdem Lekarzy str. 5 O prywatyzacji

Bardziej szczegółowo

Wywiad z Januszem Szymanowskim str. 11-13. 50 lat po dyplomie str. 17-18. Dłutem i pędzlem str. 23

Wywiad z Januszem Szymanowskim str. 11-13. 50 lat po dyplomie str. 17-18. Dłutem i pędzlem str. 23 Wywiad z Januszem Szymanowskim str. 11-13 50 lat po dyplomie str. 17-18 Dłutem i pędzlem str. 23 Na okładce: obraz dr Krystyny Skupień 60 zł za dobę dla lekarza Śląskiej Izby Lekarskiej 80 zł dla pozostałych

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE KADENCYJNE Komisji Stomatologicznej Naczelnej Rady Lekarskiej VI kadencji 2010-2013

SPRAWOZDANIE KADENCYJNE Komisji Stomatologicznej Naczelnej Rady Lekarskiej VI kadencji 2010-2013 Strona1 SPRAWOZDANIE KADENCYJNE Komisji Stomatologicznej Naczelnej Rady Lekarskiej VI kadencji 2010-2013 Zadania i skład Komisji. Komisja Stomatologiczna Naczelnej Rady Lekarskiej (KS NRL) jest wieloproblemową

Bardziej szczegółowo

ISSN 1233 4731. Biuletyn Lekarski. Rok XVI. Styczeń 2005. Numer 86. Okręgowa Warmińsko-Mazurska Izba Lekarska z siedzibą w Olsztynie

ISSN 1233 4731. Biuletyn Lekarski. Rok XVI. Styczeń 2005. Numer 86. Okręgowa Warmińsko-Mazurska Izba Lekarska z siedzibą w Olsztynie ISSN 1233 4731 Biuletyn Lekarski Rok XVI Styczeń 2005 Numer 86 Okręgowa Warmińsko-Mazurska Izba Lekarska z siedzibą w Olsztynie W NUMERZE: Menedżerowie Roku 2004......... 3 I po LEP-ie......................

Bardziej szczegółowo

Wybory 2009 delegaci. Wywiad z Maciejem Hamankiewiczem, Przewodniczącym ORL str. 9-11. Szpitale: Centrum Leczenia Oparzeń str.

Wybory 2009 delegaci. Wywiad z Maciejem Hamankiewiczem, Przewodniczącym ORL str. 9-11. Szpitale: Centrum Leczenia Oparzeń str. Wybory 2009 delegaci str. 2-2 2-6 Wywiad z Maciejem Hamankiewiczem, Przewodniczącym ORL str. 9-11 Szpitale: Centrum Leczenia Oparzeń str. 13-14 Finanse NFZ: Co nas czeka w nowym roku? str. 14-15 60 zł

Bardziej szczegółowo

200 numer Pro Medico

200 numer Pro Medico PISMO ŚLĄSKIEJ IZBY LEKARSKIEJ W KATOWICACH luty 2013 nr 200 ISSN 1232-8693 200 numer Pro Medico Podsumowanie kursów atestacyjnych str. 8 Wykaz nowych specjalistów str. 10 Felieton: Si vis pacem, para

Bardziej szczegółowo

roszczenia pacjenta a postępowanie lekarza

roszczenia pacjenta a postępowanie lekarza Warmińsko-Mazurska Izba Lekarska z siedzibą w Olsztynie ISSN 1233-4731 roszczenia pacjenta a postępowanie lekarza str. 4 nadzwyczajny zjazd lekarzy w warszawie str. 6 siewca gorczycy Felieton str. 14 1

Bardziej szczegółowo

Dobrych Świąt... PISMO ŚLĄSKIEJ IZBY LEKARSKIEJ W KATOWICACH. Rozmowa z Jackiem Kozakiewiczem, prezesem ORL VI kadencji str. 4

Dobrych Świąt... PISMO ŚLĄSKIEJ IZBY LEKARSKIEJ W KATOWICACH. Rozmowa z Jackiem Kozakiewiczem, prezesem ORL VI kadencji str. 4 Pro Medico grudzień 2012 1 PISMO ŚLĄSKIEJ IZBY LEKARSKIEJ W KATOWICACH grudzień 2012 nr 198 ISSN 1232-8693 Dobrych Świąt... Rozmowa z Jackiem Kozakiewiczem, prezesem ORL VI kadencji str. 4 Gratulacje dla

