Zarządzanie szkołą wyższą

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zarządzanie szkołą wyższą"

Transkrypt

1

2

3 Zarządzanie szkołą wyższą

4 Prace Naukowe Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego Seria: e-monografie Nr 56 Dostęp online:

5 Zarządzanie szkołą wyższą pod redakcją Jolanty Blicharz Agnieszki Chrisidu-Budnik Aleksandry Sus Wrocław 2014

6 Komitet Redakcyjny Przewodniczący prof. dr hab. Leonard Górnicki Członek mgr Bożena Górna Sekretarz mgr Aleksandra Dorywała Recenzent: prof. zw. dr hab. Jan Boć Copyright by Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego Korekta: Dorota Sideropulu Projekt i wykonanie okładki: Andrzej Malenda Skład i opracowanie techniczne: Anna Lenartowicz, Tomasz Kalota ebooki.com.pl Wydawca E-Wydawnictwo. Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego ISBN

7 Spis treści Wstęp...9 I. Prawne i polityczne aspekty funkcjonowania szkół wyższych w Polsce Józef Koredczuk Zarządzanie prywatnymi szkołami wyższymi w Polsce w okresie międzywojennym...13 Artur Ławniczak Polityczne aspekty funkcjonowania szkół wyższych...21 Wiesław Wenz Zarządzanie (kierowanie) kościelną szkołą wyższą. Na kanwie działalności Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu...31 Piotr Schmidt Podmiotowość prawna uniwersytetu trzeciego wieku...49 II. Pro b l e m a t y k a z a r z ą d z a n i a s z k o l n i c t w e m w y ż s z y m w w a r u n k a c h g o s p o d a r k i r y n k o w e j Natalia Miłostan Szkoła wyższa jako przedsiębiorca w warunkach społecznej gospodarki rynkowej...61 Renata Kusiak-Winter Die Reformen im polnischen Hochschulwesen...71 Jolanta Blicharz Skutki urynkowienia szkół wyższych. Wybrane problemy...79 Aleksandra Sus Kierunki zmian w obszarze dydaktyki nauki o zarządzaniu w Polsce...87 Agnieszka Chrisidu-Budnik Ewolucja uniwersytetu: od fordyzmu do postfordyzmu...97 Thobias Schlüter Sokrates trifft Marx in Delphi: Herausforderungen für das Hochschulmanagement. Ein analytischer Versuch zur Evaluation von Stakeholderbeziehungen

8 Spis treści Karol Kalinka Grupy interesu w procesie zarządzania szkołą wyższą III. Wybrane zagadnienia z praktyki zarządzania szkołą wyższą Lidia Klat-Wertelecka Organy szkoły wyższej w postępowaniu administracyjnym Ewa Pierzchała Decyzja administracyjna w postępowaniach przed organami szkół wyższych wybrane problemy prawne Bartosz Gołębiowski Normy etyczne jako podstawa wszczęcia postępowania dyscyplinarnego wobec studentów i doktorantów Urszula Bakuń-Nawłoka Wybrane aspekty bezrobocia wśród absolwentów szkół wyższych Robert Stefanicki Swoboda świadczenia usług edukacyjnych a jej usprawiedliwione ograniczenia (głos w dyskusji) Karol Kiczka Działalność Polskiej Komisji Akredytacyjnej w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego Marcin Miemiec Nadzór nad uczelniami publicznymi Monika Mucha Podatek VAT jako istotny element zarządzania finansami szkoły wyższej IV. Przykłady zarządzania szkołą wyższą w wybranych krajach Olga Bednyakova Tendencies and problems of the higher education system in Kazakhstan Amanda Anthony A Review of the U.S. Higher Education System: Its Structure, Funding, Quality and the Future

9 Wstęp Problematyka zarządzania szkołą wyższą w warunkach głębokich przeobrażeń systemu ekonomiczno-społeczno-politycznego, których liczne pozytywne i negatywne skutki wymagają stałej obserwacji i analizy, nie stała się jak dotąd przedmiotem odrębnych analiz teoretycznych. Niniejsza książka jest pierwszą próbą wyczerpującego omówienia tego zagadnienia. Intencją naszą jest pokazanie stanowisk i opinii na temat wybranych zagadnień z zakresu zarządzania szkołą wyższą. Dzisiaj jednych bulwersuje, a niektórych szczególnie niepokoi poziom rozwoju nauki, zmiany rozwiązań strukturalnych i finansowych polskich uczelni. Nie może więc zdumiewać, że we wszelkich dyskusjach na temat rozwoju nauki i szkolnictwa wyższego nacisk jest położony niejako z natury rzeczy na postulat zachowania autonomii uczelni wyższych, które powinny stanowić o sobie, o swoim profilu kształcenia, strukturze i misji. Wydaje się, iż istnieje konieczność sformułowania na nowo roli szkolnictwa wyższego, które jest również wpisane w naturę nowoczesnych instrumentów zabezpieczających funkcjonowanie instytucji demokratycznych. Książka ma służyć przede wszystkim praktykom (osobom zatrudnionym w szkołach wyższych). Może ona być wykorzystana także dla potrzeb dydaktycznych. Zarządzanie szkołą wyższą jest bowiem jednym z elementów przedmiotów wykładanych na wydziałach prawa i administracji naszych uniwersytetów oraz innych szkół wyższych. Celem opracowania jest wreszcie zwrócenie uwagi na niedoceniany, względnie ujmowany w sposób powierzchowny, problem zarządzania szkołą wyższą w warunkach gospodarki rynkowej. Ma więc ono być traktowane jako materiał do dalszych dyskusji na ten temat. Redaktorzy tomu składają wszystkim Autorom tekstów serdeczne podziękowanie za wyrażenie zgody na ich opublikowanie w niniejszym zbiorze. Równocześnie Redaktorzy dziękują bardzo serdecznie panu prof. zw. dr hab. Janowi Bociowi za trud włożony w przygotowanie recenzji wydawniczej książki. Wyrazy szczerych podziękowań przekazują również pani mgr Aleksandrze Dorywale za wnikliwą i troskliwą pieczę nad techniczną stroną przygotowania książki do druku. Redaktorzy 9

10

11 I. Prawne i polityczne aspekty funkcjonowania szkół wyższych w Polsce

12

13 Józef Koredczuk Uniwersytet Wrocławski Zarządzanie prywatnymi szkołami wyższymi w Polsce w okresie międzywojennym Pomimo że w Polsce w okresie międzywojennym nie działało tyle niepublicznych szkół wyższych co obecnie 1, to jednak z dwóch powodów warto jest na nie zwrócić uwagę. Po pierwsze, miały one swoją odrębną ustawę z dnia 22 lutego 1937 r. o prywatnych szkołach wyższych (Dz. U. Nr 13, poz. 89), jakiej nie mają dzisiaj uczelnie niepubliczne w Polsce. Po drugie, przykładowe chociażby wskazanie niektórych, najbardziej znanych prywatnych szkół wyższych z tamtego okresu, może świadczyć o roli, jaką odgrywały one w systemie szkolnictwa wyższego w II Rzeczypospolitej. Należały bowiem do nich: Katolicki Uniwersytet Lubelski, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Wyższa Szkoła Nauk Politycznych w Warszawie, Wyższa Szkoła Handlu Zagranicznego we Lwowie czy Wolna Wszechnica Polska w Warszawie (jedyna uczelnia prywatna w Polsce, która w okresie międzywojennym miała uprawnienia do wypuszczania absolwentów prawa ze stopniem magistra), by wymienić tylko te najważniejsze. Do 1920 r. problemy szkolnictwa wyższego, akademickiego i nieakademickiego, państwowego i prywatnego regulowały różnej rangi akty prawne, w tym wiele pozaborowych. Od 1920 r., kiedy to dnia 13 lipca wydano pierwszą w II Rzeczypospolitej ustawę o szkołach akademickich (Dz. U. Nr 72, poz. 494), ich status prawny zaczęto regulować w drodze ustaw. Szkołom wyższym, w tym prywatnym, poświęcono osiem ustaw 2. Podstawy prawne funkcjonowania prywatnego szkolnictwa wyższego w II Rzeczypospolitej można także wywieść z Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej (dalej też: Konstytucja lub Konstytucja marcowa) z dnia 17 marca 1921 r. (Dz. U. Nr 44, poz. 267). W pierwszej kolejności należy wskazać art. 117 Konstytucji, zgodnie z którym każdy obywatel miał prawo założyć szkołę lub zakład wychowawczy i kierować nim, skoro tylko uczyni zadość warunkom określonym w ustawach. Dodając przy tym, że wszystkie 1 W roku akademickim 2012/2013 w Polsce działało 321 uczelni niepublicznych, kształcących osób, zatrudniających nauczycieli akademickich, które przyznały dyplomy absolwentom; Szkoły wyższe i ich finanse w 2012 r. [GUS]. Natomiast w okresie międzywojennym w Polsce działało około 22 prywatnych szkół wyższych (w tym 15 akademickich). W 1938 r. studiowało w nich 10,5 tys. osób i zatrudnionych było 679 nauczycieli akademickich; S. Ratuś, Wyższe szkolnictwo prywatne II Rzeczypospolitej i próby jego odbudowy po II wojnie światowej, [w:] J. Bogusz, A. Knap (red.), Wyższe szkolnictwo niepaństwowe w systemie edukacji narodowej, Warszawa 1996, s Trzeba obiektywnie stwierdzić, że różni autorzy podają w tym zakresie różne dane. 2 Ibidem, s

