Zarządzanie szkołą wyższą

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zarządzanie szkołą wyższą"

Transkrypt

1

2

3 Zarządzanie szkołą wyższą

4 Prace Naukowe Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego Seria: e-monografie Nr 56 Dostęp online:

5 Zarządzanie szkołą wyższą pod redakcją Jolanty Blicharz Agnieszki Chrisidu-Budnik Aleksandry Sus Wrocław 2014

6 Komitet Redakcyjny Przewodniczący prof. dr hab. Leonard Górnicki Członek mgr Bożena Górna Sekretarz mgr Aleksandra Dorywała Recenzent: prof. zw. dr hab. Jan Boć Copyright by Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego Korekta: Dorota Sideropulu Projekt i wykonanie okładki: Andrzej Malenda Skład i opracowanie techniczne: Anna Lenartowicz, Tomasz Kalota ebooki.com.pl Wydawca E-Wydawnictwo. Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego ISBN

7 Spis treści Wstęp...9 I. Prawne i polityczne aspekty funkcjonowania szkół wyższych w Polsce Józef Koredczuk Zarządzanie prywatnymi szkołami wyższymi w Polsce w okresie międzywojennym...13 Artur Ławniczak Polityczne aspekty funkcjonowania szkół wyższych...21 Wiesław Wenz Zarządzanie (kierowanie) kościelną szkołą wyższą. Na kanwie działalności Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu...31 Piotr Schmidt Podmiotowość prawna uniwersytetu trzeciego wieku...49 II. Pro b l e m a t y k a z a r z ą d z a n i a s z k o l n i c t w e m w y ż s z y m w w a r u n k a c h g o s p o d a r k i r y n k o w e j Natalia Miłostan Szkoła wyższa jako przedsiębiorca w warunkach społecznej gospodarki rynkowej...61 Renata Kusiak-Winter Die Reformen im polnischen Hochschulwesen...71 Jolanta Blicharz Skutki urynkowienia szkół wyższych. Wybrane problemy...79 Aleksandra Sus Kierunki zmian w obszarze dydaktyki nauki o zarządzaniu w Polsce...87 Agnieszka Chrisidu-Budnik Ewolucja uniwersytetu: od fordyzmu do postfordyzmu...97 Thobias Schlüter Sokrates trifft Marx in Delphi: Herausforderungen für das Hochschulmanagement. Ein analytischer Versuch zur Evaluation von Stakeholderbeziehungen

8 Spis treści Karol Kalinka Grupy interesu w procesie zarządzania szkołą wyższą III. Wybrane zagadnienia z praktyki zarządzania szkołą wyższą Lidia Klat-Wertelecka Organy szkoły wyższej w postępowaniu administracyjnym Ewa Pierzchała Decyzja administracyjna w postępowaniach przed organami szkół wyższych wybrane problemy prawne Bartosz Gołębiowski Normy etyczne jako podstawa wszczęcia postępowania dyscyplinarnego wobec studentów i doktorantów Urszula Bakuń-Nawłoka Wybrane aspekty bezrobocia wśród absolwentów szkół wyższych Robert Stefanicki Swoboda świadczenia usług edukacyjnych a jej usprawiedliwione ograniczenia (głos w dyskusji) Karol Kiczka Działalność Polskiej Komisji Akredytacyjnej w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego Marcin Miemiec Nadzór nad uczelniami publicznymi Monika Mucha Podatek VAT jako istotny element zarządzania finansami szkoły wyższej IV. Przykłady zarządzania szkołą wyższą w wybranych krajach Olga Bednyakova Tendencies and problems of the higher education system in Kazakhstan Amanda Anthony A Review of the U.S. Higher Education System: Its Structure, Funding, Quality and the Future

9 Wstęp Problematyka zarządzania szkołą wyższą w warunkach głębokich przeobrażeń systemu ekonomiczno-społeczno-politycznego, których liczne pozytywne i negatywne skutki wymagają stałej obserwacji i analizy, nie stała się jak dotąd przedmiotem odrębnych analiz teoretycznych. Niniejsza książka jest pierwszą próbą wyczerpującego omówienia tego zagadnienia. Intencją naszą jest pokazanie stanowisk i opinii na temat wybranych zagadnień z zakresu zarządzania szkołą wyższą. Dzisiaj jednych bulwersuje, a niektórych szczególnie niepokoi poziom rozwoju nauki, zmiany rozwiązań strukturalnych i finansowych polskich uczelni. Nie może więc zdumiewać, że we wszelkich dyskusjach na temat rozwoju nauki i szkolnictwa wyższego nacisk jest położony niejako z natury rzeczy na postulat zachowania autonomii uczelni wyższych, które powinny stanowić o sobie, o swoim profilu kształcenia, strukturze i misji. Wydaje się, iż istnieje konieczność sformułowania na nowo roli szkolnictwa wyższego, które jest również wpisane w naturę nowoczesnych instrumentów zabezpieczających funkcjonowanie instytucji demokratycznych. Książka ma służyć przede wszystkim praktykom (osobom zatrudnionym w szkołach wyższych). Może ona być wykorzystana także dla potrzeb dydaktycznych. Zarządzanie szkołą wyższą jest bowiem jednym z elementów przedmiotów wykładanych na wydziałach prawa i administracji naszych uniwersytetów oraz innych szkół wyższych. Celem opracowania jest wreszcie zwrócenie uwagi na niedoceniany, względnie ujmowany w sposób powierzchowny, problem zarządzania szkołą wyższą w warunkach gospodarki rynkowej. Ma więc ono być traktowane jako materiał do dalszych dyskusji na ten temat. Redaktorzy tomu składają wszystkim Autorom tekstów serdeczne podziękowanie za wyrażenie zgody na ich opublikowanie w niniejszym zbiorze. Równocześnie Redaktorzy dziękują bardzo serdecznie panu prof. zw. dr hab. Janowi Bociowi za trud włożony w przygotowanie recenzji wydawniczej książki. Wyrazy szczerych podziękowań przekazują również pani mgr Aleksandrze Dorywale za wnikliwą i troskliwą pieczę nad techniczną stroną przygotowania książki do druku. Redaktorzy 9