Bardziej szczegółowo

Biuletyn Informacyjny

Biuletyn Informacyjny Biuletyn Informacyjny Nr 2/2013 (40) ISSN 1733-1323 Kwartalnik bezpłatny www.warszawa.oia.org.pl Biuro Izby w Warszawie ul. Długa 16, 00-238 Warszawa tel. 22 635 45 54; 22 831 38 58; fax. 22 635 27 72

Bardziej szczegółowo

W numerze m.in.: KWARTALNIK Nr 3/2008 BIULETYN INFORMACYJNY ISSN 1507-5745

W numerze m.in.: KWARTALNIK Nr 3/2008 BIULETYN INFORMACYJNY ISSN 1507-5745 KWARTALNIK Nr 3/2008 BIULETYN INFORMACYJNY ISSN 1507-5745 Wspomnienia z wakacji... fot. 6 fot. 4 fot. 1 fot. 7 fot. 2 fot. 8 fot. 5 fot. 3 W numerze m.in.: Sprawy Samorządu, Z Naczelnej Rady, Warto przeczytać,

Bardziej szczegółowo

PożyCZka dla PraCoWnikóW służby ZdroWia

PożyCZka dla PraCoWnikóW służby ZdroWia PożyCZka dla PraCoWnikóW służby ZdroWia 19 502 www.aliorbank.pl oferta specjalna rata tylko 22 zł miesięcznie za każdy 1000 zł pożyczki wypłata środków nawet w 1 dzień 0% prowizji do 150 tys. zł bez poręczycieli

Bardziej szczegółowo

NR 2 (108) ISSN 1426-9558 Marzec - kwiecień 2013. jestem pielęgniarką co dzisiaj to oznacza? czy to jeszcze powołanie czy tylko codzienna praca

NR 2 (108) ISSN 1426-9558 Marzec - kwiecień 2013. jestem pielęgniarką co dzisiaj to oznacza? czy to jeszcze powołanie czy tylko codzienna praca NR 2 (108) ISSN 1426-9558 Marzec - kwiecień 2013 jestem pielęgniarką co dzisiaj to oznacza? czy to jeszcze powołanie czy tylko codzienna praca jestem pielęgniarką czy jestem dumna z tego? czy jest to mało

Bardziej szczegółowo

Szanowne Koleżanki i Koledzy

Szanowne Koleżanki i Koledzy w numerze Minister Jan Ryszard Kurylczyk na nadzwyczajnym posiedzeniu Rady...3 Gwiazdkowe posiedzenie Rady...4 Posiedzenie Rady przyjęcie sprawozdań na Zjazd...5 Program edukacyjny na najbliższe miesiące...5

Bardziej szczegółowo

Nr 11 (244) listopad 2010 ISSN 1425-9397 EGZEMPLARZ BEZPŁATNY S Z T A N D A R DOLNOŚLĄSKIEJ IZBY LEKARSKIEJ W WARSZAWIE STR 21

Nr 11 (244) listopad 2010 ISSN 1425-9397 EGZEMPLARZ BEZPŁATNY S Z T A N D A R DOLNOŚLĄSKIEJ IZBY LEKARSKIEJ W WARSZAWIE STR 21 Nr 11 (244) listopad 2010 ISSN 1425-9397 EGZEMPLARZ BEZPŁATNY S Z T A N D A R DOLNOŚLĄSKIEJ IZBY LEKARSKIEJ W WARSZAWIE STR 21 Dolnośląska Izba Lekarska Komisja Etyki oraz Okręgowa Izba Radców Prawnych

Bardziej szczegółowo

Kraków, nr 100, wrzesień październik 2011

Kraków, nr 100, wrzesień październik 2011 Kraków, nr 100, wrzesień październik 2011 To ostatnia szansa na zmiany! Wchodzę do gry! Grażyna GAJ Przewodniczę organizacji międzyzakładowej Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych,

Bardziej szczegółowo

Sprawozdania Organów Krajowej Izby Doradców Podatkowych III kadencji 2010-2014

Sprawozdania Organów Krajowej Izby Doradców Podatkowych III kadencji 2010-2014 V. Sprawozdania Organów Krajowej Izby Doradców Podatkowych III kadencji 2010-2014 Uchwała nr 664/2013 Krajowej Rady Doradców Podatkowych z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności

Bardziej szczegółowo

Biuletyn Lekarski. Okręgowa Warmińsko-Mazurska Izba Lekarska z siedzibą w Olsztynie. Wywiad z przewodniczącym ORL kol. Leszkiem Dudzińskim

Biuletyn Lekarski. Okręgowa Warmińsko-Mazurska Izba Lekarska z siedzibą w Olsztynie. Wywiad z przewodniczącym ORL kol. Leszkiem Dudzińskim ISSN 1233 4731 Biuletyn Lekarski Rok XVII Styczeń 2006 Numer 91 Okręgowa Warmińsko-Mazurska Izba Lekarska z siedzibą w Olsztynie Wywiad z przewodniczącym ORL kol. Leszkiem Dudzińskim Skarbnik przypomina

Bardziej szczegółowo

PANACEUM. Tyle samorządu, ile to możliwe. Uwaga! nr 6 (154) czerwiec 2010. Od redakcji NOWE OBOWIĄZKOWE UBEZPIECZENIE OC LEKARZY I LEKARZY DENTYSTÓW

PANACEUM. Tyle samorządu, ile to możliwe. Uwaga! nr 6 (154) czerwiec 2010. Od redakcji NOWE OBOWIĄZKOWE UBEZPIECZENIE OC LEKARZY I LEKARZY DENTYSTÓW PANACEUM nr 6 (154) czerwiec 2010 Pismo Okręgowej Izby Lekarskiej w Łodzi 93-005 Łódź, ul. Czerwona 3, www.oil.lodz.pl biuro@oil.lodz.pl Wydawca Okręgowa Izba Lekarska w Łodzi Komisja Informacyjno-Wydawnicza

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI NAJWYŻSZEJ IZBY KONTROLI W 2013 ROKU

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI NAJWYŻSZEJ IZBY KONTROLI W 2013 ROKU SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI NAJWYŻSZEJ IZBY KONTROLI W 2013 ROKU W A R S Z A W A 2 0 1 4 PROJEKT II Sprawozdanie z działalności Najwyższej Izby Kontroli w 2013 roku Sprawozdanie z działalności Najwyższej

Bardziej szczegółowo

NR 5. wrzesień-październik rok XVIi (2008) 50 rocznica utworzenia WAM Punkty edukacyjne rozliczanie na finiszu Od kogo, ile i jak

NR 5. wrzesień-październik rok XVIi (2008) 50 rocznica utworzenia WAM Punkty edukacyjne rozliczanie na finiszu Od kogo, ile i jak NR 5 wrzesień-październik rok XVIi (2008) BIULETYN WOJSKOWEJ IZBY LEKARSKIEJ ISSN 1230-493x 50 rocznica utworzenia WAM Punkty edukacyjne rozliczanie na finiszu Od kogo, ile i jak Zdrowie nasze MIĘDZYNARODOWA

Bardziej szczegółowo

BIULETYN INFORMACYJNY

BIULETYN INFORMACYJNY BIULETYN INFORMACYJNY ISSN 1234-0049 Biuletyn informacyjny wydawany przez Okręgową Radę Pielęgniarek i Położnych w Częstochowie 100-lecie Szpitala Chirurgicznego im. Ludwika Rydygiera w Częstochowie. Nagrody

Bardziej szczegółowo

MOIM ZDANIEM ZJAZD KRAJOWY PRAWO WOKÓŁ ZAWODU KONFERENCJE OGŁOSZENIA

MOIM ZDANIEM ZJAZD KRAJOWY PRAWO WOKÓŁ ZAWODU KONFERENCJE OGŁOSZENIA MOIM ZDANIEM Czas na zmiany... 1 ZJAZD KRAJOWY VI Krajowy Zjazd Pielęgniarek i Położnych sprawozdanie... 2-3 NACZELNA RADA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH Pierwsze posiedzenie NRPiP VI kadencji... 4-5 Okręgowa

Bardziej szczegółowo

S P I S T R E Â C I I N Y N I E R B U D O W N I C T W A SAMORZĄD ZAWODOWY RYNEK PO GODZINACH P O L S K A I Z B A BUDOWNICTWA

