Z OTORYI. Miesiêcznik Towarzystwa Mi³oœników Ziemi Z³otoryjskiej Nr 5(18) Maj 2007 Cena 2,00 z³

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Z OTORYI. Miesiêcznik Towarzystwa Mi³oœników Ziemi Z³otoryjskiej Nr 5(18) Maj 2007 Cena 2,00 z³"

Transkrypt

1 RY iesiêcznik owarzystwa i³oœników iemi ³otoryjskiej Nr 5(18) aj 2007 Cena 2,00 z³ SSN

2 ³otoryjskie rody Na zewnêtrznych œcianach koœcio³a ariackiego w ³otoryi umocowano wiele tablic oraz p³yt nagrobnych pochodz¹cych sprzed kilku wieków. Niektóre s¹ bardzo ozdobne, wrêcz wykwintne. edn¹ z piaskowca, wpuszczon¹ we wschodni¹ œcianê œwi¹tyni, pokrywa tekst ³aciñski. est to najskromniejsza p³yta, na której oprócz tekstu, daty (1536), nazwiska ( Georg Helmrich) oraz niewielkiej tarczy herbowej rodu, nie ma adnych ornamentów. Ród Helmrichów pojawi³ siê na Œl¹sku wraz z pierwsz¹ fal¹ kolonizacyjn¹ zapocz¹tkowan¹ ju za Boles³awa Wysokiego, a kontynuowan¹ przez jego syna, Henryka Brodatego oraz jego onê-adwigê Œl¹sk¹, obecnie œwiêt¹, patronkê Œl¹ska i Rzymskokatolickiej Parafii w ³otoryi. est wysoce prawdopodobne, e pierwszy przedstawiciel tego rodu na Œl¹sku k³ad³ fundamenty pod klasztor w Lubi¹ u. est natomiast pewne, e jeden z nich zak³ada³ wieœ Dobków, jako lein Helmrichschorf, w roku 1203 ( a wiec jeszcze przed nadaniem ³otoryi praw miejskich). olejnego przedstawiciela spotykamy na dworze ksiêcia Œcinawy (X w.). Helmrich, nosz¹cy imiê Georg (erzy), uwieczni³ siê na tylnej œcianie o³tarza wykonanego dla koœcio³a w Œwinach (k. Bolkowa), sk³adaj¹c tam swój autograf: george helmrico de auereo monte ( XV ). Pierwszy, wyraÿnie z³otoryjski, Helmrich wyp³ywa w naszym mieœcie na prze³omie XV/ XV wieku w kontekœcie doœæ z³o onym, ale w wyraÿnym zwi¹zku z jednym z elementów najcenniejszego z³otoryjskiego zabytku - Wielk¹ Wie ¹ koœcio³a ariackiego. Nie ma w¹tpliwoœci, e powsta³a ona w zwi¹zku z dzia³alnoœci¹ Helmrichów. Wspomniany na wstêpie skromny kamieñ nagrobny poœwiêcony jest jednemu z najznakomitszych z³otoryjan w ogóle - Georgowi Helmrichowi (wielu przedstawicieli tego rodu nosi³o imiê Georg = erzy). o on spotka³ siê w Wittenberdze z Valentinem rozendorfem, by³ rektorem szko³y w ³otoryi, a powo³any nastêpnie na stanowisko burmistrza sprowadzi³ do ³otoryi w³aœnie rozendorfa. by³a to pewnie jego najs³uszniejsza decyzja w yciu i jedna z najlepszych w historii ³otoryi. Pocz¹wszy od Georga, Helmrichowie przez ca³y z³oty XV wiek, zasiadaj¹ na szczytach w³adzy czy to na dworze ksiêcia legnickiego, czy to w ³otoryi, sprawuj¹c wielokrotnie urz¹d burmistrza lub zasiadaj¹c w radzie miejskiej. Nie by³o wtedy wa nego wydarzenia, na którym Helmrichowie nie wycisnêliby swojego piêtna. Gottlieb Helmrich jest jednym z owych siedmiu mieszczan ocala³ych z tragedii zarazy w roku By³ uczestnikiem tego dramatycznego wystêpu w noc wigilijn¹, który czci³y póÿniej niezliczone pokolenia z³otoryjan do roku Wspó³czesna ³otoryja tak e uszanowa³a tê wartoœciow¹ tradycjê i 50 lat po wojnie œpiewy bo onarodzeniowe wpisa³y siê na sta³e w œwi¹teczny krajobraz ³otoryi. Coroczna Wigilia w Rynku jest jedyn¹ tego typu imprez¹ w Polsce, a ze swoj¹ ponad 400. letni¹ tradycj¹ - chyba tak e w uropie. nne ga³êzie rodu Helmrichów (poza z³otoryjsk¹), dosz³y tak e do wielkiego znaczenia, np. jeden z Helmrichów, uczestnik wojny 30- letniej zosta³ pochowany w koœciele w Wo³owie, przed samym o³tarzem. Natomiast w ³otoryi jedna z córek burmistrza ana Helmricha (ofia) wysz³a za m¹ za przedstawiciela rodu Feige, który to ród po stuletnim panowaniu (XV w.) Helmrichów przej¹³ na 200 lat w³adzê w ³otoryi. Œlady po ytecznej dzia³alnoœci tych rodów widzimy w ³otoryi do dziœ. Pierwszych znacz¹cych zmar³ych Helmrichów, wed³ug wszelkiego prawdopodobieñstwa, chowano w Wielkiej Wie y oœcio³a ariackiego, w pomieszczeniu nazywanym krypt¹ Helmrichów lub komor¹ siedmiu œpi¹cych. Pozostali przedstawiciele rodu mieli swój rodzinny grobowiec na cmentarzu, tu po lewej stronie bramy wejœciowej; istnia³ on jeszcze pod koniec lat 50. eraz ten grobowiec wykupi³a polska rodzina, lecz burmistrz ³otoryi oraz konserwator zabytków wyrazili zgodê na umieszczenie na murze cmentarnym dwujêzycznej tablicy. tej okazji odwiedzi³ ³otoryjê Herbert Helmrich ( r.). Helmrichowie przybyli na Œl¹sk, w ramach pokojowej kolonizacji, na zaproszenie piastowskich ksi¹ ¹t œl¹skich. o mniej wiêcej tak, jak obecnie politycy polscy szukaj¹ na achodzie kapita³u i usi³uj¹ sprowadziæ go do Polski. Historia zatoczy³a kr¹g. Przed kilkunastu laty (1996) przyjecha³ do ³otoryi potomek s³ynnej burmistrzowskiej rodziny - Herbert Helmrich. Na szczêœcie nie by³a to zarazem wizyta ostatnia. Urodzi³ siê w Luckau (1934). o, to samo miasto na u ycach, z którym nasze L ju w 1974 r. nawi¹za³o przyjacielskie kontakty. Lecz te dwie sprawy nie maj¹ adnego bezpoœredniego zwi¹zku. W po³owie lat 70. nikt jeszcze w ³otoryi nie wiedzia³, czy ktoœ z tej s³ynnej rodziny jest jeszcze wœród ywych. adziwiaj¹ce jest jednak to, e potwierdzenie tego faktu uda³o mi siê uzyskaæ dopiero 20 lat póÿniej i to w³aœnie w zwi¹zku z L (!), kiedy pod Bonn uczestniczy³em w rozmowach (1996) na temat zorganizowania w naszym Liceum klas dwujêzycznych. atem korzenie brata Herberta (jest honorowym cz³onkiem PB oraz ) znajduj¹ siê w ³otoryi ponad wszelk¹ w¹tpliwoœæ, ale jego Heimatem (osobistym) ³otoryja nie jest. tego samego wzglêdu nie nale y te do wypêdzonych (wysiedlonych), nie ma te zwi¹zku z Powiernictwem Pruskim. Herbert Helmrich, jak wszyscy jego wielcy poprzednicy, jest prawnikiem. ak e i on siêgn¹³ szczytów w³adzy; by³ cz³onkiem Landtagu i Bundestagu, a do dziœ jest przewodnicz¹cym Fundacji Wspó³pracy Polsko - Niemieckiej. pozycji tego stanowiska stara siê jak najlepiej s³u yæ miastu swoich przodków (na remont L, budowê zameczku nad zalewem, remont œrodka i Schroniska ³odzie owego, wydawnictwa, itp.