14 Józef Koredczuk szkoły i zakłady wychowawcze, zarówno publiczne, jak i prywatne, podlegają nadzorowi władz państwowych. Powyższe uprawnienie art. 110 Konstytucji precyzował w odniesieniu do obywateli polskich, należących do mniejszości narodowościowych, wyznaniowych lub językowych, którym także dano prawo do zakładania, nadzoru i zawiadywania na swój własny koszt szkołami i innymi zakładami wychowawczymi. Co warto podkreślić, prawo do zakładania szkół przez obywateli w Konstytucji marcowej zaliczono do praw obywatelskich. Natomiast w Konstytucji z dnia 23 kwietnia 1935 r. (Dz. U. Nr 30, poz. 227) brak jest stosownych przepisów. Spośród wymienionych ośmiu ustaw regulujących w okresie międzywojennym status szkół wyższych w Polsce tylko w czterech znajdujemy przepisy dotyczące zarządzania lub kierowania szkołami wyższymi. Są to: 1) ustawa o szkołach akademickich z 1920 r.; 2) ustawa z dnia 15 marca 1933 r. o szkołach akademickich (Dz. U. Nr 29, poz. 247); 3) ustawa o prywatnych szkołach wyższych z 1937 r.; 4) jednolity tekst ustawy z 1933 r., ogłoszony obwieszczeniem Ministra Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego z dnia 8 listopada 1937 r. (Dz. U. z 1938 r. Nr 1, poz. 6). Na marginesie warto wspomnieć, że w wymienionych aktach prawnych ustawodawca nie posługuje się terminem zarząd, zarządzanie. W ustawie z 1933 r. na jego określenie posługuje się terminem władze akademickie, zaś w ustawie z 1937 r. o prywatnych szkołach wyższych terminem władze szkoły wyższej. A w ustawie z 1920 r. odpowiedni rozdział (tj. II ustawy) zatytułowany był Władze samorządowe szkół akademickich, co, nie muszę tłumaczyć, nie do końca oznacza to samo, co zarząd szkoły. Już w ustawie z 1920 r. znajdujemy rozdział dotyczący szkół akademickich prywatnych. Jest to rozdział dziewiąty, który w art. 107 przewidywał, że poza państwowymi mogą być także zakładane szkoły akademickie prywatne. O organizacji tychże szkół nic więcej jednak nie stanowił, z wyjątkiem kwestii ich statutu, który zgodnie z art. 108 ustawy podlegał zatwierdzeniu przez Ministra Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego po wysłuchaniu opinii ogólnych zebrań (względnie senatów) wszystkich państwowych szkół i już uznanych szkół prywatnych tego samego typu 3. Wspomniane opinie wszystkich praktycznie do tej pory istniejących szkół akademickich, wprawdzie niewiążące ministra, stawiały nowo powstające szkoły prywatne w dosyć trudnej sytuacji wyjściowej. Sytuacji, z jaką nie miały do czynienia szkoły państwowe, których statut także zatwierdzał minister, ale bez wysłuchiwania jakichkolwiek opinii pozostałych uczelni (art. 1 ustawy). Najbardziej rozległa, najbardziej głośna i najbardziej kontrowersyjna reforma szkolnictwa akademickiego w II Rzeczypospolitej nastąpiła na podstawie ustawy z 1933 r., była to tzw. reforma jędrzejewiczowska. Mimo że największe zmiany wprowadzała do 3 T. Brzezicki, Ustrój szkolnictwa wyższego w Polsce, Toruń 201, s

15 Zarządzanie prywatnymi szkołami wyższymi w Polsce w okresie międzywojennym szkolnictwa państwowego, objęła także szkolnictwo prywatne. Celem tej reformy było wzmocnienie uprawnień organów państwa, przede wszystkim Ministra Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego, względem uczelni akademickich 4. W literaturze dotyczącej tej reformy najczęściej zwraca się uwagę na to, że wprowadziła mechanizmy umożliwiające władzom państwowym usuwanie z uczelni niewygodnych profesorów. W rzeczywistości ważniejsze było to, iż umożliwiła znacznie większą ingerencję niż dotychczas w życie akademickie, szczególnie mocno uderzając w autonomię uczelni 5. Paradoksalnie ustawa z 1933 r. przyczyniła się gwałtownie do wzrostu liczby prywatnych uczelni akademickich, których liczba do 1939 r. wzrosła siedmiokrotnie. Z tym że jest to tylko jedna strona medalu, szkoły akademickie bowiem stanowiły śmietankę wśród wyższych szkół prywatnych, których w rzeczywistości było znacznie więcej. Przykładowo w 1924 r., kiedy pojawiła się pierwsza prywatna szkoła akademicka, miała ona tylko 7% udziału wśród wszystkich szkół prywatnych. Natomiast w 1933 r., gdy było ich już 7, udział prywatnych szkół akademickich wśród pozostałych szkół prywatnych wzrósł do 33% 6. Należy zatem przyznać, że postanowienia wspomnianej ustawy miały różny wpływ na system szkolnictwa akademickiego w II Rzeczypospolitej, nie zawsze jednak negatywny 7. W ustawie o szkołach akademickich z 1933 r. postanowienia dotyczące prywatnych szkół akademickich, czyli art. 54 i 55, były jeszcze bardziej lakoniczne niż w poprzedniej. Regulowały bowiem tylko kwestię nadawania prywatnym szkołom praw, które posiadały państwowe szkoły akademickie, i wymieniały istniejące ówcześnie prywatne szkoły wyższe. Jak już wspomniałem, w okresie międzywojennym prywatne szkoły wyższe doczekały się jedyny raz w swoich dziejach odrębnej ustawy. Była to ustawa z dnia 22 lutego 1937 r. o prywatnych szkołach wyższych. Ustawa na wstępie w art. 1 stanowiła, że za prywatne szkoły wyższe w rozumieniu jej przepisów należy uważać te prywatne szkoły wyższe, które nie były objęte ustawą z dnia 15 marca 1933 r. o szkołach akademickich. Ustawa w zakresie funkcjonowania i tworzenia prywatnych szkół wyższych nie wprowadzała nowych rozwiązań. W zasadzie sankcjonowała dotychczasową praktykę. Zawierała między innymi przepisy dotyczące organizacji szkół. Zgodnie z art. 4 ust. 1 ustawy władzami szkoły wyższej byli dyrektor i rada szkoły. W skład rady szkoły 4 J. Jastrzębski, Reforma Jędrzejewicza w państwowym szkolnictwie akademickim II Rzeczypospolitej. Wzmocnienie prerogatyw państwowych, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego MCCCXVIII. Prace Historyczne 2011, vol. 138, s Ibidem. 6 J. Jastrzębski, Państwowe szkolnictwo akademickie II Rzeczypospolitej. Zagadnienia systemowe, Kraków 2013, s J. Jastrzębski, Reforma szkolnictwa akademickiego z 1933 roku. Zmiany w organizacji uczelni, Wschodni Rocznik Humanistyczny , T. VII, s

16 Józef Koredczuk wchodził dyrektor, nauczyciele i przedstawiciel właściciela szkoły. Statut szkoły, stanowiący podstawowy akt wewnętrzny, mógł ponadto dopuścić do udziału w posiedzeniach rady szkoły znawców z odpowiednich dziedzin wiedzy lub inne osoby. Postanowienia ustawy w tym zakresie stanowiły lex generalis w stosunku do statutów poszczególnych szkół, które jako przepisy lex specialis wprowadzały niekiedy różnice w stosunku do postanowień ustawy. Nie zawsze jednak tak było. Statut Wyższej Szkoły Dziennikarskiej w Warszawie ( 9) 8 wprowadził organizację władz szkoły identyczną, jak przewidywała to ustawa o prywatnych szkołach wyższych, czyli dyrektora i radę szkoły. Natomiast przykładowo statut Akademii Handlu Zagranicznego we Lwowie ( 7) 9 jako władze akademii wymienia radę profesorów, będącą odpowiednikiem rady szkoły, o której mówi ustawa, oraz rektora i prorektora, będących odpowiednikami dyrektora i zastępcy dyrektora szkoły. Statut Szkoły Nauk Politycznych w Wilnie 10 natomiast najbardziej precyzyjnie określił władze szkoły, stanowiąc w 10 statutu, że bezpośrednia władza wykonawcza i kierownictwo szkoły należą do dyrektora (podobnie określono to w 10 statutu Szkoły Dziennikarskiej), ale pod nadzorem Rady Administracyjnej Instytutu Naukowo-Badawczego Europy Wschodniej, którego działem pracy była SNP i która także powoływała i odwoływała dyrektora i jego zastępcę. Razem z nauczycielami szkoły oraz z przedstawicielem instytutu (będącym w tym przypadku odpowiednikiem właściciela szkoły) stanowili radę szkoły ( 13 statutu SNP). Statut szkoły wyższej określał również kompetencje dyrektora, rady szkoły i właściciela szkoły. Określał także obowiązki właściciela szkoły w zakresie dostarczania szkole środków materialnych oraz warunki zamknięcia szkoły przez właściciela. Ustalane w nim były również zasady odpowiedzialności dyscyplinarnej dyrektora szkoły i nauczycieli oraz organizacja władz dyscyplinarnych szkoły i postępowanie dyscyplinarne (art. 4 ust. 2 i 3 ustawy). Dyrektora szkoły, jego zastępcę i nauczycieli zatwierdzał Minister Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego. Przy czym zatwierdzenie dyrektora i jego zastępcy następowało tylko na okres trzyletni (art. 7 ust. 1 ustawy). Inaczej było w przypadku Akademii Handlu Zagranicznego we Lwowie rektora powoływał Prezydent Rzeczypospolitej na wniosek ministra, zaś prorektora sam minister; byli oni wybierani nie na trzy, lecz na dwa lata ( 13 ust. 1 i 3 oraz 15 ust. 1 i 2 statutu AHZ). 8 Statut Wyższej Szkoły Dziennikarskiej (dalej: statut WSD) zatwierdzony dnia 13 kwietnia 1938 r. przez Ministra Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego (Dz. Urz. MWRiOP nr 4, poz. 91). 9 Statut Akademii Handlu Zagranicznego we Lwowie (dalej: statut AHZ) zatwierdzony dnia 26 listopada 1938 r. przez Ministra Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego (Dz. Urz. MWRiOP nr 13, poz. 391). 10 Statut Szkoły Nauk Politycznych w Wilnie (dalej: statut SNP) zatwierdzony dnia 8 listopada 1937 r. przez Ministra Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego (Dz. Urz. MWRiOP nr 14, poz. 421). 16

