Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na Dostawę sprzętu teleinformatycznego dla Komendy Miejskiej PSP w Łodzi

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na Dostawę sprzętu teleinformatycznego dla Komendy Miejskiej PSP w Łodzi"

Transkrypt

1 Zamawiający: Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi ul. Zgierska Łódź Znak sprawy MK Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na Dostawę sprzętu teleinformatycznego dla Komendy Miejskiej PSP w Łodzi Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nie przekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013r., poz. 907 z późn. zm.). Zatwierdził: KOMENDANT MIEJSKI PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ st. bryg. mgr inż. Andrzej Wyciszkiewicz Łódź, 23 lipca 2014 r.

2 SPIS TREŚCI I. Informacje ogólne II. Opis przedmiotu zamówienia III. Termin wykonania zamówienia IV. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków V. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu VI. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami VII. Wymagania dotyczące wadium VIII. Termin związania ofertą IX. Opis sposobu przygotowania ofert X. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert XI. Opis sposobu obliczenia ceny XII. Opis kryteriów i sposobu oceny ofert XIII. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy XIV. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy XV. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego XVI. Pouczenie o środkach ochrony prawnej XVII. Inne istotne postanowienia MK str. 2

3 I. Informacje ogólne Nazwa i adres Zamawiającego: Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi Adres: Łódź, ul. Zgierska 47 tel , fax NIP: REGON: strona internetowa: Konto: Getin Noble Bank S.A. nr Ilekroć mowa w niniejszym dokumencie o: - SIWZ należy przez to rozumieć niniejszą Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia, - PZP należy przez to rozumieć ustawę z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.). II. Opis przedmiotu zamówienia 1. Określenie przedmiotu zamówienia. Przedmiotem zamówienia jest dostawa niżej wymienionego sprzętu: a) zegar czasu rzeczywistego 1 szt., b) wyświetlacz do zegara 4 szt. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): Urządzenia komputerowe Różny sprzęt komputerowy Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik Nr 1 do SIWZ 1. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu urządzenia fabrycznie nowe, wolne od wad i praw osób trzecich, wraz z certyfikatami, licencjami, deklaracjami zgodności CE, kartami gwarancyjnymi oraz instrukcjami w języku polskim. 2. Na przedmiot zamówienia Wykonawca udzieli Zamawiającemu min. 24 miesięcznej gwarancji. 3. Miejsce realizacji zamówienia: Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi, , ul. Zgierska 47. III. Termin wykonania zamówienia: do 30 dni od dnia podpisania umowy. IV. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków 1. W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału, określone w art.22 ust.1 PZP, dotyczące: a) Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania. Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełniania tego warunku. Wykonawca potwierdza spełnianie warunku poprzez złożenie oświadczenia zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do SIWZ. b) Posiadania wiedzy i doświadczenia: Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełniania tego warunku. Wykonawca potwierdza spełnianie warunku poprzez złożenie oświadczenia zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do SIWZ. MK str. 3

4 c) Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia: Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełniania tego warunku. Wykonawca potwierdza spełnianie warunku poprzez złożenie oświadczenia zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do SIWZ. d) Sytuacji ekonomicznej i finansowej: Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełniania tego warunku. Wykonawca potwierdza spełnianie warunku poprzez złożenie oświadczenia zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do SIWZ. 2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunek udziału w postępowaniu dotyczący braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 PZP. 3. Wykonawca zobowiązany jest wykazać spełnianie warunków, o których mowa w rozdziale IV SIWZ, poprzez złożenie oświadczeń oraz przedłożenie dokumentów wskazanych w rozdziale V SIWZ. 4. Ocena spełniania warunków wymaganych od Wykonawców zostanie dokonana wg formuły spełnia/nie spełnia. 5. Niewykazanie przez Wykonawcę spełnienia chociażby jednego warunku skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania. 6. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, każdy z warunków określonych w rozdziale IV pkt. 1 winien spełniać co najmniej jeden z tych Wykonawców albo wszyscy ci Wykonawcy wspólnie. 7. Warunek określony w rozdziale IV pkt. 2 powinien spełniać każdy z Wykonawców samodzielnie. V. Wykaz oświadczeń lub dokumentów jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1.1. W celu oceny spełniania przez Wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 PZP Zamawiający żąda załączenia następujących dokumentów: a) oświadczenia Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust 1 pkt 1-4 PZP zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do SIWZ; 1.2. Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada pisemne zobowiązanie innych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia. 2. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 PZP, Zamawiający żąda dokumentów: a) oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia, zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do SIWZ, b) aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji, ani nie ogłoszono upadłości wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. MK str. 4