10

11 I. Prawne i polityczne aspekty funkcjonowania szkół wyższych w Polsce

12

13 Józef Koredczuk Uniwersytet Wrocławski Zarządzanie prywatnymi szkołami wyższymi w Polsce w okresie międzywojennym Pomimo że w Polsce w okresie międzywojennym nie działało tyle niepublicznych szkół wyższych co obecnie 1, to jednak z dwóch powodów warto jest na nie zwrócić uwagę. Po pierwsze, miały one swoją odrębną ustawę z dnia 22 lutego 1937 r. o prywatnych szkołach wyższych (Dz. U. Nr 13, poz. 89), jakiej nie mają dzisiaj uczelnie niepubliczne w Polsce. Po drugie, przykładowe chociażby wskazanie niektórych, najbardziej znanych prywatnych szkół wyższych z tamtego okresu, może świadczyć o roli, jaką odgrywały one w systemie szkolnictwa wyższego w II Rzeczypospolitej. Należały bowiem do nich: Katolicki Uniwersytet Lubelski, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Wyższa Szkoła Nauk Politycznych w Warszawie, Wyższa Szkoła Handlu Zagranicznego we Lwowie czy Wolna Wszechnica Polska w Warszawie (jedyna uczelnia prywatna w Polsce, która w okresie międzywojennym miała uprawnienia do wypuszczania absolwentów prawa ze stopniem magistra), by wymienić tylko te najważniejsze. Do 1920 r. problemy szkolnictwa wyższego, akademickiego i nieakademickiego, państwowego i prywatnego regulowały różnej rangi akty prawne, w tym wiele pozaborowych. Od 1920 r., kiedy to dnia 13 lipca wydano pierwszą w II Rzeczypospolitej ustawę o szkołach akademickich (Dz. U. Nr 72, poz. 494), ich status prawny zaczęto regulować w drodze ustaw. Szkołom wyższym, w tym prywatnym, poświęcono osiem ustaw 2. Podstawy prawne funkcjonowania prywatnego szkolnictwa wyższego w II Rzeczypospolitej można także wywieść z Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej (dalej też: Konstytucja lub Konstytucja marcowa) z dnia 17 marca 1921 r. (Dz. U. Nr 44, poz. 267). W pierwszej kolejności należy wskazać art. 117 Konstytucji, zgodnie z którym każdy obywatel miał prawo założyć szkołę lub zakład wychowawczy i kierować nim, skoro tylko uczyni zadość warunkom określonym w ustawach. Dodając przy tym, że wszystkie 1 W roku akademickim 2012/2013 w Polsce działało 321 uczelni niepublicznych, kształcących osób, zatrudniających nauczycieli akademickich, które przyznały dyplomy absolwentom; Szkoły wyższe i ich finanse w 2012 r. [GUS]. Natomiast w okresie międzywojennym w Polsce działało około 22 prywatnych szkół wyższych (w tym 15 akademickich). W 1938 r. studiowało w nich 10,5 tys. osób i zatrudnionych było 679 nauczycieli akademickich; S. Ratuś, Wyższe szkolnictwo prywatne II Rzeczypospolitej i próby jego odbudowy po II wojnie światowej, [w:] J. Bogusz, A. Knap (red.), Wyższe szkolnictwo niepaństwowe w systemie edukacji narodowej, Warszawa 1996, s Trzeba obiektywnie stwierdzić, że różni autorzy podają w tym zakresie różne dane. 2 Ibidem, s

14 Józef Koredczuk szkoły i zakłady wychowawcze, zarówno publiczne, jak i prywatne, podlegają nadzorowi władz państwowych. Powyższe uprawnienie art. 110 Konstytucji precyzował w odniesieniu do obywateli polskich, należących do mniejszości narodowościowych, wyznaniowych lub językowych, którym także dano prawo do zakładania, nadzoru i zawiadywania na swój własny koszt szkołami i innymi zakładami wychowawczymi. Co warto podkreślić, prawo do zakładania szkół przez obywateli w Konstytucji marcowej zaliczono do praw obywatelskich. Natomiast w Konstytucji z dnia 23 kwietnia 1935 r. (Dz. U. Nr 30, poz. 227) brak jest stosownych przepisów. Spośród wymienionych ośmiu ustaw regulujących w okresie międzywojennym status szkół wyższych w Polsce tylko w czterech znajdujemy przepisy dotyczące zarządzania lub kierowania szkołami wyższymi. Są to: 1) ustawa o szkołach akademickich z 1920 r.; 2) ustawa z dnia 15 marca 1933 r. o szkołach akademickich (Dz. U. Nr 29, poz. 247); 3) ustawa o prywatnych szkołach wyższych z 1937 r.; 4) jednolity tekst ustawy z 1933 r., ogłoszony obwieszczeniem Ministra Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego z dnia 8 listopada 1937 r. (Dz. U. z 1938 r. Nr 1, poz. 6). Na marginesie warto wspomnieć, że w wymienionych aktach prawnych ustawodawca nie posługuje się terminem zarząd, zarządzanie. W ustawie z 1933 r. na jego określenie posługuje się terminem władze akademickie, zaś w ustawie z 1937 r. o prywatnych szkołach wyższych terminem władze szkoły wyższej. A w ustawie z 1920 r. odpowiedni rozdział (tj. II ustawy) zatytułowany był Władze samorządowe szkół akademickich, co, nie muszę tłumaczyć, nie do końca oznacza to samo, co zarząd szkoły. Już w ustawie z 1920 r. znajdujemy rozdział dotyczący szkół akademickich prywatnych. Jest to rozdział dziewiąty, który w art. 107 przewidywał, że poza państwowymi mogą być także zakładane szkoły akademickie prywatne. O organizacji tychże szkół nic więcej jednak nie stanowił, z wyjątkiem kwestii ich statutu, który zgodnie z art. 108 ustawy podlegał zatwierdzeniu przez Ministra Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego po wysłuchaniu opinii ogólnych zebrań (względnie senatów) wszystkich państwowych szkół i już uznanych szkół prywatnych tego samego typu 3. Wspomniane opinie wszystkich praktycznie do tej pory istniejących szkół akademickich, wprawdzie niewiążące ministra, stawiały nowo powstające szkoły prywatne w dosyć trudnej sytuacji wyjściowej. Sytuacji, z jaką nie miały do czynienia szkoły państwowe, których statut także zatwierdzał minister, ale bez wysłuchiwania jakichkolwiek opinii pozostałych uczelni (art. 1 ustawy). Najbardziej rozległa, najbardziej głośna i najbardziej kontrowersyjna reforma szkolnictwa akademickiego w II Rzeczypospolitej nastąpiła na podstawie ustawy z 1933 r., była to tzw. reforma jędrzejewiczowska. Mimo że największe zmiany wprowadzała do 3 T. Brzezicki, Ustrój szkolnictwa wyższego w Polsce, Toruń 201, s