17 Zarządzanie prywatnymi szkołami wyższymi w Polsce w okresie międzywojennym Do zakresu kompetencji dyrektora szkoły (rektora) wchodziło to wszystko, co współcześnie mieści się w ramach zarządzania szkołą wyższą, by wymienić chociażby przykładowo: reprezentowanie szkoły, czuwanie nad działalnością władz szkoły i nad porządkiem na terenie szkoły, zarządzanie majątkiem szkoły i układanie projektu jej budżetu, przedstawianie ministrowi wymaganych dokumentów, powoływanie i zwalnianie nauczycieli i pracowników szkoły, decydowanie o wszelkich sprawach dotyczących słuchaczy (studentów) szkół 11. Do kompetencji dyrektora szkoły należało także zwoływanie, kierowanie i wykonywanie uchwał rady szkoły (rady profesorów). Z ważnych powodów mógł on również zawiesić wykonanie uchwały rady. W przypadku Szkoły Dziennikarskiej, zasadność zawieszenia uchwały lub nie rozstrzygał: 1) jeśli dotyczyła ona spraw administracyjnych reprezentujący właściciela szkoły Zarząd Towarzystwa Wyższej Szkoły Dziennikarskiej; 2) jeśli dotyczyła spraw naukowych minister; 3) a jeśli miała charakter mieszany lub wątpliwy obydwa te organy wspólnie ( 13 statutu WSD). Podobnie było w przypadku Szkoły Nauk Politycznych, gdzie spory o treść uchwał dotyczących spraw nauczania rozstrzygał ostatecznie minister, natomiast wszelkich pozostałych reprezentująca właściciela Rada Administracyjna Instytutu Naukowo- Badawczego Europy Wschodniej ( 13 statutu SNP). Zgodnie z art. 7 ust. 2 ustawy minister mógł również zażądać usunięcia dyrektora lub nauczyciela, jeżeli uznał, że: 1) wywiera on na słuchaczy szkodliwy wpływ, 2) nie przestrzega obowiązujących przepisów i postanowień statutu szkoły, 3) dopuścił się rażącego zaniedbania obowiązków dyrektora lub nauczyciela. Usunięcie dyrektora lub nauczyciela było jednak ostatecznością. Zanim to nastąpiło, minister mógł ich zawiesić z tych samych powodów, które uzasadniały usunięcie w wykonywanych przez nich czynnościach. I dopiero gdy to nie skutkowało, mógł żądać ich usunięcia. Był jednak zobowiązany przedstawić im wcześniej zarzuty, stanowiące podstawę tego żądania, oraz wyznaczyć stosowny termin do udzielenia wyjaśnień (art. 7 ust. 3 i 4 ustawy). Oprócz organów jednoosobowych do gremiów kierowniczych szkół prywatnych należały także organy kolegialne, rada szkoły czy ewentualnie rada profesorów 12, jak 11 Spośród najważniejszych prywatnych szkół wyższych w Polsce w roku akademickim 1937/1938 najwięcej osób studiowało w Wolnej Wszechnicy Polskiej w Warszawie (1770 osób), Szkole Nauk Politycznych w Warszawie (1750), Katolickim Uniwersytecie Lubelskim (1377), Szkole Głównej Handlowej w Warszawie (1304) i Wyższej Szkole Handlowej w Krakowie (1239). Natomiast na najmniejszej uczelni, Szkole Wschodnioznawczej w Warszawie studiowały zaledwie 94 osoby (w tym 40 kobiet); J. Tymowski, Organizacja szkolnictwa wyższego w Polsce, Warszawa 1980, s. 25, tabela. 12 Najwięcej profesorów, w roku akademickim 1937/1938, było zatrudnionych w Wolnej Wszechnicy Polskiej w Warszawie (70), Szkole Nauk Politycznych w Warszawie (33), Wolnej Wszechnicy Polskiej w Łodzi (31), Katolickim Uniwersytecie Lubelskim (29) i Szkole Głównej Handlowej w Warszawie (12). W powoływanej Wyższej Szkole Dziennikarskiej i Szkole Wschodnioznawczej w Warszawie nie pracował żaden profesor, a kadra ich opierała się wyłącznie na docentach; ibidem. 17

18 Józef Koredczuk w przypadku Akademii Handlu Zagranicznego, której statut ( 8 ust. 1) ponadto stanowił, że jest ona naczelną władzą kolegialną uczelni. Nadzór nad prywatnymi szkołami wyższymi sprawował Minister Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego. Pierwszą, najważniejszą, formą tego nadzoru było zatwierdzanie statutu szkoły przez ministra, który mógł w ten sposób poważnie ograniczyć autonomię szkoły. Na zatwierdzaniu statutu jednak się nie kończyło. Prywatna szkoła wyższa była bowiem obowiązana składać mu także sprawozdania roczne oraz wszelkie inne, wymagane od niej dane, dotyczące jej działalności (art. 6 ustawy). Oprócz możliwości żądania przez ministra usunięcia dyrektora lub nauczyciela najsurowszą sankcją, jaka mogła spotkać szkołę wyższą ze strony ministra, była możliwość jej zamknięcia, przewidziana w art. 13 ustawy. Mogło to nastąpić, gdy minister uznał, że: 1) poziom nauczania w szkole był niewystarczający; 2) szkoła nie przestrzegała obowiązujących przepisów lub postanowień statutu; 3) nauczanie w niej odbywało się w duchu nielojalnym w stosunku do państwa lub też szkoła nie przeciwdziałała skutecznie szkodliwym pod względem wychowawczym wpływom na słuchaczy; 4) szkoła nie rozwinęła działalności naukowo-twórczej; 5) jeżeli właściciel szkoły przestał czynić zadość któremukolwiek z warunków niezbędnych do uzyskania zezwolenia na założenie szkoły wyższej (określonych w art. 3 ust. 2 pkt b, c i d ustawy). Szczególnie punkt trzeci stwarzał szerokie możliwości interpretacyjne dla organu nadzorującego. Także i w tym przypadku minister obowiązany był podać do wiadomości właściciela i dyrektora szkoły zarzuty, które jego zdaniem uzasadniały zamknięcie szkoły i wyznaczyć im stosowny termin do udzielenia wyjaśnień. Minister Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego zgodnie z art. 15 ustawy mógł także na wniosek właściciela szkoły wyższej nadać jej osobowość prawną, ustalając przy tym jej ustrój oraz kompetencje jej organów. Konsekwencją nadania szkole wyższej osobowości prawnej było zwiększenie nad nią nadzoru państwowego. Nad gospodarką finansową szkół, które otrzymały osobowość prawną, nadzór bowiem sprawowała specjalna komisja kontrolująca, w której skład nie mogły wchodzić osoby wykonujące zarząd majątkiem lub gospodarką finansową nadzorowanej szkoły lub też będące członkami organów tej szkoły, zarząd ten wykonujących. Komisja kontrolująca miała np. prawo domagania się udostępnienia jej odpowiednich dokumentów. W razie odmowy władz szkoły zastosowania się do żądań komisji ostateczny głos należał do ministra. Ze strony ministra prywatnym szkołom wyższym groziły nie tylko różne sankcje, kary, mogły je także spotkać nagrody i wyróżnienia. Najwyższą formą pozytywnego wyróżnienia prywatnej szkoły wyższej w okresie międzywojennym, jaka mogła ją spotkać ze strony państwa, było nadanie jej w drodze ustawy takich samych praw, jak posiadały państwowe szkoły akademickie (art. 54 ust. 1 ustawy z 1933 r.). Status szkół 18

19 Zarządzanie prywatnymi szkołami wyższymi w Polsce w okresie międzywojennym akademickich w Polsce w okresie międzywojennym otrzymało 7 prywatnych wyższych uczelni. Uczelnie prywatne mogły otrzymać pełne prawa szkół akademickich lub tylko częściowe. Jako pierwsza prawa szkół akademickich otrzymała w 1924 r. Szkoła Główna Handlowa w Warszawie. Ona też jako pierwsza w 1934 r. otrzymała je w pełni, częściowe zaś KUL (a od 1938 r. pełne) 13 i Wolna Wszechnica Polska (w 1935 r.) 14. Prawa szkół akademickich otrzymały również Akademie Handlowe w Krakowie (od 1 września 1938 r.) 15 i Poznaniu (od 10 listopada 1938 r.) 16, Akademia Handlu Zagranicznego we Lwowie, Akademia Nauk Politycznych w Warszawie (od 1 września 1939 r.) 17. Ustawa o prywatnych szkołach wyższych z 1937 r. miała charakter epizodyczny, nie regulowała wszystkich kwestii związanych z ich organizacją i zarządzaniem. Nie do końca precyzyjnie określony był jej stosunek do ustawy o szkołach akademickich z 1933 r., zwłaszcza w odniesieniu do szkół, które uzyskały status szkół akademickich, co nie pozostawało bez wpływu na ich organizację i zarządzanie. Przykładem mogą być kwestie związane z oceną kwalifikacji nauczycieli, którzy od tej pory podlegali całkowicie niezależnej od szkoły komisji ustanowionej przez Ministra Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego 18. Ustawa z dnia 22 lutego 1937 r. o prywatnych szkołach wyższych (Dz. U. Nr 13, poz. 89) weszła w życie od dnia 26 lutego 1937 r., a została uchylona z dniem 30 października 1947 r. na mocy art. 119 ust. 2 pkt 3 dekretu z dnia 28 października 1947 r. o organizacji nauki i szkolnictwa wyższego (Dz. U. Nr 66, poz. 415) 19. Postanowieniom ustawy z 1937 r. o prywatnych szkołach wyższych, zgodnie z jej art. 17, nie podlegały wyższe seminaria duchowne (utrzymywane na mocy art. XIII ust. 2 Konkordatu z 1925 r. 20 ), katolickie zakłady teologiczne oraz szkoły artystyczne. 13 Ustawa z dnia 9 kwietnia 1938 r. o nadaniu Katolickiemu Uniwersytetowi Lubelskiemu pełnych praw państwowych szkół akademickich (Dz. U. Nr 27, poz. 242; Dz. Urz. MWRiOP nr 5, poz. 115). 14 B. Jaczewski, Organizacje i instytucje życia naukowego w Polsce (listopad ), [w:] Z. Skubała- Tokarska (red.), Historia nauki polskiej, T. V , cz. 1, Wrocław Warszawa Kraków 1992, s Rozporządzenie Ministra Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego z dnia 24 maja 1938 r. o ustaleniu terminu zastosowania przepisów ustawy z dnia 15 marca 1933 r. o szkołach akademickich do Wyższego Studium Handlowego w Krakowie (Dz. U. Nr 40, poz. 331; Dz. Urz. MWRiOP nr 6, poz. 155). 16 Rozporządzenie Ministra Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego z dnia 25 października 1938 r. o ustaleniu terminu zastosowania przepisów ustawy z dnia 15 marca 1933 r. o szkołach akademickich do Wyższej Szkoły Handlowej w Poznaniu (Dz. Urz. MWRiOP nr 12, poz. 365). 17 J. Jastrzębski, Państwowe, s. 27 i Por. Rozporządzenie Ministra Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego z dnia 29 października 1937 r. (Nr IV UP 9287/37) o ustanowieniu komisyj oceny kwalifikacyj nauczycieli akademickich Akademii Handlu Zagranicznego we Lwowie, Wyższego Studium Handlowego w Krakowie, Wyższej Szkoły Handlowej w Poznaniu i Szkoły Nauk Politycznych w Warszawie (Dz. Urz. MWRiOP nr 13, poz. 384). 19 Stało się to, pomimo postulatów środowiska oświatowego wyrażonych na Ogólnopolskim Zjeździe Oświatowym w Łodzi w dniach czerwca 1945 r., by w okresie przejściowym nie usuwać inicjatywy prywatnej i społecznej ze szkolnictwa; B. Ratuś, op. cit., s Konkordat, zawarty pomiędzy Stolicą Apostolską a Rzecząpospolitą Polską, podpisany w Rzymie dnia 10 lutego 1925 r. (Dz. U. Nr 72, poz. 501). 19