5 Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się w/w dokumentu/ów zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem wystawionym nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 3. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących przedłożonego dokumentu. 4. Dokumenty są składane w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. 5. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku innych podmiotów, na zasobach których Wykonawca polega na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio Wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub te podmioty. 6. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości. 7. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art.24 ust.2 pkt 5 PZP, Zamawiający żąda: a) listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art.24 ust.2 pkt 5 PZP, albo informację o tym, że nie należy do grupy kapitałowej zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do SIWZ. Jeżeli Wykonawcy należą do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2007 r. Nr 50, poz.331, z późn. zm.) nie mogą złożyć odrębnych ofert, chyba, że wykażą, iż istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zachwiania uczciwej konkurencji pomiędzy Wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 8. W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego: Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań. 9. Dodatkowe wymagania odnoszące się do Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia (nie dotyczy podwykonawców): a) Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia muszą ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia i podpisania umowy. Dokument ustanawiający pełnomocnika należy złożyć wraz z ofertą. b) do oferty muszą zostać dołączone dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu dotyczące wszystkich Wykonawców ubiegających się wspólnie o zamówienie, wymienione w rozdziale V pkt 2 SIWZ, c) wszyscy partnerzy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia będą ponosić solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy zgodnie z jej postanowieniami, d) przed podpisaniem umowy Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia muszą przekazać Zamawiającemu kopię poświadczoną za zgodność z oryginałem umowy regulującej współpracę tych Wykonawców, e) przy ocenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, wielkości stanowiące o spełnieniu warunków będą zsumowane. MK str. 5

6 VI. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami: 1. Sposób porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami: a) zgodnie z art.9 ust.1 PZP postępowanie o udzielenie zamówienia, z zastrzeżeniem wyjątków określonych w PZP, prowadzi się z zachowaniem formy pisemnej, b) zgodnie z art.9 ust.2 PZP postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się w języku polskim, c) w postępowaniu o udzielenie zamówienia Zamawiający i Wykonawcy porozumiewają się pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną wg zasad określonych w rozdziale VI ppkt. 2, d) w postępowaniu o udzielenie zamówienia zgodnie z PZP Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej Zamawiającego SIWZ, ogłoszenia, zmianę treści SIWZ, treść zapytań wraz z wyjaśnieniami treści SIWZ, informację o przedłużeniu terminu składania ofert, informację o wyborze najkorzystniejszej oferty, itp. 2. Przekazywanie oświadczeń lub dokumentów: a) w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują: pisemnie na adres podany w rozdziale I SIWZ, faksem lub drogą elektroniczną. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje faksem lub drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca nie żąda potwierdzenia otrzymania powyższych dokumentów przyjmuje się że zostały one przekazane a potwierdzeniem przekazania jest funkcja raportu (wydruk z faksu lub poczty ). b) w postępowaniu o udzielenie zamówienia, składane na wezwanie Zamawiającego na podstawie art.26 ust.3 PZP oświadczenia lub dokumenty, o których mowa w art.25 ust.1 PZP i pełnomocnictwa Wykonawcy przekazują Zamawiającemu pisemnie w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. c) w postępowaniu o udzielenie zamówienia zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 października 2010 r. w sprawie protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (Dz. U. z 2010 r. Nr 223, poz. 1458) Zamawiający udostępnia protokół lub załączniki do protokołu na wniosek. Udostępnienie protokołu lub załączników może nastąpić poprzez wgląd w miejscu wyznaczonym przez Zamawiającego, przesłanie kopii pocztą, faksem lub drogą elektroniczną, zgodnie z wyborem wnioskodawcy wskazanym we wniosku. 3. Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami: - Rafał Kowalski , - Monika Littmann VII. Wymagania dotyczące wadium Zamawiający nie wymaga od Wykonawców wniesienia wadium. VIII. Termin związania ofertą 1. Wykonawcy będą związani ofertą przez okres 30 dni, od terminu składania ofert, o którym mowa w rozdziale X pkt. 1 SIWZ. 2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert i dla obliczenia go, uwzględnia się ten dzień. 3. Przed upływem terminu związania ofertą, Wykonawca może samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego przedłużyć termin związania ofertą, z tym, że Zamawiający może tylko raz, co najmniej 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o MK str. 6