- do ³otoryi skierowa³ miliony z³otówek). Pewnie wola³by, eby ³otoryja nazywa³a siê Goldberg. o ludzkie i zrozumia³e i kto jak kto, ale Polacy potrafi¹ uszanowaæ takie uczucia; przecie na swoim wschodzie musieli te zostawiæ Lwów, Stanis³awów, o³omyjê... Herbert Helmrich jest uropejczykiem. Potrafi i chce rozmawiaæ ze wszystkimi w³adzami ³otoryi, bez wzglêdu na ich polityczne zabarwienie. akoœ nie daje mam do zrozumienia, on: Niemiec, chadek, protestant, e czyni coœ specjalnego dla polskiej m³odzie y, z³otoryjskiej lewicy lub z³otoryjskich katolików. Wzniós³ siê ponad wszelkie podzia³y. Byli w tym rodzie burmistrzowie, radcy dworu ksi¹ êcego, rektorzy, profesorowie, rajcy, literaci. Herbert Helmrich jest uropejczykiem. est dumny z dokonañ swego rodu, ale pamiêta te, e jego przodkowie byli poddanymi piastowskich ksi¹ ¹t œl¹skich w Legnicy, z którymi zgodnie wspó³pracowali dla pomyœlnoœci miasta i jego mieszkañców. lfred ichler 11 maja br. pan Hubert Helmrich przyjecha³ do ³otoryi, by ods³oniæ symboliczn¹ tablicê nagrobn¹ umieszczon¹ na cmentarnym murze, w miejscu, gdzie kiedyœ by³ grobowiec rodziny Helmrich, a ufundowan¹ przez o w a r z y s t w o i ³ o œ n i k ó w i e m i ³otoryjskiej. Robert Paw³owski: akie uczucia towarzysz¹ panu, gdy odwiedza pan ³otoryjê? Herbert Helmrich: Dwa. Cieszê siê, e przybywam do przyjació³. am tak e stare uczucie, poniewa mój ojciec wiele mi opowiada³. ój ojciec tu dorasta³ i tu y³. Wiem du o tak e od mojej babci a³ej Babci Helmrich. u yli tak e moi dziadkowie. am wiêc uczucie, jakbym przyje d a³ do domu. e eli ktoœ tu y³, chodzi³ do szko³y i nagle stajê przed budynkiem szko³y, do której chodzi³ mój ojciec to jest wspania³e uczucie. e uczucia rozwijaj¹ siê z biegiem lat. W 1996 r. otrzyma³em od pana ichlera list z zapytaniem, czy mam coœ wspólnego z Helmrichami, którzy kiedyœ yli na Dolnym Œl¹sku. dpowiedzia³em, e nie tylko nazywam siê Helmrich, ale jestem tym w³aœnie Helmrichem, potomkiem rodu, który przez ponad siedemset lat mieszka³ na iemi ³otoryjskiej. a³¹czy³em do listu œwiadectwo szczepieñ i œwiadectwo szkolne mojego ojca. Po czterech miesi¹cach by³em ju w ³otoryi. R.P.: co czu³ pan wtedy? H.H.: Ciekawoœæ. Gdy poznajê nowych ludzi, nie mam jakiœ konkretnych oczekiwañ. le mia³em równie uczucie, które przekaza³ mi mój ojciec. a tu nie mieszka³em, ale mieszka³ tu mój ojciec i moja ca³a rodzina. na³em te miejsca z opowiadañ ojca o jego dzieciñstwie. iedy mój ojciec opowiada³ o swoim dzieciñstwie: tu biega³em, tu bawi³em siê, st¹d zje d a³em na sankach biorê to teraz do siebie. Widzê tê górê, wyobra am sobie œnieg i oczami wyobraÿni widzê zje d aj¹cego na sankach ojca. o jest zbiór uczuæ: tych które zostawi³ po sobie mój ojciec oraz moich osobistych. R.P.: By³ pan przed wojn¹ w ³otoryi? H.H.: Przed wojn¹ przeje d a³em tylko przez ³otoryjê. ój dziadek y³ tutaj do roku Dziadek sprzeda³ swoj¹ posiad³oœæ w ³otoryi. ój ojciec wyprowadzi³ siê do Luckau, gdzie siê urodzi³em. By³em wtedy ma³ym ch³opcem. Przeje d aliœmy obok folwarku mojego dziadka. ój ojciec powiedzia³: tutaj dorasta³em, w tym domu mieszka³em. Droga tam jest powy ej miejsca, na którym stoi dom, wiêc odnios³em wtedy wra enie, e dom by³ bardzo ma³y, pamiêtam, e pomyœla³em: jak tam mogli pracowaæ ludzie? R.P.: Pana ojciec wyprowadzi³ siê ze ³otoryi w latach dwudziestych, dlaczego? H.H.: ój ojciec by³ dusz¹ i cia³em rolnikiem. Przed pierwsz¹ wojn¹ œwiatow¹ praktykowa³ w maj¹tku w Pielgrzymce. Po powrocie z wojny œwiatowej dalej siê kszta³ci³. W tym czasie dziadek sprzeda³ folwark. ój dziadek bardzo wczeœnie straci³ onê i o eni³ siê po raz drugi to by³ a³a Babcia Helmrich. a³a Babca Helmrich by³a niesamowicie kochana przez ca³¹ rodzinê. le a³a Babcia Helmrich nie chcia³a yæ na roli. Dlatego dziadek sprzeda³ maj¹tek. jciec zarz¹dza³ cudzymi maj¹tkami. arabia³ pieni¹dze i oszczêdza³, by kupiæ w³asne gospodarstwo. siedli³ siê w Luckau, gdzie pozna³ moj¹ mamê. am urodzi³a siê moja siostra i ja. Pracowa³ i oszczêdza³. Gdyby nie wojna, pewnie zrealizowa³by wreszcie swoje marzenie i kupi³ ziemiê, niestety wszystko przepad³o. R.P.: W póÿniejszych latach myœla³ pan o rodzinnych stronach swojego ojca? astanawia³ siê pan, co tu siê dzieje, jak to wszystko wygl¹da? H.H.: rochê. W NRD by³em wiêÿniem politycznym. Po powstaniu w Berlinie, 17 lipca 1953 r., wyjecha³em z NRD i nigdy ju tam nie wróci³em. Nie odwiedza³em tak e pozosta³ych krajów socjalistycznych. oja siostra przyjecha³a kiedyœ do ³otoryi. rafi³a akurat na czas, gdy cmentarz niemiecki by³ mocno zdewastowany i niszczony. By³o to dla niej traumatyczne prze ycie. Przedtem zna³em te miejsca z opowiadañ, dopiero po upadku uru mog³em zobaczyæ wszystko na w³asne oczy. Najpierw jednak pozna³em na nowo by³e tereny NRD, gdzie na pocz¹tku lat dziewiêædziesi¹tych z ramienia CDU zosta³em pos³em w okrêgu Schwerin. R.P.: Dla przeciêtnego cz³owieka historia jego rodziny to dwa, maksymalnie trzy pokolenia wstecz. W pana przypadku to ponad 800 lat. ak pan to znosi? Racjonalizm i emocje H.H.: Wychowywa³em siê z tym. Czyta³em te w naszej kronice rodzinnej, któr¹ na pocz¹tku lat 70. uzupe³ni³a moja mama. eraz kronikê prowadzi moja ona. ako dzieci ró nie siê do tego odnosiliœmy. Pierwszy Helmrich, który przyby³ na te ziemie, osiedli³ siê w Lubi¹ u, równolegle z cystersami. St¹d moje zainteresowanie histori¹. ako pose³ w Bundestagu styka³em siê z miêdzynarodowymi koncernami i dostrzeg³em wiele analogii do organizacji zakonów benedyktyñskiego i cysterskiego w œredniowiecznej uropie. Benedyktyni mieli dwa tysi¹ce klasztorów od Szwecji po frykê Pó³nocn¹. d nglii do erozolimy. Cystersi mieli tysi¹c siedemset klasztorów. ak e w ca³ej uropie. omunikacja miêdzy klasztorami odbywa³a siê pieszo lub zaprzêgami, które ci¹gnê³y wo³y. nisi potrzebowali trzech lub czterech miesi¹cy, by przebyæ te odleg³oœci. adnych komórek, adnych samochodów, niczego ale centrala kierowa³a wszystkim! akony posiada³y manufaktury, folwarki, zak³ady górnicze to by³o wielkie przedsiêbiorstwo miêdzynarodowe kierowane z jednego miejsca. Historia by³a ca³y czas obecna, gdy dorasta³em. Dzieje przodków s¹ dla mnie zobowi¹zaniem. R.P.: dczuwa pan to jako ciê ar? H.H.: Rodzice zawsze nam powtarzali: zachowujcie siê przyzwoicie, nie przynoœcie nam wstydu! o samo powtarza³ im dziadek, a wczeœniej pradziadek: nie przynoœcie nam wstydu. o mo e wydawaæ siê dziwne, ale to tkwi we mnie bardzo g³êboko. e eli kocha siê swoich rodziców, je eli ma siê do nich szacunek, to bierze siê do serca ich s³owa. estem adwokatem, wybudowa³em kancelariê, w mieœcie Bucholz jestem powa anym mieszkañcem, by³em ministrem, pos³em, politykiem, ale kiedy muszê o czymœ wa nym zdecydowaæ, zastanawiam siê, co powiedzia³aby moja mama, co powiedzia³by mój ojciec. Przesz³oœæ mojej rodziny stanowi fundament do podejmowania decyzji. o jest dobry doradca. ak yjê z moim sposobem myœlenia. le czerpiê nie tylko z przesz³oœci, s³ucham równie innych doradców. Dlaczego Georg, który studiowa³ z rozendorfem u Lutra, gdy bêd¹c burmistrzem w XV-wiecznej ³otoryi, wskutek zamieszek wywo³anych przez od³am protestantów, musia³ wyjechaæ z miasta, uda³ siê po pomoc do rakowa, do polskiego króla? Polski król u y³ swoich wp³ywów u ksiêcia legnickiego, by ksi¹ ê wp³yn¹³ na mieszczan, aby przywrócili Georga na stanowisko. si¹ ê jednak próbowa³ zniechêciæ Georga, mówi¹c: warz piwo albo zajmij siê czymœ innym. Nie, ja jestem burmistrzem! Upór i zdolnoœæ znajdowania sojuszników. Nie, historii mojej rodziny nie odczuwam jako ciê ar. R.P.: Na Dolnym Œl¹sku niszczeje wiele zabytków. Wielu Polaków nad tym ubolewa, ale podejrzewam, e pana jako Niemca tym bardziej to boli. H.H.: sobiœcie nie prze y³em tego tak mocno tutaj, jak w by³ym NRD. iejsca, które zna³em z dzieciñstwa i lat m³odoœci, popad³y w ruinê. Gdy w 1996 r. przyjecha³em do ³otoryi, widzia³em zaniedbane