20 Józef Koredczuk Ustawa z 1937 r. o prywatnych szkołach wyższych uchwalona została w czasie, gdy ministrem wyznań religijnych i oświecenia publicznego był Wojciech Alojzy Świętosławski, prowadzący bardziej liberalną politykę wobec uczelni niż jego poprzednik 21. Nie odegrała ona jednak zbyt wielkiej roli w dziejach polskiego prywatnego szkolnictwa wyższego. Była jedynie pewnym epizodem. Prestiż bowiem akademickich uczelni państwowych w społeczeństwie polskim w tym czasie bił na głowę powagę uczelni prywatnych 22. Model relacji między prywatnymi szkołami wyższymi a ministrem oraz między prywatnymi szkołami a szkołami wyższymi państwowymi, jaki ukształtował się w Polsce w okresie międzywojennym w drodze ewolucji, doprowadził do dzisiaj obowiązujących regulacji prawnych w zakresie szkolnictwa wyższego. 21 J. Tymowski, op. cit., s J. Jastrzębski, Państwowe, s

21 Artur Ławniczak Uniwersytet Wrocławski Polityczne aspekty funkcjonowania szkół wyższych Polityka rozumiana jako sztuka dbania o zaspokajanie potrzeb całego społeczeństwa obejmuje na szczeblu państwowym najróżnorodniejsze zagadnienia, wśród których nie można przeoczyć szkolnictwa wyższego. W europejskim modelu edukacyjnym jest ono w znacznej części ściśle związane z państwem, co oznacza, że np. w RP na tym szczeblu nauczania instytucje publiczne mają zdecydowanie większe znaczenie niż prywatne. Wśród tych pierwszych szczególną rolę odgrywają uniwersytety, będące kuźnią kadr parlamentarno-administracyjno-sędziowskich, co sprawia, że władze państwowe są integralnie zainteresowane tym, aby absolwenci byli odpowiednio przygotowani do sprostania wyzwaniom, jakie napotkają, gdy staną się częścią aparatu władania. Zainteresowanie to znajduje swój instytucjonalny wyraz w istnieniu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, jednakże zbyt daleko idąca ingerencja czynników rządowych w funkcjonowanie społeczności uniwersyteckich zbyt drastycznie oddziaływałaby na wrażliwą materię kształtowania wchodzącej w dorosłe życie młodzieży, w związku z czym wprowadza się ograniczenie w postaci konstytucyjnie zagwarantowanej (art. 70 ust. 5) autonomii szkół wyższych, mającej pozwolić ich kierownictwom na prowadzenie własnej polityki, zapewniającej zachowanie niezbędnej do właściwego funkcjonowania tożsamości. Taka sytuacja sprawia, że w sporym stopniu problemy pojawiające się w życiu społeczności akademickiej, często określanej nawiązującym do konstytucyjnego określenia RP jako Dobra Wspólnego mianem wspólnoty, są rozwiązywane wewnątrz niej zgodnie z regułami wypracowanymi w ciągu wielowiekowej historii uniwersytetów. Purpurową nicią przewija się przez nią podstawowy schemat dychotomicznego podziału na uczących i nauczanych. Ci drudzy posiadają ilościową przewagę, ale są z założenia podporządkowani bardziej wpływowej mniejszości, jaką stanowi dzieląca się z nimi swoją wiedzą kadra. Mamy tu zatem do czynienia z zadekretowanym brakiem egalitaryzmu, typowym dla mediewalnej Europy. Nie jest to bynajmniej przypadkowa koincydencja, gdyż właśnie Wieki Średnie są okresem, w którym powstały pierwsze ośrodki uniwersyteckie. Wypada przypomnieć, że co prawda niektóre z nich szły szlakiem Bolonii, gdzie rektor był wybierany spośród studentów, ale model ten nie wytrzymał próby czasu, przegrywając rywalizację z paryskim wzorcem, zakładającym, że władza może być powierzona jedynie osobie będącej 21

Zarządzanie szkołą wyższą

Zarządzanie szkołą wyższą Zarządzanie szkołą wyższą Prace Naukowe Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego Seria: e-monografie Nr 56 Dostęp online: http://www.bibliotekacyfrowa.pl/publication/63755 Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie prywatnymi szkołami wyższymi w Polsce w okresie międzywojennym

Zarządzanie prywatnymi szkołami wyższymi w Polsce w okresie międzywojennym Uniwersytet Wrocławski Zarządzanie prywatnymi szkołami wyższymi w Polsce w okresie międzywojennym Pomimo że w Polsce w okresie międzywojennym nie działało tyle niepublicznych szkół wyższych co obecnie

Bardziej szczegółowo

Ubóstwo. Polsce. pod redakcją naukową Jolanty Blicharz Lidii Klat-Werteleckiej Edyty Rutkowskiej-Tomaszewskiej. Wrocław 2014

Ubóstwo. Polsce. pod redakcją naukową Jolanty Blicharz Lidii Klat-Werteleckiej Edyty Rutkowskiej-Tomaszewskiej. Wrocław 2014 Ubóstwo w Polsce pod redakcją naukową Jolanty Blicharz Lidii Klat-Werteleckiej Edyty Rutkowskiej-Tomaszewskiej Wrocław 2014 Ubóstwo w Polsce Prace Naukowe Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

Druk nr 249 Warszawa, 19 grudnia 2007 r. - o zmianie ustawy o finansowaniu Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego z budżetu państwa.

Druk nr 249 Warszawa, 19 grudnia 2007 r. - o zmianie ustawy o finansowaniu Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego z budżetu państwa. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI kadencja Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Druk nr 249 Warszawa, 19 grudnia 2007 r. Pan Bronisław Komorowski Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr R-60/2016 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 2 listopada 2016 r.

Zarządzenie Nr R-60/2016 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 2 listopada 2016 r. Zarządzenie Nr R-60/2016 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 2 listopada 2016 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Studium Języków Obcych Politechniki Lubelskiej Na podstawie art. 66 Ustawy z dnia 27

Bardziej szczegółowo

Regulamin. Międzywydziałowego Studium Języków Obcych. Akademii Ignatianum w Krakowie

Regulamin. Międzywydziałowego Studium Języków Obcych. Akademii Ignatianum w Krakowie Załącznik do Zarządzenia nr 36/2012/2013 z dnia 25 września 2013 roku w sprawie zatwierdzenia nowego Regulaminu Międzywydziałowego Studium Języków Obcych Akademii Ignatianum w Krakowie. Regulamin Międzywydziałowego

Bardziej szczegółowo

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej ze schematami Marta Derlatka Wydanie 3 Warszawa 2012 Tytuły do artykułów sporządziła: Marta Derlatka Opracowanie redakcyjne: Anna Popławska Opracowanie techniczne:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STUDIUM JĘZYKÓW OBCYCH POLITECHNIKI LUBELSKIEJ

REGULAMIN STUDIUM JĘZYKÓW OBCYCH POLITECHNIKI LUBELSKIEJ Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr R-5/2007 z dnia 5 stycznia 2007 r. w sprawie wprowadzenia regulaminów: Studium Języków Obcych Politechniki Lubelskiej oraz Studium Wychowania Fizycznego i Sportu Politechniki

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 68/2005 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 18 lipca 2005 r.