15 Zarządzanie prywatnymi szkołami wyższymi w Polsce w okresie międzywojennym szkolnictwa państwowego, objęła także szkolnictwo prywatne. Celem tej reformy było wzmocnienie uprawnień organów państwa, przede wszystkim Ministra Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego, względem uczelni akademickich 4. W literaturze dotyczącej tej reformy najczęściej zwraca się uwagę na to, że wprowadziła mechanizmy umożliwiające władzom państwowym usuwanie z uczelni niewygodnych profesorów. W rzeczywistości ważniejsze było to, iż umożliwiła znacznie większą ingerencję niż dotychczas w życie akademickie, szczególnie mocno uderzając w autonomię uczelni 5. Paradoksalnie ustawa z 1933 r. przyczyniła się gwałtownie do wzrostu liczby prywatnych uczelni akademickich, których liczba do 1939 r. wzrosła siedmiokrotnie. Z tym że jest to tylko jedna strona medalu, szkoły akademickie bowiem stanowiły śmietankę wśród wyższych szkół prywatnych, których w rzeczywistości było znacznie więcej. Przykładowo w 1924 r., kiedy pojawiła się pierwsza prywatna szkoła akademicka, miała ona tylko 7% udziału wśród wszystkich szkół prywatnych. Natomiast w 1933 r., gdy było ich już 7, udział prywatnych szkół akademickich wśród pozostałych szkół prywatnych wzrósł do 33% 6. Należy zatem przyznać, że postanowienia wspomnianej ustawy miały różny wpływ na system szkolnictwa akademickiego w II Rzeczypospolitej, nie zawsze jednak negatywny 7. W ustawie o szkołach akademickich z 1933 r. postanowienia dotyczące prywatnych szkół akademickich, czyli art. 54 i 55, były jeszcze bardziej lakoniczne niż w poprzedniej. Regulowały bowiem tylko kwestię nadawania prywatnym szkołom praw, które posiadały państwowe szkoły akademickie, i wymieniały istniejące ówcześnie prywatne szkoły wyższe. Jak już wspomniałem, w okresie międzywojennym prywatne szkoły wyższe doczekały się jedyny raz w swoich dziejach odrębnej ustawy. Była to ustawa z dnia 22 lutego 1937 r. o prywatnych szkołach wyższych. Ustawa na wstępie w art. 1 stanowiła, że za prywatne szkoły wyższe w rozumieniu jej przepisów należy uważać te prywatne szkoły wyższe, które nie były objęte ustawą z dnia 15 marca 1933 r. o szkołach akademickich. Ustawa w zakresie funkcjonowania i tworzenia prywatnych szkół wyższych nie wprowadzała nowych rozwiązań. W zasadzie sankcjonowała dotychczasową praktykę. Zawierała między innymi przepisy dotyczące organizacji szkół. Zgodnie z art. 4 ust. 1 ustawy władzami szkoły wyższej byli dyrektor i rada szkoły. W skład rady szkoły 4 J. Jastrzębski, Reforma Jędrzejewicza w państwowym szkolnictwie akademickim II Rzeczypospolitej. Wzmocnienie prerogatyw państwowych, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego MCCCXVIII. Prace Historyczne 2011, vol. 138, s Ibidem. 6 J. Jastrzębski, Państwowe szkolnictwo akademickie II Rzeczypospolitej. Zagadnienia systemowe, Kraków 2013, s J. Jastrzębski, Reforma szkolnictwa akademickiego z 1933 roku. Zmiany w organizacji uczelni, Wschodni Rocznik Humanistyczny , T. VII, s

16 Józef Koredczuk wchodził dyrektor, nauczyciele i przedstawiciel właściciela szkoły. Statut szkoły, stanowiący podstawowy akt wewnętrzny, mógł ponadto dopuścić do udziału w posiedzeniach rady szkoły znawców z odpowiednich dziedzin wiedzy lub inne osoby. Postanowienia ustawy w tym zakresie stanowiły lex generalis w stosunku do statutów poszczególnych szkół, które jako przepisy lex specialis wprowadzały niekiedy różnice w stosunku do postanowień ustawy. Nie zawsze jednak tak było. Statut Wyższej Szkoły Dziennikarskiej w Warszawie ( 9) 8 wprowadził organizację władz szkoły identyczną, jak przewidywała to ustawa o prywatnych szkołach wyższych, czyli dyrektora i radę szkoły. Natomiast przykładowo statut Akademii Handlu Zagranicznego we Lwowie ( 7) 9 jako władze akademii wymienia radę profesorów, będącą odpowiednikiem rady szkoły, o której mówi ustawa, oraz rektora i prorektora, będących odpowiednikami dyrektora i zastępcy dyrektora szkoły. Statut Szkoły Nauk Politycznych w Wilnie 10 natomiast najbardziej precyzyjnie określił władze szkoły, stanowiąc w 10 statutu, że bezpośrednia władza wykonawcza i kierownictwo szkoły należą do dyrektora (podobnie określono to w 10 statutu Szkoły Dziennikarskiej), ale pod nadzorem Rady Administracyjnej Instytutu Naukowo-Badawczego Europy Wschodniej, którego działem pracy była SNP i która także powoływała i odwoływała dyrektora i jego zastępcę. Razem z nauczycielami szkoły oraz z przedstawicielem instytutu (będącym w tym przypadku odpowiednikiem właściciela szkoły) stanowili radę szkoły ( 13 statutu SNP). Statut szkoły wyższej określał również kompetencje dyrektora, rady szkoły i właściciela szkoły. Określał także obowiązki właściciela szkoły w zakresie dostarczania szkole środków materialnych oraz warunki zamknięcia szkoły przez właściciela. Ustalane w nim były również zasady odpowiedzialności dyscyplinarnej dyrektora szkoły i nauczycieli oraz organizacja władz dyscyplinarnych szkoły i postępowanie dyscyplinarne (art. 4 ust. 2 i 3 ustawy). Dyrektora szkoły, jego zastępcę i nauczycieli zatwierdzał Minister Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego. Przy czym zatwierdzenie dyrektora i jego zastępcy następowało tylko na okres trzyletni (art. 7 ust. 1 ustawy). Inaczej było w przypadku Akademii Handlu Zagranicznego we Lwowie rektora powoływał Prezydent Rzeczypospolitej na wniosek ministra, zaś prorektora sam minister; byli oni wybierani nie na trzy, lecz na dwa lata ( 13 ust. 1 i 3 oraz 15 ust. 1 i 2 statutu AHZ). 8 Statut Wyższej Szkoły Dziennikarskiej (dalej: statut WSD) zatwierdzony dnia 13 kwietnia 1938 r. przez Ministra Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego (Dz. Urz. MWRiOP nr 4, poz. 91). 9 Statut Akademii Handlu Zagranicznego we Lwowie (dalej: statut AHZ) zatwierdzony dnia 26 listopada 1938 r. przez Ministra Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego (Dz. Urz. MWRiOP nr 13, poz. 391). 10 Statut Szkoły Nauk Politycznych w Wilnie (dalej: statut SNP) zatwierdzony dnia 8 listopada 1937 r. przez Ministra Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego (Dz. Urz. MWRiOP nr 14, poz. 421). 16