kamieniczki, podpory w rynku i to trochê mnie irytowa³o, ale przecie Niemcy przez wojnê doprowadzili do wielu zniszczeñ. dajê sobie sprawê, co Niemcy zrobili i z tego powodu cierpiê. Dzisiaj cieszê siê, gdy widzê odnowione kamienice. echa³em kiedyœ przez Wroc³aw ze swoim wspó³pracownikiem z Fundacji i spyta³em go, co s¹dzi o tych niszczej¹cych zabytkach oraz o ich restauracji. n mi odpowiedzia³: Panie Helmrich, ja nale ê do innej generacji, mnie to ma³o obchodzi. albork by³ w oficjalnej polskiej historii symbolem strasznej niemieckiej dominacji. Gdy po raz pierwszy pojecha³em do alborka, s¹dzi³em, e nie znajdê tam nic niemieckiego. Co zrobili Polacy? Stoi polski restaurator, przy gotyckich drzwiach i odnawia ma³ego anio³ka. a da figurka przy tych drzwiach zosta³a odrestaurowana w najdrobniejszych szczegó³ach! Pomyœla³em sobie: ni zwariowali! ni restauruj¹ symbol niemczyzny! Nie, oni maj¹ szacunek dla historii i czêœæ dziedzictwa niemieckiego pojmuj¹ jako sztukê, jako dzie³o historii i pielêgnuj¹. R.P.: Stosunki polsko-niemieckie budz¹ nadal wiele kontrowersji... H.H.: W jednym z wydawnictw, które ukaza³o siê w ³otoryi szeœæ lat temu, przeczyta³em: Helmrich z pewnoœci¹ chêtnie powróci³by do ³otoryi, ale ten Helmrich jest teraz uropejczykiem. usimy spogl¹daæ w przysz³oœæ. Naszym zadaniem jest, aby nastêpne generacje naszych dzieci, polskich i niemieckich, na trwa³e y³y w pokoju. o jest moja praca. o jest moje zadanie, dlatego tkwiê w tej przeklêtej Fundacji. osztuje mnie to sporo pracy i to pracy, za któr¹ nie otrzymujê wynagrodzenia. eraz by³em w³aœnie we Wroc³awiu, gdzie zasiada³em w j u r y p o l s k o - n i e m i e c k i e g o k o n k u r s u dziennikarskiego. o w³aœnie jest moja zwyk³a praca dla umacniania dobrych stosunków niemieckopolskich. gdy mam chwilê wolnego czasu, natychmiast przyje d am do ³otoryi. Dzisiejsza uroczystoœæ sprawi³a mi wiele radoœci i wzruszy³a mnie ogromnie, ale przede wszystkim przyjecha³em tu do przyjació³. le pracy wykona³ pan Banaszek i inni? estem im bardzo wdziêczny. Dla mnie wspania³e jest, e przez te ostatnie dziesiêæ lat, ludzie, których przedtem zupe³nie nie zna³em, stali siê moimi przyjació³mi i mam nadziejê, e mnie równie uwa aj¹ za swojego przyjaciela. S¹ ludzie, którzy robi¹ wiêcej ni musz¹. oja definicja elity jest nastêpuj¹ca: do elity nale ¹ ci ludzie, którzy robi¹ wiêcej, ni to le y w ich s³u bowych obowi¹zkach. R.P.: Proszê powiedzieæ, czy Polacy, którzy mieszkaj¹ teraz na tych ziemiach, mog¹ czuæ siê spadkobiercami kultury, któr¹ tworzyli i pozostawili tutaj Niemcy? H.H.: yœlê, e jest to mo liwe. Do mojej pracy, do pracy Fundacji, nale y równie wspólnie z Polakami transformacja niemieckiego dziedzictwa. rzeba mo e trochê zachowaæ, mo e trochê objaœniæ. Cieszê siê, e jest wiele przyk³adów na to, e Polacy w stosunku do dziedzictwa niemieckiego postêpuj¹ m¹drzej, ni Niemcy swego czasu. Niemcy zepsuli swoj¹ historiê. Niemcom jest trudno nawi¹zywaæ do historii sprzed wojny œwiatowej. Polacy nie maj¹ tych problemów, dlatego ³atwiej podj¹æ im w tym zakresie dzia³anie z innymi. ój ojciec, ale w szczególnoœci moja mama, uczyli nas, kto jest dobrym a kto z³ym cz³owiekiem. oja mama rozró nia³a ludzi na podstawie dobroci serca. Czy opiekuje siê dzieæmi, czy pomaga innym ludziom tak ich rozró nia³a. ego tak e uczy³ siê mój ojciec w tej szkole (przy ul. olejowej dop. RP). e eli taki duch panuje nadal w tej szkole, to mogê to tak e uznaæ jako kontynuacjê niemieckiego dziedzictwa. ultury siê mieszaj¹. Panowie Banaszek i Gorzkowski opowiadali mi, jak szukali ulicy w Niemczech. edna z ulic nazywa³a siê Rübezahl (liczyrzepa). ak to Liczyrzepa? Przecie Liczyrzepa wystêpuje w polskich bajkach dziwili siê. Wy macie Liczyrzepê i my równie. rzy lata mieszka³em u wujka w Goduszynie pod eleni¹ Gór¹, gdzie chodzi³em do szko³y. u pozna³em bajki karkonoskie. tam by³ Liczyrzepa. Pan Gretschel opowiada³ mi o polskiej inscenizacji bitwy z 1813 r. pomiêdzy wojskami napoleoñskimi i pruskimi pod Legnic¹. Wtedy pojawi³a mi siê w g³owie myœl, e oni uczestnicz¹ w naszej historii œl¹skiej historii. e eli w ten sposób postrzegamy historiê, to widzimy, e nawet, gdy wskutek migracji zmieniaj¹ siê du e czêœci grup spo³ecznych, kultura danej ziemi trwa. Nigdzie w uropie nie by³o jednak czegoœ takiego jak na Dolnym Œl¹sku. oja rodzina osiemset lat - y³a pod Piastami, pod Czechami, pod królem wêgierskim, pod cesarzem austriackim, pod Prusami, pod Rzesz¹ Niemieck¹. Przyszed³ Stalin i wszyscy musieli siê wynieœæ. Wed³ug mnie, ³otoryja, a w sumie ca³y Dolny Œl¹sk nale y znowu do Polski, ale to przede wszystkim Œl¹sk. Na samym pocz¹tku to by³ Dolny Œl¹sk. Na Dolnym Œl¹sku, w ³otoryi, w eleniej Górze Piastowie sprowadzili Niemców i osadzili. Wprowadzili do miast prawo niemieckie. W podrêcznikach historii mówi siê, e tereny te zawsze by³y polskie. Helmrichowie przybyli tu za panowania Piastów w X w.. e eli ktoœ mnie chce zdenerwowaæ i pyta- Co Niemcy maj¹ tu do szukania?- odpowiadam: zupe³nie nic. Piastowie z a p r o s i l i n a s t u j a k o g a s t a r b e i t e r ó w, przepracowaliœmy 750 lat, po czym odes³ano nas z powrotem do domu. Historia jest przypisana do ziemi. Do konkretnych miejsc. Poprzez pielêgnowanie pewnych zwyczajów, tradycji takich jak np. P³uczki, œpiewy wigilijne czy chocia by legenda o Liczyrzepie, œwiadomie lub nieœwiadomie nastêpuje przekazanie czêœci dziedzictwa kulturowego nastêpnym pokoleniom. o tak e nawi¹zanie do nazw niemieckojêzycznych w nazwach miejscowoœci: chocia by w przypadku ³otoryi. nie tylko w ³otoryi tak siê dzieje, ale np. w agni¹tkowie, gdzie powsta³o centrum kulturalne Gerarda Hauptmanna wybitnego poety niemieckiego. R.P.: Nied³ugo bêdzie 800-lecie ³otoryi, czy weÿmie pan udzia³ w obchodac? H.H.: e eli bêdê y³, to na pewno. am oryginalny plakat z obchodów 700-lecia ³otoryi, który, o ile moja rodzina siê na to zgodzi, chcia³bym przekazaæ moim przyjacio³om z jako depozyt. R.P.: a pan jakieœ marzenie zwi¹zane ze ³otoryj¹? H.H.: estem wykszta³conym prawnikiem i z racji wykonywanego zawodu, i wykszta³cenia kierujê siê racjonalizmem, ale wszyscy ludzie maj¹ emocjonalne priorytety. a tak e jestem cz³owiekiem ulegaj¹cym emocjom. Bardzo lubiê tu przebywaæ. u le ¹ koœci moich przodków, ale tu przede wszystkim mam przyjació³ i chcia³bym siê z nimi czêœciej spotykaæ. Bardzo dziêkujê panu lfredowi ichlerowi, za pomoc przy przeprowadzeniu i t³umaczeniu wywiadu. Robert Paw³owski LUD RYS RYSW ŒNÓW R YS RY Wydawca: owarzystwo i³oœników iemi ³otoryjskiej dres redakcji: ³otoryja, u.l Szkolna 1 (Dom Nauczyciela Bacalarus - poddasze), tel.: , dres internetowy: W pracach redakcyjnych uczestniczyli: nna Chrzanowska, Renata Fuchs, Roman Gorzkowski, Bartosz eziorski, gnieszka ³yñczak, wona Paw³owska, Robert Paw³owski (red. naczelny), niela Pietruszczak, nna Pitera. 3