ZARZĄDZENIE Nr 68/2005 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 18 lipca 2005 r. ZARZĄDZENIE Nr 68/2005 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego w sprawie utworzenia w Uniwersytecie Wrocławskim Kolegium Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych Na podstawie art. 49 ust. 2

Bardziej szczegółowo

STATUT ZRZESZENIA STUDENTÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH. działającego przy Biurze ds. Osób Niepełnosprawnych Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

STATUT ZRZESZENIA STUDENTÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH. działającego przy Biurze ds. Osób Niepełnosprawnych Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy STATUT ZRZESZENIA STUDENTÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH działającego przy Biurze ds. Osób Niepełnosprawnych Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1. Zrzeszenie Studentów

Bardziej szczegółowo

Wielce Szanowna Pani Minister

Wielce Szanowna Pani Minister RZECZPOSPOLITA POLSKA Rzecznik Praw Obywatelskich Warszawa, 12/02/2008r. Janusz KOCHANOWSKI RPO - 573601 - I/07/AB Pani Ewa Kopacz Minister Zdrowia ul. Miodowa 15 00-952 WARSZAWA Wielce Szanowna Pani Minister

Bardziej szczegółowo

Regulamin Samorządu Doktorantów UW

Regulamin Samorządu Doktorantów UW Regulamin Samorządu Doktorantów UW 1 Postanowienia ogólne 1. Samorząd Doktorantów, zwany dalej Samorządem tworzą wszyscy uczestnicy studiów doktoranckich prowadzonych na Uniwersytecie Warszawskim, zwanym

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYDZIAŁU ARTES LIBERALES

REGULAMIN WYDZIAŁU ARTES LIBERALES Załącznik do zarządzenia nr 55 Rektora UW z dnia 19 września 2012 r. w sprawie przekształcenia Instytutu Badań Interdyscyplinarnych Artes Liberales w Wydział Artes Liberales REGULAMIN WYDZIAŁU ARTES LIBERALES

Bardziej szczegółowo

Regulamin. Samorządu Studenckiego Akademii Muzycznej im. Ignacego Jana Paderewskiego w Poznaniu

Regulamin. Samorządu Studenckiego Akademii Muzycznej im. Ignacego Jana Paderewskiego w Poznaniu Regulamin Samorządu Studenckiego Akademii Muzycznej im. Ignacego Jana Paderewskiego w Poznaniu Przyjęty przez Senat Akademii Muzycznej im. I. J. Paderewskiego w dniu 27.06.2012 Spis treści ROZDZIAŁ I Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Regulamin Samorządu Studenckiego Bydgoskiej Szkoły Wyższej

Regulamin Samorządu Studenckiego Bydgoskiej Szkoły Wyższej Regulamin Samorządu Studenckiego Bydgoskiej Szkoły Wyższej Rozdział 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Wszyscy studenci Bydgoskiej Szkoły Wyższej zwanej dalej BSW, bez względu na system kształcenia, orzą Samorząd

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SAMORZĄDU STUDENTÓW WYŻSZEJ SZKOŁY JĘZKÓW OBCYCH W ŚWIECIU. Rozdział l Postanowienia ogólne

REGULAMIN SAMORZĄDU STUDENTÓW WYŻSZEJ SZKOŁY JĘZKÓW OBCYCH W ŚWIECIU. Rozdział l Postanowienia ogólne REGULAMIN SAMORZĄDU STUDENTÓW WYŻSZEJ SZKOŁY JĘZKÓW OBCYCH W ŚWIECIU Rozdział l Postanowienia ogólne 1 1. Samorząd Studencki Wyższej Szkoły Języków Obcych w Świeciu 1, zwany dalej Samorządem, tworzy ogół

Bardziej szczegółowo

Magnificencje, Szanowni Rektorzy,

Magnificencje, Szanowni Rektorzy, DSW.ZLS.6031.2.2014 Warszawa, 13 listopada 2014 r. Magnificencje, Szanowni Rektorzy, od dnia 1 października br. obowiązuje ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o zmianie ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym oraz

Bardziej szczegółowo

Recenzent: prof. UW dr hab. Stanisław Sulowski. Projekt okładki Jan Straszewski. Opracowanie redakcyjne Joanna Paszkowska ISBN 978-83-62250-21-9

Recenzent: prof. UW dr hab. Stanisław Sulowski. Projekt okładki Jan Straszewski. Opracowanie redakcyjne Joanna Paszkowska ISBN 978-83-62250-21-9 Recenzent: prof. UW dr hab. Stanisław Sulowski Projekt okładki Jan Straszewski Opracowanie redakcyjne Joanna Paszkowska ISBN 978-83-62250-21-9 Copyright by Wyższa Szkoła Zarządzania i Prawa im. Heleny

Bardziej szczegółowo

Tekst jednolity. Statut Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Tekst jednolity. Statut Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk ZATWIERDZAM PREZES Polskiej Akademii Nauk Warszawa, dnia Tekst jednolity Statut Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk I. Postanowienia ogólne 1 Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii

Bardziej szczegółowo

Wybór przepisów wyborczych

Wybór przepisów wyborczych Dz.U.2012.572 2015.09.11 zm. Dz.U.2015.1240 art. 74 USTAWA z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (tekst jednolity) Wybór przepisów wyborczych DZIAŁ II USTRÓJ UCZELNI Rozdział 2 Organy uczelni

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN INSTYTUTU BADAŃ INTERDYSCYPLINARNYCH ARTES LIBERALES. Rozdział 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN INSTYTUTU BADAŃ INTERDYSCYPLINARNYCH ARTES LIBERALES. Rozdział 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN INSTYTUTU BADAŃ INTERDYSCYPLINARNYCH ARTES LIBERALES Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 Regulamin Instytutu Badań Interdyscyplinarnych Artes Liberales, zwany dalej Regulaminem, określa strukturę

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 35 (2006/2007) Senatu Akademii Ekonomicznej w Poznaniu z dnia 30 listopada 2006 roku

Uchwała nr 35 (2006/2007) Senatu Akademii Ekonomicznej w Poznaniu z dnia 30 listopada 2006 roku 1 Uchwała nr 35 (2006/2007) Senatu Akademii Ekonomicznej w Poznaniu z dnia 30 listopada 2006 roku Członkowie Senatu, w głosowaniu jawnym, na 25 osób uprawnionych, a obecnych 19, jednogłośnie, 19 głosami

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STUDIÓW DOKTORANCKICH w UNIWERSYTECIE PAPIESKIM JANA PAWŁA II W KRAKOWIE W KRAKOWIE

REGULAMIN STUDIÓW DOKTORANCKICH w UNIWERSYTECIE PAPIESKIM JANA PAWŁA II W KRAKOWIE W KRAKOWIE REGULAMIN STUDIÓW DOKTORANCKICH w UNIWERSYTECIE PAPIESKIM JANA PAWŁA II W KRAKOWIE W KRAKOWIE I. Postanowienia ogólne 1 1. Studia doktoranckie, jako studia trzeciego stopnia umożliwiają uzyskanie zaawansowanej

Bardziej szczegółowo

Polskie Towarzystwo Studentów Farmacji Uniwersytetu Jagiellońskiego - Collegium Medicum w Krakowie STATUT. Rozdział I Postanowienia ogólne

Polskie Towarzystwo Studentów Farmacji Uniwersytetu Jagiellońskiego - Collegium Medicum w Krakowie STATUT. Rozdział I Postanowienia ogólne Polskie Towarzystwo Studentów Farmacji Uniwersytetu Jagiellońskiego - Collegium Medicum w Krakowie STATUT Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Polskie Towarzystwo Studentów Farmacji Uniwersytetu Jagiellońskiego

Bardziej szczegółowo

STATUT GDAŃSKICH SZKÓŁ AUTONOMICZNYCH. Rozdział II. Postanowienia ogólne

STATUT GDAŃSKICH SZKÓŁ AUTONOMICZNYCH. Rozdział II. Postanowienia ogólne STATUT GDAŃSKICH SZKÓŁ AUTONOMICZNYCH Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Gdańskie Szkoły Autonomiczne, zwanej dalej Szkołami, mają formę organizacyjną zespołu szkół, są założone i prowadzone przez Gdańską

Bardziej szczegółowo

Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II (676/II/9).

Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II (676/II/9). Uchwała Senatu Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II z dnia 31 stycznia 2013 r. w sprawie wprowadzenia Modelu regulaminu organizacyjnego instytutu Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana

Bardziej szczegółowo

DEMOKRACJA BEZPOŚREDNIA

DEMOKRACJA BEZPOŚREDNIA DEMOKRACJA BEZPOŚREDNIA - Sposób sprawowania władzy, w którym decyzje podejmowane są bezpośrednio przez ogół wyborców bez pośrednictwa jakichkolwiek organów państwowych - Bezpośrednie decydowanie prze

Bardziej szczegółowo

Regulamin Wydziału Informatyki i Matematyki Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu

Regulamin Wydziału Informatyki i Matematyki Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu Regulamin Wydziału Informatyki i Matematyki Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin Wydziału Informatyki i Matematyki

Bardziej szczegółowo

KONSTYTUCYJNY SYSTEM ORGANÓW PAŃSTWOWYCH RED. EWA GDULEWICZ

KONSTYTUCYJNY SYSTEM ORGANÓW PAŃSTWOWYCH RED. EWA GDULEWICZ KONSTYTUCYJNY SYSTEM ORGANÓW PAŃSTWOWYCH RED. EWA GDULEWICZ PRZEDMOWA ROZDZIAŁ I. ZMIANY USTROJU POLITYCZNEGO POLSKI W LATACH 1944-1997 1. Pojęcie ustroju politycznego i jego periodyzacja 2. Okres Krajowej

Bardziej szczegółowo

Statut Koła Naukowego Studentów Akademii Górniczo-Hutniczej BIT Działającego przy Wydziale Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji

Statut Koła Naukowego Studentów Akademii Górniczo-Hutniczej BIT Działającego przy Wydziale Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji Statut Koła Naukowego Studentów Akademii Górniczo-Hutniczej BIT Działającego przy Wydziale Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji Rozdział I Art. I. Postanowienia ogólne. 1. Koło Naukowe Studentów

Bardziej szczegółowo

Regulamin Filii Uniwersytetu w Białymstoku Wydziału Ekonomiczno-Informatycznego

Regulamin Filii Uniwersytetu w Białymstoku Wydziału Ekonomiczno-Informatycznego Regulamin Filii Uniwersytetu w Białymstoku Wydziału Ekonomiczno-Informatycznego 1. Wydział Ekonomiczno-Informatyczny (zwany dalej Wydziałem), został utworzony przez Senat Uniwersytetu w Białymstoku Uchwałą

Bardziej szczegółowo

Statut Instytutu Historii Nauki im. Ludwika i Aleksandra Birkenmajerów Polskiej Akademii Nauk. I. Postanowienia ogólne

Statut Instytutu Historii Nauki im. Ludwika i Aleksandra Birkenmajerów Polskiej Akademii Nauk. I. Postanowienia ogólne Statut Instytutu Historii Nauki im. Ludwika i Aleksandra Birkenmajerów Polskiej Akademii Nauk I. Postanowienia ogólne Instytut Historii Nauki im. Ludwika i Aleksandra Birkenmajerów PAN - zwany dalej Instytutem

Bardziej szczegółowo

ZASADY NACZELNE USTROJU RP

ZASADY NACZELNE USTROJU RP ZASADY NACZELNE USTROJU RP Zasady naczelne ustroju RP Zawierają idee przewodnie ustawy zasadniczej. Są to normy prawne zawarte w Konstytucji, których szczególna doniosłość charakteryzuje się w tym, że

Bardziej szczegółowo

Statut Stowarzyszenia Absolwentów ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

Statut Stowarzyszenia Absolwentów ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE Statut Stowarzyszenia Absolwentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Stowarzyszenie nosi nazwę Stowarzyszenie Absolwentów Państwowej

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 3/2016 z dnia 22 września 2016 r. Senatu Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

Uchwała nr 3/2016 z dnia 22 września 2016 r. Senatu Uniwersytetu Medycznego w Łodzi PROJEKT Uchwała nr 3/2016 z dnia 22 września 2016 r. Senatu Uniwersytetu Medycznego w Łodzi w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Samorządu Doktorantów Uniwersytetu Medycznego w Łodzi Na podstawie art. 208

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 28/2013/IV Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 26 kwietnia 2013 r.