S P I S T R E Â C I I N Y N I E R B U D O W N I C T W A SAMORZĄD ZAWODOWY RYNEK PO GODZINACH P O L S K A I Z B A BUDOWNICTWA SAMORZĄD ZAWODOWY S P I S T R E Â C I 2 Sprawozdania Krajowej Rady, Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej, Krajowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej, Krajowego Sądu Dyscyplinarnego na IV Krajowy Zjazd

Bardziej szczegółowo

ISSN 1730 1149 2015 5 (252) MIESIĘCZNIK OKRĘGOWEJ IZBY LEKARSKIEJ W GDAŃSKU EGZEMPLARZ BEZPŁATNY. www.pml.viamedica.pl

ISSN 1730 1149 2015 5 (252) MIESIĘCZNIK OKRĘGOWEJ IZBY LEKARSKIEJ W GDAŃSKU EGZEMPLARZ BEZPŁATNY. www.pml.viamedica.pl ISSN 1730 1149 2015 5 (252) MIESIĘCZNIK OKRĘGOWEJ IZBY LEKARSKIEJ W GDAŃSKU EGZEMPLARZ BEZPŁATNY www.pml.viamedica.pl Od Redakcji Niewątpliwe najważniejszym wydarzeniem ostatnich tygodni był kolejny Zjazd

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 29 września 2014 r. Poz. 837 KOMUNIKAT PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA. z dnia 14 lipca 2014 r.

Warszawa, dnia 29 września 2014 r. Poz. 837 KOMUNIKAT PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA. z dnia 14 lipca 2014 r. MONITOR POLSKI DZIENNIK URZĘDOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 29 września 214 r. Poz. 837 KOMUNIKAT PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA z dnia 14 lipca 214 r. w sprawie ogłoszenia sprawozdania

Bardziej szczegółowo

BIULETYN INFORMACYJNY

BIULETYN INFORMACYJNY Czasopismo bezpłatne BIULETYN INFORMACYJNY Miesięcznik Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu Rehabilitacja nowe otwarcie Remont niewykorzystanego budynku

Bardziej szczegółowo

Zdrowie ma przyjść z ustawą? 06/07. ROZMOWA O ZDROWIU: Być pielęgniarką to ogromne wyzwanie dr Grażyna Rogala-Pawelczyk PISMO IZB LEKARSKICH

Zdrowie ma przyjść z ustawą? 06/07. ROZMOWA O ZDROWIU: Być pielęgniarką to ogromne wyzwanie dr Grażyna Rogala-Pawelczyk PISMO IZB LEKARSKICH ROZMOWA O ZDROWIU: Być pielęgniarką to ogromne wyzwanie dr Grażyna Rogala-Pawelczyk EGZEMPLARZ BEZPŁATNY ISSN 0867-2164 06/07 2015 PISMO IZB LEKARSKICH Zdrowie ma przyjść z ustawą? 23 Samorząd Spotkanie

Bardziej szczegółowo

KATALOG WYDAWNICZY OCHRONY ZDROWIA. Pobierz bezpłatny e-book Szczegóły w środku

KATALOG WYDAWNICZY OCHRONY ZDROWIA. Pobierz bezpłatny e-book Szczegóły w środku KATALOG WYDAWNICZY OCHRONY ZDROWIA Pobierz bezpłatny e-book Szczegóły w środku 1 Spis treści Najbliżej Ciebie, gdziekolwiek jesteś ponad 4000 publikacji dotyczących prawa, ochrony zdrowia, finansów i biznesu

Bardziej szczegółowo

Sprawozdania. Polskiego Towarzystwa. z działalności Oddziałów. Ekonomicznego w latach 2010 2015

Sprawozdania. Polskiego Towarzystwa. z działalności Oddziałów. Ekonomicznego w latach 2010 2015 Sprawozdania z działalności Oddziałów Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w latach 2010 2015 SPRAWOZDANIA Z DZIAŁALNOŚCI ODDZIAŁÓW POLSKIEGO TOWARZYSTWA EKONOMICZNEGO W LATACH 2010 2015 SPIS TREŚCI Oddział

Bardziej szczegółowo

Szanse na unijne dotacje

Szanse na unijne dotacje ROZMOWA O ZDROWIU: Na marginesie priorytetów Anna Lella EGZEMPLARZ BEZPŁATNY ISSN 0867-2164 10 2013 P I S M O I Z B L E K A R S K I C H Szanse na unijne dotacje Wybory samorządowe Korespondencyjnie e-doktor

Bardziej szczegółowo