3 NS PRWSY DÑ kna mieszkania pani ofii wychodz¹ na zachód. Rozci¹ga siê z niego rozleg³y widok na ogródki dzia³kowe, za nimi widaæ domy na Garbarskiej i agrodzieñskiej, a dalej zielone wzgórza. Na bia³o kwitn¹ œliwy, na ó³to forsycje, a na tle czarnej jeszcze ziemi kolorowe wiosenne kwiaty. Na tle b³êkitnego nieba odcinaj¹ siê czarne ga³êzie drzew, pokryte o tej porze roku zielon¹ mgie³k¹. Pani ofia patrzy z zadum¹ na widok, który zna chyba na pamiêæ od trzydziestu lat, a jednak nigdy jej siê nie znudzi³. oropiec - du a wieœ, a raczej ju ma³e miasto w powiecie Buczackim, piêknie po³o one nad Dniestrem posiada³o a 1800 numerów. W oropcu by³a szko³a, gospoda, mleczarnia, sporo sklepów, a nawet szpital. prócz Polaków mieszkali tam Ukraiñcy i ydzi. Dziadek ofii ukasiewicz by³ przez kilka lat wójtem w oropcu. By³ szanowanym cz³owiekiem. osia by³a dzieckiem wojny, bo urodzi³a siê w kwietniu tego roku, gdy na Polskê spad³y niemieckie bomby. Na szczêœcie nie pamiêta tej grozy. Natomiast dobrze pamiêta, jak pewnego razu do domu przyszli niemieccy o³nierze i za ¹dali od babci zabicia kury. Przynieœli za to ca³e wiadro s³odkiego cukru. Wtedy to by³ maj¹tek! Pamiêta te, jak inni o³nierze niemieccy, którzy pracowali przy radiostacji, zabawiali j¹, pokazuj¹c skomplikowane urz¹dzenia. Widzia³a te, jak inni, po powrocie z frontu, dawali babci do prania swoje ubrania. Babcia najpierw moczy³a brudn¹, zawszon¹ bieliznê, potem gotowa³a j¹ w ogromnym kotle i oddawa³a czyst¹. o³nierze zawsze odwdziêczali siê, daj¹c rzeczy do jedzenia, które osia rzadko widywa³a w swoim domu. W listopadzie 1945 r. Polakom kazano wyje d aæ do nowej Polski, któr¹ urz¹dzono na achodzie, gdzie do tej pory by³o pañstwo niemieckie. urzêdu dano wysiedleñcom furmanki, a eby mogli dojechaæ na stacjê kolejow¹ oddalon¹ od oropca o kilka kilometrów. Na stacji czeka³y sza³asy ze s³omy. W nich mieli czekaæ kilka dni na pozosta³ych wysiedleñców. Gdy przybyli ju wszyscy, którzy mieli jechaæ do Polski, podstawiono poci¹g. osia cieszy³a siê, bo do tej pory tylko kilka razy jecha³a poci¹giem. le dla ludzi przeznaczone by³y odkryte wagony, bez dachów, tzw. lory. e z dachem by³y dla zwierz¹t, których mo na by³o ze sob¹ zabraæ po jednej sztuce na rodzinê. Rodzina ukasiewiczów by³a rozleg³a. jciec osi mia³ kilku braci, którzy mieszkali ze swoimi rodzinami w oropcu. ieli szczêœcie, e umieszczono ich wszystkich w jednym wagonie. Dzieciom zrobiono dach z jakichœ pak i skrzyñ, lecz mimo to nie uniknê³y przeziêbieñ. By³ listopad i zimno dawa³o siê we znaki. Na postojach kobiety biega³y do pobliskich wsi i wzd³u poci¹gu w poszukiwaniu lekarza b¹dÿ leków dla chorych pociech. imo e n a p o s t o j a c h przynoszono z parowozu gor¹c¹ wodê do mycia, wszyscy byli bardzo brudni. osia pamiêta, e ci¹gle j¹ gryz³y wszy. D l a m a ³ e j o s i podró ci¹gnê³a siê w nieskoñczonoœæ. W koñcu, po dwóch tygodniach poci¹g przyjecha³ do Wroc³awia. Stamt¹d zabrano ich ciê arówkami do Chojnowa. osia do koñca ycia bêdzie pamiêtaæ swój paniczny strach, gdy kazano jej usi¹œæ na workach z kartoflami. Ciê arówka by³a odkryta, osia nie mia³a siê czego przytrzymaæ ani siê o co oprzeæ. Samochód trz¹s³ siê na wybojach i jecha³ tak szybko! ³otoryjê zobaczy³a osia 10 grudnia. ej rodzina osiedli³a siê w opuszczonych domach przy obecnej ulicy Piastowej. Rodzice, nie wiadomo dlaczego, nie rozpakowywali rzeczy, jak gdyby na coœ czekali. tymczasowego domu do miasta sz³o siê strom¹ œcie k¹ najpierw w dó³, potem ulic¹ pod górê. o³o stacji kolejowej przechodzi³o siê przez most na rzece aczawie, która nie by³a taka jak szeroki Dniestr, ale w pamiêci ma³ej osi ma³o ju pozosta³o obrazów z tamtego ycia. a rzeka wartko toczy³a swoje wody po kamienistym dnie i wygl¹da³a jak srebrna niteczka. Wszêdzie doko³a by³o tyle nowych rzeczy! Domy by³y murowane z czerwonej ceg³y, w mieœcie trzy koœcio³y i tyle sklepów! Szeœcioletnia osia polubi³a nowe miejsce, polubi³a te samotne wyprawy do miasta. By³a dumna z tego, e nigdy nie zgubi³a powrotnej drogi do domu. Na wiosnê osia wraz z rodzin¹ wyjecha³a do Nowej Wsi ³otoryjskiej. a wieœ by³a zupe³nie inna ni rodzinny oropiec osi. Domy tu by³y bardzo du e i wszystkie murowane! Przez wieœ przebiega³a bita droga, na której nie by³o b³ota po deszczu. ukasiewiczowie zamieszkali w oœmiohektarowym gospodarstwie wraz z mieszkaj¹cymi tam jeszcze dwiema niemieckimi kobietami. ch mê czyÿni nie wrócili jeszcze z wojny. osia widzia³a fotografie w ramkach przedstawiaj¹ce o³nierzy w ciemnych mundurach. obiety polskie i niemieckie porozumia³y siê bez problemów co do korzystania z kuchni, przyjmowania goœci, czy innych codziennych bytowych spraw. Przestrzeñ mieszkalna zosta³a podzielona na wspóln¹ kuchniê i oddzielne pokoje. bie Niemki z y³y siê z osiedleñcami. Nawet czêsto pilnowa³y osi i jej m³odszego o cztery lata brata, gdy mamusia musia³a wyjechaæ do miasta. Dla rodziny ukasiewiczów zaczê³o siê nowe ycie. bok domu rodziny osi mieszka³a jej babcia, nieco dalej liczni wujkowie. Czuli siê bardzo dobrze, bo byli wœród swoich. ilka miesiêcy póÿniej przyby³ do wsi nowy transport osiedleñców. ym razem z okolic Wilna. Na pocz¹tku nie by³o dobrze. Ci nowi uwa ali siê za prawdziwych Polaków, a na osiê i jej rodzinê mówili, e s¹ nad Dniestru