Uchwała Nr 28/2013/IV Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 26 kwietnia 2013 r. Uchwała Nr 28/2013/IV Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie określenia efektów kształcenia dla studiów podyplomowych Zarządzanie Logistyką w Przedsiębiorstwie, prowadzonych

Bardziej szczegółowo

Regulamin Instytutu Zdrowia Politechniki Radomskiej im. Kazimierza Pułaskiego

Regulamin Instytutu Zdrowia Politechniki Radomskiej im. Kazimierza Pułaskiego Załącznik do uchwały Nr 000-2/9/2011 Senatu PRad. z dnia 24.03.2011r. Regulamin Instytutu Zdrowia Politechniki Radomskiej im. Kazimierza Pułaskiego Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 Regulamin Instytutu

Bardziej szczegółowo

Propozycja Regulaminu Klubu Studenta i Absolwenta Gdańskiej Wyższej Szkoły Humanistycznej

Propozycja Regulaminu Klubu Studenta i Absolwenta Gdańskiej Wyższej Szkoły Humanistycznej Propozycja Regulaminu Klubu Studenta i Absolwenta Gdańskiej Wyższej Szkoły Humanistycznej Rozdział 1 Postanowienia ogólne Klub Studenta i Absolwenta Gdańskiej Wyższej Szkoły Humanistycznej jest dobrowolnym,

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 38/02-03 Rektora Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej z dnia 27 marca 2003 r.

ZARZĄDZENIE NR 38/02-03 Rektora Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej z dnia 27 marca 2003 r. ZARZĄDZENIE NR 38/02-03 Rektora Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej z dnia 27 marca 2003 r. w sprawie: uczelnianych organizacji studenckich. Na podstawie art. 58 i 59 ustawy z dnia2

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA GDAŃSKA. z dnia r.

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA GDAŃSKA. z dnia r. z dnia 9 stycznia 2017 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY MIASTA GDAŃSKA z dnia... 2017 r. w sprawie utworzenia Gdańskiej Akademii Seniora z siedzibą w Gdańsku przy al. Gen. Józefa Hallera 16/18.

Bardziej szczegółowo

Listy z okazji inauguracji roku akademickiego

Listy z okazji inauguracji roku akademickiego Listy z okazji inauguracji roku akademickiego MINISTER EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU Krystyna ŁYBACKA Magnificencjo Rektorze, Wysoki Senacie, Szanowna Społeczności Akademicka! Każdego roku z początkiem października

Bardziej szczegółowo

Regulamin Samorządu Studenckiego Wyższej Szkoły Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej

Regulamin Samorządu Studenckiego Wyższej Szkoły Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej Regulamin Samorządu Studenckiego Wyższej Szkoły Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej I. Postanowienia ogólne. 1 1. Studenci Wyższej Szkoły Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej, zwanej dalej Uczelnią,

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA NASZE JEZIORA

STATUT STOWARZYSZENIA NASZE JEZIORA STATUT STOWARZYSZENIA NASZE JEZIORA ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Stowarzyszenie nosi nazwę NASZE JEZIORA, w dalszych postanowieniach statutu zwane Stowarzyszeniem. 2. Stowarzyszenie jest zrzeszeniem

Bardziej szczegółowo

KSIĘGA ZAPEWNIENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA w WYŻSZEJ SZKOLE BIZNESU i PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W OSTROWCU Św.

KSIĘGA ZAPEWNIENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA w WYŻSZEJ SZKOLE BIZNESU i PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W OSTROWCU Św. Wyższa Szkoła Biznesu i Przedsiębiorczości Jednostka: ul. Akademicka 1 Adres: 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski Przygotowała: Pełnomocnik ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia Uczelniana Komisja ds. Jakości

Bardziej szczegółowo

KRAJOWA SEKCJA NAUKI NSZZ. Szkolnictwo wyższe i nauka w Polsce. Koncepcje partnerów społecznych

KRAJOWA SEKCJA NAUKI NSZZ. Szkolnictwo wyższe i nauka w Polsce. Koncepcje partnerów społecznych Szkolnictwo wyższe i nauka w Polsce Koncepcje partnerów społecznych Warszawa, 23 czerwca 2017 Filary systemu POSZUKIWANIE I PRZEKAZYWANIE PRAWDY Art. 1 1. Szkoły wyższe są integralną częścią narodowego

Bardziej szczegółowo

Regulamin Studiów Doktoranckich na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego

Regulamin Studiów Doktoranckich na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego Regulamin Studiów Doktoranckich na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego Przepisy ogólne 1 Wydział Zarządzania UW prowadzi stacjonarne i niestacjonarne Studia Doktoranckie zgodnie z Regulaminem

Bardziej szczegółowo

KODEKS ETYKI PRACOWNIKÓW SAMORZĄDOWYCH

KODEKS ETYKI PRACOWNIKÓW SAMORZĄDOWYCH KODEKS ETYKI PRACOWNIKÓW SAMORZĄDOWYCH PREAMBUŁA Celem Kodeksu jest sprecyzowanie wartości i standardów zachowania pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Miejskim w Brzesku, związanych z pełnieniem

Bardziej szczegółowo

STATUT Studenckiego Kółka Teatralnego przy Uniwersytecie Medycznym w Lublinie

STATUT Studenckiego Kółka Teatralnego przy Uniwersytecie Medycznym w Lublinie STATUT Studenckiego Kółka Teatralnego przy Uniwersytecie Medycznym w Lublinie Cześć I KOŁO I JEGO CZŁONKOWIE Rozdział I Nazwa, siedziba, teren działalności, charakter Koła 1 Koło nosi nazwę Studenckiego

Bardziej szczegółowo

Statut Krakowskiego Samorządowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Krakowie

Statut Krakowskiego Samorządowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Krakowie Załącznik nr 1 do Uchwały Nr Rady Miasta Krakowa z dnia Statut Krakowskiego Samorządowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Krakowie Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty

Bardziej szczegółowo

STATUT KOŁA NAUKOWEGO STUDENTÓW PRACY SOCJALNEJ UKSW

STATUT KOŁA NAUKOWEGO STUDENTÓW PRACY SOCJALNEJ UKSW STATUT KOŁA NAUKOWEGO STUDENTÓW PRACY SOCJALNEJ UKSW Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Koło Naukowe Studentów Pracy Socjalnej UKSW, zwane dalej Kołem, jest samorządną organizacją o charakterze naukowym

Bardziej szczegółowo

Podatkowy slalom przedsiębiorcy

Podatkowy slalom przedsiębiorcy STUDIA FINANSOWOPRAWNE Nr 3 Podatkowy slalom przedsiębiorcy pod redakcją Pawła Borszowskiego i Andrzeja Huchli WROCŁAW 2014 Podatkowy slalom przedsiębiorcy Prace Naukowe Wydziału Prawa, Administracji

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA POLSKIE STOWARZYSZENIE MIAR OPROGRAMOWANIA ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT STOWARZYSZENIA POLSKIE STOWARZYSZENIE MIAR OPROGRAMOWANIA ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT STOWARZYSZENIA POLSKIE STOWARZYSZENIE MIAR OPROGRAMOWANIA ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Stowarzyszenie nosi nazwę Polskie Stowarzyszenie Miar Oprogramowania w dalszych postanowieniach statutu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN NIESTACJONARNYCH STUDIÓW DOKTORANCKICH

REGULAMIN NIESTACJONARNYCH STUDIÓW DOKTORANCKICH REGULAMIN NIESTACJONARNYCH STUDIÓW DOKTORANCKICH przy Akademii Rolniczej im. Hugona Kołłątaja w Krakowie 1 1. Niestacjonarne studia doktoranckie przy Akademii Rolniczej im. Hugona Kołłątaja w Krakowie,

Bardziej szczegółowo

Tematy i zagadnienia programu nauczania wiedzy o społeczeństwie w klasie IV TE1, IV TE2, IV TK1, IV TK2, IV TR, IV TI zakres podstawowy.

Tematy i zagadnienia programu nauczania wiedzy o społeczeństwie w klasie IV TE1, IV TE2, IV TK1, IV TK2, IV TR, IV TI zakres podstawowy. Tematy i zagadnienia programu nauczania wiedzy o społeczeństwie w klasie IV TE1, IV TE2, IV TK1, IV TK2, IV TR, IV TI zakres podstawowy. Moduł dział - temat Lp. Zakres treści Lekcja organizacyjna 1. -

Bardziej szczegółowo

Opracowania sygnalne SZKOŁY WYŻSZE W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W 2008 R.