17 Zarządzanie prywatnymi szkołami wyższymi w Polsce w okresie międzywojennym Do zakresu kompetencji dyrektora szkoły (rektora) wchodziło to wszystko, co współcześnie mieści się w ramach zarządzania szkołą wyższą, by wymienić chociażby przykładowo: reprezentowanie szkoły, czuwanie nad działalnością władz szkoły i nad porządkiem na terenie szkoły, zarządzanie majątkiem szkoły i układanie projektu jej budżetu, przedstawianie ministrowi wymaganych dokumentów, powoływanie i zwalnianie nauczycieli i pracowników szkoły, decydowanie o wszelkich sprawach dotyczących słuchaczy (studentów) szkół 11. Do kompetencji dyrektora szkoły należało także zwoływanie, kierowanie i wykonywanie uchwał rady szkoły (rady profesorów). Z ważnych powodów mógł on również zawiesić wykonanie uchwały rady. W przypadku Szkoły Dziennikarskiej, zasadność zawieszenia uchwały lub nie rozstrzygał: 1) jeśli dotyczyła ona spraw administracyjnych reprezentujący właściciela szkoły Zarząd Towarzystwa Wyższej Szkoły Dziennikarskiej; 2) jeśli dotyczyła spraw naukowych minister; 3) a jeśli miała charakter mieszany lub wątpliwy obydwa te organy wspólnie ( 13 statutu WSD). Podobnie było w przypadku Szkoły Nauk Politycznych, gdzie spory o treść uchwał dotyczących spraw nauczania rozstrzygał ostatecznie minister, natomiast wszelkich pozostałych reprezentująca właściciela Rada Administracyjna Instytutu Naukowo- Badawczego Europy Wschodniej ( 13 statutu SNP). Zgodnie z art. 7 ust. 2 ustawy minister mógł również zażądać usunięcia dyrektora lub nauczyciela, jeżeli uznał, że: 1) wywiera on na słuchaczy szkodliwy wpływ, 2) nie przestrzega obowiązujących przepisów i postanowień statutu szkoły, 3) dopuścił się rażącego zaniedbania obowiązków dyrektora lub nauczyciela. Usunięcie dyrektora lub nauczyciela było jednak ostatecznością. Zanim to nastąpiło, minister mógł ich zawiesić z tych samych powodów, które uzasadniały usunięcie w wykonywanych przez nich czynnościach. I dopiero gdy to nie skutkowało, mógł żądać ich usunięcia. Był jednak zobowiązany przedstawić im wcześniej zarzuty, stanowiące podstawę tego żądania, oraz wyznaczyć stosowny termin do udzielenia wyjaśnień (art. 7 ust. 3 i 4 ustawy). Oprócz organów jednoosobowych do gremiów kierowniczych szkół prywatnych należały także organy kolegialne, rada szkoły czy ewentualnie rada profesorów 12, jak 11 Spośród najważniejszych prywatnych szkół wyższych w Polsce w roku akademickim 1937/1938 najwięcej osób studiowało w Wolnej Wszechnicy Polskiej w Warszawie (1770 osób), Szkole Nauk Politycznych w Warszawie (1750), Katolickim Uniwersytecie Lubelskim (1377), Szkole Głównej Handlowej w Warszawie (1304) i Wyższej Szkole Handlowej w Krakowie (1239). Natomiast na najmniejszej uczelni, Szkole Wschodnioznawczej w Warszawie studiowały zaledwie 94 osoby (w tym 40 kobiet); J. Tymowski, Organizacja szkolnictwa wyższego w Polsce, Warszawa 1980, s. 25, tabela. 12 Najwięcej profesorów, w roku akademickim 1937/1938, było zatrudnionych w Wolnej Wszechnicy Polskiej w Warszawie (70), Szkole Nauk Politycznych w Warszawie (33), Wolnej Wszechnicy Polskiej w Łodzi (31), Katolickim Uniwersytecie Lubelskim (29) i Szkole Głównej Handlowej w Warszawie (12). W powoływanej Wyższej Szkole Dziennikarskiej i Szkole Wschodnioznawczej w Warszawie nie pracował żaden profesor, a kadra ich opierała się wyłącznie na docentach; ibidem. 17