Ukraiñcami! Bardzo ich to bola³o, bo przecie gdyby tak by³o, to nie zostaliby wysiedleni z oropca. poza tym wszyscy ukasiewicze mówili piêkn¹ polszczyzn¹ i chodzili do katolickiego koœcio³a. czasem mieszkañcy Nowej Wsi ³otoryjskiej zintegrowali siê, a gdy nasta³y czasy spó³dzielni produkcyjnych, czasy zmuszania rolników do wstêpowania do ko³chozów, wtedy zwarli szeregi, aby daæ odpór nowemu wspólnemu wrogowi: w³adzy komunistycznej. Dopiero wtedy wszyscy poczuli siê Polakami w równym stopniu. W 1947 roku osia posz³a do szko³y. Co prawda, mia³a dopiero 6 lat, ale kuzynka Stefa by³a o rok starsza, dlatego ich mamusie zdecydowa³y, e razem dziewczynkom bêdzie raÿniej. Nowej Wsi do ³otoryi by³o cztery kilometry. Czasem dziewczynki podwozi³ jeden z tatusiów rowerem, ale to by³o rzadko. Najczêœciej chodzi³y do szko³y, która mieœci³a siê przy ulicy onopnickiej, piechot¹. Droga z Nowej Wsi do miasta by³a krêta, obsadzona drzewami owocowymi: jab³oniami, gruszami i czereœniami. W rowach przydro nych ros³o mnóstwo poziomek. osia do dzisiaj pamiêta niezwyk³y smak jab³ek i cudowny aromat poziomek. Pewnego razu dziewczynki zboczy³y z drogi i zobaczy³y krystalicznie czysty strumyk, a w nim p³ywa³ sobie przepiêkny pstr¹g. o by³y niezapomniane chwile. bowi¹zkiem dzieci we wsi by³o pasaæ krowy, dlatego dziewczynkom po lekcjach nie spieszy³o siê do domu. Przecie one mia³y tyle wa nych spraw po drodze! krowy? Niech czekaj¹! le by³y te i chwile grozy w drodze do szko³y. Pewnego razu na wiosnê gwa³townie siê ociepli³o i œnieg wrêcz taja³ w oczach. Po drogach p³ynê³y ma³e strumyki. W jednym miejscu dwie siedmioletnie dziewczynki zobaczy³y, e woda p³ynie wartko w poprzek drogi. Stefa stwierdzi³a, e to powódÿ i nie mog¹ dalej iœæ. Woda siêga³a im ju po kostki. Wystraszone zawróci³y biegiem po tatusiów do pobliskiego pegeeru. eden z nich przeprowadzi³ je bezpiecznie przez wodê i mog³y iœæ do szko³y. Uroczystoœæ komunii œw. odbywa³a siê w koœciele œw. adwigi. Du y koœció³ by³ jeszcze wtedy nieczynny. osia mia³a na tê okolicznoœæ nad aczawê sukienkê przywiezion¹ ze starego domu, ale po przymiarce okaza³a siê za ma³a! amusia zmuszona by³a doszyæ falbanê z innego materia³u, aby sukienka mog³a siêgaæ skromnie do kolan. Na zdjêciu osia w piêknej sukience z trzema falbankami prezentuje komunijny obrazek. Œwiêcenie jajek na Wielkanoc odbywa³o siê w koœciele w ³otoryi. W Wielk¹ Sobotê osi zosta³ wrêczony koszyczek z jajkami, które mia³a zanieœæ do œwiêcenia. Pogoda by³a piêkna, a osi trochê siê nudzi³o. by sobie urozmaiciæ drogê, na ulicy ielonej postanowi³a wspi¹æ siê na murek. Niestety, nie utrzyma³a równowagi. Przewróci³a siê, a wraz z ni¹ koszyczek ze œwiêconk¹. osia z przera eniem patrzy³a, jak wypada z niego jajko, toczy siê, podskakuj¹c, po kamieniach i - o zgrozo! Skorupka pêka, a z jajka wypada ó³tko ugotowane na twardo i toczy siê dalej. osia zamar³a ze strachu. Nagle ocknê³a siê i pobieg³a za tym nieszczêsnym ó³tkiem na sam dó³ ulicy ielonej. Do dzisiaj nie pamiêta, jak dosz³a z koszyczkiem do koœcio³a i jak uda³o siê ukryæ przed mamusi¹ ten straszny uczynek. Gdy panna ofia pobiera³a nauki w Liceum gólnokszta³c¹cym w ³otoryi, do domu swoich rodziców w Nowej Wsi przyjecha³ dam. dam Bogdan by³ wysokim m³odzieñcem, mia³ 23 lata i by³ ju po wojsku. Na nowe ziemie przyjecha³ z rodzicami ze wsi Paciuny w gminie ejszago³a. ego wieœ by³a oddalona od Wilna 30 kilometrów. W marcu 1945 roku Bogdanowie otrzymali od pe³nomocnika Polskiego omitetu Wyzwolenia Narodowego kartê ewakuacyjn¹. Formularz wydrukowany by³ dwujêzycznie: po polsku i po litewsku. Na dole, wœród licznych pieczêci litewskich koloru fioletowego, widnia³a okr¹g³a czerwona pieczêæ z polskim or³em i polskimi napisami. Dokument szczegó³owo okreœla³, i z terytorium Litewskiej SRR ewakuuje siê do poznañskiej gminy uliana Bohdana wraz z on¹ i czworgiem dzieci. prócz rodziny, wy ej wymieniony obywatel przewozi³ ze sob¹ zwierzêta: jednego konia, cztery sztuki rogacizny, cztery œwinie, szeœæ kóz, dziesiêæ sztuk drobiu, a z maszyn rolniczych: dwa siewniki, trzy brony, sieczkarniê, wóz i sanie. produktów ywnoœciowych Bogdanowie przewozili 800 kg ziarna oraz innych przedmiotów u ytku domowego w iloœci 1000 kg. W ³ a d z e l i t e w s k i e p o z w a l a ³ y w y w i e Ÿ æ przesiedleñcom wiêcej rzeczy, ni w³adze Ukrainy, sk¹d wyjecha³a rodzina osi. takim inwentarzem Bogdanowie mogli po przyjeÿdzie na achód godnie zacz¹æ nowe ycie. ransport do Polski mia³ byæ w lipcu, ale w³adza prze³o y³a termin, bo trwa³a tak zwana akcja niwna. Poniewa transportu nadal nie by³o, jesieni¹ ojciec dama postanowi³ zasiaæ pszenicê ozim¹. Uda³ siê na pole i przyst¹pi³ do siania. Nagle zauwa y³, e w jego kierunku biegnie s¹siad, wymachuj¹c rêkami i krzyczy, eby przesta³ siaæ, bo wkrótce wyje d aj¹. o by³ ostatni transport z Litwy. Wyjechali w paÿdzierniku. Rodzina dama zgodnie z kart¹ ewakuacyjn¹ mia³a jechaæ w Poznañskie, ale tam ju nie przyjmowano przesiedleñców. Pocz¹tkowo zamieszkali wiêc w lsztyñskiem, a do Nowej Wsi ³otoryjskiej przyjechali w 1953 roku. dam chodzi³ do ofii ponad trzy lata, zanim w koñcu siê pobrali. ofia mia³a dobry charakter i by³a piêkn¹ dziewczyn¹. Do dzisiaj jest piêkna, jak twierdzi jej m¹. godnie razem przyznaj¹, e to by³o ich