Opracowania sygnalne SZKOŁY WYŻSZE W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W 2008 R. Opracowania sygnalne SZKOŁY WYŻSZE W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W 2008 R. Urząd Statystyczny w Katowicach, ul. Owocowa 3, 40 158 Katowice www.stat.gov.pl/katow e-mail: SekretariatUsKce@stat.gov.pl tel.: 032

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO Podstawa prawna: REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO Załącznik nr 3 Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tj. Dz. U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 ze zm.), Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta

Bardziej szczegółowo

Pytania dotyczące CZĘŚCI III DPSN - DOBRE PRAKTYKI CZŁONKÓW RAD NADZORCZYCH

Pytania dotyczące CZĘŚCI III DPSN - DOBRE PRAKTYKI CZŁONKÓW RAD NADZORCZYCH Pytania dotyczące CZĘŚCI III DPSN - DOBRE PRAKTYKI CZŁONKÓW RAD NADZORCZYCH 1. (Ad. III. 1) Jakie informacje powinna zawierać samoocena rady nadzorczej jako odrębny dokument (punkt III.1.2 Dobrych Praktyk)

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STUDIUM WYCHOWANIA FIZYCZNEGO UNIWERSYTETU KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO W WARSZAWIE ROZDZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN STUDIUM WYCHOWANIA FIZYCZNEGO UNIWERSYTETU KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO W WARSZAWIE ROZDZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Załącznik do Uchwały Nr 52/2015 Senatu UKSW z dnia 23 kwietnia 2015 r. REGULAMIN STUDIUM WYCHOWANIA FIZYCZNEGO UNIWERSYTETU KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO W WARSZAWIE ROZDZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1

Bardziej szczegółowo

STATUT Koła Naukowego Doktorantów

STATUT Koła Naukowego Doktorantów STATUT Koła Naukowego Doktorantów działającego na Wydziale Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Słuchacze studiów doktoranckich zrzeszeni

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STUDIÓW PIERWSZEGO STOPNIA NA KIERUNKU INŻYNIERIA BIOMEDYCZNA, PROWADZONYCH WSPÓLNIE PRZEZ POLITECHNIKĘ LUBELSKĄ I UNIWERSYTET MEDYCZNY W

REGULAMIN STUDIÓW PIERWSZEGO STOPNIA NA KIERUNKU INŻYNIERIA BIOMEDYCZNA, PROWADZONYCH WSPÓLNIE PRZEZ POLITECHNIKĘ LUBELSKĄ I UNIWERSYTET MEDYCZNY W REGULAMIN STUDIÓW PIERWSZEGO STOPNIA NA KIERUNKU INŻYNIERIA BIOMEDYCZNA, PROWADZONYCH WSPÓLNIE PRZEZ POLITECHNIKĘ LUBELSKĄ I UNIWERSYTET MEDYCZNY W LUBLINIE I. PRZEPISY OGÓLNE 1. Przepisy niniejszego Regulaminu

Bardziej szczegółowo

WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA

WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA im. JAROSŁAWA DĄBROWSKIEGO UCHWAŁA NR 43/IV/2013 SENATU WOJSKOWEJ AKADEMII TECHNICZNEJ im. JAROSŁAWA DĄBROWSKIEGO z dnia 27 marca 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad

Bardziej szczegółowo

Podstawy prawne: I. Zasady ogólne

Podstawy prawne: I. Zasady ogólne Regulamin przewodów doktorskich na Wydziale Historii i Dziedzictwa Kulturowego Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie przyjęty przez Radę Wydziału Historii i Dziedzictwa Kulturowego dnia 22

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE R-3/2014 Rektora Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu z dnia 31 stycznia 2014 r.

ZARZĄDZENIE R-3/2014 Rektora Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu z dnia 31 stycznia 2014 r. ZARZĄDZENIE R-3/2014 Rektora Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu z dnia 31 stycznia 2014 r. w sprawie: ogłoszenia uchwały Nr 000-1/1/2014 Senatu Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

STATUT OGÓLNOPOLSKIEGO ZWIĄZKU PRACODAWCÓW ZAKŁADÓW AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ I INNYCH PRZEDSIĘBIORSTW SPOŁECZNYCH

STATUT OGÓLNOPOLSKIEGO ZWIĄZKU PRACODAWCÓW ZAKŁADÓW AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ I INNYCH PRZEDSIĘBIORSTW SPOŁECZNYCH STATUT OGÓLNOPOLSKIEGO ZWIĄZKU PRACODAWCÓW ZAKŁADÓW AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ I INNYCH PRZEDSIĘBIORSTW SPOŁECZNYCH (TEKST JEDNOLITY NA DZIEŃ 15.10.2015r.) POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Organizacja pracodawców o

Bardziej szczegółowo

ZASADY, KRYTERIA I TRYB DOKONYWANIA OCEN NAUCZYCIELI AKADEMICKICH W WARSZAWSKIM UNIWERSYTECIE MEDYCZNYM

ZASADY, KRYTERIA I TRYB DOKONYWANIA OCEN NAUCZYCIELI AKADEMICKICH W WARSZAWSKIM UNIWERSYTECIE MEDYCZNYM Załącznik Nr 9 ZASADY, KRYTERIA I TRYB DOKONYWANIA OCEN NAUCZYCIELI AKADEMICKICH W WARSZAWSKIM UNIWERSYTECIE MEDYCZNYM 1. 1. Okresowa ocena pracy nauczyciela akademickiego obejmuje ocenę wykonywania obowiązków

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTETU MUZYCZNEGO FRYDERYKA CHOPINA

UNIWERSYTETU MUZYCZNEGO FRYDERYKA CHOPINA SENAT UNIWERSYTETU MUZYCZNEGO FRYDERYKA CHOPINA Uchwała nr 76/29/2012 z dnia 10 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia ramowego regulaminu jednostek merytorycznych UMFC Na podstawie 16 p. 5 i 19 p. 12 Statutu

Bardziej szczegółowo

Naukowe Koło Młodego Księgowego

Naukowe Koło Młodego Księgowego STATUT STUDENCKIEGO KOŁA NAUKOWEGO Naukowe Koło Młodego Księgowego Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 Studenckie Naukowe Koło Młodego Księgowego jest organizacją studencką zrzeszającą studentów wszystkich

Bardziej szczegółowo

Regulamin Indywidualnego Toku Studiów

Regulamin Indywidualnego Toku Studiów Regulamin Indywidualnego Toku Studiów Wydziału Lekarskiego I Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu I Uwagi ogólne 1 1. Indywidualny Tok Studiów jest formą kształcenia uzdolnionych

Bardziej szczegółowo

e-monografie Gospodarka: innowacje i rozwój Prace Młodych Ekonomistów Problemy Ekonomii, Zarządzania i Marketingu Tom II

e-monografie Gospodarka: innowacje i rozwój Prace Młodych Ekonomistów Problemy Ekonomii, Zarządzania i Marketingu Tom II e-monografie Prace Młodych Ekonomistów Problemy Ekonomii, Zarządzania i Marketingu Tom II Gospodarka: innowacje i rozwój pod redakcją Marcina Winiarskiego Wrocław 2011 Prace Naukowe Wydziału Prawa, Administracji

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Koła Naukowego Studentów Pedagogiki Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

REGULAMIN Koła Naukowego Studentów Pedagogiki Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II REGULAMIN Koła Naukowego Studentów Pedagogiki Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Pełna nazwa Organizacji: Koło Naukowe Studentów Pedagogiki Katolickiego

Bardziej szczegółowo

Przeszło dwa lata temu zwracałem się do Pani Minister w sprawie. niepokojących sygnałów dotyczących sposobu i trybu rekrutacji absolwentów szkół

Przeszło dwa lata temu zwracałem się do Pani Minister w sprawie. niepokojących sygnałów dotyczących sposobu i trybu rekrutacji absolwentów szkół Przeszło dwa lata temu zwracałem się do Pani Minister w sprawie niepokojących sygnałów dotyczących sposobu i trybu rekrutacji absolwentów szkół średnich na uczelnie wyższe. Pomimo wielu korzystnych zmian

Bardziej szczegółowo

Specjalność: Polityka Bezpieczeństwa i Zarządzanie Kryzysowe (studia stacjonarne i niestacjonarne)

Specjalność: Polityka Bezpieczeństwa i Zarządzanie Kryzysowe (studia stacjonarne i niestacjonarne) Ramowy program praktyk zawodowych realizowanych na kierunku Politologia w Instytucie Humanistycznym w Wyższej Szkole Zawodowej im. Stanisława Staszica w Pile Specjalność: Polityka Bezpieczeństwa i Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Kto jest podatnikiem VAT w zakresie gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa?

Kto jest podatnikiem VAT w zakresie gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa? Z zakresu gospodarki nieruchomościami, których właścicielem jest Skarb Państwa, wynika, że podatnikiem VAT nie jest Skarb Państwa lecz gmina lub powiat. Z zakresu gospodarki nieruchomościami, których właścicielem

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET KAZIMIERZA WIELKIEGO w BYDGOSZCZY INSTYTUT HISTORII I STOSUNKÓW MIĘDZYNARODOWYCH. Wewnętrzny System Zapewnienia Jakości Kształcenia

UNIWERSYTET KAZIMIERZA WIELKIEGO w BYDGOSZCZY INSTYTUT HISTORII I STOSUNKÓW MIĘDZYNARODOWYCH. Wewnętrzny System Zapewnienia Jakości Kształcenia UNIWERSYTET KAZIMIERZA WIELKIEGO w BYDGOSZCZY INSTYTUT HISTORII I STOSUNKÓW MIĘDZYNARODOWYCH I. Wprowadzenie Wewnętrzny System Zapewnienia Jakości Kształcenia Podpisanie przez Polskę w 1999 roku Deklaracji

Bardziej szczegółowo

PRAWO KONSTYTUCYJNE semestr zimowy 2016/17

PRAWO KONSTYTUCYJNE semestr zimowy 2016/17 PRAWO KONSTYTUCYJNE semestr zimowy 2016/17 KWESTIE ORGANIZACYJNE Kontakt i konsultacje Przebieg dwiczeo Literatura podstawowa oraz akty prawne Zakres materiału Warunki zaliczenia Instota i pojęcie terminu

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wstęp Rozdział I Systemy polityczne problemy ogólne Rozdział II Historyczne systemy polityczne. Rewolucje demokratyczne..

Spis treści. Wstęp Rozdział I Systemy polityczne problemy ogólne Rozdział II Historyczne systemy polityczne. Rewolucje demokratyczne.. Spis treści Wstęp... 7 Rozdział I Systemy polityczne problemy ogólne... 11 Rozdział II Historyczne systemy polityczne. Rewolucje demokratyczne.. 27 Rozdział III Demokracja i totalitaryzm. Kryzys polityczny

Bardziej szczegółowo

Prace Naukowe Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Seria: Nr 6 e-monografie

Prace Naukowe Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Seria: Nr 6 e-monografie Prace Naukowe Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego Seria: Nr 6 e-monografie Koło Naukowe Prawa Finansowego Bezpieczeństwo rynku finansowego pod redakcją Eugenii Fojcik-Mastalskiej

Bardziej szczegółowo

Specjalność Podyplomowe Studium dla Nauczycieli Wiedzy o Społeczeństwie i Historii Najnowszej. Praca napisana pod kierunkiem dr A.