18 Józef Koredczuk w przypadku Akademii Handlu Zagranicznego, której statut ( 8 ust. 1) ponadto stanowił, że jest ona naczelną władzą kolegialną uczelni. Nadzór nad prywatnymi szkołami wyższymi sprawował Minister Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego. Pierwszą, najważniejszą, formą tego nadzoru było zatwierdzanie statutu szkoły przez ministra, który mógł w ten sposób poważnie ograniczyć autonomię szkoły. Na zatwierdzaniu statutu jednak się nie kończyło. Prywatna szkoła wyższa była bowiem obowiązana składać mu także sprawozdania roczne oraz wszelkie inne, wymagane od niej dane, dotyczące jej działalności (art. 6 ustawy). Oprócz możliwości żądania przez ministra usunięcia dyrektora lub nauczyciela najsurowszą sankcją, jaka mogła spotkać szkołę wyższą ze strony ministra, była możliwość jej zamknięcia, przewidziana w art. 13 ustawy. Mogło to nastąpić, gdy minister uznał, że: 1) poziom nauczania w szkole był niewystarczający; 2) szkoła nie przestrzegała obowiązujących przepisów lub postanowień statutu; 3) nauczanie w niej odbywało się w duchu nielojalnym w stosunku do państwa lub też szkoła nie przeciwdziałała skutecznie szkodliwym pod względem wychowawczym wpływom na słuchaczy; 4) szkoła nie rozwinęła działalności naukowo-twórczej; 5) jeżeli właściciel szkoły przestał czynić zadość któremukolwiek z warunków niezbędnych do uzyskania zezwolenia na założenie szkoły wyższej (określonych w art. 3 ust. 2 pkt b, c i d ustawy). Szczególnie punkt trzeci stwarzał szerokie możliwości interpretacyjne dla organu nadzorującego. Także i w tym przypadku minister obowiązany był podać do wiadomości właściciela i dyrektora szkoły zarzuty, które jego zdaniem uzasadniały zamknięcie szkoły i wyznaczyć im stosowny termin do udzielenia wyjaśnień. Minister Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego zgodnie z art. 15 ustawy mógł także na wniosek właściciela szkoły wyższej nadać jej osobowość prawną, ustalając przy tym jej ustrój oraz kompetencje jej organów. Konsekwencją nadania szkole wyższej osobowości prawnej było zwiększenie nad nią nadzoru państwowego. Nad gospodarką finansową szkół, które otrzymały osobowość prawną, nadzór bowiem sprawowała specjalna komisja kontrolująca, w której skład nie mogły wchodzić osoby wykonujące zarząd majątkiem lub gospodarką finansową nadzorowanej szkoły lub też będące członkami organów tej szkoły, zarząd ten wykonujących. Komisja kontrolująca miała np. prawo domagania się udostępnienia jej odpowiednich dokumentów. W razie odmowy władz szkoły zastosowania się do żądań komisji ostateczny głos należał do ministra. Ze strony ministra prywatnym szkołom wyższym groziły nie tylko różne sankcje, kary, mogły je także spotkać nagrody i wyróżnienia. Najwyższą formą pozytywnego wyróżnienia prywatnej szkoły wyższej w okresie międzywojennym, jaka mogła ją spotkać ze strony państwa, było nadanie jej w drodze ustawy takich samych praw, jak posiadały państwowe szkoły akademickie (art. 54 ust. 1 ustawy z 1933 r.). Status szkół 18

19 Zarządzanie prywatnymi szkołami wyższymi w Polsce w okresie międzywojennym akademickich w Polsce w okresie międzywojennym otrzymało 7 prywatnych wyższych uczelni. Uczelnie prywatne mogły otrzymać pełne prawa szkół akademickich lub tylko częściowe. Jako pierwsza prawa szkół akademickich otrzymała w 1924 r. Szkoła Główna Handlowa w Warszawie. Ona też jako pierwsza w 1934 r. otrzymała je w pełni, częściowe zaś KUL (a od 1938 r. pełne) 13 i Wolna Wszechnica Polska (w 1935 r.) 14. Prawa szkół akademickich otrzymały również Akademie Handlowe w Krakowie (od 1 września 1938 r.) 15 i Poznaniu (od 10 listopada 1938 r.) 16, Akademia Handlu Zagranicznego we Lwowie, Akademia Nauk Politycznych w Warszawie (od 1 września 1939 r.) 17. Ustawa o prywatnych szkołach wyższych z 1937 r. miała charakter epizodyczny, nie regulowała wszystkich kwestii związanych z ich organizacją i zarządzaniem. Nie do końca precyzyjnie określony był jej stosunek do ustawy o szkołach akademickich z 1933 r., zwłaszcza w odniesieniu do szkół, które uzyskały status szkół akademickich, co nie pozostawało bez wpływu na ich organizację i zarządzanie. Przykładem mogą być kwestie związane z oceną kwalifikacji nauczycieli, którzy od tej pory podlegali całkowicie niezależnej od szkoły komisji ustanowionej przez Ministra Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego 18. Ustawa z dnia 22 lutego 1937 r. o prywatnych szkołach wyższych (Dz. U. Nr 13, poz. 89) weszła w życie od dnia 26 lutego 1937 r., a została uchylona z dniem 30 października 1947 r. na mocy art. 119 ust. 2 pkt 3 dekretu z dnia 28 października 1947 r. o organizacji nauki i szkolnictwa wyższego (Dz. U. Nr 66, poz. 415) 19. Postanowieniom ustawy z 1937 r. o prywatnych szkołach wyższych, zgodnie z jej art. 17, nie podlegały wyższe seminaria duchowne (utrzymywane na mocy art. XIII ust. 2 Konkordatu z 1925 r. 20 ), katolickie zakłady teologiczne oraz szkoły artystyczne. 13 Ustawa z dnia 9 kwietnia 1938 r. o nadaniu Katolickiemu Uniwersytetowi Lubelskiemu pełnych praw państwowych szkół akademickich (Dz. U. Nr 27, poz. 242; Dz. Urz. MWRiOP nr 5, poz. 115). 14 B. Jaczewski, Organizacje i instytucje życia naukowego w Polsce (listopad ), [w:] Z. Skubała- Tokarska (red.), Historia nauki polskiej, T. V , cz. 1, Wrocław Warszawa Kraków 1992, s Rozporządzenie Ministra Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego z dnia 24 maja 1938 r. o ustaleniu terminu zastosowania przepisów ustawy z dnia 15 marca 1933 r. o szkołach akademickich do Wyższego Studium Handlowego w Krakowie (Dz. U. Nr 40, poz. 331; Dz. Urz. MWRiOP nr 6, poz. 155). 16 Rozporządzenie Ministra Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego z dnia 25 października 1938 r. o ustaleniu terminu zastosowania przepisów ustawy z dnia 15 marca 1933 r. o szkołach akademickich do Wyższej Szkoły Handlowej w Poznaniu (Dz. Urz. MWRiOP nr 12, poz. 365). 17 J. Jastrzębski, Państwowe, s. 27 i Por. Rozporządzenie Ministra Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego z dnia 29 października 1937 r. (Nr IV UP 9287/37) o ustanowieniu komisyj oceny kwalifikacyj nauczycieli akademickich Akademii Handlu Zagranicznego we Lwowie, Wyższego Studium Handlowego w Krakowie, Wyższej Szkoły Handlowej w Poznaniu i Szkoły Nauk Politycznych w Warszawie (Dz. Urz. MWRiOP nr 13, poz. 384). 19 Stało się to, pomimo postulatów środowiska oświatowego wyrażonych na Ogólnopolskim Zjeździe Oświatowym w Łodzi w dniach czerwca 1945 r., by w okresie przejściowym nie usuwać inicjatywy prywatnej i społecznej ze szkolnictwa; B. Ratuś, op. cit., s Konkordat, zawarty pomiędzy Stolicą Apostolską a Rzecząpospolitą Polską, podpisany w Rzymie dnia 10 lutego 1925 r. (Dz. U. Nr 72, poz. 501). 19