7 wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres nie dłuższy jednak niż 60 dni. 4. Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium, a jeżeli nie będzie to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. 5. Jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane będzie po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium dotyczy jedynie Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. IX. Opis sposobu przygotowania ofert 1. Oferta musi być sporządzona zgodnie z wymogami SIWZ oraz PZP. Oferta powinna być sporządzona w 1 egzemplarzu w formie pisemnej, zgodnie z formularzem oferty, stanowiącym Załącznik Nr 5 do SIWZ. Zamawiający dopuszcza złożenie załączników opracowanych przez Wykonawcę pod warunkiem, że będą one zgodne, co do treści z załączonymi formularzami. Oferta winna być sporządzona w języku polskim i napisana na maszynie do pisania, komputerowo lub ręcznie długopisem albo nieścieralnym atramentem. Oferta wraz z załącznikami musi być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy zgodnie z zasadami reprezentacji wskazanymi we właściwym rejestrze (lub np. w ewidencji działalności gospodarczej). Podpisy złożone przez Wykonawcę w formularzu oferty oraz w załącznikach zawartych w SIWZ, powinny być opatrzone pieczęcią imienną lub zapisane w sposób czytelny imieniem i nazwiskiem. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę. Dodatkowo do oferty składanej wspólnie przez Wykonawców, powinno zostać załączone pełnomocnictwo dla osoby upoważnionej do ich reprezentowania w trakcie postępowania. 2. Zaleca się, aby oferta była zszyta lub spięta, np. bindowana. 3. Dokumenty składające się na ofertę muszą być złożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. 4. Oferta powinna zawierać: - formularz oferty (sporządzony wg Załącznika Nr 5 do SIWZ), - wypełniony Załącznik Nr 1 do SIWZ, - dokumenty wymienione w rozdziale V, - dokument lub pełnomocnictwo, z których wynika uprawnienie osoby (osób) do składania oświadczeń woli i reprezentowania Wykonawcy, jeżeli prawo to nie wynika z rejestru. 5. Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa Wykonawcy, powinny zostać przekazane w taki sposób, by Zamawiający mógł jednoznacznie określić zakres informacji objętych tajemnicą. Brak stosownego zastrzeżenia będzie traktowany jako jednoznaczny ze zgodą na włączenie całości przekazanych dokumentów i danych do dokumentacji postępowania oraz ich ujawnienie na zasadach określonych w PZP. 6. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty własne związane z przygotowaniem i złożeniem oferty, niezależnie od wyniku postępowania. Zamawiający w żadnym przypadku nie odpowiada za koszty poniesione przez Wykonawców w związku z przygotowaniem i złożeniem oferty. Wykonawcy zobowiązują się nie podnosić jakichkolwiek roszczeń z tego tytułu względem Zamawiającego, z zastrzeżeniem art. 93 ust. 4 PZP. 7. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie, zapieczętowanej w sposób gwarantujący zachowanie poufności jej treści oraz zabezpieczającej jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert. Na kopercie należy podać nazwę i adres Wykonawcy, by umożliwić zwrot nie otwartej oferty, w przypadku dostarczenia jej Zamawiającemu, po terminie. Ofertę należy opisać według poniższego wzoru: MK str. 7