przeznaczenie, e spotkali siê i zostali ma³ eñstwem. becnie ofia i dam Bogdanowie mieszkaj¹ w ³otoryi w piêknym domu z zegarem s³onecznym. Po ponad 40 latach wspólnego po ycia wci¹ patrz¹ na siebie z czu³oœci¹. ch dzieci wyjecha³y, znalaz³y sobie nowe miejsce. ofia i dam ju st¹d nie wyjad¹, bo tu jest ich dom. Na zawsze. Wspomnienia spisa³a gnieszka ³yñczak si¹dz te cz³owiek ijani na ulicy w sutannach, czêsto wzbudzaj¹ nasze zdziwienie. czy próbowaliœmy przyjrzeæ siê bli ej ich yciu? ak to siê sta³o, e zostali ksiê mi? Co ich zafascynowa³o? Postanowiliœmy podj¹æ to wyzwanie. si¹dz omasz Baran jest to wikary parafii Narodzenia Najœwiêtszej aryi Panny w ³otoryi, absolwent Liceum gólnokszta³c¹cego w Legnicy, m³ody ksi¹dz z zaledwie piêcioletnim sta em, osoba weso³a, pe³na uœmiechu i yczliwoœci. o w³aœnie on swoj¹ postaw¹ sk³oni³ nas do przeprowadzenia tego wywiadu. - Czy ksi¹dz od zawsze chcia³ poœwiêciæ ycie Bogu? - Nie! Na pocz¹tku chcia³em zostaæ prawnikiem. Lubiê du o czytaæ, interesujê siê histori¹, z której nawet zdawa³em maturê, ale pomys³, eby zostaæ ksiêdzem, zrodzi³ siê w ósmej klasie szko³y podstawowej. - toœ wp³yn¹³ na ksiêdza, eby go ukierunkowaæ? - Przede wszystkim ksiê a. By³ taki ksi¹dz, który przygotowywa³ mnie do bierzmowania. W³aœnie w ósmej klasie, kiedy mi siê to wszystko w g³owie pojawi³o, kierowa³ tymi moimi myœlami. Czy by³o to ju powo³anie? Nigdy siê tego do koñca nie wie. Nawet ludzie w seminarium nie mog¹ do koñca powiedzieæ, e maj¹ powo³anie. Dowodem na to s¹ dopiero œwiêcenia. Powo³anie nie zawsze odkrywa siê samodzielnie, czasami jest nam potrzebna pomoc z zewn¹trz. - czasy szko³y œredniej? - lasa moja liczy³a 25 osób. Wychowawc¹ by³a pani Renata ominiarczuk. ak to w klasie bywa, jednych lubi³o siê bardziej, innych mniej, niektórych wcale, ale cieszê siê, e po 11 latach moja paczka dalej ma ze sob¹ kontakt i widujemy siê chocia od czasu do czasu. moich znajomych wszyscy ukoñczyli prawo, prócz mnie i aktora - omka ota. Bardzo lubi³em imprezowaæ, szczególnie na tzw. osiemnastkach. - By³y w yciu ksiêdza jakieœ mi³oœci b¹dÿ sympatie? - ak, by³o ich kilka, nawet jedna kole anka podoba³a siê mnie i omkowi otowi, ale z adn¹ dziewczyn¹ z mojej klasy nigdy nie chodzi³em. Czasy szko³y œredniej mamy ju za sob¹. ak widaæ, ksi¹dz by³ normalnym, m³odym cz³owiekiem, który lubi³ to samo co inni. nam ksiêdza osobiœcie i mogê powiedzieæ, e du o nawyków z czasów szko³y œredniej zosta³o mu do dziœ. - ak wspomina ksi¹dz czasy seminarium? Czy Warto przeczytaæ Szukajcie z³ota a znajdziecie! Na rozpoczêty ju w³aœciwie sezon poszukiwania z³ota z pewnoœci¹ oka e siê przydatna ksi¹ ka rzysztofa i arcina aciejaków pt. ³oto. BC poszukiwacza - od baraniego runa do wykrywaczy metali, która niedawno opuœci³a drukarniê. utorzy polecaj¹ j¹ jako jedyny tego rodzaju poradnik w Polsce. W bogato ilustrowanej publikacji(zwracaj¹ uwagê stare ryciny oraz widokówki) zawarto niezbêdne informacje o miskach, p³uczniach, wykrywaczach metali oraz innych przedmiotach s³u ¹cych szukaniu i p³ukaniu z³ota, technikach pozyskiwania kruszcu, terenach, które warto odwiedziæ. W rainê ³ota przenosz¹ czytelnika równie przykazania poszukiwacza z³ota. Fragment jednego z nich brzmi: jeœli masz onê i dzieci¹tka, które bardziej ni ycie kochasz, mieæ ich zawsze na myœli bêdziesz i do powrotu utêsknisz a wtenczas z ukochanego domu twego na powitanie ze ³zami szczêœcia wybiegn¹ i z wdziêcznoœci¹ razem przed jcem Niebieskim klêkniecie, by za bezpieczn¹ drogê twoj¹ podziêkowaæ. si¹ ka dostêpna jest m.in. w ksiêgarniach, Centrum nformacji urystycznej, stoisku pod wie ¹ widokow¹ koœcio³a ariackiego oraz. (gar) zosta³ ksi¹dz w nim jakoœ specjalnie wyró niony? Czy mia³ ksi¹dz jakiœ kryzys, chcia³ odejœæ z seminarium? - Czasy seminarium wspominam mile. ryzys pojawi³ siê na drugim roku. Spowodowany by³ on nawa³em nauki, sesjami i warunkami mieszkalnymi, ale koledzy namówili mnie, ebym nie podejmowa³ pochopnych decyzji i, jak siê okaza³o, wystarczy³o siê tylko wyspaæ i wszystko wróci³o do normy. W seminarium zosta³em bardzo wyró niony, gdy 2 czerwca 1997r. podczas wizyty w Legnicy jca Œwiêtego ana Paw³a uczestniczy³em w procesji z darami. Papie uœcisn¹³ mi d³oñ, zamieni³ jedno zdanie i podarowa³ ró aniec, który jest dla mnie najcenniejsz¹ pami¹tk¹, jak¹ posiadam. - Czy kap³an mo e pozwoliæ sobie na ryzyko, szaleñstwo? - ak, ja na przyk³ad skoczy³em na bungee! - Co by³o lub dalej jest ksiêdza marzeniem? - oim marzeniem by³o spêdziæ sylwestra w Pary u i uda³o mi siê to. W sylwestra 2002/2003 uczestniczy³em z m³odzie ¹ z mojej obecnej parafii w Spotkaniu w Duchu aize. olejnym moim marzeniem by³o odprawiæ szê Œwiêt¹ z arcybiskupem Pary a i uda³o mi siê to zrealizowaæ w czasie ostatnich wakacji. arzê równie o tym, aby znaleÿæ wreszcie czas na si³owniê. - Gdzie ksi¹dz lubi spêdzaæ wakacje? - Lubiê wiele miejsc, ale najbardziej kocham Francjê i Pary. ak widaæ, mo na byæ ksiêdzem, mieæ pod opiek¹ Liturgiczn¹ S³u bê ³tarza i wiele innych grup w parafii, a jednoczeœnie realizowaæ marzenia i plany. Bycie ksiêdzem, jak niektórzy s¹dz¹, nie ogranicza wolnoœci cz³owieka, wrêcz pomaga rozszerzaæ zainteresowania i horyzonty. iedzy innymi przez mi³oœæ do Boga. Rozmawiali omasz Górka i iros³aw adach RY 4 5 RYSW ŒNÓW RYS