20 Józef Koredczuk Ustawa z 1937 r. o prywatnych szkołach wyższych uchwalona została w czasie, gdy ministrem wyznań religijnych i oświecenia publicznego był Wojciech Alojzy Świętosławski, prowadzący bardziej liberalną politykę wobec uczelni niż jego poprzednik 21. Nie odegrała ona jednak zbyt wielkiej roli w dziejach polskiego prywatnego szkolnictwa wyższego. Była jedynie pewnym epizodem. Prestiż bowiem akademickich uczelni państwowych w społeczeństwie polskim w tym czasie bił na głowę powagę uczelni prywatnych 22. Model relacji między prywatnymi szkołami wyższymi a ministrem oraz między prywatnymi szkołami a szkołami wyższymi państwowymi, jaki ukształtował się w Polsce w okresie międzywojennym w drodze ewolucji, doprowadził do dzisiaj obowiązujących regulacji prawnych w zakresie szkolnictwa wyższego. 21 J. Tymowski, op. cit., s J. Jastrzębski, Państwowe, s

21 Artur Ławniczak Uniwersytet Wrocławski Polityczne aspekty funkcjonowania szkół wyższych Polityka rozumiana jako sztuka dbania o zaspokajanie potrzeb całego społeczeństwa obejmuje na szczeblu państwowym najróżnorodniejsze zagadnienia, wśród których nie można przeoczyć szkolnictwa wyższego. W europejskim modelu edukacyjnym jest ono w znacznej części ściśle związane z państwem, co oznacza, że np. w RP na tym szczeblu nauczania instytucje publiczne mają zdecydowanie większe znaczenie niż prywatne. Wśród tych pierwszych szczególną rolę odgrywają uniwersytety, będące kuźnią kadr parlamentarno-administracyjno-sędziowskich, co sprawia, że władze państwowe są integralnie zainteresowane tym, aby absolwenci byli odpowiednio przygotowani do sprostania wyzwaniom, jakie napotkają, gdy staną się częścią aparatu władania. Zainteresowanie to znajduje swój instytucjonalny wyraz w istnieniu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, jednakże zbyt daleko idąca ingerencja czynników rządowych w funkcjonowanie społeczności uniwersyteckich zbyt drastycznie oddziaływałaby na wrażliwą materię kształtowania wchodzącej w dorosłe życie młodzieży, w związku z czym wprowadza się ograniczenie w postaci konstytucyjnie zagwarantowanej (art. 70 ust. 5) autonomii szkół wyższych, mającej pozwolić ich kierownictwom na prowadzenie własnej polityki, zapewniającej zachowanie niezbędnej do właściwego funkcjonowania tożsamości. Taka sytuacja sprawia, że w sporym stopniu problemy pojawiające się w życiu społeczności akademickiej, często określanej nawiązującym do konstytucyjnego określenia RP jako Dobra Wspólnego mianem wspólnoty, są rozwiązywane wewnątrz niej zgodnie z regułami wypracowanymi w ciągu wielowiekowej historii uniwersytetów. Purpurową nicią przewija się przez nią podstawowy schemat dychotomicznego podziału na uczących i nauczanych. Ci drudzy posiadają ilościową przewagę, ale są z założenia podporządkowani bardziej wpływowej mniejszości, jaką stanowi dzieląca się z nimi swoją wiedzą kadra. Mamy tu zatem do czynienia z zadekretowanym brakiem egalitaryzmu, typowym dla mediewalnej Europy. Nie jest to bynajmniej przypadkowa koincydencja, gdyż właśnie Wieki Średnie są okresem, w którym powstały pierwsze ośrodki uniwersyteckie. Wypada przypomnieć, że co prawda niektóre z nich szły szlakiem Bolonii, gdzie rektor był wybierany spośród studentów, ale model ten nie wytrzymał próby czasu, przegrywając rywalizację z paryskim wzorcem, zakładającym, że władza może być powierzona jedynie osobie będącej 21

Prawne aspekty wprowadzania e-learningu w szkołach wyższych

Prawne aspekty wprowadzania e-learningu w szkołach wyższych Prawne aspekty wprowadzania e-learningu w szkołach wyższych Agnieszka Bednarczyk-Płachta Streszczenie Niniejsze opracowanie ma na celu przedstawienie zagadnienia e-learningu w programach nauczania szkół

Bardziej szczegółowo

Nowe prawo. pod redakcją Marka Rockiego

Nowe prawo. pod redakcją Marka Rockiego Nowe prawo szanse i zagrożenia dla szkolnictwa wyższego pod redakcją Marka Rockiego Materiały z ogólnopolskiego seminarium zorganizowanego 22 września 2005 roku w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie Warszawa,

Bardziej szczegółowo

ZARYS MODELU DOSKONALENIA ZARZADZANIA W SZKOŁACH WYŻSZYCH

ZARYS MODELU DOSKONALENIA ZARZADZANIA W SZKOŁACH WYŻSZYCH Tadeusz Wawak Wyższa Szkoła Administracji w Bielsku-Białej 1 ZARYS MODELU DOSKONALENIA ZARZADZANIA W SZKOŁACH WYŻSZYCH Streszczenie W ramach reformy szkolnictwa wyższego od marca 2011 roku wdrażane są

Bardziej szczegółowo

Diagnoza stanu szkolnictwa wyższego w Polsce

Diagnoza stanu szkolnictwa wyższego w Polsce Organizacyjna i merytoryczna koordynacja procesu opracowania projektów sektorowej strategii rozwoju szkolnictwa wyższego do roku 2020, ze szczególnym uwzględnieniem okresu do 2015 roku Diagnoza stanu szkolnictwa