Specjalność Podyplomowe Studium dla Nauczycieli Wiedzy o Społeczeństwie i Historii Najnowszej. Praca napisana pod kierunkiem dr A. PRACA DYPLOMOWA Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Wydział Nauk Społecznych Kierunek: Politologia Specjalność Podyplomowe Studium dla Nauczycieli Wiedzy o Społeczeństwie i Historii Najnowszej.

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO

UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO M O N I T O R UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO Poz. 307 ZARZĄDZENIE NR 50 REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 6 lipca 2016 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Szkoły Języków Obcych Na podstawie 15 ust.

Bardziej szczegółowo

Regulamin Senatu Uniwersytetu Gdańskiego.

Regulamin Senatu Uniwersytetu Gdańskiego. Regulamin Senatu Uniwersytetu Gdańskiego. Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Senat jest najwyższym organem kolegialnym uczelni. 2. Skład Senatu oraz jego kompetencje określa ustawa z dnia 27 lipca 2005

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla kierunku studiów Bezpieczeństwo Wewnętrzne

Efekty kształcenia dla kierunku studiów Bezpieczeństwo Wewnętrzne Efekty kształcenia dla kierunku studiów Bezpieczeństwo Wewnętrzne Jednostka prowadząca kierunek studiów: Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych Kierunek studiów: Bezpieczeństwo wewnętrzne Poziom kształcenia:

Bardziej szczegółowo

Karta Zasad Platformy Programowej SLD Nowocześni Lewicy

Karta Zasad Platformy Programowej SLD Nowocześni Lewicy Karta Zasad Platformy Programowej SLD Nowocześni dl@ Lewicy Jeżeli polska lewica ma być znowu traktowana poważnie, musi odnaleźć własny głos. Platforma Programowa SLD Nowocześni dl@ Lewicy skupia osoby

Bardziej szczegółowo

punkty ECTS kwalifikacje trzeciego stopnia praktyka zawodowa 2

punkty ECTS kwalifikacje trzeciego stopnia praktyka zawodowa 2 Uchwała nr 128 Senatu Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z dnia 24 kwietnia 2012 r. w sprawie wytycznych dla rad podstawowych jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Śląskiego dotyczących uchwalania planów

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA NA RZECZ OSÓB STARSZYCH I NIEPEŁNOSPRAWNYCH CORDIS ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT STOWARZYSZENIA NA RZECZ OSÓB STARSZYCH I NIEPEŁNOSPRAWNYCH CORDIS ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT STOWARZYSZENIA NA RZECZ OSÓB STARSZYCH I NIEPEŁNOSPRAWNYCH CORDIS ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Stowarzyszenie nosi nazwę: Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Starszych i Niepełnosprawnych Cordis,

Bardziej szczegółowo

OPIS MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) dla przedmiotu Podstawy prawa konstytucyjnego. na kierunku prawno-ekonomicznym

OPIS MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) dla przedmiotu Podstawy prawa konstytucyjnego. na kierunku prawno-ekonomicznym Dr Julia Wojnowska-Radzińska Katedra Prawa Konstytucyjnego Poznań, dnia 15 września 201 r. OPIS MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) dla przedmiotu Podstawy prawa konstytucyjnego na kierunku prawno-ekonomicznym

Bardziej szczegółowo

Regulamin Samorządu Studenckiego Wyższej Szkoły Komunikacji i Zarządzania w Poznaniu

Regulamin Samorządu Studenckiego Wyższej Szkoły Komunikacji i Zarządzania w Poznaniu Regulamin Samorządu Studenckiego Wyższej Szkoły Komunikacji i Zarządzania w Poznaniu ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE. 1 Samorząd Studentów Wyższej Szkoły Komunikacji i Zarządzania działa na podstawie ustawy

Bardziej szczegółowo

otrzymałam Pani wystąpienie w sprawie znowelizowanych w ubiegłym roku zasad

otrzymałam Pani wystąpienie w sprawie znowelizowanych w ubiegłym roku zasad BiURG RZECZEK* 1!ćAW OBYWATfŁSKir.H MINISTER NAUKI I SZKOLNICTWAWYŻSZEC,,-L " Ai 2012-03- 1 1 i mąkim$j MNiS W-DP-SPP-121-5182-6/PO/l 2 Pani Prof. Irena Lipowicz Warszawa, Pi marca 2012 r. Rpo-iffiwo n\

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rady Wydziału Humanistycznego UMK

Regulamin Rady Wydziału Humanistycznego UMK Regulamin Rady Wydziału Humanistycznego UMK z dnia 24 września 1996 roku znowelizowany uchwałami Rady: z dnia 12 października 1999 roku z dnia 8 października 2002 roku z dnia 11 grudnia 2007 roku (tekst

Bardziej szczegółowo

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW ZARZĄDZANIE STUDIA I STOPNIA PROFIL PRAKTYCZNY

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW ZARZĄDZANIE STUDIA I STOPNIA PROFIL PRAKTYCZNY WYŻSZA SZKOŁA BEZPIECZEŃSTWA z siedzibą w Poznaniu EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW ZARZĄDZANIE STUDIA I STOPNIA PROFIL PRAKTYCZNY UMIEJSCOWIENIE KIERUNKU W OBSZARZE Kierunek studiów zarządzanie

Bardziej szczegółowo

OPIS MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) dla przedmiotu Prawo Konstytucyjne na kierunku Prawo

OPIS MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) dla przedmiotu Prawo Konstytucyjne na kierunku Prawo Poznań, dnia 15 września 2016 r. OPIS MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) dla przedmiotu Prawo Konstytucyjne na kierunku Prawo I. Informacje ogólne 1. Nazwa modułu : Prawo konstytucyjne 2. Kod modułu : PK (10-PK-pj-s,

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA PRZYJACIÓŁ ZAKŁADU OPIEKUŃCZO-LECZNICZEGO W PRZEMYŚLU RADOSNA JESIEŃ. ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT STOWARZYSZENIA PRZYJACIÓŁ ZAKŁADU OPIEKUŃCZO-LECZNICZEGO W PRZEMYŚLU RADOSNA JESIEŃ. ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT STOWARZYSZENIA PRZYJACIÓŁ ZAKŁADU OPIEKUŃCZO-LECZNICZEGO W PRZEMYŚLU RADOSNA JESIEŃ. ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Stowarzyszenie Przyjaciół Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Przemyślu Radosna

Bardziej szczegółowo

System weryfikacji efektów kształcenia

System weryfikacji efektów kształcenia System weryfikacji efektów kształcenia Ogólne wytyczne 1. Do opisaniu efektów kształcenia służy deskryptor (opis katalogowy, hasłowy) rozumiany jako ogólne stwierdzenie określające zakładane efekty 2.

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały nr 81/2014/2015 Senatu Akademickiego Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 22 września 2015 r.

Załącznik do Uchwały nr 81/2014/2015 Senatu Akademickiego Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 22 września 2015 r. Załącznik do Uchwały nr 81/2014/2015 Senatu Akademickiego Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 22 września 2015 r. REGULAMIN STOSOWANIA SYSTEMU ECTS W AKADEMII IGNATIANUM W KRAKOWIE Podstawę prawną regulaminu

Bardziej szczegółowo

ORDYNACJA WYBORCZA UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO

ORDYNACJA WYBORCZA UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO załącznik nr 7 do Statutu Uniwersytetu Gdańskiego ORDYNACJA WYBORCZA UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Zakres działania 1. Ordynacja Wyborcza Uniwersytetu Gdańskiego, zwana dalej

Bardziej szczegółowo

Kierunek studiów logistyka należy do obszarów kształcenia w zakresie nauk

Kierunek studiów logistyka należy do obszarów kształcenia w zakresie nauk ekonomika obronności studia pierwszego stopnia - profil ogólno akademicki specjalność obronność państwa Kierunek studiów ekonomika obronności należy do obszarów kształcenia w zakresie nauk społecznych.

Bardziej szczegółowo

Wstęp Część pierwsza Druga rzeczpospolita ( )

Wstęp Część pierwsza Druga rzeczpospolita ( ) Spis treści Wstęp... 11 Część pierwsza Druga Rzeczpospolita (1918 1945)... 13 Ustawa z dnia 17 lutego 1922 r. o państwowej służbie cywilnej... 13 Ustawa z dnia 28 lipca 1922 r. w przedmiocie zmian w ustawie

Bardziej szczegółowo

Studia Podyplomowe Zarządzanie bezpieczeństwem państwa

Studia Podyplomowe Zarządzanie bezpieczeństwem państwa Studia Podyplomowe Zarządzanie bezpieczeństwem państwa I. Informacje ogólne II. Rekrutacja III. Charakterystyka studiów kwalifikacyjnych IV. Treści programowe V. Efekty kształcenia I. Informacje ogólne

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa w Piasecznie. Regulamin Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej w Piasecznie

Szkoła Podstawowa w Piasecznie. Regulamin Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej w Piasecznie Szkoła Podstawowa w Piasecznie Regulamin Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej w Piasecznie Szkoła Podstawowa w Piasecznie 83-123 Piaseczno 26 Szkoła Podstawowa w Piasecznie 1. Regulamin opracowano na

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr AR001-3 -I/2015

Uchwała Nr AR001-3 -I/2015 Uchwała Nr AR001-3 -I/2015 Senatu Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie wytycznych dla rad wydziałów w zakresie projektowania programów kształcenia

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 72/2013/2014 Rektora Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie z dnia 29 września 2014 r.

Zarządzenie Nr 72/2013/2014 Rektora Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie z dnia 29 września 2014 r. Zarządzenie Nr 72/2013/2014 Rektora Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie z dnia 29 września 2014 r. w sprawie: powołania jednostki ogólnouczelnianej zajmującej się obsługą studiów

Bardziej szczegółowo