Drogi Czytelniku! mile widziana. Zachêcamy i czekamy na pierwsz¹ korespondencjê. Szczególnie. tych wszyskich, których z Dynowem

Drogi Czytelniku! mile widziana. Zachêcamy i czekamy na pierwsz¹ korespondencjê. Szczególnie. tych wszyskich, których z Dynowem Nr 8/98 DYNOWINKA 3 Drogi Czytelniku! Sierpniowy wakacyjny numer Dynowinki jest nieco odchudzony. Wielu redakcyjnych korespondentów przebywa na zas³u onym wypoczynku. Za to po urlopie z nowym zapa³em i

Bardziej szczegółowo

Dwutygodnik Samorz¹du Ter ytorialnego w Chojnowie

Dwutygodnik Samorz¹du Ter ytorialnego w Chojnowie Dwutygodnik Samorz¹du Ter ytorialnego w Chojnowie. Ch. G er m 08 u n 0 r. y 2 pn 2. 1 tê. s Na 05 EGIPT- kraj piêkny w swej brzydocie NR 21 (685) ROK XVI 21.11.2008 CENA 1,30z³ Niemal ca³¹ powierzchniê

Bardziej szczegółowo

Strefa zdekomunizowana. Wywiad rzeka z Radkiem Sikorskim. Copyright 2007 by Radek Sikorski and by ukasz Warzecha

Strefa zdekomunizowana. Wywiad rzeka z Radkiem Sikorskim. Copyright 2007 by Radek Sikorski and by ukasz Warzecha WARSZAWA 2007 Strefa zdekomunizowana. Wywiad rzeka z Radkiem Sikorskim Copyright 2007 by Radek Sikorski and by ukasz Warzecha All rights reserved. No parts of this book may be used or reproduced in any

Bardziej szczegółowo

RADOMSKO, PRZEDBÓRZ, KAMIEÑSK, KODR B, GIDLE, YTNO, LGOTA WIELKA, ADZICE, WIELGOM YNY, KOBIELE WIELKIE, DOBRYSZYCE, GOMUNICE, MAS OWICE GAZETA

RADOMSKO, PRZEDBÓRZ, KAMIEÑSK, KODR B, GIDLE, YTNO, LGOTA WIELKA, ADZICE, WIELGOM YNY, KOBIELE WIELKIE, DOBRYSZYCE, GOMUNICE, MAS OWICE GAZETA RADOMSKO, PRZEDBÓRZ, KAMIEÑSK, KODR B, GIDLE, YTNO, LGOTA WIELKA, ADZICE, WIELGOM YNY, KOBIELE WIELKIE, DOBRYSZYCE, GOMUNICE, MAS OWICE REKLAMA... GAZETA REKLAMA... RADOMSZCZAÑSKA Nowy MULTIROOM NR 8 (981)

Bardziej szczegółowo

Barbara Gil wybrana Sierpczank¹ Roku 2008

Barbara Gil wybrana Sierpczank¹ Roku 2008 W sobotê na mi³oœników malarstwa, rzeÿby, oraz ludowych, materialnych wyrobów kultury czeka³a niespodzianka w postaci Miêdzynarodowego Jarmarku Sztuki. Mo na by³o nabyæ lub po prostu podziwiaæ dzie³a artystów

Bardziej szczegółowo

Czy my jesteœmy tylko do dojenia?

Czy my jesteœmy tylko do dojenia? 2 czerwiec 2014 publicystyka www.jasnet.pl PIÊŒCI W STÓ Czy my jesteœmy tylko do dojenia? Policja nie mo e z³apaæ m³odzieñca, który jeÿdzi po warszawskich ulicach luksusowym samochodem. Rozpêdza go do

Bardziej szczegółowo

Bezp³atny biuletyn informacyjny wrzesieñ - paÿdziernik 2005

Bezp³atny biuletyn informacyjny wrzesieñ - paÿdziernik 2005 ISSN 1505-599x II Bezp³atny biuletyn informacyjny wrzesieñ - paÿdziernik 2005 Krajobraz po bitwie.. Ẇybory 2005 Pañstwo Alicja i Ludwik Gapscy przed Komisj¹ w ObwodzieNr 2 (Przedszkole Nr 4). Wyniki, frekwencja,

Bardziej szczegółowo

ul. Grochowska 173/175 (róg ul. Majdañskiej) tel. 870-65-77, 870-65-81 870-70-77, 810-35-95, 424-25-15 www.krawczyk.pl WESOŁA

ul. Grochowska 173/175 (róg ul. Majdañskiej) tel. 870-65-77, 870-65-81 870-70-77, 810-35-95, 424-25-15 www.krawczyk.pl WESOŁA NIERUCHOMOŒCI LICENCJA NR 2455 K U P N O SPRZEDA WYNAJEM K R E D Y T Y ul. Grochowska 173/175 (róg ul. Majdañskiej) tel. 870-65-77, 870-65-81 870-70-77, 810-35-95, 424-25-15 www.krawczyk.pl STACJA KONTROLI

Bardziej szczegółowo

czerwiec 2010 TYTULIK

czerwiec 2010 TYTULIK 12 TYTULIK J 2 Palikot znowu yje anusz Palikot niczym Mark Twain zmartwychwsta³ szybciej ni umar³. Pog³oski o mojej œmierci by³y mocno przesadzone oœwiadczy³ by³ wybitny amerykañski pisarz i humorysta,

Bardziej szczegółowo

Staœ o³nierz i panna Zosia

Staœ o³nierz i panna Zosia Nr ISSN 1898-0201 Cena 2,00 z³ w tym 7% VAT Co udÿwignie Rozum? s. 30 Wichura zniszczy³a cmentarz Oko³o 20 zniszczonych pomników, rozwalone przês³o starego ceglanego muru, wyrwa w dachu cmentarnej ch³odni,

Bardziej szczegółowo

M³odzie owa Gazeta Ekonomiczna P R O C E N T

M³odzie owa Gazeta Ekonomiczna P R O C E N T M³odzie owa Gazeta Ekonomiczna P R O C E N T Samorz¹dowy Zespó³ Szkó³ w Kostkowie - 15 kwietnia 2013 r. Dru yna musi mieæ cel GMINA TO FIRMA Wywiad z wójtem gminy Gniewino panem Zbigniewem Walczakiem przeprowadziliœmy

Bardziej szczegółowo

Ile zarabia nauczyciel

Ile zarabia nauczyciel RADOMSKO, PRZEDBÓRZ, KAMIEÑSK, KODR B, GIDLE, YTNO, LGOTA WIELKA, ADZICE, WIELGOM YNY, KOBIELE WIELKIE, DOBRYSZYCE, GOMUNICE, MAS OWICE GAZETA REKLAMA... RADOMSZCZAÑSKA Burmistrz goni³ z³odzieja 27-letni

Bardziej szczegółowo

AZETA. Dwutygodnik Samorz¹du Ter ytorialnego w Chojnowie

AZETA. Dwutygodnik Samorz¹du Ter ytorialnego w Chojnowie Dwutygodnik Samorz¹du Ter ytorialnego w Chojnowie AZETA - h..c G r. er m 11 u n 0 y 2 pn 9. 0 tê. s Na 23 O ISSN 1234-9518 O A NR 16 (749) ROK XIX 09.09.2011 CENA 1,50z³ Nowa publikacja Kilka dni temu

Bardziej szczegółowo

PIÓREM DZIOBEM I PAZUREM CZARNEGO KRUKA felieton

PIÓREM DZIOBEM I PAZUREM CZARNEGO KRUKA felieton PIÓREM DZIOBEM I PAZUREM CZARNEGO KRUKA felieton fr. feuilleton - zeszycik, odcinek powieœci), specyficzny rodzaj publicystyki, krótki utwór dziennikarski (prasowy, radiowy, telewizyjny) utrzymany w osobistym

Bardziej szczegółowo

Nr 8 (88) Sierpień 2006

Nr 8 (88) Sierpień 2006 M i e s i ę c z n i k S p o ł e c z n o - K u l t u r a l n y Cena 1 zł (w tym 7% VAT) Nr 8 (88) Sierpień 2006 ISSN 1507-8353 Miesięcznik Samorządowy. Wydawca: Urząd Miejski w Bełżycach Redaktor prowadzący:

Bardziej szczegółowo

Nr 4 (52) Kwiecieñ 2012 ISSN 1899-217X gazeta bezp³atna Nak³ad 8000 egz. G OS LIMANOWSKI miesiêcznik regionalny limanowski LIMANOWA, MSZANA DOLNA, TYMBARK, DOBRA Alternatywa dla ekranów gazeta bezp³atna