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka prawna mandatu radnego

Charakterystyka prawna mandatu radnego Uniwersytet w Białymstoku Wydział Prawa mgr Jarosław Galicki Charakterystyka prawna mandatu radnego Rozprawa doktorska napisana w Katedrze Prawa Konstytucyjnego pod kierunkiem dr hab. Grzegorza Kryszenia,

Bardziej szczegółowo

Organizacja i funkcjonowanie studiów doktoranckich

Organizacja i funkcjonowanie studiów doktoranckich Organizacja i funkcjonowanie studiów doktoranckich Jestem głęboko przekonany, że rozwój nauki służy przede wszystkim zaspokojeniu tęsknoty za czystą wiedzą. Albert Einstein Streszczenie W sensie ogólnym,

Bardziej szczegółowo

ydawnictwo Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa ul. Grunwaldzka 11, 60-782 Poznań tel. 0-61 855 35 37 e-mail: wydawnictwo@wsb.net.pl www.wsb.net.

ydawnictwo Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa ul. Grunwaldzka 11, 60-782 Poznań tel. 0-61 855 35 37 e-mail: wydawnictwo@wsb.net.pl www.wsb.net. WYŻSZA SZKOŁA BEZPIECZEŃSTWA Z SIEDZIBĄ W POZNANIU PRZEGLĄD NAUKOWO-METODYCZNY EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA ROK I NUMER 1 Poznań 2008 Rada Programowa Edward Hajduk (przewodniczący) Dominika Czajkowska-Ziobrowska

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWO I SPOŁECZEŃSTWO

PAŃSTWO I SPOŁECZEŃSTWO ROK IX NR 2 2009 PAŃSTWO I SPOŁECZEŃSTWO PRACE SOCJOLOGICZNE I ANTROPOLOGICZNE Kazimierz Z. Sowa: Struktura społeczna uniwersytetu. Wspólnota i hierarchia... 5 Anna Karnat-Napieracz: O świadomości jako

Bardziej szczegółowo

fot. Stanisław Markowski Szanowni Państwo,

fot. Stanisław Markowski Szanowni Państwo, Szanowni Państwo, pięćdziesiąty numer kwartalnika Krajowej Reprezentacji Samorządowych Kolegiów Odwoławczych Casus ma charakter szczególny. Otwierają go dwie znaczące rozmowy: z Kardynałem Stanisławem

Bardziej szczegółowo

LOKALNA POLITYKA SPOŁECZNA

LOKALNA POLITYKA SPOŁECZNA LOKALNA POLITYKA SPOŁECZNA Ewa Kulesza Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego LOKALNA POLITYKA SPOŁECZNA Ewa Kulesza Warszawa 2013 Publikacja

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET TRZECIEJ GENERACJI

UNIWERSYTET TRZECIEJ GENERACJI Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego UNIWERSYTET TRZECIEJ GENERACJI STAN I PERSPEKTYWY ROZWOJU UNIWERSYTET TRZECIEJ GENERACJI STAN I PERSPEKTYWY

Bardziej szczegółowo

Copyright by Naczelny Sąd Administracyjny Warszawa 2008

Copyright by Naczelny Sąd Administracyjny Warszawa 2008 Publikację do druku przygotowano w Kancelarii Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego Copyright by Naczelny Sąd Administracyjny Warszawa 2008 ISBN 83-923258-8-5 Druk i oprawa: Drukarnia GRAF, Pruszków

Bardziej szczegółowo

Kształcenie ustawiczne i jego rola w rozwoju zawodowym człowieka

Kształcenie ustawiczne i jego rola w rozwoju zawodowym człowieka Kształcenie ustawiczne i jego rola w rozwoju zawodowym człowieka 1 Wydawca: Wojewódzki Urząd Pracy ul. Witosa 86, 25-561 Kielce tel. (41) 364-16-00, fax (41) 364-16-66 strona internetowa: www.wup.kielce.pl

Bardziej szczegółowo

Metodyka zarządzania jednostkami wymiaru sprawiedliwości. Studium przypadku na przykładzie Sądu Rejonowego Katowice-Zachód w Katowicach

Metodyka zarządzania jednostkami wymiaru sprawiedliwości. Studium przypadku na przykładzie Sądu Rejonowego Katowice-Zachód w Katowicach Metodyka zarządzania jednostkami wymiaru sprawiedliwości Studium przypadku na przykładzie Sądu Rejonowego Katowice-Zachód w Katowicach Seria Metodyki Metodyka zarządzania jednostkami wymiaru sprawiedliwości

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET ŚLĄSKI Wydział Nauk Społecznych Instytut Nauk Politycznych i Dziennikarstwa. Marzena Kletke Milejska

UNIWERSYTET ŚLĄSKI Wydział Nauk Społecznych Instytut Nauk Politycznych i Dziennikarstwa. Marzena Kletke Milejska UNIWERSYTET ŚLĄSKI Wydział Nauk Społecznych Instytut Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Marzena Kletke Milejska Zreformowany system edukacji i jego wpływ na kształcenie i wychowanie dzieci w publicznych

Bardziej szczegółowo

Recenzent dr hab. Barbara Iwankiewicz-Rak

Recenzent dr hab. Barbara Iwankiewicz-Rak Recenzent dr hab. Barbara Iwankiewicz-Rak Autorzy Mirosława Pluta-Olearnik Wstęp, rozdziały: 1 (p. 1.1, 1.2), 2, 4 Janusz Olearnik rozdziały: 1 (p. 1.3), 3 Jolanta Góra rozdział 5 Magdalena Jakubowicz

Bardziej szczegółowo

reformy, gdyż niepożądane zmiany, zamiast wspomagać rozwój, mogą przynieść odwrotny skutek. Tymczasem trwa praca na uczelni. O tej codzienności

reformy, gdyż niepożądane zmiany, zamiast wspomagać rozwój, mogą przynieść odwrotny skutek. Tymczasem trwa praca na uczelni. O tej codzienności Polskie środowisko naukowe zostało postawione wobec wyzwania, jakim jest nowelizacja ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, którą poprzedziło wiele dyskusji i debat na temat zasadności zmian i ich zakresu.