8 OFERTA na Dostawę sprzętu teleinformatycznego Nie otwierać przed terminem r. r., godz X. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert: 1. Oferty należy składać w sekretariacie Zamawiającego: Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi, Łódź, ul. Zgierska 47, pok. 201, w nieprzekraczalnym terminie do dnia r. do godz Godziny pracy sekretariatu: od poniedziałku do piątku Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane i zostaną zwrócone bez otwierania. Oferty przesłane faksem nie będą rozpatrywane. 3. Publiczne otwarcie ofert nastąpi w dniu r., o godz , w siedzibie Zamawiającego, sala konferencyjna. 4. Informacje ogłoszone w trakcie publicznego otwarcia ofert zostaną udostępnione Wykonawcom na ich wniosek. XI. Opis sposobu obliczenia ceny: 1. Kalkulacja ceny winna być wykonana w złotych polskich z uwzględnieniem wszelkich czynników cenotwórczych w tym podatków, ceł, opłat przewidzianych prawem jakie Wykonawca będzie musiał ponieść w celu wykonania zamówienia. 2. Cenę należy obliczyć w sposób wskazany w Formularzu oferty (Załącznik Nr 5 do SIWZ). 3. W celu porównania cen ofert Zamawiający brać będzie pod uwagę całkowity koszt jaki będzie musiał ponieść na zrealizowanie zamówienia tj. cenę brutto. Ceny netto, podatek VAT oraz ceny brutto muszą być wyliczone w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku (zasada zaokrąglania: poniżej 5 należy końcówkę pominąć, równą 5 i większą należy zaokrąglić w górę). XII. Opis kryteriów i sposobu oceny ofert 1. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami i ich znaczeniem: - cena oferty (brutto) waga 100% 2. Maksymalna liczba punktów jaką może uzyskać oferta za parametr cena wynosi 100. Otrzymaną liczbę punktów Zamawiający obliczy według wzoru: Cena najkorzystniejsza (najniższa cena oferty brutto w postępowaniu)/cena oferowana (cena oferty brutto ocenianej oferty) x 100 pkt. = liczba punktów uzyskana przez daną ofertę. 3. Za najkorzystniejszą uznana zostanie oferta nie podlegająca odrzuceniu, odpowiadająca wszystkim wymaganiom określonym w SIWZ oraz uzyska największą, łączną ilość punktów w kryterium cena. XIII. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy: 1. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w PZP oraz niniejszej SIWZ i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria wyboru. 2. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający jednocześnie zawiadomi Wykonawców, którzy złożyli oferty, o: a) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej wyboru oraz nazwy (firmy), albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację, b) Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne, MK str. 8

9 c) Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne, d) terminie, określonym zgodnie z art. 94 ust 1 lub 2 PZP, po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta. 3. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający zamieści informacje określone w art. 92 ust. 1 PZP (informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty) na własnej stronie internetowej oraz w siedzibie na tablicy ogłoszeń. 4. Zawarcie umowy a) Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego, z zastrzeżeniem art. 183 PZP, w terminie określonym w art. 94 PZP. b) jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba że zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania, o których mowa w art. 93 ust 1 PZP. c) niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego Zamawiający zamieści ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w Biuletynie Zamówień Publicznych. XIV. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy: Zamawiający nie będzie żądał od Wykonawcy wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. XV. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego: 1. Istotne dla stron postanowienia umowy zostały zawarte w projekcie umowy stanowiącym Załącznik Nr 6 do SIWZ. 2. Wykonawca akceptuje treść projektu umowy oświadczeniem zawartym w treści formularza oferty. Przyjęcie przez Wykonawcę postanowień projektu umowy stanowi jeden z warunków ważności oferty. XVI. Pouczenie o środkach ochrony prawnej 1. Środki ochrony prawnej określone w Dziale VI PZP przysługują Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów PZP. 2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt. 5 PZP. 3. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami PZP czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie PZP. 4. Odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności: a) opisu sposobu dokonania oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu, b) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia, c) odrzucenia oferty odwołującego. 5. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami PZP, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać zadanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania. 6. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu. MK str. 9