Bardziej szczegółowo

Eleonora Serwañski. Polskiej Brigitte Jones amerykañskie przypadki

Eleonora Serwañski. Polskiej Brigitte Jones amerykañskie przypadki 1 Eleonora Serwañski Polskiej Brigitte Jones amerykañskie przypadki 2 Autor: Eleonora Serwañski Wydawca i Redakcja Idea Contact sp. z o.o. ul. Spó³dzielcza 6 62-800 Kalisz Tel. (62) 501-11-81 Fax: (62)766-12-72

Bardziej szczegółowo

Zwi¹zek literatury piêknej i filozofii

Zwi¹zek literatury piêknej i filozofii W NUMERZE NR 85 STYCZEÑ-MARZEC 2012 R ISSN 1232-6559 CENA 2 Z Zwi¹zek literatury piêknej i filozofii MARIA SZYSZKOWSKA yjemy w czasach ogromnego niepokoju potêgowanego rozkwitem cywilizacji, która nie

Bardziej szczegółowo

WA MIEDZESZYÑSKI WESOŁA. Nr 6(529) ROK XXI 24.03.2011 r. ISSN 1231-7993 bezp³atny. Szwedzka 37 Tel. 818 07 91 bezbolesne leczenie nowoczesna protetyka

WA MIEDZESZYÑSKI WESOŁA. Nr 6(529) ROK XXI 24.03.2011 r. ISSN 1231-7993 bezp³atny. Szwedzka 37 Tel. 818 07 91 bezbolesne leczenie nowoczesna protetyka RABATY! OKRĘGOWA STACJA KONTROLI POJAZDÓW pon.-pt.7 30-21 00 ; sob. 8 00-15 00 www.stacjakontrolipojazdow.pl PE NY ZAKRES PRZEGL DÓW REJESTRACYJNYCH DENTAMEDICA GOCŁAW ul. Abrahama 2 022 671 31 32; 022

Bardziej szczegółowo

CZARNE NA BIA YM... Tak sobie myœlê...

CZARNE NA BIA YM... Tak sobie myœlê... PIÓREM DZIOBEM I PAZUREM CZARNEGO KRUKA felieton fr. feuilleton - zeszycik, odcinek powieœci), specyficzny rodzaj publicystyki, krótki utwór dziennikarski (prasowy, radiowy, telewizyjny) utrzymany w osobistym

Bardziej szczegółowo

RADOMSKO, PRZEDBÓRZ, KAMIEÑSK, KODR B, GIDLE, YTNO, LGOTA WIELKA, ADZICE, WIELGOM YNY, KOBIELE WIELKIE, DOBRYSZYCE, GOMUNICE, MAS OWICE GAZETA

RADOMSKO, PRZEDBÓRZ, KAMIEÑSK, KODR B, GIDLE, YTNO, LGOTA WIELKA, ADZICE, WIELGOM YNY, KOBIELE WIELKIE, DOBRYSZYCE, GOMUNICE, MAS OWICE GAZETA RADOMSKO, PRZEDBÓRZ, KAMIEÑSK, KODR B, GIDLE, YTNO, LGOTA WIELKA, ADZICE, WIELGOM YNY, KOBIELE WIELKIE, DOBRYSZYCE, GOMUNICE, MAS OWICE REKLAMA... GAZETA REKLAMA... RADOMSZCZAÑSKA Nowy MULTIROOM Powalcz¹

Bardziej szczegółowo

PISMO WSPÓLNOTY PARAFIALNEJ POD WEZWANIEM NAJŒWIÊTSZEGO IMIENIA JEZUS WE WROC AWIU. Jezus zapowiedziany przez proroków

PISMO WSPÓLNOTY PARAFIALNEJ POD WEZWANIEM NAJŒWIÊTSZEGO IMIENIA JEZUS WE WROC AWIU. Jezus zapowiedziany przez proroków P R Z Y K O Œ C I E L E UNIWERSYTECKIM PISMO WSPÓLNOTY PARAFIALNEJ POD WEZWANIEM NAJŒWIÊTSZEGO IMIENIA JEZUS WE WROC AWIU Numer 13 Grudzieñ 2005 Celebracja Tajemnicy Wcielenia Dziêkujmy Bogu za Jego Wcielenie,

Bardziej szczegółowo

LUDZIE NIE ZOSTAWILI JEJ W NIEDOLI

LUDZIE NIE ZOSTAWILI JEJ W NIEDOLI LUDZIE NIE ZOSTAWILI JEJ W NIEDOLI My piszemy, e tutaj warto yæ... Nr 51/52 (1026/1027) 23 grudnia 2014 Od 1990 roku ISSN 1231-7691 Indeks 374997 2.70 z³ (5% VAT) www.rzeczkrotoszynska.pl Wygraj bi uteriê!

Bardziej szczegółowo

7. ROK KOTA. N r 2 ( 9 8 ) 2 9. I I. 2 x 1 0 0 0 + 8 COPY LEFT ISSN 1732-0941. Tam nawet miejsca na nekrologi s¹ racjonowane.

7. ROK KOTA. N r 2 ( 9 8 ) 2 9. I I. 2 x 1 0 0 0 + 8 COPY LEFT ISSN 1732-0941. Tam nawet miejsca na nekrologi s¹ racjonowane. 7. ROK KOTA CENTRAL EUROPEAN PRESS CORPORATION OF REGIOPOLIS ŒRODKOWO EUROPEJSKA KORPORACJA PRASOWA REGIOPOLIS www.regiopolis.net e-mail: nimendelu@yahoo.com.cn ISSN 1732-0941 N r 2 ( 9 8 ) 2 9. I I. 2

Bardziej szczegółowo

Bo onarodzeniowe przes³anie

Bo onarodzeniowe przes³anie Bez odrodzenia polskiej przedsiêbiorczoœci nie ma mowy o likwidacji bezrobocia. Cena 1,00 z³ (w tym podatek VAT 0%) Nr 8 22 grudnia 2003 r. www.forumpolskie.pl BIULETYN STOWARZYSZENIA FORUM POLSKIE ISSN

Bardziej szczegółowo

egnamy Prezydenta GAZETA RADOMSZCZAÑSKA 96 ofiar katastrofy lotniczej pod Katyniem 15 KWIETNIA 2010 R. GAZETA RADOMSZCZAÑSKA

egnamy Prezydenta GAZETA RADOMSZCZAÑSKA 96 ofiar katastrofy lotniczej pod Katyniem 15 KWIETNIA 2010 R. GAZETA RADOMSZCZAÑSKA GAZETA RADOMSZCZAÑSKA NR 15 (890) TYGODNIK 15 kwietnia 2010 r. Rok XVIII Nr indeksu 324019 ISSN 1231-2975 Cena 2 z³ (w tym 7% VAT) 96 ofiar katastrofy lotniczej pod Katyniem egnamy Prezydenta Fot. Wojciech

Bardziej szczegółowo

Interpretacje i opinie zawarte w publikowanych artyku³ach s¹ w³asnymi przemyœleniami m³odych autorów prac.

Interpretacje i opinie zawarte w publikowanych artyku³ach s¹ w³asnymi przemyœleniami m³odych autorów prac. Od Wydawcy W zamieszczonych w publikacji artyku³ach zosta³y dokonane konieczne zmiany i skróty wynikaj¹ce z opracowania redakcyjnego ksi¹ ki. W kilku przypadkach zosta³y zmienione tytu³y prac i dodane

Bardziej szczegółowo

Listopad 2010 Soleczniki 1 S OWO WSTÊPNE CZEKAMY NA ODWIL Polska i Litwa od lat próbuj¹ zrealizowaæ pomys³ budowy mostu energetycznego pomiêdzy dwoma krajami Ma byæ uruchomiony w 2015 roku Mostu jeszcze

Bardziej szczegółowo

arto pomagać? czytaj str. 7

arto pomagać? czytaj str. 7 GAZETA BEZPŁATNA NR 1 (40) luty 2008 ISSN 1641-2656 W numerze: Kolejne przetar etargi w gminie czytaj str. 3 Dlaczeg ego wart arto pomagać? czytaj str. 7 Docenione talenty czytaj str. 10 APEL Gminny Zak³ad

Bardziej szczegółowo

Najpiêkniejszy listopad

Najpiêkniejszy listopad ISSN 1508-7298 W numerze: Uwaga Meningokoki...str. 3 Groby wy nasze...str. 5 PaŸdziernik - Listopad 2007 Egzemplarz bezp³atny To bêdzie trudny rok...str.7 Sukces Janowa Lubelskiego Najpiêkniejszy listopad

Bardziej szczegółowo