Bardziej szczegółowo

Rekrutacja na studia od roku akademickiego 2015/2016 w kontekście zmian w systemie oświaty

Rekrutacja na studia od roku akademickiego 2015/2016 w kontekście zmian w systemie oświaty Instytut Problemów Współczesnej Cywilizacji im. Marka Dietricha LVIII Rekrutacja na studia od roku akademickiego 2015/2016 w kontekście zmian w systemie oświaty Informator dla szkół wyższych Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Od re dak cji. Aktualności. Szanowni Czytelnicy e-mentora, Rp.pl: Uczeń pisze wirtualną klasówkę. Edunews: Koreańskie roboty uczą angielskiego

Od re dak cji. Aktualności. Szanowni Czytelnicy e-mentora, Rp.pl: Uczeń pisze wirtualną klasówkę. Edunews: Koreańskie roboty uczą angielskiego Od re dak cji Szanowni Czytelnicy e-mentora, Ostatnie miesiące to długo oczekiwany okres finalizacji prac legislacyjnych nad nowelizacją prawa o szkolnictwie wyższym. Kolejnym ich etapom w Ministerstwie

Bardziej szczegółowo

Etyka w służbie publicznej

Etyka w służbie publicznej KRAJOWA SZKOŁA ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ Etyka w służbie publicznej materiały z konferencji Warszawa, 8 9 grudnia 2011 r. Wspólny projekt Krajowej Szkoły Administracji Publicznej i École Nationale d Administration

Bardziej szczegółowo

Trzeci sektor w Polsce - rola i zagrożenia płynące z wypełniania funkcji i zadań administracji publicznej

Trzeci sektor w Polsce - rola i zagrożenia płynące z wypełniania funkcji i zadań administracji publicznej ISSN 2082-7997 Trzeci sektor w Polsce - rola i zagrożenia płynące z wypełniania funkcji i zadań administracji publicznej Michał Grotkowski 2011 1 Istota trzeciego sektora Mianem trzeciego sektora określa

Bardziej szczegółowo

Wiadomosci KSN. Biuletyn Informacyjny Krajowej Sekcji Nauki NSZZ Solidarność Nr 30 czerwiec 1998 r.

Wiadomosci KSN. Biuletyn Informacyjny Krajowej Sekcji Nauki NSZZ Solidarność Nr 30 czerwiec 1998 r. Wiadomosci KSN Biuletyn Informacyjny Krajowej Sekcji Nauki NSZZ Solidarność Nr 30 czerwiec 1998 r. Prezydium Krajowej Sekcji Nauki NSZZ Solidarność Dnia 22 maja miało miejsce ostatnie w bieżącej kadencji,

Bardziej szczegółowo

Organizacje otoczenia biznesu a społeczeństwo obywatelskie

Organizacje otoczenia biznesu a społeczeństwo obywatelskie Wiesław Kąkol Organizacje otoczenia biznesu a społeczeństwo obywatelskie Tworzenie, zarządzanie i finansowanie organizacji pozarządowych Redakcja techniczna Robert Cebula (MITEL) Projekt okładki Piotr

Bardziej szczegółowo

Podstawy kształcenia ustawicznego. Poradnik. Prosta Sprawa KwalifikacjetoPodstawa.pl

Podstawy kształcenia ustawicznego. Poradnik. Prosta Sprawa KwalifikacjetoPodstawa.pl Prosta Sprawa KwalifikacjetoPodstawa.pl Poradnik Podstawy kształcenia ustawicznego Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Prosta Sprawa Poradnik - Podstawy

Bardziej szczegółowo

Realizacja zasady pomocniczości w warunkach polskich wybrane przykłady

Realizacja zasady pomocniczości w warunkach polskich wybrane przykłady Zeszyty Naukowe nr 840 Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie 2010 Aleksandra Jurkowska Katedra Finansów Katarzyna Owsiak Katedra Finansów Realizacja zasady pomocniczości w warunkach polskich wybrane przykłady

Bardziej szczegółowo

Wywiady, dyskusje. Jakich trenerów potrzeba sportowi polskiemu, kto i jak powinien ich kształcić - dyskusja niedokończona

Wywiady, dyskusje. Jakich trenerów potrzeba sportowi polskiemu, kto i jak powinien ich kształcić - dyskusja niedokończona 86 Wywiady, dyskusje Jakich trenerów potrzeba sportowi polskiemu, kto i jak powinien ich kształcić - dyskusja niedokończona Uczestnicy dyskusji: Włodzimierz Cygański - zastępca dyrektora naczelnego COS,

Bardziej szczegółowo

Wiadomosci KSN. Podstawą wszczęcia sporu jest brak respektowania przez stronę rządową podstawowych zasad dialogu społecznego.

Wiadomosci KSN. Podstawą wszczęcia sporu jest brak respektowania przez stronę rządową podstawowych zasad dialogu społecznego. Wiadomosci KSN Biuletyn Informacyjny Krajowej Sekcji Nauki NSZZ Solidarność Nr. 10 (56) pazdziernik-listopad 2000 r. UCHWAŁA Rady Krajowej Sekcji Nauki NSZZ Solidarność z dnia 7 października 2000 roku

Bardziej szczegółowo

Sekretarz redakcji: Anna Jórasz

Sekretarz redakcji: Anna Jórasz Rada programowa: Olgierd Dziekoński, Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta RP (redaktor naczelny) Irena Wóycicka, Podsekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta RP Maciej Klimczak, Podsekretarz Stanu w Kancelarii

Bardziej szczegółowo

Cele stawiane polskim uczelniom wyższym w zakresie kształcenia na odległość

Cele stawiane polskim uczelniom wyższym w zakresie kształcenia na odległość Cele stawiane polskim uczelniom wyższym w zakresie kształcenia na odległość 2013-02-28 Raport z badania Wykonał - dr Krzysztof Pietrowicz PI-PWP Gra w studia podyplomowe projekt współfinansowany ze środków

Bardziej szczegółowo

Copyright 2007 Program Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju ul. Langiewicza 31, 02-071 Warszawa.

Copyright 2007 Program Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju ul. Langiewicza 31, 02-071 Warszawa. Raport Edukacja dla pracy został wydany ze środków własnych UNDP przy wsparciu finansowym Banku Światowego oraz Grupy Telekomunikacja Polska w ramach jej członkostwa w programie Global Compact.* Copyright

Bardziej szczegółowo