10 7. Odwołujący przesyła kopie odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia za pomocą jednego ze sposobów określonych w art. 27 ust 2 PZP. 8. Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować zamawiającego o niezgodności z przepisami PZP czynności podjętej przez niego lub zaniechaniu czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie przysługuje odwołanie. W przypadku uznania zasadności przekazanej informacji zamawiający powtarza czynność albo dokonuje czynności zaniechanej, informując o tym wykonawców w sposób przewidziany w PZP dla danej czynności. Na czynności o których mowa w niniejszym punkcie, nie przysługuje odwołanie, z zastrzeżeniem pkt Odwołanie wnosi się w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia - jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2 PZP, albo w terminie 10 dni - jeżeli zostały przesłane w inny sposób. 10. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej. 11. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt. 9 i 10 wnosi się w terminie 5 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. XVII. Zmiany w umowie 1. Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania zmiany istotnych postanowień zawartej umowy, w stosunku do treści oferty, w przypadku zmiany urzędowej zmiany stawki podatku od towarów i usług (VAT), jeżeli zmiana stawki podatku od towarów i usług (VAT) powodować będzie zwiększenie lub zmniejszenie należnego wynagrodzenia Wykonawcy z umowy, (kosztów umowy po stronie Wykonawcy), Zamawiający dopuszcza zwiększenie lub zmniejszenie wynagrodzenia o kwotę równą różnicy w kwocie podatku naliczonego przez Wykonawcę; 2. Zmiany umowy, o których mowa powyżej muszą być dokonywane z zachowaniem przepisu art. 140 ust. 3 PZP stanowiącego, że umowa jest nieważna w części wykraczającej poza określenie przedmiotu zamówienia zawarte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. XVIII. Inne istotne postanowienia: 1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. 3. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust 1 pkt 7 PZP. 4. Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone tylko w PLN. 5. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej. 6. W przypadku powierzenia realizacji zamówienia podwykonawcom, Wykonawca zobowiązany jest do wskazania w ofercie tej części zamówienia, której realizację powierzy podwykonawcy. W przypadku braku takiego oświadczenia Zamawiający uzna, że Wykonawca będzie realizował zamówienie bez udziału podwykonawcy. MK str. 10

11 ZAŁĄCZNIKI Następujące załączniki stanowią integralną część SIWZ: Załącznik Nr 1 Opis przedmiotu zamówienia Załącznik Nr 2 Oświadczenie o spełnianiu warunków Załącznik Nr 3 Lista podmiotów/informacja grupa kapitałowa Załącznik Nr 4 Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia Załącznik Nr 5 Formularz oferty Załącznik Nr 6 Projekt umowy MK str. 11

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Gmina Szaflary Zakopiańska 18 34-424 Szaflary Znak sprawy: ZP.271.25.2015 Szaflary, 08.05.2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA pod nazwą: Całoroczna obsługa w zakresie robót ziemnych, drogowych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) nr ref.: SSCS/ZP/1/2013 tel.: +48 535 883 688 fax: +48 (046) 874 27 93 e-mail: communal-service@tlen.pl www.communalservice.pl ZAMAWIAJĄCY: Spółdzielnia Socjalna Communal Service ul. Sienkiewicza 10/12

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Instytut Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Nauk ul. Radzikowskiego 152 31-342 Kraków Znak sprawy: DZP-271-44/13 Kraków, 12 września 2013 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Instytut Metalurgii i Inżynierii Materiałowej im. A. Krupkowskiego Polskiej Akademii Nauk w Krakowie ul. Reymonta 25, 30-059 Kraków Znak sprawy: PN-11 2013 Kraków dn. 29 maja 2013 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Numer referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: ZGOK.P/9/2014 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG NIEOGRANICZONY DLA ZAMÓWIENIA O WARTOŚCI MNIEJSZEJ NIŻ KWOTY OKREŚLONE W PRZEPISACH

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Koło, dn. 11.09.2013 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na Dostawa sprzętu komputerowego do siedziby Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kole Postępowanie o udzielenie zamówienia

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) dotycząca postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na Dostawę oprogramowania antywirusowego na potrzeby Gminy Miejskiej Iława prowadzonego w trybie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej SIWZ )

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej SIWZ ) Postępowanie znak: ZP.271.3.2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej SIWZ ) dotycząca postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY: Zespół Szkół Nr 18 01-882 Warszawa ul. Żeromskiego 18 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Postępowanie nr 2/ZS18/2014

ZAMAWIAJĄCY: Zespół Szkół Nr 18 01-882 Warszawa ul. Żeromskiego 18 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Postępowanie nr 2/ZS18/2014 ZAMAWIAJĄCY: Zespół Szkół Nr 18 01-882 Warszawa ul. Żeromskiego 18 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Postępowanie nr 2/ZS18/2014 o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu

Bardziej szczegółowo

Świadczenie regularnych usług przewozowych w postaci dowozów dzieci i młodzieży do placówek oświatowych na terenie gminy Nowe Miasteczko

Świadczenie regularnych usług przewozowych w postaci dowozów dzieci i młodzieży do placówek oświatowych na terenie gminy Nowe Miasteczko ZAMAWIAJĄCY: GMINA NOWE MIASTECZKO ul. Rynek 2 67-124 Nowe Miasteczko tel. 68-3888153 faks 68-3888461 NIP 925-19-58-478 REGON 970770340 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia:

Bardziej szczegółowo

ITI.271.6.2015r. Gmina Czchów 32-860 Czchów, Rynek 12, województwo małopolskie, powiat brzeski

ITI.271.6.2015r. Gmina Czchów 32-860 Czchów, Rynek 12, województwo małopolskie, powiat brzeski ITI.271.6.2015r. Gmina Czchów 32-860 Czchów, Rynek 12, województwo małopolskie, powiat brzeski Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 30

Bardziej szczegółowo

Zadanie Nr 2 Remont drogi gminnej Lubzina - Na Wodklik w miejscowości Lubzina na długości 235 m w km 1+000 do 1+235. GKIM. 271. 9.

Zadanie Nr 2 Remont drogi gminnej Lubzina - Na Wodklik w miejscowości Lubzina na długości 235 m w km 1+000 do 1+235. GKIM. 271. 9. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (zwana dalej w tekście SIWZ) na wykonanie zamówienia p.n.,,wykonanie remontu infrastruktury drogowej, gdzie zastosowano podział zadań.'' CPV 45-23-31-42-6 Zadanie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr Sprawy : WSZ.DAT.2511.205.2/2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Udzielenie i obsługa kredytu/pożyczki długoterminowej w wysokości 8 000 000,00 zł postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (siwz) dostępna bezpłatnie na stronie internetowej Zamawiającego: http://wsselublin.pis.gov.pl lub w formie pisemnej w cenie 30,00 zł: przelew na konto:73101013390024081391500000

Bardziej szczegółowo

Modernizacja platformy zabezpieczeń Crossbeam

Modernizacja platformy zabezpieczeń Crossbeam CENTRUM USŁUG INFORMATYCZNYCH WE WROCŁAWIU ul. Namysłowska 8 50-304 Wrocław SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej: SIWZ) Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Modernizacja

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Pniewy, 2013-10-14 dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: In.272.17.2013. Nazwa zadania: Zakup i dostawa samochodu ciężarowego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Numer sprawy: WZP.271.28.2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej specyfikacją lub SIWZ sporządzona dla usługi ubezpieczeniowej, której wartość jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZSP-070-11-12 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na Zakup samochodu osobowego typu VAN dla Zespołu Szkół Plastycznych im. Jacka Malczewskiego w Częstochowie Postępowanie o udzielenie zamówienia

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy: RGPiN.271.19.2012 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na: Zakup oleju opałowego lekkiego wraz z transportem do obiektów Gminy Raciechowice na sezon grzewczy 2012/2013 Postępowanie o udzielenie

Bardziej szczegółowo

Wykonanie systemu oddymiania i napowietrzania klatek schodowych w budynku A

Wykonanie systemu oddymiania i napowietrzania klatek schodowych w budynku A SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Wojewódzki Szpital im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu ul. Szpitalna 1 39-400 Tarnobrzeg ZAPRASZA DO SKŁADANIA OFERT W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dotyczy zadania pod nazwą: Dostawa fabrycznie nowego pojazdu specjalnego do ciśnieniowego czyszczenia kanalizacji sanitarnej i deszczowej. CPV: 34.11.40.00-9

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZAMAWIAJĄCY: Zakład Ubezpieczeń Społecznych w Warszawie II Oddział w Poznaniu ul. Starołęcka 31 61-361 Poznań Numer sprawy: 540000/271/10/2015- CZP SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA GK.270. 02.2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: Remont sali gimnastycznej oraz przebudowa

Bardziej szczegółowo

Zamawiający Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu ul. Matejki 59, 60-770 Poznań fax. 61 83 46 147 www.ztm.poznan.pl

Zamawiający Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu ul. Matejki 59, 60-770 Poznań fax. 61 83 46 147 www.ztm.poznan.pl Zamawiający Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu ul. Matejki 59, 60-770 Poznań fax. 61 83 46 147 www.ztm.poznan.pl Znak sprawy: ZTM.EZ.3310.3.2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (w skrócie:

Bardziej szczegółowo

Niniejsze zamówienie jest współfinansowane w ramach projektu POIS.05.03.00-00-186/09

Niniejsze zamówienie jest współfinansowane w ramach projektu POIS.05.03.00-00-186/09 Rozdział I: Nazwa oraz adres zamawiającego. Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Katowicach 40-032 Katowice ul. Dąbrowskiego 22 Tel. 32 42 06 801, faks: 32 42 06 884, e-mail: sekretariat.katowice@rdos.gov.pl

Bardziej szczegółowo

Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku

Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku ZAMAWIAJĄCY Zakład Gospodarki Komunalnej w Grodzisku Mazowieckim sp. z o.o. ul. Sportowa 29 05-825 Grodzisk Mazowiecki tel. (22) 755 51 97 faks (22) 755 51 97 Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Znak sprawy: MCK.272.1.2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę wyposażenia Miejskiego Centrum

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Niniejsza specyfikacja składa się łącznie z 12 stron. Zatwierdzam w dniu...

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Niniejsza specyfikacja składa się łącznie z 12 stron. Zatwierdzam w dniu... Numer sprawy: ZP/1/2014 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia na wykonanie robót budowlanych polegających na modernizacji instalacji centralnego ogrzewania wraz z kotłownią w budynku Orle Gniazdo

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Niniejsza specyfikacja istotnych warunków zamówienia zawiera informacje i wytyczne dla Wykonawców ubiegających się o uzyskanie zamówienia publicznego którym jest:

Bardziej szczegółowo

Rozdział 2. Tryb udzielenia zamówienia oraz informacje o postępowaniu

Rozdział 2. Tryb udzielenia zamówienia oraz informacje o postępowaniu SIWZ Spis treści Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego... 2 Rozdział 2. Tryb udzielenia zamówienia oraz informacje o postępowaniu... 2 Rozdział 3. Opis przedmiotu zamówienia... 2 Rozdział 4. Termin wykonania

Bardziej szczegółowo